3/2016 - Městský Obvod Michálkovice

Komentáře

Transkript

3/2016 - Městský Obvod Michálkovice
MICHÁLKOVICKÝ
ROÈNÍK XXV
l
ZDARMA
l
ÈÍSLO 172
AKTUALITY
z mìstského obvodu
Pozvání na
zastupitelstvo
Srdeènì zveme obèany Michálkovic na
zasedání zastupitelstva, které se
uskuteèní 9. bøezna 2016 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti ÚMOb. Zastupitelstvo projedná poskytnutí dotací
podle vyhlášeného dotaèního programu, seznámí se s plnìním rozpoètu
za uplynulý rok a projedná i další
majetkoprávní a jiné materiály.
Festival
outdoorových
3/2016
www.michalkovice.cz
Michálkovice hospodaøily zodpovìdnì
Na úètu mìstského obvodu na konci
roku zùstalo ke konci roku 2015 více než
8 milionù korun. Jedná se o souhrn finanèních prostøedkù, které byly našetøeny v uplynulých letech, a salda rozpoètu v
roce 2015, které bylo kladné. To znamená, že pøíjmy které pøitekly do rozpoètu,
nebyly celé utraceny na výdajích, a to z
nejrùznìjších dùvodù. Tøeba proto, že
jsme na plánované akce požádali o dotaci, obdrželi ji a tím jsme mohli ušetøit vlastní prostøedky. Podrobnìjší údaje budou
prezentovány ve zpravodaji až po schválení závìreèného úètu v kvìtnu t.r.
Rezervu je nutno ponechat nejen na
nepøedpokládané výdaje, ale tøeba i na
spolufinancování Michálkovic na projektech, na nìž je možno žádat o dotaci. Aèkoliv držení urèité rezervy je nutné, bude
nyní vedení Michálkovic uvažovat o tom,
jak co nejefektivnìji využít alespoò èást
prostøedkù pro rozvoj našeho mìstského
obvodu.
Vzhledem k faktu, že projekt rozšíøení bezpeènostních kamer zahrnující i michálkovické lokality, který byl vypracován
vedením mìsta v minulém volebním období, v souèasné dobì nikterak nepokraèuje, budeme v této vìci postupovat samostatnì a zahájili jsme jednání, na jehož
konci bychom kamery ve vybraných loka-
litách umístili sami na své náklady. Další
„bolavou patou“ Michálkovic je urèitì stav
chodníku na ul. Èeskoslovenské armády,
kde chceme požádat mìsto, aby nám na
jeho opravu poskytlo dotaci. Na její provedení bychom nemìli ani pøi rozpuštìní
celého našetøeného balíèku penìz, ale
mùžeme se na ní z menší èásti finanènì
podílet, pokud by to mìsto žádalo.
Existuje celá øada dalších potøeb a
nápadù, které máme v plánech. Platí stará dobrá zásada, že potøeby jsou na rozdíl od zdrojù neomezené. Musíme proto
rozhodnout zodpovìdnì a vìøím, že se
nám to podaøí.
filmù
V uplynulých dnech vedení mìstského
obvodu jednalo s øeditelem Mezinárodního festivalu outdoorových filmù
Mgr. Kráèalíkem o tom, že na podzim
letošního roku bude mìstský obvod
Michálkovice poprvé spolupoøadatelem
tohoto filmového festivalu. V michálkovickém kulturním domì se budou
promítat kvalitní mezinárodní sportovní
adrenalinové filmy, které zachycují
lidskou odvahu, vytrvalost a touhu
zdolat nástrahy pøírody. V rámci
festivalu boudou poøádány i cestopisné
komponované besedy.
Pøipravujeme
pøímìstský tábor
Podobnì jako v minulých letech
pøipravujeme i letos pro naše dìti
oblíbený pøímìstský tábor. Tábor s
novým programem i náplní se
uskuteèní od 11. do 15. èervence 2016.
O jeho pøípravì vás budeme informovat
v Michálkovickém zpravodaji a
internetových
stránkách
www.michalkovice.cz.
Martin Juroška, starosta
Našlapaný MichalFest
Již minule jsme odkryli karty a sdìlili
jména významných kapel, které budou
vystupovat na letošním MichalFestu. Program bude velmi zajímavým, a proto pøipomínáme, že ještì tento mìsíc, lépe øeèeno do 1. dubna, máte šanci zakoupit si
extralevné vstupenky. Za 300 Kè získáte
vstupenku pro dvì osoby s tím, že pokud
máte dìti mladší 15 let, provedete je branami festivalu zdarma. Pro dìti bude pøipraven i zajímavý program a snažíme se
zajistit i atraktivní doprovodný program.
Nyní již k nejznámìjším vystupujícím.
Mezi ty urèitì patøí slovenská kapela No
Name. Tu snad není tøeba ani pøedstavovat. Její hity jako Prvá, Ty a Tvoja sestra,
Èím to je a další by jistì každý z nás dokázal zazpívat, když ne celé, tak alespoò refrén. Kapela kromì skvìlé hudby pøedvádí na svých koncertech živou show, takže
se urèitì máme na co tìšit.
Pokraèování na str. 2
Spoleènì proti škùdci
Jmelí - nìžnì vypadající rostlinka a symbol vánoc je v øíši rostlin násilným parazitem, jenž pøežívá díky tomu, že vysává svého
nedobrovolného hostitele – tedy
strom. Svou živou zelenou barvu
si udržuje na úkor stromu, na
nìmž parazituje – krade mu vodu
a pùdní minerály. V nìkterých
pøípadech vysává svého hostitele
tak intenzivnì, že strom èasem
zemøe.
Jmelí rozšiøují ptáci, kteøí se
živí jejich bobulemi. V pøípadì
mírného napadení lze strom ošetøit zdravotním oøezem. V pøípadì silného napadení již nepomùže ani oøez a z dùvodu bezpeènosti se doporuèuje døevinu pokácet (na základì vydaného rozhodnutí na našem úøadì).
Vìøím, že vìtšina z vás si všimla v loòském roce revitalizace parku na Michalském námìstí, kte-
rá spoèívala pøedevším v odborném oøezu stromù napadených
jmelím a v nìkterých pøípadech
