dokumentace za únor 2009

Komentáře

Transkript

dokumentace za únor 2009
DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009
Oddělení knihovnicko-informačních služeb
VÚPSV,v.v.i.
http://www.vupsv.cz
Praha 2009
2
OBSAH
ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
Sociální zabezpečení – všeobecné otázky ...................... ………………………………5
Důchodové zabezpečení … ........................... ………………………………………………..7
Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění ................... ……………………….7
Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství.............. . …………………11
Úrazové zabezpečení ........................................................................... 11
Zabezpečení v nezaměstnanosti ...................... ………………………………………….12
Sociální pomoc – všeobecné otázky ......................…………………………………….13
Postižení občané …… ............................. ……………………………………………………..21
Staří lidé ................................…………………………………………………………………….23
Péče o rodinu a děti, mládež, ženy ...................... ………………………………………24
Etnické skupiny ............................. …………………………………………………………….26
Společensky nepřizpůsobení občané .......................……………………………………26
Cizinci ............................................................................................... 27
Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně ...................……………………………………...29
Životní úroveň, problémy chudoby ................... ………………………………………...31
Práce, zaměstnanost, mzdy ........................……………………………………………….32
Personální řízení, vzdělávání a výcvik .....................……………………………………38
Obyvatelstvo, migrace ......................... ……………………………………………………..40
Různé ............................... ………………………………………………………………………...41
ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
Sociální politika ............................ ……………………………………………………………..42
Sociální zabezpečení – všeobecné otázky .................... ………………………………43
Důchodové zabezpečení … ..........................………………………………………………..45
Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění ........................................ 47
Úrazové zabezpečení ........................... ……………………………………………………..48
Zabezpečení v nezaměstnanosti ...................... ………………………………………….49
Sociální pomoc – všeobecné otázky ......................…………………………………….50
Postižení občané …… ............................. ……………………………………………………..53
Staří lidé ................................…………………………………………………………………….54
Péče o rodinu a děti, mládež, ženy ...................... ………………………………………55
3
Etnické skupiny .................................................................................. 58
Společensky nepřizpůsobení občané ...................................................... 58
Cizinci .............................................................................................. 59
Chudí ............................................................................................... 60
Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně ...................……………………………………...61
Práce, zaměstnanost, mzdy ........................……………………………………………….63
Personální řízení, vzdělávání a výcvik .....................……………………………………68
Obyvatelstvo, migrace ......................... ……………………………………………………..69
NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE
VE FONDU KNIHOVNY ....................................................................…71
ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU............................................................... 74
4
ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR
Smlouva s Koreou.
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s. 33-34.
Informace o smlouvě o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou. Osobní a věcný rozsah smlouvy. Příslušnost k právním předpisům. Důchodové
pojištění. Jak podat žádost o důchod. Styčná místa.
Deskriptory: ČR; zab. sociální; styky mezinárodní; dohody; řízení; správa; zab. důchodové
ČR
Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku - vybrané
otázky. / VALENTOVÁ, Michaela
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s. 35-37.: -lit.
Deskriptory: ČR; pojistné; zaměstnavatelé; řízení soudní; podnikání soukromé; insolvence
ČR
Sociální zabezpečení v roce 2009.
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s. 38-40.:tab.
Důležité údaje z oblasti sociálního zabezpečení uspořádané podle jednotlivých oblastí:
maximální vyměřovací základ; důchodové pojištění; nemocenské pojištění zaměstnanců:
nemocenské; další dávky nemocenského pojištění; platby sociálního pojištění - pojistné;
pojistné osob SA.
Deskriptory: ČR; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. v mateřství; samostatní; základ vyměřovací; pojistné
ČR; EU; mezinárodní
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 7.10.2008 - 6.11.2008). / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.2-7.
Přehled aktualit z oblasti sociálního zabezpečení, pracovního práva a daní od 7.10.2008
do 6.11.2008. - Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech.
Nové schválené/projednávané předpisy. Příprava koncepční novely zákoníku práce. Aktuality z Evropské unie. (Směrnice o agenturních zaměstnancích. Příprava směrnice - mateřská dovolená). Daňové poradenství.
Deskriptory: ČR; EU; Mezinárodní; právo pracovní; vztahy pracovní; mzdy; odměňování;
zaměstnavatelé; zaměstnanci; zaměstnanci státní; agentury práce; cizinci; práce-cizinci;
zaměstnanost; diskriminace; rovnost; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; podmínky
pracovní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; zdravotnictví; pojištění zdravotní; péče
zdravotní; služba posudková; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské;
zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; daně
5
ČR; EU
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 7.11.2008 - 4.12.2008). / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.2-7.
Přehled aktualit z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní od 7.11.2008
do 4.12.2008. - Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech.
Nové schválené/projednávané předpisy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Prorodinný
balíček. Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků pokračuje). Česká správa
sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění od 1.1.2009. (Formuláře na rok 2009.
Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Nemocenské pojištění
zahraničních zaměstnanců). Evropská unie. (Návrh směrnice o trestech pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince s nelegálním pobytem). Daňové poradenství. (Rozhodnutí
ve věci DPH u služeb poskytovaných za protiplnění. Účast na nemocenském pojištění od
1.ledna 2009. Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1.ledna 2009).
Deskriptory: ČR; EU; zab. sociální; pojištění; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské;
zaměstnavatelé; zaměstnanci; cizinci; práce-cizinci; zdravotnictví; péče zdravotní; služba
posudková; rodina; děti; práce-matky; doba pracovní; sladění pracovního a rodinného
života; zařízení předškolní; daně
ČR
Maximální vyměřovací základ. / KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 17-18.:tab.
S účinností od 1.1.2009 se zvyšuje maximální vyměřovací základ na 1 130 640 Kč (v
roce 2008 činil 1 034 880 Kč). Maximální vyměřovací základ je shodný pro účely odvodu
zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Dosáhne-li zaměstnanec maximálního
vyměřovacího základu, pojistné se neplatí. Maximální vyměřovací základ a příjem od
dvou zaměstnavatelů. Souběh příjmů ze zaměstnání a z podnikání. Maximální vyměřovací základ v případě dvou zaměstnavatelů a OSVČ.
Deskriptory: ČR; základ vyměřovací; zab. sociální; souběh; zaměstnání vedlejší; pojištění zdravotní; výpočet; pojistné
ČR
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 5.12.2008 - 12.1.2009. / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 2 (2009), s.2-6.
Přehled aktualit z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní v období od
5.12.2008 do 12.1.2009. - Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých
číslech. Nově vyhlášené předpisy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Zelené karty.
Nemocenské pojištění. Kalkulačka pro výpočet nemocenských dávek v roce 2009. Přechod nároku na dávky nemocenského pojištění z roku 2008 do roku 2009. Kalkulačka pro
výpočet výše náhrady mzdy). Česká správa sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění od 1.1.2009. (Kontroly dočasné pracovní neschopnosti. Povinnosti zaměstnavatele).
Evropská unie. (Priority českého předsednictví EU pro oblast zaměstnanosti a sociálních
věcí). Daňové poradenství. (Novela zákona č.586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů. Návrh nového zákona o penzijním připojištění. Změny sazeb
pojistného na sociální zabezpečení od 1.ledna 2009).
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; právo pracovní; zab.
sociální; dohody; úrazy pracovní; choroby z povolání; neschopnost pracovní; zab. úrazové; invalidita; náhrady cestovní; stravování; zaměstnanost; práce-cizinci; zab. nemocenské; nemocenské; nemocní; zab. důchodové; připojištění; daně; daně z příjmu
6
DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Valorizace důchodů. / SEZEMSKÝ, Jiří
In: Veřejná správa. - č. 26-27 (2008), s. 16.:obr.
MPSV ČR navrhuje od 1. ledna 2009 zvýšit průměrný vyplácený důchod o 330 Kč, tj. o
3,4 procenta. Za období leden 2008 - leden 2009 dojde po třech valorizacích k celkovému zvýšení průměrného starobního důchodu o 1150 Kč. Podmínky valorizace důchodů;
index zvýšení.
Deskriptory: ČR; valorizace; důchody; důchod starobní; zvýšení; důchod průměrný;
MPSV; výpočet; ceny; mzdy; základ vyměřovací
ČR
Evidenční listy důchodového pojištění od 1.1.2009.
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s. 13-14.
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; informace; řízení personální; zaměstnavatelé
Slovensko
Valorizace slovenských důchodů.
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 2.
Stručná informace o změnách, k nimž na Slovensku dochází v souvislosti se zavedením
nové měny a se změnou mechanismu valorizace.
Deskriptory: SR; zab. důchodové; důchody-valorizace
NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ČR
Nemocenská nově a jinak. Umí váš personalista správně vypočítat náhradu mzdy pro
zaměstnance, který onemocní ? / LUCOVÁ, Marie
In: Ekonom. - Roč.53, č. 1 (2009), s. 64-65.:obr.
Změny, které přinesl od 1. ledna 2009 nový zákon o nemocenském pojištění. Výplata
nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovné a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Povinnost zaměstnavatele vyplácet v prvních čtrnácti dnech trvání
pracovní neschopnosti místo nemocenské náhradu mzdy. Výpočet, výše a podmínky poskytování náhrady mzdy. Výplata nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti. Výpočet, výše, délka vyplácení nemocenské (okresní správa sociálního pojištění). Redukční
hranice pro výplatu náhrady mzdy a výplatu nemocenské. Příklady výpočtu.
Deskriptory: ČR; zab. nemocenské; zákonodárství; nemocenské; zaměstnanci; samostatní; podmínky nároku; výpočet; výše; zab. v mateřství; správa; právo pracovní; zaměstnavatelé; kompenzace; základ vyměřovací; neschopnost pracovní
ČR
Nemocenské pojištění. / SEZEMSKÝ, Jiří
In: Veřejná správa. - č. 23 (2008), s. 14.:obr.
Změny, které přináší od 1. ledna 2009 nový zákon o nemocenském pojištění. Povinnost
zaměstnavatelů vyplácet v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnosti náhradu
mzdy. Nová pravidla pro poskytnutí, výpočet nemocenské. Nové redukční hranice.
Deskriptory: ČR; zab. nemocenské; zákonodárství; zaměstnavatelé; orgány správní;
nemocenské; neschopnost pracovní; podmínky nároku; kompenzace; základ vyměřovací;
výpočet; výše
7
ČR
Nemocenské pojištění OSVČ. / GREGOROVÁ, Šárka
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s. 23-24.
Vznik a zánik pojištění. Dávky nemocenského pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění.
Deskriptory: ČR; zab. nemocenské; samostatní; dávky; pojistné
ČR
Maximální vyměřovací základ a řešení přeplatku ve zdravotním pojištění za rok 2008.
/DANĚK, Antonín
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s. 25-27.: -lit.
Postup při řešení přeplatku. Vybrané situace, kdy přeplatek vzniknout nemůže.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pojistné; samostatní; zaměstnanci
ČR
Zdravotnická reforma.
In: Veřejná správa. - č. 26-27 (2008), s. 4.:obr.
Hlavní téma jednání schůze vlády dne 19. listopadu 2008: zákony týkající se zdravotnické reformy. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon o specifických zdravotních službách. Zákon o zdravotnické záchranné službě.
Deskriptory: ČR; zdravotnictví; reforma; zákonodárství; péče zdravotní; zdravotníci;
práva lidská; kvalita; služba posudková
ČR
Kontroly nemocných zaměstnanců ze strany zaměstnavatele a některé další otázky dočasné pracovní neschopnosti v prvních dvou týdnech od 1.1.2009. / ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.8-20.
I.Kontroly dodržování režimu práce neschopných. (1.Co je režim pojištěnce v dočasné
pracovní neschopnosti. 2.Co smí kontrolovat zaměstnavatel. 3.Spolupráce zaměstnavatele s ošetřujícím lékařem. 4.Jak kontroly provádět a dodržování práva na soukromí. 5.Co
je porušením režimu, jeho závažnost a možné sankce od zaměstnavatele. 6.Záznam o
porušení režimu. 7.Kontroly práce neschopných ze strany orgánů nemocenského pojištění
a možné sankce). II.Některé další otázky týkající se pracovní neschopnosti v prvních 2
týdnech a poskytování náhrady mzdy. (1.Ochrana zaměstnance ve zkušební době, trvání
pracovního poměru. 2.Podmínky pro nárok na náhradu mzdy. 3.Překrývání překážek v
práci. 4.Souběh dočasné pracovní neschopnosti a karantény. 5.Náhrada mzdy a neplacené volno. 6.Náhrada mzdy a stávka. 7.Náhrada mzdy a peněžitá pomoc v mateřství.
8.Čerpání dovolené, náhradního volna nebo výkon práce v karenční době. 9.Náhrada za
ztrátu na výdělku v době dočasné pracovní neschopnosti. 10.K některým otázkám srážek
ze mzdy).
Deskriptory: ČR; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; nemocní; péče zdravotní; pojištění zdravotní; dovolená; mzdy; poměr
pracovní; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; právo pracovní
ČR
35. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci
cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.-Účin. od 1.1.2009
In: Sbírka zákonů ČR. - částka/č. 8(2009),s. 318.
Deskriptory: ČR; zdravotnictví; péče zdravotní; ceny
8
ČR
Čerpání rodičovského příspěvku a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s. 7-9.
Deskriptory: ČR; dovolená rodičovská; pojištění zdravotní; osoby
ČR
Maximální vyměřovací základ a řešení přeplatku ve zdravotním pojištění za rok 2008.
/DANĚK, Antonín
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s. 10-12.
Vznik přeplatku - postup při jeho řešení. Jediné zaměstnání. Příjmy z více zaměstnání.
Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Příjmy ze zaměstnání v zahraničí.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnání vedlejší; příjmy;
souběh
ČR
Seminář na téma "Nový zákon o nemocenském pojištění a hmotné zabezpečení od zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti".
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.20.
Informace o semináři pořádaném Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů na téma "Nový zákon o nemocenském pojištění a hmotné zabezpečení od
zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti," který se konal v Praze dne 13.ledna
2009 a v Ostravě dne 28.ledna 2009. - Program semináře.
Deskriptory: ČR; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; zaměstnanci;
zaměstnavatelé; zákonodárství; konference
ČR; EU
Vybrané souběhy kategorií ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.27-28.
Úvod. Souběh zaměstnání jako hlavního zdroje příjmů se samostatnou výdělečnou činností. Souběh zaměstnání zakládajícího účast na zdravotním pojištění se zaměstnáním na
základě dohody o provedení práce. Souběh zaměstnání na základě pracovní smlouvy s
vyměřovacím základem vyšším než minimální mzda a zaměstnáním na základě dohody o
pracovní činnosti. Zaměstnanec je současně uchazečem o zaměstnání. Souběh zaměstnání se zařazením pojištěnce v kategorii osob, za které hradí pojistné stát. Souběh zaměstnání v rámci Evropské unie.
Deskriptory: ČR; EU; zaměstnavatelé; zaměstnanci; uchazeči o práci; samostatní; pojištění zdravotní; pojistné; zákonodárství
ČR
Placení pojistného na zdravotní pojištění po 1.1.2009. / DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), 34-35.
Výklad k legislativním změnám v oblasti placení pojistného od 1.ledna 2009. - Úvod. Minimální vyměřovací základ zaměstnance. Maximální vyměřovací základ zaměstnance.
Minimální, resp. maximální výše zálohy OSVČ. Odpočet od dosaženého příjmu. Osoby bez
zdanitelných příjmů.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; základ vyměřovací;
pojistné; samostatní; zákonodárství
9
ČR
Rok 2009 a změny v nemocenském pojištění. / CHVÁTALOVÁ, Iva
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.32-33.
Právní výklad k uvedené problematice doplněný názornými příklady.
Deskriptory: ČR; zab. nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; neschopnost pracovní; pojistné; zákonodárství
ČR
Ke změnám právní úpravy lékařské posudkové služby. / LANGER, Radim
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 14-16.
Nové uspořádání prvoinstanční LPS. Změny v druhoinstanční LPS. Rozsah oprávnění orgánů LPS. Lhůty k vydání posudku. Podmínky provádění kontrolních lékařských prohlídek.
Omezení volby lékaře a zdravotnického zařízení.
Deskriptory: ČR; služba posudková; zákonodárství; organizace; správa; orgány správní
ČR
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v praktických příkladech (2.). Dokonč.
/KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 19-25.
Problémy u směnného a nepřetržitého provozu. Náhrada odměny z dohody o pracovní
činnosti. Náhrada mzdy u tzv. domáckých zaměstnanců. Redukce průměrného hodinového výdělku. Problematika je názorně vysvětlena na příkladech.
Deskriptory: ČR; neschopnost pracovní; mzdy; výpočet; pracovníci domáčtí; dohody;
zaměstnanci; zaměstnavatelé
ČR
Ke změnám právní úpravy lékařské posudkové služby od 1.7.2009. / LANGER, Radim
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.50-55.
I. Dosavadní organizace LPS. II. Změna uspořádání LPS. III. Změny procesních pravidel
činnosti LPS. IV. Přechodná ustanovení.
Deskriptory: ČR; služba posudková; zákonodárství
ČR
Neomluvená absence a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od 1.1.2009.
/ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.56-57.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; doba pracovní; mzdy; neschopnost pracovní; právo pracovní
10
DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
ČR
Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem. / VRCHOTOVÁ, Jitka
In: Gong. - Roč.38, č. 1-2 (2009), s. 16.:obr.
Odpovědi z oblasti pracovního práva se zaměřením na ochranu těhotných žen, matek
čerpajících mateřskou dovolenou, matek a otců čerpajících rodičovskou dovolenou. Délka
mateřské dovolené, délka rodičovské dovolené. Výše rodičovského příspěvku. Případy,
kdy je dobré žádat o prodloužení rodičovského příspěvku do 7 let věku dítěte. Možnost
docházky dítěte do školky v době, kdy rodič pobírá rodičovský příspěvek. Povinnosti matek vůči zaměstnavateli, vůči sociálním úřadům. Zvláštnosti v případě péče o zdravotně
postižené dítě.
Deskriptory: ČR; postižení sluchově; dávky; právo pracovní; zab. v mateřství; dovolená
mateřská; příspěvek rodičovský; výše; matky; postižení-děti
Slovinsko
Pracovní právo ve Slovinsku. / ŠVIGELJ, Tadeja - ŠELIH, O. - ERÉNYI, Tereza
In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.61.
Stručná informace o pracovním právu ve Slovinsku.
Deskriptory: Slovinsko; právo pracovní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní;
poměr pracovní; podmínky pracovní; doba pracovní; dovolená; mzdy; mzda minimální;
ukončení zaměstnání; vyjednávání kolektivní; zab. v mateřství; dovolená mateřská
ČR
Výdělečná činnost při peněžité pomoci v mateřství a rodičovském příspěvku. / PŘIB, Jan
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 11-13.
Možnosti výdělečné činnosti při pobírání peněžité pomoci v mateřství. Možnosti výdělečné
činnosti při pobírání rodičovského příspěvku. Vliv pobírání peněžité pomoci v mateřství a
rodičovského příspěvku na pojistné na sociální pojištění a na pojistné na zdravotní pojištění.
Deskriptory: ČR; dovolená mateřská; příspěvek rodičovský; práce-matky; souběh; zab.
sociální; pojistné; pojištění zdravotní
ČR
Převod výkonu agendy státní sociální podpory v Praze.
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 2.
S účinností od 1. ledna 2009 byla agenda státní sociální podpory v Praze, až dosud vykonávaná úřady městských částí, převedena na základě rozhodnutí MPSV na Úřad práce hl.
m. Prahy.
Deskriptory: ČR; podpora sociální; správa
ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku. / HLOUŠKOVÁ, Pavla
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.28-29.
Výklad k otázce náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem nebo zjištěnou nemocí z povolání.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; zab. úrazové; úrazy pracovní; choroby z
povolání; právo pracovní
11
ČR
Vyšší náhrady za poškozené zdraví. / JOUZA, Ladislav
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 5-7.: -lit.
Deskriptory: ČR; právo pracovní; úrazy pracovní; zab. úrazové
ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
ČR
Dávky pro propuštěné. Stát chce lépe motivovat uchazeče o zaměstnání, aby si našli novou práci co nejdříve. / LUCOVÁ, Marie
In: Ekonom. - Roč.53, č. 2 (2009), s. 58-59.:obr.
Změny pravidel pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti, případně též dávek sociální
pomoci platné od 1. ledna 2009. Délka a výše vyplácené podpory v nezaměstnanosti.
Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti. Podmínky výplaty dávek pomoci v
hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, okamžité mimořádné pomoci).
Deskriptory: ČR; zab. v nezaměstnanosti; dávky; uchazeči o práci; úřady práce; pomoc
sociální; podmínky nároku; výše; výpočet; řízení; příspěvek na živobytí; doplatek na
bydlení; potřebnost
ČR
Novelizace zákona o zaměstnanosti. / BIČÁKOVÁ, Olga
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.37-44.
Úvod. Vážné důvody pro účely zákona o zaměstnanosti. Rozšíření definice nelegální práce
cizince a zpřísnění postihu nelegální práce. Nová definice pojmu povolání pro účely zákona o zaměstnanosti. Posuzování zdravotního stavu účastníka rekvalifikace. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Osvědčování skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Postup při převádění evidence uchazeče o zaměstnání při změně bydliště. Upřesnění situací a změny při vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání. Snižování administrativní zátěže podnikatelů při plnění
oznamovacích povinností. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty. Doba
důchodového pojištění - nejvhodnější kritérium pro splnění podmínky vzniku nároku na
podporu v nezaměstnanosti. Absolventi škol nebudou považováni za skupinu znevýhodněnou na trhu práce. Rozšíření výčtu náhradních dob zaměstnání. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti se zvyšuje a podpůrčí doba se zkracuje. Změna v poskytování podpory při rekvalifikaci. Změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání. Příspěvek na
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Administrativní zátěž zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců na území ČR se snižuje. Právní úprava rekvalifikace a
akreditování vzdělávacích programů se upřesňuje. Uplatňování nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti a jejich přehodnocení. Zpřesnění právní úpravy výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a
správního trestání. Společná ustanovení.
Deskriptory: ČR; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; uchazeči o práci; rekvalifikace; práce-postižení; práce-cizinci; zab. důchodové; pojištění; zab.
v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; příležitosti pracovní; agentury práce;
práce-absolventi; politika zaměstnanosti; právo pracovní; VÚPSV
12
SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR
Několik poznámek k transformaci příspěvkových organizací na tzv. neziskové organizace.
/ HAVLAN, Petr
In: Správní právo. - č. 8 (2008), s.449-456.: -lit.
Úvod. K podstatě příspěvkových organizací. K pojmu "veřejný ústav". Neziskové subjekty
jako subjekty majetkové. K novým formám neziskových subjektů v českém právu. Jak
dál v procesu transformace. Resumé.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; právo správní
ČR
Na sociální služby 300 milionů. / HOŠNA, Jiří
In: Veřejná správa. - č. 24 (2008), s. 7.
Informace o třech projektech, na které se Královéhradeckému kraji podařilo získat více
než 300 milionů korun z Evropského sociálního fondu. Největší z projektů zajistí financování služeb sociální prevence na dobu tří let. Projekt je zaměřen na pomoc sociálně vyloučeným lidem.
Deskriptory: ČR; EU; regiony; financování; projekty; fond sociální; služby sociální; prevence; vyloučení sociální; bydlení chráněné
ČR
Nové úpravy zákona o pomoci v hmotné nouzi. / NIEDERLE, Petr
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 1 (2009), s. 29-31.: -lit.
Podstatné změny, k nimž došlo převážně od 1. ledna 2009 v zákoně o hmotné nouzi v
důsledku změn v zákoně o zaměstnanosti. - Zrušení aktivizačního plánu a programu individuálního motivačního postupu. Veřejná služba - další možno pracovního uplatnění v
hmotné nouzi. Nově stanovené částky živobytí pro jednotlivé skupiny osob. Další úpravy.
Deskriptory: ČR; pomoc sociální-dávky; příspěvek na živobytí; služby zaměstnanosti;
uchazeči o práci; osoby v kritické situaci; chudí; výplata-způsob; zákonodárství
ČR
Neziskovkám se otvírá nová cesta k financím. / URBANCOVÁ, Daniela
In: Veřejná správa. - č. 26-27 (2008), s. 15.
Spolupráce Poštovní spořitelny a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) při financování projektů neziskových organizací. Jde o výhodné poskytování překlenovacích úvěrů.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; financování; nadace; projekty; řízení
ČR; Francie
Sociální služby ve Francii a u nás.
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 25.:obr.
Srovnání úrovně sociálních služeb na místní úrovni ve Francii a v ČR (na semináři, který
uspořádalo v Praze francouzské velvyslanectví v ČR). Odpovědnost za sociální služby ve
Francii a v ČR. Bydlení seniorů. Bydlení v případě lidí v tíživé sociální situaci. Francouzský
občan má právo na ubytování; povinnost obcí mít k dispozici potřebný počet sociálních
bytů. V ČR chybí potřebná městská bytová politika (zajišťující potřebné sociální bydlení).
Deskriptory: ČR; Francie; služby sociální; obce; správa; orgány správní; zákonodárství;
MPSV; kraje; bydlení sociální; staří; bydlení; financování; konference
13
ČR
Konference Úloha sociálních pracovníků a očekávání společnosti. / DOHNALOVÁ, Zdeňka
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 3.
Informace o konání mezinárodní konference s názvem "Úloha sociálních pracovníků a
očekávání společnosti" u příležitosti 15. výročí založení Asociace vzdělavatelů v sociální
práci (ASVSP) - listopad 2008 Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.
Vznik, činnost ASVSP. Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v
sociální práci v ČR.
Deskriptory: ČR; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; konference; práce sociální; školství sociální; pedagogové; c-studie
ČR
V hagioterapii se pracuje projektivně s biblickými příběhy. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 9.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s MUDr.P.Remešem, předsedou Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicinu. Hagioterapie jako forma existenciální psychoterapie, která se
provádí ve skupině; využívání biblických příběhů. Využití hagioterapie v Psychiatrické
léčebně Bohnice při terapii lidí se závislostí na alkoholu, drogách, automatech.
Deskriptory: ČR; psychoterapie; nepřizpůsobení; náboženství
ČR
Činnost Charity je zárukou důvěryhodné filantropie a veřejné prospěšnosti. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 18-20.:obr.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s Ing.Mgr.O.Haičmanem, ředitelem Charity ČR. Poslání
Charity. Charitativní služba jako neoddělitelná součást života katolické církve. Vznik Charity jako organizace v ČR (1921). Náplň činnosti Charity. Motivace k vykonávání charitativní činnosti. Nutnost profesionalizace charitních služeb.
Deskriptory: ČR; práce sociální; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; činnost dobrovolná; motivace; pracovníci sociální; kvalifikace odborná; školství sociální
ČR
Duchovní dimenze sociální práce.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 4-153.
Monotematické číslo časopisu zaměřené na duchovní dimenze sociální práce. Význam
hmotné, fyzické, psychické, sociální, ale i duchovní pomoci potřebnému člověku. Křesťanský rozměr sociální práce. Terapeutické metody vycházející z Bible. Význam pastorace
pro drogově závislé osoby, pro osoby v krizových životních situacích. Činnost Charity,
Diakonie. Maltézská pomoc. Vztah buddhismu a osob v tíživé životní situaci. Využití
buddhistických etických a životních principů v oblasti péče o potřebné osoby. Sociální
projekty muslimských organizací v ČR. Sociální služby poskytované katolickou církví. Sociální pracovník a víra.
Deskriptory: ČR; práce sociální; náboženství; psychoterapie; nepřizpůsobení; organizace
neziskové; péče sociální nestátní; služby sociální; pracovníci sociální
14
ČR
Služby v evangelické diakonii jsou poskytovány každému bez ohledu na jeho víru. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 21-23.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s H. Janečkovou a E. Provazníkovou, pracovnicemi Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE). Činnost DČCE. Uplatňování křesťanských
principů při poskytování služeb; nabídka pastorační služby.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství
ČR
Láska musí být přítomna ve všech sociálních vztazích, říká ředitel Slezské diakonie. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 24-26.:obr.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s ředitelem Slezské diakonie Ing.Česlavem Santariem.
Činnost Slezské diakonie. Realizace biblických zásad lásky a služby lidem v nouzi. Historie činnosti Slezské diakonie. Nabídka pastoračních služeb.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; služby sociální; solidarita; osoby v kritické situaci; historie
ČR
Naše sekularizovaná společnost bez výhrad u křesťanů akceptuje jen činy, má zkušenost
ředitel Adry. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 27-28.:obr.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s ředitelem občanského sdružení ADRA Janem Bártou o
