komunální volby 2010 - Kostelec nad Černými Lesy

Komentáře

Transkript

komunální volby 2010 - Kostelec nad Černými Lesy
ÈERNOKOSTELECKÝ
zpravodaj
ZÁØÍ 2010
Cena 12 Kè
ÈÍSLO 9
VYDÁVÁ MÌSTO KOSTELEC NAD ÈERNÝMI LESY
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Registrační úřad v Kostelci nad Černými lesy informuje:
Pro volby do zastupitelstva obce, které se budou konat 15. a 16. 10. 2010, byly zaregistrovány pro obec Kostelec
nad Černými lesy tyto kandidátní listiny:
Česká strana sociálně demokratická (1), volební strana TOP 09 (7), Sdružení politických stran a nezávislých kandidátů - Kostelec Sobě (4), Občanská demokratická strana (3), Komunistická strana Čech a Moravy (5), politické
hnutí „Sdružení nestraníků“ (6) a „Občanské sdružení Asanace“ (2).
Čísla uvedená v závorce za jednotlivými stranami označují pořadí stran na hlasovacím lístku.
Volby do zastupitelstev obcí 2010 se uskuteční v pátek 15. 10. 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne
16. 10. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místa konání voleb
VOLEBNÍ OKRSEK č. 1- volební místnost v budově MěÚ Kostelci nad Černými lesy č.p. 53
- pro voliče bydlící v Kostelci nad Černými lesy v ulicích Pod Valy, Českobrodská, Kutnohorská, Svatbínská, Dr. Konečného, Za Hájem, Ke Smíchovu, Za Hřbitovem, K Jatkám, Tyršova, Husova, Nerudova, Javorová, Jabloňová, Dr. Trippé
a nám. Smiřických
VOLEBNÍ OKRSEK č. 2 - volební místnost v budově jídelny Základní školy v ulici Tyršova
v Kostelci nad Černými lesy
- pro voliče bydlící v Kostelci nad Černými lesy v ulicích Skalka, Sportovní, Truba, Trativody, K Trativodům, Ke Smrčinám,
Spojovací, Jevanská, Revoluční, Dobrovského, Lesácká, Palackého, Komenského, Dvouletky, Polní, Zelená, Hoš , Osadní,
Sadová, Březová, Borová, Na Hrázi, Lomená, Příkrá, V Uličce, Krátká
VOLEBNÍ OKRSEK č. 3 - volební místnost v budově Základní školy v Kostelci nad Černými
lesy na náměstí Smiřických
- pro voliče bydlící v Kostelci nad Černými lesy v ulicích V Koupadlech, Savojská, Pražská, Ruská, Lesní, K Hošti, Na
Krásné vyhlídce, Gen. Sázavského, Jánská, Jánské náměstí, Nová, U Studánky, Prokopova, Lipanská, Tuchorazská, Příční,
Zahradní, Poustka, Na Skále, Lázeňská, K Žižovu
VOLEBNÍ OKRSEK č. 4 - volební místnost v budově č.p. 11
- pro voliče bydlící v Kostelci nad Černými lesy v části Svatbín
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Každému voliči budou tři dny před dnem konání voleb doručeny hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Za registrační úřad Svatava Fousková
INFORMACE MÌSTSKÉHO ÚØADU
Projekt „Zateplení MŠ Kostelec n. Č. l.“
- informace
Vážená paní starostko,
v návaznosti na společné jednání
Vám zasílám krátkou informaci o stavu projektu „Zateplení MŠ Kostelec nad Černými lesy“.
Společnost Ekonomické a právní poradenství, s. r. o.,
zpracovalo na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 2010/014
žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na projekt „Zateplení MŠ Kostelec nad Černými lesy“.
Žádost byla se všemi povinnými přílohami předložena
na Státním fondu životního prostředí (SFŽP) dne 29. 4.
2010. Pracovníci SFŽP provedli kontrolu formálních náležitostí a dodržení kritérií přijatelnosti předložených žádostí. Dne 19. 7. 2010 obdrželo město informaci o „Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP v rámci Operačního
programu Životní prostředí“ (č.j. SFZP 052229/2010 ze
dne 14. 7. 2010). Projekt získal akceptační číslo 10073453,
které je rovněž uvedené ve shora zmíněném oznámení.
V současné době probíhá hodnocení projektu. Pracovníci následně na základě výsledků formální úplnosti a věcné správnosti předložené žádosti provádějí primární hodnocení, zvláště z hlediska technického, environmentálního
a ekonomického. Návrhy hodnocených projektů budou
předkládány řídícímu výboru, který doporučuje výběr projektů a akcí k podpoře z ERDF a FS. Poslední jednání tohoto výboru se uskutečnilo 23. 6. 2010. Další jednání řídícího výboru se uskuteční dle informací SFŽP počátkem
září. Jelikož bylo akceptační číslo přiděleno až po tomto
datu, lze v ideálním případě očekávat případné projednání projektu na tomto jednání. S ohledem na zkušenosti
je však reálnější varianta případného projednání na následném jednání řídícího výboru.
Projekt byl předložen s tímto rozsahem:
Celkové výdaje projektu:
11.350.678,- Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 2.778.000,- Kč
(úspora energie)
Celkové způsobilé výdaje:
8.572.678,- Kč
Podpora OPŽP:
7.715.410,- Kč
Spolufinancování:
3.635.268,- Kč
(vč. nezpůsobilých výdajů)
Společnost Ekonomické a právní poradenství, s. r. o., bude v případě schválení žádosti na základě uzavřené smlouvy o dílo zajiš ovat administraci dotace, která zahrnuje
spolupráci při přípravě podkladů pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace a je spojená s řádným plněním smlouvy o poskytnutí dotace a naplněním všech povinností příjemce dotace.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Ing. Jiřího Nováka, který má projekt na starosti (tel.: 724 486 161, email:
[email protected]).
S přátelským pozdravem
Petra Dostalová
jednatel společnosti
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemové odpady (VO) nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte přistavených vozů.
Ty budou přistaveny dne 25. 9. 2010 od 8.00 do
12.00 hod.
VO bude přebírán osobně pouze na níže označených
čtyřech místech. Je důležité, aby byl Váš odpad umístěn výhradně na určených místech v uvedený čas. Pokud vozidlo opustí stanoviště, nebude se již na něj vracet!!!
Svozu se bude účastnit městská policie.
Jsou určena tato stanoviště:
1) Kostelec nad Černými lesy:
a) Na Jánském náměstí 8.00-10.00 hod.
b) Před budovou městského úřadu 8.00-10.00 hod.
c) Trativody u transformační stanice - 10.00-12.00 hod.
2) Svatbín - u separačních nádob 10.00-12.00 hod.
2
Sváží se:
ƒ starý nábytek - např.: křesla, židle, skříně, válendy,
ƒ podlahové krytiny - např.: koberce, linolea,
ƒ sanitární keramika - např.: umyvadla, toalety,
ƒ další - nepoužitelné oblečení v pytlích.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat
zeminy a sutě.
Informace, dotazy, připomínky:
ƒ Ti, kteří nemohou využít ze závažných důvodů tento
zavedený systém, prosíme, obra te se na O. Adama - 606 600 761, 311 240 916 [email protected]
ƒ www.jaktridit.cz - informace o třídění a recyklaci odpadů.
Svoz nebezpečného odpadu je plánován na 23. října, proto prosím nebezpečné odpady nevozte na
svoz velkoobjemného odpadu!!
O. Adam, odd. živ. prostředí
Černokostelecký zpravodaj
Sbor dobrovolných hasičů
Kostelec nad Černými lesy
Jednotka požární ochrany zasahovala za období od 23. 6.
do 23. 8. 2010 u těchto mimořádných událostí:
ƒ 15. 7. 10:12 - dopravní nehoda OA a NA - Kostelec
nad Černými lesy, křižovatka I/2 a II/108
(u Penny)
ƒ 16. 7. 13:16 - požár skládky - Černé Voděrady (jednotka byla po vyjetí odvolána)
ƒ 16. 7. 21:13 - záchrana ptáka uvízlého za nohu v okapu - Kostelec n. Č. l., Pražská
ƒ 22. 7. 15:55 - dopravní nehoda osobního auta a dodávky - Oleška, křižovatka u ZŠ
ƒ 3. 8. 16:46 - asistence při vylovení utonulé osoby - Kostelec n. Č. l., Trativody
ƒ 7. 8. 6:29 - čerpání vody z ucpané kanalizace - Kostelec n. Č. l., Zelená
ƒ 7. 8. 11:15 - odstranění spadlého stromu ze silnice - Kostelec n. Č. l., silnice směr Přehvozdí
ƒ 7. 8. 12:56 - čerpání vody ze sklepa a zahrady - Jevany,
Pražská (zásah trval 19 hodin)
ƒ 8. 8. 8:29 - čerpání vody ze zahrad - Kostelec n. Č. l.,
Březová
ƒ 8. 8. 10:42 - čerpání vody ze zahrad - Kostelec n. Č. l.,
Příkrá
ƒ 15. 8. 8:46 - únik oleje na komunikaci - Vyžlovka, náves, u kapličky
ƒ 17. 8. 9:29 - únik oleje na komunikaci - Kostelec nad
Černými lesy, Truba
ƒ 18. 8. 16:05 - požár pole - Vitice, směr Chotýš
ƒ 19. 8. 15:46 - požár pole - Doubravčice (jednotka ponechána v pohotovosti na stanici)
V souvislosti s přívalovými dešti, které se v srpnu prohnaly republikou, jsme byli nasazeni v akci prakticky nepřetržitě celý víkend. Tato živelní pohroma ukázala, že voda nemusí nadělat problémy jen v okolí řek, ale musíme
s ní počítat například i v našem městě a okolí, i když ne
v tak katastrofálním rozsahu jako nyní na severu Čech.
Právě tam, na Liberecko, do obce Bílý Kostel, směřovala
také humanitární pomoc z našeho města. Na místo ji doprovodilo jedenáct dobrovolníků z našeho sboru, kteří v této oblasti zůstali do druhého dne a pomáhali zde při likvidačních pracích.
Dne 14. 7. se členové jednotky zúčastnili školení o leteckém hašení. Školení pořádal HZS Středočeského kraje - územní odbor Kolín na hasičském hřišti v Konárovicích. V rámci školení jsme si prakticky vyzkoušeli velmi
zajímavou činnost, jakou je plnění hasicího vaku pod vrtulníkem.
Předposlední červencový den si v zámecké kapli řekli
své ANO náš kamarád a hasič Petr Zahajský a Tereza
Balogová. Na tuto slavnostní událost jsme je doprovodili
i s našimi vozidly a popřáli jim hodně štěstí na společné
cestě životem.
SDH Kostelec n. Č. l.
www.hasici-kostelecncl.cz
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení č. 12/2010 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 22. 6. 2010
RM 2010_12_1: Rada města schvaluje předložený program jednání.
nančních prostředků na zvláštním účtu města pro použití zastupitelstvem vzešlým z voleb roku 2010
RM 2010_12_2: Rada města doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2010 dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí
originálu zápisu.
RM 2010_12_4: Rada města bere na vědomí žádost
Ing. Chmelíkové o zařazení bodu „Splašková kanalizace
v Kostelci n. Č. l.“ a zařadí jej na další řádné zasedání zastupitelstva města.
RM 2010_12_3: Rada města doporučuje zastupitelstvu
města:
- schválit prodej budov v areálu bývalého sanatoria podle
návrhu výběrového řízení a minimálních cen v něm uvedených, který je nedílnou součástí zápisu
- pověřit radu města výběrem nejvhodnější nabídky
- pověřit starostku města podpisem smlouvy s vybraným
zájemcem
- uložit starostce města zajistit deponování získaných fi-
RM 2010_12_5: Rada města na základě žádosti OS Kosáček
souhlasí s prodloužením doby výpůjčky stávajících nebytových prostor v budově č.p. 582, Kutnohorská ulice, Kostelec n. Č. l. do 31. 12. 2015 a pověřuje starostku města přípravou a podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v budově č.p. 582 uzavřené dne 3. 12. 2009.
9 / 2010
RM 2010 _12_6: Rada města schvaluje vypsání záměru
města na pronájem části bývalé prodejny č.p. 1101 na poz.
3
p.č. 3496 o výměře 71,5 m2, plechového skladu na poz.
p.č. 325/1 o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 325/1 (za
č.p. 1101) o výměře 80 m2, vše jako celek, za minimální
cenu 50 tisíc Kč/rok.
RM 2010_12_7: Rada města schvaluje písemnou odpově
(na dotaz ze dne 26. 5. 2010) a na následnou písemnou
stížnost ze dne 18. 6. 2010, která je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu. Zároveň rada města konstatuje, že byla dodržena zákonná 30ti denní lhůta k vyřízení, a tímto považuje stížnost za vyřízenou.
RM 2010_12_8: Rada města ukládá ORM MěÚ
1) Zvýšit frekvenci kontrol nad prováděnými stavbami,
osobně přebírat jednotlivé úseky po jejich dokončování a o přejímce pořizovat zápis
2) Vyžadovat dodržování čistoty a pořádku v průběhu stavby a po jejím ukončení
3) O zjištěných nedostatcích a závadách vést písemné protokoly, jejichž kopie budou uloženy na ORM MěÚ
4) Připravit podnět pro SÚ k zahájení řízení podle § 152
stavebního zákona týkající se neoprávněného a nepovoleného výkopu na Pražské ulici - cyklostezka
5) Připravit podklady s podmínkami pro opravu neoprávněného výkopu cyklostezky
RM 2010_12_9: Rada města pověřuje pracovníky zařazené v ORM MěÚ kontrolou a zápisy stavů jednotlivých staveb do stavebních deníků.
RM 2010_12_10: Rada města ukládá Odboru vnitřní správy MěÚ předložit počet poplatníků, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz SKO za rok 2010, a současně ukládá
zahájit jeho vymáhání.
RM 2010_12: Rada města bere na vědomí stanovisko auditorské firmy k nápravným opatřením uvedených
PO (DsP, MŠ ZŠ) města v návaznosti na nápravná opatření uložená ve zprávách z prověrek hospodaření PO
města.
Usnesení č. 13/2010 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 13. 7. 2010
RM 2010_13_1: Rada města schvaluje doplněný program jednání.
cca 23 000,- Kč jako příspěvek sponzora na dětské hřiště
a na lavičky.
RM 2010_13_: Rada města bere na vědomí žádost rodiny Vejrostkovy, Lázeňská 70, Kostelec n. Č. l. na stabilizaci svahu v ulici Lázeňská.
RM 2010_13_7: Rada města schvaluje rozdělení peněžních darů do 20 000,- Kč na volnočasové aktivity z rozpočtu města na rok 2010 dle změněného návrhu - příloha č. 1,
která je nedílnou součástí originálu zápisu, a postupuje návrhy na rozdělení peněžního daru nad 20 000,- Kč - příloha č. 2 a dotací - příloha č. 3, které jsou nedílnou součástí originálu zápisu usnesení, zastupitelstvu města.
RM 2010_13_: Rada města bere na vědomí informaci
o předložení celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za
rok 2009 firmou VODOS, s.r.o.
RM 2010_13_2: Rada města schvaluje nabídku firmy Atlas Audit, s.r.o., o provedení prověrky hospodaření a účetní
závěrky organizací zřízených městem.
RM 2010_13_3: Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění internetového připojení MěÚ Kostelec n. Č. l.“.
RM 2010_13_4: Rada města schvaluje vypsání záměru
města na prodej městského majetku v areálu sanatoria
Kostelec nad Černými lesy ulice Kutnohorská obálkovou
metodou.
RM 2010_13_5: Rada města schvaluje nařízení č. 3/2010,
kterým se mění nařízení č. 2/2008, kterým se změnila příloha č. 1/2008 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech
města Kostelec nad Černými lesy.
RM 2010_13_6: Rada města schvaluje vybranou nabídku na vybudování dětského hřiště ve Svatbíně včetně osazení laviček a příspěvek města ve výši 50 tisíc Kč a pověřuje starostku města přípravou darovacích smluv zajiš ujících spolufinancování tohoto projektu, a to v hodnotě
4
RM 2010_13_8: Rada města schvaluje změnu provozní
doby v Muzeu hrnčířství v období od 18. 7. do 26. 9. 2010
takto:
Čt
10-12
13-16 hod.
Pá
10-12
13-16 hod.
So
10-12
13-17 hod.
Ne
10-12
13-17 hod.
RM 2010_13_: Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise pro školství, kulturní, sportovní a jiné zájmové aktivity č. 4/2010 a přílohy č. 1 a 2, které jsou nedílnou
součástí originálu zápisu.
RM 2010_13_9: Rada města ukládá ORM: obeslat všechny stavební úřady - Stavební úřad Kostelec n. Č. l., životní
prostředí, vodoprávní úřad a odbor správních agend a dopravy apod. doporučeně, s požadavkem přizvání na všechna jednání a rozhodnutí provádění oprav nebo staveb na
spravovaném území Kostelce nad Černými lesy jako účastníky řízení (nebude-li v rozhodnutí stanovisko města, využije město veškeré zákonné prostředky pro zastavení stavby
nebo prací). Jedná se zejména o zásahy do těles komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace. Vyjádření pro provedení stavby bude provádět městem
pověřená osoba. Podotýkáme, že město je ze zákona účastníkem ve všech výše uvedených záležitostech.
