výroční zpráva 2015[3]. - Domov Buda

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2015[3]. - Domov Buda
rní.nočNízpnÁvA
2aI5
DOMOV BUDArposlcytovatel sociálních služeb
Buda - Nesměň 701281 44 Zásmulry
Ičo: 00873501
Příspěvková otgalizac
Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem
l50 2I Praha 5
Zborovská 11
Stafutíírnízásfupce ředitelka Bc.Olga Kalousková
Obsah:
I.
Ziklradní informace o organizaci
II. Zprávao činnosti a hospodaření v roce 2015
a) klienti
b) zaměstnanci
ilI. Péčea služby
IY. Zdravotní péčea rehabilitace
V. Hospodaření organizace
Rozbor a výsledek hospodařen í za rok 20 1 5,přehled nákladů a výnosů
Vyhodnocení schválených ukazatelů
úěetovédotace
Fond investic
Hospodářský výsledek 201 5
Výsledky kontrol
Přílohy
I. Zák|adní informace
o organizaci
předmět činnosti otganizacebyl potvrzen dnem L1.2OO7 d\e zŽl<ona Č.2501 2000 Sb.v
listinou
souladu se zákoneml.rosl2006 Šb.osociálních službách a byl schváIenzŤizovací
usnesením Zastupitelstva č. 5 1 _ 1 5 l 2006 l ZK ze ďne 18,12,2006
o registraci
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor sociálních věcí rozhodl dne 21 .12.2007
Činnosti:
sociálních služeb _ domov se zvláštním režimem' Služba obsahuje tyto zákIadní
poskýnutí ubýování
poskytnutí stravy
sociální péči
Cílovou skupinou jsou: osoby
s
kombinovaným postižením,osoby s mentálním PostiŽením,
osoby s duševním onemocněním.
Věková struktura cílovéskupiny je 27
-
64let.
Il, Zpráva
o činnosti a
hospodaření v roce
201,5
Hospodaření s vlastními a přidělenými prostředky se řídídle zákonů
a směrnic uvedených ve vnitropodnikoých směrnicích Domova Buda.
a)
Klienti
Počet klientů k
mužů
žen
3LI2,20l5
50
44
6
5??
pruměmý věk klientů
rozdělení podle věkových skupin
_65.
66_85
27
ýé)e
:
..........48
Počet nevyíizených žádostí celkem :
Dle § 50 zákonadomov se zvláštním režimem :
2
39
39
Přijato
5
Úmrtí
5
b) Zaměstnanci
Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2015
Během roku 2015 odešli celkem 4 zaméstnanci do starobního důchodu. Nastoupili celkem 4
zaměstnanci - 3 pracovnice sociální služby,1 SZP.
Všichni PSS v přímé péčimají rekvalifikační kurz, odpovídajícívzďěIání.
18
Pracovníci směného provozu
Yzdé|ávání
vzdélávánípracovníkůl szp t pracovníci sociální služby * ostatní/
Vedoucí prácovníci se zúčastnilikonference APSS ČRv Táboře,konference Pro ředitele a
ekonomy v Praze, zákonao soc.službách a souvisejícípředpisy,pracovně právní oblast
s vazbou na občanský zákoník,
Všichni pracovníci só účastnípovinného školení oBOZP a PO.MimoŤádné události Pořádané
ťr. Badalík.
pracovníci v přímé péčise účastnilivzdéIávání dle zákona č.108/2006 Sb.o dalŠÍmvzdélávéní
sociálních pracovníkůdle § 1 1 1.
Pracovníci měli možnost se 2x zarok zúčastnitsupervize,
Dalšíformy vzďě|ávání: samostudium, časopis Medicína azdravotníctvÍ, SOciální sluŽbY,
Rezidenčnípéče,Psycholo gie.
FKSp - Z FKSp je přispívano zaměstnancům na obědy, na vybavení ke zlepŠenípracovních
jubileu
podmínek V roce 2015 Úyly poskýnuty ťrnančnídary 2 zaměstnancŮm k životnímu
a k odchodu do důchodu.
K vánočnímsvátkům byla poskytnuta poukázka
Hospodaření FKSP je dle schválenýchzásad.
