Otevřít PDF - Brněnská tisková misie

Komentáře

Transkript

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie
Zpravodaj
Brněnské
tiskové
misie
č.119
Zpravodaj
Brněnské
tiskové
misie
č.134
Afrika: V centru války
Plakátová misie
M.J.Hus – 600. výročí
Sexuální přitažlivost
Na úvod…
BŮH SESÍLÁ ZKOUŠKY
NA SVŮJ LID, ABY:
…hledali Boha
…cítili s trpícími
…naučili se vděčnosti
…byli inspirací pro druhé
…Bohu prokazovali důvěru
…Bůh naplnil jejich poslání
…uvědomili si, kdo je satan
…nespadli do něčeho horšího
…zjistili skryté vady své osobnosti
…předali vládu nad svým životem Bohu
…naučili se očekávat na Ducha svatého
…poučili se, a další zkoušky už nemuseli přijít.
„Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh
veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do
své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.
Jemu náleží moc, navěky! Amen.“
1. list Petrův 5, 10–11
Z knihy Merlina Carotherse „Život v nových dimenzích“ (nakl. Verité, 2006) upravila Libuše Ranšová.
Milí přátelé, na prahu nového roku nemáme ponětí, jaký bude a co nás čeká. Asi opět
přijdou zkoušky a různá rozhodování. Víme z vlastní zkušenosti, že není lehké se vždy
správně rozhodnout a ve zkouškách obstát. Povinnosti nás nutí si plánovat čas, už víme, co
budeme dělat zítra, ale jen Bůh má naše zítřky ve své ruce a také jen s ním můžeme obstát
ve všem, co přijde. Příběh o Elíšovi nám může dát pět důležitých rad nejen pro rok 2015.
„V Izraeli byl králem Jóaš , když prorok Elíša těžce onemocněl. Elíšu
navštívil král a se slzami v očích zvolal: „Otče můj a pane, kdo bez tebe
ochrání Izrael!“ Elíša však krále vyzval, aby uchopil luk a šípy, otevřel
okno, zamířil, a společně s králem se chopil luku. „Vystřel,“ poručil Elíša,
král střelil a Elíša dodal: „To byl Hospodinův šíp vítězství nad Aramejci.
Utkáš se s nimi v Afeku a zcela je porazíš. Teď střílej do země.“ Král ho
poslechl, ale už po třetím výstřelu přestal. Elíša se rozhněval, „Měl jsi
vystřelit pětkrát, šestkrát, Aramejce bys zničil úplně. Nyní je porazíš pouze třikrát.“
Krátce nato Elíša zemřel“ (Bible, Slovo na cestu 2. Královská 13,14–20).
Na první pohled se rady Elíši nezdají vůbec důležité, přesto v nich najdeme důležité
postoje. Prorok Elíša, skrze kterého Bůh vykonal úžasné zázraky, těžce onemocněl. Nečteme,
že by se modlil o uzdravení, ani neprosí za prodloužení svých dnů. Zdá se, že na okamžik
odchodu z tohoto světa čekal. Přijmout pokorně to co přišlo, umí člověk, který Bohu plně
důvěřuje. Buďme i my připravení vzít z Boží ruky cokoliv, službu, úspěch, nebo těžkosti.
Naopak král na ztrátu proroka připravený nebyl. Navštívil jej a velmi naříkal. Uvědomil
si, že s Elíšou odchází jeho síla a vítězství. Neměl s Bohem osobní vztah. Elíša s ním však
nesouhlasil: „Já končím, ale ty králi žij s vědomím, že s Bohem zmůžeš všechno. Vezmi luk
a šíp!“ Nastává názorné vyučování, asi v tom smyslu: místo strachu a naříkání jednej!
Možná i my stojíme před náročným rokem s množstvím úkolů, ideálů nebo neodpuštěných
hříchů. Před námi stojí nepřítel a my musíme být vyzbrojeni. „Králi, pořádně napni luk!“ dal
povel Elíša. Také my musíme jít za Kristem naplno, jinak se nic neděje. Potom dal Elíša
své ruce na jeho, natočil jej jinam a řekl „střel!“ Také nás Boží ruce natáčí a směrují jinam
než jsou naše plány. Je dobré počítat, že Bůh bude měnit náš plán.
Plné nasazení a vytrvalost je pátá rada. „Teď střílej k zemi,“ řekl Elíša. Král vystřelil po třetí
a skončil. Možná si pomyslel, že střílet do země je hloupost, proto přestal a dílo nedokončil.
I nám se někdy zdá Boží cesta divná, nepochopitelná; přesto nezapomeňme v boji na
vytrvalost! Jak dopadla vláda krále Jóaše? Díky tomu, co vykonal, další a další generace
z toho čerpali. Kvůli tomu, co král nevykonal, další a další generace trpěly.
Alois Boháček
kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši
Modlitba za rok 2015:
Drahý Pane Ježíši, děkuji Ti, že mohu vstoupit do dalšího roku
s Tebou, s mým Spasitelem a Průvodcem života. Proto se nebojím,
i když nevím, co mě čeká. Děkuji Ti, že to myslíš se mnou lépe, než
dovedu docenit. Děkuji Ti, že pro náročné úkoly mi dáš radu a ve
zkouškách mě poneseš. Jen Tě prosím, ať Tě vždy dobře slyším
a poslechnu Tvé vedení. Amen.
3
Reportáž…
Reportáž…
AFRIKA – V CENTRU VÁLKY
Pokračování seriálu napínavých příběhů odvážného cestovatele a misionáře
Romana Dobrotiny, kterého si Bůh povolal sloužit do Afriky.
Pokračoval jsem v cestě. Za čtyři měsíce na mě čekalo překvapení. E-mailem mi přišlo
pozvání z tohoto sboru, abych promluvil na slavnostním shromáždění. Ve sdělení stálo,
že se čtyři roky modlili za probuzení a teď přišlo. Do církve chodí již dva tisíce lidí a navíc