Černokostelecký zpravodaj
AKTUÁLNÍ
Chcete začít podnikat v zemích EU a nevíte, kde máte začít?
Řešením může být Jednotné kontaktní místo!
Jednotná kontaktní
místa pomáhají fyzickým i právnickým osobám, které podnikají ve
službách. Jejich úlohou
je především usnadnit
začínajícím podnikatelům vstup do podnikání. Konzultace a další
odbornou pomoc zde
ale získají všichni podnikatelé.
Projekt JKM garantuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO (JKM) BEZPLATNĚ POSKYTUJE TYTO SLUŽBY:
ƒ Podává informace, které podnikatel potřebuje k zahájení podnikání v rámci celé Evropské unie (EU).
ƒ Zprostředkovává podnikateli kontakt s příslušným úřadem, který se zabývá povolováním konkrétních činností.
ƒ Předává příslušnému správnímu orgánu žádosti o oprávnění k poskytování služby.
ƒ Prostřednictvím JKM lze zasílat:
- přihlášky k registraci a oznámení podle jiných právních předpisů (např. daňová registrace),
- oznámení a hlášení fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení,
- oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
- oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním
pojiš ovnám.
EHP a Švýcarské konfederace. Komunikace je možná v českém a anglickém jazyce.
INFORMACE POSKYTOVANÉ JKM:
ƒ Informace potřebné pro získání oprávnění k podnikání,
zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních
orgánů.
ƒ Obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU.
ƒ Obecné informace o opravných prostředcích a o řešení
sporů.
ƒ Obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech.
ƒ Kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či
příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.
KONTAKT NA JKM ČERNOŠICE:
Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Městský úřad Černošice
Obecní živnostenský úřad
Přepážka č. 1, přízemí budovy
www.mestocernosice.cz, e-mail: [email protected]
tel.: 221 892 210, 221 982 272
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek
8:00-17:00
8:00-14:00
8:00-13:00
JKM jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou
pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU,
NAŠE OKÉNKO
10 LET PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
DO KOSTELCE NAD ČERNÝMI LESY
Pamatujete si ještě? V devadesátých letech mizely spoje na linkách
9 / 2010
ČSAD jeden za druhým, hlavně ty večerní a víkendové. Vozový park do-
pravců postupně stárnul, nových autobusů bylo jen poskrovnu. Dopravci
5
museli vyjít jen s minimem dotací, někdy úplně bez nich, a tak byli mnohdy
závislí jen na tom, kolik vybrali tržeb
od cestujících. Poslední autobus z Prahy do Kostelce jel ve 22:30, návaznosti mezi linkami byly spíše výjimkou,
hlavně pokud se jednalo o linky více
dopravců, o čekání na přípoje na vlaky ani nemluvě. Spoje jezdily často za
sebou, což bylo někdy kvůli konkurenci dopravců dokonce záměrné, a pak
následovaly dosti dlouhé mezery. Na
každý přestup bylo nutno koupit si další jízdenku, týdenní a měsíční jízdenky
se většinou navzájem mezi dopravci
neuznávaly…
V roce 1998 se objevila šance na
změnu, a to možnost zapojení oblasti Kostelce nad Černými lesy, Sázavy
a Ondřejova do systému Pražské integrované dopravy (PID). Zprvu se to
zdálo jenom jako sen, ale po dvou letech náročných příprav a jednání se
v září 2000 sen stal skutečností. Stálo
to mnoho času a energie, pochopitelně také peněz. Města a obce investovaly do nástupních ostrůvků na zastávkách, nemalé peníze z rozpočtů obcí,
měst a okresů (dnes kraje) začaly plynout i do plateb za provoz linek. Výhodou však bylo to, že po začlenění oblasti do PID se k úhradě nákladů na
svém území připojila i Praha. I dopravci se museli na nový systém dobře připravit, investovali hlavně do vozového
parku a nového odbavovacího systému (palubní počítače s pokladnou,
označovače jízdenek atd.). Na řidiče
autobusů čekaly nové trasy a někdy
i zastávky, nové vedení linek však naštěstí bylo podstatně jednodušší, tak
nebyl problém si rychle zvyknout. Řidiči se museli naučit i nový tarif, protože právě od nich cestující očekávali, že jim poradí, jakou si mají koupit
jízdenku. Daleko větší roli také začaly
hrát návaznosti na jiné linky, a to včetně linek okolních dopravců a vlaků.
Cestující se však mohli těšit na nové
jízdní řády, které měly pravidelné intervaly (například odjezd z Prahy v každou celou hodinu), byly mezi sebou koordinované, takže spoje nejezdily za
sebou a také obsahovaly jednu dlouho diskutovanou novinku - poslední
spoj z Prahy odjížděl až o půlnoci!
A pak nastal Den D, neděle 24. září 2000, 4 hodiny a 10 minut. U první6
ho autobusu na Prahu jsme se sešli
s pracovníky Ropidu, kteří nový systém dopravy připravovali, v napjatém
očekávání. První spoj o víkendu do
Prahy byl totiž před několika měsíci
zrušen a i když bylo jeho obnovení občany požadováno, nikdo nevěděl, zda
jej budou opravdu využívat. Ale ukázalo se, že nebyl důvod se obávat, cestující přišli. Poslední kontrola autobusu před odjezdem, kterou provedl
osobně majitel dopravce, a jelo se. Ani
další zastávky nebyly osiřelé, a tak autobus přijel i v tuto brzkou hodinu do
Prahy poměrně slušně obsazen. Další hodiny a dny provozu ukázaly, že
obavy o malé využití linek nebyly opodstatněné. Již nedělní odpolední špička
s navracejícími se turisty a rekreanty
navíc ukázala výhody nasazení vyššího
počtu kloubových autobusů. Ty mají
o 50 procent větší kapacitu než standardní autobusy, pojmou lépe nárazovou poptávku (například školní nebo
rekreační), přitom mají vícenáklady
jen o 15 až 20 procent vyšší než standardní autobusy.
Pozitivní zkušenosti z provozu linek
PID do Kostelce n. Č. l. a značný nárůst cestujících vzbudil zájem o co nejrychlejší rozšíření nového systému do
dalších obcí. A tak hned v lednu 2001
byla linka 381 prodloužena do přestupní zastávky Malotice, U Jánů, odkud ovšem spoje většinou pokračovaly přímo jako linka ČSAD do Kutné
Hory nebo do Kolína. Linky Pražské
integrované dopravy nově obsluhovaly také obce Nučice, Prusice, Konojedy
a Oplany. Od června 2001 byla linka
381 prodloužena až do Zásmuk a od
září 2001 vzniklo v rámci PID spojení
s Českým Brodem, kde je možno bez
nutnosti nákupu další jízdenky přestoupit na vlak ve směru Praha-Libeň
a Praha-Masarykovo nádraží. Od ledna 2002 mohou využívat linky PID také obyvatelé Kouřimi a Horních Krut
a od prosince 2002 jezdí linka PID 381
až do Suchdola u Kutné Hory. Spojení
do Kutné Hory bylo podstatně rozšířeno a také jej využívá stále více cestujících, hlavně studenti na střední
školy z celé naší oblasti. Mělo by tudíž určitě logiku, aby oficiální konečná zastávka linky 381 neležela 9 km
před Kutnou Horou a cestující si nemuseli složitě kupovat jízdenku nadva-
krát, ale aby linka PID 381 dojela až
do Kutné Hory, protože tam autobusy
již dnes stejně jezdí. Několikrát jsme
proto i s ostatními městy a obcemi na
trase žádali o rozšíření PID do Kutné
Hory (a také do Kolína a Uhlířských
Janovic), zatím to však vázne na souhlasu Středočeského kraje.
Za předchozích 10 let se mnoho
událo, zavedení linek PID do Kostelce n. Č. l. nebyl konec práce, ale spíše
začátek. Řešila se řada důležitých problémů, které se týkaly především financí. Určitým ulehčením bylo, že jak
rostl počet cestujících, rostly také tržby a mohly poklesnout platby na provoz linek od měst a obcí. Podařilo se
také podstatně zlepšit vozový park autobusů, jen dopravce ČSAD Polkost
nakoupil za uplynulých 10 let 35 autobusů, takže prakticky obnovil téměř
celý vozový park. Významným zlepšením jsou již 4 nízkopodlažní kloubové
autobusy MAN, které umožňují pohodlný nástup především starším občanům, ale například i matkám s kočárky.
Kvalitativní změnu v přístupu dopravce zaznamenali také občané Ondřejovska, kteří navíc pro cesty do Prahy
mohou ve velké míře využívat vlak díky návaznostem ve Strančicích.
K 10. výročí zavedení linek PID do
Kostelce n. Č. l. dostali cestující ještě
malý dárek - novou noční linku 609,
která odjíždí z Prahy-Hájů v 1:25. I když
se před 10 lety pochybovalo o využití
posledního autobusu o půlnoci z Prahy, dnes už je to běžná záležitost a nová možnost zůstat ještě o chvíli déle
v Praze je bezesporu vítaná. Nejde však
jen o to, mnohý rodič bude určitě rád,
že nemusí jet pro své ratolesti vracející se například z diskotéky v Říčanech
a nebo se obávat, zda se alespoň jeden z účastníků zdrží pití alkoholu, aby
mohl řídit. Zatím bude jezdit linka 609
až do Kostelce n. Č. l. v noci z pátku na
sobotu a ze soboty na neděli, když se
provoz osvědčí, mohou se sem prodloužit i spoje v pracovní den, které zatím
jedou jen na území Prahy. A co bude
dál? Uvidíme, ale třeba se jednou do
Kostelce svezeme i po kolejích…
Jitka Krupičková,
v letech 1998-2002
členka Zastupitelstva
města Kostelec n. Č. l.
pověřená pro dopravu
Černokostelecký zpravodaj
Vážení spoluobèané,
dovolujeme si Vás pøi pøíležitosti 10. výroèí
zavedení linek Pražské integrované dopravy do oblasti Kostelce nad Èernými lesy
pozvat na
Den otevøených dveøí pro veøejnost,
který se bude konat v areálu dopravce ÈSAD Polkost
v sobotu 2. øíjna 2010 od 10 do 16 hodin.
Jan Èerný
místostarosta mìsta Kopstelec n. È. l.
Na jedné stranì skupina dì
tí, která pod trpìlivým a ci
tlivým vedením svých ped
Na jedné stranì skupina dì
tí, která pod trpìlivým a ci
tlivým vedením svých ped
na jedné stranì skupina dì
tí, která pod trpìlivým a ci
tlivým vedením svých ped
Na jedné stranì skupina dì
tí, která pod trpìlivým a ci
tlivým vedením svých ped
Pavel Procházka
povìøený øízením organizace ROPID
OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
Redakční rada Černokosteleckého zpravodaje v rámci příprav na volby do
obecních zastupitelstev oslovila naše současné zastupitele, aby se podělili
s našimi čtenáři o své zkušenosti z komunální politiky.
Byli jim položeny dvě otázky:
1) Jak hodnotíte svou práci člena ZM ve volebním období 2006-2010 z hlediska konkrétního přínosu pro naše město?
2) Jmenujte konkrétně body volebního programu vaší strany, které byly v tomto období splněny.
red. rada
Bc. OLGA DEKOJOVÁ
1) Odpově na první otázku
Domnívám se, že svým přístupem
k práci v pozici zastupitele a starostky
jsem pomohla, samozřejmě za podpory úředníků, s ohledem na finanční
možnosti města a s ohledem na podporu všech členů zastupitelstva při hlasování, realizovat nejen program ODS,
ale hlavně potřeby obyvatel a návštěvníků města Kostelce nad Černými lesy.
Vím, že můj příchod na pozici starostky nebyl pro mnohé zrovna jednoduchou záležitostí. Jak mi jednou napsal
jeden občan Kostelce nad Černými lesy, jednala jsem jako „velitel a Napoleon“. Cítila jsem potřebu takového způsobu jednání, a tak jsem ho vždy vedla
9 / 2010
Milan Poledný
jednatel dopravce ÈSAD Polkost
tak, aby byl nalezen nejoptimálnější
způsob řešení. Zkušenosti z funkce
starostky jsou ve své podstatě nepřenosné a jsem vděčná osudu, že jsem
byla v té správné době na správném
místě a tuto práci jsem mohla dělat.
Velmi oceňuji spolupráci s místostarostou Pavlem Uhlířem a touto cestou
mu chci poděkovat. Dokázali jsme, že
je možné dobře spolupracovat, i když
jsme každý ze zcela odlišného politického spektra. Zároveň děkuji za
spolupráci panu místostarostovi Janu
Černému, vím, že se dostal do pozice
rozjetého vlaku a nebylo vždy jednoduché ustát útoky některých zastupitelů
ohledně I. etapy kanalizace. Byl a je mi
dobrým kolegou a slušným par ákem.
2) Odpově na druhou otázku
1. Efektivní hospodaření s majetkem města:
Pasport - (zjištění a popsání stavu) - bytového fondu města 25 bytů, většina bytů je ve špatném stavu
a většina oprav řešila odstranění
havarijních stavů.
Pasport - veřejné zeleně na náměstí s návrhem na odstranění
poškozené zeleně - určité práce
byly provedeny na náměstí a také
na úpravě stromů v dalších částech města.
Pasport - veřejného osvětlení - byla zajištěna jeho rekonstrukce v celém městě, práce stále probíhají.
Pasport - chodníků a komunikací v celém městě - opravy chodníků, které již proběhly: ul. Kutnohorská - pravá strana při výjezdu
z města včetně přídlažeb, ul. Pražská - po pravé straně včetně přídlažeb, ul. Komenského - pravá
strana při výjezdu z města, ul. Svatbínská, ul. Ruská.
Péče o lesopark v bývalé sanatorce tak, aby byl zachován ráz celého tohoto prostoru pro využití široké veřejnosti k relaxaci - zajiš uje
pro město ČZU.
7
Zkrácený přehled příjmů z daní do rozpočtu města
tab. v Kč
Zkrácený přehled převodů z města Kostelce nad Černými lesy na příspěvkové organizace
tab. v Kč
Přehled stavů na bankovních účtech od 2006 do 2010
Stav závazků a pohledávek k 26. 8. 2010 - podle zaúčtovaných faktur.
Závazky města
314 261,80 Kč
Pohledávky města
3 110 956,80 Kč
Přehled čerpání finančních prostředků z privatizace bytů od roku 2006
ÚVĚRY MĚSTA:
Úvěr od České spořitelny na projekty:
Čerpání v r. 2008, první splátka od 15. 1. 2009
Měsíční splátky ve výši 83.334,- Kč, splatnost do konce r. 2010
8
Zůstatek půjčky od SFŽP 1. etapa kanalizace
Půjčka ve výši 15 mil. Kč, úrok 2 %, první splátka k 31. 3. 2007
Výše čtvrtletních splátek 375 tis. Kč
Podpis smlouvy č. 01760211 dne 12. 5. 2005, splatnost do r. 2017
Černokostelecký zpravodaj
Čerpání úvěru na projekty:
2. Zprůhlednění výběrových řízení - podléhala vždy velmi široké
kontrole, a to nejen z řad občanů,
ale i zastupitelů. Komise ve výběrových řízeních nebyly nikdy uzavřeny jako tajemné skupiny. Veš-
v Kč
keré informace byly zveřejňovány
na úřední desce a na internetových stránkách města a samozřejmě podléhaly schvalování Radou
města a Zastupitelstvem města
Kostelce nad Černými lesy.
3. Zodpovědná příprava investičních akcí města - investiční
akce města s ohledem na zkušenosti s I. etapou kanalizace, nejen
vedení města, ale i zainteresované
odbory, se přípravou na další probíhající akce odpovědně připravovaly a odpovědní pracovníci a zajišovatelé jmenovaní vedením města
nesou plnou odpovědnost.
4. Revize nedořešených majetkoprávních vztahů města - dodavatel I. etapy kanalizace byl
v souladu s platnou smlouvou penalizován za pozdní dokončení
prací a probíhá soudní řízení, které dává městu možnost uplatnit
své oprávněné nároky při penalizaci za pozdní dokončení I. etapy
kanalizace.
Kanalizace 1. etapa a práce spojené s touto investicí
Kanalizace - rozdíl
7 919 766,00 Kč zápočet proti naší pohledávce za pozdní dokončení a předání díla
mezi fakturací a platbou
Celé problematice budeme věnovat ještě jeden článek ve zpravodaji.
5. Důsledné využívání možných dotačních titulů - tento proces musel být vždy v souladu s finančními možnostmi města s potřebným spolufinancováním dotací.
Přehled dotací poskytnutých městu Kostelec n. Č. l. v letech 2007-2010
9 / 2010
tab. v Kč
9
10
Černokostelecký zpravodaj
6. Komplexní řešení dopravní
obslužnosti všech částí města - pro zajištění zklidnění provozu nákladní dopravy přes město
je průtah městem veden po silnicích Středočeského kraje, a to
části Pražské, dále Sportovní, Kutnohorské a Českobrodské. Toto
řešení bylo v dané době jediné
možné. Nepodařilo se zajistit finanční prostředky od majitele silnic Středočeský kraj na rekonstrukci silnice přes Svatbín, která