ďo Tesca,
ilI. Péčea služby
Registrované služby :
Dle § 50 zákonao sociálních službách § 16 prováděcí vyhlášky
domov se zvláštním režimem.
Ubytování
Poěetpokojů
Ztoho
lůžkový
31ůžkové
2 lůžkové
2|tňkové + soc.zaíízení
1
2I
2
4
5
2
2\ůžkové,kuchyňka,soc.zaŤizení5
41ůžkové
3
Vybavení pokojů standardní postele či válendy s úložnýmprostorem, noČnístolek se
zámečkem, stoiek, žid|e,poličkylampička, obrázky či vybavení dle přání klienta.
Vybavení kluboven - stoiy, křesla, televize,hifi, DVD, knihovny, květinY, obrŽzkY,
nástěnky.
Zaltradnická dilna- stoly, stojany na materiál,rcgáIy.
Keramická dílna - pec umístěnáv uzavŤeném prostoru, stoly, žídle,regály,knrh.
Rehabilitace - několik rotopedů, posilovač, chodícípás, molitanový bazén s míčky,
vířivka na nohy, maséůnístroj, bio lampa, inhalátor, hudební nástroje,
box,pytel, cvičebnípotřeby.
Pracovní činnost ručnípráce dle ročníhoobdobí,schopností a zájml klientŮ
spřihlédnutím na aktuální zdravotní stav. Zhotovování korálkových náhrdelníkŮ, práce
v keramické dílně, vaření, výpomoc v prádelně, při úklidu nádvoří, v kuchyni, zalévání
květin.V}tvamá činnost, sportovní aktivity, vycházky. U ostatních klientů, pro které není
vzhledem k postiženívhodná pracovní činnost věnujeme pozornost procvičování jemné
motoriky, rehabilitaci, pobytům na čerstvémvzduchu, nácviku a upevňování soběstačných
úkonů.
stravování :
Strava je připravována ve vlastní kuchyni dle požadavků a potřeb uživatelůs přihlédnutím
k modemím a racionálním trendům. Dle shledaní hygienické kontroly jsou jídelníčkypestré,
se vysky.tují ryby i luštěniny. Ovoce i zelenina je podávána denně. Probíhá
Na jídelníčcích
kontrola a dodržovánípitného režimu.
Výchova avzdé|ávání
z
Snahou ošetřujícíhopersonálu je udržet, prohloubit návyky avzdéláníjižzískané.
Pěstují se a upevňují návyky hygienické, Solidarita a spolupráce mezi klienty.
Podpora pŤi v zdéIáv ání,
Do praktické školy v Kostelci n.Černými lesy odjíždicca 3 klienti.
Do zaměstnaní v KolínskéDiakonii odjíždíkaždý týden také několik klientů.
Denní využitívolnéhočasu se skládá zŇzných činnostídle zájmu a individuálních potřeb
klienta. Každý uživatel má svého klíčovéhopracovníka. Jeden klíčovýpracovník má v
pruměru 3 - 4klienty. Tím je docíleno bližšíhokontaktu a důvěry ke své pracovnici sociální
služby. Pracovnice si vývářejí společně s uživatelem individuálníp|án, ktery je zaměŤenna
jejich osobní cíI apížni.
Pravidlem je poby na čerstvémvzduchu, u nechodícíchklientů pobý na terase, nádvoří.
u chodícíchklientů pob}.t v zahradé či procházka lesem, či do nedaleké vesnice. Dvě
pracovnice se trvale věnují pracovním činnostem s klienty.