jejich likvidaci pokácením. Jsou
to finanènì nároèné práce a je
nutné zabránit tomu, aby byly
znovu stromy napadeny jmelím
ze stromù, které jsou porostlé
tímto parazitem v okolí.
Obracíme se proto na všechny majitele pozemkù, na kterých
se nemocné stromy nacházejí, aby
uèinili vše potøebné pro jejich
oøez nebo likvidaci a zabránili tak
nièení doposud zdravých stromù
na svém pozemku i v sousedství.
Pokud potøebujete poradit, na
koho se obrátit nebo jak postupovat, rádi vám s tím pomùžeme.
Nenechejme si nièit pøírodu,
která nás obklopuje !
Ing.Vladimír Kozel,
místostarosta
Našlapaný MichalFest
Pokraèování ze str. 1
Další vynikající kapelou, kterou na festivalu pøivítáme je Zrní.
Kladenská kapela je koncertní
špièkou, která vyprodává kluby a
bývá souèástí nejvìtších festivalù
v zemi jako jsou Colours of Ostrava, Rock for People, apod.
Jejich projev je stejný jako jejich
muzika. Osobitý, hypnotický,
hutný, energický, uvìøitelný. Aèkoliv zpívají èesky, jsou zkrátka
svìtoví. Nyní se na nì mùžeme
tìšit i na MichalFestu.
Další informace o kapelách
pøineseme pøíštì, ale aktuality
mùžete sledovat i na facebookových stránkách MichalFestu. Tam
ostatnì mùžete zhlédnout i fotky a video z minulých roèníkù,
podpoøit nᚠmichálkovický festival sdílením mezi svými známými, popøípadì ochutnat z druhé
ruky michalfesáckou atmosféru.
No a pak se rozhodnout, že to
urèitì stojí za to.
Martin Juroška
Ples mìstského obvodu
Již tradiènì je v našem mìstském obvodì plesová sezona zahajována plesem, který poøádá mìstský obvod Michálkovice. Stejnì tak tomu
bylo i v letošním roce. V sobotu 23. ledna se návštìvníci našeho kulturního domu velmi dobøe bavili, a to až do ranních hodin, pøi kvalitní
hudbì, veselém programu a s chutným obèerstvením.
Na poèátku plesu pøedvedli své taneèní umìní mistøi republiky v
latinskoamerických tancích a o dvì hodiny pozdìji pak sál rozesmála
a roztleskala pøedvedenou travestishow skupina „Divoké koèky“.
Za úspìch plesu patøí podìkování všem dobrovolníkùm, kteøí se
podíleli na jeho zdárném prùbìhu, a již v kuchyni, pøi prodeji obèerstvení nebo v šatnì. Slova díkù patøí také paní Hanì Václavíkové,
pracovnici michálkovického otevøeného klubu pro dìti a mládež za
velmi aktivní pøístup pøi výzdobì a úpravách trvalé dekorace prostoru kulturního domu.
K tomu, aby se ples vydaøil, pøispìli i sponzoøi, kteøí vìnovali
vìcné ceny do plesové tomboly.
Nejhodnotnìjší ceny darovaly firmy:
KHK Kostolány, Libor Wilczek (údržba silnic), Kamenictví
Prokeš, Stavebniny Galièák, Zdenìk Švùb, stavební firma Vapez
Ing. Mílek.
Dík patøí také všem ostatním sponzorùm za jejich dárky.
Dalšími sponzory plesu byli:
MOb Michálkovice, Vítkovice machinery group, Statutární
mìsto Ostrava, OZO Ostrava, Dagmar Košmidrová, Ing. Martin Juroška, PhD., Ing. Vladimír Kozel, Správa dolu Michal,
Marek Drga, (montáže interiérových i bezpeènostních dveøí),
Èeská prùmyslová zdravotní pojišovna, Drogerie, Dušan Žabka, Zahradnictví Havlina, Øeznictví Pavel Rada, K & K stavby
Praha, Èalounictví Yveta Plánièková, Klub rybáøù Michálkovice, Swietelsky stavební, s.r.o., Vítkovice machinery group a František Bolfík
Všem sponzorùm dìkujeme.
Ing. Vladimír Kozel, místostarosta
Skupina No Name, jedna z úèastníkù MichalFestu
Kde hledat pomoc pøi finanèní tísni?
Dostali jste se do platební neschopnosti v dùsledku rozvodu,
onemocnìní, úrazu èi ztráty zamìstnání? Chcete zkonzultovat
možná rizika zadlužení nebo rozebrat zásadní ustanovení smlouvy
o úvìru nebo pùjèce? Uvažujete o zpracování návrhu na oddlužení? Pøinášíme vám pøehled dvou bezplatných poraden vè. kontaktù, které se specializují na dluhové poradenství a poskytují své
služby zdarma.
Pøi øešení nepøíznivé finanèní situace se mùžete obrátit na
Poradnu pøi finanèní tísni, o.p.s, kterou naleznete na adrese Vítkovická 1 (budova ÚAN), Moravská Ostrava (tel.: 595 532 740;
zelená linka 800 722 722 – v provozu každé pracovní pondìlí od
8:30 h do 12:00 h a od 13:00 h do 17:30 h). V pøípadì konzultace
ohlednì platební neschopnosti nebo oddlužení je vhodné, abyste
mìli pøipraveny pøehledy o veškerých svých závazcích (vìøitelé
a výše jednotlivých závazkù, kolik zbývá doplatit, jaké je RPSN)
a seètenu celkovou výši všech svých dluhù.
Kromì výše zmínìné poradny vede i Exekutorská komora ÈR
bezplatné právní poradny týkající se provádìní exekucí a výkonù
rozhodnutí. Tyto poradny sídlí v Praze, Brnì, Plzni a od února
letošního roku je zøízena bezplatná právní poradna i v Ostravì.
Funguje v prostorách Obèanské poradny Ostrava, provozované
Slezskou diakonií, na adrese Velká 19, Moravská Ostrava. Na konzultace je nutné se pøedem objednat na tel.: 734 645 275.
Pavlína Špaèková
MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk územního správního celku • Mìsíèník vydává Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod
Michálkovice, Èeskoslovenské armády 325/106, 715 00 Ostrava – Michálkovice • IÈ 00845451/16 • Tel.: 599 415 104, e-mail:
[email protected], www. michalkovice.cz • Registraèní èíslo: MK ÈR E 12771 • Šéfredaktor (inzerce): Ing. Jiøí Kašpárek,
tel.: 605 802 952, e-mail: [email protected] • Sazba a zlom: Fa GRASA, Ostrava – Michálkovice • Tisk: MORAVAPRESS, s.r.o., Ostrava
• Uzávìrka pøíštího èísla 10. 3. 2016
2/
INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
Rada mìstského obvodu se sešla na svém, v poøadí již tøicátém, zasedání v pondìlí 1. února 2016. Kromì aktuálních majetkoprávních vìcí projednala následující záležitosti:
Rozhodla o pøidìlení zakázky malého rozsahu a o uzavøení
smlouvy o dílo na stavbu „Provedení nové hydroizolace BD U
Køíže 416/7 v k.ú. Michálkovice“
se spoleèností VAPEZ, s.r.o. Karviná. Schválila pro úèetní støedisko MOb Michálkovice odpisový
plán dlouhodobého majetku pro
rok 2016. Schválila uzavøení
smluv o zajištìní umìleckého vystoupení na MichalFestu s agenturou Melody Promotions, s.r.o.,
Praha 5 (kapela Smola a Hrušky) a s Jiøím Philippem na vystoupení slovenské skupiny NO
NAME. Dále schválila uzavøení
darovací smlouvy k poskytnutí
daru ve výši 7.000,-Kè Nadaci Landek Ostrava, která prostøednic-
tvím svých nadaèních fondù podporuje mj. nᚠprojekt hudebního festivalu MichalFest. Schválila také výbìrové øízení na pronájem bytu è. 5 a bytu è. 7 v bytovém domì na ulici Radnièní 342/
69. Na základì podaných žádostí
schválila slevy z nájmu v kulturním domì pro Základní školu a
základní waldorfskou školu, poøádající masopustní prùvod a bál
a pro SDH Heømanice, poøádajícího hasièský spoleèenský ples.
V závìru jednání rozhodla nepøipojit se ke kampani „Vlajka pro
Tibet“, organizované Spolkem
Lungta Praha.
Na tøicátém prvním zasedání, konaném 15. února rada mìstského obvodu projednala mimo
aktuálních majetkoprávních vìcí
následující záležitosti:
Schválila uzavøení smluv o
provedení a zabezpeèení produkce hudební skupiny Abraxas,
úèinkování Roberta Køesana s
hudební skupinou Druhá tráva
a hudební produkce skupiny Silent Stream of Godless Elegy na
festivalu MichalFest. Schválila
také zámìr zapojení mìstského
obvodu Michálkovice do Svatováclavského hudebního festiva-
lu „Ètvero roèních období“ a
uzavøení pøíslušné poøadatelské
smlouvy. Rada dále doporuèila
zastupitelstvu mìstského obvodu
schválit znìní veøejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace a
poskytnutí dotací z rozpoètu pro
rok 2016 podle doporuèení výstupu z jednání pøíslušné pracovní skupiny, které probìhlo 10.
února 2016.
Jiøí Kašpárek
Další èásti kanalizaèního
øadu schváleny
V minulých èíslech zpravodaje jsme vás informovali o tom, že
jednáme s magistrátem mìsta
Ostravy a s firmou OVAK o vyèlenìní dalších èástí kanalizace z
plánu celoplošné kanalizace Michálkovic. Zastupitelstvo mìsta
Ostravy vzalo v úvahu naléhavost
naší žádosti a námi navrhovanou
výstavbu dalších úsekù nového
kanalizaèního øadu schválilo.
Pøedpokládané náklady na ni èiní
cca 60 milionù korun.
Bude se jednat o výstavbu
kanalizaèních stok vedoucích uli-
cemi: Sládeèkova, Petøvaldská,
Bláhova, Èihalíkova, Holandská, Panská, Bolkova a Radvanická.
V souèasné dobì je zajišována úprava projektu a následnì
pak výbìr zhotovitele stavby.
Celá administrace výbìrového
øízení však potøebuje svùj èas, a
proto zaèátek realizace lze pøedpokládat poèátkem pøíštího
roku. Stavební práce budou trvat zhruba do konce roku 2017.
Vladimír Kozel,
místostarosta
- Vchází v platnost Jízdní øád ODIS 2016
(Ostravsko)
V pátek 29. ledna 2016 nás ve vìku 93 let navždy opustil náš
významný michálkovický spoluobèan a dlouholetý spolupracovník Michálkovického zpravodaje pan
V L A D I S L AV M A C E È E K
Jako promovaný pedagog zasvìtil celý svùj profesní život
výchovì mladé generace na øadì škol v regionech Valašského
Meziøíèí, Krnova, Bruntálu a Ostravy. Od poèátku padesátých
let minulého století uèil také v Michálkovicích, nejprve na chlapecké obecné škole a pozdìji pak deset let na škole zvláštní.
Samostatnou a významnou kapitolou práce pana Vladislava
Maceèka byl jeho celoživotní zájem o historii, zejména pak o
studium a dokumentaci dìjin naší obce Michálkovic. Podaøilo
se mu zachránit øadu historických pramenù a dokladù, z nichž
mnohé se staly souèástí fondù Archivu mìsta Ostravy a Knihovny mìsta Ostravy. Z jeho podnìtu byl v Michálkovicích vybudován pomník obìtem druhé svìtové války u dolu Michal a obnovena celá øada dalších pamìtních artefaktù, pøipomínajících
historii naší obce. Dlouhá léta se pan Maceèek také podílel
svými èlánky na tvorbì našeho Michálkovického zpravodaje.
V osobnosti pana Vladislava Maceèka ztratily Michálkovice
svého velkého patriota a èlovìka výjimeèných charakterových
vlastností. Za jeho celoživotní práci, nezmìrnou aktivitu a neocenitelné zkušenosti nám dnes již nezbývá, než mu upøímnì
podìkovat a vìnovat mu tichou vzpomínku.
Jiøí Kašpárek
3/
28. 2. 2016
• V prodeji od 22. 2. 2016.
- Zprovoznìní pøestupního terminálu Hraneèník
28. 2. 2016