byla velmi poničena po dobu rekonstrukce mostku v úrovni bývalé skládky pod Peklovem.
7. Postupná rekonstrukce náměstí a městských komunikací včetně chodníků - práce
na náměstí byly z velké části zajištěny dotacemi a dá se říci, že
jsou z více jak 50 % hotové. Ostatní městské komunikace byly z velké části opraveny po I. etapě kanalizace. Velká část oprav chodníků
byla provedena v souladu s dotačním titulem na cyklostezky.
8. Rekonstrukce a opravy ulic
po první etapě kanalizace - ul. Pražská, Kutnohorská, Jevanská, Komenského, Ruská, Polní,
Lesácká, Zelená, část Palackého,
část Revoluční a část Dobrovského - byly provedeny.
9. Podpora aktivit občanů všech
věkových kategorií - byly vytvořeny podmínky pro aktivity jak seniorů, tak dětí a mládeže - výpůjčkami prostor v bývalém sanatoriu,
kde jsou smlouvy stanoveny tak,
aby mohly níže uvedené skupiny
v klidu využívat prostory pro své
aktivity:
MO zdravotně postižených
MO skautů
RC Kolečko
ZaPš Kostelec nad Černými lesy
Kosáček, o.s.
Pečovatelská služba Domova pro seniory Kostelec nad Černými lesy
Dále bylo realizováno, nebo probíhají práce na dokončení:
dětské hřiště na náměstí Smiřických,
dětské hřiště v ZŠ Kostelec n. Č. l.,
dětské hřiště Svatbín.
Dne 4. 8. 2008 byla zahájena stavba PENNY Marketu a 26. 11. 2008 byla akce dokončena.
9 / 2010
Zároveň bych zde ráda uvedla i realizaci dlouho očekávané a neřešené
rozptylové loučky na místním hřbitově, kterou jsem byla našimi spoluobčany zaúkolována v prvním týdnu po
nástupu do funkce starostky.
Zajištění veřejných záchodků v prostorách hotelu Zelený dům - vchod
z Pražské ul.
10. Podpora sportovních a kulturních projektů
Každoročně vypsané finanční prostředky z rozpočtu města na volnočasové aktivity cca 300 tis. Kč.
11. Zlepšení informovanosti místních podnikatelů o veřejných
zakázkách města
Vedení města i pracovníci úřadu
jsou v kontaktu s místními podnikateli průběžně, a to při setkávání, kde jsme informováni o záměrech podnikatelů a firem ve městě
vzhledem k zaměstnanosti našich
občanů, nebo při pracovních jednáních již směřujících přímo ke
konkrétní problematice města nebo firem a podnikatelů. V souvislosti s touto aktivitou bylo zavedeno prostřednictvím Informačního
kanálu předávání informací z MěÚ
na mobilní telefony a na maily zájemců, kteří se nám přihlásí a jsou
stále další oslovováni ve zpravodaji. Přímý přenos z veřejného jednání zastupitelstva města je na čas
pozastaven a souvisí to s novým výběrovým řízením na poskytovatele celé této služby a dalších služeb
potřebných pro MěÚ.
Ing. EWA CHMELÍKOVÁ
1) Odpově na první otázku
Práce každého zastupitele je závislá na možnostech, které mu vedení
města poskytne.
Patřila jsem k aktivním zastupitelům, kteří předkládali samostatné návrhy a na jednání zastupitelů se připravovali. Propracovat se k příslušným
informacím bylo někdy velmi náročné,
někdy i nemožné. Dodnes např. nevím,
jaké smlouvy město v tomto volebním
období uzavřelo. Nepomohlo ani usnesení zastupitelstva o povinnosti vedení města tuto informaci zastupitelům
poskytnout, podklady z rady města
jsou pro mne nedostupné…
- Zaměřila jsem se na získávání financí z dotačních zdrojů především pro
kosteleckou základní školu, vzhledem k zodpovědnému přístupu vedení školy, bylo možné o projekty
nejen žádat, ale také je bez zbytečných odkladů realizovat. Ve spolupráci s Mgr. Lenkou Lasákovou
a Ing. Janou Havelkovou se nám podařilo:
a) získat první evropské peníze do
Kostelce, přesněji dotaci 9,9 mil. Kč
pro základní školu (střecha přístavby, výukový sál, sociální zařízení,
2x venkovní učebny, parkoviště),
b) získat dotaci 0,5 mil. Kč na část
cesty v areálu školy,
c) získat dotaci na projekty zaměřené na enviromentální výchovu,
celkem 2 x 50 tis.,
d) v současné době v základní
škole realizujeme projekt „Vzhůru
k výškám“, podpořený ze Středočeského kraje téměř 0,5 mil. Kč.
Věřím, že venkovní vzduchová
trampolína přinese hodně radosti
nejen dětem, ale také dospělým.
- Byla jsem iniciátorkou a autorkou
projektu zřízení nového sběrného
místa pro elektrozařízení na dvoře
městského úřadu, na tento projekt
jsem získala pro město z fondu ASEKOL částku 70 tis. Kč. I přes souhlas
zastupitelstva město dodnes neuzavřelo smlouvu s firmou ELEKTROWIN (možnost bezplatně odkládat
velké elektrospotřebiče jako ledničky a sporáky). Přicházíme tak ročně
o min. 30 tis. Kč, nemluvě o prospěšnosti projektu pro obyvatele našeho města.
2) Odpově na druhou otázku
Podařilo se otevřít supermarket
a opravit krajské a některé místní komunikace.
Plnit náš volební program bylo po
krátké době od voleb nemožné, na vedení města jsme neměli prakticky žádný vliv. Začátkem roku 2008 jsem byla odvolána z rady města, mj. i hlasy
paní Dekojové a pana Krále. Podstatně horší bylo, že tito naši bývalí členové porušili vlastnoručně podepsané
dohody a přestali plnit náš volební
program. Především ignorovali „efektivní hospodaření s majetkem města“.
Příkladem budiž rok 2009, který skončil platební neschopností města a reálným dluhem ve výši cca 2,5 mil. Kč.
11
Nová rada mj. uzavřela dlouhodobou
nájemní smlouvu s firmou MARKER
bez inflační doložky, rovněž tak smlouvu na provoz a rekonstrukci veřejného osvětlení, aniž by zajistila opravu
podzemního vedení. Několikrát překročila svoje pravomoci při schvalování rozpočtových opatření či schvalování smluvních vztahů a opakovaně
vyhlašovala nepřipravené záměry na
prodej majetku města. V roce 2008,
bez ohledu na platné zásady privatizace bytů, naše vedení města prosadilo prodej „městského“ bytu v „sanatorce“ za netržních 393 tis. Kč. Za
velice krátkou dobu byl tento byt prodán za částku podstatně vyšší…
T. VODOCHODSKÝ
- neodpověděl
O. KRÁL
- odpovídat nechtěl
J. URBAN
Úvodem
V roce 2006 jsem přijal nabídku
od Strany zelených místní organizace a jako kandidát bez politické příslušnosti byl následně zapsán na kandidátní listinu této strany.
Proč jsem nabídku přijal:
Zejména proto, že v té době byla vedena velice neodborná kampaň k průběhu a dokončování budované splaškové kanalizace. Kampaň byla vedená
osobami vzdělanými, ale v profesích vesměs mimo stavebnictví, a měla mnoho vad a byla zde patrna nezkušenost
a někdy i zaujatost těchto osob. Nedovolím si vyslovit, že tato kampaň byla
vedena politickými stranami nebo seskupeními, i když to tak navenek vypadalo - mluvím o osobách, ne stranách.
Ve stavebnictví pracuji - sice v pozemní stavitelství - stavby menšího rozsahu, ale postupy, myšlení i legislativa
jsou v hodně směrech obdobné a lze
je v hodně věcech odvodit nebo dostudovat. Měl jsem zájem do místních
problémů vstoupit a pomoci je řešit.
Výsledek
Strana zelených v Kostelci získala
4 místa v ZM a na ustavující schůzi
12
koncem října 2006 jsem byl zvolen
starostou - což jsem vůbec nepředpokládal - a myslím, že jsem do funkce
nastoupil dost nepřipraven. 1. listopadu jsem nastoupil do funkce starosty,
nezkušený, bez přehledu, s tajemníkem úřadu dlouhodobě nemocným,
s vedoucí ekonomického odboru na
odchodu, dále s nově zvolenou radou
města.
Snahy a směry jednání nově zvolené rady města a potřeby města - alespoň dle mého názoru - v té době byly
rozdílné. Bylo nutné upravit jednací
řád zastupitelstva, vypracovat jednací
řád rady a dále připravit účetní roční
uzávěrku, připravit rozpočet na příští
rok, postupně se seznámit s dalšími
dokumenty, činností úřadu a potřebami města.
Zvolení členové rady města ve většinovém počtu 2 : 3 měli jiné cíle, jejich prioritami byl příkladně okamžitý personální audit, personální změny
v orgánech městského úřadu a nesmiřitelný postoj a boj s dodavatelem stavby kanalizace - společností VODKA.
Bezvýsledná byla i jednání s provozovatelem vodovodu a kanalizace, společností VODOS. Obdobné bylo i jednání
se společností na odvoz komunálních
odpadů - společností NYKOS - více
méně tyto společnosti pro město pracovaly, ale bez řádně potvrzené smlouvy až minimálně do dubna následného roku.
Pro mne nepochopitelné bylo i rozhodnutí RADY města o odvolání předchozí starostky a místostarosty města
ze skupiny lidí, která začala pracovat
na projektu pod názvem „TECHNOLOGICKÝ PARK“, jehož cílem bylo využití areálu bývalé sanatorky, nepochopitelná byla i snaha RADY v procesu
nedokončeného Strategického plánu
města, který ve smluvním vztahu za
částku 470 tis. korun měla pro naše
město vypracovat místní fakulta České univerzity - ve smluvním termínu
tato práce předána nebyla - na vypracování se podílela dle uvedených autorů i členka naší zvolené RADY.
Odpovědnost statutárního orgánu
města, starosty a místostarosty a členů rady vedly k neřešitelným jednáním. V tomto postoji mne nejvíc překvapil následně zvolený místostarosta,
osoba se zkušenostmi s řízením podni-
ku, zkušeností ve stavebnictví, já osobně jsem v něho dával důvěru - určitě
po stránce jeho odbornosti. Jeho přístup a postoj mne osobně v té době
zklamaly, a to nejen za dobu mého působení jako starosty města, ale i následně v dalším období, kdy už byl zvolen
do funkce místostarosty, a to v překotném, neuváženém a neodborném vedení, jakým vedl spor s dodavatelem
kanalizace, společností VODKA.
Pro upřesnění - společnost Vodka
dodávala a dodala špatnou práci na
stavbě splaškové kanalizace, využívala
a využila poskytnutých chyb ze strany
objednatele - to je města. Město neodborným přístupem odpovědných osob
napomohlo k nekvalitní práci na dodávce stavby kanalizace.
Městský zastupitel je volen jako osoba vůlí občanů města, občany má zastupovat, prezentovat jejich vůli a dávat směr dalšího vývoje, pochopitelně
kontrolovat přijatá usnesení a vytvářet podmínky dalšího rozvoje. Zastupiteli města nepřísluší vydávat neodborná stanoviska ve věcech, kde není
sám odborníkem - odborná rozhodnutí ponechat odborníkům - zastupitel by měl posoudit přínos rozhodnutí
v souvislosti s vytčenými cíli - případně i s cíli již citovaného Strategického plánu jako dokumentu neustále
se vyvíjejícímu pro potřeby a v souladu s požadavky občanů města.
Naši někteří zastupitelé mají snahu rozhodovat i ve věcech, které nejsou v rozsahu jejich kompetencí, vzdělanosti a praxe, a opačně v některých
případech teatrálně připomínkují a komentují průběh a projednávané body jednání, ačkoliv dle úrovně jejich
vzdělání by měli být nositeli uváženého a promyšleného návrhu na následně přijatá usnesení.
Závěr
Plnění volebního programu strany,
za kterou jsem byl zvolen.
Každá strana jde do voleb s nějakými cíli.
V obci jako je Kostelec by mělo nově zvolené zastupitelstvo přehodnotit
volební programy všech stran - v každém programu je něco, s čím se nechá pracovat. Nově zvolené zastupitelstvo by mělo tyto programy posoudit,
a to napříč stranami, zjistit jaké možnosti město má, co je reálné, jaké jsou
Černokostelecký zpravodaj
další potřeby a možnosti, následně potom přijmout společný program a podle tohoto programu pracovat.
Za celé období - včetně pětiměsíčního působení ve funkci starosty - jsem
nepoznal, jaký cíl současné zastupitelstvo má, a jakým směrem by mělo
být město vedeno. Způsob jednání
a úkolování z usnesení rady byl pouze ve směru neustálého kontrolování
a hledání kostlivců ve skříních, zpochybňování veškerého dění na městském úřadě i ve městě.
Bez výhledu přijaté koncepce další práce jak rady, tak i zastupitelstva
jsem podal návrh na změny složení
rady města a následně po nevyhovění
jsem z funkce starosty odstoupil.
V závěru tohoto volebního období
děkuji za projevenou důvěru kosteleckým občanům a omlouvám se za to,
že jsem jejich důvěru zklamal. Věřte - nešlo to - proti větrným mlýnům se
bojovat nedá.
Do dalšího volebního období bych
popřál, aby si občané Kostelce zvolili
takové zastupitele, kteří budou mít sílu pracovat ve prospěch města, budou
kritičtí, budou mít připomínky, ale i návrhy k dalšímu rozvoji a současně budou hledat i cesty jak vytčených cílů
dosáhnout.
Já osobně vidím okamžité možnosti ve využití současného územního plánu, v další práci na urychleném dokončení včetně případných
změn v novém připravovaném územním plánu.
V krátké době je nutné přijmout
rozhodnutí, co bude se sanatorkou,
dále dokončit pasportizaci nejen městských bytů, ale i dalšího majetku, seznámit se se stavem tohoto majetku
a rozhodnout o jeho dalším využití.
V mnoha případech jej nenechat chátrat, ale rozhodnout jak s ním naložit,
co je udržitelné a co ne.
Město mnoho volných financí nemá, ale ve městě jsou možnosti k zajištění nezbytného množství finančních
prostředků k použití jako spoluúčastí
na financování potřebných investičních
akcí v souladu s potřebami města, na
které lze ještě podávat žádosti o dotační tituly z evropských i dalších programů.
Do dalšího volebního období přeji
Kostelákům dobrou volbu.
9 / 2010
Mgr. J. KAMÍNEK
šovali, považovali jsme naši výpově
za seriózní krok.
Na žádost zastupitele bude odpově uveřejněna v příštím čísle ČZ.
Ing. L. TUČKOVÁ
Ing. K. FOUSEK
- neodpověděla
- neodpověděl
RNDr. I. KAŠPAROVÁ
F. HALAMKA
Na žádost zastupitele bude odpově uveřejněna v příštím čísle ČZ.
Ing. JIŘÍ BITTER
1) Odpově na první otázku
Možnosti opozičního zastupitele jsou
velmi omezeny. Vzhledem k atmosféře,
která v Kostelci vládne, je jeho činnost
v podstatě degradována na kontrolní
funkci. I ta je omezena, pokud ani kontrolní výbor nedostává požadované informace a jeho zprávy jsou ignorovány.
Takže v dané situaci vidím jako přínos
především to, že se podařilo zabránit
špatně připraveným či dle mého názoru nevýhodným prodejům majetku
města. Kéž bych to mohl konstatovat
i po skončení volebního období.
2) Odpově na druhou otázku
Asanace není stranou, ale občanským sdružením, a nemá tedy politický program. Paradoxní přitom je, že
naši 3 zastupitelé vystupovali ve srovnání se zastupiteli stranickými nejkompaktněji. Volební program našeho OS
byl vyjádřen našimi pěti P:
ƒ průhledně a účelně hospodařit s důslednou kontrolou
ƒ peníze z Evropy pro Kostelec
ƒ priority (chodníky, ulice, úprava náměstí, dětské hřiště)
ƒ přístup k informacím pro všechny
ƒ pracovat na obnovení důvěry
OS Asanace tyto body dle svých
možností plnilo, avšak nemá žádného zástupce v radě města a tímto faktem a postojem současných radních
je dáno, že věci zdaleka ne vždy dopadly dle našich představ. V této souvislosti nás mrzí, že po krátké době jsme
museli ukončit spolupráci, v rámci
které jsme díky dojednaným zásadám
mohli mít větší vliv na rozhodování
o chodu města. Avšak za situace, kdy
koaliční partneři tuto dohodu poru-
- neodpověděla
Ing. PAVEL JETENSKÝ
1) Odpově na první otázku
Moje aktivita a postoje v činnosti
zastupitelstva jsou zřejmé ze zápisu
z jednání zastupitelstva. Tento zápis
se nepublikuje. Je uložen na městském
úřadě. Usiloval jsem o zveřejňování tohoto zápisu na úřední desce a internetových stránkách města. Zveřejňování
by zprůhlednilo rozhodovací činnost
zastupitelstva a umožnilo objasnit postoje jednotlivých zastupitelů občanům
města. V posledním období se velice
často hlasovalo po jménech.
a) Rozhodující akcí minulého volebního období byla výstavba kanalizace.
Minulé zastupitelstvo zabezpečilo