od vojáků dostali požadavek na vojenské kaplany. Jak jsou cesty Páně zajímavé. Během
putování jsem prožil mnoho zázraků,
dokonce mě zatkli, jen díky Bohu nezabili a nakonec pustili. Jedu 1600 km do
Nigerie, ještě nejsem ani u cíle a zjistím,
že již sloužím.
Kudy pojedeš dál?
Ochrana na každém kroku
Projel jsem asi tři malé státy a octl se v Nigerii ve velkém městě, připomínající mraveniště.
Úplně jsem se ztratil a nevěděl kam jet dál, proto jsem zastavil a čekal, jak mi Bůh pomůže.
Najednou vidím člověka s Biblí v ruce, který míří přímo ke mně. Nestačil jsem se divit,
když mi řekl, že mě hledá. „Náš pastor měl před dvěma dny o vás vidění a dnes mne poslal, abych vás našel.“ Muž mě zavedl do jejich církve a pastor mi řekl, že další den budu
kázat. „Já ale nejsem kazatel a nikdy jsem nekázal!“ Namítl jsem. „Bůh Tě sem poslal, tak
mluv to, co jsi na cestě s Bohem doposud zažil.“
Další den jsem jednoduše pověděl asi osmdesáti lidem, jak mě Bůh na cestě vedl
a chránil. Použil jsem těch pár veršů, které znám zpaměti a na mé napínavé pouti mi
dávaly sílu. Na to polovina přítomných lidí vstala, že chtějí nové srdce. V Africe víru v Boha
berou jako záchranu a vysvobození z pout zla, okultismu a drog. Je vidět, že s navigací
Ducha svatého může lidi oslovit i člověk bez teologického vzdělání.
„Bůh nižádnému nebude milosrdný,
jedině tomu, kdož bude milosrdný.“
Mistr Jan Hus, 1415
V té církvi byl člověk z Kamerunu a to
bylo velmi důležité. Zeptal se: „Kudy
pojedeš dál?“ Řekl jsem mu zvolenou
trasu a on mi odpověděl: „Nemůžeš
přes Kongo, jsou tam velké záplavy,
řeka Kongo je rozlitá, jsou tam sesuvy břehů i s cestou.“ Ukázal mi jinou trasu. Najednou jsem pochopil. Kdybych si cestu
Afri­kou sám plánoval a důkladně se vybavil, tak stejně neprojedu. Jedině Duch svatý
všechno dopředu ví, na cestě mě vedl, nebo poslal včas někoho, kdo mi poradil. Také
jsem plně pochopil, proč mi Bůh dal na tak náročnou cestu jen starý náklaďák. Ničím
jiným bych neprojel země, kde je tak hrozná chudoba.
Středoafrická republika, Nigerie a Kamerun jsou křesťanské státy, které k víře přivedl
Richard Bonnke. Obklopuje je však muslimské moře. Dorazil jsem do centrální Afriky
v době, když tam začala válka. Středoafrickou republiku napadla sousední, muslimská
země Čad, se záměrem zlikvidovat křesťany a zemi zabrat. Jel jsem přes vesnice a všude
ležela mrtvá těla. Byl jsem nešťastný, že jsem se dostat do tak hrozné situace. Ale Bůh
mne opět povzbudil. „Jakákoliv zbraň proti tobě, neobstojí“. Toto zaslíbení se potvr­
dilo. Přepadli mě po druhé a nařkli, že jsem špion. Jeden voják vyskočil na můj náklaďák
a namířil na mě. Vypadalo to, že mě určitě zastřelí; stačil jsem vyslat modlitbu a strhla se
prudká hádka. Nakonec se vojáci rozešli. Pak se vrátil jeden voják a řekl, ať odjedu. Rozjel
jsem se s vědomím, že po celé trase si budou o mně předávat zprávu, že na trase je špion.
Kdokoliv mě mohl zastřelit. Jen díky Bohu jsem nakonec projel.
Když jsme ve zkoušce, cítíme se na pospas situaci a ve tmě. Když však Bohu důvěřuje­
me, nebudeme zahanbeni, protože Bůh své milé ze zkoušky vytrhne. Býval jsem
netrpělivý a vznětlivý člověk, který se najednou octl v Africe bezmocný, mnohokrát
napospas džungli, živlům, nebo islamistům. Bůh však chce naši důvěru. Bez víry se Bohu
neza­líbíme.
Svědectví Romana Dobrotiny připravila Libuše Ranšová, více o projektu najdete na internetových stránkách: http://www.hopeonroad.com
4
5
Misijní okénko…
Misijní okénko…
PLAKÁTOVÁ
A BILLBOARDOVÁ UMĚLECKÁ
KŘESŤANSKÁ MISIE
Misie v dnešní uspěchané době si vyžaduje mnoho
nových forem. Moderní a účinné je např. oslovení
lidí formou výtvarné plakátové a bilboardové misie.
Jedním z jejich aktivních představitelů je výtvarník Václav Lamr. S manželkou
založil misijní sdružení Christ art mission – CAM (Křesťanská umělecká misie),
které využívá umělecké formy k šíření křesťanských hodnot. Zeptali jsme se
Václava Lamra na možnosti této formy misie.
Jaký je vlastní cíl projektu?
Náš projekt je v ČR ojedinělý. Výtvarnou a plakátovou misii využívají křesťané například
v Německu. Vycházíme z poznání, že 90% informací přijímají mladí lidé vizuální cestou.
Jde nám o naplňování příkazu Bible s cílem seznamovat národy s Božím poselstvím ve
formě vizuálních demonstrací. Podle Písma chceme naplnit Boží výzvu dle Abakuka 2, 2:
„Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst.“
Nevyzní Vaše plakáty jako reklama?
Nejde o reklamu, ale o poselství. Jde vždy o jasné, lapidární sdělení, které v záplavě reklam
konfrontuje pozorovatele s realitou duchovního světa. Tyto texty se stanou nástrojem pro
Ducha svatého k oslovení lidí stručným sdělením dle Božího slova. Jestliže nedosáhneme na
