Vítejte ve světě motocyklů Yamaha! Jako majitel(ka) modelu YP400

Komentáře

Transkript

Vítejte ve světě motocyklů Yamaha! Jako majitel(ka) modelu YP400
ÚVOD
Vítejte ve světě motocyklů Yamaha!
Jako majitel(ka) modelu YP400 využíváte rozsáhlých zkušeností a nejnovějších technologií v oblasti designu a výroby vysoce
kvalitních produktů společnosti Yamaha, které díky své spolehlivosti získaly společnosti Yamaha její pověst.
Věnujte prosím čas důkladnému prostudování této příručky, abyste mohli využít všech předností vašeho modelu YP400. Uživatelská příručka neobsahuje pouze informace o provozu, kontrole a údržbě vašeho skútru, ale také o osobní bezpečnosti
a bezpečnosti ostatních.
Navíc tipy uvedené v této příručce Vám pomohou udržet skútr v nejlepším možném stavu. Pokud máte další dotazy,
kontaktujte prosím vašeho autorizovaného dealera Yamahy.
Tým Yamaha Vám přeje mnoho bezpečných a šťastných cest. Nezapomínejte, že bezpečnost je vždy na prvním místě!
DŮLEŽITÁ INFORMACE V PŘÍRUČCE
Zvláště důležité informace jsou v této příručce vyznačeny následujícím zápisem:
!
Bezpečnostní výstražný symbol znamená POZOR! BUĎTE OPATRNÍ!
VAŠE BEZPEČNOST JE OHROŽENA!
! VAROVÁNÍ
Nedodržení následujícího VAROVÁNÍ by mohlo vést k vážnému nebo smrtelnému poranění
řidiče, okolo stojících osob nebo osob, které provádí kontrolu nebo údržbu skútru.
VÝSTRAHA:
VÝSTRAHA označuje zvláštní opatření, která je třeba učinit, aby nedošlo k poškození skútru.
POZNÁMKA:
POZNÁMKA poskytuje klíčové informace, které usnadní nebo objasní postup.
POZNÁMKA:
• Tato příručka by měla být považována za trvalou součást skútru a měla by u skútru zůstat i v případě, kdy bude následně
prodán.
• Společnost Yamaha neustále usiluje o pokrok v oblasti designu a kvality výrobků. Z tohoto důvodu se mohou objevit drobné
rozdíly mezi skútrem a touto příručkou, neboť tato příručka obsahuje nejaktuálnější informace o výrobku z doby tisku. Pokud
máte další dotazy týkající se této příručky, informujte se prosím u vašeho autorizovaného dealera Yamahy.
! VAROVÁNÍ
DŘÍVE NEŽ UVEDETE SKÚTR DO PROVOZU, DŮKLADNĚ SI PROSÍM PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU.
*Výrobek a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
DŮLEŽITÁ INFORMACE V PŘÍRUČCE
YP400
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
© 2005, Yamaha Motor Co., Ltd.
1. vydání, říjen 2005
Všechna práva vyhrazena.
Jakýkoliv dotisk nebo
neoprávněné použití
bez písemného souhlasu
společnosti
Yamaha Motor Co., Ltd.
je výslovně zakázáno.
Vytištěno v České republice.
OBSAH
INFORMACE O BEZPEČNOSTI ......1-1
Další pokyny pro
bezpečnou jízdu ..........................1-4
POPIS................................................2-1
Pohled zleva ...................................2-1
Pohled zprava ................................2-2
Ovládací prvky a přístroje...............2-3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ
A OVLÁDACÍCH PRVKŮ..................3-1
Systém imobilizéru .........................3-1
Spínací skříňka / zámek řízení .......3-2
Výstražné kontrolky ........................3-3
Tachometr.......................................3-4
Otáčkoměr ......................................3-4
Multifunkční displej .........................3-4
Bezpečnostní alarm (volitelný) .......3-8
Spínače na řidítkách.......................3-8
Páčka přední brzdy ......................3-10
Páčka zadní brzdy ........................3-10
Zajišťovací páčka zadní brzdy......3-10
Víčko palivové nádrže .................. 3-11
Palivo............................................3-12
Katalyzátor ...................................3-13
Sedadla ........................................3-13
Seřízení sedadla řidiče .................3-14
Úložné prostory ............................3-15
Boční stojan..................................3-17
Systém přerušení obvodu
zapalování .................................3-17
KONTROLY PŘED UVEDENÍM
DO PROVOZU ..................................4-1
Seznam kontrol před uvedením
do provozu ..................................4-2
PROVOZ A DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ
POKYNY ...........................................5-1
Startování motoru ...........................5-1
Rozjíždění ......................................5-2
Zrychlování a zpomalování ............5-2
Brždění ...........................................5-2
Tipy pro snížení spotřeby paliva.....5-3
Záběh motoru .................................5-4
Parkování .......................................5-4
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
A MENŠÍ OPRAVY ............................6-1
Souprava nářadí .............................6-1
Tabulka pravidelné
údržby a mazání .........................6-3
Demontáž a montáž
krytů a panelů .............................6-6
Kontrola zapalovacích svíček .......6-10
Motorový olej a olejový filtr ...........6-12
Převodový olej ..............................6-15
Chladicí kapalina ..........................6-16
Vložky vzduchového filtru, kontrolní
hadičky a vložka vzduchového
filtru skříně hnacího řemenu .....6-18
Kontrola vůle plynového lanka .....6-20
Vůle ventilů ...................................6-21
Pneumatiky...................................6-21
Litá kola ........................................6-23
Vůle páček přední
a zadní brzdy ............................6-23
Nastavení lanka zajišťovací
páčky zadní brzdy .....................6-24
Kontrola předních a zadních
brzdových destiček ...................6-25
Kontrola množství brzdové
kapaliny .....................................6-25
Výměna brzdové kapaliny ............6-26
Kontrola a promazání lanek .........6-27
Kontrola a mazání rukojeti
a lanka plynu .............................6-27
Mazání páček přední
a zadní brzdy ............................6-27
Kontrola a mazání centrálního
stojanu a bočního stojanu .........6-28
Kontrola přední vidlice ..................6-28
Kontrola řízení ..............................6-29
Kontrola ložisek kol ......................6-30
Baterie ..........................................6-30
Výměna pojistek ...........................6-31
OBSAH
Výměna žárovky v předním
světlometu .................................6-33
Koncové / brzdové světlo .............6-33
Výměna žárovky předního
ukazatele směru nebo žárovky
parkovacího světla ....................6-33
Výměna žárovky zadního
ukazatele směru ........................6-34
Výměna žárovky osvětlení
registrační značky .....................6-35
Závady a jejich odstranění ...........6-36
Tabulky vyhledávání závad ..........6-37
PÉČE O SKÚTR A SKLADOVÁNÍ ...7-1
Péče ...............................................7-1
Skladování......................................7-3
TECHNICKÉ ÚDAJE ........................8-1
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY ......9-1
Identifikační čísla ............................9-1
!
1
INFORMACE O BEZPEČNOSTI
SKÚTRY JSOU JEDNOSTOPÁ VOZIDLA. JEJICH BEZPEČNOST POUŽITÍ
A PROVOZU ZÁVISÍ NA POUŽITÍ
SPRÁVNÝCH JEZDECKÝCH TECHNIK, ALE I NA ZKUŠENOSTI ŘIDIČE.
KAŽDÝ ŘIDIČ BY MĚL ZNÁT NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY DŘÍVE, NEŽ NA
SKÚTR USEDNE.
ŘIDIČ BY MĚL:
● OD KOMPETENTNÍHO ZDROJE
ZÍSKAT KOMPLETNÍ INFORMACE O
VŠECH STRÁNKÁCH ŘÍZENÍ SKÚTRU.
● DODRŽOVAT VAROVÁNÍ
A POŽADAVKY NA ÚDRŽBU UVEDENÉ V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE.
● ZÍSKAT KVALIFIKOVANÝ VÝCVIK
BEZPEČNÝCH A SPRÁVNÝCH
TECHNIK ŘÍZENÍ.
● ZAJISTIT PROFESIONÁLNÍ TECHNICKÝ SERVIS, JAK JE UVEDENO
V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO
POKUD JE TO Z DŮVODU MECHANICKÉHO STAVU NEZBYTNÉ.
Bezpečné ježdění
● Vždy provádějte kontrolu před uvedením do provozu. Důkladné kontroly
mohou zabránit nehodě.
● Tento skútr je navržen pro řidiče
a spolujezdce.
● Hlavním důvodem nehod automobilů
se skútry je přehlédnutí nebo nerozeznání skútru v silničním provozu.
Mnoho nehod je způsobeno řidičem
automobilu, který přehlédl skútr. Vašim
zviditelněním můžete snížit pravděpodobnost tohoto typu nehody.
Proto:
• Noste bundu v jasných barvách.
• Při příjezdu ke křižovatce a při jejím
projíždění dbejte zvýšené pozornosti, protože křižovatky jsou tím
nejpravděpodobnějším místem pro
nehodu skútru.
• Jezděte tak, aby vás ostatní motoristé viděli. Vyhýbejte se ježdění ve
špatně viditelném místě pro jiného
motoristu.
● Mnoho nehod se týká nezkušených
řidičů. Pravdou zůstává, že většina
řidičů, která byla účastníkem dopravní
nehody, nebyla držitelem požadovaného řidičského průkazu.
1-1
• Ujistěte se o své kvalifikaci a svůj
skútr zapůjčete pouze jiným kvalifikovaným řidičům.
• Poznejte své schopnosti i své hranice.
Pokud se budete řídit svými hranicemi, můžete tak zabránit případné
dopravní nehodě.
• Doporučujeme vám zkoušet si řízení skútru na místech bez silničního
provozu do té doby, než budete
zcela obeznámeni se skútrem a se
všemi jeho ovládacími prvky.
● Mnoho dopravních nehod je způsobeno chybou řidiče skútru. Typickou chybou řidiče je široké najetí
do zatáčky způsobené PŘÍLIŠNOU
RYCHLOSTÍ nebo podtočení (nedostatečný úhel náklonu vzhledem
k aktuální rychlosti).
• Vždy dodržujte omezení rychlosti
a nikdy nejezděte rychleji, než
dovoluje stav silnice a silniční provoz.
!
• Při zatáčení nebo změně jízdního
pruhu používejte vždy znamení
o změně směru jízdy. Ujistěte se,
zda vás ostatní motoristé mohou
vidět.
● Pozice řidiče a spolujezdce jsou
důležité pro správné řízení.
• Pro zajištění kontroly nad skútrem
během jízdy musí mít řidič obě ruce
na řidítkách a obě nohy na stupačkách.
• Spolujezdec by se měl vždy držet
řidiče, třmenu sedadla nebo madla, pokud jsou součástí výbavy, a to
oběma rukama a nohy by měl mít
na stupačkách pro spolujezdce.
• Nikdy nevozte spolujezdce, pokud
řádně nedosáhne oběma nohama
na stupačky pro spolujezdce.
● Nikdy neřiďte pod vlivem alkoholu
nebo jiných drog.
● Tento skútr je určen pouze pro provoz
na silnicích. Není vhodný pro jízdy
mimo silnici.
Ochranný oděv
Většina smrtelných úrazů při nehodě
skútru vzniká kvůli poranění hlavy.
INFORMACE O BEZPEČNOSTI
Použití bezpečnostní přilby je nejzákladnější a nejdůležitější prevencí proti poranění hlavy.
● Vždy noste schválenou přilbu.
● Používejte obličejový štít nebo ochranné brýle.
Vítr proudící do nechráněných
očí může způsobit zhoršení zraku
s následkem zpožděného spatření
nebezpečí.
● Použití bundy, pevných bot, kalhot,
rukavic atd., je vhodnou prevencí
odřenin a tržných ran.
● Nikdy nenoste volné oblečení, protože
by se mohlo zachytit na ovládacích
páčkách nebo kolech, a mohlo by tak
způsobit poranění nebo nehodu.
● Během provozu ani po ukončení provozu nesahejte na motor nebo výfuk.
Během provozu se zahřejí na vysokou
teplotu a mohou tak způsobit popáleniny. Vždy noste ochranný oděv, který
kryje nohy i kotníky.
● Výše uvedenými bezpečnostními
opatřeními by se měl řídit také spolujezdec.
Úpravy
Úpravy provedené na tomto skútru nebo
odstranění originálních zařízení bez
1-2
schválení společností Yamaha mohou
učinit skútr nebezpečným pro použití
a mohou vést k vážnému poranění. Díky
úpravám se skútr může stát nezpůsobilým pro použití.
Zatížení a doplňky
Přidání doplňků nebo nákladu může
nepříznivě ovlivnit stabilitu a řízení skútru v případě, kdy dojde ke změně rozložení zatížení skútru. Abyste zabránili
možné nehodě, buďte při umísťování
nákladu nebo doplňků na skútr velmi
opatrní. Pokud řídíte skútr s přidaným
nákladem nebo doplňky, dbejte zvýšené
opatrnosti. Následují obecné instrukce
pro převážení nákladu nebo pro montáž
doplňků na skútr:
Zatížení
Celkový součet hmotností řidiče, spolujezdce, doplňků a nákladu nesmí překročit hodnotu maximálního zatížení.
Maximální zatížení:
194 kg
1
!
1
INFORMACE O BEZPEČNOSTI
Pokud nakládáte v rámci tohoto hmotnostního omezení, mějte na paměti
následující:
● Hmotnost nákladu a doplňků by měla
být udržena pokud možno co nejníže
a co nejblíže ke skútru. Snažte se
rozmístit zátěž na obě strany skútru
co nejrovnoměrněji, abyste zabránili
nevyváženosti nebo nestabilitě.
● Přesouvání zátěže může způsobit
náhlou nestabilitu. Před zahájením
jízdy se ujistěte, zda jsou doplňky
i náklad bezpečně připevněny ke skútru. Často kontrolujte pevnost montáže
doplňků a připevnění nákladu.
● Na řidítka, přední vidlici a přední blatník nikdy nepřipevňujte velké nebo
těžké předměty. Takové předměty
mohou způsobit nestabilitu nebo zpomalit reakce na řízení.
Doplňky
Originální doplňky značky Yamaha byly
navrženy speciálně pro použití s tímto
skútrem. Protože společnost Yamaha
nemůže testovat všechny ostatní doplňky, které jsou na trhu k dispozici, jste
sami zodpovědní za správný výběr, montáž a použití doplňků jiných značek než
Yamaha.
Při výběru a montáži jakýchkoliv doplňků
buďte velmi opatrní.
Při montáži doplňků dbejte nejen následujících instrukcí, ale i pokynů, které jsou
uvedeny v části „Zatížení“.
● Nikdy nemontujte doplňky nebo
nevozte náklad, který by zhoršil výkon
skútru. Před použitím doplňky pečlivě zkontrolujte, abyste se ujistili, zda
žádným způsobem nesnižují světlou
výšku nebo bezpečnou vzdálenost
od země při zatáčení, zda neomezují
pohyb tlumičů a řízení, zda neomezují
použití ovládacích prvků a zda nestíní
světla nebo odrazová skla.
• Doplňky umístěné na řidítkách
nebo v oblasti přední vidlice mohou
z důvodu nesprávného rozložení
zátěže nebo kvůli změnám v aerodynamice způsobit nestabilitu.
Pokud jsou doplňky umístěny na
řidítka nebo v oblasti přední vidlice,
musí být co nejlehčí a v co nejmenším množství.
• Objemné nebo velké doplňky
mohou díky zhoršení aerodynamiky
vážně ovlivnit stabilitu skútru. Vítr
se může snažit nadzvednout skútr
nebo se skútr může stát nestabilní při foukání bočního větru. Tyto
1-3
doplňky mohou současně způsobit
nestabilitu při aktivním nebo pasivním předjíždění velkých vozidel.
• Některé doplňky mohou způsobit
změnu normální polohy řidiče při
řízení. Taková nesprávná poloha omezuje volnost pohybu řidiče
a může omezit schopnost řízení.
Proto nejsou takové doplňky doporučeny.
● Při montáži elektrických doplňků dbejte zvýšené opatrnosti. Pokud elektrické doplňky přesáhnou kapacitu elektrického systému skútru, může dojít
k výpadku elektrického proudu, což
může způsobit nebezpečné zhasnutí
světel nebo vypnutí motoru.
Benzín a výfukové plyny
● BENZÍN JE VYSOCE HOŘLAVÝ:
• Při doplňování paliva vždy zastavte
motor.
!
• Při tankování dávejte pozor, abyste nenalili benzín na motor nebo
výfuk.
• Nikdy u tankování nekuřte, netankujte ani v blízkosti otevřeného
ohně.
● Nikdy nestartujte motor a nenechávejte jej delší dobu běžet v uzavřeném
prostoru. Výfukové plyny jsou jedovaté a proto mohou způsobit ztrátu
vědomí a v krátké době i smrt. Vždy
používejte skútr pouze na místech,
kde je zajištěno náležité odvětrání.
● Pokud necháváte skútr bez dohledu,
vypněte motor a vyjměte ze spínací
skříňky klíč. Při parkování skútru dbejte následujících pokynů:
• Motor a výfuk mohou být velmi horké, proto parkujte skútr na místě,
kde se nemohou procházející osoby a děti dostat do kontaktu s těmito horkými díly.
• Neparkujte skútr na svahu nebo na
měkkém povrchu, protože by mohlo dojít k jeho převržení.
• Neparkujte skútr v blízkosti tepelných zdrojů (například u petrolejových kamínek nebo blízko otevřeného ohně), protože by mohlo dojít
k požáru.
INFORMACE O BEZPEČNOSTI
● Požijete-li malé množství benzínu,
nadýcháte-li se velkého množství
benzínových výparů nebo dostaneli se Vám benzín do očí, vyhledejte
okamžitě lékařské ošetření. Pokud si
vylijete benzín na pokožku nebo oblečení, okamžitě omyjte zasažené místo mýdlem a vodou a převlékněte se.
Další pokyny pro bezpečnou
jízdu
● Při zatáčení vždy použijte ukazatele
změny směru jízdy.
● Na vlhké vozovce může být brždění
velmi obtížné. Vyvarujte se prudkého brždění, protože by mohlo dojít ke
smyku skútru.
Při zastavování na vlhkém povrchu
používejte brzdy opatrně.
● Jakmile se začnete přibližovat k zatáčce, začnete také zpomalovat. Jakmile
zatočení ukončíte, začněte pomalu
zrychlovat.
● Buďte velmi opatrní při objíždění
zaparkovaných automobilů. Řidič
automobilu vás nemusí vidět a může
před vámi náhle otevřít dveře automobilu.
1-4
● Železniční
přejezdy,
tramvajové
koleje, ocelové desky a poklopy na
vozovkách jsou za vlhka velmi kluzké.
Vždy zpomalte a přejíždějte je velmi
opatrně. Udržujte skútr ve vzpřímené
poloze. Je-li nakloněn, mohlo by dojít
k jeho smyku.
● Při umývání skútru mohou brzdové destičky zvlhnout. Před jízdou po
omytí skútru vždy zkontrolujte brzdy.
● Vždy používejte přilbu, rukavice,
kalhoty (zúžené, aby nemohlo dojít
k jejich třepetání) a bundu v jasných
barvách.
● Nepřevážejte na skútru příliš mnoho
zavazadel. Přetížený skútr je nestabilní.
1
POPIS
Pohled zleva
1
2
3
4
5
6
7
2
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Světlomet (strana 6-33)
Víčko palivové nádrže (strana 3-11)
Zadní úložný prostor (strana 3-15)
Vložka vzduchového filtru skříně hnacího řemenu (strana 6-18)
Souprava nářadí (strana 6-1)
Pojistky (strana 6-31)
7.
8.
9.
10.
11.
2-1