• Úpravy tras linek MHD a ODIS.
• Zavedení nových trolejbusových linek è. 107 a 110.
- Velikonoèní prázdniny
24. 3. 2016
• Nebudou vypravovány školní linky a spoje v jízdním øádu oznaèené poznámkou „c“.
- Státní svátky
25. 3. a 28. 3. 2016
• Všechny linky Dopravního podniku Ostrava a.s. pojedou podle
platného nedìlního jízdního øádu.
- II. etapa rekonstrukce ul. Nádražní
II/1 - Výluka TRAM linek na ul. Nádražní
1. 4. – 4. 4. 2016
• Cíl: Zjednokolejnìní tramvajové tratì na ul. Nádražní
• Výluka linek è. 1, 2, 8, 9, 11, 14 a 18.
• Náhradní doprava zajištìna.
- II. etapa rekonstrukce ul. Nádražní
II/2 – Provoz po jednokolejné trati
5. 4. – 4. 6. 2016
• Cíl: Rekonstrukce ul. Nádražní (od zastávky Stodolní po køižovatku s ul. 28. øíjna)
• Zastávka Elektra v obou smìrech pøemístìna na zastávku Karolina
AKCE
V
KULTURNÍ DÙM
l
MICHÁLKOVICÍCH
Telefon 596 231 565
www.michalkovice.cz
Každé pondìlí
18:30 – 19:30 Cvièení žen s Vendulou
20:00 – 21:00 Zumba s Žanèou
Každou støedu
9:00 – 10:00 Cvièení pro seniory
18:30 – 19:30 Cvièení žen s Vendulou
4. 3. 20:00 Ples mìstského obvodu Slezská Ostrava
11. 3. 20:00 Rock´n´rollový veèer X-MEDIA
12. 3. 19:00 Ples Dakoty - oslava 15. narozenin Samostatného kmenového a klubového svazu Dakota z.s.
23. – 26.3.
Ostravské Buchar y – pøehlídka amatérských
divadelních souborù
B L A H O P Ø E J E M E
Dne 7. února 2016 oslavila své životní jubileum
80 let paní
JARMILA
F R Û H A U F O VÁ
z Ostravy-Michálkovic. Vše nejlepší, zdraví, štìstí
a spokojenost do dalších let pøeje manžel Tonda,
syn Vašek, dcery Jana a Alena s rodinami, vnouèata
a pravnouèata.
ROZLOUÈILI JSME SE
Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životì,
velký ve své lásce a dobrotì.
S bolestí v srdci oznamujeme všem pøíbuzným,
pøátelùm a známým, že nás navždy opustil
nᚠdrahý a milovaný tatínek,
tchán, dìdeèek, pradìdeèek, bratr a strýc, pan
V L A D I S L AV
M AC E È E K
¨
KNIHOVNA MICHÁLKOVICE
www.kmo.cz
29. 2. – 4. 3. Týden prvòáèkù – možnost pøihlásit prvòáèky ZŠ zdarma
do knihovny
2. 3. 16:30 Letmé setkání – vernisហvýstavy obrazù na hedvábí autorek E. Vontorové a I. Egertové
4. 3. 16:00 Divadlo ruku v ruce s hudbou – vystoupení souboru
Všeteèka, žákù a pedagogù ZŠ U Køíže a bubnujících dam ze skupiny
Soul djembe z Rychvaldu
14. 3.15:00 Velikonoce s Wabashem – výtvarné odpoledne pro dìti
18. 3. 16:00 Zemì plná kontrastù – beseda o Indii s doc. Ing. Vladimírem Tomáškem, CSc.
Do konce bøezna – Malované perníèky – výstava perníèkù manželù
Bartákových
1. 4. 17:00 Noc s Andersenem – zábavný veèer a noc plná pøekvapení
pro dìtské ètenáøe
6. 4. odpol. Cesta za miliardou hvìzd –návštìva planetária s Klubem
Generace
15. 4. 16:00 Jan Cimický v Michálkovicích – beseda se známým spisovatelem, cestovatelem, pøekladatelem a pøedevším psychiatrem
Do konce dubna – Šikovné ruce – výstava výrobkù Terezy Staòkové
Do konce dubna – Sloni v ostravské ZOO – výstava fotografií ve
spolupráci se ZOO Ostrava
Do konce dubna – Dýchla na mì pohoda – výstava keramiky Karla
Hlaváèe z Vítkovic
Do konce dubna – Náhodné setkání – výstava obrazù malovaných na
hedvábí - Eva Vontorová, Irena Egertová
OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ
www.michalkovice.cz
Provozní doba: pondìlí – pátek 15.00 – 18.00
Otevøený klub pro dìti a mládež realizuje své aktivity v nových
prostorách Klubu dùchodcù.
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech,
na www.michalkovice.cz a na webových stránkách poøadatelù
Zemøel neèekanì v pátek 29. ledna 2016
ve vìku 93 let.
Dìkujeme všem, kteøí tichou vzpomínkou uctí jeho památku.
Zarmoucená rodina
Pozvánka
na koncer t z cyklu
„Ètvero roèních období“
V Z P O M Í N Á M E
který se koná v sobotu 9. dubna 2016 od 15.00 hodin
Dne 2. bøezna 2016 si pøipomínáme
jedenácté smutné výroèí úmrtí pana
I N G . L A D I S L AVA K E C L Í K A , C S c .
bývalého starosty Michálkovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Karla, matka Vítìzslava,
dcera Pavla a syn Libor s rodinami.
Dne 28. bøezna 2016 uplyne již tøináct let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka, babièka, prababièka, sestra a švagrová
paní
V L A S TA
K O PÁ È K O VÁ
S láskou vzpomínají manžel Jiøí,
dcera Nadìžda s rodinou a syn Jiøí.
4/
v Ostravì – Michálkovicích
v Husovì sboru Církve èeskoslovenské husitské
Tento koncert cyklu „Ètvero roèních období“, který organizuje Svatováclavský hudební festival, o.s., uvede vystoupení
Stadlerova klarinetového kvarteta spoleènì s vynikajícím basistou Martinem Gurba¾em, který je sólistou Národního divadla
moravskoslezského a vyhledávaným sólistou domácích i zahranièních pódií.
Na programu vedle skladeb barokních mistrù zazní Biblické
písnì Antonína Dvoøáka ve skvìlé úpravì Aleše Pavlorka.
Cena vstupenek je 150 Kè (bìžná),
100 Kè (studenti, senioøi, ZTP), dìti do 15 let zdarma.
Realizaci koncertního cyklu Ètvero roèních období podpoøili:
Statutární mìsto Ostrava, Mìstský obvod Michálkovice