Proběhlé akce v roce 2015
Leden 2015
29.\edenPosezení k předání pololetního vysvědčení"našim školákům"
Únor 2015
13. únor Posezení k Valentýnu s občerstvením
24. únor Setkání držitelůregionální znaěky v Pečkách
25. únor Sportovní hry pro zdravotně postiženév
Kolíně
Březen 2015
13,bŤeznaSportormí hry v Čáslavi
25.
bíezenVIOLA- hudební představen í pana Černohouze
25. bŤezen
Velikonočnívýstava prací uživat eIů zaŤízenísociálních služeb na KÚ Praha
26 . bŤ ezen
Velikonočnívýstava
pr
ací uživ atelů v oblastní nemocnici Kolín
Duben 2015
19. dubna
Kuželkový turnaj v Kostelci nad Černými Lesy
23. dubna Posezení s občerstvením u příležitosti svátku Jirků, Jardů
30. dubna Pálení čarodějnic s opékáním klobás
Květen 2015
18. květen
Návštěva divadla Kolín a prohlídka města
29. květen
Sluníčkol}den v Domově
30. května
Keramický den v Kostelci nad ČemýmiLesy
s
ukázkou našich qirobků
Červen 2015
2. čewen Den her v Kolíně pro osoby se ZP
4. června Hudební program s panem Petrášem
17. června Návštěva sociálně-terapeutické dílny v
18. června Lázné Poděbrady
Kolíně Mela, o. p,
s.
- výlet s projížďkou lodí
25, červen Posezení k ukončeníkonce školníhoroku v Kostelci n. Č.t.
30. června Opékaníbuřtů "na klacku" na zaltradě
Červenec 2015 - Srpen 2015
3. - 5. července Víkendový pobyt Šumava- Diakonie
Kolín
25. července Opékáníbuřtů
30. srpna. Konec prázďnin s opékáním buřtů
6
ZáIí2015
12.
záííKostelecké vykulení s prezentací našich výrobků na akci MAS Podlipansko
24. zaňi Posvícení v Zásmucké sokolovně s hudebním vystoupením paní Hruškové
Říjen 2015
12.ŤíjenVýlet do Lysé nad Labem - návštěva výstavy
22.řijnaVýstava našich výrobků v kinosále Kolín
Listopad 20l5
23. - 27.listopad Lazné Bohdaneč - ozdravný
pobý
25. listopad Vánoční výstava výrobků na Krajském uřadě v Ptaze
26. listopad Návštěva Domova Na Hrádku
29. listopad ZámekZásmuky
- rozsvěcení jejich vánočníhostromku
- vánočníjarmark - rozsvícení stromu
30. listopad Kolínská nemocnice -ptezentace vánočníchvýrobků zker. díIny
Prosinec 2015
1.
prosinec Výlet Praha
4. prosinec
- lodní adventní plavba,
Staroměstské náměstí návštěva
Mikulášská nadílka v Domově
15. prosinec
Vánoční výlet do Kolína
17. prosince Vánoční besídka v
Kostelci nad Černými lesy - Speciální a praktic. škola
24. prosinec Vánoční nadílka, oslava konce roku
31. prosinec Silvestrovská oslava
Každý měsíc domácí oslava narozenin
a
jmenin podle data narození a svátku.
IV. Zdravotní péčea rehabilitace
Zdravotní péče
do domova dojížďí:podle potřeby klientů obvodní lékařka Dr. Beranová,v pŤípadě zhorŠení
zdravotního stavu j e informována telefonicky.
V naléhavých případech je volána RZP
1x měsíčněpsychiatr Dr. Brock.
7
Pravidelně probíhajíplánované návštěvy a vyšetření u odbomých lékařů( stomatolog, urolog,
oční,ortoped,plicní), dle potřeb klientů.
Hospitalizace v roce 2015
5
klientů v oblastní nemocnici
kolín
Rehabilitace
ZaměŤ eni a v y užitíj e dnotl
ivých
fo
rem rehab
il
itac e
Elektroléčba - lampy.
Muzikoterapie - RHB.
Využitírotopedu a chodícíhopásu, využitíposilovacího zaŤízeni.
Hygienický standard
Únia3e zajištěn podle plánu schváleného hygienickou stanicí OHS Kolín.
Únia prováděj í 2 uklízeěky , je používáno desinfekčníchroztoků, úklidor,}ch vozíků,
kvalitu uklidu sleduje vedoucí zdravotního úseku.
Y
zaŤízenije zajištěno praní a žehleníprádla vlastní prádelnou. ZaŤízenímá vlastní studně
sledovaný á schválený p.orro" vodovodu. Čistěníodpadní vody probíhá ve vlastni ČOV.
