Bibliografické citace

Komentáře

Transkript

Bibliografické citace
Informační zdroje a jejich využití v lektorské praxi
CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Typologie informačních zdrojů
tištěné
knihy,
časopisy
elektronické
databáze,
elektronické časopisy,
elektronické knihy
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Typologie informačních zdrojů
Primární informační zdroje (knihy, články…)
Sekundární informační zdroje (katalogy, databáze)
Terciální informační zdroje
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Typologie knihoven
Národní
Krajské
Základní
Specializované (univerzitní, vědecké...)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Významné české knihovny
Národní knihovna Praha (www.nkp.cz)
Národní technická knihovna (www.techlib.cz)
Moravská zemská knihovna (www.mzk.cz)
Národní pedagogická knihovna J.A.Komenského
(ww.npkk.cz)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Knihovnická legislativa
Postavení knihoven definuje knihovní zákon
Veřejné knihovnické a informační služby
Další normy:
Zákon o povinném výtisku
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon o právu autorském
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Povinný výtisk
Zákonná povinnost odevzdávat vydanou produkci
Neperiodické i periodické publikace
Pověřené knihovny (NKP, MZK, regionální povinný výtisk)
I přes sankce řada dokumentů registraci unikne
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Česká národní bibliografie
Soupis všech knih vydaných v ČR
Registračně-evidenční, informačně-komunikační a kulturněhistorická funkce
Spravuje Národní knihovna Praha
Součástí zatím i slovenské publikace
Volný přístup na stránkách NKP
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Významné zahraniční knihovny
Library of Congress (www.loc.gov)
British Library (www.bl.uk)
Deutsche Bibliothek (www.d-nb.de)
Národní knihovna Francie (www.bnf.fr)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Souborné katalogy
Sdružují katalogy účastnických knihoven
Největší české souborné katalogy:
JIB (www.jib.cz)
Caslin (www.caslin.cz)
Zahraniční
WorldCat OCLC (www.worldcat.org)
Karlsruher Virtueller Katalog – KVK
(http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/kvk/kvk_en.html )
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Pohyb v knihovně
Absenčně / prezenčně
Knihy, časopisy, skripta, diplomové práce, elektronické
zdroje
Uspořádání podle třídícího znaku (MDT)
Online funkce katalogu (kontrola výpůjček, prodlužování,
rezervace)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Služby MVS
Standardně dostupná služba
Nepoužívá se pouze pro knihy, ale i pro ostatní typy
dokumentů
Pokud není dokument dostupný v ČR, lze použít MMVS
Limity a poplatky
Objednávka dokumentu prostřednictvím katalogu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Identifikace knih
Jedinečné číslo ISBN
Nejjednoznačnější identifikace
Starý model – 10místný číselný kód
Nově 13místný kód s prefixem 978…
Mezinárodní agentura ISBN
Národní centra – jednotliví vydavatelé
ISBN není povinné – je však velmi žádoucí
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Elektronické knihy
Nový trend v zpřístupňování knih
Vysoká efektivita zpřístupnění
Veškeré výhody spojené s elektronickým publikováním
Vydavatelé: Springer, Gale, Elsevier, Wiley, O´Reilley atd.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Časopisy
Pokračující zdroje vycházející
periodicky či
Neperiodicky
Anglická terminologie: Journals x Magazines
Tištěné / elektronické
95% impactovaných časopisů vychází v elektronické nebo
kombinované podobě
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Výhody časopisů
nejaktuálnější zdroj informací
dříve než vyjde vědecká kniha, publikuje obvykle její autor
řadu článků
vědecký článek = nejdůležitější zdroj poznání ve vědě
standardní součást katalogů knihoven
největší fondy časopisů v ČR:
velké knihovny (NKP, NTK)
akademické knihovny
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Identifikace časopisů
Mezinárodní číslo ISSN
8místný kód
přiděluje národní agentura ISSN (u nás NTK)
v americkém prostředí místo ISSN Coden
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Databáze ISSN
Registr časopisů s přiděleným ISSN
Obsahuje téměř 1.5 milionu časopisů
Placený zdroj
Česká databáze ISSN – produkuje NTK
Volně dostupný zdroj
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Souborné katalogy seriálů
Nejvýznamnější v ČR:
Souborný katalog seriálů CASLIN
Jednotná informační brána
Virtuální polytechnická knihovna
V zahraničí:
Conser
ZDB (Zeitschriftendatenbank)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Databáze pro časopisy –
Zeitschriftendatenbank
německá databáze
původně souborný katalog německých časopisů
obsahuje více než 1 milión titulů časopisů
záznamy méně podrobné
volně dostupný zdroj
http://dispatch.opac.ddb.de/
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Výhody elektronických
časopisů
Neustálá dostupnost
Dostupnost všech ročníků a čísel
Komfortní práce
Bezplatné abstrakty
Možnost nákupu i jednotlivých článků