křesťanském rozměru činnosti ADRY. Vznik, zaměření, činnost občanského sdružení ADRA.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; situace mimořádná; osoby v kritické situaci
ČR
Diakonie Církve bratrské provozuje stacionář pro děti s kombinovaným postižením. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 31-32.:obr.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s V.Weilovou, ředitelkou Stacionáře pro děti s kombinovaným postižením zřízeného pobočkou Diakonie Církve bratrské v Praze 3. Historie vzniku Stacionáře. Využívání křesťanských hodnot. Nabídka pastoračních služeb.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; péče sociální nestátní; náboženství; postiženíděti; pobyty denní
ČR
Evangelická diakonie hledá nové sousedy cizincům, i muslimům. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 35-36.:obr.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s Alenou Fendrychovou, pracovnicí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Realizace projektu "Buď sousedem", jehož cílem je vytvoření sociálních kontaktů, vazeb příchozích cizinců s Čechy v místě, kde žijí.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; péče sociální nestátní; projekty; náboženství;
solidarita; sociologie; cizinci
15
ČR
Maltézská pomoc usiluje rozvíjet rytířskost ducha pomocí dobrovolnické činnosti. / BAJER,
Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 33-34.:obr.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s ThLic.Michalem Umlaufem, vedoucím centra Maltézské
pomoci v Olomouci. Principy Maltézské pomoci spočívající zejména v dobrovolnické činnosti. Registrace Maltézské pomoci na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě. Kdo se může stát dobrovolníkem. Projekty Maltézské pomoci na Olomoucku a
Zlínsku. Důraz na duchovní potřeby člověka.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; péče sociální nestátní; solidarita; náboženství;
činnost dobrovolná; zákonodárství; služby sociální
Asie
Řada stoupenců Buddhovy nauky působí v sociální oblasti. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 44-45.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s Mgr.Zdeňkem Trávníčkem, realizátorem terénního výzkumu v oblasti buddhistické kultury na Srí Lance. Charakteristika Buddhova učení a odraz v sociální oblasti. Na Srí Lance nejsou domovy pro seniory, psychiatrické léčebny,
domovy pro mentálně retardované; o potřebné osoby se stará rodina. Buddhistická kultura nevytěsňuje smrt, stáří, postižení. Význam klášterů pro sociální oblast. Postupné
zakládání sociálně-charitativních organizací.
Deskriptory: Asie; náboženství; služby sociální; solidarita; organizace neziskové; péče
sociální nestátní
ČR
Žité křesťanství znamená konkrétní starost o druhého, propojení praktické teologie a sociální práce. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 48-49.:obr.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku je veden rozhovor s Ing.Dr.Aloisem Křišťanem, vedoucím katedry praktické
teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity České Budějovice. Vzájemný vztah
praktické teologie a sociální práce.
Deskriptory: ČR; práce sociální; náboženství; teorie; péče sociální nestátní; pracovníci
sociální
ČR
Sociální práce může mít pastorační rozměr nejen v oblasti vztahu ke klientům. / BAJER,
Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), 50-53.:obr.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek obsahuje rozhovor s Ing.Mgr.Ondřejem Fischerem, učitelem filozofie a etiky
pro sociální práci na Vyšší odborné škole Jabok v Praze, o pastoračním rozměru sociální
práce. Pastorace v sociální oblasti v užším slova smyslu; pastorace v sociální oblasti v
širším slova smyslu.
Deskriptory: ČR; práce sociální; náboženství; pracovníci sociální; péče sociální nestátní
16
ČR
Otazníky duchovního rozměru v sociální práci. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 54-55.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek obsahuje výsledky ankety, ve které občané odpovídali, jaké povědomí mají
o církevních organizacích, jak si cení činnosti církevních organizací, jak vnímají rozdíl mezi církevními a necírkevními organizacemi.
Deskriptory: ČR; šetření; mínění veřejné; práce sociální; náboženství; organizace neziskové; péče sociální nestátní
ČR
Definice křesťanské sociální práce. Pracovní verze.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 56-57.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek uvádí definici "křesťanské sociální práce" (podle Katedry křesťanské sociální
práce CMTF UP Olomouc, definice sociální práce IFSW).
Deskriptory: ČR; práce sociální; péče sociální nestátní; definice; náboženství; c-studie;
solidarita; práva lidská
ČR
Výňatek z dokumentu Lidská práva a sociální práce. Manuál pro školy sociální práce a pro
sociální pracovníky. Vydáno Organizací spojených národů v roce 1994. / DOLEŽEL, Jakub
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 57-58.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce". V
tomto článku jsou zmiňovány duchovní souvislosti výkonu sociální práce. Pět kontextů
sociální práce (zeměpisný, politický, socioekonomický, kulturní, duchovní/spirituální).
Deskriptory: ČR; práva lidská; práce sociální; dohody; OSN; pracovníci sociální; c-studie;
náboženství
ČR
Identita sociálních služeb poskytovaných katolickou církví. / KOLAŘÍK, Petr
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 75-84.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek se zabývá tématem identity katolické charity. Katolická církev a charita.
Organizace charitativní činnosti. Financování charity. Vztah personálu ke křesťanským
etickým normám; zajištění duchovních služeb pro uživatele služeb. Otevřenost charity k
pomoci mimo křesťanské prostředí.
Res. v ang.
Deskriptory: ČR; práce sociální; péče sociální nestátní; činnost dobrovolná; c-Nečasová,
Mirka; c-Musil, Libor; náboženství; služby sociální; organizace neziskové; řízení; financování
EU
Kontakty. / DOLEŽEL, Jakub
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 161.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek obsahuje seznam nejdůležitějších evropských výzkumných a vzdělávacích
institucí křesťanské - charitní a diakonické sociální práce.
Deskriptory: EU; činnost dobrovolná; péče sociální nestátní; výzkum; náboženství; vzdělávání-výcvik; školství sociální; práce sociální; organizace neziskové
17
ČR
K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra ? Vztah víry a sociální práce ve
světle výzkumných rozhovorů s pracovníky CHarity. / OPATRNÝ, Michal
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 85-92.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek obsahuje část výsledků výzkumných rozhovorů s pracovníky Diecézní charity Plzeň (DCHP), které se týkaly významu víry pro jejich práci. Výzkum zjišťoval míru
religiozity pracovníků DCHP. Pracovníci DCHP se vyjadřovali ke vztahu víry a sociální práce (jakou důležitost přikládají své víře vzhledem ke své práci, resp. jakou důležitost přikládají své práci vzhledem ke své víře).
Res. v ang.
Deskriptory: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; náboženství; výzkum; činnost dobrovolná; c-Nečasová, Mirka
ČR
Nezodpovězená otázka vztahu "pozorného srdce" a "odbornosti" v křesťansky zakotvené
praxi sociální práce. / KŘIŠŤAN, Alois - MUSIL, Libor
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s.93-99.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek pojednává o vztahu mezi "odbornou kompetencí" a principem "pozorného
srdce" v katolické sociální práci. Pojetí vztahu "odbornosti" a "formace srdce". Křesťanský
sociální pracovník v sobě musí spojovat jak "odbornost", tak "pozorné srdce" (duchovní
rozměr služby). Otázka religiozity sociálních pracovníků. Význam činnosti dobrovolníků.
Res. v ang.
Deskriptory: ČR; práce sociální; VÚPSV; náboženství; činnost dobrovolná; péče sociální
nestátní; pracovníci sociální
ČR
Sociální projekty muslimských organizací v ČR. / KLAPETEK, Martin
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 100-105.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".Tento článek pojednává o sociálních projektech islámských organizací v ČR. Zavedení
instituce "almužny" (náboženské daně z majetku a z příjmů) jako náboženské povinnosti
islámu, určené k dobročinné pomoci. Sociální projekty Islámské nadace v Praze. Charitativní činnost (sociální pomoc, sociální práce v uprchlických táborech, sociální práce ve
vězení). Činnost Islámského centra v Praze. Sociální projekty Islámské nadace v Brně.
Činnost Muslimské unie. Současné postavení islámské komunity v ČR.
Deskriptory: ČR; skupiny etnické; projekty; práce sociální; organizace neziskové; integrace; nadace; financování; vězni; pomoc sociální
ČR
Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací. / HORÁK, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 106-123.: -lit.
Postavení sociálních pracovníků v prostředí státních organizací. Podoba státních organizací poskytujících sociální služby. Charakteristika ideální státní organizace. Reálná podoba
státních organizací. Klíčoví zaměstnanci státních organizací poskytujících sociální služby a
role sociálních pracovníků. Aktéři uvnitř a vně státních organizací. Role řadových sociálních pracovníků v prostředí státních organizací poskytujících sociální služby. Vliv principů
profesionalismu, byrokracie, byroprofesionalismu, manažerismu na roli sociálních pracovníků. Hledány příčiny občasného neprofesionálního chování státních sociálních pracovníků.
Res. v ang.
Deskriptory: ČR; c-Sirovátka, Tomáš; c-Horáková, Markéta; pracovníci sociální; c-studie;
služby sociální; orgány správní; práce sociální; řízení; vztahy pracovní
18
ČR
Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. / NAVRÁTIL, Pavel NAVRÁTILOVÁ, Jitka
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 124-135.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek pojednává o nové roli sociální práce v souvislosti se změnou společenských
podmínek. Význam víry v současné společnosti. Transformace instituce rodiny a rodinných rolí.
Res. v ang.
Deskriptory: ČR; práce sociální; teorie; c-studie; náboženství; rodina; sociologie; c-Musil,
Libor; c-Nečasová, Mirka
Afrika
Namibie v tísni aneb Poznatky ze stáže na jihu Afriky. / ŠTOCHLOVÁ, Pavla
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 136-145.: -lit.
Zpráva ze čtyřměsíční stáže v Namibii. Obecné informace o Namibii. Sociální situace v
Namibii (chudoba, nezaměstnanost, alkoholismus, prostituce). Problematika HIV/AIDS;
nedostatečná antikoncepce, vysoká porodnost. Problematika osiřelých a ohrožených dětí;
zanedbané školství. Problematika využití volného času. Sociální práce s osiřelými a ohroženými dětmi. Výsledky výzkumu tamního systému náhradní rodinné péče (NRP). Typy
ústavních zařízení pro opuštěné děti. Fungování sociální práce a realizace NRP. Požadavky na žadatele o osvojení či pěstounskou péči. Nedostatky v oblasti NRP. Činnost organizace Člověk v tísni, o.p.s.
Res. v ang.
Deskriptory: Afrika; výchova mimo vlastní rodinu; ústavy; chudoba; nezaměstnanost;
narkomanie; alkoholismus; AIDS; děti opuštěné; rodina problémová; čas volný; kriminalita; situace sociální; práce sociální; organizace neziskové
mezinárodní
O jednom úspěšném komunitně-spirituálním resocializačním programu. / KLASVOGT,
Peter
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 149-151.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek pojednává o zakládání "Farem naděje" pro mladé lidi, jejichž život je ovlivněn chudobou, násilím, prostitucí, drogami. Jde o novou formu rehabilitace nepřizpůsobených mladých lidí. Principy života na Farmě naděje (vedení společné domácnosti s aktivním zapojením všech, nácvik spoluodpovědnosti). Duchovní dimenze společného bytí.
Z němčiny přeložil Jakub Doležel.
Deskriptory: Mezinárodní; práce sociální; náboženství; péče sociální nestátní; nepřizpůsobení; mládež problémová; integrace; narkomani
ČR
První konference o internetovém poradenství.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 159-160.
Informace o uspořádání první konference věnované tématu internetového poradenství
(říjen 2008, Jihlava). Formy internetového poradenství (e-mail, VOIP, chat, videochat);
výhody a nevýhody jednotlivých forem internetového poradenství. Konferenci uspořádali
pracovníci Modré linky (Centra a linky důvěry pro děti a mládež) ve spolupráci se Soukromou vyšší odbornou školou sociální Jihlava.
Deskriptory: ČR; poradenství; internet; konference; pracovníci sociální; osoby v kritické
situaci
19
EU
Přehled evropských kongresů o duchovní dimenzi sociální práce. / POMPEY, Heinrich
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 158-159.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších evropských mezinárodních
konferencích, které pojednávaly o křesťanském obsahu duchovní dimenze sociální práce
církví v katolickém, evangelickém i pravoslavném prostředí.
Z němčiny přeložil Jakub Doležel.
Deskriptory: EU; konference; náboženství; práce sociální; činnost dobrovolná; organizace
neziskové; solidarita
ČR
Připomínky k novele.
In: Veřejná správa. - č. 3 (2009), s. 22.
Informace o přípravě novely zákona o sociálních službách, která již byla schválena Vládou ČR a vstoupí pravděpodobně v platnost 1. července 2009. Nová právní úprava má
zajistit efektivní a správné využívání příspěvku na péči. Připomínky k novele.
Deskriptory: ČR; služby sociální; zákonodárství; MPSV; příspěvek na péči; podmínky nároku; výše; financování; péče o osobu blízkou; výdaje sociální; řízení; služba posudková
SIG: Do 1489
ČR
Cílové skupiny osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení v krajských střednědobých
plánech rozvoje sociálních služeb. / Bareš, Pavel
Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2008. - s. 146-154 - ISBN 978-80903541-5-9.
Příspěvek přibližuje způsob vymezení cílových skupin osob zakoušejících extrémní sociální vyloučení v krajských střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. Nejprve se
věnuje komunitnímu plánování, střednědobým plánům rozvoje sociálních služeb a problematice vymezení cílových skupin všeobecně. Dále se zaměřuje na pojem sociální vyloučení, jeho extrémní formy a diskutuje okruh cílových skupin zakoušejících extrémní
sociální vyloučení. V souvislosti s vysokým rizikem či závažnou formou sociálního vyloučení jsou nejčastěji diskutovány cílové skupiny bezdomovců, obyvatel sociálně vyloučených lokalit, osob vracejících se z výkonu trestu odnětí svobody, osob vracejících se ze
školských zařízení a osob vracejících se ze zdravotnických zařízení. V závěru se článek
soustředí na to, jaké skupiny osob jsou v plánech jednotlivých krajů přiřazeny k cílové
skupině osob ohrožených sociálním vyloučením, respektive do jakých kategorií byly zařazeny vybrané skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením.
In: Trendy sociálně patologických jevů. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální
patologie MČSS. - Kašperské Hory, 23.4. - 25.4.2008, CST
Deskriptory: ČR; služby sociální; regiony; plánování sociální; vyloučení sociální; VÚPSV
20
POSTIŽENÍ OBČANÉ
ČR
Kavárna pro dva světy.
In: Gong. - Roč.38, č. 1-2 (2009), s. 17.
Příprava projektu Plzeňské unie neslyšících s názvem "Plzeň mluví i rukama", v němž by
šlo o spojení dvou světů, slyšících i neslyšících. V projektu by šlo o vybudování ojedinělého multikulturního centra, kde by kromě kavárny byly i výstavní prostory. Neslyšící osoby by zde vystavovaly svá díla a staraly by se o chod kavárny. Hosté by si vyzkoušeli
komunikaci ve znakovém jazyce.
Deskriptory: ČR; postižení sluchově; integrace; projekty; zaměstnávání podporované
ČR
APPN, o.s.představuje své služby.
In: Gong. - Roč.38, č. 1-2 (2009), s. 32-33.:obr.
Přehled služeb, které APPN poskytuje. Dlouhodobé profesní poradenství (podporované
zaměstnávání). Krátkodobé profesní poradenství. Služba "intervence". Role pracovního
konzultant, pracovního asistenta. Právní poradenství. Mediační služba. On-line tlumočení
pro oblast práce.
Deskriptory: ČR; organizace neziskové; postižení sluchově; poradenství; poradenství
pracovní; politika zaměstnanosti; asistence osobní; zaměstnávání podporované
ČR
Slavnostní ukončení projektu Minimum neslyšícího podnikatele. / HORÁKOVÁ, Marie
In: Gong. - Roč.38, č. 1-2 (2009), s. 32.:obr.
V rámci projektu "Minimum neslyšícího podnikatele" bylo vytvořeno šest DVD, která obsahují základní informace potřebné k zahájení a výkonu podnikatelské činnosti: 1. Podnikatelský záměr a jeho analýza. 2. Právní rámec podnikání. 3. Pracovněprávní aspekty
podnikání. 4. Finacování, účetnictví a daně. 5. Základy managementu firmy. 6. Podnikání
v EU.
Deskriptory: ČR; postižení sluchově; podnikání soukromé; poradenství; technika výpočetní
ČR
Jak se seberealizovat. / ODEHNALOVÁ, Eva
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 31.:obr.
Činnost Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů University Karlovy v
Praze.
Deskriptory: ČR; postižení zrakově; sport; studenti; postižení
ČR
Projekt Euroklíč je velkou výzvou. / KRÁSA, Václav - HŘÍBEK, Pavel
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 5, s. 1-2.:obr.
Vznik projektu "Euroklíč". Dlouhodobý cíl projektu: zajištění osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a
technických kompenzačních zařízení (výtahů, plošin atd.). Podmínky získání euroklíče.
Financování projektu "Euroklíč".
Deskriptory: ČR; postižení; projekty; financování; podmínky nároku; řízení; bariéry; pomůcky; postižení tělesně
21
EU
Evropou bez bariér. / KRÁSA, Václav
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 5, s. 6-7.
Celoevropské snahy o vyrovnání podmínek při cestování osob se zdravotním postižením.
Velká různost podpor při cestování osob se zdravotním postižením v různých zemích EU
(vyhrazená parkoviště, finanční benefity). Výhody platné v jedné zemi EU nejsou přenositelné do jiné země EU.
Deskriptory: EU; projekty; postižení; dohody; styky mezinárodní; výhody; bariéry; financování
ČR
Ohlédnutí za veletrhem MEDICAL FAIR 2008. / DVOŘÁK, Michal
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 5, s. 7.
Uspořádání konference s mezinárodní účastí na téma "Evropou bez bariér", která se
uskutečnila 22. října 2008 v rámci mezinárodního veletrhu Medical Fair 2008. Cíl konference: zahájení diskuze o vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením při
cestování po státech EU a představení projektu NRZP ČR a Švédské federace organizací
osob se zdravotním postižením.
Deskriptory: ČR; EU; konference; projekty; styky mezinárodní; dohody; výhody; postižení; bariéry
Izrael
Podpora znevýhodněných osob v Izraeli a příprava na vzdělávání. / DEIML, Elon
In: Speciální pedagogika. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 309-322.:obr., -lit.
Obecné informace o státu Izrael (zejména o struktuře obyvatelstva). Rozdělení vzdělávacího systému podle skupin obyvatelstva; každá skupina má vytvořen jak běžný školní
systém, tak systém speciálního školství. Historie speciální výchovy. Opatření na umožnění vzdělávání žáků se zdravotním postižením (úlevy u maturity - např. ignorování gramatických chyb, úlevy při přijímacích zkouškách ). Současný systém speciální výchovy;
snaha o integraci do běžných tříd. Zvláštní pozornost je věnována vzdělávání mimořádně
nadaných žáků. Zákon o speciálním vzdělávání. Role řídících orgánů. Přehled služeb pro
postiženého člověka a jeho rodinu.
Res. v ang.
Deskriptory: Izrael; postižení; pedagogika speciální; děti; vzdělávání-výcvik; školství;
systém; integrace; zákonodárství; správa; služby sociální; péče raná; pobyty denní; zaměstnávání podporované; čas volný; výchova mimo vlastní rodinu; bydlení chráněné;
skupiny etnické
ČR
Speciální základní škola Augustina Bartoše, Červený Kostelec, manž. Burdychových 302.
/ HARTMANOVÁ, Jana
In: Speciální pedagogika. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 327-331.:obr.
Historie Speciální základní školy Augustina Bartoše, Červený Kostelec. Zaměření školy:
děti s lehkým i těžkým mentálním postižením, děti s kombinovaným postižením. Financování školy. Současné vybavení školy. Charakteristika pedagogického sboru školy (učitelé,
vychovatelé, pedagogičtí asistenti, osobní asistenti).
Deskriptory: ČR; postižení; vzdělávání-výcvik; pedagogika speciální; historie; financování; postižení mentálně; děti
22
ČR
Kurikulární reforma v kontextu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. / TEPLÁ, Marta
In: Speciální pedagogika. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 332-335.
Tvorba rámcových vzdělávacích programů (RVP), které se týkají všech škol a školských
zařízení, včetně škol speciálních. RVP musí respektovat specifika vzdělávání jednotlivých
skupin žáků se zdravotním postižením, včetně konkretizace prostředků speciálně pedagogické podpory a způsobů jejich poskytování (viz příslušná legislativa). Přehled RVP pro
jednotlivé stupně a typy škol.
Deskriptory: ČR; postižení; vzdělávání-výcvik; pedagogika speciální; reforma; zákonodárství; školství; integrace; děti
ČR
Konference INSPO.
In: Veřejná správa. - č. 3 (2009), s. 20.
Informace o uspořádání konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se
specifickými potřebami (Praha, Kongresové centrum, 14. březen 2009).
Deskriptory: ČR; postižení; konference; pomůcky; internet; postižení sluchově
STAŘÍ LIDÉ
ČR
Bezmocné stáří ? Žádný byznys! / OLBRICH, Michal
In: Moderní obec. - Roč.14, č. 12 (2008), s. 36-37.:obr.
Nedostatek míst v domovech pro seniory v ČR (viz statistika Ing. Anny Červenkové z
VÚPSV). Velký počet nevyřízených žádostí o umístění do domova pro seniory (DS); čekací doba tři až pět let. Současný počet míst v DS kryje necelou třetinu potřeby. Podmínky
umístění do DS (bezmocnost). Financování pobytu seniora v DS. Prognózování vývoje v
oblasti potřebnosti DS, léčeben pro dlouhodobě nemocné, domů s pečovatelskou službou.
Nedostatek financí na výstavbu nových zařízení pro seniory. Kapacita DS v Praze. Vybudování "Domu klidného stáří sv. Anny" v Sousedovicích na Strakonicku. Financování výstavby.
Deskriptory: ČR; staří; ústavy; financování; statistika; c-studie; řízení; podmínky nároku; bezmocnost; příspěvek na péči; bydlení chráněné; obce; stárnutí; prognózování sociální
23
PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
ČR
Česká rodino, kam kráčíš? / KRAMULOVÁ, Daniela
In: Děti a my. - Roč.38, č. 6 (2008), s. 42-43.:obr., tab.
Fungování rodinného systému v minulosti (jasné rozdělení mužských a ženských rolí, více
dětí v rodině, péče starších sourozenců o mladší děti, vysoká kojenecká a dětská úmrtnost). Charakteristika současné rodiny. Nárůst nesezdaných párů, rodičů samoživitelů,
odklad porodnosti atd. Rodina budoucnosti. Negativní vedlejší důsledky genderové rovnosti a smazávání rolí mezi pohlavími. Spojování různých kulturních, národnostních a
etnických prvků v rámci jedné rodiny. V tabulce uvedeno porovnání průměrného věku
matek při narození 1., 2., 3. a dalšího dítěte, počtu dětí na jednu ženu v období 1991 až
2007 (ČR).
Deskriptory: ČR; rodina; děti; historie; soužití nesezdané; porodnost; statistika; úmrtnost; gender
ČR
Mezi Bohem a církví - pluralizace náboženské zkušenosti v římskokatolické církvi. / BARTOŠOVÁ, Michaela
In: Sociální studia. - Roč.5, č. 3-4 (2008), s. 89 - 106.: -lit.
Postavení náboženství v současné době. V článku jsou kromě jiného uvedeny výsledky
výzkumu zaměřeného na věřící mladé lidi, hlásící se ke katolické církvi, ekonomicky nezávislé, dosud nesezdané, žijící sami bez partnera (tzv. "singles"). Konfrontace životního
stylu "singles" s jejich příslušností ke katolické církvi. Životní styl "singles" a křesťanský
ideál rodiny. Rodina jako základní životní hodnota je v postojích mladé věřící generace
stále přítomna, zároveň je však její zakládání stále častěji odsouváno do pozdějších životních fází.
Res. v ang.
Deskriptory: ČR; náboženství; rodina; styl životní; c-Kuchařová, Věra; výzkum; sociologie; teorie; demografie; manželství
SIG: 5286
EU
Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích. / Höhne, Sylva
In: Práce a péče : Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky
Evropské unie. - Praha : Sociolog. nakl. (SLON), 2008. - s. 105-124. - ISBN 978-8086429-94-6.
V současnosti velmi diskutovaná otázka skloubení pracovního a rodinného života nabývá
na významu především v období raného rodičovství. K podpůrným nástrojům se vedle
mateřské (příp. otcovské) a rodičovské dovolené řadí institucionální služby zajišťující péči
o malé děti. Natavení těchto nástrojů a jejich systémové začlenění se v jednotlivých zemích EU liší, neboť rodinná politika je v kompetenci jednotlivých států. Příspěvek využívá
Esping-Andersenovu typologii sociálních států, s níž je úzce spjat i typ rodinné politiky.
Srovnání vybraných ekonomických a demografických ukazatelů. Mateřská, otcovská a
rodičovská dovolená, institucionální péče o děti v zemích EU.
Deskriptory: EU; politika populační; sladění pracovního a rodinného života; rodičovství;
dovolená mateřská; dovolená otcovská; dovolená rodičovská; dávky; zaměstnanost;
muži; ženy; práce-matky; zařízení předškolní; VÚPSV
24
ČR
Analýza efektivity fungování systému péče o ohrožené děti. Průzkum osudů dětí, které v
letech 1995 - 2004 opustily institucionální péči. / GJURIČOVÁ, Jitka
In: Veřejná správa. - č. 26-27 (2008), příl. s. 1-3.:tab.
Výsledky výzkumu, který byl součástí vládního materiálu "Hodnocení systému péče o
ohrožené děti". Průzkum měl dokumentovat fungování systému péče o ohrožené děti na
příkladech 17454 dětí, které opustily institucionální péči (IP) v období let 1995-2004.
Charakteristika ústavní a ochranné výchovy. Problematika útěků dětí ze školských zařízení. Kriminalita dětí žijících v IP. Trestná činnost mladých lidí po odchodu z IP. Mladým
lidem po opuštění IP chybí bydlení, práce, sociální kontakty a citové vazby. V ČR není
oddělen výkon ústavní a ochranné výchovy; nefunguje systém práce s původními rodinami dětí umístěných v IP; systém podpory dětí opouštějících IP je nedostatečný.
Deskriptory: ČR; výzkum; prevence; projekty; financování; kriminalita; děti problémové;
mládež problémová; ústavy; rodina problémová; sociologie; statistika; výchova mimo
vlastní rodinu; práce sociální
ČR
Rodina jako neprodejný vzor. / SVOBODOVÁ, Božena
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 12-13.:obr.
Význam rodiny v minulosti a změny v podobě rodiny v současnosti. Hledání příčin menší
sňatečnosti, vyššího počtu nemanželských dětí atd. Nemodernost "funkční, standardní"
rodiny.
Deskriptory: ČR; rodina; politika populační; sociologie rodiny; rozvody; manželství; soužití nesezdané; rodina neúplná; děti nemanželské
ČR
Rodina má své přednosti.
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 14.:obr.
Rozhovor s PhDr.Petrem Šmolkem o krizi současné rodiny. Přednosti tradičního pojetí
rodiny. Příčiny krize rodiny. Problematika neúplných rodin (chybějící partner, chybějící
dítě). Příslib rehabilitace klasické rodiny.
Deskriptory: ČR; rodina; sociologie rodiny; rozvody; soužití nesezdané; děti nemanželské; rodina neúplná
ČR
Zachráníme týrané děti?
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 15.:obr.
Nedostatečný systém ochrany týraných a ohrožených dětí v ČR. Výsledky online průzkumu, který uskutečnila v září 2008 společnost GfK Praha. Výzkum veřejného mínění, týkající se hodnocení systému ochrany týraných a ohrožených dětí v ČR, navrhování nápravných opatření, zjišťování důvodů neoznámení zkušenosti s týráním dětí apod.
Deskriptory: ČR; děti týrané; výzkum; statistika; mínění veřejné
ČR
Práce s rodinou nikdy nekončí. / HNILIČKOVÁ, Lucie
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 16-17.:obr.
Rozhovor s A.Boťovou, ředitelkou Soukromého dětského domova v Korkyni o ústavní výchově. O nutnosti svěření dítěte do ústavní výchovy by měl rozhodovat multidisciplinární
tým. Snaha o udržení vazeb mezi dítětem a původní rodinou. Situace odloučeného dítěte.
Deskriptory: ČR; děti problémové; rodina problémová; ústavy
25
ETNICKÉ SKUPINY
ČR
Projekt pro romské děti a mládež. / JANEČKOVÁ, Helena
In: Moderní obec. - Roč.14, č. 12 (2008), s. 24.:obr.
Činnost občanského sdružení "Šance pro Tebe" (Chrudim). Projekt "Být respektován je
Šance". Financování projektu. Zaměření projektu (poskytování nízkoprahových sociálních
služeb dětem a mládeži, a to zejména z romského etnika). Součástí těchto služeb je podpora volnočasových, zájmových a komunitních aktivit.
Deskriptory: ČR; Romové; projekty; organizace neziskové; financování; služby sociální;
čas volný; nepřizpůsobení; streetwork; práce sociální; děti problémové; mládež problémová
ČR
Na romské téma. / VESELÁ SAMKOVÁ, Klára
In: Veřejná správa. - č. 26-27 (2008), příl. s. 4-6.
Pojednání na romské téma. Neslučitelná přání majoritní a minoritní společnosti. Návrh na
zřízení ministerstva pro romské záležitosti.
Deskriptory: ČR; Romové; vyloučení sociální; teorie; sociologie; práce sociální
SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
ČR
Ve dvou se to lépe táhne ! / TĚTHALOVÁ, Marie
In: Děti a my. - Roč.38, č. 6 (2008), s. 40-41.:obr.
Činnost neziskové organizace Lata (Praha). Lata je zaměřena na ohrožené děti a mládež
z Prahy a okolí. Rozhovor se sociální pracovnicí Klárou Joklovou o činnosti neziskové organizace. Program organizace je postaven na vrstevnickém dobrovolnictví.
Deskriptory: ČR; mládež problémová; vyloučení sociální; organizace neziskové; činnost
dobrovolná; pracovníci sociální; práce sociální
SR
Násilie - spoločensky nežiaduci jav. / ONDREJKOVIČ, Peter
In: Sociológia. - Roč.40, č. 5 (2008), s. 391-416.:obr., -lit.
Teoreticko-filozofické, sociologické, psychologické aspekty "násilí". Definice "násilí",
"agrese", "hostility". Pojem "násilí" z historického pohledu. Příčiny násilí. Kriminalita mladých llidí, zejména migrantů. Příčiny agresivity mladých mužů. Násilí ve škole (mobbing,
bullying), v zaměstnání (bossing). Násilí na ženách. Nutnost boje proti násilí.
Res. v ang.
Deskriptory: SR; násilí v rodině; sociologie; definice; teorie; historie; kriminalita; mládež
problémová; cizinci
ČR
40. Zákon trestní zákoník.-Účin. od 1.1.2010
In: Sbírka zákonů ČR. - částka/č. 11(2009),s. 354-461.
Deskriptory: ČR; právo trestní; nepřizpůsobení; vězni; péče postpenit.; práce-vězni;
vězni propuštění; mládež problémová; diskriminace
26
ČR
41. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.-Účin. od
1.1.2010
In: Sbírka zákonů ČR. - částka/č. 12(2009),s. 466-496.
Deskriptory: ČR; právo trestní; kriminalita; vězni; péče postpenit.; mládež problémová;
děti problémové; ústavy; zab. sociální; cizinci; práce-vězni; nepřizpůsobení; vězni propuštění
CIZINCI
ČR; EU
Evropský uprchlický fond 2008 až 2013 - Česká republika. Tři strategické priority.
In: Veřejná správa. - č. 2 (2009), s. 9.
V rámci Evropského uprchlického fondu byl přijat víceletý program pro ČR na období
2008 až 2013. Tři strategické priority fondu.
Deskriptory: ČR; EU; projekty; politika migrační; fondy; financování; migrace; integrace
evropská; cizinci
ČR
42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn. Zákon o pobytu cizinců na
území České republiky.
In: Sbírka zákonů ČR. - částka/č. 13(2009),s. 506-595.
Pobyt cizinců na území ČR. Vstup na území. Přechodný pobyt na území. Povolení k dlouhodobému pobytu. Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ve
