LFS. Systémy protipožární ochrany

Komentáře

Transkript

LFS. Systémy protipožární ochrany
V‰ude tam, kde se zdrÏuje velké mnoÏství lidí, vzniká potfieba i pro pfiípad poÏáru zachovat nejdÛleÏitûj‰í funkce
budovy. Pfiitom platí, Ïe únikové a záchranné cesty musí b˘t chránûny pfied ohnûm a koufiem a musí b˘t zachováno napájení zafiízení dÛleÏit˘ch pro bezpeãnost. Pro obû oblasti pouÏití nabízí OBO jednodu‰e montovatelné
systémy protipoÏárních kanálÛ BSK a kabelov˘ch pfiepáÏek odpovídající potfiebám praxe, které jsou vhodné jak pro
montáÏ na stûny, tak také na stropy.
510 LFS
Systémy protipožárních kanálů a kabelových přepážek
Přehled systému
od strany 518
KBK-K systémy poduškových
přepážek
od strany 521
FBA-BK flexibilní systémy
přepážek z pěnových bloků
od strany 524
Protipožární kanál BSK I90/E30
od strany 529
Protipožární kanál BSK I120/E90
od strany 530
Příslušenství protipožárního kanálu
od strany 530
LFS 511
Chránit únikové cesty
Zajistit zachování funkãnosti
512 LFS
Individuálně vytvořené tvarové
díly
Díky individuálnímu zhotovení tvarov˘ch dílÛ na staveni‰ti je protipoÏární kanál OBO BSK ideálním
fie‰ením pfii instalaci kabelÛ v únikov˘ch a záchrann˘ch cestách.
Barevná harmonie
Je pfiípustné opatfiit protipoÏární
kanál po montáÏi nátûrem nebo
tapetou. Tím lze kanál pfiizpÛsobit
vzhledu podkladu.
LFS 513
Podklady
Normy, pfiedpisy a vzorce
Protipožární zkoušky podle DIN 4102
Pro atest, Ïe v˘robky a systémy splÀují protipoÏární
poÏadavky urãené pro elektroinstalaci, je smûrodatná
norma DIN 4102. Tato norma podrobnû popisuje protipoÏární zkou‰ky, které se musí provádût ve speciálních
zku‰ebních pecích pro získání odpovídajících
zku‰ebních atestÛ, zku‰ebních zpráv a schválení.
Norma DIN 4102 „Chování stavebních materiálÛ a dílÛ v
pfiípadû poÏáru“ sestává
z velkého poãtu ãástí. V tûchto ãástech jsou popsány
pojmy, poÏadavky na jednotlivé stavební materiály nebo
díly a zku‰ební kritéria resp. procesy. Ke kaÏdé
provedené protipoÏární zkou‰ce se vydává zku‰ební
certifikát, ve kterém jsou dokumentovány zkou‰ka a
v˘sledky. Tento certifikát slouÏí jako podklad pro Ïádost
o v‰eobecné stavební povolení nebo vydání atestu.
Bezpečnost díky atestům
Ve‰keré protipoÏární produkty OBO jsou zkou‰eny dle
normy DIN 4102 a mají pfiíslu‰ná osvûdãení, které
poskytují uÏivateli co nejvy‰‰í míru bezpeãnosti. Tyto
dokumenty, z nichÏ mÛÏete vyãíst, co je tfieba zohlednit
pfii montáÏi a instalaci v˘robkÛ a systémÛ, naleznete na
internetu na webové adrese www.obo.de.
Prokazování pro protipožární kanály
䊳
1.
2.
3.
Zkouška.
Všeobecný
stavebně technický certifikát
Atest
pro protipožární kanály
podle zku‰ební normy DIN 4102, ãást 11
pro klasifikaci I a podle ãásti 12 pro
klasifikaci E ve zku‰ebnû materiálÛ (MPA).
Dokumentace zkou‰ky a zji‰tûné v˘sledky
zkou‰ky.
s popisem klasifikovan˘ch protipoÏárních
kanálÛ, údajÛ protipoÏárních tfiíd (I30, I90 a
I120), údajÛ tfiíd zachování funkãnosti ( E30,
E90).
514 LFS
Snadno zpracovatelný materiál
ProtipoÏární kanály OBO BSK jsou vyrobeny ze snadno zpracovatelného
lehãeného betonu zesíleného sklenûn˘mi vlákny (nehofilav˘ stavební materiál, tfiída stavebního materiálu A1). Materiál není jak pfii instalaci, tak v pfiípadû
poÏáru zdravotnû závadn˘ nebo zatûÏující Ïivotní prostfiedí. Povrch protipoÏárních kanálÛ BSK je zpevnûn˘ sklenûn˘mi vlákny, a proto je tvrd˘, hladk˘
a odoln˘ proti otûru. Pokud by se pfiesto objevila po‰kození, je moÏné je
snadno opravit pomocí malty OBO BSK. V‰echny protipoÏární kanály lze
opatfiit nátûrem nebo tapetou.
Cesta je volná: kanál I
ProtipoÏární kanál OBO BSK pouÏit˘ jako instalaãní
kanál chrání únikové a záchranné cesty pfied dÛsledky
poÏárÛ kabelÛ.
Klasifkace tříd protipožární ochrany.
Pfiíklad: klasifikace E90 znamená, Ïe elektrické
kabelové zafiízení v pfiípadû poÏáru zaruãuje minimálnû
po dobu 90 minut napájení pfiipojen˘ch zafiízení proudem.
Zkrácená označení
Funkce zajištěna: kanál E
Jako kanál E pro zachování funkãnosti se pouÏívá protipoÏární kanál vÏdytehdy, kdyÏ jde o o zaji‰tûní napájení
proudem pro bezpeãnostnû dÛleÏitá zafiízení v pfiípadû
poÏáru.
E 30
E 90
I 90
Význam
Čas
Význam
S
Kabelové pfiepáÏky
30
Zaruãena odolnost proti poÏáru
na minimálnû 30 minut