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Trh elektronických časopisů
Oborově zaměřené kolekce (ACS, RSC, AMA, IOP)
Polytematické kolekce (Elsevier, Wiley, Springer)
Další časopisy dostupné v rámci plnotextových databází
Různé podmínky zpřístupnění (retrospektiva, prémiové
tituly...)
v Česku zatím omezený výběr
databáze iHned
databáze Anopress
databáze AnlFull
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Databáze pro časopisy
databáze americké provenience http://www.ulrichsweb.com
obsahuje zhruba 350 000 titulů časopisů
nejpodrobnější informace o titulech
provázanost na další databáze, dodavatele plných textů
atd.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Vyčíslení prestiže časopisu
IMPACT FACTOR = číslo udávající prestiž časopisu
vyčíslován na základě citovanosti z předchozích let
údaje dostupné v rámci databáze Journal Citation
Reports
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Respektované zdroje pro publikování
Web of Science (obsahuje pouze impactované žurnály)
Scopus
ERIH – pro společenské a humanitní obory
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Registry volně dostupných časopisů
EZB
systém produkuje
univerzita
v Regensburgu
zahrunuje 3 skupiny
časopisů
dohromady zhruba 47
000 titulů časopisů
http://ezb.nkp.cz/
DOAJ
systém produkuje univerzita
v Lundu (Švédsko)
registrovány jsou pouze
volně dostupné tituly
zhruba 5 000 titulů
http://www.doaj.org
Cíleně budované kolekce volně dostupných časopisů obvykle
oborově zaměřené
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Fenomén otevřeného přístupu
Volné články i v placených časopisech
Úhrada autora
Prestiž časopisu/volný přístup pro uživatele
Přínosy otevřeného přístupu
Zrychlení výměny vědeckých informací
Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
Zvýšení čtenářské základny
Zvýšení informačního dopadu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Institucionální repozitáře
Autor zpřístupňuje článek nejen v časopise, ale i v
institucionálním repozitáři
Možnost uložení preprintu nebo postprintu
The Directory of Open Access Repositories OpenDOAR
http://www.opendoar.org
Pravidelné aktualizace, světový rozsah, dosah i na plné
texty dokumentů, intuitivní rozhraní
Registry of Open Access Repositories – ROAR
http://roar.eprints.org/
Graficky je přitažlivější než OpenDOAR, v některých
depozitářích se určitě překrývá.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Theses http://theses.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Šedá literatura a její znaky
Není dostupná v běžném prodeji, není vydávána nakladatelstvími
komerčního typu.
Pokud je vydána, množství je omezené.
Vyskytuje se jak v tištěné tak v elektronické formě
Rychle se šíří díky internetu a databázím, je hůře vyhledatelná.
Přináší aktuální a podstatné informace, které mají význam jen pro
úzký okruh odborníků
Šedá literatura podléhá autorskému zákonu, cituje se podle
obvyklých norem a je uznávaným odborným informačním
zdrojem.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Šedá literatura a její znaky
Publikované druhy textů
Běžná produkce
Tisk i el. verze
Polopublikované druhy textů
Nepublikované druhy textů
Specializované báze
Objevují se většinou jen na www
Soukromý přístup
Úložiště institucí
Články
Dopisy
Návody a předpisy
Příspěvky z konferencí
Seznamy a adresáře
Proslovy
Abstrakty
Hodnocení produktů
Dizertační a diplomové práce
Bibliografie
Preprinty
Zápisy
Recenze
Případové studie
Protokoly
Interview
Výzkumné zprávy
Koncept
Postprinty
Rešerše
Osobní zprávy
Kritiky
Výroční zprávy a reporty
Učební texty
Zprávy
Metodické pokyny
Studijní opory
Nekrology
Analýzy a statistiky
Sylaby
Kapitoly z knih
Vzdělávací programy
Reklamy
Vyhlášky, nařízení, zákony, normy, patenty
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Užívané pojmy šedé literatury
Technical reports - Technické zprávy
Government documents - Vládní dokumenty
Pre-prints - Předtisky (příspěvky otištěné před
konferencí)
Technical documentation - Technická dokumentace
Fact Sheets (Product sheets) - Informace o produktu
(technické parametry)
Conference proceedings - Sborník z konference
Standards - Standardy (normy)
White papers - Průvodce, poradce, základní dokument k
určité problematice
Patents – Patenty
Symposia - Konference, porada, odborná diskuze,
sborník z konference
Working papers - Pracovní listy (koncepty)
Bulletins - Informační zpravodaje
Committee reports - Zprávy z komisí (výborů)
Unpublished works - Nepublikované práce
Business documents - Obchodní dokumenty
Theses - vysokoškolské kvalifikační práce - diplomové,
disertační a habilitační práce
Newsletters -Informační bulletiny
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Projekt NUŠL
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Volně dostupný internet
a databáze
internet = neuspořádaná množina
informací?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Výhody a nevýhody internetu
DATABÁZE
INTERNET
Profesionální
Anonymní
Ověřené informace
Nízká možnost ověření
Propracované vyhledávání