zvláštních případech ("zelená karta"). Náležitosti k žádosti o vydání zelené karty. Zrušení
a zánik platnosti zelené karty. Trvalý pobyt na území. Pobyt občana EU a jeho rodinných
příslušníků na území. Přechodný pobyt; trvalý pobyt. Pobyt cizince narozeného na území.
Vycestování cizince z území. Hlášení místa pobytu na území. Povinnosti cizince, dopravce, orgánů správní správy, ostatních organizací a ostatních osob. Cestovní doklad.
Správní vyhoštění. Zajištění cizince. Zařízení pro cizince. Průvoz cizince přes území. Nežádoucí osoba. Správní delikty. Informační systémy. Působnost policie a Ministerstva zahraničních věcí. Správní řízení.
Deskriptory: ČR; EU; cizinci; politika migrační; práva lidská; práce-cizinci; politika zaměstnanosti; dohody; styky mezinárodní; orgány správní
SIG: uložené 973
ČR; EU; mezinárodní
Žadatelé o mezinárodní ochranu na trhu práce. / Burdová Hradečná, Pavla - Honusková,
Věra - Rozumková, Pavla
2008. - 206 s. : příl.
Právní analýza zaměřená na postavení žadatelů o mezinárodní ochranu na trhu práce.
Předkládaná práce se daným tématem zaobírá jak z hlediska práva vnitrostátního, tak i
evropského a mezinárodního. Zjištění vycházejí z teoretických znalostí i praktických zkušeností. Otázka přístupu cizinců na trh práce je v současné době velice aktuální, ať už v
ČR nebo v celé EU. Analýza je rozdělena do pěti částí. První se věnuje uvedení do problematiky, vymezení pojmů a zasazení této skupiny cizinců do obecnějšího rámce, do
mezinárodního a evropského kontextu. V druhé části pak podrobněji mapuje průběh řízení ve věci mezinárodní ochrany na území ČR. Třetí, stěžejní sekce, přináší detailní pohled
na problematiku zaměstnávání žadatelů o mezinárodní ochranu s důrazem na překážky a
27
bariéry, které stojí v cestě efektivnímu využívání potenciálu této cílové skupiny ze strany
státu za současného příznivého nastavení pravidel pro samotné bona fide žadatele o mezinárodní ochranu. Následuje část čtvrtá, komparativní, kde jsou vybrané státy podrobeny zkoumání především z hlediska legislativy v předmětné oblasti, s cílem nalézt dobré
příklady, které by mohly být přeneseny a interpretovány i v českém prostředí. Závěr pak
patří zhodnocení celé studie a naznačení možných metod řešení. Příloha: Zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů se zaměstnáváním v ČR. Cílem předkládaného výzkumu bylo
zmapovat zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů v ČR s legálním a nelegálním zaměstnáváním a identifikovat hlavní bariéry jejich integrace na trhu práce. Výzkum byl realizován
v období od listopadu 2005 do srpna 2006. Empirická data, která byla podkladem pro
vyhodnocení výsledků výzkumu, byla sebrána v kvantitativním dotazníkovém šetření na
celkovém vzorku 184 respondentů.
Tato analýza je součástí projektu Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty
"Proč mají zůstat stranou? ľ Komplexní využití potenciálu žadatelů o azyl", realizovaného
v rámci "Programu Iniciativy Společenství EQUAL". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Deskriptory: ČR; EU; Mezinárodní; trh práce; cizinci; ochrana sociální; zákonodárství;
politika migrační; práce-cizinci; podmínky zaměstnání; podmínky pro vstup do zaměstnání; řízení; pracovníci migrující; šetření; zaměstnanost skrytá; kontrola; kvalita pracovního života
SIG: uložené 973
mezinárodní
Velikost cílové skupiny se zaměřením na Evropu a Českou republiku. / HORÁKOVÁ, Milada
In: Žadatelé o mezinárodní ochranu na trhu práce. / Pavla Burdová Hradečná. - 2008. s. 24-32, obr., tab.
V této části studie jsou uvedeny statistické údaje ohledně počtu žadatelů o mezinárodní
ochranu v České republice a v Evropské unii s přihlédnutím k situaci ve světě.
Tato analýza je součástí projektu Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty
"Proč mají zůstat stranou? ľ Komplexní využití potenciálu žadatelů o azyl", realizovaného
v rámci "Programu Iniciativy Společenství EQUAL". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky - viz uložené 973
Deskriptory: Mezinárodní; EU; ČR; cizinci; trh práce; ochrana sociální; statistika; VÚPSV
28
EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
ČR
Inflace klesá, lidí bez práce přibývá. / PLHOŇ, Tomáš
In: Ekonom. - Roč.53, č. 2 (2009), s. 71.:obr.
Vývoj české ekonomiky v roce 2008. Vývoj inflace, spotřebitelských cen v ČR v období
2006 - 2008. Vývoj nezaměstnanosti v ČR období 2006 - 2008.
Deskriptory: ČR; inflace; statistika; ekonomika; ceny; spotřeba; nezaměstnanost
ČR
Státní rozpočet: Vláda chystá na začátek příštího roku úpravy. / PRAVEC, Josef
In: Ekonom. - č. 48 (2008), s.30-31.
Úvod. Vývoj deficitů státního rozpočtu v období 2002-2009. Peníze na krizi. Problém s
daněmi. Vládní návrh na snížení odvodů na sociální pojištění. Výhledy do budoucnosti.
Deskriptory: ČR; rozpočet státní; příjmy; výdaje; daně; zab. sociální; pojistné
Maďarsko
Střední Evropa: v Maďarsku přijali zákon o rozpočtovém stropu. /PAPUCZEK, Gregor Martin
In: Ekonom. - č. 48 (2008), s.34.
Přijetí zákona o rozpočtovém stropu v Maďarsku: důvody a cíle.
Deskriptory: Maďarsko; rozpočet státní; zákonodárství
ČR
Nezaměstnanost: Český pracovní trh v útlumu, oživení by mohlo nastat až v polovině
roku 2010. / FILIPOVÁ, Hana - KORBEL , Petr - DOLEJŠ, Radan - KREUZIGEROVÁ, Pavla
In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.26-31.:tab.
Vývoj ekonomiky, zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR v souvislosti s finanční krizí. Úvod. Situace na trhu práce. Pracovní příležitosti a uchazeči o práci. Problémy, kterým
čelí agenturní zaměstnanci, především cizinci. Obory, kde hrozí propouštění ze zaměstnání. Přístupy odborů. Vývoj mezd v ČR v období 2007-2008. Ekonomická krize, zamýšlená opatření a prognózy do budoucnosti.
Deskriptory: ČR; ekonomika; vývoj; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; průmysl;
zaměstnavatelé; zaměstnanci; priležitosti pracovní; regiony; úřady práce; uchazeči o
práci; agentury práce; cizinci; práce-cizinci; nezaměstnaní; kategorie pracovní; mzdy;
kvalifikace; kvalifikace odborná; globalizace; prognózování; prognózování ekonomické
ČR
Makroekonomika: Krize zahalila odhad českého HDP v roce 2009 do mlhy. / KŘEŠNIČKA,
Jakub
In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.69.
Prognózy vývoje hrubého domácího produktu v České republice. - Odhad růstu HDP a
nezaměstnanosti v letošním roce. Odhad vývoje HDP na příští rok podle banky JPMorgan
Chase, investiční banky Goldman Sachs, MMF, Patria Finance, ČNB, banky ING, Vídeňského institutu pro mezinárodní hospodářská srovnání a ministerstva financí.
Deskriptory: ČR; ekonomika; HDP; nezaměstnanost; vývoj; statistika; prognózování;
prognózování ekonomické
29
ČR
Daňové plánování: Jak ušetřit nemalé peníze. / ADAMEČKOVÁ, Šárka - FOTROVÁ, Daniela - ORLOVÁ, Pavlína
In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.58-60.
Rady pro zaměstnavatele, jak ušetřit na daních v souladu s platným zákonodárstvím. Daňově uznatelné náklady. Možnosti úspor. Komentáře.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; péče o pracovníky; daně; plánování;
zákonodárství
ČR; SRN; V. Británie; USA; EU
Hospodářské výsledky: Ani poslední firmy z pražské burzy neoslnily. / PLHOŇ, Tomáš
In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.68.:tab.
Ekonomické ukazatele (mj. HDP, inflace, nezaměstnanost) v letech 2005, 2006, ve
4.čtvrtletí 2007, v 1.čtvrtletí 2008, ve 2.čtvrtletí 2008, ve 3.čtvrtletí 2008 v ČR, v EU-13,
v Německu, ve V.Británii a v USA. Průmyslová výroba v České republice (2005 10/2008). Nejnovější výsledky firem z pražské burzy.
Deskriptory: ČR; SRN; V. Británie; USA; EU; ekonomika; HDP; nezaměstnanost; inflace;
průmysl; ukazatele; vývoj; statistika
ČR
Termínový kalendář.
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.20.
Termínový kalendář pro období od 1.prosince do 31.prosince 2008 (mj. daně, daň z příjmů, spotřební daň, sociální pojištění, zdravotní pojištění).
Deskriptory: ČR; daně; daně z příjmu; spotřeba; zab. sociální; pojištění; pojištění zdravotní
ČR
Bankrotové domino. / JUNEK, Adam - LUCOVÁ, Marie - ŠPERKEROVÁ, Marcela
In: Ekonom. - Roč.53, č. 4 (2009), s. 16-21.:obr.
Zpráva o dopadu globální ekonomické krize na český průmysl. V roce 2008 se počet
bankrotů zvýšil o polovinu a podle expertů bude rok 2009 ještě horší. Graf: Počty konkurzů v ČR (1997-2009).
Deskriptory: ČR; bankroty; insolvence; statistika; vývoj; krize ekonomická; průmysl;
prognózování
ČR
Daňové novinky 2009. / SKALOVÁ, Jana - KREJČOVÁ, Kateřina - KRŠKOVÁ, Veronika
In: Ekonom. - Roč.53, č. 4 (2009), příl. s. 1-8.:obr., tab.
Průvodce změnami v oblasti daní a účetnictví pro podnikatele a živnostníky. Sazby a
platby pojistného v rámci sociálního pojištění.
Deskriptory: ČR; daně; systém; informace; samostatní; zab. sociální; pojistné; pojistnévýše; příjmy SZ; výpočet
ČR
Změny v tiskopisech u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků včetně důležitých upozornění k uvedeným tiskopisům za zdaňovací období 2008 a
pro zdaňovací období 2009. / ŠMÍDOVÁ, Jana
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.8-16.:tab.
Výklad k uvedené problematice doplněný názornými příklady z praxe.
Deskriptory: ČR; daně; daně z příjmu
30
Čína
Co se děje za Velkou zdí. / GÁŠKOVÁ, Ivana
In: Ekonom. - Roč.53, č. 6 (2009), s. 42-45.:obr.
Odraz ekonomické krize v Číně. "Balíčky" opatření na podporu podniků; následky bankrotů podniků. Růst nezaměstnanosti; problém migrujících dělníků. "Balíčky" opatření na
ochranu práv zaměstnanců. Podpora výstavby menších bytů.
Deskriptory: Čína; krize ekonomická; situace ekonomická; politika sociální; právo pracovní; zab. sociální; bankroty; nezaměstnanost; HDP; bydlení sociální; pracovníci migrující; ekologie
ČR
Novinky pro živnostníky. Odvody OSVČ. / RYTÍŘOVÁ, Lucie
In: Ekonom. - Roč.53, č. 6 (2009), s. 56-57.:obr.
Odvody osob samostatně výdělečně činných (pojistné na důchodové pojištění, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění).
Deskriptory: ČR; samostatní; daně z příjmu; zab. sociální; pojistné; zab. důchodové;
zab. nemocenské; pojištění zdravotní; řízení; výše; základ vyměřovací; výpočet
ČR
Novela zákona o daních z příjmů. / MACHOVÁ, Helena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 31-32.
Změny od 1.1.2009 vztahující se na zdanění příjmů ze závislé činnosti, event. zdanění
příjmů všech fyzických osob. Sazba daně, slevy na dani. Zahraniční příjmy a superhrubá
mzda. Náklady na vzdělávání zaměstnanců. Evropská unie a dary jako položka snižující
základ daně. Pojistné na sociální zabezpečení.
Deskriptory: ČR; daně z příjmu; zákonodárství; systém
ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
ČR; mezinárodní
Relativní verze teorie parity kupní síly: problémy empirické verifikace. / MANDEL, Martin
In: Politická ekonomie. - č. 6 (2008), s.723-738.:tab., -lit.
1.Úvod. 2.Absolutní a relativní verze teorie kupní síly (PKS). 3.Teorie PKS a problém vysokých transakčních nákladů. 4.Teorie PKS a problém komplementárního dovozu a exportního monopolu. 5.Testování relativní verze teorie PKS. 6.Závěr.
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; síla kupní; teorie
SR
Zákon na pomoc hypotékám. / SMATANA, Ľubomír
In: Ekonom. - Roč.53, č. 6 (2009), s. 36.:obr.
Odraz ekonomické krize na Slovensku: neschopnost splácet hypotéky. Chování bank v
době krize. Slovenský premiér Robert Fico iniciuje vznik státní agentury na odkup nesplácených úvěrů.
Deskriptory: SR; půjčky; politika sociální; krize ekonomická
31
PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Brazílie
Seriál: Pracovní právo v Brazílii.
In: Ekonom. - č. 48 (2008), 66.
Stručná informace o pracovním právu a zákoníku práce v Brazílii.
Deskriptory: Jižní Amerika; právo pracovní; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; vztahy pracovní; podmínky pracovní; doba pracovní; dovolená; zaměstnavatelé; zaměstnanci
ČR
Lidí bez práce rekordně přibylo. / KŘEŠNIČKA, Jakub
In: Ekonom. - Roč.53, č. 6 (2009), s. 69.:obr.
Vývoj nezaměstnanosti v ČR v období leden 2008 - leden 2009. Vývoj nezaměstnanosti v
jednotlivých regionech. Předpokládaná míra nezaměstnanosti na konci roku 2009.
Deskriptory: ČR; nezaměstnanost; statistika; prognózování; regiony
ČR
Nezaměstnanost: Český pracovní trh v útlumu, oživení by mohlo nastat až v polovině
roku 2010. / FILIPOVÁ, Hana - KORBEL , Petr - DOLEJŠ, Radan - KREUZIGEROVÁ, Pavla
In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.26-31.:tab.
Vývoj ekonomiky, zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR v souvislosti s finanční krizí. Úvod. Situace na trhu práce. Pracovní příležitosti a uchazeči o práci. Problémy, kterým
čelí agenturní zaměstnanci, především cizinci. Obory, kde hrozí propouštění ze zaměstnání. Přístupy odborů. Vývoj mezd v ČR v období 2007-2008. Ekonomická krize, zamýšlená opatření a prognózy do budoucnosti.
Deskriptory: ČR; ekonomika; vývoj; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; průmysl;
zaměstnavatelé; zaměstnanci; příležitosti pracovní; regiony; úřady práce; uchazeči o
práci; agentury práce; cizinci; práce-cizinci; nezaměstnaní; kategorie pracovní; mzdy;
kvalifikace; kvalifikace odborná; globalizace; prognózování; prognózování ekonomické
Slovinsko
Pracovní právo ve Slovinsku. / ŠVIGELJ, Tadeja - ŠELIH, O. - ERÉNYI, Tereza
In: Ekonom. - č. 49 (2008), s.61.
Stručná informace o pracovním právu ve Slovinsku.
Deskriptory: Slovinsko; právo pracovní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní;
poměr pracovní; podmínky pracovní; doba pracovní; dovolená; mzdy; mzda minimální;
ukončení zaměstnání; vyjednávání kolektivní; zab. v mateřství; dovolená mateřská
ČR
Pracovněprávní ochrana občanů dlouhodobě pečujících o osoby závislé na pomoci jiné
fyzické osoby. / BIČÁKOVÁ, Olga
In: Veřejná správa. - č. 26-27 (2008), s. 17.
Povinnosti zaměstnavatelů v případě uzavírání pracovního poměru; náležitosti pracovní
smlouvy. Povinnosti úřadů práce a zaměstnavatelů v případě zajišťování rovného zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. Postavení zaměstnanců, kteří poskytují "osobní péči o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby". Povinnost zaměstnavatelů umožnit takovýmto "pečujícím" osobám zvláštní pracovní
podmínky (úpravu pracovní doby apod.). Přestupky a správní delikty vůči "pečujícím"
osobám.
32
Deskriptory: ČR; VÚPSV; právo pracovní; rovnost; diskriminace pracovní; inspekce práce; podmínky zaměstnání; poměr pracovní; péče o osobu blízkou; zaměstnavatelé; zaměstnání na zkrácený úvazek
ČR
Paragraf 78 zákona o zaměstnanosti, jeho proměny a jejich důsledky. / HUTAŘ, Jan
In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 6 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č.5, s. 2-4.
Změny v systému podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením.
Deskriptory: ČR; zaměstnanost; právo pracovní; postižení; zákonodárství; politika zaměstnanosti; zaměstnavatelé; zaměstnávání podporované; úřady práce; řízení; podmínky nároku
ČR; EU; mezinárodní
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 7.10.2008 - 6.11.2008). / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.2-7.
Přehled aktualit z oblasti sociálního zabezpečení, pracovního práva a daní od 7.10.2008
do 6.11.2008. - Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech.
Nové schválené/projednávané předpisy. Příprava koncepční novely zákoníku práce. Aktuality z Evropské unie. (Směrnice o agenturních zaměstnancích. Příprava směrnice - mateřská dovolená). Daňové poradenství.
Deskriptory: ČR; EU; Mezinárodní; právo pracovní; vztahy pracovní; mzdy; odměňování;
zaměstnavatelé; zaměstnanci; zaměstnanci státní; agentury práce; cizinci; práce-cizinci;
zaměstnanost; diskriminace; rovnost; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; podmínky
pracovní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; zdravotnictví; pojištění zdravotní; péče
zdravotní; služba posudková; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské;
zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; daně
ČR
Zpráva o stavu zákoníku práce po nálezu Ústavního soudu (dokončení). / JAKUBKA, Jaroslav
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.21-24.
Možné dopady "koncepční" novely zákoníku práce. Obecná východiska. Další zvažované
změny. Projednání navrhovaných změn.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; flexibilita pracovní; ukončení zaměstnání; odbory; právo pracovní
ČR
Pracovní doba a doba odpočinku. / CHLÁDKOVÁ, Alena - BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.25-26.
Krátký úryvek z aktualizovaného vydání knihy "Personalistka - Dvanáctero správného
vedení personální agendy", konkrétně z kapitoly "Pracovní doba a doba odpočinku" podle
právních předpisů s účinností od 1.ledna 2009. - Dny pracovního klidu. Den pracovního
klidu u zaměstnanců v nočních směnách. Svátky.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; podmínky pracovní; doba pracovní; čas
volný; práce přesčasová; práce netypická; flexibilita pracovní; právo pracovní; kategorie
pracovní; strategie personální
33
ČR
Employment update.[Novinky z oblasti zaměstnanosti.]
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.31.
Změny v oblasti pracovního práva a nemocenského zabezpečení v České republice. - Příprava koncepčních doplňků a změn v zákoníku práce. Změny ve vyplácení dávek z nemocenského pojištění od ledna 2009.
Deskriptory: ČR; právo pracovní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; podmínky pracovní; poměr pracovní; flexibilita pracovní; zab. nemocenské; neschopnost
pracovní; nemocenské; zákonodárství
EU; ČR; Polsko
Některé problémy spojené s vysíláním zaměstnanců - nadnárodní poskytování služeb z
Polska do České republiky a naopak. / ŠTEFKO, Martin
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.32-36.: -lit.
I. Úvod. II. Smlouva s PR. III. Vztah Smlouvy s PR k Římské smlouvě. IV. Smlouva s PR
a § 319 ZP, resp. směrnice č.96/71/ES. V. Smlouva s PR v. nařízení Brusel I. VI. Závěr.
Deskriptory: EU; ČR; Polsko; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; trh práce;
vysílání pracovníků; právo pracovní; dohody
SIG: 5239
ČR
Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců ve stavebnictví. / KROUPA, Aleš - KUX, Jaroslav
In: Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení.. - Praha : Člověk v tísni,
2008. - s. 74-76
Formy nelegální práce cizinců. Jaké výhody mají české stavební firmy z nelegálního zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Deskriptory: ČR; práce-cizinci; zaměstnanost skrytá; podnikání soukromé; cizinci; zaměstnanost; stavbaři; právo pracovní; zákonodárství; VÚPSV
ČR
Změna výpočtu srážek ze mzdy v roce 2009. / ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.17-18.
Deskriptory: ČR; mzdy; výpočet
ČR
Novelizace zákona o zaměstnanosti. / BIČÁKOVÁ, Olga
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.37-44.
Úvod. Vážné důvody pro účely zákona o zaměstnanosti. Rozšíření definice nelegální práce
cizince a zpřísnění postihu nelegální práce. Nová definice pojmu povolání pro účely zákona o zaměstnanosti. Posuzování zdravotního stavu účastníka rekvalifikace. Administrativní zjednodušení výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Osvědčování skutečností rozhodných pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Postup při převádění evidence uchazeče o zaměstnání při změně bydliště. Upřesnění situací a změny při vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání. Snižování administrativní zátěže podnikatelů při plnění
oznamovacích povinností. Volné pracovní místo obsaditelné držitelem zelené karty. Doba
důchodového pojištění - nejvhodnější kritérium pro splnění podmínky vzniku nároku na
podporu v nezaměstnanosti. Absolventi škol nebudou považováni za skupinu znevýhodněnou na trhu práce. Rozšíření výčtu náhradních dob zaměstnání. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti se zvyšuje a podpůrčí doba se zkracuje. Změna v poskytování podpory při rekvalifikaci. Změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání. Příspěvek na
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Administrativní zátěž zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců na území ČR se snižuje. Právní úprava rekvalifikace a
34
akreditování vzdělávacích programů se upřesňuje. Uplatňování nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti a jejich přehodnocení. Zpřesnění právní úpravy výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. Změny v právní úpravě kontrolní činnosti a
správního trestání. Společná ustanovení.
Deskriptory: ČR; zaměstnanost; nezaměstnanost; zaměstnavatelé; zaměstnanci; uchazeči o práci; rekvalifikace; práce-postižení; práce-cizinci; zab. důchodové; pojištění; zab.
v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; příležitosti pracovní; agentury práce;
práce-absolventi; politika zaměstnanosti; právo pracovní; VÚPSV
ČR; EU
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 7.11.2008 - 4.12.2008). / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.2-7.
Přehled aktualit z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní od 7.11.2008
do 4.12.2008. - Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech.
Nové schválené/projednávané předpisy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Prorodinný
balíček. Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků pokračuje). Česká správa
sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění od 1.1.2009. (Fornuláře na rok 2009. Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců). Evropská unie. (Návrh směrnice o trestech pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince s nelegálním pobytem). Daňové poradenství. (Rozhodnutí
ve věci DPH u služeb poskytovaných za protiplnění. Účast na nemocenském pojištění od
1.ledna 2009. Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1.ledna 2009).
Deskriptory: ČR; EU; zab. sociální; pojištění; zab. nemocenské; pojistné; nemocenské;
zaměstnavatelé; zaměstnanci; cizinci; práce-cizinci; zdravotnictví; péče zdravotní; služba
posudková; rodina; děti; práce-matky; doba pracovní; sladění pracovního a rodinného
života; zařízení předškolní; daně
ČR; mezinárodní
Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009. / SALAČOVÁ, Marie
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.19-24.:tab.
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; náhrady cestovní; právo
pracovní
ČR
Odchylky při výpočtu stravného při pracovních cestách. / SALAČOVÁ, Marie
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.25-27.
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; náhrady cestovní; stravování; právo pracovní
ČR
Změny pro zaměstnavatele v novele zákona o zaměstnanosti. / SVĚRČINOVÁ, Eva
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 4-10.
Změny od 1.1.2009. Hlášení volných pracovních míst úřadu práce. Nové povinnosti agentur práce. Změny týkající se příjemců příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Poskytování příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením zcela nově. Zásadní změny při zaměstnávání cizinců.
Deskriptory: ČR; zaměstnanost; zákonodárství; zaměstnavatelé; úřady práce; agentury
práce; politika zaměstnanosti; práce-postižení; financování; práce-cizinci
35
ČR
Úřady práce jen pro ty, kteří chtějí pracovat. / STEINICHOVÁ, Ladislava
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 3-4.
Výklad některých změn, k nimž došlo v roce 2008 v právní úpravě související s evidencí
uchazečů o zaměstnání a podporou v nezaměstnanosti.
Deskriptory: ČR; nezaměstnanost; nezaměstnaní; úřady práce; uchazeči o práci; zab. v
nezaměstnanosti; služby zaměstnanosti
ČR; mezinárodní
Nové náhrady cestovních výdajů. / SALAČOVÁ, Marie
In: Národní pojištění. - Roč.40, č. 2 (2009), s. 11-14.:tab., -lit.
Výklad změn, k nimž došlo od 1. ledna 2009, doplněný příklady. Tabulka: Základní sazby
stravného v některých státech od 1. ledna 2009.
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; náhrady cestovní
ČR
Finanční krize: možnosti zaměstnavatele, nemá-li pro zaměstnance práci. / HROUZKOVÁ,
Věra
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 1-4.
Zaměstnavatel určí zaměstnancům dobu čerpání dovolené. Výše náhrady mzdy za dobu
překážky v práci na straně zaměstnavatele. Dohoda o kratší než stanovené týdenní pracovní době. Zaměstnavatel jiným způsobem uspořádá pracovní dobu. Zaměstavatel rozhodne o organizační změně. Dohoda o změně sjednaného druhu práce.
Deskriptory: ČR; vztahy pracovní; krize ekonomická; zaměstnavatelé; organizace práce
ČR
Srážky ze mzdy a platu od 1.1.2009. / CHLÁDKOVÁ, Alena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 25-30.
Stručný přehled platných právních předpisů a výtah z nich se zdůrazněním posledních
změn. Výpočet srážek od 1.1.2009. Základní nezabavitelná částka. Postup výpočtu přípustné výše srážek. Pořadí pohledávek obecně. Povinnosti zaměstnavatele při provádění
srážek. Změny v souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění (č. 187/2006
Sb.) od 1.1.2009. Příklady.
Deskriptory: ČR; mzdy; výživné; výpočet; zákonodárství
ČR
Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2008. / ŽIDOŇOVÁ, Jana
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.37-40 .
Výklad zaměřený na výše uvedenou otázku doplněný příklady z praxe.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; postižení; práce-postižení; právo pracovní
ČR
Uzavírání a závaznost kolektivních smluv z hlediska zaměstnavatele. / VOZÁBOVÁ, Eva
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.41-44.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; odbory; vyjednávání kolektivní; právo
pracovní
36
ČR
Cestovní náhrady od 1.1.2009.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.12, č. 2 (2009), s. 10.
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel. Stravné. Průměrná
cena pohonných hmot.
Deskriptory: ČR; náhrady cestovní; informace
ČR
Neomluvená absence a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti od 1.1.2009.
/ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.56-57.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; doba pracovní; mzdy; neschopnost pracovní; právo pracovní
ČR
Mzdy neplatilo 117 firem.
In: Ekonom. - Roč.52, č. 50 (2008), s. 11.:obr.
Přehled o nevyplacených mzdách v ČR v roce 2008. Dlužné mzdy za rok 2008 v ČR: 369
milionů Kč. Dlužných firem celkem: 117. Nejvíce postižená odvětví: průmysl, služby.
Deskriptory: ČR; mzdy; situace ekonomická
Kanada
Kanada: Roztříštěnost. Pracovní právo.
In: Ekonom. - Roč.52, č. 50 (2008), s. 61.
Deskriptory: Kanada; právo pracovní
ČR
Otázky a odpovědi.
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.58-60.
Právní konzultace formou otázek a odpovědí. - Mj. účtování mezd a nemocenské v roce
2009. Dovolená za kalendářní rok v souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou.
Deskriptory: ČR; zaměstnanci; zaměstnavatelé; poměr pracovní; vztahy pracovní; mzdy;
zab. sociální; pojištění; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; nemocenské; pojištění
zdravotní; dovolená; právo pracovní; zab. v mateřství; dovolená mateřská
SIG: uložené 973
ČR; EU; mezinárodní
Žadatelé o mezinárodní ochranu na trhu práce. / Burdová Hradečná, Pavla - Honusková,
Věra - Rozumková, Pavla
2008. - 206 s. : příl.
Právní analýza zaměřená na postavení žadatelů o mezinárodní ochranu na trhu práce.
Předkládaná práce se daným tématem zaobírá jak z hlediska práva vnitrostátního, tak i
evropského a mezinárodního. Zjištění vycházejí z teoretických znalostí i praktických zkušeností. Otázka přístupu cizinců na trh práce je v současné době velice aktuální, ať už v
ČR nebo v celé EU. Analýza je rozdělena do pěti částí. První se věnuje uvedení do problematiky, vymezení pojmů a zasazení této skupiny cizinců do obecnějšího rámce, do
mezinárodního a evropského kontextu. V druhé části pak podrobněji mapuje průběh řízení ve věci mezinárodní ochrany na území ČR. Třetí, stěžejní sekce, přináší detailní pohled
na problematiku zaměstnávání žadatelů o mezinárodní ochranu s důrazem na překážky a
bariéry, které stojí v cestě efektivnímu využívání potenciálu této cílové skupiny ze strany
státu za současného příznivého nastavení pravidel pro samotné bona fide žadatele o mezinárodní ochranu. Následuje část čtvrtá, komparativní, kde jsou vybrané státy podrobe-
37
ny zkoumání především z hlediska legislativy v předmětné oblasti, s cílem nalézt dobré
příklady, které by mohly být přeneseny a interpretovány i v českém prostředí. Závěr pak
patří zhodnocení celé studie a naznačení možných metod řešení. Příloha: Zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů se zaměstnáváním v ČR. Cílem předkládaného výzkumu bylo
zmapovat zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů v ČR s legálním a nelegálním zaměstnáváním a identifikovat hlavní bariéry jejich integrace na trhu práce. Výzkum byl realizován
v období od listopadu 2005 do srpna 2006. Empirická data, která byla podkladem pro
vyhodnocení výsledků výzkumu, byla sebrána v kvantitativním dotazníkovém šetření na
celkovém vzorku 184 respondentů.
Tato analýza je součástí projektu Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty
"Proč mají zůstat stranou? ľ Komplexní využití potenciálu žadatelů o azyl", realizovaného
v rámci "Programu Iniciativy Společenství EQUAL". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Deskriptory: ČR; EU; Mezinárodní; trh práce; cizinci; ochrana sociální; zákonodárství;
politika migrační; práce-cizinci; podmínky zaměstnání; podmínky pro vstup do zaměstnání; řízení; pracovníci migrující; šetření; zaměstnanost skrytá; kontrola; kvalita pracovního života
ČR
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 5.12.2008 - 12.1.2009. / RANDLOVÁ, Nataša - ERÉNYI, Tereza - TREZZIOVÁ, Dana - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 2 (2009), s.2-6.
Přehled aktualit z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a daní v období od
5.12.2008 do 12.1.2009. - Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých
číslech. Nově vyhlášené předpisy. Ministerstvo práce a sociálních věcí. (Zelené karty.
Nemocenské pojištění. Kalkulačka pro výpočet nemocenských dávek v roce 2009. Přechod nároku na dávky nemocenského pojištění z roku 2008 do roku 2009. Kalkulačka pro
výpočet výše náhrady mzdy). Česká správa sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění od 1.1.2009. (Kontroly dočasné pracovní neschopnosti. Povinnosti zaměstnavatele).
Evropská unie. (Priority českého předsednictví EU pro oblast zaměstnanosti a sociálních
věcí). Daňové poradenství. (Novela zákona č.586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů. Návrh nového zákona o penzijním připojištění. Změny sazeb
pojistného na sociální zabezpečení od 1.ledna 2009).
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; právo pracovní; zab.
sociální; dohody; úrazy pracovní; choroby z povolání; neschopnost pracovní; zab. úrazové; invalidita; náhrady cestovní; stravování; zaměstnanost; práce-cizinci; zab. nemocenské; nemocenské; nemocní; zab. důchodové; připojištění; daně; daně z příjmu
PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
ČR
Vydání posudku o pracovní činnosti. / BIČÁKOVÁ, Olga
In: Veřejná správa. - č. 24 (2008), s.15.
Pravidla v případě vydávání posudku o pracovní činnosti. Posudek o pracovní činnosti
vypracovává zaměstnavatel pouze na žádost zaměstnance a je povinen ho zaměstnanci
