svp zv - ZŠ při DPN, Louny

Komentáře

Transkript

svp zv - ZŠ při DPN, Louny
Základní škola při Dětské psy chiatrické nemocnici, Louny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
s pří lohou upravuj í cí vzděl ávání ž áků s l ehk ým m entál ním post iž ením
Škola pro život - ŠVP ZV
zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)
Škola pro život - ŠVP ZV LMP
zpracovaný podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP)
Září 2007, upraveno k 1.9.2011, upraveno k 1.9.2013
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
OBSAH
Obsah
ŠVP ZV
1. Identifikační údaje .................................................................................................................. 1
2. Charakteristika školy .............................................................................................................. 2
3. Charakteristika ŠVP ............................................................................................................... 4
3.1. Zaměření školy ............................................................................................................... 4
3.2. Výchovné a vzdělávací strategie .................................................................................... 4
3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ................................. 5
3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ............................................................. 6
3.5. Průřezová témata .................................................................................................... 7 - 16
4. Učební plán ................................................................................................................... 17 - 21
5. Učební osnovy – 1. stupeň ......................................................................................... 22 - 128
Učební osnovy – 2. stupeň ....................................................................................... 129 - 355
6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ................................................................................ 356
Příloha 1: ŠVP ZV – LMP
1. Úvod ........................................................................................................................................ 1
2. Klíčové kompetence ............................................................................................................... 1
3. Charakteristika přílohy ŠVP ................................................................................................... 3
Průřezová témata ............................................................................................................ 4 - 11
4. Učební plán ................................................................................................................... 12 - 16
5. Učební osnovy – 1. stupeň ........................................................................................... 17 - 85
Učební osnovy – 2. stupeň ......................................................................................... 86 - 204
Příloha 2: Pravidla pro hodnocení žáků ................................................................................... 1 - 19
Příloha 3: Standardy pro základní vzdělávání .................................................................................. 1
Český jazyk a literatura .................................................................................................. 2 - 54
Matematika ................................................................................................................. 55 - 102
Anglický jazyk ......................................................................................................... 103 – 138
Německý jazyk ......................................................................................................... 198 - 210
září 2013
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
ÚVODNÍ ČÁST
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Oficiální název ŠVP:
Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
(zpracovaný podle RVP ZV)
(zkrácený název uváděný ve školní dokumentaci: Škola pro život - ŠVP ZV)
příloha: Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky
s lehkým mentálním postižením (zpracovaný podle přílohy RVP ZV - LMP)
(zkrácený název uváděný ve školní dokumentaci: Škola pro život - ŠVP ZV LMP)
Údaje o škole:
Název školy
:
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková
organizace
Adresa
:
Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
Jméno ředitelky
:
RNDr. Jana Gottfriedová
Kontakty
:
tel. 415 620 180, e-mail: [email protected]
WWW stránky
:
www.skoladpl.cz
IČO
:
70841543
IZO
:
110003152
REDIZO
:
600023575
Koordinátor
:
RNDr. Jana Gottfriedová
:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Adresa
:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Kontakty
:
tel. 475 657 111, e-mail: [email protected]
WWW stránky
:
www.kr-ustecky.cz
IČO
:
70892156
Platnost od
:
1.9.2007
Aktualizace
:
k 1.9.2011, k 1.9.2013
Zřizovatel:
Název
Platnost dokumentu:
...............................................................................
.................................................................
razítko školy
podpis ředitele
-1-
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
ÚVODNÍ ČÁST
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Úplnost a velikost školy:
-
Škola je plně organizovanou základní školou s 1. až 9. ročníkem základní školy, 1. až 9. ročníkem
základní školy praktické a 1.-10. ročníkem základní školy speciální.
Je základní školou při zdravotnickém zařízení.
Kapacita školy je 70 žáků, přičemž v průběhu školního roku se ve škole vystřídá průměrně 150 - 190
žáků.
Umístění školy:
-
Na jižním okraji města v pronájmu ve 3. patře budovy polikliniky v křídle B. Pronajímatelem je
společnost Honoris Clinic Louny, a.s.
Přístup do školy je po samostatném zadním schodišti polikliniky z areálu bývalé nemocnice. Ve vstupní
hale polikliniky v přízemí je možno obrátit se na přepážku informací.
Vybavení školy:
Prostorové:
- kmenové učebny 1.stupně (počet 3), kmenové učebny 2.stupně (počet 5)
Učebny jsou velmi malé, průměrná plocha činí 18 m2, jsou vhodné pro maximálně 7-8 žáků.
- sportovní místnost – plocha cca 24 m2
- specializované učebny (počet 2) – učebna pro praktickou, výtvarnou a hudební výchovu; učebna ICT
- kancelář ředitele
- sborovna
- sklad učebnic, sklad pomůcek, spisovna
Hygienické:
- součástí každé učebny je umyvadlo s mýdlem a zásobníkem s papírovými ručníky; na chodbě jsou
chlapecké záchody, dívčí záchody, jedno samostatné WC pro učitele – vše je v souladu s hygienickou
vyhláškou č.410/2005 Sb. v platném znění.
- světelné podmínky v učebnách jsou dobré, okna jsou velká, opatřená vnější mříží, na jižní straně budovy
opatřená žaluziemi proti slunci
- prostředí je tiché, bez pouličního ruchu
- školní žákovský nábytek odpovídá vzrůstu žáků, je výškově nastavitelný
- relaxační koutky jsou pouze v některých kmenových učebnách, pro relaxaci a uklidnění žáků se
používají i další prostory (chodba s křeslem, sportovní místnost s kobercem)
- stravování žáků probíhá v prostorách léčebny a je zajištěno personálem léčebny
Technické:
- všechny kmenové učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou (televize, DVD, video, CD přehrávač)
- funkční lokální počítačová síť s 12 počítači, 4 tiskárny, skener, digitální fotoaparát, kopírka
- učebna ICT je vybavena 8 počítači pro žáky
- v učebně PV lze používat šicí stroje, kuchyňské vybavení
Materiální:
- rozsáhlá knihovna (odborné knihy pro učitele, encyklopedie, příručky a beletrie pro žáky i pro výuku)
- knihovna audio a video nahrávek
- výukové počítačové programy
- učební pomůcky pro jednotlivé předměty
Charakteristika pedagogického sboru:
-
-
Počet pedagogů: 8 včetně ředitelky
Kvalifikace: podle § 8, odst.2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Učitelé jsou speciální pedagogové v těchto zaměřeních: etopedie, psychopedie, pokud
nemají speciálněpedagogickou kvalifikaci, postupně si ji doplňují.
Asistenti: ve škole není asistent pedagoga
Učitelé školy patří ve většině ke zkušeným pedagogům. Jsou v úzkém každodenním kontaktu, výhodou
je denní výměna zkušeností, vysoká schopnost improvizovat a řešit nenadálé krizové situace. Učitelé si
vzájemně pomáhají a velmi dobře spolupracují.
-2-
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
-
ÚVODNÍ ČÁST
Vzhledem k vysoké míře speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků by bylo zapotřebí rozšíření
pedagogického sboru o 1 pedagogického asistenta. Zatím pro to nemáme organizační ani finanční
možnosti.
Charakteristika žáků:
-
-
-
-
Naši žáci jsou pacienti psychiatrické nemocnice ve věku 6-17 let.
Přicházejí z různých kmenových škol v různých oblastech Ústeckého kraje nebo jiných částí republiky.
Délka pobytu žáka v naší škole se pohybuje od 2 dnů do 1 roku, přičemž některé děti se opakovaně vrací
k rehospitalizaci a setrvají tak v naší škole větší část své povinné školní docházky. Průměrná délka
pobytu je 8 -10 týdnů.
Převažují děti se závažnými poruchami chování, děti s výraznou agresivitou, děti hyperaktivní
s poruchami pozornosti (ADHD), děti s mentálním postižením a poruchami chování, děti s poruchami
chování a emocí, děti s různými typy a stupni dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. Dále mezi našimi žáky
jsou děti ze sociálně patologického prostředí, děti s závislostním nebo jinak rizikovým chováním, děti
agresivní, děti citově deprivované, děti neurotické, děti úzkostné, děti s disharmonickým vývojem
osobnosti, děti citově nevyrovnané, děti s výraznými školními problémy, děti depresivní, děti se
suicidálními tendencemi nebo děti týrané či zneužívané.