Zápis do prvních tøíd
První pololetí školního
roku 2015/2016 je za námi,
výpisy vysvìdèení byly rozdány,
žáci si užili jeden den pololetních prázdnin a odstartovali
jsme druhou polovinu školního roku. V závìru té první všichni uèitelé s napìtím sledovali,
kolik nových žákù nastoupí do
naší školy v pøíštím školním
roce. Ve dnech 26. a 27. ledna
probìhl v naší základní škole
U Køíže zápis žákù do prvních
tøíd. Po dvì odpoledne se u
zápisu støídaly vyuèující prvního stupnì, které provìøovaly
schopnosti a pøipravenost budoucích prvòáèkù. V pøíjemné
atmosféøe dìti pøedvádìly paním uèitelkám i svým rodièùm,
co všechno zvládají. A nebylo
toho málo. Nakreslit postavièku maminky, odrecitovat básnièku nebo zazpívat oblíbenou
písnièku, zavázat medvídkovi
kolem krku mašlièku, postavit
komín z kostek, spoèítat papírové rybièky, poskládat jednoduché puzzle a bylo toho ještì
mnohem více, co by mìl budoucí prvòáèek umìt. Nìkteøí to zvládali s jistotou a s úsmìvem, nìkteøí nejistì pokukovali po mamince, jestli dìlají
všechno správnì, ukáplo i pár
slzièek, když se nìco nepodaøilo. Všechny dìti nakonec odcházely domù s drobnými dárky, které pro nì pøipravily dìti
z družiny, a malou sladkou odmìnou za dobøe odvedenou
práci. Ještì zastavení v øeditelnì, kde rodièe odevzdali
všechny pøihlašovací materiály, a v záøí už to vypukne pro
každého naostro. A kolik prv-
5/
òáèkù v pøíštím školním roce
pøivítáme? Bude jich tøiaètyøicet, budou se uèit ve dvou prvních tøídách a všichni už se na
nì tìšíme!
Taána Mikulská
Svatováclavský hudební
festival v Michálkovicích
Jednou z významných ostravských kulturních akcí je Svatováclavský hudební festival. Jedná se
o podzimní festival duchovní
hudby, který se odehrává v sakrálních prostorách nejen v Ostravì, ale i širším okolí. V letošním roce probìhne již 13. roèník tohoto festivalu s tím, že je
opìt naplánována øada jedineèných koncertù od velkých vokálnì-instrumentálních projektù až
po komorní projekty a sólové recitály. S poøadatelem jsme pøedbìžnì dohodnuti, že jeden z koncertù by se mohl odehrát v michálkovickém Husovì sboru, který se vyznaèuje vynikající akustikou.
Kromì Svatováclavské hudebního festivalu jsme dohodnuti i na jednom koncertu v rámci
festivalu Ètvero roèních období.
OSTRAVSKÉ
Již pošesté budou amatérská divadla moravskoslezského kraje soupeøit o postup na
celostátní pøehlídku. Utkají se
v soutìži Ostravské Buchary,
která se koná ve dnech 23. až
26. bøezna 2016 v Kulturním
domì Michálkovice. Poøadatelem je Divadlo Devítka, které
má v Michálkovicích své sídlo
i domovskou scénu. Pøehlídku, která probíhá za podpory
statutárního mìsta Ostravy i
mìstského obvodu Michálkovice, zahájí primátor mìsta
Jedná se o cyklus koncertù probíhajících po celý rok a vztahujících se vždy k daným roèním období. Dramaturgie projektu usiluje obsáhnout prostor celého
køesanského kalendáøe a jeho významných svátkù: jaro – Velikonoce, léto – svátek slovanských
vìrozvìstù Cyrila a Metodìje,
podzim – památka sv. Ludmily a
mariánské svátky, zima – advent.
Koncerty v rámci projektu jsou
realizovány výhradnì v sakrálních
prostorách na území Moravskoslezského kraje. Tento koncert
probìhne opìt v Husovì sboru,
a to již 9. dubna 2016 (viz pozvánka). Vìøíme, že si naleznete cestu, a že se na nìm sejdeme v takovém poètu, v jakém navštìvujeme naše adventní koncerty.
Martin Juroška
starosta
BUCHARY
Ostravy Ing. TomᚠMacura,
MBA.
Na Bucharech vystoupí deset souborù: Bílé divadlo Ostrava, D.N.A. Divadlo Nadšených Amatérù Frýdek-Místek,
Skøítek Havíøov, Divadlo Devítka Ostrava, 1. Jarkovská divadelní spoleènost Ostrava-Proskovice, DRAMKOU Opava,
Ochotnický divadelní soubor
Odøivous Bílovec, KUKO Frýdek-Místek, Divadelní skupina Enthemor Frýdek-Místek a
Scéna z loòské pøehlídky OSTRAVSKÉ BUCHARY 2015
2016
nesoutìžnì Divadlo Mandragora Zlín
Diváci se mohou po pøedstaveních zúèastnit rozborových semináøù a pøidìlit známku o nejlepší diváckou inscenaci pøehlídky. Program a další informace o vystupujících
souborech najdete na stránkách www.buchary.cz
Vstupné na jednotlivá
pøedstavení je 50 Kè, studenti
a senioøi 30 Kè, permanentka
na celou pøehlídku stojí 150,Kè.
Jiøí Kašpárek
KNIHOVNA
Týden prvòáèkù
Už v minulém èísle jsme pøipomínali rodièùm tuto každoroèní akci. Pro žáèky 1. tøíd jsme
uspoøádali seznámení s knihovnou a pøipravili bohatý program
s paní uèitelkou Ludmilou Šimonovou a regionální spisovatelkou
Janou Schlossarkovou. V pøíštím
èísle se dozvíte podrobnosti celé
akce a nebudou chybìt ani fotografie. Rodièe mohou své prvòáèky pøihlásit zdarma v termínu od
29. února do 4. bøezna 2016.
Výstavy
Pro milovníky výtvarného
umìní máme speciální akci. Ve
støedu 2. bøezna v 16:30 vás zve-
INFORMUJE
ská) se samostatným vystoupením
hudebního souboru Soul djembe z Rychvaldu. O zábavu, vtipné scénky a hezkou hudbu nebude nouze, pøijïte se podívat v
pátek 4. bøezna v 16:00 hodin.
Cestujeme prstem
po mapì
Doc. Ing. Vladimír Tomášek,