vydat do 15 dnů ode dne obdržení žádosti. Přehled údajů, které lze v pracovním posudku uvádět. Přehled údajů, které zaměstnavatel od zaměstnance vyžadovat nesmí (údaje
o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v
určité organizaci atd.). Možnost domáhání se opravy pracovního posudku soudní cestou.
Deskriptory: ČR; právo pracovní; VÚPSV; údaje osobní; řízení
38
ČR
Fond projektů reflektuje záměry města. / ŘEŘICHOVÁ, Daniela
In: Veřejná správa. - č. 23 (2008), s. 22-23.:obr.
Projekt "Otevřená škola" v Telči, financovaný z prostředků EU. Nově vybudované prostory v rámci ZŠ Masarykova jsou dopoledne využívány pro potřeby základní školy, v odpoledních hodinách pro celoživotní vzdělávání obyvatel regionu Telčsko. Projekt "Otevřená
škola - vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce"; financování projektu.
Deskriptory: ČR; projekty; EU; fondy; financování; regiony; vzdělávání celoživotní; skupiny znevýhodněné; politika zaměstnanosti
ČR
20. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.-Účin. od 5.1.2009
In: Sbírka zákonů ČR. - částka/č. 7(2009),s. 250-254.
Deskriptory: ČR; odměňování; politika; úředníci; obce; kraje
mezinárodní
Motivace, úkol pro Sisyfa. / NĚMEC, Petr
In: Ekonom. - Roč.53, č. 3 (2009), s. 60-61.:obr.
K problematice posílení motivace a loajality pracovníků k firmě. Komplexní přístup vedení
podniků. Na čem zaměstnancům záleží.
Deskriptory: Mezinárodní; motivace; zdroje lidské; zaměstnanci; řízení personální; vztahy pracovní
mezinárodní
Motivační nástrojárna. / NĚMEC, Petr
In: Ekonom. - Roč.53, č. 4 (2009), s. 60-61.
Postupy ke zvýšení motivace zaměstnanců ve firmě.
Deskriptory: Mezinárodní; motivace; zaměstnanci; zdroje lidské; řízení personální; vztahy pracovní; metody
ČR
Výpověď pro nadbytečnost řadovým zaměstnancům i odvolaným vedoucím organizačních
složek (institucí) veřejné správy. / FETTER, Richard W.
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s. 2-6.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; pracovníci uvolňovaní; právo pracovní
ČR
Srážky ze mzdy po valorizaci nezabavitelných částek pro rok 2009. / FETTER, Richard W.
In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.12, č. 1 (2009), s. 15-21.
Výpočtový vzorec. Základní právní předpisy. Výpočet nezabavitelného minima. Nástin
dalšího postupu při srážkách ze mzdy. Přednostní pohledávky. Pořadí pohledávek. Konzultace se soudem. Příklady.
Deskriptory: ČR; mzdy; řízení soudní; výpočet; zákonodárství; výživné
ČR
Personální standardy a profesní rozvoj zaměstnanců. / BEDNÁŘ, Martin
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 67-74.
Standardy kvality sociálních služeb. Standard č. 9: Personální a organizační zajištění sociální služby. Kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců. Získávání a
výběr zaměstnanců. Zaškolování zaměstnanců. Standard č. 10: Profesní rozvoj zaměst-
39
nanců. Vzdělávací potřeby organizace; plán odborného vzdělávání zaměstnanců. Plán
osobní kariéry; individuální plán vzdělávání a rozvoje. Úloha vedoucího pracovníka.
Deskriptory: ČR; práce sociální; standardy; služby sociální; kvalita sociálních služeb; zaměstnanci; řízení personální; kvalifikace odborná; strategie personální; vzdělávání celoživotní; získávání a výběr pracovníků; vzdělávání-výcvik; kariéra profesionální
ČR
Zpráva o stavu zákoníku práce po nálezu Ústavního soudu (dokončení). / JAKUBKA, Jaroslav
In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 12 (2008), s.21-24.
Možné dopady "koncepční" novely zákoníku práce. Obecná východiska. Další zvažované
změny. Projednání navrhovaných změn.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; flexibilita pracovní; ukončení zaměstnání; odbory; právo pracovní
ČR
Neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance. / BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.30-31.
Právní věta o "neuspokojivých pracovních výsledcích." Předmět sporu. Právní úprava.
Argumenty zaměstnavatele. Argumenty zaměstnance. Z odůvodnění rozhodnutí soudu.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; vztahy pracovní; poměr pracovní; ukončení zaměstnání; právo pracovní
ČR
Proč a jak koučovat. / URBAN, Jan
In: Práce a mzda. - Roč.57, č. 1 (2009), s.45-49.
Účel, cíle a formy koučování, které je jedním z nejdůležitějších praktických nástrojů vedení a rozvoje zaměstnanců.
Deskriptory: ČR; zaměstnavatelé; zaměstnanci; strategie personální; kariéra profesionální
OBYVATELSTVO, MIGRACE
ČR
IOP: Dotace na problémová sídliště. / ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
In: Moderní obec. - Roč.14, č. 12 (2008), s. 25.:obr.
Podmínky čerpání dotací z Integrovaného operačního programu (IOP) na regeneraci problémových obytných zón pro rok 2009. Otázka vymezení "problémových zón". Projekty
na zlepšování prostředí, projekty na regeneraci bytových domů, projekty vážící se k romskému etniku.
Deskriptory: ČR; bydlení sociální; Romové; financování; projekty; vyloučení sociální;
chudoba; kriminalita
ČR
O sociální bydlení se musejí postarat obce. / ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
In: Moderní obec. - Roč.14, č. 12 (2008), s. 34-35.:obr.
Rozhovor s ředitelem odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj Ing. Pavlem
Rakoušem o roli obcí v oblasti sociálního bydlení. Řešení bytové politiky na celostátní a
40
na místní úrovni. Pojmy "sociální byt", "byt pro sociálně vymezené skupiny", "bydlení pro
sociálně potřebné". Následky deregulace nájemného. Nutnost vytvoření nástrojů pomoci
v oblasti bydlení (příplatek majitelům bytů na bydlení "nepřemístitelných" nájemníků,
výstavba tzv. "basic bytů" se státní podporou atd.).
Deskriptory: ČR; bydlení sociální; obce; financování; příjmy-domácnosti; projekty
EU
Přibývají "dříve narození". / ZUKAL, Jiří
In: Veřejná správa. - č. 23 (2008), s. 18-19.:obr., tab.
Eurostat: prognózy vývoje evropské populace z hlediska jejího počtu i struktury do roku
(porovnán rok 2008 a rok 2060). Důsledky stárnutí evropské populace na veřejné výdaje
(penzijní systémy), na celkovou politickou, hospodářskou a sociální situaci v Evropě.
Rozdílný demografický vývoj v jednotlivých členských zemích EU. Nepříznivá věková
struktura populace; nárůst počtu osob nad 80 let. Alarmující porovnání mezi počtem důchodců a počtem občanů v aktivním věku. Neudržitelnost současných důchodových systémů.
Deskriptory: EU; staří; prognózování; statistika; demografie; stárnutí; výdaje sociální;
zab. důchodové; struktura populace; populace ekonomicky aktivní; populace ekonomicky
neaktivní
RŮZNÉ
ČR
Vztah rodičů a školy pohledem práva. / NOVÁK, Petr
In: Veřejná správa. - č. 26-27 (2008), příl. s. 7-8.
Otázka odpovědnosti v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Zodpovědnost rodičů. Zodpovědnost školy. Povinnosti zákonných zástupců dítěte. Práva zákonných zástupců dítěte.
Práva školy.
Deskriptory: ČR; rodina; právo rodinné; školství; zákonodárství; vzdělávání-výcvik; pedagogové; právo
ČR
Výuka na Evangelikálním teologickém semináři vede k etické, spirituální a osobnostní
sebereflexi. / BAJER, Pavel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.8, č. 4 (2008), s. 146-148.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Duchovní dimenze sociální práce".
Tento článek obsahuje rozhovor s Viktorem Berem, Th.D., ředitelem pražského Evangelikálního teologického semináře (ETS) - Vyšší odborné školy teologické a sociální. Jde o
církevní školu, kterou zřídila Církev bratrská. Založení ETS. Zaměření ETS (Pastorační a
sociální práce, Sociální práce a sociální pedagogika). Podoba praxe na ETS. Uplatnění
absolventů ETS.
Deskriptory: ČR; školství sociální; pracovníci sociální; kvalifikace odborná; historie; práce
sociální; náboženství; absolventi
41
ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
EU
JESP symposium: Climate change and social policy.[Sympozium JESP: Změny klimatu a
sociální politika.] / GOUGH, Ian - MEADOWCROFT, James - DRYZEK, John - GERHARDS,
Jürgen - LENGFELD, Holger - MARKANDYA, Anil - ORTIZ, Ramon
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 325-344.:obr.,tab.,-lit.
Rizika globálních klimatických změn a jejich přímé a nepřímé dopady v dlouhodobém horizontu na sociální politiku a udržitelnost vývoje v Evropě. Graf: Eurobarometr postojů
občanů evropských zemí k ochraně životního prostředí jako prioritě před ekonomickým
růstem.
Deskriptory: EU; politika sociální; stát sociální; ekologie; konference; modelování; prognózování; prognózování sociální
Čína
/ CHAN, Kam Wah
In: The British Journal of Social Work.-Roč.38,č. 7(2008),s. 1445-1447.
Rec. na: Social Policy in China: Development and Well-Being.[Sociální politika v Číně:
Rozvoj a blahobyt.] / CHAN, Chak Kwan - NGOK, King Lun - PHILIPS, David.-Bristol: The
Policy Press, 2008. - 234 s.
Kniha přináší přehled o vývoji sociální politiky v Číně, především v období ekonomické
reformy. Popisuje hlavní změny, které se odehrály v oblasti sociální politiky, včetně sociálního zabezpečení, trhu práce, zdravotnictví, vzdělávání a bydlení.
Deskriptory: Čína; politika sociální; ochrana sociální; zab. sociální; vývoj; úroveň životní
EU
Social policy in Europe: paradigms of change.[Sociální politika v Evropě: vzorce změn.]
/ROOM, Graham
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 345-352.: -lit.
Teoretický pohled na vzájemmné interakce mezi globální ekonomickou restrukturalizací,
vývojem nových technologií, politickými turbulencemi a dynamikou sociální politiky.
Deskriptory: EU; politika sociální; vývoj; teorie; globalizace
OECD
Towards productive welfare? A comparative analysis of 23 OECD countries.[Směrem k
produktivnímu sociálnímu státu? Srovnávací analýza 23 zemí OECD.] / HUDSON, John KÜHNER, Stefan
In: Journal of European Social Policy. - Roč.19, č. 1 (2009), s. 34-46.:obr.,tab.,-lit.
Autoři používají ideální typ analýzy mlhavé množiny s cílem nabídnout multidimenzionální
analýzu aktivit sociálních států - 23 zemí OECD ve třech časových bodech - r. 1994,
1998 a 2003. Cílem je zpracovat klasifikaci typů sociálních států, která zahrnuje jak
ochranný tak produktivní rozměr sociální politiky. Tato klasifikace je pak použita k ověření argumentace, že sociální státy se posunuly od tradiční ochranné funkce k modelu
"produktivní sociální politiky", charakterizované větším důrazem na investování do lidského kapitálu. Jsou rovněž identifikovány některé státy, které jsou jasně produktivní a
jiné, které se snaží kombinovat produktivní a ochranné prvky.
angl. résumé
Deskriptory: OECD; stát sociální; politika sociální; systém; modelování; teorie
42
EU
Digest.[Přehled.] / BARBIER, Cécile - GHAILANI, Dalila
In: Journal of European Social Policy. - Roč.19, č. 1 (2009), s. 79-89.: -lit.
Stálá rubrika informující o nejnovějších událostech a opatřeních v sociální oblasti v EU.
Rubrika je členěna do těchto tématických celků: 1. Zaměstnanost a sociální politika. 2.
Občanství. 3. Budoucnost Unie. 4. Rovnost příležitostí, odstranění diskriminace. 5. Pracovní podmínky. 6. Zdravotní péče a veřejné zdravotnictví. 7. Sociální partneři a sociální
dialog. 8. Odkazy.
Deskriptory: EU; zaměstnanost; politika sociální; rovnost; diskriminace; podmínky pracovní; péče zdravotní; zdravotnictví; dialog sociální; vyjednávání kolektivní; konference
EU
Digest.[Přehled.] / BARBIER, Cécile - BAETEN, Rita - de la PORTE , Caroline - GHAILANI,
Dalila - SAFUTA, Anna
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 2 (2008), s. 189-201.: -lit.
Stálá rubrika přinášející informace o nejnovějších událostech a opatřeních v EU. Rubrika
je členěna do následujících tématických celků: Zaměstnanost a sociální politika. Občanství. Budoucnost Unie. Rovné příležitosti. Pracovní podmínky. Veřejné zdravotnictví. Odkazy.
Deskriptory: EU; politika sociální; zaměstnanost; nezaměstnanost; rovnost; zdravotnictví; služby sociální; trh práce; migrace; pracovníci migrující; péče zdravotní; technika
výpočetní; integrace evropská
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Itálie
Sociálne poistenie v Európskej Únii. Taliansko (2). Dokonč. / TEREK, Adrián
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 11 (2008), s. 18-19.
Dokončení přehledu sociálních dávek v Itálii. Sirotčí důchod. Podmínky nároku, výpočet,
výše, délka vyplácení sirotčího důchodu. Pozůstalostní důchod pro rodiče a pro svobodné
sourozence. Přednostní pozůstalostní důchod. Pojištění v nezaměstnanosti. Řádná dávka
v nezaměstnanosti. Redukovaná dávka v nezaměstnanosti. Podmínky nároku, délka vyplácení, výše dávek v nezaměstnanosti. Nemocenské pojištění. Podmínky nároku, výše,
délka vyplácení nemocenské. Zabezpečení v mateřství. Rodinné dávky. Rodinná podpora.
Rodinný příspěvek. Úrazové pojištění.
Deskriptory: Itálie; zab. sociální; důchod sirotčí; zab. nemocenské; nemocenské; zab. v
mateřství; podmínky nároku; výpočet; výše; zab. v nezaměstnanosti; zab. úrazové;
podpora sociální; rodina
mezinárodní
World of welfare services and transfers.[Svět sociálních služeb a transfery.] / JENSEN,
Carsten
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 2 (2008), s. 151-162.:tab., -lit.
Úvod. Sociální systémy a problém sociálních služeb. Metodologie. Poznatky. Dva rozměry
defamilizace a dekomodifikace. Ideologická necharakterističnost zdravotních služeb. Závěry.
angl. résumé
Deskriptory: Mezinárodní; stát sociální; výdaje sociální; služby sociální; systém
43
SR
Elektronická výmena informácií. Podmienky elektronického zasielania údajov na účely
sociálneho poistenia. Dohoda o podmienkach elektronickej komunikácie uzavretá podĺa §
186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z.
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 11 (2008), příl. s. 9-16.:obr.
Monotematická příloha věnovaná systému elektronické výměny informací. Smysl zavedení systému "Elektronický sběr údajů" (EZU): poskytování služeb umožňujících elektronickou výměnu informací a dat mezi Sociální pojišťovnou a jejími klienty (zaměstnavateli,
zaměstnanci, pracovníky Úřadů práce, pracovníky Inspektorátu práce atd., a to v rámci
pravidelné správy agendy sociálního pojištění. Výhody elektronického sběru údajů; výhody automatizovaného zpracování dokumentů a dat. Možnost nahlédnutí klienta prostřednictvím Internetu na svůj stav sociálního účtu.
Deskriptory: SR; pojistné; internet; technika výpočetní; orgány správní; údaje osobní;
správa; automatizace; zab. sociální; řízení; zákonodárství
Finsko; Nizozemí; V. Británie
Converging Trends in Social Policy in Europe: Social Security Benefit Reform in the UK,
the Netherlands and Finland.[Sladění trendů sociální politiky v Evropě: Reforma dávek
sociálního zabezpečení v UK, Nizozemsku a Finsku.] / Van GERVEN, Minna
In: European Journal of Social Security. - Roč.10, č. 3 (2008), s. 207-225.:obr.,tab.,-lit.
Analýza reformy sociálního zabezpečení a dvrou programů dávek - pojištění v nezaměstnanosti a invalidního pojištění - ve třech evropských státech: Finsku, Nizozemsku a V.
Británii v letech 1980-2006. Čtyři hlavní trendy, které reformy ukázaly. Studie ukazuje,
jak sbližování probíhá pouze na úrovni širokých politických cílů, a ne na úrovni politických
instrumentů.
angl. résumé
Deskriptory: Finsko; Nizozemí; V. Británie; zab. sociální; dávky; reforma; zab. v nezaměstnanosti; zab. důchodové; důchod invalidní
Nizozemí; USA
Three approaches to refunding social insurance contributions to temporary migrant workers: Is there an attractive policy alternative?[Tři přístupy k refundování pojistného sociálního pojštění dočasným migrujícím pracovníkům: Existuje nějaká atraktivní alternativa
politiky?] / VONK, Gijsbert - KAPUY, Klaus
In: European Journal of Social Security. - Roč.10, č. 3 (2008), s. 227-247.: -lit.
Článek systematicky probírá důvody pro a proti refundování pojistného. Možné metody
refundování pojistných příspěvků jsou hodnoceny z různých hledisek a zkoumány na příkladu dvou zemí. Původní výzkum, ze kterého článek vychází, se zabýval pouze situací v
Nizozemsku, byl však rozšířen o USA, kde kvalita ochrany dočasných migrujících pracovníků je nižší než v Nizozemsku. V článku jsou zkoumány 3 systémy refundace pojistného:
repatriační bonus, individuální důchodová rezerva a systém "možnosti volby".
angl. résumé
Deskriptory: Nizozemí; USA; zab. sociální; pojistné; pracovníci migrující; výplata-způsob;
výzkum; definice
Slovensko
Poistné od januára. / ZAHORANOVÁ, Andrea
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 12 (2008), s. 8.
Změna výšky vyměřovacího základu (na základě změny výšky minimální mzdy) platná od
1. ledna 2009. Výpočet výše pojistného na jednotlivé druhy sociálního pojištění.
Deskriptory: SR; základ vyměřovací; pojistné; výše; mzda minimální; zákonodárství;
výpočet; zab. sociální
44
Slovinsko
Sociálne poistenie v Európskej Únii. Slovinsko (2). Dokonč. / TEREK, Adrián
In: Národné poistenie. - Roč.41, č. 1 (2009), s. 20-21.
Dokončení z předcházejícího čísla. Přehled dávek sociálního zabezpečení. Žádost o důchod. Podmínky nároku na výplatu důchodu. Nemocenské pojištění. Podmínky vyplácení
nemocenské. Prvních 30 dní nepřítomnosti v práci hradí zaměstnavatel. Výše nemocenské. Mateřská dovolená. Otcovská dovolená. Pojištění v nezaměstnanosti. Délka vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Případy, kdy vyplácení podpor v nezaměstnanosti zaniká.
Rodinné dávky.
Deskriptory: Slovinsko; zab. sociální; zab. důchodové; podmínky nároku; valorizace;
výplata-způsob; zab. nemocenské; nemocenské; pojištění dobrovolné; výše; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená otcovská; zab. v nezaměstnanosti; základ vyměřovací; přídavky rodinné; příspěvek rodičovský
DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
SR
S otvorenými očami. Je prvý pilier pyramídová hra ? / KRŠÍKOVÁ, Emília
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 11 (2008), s. 2-3.:obr.
Porovnání prvého (státního průběžného) a druhého (soukromého kapitalizačního) "pilíře" důchodového zabezpečení na Slovensku. Způsob výpočtu starobních důchodů; otázka
výše starobních důchodů; podmínky získání vdovského nebo vdoveckého důchodu.
Deskriptory: SR; důchod starobní; systém; financování; výpočet; valorizace; fondy; připojištění; prognózování; důchod vdovský; pojištění soukromé; podmínky nároku
SR
Poistné a príspevky v eurách. / ZAHORANOVÁ, Andrea
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 11 (2008), s. 4-5.
Změny vyplývající ze zavedení měny euro v případě placení pojistného na sociální pojištění a v případě placení příspěvků na starobní důchodové spoření. Příslušná legislativa.
Duální zobrazování cen plateb současně v slovenské měně i v eurech. Období do dne zavedení eura (24.8.-31.12.2008). Období ode dne zavedení eura (od 1.1.2009). Postup
výplaty v případě sociální pojištovny, zaměstnavatelů, samostatně výdělečně činné osoby, dobrovolně pojištěné osoby.
Deskriptory: SR; zab. důchodové; financování; pojistné; zákonodárství; zaměstnavatelé;
samostatní; daně z příjmu; základ vyměřovací; výpočet; výplata-způsob
SR
Zmiernenie krívd. Príplatok k dôchodku politickým väzňom od 1. januára 2009. / ZÁTHURECKÁ, Eva
In: Národné poistenie. - Roč.41, č. 1 (2009), s. 3-5.
Nový zákon č. 272/2008 Z.z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 274/2007 Z.z. o
příplatku k důchodu politickým vězňům (s účinností od 1. ledna 2009). Účelem dávky je
zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem v období 1948 - 1989. Podmínky
nároku na dávky. Typologie politických vězňů. Rozšíření okruhu oprávněných osob. Výše
příplatku k důchodu politického vězně a pozůstalé osoby po politickém vězni. Příplatek k
důchodu a jeho vliv na souběh důchodů. Uplatnění nároku na příplatek k důchodu a řízení
o příplatku k důchodu.
Deskriptory: SR; zab. důchodové; zákonodárství; podmínky nároku; vězni; pozůstalí;
řízení; výše; výpočet; souběh; důchod vdovský
45
SR
Rok významných zmien. Zvýšenie dôchodkových dávok v roku 2009. / PUTECOVÁ, Michaela
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 12 (2008), s. 3-5.
Přehled změn v systému důchodového zabezpečení na Slovensku v roce 2009. Valorizace
důchodů. Zvýšení důchodových dávek od 1. ledna 2009. Všeobecné zásady zvýšení důchodových dávek (důchod starobní, předčasný starobní, invalidní, vdovský, vdovecký,
sirotčí, sociální). Zvláštní zásady zvýšení sociálních důchodů. Společné zásady zvýšení
důchodových dávek a sociálních důchodů. Zvýšení starobních důchodů přiznaných před
1.10.1988.
Deskriptory: SR; zab. důchodové; zvýšení; důchody; valorizace; důchod starobní; zákonodárství; výše; výpočet; souběh; důchod sociální; důchod starobní; důchod vdovský;
důchod invalidní
SR
413. Nariadenie Vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku
2008.-Účin. od 31.10.2008
In: Národné poistenie. - Roč. 40, částka/č. 12(2008),s. 9.
Slovensko: Podmínky pro poskytování vánočního příspěvku některým příjemcům důchodů v roce 2008.
Deskriptory: SR; pomoc sociální; dávky; důchodci; podmínky nároku; výše; mzda průměrná; výpočet; zákonodárství
SR
Informácia o výplate vianočného príspevku za rok 2008.
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 12 (2008), příl. s. 10.
Slovensko: Podmínky poskytování vánočního příspěvku některým příjemcům důchodů
pro rok 2008 (na základě zákona č. 592/2006 Z.z. a nařízení vlády SR č. 413/2008 Z.z.).
Výše vánočního příspěvku. Výplata vánočního příspěvu.
Deskriptory: SR; dávky; důchody; podmínky nároku; zákonodárství; výše; výplatazpůsob; souběh
SR
Suma dôchodku po prechode na euro.
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 12 (2008), příl. s. 11.
Slovensko: Způsob výplaty důchodů po přechodu na eura.
Deskriptory: SR; důchody; výplata-způsob
Belgie; Nizozemí
When a solution becomes the problem: the causes of policy reversal on early exit from
the labour force.[Když se řešení stane problémem: důvody obratu v politice předčasného
odchodu do důchodu.] / HARTLAPP, Miriam - KEMMERLING, Achim
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 365-379.:obr.,tab.,-lit.
Autoři analyzují vývoj a důvody reformních změn v rámci politiky dřívějšího odchodu do
důchodu, která byla v 70. letech v zemích OECD považována za lék na vysokou nezaměstnanost. Důvody obratu v této politice na příkladu Belgie a Nizozemí se zaměřením
na úlohu vlád a odborů.
Deskriptory: Belgie; Nizozemí; odchod do důchodu předčasný; pracovníci starší; zab.
důchodové; reforma; odbory; strany politické
46
SR
Jednota dôchodcov na Slovensku. / BOHUNICKÝ, Peter
In: Národné poistenie. - Roč.40, č. 12 (2008), s. 8.
Vznik, zaměření, činnost, financování "Jednoty důchodců na Slovensku" (JDS). Projekt
"Zvýšení profesionality lidských zdrojů v Jednotě důchodců na Slovensku", jehož cílem je
zvýšení profesionality regionálních manažerů JDS (v oblasti počítačové gramotnosti, manažerských a komunikačních schopností a pod.).
Deskriptory: SR; důchodci; organizace neziskové; projekty; svépomoc; financování
NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Řecko
Can existing theories of helath care reform explain the Greek case (1983-2001)?[Mohou
existující teorie o reformě zdravotní péče vysvětlit případ Řecka (1983-2001)?] / NIKOLENTZOS, Athanasios - MAYS, Nicholas
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 2 (2008), s. 163-176.:tab., -lit.
Úvod. Teorie reformy zdravotní péče a úloha lékařské profese. Současné rysy řeckého
sociálního státu. Současné rysy řeckého systému zdravotní péče. Stručná historie reformy řeckého systému zdravotní péče. Objasnění historie reformy řecké zdravotní péče.
Závěry.
angl. résumé
Deskriptory: Řecko; zdravotnictví; reforma; péče zdravotní; vývoj
Rusko
Prikaz Minzdravsocrazvitija Rossii ot 1 senťjabrja 2008 g. No 466n. - O vněsenii izmeněnij v Perečeň sanatorno-kurortnych učrežděnij, v kotoryje predostavljajutsja putěvki na
sanatorno-kurortnoje lečenije graždan, imejuščich pravo na polučenije gosudarstvennoj
socialnoj pomošči, utveržděnnyj prikazom Minzdravsocrazvitija Rossii ot 25 janvarja 2008
g. No 33n. (Registracionnyj No 12284 ot 15 senťjabrja 2008 g.).[Nařízení Ministerstva
zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruské federace č.466n z 1.září 2008. - O provedení
změn v Seznamu sanatorijních a lázeňských zařízení kam se vydávají poukazy na sanatorijní a lázeňskou léčbu pro občany, kteří mají nárok na poskytování státní sociální pomoci. Seznam byl schválen nařízením Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje RF
č.33n z 25.ledna 2008. (Registrační číslo 12284 z 15.září 2008).]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 610,
částka/č. 10(2008),s.105-106.
Deskriptory: Rusko; péče zdravotní; péče léčebná; péče lázeňská; pomoc sociální
Rusko
Prikaz Minzdravsocrazvitija Rossii ot 27 avgusta 2008 g. No 451n. - O vněsenii izmeněnij
v Perečeň lekarstvennych sredstv, otpuskajemych po receptam vrača (feldšera) pri okazanii dopolnitělnoj besplatnoj medicinskoj pomošči otdělnym katěgorijam graždan, imejuščim pravo na polučenije gosudarstvennoj socialnoj pomošči. (Registracionnyj No 12254
ot 10 senťjabrja 2008 g.) .[Nařízení Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje č.451n
z 27.srpna 2008. - O provedení změn v Seznamu léků vydávaných na recept lékaře (feldšera) v rámci poskytování doplňující bezplatné zdravotní péče jednotlivým kategoriím
občanů, kteří mají nárok na státní sociální pomoc. (Registrační číslo 12254 z 10.září
2008).]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 610,
částka/č. 10(2008),s.154.
Deskriptory: Rusko; péče zdravotní; léky; seznamy; pomoc sociální
47
ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ
SR
Jednotný postup. Posudzovanie zdravotného stavu na účely úrazovej renty. / TOČÍKOVÁ,
Ester
In: Národné poistenie. - Roč.41, č. 1 (2009), s. 5-7.
Posuzování zdravotního stavu občanů za účelem úrazové renty podle § 88 zákona
461/2003 Z.z. o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Posudkové lékařství;
podmínky přiznání úrazové renty (např. přítomnost pracovního úrazu nebo choroby z
povolání, určitý stupeň funkčního postižení, míra poklesu pracovní schopnosti). Zkoumání
stupně funkční poruchy a úlohy pracovního prostředí. Posuzování poklesu pracovní
schopnosti v případě choroby z povolání. Problematické oblasti posudkového lékařství
(např. zhoršení zdravotního stavu). Samostatně výdělečně činné osoby by měly uzavřít
úrazovou pojistku.
Deskriptory: SR; zákonodárství; zab. úrazové; služba posudková; stav zdravotní; podmínky nároku; důchod invalidní; úrazy pracovní; choroby z povolání; invalidita; lékařství
posudkové
SR
Lekári s lekármi (2). Spolupráca posudkových lekárov sociálneho poistenia s lekármi
zdravotníckych zariadení pri úhrade zdravotných výkonov. / KUČO, Milan
In: Národné poistenie. - Roč.41, č. 1 (2009), s. 18-19.:obr.
Spolupráce posudkových lékařů a poskytovatelů zdravotní péče. Zdravotnické výkony,
vykonávané za účelem výplaty sociálních dávek (potvrzení o pracovní neschopnosti, o
potřebě péče, o očekávaném dni porodu, o pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
atd.). Povinnosti poskytovatelů zdravotní péče. Úhrada zdravotnických výkonů.
Deskriptory: SR; služba posudková; zákonodárství; lékařství posudkové; stav zdravotní;
invalidita; neschopnost pracovní; péče o osobu blízkou; úrazy pracovní; choroby z povolání; zdravotníci; ceny; péče zdravotní
Rusko
Prikaz Minzdravsocrazvitija Rossii ot 27 avgusta 2008 g. No 452. - Ob utveržděnii Perečňja meroprijatij po sniženiju professionalnogo riska zastrachovannogo po objazatělnomu
socialnomu strachovaniju ot něsčastnych slučajev na proizvodstve i professionalnych zabolevanij i optimizacii strachovych tarifov na 2008 god .[Nařízení Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje Ruské federace č.452 z 27.srpna 2008. - O schválení Seznamu
opatření zaměřených na snížení profesionálního rizika pojištěného proti pracovním úrazům a nemocím z povolání v rámci povinného sociálního pojištění a na optimalizaci pojistných sazeb na rok 2008.]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 610,
částka/č. 10(2008),s.141.
Deskriptory: Rusko; zab. sociální; pojištění; úrazy pracovní; choroby z povolání; zab.
úrazové
Rusko
Perečeň meroprijatij po sniženiju professionalnogo riska zastrachovannogo po objazatělnomu socialnomu strachovaniju ot něsčastnych slučajev na proizvodstve i professionalnych zabolevanij i optimizacii strachovych tarifov na 2008 god.[Seznam opatření zaměřených na snížení profesionálního rizika pojištěného proti pracovním úrazům a nemocím z
povolání v rámci povinného sociálního pojištění a na optimalizaci pojistných sazeb na rok
2008.]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 610,
částka/č. 10(2008),s.141-143.
Deskriptory: Rusko; zab. sociální; úrazy pracovní; choroby z povolání; zab. úrazové
48
ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
SRN
Restructuring welfare for the unemployed: the Hartz legislation in Germany. [Restrukturalizace sociální péče o nezaměstnané: Hartzovy zákony v Německu.] / FLECKENSTEIN,
Timo
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 2 (2008), s. 177-188.: -lit.
Hartzova legislativa z r. 2003/2004, která restrukturalizovala systém dávek a jejich správu pro dlouhodobě nezaměstnané v SRN je připisován doporučením Hartzovy komise a
politickému vedení kancléře Shrödera. Článek argumentuje, že doporučení komise byla
ve formulaci politiky a pro podstatě zákonodárství nevýznamná a že rozhodující pro tuto
legislativu byla doporučení expertního fóra organizovaného Bertelsmannovou nadací a
následující formulace ministerstva práce.
angl. résumé
Deskriptory: SRN; zab. v nezaměstnanosti; trh práce; nezaměstnanost dlouhodobá; pomoc sociální; politika zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; reforma; zákonodárství; politika
SIG: uložené 962
ČR
Main features of the public employment service in the Czech Republic.[Hlavní rysy veřejných služeb zaměstnanosti v České republice.] / Kalužná, Daniela
Paris: OECD - DELSA, 2008. - 55 s.
Zpráva dokumentuje hlavní rysy veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) v České republice. Zaměřuje se na kontakty s uchazeči o zaměstnání, podmínky nároku na dávky a jejich vymáháním, umisťování uchazečů na volná pracovní místa a programy trhu práce.
První část popisuje institucionální strukturu VSZ a veřejné výdaje na jejich fungování. 2.
část poskytuje údaje o pracovní náplni a vytížení VSZ. 3. část popisuje dávky pojištění v
nezaměstnanosti a další část dávky sociální pomoci.
Staženo z Internetu 20.1.09 - http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/Linkto/delsaelsa-wd-sem(2008)11 - (published: 09 December 2008)
Deskriptory: ČR; služby zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; dávky; podmínky nároku; poradenství pracovní; výdaje; financování; politika zaměstnanosti
SIG: uložené 963
SR
Main features of the public employment service in the Slovak Republic.[Hlavní rysy veřejných služeb zaměstnanosti ve Slovenské republice.] / Kalužná, Daniela
Paris: OECD - DELSA, 2008. - 55 s.
Zpráva dokumentuje hlavní rysy veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) v České republice. Zaměřuje se na kontakty s uchazeči o zaměstnání, podmínky nároku na dávky a jejich vymáháním, umisťování uchazečů na volná pracovní místa a programy trhu práce.
První část popisuje institucionální strukturu VSZ a veřejné výdaje na jejich fungování. 2.
