Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární

Komentáře

Transkript

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární
Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005
Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla
Svoboda B.1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5, Neumannová R. 6,
Tošner J. 7
1. Gynekologicko-porodnická klinika UK Praha
a FNKV, přednosta doc. MUDr.
Bohuslav Svoboda, CSc.
2. Radioterapeutická a onkologická klinika UK Praha a FNKV, přednosta Doc. MUDr.
Josef Kovařík
3. Gynekologicko-porodnická klinika UK Praha a FN Motol, přednosta doc. MUDr.
Lukáš Rob, CSc.
4. Radioterapeutické oddělení FN Motol Praha, přednosta prim. MUDr. Jana Prausová
5. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Jindřich
Macháček, CSc.
6. Radioterapeutické odd. FN Brno, prim. MUDr. Renata Neumannová
7. Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednosta MUDr.
Jindřich Toner, CSc.
Úvod:
Vypracována aktualizace doporučeného postupu (guideline) pro primární komplexní
léčbu zhoubných nádorů děložního těla. Proveden literární rozbor, analýza statistických údajů
z České republiky a předkladateli vypracován návrh, který byl oponován skupinou expertů.
Předkladatelé vycházeli ze standardu léčby z roku 1998. Výsledná předloha je konsensus
vzniklý hlasováním expertní skupiny. Standard popisuje diagnosticko- terapeutické postupy a
komplexní primární léčbu.. V diagnostickém i terapeutickém algoritmu je zdůrazněn význam
týmové práce. Rozsah chirurgické intervence vychází z terapeutické rozvahy. Vývoj názorů
na šíření zhoubných nádorů endometria (ZN endometria) a analýza příčin selhání terapie na
straně jedné, na straně druhé snaha o minimalizaci postterapeutických komplikací vedly ke
změně léčebných standardů těchto nádorů.
Obecně lze tyto změny definovat ve třech oblastech:
1. rozdělení nádorů endometria na skupiny nádorů s vysokým nebo nízkým rizikem
2. rozšíření radikality operačních výkonů
3. omezení kombinace operační léčby s následnou aktinoterapií
Zásady managementu ZN endometria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Management je veden gynekologickým onkologem.
Předoperační vyšetření odliší pacientky s vysokým a nízkým rizikem.
Operační řešení je pro ZN endometria zásadní.
Minimalizace kontraindikací operačního výkonu.
Nezbytné peroperační histopatologické vyšetření.
U pacientek s vysokým rizikem vždy systematická lymfadenektomie - požadavek 15
(20) uzlin pelvických + 10 (15) paraaortálních.
7. Adjuvantní aktinoterapie u pacientek s pozitivními uzlinami a vyšším stagingem (T2b
a výše).
8. Hormonální terapie u stádií T1-T3 není přínosem.
Základní prognostické faktory nízkého rizika
 grade 1-2
 invaze max do ½ myometria
Základní prognostické faktory vysokého rizika