Slabé vyhledávací nástroje
Stálý zdroj
Nízká životnost www stránek
Pravidelná aktualizace
Neaktuálnost
Výhody internetu
volný přístup
otevřenost
široká možnost publikování
hypertextová navigace
Nevýhody internetu
obrovské množství informací
nerelevantnost
neověřitelnost
neaktuálnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Portály a vyhledavače
Portály
Uspořádané kolekce webových stránek
Všeobecné x oborové
Národní x mezinárodní
Vyhledavače
Vyhledání relevantních internetových zdrojů
Prohledává všechny indexované stránky
Pojme maximálně 30% webu
Google, AltaVista, Lycos...
Metavyhledavače: prohledávají více vyhledavačů najednou
Vivisimo, Polymeta, Kartoo...
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Vyhledavače vědecké literatury
Vyhledání relevantních vědeckých zdrojů
Prohledává pouze vědecké stránky
Nový trend při vyhledávání vědeckých informací
Google Scholar, Windows Academic Search (Bing), Scirus
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Scirus
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Google Scholar
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Databáze
Systémy strukturovaných dat v elektronické podobě
Plnotextové
Bibliografické
Faktografické
Polytematické
Oborové
Předchůdci databází: Referátové časopisy
Nejstarší vycházejí už od 18. století
60.léta 20. století – přechod na elektronické platformy
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Co zahrnují
Databáze patentů
Databáze norem
Databáze šedé literatury
Databáze disertačních prací
Elektronické knihy
Elektronické časopisy
Oborové slovníky a encyklopedie
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Producenti databází a financování
Velké knihovny
Velmi drahé služby
Akademické nebo vědecké
instituce
Státní podpora konsorcií
Mezinárodní nevýdělečné
organizace
Granty
Komerční organizace
Samofinancování
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Přístup k databázím
placené x volně dostupné
Většina zdrojů dostupná po zaplacení licence
Existence hodnotných volně dostupných databází
Přes WWW stránky producenta
Na CD (problém s aktualizací)
Přes databázová centra
Vzdálený přístup 24 hodin prostřednictvím vědecké instituce
poskytující licencovaný přístup
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Charakteristika databází
Vlastní formáty bibliografických záznamů
Vlastní selekční jazyky
Vlastní vyhledávací rozhraní a prostředí
Různorodá politika zpřístupnění svých obsahů
Celá řada možností postavení hledaného výrazu v rámci
databáze
název
autor
zdrojový dokument
abstrakt
plný text…
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Operátory
Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.
AND
Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.
OR
Tento obrázek ny ní nelze zobrazit.
NOT
Near
Within
ADJ
Followed by
PRE
pravostranné
rozšíření *
vynechání znaku ?
„vymezení fráze“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
EBSCO
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
EBSCO
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
SciVerse
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
ProQuest
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace
Co?
Proč?
Jak?
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – co?
Citace – Bibliografická citace - Odkaz
Citace je uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního
dokumentu.
Bibliografická citace je přesná identifikace informačního
zdroje (ze kterého bylo citováno v textu) zapsaná podle
předem daných pravidel (normy).
Citace v textu je s bibliografickou citací propojena odkazem.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – co?
Co všechno můžeme citovat?
Knihu, kapitolu v knize, časopis, článek v časopise,
příspěvek ve sborníku, diplomovou práci, disertační práci,
výzkumnou zprávu, patent, zákon, vyhlášku, normu, web,
webovou stránku, počítačový program atd.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – co?
Jaké formy citace se mohou v textu vyskytnout?
Přímá citace – doslovné převzetí části textu. Od zbytku textu
se odděluje uvozovkami a kurzívou.
Parafráze – volně přeformulované myšlenky jiného autora.
Od zbytku textu se odděluje odstavcem.
Obecně známé informace – citují se pouze v případě, že je
doslovně přebíráte z jiného zdroje.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – proč?
Hlavním smyslem vytváření bibliografických citací je umožnit
komukoliv jednoznačně identifikovat a znovu dohledat
informační prameny, které jsme v našem díle použili.
Citováním autor prokazuje znalost zpracovávaného tématu.
Uvedením vlastních myšlenek do kontextu již řečeného
(zveřejněného) získává naše dílo na hodnotě a
důvěryhodnosti.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – proč?
Povinnost citovat použité zdroje je
zakotvena v autorském zákoně!
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – proč?
Zákon č. 121/2000 Sb. (o právu autorském), oddíl 3, § 31
Citace:
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo:
a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze
zveřejněných děl jiných autorů,