část poskytuje údaje o pracovní náplni a vytížení VSZ. 3. část popisuje dávky pojištění v
nezaměstnanosti a další část dávky sociální pomoci.
Staženo z Internetu 20.1.09 - http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/Linkto/delsaelsa-wd-sem(2008)9 - (published: 28 November 2008)
Deskriptory: SR; služby zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; dávky; podmínky nároku; poradenství pracovní; výdaje; financování; politika zaměstnanosti
49
Rusko
Postanovlenije Pravitělstva Rossijskoj Feděracii ot 10 nojabrja 2008 g. No 842. - O
razmerach minimalnoj i maksimalnoj veličiny posobija po bezrabotice na 2009.[Usnesení
vlády Ruské federace č.842 z 10.listopadu 2008. - O minimální a maximální výši podpory
v nezaměstnanosti pro rok 2009.]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 611,
částka/č. 11(2008),s.82.
Deskriptory: Rusko; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky
SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
V. Británie
Pride or Prejudice? Gay Men, Lesbians and Dementia.[Pýcha nebo předsudek? Gayové,
lesbičky a demence.] / PRICE, Elizabeth
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 7 (2008), s. 1337-1352.: -lit.
Článek se dotýká problematiky koncepcí a přístupů k péči o stárnoucí dementní osoby s
odlišnou sexuální orientací ve Velké Británii.
Deskriptory: V. Británie; práce sociální; sexualita; homosexuálové; psychiatrie; zdraví
duševní; staří; nemocní
V. Británie
Barriers to Retaining and Using Professional Knowledge in Local Authority Social Work
Practice with Adults in the UK.[Překážky k udržení a využívání profesionálních znalostí v
oblasti sociální práce s dospělými na místní úrovni ve Spojeném království.] / McDONALD, Ann - POSTLE, Karen - DAWSON, Carol
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 7 (2008), s. 1370-1387.: -lit.
Deskriptory: V. Británie; práce sociální; pracovníci sociální; uspokojení z práce; výzkum;
šetření; teorie
SR
Inovácie v sociálnych službách: Prípadová štúdia domovov dôchodcov na Slovensku.
/STAROŇOVÁ, Katarína - MALÍKOVÁ, Ĺudmila
In: Sociológia. - Roč.40, č. 5 (2008), s. 435-452.:tab., -lit.
Inovační proces v organizacích veřejného sektoru, zejména v oblasti sociálních služeb pro
starší občany. Definice inovace a definice inovačního procesu. Reforma sociálních služeb
na Slovensku po roce 1990. Přesun kompetencí spojený s procesem decentralizace a
privatizace; změna financování veřejného sektoru. Zdroje inovací. Vytvoření standardů
kvality v domovech důchodců. Úloha tzv. podnikatelů ve veřejném sektoru. Úloha nevládních neziskových organizací.
Res. v ang.
Deskriptory: SR; služby sociální; staří; ústavy; historie; reforma; orgány správní; privatizace; financování; standardy; kvalita sociálních služeb; organizace neziskové
50
Norsko
Do welfare-to-work initiatives work? Evidence from an activation programme targeted at
social assistance recipients in Norway.[Fungují iniciativy zaměřené na převod klientů odkázaných na dávky sociální pomoci do zaměstnání? Zkušenosti z aktivačního programu,
zaměřeného na příjemce sociální pomoci v Norsku.] / RONSEN, Marit - SKAROHAMAE,
Torbjorn
In: Journal of European Social Policy. - Roč.19, č. 1 (2009), s. 61-77.: -lit.
Autoři hodnotí norskou iniciativu k odstranění chudoby, která je zaměřena především na
příjemce dávek sociální pomoci, a která zahrnuje úzkou spolupráci mezi "Službou zaměstnanosti" a systémem sociálního pomoci.
angl. résumé
Deskriptory: Norsko; služby zaměstnanosti; pomoc sociální; nezaměstnaní; chudí; trh
práce
Kanada
Caring, Mutuality and Reciprocity in Social Worker-Client Relationships. Rethinking Principles of Practice.[Péče, vzájemnost a spolupráce ve vztazích mezi sociálním pracovníkem
a klientem. Přehodnocení principů používaných v praxi.] / ALEXANDER, Carla - GRANT,
Charles
In: Journal of Social Work. - Roč.9, č. 1 (2009), s. 5-22.: -lit.
Poznatky z kanadské kvalitativní studie o zkušenostech sociálních pracovníků potvrzujících existenci oboustranné péče a zájmu při práci s klienty. Zamyšlení nad přehodnocením koncepce vztahu mezi profesionálem a klientem sociálních služeb.
Deskriptory: Kanada; práce sociální; pracovníci sociální; kvalita sociálních služeb; šetření; metody
V. Británie
Adult Protection. Incidence of Referrals, Nature and Risk Factors in Two English Local
Authorities.[Ochrana dospělých. Incidence případů, charakter a rizikové faktory ve dvou
anglických místních samosprávách.] / MANSELL, Jim - BEADLE-BROWN, Julie CAMBRIDGE, PAUL - MILNE, Alisoun - WHELTON, Beckie
In: Journal of Social Work. - Roč.9, č. 1 (2009), s. 23-38.:tab., -lit.
Studie se zabývá výskytem případů zneužívání nebo zanedbávání starých nebo nemocných osob ve Velké Británii.
Deskriptory: V. Británie; služby sociální; ústavy; postižení mentálně; kvalita sociálních
služeb; staří; nemocní
Kanada
Themes in Family Care-Giving: Implications for Social Work Practice with Older
Adults.[Motivace v péči o rodinného příslušníka: Náměty pro praxi v oblasti sociální práce
se starými lidmi.] / SIMS-GOULD, Joanie - MARTIN-MATTHEWS, Anne
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 8 (2008), s. 1572-1587.: -lit.
Poznatky z kanadské studie, která se zabývá dynamikou a rozsahem poskytování péče o
stárnoucího rodinného příslušníka v rámci rodiny, otázkou účasti mužů v rámci takové
péče, rovnováhou mezi přímou a asistenční pomocí, a také možnostmi placené pečovatelské služby.
Deskriptory: Kanada; péče; rodina; staří; nemocní; pomoc sociální v rodině; pečovatelé;
služba pečovatelská; péče zdravotní domácí; péče o osobu blízkou
51
V. Británie
Child Welfare and Information and Communication Technology: Today´s Challenge.[Péče
o dítě a informační a telekomunikační technologie: Výzva současnosti.] / TREGEAGLE,
Susan - DARCY, Michael
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 8 (2008), s. 1481-1498.: -lit.
Článek hodnotí klady a zápory využívání informačních technologií v praxi sociální práce se
zaměřením na péči o dítě ve Velké Británii.
Deskriptory: V. Británie; práce sociální; pracovníci sociální; děti; metody; technika výpočetní; počítače; internet
V. Británie
Diversity and Progression among Students Starting Social Work Qualifying Programmes
in England between 1995 and 1998: A Quantitative Study.[Diverzita a progrese mezi
studenty, kteří nastoupili do programu pro získání kvalifikace sociální práce v Anglii v
období 1995-1998: Kvantitativní studie.] / HUSSEIN, Shereen - MORIARTY, Jo MANTHORPE, Jill - HUXLEY, Peter
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 8 (2008), s. 1588-1609.:tab., -lit.
Genderové, etnické, věkové, studijní a zdravotní charakteristiky studentů oboru sociální
práce ve Velké Británii.
Deskriptory: V. Británie; práce sociální; pracovníci sociální; kvalifikace odborná; vzdělávání-výcvik; studenti
V. Británie
Evidence-Based Practice: An Exploration of the Effectiveness of Voluntary Sector Services
for Victims of Community Violence.[Praxe založená na důkazech: Zkoumání efektivity
služeb dobrovolnického sektoru obětem násilí ve společnosti na příkladu Severního Irska.] / DILLENBURGER, Karola - FARGAS, Montserrat - AKHONZADA, Rym
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 8 (2008), s. 1630-1647.:tab., -lit.
Deskriptory: V. Británie; činnost dobrovolná; služby sociální; kriminalita; osoby v kritické
situaci
SRN
Sozialhilfeausgaben steigen auf netto 18,8 Milliarden Euro.[Sociální výdaje stoupají na
netto 18,8 miliard eur.]
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 236.
Výše výdajů na sociální pomoc v SRN podle Statistického spolkového úřadu pro rok 2007.
V porovnání s rokem 2006 stouply sociální výdaje o 3,9 procenta. Zvýšení výdajů na rehabilitaci postižených osob.
Deskriptory: SRN; výdaje sociální; statistika; pomoc sociální; dávky; postižení; rehabilitace
52
POSTIŽENÍ OBČANÉ
SRN
Community Care und Community Living. Kritische Anmerkungen zu einer Diskussion in
der Behindertenhilfe.["Community Care" a "Community Living". Kritické poznámky k diskuzi týkající se oblasti péče o postižené.] / CLAUSEN, Jens Jürgen
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 230-232.
Diskuze na téma péče o postižené osoby. Růst počtu postižených osob, růst výdajů na
péči o postižené osoby. Upředňostňování ambulantních služeb. Koncepce "Community
Care", "Community Living". Pojem "inkluze". Postavení postižených osob; postižené osoby ba měly být schopny samostatného života, s možností využívání potřebných služeb.
Nebezpečí nové koncepce. Stát by se neměl zbavovat odpovědnosti za péči o postižené
osoby. Postižený člověk by měl mít právo o sobě rozhodovat, ale v rámci různé státní i
nestátní pomoci.
Deskriptory: SRN; postižení; péče sociální nestátní; obce; integrace; teorie; práva sociální; výdaje sociální
Rusko
Postanovlenije Pravitělstva Rossijskoj Feděracii ot 12 senťjabrja 2008 g. No 670. - O
porjadke predostavlenija legkovych avtomobilej i vyplaty jedinovremennoj děněžnoj
kompensacii za sčet sredstv feděralnogo bjudžeta invalidam, kotoryje na 1 janvarja 2005
g. sostojali na učetě v organach socialnoj zaščity naselenija subjektov Rossijskoj Feděracii dlja obespečenija transportnymi sredstvami besplatno ili na lgotnych uslovijach v sootvetstvii s medicinskimi pokazanijami.[Usnesení vlády Ruské federace č.670 z 12.září
2008. - O postupu při poskytování osobních automobilů a při vyplácení jednorázové peněžité kompenzace z prostředků federálního rozpočtu invalidním občanům, kteří byli
1.ledna 2005 v evidenci orgánů sociální ochrany obyvatelstva subjektů Ruské federace
pro zajišťování dopravních prostředků bezplatně nebo za výhodných podmínek, v souladu
s lékařským doporučením .]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 611,
částka/č. 11(2008),s.70-71.
Deskriptory: Rusko; postižení; postižení těžce; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky
Rusko
Pravila predostavlenija legkovych avtomobilej za sčet sredstv feděralnogo bjudžeta otdělnym katěgorijam invalidov, kotoryje na 1 janvarja 2005 g. sostojali na učetě v organach socialnoj zaščity naselenija subjektov Rossijskoj Feděracii dlja obespečenija transportnymi sredstvami besplatno ili na lgotnych uslovijach v sootvetstvii s medicinskimi
pokazanijami.[Předpisy pro poskytování osobních automobilů z prostředků federálního
rozpočtu jednotlivým kategoriím invalidních občanů, kteří byli 1.ledna 2005 v evidenci
orgánů sociální ochrany obyvatelstva subjektů Ruské federace pro zajišťování dopravních
prostředků bezplatně nebo za výhodných podmínek, v souladu s lékařským doporučením.]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 611,
částka/č. 11(2008),s.71-72.
Deskriptory: Rusko; postižení; postižení těžce; výhody; pomoc sociální
53
V. Británie
/ DAVIES, Michelle
In: The British Journal of Social Work.-Roč.38,č. 8(2008),s. 1656-1657.
Rec. na: Disability and Impairment: Working with Children and Families.[Invalitida a postižení: Práce s dětmi a rodinami.] / BURKE, Peter.-London: Jessica Kingsley Publishers,
2008. - 168 s.
Holistický pohled do životů rodin se zdravotně postiženými dětmi. Materiál poskytuje inspiraci pro multidisciplinární spolupráci profesionálů v oblasti zdravotně sociálních služeb.
Deskriptory: V. Británie; postižení-děti; práce sociální
Rusko
Pravila vyplaty jedinovremennoj děněžnoj kompensacii za sčet sredstv feděralnogo bjudžeta otdělnym katěgorijam invalidov, kotoryje na 1 janvarja 2005 g. sostojali na učetě v
organach socialnoj zaščity naselenija subjektov Rossijskoj Feděracii dlja obespečenija
transportnymi sredstvami besplatno ili na lgotnych uslovijach v sootvetstvii s medicinskimi pokazanijami.[Předpisy pro vyplácení jednorázové peněžité kompenzace z prostředků federálního rozpočtu jednotlivým kategoriím invalidních občanů, kteří byli 1.ledna
2005 v evidenci orgánů sociální ochrany obyvatelstva subjektů Ruské federace pro zajišťování dopravních prostředků bezplatně nebo za výhodných podmínek, v souladu s lékařským doporučením.]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 611,
částka/č. 11(2008),s.72-73.
Deskriptory: Rusko; postižení; postižení těžce; výhody; pomoc sociální; pomoc sociálnídávky
STAŘÍ LIDÉ
Austrálie
Independence in Olde Age: The Route to Social Exclusion?[Nezávislost ve stáří: Cesta k
sociálnímu vyloučení?] / PLATH, Debbie
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 7 (2008), s. 1353-1369.: -lit.
Poznatky z australské studie o pozitivních ale i negativních zkušenostech v souvislosti s
všeobecně kladně hodnoceným konceptem "nezávislosti ve stáří".
Deskriptory: Austrálie; staří; vyloučení sociální; výzkum; šetření; práce sociální; styl životní; stárnutí
Řecko; Španělsko; Nizozemí; V. Británie
Dealing with older workers in Europe: A comparative survey of employers´ attitudes and
actions.[Zacházení se staršími pracovníky v Evropě: Srovnávací šetření postojů a akcí
zaměstnavatelů.] / VAN DALEN, Hendrik P. - HENKENS, Kéne - SCHIPPERS, Joop
In: Journal of European Social Policy. - Roč.19, č. 1 (2009), s. 47-60.: -lit.
Článek se zabývá postoji zaměstnavatelů a jejich aktivitami pokud jde o postavení starších pracovníků. Provedený srovnávací výzkum u zaměstnavatelů ve čtyřech evropských
zemích (Španělsko, Řecko, Nizozemí a Spojené království) se zabýval očekáváními zaměstnavatelů pokud jde o stárnutí pracovní síly, produktivitu starších pracovníků a jejich
nábor a setrvání v zaměstnání.
angl. résumé
Deskriptory: Řecko; Španělsko; Nizozemí; V. Británie; zaměstnavatelé; pracovníci starší;
šetření; zdroje lidské; mzdy; diskriminace pracovní; podmínky zaměstnání
54
SRN
Auf dem Weg zu guter Pflege- und Lebensqualität.[Na cestě k dobré kvalitě ošetřovatelské péče a k dobré kvalitě života.]
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 237-238.
Kvalita ústavní péče o staré osoby v Německu. Počet obyvatel v domovech důchodců;
vývoj od roku 1995. Počet soběstačných obyvatel; počet obyvatel potřebujících péči. Věk,
ve kterém obyvatelé přicházejí do domovů důchodců. Další poznatky vyplývající z šetření
v rámci několika zařízení pro staré osoby v Německu.
Deskriptory: SRN; staří; ústavy; potřebnost; statistika; šetření; stav zdravotní
PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
V. Británie
How Important Is Prevention? High Thresholds and Outcomes for Applicants Refused by
Children´s Services: A Six-Month Follow-Up.[Jak důležitá je prevence? Vysoké limity přijetí do péče a důsledky této praxe pro žadatele, kterým byla žádost o poskytnutí služeb
pro rodiny s dětmi zamítnuta. Výsledky šestiměsíční studie. .] / SHEPPARD, Michael
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 7 (2008), s. 1268-1282.:tab., -lit.
Případová studie se zabývá otázkami nastavení parametrů, které jsou rozhodující pro
přijetí žádostí rodin nacházejících se v krizových situacích a pro jejich následné zařazení
do systému služeb pro rodiny s dětmi ve Velké Británii.
Deskriptory: V. Británie; děti; služby sociální; rodina problémová
Austrálie
Unravelling Emotional, Behavioural and Educational Outcomes in a Longitudinal Study of
Children in Foster-Care.[Objasnění citových, charakterových a výchovných poznatků v
dlouhodobém výzkumu dětí v náhradní rodinné péči.] / FERNANDEZ, Elizabeth
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 7 (2008), s. 1283-1301.:tab., -lit.
Deskriptory: Austrálie; výchova mimo vlastní rodinu; výzkum; šetření; psychologie; psychologie dítěte; zdraví duševní
V. Británie
Child Risk and Parental Resistance: Can Motivational Interviewing Improve the Practice of
Child and Family Social Workers in Working with Parental Alcohol Misuse?[Rizikové dítě a
rodičovská rezistence: Může motivující pohovor zlepšit praxi sociálních pracovníků s rodiči
závislými na alkoholu?] / FORRESTER, Donald - McCAMBRIDGE, Jim - WAISSBEIN, Clara
- EMLYN-JONES, Rhoda - ROLLNICK, Stephen
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 7 (2008), s. 1302-1319.:tab., -lit.
Článek zkoumá význam metod a efektivitu speciálně zaměřených výukových programů
určených pro sociální pracovníky, kteří přícházejí do styku s rodiči zneužívajícími alkohol
či jiné drogy.
Deskriptory: V. Británie; rodina problémová; děti; služby sociální; pracovníci sociální;
alkoholismus; alkoholici; metody; vzdělávání-výcvik; vzdělávání celoživotní
55
V. Británie
Complexity Theory: Developing New Understandings of Child Protection in Field Settings
and in Residential Child Care.[Teorie složitosti: Vývoj nového chápání v oblasti ochrany
dítěte v ústavních zařízeních péče o děti.] / STEVENS, Irene - COX, Pat
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 7 (2008), s. 1320-1336.: -lit.
Teoreticky laděná studie se zabývá historií a vývojem přístupů k ochraně práv dítěte v
rodině i ústavních zařízeních od poloviny 19. století po současnost ve Velké Británii.
Deskriptory: V. Británie; děti; služby sociální; práce sociální; děti týrané; teorie; ochrana
sociální
OECD
Institutions and the politics of childcare services.[Instituty a politika služeb péče o dítě.]
/JENSEN, Carsten
In: Journal of European Social Policy. - Roč.19, č. 1 (2009), s. 7-18.:tab., -lit.
Sektor služeb péče o dítě zaznamenal v posledních letech prudké změny ve smyslu veřejných prostředků poskytovaných západními sociálními státy. Během 7 let stouply veřejné výdaje o 33 %. Článek ukazuje, že změny jsou určovány především vývojem tradic
a ne stavem nezadatelných práv nebo faktorem dostupnosti. - Nový zájem o služby péče
o dítě. Existující literatura. Instituty a politika v oblasti sluižeb péče o dítě. Realizovaný
vzkum a jeho výsledky. Závěry.
angl. résumé
Deskriptory: OECD; zařízení předškolní; politika populační; služby sociální; výzkum; děti
EU
Towards a European Union Gender Equality Index.[Směrem k indexu gendrové rovnosti v
Evropské unii .] / PLANTENGA, Janneke - REMERY, Chantal - FIGUEIREDO, Hugo - SMITH, Mark
In: Journal of European Social Policy. - Roč.19, č. 1 (2009), s. 19-33.:tab., -lit.
V zájmu možnosti sledovat pokrok v oblasti rovnosti gendru v členských státech EU, autoři prezentují nově vypočtený index, vzhledem k tomu, že dosud existující ukazatele již
nejsou vyhovující. - Přehled literatury. Definice gendrové rovnosti. Základní rysy indexu.
Index: dimenze, subdimenze, a uakazatele. Výpočet indexu. Skóre a klasifikace jednotlivých zemí. Shrnutí a závěry.
angl. résumé
Deskriptory: EU; gender; rovnost; ženy; ukazatele sociální; ukazatele; definice
Evropa střední a východní
Who cares? Changing patterns of childcare in Central and Eastern Europe.[Kdo pečuje?
Měnící se modely péče o děti ve střední a východní Evropě.] / SZELEWA, Dorota - POLAKOWSKI, Michal P.
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 2 (2008), s. 115-131.:tab., -lit.
Autoři srovnávají opatření péče o děti v nových členských státech EU. Zohledňují dva
pilíře politiky péče o dítě: veřejně poskytované služby a opatření rodičovské dovolené.
Používají přitom nový metodologický přístup - analýzu vzorového souboru mlhavých
množin, který umožňuje srovnání mnoha případů bez ztráty zřetele na jejich komplexnost. Článek rovněž přispívá k pracím týkajícím se politiky péče o dítě v této části Evropy, vzhledem k tomu, že zohledňuje změny, k nimž došlo v průběhu celého období transformace. Analýza zahrnuje jak systémy poskytující peněžité dávky, tak služby péče o
dítě.
angl. résumé
Deskriptory: Evropa střední a východní; děti; rodina; zařízení předškolní; dovolená rodičovská; metody
56
V. Británie
Parental Substance Misuse and Child Welfare: Outcomes for Children Two Years after
Referral.[Zneužívání návykových látek rodiči a péče o děti: Výsledky péče o děti dva roky
po oznámení případu.] / FORRESTER, Donald - HARWIN, Judith
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 8 (2008), s. 1518-1535.:tab., -lit.
Článek analyzuje poznatky z dlouhodobého šetření, které bylo zaměřeno na vyhodnocení
dopadů alkoholismu a narkomanie rodičů na život dětí ve Velké Británii. Záměrem studie
bylo odpovědět na otázky, jaké faktory jsou rozhodující pro to, aby děti dále žily s rodiči
nebo byly umístěny do alternativní péče. Poukazuje se také na význam včasné intervence
sociálních pracovníků.
Deskriptory: V. Británie; alkoholici; narkomani; rodina problémová; rodičovství; alkoholismus; narkomanie; práce sociální
V. Británie
Early Intervention in the Round: A Great Idea But...[Diskuze o včasné intervenci: Velká
myšlenka aleů.] / PITHOUSE, Andrew
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 8 (2008), s. 1536-1552.: -lit.
Teoreticky laděný článek zabývající se problematikou včasné intervence a prevence v
oblasti zdravotně sociálních služeb pro děti ve Velké Británii.
Deskriptory: V. Británie; děti; ochrana sociální; prevence; služby sociální
mezinárodní
/ DAVIES, Liz
In: The British Journal of Social Work.-Roč.38,č. 8(2008),s. 1654-1656.
Rec. na: Promoting Children´s Wellbeing, Policy and Practice.[Jak zlepšit tělesnou i duševní pohodu dětí: Politika a praxe.] / COLLINS, Janet - FOLEY, Pam.-Bristol: The Policy
Press and The Open University, 2008. - 312 s.
Deskriptory: Mezinárodní; děti; politika sociální; ochrana sociální; děti týrané; práva lidská
V. Británie
/ KIRTON, Derek
In: The British Journal of Social Work.-Roč.38,č. 8(2008),s. 1659-1660.
Rec. na: Kinship Care: Fostering Effective Family and Friends Placements.[Péče v rámci
rodiny: Efektivní usmísťování dětí do náhradní péče v rámci rodiny a přátel.] / FARMER,
Elaine - MOYERS, Sue.-London: Jessica Kingsley, 2008. - 254 s.
Britská studie porovnává výsledky šetření dvou skupin dětí umístěných do náhradní rodiné péče. O první skupinu dětí se starali příbuzní, druhá skupina dětí byla dána do formální pěstounské péče.
Deskriptory: V. Británie; výchova mimo vlastní rodinu; metody
V. Británie
/ KIRTON, Derek
In: The British Journal of Social Work.-Roč.38,č. 8(2008),s. 1659-1660.
Rec. na: Keeping Them in the Family: Outcomes for Children Placed in Kinship Care
through Care Proceedings.[Ponechte je v rodině: Výsledky u dětí umístěných do péče
příbuzných v rámci řízení o náhradní péči.] / HUNT, Joan - WATERHOUSE, Suzette LUTMAN, Eleanor.-London: British Association for Adoption and Fostering, 2008. - 367 s.
Zkušenosti s umísťováním dětí do náhradní rodinné péče v rámci příbuzenských vztahů.
Deskriptory: V. Británie; výchova mimo vlastní rodinu; metody
57
mezinárodní
SOS-Kinderdorf in Second Life.[SOS-dětská vesnička v Second Life.]
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 239-240.
Činnost SOS dětských vesniček z celosvětového pohledu. Počet dětí umístěných v SOS
dětských vesničkách a v dalších SOS zařízeních.
Deskriptory: SRN; Mezinárodní; výchova mimo vlastní rodinu; statistika; děti opuštěné;
organizace neziskové
ETNICKÉ SKUPINY
SIG: 5257
mezinárodní
Soziale Verankering ethnischer Minderheiten.[Sociální začlenění etnických menšin.]
/HORÁKOVÁ, Milada
In: Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums. Identität und Lebensstile von Deutschen und Tschechen in einem Europa der Migration, Integration und
Multikulturalität. Erfurt, 5.-7. Oktober 2007 : Výroční konference Česko-německého diskusního fóra. Identita a životní styl Čechů a Němců v Evropě migrace, integrace a multikulturality. Erfurt, 5.-7. října 2007. - Berlin : Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
e. V., 2008. - s. 43-45
Sociální začleňování chápeme jako multi-dimenzionální proces vrůstání jedince do širších
sociálních struktur dané společnosti a kultury. Významové roviny pojmů sociální začlenění či vyloučení (inkluze či exkluze). Základní dimenze procesu inkluze či exkluze etnických menšin.
Akce: Erfurt, 5.-7.10.2007, EUR
Deskriptory: Mezinárodní; skupiny etnické; vyloučení sociální; integrace; VÚPSV
SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
Jižní Amerika
Lived Experiences of Vulnerability in the Childhood of Persons Recovering from Substance
Abuse.[Životní zkušenosti zvyšující zranitelnost v dětství u osob, kteří se léčí ze závislosti
na drogách.] / VALTONEN, Kathleen - PADMORE, Jacqueline Cameron - SOGREN, Michele
In: Journal of Social Work. - Roč.9, č. 1 (2009), s. 39-60.:obr.,tab.,-lit.
Analýza dat z výzkumné studie zabývající se rizikovými faktory v dětství, které jsou významné pro rozvoj náchylnosti k užívání návykových látek. Šetření bylo zaměřeno na
cílové skupiny žijící v Karibské oblasti. Materiál poskytuje užitečné informace pro pracovníky v oblasti sociální péče o děti a dále ty, kteří připravují strategie prevence narkomanie.
Deskriptory: Jižní Amerika; narkomani; narkomanie; výzkum; šetření; rodina problémová
58
V. Británie
Young Women, Local Authority Care and Selling Sex: Findings from Research.[Mladé ženy, komunitní péče a prostituce: Poznatky z výzkumu.] / COY, Maddy
In: The British Journal of Social Work. - Roč.38, č. 7 (2008), s. 1408-1424.:obr., -lit.
Britská studie zkoumá rizikové faktory v životě mladých žen, které se uchýlí ke komerčnímu sexu.
Deskriptory: V. Británie; práce sociální; prostitutky; výzkum; šetření
Švédsko
The Europeanization of Swedish alcohol policy: the case of ECAS.[Europanizace švédské
alkoholové politiky: Evropská komparativní alkoholová studie.] / ÖRNBERG, Jenny Cisneros
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 380-392.:tab., -lit.
Důvody spuštění a cíle iniciativy a výzkumného projektu majícího sjednotit proces restriktivní alkoholové politiky na evropské úrovni.
Deskriptory: Švédsko; alkoholici; alkoholismus; politika; EU; projekty; prevence; integrace evropská; harmonizace; výzkum; zákonodárství
CIZINCI
SIG: 5271
ČR
Immigrant Workers in the Czech Republic: guest workers or new members of society?[Imigrující pracovníci v České republice: hostující pracovníci nebo noví členové společnosti?] / RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
In: Economic & Social Challenges and Problems, 2008 : International Conference, Tirana,
11-13 December 2008. Volume 1. - Tirana : University of Tirana, 2008. - s. 349-365. ISBN 978-99943-45-94-6.
V důsledku ekonomického růstu a stabilizace demokracie se ČR stává cílovou zemí pro
migrující pracovníky. Cizinci jsou potřeba, aby zaplnily nedostatečnou nabídku české pracovní síly, a mají také potenciál pomoci řešit tzv. nová sociální rizika. Nová rizika se však
mohou objevit jako důsledek sociálních procesů spojených s migrací, pokud migranti zůstávají neintegrovanou částí v hostitelské společnosti. Navíc sami migranti jsou ohrožení
rizikem, protože jsou na trhu práce marginalizovanou skupinou. Pro českou společnost i
pro imigranty je proto důležité, aby se rozvíjela účinná integrační politika, která posílí
pozitivní a eliminuje negativní dopady migrace. Až dosud ucelená a koordinovaná integrační politika v ČR chybí.
Deskriptory: ČR; pracovníci migrující; cizinci; integrace; zaměstnanost; kvalita pracovního života; trh práce; společnost; VÚPSV
59
CHUDÍ
mezinárodní
Are the poor socially integrated? The link between poverty and social support in different
welfare regimes.[Jsou chudí sociálně integrovaní? Spojení mezi chudobou a sociální podporou v rozdílných sociálních režimech.] / BŐHNKE, Petra
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 2 (2008), s. 133-150.:obr.,tab.,-lit.
Článek se zabývá souvislostí mezi chudobou a sociální integrací v zemích charakterizovaných rozdílnými ekonomickými, kulturními a sociálními režimy. Cílem autora je určit, zda
hmotné znevýhodnění zvyšuje pravděpodobnost sociální dezintegrace (akumulace) nebo
zda chudí mohou počítat s poskytnutím větší podpory (kompenzace). Dále autor zkoumá
podmínky, které hmotnou a sociální dezintegraci akumulují.
angl. résumé
Deskriptory: Mezinárodní; chudí; chudoba; integrace; stát sociální
60
EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
SRN
Corporate Citizenship. Die Renaissance unternehmerischen Engagements.[Corporate Citizenship. Renesance podnikové angažovanosti .] / BACKHAUS-MAUL, Holger - BIEDERMANN, Christiane - NÄHRLICH, Stefan - POLTERAUER, Judith
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 203-205.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate Citizenship" (společenská
angažovanost podniků). Mezinárodní debata o společenském významu podniků. Nová
role podniků v občanské společnosti; dobrovolná angažovanost podniků. Hospodářská
činnost jako prvotní cíl; společenská angažovanost (hledání místa ve společnosti) jako
druhotný cíl. Podniky jako nový aktér v občanské společnosti. Formy dobrovolné pomoci
podniků (např.sponzorské věcné nebo finanční dary).
Res. v něm.
Deskriptory: SRN; podniky malé a střední; politika sociální; financování; společnost; činnost dobrovolná
SRN
Gute Geschäfte. Wenn Unternehmen mit Verantwortung handeln, gewinnen alle.[Dobré
obchody. Když jednají podniky s odpovědností, získají všichni.] / RIESS, Birgit - PLACKE,
Gerd
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 206-209.:obr., -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate citizenship". Činnost a
smysl Bertelsmannovy nadace - podpora společenské angažovanosti podniků v Německu.
Iniciativa "Podniky pro region". Vytváření projektů, ve kterých dochází ke spolupráci angažujících se podniků a potřebných neziskových organizací. Nutnost spolupráce (úspěšné
podniky potřebují zdravou společnost a naopak). Velká různorodost projektů angažujících
se podniků; různé zaměření (problémová mládež, migranti, postižení, oblast vzdělávání
apod.). Závislost na velikosti podniku, na výši uvolněných financí. Různé formy spolupráce podniků a neziskových organizací (nejen finanční). Formy sjednávání spolupráce (organizování "trhu" příležitostí pro angažující se podniky).
Res. v něm.
Deskriptory: SRN; podniky malé a střední; politika sociální; financování; společnost; nadace; projekty; organizace neziskové; činnost dobrovolná
SRN
Gemeinsam engagiert. Praktische Erfahrungen mit Corporate Citizenship in Mitteldeutschland.[Společné angažování se. Praktické zkušenosti s "Corporate Citizenship" ve
středním Německu.] / STURM, Ellen - EBERT, Olaf
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 210-212.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate citizenship" (společenská
angažovanost podniků). Nová role podniků ve společnosti. Navázání kooperace mezi ekonomickým sektorem a třetím sektorem. Zkušenosti z projektů spolupráce mezi hospodářskými podniky a veřejně prospěšnými organizacemi v Halle a okolí. Formy spolupráce.
Hodnocení spolupráce mezi podniky a veřejně prospěšnými organizacemi.
Res. v něm.
Deskriptory: SRN; podniky malé a střední; politika sociální; financování; společnost; organizace neziskové; činnost dobrovolná; projekty; regiony
61
Dánsko
"Es betrifft uns alle !" Soziale Verantwortung von Unternehmen in Dänemark zielt vor
allem auf den Arbeitsmarkt.["Týká se to nás všech !" Sociální odpovědnost podniků se v
Dánsku zaměřuje především na trh práce.] / KUNZE, Martin
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 213-215.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate Citizenship" (společenská
angažovanost podniků). Představení dánského "Corporate-Social-Responsibility-Modell".
Projekt "Es betrifft uns alle !", ve kterém byly podniky vybídnuty k řešení problému trhu
práce. Zavedení "Inclusive Labor Market Strategy". Cíl opatření: plná zaměstnanost, minimální nezaměstnanost, prevence sociálního vyloučení. Role organizací "Partnership for
Social Cohesion".