státní dotaci (45 milionů Kč a 15 miliónů Kč půjčky) a dále byly použity
zdroje města na výstavbu kanalizace. Nákladovost a postup výstavby
kanalizace jsem téměř na každém
zasedání požadoval objasnit. Vždy
(do června 2008) jsem byl ubezpečen, že je vše v pořádku. Má obava,
že celkové náklady na kanalizaci
(včetně úprav povrchů) budou podstatně větší, než je rozpočtováno, se
naplnila. V současné době je podle
vyjádření představitelů města celá
záležitost řešena právně.
Věřme, že kanalizace byla provedena v souladu s projektovou dokumentací. Dle mého názoru peníze
z privatizace bytů v sanatorce (cca
25 mil. Kč) měly být použity plně na
výstavbu nových povrchů komunikací a chodníků a další doprovodné
akce ke zlepšení prostředí ve městě.
Do dnešního dne kontrolní výbor
nezískal přístup k projektové dokumentaci a rozpočtu této akce.
Mé dotazy na problémové věci ze
strany některých funkcionářů byly chápány jako snaha o destrukci
13
a jako útok na jejich osobu. Čas prověří fungování kanalizace, kvalitu
povrchů komunikací a finanční situaci města a ukáže, zda byly mé
obavy oprávněné.
Vždy jsem se snažil uplatnit zájem
většiny občanů města (to je řádné
vynakládání zdrojů města) a nutil
jsem zastupitelstvo užívat ekonomickou a právní logiku. Zastupitelstvo mé návrhy velice často odmítalo poměrem 8 : 7.
b) Roky mi nevyhovuje způsob předkládání materiálů do zastupitelstva
a způsob jednání se zastupiteli. Materiály byly předkládány bez dostatečného zdůvodnění, bez analýzy
dopadů na město, bez variant řešení, bez toho, kdo materiály předkládá a je odpovědný za návrh a proč.
Chybí posouzení ze strany odborných útvarů města. V posledním roce se stav zlepšil, ale ne u všech předkládaných materiálů.
Do dneška z předkládaných materiálů do zastupitelstva není jasné,
co předkladatel prosazuje, jeho stanovisko. Není jasné, jak chce problém řešit. Vysvětlení nebyla poskytována zastupitelům písemně.
Pozdější argument - zastupitelstvo
rozhodlo - mi připadá alibistický.
c) Potvrdila se moje obava, že ustavením rady města se omezí demokratičnost rozhodovacího procesu.
Rozhodovací pravomoc se koncentrovala na úzkou skupinu zastupitelů, někdy na většinu 3 zastupitelů.
Proto jsem navrhoval snížení počtu
zastupitelů na 11 osob a zrušení rady města. Můj návrh opět o 1 hlas
neprošel.
Program KSČM i mé osobní priority se mi v zastupitelstvu nedařilo prosazovat, i když si myslím, že realizace
řady mých návrhů a stanovisek by byla prospěšná pro město i pro většinu
obyvatel Kostelce nad Černými lesy.
Myslím si, že bez mého opozičního
tlaku by situace mohla být horší než
dnes. To asi byl můj největší přínos.
Ale to vyhodnotíte VY - voliči.
2) Odpově na druhou otázku
Dostavění první etapy kanalizace. Je
otázka, v jaké kvalitě a za jakou cenu.
14
Ostatní body programu KSČM (viz
Černokostelecký zpravodaj říjen 2006)
nebyly naplněny.
Ing. DRAHOMÍR JUN
1) Odpově na první otázku
Pokračovali jsme v rozjetých projektech, tzn. rekonstrukce povrchu Tyršovy ulice - to se podařilo včetně opravy
osvětlení. Opravila se část Kutnohorské ulice (od náměstí k „Pumpičkám“).
Pokračovalo se ve výstavbě kanalizace.
V této době probíhaly na radnici
mocenské boje, které vyvrcholily odchodem vedení města do opozice (po
půl roce). Poté jsem ztratil i možnost
aktivně zasahovat do vývoje dění ve
městě.
2) Odpově na druhou otázku
Náš program jsme splnili podle politických možností v bodě: budování
kanalizace, povrchy silnic a osvětlení.
Na plnění dalších bodů nebyla politická vůle, nebo jsme se zabývali nepodstatnými problémy.
MVDr. JAN ČERNÝ
1) Odpově na první otázku
Z mého hlediska hodnotím toto volební období jako velmi dobré, mimo
akce, které byly zahájeny už v minulém
volebním období a které se povedlo
dovést do konce - kanalizace I. etapa,
výstavba Penny Marketu nebo dokončení opravy hlavních komunikací ve
městě. Konečně začalo investovat do
vzhledu a vybavení města.
Největší radost mám z dětského
hřiště a nových laviček na náměstí
a na Pražské ulici. Na tuto akci nechtělo zastupitelstvo uvolnit žádné finanční prostředky, a tak jsem si poradil
jinak, celou akci jsem zaplatil ze svého
platu za výkon funkce místostarosty.
Náklady byly necelých 130 000,- Kč
a pokaždé, když jedu kolem a vidím
rodiče s dětmi, jak si hřiště užívají, cítím velké uspokojení. Podobný projekt dětského hřiště, tentokrát už se
spoluúčastí města (asi se zastupitelé
chytli za nos) se ve spolupráci s OS
Pro Svatbín podařil dokončit i na návsi ve Svatbíně.
Za velmi povedenou akci, nad kterou jsem měl patronát, považuji též vý-
stavbu cyklostezek, na kterou se podařilo získat téměř 6 000 000,- Kč dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a město tak získalo téměř 3 kilometry nových komunikací v ulicích
Pražská, V Uličce, Komenského, Svatbínská a na náměstí Smiřických. Mimochodem celkové náklady na tuto akci byly cca 9 100 000,- Kč, a průměrná
cena za 1 kilometr cyklostezky je tedy
něco málo přes 3 000 000,- Kč,
což je méně než polovina průměrných
nákladů v porovnání s běžnými náklady na stejné akce v ČR. Ten se pohybuje kolem 6 100 000,- na jeden kilometr.
Své zásluhy mohu připojit i k rekonstrukci chodníků a parkovacích míst
v ulici Kutnohorská. Je škoda, že se nepovedlo rekonstruovat i druhou stranu, ale současné vedení Středočeského kraje nám všechny dotace zamítlo.
V tomto období se podařilo připravit potřebnou dokumentaci k pokračování výstavby II. etapy kanalizace s dotaci ve výši 28 000 000,- Kč a zahájení
stavby už čeká jen na konečné schválení podmínek výběrového řízení na
Státním fondu životního prostředí.
Připraven je i projekt na zateplení
mateřské školky včetně výměny oken
a změny systému vytápění z elektrického na peletky, který by měl přinést
mateřské školce roční úsporu cca
400 000 tisíc Kč na nákladech za
energie.
Povedlo se rekonstruovat a rozšířit
veřejné osvětlení (Svatbínská, Komenského, areál býv. sanatoria) a na stavební povolení čeká akce bezpečnostního nasvícení přechodů pro chodce na
ulicích Kutnohorská, Pražská, Komenského a Jevanská.
Za svůj přínos považuji také zahájení diskuse o novém územním plánu
i provedené detailní zmapování a audit městského majetku - bytů, nemovitostí a pozemků, což považuji za nezbytný předpoklad pro rozhodování
zastupitelstva o odprodeji nepotřebného majetku, a o využití takto získaných zdrojů k spolufinancování projektů rozvoje města.
Je však spousta akcí, které se mi
prosadit nepovedlo - jako například
výstavba malometrážních bytů v ulici
K Jatkám a Komenského, prodej hlavní budovy v „SANATORCE“, která vesele chátrá a neustálým odkládáním
prodeje ztrácí na hodnotě, nebo přeČernokostelecký zpravodaj
svědčit zastupitele o tom, že čistota
a celkový vzhled města stojí za zakoupení multifunkčního stroje, který by
v létě zametal chodníky a v zimě odhrnoval sníh, ale to snad až v příštím
volebním období.
2) Odpově na druhou otázku
Já i moji kolegové, se kterými kandiduji ve volbách 2010, si myslíme, že
město má svým občanům sloužit, a ne
je otravovat. Má pro ně zajiš ovat potřebné služby a infrastrukturu, a vytvářet tak podmínky, aby se jim dobře žilo, aby na své město byli právem hrdí.
Vzhledem k tomu, co se nám povedlo, a to za necelé dva roky, kdy mo-
Volby
2010
ji kolegové byli v radě a já ve funkci
místostarosty a mohli jsme tak politiku města ovlivňovat podle svého, považuji volební program za splněný.
KOSTELEC SOBĚ to je motto,
s kterým jsme pracovali v tomto volebním období a s kterým jdeme i do
letošních voleb.
Je jen na Vás, na občanech Kostelce nad Černými lesy, jakou sílu nám
dáte a jak se nám, na základě Vašeho
mandátu, bude dařit prosazovat volební program. Pracovali jsme v tomto volebním období, i když si to část
zastupitelů nepřála, a je to vidět. Pokud nás podpoříte, budeme pracovat
i v dalším období a bude to vidět.
Jeden zastupitel, by sebelepší, je
v 15 členném zastupitelstvu nula. Rozhoduje nadpoloviční většina, a tedy
ten 8. člen. To, co se povedlo, je tedy
zásluha nejen toho, kdo se o to největší měrou zasloužil, ale těch 8, co
ho podpořili. Matematika je jednoduchá 7 = 0 % a 8 = 100 %. Myslete na
to, až půjdete volit. Budou to 4 roky
hádek, nebo 4 roky práce. Já jsem pro
práci - KOSTELEC SOBĚ.
K. HRON
Na žádost zastupitele bude odpově uveřejněna v příštím čísle ČZ.
KOMUNÁLNÍ VOLBY
VOLEBNÍ PROGRAMY
Na začátku našeho uvažování o vstupu do volebního klání v komunálních volbách v Kostelci nad Černými lesy jsme si položili otázky: Co
chceme udělat pro Kostelec? Co nabízíme? Co je třeba vyřešit? Výsledkem uvažování nad těmito otázkami jsou následující odpovědi:
My, níže podepsaní obyvatelé Kostelce nad Černými lesy, prohlašujeme, že na základě demokratického výsledku nadcházejících komunálních voleb v Kostelci chceme ustanovit takové vedení města, které zásadním způsobem rozpohybuje dění v Kostelci v pozitivním slova smyslu a ukončí dlouholetou stagnaci rozvoje města. Již zběžným seznámením se s naší kandidátkou zjistíte, že nabízíme
zkušenost s komunální politikou ve spojení s temperamentním mládím - kontakty ve veřejné správě doplněné mladistvým neopotřebovaným elánem.
Jsme toho názoru, že politické vymezování jednotlivých stran a jejich soutěž v rámci volební kampaně má své opodstatnění jen do okamžiku ukončení voleb. Potom by všichni zvolení zastupitelé měli pracovat ku prospěchu města. Z tohoto názoru vyplývá naše nabídka
pro ostatní zastupitele města zvolené v komunálních volbách v říjnu 2010 k aktivní spolupráci ku prospěchu a rozvoji Kostelce. Naše nabídka spočívá i v tom, že zásadně odmítneme destrukční kritiku, kterou bohužel praktikuje řada současných zastupitelů. Neodmítáme
ovšem objektivní kritiku, jejímž výsledkem je náprava zjištěných nedostatků.
Je nutné konstatovat, že pro realizaci všech níže uvedených záměrů je nutné zajistit odpovídající finanční prostředky. V případě našeho vítězství ve volbách proto hodláme okamžitě realizovat odprodej nemovitostí v areálu sanatorky a další využití areálu. Zásadním předpokladem rozvoje Kostelce je mít k dispozici aktualizovaný územní plán města včetně záměru nové bytové výstavby a souvisejícího odprodeje řady obecních pozemků (za optimální počet obyvatel Kostelce přitom považujeme 5 000 obyvatel). Vzhledem ke zkušenostem,
které naši kandidáti nabízejí, dále předpokládáme zlepšení čerpání dotačních titulů poskytovaných z EU fondů.
Při realizaci výše uvedených příjmů rozpočtu města je realistické nabídnout občanům Kostelce plán na celkovou rekonstrukci náměstí
Smiřických, zásadní modernizaci sportovního areálu Na Americe, celkový rozvoj Svatbína s důrazem na místní komunikace, cyklostezku, hřiště a hospodu, zlepšení péče o čistotu města a stav veřejné zeleně, zvýšenou péči o propagaci města a rozvoj turismu a zlepšení péče o seniory související se vznikem Klubu seniorů. Nově zvolené zastupitelstvo se musí vyjádřit k dokončení výstavby kanalizace
a vybudování místních komunikací s důrazem na čtvrti Trativody, Skalka a Poustka.
V neposlední řadě hodláme věnovat pozornost fungování městského úřadu s důrazem na jeho řádnou spolupráci s občany města.
Kandidáti sdružení Kostelec sobě - Jan Černý, Jiří Kamínek, Jan Urban, Bohumil Štěpán, Jaroslav Hrachovec, Miroslav Zámostný,
Jitka Havlíčková, Jan Novák, Jiří Flek, František Halamka, Michaela Kozadajev-Prknová, Jiří Pokorný, Karel Měchurka, Petr Vejvoda
a Jan Krupka.
9 / 2010
15
Èeská strana sociálnì demokratická
MO Kostelec n. È. lesy 2010
Naším prvoøadým cílem jsou zájmy obèanù a rozvoj mìsta
Spokojenost obèanù - náš cíl:
Prostøedkem k jeho dosažení musí být rozumná a hlavnì odpovìdná komunální politika na základì spolupráce a dùvìry ke všem, kteøí pro naše mìsto chtìjí pracovat a spokojenì v nìm žít.
Komunální politika je vìc veøejná. Pøedpokladem úspìchu je tedy aktivní úèast obèanù a jejich správná volba, jenž urèí
další vedení mìsta, které bude dbát zejména na jeho rozvoj a také na øádné a odpovìdné hospodaøení s majetkem
mìsta.
Výraznì se chceme podílet na potlaèování pøípadné správní byrokracie smìrem k potøebám obèanù a udržet aktivní
úèast obèanù na správì vìcí veøejných, mìstskou správu s lidskou tváøí.
Budeme iniciovat a prosazovat tvorbu ochranných opatøení k zamezení korupce a pravidelnì provìøovat hospodárnost
správy mìsta i hospodaøení s majetkem mìsta.
Podporujeme rozvoj podnikání se snahou vytvoøení nových a zachování stávajících pracovních pøíležitostí, a to blízkým kontaktem s místními podnikateli ve smyslu zapojení i jejich kapacit do dodavatelského systému vybraného zhotovitele veøejných zakázek.
Náš zájem se soustøedí také na spolupráci se sdruženími, které podporují obèanské a sportovní aktivity, a na komunikaci s mládeží, èímž chceme podpoøit efektivitu využívání volného èasu. Chceme zajistit organizovanou péèi a pomoc starším spoluobèanùm.
V neposlední øadì chceme pokraèovat s výstavbou II. etapy kanalizace a jejího bezproblémového prùbìhu s hospodárným provedením v dobré kvalitì.
Podporujeme také všechny druhy bytové výstavby ve mìstì. Pøispìjeme k rozvoji aktivit, které zvýší zájem návštìvníkù našeho mìsta. Zároveò chceme zachovat jeho charakter pøíjemného mìsta.
Podporujeme a vítáme rozvoj služeb pro naše obèany i návštìvníky.
16
za MO ÈSSD Kostelec n. È. l.
Karel Hron
Černokostelecký zpravodaj
Vážení spoluobèané,
pøedstavujeme Vám kandidáty Obèanské demokratické strany, kteøí budou usilovat o Vaši pøízeò v øíjnových volbách do kosteleckého zastupitelstva. Spojuje nás jedno - máme naše mìsto rádi a chceme zde spokojenì žít. Vaše hlasy rozhodnou, kterým smìrem se Kostelec
nad Èernými lesy vydá.
Zleva: Ing. Jan Svatoš st. (majitel galerie, 61 let, ODS), Roman Kašpar (vedoucí výroby, 36 let, ODS), Tomáš Vodochodský st. (jednatel firmy „Dej Bùh štìstí, s.r.o.“, 45 let, ODS), Štìpánek Vodochodský („pøíznivec“), Petr Hakl (programátor øídících systémù,
36 let, ODS), Jan Daòha (podnikatel, 60 let, bez polit. pøísl.), Ing. Ewa Chmelíková (odborný pracovník vìdy a výzkumu, 47 let, ODS),
Štìpánka Bašková (výtvarnice, 57 let, ODS), František Hanilec (vedoucí sekretariátu revizní komise ÈSTV, 60 let, bez polit.pøísl.),
Pavel Chmelík (obchodní øeditel, 46 let, bez polit. pøísl.), Karel Kratochvíl (vedoucí provozu, 56 let, bez polit. pøísl.), Bc. Pavel Kohoutek (student, 22 let. bez polit. pøísl.), Mgr. Lenka Kohoutková (terapeutka, 47 let, ODS), Eduard Èubr (dùchodce, 77 let, ODS),
Jan Svatoš (náhradník), Jaroslav Pacal (keramik, 47 let, bez polit. pøísl.), Vít Bouška (náhradník), Ing. Miloslava Štípková (odborný pracovník vìdy a výzkumu, 62 let, bez polit. pøísl.)
Srdeènì Vás zveme na pøedvolební „GULÁŠEK“, kde budete mít možnost setkání a diskuze s kandidáty za ODS dne 9. 10. 2010 na námìstí Smiøických od 9-13 hodin.
www.odskostelecncl.cz
Vážení spoluobčané,
činnost zastupitelstva a dalších orgánů města, které si zvolíte v říjnových komunálních volbách, bude velice ovlivněna nutností dokončit rozestavěnou kanalizaci,povrchy komunikací, chodníky a osvětlení ulic.
Tato rozestavěná akce bude výrazným způsobem omezovat finanční možnosti města v dalších oblastech.