b) zařadí do svého samostatného díla…pro objasnění jeho
obsahu, drobná celá zveřejněná díla
c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům
vědeckým nebo vyučovacím…
d) vždy je však nutno uvést jméno autora…a dále název díla a
pramen.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – proč?
Necitovat použité zdroje je prohřeškem proti citační etice.
Stejným prohřeškem je i citování děl, která jsme ve své práci
nepoužili.
Pokud necitujeme použité zdroje, naše práce může být
označena za plagiát.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – proč?
Kolik citované literatury použít?
Množství použitých zdrojů závisí na rozsáhlosti práce a
zvoleném tématu.
Přemíra citování snižuje původnost díla.
Vědecká práce by neměla překročit 10% přímých citací z
celkového objemu textu.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Citujeme podle normy
ČSN ISO 690 (010197)
Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické
odkazy a citace informačních zdrojů
Norma stanovuje u bibliografických citací jednotlivých druhů
dokumentů povinné a nepovinné údaje. Povinný údaj
musí být uveden VŽDY, pokud je zjistitelný.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Základní principy pro vytváření bibliografických citací
Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat
citovaný dokument.
Údaje obsažené v bibliografické citaci by měly být převzaty
z citovaného informačního zdroje a měly by odrážet
specifickou jednotku (výtisk nebo verzi) citovaného
dokumentu.
Pro všechny bibliografické citace v dokumentu se používá
jednotný styl, formát a interpunkce, bez ohledu na konkrétní
úpravu dokumentu.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Zdroje údajů pro bibliografickou citaci
Základním pramenem je citovaná jednotka jako taková.
Údaje, které jsou převzaty z jiného zdroje by měly být
zaznamenány v hranaté závorce.
Hlavním zdrojem informací by měla být titulní strana (nebo
její ekvivalent – úvodní obrazovka, domácí webová stránka,
etiketa na disku apod.). Následuje rub titulní strany, obálka,
deska nebo etiketa, obal, doprovodná dokumentace – leták,
manuál.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Struktura bibliografické citace
JMÉNO TVŮRCE. Název: podnázev. Vedlejší název. [Typ
nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání: Vydavatel, Datum
vydání. Datum aktualizace/revize, Číslování [Datum citování].
Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a
přístup. Lokace. Požadavky na system. Poznámky.
Pro různé typy dokumentů platí různé povinné údaje.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Tvůrce (autor)
Tvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za
obsah dokumentu.
V případě, že není tvůrce známý, tento údaj se vynechává.
V některých případech lze jako tvůrce uvést významného editora.
Jména tvůrců se uvádějí v takové podobě, v jaké jsou uvedena v
dokumentu.
Pokud je tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce a
přidává se zkratka et al. (= aj.). Jméno prvního tvůrce se píše v
invertovaném pořadí, ostatní se mohou psát v přirozeném pořadí. Dva
poslední se oddělují spojkou „a“.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Tvůrce (autor) - příklady
KLEMEŠ, Jiří et al.
KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ.
BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Název
Název by měl být uveden ve tvaru, v jakém se nachází
v citovaném zdroji, a píše se kurzivou.
U webových stránek se název přebírá z hlavního názvu na
stránce, poté z názvu v hlavičce webu a dále z jakéhokoliv
jiného významného místa na webové stránce.
Název, který je příliš dlouhý, se zkracuje vynecháním
některých slov. Vynechaná slova s výjimkou členů by měla
být nahrazena třemi tečkami.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Typ nosiče
Typ nosiče je povinný údaj u všech druhů dokumentů
kromě tištěných. Tento údaj se píše v jazyce tvorby
bibliografické citace do hranaté závorky:
[online]
[Braillovo písmo]
[CD]
[DVD]
[Blu-ray disk]
[mapa]
[fotografie]
[notový zápis]
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Vydání
Vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu
včetně všech symbolů, a lze jej zkrátit podle platné ISO
normy. Tento údaj je povinný v případě, že se nejedná o
první vydání dokumentu.
3rd ed., revised.
2. přeprac. vyd.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Nakladatelské údaje
Nakladatelské údaje zapisujeme v pořadí:
Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání.
Pokud není uvedeno místo vydání (a nelze jej převzít z
jiného zdroje nebo odhadnout), nahrazuje se zástupnou
formulací [s.l.](sine loco = bez místa). Pokud není uveden
nakladatel, nahrazuje se zástupnou formulací [s.n.] (sine
nomine = bez nakladatele).
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Datum publikování
Datum publikování je povinný údaj. Uvádí se většinou pouze
rok (vždy číslicemi), ale u některých druhů dokumentů (el.
dokumenty apod.) je nezbytný též přesný měsíc, den.
Pokud se uvádí copyright, píše se před rok značka ©.
