Značkový magazin Přečtěte si Kurt Glück Technologie Focus pro

Komentáře

Transkript

Značkový magazin Přečtěte si Kurt Glück Technologie Focus pro
10
květen
2011
Značkový magazin
Kurt Glück Technologie Focus pro zvyšování výnosů
Z praxe Vyšší výkonnost, úspora vláhy, využití živin
Odborný porovnávací test Tiger AS – Tiger LT – Tiger MT
Konstrukční změny Joker, Tiger a Pronto v roce 2011
Přečtěte si
Jubileum Legenda Walter Horsch oslavil 80 roků
ROZHOVOR
ROZHOVOR
Focus TD je stroj
PRO ZVYŠOVÁNÍ VÝNOSŮ
Kurt Glück je vedoucím oddělení
marketingu v centrále HORSCH. Pro
značku pracuje již 21 let a každoročně shromažďuje zkušenosti od stovek
uživatelů po celé Evropě. Stál u zrodu
nového secího stroje Focus a řídil jeho
několikaleté testování. Protože se jedná
o zcela nový koncept, který spojuje odlišný způsob zpracování půdy, přihnojení a setí do jedné operace, zajímaly
nás zkušenosti s Focusem a doporučení
pro jeho praktické využití.
V loňském roce vzbudil zájem mezi našimi zemědělci nový secí stroj Focus TD. Podle
jeho konstrukce se zdá, že nahradí dva pracovní přejezdy – a to kypřiče Tiger a secího
stroje Pronto. Je to pravda anebo je mezi
nimi ještě jiný rozdíl?
Po agrotechnické stránce vidím jeden
zásadní rozdíl. Posledních deset let jsme
u firmy HORSCH svoje úsilí věnovali vývoji strojů pro zpracování půdy, které co
nejkvalitněji promíchají organické zbytky
s půdou. Výsledkem toho jsou například
kypřiče Tiger AS nebo Terrano FX. Pomocí
nich dokáže uživatel slámu zamíchat do
půdy velmi rovnoměrně ve všech třech
směrech – do hloubky, příčně i ve směru
pohybu stroje. To odpovídá snaze omezit
negativní vliv slámy na podzim pro následnou plodinu. Stejný zájem stojí na prvním
místě i při orbě, ačkoli její kvalita zamíchání organické hmoty do půdy se s moderními kypřiči už nedá srovnávat.
Tiger je nadále obrovským krokem
vpřed pro každého, kdo hodlá bez komplikací nahradit orbu. Ve vhodný okamžik
jedním přejezdem půdu zpracuje a připraví pro setí. Přitom odstraňuje utužení půdy
a zásadně šetří energii a čas. Tiger umožňuje zachovat stávající postupy a pomalu
měnit způsob hospodaření na půdě. Přitom redukuje riziko vlivu počasí, protože
urychlí a zjednoduší zpracování půdy.
V tomto smyslu jde stroj Focus zcela jiným směrem. Jeho snahou je, aby v profilu
půdy, kde se vyvíjí rostlina, nebyly žádné
posklizňové zbytky. Proto půdu zpracovává v pásech, v nichž kypří půdu pouze pro
1
www.Bezorebne.cz
rostliny. Organickou hmotu přitom vytahuje na povrch a rozhrnuje ji do prostoru
mezi zpracované řádky s osivem. Focus se
tedy na prvním místě nesoustředí na slámu, ale na zájem pěstované plodiny.
Focus představuje technologii, která
bude existovat paralelně s dlouhodobě
prověřeným postupem Tiger – Pronto.
Když jsme měli poprvé možnost seznámit se s několikaletým praktickým provozem
strojů Focus, jednalo se především o jeho
využití pro setí řepky. Je tedy Focus speciální
stroj pouze pro tuto plodinu?
Až do roku 2009 jsme považovali Focus za speciální stroj pro řepku. Jeho efekt
v této plodině je tak velký, že by se při odpovídající výměře vyplatilo vlastnit tento
stroj i výhradně jen pro ni. Prokazatelně
a významně zvyšuje výnos řepky. Zasetí
probíhá mnohem rychleji, energetická ná-
ročnost Focusu je ještě o třetinu nižší než
u postupu Tiger – Pronto.
Zájemci o stroj Focus se ale ptali – je
s ním možné zaset i další plodiny? Vybavili
jsme ho tedy podobně jako Tigera, připojili jsme dvojnásobný počet secích botek,
a ukázalo se, že kvalita jeho práce se
v mnoha podmínkách vyrovná postupu
Tiger – Pronto. Při setí napřímo, například po silážní kukuřici, je Focus dokonce
o něco lepší a přitom má nižší energetické nároky. To je pro nás nová zkušenost,
a proto budeme Focus adaptovat postupně pro všechny plodiny.
Výhodou secích strojů Pronto nadále zůstává talířové nářadí pro zpracování
povrchu půdy při setí. Dokáže proto urovnávat a tvořit jemnou zeminu. Tuto možnost Focus nemá. Jeho úzké radličky jsou
při rozteči 35 cm vhodné pro zpracování
půdy do střední a velké hloubky. Z toho
důvodu je pro mne Pronto nejuniverzál-
Kurt Glück
Vyloučení jízd po zpracované půdě
nabývá ještě více na významu s menšími
pracovními záběry. Proto hlavně menší
podniky zaznamenají efekt toho, že porosty založené Focusem 4 TD budou stejně homogenní, jako po Focusu 8 TD nebo
větším.
nějším secím strojem, nezávislým na způsobu, kterým zemědělec půdu zpracuje.
Pronto dobře pasuje do všech podmínek
a postupů.
Focus je speciální stroj, který v určitých podmínkách dosahuje nejlepších
výsledků, jaké jsem měl kdy možnost vidět. Kromě toho je to stroj, který funguje
v nezpracované půdě tak dobře, jako žádný jiný. Jak je vidět, Pronto a Focus se mohou dobře doplňovat.
Jaký vliv může mít metoda Focus na
chod zemědělského podniku?
Jak spolehlivý je výsledek práce Focusu
v nepřipravené půdě?
Spolehlivější, než jakýkoli jiný postup
založený na jediném pracovním přejezdu.
Tím ale nechci říci, že přímé setí je spolehlivé. Například při setí řepky bez předchozího zpracování půdy se vždy tvoří dobré
podmínky pro slimáčky a hraboše, a tyto
důsledky neřeší ani Focus. Je-li na to zemědělec připravený, může s Focusem i napřímo dosáhnout špičkového výsledku.
Může využít Focus i podnik, který na větší části výměry zpracovává půdu orbou?
Pokud orá po pozdě sklízených plodinách, jako je cukrovka nebo kukuřice,
kdy je otočení mokré půdy jedinou cestou
k zasetí další plodiny, musím odpovědět,
že Focus v takových podmínkách nebude
mít velké využití.
Jestliže podnik rozsáhle orá proto, že
svoje půdy musí zpracovávat hluboko, pak
pro něj Focus může znamenat zajímavé řešení, protože pomocí něj může půdu kypřit i velmi hluboko a současně s výrazně
menší potřebou tahové síly, než má pluh
nebo i například kypřič Tiger.
Další význam může mít Focus na plochách, které jsou trvale orané proto, že
spodní půdní vrstvy jsou chudé na některé
živiny, například na fosfor. Jak známo, právě fosfor je v půdě málo pohyblivý. Jeho
zásobenost v půdách na celém světě přitom trvale klesá. Koncentrované vpravování hnojiva do definované hloubky pod
rostliny je totiž jednou z předností Focusu.
Je to cesta, jak hospodařit s investicí do
živin mnohem efektivněji. Očekávaný růst
cen hnojiv v následujících letech tomu
bude dávat za pravdu.
Loňský mokrý rok postavil Focus do
nového světla. Nejen proto, že nikdo nečekal, jak dobře si povede ve vlhké půdě, ale
především pro možnost umísťovat hnojivo pod osivo do žádané hloubky. Naučili
jsme se k uložení hnojiva využívat různou
hloubku podle termínu setí. A díky koncentrovanému výskytu živin nám porosty
i v chladné a přemokřené půdě ukázaly,
jaký potenciál se v této metodě skrývá.
I v úsporném postupu Tiger – Pronto je
třeba přejet po zpracované půdě minimálně
jednou, a to se secím strojem. Naproti tomu
po zasetí Focusem je půda všude homogenní, protože přejezdy po zkypřené půdě odpadají. Má to v praxi nějaký měřitelný přínos?
Toto sledování u Focusu prozatím nemáme. Ale stejnou vlastnost má předchůdce současného Focusu, tedy kombinace
Pronto TD, což je návěsný secí stroj přímo
na kypřiči Tiger. Máme šestileté zkušenosti
od více uživatelů. Dlouhodobě přináší úplné vyloučení jízd po kypré půdě zvýšení
výnosu o 2 %. Tento výsledek je prokazatelný a opakovaně vyhodnocovaný.
Já vidím jeho hlavní přínos v možnosti
dalšího zvyšování výnosů. Focus je užitečným nástrojem pro každého zemědělce,
který chce v první řadě maximálně využívat výnosový potenciál podmínek, v nichž
hospodaří.
Focus nebude jediným secím strojem
v provozu a pro jeho pořízení bude proto
nezbytná určitá velikost podniku. Nasazení Focusu v praxi přinese úspory času,
energie, hnojiv a dalších nákladů. Ale hlavní efekt bude mít Focus tam, kde je provoz
zaměřen na maximální dosažitelný výnos.
K využití možností, které Focus poskytuje, určitě pomůže i zjednodušení přípravy a setí. V mnoha případech se uživatelé
naučí spolehlivě používat Focus napřímo
a jinde jen po mělké podmítce. Přesto se
intenzita zpracování půdy nijak nesníží.
Klimatické změny si žádají omezení
počtu operací mezi sklizní a setím. Potenciál Focusu se tak promítne do praktického chodu podniku, protože na klíčové
pozemky nebude nutné vyjíždět vícekrát.
Díky Focusu se omezí vliv počasí nejen
před zasetím, ale i následně, a to díky způsobu, kterým je možné aplikovat živiny
pod rostliny.
Děkujeme za rozhovor
www.Bezorebne.cz 2
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
Roustoucí ceny hnojiv si žádají
POKROČILÉ VYUŽITÍ ŽIVIN
Zóna IV. – secí botky
Výsev do vlhké půdy bez organických zbytků.
TurboDisc pro precizní dodržení
hloubky setí.
Volitelný přítlak v rozsahu 5 až
150 kg/botku.
Zóna III. – pěch
Cílené utužení výsevního řádku.
Urovnání pásu půdy před secími
botkami.
Obnovení půdní kapilarity.
Zóna II. – klenuté talíře
Podle vysévané plodiny plní
různé funkce:
- hrůbkovací
- urovnávací a zaklápěcí.
Radličky TerraGrip vytahují slámu z půdy a odhrnují ji mimo seťový
řádek. Současně s kypřením přemísťují vlhkou půdu z hloubky na seťové lůžko.
Standartní karbidová radlička (vpravo) je široká pouze 4 cm. Pro
těžké půdy je vhodná podrývací radlička, která omezuje vznik hrud
(vlevo).
Rozteč 35 cm pro řepku a širokořádkové plodiny
Každá secí botka běží přesně za radličkou a za kolem pěchu. Separace slámy ze seťového lůžka je nejspolehlivější. Otevírá další potenciál
ke snižování výsevku řepky.
Individuální výživa každé rostliny
Při výsevu na 35 cm se hnojivo aplikuje pod každý řádek. Omezuje se
vzájemná konkurence rostlin o živiny. Hluboké prokypření a uložení
živin slouží k ideálnímu zakořenění.
Rozteč 17,5 cm pro obiloviny (výbava na přání)
Po úpravě běží dvě secí botky za každou radličkou a za kolem pěchu.
Sláma se promíchává do povrchové vrstvy půdy. Užší rozteč je vhodná např. pro pšenici nebo žito.
Účinná podpora odnožování
Koncentrovaným uložením živin do půdy se omezuje jejich zneužití
pro růst plevelů. Obiloviny mnohem lépe odnožují, zvětšuje se jistota
při redukci výsevku.
Zóna I. – úzké radličky
Hluboké prokypření půdy pod
výsevním řádkem.
Vyčištění kořenového prostoru
od organických zbytků.
Koncentrované uložení hnojiva
pod výsevní řádek.
Vytažení vlhké půdy z hloubky
na povrch k osivu.
Koncept Focus TD
Pásové kypření – půda se nezpracovává celoplošně, ale pouze pod výsevními řádky. Díky tomu se dosahuje úspory energie
o zhruba 20 %.
Spojení operací – hluboké prokypření, vyčištění půdy od rostlinných zbytků, uložení hnojiva, příprava seťového lůžka, výsev.
To představuje v současnosti nejvyšší úroveň efektivity.
Hluboké uložení hnojiva
Při normálním průběhu počasí a při časném
termínu výsevu slouží pro podporu hlubokého růstu kořenů.
3
www.Bezorebne.cz
Mělké uložení hnojiva
Slouží k přímé výživě rostlin při pozdním výsevu nebo při vlhkém a chladném počasí.
Omezuje vliv rozkladu slámy.
Dělené uložení hnojiva
Polovina živin je dostupná rostlinám ihned,
druhá část hnojiva slouží v pozdější fázi růstu
pro hluboké a bohaté zakořenění.
www.Bezorebne.cz 4
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Maximum pracovních operací
PŘI JEDNOM PŘEJEZDU
„Společnost ROLS Lešany je majoritním
vlastníkem dvou dalších společností v blízkém okolí – Statku Kostelec, a. s., a ROLS
Konice, a. s., přičemž všechny společnosti
jsou řízeny centrálně z Lešan.
„Kromě obilovin, kde se zaměřujeme
na ozimou pšenici v potravinářské kvalitě,
jarní sladovnický ječmen a okrajově ozimé
ječmeny a žito, pěstujeme speciální plodiny. Mák každoročně sklízíme zhruba z 600
až 700 ha, podle toho, jak vychází osevní
postup. Další plodinou je kmín na 200 až
250 ha, kde patříme k nejvýznamnějším
pěstitelům v České republice. Produkujeme také osiva hořčice, trav a vojtěšky. Na
přibližně 200 ha máme cukrovku a zbývající výměru orné půdy zaujímají krmné
plodiny,“ uvedl Ing. Vladimír Sehnal, ředitel
společnosti ROLS Lešany, s. r. o.
Sklady na celou úrodu
Na sklizeň plodin navazuje jejich kvalitní ošetření a uložení. V ROLS Lešany mají
vybudované skladovací kapacity na veškerou úrodu, přičemž na aktivním větrání
skladují 80 až 90 % rostlinné produkce.
Například v největším skladu v Kostelci na
Hané jsou schopni uskladnit 4 000 až 5 000
tun. Systém hal s betonovými rošty splňuje
požadavky na rychlé a jednoduché plnění.
Nedílným článkem řetězce je bioplynová
stanice, ze které putuje do skladovacích
hal přebytečné teplo jako předehřev pro
aktivní větrání a na sušení zrna kukuřice.
Množství sklízené produkce odpovídá velké výměře a daným půdním
a klimatickým podmínkám. Přibližně 65
procent orné půdy se nachází v řepařské
oblasti v nadmořské výšce od 240 metrů.
5
www.Bezorebne.cz
Důsledná likvidace plevelů
Praktické postřehy a zkušenosti nám
sdělil Ing. Miroslav Toman, který má ve společnosti ROLS na starosti výživu a ochranu
porostů, a také spolupráci s poradenskou
společností N. U. Agrar CZ, s. r. o., kde jsou
jedním ze zakládajících členů.
„Využíváme v podstatě poznatky z výzkumu mateřské společnosti v Německu,
který je založený, kromě jiného, na důsledné chemické ochraně. Neméně důležité
je sladění všech agrotechnických operací. V minulosti jsme měli určité problémy
s víceletými plevely, které se u bezorebné
technologie velice dobře množí, pokud
nejsou tlumeny mechanicky a chemicky. Znamená to důsledně likvidovat výdrol obilovin po sklizni a po podmítkách,
kdy hrozí největší riziko přenosu chorob
a škůdců. Hlavně se jedná o přenašeče
viróz u obilovin, jako jsou mšice a křísi.
Nejnovější poznatky využíváme také
při pěstování plodin. Nesejeme na kilogramy výsevku, ale na miliony klíčivých
semen na hektar a podle jakosti osiva
a užitné hodnoty odrůdy. To znamená, že
u každé odrůdy a v každém termínu setí
stanovujeme jiný výsevek podle klíčivosti.
Společnost ROLS Lešany, s. r. o., na
Prostějovsku obhospodařuje 4 400
ha, z toho 3 850 ha orné půdy, zbytek
jsou louky a pastviny. V rostlinné výrobě jsou hlavní komoditou obiloviny
na polovině orné půdy, dále produkce
krmných plodin pro chov skotu a prasat
a speciální tržní plodiny. Na živočišnou
a rostlinnou výrobu navazuje už čtyři
roky bioplynová stanice, která zhodnocuje, kromě jiných surovin, veškerý odpad z obou těchto odvětví.
se pak zvyšuje výsevek na 3,5 až 4 miliony
semen. Opět záleží na kvalitě zpracování
půdy před setím a předplodině. U jarního
ječmene, pěstujeme převážně sladovnický, se výsevky pohybují v rozmezí 3 až 3,5
milionu klíčivých semen, v řepařské oblasti
jdeme až na 4 miliony semen. Zase podle
odrůdy, jak je schopna odnožovat,“ upřesnil hlavní agronom.
podmínkách, jsou výnosy 8 až 9 tun. Mák
dává 0,7 až 0,8 tuny v čistém, kmín kolem
1 až 1,2 tuny. Hořčice podle ročníku v průměru 2 tuny. U cukrovky dosahujeme výnos 65 tun i více a s dobrou cukernatostí,“
podotkl ředitel.
Nezmar, který všechno zaseje
Ing. Miroslav Toman má ve společnosti
ROLS na starosti výživu a ochranu porostů včetně spolupráce s poradenskou
společností N. U. Agrar CZ, s. r. o.