Základním úkolem radnice bude zabezpečit dostatek financí pro město. Nezbytnou nutností bude lépe
využívat evropských fondů, fondů Středočeského kraje a ostatních zdrojů centrálních orgánů. Z tohoto důvodu dnešní sliby jiných, které jsou
náročné na peníze, jsou nezodpovědné.
Naše zásady:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
radnice je zde pro občany, a ne naopak
základem úspěchu je kvalitní dlouhodobá koncepce rozvoje města
průhledné, racionální a zodpovědné hospodaření s prostředky města v zájmu občanů a města
používat ekonomickou a právní logiku, omezovat živelnost a nahodilost a osobní zájmy
Chceme:
a)
b)
c)
d)
dokončit rozestavěnou kanalizaci, povrchy komunikací, chodníky a osvětlení ulic
ve spolupráci se všemi usilovně zabezpečovat finanční prostředky pro město
prověřit a dokončit rozpracované projekty, určit co realizovat dříve a co později
vyřešit využití areálu bývalé sanatorky (cizí investor - nejlépe zdravotnictví, byty dokončit jako městské byty a přednostně je obsazovat mladými rodinami, prostor areálu zpřístupnit pro rekreaci, sport a děti)
e) vytvořit městské služby v režii města k zabezpečení chodu města včetně sběrného dvora
f) podporujeme veškeré aktivity ke zlepšení školství, sportu (dnešní podpora je velice nízká), využití volného času občanů, péče o seniory —
všeho, co slouží pro úplnější a spokojenější život lidí. Budeme usilovat o výstavbu koupaliště.
g) obchvat města a nový povrch svatbínské silnice (činíme konkrétní kroky)
Máme čisté ruce, nebudeme se bát a nebudeme krást.
Vážíme si každého,kdo chce individuálně nebo jako člen občanské iniciativy či člen jakékoli politické strany přispět k řešení problémů města
v zájmu občanů. Budeme hájit demokratický, pravdivý a úplný přístup k informacím o problematice města.
Máme zájem spolupracovat ve prospěch města s každým, kdo bude mít zájem.
Naši kandidáti jsou:
Ing. Pavel Jetenský
Ing. Jiří Čvančara
Zdeněk Vorlíček
Kateřina Čvančarová
František Zahajský
9 / 2010
-
ekonom
ekonom
technik IT
úřednice
mistr
Miroslav Čechrák
Jan Leinweber
Mgr. Jaroslava Kalivodová
Ingrid Kantorová
PhDr. RSDr. Rudolf Měchura
-
daňový poradce
důchodce
učitelka
prodavačka
podnikatel
Marie Šišáková
Václav Korn
Dagmar Brázdová
Jiří Liška
Božena Lhotáková
-
úřednice
technik
dělnice
technik
důchodce
17
„Sdružení nestraníků“
‰ Kandidáti tohoto politického hnutí jsou bez politické příslušnosti = nezávislí. Každý se rozhodl kandidovat sám za sebe.
‰ Proto nemáme společný volební program.
‰ O práci v zastupitelstvu máme každý svoji představu a kandidujeme na základě principu osobní odpovědnosti. Hlásíme se k individualismu.
‰ Dáváme voličům možnost volit lidi!
Důvod proč kandidujeme:
1. Jitka Krupičková (Kost.)
18
- Kolejová doprava mezi Kostelcem n. Č. l. a Prahou. Financování bude zajištěno z Evropských
strukturálních fondů.
2.
3.
4.
5.
6.
Oldřich Král (Kost.)
Lenka Hošková (Kost.)
Roman Pošta (Kost.)
Pavla Tomicová (Kost.)
Miloslav Švaříček (Kost.)
-
7.
8.
9.
10.
Petr Konůpek (Kost.)
Petra Kur áková (Svatb.)
Lenka Čiháková (Kost.)
Pavel Skořepa (Svatb.)
-
Neptejme se, co pro nás Kostelec udělá, ale ptejme se, co my uděláme pro Kostelec.
motto: Svým umem a schopnostmi být ku prospěchu společnosti.
Aby v Kostelci konečně zvítězil zdravý rozum nad závistí a škodolibostí.
Považuji za vhodné se nyní znovu osobně zúčastnit na nových i současných pozitivních
změnách Kostelce, a navázat tak částečně i na mé dřívější působení ve vedení města, přerušené volbami v roce 2002.
„Protože dělám věci jinak“
„Za lepší komfort života obyvatel Kostelce a přilehlých obcí“
„Je lepší zapálit svíčku než si stěžovat na tmu“ - čínské přísloví
Ve Svatbíně omezit ( vyloučit ) nákladní dopravu vybudováním obchvatu obce, vybudování
splaškové kanalizace a pokračování rekonstrukce objektu „volební místnost“ včetně dovybudování sociálního zařízení.
Černokostelecký zpravodaj
PTÁME SE ZA VÁS
Smrt topení uhlím, plynem a elektřinou
Viditelné výsledky již po prvním měsíci topení. Pro ty, co jsou naštvaní
na neustále se zdražující cenu topení.
Pro ty, kteří nemají čas topit.
Proč většina z vás topí uhlím? Proč někteří z vás topí drahým zemním plynem, propanem, LTO nebo elektřinou? Proč trávíte
topením tolik času?
Protože si myslíte, že nemáte jinou možnost. Jenže máte!
Pokud již dnes za vytápění domu o ploše
150 m2 platíte více než 20 000 Kč, máme
pro vás řešení. Dokonce s možností poprvé
získat peníze od státu pro svoji domácnost.
A ne jen nějakých pár drobných... Celkem
až 110 000 Kč!
Představte si, že váš nový kotel zaplatí někdo jiný. Kdy jindy se vám v životě něco podobného stane? Již asi nikdy.
Jak získáte od státu 110 000 Kč?
Stačí skončit s topením špinavým neekologickým uhlím, dováženým plynem a elektřinou, vyráběnou při nízké účinnosti, a začít topit biomasou. Stejně tak, jak to od
dubna 2009 udělalo už 2927 jiných domácností. Těmto domácnostem byla k dnešnímu dni vyplacena státem dotace v celkové výši 287 000 000 Kč. Z dotace tvoří
příspěvek na kotelnu 95 000 Kč, dalších
15 000 Kč tvoří příspěvek na vytvoření dokumentace pro získání dotace. Vše kolem
výměny kotle, vytvoření dokumentace
a vyřízení dotace zajistíme my!
A nyní to nejzajímavější?
Tuto možnost má většina z vás! A nemusíte proto ani mnoho udělat. Stačí se rozhodnout, že zvolíte ekologičtější a efektivnější
a časově méně náročný způsob vytápění, než
v současnosti máte. Díky této skutečnosti
získáte nový ekologický kotel na biomasu, čas, bezpečí a ve své kotelně strávíte
již jen 2 % času, který jste tam museli strá9 / 2010
vit dosud (netyká se těch, kteří topili plynem
nebo elektřinou).
Věděli jste, že přechodem na automatické
řešení lze ušetřit až 283 hodin, které jste
věnovali všemu kolem současného topení?
To jsou skoro 2 pracovní měsíce.
Takto se budete chovat nejen ekologicky, ale i ekonomicky. Uspořené peníze
vám zůstávají a ušetřený čas můžete investovat do svých koníčků.
Ptáte se, kolik celkem uspoříte? Dle stávajícího systému vytápění dělá úspora při
topení biomasou ve standardním rodinném domě až 40 000 Kč (oproti topení
plynem a elektřinou, pokud jste již te platili více jak 60 000 Kč).
Co je to biomasa?
Biomasa je obnovitelný zdroj energie, který je všude kolem nás na polích a v lesích.
Z biomasy se vyrábějí biopaliva.
V České republice se používají pro vytápění především paliva z dřevního odpadu. Říká se jím dřevní pelety. V současnosti je
v ČR celkem 72 výrobních závodů na výrobu pelet a cca 872 distributorů. Celkem
se u nás vyrobí 300 000 tun biopaliv ve
formě pelet. Jejich cena je již od roku 2000
v Evropě stabilní.
Co je to kotel na biomasu?
Jedná se o zařízení, které dokáže v automatickém režimu zajiš ovat dodávku paliva
do kotle a toto palivo zde ekologicky a efektivně spálit. Cena kotlů na biomasu se v ČR
pohybuje od 65 000 do 300 000 Kč. Čím
dražší kotel, tím nižší
spotřeba paliva a delší životnost. Nejlepší
kotle dosahují životnosti 40 let a jejich obsluha
je stejně náročná, jako
obsluha plynového nebo
elektrického kotle, tj. sko- Dřevní pelety ESPEDI
(www.espedi.cz)
ro žádná.
19
Jak to vše funguje?
V případě, že si koupíte levnější verzi
kotle na biomasu, je nutno jej navštěvovat
1x za 3 dny. V případě, že si koupíte dražší verzi kotle na biomasu, stačí jej navštěvovat 1x za 2-3 měsíce. Záleží jen na vás,
co si vyberete a kolik času tomu budete
chtít věnovat.
Instalace je v 87 % případů provedena v jednom dni. Pracujeme i o víkendech
a o svátcích.
Po provedení instalace je vám dílo předáno. Po jeho převzetí vám vyúčtujeme doplatek za instalaci ve výši zbývajících 30 % ceny
zakázky. Po doplacení zakázky je zahájeno
řízení o přidělení dotace.
Nárok na dotaci má každý, kdo se zbavuje neekologického vytápění. Dotace je námi
vyřízena do 14 dnů a proplacena státem
do 90 dnů od podání žádosti. Vše kolem
dotací zajiš uje naše firma. Vy jen podepisujete námi vyplněné formuláře.
Z celkového množství podaných 142 žádostí naší firmou je jich již 127 proplaceno. Další budou proplaceny v nejbližších
dnech. Celkem jsme tak již zajistili vyplacení více jak 12 milionů Kč pro naše zákazníky.
Opravdu chcete ušetřit při topení
své peníze a vyměnit starý kotel?
Kotel Guntamatic Biostar W
(www.guntamatic.cz)
Jak probíhá realizace celé akce?
Na základě vaší telefonické objednávky vás
navštíví náš technik. Návštěva trvá cca 1,5 hodiny. Po prohlídce stávajícího stavu topení
s vámi technik zkonzultuje vaše možnosti.
Na základě této konzultace vám již na místě zdarma vypracuje cenovou nabídku na
rekonstrukci kotelny.
Pokud se na základě této nabídky rozhodnete pro realizaci, stačí tuto kalkulaci podepsat a předat ji technikovi. Pokud se nerozhodnete hned, platnost nabídky (kalkulace)
je 30 dnů.
Na základě vámi podepsané nabídky (kalkulace) vám následně přijde potvrzení objednávky a zálohová faktura na 70 % ceny
zakázky. Po jejím zaplacení je provedena
instalace - ne dříve než za 4 týdny po objednání.
20
Pak volejte živou telefonistku (žádného robota) na telefonu 777 283 192 nebo
321 770 400 v pracovní dny od 8.00 do
15.00 hod., která přijme vaši poptávku
a zajistí návštěvu odborníka na tyto záležitosti ve vaší domácnosti. Termín návštěvy
si zvolíte sami. Tento odborník vám zdarma vypracuje cenovou nabídku na rekonstrukci vaší stávající kotelny.
Více informací najdete také na internetových stránkách www.DotaceNaKotel.cz
nebo www.teplozbiomasy.cz
nebo www.avytapeni.cz
V případě, že oznámíte při objednání návštěvy technika kód SMR6, máte možnost
získat slevu na nákup kotle na biomasu
ve výši 2 %. Nahlášení tohoto kódu vám může ušetřit 1 300 až 6 000 Kč!
P.S.: Pokud máte zájem vidět na vlastní oči
standardní automatickou kotelnu na biomasu s kotlem Guntamatic v rodinném
domě, navštivte dne 26. 9. 2010 od 9.00
do 13.00 hod. 11. den otevřených dveří
v kotelně na biomasu, který se koná v Kostelci nad Černými lesy, v ulici Komenského č.p. 813 (objekt se nachází mezi prodejnou Penny a sokolovnou).
Černokostelecký zpravodaj
PØÍSPÌVKY ÈTENÁØÙ
Jídelna
Všichni jsme chodili do jídelny na základní školu.
Všichni jsme měli svá oblíbená jídla a naopak jídla,
která jsme nesnášeli. Mnozí z vás mají díky jídelně již
od útlého věku odpor k vybraným jídlům. Mohl bych
zmínit škubánky, UHO (univerzální hnědá omáčka) či čočku. K oblíbeným jídlům určitě bude patřit řízek, buchtičky se šodó, koprová či rajská omáčka. Rozhodl jsem se
po letech do školní jídelny vrátit a zjistit, jak je to dnes.
Vyjmenuji několik málo jídel, se kterými se můžete v jídelně setkat:
Plněné žampiony se šunkou a sýrem, halušky s uzeným
masem a zelím, chlebíčky s krabí pomazánkou, těstoviny
s plody moře a parmazánem, smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, ovocný špíz s jahodovou polevou, svíčková
s knedlíkem.
Nemohu v tomto případě srovnávat jídelnu s běžnou
restaurací, protože jídla vznikají v jiných podmínkách, v jiném množství a za jiné ceny. Chu ově jsou jídla ale moc
dobrá, mnohdy jsem si vážně pochutnal.
Jídelna byla do své aktuální podoby zrekonstruována
před 10 lety. Dva roky jídelnu vede Jana Nováková. Suroviny jídelna nakupuje od svých pečlivě vybraných dodavatelů, hodně se hledí na zdraví dětí a vše se vaří bez instantních
ingrediencí. Celý tým čítá 7 osob. Šéfová jídelny a 6 zaměstnanců kuchyně. Pracuje se od 6:00 ráno do 14:30. Otevřeno jídelna má od 11:30 do 13:45. Je možné se najíst přímo v jídelně, nebo si dojít s kastrůlkem k výdeji, který se
nachází v přízemí budovy.
V jídelně se stravuje 500 dětí. Za měsíc se vydá neuvěřitelných 10 000 porcí jídla. Za oběd, který se zpravidla skládá z polévky, hlavního jídla, dezertu a pití, zaplatíte 48,- Kč.
Rád bych touto cestou poděkoval vedoucí jídelny
pí Novákové a celému týmu, jmenovitě pí Vyhnánkové, pí Tůmové, pí Hervertové, pí Součkové, pí Mašatové a pí Kopecké za skvělou práci, kterou odvádějí. Je vidět, že jim na dětech záleží. Držím palce
a přeji, a to dál šlape minimálně tak dobře jako
nyní.
Jaké vzpomínky na školní jídelnu máte právě vy? Jaké
bylo vaše oblíbené jídlo a naopak jídlo, které vás straší
dodnes? Budu rád, když mi zanecháte reakci na článek
na sociální síti Facebook (www.facebook.com, vyhledejte
uživatele Jakub Bukáček a zobrazte si fotogalerii s názvem
Školní jídelna - Kostelec nad Černými lesy). Kompletní reportáž v PDF naleznete na adrese http://storage.s31.cz/
/other/jidelna.zip
Jakub Bukáček, foto JB
KOSTELECKÉ ŠKOLY
Organizace školního roku 2010/2011
http://www.zskncl.cz
vyučování začalo ve středu 1. září 2010
ředitelské volno: 27. 9. 2010
ředitelské volno: 22. 10. 2010 (školení pedagogů)
podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října
ředitelské volno: 20. 12. - 22. 12. 2010
vánoční prázdniny: 23. 12. 10 - 2. 1. 11 (nástup 3. 1. 2011)
konec 1. pol.: pondělí 31. ledna 2011
9 / 2010
jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2011
jarní prázdniny: 14. 2. - 20. 2. 2011
velikonoční prázdniny: čtvrtek 21. a pátek 22. dubna 2011
konec 2. pol.: čtvrtek 30. června 2011
hlavní prázdniny: pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2011
vyučování ve šk. roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011
21
1. září
2010
Tři letošní první třídy naplnilo 71 dětí. Prvňáčky i jejich rodiče přivítaly v nově vyzdobených třídách paní učitelky
Romana Malkovská, Iva Sieglová a Lucie Chmelíková. Prvňáčkům a jejich
rodinám přejeme, aby nový školní rok
naplnil jejich očekávání.
Mgr. Jitka Kunteová
foto JK
Výtvarná soutěž
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
foto I. Tichá
Dne 18. 6. se konalo na hasičské stanici v Říčanech vyhlášení výsledků okresního kola výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Ve výtvarné soutěži se
v kategorii ZŠ 1 na 1. místě umístil Tomáš Vidner, v kategorii ZŠ 2 Martin Šimek, oba ze ZŠ praktické. V kategorii K2
bylo pořadí následující 1. Anna Ulrichová, 2. Hana Ulrichová, 3. Karel Zvolánek. Všichni ze ZŠ speciální. V krajském
kole 1. místo obhájila Anna Ulrichová a 2. Hana Ulrichová.
Všem gratuluji a děkuji za reprezentaci školy. Také bych
chtěla poděkovat všem členům hasičského záchranného
sboru ze stanice Říčany, kteří pro děti uspořádali pěkný
den. Účastníci soutěže si mohli stanici a techniku prohlédnout a nebo půjčit hadice a vyzkoušet je. Nechyběly ani
ukázky zásahu hasičů při havárii automobilu.
Bc. Ivana Tichá
Základní škola a Praktická škola
Kostelec nad Černými lesy
KULTURA
V Kostelci je šedesát sládků
Chmel, jedna z důležitých surovin pro výrobu piva, se
v Čechách pomalu stává vzácnou rostlinou, téměř ohroženým druhem. Vyje te si na Rakovnicko nebo na Žatecko,
ještě před nedávnem vyhlášené chmelařské oblasti, a v krajině kdysi plné známých dřevěných konstrukcí se pokuste
objevit chmelnici.
„Většina pivovarů v Čechách používá chmel z dovozu. Ten
domácí, ač mnohem kvalitnější, byl dražší. Tuzemské suroviny používají vlastně již jen v malých pivovarech, řekněte si
tedy sami, který pivovar vaří klasické a poctivé české pivo,“
uvažuje Milan Starec, spolumajitel pivovaru v Kostelci nad
Černými lesy.
22
Černokostelecký zpravodaj
V pivovaře občas připravují zkušební várky originálního