10
9
8
Baterie (strana 6-30)
Vložka vzduchového filtru (levá) (strana 6-18)
Olejový filtr (strana 6-12)
Centrální stojan (strana 6-28)
Boční stojan (strana 3-17, 6-28)
POPIS
Pohled zprava
1
2
4
3
2
6
1. Madlo (strana 5-2)
2. Sedadlo spolujezdce (strana 3-13)
3. Sedadlo řidiče (strana 3-13)
5
4. Nádržka chladicí kapaliny (strana 6-16)
5. Chladič
6. Vložka vzduchového filtru (pravá) (strana 6-18)
2-2
POPIS
Ovládací prvky a přístroje
1
2
3
4
5
6
7
8
2
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pedál zadní brzdy (strana 3-10)
Spínače na levém řidítku (strana 3-8)
Zajišťovací páčka zadní brzdy (strana 3-10)
Tachometr (strana 3-4)
Multifunkční displej (strana 3-4)
Otáčkoměr (strana 3-4)
11
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2-3
10
9
Spínače na pravém řidítku (strana 3-8)
Páčka přední brzdy (strana 3-10)
Plynová rukojeť (strana 6-20)
Přední úložný prostor B (strana 3-15)
Spínací skříňka / zámek řízení (strana 3-2)
Přední úložný prostor A (strana 3-15)
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Systém imobilizéru
1. Klíč pro přeregistrování kódu (červený klíč)
2. Standardní klíče (černé klíče)
Toto vozidlo je vybaveno imobilizérem,
který je ochranou proti krádeži pomocí
přeregistrování kódu ve standardních
klíčích. Tento systém se skládá z následujících součástí.
● klíč pro přeregistrování kódu (červený
klíč)
● dva standardní klíče (černé klíče), které lze přeregistrovat na nové kódy
● radiový transpondér (který je nainstalovaný v klíči pro přeregistrování
kódu)
● imobilizér
● elektronická řídicí jednotka (ECU)
● výstražná kontrolka systému imobilizéru (viz strana 3-3.)
Červený klíč je určený k registrování
kódů v jednotlivých standardních klíčích.
Vzhledem k tomu, že přeregistrování je
složitý proces, zavezte vozidlo společně
se všemi třemi klíči k autorizovanému
dealerovi Yamahy, aby vám je přeregistroval.
Nepoužívejte při jízdě červený klíč. Je
určen pouze pro přeregistrování standardních klíčů. Pro jízdu vždy používejte
standardní klíče.
●
●
●
●
●
VÝSTRAHA:
● NEZTRAŤTE KLÍČ PRO PŘEREGISTROVÁNÍ KÓDU! POKUD JEJ
ZTRATÍTE, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉHO DEALERA YAMAHY! Pokud klíč pro
přeregistrování kódu ztratíte, není
možné zaregistrování nových kódů
ve standardních klíčích. Standardní
klíče lze nadále použít pro nastartování vozidla, nicméně pokud
je nutné přeregistrování kódů (to
znamená, pokud byl vyroben nový
standardní klíč nebo pokud byly
všechny klíče ztraceny), kompletní
systém imobilizéru musí být vyměněn.Proto zásadně doporučujeme
používat některý ze standardních
3-1
●
●
●
●
klíčů a klíč pro přeregistrování kódu
uchovávat na bezpečném místě.
Žádný z klíčů neponořujte do vody.
Žádný z klíčů nevystavujte extrémně vysokým teplotám.
Neumísťujte žádný z klíčů do blízkosti magnetů (to znamená, ani
do blízkostí produktů jakými jsou
reproduktory atd.).
Nepokládejte na klíče těžké předměty.
Neobrušujte klíče a neměňte jejich
tvar.
Nerozebírejte plastovou část klíčů.
Nepřipevňujte na jeden kroužek klíče dvou různých systémů imobilizéru.
Standardní klíče nebo klíče jiného
systému imobilizéru uchovávejte
odděleně od klíče pro přeregistrování kódu tohoto vozidla.
Nepřibližujte klíče jiného systému
imobilizéru ke spínací skříňce, aby
nedošlo k rušení signálu.
3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Spínací skříňka / zámek řízení
POZNÁMKA:
Při nastartování jsou automaticky rozsvíceny světlomety a zůstanou svítit až
do okamžiku, kdy bude klíč přepnut do
polohy OFF (vypnuto) nebo kdy dojde k
vyklopení bočního stojanu.
OFF (VYPNUTO)
Všechny elektrické systémy jsou vypnuty. Klíč lze vyjmout.
3
Spínací skříňka / zámek řízení ovládá
systémy zapalování a osvětlení a používá se k uzamčení řízení.
POZNÁMKA:
Pro běžný provoz používejte standardní
klíč (černý klíč). Chcete-li minimalizovat
riziko ztráty klíče pro přeregistrování
kódu (červený klíč), uchovávejte jej na
bezpečném místě a používejte jej pouze
pro přeregistrování kódu.
ON (ZAPNUTO)
Všechny elektrické systémy jsou zapojeny; osvětlení přístrojů, koncové světlo,
osvětlení registrační značky a parkovací světlo svítí a je možné nastartovat
motor.
Klíč nelze vyjmout.
LOCK (UZAMČENO)
Řízení je uzamčeno a všechny elektrické
systémy jsou vypnuty. Klíč lze vyjmout.
Uzamykání řízení
1. Otočte řidítka zcela vlevo.
2. V poloze „OFF“ klíč zatlačte a stále zatlačený jej otočte do polohy
„LOCK“.
3. Vyjměte klíč.
Odemykání řízení
Zatlačte klíč a stále zatlačený jej otočte
do polohy „OFF“.
3-2
! VAROVÁNÍ
Nikdy neotáčejte klíč do polohy „OFF“
nebo „LOCK“, je-li vozidlo v pohybu,
protože by došlo k vypnutí elektrických systémů, což by mohlo vést ke
ztrátě kontroly nad vozidlem nebo
k nehodě. Dříve než klíč otočíte do
polohy „OFF“ nebo „LOCK“, zastavte
vozidlo.
(Parkování)
Řízení je uzamčeno, koncová a parkovací světla svítí. Výstražná světla a ukazatele směru lze zapnout, ale všechny
ostatní elektrické systémy jsou vypnuty.
Klíč lze vyjmout.
Před otočením klíče do polohy „ “ musí
být uzamčeno řízení.
VÝSTRAHA:
Polohu parkování nepoužívejte delší
dobu, protože by mohlo dojít k vybití
baterie.
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Výstražné kontrolky
1
1.
2.
3.
4.
2
3
4
Kontrolky ukazatelů směru „ “ a „ “
Kontrolka dálkového světla „
“
Výstražná kontrolka systému imobilizéru
Výstražná kontrolka poruchy motoru „ “
Kontrolky ukazatelů směru
„ “a„ “
Po stisknutí přepínače ukazatelů směru
vpravo nebo vlevo se rozbliká odpovídající kontrolka.
Kontrolka dálkového světla „ “
Tato kontrolka se rozsvítí, je-li zapnuto
dálkové světlo světlometu.
Výstražná kontrolka poruchy
motoru „ “
Pokud je elektrický obvod monitorující
motor vadný, tato výstražná kontrolka se
rozsvítí. V takovém případě svěřte kontrolu autodiagnostického systému autorizovanému dealerovi Yamahy.
Elektrický obvod výstražné kontrolky
lze zkontrolovat otočením klíče do polohy ON (zapnuto). Pokud se výstražná
kontrolka na několik vteřin nerozsvítí
a potom opět nezhasne, nechejte elektrický obvod zkontrolovat u autorizovaného dealera Yamahy.
Výstražná kontrolka systému
imobilizéru
Elektrický obvod této kontrolky lze zkontrolovat otočením klíče do polohy ON
(zapnuto).
Pokud se tato kontrolka na několik vteřin nerozsvítí a potom opět nezhasne,
nechejte elektrický obvod zkontrolovat
u autorizovaného dealera Yamahy.
3-3
Po uplynutí 30 vteřin od otočení klíče
do polohy OFF (vypnuto) začne tato
kontrolka blikat, a tak signalizuje zapnutí systému imobilizéru. Po uplynutí
24 hodin přestane kontrolka blikat, ale
systém imobilizéru zůstane i nadále aktivován.
Tento model je vybaven také autodiagnostickým zařízením pro systém imobilizéru. (Informace o funkci tohoto zařízení naleznete na straně 3-4.)
3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Tachometr
Otáčkoměr
Multifunkční displej
! VAROVÁNÍ
1
Dříve než budete provádět jakékoliv
změny v nastavení multifunkčního
displeje, zastavte skútr.
1
2
3
1. Tachometr
Tachometr ukazuje rychlost jízdy.
Jakmile otočíte klíč do polohy ON
(zapnuto), ukazatel tachometru přejede
přes celý rozsah tachometru a potom
se vrátí na nulovou hodnotu, aby došlo
k prověření elektrického obvodu.
1
2
3
1. Otáčkoměr
2. Červená zóna otáčkoměru
Elektrický otáčkoměr umožňuje řidiči
sledování otáček motoru, a tím i jejich
udržování v ideálním výkonovém rozsahu.
Jakmile otočíte klíč do polohy ON
(zapnuto), ukazatel otáčkoměru přejede
přes celý rozsah otáčkoměru a potom
se vrátí na nulovou hodnotu, aby došlo
k prověření elektrického obvodu.
VÝSTRAHA:
Nevytáčejte motor do červené zóny
otáčkoměru.
Červená zóna: 8250 ot./min a více
3-4
4
5
6
1.
2.
3.
4.
Hodiny / okolní teplota
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Palivoměr
Celkové počítadlo kilometrů / denní počítadlo kilometrů
5. Tlačítko „SELECT“
6. Tlačítko „RESET“
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
1
2
3
4
1. Indikátor výměny hnacího řemenu „V-BELT“
2. Výstražná kontrolka množství paliva „ “
3. Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny
„ “
4. Indikátor výměny oleje „OIL“
Multifunkční displej má následující vybavení:
● palivoměr
● ukazatel teploty chladicí kapaliny
● celkové počítadlo kilometrů (které
zobrazuje celkový počet ujetých kilometrů)
● dvě denním počítadla kilometrů (která
zobrazují ujetou vzdálenost od jejich
posledního vynulování)
● počítadlo ujetých kilometrů na palivovou rezervu (které zobrazuje vzdálenost ujetou od okamžiku, kdy začnou
blikat spodní segment palivoměru a
výstražná kontrolka množství paliva)
●
●
●
●
●
autodiagnostické zařízení
hodiny
okolní teplota
indikátor výměny oleje
indikátor výměny hnacího řemenu
POZNÁMKA:
● Před použitím tlačítek „SELECT“
a „RESET“ se ujistěte, zda je klíč otočen do polohy ON (zapnuto).
● Po otočení klíče do polohy ON
(zapnuto), se budou jeden po druhém
rozsvěcovat a potom zase zhasínat
jednotlivé segmenty multifunkčního
displeje, aby došlo ke kontrole elektrického obvodu.
Režimy celkového počítadla kilometrů a denního počítadla kilometrů
Tlačítkem „SELECT“ přepnete zobrazení
mezi režimem celkové počítadlo kilometrů „ODO“ a režimy denní počítadlo kilometrů „TRIP“ v následujícím pořadí:
ODO → TRIP (horní) → TRIP (dolní) →
ODO
Jakmile v palivové nádrži zůstává asi
2,8 l paliva, začnou blikat spodní segment palivoměru a výstražná kontrolka
množství paliva, zobrazení se automaticky změní na zobrazení počítadla ujetých
3-5
kilometrů na palivovou rezervu „TRIP F“
a bude zahájeno počítání vzdálenosti ujeté od tohoto okamžiku. V takovém případě stisknutím tlačítka „SELECT“ přepnete
zobrazení mezi různými režimy denního
počítadla kilometrů a celkového počítadla
kilometrů v následujícím pořadí:
TRIP F → TRIP (horní) → TRIP (dolní)
→ ODO → TRIP F
1
1. Počítadlo ujetých kilometrů na palivovou
rezervu
Chcete-li počítadlo vynulovat, tiskněte
tlačítko „SELECT“, dokud nezačne blikat režim „TRIP“ nebo „TRIP F“ (režim
„TRIP“ nebo „TRIP F“ bude blikat pouze
pět vteřin).
Jakmile bude režim „TRIP“ nebo „TRIP
F“ blikat, stiskněte alespoň na jednu vte-
3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
řinu tlačítko „RESET“. Pokud počítadlo
ujetých kilometrů na palivovou rezervu nevynulujete ručně, po natankování
a ujetí 5 km bude vynulováno automaticky a zobrazení se vrátí do předchozího
režimu.
3
a na zatížení motoru. Jestliže blikají horní segment a výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny, zastavte vozidlo
a nechejte vychladnout motor. (Viz strana 6-37.)
POZNÁMKA:
Po stisknutí tlačítka „RESET“ nemůže
být na displeji znovu zobrazen režim
„TRIP F“.
Palivoměr
Je-li klíč ve spínací skříňce v poloze ON
(zapnuto), palivoměr zobrazuje množství
paliva v palivové nádrži. Současně
s ubýváním paliva mizí jednotlivé segmenty palivoměru směrem k symbolu „E“
(Empty - prázdná).
Jakmile se množství paliva přiblíží
k dolnímu segmentu v blízkosti symbolu E, začnou blikat výstražná kontrolka
množství paliva a dolní segment palivoměru. Co nejdříve doplňte palivo.
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Je-li klíč ve spínací skříňce v poloze
ON (zapnuto), ukazatel zobrazuje teplotu chladicí kapaliny. Teplota chladicí
kapaliny se mění v závislosti na počasí
delné výměny oleje), indikátor musí být
po provedení výměny oleje vynulován,
aby byla následující pravidelná výměna
oleje indikována ve správné době. (Viz
strana 6-12.) Elektrický obvod indikátoru může být zkontrolován následujícím
postupem.
1. Nastavte vypínač motoru do polohy
„ “ a klíč ve spínací skříňce do polohy ON (zapnuto).
2. Zkontrolujte, zda se indikátor na několik
vteřin rozsvítí a potom opět zhasne.
3. Nedojde-li k rozsvícení indikátoru,
svěřte prosím kontrolu elektrického
obvodu autorizovanému dealerovi
Yamahy.
VÝSTRAHA:
Nestartujte motor, pokud je přehřátý.
Indikátor výměny oleje „OIL“
Tento indikátor bliká po ujetí prvních
1000 km, potom po ujetí 5000 km a dále
po každých 5000 km, a tak upozorňuje
na nutnost výměny motorového oleje.
Po provedení výměny motorového oleje indikátor výměny oleje vynulujte. (Viz
strana 6-12.) Je-li výměna motorového
oleje provedena dříve než se rozsvítí
indikátor výměny oleje (to znamená dříve, než bude dosaženo intervalu pravi3-6
POZNÁMKA:
Indikátor výměny oleje může blikat i při
zvýšení otáček motoru v případě, kdy je
skútr postaven na centrálním stojanu.
V tomto případě se ovšem nejedná
o poruchu.
Indikátor výměny hnacího řemenu
„V-BELT“
Tento indikátor bliká po ujetí každých
20000 km a upozorňuje tak na nutnost
výměny hnacího řemenu.
Elektrický obvod indikátoru může být
zkontrolován následujícím postupem.
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
1. Otočte klíč do polohy ON (zapnuto)
a ujistěte se, zda je vypínač motoru
nastaven na symbol „ “.
2. Nedojde-li k rozsvícení indikátoru,
svěřte prosím kontrolu elektrického
obvodu autorizovanému dealerovi
Yamahy.
Autodiagnostické zařízení
Tento model je vybaven autodiagnostickým zařízením pro různé elektrické
obvody.
Dojde-li k jakékoliv poruše některého
obvodu, na multifunkčním displeji se
objeví dvouciferný kód poruchy (například 12, 13, 14).
Pokud se na multifunkčním displeji zobrazí takový kód poruchy, poznamenejte
si číslo kódu a svěřte kontrolu vozidla
autorizovanému dealerovi Yamahy.
VÝSTRAHA:
Pokud se na multifunkčním displeji
objeví kód poruchy, musíte co nejdříve zajistit kontrolu vozidla, abyste zabránili možnému poškození
motoru.
Tento model je vybaven také autodiagnostickým zařízením pro systém imobilizéru.
Dojde-li k jakékoliv poruše některého
obvodu systému imobilizéru, začne po
otočení klíče ve spínací skříňce do polohy ON (zapnuto) blikat kontrolka systému
imobilizéru a na multifunkčním displeji se
potom objeví dvouciferný kód poruchy
(například 51, 52, 53).
POZNÁMKA:
Pokud je na multifunkčním displeji zobrazen kód 52, může se jednat o chybu způsobenou rušením rádiového transpondéru. Pokud dojde k této poruše, pokuste
se o následují.
1. Pro nastartování motoru použijte klíč
pro přeregistrování kódu.
POZNÁMKA:
Ujistěte se, zda nejsou v blízkosti spínací skříňky žádné klíče jiného imobilizéru
a na jeden kroužek nepřipevňujte více
než jeden klíč imobilizéru! Klíče systému
imobilizéru mohou rušit signál, což může
zabránit nastartování motoru.
2. Pokud motor nastartuje, vypněte jej
a zkuste jej nastartovat pomocí standardních klíčů.
3-7
3. Pokud jeden nebo oba standardní klíče motor nenastartují, odvezte vozidlo
společně s klíčem pro přeregistrování kódu a oběma standardními klíči
k autorizovanému dealerovi Yamahy,
aby vám standardní klíče přeregistroval.
Pokud se na multifunkčním displeji zobrazí jakýkoliv kód poruchy, poznamenejte si číslo tohoto kódu a svěřte kontrolu vozidla autorizovanému dealerovi
Yamahy.
Režim hodin
Nastavení hodin:
1. Alespoň na dvě vteřiny stiskněte současně tlačítka „SELECT“ a „RESET“.
2. Jakmile začnou číslice hodin blikat,
stiskněte tlačítko „RESET“, abyste
mohli hodiny nastavit.
3. Po stisknutí tlačítka „SELECT“ začnou
blikat číslice minut.
4. Stisknutím tlačítka „RESET“ provedete nastavení minut.
5. Chcete-li hodiny spustit, stiskněte
a potom uvolněte tlačítko „SELECT“.
Stisknete-li tlačítko „SELECT“ alespoň na dvě vteřiny zobrazení hodin se
změní na zobrazení okolní teploty.
3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Zobrazení okolní teploty
Toto zobrazení ukazuje aktuální okolní
teplotu v rozsahu od –10 °C do 50 °C
v krocích po 1 °C. Zobrazená teplota se
může lišit od aktuální okolní teploty.
Stisknete-li tlačítko „SELECT“ alespoň
na dvě vteřiny zobrazení okolní teploty
se změní na zobrazení hodin.
Bezpečnostní alarm (volitelný)
Tento model lze vybavit volitelným bezpečnostním alarmem, který je dodáván
autorizovaným dealerem Yamahy. Chcete-li další informace, kontaktujte prosím
autorizovaného dealera Yamahy.
Spínače na řidítkách
Levé
1
2
3
POZNÁMKA:
● Klesne-li okolní teplota pod –10 °C,
teplota nižší než –10 °C nebude zobrazena.
● Stoupne-li okolní teplota nad 50 °C,
teplota vyšší než 50 °C nebude zobrazena.
● Přesná hodnota teploty může být
ovlivněna pomalou jízdou (rychlostí
nižší než 20 km/hod) nebo zastavením na křižovatce, u železničního přejezdu atd.
3
4
1.
2.
3.
4.
3-8
Potkávací spínač „PASS“
Přepínač světel „
/ “
Přepínač ukazatelů směru „
Spínač klaksonu „
“
/
“
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Pravé
Po uvolnění se tento přepínač vrátí do
středové polohy. Chcete-li směrová světla vypnout, po návratu přepínače do středové polohy na tento přepínač zatlačte.
1
Spínač klaksonu „ “
Po stisknutí tohoto tlačítka zazní klakson.
2
3
1. Vypínač motoru „ / “
2. Spínač výstražných světel „
3. Tlačítko startéru „ “
“
Potkávací spínač „PASS“
Stiskněte tento spínač pro krátkodobé
rozsvícení dálkových světlometů.
Přepínač světel „ / “
Pro spuštění dálkového světla nastavte
tento přepínač na symbol „ “ a pokud
chcete spustit tlumená světla, nastavte
tento přepínač na symbol „ “.
Přepínač ukazatelů směru „ / “
Chcete-li signalizovat zatočení doprava,
zatlačte tento přepínač na symbol „ “.