Řada dětí je z dětských domovů s nařízenou ústavní výchovou, případně i z výchovných ústavů
s uloženou ochrannou výchovou. Řada dětí zpočátku obtížně snáší celodenní režim a odtržení od svého
prostředí, velmi neochotně se přizpůsobují jakýmkoliv požadavkům.
Převážná část dětí přichází s malým zájmem o školu a vzdělávání, často se vyskytují vyhraněné
negativní postoje, špatné nebo chybějící rodinné zázemí, chybějící pozitivní sociální vazby, chybějící
zájmy, snížené intelektové dispozice, nedostatek snahy v myšlení i práci, nižší schopnost soustředění a
pozornosti, snížená sebekontrola, neadekvátní sebehodnocení a sebevědomí, nedostatečná vnímavost,
soucit a empatie, přehnaně egocentrické jednání, apod.
Organizační charakteristika:
-
-
Výuka je časově podřízena léčebnému režimu dětské psychiatrické nemocnice. Z tohoto důvodu probíhá
pouze v dopoledních hodinách a celkový počet týdenní hodinové dotace pro jednotlivé ročníky je snížen.
Časové rozvržení výuky je upraveno podle potřeb denního režimu DPN. Začátek a konec vyučování,
zkrácení délky některých vyučovacích hodin (první, druhá, pátá hodina) na 40 minut.
Výuka probíhá ve výukovém plánu a v počtu hodin, který je stanoven podle specifických vzdělávacích
potřeb žáků a organizačních a personálních možností školy tak, aby byla realizována výuka všech
povinných předmětů.
Ve výjimečných případech je učební plán individuálně upraven pro konkrétního žáka podle jeho dispozic
a zdravotního stavu na základě domluvy s ošetřujícím lékařem.
Ve třídách a výukových skupinách se kombinuje většinou více výukových skupin z různých ročníků a
typů vzdělávacích programů.
Projekty a mezinárodní spolupráce:
-
V současné době není škola zapojená v žádných projektech a nemá mezinárodní kontakty.
Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími subjekty:
-
-
-
Úzká spolupráce je s lékaři a zdravotnickým personálem nemocnice. Probíhá formou společných porad,
formou denních výměn podstatných informací v ústní, telefonické nebo písemné podobě. Pro
pedagogickou práci s našimi žáky je zcela nezbytná.
Kontakt se zákonnými zástupci je problematický vzhledem k tomu, že žáci jsou z různých částí ČR.
Probíhá formou osobních návštěv rodičů ve škole, kdykoliv projeví zájem, dále telefonickými
rozhovory.
Dále probíhá spolupráce s kmenovými školami. Spolupracujeme s kmenovými školami žáků
prostřednictvím školních dotazníků, telefonických rozhovorů, e-mailů a poštovní korespondence.
V případě potřeby kontaktujeme školská poradenská pracoviště, další zdravotnická zařízení atd.
Při škole je zřízena tříčlenná školská rada.
-3-
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
ÚVODNÍ ČÁST
3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
3.1. Zaměření školy
Hlavní priority naší školy spočívají v následujících bodech:
individuální přístup ke každému žákovi, individuálně přizpůsobené vzdělávání, řešení a náprava
individuálních problémů jednotlivých žáků
široké spektrum zaměření (výuka podle RVP ZV a RVP ZV - LMP, podle RVP ZŠS), vysoká
diferenciace, respektování značně odlišných intelektových a sociálních dispozic žáků, velmi odlišných
zájmů a zaměření, prožitých situací a získaných zkušeností žáků
zaměření na osobnostní a sociální výchovu, která prolíná do všech oblastí vzdělávacího programu a
všech časových a organizačních částí, na zlepšení komunikačních a sociálních dovedností žáků
aktivizace žáků a vytvoření pozitivního přístupu ke škole a vzdělávání
dovednosti pro praktický život se zaměřením na schopnost bezproblémového života v současné
společnosti
Ředitelka školy stanovuje následující úpravy, nezbytné pro praktickou realizaci ŠVP ve škole při dětské
psychiatrické nemocnici:
1) Snížení počtu hodin povinné týdenní časové dotace výuky pro jednotlivé ročníky, snížení počtu hodin
minimální povinné časové dotace pro některé předměty z důvodu potřeb léčebného režimu DPN .
2) Omezení při výuce některých částí vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů z důvodů
bezpečnosti žáků a jejich zdravotního stavu a prostorových podmínek školy.
3) Distribuce očekávaných výstupů, školních výstupů a učiva do jednotlivých ročníků je orientační. Jsou
možné přesuny vzhledem ke konkrétním individuálním potřebám vzdělávání jednotlivých žáků,
vzhledem k návaznosti na předchozí průběh vzdělávání v kmenové škole a vzhledem k jejich zařazení ve
výukové skupině tvořené z více ročníků.
4) V organizaci výuky zkrácení délky některých vyučovacích hodin na 40 minut z důvodu časové
organizace denního režimu v DPN.
3.2. Výchovné a vzdělávací strategie
Společné postupy, metody a formy práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Jsou uplatňovány všemi pedagogy.
Kompetence k učení
- Na konkrétních příkladech vysvětlujeme a ukazujeme žákům smysl a cíl vzdělání, vytváříme pozitivní
vztah k učení.
- Seznamujeme žáky a nabízíme jim různé strategie učení, dáváme jim příležitost k výběru vhodných
metod pro jejich individuální osobnost.
- Respektujeme individuální tempo jednotlivých žáků v učení, podporujeme jejich snahu a rozvíjíme
vytrvalost.
- Nabízíme žákům různé informační zdroje, pomáháme jim při vyhledání, výběru a zpracování informací
a vedeme je k samostatné práci s informacemi z různých informačních zdrojů.
- Učíme žáky poznatky a informace vyhledávat, třídit, porovnávat, zpracovávat a zařazovat do systému.
- Umožňujeme žákům získávat zkušenosti při experimentování, pozorování, praktických pokusech,
podporujeme žáky ve vyvozování vlastních závěrů.
- Klademe důraz při výuce na porozumění a pochopení vztahů a vazeb.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat svou práci.
- Podporujeme žáky v rozšiřování vědomostí a zájmu o různé obory, umožňujeme jim klást doplňující
a upřesňující otázky.
Kompetence k řešení problémů
- Učíme žáky nebát se problémů, nevyhýbat se jim, ale pokusit se účinně je řešit.
- Vytváříme při výuce praktické úlohy problémového charakteru a učíme žáky hledat řešení, provádíme
rozbor efektivity a účelnosti navrhnutých řešení.
- Na modelových příkladech seznamujeme žáky s algoritmy řešení pro daný problém.
-4-
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
ÚVODNÍ ČÁST
- Rozvíjíme u žáků dovednosti uvážlivého a promyšleného rozhodování v náročných problémových
situacích prostřednictvím zařazování nácviku v konkrétních nebo modelových situacích.
- Podporujeme hledání osobitých vlastních řešení a zvážení jejich efektivity.
- Učíme žáky, jak problémům předcházet.
Kompetence komunikativní
- Podporujeme rozvoj dovedností různých způsobů komunikace žáků (verbální a neverbální, ústní
a písemná, elektronická).
- Klademe důraz na kultivovanost při komunikaci, vyžadujeme slušné vyjadřování, respektování pravidel,
netolerujeme vulgární, hrubé a urážlivé vyjadřování mezi všemi lidmi ve škole.
- Zapojujeme žáky do rozhovorů a diskusí, klademe důraz na dovednosti vyslechnout názor druhého,
vhodně argumentovat, smysluplně a výstižně se vyjadřovat.
- Zaměřujeme se na rozvíjení dovednosti naslouchat druhým.
- Používáme v přiměřené míře odbornou terminologii, symboly a schémata z různých oborů a vedeme žáky
ke správné práci s nimi.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace v náročných, rizikových a nebezpečných situacích.
- Učíme žáky prezentovat vhodným způsobem svou práci, své názory, klást otázky.
- Podporujeme rozvoj účinné komunikace při spolupráci v zájmu plnění zadaného úkolu.
Kompetence sociální a personální
- Učíme žáky spolupracovat ve skupině při plnění náročnějších úkolů.
- Dbáme na střídání jednotlivých rolí ve skupině, aby žáci získávali dovednosti při zvládání odlišných rolí.
- Učíme žáky kriticky hodnotit nejdříve svojí práci a pak práci druhých. Vedeme je k zamyšlení nad
kritikou, jejímu přijetí a poučení se do budoucna.