grade 3
invaze do více než ½ myometria
invaze do lymfatických uzlin
pozitivní cytologie (laváž dutiny břišní)
serózní papilární karcinom
clear-cell karcinom
karcinosarkom
prorůstání do cervixu
absolutní vzdálenost tumoru od serózy
Diagnostické možnosti pro určení rizika
 Grade
- vyšetření materiálu z kyretáže či hysteroskopie
 Průnik do myometria
- vaginální sonografie (spolehlivost cca 80%), event. při nejasnosti MR
 Postižení lymfatik
- sampling lymfatických uzlin má dubiózní význam
- nutnost systematické lymfadenektomie s FS suspektních uzlin a definování jejího
potřebného rozsahu - 15 (20) uzlin pelvických + 10 (15) paraaortálních
 Histologický typ
- vychází z primárního odběru
-u
clear-cell
karcinomu
a karcinosarkomu
nutná
aortopelvická
lymfadenektomie, u serózního papilárního karcinomu navíc ještě omentektomie
 Prorůstání do cervixu
- vaginální sonografie ani MR nerozliší spolehlivě T2a a T2b, klinicky nutno považovat
vždy za T2b
Diagnostika nízkého resp. vysoké rizika u ZN endometria rozhoduje o způsobu operačního
přístupu, typu operační léčby a o využití dalších léčebných modalit. Ve svém důsledku
rozhoduje o dalším osudu pacientky.
Operační přístupy u ZN endometria s nízkým rizikem (Tis, T1a G1-2, T1b G1-2)
a) DSL, laváž, TAH, BSO, APPE
b) LAVH, laváž, BSO, APPE
 LAVH je vyhrazena pouze pro pracoviště s významnou zkušeností s tímto typem
onkologické operativy. V případě zjištění stádia vyššího než T1b je nutná konverze.
 Vaginální hysterektomie je pro nemožnost revize celé dutiny břišní pro řešení ZN
endometria nevhodná.
Operační přístupy u ZN endometria s vysokým rizikem (T1a G3, T1b G3, T1c, T2ab a
T3 G1-3)
DSL, laváž, operační výkon v závislosti na rozsahu postižení (průnik, přechod na cervix,
postižení lymfatik, typ nádoru)
 Problematika G3
- vyžaduje vždy pánevní lymfadenektomii
 Problematika T1c
- vyžaduje vždy paraaortální lymfadenektomii
 Problematika T2
- radikální operace sec. Wertheim + pánevní lymfadenektomie
- do rozsahu výkonu se musí promítnout rozsah postižení těla děložního
(event. paraaortální lymfadenektomie)
- predikce rozlišení T2a a T2b je obtížná
 Problematika T3:
- individuální operační program závislý na exploraci dutiny břišní a uzlin
- optimální výkon: operace sec. Wertheim + aortopelvická lymfadenektomie
+ extirpace všech metastatických projevů v dutině břišní
- meta do ovaria: postup jako u ovariálního karcinomu
Diagnostika, staging a léčba maligních nádorů endometria
(základní algoritmus)
Podezření na malignitu
(krvácení po menupauze,
nepravidelný cyklus,
susp. UZ nález atd.)
DG CURR FRACT
ev. hysteroskopie
negat.
Histol.
Léčba
benigních
lézí endometria
posit.
UZ vag. sonda
Obligat. event. fakultat.
vyšetření
ostatní
Vhodné k operaci
1
Staging +
indikace
další léčby
T3b, T4, M1*
Nevhodné
k operaci
kombinovaná brachy a
teleterapie, hormonální
terapie, chemoterapie,
FOLLOW UP
*M1 není zásadní kontraindikací k operačnímu řešení (malou, solitární meta lze extirpovat
v kombinaci s radikální operací) – nutno postupovat individuálně
Maligní nádory endometria vhodné k operaci
1
Tis
T1a až T3a
Staging
Hysterektomie rozsah dle
předpokládaného
TaG
AHE (+ BSO)
LAVH (+ BSO)
VHE (+ BSO)
FS
Definitivní stanovení
rozsahu
vyšší stupeň
postižení
Staging
Definitivní stanovení
rozsahu
souhlasí nebo
méně než Tis
FOLLOW UP
Další terapie
(reoperace?)
aktinoterapie
2
2
Peroperační
staging
T1a
T1b
G=1,2
G
G=3
ostatní
uzliny
poz.
AHE+BSO
LY PELV
AHE+BSO
nebo
LAVH+BSO
LY PARAAORT
neg.
tele+brachy
FOLLOW UP
T1c
staging
AHE+BSO
LY PELV
+PARAAORT
uzliny
poz.
neg.
G=3
G
tele+brachy
G=1,2
brachy
3
FOLLOW UP
3
T3a
T2a,b
(v těle T1a,b)
Staging
G=1,2
G
uzliny
poz.
G=3
T2a,b
(v těle T1c)
Wertheim
LY PELV
Wertheim
LY PELV
+PARAAORT
uzliny
poz.
neg.
brachy LY PARAAORT
neg.
brachy
Individuální
operační postup
tele+brachy
tele+brachy
FOLLOW UP
Současný americký standard má pacientky s vysokým a nízkým rizikem definovány stejně
jako standard český. Rovněž operační postupy jsou identické. Navíc však jasně říká, že
pacientky s nízkým rizikem může operovat gynekolog bez onkologické erudice s dodržením
potřebného rozsahu výkonu. Pokud by definitivní histologie přesunula pacientku do skupiny
vysokého rizika, musí být referována onkogynekologovi. Pacientky s primárně vysokým
rizikem jsou přímo referovány onkogynekologovi, který je také operuje.
Inadekvátní operace
Přes veškerou snahu se může stát, že diagnóza ZN endometria nebyla stanovena
předoperačně, ale je náhodným histopatologickým nálezem po provedené hysterektomie z jiné
než onkologické indikace. Přestože zůstává v platnosti zásada, že hysterektomie by neměla
být prováděna bez předchozí biopsie endometria (z diagnostické kyretáže či hysteroskopie),
není opomenutí tohoto pravidla nijak vzácné. Do této skupiny spadají následující případy:
 náhodný nález u operací vaginálních prolapsů
 náhodný nález u operace myomatózy
 operační výkon při předchozí negativní histologii
Řešení: - pacientky s vysokým rizikem a inadekvátní operací nutno reoperovat (BSO,
lymfadenektomie).
- pacientky s nízkým rizikem – rozhodnutí mezi follow-up a adjuvantní aktinoterapií.
Druhou skupinu pacientek inadekvátně operovaných tvoří pacientky, u kterých v průběhu
operace nebyl stanoven správný rozsah postižení a operační výkon byl proto méně radikální.
Jedná se o následující:





v definitivní histologii grade 3
v definitivní histologii jiná hloubka průniku
v definitivní histologii postižení cervixu
v definitivní histologii postižení uzlin
v definitivní histologii jiný typ nádoru
Řešení: - využití kombinované adjuvantní aktinoterapie, chemoterapie
- reoperace výjimečně (serosní papilární karcinom)
ZN endometria a gravidita
Věková distribuce pro výskyt ZN endometria se snižuje, a na druhou stranu průměrný věk
žen při prvním porodu se zvyšuje. V poslední době se tak objevují s diagnózou ZN
endometria relativně mladé pacientky s desideriem gravidity. U těchto pacientek je primárně
nutné provést druhé čtení histologie tak, aby byla bezpečně odlišena atypická hyperplazie od
ZN endometria, při průkazu atypické hyperplazie endometria zahájit hormonální léčbu
(progesteron) a po kontrolní hysteroskopii event. povolit graviditu.
Zatím ještě poněkud teoretickou možností při chybění legislativy je odběr oocytů či
ponechání ovárií in situ při diagnóze ZN endometria pro budoucí IVF náhradní matky.
Follow up
Ženu dispenzarizuje a kontroluje pracoviště, které provádí hlavní modalitu komplexní léčby
(komplexní léčbu).
Interval:
1., 2. rok každé 3 měsíce
3., 4., 5. rok každých 6 měsíců
poté každý 1 rok
- kontroly standardně: komplexní gynekologické vyšetření
CA - 125 (vyšetření fakultativní)
- v 1. roce ultrasonografie malé pánve, ledvin, KO a dif., biochemie včetně renálních funkcí,
opakovat 1 x ročně
- další vyšetření pouze dle symptomatologie, klinické indikace /CT, RTG S-P.../

Podobné dokumenty

Hysteroskopická ablace endometria

Hysteroskopická ablace endometria Výkon může být provázen krvácením nebo vznikem zánětu. Může dojít k poranění dělohy. Tyto komplikace mohou vyžadovat další výkon, v extrémním případě je nutné i odebrání dělohy. Specifickou komplik...

Více

stáhnout - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

stáhnout - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Výsledky: Standard dělí pacientky se ZN (zhoubnými nádory) endometria do skupin na základě jejich rizika a definuje pro každou skupinu standardní chirurgický výkon. Zdůrazňuje význam centralizace p...

Více

Nadory_tela_delozniho

Nadory_tela_delozniho Chirurgická léčba je indikována u všech pacientek klinického stadia I - III, s výjimkou pacientek, u nichž jsou interní kontraindikace operačního výkonu. Operační přístup - klasická laparotomie - l...

Více

Poradna - Precizia

Poradna - Precizia Dobrý den, v minulosti jsem podstoupila modelaci prsou. Nyní bych chtěla zmenšení a následně implantáty. Nyní prsa F – proto to zmenšení a implantáty -aby byla prsa pevná. Modelaci již nechci.Mohu ...

Více

FBLR/1

FBLR/1 2. Rivermead Perceptual Assessment Battery (RPAB) – soubor testů určený ke stanovení poruchy zrakové percepce (vizuospaciální integrace) a zaznamenání změn v průběhu času. Byl vytvořen speciálně pr...

Více

Atrofie a progresivní změny

Atrofie a progresivní změny – nejprve podkožní tuk → ostatní orgány (svaly, vnitřní orgány kromě CNS) → nejtěžší forma KACHEXIE

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy Robová H. 1, Rob L. 1, Svoboda B.2, Stankušová H.3, Cwiertka K.4, Neumannová...

Více

Článek - Centrum asistované reprodukce

Článek - Centrum asistované reprodukce Gynekologické prevence jsou na vyhledávání předrakovinových stavů přímo zaměřeny. Jedná se o stavy, které ještě nedospěly do stadia rakoviny a lze je léčit konizací – seříznutím nebo odstraněním ma...

Více

Format PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Format PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. nemocných byly vyšší hodnoty proteinu bcl-2 zjištěny u skupiny prognosticky nepříznivých nemocných z hlediska gradingu, ne však stagingu. Výsledky však nemají statistickou validitu. Tumor supresoro...

Více