Chcete-li signalizovat zatočení doleva,
zatlačte tento přepínač na symbol „ “.
Vypínač motoru „ / “
Před startováním motoru nastavte tento
spínač na symbol „ “. Chcete-li motor
vypnout v případě nebezpečí, dojdeli například k převrácení vozidla nebo
pokud se zasekne lanko plynu, nastavte
tento spínač na symbol „ “.
Tlačítko startéru „ “
Zvedněte boční stojan, zabrzděte přední
nebo zadní brzdu a stisknutím tohoto tlačítka nastartujete motor pomocí elektrického startéru.
VÝSTRAHA:
Postup při startování, který předchází nastartování motoru, naleznete na
straně 5-1.
3-9
Spínač výstražných světel „ “
Pokud je klíč v poloze ON (zapnuto)
nebo v poloze „ “, použijte tento spínač
pro zapnutí výstražných světel (současné blikání všech ukazatelů směru).
Výstražná světla jsou používána v případě nouze nebo pro varování ostatních
řidičů v případě, kdy jste zastavili vozidlo
na takovém místě, kde může představovat nebezpečnou překážku v silničním
provozu.
VÝSTRAHA:
Nepoužívejte výstražná světla delší
dobu bez nastartovaného motoru,
protože by mohlo dojít k vybití baterie.
3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Páčka přední brzdy
Páčka zadní brzdy
Zajišťovací páčka zadní brzdy
1
1
1
3
1. Páčka přední brzdy
1. Páčka zadní brzdy
1. Zajišťovací páčka zadní brzdy
Páčka přední brzdy je umístěna na pravé rukojeti řidítek. Chcete-li použít přední brzdu, stiskněte tuto páčku směrem
k rukojeti.
Páčka zadní brzdy je umístěna na levé
rukojeti řidítek. Chcete-li použít zadní brzdu, stiskněte tuto páčku směrem
k rukojeti.
Toto vozidlo je vybaveno zajišťovací páčkou zadní brzdy, která zabraňuje pohybu
zadního kola při zastavení na křižovatkách, na železničních přejezdech atd.
Zabrždění zadního kola
Zatlačte zajišťovací páčku zadní brzdy
směrem doleva, dokud nedojde k jejímu
zajištění.
Odbrždění zadního kola
Zatlačte zajišťovací páčku zadní brzdy
zpět do původní polohy.
3-10
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
POZNÁMKA:
● Ujistěte se, zda se zadní kolo při
použití zajišťovací páčky zadní brzdy
opravdu neotáčí.
● Abyste zajistili bezpečné zabrždění
zadního kola, před pohybem zajišťovací páčky zadní brzdy směrem doleva nejdříve stiskněte páčku zadní
brzdy.
Víčko palivové nádrže
Otevření víčka palivové nádrže
1. Otevření krytu provedete posunutím otevírací páčky směrem dopředu
a následným vysunutím páčky
nahoru.
1
1
! VAROVÁNÍ
Nikdy nenastavujte zajišťovací páčku
zadní brzdy směrem doleva, je-li skútr v pohybu, protože by mohlo dojít
ke ztrátě kontroly nad vozidlem nebo
k nehodě. Před pohybem zajišťovací páčky zadní brzdy směrem doleva
se ujistěte, zda je vozidlo zcela zastaveno.
1. Víčko palivové nádrže
2
Uzavření víčka palivové nádrže
1. Nastavte značky proti sobě, vložte
víčko palivové nádrže do plnicího hrdla nádrže a potom na víčko zatlačte.
1. Kryt
2. Otevírací páčka
2. Zasuňte klíč do zámku a otočte jím
ve směru pohybu hodinových ručiček.
Zámek bude odemčen a víčko palivové nádrže lze otevřít.
1
1. Značky
3-11
3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
2. Otočte klíčem proti směru pohybu
hodinových ručiček do původní polohy a vyjměte jej.
3. Uzavřete kryt.
Palivo
1
! VAROVÁNÍ
3
Před jízdou na skútru se ujistěte, zda
je víčko palivové nádrže řádně nasazeno a uzamčeno.
VÝSTRAHA:
Rozlité palivo okamžitě setřete čistým
a suchým měkkým hadrem, aby palivo neponičilo lakované povrchy nebo
plastové části.
Doporučené palivo:
POUZE BĚŽNÝ BEZOLOVNATÝ
BENZÍN
Objem palivové nádrže:
14,0 l
2
1. Plnicí hrdlo palivové nádrže
2. Hladina paliva
Zkontrolujte, zda je v palivové nádrži
dostatečné množství paliva. Naplňte
palivovou nádrž takovým množstvím
paliva, aby jeho hladina dosahovala po
spodní část plnicího hrdla nádrže jako na
uvedeném nákresu.
! VAROVÁNÍ
● Palivovou nádrž nepřeplňujte, protože při zahřátí a roztažení paliva
hrozí jeho přetečení.
● Zabraňte rozlití paliva na horké části motoru.
3-12
VÝSTRAHA:
Používejte pouze bezolovnatý benzín.
Použití olovnatého benzínu způsobí
vážné poškození vnitřních součástí motoru, jako jsou ventily a pístní
kroužky nebo výfukový systém.
Motor Yamaha byl navržen pro použití běžného bezolovnatého benzínu
s minimálním oktanovým 91 nebo vyšším. Pokud uslyšíte klepání (nebo zvonění), použijte benzín jiné značky nebo
benzín s vyšším oktanovým číslem.
Použití bezolovnatého paliva prodlouží
provozní životnost zapalovacích svíček
a sníží náklady na údržbu.
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Katalyzátor
Tento model je vybaven katalyzátorem
umístěným ve výfukovém systému.
Sedadla
1
1
! VAROVÁNÍ
Po ukončení provozu je výfukový systém horký.
Před prováděním údržby výfukového
systému počkejte, dokud výfukový
systém nevychladne.
VÝSTRAHA:
Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili vzniku
požáru nebo jiného poškození.
● Používejte pouze bezolovnatý benzín.
Používání olovnatého benzínu způsobí neopravitelné poškození katalyzátoru.
● Nikdy neparkujte vozidlo na místech, kde hrozí nebezpečí vzniku
požáru, například na trávě nebo
jiných materiálech, které snadno
vzplanou.
● Nenechávejte motor příliš dlouho
běžet na volnoběh.
2
3
1. Odemkněte sedadlo.
1. Sedadlo řidiče
2. Sedadlo spolujezdce
Sedadlo řidiče
Odemknutí sedadla řidiče
1. Postavte skútr na centrální stojan.
2. Zasuňte klíč do spínací skříňky
a potom klíčem otočte proti směru
pohybu hodinových ručiček.
POZNÁMKA:
Při otáčení klíčem ve spínací skříňce
nezatlačujte klíč směrem dovnitř.
3. Odklopte sedadlo řidiče nahoru.
1
1. Sedadlo řidiče
3-13
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Zavření sedadla řidiče
1. Sklopte sedadlo řidiče dolů a potom na
něj zatlačte, aby došlo k jeho správnému zajištění.
2. Bude-li skútr ponechán bez dozoru,
vyjměte klíč ze spínací skříňky.
3
Nasazení sedadla spolujezdce
1. Podle nákresu zasuňte výstupky
na sedadle spolujezdce do držáků,
umístěte sedadlo do původní polohy
a potom zašroubujte šroub.
Seřízení sedadla řidiče
1
1
POZNÁMKA:
Před jízdou se ujistěte, zda je sedadlo
řidiče správně upevněno.
2
Sedadlo spolujezdce
1. Sedadlo řidiče
Sejmutí sedadla spolujezdce
1. Odemkněte sedadlo řidiče.
2. Vyšroubujte šroub a potom zatlačte sedadlo spolujezdce směrem
dopředu.
1
2
1. Sedadlo spolujezdce
2. Držák sedadla
2. Uzamkněte sedadlo řidiče.
2
POZNÁMKA:
Před jízdou se ujistěte, zda je sedadlo
spolujezdce správně upevněno.
1. Sedadlo spolujezdce
2. Šroub
3-14
Chcete-li změnit polohu při řízení, následujícím způsobem můžete změnit nastavení sedadla.
1. Odemkněte sedadlo řidiče. (Viz strana 3-13.)
2. Demontujte šrouby.
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Úložné prostory
1
1
1. Šroub
1
Přední úložný prostor A
Chcete-li otevřít uzamčený úložný prostor, zasuňte do zámku klíč a potom
klíčem otočte proti směru pohybu hodinových ručiček. Potom uchopte zámek
a zatlačte tlačítko.
Chcete-li otevřít odemčený úložný prostor, jednoduše uchopte zámek a současně stiskněte tlačítko.
3. Posuňte sedadlo řidiče do požadované polohy směrem dopředu nebo
dozadu.
4. Namontujte šrouby a řádně je přitáhněte.
5. Uzamkněte sedadlo řidiče.
2
1. Uzamknout.
2. Kryt
1
2
Přední úložný prostor B
Chcete-li úložný prostor otevřít, posuňte
páčku nahoru a potom za páčku zatáhněte.
3
1. Otevřít.
2. Tlačítko
3. Kryt
Chcete-li úložný prostor uzamknout,
zatlačte kryt do původní polohy, zasuňte
klíč do zámku a otočte s klíčem po směru
pohybu hodinových ručiček a potom klíč
ze zámku vyjměte.
3-15
3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
1
1
3
2
1. Otevírací páčka úložného prostoru
2. Kryt
Chcete-li úložný prostor uzavřít, zatlačte
kryt do původní polohy.
! VAROVÁNÍ
Neukládejte v tomto úložném prostoru těžké předměty.
Zadní úložný prostor
V zadním úložném prostoru pod sedadly
mohou být uloženy dvě přilby.
(Viz strana 3-13.)
● Protože při umývání skútru může
do úložného prostoru vniknout
vlhkost, vložte předměty uložené
v tomto prostoru do plastového
sáčku.
● Neuchovávejte v úložném prostoru
žádné hodnotné nebo křehké předměty.
VÝSTRAHA:
Nenechávejte příliš dlouho odklopené sedadlo řidiče, protože rozsvícené osvětlení může způsobit vybití
baterie.
1. Sedadlo řidiče
VÝSTRAHA:
Při použití úložného prostoru nezapomínejte na následující informace.
● Je-li úložný prostor vystaven slunečnímu záření, hromadí se v něm
teplo, a proto v něm neukládejte
žádné předměty citlivé na teplo.
● Chcete-li zabránit šíření vlhkosti uvnitř úložného prostoru, před
vložením do úložného prostoru
vložte vlhké předměty do plastového sáčku.
3-16
! VAROVÁNÍ
Nepřekračujte následující limitní hodnoty zatížení:
● Přední úložný prostor A: 2 kg
● Zadní úložný prostor: 5 kg
● Maximální zatížení vozidla: 194 kg
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Boční stojan
Boční stojan je umístěn na levé straně
rámu. Držte vozidlo ve vzpřímené poloze a sklopte nebo zvedněte boční stojan
nohou.
POZNÁMKA:
Zabudovaný spínač bočního stojanu
je součástí systému přerušení obvodu
zapalování, který v určitých situacích
přeruší zapalování.
(Více informací o systému přerušení
obvodu zapalování naleznete níže.)
Systém přerušení obvodu zapalování
Yamaha byl vytvořen, aby řidičům připomněl povinnost zvednutí bočního
stojanu před zahájením jízdy. Proto
tento systém pravidelně kontrolujte
podle níže uvedeného postupu a v případě, kdy systém nefunguje správně,
zajistěte jeho opravu u autorizovaného dealera Yamahy.
! VAROVÁNÍ
Pokud je boční stojan dole nebo
nemůže-li být zdvižen zcela nahoru
(nebo nahoře nezůstává), nesmíte
s vozidlem jezdit. V opačném případě by se mohl boční stojan dostat do
kontaktu se zemí, což by mohlo řidiče
rozptýlit a hrozila by ztráta kontroly
nad vozidlem.
Systém přerušení obvodu
zapalování
Systém přerušení obvodu zapalování
(skládající se ze spínače bočního stojanu a spínačů brzdového světla) má
následující funkce.
● Zabrání nastartování, pokud je
zdvižený boční stojan, ale není
zabržděna žádná brzda.
● Zabrání nastartování, pokud je
zabržděna některá brzda, ale boční
stojan není zdvižený.
● Vypne běžící motor vždy, když dojde
ke sklopení bočního stojanu.
Pravidelně kontrolujte funkčnost systému přerušení obvodu zapalování dle
následujícího postupu.
! VAROVÁNÍ
Pokud zjistíte poruchu, nechejte systém před jízdou zkontrolovat u autorizovaného dealera Yamahy.
3-17
3
FUNKCE ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
POZNÁMKA:
Tato kontrola je nejspolehlivější, pokud ji
provedete se zahřátým motorem.
S vypnutým motorem:
1. Sklopte boční stojan dolů.
2. Ujistěte se, zda je zapnutý vypínač motoru.
3. Otočte klíč do polohy ON (zapnuto).
4. Zabrzděte přední nebo zadní brzdu.
5. Stiskněte tlačítko startéru.
Došlo k nastartování motoru?
3
ANO
Spínač bočního stojanu je zřejmě vadný.
Na skútru nejezděte, dokud nebude zajištěna jeho kontrola u autorizovaného dealera
Yamahy.
NE
Se stále vypnutým motorem:
6. Zvedněte boční stojan nahoru.
7. Zabrzděte přední nebo zadní brzdu.
8. Stiskněte tlačítko startéru.
Došlo k nastartování motoru?
ANO
NE
Brzdový spínač může být poškozen.
Na skútru nejezděte, dokud nebude
zajištěna jeho kontrola u autorizovaného
dealera Yamahy.
NE
Spínač bočního stojanu je zřejmě vadný.
Na skútru nejezděte, dokud nebude
zajištěna jeho kontrola u autorizovaného
dealera Yamahy.
S běžícím motorem:
9. Sklopte boční stojan dolů.
Došlo k zastavení motoru?
ANO
Systém je v pořádku. Na skútru můžete jezdit.
3-18
KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
Za stav vozidla odpovídá majitel. Stav důležitých součástí se může rychle a neočekávaně zhoršit, a to i v případě, kdy skútr není
používán (například vystavením účinkům povětrnostních vlivů). Jakékoliv poškození, únik kapalin nebo snížení tlaku vzduchu
v pneumatikách může mít vážné následky. Proto je velmi důležité, aby byly před každou jízdou kromě vizuální kontroly provedeny i kontroly následujících bodů.
POZNÁMKA:
Kontroly před uvedením do provozu by měly být provedeny před každým použitím vozidla. Tato kontrola může být provedena ve
velmi krátkém časovém úseku. A zvýšení bezpečnosti je mnohem důležitější než vynaložený čas.
! VAROVÁNÍ
Pokud jakákoliv položka z kontrolního seznamu nefunguje správně, nechejte ji před uvedením vozidla do provozu
zkontrolovat a opravit.
4-1
4
KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
Seznam kontrol před uvedením do provozu
POLOŽKA
Palivo
Motorový olej
Převodový olej
Chladicí kapalina
4
Přední brzda
Zadní brzda
Plynová rukojeť
KONTROLY
• Zkontrolujte množství paliva v palivové nádrži.
• Pokud je to nutné, palivo doplňte.
• Zkontrolujte, zda nedochází k únikům z palivového potrubí.
• Zkontrolujte množství oleje v motoru.
• Pokud je to nutné, doplňte předepsané množství doporučeného oleje.
• Zkontrolujte, zda z vozidla neuniká olej.
• Zkontrolujte, zda z vozidla neuniká olej.
• Zkontrolujte množství chladicí kapaliny v nádržce.
• Pokud je to nutné, doplňte předepsané množství doporučené chladicí kapaliny.
• Zkontrolujte, zda nedochází k únikům z chladicího systému.
• Zkontrolujte funkci.
• Pokud je brzda měkká nebo houbovitá, nechejte u autorizovaného dealera Yamahy
odvzdušnit brzdový systém.
• Zkontrolujte opotřebení brzdových destiček.
• V případě potřeby je vyměňte.
• Zkontrolujte množství brzdové kapaliny v nádobce.
• Pokud je to nutné, doplňte předepsané množství doporučené brzdové kapaliny.
• Zkontrolujte, zda nedochází k úniku brzdové kapaliny.
• Zkontrolujte funkci.
• Pokud je brzda měkká nebo houbovitá, nechejte u autorizovaného dealera Yamahy
odvzdušnit brzdový systém.
• Zkontrolujte opotřebení brzdových destiček.
• V případě potřeby je vyměňte.
• Zkontrolujte množství brzdové kapaliny v nádobce.
• Pokud je to nutné, doplňte předepsané množství doporučené brzdové kapaliny.
• Zkontrolujte, zda nedochází k úniku brzdové kapaliny.
• Zkontrolujte, zda se pohybuje plynule.
• Zkontrolujte vůli lanka.
• Pokud je to nutné, zajistěte u autorizovaného dealera Yamahy úpravu vůle lanka
a také promazání lanka a krytu rukojeti.
4-2
STRANA
3-12
6-12
6-15
6-16
6-25
6-25
6-20, 6-27
KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
POLOŽKA
Kola a pneumatiky
Páčky brzd
Centrální stojan,
boční stojan
Šroubové spoje
Přístroje, světla,
signalizační
zařízení a spínače
Spínač bočního
stojanu
KONTROLY
• Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
• Zkontrolujte stav pneumatik a hloubku vzorku.
• Zkontrolujte tlak vzduchu.
• Je-li to nutné, zajistěte opravu.
• Zkontrolujte, zda se pohybují plynule.
• Je-li to nutné, namažte otočné čepy páček.
• Zkontrolujte, zda se pohybují plynule.
• Je-li to nutné, promažte čepy.
• Ujistěte se, zda jsou všechny matice a šrouby řádně utaženy.
• Je-li to nutné, proveďte utažení.
• Zkontrolujte funkci.
• Je-li to nutné, zajistěte opravu.
• Zkontrolujte funkčnost systému přerušení obvodu zapalování.
• Pokud je systém poškozen, zajistěte jeho kontrolu u autorizovaného dealera Yamahy.
4-3
STRANA
6-21, 6-23
6-27
6-28
—
—
3-17
4
PROVOZ A DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ POKYNY
! VAROVÁNÍ
5
● Dříve, než začnete jezdit, seznamte
se důkladně se všemi ovládacími
prvky a jejich funkcemi.
V případě, kdy neporozumíte některému ovládacímu prvku nebo
funkci, kontaktujte autorizovaného
dealera Yamahy.
● Nikdy nestartujte motor a nenechávejte jej delší dobu běžet v uzavřeném prostoru.Výfukové zplodiny
jsou jedovaté a jejich vdechování
může během krátké doby přivodit
ztrátu vědomí nebo smrt. Vždy se
ujistěte, zda je prostor dobře odvětrávaný.
● Z bezpečnostních důvodů vždy
startujte motor, je-li skútr postaven
na centrálním stojanu.
Startování motoru
VÝSTRAHA:
Před první jízdou s tímto vozidlem
si nastudujte informace uvedené na
straně 5-4, kde jsou uvedeny pokyny
pro záběh motoru.
Aby systém přerušení obvodu zapalování umožnil nastartování motoru, boční
stojan musí být sklopen v horní poloze.
! VAROVÁNÍ
● Před nastartováním motoru proveďte podle postupu na straně 3-17
kontrolu funkčnosti systému přerušení obvodu zapalování.
● Nikdy nejezděte s vyklopeným bočním stojanem.
1. Otočte klíč do polohy ON (zapnuto)
a ujistěte se, zda je vypínač motoru
nastaven na symbol „ “.
2. Uvolněte zcela plynovou rukojeť.
3. Nastartujte motor stisknutím tlačítka
startéru a současně zabrzděte přední
nebo zadní brzdu.
5-1
POZNÁMKA:
Pokud motor nenastartuje, uvolněte tlačítko startéru, několik vteřin počkejte
a pokuste se o nastartování znovu. Každý pokus o nastartování motoru by měl
být co nejkratší, abyste zabránili vybití
baterie. Při žádném pokusu neprotáčejte
motor déle než 10 vteřin.
VÝSTRAHA:
Z důvodu zajištění maximální provozní životnosti motoru nikdy náhle
nezrychlujte, pokud je motor ještě
studený!
PROVOZ A DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ POKYNY
Rozjíždění
Zrychlování a zpomalování
Brždění
1. Uvolněte zcela plynovou rukojeť.
2. Používejte současně přední i zadní
brzdy a postupně zvyšujte tlak na brzdové páčky.
POZNÁMKA:
Před rozjezdem nechejte motor stroje
zahřát.
(b)
1. Zatímco levou rukou držíte stisknutou páčku zadní brzdy a pravou rukou