I
Instalaãní ‰achty a
instalaãní kanály
60
Zaruãena odolnost proti poÏáru
na minimálnû 60 minut
E
Zachování funkãnosti elektrick˘ch kabelov˘ch zafiízení
90
Zaruãena odolnost proti poÏáru
na minimálnû 90 minut
120
Zaruãena odolnost proti poÏáru
na minimálnû 120 minut
podle DIN
I 120
LFS 515
Rozměr
mm (vně)
BSK 090506
50 x 60
95 x 120
BSK 090511
50 x 110
95 x 170
BSK 090521
50 x 210
95 x 270
BSK 091016
105 x 160
150 x 220
BSK 091026
105 x 260
150 x 320
BSK 120506
50 x 60
130 x 180
BSK 120511
50 x 110
130 x 230
BSK 120521
50 x 210
130 x 330
BSK 121016
105 x 160
185 x 280
BSK 121026
105 x 260
185 x 380
Typ
Rozměr
mm (uvnitř)
Systémy protipožárních kanálů
Paleta v˘bûru
516 LFS
Odkaz na
stránku
Protipožární
třída
Materiál
Užitečný
průřez
mm2
2250
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 30 / I 90
od strany 529
3430
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 30 / I 90
od strany 529
7630
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 30 / I 90
od strany 529
13530
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 30 / I 90
od strany 529
23130
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 30 / I 90
od strany 529
2250
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 90 / I 120
od strany 530
3430
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 90 / I 120
od strany 530
7630
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 90 / I 120
od strany 530
13530
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 90 / I 120
od strany 530
23130
Lehãen˘ beton
se skeln˘m
vláknem
E 90 / I 120
od strany 530
LFS 517
Systémy protipožárních kanálů BSK
Pfiehled systému
Koncový díl
Oddělovací třmen
Zesilovací díl
pro vyvedení jednotliv˘ch kabelÛ
str. 530
Díl T
518 LFS
str. 531
Individuální
plochý roh
Nástěnný
krycí díl
Oddělovací úhelník
BSK
Protipožární kanál
str. 530
str. 531
str. 529
Víko
LFS 519
LFS Systémy protipožární ochrany
KBK-K systémy kabelových přepážek
Třída odolnosti proti požáru S 90
Schválení DIBt Z-19.15-1119
Rozměry přepážky stěna
Tloušťka stěny min. 10
min. 35
Tloušťka přepážky
min. 35
Velikost přepážky
Tloušťka stropu min. 15
min. 35
Tloušťka přepážky
Velikost přepážky
min. 4 x 4
max. 21 x 8
OBO KBK-K jsou ideálním řešením pro kabelové přepážky ve spojení s kabely, které jsou nainstalovány do kanálů
pro ukládání vedení z PVC. Pomocí libovolně tvarovatelných kabelových protipožárních polštářů lze přepážku
namontovat velmi jednoduše, rychle a zcela čistě a bez prachu. Protože polštáře jsou namontovány pouze v kanálech, nejsou kabelové přepážky zvenčí patrné. Předpoklad pro bezchybnou instalaci kabelových kanálů, na které
jsou zpravidla kladeny zvláštní vzhledové požadavky. Polštáře jsou použitelné pro trvalé nebo časově omezené
přepažení ve stěnách a stropech. Dodatečnou instalaci dalších kabelů je možno provést rychle, čistě a velmi ekonomicky, neboť polštáře lze použít několikrát. Polštáře jsou zhotoveny z husté a mechanicky pevné skleněné tkaniny s hustými oky se speciální výplní. Povlak a výplň neobsahují azbest a minerální vlákna a mimoto jsou odolné
proti povětrnostním vlivům a necitlivé na vodu.
Komponenty systému
Protipožární polštář, přídržný úhelník, sada příslušenství, nástěnný štítek
Stěnová přepážka
Tloušťka přepážky: min. 35 cm
Skladba stěn: zdivo podle DIN 1053-1
Beton, resp. železobeton podle DIN 1045
Lehké příčky jako hrázděná stavba s ocelovou nosnou konstrukcí
520 LFS
Oblast použití stropní přepážka
Stropní přepážka
Tloušťka přepážky: min. 35 cm
Skladba stropu: beton, resp. železobeton
podle normy DIN 1045
Použití proveditelnosti
Oblast použití:
Elektrické kabely a vedení všech druhů do vnějšího
průměru max. 20 mm.
Svazky kabelů s vnějším průměrem max. 15 cm
(průměr jednotlivého kabelu ve svazku max.
20 mm).
Maximální osazení kabelů 60 %.
Kanály pro ukládání vedení z umělé hmoty.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Oblast použití stěnová přepážka
LFS Systémy protipožární ochrany
KBK-K systémy kabelových přepážek
Montovaný kanál
Průchozí instalace kanálu v oblasti průrazu
Konečná montáž
Úplné uzavření vnitřního prostoru kanálu při použití
tří rozdílných velikostí polštářů. Volné prostory, a to
zvláště volné prostory mezi kabely, musí být vyplněny.
