Kompletní katalog v češtině, 292 stran

Komentáře

Transkript

Kompletní katalog v češtině, 292 stran
VAKUUM
PRO AUTOMATIZACI
V A K U O V É
P U M P Y
-
P Ø Í S A V K Y
-
V A K U O V Á
L O G I K A
Kompletní
øešení
vakuových
systémù
www.piab.com
Obsah
Úvod
Teorie vakua ........................................................3
Indukèní...................................................166–167
Elektromechanický....................................168–169
Pneumatický ............................................170–171
Vakuové øídící jednotky a VacuProcessor
Vakuové pumpy
Všeobecné informace
Princip vakuových pump PIAB ................................7
Výbìr vakuové pumpy
Pøehled modelù ................................................8–9
Nasávané mnoství vzduchu................................10
Evakuaèní èasy ..................................................11
Modely vakuových pump
Chip ............................................................12–17
Vakuové baterie ...........................................18–19
MiniSystem..................................................20–23
MiniFlex .......................................................24–27
Classic ........................................................28–33
STING..........................................................34–35
MidiFlex .......................................................36–39
Round .........................................................40–41
XED .............................................................42–43
MAXI ...........................................................44–47
MAXI - pøíslušenství ......................................48–49
Speciální vakuové pumpy
Ejektor 300 a Ventilátor 1200 .......................50–51
Doplòkové informace
Nasávané mnoství vzduchu a evakuaèní èasy
pøi vstupním tlaku 0.4–0.6 MPa.....................52–57
Materiály vakuových pump a tìsnìní....................58
Doporuèené svìtlosti pøívodù vakuových pump .....59
Pøísavky
Všeobecné informace
...................................................................63–71
Výbìr pøísavky
Pøehled typù.................................................72–77
01 02 440CZ/3 - 09/2001
Technická data
Pøísavky Æ 2–8 mm.......................................78–83
Pøísavky Æ 10–15 mm...................................84–89
Pøísavky Æ 20–25 mm...................................90–99
Pøísavky Æ 30 mm ....................................100–111
Pøísavky Æ 35–40 mm...............................112–121
Pøísavky Æ 50–60 mm...............................122–133
Pøísavky Æ 75 mm ....................................134–139
Pøísavky Æ 100–110 mm...........................140–147
Pøísavky Æ 150 mm ..................................148–151
Pøísavky Æ 200–300 mm...........................152–153
Oválné pøísavky ........................................154–157
Vakuová logika
Všeobecné informace
......................................................................161
Pøehled typù.............................................172–173
Technická data
VCU-J1.....................................................174–175
VCU-J2.....................................................176–177
Analogová VCU .........................................178–179
VacuProcessor MCE4A-001 a MCE4A-008 ..180–183
Systémy pro regulaci vakua
a úsporu stlaèeného vzduchu
Pøehled typù............................................ 184–185
Technická data
Vacustat ..................................................186–187
ES...........................................................188–189
Elektromagneticky ovládané ventily
Pøehled typù.............................................190–191
Technická data
2/2 ventily ...............................................192–197
3/2 ventily ...............................................198–205
Pøíslušenství ............................................206–207
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Pøehled typù.............................................208–209
Technická data
MVU 001 .................................................210–211
MVU 002 .................................................212–213
MVU 003 .................................................214–215
MVU 004 .................................................216–217
MVU 005 .................................................218–219
MVU 006 .................................................220–221
Blokový propojovací systém
Pøehled prvkù ...........................................222–223
Technická data........................................224–227
Pøíslušenství
Technická data
Tlumièe hluku ..................................................231
Filtry ........................................................232–233
Manometry a vakuometry ..........................234–235
Pøipojovací sady pro vakuové pumpy ..................236
Šroubení pro vakuové pumpy.............................237
Záslepky..........................................................238
Šroubení pro filtry.............................................239
Šroubení a spojky pro hadièky ...................240–241
Spojky pro trubky ......................................242–243
Vakuový zásobník .............................................244
Tabulky
...............................................................245–249
Údrba a záruka
......................................................................250
Vakuové spínaèe
Pøehled typù.............................................162–163
Technická data
Indukèní - univerzální.................................164–165
Novinky
...............................................................251–285
Vakuová technika
1
Vakuová technika
První veøejná prezentace úèinkù vakua se známými magdeburskými polokoulemi roku 1654
2
Vakuová technika
Úvod
Teorie vakua
Atmosféra a atmosférický tlak
Planeta zemì je obklopena nìkolik kilometrù silnou vrstvou vzduchu.
Hmotnost tohoto vzduchu tlaèí na povrch zemì a vytváøí tlak, který
nazýváme atmosférický. Sloupec vzduchu o prùøezu 1 m2 vyvíjí na
zemi tlak rovnající se hmotnosti pøiblinì 10.000 kg. Atmosférický
tlak na hladinì moøe je 101.3 kPa (1013 mbar). Se stoupající
nadmoøskou výškou vzduch øídne a sniuje se tak i atmosférický tlak
vdy o 1% na kadých 100 m výšky (platí do 2000 m). Na vrcholu
hory Mount Everest (8848 m) je atmosférický tlak pouhých 33 kPa.
Vakuum a úroveò vakua
PIAB pouívá pro oznaèení
úrovnì vakua jednotku -kPa
150 kPa
absolutní
50 kPa
pøetlak
atmosférický
tlak
50 kPa
absolutní
-50 kPa
vakuum=
podtlak
Fyzikálnì existuje pouze jeden druh "tlaku", který vychází z nuly,
neboli z absolutního vakua. Tento tlak oznaèujeme jako absolutní
tlak. Obvykle se však udávané tlaky vztahují k atmosférickému tlaku
(101,3 kPa) a tyto relativní tlaky se oznaèují jako podtlak a pøetlak.
Vedlejší graf znázoròuje vztah mezi absolutním tlakem, podtlakem a
pøetlakem a ukazuje potøebu vdy dostateènì specifikovat druh
uvádìného tlaku. Hodnota 50 kPa zde napøíklad mùe pøi nejasném
uvedení pøedstavovat tøi rùzné hodnoty tlaku.
PIAB pouívá pro oznaèení úrovnì vakua jednotku -kPa vycházející
z normálního atmosférického tlaku 101,3 kPa.
V praxi se èasto také pouívá jednotka "% vakua" kde hodnota 0 %
pøedstavuje atmosférický tlak a 100 % je oznaèováno absolutní
vakuum. V chemickém prùmyslu a pro vysoké hodnoty vakua je
pouívána také jednotka mbar (abs.).
Poznámka: úroveò vakua -101,3 kPa je hodnota pro absolutní
vakuum.
atmosférický
tlak
Vysoká úroveò vakua je napøíklad -99 kPa.
Vysoká úroveò vakua
atmosférický
tlak
Nízká úroveò vakua
Nízká úroveò vakua je napøíklad -20 kPa.
Teorie vakua
3
Úvod
Pøi vytvoøení podtlaku je atmosférický tlak potenciálním zdrojem
energie. Napøíklad vysavaè odsává vzduch a vytváøí tak prostor s
tlakem niším ne je tlak okolního vzduchu. Vysavaè tedy nevysává,
ale vzduch a prach je do vysavaèe vtlaèován vyšším atmosférickým
tlakem.
Úroveò vakua (-kPa)
Vyuití vakua se dá rozdìlit do tøí hlavních skupin
Dmychadlové
vakuum
0 a -20 kPa
Pro ventilaci, chlazení, odsávání, ...
Prùmyslové
vakuum
-20 a -99 kPa
Pro manipulaci, automatizaci, pøidrování, ...
Procesové
vakuum
-99 kPa a více
Vysoké vakuum pro laboratoøe, výrobu
mikroprocesorù, pokovování, ...
Energetická nároènost pøi rostoucí úrovni vakua
Vedlejší graf znázoròuje spotøebu energie v závislosti na úrovni
vakua. Vyplývá z nìho, e pøi úrovni nad -90 kPa vzrùstá spotøeba
energie velmi prudce. Proto by mìla být úroveò vakua pokud mono
udrována pod touto hranicí.
Energetický faktor
Nasávané mnoství vzduchu
Nasávané mnoství vzduchu za jednotku èasu pøi konkrétní úrovni
vakua je mìøítkem pro výkon vakuové pumpy. Na této hodnotì závisí
také èas, za který mùe být urèité úrovnì vakua v daném objemu
dosaeno. V tomto katalogu jsou nasávaná mnoství vzduchu i
spotøeba vzduchu vakuových pump udávány jako objem vzduchu za
èas. Tento objem je mìøen pøi atmosférickém tlaku vzduchu 101.3
kPa (65% rel. vlhkosti, 20°C), co je oznaèeno písmenem N pøed
jednotkou (napø. Nl/s).
Nasávané mnoství vzduchu u mechanických vakuových pump není
vìtšinou uvádìno pro vzduch pøi atmosférickém tlaku, ale pro vzduch
v aktuálním stavu. Není tak zohlednìna skuteènost, e vývìva nasává
neustále øidší vzduch.
Podrobnìjší informace k problematice vakuové techniky naleznete
v pøíruèce "TEORIE VAKUA", kterou Vám rádi zašleme.
4
Teorie vakua
Vakuové pumpy
Obsah
Všeobecné informace
Princip vakuových pump PIAB..................................................7
Výbìr vakuové pumpy
Pøehled modelù .................................................................8–9
Nasávané mnoství vzduchu .................................................10
Evakuaèní èasy....................................................................11
Modely vakuových pump
Chip..............................................................................12–17
Vakuové baterie.............................................................18–19
MiniSystem ...................................................................20–23
MiniFlex ........................................................................24–27
Classic..........................................................................28–33
STING ...........................................................................34–35
MidiFlex ........................................................................36–39
Round...........................................................................40–41
XED ..............................................................................42–43
MAXI.............................................................................44–47
MAXI - pøíslušenství........................................................48–49
Speciální vakuové pumpy
Ejektor 300 a Ventilátor 1200.........................................50–51
Doplòkové informace
Nasávané mnoství vzduchu a evakuaèní èasy
pøi vstupním tlaku 0.4–0.6 MPa ......................................52–57
Materiály vakuových pump a tìsnìní .....................................58
Doporuèené svìtlosti pøívodù vakuových pump.......................59
Vakuové pumpy COAX™
Y
K
N
I
V
O
N
1
25
A
N
RA
ST
85
-2
Vakuové pumpy COAX™ model P3010 ........................253–264
Vakuové pumpy model CLASSIC s ES systémem
CLASSIC s ES systémem ............................................276–279
Vakuové pumpy
5
Vakuové pumpy
30 dnù test zdarma
5 let záruka
6
Vakuové pumpy
Všeobecné informace
Princip vakuových pump PIAB
Vakuové pumpy PIAB pracují na patentovaném principu
vícestupòového ejektoru. Jako zdroj energie vyuívají stlaèený
vzduch. Vyznaèují se jeho mnohem lepším vyuitím v porovnání s
jednostupòovými ejektory a tím i výraznì niší spotøebou energie.
Další pøedností vakuových pump PIAB je schopnost vytvoøit vysoký
podtlak (vakuum) pøi velkém mnoství nasávaného vzduchu.
Stlaèený vzduch pøivádìný na vstup (1) proudí nìkolika za sebou
øazenými tryskami (2) s rùznými charakteristikami a strhává s sebou
okolní vzduch v jednotlivých komorách, které jsou vybaveny
uzavíracími klapkami (3). Tyto klapky se úèinkem rostoucího podtlaku
na vakuovém výstupu (4) postupnì uzavírají, take pøi dosaení
maximální úrovnì vakua je v èinnosti pouze první tryska.
Výhody vakuových pump PIAB
! Spolehlivost
! ádné zahøívání
! Vysoký výkon
! Vhodné pro výbušné prostøedí
! Malé rozmìry a hmotnost
! ádné vibrace
! Vysoká chemická odolnost ! ádná olejová mlha
! Rychlá reakce
! Snadná montá
! Minimální údrba
! Nízká hluènost
! Nízká spotøeba energie
s PIAB systémem pro úsporu
stlaèeného vzduchu
! 5 let záruka
Systém pro úsporu stlaèeného vzduchu
Spotøebu energie vakuových pump lze dále sníit pouitím PIAB
systému pro úsporu stlaèeného vzduchu. Tento pneumatický obvod
udruje spotøebu energie vakuové pumpy na minimální úrovni
vypínáním pøívodu stlaèeného vzduchu do pumpy pøi dosaení
poadované úrovnì vakua. Pumpa je znovu zapnuta a pøi poklesu
úrovnì vakua pod danou hodnotu hystereze. Pro pøipojení tohoto
systému musí být vakuová pumpa vybavena zpìtným ventilem na
vakuové stranì.
Vakuové pumpy
7
Výbìr vakuové pumpy
Pøehled modelù
Model
Chip
MiniSystem
MiniFlex
Classic
STING
Stejná základní jednotka
jako u modelu Chip na
hliníkové základní desce
s více pøípoji a s vìtšími
monostmi rozšíøení
o ovládací a mìøící prvky.
Lze dodat jako kompaktní
vakuovou jednotku MVU
(str. 208-221) pro
automatizované vakuové
systémy.
Obdobná konstrukce jako
u vakuových pump
MiniSystem na vìtší
základní desce
dimenzované pro vìtší
výkony. Jsou vhodné jako
základní jednotky pro
výrobu vakua
v automatizovaných
systémech.
Kompaktní a velmi
výkonné vakuové pumpy
v klasickém PIAB designu
v rùzných velikostech
a provedeních. Vyrábìny
jsou buï z kompozitního
plastu (PPS) s vysokou
chemickou odolností
a nízkou hmotností nebo
v kombinaci s pøípojovou
deskou z hliníku.
Vyznaèují se velkým
výkonem pøi malých
rozmìrech a nízké
hmotnosti. Jsou vhodné
pro aplikace všeho druhu
jako samostatný zdroj
vakua nebo jako základní
jednotka støednì
výkonných vakuových
systémù. Mají
jednoduchou konstrukci
a lze je vybavit systémem
pro úsporu stl. vzduchu.
Tato vakuová pumpa
je vyrobena kompletnì
z Teflon®u a neobsahuje
ádné pohyblivé díly ani
tìsnìní. Vyznaèuje se
pøedevším velmi vysokou
chemickou a teplotní
odolností. Lze ji proto
pouít i v procesech pøi
kterých je vystavena
velice agresivním plynùm
a kapalinám. Pro zvýšení
výkonu lze tyto pumpy
montovat do blokù.
Vakuové baterie
Malé vakuové pumpy s
nízkou hmotností. Mají
dostateènì velký výkon
pro vyrovnání únikù
nasávaného vzduchu a
jsou proto vhodné i pro
manipulaci s porézními
materiály. Pøísavku je
moné pøipevnit pøímo na
vakuovou pumpu nebo do
jiného místa vakuového
obvodu. Jsou vyrábìny v
nìkolika provedeních pro
snadné pøizpùsobení
poadované aplikaci.
Pouití
Vakuové baterie
4 nebo 8 vakuových pump
Chip sloených do
jednoho celku. Jsou
vhodné zejména pøi
poadavku kompaktní
montáe a potøebì více
samostatných vakuových
obvodù.
Výkon
Max. vakuum:
-75 ÷ -95 kPa
(250 ÷ 60 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
0.5 ÷ 3 Nl/s
Max. vakuum:
-75 ÷ -95 kPa
(250 ÷ 60 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
0.5 ÷ 2.4 Nl/s
Max. vakuum:
-75 ÷ -95 kPa
(250 ÷ 60 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
2 ÷ 6.4 Nl/s
Max. vakuum:
-75 ÷ -100.8 kPa
(250 ÷ 5 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
3 ÷ 15.5 Nl/s
Max. vakuum:
-96 kPa
(50 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
1 Nl/s
Materiál
Pumpa:
PA, Al nebo ABS
Trysky:
POM
Tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
Pumpa:
PA, Al
Trysky:
POM
Tìsnìní:
nitril nebo EPDM
Pumpa:
PA, Al
Trysky:
POM
Tìsnìní:
nitril nebo EPDM
Pumpa:
PPS nebo PPS/Al
Trysky:
PPS
Tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
Pumpa:
PTFE
Trysky:
PTFE
Tìsnìní:
neobsahuje tìsnìní
64 " 30 " 16.5–94
66 " 44 " 28–35
96 " 40#72 " 41–56
195 " 66 " 164–184
145 " 75 " 25
12–19
20–23
24–27
28–33
34–35
Rozmìry
délka
" šíøka
" výška, mm
Strana
Typy vakuových pump
Typ / pouití
L (Large)
Velké nasávané mnoství vzduchu
M (Medium) Støední úroveò vakua
8
Doporuèený rozsah pouití
Max. vakuum
0–70 -kPa
75 -kPa
0–90 -kPa
81–91 -kPa
X (Extra)
Vysoká úroveò vakua
70–96 -kPa
94–97 -kPa
H (High)
Velmi vysoká úroveò vakua
96–100.8 -kPa
99.8–100.8 -kPa (15–5 mbar abs.)
Vakuové pumpy
Výbìr vakuové pumpy
MidiFlex
Round
XED
MAXI
Speciální vakuové pumpy
Ejektor 300
Ventilátor 1200
Základem této øady jsou
stejné základní prvky jako
u vakuové pumpy Classic
namontované na hliníkové
základní desce, která je
dimenzována pro vìtší
výkony. Pumpy MidiFlex jsou
vhodné pro aplikace
s poadavkem na vyšší
výkon. Lze je doplnit o
systém pro úsporu
stlaèeného vzduchu.
Novì vyvinutá, robustní
a jednoduchá vakuová pumpa
vyrobená z kompozitního
plastu PPS. Vhodná pro
zaøízení s poadavky na velký
výkon a chemickou odolnost.
Sání a výfuk jsou umístìny v
jedné ose. Výfuk je vhodné
opatøit tlumièem nebo
výfukovou trubicí.
Kompaktní výkonné vakuové
pumpy s vestavìným
systémem pro úsporu
stlaèeného vzduchu
a ovládacím ventilem
(zapnuto/vypnuto). Vyznaèují
se pomìrnì nízkou spotøebou
stlaèeného vzduchu
a dosahují vysokých úrovní
vakua.
Velmi výkonné vakuové
pumpy pro aplikace ve
kterých je tøeba odsávat
velký objem vzduchu bìhem
krátkého èasu nebo
vyrovnávat velké úniky
v netìsných vakuových
obvodech. Jsou pouívány
také pro vakuovou pøepravu
sypkých materiálù. Mohou být
vybaveny integrovaným
systémem pro pro úsporu
stlaèeného vzduchu a
centrálním výfukem.
Max. vakuum:
-91 ÷ -100.8 kPa
(100 ÷ 5 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
11.5 ÷ 40 Nl/s
Max. vakuum:
-91 kPa
(100 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
40 Nl/s
Max. vakuum:
-97 ÷ -100.8 kPa
(40 ÷ 5 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
7.6 Nl/s
Max. vakuum:
-91 kPa
(100 mbar abs.)
Max. nasávané
mnoství:
40 ÷ 240 Nl/s
Pumpa:
PPS, Al
Trysky:
PPS
Tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
Pumpa:
PPS
Trysky:
PPS
Tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
Pumpa:
PPS, Al
Trysky:
PPS
Tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
Pumpa:
Al
Trysky:
PPS
Tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
207 " 166 " 186–206
$ 120 " 271
222 " 207 " 259
405 " 240–492 " 150
36–39
40–41
42–43
44–49
Ejektor 300
Kompaktní štìrbinový ejektor
s velkým prùtokem
nasávaného vzduchu a nízkou
úrovní vakua.
Ventilátor 1200
Stlaèeným vzduchem
napájený ventilátor bez
pohyblivých dílù.
Ejektor 300
viz strana 50–51
Ventilátor 1200
viz strana 50–51
50–51
Vakuové pumpy
9
Výbìr vakuové pumpy
Nasávané mnoství vzduchu pøi doporuèeném vstupním tlaku
Typ
Model/
pumpy provedení
L
M
X
10
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95
3.3
2.3
1.55
0.83
0.63
0.45
0.28
—
—
—
—
Classic L25
75
0.6
6.3
Classic L50
75
0.6
10.3
6.2
4.4
2.9
1.66
1.25
0.9
0.56
—
—
Classic L100
75
0.6
15
10.4
7.8
5.3
3.25
2.5
1.8
1.12
—
—
—
Chip, MiniSystem M5
84
0.6
0.6
0.4
0.25
0.22
0.17
0.13
0.09
0.04
0.011
—
—
Chip, MiniSystem M10
84
0.6
1.2
0.8
0.5
0.44
0.33
0.26
0.18
0.08
0.022
—
—
Chip, Minisystem,
MiniFlex M20
84
0.6
2.4
1.6
1
0.88
0.65
0.52
0.35
0.17
0.045
—
—
Classic M25
91
0.6
6.4
3.6
2.4
1.2
0.6
0.44
0.3
0.16
0.075
0.012
—
Classic M25L
91
0.34
6
2.75
2
1.22
0.68
0.53
0.4
0.27
0.11
0.012
—
MiniFlex M40
84
0.6
4.8
3.1
1.8
1.5
1.3
1.03
0.7
0.35
0.09
—
—
Classic M50
91
0.6
10.7
6.5
4.6
2.4
1.2
0.89
0.6
0.33
0.15
0.025
—
Classic M50L
91
0.34
10.3
5.4
3.9
2.45
1.36
1.06
0.8
0.54
0.22
0.025
—
MiniFlex M60
84
0.6
6.4
4.2
2.6
2.25
1.95
1.55
1.05
0.52
0.14
—
—
Classic M100
91
0.6
15.5
10.6
7.5
4.8
2.4
1.8
1.2
0.65
0.3
0.051
—
MidiFlex M150
91
0.6
25
21
14
7
3.6
2.7
1.8
1
0.45
0.075
—
Round, MidiFlex M200
91
0.6
40
28
18.5
9.6
4.8
3.6
2.4
1.3
0.6
0.1
—
Maxi MLL 200
91
0.6
40
28
18.5
9.6
4.8
3.6
2.4
1.3
0.6
0.1
—
Maxi MLL 400
91
0.6
80
56
37
19.2
9.6
7.2
4.8
2.6
1.2
0.2
—
Maxi MLL 800
91
0.6
160
11
274
38.4
19.2
14.4
9.6
5.2
2.4
0.4
—
Maxi MLL 1200
91
0.6
240
168
111
57.6
28.8
21.6
14.4
7.8
3.6
0.6
—
Chip, Minisystem X5
95
0.5
0.52
0.3
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
0.05
0.02
0.0075
—
Chip, Minisystem X5L
94
0.4
0.5
0.31
0.15
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.017
0.006
—
Chip, Minisystem X10
95
0.5
1.03
0.6
0.3
0.26
0.23
0.18
0.14
0.09
0.04
0.015
—
Chip, Minisystem X10L
94
0.4
1
0.62
0.29
0.23
0.2
0.16
0.12
0.08
0.035
0.012
—
Chip, Minisystem,
MiniFlex X20
95
0.5
2.05
1.2
0.58
0.52
0.45
0.36
0.29
0.19
0.08
0.03
—
Chip, Minisystem,
MiniFlex X20L
94
0.4
2
1.25
0.58
0.45
0.4
0.32
0.25
0.16
0.07
0.025
—
MiniFlex X40
95
0.5
4.1
2.4
1.15
1.05
0.9
0.72
0.57
0.38
0.16
0.06
—
MiniFlex X40L
94
0.4
4
2.5
1.15
0.9
0.8
0.64
0.5
0.32
0.14
0.05
—
Classic X40
97
0.6
3
2.4
1.7
1.1
0.58
0.45
0.35
0.25
0.19
0.07
0.025
Sting X40
96
0.5
1
0.89
0.79
0.69
0.58
0.48
0.38
0.28
0.18
0.06
—
MiniFlex X60
95
0.5
5.5
3.3
1.7
1.55
1.3
1.08
0.85
0.56
0.24
0.09
—
MiniFlex X60L
94
0.4
5.5
3.5
1.7
1.35
1.2
0.96
0.75
0.5
0.38
0.14
0.05
Classic X80
97
0.6
6
4.8
3.4
2.2
1.15
0.9
0.7
0.5
0.38
0.14
0.05
Classic X120
97
0.6
8.6
7
5.1
3.3
1.7
1.35
1.05
0.75
0.57
0.21
0.075
MidiFlex X160
97
0.6
11.5
9.4
6.8
4.3
2.3
1.8
1.4
1
0.75
0.28
0.1
MidiFlex X240
97
0.6
17.2
14
10.2
6.6
3.5
2.7
2.1
1.5
1.14
0.42
0.15
MidiFlex X320
97
0.6
22.5
18.2
13.5
8.8
4.8
3.6
2.8
2
1.52
0.55
0.2
XED 150
97
0.6
15.5
10.6
7.5
4.8
2.4
1.8
1.2
0.75
0.57
0.21
0.075
15 mbar
abs
0.6
3
2.4
1.75
1.1
0.53
0.35
0.24
0.16
0.12
0.06
0.02
Classic H120
5 mbar
abs
0.6
8.6
7
5.1
3.3
1.75
1.3
0.9
0.65
0.45
0.13
0.06
MidiFlex H240
5 mbar
abs
0.6
17.2
14
10.2
6.6
3.5
2.6
1.8
1.3
0.9
0.26
0.12
XED-H150
100.8
0.6
15.5
10.6
7.5
4.8
2.4
1.8
1.2
0.65
0.45
0.13
0.06
Classic H40
H
Max. Vstupní
vakuum tlak
(-kPa) (MPa)
Vakuové pumpy
Výbìr vakuové pumpy
Evakuaèní èas pøi doporuèeném vstupním tlaku
Vstupní
tlak
(MPa)
Spotøeba
vzduchu
(Nl/s)
Classic L25
0.6
Classic l50
Classic L100
Typ
Model/
pumpy provedení
L
M
X
H
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
40
50
60
70
80
90
95
99
1.75
0.048
0.185
0.34
0.54
0.86
0.6
3.5
0.029
0.1
0.175
0.27
0.43
0.6
7
0.016
0.055
0.09
0.135
0.215
Chip, MiniSystem M5
0.6
0.35
0.56
1.58
2.36
3.456
5.28
10.32
Chip, MiniSystem M10
0.6
0.7
0.28
0.79
1.18
1.728
2.64
5.16
Chip, Minisystem,
MiniFlex M20
0.6
1.4
0.14
0.395
0.59
0.864
1.32
2.58
Classic M25
0.6
1.75
0.044
0.235
0.44
0.73
1.23
2.2
5.36
Classic M25L
0.34
1.9
0.056
0.24
0.42
0.66
1.02
1.64
4.6
MiniFlex M40
0.6
2.8
0.07
0.198
0.295
0.432
0.660
1.29
Classic M50
0.6
3.5
0.026
0.117
0.22
0.365
0.615
1.1
2.68
Classic M50L
0.34
3.8
0.032
0.12
0.212
0.33
0.51
0.82
2.3
MiniFlex M60
0.6
4.2
0.048
0.132
0.197
0.288
0.44
0.86
Classic M100
0.6
7
0.016
0.059
0.11
0.183
0.208
0.55
1.34
MidiFlex M150
0.6
10.5
0.011
0.04
0.074
0.121
0.205
0.365
0.865
Round, MidiFlex M200
0.6
14
0.0056
0.03
0.055
0.091
0.154
0.275
0.67
Maxi MLL 200
0.6
14
0.0056
0.03
0.055
0.091
0.154
0.275
0.67
Maxi MLL 400
0.6
28
0.0028
0.015
0.028
0.045
0.077
0.137
0.335
Maxi MLL 800
0.6
56
0.0014 0.0075
0.014
0.023
0.038
0.069
0.168
Maxi MLL 1200
0.6
84
0.0009
0.005
0.009
0.015
0.025
0.046
0.125
Chip, Minisystem X5
0.5
0.36
0.8
2.4
3.6
4.92
6.9
10.2
19.2
Chip, Minisystem X5L
0.4
0.4
0.72
2.56
3.76
5.28
7.32
13.82
20.4
Chip, Minisystem X10
0.5
0.72
0.4
1.2
1.8
2.46
3.45
5.1
9.6
Chip, Minisystem X10L
0.4
0.8
0.36
1.28
1.88
2.64
3.66
5.8
10.2
Chip, Minisystem,
MiniFlex X20
0.5
1.44
0.2
0.6
0.9
1.23
1.725
2.55
4.8
Chip, Minisystem,
MiniFlex X20L
0.4
1.6
0.18
0.64
0.94
1.32
1.83
2.9
5.1
MiniFlex X40
0.5
2.88
0.1
0.3
0.45
0.615
0.86
1.275
2.4
MiniFlex X40L
0.4
3.2
0.09
0.32
0.47
0.66
0.93
1.45
2.55
Classic X40
0.6
2.5
0.07
0.26
0.5
0.74
1.13
1.6
2.7
3.8
Sting X40
0.5
2.1
0.16
0.43
0.62
0.85
1.15
1.58
2.6
4.9
MiniFlex X60
0.5
4.32
0.069
0.2
0.3
0.41
0.575
0.85
1.6
MiniFlex X60L
0.4
4.8
0.06
0.213
0.315
0.44
0.62
0.965
1.7
Classic X80
0.6
5
0.035
0.13
0.25
0.37
0.565
0.8
1.35
1.9
Classic X120
0.6
7.5
0.025
0.097
0.167
0.247
0.377
0.533
0.9
1.267
MidiFlex X160
0.6
10
0.018
0.065
0.125
0.185
0.283
0.4
0.675
0.95
MidiFlex X240
0.6
15
0.013
0.048
0.083
0.124
0.188
0.267
0.45
0.633
MidiFlex X320
0.6
20
0.01
0.033
0.062
0.093
0.142
0.2
0.338
0.475
XED 150
0.6
7-7.5
0.016
0.059
0.11
0.183
0.313
0.47
0.835
1.2
Classic H40
0.6
2.6
0.07
0.25
0.55
0.92
1.45
2.2
3.4
5
9.2
Classic H120
0.6
7.6
0.025
0.097
0.17
0.272
0.42
0.6
1.18
1.82
3.6
MidiFlex H240
0.6
15.2
0.013
0.048
0.085
0.136
0.21
0.3
0.59
0.92
1.8
3.2
XED-H 150
0.6
7-7.6
0.016
0.059
0.11
0.183
0.33
0.51
1.09
1.75
3.51
6.31
Vakuové pumpy
100.3
6.4
11
Vakuové pumpy model Chip
Chip
Malé, lehké a velmi výkonné vakuové pumpy vhodné pro umístìní co nejblíe k místu spotøeby vakua. Jejich výkon je
dostateèný i pro manipulaci s porézními materiály. Pøísavku lze montovat pøímo do pøípojové desky pumpy. K dispozici
je velké mnoství modelù a typù pump v kombinaci se tøemi typy pøípojových desek z plastu, s jedním typem desky z
hliníku a provedení pumpy bez desky pro pøímou montá na pøipravené otvory.
Vakuové pumpy typu M a X jsou dodávány také v provedení pro nízký napájecí tlak (varianta L).
Chip s pøípojovou deskou A - plast
! Souèástí dodávky je šroubení pro pøipojení stlaèeného vzduchu.
L7, M5, M5L, M10, M10L, X5, X5L,
! Provedení:
X10, X10L
M5
! Stlaèený vzduch:
NPSF 1/8"
! Vakuum:
vnitøní tlumiè hluku s vývody 3 x Æ 5 mm
! Výfuk:
nitril, EPDM nebo viton
! Materiál tìsnìní:
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 670
Chip s pøípojovou deskou B - plast
! Souèástí dodávky je nástrèné šroubení pro pøipojení stlaèeného vzduchu.
L7, L14, M5, M5L, M10, M10L, M20,
! Provedení:
M20L, X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
! Stlaèený vzduch:
NPSF 1/8"
! Vakuum:
NPSF 3/8"
! Výfuk:
vnitøní tlumiè hluku s møíkou
! Materiál tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 671
Chip s pøípojovou deskou C - plast
! Souèástí dodávky je nástrèné šroubení pro pøipojení stlaèeného vzduchu
a externí tlumiè hluku.
! Provedení:
L7, L14, L28, M5, M5L, M10, M10L, M20,
M20L, X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
! Stlaèený vzduch:
NPSF 1/8"
! Vakuum:
NPSF 3/8"
! Výfuk:
NPSF 3/8"
! Materiál tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 671
Chip s pøípojovou deskou B1 - hliník
! Provedení:
!
!
!
!
!
L7, L14, L28, M5, M5L, M10, M10L, M20,
M20L, X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
Stlaèený vzduch:
G 1/8"
Vakuum:
G 3/8"
Výfuk:
vnitøní tlumiè hluku s vývody 2 x Æ 7 mm
Materiál tìsnìní:
nitril
Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 671
Chip bez pøípojové desky
! Provedení:
L7, L14, M5, M5L, M10, M10L, X5, X5L, X10, X10L
! Pro pøímou montá na pøipravené otvory.
! Materiál tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
Typ vakuové pumpy
L (Large)
Velké nasávané mnoství vzduchu
M (Medium) Støední úroveò vakua
X (Extra)
Vysoká úroveò vakua
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
12
Vakuové pumpy
Doporuèený rozsah
pouití (-kPa)
0–70
0–80
70–95
Vakuové pumpy model Chip
Nasávané mnoství vzduchu*
Model/
provedení
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
L7
L14
L28
M5
M5L
M10
M10L
M20
M20L
X5
X5L
X10
X10L
X20
X20L
Typ
pumpy
Vstupní tlak
MPa
L
L
L
M
M
M
M
M
M
X
X
X
X
X
X
0.6
0.6
0.6
0.6
0.38
0.6
0.38
0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0
0.81
1.54
3
0.6
0.6
1.2
1.2
2.4
2.4
0.52
0.5
1.03
1
2.05
2
Nasávané mnoství vzduchu
10
20
30
0.62
0.37
0.28
1.18
0.7
0.53
2.07
1.2
0.97
0.4
0.25
0.22
0.36
0.22
0.19
0.8
0.5
0.44
0.72
0.44
0.38
1.6
1
0.88
1.44
0.88
0.76
0.3
0.15
0.13
0.31
0.15
0.12
0.6
0.3
0.26
0.62
0.29
0.23
1.2
0.58
0.52
1.25
0.58
0.45
v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua
40
50
60
70
0.23
0.19
0.11
0.05
0.44
0.36
0.21
0.09
0.77
0.58
0.37
0.10
0.17
0.13
0.09
0.04
0.15
0.11
0.08
0.04
0.33
0.26
0.18
0.08
0.3
0.22
0.15
0.09
0.65
0.52
0.35
0.17
0.6
0.44
0.3
0.18
0.11
0.09
0.07
0.05
0.1
0.08
0.06
0.04
0.23
0.18
0.14
0.09
0.2
0.16
0.12
0.08
0.45
0.36
0.29
0.19
0.4
0.32
0.25
0.16
(-kPa)
80
90
0.011
0.01
0.022
0.02
0.045
0.04
0.02
0.017
0.04
0.035
0.08
0.07
0.0075
0.006
0.015
0.012
0.03
0.025
Evakuaèní èas*
Model/
provedení
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
L7
L14
L28
M5
M5L
M10
M10L
M20
M20L
X5
X5L
X10
X10L
X20
X20L
Typ
pumpy
Vstupní tlak
MPa
L
L
L
M
M
M
M
M
M
X
X
X
X
X
X
0.6
0.6
0.6
0.6
0.38
0.6
0.38
0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
10
0.15
0.08
0.04
0.22
0.22
0.11
0.11
0.055
0.06
0.26
0.28
0.13
0.14
0.065
0.07
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro
20
30
40
0.3
0.7
1.1
0.15
0.35
0.55
0.08
0.19
0.31
0.56
1
1.58
0.7
1.2
1.73
0.28
0.5
0.79
0.35
0.6
0.87
0.14
0.25
0.395
0.18
0.3
0.43
0.8
1.52
2.4
0.72
1.52
2.56
0.4
0.76
1.2
0.36
0.76
1.28
0.2
0.38
0.6
0.18
0.38
0.64
dosaení
50
1.7
0.85
0.47
2.36
2.7
1.18
1.35
0.59
0.68
3.6
3.76
1.8
1.88
0.9
0.94
uvedených
60
2.4
1.2
0.67
3.456
4.2
1.728
2.1
0.864
1.05
4.92
5.28
2.46
2.64
1.23
1.32
úrovní vakua (-kPa)
70
80
3.9
1.95
1.08
5.28
10.23
6.2
12.5
2.64
5.16
3.10
6.25
1.32
2.58
1.55
3.13
6.9
10.2
7.32
13.82
3.45
5.7
3.66
5.8
1.725
2.55
1.83
2.9
90
19.2
20.4
9.6
10.2
4.8
5.1
* hodnoty nasávaného mnoství vzduchu a evakuaèních èasù pro jiné vstupní tlaky vzduchu jsou uvedeny v doplòkových informacích na stranì 52 - 57
Technická data
Max.
Model/
Typ Doporuèený Spotøeba Maximální Pracovní
teplota
vakuum
vst. tlak
provedení pumpy vstupní tlak vzduchu
-kPa
MPa
Nl/s
MPa
Chip L7
L
0.6
0.45
75
Chip L14
L
0.6
0.9
75
Chip L28
L
0.6
1.8
75
Chip M5
M
0.4–0.6 0.25–0.35
84
Chip M5L
M
0.38
0.32
81
Chip M10
M
0.4–0.6
0.5–0.7
84
Chip M10L
M
0.38
0.64
81
0.7
-20°C–80°C
Chip M20
M
0.4–0.6
1–1.4
84
Chip M20L
M
0.38
1.28
81
Chip X5
X
0.5
0.36
95
Chip X5L
X
0.4
0.4
94
Chip X10
X
0.5
0.72
95
Chip X10L
X
0.4
0.8
94
Chip X20
X
0.5
1.44
95
Chip X20L
X
0.4
1.6
94
Úroveò
hluku
dBA
Materiál* Materiál
tìsnìní*
A=33, B=41, B1=62, C=48
57–68 A=PA, POM
B, C=PA,
ABS, POM
B1=PA, Al,
POM
62–66
Hmotnost s pøípojovou
deskou A, B, B1 nebo C
g
A=33, B=41, B1=62, C=48
B=41, B1=62, C=48
B=53, B1=74, C=60
nitril,
EPDM
nebo
viton
A=33, B=41, B1=62, C=48
B=53, B1=74, C=60
A=33, B=41, B1=62, C=48
B=41, B1=62, C=48
B=53, B1=74, C=60
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
13
Vakuové pumpy model Chip
Výbìr kódu pumpy
Pøíklad:
Model/provedení
Model/
provedení
Chip L7
Chip L14
Chip L28
Chip M5
Chip M5L
Chip M10
Chip M10L
Chip M20
Chip M20L
Chip X5
Chip X5L
Chip X10
Chip X10L
Kód
L7A6
L14A6
L28A6
M5A6
M5A5
M10A6
M10A5
M20A6
M20A5
X5A6
X5A5
X10A6
X10A5
Chip X20
Chip X20L
X20A6
X20A5
M5A6-ANA
Vstupní tlak
MPa
0.6
0.6
0.6
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
Materiál tìsnìní
Materiál
nitril
EPDM
viton
Kód
N
E*
V*
* nelze dodat v kombinaci
s hliníkovou pøípojovou
deskou B1
Zpìtný ventil
Pokud je poadován vestavìný zpìtný ventil na
vakuové stranì, pøidejte písmeno A.
Tímto ventilem musí být pumpa vybavena pøi
pouití systému pro úsporu stlaèeného
vzduchu (Vacustat, ES systém).
0.4
0.5
0.4
Pøípojová deska
Moné provedení
L7, M5, M5L, M10, M10L, X5, X5L, X10, X10L
L7, L14, M5, M5L, M10, M10L, M20, M20L, X5,
X5L, X10, X10L, X20, X20L
L7, L14, L28, M5, M5L, M10, M10L, M20, M20L,
X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
L7, L14, L28, M5, M5L, M10, M10L, M20, M20L,
X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
L7, L14, M5, M5L, M10, M10L, X5, X5L, X10, X10L
Kód
-A
Stlaèený vzduch Vakuum
M5
NPSF 1/8"
Výfuk
—
Materiál
PA
-B
NPSF 1/8"
NPSF 3/8"
—
ABS
-B1 *
G 1/8"
G 3/8"
—
Al
-C
NPSF 1/8"
NPSF 3/8"
NPSF 3/8"
ABS
-Z
provedení bez pøípojové desky
* hliníkovou pøípojovou desku B1 lze na pøání dodat se závity NPSF
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: Chip, M5A6-ANA, 3222007A.
Kód
L7A6-AN
L7A6-ANA
L7A6-B1N
L7A6-B1NA
L7A6-BN
L7A6-BNA
L7A6-CN
L7A6-CNA
L7A6-ZN
L7A6-ZNA
L14A6-B1N
L14A6-B1NA
L14A6-BN
L14A6-BNA
L14A6-CN
L14A6-CNA
L14A6-ZN
L14A6-ZNA
L28A6-B1N
L28A6-B1NA
L28A6-CN
L28A6-CNA
Obj. èíslo
0102853
0102854
0102829
0102830
0103049
0103050
0102737
0102738
0102633
0102634
0102831
0102832
0103055
0103056
0102743
0102744
0102651
0102652
0102833
0102834
0102749
0102750
Kód
M5A5-AN
M5A5-ANA
M5A5-B1N
M5A5-B1NA
M5A5-BN
M5A5-BNA
M5A5-CN
M5A5-CNA
M5A5-ZN
M5A5-ZNA
M5A6-AE
M5A6-AEA
M5A6-AN
M5A6-ANA
M5A6-AV
M5A6-AVA
M5A6-B1N
M5A6-B1NA
M5A6-BE
M5A6-BEA
M5A6-BN
M5A6-BNA
M5A6-BV
Obj. èíslo
0102865
0102866
0102835
0102836
0103067
0103068
0102755
0102756
0102682
0102683
3222007E
3222007AE
3222007
3222007A
3222007V
3222007AV
0103187
0103188
3222008E
3222008AE
3222008
3222008A
3222008V
Kód
M5A6-BVA
M5A6-CE
M5A6-CEA
M5A6-CN
M5A6-CNA
M5A6-CV
M5A6-CVA
M5A6-ZE
M5A6-ZEA
M5A6-ZN
M5A6-ZNA
M5A6-ZV
M5A6-ZVA
M10A5-AN
M10A5-ANA
M10A5-B1N
M10A5-B1NA
M10A5-BN
M10A5-BNA
M10A5-CN
M10A5-CNA
M10A5-ZN
M10A5-ZNA
Obj. èíslo
3222008AV
3222009E
3222009AE
3222009
3222009A
3222009V
3222009AV
3222001E
3222001AE
3222001
3222001A
3222001V
3222001AV
0102871
0102872
0102837
0102838
0103073
0103074
0102761
0102762
0102700
0102701
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
14
Vakuové pumpy
Kód
M10A6-AE
M10A6-AEA
M10A6-AN
M10A6-ANA
M10A6-AV
M10A6-AVA
M10A6-B1N
M10A6-B1NA
M10A6-BE
M10A6-BEA
M10A6-BN
M10A6-BNA
M10A6-BV
M10A6-BVA
M10A6-CE
M10A6-CEA
M10A6-CN
M10A6-CNA
M10A6-CV
M10A6-CVA
M10A6-ZE
M10A6-ZEA
M10A6-ZN
Obj. èíslo
3222037E
3222037AE
3222037
3222037A
3222037V
3222037AV
0103189
0103190
3222038E
3222038AE
3222038
3222038A
3222038V
3222038AV
3222039E
3222039AE
3222039
3222039A
3222039V
3222039AV
3222031E
3222031AE
3222031
Kód
M10A6-ZNA
M10A6-ZV
M10A6-ZVA
M20A5-B1N
M20A5-B1NA
M20A5-BN
M20A5-BNA
M20A5-CN
M20A5-CNA
M20A6-B1N
M20A6-B1NA
M20A6-BE
M20A6-BEA
M20A6-BN
M20A6-BNA
M20A6-BV
M20A6-BVA
M20A6-CE
M20A6-CEA
M20A6-CN
M20A6-CNA
M20A6-CV
M20A6-CVA
Obj. èíslo
3222031A
3222031V
3222031AV
0102839
0102840
0103079
0103080
0102767
0102768
0103191
0103192
3222188E
3222188AE
3222188
3222188A
3222188V
3222188AV
3222189E
3222189AE
3222189
3222189A
3222189V
3222189AV
Vakuové pumpy model Chip
Jak objednávat (pokraèování)
Kód
Obj. èíslo
X5A5-AE
X5A5-AEA
X5A5-AN
X5A5-ANA
X5A5-AV
X5A5-AVA
X5A5-B1N
X5A5-B1NA
X5A5-BE
X5A5-BEA
X5A5-BN
X5A5-BNA
X5A5-BV
X5A5-BVA
X5A5-CE
X5A5-CEA
X5A5-CN
X5A5-CNA
X5A5-CV
X5A5-CVA
X5A5-ZE
X5A5-ZEA
X5A5-ZN
X5A5-ZNA
X5A5-ZV
X5A5-ZVA
3222127E
3222127AE
3222127
3222127A
3222127V
3222127AV
0103199
0103200
3222128E
3222128AE
3222128
3222128A
3222128V
3222128AV
3222129E
3222129AE
3222129
3222129A
3222129V
3222129AV
3222121E
3222121AE
3222121
3222121A
3222121V
3222121AV
Kód
X5A6-AE
X5A6-AEA
X5A6-AN
X5A6-ANA
X5A6-AV
X5A6-AVA
X5A6-B1N
X5A6-B1NA
X5A6-BE
X5A6-BEA
X5A6-BN
X5A6-BNA
X5A6-BV
X5A6-BVA
X5A6-CE
X5A6-CEA
X5A6-CN
X5A6-CNA
X5A6-CV
X5A6-CVA
X5A6-ZE
X5A6-ZEA
X5A6-ZN
X5A6-ZNA
X5A6-ZV
X5A6-ZVA
X10A5-AE
Obj. èíslo
3222067E
3222067AE
3222067
3222067A
3222067V
3222067AV
0103193
0103194
3222068E
3222068AE
3222068
3222068A
3222068V
3222068AV
3222069E
3222069AE
3222069
3222069A
3222069V
3222069AV
3222061E
3222061AE
3222061
3222061A
3222061V
3222061AV
3222157E
Kód
X10A5-AEA
X10A5-AN
X10A5-ANA
X10A5-AV
X10A5-AVA
X10A5-B1N
X10A5-B1NA
X10A5-BE
X10A5-BEA
X10A5-BN
X10A5-BNA
X10A5-BV
X10A5-BVA
X10A5-CE
X10A5-CEA
X10A5-CN
X10A5-CNA
X10A5-CV
X10A5-CVA
X10A5-ZE
X10A5-ZEA
X10A5-ZN
X10A5-ZNA
X10A5-ZV
X10A5-ZVA
X10A6-AE
X10A6-AEA
Obj. èíslo
3222157AE
3222157
3222157A
3222157V
3222157AV
0103201
0103202
3222158E
3222158AE
3222158
3222158A
3222158V
3222158AV
3222159E
3222159AE
3222159
3222159A
3222159V
3222159AV
3222151E
3222151AE
3222151
3222151A
3222151V
3222151AV
3222097E
3222097AE
Kód
X10A6-AN
X10A6-ANA
X10A6-AV
X10A6-AVA
X10A6-B1N
X10A6-B1NA
X10A6-BE
X10A6-BEA
X10A6-BN
X10A6-BNA
X10A6-BV
X10A6-BVA
X10A6-CE
X10A6-CEA
X10A6-CN
X10A6-CNA
X10A6-CV
X10A6-CVA
X10A6-ZE
X10A6-ZEA
X10A6-ZN
X10A6-ZNA
X10A6-ZV
X10A6-ZVA
X20A5-B1N
X20A5-B1NA
X20A5-BE
Obj. èíslo
3222097
3222097A
3222097V
3222097AV
0103195
0103196
3222098E
3222098AE
3222098
3222098A
3222098V
3222098AV
3222099E
3222099AE
3222099
3222099A
3222099V
3222099AV
3222091E
3222091AE
3222091
3222091A
3222091V
3222091AV
0103203
0103204
3222278E
Kód
X20A5-BEA
X20A5-BN
X20A5-BNA
X20A5-BV
X20A5-BVA
X20A5-CE
X20A5-CEA
X20A5-CN
X20A5-CNA
X20A5-CV
X20A5-CVA
X20A6-B1N
X20A6-B1NA
X20A6-BE
X20A6-BEA
X20A6-BN
X20A6-BNA
X20A6-BV
X20A6-BVA
X20A6-CE
X20A6-CEA
X20A6-CN
X20A6-CNA
X20A6-CV
X20A6-CVA
Obj. èíslo
3222278AE
3222278
3222278A
3222278V
3222278AV
3222279E
3222279AE
3222279
3222279A
3222279V
3222279AV
0103197
0103198
3222218E
3222218AE
3222218
3222218A
3222218V
3222218AV
3222219E
3222219AE
3222219
3222219A
3222219V
3222219AV
Pøíslušenství
Vakuové filtry, tlumièe hluku, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Sady tìsnìní
Obsahuje tìsnìní, zpìtné ventily a vnitøní filtr stlaèeného vzduchu.
Model pumpy
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
Chip 5–20
nitril
EPDM
viton
32 01 097
32 01 097E
32 01 097V
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Rozmìrové výkresy
Chip s pøípojovou deskou A - plast
L7, M5, M5L, M10, M10L, X5, X5L, X10, X10L
1
Stlaèený vzduch M5
2.
Vakuum
NPSF 1/8"
3.
Výfuk
vnitøní tlumiè hluku
s vývody 3 x
Æ
5 mm
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
15
Vakuové pumpy model Chip
Rozmìrové výkresy
Chip s pøípojovou deskou B - plast
L7, L14, M5, M5L, M10, M10L, M20, M20L,
X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
1.
Stlaèený vzduch NPSF 1/8"
2.
Vakuum
NPSF 3/8"
3.
Výfuk
vnitøní tlumiè hluku
s møíkou
Velikost pumpy
Rozmìr Y
5-14
20.5 (0.81")
20-28
28 (1.10")
Chip s pøípojovou deskou B1 - hliník
L7, L14, L28, M5, M5L, M10, M10L, M20,
M20L, X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
1.
Stlaèený vzduch G 1/8"
2.
Vakuum
G 3/8"
3.
Výfuk
vnitøní tlumiè hluku
s vývody 2 x
Velikost pumpy
Rozmìr Y
5-14
22.5 (0.89")
20-28
30 (1.18")
Æ
7 mm
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
16
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model Chip
Rozmìrové výkresy
Chip s pøípojovou deskou C - plast
L7, L14, L28, M5, M5L, M10, M10L, M20,
M20L, X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
1.
Stlaèený vzduch NPSF 1/8"
2.
Vakuum
NPSF 3/8"
3.
Výfuk
NPSF 3/8"
Velikost
pumpy
Rozmìry
Y
Z
5–14
20.5 (0.81")
86 (3.39")
20-28
28 (1.10")
94 (3.70")
Chip bez pøípojové desky
L7, L14, M5, M5L, M10, M10L,
X5, X5L, X10, X10L
Vrtací šablona pro montá vakuové
pumpy Chip bez pøípojové desky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
17
Vakuové baterie
Vakuové baterie
Jedná se o 4 nebo 8 vakuových pump Chip spojených do jednoho celku.
Vakuové baterie mají samostatné vakuové kanály, ale spoleèné napájení
stlaèeným vzduchem a spoleèný výfuk. Jsou vhodné pro pouití v
aplikacích s poadavky na kompaktní montá pøi potøebì vìtšího poètu
samostatných zdrojù vakua, napøíklad pro manipulaci s pøedmìty
variabilních rozmìrù nebo poètù, kdy nejsou vdy obsazeny všechny
pøísavky.
Vyznaèují se malými rozmìry, snadnou montáí a nízkou úrovní hluku.
! Vakuové baterie - 4 x Chip jsou dodávány s jedním tlumièem hluku.
Vakuové baterie - 8 x Chip jsou dodávány se dvìma tlumièi hluku.
Všechna provedení jsou vybavena šroubením pro 6/4 mm hadièku na
kadém vakuovém pøípoji.
M5, X5, M10, X10
! Provedení:
! Oznaèení modelù:
Vakuová baterie - 4 x Chip
Vakuová baterie - 8 x Chip
M5x4 CF
M5x8 CF
X5x4 CF
X5x8 CF
M10x4 CF
X10x4 CF
! Stlaèený vzduch:
G 1/8"
! Vakuum:
4 nebo 8 pøípojù pro hadièku 6/4 mm
! Výfuk:
G 3/8"
! Materiál tìsnìní:
nitril
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 705 nebo 31 16 706
Typy pump
Typ vakuové pumpy
Doporuèený
rozsah pouití
(-kPa)
M
Støední úroveò vakua
0–80
X
Vysoká úroveò vakua
70–95
Nasávané mnoství vzduchu (pro kadý Chip)
Provedení
Vstupní tlak
MPa
M5
M10
X5
X10
0.6
0.6
0.5
0.5
0
0.42
0.55
0.38
0.49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
10
20
30
40
50
60
70
80
0.26
0.21
0.19
0.17
0.13
0.09
0.04
0.011
0.45
0.4
0.37
0.31
0.26
0.18
0.08
0.022
0.2
0.13
0.12
0.11
0.09
0.07
0.05
0.02
0.32
0.26
0.24
0.23
0.18
0.14
0.09
0.04
90
0.0075
0.015
Evakuaèní èas (pro kadý Chip)
Provedení
Vstupní tlak
MPa
M5
M10
X5
X10
0.6
0.6
0.5
0.5
10
0.25
0.18
0.28
0.19
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
80
0.63
1.13
1.75
2.53
3.63
5.45
10.4
0.41
0.68
1.02
1.43
1.98
2.89
5.41
0.85
1.62
2.69
3.89
5.46
7.45
13.95
0.51
0.915
1.39
1.99
2.65
3.64
5.29
90
20.53
9.79
Pøíslušenství
Vakuové filtry, tlumièe hluku, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Sady tìsnìní
Obsahuje tìsnìní, zpìtné ventily a vnitøní filtr stlaèeného vzduchu.
Model pumpy
Chip 5–20 (jedna sada obsahuje
tìsnìní pro dvì pumpy Chip)
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
32 01 097
—
—
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
18
Vakuové pumpy
Vakuové baterie
Rozmìrové výkresy
Vakuová baterie - 4 x Chip
M5 4 CF, M10 4 CF,
X5 4 CF, X10 4 CF
Vakuová baterie - 8 x Chip
M5 8 CF, X5 8 CF
1. Stlaèený vzduch
2. Vakuum
3. Výfuk
G 1/8"
4x nebo 8x D/d=6/4
G 3/8"
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: Vakuová baterie M10 4 CF, 32 70 046B.
Technická data
Model
Objednací
èíslo
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
1–1.4
Max.
vakuum
-kPa
84
84
Úroveò
hluku
dB(A)
Materiál*
Materiál
tìsnìní*
Hmotnost
kg
M5"4 CF
32 70 045B
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
0.4–0.6
M5"8 CF
32 70 045C
0.4–0.6
2–2.8
M10"4 CF
32 70 046B
0.4–0.6
2–2.8
84
X5"4 CF
32 70 043B
0.5
1.44
95
X5"8 CF
32 70 043C
0.5
2.88
95
0.32
X10"4 CF
32 70 044B
0.5
2.88
95
0.24
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
0.24
0.32
57–65
Al, PA, POM
nitril
0.24
0.24
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
19
Vakuové pumpy model MiniSystem
MiniSystem
Malé vakuové pumpy vyuívající stejnou základní jednotku jako model
Chip namontovanou na pøípojové desce z hliníku s více pøípoji a s vìtšími
monostmi rozšíøení o ovládací a mìøící prvky. Jsou vhodné pro montá
pomocí PIAB blokového propojovacího systému (katalog str. 222-227) a
jsou také základem pro stavebnicové vakuové jednotky MVU (katalog str.
208-221). Typ M a X je dodáván také v provedení pro nízký napájecí tlak
(varianta L).
Tyto vakuové pumpy jsou pouívány pøedevším jako základní jednotky
pro výrobu vakua v automatizaèních systémech.
! Souèástí dodávky je jeden tlumiè hluku (dva pro M20/M20L/X20/X20L).
L7, L14, M5, M5L, M10, M10L, M20,
! Provedení:
M20L, X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
2 x NPSF 1/8"
! Stlaèený vzduch:
4 x NPSF 1/8"
! Vakuum:
! Výfuk:
2 x NPSF 1/8"
! Materiál tìsnìní:
nitril nebo EPDM
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 670
Typy pump
Typ vakuové pumpy
L (Large)
Velké nasávané mnoství vzduchu
M (Medium) Støední úroveò vakua
X (Extra)
Vysoká úroveò vakua
ím
py
um kladn h
p
ové ou zá ovýc U
u
k
c
Va em js ebni k MV .
e
yst stav dnot -221)
S
i
e
8
Min rvkem ých j r. 20
p
ov g st
u
k
va atalo
(k
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
20
Vakuové pumpy
Doporuèený rozsah
pouití (-kPa)
0–70
0–80
70–95
Vakuové pumpy model MiniSystem
Nasávané mnoství vzduchu*
Model/
provedení
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
L7
L14
M5
M5L
M10
M10L
M20
M20L
X5
X5L
X10
X10L
X20
X20L
Typ
pumpy
Vstupní tlak
MPa
L
L
M
M
M
M
M
M
X
X
X
X
X
X
0.6
0.6
0.6
0.38
0.6
0.38
0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
Nasávané mnoství vzduchu
10
20
30
0.62
0.37
0.28
1.18
0.7
0.53
0.4
0.25
0.22
0.36
0.22
0.19
0.8
0.5
0.44
0.72
0.44
0.38
1.6
1
0.88
1.44
0.88
0.76
0.3
0.15
0.13
0.31
0.15
0.12
0.6
0.3
0.26
0.62
0.29
0.23
1.2
0.58
0.52
1.25
0.58
0.45
0
0.81
1.54
0.6
0.6
1.2
1.2
2.4
2.4
0.52
0.5
1.03
1
2.05
2
v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua
40
50
60
70
0.23
0.19
0.11
0.05
0.44
0.36
0.21
0.09
0.17
0.13
0.09
0.04
0.15
0.11
0.08
0.04
0.33
0.26
0.18
0.08
0.3
0.22
0.15
0.09
0.65
0.52
0.35
0.17
0.6
0.44
0.3
0.18
0.11
0.09
0.07
0.05
0.1
0.08
0.06
0.04
0.23
0.18
0.14
0.09
0.2
0.16
0.12
0.08
0.45
0.36
0.29
0.19
0.4
0.32
0.25
0.16
(-kPa)
80
90
0.011
0.01
0.022
0.02
0.045
0.04
0.02
0.017
0.04
0.035
0.08
0.07
0.0075
0.006
0.015
0.012
0.03
0.025
Evakuaèní èas*
Model/
provedení
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
Chip
L7
L14
M5
M5L
M10
M10L
M20
M20L
X5
X5L
X10
X10L
X20
X20L
Typ
pumpy
Vstupní tlak
MPa
L
L
M
M
M
M
M
M
X
X
X
X
X
X
0.6
0.6
0.6
0.38
0.6
0.38
0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
10
0.15
0.08
0.22
0.22
0.11
0.11
0.055
0.06
0.26
0.28
0.13
0.14
0.065
0.07
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro
20
30
40
0.3
0.7
1.1
0.15
0.35
0.55
0.56
1
1.58
0.7
1.2
1.73
0.28
0.5
0.79
0.35
0.6
0.87
0.14
0.25
0.395
0.18
0.3
0.43
0.8
1.52
2.4
0.72
1.52
2.56
0.4
0.76
1.2
0.36
0.76
1.28
0.2
0.38
0.6
0.18
0.38
0.64
dosaení
50
1.7
0.85
2.36
2.7
1.18
1.35
0.59
0.68
3.6
3.76
1.8
1.88
0.9
0.94
uvedených
60
2.4
1.2
3.456
4.2
1.728
2.1
0.864
1.05
4.92
5.28
2.46
2.64
1.23
1.32
úrovní vakua (-kPa)
70
80
3.9
1.95
5.28
10.23
6.2
12.5
2.64
5.16
3.10
6.25
1.32
2.58
1.55
3.13
6.9
10.2
7.32
13.82
3.45
5.7
3.66
5.8
1.725
2.55
1.83
2.9
90
19.2
20.4
9.6
10.2
4.8
5.1
* hodnoty nasávaného mnoství vzduchu a evakuaèních èasù pro jiné vstupní tlaky vzduchu jsou uvedeny v doplòkových informacích na stranì 52 - 57
Technická data
Model/provedení
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
L7
L14
M5
M5L
M10
M10L
M20
M20L
X5
X5L
X10
X10L
X20
X20L
Typ
pumpy
L
L
M
M
M
M
M
M
X
X
X
X
X
X
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
0.6
0.6
0.4-0.6
0.38
0.4-0.6
0.38