Setí pšenice ozimé začínáme v řepařské oblasti. Tam stačí výsevky u raných
výsevů kolem 2 milionů klíčivých semen,
někdy i méně, pokud jsou příznivé podmínky pro setí a růst, to znamená vlhká
a dobře připravená půda, kvalitní a dobře
namořené osivo. U pozdního setí pšenice
Zpracování půdy a setí zabezpečuje ve společnosti ROLS Lešany převážně
technika HORSCH. Prvním strojem byl
Concord CO 6, který v roce 2002 vyměnili za Concord CO 8 PPF a po dvou letech
pořídili ještě druhý. Radličkový secí stroj
je podle hlavního agronoma nezmar, který zaseje všechno. Je jednoduchý, nemá
žádné poruchy, takže je nutná jen výměna
opotřebitelných dílů. Od minulého podzimu využívají také diskový secí stroj Pronto
6 DC PPF, od kterého si slibují hlavně kvalitní setí drobných semen jako jsou mák,
hořčice, kmín, vojtěška a meziplodiny. Secí
stroje HORSCH pracují v agregaci s traktory
250 a 280 koní a využívají navigaci. Kromě
cukrovky a kukuřice sejí všechny plodiny.
Na zpracování půdy slouží radličkový kypřič Terrano 7 FG (dříve Phantom)
v agregaci s traktorem 220 koní. Má za sebou deset sezon, což odpovídá zpracování
přibližně 40 000 ha. V roce 2005 pořídili
hloubkový kypřič Tiger 4 AS, který pracuje
s traktorem 280 koní.
„Hospodaření bez orby s pomocí technologie HORSCH uplatňujeme od roku 1997.
Z mého pohledu je to pro nás již tradiční systém. Během pár dní jsme schopni zaset prakticky v rámci celé naší skupiny. Výkonnost linky je vysoká, současně se setím
jsou rostliny přihnojeny pod patu, a tím se ušetří další operace, čas a přejezdy, což při
vzdálenostech, ve kterých hospodaříme, vidím jako klíčové faktory,“ říká Ing. Vladimír
Sehnal, ředitel společnosti ROLS Lešany, s. r. o., na Prostějovsku.
Ostatní pozemky jsou v bramborářské oblasti, některé ve výšce až 635 metrů. Převládají černozemě a hnědozemě, v bramborářské oblasti pak různorodé půdy,
spíše střední a lehčí hnědozemě s velkým
podílem kamení. Srážky kolísají ročník od
ročníku, mimo jiné i vlivem dešťového stínu Drahanské vrchoviny. Padesátiletý průměr je 570 mm za rok.
Osvědčený systém
„Od roku 1997 uplatňujeme hospodaření bez orby pomocí systému HORSCH.
Z mého pohledu je to pro nás už tradiční
technologie. Snažíme se dělat co nejméně operací, prakticky během pár dní jsme
schopni zaset v rámci celé skupiny. Výkonnost linky je výborná, současně se setím
přihnojujeme pod patu, a tím ušetříme
další přejezdy a čas, což při vzdálenost, ve
kterých hospodaříme, vidím jako klíčové
faktory. Jinou technologii dnes ani uplatňovat nemůžeme, potřebujeme výkonné stroje, se kterými všechno stihneme
v optimálních agrotechnických termínech.
Systém funguje velmi dobře, což dokazují
výsledky dosahované v posledních letech.
U pšenice ozimé máme průměrný výnos
7 až 8 tun z ha. A to za celou skupinu včetně
katastru na Konicku, kde sklízíme nejvýše
položené pozemky. Výnos sladovnického
ječmene se pohybuje mezi 6 až 7 tunami
a u žita, které většinou sejeme v horších
Setí ozimé pšenice na pozemku, kde byl předplodinou kmín a meziplodinou svazenka. V předseťové přípravě byla hned po sklizni
uplatněna podmítka do hloubky 15 cm a následovalo setí strojem Concord CO 8 PPF. Výsevek byl 170 kg na ha, to je 3,7 milionu klíčivých zrn. Pozemek se nachází v katastru obce Skřípov na severozápadním cípu Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 586 metrů.
www.Bezorebne.cz 6
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
fosforu, než kdyby se pole hnojilo plošně.
Porosty jsou také odolnější proti vymrznutí a lépe odolávají stresům, protože fosfor
je přenašečem energie. Tento prvek musí
rostliny obsahovat v dostatečném a vyváženém množství, pak se to projeví na
výnosech a jakosti produkce. Efekt spočívá v komplexu jak chemické ochrany, tak
hnojení. Rostlinám dodáváme rovněž mikroprvky, hlavně mangan, měď, zinek a bór.
Například mangan zároveň s mědí způsobí
u obilovin lepší odnožení a pevnější stébla,
která odolávají polehání. Zinek zase zmírní
sluneční úpal rostlin v květnu a červnu,“
vysvětlil Ing. Miroslav Toman.
Na obiloviny neznám lepší stroj
Ing. Jiří Toman ukazuje rovnoměrně
uložené osivo svazenky zaseté secím
strojem Pronto 6 DC PPF.
„Secími stroji Concord přihnojujeme
pod patu převážně NP roztok a dodáváme
tak rostlinám dusík a fosfor v dávce zhruba
75 až 100 litrů na ha, to je asi 8 až 10 kg dusíku a 24 až 30 kg P2O5. Pod patu hnojíme
všechny obiloviny, částečně mák, hořčici
a kmín. Porosty rychleji vzcházejí a když
kořeny prorostou k hnojivu, je to viditelný
rozdíl. Udělali jsme listový rozbor rostlin
hnojených pod patu a obsahovaly více
O agrotechnické poznatky se podělil
jednatel společnosti a agronom Ing. Jiří
Toman: „Zkušenosti z posledních let ukázaly, že u sousedů mají po orbě větší erozi,
zatímco při zpracování půdy radličkami
není na našich pozemcích téměř žádná.
Podmítky děláme mělce, další kypření
jde hlouběji, podle konkrétního pozemku
a pěstovaných plodin. Radličkové kypřiče
půdu pěkně promíchají a dobře zapravují
rostlinné zbytky. Oba stroje znamenají významnou úsporu lidí, času a nafty,“ uvedl.
První podmítka následuje hned po
sklizni. Na vzešlý výdrol aplikují glyfosát
a následuje druhá podmítka před setím.
V řepařské oblasti většinou stačí jen první
podmítka a hned se seje. Všechny obiloviny sejí stroje CO 8. Před setím pole kvalitně
Novou generaci radličkových secích strojů představuje Sprinter SW o záběru 8 a 9
metrů. Zásobní vůz se dvěmi zásobníky pojme 4 000 litrů osiva a 4 000 litrů granulovaného nebo kapalného hnojiva. Díky řízenému podvozku je souprava velmi
obratná.
7
www.Bezorebne.cz
KOMENTÁŘ
PORADCE
Společnost ROLS Lešany, s. r. o.,
patří k jedněm z prvních uživatelů
bezorebné technologie. Využitím
jednoduchých, rychlých a účinných
technologických postupů systému
HORSCH spolu s novým přístupem
k pěstování plodin a novým pohledem
na využití chemických přípravků jim
umožnilo dosahovat v rostlinné výrobě stabilně dobrých výsledků.
S rozmyslem pořízené dva radličkové secí stroje HORSCH CO 8 PPF
a diskový secí stroj Pronto 6 DC PPF
s přihnojováním pod patu jsou toho
dokladem. Přesvědčili se totiž o větší
účinnosti průmyslového hnojiva uloženého při setí do depa pod osivo.
Kulturní rostliny v kritické fázi, když
přecházejí na výživu přes kořeny, mají
k dispozici koncentrované hnojivo
přímo u nich, a proto se mohou rychleji vyvíjet a bez stresu. V Lešanech se
potvrzuje, že tato metoda pomáhá
rostlinám k vyššímu výnosu.
Karel Falta
nachystá kypřič Terrano nebo Tiger, někdy
je nutné hrudovitější půdu uválet.
„Terrano většinou využíváme ve vyšších
oblastech, kde je větší množství kamení.
Výkonnost záleží na počasí, poruchovost
je u něj minimální. Pokud jede, tak jede.
Měníme jen radličky a opotřebitelné díly.
Radličky používáme už jen úzké s tvrdokovem do hloubky maximálně 15 cm. Tiger
využíváme na hluboké kypření až do 28
cm. Kvalitně půdu zamíchá a dobře zapravuje také hnůj.
Secí stroj Pronto loni na podzim zasel
zhruba 350 ha meziplodin, letos na jaře
500 ha máku, 200 ha hořčice a 200 ha kmínu. CO 8 zasejí za rok celkem do 2 000 ha,
z toho 1 000 ha pšenice a 600 ha ječmene.
Sejeme 24 hodin denně. Za směnu10 až 12
hodin zvládne Pronto zaset kolem 50 ha.
Concord s přihnojováním zaseje 40 ha za
směnu, bez přihnojení až 70 ha. Pracovní
rychlost při setí máku je do 8 km za hodinu, u dalších plodin 12 km. Na setí obilovin
neznám lepší secí stroj, než je Concord. Při
sníženém výsevku jsou semena perfektně
rozmístěna, což má vliv na zdárný průběh
vegetace i výši výnosu,“ zhodnotil Ing. Jiří
Toman.
V těsné blízkosti moře
DEERT RIEVE
FARMÁŘ Z MUUKSU
od 2009 – umožní řepce, aby vzcházela
a tvořila kořeny v půdě bez slámy, přesně
definuje podmínky pro každou rostlinu.“
Pěstitelské vize a cíle:
„Zpracování půdy v pásech jako způsob, jak s jistotou dosahovat u řepky vysokých výnosů, a to především přes klimatické, a tím i agrotechnické, problémy v naší
lokalitě Muuks:
1. Časový tlak: výsev řepky z části už
po třech dnech od sklizně
2. Poměr zrno/sláma: často přes
10 tun slámy na hektar
3. Kvalita drcení slámy: ráno a večer
4. Rozhození slámy: vítr
5. Sucho: zapracování slámy a vzcházení
Navíc hodlám ukládat hnojivo cíleně
při setí tak, abych optimálně vyživoval
rostliny a současně abych zvýšil efektivitu
hnojení.“
Podmínky hospodaření:
„Půdy na mém podniku mají průměrnou kvalitu 49 bodů (z max. 100), některé
pozemky mají jen 22, jiné až 58 bodů. Jde
o písčité až písčitohlinité půdy. Dlouhodobé průměrné srážky dosahují u nás 580
mm za rok. Hospodařím na 1 805 hektarech a provozuji výhradně rostlinnou výrobu. Mám 27 honů o průměrné velikosti
67 ha. Většina z nich leží v těsné blízkosti
moře, proto 80 % pozemků odvodňujeme
pomocí systému čerpadel.“
Podnik:
„Pěstuji tyto plodiny: ozimá řepka
33 %, cukrovka 7 %, ozimá pšenice 50 %,
ozimý ječmen 10 %. V roce 2009 jsem dosáhl těchto průměrných výnosů: ozimá
řepka 5,4 t/ha, cukrovka 92,7 t/ha, ozimá
pšenice 11 t/ha, ozimý ječmen 10,5 t/ha.“
Pěstební strategie:
„Zajištění vysokého výnosu, šetrnost
k půdě, optimalizace výživy rostlin, a také
zelené hnojení.“
Proč technika od firmy HORSCH?
„Pro vysokou výkonnost a pro její provozní jistotu.“
Jaké stroje HORSCH vlastníte?
„Pronto 6 KE od 2004 – kombinace s rotačními branami, vyhovoval mi velký pěch
šetrný k půdě. Tiger 4 AS od 2002 – protože půdu hluboko prokypří a intenzivně
promíchá. Tiger 6 AS od 2008. Focus 7 TD
www.Bezorebne.cz 8
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Diferencované zpracování
Technika HORSCH nám umožňuje
PRECIZNÍ HOSPODAŘENÍ
„Výběr techniky HORSCH byl dobrou volbou. Přináší nám velké úspory
a umožňuje preciznost, kterou vyžadujeme. A spokojená je i obsluha strojů, což je důležité, protože může dělat
vysoké výkony a přitom dokáže jezdit
ekonomicky s co nejnižšími náklady,“
zhodnotil hned na úvod systém hospodaření, který jim vyhovuje, Ing. Jaroslav
Mikoláš, jeden z jednatelů společnosti
LUPOFYT, s. r. o., Chrášťany na Rakovnicku.
„Uplatňujeme diferencované zpracování půdy, a to vedle orby i technologii
bez orby. Pěstujeme hodně řepky a v naší
oblasti máme vyzkoušené, že když se pod
tuto plodinu zpracuje půda hlouběji, je
výnos nejjistější. Nicméně když se firma
co do výměry začala rozrůstat, zvýšili jsme
plochy olejnin, hlavně řepky. Zjistili jsme,
že nejsme schopni všechny pozemky včas
zpracovat a na podzim jsme nestíhali. Dospěli jsme k názoru, že orat pod ozimou
pšenici po řepce je neekonomické, a proto jsme přistoupili v roce 2000 k systému
bez orby. Zpracování pluhem jsme zredukovali a po řepce a máku uplatňujeme
jen podmítku. Celkem je to asi 700 ha za
rok. Pod jarní plodiny jsme zatím zůstali
u klasického zpracování,“ uvedl agronom
Bc. Jaroslav Mikoláš mladší.
Individuální přístup
Firma LUPOFYT vznikla v roce 1992 se
zaměřením výhradně na rostlinou výrobu
a pěstování chmele. Hospodaří na 1 920
ha, z toho na 85 ha jsou chmelnice a na
zbývající výměře tržní plodiny. Dlouhodobou specializací je pěstování olejnin na 60
procentech orné půdy. Z 800 ha každoročně sklízí řepku ozimou a z 250 až 300 ha
mák, což ji řadí mezi největší pěstitele této
plodiny v České republice. Zbytek výměry
zaujímají obiloviny, především potravinářská pšenice, dále ozimý a jarní sladovnický
ječmen. Na osivo je určeno kolem 40 procent obilovin.
První zkušenosti a začátky s bezorebným systémem nebyly podle agronoma
nejlepší. Nedařilo se přesně a dobře naplánovat všechny operace, špatně rozřezaná
sláma dělala na poli hromady a diskový
podmítač nedokázal pole před setím kvalitně připravit. Proto v roce 2005 pořídili
Díky nízkému odporu pracují kypřiče Terrano FX většinou dostatečnou rychlostí, aby urovnaly povrch půdy hned prvním přejezdem. Jejich pracovní hloubku je
možné nastavovat plynule od 5 do 25 cm. Spolehlivě se zahlubují a seřízení přesně
dodržují.
Chrášťanští radličkový kypřič Terrano 6 FX,
který si velmi dobře poradí s přípravou
i množstvím rostlinných zbytků.
„Ke každé parcele se snažíme přistupovat individuálně, abychom včas zjistili případné choroby, škůdce a nutnost aplikace
hnojiv tam, kde je potřeba. Spolupracujeme s výzkumnou základnou, abychom
získali nové poznatky, pravidelně děláme
rozbory půdy, rostlin a v odrůdových pokusech u řepky ozimé sledujeme vhodnost odrůd do naší oblasti. Pšenici ozimou
zkoušíme pěstovat systémem s orbou
a bez orby. Dá se říci, že skoro každý rok
vychází bezorebný systém lépe než při
orbě,“ pokračoval Bc. Mikoláš.
Šetrnost k životnímu prostředí
Produkci chmele, polní výrobu a administrativu zajišťují v LUPOFYTU tři ekonomicky samostatná střediska, která mají
na starosti tři společníci. Mají vlastní mechanizační prostředky i pracovníky. Polní
výrobou se zabývá devět lidí včetně vedení, pěstováním chmele sedm pracovníků
a tři jsou v administrativě. Nevýhodou jsou
velké dopravní vzdálenosti, až 35 km z jednoho konce katastru na druhý, což výrazně
zvyšuje provozní náklady. Firma hospodaří v oblasti mírně teplé, ve srážkovém stínu s průměrnou nadmořskou výškou 380
metrů. Na těžkých červených chmelových
půdách, kterých je asi 40 procent, až po
lehké písčité. Polovina pozemků jsou svahy, ostatní víceméně rovinaté. Vzhledem
k daným podmínkám je proto složitější
výběr jak nejvhodnějších odrůd, tak správné agrotechniky.
„Důsledné dodržování systému precizního zemědělství v praxi znamená, že každé tři roky máme podrobně zmapovanou
9
www.Bezorebne.cz
Ing. Jaroslav Mikoláš, který ve společnosti LUPOFYT dohlíží na ekonomiku a rostlinnou
výrobu, je toho názoru, že lidi musí práce ve firmě bavit, potom budou i výsledky. Tvrdí,
že na strojích se střídají jen špičkoví pracovníci, kteří technice rozumí a výborně ji ovládají. Přemýšlejí o agrotechnických postupech a snaží se jezdit úsporně. Na směnách
se střídá šest traktoristů, což svědčí i o dobré organizaci práce.
zásobenost živinami v půdě. Podle zjištěných skutečností přesně aplikujeme jednotlivé prvky rozmetadlem s tenzometrickou váhou a navigací, která podle polohy
a rozboru půdy přesně odvažuje potřebnou dávku hnojiva. Díky znalostem rozdílností v rámci pozemku můžeme přistupovat ke každému místu individuálně. Je to
ekonomické a zároveň ekologické, protože zbytečně nepřehnojujeme a dodáváme
do půdy jen nejnutnější dávky hnojiv,“
vysvětlil Ing. Mikoláš a zdůraznil, že tím se
samozřejmě může snížit množství vstupů
a nákladů.
Nelze k tomu než dodat, že vedení firmy dobře ví, do čeho investuje. Na tomto
místě je vhodné připomenout, že společnost LUPOFYT se může pochlubit vysokou
produktivitou práce, na pracovníka asi 2,5
milionu korun. Za to získala již řadu ocenění, například 1. místo TOP Zemědělského svazu v dané oblasti za rok 2004, 2007
a 2009. Úspěšní byli Chrášťanští i v soutěži
Zemědělec roku a čeho si cení nejvíc, že
byli prvním zemědělským podnikem, který dostal v roce 2007 v rámci celonárodního programu titul Podnik Fair Play. V roce
2009 tento titul získali opět.
„Všechno je to v podstatě díky týmové
práci, jsme na jedné lodi a každý se svou