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Montáž stropní přepážky
Aby se zabránilo sklouznutí polštářů v kanálu,
namontujte přídržný úhelník k spodní straně stropu
v kanálu pomocí lepidla na PVC nebo pomocí
hmoždinek.
Svislá a rovnoběžná montáž kabelových protipožárních polštářů ke kabelům v kanálu pro ukládání
vedení.
Příprava montáže
Montáž protipožárního polštáře
Je třeba vzít v úvahu část víka délky asi 40 cm
symetricky v oblasti průrazu.
Volný prostor mezi provedeným kanálem, resp.
víkem kanálu a průrazem stěny nebo stropu je třeba
úplně uzavřít tvarově stálou, nehořlavou stavební
hmotou (třída stavební hmoty DIN 4102-A), např.
cementovou maltou nebo sádrovou maltou.
Uzavření kanálu
Namontujte kabelové protipožární polštáře v kanálu
v podélném směru na plocho. Přitom musí být umístěn vždy minimálně jeden protipožární polštář mezi
jednotlivými vrstvami kabelů a také mezi kabely a
kanálem pro ukládání vedení.
Hotové přepážky s nástěnným štítkem
Montáž víka kanálu a také krycího rámečku na stěnu
Dodatečná instalace
Vyplnění nástěnného štítku a upevnění vedle přepážky.
Vyplnění prohlášení o konformitě a předání stavebníkovi.
Hotové kabelové přepážky
Odstranění víka kanálu vedle přepážky.
Vytažení polštářů z přepážky
Po instalaci kabelů uzavření
vnitřního prostoru kanálu jako u první montáže.
Kabelový protipožární polštář
Typ
Rozměry
Bal. hmotnost
kus
Č. výr.
Cena
€/ks
kg/% ks
KBK-1 350 x 120 x 10 20 18,000 7202 70 9
KBK-2 350 x 170 x 23 20 33,000 7202 72 5
KBK-3 350 x 170 x 40 10 63,000 7202 74 1
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
LFS 521
LFS Systémy protipožární ochrany
KBK-K systémy kabelových přepážek
Přídržný úhelník
Typ
Bal. hmotnost
kus
kg/% ks
Cena
€/% ks
Č. výr.
PVC
KBK-HW 10 0,360 7202 80 6
Přídržný úhelník pro podepření kabelových protipožárních polštářů KBK ve stropních přepážkách
podle schválení Z-19-15-1119
„Systém KBK-K".
Sada příslušenství
Typ
Bal. hmotnost
kus
KBK-BS
Cena
€/ks
Č. výr.
kg/% ks
1 7,000 7202 82 2
V příbalové sadě jsou obsaženy veškeré potřebné podklady, které jsou potřebné k montáži a
označení kabelové přepážky v souladu s povoleními.
Nástěnný štítek
Typ
Bal. hmotnost
kus
KBK-WS
Č. výr.
Cena
€/ks
kg/% ks
1 3,700 7202 83 0
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Štítek na stěnu obsahuje všechny údaje, které jsou potřebné k označení kabelové přepážky v souladu s povoleními.
522 LFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
LFS Systémy protipožární ochrany
FBA-BK Systémy kabelových přepážek
Třída odolnosti proti požáru S 90
Schválení DIBt Z-19.15-1558 ve
spojení se znaleckým stanoviskem
Rozměry přepážky stěna
Data
Průřez kanálu
Tloušťka přepážky
Tepelné oddělení v LTW a
v masivních stěnách < 100 mm
nepřípustný
max. 0,031 m²
150 mm (2 x 75)
Protipožární bloky OBO FBA-BK se vynikajícím způsobem hodí pro přepážky kovových a umělohmotných kanálů
pro vestavbu přístrojů. Při montáži je třeba pouze vložit z obou stran stěny dva přizpůsobené tvarové díly. V případě požáru se blok napění a vytvoří izolující uhlíkovou pěnu. Tím je zaručeno přepažení odolné požáru a těsné vůči
kouřovým plynům.
Instalace se provádí čistě a zcela bez obsahu prachu a vláken.
Komponenty systému
Blok, protipožární hmota, příbalová sada, nástěnný štítek
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Proveditelnost
Schváleno pro masivní stěny a lehké příčky. Použitelné v kanálech pro vestavbu přístrojů z kovu nebo
umělé hmoty.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
LFS 523
LFS Systémy protipožární ochrany
FBA-BK Systémy kabelových přepážek
Příprava montáže
Uzavření otvoru ve stěně
Při provádění kanálů je třeba dodržovat vyjádření v
znaleckém posudku. Možná bude třeba zhotovit
upevňovací body a tepelné oddělení.
Vložení bloků
Pro uzavření vložte krátké díly víka. Zbylou spáru
uzavřete minerální maltou nebo protipožární hmotou
FBA-M.
Uzavření zbylých spár
Vložte odříznuté bloky s oboustranným pevným
dosednutím v kanálu.
Víko a zakončení stěny
Zbylé spáry mezi bloky a kabely a také mezi stěnami kanálů vyplňte vtlačením protipožární hmoty
FBA-M nejméně 2 cm hluboko.
Přizpůsobení bloků
Přizpůsobte bloky pomocí nože k obrysům kabelu v