- Podporujeme u žáků rozvoj odpovídajícího „zdravého“ sebevědomí, rozvíjíme jejich dovednosti při
sebehodnocení, sebekritice a hledání možných rezerv.
- Vytváříme přátelskou atmosféru ve škole a podporujeme žáky v jejím udržování a rozvíjení vzájemným
zájmem, komunikací a přátelským chováním.
- Učíme žáky sebekontrole a sebeovládání při všech činnostech a jednání.
Kompetence občanské
- Učíme žáky vnímat odlišnosti mezi lidmi jako běžnou součást života, chovat se ohleduplně, pomáhat
slabším a handicapovaným.
- Pomáháme žákům najít a pochopit vlastní kulturní a historické zakotvení a následně respektovat jiné
kulturní hodnoty a snažit se jim porozumět.
- Pořádáme pro žáky přehlídky jejich výtvarných, případně jiných prací, pěvecké přehlídky, podporujeme
jejich aktivní účast a podíl na organizaci, zájem o kulturu a rozvíjíme jejich úctu ke kulturním hodnotám.
- Důsledně vyžadujeme plnění školního řádu a běžných společenských norem chování, rozvíjíme
porozumění základním principům lidské společnosti, systému práv a povinností, svobody a odpovědnosti.
- Učíme žáky při jednotlivých činnostech chránit své zdraví a neohrožovat zdraví ostatních, upozorňujeme
je na možná rizika a nebezpečí a učíme je předcházet jim.
- Motivujeme žáky k rozvíjení sportovních a jiných zájmových činností.
- Rozvíjíme ekologické vnímání žáků, vnímání přírody jako celku a člověka jako součásti naší planety.
Kompetence pracovní
- Provádíme se žáky zhodnocení výsledků jejich práce z různých hledisek, učíme žáky úctě k výsledkům
práce své i ostatních.
- Chválíme žáky za kvalitní práci a především za snahu, trpělivost a vytrvalost, posilujeme jejich radost
z práce.
- Rozvíjíme dovednosti žáků při zacházení s různými nástroji, náčiním a nářadím, učíme je šetrnému
přístupu k pomůckám a materiálu, opatrnému zacházení s přístroji.
- Pomáháme žákům získat základní pracovní dovednosti různého zaměření.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pořádku a bezpečnosti při pracovních činnostech.
- Umožňujeme žákům nápravu chyb a zlepšení své práce. Rozvíjíme jejich odpovědnost za dokončené dílo.
3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci naší školy jsou pacienti psychiatrické léčebny, vesměs jde o žáky s poruchami chování v kombinaci
s dalšími diagnózami, z čehož je zřejmé, že všichni mají speciální vzdělávací potřeby. Míra speciálních
-5-
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
ÚVODNÍ ČÁST
vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků se liší podle charakteru diagnózy a jejích projevů. Tomu odpovídá
organizační a časové rozvržení výuky, nižší počet žáků ve výukové skupině, konkrétní výběr postupů, metod
a forem práce, individualizace a diferenciace ve vzdělávání apod.
Organizační režim školy je přizpůsobený potřebám léčebného režimu DPN, stanoví se po dohodě s lékaři
a vedením DPN.
Žáci se zdravotním postižením
Žáci s mentálním postižením jsou vzděláváni podle svých dispozic vzhledem k závažnosti postižení podle
přílohy ŠVP zpracované podle RVP ZV - LMP nebo v případě středně těžkého mentálního postižení podle
učebních dokumentů pro ZŠ speciální (ŠVP ZŠS). Jsou vzděláváni formou individuální nebo skupinové
integrace ve třídě pro žáky základní školy nebo ve třídě speciálně určené pro žáky s mentálním postižením.
Pedagogové v plné míře respektují individuální dispozice každého žáka a uplatňují diferenciaci ve
vzdělávání tak, aby bylo možné dosáhnout maximálního možného rozvoje žáků a realizování adekvátních
cílů.
Žáci s tělesným postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními vrstevníky.
Podle potřeby dalších podpůrných opatření je po dohodě s vedením léčebny stanoven jejich vyučovací režim.
Škola standardně nenabízí bezbariérový přístup, avšak v případě individuální potřeby žáka je možno zajistit
jeho přístup do školy pomocí výtahů a chodeb polikliniky.
Žáci se smyslovým postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními
vrstevníky pokud jejich vizuální a sluchové dispozice nejsou úplně omezeny. Jejich vyučovací režim je
stanoven individuálně po dohodě s lékaři. Škola není z dlouhodobého hlediska schopna poskytnout
vzdělávání v Braillově písmu, ve znakovém jazyce nebo v Lormově dotykové abecedě. Škola může pouze
dočasně poskytnout vzdělávání takto postiženým žákům v rámci svých možností.
Žáci s kombinovaným postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními
vrstevníky. Podle potřeby dalších podpůrných opatření je po dohodě s lékaři stanoven jejich vyučovací
režim.
Žáci se zdravotním znevýhodněním
Naše škola je školou při dětské psychiatrické nemocnici (zdravotnické zařízení). Každý z žáků je
pacientem léčebny, z čehož je zřejmé, že každý žák má aktuálně konkrétní diagnózu. U některých dětí jde o
psychické obtíže spíše dočasné a krátkodobé, avšak v případě celé řady dětí jde o obtíže dlouhodobé.
Pedagogové se průběžně vzdělávají v tématech dětské psychiatrie, mají povědomí o typických projevech
jednotlivých diagnóz, o vlivu psychofarmak na stav dítěte. Využívají možností konzultací s lékaři. Žákům
mohou nabídnout cílené speciální přístupy, které respektují individuální psychické potřeby a problémy
jednotlivého žáka.
Žáci se sociálním znevýhodněním
Sociální prostředí žáků zjišťujeme z informací, které škole poskytuje sociální pracovník léčebny. Jde
především o děti z dětských domovů s ústavní výchovou, o děti z problémových rodin, o děti z rodin
v sociálně nebo finančně tíživé situaci, o děti s odlišnou kulturou.
Ve škole uplatňujeme citlivý přístup k žákům se sociálním znevýhodněním, poskytujeme jim citově
stabilní a pozitivní prostředí. Učitelé aktivně napomáhají seznámení s odlišnostmi v kultuře v žákovském
kolektivu a dbají na rozvoj dovedností v adaptaci a respektování kultury české společnosti.
3.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
V případě, že se v naší škole vyskytne žák s mimořádným nadáním, bude naše škola pokračovat v rámci
možností podle programu připraveného kmenovou školou, případně vytvoří po dohodě s kmenovou školou
vlastní individuální program na dobu pobytu v naší škole. Vzdělávání takového žáka bude probíhat formou
integrace v rámci učební skupiny dalších žáků ročníku společně s nimi s individuálními prvky výuky.
3.5. Začlenění průřezových témat
Vzhledem k zaměření školy se okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova prolínají celým
vyučovacím procesem a podle příležitostí všemi vyučovacími předměty. V přehledu jsou tedy zaznamenány
pouze příklady začlenění, kde se jedná o přímou návaznost na osnovy předmětu. Přehled je zpracován
samostatně pro 1. a 2. stupeň.
Většina průřezových témat je začleněna formou integrace ve vyučovacích předmětech, dle možností
budou začleněna i do projektů.
Vysvětlivky: INT - integrace v předmětu, P - projekt
-6-
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ
(OSV)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
▪ cvičení smyslového vnímání, pozornosti a
soustředění
Rozvoj schopností
▪ cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
poznávání
▪ dovednosti pro učení a studium
▪ já jako zdroj informací o sobě
▪ druzí jako zdroj informací o mně
Sebepoznání a
▪ moje tělo, moje psychika
sebepojetí
▪ moje vztahy k druhým lidem
▪ moje učení
▪ cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace
vlastního jednání i prožívání, vůle
Seberegulace a
▪ organizace vlastního času,
sebeorganizace
plánování učení a studia
▪ dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému
Psychohygiena
▪ dobrá organizace času
▪ hledání pomoci při potížích
▪ cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
Kreativita
Sociální rozvoj
▪ vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
▪ rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
Poznávání lidí
v odlišnostech
▪ péče o dobré vztahy
▪ chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled
na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc
Mezilidské vztahy
▪ lidská práva
▪ vztahy a naše skupina/třída
▪ řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků
▪ cvičení pozorování a empatického a aktivního
naslouchání
▪ dovednosti pro sdělování verbální i neverbální
(technika řeči, výraz řeči,...)