součástí podílí na úspěšném výsledku,“
podotkl k tomu jednatel společnosti.
Tři přednosti systému bez orby
„Bezorebnou technologii chceme uplatňovat v ještě větší míře a talířový podmítač Joker
je dalším strojem, kterým bychom chtěli linku doplnit. Jeho disky pole pěkně srovnají,
půdu rozdrobí a výkonnost je obrovská. Vyzkoušíme také kypřič Tiger v přípravě pod
řepku, abychom se dostali do hloubky 20 cm a kořenový systém byl co nejlepší,“ plánuje Bc. Jaroslav Mikoláš mladší. Na snímku je vpravo s obsluhou Milanem Procházkou
při zkoušení talířového podmítače Joker 8 RT.
První významnou výhodou bezorebného systému je podle agronoma rychlost. Za čtyřiadvacet hodin dokáží v pohodě připravit kypřičem Terrano 60 až 80 ha.
Záleží na podmínkách a velikosti pozemků. Dalším významným faktorem je velká
úspora nákladů – nafty, času a pracovních
sil. A za třetí, výnosová hladina u takto pěstovaných plodin je prokazatelně vyšší než
u orby.
Pozemky pravidelně odplevelují na
podzim, u pšenic ve fázi tří listů, aby na
jaře jsme mohli začít intenzivně aplikovat
www.Bezorebne.cz 10
PŘEDSTAVUJEME
Z PRAXE PRO PRAXI
Konstrukční změny
dusík a mikroprvky. V dané sušší oblasti
musí pěstitelé také velmi úsporně hospodařit s vláhou. Může se stát, že pozemek
zpracovaný na podzim orbou je vysušený
a na jaře na něm plodiny hůře vzcházejí.
„Úsporu vláhy sice nemáme vyhodnocenou, ale mám zkušenost z porovnávání
výnosů řepky z oraného pozemku, který
byl sušší a vhodný dříve ke sklizni než pozemek, který byl připravený bezorebně.
Tam bylo vidět, že řepka má v sobě více
vody, takže tento porost jsme sklízeli o tři
až čtyři dny později. Výnos byl o 200 až
300 kg na ha vyšší,“ potvrdil agronom.
PRONTO V ROCE 2011
Špičkové porosty díky Prontu
Na setí využívají v LUPOFYTU od roku
2007 diskový secí stroj Pronto 6 DC.
„Kvalita setí a vzcházení je oproti jiným vyzkoušeným konkurenčním stro-
KOMENTÁŘ
PORADCE
Když ve středních a západních
Čechách vyslovíte jméno firmy LUPOFYT Chrášťany, zná ho asi každý.
V tom dobrém slova smyslu. Zásluhu
na tom mají nejen výborné hospodářské výsledky, ale také hledání, zkoušení
a především uvádění nových poznatků do zemědělské praxe. První kontakt
s firmou jsem zaznamenal přibližně
před deseti lety a pochopil jsem, že
vzájemná spolupráce může přinést
dobrý výsledek. Nebylo ovšem jednoduché přesvědčit vedení firmy o pořízení nové technologie na zpracování
půdy a setí, protože jejich výsledky byly
na vysoké úrovni a jak se říká, vítězný
tým se nemění. Přesto se to podařilo,
i díky vstřícnosti firmy Pekass, která
několikrát zapůjčila k vyzkoušení stroje HORSCH, prosadit novou technologii na zpracování půdy a setí. Dobrou
reakcí je jistě i to, že v letošním roce si
pořizují opět secí stroj Pronto DC, tentokrát o záběru 8 metrů.
Chci firmě a jejím pracovníkům
popřát stále ten nejlepší tah na branku, výborné hospodářské výsledky
a dobré počasí. Také mne velmi těší,
že ve firmě se dědí povolání z otce
na syna, a že Bc. Jaroslav Mikoláš ml.
již prokazuje známé rčení o jablku, jež
nepadá daleko od stromu.
Vratislav Malina
11 www.Bezorebne.cz
Většina majitelů používá secí stroje Pronto DC i pro jarní výsevy bez přípravy. Když je
pozemek zpracovaný na podzim Terranem nebo Tigerem, stačí aby rozmrzl povrch
a je možné velmi časně zasít.
jům výborná. Pronto jsme měli zapůjčené
dva roky před jeho pořízením, takže jsme
měli možnost si ho dobře vyzkoušet. Seli
jsme s ním tehdy řepku, pšenici a viděli
jsme jeho práci u sousedů, kteří ho pořídili
o rok dříve. Sejeme s ním všechny plodiny
na celé výměře. U pšenice ozimé jsme dříve seli 3,5 až 4,2 milionu klíčivých semen,
s Prontem si můžeme dovolit jít na nižší
výsevky. Úspora osiva je významná a porosty vypadají špičkově. Loni jsme sklízeli
pozemek s ozimým ječmenem, na kterém
jsme vyzkoušeli set místo 4 milionů klíčivých semen jen 3,3 milionu, což znamenalo úsporu asi 15 procent. A výnos byl vyšší
než při běžném výsevku. U řepky jsme šli
až na nejnižší doporučené výsevky.
Velké plus je, že ve všech půdních podmínkách je osivo perfektně uloženo a stroj
může set vyšší rychlostí. Pracovní rychlost
se pohybuje kolem 13 až 14 km za hodinu,
dá se jet i rychleji, ale záleží jak kvalitně je
pozemek připravený. Jednoduché nastavení ovlivňuje spolehlivost a kvalitu práce, snadné je ovládání na souvratích, stroj
nemá velký odpor k půdě a je ve všech
podmínkách stabilní. Spotřeba nafty je
v průměru kolem 5 litrů na ha,“ vyjmenoval přednosti secího stroje Pronto Bc. Jaroslav Mikoláš.
Pro kvalitní uložení osiva je podstatná
správná příprava pozemku před setím.
Nejpozději druhý den po sklizni jede kypřič Terrano s nastavenou hloubkou podle
Pro koncentrované hnojení k osivu do půdy slouží nový typ botek.
Mají nižší tahový odpor a mohou hnojivo ukládat do větší hloubky. Jejich jednodušší konstrukce také snižuje pořizovací a provozní
náklady.
Stroje, které nemají výbavu pro přihnojování, mohou v prostoru před
pěchem využívat různých funkčních sekcí. Například jednoduchá
prutová lišta zlepšuje urovnání půdy a snižuje nalepování pěchu při
práci za vlhka.
Jako alternativa k urovnávacím radličkám nabízí se nyní výškově
nastavitelné držáky talířů. Páry klenutých talířů, které běží za koly
traktoru, pracují hlouběji, a proto utlačenou půdu vracejí zpátky na
povrch.
Zařízení pro aplikaci mikrogranulátů využívá vlastní oddělený zásobník, zcela integrovaný do zásobníku osiva. Přesně dávkovaný
mikrogranulát se ukládá spolu s osivem na stejné seťové lůžko (například insekticid).
Stroje Pronto šířky 6 metrů a větší, mohou používat elektronicky řízené vypínání výsevu na části záběru. Přímočarý elektromotor vyniká
spolehlivostí a jeho ovládání může probíhat samočinně na základě
signálu GPS.
Pneumatiky pěchu o rozměru 7.50-16 AS/78 v provedení HD (sériově)
využívají desetiplátnovou kostru. Dvojnásobná tloušťka pryže na bocích i pod běhounem znásobuje odolnost proti průrazu a velmi prodlužuje životnost.
konkrétních vláhových podmínek. Pod
obiloviny kolem12 cm, pod řepku k vytvoření kořenového systému 15 až 18 cm.
V dané oblasti bývají zpravidla výnosy
nižší, přesto je LUPOFYT výnosově vysoko
nad průměrem okresu Rakovník a okolí.
U ozimé pšenice dosahuje v příznivých
ročnících v průměru přes 8 tun z ha. U jarního ječmene 6 až 7 tun a u ozimé řepky se
průměrný výnos pohybuje kolem 4 tun.
Servis zatím nepotřebovali
Servis strojů HORSCH zajišťuje firma
Pekass, ale zatím ho v Chrášťanech nepotřebovali. Provozní spolehlivost strojů
je velká, vyžadují jen běžnou údržbu. Například secí disky na Prontu vydržely přes
5 000 ha. U kypřiče Terrano záleží na půdních podmínkách, radličky vydrží od 30 do
100 nebo i 200 ha. Na mělkou podmítku
před setím ozimů používají klasické naklepávací radličky ClipOn a pod řepku radličky
MulchMix. Radličky ClipOn se sice rychleji
opotřebují, ale dělají velmi pěknou práci
a jejich výměna je snadná.
„Větší opotřebení radliček je jediná
nevýhoda, ale jen v horších podmínkách.
I za cenu vyšších nákladů za opotřebitelné díly vše směřuje k precizní přípravě
a kvalitnímu založení porostu. Je to rychlý
a efektivní způsob, kypřič udělá pěknou
rovinu a drží požadovanou hloubku,“ řekl
v závěru agronom.
www.Bezorebne.cz 12
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Zkušenosti potvrzují pravdivost známého rčení:
JAK ZASEJEŠ,TAK SKLIDÍŠ
Ještě před třemi lety patřila společnost ZD Trhový Štěpánov, a. s., mezi zastánce tradičního zpracování půdy. Klasickým postupem byla pro tento podnik
vždy orba, to ale znamenalo tři až čtyři
agrotechnické operace. Okolnosti však
přivedly tamní pěstitele k rozhodnutí
změnit některé zažité postupy a hledat
nové, které povedou k vysoké produktivitě práce, včasné přípravě půdy a setí
v optimálních termínech.
„S diferencovaným zpracováním půdy
jsme začali hlavně proto, abychom uspořili
čas. Když vrcholí podzimní práce, nemáme dostatek pracovníků. Všechno musí
zvládnout deset traktoristů, a to sklízíme
jetelové senáže, pak do toho přijdou kukuřičné siláže. Silážování zabezpečuje sedm
lidí, takže na setí ozimů můžeme počítat
jenom se třemi traktoristy. Já říkám – jak
zaseješ, tak sklidíš. A musíme dobře zaset,
abychom měli v příštím roce co sklízet,“
tvrdí Pavel Lebeda, hlavní agronom ZD
Trhový Štěpánov, a. s.
Zjednodušila se příprava
Kromě rostlinné a živočišné výroby
vylepšují celkové tržby podniku příjmy
z truhlářské výroby, plastových bud pro
telata a vyhřívaných napájecích žlabů. Na
této činnosti se podílejí tři zaměstnanci.
Celkem pracuje v podniku 130 lidí a rostlinnou výrobu zabezpečuje asi dvacet pracovníků včetně techniků.
Obhospodařovaná výměra představuje 2 810 ha, z toho je 2 520 ha orné půdy
a 288 ha trvalých travních porostů. Nosnými plodinami jsou v ZD Trhový Štěpánov
ozimé obiloviny, pícniny a kukuřice pro
zabezpečení krmivové základny, neboť se
intenzivně zabývají živočišnou výrobou.
Z tržních plodin pěstují řepku, mák a okrajově potravinářské žito. Co do výměry,
největší plochu 600 až 680 ha zaujímá na
orné půdě ozimá pšenice s průměrným
výnosem kolem 7 tun, dále kukuřice na
370 ha s výnosem 7 tun zrna a 45 tun silážní hmoty a jetel na 600 ha. Mák sklízejí
z 200 až 300 ha s výnosem 0,9 tuny. Řepku
pěstovali v minulých letech na 250 ha, loni
13 www.Bezorebne.cz
chá, zatímco podorniční vrstva byla vlhká.
Všichni naříkáme, že máme málo vody, přitom jen neumíme pracovat s půdou. Je to
o tom, že pracovní deska se musí narušit.
Orali jsme kolem 20 cm, účelově jeden rok
jsme proto kypřili Tigerem do 20 až 24 cm
pod ozimy a pod řepku jsme šli až do 27
cm,“ říká Pavel Lebeda a přidává hlavní důvody, proč je dnes radličkový kypřič Tiger
pro podnik nepostradatelným strojem:
„Především nám přinesl vysokou produktivitu práce, rychlost a včasnou přípravu půdy. Hloubku zpracování střídáme
tak, aby následný přejezd kypřiče nebyl
identický s předchozím. I když jsem byl
vždy zastáncem pluhu a orby, musím konstatovat, že oproti kypřiči se pluh špatně
drží v půdě při orbě do menší hloubky,
neboť potřebuje, aby radlice byla neustále
zaplněna ornicí. Jinak pluh z půdy ‚vylézá‘.
Jednodušší je potom orat do stále stejné
hloubky. U pluhu je také trochu komplikovanější nastavení pracovní hloubky oproti
Tigeru, kde jí obsluha jednoduše vyladí
pomocí podložek. Také organické hnojení se při kypření lépe promíchá s ornicí,
a to i při mělčím zpracování. Díky urychlení
jednotlivých operací zpracováváme půdu
v optimální zralosti, což se nepochybně
projevuje i na její lepší struktuře,“ porovnal
poznatky Pavel Lebeda.
Bezesporu neméně významným přínosem je pro tamní pěstitele radličkový
Předseda představenstva ZD Trhový Štěpánov, a. s., Ing. Pavel Navrátil, CSc. (první
zprava), za ním agronom Bc. Petr Navrátil a v popředí obsluha se zástupci společnosti
Pekass Vlašim při uvádění do provozu hloubkového kypřiče Tiger 4 AS loni v červenci.
kypřič Terrano 5 FX, který jim rovnoměrně
urovnává pozemky od roku 2008. Připravuje hlavně parcely s těžkou půdou pro
setí ozimů po řepce, máku a jeteli. Dva
přejezdy Terranem nahradí pluh a další
operace. Půda je po kypření nadýchaná,
žádné zpětné utužení při vysoké pracovní
rychlosti a kvalitě práce.
Na ostatních plochách po sklizni máku
a řepky je bez podmítky uplatněná chemická likvidace plevelů a výdrolu glyfosátem, přibližně za deset až čtrnáct dnů
zpracování Tigerem do hloubky 22 až 24
cm a podle vyzrálosti a vlhkosti půdy následuje setí pšenice ozimé. V příštích letech chtějí pěstitelé kombinovat Terrano
a Tigera k řepkám a jařinám, přičemž Tiger
by měl řešit hlavně prohloubení půdy.
„Výnosy obilovin v okolních podnicích se loni pohybovaly v průměru kolem 6 tun. My
jsme dosáhli u pšenice ozimé v průměru 7,2 tuny. Kypření stroji HORSCH v předseťové
přípravě k tomuto výsledku jednoznačně přispělo,“ říká hlavní agronom Pavel Lebeda.
s výnosem 3,9 tuny. Minulý rok poprvé ji
zaseli na 344 ha. Mimo jiné i díky zpracování půdy technikou HORSCH, která urychlila
předseťovou přípravu. Pozemky ZD Trhový
Štěpánov se nacházejí v nadmořské výšce
od 450 do 500 metrů s ročním úhrnem srážek kolem 680 mm. Převažují hlinitopísčité, mírně kyselé půdy s pH 5,7 až 6,1.
„Je nutné zdůraznit, že uplatňujeme
pevný sedmihonný osevní postup, proto
dosahujeme velmi solidní výnosy. Jednou
za sedm let přijde na každý pozemek jetel,
a to i v případě, že se jedná o největší dopravní vzdálenost v našem katastru 16 km,
která jeho sklizeň prodražuje. Dalším stabilizujícím faktorem je organické hnojení.
K ječmeni ozimému, který je předplodinou
pro řepku, vyhnojíme pozemek většinou
hnojem. Následující rok aplikujeme k řepce kejdu a máme vysledováno, že suverénně nejlepší výnos dává pšenice právě po
řepce. Je výnosnější než po máku a nejhůř
sype pšenice po jeteli. Příprava pozemků
pod řepku je pro nás od minulého roku, kdy
jsme pořídili hloubkový radličkový kypřič
Tiger 4 AS, podstatně rychlejší a jednodušší. Strniště se pokejduje, zpracuje disky
a orbu nahradilo kypření Tigerem,“ vysvětlil současný postup hlavní agronom.
Trefit půdní zralost
Přes dosahované výborné výsledky
pěstitelé v ZD Trhový Štěpánov stále hledají nové detaily a rezervy, aby výnosy
byly ještě vyšší.
„Půdu neustále zpracováváme na jednu pracovní hloubku, což je celorepublikový problém. Když jsme jezdili od Litomyšle
až na západní Čechy, všude byly udělané
sondy v polích na výšku lidské postavy
a bylo vidět ornici, která byla totálně su-
Nižší spotřeba, vyšší výkonnost
Hluboké zpracování až do 30 cm provádí také secí stroj Focus TD. Jeho radličky,
shodné s kypřiči Tiger, jsou užší a mají větší rozteč. Proto má Focus nižší odpor i při
velmi hlubokém kypření.
Konkrétní údaje poskytl hlavní agronom ohledně spotřeby nafty. Pokud seli
na pozemku po orbě a zaválení, vycházela spotřeba 16 litrů na ha. Setí po Tigerovi
znamenalo poloviční úsporu, jelikož secí
stroj nepřekonával tak velký odpor a mohl
pracovat rychleji.
Pěstitelé z Trhového Štěpánova také
vyhodnocovali přípravu půdy a setí na
www.Bezorebne.cz 14
Z PRAXE PRO PRAXI
PŘEDSTAVUJEME
Konstrukční změny kypřičů
pozemcích s jetelem, které pravidelně
obnovují. Samotná orba představovala
spotřebu 20 litrů nafty na ha. Při diskování
činila spotřeba 5 litrů nafty, pak pozemek
zpracovalo Terrano do hloubky 18 cm se
spotřebou 8 litrů a nakonec jel secí stroj
se spotřebou 8 litrů na ha. Pluh zvládne
v průměru 23 ha za den a Tiger 30 ha, takže
jeho výkonnost je o 25 procent vyšší.
„Bylo pro nás důležité si tyto pracovní
postupy ujasnit a vyhodnotit. Rozhodující je rychlost, různá hloubka zpracování
a rovnoměrné urovnání povrchu půdy.
Toho s kypřiči HORSCH docílíme lépe než
s pluhem. Dnes už máme zkušené a vyškolené traktoristy. Přesvědčili se, že Terranem
a Tigerem jde pozemky připravovat velmi
dobře a sníží se počet operací mezi sklizní
a setím. Když jsme začínali, tak pro obsluhu, která byla zvyklá jen na pluh, byl první
dojem, hlavně kvůli množství posklizňových zbytků, všelijaký,“ říká agronom.
TIGER V ROCE 2011