kanálu.
Dodatečné instalace
Smontované bloky prorazte šroubovákem nebo je
vytáhněte. Spáry přizpůsobených bloků znovu uzavřete stěrkovou hmotou FBA-M.
Hotové kabelové přepážky
Přizpůsobení víka a upevnění krycího rámečku na
stěnu.
Vyplňte nástěnný štítek a upevněte jej vedle přepážky. Vyplňte prohlášení o konformitě a předejte stavebníkovi.
FBA-BK elastické pěnové bloky
Rozměry
Bal. hmotnost
kus
FBA-BK 120x75x35 10
Č. výr.
Cena
€/ks
kg/% ks
9,400 7202 49 6
Protipožární bloky OBO FBA-BK se vynikajícím způsobem hodí pro přepážky kovových a umělohmotných kanálů pro vestavbu přístrojů. Při montáži je třeba pouze vložit z obou stran stěny dva
přizpůsobené tvarové díly. V případě požáru se blok napění a vytvoří izolující uhlíkovou pěnu. Tím
je zaručeno přepažení odolné požáru a těsné vůči kouřovým plynům.
Instalace se provádí čistě a zcela bez obsahu prachu a vláken.
FBA-B protipožární hmota
Typ
Obsah
FBA-M
0,31
Bal. hmotnost
kus
Č. výr.
Cena
€/ks
kg/% ks
1 46,000 7202 31 8
OBO FBA-M je červenohnědá, pastovitá stěrková stavební hmota, schopná nanášení špachtlí,
která se v případě požáru napění. Protipožární hmota je stavebně schválena DIBt, číslo povolení
Z-19.11-480 jako těžce vznítitelná stavební hmota DIN 4102-B.
V případě požáru tvoří OBO FBA-M kypou, teplotlumivou pěnu, která uzavírá všechny otvory v
kabelových přepážkách resp. spárách a trhlinách. Prostřednicvím procesu napěnení stahuje protipožární hmota FBA-M teplotu protažených kabelů, tím se výrazně omezuje další vedení horka.
V suchých, nezamrzajících prostorách lze OBO FBA-M skladovat za teplot od +5 °C do +30 °C po
dobu až 12 měsíců.
524 LFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Typ
LFS Systémy protipožární ochrany
FBA-BK Systémy kabelových přepážek
Sada příslušenství
Typ
Bal. hmotnost
kus
FBA-B-BS
Č. výr.
Cena
€/ks
kg/% ks
1 4,500 7202 53 0
V příbalové sadě jsou obsaženy veškeré potřebné podklady, které jsou potřebné k montáži a
označení kabelové přepážky v souladu s povoleními.
Nástěnný štítek
Typ
Bal. hmotnost
kus
FBA-WS
Č. výr.
Cena
€/ks
kg/% ks
1 1,600 7202 34 2
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Štítek na stěnu obsahuje všechny údaje, které jsou potřebné k označení kabelové přepážky v souladu s povoleními.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
LFS 525
LFS Systémy protipožární ochrany
BSK Systémy protipožárních kanálů I 90 a E 30
I 90 a I 120 DIN 4102 část 11
E 30 a E 90 DIN 4102 část 12
ABP P-SAC 02/III-215, ABP P-SAC
02/III-216
Velikost protipožárního kanálu
Kanál I 90 / E 30 Rozměr Rozměr
vnitřní vnější
50 x 60
50 x 110
50 x 210
105 x 160
105 x 260
Kanál I 120 / E 90
Rozměr
vnitřní
50 x 60
50 x 110
50 x 210
105 x 160
105 x 260
95 x 120
95 x 170
95 x 270
150 x 220
150 x 320
Rozměr
vnější
130 x 180
130 x 230
130 x 330
185 x 280
185 x 380
Protipožární kanály OBO jsou zhotoveny z lehčeného betonu plněného skelnými vlákny.
Protipožární desky klasifikované jako nehořlavé (třída hořlavosti stavebních hmot A1) mají zhutněný povrch, který
je proto tvrdý, hladký a odolný proti otěru. Protipožární kanál BSK splňuje požadavky jako kanál I a také jako kanál
E. Představuje proto ideální řešení jako kanál pro ukládání vedení při zohlednění stávajících protipožárních požadavků.
Kanál I se používá jako ochrana únikových a záchranných cest před možným požárem kabelů.
Do únikových a záchranných cest se tím nešíří požár, kouř a teplo.
Kanál E umožňuje zachování funkčnosti elektrických obvodů důležitých pro bezpečnost.
Komponenty systému
Protipožární kanály BSK, oddělovací třmeny, oddělovací úhelníky, rozbočné díly, malta, protipožární šroubové kotvy, těsnicí pásky, šroub se zapuštěnou hlavou
Kanál se musí namontovat přímo na stěnu nebo
pod strop.
526 LFS
Použití tvarových dílů
Všechny druhy standardních tvarových dílů a také
speciální tvarové díly lze jednoduše a bez obtíží
zhotovit z kanálu.
Použití povrchu
Je přípustné opatřit kanál po montáži nátěrem nebo
tapetou. Tím lze kanál přizpůsobit vzhledu podkladu.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Použití na stěně a stropě
LFS Systémy protipožární ochrany
BSK Systémy protipožárních kanálů I 90 a E 30
Upevnění spodního dílu kanálu