držíte madlo, sundejte skútr z centrálního stojanu.
Přední
(a)
1
Rychlost skútru může být regulována
otevíráním a zavíráním škrticí klapky karburátoru. Chcete-li rychlost skútru zvýšit,
otáčejte plynovou rukojetí ve směru (a).
Chcete-li rychlost skútru snížit, otáčejte
plynovou rukojetí ve směru (b).
1. Madlo
2. Posaďte se obkročmo na sedadlo
a potom si seřiďte zpětná zrcátka.
3. Zapněte ukazatel směru.
4. Sledujte okolní provoz a potom pomalu otáčejte plynovou rukojetí (vpravo),
aby došlo k rozjezdu stroje.
5. Vypněte ukazatel směru.
5-2
5
PROVOZ A DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ POKYNY
Zadní
5
• Se svahu jezděte pomalu, protože
brždění při jízdě se svahu může být
velmi obtížné.
! VAROVÁNÍ
• Nebrzděte náhle nebo velmi intenzivně (zejména v případě, jste-li
nakloněni na jednu stranu), protože
by mohlo dojít ke smyku nebo pádu
skútru.
• Železniční přejezdy, tramvajové
koleje, ocelové desky a poklopy na
vozovkách jsou za vlhka velmi kluzké. Blížíte-li se k takovému povrchu,
zpomalte a přejíždějte tento povrch
velmi opatrně.
• Pamatujte na to, že brždění na mokrých vozovkách je mnohem obtížnější.
5-3
Tipy pro snížení spotřeby
paliva
Spotřeba paliva záleží zejména na stylu vaší jízdy. Pro snížení spotřeby paliva
zvažte následující tipy:
• Při zrychlování nepoužívejte vysoké
otáčky motoru.
• Nepoužívejte vysoké otáčky motoru,
pracuje-li motor bez zatížení.
• Nenechávejte motor běžet delší dobu
na volnoběh a raději motor vypněte
(například v dopravní zácpě nebo na
železničním přejezdu).
PROVOZ A DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ POKYNY
Záběh motoru
Parkování
VÝSTRAHA:
Pro životnost motoru není důležitější etapa než období mezi ujetím 0 a 1600 km.
Z tohoto důvodu byste si měli podrobně
přečíst následující informace.
Protože je motor zcela nový, nadměrně
jej prvních 1600 km nezatěžujte. Různé
části motoru se opotřebují a vymezí na
správnou provozní vůli.
V průběhu tohoto období nesmí docházet k delšímu chodu motoru v maximálních otáčkách nebo k jiným činnostem,
které by mohly způsobit nadměrné přehřátí motoru.
0 – 1000 km
Nevytáčejte dlouhodobě
4000 ot./min.
motor
nad
1000 – 1600 km
Nevytáčejte dlouhodobě
6000 ot./min.
motor
nad
Po ujetí 1000 km musí být vyměněn
motorový olej, převodový olej a olejový filtr.
Při parkování vypněte motor a potom
vyjměte klíč ze spínací skříňky.
1600 km a více
Nyní již můžete s vozidlem zacházet
zcela běžně.
• Motor a výfuk mohou být velmi horké, a proto parkujte vozidlo na takovém místě, kde bude v bezpečné
vzdálenosti od chodců a dětí, aby
se horkých částí nemohli nedopatřením dotknout.
• Neparkujte na svahu nebo na měkkém povrchu, protože by mohlo dojít k převržení vozidla.
VÝSTRAHA:
• Udržujte otáčky motoru mimo červenou zónu otáčkoměru.
• Pokud se během záběhu motoru
objeví jakékoli potíže, okamžitě
zajistěte kontrolu vozidla u autorizovaného dealera Yamahy.
! VAROVÁNÍ
VÝSTRAHA:
Nikdy neparkujte na místě, kde hrozí
vznik požáru, například na trávníku
nebo na jiném hořlavém povrchu.
5-4
5
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
6
Zajištění bezpečnosti je povinností majitele stroje. Pravidelná údržba, seřizování
a mazání udržují vaše vozidlo v nejbezpečnějším a nejvýkonnějším možném
stavu. Na následujících stranách jsou
popsány nejdůležitější body týkající se
kontroly, seřízení a mazání.
Intervaly uvedené v tabulce pravidelné údržby a mazání by měly být jednoduše považovány za obecné vodítko
pro provoz v normálních jízdních podmínkách. V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ, TERÉNU, ZEMĚPISNÉ POLOZE
A INDIVIDUÁLNÍM POUŽITÍ VŠAK
MŮŽE DOJÍT K NUTNÉMU ZKRÁCENÍ
INTERVALŮ ÚDRŽBY.
Souprava nářadí
! VAROVÁNÍ
Tento skútr je určen pouze pro provoz na vozovkách se zpevněným
povrchem. Je-li tento skútr používán
v nadměrně prašném, blátivém nebo
vlhkém prostředí, vložka vzduchového filtru by měla být čištěna nebo
vyměňována v kratších intervalech,
protože by mohlo dojít k rychlejšímu
opotřebování motoru. Zkonzultujte
správné intervaly údržby s autorizovaným dealerem Yamahy.
1
2
1. Kryt dna úložného prostoru
2. Souprava nářadí
Sada nářadí je umístěna v zadním úložném prostoru. (Viz strana 3-15.)
Zvedněte nahoru kryt dna úložného prostoru a potom vyjměte soupravu nářadí.
Servisní informace obsažené v této příručce a nářadí poskytnuté v této sadě
jsou určeny jako výpomoc při provádění
preventivní údržby a menších oprav. Ke
správnému provedení některých úkonů
údržby však mohou být vyžadovány další nástroje, například momentový klíč.
! VAROVÁNÍ
Pokud nejste dostatečné kvalifikovaní k servisním úkonům, svěřte jejich
provedení autorizovanému dealerovi
Yamahy.
6-1
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
POZNÁMKA:
Pokud takové nářadí nemáte nebo
pokud nejste dostatečně kvalifikováni
k provedení specifického úkonu, svěřte
jejich provedení autorizovanému dealerovi Yamahy.
! VAROVÁNÍ
Úpravy, které nejsou schváleny společností Yamaha, mohou způsobit
ztrátu výkonu a mohou znamenat
nebezpečí při používání vozidla. Před
provedením jakýchkoliv změn se
informujte u autorizovaného dealera
Yamahy.
6
6-2
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Tabulka pravidelné údržby a mazání
POZNÁMKA:
• Roční kontroly musí být prováděny každý rok, kromě případů, kdy je provedena údržba na základě počtu ujetých
kilometrů.
• Od 50000 km opakujte intervaly údržby počínaje 10000 km.
• Položky označené hvězdičkou by měly být provedeny autorizovaným dealerem Yamahy, protože vyžadují speciální nástroje,
data a technické znalosti.
Č.
1
2
6
3
4
5
6
7
8
9
POLOŽKA
* Palivové potrubí
Zapalovací svíčka
ODEČET POČÍTADLA UJETÝCH
ROČNÍ
KILOMETRŮ (x 1000 km)
KONTROLA
1
10
20
30
40
Kontrola prasklin nebo poškození palivových hadiček.
√
√
√
√
√
Kontrola stavu.
Vyčištění a nastavení odtrhu.
√
√
Výměna.
√
√
Kontrola vůle ventilů.
Každých 40000 km
Seřízení.
Výměna.
√
√
Vyčištění.
√
√
√
√
ÚKON KONTROLY NEBO ÚDRŽBY
•
•
•
•
* Ventily
•
•
Vložky vzduchového filtru •
Vložka vzduchového
•
filtru skříně hnacího
řemenu
* Přední brzda
• Kontrola funkce, množství brzdové kapaliny a kontrola
úniků brzdové kapaliny.
• Výměna brzdových destiček.
* Zadní brzda
• Kontrola funkce, množství brzdové kapaliny a kontrola
úniků brzdové kapaliny.
• Výměna brzdových destiček.
Zajištění zadní brzdy
• Kontrola funkce.
• Seřízení.
* Hadičky brzdového
• Kontrola prasklin nebo poškození brzdových hadiček.
systému
• Výměna.
6-3
√
√
√
√
√
√
Kdykoliv jsou opotřebovány na limitní hodnotu
√
√
√
√
√
√
Kdykoliv jsou opotřebovány na limitní hodnotu
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Každé 4 roky
√
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Č.
POLOŽKA
ÚKON KONTROLY NEBO ÚDRŽBY
10 *
11 *
Kola
Pneumatiky
12 *
13 *
Ložiska kol
Ložiska řízení
14 *
Šroubové spoje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15
Boční stojan, centrální
stojan
Spínač bočního stojanu
Přední vidlice
Zadní tlumiče
Vstřikování paliva
Motorový olej
•
•
•
•
•
•
•
16
17
18
19
20
*
*
*
*
21
22 *
Filtr motorového oleje
Chladicí systém
23
Převodový olej
24 *
Hnací řemen
25 *
Spínače přední a zadní
brzdy
Kontrola házení a případného poškození.
Kontrola hloubky vzorku a poškození pneumatik.
Výměna, je-li to nutné.
Kontrola tlaku vzduchu.
Oprava, je-li to nutné.
Kontrola uvolnění nebo poškození ložiska.
Kontrola vůle ložisek a správné vůle chodu.
Namazání lithiovým mazacím tukem.
Ujistěte se, zda jsou všechny matice a šrouby
řádně utaženy.
Kontrola funkce.
Namazání.
Kontrola funkce.
Kontrola funkce a úniků oleje.
Kontrola funkce a úniků oleje ze zadních tlumičů.
Kontrola volnoběžných otáček motoru.
Výměna. (Viz strany 3-4 a 6-12.)
• Kontrola množství oleje a úniků oleje.
• Výměna.
• Kontrola množství chladicí kapaliny a úniků
chladicí kapaliny.
• Výměna.
• Zkontrolujte, zda z vozidla neuniká olej.
• Výměna.
• Výměna.
• Kontrola funkce.
ODEČET POČÍTADLA UJETÝCH
ROČNÍ
KILOMETRŮ (x 1000 km)
KONTROLA
1
10
20
30
40
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Každých 20000 km
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Bliká-li indikátor výměny oleje
(každých 5000 km)
Každých 5000 km
√
√
√
√
√
6-4
√
√
√
√
√
√
√
Každé 3 roky
√
√
√
√
√
√
√
Bliká-li indikátor výměny hnacího řemenu
(každých 20000 km)
√
√
√
√
√
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Č.
POLOŽKA
Pohyblivé součásti
a lanka
27 * Pouzdro rukojeti
plynu a lanko
6
ÚKON KONTROLY NEBO ÚDRŽBY
26
• Namazání.
28 * Světla, kontrolky
a spínače
•
•
•
•
•
Kontrola funkce a vůle.
Seřízení vůle lanka, je-li to nutné.
Namazání pouzdra rukojeti plynu a lanka.
Kontrola funkce.
Nastavení světlometu.
ODEČET POČÍTADLA UJETÝCH
ROČNÍ
KILOMETRŮ (x 1000 km)
KONTROLA
1
10
20
30
40
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
POZNÁMKA:
● Pokud jezdíte často ve vlhkých nebo prašných oblastech, je třeba zkrátit servisní intervaly vzduchových filtrů a filtru skříně
hnacího řemenu.
● Údržba hydraulického systému brzd
• Pravidelně kontrolujte a v případě potřeby upravte množství brzdové kapaliny.
• Každé dva roky vyměňte vnitřní součásti hlavních brzdových válců a třmenů a vyměňte brzdovou kapalinu.
• Každé čtyři roky vyměňte brzdové hadice, nebo vždy, když jsou popraskány nebo jinak poškozeny.
6-5
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Demontáž a montáž krytů
a panelů
1
1
Zobrazené kryty a panely musí být
demontovány, aby mohly být provedeny některé úkony údržby popsané v této
kapitole. K této části se vraťte, kdykoli je
nutné kryt nebo panel demontovat a opět
namontovat.
2
1
3 4
2
1. Kryt D
1. Rychlospojka
2. Kryt A
Kryt A
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Panel A
Kryt C
Kryt A
Kryt B
Panel B
Kryt E
5
Demontáž krytu
1. Odemkněte sedadlo řidiče. (Viz strana 3-13.)
2. Odstraňte rychlospojky v zadním úložném prostoru a potom sejměte kryt
podle nákresu.
POZNÁMKA:
Rychlospojku můžete sejmout zatlačením středového čepu pomocí šroubováku
směrem dovnitř a následným vytažením
rychlospojky.
6-6
Montáž krytu
1. Umístěte kryt do původní polohy
a potom nainstalujte rychlospojky.
POZNÁMKA:
Chcete-li rychlospojku nainstalovat,
vytlačte středový čep tak, aby vyčníval
z hlavy rychlospojky. Vložte rychlospojku
do krytu a potom zatlačte na vyčnívající
středový čep, dokud nebude tento čep
srovnán s hlavou rychlospojky.
2. Uzamkněte sedadlo řidiče.
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Kryt B
Montáž krytu
Umístěte kryt do původní polohy a potom
zašroubujte šrouby.
Demontáž krytu
1. Demontujte šrouby.
1
Kryty C a D
1
2
6
1. Kryt B
2. Šroub
Demontáž jednoho z krytů
1. Sejměte kryty A a B.
2. Sejměte sedadlo spolujezdce. (Viz
strana 3-13.)
3. Po demontáži šroubů a vodicích pouzder demontujte madlo.
3
1
1. Kryt přístupu ke šroubu
5. Demontujte šrouby a potom sejměte
kryt.
1
2
2. Sejměte kryt podle nákresu.
2
1
1
1. Šroub madla
2. Vodicí objímka
3. Madlo
1
1. Šroub
4. Odstraňte kryt přístupu ke šroubu.
1. Kryt B
6-7
Montáž krytu
1. Umístěte kryt do původní polohy
a potom zašroubujte šrouby.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
1
1
1. Kryt E
2. Umístěte na původní místo kryt přístupu ke šroubu a řádně jej usaďte.
3. Pomocí šroubů a vodicích pouzder
namontujte madlo.
1. Krycí podložka podlahy na levé straně
2. Odšroubujte šrouby krytu.
Montáž krytu
1. Podle nákresu zasuňte výstupky
nacházející se na krytu do příslušných
drážek a potom namontujte šrouby.
Utahovací moment:
Šroub madla:
23 N·m (2,3 kgm)
4. Nasaďte sedadlo spolujezdce.
5. Namontujte kryty A a B.
Kryt E
Demontáž krytu
1. Podle nákresu zvedněte krycí podložky podlahy na levé straně skútru.
1
1. Šroub
1
3. Stáhněte kryt mírně dolů a potom jej
sejměte podle nákresu.
1
1. Výstupek
2. Umístěte krycí podložky podlahy na
levé straně skútru do původní polohy.
6-8
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Panel A
Montáž panelu
Umístěte panel do původní polohy
a potom zašroubujte šroub.
Demontáž panelu
1. Demontujte šrouby.
1
2
2
1. Panel B
2. Šroub
1
Panel B
6
1. Šroub
2. Panel A
2. Sejměte panel podle nákresu.
Demontáž panelu
Demontujte šrouby a potom vysuňte
panel směrem ven.
Montáž panelu
Umístěte panel do původní polohy
a potom zašroubujte šrouby.
2
1
1. Šroub
2. Panel B
6-9
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Kontrola zapalovací svíčky
Zapalovací svíčka je důležitou součástí
motoru a její kontrola je velmi snadná.
Protože teplo a karbon působí postupnou erozi zapalovací svíčky, svíčka by
měla být demontována a kontrolována
v souladu s tabulkou pravidelné údržby
a mazání. Mimo to může stav zapalovací
svíčky upozornit na stav motoru.
Demontáž zapalovací svíčky
1. Odemkněte sedadlo řidiče. (Viz strana 3-13.)
2. Zvedněte nahoru kryt dna úložného
prostoru a po demontáži šroubů potom
sejměte kryt zapalovací svíčky.
2
1
3
1
1. Kryt dna úložného prostoru
2. Kryt zapalovací svíčky
3. Šroub
3. Sejměte koncovku zapalovací svíčky.
1
1. Koncovka zapalovací svíčky
4. Demontujte zapalovací svíčku podle
nákresu s použitím klíče na svíčky,
přiloženého v sadě nářadí.
6-10
1. Klíč na zapalovací svíčku
Kontrola stavu zapalovací svíčky
1. Zkontrolujte, zda má porcelánový izolátor okolo střední elektrody svíčky
lehce až středně hnědé zabarvení (to
je správný odstín při normálním používání vozidla).
POZNÁMKA:
Pokud zapalovací svíčka vykazuje
výrazně odlišnou barvu, motor může být
poškozen. Nepokoušejte se diagnostikovat takové problémy sami. Místo toho
svěřte kontrolu vozidla autorizovanému
dealerovi Yamahy.
2. Zkontrolujte, zda nemá zapalovací
svíčka zkorodované elektrody a nadměrné usazeniny karbonu a je-li to
nutné, vyměňte ji.
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Předepsaná zapalovací svíčka:
NGK/CR7E
Montáž zapalovací svíčky
1. Zkontrolujte velikost odtrhu elektrod
lístkovými měrkami a v případě potřeby nastavte odtrh na předepsanou
hodnotu.
6
1
3. Namontujte zapalovací svíčku pomocí
klíče na svíčky a dotáhněte ji předepsaným utahovacím momentem.
Utahovací moment:
Zapalovací svíčka:
12,5 N·m (1,25 kgm)
POZNÁMKA:
Pokud při montáži zapalovací svíčky
nemáte k dispozici momentový klíč,
dobrým odhadem správného utažení je
dotažení asi o 1/4 – 1/2 otáčky za polohu,
do které svíčku dotáhnete prsty. Zapalovací svíčka by však měla být dotažena
předepsaným momentem co nejdříve.
4. Nasaďte koncovku zapalovací svíčky.
1. Odtrh zapalovací svíčky
Odtrh zapalovací svíčky:
0,7 – 0,8 mm
1
POZNÁMKA:
Ujistěte se, zda je kabel zapalovací svíčky uchycen v příchytce jako na nákresu.
2. Očistěte povrch těsnění zapalovací svíčky a jeho dosedací plochu
a potom ze závitů svíčky otřete všechny nečistoty.
6-11
2
1. Koncovka zapalovací svíčky
2. Příchytka kabelu zapalovací svíčky
5. Pomocí šroubů namontujte kryt zapalovací svíčky.
6. Uložte kryt dna úložného prostoru do
původní polohy.
7. Uzamkněte sedadlo řidiče.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Motorový olej a olejový filtr
Množství motorového oleje by mělo být
kontrolováno před každou jízdou. Mimo
to musí být prováděna výměna motorového oleje a výměna olejového filtru
v pravidelných intervalech, které jsou
uvedeny v plánu údržby a mazání a také
vždy, když dojde k rozsvícení indikátoru
výměny oleje.
POZNÁMKA:
Hladina motorového oleje by měla
být mezi značkami pro maximální a minimální množství.
1
1
2
Kontrola množství motorového oleje
1. Postavte vozidlo na centrální stojan.
POZNÁMKA:
Při kontrole množství oleje se ujistěte,
zda stojí vozidlo rovně.
Mírný náklon na stranu může vést
k nesprávnému odečtu hladiny.
2. Nastartujte motor, několik minut jej
nechejte zahřát a potom jej vypněte.
3. Počkejte několik minut, dokud nedojde k usazení oleje, vyšroubujte šroub
plnicího otvoru, otřete měrku oleje,
zasuňte ji zpět do plnicího otvoru (aniž
byste provedli zašroubování šroubu)
a potom měrku opět vyjměte, abyste
mohli zkontrolovat množství oleje.
Výměna motorového oleje (s výměnou filtru nebo bez výměny filtru)
1. Nastartujte motor, několik minut jej
nechejte zahřát a potom jej vypněte.
2. Umístěte pod motor vhodnou nádobu
pro zachycení vypouštěného oleje.
3. Odstraňte šroub plnicího otvoru
a vypouštěcí šroub motorového oleje,
aby došlo k vypuštění oleje z klikové
skříně.
1
3
4
1.
2.
3.
4.
6
Šroub plnicího otvoru motorového oleje
Měrka
Značka maximálního množství
Značka minimálního množství
4. Pokud je hladina motorového oleje
pod ryskou minimálního množství,
doplňte potřebné množství doporučeného typu oleje, aby došlo ke zvýšení
hladiny oleje na správnou úroveň.
5. Vložte měrku do plnicího otvoru
a potom šroub plnicího otvoru přitáhněte.
6-12
1. Vypouštěcí šroub motorového oleje
4. Zkontrolujte, zda není poškozeno těsnění a v případě potřeby jej vyměňte.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
1
1
2
2
3 4
1
2
6
1. Vypouštěcí šroub motorového oleje
2. Podložka
1. Šroub
2. Kryt olejového filtru
POZNÁMKA:
Nebude-li prováděna výměna filtru, přeskočte kroky 5 – 7.
6. Vyjměte a vyměňte
a O-kroužky.
olejový
filtr
1.
2.
3.
4.
Kryt olejového filtru
O-kroužek