Datum publikování uvádíme ve tvaru, v jakém se objevuje
v citovaném dokumentu.
U periodik či jiných vícedílných publikací se uvádí rozsah
dat.
V případě, že dokument stále vychází, uvádí se pouze rok
publikování první části a za pomlčku mezera. Číslování nebo
stránkování je v tomto případě povinné.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Číslování a stránkování
Údaje o číslování se vypisují ve tvaru, v jakém se nachází v
dokumentu.
Větší vždy předchází menšímu. Zejména u periodik je možné vynechat
popisné termíny (svazek, číslo, stránky).
Číslo svazku se píše tučně a číslo části se uvádí v kulatých
závorkách.
Doporučujeme spíše použít variantu se zkratkami, zejména pokud
používáte jako metodu odkazování Harvardský systém.
2010, roč. 5, č. 8, s. 25-45. nebo 2010, 5(8), 25-45.
2009, vol. 5, iss. 3, s. 103-112. nebo 2009, 5(3), 103-112.
6(3), 25-45.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Názvy edic a číslování svazků
Pokud publikace obsahuje název edice, uvádí se do
bibliografické citace včetně průběžného číslování.
Název edice se uvádí ve tvaru, v jakém je uveden v
dokumentu. Je-li edice uvedena, je tento údaj povinný.
Edice D, sv. 9
Edice FLEET, sv. 10
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Identifikátory
Pokud má citovaný zdroj mezinárodní standardní číslo,
nejčastěji ISBN (knihy), ISSN (časopisy) nebo DOI (digitální
objekty), je povinné ho v bibliografické citaci uvést.
Týden. (…) ISSN 1210-9940.
Latex pro začátečníky. (…) ISBN 80-76302-049-1.
Routing around censorship. Network security (…) DOI
10.1016/S1353-4858(11)70049-6
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Specifika citací elektronických zdrojů
Model citace el. dokumentu obecně:
Jméno tvůrce. Název: podnázev [Typ nosiče]. Místo
publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum
aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní
identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na
systém. Poznámky.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Specifika citací elektronických zdrojů
V případě, že nejsou uvedeny nakladatelské údaje, tato pole
vynecháváme. Není nutné uvádět zástupné formulace [s.l.]
nebo [s.n.]
Vzhledem k časté aktualizaci el. zdrojů se do bibliografické
citace uvádí datum vydání, popř. copyright, datum
aktualizace, verze apod.
Zapisuje se ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji.
©2010, poslední aktualizace 3. 4. 2010
January 2011, revised 8 December 2010
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Specifika citací elektronických zdrojů
Povinným údajem pro el. zdroje je i datum citování, které
se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací „cit.“ (=
citováno).
Doporučujeme zapisovat datum ve tvaru [cit. RRRR-MMDD]. Tomuto údaji předchází datum vydání,
aktualizace/revize, číslování a stránkování.
2011 [cit. 2012-04-28].
March 2010, vol. 3, iss. 8, s. 56-61 [cit. 2012-04-23].
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – jak?
Specifika citací elektronických zdrojů
Posledním povinným údajem pro el. dokumenty
je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí
formulací „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na zdroj, který
byl skutečně otevřen. Pokud je nutné odkaz na konci řádku
rozdělit, zalomí se za jednoduchým nebo dvojitým lomítkem.
Dostupné
z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.20030061/p
df
Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
anie.200300610/pdf
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Tištěná kniha (monografie)
JMÉNO TVŮRCE (rok – v případě užití odkazovací metody
jméno-datum). Název: podnázev. Vydání (povinné pouze v
případě, kdy se nejedná o první vyd.). Místo: Nakladatel,
Datum publikování. Název edice a číslování. ISBN.
HENDL, J., 2012. Kvalitativní výzkum: základní teorie,
metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-2620219-6.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Elektronická kniha
JMÉNO TVŮRCE (rok – v případě užití odkazovací metody
jméno-datum). Název: podnázev [Typ nosiče]. Vydání
(povinné pouze v případě, kdy se nejedná o první vyd.).
Místo: Nakladatel, Datum publikování [Datum citování] .
Název edice a číslování. ISBN (povinné, pokud je k
dispozici). [Dostupnost a přístup]
KIRSH, S. J., 2010. Media and youth: a developmental
perspective [online]. Chichester [U.K]: Wiley-Blackwell [cit.
2013-02-20]. ISBN 978-144-4317-435. Dostupné z:
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444317435
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Kvalifikační práce
JMÉNO TVŮRCE. Název: podnázev [Druh nosiče]. Místo
odevzdání práce, Datum odevzdání práce [Datum citování].
[Dostupnost a přístup]. Druh práce. Pracoviště obhajoby.
Vedoucí kvalifikační práce.
PAUROVÁ, Michaela, 2011. Poskytování sociální pomoci
osobám s psychickým onemocněním [online]. Zlín [cit. 201302-20]. Dostupné z:
http://dspace.k.utb.cz/handle/10563/15931. Diplomová
práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních
studií, Ústav pedagogických věd. Vedoucí práce Jiří Musil.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Kapitola v knize
JMÉNO TVŮRCE KNIHY. Název knihy: podnázev
knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum
publikování, Lokace citace v dokumentu (rozsah stran).
Název a číslo kapitoly. Název edice a číslování. Standardní
identifikátor. Dostupnost a přístup.
PISTORIUS, Vladimír, 2011. Jak se dělá kniha. 3. doplněné
a přepracované vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, s.
200-201. Kap. 9.1.2 Práva autora. ISBN 978-80-87053-50-8.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Příspěvek ve sborníku (nebo kapitola v knize, která má
samostatného autora)
JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku. In: Jméno
tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu.
Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum
publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah
stran příspěvku. Název edice a číslování. Standardní
identifikátor.
ŠIMŠA, Jaromír, 2004. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J.
NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds. Matematika, fyzika a vzdělávání:
sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a
fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů
matematiky a fyziky JČMF, s. 64-78. ISBN 80-214-2601-2.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Časopis
Název periodika. Místo publikování: Nakladatel, Datum
publikování, Číslování. Standardní identifikátor (ISSN).
Molecular microbiology, 1987-. Oxford: Blackwell. Vychází 6x
ročně. ISSN 0950-382X. (Spojovník a mezera za datem
prvního vydání znamená, že seriál stále vychází.)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Článek v tištěném časopise
JMÉNO TVŮRCE. Název příspěvku. Název
periodika. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum
publikování, Číslování, Rozsah stránek
příspěvku. Standardní identifikátor (ISSN).
SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodná nebo
příležitost? Lesnická práce: časopis pro lesnickou vědu a
praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, roč.
87, č. 8, s. 26-27. ISSN 0322-9254. nebo SLAVÍK, Petr.
Terénní cyklisté v les – škodná nebo příležitost? Lesnická
práce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad
Černými lesy: Lesnická práce, 2008, 87(8), 26-27. ISSN
0322-9254.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Článek v elektronickém časopise
JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku. Název
periodika [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum
publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum
citování].Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a
přístup.
SRBECKÁ, Gabriela, 2010. Rozvoj kompetencí studentů ve
vzdělávání. Inflow: information journal [online]. roč. 3, č. 7
[cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z:
http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetenci-studentu-vevzdelavani
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Web (webové sídlo)
Dummies.com: Making Everything Easier [online]. Wiley,
©2013 [cit. 2013-02-20]. Dostupné
z: http://www.dummies.com/
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, © 2000 – 2013 [cit. 2013-02-20]. Dostupné z:
http://web.utb.cz/
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Webová stránka
JMÉNO TVŮRCE WEBOVÉHO SÍDLA. Název webové
stránky. Název webového sídla: podnázev [Typ nosiče].
Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum
aktualizace/revize [Datum citování]. Dostupnost a přístup
webové stránky.
WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2013 [cit. 201302-20]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Příspěvek do webového sídla
JMÉNO TVŮRCE PŘÍSPĚVKU. Název příspěvku: podnázev. In:
Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla:
podnázev [Typ nosiče]. Místo publikování: Nakladatel, Datum
publikování, Datum aktualizace/revize [Datum
citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost
a přístup příspěvku.
PELCOVÁ, Martina. Vysoké školství v České republice. In:
VysokeSkoly.cz [online]. VysokeSkoly.cz, 2000 – 2013 [cit.
2013-02-20]. ISSN 1214-4312. Dostupné z:
http://www.vysokeskoly.cz/clanek/jak-je-to-vlastne-s-temivysokymi-skolami?page=9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Wikipedie
Citace. In: Wikipedie: otevřená encyklopedia [online]. St.
Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, datum poslední
editace 14. 2. 2013 [cit. 2013-02-20]. Dostupné
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010
Bibliografické citace – příklady
Zákony a další legislativní dokumenty
ČESKO. Zákon č. 456 ze dne 23. prosince 2011 o Finanční
správě České republiky. In: Sbírka zákonů České republiky.
2011, částka 157, s. 6066-6072. ISSN 1211-1244. Dostupný
také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
ČESKO. Vyhláška ze dne 4. února 2013 o náležitostech
nabídky pojištění důchodu. In: Sbírka zákonů České
republiky. 2013, částka 18, s. 274-275. ISSN 1211-1244.
Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./3.2.08/03.0010