Do všech podmínek
Kypřič Tiger pracuje v agregaci s traktorem 320 koní. Terrano při hlubším kypření s traktorem 320 koní a při mělčím
zpracování s traktorem 210 koní. Pracovní
rychlost je 10 až 12 km za hodinu, a to i na
hodně svažitých pozemcích.
Terrano má při podmítání nasazeny
radličky MulchMix s bočními křídly pro
KOMENTÁŘ
PORADCE
ZD Trhový Štěpánov patří v rámci
naší republiky mezi špičkové podniky,
jak úrovní hospodaření, tak i zaváděním
moderních postupů. O vynechání orby
neměli, po zkušenostech z konce 90.
let, zájem. Před čtyřmi lety začali využívat poradenství N. U. Agrar CZ a u řady
jiných podniků viděli, že i bez orby lze
hospodařit úspěšně. Bylo logické, že si
to chtěli ověřit i ve svých podmínkách.
Agronom Pavel Lebeda mě požádal
o pomoc. Rozhodl se pro setí ozimého ječmene a ozimé pšenice po máku,
řepce a jeteli. Půda se připravovala jejich kypřičem Terrano 5 FX do hloubky
zhruba 15 cm a porosty se zakládaly secí
kombinací Lemken. Původně se počítalo s několika hektary, ale vzhledem
k tomu, jak dobře připravené pozemky
vypadaly, a přispěl také vývoj počasí, se
15 www.Bezorebne.cz
Pneumatikový pěch o průměru 780 mm, který tvoří základní výbavu
všech typů Tiger AS, LT a MT, nyní používá paprskové náboje se šestišroubovým uchycením kol. Tím se kombinuje jednoduchá demontáž
a vysoká stabilita pod zatížením.
Pneumatiky pěchu o rozměru 7.50-16 AS/78 v provedení HD (sériově) využívají desetiplátnovou kostru. Dvojnásobná tloušťka pryže
na bocích i pod běhounem nejen znásobuje odolnost proti průrazu,
ale také velmi prodlužuje životnost pneumatik.
Novinkou ve výbavě je návěsný ocelový DD-pěch o záběrech 3 až 6
metrů. Jeho intenzivní drobící účinek se využije na těžkých půdách.
Zpracovanou půdu utužuje plynule nastavitelným přítlakem až
250 kg/m a současně zachovává vsakování vláhy.
Nový typ kypřících radliček z lité oceli vyniká kromě vysoké houževnatosti a otěruvzdornosti také velikou tloušťkou. Hmota materiálu
ve střední části těla prodlužuje životnost na stejnou úroveň, kterou
vykazuje karbidový štít na hrotu radličky.
Pracovní orgány TerraGrip s hydraulickým jištěním používá nově
Tiger MT. Tyto jednotky disponují statickou tuhostí 800 kg, která vyhovuje práci v nejtěžších půdách. Radličky proto zachovávají optimální pracovní geometrii a nejnižší odpor.
Pro kypřiče Tiger MT jsou určeny kazetové náboje pracovních talířů.
Jejich dvouplášťová konstrukce s trvalou olejovou náplní umožňuje dokonalé utěsnění. Výměna nebo údržba se provádí mimo stroj
po vysunutí vnitřní kazety z náboje.
Hloubkový radličkový kypřič Tiger 4 AS připravoval loni pozemky pro setí ozimů, a také
na jarní setí máku a jetele. V minulosti se všechno oralo a na jaře bylo nutné počkat, až
půda vyschne. Po zpracování Tigerem jsou na jaře půdní podmínky, zejména pro mák,
ideální. Šetří se půdní vláha a hned, jak to počasí dovolí, může jet secí kombinace.
nakonec k plné spokojenosti pěstitelů
zaselo přes 750 ha.
Na ZD Trhový Štěpánov je sympatické, že se neustále snaží o zlepšení.
Předsedu Ing. Pavla Navrátila, CSc., inspirovalo setkání s Michaelem Horschem
při exkurzi v Německu. Potvrdil si, že
hnojení, ochranu i vedení porostů mají
na podobné úrovni jako špičkoví němečtí zemědělci. Dalšímu zlepšení však
brání utužení půdy v hloubce pod oraným horizontem. Rozrušení této vrstvy
propojí ornici s podorničím, zlepší distribuci vody v půdě a umožní růst kořenů
do větších hloubek. Z těchto důvodů
si pořídili hloubkový kypřič Tiger 4 AS
a začali s likvidací utužených vrstev. Při té
příležitosti zjistili, že i pro ozimou řepku
mohou vynechat orbu a loni jí větší podíl
tak založili. Dnes je Tiger 4 AS rovnocenným partnerem pluhu. Opět se mi potvrdila zkušenost, že dobří oráči se rychle naučí půdu zpracovávat i bez orby.
Samozřejmě na strojích musí být „páni
traktoristi,“ a ty ve Štěpánově mají.
Jan Šabatka
středně hluboké kypření a zamíchání rostlinných zbytků. Na těžších půdách je nutné
tyto radličky vyměnit za narážecí. Při dostatečné pracovní rychlosti povrch půdy
na závěr pěkně rozdrobí a urovná pěch
RollFlex. U kypřiče Tiger využívají jen úzká
dláta, která se na abrazivních a suchých
půdách opotřebují po 30 až 40 ha. Tiger
by měl každoročně připravovat všechny
pozemky pod ozimou pšenici, to je 620 ha.
Na jaro pak dalších 200 ha pod mák a 150
ha pod jetel.
„Zpracování půdy technikou HORSCH
využíváme třetím rokem a jsme s tímto
nastartovaným systémem spokojeni. Počítáme, že 60 procent výměry bude zpracovávat Tiger a 40 procent pluh. Když
bude mokro, můžeme orat, když bude
sucho, bude efektivnější zpracovat půdu
kypřením. V rámci rotace osevního postupu chceme orat na zimu po kukuřicích
a kromě máku i pod ostatní jařiny. Jde nám
hlavně o posklizňové zbytky a likvidaci
škůdců, aby zdroj infekce nezůstal přes
zimu na povrchu půdy. Otázka je, jestli by
na sanitaci půdy a eliminaci škůdců stačilo pouze chemické ošetření a zpracování
kypřením. To ukáže čas a postupné získávání zkušeností,“ naznačil hlavní agronom
Pavel Lebeda.
www.Bezorebne.cz 16
ODBORNÝ TEST
ODBORNÝ TEST
Test zemědělského časopisu DLZ
TŘI OCHOČENÍ TIGŘI
Svůj hloubkový kypřič Tiger vyrábí HORSCH v různých variantách. Tři
z nich, Tiger AS, Tiger LT a Tiger MT porovnal v roce 2010 při praktickém testu
německý časopis DLZ. Přečtěte si zde
jeho zkrácenou verzi.
Když v roce 2002 uvedl HORSCH na trh
svůj těžký kypřič Tiger AS, rozpoutal tím
malou revoluci. Stroj se totiž prezentoval
jako náhrada pluhu. Výrobce přitom argumentoval srovnatelnou pracovní hloubkou a výbornou kvalitou práce. Ta byla ale
vykoupena relativně vysokou tahovou potřebou. Proto nebyl Tiger AS stejně vhodný
pro všechny podmínky – lehčí půdy nepotřebují obvykle tak úzký rozestup mezi radličkami jako stanoviště s těžkými půdami.
A to ze dvou důvodů: zaprvé zde kvůli horší úrodnosti zůstává méně posklizňových
zbytků, které je třeba zapracovat. A za druhé, půdy s vyšším obsahem písku kvůli své
přirozené sléhavosti potřebují sice častěji
hluboké prokypření, pro něj ale dostačují
větší rozestupy mezi radličkami, které pak
vyžadují méně tahového příkonu.
Na tuto výzvu HORSCH zareagoval.
Dnes značka nabízí různá provedení kypřiče Tiger. Tři z nich, typ AS, typ LT a typ MT
vzájemně porovnal zemědělský magazín
DLZ. Jeho redaktoři chtěli vědět, jak se různé uspořádání pracovních orgánů projeví
na potřebě tahové síly a na kvalitě zpracování půdy.
Tiger AS a Tiger MT byl k dispozici
v záběru 4 metry, Tiger LT jako nejmenší
vyráběný v šířce 4,8 m. Zjištěné údaje pro-
to byly přepočítány na jeden metr pracovního záběru.
Podmínky a organizace pokusu
Srovnávací pokus proběhl začátkem
srpna 2010 na zemědělsky běžně využívané ploše nedaleko bavorského Schwandorfu. Pozemek po sklizeném ozimém
ječmeni s podprůměrnou bonitou ležel na
hlinitopísčité půdě. Sláma zůstala po rozdrcení a rozhození sklízecí mlátičkou ležet
na povrchu pole. Kvůli velmi vlhkému průběhu sklizně nebylo rozprostření hmoty
úplně ideální. Ani kvalita drcení slámy nebyla dobrá a velký podíl dlouhých zbytků
se dal zapracovat do půdy obtížně. Při vyhodnocování pracovní kvality kypřičů na
to byl brán ohled, pokud to bylo možné.
Den před plánovaným termínem měření pršelo, takže půda i organická hmota byly vlhké. Na zkušebním pozemku se
půda obtížně drobila. Podle zkušenosti
redaktorů, provádějících test, za takových
podmínek bylo zapracování slámy menší, než kdyby půda byla sušší. Všechny tři
modely Tiger pracovaly do třech hloubek
20, 25 a 30 cm a to při dvou různých rychlostech. Typ Tiger LT byl při hloubce 20 cm
pokusně vybaven i bočními křídly na radličkách, takže bylo možné porovnat rozdíl
v intenzitě zamíchání slámy s nimi a bez
nich. Všechny ostatní pokusné varianty
byly prováděny výhradně bez radličkových křídel.
Tiger
4 MT
relace odpovídá praxi, protože větší zahloubení talířů nepřináší už žádný efekt.
Při měření všech variant se používaly radličky o šířce 80 mm, aby se získaly plně
srovnatelné hodnoty. Vedení testovacích
přejezdů vyloučilo překrývání záběrů.
Před každým přejezdem se stroje pečlivě seřídily na požadovanou pracovní
hloubku. U všech třech testovaných strojů k nastavení slouží dorazové podložky
AluClip na ovládacích pístech. Po změření hloubky bylo ještě třeba vyrovnat podélně stroj do roviny pomocí spodních
ramen závěsu traktoru, v nichž byl každý
stroj tažen. Jako tažný prostředek posloužil Challenger MT765C o výkonu motoru
261 kW/355 k.
Při pracovní hloubce 30 cm s Tigerem
MT nebylo možné při druhé rychlostní
variantě dosáhnout 10 km/h ale pouze
9,5 km/h. Elektrohydraulické ovládání závěsu bylo nastaveno na 100% polohovou
regulaci, aby se zabránilo zdvihu ramen
závěsu.
Náročné zpracování dat
Procentický podíl slámy
v půdní vrstvě
Tiger
5 LT
Tiger
4 AS
20 cm
4 cm
17,3 / 24,4*
19,3
23,9
8 cm
10,9 / 25,2*
15,8
18,8
12 cm
9,1 / 22,7*
11,1
16
16 cm
6,5 / 8,6*
3,8
6,1
20 cm
1,1 / 1,4*
0,5
1,3
24 cm
0 / 0*
0
0
25 cm
4 cm
23,0
26,5
18,3
8 cm
16,4
22,8
13,5
12 cm
8,2
11,6
11,1
16 cm
3,9
3,5
10,2
20 cm
1,1
1,5
3,3
24 cm
0,1
0,2
0,1
30 cm
4 cm
11,4
18,0
15,7 / 20,3**
8 cm
7,7
16,4
12,3 / 12,8**
12 cm
4,5
11,2
12,4 / 5,4**
16 cm
1,5
6,1
6,7 / 3,6**
20 cm
0,7
2,3
2,2 / 1,0**
24 cm
0,2
0,1
0,4 / 0,1**
* s bočními křídly na radličkách
** talíře o 4 cm mělčeji
U stroje Tiger MT pracovaly přední
řady talířů o 10 cm mělčeji, než zadní řady
radliček. Při pracovní hloubce radliček
30 cm byly však pro srovnání nastaveny
firemními techniky talíře tak, aby pracovaly o 14 cm mělčeji, než radličky. Taková
17 www.Bezorebne.cz
Pro měření tahové síly se použil speciální profil, který tvořil součást závěsu. Ten
byl na osmi místech vybaven zeslabujícími drážkami a tenzometrickými snímači.
Jejich pomocí bylo možné velmi přesně
určit podélné i svislé síly, působící na závěs. Měřící frekvence 300 Hz zaručovala,
že i při rychlosti 10 km/h se přibližně sto
údajů o tahovém odporu na každý metr
ujeté dráhy.
Náročnější bylo vyhodnocení kvality
promíchání slámy s půdou. Za tím účelem
byl z každé varianty a z jejího opakování
odebrán vzorek celého půdního profilu,
který byl vyhodnocen pomocí síťově rastrové metody po vrstvách 4 cm. Tímto postupem se získalo zhruba sedm tisíc údajů,
které po zpracování charakterizovaly jednotlivé varianty.
Shrnutí
Podle očekávání potřeboval Tiger LT
nejmenší tahový příkon. Na druhé straně,
s výjimkou varianty, kdy byly na radličky
uchycena boční křídla, zapracoval Tiger
LT do půdy nejnižší podíl slámy. Kdo tedy
potřebuje používat Tiger LT pro zamíchání
velkého množství posklizňových zbytků,
použije při malé a střední pracovní hloubce radličky s křídly.
Největší pracovní odpor měl Tiger AS,
v souladu s nejvyšším počtem radliček
na jeden metr záběru. Střed obsadil Tiger
MT, který jako jediný s rostoucí pracovní
hloubkou vyžadoval o málo více tahové síly. Při zapracování slámy do hloubky
20 cm přinesla boční křídla na radličkách
Tigera LT významné zlepšení. Toto zjištění
je možné očekávat i u Tigera AS. Vybavení radliček křídly si ale vyžádalo u typu LT
zvýšení tahového příkonu o 15 %. Proto by
se při hloubce větší než 20 cm měla křídla
sejmout.
Protože rozmístění, rozteče i geometrie pracovních orgánů kypřiče Tiger LT je
shodná s lehčím kypřičem Terrano FX, je
možné zjištěné výsledky přenést i na tento
stroj.
Změřená tahová síla
v kN/m pracovní šířky
Tiger
5 LT
Tiger
4 AS
Tiger
4 MT
20 cm
8 km/h
18
22,5
22,5
10 km/h
20 / 23*
26,3
26,3
8 km/h
24
27,5
23,8
10 km/h
27
31,3
27,5
25 cm
30 cm
8 km/h
27
35
28,8
10 km/h
29
chyba
31,3**
* s bočními křídly na radličkách
** dosažená rychlost 9,5 km/h
Při hloubce 20 cm odvádí velmi pěknou práci Tiger MT, protože jeho talíře vydatně zamíchávají slámu s půdou. Při větší
hloubce radliček ale není zvýšení podílu
zamíchané slámy takové, jako u typů LT
a AS. Při nastavování Tigera MT je třeba dbát
na to, aby radličky pracovaly minimálně
o 10 cm hlouběji, než talíře. Když má stroj
snahu driftovat, dá se to neutralizovat různou pracovní hloubkou první a druhé řady
talířů.
Nebereme-li na zřetel hloubku 20 cm,
vykazoval nejlepší zamíchání slámy do
půdy typ Tiger AS. Tím se potvrzuje konstrukční určení pro stanoviště s vysokými
výnosy. Jako náhrada pluhu má sice ze
všech Tigerů největší tahové nároky, ale
díky nejlepší kvalitě promíchání půdy
ušetří nejvíce prostředků na další operace,
a také na chemické prostředky.
www.Bezorebne.cz 18
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Alfou a omegou úspěšného hospodaření je přesné
DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ
Rodinná farma Jiřího Marka se nachází v Únanově u Znojma. Hospodářství po rodičích, kteří začínali bezmála
před dvaceti lety na 15 ha, rozšířil na
současných 200 ha, a kromě 4 ha luk je
všechno orná půda. Do budoucna vidí
jako optimální výměru 300 ha.
Na polovině výměry pěstuje Jiří Marek ozimou pšenici, na zbývající ploše pak
zlepšující předplodiny.
„Snažím se pěstovat pšenici po máku,
řepce nebo hrachu. Přibližná výměra máku
je 35 ha, hrách zhruba na 15 ha a zbytek je
řepka. Některý rok se výměra plodin mění
podle pozemku, protože hospodaříme na
malých parcelách, v průměru 4 až 5 ha,
největší pozemek je 14 ha. Zase ale máme
výhodu, že všechny pozemky jsou blízko
sebe,“ říká farmář.
Hospodářství s několikastaletou historií tvoří obytná stavení a za stodolu vznikla
hala, která dnes slouží jako sklad obilí. Vejde se tam na 600 tun pšenice a dalších 50
tun máku může být uskladněno v zásobnících. Součástí je i posklizňová linka s čističkou, jelikož veškerá produkce jsou tržní
plodiny, které farmář prodává během roku
podle vývoje cen nebo potřeby financí na
provoz farmy.
„Všechno se mi daří pěstovat v potravinářské kvalitě, v krmné jsem neměl pšenici
již pět let. Co se týká výnosů, je to odvislé od typu pozemku. U pšenice dosahuji
v průměru 6 až 7,5 tuny, u máku od 0,7 až
po 1,2 tuny, u hrachu 3,5 až 4 tuny a řepka
loni dala jenom 3,2 tuny, ale mívám kolem
4 tun,“ říká s uspokojením Jiří Marek.
Přitom půdní podmínky jsou v daném
katastru hodně rozdílné. Třeba na 10 ha
jsou až čtyři druhy půd, začíná to spraší
a končí těžkou jílovitou půdou. Někdy je
problém pozemek rovnoměrně zpracovat.
„Za výbornými výsledky stojí především striktní dodržování agrotechnických
lhůt. To je jedna ze zásadních věcí a jsem
přesvědčený, že právě v tom je rozdíl mezi
úspěšným a neúspěšným hospodářem.
Dělat všechno včas a spíše dříve než později. A samozřejmě výběr správné technologie zpracování půdy a setí. Sledoval
jsem práci i jiných konkurenčních značek,
ale stroje HORSCH mě přesvědčily, proto
jsem se rozhodl pro tento systém. Znamená velký pokrok pro zvyšování a stabilizaci
výnosů, jsem s ním maximálně spokojený,“
vzkázal na adresu firmy HORSCH farmář.
Postupně celá linka
Předloni pořídili na farmu diskový
secí stroj Pronto 3 DC a radličkový kypřič
Terrano 3 FX. Zkušenosti z první sezony
však ukázaly, že v lince chybí stroj na první mělkou podmítku a vytvoření jemnější
struktury půdy před dalšími operacemi.