2xtýdné holení provádí dle schopností klienta ošetřujícípersonál nebo klient sám.
lx měsíčnězajišt'ujeme stříhaní klientů. Kadeřnice zajištěna napožádání.
Pedikúra zajištěna Ixza14 dní dle potřeb apŤání klientů.
Fakultativní služby
doprava pro soukromé účely,většíopravy oděvů, odběr tisku, hromadné zájezdy,rekreační
pob}4y, vstupné na akce , výstavy, poplatky za telefonování na žádost uživatele, drobné
opravy vlastního nábYku, televizní a rozhlasový poplatek, revize a opravy
osob.elektr.spotřebičů, náklady na pohonné hmoty při návštěvě lékaře.
V. Hospodaření organizace
Výsledek hospodaření za rok 2015
stanovené záv azné ukazatele
:
;l::::;,l.::;j:;:,..,:,::l:'l":l:
i];::]il.:,,:::,]].;]:]];
:,:]::i
:::iii:::.';i-]] ;ii::::i:i::;::ii]i
!.*:.Pj_ř.
provozní příspěvek celkem
Obj em prostředků na platy, limit mzdových
prostředkŮ....
státní dotace
odpisy
2
a
1
J
4:312*I00
995
995
995
100
8250
8330
8330
100
4718
385
4717
385
4717
385
100
17498
17498
100
17498
17498
I7400
2015:
roce
v
závazných ukazatelů
@válených
Závaznéukazatelů rolu 2015 byly splněny naI00oÁ,
I,7400
Nákladv 2015
VÝnosy 2015
.ú
100
100
a) Neinvestičnídotace
StŤedoěeský
k
aj
Dotace pro posky. Sociálních
služeb
471]200
4717200
Komentář k čerpáníúčelovýchneinvestičnícha investičníchdotací k 31.12.2015:
Výše uvedená účelovánéinvestičnídotace pro poskytování sociálních sluŽeb od
a odvodysiředočeského kraje byla vyčerp ána výhradně na platy pracovníků /hrubé mzdy
mino zdravotního personálu/ v plné výši a to 4 7I1 200 Kč zarokz}Is,
Fond investic
Celkové čerpáníFondu investic
0
428695
9
HV
1-1212015
činí..........0o-Kč
Vyhodnocení výsledku hospodaření:
Na zakladě celoročníhoúsporného šetření na všech nákladových účtechbylo docíleno 0,00
HY zarok 2015.
Výsledky kontrol
vněiší kontro
.i
I
i;i
:::::::::::
.:i:::i
,,:.{
YZP Praha
Kódy
5l20I5
23,I2.2015
Chybný
kod
30.1 1.2015
30.1 1.2015
22.5.2014-
13.i1.2015
Bez vad
Bez vad
ambu1
Oprava kodu splněna
péče
KHS Praha
celní úřad
Praha
HZZKo|ín
HACAP
Nákup PB
topení
Technická
kontrola
1
3.1
1
.201 5
27.4,2015
27.4.2015
Protipož.
dveře
Vše splněno a dveře
zabudovány
Vnitřní kontroly
ZČ 32)l200l
Sb. a vyhlášky č. 41612014 Sb.
souěástí ťtn.Ťizeni zabezpeěujiciho hospodaření s veřejnými
Tato fin. kontrola
prostředky.Máme směrnici ě. 20 k finančníkontrole.Dle času svého provedení se v naŠÍ
kontroly.
or ganízaci rozlišuj í tl,to 3 fáze Ťídící
1- předběžná kontrola
2- prtběžná kontrola
3 následná kontrola
Úaa3e stvrzujícíprovedení jednotlivých ťázířídícíkontroly s podpisy pŤíkazce
opeface,správce rozpočtu jsou uvedeny na záznamu uvedené funkce a jsou pro jednotlivé
případy nakládání s veřejnými prostředky předefinovány ve vnitřní směrnici k oběhu účetních
dokladů a v dalšíchvnitropodnikových směrnicích našíúčetníjednotky.