Podobné dokumenty

Pořádání netextových objektů – problémy a řešení

Pořádání netextových objektů – problémy a řešení Výsledky výzkumu v oblasti CBIR lze zužitkovat i kupříkladu pro rozčlenění filmů na jednotlivé scény a následně snímky, s nimiž by se nadále mohlo pracovat jako se standardními obrazovými objekty. ...

Více

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Volně dostupné online časopisy, které mohou zachovávat tradiční charakteristiky klasických časopisů, jsou určeny k bezplatnému vyuţívání koncovými uţivateli. Tyto časopisy zpravidla budují svůj arc...

Více

pdf, 650 kB

pdf, 650 kB procházet dokud neprojdete všechno použití katalogu knihovny

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů 1. Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací a. Bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument. b. Údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného ...

Více

stáhnout článek - Dějiny - Teorie

stáhnout článek - Dějiny - Teorie Právě učiněná poznámka s citací webu (a již vžitě uvedeným datem posledního nahlédnutí) ilustruje další, zdaleka ne poslední změnu, kterou internet přináší do historické práce. Na rozdíl od webů tr...

Více

Úvod do informačních zdrojů - Od rozvoje znalostí k inovacím

Úvod do informačních zdrojů - Od rozvoje znalostí k inovacím Rešeršní strategie .................................................................................................................................... 13

Více

2N BRI Lite/Enterprise

2N BRI Lite/Enterprise Brána funguje jako průchozí router (využití obou TE a NT portů v DialThru režimu), který směruje hovory do mobilní sítě a zároveň i jako monitorovací zařízení, které po zakoupení příslušné licence...

Více