kosteleckého piva, a tak přišli s nápadem založit na pivovarské zahradě vlastní chmelnici.
„Sazenice se podařilo získat ve Výzkumném ústavu chmelařském v Žatci. Když jsem je měl naložené v autě, vracel se
s nimi domů a telefonoval, že s sebou vezu šedesát sládků,
reakce naznačovala, že na mne po návratu hned před bránou
bude čekat jednotka psychiatrů. Nemusela. Sládek se totiž
jmenuje získaná odrůda chmele, pochází z tradiční žatecké
oblasti a vezl jsem rovných šedesát sazenic,“ vzpomíná další
majitel pivovaru Tomáš Vododchodský, který s nápadem pěstovat vlastní chmel přišel.
Vodicí dráty, po kterých se bude pnout pro pivovarníky důležitá rostlina a oddělí zahradu od přilehlé silnice, byly nataženy, všechny sazenice se ujaly. Bohužel se ale našel člověk,
který si dal práci a prakticky všechny dráty strhal…
„Každý asi hledá sebeuplatnění někde jinde. Někdo se pokouší něco rozumného vytvořit, druhý se zase vyžívá v ničení.
Zajímavé je, že člověk, který je schopný něco pořádného udělat, zásadně neškodí práci druhých. Asi proto, že ji je schopen
ocenit,“ říká Milan Starec.
„Sadba akci nezvaného hosta přežila bez poškození, dráty
se opět natáhly, rostlinky rostou dál. To co vypěstujeme, nám
bude stačit na pokusné várky, ale perspektivně bychom rádi
obnovili alespoň nějakou z chmelnic, které na Černokostelecku bývaly. Jednomu místu kousek od pivovaru se dodnes říká
chmelnice, ale kde skutečně byly a jaké odrůdy se zde pěstovaly, již asi nikdo netuší,“ doplňuje Tomáš Vododchodský.
Místní pivovarští vědí, že vlastní pivo začnou záhy vařit. Jejich snem je, aby bylo z místních surovin; vlastního chmelu
a v pivovaře připraveného sladu.
Pavel Pávek, foto PP
Opravené
pamětní desky
Možná jste si všimli opravených pamětních desek na pomnících na nám. Smiřických. Jedná se o pomník Masaryka
a Rudé armády, před kterým kvete nová výsadba růží. O nový
nátěr desek se postaral pan Jiří Štamberský a nákup růží zajistil p. Jan Černý.
J. Bohata, foto JB
Černokostelecký průvodce
Èernokostelecký prùvodce
aneb
toulky naší pøírodou a historií
2010
9 / 2010
V letošním roce se podařilo našemu městu ve spolupráci s panem Jiřím Bohatou (autor) vydat zajímavou
brožurku s názvem „Černokostelecký průvodce aneb toulky naší přírodou a historií“.
P. Bohata tak navázal na prvního
Průvodce po Černokostelecku, který
vyšel v roce 1937, od autorů F. Šimáčka a J. Veselého.
Dozvíte se v něm různé zajímavosti z historie našeho města nebo
si podle popsaných tras můžete naplánovat, např. o víkendu, vlastivědnou vycházku.
Text je proložen bohatým obrazovým materiálem, mapkou a v neposlední řadě na obálce najdete i hezkou kresbu od malíře Jiřího Filípka.
Černokostelecký průvodce je v prodeji na MěÚ, odd. kultury, v muzeu,
v knihovně a trafice p. Kalianka.
H. Flusserová, odd. kultury
Poděkování
Ženský komorní sbor touto cestou
velice děkuje kostelecké základní
škole, pí ředitelce Mgr. Lence Lasákové za podporu a vytvořené zázemí,
které potřebujeme pro naši hudební
činnost.
Mgr. A. Hubová
Muzeum
informuje
ƒ Muzeum hrnčířství vás zve na výstavu
malovaného hedvábí autorky Kláry
Sobkové. Výstava potrvá do 26. 9.
2010.
ƒ Na měsíc říjen pro vás muzeum připravuje výstavu obrazů výtvarnice paní Magdy Štajnerové. Výstava ponese název Pohádkový les a jste zváni
nejen dospělí, ale i vaše děti.
J. Filípek, muzeum
23
Děkujeme všem, kdo pomohli se zajištěním ubytování (rodiny) a spolufinancováním (radnice). Členové KOSMA si jako
obvykle hradili náklady sami. Také děkujeme rodině Renaty
a Alicka Stehlinových, kteří uspořádali na své zahradě grilování před odjezdem.
za občanské sdružení KOSMA Olga Andrlová
Letošní setkání s partnerskou obcí Mamirolle bylo dá se říct
velkolepé: co do počtu a co do hlavního tématu. Přijelo totiž
16 Francouzů a přivezli ochutnávku sýrů, uzenin a regionálního bílého vína z Arbois. Prvně po letech se nám stalo, že
tzv. „došly rodiny“ a my jsme museli jednu dvojici ubytovat na
zámku, v domě Savojských. Další přetlak vyřešila Marcela Erbeková, která u sebe operativně ubytovala dvě dvojice.
V sobotu pak v rámci setkání Kostelců postavilo naše sdružení stánek, kde se prodávaly speciality z Franche-Comté a vytvořila se v těchto dobách již téměř nevídaná fronta. Po všem
se zaprášilo...
Nová prs
od Zborova
V pátek 2. 7. 2010 proběhl u pomníku padlých na nám. Smiřických malý pietný akt - uložení nové prstě* od Zborova, na
kterou jsme dostali certifikát. Původní prs byla uložena
k 10. výročí bitvy v roce 1927, ale v II. pol. 20. stol. byla vandaly odcizena. Část prstě jsme předali do krymlovského pomníku padlých.
foto archiv OS KOSMA
Při aktu byl rozvinut nejen skautský prapor, ale i původní
prapor místní legionářské jednoty z roku 1937. Prapor v té
době ušila Emilie Černohlávková (1907-1971) a paní Jarolímková.
Do místního muzea ho darovala paní A. Poláková
z ul. Komenského, které tímto velice děkujeme.
Poté jsme se přemístili na hřbitov a položili kytici na hrob
učitele Eduarda Černohlávka (1895-1974), který se jako jediný z našich legionářů zúčastnil bitvy u Zborova.
Druhý den jsme jeli do Kutné Hory na Stříbření, což byla
novinka dokonce i pro většinu z nás. Natož pro Francouze!
Středověk se tam objevoval všude po městě, kostýmy, hudba,
tance, kejklíři, průvod se slavnostními fanfárami, přísně tematicky vybrané stánky. Ale hlavně bylo krásné počasí! Pro případ
deště jsme měli v záloze některé interiéry, ne nezajímavé, ale
na ty prostě nedošlo. Teprve až v Ratboři, kam jsme naše hosty pozvali na kávu a dezert a kde jsme jim ukázali rekonstruovaný Kotěrův zámek.
Byli jsme potěšeni tím, že z Mamirolle přijelo letos 8 lidí,
kteří u nás ještě nebyli. Ale i mezi námi byly nové tváře, dokonce mluvící francouzsky!, což nám hodně ulehčilo průvodcovskou činnost a Francouze zcela oslnilo: Jana Georgievová a Petra Náglová. Tím víc nás těší, že obě se letos koncem
léta objeví v Mamirolle, Petra jako doprovod paní starostky,
Jana cestou odněkud někam.
foto J. Filípek
24
Černokostelecký zpravodaj
Kapitán E. Černohlávek, ruský legionář, zakladatel a předseda fotbalového klubu (1929-1930), funkcionář Legionářské
jednoty a Svazu protifašistických bojovníků, velitel barikády
v Horním Peklově v květnu 1945.
Bitva u Zborova se odehrála 2. 7. 1917. Byla první, kde se
Československá vojenská brigáda po dlouhých staletích objevila jako český bojový útvar. Zborov umožnil organizaci armády a armáda byla nezbytnou podmínkou pro vznik svobodné
a samostatné republiky.
* prs - země z hrobu padlých československých legionářů
J. Bohata
Hudební potkávání
Letos se konal již III. ročník Hudebního potkávání v Kostelci n. Č. l. Zahajovací koncert se konal 3. 7. 2010 v zámecké kapli a byl věnován 595. výročí upálení Mistra Jana Husa
v podání Richarda Pachmana a Dity Vích-Hořínkové (článek
v ČZ č. 7, 8/2010).
Druhý z koncertů se konal 8. 7. v kostelíku sv. Jana Křtitele, kde na kytary zahráli Jaromíra Ježková a její hosté, studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.
foto L. Forman
9 / 2010
Závěrečný koncert byl flétnový a konal se 10. 7. opět
v kostelíku. Soubor Flautus Vocis hrál skladby W. A. Mozarta, G. F. Handela, A. Piazzolla aj.
Návštěvníci koncertů se zároveň mohli pokochat vystavenými exponáty z dílny ak. mal. Zdenka Hůly.
H. Flusserová, odd. kultury
Dětské hřiště
v Kostelci n. Č. l.
V průběhu prázdnin se podařilo namontovat 5 herních prvků, které jsme
měli dlouhodobě uschované v areálu
základní školy. Rovněž nám firma dodala poslední víceúčelový prvek, který částečně namontovala. Koncem července s námi spolupracovali při instalaci prvků
4 dobrovolníci z firmy Baxter a rovněž maminky s potomky
z RC Kolečko. Všem patří velké díky za spolupráci.
Kompletace posledního prvku proběhne začátkem září formou brigády, kterou RC Kolečko vyhlásilo. Pokud nám počasí a získaný materiál (zemina, kačírek atp.) dovolí dokončit
nutné úpravy, bude hřiště v brzké době předáno do užívání
veřejnosti.
V průběhu června, července a srpna přišlo na účet sdružení ve prospěch budování dětského hřiště několik částek.
3x 200,- Kč od pravidelného dárce a 2x 5 000,- Kč, a to od rodiny Mondscheinů a Kuželů. Všem třem dárcům velice děkujeme za podporu výstavby dětského hřiště.
Ke květnové částce jsme přičetli 10 600,- Kč a na účtu jsme
měli 89 582,- Kč. Rovněž v srpnu proběhla první splátka za
poslední prvek a dodavatelské firmě jsme uhradili 62 018,- Kč,
což je 60 % z ceny prvku. K 31. srpnu je na účtu ve prospěch budování hřiště 27 564,- Kč.
Pro dokončení dětského hřiště potřebujeme tuto částku
navýšit, abychom mohli náš záměr dokončit v rozsahu, který
přinese dětem a dospělým dobré zázemí pro jejich hru. Prvky
jsou namontovány a zbývající práce na dokončení ploch jsou
částečně odpracovány brigádnicky a na další vybavení (koše,
lavičky, informační tabule, doplacení prvku) se snažíme získat
podporu.
Pro dokončení hřiště potřebujeme Vaši pomoc - chybí nám už jen 30 000,- Kč, prosíme, podpořte dětské
hřiště v našem městě! Budou mít radost nejen děti, ale i vy.
Sponzorské dary je možné zasílat na bankovní účet občanského sdružení RC Kolečko, IČO 28552512:
Česká spořitelna: 435224329/0800, použijte prosím VS 12345 - účet není transparentní, každý měsíc budeme stav účtu na akci hřiště zveřejňovat. Předem děkujeme
za vaši podporu, dotazy vám rádi zodpovíme.
Ing. Jana Havelková
manažer projektu
tel.: 721 170 388
Kateřina Hejduková
koordinátor projektu
tel.: 608 120 010
25
RODIÈOVSKÉ CENTRUM
KOLEÈKO
ZÁØÍ - ØÍJEN 2010
bývalá jídelna v „sanatorce“ v Kostelci n.È.l.
úterý 15.30-18.00 hod., støeda 9.30-12.00 hod.
14/09 út odpoledne angliètina pro nejmenší (Martina)
výtvarné èarování pro dìti KERAMIKA
15/09 st dopoledne Malíèci - zpívání (Hedvika)
19/09 ne odpoledne 2. KOSTELECKÉ PUTOVÁNÍ
21/09 út odpoledne angliètina pro nejmenší (Iveta)
Zpívánky (Jana)
soutìže (Hanka)
22/09 st dopoledne Malíèci - ètení (Lucie)
28/09 út odpoledne angliètina pro nejmenší (Martina)
výtvarné èarování pro dìti (Michaela)
st dopoledne Malíèci - zpívání (Hedvika)
02/10 so dopoledne BURZA DÌTSKÉHO OBLEÈENÍ
8-11 hod. v budovì ZŠ,
info a pøihlášky na tel.: 775 215 669
05/10 út odpoledne angliètina pro nejmenší (Iveta)
Zpívánky (Jana)
pøedškoláci (Jana N.)
06/10 st dopoledne Malíèci - ètení (Vlaïka)
12/10 út odpoledne angliètina pro nejmenší (Martina)
výtvarné èarování pro dìti KERAMIKA
13/10 st dopoledne Malíèci - zpívání (Hedvika)
Další nabízené vymoženosti dle dohody:
RRR masáže - relaxaèní, rekondièní a rehabilitaèní masáže
ZDRAVOTNÍ CVIÈENÍ
PÉÈE O DÍTÌ - pøíprava dítìte na vstup do MŠ
bez pøítomnosti rodièe
KURZ ANGLIÈTINY pro zaèáteèníky - dìti od 3 let
KNIHOVNA
Zmìna programu vyhrazena.
www.rckolecko.cz, [email protected], mob. 725 375 020
nedìle 19. 9. 2010
start ve 14-16 hod. na nám. Smiøických v Kostelci n.È.l.
Malé rytíøe a dvorní dámy všech vìkových kategorií, jejich rodièe a vùbec veškerý doprovod zveme na procházku do úzkých
ulièek a tajemných zákoutí Kostelce nad Èernými lesy. Kdo pøijde v historickém kostýmu, bude se tento den cítit v Kostelci
opravdu jako doma, nebo• mìstem se budou pohybovat nejrùznìjší postavy z historie i povìstí a možná až trochu pohádkové…
Zábava, soutìže, v cíli zasloužené odmìny.
Vystoupení DIVADLA STUDNA!!!
Info: Katka 608 120 010 nebo [email protected]
RODIÈOVSKÉ CENTRUM KOLEÈKO Kostelec n. È. l.,
bývalá jídelna v areálu sanatoria, ul. Kutnohorská ,
[email protected], www.rckolecko.cz, 725 375 020
PROGRAM TUDYZNUDY - ZÁŘÍ 2010
Většina našich aktivit probíhá v barevné tělocvičně na OÚ v Jevanech,
ul. Černokostelecká 49, změna programu vyhrazena.
Kromě klubu (a aj v klubu) všechny aktivity odstartovaly od 14. září
PONDĚLKY
8.00-12.00 hod. KLUB TUDYZNUDY- PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
8.10- 8.40 hod. AJ PRO PŘEDŠKOLÁKY ( I PRO MIMOKLUBOVÉ DĚTI)
18.30-20.00 hod. SHIATSU A HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ S IRENOU SLADKOU
ÚTERKY
10.00-12.00 hod. R.C.TUDYZNUDY (1X MĚSÍČNĚ VELKÁ ŘEMESLNÁ DÍLNA,
1X MĚS. MALÁ
ŘEMESL. DÍLNA, 3-4X MĚSÍČNĚ HRÁTKY S BATOLÁTKY)
STŘEDY
8.00-12.00 hod. KLUB TUDYZNUDY - PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
(START OD 1. ZÁŘÍ)
15.30-16.00 hod. AJ PRO PŘEDŠKOLÁKY A MALÉ ŠKOLÁČKY
16.00-17.30 hod. ZVÍDÁLEK-KROUŽEK PRO DĚTI OD 4-10 LET
18.00-19.00 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
ČTVRTKY
8.00-12.00 hod. KLUB TUDYZNUDY- PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
17.00-18.00 hod. LOGOPEDIE PRO DĚTI (KAŽDÝCH 14 DNŮ A POUZE
PO OBJEDNÁNÍ SE OSOBNĚ NEBO MAILEM)
PÁTKY - KLUB TUDYZNUDY, ROZŠÍŘÍME DLE VAŠEHO ZÁJMU
NEDĚLE 26. ZÁŘÍ - DRAKYÁDA V 10 HOD. (NA WWW.TUDYZNUDY.EU
UPŘESNÍME MÍSTO A ČAS KONÁNÍ)
NOVÉ:
ƒ Každý měsíc výtvarně řemeslné dílny po práci a po škole
!!! (info na www.tudyznudy.eu)
ƒ Zvídálek = tochu zálesák, trochu tvoření, trochu hry na indiány, rytíře a princezny
Chystáme od října taneční průpravu pro děvčata s lektorkou tanečních
z Říčan. Prevence soc. patolog. jevů na školách - školení pedagogů
a práce s třídními kolektivy.
TĚŠÍ SE KOLEKTIV TUDYZNUDY z WWW.TUDYZNUDY.EU z MAIL: [email protected]
26
Černokostelecký zpravodaj
Co nového v městské knihovně?
Například nové knihy pro dospělé i pro děti:
ƒ historická detektivka z období vlády Přemysla II. Otakara od
Vlastimila Vondrušky Tajemství abatyše z Assisi z cyklu
Hříšní lidé Království českého,
ƒ rodinná sága z venkovského prostředí Jany Klimečkové
Chlebani,
ƒ román z Hongkongu za 2. světové války od Janice Y. K. Lee
Učitelka klavíru,
ƒ pokračování Čarodějek z Eastwicku od Johna Updikea
Vdovy z Eastwicku,
ƒ fantasy román pro mládež Emily Roddaové Tajemná země Rondo. Čaroděj,
ƒ dobrodružný příběh pro děti od Thomase Breziny Úkryt
hraběte Drákuly z cyklu Klub záhad.
Anebo... Přičiněním jedné maminky, která nechala své batole bez dohledu řádit v dětském oddělení, jsme málem přišli
o kobercovou hru Člověče, nezlob se!, z níž stačilo výše zmíněné dítko vyházet oknem na náměstí 13 figur (opravdu figur
zvící 15 centimetrů).
Díky úplně jiné mamince, která toho dne šla se svými třemi dětmi nakoupit a figurky, které ostatní kolemjdoucí rozkopali po chodníku i parkovišti, posbírala a přinesla do knihovny, se podařilo část hry zachránit. Moc děkujeme!
Až hru doplníme, nebude už v knihovně volně k užívání.
Kdo si bude chtít hrát, musí si hru na své jméno vypůjčit
a hlavně v pořádku vrátit!
A ještě... Dobrá zpráva pro zapomnětlivé čtenáře. Od 13. září do 4. října máte možnost beztrestně vrátit i knihy vypůjčené již delší dobu.
Takže všichni honem do knihovny! A už pro nové knihy
anebo výjimečně bez pokuty vrátit ty zapomenuté!
Na vaši návštěvu se těší knihovnice.
-eš-
Orientální tanec v Kostelci
Při zmínce, že s ženami tančím orientální tanec, bu nastane hrobové ticho,
nebo se na mě snese smrš otázek všeho druhu. Ženy a dívky mě často žádají, abych o tomto dnešním fenoménu něco napsala.
Tedy velmi stručně. Boom orientálního tance u nás nastal tak před deseti
lety. Tehdy jsem se k němu více méně
náhodou dostala i já. Znavena direktivním aerobikem s vykřikovanými povely
jsem hledala více harmonický způsob