Naše organizace provádí finančníkontrolu dte
je
10
|0-I2l20I5
Dtto
22,I2,2015
dtto
dtto
Správce
rozpočtu
Sprác
rozpočtu
Spotřeba
PHM
1-6l20I5
7-I2l20I5
15.7.2015
22.I2.2015
FA-režijní
nádodně
10.8.2015
Spotřeba
dle KJ v
oořádkv
V pořádku
dtto
dtto
Komentář k hospodaření PO za rok 2015
Vzhledem k tomu, že naše naklady v roce 2015 byly vyššícca 4,8Yo než v roce 20t4, podařilo
se nám vy.tlžítvšechny fin.prostředky ke zdérnémuúčelu,především k malování celého
našeho objektu, které jsme již delšídobu odkládali.Dále byla přistoupeno k opravám
venkovnícň omítek, ktetá jlž značnéopadávala, a dokoupení a zabudování protiPožárních
dveří na základě kontroly od HZZ Kolín.Také nám byla navýšena státní dotace na platY o
622 tís. Kč, což pokrylo navýšenímezd u pracovníkův přímépéči.Dále nám také bYlo
doplaceno navýšeníPnP u některých našich klientů, což nérn pomohlo finančně k nákuPŮm
DHIM pro naše klienty a to válendy,pohovky, matrace,přikrývky .
Dále jsme pořídili nový PC soc. píacovnice s WIN7,která jako jediná neměla tento software.
Všechny týto akce se nám dařilo zajistit ke konci roku a vzhledem k celoročnímuÚspornému
hospodaření se nám tento záměr vyplatil a mohli jsme opět nemálo vylepŠit pobyt Pro naŠe
klienty, aby se cítili spokojeni ve svém životě a v našem Domově.
zpracov ala : Bc, Kalousková
Buda březen2016
i
u!
/7
^----\
ředitelka Domova Buda
Bc.Olga Kalousková
1l
\o
o
ž
)a
L
L
)a
>o
E
N
t'>o
z
o
p
9
rn
o
o
a
o
I
N
§0
!
-o
oV)
.:qoó r=.a
N..
z:
)9
N
z
N
ó
a
o
e
9
Q
A o ó o
a a ó a
a o
a
O
P:o
§.§
_)
'.. J:
l
-\-
:
-,ó
\o
a
o
!4
2
9
o
o
6
A
6 o
A A o
g(d
ó ě
ě
o
c
o o
O
!
o
1
§;6
..d
=
o
a
..]
i
§:
rli:
W:,
ii
:]
:1l
]
a
á]:
C
5:
l__:f,§
Nfi,
É:
§.j
iiN
I
a
š]i
dx
,}..i
a
a
C
§:::
tl
!,i
*
=:
lii
-)
f,ii
ň!:
ň§
LLi
lr
iiil
):
_
''-:\
}\
i
-i
\"
:
.d
i.i
lii:
J?
o
,ď
N
ó
$i
§.
:n
a
'a
6
,§
f
N
iP_]:.
N
N]:
I
:::lE
]::id
Lliil
9.:
§-]:
ó
aN
o
o
§
Éó
N
q
@
s
1:Ě
N
o
]i
E
o
i
o
§
E.§
+
6
a
,8
>€
N
ii
o
Ě
!
§ls
E
N
ii",li
šÉ r€
Ě]
::::]:::R
.llLi$
al
r
\o
rt
r r
r
r
L
{3
l!
aN
ld
.o
O
.]
cl
i
o
|.
§
t,,
j
í)
]§
l<
la
lÁ
lš
l\1
t"§ :]N
§
§
t }§
P }5
)!
:*l|{
§
§
o
á
|: ll
I
ts
\j
\i
o
o
9
]ll
.$i
o
t^;
I
N
N
a
.,,,ii
|j!.
ě
a
,ó9
Oa
Ťo
:-ó
'>.
N
=
a
-c
oo
;ii:?!
,r,
:)
o
t.
§i
É
J
h
l"+
l:
l: l
É
O
;Ě
ff
F
}
]ši
N
o-
N
l_,
á
1 ,ó
a
O
l
9)
&
jj
l
a
a
a
1
a§
§§
tl
€
i]=
íl
:::::,
l..§
o
§
>.::
§
^
ťt
}ě
l§
|§
l§
J\ lH
,§
,l.>
:l§
t*
,H l§
-l§
6
q
:
oo C
,i.