ceny billboardů, je možno zasáhnout aspoň formou plakátů tisíce lidí, kteří jdou do zahynutí
a dosud neslyšeli o Pánu Ježíši Kristu. Mohu vás ubezpečit, že pokud nikdo nepřispěje, budu
v té misii pokračovat osobně, tak jak jsem to dělal po léta doposud.
Jsou už nějaké výsledky této misie?
Výsledky této misie znám. Nejméně dva lidé, kteří přijeli do Prahy spáchat sebevraždu, byli
zastaveni jen malou samolepkou v metru. V poslední době dělám živý billboard osobně.
Nosím v dopravních prostředcích a v metru denně plochu s biblickou výzvou a sdělením.
Máte ještě jiné okruhy činnosti?
Dalším naším cílem je překonávání bariér mezi různými nepřátelskými skupinami formou
umění. Dlouhodobě spolupracujeme v té oblasti mezi Romy, byly konány akce mezi anarchisty a byl pokus oslovit i neonacisty. V poslední době konáme výstavy a přednášky
zaměřené na sblížení křesťanů a Židů, pro mladé lidi pak přednášky s cílem ovlivnit myšlení
xenofobie, rasismu a antisionismu.
6
Nabídka spolupráce
Vítáme spolupráci s místními sbory, které mohou plakátovou misii, nebo výstavu obrazů
použít pro své evangelizační akce v místních
komunitách. Dle dohody a na základě podpory CAM lze umístit na plakáty a billboardy kontaktní odkazy na telefony, weby, loga apod.
Všem děkujeme za modlitební a finanční podporu. Naše č.ú.: Kč –2400060466/2010, EUR –
2300060469/2010
7
Nabídka dalších produktů…
Nabídka nových letáčků…
Buď IN! – uvnitř i navenek (DKx100)
Každá dívka touží být krásná. Je však také krása, která není
vidět navenek, ale je ukrytá v srdci a duši každého člověka.
Letáček s přílohou – sáčkem s pleťovým krémem – kosme­
tikou z Mrtvého moře, vydáváme ve spolupráci s časopisem
IN! (Cena 12 Kč, možné objednat i bez přílohy za 5,80 Kč)
jit á
Dvo r ta
k a hou
í lo
p
s ř
Milovat a být milován (PT87)
Pravá láska má vždy dvě strany: nejde jen o to být milován, ale především
milovat. Je dobře, že nám to Bůh ukázal: miluje nás, máme pevné místo v jeho srdci. A tak smíme jeho
lásku šířit dál… Krátký text doplňuje biblický verš z 1.­ listu Janova: „V tom je láska : ne že my jsme si
zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás…“ (Cena 4,50 Kč)
Touha po lásce (MT43)
Každý člověk touží být milován, být někým bezvýhradně přijímán. Láska dává pocit jistoty, v případě
selhání však může zanechat hlubokou ránu. Boží láska je nesrovnatelně hlubší než láska rodičů k dítěti
nebo partnerská láska. Sám Bůh o sobě říká, že je Láska. Láska, která dovede odpouštět, obětovat se
za druhé, nemyslet jen na sebe… Text podle knihy Anselma Grüna připravila BTM. (Cena 3,60 Kč)
MAGNETKY S BIBLICKÝM
VERŠEM
NOVINK A
PAPOUŠCI
Kč
10,-
(Objednací kód PX31)
OPĚT V NABÍDCE:
V šestnácti letech jsem se cítil již dospělý. Začal jsem kouřit, chodit na pivo,
sem tam nějaká štamprle a postupně se ze mě stal alkoholik. Tak to šlo
až do mých 40 let. Pak jsem uvěřil v Boha… Svědectví Slávka Lamače
z Blanska (Cena 3,60 Kč)
Dárková krabička – blahopřání (D13)
Dárková krabička s biblickým veršem: Láska je trpělivá, laskavá,
nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. (1. Korintským
13,4) a krátkým textem. (Cena 7 Kč)
Všechny nabízené materiály si můžete objednat pomocí objednací karty,
telefonicky: 545 224 253, 736 528 787, e-mailem: [email protected] nebo přes
internet: www.btm.cz. Můžete nás navštívit i osobně na adrese: Smetanova 9,
602 00 BRNO. Jste vítáni každý pracovní den od 8 do 16 hod!
8
29,DOPRODEJ ZA SNÍŽEN
OU CENU
Kalendář s biblickými verši z knihy Přísloví a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný.
Kalendářík na rok 2015 (PT86)
Obrázek orla s veršem: „Ti, kdo skládají naději
v Hos­podina, nabývají
Kč no­vé síly; vznášejí se jak
orlové, běží bez únavy,
jdou bez umdlení.“ (Iza­
jáš 40, 31). (Cena 2 Kč)
2
Jsi milován! (RT3)
Každý může být vítěz! (S43)
Kč
Snášejte se
navzájem a odpouštějte si. (Koloským 3, 13)
Jsi unikát! (RT90)
Perly jsou odedávna považovány za něco vzácného, drahého, unikátního.
Lov perel je ale velice nebezpečný a zahynulo při něm mnoho potapěčů.
Lidé jsou ochotni riskovat kvůli věcem, které jsou krásné a žádané. Jakou
hodnotu má vlastně lidský život? (Cena 2,80 Kč)
Mnoho lidí si stěžuje: „Mě ještě nikdo neměl doopravdy rád! O mě nikdo
nestojí!“ S jakou radostí jim však můžeme říct: „Možná o tom ani nevíš, ale
ty jsi milován! Bůh tě miluje!“ Oblíbený letáček jsme vydali již v několika
dotiscích. (Cena 2,80 Kč)
POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ
NA ROK 2015
KOPRETINA (PX26) Dobrý je hospodin k těm,
kdo v něho naději složí… (Pláč 3, 25)
VRABEC (PX28) Na Hospodina slož svoji starost,
postará se o tebe… (Žalm 55, 23)
MOTÝL (PX29) Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj
a na svou lásku, která je od věků. (Žalm 25, 6)
SVÍČKA (PX30) Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí
mi na cestě. (Žalm 119, 105)
Kostka modliteb pro
manžele a rodinu (D11)
Šest modliteb pro různé situace
man­želského a rodinné­ho života.
Pros­by za věrnost, povzbu­zení
a od­puštění. (Cena 10 Kč)
10 pilířů manželství (D9)
Každý manželský pár jistě ocení slova povzbuzení pro svůj celoživotní
úkol a závazek. Právě to nabízí skládačka, kterou lze umístit v domác­
nosti, nebo použít na manželských setkáních. Najdete na ní inspiraci
pro obnovu manželského slibu, 10 zásad šťastného manželství
a vyznání vzájemné manželské pomoci. (Cena 10 Kč)
Cena za zásilku (včetně poštovného):
časopis Nové perspektivy – 16 Kč, časopis + ukázka letáčků – 67 Kč
9
Jubilea…
Na aktuální téma…
BŮH CHCE DĚLAT ZÁZRAKY I DNES
141 5 – 201 5
600. výročí smrti
Mistra Jana Husa
Jsem farář již dlouhá léta a něco vím o tom, že Bůh chce i dnes dělat zázraky.
Nestačí pouze věřit v Boha jako Stvořitele a Tvůrce. Musíme také věřit, že On
touží v našich životech konat nemožné a neobvyklé věci. Bible v tom má jasno:
Pokud tomuto neuvěříme, nevěříme Bohu vlastně vůbec.
Můj názor je takový, že ani množství dobrých rad člověku nepomůže, pokud pochybuje. Nepřeberte si to špatně. Nejsem proti radám od křesťanů. Ale je zbytečné radit
někomu, kdo není plně přesvědčen, že mu Bůh může vyřešit jeho problém, ať už je to
cokoliv. Jako farář se manželskému páru snažím poradit, aby věřili, že Bůh může cokoliv, také jejich manželství zachránit. Jenže jim se už může zdát jejich vztah beznadějný,
možná už mají roky vůči sobě vztek a zlobu. Když nejsou ochotní věřit, že Bůh dokáže
nemožné v jejich vztahu, není jim pomoci. Takovým párům říkám rovnou: „Ano, poradím vám, ale nejprve se vás musím zeptat: Skutečně věříte, že Bůh dokáže zachránit
vaše manželství? Máte víru, že ať už se vám vše zdá nemožné, on má tu moc uzdravit váš vztah?“ Ježíš mluví ke všem svým dětem jasně: „Co je nemožné u lidí, je u Boha
možné.“ (Lukáš 18:27)
V poslední době se i někteří křesťané vzdávají svých manželství. Dokonce i můj
známý farář se rozvádí. Když s ním mluvím o jejich situaci, uvědomuji si, že ani on si
nemyslí, že jejich manželství může být uzdraveno. Jednoduše nevěří, že Bůh dokáže
nemožné v jejich životech. Mnoho věřících manželů/manželek, kteří ke mně přicházejí
pro radu, již dopředu udělali rozhodnutí skoncovat svůj vztah. Ten jediný důvod, proč
přicházejí je, aby získali můj souhlas ve směru, který si předurčili.
Milovaní, žádný poradce na světě vám nemůže pomoci, pokud absolutně ne­
dů­věřujete Božímu Slovu, které říká, že ve vašich životech není nic za rámec Božích
schop­ností a možností. Jinak je vaše křesťanství zbytečné, protože Bohu nedůvěřujete.
Nevěříte Mu, že je Bůh zázraků.
David Wilkerson – 30. července 2014. Přeložila Ludmila Hallerová.
10
V letošním roce uplyne 600 let od smrti
jedné z největších osobností našich národních dějin, mistra Jana Husa. Mistr Jan
Hus, nepřehlédnutelná osobnost českých
dějin, se na počátku 15. století stal vůdčím
myslitelem a představitelem reformního
církevního hnutí v Čechách.
Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic kolem r. 1370. Studoval na pražské univerzitě,
kde se stal mistrem svobodných umění. Brzy přešel do učitelského sboru univerzity
a asi jako třicetiletý byl vysvěcen na kněze. Od roku 1402 byl kazatelem v Betlémské
kapli, kde hlásal své myšlenky volající po obrodě církve i společnosti. Roku 1409 byl
zvolen rektorem univerzity. Před 600 lety, 11. října 1414, opustil Jan Hus středočeský
hrad Krakovec a vyrazil do německé Kostnice, kde byl po několikaměsíčním církevním
koncilu odsouzen k smrti a 6. července 1415 na
hranici upálen. Kněz a reformátor Mistr Jan Hus je
podle historiků příkladem zásadovosti, statečnosti,
svobody svědomí a ochoty držet se pravdy.
Ve Vatikánu vyvrcholila proměna ve vnímání
Husa v roce 1999, kdy tehdejší papež Jan Pavel II.
prohlásil, že lituje Husovy kruté smrti, a uznal ho
jako reformátora církve. Husovy spisy byly v r. 2007
zařazeny do registru Paměti světa UNESCO, čímž
i tato instituce dala najevo, že se Husovo dílo stalo
nedílnou součástí světového kulturního dědictví.
Dny kolem státního svátku 6. července 2015 se stanou obdobím vzpomínkových
a dalších akcí spojených se jménem českého reformátora. V Praze i dalších městech se
uskuteční řada výstav a kulturních akcí. Vrcholem oslav bude 6. červenec 2015, kdy se
na Staroměstském náměstí v Praze a přilehlých kostelech uskuteční rozsáhlý program.
Již na sklonku roku 2013 uzavřela Československá církev husitská a Českobratrská