Res. v něm.
Deskriptory: Dánsko; podniky malé a střední; projekty; stát sociální; politika zaměstnanosti; vyloučení sociální; nezaměstnanost; zaměstnanost; trh práce; organizace neziskové
V. Británie
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft als Unternehmensstrategie. Zum Stand von
"Corporate Social Responsibility" in Grossbritannien.[Odpovědnost vůči společnosti jako
podniková strategie. K postavení "Corporate Social Responsibility" ve Velké Británii.] /
BEHLING, Felix
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 216-218.:obr., -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate Citizenship" (společenská
angažovanost podniků). Mezinárodní debata o společenském významu podniků. Nová
role podniků ve společnosti. Hospodářská činnost jako prvotní cíl; společenská angažovanost (hledání místa ve společnosti) jako druhotný cíl. Podniky jako nový aktér v občanské
společnosti. "Corporate Social Responsibility" ve Velké Británii. Porovnání s Německem, s
USA.
Res. v něm.
Deskriptory: V. Británie; SRN; podniky malé a střední; organizace neziskové; stát sociální
SRN
Unternehmensengagement im deutschen Bildungssystem.[Angažovanost podniků v německém vzdělávacím systému.] / FRIEDRICH, Peter
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 219-221.: -lit.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate Citizenship" (společenská
angažovanost podniků). Debata o společenském významu podniků. Nová role podniků ve
společnosti. Historie Corporate Citizenship. Využití Corporate Citizenship v německém
vzdělávacím systému. Příklad duálního vzdělávací systému v Německu, kdy dochází ke
kooperaci mezi hospodářskými podniky a vzdělávacími institucemi. Cílem kooperace je
příprava kvalifikovaných absolventů, připravených na svět práce.
Res. v něm.
Deskriptory: SRN; podniky malé a střední; politika sociální; financování; společnost;
školství; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; systém
SRN
Kooperationen
sind
Tauschgeschäfte.
Wie
man
Unternehmen
als
Partner
gewinnt.[Kooperace coby výměnné obchody. Jak získat podnik jako partnera.] / REUTHER, Helene
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 226-228.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate Citizenship" (společenská
angažovanost podniků). Podniky jako nový aktér v občanské společnosti. Podpora spolupráce mezi organizacemi a podniky; nutnost nalezení vzájemné prospěšnosti. Postup při
62
hledání a výběru potenciálních sponzorů (závislost na velikosti, umístění, odvětví podniků
atd.). Nutnost pečlivé přípravy, správného "načasování", nabídnutí vhodné "návnady".
Postup při navazování kontaktů (osobních, písemných, telefonických). Motivy a strategické cíle angažujících se podniků (snaha o zviditelnění).
Res. v něm.
Deskriptory: SRN; podniky malé a střední; politika sociální; financování; společnost; organizace neziskové; činnost dobrovolná; projekty
SIG: uložené 972
EU; mezinárodní
Key figures on Europe ľ 2009.[Klíčová čísla o Evropě ľ 2009.]
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 225
s. - ISBN 978-92-79-11056-6.
Publikace poskytuje soubor klíčových dat o EU. Údaje jsou obecně uváděny za celou EU
(EU-27), euro-zónu a členské země, pokud jsou údaje dostupné i za kandidátské země,
EFTA země, Japonsko a USA. Prezentace sleduje 9 statistických témat databází Eurostatu: ekonomika a finance; populace a sociální podmínky; průmysl, obchod a služby; zemědělství, lesnictví a rybářství; mezinárodní obchod; doprava; životní prostředí a energie; věda a technologie; regionální statistiky. Údaje jsou většinou za rok 2006 nebo
2007.
Staženo z Internetu 19.2.2009 –
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-08-001/EN/KS-EI-08-001EN.PDF (published: 29 January 2009)
Deskriptory: EU; Mezinárodní; ekonomika; ukazatele; statistika; HDP; produktivita práce; ceny; daně; pojistné; demografie; struktura populace; migrace; vzdělanost; vzdělávání celoživotní; péče zdravotní; zaměstnanost; nezaměstnanost; trh práce; příležitosti
pracovní; práce netypická; příjmy; příjmy nízké; mzda minimální; výdaje-domácnosti;
chudoba; ochrana sociální; výdaje sociální; zdroje lidské; regiony
PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Řecko; Španělsko; Nizozemí; V. Británie
Dealing with older workers in Europe: A comparative survey of employers´ attitudes and
actions.[Zacházení se staršími pracovníky v Evropě: Srovnávací šetření postojů a akcí
zaměstnavatelů.] / VAN DALEN, Hendrik P. - HENKENS, Kéne - SCHIPPERS, Joop
In: Journal of European Social Policy. - Roč.19, č. 1 (2009), s. 47-60.: -lit.
Článek se zabývá postoji zaměstnavatelů a jejich aktivitami pokud jde o postavení starších pracovníků. Provedený srovnávací výzkum u zaměstnavatelů ve čtyřech evropských
zemích (Spanělsko, Řecko, Nizozemí a Spojené království) se zabýval očekáváními zaměstnavatelů pokud jde o stárnutí pracovní síly, produktivitu starších pracovníků a jejich
nábor a setrvání v zaměstnání.
angl. résumé
Deskriptory: Řecko; Španělsko; Nizozemí; V. Británie; zaměstnavatelé; pracovníci starší;
šetření; zdroje lidské; mzdy; diskriminace pracovní; podmínky zaměstnání
63
EU
Digest.[Přehled.] / BARBIER, Cécile - GHAILANI, Dalila
In: Journal of European Social Policy. - Roč.19, č. 1 (2009), s. 79-89.: -lit.
Stálá rubrika informující o nejnovějších událostech a opatřeních v sociální oblasti v EU.
Rubrika je členěna do těchto tématických celků: 1. Zaměstnanost a sociální politika. 2.
Občanství. 3. Budoucnost Unie. 4. Rovnost příležitostí, odstranění diskriminace. 5. Pracovní podmínky. 6. Zdravotní péče a veřejné zdravotnictví. 7. Sociální partneři a sociální
dialog. 8. Odkazy.
Deskriptory: EU; zaměstnanost; politika sociální; rovnost; diskriminace; podmínky pracovní; péče zdravotní; zdravotnictví; dialog sociální; vyjednávání kolektivní; konference
SIG: uložené 962
ČR
Main features of the public employment service in the Czech Republic.[Hlavní rysy veřejných služeb zaměstnanosti v České republice.] / Kalužná, Daniela
Paris: OECD - DELSA, 2008. - 55 s.
Zpráva dokumentuje hlavní rysy veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) v České republice. Zaměřuje se na kontakty s uchazeči o zaměstnání, podmínky nároku na dávky a jejich vymáháním, umisťování uchazečů na volná pracovní místa a programy trhu práce.
První část popisuje institucionální strukturu VSZ a veřejné výdaje na jejich fungování. 2.
část poskytuje údaje o pracovní náplni a vytížení VSZ. 3. část popisuje dávky pojištění v
nezaměstnanosti a další část dávky sociální pomoci.
Staženo z Internetu 20.1.09 - http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/Linkto/delsaelsa-wd-sem(2008)11 - (published: 09 December 2008)
Deskriptory: ČR; služby zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; dávky; podmínky nároku; poradenství pracovní; výdaje; financování; politika zaměstnanosti
SIG: uložené 966
mezinárodní
Global Wage Report 2008/09. Minimum wages and collective bargaining: Towards policy
coherence.[Globální zpráva o mzdách 2008/09. Minimální mzdy a kolektivní vyjednávání:
K politice koherence.]
Geneva: International Labour Office, 2008. - 106 s. : příl. - ISBN 978-92-2-121499-1.
Zpráva je rozdělena do 3 částí. 1. část poskytuje souhrnný přehled hlavních trendů v
oblasti průměrných mezd a distribuce mezd. Pokrývá období 1995-2007. 2. část publikace je vždy věnována speciálnímu tématu, toto vydání se zaměřuje na minimální mzdy a
kolektivní vyjednávání ľ dva hlavní instituty trhu práce ovlivňující mzdy. Nejprve uvádí
některé statistické údaje o těchto institutech, které potvrzují, že došlo k oživení minimální mzdy a dokumentují změny v pokrytí kolektivním vyjednáváním. Statistická analýza
potom ukazuje, že mzdové politiky mají významný pozitivní dopady na mzdové výsledky:
zatímco kolektivní vyjednávání redukuje celkovou mzdovou nerovnost a zajišťuje silnější
propojení mezi ekonomickým růstem a průměrnými mzdami, minimální mzdy mohou
redukovat nerovnost ve spodní polovině pracovního trhu. Zpráva poskytuje některá konkrétní doporučení jak konstruovat minimální mzdy, aby zcela "nezaplnily" kolektivní vyjednávání. 3. část prezentuje konkrétní politická doporučení a identifikuje klíčové otáz
ky pro další výzkum. Statistická příloha.
Staženo z Internetu 10.2.2009 –
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/globalwagereport.pdf
Deskriptory: Mezinárodní; MOP; mzdy; vyjednávání kolektivní; mzda minimální; mzda
průměrná; diferenciace; situace ekonomická; ukazatele; produktivita práce; rovnost;
gender; statistika
64
SIG: uložené 963
SR
Main features of the public employment service in the Slovak Republic.[Hlavní rysy veřejných služeb zaměstnanosti ve Slovenské republice.] / Kalužná, Daniela
Paris: OECD - DELSA, 2008. - 55 s.
Zpráva dokumentuje hlavní rysy veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) v České republice. Zaměřuje se na kontakty s uchazeči o zaměstnání, podmínky nároku na dávky a jejich vymáháním, umisťování uchazečů na volná pracovní místa a programy trhu práce.
První část popisuje institucionální strukturu VSZ a veřejné výdaje na jejich fungování. 2.
část poskytuje údaje o pracovní náplni a vytížení VSZ. 3. část popisuje dávky pojištění v
nezaměstnanosti a další část dávky sociální pomoci.
Staženo z Internetu 20.1.09 - http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/Linkto/delsaelsa-wd-sem(2008)9 - (published: 28 November 2008)
Deskriptory: SR; služby zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; pomoc sociální; dávky; podmínky nároku; poradenství pracovní; výdaje; financování; politika zaměstnanosti
SIG: uložené 965
mezinárodní
Long Time-Series for Public Expenditure on Labour Market Programmes.[Dlouhodobé časové řady veřejných výdajů na programy trhu práce.] / GRUBB, David - PUYMOYEN, Agnes
Paris: OECD - DELSA, 2008. - 116 s. : příl.
Soubor dat o veřejných výdajích na programy trhu práce v zemích OECD od poloviny 80.
let. Pro většinu členských zemí jsou data dostupná ve shodném rozsahu definic a klasifikačním systému pro referenční období 1985-2002.
Staženo z Internetu 21.1.09 - http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/linkto/DELSAELSA-WD-SEM(2008)10 (published: 21 November 2008)
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; politika zaměstnanosti; trh práce; služby zaměstnanosti; vzdělávání-výcvik; nezaměstnaní; zaměstnávání podporované; mládež; postižení;
zab. v nezaměstnanosti; financování; výdaje
SIG: 5271
ČR
Immigrant Workers in the Czech Republic: guest workers or new members of society?[Imigrující pracovníci v České republice: hostující pracovníci nebo noví členové společnosti?] / RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
In: Economic & Social Challenges and Problems, 2008 : International Conference, Tirana, 11-13 December 2008. Volume 1. - Tirana : University of Tirana, 2008. - s. 349365. - ISBN 978-99943-45-94-6.
V důsledku ekonomického růstu a stabilizace demokracie se ČR stává cílovou zemí pro
migrující pracovníky. Cizinci jsou potřeba, aby zaplnily nedostatečnou nabídku české pracovní síly, a mají také potenciál pomoci řešit tzv. nová sociální rizika. Nová rizika se však
mohou objevit jako důsledek sociálních procesů spojených s migrací, pokud migranti zůstávají neintegrovanou částí v hostitelské společnosti. Navíc sami migranti jsou ohrožení
rizikem, protože jsou na trhu práce marginalizovanou skupinou. Pro českou společnost i
pro imigranty je proto důležité, aby se rozvíjela účinná integrační politika, která posílí
pozitivní a eliminuje negativní dopady migrace. Až dosud ucelená a koordinovaná integrační politika v ČR chybí.
Deskriptory: ČR; pracovníci migrující; cizinci; integrace; zaměstnanost; kvalita pracovního života; trh práce; společnost; VÚPSV
65
mezinárodní
An equilibrium analysis of the gender wage gap.[Analýza vyváženosti rozdílu ve mzdách
jednotlivých pohlaví.] / CHICHILNISKY, Graciela - HERMANN FREDERIKSEN, Elisabeth
In: International Labour Review. - Roč.147, č. 4 (2008), s. 297-320.:obr.,tab.,-lit.
Cílem článku je navrhnout teorii, která by objasnila přetrvávání rozdílů ve mzdách mezi
muži a ženami v moderních společnostech a studovat jejich sociální vlastnosti.
angl.résumé
Deskriptory: Mezinárodní; mzdy; ženy; muži; rovnost; práce-ženy; rodina; sladění pracovního a rodinného života
mezinárodní; z. rozvojové
Informal employment: Two contested policy issues.[Neformální zaměstnanost: Dva sporné politicé problémy.] / KUCERA, David - RONCOLATO, Leanne
In: International Labour Review. - Roč.147, č. 4 (2008), s. 321-348.:obr.,tab.,-lit.
Článek se zabývá dvěma spornými problémy, které mají klíčový význam pro politiku:
formálními pracovními předpisy, jako příčinou neformální práce, a tzv. "dobrovolnou"
neformální prací. Autoři uvádějí teoretický přehled obou problémů a extensivní přehled
empirických studií o vlivu formálních pracovních předpisů na neformální práci. Závěr
článku poukazuje na význam čtyř cílů ILO v oblasti důstojné práce pro neformální práci a
ekonomický rozvoj. Zvláštní důraz kladou autoři na význam organizování pracovníků v
neformální ekonomice a na jeho potenciál pro tuto oblast.
angl.résumé
Deskriptory: Mezinárodní; práce netypická
mezinárodní
A strategic approach to labour inspection.[Strategický přístup k inspekci práce.] / WEIL,
David
In: International Labour Review. - Roč.147, č. 4 (2008), s. 349-375.:obr.,tab.,-lit.
angl.résumé
Deskriptory: Mezinárodní; inspekce práce
mezinárodní
International labour standards: Recent developments in complementarity between the
international and national supervisory systems.[Mezinárodní pracovní standardy: Poslední
vývoj v komplementaritě mezi mezinárodními a národními systémy dozoru.] / GRAVEL,
Eric - DELPECH, Quentin
In: International Labour Review. - Roč.147, č. 4 (2008), s. 403-415.: -lit.
angl.résumé
Deskriptory: Mezinárodní; standardy pracovní; kontrola
Rusko
Rasporjaženije Pravitělstva Rossijskoj Feděracii ot 15 avgusta 2008 g. No 1193-r. Koncepcija dějstvij na rynke truda na 2008-2010 gody.[Nařízení vlády Ruské federace
č.1193-r z 15.srpna 2008. - Koncepce působení na trhu práce v letech 2008-2010.]
In: Bjulleteň trudovogo i socialnogo zakonodatelstva Rossijskoj Federacii. - Roč. 610,
částka/č. 10(2008),s.114-124.
Deskriptory: Rusko; trh práce; koncepce budoucí
66
SIG: uložené 969
EU
Europe at work: Better life and opportunities for all. Four-year work programme 20092012.[Evropa v práci: Lepší život a příležitosti pro včechny. Čtyřletý pracovní program
2009-2012.]
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2009. - 19 s.
Výzkumné aktivity a zprávy Eurofondu v období 2009-2012 budou úzce spojeny s evropskými politickými reakcemi na hlavní hnací nástroje změn, analyzování a předvídání jejich dopadů na životní a pracovní podmínky. Eurofond bude využívat své experty v oblasti
pracovních podmínek, industriálních vztahů, životních podmínek a prognózování a řízení
změn, bude pokračovat výzkum v těchto oblastech. Výzkumné aktivity pro období 200912 jsou seskupeny do 3 širokých oblastí: růst zaměstnanosti a nabídka práce na měnícím
se trhu práce; více a lepší pracovní místa a vyšší produktivita prostřednictvím partnerství; podpora sociálního začleňování a udržitelné sociální ochrany.
Staženo z Internetu 19.2.2009 –
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0906.htm (published: 20 January, 2009)
Deskriptory: EU; politika zaměstnanosti; trh práce; podmínky pracovní; kvalita pracovního života; vztahy industriální; organizace práce; flexicurity; vyloučení sociální; integrace;
úroveň životní; výzkum
SIG: uložené 971
mezinárodní
Global Employment Trends - January 2009.[Globální trendy zaměstnanosti - leden 2009.]
Geneva: International Labour Office, 2009. - 52 s. : příl. - ISBN 978-92-2-122047-3.
Přehled ekonomických událostí, které utvářejí výsledky trhu práce. Analýza posledního
vývoje na trhu práce, založená na dostupných informacích. Zvláštní sekce je věnována
projekcím ukazatelů trhu práce pro r. 2008 a 2009. Statistické přílohy.
Staženo z Internetu 19.2.2009 - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_101461.pdf (published: 28 January
2009)
Deskriptory: Mezinárodní; MOP; zaměstnanost; trh práce; nezaměstnanost; příležitosti
pracovní; situace ekonomická; krize ekonomická; statistika
EU
The uneven impact of the European Employment Strategy on member states´employment policies: a comparative analysis.[Nerovnoměrný dopad Evropské strategie zaměstnanosti na politiky zaměstnanosti členských zemí: srovnávací analýza.] / MAILAND, Mikkel
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 353-365.:tab., -lit.
Článek shrnuje výsledky komparativní studie o přímých dopadech Evropské politiky zaměstnanosti na politiku zaměstnanosti ve čtyřech členských zemích (Dánsko, Británie,
Španělsko, Polsko), které představují různé modely trhu práce a sociálního státu.
Deskriptory: EU; politika zaměstnanosti; Dánsko; Polsko; Španělsko; V. Británie; harmonizace; zákonodárství; výzkum
EU
Digest.[Přehled.] / BARBIER, Cécile - BAETEN, Rita - de la PORTE , Caroline - GHAILANI,
Dalila
In: Journal of European Social Policy. - Roč.18, č. 4 (2008), s. 393-407.: -lit.
Pravidelná rubrika obsahuje informace o událostech a nařízeních na úrovni EU z následujících tématických okruhů: Zaměstnanost a sociální politika. Azylová a imigrační politika.
Budoucnost EU (Ratifikace Lisabonské smlouvy). Rovné příležitosti a diskriminace na pra-
67
covišti. Pracovní podmínky. Zdravotní péče (Nařízení o poskytování přeshraniční zdravotní péče). Sociální partneři a sociální dialog.
Deskriptory: EU; zab. sociální; zaměstnanci; pracovníci; politika sociální; politika migrační; podmínky pracovní; práce-cizinci; rovnost; diskriminace pracovní; péče zdravotní;
dialog sociální; dohody
PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
EU
Overview of SYSDEM experts´national articles on lifelong learning and skills development: a review of trends and policies with a particular focus on gender and age.[Přehled
článků národních expertů SYSDEM o celoživotním vzdělávání a zvyšování kvalifikace:
zpráva o trendech a politikách se zvláštním zaměřením na gender a věk.]
In: European Employment Observatory Review. - č. Autumn 2007 (2008), s. 3189.:obr.,tab.,-lit.
Soubor článků mapuje situaci v oblasti celoživotního vzdělávání ve 27 zemích EU, Chorvatsku, Turecku a Norsku. Statistická data ilustrují trendy v účasti dospělých osob (mužů
a žen ve věku 25-64 let) v celoživotním vzdělávání, popisují překážky na cestě k realizaci
celoživotního vzdělávání a hodnotí kvalitu, význam a pozitivní dopady vzdělávání pro jednotlivce, firmy a celou ekonomiku. Rozvoj strategií celoživotního vzdělávání na národních
úrovních.
Deskriptory: EU; vzdělávání celoživotní; kvalifikace odborná; vývoj; skupiny věkové;
gender; výzkum; statistika
SRN
"Ausbilden heisst Zukunft gewinnen". / BREISACHER, Samuel
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 222-223.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate Citizenship" (společenská
angažovanost podniků). Debata o společenském významu podniků. Nová role podniků ve
společnosti. Nové projekty. Spolupráce škol a podniků (vytváření školících míst). Vytváření databanky školících míst.
Res. v něm.
Deskriptory: SRN; podniky malé a střední; projekty; vzdělávání-výcvik; úřady práce;
politika zaměstnanosti
SRN
Jugendliche in den Beruf begleiten. Das Kooperationsprojekt "CORA - Coaching Richtung
Ausbildung" bringt Schule und Wirtschaft zusammen.[Doprovázení mladých lidí do práce.
Kooperační projekt "CORA - Coaching Richtung Ausbildung" svádí dohromady školu a
hospodářství.] / KRAFT, Susanne
In: Blätter der Wohlfahrtspflege. - Roč.155, č. 6 (2008), s. 2224-225.
Součást monotematického čísla časopisu s názvem "Corporate Citizenship" (společenská
angažovanost podniků). Projekt "CORA": jde o tříleté intenzivní "doprovázení" žáků a
žákyň při hledání pracovního uplatnění. Vzájemné osočování rodičů, škol a podniků za
špatnou přípravu dětí na vstup do práce. V rámci projektu dochází k intenzivnímu dohledu a poradenství, a to ze strany zkušených dospělých "mentorů". Spolupráce podniků,
škol, "mentorů", samotných mladých lidí. Význam projektu pro všechny zúčastněné. Financování projektu.
Res. v něm.
Deskriptory: SRN; podniky malé a střední; projekty; vzdělávání-výcvik; financování; poradenství pracovní; politika zaměstnanosti
68
SIG: uložené 968
EU
Women managers and hierarchical structures in working life.[Ženy manažerky a struktury hierarchie v pracovním životě.] / Lyly-Yrjänäinen, Maija - Fernández Macías, Enrique
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2009. - 31 s.
Zpráva detailněji analyzuje stávající situaci a překážky, kterým musí čelit ženy na cestě
do vrcholných manažerských pozic. Nejdříve zkoumá, co říká literatura o kariérách manažerek, potom uvádí přehled existujících evropských dat o ženách v manažerských pozicích v EU a pokouší se prozkoumat potenciální dopad pohlaví nadřízeného na pracovní
podmínky.
Staženo z Internetu 19.2.2009 –
(published:
09
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08103.htm
February, 2009)
Deskriptory: EU; manažeři; ženy; kariéra profesionální; gender; podmínky pracovní;
kvalita pracovního života; perzekuce na pracovišti
OBYVATELSTVO, MIGRACE
EU
Housing as a human right in Europe.[Bydlení v Evropě, jako lidské právo.] / MIKKOLA,
Matti
In: European Journal of Social Security. - Roč.10, č. 3 (2008), s. 249-294.:tab., -lit.
Autor analyzuje ve světle standardů o lidských právech uplatňování práva na bydlení v
Evropě. Zvláštní pozornost věnuje příslušným ustanovením Evropské sociální charty a
Evropské úmluvy o lidských právech. - Úvod. Situace a trendy. Právní zdroje a definice
pojmů. Povaha práv. Právo na standardní byldení. Dostupnost. Náležité standardy. Plné
krytí. Dohled a opravné prostředky. Boj proti bezdomovectví. Prevence a omezení bezdomovectví. Dostupnost. Podpora nákupu obydlí. Levné bydlení. Kompenzace nákladů
na bydlení. Precedenční právo podle č. 31 ESC. Rovnost. Odstranění diskriminace. Rovné
příležitosti. Závěry.
angl. résumé
Deskriptory: EU; bydlení; práva lidská; standardy; bezdomovci; bydlení sociální; příspěvek na bydlení; definice; rovnost; skupiny etnické; diskriminace; kompenzace
SIG: uložené 970
mezinárodní
Territorial dynamics in Europe: Trends in population development.[Teritoriální dynamika
v Evropě: Trendy ve vývoji populace.]
Luxembourg: ESPON 2013 Programme, 2008. - 15 s. - ISBN 978-2-9599669-8-9.
Cílem prvního čísla je poskytnout stručnou informaci o důležitých nových faktech, vztahujících se k dynamice vývoje populace a migrace v Evropě a jejích regionech. Evropský
demografický vývoj vykazuje řadu pozitivních trendů, které mohou přispět k pozitivnímu
regionálnímu vývoji. Teritoriální model však není výhodný ve všech částech Evropy a
všech typech regionů. 1. část ukazuje evropskou typologii regionů s ohledem na celkové
populační změny. Tato typologie kombinuje přirozené populační změny a čistou migraci.
Na základě toho lze ukázat demografickou situaci různých evropských regionů a jejich
profily s ohledem na populační vývoj. 2. část porovnává přirozený populační a migrační
vývoj v období 1996-1999 a 2001-2005. Jsou analyzovány rozdíly ročních změn a teritoriální trendy. 3. část se zamýšlí nad populačním vývojem a migrací ve vztahu k měst-
69
ským a venkovským oblastem. Poslední část se zabývá výhledem na populační vývoj do
r. 2030 s ohledem na stárnutí evropské populace, zamýšlí se nad 13 klíčovými body, kt
eré jsou významné pro politiky z hlediska regionální konkurenceschopnosti a teritoriální
koheze.
Staženo z Internetu 19.2.2009 –
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/2175/2176/2177/fi
le_5330/espon_territorial_observation_no1_211108.pdf (published: 14 January 2009)
Deskriptory: Mezinárodní; demografie; migrace; regiony; stárnutí; ukazatele; statistika;
vývoj
70
NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
•
SIG: 5272
ČR
Demografická příručka 2007.
Praha,ČSÚ 2008. - CD ROM
Deskriptory: ČR; demografie; populace ekonomicky aktivní; struktura populace; bydlení;
domácnosti; sňatečnost; rozvody; porodnost; úmrtnost; interrupce; regiony; Mezinárodní; CD
•
SIG: 5270
EU; mezinárodní
Moving in Europe.Your social security rights.
Luxembourg,Office for Official Publications of the European Communities 2008. - CD
ROM. - ISBN 92-79-02457-4.
Deskriptory: EU; Mezinárodní; práva sociální; zab. sociální; migrace; systém; CD
•
SIG: 5287
ČR
Život žen a mužů.Analýza dat z publikace Zaostřeno na ženy a muže 2008 a vybraných
informací ze šetření SILC.
Praha,ČSÚ 2009. - 23 s.. - ISBN 978-80-250-1902-3.
Deskriptory: ČR; ženy; muži; struktura populace; důchodci; důchody-výše; zab. důchodové; domácnosti-důchodci; příjmy-domácnosti; důchod invalidní; důchod starobní
•
SIG: 5288
mezinárodní; EU
Migration, Work and Citizeship in the Enlarged European Union. / Currie, Samantha
Farnham,Ashgate 2008. - 238 s.. - ISBN 978-0-7546-7351-4.
Law and Migration
Deskriptory: EU; Mezinárodní; migrace; pracovníci migrující; práce-cizinci; trh práce;
politika migrační
•
SIG: 5289
V. Británie
Demanding Sex: Critical Reflections on the regulation of Ppropstitution. / Munro, Vanessa
E. [EDI] - Della Giusta, Maria
Aldershot,Ashgate 2008. - 204 s.. - ISBN 978-0-7546-7150-3.
Deskriptory: V. Británie; prostitutky
•
SIG: 5290
EU; mezinárodní
Gender and the Open Method of Coordination.Perspectives on Law, Governance and
Equality in the EU. / Beverodge, Fiona [EDI] - Velluti, Samantha [EDI]
Aldershot,Ashgate 2008. - 212 s.. - ISBN 978-0-7546-7343-9.
Deskriptory: Mezinárodní; EU; rovnost; diskriminace pracovní; ženy; zákonodárství; dohody; gender; práce-ženy; c-Fischlová, Drahomíra; politika sociální; vyloučení sociální;
sladění pracovního a rodinného života
71
•
SIG: 5291
ČR
Sociální exkluze na lokální úrovni. / Mareš, Petr - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Praha,VÚPSV 2008. - 77 s.. - ISBN 978-80-7416-014-1.
Deskriptory: ČR; vyloučení sociální; integrace; regiony; trh práce; nepřizpůsobení; bydlení; VÚPSV
•
SIG: 5292
mezinárodní
Už je tady KRIZE.
Praha,Sondy 2009. - 82 s.. - ISBN 978-80-86846-28-6.
Pohledy; 1/2009
Deskriptory: krize ekonomická; Maďarsko; odbory; inflace; ekonomika; půjčky
•
SIG: 5293
ČR
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady k 1. 1. 2009. / Ženíšková, Marta
Olomouc,ANAG 2009. - 135 s.. - ISBN 978-80-7263-508-5.
Deskriptory: ČR; pojistné; zab. sociální; politika zaměstnanosti; zab. důchodové; zab.
nemocenské; zaměstnavatelé; zaměstnanci; samostatní; základ vyměřovací; zákonodárství
•
SIG: 5295
ČR
Kraje České republiky 2007.
Praha,ČSÚ 2008. - 148 s.. - ISBN 978-80-250-1903-0.
Deskriptory: ČR; kraje; statistika; demografie; struktura populace; populace ekonomicky
aktivní; nezaměstnanost; důchod starobní; staří; ústavy; mzdy
•
SIG: 5296
mezinárodní
Konkurenceschopnost ekonomiky.(Komparace zemí 10CE). / Slaný, Antonín a kol.
Brno,Masarykova univerzita 2008. - 403 s.. - ISBN 978-80-210-4725-9.
Deskriptory: Evropa střední a východní; Mezinárodní; ekonomika; konkurenceschopnost;
trh práce; politika sociální; demografie; migrace; produktivita práce; mzdy; ceny; vývoj
•
SIG: 5297
ČR
Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných. / Rozum, Jan - Kotulan, Petr - Tomášek, jan
Praha,Institut pro kriminologii a prevenci 2008. - 169 s.. - ISBN 978-80-7338-073-1.
Deskriptory: ČR; kriminalita; vězni propuštění; služba probační; výzkum; pracovníci sociální
72
•
SIG: 5298
ČR
Tranzitní program - prevence nezaměstnanosti absolventa. / Nechvátalová, Vladimíra
České Budějovice,Jihočeská univerzita 2008. - 115 s., 3 příl.
Disertační práce v oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky
dětí, dospělých a seniorů
Deskriptory: ČR; postižení mentálně; absolventi; přechod do zaměstnání; zaměstnávání
podporované; rehabilitace pracovní; práce sociální; metody; práce-postižení; nezaměstnanost; prevence
•
SIG: 5300
SRN
Migration und Integration.Aufenthaltsrecht, Migrations- und
Deutschland.
Berlin,Bundesministerium des Innern 2008. - 199 s.
Deskriptory: SRN; migrace; politika migrační; cizinci; integrace
Integrationspolitik
in
•
SIG: 5301
mezinárodní; EU
Biennial report on social services in general interest.
Luxembourg,Office for Official Publications of the European Communities 2008. - 59 s.. ISBN 978-92-79-09111-7.
Deskriptory: EU; služby sociální; péče dlouhodobá; pracovníci sociální; podmínky pracovní; zaměstnanost; péče zdravotní; výdaje sociální; péče sociální nestátní; prácepostižení; služby zaměstnanosti; kvalita sociálních služeb
73
ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU
ČR
770 milionů. Budou chybět? / ČABANOVÁ, Adéla - KRATOCHVÍL, Bedřich
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 27 (2.2.2009), s. 3.
Jak budou chybět v jednotlivých krajích finanční prostředky, věnované na regulační poplatky ve zdravotnictví.
Deskriptory: ČR; kraje; rozpočet; péče zdravotní; financování; denní tisk
mezinárodní
Svět zasáhla vlna mohutného propouštění. / LAVIČKA, Václav
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 22 (2.2.2009), s. 21.:obr., tab.
Souhrnná informace o propouštění a nezaměstnanosti ve světě z důvodu celosvětové
finanční krize.
Deskriptory: denní tisk; Mezinárodní; nezaměstnaní; pracovníci uvolňovaní; trh práce;
nezaměstnanost
ČR
Bez poplatku, aler o to dražší. / WALLEROVÁ, Radka
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 27 (2.2.2009), s. A1.
Popis situace, která vznikla v lékárnách v souvislosti se zrušením regulačních poplatků v
krajských zařízeních. Poradoxem je, že pacienti nemusí ušetřit, protože některé lékárny
zvyšují doplatky na maximální výši.
Deskriptory: ČR; denní tisk; léky; ceny; financování; zdravotnictví
ČR
Penzisté nemají slevu zadarmo. / ŠVEC, Petr
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 27 (2.2.2009), s. D3.:obr.
Informace týkající se nároku důchodců na levné jízdné v Praze a potřebných dokladech.
Deskriptory: ČR; denní tisk; důchodci; výhody
ČR
Rodiče by více míst v jeslích uvítali.
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 30 (2.5.2009), s. A4.
Rozhovor s ředitelkou Gender centra Lindou Sokačovou k otázce nedostatku jeslí, který
brání ženám s malými dětmi v nástupu do zaměstnání. Kritika zpochybňování požadavku
EU na zvýšení počtu míst v těchto zařízeních českou vládou. Poptávka po jeslích a faktory, které ji ovlivňují.
Deskriptory: ČR; denní tisk; zařízení předškolní
ČR
Lidí bez práce ubylo. Naposledy. / KOZÁKOVÁ, Pavla
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 28 (3.2.2009), s. 13,14.:tab.
Ve 4. čtvrtletí loňského roku klesla nezaměstnanost meziročně o 0,5 procentního bodu na
4,4 %. Jde zřejmě na delší dobu o poslední pokles. Míra nezaměstnanosti by se mohla
zvýšit až k 6 % a to bude znamenat větší náklady na podporu v nezaměstnanosti. Proti
nezaměstnanosti chce MPSV bojovat i zvýšenou činností úřadů práce. připravuje i další
opatření, která by měla finančně ulehčit podnikům (snížení sociálních odvodů za zaměstnance, legislativní podpora částečných úvazkú). Tab.: Nezaměstnanost v krajích (r. 2007
a 2008).
Deskriptory: ČR; nezaměstnanost; nezaměstnaní; výdaje sociální; politika zaměstnanosti; úřady práce; denní tisk; kraje
74
EU
Europarlament: Češi nutí ženy vzdát se zaměstnání. / ŠUPOVÁ, Tereza - ŠAFAŘÍKOVÁ,