Volba padla na krátký talířový podmítač
Joker 4 CT, který vyniká rychlou podmítkou od 3 do 12 cm. Zejména v loňských
vlhčích podmínkách se velmi osvědčil.
Ještě před čtyřmi roky na farmě zpracovávali půdu tradiční technologií orbou,
i když ne úplně všechny pozemky. Po pluhu následovalo uválení a secí kombinace.
Většinou ale nestíhali, takže radličkový
kypřič v agregaci s traktorem 160 koní znamenal velký přínos. Vysokou výkonností
a lepším zpracováním půdy než pluh.
Vyhraný boj se vzcházivostí
Také co se týkalo kvality setí nebyl Jiří
Marek v minulosti spokojený. Především
ho trápilo špatné vzcházení máku a nebyl
schopen dodržet hloubku setí u hrachu. To
jsou pro výnos hodně důležité faktory.
„Ze secího stroje Pronto jsem nadšený,
hlavně při setí máku. Všichni okolní pěstitelé této plodiny v našich podmínkách bojují s její špatnou vzcházivostí. Teď, když se
dívají na moje zasetá pole, tak se drbou za
ušima. Uznávají, že na tom secím stroji asi
něco je. Sel jsem i ve službách a zákazník
Nejoblíbenějším strojem na rodinné farmě v Únanově je bezesporu diskový secí stroj
Pronto 3 DC. Spolehlivě pracuje třetí sezonu. První rok zasel 200 ha, loni celkem 250 ha,
z toho 50 ha ve službách. Optimální pracovní rychlost je podle farmáře 12 až 15 km.
si pochvaloval, že tak kvalitně zasetý mák
ještě nikdy neměl. A to si ho nechával set
secími stroji známých značek, ale tvrdil, že
po Prontu jsou porosty bezkonkurenční,“
líčí farmář a dnes jen lituje, že nemá secí
stroj s přihnojováním pod patu. Ocenil by
především rychlý start rostlin, zdravější
a odolnější porosty. Výkonnost secího stroje Pronto 3 DC je kolem 25 ha za den, takže
100 ha pšenice je zaseto za čtyři dny.
„Co se týká výsevků, u pšenice ozimé
v termínu 20. až 25. září dávám 130 až
135 kg. Při pozdějším setí v polovině října přidám 10 kg. Mám vyzkoušené, že to
stačí. U řepky seji 30 až 35 semen na metr
čtvereční. Optimální termín pro setí řepky
v našich podmínkách je do 25. srpna. Po
třech letech uplatňování systému HORSCH
a setí po zlepšující předplodině jsou jasně
vidět výsledky. Chce to nějaký čas, než se
struktura půdy vylepší, pak se to odrazí na
výnosech a kvalitě produkce,“ říká pěstitel.
Dvě varianty
Stálé zaměstnance na farmě Jiřího Marka v Únanově na Znojemsku nenajdete. Ve špičkách pomáhají sezonní brigádníci, jinak
se o hospodářství stará šestatřicetiletý farmář společně s manželkou, která se věnuje administrativě a účetnictví.
19 www.Bezorebne.cz
Podmítač Joker CT lze dobře využít také pro jarní přípravu půdy. Rychle rotující
klenuté talíře dobře urovnají povrch půdy i po orbě. Výhodou je přesné nastavení
a dodržení hloubky. Rozdrobení dokončí pěch RollFlex, který je odolný proti nalepování půdy.
„První podmítku jsem loni poprvé
dělal Jokerem. Má sice oproti Terranu záběr větší jen o jeden metr, ale je rychlejší,
udělá jemnější strukturu a kvalita zpracování je viditelná. Druhou variantou, kterou
jsem loni v přípravě půdy zvolil, bylo, že
po zlepšujících plodinách stačilo udělat
www.Bezorebne.cz 20
PŘEDSTAVUJEME
Z PRAXE PRO PRAXI
druhou podmítku opět Jokerem. Nebylo
potřeba půdu moc prohlubovat, protože
struktura byla docela slušná. Takže druhým přejezdem Jokerem do hloubky 10
až 12 cm jsem pozemek připravil pro setí
pšenice a Pronto případné zbytky hrud,
které po podmítači zůstaly, už doladilo.
Po pšenici pod hrách, řepku a mák dělám
první přejezd Jokerem do hloubky kolem
8 cm a pak dvakrát Terranem do hloubky
15 až 20 cm, záleží na půdních podmínkách. Hloubku nejde udělat naráz, musí
se postupně, hlavně při vlhčím počasí.
Druhý a třetí přejezd Terranem je nakoso,
bez bočních křídel jen s dláty. Loni se tento
postup vyplatil, protože s křídly bych kypřič při větší hloubce zpracování traktorem
160 koní neutáhl,“ ochotně vysvětluje pracovní postupy pěstitel a dodává, že v těžké
půdě a při hlubším kypření by třímetrové
Terrano sneslo traktor 180 koní, ale silnější tažný prostředek zatím nemá. Pracovní
rychlost se podle hloubky zpracování pohybuje od 8 do 12 km v hodině.
dvoře stát stroje, které jsou zbytečné. Například smyk putoval do šrotu. Pořídil jsem
si spolehlivou techniku a se třemi výkonnými stroji zvládám bez problémů celou výměru. Pole jsou pěkně srovnaná a přesné
setí do požadované hloubky zaručuje vyrovnané a zdravé porosty. Všechno začíná
již sklizní a výběrem správné odrůdy. Dva
roky dopředu by si měl farmář promyslet,
co na poli poroste. K tomu musí směrovat
skladbu plodin, precizní přípravu půdy
a založení porostů. Například včasná sklizeň velmi rané odrůdy ozimé pšenice
představuje významnou úsporu času na
přípravu a setí řepky,“ uvedl Jiří Marek.
Pšenici se snaží sklízet s co nejnižším
strništěm. Při výnosu 7 tun zůstane na poli
hodně slámy, která musí být dobře rozdrcená pro podmítání. Bez problémů se
pak rozkládá, neplesniví, nedělá polštáře
v podmítce a Terrano ji výborně promíchá
se zeminou.
Důraz klade farmář z Únanova také na
kvalitní hnojení. Před podmítkou nebo po
podmítce projede pole rozmetadlo se síranem. Pšenici hnojí i po zlepšující předplodině a dodává ji 180 až 200 kg N čistých
živin ve třech dávkách. První hnojení je
s obsahem síry, druhé většinou ve formě
ledku a třetí jako močovina. Další hnojení
je podle vývoje rostlin. K porostům během
vegetace přistupuje individuálně, podle
pěstovaných odrůd a počasí. Herbicidy
je podle jeho názoru důležité aplikovat
u pšenice na podzim.
KOMENTÁŘ
PORADCE
Velký zásobník diskového secího stroje
Pronto 3 DC pojme 3 500 litrů osiva, které vydrží, podle výsevku, na 14 až 15 ha.
Podstatné podle Jiřího Marka je, že
Terrano nedělá hroudy, takže pod jařiny
je půda dobře připravená a na jaře se s ní
už nemusí hýbat. Každý přejezd v jarním
období výrazně zhoršuje u jarních plodin
vzcházivost, nejvýrazněji se to projevuje
u máku a ubývá vláhy.
„Dospěl jsem k názoru, že člověk se
nesmí bát změnit myšlení. Nemám rád na
21 www.Bezorebne.cz
Moje první návštěva na soukromém
statku u Jiřího Marka z Únanova se datuje do období před čtyřmi lety, kdy ještě
provozoval na svých pozemcích orebnou technologii. Zmínil se při ní, že na
poli tráví hodně času, a přesto se stane,
že něco není včas uděláno. Proto se již
před mou návštěvou začal poohlížet po
technologii, která by byla jednoduchá
a časově nenáročná, a přitom dokázala
vytvořit optimální podmínky zasetým
kulturním rostlinám. Jelikož hospodaří
v aridní oblasti, musela vybraná technologie umět i šetřit půdní vláhu.
Při hledání nové cesty ho zaujaly internetové stránky www.bezorebne.cz,
kde našel spoustu cenných informací
k problematice bezorebného zpracování půdy. Proto diskuze, kterou jsme dále
Konstrukční změny
JOKER V ROCE 2011
Půdní podmínky jsou v katastru kolem
Únanova na Znojemsku hodně rozdílné. Na některých pozemcích je těžká
jílovitá půda, na které se tvoří hroudy.
vedli a rozvíjeli, se již týkala konkrétních
příkladů a postupů šitých na míru do
jeho podmínek.
V dalším roce už měl farmář Jiří Marek na dvoře kompletní technologickou
linku od firmy HORSCH. Umožňuje mu
zpracovat a zaset celou výměru včas a za
daleko nižších nákladů, než ho v minulosti stála orba. Ušetřený čas, jak sám tvrdí, teď věnuje svým dětem a manželce.
Jiří Marek pochází ze starého selského
rodu a v této tradici vychovává i svoje
děti. Učí je, že půda je pracovní nástroj,
o který je třeba řádně pečovat, aby se
udržela její kvalita a úrodnost.
Od počátku letošního roku, po dohodě s firmou Lukrom Zlín, funguje na
farmě Jiřího Marka servisní středisko pro
jižní Moravu se skladem a prodejem náhradních dílů pro stroje značky HORSCH.
K provozu této činnosti zaměstnali na
farmě na trvalý pracovní poměr servisního technika.
Karel Falta
SoftRide – patentovaný systém, odstraňující kmitání vyložených částí stroje, jako např. podvozek na strojích Joker RT. Plynokapalinové
prvky brání rozhoupání stroje při vysoké rychlosti a stroj přesně dodržuje nastavenou hloubku.
Stále rostoucí pracovní rychlosti talířových podmítačů vyžadují efektivní stínění stranového odhozu půdy. Dlouhodobé testování potvrdilo jako nejspolehlivější deskové zábrany. Mají také vyšší účinnost
i odolnost nalepování, než rotující clony.
Nástavba pro kvalitní výsev jemných osiv APV má využití nejen na
strojích Joker. Osivo ze zásobníku 200 l se dopravuje elektricky poháněným dmychadlem. Elektronické dávkovací ústrojí může být řízeno
podle pracovní rychlosti.
Pro výsev používá nástavba APV tvarové clony před pěchem. Díky
nim je rozptyl osiva přesný a necitlivý na vítr. Pokrytí záběru je velmi
rovnoměrné, a proto je využití nástavby univerzální pro široké spektrum osiv i plodin.
www.Bezorebne.cz 22
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Technika HORSCH nabízí ověřená a úspěšná řešení
PROTI EROZI
Od loňského podzimu se diskutuje
o protierozních opatřeních, která budeme muset v rámci GAEC 2 dodržovat.
Jednou z možností je na ohrožených půdách uplatňovat půdoochranné zpracování. Problém spočívá v tom, že se
příslušná komise nemůže dohodnout,
jaké zpracování půdy je půdoochranné,
jaké již není a jak to kontrolovat.
Kritéria však k dispozici stále nejsou.
Nejdříve se hovořilo o dodržení 30% pokryvnosti půdy posklizňovými zbytky, ale
toto číslo patrně platit nebude. Někteří
prodejci strojů přesto už v zimě zareagovali a tvrdili zemědělcům, že jejich stroje
mají certifikát pro půdoochranné zpracování. Pochybuji, že takový certifikát vůbec
existuje, protože do současné doby nebylo oficiálně stanoveno, co je půdoochranné zpracování.
Pro vlastní praxi je však mnohem důležitější hospodařit na půdě tak, aby k erozi
pokud možno nedocházelo, bez ohledu
na to, zda a jaká opatření budou platit.
V tomto směru může firma HORSCH nabídnout více než dvacetiletou zkušenost
a celou řadu vhodných strojů.
U radličkových kypřičů umíme posklizňové zbytky zamíchat i do hlubšího profilu, a to kombinací různých typů radliček
a různé hloubky zpracování. Množství
zbytků, které zůstává pak na povrchu,
dokážeme velmi přesně ovlivňovat a popřípadě jich ponechat většinu na povrchu
půdy. Nedávno jsem o tom psal ve třech
příspěvcích o využití radliček na stránkách
www.bezorebne.cz
Shodou okolností jsou na jiném místě
tohoto magazínu (strana 17 a 18) uvedeny informace z německém časopisu DLZ,
číslo 12/2010, ve kterém redaktoři porovnávali tři kypřiče řady Tiger, a to Tiger
Takto by podle mého názoru měla na jaře vypadat půdoochranně připravená půda pro setí
jarních plodin. Je jedno, zda pro obiloviny, mák, hrách nebo kukuřici. Na podzim po sklizni
ozimé pšenice byla provedena velmi kvalitní podmítka. Po měsíci následovalo ošetření dvouprocentním roztokem glyfosátu (1,6 l/80 l vody) a po dalším měsíci hluboké zpracování kypřičem Tiger 3 AS do hloubky 18 cm. Stejného výsledku bychom dosáhli i kypřiči Terrano FX,
Tiger LT a Tiger MT. Na povrchu zůstalo dostatečné množství posklizňových zbytků aby se,
v případě větších srážek, voda nerozběhla. Současně však struktura půdy umožňuje této
vodě se do ní vsáknout, a to je pro omezení vodní eroze rozhodující.
23 www.Bezorebne.cz
tě doplněno bezvadnou strukturou půdy
v celém profilu ornice. Často se však zapomíná na to, že bez úpravy pH půdy vápněním a navrácením dostatečného množství
organické hmoty do půdy toho nedosáhneme.
Organická hmota jako pružina
Talířovým podmítačem Joker zapravíme posklizňové zbytky do horních 10 cm tak, že jsou
dobře promíchány s půdou a na povrchu jich zůstává menší část. Jejich podíl pak řídíme
nastavením pracovní hloubky.
Na snímku z Dřevčic u Brandýse nad Labem
je kvalitní podmítka kypřičem Terrano 6 FX
s radličkami MulchMix o šířce 34 cm.
Agronom firmy Agromaso Ing. Němeček byl,
vzhledem k velkému podílu posklizňových
zbytků, velmi spokojený s kvalitou práce
stroje i s dodrženou hloubkou 6 až 8 cm.
5 LT, Tiger 4 AS a Tiger 4 MT. Chtěl bych
z tohoto článku okomentovat několik údajů z měření, protože dobře ilustrují uvedené informace. Pokus se uskutečnil za
složitých podmínek loňského léta a navíc
ještě den před testováním pršelo, ale přesto jsou výsledky velmi zajímavé.
Potvrdilo se, že i při jednom přejezdu
kypřiče Tiger LT do stejné hloubky jsme
schopni vhodnou volbou radliček (MulchMix 8 cm) ponechat přes 50 % posklizňových zbytků na povrchu. Je ale také možné
jich přes 80 % zapravit do půdy. K tomu
stačí pouze radličky doplnit o boční křídla.
Dokážeme tedy reagovat na snad všechny
požadavky, které se týkají množství posklizňových zbytků na povrchu, a jak jsem
již uvedl výše, aplikujeme tyto poznatky
i u ostatních kypřičů typu Tiger a Terrano.
Tím pomáháme uživatelům našich strojů
zvládnou složitou situaci v oblasti eroze.
Je však třeba předeslat, že se jedná o technické řešení problému. Pro stoprocentní
úspěch musí být toto technické řešení ješ-
Na tomto obrázku vysvětluje působení
vápníku a organické hmoty v půdě velmi
jednoduchým způsobem a přehledně Dr.
Schönberger z poradenské firmy N. U. Agrar.
Kladné ionty vápníku tvoří se záporně nabitými částicemi půdy drobtovitou strukturu
půdy, ve které je ideální poměr mezi kapilárními a nekapilárními póry. Taková půda je
odolná proti poškození, protože je schopná
nasát maximální množství vody a zabránit
jejímu nadměrnému odtoku. Dále platí, že
zadržování vody v půdě zvyšuje organická hmota, která působí jednak jako houba
a zároveň jako „pružina“ zajišťující stabilitu
půdní struktury.
Bilance organické hmoty v půdě
Rozklad Corg kg/ha
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
Součet
Bilance
- 850
- 850
- 850
- 850
řepka
obilovina
obilovina
obilovina
Reprodukce Corg kg/ha
900
860
860
860
3480
+ 80
– odvoz obilní slámy
900
200
200
200
1 500
- 1900
sil. kukuřice
sil. kukuřice
obilovina
obilovina
480
480
650
860
2 470
- 930
1 330
- 2 070
Reprodukce Corg kg/ha
– odvoz obilní hmoty
- 3 400
480
480
170
200
zr. kukuřice
sil. kukuřice
obilovina
obilovina
Reprodukce Corg kg/ha
1 200
480
650
860
3 190
- 210
– odvoz obilní hmoty
1 200
480
170
200
2 050
- 1 350
Pokud chceme připravit půdu dostatečně hluboko a nechceme ponechat větší množství
zbytků na povrchu, například pro setí ozimé řepky, a nemáme k dispozici silný traktor, můžeme se dostat do požadované hloubky dvěma přejezdy. Jako v tomto případě při zpracování
půdy v klidu kypřičem Terrano 5 FX v agregaci s traktorem o výkonu motoru 180 k. První
přejezd byl na hloubku 12 cm a druhý přejezd na hloubku 20 cm.
Z organické hmoty v půdě se přirozeným postupem každoročně odbourávají
jedno až dvě procenta. Dr. Schönberger
v uvedené tabulce počítá s roční ztrátou
organické hmoty 3 400 kg/ha, vyjádřeno
organickým uhlíkem Corg. Pokud v osevním postupu řepka – obilovina – obilovina
– obilovina ponecháme všechnu slámu na
poli, bude bilance organické hmoty vyrovnaná. Otázkou je pouze její kvalita. Pokud
však obilní slámu odvezeme z pole a prodáme ji, bude nám v tomto osevním postupu chybět za čtyři roky 1 900 kg Corg.
Podobné je to i v následujících osevních postupech uvedených v této tabulce. Pokud použijeme organickou hmotu