0.4-0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
Maximální
vst. tlak
MPa
Pracovní
teplota
0.7
-20°C–80°C
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
0.45
0.9
0.25-0.35
0.32
0.5-0.7
0.64
1-1.4
1.28
0.36
0.4
0.72
0.8
1.44
1.6
Max.
vakuum
-kPa
75
75
84
81
84
81
84
81
95
94
95
94
95
94
Úroveò Materiál* Materiál Hmotnost
hluku
tìsnìní*
kg
dBA
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
nitril
PA
0.14
nebo
68–73
POM
0.14
EPDM
Al
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
21
Vakuové pumpy model MiniSystem
Pøíklad:
Výbìr kódu pumpy
Model/provedení
Model/provedení
Kód
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
MiniSystem
L7
L14
M5
M5L
M10
M10L
M20
M20L
X5
X5L
X10
X10L
L7G6
L14G6
M5G6
M5G5
M10G6
M10G5
M20G6
M20G5
X5G6
X5G5
X10G6
X10G5
MiniSystem X20
MiniSystem X20L
X20G6
X20G5
M5G6-MNA
Vstupní tlak
MPa
0.6
0.6
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
Materiál tìsnìní
Materiál
nitril
EPDM
0.4
0.5
0.4
Zpìtný ventil
Pokud je poadován vestavìný zpìtný ventil na
vakuové stranì, pøidejte písmeno A.
Tímto ventilem musí být pumpa vybavena pøi
pouití systému pro úsporu stlaèeného
vzduchu (Vacustat, ES systém).
Pøípojová deska
Kód
-M
Kód
N
E
Stlaèený vzduch
Vakuum
Výfuk
2 " NPSF 1/8"
4 " NPSF 1/8"
2 " NPSF 1/8"
Materiál
Al
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: MiniSystem, M5G6-MNA, 01 00 437.
Kód
Obj. èíslo
Kód
Obj. èíslo
Kód
Obj. èíslo
Kód
Obj. èíslo
L7G6-MN
01 02 813
M10G5-MNA
01 02 826
X5G5-ME
01 00 460
X10G6-ME
01 00 452
L7G6-MNA
01 02 814
M10G6-ME
01 00 440
X5G5-MEA
01 00 462
X10G6-MEA
01 00 454
L14G6-MN
01 02 817
M10G6-MEA
01 00 442
X5G5-MN
01 00 459
X10G6-MN
01 00 451
L14G6-MNA
01 02 818
M10G6-MN
01 00 439
X5G5-MNA
01 00 461
X10G6-MNA
01 00 453
M10G6-MNA
01 00 441
X5G6-ME
01 00 448
X20G5-ME
01 00 468
M5G5-MN
01 02 821
M20G5-MN
01 03 285
X5G6-MEA
01 00 450
X20G5-MEA
01 00 470
M5G5-MNA
01 02 822
M20G5-MNA
01 03 286
X5G6-MN
01 00 447
X20G5-MN
01 00 467
M5G6-ME
01 00 436
M20G6-ME
01 00 444
X5G6-MNA
01 00 449
X20G5-MNA
01 00 469
M5G6-MEA
01 00 438
M20G6-MEA
01 00 446
X10G5-ME
01 00 464
X20G6-ME
01 00 456
M5G6-MN
01 00 435
M20G6-MN
01 00 443
X10G5-MEA
01 00 466
X20G6-MEA
01 00 458
M5G6-MNA
01 00 437
M20G6-MNA
01 00 445
X10G5-MN
01 00 463
X20G6-MN
01 00 455
M10G5-MN
01 02 825
X10G5-MNA
01 00 465
X20G6-MNA
01 00 457
Pøíslušenství
Vakuové filtry, tlumièe hluku, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Sady tìsnìní
Obsahuje tìsnìní, zpìtné ventily a vnitøní filtr stlaèeného vzduchu.
Model pumpy
MiniSystem 5–20
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
32 01 097
32 01 097E
—
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
22
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model MiniSystem
Rozmìrové výkresy
MiniSystem
L7, L14, M5, M5L, M10, M10L, M20, M20L,
X5, X5L, X10, X10L, X20, X20L
Velikost pumpy
Rozmìr
A
5–14
20
1.
Stlaèený vzduch 2 " NPSF 1/8"
2.
Vakuum
4 " NPSF 1/8"
3.
Výfuk
2 " NPSF 1/8"
27.5 (1.08")
35 (1.38")
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
23
Vakuové pumpy model MiniFlex
MiniFlex
Kompaktní malé vakuové pumpy se základnou z hliníkového profilu s
rùznými monostmi pøipojení a snadnou montáí. Jejich koncepce je
obdobná jako u modelové øady MiniSystem, ale tyto pumpy mají vyšší
výkon. Jsou vhodné pro pouití jako základní jednotky vakuových
systémù. Vyznaèují se velice pøíznivým pomìrem mezi cenou a
výkonem. Typ X a M je dodáván také v provedení pro nízký napájecí tlak
(varianta L).
Tyto pumpy jsou pouívány pøedevším v lehkém prùmyslu s vysokým
stupnìm automatizace.
MiniFlex s pøípojovou deskou T - šíøe 40 mm
! Souèástí dodávky je jeden tlumiè hluku.
L14, L28, M20, M20L, M30, M30L,
! Provedení:
X20, X20L, X30, X30L
2 " NPSF 1/8"
! Stlaèený vzduch:
2 " G1/2”
! Vakuum:
! Výfuk:
3 " NPSF 3/8"
! Materiál tìsnìní:
nitril nebo EPDM
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 651
MiniFlex s pøípojovou deskou K - šíøe 72 mm
! Souèástí dodávky jsou dva tlumièe hluku.
! Provedení:
L56, M40, M40L, M60, M60L, X40,
X40L, X60, X60L
! Stlaèený vzduch:
2 " NPSF 1/8"
! Vakuum:
2 " G1/2”
! Výfuk:
4 " NPSF 3/8"
! Materiál tìsnìní:
nitril nebo EPDM
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 651
Typy pump
Typ vakuové pumpy
L (Large)
Velké nasávané mnoství vzduchu
M (Medium) Støední úroveò vakua
X (Extra)
Vysoká úroveò vakua
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
24
Vakuové pumpy
Doporuèený rozsah
pouití (-kPa)
0–70
0–80
70–95
Vakuové pumpy model MiniFlex
Nasávané mnoství vzduchu*
Model/provedení
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
Typ
pumpy
Vstupní tlak
MPa
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
X
X
X
X
X
X
X
X
0.6
0.6
0.6
0.6
0.38
0.6
0.38
0.6
0.38
0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
L14
L28
L56
M20
M20L
M30
M30L
M40
M40L
M60
M60L
X20
X20L
X30
X30L
X40
X40L
X60
X60L
0
1.54
3
6
2.4
2.4
3.6
3.42
4.8
4.8
6.4
6.34
2.05
2
3.05
3
4.1
4
5.5
5.5
Nasávané
10
1.18
2.07
4.14
1.6
1.44
2.4
2.05
3.1
2.88
4.2
3.8
1.2
1.25
1.8
1.87
2.4
2.5
3.3
3.5
mnoství
20
0.7
1.2
2.4
1
0.88
1.5
1.32
1.8
1.76
2.6
2.32
0.58
0.58
0.86
0.86
1.15
1.15
1.7
1.7
vzduchu
30
0.53
0.97
1.94
0.88
0.76
1.19
1.14
1.5
1.52
2.25
2.28
0.52
0.45
0.78
0.67
1.05
0.9
1.55
1.35
v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
40
50
60
70
80
90
0.44
0.36
0.21
0.09
0.77
0.58
0.37
0.10
1.54
1.16
0.74
0.20
0.65
0.52
0.35
0.17
0.045
0.6
0.44
0.3
0.18
0.04
0.98
0.77
0.52
0.26
0.067
0.9
0.66
0.45
0.27
0.07
1.3
1.03
0.7
0.35
0.09
1.2
0.88
0.6
0.36
0.09
1.95
1.55
1.05
0.52
0.14
1.8
1.32
0.9
0.54
0.13
0.45
0.36
0.29
0.19
0.08
0.03
0.4
0.32
0.25
0.16
0.07
0.025
0.67
0.54
0.43
0.29
0.12
0.045
0.6
0.48
0.38
0.24
0.105 0.038
0.9
0.72
0.57
0.38
0.16
0.06
0.8
0.64
0.5
0.32
0.14
0.05
1.3
1.08
0.85
0.56
0.24
0.09
1.2
0.96
0.75
0.5
0.2
0.08
Evakuaèní èas*
Model/provedení
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
Typ
pumpy
Vstupní tlak
MPa
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
X
X
X
X
X
X
X
X
0.6
0.6
0.6
0.6
0.38
0.6
0.38
0.6
0.38
0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
L14
L28
L56
M20
M20L
M30
M30L
M40
M40L
M60
M60L
X20
X20L
X30
X30L
X40
X40L
X60
X60L
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro
10
20
30
40
0.08
0.15
0.35
0.55
0.04
0.08
0.19
0.31
0.02
0.04
0.1
0.15
0.055
0.14
0.25
0.395
0.06
0.18
0.3
0.43
0.042
0.105
0.187
0.296
0.04
0.12
0.2
0.29
0.028
0.07
0.125
0.198
0.03
0.09
0.15
0.22
0.02
0.048
0.084
0.132
0.02
0.06
0.1
0.14
0.065
0.2
0.38
0.6
0.07
0.18
0.38
0.64
0.049
0.15
0.285
0.450
0.052
0.135
0.285
0.480
0.033
0.1
0.19
0.3
0.035
0.09
0.19
0.32
0.022
0.069
0.127
0.2
0.022
0.06
0.127
0.213
dosaení
50
0.85
0.47
0.24
0.59
0.68
0.442
0.45
0.295
0.34
0.197
0.23
0.9
0.94
0.675
0.705
0.45
0.47
0.3
0.315
uvedených úrovní vakua (-kPa)
60
70
80
1.2
1.95
0.67
1.08
0.33
0.54
0.864
1.32
2.58
1.05
1.55
3.13
0.648
0.99
1.94
0.7
1.03
2.08
0.432
0.66
1.29
0.53
0.78
1.56
0.288
0.44
0.86
0.35
0.52
1.04
1.23
1.725
2.55
1.32
1.83
2.9
0.92
1.29
1.91
0.99
1.38
2.17
0.615
0.86
1.275
0.66
0.93
1.45
0.41
0.57
0.85
0.44
1.62
0.965
90
4.8
5.1
3.6
3.82
2.4
2.55
1.6
1.7
* hodnoty nasávaného mnoství vzduchu a evakuaèních èasù pro jiné vstupní tlaky vzduchu jsou uvedeny v doplòkových informacích na stranì 52 - 57
Technická data
Model/
provedení
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
MiniFlex
L14
L28
L56
M20
M20L
M30
M30L
M40
M40L
M60
M60L
X20
X20L
X30
X30L
X40
X40L
X60
X60L
Typ
pumpy
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
X
X
X
X
X
X
X
X
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
0.6
0.6
0.6
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
Maximální
vst. tlak
MPa
0.7
Pracovní
teplota
-20°C–80°C
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
0.9
1.8
3.6
1–1.4
1.28
1.5-2.1
1.92
2–2.8
2.56
3–4.2
3.84
1.44
1.6
2.16
2.4
2.88
3.2
4.32
4.8
Max.
vakuum
-kPa
75
75
75
84
81
84
81
84
81
84
81
95
94
95
94
95
94
95
94
Úroveò
hluku
dBA
60–70
Materiál*
PA
POM
Al
Materiál
tìsnìní*
Hmotnost
kg
nitril
nebo
EPDM
0.23
0.24
0.42
0.24
0.24
0.25
0.25
0.42
0.42
0.45
0.45
0.24
0.24
0.25
0.25
0.42
0.42
0.45
0.45
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
25
Vakuové pumpy model MiniFlex
Výbìr kódu pumpy
Pøíklad:
M30F6-TNA
Model/provedení
Model/
provedení
MiniFlex L14
MiniFlex L28
MiniFlex L56
MiniFlex M20
MiniFlex M20L
MiniFlex M30
MiniFlex M30L
MiniFlex M40
MiniFlex M40L
MiniFlex M60
MiniFlex M60L
MiniFlex X20
MiniFlex X20L
MiniFlex X30
MiniFlex X30L
MiniFlex X40
MiniFlex X40L
MiniFlex X60
MiniFlex X60L
Kód
Vstupní tlak
MPa
0.6
0.6
0.6
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.4–0.6
0.38
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.4
L14F6
L28F6
L56F6
M20F6
M20F5
M30F6
M30F5
M40F6
M40F5
M60F6
M60F5
X20F6
X20F5
X30F6
X30F5
X40F6
X40F5
X60F6
X60F5
Materiál tìsnìní
Materiál
nitril
EPDM
Kód
N
E
Zpìtný ventil
Pokud je poadován vestavìný zpìtný ventil na
vakuové stranì, pøidejte písmeno A.
Tímto ventilem musí být pumpa vybavena pøi
pouití systému pro úsporu stlaèeného
vzduchu (Vacustat, ES systém).
Pøípojová deska
Moné provedení
L14, L28, M20, M20L, M30, M30L, X20, X20L, X30, X30L
L56, M40, M40L, M60, M60L, X40, X40L, X60, X60L
Kód
-T
2 " NPSF 1/8"
Stlaèený vzduch Vakuum
2 " G 1/2" 3 " NPSF 3/8"
Výfuk
Materiál
Al
-K
2 " NPSF 1/8"
2 " G 1/2" 4 " NPSF 3/8"
Al
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: MiniFlex, M30F6-TNA, 01 02 425.
Kód
L14F6-TN
L14F6-TNA
L28F6-TN
L28F6-TNA
L56F6-KN
L56F6-KNA
Obj. èíslo
01 02 773
01 02 774
01 02 777
01 02 778
01 02 797
01 02 798
M20F5-TN
M20F5-TNA
M20F6-TE
M20F6-TEA
M20F6-TN
M20F6-TNA
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
789
790
423
424
310
422
Kód
M30F5-TN
M30F5-TNA
M30F6-TE
M30F6-TEA
M30F6-TN
M30F6-TNA
M40F5-KN
M40F5-KNA
M40F6-KE
M40F6-KEA
M40F6-KN
M40F6-KNA
M60F5-KN
Obj. èíslo
01 02 793
01 02 794
01 02 426
01 02 427
01 02 311
01 02 425
01 02 805
01 02 806
01 00 400
01 00 402
01 00 399
01 00 401
01 02 809
Kód
M60F5-KNA
M60F6-KE
M60F6-KEA
M60F6-KN
M60F6-KNA
Obj. èíslo
01 02 810
01 00 404
01 00 406
01 00 403
01 00 405
X20F5-TE
X20F5-TEA
X20F5-TN
X20F5-TNA
X20F6-TE
X20F6-TEA
X20F6-TN
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
435
436
308
434
429
430
306
Kód
X20F6-TNA
X30F5-TE
X30F5-TEA
X30F5-TN
X30F5-TNA
X30F6-TE
X30F6-TEA
X30F6-TN
X30F6-TNA
X40F5-KE
X40F5-KEA
X40F5-KN
X40F5-KNA
Obj. èíslo
01 02 428
01 02 438
01 02 439
01 02 309
01 02 437
01 02 432
01 02 433
01 02 307
01 02 431
01 00 424
01 00 426
01 00 423
01 00 425
Kód
X40F6-KE
X40F6-KEA
X40F6-KN
X40F6-KNA
X60F5-KE
X60F5-KEA
X60F5-KN
X60F5-KNA
X60F6-KE
X60F6-KEA
X60F6-KN
X60F6-KNA
Obj. èíslo
01 00 412
01 00 414
01 00 411
01 00 413
01 00 428
01 00 430
01 00 427
01 00 429
01 00 416
01 00 418
01 00 415
01 00 417
Pøíslušenství
Vakuové filtry, tlumièe hluku, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Systémy pro úsporu stlaèeného vzduchu naleznete v èásti "Vakuová logika" na stranì 184 -189 tohoto katalogu.
Sady tìsnìní
Obsahuje tìsnìní, zpìtné ventily a vnitøní filtr stlaèeného vzduchu.
Model pumpy
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
MiniFlex 14–60
01 00 491
01 00 491E
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
26
Vakuové pumpy
viton
—
Vakuové pumpy model MiniFlex
Rozmìrové výkresy
MiniFlex s pøípojovou deskou T
L14, L28, M20, M20L, M30, M30L,
X20, X20L, X30, X30L
1.
Stlaèený vzduch 2 " NPSF 1/8"
2.
Vakuum
2 " G 1/2"
3.
Výfuk
3 " NPSF 3/8"
Velikost pumpy
Rozmìr
Y
14
41 (1.61")
20-28
48.5 (1.91")
30
56 (2.2")
Rozmìrové výkresy
MiniFlex s pøípojovou deskou K
L56, M40, M40L, M60, M60L,
X40, X40L, X60, X60L
1.
Stlaèený vzduch 2 " NPSF 1/8"
2.
Vakuum
2 " G 1/2"
3.
Výfuk
4 " NPSF 3/8"
Velikost pumpy
Rozmìr
Y
40-56
60
48.5 (1.91")
56 (2.2")
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
27
Vakuové pumpy model Classic
Classic
Classic je modelová øada vakuových pump vyrábìná v nìkolika
velikostech a provedeních. Díky konstrukci a pouitým materiálùm se tyto
pumpy vyznaèují velkým sacím výkonem, malou hmotností a vysokou
chemickou odolností. Jsou vhodné jako samostatný zdroj vakua a mohou
nahrazovat mechanické vakuové pumpy. Lze je snadno doplnit o zaøízení
pro úsporu stlaèeného vzduchu. Dodávány jsou s pøípojovou deskou z PPS
nebo hliníku.
! Souèástí dodávky je vakuometr, nástrèné šroubení pro pøipojení stlaèeného
vzduchu, tlumiè hluku, 2 pøipevòovací úhelníky a 4 mm inbus klíè.
L25, L50, L100, M25, M25L, M50, M50L,
! Provedení:
M100, X40, X80, X120, H40, H120
NPSF 1/8"
! Stlaèený vzduch:
! Vakuum:
G3/4"
G3/4"
! Výfuk:
nitril, EPDM nebo viton
! Materiál tìsnìní:
! Pøípojová deska z kompozitního plastu (PPS) nebo hliníku.
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 652
Typy pump
Typ vakuové pumpy
Doporuèený rozsah pouití
(-kPa)
L (Large)
Velké nasávané mnoství vzduchu
M (Medium) Støední úroveò vakua
0–90
X (Extra)
Vysoká úroveò vakua
70–96
H (High)
Velmi vysoká úroveò vakua
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
28
Vakuové pumpy
0–70
96–100.8 (5 mbar abs.)
Vakuové pumpy model Classic
Nasávané mnoství vzduchu*
Model/
provedení
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
L25
L50
L100
M25
M25L
M50
M50L
M100
X40
X80
X120
H40
H120
Typ
pumpy
L
L
L
M
M
M
M
M
X
X
X
H
H
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.6
0.6
0.6
0.34
0.6
0.34
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
80
90
95
0
10
6.3
10.3
15
6.4
6
10.7
10.3
15.5
3
6
8.6
3
8.6
3.3
6.2
10.4
3.6
2.75
6.5
5.4
10.6
2.4
4.8
7
2.4
7
2.3
4.4
7.8
2.4
2
4.6
3.9
7.5
1.7
3.4
5.1
1.75
5.1
1.55
2.9
5.3
1.2
1.22
2.4
2.45
4.8
1.1
2.2
3.3
1.1
3.3
0.83
1.66
3.25
0.6
0.68
1.2
1.36
2.4
0.58
1.15
1.7
0.53
1.75
0.63
1.25
2.5
0.44
0.53
0.89
1.06
1.8
0.45
0.9
1,35
0.35
1.3
0.45
0.9
1.8
0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
0.35
0.7
1.05
0.24
0.9
0.28
0.56
1.12
0.16
0.27
0.33
0.54
0.65
0.25
0.5
0.75
0.16
0.65
99
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0.075 0.0125
–
0.11 0.012
–
0.15 0.025
–
0.22 0.025
–
0.3
0.051
–
0.19
0.07 0.025
0.38
0.14
0.05
0.57
0.21 0.075
0.12
0.06 0.002
0.45
0.13
0.06
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0.005
0.008
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
30
40
50
60
70
80
90
95
99
99.5
100.3
Evakuaèní èas*
Model/
provedení
Typ
Vstupní
pumpy
tlak
MPa
Classic L25
L
0.6
Classic L50
L
0.6
Classic L100
L
0.6
Classic M25
M
0.6
Classic M25L
M
0.34
Classic M50
M
0.6
Classic M50L
M
0.34
Classic M100
M
0.6
Classic X40
X
0.6
Classic X80
X
0.6
Classic X120
X
0.6
Classic H40
H
0.6
Classic H120
H
0.6
10
20
0.017
0.013
0.007
0.016
0.02
0.012
0.013
0.007
0.03
0.015
0.012
0.03
0.012
0.048
0.029
0.016
0.044
0.056
0.026
0.032
0.016
0.07
0.035
0.025
0.07
0.025
0.099
0.054
0.03
0.1
0.12
0.05
0.062
0.025
0.135
0.067
0.05
0.12
0.05
0.185 0.34 0.54 0.86
–
0.1 0.175 0.27 0.43
–
0.055 0.09 0.135 0.215
–
0.235 0.44 0.73 1.23
2.2
0.24 0.42 0.66 1.02 1.64
0.117 0.22 0.365 0.615 1.1
0.12 0.212 0.33 0.51 0.82
0.059 0.11 0.183 0.308 0.55
0.26
0.5
0.74 1.13
1.6
0.13 0.25 0.37 0.565 0.8
0.097 0.167 0.247 0.377 0.533
0.25 0.55 0.92 1.45
2.2
0.097 0.17 0.272 0.42
0.6
–
–
–
5.36
4.6
2.68
2.3
1.34
2.7
1.35
0.9
3.4
1.18
–
–
–
–
–
–
–
–
3.8
1.9
1.267
5.0
1.84
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.2
3.6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11.5
4.2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.4
* hodnoty nasávaného mnoství vzduchu a evakuaèních èasù pro jiné vstupní tlaky vzduchu jsou uvedeny v doplòkových informacích na stranì 52 - 57
Technická data
Model/
provedení
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
L25
L50
L100
M25
M25L
M50
M50L
M100
X40
X80
X120
H40
H120
Typ
pumpy
L
L
L
M
M
M
M
M
X
X
X
H
H
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
0.4–0.6
0.4–0.6
0.4–0.6
0.4–0.6
0.34
0.4–0.6
0.34
0.4–0.6
0.6
0.6
0.6
0.5–0.6
0.6
Maximální
vst. tlak
MPa
0.7
Pracovní
teplota
-20°C –80°C
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
1.3–1.75
2.6–3.5
5–7.5
1.3–1.75
1.9
2.6–3.5
3.8
5–7.5
2.5
5
7.5
2.6
7.6
Max.
vakuum
-kPa
75
75
75
91
91
91
91
91
97
97
97
99.8
100.8
Úroveò Materiál* Materiál
tìsnìní*
hluku
dBA
60–65
PPS
nebo
PPS/Al
nitril,
EPDM
nebo
viton
Hmotnost
kg
0.6 (0.65**)
0.6 (0.65**)
0.75 (0.82**)
0.6 (0.65**)
0.6 (0.65**)
0.6 (0.65**)
0.6 (0.65**)
0.75 (0.82**)
0.6 (0.65**)
0.6 (0.65**)
0.75 (0.82**)
0.6 (0.65**)
0.75 (0.82**)
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
** s hliníkovou pøípojovou deskou
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
29
Vakuové pumpy model Classic
Výbìr kódu pumpy
Pøíklad:
Model/provedení
Model/provedení
Kód
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
L25B6
L50B6
L100B6
M25B6
M25B5
M50B6
M50B5
M100B6
X40B6
X80B6
X120B6
H40B6
H120B6
L25
L50
L100
M25
M25L
M50
M50L
M100
X40
X80
X120
H40
H120
M50B6-DNA
Vstupní tlak
MPa
0.4–0.6
0.4–0.6
0.4–0.6
0.4–0.6
0.34
0.4–0.6
0.34
0.4–0.6
0.6
0.6
0.6
0.5–0.6
0.6
Pøípojová deska
Kód
-D *
AD
Stlaèený vzduch
NPSF 1/8"
NPSF 1/8"
Vakuum
G 3/4"
G 3/4"
Výfuk
G 3/4"
G 3/4"
Materiál
PPS
Al
* na pøání lze dodat s NPT závity (americká norma)
Materiál tìsnìní
Materiál
nitril
EPDM
viton
Kód
N
E
V
Pouze pro vakuové pumpy
s pøípojovou deskou z PPS.
Zpìtný ventil
Pokud je poadován vestavìný zpìtný ventil na vakuové stranì, pøidejte písmeno A.
Tímto ventilem musí být pumpa vybavena pøi pouití systému pro úsporu stlaèeného
vzduchu (Vacustat, ES systém).
Pøíslušenství
Vakuové filtry, tlumièe hluku, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Systémy pro úsporu stlaèeného vzduchu naleznete v èásti "Vakuová logika" na stranì 184 -189 tohoto katalogu.
Sady tìsnìní
Obsahuje tìsnìní, zpìtné ventily a vnitøní filtr stlaèeného vzduchu.
Model pumpy
Classic 25–120
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
32 01 069
32 01 069E
32 01 069V
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
30
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model Classic
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: Classic, M50B6-DNA, 01 00 375.
Kód
L25B6ADN
L25B6ADNA
L25B6-DE
L25B6-DEA
L25B6-DN
L25B6-DNA
L25B6-DV
L25B6-DVA
L50B6ADN
L50B6ADNA
L50B6-DE
L50B6-DEA
L50B6-DN
L50B6-DNA
L50B6-DV
L50B6-DVA
L100B6ADN
L100B6ADNA
L100B6-DE
L100B6-DEA
L100B6-DN
L100B6-DNA
Obj. èíslo
01 02 117
01 02 118
01 02 210
01 02 211
01 02 025
01 02 026
01 02 212
01 02 213
01 02 119
01 02 120
01 02 214
01 02 215
01 02 027
01 02 028
01 02 216
01 02 217
01 02 121
01 02 122
01 02 218
01 02 219
01 02 029
01 02 030
Kód
L100B6-DV
L100B6-DVA
Obj. èíslo
Kód
01 02 220 M50B5-DEA
01 02 221 M50B5-DN
M50B5-DNA
M25B5ADN 01 02 133 M50B5-DV
M25B5ADNA 01 02 134 M50B5-DVA
M25B5-DE
01 02 234 M50B6ADN
M25B5-DEA 01 02 235 M50B6ADNA
M25B5-DN
01 02 031 M50B6-DE
M25B5-DNA 01 02 032 M50B6-DEA
M25B5-DV
01 02 236 M50B6-DN
M25B5-DVA 01 02 237 M50B6-DNA
M25B6ADN 01 02 184 M50B6-DV
M25B6ADNA 01 02 112 M50B6-DVA
M25B6-DE
01 00 367 M100B6ADN
M25B6-DEA 01 00 370 M100B6ADNA
M25B6-DN
01 00 366 M100B6-DE
M25B6-DNA 01 00 369 M100B6-DEA
M25B6-DV
01 00 368 M100B6-DN
M25B6-DVA 01 00 371 M100B6-DNA
M50B5ADN 01 02 135 M100B6-DV
M50B5ADNA 01 02 136 M100B6-DVA
M50B5-DE
01 02 238
Obj. èíslo
01 02 239
01 02 033
01 02 034
01 02 240
01 02 241
01 02 113
01 02 114
01 00 373
01 00 376
01 00 372
01 00 375
01 00 374
01 00 377
01 02 115
01 02 116
01 00 379
01 00 382
01 00 378
01 00 381
01 00 380
01 00 383
Kód
X40B6ADN
X40B6ADNA
X40B6-DE
X40B6-DEA
X40B6-DN
X40B6-DNA
X40B6-DV
X40B6-DVA
X80B6ADN
X80B6ADNA
X80B6-DE
X80B6-DEA
X80B6-DN
X80B6-DNA
X80B6-DV
X80B6-DVA
X120B6ADN
X120B6ADNA
X120B6-DE
X120B6-DEA
X120B6-DN
X120B6-DNA
Obj. èíslo
01 02 123
01 02 124
01 00 116
01 00 119
01 00 115
01 00 118
01 00 117
01 00 120
01 02 125
01 02 126
01 00 125
01 00 128
01 00 124
01 00 127
01 00 126
01 00 129
01 02 127
01 02 128
01 00 134
01 00 137
01 00 133
01 00 136
Kód
X120B6-DV
X120B6-DVA
Obj. èíslo
01 00 135
01 00 138
H40B6ADN
H40B6ADNA
H40B6-DE
H40B6-DEA
H40B6-DN
H40B6-DNA
H40B6-DV
H40B6-DVA
H120B6ADN
H120B6ADNA
H120B6-DE
H120B6-DEA
H120B6-DN
H120B6-DNA
H120B6-DV
H120B6-DVA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
00
00
00
00
00
00
02
02
00
00
00
00
00
00
129
130
193
196
192
195
194
197
131
132
211
214
210
213
212
215
Pøíklady pouití
Typ L
Typ M
Typ X
Typ H
velké nasávané mnoství
vzduchu
vìtšina bìných aplikací
vysoká úroveò vakua
velmi vysoká úroveò
vakua
Maximální vakuum
-75 kPa
Doporuèený rozsah pouití
0 ÷ -70 kPa
Maximální vakuum
-91 kPa
Doporuèený rozsah pouití
0 ÷ -90 kPa
Maximální vakuum
-97 kPa
Doporuèený rozsah pouití
-70 ÷ -96 kPa
Maximální vakuum
-100.8 kPa
Doporuèený rozsah pouití
-96 ÷ -100.8 kPa
Vakuové pumpy s velkým
objemovým
mnostvím
nasávaného vzduchu. Jsou
vhodné
napøíklad
pro
manipulaci s porézními a
prodyšnými
materiály
pomocí pøísavek.
Vakuové pumpy s pomìrnì
velkým mnostvím nasávaného vzduchu i vysokou
úrovní vakua. K dispozici
jsou také v provedení pro
nízkou úroveò vstupního
tlaku vzduchu. Jsou vhodné
pro vìtšinu bìných aplikací
v prùmyslu, jako napøíklad
pro manipulaci s rùznými
materiály pomocí pøísavek.
Tyto vakuové pumpy jsou
vhodné pøi poadavku na
velký výkon i pøi vysokých
úrovních vakua. Mají velmi
široký
rozsah
pouití,
napøíklad jako zdroj vakua
pro vakuové tváøení v plastikáøském prùmyslu nebo pro
velmi rychlé balící stroje.
Vakuové pumpy dosahující
velmi vysoké úrovnì vakua
a 5 mbar abs. Jsou vhodné
pro aplikace, jako je
napøíklad vakuové balení,
výroba plošných spojù,
pokovování, atd.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
31
Vakuové pumpy model Classic
Rozmìrové výkresy
Classic
L25, L50, L100, M25, M25L, M50, M50L, M100, X40, X80, X120, H40, H120
varianta
montáe
vakuometru
Velikost pumpy
Rozmìr
Pøípoje
typ D, AD
Y
25, 40, 50, 80
45 (1.77")
1.
Stlaèený vzduch
NPSF 1/8"
100, 120
65 (2.56")
2.
Vakuum
G 3/4"
3.
Výfuk
G 3/4"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
32
Pøípojová deska
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model Classic
Pøipevòovací úhelníky
! Vyrobeny z nerezové oceli.
! Dva pøipevòovací úhelníky jsou souèástí dodávky vakuové pumpy.
Technická data
Model pumpy
Obj. èíslo
Materiál
Hmotnost
Classic
01 00 505
SS 2333
17 g
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo a model pumpy.
Vakuová pumpa Classic
Úroveò vakua
je mìøena
vakuometrem
Filtr vstupního stlaèeného
vzduchu obsahují všechny
vakuové pumpy PIAB
Zpìtný ventil
pro zabránìní úniku
vakua (na pøání)
Stabilní funkce je zajištìna
prunými klapkovými ventily
vyrobenými z odolných materiálù
Snadná montá
a demontá pro
bezproblémovou údrbu
Minimální tlakové ztráty
díky dostateènì
dimenzovaným otvorùm
ve ventilové desce
Rozdílné výkonové
charakteristiky
jsou vytváøeny rùzným
provedením trysek
Velmi nízká úroveò
hluku zajištìná
prùchozím tlumièem
výstupního vzduchu
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
33
Vakuová pumpa model STING
STING
Tato pumpa je kompletnì vyrobena z Teflonu® a je urèena pro prostøedí
vyadující velmi vysokou chemickou nebo teplotní odolnost. Neobsahuje
ádné pohyblivé èásti. Pumpa PIAB STING mùe být pouita v
procesech, pøi kterých je vystavena extrémnì agresivním plynùm a
kapalinám. Pro dosaení vyššího výkonu ji lze také vzájemnì montovat do
blokù. Pracovní teplota je v rozsahu -160° a 200°C.
STING = Solid Teflon® Internally No Gaskets.
Tento model je pouíván pro aplikace jako je napøíklad výroba silných
roztokù ve farmaceutickém prùmyslu, odplynování pøi chemických
procesech a odsávání agresivních plynù v elektrotechnickém prùmyslu pøi
leptání plošných spojù.
!
!
!
!
!
Provedení:
X40
Stlaèený vzduch:
G 3/8"
Vakuum:
2 " G 3/8"
Výfuk:
3 " G 3/8"
Na pøání také s NPT závity.
Typy pump
Typ vakuové pumpy
Doporuèený rozsah pouití
(-kPa)
70–96
Vysoká úroveò vakua
X (Extra)
Nasávané mnoství vzduchu
Model/provedení
Typ
pumpy
Vstupní tlak
MPa
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
X
0.5
1
0.89
0.79
0.69
0.59
0.48
0.38
0.28
0.18
0.06
Typ
pumpy
Vstupní tlak
MPa
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95
X
0.5
0.065
0.160
0.280
0.430
0.620
0.850
1.150
1.580
2.600
4.900
STING X40
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
Evakuaèní èas
Model/provedení
STING X40
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
Technická data
Model/
provedení
STING X40
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
0.5
Maximální
Pracovní
vst. tlak
teplota
MPa
0.7
-160°C –200°C
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
2.1
Maximální
vakuum
-kPa
96
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: STING, X40H6-O, 01 00 017.
Model/provedení
STING X40
Kód
Objednací èíslo
X40H6-0
01 00 017
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
34
Vakuové pumpy
Úroveò
hluku
dBA
82-86
Materiál*
Materiál
tìsnìní*
Hmotnost
kg
PTFE
—-
0.48
Vakuová pumpa model STING
Rozmìrové výkresy
STING X40
1.
Stlaèený vzduch
G 3/8"
2.
Vakuum
G 3/8"
3.
Výfuk
G 3/8"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
35
Vakuové pumpy model MidiFlex
MidiFlex
Vakuová pumpa støední velikosti na hliníkové základní desce s
mnostvím pøípojových variant a snadnou montáí do systémù. Tìlo
pumpy je obdobné jako u modelu Classic, je však dimenzováno pro vìtší
výkony. Vakuové pumpy MidiFlex mohou být také pouívány se systémy
pro úsporu stlaèeného vzduchu (ES).
!
!
!
!
!
!
!
Souèástí dodávky jsou dva tlumièe hluku a pøipevòovací úhelníky.
Provedení:
M150, M200, X160, X240, X320, H240
Stlaèený vzduch:
G 1/2"
Vakuum:
2 " G 3/4"
Výfuk:
3 " G 3/4"
Materiál tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 652 (2")
Typy pump
Typ vakuové pumpy
M (Medium) Støední úroveò vakua
X (Extra)
Vysoká úroveò vakua
H (High)
Velmi vysoká úroveò vakua
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
36
Vakuové pumpy
Doporuèený rozsah pouití
(-kPa)
0–90
70–96
96–100.8 (5 mbar abs.)
Vakuové pumpy model MidiFlex
Nasávané mnoství vzduchu*
Model/
provedení
MidiFlex
MidiFlex
MidiFlex
MidiFlex
MidiFlex
MidiFlex
Typ
pumpy
M150
M200
X160
X240
X320
H240
M
M
X
X
X
H
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
80
90
95
0
10
25
40
11.5
17.2
22.5
17.2
21
28
9.4
14
18.2
14
10
20
0.005
0.0022
0.0095
0.0065
0.005
0.0065
0.011
0.0056
0.018
0.013
0.010
0.013
14
18.2
6.8
10.2
13.5
10.2
7
9.6
4.3
6.6
8.8
6.6
3.6
4.8
2.3
3.5
4.8
3.5
2.7
3.6
1.8
2.7
3.6
2.6
1.8
2.4
1.4
2.1
2.8
1.8
1
1.3
1
1.5
2
1.3
0.45
0.6
0.75
1.14
1.52
0.9
0.075
0.1
0.28
0.42
0.55
0.26
0.1
0.15
0.2
0.12
99
0.016
Evakuaèní èas*
Model/
provedení
Typ
Vstupní
pumpy
tlak
MPa
MidiFlex M150
M
0.6
MidiFlex M200
M
0.6
MidiFlex X160
X
0.6
MidiFlex X240
X
0.6
MidiFlex X320
X
0.6
MidiFlex H240
H
0.6
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
30
40
50
60
70
80
90
95
99
99.5
0.017
0.0125
0.037
0.025
0.019
0.025
0.040
0.030
0.065
0.048
0.033
0.048
0.074
0.055
0.0125
0.083
0.062
0.085
0.121
0.091
185
0.124
0.093
0.136
0.205
0.154
0.273
0.188
0.142
0.210
0.365
0.275
0.400
0.267
0.200
0.300
0.865
0.670
0.675
0.450
0.338
0.590
100.3
0.950
0.633
0.475
0.920 1.800 2.100 3.200
* hodnoty nasávaného mnoství vzduchu a evakuaèních èasù pro jiné vstupní tlaky vzduchu jsou uvedeny v doplòkových informacích na stranì 52 - 57
Technická data
Model/
provedení
MidiFlex
MidiFlex
MidiFlex
MidiFlex
MidiFlex
MidiFlex
Typ
pumpy
M150
M200
X160
X240
X320
H240
M
M
X
X
X
H
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
0.4–0.6
0.4–0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Maximální
vst. tlak
MPa
Pracovní
teplota
0.7
-20°C–80°C
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
7.5–10.5
10–14
10
15
20
15.2
Max.
vakuum
-kPa
91
91
97
97
97
100.8
Úroveò Materiál* Materiál Hmotnost
hluku
tìsnìní*
kg
dBA
2.15
2.3
nitril,
IXEF
2
EPDM
PPS
58–65
nebo
Al
2.15
viton
PUR
2.3
2.15
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Pøíslušenství
Vakuové filtry, tlumièe hluku, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Systémy pro úsporu stlaèeného vzduchu naleznete v èásti "Vakuová logika" na stranì 184 -189 tohoto katalogu.
Sady tìsnìní
Obsahuje tìsnìní, zpìtné ventily a vnitøní filtr stlaèeného vzduchu.
Pro model pumpy
MidiFlex 160–320
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
01 00 492
01 00 492E
01 00 492V
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
37
Vakuové pumpy model MidiFlex
Výbìr kódu pumpy
Model/provedení
Pøíklad:
Model/provedení
Kód
MidiFlex M150
M150E6
MidiFlex M200
M200E6
MidiFlex X160
X160E6
MidiFlex X240
X240E6
MidiFlex X320
X320E6
MidiFlex H240
H240E6
X240E6-LEA
Pøípojová deska
Kód
-L
Stlaèený vzduch
Vakuum
Výfuk
G 1/2"
2 " G 3/4"
3 " G 3/4"
Materiál tìsnìní
Materiál
Kód
nitril
N
EPDM
E
viton
V
Zpìtný ventil
Pokud je poadován vestavìný zpìtný ventil na vakuové stranì, pøidejte písmeno A.
Tímto ventilem musí být pumpa vybavena pøi pouití systému pro úsporu stlaèeného
vzduchu (Vacustat, ES systém).
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: MidiFlex, X240E6-LEA, 01 00 313.
Kód
Obj. èíslo
Kód
Obj. èíslo
Kód
Obj. èíslo
M150E6-LE
01 00 293
X160E6-LE
01 00 303
X320E6-LEA
01 00 321
M150E6-LEA
01 00 295
X160E6-LEA
01 00 305
X320E6-LN
01 00 318
M150E6-LN
01 00 292
X160E6-LN
01 00 302
X320E6-LNA
01 00 320
M150E6-LNA
01 00 294
X160E6-LNA
01 00 304
X320E6-LV
01 00 645
M150E6-LV
01 00 631
X160E6-LV
01 00 638
X320E6-LVA
01 00 646
M150E6-LVA
01 00 632
X160E6-LVA
01 00 639
M200E6-LE
01 00 297
X240E6-LE
01 00 311
H240E6-LE
01 00 432
M200E6-LEA
01 00 299
X240E6-LEA
01 00 313
H240E6-LEA
01 00 434
M200E6-LN
01 00 296
X240E6-LN
01 00 310
H240E6-LN
01 00 431
M200E6-LNA
01 00 298
X240E6-LNA
01 00 312
H240E6-LNA
01 00 433
M200E6-LV
01 00 636
X240E6-LV
01 00 640
H240E6-LV
01 00 629
M200E6-LVA
01 00 637
X240E6-LVA
01 00 641
H240E6-LVA
01 00 630
X320E6-LE
01 00 319
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
38
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model MidiFlex
Rozmìrové výkresy
MidiFlex M150, M200, X160, X240, X320, H240
1. Stlaèený vzduch
(1) Pøípoj pro mìøení
tlaku vstupního
vzduchu
G 1/2"
G 1/8"
2. Vakuum
(2) Pøípoj pro mìøení
úrovnì vakua
2 x G 3/4"
G 1/8"
3. Výfuk
3 x G 3/4"
4. Pøipevòovací úhelníky
2 kusy
Velikost
pumpy
Rozmìry
Y
Z
M150–200
X240–320
H240
89 (3.50")
206 (8.0")
X160
69 (2.72")
186 (7.32")
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
39
Vakuová pumpa model Round
Round
PIAB Round je robustní a jednoduchá vakuová pumpa vyrobená z
chemicky vysoce odolného materiálu (PPS). Je vhodná pro pouití v
systémech s vysokými poadavky na výkon a chemickou odolnost.
Pøípoje pro sání a výfuk jsou umístìny v jedné ose. Výfuk je vhodné
opatøit externím tlumièem hluku nebo výfukovou trubicí. Konstrukce
pumpy umoòuje snadnou montá i pøi omezených prostorových
monostech. Nerezovou upevòovací pøíchytku je moné objednat jako
pøíslušenství.
!
!
!
!
!
!
Provedení:
Stlaèený vzduch:
Vakuum:
Výfuk:
Materiál tìsnìní:
Doporuèený tlumiè hluku:
M200
G 3/8"
Æ 50 mm (bez závitu, pøípoj na hadici)
Æ 50 mm (bez závitu, pøípoj na hadici)
nitril, EPDM nebo viton
objednací èíslo 31 16 609 a silikonová
trubková spojka objednací èíslo 34 04 003.
! Doporuèená upevòovací pøíchytka: objednací èíslo 32 21 055
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 653.
Typ pumpy
Typ vakuové pumpy
Doporuèený rozsah pouití (-kPa)
0–90
M (Medium) Støední úroveò vakua
Nasávané mnoství vzduchu*
Model/
provedení
Typ
pumpy
Round M200
M
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0
40
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
28
0.1
18.5
9.6
4.8
3.6
2.4
1.3
0.6
Evakuaèní èas*
Model/
provedení
Round M200
Typ
Vstupní
pumpy
tlak
MPa
M
0.6
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
80
10
0.0022
0.0056
0.0125
0.030
0.055
0.091
0.154
90
0.275
0.670
* hodnoty nasávaného mnoství vzduchu a evakuaèních èasù pro jiné vstupní tlaky vzduchu jsou uvedeny v doplòkových informacích na stranì 52 - 57
Technická data
Model/
provedení
Round M200
Typ
pumpy
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
Maximální
vst. tlak
MPa
Pracovní
teplota
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
Max.
vakuum
-kPa
M
0.4–0.6
0.7
-20–80°C
10–14
91
Úroveò Materiál*
hluku
dBA
80–84
PPS
Materiál
tìsnìní *
Hmotnost
kg
nitril, EPDM
nebo viton
1.4
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Pøíslušenství
Vakuové filtry, tlumièe hluku, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Sady tìsnìní
Model pumpy
Round M200
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
01 00 159
01 00 159E
01 00 159V
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
40
Vakuové pumpy
Vakuová pumpa model Round
Rozmìrové výkresy
Round M200
1. Stlaèený vzduch G 3/8"
2. Vakuum
Æ
50 mm
3. Výfuk
Æ
50 mm
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: Round M200C6-GN, 01 00 634.
Model/
provedení
Round M200
Objednací èíslo pro vakuové pumpy ROUND s tìsnìním z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
Kód
Objednací èíslo
Kód
Objednací èíslo
Kód
Objednací èíslo
M200C6-GN
01 00 634
M200C6-GE
01 00 633
M200C6-GV
01 00 635
Upevòovací pøíchytka
! Nerezová ocel
Technická data
Upevòovací pøíchytka
pro model pumpy
Round
Objednací
èíslo
32 21 055
Materiál
Hmotnost
SS 2333
260 g
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo a model pumpy.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
41
Vakuové pumpy model XED
XED
V tomto modelu jsou slouèeny charakteristiky tøí typù vakuových pump
M, X a H. Tím je zajištìno velké mnoství nasávaného vzduchu i vysoká
úroveò vakua pøi malé spotøebì stlaèeného vzduchu. Souèástí vakuových
pump XED je navíc vestavìný systém pro úsporu stlaèeného vzduchu
(ES) a ovládací ventil (vypnuto/zapnuto).
! Souèástí dodávky je pøipevòovací profil pro snadnou montá, integrovaný
systém pro úsporu stlaèeného vzduchu (ES), tlumiè hluku, manometr,
vakuometr, ovládací ventil (vypnuto/zapnuto) a pøipojovací sada pro
pøipojení stlaèeného vzduchu a vakua.
XED 150, XED H150
! Provedení:
G 1/2"
! Stlaèený vzduch:
G 3/4"
! Vakuum:
vnitøní tlumiè hluku
! Výfuk:
nitril, EPDM nebo viton
! Materiál tìsnìní:
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 652
Typy pump
Typ vakuové pumpy
Doporuèený rozsah pouití
(-kPa)
Kombinovaná charakteristika
M, X a H
0—100.8
Nasávané mnoství vzduchu
Model/
provedení
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.6
XED 150
XED H150
0
10
15.5
15.5
10.6
10.6
10
20
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
80
90
95
99
0.075
0.06
0.008
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
30
40
50
60
70
80
90
95
99
99.5
100.3
7.5
7.5
4.8
4.8
2.4
2.4
1.8
1.8
1.2
1.2
0.75
0.65
0.57
0.45
0.21
0.13
Evakuaèní èas
Model/
provedení
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.6
XED 150
XED H150
0.007 0.016 0.025 0.059 0.110 0.183 0.313 0.470 0.835 1.200
0.007 0.016 0.025 0.059 0.110 0.183 0.330 0.510 1.090 1.750 3.510 4.110 6.310
Technická data
Model/
provedení
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
0.6
0.6
XED 150
XED H150
Maximální
vst. tlak
MPa
0.7
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
7-7.5
7-7.6
Max.
vakuum
-kPa
97
100.8
Pracovní
teplota
Úroveò
hluku
dBA
-20°C–80°C
55–60
Materiál*
Materiál
tìsnìní*
Hmotnost
kg
Al,
PPS
nitril, EPDM
nebo viton
6.5
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Pøíslušenství
Vakuové filtry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Sady tìsnìní
Obsahuje tìsnìní, zpìtné ventily a vnitøní filtr stlaèeného vzduchu.
Model pumpy
XED 150, XED H150
nitril
33 01 041
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
EPDM
viton
33 01 041E
33 01 041V
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
42
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model XED
Rozmìrové výkresy
XED 150, XED H150
1.
Stlaèený vzduch G 1/2"
2.
Vakuum
3.
Výfuk
4.
Nastavení úrovnì vakua
pomocí ES systému
G 3/4"
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, provedení a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: XED 150, 33 01 040.
Model/provedení
Objednací èíslo pro vakuové pumpy XED s tìsnìním z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
XED 150
33 01 040
33 01 040E
33 01 040V
XED H150
33 01 039
33 01 039E
33 01 039V
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
43
Vakuové pumpy model MAXI
MAXI
Velice výkonné vakuové pumpy pro aplikace, ve kterých je tøeba odsávat
velký objem vzduchu bìhem krátkého èasu nebo vyrovnávat velké úniky
v netìsných vakuových obvodech. Jsou pouívány také pro vakuovou
pøepravu sypkých materiálù. Mohou být vybaveny integrovaným
systémem pro úsporu stlaèeného vzduchu a centrálním výfukem.
! Souèástí dodávky je integrovaný tlumiè hluku, ovládací ventil
(vypnuto/zapnuto), vakuometr a pøípoje pro dálkové ovládání. MLL800 a
MLL1200 je vybavena navíc ještì manometrem. Pumpy mohou být také
dodávány s vestavìným systémem pro úsporu stlaèeného vzduchu (ES),
centrálním výfukem a zpìtným ventilem v pøipojovací pøírubì.
! Provedení: MLL200, MLL400, MLL800, MLL1200
MLL200–400
!
!
!
!
!
MLL800–1200
Stlaèený vzduch:
G 3/4"
G 3/4"
Vakuum:
G 1 1/2"
G 2"
Výfuk:
volný výstup
volný výstup
Materiál tìsnìní:
nitril, EPDM nebo viton
Doporuèený vakuový filtr:
objednací èíslo
31 16 653
31 16 710
nebo 31 16 654
Typy pump
Typ vakuové pumpy
Doporuèený rozsah pouití
(-kPa)
0–91
M (Medium) Støední úroveò vakua
Nasávané mnoství vzduchu*
Model/
provedení
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
Vstupní
tlak
MPa
0
10
20
MAXI MLL200
0.6
40
28
18.5
9.6
4.8
3.6
2.4
1.3
0.6
0.1
MAXI MLL400
0.6
80
56
37
19.2
9.6
7.2
4.8
2.6
1.2
0.2
MAXI MLL800
0.6
160
112
74
38.4
19.2
14.4
9.6
5.2
2.4
0.4
MAXI MLL1200
0.6
240
168
111
57.6
28.8
21.6
14.4
7.8
3.6
0.6
30
40
50
60
70
80
90
Evakuaèní èas*
Model/
provedení
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
Vstupní
tlak
MPa
10
20
30
40
50
60
70
80
90
MAXI MLL200
0.6
0.0022
0.0056
0.0125
0.030
0.055
0.091
0.154
0.275
0.670
MAXI MLL400
0.6
0.0011
0.0028
0.0062
0.015
0.028
0.045
0.077
0.137
0.335
MAXI MLL800
0.6
0.0006
0.0014
0.0031
0.0075
0.014
0.023
0.038
0.069
0.168
MAXI MLL1200
0.6
0.0004
0.0009
0.0021
0.005
0.009
0.015
0.025
0.046
0.125
* hodnoty nasávaného mnoství vzduchu a evakuaèních èasù pro jiné vstupní tlaky vzduchu jsou uvedeny v doplòkových informacích na stranì 52 - 57
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
44
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model MAXI
Technická data
Model/
provedení
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
Maximální
vst. tlak
MPa
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
Max.
vakuum
-kPa
MAXI MLL 200
0.4-0.6
10-14
91
MAXI MLL 400
0.4-0.6
20-28
91
MAXI MLL 800
0.4-0.6
40-56
91
MAXI MLL 1200
0.4-0.6
60-84
91
0.7
Pracovní
teplota
Úroveò
hluku
dBA
Materiál*
Materiál
tìsnìní *
Hmotnost
kg
4.9
-20°C–80°C
72-76
nitril,
EPDM
nebo viton
Al,
PPS
5
7.7
10
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Pøíslušenství
Vakuové filtry, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Pøipojovací pøíruba, centrální výfuk a zpìtný ventil viz strana 48–49.
Sady tìsnìní
Model pumpy
Objednací èíslo pro sady tìsnìní z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
MAXI MLL 200–400
31 01 091
31 01 091E
31 01 091V
MAXI MLL 800
31 01 092
31 01 092E
31 01 092V
MAXI MLL 1200
31 01 099
31 01 099E
31 01 099V
Pøi objednávce uveïte prosím objednací èíslo sady a model pumpy.
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, provedení a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: MAXI MLL200, 31 01 056.
Model/ provedení
Objednací èíslo pro vakuové pumpy MAXI s tìsnìním z pøíslušného materiálu
nitril
EPDM
viton
MAXI MLL200
31 01 056
31 01 056E
31 01 056V
MAXI MLL200 ES*
01 00 741
—
—
MAXI MLL400
31 01 057
31 01 057E
31 01 057V
MAXI MLL400 ES*
01 00 742
—
—
MAXI MLL800
31 01 058
31 01 058E
31 01 058V
MAXI MLL800 ES*
01 00 743
—
—
MAXI MLL1200
31 01 059
31 01 059E
31 01 059V
MAXI MLL1200 ES*
01 00 744
—
—
* s vestavìným systémem pro úsporu stlaèeného vzduchu (viz strana 188)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
45
Vakuové pumpy model MAXI
Rozmìrové výkresy
MAXI MLL200–400
MAXI MLL200–400 ES
1.
Stlaèený vzduch G 3/4"
2.
Vakuum
3.
Výfuk
4.
Nastavení úrovnì vakua
pomocí ES systému
G 1 1/2"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
46
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model MAXI
Rozmìrové výkresy
MAXI MLL800–1200
Velikost pumpy
Rozmìr
X
MLL 800
307 (12.09")
MLL 1200
407 (16.02")
MAXI MLL800–1200 ES
Velikost pumpy
1.
Stlaèený vzduch G 3/4"
2.
Vakuum
G 2"
3.
Výfuk
4.
Nastavení úrovnì vakua
pomocí ES systému
Rozmìr
X
MLL 800 ES
307 (12.09")
MLL 1200 ES
407 (16.02")
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
47
Vakuové pumpy model MAXI - pøíslušenství
Pøipojovací pøíruba
! Pro snadné pøipojení vakuového vedení.
! Souèást dodávky vakuové pumpy.
Centrální výfuk
! Redukce pro pøipojení vnìjšího tlumièe hluku (viz str. 231) nebo hadice pro
odvedení výfuku vakuových pump MAXI.
! Volitelné pøíslušenství.
Zpìtný ventil
! Externí zpìtný ventil v hliníkové pøírubì.
! Souèást dodávky vakuových pump s integrovaným systémem pro úsporu
stlaèeného vzduchu (ES).
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: Pøipojovací pøíruba 2", 31 16 015.
Technická data
Pøíslušenství
Objednací èíslo
Pro velikost pumpy
Materiál
Hmotnost
g
Pøipojovací pøíruba 1 1/2"
31 16 010
MLL 200-400
Al
480
Pøipojovací pøíruba 2"
31 16 015
MLL 800-1200
Al
920
Centrální výfuk 148
31 16 017
MLL 200-400
Al
500
Centrální výfuk 300
31 16 018
MLL 800
Al
900
Centrální výfuk 400
31 16 054
MLL 1200
Al
1700
Zpìtný ventil
31 16 007
MLL 200-400
Al, NBR
255
Zpìtný ventil
31 16 008
MLL 800-1200
Al, NBR
525
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
48
Vakuové pumpy
Vakuové pumpy model MAXI - pøíslušenství
Rozmìrové výkresy
Pøipojovací pøíruba pro MLL200–400
Pøipojovací pøíruba pro MLL800–1200
Centrální výfuk pro MLL
A
L
Objednací èíslo Pro velikost pumpy
31 16 017
31 16 018
31 16 054
MLL 200, MLL 400
MLL 800
MLL 1200
Zpìtný ventil pro MLL200–400
Rozmìr L
Rozmìr A
148 (5.83")
300 (11.80")
400 (15.80")
—
—
200 (7.87)
Hmotnost
kg
0.5
0.9
1.7
Zpìtný ventil pro MLL800–1200
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
49
Speciální vakuové pumpy
Ejektor 300
! Kompaktní ejektor pouívaný pøi potøebì velkého prùtoku nasávaného
vzduchu a nízké úrovnì vakua.
! Výkon a spotøebu vzduchu je moné nastavit.
! Odolný proti nasávaným neèistotám. Lze ho pouít také pro pøepravu
sypkých materiálù.
! Vyrábìný z nerezové oceli nebo hliníku.
! Pomocí pøídavné trysky 200 dojde ke zmìnì prùtokové charakteristiky a
dosaení vyšší úrovnì vakua pøi menším prùtoku nasávaného vzduchu.
Takto upravený ejektor je oznaèován jako Ejektor 300/200 (pøídavná tryska
musí být objednána samostatnì).
! Souèástí dodávky je 3/8" hadicový pøípoj stlaèeného vzduchu.
Ventilátor 1200
! Stlaèeným vzduchem napájený ventilátor bez pohyblivých èástí.
! Výkon a spotøebu vzduchu je moné nastavit.
! Souèástí dodávky je 3/8" hadicový pøípoj stlaèeného vzduchu.
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: Ejektor 300 SS, 31 08 002.
Technická data
Typ/
objednací èíslo
Ejektor 300 AL
Ejektor 300 SS
Ventilátor 1200
31 08 001
31 08 002
31 09 001
Vstupní tlak, MPa
Maximální vstupní tlak, MPa
0.1–0.6
0.6
0.6
0.6
Spotøeba vzduchu pøi 0,1 MPa
8.3 Nl/s
Spotøeba vzduchu pøi 0,2 MPa
13.3 Nl/s
Spotøeba vzduchu pøi 0,3 MPa
18.3 Nl/s
Spotøeba vzduchu pøi 0,4 MPa
23.3 Nl/s
Spotøeba vzduchu pøi 0,5 MPa
28.3 Nl/s
Spotøeba vzduchu pøi 0,6 MPa
33.3 Nl/s
20
Max vakuum, -kPa
Materiál
12.5
Al, ocel, nitril
1 (=100 mm vodního sloupce)
nerezová ocel, viton
Pracovní teplota
Al, nerezová ocel, nitril
-20°C–150°C
Hmotnost, kg
1.2
2.5
3.8
Objednací èíslo
Materiál
Max. vakuum -kPa
Pøídavná tryska 200 AL
31 08 003
Al
Pøídavná tryska 200 SS
31 08 004
nerezová ocel
Pøíslušenství pro Ejektor 300
Typ
21.8*
* podrobnìjší charakteristika na následující stranì
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
50
Vakuové pumpy
Speciální vakuové pumpy
Nasávané mnoství vzduchu a spotøeba vzduchu
Model
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s
pøi uvedeném vstupním tlaku (MPa)
Maximální vakuum v -kPa
pøi uvedeném vstupním tlaku (MPa)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Ejektor 300 AL & SS
55
85
110
126
141
152
3.5
6
8
10.5
12
12.5
Ejektor 300/200 AL & SS
32
47
59
64
64
59
5
11
16
20
21.5
21.8
Nasávané mnoství vzduchu a spotøeba vzduchu
Model
Ventilátor 1200
Pøíklady pro 4 rozdílná nastavení výkonu
Pø. 1
3
Pø. 2
Pø. 3
Pø. 4 (max.)
Nasávané mnoství vzduchu (Nm /h) s výfukovou hadicí délky 0 m
450
900
1350
1800
Nasávané mnoství vzduchu (Nm3/h) s výfukovou hadicí délky 10 m
240
360
420
600
3
180
240
300
360
3
120
150
180
210
5
10
15
20
Nasávané mnoství vzduchu (Nm /h) s výfukovou hadicí délky 20 m
Nasávané mnoství vzduchu (Nm /h) s výfukovou hadicí délky 50 m
Spotøeba vzduchu v Nl/s pøi 0.6 MPa
Rozmìrové výkresy
Ejektor 300
1.
2.
3.
4.
5.
Ventilátor 1200
Sání
Nastavení výkonu
Pøívod stlaèeného vzduchu
Pøídavná tryska pro zmìnu charakteristiky
Výfuk
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuové pumpy
51
Doplòkové informace
Nasávané mnoství vzduchu pøi vstupním tlaku
Provedení Spotøeba Max.
vzduchu vakuum
-kPa
Nl/s
Model
0.4 MPa
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
0
10
20
30
40
50
60
Classic
L25
1.3
61
5.4
2.6
1.6
1
0.75
0.43
0.11
Classic
L50
2.5
61
8.5
4.8
3.1
2
1.5
0.85
0.22
Classic
L100
5
61
12.5
8