církev evangelická Dohodu o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa. Přítomen byl také
biskup Římskokatolické církve František Radkovský, předseda Rady pro ekumenismus
České biskupské konference, který se při novém svolání Husovské komise v roce 2011
stal současně i předsedou Ekumenické komise pro Husovo jubileum v roce 2015.
11
Váš příběh…
Váš příběh…
SAMA NA SVĚTĚ
Naše země má krásné křesťanské kořeny. Škoda, že
zrovna já jsem o Bohu v dětství a mládí nevěděla nic.
Nebylo by moje vyprávění jen o tápání a bolesti. Do šesti let mě láskyplně vychovávala babička, potom mě rodiče odvezli k sobě do Brna a byl konec mého dětství. Od
otce jsem znala jen příkazy, zákazy, ponižující kontroly, fyzické tresty. Později jsem se dověděla od své třídní
učitelky, že mě chtěli rodičům odebrat a dát do dětského domova. V osmnácti mě otec vyhodil z domu. Bydlela
jsem u známých a na živobytí jsem vydělávala na jejich
rodinné firmě. V devatenácti jsem odmaturovala, nastoupila do zaměstnání a po krátké známosti se vdala za
kolegu. Již tehdy se o mě říkalo se, že mě každý utáhne
na vařené nudli. Není divu, když u rodičů byl vlastní názor přísně zakázán, musela jsem jen slepě poslouchat.
MÁ TO NĚKDO SMŮLU
Poprvé jsem o Bohu slyšela od svého manžela, který tvrdil, že je silně věřící a Bohem vyvolený, profesionální muzikant. Jeho způsob víry se však sdílet nedalo. Opíjel se a byl
agresivní. Několikrát mě odvezli do nemocnice na udržení těhotenství po jeho fyzickém
napadení. Později s novou partnerkou, vodili mého staršího syna do kostela. Nebránila
jsem tomu, ale nemohla jsem se smířit s tvrzeními, že kdykoliv zlobil, nebo přinesl špatnou známku ze školy, byl posedlý ďáblem a nedalo se s tím nic dělat.
NEJLEPŠÍ LÉTA VE TMĚ
Bylo mi dvacet a otec se s matkou rozváděl kvůli jiné ženě. Tehdy máma přišla za mnou,
omlouvala se za celá ta léta a já byla šťastná. Zároveň jsem si pomyslela, asi mi lásku
prokazovat nesměla. Citově jsem se na ní upnula, konečně jsem měla maminku. Trvalo to však jen 3 měsíce. Zemřela ve 47 letech. Půl roku po její smrti se otec znovu oženil a mě tvrdil, že jsem stejně špatná jako byla matka, protože jsme obě neměli vysokou školu. Otec z nového manželství měl dceru, které mě dával jako odstrašující příklad,
bylo mi to líto. Začala jsem si uvědomovat, že na matce, která už dávno není, nezdravě
lpím. Neměla jsem ponětí o duchovních silách, proto jsem připustila, aby známá pomocí automatické kresby, duši matky odevzdala Bohu. Tvrdila to a já jí věřila. Faktem bylo,
že jsem najednou cítila obrovskou úzkost a prázdnotu. Bylo mi psychicky zle a přitom
jsem měla odpovědnost za děti, všechno na svých bedrech a žádnou oporu v rodině.
Můj starší syn vyrostl a kupodivu věřil v Boha. Viděl, že by mi pomohlo také uvěřit,
proto mě přesvědčoval, abych šla s ním do kostela. Jednou po Velikonocích jsem s ním
šla na Petrov, kde měli otevřený hrob Krista. Již cestou jsem zažila několik zvláštních situací, ale ten největší mě čekal na místě. Cítila jsem fyzický dotek Pána Ježíše a byl to tak
silný zážitek, že všechny pochybnosti, lítost a úzkosti byly pryč. I po návratu domů jsem
vnímala obrovskou lásku. Tehdy jsem Kristu dala slib, že mu chci věřit.
12
JAKO TŘTINA VE VĚTRU
Začala jsem Boha intenzivně hledat, ale špatně. Setkala jsem se se všemi možnými způsoby východního učení. Všemu jsem věřila. Dokonce jsem zjistila, že mám léčitelské
schopnosti. Později jsem však zažila i jiné síly. Budila jsem se v noci s pocitem, že mě cizí
ruka tlačí do postele, mé tělo bylo úplně znehybnělé a já kromě povzdechu nedokázala
vydat ani hlásku. V té době jsem onemocněla rakovinou a musela se podrobit operaci.
Když jsem nakonec nemoc přežila, věřila jsem, že má Bůh se mnou své záměry. Začalo
mi docházet, že jdu špatně, dostala jsem strach a pronásledovalo mne vlastní svědomí.
KAMARÁDKA ILONA
Vzpomněla jsem si na kamarádku Ilonu, která se mi už před lety snažila vysvětlit správnou cestu k Bohu. Byla ve své víře nadšená a čistá, ale já byla tak nedůvěřivá po všech
svých špatných zkušenostech. Svěřila jsem se jí, že nemohu najít tu správnou cestu
a domluvily jsme se, že s ní budu chodit do společenství křesťanů a společně se necháme pokřtít. Od té doby se můj život začal výrazně měnit. Moc jsem se na to nové
těšila a přála si, aby měsíce utíkaly rychleji. Jenže moje, už tak obtížná životní situace
se začala propadat až na samé dno. Přišlo velké ponižování v práci, dokonce jsem byla
nařčená z krádeže a musela jsem svou nevinu dokazovat na policii. Nakonec jsem přišla o práci i o bydlení a čekal mě soud o mé vlastní finance. V zoufalství jsem uvažovala o tom nejhorším.
PÁLENÍ MOSTŮ
O to intenzivněji jsem prožívala vše, co