k výrobě energie v bioplynových stanicích,
energetickému pálení slámy a podobným
aktivitám bez její odpovědně provedené
bilance, budeme ze současného nadšení za pár let velmi bolestně střízlivět. Bez
organické hmoty, které je v půdě kolem
dvou procent, se stane z úrodné půdy cihIng. Jan Šabatka, CSc.
lářská hlína.
www.Bezorebne.cz 24
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
bu. Pracuje v agregaci s traktorem 180
koní a stejnou tahovou sílu využívají i pro
secí stroj.
Pátý rok s technologií, která přináší
Nepostradatelné Terrano
ZÁSADNÍ ZRYCHLENÍ
„Jsme rodinná farma a zabýváme
se pěstováním tržních plodin. Pšenice ozimá zaujímá výměru zhruba 150
ha, řepka ozimá 100 ha, pšenice jarní
50 ha, mák 50 ha a přibližně 50 ha necháváme každý rok ležet ladem. Ke
sklizni máme celkem 400 ha a zemědělské půdy obhospodařujeme 480 ha
včetně neobdělávatelného trvalého
úhoru, který jednou ročně mulčujeme.
Jedná se o neúrodné okraje polí, písky
a mělkou ornici,“ představil stručně společnost RAMŠ, spol. s r. o., v Sosnové na
Českolipsku Jan Pátra, který hospodaří
společně s otcem Ing. Milošem Pátrou.
Farma se zabývá výhradně rostlinnou
výrobou. Nachází se v nadmořská výšce od
280 do 300 metrů, pozemky má spíše rovinaté s velikostí parcel kolem 20 ha. Půdy
písčitohlinité až hlinité jsou prakticky bez
kamenů.
Za poslední tři roky dosahovali na farmě u řepky průměrné výnosy 3,5 až 3,7
tuny, u pšenice se výnos pohybujeme kolem 5 tun. Podle ročníku se urodí i více, ale
zatím se nedaří dlouhodobě udržet všechny porosty pšenice ve výborném stavu.
Mák pěstovali loni teprve druhým rokem
s výsledkem 0,75 tuny v čistém. Vzhledem
k omezené skladovací kapacitě upustili
od pěstování jarního ječmene. K dispozici
mají jen jednu halu a nechtějí skladovat
na stejném místě více komodit. Sklady
stačí zhruba na třetinu úrody, řepka a část
pšenice putují přímo do výkupu a zbytek
zrna uskladňují. Všechny plodiny jsou tržní
a v potravinářské kvalitě.
Deset let bez orby
Zpracovávat celou výměru bezorebně
začali v Sosnové již v roce 2001, i když zpočátku jen podmítačem vlastní výroby.
„Dá se říci, že jsme tehdy úplně opustili
pluh. Následující roky to však byla tragé-
die. Za prvé, nikdo nedokáže napodobit
originální výrobek, a za druhé, orba schová hodně nedostatků. Následující rok se
nám najednou objevilo na poli neuvěřitelné množství pýru. Poučili jsme se a na jaře
v roce 2007 jsme pořídili radličkový kypřič
Terrano 4 FX a na podzim radličkový secí
stroj Sprinter 4 ST. Dnes už víme, že byla
chyba pořídit ho bez přihnojování pod
patu. U ozimů by nám to až tak nevadilo,
rostliny reagují na podzimní vývoj úplně
jinak, jenom řepka potřebuje na podzim
dobře vyvinout kořenový systém. Zato
pod jařiny má přihnojení pod patu daleko větší efekt, než když se hnojivo rozhází
plošně,“ uvedl Jan Pátra.
Pracovní záběr čtyři metry u obou
strojů jim vyhovuje, do většího by asi nešli.
U secího stroje bez přihnojování je výhodou velký zásobník na dvě tuny osiva, který stačí naplnit dvakrát denně. Při pracovní
rychlosti 12 až 15 km v hodině je setí ozimé
pšenice záležitostí čtyř dnů. Ještě před tím
zakládají porosty řepky ozimé, a to při op-
„Neumíme si představit, že bychom se vrátili ke klasické technologii a pluhu. Když si spočítáme, co všechno obnáší klasické zpracování půdy, tak systém HORSCH je někde úplně
jinde – časově, energeticky i materiálově a přináší nám zásadní úspory,“ tvrdí Ing. Miloš
Pátra, na snímku vpravo. Společně se synem Janem obhospodařují 480 ha zemědělské
půdy v katastru Sosnová na Českolipsku.
Pšenici sejí zdejší pěstitelé jen po řepce ozimé. Hned po sklizni zpracuje kypřič Terrano strniště radličkami MulchMix
s bočními křídly do hloubky 8 až 12 cm,
podle množství zbytků na pozemku. Po
vzejití výdrolu udělá druhou podmítku do
hloubky 15 cm. Těsně před setím, podle
podmínek, zpracuje pozemek Terrano ještě potřetí, a to mělce úzkými radličkami
ClipOn 7,5 cm, aby se provzdušnil povrch
půdy a rozdrobily hroudy. Mělké zpracování půdy, tentokrát s naklepávacími radličkami ClipOn, uplatňují zdejší pěstitelé
podle podmínek také na jaře, aby se půda
otevřela, provzdušnila a rozbily se hroudy.
Druhý den, až povrch půdy oschne, nebo
až to počasí dovolí, se může set.
Příprava pod řepku po ozimé pšenici
obnáší podmítku, ošetření vzešlého výdrolu glyfosátem a následuje hlubší zpracování jenom s pomocí dlát až do 25 cm,
což je maximální hloubka při zpracování
Terranem. Loni kvůli extrémnímu mokru
připravovali pozemky pod řepku jen do
hloubky 15 cm. Pracovní rychlost u Terrana je podle hloubky zpracování od 8 km,
když pracuje do 25 cm, při mělčím kypře-
timálních podmínkách do 20. srpna. Loni
byl extrémně vlhký rok, a i když byly plochy pod řepku volné, setí této plodiny se
o týden zpozdilo. Na porostech je to podle
pěstitelů každopádně znát, jsou dobře zapojené, ale rostliny jsou nižší.
Význam odborného poradenství
Systém HORSCH je rychlý a efektivní způsob zpracování půdy a setí, který na farmě RAMŠ zvládají ve dvou lidech. Díky secímu stroji
Sprinter 4 ST mohli přejít na nižší výsevky u všech plodin. Například řepky dříve seli až 6 kg na ha, protože se starým strojem nešlo přesný
výsevek nastavit. Stroj Sprinter dovoluje dodržet výsevek 2,5 kg na ha, což prakticky vychází na 35 rostlin na metr čtvereční.
25 www.Bezorebne.cz
Rozpačité pocity mají farmáři z prutového válce u kypřiče Terrano, který jim ve
vlhčích podmínkách způsobuje hroudy.
„Musíme přemýšlet, kdy na pole vjet,
jakou zvolit hloubku zpracování a typ
radliček. Když jsme stroj kupovali, Ing. Šabatku jsme v té době ještě neznali, takže
nám neměl kdo odborně poradit. Rok před
tím, na podzim 2006, jsme měli na pár dní
zapůjčený kypřič Terrano s pěchem RollFlex a připravili jsme s ním většinu ploch
pod setí. Na jaře jsme se ale rozhodli pro
prutový válec, který byl levnější, což se
nám vymstilo. Po několikaletých zkušenostech bych řekl, že do našich podmínek
by byl asi nejvhodnější pěch FarmFlex,
který kombinuje drobení půdy s dostatečným utužením a urovnáním povrchu pozemku,“ přiznává Ing. Miloš Pátra.
Kypřič Terrano je podle farmářů spolehlivý stroj vyžadující jen minimální údrž-
Výhodou kypřičů Terrano FX je velký rozsah pracovní hloubky a její přesné dodržení. To majitel ocení při hlubší podmítce, takzvaně na vodu, nebo při postupném
prohloubení těžké půdy, kdy se nesmí nadělat hroudy.
www.Bezorebne.cz 26
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
„Dělá krásnou práci, seje na široko a pěkně
urovnává pole. Oceňujeme přesné nastavování výsevků, které stanovujeme už ne
na kg, ale na počet rostlin na ha. Takže velice záleží na kvalitním secím stroji, který
přesně zaseje nastavenou dávku a nepoškozuje zrno. U pšenice se výsevek pohybuje kolem 280 zrn na metr čtvereční, to
je 2,8 milionu klíčivých zrn na ha, ale při
časném setí kolem 21. září jsme zkoušeli
2 miliony. Také u řepky stroj vyseje přesnou dávku, kterou si nastavíme. Dříve
jsme seli 2 až 6 kg osiva řepky na ha, ale co
jsme pořídili secí stroj Sprinter sejeme jen
2,5 kg, to je 35 semen na metr čtvereční.“
Orat už nepotřebujeme
Pěstitelé v Sosnové začali pravidelně aplikovat také základní dávku fosforu a říkají, že
už se vymanili ze zažitých zvyklostí předcházejícího období, kdy výživu stavěli jenom
na dusíku a rostliny musely čerpat základní živiny z půdy. Dnes dodávají rostlinám
v závislosti na vývoji porostů i důležité mikroprvky.
ní kolem 15 km, aby byla zaručena kvalita
zpracování. Spotřeba u hlubokého kypření
vychází na 11 litrů nafty na ha, u mělkého
do 5 litrů. Průměrná denní výkonnost kypřiče je 25 ha.
Nebe a dudy
„Měli jsme tak křivá pole, že stroje
HORSCH dostaly z počátku pořádně zabrat. Rámy ale vydržely bez poškození.
Před čtyřmi lety jsme začali rovnat a odplevelovat pole a pokrok byl jasně vidět. Vyrovnané zdravé porosty během vegetace
a výnosy se začaly zvyšovat. Hodně nám
pomáhá poradenství a spolupráce s N. U.
Agar CZ, především co se týká úspory hnojiv a postřiků. V ochraně a výživě jsme díky
němu získali nové pohledy a posunuli se
dál. Služba je cílená, vždy ke konkrétnímu
problému přímo v porostech. V čistých
živinách je na jaře dávka dusíku u pšenice 180 kg na ha a 150 kg u řepky. Když je
řepka po obilovině, tak dostane ještě 30 kg
dusíku na podzim, jinak na podzim dáváme jenom startovací dávku 12 kg dusíku
na ha. U máku aplikujeme 300 kg ledku.
Herbicidy a fungicidy v závislosti na vývoji
porostů,“ uvedl Ing. Pátra.
„Secí stroj Sprinter 4 ST je oproti konkurenčnímu stroji, který jsme v minulosti
využívali, nebe a dudy,“ pokračoval farmář.
27 www.Bezorebne.cz
KOMENTÁŘ
PORADCE
Farma Ing. Miloše Pátry a jeho syna
je typickým příkladem podniku, který
se při přechodu od orby ke zpracování půdy bez ní, učil na svých chybách.
Firmu založili v roce 1994 a až do roku
2002 orali. V té době již sledovali vývoj
bezorebného zpracování půdy a ke
změně se rozhodli, protože klasickým
způsobem nebyli schopni rozrůstající
se podnik zvládnout. Stroje HORSCH
se jim zdály v té době drahé, přesto
sledovali naše zkušenosti a doporučení
a snažili se jimi řídit. Pořídili si tuzemský
secí stroj a sami si vyrobili radličkový
kypřič. Prvním opatřením byla důsledná likvidace pýru a vytrvalých plevelů
a od roku 2004 začali zaznamenávat
mírný nárůst výnosů. V roce 2006 na
podzim si zapůjčili radličkový kypřič
Terrano 4 FX a využili ho maximálně. Během pěti dnů pracoval 24 hodin denně,
a tak se jim podařilo připravit rozhodující část ploch. Jelikož byli s prací velmi
„Jsem rád, že jsme v roce 2001 od orby
ustoupili. I když je pravda, že jsme si v letech 2003 a 2004 sáhli až na dno, než jsme
se naučili novou technologii a pořídili kypřič Terrano. Dnes dokážeme velice rychle
a kvalitně zaset. Loni na podzim, zatímco
v sousedních podnicích teprve začínali
orat, my už jsme seli pšenici. Máme ale ještě co vychytávat, ne každý rok se všechno
podaří. Snažíme se však problémy pojmenovat a řešit. Jiná cesta nám ani nezbývá.
U nás už nikdo neumí orat,“ dodal s nadsázkou Ing. Miloš Pátra.
spokojeni, na jaře 2007 již stálo jejich
vlastní Terrano na dvoře. Při nákupu trochu šetřili a pořídili si ho s prutovým pěchem. Velmi brzo se přesvědčili, že pěch
RollFlex by byl o hodně lepší. Na podzim
linku dokompletovali secím strojem
Sprinter 4 ST.
Nejvíce si cení rychlosti provádění všech operací, neboť přináší úsporu
času, lidí a umožňuje dodržení agrotechnických lhůt. Jsou si vědomi, že se
vše musí dělat pořádně, jinak to nemá
cenu. Podle mého názoru mají nastartováno ke stabilním vysokým výnosům.
Jan Šabatka
Správná rozhodnutí ovlivňují
PROMYŠLENÉ DETAILY
„Co se týká diferencovaného zpracování půdy, zatím jsme spíše na začátku.
Před čtyřmi lety jsme pořídili radličkový
kypřič Terrano 5 FX, o rok později diskový secí stroj Pronto 6 DC a pokračujeme
v přínosné spolupráci s odbornými poradci společnosti N. U. Agrar CZ. Určité
dílčí úspěchy jsou již patrné, ale máme
nějaký cíl, ke kterému se chceme dostat
a spějeme k němu postupnými kroky,“ předestřel Pavel Kubeš, ředitel Zemědělského družstva Milevsko-Velká
v okrese Písek.
V Milevsku vycházejí z reality a daných možností. Uskutečnění jejich plánů
není jen otázkou času, ale i dalšího vývoje českého zemědělství, jelikož družstvo
se zaměřuje na produkci tržních plodin
a má poměrně silnou živočišnou výrobu.
Hospodaří na 1 850 ha zemědělské půdy,
z toho 1 350 ha je orná, v nadmořské výšce 450 až 600 metrů. Největší plochu 330
ha zaujímá ozimá pšenice, řepka 250 ha,
ječmen ozimý 150 ha, jarní ječmen 150 ha
a krmné plodiny na orné půdě – kukuřice,
tritikale a jetel.
Pavel Kubeš, ředitel Zemědělského družstva Milevsko-Velká na Písecku, považuje systém HORSCH v současné době za nezbytný. Každá úspora nákladů se počítá, a tato
technologie umožňuje zvýšení produktivity práce, snížení provozních nákladů a rychlejší agrotechnické zásahy v optimálních termínech.
Setí dvouřadého ozimého ječmene, odrůda Babette, strojem Pronto 6 DC po zpracování pozemku radličkovým kypřičem Terrano 5 FX.
Do nastavené hloubky setí 2,5 cm selo Pronto výsevek 215 kg na ha. Na rovném a čistém pozemku o velikosti asi 108 ha mohl secí stroj
pracovat rychlostí 12 až 13 km v hodině. Předplodinou byla pšenice ozimá.
www.Bezorebne.cz 28
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
„Kypřič Terrano 5 FX nám urychlil podmítky a předseťovou přípravu. Postupně
se snažíme přecházet na bezorebný systém zpracování půdy a setí, který umožňuje lépe dodržovat agrotechnické termíny,
přináší vysokou produktivitu práce a další
úspory. Proto jsme v roce 2008 pořídili secí
stroj Pronto 6 DC, se kterým dnes dokážeme velmi kvalitně zaset celou výměru,“
uvedl ředitel a dodal, že linku HORSCH by
měl letos doplnit ještě talířový podmítač
Joker se záběrem šest metrů. Terrano sice
zatím zvládá veškeré podmítky a předseťovou přípravu, ale jenom s jedním strojem jsou termíny prací hodně napjaté. Proto částečně stále orají pod řepku.
bitelných dílů. Půdy jsou abrazivnější, dochází k většímu opotřebení, jelikož písek
radlice obrušuje, takže většinou po 80 ha
se mění radličky. Za tři roky má kypřič za
sebou přes 6 000 ha.
Po Terranu následuje většinou hned
setí strojem Pronto a není potřeba další
úkon, jako zavlačování nebo válení. Pozemky jsou zasety a současně upraveny.
Předpoklad vysokého výnosu
Kypření zlepšuje újezdnost
Velikost parcel v katastru družstva je
přibližně od 10 do 100 ha. Některé z nich
jsou hodně svahovité a při vydatnějších
srážkách hrozí eroze. „I v tomto směru je
bezorebné zpracování půdy přínosem
a nebezpečí eroze pomáhá snižovat,“ podotkl Pavel Kubeš. Dlouhodobý roční úhrn
srážek je v dané oblasti 720 mm. Výjimkou
však nejsou přísušky, například loni na
přelomu června a července, kdy lehčí půdy
rychleji vyschly a sucho se negativně projevilo na porostech.
Pavel Kubeš (vlevo) s obsluhou secího stroje Pronto 6 DC Václavem Hrůzou, který má tento stroj na starosti od začátku. Pro letošní sezonu počítají v Milevsku do linky s dalším
strojem značky HORSCH, a to talířovým kypřičem Joker, který by nahradil kypřič Terrano
v prvních mělkých podmítkách. Dobře by se například vyrovnal i s polehlým obilím.
„Na pozemcích, na kterých uplatňujeme přes tři roky zpracování bez orby, já
tomu říkám že Terranujeme, je podstatně
lepší újezdnost. Zejména loni, při vlhkém
počasí, se tento efekt projevil. Je to dáno
tím, že prokypřená půda je mělčí než po
orbě a lépe hospodaří s vláhou. Znovu vytvořený systém kapilár v nakypřené půdě
odvádí a přivádí vodu, proto je újezdnost
lepší a kola stroje se opřou o stabilní vrstvu dříve než po orbě. Při diferencovaném
zpracování půdy nevznikají v půdě utužené vrstvy, o které by se voda zastavila
a neodtekla, naopak kapiláry vodu odvedou a za sucha vláhu zase přivádí. Hospodaření s vláhou je proto na bezorebných
pozemcích zpravidla lepší než po orbě.
Hloubku zpracování střídáme, buď je první
kypření hlubší a druhé mělčí, nebo obráceně. Například na jaře, když přihnojujeme,