Komunikace
▪ komunikace v různých situacích (informování,
odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování,
řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost
apod.)
▪ pravda, lež a předstírání v komunikaci
▪ rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod.,
dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich
myšlenky, pozitivní myšlení apod.)
Kooperace a
kompetice
▪ rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení
se, vedení a organizování práce skupiny)
▪ rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro
etické zvládání situací soutěže, konkurence
Morální rozvoj
Řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti
▪ problémy v mezilidských vztazích
▪ zvládání učebních problémů vázaných na látku
předmětů
-7-
Předmět, ročník, forma
HV, VV; 1.-5.roč.; INT
M, ČJ, ČS; 1.-5.roč.; INT
AJ; 3.-5.roč.; INT
ČS; 2.-5.roč.; INT
ČJ, DV; 1.-5.roč.; INT
TV, 1.-5.roč.; INT
ČS; 1.-3.roč.; INT
ČS; 4.-5.roč.; INT
ČS; 1.-5.roč.; INT
HV,VV, PV, DV; 1.-5.roč.; INT
Předmět, ročník, forma
ČS; 1.- 5.roč.; INT
ČS, 1.-5.roč.; INT
DV; 4.-5.roč.; INT
ČJ, 1.-5.roč.; INT
DV; 4.-5.roč.; INT
ČJ; 1.-5.roč.; INT
ČJ, ČS; 2.-5.roč.; INT
všechny předměty;
3.-5.roč.; INT
ČJ, M, ČS, VV, TV;
1.-5.roč.; INT, P
Předmět, ročník, forma
ČS; 1.-5.roč.; INT
ČJ, M, ČS; 1.-5.roč.; INT
AJ; 3.-5.roč.;INT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ
Hodnoty, postoje, ▪ analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich
projevů v chování lidí
praktická etika
▪ vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.
▪ pomáhající chování
ČS; 1.-5.roč.; INT
ČJ, M, TV; 1.-5.roč.; INT
(VDO)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Téma
Občanská
společnost a škola
Občan, občanská
společnost a stát
Formy
participace
občanů v politickém životě
Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování
▪ škola jako model otevřeného partnerství a
demokratického společenství, demokratická
atmosféra a demokratické vztahy ve škole
▪ občan jako odpovědný člen společnosti( jeho práva
a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat,
přijímat odpovědnost za své postoje a činy,
angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku)
▪ lidská práva
▪ principy soužití s minoritami (vztah k jinému,
respekt k identitám, vzájemná komunikace a
spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje
konfliktů)
▪ obec jako základní jednotka samosprávy státu;
společenské organizace a hnutí
▪ principy demokracie
▪ základní kategorie fungování demokracie
(spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka)
▪ demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů
v osobním životě i ve společnosti
Předmět, ročník, forma
ČS; 1.-2.roč.; INT
ČS; 4.roč.; INT
ČS; 5.roč.; INT
ČS; 3.-5.roč.; INT
VV, HV
ČS; 4.-5.roč.; INT
ČS; 4.-5.roč.; INT
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS)
Téma
Evropa a svět
nás zajímá
Objevujeme
Evropu a svět
Jsme Evropané
Předmět, ročník, forma
▪ rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a
světa
▪ místa, události a artefakty v blízkém okolí mající
vztah k Evropě a světu
▪ naši sousedé v Evropě
▪ život dětí v jiných zemích
▪ lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
▪ naše vlast a Evropa
▪ státní a evropské symboly
▪ klíčové mezníky evropské historie
▪ Evropská integrace
▪ co Evropu spojuje a co ji rozděluje
ČS; 4.-5.roč.; INT
VV, HV, PV; 1.-5.roč.; INT
ČS; 3.-5.roč.; INT
ČS; 4.-5.roč.; INT
(MkV)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Téma
Kulturní diference ▪ poznávání vlastního kulturního zakotvení
▪ důležitost integrace jedince v rodinných,
vrstevnických a profesních vztazích
▪ uplatňování principu slušného chování
▪ význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický
Lidské vztahy
rozvoj osobnosti
▪ tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého
▪ lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků
z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
-8-
Předmět, ročník, forma
HV, ČJ, DV, VV, ČS, 1-5.roč.
ČS; 1.roč.; INT
ČS; 2.roč.; INT
DV, 4.-5., ČS; 3.roč.; INT
všechny předměty, INT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ
Téma
Etnický původ
Multikulturalita
Princip
sociálního smíru
a solidarity
▪
▪
▪
▪
rovnocennost všech etnických skupin a kultur
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky
odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj
k odlišnostem
▪ význam užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění a celoživotního vzdělávání
▪ nekonfliktní život v multikulturní společnosti
▪ aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření
společnosti
▪ otázka lidských práv
Předmět, ročník, forma
HV, VV, ČS, 5.roč.; INT
VV, ČS, 3.roč.; INT
ČJ, ČS; 5.roč.; INT
AJ, 3.-5.roč.; INT
HV, VV, ČS, 1.-5.roč., INT
ČS, 5.roč.; INT
(EV)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Téma
Předmět, ročník, forma
▪ les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo – město –
vesnice, kulturní krajina
▪ voda, ovzduší, půda
▪ ochrana biologických druhů (důvody ochrany a
Základní
způsoby ochrany jednotlivých druhů)
podmínky života
▪ energie, přírodní zdroje
▪ zemědělství a životní prostředí
▪ doprava a životní prostředí
Lidské aktivity a
▪ průmysl a životní prostředí
problémy
▪ odpady a hospodaření s odpady
životního
▪ ochrana přírody a kulturních památek
prostředí
▪ změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských
aktivit, jejich reflexe a perspektivy)
▪ naše obec
Vztah člověka
▪ prostředí a zdraví
k prostředí
Ekosystémy
ČS, 3., 5.roč.; INT
ČS, 3., 4.roč.; INT
ČS, 5.roč.; INT
ČS, 5.roč.; INT
ČS, 1.-2.roč.; INT
ČS, 5.roč.; INT
ČS, 5.roč.; INT
ČS, 2.roč.; INT
(MV)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Receptivní činnosti
▪ pěstování kritického přístupu ke zpravodajství
Kritické čtení a
a reklamě
vnímání mediál.
▪ identifikování základních orientačních prvků v textu
sdělení
Interpretace
▪ různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
vztahu
▪ rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a
mediálních
„fiktivním“ obsahem
sdělení a reality
▪ příklady pravidelností v uspořádání mediovaných
Stavba
sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako
mediálních
vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií)
sdělení
▪ příklady stavby a uspořádání sdělení (srovnávání
různých časopisů)
Vnímání autora ▪ identifikování postojů a názorů autora
mediálních
▪ výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření
sdělení
Fungování a vliv ▪ vliv médií na každodenní život a kulturu
▪ role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv
médií ve
médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních
společnosti
témat, na postoje a chování
▪ vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě
jednotlivce, rodiny, společnosti)
-9-
Předmět, ročník, forma
ČJ, 4.-5.roč.; INT
ČJ, 4.-5.roč.; INT
ČJ, 5.roč.; INT
ČJ, 4.-5.roč.; INT
ČJ, 4.-5.roč.; INT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ
Produktivní činnosti
▪ uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich
kombinací pro tvorbu věcně správných a
Tvorba
komunikačně (společensky a situačně) vhodných
mediálního
sdělení
sdělení
▪ tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas,
televizi či internetové médium
▪ utváření týmu, význam různých věkových a
Práce
sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a
v realizačním
spolupráce v týmu
týmu
- 10 -
Předmět, ročník, forma
ČJ, DV; 4.-5.roč.; INT
ČJ, VV, PV, P; 4.-5.roč.;
Projekt
DV, 4.-5.roč.; INT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ
(OSV)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
▪ cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
Rozvoj
▪ cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
schopností
▪ dovednosti pro učení a studium
poznávání
▪ já jako zdroj informací o sobě
▪ druzí jako zdroj informací o mně
▪ moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty)
Sebepoznání a ▪ co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování
▪ můj vztah ke mně samé/mu
sebepojetí
▪ moje vztahy k druhým lidem
▪ moje učení
▪ zdravé a vyrovnané sebepojetí
▪ cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace
vlastního jednání i prožívání, vůle
Seberegulace a
sebeorganizace ▪ organizace vlastního času, plánování učení a studia
▪ stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
▪ dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k
sobě samému
▪ sociální dovednosti pro předcházení stresům v
mezilidských vztazích
Psychohygiena ▪ dobrá organizace času
▪ dovednosti zvládání stresových situací (rozumové
zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní
komunikace atd.)