5.5
3.8
2.9
1.7
0.44
Chip, Minisystem
M5
0.25
60
0.5
0.27
0.2
0.15
0.1
0.05
Chip, Minisystem
M10
0.5
60
1
0.55
0.4
0.3
0.2
0.09
Chip, Minisystem,
MiniFlex
M20
1
60
2
1.1
0.8
0.6
0.4
0.18
Classic
M25
1.3
71
5.5
2.8
1.5
0.84
0.65
0.41
MiniFlex
M40
2
60
3.9
2
1.5
1.15
0.75
0.35
Classic
M50
2.5
71
8.6
4.9
2.7
1.7
1.3
0.82
MiniFlex
M60
4
60
5.1
2.9
2.25
1.7
1.1
0.52
Classic
M100
5
71
12.7
8.2
4.8
3.4
2.6
MidiFlex
M150
7.5
71
20
14.5
8
5.1
3.9
MidiFlex, Round
M200
10
71
35
22
12
6.8
MAXI
MLL200
10
71
35
22
12
MAXI
MLL400
20
71
70
44
24
MAXI
MLL800
40
71
140
88
48
MAXI
MLL1200
60
71
210
132
72
Chip, MiniSystem
X5
Chip, MiniSystem
X5L
0.4
94
0.5
0.31
Chip, MiniSystem
X10
Chip, MiniSystem
X10L
Chip, MiniSystem,
MiniFlex
X20
Chip, MiniSystem,
MiniFlex
X20L
MiniFlex
X40
MiniFlex
X40L
Classic
X40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
STING
X40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X60
MiniFlex
X60L
Classic
X80
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Classic
X120
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex
X160
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex
X240
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex, Round
X320
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
XED150
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Classic
H40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Classic
H120
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex, Round
H240
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
XED
XED H150
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
80
90
0.2
0.045
0.4
0.09
1.6
0.8
0.18
2.4
1.2
0.27
5.2
3.2
1.6
0.36
6.8
5.2
3.2
1.6
0.36
13.6
10.4
6.4
3.2
0.72
27.2
20.8
12.8
6.4
1.44
40.8
31.2
19.2
9.6
2.16
0.06
0.04
0.017
0.006
0.12
0.08
0.035
0.012
0.25
0.16
0.07
0.025
0.5
0.32
0.14
0.05
0.75
0.5
0.2
0.08
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
0.15
0.12
0.1
0.08
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
0.8
94
1
0.62
0.29
0.23
0.2
0.16
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
1.6
94
2
1.25
3.2
94
4
2.5
0.58
0.45
0.4
0.32
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
1.15
0.9
0.8
0.64
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
4.8
94
5.5
3.5
1.7
1.35
1.2
0.96
Nasávané mnoství vzduchu pøi vstupním tlaku
Model
70
Provedení Spotøeba Max.
vzduchu vakuum
-kPa
Nl/s
0.34 MPa
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Classic
M25L
1.9
91
6
2.75
2
1.22
0.68
0.53
0.4
0.27
0.11
0.012
Classic
M50L
3.8
91
10.3
5.4
3.9
2.45
1.36
1.06
0.8
0.54
0.22
0.025
52
Vakuové pumpy
Doplòkové informace
0.4 MPa
Evakuaèní èas pøi vstupním tlaku
Model
Provedení Spotøeba Max.
vzduchu vakuum
-kPa
Nl/s
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
10
20
30
40
50
60
1.14
Classic
L25
1.3
61
0.022
0.063
0.148
0.265
0.48
Classic
L50
2.5
61
0.014
0.036
0.074
0.133
0.24
0.57
Classic
L100
5
61
0.010
0.023
0.044
0.075
0.125
0.285
3.38
0.25
60
0.28
0.72
1.26
2.12
Chip, MiniSystem M10
0.5
60
0.14
0.36
0.63
1.06
1.94
Chip, MiniSystem, M20
MiniFlex
1
60
0.07
0.18
0.315
0.53
0.97
Chip, MiniSystem M5
70
80
90
Classic
M25
1.3
71
0.02
0.06
0.16
0.3
0.5
MiniFlex
M40
2
60
0.035
0.09
0.158
0.265
0.485
0.85
Classic
M50
2.5
71
0.013
0.034
0.08
0.15
0.25
MiniFlex
M60
4
60
0.026
0.06
0.105
0.18
0.325
Classic
M100
5
71
0.008
0.02
0.04
0.075
0.125
MidiFlex
M150
7.5
71
0.006
0.014
0.027
0.05
0.083
0.142
MidiFlex, Round
M200
10
71
0.0025
0.008
0.02
0.038
0.062
0.106
MAXI
MLL200
10
71
0.0025
0.008
0.02
0.038
0.062
0.106
MAXI
MLL400
20
71
0.0013
0.004
0.010
0.019
0.031
0.053
MAXI
MLL800
40
71
0.0007
0.002
0.005
0.010
0.016
0.0265
MAXI
MLL1200
60
71
0.0005
0.0013
0.0033
0.0065
0.0105
0.018
Chip, MiniSystem X5
0.3
87
0.36
0.96
1.64
2.6
3.84
5.48
8.28
16.8
Chip, MiniSystem X5L
0.4
94
0.28
0.72
1.52
2.56
3.76
5.28
7.32
13.82
Chip, MiniSystem X10
0.6
87
0.18
0.48
0.82
1.3
1.92
2.74
4.14
8.4
Chip, MiniSystem X10L
0.8
94
0.14
0.36
0.76
1.28
1.88
2.64
3.66
5.8
10.2
2.9
5.1
0.425
0.213
20.4
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem, X20
MiniFlex
Chip, MiniSystem X20L
MiniFlex
1.6
94
0.07
0.18
0.38
0.64
0.94
1.32
1.83
MiniFlex
X40*
2.4
87
0.045
0.12
0.205
0.325
0.48
0.685
1.035
2.1
MiniFlex
X40
3.2
94
0.035
0.09
0.19
0.32
0.47
0.66
0.93
1.45
2.55
Classic
X40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
STING
X40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X60
MiniFlex
X60L
0.44
1.62
0.965
1.7
Classic
X80
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Classic
X120
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex
X160
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex
X240
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex, Round
X320
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
XED
XED150
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Classic
H40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Classic
H120
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex, Round
H240
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
XED
XED H150
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
6.4
94
0.022
0.06
0.127
0.213
0.315
0.34 MPa
Evakuaèní èas pøi vstupním tlaku
Model
Provedení Spotøeba Max.
vzduchu vakuum
-kPa
Nl/s
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Classic
M25L
1.9
91
0.02
0.056
0.12
0.24
0.425
0.66
1.02
1.64
4.6
Classic
M50L
3.8
91
0.013
0.032
0.062
0.12
0.212
0.33
0.51
0.82
2.3
Vakuové pumpy
53
Doplòkové informace
0.5 MPa
Nasávané mnoství vzduchu pøi vstupním tlaku
Provedení Spotøeba Max.
vzduchu vakuum
-kPa
Nl/s
Model
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Classic
L25
1.55
71
5.8
3.1
2.05
1.3
0.82
0.6
0.4
0.2
Classic
L50
3
71
9.7
5.6
3.9
2.4
1.6
1.2
0.8
0.4
Classic
L100
6
71
14
9.4
7
4.2
3.25
2.4
1.6
0.8
Chip, MiniSystem
M5
0.3
72
0.57
0.35
0.23
0.2
0.16
0.12
0.06
0.012
Chip, MiniSystem
M10
0.6
72
1.14
0.7
0.45
0.4
0.32
0.24
0.12
0.025
Chip, MiniSystem,
MiniFlex
M20
1.2
72
2.28
1.4
0.9
0.8
0.64
0.48
0.24
0.05
Classic
M25
1.55
87
5.9
3.2
2
0.9
0.65
0.5
0.34
0.19
MiniFlex
M40
2.4
72
4.4
2.5
1.75
1.5
1.2
0.9
0.48
0.1
Classic
M50
3
87
9.8
5.7
3.7
1.8
1.3
1
0.69
0.39
MiniFlex
M60
3.6
72
5.9
3.5
2.6
2.2
1.75
1.3
0.72
0.15
Classic
M100
6
87
14.3
9.6
6.4
3.6
2.6
2
1.4
0.76
0.35
MidiFlex
M150
9
87
22
17
10.4
5.4
3.9
3
2.1
1.14
0.53
MidiFlex, Round
M200
12
87
38
25
16
7.2
5.2
4
2.8
1.52
0.7
MAXI
MLL200
12
87
38
25
16
7.2
5.2
4
2.8
1.52
0.7
MAXI
MLL400
24
87
76
50
32
14.4
10.4
8
5.6
3.04
1.4
MAXI
MLL800
48
87
152
100
64
28.8
20.8
16
11.2
6.1
2.8
MAXI
MLL1200
72
87
228
150
96
43.2
31.2
24
16.8
9.1
4.2
Chip, MiniSystem
X5
0.36
95
0.52
0.3
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
0.05
0.02
0.0075
Chip, MiniSystem
X5L
Chip, MiniSystem
X10
0.72
95
1.03
0.6
0.3
0.09
0.04
0.015
Chip, MiniSystem
X10L
Chip, MiniSystem,
MiniFlex
X20
1.44
95
2.05
1.2
0.58
0.19
0.08
0.03
Chip, MiniSystem,
MiniFlex
X20L
MiniFlex
X40
0.38
0.16
0.06
MiniFlex
X40L
Classic
X40
2.1
88
2.7
2
1.3
0.75
0.6
0.47
0.38
0.25
0.16
STING
X40
2.1
96
1
0.89
0.79
0.69
0.58
0.48
0.38
0.28
0.18
0.06
MiniFlex
X60
4.32
95
5.5
3.3
1.7
1.55
1.3
1.08
0.85
0.56
0.24
0.09
MiniFlex
X60L
Classic
X80
4.2
88
5.4
4
2.6
1.5
1.2
0.94
0.75
0.5
0.32
Classic
X120
6.3
88
8
5.9
3.9
2.25
1.8
1.4
1.14
0.75
0.48
MidiFlex
X160
8.4
88
10.5
7.8
5.2
3
2.4
1.88
1.52
1
0.64
MidiFlex
X240
12.6
88
15.5
11.5
7.8
4.5
3.6
2.8
2.28
1.5
0.96
MidiFlex, Round
X320
16.8
88
21
15.8
10.4
6
4.8
3.75
3
2
1.28
XED
XED 150
5.3
88
14.3
9.6
6.4
3.6
2.6
2
1.4
0.75
0.48
Classic
H40
2.2
99.8
2.7
2.05
1.35
0.68
0.47
0.36
0.28
0.19
0.12
Classic
H120
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex, Round
H240
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
XED
XED H150
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
54
Vakuové pumpy
95
0.085
0.17
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
0.26
0.23
0.18
0.14
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
0.52
0.45
0.36
0.29
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
2.88
95
4.1
2.4
1.15
1.05
0.9
0.72
0.57
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
0.07
0.02
Doplòkové informace
0.5 MPa
Evakuaèní èas pøi vstupním tlaku
Model
Provedení Spotøeba Max.
vzduchu vakuum
-kPa
Nl/s
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
10
20
30
40
50
60
70
Classic
L25
1.55
71
0.02
0.052
0.11
0.225
0.38
0.64
1.1
Classic
L50
3
71
0.014
0.033
0.06
0.115
0.2
0.32
0.55
Classic
L100
6
71
0.008
0.019
0.031
0.062
0.1
0.16
0.275
Chip, MiniSystem
M5
0.3
72
0.24
0.6
1.08
1.66
2.54
4.06
6
Chip, MiniSystem
M10
0.6
72
0.12
0.3
0.54
0.83
1.27
2.03
4
Chip, MiniSystem,
MiniFlex
M20
1.2
72
0.06
0.15
0.27
0.415
0.635
1.015
2
Classic
M25
1.55
87
0.018
0.05
0.124
0.27
0.46
0.71
1.12
MiniFlex
M40
2.4
72
0.03
0.075
0.135
0.208
0.318
0.51
1
Classic
M50
3
87
0.013
0.03
0.062
0.135
0.23
0.355
0.56
MiniFlex
M60
3.6
72
0.022
0.055
0.095
0.14
0.212
0.34
0.67
80
90
0.95
M100
6
87
0.007
0.018
0.031
0.068
0.115
0.178
0.28
0.475
MidiFlex
M150
9
87
0.005
0.013
0.021
0.045
0.077
0.118
0.187
0.317
MidiFlex, Round
M200
12
87
0.0023 0.0064
0.016
0.034
0.058
0.089
0.14
0.238
MAXI
MLL200
12
87
0.0023 0.0064
0.016
0.034
0.058
0.089
0.14
0.238
MAXI
MLL400
24
87
0.0012 0.0032 0.008
0.017
0.029
0.045
0.07
0.119
MAXI
MLL800
48
87
0.0006 0.0016
0.009
0.015
0.023
0.035
0.06
MAXI
MLL1200
72
87
0.0004 0.0011 0.0027
0.006
0.01
0.015
0.023
0.04
Chip, MiniSystem
X5
0.36
95
0.26
0.8
2.4
3.6
4.92
6.9
10.2
19.2
Chip, MiniSystem
X5L
Chip, Minisystem
X10
0.72
95
0.13
0.4
5.1
9.6
Chip, Minisystem
X10L
Chip, MiniSystem,
MiniFlex
X20
2.55
4.8
Chip, MiniSystem,
MiniFlex
X20L
MiniFlex
X40
1.275
2.4
MiniFlex
X40L
Classic
1.52
99
1.9
Classic
0.004
95
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
0.76
1.2
1.8
2.46
3.45
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
1.44
95
0.065
0.2
0.38
0.6
0.9
1.23
1.725
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
2.88
95
0.033
0.1
0.19
0.3
0.45
0.615
0.86
X40
2.1
88
0.033
0.076
0.176
0.32
0.52
0.8
1.14
1.7
STING
X40
2.1
96
0.065
0.16
0.28
0.43
0.62
0.85
1.15
1.58
2.6
MiniFlex
X60
4.32
95
0.022
0.069
0.127
0.2
0.3
0.41
0.57
0.85
1.6
MiniFlex
X60L
Classic
X80
4.2
88
0.016
0.038
0.088
0.16
0.26
0.4
0.58
0.85
Classic
X120
6.3
88
0.014
0.029
0.059
0.107
0.173
0.267
0.38
0.6
MidiFlex
X160
8.4
88
0.01
0.02
0.044
0.08
0.13
0.2
0.285
0.425
MidiFlex
X240
12.6
88
0.008
0.016
0.03
0.055
0.087
0.133
0.19
0.285
MidiFlex, Round
X320
16.8
88
0.0055
0.012
0.022
0.04
0.065
0.1
0.143
0.215
XED
XED 150
6–6.3
88
0.007
0.018
0.031
0.068
0.115
0.178
0.29
0.51
Classic
H40
2.2
99.8
0.035
0.08
0.17
0.37
0.64
0.98
1.44
2.15
Classic
H120
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MidiFlex, Round
H240
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
XED
XED H150
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
4.9
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
3.3
4.7
Vakuové pumpy
9.7
55
Doplòkové informace
0.6 MPa
Nasávané mnoství vzduchu pøi vstupním tlaku
Provedení Spotøeba Max.
vzduchu vakuum
-kPa
Nl/s
Model
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
0
10
20
30
40
50
60
70
3.3
2.3
1.55
0.83
0.63
0.45
0.28
80
Classic
L25
1.75
75
6.3
Classic
L50
3.5
75
10.3
6.2
4.4
2.9
1.66
1.25
0.9
0.56
Classic
L100
7
75
15
10.4
7.8
5.3
3.3
2.5
1.8
1.12
Chip, MiniSystem
M5
0.35
84
0.6
0.4
0.25
0.22
0.17
0.13
0.09
0.04
0.011
Chip, MiniSystem
90
M10
0.7
84
1.2
0.8
0.5
0.44
0.33
0.26
0.18
0.08
0.022
Chip, MiniSystem, M20
MiniFlex
1.4
84
2.4
1.6
1
0.88
0.65
0.52
0.35
0.17
0.045
Classic
M25
1.75
91
6.4
3.6
2.4
1.2
0.6
0.44
0.3
0.16
0.075 0.0125
MiniFlex
M40
2.8
84
4.8
3.1
1.8
1.5
1.3
1.03
0.7
0.35
0.09
Classic
M50
3.5
91
10.7
6.5
4.6
2.4
1.2
0.89
0.6
0.33
0.15
MiniFlex
M60
4.2
84
6.4
4.2
2.6
2.25
1.95
1.55
1.05
0.52
0.14
Classic
M100
7
91
15.5
10.6
7.5
4.8
2.4
1.8
1.2
0.65
0.3
0.051
MidiFlex
M150
10.5
91
25
21
14
7
3.6
2.7
1.8
1
0.45
0.075
MidiFlex, Round
M200
14
91
40
28
18.5
9.6
4.8
3.6
2.4
1.3
0.6
0.1
MAXI
MLL200
14
91
40
28
18.5
9.6
4.8
3.6
2.4
1.3
0.6
0.1
MAXI
MLL400
28
91
80
56
37
19.2
9.6
7.2
4.8
2.6
1.2
0.2
MAXI
MLL800
56
91
160
112
74
38.4
19.2
14.4
9.6
5.2
2.4
0.4
MAXI
MLL1200
84
91
240
168
111
57.6
28.8
21.6
14.4
7.8
3.6
0.6
Chip, MiniSystem
X5
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem
X5L
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem
X10
0.25
0.19
0.07
95
99
0.025
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem, X10L
MiniFlex
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem, X20
MiniFlex
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem, X20L
MiniFlex
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X40L
Classic
X40
STING
X40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X60
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X60L
Classic
X80
Classic
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
2.5
97
3
2.4
1.7
1.1
0.58
0.45
0.35
0.025
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
5
97
6
4.8
3.4
2.2
1.15
0.9
0.7
0.5
0.38
0.14
0.05
X120
7.5
97
8.6
7
5.1
3.3
1.7
1.35
1.05
0.75
0.57
0.21
0.075
MidiFlex
X160
10
97
11.5
9.4
6.8
4.3
2.3
1.8
1.4
1
0.75
0.28
0.1
MidiFlex
X240
15
97
17.2
14
10.2
6.6
3.5
2.7
2.1
1.5
1.14
0.42
0.15
MidiFlex, Round
X320
20
97
22.5
18.2
13.5
8.8
4.8
3.6
2.8
2
1.52
0.55
0.2
Classic
H40
2.6
99.8
3
2.4
1.75
1.1
0.53
0.35
0.24
0.16
0.12
0.06
0.002
0.005
Classic
H120
7.6
100.8
8.6
7
5.1
3.3
1.75
1.3
0.9
0.65
0.45
0.13
0.06
0.008
MidiFlex, Round
H240
15.2
100.8
17.2
14
10.2
6.6
3.5
2.6
1.8
1.3
0.9
0.26
0.12
0.016
XED
XED 150
7–7.5
97
15.5
10.6
7.5
4.8
2.4
1.8
1.2
0.75
0.57
0.21
0.075
XED
XED-H150
7–7.6
100.8
15.5
10.6
7.5
4.8
2.4
1.8
1.2
0.65
0.45
0.13
0.06
56
Vakuové pumpy
0.008
Doplòkové informace
0.6 MPa
Evakuaèní èas pøi vstupním tlaku
Model
Provedení Spotøeba Max.
vzduchu vakuum
-kPa
Nl/s
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
10
20
30
40
50
60
70
0.185
0.34
0.54
0.86
80
Classic
L25
1.75
75
0.017
0.048
0.099
Classic
L50
3.5
75
0.013
0.029
0.054
0.1
0.175
0.27
0.43
Classic
L100
7
75
0.007
0.016
0.03
0.055
0.09
0.135
0.215
0.35
84
0.22
0.56
1
1.58
2.36
3.456
5.28
Chip, MiniSystem M10
0.7
84
0.11
0.28
0.5
0.79
1.18
1.728
2.64
5.16
Chip, MiniSystem, M20
MiniFlex
1.4
84
0.055
0.14
0.25
0.395
0.59
0.864
1.32
2.58
Chip, MiniSystem M5
M25
1.75
91
0.016
0.044
0.1
0.235
0.44
0.73
1.23
2.2
MiniFlex
M40
2.8
84
0.028
0.07
0.125
0.198
0.295
0.432
0.66
1.29
Classic
M50
3.5
91
0.012
0.026
0.050 0.117
0.220
0.365
0.615
1.1
MiniFlex
M60
4.2
84
0.02
0.048
0.084
0.132
0.197 0.288
0.44
0.86
Classic
M100
7
91
0.007
0.016
0.025
0.059
99
99.5 100.3
MidiFlex
M150
10.5
91
0.005
0.011
0.017
0.04
MidiFlex, Round
M200
14
91
0.0022 0.0056 0.0125
MAXI
MLL200
14
91
0.0022 0.0056 0.0125
MAXI
MLL400
28
91
0.0011 0.0028 0.0062 0.015
MAXI
MLL800
56
91
0.0006 0.0014 0.0031 0.0075 0.014 0.023
0.038 0.069
MAXI
MLL1200
84
91
0.0004 0.0009 0.0021 0.005 0.009
0.025
5.36
2.68
0.183
0.308
0.55
1.34
0.074 0.121
0.205
0.365
0.865
0.03
0.055 0.091
0.154
0.275
0.67
0.03
0.055
0.091
0.154
0.275
0.67
0.028 0.045
0.077
0.137 0.335
0.015
95
10.32
Classic
0.11
90
0.168
0.046 0.125
Chip, MiniS-ystem X5
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem X5L
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem X10
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem X10L
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem, X20
MiniFlex
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
Chip, MiniSystem, X20L
MiniFlex
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X40L
Classic
X40
STING
X40
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X60
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
MiniFlex
X60L
Classic
X80
Classic
MidiFlex
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
2.5
97
0.03
0.07
0.135
0.26
0.5
0.74
1.13
1.6
2.7
3.8
Není doporuèeno pro tento vstupní tlak
5
97
0.015
0.035
0.067
0.13
0.25
0.37
0.565
0.8
1.35
1.9
X120
7.5
97
0.012
0.025
0.05
0.097
0.167
0.247
0.377
0.533
0.9
1.267
X160
10
97
0.0095 0.018
0.037 0.065
0.125 0.185
0.283
0.4
0.675
0.95
MidiFlex
X240
15
97
0.0065 0.013
0.025
0.048
0.083 0.124
0.188
0.267
0.45
0.633
MidiFlex, Round
X320
20
97
0.005
0.01
0.019
0.033
0.062 0.093
0.142
0.2
0.338
0.475
Classic
H40
2.6
99.8
0.03
0.07
0.12
0.25
0.55
0.92
1.45
2.2
3.4
5
9.2
11.5
0.012
0.025
0.05
0.097
Classic
H120
7.6
100.8
MidiFlex, Round
H240
15.2
100.8
XED
XED 150
7–7.5
97
0.007
XED
XED-H 150
7–7.6
100.8
0.007
0.17
0.272
0.42
0.6
1.18
1.84
3.6
4.2
6.4
0.048 0.085
0.136
0.21
0.3
0.59
0.92
1.8
2.1
3.2
0.016 0.025
0.059
0.11
0.183
0.313
0.47
0.835
1.2
0.016 0.0 25
0.059
0.11
0.183
0.33
0.51
1.09
1.75
3.51
4.11
6.31
0.0065 0.013
0.025
Vakuové pumpy
57
Doplòkové informace
Materiály vakuových pump a tìsnìní
Pøi výbìru vakuové pumpy je tøeba brát zøetel také na odolnost pouitých materiálù.
Odolnost materiálù vakuových pump a tìsnìní
Odolnost
PA
PPS
POM
ABS
PTFE
Al
Nitril
NBR
EPDM
Viton
Povìtrnostní vlivy, ozón
—
+++
+
++
+++
++
+
+++
+++
Tepelné stárnutí
++
+++
++
+
+++
+++
++
++
+++
Olej, benzín
++
+++
++
+
+++
+
+++
—
+++
Hydrolýza
—
+++
++
+
+++
+++
++
++
++
Kyseliny a zásady
+
+++
+
—
+++
—
++
+++
++
Aceton
+++
+++
+++
—
+++
+++
—
+++
—
Èpavek
+
++
—
—
+++
++
+
+++
—
Amylalkohol
+++
+++
+++
—
+++
++
++
+++
++
Benzen
+++
+++
+++
—
+++
++
—
—
+++
Butanol
—
+++
+++
+++
+++
++
++
++
+++
Cyklohexan
+++
+++
+++
—
+++
+++
++
—
+++
Etanol
+++
+++
+++
++
+++
++
+
+++
+++
Ethylacetát
+++
+++
+++
—
+++
++
—
++
—
Hexan
++
+++
+++
—
+++
+++
+++
—
+++
Chlorid uhlièitý
—
+++
++
—
+++
—
—
—
+++
Chloro benzen
—
+++
—
—
+++
+++
—
—
+++
+++
+++
+++
—
+++
+
—
—
+++
Methanol
++
+++
+++
—
+++
++
+++
+++
+
Methylenchlorid
+
+++
++
—
+++
+
—
++
+++
Methylethylketon, MEK
+++
+++
+
—
+++
++
—
+++
—
NaOH
+++
+++
+
+
+++
—
++
+++
++
Chloroform
Propanol
—
+++
+++
++
+++
++
+++
+++
+++
Kyselina sírová
—
+++
—
++
+++
—
+
++
+++
Tetrahydrofuran
+++
+++
+++
—
+++
—
—
++
—
Tetrachlorethylen
+++
+++
+++
—
+++
—
—
—
+++
Toulen
+++
+++
+
—
+++
+++
—
—
+++
Trichlorethan
+
+++
+++
—
+++
—
—
—
+++
Trichlorethylen
+
+++
—
—
+++
—
—
—
+++
+++
+++
+++
—
+++
++
—
—
+++
—
+++
—
—
+++
+
+
+++
++
Xylen
Kyselina octová
+++
++
+
—
výborná odolnost s nepatrným úèinkem, doporuèeno
dobrá odolnost s malým chemickým úèinkem
niší odolnost, úèinek omezuje ivotnost
nevyhovující odolnost, nedoporuèeno
Vakuové pumpy s nejvìtší odolností pro agresivní chemické prostøedí jsou:
Classic (PPS), Round (PPS) a STING (Teflon )
58
Vakuové pumpy
Doplòkové informace
Doporuèené svìtlosti pøívodù vakuových pump v mm
Pro správnou funkci vakuových obvodù je velice dùleité dostateèné
dimenzování pøívodních hadic a šroubení. K vyuití maximálního výkonu
vakuových pump je tøeba dodret doporuèené minimální vnitøní prùmìry
pøívodních hadic v mm uvedené v následující tabulce.
Platí pro délku hadice do 2 m.
Pøi delším pøívodu je tøeba zvolit následující vìtší prùmìr.
Provedení pumpy
Stlaèený vzduch
Vakuum
Výfuk
M5
>2
>5
>8
M10 / L7
>2
>8
> 10
M20 / L14
>4
> 10
> 12
M25 / M25L / L25 / L28
>4
> 12
> 12
M40
>6
> 12
> 15
M50 / M50L / L50 / L56
>6
> 15
> 15
M60
>6
> 15
> 18
M100 / L100
>8
> 19
> 22
M150
>8
> 25
> 32
M200 / MLL200
> 10
> 32
> 40
MLL400
> 12
> 40
> 60
MLL800
> 15
> 50
> 75
MLL1200
> 20
> 75
> 100
X5 / X5L
>2
>5
>8
X10 / X10L
>4
>5
>8
X20 / X20L
>6
>8
> 10
X40 / X40L
>6
> 10
> 12
X60 / X60L
>6
> 12
> 15
X80
>8
> 12
> 15
X120
>9
> 15
> 19
X160
>9
> 19
> 25
X240
> 10
> 19
> 32
X320
> 12
> 25
> 40
H40
>6
>8
> 10
H120
>9
> 15
> 19
H240
> 10
> 19
> 32
Vakuové pumpy
59
Vakuová technika
signál pro zapnutí vakuové pumpy
redukèní ventil
2/2 ventil
signál pro zapnutí odfuku
3/2 ventil
pøívod stlaèeného vzduchu
vakuový filtr
pøísavka
vakuová pumpa
Pøiíklad zapojení vakuové pumpy s ovládacím ventilem a ventilem odfuku pro rychlejší uvolnìní manipulovaného pøedmìtu
60
Vakuová technika
Pøísavky
Obsah
Všeobecné informace
.....................................................................................63–71
Výbìr pøísavky
Pøehled typù...................................................................72–77
Technická data
Pøísavky Æ 2–8 mm ........................................................78–83
Pøísavky Æ 10–15 mm ....................................................84–89
Pøísavky Æ 20–25 mm ....................................................90–99
Pøísavky Æ 30 mm......................................................100–111
Pøísavky Æ 35–40 mm ................................................112–121
Pøísavky Æ 50–60 mm ................................................122–133
Pøísavky Æ 75 mm......................................................134–139
Pøísavky Æ 100–110 mm ............................................140–147
Pøísavky Æ 150 mm....................................................148–151
Pøísavky Æ 200–300 mm ............................................152–153
Oválné pøísavky ..........................................................154–157
Y
K
IN
V
NO
1
25
A
N
RA
ST
85
-2
Pøísavky DURAFLEX™
Pøísavky DURAFLEX™ ..................................................280–285
Pøísavky
61
Pøísavky
62
Pøísavky
Všeobecné informace
Manipulace pomocí pøísavek
Pøísavky nabízejí jednoduché, pøíznivé a pøedevším bezpeèné a spolehlivé øešení manipulace s rùznými pøedmìty: citlivými, køehkými,
neforemnými, pevnými nebo porézními s hladkým, hrubým, rovným,
hranatým, oblým nebo jinak zakøiveným povrchem. Pøísavky mohou
šetrnì manipulovat s pøedmìty a materiály s hmotností od nìkolika
gramù po stovky kilogramù.
Jak pracuje pøísavka?
Vakuum
Pøísavka není na manipulovaný pøedmìt pøisáta, nýbr je pøitlaèována
okolním (atmosférickým) tlakem vzduchu v pøípadì, e je tento tlak
vyšší ne tlak mezi pøísavkou a pøedmìtem. Pro vytvoøení podtlaku
(vakua) je pøísavka pøipojena na zdroj vakua, kterým je zpravidla
vakuová pumpa. Èím vyšší je vytvoøený podtlak, tím vìtší je i síla,
která pøísavku pøitlaèuje na manipulovaný pøedmìt - tzv. pøídrná síla
pøísavky.
Funkce pøísavky
Spotøeba energie
Spotøeba energie
Úroveò vakua v pøísavkách by nemìla být zbyteènì vysoká, protoe
s jejím nárustem dochází k vìtšímu opotøebení pøísavek a pøedevším
pak stoupá spotøeba energie. Pøi zvýšení úrovnì vakua z -60 kPa na
-90 kPa se zvìtší pøídrná síla dané pøísavky o cca. 20-30 %, ale
spotøeba energie stoupne zhruba desetkrát.
Pøídrná síla pøísavky je pøímo úmìrná k její ploše. Proto pøi potøebì
vìtší síly je vìtšinou výhodnìjší odpovídajícím zpùsobem zvìtšit
plochu pøísavky a pøípadnì jejich poèet pøi zachování úrovnì vakua.
U vìtšiny aplikací lze pøi výpoètech nosnosti pøísavek vycházet
z úrovnì vakua okolo -60 kPa.
Pøísavky
63
Všeobecné informace
Pøídrná síla a bezpeènostní faktor
Pøídrná síla
!"#$%
&'('#)#*+
V tabulkách Technická data u jednotlivých typù pøísavek a v pøehledu
na stranì 76-77 jsou uvedeny pøídrné síly pøísavek pøi rùzných
úrovních vakua. Uvádìna je vdy pøídrná síla kolmá a pøídrná síla
paralelní (rovnobìná) k ploše manipulovaného pøedmìtu. Typy
pøísavek, u kterých není paralelní pøídrná síla uvedena, nejsou
vhodné pro aplikace s poadavkem na tuto sílu.
Udávané hodnoty pøídrných sil jsou mìøeny na suchém ocelovém
plechu.
Pøi výpoètu potøebné velikosti a poètu pøísavek doporuèujeme
hmotnost manipulovaného pøedmìtu vynásobit bezpeènostním
faktorem minimálnì 2.
Poèet pøísavek v systému
Pøi øešení manipulace s vìtšími a tìšími pøedmìty je tøeba pro
dosaení potøebné pøídrné síly pouít více pøísavek. Ty musí být vdy
rozmístìny symetricky k tìišti manipulovaného pøedmìtu.
Pøísavky musí být vdy rozmístìny
symetricky k tìišti manipulovaného
pøedmìtu.
Vliv dynamických sil pøi manipulaci
Pøi rychlých pohybech manipulovaného pøedmìtu je tøeba poèítat s
pùsobením dynamických sil pøi akceleraci a brzdìní. V tìchto
pøípadech doporuèujeme pøi výpoètu velikosti a poètu pøísavek
vynásobit
hmotnost
manipulovaného pøedmìtu faktorem
minimálnì 2,5.
64
Pøísavky
Všeobecné informace
Typy pøísavek
Lehce zakøivený povrch,
napø. typ B
Uchopení za hranu,
napø. typ D
Manipulované pøedmìty mohou mít rùzné tvary a povrchy. Pøi
konkrétních aplikacích vznikají další poadavky, jako napøíklad
pøizpùsobení pøísavky rùzné výšce pøedmìtu nebo oddìlení tenkých
vrstev materiálu. Zde jsou uvedeny pouze nìkteré pøíklady pouití
pøísavek pro manipulaci. Pro další potøebné informace jsme Vám rádi
k dispozici.
Konkávní povrch,
napø. typ U
Síla pùsobící paralelnì
s povrchem, napø. typ F
Nerovný povrch,
napø. typ P
Podlouhlé pøedmìty,
napø. typ OC
Tenké materiály, napø.
typ P s nastavitelnou
opìrnou vlokou
Montá bez pøípoje,
napø. typ B-MF-M
Vnitøní závit
Vnìjší závit
"Multi-port"
5x vnitøní závit
Pøísavka s hrdlem
B-MF-M
Pøípoje
Vhodný pøípoj lze vybrat ze širokého sortimentu s pøipojovacími
závity M2,5 a G3/4" v závislosti na typu a velikosti pøísavky. Pro
prùmìry pøísavek 20 a 50 mm lze pouít pøípoj "Multi-port" s pìti
vnitøními závity. Pøípoje jsou vyrobeny z hliníku nebo z kompozitních
materiálù. Vìtšina z nich je opatøena nerezovým sítkem, které
zabraòuje vniknutí neèistot do vakuového obvodu.
Další variantou jsou pøípoje s vestavìným zpìtným škrtícím nebo
dotykovým ventilem (viz následující strana).
Pøísavky s hrdlem
Tyto pøísavky lze velmi jednoduše namontovat bez pouití pøípoje
pouhým nasunutím na trubièku pøívodu vakua. Pro lepší zajištìní lze
pouít hadicovou sponu.
Pøísavky
65
Všeobecné informace
Úspora energie a sníení poøizovacích
nákladù
K úniku vakua ze systému neobsazenými pøísavkami dochází
pøedevším v pøípadech, kdy je poèet, pozice nebo velikost
manipulovaných pøedmìtù variabilní. Díky speciálním ventilùm v
pøípojích pøísavek nemusí být v tìchto pøípadech pouita pro dosaení
potøebného vakua velká pøedimenzovaná vakuová pumpa, která by
eliminovala únik neobsazenými pøísavkami. Aplikací tìchto ventilù
lze sníit poøizovací a pøedevším provozní náklady na minimum.
Speciální ventily PIAB pro pøísavky
A
B
66
Pøísavky
1) Dotykový ventil
Pøi neobsazení pøísavky manipulovaným pøedmìtem zùstává
dotykový ventil v pøípoji uzavøen a zabraòuje tak úniku vakua ze
systému (A).
Dotykový ventil je otevøen a pøi dosednutí pøísavky na manipulovaný
pøedmìt (B).
Tyto ventily jsou k dispozici pouze pro pøípoje pøísavek F od prùmìru
30 mm a typ P s prùmìrem 35, 60 a 100 mm. Lze je aplikovat pøi
manipulaci s neprodyšnými i prodyšnými materiály. U prodyšných
materiálù je však tøeba poèítat s menším prùtokem dotykového ventilu
v porovnání s klasickým pøípojem.
Všeobecné informace
2) Zpìtný škrtící ventil
A
B
Nasávaný vzduch proudí pøes malý otvor škrtícího ventilu v pøípoji,
èím je únik vakua pøi neobsazení pøísavky minimalizován (A). Pøi
dosednutí pøísavky na manipulovaný pøedmìt je zapotøebí odsát pouze
vlastní objem pøísavky (B). Po ukonèení pracovního cyklu je pøísavka
zavzdušnìna otevøením zpìtného ventilu s velkým prùtokem a pøedmìt je rychle uvolnìn (C). Tyto ventily jsou k dispozici pro pøípoje
pøísavek s prùmìrem od 20 do 50 mm. Lze je aplikovat pouze pøi
manipulaci s neprodyšnými materiály.
Upozornìní
Pouití pøípojù se zpìtným škrtícím ventilem je tøeba zohlednit pøi
výbìru vakuové pumpy.
Ta musí být dimenzována tak, aby byla schopna kompenzovat únik
vakua škrtícím ventilem. V následující tabulce jsou uvedeny prùmìry
škrtících otvorù a prùtoky vzduchu (únik) škrtícím ventilem u pøípojù
pro jednotlivé prùmìry pøísavek. Tyto hodnoty platí pro systém
s jednou pøísavkou pøi úrovni vakua -40 a -99 kPa.
Prùmìr pøísavky, mm
20, 25, 30*
40**
50
C
Prùmìr škrtícího otvoru, mm
0.6
0.9
1.0
Prùtok (únik)***, Nl/s
0.06
0.13
0.16
* kromì B30-2, B30MF a BL30-2
** vèetnì B30-2, B30MF a BL30-2
*** konstantní od cca -40 do -99,7 kPa
1)
V systémech s více pøísavkami je tøeba hodnotu prùtoku vynásobit
poètem pøísavek, které mohou zùstat neobsazeny.
Pøíklad: Systém s poadovanou úrovní vakua -60 kPa a s pìti
pøísavkami F30-2, které mohou zùstat neobsazeny manipulovaným
pøedmìtem. V tomto pøípadì bude celkový únik 0,06 x 5 = 0,3 Nl/s.
Podle tabulky "Nasávané mnoství vzduchu" bude vyhovovat
vakuová pumpa Classic M25, která je schopna pøi vstupním tlaku
0,6 MPa a pøi úrovni vakua -60 kPa kompenzovat únik 0,3 Nl/s.
Pøísavky
67
Všeobecné informace
Vlastnosti materiálù pøísavek
Materiál pøísavky je tøeba zvolit podle konkrétní aplikace s pøihlédnutím k poadavkùm na teplotní odolnost,
odolnost proti opotøebení, oleji, povìtrnostním vlivùm, ozonu, atd..
Chloropren
Nitrl-PVC
Silikon
Vodivý silikon
TWO
NPV
SIL
CSIL
+++
+++
++
++
-40°C a +110°C
0°C a +90°C
-70°C a +200°C
-55°C a +230°C
Vlastnosti
Odolnost proti opotøebení
Pracovní teplota
Barva
Stupeò tvrdosti (tolerance ±5°, TPU ±2°)
èerná
èerná
èervená nebo bílá
èerná
50° nebo 60° Shore A
50° Shore A
50° nebo 30° Shore A
50° Shore A
10
Mìrný odpor (%cm)
Odolnost proti
Ozon
++
++
+++
+++
Povìtrnostní vlivy
++
++
+++
+++
Oxidace
++
++
+++
+++
Hydrolýza
++
++
+
+
+
+++
—
—
Oleje
Benzin
+
+++
—
—
Rostlinné oleje
++
++
—
—
Zøedìné kyseliny
++
++
+
+
Koncentrované kyseliny
—
+
—
—
Alkohol
++
++
++
++
Pouití
!
Potravináøství
!
Pøedmìty zneèištìné olejem
!
Poadavek na povrch bez otisku
Vysoké provozní teploty
!
Nízké provozní teploty
!
!
!
!
Hrubé nerovné povrchy
Elektronické souèástky
!
Prvky citlivé na statickou elektøinu
!
+++ výborná
++ velmi dobrá
+ dobrá
Údaje v tabulce jsou pouze orientaèní.
68
Pøísavky
— nevyhovující
! doporuèeno
Všeobecné informace
Polyuretan
Etylenpropylen
Nitril
PU Duraflex™
PUR
TPU
EPDM
NBR
+++
+++
+++
++
++
0°C a +60°C
0°C a +80°C
-20°C a +80°C
-40°C a +100°C
-30°C a +90°C
lutá/èervená/modrá/zelená
èirá luto - bílá
èirá bílá
šedá, èerná
èerná
30°/40°/50°/60° Shore A
65° Shore A
81° Shore A
Ozon
+++
+++
+++
+++
+
Povìtrnostní vlivy
+++
+++
+++
+++
+
Oxidace
+++
++
++
+++
+
Hydrolýza
++
—
—
++
++
Oleje
+++
+++
+++
—
+++
Vlastnosti
Odolnost proti opotøebení
Pracovní teplota
Barva
Stupeò tvrdosti (toler.±5°, TPU ±2°)
50° Shore A
Odolnost proti
Benzin
++
+
—
—
+++
Rostlinné oleje
+++
+++
+++
++
+++
Zøedìné kyseliny
+++
+
+
+++
+
Koncentrované kyseliny
++
—
—
—
—
Alkohol
++
+
++
+++
++
Pøedmìty zneèištìné olejem
!
!
!
Poadavek na povrch bez otisku
!
!
!
Pouití
Potravináøství
!
Vysoké provozní teploty
Nízké provozní teploty
!
!
Hrubé nerovné povrchy
!
!
!
Elektronické souèástky
Prvky citlivé na stat. elektøinu
+++ výborná
++ velmi dobrá
+ dobrá
— nevyhovující
! doporuèeno
Údaje v tabulce jsou pouze orientaèní.
Pøísavky
69
Všeobecné informace
Pøíslušenství
Pro zajištìní maximální provozní spolehlivosti a ivotnosti musí být
pøísavky správnì pøizpùsobeny dané aplikaci. K tomu slouí nìkolik
druhù speciálních upevnìní.
Pruné vyrovnávací upevnìní
Tento prvek kompenzuje výškové rozdíly a tlumí nárazy. Pøi pouití
pruného vyrovnávacího upevnìní není zapotøebí pøesné výškové
polohování pøísavky na manipulovaný pøedmìt. Typickým pøíkladem
je aplikace pøísavek na rameno manipulaèního robotu nebo zdvihací
rám s více pøísavkami.
Výkyvné upevnìní
Tento èlen pøizpùsobí polohu pøísavky rùzným úhlùm na
manipulovaném pøedmìtu a minimalizuje ohýbací síly, které pùsobí
pøi manipulaci. Pøíkladem pouití je zvedání plechových tabulí nebo
manipulace s vlnitými a jinak zakøivenými pøedmìty.
Úhlové upevnìní
Toto upevnìní usnadòuje realizaci a montá pøívodù vakua k pøísavkám pøi nedostatku místa a omezené vestavné výšce. Upevnìní lze
pouít i jako T pøípoj pro rozvod vakua k dalším pøísavkám v systému.
Pro pøísavky s prùmìrem 20–50 mm lze pouít pøípoje "Multi-port"
s 5-ti vnitøními závity. Velmi jednoduše tak lze zapojit nìkolik pøísavek
do jednoho obvodu.
70
Pøísavky
Všeobecné informace
Jak objednávat
Zde jsou uvedeny dva pøíklady objednávky pøísavek. Tabulky s objednacími èísly jsou uvedeny u jednotlivých
typù.
Pøíklad 1: objednávka samostatných dílù: gumová èást pøísavky a pøípoj.
Gumová èást: uveïte prosím
typ pøísavky a objednací èíslo.
Pøíklad: pøísavka F20, materiál
chloropren, obj. è. 01 01 129.
Pøípoj: uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: pøípoj M5, vnitøní závit, obj. è. 32 50 003.
Pøíklad 2: objednávka kompletní pøísavky s namontovaným pøípojem.
Kompletní pøísavka s
namontovaným pøípojem:
uveïte prosím typ
a objednací èíslo.
Pøíklad: pøísavka F20.10.02AA,
obj. èíslo 01 01 259.
Pøísavky
71
Výbìr pøísavky
Pøehled typù
Typ B
Pøísavky s krátkým vlnovcem
• Vhodné pro vyrovnání výškových
rozdílù.
• Zdvih pøísavky lze vyuít pro
separaci tenkých dílù.
Pouití
• V pøípadì, e pøídrná síla pùsobí
paralelnì s plochou jsou vhodné jen
pro manipulaci s lehkými pøedmìty.
• Chloropren, TWO.
Materiál
Typ B-M
Typ B-MF a B-MF-M
Pøísavky s krátkým vlnovcem
a hrdlem
• Vhodné pro vyrovnání výškových
rozdílù.
• Zdvih pøísavky lze vyuít pro
separaci tenkých dílù.
• V pøípadì, e pøídrná síla pùsobí
paralelnì s plochou jsou vhodné jen
pro manipulaci s lehkými pøedmìty.
Pøísavky s krátkým vlnovcem z TPU
(nezanechávají otisk na materiálu)
• Pro hladké povrchy s velkými nároky
na èistotu.
• Vhodné pro vyrovnání výškových
rozdílù.
• Zdvih pøísavky lze vyuít pro
separaci tenkých dílù.
• V pøípadì, e pøídrná síla pùsobí
paralelnì s plochou jsou vhodné jen
pro manipulaci s lehkými pøedmìty.
• Chloropren, TWO.
• Termoplastický polyuretan, TPU.
• Silikon, SIL.
• Vodivý silikon, CSIL.
• Nitril-PVC, NPV.
• Pøísavky B5 a B8 z vodivého silikonu • Pøísavky s hrdlem se montují
Poznámka
Strana
72
musí být pro odvedení statického
náboje namontovány na pøípoji z
vodivého materiálu a uzemnìny.
• Pøísavky B50-2, B75-2 a B110-2 by
mìly být vdy pouívány s
vestavìným filtrem. Pro aplikace
bez filtru doporuèujeme pouít
pøísavky B50, B75 nebo B110.
B5 strana 78–83
B8 strana 78–83
B10-2 strana 84–89
B15-2 strana 84–89
B20 strana 90–99
B30-2 strana 100–111
B40 strana 112–121
B50, B50-2 strana 122–133
B75, B75-2 strana 134–139
B110, B110-2 strana 140–147
B150, strana 148–151
Pøísavky
pouhým nasunutím na trubièku
pøívodu vakua bez potøeby pøípoje.
Pro lepší zajištìní lze pouít
hadicovou sponu.
B30-M strana 104–147
B50-M strana 122–133
B75-M strana 134–139
• Pøísavky B-MF-M s hrdlem se montují
pouhým nasunutím na trubièku
pøívodu vakua bez potøeby pøípoje.
Pro lepší zajištìní lze pouít
hadicovou sponu.
B15MF strana 84–89
B20MF strana 90–99
B20MF-M strana 90–99
B30MF strana 100–111
B30MF-M strana 100–111
B40MF strana 112–121
B40MF-M strana 112–121
B50MF strana 122–133
B50MF-M strana 122–133
Výbìr pøísavky
Typ BL
Pøísavky s dlouhým vlnovcem
Typ D
Konkávní pøísavky
• Vhodné pro vyrovnání vìtších
Typ U
Univerzální pøísavky
Typ F
Ploché pøísavky s opìrným
ebrováním
• Vhodné pro rovné povrchy.
• Dobrá stabilita a minimální
pohyb pøedmìtu pøi manipulaci
zaruèují velkou pøesnost.
• Lze pouít pro aplikace, kde
pøídrná síla pùsobí paralelnì
s plochou manipulovaného
pøedmìtu.
• Pro uchopení pøedmìtù za
výškových rozdílù.
hranu nebo roh.
• Zdvih pøísavky lze vyuít pro
• Vhodné také pro manipulaci
separaci tenkých dílù.
s díly tvaru koule.
• Ménì vhodné v aplikacích, kde
pøídrná síla pùsobí paralelnì
s plochou manipulovaného
pøedmìtu.
• B-BL40-2 z mìkèeného silikonu
vyvinutá pro potravináøský
prùmysl (pekárny).
• Vhodné pro rovné nebo mírnì
• Chloropren, TWO.
• Chloropren, TWO.
• Chloropren, TWO.
• Chloropren, TWO.
• Silikon, SIL.
• Silikon, SIL.
• Silikon, SIL.
• Silikon, SIL.
• Vodivý silikon, CSIL.
• Nitril-PVC, NPV.
zakøivené plochy.
• Mohou být pouity i pro
manipulaci s oblými pøedmìty.
• Nitril-PVC, NPV.
• Maximální doporuèená úroveò
• Nevhodné pro rovné povrchy.
vakua: -60 kPa.
• Pøíslušenství: zpevòovací
krouky pro manipulaci s
tìšími pøedmìty.
• Pøísavka B-BL40-2 nemá pøípoj.
BL20-2 strana 90–99
BL30-2 strana 100–111
BL40-2 strana 112–121
B-BL40-2 strana 112–121
BL50-2 strana 122–133
• Pøísavky U2 a U3 z vodivého
silikonu musí být pro odvedení
statického náboje namontovány
na pøípoji z vodivého materiálu
a uzemnìny.
D15-2 strana 84–89
D20-2 strana 90–99
D30-2 strana 100–111
D50 strana 122–133
U2 strana 78–83
U3 strana 78–83
U4 strana 78–83
U6 strana 78–83
U8 strana 78–83
U10 strana 84–89
U15 strana 84–89
U20 strana 90–99
U30 strana 100–111
U40-2 strana 112–121
U50-2 strana 122–133
• Pøísavky F s prùmìrem od 30
do 150 mm lze dodat také
v provedení s integrovaným
dotykovým ventilem pro
minimalizaci únikù vakua,
vìtší rychlost a provozní
spolehlivost.
F15 strana
F20 strana 90–99
F25 strana 90–99
F30-2 strana 100–111
F40-2 strana 112–121
F50-2 strana 122–133
F75 strana 134–139
F110 strana 140–147
F150 strana 148–151
Pøísavky
73
Výbìr pøísavky
Pøehled typù
Typ F-MF a F-MF-M
Pouití
Materiál
74
Typ P
Ploché pøísavky s ebrováním z TPU
(nezanechávají otisk na materiálu)
• Pro rovné hladké povrchy s velkými
nároky na èistotu.
• Dobrá stabilita a minimální pohyb
pøedmìtu pøi manipulaci zaruèují
velkou pøesnost.
• Lze pouít pro aplikace, kde pøídrná
síla pùsobí paralelnì s plochou
manipulovaného pøedmìtu.
Ploché konkávní pøísavky s opìrným Pøísavky s tìsnícím profilem z EPDM
ebrováním
• Vhodné pro rovné a mírnì zaoblené
• Vhodné pro hrubé a nerovné
povrchy.
povrchy.
• Dobrá stabilita a minimální pohyb
• Pøi pùsobení ohýbacích sil je tøeba
pøedmìtu pøi manipulaci.
pouít výkyvné upevnìní.
• Lze pouít pro aplikace, kde pøídrná
síla pùsobí paralelnì s plochou
manipulovaného pøedmìtu.
• Zesílený okraj pro delší ivotnost.
• Termoplastický polyuretan, TPU.
• Nitril-PVC, NPV.
• Pøísavky F-MF-M s hrdlem se montují
• Pøísavky FC50 a FC75 jsou dodávány • Pøísavky P35, P60 a P100 lze dodat
pouhým nasunutím na trubièku
pøívodu vakua bez potøeby pøípoje.
Pro lepší zajištìní lze pouít
hadicovou sponu.
Poznámka
Strana
Typ FC
F15MF strana 84–89
F20MF strana 90–99
F20MF-M strana 90–99
F25MF strana 90–99
F25MF-M strana 90–99
F30MF strana 100–111
F30MF-M strana 100–111
F40MF strana 112–121
F40MF-M strana 112–121
F50MF strana 122–133
F50MF-M strana 122–133
Pøísavky
kompletnì s namontovaným
pøípojem G3/8“/NPSF1/8“.
FC50 strana 122–133
FC75 strana 134–139
FC100 strana 140–147
• EPDM.
v provedení s nastavitelnou opìrnou
vlokou pro manipulaci s tenkými
materiály (napø. papír, fólie) nebo
pro velmi pøesné polohování
pøedmìtù.
• Provedení s dotykovým ventilem pro
minimalizaci únikù vakua, vìtší
rychlost a provozní spolehlivost.
P35 strana 100–111
P60 strana 122–133
P100 strana 140–147
P200 strana 152–153
P300 strana 152–153
Výbìr pøísavky
Typ FP
Ploché pøísavky s tìsnícím profilem
z polyuretanu
• Vhodné pro velké a tìké pøedmìty
s rovným povrchem.
• Pøi pùsobení ohýbacích sil je tøeba pouít
výkyvné upevnìní.
Typ OC
Oválná konkávní pøísavka
• Vhodné pro podlouhlé pøedmìty s rovným
nebo mírnì zaobleným povrchem.
• Dobrá stabilita a minimální pohyb
pøedmìtu pøi manipulaci.
Typ OP
Oválné pøísavky s tìsnícím profilem z
EPDM
• Vhodné pro podlouhlé pøedmìty s hrubým
a nerovným povrchem.
• Pøi pùsobení ohýbacích sil je tøeba pouít
výkyvné upevnìní.
• Lze pouít pro aplikace, kde pøídrná síla
pùsobí paralelnì s plochou
manipulovaného pøedmìtu.
• Zesílený okraj pro delší ivotnost.
• Polyuretan, PUR.
• Nitril, NBR.
• EPDM.
• Pozor: maximální zatíení výkyvného
• Vzhledem ke svému podlouhlému tvaru
• Vzhledem ke svému podlouhlému tvaru
nejsou vhodné pøi pùsobení boèních sil.
nejsou vhodné pøi pùsobení boèních sil.
upevnìní G3/4" je 1500 N.
FP200 strana 152–153
FP300 strana 156152–153
OC60x140 strana 154–157
OP20x100 strana 154–157
OP40x200 strana 154–157
Pøísavky
75
Výbìr pøísavky
Technická data
Pøídrná síla v N
kolmá k ploše
-20kPa
-60kPa
Pøídrná síla v N
paralelní s plochou
-90kPa
-20kPa
-60kPa
-90kPa
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
1.0
2.5
4.9
8.9
14.0
27.0
49.0
82.0
226.0
461.0
883.0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.05
0.15
0.48
1.1
2.7
10.0
15.0
32.0
110.0
310.0
650.0
1.5
1.9
4.0
5.0
10.0
15.0
20.0
30.0
40.0
60.0
75.0
1.5
3.5
4.5
6.5
10.0
15.0
15.0
13.0
24.0
35.0
45.0
38.5
103.8
253.8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10.0
32.0
110.0
9.0
20.0
35.0
11.0
12.0
25.0
12.0
21.0
54.5
72.0
136.0
4.5
6.3
14.5
13.6
23.0
7.0
11.0
32.0
40.0
63.0
10.0
19.0
41.0
47.0
97.0
1.1
2.7
10.0
15.0
32.0
11.0
11.0
16.5
22.0
26.0
2.0
8.0
12.0
11.0
13.0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4.0
13.0
27.0
55.0
27.0
4.0
8.0
15.0
15.0
15.0
13.0
20.0
33.0
34.0
33.0
11.0
18.0
31.0
98.0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0.9
2.5
5.0
15.0
6.0
8.0
13.0
25.0
3.0
4.5
5.0
10.0
0.15
0.65
1.3
2.5
3.9
6.9
11.0
16.0
30.0
49.0
92.0
—
—
0.2
0.5
1.0
1.5
3.5
5.9
7.8
14.0
20.0
—
—
0.8
1.5
2.9
4.4
5.4
8.8
9.8
22.0
37.0
—
—
1.0
2.0
3.4
4.9
5.9
9.8
11.0
27.0
44.0
0.0025
0.005
0.03
0.05
0.1
0.18
0.5
1.0
2.0
5.5
12.0
4.0
5.0
3.0
5.0
6.0
8.0
8.0
13.0
20.0
30.0
35.0
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
6.0
11.0
19.0
25.0
31.0
50.0
3.5
5.0
8.0
11.0
15.0
6.5
8.0
9.0
16.0
25.0
7.5
8.5
10.0
20.0
30.0
0.37
1.0
1.1
2.0
4.8
13.0
18.0
22.0
25.0
52.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
Min. rádius
manipul.
pøedmìtu
mm
Max. zdvih
pøísavky
mm
Pøísavky s vlnovcem
Pøísavky s krátkým vlnovcem
B5
0.3
0.8
B8
0.8
1.6
B10-2
1.5
3.4
B15-2
2.9
5.9
B20
5.9
9.8
B30-2
12.0
22.0
B40
22.0
39.0
B50/B50-2
33.0
65.0
B75/B75-2
74.0
167.0
B110/B110-2
137.0
343.0
B150
294.0
686.0
Pøísavky s krátkým vlnovcem a hrdlem
B30-M
15.1
21.2
B50-M
32.0
77.6
B75-M
75.2
183.3
Pøísavky s krátkým vlnovcem z TPU
B15MF
4.0
8.0
B20MF/B20MF-M
4.5
15.5
B30MF/B30MF-M
12.0
40.0
B40MF/B40MF-M
18.0
57.0
B50MF/B50MF-M
30.0
93.0
Pøísavky s dlouhým vlnovcem
BL20-2
0.32/3.2 0.62/6.2
BL30-2
0.64/6.4 1.6/16.0
BL40-2
1.1/11.0 2.2/22.0
BL50-2
1.7/17.0 4.3/43.0
B-BL40-2
1.1/11.0 2.2/22.0
Konkávní pøísavky
D15-2
D20-2
D30-2
D50
2.9
5.9
14.0
36.0
7.8
15.0
26.0
78.0
Ploché pøísavky
Univerzální pøísavky
U2
0.03
0.1
U3
0.09
0.42
U4
0.2
0.9
U6
0.5
1.7
U8
1.0
2.9
U10
1.5
4.4
U15
3.5
8.4
U20
5.9
12.0
U30
12.0
25.0
U40-2
20.0
39.0
U50-2
35.0
73.0
Ploché pøísavky s opìrným ebrováním
F15
3.5
8.5
F20
6.0
14.5
F25
9.0
19.5
F30-2
12.0
25.0
F40-2
20.0
40.0
76
Pøísavky
Výbìr pøísavky
Pøídrná síla v N
kolmá k ploše
Pøídrná síla v N
paralelní s plochou
-20kPa
-60kPa
-90kPa
Ploché pøísavky s opìrným ebrováním
F50-2
36.0
74.0
96.0
F75
0.80
200.0
270.0
F110
140.0
420.0
560.0
F150
300.0
850.0
1100.0
Ploché pøísavky s opìrným ebrováním z TPU
F15MF
4.0
8.0
12.0
F20MF/F20MF-M
3.6
14.5
22.0
F25MF/F25MF-M
6.3
24.5
35.5
F30MF/F30MF-M
11.0
34.5
48.0
F40MF/F40MF-M
18.0
57.0
83.0
F50MF/F50MF-M
24.5
92.0
141.0
Ploché konkávní pøísavky s opìrným ebrováním
FC 50
35.0
85.0
125.0
FC 75
75.0
190.0
250.0
FC 100
125.0
350.0
460.0
Ploché pøísavky s tìsnícím profilem z polyuretanu
FP200
750.0
1900.0
2700.0
FP300
1600.0
4300.0
6400.0
-20kPa
-60kPa
-90kPa
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
Min. rádius
manipul.
pøedmìtu
mm
Max. zdvih
pøísavky
24.0
60.0
140.0
250.0
40.0
110.0
250.0
600.0
50.0
140.0
300.0
800.0
10.0
20.0
70.0
160.0
55.0
150.0
250.0
500.0
3.0
3.0
4.0
6.0
4.5
8.0
9.0
13.6
16.0
31.0
9.0
14.5
24.5
28.0
49.0
82.0
14.5
21.0
36.3
42.0
57.0
107.0
0.37
1.0
1.1
2.0
4.8
10.0
17.0
18.0
23.0
44.0
60.0
95.0
1.0
2.0
1.5
1.5
2.0
2.0
35.0
80.0
120.0
85.0
200.0
235.0
110.0
270.0
280.0
10.0
30.0
80.0
75.0
150.0
90.0
5.6
7.2
12.0
—
—
—
—
—
—
540.0
1280.0
—
—
7.0
7.0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6.0
20.0
55.0
543.0
1285.0
—
—
—
—
—
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
373.0
510.0
52.0
200.0
7.5
—
—
—
—
14.0
56.0
—
—
1.5
2.5
mm
Pøísavky pro hrubé povrchy s tìsnícím profilem z EPDM
P35
P60
P100
P200
P300
20.0
60.0
180.0
750.0
1600.0
50.0
150.0
450.0
1900.0
4300.0
70.0
220.0
660.0
2700.0
6400.0
—
—
—
—
—
Oválné pøísavky
Oválná konkávní pøísavka
OC 60x140
132.0
373.0
Oválné pøísavky pro hrubé povrchy s tìsnícím
OP20x100
25.0
80.0
OP40x200
100.0
320.0
520.0
186.0
profilem z EPDM
110.0
—
440.0
—
Typ pøísavky
Materiály a stupnì tvrdosti
Chloropren
NitrilSilikon
PVC
TWO
NPV
SIL
60°
50°
50°
50°
30°
Shore A Shore A Shore A Shore A Shore A
U2, U3
B5, B8
B10-2, B15-2, B20, B30-2, B40
BL20-2, BL30-2, BL40-2, BL50-2
B-BL40-2
D15-2, D20-2, D30-2, D50
F15, F20, F25, F30-2
U4, U6, U8, U10, U15, U20
B30-M, B50-M, B75-M
B50, B50-2, B75, B75-2, B110, B110-2, B150
F40-2, F50-2, F75, F110, F150
U30, U40-2, U50-2
FC50, FC75, FC100
B15MF, B20MF, B30MF, B40MF, B50MF , B20MF-M,
B30MF-M, B40MF-M, B50MF-M, F15MF, F20MF,
F25MF, F30MF, F40MF, F50MF, F20MF-M, F25MF-M,
F30MF-M, F40MF-M, F50MF-M
FP200, FP300
P35, P60, P100, P200, P300
OP20x100, OP40x200
OC60x140
X
X
X
Vodivý
silikon
CSIL
50°
Shore A
X
X
Polyuretan
TPU
PUR
81°
65°
Shore A Shore A
Etylen
propylen
EPDM
Nitril
NBR
50°
Shore A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tolerance tvrdosti: ± 5° , kromì TPU ± 2°
Pøísavky
77
Pøísavky Æ 2–8 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B5, B8: pøísavky s krátkým vlnovcem
Ploché pøísavky
! U2, U3, U4, U6, U8: univerzální pøísavky
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 80-81.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
Technická data
Typ
B5
B8
U2
U3
U4
U6
U8
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
0.3
0.8
0.03
0.09
0.2
0.5
1.0
-60 kPa
0.8
1.6
0.10
0.42
0.9
1.7
2.9
-90 kPa
1.0
2.5
0.15
0.65
1.3
2.5
3.9
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
—
—
—
0.2
0.5
1.0
-60 kPa
—
—
—
—
0.8
1.5
2.9
-90 kPa
—
—
—
—
1.0
2.0
3.4
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
78
Pøísavky
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
0.05
0.15
0.025
0.005
0.03
0.05
0.10
Min. rádius Max. zdvih
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