Upevnění spodního dílu kanálu na stěnu, resp. na
strop se provádí pomocí protipožárních šroubových
kotev OBO typu MMS 7,5 x 80 přímo na značkovací
čáry umístěné ve dně kanálu ve vzdálenosti max.
400 mm.
Montáž víka kanálu
Víko kanálu se utěsňuje samolepicími těsnicími páskami. Upevnění se provádí prostřednictvím 10 šroubů na odpovídající značkovací čáry.
Příklad montáže vnitřního rohu: druhý díl
kanálu
Přizpůsobte boční stěny druhého spodního dílu
kanálu.
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Příprava montáže prvního víka
Zkraťte víko kanálu a nalepte na vnitřní strany těsnicí pásky.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Spojované místo spodního dílu kanálu
Spáry mezi u sebe umístěnými spodními díly kanálů
se utěsňují prostřednictvím samolepicích těsnicích
pásků jako styčné spáry.
Použité tvarové díly
Tvarové díly lze kdykoli zhotovit z protipožárního
kanálu OBO BSK podle schválení. Vedení kanálu
lze bez obtíží přizpůsobit na staveništi
místním podmínkám.
Zatmelení zbylých spár
Řez a čelní plochy jsou opatřeny těsnicími pásky.
Namontujte druhý spodní díl kanálu v rohu místnosti
a zatmelte ještě neuzavřené spáry pomocí malty
OBO BSK-M.
Montáž prvního víka
Sešroubujte víko kanálu se spodním dílem kanálu.
Instalační pomůcka
Jako instalační pomůcka pro vkládání kabelů
při montáži na stěnu se používají oddělovací úhelníky, při montáži na strop oddělovací třmeny. Tyto
rozpojovací prvky se upevňují po montáži kanálu ke
šroubovým kotvám pro montáž kanálů. Protipožární
kanál OBO BSK může mít zatížení kabelů až do
22,5 kg/m.
Příklad montáže vnitřního rohu: první díl kanálu
Nalepte na čelní stranu spodního dílu kanálu těsnicí
pásku. Namontujte spodní díl kanálu do rohu místnosti. Těsnicí pásky se musí v rohu místnosti stlačit
na 3 mm.
Montáž sousedních kanálů
Umístěte na další spodní díly kanálu těsnicí pásku a
namontujte je na tupo před rohový díl.
Příprava montáže druhého víka
Zkraťte druhé víko kanálu a nalepte na vnitřní stranu těsnicí pásky. Těsnicí pásky umístěte navíc na
čelní stranu.
LFS 527
LFS Systémy protipožární ochrany
BSK Systémy protipožárních kanálů I 90 a E 30
Našroubujte na spodní díl kanálu druhé víko kanálu.
Použití vnějšího rohu a vnitřního rohu
Montáž vnitřního a vnějšího rohu u odskoku zdiva.
Použití variabilního vedení kanálů
Není nutná podrobná výkresová dokumentace,
pokud se týká potřebných tvarových dílů na stavbě.
Příprava výstupů kabelů
Zhotovte z víka kanálu vhodný koncový díl. Na koncový díl umístěte těsnicí pásky a zašroubujte jej na
konec kanálu.
528 LFS
Montáž koncového dílu
Montáž koncového dílu zhotoveného z
víka kanálu na konec kanálu.
Použití dílu T
Montáž odbočky T je možná na každém místě kanálu.
Oprava
Vylomené části kanálů a vík se opět zamažou maltou BSK.
Zatmelení výstupů kabelů
Z kanálu I se smí vyvést kabely jako jednotlivé
kabely nebo jako svazek kabelů z protipožárního
kanálu OBO BSK. U
kanálu E to platí pro jednotlivé kabely.
Použití plochého rohu
Použití plochého rohu v rohu místnosti.
Použití křížení
Také asymetrické tvarové díly, jako jsou křížení a
díly T, lze vyrobit.
Nástěnné připojení pro kanály I 90
Nástěnný krycí díl I 90 je potřebný u průchodu kanálu stěnou. Jednotlivé části desky se pouze našroubují na kanál.
Detail výstupů kabelů
U svazků kabelů a jednotlivých kabelů většího průměru se k tomu upevňují navíc rozbočovací
díly ke stěně kanálu.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Montáž druhého víka
LFS Systémy protipožární ochrany
BSK Systémy protipožárních kanálů I 90 a E 30
Detail výstupu kabelů
Dodatečná úprava povrchu
Při jednotlivých kabelech s normálním průřezem se
neupevňují žádné dodatečné rozbočovací díly ke
stěně kanálu.
Namontovaný protipožární kanál
Povrch protipožárního kanálu OBO BSK umožňuje
téměř jakoukoli dodatečnou úpravu. Tapetováním,
nátěrem nebo obložením lze protipožární kanál harmonicky začlenit do architektonického řešení. Tím
není negativně ovlivněna protipožární klasifikace
protipožárního kanálu.
Díky individuálnímu zhotovení tvarových dílů na staveništi je protipožární kanál OBO BSK ideální řešením při instalaci kabelů v únikových a záchranných
cestách.
BSK protipožární kanál I 90 a E 30
Typ
BSK 090506