CSc. už v naší knihovnì povídal
nìkolikrát o svých cestách po svìtì. Tentokrát se zamìøí na Indii,
která je plná kontrastù a jak sami
uvidíte, mùže být zajímavá, krásná, barevná, ale i plná chudoby
a nemocí. Ti z vás, které tato
zemì zajímá, pøijïte v pátek 18.
bøezna v 16:00 hodin.
stationy. Naopak se snažíme si s
dìtmi co nejvíce povídat, bavíme
se i o tom, co se jim líbilo a nelíbilo, pøípadnì si vyslechneme jejich
návrhy na další rok.
Cesta za miliardou
hvìzd
S dospìlými se ve støedu
6. dubna vypravíme na cestu
za miliardou hvìzd do ostravského planetária. Pøed èasem
prošlo velkou rekonstrukcí,
Pùjèovní doba:
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
9-12
13-18
9-12
13-16
zavøeno
9-12
13-18
9-12
13-16
E-mail: [email protected]
Jan Cimický
v Michálkovicích
O besedì se známým spisovatelem, cestovatelem, pøekladatelem, autorem divadelních her, ale
pøedevším psychiatrem jsme již
psali v minulém èísle. Pøesto jsme
Velikonoce
s Wabashem
K Velikonocùm patøí pomlázka a mnozí chlapci si ji v dnešní
dobì neumìjí sami vyrobit. Od
toho je tady velikonoèní dílna s
Wabashem pro dìti i dospìlé, aby
se to nauèili. Kromì pletení pomlázek si mùžete ozdobit vajíèka
nìkolika zpùsoby a nìco zajímavého se dozvìdìt o tomto jarním
svátku. Uvidíme se v pondìlí 14.
bøezna od 15 do 17 hodin.
Den ostravských
ètenáøù
Mgr. J. Burešová seznámila úèastníky besedy s krásami øeckých ostF O T O I . T I M K O VÁ
rovù.
me na vernisហvýstavy Letmé setkání. Vystavovat budou dvì
dámy, Eva Vontorová a Irena
Egertová, známé svými malbami
na hedvábí.
Pan Karel Hlaváè z Ostravy u
nás poprvé vystaví svoji keramiku
a vìzte, že bude na co koukat.
Blíží se Velikonoce, takže další
výstava je vìnovaná perníèkùm
manželù Bartákových, kterým
prostì nejde odolat.
Také pro milovníky zvíøat
máme novou výstavu, tentokrát
si mùžete prohlédnout obrázky
slonù z ostravské ZOO.
Divadlo ruku v ruce
s hudbou
Akci tohoto druhu poøádáme v naší poboèce poprvé. Propojíme vystoupení dìtského divadelního souboru Všeteèka ze
ZŠ U Køíže, satirické trio ŠaLiTa
(paní uèitelky Šárka Vežranovská,
Ludmila Ševèíková a Táòa Mikul-
6/
Jako každoroènì, i letos pøipadá tento den na ètvrtek a to
pøesnì na 31. bøezna. Vyhlašujeme upomínkovou amnestii pro
všechny zapomnìtlivé ètenáøe.
Možná právì na vás vyjde šastná
hodinka a získáte na rok registraci zdarma. Anebo zažijete pøekvapení v podobì známé osobnosti za knihovnickým pultem…
Èlenové Klubu generace pøed Ostravským muzeem
takže ti, kteøí planetárium navštívili pøed mnoha lety, jej ani
nepoznají. Jednou mìsíènì se
zde konají besedy pro seniory,
kterým nabízejí i odvoz ze za-
F O TO I . T I M K O VÁ
pøi osobních rozhovorech se ètenáøi zjistili, že to mnozí z vás nezaznamenali. Byla by velká škoda, kdybyste nepøišli jen proto,
že jste se tuto informaci vèas
Karel je nemocný
a pøedèítá
Akce vznikla ve spolupráci s
galerií Plato, knihy vybere významný akademický malíø Josef
Bolf a vy se do nich mùžete zaèíst
až do 20. kvìtna 2016.
Už zase spíme
v knihovnì…
Rok se s rokem sešel a opìt
nás èeká oblíbená Noc s Andersenem (v pátek 1. dubna). Dìti
jako každoroènì èeká noc plná
pøekvapení, zajímavá výtvarná
dílna a ètení na dobrou noc. Pøi
Noci s Andersenem nepoužíváme poèítaèe, notebooky ani play
Beseda Zdeòka Pavlíèka o záchranì kamzíkù v Jeseníkách
F O TO I . T I M K O VÁ
stávky Rektorát VŠB pøímo do
planetária a po programu zase
zpìt. V cenì vstupenky do planetária je zapoèítána i cesta
autobusem – senioøi a ZTP
platí 115 Kè, ostatní 145 Kè.
Zájemci se mohou hlásit u nás
v knihovnì osobnì, telefonicky nebo mailem do 15. bøezna
– musíme nahlásit poèet úèastníkù.
nedozvìdìli. Ti z vás, kteøí nemohou v pátek 15. dubna v 16.00
dorazit vèas do naší knihovny, je
tady možnost poslechnout si pana
Cimického v knihovnì v Rychvaldu týž den v 18.00.
Snad jste si z naší bohaté nabídky vybrali také nìco pro sebe.
Vaše knihovnice
Ivana Timková
a Marie Kryštofová
HOVOØILI JSME S VELITELEM JSDH
V minulém èísle Michálkovického zpravodaje jsme naše ètenáøe informovali, že jednotka
michálkovického Sboru dobrovolných hasièù dostala do užívání nový zásahový automobil. Požádali jsme proto velitele jednotky SDH Josefa Hrbáèka, aby nám
tento nový dopravní prostøedek
ponìkud pøiblížil.
Od kdy máte nový automobil v
garáži hasièské zbrojnice?
Pøedání tohoto daru v cenì
bezmála 3,85 milionù korun naší
jednotce probìhlo 21. ledna
2016 v ostravském Trojhalí. Slav-
nostního aktu se mimo jiné osobnosti kraje a mìsta zúèastnil i starosta našeho mìstského obvodu
Martin Juroška. Od té doby mùžete spatøit brázdit ulice Michálkovic jasnì èervený Mercedes
Benz Sprinter 4x4 s oznaèením
naší jednotky.
Jak je toto speciální vozidlo vybaveno?
Vùz nám byl dodán s rozsáhlou speciální výbavou. Nachází se
v nìm nìkolik pøenosných èerpadel, motorová pila, elektrocentrála, lanový naviják, nastavovací
žebøíky, prostøedky pro poskyt-
Boj s køídlatkou