1.5
1.5
1.9
3.5
4.0
0.1
5.0
0.15
3.0
0.2
5.0
0.3
6.0
0.5
Hmotnost
g
0.11
0.3
0.012
0.03
0.08
0.14
0.16
Pøísavky Æ 2–8 mm
Pøípoje
pro B5, B8, U4, U6 a U8
Závit
M5 vnìjší
Materiál
mosaz
Filtraèní sítko
—
Tìsnící krouek
nylon
Materiál
mosaz
Filtraèní sítko
—
Tìsnící krouek
nitril
pro U2 a U3
Závit
M2.5 vnìjší
Pøíslušenství
pro B5, B8, U4, U6 a U8
Typ
Pruné vyrovnávací
upevnìní M5
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
ocel/mosaz
zdvih 0–7 mm
3 kg
33 50 068
Poznámka
Pøísavky z vodivého silikonu jsou vhodné pro manipulaci s malými díly citlivými na statickou elektøinu. V tìchto pøípadech je
tøeba pøísavku uzemnit pro odvedení statického náboje, a proto musí být její pøípoj zhotoven z vodivého materiálu. PPS a jiné
plasty nejsou pro tyto aplikace vhodné.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
79
Pøísavky Æ 2–8 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka U2.25.01AA, obj. èíslo 32 50 080SC
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoj
U2
U3
vodivý silikon
vodivý silikon
31 50 284SC
31 50 285SC
M2.5 vnìjší
32 50 084
32 50 080SC
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoj
32 50 081SC
U2.25.01AA
U4
U3.25.01AA
U6
U8
chloropren
silikon
chloropren
silikon
chloropren
silikon
31 50 114
31 50 114S
31 50 115
31 50 115S
31 50 116
31 50 116S
31 50 059
31 50 059S
31 50 003
31 50 003S
31 50 004
31 50 004S
U4.10.01AB
U4.20.01AB
U6.10.01AB
U6.20.01AB
U8.10.01AB
U8.20.01AB
M5 vnìjší
31 07 031
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
80
Pøísavky
Pøísavky Æ 2–8 mm
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoj
B5
B8
chloropren
silikon
vodivý silikon
chloropren
silikon
vodivý silikon
31 50 286
31 50 286S
31 50 286SC
31 50 287
31 50 287S
31 50 287SC
32 50 082
32 50 082S
32 50 082SC
32 50 083
32 50 083S
32 50 083SC
B5.10.01AB
B5.20.01AB
B5.25.01AB
B8.10.01AB
B8.20.01AB
B8.25.01AB
M5 vnìjší
31 07 031
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
81
Pøísavky Æ 2–8 mm
Rozmìrové výkresy
B5: 31 50 286, 31 50 286 S, 31 50 286 SC
U2: 31 50 284 SC
U3: 31 50 285 SC
B8: 31 50 287, 31 50 287 S, 31 50 287 SC
U4: 31 50 114, 31 50 114 S
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
82
Pøísavky
Pøísavky Æ 2–8 mm
U6: 31 50 115, 31 50 115 S
U8: 31 50 116, 31 50 116 S
Pøípoj 4-8: 31 07 031
M5 vnìjší
Pruné vyrovnávací upevnìní M5: 33 50 068
Hmotnost
1.7 g
Celková vestavná
výška H v mm
B5
13.2
B8
15.9
U4
10.1
U6
10.5
U8
11
Pøípoj 2-3: 32 50 084
M2.5 vnìjší
Celková vestavná výška H pro rùzné kombinace
pøísavek s pøípojem je vdy uvedena u rozmìrového
výkresu pøípoje.
Hmotnost
0.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
U2
6
U3
7
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
83
Pøísavky Æ 10–15 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B10-2, B15-2: pøísavky s krátkým vlnovcem
! B15MF: pøísavka s krátkým vlnovcem z TPU (nezanechává otisk
na materiálu)
Konkávní pøísavka
! D15-2
Ploché pøísavky
! U10, U15: univerzální pøísavky
! F15: plochá pøísavka s opìrným ebrováním
! F15MF: plochá pøísavka s opìrným ebrováním z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 86-87.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
Technická data
Typ
B10-2
B15-2
B15MF
D15-2
U10
U15
F15
F15MF
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
1.5
2.9
4
2.9
1.5
3.5
3.5
4
-60 kPa
3.4
5.9
8
7.8
4.4
8.4
8.5
8
-90 kPa
4.9
8.9
12
11
6.9
11
11
12
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
—
4.5
—
1.5
3.5
3.5
4.5
-60 kPa
—
—
7
—
4.4
5.4
6.5
9
-90 kPa
—
—
10
—
4.9
5.9
7.5
14.5
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
84
Pøísavky
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
0.48
1.1
1.1
0.9
0.18
0.5
0.37
0.37
Min. rádius Max. zdvih
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
4
4.5
5
6.5
11
2
6
3
8
0.5
8
1.5
13
1
17
1
Hmotnost
g
0.75
1.5
1.2
0.3
0.65
0.7
0.7
0.7
Pøísavky Æ 10–15 mm
Pøípoje
Závit
M5 vnìjší
Materiál
mosaz
Filtraèní sítko
—
Tìsnící krouek
nylon
Pøíslušenství
Typ
Pruné vyrovnávací
upevnìní M5
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
ocel/mosaz
zdvih 0–7 mm
3 kg
33 50 068
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
85
Pøísavky Æ 10–15 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka B10-2.10.01AC, obj. èíslo 31 50 023
Gumová èást u
q Pøípoje
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
B10-2
chloropren
silikon
31 50 101
31 50 101S
M5 vnìjší
31 07 030
31 50 023
Gumová èást u
q Pøípoje
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
31 50 023S
B10-2.10.01AC
B10-2.20.01AC
U10
chloropren
silikon
31 50 117
31 50 117S
M5 vnìjší
31 07 030
31 50 005
U10.10.01AC
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
86
Pøísavky
31 50 005S
U10.20.01AC
Pøísavky Æ 10–15 mm
B15-2
B15MF
D15-2
chloropren
silikon
TPU
chloropren
silikon
31 50 230
31 50 230S
31 50 264
31 50 135
31 50 135S
32 50 037
B15-2.10.01AC
32 50 037S
B15-2.20.01AC
32 50 069
B15MF.40.01AC
U15
31 50 010
D15-2.10.01AC
F15
31 50 010S
D15-2.20.01AC
F15MF
chloropren
silikon
chloropren
silikon
TPU
31 50 118
31 50 118S
31 50 125
31 50 125S
31 50 269
31 50 006
U15.10.01AC
31 50 006S
U15.20.01AC
31 50 014
F15.10.01AC
31 50 014S
F15.20.01AC
32 50 074
F15MF.40.01AC
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
87
Pøísavky Æ 10–15 mm
Rozmìrové výkresy
B10-2: 31 50 101, 31 50 101 S
F15MF: 31 50 269
B15-2: 31 50 230, 31 50 230 S
D15-2: 31 50 135, 31 50 135 S
B15MF: 31 50 264
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
88
Pøísavky
Pøísavky Æ 10–15 mm
F15: 31 50 125, 31 50 125 S
Pøípoj 10–15: 31 07 030,
M5 vnìjší
Hmotnost
2.3 g
Celková vestavná
výška H v mm
B10-2
21
B15-2
24.5
B15MF
24.5
D15-2
21.5
U10
15.5
U15
16.5
F15
16
F15MF
16
U10: 31 50 117, 31 50 117 S
Pruné vyrovnávací upevnìní M5: 33 50 068
U15: 31 50 118, 31 50 118 S
Celková vestavná výška H pro rùzné kombinace
pøísavek s pøípojem je vdy uvedena u rozmìrového
výkresu pøípoje.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
89
Pøísavky Æ 20–25 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B20: pøísavka s krátkým vlnovcem
! B20MF: pøísavka s krátkým vlnovcem z TPU (nezanechává otisk
na materiálu)
! B20MF-M: pøísavka s krátkým vlnovcem a hrdlem z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
! BL20-2: pøísavka s dlouhým vlnovcem
Konkávní pøísavka
! D20-2
Ploché pøísavky
! U20: univerzální pøísavka
! F20, F25: ploché pøísavky s opìrným ebrováním
! F20MF, F25MF: ploché pøísavky s opìrným ebrováním z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
! F20MF-M, F25MF-M: ploché pøísavky s opìrným ebrováním
a hrdlem z TPU (nezanechává otisk na materiálu)
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 92-95.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
Technická data
Typ
B20
B20MF
B20MF-M
BL20-2
D20-2
U20
F20
F20MF
F20MF-M
F25
F25MF
F25MF-M
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
-60 kPa
5.9
9.8
4.5
15.5
4.5
15.5
0.32/3.2 * 0.62/6.2*
5.9
15
5.9
12
6
14.5
3.6
14.5
3.6
14.5
9
19.5
6.3
24.5
6.3
24.5
-90 kPa
14
21
21
—
18
16
19
22
22
25
35.5
35.5
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
6.3
6.3
—
—
5.9
5
8
8
8
9
9
-60 kPa
—
11
11
—
—
8.8
8
14.5
14.5
9
24.5
24.5
-90 kPa
—
19
19
—
—
9.8
8.5
21
21
10
36.3
36.3
* BL20-2: pøídrná síla se zpevòovacími krouky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
90
Pøísavky
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
2.7
2.7
2.7
4
2.5
1
1
1
1
1.1
1.1
1.1
Min. rádius Max. zdvih
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
10
10
11
8
11
8
4
13
8
4.5
13
2.5
18
1.5
18
2
18
2
22
1.5
23
1.5
23
1.5
Hmotnost
g
2.7
2.2
2.2
1.6
1.7
1.2
1.2
1.5
1.5
1.3
2.1
2.1
Pøísavky Æ 20–25 mm
Pøípoje
Závit
M5 vnitøní
G1/8" vnìjší
G1/8"/M5 vnìjší/vnitøní
5xM5 vnitøní
Materiál
Filtraèní
sítko
Tìsnící
krouek
Provedení se zpìtným
škrtícím ventilem
Al
Al
Al
Al
—
—
nitril
—
—
!
!
!
!
!
!*
—
* pouze u standardního provedení bez ventilu.
Zpìtný škrtící ventil
V pøípoji integrovaný zpìtný škrtící ventil PIAB minimalizuje ztráty
vakua v obvodu pøi napolohování jedné nebo nìkolika pøísavek mimo
manipulovaný pøedmìt. V tomto pøípadì je prùtok nasávaného
vzduchu u neobsazené pøísavky seškrcen a tím je zajištìno dosaení
potøebné úrovnì vakua u zbývajících pøísavek. Po ukonèení
pracovního cyklu jsou pøísavky rychle zavzdušnìny otevøením
zpìtného ventilu. Toto øešení lze aplikovat pouze pøi manipulaci s
neprodyšnými materiály.
Vakuová pumpa musí být dimenzována tak, aby byla schopna
kompenzovat únik škrtícím ventilem cca 0,06 Nl/s na kadé
neobsazené pøísavce.
Pøíslušenství
Typ
Pruné vyrovnávací
upevnìní M5
Pruné vyrovnávací
upevnìní G1/8"
Zpevòovací krouky pro
pøísavky BL20-2
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
ocel/mosaz
zdvih 0–7 mm
3 kg
33 50 068
ocel/mosaz
zdvih 0–20 mm
25 kg
33 50 069
polyamid (PA)
Prac. teplota
-40°C–110°C
—
31 50 071
Poznámka
Pøísavky vyrobené ze silikonu odolávají velmi vysokým teplotám. Pøi pouití pøípojù se zpìtnými škrtícími ventily by však okolní
pracovní teplota nemìla pøekroèit v extrémnì vlhkém prostøedí (pára) 50°C a suchém pak 100°C.
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
91
Pøísavky Æ 20–25 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka B20.10.02AA, obj. èíslo 01 01 160
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoje
B20
B20MF
B20MF-M
chloropren
silikon
TPU
TPU
01 01 101
01 01 102
01 01 111
31 50 275
M5 vnitøní
standard bez ventilu
32 50 003
01 01 160
B20.10.02AA
01 01 171
B20.20.02AA
01 01 182
B20MF.40.02AA
—
se zpìtným ventilem
32 51 001
01 01 166
B20.10.02DA
01 01 177
B20.20.02DA
01 01 188
B20MF.40.02DA
—
32 50 085
01 01 161
B20.10.02AB
01 01 172
B20.20.02AB
01 01 183
B20MF.40.02AB
—
32 51 002
01 01 167
B20.10.02DB
01 01 178
B20.20.02DB
01 01 189
B20MF.40.02DB
—
G1/8" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G1/8"/M5
s filtraèním
sítkem
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
standard bez ventilu
01 01 152
01 01 165
B20.10.02AF
01 01 176
B20.20.02AF
01 01 187
B20MF.40.02AF
—
se zpìtným ventilem
32 51 004
01 01 169
B20.10.02DD
01 01 180
B20.20.02DD
01 01 191
B20MF.40.02DD
—
standard bez ventilu
01 00 260
01 01 164
B20.10.02AE
01 01 175
B20.20.02AE
01 01 186
B20MF.40.02AE
—
se zpìtným ventilem
32 51 005
01 01 170
B20.10.02DE
01 01 181
B20.20.02DE
01 01 192
B20MF.40.02DE
—
5xM5 vnitøní
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
92
Pøísavky
Pøísavky Æ 20–25 mm
BL20-2
D20-2
U20
chloropren
silikon
chloropren
silikon
chloropren
silikon
01 01 115
01 01 116
01 01 123
01 01 124
01 01 144
01 01 145
01 01 193
01 01 199
BL20-2.10.02DA
01 01 194
01 01 200
BL20-2.10.02DB
01 01 198
01 01 202
BL20-2.10.02DD
01 01 197
01 01 203
BL20-2.10.02DE
BL20-2.10.02AA
BL20-2.10.02AB
BL20-2.10.02AF
BL20-2.10.02AE
01 01 204
01 01 210
BL20-2.20.02DA
01 01 205
01 01 211
BL20-2.20.02DB
01 01 209
01 01 213
BL20-2.20.02DD
01 01 208
01 01 214
BL20-2.20.02DE
BL20-2.20.02AA
BL20-2.20.02AB
BL20-2.20.02AF
BL20-2.20.02AE
01 01 215
01 01 221
D20-2.10.02DA
01 01 216
01 01 222
D20-2.10.02DB
01 01 220
01 01 224
D20-2.10.02DD
01 01 219
01 01 225
D20-2.10.02DE
D20-2.10.02AA
D20-2.10.02AB
D20-2.10.02AF
D20-2.10.02AE
01 01 226
01 01 232
D20-2.20.02DA
01 01 227
01 01 233
D20-2.20.02DB
01 01 231
01 01 235
D20-2.20.02DD
01 01 230
01 01 236
D20-2.20.02DE
D20-2.20.02AA
D20-2.20.02AB
D20-2.20.02AF
D20-2.20.02AE
01 01 373
01 01 379
U20.10.02DA
01 01 374
01 01 380
U20.10.02DB
01 01 378
01 01 382
U20.10.02DD
01 01 377
01 01 383
U20.10.02DE
U20.10.02AA
U20.10.02AB
U20.10.02AF
U20.10.02AE
01 01 384
01 01 390
U20.20.02DA
01 01 385
01 01 391
U20.20.02DB
01 01 389
01 01 393
U20.20.02DD
01 01 388
01 01 394
U20.20.02DE
U20.20.02AA
U20.20.02AB
U20.20.02AF
U20.20.02AE
Poznámka
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
93
Pøísavky Æ 20–25 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka F20.10.02AA, obj. èíslo 01 01 259
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoje
F20
F20MF
chloropren
silikon
TPU
01 01 129
01 01 130
01 01 139
M5 vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G1/8" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G1/8"/M5
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
32 50 003
32 51 001
01 01 259
01 01 265
F20.10.02DA
01 01 260
01 01 266
F20.10.02DB
01 01 152
32 51 004
01 01 264
01 01 268
F20.10.02DD
01 00 260
32 51 005
01 01 263
01 01 269
F20.10.02DE
F20.10.02AA
01 01 270
01 01 276
F20.20.02DA
01 01 271
01 01 277
F20.20.02DB
01 01 275
01 01 279
F20.20.02DD
01 01 274
01 01 280
F20.20.02DE
F20.20.02AA
01 01 281
01 01 287
F20MF.40.02DA
01 01 282
01 01 288
F20MF.40.02DB
01 01 286
01 01 290
F20MF.40.02DD
01 01 285
01 01 291
F20MF.40.02DE
F20MF.40.02AA
s filtraèním
sítkem
32 50 085
32 51 002
F20.10.02AB
F20.20.02AB
F20MF.40.02AB
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
F20.10.02AF
F20.20.02AF
F20MF.40.02AF
5xM5 vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
F20.10.02AE
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
94
Pøísavky
F20.20.02AE
F20MF.40.02AE
Pøísavky Æ 20–25 mm
F20MF-M
F25
F25MF
F25MF-M
TPU
chloropren
silikon
TPU
TPU
31 50 279
01 01 131
01 01 132
01 01 140
31 50 280
—
—
01 01 292
01 01 298
F25.10.02DA
—
—
01 01 293
01 01 299
F25.10.02DB
—
—
01 01 297
01 01 301
F25.10.02DD
—
—
01 01 296
01 01 302
F25.10.02DE
F25.10.02AA
F25.10.02AB
F25.10.02AF
F25.10.02AE
01 01 303
01 01 309
F25.20.02DA
01 01 304
01 01 310
F25.20.02DB
01 01 308
01 01 312
F25.20.02DD
01 01 307
01 01 313
F25.20.02DE
F25.20.02AA
F25.20.02AB
F25.20.02AF
F25.20.02AE
01 01 314
01 01 320
F25MF.40.02DA
01 01 315
01 01 321
F25MF.40.02DB
01 01 319
01 01 323
F25MF.40.02DD
01 01 318
01 01 324
F25MF.40.02DE
F25MF.40.02AA
F25MF.40.02AB
F25MF.40.02AF
F25MF.40.02AE
—
—
—
—
—
—
—
—
Poznámka
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
95
Pøísavky Æ 20–25 mm
Rozmìrové výkresy
B20: 01 01 101, 01 01 102
B20MF-M: 31 50 275
BL20-2: 01 01 115, 01 01 116
D20-2: 01 01 123, 01 01 124
B20MF: 01 01 111
U20: 01 01 144, 01 01 145
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
96
Pøísavky
Pøísavky Æ 20–25 mm
F20: 01 01 129, 01 01 130
F25: 01 01 131, 01 01 132
F20MF: 01 01 139
F25MF: 01 01 140
F20MF-M: 31 50 279
F25MF-M: 31 50 280
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
97
Pøísavky Æ 20–25 mm
Pøípoj 20–30: 32 50 003,
32 51 001, M5 vnitøní
Hmotnost
2.5 g
Pøípoj 20–30: 32 51 004
G1/8"/M5
Pøípoj 20–30: 32 50 085,
32 51 002, G1/8" vnìjší
Pøípoj 20–30: 01 01 152
G1/8"/M5
25
B20MF
25
BL20-2
29
D20-2
19
U20
14
F20
14
F20MF
14
F25
15
F25MF
15
Pøísavky
B20
20.5
B20MF
20.5
BL20-2
24.5
D20-2
14.5
U20
9.5
F20
9.5
F20MF
9.5
F25
10.5
F25MF
10.5
Pøípoj 20–30: 01 00 260, 32 51 005
5x M5 vnitøní
Hmotnost
Hmotnost
3g
10 g
Celková vestavná
výška H v mm
Celková vestavná
výška H v mm
B20
24
B20
28
B20MF
24
B20MF
28
BL20-2
28
D20-2
18
BL20-2
32
U20
13
D20-2
22
F20
13
U20
17
F20MF
13
F20
17
F25
14
F20MF
17
F25MF
14
F25
18
F25MF
18
Hmotnost
2g
Celková vestavná
výška H v mm
B20
20.5
B20MF
20.5
BL20-2
24.5
D20-2
14.5
U20
9.5
F20
9.5
F20MF
9.5
F25
10.5
F25MF
10.5
Celková vestavná výška H pro rùzné kombinace
pøísavek s pøípojem je vdy uvedena u rozmìrového
výkresu pøípoje.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
98
2g
Celková vestavná
výška H v mm
Celková vestavná
výška H v mm
B20
Hmotnost
Pøísavky Æ 20–25 mm
Pruné vyrovnávací upevnìní M5: 33 50 068
Pruné vyrovnávací upevnìní G1/8”:
33 50 069
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
99
Pøísavky Æ 30 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B30-2: pøísavka s krátkým vlnovcem
! B30-M: pøísavka s krátkým vlnovcem a hrdlem, dodávána
s vestavìným filtrem
! B30MF: pøísavka s krátkým vlnovcem z TPU (nezanechává otisk
na materiálu)
! B30MF-M: pøísavka s krátkým vlnovcem a hrdlem z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
! BL30-2: pøísavka s dlouhým vlnovcem
Konkávní pøísavka
! D30-2
Ploché pøísavky
! U30: univerzální pøísavka
! F30-2: plochá pøísavka s opìrným ebrováním
! F30MF: plochá pøísavka s opìrným ebrováním z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
! F30MF-M: plochá pøísavka s opìrným ebrováním a hrdlem
z TPU (nezanechává otisk na materiálu)
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 102-105.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
Technická data
Typ
B30-2
B30-M
B30MF
B30MF-M
BL30-2
D30-2
U30
F30-2
F30MF
F30MF-M
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
12
15.1
12
12
0.64/6.4*
14
12
12
11
11
-60 kPa
22
21.2
40
40
1.6/16*
26
25
25
34.5
34.5
-90 kPa
27
38.5
54.5
54.5
—
31
30
31
48
48
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
—
14.5
14.5
—
—
7.8
11
13.6
13.6
-60 kPa
—
—
32
32
—
—
9.8
16
28
28
-90 kPa
—
—
41
41
—
—
11
20
42
42
* BL30-2: pøídrná síla se zpevòovacími krouky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
100
Pøísavky
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
10
10
10
10
13
5
2
2
2
2
Min. rádius Max. zdvih
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
15
15
9
11
16.5
12
16.5
12
8
20
13
5
20
3.5
25
2
44
1.5
44
1.5
Hmotnost
g
7.4
10
7.3
7.3
5.1
4
1.8
2.5
2.6
2.6
Pøísavky Æ 30 mm
Pøípoje
pro B30-2, B30MF a BL30-2
Závit
NPSF1/8” vnitøní
G1/4” vnìjší
G3/8” vnìjší
5xNPSF1/8” vnitøní
Materiál Filtraèní
sítko
Al
!*
Al
!
Al
!
Al
—
Tìsnící
krouek
—
nitril
nitril
—
Provedení se zpìtným
škrtícím ventilem
!
!
!
!
Tìsnící
krouek
Provedení
s dotykovým se zpìtným
ventilem** š. ventilem
—
!
—
!
pro D30-2, U30, F30-2 a F30MF
Závit
M5 vnitøní
G1/8” vnìjší
G1/8”/M5 vnìjší/vnitøní
5xM5 vnitøní
Materiál Filtraèní
sítko
Al
Al
Al
Al
—
!
!*
—
—
nitril
—
—
!
—
!
!
* pouze u standardního provedení bez ventilu
** pouze pro pøísavku F30-2
Dotykový ventil a zpìtný škrtící ventil nelze vzájemnì kombinovat.
Dotykový ventil
V pøípoji integrovaný dotykový ventil PIAB zajistí otevøení pøívodu
vakua pouze v pøípadì dosednutí pøísavky na manipulovaný pøedmìt. Pøi
napolohování pøísavky mimo pøedmìt zùstává pøívod vakua uzavøen.
Toto øešení je vhodné i pro manipulaci s prodyšnými materiály. Dotykový
ventil je dodáván pouze pro pøísavky F30-2 s pøípojem G1/8"/M5.
Zpìtný škrtící ventil
V pøípoji integrovaný zpìtný škrtící ventil PIAB minimalizuje ztráty
vakua v obvodu pøi napolohování jedné nebo nìkolika pøísavek mimo
manipulovaný pøedmìt. V tomto pøípadì je prùtok nasávaného vzduchu u
neobsazené pøísavky seškrcen a tím je zajištìno dosaení potøebné úrovnì
vakua u zbývajících pøísavek. Po ukonèení pracovního cyklu jsou
pøísavky rychle zavzdušnìny otevøením zpìtného ventilu. Toto øešení lze
aplikovat pouze pøi manipulaci s neprodyšnými materiály.
Pøípoje pro B30-2, B30MF a BL30-2: vakuová pumpa musí být
dimenzována tak, aby byla schopna kompenzovat únik škrtícím
ventilem cca 0,13 Nl/s na kadé neobsazené pøísavce.
Pøípoje pro D30-2, U30, F30-2 a F30MF: u tìchto škrtících ventilù je
uvaovaný únik cca 0,06 Nl/s.
Pøíslušenství a náhradní díly
Typ
Materiál
Vlastnosti
Max. Obj. èíslo
zatíení
zdvih 0–7 mm 3 kg 33 50 068
Pruné vyrovnávací upevnìní M5 ocel/mosaz
Pruné vyrovnávací upevnìní
ocel/mosaz zdvih 0–20mm 25 kg
G1/8”
25 kg
Výkyvné upevnìní G1/8”
ocel
úhel &12°
Zpevòovací krouky pro
Prac. teplota
polyamid (PA)
—
pøísavku BL30-2
-40°C–110°C
Filtr pro pøísavku B30-M
polyetylen (PE) -40°C–80°C
—
Dotykový ventil pro F30-2
Al/ocel/nitril
-40°C–110°C
—
33 50 069
33 50 065
31 50 072
31 50 242
31 50 055
Poznámka
Pøísavky vyrobené ze silikonu odolávají velmi vysokým teplotám. Pøi pouití pøípojù se zpìtnými škrtícími ventily by však okolní
pracovní teplota nemìla pøekroèit v extrémnì vlhkém prostøedí (pára) 50°C a suchém pak 100°C.
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
101
Pøísavky Æ 30 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka B30-2.10.04AG, obj. èíslo 01 01 423
Gumová èást u
q Pøípoje
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
NPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G1/4" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G3/8" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
B30-2
B30-M
chloropren
silikon
chloropren
01 01 103
01 01 104
32 50 014
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
01 01 153
32 51 006
01 01 423
01 01 424
B30-2.10.04AG
B30-2.10.04DA
01 01 436
01 01 437
B30-2.20.04AG
B30-2.20.04DA
—
—
s filtraèním
sítkem
32 50 091
32 51 007
01 01 418
01 01 425
B30-2.10.04DB
32 50 086
32 51 009
01 01 420
01 01 427
B30-2.10.04DD
01 00 261
32 51 011
01 01 422
01 01 429
B30-2.10.04DF
B30-2.10.04AB
01 01 431
01 01 438
B30-2.20.04DB
01 01 433
01 01 440
B30-2.20.04DD
01 01 435
01 01 442
B30-2.20.04DF
B30-2.20.04AB
—
—
s filtraèním
sítkem
B30-2.10.04AD
B30-2.20.04AD
—
—
5xNPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
B30-2.10.04AF
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
102
Pøísavky
B30-2.20.04AF
—
—
Pøísavky Æ 30 mm
B30MF
B30MF-M
BL30-2
TPU
TPU
chloropren
silikon
01 01 112
31 50 276
01 01 117
01 01 118
01 01 449
01 01 450
B30MF.40.04AG
B30MF.40.04DA
01 01 444
01 01 451
B30MF.40.04DB
01 01 446
01 01 453
B30MF.40.04DD
01 01 448
01 01 455
B30MF.40.04DF
B30MF.40.04AB
B30MF.40.04AD
B30MF.40.04AF
—
—
01 01 501
01 01 502
—
—
01 01 496
01 01 503
BL30-2.10.04DB
—
—
01 01 498
01 01 505
BL30-2.10.04DD
—
—
01 01 500
01 01 507
BL30-2.10.04DF
BL30-2.10.04AG
BL30-2.10.04DA
BL30-2.10.04AB
BL30-2.10.04AD
BL30-2.10.04AF
01 01 514
01 01 515
BL30-2.20.04AG
BL30-2.20.04DA
01 01 509
01 01 516
BL30-2.20.04DB
01 01 511
01 01 518
BL30-2.20.04DD
01 01 513
01 01 520
BL30-2.20.04DF
BL30-2.20.04AB
BL30-2.20.04AD
BL30-2.20.04AF
Poznámka
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
103
Pøísavky Æ 30 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka D30-2.10.02AA, obj. èíslo 01 01 237
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoje
D30-2
U30
chloropren
silikon
nitril-PVC
silikon
01 01 125
01 01 126
01 01 146
01 01 147
M5 vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
32 50 003 01 01 237
32 51 001 01 01 243
G1/8" vnìjší
s filtraèním
sítkem
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
32 50 085 01 01 238
32 51 002 01 01 244
G1/8"/M5
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
s dotykovým ventilem
01 01 152 01 01 242 D30-2.10.02AF 01 01 253 D30-2.20.02AF 01 01 411 U30.30.02AF 01 01 400 U30.20.02AF
32 51 004 01 01 246 D30-2.10.02DD 01 01 257 D30-2.20.02DD 01 01 415 U30.30.02DD 01 01 404 U30.20.02DD
01 01 155
—
—
—
—
D30-2.10.02AA
D30-2.10.02DA
D30-2.10.02AB
D30-2.10.02DB
01 01 248
01 01 254
D30-2.20.02DA
01 01 249
01 01 255
D30-2.20.02DB
D30-2.20.02AA
D30-2.20.02AB
01 01 406
01 01 412
U30.30.02DA
01 01 407
01 01 413
U30.30.02DB
U30.30.02AA
U30.30.02AB
01 01 395
01 01 401
U30.20.02DA
01 01 396
01 01 402
U30.20.02DB
U30.20.02AA
U30.20.02AB
5xM5 vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
01 00 260 01 01 241
32 51 005 01 01 247
D30-2.10.02AE
D30-2.10.02DE
01 01 252
01 01 258
D30-2.20.02AE
D30-2.20.02DE
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
104
Pøísavky
01 01 410
01 01 416
U30.30.02AE
U30.30.02DE
01 01 399
01 01 405
U30.20.02AE
U30.20.02DE
Pøísavky Æ 30 mm
F30-2
F30MF
F30MF-M
chloropren
silikon
TPU
TPU
01 01 133 (*)
01 01 134 (*)
01 01 141
31 50 281
01 01 325
01 01 331
F30-2.10.02DA
01 01 326
01 01 332
F30-2.10.02DB
01 01 330
01 01 334
32 50 039
01 01 329
01 01 335
F30-2.10.02AA
F30-2.10.02AB
F30-2.10.02AF
F30-2.10.02DD
F30-2.10.02UV
F30-2.10.02AE
F30-2.10.02DE
01 01 341
01 01 347
F30-2.20.02DA
01 01 342
01 01 348
F30-2.20.02DB
01 01 346
01 01 350
32 50 039S
01 01 345
01 01 351
F30-2.20.02AA
F30-2.20.02AB
F30-2.20.02AF
F30-2.20.02DD
01 01 357
01 01 363
F30MF.40.02DA
01 01 358
01 01 364
F30MF.40.02DB
F30-2.20.02AE
—
—
F30MF.40.02AB
01 01 362
01 01 366
—
—
—
F30MF.40.02AF
F30MF.40.02DD
—
F30-2.20.02UV
F30-2.20.02DE
—
—
F30MF.40.02AA
01 01 361
01 01 367
—
—
F30MF.40.02AE
F30MF.40.02DE
(*) gumová èást pro F30-2 G1/8/M5 s dotykovým ventilem: chloropren - obj. èíslo 31 50 239, silikon - obj. èíslo 31 50 239S
Poznámka
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
105
Pøísavky Æ 30 mm
Rozmìrové výkresy
B30-2: 01 01 103, 01 01 104
B30MF: 01 01 112
B30-M: 32 50 014
B30MF-M: 31 50 276
BL30-2: 01 01 117, 01 01 118
F30-2: 01 01 133, 01 01 134
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
106
Pøísavky
Pøísavky Æ 30 mm
F30MF: 01 01 141
F30MF-M: 31 50 281
D30-2: 01 01 125, 01 01 126
F30-2 s dotykovým ventilem: 32 50 039, 32 50 039S
U30: 01 01 146, 01 01 147
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
107
Pøísavky Æ 30 mm
Pøípoj 40: 01 01 153
NPSF 1/8" vnitøní
Pøípoj 40: 32 50 086,
32 51 009, G 3/8" vnìjší
Hmotnost
5.5 g
Hmotnost
Celková vestavná
výška H v mm
Celková vestavná
výška H v mm
B30-2
B30MF
BL30-2
Pøípoj 40: 32 51 006,
NPSF 1/8" vnitøní
Hmotnost
B30-2
B30MF
BL30-2
33
33
39
5.5 g
Pøípoj 40: 01 00 261, 32 51 011
5x NPSF 1/8" vnitøní
Celková vestavná
výška H v mm
Pøípoj 40: 32 50 091,
32 51 007, G1/4" vnìjší
B30-2
B30MF
BL30-2
33
33
39
Hmotnost
7g
Celková vestavná
výška H v mm
B30-2
B30MF
BL30-2
32
32
38
Hmotnost
Pøísavky
21.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
B30-2
B30MF
BL30-2
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
108
10.5 g
44
44
50
32
32
38
Pøísavky Æ 30 mm
Pøípoj 20–30: 32 50 003,
32 51 001, M5 vnitøní
Pøípoj 20–30: 32 50 085,
32 51 002, G 1/8" vnìjší
Pøípoj 20–30: 32 51 004
G 1/8"/M5
Hmotnost
2.5 g
Hmotnost
2g
Celková vestavná
výška H v mm
Celková vestavná
výška H v mm
D30-2
U30
F30-2
F30MF
D30-2
U30
F30-2
F30MF
Hmotnost
25
15.5
16
16
20.5
11
11.5
11.5
3g
Celková vestavná
výška H v mm
D30-2
U30
F30-2
F30MF
Pøípoj 20–30: 01 01 152
G 1/8"/M5
Hmotnost
24
14.5
15
15
2g
Celková vestavná
výška H v mm
D30-2
U30
F30-2
F30MF
20.5
11.0
11.5
11.5
Celková vestavná výška H pro rùzné kombinace
pøísavek s pøípojem je vdy uvedena u rozmìrového
výkresu pøípoje.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
109
Pøísavky Æ 30 mm
Pøípoj 20–30: 01 00 260,
32 51 005, 5x M5 vnitøní
Pøípoj 20–30: 01 01 155
G1/8"/M5 s dotykovým ventilem
Hmotnost
2.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
F30-2
Hmotnost
12.0
10 g
Celková vestavná
výška H v mm
D30-2
U30
F30-2
F30MF
28
18.5
19
19
Celková vestavná výška H pro rùzné kombinace
pøísavek s pøípojem je vdy uvedena u rozmìrového
výkresu pøípoje.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
110
Pøísavky
Pøísavky Æ 30 mm
Výkyvné upevnìní G1/8":
33 50 065
Pruné vyrovnávací upevnìní G1/8":
Pruné vyrovnávací upevnìní M5:
33 50 068
33 50 069
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
111
Pøísavky Æ 35–40 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B40: pøísavka s krátkým vlnovcem
! B40MF: pøísavka s krátkým vlnovcem z TPU (nezanechává otisk
na materiálu)
! B40MF-M: pøísavka s krátkým vlnovcem a hrdlem z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
! BL40-2: pøísavka s dlouhým vlnovcem
! B-BL40-2: pøísavka s dlouhým vlnovcem z mìkèeného silikonu
vyvinutá pro potravináøský prùmysl (pekárny)
Ploché pøísavky
! U40-2: univerzální pøísavka
! F40-2: plochá pøísavka s opìrným ebrováním
! F40MF: plochá pøísavka s opìrným ebrováním z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
! F40MF-M: plochá pøísavka s opìrným ebrováním a hrdlem
z TPU (nezanechává otisk na materiálu)
Pøísavky pro nerovné a hrubé povrchy
! P35: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM
! P35: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM s dotykovým ventilem
! P35: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM s nastavitelnou
opìrnou vlokou
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 114-117.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
Technická data
Typ
B40
B40MF
B40MF-M
BL40-2
B-BL40-2
U40-2
F40-2
F40MF
F40MF-M
P35
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
22
18
18
1.1/11*
1.1/11*
20
20
18
18
20
-60 kPa
39
57
57
2.2/22*
2.2/22*
39
40
57
57
50
-90kPa
49
72
72
—
—
49
50
83
83
70
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
13,6
13,6
—
—
14
15
16
16
—
-60 kPa
—
40
40
—
—
22
25
49
49
—
-90kPa
—
47
47
—
—
27
30
57
57
—
* BL40-2 a B-BL40-2: pøídrná síla se zpevòovacími krouky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
112
Pøísavky
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
15
15
15
27
27
5.5
4.8
4.8
4.8
6
Min. rádius Max. zdvih
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
20
15
22
11
22
11
15
33
15
33
30
4.5
52
2.5
60
2
60
2
—
3
Hmotnost
g
13
10.6
10.6
10.5
10.5
4
5.5
6.5
6.5
24
Pøísavky Æ 35–40 mm
Pøípoje
Závit
Materiál
Filtraèní
sítko
Tìsnící
krouek
Al
Al
Al
Al
!*
!
!
—
—
nitril
nitril
—
NPSF1/8” vnitøní
G1/4” vnìjší
G3/8” vnìjší
5xNPSF1/8” vnitøní
Provedení
s dotykovým se zpìtným
ventilem** š. ventilem
!
!
—
!
—
!
—
!
* pouze u standardního provedení bez ventilu
** pouze pro pøísavku F40-2
Dotykový ventil a zpìtný škrtící ventil nelze vzájemnì kombinovat.
Dotykový ventil
V pøípoji integrovaný dotykový ventil PIAB zajistí otevøení pøívodu
vakua pouze v pøípadì dosednutí pøísavky na manipulovaný pøedmìt.
Pøi napolohování pøísavky mimo pøedmìt zùstává pøívod vakua
uzavøen. Toto øešení je vhodné i pro manipulaci s prodyšnými
materiály. Dotykový ventil je dodáván pouze pro pøísavky F40-2 s
pøípojem NPSF1/8" a pro pøísavky P35.
Zpìtný škrtící ventil
V pøípoji integrovaný zpìtný škrtící ventil PIAB minimalizuje ztráty
vakua v obvodu pøi napolohování jedné nebo nìkolika pøísavek mimo
manipulovaný pøedmìt. V tomto pøípadì je prùtok nasávaného
vzduchu u neobsazené pøísavky seškrcen a tím je zajištìno dosaení
potøebné úrovnì vakua u zbývajících pøísavek. Po ukonèení
pracovního cyklu jsou pøísavky rychle zavzdušnìny otevøením
zpìtného ventilu. Toto øešení lze aplikovat pouze pøi manipulaci s
neprodyšnými materiály.
Vakuová pumpa musí být dimenzována tak, aby byla schopna
kompenzovat únik škrtícím ventilem cca 0,13 Nl/s na kadé
neobsazené pøísavce.
Zpìtný škrtící ventil není dodáván pro pøísavky P35.
Pøíslušenství a náhradní díly
Typ
Pruné vyrovnávací upevnìní
G1/8”
Výkyvné upevnìní G1/8”
Úhlové upevnìní 1/8”-1/8”
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
ocel/mosaz
zdvih 0–20mm
25 kg
33 50 069
ocel
úhel ±12°
Prac. teplota
-40°C–110°C
25 kg
33 50 065
—
31 50 053
-40°C–110°C
—
31 50 073
-40°C–110°C
—
31 50 056
mosaz
Zpevòovací krouky pro
polyamid (PA)
pøísavky BL40-2 a B-BL40-2
Dotykový ventil pro F40-2
Al/ocel/nitril
Poznámka
Pøísavky vyrobené ze silikonu odolávají velmi vysokým teplotám. Pøi pouití pøípojù se zpìtnými škrtícími ventily by však okolní
pracovní teplota nemìla pøekroèit v extrémnì vlhkém prostøedí (pára) 50°C a suchém pak 100°C.
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
113
Pøísavky Æ 35–40 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka B40.10.04AG, obj. èíslo 01 01 462
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoj
NPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G1/4" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G3/8" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
B40
B40MF
chloropren
silikon
TPU
01 01 105
01 01 106
01 01 113
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
01 01 153
32 51 006
01 01 462
01 01 463
B40.10.04AG
B40.10.04DA
01 01 475
01 01 476
B40.20.04AG
B40.20.04DA
01 01 488
01 01 489
B40MF.40.04AG
B40MF.40.04DA
s filtraèním
sítkem
32 50 091
32 51 007
01 01 457
01 01 464
B40.10.04DB
32 50 086
32 51 009
01 01 459
01 01 466
B40.10.04DD
01 00 261
32 51 011
01 01 461
01 01 468
B40.10.04DF
B40.10.04AB
01 01 470
01 01 477
B40.20.04DB
01 01 472
01 01 479
B40.20.04DD
01 01 474
01 01 481
B40.20.04DF
B40.20.04AB
01 01 483
01 01 490
B40MF.40.04DB
01 01 485
01 01 492
B40MF.40.04DD
01 01 487
01 01 494
B40MF.40.04DF
B40MF.40.04AB
s filtraèním
sítkem
B40.10.04AD
B40.20.04AD
B40MF.40.04AD
5xNPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
B40.10.04AF
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
114
Pøísavky
B40.20.04AF
B40MF.40.04AF
Pøísavky Æ 35–40 mm
B40MF-M
BL40-2
B-BL40-2
U40-2
TPU
chloropren
silikon
silikon
nitril-PVC
silikon
31 50 277
01 01 119
01 01 120
31 50 227
01 01 148
01 01 149
—
—
01 01 527
01 01 528
—
—
01 01 522
01 01 529
BL40-2.10.04DB
—
—
01 01 524
01 01 531
BL40-2.10.04DD
—
—
01 01 526
01 01 533
BL40-2.10.04DF
BL40-2.10.04AG
BL40-2.10.04DA
BL40-2.10.04AB
BL40-2.10.04AD
BL40-2.10.04AF
01 01 540
01 01 541
BL40-2.20.04AG
BL40-2.20.04DA
01 01 535
01 01 542
BL40-2.20.04DB
01 01 537
01 01 544
BL40-2.20.04DD
01 01 539
01 01 546
BL40-2.20.04DF
BL40-2.20.04AB
BL40-2.20.04AD
BL40-2.20.04AF
—
—
01 01 623
01 01 624
—
—
01 01 618
01 01 625
U40-2.30.04DB
—
—
01 01 620
01 01 627
U40-2.30.04DD
—
—
01 01 622
01 01 629
U40-2.30.04DF
U40-2.30.04AG
U40-2.30.04DA
U40-2.30.04AB
U40-2.30.04AD
U40-2.30.04AF
01 01 610
01 01 611
U40-2.20.04AG
U40-2.20.04DA
01 01 605
01 01 612
U40-2.20.04DB
01 01 607
01 01 614
U40-2.20.04DD
01 01 609
01 01 616
U40-2.20.04DF
U40-2.20.04AB
U40-2.20.04AD
U40-2.20.04AF
Poznámka
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
115
Pøísavky Æ 35–40 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka F40-2.30.04AG, obj. èíslo 01 01 572
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoje
NPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
s dotykovým ventilem
G1/4" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G3/8" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
F40-2
F40MF
F40MF-M
nitril-PVC
silikon
TPU
TPU
01 01 135 (*)
01 01 136 (*)
01 01 142
31 50 282
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
01 01 153
32 51 006
01 01 156
01 01 572
01 01 573
31 50 050P
F40-2.30.04AG
F40-2.30.04DA
F40-2.30.04UV
01 01 553
01 01 554
31 50 050S
F40-2.20.04AG
F40-2.20.04DA
01 01 591
01 01 592
F40MF.40.04AG
F40MF.40.04DA
—
F40-2.20.04UV
—
—
—
s filtraèním
sítkem
32 50 091
32 51 007
01 01 567
01 01 574
F40-2.30.04DB
32 50 086
32 51 009
01 01 569
01 01 576
F40-2.30.04DD
01 00 261
32 51 011
01 01 571
01 01 578
F40-2.30.04DF
F40-2.30.04AB
01 01 548
01 01 555
F40-2.20.04DB
01 01 550
01 01 557
F40-2.20.04DD
01 01 552
01 01 559
F40-2.20.04DF
F40-2.20.04AB
01 01 586
01 01 593
F40MF.40.04AB
F40MF.40.04DB
—
—
s filtraèním
sítkem
F40-2.30.04AD
F40-2.20.04AD
01 01 588
01 01 595
F40MF.40.04DD
01 01 590
01 01 597
F40MF.40.04DF
F40MF.40.04AD
—
—
5xNPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
F40-2.30.04AF
F40-2.20.04AF
F40MF.40.04AF
(*) gumová èást pro F40-2 NPSF1/8" s dotykovým ventilem: nitril-PVC - obj. èíslo 31 50 240P, silikon - obj. èíslo 31 50 240S
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
116
Pøísavky
—
—
Pøísavky Æ 35–40 mm
Kom
P35
pletn
q Pøípoj
í pøís
avky
u
EPDM
NPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
33 50 045
33 50 038
s dotykovým ventilem
33 50 035
s nastavitelnou opìrnou vlokou
Náhradní díly
Gumový profil P35
Pøípoj P35
Materiál
Pracovní teplota
Objednací èíslo
EPDM
-40°C–100°C
33 50 023
Al
-40°C–110°C
33 50 100
Nastavitelná opìrná vloka P35
Al/mosaz/PE
-40°C–80°C
33 50 030
Dotykový ventil P35
Al/ocel/nitril
-40°C–110°C
33 50 033
Nastavitelná opìrná vloka
Pøísavku P35 lze dodat také v provedení s nastavitelnou opìrnou
vlokou. Ta umoòuje manipulaci i s velmi tenkými materiály, jako
napøíklad papír nebo plastové fólie. Výškovì nastavitelný doraz
namontovaný uvnitø pøísavky zajistí uchopení materiálu bez
deformace nasátím.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
117
Pøísavky Æ 35–40 mm
Rozmìrové výkresy
B40: 01 01 105, 01 01 106
BL40-2: 01 01 119, 01 01 120
B-BL40-2: 31 50 227
B40MF: 01 01 113
B40MF-M: 31 50 277
F40MF-M: 31 50 282
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
118
Pøísavky
Pøísavky Æ 35–40 mm
F40-2: 01 01 135, 01 01 136
F40-2 s dotykovým ventilem: 31 50 050, 31 50 050S
F40MF: 01 01 142
Pøípoj 40: 01 01 156
NPSF 1/8" s dotykovým ventilem
Hmotnost
5.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
F40-2
U40-2: 01 01 148, 01 01 149
Pøípoj 40: 01 01 153
NPSF 1/8" vnitøní
Hmotnost
21
5.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
B40
35
B40MF
35
BL40-2
49
U40-2
20
F40-2
20
F40MF
20
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
119
Pøísavky Æ 35–40 mm
Pøípoj 40: 01 00 261, 32 51 011
5x NPSF 1/8" vnitøní
Pøípoj 40: 32 51 006
NPSF 1/8" vnitøní
Hmotnost
5.5 g
Hmotnost
Celková vestavná
výška H v mm
B40
35
B40MF
35
BL40-2
49
U40-2
20
F40-2
20
F40MF
20
Hmotnost
7g
21.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
B40
46
B40MF
46
BL40-2
60
U40-2
31
F40-2
31
F40MF
31
Pøípoj 40: 32 50 091,
32 51 007, G1/4" vnìjší
Celková vestavná
výška H v mm
B40
34
B40MF
34
BL40-2
48
U40-2
19
F40-2
19
F40MF
19
Úhlové upevnìní 1/8"–1/8": 31 50 053
Pøípoj 40: 32 50 086,
32 51 009, G 3/8" vnìjší
Hmotnost
10.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
B40
34
B40MF
34
BL40-2
48
U40-2
19
F40-2
19
F40MF
19
Celková vestavná výška H pro rùzné kombinace
pøísavek s pøípojem je vdy uvedena u rozmìrového
výkresu pøípoje.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
120
Pøísavky
Pøísavky Æ 35–40 mm
Pruné vyrovnávací upevnìní G1/8":
33 50 069
P35 s dotykovým ventilem: 33 50 038
P35 s nastavitelnou opìrnou vlokou: 33 50 035
Výkyvné upevnìní G1/8":
33 50 065
Gumový profil pro P35: 33 50 023
Pøípoj pro P35: 33 50 100
P35 s pøípojem: 33 50 045
Nastavitelná opìrná vloka pro P35: 33 50 030
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
121
Pøísavky Æ 50–60 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B50: pøísavka s krátkým vlnovcem
! B50-2: pøísavka s krátkým vlnovcem, dodávána s vest. filtrem
! B50-M: pøísavka s krátkým vlnovcem a hrdlem, dodávána
s vestavìným filtrem
! B50MF: pøísavka s krátkým vlnovcem z TPU (nezanechává
otisk na materiálu)
! B50MF-M: pøísavka s krátkým vlnovcem a hrdlem z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
! BL50-2: pøísavka s dlouhým vlnovcem
Konkávní pøísavka
! D50
Ploché pøísavky
! U50-2: univerzální pøísavka
! F50-2: plochá pøísavka s opìrným ebrováním
! F50MF: plochá pøísavka s opìrným ebrováním z TPU
(nezanechává otisk na materiálu)
! F50MF-M: plochá pøísavka s opìrným ebrováním a hrdlem
z TPU (nezanechává otisk na materiálu)
! FC50: plochá konkávní pøísavka s opìrným ebrováním
a zesíleným okrajem pro rovné a mírnì zaoblené povrchy
Pøísavky pro nerovné a hrubé povrchy
! P60: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM
! P60: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM s dotyk. ventilem
! P60: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM s nastavitelnou
opìrnou vlokou
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 124-128.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
Technická data
Typ
B50
B50-2 (filtr)
B50-M
B50MF
B50MF-M
BL50-2
D50
U50-2
F50-2
F50MF
F50MF-M
FC50
P60
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
33
33
32
30
30
1.7/17*
36
35
36
24.5
24.5
35
60
-60 kPa
65
65
77.6
93
93
4.3/43*
78
73
74
92
92
85
150
* BL50-2: pøídrná síla se zpevòovacími krouky
122
Pøísavky
-90kPa
82
82
103.8
136
136
—
98
92
96
141
141
125
220
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
—
—
23
23
—
—
20
24
31
31
35
—
-60 kPa
—
—
—
63
63
—
—
37
40
82
82
85
—
-90kPa
—
—
—
97
97
—
—
44
50
107
107
110
—
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
32
32
32
32
32
55
15
12
10
10
10
10
20
Min. rádius Max. zdvih Hmotnost
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
g
30
13
20
30
13
20
20
12
27
26
13
20
26
13
20
15
34
20
25
10
16
35
6
10
55
3
12
95
2
14
95
2
14
75
5.6
30
—
3
64
Pøísavky Æ 50–60 mm
Pøípoje
Závit
Materiál
Filtraèní
sítko
Tìsnící
krouek
Al
Al
Al
Al
!*
!
!
—
—
nitril
nitril
—
NPSF1/8” vnitøní
G1/4” vnìjší
G3/8” vnìjší
5xNPSF1/8” vnitøní
Provedení
s dotykovým se zpìtným
ventilem** š. ventilem
!
!
—
!
—
!
—
!
* pouze u standardního provedení bez ventilu
** pouze pro pøísavku F50-2
Dotykový ventil a zpìtný škrtící ventil nelze vzájemnì kombinovat.
Dotykový ventil
V pøípoji integrovaný dotykový ventil PIAB zajistí otevøení pøívodu
vakua pouze v pøípadì dosednutí pøísavky na manipulovaný pøedmìt.
Pøi napolohování pøísavky mimo pøedmìt zùstává pøívod vakua
uzavøen. Toto øešení je vhodné i pro manipulaci s prodyšnými
materiály. Dotykový ventil je dodáván pouze pro pøísavky F50-2 s
pøípojem NPSF1/8" a pro pøísavky P60.
Zpìtný škrtící ventil
V pøípoji integrovaný zpìtný škrtící ventil PIAB minimalizuje ztráty
vakua v obvodu pøi napolohování jedné nebo nìkolika pøísavek mimo
manipulovaný pøedmìt. V tomto pøípadì je prùtok nasávaného
vzduchu u neobsazené pøísavky seškrcen a tím je zajištìno dosaení
potøebné úrovnì vakua u zbývajících pøísavek. Po ukonèení
pracovního cyklu jsou pøísavky rychle zavzdušnìny otevøením
zpìtného ventilu. Toto øešení lze aplikovat pouze pøi manipulaci s
neprodyšnými materiály.
Vakuová pumpa musí být dimenzována tak, aby byla schopna
kompenzovat únik škrtícím ventilem cca 0,16 Nl/s na kadé
neobsazené pøísavce.
Zpìtný škrtící ventil není dodáván pro pøísavky P60.
Pøíslušenství a náhradní díly
Typ
Pruné vyrovnávací upevnìní
G1/8”
Výkyvné upevnìní G1/8”
Úhlové upevnìní 1/8”–1/8”
Zpevòovací krouky pro
pøísavky BL50-2
Filtr pro B50-2/B50-M
Dotykový ventil pro F50-2
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
ocel/mosaz
zdvih 0–20mm
25 kg
33 50 069
ocel
úhel ±12°
Prac. teplota
-40°C–110°C
25 kg
33 50 065
—
31 50 053
polyamid (PA)
-40°C–110°C
—
31 50 074
polyetylen (PE)
Al/ocel/nitril
-40°C–80°C
-40°C–110°C
—
—
31 50 243
31 50 057
mosaz
Poznámka
Pøísavky B50-2 by mìly být vdy pouívány s vestavìným filtrem. Pro aplikace bez filtru doporuèujeme pouít pøísavky B50.
Pøísavky vyrobené ze silikonu odolávají velmi vysokým teplotám. Pøi pouití pøípojù se zpìtnými škrtícími ventily by však okolní
pracovní teplota nemìla pøekroèit v extrémnì vlhkém prostøedí (pára) 50°C a suchém pak 100°C.
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
123
Pøísavky Æ 50–60 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka B50.30.05AG, obj. èíslo 01 01 649
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoje
B50
B50-2
s filtrem
nitril-PVC
silikon
nitril-PVC
silikon
01 01 107
01 01 108
01 01 109
01 01 110
NPSF1/8" vnitøní
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
01 01 154 01 01 649
32 51 012 01 01 650
G1/4" vnìjší
s filtraèním
sítkem
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
32 50 092 01 01 644
32 51 013 01 01 651
G3/8" vnìjší
s filtraèním
sítkem
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
32 50 087 01 01 646
32 51 015 01 01 653
B50.30.05DD
01 00 262 01 01 648
32 51 017 01 01 655
B50.30.05DF
B50.30.05AG
B50.30.05DA
B50.30.05AB
B50.30.05DB
B50.30.05AD
01 01 636
01 01 637
B50.20.05DA
01 01 631
01 01 638
B50.20.05DB
01 01 633
01 01 640
B50.20.05DD
01 01 635
01 01 642
B50.20.05DF
B50.20.05AG
B50.20.05AB
B50.20.05AD
01 01 675
01 01 676
B50-2.30.05AG
B50-2.30.05DA
01 01 670
01 01 677
B50-2.30.05DB
01 01 672
01 01 679
B50-2.30.05DD
B50-2.30.05AB
B50-2.30.05AD
01 01 662
01 01 663
B50-2.20.05AG
B50-2.20.05DA
01 01 657
01 01 664
B50-2.20.05DB
01 01 659
01 01 666
B50-2.20.05DD
01 01 661
01 01 668
B50-2.20.05DF
B50-2.20.05AB
B50-2.20.05AD
5xNPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
B50.30.05AF
B50.20.05AF
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
124
Pøísavky
01 01 674
01 01 681
B50-2.30.05AF
B50-2.30.05DF
B50-2.20.05AF
Pøísavky Æ 50–60 mm
B50-M
B50MF
B50MF-M
chloropren
TPU
TPU
chloropren
silikon
32 50 015
01 01 114
31 50 278
01 01 121
01 01 122
—
—
01 01 688
01 01 689
—
—
01 01 683
01 01 690
B50MF.40.05DB
—
—
01 01 685
01 01 692
B50MF.40.05DD
—
—
01 01 687
01 01 694
B50MF.40.05DF
B50MF.40.05AG
B50MF.40.05DA
B50MF.40.05AB
B50MF.40.05AD
B50MF.40.05AF
BL50-2
—
—
01 01 701
01 01 702
—
—
01 01 696
01 01 703
BL50-2.10.05DB
—
—
01 01 698
01 01 705
BL50-2.10.05DD
—
—
01 01 700
01 01 707
BL50-2.10.05DF
BL50-2.10.05AG
BL50-2.10.05DA
BL50-2.10.05AB
BL50-2.10.05AD
BL50-2.10.05AF
01 01 714
01 01 715
BL50-2.20.05AG
BL50-2.20.05DA
01 01 709
01 01 716
BL50-2.20.05DB
01 01 711
01 01 718
BL50-2.20.05DD
01 01 713
01 01 720
BL50-2.20.05DF
BL50-2.20.05AB
BL50-2.20.05AD
BL50-2.20.05AF
Poznámka
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
125
Pøísavky Æ 50–60 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka D50.10.05AG, obj. èíslo 01 01 727
Gumová èást u
q Pøípoje
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
NPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
s dotykovým ventilem
G1/4" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
G3/8" vnìjší
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
D50
F50MF-M
chloropren
silikon
TPU
01 01 127
01 01 128
31 50 283
s filtraèním
sítkem (pouze
prov. bez ventilu)
01 01 154
32 51 012
01 01 157
01 01 727
01 01 728
D50.10.05AG
D50.10.05DA
—
01 01 740
01 01 741
—
D50.20.05AG
D50.20.05DA
—
—
—
s filtraèním
sítkem
32 50 092
32 51 013
01 01 722
01 01 729
D50.10.05DB
32 50 087
32 51 015
01 01 724
01 01 731
D50.10.05DD
01 00 262
32 51 017
01 01 726
01 01 733
D50.10.05DF
D50.10.05AB
01 01 735
01 01 742
D50.20.05DB
01 01 737
01 01 744
D50.20.05DD
01 01 739
01 01 746
D50.20.05DF
D50.20.05AB
—
—
s filtraèním
sítkem
D50.10.05AD
D50.20.05AD
—
—
5xNPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
se zpìtným ventilem
D50.10.05AF
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
126
Pøísavky
D50.20.05AF
—
—
Pøísavky Æ 50–60 mm
U50-2
F50-2
F50MF
nitril-PVC
silikon
nitril-PVC
silikon
TPU
01 01 150
01 01 151
01 01 137 (*)
01 01 138 (*)
01 01 143
01 01 823