s přípravou na křest bylo spojené. Najednou nemám problém číst Bibli a rozhovory a modlitby mi přináší obrovskou úlevu.
Nejhorší bylo rozhodnutí zlikvidovat všechny mé okultní pomůcky. Několik dní jsem
bojovala sama se sebou než jsem roztrhala všechny věštecké katry, vyhodila tři pytle okultních knih a přestala malovat léčivé mandaly. V tom okamžiku jsem pocítila volnost a uvědomila si, že svobodně myslím a jednám. Moje svědomí bylo najednou citlivé.
V noci už mne žádné zlé síly nepronásledují. Denně prosím Boha o sílu i odpuštění a děkuji mu za každý náznak pokroku nebo pomoci.
NAŠLA JSEM PRAVÉHO OTCE
Když jsem na otázku: „Co pro mne znamená Bůh a Ježíš?“ bezprostředně odpověděla:
„Otec a matka,“ bylo to i pro mne samotnou obrovské zjištění. Najednou jsem si uvědomila, že i když jsem otci dávno odpustila, nepřestala jsem toužit po jeho lásce, kterou
dává mé sestře a nevlastním sourozencům. Teď už ji nemusím hledat a snít o ní, protože mám milujícího Otce v nebi, který se o mne stará. Kterému se nemusím bát svěřit své
bolesti, starosti. Otce, kterému mohu důvěřovat, který mne nikdy nezavrhne a neopustí. Otce, po kterém toužím už od svých šesti let.
Svědectví Zorky zpracovala Libuše Ranšová.
13
Zdraví a výživa…
Jak si poradit s nespavostí
Desatero rad pro dobrý spánek:
1.Dodržujte (pokud možno) stejnou dobu usínání i budíčku.
2.Vytvořte si vlastní uklidňující rituál před spaním.
3.Vyhněte se dennímu dřímání.
4.Denně cvičte na čerstvém vzduchu – choďte na procházky…
5.Podmínky v ložnici – chladno (zhruba mezi 16–18°C), klid
a tma; nic, co zneklidňuje, či nabádá k práci.
6.Vhodné lůžko – kvalitní matrace, polštář; u alergiků vyvarovat se peří, pravidelná
výměna ložního prádla a úklid kvůli eliminaci prachu a roztočů.
7.Světlo – ve dne a při práci plné, jasné; večer a před spaním již tlumené.
8.Vyhněte se těžkým jídlům a stimulujícím látkám večer (tučná, nadýmavá, přesolená
či přeslazená jídla; kouření, kofein, alkohol…)
9.Pomalu „vypínejte“ – přepínejte na noční režim: asi hodinu před spaním se věnujte
klidné, nenáročné činnosti – četba, poslech příjemné hudby…
10.Pokud nemůžete spát – jděte do vedlejší místnosti a tam dělejte něco klidného – čtěte
si, poslouchejte hudbu, nebo chvíli žehlete…
Co je zcela nevhodné:
• Velká fyzická aktivita bezprostředně před spaním – je lepší nejméně cca 3h před spaním.
• Dlouhé sezení u elektronického média, práce na PC v noci (!), ponechání zapojeného
elektronického nosiče v blízkosti lůžka.
• Silné světlo v ložnici a tlumené v pracovním prostoru.
• Těžká jídla min. 3–4 hod. před spaním (vejce, uzeniny, luštěniny, tučná, smažená masa).
• Stimulující látky: nikotin, alkohol, kofein v čaji či energetických nápojích.
• Větší množství čokolády – je také návyková a navíc tíž stravitelná kvůli tuku (pokud ji
máte rádi, lepší je malé množství kvalitní s obsahem minim. 70% kakaa).
A ještě několik pozitivních tipů pro dobrý spánek i náladu:
• Večer lehké pokrmy s obsahem tryptofanu resp. proteinů a sacharidů, které podporují
tvorbu serotoninu, „hormonu dobré nálady“ : mléko či mléčné výrobky (např. horké
mléko s medem, tzv. „šláftruňk“; resp. bílý jogurt s cereáliemi; banán, několik ořechů či
mandlí, ev.listový salát s kuřecím masem či tuňákem /lososem; sýr se sucharem…
• Bylinkové čaje se zklidňujícím účinkem: např. meduňka, máta, heřmánek, kozlík lékařský
ev.třezalka (pokud již neužíváte léky proti depresi) ev. mírně oslazené medem.
• Fototerapie – neboli světloléčba: je s úspěchem využívána lékaři v léčbě některých sezonních depresí, poruch spánku aj. Laicky si můžeme pomoci v chladných a tmavých
měsících roku, v případě dlouhodobější smutné nálady či směnného provozu s poruchami nebo nedostatem spánku např. návštěvami solária nebo „výpady“ za sluncem
na hory či „do teplých krajin“.
Podle zdrojů z webu (www.sleepfoundation.org, www.dobry-spanek.cz aj.) zpracovala MUDr. Anna Vlčková.
14
.
13
Pro –náctileté…
komnata-seriál
Sexuální přitažlivost
Ahoj holky a kluci! Toto téma je velmi přitažlivé, podlehnout však sexuálním touhám dříve
než v manželství má nedozírné následky. Ti, kdo své touhy nezvládli, dříve či později prožívají
hořkost a zklamání, výčitky s vědomím hříchu. Především jsou ochuzeni o neopakovatelný
prožitek manželské „první noci“, který nelze vrátit. Je proto důležité seznámit se s nebezpečím,
kterému je třeba se včas vyhnout. Před pokušením a hříchem je jen jediná cesta – bezhlavý útěk!
Jak to prožívají HOLKY…
Dívky jsou velmi citlivá stvoření, přemýšlejí srdcem a dají na své pocity. Více než po samotném sexu touží hlavně po „filmové romantické
lásce“. Jejich sexuální touha nezačíná tělesnými dotyky. Jejich srdce
začne hořet, když se jí dostane: Y láskyplného ujišťování o tom,