BSK 090511
BSK 090521
BSK 091016
BSK 091026
Vnitřní rozměr Vnější rozměr Délka
50x60
50x110
50x210
105x160
105x260
95x120
95x170
95x270
150x220
150x320
1000
1000
1000
1000
1000
Bal.
hmotnost
m
kg/% m
Cena
€/m
Č. výr.
1 730,000 7215 15 0
1 940,000 7215 15 4
1 1350,000 7215 15 8
1 1430,000 7215 16 2
1 1830,000 7215 16 6
Třída odolnosti proti požáru I 30, I 90 a I 120 podle DIN 4102 část 11
ABP P-3505/2711-MPA BS
Třída zachování funkčnosti E 30, E 60 a E 90 podle DIN 4102 část 12
ABP P-3504/2701-MPA BS
Popis výrobku:
Protipožární kanály OBO BSK jsou zhotoveny z lehčeného betonu plněného skelnými vlákny odolných proti vodě a mrazu. Protipožární desky klasifikované jako nehořlavé (třída hořlavosti stavebních hmot A1) mají zhutněný povrch, který je proto tvrdý, hladký a odolný proti otěru.
Povrchová úprava
Povrch protipožárního kanálu OBO BSK umožňuje téměř jakoukoli dodatečnou úpravu. Tapetováním, nátěrem nebo obložením lze protipožární kanál harmonicky začlenit do architektonického
řešení. Tím není negativně ovlivněna protipožární klasifikace protipožárního kanálu OBO BSK.
BSK těsnící pásy I 90 a E 30
Typ
Rozměry Délka (m)
BSK-D0930 5x30
15
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
1
Cena
€/ks
Č. výr.
37,500 7215 42 3
Samolepicí těsnicí pásky z trvale plastické pěnové hmoty pro vytvoření svěrných spár a pro utěsnění víka u protipožárního kanálu BSK 30/E30, I90/E60 a I120/E90.
BSK šrouby se zápustnou hlavou I 90 a E30
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Typ
Rozměry
BSK-S0955 4,0x55
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
50
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
/
G
0,340 7215 40 0
Šrouby se zapuštěnou hlavou BSK pro upevnění vík a rozbočných dílů protipožárního kanálu BSK
I90/E30.
Povrchová úprava
Povrch protipožárního kanálu OBO BSK umožňuje téměř jakoukoli dodatečnou úpravu. Tapetováním, nátěrem nebo obložením lze protipožární kanál harmonicky začlenit do architektonického
řešení. Tím není negativně ovlivněna protipožární klasifikace protipožárního kanálu OBO BSK.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
LFS 529
LFS Systémy protipožární ochrany
BSK Systémy protipožárních kanálů I 90 a E 30
BSK zesilovací díly I 90
Typ
Rozměry
BSK-A0908 80x80x20
BSK-A0910 100x100x20
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
1
1
Č. výr.
Cena
€/ks
10,000 7215 45 2
14,000 7215 45 8
Výstup kabelů.
Z kanálu I se smí vyvést kabely jako jednotlivé kabely nebo jako svazek kabelů. U kanálu E to platí pro jednotlivé kabely.
U svazku kabelů a jednotlivého kabelu většího průměru se k tomu upevňují navíc rozbočovací díly
ke stěně kanálu.
Povrchová úprava
Povrch protipožárního kanálu OBO BSK umožňuje téměř jakoukoli dodatečnou úpravu. Tapetováním, nátěrem nebo obložením lze protipožární kanál harmonicky začlenit do architektonického
řešení. Tím není negativně ovlivněna protipožární klasifikace protipožárního kanálu OBO BSK.
Nástěnný krycí díl I 90
Typ
BSK-K0506
BSK-K0511
BSK-K0521
BSK-K1016
BSK-K1026
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
1
1
1
1
1
40,000
45,000
55,000
65,000
75,000
Č. výr.
Cena
€/ks
7215 53 3
7215 53 7
7215 54 1
7215 54 5
7215 54 9
Protipožární kanály OBO jsou zhotoveny ze sklolaminátových protipožárních
desek z lehčeného betonu.
Protipožární desky klasifikované jako nehořlavé (třída hořlavosti stavebních hmot A1) mají zhutněný povrch, který je proto tvrdý, hladký a odolný proti otěru. Protipožární kanál BSK splňuje požadavky jako kanál I a také jako kanál E. Představuje proto ideální řešení jako kanál pro ukládání
vedení při zohlednění stávajících protipožárních požadavků.
Kanál I se používá jako ochrana únikových a záchranných cest před možným požárem kabelů. Do
únikových a záchranných cest se tím nešíří požár, kouř a teplo.
Kanál E umožňuje zachování funkčnosti elektrických obvodů důležitých pro bezpečnost.
BSK protipožární kanál I 120 a E 90
Typ
Vnitřní rozměr Vnější rozměr Délka
Bal.
m
BSK 120506
BSK 120511
BSK 120521
BSK 121016
BSK 121026
50x60
50x110
50x210
105x160
105x260
130x180
130x230
130x330
185x280
185x380
1000
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
hmotnost
Č. výr.
Cena
€/m
kg/% m
1490,000
1800,000