01 01 824
U50-2.30.05AG
U50-2.30.05DA
01 01 810
01 01 811
—
U50-2.20.05AG
U50-2.20.05DA
—
01 01 818
01 01 825
U50-2.30.05DB
01 01 820
01 01 827
U50-2.30.05DD
01 01 822
01 01 829
U50-2.30.05DF
U50-2.30.05AB
U50-2.30.05AD
U50-2.30.05AF
01 01 805
01 01 812
U50-2.20.05DB
01 01 807
01 01 814
U50-2.20.05DD
01 01 809
01 01 816
U50-2.20.05AB
U50-2.20.05AD
U50-2.20.05AF
U50-2.20.05DF
01 01 772
01 01 773
31 50 051P
01 01 767
01 01 774
01 01 769
01 01 776
01 01 771
01 01 778
F50-2.30.05AG
F50-2.30.05DA
F50-2.30.05UV
F50-2.30.05AB
F50-2.30.05DB
F50-2.30.05AD
F50-2.30.05DD
F50-2.30.05AF
F50-2.30.05DF
01 01 753
01 01 754
31 50 051S
F50-2.20.05AG
F50-2.20.05DA
01 01 791
01 01 792
F50-2.20.05DB
01 01 750
01 01 757
F50-2.20.05DD
01 01 752
01 01 759
F50-2.20.05DF
F50-2.20.05AB
F50-2.20.05AD
F50-2.20.05AF
F50MF.40.05DA
—
F50-2.20.05UV
01 01 748
01 01 755
F50MF.40.05AG
01 01 786
01 01 793
F50MF.40.05DB
01 01 788
01 01 795
F50MF.40.05DD
01 01 790
01 01 797
F50MF.40.05DF
F50MF.40.05AB
F50MF.40.05AD
F50MF.40.05AF
(*) gumová èást pro F50-2 NPSF 1/8" s dotykovým ventilem: nitril-PVC - obj. èíslo 31 50 241P, silikon - obj. èíslo 31 50 241S
Poznámka
Na pøání lze dodat pøípoje s kónickým závitem NPT (americká norma)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
127
Pøísavky Æ 50–60 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka FC50, obj. èíslo 31 50 066P
Kompletní pøísavka
s pøípojem u
FC50
G3/8" / NPSF1/8" vnìjší/vnitøní
nitril-PVC
standard bez ventilu
Kom
31 50 066P
P60
pletn
q Pøípoj
í pøís
avk
yu
EPDM
NPSF 1/8" vnitøní
standard bez ventilu
33 50 046
33 50 039
s dotykovým ventilem
33 50 036
s nastavitelnou opìrnou vlokou
Náhradní díly
Gumový profil P60
Pøípoj P60
Materiál
Pracovní teplota
Objednací èíslo
EPDM
-40°C–100°C
33 50 024
Al
-40°C–110°C
33 50 110
Nastavitelná opìrná vloka P60
Al/mosaz/PE
-40°C–80°C
33 50 031
Dotykový ventil P60
Al/ocel/nitril
-40°C–110°C
33 50 033
Nastavitelná opìrná vloka
Pøísavku P60 lze dodat také v provedení s nastavitelnou opìrnou
vlokou. Ta umoòuje manipulaci i s velmi tenkými materiály, jako
napøíklad papír nebo plastové fólie. Výškovì nastavitelný doraz
namontovaný uvnitø pøísavky zajistí uchopení materiálu bez
deformace nasátím.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
128
Pøísavky
Pøísavky Æ 50–60 mm
Rozmìrové výkresy
B50: 01 01 107, 01 01 108
B50MF: 01 01 114
B50-2: 01 01 109, 01 01 110
B50MF-M: 31 50 278
B50-M: 32 50 015
BL50-2: 01 01 121, 01 01 122
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
129
Pøísavky Æ 50–60 mm
D50: 01 01 127, 01 01 128
U50-2: 01 01 150, 01 01 151
F50MF: 01 01 143
F50-2: 01 01 137, 01 01 138
F50MF-M: 31 50 283
F50-2 s dotyk. ventilem: 31 50 051P, 31 50 051S
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
130
Pøísavky
Pøísavky Æ 50–60 mm
FC50: 31 50 066P
P60 s nastavitelnou opìrnou vlokou: 33 50 036
P60 s pøípojem: 33 50 046
Pøípoj 50: 01 01 157
NPSF 1/8" s dotykovým ventilem
Hmotnost
11 g
Celková vestavná
výška H v mm
F50-2
26
P60 s dotykovým ventilem: 33 50 039
Celková vestavná výška H pro rùzné kombinace
pøísavek s pøípojem je vdy uvedena u rozmìrového
výkresu pøípoje.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
131
Pøísavky Æ 50–60 mm
Pøípoj 50: 01 01 154
NPSF 1/8" vnitøní
Hmotnost
11.5 g
Pøípoj 50: 32 50 087,
32 51 015, G 3/8" vnìjší
Celková vestavná
výška H v mm
B50
B50-2
B50MF
BL50-2
D50
U50-2
F50-2
F50MF
Pøípoj 50: 32 51 012
NPSF 1/8" vnitøní
Hmotnost
13.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
43
43
43
60
39.5
25.5
25.5
25.5
B50
B50-2
B50MF
BL50-2
D50
U50-2
F50-2
F50MF
41
41
41
58
37.5
23.5
23.5
23.5
Pøípoj 50: 01 00 262, 32 51 017,
5x NPSF 1/8" vnitøní
Hmotnost
11.5 g
Celková vestavná
výška H v mm
B50
B50-2
B50MF
BL50-2
D50
U50-2
F50-2
F50MF
43
43
43
60
39.5
25.5
25.5
25.5
Hmotnost
Pøípoj 50: 32 50 092,
32 51 013, G 1/4" vnìjší
Hmotnost
12 g
Celková vestavná
výška H v mm
B50
B50-2
B50MF
BL50-2
D50
U50-2
F50-2
F50MF
41
41
41
58
37.5
23.5
23.5
23.5
B50
B50-2
B50MF
BL50-2
D50
U50-2
Pøísavky
53
53
53
70
49.5
35.5
Celková vestavná výška H pro rùzné kombinace
pøísavek s pøípojem je vdy uvedena u rozmìrového
výkresu pøípoje.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
132
33 g
Celková vestavná
výška H v mm
Pøísavky Æ 50–60 mm
Pruné vyrovnávací upevnìní G1/8”:
33 50 069
Gumový profil pro P60: 33 50 024
Pøípoj pro P60: 33 50 110
Výkyvné upevnìní G1/8”:
33 50 065
Nastavitelná opìrná vloka pro P60: 33 50 031
Úhlové upevnìní 1/8"–1/8": 31 50 053
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
133
Pøísavky Æ 75 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B75: pøísavka s krátkým vlnovcem
! B75-2: pøísavka s krátkým vlnovcem, dodávána s vest. filtrem
! B75-M: pøísavka s krátkým vlnovcem a hrdlem, dodávána
s vestavìným filtrem
B75, B75-2
Ploché pøísavky
! F75: plochá pøísavka s opìrným ebrováním
! FC75: plochá konkávní pøísavka s opìrným ebrováním
a zesíleným okrajem pro rovné a mírnì zaoblené povrchy
B75-M
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 136-137.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
F75
FC75
Technická data
Typ
B75
B75-2 (filtr)
B75-M
F75
FC75
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
74
74
75.2
80
75
-60 kPa
167
167
183.3
200
190
-90 kPa
226
226
253.8
270
250
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
—
—
60
80
-60 kPa
—
—
—
110
200
-90 kPa
—
—
—
140
270
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
134
Pøísavky
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
110
110
110
20
30
Min. rádius Max. zdvih Hmotnost
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
g
40
24
36
40
24
36
35
25
75
150
3
24
150
7.2
48
Pøísavky Æ 75 mm
Pøípoje
Závit
Materiál
Filtraèní sítko
Al
Al
Al
!*
!
!*
G1/2" vnitøní
NPSF1/8" vnitøní
G3/8" vnitøní
Provedení
s dotykovým
ventilem pro F75
!
—
!
* pouze u standardního provedení bez dotykového ventilu
Dotykový ventil
V pøípoji integrovaný dotykový ventil PIAB zajistí otevøení pøívodu
vakua pouze v pøípadì dosednutí pøísavky na manipulovaný pøedmìt.
Pøi napolohování pøísavky mimo pøedmìt zùstává pøívod vakua
uzavøen. Toto øešení je vhodné i pro manipulaci s prodyšnými
materiály. Dotykový ventil je dodáván pro pøísavky F75 s pøípojem
G 3/8" a G 1/2".
Pøíslušenství a náhradní díly
pro B75, B75-2 a F75
Typ
Materiál
Max.
zatíení
Obj. èíslo
zdvih 0–15mm
50 kg
33 50 071
úhel ±12°
Prac. teplota
-40°C–110°C
-40°C–80°C
50 kg
33 50 066
—
31 50 054
—
31 50 244
-40°C–110°C
—
01 00 729
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
ocel/mosaz
zdvih 0–20mm
25 kg
33 50 069
ocel
úhel ±12°
Prac. teplota
-40°C–110°C
25 kg
33 50 065
—
31 50 053
Pruné vyrovnávací
ocel
upevnìní NPSM1/2"
Výkyvné upevnìní G1/2"
ocel
Úhlové upevnìní
ocel
1/2"–1/2"
Filtr pro B75-2/B75-M
polyetylen (PE)
Dotykový ventil pro F75 s
Al/ocel/nitril
pøípojem G1/2" a G3/8"
Vlastnosti
pro FC75
Typ
Pruné vyrovnávací
upevnìní G1/8"
Výkyvné upevnìní G1/8"
Úhlové upevnìní
1/8"–1/8"
mosaz
Poznámka
Pøísavky B75-2 by mìly být vdy pouívány s vestavìným filtrem. Pro aplikace bez filtru doporuèujeme pouít pøísavky B75.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
135
Pøísavky Æ 75 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka B75.30.07NF, obj. èíslo 01 01 857
Gumová èást u
B75
Ko
mp
let
ní
pø
ísa
vk
yu
q Pøípoje
nitril-PVC
31 50 107P
G1/2" vnitøní
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
standard bez ventilu
s dotykovým ventilem
NPSF1/8" vnitøní
01 00 555
01 00 556
s filtraèním
sítkem
standard bez ventilu
G3/8" vnitøní
01 00 548 01 01 854
s filtraèním
sítkem
(pouze prov.
bez ventilu)
standard bez ventilu
s dotykovým ventilem
01 00 551
01 00 552
B75-2
silikon
31 50 107S
01 01 857 B75.30.07NF
—
B75.30.07NA
01 01 855 B75.30.07ND
—
nitril-PVC
01 01 942
01 01 850
B75.20.07NA
01 01 862
B75-2.30.07NA
Pøísavky
01 01 858
B75-2.20.07NA
01 01 851 B75.20.07ND 01 01 863 B75-2.30.07ND 01 01 859 B75-2.20.07ND
—
—
—
B75-2: 01 01 942, 01 01 943
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
136
silikon
01 01 943
01 01 853 B75.20.07NF 01 01 865 B75-2.30.07NF 01 01 861 B75-2.20.07NF
—
—
—
Rozmìrové výkresy
B75: 31 50 107P, 31 50 107S
s filtrem
Pøísavky Æ 75 mm
B75-M
F75
chloropren
32 50 016
nitril-PVC
31 50 131P
FC75
silikon
31 50 131S
nitril-PVC
dodávána kompletnì s pøípojem
G3/8"/NPSF1/8"
31 50 067P
—
—
01 01 876
01 01 879
F75.30.07NF
01 01 869
01 01 872
F75.20.07NF
F75.30.07VF
—
01 01 873
F75.30.07NA
01 01 866
F75.20.07NA
—
—
01 01 874
01 01 877
F75.30.07ND
01 01 867
01 01 870
F75.20.07ND
F75: 31 50 131P, 31 50 131S
F75.30.07VD
F75.20.07VF
F75.20.07VD
FC75: 31 50 067P
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
137
Pøísavky Æ 75 mm
B75-M: 32 50 016
F75 s pøípojem: NPSF1/8" 01 01 873, 01 01 866
G3/8"
01 01 874, 01 01 867
G1/2"
01 01 876, 01 01 869
F75 s dotykovým ventilem:
G3/8"
01 01 877, 01 01 870
G1/2"
01 01 879, 01 01 872
Pøípoj 75:
B75 s pøípojem:
NPSF1/8" 01 00 548
G3/8"
01 00 551
G1/2"
01 00 555
NPSF1/8" 01 01 854, 01 01 850
G3/8"
01 01 855, 01 01 851
G1/2"
01 01 857, 01 01 853
B75-2 s pøípojem: NPSF1/8" 01 01 862, 01 01 858
G3/8"
01 01 863, 01 01 859
G1/2"
01 01 865, 01 01 861
Pøípoj 75 s dotykovým ventilem:
G3/8"
01 00 552
G1/2"
01 00 556
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
138
Pøísavky
Pøísavky Æ 75 mm
Pruné vyrovnávací upevnìní G1/8”:
Výkyvné upevnìní G1/8”:
33 50 069
33 50 065
Úhlové upevnìní 1/8"–1/8": 31 50 053
Pruné vyrovnávací upevnìní NPSM 1/2": 33 50 071
Výkyvné upevnìní G1/2": 33 50 066
Úhlové upevnìní 1/2"–1/2": 31 50 054
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
139
Pøísavky Æ 100–110 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B110: pøísavka s krátkým vlnovcem
! B110-2: pøísavka s krátkým vlnovcem, dodávána s vest. filtrem
B110, B110-2
Ploché pøísavky
! F110: plochá pøísavka s opìrným ebrováním
! FC100: plochá konkávní pøísavka s opìrným ebrováním
a zesíleným okrajem pro rovné a mírnì zaoblené povrchy
Pøísavky pro nerovné a hrubé povrchy
F110
! P100: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM
! P100: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM s dotyk. ventilem
! P100: pøísavka s tìsnícím profilem z EPDM s nastavitelnou
opìrnou vlokou
FC100
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 142-143.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
P100
Technická data
Typ
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
B110
B110-2 (filtr)
F110
FC100
P100
-20 kPa
137
137
140
125
180
-60 kPa
343
343
420
350
450
-90 kPa
461
461
560
460
660
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
—
140
120
—
-60 kPa
—
—
250
235
—
-90 kPa
—
—
300
280
—
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
140
Pøísavky
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
310
310
70
80
55
Min. rádius Max. zdvih Hmotnost
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
g
60
35
132
60
35
132
250
4
67
90
12
60
—
3
244
Pøísavky Æ 100–110 mm
Pøípoje
pro FC100
Závit
G1/2" vnitøní
NPSF1/8" vnitøní
G3/8" vnitøní
Materiál
Al
Al
Al
Filtraèní sítko
!
!
!
pro B110, B110-2 a F110
Závit
G1/2" vnitøní
G3/8" vnitøní
Materiál
Filtraèní sítko
!*
!
Al
Al
Provedení
s dotykovým
ventilem pro F110
!
—
* pouze u standardního provedení bez dotykového ventilu
Dotykový ventil
V pøípoji integrovaný dotykový ventil PIAB zajistí otevøení pøívodu
vakua pouze v pøípadì dosednutí pøísavky na manipulovaný pøedmìt.
Pøi napolohování pøísavky mimo pøedmìt zùstává pøívod vakua
uzavøen. Toto øešení je vhodné i pro manipulaci s prodyšnými
materiály. Dotykový ventil je dodáván pouze pro pøísavky F110 s
pøípojem G1/2" a pro pøísavky P100.
Pøíslušenství a náhradní díly
Typ
Materiál
Pruné vyrovnávací
ocel
upevnìní NPSM1/2"
Výkyvné upevnìní G1/2"
ocel
Úhlové upevnìní
ocel
1/2"–1/2"
Filtr pro B110-2
polyetylen (PE)
Dotykový ventil pro F110
Al/ocel/nitril
s pøípojem G1/2"
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
zdvih 0–15mm
50 kg
33 50 071
úhel ±12°
Prac. teplota
-40°C–110°C
-40°C–80°C
50 kg
33 50 066
—
31 50 054
—
31 50 249
-40°C–110°C
—
33 50 034
Poznámka
Pøísavky B110-2 by mìly být vdy pouívány s vestavìným filtrem. Pro aplikace bez filtru doporuèujeme pouít pøísavky B110.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
141
Pøísavky Æ 100–110 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka B110.30.11NC, obj. èíslo 01 01 892
Gumová èást u
Ko
mp
let
ní
pøí
sa
vk
yu
q Pøípoje
B110
nitril-PVC
31 50 108P
B110-2
silikon
31 50 108S
nitril-PVC
01 01 944
s filtrem
silikon
01 01 945
G1/2" vnitøní
s filtraèním
sítkem
standard bez ventilu
G3/8" vnitøní
01 00 561
s filtraèním
sítkem
01 01 892
B110.30.11NC
01 01 886
B110.20.11NC
01 01 904
B110-2.30.11NC
01 01 898
B110-2.20.11NC
standard bez ventilu
G1/2" vnitøní
01 00 557
01 01 890
B110.30.11NA
01 01 884
B110.20.11NA
01 01 902
B110-2.30.11NA
01 01 896
B110-2.20.11NA
s dotykovým ventilem 01 00 563
s filtraèním
G1/2" vnitøní
sítkem
—
—
—
—
standard bez ventilu
G3/8" vnitøní
01 00 555
s filtraèním
sítkem
—
—
—
—
standard bez ventilu
NPSF1/8" vnitøní
01 00 551
s filtraèním
sítkem
—
—
—
—
standard bez ventilu
01 00 548
—
—
—
—
Nastavitelná opìrná vloka
Pøísavku P100 lze dodat také v provedení s nastavitelnou opìrnou
vlokou. Ta umoòuje manipulaci i s velmi tenkými materiály, jako
napøíklad papír nebo plastové fólie. Výškovì nastavitelný doraz
namontovaný uvnitø pøísavky zajistí uchopení materiálu bez
deformace nasátím.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
142
Pøísavky
Pøísavky Æ 100–110 mm
F110
FC100
nitril-PVC
31 50 132P
silikon
31 50 132S
nitril-PVC
31 50 213P
01 01 917
F110.30.11NC
01 01 910
F110.20.11NC
—
01 01 915
F110.30.11NA
01 01 908
F110.20.11NA
—
01 01 921
F110.30.11VC
01 01 914
F110.20.11VC
—
—
—
01 01 883
FC100.30.07NF
—
—
01 01 881
FC100.30.07ND
—
—
01 01 880
FC100.30.07NA
P100
Kompletní pøísavka s pøípojem
G1/2" vnitøní
EPDM
33 50 047
standard bez ventilu
s dotykovým ventilem
s nastavitelnou opìrnou vlokou
Náhradní díly
Gumový profil P100
33 50 040
33 50 037
Materiál
Pracovní teplota
Obj. èíslo
EPDM
-40°C–100°C
33 50 025
Al
-40°C–110°C
33 50 115
Nastavitelná opìrná vloka P100
Al/mosaz/PE
-40°C–80°C
33 50 032
Dotykový ventil P100
Al/ocel/nitril
-40°C–110°C
33 50 058
Pøípoj P100
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
143
Pøísavky Æ 100–110 mm
Rozmìrové výkresy
B110: 31 50 108P, 31 50 108S
FC100: 31 50 213P
B110 s pøípojem:
G3/8" 01 01 890, 01 01 884
G1/2" 01 01 892, 01 01 886
B110-2 s pøípojem: G3/8" 01 01 902, 01 01 896
G1/2" 01 01 904, 01 01 898
B110-2: 01 01 944, 01 01 945
F110 s pøípojem:
F110: 31 50 132P, 31 50 132S
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
144
Pøísavky
G3/8" 01 01 915, 01 01 908
G1/2" 01 01 917, 01 01 910
Pøísavky Æ 100–110 mm
F110 s dotykovým ventilem:
G1/2" 01 01 921, 01 01 914
Pøípoj 110:
G3/8"
G1/2"
01 00 557
01 00 561
Pøípoj 110 s dotykovým ventilem:
G1/2" 01 00 563
Pøípoj 110 bez šestihranu: G1/2" 01 00 562
FC100 s pøípojem: NPSF1/8" 01 01 880
G3/8"
01 01 881
G1/2"
01 01 883
Pøípoj 75:
NPSF1/8" 01 00 548
G3/8"
01 00 551
G1/2"
01 00 555
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
145
Pøísavky Æ 100–110 mm
P100: 33 50 047
Gumový profil pro P100: 33 50 025
P100 s dotykovým ventilem: 33 50 040
Pøípoj pro P100: 33 50 115
Nastavitelná opìrná vloka pro P100: 33 50 032
P100 s nastavitelnou opìrnou vlokou: 33 50 037
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
146
Pøísavky
Pøísavky Æ 100–110 mm
Pruné vyrovnávací upevnìní NPSM 1/2": 33 50 071
Úhlové upevnìní 1/2"–1/2": 31 50 054
Výkyvné upevnìní G1/2": 33 50 066
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
147
Pøísavky Æ 150 mm
Typ
Pøísavky s vlnovcem
! B150: pøísavka s krátkým vlnovcem
Ploché pøísavky
! F150: plochá pøísavka s opìrným ebrováním
B150
F150
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 150.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
Technická data
Typ
B150
F150
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
294
300
-60 kPa
686
850
-90 kPa
883
1100
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
250
-60 kPa
—
600
-90 kPa
—
800
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
148
Pøísavky
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
650
160
Min. rádius Max. zdvih Hmotnost
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
g
75
45
275
500
6
198
Pøísavky Æ 150 mm
Pøípoje
Závit
G1/2" vnitøní
G3/4" vnitøní
Materiál
Filtraèní sítko
Al
Al
!*
!
Provedení
s dotykovým
ventilem pro F150
!
—
* pouze u standardního provedení bez ventilu
Dotykový ventil
V pøípoji integrovaný dotykový ventil PIAB zajistí otevøení pøívodu
vakua pouze v pøípadì dosednutí pøísavky na manipulovaný pøedmìt.
Pøi napolohování pøísavky mimo pøedmìt zùstává pøívod vakua
uzavøen. Toto øešení je vhodné i pro manipulaci s prodyšnými
materiály. Dotykový ventil je dodáván pouze pro pøísavky F150 s
pøípojem G1/2".
Pøíslušenství a náhradní díly
Typ
Pruné vyrovnávací
upevnìní NPSM1/2"
Výkyvné upevnìní G1/2"
Výkyvné upevnìní G3/4"
Úhlové upevnìní
1/2"–-1/2"
Dotykový ventil pro F150
s pøípojem G1/2"
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
ocel
zdvih 0–15mm
50 kg
33 50 071
ocel
ocel
úhel ±12°
úhel ±12°
Prac. teplota
-40°C–110°C
50 kg
150 kg
33 50 066
33 50 067
—
31 50 054
-40°C–110°C
—
33 50 034
ocel
Al/ocel/nitril
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
149
Pøísavky Æ 150 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka B150.30.15NA, obj. èíslo 01 01 931
Gumová èást u
B150
Ko
mp
let
ní
pøí
sa
vk
yu
q Pøípoje
nitril-PVC
31 50 109P
F150
silikon
31 50 109S
nitril-PVC
31 50 133P
silikon
31 50 133S
G1/2" vnitøní
s filtraèním
sítkem
standard bez ventilu
G3/4" vnitøní
01 00 564
s filtraèním
sítkem
01 01 931
B150.30.15NA
01 01 928
B150.20.15NA
01 01 938
F150.30.15NA
01 01 934
F150.20.15NA
standard bez ventilu
G1/2" vnitøní
01 00 567
01 01 932
B150.30.15NB
01 01 929
B150.20.15NB
01 01 939
F150.30.15NB
01 01 935
F150.20.15NB
s dotykovým ventilem
01 00 566
01 01 941
F150.30.15VA
01 01 937
F150.20.15VA
—
—
Rozmìrové výkresy
B150:
31 50 109P, 31 50 109S
F150:
31 50 133P, 31 50 133S
B150 s pøípojem:
G1/2" 01 01 931, 01 01 928
G3/4" 01 01 932, 01 01 929
F150 s pøípojem:
G1/2" 01 01 938, 01 01 934
G3/4" 01 01 939, 01 01 935
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
150
Pøísavky
Pøísavky Æ 150 mm
F150 s dotykovým ventilem:
G1/2" 01 01 941, 01 01 937
Pøípoj 150:
G1/2"
G3/4"
Pruné vyrovnávací upevnìní NPSM 1/2": 33 50 071
01 00 564
01 00 567
Výkyvné upevnìní G1/2": 33 50 066
Pøípoj 150 s dotykovým ventilem:
G1/2" 01 00 566
Úhlové upevnìní 1/2"–1/2": 31 50 054
Pøípoj 150 bez šestihranu: G1/2" 01 00 565
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
151
Pøísavky Æ 200–300 mm
Typ
Ploché pøísavky
! FP200 a FP300: ploché pøísavky s tìsnícím profilem z polyuretanu
urèené pro manipulaci s velkými a tìkými bøemeny s rovným
povrchem.
FP
Pøísavky pro nerovné a hrubé povrchy
! P200 a P300: pøísavky s tìsnícím profilem z EPDM urèené pro
manipulaci s velkými a tìkými bøemeny s hrubým nerovným
povrchem.
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 153.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
P
Technická data
Typ
FP200
FP300
P200
P300
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
750
1600
750
1600
-60 kPa
1900
4300
1900
4300
-90 kPa
2700
6400
2700
6400
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
—
—
—
—
-60 kPa
—
—
—
—
-90 kPa
—
—
—
—
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
540
1280
543
1285
Min. rádius Max. zdvih Hmotnost
manipul.
pøísavky
pøedmìtu
mm
mm
g
—
7
1169
—
7
2466
—
5
1159
—
5
2316
Pøíslušenství a náhradní díly
Typ
Výkyvné upevnìní G3/4“
Poznámka
Maximální zatíení výkyvného upevnìní je 1500 N.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
152
Pøísavky
Materiál
Vlastnosti
ocel
úhel ±12°
Max.
zatíení
150kg
Obj. èíslo
33 50 067
Pøísavky Æ 200–300 mm
Jak objednávat:
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka FP200, obj. èíslo 33 50 072
q Pøípoje
FP200
FP300
P200
P300
polyuretan
polyuretan
EPDM
EPDM
33 50 072
33 50 073
33 50 048
33 50 049
G3/4" vnitøní
standard bez ventilu
Náhradní díly
Gumový profil FP200
Materiál
Pracovní teplota
Objednací èíslo
PUR
0°C–80°C
33 50 148
Gumový profil FP300
PUR
0°C–80°C
33 50 153
Gumový profil P200
EPDM
-40°C–100°C
33 50 026
Gumový profil P300
EPDM
-40°C–100°C
33 50 027
Pøípoj FP200, P200
Al
-40°C–110°C
33 50 059
Pøípoj FP300, P300
Al
-40°C–110°C
33 50 060
Rozmìrové výkresy
FP200:
33 50 072
P200:
33 50 048
FP300:
33 50 073
P300:
33 50 049
Výkyvné upevnìní G 3/4": 33 50 067
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
153
Oválné pøísavky
Typ
Oválné pøísavky
! OC60x140: oválná konkávní pøísavka se zesíleným okrajem
urèená pro manipulaci s dlouhými bøemeny s rovným nebo
mírnì zaobleným povrchem.
! OP20x100 a OP40x200: oválné pøísavky s tìsnícím profilem
z EPDM urèené pro manipulaci s dlouhými bøemeny s hrubým
nerovným povrchem.
OC
Rùzné kombinace typù pøísavek, jejich materiálù a pøíslušných pøípojù jsou
uvedeny v tabulkách na stranì 155.
Další informace potøebné pro výbìr vhodné pøísavky jsou uvedeny v kapitole
”Výbìr pøísavky” na stranì 72-77.
OP
Technická data
Typ
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
-20 kPa
132
25
100
OC60x140
0P20x100
OP40x200
-60 kPa
373
80
320
-90 kPa
520
110
440
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
-20 kPa
186
—
—
-60 kPa
373
—
—
-90 kPa
510
—
—
Vnitøní
objem
pøísavky
cm3
52
14
56
Min. rádius Max. zdvih Hmotnost
pøísavky
manipul.
pøedmìtu
mm
mm
g
200
7.5
167
—
1.5
90
—
2.5
333
Pøíslušenství a náhradní díly
Pro OP20x100
Typ
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
zdvih 0–20mm
25 kg
33 50 069
úhel ±12°
Prac. teplota
-40°C–110°C
25 kg
33 50 065
—
31 50 053
Materiál
Vlastnosti
Max.
zatíení
Obj. èíslo
ocel
zdvih 0–15mm
50 kg
33 50 071
ocel
úhel ±12°
Prac. teplota
-40°C–110°C
50 kg
33 50 066
—
31 50 054
Pruné vyrovnávací
ocel/mosaz
upevnìní G1/8”
Výkyvné upevnìní G1/8”
ocel
Úhlové upevnìní
mosaz
1/8”–1/8”
Pro OP40x200
Typ
Pruné vyrovnávací
upevnìní NPSM1/2"
Výkyvné upevnìní G1/2"
Úhlové upevnìní
1/2”–1/2”
ocel
Poznámka
Oválné pøísavky nejsou pro svùj podlouhlý tvar vhodné pro aplikace, pøi kterých pùsobí na manipulované bøemeno boèní síly.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
154
Pøísavky
Oválné pøísavky
Jak objednávat:
q Pøípoje
uveïte prosím typ a objednací èíslo. Pøíklad: pøísavka OC60x140, obj. èíslo 33 50 011B
OC60x140
OP20x100
OP40x200
nitril
EPDM
EPDM
—
33 50 050
—
—
—
33 50 051
33 50 011B
—
—
NPSF1/8" vnitøní
standard bez ventilu
G1/2" vnitøní
standard bez ventilu
NPT3/8" vnitøní
standard bez ventilu
Náhradní díly
Materiál
Pracovní teplota
Objednací èíslo
Gumový profil OP20x100
EPDM
-40°C–100°C
33 50 028
Gumový profil OP40x200
EPDM
-40°C–100°C
33 50 029
Pøípoj OP20x100
Al
-40°C–110°C
33 50 061
Pøípoj OP40x200
Al
-40°C–110°C
33 50 062
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
155
Oválné pøísavky
Rozmìrové výkresy
OC60X140:
33 50 011B
OP20X100
33 50 050
OP40X200
33 50 051
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
156
Pøísavky
Oválné pøísavky
Pruné vyrovnávací upevnìní G1/8"33 50 069
Pruné vyrovnávací upevnìní NPSM 1/2": 33 50 071
Výkyvné upevnìní G 1/8": 33 50 065
Výkyvné upevnìní G 1/2": 33 50 066
Úhlové upevnìní 1/8"–1/8": 31 50 053
Úhlové upevnìní 1/2"–1/2": 31 50 054
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøísavky
157
Pøísavky
158
Pøísavky
Vakuová logika
Obsah
Všeobecné informace
........................................................................................161
Vakuové spínaèe
Pøehled typù ..............................................................162–163
Technická data
Indukèní - univerzální...................................................164–165
Indukèní.....................................................................166–167
Elektromechanický......................................................168–169
Pneumatický ..............................................................170–171
Vakuové øídící jednotky a VacuProcessor
Pøehled typù...............................................................172–173
Technická data
VCU-J1.......................................................................174–175
VCU-J2.......................................................................176–177
Analogová VCU ...........................................................178–179
VacuProcessor MCE4A-001 a MCE4A-008 ....................180–183
Systémy pro regulaci vakua a úsporu stl. vzduchu
Pøehled typù.............................................................. 184–185
Technická data
Vacustat ....................................................................186–187
ES ............................................................................188–189
Elektromagneticky ovládané ventily
Pøehled typù...............................................................190–191
Technická data
2/2 ventily .................................................................192–197
3/2 ventily .................................................................198–205
Pøíslušenství ..............................................................206–207
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Pøehled typù...............................................................208–209
Technická data
MVU 001 ...................................................................210–211
MVU 002 ...................................................................212–213
MVU 003 ...................................................................214–215
MVU 004 ...................................................................216–217
MVU 005 ...................................................................218–219
MVU 006 ...................................................................220–221
Blokový propojovací systém
Pøehled prvkù .............................................................222–223
Technická data...........................................................224–227
Elektromagneticky ovládané ventily
Y
K
N
I
V
O
N
NA
RA
T
S
5
28
1
25
Elektromagneticky ovládaný 3/2 ventil DS ...........................265
Elektromagneticky ovl. 2/2 ventil pro vakuum NC ......... 266–267
Vakuové spínaèe
Elektronický
Elektronický
Elektronický
Elektronický
vakuový spínaè MPS .................................268–269
vakuový spínaè APS s analog. výstupem.....270–271
vakuový spínaè PSD s LED zobrazovaèem...272–273
pevnì nastavený vakuový spínaè MINI-FIX...274–275
Vakuová logika
159
Vakuová logika
160
Vakuová logika
Vakuová logika
Vakuová logika
Ovládací obvody jsou stejnì dùleité jako kvalitní vakuové
pumpy a pouité pøísavky. Vakuová logika PIAB zahrnuje
všechny nezbytné prvky pro sledování a ovládání vakuových
systémù. K dispozici je široká øada ventilù, vakuových spínaèù a
kompletních systémù umoòujících snadné ovládání stlaèeného
vzduchu a vakua. Slouí pøedevším pro minimalizaci spotøeby
stlaèeného vzduchu a dosaení optimálního výkonu a úèinnosti
vakuových pump.
Vakuová logika
161
Vakuové spínaèe – pøehled typù
Typ
Indukèní univerzální
Nastavitelný knoflíkem
Indukèní
Pevnì nastavený
Nastavitelný šroubem
NO PNP
NO PNP
NO PNP
NC PNP
NC PNP
NC PNP
NO NPN
NO NPN
NO NPN
NC NPN
NC NPN
NC NPN
Pouití
Ve vakuových obvodech slouí jako
pøevodník na elektrický signál. Spíná
pøi úrovni vakua nastavitelné
knoflíkem a mùe být zapojen jako:
NO PNP, NC PNP, NO NPN nebo NC
NPN. Tyto spínaèe vykazují dlouhou
provozní ivotnost.
Ve vakuových obvodech slouí jako
pøevodník na elektrický signál. Spíná
pøi pevnì nastavené úrovni vakua a
mùe být zapojen jako: NO PNP, NC
PNP, NO NPN nebo NC NPN. Tyto
spínaèe vykazují dlouhou provozní
ivotnost a jsou vhodné pro obvody
bez potøeby zmìny nastavení úrovnì
spínání.
Ve vakuových obvodech slouí jako
pøevodník na elektrický signál. Spíná
pøi úrovni vakua nastavitelné
šroubem a mùe být dodán v tìchto
ètyøech provedeních: NO PNP, NC
PNP, NO NPN nebo NC NPN. Tyto
spínaèe vykazují dlouhou provozní
ivotnost.
Technická
data
Rozsah: 10 ÷ 95 (-kPa)
Hystereze: 2 kPa
Výstupní proud max.: 200mA
Rozsah: 10, 30 nebo 70 (-kPa).
Hystereze: 2 kPa
Výstupní proud max.: 200mA
Rozsah: 15 ÷ 95 (-kPa)
Hystereze: 8 kPa
Výstupní proud max.: 200mA
Materiál
PBTP, PUR, PA66, PA6, POM, NBR,
SS, niklovaná mosaz, Al
PBTP, PUR, PA66, PA6, POM, NBR,
SS, niklovaná mosaz, Al
PA, PVC, PA66, PA6, POM, NBR, SS,
niklovaná mosaz, Al
Rozmìry
45 x 16 x max. 64
45 x 16 x 36.5
45 x 16 x max. 56.5
2 x M5
2 x M5
2 x M5
Schématická
znaèka
NO = v klidu
rozepnuto
NC = v klidu
sepnuto
BN = hnìdá
BK = èerná
BU = modrá
WH = bílá
D x Š x V mm
Pøípoje
Strana
164
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
162
Vakuová logika
166
Vakuové spínaèe – pøehled typù
Elektromechanický
Nastavitelný knoflíkem nebo
šroubem
Pneumatický
Pevnì nastavený
NO/NC
NO/NC
Nastavitelný knoflíkem nebo
šroubem
Pevnì nastavený
NO
NO
NC
NC
Ve vakuových obvodech slouí
jako pøevodník na elektrický
signál. Umoòuje pøímé spínání
zátìe (do 5A) bez pøevodních
relé. Spíná pøi úrovni vakua
nastavitelné knoflíkem nebo
šroubem a mùe být zapojen jako
NO nebo NC (v klidu rozepnuto
nebo sepnuto).
Ve vakuových obvodech slouí
jako pøevodník na elektrický
signál. Umoòuje pøímé spínání
zátìe (do 5A) bez pøevodních
relé. Spíná pøi pevnì nastavené
úrovni vakua a mùe být zapojen
jako NO nebo NC (v klidu
rozepnuto nebo sepnuto). Tyto
spínaèe jsou vhodné pro obvody
bez potøeby zmìny nastavení
úrovnì spínání.
Ve vakuových obvodech slouí
jako pøevodník na pneumatický
signál. Spíná pøi úrovni vakua
nastavitelné knoflíkem nebo
šroubem a mùe být dodán v
provedení NO nebo NC (v klidu
rozepnuto nebo sepnuto).
Ve vakuových obvodech slouí
jako pøevodník na
pneumatický signál. Spíná pøi
pevnì nastavené úrovni vakua
a mùe být dodán v provedení
NO nebo NC (v klidu
rozepnuto nebo sepnuto). Tyto
spínaèe jsou vhodné pro
obvody bez potøeby zmìny
nastavení úrovnì spínání.
Rozsah: 15 ÷ 95 (-kPa)
Hystereze: 10 kPa
Výstupní proud max.: 5A
Rozsah: 25 nebo 65 (-kPa)
Hystereze: 10 kPa
Výstupní proud max.: 5A
Rozsah (NO): 10 ÷ 95 (-kPa)
Hystereze (NO): 3 kPa
Rozsah (NC): 15 ÷ 95 (-kPa)
Hystereze (NC): 12 kPa
Rozsah (NO): 10, 25 nebo 65
(-kPa). Hystereze (NO): 3 kPa
Rozsah (NC): 3 nebo 70 (-kPa)
Hystereze (NC): 12 kPa
PBTP, PVC, PA66, PA6, POM,
NBR, SS, niklovaná mosaz, Al
48 x 16 x max. 72
PBTP, PVC, PA66, PA6, POM,
NBR, SS, niklovaná mosaz, Al
PA66, PA6, POM, NBR, SS,
niklovaná mosaz, Al, CuZn
PA66, PA6, POM, NBR, SS,
niklovaná mosaz, Al, CuZn
48 x 16 x 44.5
54 x 16 x max. 59.5
54 x 16 x 39.5
2 x M5
2 x M5
2 x M5
2 x M5
170
168
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
163
Vakuové spínaèe
Vakuový spínaè
Nastavitelný
Nastavitelné vakuové spínaèe spínají pøi úrovni vakua, kterou lze
ruènì nastavit otoèným knoflíkem.
Pevnì nastavené vakuové spínaèe spínají pøi úrovni vakua, která je
pevnì nastavena pøi výrobì a nelze ji zmìnit.
Indukèní univerzální
! Pøevádí informaci o nastavené úrovni vakua na elektrický signál.
! Vakuem ovládaná membrána snímaná pøipojeným indukèním
Pevnì
nastavený
spínaèem s univerzálním výstupem.
! Výstupní funkci NO PNP, NC PNP, NO NPN nebo NC NPN lze
zvolit zapojením spínaèe.
! Spínaè musí být zapojen do série se zátìí.
Funkce
Nastavitelný
Pevnì nastavený
NO PNP
NC PNP
NO NPN
NC NPN
BK=èerná, WH=bílá
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Výstupní funkce
Rozsah, (-kPa)
Hystereze, kPa
Pracovní teplota
Materiál
Hmotnost, g
Pøívodní kabel
Napájecí napìtí
Úbytek napìtí
LED
Krytí
Výstupní proud, max.
Pøípoj vakua
Indukèní univerzální
Pevnì nastavený
31 16 089
31 16 090
Nastavitelný knoflíkem
31 16 064
10-95
60
10&1
30&3
2
-25°C–80°C
PBTP, PUR, PA66, PA6, POM, NBR, SS, niklovaná mosaz, Al
55
2 x 0.14 mm x 2 m
5-36 V DC
max. 4.6 V
lutá
IP 67
200 mA
2 x M5
Sada pro pøipojení vakuového spínaèe
Pøi objednávce uvádìjte prosím název, typ a objednací èíslo.
Pøíklad: vakuový spínaè, nastavitelný,
indukèní univerzální, 31 16 064
Objednací èíslo
01 00 488
Obsahuje
redukci M5 - G1/8", pøípoj M5 na hadièku 4/2
Materiál
niklovaná mosaz, SS, PAA6, NBR, PA6
Vhodné pro
všechny nastavitelné i pevnì nastavené vak. spínaèe
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
70&5
2
Jak objednávat
164
31 16 091
NO/NC/PNP/NPN
Vakuové spínaèe
Nastavitelný
Pøipojení
Pevnì nastavený
1. Pøípoje vakua
2. Nastavovací knoflík
Rozmìrové výkresy
Nastavitelný knoflíkem
Pevnì nastavený
31 16 064
31 16 089, -10 kPa
31 16 090, -30 kPa
31 16 091, -70 kPa
Poznámka
NO PNP = v klidu rozepnuto, pozitivní logika. Pøi vybavení spínaèe je pøipojen napájecí proud (+) a obvod je sepnut.
NC PNP = v klidu sepnuto, pozitivní logika. Pøi vybavení spínaèe je odpojen napájecí proud (+) a obvod je rozepnut.
NO NPN = v klidu rozepnuto, negativní logika. Pøi vybavení spínaèe je pøipojen zemní pól (-) a obvod je sepnut.
NC NPN = v klidu sepnuto, negativní logika. Pøi vybavení spínaèe je odpojen zemní pól (-) a obvod je rozepnut.
Upozornìní
Indukèní univerzální vakuové spínaèe musí být zapojeny do série se zátìí!
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
165
Vakuové spínaèe
Vakuový spínaè
Nastavitelné vakuové spínaèe spínají pøi úrovni vakua, kterou lze
nastavit šroubem pomocí šroubováku.
Indukèní
! Pøevádí informaci o nastavené úrovni vakua na elektrický signál.
! Vakuem ovládaná membrána snímaná pøipojeným indukèním
spínaèem.
! Vyrábìny jsou se ètyømi typy výstupních funkcí: NO PNP, NC
PNP, NO NPN a NC NPN.
Funkce
NO PNP
NC PNP
NO NPN
NC NPN
BN=hnìdá, BK=èerná, BU=modrá
Technická data
Typ
Indukèní, nastavitelný šroubem
Objednací èíslo
31 16 057
31 16 058
31 16 059
31 16 060
Výstupní funkce
NO PNP
NC PNP
NO NPN
NC NPN
Rozsah, (-kPa)
15-95
Hystereze, kPa
8
-25°C–70°C
Pracovní teplota
PA, PVC, PA66, PA6, POM, NBR, SS, niklovaná mosaz, Al
Materiál
56
Hmotnost, g
3 x 0.12 mm x 2 m
Pøívodní kabel
2
Napájecí napìtí
9-36 V DC
Úbytek napìtí
max. 1.6 V
èervená
LED
ano
Ochrana proti nesprávnému zapojení
IP 67
Krytí
Výstupní proud, max.
200 mA
Pøípoj vakua
2 x M5
Jak objednávat
Sada pro pøipojení vakuového spínaèe
Pøi objednávce uvádìjte prosím název, typ a objednací èíslo.
Pøíklad: vakuový spínaè, nastavitelný,
indukèní NO PNP, 31 16 057
Objednací èíslo
01 00 488
Obsahuje
redukci M5 - G1/8", pøípoj M5 na hadièku 4/2
Materiál
niklovaná mosaz, SS, PAA6, NBR, PA6
Vhodné pro
všechny nastavitelné i pevnì nastavené vak. spínaèe
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
166
Vakuová logika
Vakuové spínaèe
Pøipojení
1. Pøípoje vakua
2. Nastavovací šroub
Rozmìrové výkresy
31 16 057 NO PNP
31 16 058 NC PNP
31 16 059 NO NPN
31 16 060 NC NPN
Poznámka
NO PNP = v klidu rozepnuto, pozitivní logika. Pøi vybavení spínaèe je pøipojen napájecí proud (+) a obvod je sepnut.
NC PNP = v klidu sepnuto, pozitivní logika. Pøi vybavení spínaèe je odpojen napájecí proud (+) a obvod je rozepnut.
NO NPN = v klidu rozepnuto, negativní logika. Pøi vybavení spínaèe je pøipojen zemní pól (-) a obvod je sepnut.
NC NPN = v klidu sepnuto, negativní logika. Pøi vybavení spínaèe je odpojen zemní pól (-) a obvod je rozepnut.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
167
Vakuové spínaèe
Vakuový spínaè
Nastavitelný
Nastavitelné vakuové spínaèe spínají pøi úrovni vakua, kterou lze
ruènì nastavit otoèným knoflíkem nebo šroubem pomocí
šroubováku.
Pevnì nastavené vakuové spínaèe spínají pøi úrovni vakua, která je
pevnì nastavena pøi výrobì a nelze ji zmìnit.
Elektromechanický
! Pøevádí informaci o nastavené úrovni vakua na elektrický signál.
! Vakuem ovládaná membrána spojená s elektromechanickým
pøepínaèem se spínacím a rozpínacím kontaktem.
! Mùe být zapojen jako v klidu sepnut nebo rozepnut.
Pevnì
nastavený
Funkce
Nastavitelný
Pevnì nastavený
NO/NC
BN=hnìdá, BK=èerná, BU=modrá
Technická data
Typ
Elektromechanický
Nastavitelný
Objednací èíslo
Výstupní funkce
Rozsah (-kPa)
Hystereze, kPa
Pracovní teplota
Materiál
Hmotnost, g
Pøívodní kabel
Napájecí napìtí
Krytí
Výstupní proud, max.
Pøípoj vakua
knoflíkem
31 16 068
Pevnì nastavený
šroubem
31 16 061
31 16 095
31 16 096
NO/NC
15–95
25&5
10
-20°C–80°C
PBTP, PVC, PA66, PA6, POM, NBR, SS, niklovaná mosaz, Al
60
55
3 x 0.75 mm x 0.5 m
max. 250 V AC
IP 67
5A
2 x M5
65&10
2
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím název, typ a objednací èíslo.
Pøíklad: vakuový spínaè, nastavitelný knoflíkem,
elektromechanický, 31 16 068
Sada pro pøipojení vakuového spínaèe
Objednací èíslo
01 00 488
Obsahuje
redukci M5 - G1/8", pøípoj M5 na hadièku 4/2
Materiál
niklovaná mosaz, SS, PAA6, NBR, PA6
Vhodné pro
všechny nastavitelné i pevnì nastavené vak. spínaèe
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
168
Vakuová logika
Vakuové spínaèe
Nastavitelný
Pøipojení
Pevnì nastavený
1. Pøípoje vakua
2. Nastavovací knoflík nebo šroub
Rozmìrové výkresy
Nastavitelný knoflíkem
Pevnì nastavený
31 16 068
31 16 095, -25 kPa
Nastavitelný šroubem
31 16 061
31 16 096, -65 kPa
Poznámka:
NO = v klidu rozepnuto.
NC = v klidu sepnuto.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
169
Vakuové spínaèe
Nastavitelný
Vakuový spínaè
Nastavitelné vakuové spínaèe spínají pøi úrovni vakua, kterou lze
ruènì nastavit otoèným knoflíkem nebo šroubem pomocí
šroubováku.
Pevnì nastavené vakuové spínaèe spínají pøi úrovni vakua, která je
pevnì nastavena pøi výrobì a nelze ji zmìnit.
Pneumatický
! Pøevádí informaci o nastavené úrovni vakua na pneumatický signál.
Pevnì
nastavený
! Vakuem ovládaná membrána spojená s pneumatickým
mikro-ventilem.
! Vyrábìny jsou ve dvou provedeních: v klidu uzavøeno nebo
otevøeno.
Funkce
Nastavitelný
Pevnì nastavený
NO
NC
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Výstupní funkce
Rozsah tlaku, MPa
Rozsah (-kPa)
Hystereze, kPa
Pracovní teplota
Materiál
Hmotnost, g
Pøípoj vakua
Pneumatický
Nastavitelný
Pevnì nastavený
knoflíkem
šroubem
knoflíkem
šroubem
31 16 069 31 16 062 31 16 070 31 16 063 31 16 083 31 16 084 31 16 085 31 16 087 31 16 088
NO
NC
NO
NC
0.15–0.8
10–95
15–95
10±2
25±4
65±8
30±5
70±10
3
12
3
12
-10°C–60°C
PA66, PA6, POM, NBR, SS, niklovaná mosaz, Al, CuZn
35
2 x M5
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím název, typ a objednací èíslo.
Pøíklad: vakuový spínaè, nastavitelný knoflíkem,
pneumatický NO, 31 16 069
Sada pro pøipojení vakuového spínaèe
Objednací èíslo
01 00 488
Obsahuje
redukci M5 - G1/8", pøípoj M5 na hadièku 4/2
Materiál
niklovaná mosaz, SS, PAA6, NBR, PA6
Vhodné pro
všechny nastavitelné i pevnì nastavené vak. spínaèe
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
170
Vakuová logika
Vakuové spínaèe
Pøipojení
1.
2.
3.
4.
Nastavitelný
Pevnì nastavený
Pøípoje vakua
Nastavovací knoflík nebo šroub
Vstup stlaèeného vzduchu
Výstup stlaèeného vzduchu
Rozmìrové výkresy
Nastavitelný
31 16 062 NO, šroubem
31 16 063 NC, šroubem
Pevnì nastavený
31 16 083 NO, -10 kPa
31 16 084 NO, -25 kPa
31 16 069 NO, knoflíkem
31 16 070 NC, knoflíkem
31 16 085 NO, -65 kPa
31 16 087 NC, -30 kPa
31 16 088 NC, -70 kPa
Poznámka:
NO = v klidu otevøeno.
NC = v klidu uzavøeno.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
171
Vakuové øídící jednotky a VacuProcessor – pøehled typù
Typ
VCU-J1
VCU-J2
Analogová jednotka
Pouití
VCU-J1 je digitální vakuová øídící
jednotka se zobrazením úrovnì
vakua. Má dva výstupy (NPN NO)
a pìt rùzných ovládacích programù.
VCU-J1 je vhodná zejména pro
pouití v automatizovaných
vakuových systémech spoleènì
s programovatelným ovládáním.
VCU-J2 je digitální vakuová øídící
jednotka se zobrazením úrovnì
vakua. Má dva výstupy (PNP NO) s
nastavitelnou hysterezí, jeden
analogový výstup a osm rùzných
ovládacích programù. VCU-J2 je
vhodná zejména pro pouití v
automatizovaných vakuových
systémech spoleènì s
programovatelným ovládáním.
Analogová vakuová øídící jednotka
nezobrazuje mìøenou úroveò vakua.
Má jeden výstup (PNP NO) s
nastavitelnou hysterezí a jeden
analogový výstup (1-5 V). Analogová
jednotka je vhodná zejména pro
pouití v automatizovaných
vakuových systémech spoleènì s
programovatelným ovládáním.
Technická
data
Rozsah: 0 ÷ 99 (-kPa)
Jednotky tlaku: -kPa, -mmHg, -psi,
-bar
Napájecí napìtí: 12 - 24 V DC
Výstupy: 2 x NPN otevøený kolektor
max. 100 mA
Rozsah: -99.9 ÷ 99.9 kPa
Jednotky tlaku: -kPa, -gf/cm , -mmHg,
-mbar, -psi
Napájecí napìtí: 10.8 -30 V DC,
Výstupy: 2 x PNP otevøený kolektor
max. 100 mA a analogový 1-5 V DC
Rozsah: 0 ÷ 100 (-kPa)
Napájecí napìtí: 12 - 24 V DC
Výstupy: 1 x PNP otevøený kolektor
max. 100 mA a analogový 1-5 V DC
Materiál
PC, Zn
PC, POM, PBT, Al
PC, POM
Rozmìry
31 x 40 x 33
30 x 35.5 x 30
45 x 15 x 25
R 1/8”
NPSF 1/8”
M5
2
D x Š x V mm
Pøipoje
Strana
174
176
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
172
Vakuová logika
178
Vakuové øídící jednotky a VacuProcessor – pøehled typù
VacuProcessor MCE4A
VacuProcessor umoòuje ovládat vakuum
oddìlenì ve ètyøech kanálech. Kadý kanál
má vakuový ventil (vypnuto/zapnuto) a
nastavitelný vakuový spínaè, který dává
elektrický signál pøi dosaení nastavitelné
úrovnì vakua.
Max. nasávané mnoství vzduchu
MCE4A-001: 4 x 0.1 Nl/s
MCE4A-008: 4 x 0.8 Nl/s
Rozsah: 10 ÷ 95 (-kPa)
Hystereze: 2 kPa
Výstupní proud max: 200mA / vak. spínaè
Al, SS, NBR, PA6, PBT, nikl, POM, mosaz,
CR. PA66 (MCE4A-001)
94 x 68.8 x 170.2
NPSF 1/8”, 4 x 4/2 M5 (MCE4A-001),
4xNPSF 1/8” (MCE4A-008),
25 -pólový konektor
180
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
173
Vakuové øídící jednotky
Vakuová øídící jednotka
Typ VCU-J1
!
!
!
!
!
Programovatelný èíslicový vakuový snímaè.
8mm LED zobrazovaè.
Ètyøi volitelné jednotky: -kPa, -mmHg, -psi, -bar.
Dva výstupy NO NPN.
Pìt rùzných ovládacích reimù.
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Médium
Porovnávací tlak
Rozsah, jednotky tlaku
Max. vstupní tlak
Zobrazení
Pracovní teplota
Materiál
Hmotnost
Napájecí napìtí
Spotøeba
Spínací výstup
Poèet spínacích výstupù
Spínací výstup
Nastavení spínacího tlaku
Indikace sepnutí
Teplotní chyba
Max. výstupní proud
Spínací èas
Opakovatelná pøesnost
Odolnost proti nárazu
Pøípoj vakua
VCU-J1
01 00 487
vzduch, neagresivní plyn
mìøení je vztaeno k atmosférickému tlaku
0 a -99 kPa, 0 a -760 mmHg, 0 a -14.5 psi, 0 a -1.00 bar
0.49 MPa
3-místný èervený LED zobrazovaè, 8 mm
0°C–50°C
PC, Zn
105 g (vèetnì 2 m pøívodního kabelu)
12–24 V DC
max. 45 mA
2
NPN otevøený kolektor
tlaèítky
výstup 1 (OUT1) - èervená LED, výstup 2 (OUT2) - zelená LED
(svítí pøi sepnutém výstupu)
&3% z celkového rozsahu (0–50°C)
100 mA
5 ms
±1% max. z celkového rozsahu
max. 10 G (3x)
R 1/8"
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: VCU-J1, 01 00 487.
Funkce
Reim F1 - automatický
Reim F2 - automatický
Øídící jednotka VCU-J1 mùe v
tomto
reimu
kontrolovat
napøíklad opotøebení pøísavek.
V pøípadì opakované odchylky
prùbìhu úrovnì vakua od
normálního
stavu
umoní
sepnutí alarmu. Prùmìrná
úroveò vakua SH je automaticky
nastavena na SH = A+C
. Pokud
2
7 z 8 pøedchozích mìøení leí
mezi hodnotami C a SH, je
výstup 2 rozepnut na dobu 1
sekundy.
Kromì
kontroly
pøisátí
manipulovaných
pøedmìtù
øídící jednotka VCU-J1 v tomto
reimu zjišuje stav opotøebení
pøísavek a správnou funkci
vakuové pumpy. Pøi zjištìní
odchylky od normálního stavu
dá signál pro spuštìní alarmu.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
174
Vakuová logika
Vakuové øídící jednotky
Reim F3 - hysterezní
Reim F4 - dva nezávislé výstupy
Reim F1 - okenní
Pro snadné zjištìní únikù vakua.
h: šíøka hystereze pro výstup 1 (OUT 1)
Dva navzájem nezávislé výstupy.
Nejèastìji pouívaný reim.
Stabilní úrovnì SH a SL jsou automaticky
nastaveny na:
SH ' H # (H4- L)
SL ' L ( (H4- L)
Rozmìrové výkresy
01 00 487 Vakuová øídící jednotka VCU-J1
Pøipevòovací úhelníky pro VCU-J1 (souèást dodávky)
Elektrické zapojení
hnìdá
èerná
bílá
modrá
12 a 24 V DC
zátì
100 mA max.
zátì
100 mA max.
0V
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
175
Vakuové øídící jednotky
Vakuová øídící jednotka
Typ VCU-J2
!
!
!
!
!
!
Technická data
Programovatelný èíslicový vakuový snímaè.
8mm LED zobrazovaè.
2
Pìt volitelných jednotek: -kPa, -gf/cm -mmHg, -mbar, -psi.
Dva výstupy NO PNP.
Jeden analogový výstup 1–5V.
Osm rùzných ovládacích reimù.
VCU-J2
01 02 056
vzduch, neagresivní plyn
mìøení je vztaeno k atmosférickému tlaku
-99.9 a 99.9 kPa, -999 a 999 gf/cm2, -760 a 760 mmHg,
-16 a 16 psi, -999 a 999 mbar
0.20 MPa
3-místný èervený LED zobrazovaè, 8 mm
-10°C–50°C
PC, POM, PBT, Al
80g (vèetnì 2 m pøívodního kabelu)
10.8–30 V DC
max. 70 mA
Typ
Objednací èíslo
Médium
Porovnávací tlak
Rozsah, jednotky tlaku
Max. vstupní tlak
Zobrazení
Pracovní teplota
Materiál
Hmotnost
Napájecí napìtí
Spotøeba
Spínací výstup
Poèet spínacích výstupù
Spínací výstup
Nastavení spínacího tlaku
2
PNP otevøený kolektor
tlaèítky
výstup 1 (OUT1) - zelená LED, výstup 2 (OUT2) - èervená LED
(svítí pøi sepnutém výstupu)
&3% z celkového rozsahu ( 0–50°C)
0-30 kPa (nastavitelná)
100 mA
max. 5 ms
Indikace sepnutí
Teplotní chyba
Spínací hystereze
Max. výstupní proud
Spínací èas
Analogový výstup
Výstupní napìtí
Napìtí pøi nulovém tlaku
Rozsah napìtí
Krytí
Odolnost proti nárazu
Pøípoj vakua
1–5 V
1&0.1 V
4&0.1 V
IP 65
max. 10 G (3x)
NPSF 1/8"
Funkce
Popis prùbìhù H, L, A a B
Zvolená hodnota
Výstup
výstup 1
okenní
komparátor
L
A
B
výstup 2
okenní
komparátor
L
A
B
Reim
oddìlený
oddìlený
Prùbìh
1
4
3
4
5
6
7
8
H