Výbava nového automobilu
Køídlatka je vytrvalá nepùvodní invazivní rostlina vysoká 2 až 5
metrù , která se velmi rychle šíøí a obsazuje nová území, v nichž tvoøí
neproniknutelné porosty, které vytlaèují pùvodní druhy rostlin. Likvidaci køídlatky nelze provést jednorázovì a likvidace je finanènì nároèná. Mìsto Ostrava se rozhodlo pro její plošnou likvidaci, proto
prosíme o spolupráci pøi zmapování jejího výskytu. Informace o tom,
kde a v jakém rozsahu se tato nebezpeèná rostlina nachází, prosíme,
sdìlte jakoukoliv formou úøadu mìstského obvodu Michálkovice.
Ing.Vladimír Kozel, místostarosta
MICHÁLKOVICKÝ
KONÍÈEK
2016
nutí první pomoci, dýchací pøístroje a dále široká paleta hasièského vybavení pro technické
zásahy i pro zásahy u požárù.
Mùžete nový Mercedes porovnat s vaší starou Avií, kterou jste
dosud využívali?
Svými technickými i jízdními
vlastnostmi pøedstavuje nový vùz
podstatnì vyšší úroveò. Nesrovnatelná je, jak jsem již uvedl, i jeho
speciální výbava. Nový automobil má v sobì také zabudovanou
nádrž na vodu a vysokotlaký
proud. Této novinky lze využívat
v pøípadì povodní k èištìní zneèištìných prostorù nebo pøi zásazích u menších požárù, napøíklad u požárních asistencí, které
MASOPUST
V
naše jednotka nìkdy provádí. Do
výbavy bude navíc z prostøedkù
našeho mìstského obvodu instalován i tablet, který bude sloužit
pro lepší navigaci na místo mimoøádné události. Podrobnìjší
informace o tomto novém vozidle, které dostalo ještì dalších 49
jednotek v moravskoslezském
kraji, lze nalézt na hasièském portálu www.pozary.cz .
Dìkuji vám za rozhovor a pøeji
vaší jednotce Sboru dobrovolných
hasièù, abyste toto nové vozidlo využívali pøedevším k preventivním
akcím, ale když to bude nezbytné i
likvidaci pøípadných mimoøádných událostí.
Jiøí Kašpárek
MICHÁLKOVICÍCH
Masopustní slavnost v Michálkovicích uspoøádali ve spolupráci
s naším mìstským obvodem v nedìli 14. února rodièe, uèitelé a pøátelé Základní školy a základní waldorfské školy z Ostravy – Poruby. Pestrý maškarní masopustní prùvod prošel parkem Michalského námìstí a veselá zábava pak pokraèovala ve všech prostorách michálkovického kulturního domu.
(jk)
Vítìzové turnaje
V sobotu 13. února uspoøádal šachový klub „Rychvaldský
spolek šachový 1945“ pod záštitou mìstského obvodu Michálkovice 26. roèník turnaje v bleskovém šachu Michálkovický koníèek 2016. Turnaj, jehož øeditelem je již dlouhá léta RNDr. Ladislav Sýkora z šachového klubu
z Veselí nad Lužnicí, se konal v
prostorách Kulturního domu v
Michálkovice. Turnaje hraného
švýcarským systémem na devìt kol
s tempem 2 krát 10 minut na partii se zúèastnil rekordní poèet 26
šachistù, nejmladšímu úèastníku
bylo 9 let, nejstaršímu pak 83 let.V
7/
FOTO: BØETISLAV CRHA
turnaji zvítìzil a putovní sošku
šachového koníèka získal systémem „start - cíl“ Marek Kozelský
z Michálkovic, na druhém a na
tøetím místì skonèili ludgeøoviètí šachisté Jaroslav Orság a Jiøí
Špála. Vítìzové si kromì originálních diplomù odnesli hodnotnou
šachovou literaturu. Vìtšina hráèù si pak na závìr turnaje tradiènì pochutnala na vynikajícím
guláši pøipraveném restaurací „U
Jana“.
Bøetislav Crha,
zástupce øeditele turnaje
Rychvaldský spolek šachový
1945
Za tanec s medvìdem se vybíral pomyslný peníz
FOTO M. POLOKOVÁ
Senior linka slaví šestileté výroèí
Prostøednictvím instalace
nouzových tlaèítek se projekt
Senior linka snaží o zajištìní rychlé a efektivní pomoci v pøípadech
bezprostøedního ohrožení zdraví a života èi pøi pohybu podezøelých osob v blízkosti bydlištì
uživatelù.
Tento projekt však není urèen pouze seniorùm nebo lidem
osamìle žijícím, ale také osobám
se zdravotním èi sociálním handicapem. Jednou ze základních
podmínek je však dosažení vìku
60let.
V pøípadì zájmu o instalaci
Senior linky je potøeba obrátit se
na sociální odbor místnì pøíslušného úøadu. Odtud se žádost
dostane k mìstské policii a v nejbližším možném termínu je realizována. Žádosti pøijímáme také
pøímo na služebnách mìstské
policie a prostøednictvím strážníkù - okrskáøù je poté senior
kontaktován.
K dnešnímu dni evidujeme již
247 nainstalovaných zaøízení, pøièemž intenzivnì pracujeme na
dalším navýšení tohoto poètu.
S ohledem na velký zájem
však nejsme schopni nové žadatele uspokojit ihned. Èekací doby
se pohybují v øádech mìsícù.
Bližší informace mùžete získat v pracovních dnech od 08:00
do 15:00 hodin na tel. èísle
720 735 173.
Mìstská policie Ostrava
PRODEJ
PALIVOVÉHO
DØEVA
KOMINICTVÍ
R A D O VA N
POLAKOVIÈ
Smrk:
Pravidelná kontrola
spalinových cest
330,-Kè
Vložkování, frézování,
èistìní komínù
a kouøovodù,
veškeré další
kominické práce
za nízké ceny!
Telefon: 605 379 799
Email:
[email protected]
špalky 30 cm A K C E
650,- Kè/1prm/s
štípaný
740,- Kè/1prm/s
Buk:
štípaný 33 cm
1.100,- Kè 1prm/s
Odkory 2mb
400,- Kè/1prm/r
Prodej cca 8kg pytlík tøísek
za 39,- Kè/ks
Tel.: 725 987 422
Pr ovádíme službu úpravy a èištìní hr obù
Kerberos
Trade,
s.
r.
o.,
Lidická
1,
742
83
Klimkovice