Tlačná pružina
Olejový filtr
VÝSTRAHA:
Při snímání krytu olejového filtru dojde k vypadnutí tlačné pružiny. Dávejte pozor, aby nedošlo ke ztrátě této
pružiny.
5. Po odšroubování šroubů sejměte kryt
olejového filtru.
7. Nainstalujte tlačnou pružinu a pomocí
šroubů namontujte kryt olejového filtru. Potom tyto šrouby přitáhněte předepsaným utahovacím momentem.
6-13
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Utahovací moment:
Šroub krytu olejového filtru
10 N·m (1,0 kgm)
POZNÁMKA:
Zkontrolujte, zda jsou správně usazeny
O-kroužky.
8. Nainstalujte podložku a vypouštěcí
šroub motorového oleje a potom tento
šroub přitáhněte předepsaným utahovacím momentem.
Utahovací moment:
Vypouštěcí šroub motorového oleje:
20 N·m (2,0 kgm)
POZNÁMKA:
Zkontrolujte, zda je podložka řádně usazena.
9. Naplňte
motor
předepsaným
množstvím doporučeného motorového oleje a potom namontujte a přitáhněte šroub plnicího otvoru pro motorový olej.
Doporučený motorový olej:
Viz strana 8-1.
Množství oleje:
Bez výměny olejového filtru:
1,50 l
Včetně výměny olejového filtru:
1,70 l
Vynulování indikátoru výměny oleje
1. Otočte klíč do polohy ON (zapnuto).
2. Držte dvě až osm vteřin stisknuté tlačítko „OIL CHANGE“.
VÝSTRAHA:
• Nepoužívejte oleje specifikace „CD“
pro vznětové motory nebo oleje
s vyšší kvalitou, než je kvalita předepsaná v této příručce. Nepoužívejte
také oleje s označením „ENERGY
CONSERVING II“ nebo oleje vyšší
třídy.
• Dbejte na to, aby se do klikové skříně nedostaly žádné nečistoty.
10. Nastartujte motor, potom jej nechejte
několik minut pracovat na volnoběh
a současně zkontrolujte případný
únik oleje. Pokud olej uniká, ihned
zastavte motor a nalezněte příčinu
problému.
11. Podle následujícího postupu vynulujte indikátor výměny oleje.
6-14
1
1. Tlačítko „OIL CHANGE“
3. Uvolněte tlačítko „OIL CHANGE“
a indikátor výměny oleje zhasne.
POZNÁMKA:
Je-li výměna motorového oleje provedena dříve než se rozsvítí indikátor výměny oleje (to znamená dříve, než bude
dosaženo intervalu pravidelné výměny
oleje), indikátor musí být po provedení
výměny oleje vynulován, aby byla následující pravidelná výměna oleje indikována ve správné době. Chcete-li indikátor
výměny oleje vynulovat ještě před inter-
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
valem pravidelné výměny oleje, dodržujte výše uvedený postup, ale uvědomte
si, že se indikátor spustí 1,4 vteřiny po
uvolnění tlačítka „OIL CHANGE“. Nestane-li se tak, zopakujte uvedený postup.
6
Převodový olej
Skříň převodovky musí být kontrolována
před každou jízdou, zda nedochází k únikům oleje. Zjistíte-li jakýkoliv únik oleje,
svěřte kontrolu nebo opravu skútru autorizovanému dealerovi Yamahy. Mimo
to musí být převodový olej následovně
vyměňován podle intervalů, které jsou
předepsány v plánu pravidelné údržby
a mazání.
1. Nastartujte motor, několika minutovou
jízdou na skútru zahřejte převodový
olej a potom zastavte motor.
2. Postavte skútr na centrální stojan.
3. Umístěte pod skříň převodovky vhodnou nádobu pro zachycení vypouštěného oleje.
4. Odstraňte šroub plnicího otvoru
a vypouštěcí šroub, aby došlo k vypuštění oleje ze skříně převodovky.
1
2
1. Šroub plnicího otvoru převodového oleje
2. Vypouštěcí šroub převodového oleje
5. Namontujte vypouštěcí šroub převodového oleje a potom tento šroub
přitáhněte předepsaným utahovacím
momentem.
Utahovací moment:
Vypouštěcí šroub převodového oleje:
22 N·m (2,2 kgm)
6. Naplňte skříň předepsaným množstvím
doporučeného převodového oleje
a potom namontujte a přitáhněte šroub
plnicího otvoru převodového oleje.
Doporučený převodový olej:
Viz strana 8-1.
Množství oleje:
0,25 l
6-15
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
! VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina
• Dbejte na to, aby se do převodové
skříně nedostaly žádné nečistoty.
• Vyhněte se potřísnění pneumatiky
a ráfku kola olejem.
Množství chladicí kapaliny by mělo být
kontrolováno před každou jízdou. Mimo
to musí být chladicí kapalina pravidelně
vyměňována podle intervalů předepsaných v plánu údržby a mazání.
7. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům
oleje z převodové skříně. Dochází-li
k úniku oleje, zjistěte příčinu tohoto
problému.
Kontrola množství chladicí kapaliny
1. Postavte vozidlo na rovnou plochu
a držte jej ve vzpřímené poloze.
POZNÁMKA:
• Hladina chladicí kapaliny musí být
kontrolována u studeného motoru,
protože se mění v závislosti na teplotě
motoru.
• Zkontrolujte, zda je vozidlo při kontrole hladiny chladicí kapaliny umístěno
rovně. Mírný náklon na stranu může
vést k nesprávnému odečtu hladiny.
1
1. Krycí podložka podlahy na pravé straně
3. Po demontování šroubu sejměte kryt
nádržky chladicí kapaliny.
2
1
2. Podle nákresu zvedněte krycí podložku podlahy na pravé straně skútru.
1. Šroub
2. Kryt nádržky chladicí kapaliny
4. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
v nádržce.
6-16
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
POZNÁMKA:
Hladina chladicí kapaliny by se měla
pohybovat mezi značkami pro maximální
a minimální množství.
5. Dosahuje-li hladina chladicí kapaliny po značku minimálního množství
nebo nachází-li se pod touto značkou,
otevřete víčko nádržky a doplňte do
ní takové množství chladicí kapaliny,
aby její hladina dosahovala po značku
maximálního množství. Potom víčko
nádržky chladicí kapaliny opět uzavřete.
6
1
2
3
1. Značka minimálního množství
2. Značka maximálního množství
3. Víčko nádržky chladicí kapaliny
Objem nádržky chladicí kapaliny
(po značku maximálního množství):
0,32 l
VÝSTRAHA:
• Pokud nemáte k dispozici chladicí kapalinu, použijte destilovanou
vodu nebo měkkou vodu z kohoutku. Nepoužívejte tvrdou vodu nebo
slanou vodu, protože taková voda
může poškodit motor.
• Pokud místo chladicí kapaliny použijete vodu, co nejdříve ji
nahraďte chladicí kapalinou, pro-
6-17
tože nemusí být dostatečně chlazen
motor a chladicí systém nemusí být
řádně chráněn před zamrznutím
a korozí.
• Pokud do chladicí kapaliny přidáte
vodu, co nejdříve svěřte kontrolu
obsahu nemrznoucí směsi v chladicí kapalině autorizovanému dealerovi Yamahy. V jiném případě bude
snížena účinnost chladicí kapaliny.
! VAROVÁNÍ
Nikdy nedemontujte krytku chladiče,
pokud je motor horký.
6. Pomocí šroubu připevněte kryt
nádržky chladicí kapaliny.
7. Umístěte pravou krycí podložku podlahy do původní polohy.
POZNÁMKA:
• Ventilátor chladiče se zapíná a vypíná automaticky, podle teploty chladicí
kapaliny v chladiči.
• Pokud se motor přehřívá, další pokyny naleznete na straně 6-37.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Vložky vzduchového filtru,
kontrolní hadičky a vložka
vzduchového filtru skříně
hnacího řemenu
Údržba vložek vzduchového filtru
a vložky vzduchového filtru skříně hnacího řemenu by měla být prováděna
v pravidelných intervalech, které jsou
předepsány v plánu údržby a mazání.
Údržba vložek vzduchových filtrů musí
být prováděna častěji v případě, kdy jízda probíhá v neobvykle mokrém nebo
prašném prostředí.
Levá strana
Levá strana
1
2
1
1
3
1
3
1. Vložka vzduchového filtru
1. Šroub
2. Kryt boxu vzduchového filtru
3. Pryžová krytka
Pravá strana
Pravá strana
Výměna vložek vzduchových filtrů
1. Postavte skútr na centrální stojan.
2
POZNÁMKA:
U každé vložky vzduchového filtru postupujte následovně.
2. Po demontáži šroubů a pryžových
krytek sejměte kryt skříně vzduchového filtru.
1
1
3
1
1. Šroub
2. Kryt boxu vzduchového filtru
3. Pryžová krytka
3. Vyjměte vložku vzduchového filtru.
6-18
1. Vložka vzduchového filtru
4. Umístěte novou vložku vzduchového
filtru do skříně vzduchového filtru.
5. Připevněte kryt skříně vzduchového
filtru pomocí šroubů.
6. Nasaďte pryžové krytky.
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
VÝSTRAHA:
• Ujistěte se, zda je každá vložka
vzduchového filtru správně usazena ve své skříni.
• Vždy provádějte výměnu obou
vložek vzduchového filtru současně, protože v opačném případě
může dojít ke snížení výkonu motoru nebo k poškození motoru.
• Motor by nikdy neměl pracovat bez
namontovaných vložek vzduchového filtru, protože by mohlo dojít
k nadměrnému opotřebování pístů
a válců.
Čištění vložky vzduchového filtru
hnacího řemenu
1. Sejměte kryt E. (Viz strana 6-6.)
2. Demontujte panel B. (Viz strana 6-6.)
3. Po odstranění šroubu sejměte kryt
vložky vzduchového filtru skříně hnacího řemenu.
Levá strana
1
1
2
1. Kontrolní hadička vzduchového filtru
1
Pravá
g strana
6
1
Čištění kontrolních hadiček vzduchového filtru
1. Zkontrolujte, zda nejsou nahromaděny žádné nečistoty v hadičkách, které
se nachází ve spodní části obou skříní
vzduchového filtru.
1. Šroub
2. Kryt vzduchového filtru skříně hnacího
řemenu
4. Po demontáži šroubů vyjměte vložku vzduchového filtru skříně hnacího
řemenu.
1
1. Kontrolní hadička vzduchového filtru
2. Naleznete-li vodu nebo nečistoty,
vyjměte hadičku, vyčistěte ji a potom
ji opět umístěte na určené místo.
6-19
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
1
1
2
1. Šroub
2. Vložka vzduchového filtru skříně hnacího
řemenu
5. Poklepejte zlehka vložkou vzduchového filtru skříně hnacího řemenu,
aby došlo k odstranění většiny prachu a nečistot a potom podle nákresu
odstraňte zbývající nečistoty stlačeným vzduchem.
6. Zkontrolujte, zda není vložka vzduchového filtru skříně hnacího řemenu
poškozena a je-li to nutné, proveďte
její výměnu.
7. Pomocí šroubů namontujte vložku
vzduchového filtru skříně hnacího
řemenu.
8. Pomocí šroubů namontujte kryt vzduchového filtru skříně hnacího řemenu.
Kontrola vůle plynového lanka
1
VÝSTRAHA:
Ujistěte se, zda je vložka vzduchového filtru hnacího řemenu správně usazena ve své skříni.
9. Namontujte panel.
10. Namontujte kryt.
6-20
1. Vůle plynového lanka
Vůle plynového lanka by měla mít na
rukojeti plynu hodnotu 3,0 – 5,0 mm. Vůli
plynového lanka kontrolujte pravidelně
a v případě potřeby svěřte její nastavení
autorizovanému dealerovi Yamahy.
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Vůle ventilů
Pneumatiky
Během provozu dochází ke změně vůle
ventilů. Následkem může být nesprávné
plnění válce palivovou směsí nebo hlučnost motoru. Chcete-li zabránit vzniku
takové situace, v pravidelných intervalech, které jsou uvedeny v plánu údržby
a mazání, svěřte seřízení vůle ventilů
autorizovanému dealerovi Yamahy.
Maximalizace výkonu, trvanlivosti a bezpečného provozu dosáhnete při zohlednění následujících informací, které se
týkají předepsaných pneumatik.
Tlak vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách byste měli
kontrolovat a v případě potřeby nastavovat před každou jízdou.
! VAROVÁNÍ
6
• Tlak vzduchu v pneumatikách
musíte kontrolovat a nastavovat
pouze pokud jsou pneumatiky studené (to znamená, že teplota pneumatik odpovídá teplotě okolního
prostředí).
• Tlak vzduchu v pneumatikách musí
být nastaven v souladu s rychlostí
jízdy a celkovou hmotností řidiče,
spolujezdce, nákladu a příslušenství schváleného pro tento model.
6-21
Tlak vzduchu v pneumatikách
(měřeno na studených
pneumatikách):
0 – 90 kg:
Přední:
200 kPa (29 psi) (2,00 kg/cm2)
Zadní:
250 kPa (36 psi) (2,50 kg/cm2)
90 – 194 kg:
Přední:
200 kPa (29 psi) (2,00 kg/cm2)
Zadní:
250 kPa (36 psi) (2,50 kg/cm2)
Maximální zatížení*:
194 kg
* Celková hmotnost řidiče, spolujezdce,
nákladu a příslušenství
! VAROVÁNÍ
Protože zatížení má velmi výrazný
vliv na ovládání vozidla, brždění, jeho
výkony a bezpečnostní charakteristiky, měli byste mít na paměti následující.
• NIKDY VOZIDLO NEPŘETĚŽUJTE!
Použití přetíženého vozidla může
způsobit poškození pneumatik,
ztrátu kontroly nad vozidlem nebo
vážné zranění. Ujistěte se, zda cel-
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
•
•
•
•
ková hmotnost řidiče, spolujezdce,
nákladu a příslušenství nepřekračuje maximální povolené zatížení
vozidla.
Nepřevážejte volně uložené předměty, které by se za jízdy mohly
přemístit.
Pečlivě umístěte a připevněte nejtěžší předměty co nejblíže středu
vozidla a rozložte hmotnost zátěže
rovnoměrně na obě jeho strany.
Nastavte tlak vzduchu pneumatik
s ohledem na zatížení.
Zkontrolujte stav pneumatik a tlak
v pneumatikách před každou
jízdou.
Kontrola pneumatik
2
Pneumatiky musí být kontrolovány před
každou jízdou. Pokud hloubka vzorku
uprostřed pneumatiky dosáhne předepsané limitní hodnoty, pokud jsou
v běhounu pneumatiky zaraženy hřebíky
nebo střepy skla nebo pokud je prasklá
bočnice pneumatiky, ihned svěřte výměnu pneumatiky autorizovanému dealerovi Yamahy.
Minimální hloubka vzorku
pneumatiky (přední a zadní):
1,6 mm
POZNÁMKA:
Limitní hodnoty hloubky vzorku pneumatiky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Vždy se řiďte místními předpisy.
Informace o pneumatikách
Tento model je vybaven bezdušovými
pneumatikami.
1
1. Bočnice pneumatiky
2. Hloubka vzorku pneumatiky
6-22
Přední pneumatika:
Rozměr:
120/80-14M/C 58S
Výrobce / model:
IRC/MB67
DUNLOP/D305FL
Zadní pneumatika:
Rozměr:
150/70-13M/C 64S
Výrobce / model:
IRC/MB67
DUNLOP/D305L
! VAROVÁNÍ
• Výměnu nadměrně opotřebovaných
pneumatik svěřte autorizovanému
dealerovi Yamahy. Kromě toho, že
je provoz vozidla s nadměrně opotřebovanými pneumatikami nezákonný, zhoršuje také stabilitu jízdy
a může vést ke ztrátě kontroly nad
vozidlem.
• Výměna všech součástí souvisejících s koly a brzdami, včetně pneumatik, by měla být svěřena autorizovanému dealerovi Yamahy, který
má všechny potřebné profesionální
znalosti a zkušenosti.
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Litá kola
6
Maximalizace výkonu, trvanlivosti a bezpečného provozu dosáhnete při zohlednění následujících informací, které se
týkají litých kol.
• Ráfky kol byste měli před každou jízdou zkontrolovat, zda nemají trhliny
a zda nejsou ohnuty nebo jinak deformovány. Pokud zjistíte poškození,
svěřte výměnu kol autorizovanému
dealerovi Yamahy. Nepokoušejte se
opravit ani nejmenší poškození kol.
Deformované nebo prasklé kolo musí
být vyměněno.
• Kolo by mělo být vyváženo vždy, když
měníte pneumatiku nebo ráfek. Nevyvážená kola mohou způsobit snížení
výkonů,
zhoršení
ovladatelnosti
a zkrácení životnosti pneumatik.
• Po výměně pneumatik jezděte pomalu, protože povrch nové pneumatiky
se musí nejprve zaběhnout, aby dosáhl optimálních provozních vlastností.
• Po opravě nebo výměně zadní pneumatiky přitáhněte matici ventilku
a pojistnou matici ventilku předepsanými utahovacími momenty.
Vůle páček přední
a zadní brzdy
Přední
1
2
1. Matice ventilku
2. Pojistná matice ventilku
Utahovací momenty:
Matice ventilku:
1,5 N·m (0,2 kgm)
Pojistná matice ventilku:
3,0 N·m (0,3 kgm)
Zadní
Na koncích brzdových páček by neměla
být žádná vůle. Zjistíte-li vůli, svěřte kontrolu brzdového systému autorizovanému dealerovi Yamahy.
6-23
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Nastavení lanka zajišťovací
Měkký nebo houbovitý pocit při ovlá- páčky zadní brzdy
! VAROVÁNÍ
dání páčky brzdy znamená, že je
v brzdovém systému vzduch. Je-li
v brzdovém systému vzduch, zajistěte před jízdou u autorizovaného dealera Yamahy odvzdušnění brzdového
systému. Vzduch v hydraulickém systému snižuje účinnost brzd a může
způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem
a nehodu.
2
1
Chcete-li délku lanka zajišťovací páčky
zadní brzdy zmenšit, otáčejte seřizovací
maticí ve směru (b).
! VAROVÁNÍ
Nelze-li nastavení provést výše uvedeným postupem, svěřte provedení
tohoto nastavení autorizovanému
dealerovi Yamahy.
(b)
(a)
1. Seřizovací matice
2. Délka lanka zajišťovací páčky zadní brzdy
Nelze-li zajišťovací páčku zadní brzdy
řádně zajistit, musí být provedeno nastavení lanka zajišťovací páčky zadní brzdy. Není-li zajišťovací páčka zadní brzdy
použita, délka lanka zajišťovací páčky
u třmenu zadní brzdy by měla být 45 až
47 mm.
Délku lanka zajišťovací páčky zadní brzdy pravidelně kontrolujte a je-li to nutné,
proveďte nastavení následujícím způsobem.
Chcete-li délku lanka zajišťovací
páčky zadní brzdy zvětšit, otáčejte seřizovací maticí na třmenu zadní brzdy ve
směru (a).
6-24
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Kontrola předních a zadních
brzdových destiček
Opotřebování brzdových destiček přední
a zadní brzdy musíte kontrolovat pravidelně v intervalech, které jsou uvedeny
v plánu údržby a mazání.
Brzdové destičky přední brzdy
1
drážku opotřebování. Pokud je brzdová
destička opotřebovaná do takové míry,
kdy indikační drážka není téměř vidět,
svěřte výměnu celé sady brzdových destiček autorizovanému dealerovi Yamahy.
Brzdové destičky zadní brzdy
Svěřte kontrolu brzdových destiček
zadní brzdy autorizovanému dealerovi
Yamahy, který zajistí provedení kontroly
poškození a měření jejich tloušťky a je-li
to nutné, zajistí výměnu celé sady brzdových destiček.
Kontrola množství brzdové
kapaliny
Přední brzda
1
1. Značka minimálního množství
6
1
Zadní brzda
1
1. Indikační drážka opotřebování
Každá brzdová destička přední brzdy
je opatřena indikačními drážkami, které
umožňují kontrolu opotřebování brzdových destiček bez nutnosti demontáže
brzdy.
Chcete-li zkontrolovat opotřebování
brzdové destičky, zkontrolujte indikační