H

Oddìlený reim
Reim okenního komparátoru
Prùbìh H
Prùbìh A
Prùbìh L
Prùbìh B













minimum minimum nastavení 1
nastavení 1
nastavení 1
nastavení 2
maximum maximum nastavení 2
nastavení 2
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
176
Vakuová logika
Vakuové øídící jednotky
Analogový výstup
Zvolená
hodnota
1
2
3
-99,9 kPa
-tlak
Funkce výstupu
Reim R (celkový rozsah tlaku)
Reim G (rozsah kladného tlaku)
Reim V (rozsah záporného tlaku)
atm.
0
99,9 kPa
+tlak
1V
5V
5V
1V
1V
5V
Rozmìrové výkresy
Pøipevòovací úhelníky
pro VCU-J2
01 02 056 Vakuová øídící jednotka VCU-J2
(souèást dodávky)
Elektrické
zapojení
hnìdá
èerná
bílá
šedá
modrá
10.8 a 30 V DC
zátì 100 mA max.
zátì 100 mA max.
analogový výstup
0V
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
177
Vakuové øídící jednotky
Vakuová øídící jednotka
Analogová
! Elektronický vakuový snímaè.
! Analogový výstup (1–5V).
! Nastavitelný spínací výstup (NO PNP).
! Nastavitelná spínací hystereze.
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Médium
Porovnávací tlak
Rozsah
Max. vstupní tlak
Zobrazení
Pracovní teplota
Materiál
Hmotnost
Napájecí napìtí
Spotøeba
Spínací výstup
Poèet spínacích výstupù
Spínací výstup
Nastavení spínacího tlaku
Indikace sepnutí
Teplotní chyba
Hystereze
Max. výstupní proud
Spínací èas
Analogový výstup
Výstupní napìtí
Napìtí pøi nulovém tlaku
Rozsah napìtí
Krytí
Pøípoj vakua
Analogová øídící jednotka
01 00 967
vzduch, neagresivní plyn
mìøení je vztaeno k atmosférickému tlaku
0 a -100 kPa
0.30 MPa
—
-20°C–70°C
PC, POM
50g
12–24 V DC
max. 30 mA
1
PNP otevøený kolektor
3-otáèkový potenciometr
èervená LED (svítí pøi sepnutém výstupu)
&3% z celkového rozsahu pøi 50°C
1–15% z nastavené hodnoty, nastavitelná 1-otáèkovým potenc.
100 mA
pøiblinì 1 ms
1–5 V
1&0.1 V
4&0.1 V
IP 40
M5
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: analogová øídící jednotka, 01 00 967.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
178
Vakuová logika
Vakuové øídící jednotky
Rozmìrové výkresy
01 00 967 Analogová øídící jednotka
Funkce
Elektrické zapojení
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
179
VacuProcessor MCE4A-001 a MCE4A-008
VacuProcessor
Typ MCE4A-001 a MCE4A-008
Elektrický systém pro ovládání vakua.
! Ve spojení s externím programovatelným ovládáním lze spínat
prùtok vakua ve ètyøech samostatných kanálech.
! Odstraòuje nebo minimalizuje únik vakua, který je nejèastìji
zpùsoben neobsazením nebo opotøebením nìkterých pøísavek.
! Automaticky rozpozná únik vakua z vakuového kanálu a umoní
jeho uzavøení. Vakuová pumpa proto nemusí být
pøedimenzována pro vyrovnání velkých únikù vakua.
! Vhodné pro manipulaci s porézními i neporézními materiály.
! Vysoké poèáteèní sání je vytvoøeno v kadé pøipojené pøísavce.
! Urèeno pro vakuové pumpy velikosti 5 - 20.
Technická data
Typ
MCE4A-001
MCE4A-008
Objednací èíslo
01 00 513
01 00 514
Èinnost
jednotka pro ovládání vakua ve ètyøech samostatných kanálech
max. velikost èástic 40 )m
Èistota nasávaného vzduchu
Rozsah, (-kPa)
10–95
Napájecí napìtí
24 V DC
Max. nasávané mnoství vzduchu
4 x 0.1 Nl/s
Svìtlost
4 x 0.8 mm
4 x 2.3 mm
4 x DP08 2406 SE
4 x DP23 2425 SE
Typ vakuových ventilù
Pøíkon cívek ventilù
4 x 0.83 Nl/s
4 x 0.6 W
4 x 2.5 W
Indikace sepnutí ventilù
4 x èervená LED
Manuální ovládání ventilù
4 x tlaèítko
Typ vakuových spínaèù
4 x induktivní univerzální NO/NC/PNP/NPN
Výstupní proud, max.
4 x 200mA
Nastavení vak. spínaèù
4 x šroub
Hystereze, (kPa)
Pracovní teplota
2
-18°C–65°C
-18°C–50°C
PAA6
Materiál
PA66, Al, SS, NBR, PA6, PBT, nikl, POM, mosaz, CR
Hmotnost
0.9 kg
Velikost doporuèené vakuové pumpy PIAB
Pøipojení elektrické
5
10–20
25-pólový konektor (zásuvka)
Pøipojení vakuové pumpy
Pøipojení vakuových kanálù
vnitøní NPSF 1/8"
4 x pøípoj na hadièku 4/2, M5
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: VacuProcessor MCE4A-001, 01 00 513.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
180
Vakuová logika
4 x vnitøní NPSF 1/8"
VacuProcessor MCE4A-001 a MCE4A-008
Pøipojení a funkce
Pøipojení
1. Pøipoj vakuové pumpy.
2. Ètyøi samostatné vakuové kanály (pøívody k pøísavkám).
3. 25-pólový konektor pro pøipojení napájecího napìtí a øídícího systému (PC, PLC nebo podobný), elektrické
zapojení na stranì 183.
4. Nastavitelné vakuové spínaèe, které dávají signál o tìsnosti jednotlivých vakuových kanálù.
Funkce ”samotìsnícího” systému
! Obvod zapojit dle výše uvedeného popisu.
! Èasovaè externí øídící jednotky otevøe všechny vakuové ventily na dobu potøebnou pro vytvoøení vakua
v systému.
! Vakuové spínaèe dají øídící jednotce signál o úrovni vakua v jednotlivých kanálech.
! Vakuový ventil se uzavøe, jestlie k nìmu pøíslušný vakuový spínaè nedá signál o dostateèné úrovni vakua.
! Tím je netìsný vakuový kanál uzavøen (napøíklad pøi neobsazené nebo opotøebované pøísavce).
! Poznámka: vakuové ventily mohou být ovládány také samostatnì (dle potøeby otevøeny nebo uzavøeny).
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
181
VacuProcessor MCE4A-001 a MCE4A-008
Rozmìrové výkresy
MCE4A-001
1. Pøípoje vakuových kanálù
2. Pøipojení vakuové pumpy,
vnitøní NPSF 1/8"
3. Elektrický pøípoj, 25-pólový konektor
4. Nastavitelné vakuové spínaèe
5. Pomocné manuální ovládání ventilù
6. LED indikace otevøení ventilù
MCE4A-008
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
182
Vakuová logika
VacuProcessor MCE4A-001 a MCE4A-008
Elektrické zapojení
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
183
Systémy pro regulaci vakua a úsporu stl. vzduchu – pøehled typù
Typ
Vacustat 1
Vacustat 2
ES 25/1
Pouití
Vacustat 1 s malou hysterezí
Vacustat je vakuem ovládaný ventil,
který automaticky minimalizuje
spotøebu energie u vakuových pump
napájených stlaèeným vzduchem. Je
plnì pneumatický (bez pøívodu
elektrické energie). Vacustat s
malou hysterezí je vhodný napøíklad
pro laboratorní aplikace.
Vacustat 2 s velkou hysterezí
Vacustat je vakuem ovládaný ventil,
který automaticky minimalizuje
spotøebu energie u vakuových pump
napájených stlaèeným vzduchem. Je
plnì pneumatický (bez pøívodu
elektrické energie). Vacustat s
velkou hysterezí je vhodný napøíklad
pro pouití v manipulaèní technice.
ES-25/1 (Energy Saving device)
ES-25/1 obsahuje vakuem ovládaný
ventil, který automaticky
minimalizuje spotøebu energie u
vakuových pump napájených
stlaèeným vzduchem. Je plnì
pneumatický (bez pøívodu elektrické
energie). ES-25/1 je vestavìn do
skøíòky a je vybaven manometrem
a vakuometrem.
Technická
data
Rozsah: 15 ÷ 99 (-kPa)
Hystereze: 2 kPa
Jmenovitý prùtok vzduchu: 8.6 Nl/s
(vhodné pro vakuové pumpy PIAB se
zpìtným ventilem do velikosti
modelové øady Classic)
ivotnost > 10 000 000 cyklù
Rozsah: 15 ÷ 99 (-kPa)
Hystereze: 8 kPa
Jmenovitý prùtok vzduchu: 8.6 Nl/s
(vhodné pro vakuové pumpy PIAB se
zpìtným ventilem do velikosti
modelové øady Classic)
ivotnost > 10 000 000 cyklù
Rozsah: 15 ÷ 99 (-kPa)
Hystereze: 15 kPa
Jmenovitý prùtok vzduchu: 25 Nl/s
(vhodné pro vakuové pumpy PIAB se
zpìtným ventilem do velikosti
modelové øady MidiFlex)
Materiál
PA66, PA6, POM, PUR, NBR, SS, Al,
niklovaná mosaz
PA66, PA6, POM, PUR, NBR, SS, Al,
niklovaná mosaz
Al, SS, PA66, NBR, niklovaná mosaz,
ABS, PMMA, CuZn, PAA6
Rozmìry
45 x 16 x max. 92
45 x 16 x max. 92
169 x 90 x max. 128
2 x NPSF 1/8” a 2 x M5
2 x NPSF 1/8” a 2 x M5
2 x G1/2”
2 x pøípoj na hadièku 4/2 M5
D x Š x V mm
Pøípoje
Strana
186
186
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
184
Vakuová logika
188
Systémy pro regulaci vakua a úsporu stl. vzduchu – pøehled typù
Vacustat a ES — vakuem ovládané ventily
Velkou výhodou vakuových pump napájených stlaèeným vzduchem je jejich snadné øízení. To je moné napøíklad pomocí
vakuem ovládaného pneumatického ventilu, který souèastnì umoòuje minimalizovat spotøebu energie vakuové pumpy. Tento
ventil pøi dosaení poadované úrovnì vakua odpojí pøívod stlaèeného vzduchu do vakuové pumpy. Ta musí být vybavena
vestavìným zpìtným ventilem, který zabrání úniku vakua ze systému. Vakuem ovládaný ventil je znovu otevøen pøi poklesu
úrovnì vakua pod pøípustnou úroveò. Zaøízení pro úsporu stlaèeného vzduchu a regulaci úrovnì vakua je dodáváno buï
vestavìné do skøíòky jako ES (Energy Saving device), nebo jako samostatný prvek nazývaný Vacustat. Funkce ES a Vacustatu
ve vakuovém obvodu je svým zpùsobem podobná funkci termostatu v topném systému.
Porovnávací tabulka Vacustatu a ES
Vakuem ovládaný
ventil
Jmenovitý pracovní
prùtok
Pro ovládání
vakuových pump
PIAB model
Nastavení
poadované úrovnì
vakua
Vestavìno do
skøíòky
Vestavìný
manometr
a vakuometr
Vacustat 1 nebo 2
8.6 Nl/s
Chip a Classic
ano, knoflíkem
ne
ne
ES-25/1
25 Nl/s
Chip a Midiflex
a Round
ano, knoflíkem
ano
ano
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
185
Systémy pro regulaci vakua a úsporu stlaèeného vzduchu
Vakuem ovládaný ventil - Vacustat
Vacustat je vakuem ovládaný, v klidu otevøený 2/2 pneumatický
ventil s nastavitelnou spínací úrovní vakua.
Vacustat 1 s malou hysterezí
Vacustat 2 s velkou hysterezí
! Funkce: minimalizuje spotøebu stlaèeného vzduchu ovládáním
jeho prùtoku na vstupu do vakuové pumpy.
! Vakuová pumpa musí být vybavena zpìtným ventilem.
! Vacustat je doporuèen pro vakuové pumpy pouívané v tìsných
systémech.
! Je dodáván ve dvou provedeních: Vacustat 1 s malou hysterezí
a Vacustat 2 s velkou hysterezí.
Funkce
Vakuem øízený ventil uzavøe pøívod stlaèeného
vzduchu k pumpì pøi dosaení nastavené
vypínací úrovnì vakua (1). Tuto úroveò lze
nastavit knoflíkem. Netìsnostmi ve vakuovém
obvodu poklesne za urèitý èas úroveò vakua na
spínací úroveò (2). Ventil je znovu otevøen a do
opìtovného dosaení nastavené vypínací
úrovnì (3), atd.
Schéma
A
E
Vakuum
Nastavená
vypínací úroveò
D
3
1
2
Spínací úroveò
Hystereze
C
Èas
B
A=
B=
C=
D=
E=
Vakuová pumpa se zpìtným ventilem
Vakuový spínaè
—Vacustat
Ovládací ventil
Pøísavka
Vakuový filtr
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Médium
Provedení
Rozsah tlaku, MPa
Zpùsob ovládání
Svìtlost, mm
Jmenovitý prùtok, Nl/s
kv
ivotnost, cyklù
Rozsah, (-kPa)
Hystereze, kPa
Pracovní teplota
Materiál
Hmotnost, g
Urèeno pro vak. pumpy PIAB
Pøipojení
Vacustat 1 s malou hysterezí
Vacustat 2 s velkou hysterezí
01 01 074
01 01 075
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
2/2 v klidu otevøený membránový ventil ovládaný vakuem
0.4-0.7
pneumatické
3.7
8.6
7.8
>10 000 000
nastavitelný 15–99
2
8
0°C–60°C
PA66, PA6, POM, PUR, NBR, SS, Al, niklovaná mosaz
65
velikost 5–120
2 x NPSF 1/8“ a 2 x M5
Pøíslušenství
Typ
Objednací èíslo
Sada pro pøipojení Vacustatu
01 00 750
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: Vacustat 1 s malou hysterezí, 01 01 074.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
186
Vakuová logika
Systémy pro regulaci vakua a úsporu stlaèeného vzduchu
Rozmìrové výkresy
01 01 074 Vacustat 1 s malou hysterezí
01 01 075 Vacustat 2 s velkou hysterezí
01 00 750 Sada pro pøipojení Vacustatu
Pøímá montá na vakuovou pumpu
1. Pøímé šroubení, vnìjší G1/8" D=4
2. Pøímé šroubení, vnìjší G1/8" D=8
3. Adaptér, vnìjší G1/8" D=8
4. Redukce NPT1/4"– G1/8"
5. Redukce G1/2"– G1/8"
6. Tìsnìní G1/2"
7. Hadièka 8/5.5 1m
Samostatná montá
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
187
Systémy pro regulaci vakua a úsporu stlaèeného vzduchu
ES (Energy Saving Device)
Pneumatická jednotka ES-25/1 minimalizuje spotøebu energie
vakuových pump napájených stlaèeným vzduchem.
Typ ES-25/1
! Pneumatický øídící systém pro vakuové pumpy napájené
!
!
!
!
!
stlaèeným vzduchem.
Jmenovitý prùtok 25 Nl/s.
Funkce ES je podobná funkci termostatu v topném systému.
Urèeno pro tìsné nebo mírnì netìsné vakuové obvody, ve kterých
je moné udret poadovanou úroveò vakua.
ES pracuje pouze s vakuovými pumpami opatøenými zpìtným
ventilem.
Dodáváno s pøipevòovacími úhelníky.
Technická data
Typ
ES-25/1
Objednací èíslo
01 00 471
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Provedení
jednotka pro minimalizaci spotøeby energie
Zpùsob ovládání
pneumatické
Rozsah tlaku, MPa
0.4–0.7
Svìtlost, mm
6.3
Jmenovitý prùtok, Nl/s
25
22.7
Kv
ivotnost, cyklù
>1 000 000
Rozsah (-kPa)
nastavitelný 15–99
Hystereze, kPa
15
Zobrazení úrovnì vakua
vakuometr
Zobrazení úrovnì vstupního tlaku
manometr
Pracovní teplota
-10°C–60°C
Materiál
Al, SS, PA66, NBR, niklovaná mosaz, ABS, PMMA, CuZn, PAA6
Hmotnost, g
1000
Urèeno pro vakuové pumpy PIAB
do velikosti 320
Pøipojení
2 x G 1/2” a 2 x pøípoj na hadièku 4/2 M5
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: ES-25/1, 01 00 471.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
188
Vakuová logika
Systémy pro regulaci vakua a úsporu stlaèeného vzduchu
Vakuum
Funkce
Vakuem øízený ventil uzavøe pøívod
stlaèeného vzduchu k pumpì pøi
dosaení nastavené vypínací úrovnì
vakua (1). Tuto úroveò lze nastavit
knoflíkem. Netìsnostmi ve vakuovém
obvodu poklesne za urèitý èas úroveò
vakua na spínací úroveò (2). Ventil je
znovu otevøen a do opìtovného
dosaení nastavené vypínací úrovnì (3),
atd.
Nastavená
vypínací úroveò
3
1
2
Hystereze
Spínací úroveò
Èas
Rozmìrové výkresy
01 00 471 ES-25/1
Pøipevòovací úhelníky
pro ES-25/1
(souèást dodávky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pøípoj stlaèeného vzduchu, vnitøní závit G 1/2”
Pøípoj vakua, pøípoj na hadièku 4/2 M5
Pøípoj vakuové pumpy, vnitøní závit G 1/2”
Pøípoj pro manometr, pøípoj na hadièku 4/2 M5
Vakuometr
Manometr
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
189
Elektromagneticky ovládané ventily – pøehled typù
Typ
Elektromagneticky ovládané 2/2 ventily
DIP 16
DIP 55
DIP 150
Schématická
znaèka
Pouití
DIP16 je elektromagneticky
ovládaný, v klidu uzavøený 2/2
ventil. Je vhodný pro ovládání
pøívodu stlaèeného vzduchu
vakuových pump PIAB Chip
a MiniSystem do velikosti 10.
Pouívá se také ve stavebnicových
vakuových jednotkách MVU
a v blokovém propojovacím
systému. Elektrický pøípoj mùe být
v provedení pro nástrèný nebo
DIN(c) konektor.
DIP55 je elektromagneticky
ovládaný 2/2 ventil. K dispozici je
ve dvou provedeních - v klidu
uzavøeno nebo otevøeno. Je vhodný
pro ovládání pøívodu stlaèeného
vzduchu vakuových pump PIAB do
velikosti Classic. Elektrický pøípoj
mùe být v provedení pro nástrèný
nebo DIN(c) konektor.
DIP150 je elektromagneticky
ovládaný, v klidu uzavøený 2/2
ventil. Je vhodný pro ovládání
pøívodu stlaèeného vzduchu
vakuových pump PIAB do velikosti
modelu MidiFlex. Elektrický pøípoj
mùe být v provedení pro nástrèný
nebo DIN(c) konektor.
Technická data
Jmenovitý prùtok: 0.66 Nl/s.
Cívka: 24 VDC.
Jmenovitý prùtok: 8.6 Nl/s.
Cívka: 24 VDC.
Jmenovitý prùtok: 25 Nl/s.
Cívka: 24 VDC.
Materiál
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR, PA66,
PUR
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR, PPS
Rozmìry
D x Š x V mm
44.5 x 15.9 x max. 48.3
(rozmìry vèetnì konektoru)
46.5 x 16.4 x max. 73
(rozmìry vèetnì konektoru)
62.5 x 44 x max. 88.3
(rozmìry vèetnì konektoru)
Pøípoje
2 x M5
2 x NPSF 1/8"
2 x G3/8"
Strana
194
192
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
190
Vakuová logika
196
Elektromagneticky ovládané ventily – pøehled typù
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
DI
DG
DI je elektromagneticky ovládaný,
v klidu uzavøený nebo otevøený
3/2 ventil. Je urèen pro montá
na pøipojovací desku a je vhodný
pro ovládání stlaèeného vzduchu
i vakua. Elektrický pøípoj mùe být
v provedení pro nástrèný nebo
DIN(c) konektor.
DG je elektromagneticky
ovládaný, v klidu uzavøený nebo
otevøený 3/2 ventil pro stlaèený
vzduch a vakuum. Na pøípoji 2 je
opatøen vnìjším závitem 1/8“
a je tak vhodný pro pøímou
montá k vakuovým pumpám
PIAB model Chip a MiniSystem
jako ovládací nebo zavzdušòovací
ventil. Elektrický pøípoj mùe být
v provedení pro nástrèný nebo
DIN(c) konektor.
DP je elektromagneticky
ovládaný, v klidu uzavøený nebo
otevøený 3/2 ventil. K dispozici
jsou tøi rùzná provedení
s rozdílným prùtokem, z nich
jedno je urèeno pro vakuum.
Elektrický pøípoj mùe být v
provedení pro nástrèný nebo
DIN(c) konektor.
Jmenovitý prùtok: 0.33 Nl/s
Cívka: 24 VDC.
Jmenovitý prùtok: 0.66 Nl/s
Cívka: 24 VDC.
Jmenovitý prùtok: 0.66 Nl/s.
Jmenovitý prùtok: 0.33, 0.66
Cívka: 24 VDC.
a 0.83*Nl/s.
Cívka: 24 VDC.
* prùtok vakua
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
44.5 x 15.9 x max. 48.3
(rozmìry vèetnì konektoru)
60 x 15.9 x max. 48.3
(rozmìry vèetnì konektoru)
44.5 x 15.9 x max. 48.3
(rozmìry vèetnì konektoru)
44.5 x 15.9 x max. 48.3
(rozmìry vèetnì konektoru)
2 x prùmìr 1.8 a M5
2 x M5 a BSPT 1/8”
3 x M5
3 x M5
198
DP
200
202
DS
DS je elektromagneticky
ovládaný, v klidu uzavøený nebo
otevøený 3/2 ventil. Pøípoje 1 a 2
jsou umístìny v jedné ose a je
proto vhodný i pro montá
do omezeného prostoru. Urèen je
pro ovládání stlaèeného vzduchu
i vakua. Elektrický pøípoj mùe být
v provedení pro nástrèný nebo
DIN(c) konektor.
204
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
191
Elektromagneticky ovládané 2/2 ventily
Elektromagneticky ovládané
2/2 ventily
Elektromagneticky ovládané ventily pro stlaèený vzduch.
Typ DIP16
! Ventil VYPNUTO/ZAPNUTO.
! Pøípoje M5.
! Cívka 2,5 W.
! Elektrický pøípoj: nástrèný nebo DIN (c) konektor.
! Vhodné pro PIAB vakuové pumpy Chip a MiniSystem
do velikosti 10.
! Jsou také vhodné pro spojení s vakuovou pumpou MiniSystem
pomocí blokového propojovacího systému (viz str. 222–227).
! Indikace sepnutí LED.
Technická data
Typ
Objednací èíslo
DIP16 2425 PEN
DIP16 2425 PDN
01 00 895
01 00 897
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Provedení
elektromagneticky ovládaný sedlový 2/2 ventil, v klidu uzavøený
Svìtlost, mm
1.6
Jmenovitý prùtok, Nl/s
0.66
Kv
0.6
Rozsah tlaku, MPa
-0.1–0.7
Frekvence spínání, Hz
>160
ivotnost, cyklù
100 000 000
Pracovní teplota
-18°C–50°C
Materiál
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Hmotnost, g
55
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
s konektorem DIN (c): IP65
Pøíkon cívky, W
2.5
Elektrický pøípoj
nástrèný konektor*
DIN (c)*
Ovládání vak. pump PIAB velikost
5–10
Povolená doba sepnutí
100%
* Konektory je tøeba objednat samostatnì, viz strana 206.
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: DIP16 2425 PEN, 01 00 895.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
192
Vakuová logika
Elektromagneticky ovládané 2/2 ventily
Rozmìrové výkresy
01 00 895, DIP16 2425 PEN
01 00 897, DIP16 2425 PDN
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
193
Elektromagneticky ovládané 2/2 ventily
Elektromagneticky ovládané
2/2 ventily
Elektromagneticky ovládané ventily pro stlaèený vzduch.
Typ DIP55
! Ventil VYPNUTO/ZAPNUTO.
! Pøípoje NPSF 1/8“.
! Cívka 0.6 W.
! Elektrický pøípoj: nástrèný nebo DIN (c) konektor.
! Vhodné pro PIAB vakuové pumpy do velikosti Classic.
DIP55NC
! Indikace sepnutí LED.
! Manuální ovládání.
DIP55NO
Technická data
Typ
DIP55NC 2406SE
Objednací èíslo
01 01 016
DIP55NC 2406SD
DIP55NO 2406SE
DIP55NO 2406SD
01 01 071
01 01 017
01 01 072
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Provedení
el. ovl. membránový 2/2 ventil, v klidu uzavøený
el. ovl. membránový 2/2 ventil, v klidu otevøený
Svìtlost, mm
3.7
Jmenovitý prùtok, Nl/s
8.6
Kv
7.8
Rozsah tlaku, MPa
0.4–0.7
ivotnost, cyklù
>10 000 000
Pracovní teplota
-0°C–60°C
Materiál
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR, PA66, PUR
Hmotnost, g
90
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
s konektorem DIN (c): IP65
Pøíkon cívky, W
0.6
Elektrický pøípoj
nástrèný konektor*
DIN (c)*
nástrèný konektor*
Ovládání vak. pump PIAB velikost
5–120
Povolená doba sepnutí
100%
* Konektor je souèástí dodávky.
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: DIP50 2406 SE, 01 00 147.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
194
Vakuová logika
DIN (c)*
Elektromagneticky ovládané 2/2 ventily
Rozmìrové výkresy
01 01 016, DIP55 NC 2406 SE
01 01 017, DIP55 NO 2406 SE
Objednací èíslo
Elektrický pøípoj
01 01 016, 01 01 017
01 01 071, 01 01 072
01 01 071, DIP55 NC 2406 SD
01 01 072, DIP55 NO 2406 SD
A
mm
B
mm
C
mm
nástrèný konektor
52
50.4
50
konektor DIN (c)
46.5
47
42.5
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
195
Elektromagneticky ovládané 2/2 ventily
Elektromagneticky ovládané
2/2 ventily
Elektromagneticky ovládané ventily pro stlaèený vzduch.
Typ DIP150
! Ventil VYPNUTO/ZAPNUTO.
! Pøípoje G 3/8“.
! Cívka 0.6 W.
! Elektrický pøípoj: nástrèný nebo DIN (c) konektor.
! Vhodné pro PIAB vakuové pumpy do velikosti MidiFlex.
! Indikace sepnutí LED.
! Manuální ovládání.
Technická data
Typ
Objednací èíslo
DIP150 2406 SE
DIP150 2406 SD
01 00 149
01 00 150
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Provedení
elektromagneticky ovládaný sedlový 2/2 ventil, v klidu uzavøený
Svìtlost, mm
6.3
Jmenovitý prùtok, Nl/s
25
Kv
22.7
Rozsah tlaku, MPa
0.4–0.7
ivotnost, cyklù
> 1 000 000
Pracovní teplota
-18°C–65°C
Materiál
Ni, Al, SS, CuZn, NBR, POM, PPS
Hmotnost, g
285
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
s konektorem DIN (c): IP65
Pøíkon cívky, W
0.6
Elektrický pøípoj
nástrèný konektor*
Ovládání vak. pump PIAB velikost
Povolená doba sepnutí
100%
* Konektory je tøeba objednat samostatnì, viz strana 206.
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: DIP150 2406 SE, 01 00 149.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
196
Vakuová logika
DIN (c)*
120–320
Elektromagneticky ovládané 2/2 ventily
Rozmìrové výkresy
01 00 149, DIP150 2406 SE
01 00 150, DIP150 2406 SD
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
197
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
Elektromagneticky ovládané
3/2 ventily
Elektromagneticky ovládané ventily pro vakuum a stlaèený vzduch.
Typ DI
! Pøípoje 1 a 2 - otvory prùmìr 1,8 mm, pøípoj 3 - závit M5.
! Pro montá na pøipojovací desku (viz str. 206). Tìsnìní a šrouby
jsou souèástí dodávky.
! Svìtlost 0.8 mm
! Vhodné pro vakuum a stlaèený vzduch.
! Cívka 0.6 W.
! Elektrický pøípoj: nástrèný nebo DIN (c) konektor.
! Indikace sepnutí LED.
! Manuální ovládání.
Technická data
Typ
DI08 2406 SE
DI08 2406 SD
Objednací èíslo
01 00 005
01 00 008
Médium
vakuum a stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Provedení
elektromagneticky ovládaný sedlový 3/2 ventil, v klidu uzavøený/otevøený
Svìtlost, mm
0.8
Jmenovitý prùtok, Nl/s
0.33
0.3
kv
Rozsah tlaku, MPa
-0.1–0.7
Frekvence spínání, Hz
>160
ivotnost, cyklù
> 100 000 000
Pracovní teplota
-18°C–65°C
Materiál
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Hmotnost, g
55
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
s konektorem DIN (c): IP65
Pøíkon cívky, W
0.6
Elektrický pøípoj
nástrèný konektor*
Ovládání vak. pump PIAB velikost
Povolená doba sepnutí
100 %
* Konektory je tøeba objednat samostatnì, viz strana 206.
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: DI08 2406 SE, 01 00 005.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
198
Vakuová logika
DIN (c)*
5
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
Rozmìrové výkresy
01 00 005, DI06 2406 SE
01 00 008, DI06 2406 SD
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
199
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
Elektromagneticky ovládané
3/2 ventily
Elektromagneticky ovládané ventily pro vakuum a stlaèený vzduch.
Typ DG
!
!
!
!
!
!
!
!
Pøípoje 1 a 3 - vnitøní závit M5, pøípoj 2 - vnìjší závit BSPT 1/8“.
Svìtlost 1.6 mm.
Vhodné pro vakuum a stlaèený vzduch.
Cívka 2.5 W.
Elektrický pøípoj: nástrèný nebo DIN (c) konektor.
Vhodné pro pøímou montá k vakuovým pumpám model
MiniSystem a model Chip s pøípojovou deskou B a C.
Indikace sepnutí LED.
Manuální ovládání.
Technická data
Typ
DG16 2425 SE
DG16 2425 SD
Objednací èíslo
01 00 040
01 00 041
Médium
vakuum a stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Provedení
elektromagneticky ovládaný sedlový 3/2 ventil, v klidu uzavøený/otevøený
Svìtlost, mm
1.6
Jmenovitý prùtok, Nl/s
0.66
0.6
kv
Rozsah tlaku, MPa
-0.1–0.7
Frekvence spínání, Hz
>160
ivotnost, cyklù
>100 000 000
Pracovní teplota
-18°C–50°C
Materiál
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Hmotnost, g
55
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
s konektorem DIN(c): IP65
Pøíkon cívky, W
2.5
Elektrický pøípoj
nástrèný konektor*
DIN (c)*
Ovládání vak. pump PIAB velikost
5–10
Povolená doba sepnutí
100 %
* Konektory je tøeba objednat samostatnì, viz strana 206.
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: DG16 2425 SE, 01 00 040.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
200
Vakuová logika
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
Rozmìrové výkresy
01 00 040, DG16 2425 SE
01 00 041, DG16 2425 SD
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
201
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
Elektromagneticky ovládané
3/2 ventily
Elektromagneticky ovládané ventily pro vakuum a stlaèený vzduch.
Typ DP
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
3x pøípoj vnitøní M5.
Svìtlost 0.8, 1.6 nebo 2.3 mm
DP ventil se svìtlostí 2.3 mm je urèen pouze pro vakuum.
Ventily se svìtlostí 0.8 a 1.6 mm jsou urèeny pro vakuum
a stlaèený vzduch.
Cívka 0.6 W pro ventily se svìtlostí 0,8 mm.
Cívka 2.5 W pro ventily se svìtlostí 1.6 a 2.3 mm.
Elektrický pøípoj: nástrèný nebo DIN (c) konektor.
Jsou vhodné pro spojení s vakuovou pumpou MiniSystem pomocí
blokového propojovacího systému (viz str. 222–227).
Indikace sepnutí LED.
Manuální ovládání.
Technická data
Typ
Objednací èíslo
DP08 2406 SE
DP08 2406 SD
DP16 2425 SE
DP16 2425 SD
DP23 2425 SE
DP23 2425 SD
01 00 011
01 00 014
01 00 012
01 00 015
01 00 013
01 00 016
vakuum a stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Provedení
vakuum
elektromagneticky ovládaný sedlový 3/2 ventil, v klidu uzavøený/otevøený
Svìtlost, mm
Jmenovitý prùtok, Nl/s
kv
0.8
1.6
2.3
0.33
0.66
0.83**
0.3
0.6
—
Rozsah tlaku, MPa
-0.1–0.7
-0.1–0.1
Frekvence spínání, Hz
>160
ivotnost, cyklù
100 000 000
Pracovní teplota
cívka 0.6 W: -18°C–65°C, cívka 2.5 W: -18°C–50°C
Materiál
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Hmotnost, g
55
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
s konektorem DIN(c): IP65
Pøíkon cívky, W
0.6
Elektrický pøípoj
nástrèný
konektor*
Ovládání vak. pump
PIAB velikost
2.5
DIN (c)*
5
Povolená doba sepnutí
nástrèný
konektor*
DIN (c)*
5–10
100 %
* Konektory je tøeba objednat samostatnì, viz strana 206.
** Maximální nasávané mnoství vzduchu.
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: DP08 2406 SE, 01 00 011.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
202
Vakuová logika
nástrèný
konektor*
DIN (c)*
—
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
Rozmìrové výkresy
01 00 011, DP 08 2406 SE
01 00 012, DP 16 2425 SE
01 00 013, DP 23 2425 SE
01 00 014, DP 08 2406 SD
01 00 015, DP 16 2425 SD
01 00 016, DP 23 2425 SD
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
203
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
Elektromagneticky ovládané
3/2 ventily
Elektromagneticky ovládané ventily pro vakuum a stlaèený vzduch.
Typ DS
!
!
!
!
3x pøípoj vnitøní M5, pøípoje 1 a 2 v jedné ose.
Svìtlost 1.6 mm
Vhodné pro vakuum a stlaèený vzduch.
Cívka 2.5 W.
! Elektrický pøípoj: nástrèný nebo DIN (c) konektor.
! Indikace sepnutí LED.
! Manuální ovládání.
Technická data
Typ
DS16 2425 SE
Objednací èíslo
DS16 2425 SD
01 00 893
01 00 894
Svìtlost, mm
1.6
vakuum a stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Provedení
elektromagneticky ovládaný sedlový 3/2 ventil, v klidu uzavøený/otevøený
Jmenovitý prùtok, Nl/s
0.66
0.6
kv
Rozsah tlaku, MPa
-0.1–0.7
Frekvence spínání, Hz
>160
ivotnost, cyklù
100 000 000
Pracovní teplota
-18°C–50°C
Materiál
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Hmotnost, g
55
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
s konektorem DIN (c): IP65
Pøíkon cívky, W
2.5
Elektrický pøípoj
nástrèný konektor*
DIN (c)*
Ovládání vak. pump PIAB velikost
5–10
Povolená doba sepnutí
100 %
* Konektory je tøeba objednat samostatnì, viz strana 206.
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: DS16 2406 SE, 01 00 005.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
204
Vakuová logika
Elektromagneticky ovládané 3/2 ventily
Rozmìrové výkresy
01 00 893, DS16 2425 SE
01 00 894, DS16 2425 SD
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
205
Elektromagneticky ovládané ventily - pøíslušenství
Pøíslušenství
Pøíslušenství pro elektromagneticky ovládané ventily.
Nástrèný konektor
! Pro ventily DIP16, DIP55 (je souèástí), DIP150, DI08, DP08,
DP16, DP23, DG16 a DS16.
Nástrèný konektor
DIN (c) konektor
! Pro ventily DIP16, DIP55 (je souèástí), DIP150, DI08, DP08,
DP16, DP23, DG16, DS16.
Pøipojovací desky
! Jednomístná a ètyømístná základna pro ventily DI08.
DIN (c) konektor
Pøipojovací desky
Technická data
Typ
Objednací èíslo
nástrèný konektor
DIN (c) konektor
31 07 755
31 07 795
Napájecí napìtí, V DC
Objednací èíslo
24
Pøíkon, W
0.6–2.5
Materiál
POM
Hmotnost, g
Pøípoje
Pro ventily
Hmotnost, g
Pro ventily
2
—
s kódem E*
s kódem D**
* pøíklad: DG16 2425 SE
** pøíklad: DG16 2425 SD
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: nástrèný konektor, 31 07 755.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
206
Vakuová logika
Pøipojovací deska
M5 - jednomístná
Pøipojovací deska
M5 - ètyømístná
31 07 305
31 07 308
1 x M5
4 x M5
Materiál
10
Pøívodní kabel, m
Typ
Al
8
29
DI08
Elektromagneticky ovládané ventily - pøíslušenství
Rozmìrové výkresy
31 07 795, DIN (c) konektor
31 07 305, jednomístná pøipojovací deska M5
1. Vstup stlaèeného vzduchu M5
2. Výstup stlaèeného vzduchu M5
31 07 308, ètyømístná pøipojovací deska M5
1. Vstup stlaèeného vzduchu M5
2. Výstup stlaèeného vzduchu M5
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
207
Stavebnicové vakuové jednotky MVU – pøehled typù
Typ
MVU 001
MVU 002
MVU 003
Schématická
znaèka
Pouití
Technická
data
• Elektrické ovládání vakuové
pumpy a zavzdušnìní.
• Vakuová pumpa MiniSystem
M10 nebo X10 se zpìtným
ventilem.
• Ovládací a zavzdušòovací
ventil s DIN (c) konektorem.
• Elektrické ovládání vakuové pumpy a
a snímání úrovnì vakua.
zavzdušnìní, snímání úrovnì vakua.
• Vakuová pumpa MiniSystem M10 nebo
• Vakuová pumpa MiniSystem M10 nebo
X10.
X10 se zpìtným ventilem.
• Ovládací ventil s DIN (c) konektorem.
• Ovládací a zavzdušòovací ventil s DIN (c)
konektorem.
• Nastavitelný indukèní univerzální vakuový
spínaè (PNP/NPN/NO/NC) pro snímání • Nastavitelný indukèní univerzální vakuový
spínaè (PNP/NPN/NO/NC) pro snímání
úrovnì vakua.
úrovnì vakua nebo funkci úspory
stlaèeného vzduchu.
Max. vakuum
v. pumpa M10 v. pumpa X10
-84 kPa
-95 kPa
Max. nasávané mnoství
1.2 Nl/s
Rozmìry
• Elektrické ovládání vakuové pumpy
1.0 Nl/s
Max. vakuum
Max. vakuum
vak. pumpa M10
vak. pumpa X10
vak. pumpa M10
vak. pumpa X10
-84 kPa
-95 kPa
-84 kPa
-95 kPa
Max. nasávané mnoství
1.2 Nl/s
1.0 Nl/s
Max. nasávané mnoství
1.2 Nl/s
1.0 Nl/s
128 x 96 x 60 mm
128 x 96 x 85 mm
128 x 96 x 85 mm
Pøípoje
NPSF 1/8”
NPSF 1/8”
NPSF 1/8”
Strana
210
212
214
208
Vakuová logika
Stavebnicové vakuové jednotky MVU – pøehled typù
MVU 004
• Elektrické ovládání vakuové pumpy
•
•
•
•
a zavzdušnìní, snímání úrovnì
vakua a funkce na úsporu
stlaèeného vzduchu.
Vakuová pumpa MiniSystem M10
nebo X10 se zpìtným ventilem.
Ovládací a zavzdušòovací ventil s
DIN (c) konektorem.
Nastavitelný indukèní univerzální
vakuový spínaè (PNP/NPN/NO/NC)
pro snímání úrovnì vakua.
Nastavitelný indukèní univerzální
vakuový spínaè (PNP/NPN/NO/NC)
pro funkci úspory stlaèeného
vzduchu.
MVU 005
MVU 006
• Elektrické ovládání vakuové pumpy
•
•
•
•
a snímání úrovnì vakua. Samostatné
ovládání ètyø vakuových pøívodù.
Vakuová pumpa MiniSystem M10 nebo
X10 se zpìtným ventilem.
Ovládací ventil s DIN (c) konektorem.
Ètyøi ventily pro vakuum s DIN (c)
konektorem
Nastavitelný indukèní univerzální vakuový
spínaè (PNP/NPN/NO/NC) pro snímání
úrovnì vakua nebo funkci úspory
stlaèeného vzduchu.
• Elektrické ovládání vakuové pumpy a snímání
•
•
•
•
•
•
Max. vakuum
úrovnì vakua. Samostatné ovládání a snímání
úrovnì vakua ètyø vakuových pøívodù.
Vakuová pumpa MiniSystem M10 nebo X10 se
zpìtným ventilem.
Ovládací ventil s DIN (c) konektorem.
Ètyøi ventily pro vakuum s DIN (c) konektorem
Ètyøi nastavitelné indukèní univerzální vakuové
spínaèe (PNP/NPN/NO/NC) pro snímání úrovnì
vakua v samostatných pøívodech vakua.
Nastavitelný indukèní univerzální vakuový spínaè
(PNP/NPN/NO/NC) pro snímání úrovnì vakua
vakuové pumpy.
Zavzdušòovací ventil pro zavzdušnìní pøívodù
vakua.
Max. vakuum
Max. vakuum
vak. pumpa M10
vak. pumpa X10
vak. pumpa M10
vak. pumpa X10
vak. pumpa M10
vak. pumpa X10
-84 kPa
-95 kPa
-84 kPa
-95 kPa
-84 kPa
-95 kPa
Max. nasávané mnoství
1.2 Nl/s
1.0 Nl/s
Max. nasáv. mno. (všechny vent. otevøeny)
1.2 Nl/s
1.0 Nl/s
Max. nasávané mnoství
0.1 Nl/s / ventil
128 x 96 x 85 mm
234 x 112 x 85 mm
234 x 112 x 96
NPSF 1/8”
NPSF 1/8” a pøípoje na hadièku 6/4
NPSF 1/8” a pøípoje na hadièku 6/4
216
218
220
Vakuová logika
209
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Stavebnicové vakuové jednotky
Stavebnicové vakuové jednotky MVU jsou kompletní multifunkèní
vakuové obvody sestavené pomocí PIAB blokového propojovacího
systému.
Typ MVU001M a MVU001X
! Funkce: elektrické ovládání vakuové pumpy a zavzdušnìní.
! Obsahuje vakuovou pumpu MiniSystem M10 nebo X10 se
zpìtným ventilem.
! Ovládací a zavzdušòovací ventil s DIN (c) konektorem.
! Max. nasávané mnoství vzduchu: 1.2 Nl/s (pumpa M10), 1.0 Nl/s
(pumpa X10).
! Max. vakuum: -84 kPa (pumpa M10), -95 kPa (pumpa X10).
Technická data
Typ
MVU001M
MVU001X
Objednací èíslo
01 00 931
01 00 939
Provedení
modulová multifunkèní vakuová jednotka
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Rozsah tlaku, MPa
0.4–0.6
0.5
Napájecí napìtí, V DC
24
Max. nasávané mnoství vzduchu, Nl/s
1.2
Max. úroveò vakua, -kPa
84
95
Spotøeba vzduchu, Nl/s
0.5–0.7
0.72
Ventil pro ovládání stlaèeného vzduchu do vakuové pumpy
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
Ventil pro zavzdušnìní vakuového obvodu
Vakuová pumpa
1.0
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
MiniSystem M10 (viz str. 20 - 23)
Pøívodní kabel
MiniSystem X10 (viz str. 20 - 23)
ventil: bez kabelu (pøípoj pro DIN(c) konektor)
LED
na ventilech
Pracovní teplota
-18°C–50°C
Úroveò hluku, dBA
78–80
Hmotnost, kg
0.34
Pøípoj stlaèeného vzduchu
vnitøní NPSF 1/8"
Pøípoj vakua
vnitøní NPSF 1/8"
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: MVU001M, 01 00 931
Pøíslušenství
Typ
X*
Základní montání deska A
* je souèástí kompletní MVU jednotky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
210
Vakuová logika
Objednací èíslo
01 00 950
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Rozmìrové výkresy
01 00 931 MVU 001M
01 00 939 MVU 001X
1. Stlaèený vzduch NPSF 1/8"
2. Vakuum NPSF 1/8"
3. Výfuk NPSF 1/8"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
211
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Stavebnicové vakuové jednotky
Stavebnicové vakuové jednotky MVU jsou kompletní multifunkèní
vakuové obvody sestavené pomocí PIAB blokového propojovacího
systému.
Typ MVU002M a MVU002X
! Funkce: elektrické ovládání vakuové pumpy a snímání úrovnì
vakua.
! Obsahuje vakuovou pumpu MiniSystem M10 nebo X10.
! Ovládací ventil s DIN (c) konektorem.
! Nastavitelný indukèní univerzální vakuový spínaè
(PNP/NPN/NO/NC) pro snímání úrovnì vakua.
! Max. nasávané mnoství vzduchu: 1.2 Nl/s (pumpa M10), 1.0 Nl/s
(pumpa X10).
! Max. vakuum: -84 kPa (pumpa M10), -95 kPa (pumpa X10).
Technická data
Typ
MVU002M
MVU002X
Objednací èíslo
01 00 932
01 00 940
Provedení
modulová multifunkèní vakuová jednotka
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Rozsah tlaku, MPa
0.4–0.6
0.5
Napájecí napìtí, V DC
24
Max. nasávané mnoství vzduchu, Nl/s
1.2
1.0
Max. úroveò vakua, -kPa
84
95
Spotøeba vzduchu, Nl/s
0.5–0.7
Ventil pro ovládání stlaèeného vzduchu do vakuové pumpy
Vakuový spínaè pro snímání úrovnì vakua vakuové pumpy
Vakuová pumpa
Pøívodní kabel
0.72
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
nastavitelný indukèní univerzální (viz str. 164)
MiniSystem M10 (viz str. 20 - 23)
MiniSystem X10 (viz str. 20 - 23)
vakuový spínaè: 2 m, ventil: bez kabelu (pøípoj pro DIN(c) konektor)
LED
na ventilu a vakuovém spínaèi
Pracovní teplota
-18°C–50°C
Úroveò hluku, dBA
78–80
Hmotnost, kg
0.33
Pøípoj stlaèeného vzduchu
vnitøní NPSF 1/8"
Pøípoj vakua
vnitøní NPSF 1/8"
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: MVU002M, 01 00 932
Pøíslušenství
Typ
Základní montání deska A
01 00 950
Y*
Podpìrná deska vakuového spínaèe
01 02 049
* je souèástí kompletní MVU jednotky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
212
Vakuová logika
Objednací èíslo
X*
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Rozmìrové výkresy
01 00 932 MVU 002M
01 00 940 MVU 002X
1. Stlaèený vzduch NPSF 1/8"
2. Vakuum NPSF 1/8"
3. Výfuk NPSF 1/8"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
213
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Stavebnicové vakuové jednotky
Stavebnicové vakuové jednotky MVU jsou kompletní multifunkèní
vakuové obvody sestavené pomocí PIAB blokového propojovacího
systému.
Typ MVU003M a MVU003X
! Funkce: elektrické ovládání vakuové pumpy a odfuku, snímání
úrovnì vakua.
! Obsahuje vakuovou pumpu MiniSystem M10 nebo X10 se
zpìtným ventilem.
! Ovládací a zavzdušòovací ventil s DIN (c) konektorem.
! Nastavitelný indukèní univerzální vakuový spínaè
(PNP/NPN/NO/NC) pro snímání úrovnì vakua nebo funkci
úspory stlaèeného vzduchu.
! Max. nasávané mnoství vzduchu: 1.2 Nl/s (pumpa M10), 1.0 Nl/s
(pumpa X10).
! Max. vakuum: -84 kPa (pumpa M10), -95 kPa (pumpa X10).
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Provedení
Médium
Rozsah tlaku, MPa
Napájecí napìtí, V DC
Max. nasávané mnoství vzduchu, Nl/s
Max. úroveò vakua, -kPa
Spotøeba vzduchu, Nl/s
Ventil pro ovládání stlaèeného vzduchu do vakuové pumpy
Ventil pro zavzdušnìní vakuového obvodu
Vakuový spínaè pro snímání úrovnì vakua vakuové pumpy
Vakuová pumpa
Pøívodní kabel
LED
Pracovní teplota
Úroveò hluku, dBA
Hmotnost, kg
Pøípoj stlaèeného vzduchu
Pøípoj vakua
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: MVU003M, 01 00 933
MVU003M
MVU003X
01 00 933
01 00 941
modulová multifunkèní vakuová jednotka
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
0.4–0.6
0.5
24
1.2
1.0
84
95
0.5–0.7
0.72
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
nastavitelný indukèní univerzální (viz str. 164)
MiniSystem M10 (viz str. 20 - 23)
MiniSystem X10 (viz str. 20 - 23)
vakuový spínaè: 2 m, ventily: bez kabelu (pøípoj pro DIN(c) konektor)
na ventilech a vakuovém spínaèi
-18°C–50°C
78–80
0.41
vnitøní NPSF 1/8"
vnitøní NPSF 1/8"
Pøíslušenství
Typ
Základní montání deska A
01 00 950
Y*
Podpìrná deska vakuového spínaèe
01 02 049
* je souèástí kompletní MVU jednotky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
214
Vakuová logika
Objednací èíslo
X*
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Rozmìrové výkresy
01 00 933 MVU 003M
01 00 941 MVU 003X
1. Stlaèený vzduch NPSF 1/8"
2. Vakuum NPSF 1/8"
3. Výfuk NPSF 1/8"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
215
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Stavebnicové vakuové jednotky
Stavebnicové vakuové jednotky MVU jsou kompletní multifunkèní
vakuové obvody sestavené pomocí PIAB blokového propojovacího
systému.
Typ MVU004M a MVU004X
! Funkce: elektrické ovládání vakuové pumpy a odfuku, snímání
úrovnì vakua.
! Obsahuje vakuovou pumpu MiniSystem M10 nebo X10 se
zpìtným ventilem.
! Ovládací a zavzdušòovací ventil s DIN (c) konektorem.
! Dva nastavitelné indukèní univerzální vakuové spínaèe
(PNP/NPN/NO/NC) pro snímání úrovnì vakua a funkci úspory
stlaèeného vzduchu.
! Max. nasávané mnoství vzduchu: 1.2 Nl/s (pumpa M10), 1.0 Nl/s
(pumpa X10).
! Max. vakuum: -84 kPa (pumpa M10), -95 kPa (pumpa X10).
Technická data
Typ
MVU004M
MVU004X
Objednací èíslo
01 00 934
01 00 942
Provedení
modulová multifunkèní vakuová jednotka
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Rozsah tlaku, MPa
0.4–0.6
0.5
Napájecí napìtí, V DC
24
Max. nasávané mnoství vzduchu, Nl/s
1.2
1.0
Max. úroveò vakua, -kPa
84
95
Spotøeba vzduchu, Nl/s
0.5–0.7
0.72
Ventil pro ovládání stlaèeného vzduchu do vakuové pumpy
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
Ventil pro zavzdušnìní vakuového obvodu
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
Vakuové spínaèe pro snímání úrovnì vakua vakuové pumpy
Vakuová pumpa
Pøívodní kabel
2 nastavitelné indukèní univerzální (viz str. 164)
MiniSystem M10 (viz str. 20 - 23)
MiniSystem X10 (viz str. 20 - 23)
vakuové spínaèe: 2 m, ventily: bez kabelu (pøípoj pro DIN(c) konektor)
LED
na ventilech a vakuových spínaèích
Pracovní teplota
-18°C–50°C
Úroveò hluku, dBA
78–80
Hmotnost, kg
0.49
Pøípoj stlaèeného vzduchu
vnitøní NPSF 1/8"
Pøípoj vakua
vnitøní NPSF 1/8"
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: MVU 004 M, 01 00 934
Pøíslušenství
Typ
X*
Základní montání deska A
* je souèástí kompletní MVU jednotky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
216
Vakuová logika
Objednací èíslo
01 00 950
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Rozmìrové výkresy
01 00 934 MVU 004M
01 00 942 MVU 004X
1. Stlaèený vzduch NPSF 1/8"
2. Vakuum NPSF 1/8"
3. Výfuk NPSF 1/8"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
217
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Stavebnicové vakuové jednotky
Stavebnicové vakuové jednotky MVU jsou kompletní multifunkèní
vakuové obvody sestavené pomocí PIAB blokového propojovacího
systému.
Typ MVU005M a MVU005X
! Funkce: elektrické ovládání vakuové pumpy a snímání úrovnì
vakua. Samostatné ovládání ètyø vakuových pøívodù.
! Obsahuje vakuovou pumpu MiniSystem M10 nebo X10 se
zpìtným ventilem.
! Ovládací ventil s DIN (c) konektorem.
! Nastavitelný indukèní univerzální vakuový spínaè
(PNP/NPN/NO/NC) pro snímání úrovnì vakua nebo funkci úspory
stlaèeného vzduchu.
! Ètyøi samostatné vakuové ventily s DIN (c) konektory.
! Max. nasávané mnoství vzduchu: 1.2 Nl/s (pumpa M10), 1.0 Nl/s
(pumpa X10) (všechny vakuové ventily otevøeny).
! Max. vakuum: -84 kPa (pumpa M10), -95 kPa (pumpa X10).
Technická data
Typ
MVU005M
MVU005X
Objednací èíslo
01 00 935
01 00 943
Provedení
modulová multifunkèní vakuová jednotka
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
Médium
Rozsah tlaku, MPa
0.4–0.6
0.5
Napájecí napìtí, V DC
24
Max. nasávané mnoství vzduchu, Nl/s
1.2
Max. úroveò vakua, -kPa
84
1.0
95
Spotøeba vzduchu, Nl/s
0.5–0.7
0.72
Ventil pro ovládání stlaèeného vzduchu do vakuové pumpy
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
Vakuový spínaè pro snímání úrovnì vakua vakuové pumpy
nastavitelný indukèní univerzální (viz str. 164)
Ventily pro ovládání samostatných vakuových pøívodù
Vakuová pumpa
Pøívodní kabel
4 x DP 23 2425 SD (viz str. 202)
MiniSystem M10 (viz str. 20 - 23)
vakuový spínaè: 2 m, ventily: bez kabelu (pøípoj pro DIN(c) konektor)
LED
na ventilech a vakuovém spínaèi
Pracovní teplota
-18°C–50°C
Úroveò hluku, dBA
78–80
Hmotnost, kg
0.71
Pøípoj stlaèeného vzduchu
vnitøní NPSF 1/8"
Pøípoje vakua
4 x pøípoj na hadièku 6/4
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: MVU 005 M, 01 00 935
Pøíslušenství
Typ
Základní montání deska B
01 00 951
Y*
Podpìrná deska vakuového spínaèe
01 02 049
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
Objednací èíslo
X*
* je souèástí kompletní MVU jednotky
218
MiniSystem X10 (viz str. 20 - 23)
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Rozmìrové výkresy
01 00 935 MVU 005M
01 00 943 MVU 005X
1. Stlaèený vzduch NPSF 1/8"
2. Vakuum 4x pøípoj na hadièku 6/4
3. Výfuk NPSF 1/8"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
219
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Stavebnicové vakuové jednotky
Stavebnicové vakuové jednotky MVU jsou kompletní multifunkèní
vakuové obvody sestavené pomocí PIAB blokového propojovacího
systému.
Typ MVU006M a MVU006X
! Funkce: elektrické ovládání vakuové pumpy a snímání úrovnì
!
!
!
!
!
!
!
!
vakua. Samostatné ovládání a snímání úrovnì vakua ètyø
vakuových pøívodù.
Obsahuje vakuovou pumpu MiniSystem M10 nebo X10 se
zpìtným ventilem.
Ovládací ventil s DIN (c) konektorem.
Nastavitelný indukèní univerzální vakuový spínaè
(PNP/NPN/NO/NC) pro snímání úrovnì vakua nebo funkci úspory
stlaèeného vzduchu.
Ètyøi samostatné vakuové ventily s DIN (c) konektory.
Ètyøi nastavitelné indukèní univerzální vakuové spínaèe
(PNP/NPN/NO/NC) pro snímání úrovnì vakua v samostatných
pøívodech vakua.
Zavzdušòovací ventil pro zavzdušnìní pøívodù vakua.
Max. nasávané mnoství vzduchu: 0.1 Nl/s /ventil.
Max. vakuum: -84 kPa (pumpa M10), -95 kPa (pumpa X10).
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Provedení
Médium
Rozsah tlaku, MPa
Napájecí napìtí, V DC
Max. nasávané mnoství vzduchu, Nl/s
Max. úroveò vakua, -kPa
Spotøeba vzduchu, Nl/s
Ventil pro ovládání stlaèeného vzduchu do vakuové pumpy
Vakuový spínaè pro snímání úrovnì vakua vakuové pumpy
Ventily pro ovládání samostatných vakuových pøívodù
Vakuové spínaèe pro snímání úrovnì vakua sam. vak. pøívodù
Vakuová pumpa
Pøívodní kabel
LED
Pracovní teplota
Úroveò hluku, dBA
Hmotnost, kg
Pøípoj stlaèeného vzduchu
Pøípoj vakua
Jak objednávat
MVU006M
MVU006X
01 00 936
01 00 944
modulová multifunkèní vakuová jednotka
stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
0.4–0.6
0.5
24
0.1 / ventil
84
95
0.5–0.7
0.72
DIP16 2425 PDN (viz str. 192)
nastavitelný indukèní univerzální (viz str. 164)
4 x DP 23 2425 SD (viz str. 202)
4 x nastavitelný indukèní univerzální (viz str. 164)
MiniSystem M10 (viz str. 20 - 23)
MiniSystem X10 (viz str. 20 - 23)
vakuové spínaèe: 2 m, ventily: bez kabelu (pøípoj pro DIN(c) konektor)
na ventilech a vakuových spínaèích
-18°C–50°C
78–80
1.1
vnitøní NPSF 1/8"
4 x pøípoj na hadièku 6/4
Pøíslušenství
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: MVU006M, 01 00 936
Typ
Základní montání deska B
01 00 951
Y*
Podpìrná deska vakuového spínaèe
01 02 049
* je souèástí kompletní MVU jednotky
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
220
Vakuová logika
Objednací èíslo
X*
Stavebnicové vakuové jednotky MVU
Rozmìrové výkresy
01 00 936 MVU 006M
01 00 944 MVU 006X
1. Stlaèený vzduch NPSF 1/8"
2. Vakuum 4x pøípoj na hadièku 6/4
3. Výfuk NPSF 1/8"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
221
Blokový propojovací systém – pøehled prvkù
Typ
Základní stavební prvky
4 pøípoje
vnitøní M5
Pøípoje s vnìjším závitem
Pøípoje
2 pøípoje
Pouití
• Pro pøipojení pøívodù
• Pro pøipojení šroubení a hadicových • Pro pøipojení vakuových pump, ventilù
a k vzájemnému propojování.
• Pøípoje a spojky jsou zajišovány
pomocí klipù.
• Na jedné stranì je o-krouek pro
Strana
3 pøípoje
Pøípoje s vnitøním závitem
vnitøní M5 vnitøní
vnìjší M5
- zaslepený NPSF 1/8"
pøípojù k základním stav. prvkùm.
utìsnìní v základních prvcích.
224–225
224, 226
Pøíklad vzájemného spojování
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
222
Vakuová logika
vnìjší M5 vnìjší
- zaslepený G1/8"
vnìj G1/8"
- zaslepený
a vakuových spínaèù k základním prvkùm.
• Na jedné stranì je o-krouek pro utìsnìní
v základních stavebních prvcích.
224, 226
Blokový propojovací systém – pøehled prvkù
Typ
Spojky
Pøípoje
Pouití
2x$5
Filtr
2x$5
- zaslepená
Tìlo filtru
• Pro vzájemné propojování základních
Klipy
Filtraèní vloka
• Vakuový filtr.
• Klipy pro zajištìní pøípojù a spojek
stavebních prvkù
• Na obou stranách jsou vybaveny
o-krouky pro utìsnìní v základních
stavebních prvcích.
v základních stavebních prvcích.
• Jsou dodávány v pìti rùzných barvách
pro snadné znaèení pøívodù.
224, 227
Strana
Poz. Typ
Obj. èíslo
Rùzné barvy pro oznaèování
224, 227
Poz. Typ
224, 227
Obj. èíslo
Poz. Typ
Strana
1
Základní stavební prvek 2x
31 16 231
9
Pøípoj vnìjší G1/8"
01 00 253
16
Pøípoj na hadièku
240
2
Základní stavební prvek 3x
31 16 232
10
Pøípoj vnìjší G1/8"
- zaslepený
01 00 588
17
3/2 vakuový ventil DP
202
3
Základní stavební prvek 4x
31 16 233
11
Spojka 2 x $ 5
01 00 252
18
Nastavitelný vakuový
spínaè
162–171
4
Pøípoj vnitøní M5
01 00 586
12
Spojka 2 x $ 5
- zaslepená
01 00 251
19
Vakuová pumpa
MiniSystem
20
5
Pøípoj vnitøní M5 zaslepený
01 00 250
13
Tìlo filtru - 2 pøípoje
31 16 244
20
2/2 ovládací ventil
DIP 16
192
6
Pøípoj vnitøní NPSF 1/8"
01 00 256
14
Filtraèní vloka
31 16 247
21
2/2 zavzdušòovací
ventil DIP 16
192
7
Pøípoj vnìjší M5
01 00 254
8
Pøípoj vnìjší M5 - zaslepený 01 00 587
Klip
15
èervený
oranový
lutý
bílý
zelený
31
31
31
31
31
16
16
16
16
16
239
240
241
242
243
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
223
Blokový propojovací systém
Blokový propojovací systém
Tento systém byl vyvinut pro snadnou a kompaktní montá vakuových
pump, pøívodù stlaèeného vzduchu, vakuových ventilù, spínaèù,
vakových filtrù atd. Umoòuje vytvoøení lehce rozšiøitelných
vakuových a pneumatických obvodù spojováním jednotlivých prvkù
bez pouití nástrojù.
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Médium
Rozsah tlaku
Materiál
Základní stavební prvek 2x
31 16 231
Základní stavební prvek 3x
31 16 232
-0.1-0.7 MPa
miner. plnìný PA
Základní stavební prvek 4x
31 16 233
vakuum
a stlaèený vzduch,
filtrovaný 40 )m,
nepøimazávaný
Pøípoj vnitøní M5
01 00 586
Pøípoj vnitøní M5 - zaslepený
01 00 250
-0.1-0.7 MPa
miner. plnìný PA
a nitril (o-krouek)
Pøípoj vnitøní NPSF 1/8"
01 00 256
vakuum
a stlaèený vzduch,
filtrovaný 40 )m,
nepøimazávaný
Pøípoj vnìjší M5
01 00 254
Pøípoj vnìjší M5 - zaslepený
01 00 587
Pøípoj vnìjší G 1/8"
01 00 253
Pøípoj vnìjší G 1/8" - zaslepený
01 00 588
-0.1-0.7 MPa
miner. plnìný PA
a nitril (o-krouek)
Spojka 2 x $ 5
vakuum
a stlaèený vzduch,
filtrovaný 40 )m,
nepøimazávaný
01 00 252
Spojka 2 x $ 5 - zaslepená
01 00 251
Tìlo filtru - 2 pøípoje
31 16 244
31 16 247
vakuum
a stlaèený vzduch
-0.1-0.7 MPa
Filtraèní vloka
PA12
PE
Klip, èervený
31 16 239
Klip, oranový
31 16 240
Klip, lutý
31 16 241
—
—
PA66
Klip, bílý
31 16 242
Klip, zelený
31 16 243
Jak objednávat
Pøi objednávce uvádìjte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: základní stavební prvek 2x, 31 16 231.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
224
Vakuová logika
Al a nitril (o-krouek)
Blokový propojovací systém
Rozmìrové výkresy
Základní stavební prvek 2x
31 16 231
Základní stavební prvek 3x
31 16 232
Základní stavební prvek 4x
31 16 233
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
225
Blokový propojovací systém
Pøípoj vnitøní M5
01 00 586
Pøípoj vnitøní M5 - zaslepený
Pøípoj vnìjší G1/8"
01 00 253
01 00 250
Pøípoj vnìjší M5 - zaslepený
Pøípoj vnitøní NPSF 1/8"
01 00 256
Pøípoj vnìjší G1/8" - zaslepený
Pøípoj vnìjší M5
01 00 254
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
226
Vakuová logika
01 00 587
01 00 588
Blokový propojovací systém
Spojka 2 x
5
Spojka 2 x
5 - zaslepená
Klip
Tìlo filtru - 2 pøípoje
01 00 252
31 16 244
01 00 251
31 16 239–31 16 243
Filtraèní vloka
31 16 247
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Vakuová logika
227
Vakuová technika
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
228
Vakuová technika
Pøíslušenství
Obsah
Technická data
Tlumièe hluku.....................................................................231
Filtry ..........................................................................232–233
Manometry a vakuometry.............................................234–235
Pøipojovací sady pro vakuové pumpy.....................................236
Šroubení pro vakuové pumpy ...............................................237
Záslepky ............................................................................238
Šroubení pro filtry ...............................................................239
Šroubení a spojky pro hadièky......................................240–241
Spojky pro trubky ........................................................242–243
Vakuový zásobník ...............................................................244
Pøíslušenství
229
Pøíslušenství
230
Pøíslušenství
Tlumièe hluku
Tlumièe hluku
! Externí tlumièe pro sníení hladiny hluku zpùsobeného proudìním
výstupního vzduchu.
! Redukují hladinu hluku vakuové pumpy o více jak 10 dBA.
! Tlumiè hluku 75 je pouíván spoleènì s centrálním odfukovým systémem
pro vakuové pumpy MAXI a ROUND.
Pøíslušenství pro tlumiè hluku 75
Tlumiè hluku 1/8"
Pro vakuovou pumpu MAXI
Spojka 34 04 002 (viz strana 242)
Pro vakuovou pumpu ROUND
Spojka 34 04 003 (viz strana 242)
Tlumiè hluku 3/8"–3/4"
Tlumiè hluku 75
Rozmìry
G3/8" G1/2" G3/4"
d1 mm
24
40
40
(0.94") (1.57") (1.57)
d2 mm
15
17
11
(0.43") (0.59”) (0.67")
h1 mm
71.5 129.5 129.5
(2.81") (5.10") (5.10")
h2 mm
62
116
116
(2.44") (4.57") (4.57")
h3 mm
2
2.5
2.5
(0.08") (0.10") (0.10")
Jak objednávat
Uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: tlumiè hluku 1/8”, 01 01 059.
Technická data
Typ
Obj. èíslo
Sníení hladiny
hluku dB(A)
Materiál
Pracovní teplota
Hmotnost
g
Tlumiè hluku 1/8"
01 01 059
cca -10
HDPE
-20°C–100°C
2
Tlumiè hluku 3/8"
32 16 009
cca -10
PA, HDPE
-25°C–100°C
14
Tlumiè hluku 1/2"
32 16 001
cca -10
PA, HDPE
-25°C–100°C
60
Tlumiè hluku 3/4"
32 16 002
cca -10
PA, HDPE
-25°C–100°C
62
Tlumiè hluku 75
31 16 609
cca -10
Al
-25°C–100°C
500
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøíslušenství
231
Filtry
Filtry
Vakuové filtry plastové
!
!
!
!
Pro odstranìní prachu a drobných neèistot z nasávaného vzduchu.
Minimalizují nebezpeèí vzniku provozních poruch vakuové pumpy.
Jednoduše vymìnitelná filtraèní vloka s moností èištìní.
Prùhledná nádobka pro optickou kontrolu stupnì zneèištìní filtru.
Vakuové filtry s kovovou nádobou typ S
!
!
!
!
Nádoba filtru vyrobena z ocelového plechu.
Jednoduše vymìnitelná filtraèní vloka s moností èištìní.
Velká filtraèní plocha.
Robustní provedení pro nároèné provozní podmínky.
Filtry do vedení "In-line" 25 mikronù
! Vhodné pro vakuum i stlaèený vzduch (viz tabulka).
! Malé rozmìry.
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: vakuový filtr plastový 1/8", 31 16 670.
Technická data
Obj. èíslo
Typ
Pracovní
tlak
MPa
Vnitøní
objem
cm3
Max. Filtraèní Filtraèní
prùtok plocha
vloka
cm2
Nl/s
Materiál
Pracovní
teplota
Hmotnost
g
Vakuové filtry plastové
Vakuový filtr 1/8"
31 16 670
-0.1–0
35
1.5
31.6
10
PA, PC, PE
-20°C–100°C
Vakuový filtr 3/8"
31 16 671
-0.1–0
45
2.5
31.6
10
PA, PC, PE
-20°C–100°C
70
Vakuový filtr 1/2"
31 16 651
-0.1–0
195
15
103
10
PA, PC, PE
-20°C–100°C
168
Vakuový filtr 3/4"
31 16 652
-0.1–0
205
15
103
10
PA, PC, PE
-20°C–100°C
182
Vakuový filtr 1"
31 16 672
-0.1–0
495
42
190
10
PA, PC, PE
-20°C–100°C
424
Vakuový filtr 1 1/2"
31 16 653
-0.1–0
675
85
226
10
PA, PC, PE
-20°C–100°C
534
55
Vakuové filtry s kovovou nádobou typ S
Vakuový filtr S 1/2"
31 16 707
-0.1–0
1200
5
539
10
ocel, polyester, BR
-30°C–90°C
0.92 kg
Vakuový filtr S 3/4"
31 16 708
-0.1–0
1200
10
539
10
ocel, polyester, BR
-30°C–90°C
1 kg
Vakuový filtr S 1"
31 16 709
-0.1–0
3000
12
539
10
ocel, polyester, BR
-30°C–90°C
1 kg
Vakuový filtr S 1 1/2"
31 16 654
-0.1–0
3000
38
1858
10
ocel, polyester, BR
-30°C–90°C
2.1 kg
Vakuový filtr S 2"
31 16 710
-0.1–0
6500
70
4180
10
ocel, polyester, BR
-30°C–90°C
4.9 kg
Filtry do vedení "In-line" 25 mikronù
Filtr 25 mikronù s
pøípojem pro hadièku
31 16 705
-0.1–0.45
4
0.5
11
25
PP, PE
0°C–80°C
4
Filtr 25 mikronù s
válcovým pøípojem
31 16 706
-0.1–0.45
4
0.5
11
25
PP, PE
0°C–80°C
4
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
232
Pøíslušenství
Filtry
Rozmìrové výkresy
Vakuové filtry plastové
Typ
Obj. èíslo
H1
mm
H2
mm
L
mm
B
mm
G
Vakuový filtr 1/8"
31 16 670
60
64
10
76
1/8"
Vakuový filtr 3/8"
31 16 671
68
72
14
76
3/8"
Vakuový filtr 1/2"
31 16 651
130
132
16
90
1/2"
Vakuový filtr 3/4” *
31 16 652
137.5
140
18.5
90
3/4"
Vakuový filtr 1"
31 16 672
164.5
167
23
125
1"
Vakuový filtr 1 1/2” *
31 16 653
209
211
31
130
1 1/2"
* šroubení pro pøipojení filtrù viz strana 239
Vakuové filtry s kovovou nádobou typ S
Typ
Obj. èíslo
H
mm
L
mm
B
mm
E
mm
G
Vakuový filtr S 1/2"
31 16 707
111.1
66.7
127
14.3
1/2"
Vakuový filtr S 3/4" *
31 16 708
111.1
66.7
127
14.3
3/4"
Vakuový filtr S 1"
31 16 709
111.1
66.7
127
19.1
1"
Vakuový filtr S 1 1/2"*
31 16 654
165.1
114.3
173
19.1
1 1/2"
Vakuový filtr S 2"
31 16 710
260.4
139.7
193.7
31.8
2"
* šroubení pro pøipojení filtrù viz strana 239
Filtr do vedení "In-line" 25 mikronù
s válcovým pøípojem
Filtr do vedení "In-line" 25 mikronù
s pøípojem pro hadièku
Náhradní díly
Obj. èíslo
Pro filtr
Materiál
Hmotnost, g
Filtraèní vloka 1/8"
31 16 673
vakuový filtr plastový 1/8"
PE
7
Filtraèní vloka 3/8"
31 16 673
vakuový filtr plastový 3/8"
PE
7
Filtraèní vloka 1/2"
31 16 674
vakuový filtr plastový 1/2"
PE
26
Filtraèní vloka 3/4"
31 16 674
vakuový filtr plastový 3/4"
PE
26
Filtraèní vloka 1"
31 16 675
vakuový filtr plastový 1"
PE
53
Filtraèní vloka 1 1/2"
31 16 676
vakuový filtr plastový 1 1/2"
PE
74
Filtraèní vloka S 1/2"
31 16 711
vakuový filtr S 1/2"
polyester
186
Filtraèní vloka S 3/4"
31 16 711
vakuový filtr S 3/4"
polyester
186
186
Typ
Filtraèní vloka S 1"
31 16 711
vakuový filtr S 1"
polyester
Filtraèní vloka S 1 1/2"
31 16 658
vakuový filtr S 1 1/2"
polyester
576
Filtraèní vloka S 2"
31 16 712
vakuový filtr S 2"
polyester
908
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: filtraèní vloka 3/4" , 31 16 674.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøíslušenství
233
Manometry a vakuometry
Manometry a vakuometry
· Snadná montá do panelu pomocí upevòovací matky.
Manometr 1 MPa
Manometr 250 kPa
Vakuometr -100 kPa
Technická data
Typ
Obj. èíslo
Manometr
1 MPa
s upevòovací matkou
Manometr
250 kPa
s upevòovací matkou
Vakuometr
-100 kPa
s upevòovací matkou
Vakuometr
-100 kPa
bez upevòovací matky
31 01 603
31 01 626
31 01 602
31 01 613
Pøípojení
M5 vnitøní / G 1/8" vnìjší
Provedení
analogový mìøiè, systém trubièková pruina - páka
Médium
stlaèený vzduch
Mìøící rozsah
0–1 MPa
vakuum
0–250 kPa
0–100 (-kPa)
Pøesnost
2.5 % z celkového rozsahu
Materiál
mosaz, ABS, PMMA
Hmotnost bez matky, g
52
Hmotnost s matkou, g
58
Jak objednávat
Uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: manometr 1 MPa s upevòovací matkou, 31 01 603.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
234
Pøíslušenství
Manometry a vakuometry
Rozmìrové výkresy
31 01 603
Manometr 1 MPa
31 01 625
Manometr 250 kPa
31 01 602
Vakuometr -100 kPa
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøíslušenství
235
Pøipojovací sady pro vakuové pumpy
Pøipojovací sady
! Kompletní sady nástrèných šroubení pro doporuèené prùmìry pøívodních
hadièek k jednotlivým typùm vakuových pump.
! Materiál odolný proti korozi.
! Rychlá montá.
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím model vakuové pumpy, typ pøípojové desky a objednací èíslo sady.
Pøíklad: pøipojovací sada pro Chip 5 s pøípojovou deskou A, 32 07 004.
Technická data
Pøipojovací sada
pro model
Obj. èíslo
Pøípojová Prùmìr hadièky **
deska
pro stlaèený vzduch
Prùmìr hadièky **
pro vakuum
Materiál
Pracovní
teplota
Hmotnost
g
Chip 5
32 07 004
A
d=2 mm
D=4 nebo 6 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
14
Chip 10
32 07 007
A
d=4 mm
D=6 nebo 8 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
15
Chip 5
32 07 005
B
D=4 mm
D=8 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
12
Chip 10-20
32 07 008
B
D=6 mm
D=10 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
13
Chip 5-20
32 07 008
C
D=6 mm
D=10 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
13
Classic 25-120
32 07 010
D
D=8 mm
d=12, 19, 25 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
76
MAXI*
34 01 008
všechny
D=6 nebo 4 mm
—
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
35
MidiFlex 150-240
01 00 384
E
D=10 mm
D=22 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
91
MidiFlex 320
01 00 385
E
D=12mm
D=22 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
94
XED
01 00 386
všechny
D=10 mm
d=8mm
d=12, 19, 25 mm
POM, NBR, SS 2333
-25°C–75°C
85
* pro externí ventil pneumatického dálkového ovládání
** d = vnitøní prùmìr
D = vnìjší prùmìr
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
236
Pøíslušenství
Šroubení pro vakuové pumpy
Šroubení
! Hadicové pøípoje pro vakuové pumpy Classic, MidiFlex a MLL.
! Tìsnící O-krouek.
! Monost montáe distanèní matky.
Distanèní matky
Šroubení
Distanèní matka
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: šroubení 25 G 3/4", 33 30 048.
Technická data
Typ
Obj. èíslo
Vnitøní prùmìr Materiál
hadice, mm
Pracovní
teplota
Hmotnost
g
D1
mm
D2
mm
D3
mm
h1
mm
h2
mm
G
mm
Šroubení 25"G 3/4"
33 30 048
25
41
40
25
20
62
6
3/4"
Šroubení 32xG 3/4"
33 30 047
32
71
40
32
20
62
6
3/4"
Šroubení 38"G 3/4"
33 30 046
40
123
40
38
20
64
—
3/4"
Šroubení 38"G 1 1/2"
33 30 043
40
114
60
38
35
74
10
1 1/2"
Šroubení 48"G 1 1/2"
33 30 042
50
140
60
48
41
80
10
1 1/2"
Distanèní matka G 3/4"
33 30 049
—
15
40
—
—
—
—
3/4"
Distanèní matka G 1 1/2"
33 30 044
—
22
60
—
—
—
—
1 1/2"
Al
-20°C–80°C
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøíslušenství
237
Záslepky
Záslepky
! Materiál odolný proti korozi.
! Vnitøní šestihran pro snadnou montá.
! Vhodné pro zaslepení neobsazených pøívodù u vakuových pump.
Obj. èíslo
Pøipojovací závit
G
d
mm
h1
mm
h2
mm
31 07 093
1/8"
15
9.5
6
31 07 763
1/4"
20
11
7.5
31 07 744
3/8"
22.5
14
11]
31 07 737
1/2"
28.7
1
11
31 07 738
3/4"
34.8
15
11
33 30 040
1 1/2"
60
15
9
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: záslepka G 1/8", 31 07 093.
Technická data
Obj. èíslo
Materiál
Pracovní teplota
Hmotnost
g
Záslepka G 1/8"
31 07 093
PPS
-25°C–100°C
2
Záslepka G 1/4"
31 07 763
PA
-25°C–110°C
3
Záslepka G 3/8"
31 07 744
PA
-25°C–100°C
4
Záslepka G 1/2"
31 07 737
PA
-25°C–100°C
3
Záslepka G 3/4"
31 07 738
PA
-25°C–100°C
8
Záslepka G 1 1/2"
33 30 040
Al
-40°C–110°C
78
Typ
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
238
Pøíslušenství
Šroubení pro filtry
Šroubení pro filtry
! Hliníková šroubení pro snadné pøipojení vakuových filtrù.
! Umoòují natoèení filtru do libovolné polohy.
! Tìsnící O-krouek.
Rozmìrové výkresy
Šroubení pro filtr 3/4"
Šroubení pro filtr 1 1/2"
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: šroubení pro filtr G 3/4", 33 30 052.
Technická data
Typ
Obj. èíslo
Šroubení pro filtr G3/4"
33 30 052
Šroubení pro filtr G1 1/2"
33 30 051
Materiál
Pracovní teplota
Al
-20°C–80°C
Hmotnost
g
90
110
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøíslušenství
239
Šroubení a spojky pro hadièky
Šroubení pro hadièky
Typ 4/2 M5 a 6/4 M5
!
!
!
!
Šroubení pro hadièky
Pøipojovací závit M5 s tìsnícím O-kroukem.
Pøípoj pro hadièku 4/2 nebo 6/4.
Vyrobeny z materiálu IXEF.
Velká chemická odolnost.
Spojky pro hadièky
Typ
L - spojky pro hadièky
4/2×2 & 6/4×2, L - spojka
4/2×3 & 6/4×3, T - spojka
4/2×4 & 6/4×4, X - spojka
! Pøípoj pro hadièku 4/2 nebo 6/4.