2420,000
2570,000
3190,000
7215 21 0
7215 21 6
7215 22 2
7215 22 8
7215 23 4
Odolnost proti požáru podle DIN 4102 část 11
ABP P-3505/2711-MPA BS
Třída zachování funkčnosti E 90 podle DIN 4102 část 12
ABP P-3504/2701-MPA BS
Popis výrobku:
Protipožární kanály OBO BSK jsou zhotoveny z protipožárních desek ze sklolaminátového lehčeného betonu odolných proti vodě a mrazu. Protipožární desky klasifikované jako nehořlavé (třída
hořlavosti stavebních hmot A1) mají zhutněný povrch, který je proto tvrdý, hladký a odolný proti
otěru.
Povrchová úprava
Povrch protipožárního kanálu OBO BSK umožňuje téměř jakoukoli dodatečnou úpravu. Tapetováním, nátěrem nebo obložením lze protipožární kanál harmonicky začlenit do architektonického
řešení. Tím není negativně ovlivněna protipožární klasifikace protipožárního kanálu OBO BSK.
Typ
Rozměry Délka (m)
BSK-D1260 5x60
15
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
1
Č. výr.
Cena
€/ks
74,200 7215 43 2
Samolepicí těsnicí pásky z trvale plastické pěnové hmoty pro vytvoření svěrných spár a pro utěsnění víka u protipožárního kanálu BSK I120/E90.
530 LFS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
BSK těsnící pásy I 120 a E 90
LFS Systémy protipožární ochrany
BSK Systémy protipožárních kanálů I 90 a E 30
BSK šrouby se zápustnou hlavou I 120 a E 90
Typ
Rozměry
BSK-S1280 4,5x80
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
50
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
/
G
0,500 7215 41 2
Šrouby se zapuštěnou hlavou BSK pro upevnění vík a rozbočných dílů protipožárního kanálu BSK
I120/E90.
Povrchová úprava
Povrch protipožárního kanálu OBO BSK umožňuje téměř jakoukoli dodatečnou úpravu. Tapetováním, nátěrem nebo obložením lze protipožární kanál harmonicky začlenit do architektonického
řešení. Tím není negativně ovlivněna protipožární klasifikace protipožárního kanálu OBO BSK.
Protipožární šroubová kotva
Typ
Rozměry
MMS7,5
7,5x80
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
50
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
/
G
2,174 3498 27 1
Upevnění vany protipožárního kanálu BSK na stěnu, resp. na strop se provádí pomocí protipožárních šroubových kotev typu MMS 7,5 x 80 přímo na značkovací čáry umístěné ve dně kanálu ve
vzdálenosti max. 400 mm.
BSK oddělovací třmen
Typ
Rozměry
BSK-B0511
BSK-B0521
BSK-B1016
BSK-B1026
46x55
46x105
101x80
101x130
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
25
25
25
25
7,500
14,500
19,000
29,000
Č. výr.
St
Cena
€/% ks
/ FS
7215 35 6
7215 36 2
7215 36 8
7215 37 4
Jako instalační pomůcka pro vkládání kabelů při montáži na strop se používají rozpojovací třmeny. Tyto rozpojovací třmeny se upevňují po montáži kanálu ke šroubovým kotvám pro montáž
kanálů.
Povrchová úprava
Povrch protipožárního kanálu OBO BSK umožňuje téměř jakoukoli dodatečnou úpravu. Tapetováním, nátěrem nebo obložením lze protipožární kanál harmonicky začlenit do architektonického
řešení. Tím není negativně ovlivněna protipožární klasifikace protipožárního kanálu OBO BSK.
BSK oddělovací úhelník
Typ
Rozměry
BSK-W0511
BSK-W0521
BSK-W1016
BSK-W1026
46x37,5
46x72,5
101x50
101x97,5
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
25
25
25
25
5,000
9,000
12,500
17,500
Č. výr.
St
Cena
€/% ks
/ FS
7215 31 2
7215 31 8
7215 32 4
7215 33 0
Jako instalační pomůcka pro vkládání kabelů při montáži na stěnu se používají oddělovací úhelníky. Tyto oddělovací úhelníky se upevňují po montáži kanálu ke šroubovým kotvám pro montáž
kanálů.
06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)
Povrchová úprava
Povrch protipožárního kanálu OBO BSK umožňuje téměř jakoukoli dodatečnou úpravu. Tapetováním, nátěrem nebo obložením lze protipožární kanál harmonicky začlenit do architektonického
řešení. Tím není negativně ovlivněna protipožární klasifikace protipožárního kanálu OBO BSK.
BSK malta
Typ
BSK-M
Bal.
hmotnost
kus
kg/% ks
Č. výr.
Cena
€/ks
1 350,000 7215 50 0
Malta BSK slouží k dodatečnému utěsnění spár u protipožárního kanálu BSK, pokud nelze toto
utěsnění provést pomocí těsnicích pásků.
Kromě toho se smí malta BSK používat pro opravu případných poškození protipožárního kanálu
BSK.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
LFS 531