pohybu. Musím přiznat, že mi orientální tanec od prvního okamžiku učaroval,
navzdory počáteční těžkostem, se kterými se nutně potýká každá začínající tanečnice. Po zvládnutí základů jsem navštěvovala různé taneční kurzy a začala
jsem si mezi lektory vybírat. Nakonec mě
to logicky zavedlo až do kolébky orientálního tance do Egypta. Měla jsem to
štěstí a mohla navštívit Káhiru za tímto
účelem už třikrát.
Kořeny tohoto tance nacházejí badatelé v Itálii, Řecku a pochopitelně v Egyptě. Nejstarší zmínky jsou dokonce datovány cca 2500 let před naším letopočtem.
Odborníci mají za to, že původní tanec
byl rituálně tančen ve spojitosti s „Matkou zemí“. Byl to především tanec oslavující ženskou plodnost. Ve spojitosti se
zemí musím podotknout, že se i dnes
tento tanec tančí naboso. Tím se stále
udržuje pradávný rituál… spojení se zemí. Je také často popisován jako tanec
porodní. Byl to hypnotizující rituál tančený ženami v kruhu, které rodičku obklopovaly a morálně jí tak pomáhaly. Na
Blízkém východě a v Egyptě postupně
9 / 2010
vzniká kabaretní, veřejně tančená podoba tance. Na této jeho podobě se z velké
části podílela kolonizace tohoto území.
Z důvodu nedostatku informací je
tento druh tance stále špatně chápán,
a tím i často mylně vykládán. Tanec je
ve své skutečnosti velmi přirozený, blahodárný, zábavný a naprosto etický. Ctí
ženu a hlavně její ženskost. Tento tanec
může být vysoce disciplinovaným uměním, všedním cvičením nebo v neposlední řadě i dobrou zábavou.
Tato taneční technika je pro ženy velmi příznivá, nebo jemným způsobem
působí na tvarování a zpevňování těla.
Je založena hlavně na uvědomění si vlastního těla, izolaci a používání specifických
svalových skupin. Pokud je prováděn pravidelně, pozvolna přinese svalovou pružnost, pevnost a půvab pohybů. Dnes se
už také potvrzuje, že orientální tanec má
hlavně terapeutický efekt a je vhodným
cvičením, které posiluje zdraví i duševní
pohodu. Přínos tance pro léčbu duše vychází zejména z celostního přístupu jeho filozofie a teorie samotných tanečních technik.
Marcela a egyptský tanečník
a choreograf Khaled Mahmoud
Co říci závěrem, snad jen to, jak probíhá naše běžná taneční hodina. Na začátku každé lekce se pořádně protáhneme
a prohřejeme. Začínáme jednoduchými
tanečními prvky, pak opakujeme probrané a kombinace z minulých lekcí.
Pozvolna se tak dostáváme k výuce
prvků nových s dalšími kombinacemi.
Na závěr je pak příjemné zklidnění, protažení a případná relaxace. U začátečníků kladu důraz na správné provedení
prvků, což je nezbytné pro docílení zdravotních účinků tance. Abychom si odpočinuly, tak hodiny průběžně prokládám
improvizacemi a různými tanečními styly. A te už mi nezbývá nic víc než vás
do svých hodin pozvat.
Tančíme: Horní Kruty, Kouřim, Zásmuky, Kostelec n. Č. l., Konojedy, Stříbrná
Skalice.
V Kostelci tančíme každou středu od 20.00 do 21.00 h. v tělocvičně ZŠ. Podzimní i jarní kurzy se skládají z 10-ti tanečních hodin, které pak
na sebe navazují. Podzimní kurz začíná 29. 9. 2010 a je určen všem pokročilým. Informace: tel. 777 111 940,
[email protected]
Text a foto Marcela Honsová
Tanečnice z kouřimských kurzů
27
SPORT
Hodnocení sezony 2009/10 kosteleckého fotbalu
V uplynulé sezoně byly výsledky našeho fotbalu velice
rozdílné. Náš „A tým“ po velmi dobré podzimní části, kde
skončilo naše mužstvo na velice hezkém pátém místě tabulky. Zavládla spokojenost. Avšak v zimní části, kdy odešlo
několik hráčů základní sestavy a kádr hráčů se nepodařilo
adekvátně doplnit, ve spojení se zraněním hráčů základní sestavy, se jarní část moc nepovedla, a tak nakonec z toho bylo umístění na 12. místě v okresním přeboru.
„B tým“ naopak celou soutěž ve IV. C třídě hrál prim a bojoval od začátku o čelo tabulky, a tedy postupové místo. V jarní,
kde ještě 5 kol před koncem se dokonce dostal na první místo,
ale vinou zranění v našem hlavním mužstvu a nutností doplnit
mužstvo o hráče druhého týmu dospělých klesl tento v konečném součtu soutěže na i tak hezké 4. místo.
„Dorostenecký tým“ celou soutěží procházel velice dobře
a umístění na druhé příčce tabulky před zimní přestávkou byly
ambice našich dorostenců na postup do krajské soutěže v reálných mezích. Jarní část byla, a to hlavně nedisciplinovaností hráčů pramenící z jejich mládí a jiných aktivit kromě kopané, velkým
zklamáním. Umístění na druhém místě tabulky bylo pak zákonitým vyústěním jarní části soutěže a místo krajské soutěže budou
i v další sezoně bojovat v okresním přeboru.
„Žákovský tým“ nám udělal velikou radost a celou soutěží procházel bez problémů a se zvednutou hlavou k jasnému cíli, a to
bylo umístění na první příčce tabulky a výhra v baráži o postup
do krajské soutěže. To se podařilo a s impozantním skóre naši
nejmladší skončili na prvním místě a poté, co v baráži deklasovali svého soupeř ze Zelenče skóre 7 : 2, získali okresní titul a právo v nastávající sezoně hrát krajskou soutěž.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Mnichovice
Senohraby
Ondřejov
Strančice
V. Popovice
Mukařov
Struhařov
22
22
22
21
22
22
22
12
12
7
5
5
3
2
2
2
5
2
1
1
1
8
8
10
14
16
18
19
82 : 49
68 : 56
29 : 58
33 : 73
42 : 88
24 : 100
16 : 155
38
38
26
17
16
10
7
(5)
(5)
(-7)
(-16)
(-17)
(-23)
(-26)
Okresní přebor žáků B
Rk
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kostelec n. Č. l.
Mukařov
Louňovice
Radošovice
Mnichovice
Mirošovice
V. Popovice
Stř. Skalice
Pacov
Vyžlovka
Struhařov
Strančice
Svojetice
Záp
+
0
-
Skóre
Body
Prav
24
24
24
24
24
23
22
23
23
23
22
24
24
22
21
15
15
14
14
10
9
5
5
5
4
2
0
0
3
1
3
1
4
0
2
1
1
1
3
2
3
6
8
7
8
8
14
16
17
16
19
19
287 : 35
141 : 23
111 : 61
86 : 43
99 : 37
108 : 50
71 : 38
60 : 107
50 : 100
21 : 143
36 : 172
39 : 123
26 : 209
66
63
48
46
45
43
34
27
17
16
16
13
9
(30)
(27)
(12)
(10)
(9)
(7)
(1)
(-9)
(-19)
(-17)
(-14)
(-23)
(-27)
Tímto bych chtěl poděkovat všem Kostelákům, kterým nebyl
lhostejný stav našeho fotbalu a přispěli pomocí a radou, všem trenérům, hráčům, vedoucím mužstev a funkcionářům za jejich čas
a práci a rodičům a divákům, kteří celý rok chodili povzbuzovat
naše hráče. Zároveň bych vás všechny rád pozval na nový ročník
soutěží, který začíná o víkendu 22. a 23. 8. 2010. Rozpisy všech
mistrovských zápasů budou tak jako v minulých letech k vyzvednutí v tabáku p. Kalianka a nebo přímo na našem hřisti Na Americe.
M. Zámostný
Okresní přebor DOSPĚLÍ
Rk
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Jirny B
Kunice B
Mukařov A
Vyšehořovice
Brázdim A
Sibřina A
Stř. Skalice A
Mochov A
Měšice A
V. Popovice
Radonice
Kostelec n. Č. l. A
Vyžlovka A
Líbeznice A
Záp
+
0
-
Skóre
Body
Prav
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
20
18
14
12
11
11
10
10
10
10
9
9
5
6
4
5
5
5
4
2
4
4
4
2
3
2
7
3
2
3
7
9
11
13
12
12
12
14
14
15
14
17
101 : 24
78 : 31
67 : 43
56 : 59
59 : 52
47 : 60
58 : 65
50 : 68
46 : 57
52 : 71
62 : 61
47 : 62
37 : 48
32 : 91
61
59
47
41
37
35
34
34
34
32
30
29
22
21
(25)
(20)
(8)
(2)
(-2)
(-4)
(-5)
(-5)
(-5)
(-7)
(-9)
(-10)
(-17)
(-18)
Body
Prav
62
59
56
56
51
43
39
28
28
25
25
21
19
16
(23)
(20)
(17)
(17)
(12)
(4)
(0)
(-11)
(-11)
(-14)
(-14)
(-18)
(-20)
(-23)
Skóre
Body
Prav
95 : 14
127 : 32
73 : 35
80 : 36
104 : 77
54
49
45
42
39
(24)
(16)
(12)
(9)
(6)
IV. třída oddělení C DOSPĚLÍ
Rk
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Strančice
Louňovice B
Mukařov B
Kostelec n. Č. l. B
Kamenice B
Stř. Skalice B
Světice
Vyžlovka B
Hrusice B
Lojovice
Mnichovice B
Škvorec B
Struhařov B
Senohraby B
Záp
+
0
-
Skóre
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
20
18
18
18
16
14
11
9
9
7
7
7
5
5
2
5
2
2
3
1
6
1
1
4
4
0
4
1
4
3
6
6
7
11
9
16
16
15
15
19
17
20
99 : 30
91 : 36
82 : 38
93 : 35
72 : 42
74 : 64
65 : 71
53 : 71
52 : 73
54 : 70
42 : 74
39 : 90
36 : 84
26 : 100
Okresní přebor dorostu oddělení B
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
28
Tým
Dobřejovice
Kostelec n. Č. l.
Louňovice
Stř. Skalice
Kamenice
Záp
+
0
21
22
22
22
22
17
16
14
13
13
3
1
3
3
0
1
5
5
6
9
CZECH 5 DAYS 2010
- Úspěch skromné výpravy!
Letošní ročník mezinárodních vícedenních závodů Czech 5 days,
4. - 8. 8. 2010, s centrem v Doksech, byl v pátek obohacen o dva
mapově zajímavé sprinty (3.a 4.E) v okolí bývalého vojenského
letiště Ralsko. Žel, výsledky 3.E nebyly do celkového hodnocení
pro pochybení pořadatele započítávány. Všichni čtyři naši zástupci celkově skončili na stupních vítězů. V hlavní kategorii D 40 A
se na 2. místo v konkurenci z ČR, Ma arska, Francie a Špaňelska prosadila Jana Komersová, když v jednotlivých etapách byla
2x druhá a 4x třetí. V kategorii H 12 B, mezi 13ti účastníky z ČR
a Polska,skončil po nepodařené 5.E (5.) na celkovém bronzovém
stupni Jan Komers,když ve všech dalších pěti etapách zvítězil.
Bronzový stupeň
patřil i zbývajícím dvěma našim zástupcům
- Lukašovi Bestovi v kategorii
H 21 C po jednom 2. a dvou
3. místech v etapách a v kategorii T 1 - mezi
41 účastníky Ivaně Tiché.
Gratulujeme!
H12B František Komers - 3. místo
Vik. Kalivoda
(na fotografii vpravo, vyhlášení vítězů 2. etapy)
Černokostelecký zpravodaj
Škola TAEKWON-DO I.T.F. GBHS
Škola Taekwon - do I.T.F GBHS již několik let učí taekwon - do I.T.F v Kostelci nad Černými lesy. Taekwon-do si dává za cíl
harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého
věku. V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je
organizováno Českým svazem taekwon-do ITF, jehož jsme členy.
Jako technický dohled zde působí korejský mistr HWANG HOYONG, VIII. dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než
na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale máme také členy předškolního věku i již ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové
semináře, soustředění, závody a také nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů.
Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků
a bezkonkurenční cena.
Tréninky pravidelně každý týden ve středu
15.30-17.00 hod., ZŠ Kostelec n. Č. l.
Informace na www.tkd.cz
nebo tel.: 603 302 739 Martin Zámečník, hl. trenér.
SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Poděkování
Děkuji MěÚ v Kostelci n. Č. l., za
milou gratulaci p. J. Filípkovi a dárek k mým narozeninám.
A. Hubínková
Děkuji Městskému úřadu v Kostelci
nad Černými lesy a jmenovitě paní Flusserové za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Božena Sedláčková
Vzpomínky
Dne 5. 9. 2010 jsme vzpomněli 50. výročí úmrtí mého dědečka, pana Václava
Čipery, mistra pekařského, posl. bytem
ul. Kutnohorská 440 v Kostelci n. Č. l.
Za tichou vzpomínku, provoněnou vůní
preclíků a loupáčků, děkuje
Věra Malá s rodinou
Dne 5. 9. 2010 tomu bylo již 9 let, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Míla Kučera.
S láskou vzpomíná manželka, dcera
s rodinou, syn s rodinou a matka.
PODĚKOVÁNÍ
Dne 9. 9. 2010 uplynulo 7 let od úmrtí
naší milované manželky, maminky a babičky, paní Aleny Klimtové.
Stále vzpomíná manžel,
syn Miloš s rodinou.
Dne 11. 9. 2010 jsme vzpoměli 1. smutného výročí od úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka, pana Josefa Brychty.
Vzpomíná manželka, syn
a dcera s rodinami.
ZPRAVODAJ
ce
ze
r
in
ce
ze
r
in
ÈERNOKOSTELECKÝ
Touto cestou bych ráda poděkovala
paní Janě Brychové a Daně Mohauptové za obětavou pomoc při řešení svízelné situace, do které jsem se dostala ne vlastní vinou ve středu 14. 7.
2010. Byla mi totiž odcizena má peněženka, ve které jsem si nesla celý důchod.
Velice děkuje Marie Holanová
z Kostelce n. Č. l.
Hledáme manikérku s ŽL.
9 / 2010
Dne 15. 9. 2010 to bude rok, co nás
opustila paní Růžena Belzová. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina.
V měsíci září 2010 oslaví svá životní
jubilea tito kostelečtí občané:
Výročí
Karel Holý
Marie Šmejkalová
Ludmila Kopecká
Anna Foldýnová
Helena Beránková
Gratulujeme!
INZERCE
Do nově otevřených prostor pro kadeřnictví
a manikúru, ul. Kutnohorská 448, Kostelec n.Č.l.
Info na tel.: 723 788 780
Dne 14. 9. 2010 vzpomeneme 29. výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka,
dědečka, pana Václava Vedrala, rodáka
z Kostelce. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
manželka a dcery s rodinami
Opravy, čištění,
nátěr střech a okapů
a jiné práce ve výškách z lana.
Michal Pták, mobil: 603 712 174
29
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE
Jana Drumevová, tel.: 734 581 693
Dopravní firma ARANEA, s.r.o., přijme řidiče
kamiónu pro přepravu po Čechách.
Výjezdy z Jažlovic u Říčan. Tel. 724 568 406.
Instalatérské práce, voda, topení, kanalizace,
čistění studní, zednické práce,
kompletní rekonstrukce, drobné opravy
MAREK HEJTMÁNEK
Tel.: 607 575 874
MASÁŽE U EVIKA
EVA KOUKALOVÁ
Tel.: 607 711 588
Kostelec nad Černými lesy
(Pasáž U Černého orla)
Hledáme pracovníka (muže) do provozu
Náplò práce:
fyzická manipulace se zbožím
(pøíjem, výdej a kontrola zboží, balení palet)
Požadujeme:
Pøedpoklady:
praxi ve skladu
fyzickou zdatnost
základní znalost práce na PC
organizaèní a komunikaèní schopnosti
týmovou spolupráci
vlastní doprava do zamìstnání
samostatnost, spolehlivost, flexibilita
Pracovní doba:
Platové podmínky:
Pracovištì:
Nástup:
7.00 - 15.30, pøi plnìní termínù dle potøeby a vzájemné dohody
17.500,- až 23.000,- Kè + odmìny
zóna D1 EAST Øíèany, 11 km dálnice Praha - Brno
IHNED
Nabídky, prosím, zasílejte souèasnì s životopisem na:
e-mail [email protected]
fax 314 505 824
30
Černokostelecký zpravodaj
MATEŘSKÁ ŠKOLA JITŘENKA
V Březinkách 209, Vyžlovka, 281 63
nabízí
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Více info:
e-mail: [email protected],
tel.: 604 301 724
www.skolkajitrenka.cz
NOVÌ OTEVØENO
FORTUNA
SÁZKOVÁ KANCELÁØ
Studio FINE FACE oznamuje,
že od září 2010 bude KADEŘNICTVÍ
poskytovat své služby
již po celý pracovní týden.
Těšíme se na vaše objednávky.
Markéta Hejdová
11.00 – 21.00 HOD.
+
SPORT BAR
A VÝHERNÍ AUTOMATY
11.00 – 01.00 HOD.
NÁMÌSTÍ SMIØICKÝCH 19
KOSTELEC NAD ÈERNÝMI LESY
9 / 2010
(tel.: 777 578 805)
Renata Moravcová (tel.: 731 560 368)
Adresa: náměstí Smiřických 46
(budova zdravotního střediska)
Kostelec n.Č.l.
NABÍZÍME VEŠKERÉ KADEŘNICKÉ SLUŽBY:
a Barvení, melíry, trvalé, narovnávání a žehlení
vlasů
a Střihy klasické i módní (dámské, pánské i dětské)
a Společenské a svatební účesy
a Používáme profesionální vlasovou kosmetiku
Schwarzkopf
31
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ y Periodikum - 12x ročně y Číslo 9, vydáno 10. září 2010 y Náklad 1660 ks y Vydává město
Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, IČO 00235474 pod registrační značkou MK ČR E 10636 y Místo vydání - Kostelec n. Č. l.
y Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma y Redakční rada: Jiří Filípek, Hana Flusserová, Eva Šoukalová y Společenská kronika a inzerce:
Hana Flusserová, nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 y fax: 321 697 170 y e-mail: [email protected]
y www.kostelecncl.cz y Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu,
nevyžádané příspěvky se nevrací y Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady y Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce
y Uzávěrka příštího čísla 27. září 2010