že je jedinečná a nejkrásnější Y slov chvály a povzbuzení Y jemného dotyku a pohlazení Y jemného objetí a něžných polibků.
Každá dívka, kterou chlapec „obalamutí“ lživým jazykem, je náchylná
podlehnout, o to smutnější bývají hořká rána, kdy chlapec, nasycen
svou sexuální touhou dívku odhodí jako „věc“ kterou už nepotřebuje.
Romantika je pryč a srdce bolí. Tímto způsobem byla zneuctěna Támar. Zmocnil se jí její
nevlastní bratr Amnón. BibIe píše, že po té, co ji velmi ponížil, se jeho velká láska k ní
změnila v ještě větší nenávist. Támar zůstal cejch a Amnón zaplatil životem (2. Sam 13,1–31).
Jak to prožívají KLUCI…
Jestliže platí o dívkách, že přemýšlejí srdcem, o chlapcích to rozhodně neplatí. Chlapce
nedojmeš romantickým příběhem, ani vznešenými ideály. Chlapec jednoduše „vidí“.
Svým pohledem však rozhodně nekrmí jen „lásku v srdci“, ale i „sexuální touhu“. Stačí,
když: vidí N nahé tělo ženy – polonahé dívky jsou dostupné v běžných časopisech
N erotické scény ve filmech (dnes i v odpoledních hodinách) N představuje si dívku,
která se mu líbí v intimních situacíchN v horším případě, když zajde v intimnostech
příliš daleko (líbání, mazlení).
Jeden příklad pro výstrahu! Dva mladí lidé – snoubenci, již před svatbou nezvládli míru
toho, kam až mohou zajít. A tak když oči chlapce již viděli příliš mnoho, stalo se, že se v období svého zasnoubení spolu vyspali. Oba věděli, že zhřešili. Bylo jim velmi těžko. A i když
se ke svému činu přiznali a dělali pokání, a i když se následně vzali, jejich manželství
přežilo pouhý rok. Možná právě proto, že tělesná žádostivost byla v jejich vztahu více než
porozumění a láska. Podle časopisu Kroky upravila BTM
Rada nad zlato: ¬Dříve než vstoupíte do manželství, nevyhledávejte místa, kde
budete jen vy dva sami. A to dokonce i tehdy, když už jste zasnoubeni. Je to chůze po
tenkém ledě, který se může prolomit! ¬ Dívky by v církvi neměly nosit oblečení, které by
v chlapcích vzbuzovalo touhu po sexu. ¬ Chlapci by se měli naučit krotit svou sexuální
touhu. ¬ Vyhýbejte se (naprosto vědomě) všemu, co by vás mohlo „dostat do „varu“.
¬ Důležité je modlit se, aby vám Bůh pomohl v každé situaci obstát. Ve světě sexuální
revoluce to není jednoduché. Nicméně s Bohem se to zvládnout dá.
15
Nabízíme Vám…
NOVINKY V DISTRIBUCI BRNĚNSKÉ TISKOVÉ MISIE
Billy Graham
KDYŽ JE DOMOV NA DOHLED
Na sklonku roku 2014 jsme začali s distribucí knihy světově proslulého
autora, kazatele a evangelisty B. Grahama Když je domov na dohled.
Těší nás, že o knihu je velký zájem. Chcem vám připomenout, že kniha
je určena všem generacím. V dostupných recenzích se opakuje jedno
společné zjištění: čím dříve si knihu přečtete, tím lépe uděláte! Tak o ní ve
svých ohlasech hovoří ti, kterým je dnes čtyřicet, padesát… Za každou
větou knihy lze vnímat sílu ducha autora, současně však i jeho „lidskou
blízkost“, kterou si otvírá přímou cestu do srdcí čtenářů. Kniha přináší
řadu zkušeností a praktic­k ých rad. Kniha ZÍSKALA V USA PRESTIŽNÍ
CENU „KŘESŤANSKÁ KNIHA ROKU 2012.“
Formát 141 × 204 mm, brožovaná, 160 stran. Cena 220 Kč + poštovné
(Objednací kód K45)
ANO, JE TO PRAVDA!
Tato malá knížka chce pomoci všem,
kteří hledají odpověď na otázky:
„Nač jsem na svě­tě? Proč musíme
zemřít? Můžeme poznat Boha? Jak
skončí dějiny lidstva?“ Knížka přináší
no­vo­zákonní příběh o Ježíši, Božím
Synu, od jeho na­rození až po smrt
a vzkříšení. I když se většinou jedná
o převyprávěný text, na mnoha mís­
tech jsou citovány jednotlivé verše
nebo celé pasáže z Bible. Knížku ilustrovala Annie Vallotonová.
Formát 200 × 210 mm, brožovaná, 60 stran. Cena 25 Kč (Objednací kód K46)
Touha po lásce
Autor Walter Trobisch v této knize odpovídá věrohodně a s účastí na svízelné
otázky týkající se lásky. Dr. Trobisch, známý autor mnoha knih pro mládež, zde
uvádí typické problémy mladých lidí a nabízí jim rady, které jsou praktické a bib lické zároveň. Knihu ocení nejen mladí lidé, ale i jejich blízcí, rodiče, přátelé.
35
Kč
Formát 138 × 196 mm, brožovaná, 118 stran. (Objednací kód K33)
Přejeme vám vše dobré v novém roce
– pokoj, požehnání a Boží ochranu!
Nové perspektivy – Zpravodaj BTM č. 134. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická
nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v lednu 2015. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9,
602 00 BRNO, tel: 545 224 222, e-mail: [email protected], internet: www.btm.cz. Telefon pro objednávky: 545 224 253. Odpovědný redaktor:
Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 94532621/0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční
číslo. Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP 601-115/97, 621 00 Brno 21. (Obchodní psaní).
16