Podobné dokumenty

Layout 1 - 1. kopie

Layout 1 - 1. kopie jinak ztrácí teplo, se příliš nehledělo, prostě se přihodilo pár polínek do ohniště, krbu či kamen. Zvyšující se náklady na polínka – tepelnou energii – mění postupně požadavky na konstrukci domu. ...

Více

Prirodovedne_projekt..

Prirodovedne_projekt.. V nich je celá řada podkladů pro školní projekty, kterých učitelé základních škol dnes hojně využívají a mohou se v tomto ohledu podělit o své zkušenosti s učiteli škol středních. Mnozí ze středošk...

Více

Uzávěry dopravníkových zařízení

Uzávěry dopravníkových zařízení · Stálé pfiepaÏení pro kontinuální dopravníkov˘ systém s integrovan˘mi stavebními díly, jako teplopohlcující komponenty konstrukãního materiálu · V ‰oupátkovém listu integrované kolejnice, které jso...

Více

Bulletin Vedag 2005 02

Bulletin Vedag 2005 02 rád bych Vám touto cestou podûkoval za dÛvûru, kterou jste nám v leto‰ním roce vûnovali. Pfiedev‰ím díky tomu se nám znovu podafiilo posílit pozici znaãky VEDAG® na stavebním trhu. Leto‰ní rok byl v ...

Více

2005 stavební infozpravodaj

2005 stavební infozpravodaj ale zároveÀ – a to je mnohem dÛleÏitûj‰í – o stále rostoucím efektu veletrÏní úãasti pro na‰e vystavovatele, aÈ jiÏ v podobû získan˘ch kontaktÛ, poãtu pfiedjednan˘ch kontraktÛ nebo ve formû upevnûní...

Více

Zpravodaj 3/2011

Zpravodaj 3/2011 zpoãátku nûjakou slziãku uronili. Není pro nû jednoduché odpoutat se od rodiãÛ a zvykat si na úplnû cizí dospûlé osoby, také zcela nové prostfiedí a reÏim dne, podfiídit se autoritû uãitelek a sÏít s...

Více

ESII - 2.6.2 Ukladani kabelu

ESII - 2.6.2 Ukladani kabelu bednění lze použít navařené šrouby. Má-li ocelové bednění předvrtané otvory, lze použít plastové hmoždinky. U vodorovného ocelového bednění se uplatní přídržné magnety a oblíbené je také upevnění č...

Více