Ol cll ó
llL
Nil;],
nl
ó.ll
}iŤl]
.;:.:;li§áSs_al
Ňr.
Ol c
]]
.:..i
]:, :::]:]
R-.:\
.tll!
i
]iĚ
{li i§ř
co
/J,::
\)
ffi
t
N
isi
U
-
l_
ri
-lO
=lh
.! lN
Ť 1,o
rlŇ
Yl^
N
z1
\r-]
A
V
Ul
"li
Ll
,lo
!l>]
4l
il
il
šl
\li
z
A
|-i
tr
*(J
Éz
.g
c<
1::'-iiírí]li=
C
::::]p]
.],\Z\
:
i.§...šr§j
c!
]::
:1\i:l,
-),
,.I
9
N
,6l
o
?l
:l €l;l
u
al
ol
zl
:l šl
šl.OlEI
HB
,N
(§
§)
L
o
d)
N
5,o
)ol
:'l
ol
:l
:l ,ál
=l
,ol
El
dl
al
ffi
.i"i',i
fu*],H,;
i:§
Ě]::
ca
co
-Ý
Ý
#il
a
5
a
Vt
O
N
3l
Nl N
-l Ň
:l 3.]
,o'
=l
-|
-.l
:l )
=l
cI
Ll
ol
Ul
;l
;l
?l
;l
:l
5l
o
§
.o
ó
o.
N
,,,]
,ll
., l
.,..
U
u
a]
ť^,l
jť-l
,E]
nl
:l
z El
oi o
žl
=
N
.?
NI
=]
ól
El
EI
Ňl
NI
ř,I
€l
i-i
Ez1
il
,ól .dl
4l ,3
Hl
!l
.3l Eloló|
F =l ťl
G§
*l ,3dlhI ól
o á| 3l l
Ě
l
]:{l
Hl
Nl
;)l
Pl
l
€lEl
l>-
!l
,:.l
il ,l ;l
í_l
lz1
]
\ č
=
la)
l
l\l ell
=l
Zl :l zI i
ol žl il
írI
9l
,..h
3l
o =l
F
*]
N
,O
I
o
N]
LI
=l Nl
l
ol
3l
.ol -l
=l
o
!
Al
''žl
úl
c.6l 1l
;l
;l
§l
=l
hl
a
ó
i
}sl řlBl
U
d
,9
^b
O
,O
O
il
\l
Il]
[
.,J
:l
=l
l
,(§.
yo
o
3
ll
El€l
(o
lr
l*
il
El
:l
il ilĚl
3l j§c €lxl al
ol
o:l
oo
CDÉ
|,E
|,§
l§,
o
€
O
>o
l,=:-
.o
§*]
" -il
c
lp
o
l.řj
,9ó
J(§
l§
IL
.O
o
]
^].;:
5l 3] ,,+,l
É{,l
iI
šl .l !l ia,l
llĚl Tl
;l§l
c;
i
o
Y
I
'} oi
[,l
))| lE l.:l
l,á
lťl
- LI
lÉ
ol
o
l.ol
l§l
!,sl
ol
El€I
3l Vl
9l ,o.al
,9,Nl
gl =l =| Jl
3l Fel slÉl
il
N-7l
il slál ál B-| l.El
á.>.l
TI
;l
f
3l
.9žl
ol
:l
l,ii
!lól ;l
iiN §
aI
íl=o]
T,
o
o-
1,}
i] :l il el
;l ít
í,J =l
il il3l ?l it iI
řlžl il)l
,,-'
) 1.o
|{,
-l É E o o lt]íil
o
o ólo
í,Ň
Ě ř.l 9ó 6
ll ]41
,O
9
]
.§
!o
6
=l s,3'|,§
2 6
6
lb,,
o
o
d
ol
al
Nl
ol o=
-l6
ld
ll*l
il
?| )l šl il
Ja
5l
*;
lĚ
Il
l3
lU
lŇl
l
,il.i
|6.
líi
§|
il
l
§
lE
l§l
."l Jl
:.]