tak na pole, která jsou po orbě se dá vjet
daleko později,“ vysvětlil Pavel Kubeš.
„Se secím strojem Pronto 6 DC jsme
nadmíru spokojeni. Zaseje celou výměru,
líbí se nám kvalita setí, jednoduchost nastavení výsevků, osivo máme zapraveno
do požadované hloubky a mohli jsme snížit výsevek u obilovin o zhruba 20 procent.
Sejeme doporučené výsevky, držíme se na
spodní hranici, to je maximálně 3,5 milionu klíčivých semen na ha podle hmotnosti
a klíčivosti tisíce semen. Pozdější výsevy
končíme na 4 milionech semen.
Pokud bych měl porovnat výsledky
u obilovin po přechodu na bezorebnou
technologii, tak jsme nezaznamenali žádný pokles výnosů. Loni jsme sklidili v průměru 4,5 až 5 tun obilovin a 3,2 až 3,8 tuny
řepky. Na výnosech obilovin se negativně
projevil zmíněný přísušek během vegetace. Řepka má hlubší kořenový systém
a dosáhne na vláhu. Také dříve dozrává,
takže letní horka ji tak nepoškodí. Kvalita správného založení porostu je jeden
z hlavních předpokladů dosažení dobrého
výnosu, což si myslím, že tento secí stroj
plně zabezpečuje,“ říká Pavel Kubeš.
KOMENTÁŘ
PORADCE
S Pavlem Kubešem, ředitelem Zemědělského družstva Milevsko-Velká, jsem
se poprvé potkal u nich na poli před šesti lety. Firma Stagra Studená tam tehdy
zapůjčila ke zkoušení radličkový kypřič
Terrano 5 FX a mne tehdy trochu překvapilo, že zájem o práci stroje má již při
prvním kontaktu i ředitel firmy. Není to
sice ojedinělé, ale také ne úplně časté.
Byl to pro nás signál o tom, že musíme
stroj dokonale představit a prokázat
jeho kvality. To, že si stroj následující rok
pořídili a hned nato následoval nákup
secího stroje Pronto 6 DC, svědčí nejen o tom, že se nám předvedení strojů
povedlo, ale také o tom, že pracovníci
družstva velmi dobře a rychle pochopili,
co jim nová technologie může přinést.
Kvalita práce obou strojů, úspora nákladů a času je v těchto podmínkách ne
úplně kvalitních půd velmi důležitá.
Pořízení nové technologie by mělo
být vždy jen prvním krokem a dobré vedení firmy by si mělo určit další krátkodobé a dlouhodobé cíle, které povedou
ke zlepšení naturálních i ekonomických
výsledků. Není proto žádnou ostudou,
požádat o pomoc odborné poradenství. Sám dobře vím, že sledovat nové
trendy, odrůdy, přípravky na ochranu
rostlin, to samé řešit v živočišné výrobě,
a přitom řídit běžný provoz podniku,
není vůbec snadné. Další kroky na sebe
nenechaly dlouho čekat a družstvo navázalo spolupráci s poradenskou firmou
N. U. Agrar CZ. Společně se nyní podílejí na řešení problémů rostlinné výroby
a výsledkem by měla být vysoká produkce kvalitních komodit při výrobních
cenách, které dokáží konkurovat i těm
největším cenovým tlakům. Vždy je velmi důležité umět dobře usadit veškeré
zkušenosti jiných do konkrétních podmínek podniku a přijaté změny využít
k maximálnímu efektu. Podle toho, jak
jsem Pavla Kubeše poznal, věřím, že
se mu to podaří.
Závěrem bych chtěl ještě vzpomenout na jednu příhodu z návštěvy výrobního závodu firmy HORSCH v Ronneburgu, kam pravidelně s klienty jezdíme. Po
večeři se rozběhla diskuze přítomných
zemědělců na různá témata včetně bezorebného způsobu hospodaření. Pavel
Kubeš, společně s dalším naším dobrým
uživatelem, velmi věrohodně přesvědčoval našeho potencionálního zákazníka
o výhodách diferencovaného zpracování
půdy s využitím technologie HORSCH až
do časných ranních hodin. Já jsem pouze opatrně přizvukoval a připadal jsem si
naprosto „zbytečný“. Jen tak mimochodem – povedlo se!
Vratislav Malina
Výkonnost a spolehlivost
Podmítače Joker 10 a 12 RT s vysokou pracovní rychlostí poskytují potřebný výkon pro podmítku ihned za kombajnem, která zachová nejvíce vláhy v půdě. Široký
záběr je šetrný k půdě, protože snižuje počet přejezdů.
29 www.Bezorebne.cz
Terrano pracuje s traktorem o výkonu
250 koní a denní výkonnost se pohybuje
od 25 do 40 ha podle podmínek a hloubky
zpracování. Pracovní rychlost je 10 až 12
km v hodině. Spotřeba nafty od 7 až po
10 litrů, zatímco orba vycházela na 18 litrů
na ha. U kypřiče stačí jen výměna opotře-
Zdejší hlinitopísčité až kamenité půdy je radličkový kypřič Terrano 5 FX schopen velmi dobře a rychle zpracovat a připravit na setí.
Půdu kypří maximálně do hloubky 20 cm, protože mnohde není ani hlubší ornice. Nejčastěji používané radličky jsou buď ClipOn
na mělkou podmítku nebo na hlubší kypření MulchMix, které se osvědčily i na zapravování hnoje.
www.Bezorebne.cz 30
Z PRAXE PRO PRAXI
Z PRAXE PRO PRAXI
Dvacet pět let bez pluhu
PRONTO V EKOLOGICKÉM
ZEMĚDĚLSTVÍ
využívají i další ekofarmáři z okolí. Rodina
Ramnickových transformovala svůj podnik na biologicko-organické hospodaření
v roce 2004.
„Na začátku mého osevního postupu
je zelený úhor, který má podobu buď je-
Ekologické zemědělství je pro moderního podnikatele již méně záležitostí ideologie, o to více ale předmětem
znalostí. Neboť: Kde jsou tabu minerální hnojiva nebo chemická ochrana, tam
je nutností skutečná agronomie.
Venkovská farma Pierra a Kerstin Ramnickových se nachází asi 20 kilometrů
západně od Würzburgu (Bavorsko). Průměrná roční teplota tam dosahuje devět
stupňů a v průměru spadne 660 mm srážek. Pěstování cukrovky by nebránily přírodní podmínky, ale z důvodu nadměrné
potřeby mechanických zásahů do porostu
tuto plodinu Ramnickovi nepěstují.
Rodina hospodaří na 292 hektarech.
K tomu se přidává ještě dalších 23 ha, které pronajímají svému společníkovi. Ten
zde pěstuje karotku a stolní brambory. Ty
spolu s obvyklými tržními plodinami tvoří
hlavní příjmy a jejich pěstování, zpracování a prodej si vyžadují zvláštní pozornost.
K tomu slouží vlastní skladové a zpracovatelské zázemí o kapacitě 1 200 tun, které
Hlavními tažnými prostředky podniku
jsou Fendt 930 a 714. V hale má své místo také upravené Pronto 8 DC.
Pierr a Kerstin Ramnickovi hospodaří na farmě od roku 2005. Už o rok dříve zde započali
s přechodem na ekologický model.
V hale na stroje se nachází také sušička a sklad obilí. Rodina bydlí v domě (vlevo), který postavili v roce 2007.
31 www.Bezorebne.cz
telotrávy nebo pastevní louky,“ vysvětluje
majitel. „Roční nebo dvouletý podíl úhoru
se pohybuje kolem 25 procent. Následuje ozimá obilovina a širokolisté plodiny,
případně se střídají s jarní obilninou, a to
po dobu tří až pěti roků. Následuje opět
úhor.“
Potravinářské obilí, luštěniny a slunečnici hned dodáváme odběratelům. Těmi
jsou sladovny, mlýny, potravinářské nebo
tukové závody. Část zpracuje také sdružení
Bioland, ve kterém rodina Ramnickových
vlastní podíl od roku 2005. Uskladnění
brambor, jejich zpracování a prodej přebírá partnerská farma, která svým vybavením zastane také obdělání ploch ve formě
služby. Coby koníček slouží Pierru Ramnickovi chov několika krav plemene Angus.
Protože ale spotřebují jen část jetelotravní produkce, zbytek směňují se sousední
mléčnou ekofarmou za hnůj.
„Podnik jsem převzal v roce 2006 od
rodičů,“ říká Pierre Ramnick. „Oni svou farmu, která kdysi ležela uprostřed obce, vedli s deseti kravami a 50 hektary orné půdy.
V roce 1998 jako první krok k přestěhování hospodářství do volné krajiny postavili
halu na stroje a sklad na obilí a zaměřili
se na produkci obilí, řepky a cukrovky. Po
rozšíření kapacity pro čištění a sušení jsme
postavili nakonec v roce 2007 rodinný
dům přímo v podniku na novém místě.“
Na orné půdě hospodaří rodina už
25 roků bez pluhu. „Podmítky provádíme
u nás kypřičem HORSCH Terrano FX
s radličkami ClipOn o šířce 37 centimetrů.
Pro mně je důležité, že nejen půdu podřezávají mělko, ale celoplošně po celém
záběru. Potom zasejeme strojem Pronto
8 DC směsku bob – hrách – vikev jako meziplodinu, kterou následně zapracujeme
pomocí Terrana s radličkami MulchMix.
Někdy ji také napřed zmulčujeme anebo
zapracujeme postupně dvěma přejezdy
kypřiče. Jako přípravu pro jařiny plochy
kypříme na konci října nebo podle počasí
i po zámrazu. Tam, kde budeme pěstovat
brambory, pracujeme Terranem s radličkami bez bočních křídel do hloubky 25 cm,“
říká majitel podniku.
Secí stroj Pronto DC, který Pierre používá, není ale v sériovém provedení. Sám
k tomu říká:
„Dříve jsem měl šestimetrový secí stroj.
Před dvěma lety jsem pokusně začal zakládat obiloviny s meziřádkovou roztečí 30
cm, abych mohl plečkovat. S výsledkem
jsem byl velice spokojený. To jsem ale nemohl dělat na všech pozemcích, protože
některé jsou dost kamenité nebo svažité.
Také úprava stroje na různé rozteče trvala vždy nějaký čas. Až po nákupu stroje
Pronto 8 DC jsme společně s technikem
HORSCH vyvinuli opravdu báječné řešení. Stroj používá dva rozdružovače osiva,
a proto jsme uzpůsobili vedení k secím
botkám tak, že nyní mohu z kabiny jediným stisknutím tlačítka přepínat výsev na
rozteč 15 cm nebo 30 centimetrů. O vše
ostatní se postará elektronické řízení stroje. Pro likvidaci plevelů využívám osmimetrový kultivátor Schmotzer s kamerovým
naváděním.“
Pierre Ramnick si tedy nedělá starosti
s výkonem při setí, ale spíše s velikostí pozemků – hospodaří na celkem 183 honech
o průměrné velikosti 1,5 hektaru.
„Nejprve jsem měl pochybnosti, jestli
bude osmimetrový secí stroj na takových
polích fungovat, a proto jsem si držel souběžně ještě jeden menší stroj. Nyní ale
pracujeme jen s velkým, protože i na drobných pozemcích je mnohem efektivnější
a díky menšímu počtu přejezdů je také šetrnější k půdě.“
Obiloviny na farmě sejí podle možností většinou s meziřádkovou roztečí 30 centimetrů.
Luskoviny jako meziplodina mají při ekologickém pěstování tržních plodin veliký
význam. Čisté zapracování do půdy obstará kypřič Terrano FX s radličkami MulchMix.
www.Bezorebne.cz 32
BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘÁNÍ
WALTER HORSCH
OSLAVIL OSMDESÁT
Na konci minulého roku oslavil Walter Horsch 80. narozeniny. Jako jeden
ze zakládajících členů a dlouholetý jednatel společnosti HORSCH Maschinen
GmbH má zásadní podíl na úspěchu
značky a výraznou zásluhu na jejím postupu mezi špičkové výrobce zemědělské techniky.
Walter Horsch je původní profesí zemědělec. Začal hospodařit v roce 1953
na pronajaté farmě v Burgstallu u Straubingu, později v 1958 připojil farmu Gut
Attensberg u Pfarrkirchenu a v roce 1968
pronajal ještě statek s palírnou Bayerbach
u Landshutu. Jeho proměna v obchodníka
započala 1967 založením společnosti Horsch OHG Landau/Isar s účastí bratrance
Helmuta Horsche, ve které převzal vedení.
Své zemědělské provozy předal správcům
poté, kdy se stal jednatelem v drůbežářské
produkční společnosti Frisch-Ei GmbH,
a také jako poradce v odbytové společnosti Gold-Ei Frankfurt.
V lednu 2004 spolu s Michaelem Horschem, Dankwartem Horschem, Eckhardem Eyerem a Hans-Ulrichem Horschem
stál u zrodu společnosti HORSCH Maschinen GmbH, s Michaelem Horschem byli
jejími prvními jednateli. Také zde byla obchodní oblast jeho hlavním zadáním. Spolupracovníci ho uznávali pro jeho přímost
a otevřenost, které vždy spojoval se svým
smyslem pro detail. Na konci roku 2000 ve
věku 70 roků předal svou pozici nástupci
Horstu Kellerovi.
Walter Horsch byl po mnoho let členem v různých výborech DLG a byl činný
také v centrálním výboru jako finanční auditor DLG. Pro jeho přínos v této organizaci byl v roce 1996 vyznamenán stříbrnou
pamětní medailí Maxe Eytha. Je aktivním
a zapáleným členem Mennonitského sdružení Regensburg. Jako poradce prospívá
také nadaci HORSCH.
Walter Horsch je pro korektní, důslednou a vytrvalou snahu o dosažení svých
cílů. Vždy vedl podnikání, ve kterém se podíleli členové rodiny a přátelé. Jeho osobnost se obzvláště vyznačuje schopností
nalézat propojení mezi podnikatelským
zadáním a svým zájmem o každého jed-
33 www.Bezorebne.cz
notlivce. Dařilo se mu včlenit spolupracovníky bez rozdílu tak, že se každý cítil uznávaný a respektovaný.
I po svém odchodu zůstává Walter
Horsch ve spojení s HORSCH Maschinen
GmbH. Navštěvuje výstavní expozice
značky v okolních evropských zemích,
a k jeho návštěvám v bavorské centrále
patří vždy obchůzka po výrobě i do správy. Proto se oslava jeho osmdesátin neodehrála pouze s manželkou Gudrun, s pěti
dětmi a devíti vnuky, ale také jeho známí,
přátelé a zaměstnanci HORSCH Maschinen GmbH slavili společně jeho významné
jubileum, a to obrazem i zvukem v živém
dálkovém přenosu mezi všemi výrobními
závody a středisky po světě současně.
Ve svém slavnostním proslovu poděkoval Walter Horsch především svojí manželce a rodině za jejich oporu i v dobách
největší pracovní zátěže. I přes značný nárůst počtu spolupracovníků zůstala firma
HORSCH velkou rodinou, jíž se stále cítí
být členem.
Michael Horsch vyslovil vděčnost za
rady a za bezvýhradnou podporu, kterou
mu při zakládání firmy i v celém následujícím období poskytoval „ne-technik“ Walter Horsch. Poukázal přitom na Walterovu
čestnost a s tím spojenou hlubokou důvěru. Na těchto principech pomáhal razit
cestu pro značku a tento duch zůstal ve
firmě zachován.
Horst Keller, nástupce Waltera Horsche
ve vedení společnosti, vyzdvihl pomoc
Walter Horsch a Michael Horsch na výstavě Agritechnica 1989 představují novinku HORSCH
TerraTrac 220.
a oporu, kterou Walter poskytoval všem
v době krize. Poděkoval mu také za jasný
a definitivní střih, se kterým mu předal
funkci a úkoly, a přitom dokázal s firmou
zůstat spojen.
Dva první zaměstnanci společnosti
HORSCH Maschinen GmbH, Herta Pitz
a Anton Grauvogl, potvrdili úlohu vzoru,
kterou Walter Horsch jako představený
i jako člověk pro ně sehrával vždy s přirozenou autoritou, přesto srdečný a vřelý.
Závěrem tlumočila Cornelia Horsch
blahopřání a pozdravy od všech provozů a oddělení HORSCH ze světa, které
se oslavy v přenosu účastnily. Následně
předala jménem Waltera Horsche finanční dar Mennonitské opatrovnické nadaci
„Pomozme hladovějícím“.
DLOUHOLETÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Walter Horsch, zakládající člen a dlouholetý jednatel společnosti HORSCH Maschinen GmbH,
se dožil 80 roků.
C. Horsch, P. Horsch, M. Horsch a H. Keller poděkovali za pětadvacetiletou, případně desetiletou, spolupráci: Kurtu Glückovi, Christině
Tischnerové, Richardu Sauerbeckovi, Ritě Pirkenseerové, Martinu Heldmannovi, Vratislavu Malinovi a Rolandu Sauerbeckovi.
www.Bezorebne.cz 34
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
se mimo jiné dočtete:
Rok 2011 přinese další zkušenosti s novými
metodami zpracování půdy a setí. Nejsledovanější budou založeny na technice Focus TD
a dále Tiger DT. Obě metody velmi efektivně
pracují s hnojivy a zásadně omezují počet
pracovních přejezdů.
Do roku 2012 jsme připravili novinky pro
zpracování půdy a setí. V dalším vydání magazínu vám je detailně představíme. Připravte se na větší výkony, jednodušší obsluhu
a na přesné zacílení do podmínek vašeho
hospodaření.
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1, D-92421 Schwandorf
www.horsch.com
Zákaznická podpora v ČR
Ing. Vratislav Malina +420 602 436 243
Ing. Jan Šabatka, CSc. +420 602 436 249
+420 602 139 585
Karel Falta
Magazín HORSCH vydává
Ing. Jiřina Šírková
www.zemedelskykalendar.cz
Číslo 10/2011 dáno do tisku 21. 4. 2011
MK ČR E 17403