Podobné dokumenty

Hvězdy MichalFestu - Městský Obvod Michálkovice

Hvězdy MichalFestu - Městský Obvod Michálkovice osmému zasedání. Jednání zahájil a øídil starosta Ing. Martin Juroška, PhD. Po jeho zprávì o èinnosti orgánù mìstského obvodu v období mezi 7. a 8. zasedáním zastupitelstva zastupitelé projednali a...

Více

TRUCK TYRES

TRUCK TYRES 5J, 6Jx14 5J, 6Jx15 5J, 5 1/2Jx15

Více

Zpravodaj č. 4/05

Zpravodaj č. 4/05 v èistírnì odpadních vod, ovšem to lze pouze v èistírnách s terciárním stupnìm èistìní. Vìtšina ÈOV v ÈR tento stupeò èistìní nemá a v øadách pøípadù není odpadní voda èistìna vùbec. Tedy fosfor se...

Více

Zemědělská technika a biomasa 2004

Zemědělská technika a biomasa 2004 1000 do 1600 Kè.t-1 (výjimkou je èirok s náklady pøes 2000 Kè.t-1, který se jeví jako ekonomicky nevhodná energetická plodina). Pøi využití dotací se celkové náklady na jednotku energetického produ...

Více

plný text

plný text na váleèné záleitosti. Mimo jiné o tom svìdèí fakt, e otázkou pováleèné rekonstrukce byl povìøen „vyslouilý“ labouristický politik, ministr bez portfeje Arthur Greenwood, jen v tomto ohledu nev...

Více

zemědělské aktuality ze světa - Nastavit jako titulní stránku

zemědělské aktuality ze světa - Nastavit jako titulní stránku Takovou cenu není možné nabídnout pøi dodržování všech povinných daòových odvodù ani pøi nulovém zisku z prodeje. Je víc než atraktivní vìnovat se obchodu s „èerným“ alkoholem a nezøídka se k tìmto...

Více