! Vyrobeny z materiálu IXEF.
! Velká chemická odolnost.
T - spojky pro hadièky
X - spojky pro hadièky
Technická data
Obj. èíslo
Typ
Šroubení pro hadièku 4/2 M5, O-krouek
Šroubení pro hadièku 6/4 M5, O-krouek
L - spojka pro hadièku 4/2x2
L - spojka pro hadièku 6/4x2
T - spojka pro hadièku 4/2x3
T - spojka pro hadièku 6/4x3
X - spojka pro hadièku 4/2x4
X - spojka pro hadièku 6/4x4
01
01
31
31
31
31
31
31
00
00
07
07
07
07
07
07
485
591
324
318
325
319
326
320
Vnitøní prùmìr
hadièky d
mm
2
4
2
4
2
4
2
4
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: šroubení pro hadièku 4/2 M5, 01 00 485.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
240
Pøíslušenství
Pøipojovací
závit
M5
M5
—
—
—
—
—
—
Jmenovitá
svìtlost
mm
1.3
2.5
1.3
2.5
1.3
2.5
1.3
2.5
Materiál
Pracovní
teplota
IXEF, nitril
-30°C–100°C
IXEF
Šroubení a spojky pro hadièky
Rozmìrové výkresy
01 00 485 Šroubení pro hadièku
4/2 M5
01 00 591 Šroubení pro hadièku
6/4 M5
31 07 324, 31 07 318 L - spojka pro hadièku
Typ
4/2x2
6/4x2
A
10
17.5
B
$ 1.3
$ 2.5
C
4.5
9
31 07 325, 31 07 319 T - spojka pro hadièku
Typ
4/2x3
6/4x3
A
15.5
26
B
$ 1.3
$ 2.5
C
4.5
9
D
10
17.5
31 07 326, 31 07 320 X - spojka pro hadièku
Typ
4/2x4
6/4x4
A
15.5
26
B
$ 1.3
$ 2.5
C
4.5
9
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøíslušenství
241
Spojky pro trubky
Spojky pro trubky
!
!
!
!
!
Spojka pro
trubku pøímá
Usnadòují propojení trubek ve vakuovém obvodu.
Vyrobeny ze silikonu.
Dodávány s nerezovými hadicovými sponami.
Spojka pro trubku pøímá.
Spojka pro trubku pøímá redukovaná.
Spojka pro trubku
pøímá redukovaná
Rozmìrové výkresy
Spojka pro trubku pøímá redukovaná
Spojka pro trubku pøímá
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: spojka pro trubku pøímá redukovaná 40×32, 34 04 011.
Technická data
Obj. èíslo
Typ
Spojka
Spojka
Spojka
Spojka
Spojka
Spojka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
trubku
trubku
trubku
trubku
trubku
trubku
pøímá
pøímá
pøímá
pøímá
pøímá
pøímá
22×22
32×32
40×40
50×50
75×75
100×100
Spojka
Spojka
Spojka
Spojka
Spojka
pro
pro
pro
pro
pro
trubku
trubku
trubku
trubku
trubku
pøímá
pøímá
pøímá
pøímá
pøímá
redukovaná
redukovaná
redukovaná
redukovaná
redukovaná
32×22
40×32
50×40
75×50
100×75
34
34
34
34
34
34
04
04
04
04
04
04
008
007
006
004
002
005
Trubka
D
mm
22
32
40
51
76.1
101.6
34
34
34
34
34
04
04
04
04
04
012
011
010
003
009
32
40
50
76.1
101.6
Trubka
d
mm
—
—
—
—
—
—
A
L
mm
40
50
64
78
103.6
130
mm
82
82
98
110
130
150
22.0
32.0
40.0
51.0
76.1
50
64
78
103.6
130
82
98
110
130
150
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
242
Pøíslušenství
Pracovní Materiál
tlak
kPa
±100
±100
Pracovní
teplota
SS 2343
-70°C–200°C
silikon
SS 2343
-70°C–200°C
silikon
Hmotnost
g
100
130
210
320
475
730
130
190
285
475
650
Spojky pro trubky
Spojky pro trubky
!
!
!
!
!
Y - spojka pro
trubku
Usnadòují propojení trubek ve vakuovém obvodu.
Vyrobeny ze silikonu.
Dodávány s nerezovými hadicovými sponami.
Y - spojka pro trubku.
L - spojka pro trubku.
L - spojka pro
trubku
Rozmìrové výkresy
L - spojka pro trubku
Y - spojka pro trubku
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: Y - spojka pro trubku 3×22, 34 04 018.
Technická data
Obj. èíslo
Typ
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-
spojka
spojka
spojka
spojka
spojka
spojka
pro
pro
pro
pro
pro
pro
trubku
trubku
trubku
trubku
trubku
trubku
3×22
3×32
3×40
3×50
3×75
3×100
L - spojka pro trubku 40×40
L - spojka pro trubku 50×50
34
34
34
34
34
34
04
04
04
04
04
04
018
017
016
015
014
013
34 04 033
34 04 032
Trubka
D
mm
22
32
40
51
76.1
101.6
A
L
mm
—
—
—
—
—
—
mm
118
133
154
181
236
293
40
51
110
130
80
94
Pracovní
tlak
kPa
Materiál
Pracovní
teplota
±100
SS 2343
silikon
-70°C–200°C
±100
SS 2343
silikon
-70°C–200°C
Hmotnost
g
200
280
440
680
1130
2000
340
530
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Pøíslušenství
243
Vakuový zásobník
Vakuový zásobník
! Vakuový zásobník se pouívá v nìkterých aplikacích pro zvýšení
bezpeènosti napøíklad pøi úniku vakua nebo výpadku energie. Dalším
pøíkladem pouití je vytvoøení zásoby vakua pro pokrytí vìtších
jednorázových odbìrù.
! V systému s vakuovým zásobníkem musí být vakuová pumpa vybavena
zpìtným ventilem.
Rozmìrové výkresy
Vakuový zásobník
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím typ a objednací èíslo.
Pøíklad: vakuový zásobník, 31 16 039.
Technická data
Typ
Vakuový zásobník
Obj. èíslo
Objem
dm3
Pracovní tlak
MPa
Materiál
Pøipojovací závit
Hmotnost
g
31 16 039
7
-0.1–1.4
lakovaný ocelový plech
R 1/2"
2.2
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
244
Pøíslušenství
Tabulky
Tabulka 1 - Tlak
Pa (N/m2)
1 Pa
bar
at (kp/cm2)
Torr
psi (lbf/in2)
inHg
0.001
0.00001
10.1972x10-6
7.50062x10-3
0.145038x10-3
0.3x10-3
0.3
kPa
1
1 kPa
1000
1
0.01
10.1972x10-3
7.50062
0.145038
1bar
100 000
100
1
1.01972
750.062
14.5038
30
1kp/cm2
98 066.5
98.0665
0.980665
1
735.559
14.2233
29.42
1 torr
133.322
0.133322
1.33322x10-3
1.35951x10-3
1
19.3368x10-3
0.04
1 psi
6 894.76
6.89476
68.9476x10-3
70.3069x10-3
51.7149
1
2.07
1 torr = 1 mmHg (0° C)
1 mm vodního sloupce = 9,81 Pa
Tabulka 2 - Podtlak
Atmosférický
tlak
kPa
mbar
Absolutní
vakuum
101.3
91.3
81.3
71.3
61.3
51.3
41.3
31.3
21.3
1013
913
813
713
613
513
413
313
213
11.3
0
113
0
760
685
610
535
460
385
310
235
160
85
0
-kPa*
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
101.3
-mmHg
0
75
150
225
300
375
450
525
600
675
-inHg
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
% vakua
0
9.9
19.7
29.6
39.5
49.3
59.2
69.1
79
89
100
Torr
760
* PIAB udává úroveò vakua v -kPa
Podtlak - srovnávací tabulka
Atmosférický
tlak
kPa
101.3
100
mbar
1013
Torr
760
-kPa*
0
-mmHg
0
-inHg
0
% vakua
0
1000
700
10
10
100
5
20
20
600
200
30
30
10
500
40
400
50
300
40
50
15
500
50
400
60
60
300
500
20
70
70
200
80
600
80
25
100
10
Absolutní
vakuum
90
0
90
700
100
0
0
101.3
760
30
100
* PIAB udává úroveò vakua v -kPa
Vakuová technika
245
Tabulky
Tabulka 3 - Pøetlak
psi
Pøetlak – srovnávací tabulka
(lbf/in2)
at
(kp/cm2)
kPa
bar
1013
10.13
146.9
10.3
1000
10
145
10.2
900
9
130.5
9.2
800
8
116
8.2
700
7
101.5
7.1
600
6
87
6.1
500
5
72.5
5.1
400
4
58
4.1
300
3
43.5
3.1
200
2
29
2
100
1
14.5
1
0
0
0
0
kPa
bar
psi (lbf/in2)
at (kp/cm2)
Tabulka 4 - Závislost atmosférického tlaku na nadmoøské výšce
Okolní (atmosférický) tlak vzduchu je výchozím bodem pro vìtšinu vakuometrù. Tento tlak však klesá s rostoucí
nadmoøskou výškou. Následující tabulka ukazuje dosahované úrovnì vakua v rùzných nadmoøských výškách.
Nezávisle na nadmoøské výšce dosahují vakuové pumpy stále stejné absolutní úrovnì vakua.
Nadmoøská výška
m
Atmosférický tlak*
Dosaené úrovnì vakua v -kPa pøi rùzných nadmoøských výškách
kPa
mbar
mm Hg
0
101.3
1013.25
760
60.0
75.0
85.0
90.0
99.0
111
99.99
999.9
750
59.9
74.9
84.9
89.9
98.9
200
98.66
986.6
740
58.6
73.7
83.6
88.7
97.7
275
97.33
973.3
730
57.3
72.3
82.3
87.3
96.3
467
95.99
959.9
720
55.9
71.0
81.0
86.0
94.9
545
94.66
946.6
710
54.6
69.7
79.7
84.7
93.7
655
93.33
933.3
700
53.3
68.3
78.3
83.3
92.3
778
91.99
919.9
690
52.0
67.0
77.0
82.0
91.0
1000
89.46
894.6
671
49.4
64.5
74.5
79.5
88.5
2000
79.06
790.6
593
39.0
54.1
64.1
69.1
78.1
* atmosférický tlak je závislý na poèasí (uvedené hodnoty pro rùzné nadmoøské výšky jsou vztaeny k atmosférickému tlaku 101,3 kPa na hladinì moøe)
246
Vakuová technika
Tabulky
Tabulka 5 - Prùtok
Prùtok: objem za jednotku èasu.
Oznaèení: Q, q = V / t ( objem / èas ).
SI - jednotka: krychlový metr za sekundu (m3/s).
Pouívané jednotky: litr/min, litr/s, m3/h.
m3/s
m3/h
l/min
l/s
1m3/s
1
3600
60000
1000
ft3/min (scfm)*
2118.9
1m3/h
0.28x10-3
1
16.6667
0.2778
0.5885
1l/min
16.67x10-6
0.06
1
0.0167
0.035
1l/s
1x10-3
3.6
60
1
2.1189
1ft3/min
0.472x10-3
1.6992
28.32
0.4720
1
* 1 ft * 0.305 m
Prùtok – srovnávací tabulka
l/s
m3/min
1
0.06
2
3
m3/h
scfm
l/min
3.60
2.12
60
0.12
7.20
4.24
120
0.18
10.80
6.36
180
4
0.24
14.40
8.47
240
5
0.30
18.00
10.59
300
6
0.36
21.60
12.71
360
7
0.42
25.20
14.83
420
8
0.48
28.80
16.95
480
9
0.54
32.40
19.07
540
10
0.60
36.00
21.19
600
11
0.66
39.60
23.30
660
12
0.72
43.20
25.42
720
13
0.78
46.80
27.54
780
14
0.84
50.40
29.66
840
15
0.90
54.00
31.78
900
16
0.96
57.60
33.90
960
17
1.02
61.20
36.02
1020
18
1.08
64.80
38.13
1080
19
1.14
68.40
40.25
1140
20
1.20
72.00
42.37
1200
25
1.50
90.00
52.97
1500
30
1.80
108.00
63.56
1800
35
2.10
126.00
74.15
2100
40
2.40
144.00
84.74
2400
45
2.70
162.00
95.34
2700
50
3.00
180.00
105.93
3000
Vakuová technika
247
Tabulky
Tabulka 6 - Hmotnost
1 kg
kg
g
oz
lb
1
1000
35.27
2.205
1g
0.001
1
0.03527
0.002205
1 oz
0.02835
28.35
1
0.0625
1 lb
0.4536
453.6
16
1
Tabulka 7 - Síla
1N=
0.10197 kp
1 kp =
9.8066 N
1N=
0.2248 lbf
1 lbf =
4.4482 N
Tabulka 8 - Teplota
Teplota tuhnutí vody
Teplota varu vody pøi 101.3 kPa (14.7 psi)
Absolutní nula
0°C
32°F
273.15K
100°C
212°F
373.15K
-273.15°C
-459.67°F
0K
°F = 1.8 x (°C) + 32
Úbytek tlaku ve vedení stlaèeného vzduchu a vakua
Pøi realizaci pøívodù stlaèeného vzduchu a vakua je tøeba dbát na dostateènou svìtlost vedení s pøihlédnutím k jeho
délce. Pøipojovací závity PIAB vakuových pump jsou dimenzovány pro pøipojení vedení o délce a 10 m. Pro
výpoèet úbytku tlaku ve vedení lze pouít následující vzorce:
+P=
!"# $ !%!+ $ &'!",- $ (
) - $ *!
,!"# $ !%!+ $ &'!",- $ (/
d=.
1 %"+
0
+* $ *!
248
Vakuová technika
P=
qv =
d=
L=
P1 =
úbytek tlaku v kPa
3
prùtok v m /s
vnitøní prùmìr vedení v mm
délka vedení v m
absolutní vstupní tlak v kPa
Tabulky
Pøipojovací závity
ISO závity:
! Válcové metrické závity: oznaèovány písmenem M, napøíklad M5.
! Válcové palcové závity: oznaèovány písmeny UNF, napøíklad 10-32UNF.
Tubkové závity "dry seal" (americká norma):
"Dryseal" závitový systém zahrnuje válcové a kónické trubkové závity. Tyto závity mají profilový úhel 60° a jsou
tìsné i bez pouití tìsnìní nebo tìsnících kroukù (pøi kombinaci s jinými závitovými systémy není tìsnost
zaruèena). Velikost tìchto závitù je udávána v palcích a v katalogu PIAB je pouíváno oznaèení NPT a NPSF.
! Kónické "dry seal" závity: oznaèovány NPT, napøíklad NPT 1/8".
! Válcové "dry seal" závity: oznaèovány NPSF, napøíklad NPSF 1/8".
Tubkové závity BSP (anglická norma):
! Tyto závity mají profilový úhel 55° a jejich velikost je udávána v palcích.
! Válcové BSP závity: oznaèovány písmenem G, napøíklad G 1/8“.
Tabulka 9 - Kompatibilita rùzných závitových systémù
M5
M5
G1/8”
G1/8”
G1/4”
G1/4”
G3/8”
G3/8”
G1/2”
G1/2”
G3/4”
G3/4”
G1”
G1"
G2"
G2"
vnìjší
vnitøní
vnìjší
vnitøní
vnìjší
vnitøní
vnìjší
vnitøní
vnìjší
vnitøní
vnìjší
vnitøní
vnìjší
vnitøní
vnìjší
vnitøní
+
+++
—
—
—
—
10-32UNF
vnitøní nebo
vnìjší
NPSF1/8”
vnitøní
+++
NPT 1/8”
vnitøní nebo
vnìjší
—
+
NPSF 1/4”
+
vnitøní
NPT 1/4”
—
vnitøní nebo
vnìjší
—
NPSF 3/8”
—
vnitøní
NPT 3/8"
—
vnitøní nebo
vnìjší
NPSF 1/2”
—
+
vnitøní
NPT 1/2”
—
vnitøní nebo
vnìjší
NPSF 3/4”
+++
+
vnitøní
NPT 3/4”
—
vnitøní nebo
vnìjší
+++
NPT 1”
vnitøní nebo
vnìjší
NPT 2”
vnitøní nebo
vnìjší
+++ lze pouít
+ lze pouít pøi krátkém závitu
— nelze pouít
Vakuová technika
249
Údrba a záruka
Údrba
PIAB vakuové pumpy jsou konstruovány a vyrobeny s ohledem na
minimální nároky na údrbu a opravy. Pro zajištìní dlouhodobého
bezporuchového provozu však doporuèujeme provádìt pravidelné
kontroly a údrbu dle následujícího plánu. Tyto intervaly jsou pouze
orientaèní a v praxi je lze pøizpùsobit konkrétní aplikaci vakuové
pumpy a danému provoznímu prostøedí.
Doporuèené intervaly kontrol a údrby
Dennì
! kontrola tlaku vstupního stlaèeného vzduchu
! kontrola vakuového filtru
Mìsíènì
! èištìní vakuového filtru
Roènì
! demontá vakuové pumpy, kontrola a vyèištìní
Mimo tìchto úkonù týkajících se údrby vakuové pumpy je tøeba dbát
na pravidelnou údrbu celého systému pro rozvod stlaèeného vzduchu
a vakua.
Záruka
! na všechny vakuové pumpy PIAB je poskytována záruka 5 let
! na pøíslušenství je poskytována záruka 1 rok
! tato záruka se nevztahuje na filtry a ostatní spotøební díly
5 let záruka
30 dnù test zdarma
250
Vakuová technika
Novinky
Obsah
Vakuové pumpy COAX™
Y
K
N
I
V
O
N
Vakuové pumpy COAX™ model P3010 .........................253–264
Elektromagneticky ovládané ventily
Elektromagneticky ovládaný 3/2 ventil DS ...........................265
Elektromagneticky ovl. 2/2 ventil pro vakuum NC ......... 266–267
Vakuové spínaèe
Elektronický
Elektronický
Elektronický
Elektronický
vakuový spínaè MPS .................................268–269
vakuový spínaè APS s analog. výstupem.....270–271
vakuový spínaè PSD s LED zobrazovaèem...272–273
pevnì nastavený vakuový spínaè MINI-FIX...274–275
Vakuové pumpy model CLASSIC s ES systémem
CLASSIC s ES systémem.............................................276–279
Pøísavky DURAFLEX™
Pøísavky DURAFLEX™ ..................................................280–285
Novinky
251
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
COAX™
252
Novinky
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Pi12-3 s pøípoji vakua 3 x NPSF 1/8"
!
!
!
!
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Rozsah vstupního tlaku od 0.17 do 0.7 MPa.
Vestavìný vakuový filtr.
Jednoduchá montá.
Doporuèený vstupní tlak:
0.17 – 0.6 MPa
Max. vstupní tlak:
0.7 MPa
Spotøeba vzduchu:
0.3 – 0.79 Nl/s
Max. vakuum:
90 -kPa
Úroveò hluku:
66 – 68 dBA
Materiál:
PA, nitril, Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
96 g
Objednací èíslo:
01 04 279
Nasávané mnoství vzduchu
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0
10
1.6
1.5
1.45
1.4
1.1
0.9
1
0.8
0.7
0.6
0.48
0.4
0.5
0.52
0.52
0.44
0.29
0.22
0.41
0.43
0.36
0.27
0.2
0.15
0.36
0.33
0.24
0.19
0.14
0.07
0.28
0.21
0.12
0.14
0.08
–
0.17
0.1
0.1
0.1
0.02
–
0.05
0.05
0.06
0.06
–
–
80
0.01
0.02
0.02
0.03
–
–
Evakuaèní èas
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
0.79
0.68
0.57
0.47
0.36
0.3
10
0.06
0.07
0.09
0.08
0.1
0.15
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0.17
0.2
0.24
0.23
0.32
0.46
0.37
0.4
0.45
0.49
0.75
1.0
0.65
0.66
0.76
1.0
1.4
2.0
1.0
1.0
1.4
1.7
2.2
–
1.4
1.7
2.4
2.6
2.9
–
2.4
3.2
3.7
3.9
–
–
80
9.0
8.1
7
6.3
–
–
Rozmìrové výkresy
Pi12-3 s pøípoji vakua 3 x NPSF 1/8"
Obj. èíslo: 01 04 279
1. Stlaèený vzduch
NPSF 1/8"
2. Vakuum
3 x NPSF 1/8"
3. Výfuk
integrovaný tlumiè hluku
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
253
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
2 x Pi12-3 s pøípoji vakua 6 x NPSF 1/8"
!
!
!
!
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Rozsah vstupního tlaku od 0.17 do 0.7 MPa.
Vestavìný vakuový filtr.
Jednoduchá montá.
Doporuèený vstupní tlak:
0.17 – 0.6 MPa
Max. vstupní tlak:
0.7 MPa
Spotøeba vzduchu:
0.6 – 1.58 Nl/s
Max. vakuum:
90 -kPa
Úroveò hluku:
66 – 68 dBA
Materiál:
PA, nitril, Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
226 g
Objednací èíslo:
01 04 281
Nasávané mnoství vzduchu
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0
10
3.2
3.0
2.9
2.8
2.2
1.8
2.0
1.6
1.4
1.2
0.96
0.8
1.0
1.04
1.04
0.88
0.58
0.44
0.82
0.86
0.72
0.54
0.4
0.3
0.72
0.66
0.48
0.38
0.28
0.14
0.56
0.42
0.24
0.28
0.16
–
0.34
0.2
0.2
0.2
0.04
–
0.1
0.1
0.12
0.12
–
–
80
0.02
0.04
0.04
0.06
–
–
Evakuaèní èas
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
1.58
1.36
1.14
0.94
0.72
0.6
10
0.03
0.04
0.05
0.04
0.05
0.08
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0.08
0.1
0.12
0.12
0.16
0.23
0.19
0.2
0.23
0.25
0.38
0.5
0.33
0.33
0.38
0.5
0.7
1.0
Rozmìrové výkresy
2 x Pi12-3 s pøípoji vakua 6 x NPSF 1/8"
Obj. èíslo: 01 04 281
1. Stlaèený vzduch
NPSF 1/8"
2. Vakuum
6 x NPSF 1/8"
3. Výfuk
integrované tlumièe hluku
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
254
Novinky
0.5
0.5
0.7
0.85
1.1
–
0.7
0.85
1.2
1.3
1.45
–
1.2
1.6
1.85
1.95
–
–
80
4.5
4.05
3.5
3.15
–
–
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Pi12-3 s odfukovým modulem se zásobníkem 3 cm3
!
!
!
!
Modul automatického odfuku pro rychlé uvolnìní.
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Rozsah vstupního tlaku od 0.17 do 0.7 MPa.
Vestavìný vakuový filtr.
Doporuèený vstupní tlak:
0.17 – 0.6 MPa
Max. vstupní tlak:
0.7 MPa
Spotøeba vzduchu:
0.3 – 0.79 Nl/s
Max. vakuum:
90 -kPa
Úroveò hluku:
66 – 68 dBA
Materiál:
PA, nitril, Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
156 g
Objem zásobníku odfuku: 3 cm3
Objednací èíslo:
01 04 282
Nasávané mnoství vzduchu
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0
10
1.6
1.5
1.45
1.4
1.1
0.9
1
0.8
0.7
0.6
0.48
0.4
0.5
0.52
0.52
0.44
0.29
0.22
0.41
0.43
0.36
0.27
0.2
0.15
0.36
0.33
0.24
0.19
0.14
0.07
0.28
0.21
0.12
0.14
0.08
–
0.17
0.1
0.1
0.1
0.02
–
0.05
0.05
0.06
0.06
–
–
80
0.01
0.02
0.02
0.03
–
–
Evakuaèní èas
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
0.79
0.68
0.57
0.47
0.36
0.3
10
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0.06
0.07
0.09
0.08
0.1
0.15
0.17
0.2
0.24
0.23
0.32
0.46
0.37
0.4
0.45
0.49
0.75
1.0
0.65
0.66
0.76
1.0
1.4
2.0
1.0
1.0
1.4
1.7
2.2
–
1.4
1.7
2.4
2.6
2.9
–
2.4
3.2
3.7
3.9
–
–
80
9.0
8.1
7
6.3
–
–
Rozmìrové výkresy
Pi12-3 s odfukovým modulem
se zásobníkem 3 cm3
Obj. èíslo: 01 04 282
1. Stlaèený vzduch
nástrèný pøípoj pro
hadièku D=6 mm
2. Vakuum
nástrèné pøípoje pro
hadièky D=8 a D=6 mm
3. Výfuk
integrovaný tlumiè hluku
Funkce:
Po pøivedení stlaèeného vzduchu na vstup 1 zaène
vakuová pumpa vytváøet na výstupu 2 vakuum. Zároveò je
stlaèeným vzduchem naplnìn zásobník odfukového
modulu. Ten je po vypnutí pøívodu stlaèeného vzduchu
automaticky vypuštìn do výstupu 2 pro rychlejší uvolnìní
manipulovaného pøedmìtu z pøísavek.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
255
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Pi12-3 s odfukovým modulem a pøídavným zásobníkem 30 cm3
!
!
!
!
Modul automatického odfuku pro rychlé uvolnìní.
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Rozsah vstupního tlaku od 0.17 do 0.7 MPa.
Vestavìný vakuový filtr.
Doporuèený vstupní tlak:
0.17 – 0.6 MPa
Max. vstupní tlak:
0.7 MPa
Spotøeba vzduchu:
0.3 – 0.79 Nl/s
Max. vakuum:
90 -kPa
Úroveò hluku:
66 – 68 dBA
Materiál:
PA, nitril, Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
200 g
Objem zásobníkù odfuku: 33 cm3
Objednací èíslo:
01 04 283
Nasávané mnoství vzduchu
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0
10
1.6
1.5
1.45
1.4
1.1
0.9
1
0.8
0.7
0.6
0.48
0.4
0.5
0.52
0.52
0.44
0.29
0.22
0.41
0.43
0.36
0.27
0.2
0.15
0.36
0.33
0.24
0.19
0.14
0.07
0.28
0.21
0.12
0.14
0.08
–
0.17
0.1
0.1
0.1
0.02
–
0.05
0.05
0.06
0.06
–
–
80
0.01
0.02
0.02
0.03
–
–
Evakuaèní èas
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
0.79
0.68
0.57
0.47
0.36
0.3
10
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0.06
0.07
0.09
0.08
0.1
0.15
0.17
0.2
0.24
0.23
0.32
0.46
0.37
0.4
0.45
0.49
0.75
1.0
0.65
0.66
0.76
1.0
1.4
2.0
Rozmìrové výkresy
Pi12-3 s odfukovým modulem
a pøídavným zásobníkem 30 cm3
Obj. èíslo: 01 04 283
1. Stlaèený vzduch
nástrèný pøípoj pro
hadièku D=6 mm
2. Vakuum
nástrèné pøípoje pro
hadièky D=8 a D=6 mm
3. Výfuk
integrovaný tlumiè hluku
Funkce:
Po pøivedení stlaèeného vzduchu na vstup 1 zaène
vakuová pumpa vytváøet na výstupu 2 vakuum. Zároveò je
stlaèeným vzduchem naplnìn zásobník odfukového
modulu. Ten je po vypnutí pøívodu stlaèeného vzduchu
automaticky vypuštìn do výstupu 2 pro rychlejší uvolnìní
manipulovaného pøedmìtu z pøísavek.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
256
Novinky
1.0
1.0
1.4
1.7
2.2
–
1.4
1.7
2.4
2.6
2.9
–
2.4
3.2
3.7
3.9
–
–
80
9.0
8.1
7
6.3
–
–
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
2 x Pi12-3 s odfukovým modulem a pøídavným zásobníkem 60 cm3
!
!
!
!
Modul automatického odfuku pro rychlé uvolnìní.
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Rozsah vstupního tlaku od 0.17 do 0.7 MPa.
Vestavìný vakuový filtr.
Doporuèený vstupní tlak:
0.17 – 0.6 MPa
Max. vstupní tlak:
0.7 MPa
Spotøeba vzduchu:
0.6 – 1.58 Nl/s
Max. vakuum:
90 -kPa
Úroveò hluku:
66 – 68 dBA
Materiál:
PA, nitril, Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
320 g
Objem zásobníkù odfuku: 63 cm3
Objednací èíslo:
01 04 284
Nasávané mnoství vzduchu
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0
10
3.2
3.0
2.9
2.8
2.2
1.8
2.0
1.6
1.4
1.2
0.96
0.8
1.0
1.04
1.04
0.88
0.58
0.44
0.82
0.86
0.72
0.54
0.4
0.3
0.72
0.66
0.48
0.38
0.28
0.14
0.56
0.42
0.24
0.28
0.16
–
0.34
0.2
0.2
0.2
0.04
–
0.1
0.1
0.12
0.12
–
–
80
0.02
0.04
0.04
0.06
–
–
Evakuaèní èas
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
1.58
1.36
1.14
0.94
0.72
0.6
10
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0.03
0.04
0.05
0.04
0.05
0.08
0.08
0.1
0.12
0.12
0.16
0.23
0.19
0.2
0.23
0.25
0.38
0.5
0.33
0.33
0.38
0.5
0.7
1.0
0.5
0.5
0.7
0.85
1.1
–
0.7
0.85
1.2
1.3
1.45
–
1.2
1.6
1.85
1.95
–
–
80
4.5
4.05
3.5
3.15
–
–
Rozmìrové výkresy
2 x Pi12-3 s odfukovým modulem
a pøídavným zásobníkem 60 cm3
Obj. èíslo: 01 04 284
1. Stlaèený vzduch
nástrèný pøípoj pro
hadièku D=6 mm
2. Vakuum
nástrèné pøípoje pro
hadièky D=10 a D= 6 mm
3. Výfuk
integrované tlumièe hluku
Funkce:
Po pøivedení stlaèeného vzduchu na vstup 1 zaène
vakuová pumpa vytváøet na výstupu 2 vakuum. Zároveò je
stlaèeným vzduchem naplnìn zásobník odfukového
modulu. Ten je po vypnutí pøívodu stlaèeného vzduchu
automaticky vypuštìn do výstupu 2 pro rychlejší uvolnìní
manipulovaného pøedmìtu z pøísavek.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
257
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Pi12-3 modul s pøípojem stlaèeného vzduchu NPSF 1/8"
!
!
!
!
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Rozsah vstupního tlaku od 0.17 do 0.7 MPa.
Vestavìný vakuový filtr.
Jednoduchá montá.
Doporuèený vstupní tlak:
0.17 – 0.6 MPa
Max. vstupní tlak:
0.7 MPa
Spotøeba vzduchu:
0.3 – 0.79 Nl/s
Max. vakuum:
90 -kPa
Úroveò hluku:
66 – 68 dBA
Materiál:
PA, nitril, Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
52 g
Objednací èíslo:
01 04 657
Nasávané mnoství vzduchu
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0
10
1.6
1.5
1.45
1.4
1.1
0.9
1
0.8
0.7
0.6
0.48
0.4
0.5
0.52
0.52
0.44
0.29
0.22
0.41
0.43
0.36
0.27
0.2
0.15
0.36
0.33
0.24
0.19
0.14
0.07
0.28
0.21
0.12
0.14
0.08
–
0.17
0.1
0.1
0.1
0.02
–
0.05
0.05
0.06
0.06
–
–
80
0.01
0.02
0.02
0.03
–
–
Evakuaèní èas
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
0.79
0.68
0.57
0.47
0.36
0.3
10
0.06
0.07
0.09
0.08
0.1
0.15
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0.17
0.2
0.24
0.23
0.32
0.46
0.37
0.4
0.45
0.49
0.75
1.0
0.65
0.66
0.76
1.0
1.4
2.0
Rozmìrové výkresy
Pi12-3 modul s pøípojem stlaèeného
vzduchu NPSF 1/8"
Obj. èíslo: 01 04 657
Stlaèený vzduch
NPSF 1/8"
Výfuk
integrovaný tlumiè hluku
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
258
Novinky
1.0
1.0
1.4
1.7
2.2
–
1.4
1.7
2.4
2.6
2.9
–
2.4
3.2
3.7
3.9
–
–
80
9.0
8.1
7
6.3
–
–
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Pi12-3 modul s pøípojem stlaèeného vzduchu pro hadièku D=6 mm
!
!
!
!
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Rozsah vstupního tlaku od 0.17 do 0.7 MPa.
Vestavìný vakuový filtr.
Jednoduchá montá.
Doporuèený vstupní tlak:
0.17 – 0.6 MPa
Max. vstupní tlak:
0.7 MPa
Spotøeba vzduchu:
0.3 – 0.79 Nl/s
Max. vakuum:
90 -kPa
Úroveò hluku:
66 – 68 dBA
Materiál:
PA, nitril, Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
52 g
Objednací èíslo:
01 04 656
Nasávané mnoství vzduchu
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0
10
1.6
1.5
1.45
1.4
1.1
0.9
1
0.8
0.7
0.6
0.48
0.4
0.5
0.52
0.52
0.44
0.29
0.22
0.41
0.43
0.36
0.27
0.2
0.15
0.36
0.33
0.24
0.19
0.14
0.07
0.28
0.21
0.12
0.14
0.08
–
0.17
0.1
0.1
0.1
0.02
–
0.05
0.05
0.06
0.06
–
–
80
0.01
0.02
0.02
0.03
–
–
Evakuaèní èas
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
0.79
0.68
0.57
0.47
0.36
0.3
10
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0.06
0.07
0.09
0.08
0.1
0.15
0.17
0.2
0.24
0.23
0.32
0.46
0.37
0.4
0.45
0.49
0.75
1.0
0.65
0.66
0.76
1.0
1.4
2.0
1.0
1.0
1.4
1.7
2.2
–
1.4
1.7
2.4
2.6
2.9
–
2.4
3.2
3.7
3.9
–
–
80
9.0
8.1
7
6.3
–
–
Rozmìrové výkresy
Pi12-3 modul s pøípojem stlaèeného
vzduchu pro hadièku D=6 mm
Obj. èíslo: 01 04 656
Stlaèený vzduch
nástrèný pøípoj pro
hadièku D=6 mm
Výfuk
integrovaný tlumiè hluku
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
259
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Pi12-3 rozšiøovací modul
!
!
!
!
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Rozsah vstupního tlaku od 0.17 do 0.7 MPa.
Vestavìný vakuový filtr.
Jednoduchá montá.
Doporuèený vstupní tlak:
0.17 – 0.6 MPa
Max. vstupní tlak:
0.7 MPa
Spotøeba vzduchu:
0.3 – 0.79 Nl/s
Max. vakuum:
90 -kPa
Úroveò hluku:
66 – 68 dBA
Materiál:
PA, nitril, Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
68 g
Objednací èíslo:
01 04 658
Nasávané mnoství vzduchu
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0
10
1.6
1.5
1.45
1.4
1.1
0.9
1
0.8
0.7
0.6
0.48
0.4
0.5
0.52
0.52
0.44
0.29
0.22
0.41
0.43
0.36
0.27
0.2
0.15
0.36
0.33
0.24
0.19
0.14
0.07
0.28
0.21
0.12
0.14
0.08
–
0.17
0.1
0.1
0.1
0.02
–
0.05
0.05
0.06
0.06
–
–
80
0.01
0.02
0.02
0.03
–
–
Evakuaèní èas
Vstupní
tlak
MPa
0.6
0.5
0.4
0.314
0.22
0.17
Max.
vakuum
-kPa
83
84
84
90
64
49
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
0.79
0.68
0.57
0.47
0.36
0.3
10
0.06
0.07
0.09
0.08
0.1
0.15
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
0.17
0.2
0.24
0.23
0.32
0.46
0.37
0.4
0.45
0.49
0.75
1.0
0.65
0.66
0.76
1.0
1.4
2.0
Rozmìrové výkresy
Pi12-3 rozšiøovací modul
Obj. èíslo: 01 04 658
Výfuk
integrovaný tlumiè hluku
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
260
Novinky
1.0
1.0
1.4
1.7
2.2
–
1.4
1.7
2.4
2.6
2.9
–
2.4
3.2
3.7
3.9
–
–
80
9.0
8.1
7
6.3
–
–
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Pøipojovací modul, vakuum 3 x NPSF 1/8"
Materiál:
Al
Pracovní teplota:
-20 a +80°C
Hmotnost:
36 g
Objednací èíslo:
01 04 269
! Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
! Jednoduchá montá.
Rozmìrové výkresy
Pøipojovací modul, vakuum 3 x NPSF 1/8"
Obj. èíslo: 01 04 269
Vakuum
3 x NPSF 1/8"
Pøipojovací modul, vakuum 6 x NPSF 1/8"
Materiál:
Al
Pracovní teplota:
-20 a +80°C
Hmotnost:
86 g
Objednací èíslo:
01 04 270
! Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
! Jednoduchá montá.
Rozmìrové výkresy
Pøipojovací modul, vakuum 6 x NPSF 1/8"
Obj. èíslo: 01 04 270
Vakuum
6 x NPSF 1/8"
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
261
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Odfukový modul s pøípojem vakua pro hadièky D=8 a D=6 mm
Materiál:
Al, nerez. ocel, nitril
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
94 g
Objem zásobníku odfuku: 3 cm3
! Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
! Jednoduchá montá.
! Automatický odfuk pro rychlé uvolnìní.
Objednací èíslo:
01 04 271
Rozmìrové výkresy
Odfukový modul s pøípojem vakua
pro hadièky D=8 a D=6 mm
Obj. èíslo: 01 04 271
Vakuum
nástrèné pøípoje pro
hadièky D=8 a D=6 mm
Odfukový modul s pøípojem vakua pro hadièky D=10 a D=6 mm
Materiál:
Al, nerez. ocel, nitril
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
94 g
Objem zásobníku odfuku: 3 cm3
! Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
! Jednoduchá montá.
! Automatický odfuk pro rychlé uvolnìní.
Objednací èíslo:
Rozmìrové výkresy
Odfukový modul s pøípojem vakua
pro hadièky D=10 a D=6 mm
Obj. èíslo: 01 04 351
Vakuum
nástrèné pøípoje pro
hadièky D=10 a D=6 mm
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
262
Novinky
01 04 351
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Pøídavný zásobník pro odfukový modul s objemem 30 cm3
! Zvìtšení intenzity automatického odfuku.
! Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
! Jednoduchá montá.
Materiál:
Al, nerez. ocel, nitril, PA
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
44 g
Objem zásobníku:
30 cm3
Objednací èíslo:
01 04 272
Rozmìrové výkresy
Pøídavný zásobník pro odfukový
modul s objemem 30 cm3
Obj. èíslo: 01 04 272
Pøídavný zásobník pro odfukový modul s objemem 60 cm3
! Zvìtšení intenzity automatického odfuku.
! Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
! Jednoduchá montá.
Materiál:
Al, nerez. ocel, nitril, PA
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
86 g
Objem zásobníku:
60 cm3
Objednací èíslo:
01 04 273
Rozmìrové výkresy
Pøídavný zásobník pro odfukový
modul s objemem 60 cm3
Obj. èíslo: 01 04 273
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
263
Vakuové pumpy COAX™ model P3010
Montání lišty
Materiál:
Al, nerez. ocel
Pracovní teplota:
-10 a +50°C
Hmotnost:
18 g (1 pozice)
34 g (2 pozice)
64 g (4 pozice)
Objednací èísla:
01 04 276 (1 pozice)
01 04 277 (2 pozice)
! Jednoduchá montá a demontá vakuových
01 04 278 (4 pozice)
pump bez pouití nástrojù.
Rozmìrové výkresy
Montání lišta pro 1 vakuovou pumpu
Obj. èíslo: 01 04 276
Montání lišta pro 4 vakuové pumpy
Obj. èíslo: 01 04 278
Montání lišta pro 2 vakuové pumpy
Obj. èíslo: 01 04 277
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
264
Novinky
Elektromagneticky ovládaný 3/2 ventil
Elektromagneticky ovládaný 3/2 ventil DS 23
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Vhodný pro ovládání vakuových pump COAX™ P3010.
Jednoduchá montá do nástrèného šroubení D=6 mm.
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Pøípoje 3 x vnitøní závit M5.
Svìtlost 2.3 mm.
Vhodný pro vakuum a stlaèený vzduch.
Cívka 2.5 W.
Elektrický pøípoj pro konektor DIN (c).
Indikace sepnutí èevenou LED.
Manuální ovládání.
Technická data
Typ
DS 23
Objednací èíslo
Médium
Provedení
Pøípoje
01 04 274
vakuum a stlaèený vzduch, filtrovaný 40 )m, nepøimazávaný
elektromagneticky ovládaný sedlový 3/2 ventil, v klidu uzavøený/otevøený
3 x vnitøní závit M5 (nástrèné šroubení D=6 mm a redukce M5/$ 6 mm souèástí dodávky)
Svìtlost, mm
2.3
Jmenovitý prùtok, Nl/s
1.3
kv
1.2
Rozsah tlaku, MPa
-0.1–0.6
Frekvence spínání, Hz
>160
ivotnost, cyklù
>100 000 000
Pracovní teplota
-18°C a +50°C
Materiál
Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR
Hmotnost, g
55
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
IP65
Pøíkon cívky, W
2.5
Elektrický pøípoj
konektor DIN (c)*
Povolená doba sepnutí
100 %
* Konektor je souèástí dodávky.
Rozmìrové výkresy
Elektromagneticky ovládaný
3/2 ventil DS 23
Obj. èíslo: 01 04 274
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
265
Elektromagneticky ovládaný 2/2 ventil pro vakuum
Elektromagneticky ovládaný 2/2 ventil pro vakuum NC
!
!
!
!
!
!
!
Malé kompaktní rozmìry, šíøka 16.5 mm.
Pøípoje NPSF 1/8".
Svìtlost 3.4 mm.
Cívka 0.6 W.
Elektrický pøípoj: nástrèný nebo DIN (c) konektor.
Indikace sepnutí èevenou LED.
Manuální ovládání.
0.2–0.6 MPa
smìr
prùtoku vakua
Technická data
Typ
NC SE
Objednací èíslo
NC SD
01 01 018
01 01 073
vakuum, filtrované 40 )m
Médium
Provedení
elektromagneticky ovládaný membránový 2/2 ventil, v klidu uzavøený
Pøípoje vakua
vnitøní závit NPSF 1/8" (dvì nástrèná šroubení D=8 mm souèástí dodávky)
Pøípoj pomocného ovládacího tlaku
vnitøní závit M5 (šroubení D/d=4/2 mm souèástí dodávky)
Svìtlost, mm
3.4
Max. prùtok, Nl/s
1.8
Rozsah podtlaku, kPa
0 a -99
Rozsah pomocného ovl. tlaku, MPa
0.2 a 0.6
ivotnost, cyklù
>10 000 000
Pracovní teplota
0°C a +60°C
Materiál
Ni, Al, VA, POM, CuZn, NBR, PA66, PUR
Hmotnost, g
90
Napájecí napìtí, V DC
24
Krytí
s konektorem DIN (c): IP65
Pøíkon cívky, W
0.6
Elektrický pøípoj
nástrèný konektor*
Povolená doba sepnutí
100 %
* Konektor je souèástí dodávky.
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
266
Novinky
konektor DIN (c)*
Elektromagneticky ovládaný 2/2 ventil pro vakuum
Rozmìrové výkresy
Elektromagneticky ovládaný
2/2 ventil pro vakuum NC SE
Obj. èíslo: 01 01 018
Elektromagneticky ovládaný
2/2 ventil pro vakuum NC SD
Obj. èíslo: 01 01 073
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
267
Vakuové spínaèe
Elektronický vakuový spínaè MPS
! Piezoodporový snímací prvek.
! 2 polovodièové výstupy NO a NC se spoleèným
!
!
!
!
!
nastavitelným spínacím bodem.
Indikace sepnutí èervenou LED.
Vysoká pøesnost.
Velmi krátká doba odezvy.
Jednoduchá montá do nástrèného šroubení D=6 mm.
Malé rozmìry.
Elektronické vakuové spínaèe PIAB øady MPS jsou vybaveny piezoodporovým snímaèem tlaku. Mají jeden
polovodièový spínací výstup NO (v klidu rozepnut) a jeden výstup NC (v klidu sepnut). Oba výstupy mají spoleèný
spínací bod nastavitelný pomocí otoèného potenciometru a mohou napøíklad pøímo ovládat elektromagnetické ventily
(max. 125 mA, 30 VDC) nebo pøedávat signály pro øídící PLC jednotku.
Pro svoji vysokou pøesnost a opakovatelnost, velmi krátkou dobu odezvy, malé rozmìry a snadné pøipojení i nastavení
jsou tyto snímaèe vhodné pro pouití v nároèných aplikacích automatizaèní techniky.
Technická data
MPS-PNP-NO/NC
Typ
01 04 176
Objednací èíslo
Médium
vzduch (nepøimazávaný), neagresivní plyny sluèitelné s polykarbonátem
trubièka s vnìjším " 6 mm pro pøipojení spínaèe do nástrèného šroubení
Pøipoj vakua
Rozsah
0 a -100 kPa
Maximální vstupní tlak
0.50 MPa
Spínací výstupy
NO (v klidu rozepnut) a NC (v klidu sepnut) se spoleèným spínacím bodem, max. 125 mA, 30 VDC
Indikace sepnutí
èervená LED (svítí pøi sepnutém výstupu NO)
Zapojení spínacího výstupu
PNP
Nastavení spínacího bodu
2/3-otáèkový potenciometr
Hystereze
2% z celkového rozsahu
Doba odezvy
1 ms
Opakovatelnost
#0.2% z celkového rozsahu
Teplotní chyba
max. #3% z celkového rozsahu (0 a +50°C)
Pracovní teplota
Vlhkost
0 a +50°C
35 a 85% relativní vlhkosti
Skladovací teplota
-10 a +60°C
Elektrické pøipojení
4-pinový konektor M8 (2 m kabel s protikusem souèástí dodávky)
Napájecí napìtí
10.8 a 30 VDC, zvlnìní (P-P) 10% max., ochrana proti pøepólování
Spotøeba
20 mA
400 VP, 0.5 $s
Ochrana proti špièkám
Dielektrická pevnost
1000 VAC, 1 min
% 100 M& pøi 500 VDC
Izolaèní odpor
Odolnost proti vibracím
10 a 55 Hz, 0.75 mm, XYZ, 2 hodiny
Odolnost proti nárazu
100 G, XYZ
Krytí
IP40
EMC
EN55011 tøída B, EN50082-1
Materiál
polykarbonát
Hmotnost
7 g (bez pøipojovacího kabelu)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
268
Novinky
Vakuové spínaèe
Rozmìrové výkresy
Vakuový spínaè MPS
Obj. èíslo: 01 04 176
Elektrické zapojení
Zapojení pøívodù
1
2
3
4
V+ (10.8 a 30 VDC)
Spínací výstup NC (v klidu sepnut)
V-Spínací výstup NO (v klidu rozepnut)
Pøíslušenství
(souèást dodávky)
1 pøívodní kabel vèetnì konektoru M8, délka 2 m
1 šroubovák pro nastavení potenciometru
Zapojení konektoru M8 na pøívodním kabelu
(pohled ze strany kontaktù konektoru)
1
2
3
4
Hnìdá (V+)
Bílá (spínací výstup NC)
Modrá (V--)
Èerná (spínací výstup NO)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
269
Vakuové spínaèe
Elektronický vakuový spínaè APS s analogovým výstupem
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Piezoodporový snímací prvek.
1 analogový a 1 polovodièový spínací výstup.
Nastavitelný spínací bod a hodnota hystereze.
Indikace sepnutí èervenou LED.
Vysoká pøesnost.
Velmi krátká doba odezvy.
Jednoduchá montá do nástrèného šroubení D=6 mm.
Malé rozmìry.
Krytí IP 65.
Elektronické vakuové spínaèe PIAB øady APS jsou vybaveny piezoodporovým snímaèem tlaku. Polovodièový spínací
výstup NO (v klidu rozepnut) s moností nastavení spínacího bodu a hodnoty hystereze pomocí otoèných potenciometrù
mùe napøíklad pøímo ovládat elektromagnetický ventil (max. 125 mA, 30 VDC) nebo pøedávat signály pro øídící PLC
jednotku. K dispozici je také analogový napìový výstup 1 a 5 VDC lineární k mìøené úrovni vakua.
Pro svoji vysokou pøesnost a opakovatelnost, velmi krátkou dobu odezvy, malé rozmìry a snadné pøipojení i nastavení
jsou tyto snímaèe vhodné pro pouití v nároèných aplikacích automatizaèní techniky.
Technická data
Typ
Objednací èíslo
APS-PNP-NO
APS-NPN-NO
01 04 172
01 04 173
Médium
vzduch (nepøimazávaný), neagresivní plyny sluèitelné s polykarbonátem a zinkem
Pøipoj vakua
vnitøní závit M5 a pøíruba pro O-krouek (redukce M5/" 6 mm souèástí dodávky)
Rozsah
0 a -100 kPa
Maximální vstupní tlak
0.50 MPa
1 a 5 VDC #0.04%
Analogový výstup
Spínací výstup
NO (v klidu rozepnut), max. 125 mA, 30 VDC
Indikace sepnutí
Zapojení spínacího výstupu
Nastavení spínacího bodu S
Nastavení hystereze H
èervená LED v konektoru spínaèe (svítí pøi sepnutém výstupu)
PNP
NPN
3-otáèkový potenciometr
¾-otáèkový potenciometr (3 a 20% z hodnoty spínacího bodu v rozsahu -30 a -100 kPa)
' 5 ms
Doba odezvy
#1% z celkového rozsahu pøi 25°C
Pøesnost
max. #3% z celkového rozsahu (0 a +50°C)
Teplotní chyba
Pracovní teplota
Vlhkost
0 a +50°C
35 a 85% relativní vlhkosti
Skladovací teplota
-10 a +60°C
Elektrické pøipojení
4-pinový konektor M8 s vestavìnou LED (2 m kabel s protikusem souèástí dodávky)
Napájecí napìtí
10.8 a 30 VDC, zvlnìní (P-P) 10% max., ochrana proti pøepólování
' 20 mA
Spotøeba
400 VP, 1 $s
Ochrana proti špièkám
Dielektrická pevnost
1000 VAC, 1 min
% 100 M& pøi 500 VDC
Izolaèní odpor
Odolnost proti vibracím
10 a 55 Hz, 1.5 mm, XYZ, 2 hodiny
Odolnost proti nárazu
Krytí
100 G, XYZ
IP65, bez pøipojení zavzdušòovacího vývodu na šroubení M3 pouze IP40
Materiál
pouzdro: polykarbonát; pøipoj vakua: zinkový tlakový odlitek
Hmotnost
43 g (bez pøipojovacího kabelu)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
270
Novinky
Vakuové spínaèe
Rozmìrové výkresy
Vakuový spínaè APS
Obj. èíslo: 01 04 172, 01 04 173
Elektrické zapojení
Zapojení pøívodù
1
2
3
4
V+ (10.8 a 30 VDC)
Analogový výstup
V-Spínací výstup NO
Pøíslušenství
(souèást dodávky)
1
1
2
1
1
1
1
zavzdušòovací šroubení M3 pro hadièku s vnitøním " 3 mm
zaslepovací šroub M3
tìsnící O-krouky pro M3
redukce M5/" 6 mm pro pøipojení spínaèe do nástrèného šroubení
O-krouek " 8.9x1.9 mm pro pøírubu
pøívodní kabel vèetnì konektoru M8, délka 2 m
šroubovák pro nastavení potenciometrù
Zapojení konektoru M8 na pøívodním kabelu
(pohled ze strany kontaktù konektoru)
1
2
3
4
Hnìdá (V+)
Bílá (analogový výstup)
Modrá (V--)
Èerná (spínací výstup NO)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
271
Vakuové spínaèe
Elektronický vakuový spínaè PSD s LED zobrazovaèem
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Piezoodporový snímací prvek.
Výrazný LED zobrazovaè.
2 programovatelné polovodièové spínací výstupy.
Nastavitelný spínací bod a hodnota hystereze.
Snadné nastavení pomocí tlaèítek.
Vysoká pøesnost.
Velmi krátká doba odezvy.
Jednoduchá montá do nástrèného šroubení D=6 mm.
Malé rozmìry.
Krytí IP 65.
Elektronické vakuové spínaèe PIAB øady PSD jsou vybaveny piezoodporovým snímaèem tlaku. Namìøená úroveò vakua
je indikována na výrazném LED zobrazovaèi ve ètyøech volitelných jednotkách (kPa, bar, mmHg nebo inHg). Dva
polovodièové spínací výstupy nezávisle programovatelné pomocí tlaèítek mohou napøíklad pøímo ovládat
elektromagnetické ventily (max. 125 mA, 30 VDC) nebo pøedávat signály pro øídící PLC jednotku.
Pro svoji vysokou pøesnost a opakovatelnost, velmi krátkou dobu odezvy, malé rozmìry a snadné pøipojení i nastavení
jsou tyto snímaèe vhodné pro pouití v nároèných aplikacích automatizaèní techniky.
Technická data
Typ
Objednací èíslo
Médium
PSD-PNP-NO/NC
PSD-NPN-NO/NC
01 04 178
01 04 179
vzduch (nepøimazávaný), neagresivní plyny sluèitelné s polykarbonátem a zinkem
vnitøní závit M5 (redukce M5/" 6 mm souèástí dodávky)
Pøipoj vakua
Rozsah, jednotky tlaku
0 a -100 kPa, 0.00 a -1.00 bar, 0 a -760 mmHg, 0.0 a -30.0 inHg
Maximální vstupní tlak
Zobrazení
0.50 MPa
3-místný èervený LED zobrazovaè, výška 8 mm
Rozlišení zobrazovaèe
1 kPa, 0.01 bar, 1 mmHg, 0.1 inHg
Obnovovací frekvence zobrazovaèe
5 Hz
Spínací výstupy
2 individuálnì volitelné NO nebo NC, max. 125 mA, 30 VDC, s nadproudovou ochranou
Indikace sepnutí
výstup 1 - èervená LED, výstup 2 - zelená LED (svítí pøi sepnutém výstupu)
Zapojení spínacích výstupù
Reimy spínacích výstupù
PNP
NPN
hysterezní: hystereze nastavitelná v rozsahu 0 a 100% z hodnoty spínacího bodu
okenní komparátor: 2 hodnoty nastavitelné v celém rozsahu
' 5 ms
Doba odezvy
#1% z celkového rozsahu pøi 25°C
Pøesnost
max. #3% z celkového rozsahu (0 a +50°C)
Teplotní chyba
Pracovní teplota
Vlhkost
0 a +50°C
35 a 85% relativní vlhkosti
Skladovací teplota
-10 a +60°C
Elektrické pøipojení
4-pinový konektor M8 (2 m kabel s protikusem souèástí dodávky)
Napájecí napìtí
10.8 a 30 VDC, zvlnìní (P-P) 10% max., ochrana proti pøepólování
' 55 mA
Spotøeba
350 VP, 1 $s
Ochrana proti špièkám
Dielektrická pevnost
1000 VAC, 1 min
% 100 M& pøi 500 VDC
Izolaèní odpor
Odolnost proti vibracím
10 a 55 Hz, 1.5 mm, XYZ, 2 hodiny
Odolnost proti nárazu
Krytí
10 G, XYZ
IP65, bez pøipojení zavzdušòovacího vývodu na šroubení M3 pouze IP40
Materiál
pouzdro: polykarbonát; pøipoj vakua: zinkový tlakový odlitek
Hmotnost
30 g (bez pøipojovacího kabelu)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
272
Novinky
Vakuové spínaèe
Rozmìrové výkresy
Vakuový spínaè PSD
Obj. èíslo: 01 04 178, 01 04 179
Elektrické zapojení
Zapojení pøívodù
1
2
3
4
V+ (10.8 a 30 VDC)
Spínací výstup 2
V-Spínací výstup 1
Pøíslušenství
(souèást dodávky)
1
1
1
1
zavzdušòovací šroubení M3 pro hadièku s vnitøním " 3 mm
tìsnící O-krouek pro M3
redukce M5/" 6 mm pro pøipojení spínaèe do nástrèného šroubení
pøívodní kabel vèetnì konektoru M8, délka 2 m
Zapojení konektoru M8 na pøívodním kabelu
(pohled ze strany kontaktù konektoru)
1
2
3
4
Hnìdá (V+)
Bílá (spínací výstup 2)
Modrá (V--)
Èerná (spínací výstup 1)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
273
Vakuové spínaèe
Elektronický pevnì nastavený vakuový spínaè MINI-FIX
!
!
!
!
Pevnì nastavený spínací bod -30, -50 nebo -70 kPa.
Polovodièový spínací výstup NO nebo NC (podle zapojení).
Indikace sepnutí èervenou LED.
Jednoduchá montá do nástrèného šroubení D=6 mm nebo
pomocí závitu G 1/8".
! Malé rozmìry.
Elektronické vakuové spínaèe PIAB øady MINI-FIX mají pevnì nastavený spínací bod na hodnotu -30, -50 nebo -70 kPa
podle provedení. Polovodièový spínací výstup PNP lze zapojit buï jako NO (v klidu rozepnut) nebo jako NC (v klidu
sepnut). Výstup mùe napøíklad pøímo ovládat elektromagnetické ventily (doporuèené zatíení 100 mA, 24 VDC) nebo
pøedávat signály pro øídící PLC jednotku.
Pro svoji vysokou pøesnost a opakovatelnost, velmi krátkou dobu odezvy, malé rozmìry a snadné pøipojení jsou tyto
snímaèe vhodné pro pouití v nároèných aplikacích automatizaèní techniky.
Technická data
MINI-FIX-PNP-NO/NC
Typ
Objednací èíslo
Hodnota spínacího bodu
01 06 201
01 06 203
01 06 205
01 06 200
01 06 202
01 06 204
-30 kPa
-50 kPa
-70 kPa
-30 kPa
-50 kPa
-70 kPa
trubièka s vnìjším " 6 mm pro nástrèné šroubení
Pøipoj vakua
Médium
vzduch (nepøimazávaný), neagresivní plyny
Spínací výstup
NO (v klidu rozepnut) nebo NC (v klidu sepnut) podle zapojení, 100 mA, 24 VDC (max. 500 mA, 34 VDC)
Indikace sepnutí
èervená LED
Zapojení spínacího výstupu
PNP
' 1 kPa
Hystereze
Pracovní teplota
Pøívodní kabel
-5 a +50°C
4 x 0.25 mm x 2 m
Napájecí napìtí
24 VDC (max. 34 VDC)
Úbytek napìtí
0.34 V
Krytí
IP65
Materiál
PMMA, ABS
Hmotnost
58 g (vèetnì 2 m pøívodního kabelu)
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
274
vnìjší závit G 1/8" s tìsnícím O-kroukem
Novinky
Vakuové spínaèe
Rozmìrové výkresy
Vakuový spínaè MINI-FIX
Obj. èíslo:
01 06 201, 01 06 203, 01 06 205
Vakuový spínaè MINI-FIX
Obj. èíslo:
01 06 200, 01 06 202, 01 06 204
Pøípoj D=6 mm
Pøípoj G 1/8"
kabel 2 m
kabel 2 m
Elektrické zapojení
PNP-NO
PNP-NC
Oznaèení pøívodù
BN
BK
OG
RD
hnìdá
èerná
oranová
èervená
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
275
Vakuové pumpy model CLASSIC s ES systémem
Classic s ES systémem
Classic je modelová øada vakuových pump vyrábìná v nìkolika
velikostech a provedeních. Díky konstrukci a pouitým materiálùm se tyto
pumpy vyznaèují velkým sacím výkonem, malou hmotností a vysokou
chemickou odolností. Jsou vhodné jako samostatný zdroj vakua a mohou
nahrazovat mechanické vakuové pumpy. Provedení s ES systémem je
navíc vybaveno pneumatickým vakuovým spínaèem a pneumaticky
ovládaným 2/2 ventilem, který v závislosti na úrovni vakua vypíná pøívod
stlaèeného vzduchu. Tyto vakuové pumpy jsou dodávány s pøípojovou
deskou z hliníku.
! Souèástí dodávky je vakuometr, nástrèné šroubení pro pøipojení stlaèeného
vzduchu D=8 mm, tlumiè hluku, 2 pøipevòovací úhelníky a 4 mm inbus klíè.
L25 ES, L50 ES, L100 ES, M25 ES,
! Provedení:
M25L ES, M50 ES, M50L ES, M100 ES
šroubení pro hadièku D=8 mm (NPSF 1/8")
! Stlaèený vzduch:
G3/4"
! Vakuum:
G3/4"
! Výfuk:
nitril
! Materiál tìsnìní:
! Pøípojová deska z hliníku.
! Doporuèený vakuový filtr: objednací èíslo 31 16 652
Funkce
Pneumaticky ovládaný 2/2 ventil uzavøe pøívod stlaèeného vzduchu do vakuové
pumpy pøi dosaení nastavené vypínací úrovnì vakua (1). Tuto úroveò lze
nastavit pomocí šroubu na pneumatickém vakuovém spínaèi. Netìsnostmi ve
vakuovém obvodu poklesne za urèitý èas úroveò vakua na spínací úroveò (2).
Ventil je znovu otevøen a do opìtovného dosaení nastavené vypínací úrovnì
(3), atd.
Vakuum
Nastavená
vypínací úroveò
3
1
2
Hystereze
Spínací úroveò
Èas
Typy pump
Typ vakuové pumpy
Doporuèený rozsah pouití
(-kPa)
L (Large)
Velké nasávané mnoství vzduchu
M (Medium) Støední úroveò vakua
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
276
Novinky
0–70
0–90
Vakuové pumpy model CLASSIC s ES systémem
Nasávané mnoství vzduchu*
Model/ provedení
Typ Vstupní
pumpy
tlak
MPa
0
10
Nasávané mnoství vzduchu v Nl/s pøi uvedených úrovních vakua (-kPa)
20
30
40
50
60
70
80
90
95
99
Classic L25 ES
L
0.6
6.3
3.3
2.3
1.55
0.83
0.63
0.45
0.28
–
–
–
–
Classic L50 ES
L
0.6
10.3
6.2
4.4
2.9
1.66
1.25
0.9
0.56
–
–
–
–
Classic L100 ES
L
0.6
15
10.4
7.8
5.3
3.25
2.5
1.8
1.12
–
–
Classic M25 ES
M
0.6
6.4
3.6
2.4
1.2
0.6
0.44
0.3
0.16
Classic M25L ES
M
0.34
6
2.75
2
1.22
0.68
0.53
0.4
0.27
Classic M50 ES
M
0.6
10.7
6.5
4.6
2.4
1.2
0.89
0.6
0.33
0.15
0.025
–
–
Classic M50L ES
M
0.34
10.3
5.4
3.9
2.45
1.36
1.06
0.8
0.54
0.22
0.025
–
–
Classic M100 ES
M
0.6
15.5
10.6
7.5
4.8
2.4
1.8
1.2
0.65
0.3
0.051
–
–
10
20
0.075 0.0125
0.11
0.012
–
–
–
–
–
–
Evakuaèní èas*
Model/ provedení
Typ Vstupní
pumpy
tlak
MPa
Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)
30
40
50
60
70
80
90
95
99
99.5
100.3
Classic L25 ES
L
0.6
0.017 0.048 0.099 0.185
0.34
0.54
0.86
–
–
–
–
–
–
Classic L50 ES
L
0.6
0.013 0.029 0.054
0.1
0.175
0.27
0.43
–
–
–
–
–
–
Classic L100 ES
L
0.6
0.007 0.016
0.03
0.055
0.09
–
–
–
–
–
–
Classic M25 ES
M
0.6
0.016 0.044
0.1
0.235
0.44
0.73
1.23
2.2
5.36
–
–
–
–
Classic M25L ES
M
0.34
0.056
0.12
0.24
0.42
0.66
1.02
1.64
4.6
–
–
–
–
Classic M50 ES
M
0.6
0.012 0.026
0.05
0.117
0.22
0.365 0.615
1.1
2.68
–
–
–
–
Classic M50L ES
M
0.34
0.013 0.032 0.062
0.12
0.212
0.33
0.82
2.3
–
–
–
–
Classic M100 ES
M
0.6
0.007 0.016 0.025 0.059
0.11
0.183 0.308
0.55
1.34
–
–
–
–
0.02
0.135 0.215
0.51
* hodnoty nasávaného mnoství vzduchu a evakuaèních èasù pro jiné vstupní tlaky vzduchu jsou uvedeny v doplòkových informacích na stranì 52 - 57
Technická data
Úroveò
hluku
dBA
Materiál*
Materiál
tìsnìní*
Hmotnost
kg
Spotøeba
vzduchu
Nl/s
Max.
vakuum
-kPa
0.4–0.6
1.3–1.75
75
0.73
0.4–0.6
2.6–3.5
75
0.73
0.4–0.6
5–7.5
75
0.9
1.3–1.75
91
1.9
91
2.6–3.5
91
0.73
0.34–0.6
3.8
91
0.73
0.4–0.6
5–7.5
91
0.9
Typ
pumpy
Doporuèený
vstupní tlak
MPa
Classic L25 ES
L
Classic L50 ES
L
Classic L100 ES
L
Classic M25 ES
M
0.4–0.6
Classic M25L ES
M
0.34–0.6
Classic M50 ES
M
0.4–0.6
Classic M50L ES
M
Classic M100 ES
M
Model/ provedení
Maximální
vst. tlak
MPa
0.7
Pracovní
teplota
-20°C –80°C
60–65
PPS/Al
nitril
0.73
0.73
* chemická odolnost materiálù uvedena na stranì 58
Technická data ES systému
Hystereze, kPa
12
Jmenovitý prùtok, Nl/s
8.6
ivotnost, cyklù
>10 000 000
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
277
Vakuové pumpy model CLASSIC s ES systémem
Výbìr kódu pumpy
Pøíklad:
Model/provedení
Model/provedení
Classic L25 ES
Classic L50 ES
Classic L100 ES
Classic M25 ES
Classic M25L ES
Classic M50 ES
Classic M50L ES
Classic M100 ES
Vstupní tlak MPa
Kód
L25B6
L50B6
L100B6
M25B6
M25B5
M50B6
M50B5
M100B6
M50B5ADNAF
0.4–0.6
0.4–0.6
0.4–0.6
0.4–0.6
0.34–0.6
0.4–0.6
0.34–0.6
0.4–0.6
Pøípojová deska
Kód
AD
Stlaèený vzduch
NPSF 1/8"
Vakuum
G 3/4"
Výfuk
G 3/4"
Materiál
Al
* na pøání lze dodat s NPT závity (americká norma)
Materiál tìsnìní
Materiál
nitril
Kód
N
Zpìtný ventil
Kód
A
Vakuová pumpa CLASSIC s ES systémem je standardnì vybavena zpìtným ventilem
ES systém
Kód
F
Jak objednávat
Pøi objednávce uveïte prosím název modelu, kód a objednací èíslo (viz tabulka).
Pøíklad: Classic ES, M50B5ADNAF, 01 03 092.
Kód
Obj. èíslo
Kód
Obj. èíslo
L25B6ADNAF
01 03 095
M25B6ADNAF
01 03 261
L50B6ADNAF
01 03 097
M25B5ADNAF
01 03 090
L100B6ADNAF
01 03 099
M50B6ADNAF
01 03 263
M50B5ADNAF
01 03 092
M100B6ADNAF 01 03 265
Pøíslušenství
Vakuové filtry, tlumièe hluku, pøipojovací sady, záslepky, manometry, vakuometry a další pøíslušenství najdete na stranì 229.
Samostatná ES sada pro vakuovou pumpu CLASSIC
Obsahuje pneumaticky ovládaný 2/2 ventil, pneumatický vakuový spínaè a pøíslušná šroubení.
Typ
Obj. èíslo
ES sada G1/8"-G1/4"
01 03 109
Sada tìsnìní
Obsahuje tìsnìní, zpìtné ventily a vnitøní filtr stlaèeného vzduchu.
Obj. èíslo
Typ
Sada tìsnìní pro Classic 25–120, nitril
32 01 069
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
278
Novinky
Vakuové pumpy model CLASSIC s ES systémem
Rozmìrové výkresy
Classic s ES systémem
L25 ES, L50 ES, L100 ES, M25 ES, M25L ES, M50 ES, M50L ES, M100 ES
1. Stlaèený vzduch
nástrèné šroubení D=8 mm
2. Vakuum
G 3/4"
25, 50
Rozmìr
Y
45 (1.77")
3. Výfuk
G 3/4"
100
65 (2.56")
4. Nastavení úrovnì vakua
Velikost pumpy
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
279
Pøísavky DURAFLEX™
Pøísavky DURAFLEX™
Pøísavky øady DURAFLEX™ jsou vyrobeny z mìkèeného polyuretanu
rùzných stupòù tvrdosti. Tento materiál vyniká pøedevším extrémnì
velkou odolností proti opotøebení a mechanickému poškození. Další
pøedností je vysoká odolnost proti oleji. Materiál DURAFLEX™ také
nezanechává otisk na manipulovaném pøedmìtu.
Nìkteré typy pøísavek (BX, BF, B a F) jsou sloeny ze dvou materiálù
rùzných stupòù tvrdosti. Mìkèí spodní èást zajistí spolehlivé pøilnutí k
manipulovanému pøedmìtu a tvrdší horní èást pak potøebnou tuhost a
stabilitu pøísavky.
Øada DURAFLEX™ je urèena pro nároèné aplikace s poadavkem na
dlouhou ivotnost pøísavek a s tím spojené minimální nároky na údrbu.
Typickým pøíkladem je napøíklad automobilový prùmysl.
Typ
Pøísavky se dvìma vlnovci BX
! BX35P, BX52P, BX 75P: pøísavky se dvìma vlnovci, spodní èást z polyuretanu s malým stupnìm tvrdosti
Plochá pøísavka s jedním vlnovcem BF
! BF80P: plochá pøísavka s jedním vlnovcem, spodní èást z polyuretanu s malým stupnìm tvrdosti
Pøísavka s vlnovcem B
! B75P: pøísavka s vlnovcem, spodní èást z polyuretanu s malým stupnìm tvrdosti
Ploché pøísavky F a FC
! F75P, F110P: ploché pøísavky s opìrným ebrováním, spodní èást z polyuretanu s malým stupnìm tvrdosti
! FC20P, FC25P, FC35P, FC50P, FC75P, FC100P, FC150P: ploché konkávní pøísavky s opìrným ebrováním
a zesíleným okrajem pro zaoblené povrchy
Oválné pøísavky OC a OBL
! OC35x90P: oválná pøísavka
! OBL40x90P: oválná pøísavka se ètyømi vlnovci
Pøísavka pro nerovné a hrubé povrchy P
! P60P: pøísavka s tìsnícím profilem z polyuretanu s velmi malým stupnìm tvrdosti
Technická data
Typ
BX35P
BX52P
BX75P
BF80P
B75P
F75P
F110P
FC20P
FC25P
FC35P
FC50P
FC75P
FC100P
FC150P
OC35x90P
OBL40x90P
P60P
Pøídrná síla v N kolmá k ploše
Pøídrná síla v N paralelní s plochou
Min. rádius Max. zdvih Hmotnost
pøísavky
manipul.
pøedmìtu
-20 kPa
-60 kPa
-90kPa
-20 kPa
-60 kPa
-90kPa
cm
mm
mm
g
12
39
62
73
61
70
167
4.5
8
11
28
73
137
274
49
49
45
20
73
110
157
149
193
432
12
20
36
77
157
284
716
117
117
135
28
78
141
196
202
273
591
16
27
51
103
215
377
932
171
178
190
—
—
—
54
44
44
149
4.5
9
27
49
107
176
343
53
45
35
—
—
—
88
96
176
441
9
12
51
82
200
318
765
112
97
70
—
—
—
117
114
308
617
12
18
62
100
230
420
902
147
135
90
10
30
80
40
110
19
60
1
3
5
10
30
80
250
20
105
20
10
30
23
132
45
150
250
25
45
32
53
78
110
165
—
28
—
14
19
26
16
20
2
4
1.9
4
5.5
5
6.5
10.2
14.2
3
31
3
8
35
80
47
42
26
82
1
2
11
27
43
127
437
26
110
64
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
280
Vnitøní
objem
pøísavky
Novinky
3
Pøísavky DURAFLEX™
BX35P
Typ
Materiál/
stupeò tvrdosti
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová èást pøísavky
samostatné pøípoje**
standard
BX35P
PU
30°/60° Shore A
lutá/zelená
01 06 292
s vestavìným filtrem*
NPSF1/8" vnitøní
01 01 153
G1/4" vnìjší
32 50 091
G3/8" vnìjší
32 50 086
5xNPSF1/8" vnitøní
01 00 261
01 06 619
* Náhradní filtr pro BX35P (materiál polyester/TPE) - obj. èíslo 01 06 373.
** Pøípoje pøísavek BX35P jsou shodné s pøípoji pøísavek 40 mm, viz strana 112-121.
Rozmìrové výkresy
BX35P: 01 06 292
BX52P
Typ
Materiál/
stupeò tvrdosti
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová èást pøísavky
samostatné pøípoje**
standard
BX52P
PU
30°/60° Shore A
lutá/zelená
01 04 529
s vestavìným filtrem*
NPSF1/8" vnitøní
01 01 154
G1/4" vnìjší
32 50 092
G3/8" vnìjší
32 50 087
5xNPSF1/8" vnitøní
01 00 262
01 04 729
* Náhradní filtr pro BX52P (materiál polyester/TPE) - obj. èíslo 01 04 726.
** Pøípoje pøísavek BX52P jsou shodné s pøípoji pøísavek 50 mm, viz strana 122-133.
Rozmìrové výkresy
BX52P: 01 04 529
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
281
Pøísavky DURAFLEX™
BX75P
Typ
BX75P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
30°/60° Shore A
Barva
Objednací èíslo
kompletní pøísavka s pøípojem**
lutá/zelená
standard
s vestavìným filtrem*
01 06 293
01 06 606
G3/8" vnìjší / NPSF1/8" vnitøní
* Náhradní filtr pro BX75P (materiál polyester/TPE) - obj. èíslo 01 06 374.
** Hliníkový pøípoj je vybaven tìsnícím O-kroukem a vnitøním šestihranem pro inbusový klíè 8 mm.
Rozmìrové výkresy
BX75P: 01 06 293
BF80P
Typ
BF80P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
30°/50° Shore A
Barva
Objednací èíslo
kompletní pøísavka s pøípojem
lutá/modrá
G3/8" vnitøní
Rozmìrové výkresy
BF80P: 01 02 370
SW19
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
282
Novinky
01 02 370
Pøísavky DURAFLEX™
B75P
Typ
B75P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
30°/60° Shore A
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová
èást pøísavky
lutá/zelená
01 04 723
* Pøípoje pøísavek B75P jsou shodné s pøípoji pøísavek
samostatné pøípoje*
kompletní pøísavky s pøípojem
NPSF1/8" vnitøní
01 00 548
NPSF1/8" vnitøní
01 06 345
G3/8" vnitøní
01 00 551
G3/8" vnitøní
01 06 346
G1/2" vnitøní
01 00 555
G1/2" vnitøní
01 06 348
75 mm, viz strana 135-139.
Rozmìrové výkresy
B75P: 01 06 345, 01 06 346, 01 06 348
F75P
Typ
F75P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
30°/60° Shore A
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová
èást pøísavky
lutá/zelená
01 04 724
* Pøípoje pøísavek F75P jsou shodné s pøípoji pøísavek
samostatné pøípoje*
kompletní pøísavky s pøípojem
NPSF1/8" vnitøní
01 00 548
NPSF1/8" vnitøní
01 06 349
G3/8" vnitøní
01 00 551
G3/8" vnitøní
01 06 350
G1/2" vnitøní
01 00 555
G1/2" vnitøní
01 06 352
75 mm, viz strana 135-139.
Rozmìrové výkresy
F75P: 01 06 349, 01 06 350, 01 06 352
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
283
Pøísavky DURAFLEX™
F110P
Typ
F110P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
30°/60° Shore A
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová
èást pøísavky
lutá/zelená
samostatné pøípoje*
kompletní pøísavky s pøípojem
G3/8" vnitøní
01 00 557
G3/8" vnitøní
01 06 353
G1/2" vnitøní
01 00 561
G1/2" vnitøní
01 06 355
01 04 725
* Pøípoje pøísavek F110P jsou shodné s pøípoji pøísavek
110 mm, viz strana 140-147.
Rozmìrové výkresy
F110P: 01 06 353, 01 06 355
FC20P
Typ
FC20P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
50° Shore A
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová
èást pøísavky
modrá
* Pøípoje pøísavek FC20P jsou shodné s pøípoji pøísavek
samostatné pøípoje*
G1/8" vnìjší
32 50 085
G1/8" vnìjší / M5 vnitøní
01 01 152
5xM5 vnitøní
01 00 260
20 mm, viz strana 90-99.
FC20P: 01 06 016
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
32 50 003
01 06 016
Rozmìrové výkresy
284
M5 vnitøní
Pøísavky DURAFLEX™
FC25P
Typ
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
50° Shore A
FC25P
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová
èást pøísavky
modrá
samostatné pøípoje*
M5 vnitøní
32 50 003
G1/8" vnìjší
32 50 085
G1/8" vnìjší / M5 vnitøní
01 01 152
5xM5 vnitøní
01 00 260
01 04 803
* Pøípoje pøísavek FC25P jsou shodné s pøípoji pøísavek
20 mm, viz strana 90-99.
Rozmìrové výkresy
FC25P: 01 04 803
FC35P
Typ
FC35P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
50° Shore A
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová èást
pøísavky
modrá
* Pøípoje pøísavek FC35P jsou shodné s pøípoji pøísavek
samostatné pøípoje*
NPSF1/8" vnitøní
01 01 153
G1/4" vnìjší
32 50 091
G3/8" vnìjší
32 50 086
5xNPSF1/8" vnitøní
01 00 261
01 03 290
40 mm, viz strana 112-121.
Rozmìrové výkresy
FC35P: 01 03 290
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
285
Pøísavky DURAFLEX™
FC50P
Typ
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
40° Shore A
FC50P
Barva
Objednací èíslo
kompletní pøísavka s pøípojem*
èervená
G3/8" vnìjší / NPSF1/8" vnitøní
01 03 289
* Hliníkový pøípoj je vybaven tìsnícím O-kroukem a vnitøním šestihranem pro inbusový klíè 8 mm.
Rozmìrové výkresy
FC50P: 01 03 289
FC75P
Typ
FC75P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
40° Shore A
Barva
Objednací èíslo
kompletní pøísavka s pøípojem*
èervená
G3/8" vnìjší / NPSF1/8" vnitøní
* Hliníkový pøípoj je vybaven tìsnícím O-kroukem a vnitøním šestihranem pro inbusový klíè 8 mm.
Rozmìrové výkresy
FC75P: 01 03 294
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
286
Novinky
01 03 294
Pøísavky DURAFLEX™
FC100P
Typ
FC100P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
40° Shore A
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová
èást pøísavky
èervená
01 03 297
* Pøípoje pøísavek FC100P jsou shodné s pøípoji pøísavek
samostatné pøípoje*
kompletní pøísavky s pøípojem
NPSF1/8" vnitøní
01 00 548
NPSF1/8" vnitøní
01 03 731
G3/8" vnitøní
01 00 551
G3/8" vnitøní
01 03 734
G1/2" vnitøní
01 00 555
G1/2" vnitøní
01 03 740
75 mm, viz strana 135-139.
Rozmìrové výkresy
FC100P: 01 03 731, 01 03 734, 01 03 740
FC150P
Typ
FC150P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
40° Shore A
Barva
Objednací èíslo
samostatná gumová
èást pøísavky
èervená
samostatné pøípoje*
kompletní pøísavky s pøípojem
G3/8" vnitøní
01 00 557
G3/8" vnitøní
01 03 743
G1/2" vnitøní
01 00 561
G1/2" vnitøní
01 03 755
01 01 946
* Pøípoje pøísavek FC150P jsou shodné s pøípoji pøísavek
110 mm, viz strana 140-147.
Rozmìrové výkresy
FC150P: 01 03 743, 01 03 755
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
287
Pøísavky DURAFLEX™
OC35x90P
Typ
Materiál/
stupeò tvrdosti
OC35x90P
PU
40° Shore A
Barva
Objednací èíslo
kompletní pøísavka s pøípojem
èervená
G3/8" vnitøní
01 02 374
Rozmìrové výkresy
OC35x90P: 01 02 374
SW19
OBL40x90P
Typ
Materiál/
stupeò tvrdosti
OBL40x90P
Barva
Objednací èíslo
kompletní pøísavka s pøípojem*
PU
70° Shore A
èerná
G3/8" vnìjší
01 07 325
* Hliníkový pøípoj je vybaven nerezovým filtraèním sítkem, tìsnícím O-kroukem a vnitøním šestihranem pro inbusový klíè 10 mm.
Pøísavka OBL40x90P je dodávána vèetnì 4 kusù zpevòovacích destièek, které jsou osazeny v jednotlivých vlnovcích.
Rozmìrové výkresy
OBL40x90P: 01 07 325
64
74
G3/8"
95
45
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
288
Novinky
Pøísavky DURAFLEX™
P60P
Typ
P60P
Materiál/
stupeò tvrdosti
PU
20°/80° Shore A
Barva
Objednací èíslo
kompletní pøísavka s pøípojem*
èervená/èerná
standard
s dotykovým ventilem
s opìrnou vlokou
01 06 644
01 06 646
01 06 647
NPSF1/8" vnitøní
* Pøípoj, dotykový ventil a nastavitelná opìrná vloka pro pøísavku P60P jsou shodné s pøísavkou P60, viz strana 122-133.
Náhradní gumový profil pro pøísavku P60P - obj. èíslo 01 04 858.
Rozmìrové výkresy
P60P: 01 06 644
P60P s dotykovým ventilem: 01 06 646
P60P s opìrnou vlokou: 01 06 647
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
Novinky
289
Pøísavky DURAFLEX™
Vlastnosti pøísavek DURAFLEX™
Polyuretan PU
DURAFLEX™
Odolnost proti opotøebení
+++
Pracovní teplota
0°C a +60°C
Barva
èervená/lutá/èervená/modrá/zelená/èerná
20°/30°/40°/50°/60°/70°/80° Shore A
Stupeò tvrdosti
Odolnost proti
Ozon
+++
Povìtrnostní vlivy
+++
Hydrolýza
++
Oleje
+++
Benzin
++
Rostlinné oleje
+++
Zøedìné kyseliny
+++
Koncentrované kyseliny
++
Etylalkohol
++
Metylalkohol
—
Oxidace
—
+++ výborná
++ velmi dobrá
+ dobrá
— nevyhovující
Konstrukèní zmìny vyhrazeny
290
Novinky
PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍ PO CELÉM SVÌTÌ
JIHOVÝCHODNÍ ASIE (SINGAPUR)
Asia Pacific Pte Ltd
5012 #05-01 Ang Mo Kio Ave 5
TechPlace II, SINGAPORE 569876
Tel 65-483 2959
Fax 65-483 1193
E-mail: [email protected]
AUSTRÁLIE
Vacuum Technologies Pty. Ltd.
P.O. Box 3
AU-CHELTENHAM, Vic. 3192
Tel 61-3 9584 9410, Fax 61-3 9584 6231
E-mail: [email protected]
FRANCIE
S.A.
Parc d’Entreprises Esplanade
Saint Thibault-des-Vignes
FR-77462 LAGNY SUR MARNE CEDEX
Tel 33-1 64 30 82 67, Fax 33-1 64 30 82 85
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.fr
NÌMECKO
Vakuum GmbH
Pfingstweide 41
D-61169 FRIEDBERG
Tel 49-6031 71840, Fax 49-6031 718419
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.de
VELKÁ BRITÁNIE
G.B., Ltd.
P.O. Box 43, GB-LOUGHBOROUGH
Leicestershire LE12 8NY
Tel: 44-1509 814 280, Fax 44-1509 814 647
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.co.uk
ITALIA Srl
Via Schiaparelli, 10
IT-10148 TORINO
Tel 39-011 226 36 66
Fax 39-011 226 21 11
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.it
JAPONSKO
Japan Ltd.
26-28 Hayase-2,
TODA CITY
SAITAMA PREF.
Tel 81-48 421 1998
Fax 81-48 422 1803
E-mail: [email protected]
Web site: www02.so-net.or.jp/~piab-j
LATINSKÁ AMERIKA (KOLUMBIE)
Latin America
Carrera 18 No. 86A-14
Santa Fé de Bogotá
COLOMBIA
Tel 57-1 296 0242
Fax 57-1 296 0243
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.es/lam
JINÍ AFRIKA
(Pty) Ltd.
P.O. Box 651570
BENMORE 2010
Tel 27-11 442 4040
Fax 27-11 442 4074
E-mail: [email protected]
IRÁN
IRSKO
IZRAEL
KANADA
KOREA
KOSTARIKA
MAÏARSKO
MALAJSIE
MEXIKO
NOVÝ ZÉLAND
NORSKO
PÁKISTÁN
ŠVÉDSKO
AB
Box 4501
SE-183 04 TÄBY
Tel 46-8 630 25 00
Fax 46-8 630 26 90
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.se
ŠVÝCARSKO
Vakuum AG
Industrie Neuhof 9
Postfach 400
CH-3422 KIRCHBERG
Tel 41-34 448 24 24
Fax 41-34 448 24 20
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.ch
USA
USA, Inc.
55 Accord Park Drive,
Rockland, MA 02370
Tel 1-781 792 0003
1-800-321-PIAB
Fax 1-781 792 0574
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.com
Váš prodejce:
PIAB zastoupení:
ARGENTINA
BELGIE
BRAZÍLIE
ÈESKÁ REPUBLIKA
DÁNSKO
EGYPT
FILIPÍNY
FINSKO
HOLANDSKO
HONG-KONG
INDIE
INDONÉSIE
ŠPANÌLSKO
Vacío
, S.L.
Calle Badal 16, Local 3
ES-08014 BARCELONA
Tel 34-93 331 22 11
Fax 34-93 331 21 85
E-mail: [email protected]
Web site: www.piab.es
ITÁLE
POLSKO
PORTORIKO
PORTUGALSKO
RAKOUSKO
ØECKO
SLOVENSKO
SÝRIE
TAIWAN
THAJSKO
TURECKO
www.piab.com