Podobné dokumenty

PODSTATNÁ JMÉNA

PODSTATNÁ JMÉNA • v mužském rodě: pán, hrad, muž, stroj, předseda, • v ženském rodě: žena, růže,

Více

Noam Chomsky: Už Jack London věděl, proč se Amerika bojí *27

Noam Chomsky: Už Jack London věděl, proč se Amerika bojí *27 deníku New York Times, napsal, že nejlepším východiskem by byla vláda železné ruky, jakou vládl Saddám, i když ne právě on, protože přivádí USA do problémů. Ale protože nikdo jiný nebyl po ruce, mo...

Více

Učit se po celý život

Učit se po celý život říci si: „Toto je důležité a musím si to zapamatovat“. Zopakováním informace nahlas a vytvořením spojitostí s ostatními věcmi, které již znáte, vám může také pomoci při vybavení této informace, kdy...

Více

PRONAJMůTE SI TO NEJLEP·Í ¤E·ENÍ

PRONAJMůTE SI TO NEJLEP·Í ¤E·ENÍ univerzita pfiipravuje semináfi NA PREZENTACI ZÁLEÎÍ II, jehoÏ souãástí je také problematika mluveného projevu a rétoriky. MÛÏete na‰im ãtenáfiÛm prozradit, na co se úãastníci mohou tû‰it ? Na semináfi...

Více

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie Kalendář s biblickými verši z knihy Přísloví a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kale...

Více

klubovní hlasatel

klubovní hlasatel vyzvednout v určitou hodinu v Křižanově,… Táborníci Bobří stopy se ale o sebe dovedou postarat a tak se z celé události stala jen veselá příhoda pro vyprávění na táborech ještě spoustu dalších let....

Více

2009 Partnerství 2009

2009 Partnerství 2009  osobnosti: František Fuka, Ivan Mackerle, Jan Kantůrek, Vlastislav Toman, Ondrej Herec, Karel Pacner, Václav Fořtík, Pavel Koten, …

Více

Umělá vlákna

Umělá vlákna Důležitá je také velikost molekul, která se vyjadřuje v molekulární hmotnosti. Protože polymerické materiály obsahují mnoho řetězců se stejnými opakujícími se jednotkami, ale s různou délkou řetězc...

Více

výroční_zpráva_2015

výroční_zpráva_2015 2012 mezi Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (dále jen MSB) na jedné straně a Městem Nový Bor na straně druhé odborným způsobem spravuje a vystavuje sbírku zapsanou v CES pod evidenčním č...

Více