.iii
IU
§
El
I
"=l
|,iŇ
>l
I
!íl
hl
al
i1
Ň
l
1,1
Yl )l
i:l
+]
::š
l,l
l
l
jI il
g];n
]r:
Ěl
§l)
:
t]l
*l
ili
l
l;..
N
l
!al
}i
5l
Nl jl !l
R-
::l
:I
.l
Ťil
5l
ř] Jl
El
5|
-l j,l al
Jl
=l EI
=]
>,l
G:
\
i]',,,
l,
>o
a
d
o
9
N
,lr
:iiill i
0o
íi:in
l,,.
:
]iii
!
co
d
'
ffi.
l
Jl
,1l
!l
fl
,t* ii
Ý
l]
§;:
,!
Řr:l
i
,N
§
ťj:!j
&l
v
F-
liN
>|J.,l
) to
11 z
xI
*lI )
i ,;l
:
§li - ,3l §,l
=l
pl -l
"-l| šl ,ol
ii: ,Hl Él
)dj
šl
ql *l
=l
s}
|l:i
§
I
E
=
j,I
3l
ťl
lI
aj
ij_]
Élzl
al
9| )l 9l
,
.i
iiÉ]:
i*:::
v*l
l)
§l
D.
a
oi
;l
-
JJ
;l ši
3l
§l
la(
§
oL
EoL
o |í,
o!,
N
iú 99
-l
:i,i§
zD
oa
:l
j.].i
O
N
1| s]
-l
.9l
;l
,i
N .]
il
;l
o
O
Gl
IV)
=
q(
|'- í
,9 ,(/))NJ
o
óx
>Y
--|
.!l
ol
>N
N
-7
oil-
I
=l
N
ra
'á:
;:i
El
:c
o<
ca
,ý}
ffi
o.)
Ý
o
fuť+
Ň
,o
ěi
.z
a/)
§'i:::::
5í-]i
\I
,ž
"_".,Ťj
éI
E
Q
O
O
U)
lY
jl pl Él3El +l ,:l
íl;l 3l ,3,; =lĚl hLc} ;l
El
Ď1-1
a
7.1
;I
cl
|,ď.
,[ř]
-a
.o
o
ťl
tl :,I
Nl;
9l!
w
N
u*_l
olA
=lz
Elo
i ll,
\J
)O
Iin
1
ol\
ii
;iíl::
-o'
ói
i:.:.],.(
_d
l]ř
o
l
]i,]N
l.
E
o
c.
;]|
.'
\J
i:iu
|ř
=
n lc:
Q
]T.
iH
'ť}
]j,',:l!ň
lo
$š:;
l§
lJť
:\ó
,1'
l.:
lN
,o
N
,ffi.
l:
lá
vý
c.
]VD
,.ěó
l,ň
iN]i
14
o,J
la
l9
Hii
Ý
cc
*]
l=
LiiĚ
}0o @
ř-
,ff]
]
la1
ťaí
ili:
Řš
ě
::]+
ca
v C
c
\o c
v
ca
,nl]l
.§9
cl
-ť
1.
O
i: ca c. c.
ď, ď
::m
r-oo
|:::
§
§
iť1
] alI
ili'+glNn
.1]
iť
ólólť
j:..a,i,s"\§
,.ari
cca
(.l
lii§
,Ei
o
dl
l
LAl
.(§
6ldl
>l Ll
+l
sl
ll
:l
sl
il
§l
2.1
+,1_1
§l
3l
dl]
6'| !
-|
31l Z Ť= ól
?,l B,l
_:l
o
Jr
l.
4l ,n)
)
il ,l \]1
96l
n)l
= Jl
-€l t=,ol íl§l
É :?l
U !:l o -|
,§
ó
El ,$Ěl
frl
§ o-l
ól
=
il;l
o
o
.ňc
ro
aíÝ
(\-
^i
coB;-, o
(:(E
6*
o>
]L
o
L
§
oN
_j
E
}6
.9
6_
o
o
6
c
.o
c
o
,9
N
*ó
,o
;ď
!