▪ hledání pomoci při potížích
▪ cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti
nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti,
schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost
Kreativita
v mezilidských vztazích
Sociální rozvoj
Poznávání lidí ▪ vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
▪ rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech
▪ chyby při poznávání lidí
▪ péče o dobré vztahy
Mezilidské
▪ chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět
vztahy
očima druhého, respektování, podpora, pomoc
▪ lidská práva jako regulativ vztahů
▪ vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou
dané třídy jako sociální skupiny)
▪ řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí
Komunikace
vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků
▪ cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání
▪ dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika
řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování)
▪ specifické komunikační dovednosti (monologické formy vstup do tématu „rétorika“)
▪ dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů)
▪ komunikace v různých situacích (informování, odmítání,
omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů,
vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.)
- 11 -
Předmět, ročník, forma
OV, 7.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
OV, ČJ, 7.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
ČZ, 8.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
PZ, VP, 9.ročník, INT
OV, 6.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
PV, 6.-9.ročník, INT
PZ, 8.-9.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
ČZ, 8.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
M, ČJ, PV, VV, HV
6.-9. ročník, INT
OV, Inf, 6.-7. ročník, INT
PZ, 8.-9.ročník, INT
6.-9.ročník, P
Předmět, ročník, forma
OV, 6.ročník, INTprak.cvič.
OV, 7.ročník, INTprak.cvič.
OV, 6.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
ČJ, 6.ročník, INT
OV, 6.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
ČJ, 9.ročník, INT
ČJ, 6.ročník, INT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
Kooperace a
kompetice
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ
▪ efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti
komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a
pozitivní komunikace
▪ pravda, lež a předstírání v komunikaci
▪ rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod.,
dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost
navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky,
pozitivní myšlení apod.)
▪ rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se,
vedení a organizování práce skupiny)
▪ rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické
zvládání situací soutěže, konkurence
Morální rozvoj
▪ dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska
Řešení
různých typů problémů a sociálních rolí
problémů a
▪ problémy v mezilidských vztazích
rozhodovací
▪ zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
dovednosti
▪ problémy v seberegulaci
▪ analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů
Hodnoty,
v chování lidí
postoje,
praktická etika ▪ vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.
▪ pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává
protislužbu)
▪ dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích
všedního dne
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Téma
Občanská
společnost a
škola
Občan,
občanská
společnost a
stát
Formy
participace
občanů v politickém životě
Principy
demokracie
▪ škola jako model otevřeného partnerství a demokratického
společenství, demokratická atmosféra a demokratické
vztahy ve škole
▪ způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v
každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků
do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů)
▪ formy participace žáků na životě místní komunity
▪ spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci
▪ občan jako odpovědný člen společnosti( jeho práva
a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat
odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být
zainteresovaný na zájmu celku)
▪ Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana
▪ úloha občana v demokratické společnosti
▪ základní principy a hodnoty demokratického politického
systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost)
▪ principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k
identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny
nedorozumění a zdroje konfliktů)
▪ volební systémy a demokratické volby a politika
(parlamentní, krajské a komunální volby)
▪ obec jako základní jednotka samosprávy státu; společenské
organizace a hnutí
▪ demokracie jako protiváha diktatury a anarchie
▪ principy demokracie
▪ základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost,
- 12 -
OV, 7.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
TV, M, ČJ, Z ,6.9.roč.,INT
Předmět, ročník, forma
Všechny předměty
v každém ročníku, dle
příležitosti
OV, 7.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
(VDO)
Předmět, ročník, forma
OV, 6.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
D, 8.-9.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
Z, 8., 9.ročník, INT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ
Téma
jako formy
vlády a
způsobu
rozhodování
řád, norma, zákon, právo, morálka)
▪ význam Ústavy jako základního zákona země
▪ demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů
v osobním životě i ve společnosti
Předmět, ročník, forma
D, 8.-9.ročník, INT
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS)
Předmět, ročník, forma
Téma
▪ rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
▪ místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k
Evropě a světu
▪ naši sousedé v Evropě
▪ život dětí v jiných zemích
▪ lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
▪ naše vlast a Evropa
Objevujeme
Evropu a svět ▪ evropské krajiny
▪ Evropa a svět
▪ mezinárodní setkávání
▪ státní a evropské symboly
▪ Den Evropy
▪ život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní
styl a vzdělávání mladých Evropanů
Jsme Evropané ▪ kořeny a zdroje evropské civilizace
▪ klíčové mezníky evropské historie
▪ Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich
fungování
▪ čtyři svobody a jejich dopad na život jedince
▪ mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů
dětí a mládeže
▪ co Evropu spojuje a co ji rozděluje
Evropa a svět
nás zajímá
Lidské vztahy
Z, 7., 8.ročník, INT
Z, 7., 8.ročník, INT
D, 7., 8., 9.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
Z, 7.ročník, INT
(MkV)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Téma
Kulturní
diference
ČJ, 6., 7.ročník, INT
Předmět, ročník, forma
▪ jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
▪ člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i
jako součást etnika
▪ poznávání vlastního kulturního zakotvení
▪ respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců
nebo příslušníků etnik žijících v místě školy)
▪ základní problémy sociokulturních rozdílů v České
republice a v Evropě
▪ právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci
▪ udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými
lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské,
zájmové nebo generační příslušnost
▪ vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých
kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti)
▪ předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace)
▪ důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a
profesních vztazích
▪ uplatňování principu slušného chování (základní morální
normy)
▪ tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého
- 13 -
OV, 6.,7.ročník, INT
VV, HV, 6.-9. ročník
Z, 7., 8., 9.ročník, INT
AJ; 6.-9.ročník, INT
OV; 6.-7.ročník, INT
OV, 6.,7.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ
Předmět, ročník, forma
Téma
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip
sociálního
smíru a
solidarity
▪ lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného
kulturního prostředí do kolektivu třídy
▪ význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti
▪ rovnocennost všech etnických skupin a kultur
▪ odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost
▪ postavení národnostních menšin
▪ různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa
▪ projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a
důvody vzniku
▪ základní informace o různých etnických a kulturních
skupinách žijících v české a evropské společnosti
▪ multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj
v budoucnosti
▪ multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
▪ specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost
▪ naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
▪ význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění
a celoživotního vzdělávání
▪ odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění
diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
▪ nekonfliktní život v multikulturní společnosti
▪ aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření
společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
▪ otázka lidských práv, základní dokumenty
Základní
podmínky
života
OV, 7.ročník, INT
ČZ, 8.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
OV, 6.ročník, INT
D, 6.-9.ročník, INT
Z, 8.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
D, 9.ročník, INT
VV, HV, 6.-9. ročník
ČJ, 6.ročník, INT
AJ, 8.-9.ročník, INT
AJ, 6.-9.ročník, INT
OV, 6.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
(EV)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Téma
Ekosystémy
OV, 6.,7.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
Předmět, ročník, forma
▪ les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční
významy lesa)
▪ pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka,
způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí)
▪ vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním
hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii)
▪ moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy
a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les
(porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální
význam a význam pro nás)
▪ lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho
funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky)
▪ kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody
v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
▪ voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro
lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u
nás, způsoby řešení)
▪ ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a
klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás)
▪ půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení
půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě
zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině
▪ ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby
ochrany jednotlivých druhů)
▪ ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás)
- 14 -
Z, 6.,9.ročník, INT
Př, 9.ročník, INT
D, 6.-9.ročník, INT
Př., 6.ročník, INT
Z, 6.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
Ch, 8.ročník, INT
6.ročník, Projekt
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ
Téma
Předmět, ročník, forma
▪ přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich
vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření
s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání
přírodních zdrojů v okolí)
▪ energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na
Základní
společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby
podmínky
šetření, místní podmínky)
života
▪
zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství
Lidské aktivity
▪
doprava
a životní prostředí (význam a vývoj, energetické
a problémy
zdroje
dopravy
a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a
životního
ekologická
zátěž,
doprava a globalizace)
prostředí
▪ průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a
demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí,
zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a
ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně
životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti)
▪ odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy
a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny)
▪ ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany
přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve
světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti
▪ změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit,
jejich reflexe a perspektivy)
▪ ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady
MOV)
▪ dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického
vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a
akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.)