Podobné dokumenty

První - Lions Clubs International / Distrikt 122

První - Lions Clubs International / Distrikt 122 v  ČR a  SR vždy po jedné distriktní akci, forma musí být předem upřesněna. Výtěžek z  těchto dvou akcí bude věnován distriktem na nákup dvou přístrojů, jeden pro ČR a druhý pro SR. Do konce dubna ...

Více

černokostelecký - Kostelec nad Černými Lesy

černokostelecký - Kostelec nad Černými Lesy Také je zpochybňováno mé osobní stanovisko k prodeji prostor bývalé sanatorky tak zvanou „salámovou“ metodou. Tato metoda znamená prodej prostor několika zájemcům. Jako starostka mám předané a získ...

Více

kost06_15j - Kostelec nad Černými Lesy

kost06_15j - Kostelec nad Černými Lesy Obyvatelé Kostelce nad Černými lesy i návštěvníci budou moci využít novou vyhlídkovou trasu, která poskytne dosud málo známý pohled na panorama města. V Kostelci nad Černými lesy jsme se v květnu p...

Více

openMagazin 2/2011

openMagazin 2/2011 jednala také s Googlem o nasazení Androidu, ale nedohodli se. Google se přesto Datové schránky multiplatformně vyjádřil, že u něj má Nokia stále otevřené dveře. AbcLinuxu.cz ve spolupráci s Liberix...

Více

Vánoční nálada - Obec Ratibořské Hory

Vánoční nálada - Obec Ratibořské Hory jízdu. V lotu 30 koní a za pøihlížení nìkolika stovek divákù jsme projeli okolí Ratiboøských Hor a veèer v sále obce odsoudili a odmìnili všechny zúèastnìné. Hlavní cenu 5000,- Kè kterou vìnovali ú...

Více