Podobné dokumenty

celá kapitola 9 knihy Krize Svědomí je ke stažení zde

celá kapitola 9 knihy Krize Svědomí je ke stažení zde "legálně" ukončí propůjčení moci světským národům na zemi. Ale i od toho se upustilo a "konec" nebo "závěr systému věcí" (jak se píše v Překladu nového světa) má přijít až v budoucnu. Všechny tyto ...

Více

Repase reprosoustav - ELECTRONIC SERVIS

Repase reprosoustav - ELECTRONIC SERVIS papírových membránách moc nedrží a pro opravy ve zvlněné části membrány /vlnky/ je zcela nevhodný, protože je tvrdý. Je – li toto poškození většího rozsahu /trhlina, nebo díra kolem 1 cm a více/ a ...

Více

Značkový magazin Poľnohospodárstvo Z vášně Info z

Značkový magazin Poľnohospodárstvo Z vášně Info z Oceľokarbidový nos využívajú radličky Duett na prihnojovanie granulovaným, alebo kvapalným hnojivom pod osivom. Jeho čelo chráni karbidová doštička strechovitého tvaru, ktorá predlžuje životnosť no...

Více

Značkový magazin Přečtěte si Michael Horsch Šanci zůstat nahoře

Značkový magazin Přečtěte si Michael Horsch Šanci zůstat nahoře Spokojenost se stroji Horsch panovala u Ing. Krále od prvopočátku. Zkušenosti byly výborné, takže pokračoval v podnikání se stejnou technologií a zůstal věrný i setí radličkovým strojem. Tvrdí, že ...

Více

Magazin HORSCH č. 11

Magazin HORSCH č. 11 se střídají při obsluze radličkového kypřiče Terrano 12 FG, a s agronomem René Tomáškem. V době naší návštěvy připravoval kypřič pozemek po sklizni pšenice ozimé dva dny před setím řepky. Následova...

Více

symbolyvtarotu - ď á bel

symbolyvtarotu - ď á bel levé COAGULA. Obojí je odvozeno z alchymie a znamená to odděluj/rozpouštěj a zahušťuj/srážej. Je to popis vlastního procesu alchymické proměny, jejímž znakem byla dvojitá spirála a šlo v podstatě o...

Více

Magazin HORSCH č. 8

Magazin HORSCH č. 8 Je to údajně dáno tím, že hospodaří v oblasti, kde naroste hodně organické hmoty a je nutné ji zapravit do půdy. Dospěli k názoru, že radličkové kypřiče Horsch, které zeminu promíchají v celém profi...

Více