Vztah člověka ▪ naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání
a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a
k prostředí
její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci instituce, nevládní organizace, lidé)
▪ náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby
jednání a vlivy na prostředí)
▪ aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému,
jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby
řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a
prezentace)
▪ prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví,
jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby
ochrany zdraví)
▪ nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí
a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky
zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje,
příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)
Z, 8.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
Ch, 8.-9.ročník, INT
F, 9.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
Z, 8.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
Ch, 8.-9.ročník, INT
PV, 6.-9.ročník, INT
OV, 6.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
Př, 9.ročník, INT
TV, 6.-9.ročník, INT
Př, 9.ročník, Projekt
OV, 6.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
Z, 8.ročník, Projekt
ČZ, 8.ročník, INT
Ch, 8.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
(MV)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Receptivní činnosti
Kritické čtení ▪ pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
▪ rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od
a vnímání
informativních a společensky významných
mediálních
▪ hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů)
sdělení
▪ hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním
sdělením
▪ chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a
pravidel
▪ identifikování základních orientačních prvků v textu
- 15 -
Předmět, ročník, forma
ČJ, 8.-9.ročník, INT
Inf, 6.-7.ročník, INT
Z, VZ, 9.ročník, INT
OV, 6.ročník, INT
ČZ, 8.ročník, INT
ČJ, 6.ročník, INT
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ
Receptivní činnosti
▪ různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
Interpretace
▪
rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a
vztahu
„fiktivním“ obsahem
mediálních
▪
sdělení a reality identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované
užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
▪ hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii
zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality)
▪ vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení
sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení
vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje)
▪ identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky
signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá
▪ příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení,
Stavba
zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění,
mediálních
sestavování příspěvků podle kritérií)
sdělení
▪ principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace,
pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující
principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost)
▪ příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran
různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například
skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)
▪ identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení
Vnímání
▪ výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či
autora
zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci
mediálních
▪ prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření
sdělení
hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků
z hlediska záměru a hodnotového významu
▪ organizace a postavení médií ve společnosti
Fungování a
▪ faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na
vliv médií ve
jejich chování
společnosti
▪ způsoby financování médií a jejich dopady
▪ vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a
kulturu z hlediska současné i historické perspektivy
▪ role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na
uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje
a chování
▪ role médií v politickém životě (předvolební kampaně a
jejich význam)
▪ vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě
jednotlivce, rodiny, společnosti)
▪ role médií v politických změnách
Produktivní činnosti
▪ uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich
Tvorba
kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně
mediálního
(společensky a situačně) vhodných sdělení
sdělení
▪ tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas,
televizi či internetové médium
▪ technologické možnosti a jejich omezení
▪ redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či
Práce
internetového média
v realizačním
▪
utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin
týmu
pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu
▪ stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování
úkolů a zodpovědnosti
▪ faktory ovlivňující práci v týmu
▪ pravidelnost mediální produkce
- 16 -
Předmět, ročník, forma
ČJ, 8.-9.ročník, INT
Inf, 6.-9.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
OV, 6.ročník, INT
Z, 9.ročník, INT
Př, 9.ročník, INT
ČZ, 8.ročník, INT
Ch, 8.-9.ročník, INT
ČJ, 8.-9.ročník, INT
PZ, 9.ročník, INT
OV, 6.ročník, INT
ČJ, 8.-9.ročník, INT
OV, 7.ročník, INT
Předmět, ročník, forma
ČJ, 8.-9.ročník, INT
PZ, 8.-9.ročník, INT
ČJ, 8.-9.ročník, Projekt
PZ, 8.-9.ročník, Projekt
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
UČEBNÍ PLÁN
Verze 2013
4. UČEBNÍ PLÁN
Učební plán Školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO ŽIVOT“ vychází z učebního plánu RVP ZV.
Stanovené minimální časové dotace bylo nutné v některých případech zkrátit vzhledem k časovému omezení
doby výuky z důvodů léčebného režimu DPN a z prostorových a organizačních důvodů. Rovněž disponibilní
časovou dotaci není možné z těchto důvodů využít celou.
Je plně zachována a případně i posílena časová dotace hlavních předmětů a jsou zařazeny do učebního plánu
všechny povinné předměty.
4.1. Učební plán pro 1.stupeň
Rozpis dotací podle vzdělávacích oblastí a předmětů
Vzdělávací
oblasti
Předměty
ŠVP
Český jazyk
Jazyk a jazyková
komunikace
Český
jazyk
a literatura
Informační
Matematika
a komuni- Člověk a
a její
kační
jeho svět
aplikace
Cizí jazyk
technologie
Umění a kultura
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Člověk
a zdraví
Tělesná
výchova
Člověk a
svět práce
35
Disponibilní
hodiny
Celková
dotace
2
37
9
Anglický jazyk
9
20
Matematika
1
Informatika
3
23
1
2
10
Člověk a svět
Hudební
výchova
10
5
5
Výtvarná
výchova
6
6
Dramatická
výchova
2
Tělesná
výchova
5
Pracovní
výchova
2
5
5
1
Volitelné
předměty
6
0
Min. dotace
RVP ZV
35
9
20
1
12
ZŠ při DPN
35
9
20
1
10
- 17 -
12
5
6
10
5
14
118
5
5
8
105
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
UČEBNÍ PLÁN
Verze 2013
1. stupeň - rozpis časových dotací podle předmětů a ročníků
disp.
celkem
dotace
zkratka
celkem
min.
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
Český jazyk
ČJ
35
8
8
7
6+1
6+1
35
Anglický jazyk
AJ
9
-
-
3
3
3
9
Matematika
M
20
4+1
4+1
4+1
4
4
20
3
23
Informatika
Inf
1
-
-
-
0+1
1
1
1
2
Člověk a svět
ČS
12
2
2
2
2
2
10
10
Hudební výchova
HV
1
1
1
1
1
5
5
1,5
1,5
1
1
1
6
6
5
Název předmětu
2
37
9
12
Výtvarná výchova
VV
Tělesná výchova
TV
10
1
1
1
1
1
5
Dramatická výchova
DV
-
-
-
-
0+1
0+1
0
2
2
Pracovní výchova
PV
5
1+0,5
1+0,5
1
1
1
5
1
6
Průřezová témata
PT
disponib.dotace
celkem hodin
Integrována ve všech předmětech
14
118
9
20
20
- 18 -
21
22
22
105
11
4
2
21
6
4
10
4
1
10
4
Tělesná
výchova
15
1
4
1
ZŠ DPN
dotace RVP
Praktická vých.
Práce a zdraví
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
18
18
18
15
15
15
15
15
1
1
7
3
4
- 19 -
2
17
5
1
Člověk
a zdraví
Hudební výchova
4
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Zeměpis
Občanská
výchova
Dějepis
Informatika
Matematika
6
4
8
4
2
1
3
6
4
3
3
3
6
6
24
1
3
1
1
Disponibilní
hodiny
16
Celková
časová dotace
na předmět
92
92
122
4
2
4
4
4
2
4
2
4
5
2
4
4
16
6
2
Výtvarná Výchova
výchova ke zdraví
Člověk a
svět práce
6
4
Hudební
výchova
Člověk a zdraví
Německý jazyk
1+3
Chemie Přírodopis Zeměpis
Umění a kultura
12
15+1
Fyzika
Člověk a příroda
12
15+1
Matematika Informační a Člověk a společnost
a její
komunikační
Český jazyk
technologie Dějepis Výchova k
Cizí jazyk aplikace
občanství
a literatura
Jazyk a jazyková
komunikace
UČEBNÍ PLÁN
Verze 2013
Anglický jazyk
Český jazyk
Předměty
ŠVP
Vzdělávací
oblasti
4.2. Učební plán pro 2.stupeň – rozpis dotací p o d l e v z d ě l á v a c í c h o b l a s t í a p ř e d m ě t ů
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
UČEBNÍ PLÁN
Verze 2013
2.stupeň – rozpis časových dotací podle předmětů a ročníků
Název předmětu
zkratka celkem
min.
6.
7.
8.