1. Značka minimálního množství
6-25
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Nedostatečný objem brzdové kapaliny
umožňuje průnik vzduchu do brzdového systému a může způsobit neúčinnost
brzd.
Před jízdou zkontrolujte, zda je hladina
brzdové kapaliny nad značkou minimálního množství a v případě potřeby proveďte doplnění brzdové kapaliny. Nízká
hladina brzdové kapaliny může znamenat opotřebování brzdových destiček
nebo únik kapaliny z brzdového systému. Pokud je hladina brzdové kapaliny
nízká, zkontrolujte brzdové destičky, zda
nejsou opotřebovány a zda do brzdového systému nepronikl vzduch.
Dodržujte následující bezpečnostní opatření:
• Při kontrole hladiny kapaliny se ujistěte, zda je horní strana nádobky brzdové kapaliny v rovné poloze.
• Používejte pouze doporučenou kvalitní brzdovou kapalinu, protože v jiném
případě může dojít ke zničení gumových těsnění, úniku kapaliny a nedostatečnému brzdnému účinku.
• Doplňujte vždy stejný typ brzdové
kapaliny. Míchání různých kapalin
může způsobit škodlivou chemickou
reakci a vede k zhoršení účinnosti
brzdy.
• Dávejte pozor, aby při doplňování
kapaliny do nádobky brzdové kapaliny nevnikla voda. Voda značně snižuje teplotu varu brzdové kapaliny a její
vypařování v systému může způsobit
zablokování brzdy.
• Brzdová kapalina může narušit lakované povrchy nebo plastové části.
Rozlitou brzdovou kapalinu vždy ihned utřete.
• Při postupném opotřebování brzdových destiček je normální, že hladina
brzdové kapaliny v nádobce postupně
klesá. Pokud však hladina brzdové
kapaliny poklesne náhle, svěřte kontrolu a vyhledání příčiny poruchy autorizovanému dealerovi Yamahy.
Doporučená brzdová kapalina:
DOT 4
6-26
Výměna brzdové kapaliny
Svěřte výměnu brzdové kapaliny, autorizovanému dealerovi Yamahy, a to v intervalech, které jsou uvedeny v POZNÁMCE
za tabulkou pravidelné údržby a mazání.
Mimo to nechejte podle níže uvedených
intervalů vyměnit těsnění hlavního brzdového válce a brzdových třmenů, včetně brzdových hadic a zajistěte výměnu
také v případech, kdy zjistíte poškození
nebo netěsnost.
• Těsnění: Vyměňte každé dva roky.
• Hadičky brzdového systému: Vyměňte každé čtyři roky.
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Kontrola a promazání lanek
Funkci všech ovládacích lanek (bowdenů) a jejich stav byste měli kontrolovat
před každou jízdou a v případě potřeby
byste měli lanka a jejich koncovky promazat. Pokud je lanko poškozeno nebo
se nepohybuje plynule, svěřte kontrolu
nebo případnou výměnu autorizovanému dealerovi Yamahy.
Kontrola a mazání rukojeti
a lanka plynu
Mazání páček přední a zadní
brzdy
Funkci rukojeti a lanka plynu byste měli
kontrolovat před každou jízdou. Mimo
to musíte mazat lanko v intervalech,
které jsou předepsány v plánu údržby
a mazání.
Doporučené mazivo:
Motorový olej
Otočné čepy páček přední a zadní brzdy
musí být mazány v pravidelných intervalech, které jsou předepsány v plánu
údržby a mazání.
! VAROVÁNÍ
6
Poškození vnějšího pláště může narušit správnou funkci lanka a může
způsobit jeho korozi. Poškozené lanko co nejdříve vyměňte, aby nevznikly
nebezpečné provozní podmínky.
Doporučené mazivo:
Lithiový mazací tuk
(univerzální mazací tuk)
6-27
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Kontrola a mazání centrálního
stojanu a bočního stojanu
Kontrola přední vidlice
! VAROVÁNÍ
Pokud se centrální stojan nebo boční
stojan nepohybují plynule nahoru a
dolů, svěřte jejich kontrolu nebo případnou výměnu autorizovanému dealerovi Yamahy.
Doporučené mazivo:
Lithiový mazací tuk
(univerzální mazací tuk)
Stav a funkci přední vidlice musíte
kontrolovat v pravidelných intervalech,
které jsou předepsány v plánu údržby
a mazání.
Kontrola stavu
! VAROVÁNÍ
Bezpečně podepřete vozidlo tak, aby
nehrozilo jeho převržení.
Zkontrolujte vnitřní trubky, zda nejsou
poškrábány, poškozeny nebo zda z nich
neuniká olej.
Kontrola funkce
1. Postavte vozidlo na rovnou plochu
a držte jej ve vzpřímené poloze.
2. Zabrzděte přední brzdu, stlačte několikrát řádně řídítka a zkontrolujte,
zda se přední vidlice plynule stlačuje
a vrací do původní polohy.
Funkci centrálního stojanu a bočního
stojanu byste měli kontrolovat před každou jízdou a v případě potřeby byste měli
namazat otočné čepy a kontaktní kovové
plochy.
6-28
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
! VAROVÁNÍ
Bezpečně podepřete vozidlo tak, aby
nehrozilo jeho převržení.
2. Uchopte dolní konce přední vidlice
a pokuste se s nimi pohybovat dopředu
a dozadu. Ucítíte-li vůli, svěřte kontrolu nebo případnou opravu řízení autorizovanému dealerovi Yamahy.
VÝSTRAHA:
6
Pokud je zjištěno jakékoliv poškození
nebo pokud se přední vidlice nepohybuje plynule, svěřte kontrolu nebo
případnou výměnu autorizovanému
dealerovi Yamahy.
Kontrola řízení
Opotřebovaná nebo uvolněná ložiska
řízení mohou způsobit nebezpečné situace. Proto musíte funkci řízení kontrolovat v pravidelných intervalech, které jsou
předepsány v plánu údržby a mazání.
1. Umístěte pod motor stojan a zvedněte
přední kolo nad zem.
6-29
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Kontrola ložisek kol
Baterie
Opotřebování ložisek předního a zadního kola musíte kontrolovat pravidelně
v intervalech, které jsou uvedeny v plánu údržby a mazání. Pokud v náboji kol
zjistíte vůli nebo pokud se kola neotáčí
plynule, svěřte kontrolu ložisek kol autorizovanému dealerovi Yamahy.
1
1. Baterie
Baterie je umístěna za krytem A. (Viz
strana 6-6.)
Tento model je vybaven bezúdržbovým
typem baterie (MF), který nevyžaduje
žádnou údržbu. Proto není nutné provádění kontroly elektrolytu nebo dolévání
destilované vody.
! VAROVÁNÍ
● Elektrolyt je jedovatá a nebezpečná
kapalina, protože obsahuje kyselinu sírovou, která způsobuje těžké
popáleniny. Při práci v blízkosti
baterie zabraňte kontaktu elektrolytu s pokožkou, zrakem nebo oděvem a vždy si vhodně chraňte oči.
6-30
V případě kontaktu s elektrolytem
ihned proveďte následující PRVNÍ
POMOC.
• VNĚJŠÍ ZASAŽENÍ: Opláchněte
zasažené místo velkým množství
vody.
• VNITŘNÍ ZASAŽENÍ: Vypijte velké množství vody nebo mléka
a ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
• ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte
si je alespoň 15 minut vodou
a okamžitě vyhledejte lékařské
ošetření.
● Baterie produkují výbušný vodík.
Proto se k baterii nepřibližujte se
zdrojem jiskření, otevřeným plamenem, zapálenou cigaretou atd.
a při nabíjení baterie v uzavřeném
prostoru zajistěte jeho dostatečné
odvětrání.
● VŠECHNY BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
Nabíjení baterie
Zdá-li se vám, že je baterie vybitá, co
nejdříve svěřte její nabití autorizovanému dealerovi Yamahy. Pamatujte na to,
že baterie má tendenci se vybíjet rychleji v případě, kdy je vozidlo vybaveno
doplňkovým elektrickým příslušenstvím.
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Skladování baterie
1. Pokud vozidlo nebudete používat
déle než jeden měsíc, baterii vyjměte,
nabijte ji a potom ji umístěte na suché
a chladné místo.
2. Pokud budete baterii skladovat déle
než dva měsíce, alespoň jednou
měsíčně ji zkontrolujte a v případě
potřeby ji zcela nabijte.
3. Před montáží baterii zcela nabijte.
4. Po montáži se ujistěte, zda jsou kabely baterie řádně připojeny k pólům
baterie.
6
Pokud nemáte k dispozici speciální
nabíječku pro baterie bezúdržbového typu (MF), svěřte nabití baterie
autorizovanému dealerovi Yamahy.
Výměna pojistek
Hlavní pojistka a pojistková skříňka, ve
které jsou pojistky jednotlivých elektrických obvodů, se nachází za krytem A.
(Viz strana 6-6.)
Pokud je pojistka přepálená, vyměňte ji
následujícím způsobem.
1. Otočte klíč do polohy OFF (vypnuto)
a vypněte příslušný elektrický obvod.
2. Vyjměte přepálenou pojistku a potom
nainstalujte novou pojistku s předepsanou proudovou hodnotou.
POZNÁMKA:
Dojde-li k přepálení hlavní pojistky,
demontujte madlo, abyste k této pojistce získali přístup. Po výměně pojistky
namontujte madlo na původní místo. (Viz
strana 6-6.)
VÝSTRAHA:
• Dbejte na to, aby byla baterie stále nabitá. Skladování vybité baterie
může způsobit trvalé poškození
baterie.
• Nabíjení baterie bezúdržbového
typu (MF) vyžaduje speciální nabíječku (s konstantním napětím).
Používání běžné nabíječky povede
k poškození baterie.
6-31
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
2
1
2
3
4
5
6
1
7
1. Náhradní hlavní pojistka
2. Hlavní pojistka
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
Pojistka zapalování
Pojistka signalizačního systému
Pojistka světlometu
Pojistka ventilátoru chladiče
Záložní pojistka (pro celkové počítadlo
kilometrů a hodiny)
6. Pojistka systému vstřikování paliva
7. Náhradní pojistka
Předepsané pojistky:
Hlavní pojistka:
40,0 A
Pojistka zapalování:
10,0 A
Pojistka signalizačního systému:
10,0 A
Pojistka světlometu:
25,0 A
Pojistka výstrahy:
10,0 A
Pojistka ventilátoru chladiče:
10,0 A
Pojistka systému vstřikování paliva:
10,0 A
Záložní pojistka:
10,0 A
VÝSTRAHA:
Nepoužívejte pojistky s vyšší proudovou hodnotou, než je doporučeno,
aby nedošlo k rozsáhlému poškození elektrického systému a případně
k požáru.
1. Pojistková skříňka
2. Pojistka výstrahy
3. Otočte klíč do polohy ON (zapnuto),
zapněte příslušný elektrický obvod
a zkontrolujte, zda je zařízení funkční.
4. Pokud se pojistka znovu okamžitě
přepálí, svěřte kontrolu elektrického
systému autorizovanému dealerovi
Yamahy.
6-32
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Výměna žárovky
v předním světlometu
Tento model je vybaven halogenovými
žárovkami světlometů. Dojde-li ke spálení žárovky světlometu, svěřte její výměnu autorizovanému dealerovi Yamahy
a je-li to nutné, zajistěte také seřízení
světlometu.
Koncové / brzdové světlo
Tento model je vybaven diodovým koncovým a brzdovým světlem.
Nedojde-li k rozsvícení koncového a brzdového světla, svěřte prosím jeho kontrolu autorizovanému dealerovi Yamahy.
Výměna žárovky předního
ukazatele směru nebo žárovky
parkovacího světla
1. Postavte skútr na centrální stojan.
2. Sejměte panel A. (Viz strana 6-6.)
3. Po demontáži šroubů sejměte ochranný štít.
2
1
6
1. Šroub
2. Ochranný štít
4. Po demontáži šroubů sejměte jednotku předního ukazatele směru a parkovacího světla.
6-33
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
1
2
1. Šroub
2. Jednotka předního ukazatele směru a parkovacího světla
5. Otočením proti směru pohybu hodinových ručiček vyjměte objímku žárovky
(společně se žárovkou).
1
2
6. Chcete-li vyjmout vadnou žárovku
ukazatele směru, zatlačte ji dovnitř
a otočte ji proti směru pohybu hodinových ručiček. Chcete-li vyjmout
vadnou žárovku parkovacího světla,
vytáhněte ji ven.
7. Chcete-li vložit novou žárovku ukazatele směru do objímky, zatlačte ji
dovnitř a potom ji otočte po směru
pohybu hodinových ručiček, až po
dorazovou polohu.
Chcete-li instalovat novou žárovku
parkovacího světla, zasuňte ji do
objímky.
8. Otočením po směru pohybu hodinových ručiček nainstalujte objímku
žárovky (společně se žárovkou).
9. Umístěte jednotku ukazatele směru
a parkovacího světla do původní
polohy a potom ji připevněte pomocí
šroubů.
10. Pomocí šroubů namontujte ochranný
štít.
11. Nasaďte panel A.
Výměna žárovky zadního
ukazatele směru
1. Postavte skútr na centrální stojan.
2. Chcete-li vyměnit žárovku levého ukazatele směru, sejměte kryt C a chcete-li vyměnit žárovku pravého ukazatele směru, sejměte kryt D. (Viz strana
6-6.)
3. Otočením proti směru pohybu hodinových ručiček vyjměte objímku (společně se žárovkou ukazatele směru).
1
1. Objímka žárovky ukazatele směru
1. Objímka žárovky ukazatele směru
2. Objímka žárovky parkovacího světla
6-34
6
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
4. Zatlačením žárovky směrem dovnitř
a jejím následným otočením proti
směru pohybu hodinových ručiček
proveďte vyjmutí žárovky.
5. Vložte novou žárovku do objímky,
zatlačte ji dovnitř a potom ji otočte po
směru pohybu hodinových ručiček až
po dorazovou polohu.
6. Otočením po směru pohybu hodinových ručiček nainstalujte objímku
žárovky (společně se žárovkou).
7. Nasaďte sejmutý kryt.
Výměna žárovky osvětlení
registrační značky
1
1. Sejměte kryt B. (Viz strana 6-6.)
2. Po demontáži šroubů sejměte kryt
osvětlení registrační značky a sklo
osvětlení registrační značky.
1
2
6
3
1. Sklo osvětlení registrační značky
2. Kryt osvětlení registrační značky
3. Šroub
3. Zatlačením žárovky směrem dovnitř
a jejím následným otočením proti
směru pohybu hodinových ručiček
proveďte vyjmutí žárovky.
6-35
1. Žárovka
4. Vložte novou žárovku do objímky,
zatlačte ji dovnitř a potom ji otočte po
směru pohybu hodinových ručiček až
po dorazovou polohu.
5. Pomocí šroubů připevněte sklo osvětlení registrační značky a kryt osvětlení
registrační značky.
6. Namontujte kryt.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Závady a jejich odstranění
I když skútry Yamaha před odesláním
z výrobního závodu procházejí důkladnou výstupní kontrolou, během provozu
se mohou vyskytnout problémy. Jakýkoliv problém s palivem, kompresí nebo
zapalováním může například způsobit
špatné startování a ztrátu výkonu.
Následující tabulka poruch a jejich
odstranění představuje rychlé a snadné
postupy pro kontrolu těchto důležitých
systémů.
Vyžaduje-li ovšem váš skútr opravu, svěřte prosím její provedení autorizovanému
dealerovi Yamahy. Zkušení mechanici
disponují nezbytným nářadím, zkušenostmi a znalostmi, což umožňuje provádění správné údržby vašeho skútru.
Používejte pouze originální náhradní díly
Yamaha. Neoriginální součásti mohou
sice jako originální díly Yamaha vypadat,
ale mohou mít často horší kvalitu nebo
kratší životnost a následkem jejich použití mohou být velmi drahé opravy.
6
6-36
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Tabulky vyhledávání závad
Problémy se startováním nebo nedostatečným výkonem motoru
! VAROVÁNÍ
Při kontrole nebo práci na palivovém systému se nepřibližujte s otevřeným plamenem a nekuřte.
1. Palivo
Zkontrolujte množství
paliva v palivové nádrži.
V nádrži je dostatečné
množství paliva.
Zkontrolujte kompresi.
V nádrži není žádné
palivo.
Doplňte
palivo.
Motor má kompresi.
Zkontrolujte zapalování.
Motor nemá kompresi.
Svěřte kontrolu motocyklu autorizovanému dealerovi Yamahy.
Motor nelze nastartovat.
Zkontrolujte kompresi.
2. Komprese
6
Použijte elektrický startér.
3. Zapalování
Vlhké
Otřete je suchým hadříkem a upravte odtrh
zapalovacích svíček na předepsanou hodnotu nebo zapalovací svíčky vyměňte.
Vyjměte zapalovací svíčky
a zkontrolujte elektrody.
Suché
Svěřte kontrolu motocyklu autorizovanému dealerovi Yamahy.
Otevřete napůl plynovou rukojeť
a použijte elektrický startér.
Motor nelze nastartovat.
Zkontrolujte baterii.
4. Baterie
Motor se otáčí rychle.
Baterie je v pořádku.
Motor se otáčí pomalu.
Zkontrolujte kabely baterie
a pokud je to nutné, baterii nabijte.
Použijte elektrický startér.
6-37
Motor nelze nastartovat.
Svěřte kontrolu motocyklu
autorizovanému dealerovi Yamahy.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A MENŠÍ OPRAVY
Přehřívání motoru
! VAROVÁNÍ
• Nikdy nesnímejte víčko chladiče, pokud je motor a chladič horký. Mohlo by dojít k vytrysknutí horké páry
a chladicí kapaliny pod tlakem a v důsledku toho k těžkému zranění. Vyčkejte dostatečně dlouhou dobu, než motor
vychladne.
• Po sejmutí přídržného šroubu víčka chladiče nasaďte na víčko silný hadr, například ručník, a potom pomalu otáčejte
víčkem proti směru pohybu hodinových ručiček, aby nedošlo k náhlému vytrysknutí kapaliny pod zbytkovým tlakem.
Jakmile ustane syčivý zvuk, přitiskněte víčko dolů a současně s ním otáčejte proti směru pohybu hodinových ručiček a potom víčko sejměte.
Počkejte, dokud
motor nevychladne.
Zkontrolujte hladinu chladicí
kapaliny v nádržce a chladiči.
Množství chladicí
kapaliny je nedostatečné.
Zkontrolujte, zda
nedochází k únikům
z chladicího systému.
Množství chladicí
kapaliny je
v pořádku.
Dochází
k únikům.
Svěřte prosím kontrolu a opravu
chladicího systému autorizovanému
dealerovi Yamahy.
Nedochází
k žádným
únikům.
Doplňte chladicí kapalinu.
(Viz POZNÁMKA.)
Nastartujte motor. Pokud se motor opět přehřeje, nechejte
chladicí systém zkontrolovat a opravit u autorizovaného
dealera Yamahy.
POZNÁMKA:
Pokud není k dispozici chladicí kapalina, můžete místo ní dočasně použít vodu z kohoutku, ale pouze za předpokladu, že ji
potom co nejdříve vyměníte za doporučenou chladicí kapalinu.
6-38
6
PÉČE O SKÚTR A SKLADOVÁNÍ
Péče o skútr
I když otevřená konstrukce skútru umožňuje odhalit atraktivitu použité technologie, rovněž jej činí zranitelnějším.
I když jsou používány vysoce kvalitní
součásti, může docházet ke korozi. Zkorodovaná výfuková trubka může u automobilu zůstat nepovšimnuta, ale u skútru narušuje jeho celkový vzhled. Častá
a správná péče neplní pouze podmínky záruky, ale rovněž udržuje váš skútr
v dobrém stavu, prodlužuje jeho životnost a optimalizuje jeho výkon.
7
Před čištěním
1. Po vychladnutí motoru zakryjte výstupní otvor tlumiče výfuku plastovým sáčkem.