-
§
o
.§
o.
Ýl
:
,o
,o
,ť
o
'-
N
o
o
o
,Ó
.(!
o
c
c
.9
)N
ó
:q
o
o
oN
Eo
E
(*
o
o
o
6
6_
6
,o
li
@
(o
pc
o
o
8i
--iž
Pg
o
ř.(E
Glí.>\
,ci
ot
-a
Eó
_o'9
-)
ox
oo
lt
o
cl
.;i
.:-l
)o
|h
o
,ó
"al
.6
N
§l
9l
N
d
N
3l
aJ]
ěi
El
)c
E
zo
;l
ó,
o
.}a
o
6
o-
t§
I?
tE
lo
tl
.i,!f
=O,NÝ
*.4.:m
Oóo iH
§i$r§
.l.:.
ťlGIl9,
q;{fq
dtr
E
3E
lg*
L
)N
[;
lE
o
.(§
.o
l
l
l
ol
@
ffite
t
§l
E
,E
o
,c,
,beeffi
t
+
Ěl
f
o
o
G,
o
ďfi§ }§{
gď
r§
lt
(§
o
@
Ei
.§
o=
o3
zyó
o
o
_a
o
o
@ov
r§
o*
oě
Eó
6N
i-
óo
+
fi
*]'|I*.
.lt
,i[,
a
.6
.. N
9 o
o č
ž.E
.i
o=í_
§o.ij
N o 1:
aa"i
,a,6.
ř
s
;ř'3
:l,]
EE
l[,
lI
o o E
strco
s i=
Ě
':'_-E o
FFž ^
=9
.j6= .d,Ň
6 6
l,I
li
HL
h:_4!
s-E;
llll
L
o
o
o
5
'=
.6
#š§
q4*
-
.(§o
,6N
(!
,9
,H
o4
NN
5l
(,)
8
NN
.= lí)
E
Ň
.ii
,Ňo
j,E
oů;
ó
io
cU
<o
@@
N
,N
E
>c
C!
co
ooÉ
'o
,o
!l
oa
><
0ó
:->v,
:,
e'.
R:
'ž
<-:ť
>9
E!
§o
.-ř
fig
pe
ó,=
ó.x
p'a
o6
Ec
u,9ň
=:=
-.q
Příloha č. 1c) Metodického pokynu č. 6
Název organizace:
Ič:
Věcne příslušnýodbor:
sledek hospodaření
Domov BUDA pss. Nesměň70,Zásmuky
87350
1
odbor sociálních věcí
v Kč na dvě
desetinná místa
- hlavní činnosti
lkem k 3|.l2.20l5 před zdaněním
kládané zdaněni celkem
v
Kč na dvě
desetinná místa
lUrn fi,rvlt Zlralv.,
na vrub zůstatku rezervního fondu
z rozpoětu zřizovatele
ze zlepšeného výsledku hospodaření v
ísledujícímroce
- iinÝm způsobem
neuhrazená ztráta z minulých let
v kč na dvě desetinná místa
Příděl ze
stav k 1.1.2015
8.080,98
zlepšeného
31,12,2015
qýsledku
hospodaření za
rok 2015
48.080,98
2.808,73
Datum:
8.2.2016
Vypracoval: A.Rejholcová
Schválil:
All
\/
Bc. Olga kalousková
stav po přídělu

Podobné dokumenty

377 76 čEsKÉ BuDň.lovtct

377 76 čEsKÉ BuDň.lovtct iln-resticni a investienl aótace od JeK C'Budějovice a in\ estjčnítmnsféI ši,"a"i státííchfi nančních aktiv' Snl7eniplanoVanjch dolaci 7apřiČinil) 7ejmena: 1is' Kč z důvodu dotace ze SR na výplatu ...

Více

A- B- Nastudujte z6kladnf moZnosti jedno i vfcekvadrantovdho

A- B- Nastudujte z6kladnf moZnosti jedno i vfcekvadrantovdho 5. Urdete zlomov6 frekvence pomoci vztahu (3.25),jestliZe jsou d6ny hodnoty externiho kapacitorulnF,3,3nF a 10nF.

Více