Kateřina
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 29 (4.2.2009), s. 1,3.
Evropský parlament kritizuje český návrh, aby se v rámci EU zvážilo možné zrušení unijních cílů, týkajících se předškolní péče o děti !každé třetí dítě by mělo být v jeslích, 90 %
předškoláků by mělo navštěvovat jesle). Podle českého návrhu by mělo být na každé
zemi, jestli chce posílat děti do jeslí. Kritiku českého návrhu prosadili evropští zelení. Rodinná politika je přitom v kompetenci národních států. Ministr Nečas prosazuje názor, že
péče o dítě v prvních fázích života je lepší v rodině než v jeslích a českým cílem je ocenit
práci matek, které se starají o maléd ěti.
Deskriptory: EU; ČR; děti; zařízení předškolní; sladění pracovního a rodinného života;
politika populační; rodičovství; politika; denní tisk
ČR
Za jinými zeměmi zaostáváme. / KUBÁLKOVÁ, Pavla
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 29 (4.2.2009), s. 3.
Rozhovor s H. Haškovou ze Socilogického ústavu o péči o předškolní děti, jaké jsou podmínky skloubení rodinného a pracovního života. Nejednotný názor odborníků na tuto problematiku.
Deskriptory: ČR; děti; zařízení předškolní; sladění pracovního a rodinného života; denní
tisk
EU
Socialisté chtějí více dětí v jeslích. / ČÁPOVÁ, Hana
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 29 (4.2.2009), s. 3.
Spor mezi 4eskou republikou a EU ohledně výchovy malých dětí. Co prosazují Češi, co
kritizuje Evropský parlament.
Deskriptory: EU; ČR; děti; zařízení předškolní; politika populační; politika; denní tisk
ČR
Mateřská v roce 2009.
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 29 (4.2.2009), příl. Více peněz s. V.:tab.
Praktické informace o peněžité pomoci v mateřství. Výše peněžité pomoci v mateřství v r.
2009 podle hrubé měsíční mzdy.
Deskriptory: ČR; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; denní tisk
ČR
Krize drží lidi v práci. / LYSONĚK, Tomáš
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 29 (4.2.2009), s. B2.:obr.
Pokles výpovědí ze strany zaměstnance a pokles pracovních neschopnosti, vliv krize. Statistické údaje o počtech pracovních neschopností a počtech lidí, kteří zneužili neschopenku v letech 1993 - 2008.
Deskriptory: ČR; denní tisk; nemocnost; neschopnost pracovní; ukončení zaměstnání;
dovolená; statistika
75
ČR
Živnostníci mají šanci, že jim stát vrátí daně. / VLKOVA, Jitka
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 30 (5.2.2009), s. A1.
V rámci protikrizových kroků vláda uvažuje o vrácení daní živnostníkům za rok 2007 nebo odpuštění daní za r. 2008.
Deskriptory: ČR; denní tisk; samostatní; daně; výhody
ČR
Nová sleva na sociálním pojištění: až 700 měsíčně. / PATOČKOVÁ, Martina - MAŠEK, Jaroslav
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 30 (5.2.2009), s. B1, B3.
Informace o hlavních opatřeních, která doporučuje NERV k řešení situace českých firem
v krizi, mezi něž patří slevy na sociálním pojištění. Opatření by měla částečně chránit
před propouštěním až 70 % zaměstnanců s nižší než průměrnou mzdou. Vláda by mohla
na podporu vynaložit až 18 miliard Kč, o které by si tát snížil příjmy z odvodu na sociální
pojištění. Slevy na pojistném by měly platit zpětně už od počátku roku 2009. Tabulka:
Kolik uspoří firmy na zaměstnancích.
Deskriptory: ČR; denní tisk; zab. sociální; pojistné-výše; náklady práce; daně; zaměstnavatelé
ČR
Když nepřijde mzda. / LANGOVÁ, Dagmar
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 30 (5.2.2009), s. D1.
Zevrubná informace jak postupovat v případě, že zaměstnanec neobdrží výplatu. Postup
v situacích vzniklých z různých důvodů.
Deskriptory: ČR; denní tisk; insolvence; mzdy; právo pracovní
ČR
Jak je to s nemocenskou v letošním roce.
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 30 (5.2.2009), příl. s. V.
Praktické informace o nemocenské v r. 2009.
Deskriptory: ČR; zab. nemocenské; nemocenské; denní tisk
ČR
EU chce v Česku více jeslí. / WALLEROVÁ, Radka
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 30 (5.2.2009), s. A4.:obr.
Podle stanoviska EU by měla třetina nejmenších dětí mít možnost chodit do jeslí či podobných zařízení. Situace v ČR se tomuto číslu ani vzdáleně neblíží, a proto je EU kritizována. Podle ministra sociálních věcí P. Nečase rodiče o jesle příliš nejeví zájem, takže
některé jesle byly i zrušeny. Do vlády podle jeho sdělení míří návrhy, které jsou mnohem
pružnější a ještě letos by kromě jeslí měly vznikat i miniškolky nebo by děti mohly za
úplatu hlídat jiné matky. Ministerstvo rovněž hodlá motivovat zaměstnavatele k přispívání matkám na hlídání dětí. Názor socioložky H. Haškovi na problematiku zájmu o jesle a
dále stanovisko několika matek k této problematice. Grafy: Počet narozených dětí v prvních třech čtvrtletích (2008); Věkové složení dětí (prosinec 2008 - odhad MF Dnes); Délka rodičovské dovolené (prosinec 2008).
Deskriptory: ČR; denní tisk; EU; zařízení předškolní; péče o pracovníky; práce-matky
76
ČR
Nejchudší důchodci platí nejdražší nájmy. / SOTONOVÁ, Jana
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 26 (6.2.2009), s. 4.:obr.
Z nejnovější studie o životě seniorů vyplývá, že regulované nájemné pro české důchodce
nefunguje. Skupina s nejnižšími příjmy zůstává v bytech s tržním nájemným.
Deskriptory: ČR; bydlení; staří; důchodci; ceny; denní tisk
ČR
Evropa trvá na svém: více jeslí. / BENEŠOVÁ, Petra
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 26 (6.2.2009), s. 4.:obr.
EU prosazuje, aby všechny členské země měly do roku 2010 jesle pro třetinu dětí do tří
let. Školky by měly mít místo pro 90 procent dětí. Česko však s takovým návrhem nesouhlasí a zejména neplánuje masivně investovat do otevírání nových jeslí pro nejmenší.
Deskriptory: ČR; zařízení předškolní; politika populační; EU; sladění pracovního a rodinného života; denní tisk
ČR
Lék proti recesi? Ulehčíme firmám, aby nepropouštěly. / NEČAS, Petr - ZÁMEČNÍK, Miroslav
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 31 (6.2.2009), s. A13.:obr.
Navrhované opatření, které by mělo pomoci firmám v období recese, a to sleva na odvodech sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Graf: Úleva firmám (slevy na sociálním
pojištění pro zaměstnavatele v závislosti na příjmu zaměstnance).
Deskriptory: ČR; denní tisk; krize ekonomická; pojistné; pojistné-výše; náklady práce;
zaměstnanost; koncepce budoucí; zaměstnavatelé
EU
Ministři podpořili více jeslí. / ŠUPOVÁ, Tereza
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 31 (6.2.2009), s. 2.
Na neformálním setkání ministři zemí EU pro rodinu odmítli revizi tzv. Barcelonských cílů,
podle kterých má být do příštího roku vybudována zařízení pro 33 % dětí do tří let a pro
90 % předškoláků, i když je zřejmé, že většina zemí tato kritéria neplní a plnit ani nebude.
Deskriptory: EU; zařízení předškolní; děti; konference; denní tisk
ČR
Už trpí i zdravotní pojištění. / ŠALANDA, Radek
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 31 (6.2.2009), s. 13.
Ekonomická krize dopadla i na zdravotní pojišťovny, které hlásí rekordní propady ve výběru pojistného. Proti předpokladům vybraly téměř o 20 % méně, firmám chybí peníze.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnavatelé; denní tisk
ČR
Výše mateřské: nižší, než ženy doufaly. / KREČ, Luboš
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 27 (9.2.2009), s. 4.:obr., tab.
Od ledna 2009 platí nový systém vypočítávání peněžité pomoci v mateřství, který pomohl
především ženám s nadprůměrnými příjmy. Novela se však týká pouze těch žen, které
odešly na mateřskou dovolenou v roce 2009. Ženy, které šly na mateřskou dovolenou
loni, nemají na vyšší dávky nárok. Ministerstvo slibuje, že se i těmto matkám přepočítají
vyplácené dávky podle nových redukčních pravidel. Tabulka. Tisícové rozdíly u mateřské
dovolené přiznané v roce 2008 a 2009.
Deskriptory: ČR; denní tisk; dovolená mateřská-dávky; dovolená mateřská; dávky; výše
77
ČR
Kdy smí firma propouštět. / LANGROVÁ, Dagmar
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 33 (9.2.2009), s. B6.
Kdy a za jakých podmínek mohou firmy propouštět zaměstnance. Kdy je nárok na odstupné. Co má obsahovat výpověď.
Deskriptory: ČR; denní tisk; ukončení zaměstnání; právo pracovní; pracovníci uvolňovaní
ČR
Švarcsystém pro každého. / BERÁNEK, Jan - JIRSOVÁ, Miroslava
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 28 (10.2.2009), s. 1 a 3.
Ministr práce Petr Nečas chce bojovat s ekonomickou krizí. Plánuje dočasné povolení práce na živnostenský list do konce roku 2011. Rozhovor s ministrem o tomto protikrizovém
opatření.
Deskriptory: ČR; krize ekonomická; politika zaměstnanosti; trh práce; denní tisk; flexibilita pracovní; samostatní; poměr pracovní
ČR
Lidí bez práce přibylo nejvíc v historii. / ZÁLUSKÝ, Jan
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 28 (10.2.2009), s. 2 a 3.:obr.
Počet nezaměstnaných byl v lednu 2009 nejvyšší od dubna roku 2007. Bez práce je už
více než 390 tisíc lidí a míra nazaměstnanosti dosáhla 6,8 procenta. Graf: Vývoj nezaměstnanosti od ledna 2008 podle regionů.
Deskriptory: ČR; denní tisk; nezaměstnaní; nezaměstnanost; vývoj; regiony; trh práce
ČR
Nezaměstnanost dramaticky roste.
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 34 (10.2.2009), s. 1,3.
Během uplynulého měsíce přibylo 46 tis. nezaměstnaných. Je to největší nárůst počtu
nezaměstnaných v celé historii ČR. Celorepubliková míra nezaměstnanosti dosáhla 6,8
% a její úroveň předčila očekávání. Kraje s nejvyšší nezaměstnaností.
Deskriptory: ČR; nezaměstnanost; nezaměstnaní; trh práce; kraje; denní tisk
ČR
Krize zasadila další úder - Míra nezaměstnanosti v Česku dramaticky vzrostla na 6,8 procenta.
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 34 (10.2.2009), s. 3.:obr.
Grafické vyjádření situace na českém trhu práce: míra nezaměstnanosti (1/09), počet
nezaměstnaných lidí (1/09), nárůst počtu nezaměstnanžch od prosince 2008, počet volných míst (1/09) v jednotlivých krajích. Vývoj míry nezaměstnanosti (1/08-1/09). Podniky a obory, kde se nejvíc propouští.
Deskriptory: ČR; trh práce; nezaměstnanost; nezaměstnaní; příležitosti pracovní; kraje;
statistika; denní tisk
ČR
Největší šanci mají dělníci. / MALÝ, Ondřej
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 34 (10.2.2009), s. 3.
Pracovní místa stále jsou, i když ne pro všechny nezaměstnané. V databázi úřadů práce
je necelých 70 tisíc volných míst. Které obory jsou podle personálních agentur stabilní a u
kterých registrují poptávku po nových zaměstnancích. Nejvíc pracovních míst nabízejí
úřady práce pomocným a nekvalifikovaným dělníkům. Firmy využijí zvýšenou nezaměstnanost ke zkvalitnění svého portfolia zaměstnanců.
Deskriptory: ČR; nezaměstnaní; příležitosti pracovní; úřady práce; denní tisk
78
ČR
Nejnižší inflace za dva roky. / FRANCOVÁ, Pavla
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 34 (10.2.2009), s. 14.:obr.
Inflace není v letošním roce problémem české ekonomiky. Ceny rostly v lednu nejpomaleji od března 2007. Ekonomové předpokládají, že inflace bude letos i nadále ustupuvoat.
Graf: Meziroční vývoj inflace (1/08-1/09).
Deskriptory: ČR; inflace; ceny; statistika; denní tisk
ČR
Krize zbrzdila růst cen. To může být i problém. / HEŘMANSKÝ, Pavel
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 28 (10.2.2009), s. 17.:obr.
Růst cen v lednu 2009 zpomalil na nejnižší úroveň od března 2007. Inflace meziročně
vzrostla jen o 2,2 procenta. Graf: Vývoj míry inflace v ČR od ledna 2008.
Deskriptory: ČR; denní tisk; ceny; vývoj; inflace; statistika
ČR
Lidí bez práce už bude přibývat zvolna. / VLKOVÁ, Jitka
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 34 (10.2.2009), s. A1.:obr.
Vysoký nárůst nezaměstnanosti v lednu 2009, předpokládaný mírnější vývoj v následujícím období. Graf: Nezaměstnanost v Česku (leden 2004 - leden 2009).
Deskriptory: ČR; denní tisk; krize ekonomická; nezaměstnanost; statistika; nezaměstnaní
ČR
Na úřadech práce je tlačenice. / VLKOVÁ, Jitka
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 34 (10.2.2009), s. B1.:obr., tab.
Vysoký nárůst nezaměstnanosti v lednu 2009. Oblasti nejvíce zasažené nezaměstnaností.
Předpokládaný další vývoj. Profese, o které je trvalý zájem. Tabulky a grafy ilustrující
vývoj nezaměstnanosti.
Deskriptory: ČR; denní tisk; krize ekonomická; nezaměstnanost; statistika; nezaměstnaní; příležitosti pracovní
ČR
"Cizinci, jděte, získáte bonus". / ŠPAČKOVÁ, Iva
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 34 (10.2.2009), s. B2.:obr.
Snaha o řešení problematiky ciznců, kteří v Česku přicházejí o práci: Program vlády na
podporu návratu propuštěných cizinců do vlasti. Omezení udělování dlouhodobých víz,
propad zájmu o zahraniční pracovníky. Grafy: Kolik je v Česku cizinnců (11/2006 12/2008) a odkud pocházejí (stav ke 31.12.2008).
Deskriptory: ČR; denní tisk; krize ekonomická; nezaměstnanost; nezaměstnaní; cizinci;
práce-cizinci; pracovníci uvolňovaní; příležitosti pracovní
ČR
Každý devátý Pražan je cizinec. / NOVÁ, Magdalena
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 34 (10.2.2009), s. C3.:obr., tab.
Nárůst počtu ciziců v Praze. Statistické údaje: Cizinci v jednotlivých částech Prahy a jejich podíl z obyvatel. Celkový počet Pražanů, z toho cizinců, cizinci podle věku, podle typu
pobytu a podle občanství.
Deskriptory: ČR; denní tisk; cizinci; statistika; demografie; migrace
79
ČR
Švarcsystém opět na scéně. / BOUC, František
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 35 (11.2.2009), s. 3.:tab.
Ministr Nečas plánuje v rámci ozdravných opatření pro českou ekonomiku oživit tzv.
švarcsystém, tj. umožnit domácím firmám najímat nové pracovníky jako živnostníky.Zástupci firem vyjádřili zdrženlivý postoj. V některých firmách švarcsystém v podstatě
existuje, problém nezaměstnanosti však neřeší. Současné úvahy o švarcsystému jsou
důsledkem nepružného zákoníku práce. Tab.: Kolik si vydělá standardní zaměstnanec a
podnikatel ve švarcsystému.
Deskriptory: ČR; samostatní; poměr pracovní; právo pracovní; podmínky zaměstnání;
flexibilita pracovní; denní tisk
ČR
Stejně ten systém funguje už teď. / FRANCOVÁ, Pavla
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 35 (11.2.2009), s. 3.
Rozhovor s ministrem Nečasem o možném zrušení zákazu švarcsystému. Systém má své
výhody a nevýhody, přinesl by zpružnení trhu práce.
Deskriptory: ČR; trh práce; flexibilita pracovní; samostatní; poměr pracovní; denní tisk
ČR
Poplatky: jiný kraj, jiný mrav. / TOMKOVÁ, Eva
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 35 (11.2.2009), příl. Více peněz s. III.
Jaká je situace v oblasti regulačních poplatků ve zdravotnictví v jednotlivých krajích.
Deskriptory: ČR; péče zdravotní; financování; kraje; denní tisk
ČR
Propouštět bude snažší. / VAŠEK, Petr
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 30 (12.2.2009), s. 1 a 3.:obr.
V době ekonomické krize a prudce rostoucí nezaměstnanosti přichází ministr práce Petr
Nečas s revolučním návrhem na změny v zákoníku práce. Nový zákoník práce by měl
firmám zjednodušit propouštění, ale i nabírání nových lidí. Podrobněji k navrhovaným
změnám. Postoje opozice a odborů.
Deskriptory: ČR; denní tisk; právo pracovní; ukončení zaměstnání; flexibilita pracovní;
krize ekonomická
V. Británie
Část Britů bude v práci čtyři dny v týdnu. / KOTTASOVÁ, Ivana
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 30 (12.2.2009), s. 6.
Ekonomická krize nutí britské firmy zavádět "krátké" pracovní týdny a s ním i snížený
plat. V Británii jsou nyní bez práce na 2 miliony lidí, což je nejvíce za posledních 12 let.
Deskriptory: denní tisk; V. Británie; trh práce; nezaměstnaní; nezaměstnanost; krize
ekonomická; flexibilita pracovní
ČR
Růst nástupních platů se zastavil. / BERÁNEK, Jan
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 30 (12.2.2009), s. 15.:tab.
Skončila doba přeplácení absolventů. Klesají platy pro mladé bez zkušeností v IT a v reklamních agenturách. Naopak účetní experti a firmy očekávají další růst.
Deskriptory: ČR; denní tisk; mzdy; absolventi; vývoj
80
ČR
Poplatky pro děti končí, koalice těsně uspěla. / ČABANOVÁ, Adéla
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 36 (12.2.2009), s. 1,2.
Poslanci odsouhlasili koaliční kompromis změn regulačních poplatků ve zdarvotnictví.
Deskriptory: ČR; péče zdravotní; financování; denní tisk
ČR
Schválená omezení poplatků.
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 36 (12.2.2009), s. 3.
Přehled změn, týkajících se omezení platby regulačních poplatků.
Deskriptory: ČR; péče zdravotní; financování; staří; děti; denní tisk
ČR
Pediatři přijdou o 150 milionů. / ČABANOVÁ, Adéla
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 36 (12.2.2009), s. 3.
Co bude pro prakticeké dětské lékaře znamenat zrušení poplatků za děti do 18 let.
Deskriptory: ČR; péče zdravotní; děti; financování; denní tisk
Rusko
"Gastarbeitři, táhněte z Ruska". / PROCHÁZKOVÁ, Petra
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 36 (12.2.2009), s. 7.
Krize a rostoucí nezaměstnanost vyhání z Ruska miliony zahraničních dělníků. I legální
dělníci často pracují bez příslušného kontraktu a mohou být propuštěni ze dne na den.
Diiskriminace zahraničních dělniků ze strany zaměstnavatelů i ze strany policie.
Deskriptory: Rusko; pracovníci migrující; cizinci; podmínky zaměstnání; nezaměstnanost; diskriminace; diskriminace pracovní; denní tisk
ČR
Růst mezd se zastavil. / MALÝ, Ondřej
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 36 (12.2.2009), s. 14.:tab.
Klesají nástupní platy absolventů škol a lidem s krátkou praxí. Na trhu práce je cítit velká
opatrnost, která postupně zasahuje všechny obory. Je méně nabízených praocvních pozic. Průzkum firmy Robert Half International sledoval vývoj nástupních platů ve 4 různých
oblastech. Nejlepší pozici mají daňoví specialisté.
Deskriptory: ČR; absolventi; trh práce; mzdy; kvalifikace odborná; příležitosti pracovní;
denní tisk
ČR
Méně práce, ale vyšší platy. / SŮRA, Jan
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 36 (12.2.2009), s. B1.:obr.
Nárůst průměrných mezd v průmyslových firmách v prosinci 2008, důvody. Souvislost s
propouštěním pracovníků. Grafy: Meziroční srovnání průmyslové výroby (2003-2008).
Růst mezd v průmyslu. Vývoj nových zakázek. Kolik lidí pracuje v průmyslu, službách,
zemědělství a ve státní správě. HDP v jednotlivých oblastech. Produktivita práce v letech
2003 - 2008.
Deskriptory: ČR; denní tisk; mzdy; odměňování; mzda průměrná; průmysl; pracovníci
uvolňovaní; statistika; produktivita práce
81
ČR
Mzdy v IT zastavily růst. / NOVOTNÝ, Pavel P. - LYSONĚK, Tomáš
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 36 (12.2.2009), s. B2.:obr.
Pokles nástupních platů odborníků IT (výsledky průzkumu společnosti Robert Half International). Graf: Vývoj nástupních platů ve vybraných profesích - srovnání r. 2007 a 2008.
Deskriptory: ČR; denní tisk; mzdy; odměňování; absolventi; absolventi VŠ; šetření; výzkum
ČR
Nečas ulehčí půjčování lidí. / VLKOVÁ, Jitka
In: MF Dnes. - Roč.20, č. 37 (13.2.2009), s. A8.:obr.
Novinky, které chce MPSV zakotvit v novele zákoníku práce: Usnadnění zapůjčování pracovníků. prodloužení práce na dohodu, úpravy vyplácení odstupného. Změny týkající se
manažerů: zpřísnění přestupů, neproplácení přesčasové práce, zavedení možnosti odchodu z firmy bez dodržení výpovědní lhůty. Oslabení pozice odborů - zavedení možnosti
vyvázat se z kolektivní smlouvy pro pracovníky, kteří nejsou členy odborů. Zavedení
možnosti vyplácet mzdy v eurech.
Deskriptory: ČR; denní tisk; krize ekonomická; právo pracovní; nezaměstnanost; nezaměstnaní; flexibilita pracovní; zapůjčování pracovníků; koncepce budoucí; agentury práce; ukončení zaměstnání; pracovníci uvolňovaní; manažeři; mzdy; zaměstnání dočasné;
odbory; poměr pracovní; smlouvy kolektivní
ČR
Násilníci se nebudou smět přiblížit ke svým obětem. / DRCHAL, Václav
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 37 (13.2.2009), s. 1,4.
Vládní novela občanského soudního řádu, kterou včera poslanci poslali do druhého čtení,
má dát soudům pravomoc vydat zákaz, aby se domácí násilník k oběti přiblížil nebo ji
jinak pronásledoval. Každý, kdo nařízení soudu poruší, může počítat s citelnou sankcí (až
stotisícová pokuta, kterou soud může uložit i opakovaně). Jaký je současný postup.
Deskriptory: ČR; násilí v rodině; právo občanské; denní tisk
ČR
Česko stojí jen krok od propasti recese. / PETŘÍČEK, Martin
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 32 (16.2.2009), s. 15.:obr.
Analýza dopadu ekonomické krize na vývoj HDP v Česku a ve vybraných zemích EU. Českou ekonomiku také táhne dolů nezaměstnanost, která se v lednu 2009 vyšplhala na 6,8
procenta.
Deskriptory: ČR; EU; denní tisk; HDP; ekonomika; krize ekonomická; statistika; vývoj;
nezaměstnanost
ČR
Protikrizový plán je připraven. / ŠALANDA, Radek
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 39 (16.2.2009), s. 13.:obr.
Plán na pomoc české ekonomice je dopracován. Hlavní oblasti Národního protikrizového
plánu ČR. Mj. byl odmítnut švarsystém, většina se shodla, že lepší je zavedení slevy na
sociálním pojištění s budoucím rozšířením limitů hodin, kdy je možné pracovat na dohodu.
Deskriptory: ČR; krize ekonomická; podnikání soukromé; restrukturalizace; situace ekonomická; politika zaměstnanosti; politika hospodářská; denní tisk
82
ČR
Místo pro mne zrušili. / KVAČKOVÁ, Radka
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 39 (16.2.2009), příl. Vysoké školy s. I,II.
Jaká je stiuace vysokoškoláků na trhu práce. Graf: Nezaměstnanost absolventů veřejných vysokých škol (r. 2002, 2006, 2008).
Deskriptory: ČR; trh práce; absolventi VŠ; nezaměstnanost; přechod do zaměstnání; EU;
denní tisk
ČR
Vláda navrhla soukromé důchody.
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 33 (17.2.2009), s. 2.
Vládní kabinet schválil třetí etapu důchodové reformy, která zavádí možnost převedení
části peněz z důchodového pojištění do soukromých fondů. Nyní sazba odváděná zaměstnanci a zaměstnavatelem na pojištění činí 28 procent příjmu. Tzv. opt-outem by si
člověk mohl na fond převést 4 procentní body z těchto odvodů, k nim by si přidal další 2
procentní body ze svého. Převádění peněz do fondů bude dobrovolné.
Deskriptory: ČR; denní tisk; pojištění soukromé; důchody; zab. důchodové; reforma;
pojištění dobrovolné; fondy
ČR
Vláda na rok uleví živnostníkům. / BOUC, František - ŠALANDA, Radek
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 40 (17.2.2009), s. 1.
Opatření, kterými chce vláda pomoci českým podnikatelům.
Deskriptory: ČR; podnikání soukromé; samostatní; krize ekonomická; denní tisk
ČR
Pojištění se sníží, šrotovné z plánu vypadlo. / ŠALANDA, Radek
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 40 (17.2.2009), s. 3.
Co obsahuje národní krizový plán, který včera schválila vláda a který má zmírnit dopady
ekonomické krize. Vláda hodlá vydat asi 70 mld. korun, hlavním úkolem je zmírnění růstu
nezaměstnanosti a udržení stability veřejných financí.
Deskriptory: ČR; krize ekonomická; politika hospodářská; situace ekonomická; koncepce
budoucí; denní tisk
ČR
Vláda: Zdravotnictví počká. / BEDNÁŘ, Vojtěch
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 40 (17.2.2009), s. 3.
Zdravotní pojišťovny čelí dramatickému propadu vybraného pojistného, do balíčku protikrizových opatření se zdravotnictví nevešlo. Výpadek budou muset ze svých zdrojů pokrýt pojišťovny. Návrhy řešení situace chce předat ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem financí do dvou týdnů.
Deskriptory: ČR; zdravotnictví; financování; pojištění zdravotní; denní tisk
ČR
Vláda má třetí pilíř pro penze. / BOUC, František
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 40 (17.2.2009), s. 13.
Vláda rozhodla o 3. etapě důchodové reformy, která má umožnit platit povinné pojištění
do soukromých fondů. Charakteristika opatření.
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; systém; reforma; denní tisk
83
ČR
Češi vloni přibrzdili v utrácení.
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 34 (18.2.2009), s. 18.:obr.
Dopad ekonomické krize na vývoj tržeb v maloobchodě v roce 2008. Grafy: Vývoj tržeb v
roce 2008 (leden-prosinec). Vývoj tržeb za celý rok (meziroční změna v procentech) v
období 1997-2008.
Deskriptory: ČR; denní tisk; spotřeba osobní; spotřeba-domácnosti; statistika; krize ekonomická; vývoj
USA
Kalifornské sny se mění v noční můru. / GARRAHAN, Matthew
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 35 (19.2.2009), s. 21.:obr.
Zpráva o dopadu globální ekonomické krize na nejbohatší americký stát Kalifornii. V Kalifornii, která má tradičně nejsilnější ekonomiku v USA, je nyní ohroženo 36 milionů obyvatel recesí a poptávka po poukázkách na nákup potravin vzrostla loni o 65 procent.
Deskriptory: USA; denní tisk; úroveň životní; krize ekonomická; chudí; chudoba
Itálie
Italové chtějí nevěstince a dostat prostitutky z ulic. / KAŠPAR, Josef
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 36 (20.2.2009), s. 7.
Podle nedávného průzkumu veřejného mínění se polovina dotázaných Italů přiklání k
opětovné legalizaci prostituce.
Deskriptory: Itálie; mínění veřejné; denní tisk; šetření; prostitutky
ČR
Lidé si půjčují stále opatrněji, banky nechtějí zlevnit úvěry. / JIRSOVÁ, Miroslava - ŠITNER, Roman
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 36 (20.2.2009), s. 15.:obr.
Informace o prudkém poklesu objemu poskytnutých úvěrů domácnostem. Graf: Objem
poskytnutých úvěrů v letech 2004-2008.
Deskriptory: ČR; denní tisk; půjčky; vývoj; domácnosti
Rusko
V Rusku stoupá nezaměstnanost, mzdy klesají. / LAVIČKA, Václav
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 36 (20.2.2009), s. 20.
Dopad celosvětové ekonomické krize na ruský trh práce. Průměrná míra nezaměstnanosti
dosahuje 8,1 procenta ve srovnání s prosincovými 7,7 procenta. Koncem letošního roku
by mohlo být bez práce až 12 milionů Rusů. Průměrná mzda v podnicích klesla o 15 procent na 15 tisíc rublů.
Deskriptory: Rusko; denní tisk; nezaměstnanost; mzda průměrná; krize ekonomická;
statistika
ČR
Zisk penzijních fondů se propadl. / FRANCOVÁ, Pavla
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 44 (21.2.2009), s. 7.:tab.
Zisk tuzemských penzijních fondů klesl za loňský rok o 3,7 mld. korun. Pokles souvisí s
finanční krizí. Pokles zisku se projeví ve zhodnocení peněz účastníků penzijního připojištění. I přes nepříznivý vývoj zájem o penzijní připojištění stále roste, Míra zapojení v
penzijním připojištění již převyšuje 60 % práceschopných lidí.
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; připojištění; fondy; denní tisk
84
mezinárodní
Život ve století starců. / HNÍKOVÁ, Eva
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 44 (21.2.2009), s. 25,26.:obr.
Projekt SHARE (Survea of Health, Ageing and Retirement in Europe) detailně mapuje
očekávání, sociální vazby, zvyklosti, zdraví a ekonomickou situaci evropských seniorů.
Charakteristika projektu, který umožňuje porovnávat život seniorů v různých zemích Evropy. V Evropě žije nejvíc starších lidí. Situace českých seniorů. Češi odcházejí do důchodu mezi prvními, řada z nich se na pracovní trh vrací. Význam rodinných vazeb, rozdíly
mezi severem a jihem Evropy.
Deskriptory: Mezinárodní; ČR; staří; stárnutí; situace sociální; situace ekonomická; styl
životní; odchod do důchodu; pomoc sociální v rodině; o_nas; denní tisk
ČR
Stát chystá dotace na nájemné. / SOTONOVÁ, Jana
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 37 (23.2.2009), s. 2.
Ministerstvo pro místní rozvoj chystá návrh, podle kterého by sociálně slabí občané platili
tržní nájem jen do určité výše svého příjmu a menší část by pak za ně majiteli domu doplatil stát. Toto opatření na zmírnění deregulace by bylo dočasné.
Deskriptory: ČR; denní tisk; doplatek na bydlení; chudí; bydlení
ČR
Praha předběhla i Neapol. / POLÁKOVÁ, Michaela
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 46 (24.2.2009), s. 6.:tab.
Životní úroveň v Praze je více než 60 % nad průměrem EU. Eurostat porovnával index
životní úrovně a Praha skončila na 12. místě. Životní úroveň v Praze navíc neustále roste,
podobně je na tom i Bratislava. Přitom střed a východ Evropy patří stále k nejchudším
částem EU. Nejbohatší regiony EU.
Deskriptory: ČR; EU; úroveň životní; regiony; denní tisk
ČR
Nezaměstnané ženy? Zcela výjimečný jev.
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 46 (24.2.2009), s. 6.
Praha má podle údajů Eurostatu vůbec nejniižší nezaměstnanost žen z více než 250 regionů EU. V r. 2007 činila nezaměstnanost žen v Praze 2,8 %. Na opačném pólu žebříčku
se umístily španělské regiony. Vyšší míra nezaměstnanosti žen oproti mužům byly zaznamenána ve 3/4 z 254 regionů EU.
Deskriptory: ČR; EU; nezaměstnanost; ženy; statistika; regiony; denní tisk
ČR
Agentury krachují, není koho zaměstnat. / PETR , Miroslav
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 39 (25.2.2009), s. 20.:obr.
Boom zprostředkovatelských agentur s ekonomickou krizí skončil. Trh se propadl o 40
procent a v Česku ukončí činnost několik set agentur práce.
Deskriptory: ČR; denní tisk; agentury práce; krize ekonomická; vývoj
ČR
Nová pravidla jsou výhodná pro rodiny. / KIČMEROVÁ, Lada
In: Lidové noviny. - Roč.22, č. 48 (26.2.2009), s. 16.:tab.
Společné zdanění manželů skončilo, s jednotnou daňovou sazbou ztratilo smysl. Díky
rovné sazbě a slevám na daní si však rodiny s dětmi nepohoršily. Nejvíc si polepšili manželé s vysokými příjmy. Prudké zvýšení slev na dani posloužilo po reformě jako kompen-
85
zace těm rodinám, které spadaly do nejnižší skupiny sazby daně. Tab.: Srovnání daní
manželů podle hrubého příjmu v r. 2007 a 2008.
Deskriptory: ČR; daně z příjmu; rodina; denní tisk
ČR
Zdravotnictví spasí dotace i vyšší daně. / VAŠEK, Petr
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 40 (26.2.2009), s. 2.:obr.
Vláda zachrání pojišťovny před dopadem ekonomické krize státními dotacemi a plánuje
vyšší pojištění pro lidi s příjmy nad 92 tisíc korun.
Deskriptory: ČR; denní tisk; zdravotnictví; financování; krize ekonomická; pojištění zdravotní; bohatí
ČR
Strany chtějí více danit bohaté. / VAŠEK, Petr
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 41 (27.2.2009), s. 2.:obr.
Návrhy ODS a ČSSD na zvýšení stropu pro placení zdravotního a sociálního pojištění u lidí
s nejvyššími příjmy.
Deskriptory: ČR; denní tisk; zab. sociální; pojištění; bohatí; strany politické; pojistné
ČR
Konec dobrých časů, mzdy klesají. / BERÁNEK, Jan - LUŇÁKOVÁ, Zuzana
In: Hospodářské noviny. - Roč.53, č. 41 (27.2.2009), s. 17-19.:obr., tab.
Velké téma Hospodářských novin - Platy v krizi. Jak se hospodářská krize podepsala na
vývoji mezd, platech absolventů nebo manažerů. Tabulka: Kolik berou zaměstnanci v 10
nejžádanějších profesích. Vývoj nabídky míst a platů ve vybraných sektorech ekonomiky.
Deskriptory: ČR; denní tisk; krize ekonomická; mzdy; trh práce; absolventi; manažeři;
průmysl
ČR; mezinárodní
Častými přesčasy k demenci? / VAINERT, Luděk
In: Lidové noviny. - (27.2.2009), s. 14.:tab.
Podle údajů OECD dlouhodobá práce přesčas měřitelně snižuje mentální schopnosti pracovníků. Tab.: Počet hodin, které zaměstnanci ve vybraných zemích ročně odpracují.
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; práce přesčasová; styl životní; denní tisk
86