Podobné dokumenty

Přísavky, 108 stran

Přísavky, 108 stran zabraòuje vniknutí neèistot do vakuového obvodu. Další variantou jsou pøípoje s vestavìným zpìtným škrtícím nebo dotykovým ventilem (viz následující strana).

Více

Celkový přehled - SUNAP

Celkový přehled - SUNAP e plastové souèásti SUNAP umoòují zlepšovat design Vašich výrobkù a sniovat Vaše výrobní náklady. Celkový pøehled plastových souèástí, který právì dríte v ruce, poskytuje základní informace o n...

Více

NOVINKY - VAKUUM technik

NOVINKY - VAKUUM technik Evakuaèní èas v s/l potøebný pro dosaení uvedených úrovní vakua (-kPa)

Více

ceník 2012 - JDK, spol. s ro

ceník 2012 - JDK, spol. s ro REKLAMAČNÍ ŘÁD JDK, spol. s r.o............................................................................................. 49 - 50

Více

Technický list - Thermis, spol. s ro

Technický list - Thermis, spol. s ro pracovní kapalinu, která vyplòuje prostor za membránou a pøenáší tlak do mìøícího ústrojí snímaèe nebo tlakomìru. Pøenos tlaku zabezpeèuje olej, kterým je manometr naplnìný. Membrána, která je pøip...

Více

Bez CNC už to prostě nejde!

Bez CNC už to prostě nejde! Nejmodernìjší pìtiosá technika – PRO-MASTER 7125 a 7225 Pìtiosá obrábìcí centra série PRO-MASTER pro maximální variabilitu Oba PRO-MASTER modely, 7125 a 7225, nabízejí v pìtiosém obrábìní témìø ne...

Více

Dílenská příručka

Dílenská příručka O kontrola poloautomatické napínací kladky ~ 13-1 strana 3

Více

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Velke Březno

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Velke Březno 531-6/000002 TERA - sekaèka dvoububnová

Více