2. Ujistěte se, zda jsou pevně připevněna všechna víčka, krytky a elektrické
konektory, včetně koncovky zapalovací svíčky.
3. Odstraňte hrubou špínu, například olej
připálený na klikové skříni, pomocí
odmašťovacího přípravku a kartáče,
ale nikdy takové přípravky nepoužívejte na těsnění a osy kol. Nečistoty
a odmašťovací přípravky vždy opláchněte vodou.
Čištění
VÝSTRAHA:
• Zejména na kola nepoužívejte
silně kyselé čisticí prostředky.
Pokud takové prostředky použijete na obtížně odstranitelnou
nečistotu, neponechávejte čisticí prostředek na dotyčném místě déle, než je uvedeno v návodu
k jeho použití.
Čištěnou oblast opláchněte důkladně vodou, ihned ji osušte a pak na
ni naneste ochranný antikorozní
sprej.
• Nesprávné čištění může vést
k poškození ochranného štítu, krytů motoru, panelů a dalších plastových dílů. Pro čištění plastů používejte pouze měkký a čistý hadr
nebo houbu se slabým čisticím
prostředkem a vodu.
• Na plastové části nepoužívejte
agresivní chemické prostředky.
Nepoužívejte hadry nebo houby,
které byly ve styku se silnými nebo
abrazivními čisticími prostředky,
ředidlem nebo rozpouštědlem, palivem (benzín), odstraňovači nebo
7-1
inhibitory koroze, brzdovou kapalinou, nemrznoucí kapalinou nebo
elektrolytem.
• Nepoužívejte vysokotlaké myčky
nebo tryskové čističe, protože způsobují pronikání vody a narušování
následujících míst:
těsnění (ložisek kol a kyvné vidlice,
vidlic a brzd), elektrických součástí
(spojky, konektory, přístroje, spínače a světla), odvzdušňovacích
hadic a průduchů.
• Pro skútry vybavené ochranným
štítem: Nepoužívejte silné čisticí
prostředky ani tvrdé houby, protože způsobují zmatnění nebo
poškrábání. Na ochranném štítu
mohou zanechat stopy po poškrábání dokonce i některé čisticí prostředky pro plasty.
Otestujte čistící prostředek na
malém skrytém místě ochranného
štítu, abyste se ujistili, zda nezanechává žádné stopy. Pokud je
ochranný štít poškrábán, použijte
po opláchnutí kvalitní leštidlo na
plasty.
PÉČE O SKÚTR A SKLADOVÁNÍ
Po běžném používání
Odstraňte nečistoty teplou vodou se slabým saponátem, měkkou čistou houbou,
a důkladně opláchněte čistou vodou. Kartáčkem na zuby nebo na nádobí odstraňte nečistoty z obtížně přístupných míst.
Pevně přichycené nečistoty a hmyz lze
smýt snáze, když znečištěný povrch na
několik minut přikryjete mokrou utěrkou.
Po jízdě v dešti, v blízkosti moře nebo na
solených vozovkách
Protože mořská sůl nebo sůl rozprašovaná na vozovkách během zimního období
má v kombinaci s vodou velmi korozívní účinky, po každé jízdě v dešti, v blízkosti moře nebo po solených vozovkách
postupujte takto.
POZNÁMKA:
Sůl rozprašovaná na vozovkách v zimním období může pronikat do pružin.
1. Po vychladnutí motoru omyjte skútr studenou vodou a slabým čisticím
prostředkem.
VÝSTRAHA:
Nepoužívejte horkou vodu, protože
zvyšuje korozívní účinky soli.
2. Naneste ochranný antikorozní sprej
na všechny kovové součásti, včetně chromovaných nebo niklovaných
povrchů, abyste zabránili působení
koroze.
Po čištění
1. Vysušte skútr jelenicí nebo dobře
savou tkaninou.
2. Pro vyleštění chromovaných, hliníkových a nerezových součástí, včetně
výfukového systému, použijte leštěnku na chrom. (Pomocí leštění může
být dokonce odstraněno i teplem
vyvolané odbarvení výfukového systému z nerezové oceli.)
3. Naneste ochranný antikorozní sprej
na všechny kovové součásti, včetně chromovaných nebo niklovaných
povrchů, abyste zabránili působení
koroze.
4. Pro odstranění zbývajících nečistot
použijte olej ve spreji jako univerzální
čistidlo.
5. Opravte menší poškození laku způsobené kameny atd.
6. Všechny lakované povrchy navoskujte.
7. Před uložením nebo zakrytím nechejte skútr zcela vyschnout.
7-2
! VAROVÁNÍ
• Zkontrolujte, zda se na brzdách
nebo pneumatikách nenachází žádný olej ani vosk. V případě potřeby
vyčistěte brzdové kotouče a brzdové destičky standardním čističem
pro kotoučové brzdy nebo acetonem a omyjte pneumatiky teplotu
vodou a slabým čisticím prostředkem.
• Před jízdou na skútru vyzkoušejte
účinnost brzd a chování skútru při
zatáčení.
VÝSTRAHA:
• Vosk a olej nanášejte úsporně
a nadbytečné množství vždy otřete.
• Nikdy nenanášejte olej nebo vosk
na pryžové nebo plastové části, ale
ošetřete je vhodným speciálním
prostředkem.
• Nepoužívejte abrazívní lešticí prostředky, protože způsobují poškození laku.
POZNÁMKA:
O vhodných čisticích prostředcích se
informujte u autorizovaného dealera
Yamahy.
7
PÉČE O SKÚTR A SKLADOVÁNÍ
Skladování
Krátkodobé
Skútr vždy ukládejte na studeném
a suchém místě a v případě potřeby
jej chraňte před prachem prodyšnou
látkou.
VÝSTRAHA:
7
• Uložení skútru v nedostatečně větrané místnosti nebo zakrytí skútru
plastovou plachtou, dokud je ještě mokrý, umožní pronikání vody
a vlhkosti a způsobí korozi.
• Neukládejte vozidlo v mokrých
sklepích, stájích (protože se zde
vyskytuje čpavek) a na místech,
kde jsou uloženy silné chemikálie,
abyste zabránili vzniku koroze.
Dlouhodobé
Před uložením skútru na několik měsíců:
1. Dodržujte všechny pokyny uvedené
v části „Péče“ v této kapitole.
2. Naplňte palivovou nádrž a přidejte
stabilizátor paliva (je-li k dispozici),
aby palivo nezpůsobilo korodování
nádrže a aby nedocházelo ke zhoršování jeho kvality.
3. Následujícím postupem chraňte válec,
pístní kroužky atd. před působením
koroze.
a. Sejměte koncovku zapalovací svíčky a vyjměte svíčku.
b. Do spalovacího prostoru nalijte
otvorem pro svíčku čajovou lžičku
motorového oleje.
c. Nasaďte koncovku na zapalovací svíčku a potom umístěte zapalovací svíčku na hlavu válce tak,
aby byly elektrody uzemněné. (To
omezí jiskření během následujícího
kroku.)
d. Pomocí startéru několikrát protočte motor. (Tímto způsobem dojde
k pokrytí stěny válce olejem.)
e. Sejměte koncovku ze zapalovací
svíčky, zašroubujte svíčku do hlavy válce a opět nasaďte na svíčku
koncovku kabelu.
7-3
! VAROVÁNÍ
Aby v důsledku jiskření
k poškození součástí nebo
zranění, zajistěte během
ní motoru řádné uzemnění
zapalovací svíčky.
nedošlo
vašemu
protáčeelektrod
4. Promažte všechna ovládací lanka
a otočné čepy všech pák a pedálů
a také bočního/centrálního stojanu.
PÉČE O SKÚTR A SKLADOVÁNÍ
5. V případě potřeby zkontrolujte tlak
vzduchu v pneumatikách a potom
skútr zvedněte tak, aby byla obě kola
zdvižena nad zemí. Nebo každý měsíc
otočte kola tak, aby nedošlo na jednom místě ke zploštění pneumatik.
6. Zakryjte otvory tlumiče výfuku plastovými sáčky, aby do nich nepronikala
vlhkost.
7. Vyjměte baterii a zcela ji nabijte. Uložte baterii na chladném a suchém místě
a jednou měsíčně proveďte její nabití.
Neukládejte baterii na příliš chladném
nebo horkém místě (méně než 0 °C
nebo více než 30 °C). Další informace
o ukládání baterie naleznete na straně 6-30.
7
POZNÁMKA:
Před uložením skútru proveďte všechny
nezbytné opravy.
7-4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry:
Celková délka:
2230 mm
Celková šířka:
780 mm
Celková výška:
1380 mm
Výška sedadla:
750 mm
Rozvor:
1565 mm
Světlá výška:
120 mm
Minimální poloměr otáčení:
2600 mm
Hmotnost:
S olejem a palivem:
214,0 kg
Motor:
8
Typ:
Kapalinou chlazený čtyřdobý motor
s rozvodem DOHC
Uspořádání válců:
Dopředu skloněný jednoválec
Zdvihový objem:
395,0 cm3
Vrtání × zdvih:
83,0 × 73,0 mm
Kompresní poměr:
10,60 : 1
Systém startování:
Elektrický startér
Systém mazání:
Olejová vana
Motorový olej:
Vzduchový filtr:
Typ:
SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40,
SAE20W40 nebo SAE20W50
-20 -10
0
10 20 30 40 50 ˚C
SAE 10W-30
SAE 10W-40
SAE 15W-40
SAE 20W-40
SAE 20W-50
Doporoučená třída motorového oleje:
Typ API Service SE, SF, SG nebo vyšší
Množství motorového oleje:
Bez výměny olejového filtru:
1,50 l
Včetně výměny olejového filtru:
1,70 l
Převodový olej:
Typ:
Motorový olej SAE 10W30 typ SE
Množství:
0,25 l
Chladicí systém:
Objem nádržky chladicí kapaliny
(po značku maximálního množství):
0,32 l
Objem chladiče (včetně všech vedení):
1,57 l
8-1
Vložka vzduchového filtru:
Naolejovaná papírová vložka
Palivo:
Doporučené palivo:
Pouze běžný bezolovnatý benzín
Objem palivové nádrže:
14,0 l
Vstřikování paliva:
Výrobce:
AISAN
Model / množství:
1100-87C00-A
Zapalovací svíčky:
Výrobce / model:
NGK/CR7E
Odtrh zapalovací svíčky:
0,7 – 0,8 mm
Spojka:
Typ spojky:
Suchá, automatická odstředivá
Převodovka:
Primární redukční systém:
soukolí se šikmým ozubením
Primární redukční poměr:
31/14 (2,214)
Sekundární redukční systém:
soukolí se šikmým ozubením
Sekundární redukční poměr:
42/16 (2,625)
Typ převodovky:
Automatická s hnacím řemenem
TECHNICKÉ ÚDAJE
Obsluha:
Odstředivá, automatický typ
Podvozek:
Typ rámu:
Tlakově lité části z hliníkové slitiny
a páteřový rám z ocelových trubek
Úhel hlavy řízení:
27°
Závlek:
100,0 mm
Přední pneumatika:
Typ:
Bezdušová
Rozměr:
120/80-14M/C 58S
Výrobce / model:
IRC/MB67
Výrobce / model:
DUNLOP/D305FL
Zadní pneumatika:
Typ:
Bezdušová
Rozměr:
150/70-13M/C 64S
Výrobce / model:
IRC/MB67
Výrobce / model:
DUNLOP/D305L
Zatížení:
Maximální zatížení:
194 kg
* (Celková hmotnost řidiče, spolujezdce,
nákladu a příslušenství)
Tlak vzduchu v pneumatikách (měřeno na studených pneumatikách):
Stav zatížení:
0 – 90 kg
Přední:
200 kPa (29 psi) (2,00 kg/cm2)
Zadní:
250 kPa (36 psi) (2,50 kg/cm2)
Stav zatížení:
90 – 194 kg
Přední:
200 kPa (29 psi) (2,00 kg/cm2)
Zadní:
250 kPa (36 psi) (2,50 kg/cm2)
Přední kolo:
Zadní brzda:
Typ:
Jednokotoučová brzda
Obsluha:
Levou rukou
Doporučená brzdová kapalina:
DOT 4
Přední zavěšení:
Typ:
Teleskopická vidlice
Typ pružiny / tlumiče:
Vinutá pružina / olejový tlumič
Zdvih kola:
107,0 mm
Zadní zavěšení:
Typ kola:
Litý ráfek
Velikost ráfku:
14 x MT3,00
Typ:
Kyvná vidlice
Typ pružiny / tlumiče:
Vinutá pružina / olejový tlumič
Zdvih kola:
104,0 mm
Zadní kolo:
Typ kola:
Litý ráfek
Velikost ráfku:
13 x MT4,00
Elektrický systém:
Přední brzda:
Typ:
Dvoukotoučová brzda
Obsluha:
Ovládání pravou rukou
Doporučená brzdová kapalina:
DOT 4
8-2
Systém zapalování:
Transistorové cívkové zapalování
(digitální)
Systém nabíjení
Alternátor
Baterie:
Model:
GT9B-4
Napětí, kapacita:
12 V, 8,0 Ah
8
TECHNICKÉ ÚDAJE
Světlomet:
Typ žárovky:
Halogenová žárovka
Napětí žárovky, výkon × množství:
8
Světlomet:
12 V, 60 W / 55,0 W × 2
Koncové / brzdové světlo:
LED
Přední ukazatel směru:
12 V, 21,0 W × 2
Zadní ukazatel směru:
12 V, 21,0 W × 2
Parkovací světlo:
12 V, 5,0 W × 2
Osvětlení registrační značky:
12 V, 5,0 W × 1
Osvětlení přístrojů:
12 V, 2,0 W × 3
Kontrolka dálkového světla:
12 V, 1,4 W × 1
Kontrolka ukazatele směru:
12 V, 1,4 W × 2
Výstražná kontrolka poruchy motoru:
12 V, 1,4 W × 1
Výstražná kontrolka systému imobilizéru:
LED
Pojistky:
Hlavní pojistka:
40,0 A
Pojistka světlometu:
25,0 A
Pojistka signalizačního systému:
10,0 A
Pojistka zapalování:
10,0 A
Pojistka ventilátoru chladiče:
10,0 A
Pojistka výstrahy:
10,0 A
Pojistka systému vstřikování paliva:
10,0 A
Záložní pojistka:
10,0 A
8-3
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Identifikační čísla
Identifikační číslo klíče
Poznamenejte si identifikační číslo klíče,
identifikační číslo vozidla a informace
ze štítku modelu vozidla do níže uvedených míst, protože je budete potřebovat
při objednávání náhradních součástí od
autorizovaného dealera Yamahy nebo
jako referenci pro případ, že by došlo
k odcizení vozidla.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE:
1
1. Identifikační číslo klíče
2. Klíč pro přeregistrování kódu (červený klíč)
3. Standardní klíče (černé klíče)
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA:
Identifikační číslo vozidla
Identifikační číslo klíče je vyraženo na
přívěsku klíče. Toto číslo si poznamenejte do uvedených míst a použijte je jako
referenci v případě objednávání nového
klíče.
ŠTÍTEK S INFORMACEMI O MODELU:
1. Identifikační číslo vozidla
Identifikační číslo vozidla je vyraženo na
rámu vozidla.
POZNÁMKA:
Identifikační číslo vozidla se používá pro
identifikování vašeho vozidla a můžete jej
použít k registrování vozidla u odpovědných orgánů v místě vašeho bydliště.
9
9-1
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Štítek s informacemi o modelu
1
1. Štítek s informacemi o modelu
Štítek s informacemi o modelu se nachází uvnitř zadního úložného prostoru. (Viz
strana 3-15.) Informace z tohoto štítku si
poznamenejte do uvedených míst. Tyto
informace budete potřebovat v případě
objednávání náhradních součástí od
autorizovaného dealera Yamahy.
9
9-2
REJSTŘÍK
B
Baterie ............................................ 6-30
Bezpečnostní alarm (volitelný) ......... 3-8
Boční stojan .................................... 3-17
Brzdová kapalina, výměna ............. 6-26
Brzdová páčka, přední brzda.......... 3-10
Brzdová páčka, zadní brzda ........... 3-10
Brzdové destičky přední
a zadní brzdy, kontrola ................ 6-25
Brzdové páčky, mazání .................. 6-27
Brždění ............................................. 5-2
Kontrolky ukazatelů směru ............... 3-3
Kryty a panely, demontáž
a montáž........................................ 6-6
L
Lanka, kontrola a namazání ........... 6-27
Lanko zajišťovací páčky
zadní brzdy, nastavení ................ 6-24
Ložiska kol, kontrola ....................... 6-30
C
Centrální stojan a boční stojan,
kontrola a namazání .................... 6-28
M
Množství brzdové kapaliny,
kontrola........................................ 6-25
Motorový olej a olejový filtr ............. 6-12
Multifunkční displej ........................... 3-4
CH
Chladicí kapalina ............................ 6-16
O
Otáčkoměr ........................................ 3-4
I
Identifikační čísla .............................. 9-1
Identifikační číslo klíče...................... 9-1
Identifikační číslo vozidla .................. 9-1
Informace o bezpečnosti .................. 1-1
P
Palivo .............................................. 3-12
Parkování ......................................... 5-4
Péče ................................................. 7-1
Plynová rukojeť a lanko plynu,
kontrola a namazání .................... 6-27
Pneumatiky ..................................... 6-21
Pojistky, výměna ............................. 6-31
Pokyny pro bezpečnou jízdu ............ 1-4
Potkávací spínač .............................. 3-9
Přední vidlice, kontrola ................... 6-28
K
Katalyzátor...................................... 3-13
Kola ................................................ 6-23
Koncové / brzdové světlo ............... 6-33
Kontrolka dálkového světla............... 3-3
10-1
Přepínač světel ................................. 3-9
Převodový olej ................................ 6-15
R
Rozjíždění......................................... 5-2
Řízení, kontrola .............................. 6-29
S
Sedadla .......................................... 3-13
Sedadlo řidiče, seřízení .................. 3-14
Seznam kontrol před uvedením
do provozu..................................... 4-2
Skladování ........................................ 7-3
Souprava nářadí ............................... 6-1
Spínací skříňka / zámek řízení ......... 3-2
Spínač ukazatelů směru ................... 3-9
Spínač výstražných světel ................ 3-9
Spínače na řidítkách ......................... 3-8
Spotřeba paliva, tipy pro
snížení spotřeby ............................ 5-3
Startování motoru ............................. 5-1
Systém imobilizéru ........................... 3-1
Systém přerušení obvodu
zapalování ................................... 3-17
Štítek s informacemi o modelu ......... 9-2
REJSTŘÍK
T
Tabulka pravidelné
údržby a mazání ............................ 6-3
Tabulky vyhledávání závad............. 6-37
Tachometr ......................................... 3-4
Technické údaje ................................ 8-1
Tlačítko startéru ................................ 3-9
Tlačítko klaksonu .............................. 3-9
U
Úložné prostory .............................. 3-15
Umístění jednotlivých částí ............... 2-1
V
Víčko palivové nádrže .....................3-11
Vložky vzduchového filtru, kontrolní
hadičky a vložka vzduchového
filtru skříně hnacího řemenu ........ 6-18
Vůle páček přední a zadní brzdy .... 6-23
Vůle plynového lanka, kontrola....... 6-20
Vůle ventilů ..................................... 6-21
Vypínač motoru ................................ 3-9
Výstražná kontrolka
poruchy motoru ............................. 3-3
Výstražná kontrolka systému
imobilizéru ..................................... 3-3
Výstražné kontrolky .......................... 3-3
Z
Záběh motoru ................................... 5-4
Zajišťovací páčka zadní brzdy ........ 3-10
Zapalovací svíčka, kontrola ............ 6-10
Závady a jejich odstranění.............. 6-36
Zrychlování a zpomalování............... 5-2
Žárovka osvětlení registrační
značky, výměna ........................... 6-35
Žárovka ukazatele směru
(předního) nebo žárovka
parkovacího světla, výměna ........ 6-33
Žárovka ukazatele směru
(zadního), výměna....................... 6-34
Žárovka v předním
světlometu, výměna .................... 6-33
10-2
POZNÁMKY
10-3
POZNÁMKY
10-4