Podobné dokumenty

dokumentace za duben 2008

dokumentace za duben 2008 Sociální zabezpečení – všeobecné otázky .................... ………………………………68 Důchodové zabezpečení … ..........................………………………………………………..69 Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění ......

Více

Zpravodaj KVĚTEN 2007

Zpravodaj KVĚTEN 2007 Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2007-2008 K zápisu se přijímají děti ve věku 3 – 6 let a děti s odkladem školní docházky (tj. narozené od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2005). Zápis se uskutečn...

Více

Tu stiahnuť - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Tu stiahnuť - Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Analýza finančnej situácie podniku na CD-ROMe [Elektronický prameň] Signatúra: Rok: 2007

Více

dokumentace za říjen 2008

dokumentace za říjen 2008 Význam jednoho kalendářního dne ve zdravotním pojištění v příkladech. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 9 (2008), s. 8-10. Rozhodná období pro placení pojistného...

Více

Služba sociální prevence raná péče

Služba sociální prevence raná péče Téma rané péče, tedy péče o ohrožené dítě v raném věku a jeho rodinu, je téma vysoce aktuální, jak také dokazují současné kritiky péče ústavní. Do praktik České republiky se v otázce ústavní péče o...

Více

dokumentace za červenec a srpen 2008

dokumentace za červenec a srpen 2008 Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění ..................……………………….10 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství.............. . …………………14 Sociální pomoc – všeobecné otázky .............

Více