Podobné dokumenty

INOVATIVNÍ.

INOVATIVNÍ. Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. Ceny jsou závislé na modelu a výbavě vozu. Mohou se měnit v závislosti na změně kurzu. Tisk nebo dotisk celku i jednotlivých částí pouze s písemným souhlasem...

Více

Kawasaki ninja_zx-10r_cz. Návod k obsluze

Kawasaki ninja_zx-10r_cz. Návod k obsluze nepřesahoval zadní část motocyklu. 4. Zavazadla musí být bezpečně připevněna. Ujistěte se, že se zavazadla nebudou za jízdy pohybovat. Upevnění zavazadel kontrolujte tak často, jak bude možné (ne o...

Více

Sborník

Sborník Úprava výsadbového materiálu Před výsadbou rostlin je u některých druhů provést zkrácení listů. Tím dojde ke snížení těžiště a snížení odporu vzduchu, což sníží riziko vyvracení rostlin a jejich u...

Více

CZ manual : CONCEPT COG

CZ manual : CONCEPT COG Nesmí se používat detergenty na bázi písku nebo jiného abraziva. Nesmí se používat pro čištění vnějšího povrchu proudu vody z hadice, neboť by mohlo dojít k nevratnému poškození elektronických souč...

Více

SEBU 1100CZ.

SEBU 1100CZ. ochrany a kryty. Nepokládejte na motor žádné cizí předměty. Odstraňte nečistoty, olej, nářadí z krytů, průchodů a schodů. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro ukládání tekutin, zejména hořlavin. Pou...

Více

výsledky

výsledky III.jízda kol čas

Více

CZ manual : VISUAL PLUS VPG

CZ manual : VISUAL PLUS VPG CHYBOVÁ HLÁŠENÍ DOPORUČENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SEJMUTÍ Z PALETY

Více

FOGO Industry sro Adresa: Paličková 258/30

FOGO Industry sro Adresa: Paličková 258/30 Úvod   Umístění bezpečnostních nálepek

Více