9.
celkem
disp.
dotace
celkem
1
16
Český jazyk
ČJ
15
4
4
3+1
4
15
Anglický jazyk
AJ
12
3
3
3
3
12
12
Německý jazyk
NJ
6
-
2
2
2
6
6
Matematika
M
15
4
4
4
3+1
15
1
16
Informatika
Inf
1
1
0+1
0+1
0+1
1
3
4
Dějepis
D
1
1
1
1
4
4
Občanská výchova OV
1
1
-
-
2
2
Fyzika
F
1
1
1
1
4
4
Chemie
Ch
-
-
1
1
2
2
11
21
Přírodopis
Př
2
1
-
1
4
4
Zeměpis
Z
2
2
1
1
6
6
Člověk a zdraví
ČZ
-
-
1
-
1
1
Hudební výchova
HV
1
1
1
1
4
4
Výtvarná výchova
VV
1
1
1
1
4
4
Tělesná výchova
TV
1
1
1
1
4
4
-
-
1
1
2
2
1
0+1
1
1
3
10
10
Práce a zdraví
PZ
Praktická výchova
PV
Průřezová témata
PT
Disponib.dotace
Celkem hodin
3
1
Integrována do všech předmětů
18
122
4
0
6
23
24
- 20 -
24
24
95
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
UČEBNÍ PLÁN
Verze 2013
Poznámky k učebnímu plánu
Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů vycházejících z RVP ZV uvádí počet hodin ve
vazbě na jednotlivé oblasti RVP. Ve Školním vzdělávacím programu ŠKOLA PRO ŽIVOT dochází k následujícím úpravám jednotlivých vyučovacích předmětů:
Předmět Dramatická výchova realizuje očekávané výstupy doplňkového oboru dramatická výchova
z oblasti Umění a kultura. Je určen pro všechny žáky školy ve 4.-5. ročníku.
Ve výuce cizích jazyků zařazuje učební plán výuku prvního cizího jazyka (anglického) od třetí třídy a
druhého cizího jazyka (německého) jako povinného předmětu od sedmé třídy pro žáky, kteří se učí
německému jazyku ve své kmenové škole. V případě, že žák má na kmenové škole zařazen další jazyk již
v šestém ročníku, má zařazenu výuku v rozsahu 1 hod. týdně. Naše škola v případě nezbytnosti zajišťuje
výuku ruského jazyka pro žáky, kteří mají na kmenové škole zařazen ruský jazyk v rozsahu 1-2 hodiny
týdně. Výuka v tomto případě probíhá podle ŠVP kmenové školy - vzdělávací předmět ruský jazyk.
Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět Informatika vyučován v 4.-9.
ročníku. Tato oblast je posílena 4 hodinami z disponibilní časové dotace. Informační a komunikační techniku
žáci využívají i v dalších předmětech od 1. do 9. ročníku.
Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětu Člověk a svět od
1.do 5.ročníku.
Předmět Člověk a zdraví je integrovaný obor zahrnující tematické okruhy biologie člověka z přírodopisu a
tematické okruhy péče o zdraví z výchovy ke zdraví. Je vyučován v 8.ročníku.
Vzdělávací oblast Výchova k občanství je realizována v předmětu Občanská výchova v 6.a 7. ročníku,
část výstupů v souvisejících tematických celcích je včleněna do předmětu Zeměpis v 8.a 9.ročníku.
Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví je realizována jako součást předmětů Občanská výchova, Člověk a
zdraví a Práce a zdraví. Vybrané tematické celky jsou včleněny do předmětu Občanská výchova v 6.a7.
ročníku, tematické okruhy týkající se zdraví a nemoci jsou součástí integrovaného předmětu Člověk a
zdraví, další tematické okruhy jsou součástí integrovaného předmětu Práce a zdraví.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětu Pracovní výchova v 1.-5.ročníku,
v předmětech Praktická výchova v 6.-9.ročníku a Práce a zdraví v 8.-9.ročníku. Praktickou výchovu
dělíme na oddíly Domácnost, Vaření.
Předmět Práce a zdraví je integrovaný obor zahrnující část výstupů ze vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví
a Výchova k občanství a tematický okruh Svět práce ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Dále
realizuje řadu průřezových témat z OSV. Je zařazen v 8. – 9. ročníku.
Předmět s časovou dotací v ročníku 1,5 hodiny je zařazen ve výuce střídavě v jednom týdnu v rozsahu 1
hodina, v následujícím týdnu v rozsahu 2 hodiny, což se týká předmětů Pracovní výchova a Výtvarná
výchova.
Volitelné předměty nejsou ve škole realizovány.
- 21 -
â93=9
8ý(%1Ë26129<
VWXSHĖ
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3ě('0ċ7<
8ý(%1Ë26129<VWXSHĖ
3ĜHKOHGY\XþRYDFtFKSĜHGPČWĤ
3RĜ1i]HYSĜHGPČWX
9]GČOiYDFtREODVW
5RþQtN\
6WUDQD
'&
#
!!(!)!*!
((L
'&
#
(!)!*!
)-*
(! ./#/
./#/&#&#
!!(!)!*!
*(0-
)! 12/
1233
/#4#
)!*!
0 0J
*! "$/
"&#4$/
!!(!)!*!
00LJ
J! %4
"$/#
!(!)!*!
L0 -(
0! G#$%4
"
!(!)!*!
-) -L
7! 8
#9%4
:/
!(!)!*!
-
L! ;%/%4
:/
!(!)!*!
0 )
-! /%4
:/
)!*!
* 7
! "#$%&
! ,%&
J
!< $/9# 3#%4 %$/= 3 3= &# # #/3 4#
# %>
2##
?=$#$#
/#94#
##3%
$/# # $/ @ ?= 4
=%4 #%4 4#
# %% $/# ; #%4 4#
# 3 2 % #
%%4$4&#
>?$>/
!
;=94 ! $/ $/&## 3$/ 4 3#%4 %$/= / 9 ? @#A
/#4#
#%4#$/
#4*!3B"'.,'C/#>/43!(
4
4!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
ý(6.é-$=<.
9]GČOiYDFtREODVW
-D]\NDMD]\NRYiNRPXQLNDFH
9]GČOiYDFtRERU
ýHVNêMD]\NDOLWHUDWXUD
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
ý(6.é-$=<.
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN URþQtN URþQtN URþQtN URþQtN 8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
ý(6.é-$=<.
&KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX
2EVDKRYpþDVRYpDRUJDQL]DþQtY\PH]HQt
9\XþRYDFtSĜHGPČWýHVNêMD]\NUHDOL]XMHYêVWXS\Y]GČOiYDFtKRRERUXýHVNêMD]\NDOLWHUDWXUD]HY]GČOiYDFtREODVWL
-D]\N D MD]\NRYi NRPXQLNDFH -H UR]GČOHQ GR WĜt VORåHN .RPXQLNDþQt D VORKRYi YêFKRYD -D]\NRYi YêFKRYD
/LWHUiUQtYêFKRYD9HY\XþRYiQtVHMHGQRWOLYpVORåN\Y]iMHPQČSUROtQDMt
+ODYQtPFtOHPMHQDXþLWåiN\VUR]XPLWHOQČYêVWLåQČDNXOWLYRYDQČVHY\MDGĜRYDW~VWQČLStVHPQČYQtPDWDFKiSDW
MD]\NRYiVGČOHQtþtVWVSRUR]XPČQtPFKiSDWþHWEXMDNR]GURMLQIRUPDFtRVYČWČDOLGHFKY\MDGĜRYDWVYRX]NXãHQRVW
SURVWĜHGQLFWYtP YODVWQtFK WYĤUþtFK YêVWXSĤ RULHQWRYDW VH YEČåQpP VSROHþHQVNpP VW\NX .RQNUpWQt SRVWXS YêEČU
PHWRGDWpPDWVLY\EtUiNDåGêXþLWHOViPVRKOHGHPQD]iMP\DLQGLYLGXiOQtSRWĜHE\åiNĤ
3ĜHGPČW ýHVNê MD]\N MH ]DĜD]HQ YH YãHFK URþQtFtFK VWXSQČ 9\XþXMH VH YEČåQêFK YêXNRYêFK MHGQRWNiFK
YUR]VDKXMHGQRWHNWêGQČ
3UĤĜH]RYiWpPDWD
9UiPFLSĜHGPČWXýHVNêMD]\NMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDÄ6HEHSR]QiQt³Ä.RPXQLNDFH³Ä.RRSHUDFHDNRPSHWLFH³
ÄěHãHQtSUREOpPĤ³Ä.UHDWLYLWD³Ä3R]QiYiQtOLGt³ URþQtN
9êFKRYDNP\ãOHQtYHYURSVNêFKDJOREiOQtFKVRXYLVORVWHFKÄ(YURSDDVYČWQiV]DMtPi³ URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYDÄ.XOWXUQtGLIHUHQFH³Ä0XOWLNXOWXUDOLWD³ URþQtN
0HGLiOQtYêFKRYDYãHFKQ\RNUXK\ URþQtN
9êFKRYQpDY]GČOiYDFtVWUDWHJLH
8þLWHO
.RPSHWHQFHNXþHQt
XþtåiN\RULHQWRYDWVHYWH[WXSUDFRYDWVWH[W\SĜLPČĜHQpKRUR]VDKXY\XåtYDWMHGQRGXFKpSĜHKOHG\
SRGSRUXMHåiN\YXþHEQtDNWLYLWČD]iMPXRSR]QiYiQtDY]GČOiYiQt
UR]YtMtYFRQHMãLUãtPtĜHVORYQt]iVREXåiNĤMDNRSURVWĜHGHNVSUiYQpKRSRFKRSHQtWH[WĤMDNRQH]E\WQpSRGPtQN\
SURGDOãt]tVNiYiQtLQIRUPDFtDXþHQt
SRGSRUXMHåiN\YVDPRVWDWQpP]tVNiYiQtLQIRUPDFt]UĤ]QêFK]GURMĤ
PRWLYXMHåiN\N]iMPXROLWHUDWXUXDþHWEX]DĜD]XMHXNi]N\]WYRUE\þHVNêFKLVYČWRYêFKDXWRUĤSRGOHYČNXåiNĤ
DVSĜLKOpGQXWtPNMHMLFK]iMPX
SURYiGtVHåiN\UR]ERUMHGQRWOLYêFKFK\EDGiYiMLPPRåQRVWRSUDY\
.RPSHWHQFHNĜHãHQtSUREOpPX
SRGSRUXMHåiN\YHVFKRSQRVWLNULWLFNpKRP\ãOHQtY\åDGXMHIRUPXORYiQtYODVWQtKRQi]RUXNSĜHGORåHQpPXWH[WX
UR]YtMtVORYQt]iVREXåiNĤDMHMLFKVFKRSQRVWYêVWLåQpKRY\MDGĜRYiQt
SRPiKiåiNĤPXYČGRPLWVLSRMPHQRYDWDVWUXþQČSRSVDWYODVWQtSUREOpP]YDåRYDWDQDOp]DWPRåQRVWLĜHãHQt
.RPSHWHQFHNRPXQLNDWLYQt
GEiXåiNĤQDSĜHVQRXDUWLNXODFLVSUiYQpIUi]RYiQtDFHONRYRXVUR]XPLWHOQRVWSĜLPOXYHQpPSURMHYX
VH]QDPXMHåiN\VSUDYLGO\NRPXQLNDFHDGEiQDMHMLFKGRGUåRYiQt
]DSRMXMHåiN\DNWLYQČGRNRPXQLNDþQtFKVLWXDFtYKRGQpIRUPČREKDMRE\VYêFKQi]RUĤUR]YtMtMHMLFKVFKRSQRVW
QDVORXFKiQtRVWDWQtP
UR]YtMt GRYHGQRVWL åiNĤ SĜL SRXåtYiQt YKRGQêFK QHYHUEiOQtFK SURVWĜHGNĤ SĜL NRPXQLNDFL ]DSRMXMH MH GR
SUDNWLFNêFKFYLþHQtSĜLGUDPDWL]DFL
GRKOtåt QD GRGUåRYiQt þLWHOQRVWL ~KOHGQRVWL D FHONRYp ~SUDY\ StVPD åiNĤ SRPRFt RSČWRYQp YODVWQt NRQWURO\
SĜHþWHQtP
.RPSHWHQFHVRFLiOQtDSHUVRQiOQt
SRGSRUXMHXåiNĤNXOWLYRYDQRVWYSURMHYXDFHONRYpPY\VWXSRYiQtQDYHĜHMQRVWL
QDEt]tåiNĤP~NRO\YHGRXFtNQXWQRVWLVSROXSUDFRYDWVHVSROXåiN\QDMHMLFKĜHãHQt
SURYiGt VH åiN\ KRGQRFHQt D ]DSRMXMH MH GR VHEHKRGQRFHQt SĜL NRQWUROiFK Y\SUDFRYDQêFK ~NROĤ UR]YtMt MHMLFK
RGSRYČGQRVW]DSURYHGHQRXSUiFL
UR]YtMtXåiNĤGRYHGQRVWLSRWĜHEQpNVHEHSUH]HQWDFLDSĜHGYHGHQtYODVWQtWYRUE\
XPRåĖXMHåiNĤP~þDVWQLWVHOLWHUiUQtFKUHFLWDþQtFKVRXWČåtQHERYHĜHMQêFKY\VWRXSHQt
SRGSRUXMHåiN\YSĜLUR]HQpPXYROQČQpPSURMHYXSĜHGNROHNWLYHP
.RPSHWHQFHREþDQVNp
XPRåĖXMHåiNĤPY\MiGĜLWVYpP\ãOHQN\DFLW\XþtMHYQtPDWHPRFHDQHYHUEiOQtSURMHY\RVWDWQtFK
SRPiKi åiNĤP SR]QiYDW D FKiSDW NXOWXUQt WUDGLFH D SURMHY\ VH]QDPXMH MH VþHVNRX NXOWXURX SRKiGN\
EiVQLþN\YQtPDWDUHVSHNWRYDWRGOLãQRVWLPH]LMHGQRWOLYFL
NRQWUROXMHGRGUåRYiQt]iNODGQtFKK\JLHQLFNêFKQiY\NĤSĜLSVDQt
YHGHåiN\NHVSUiYQpPXDãHWUQpPX]DFKi]HQtVSVDFtPQiþLQtP
.RPSHWHQFHSUDFRYQt
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
-$=<.29È9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
=YXNRYiVWUiQNDMD]\ND
¾ UR]OLãXMH]YXNRYRXDJUDILFNRXSRGREXVORYDþOHQtVORYDQDKOiVN\RGOLãXMHGORXKpDNUiWNpVDPRKOiVN\
XPtXUþLWSRþiWHþQtKOiVNXYHVORYČ
VOXFKRYpUR]OLãHQtKOiVHN
SURYiGtDQDOê]XDV\QWp]XVORY
YêVORYQRVWVDPRKOiVHN
UR]YtMtIRQHPDWLFNêVOXFKXUþXMHSRþHWSRĜDGtVODELNYH
VRXKOiVHNDVRXKOiVNRYêFK
VORYČKOiVHNYHVODELFH
VNXSLQGHFKRYiDUWLNXODþQt
XYČGRPČOHDSO\QXOHVSRMXMHVODELN\VORYDGEiVSUiYQp
KODVRYiFYLþHQt
YêVORYQRVWLDDUWLNXODFH
SR]QiStVPHQDDEHFHG\YHY]WDKXNRGSRYtGDMtFtPKOiVNiP
6ORYQt]iVREDDWYRĜHQtVORY
¾ SRURYQiYiYê]QDP\VORY]YOiãWČRSDþQpKRYê]QDPXDVORYDYê]QDPHPVRXĜDGQiQDGĜD]HQi
SRGĜD]HQiY\KOHGiYiYWH[WXVORYDSĜtEX]Qi
UR]YtMtVLVORYQt]iVREX
VORYDDSRMP\
Yê]QDPVORY±VHVWDYRYiQt
VUR]XPLWHOQČVHY\MDGĜXMHYHYČWiFK
XUþXMHSRþHWVORYYHYČWČ
VORYGRVP\VOXSOQêFKYČW
Y\EtUiYKRGQiVORYDGRYČW
7YDURVORYt
¾ XåtYiYPOXYHQpPSURMHYXVSUiYQpJUDPDWLFNpWYDU\SRGVWDWQêFKMPHQSĜtGDYQêFKMPHQDVORYHV
¾ SRURYQiYiDWĜtGtVORYDSRGOH]REHFQČQpKRYê]QDPX±GČMYČFRNROQRVWYODVWQRVW
¾ UR]OLãXMHVORYQtGUXK\Y]iNODGQtPWYDUX
WĜtGČQtVORY
]Y\NiVLY\MDGĜRYDWVHVUR]XPLWHOQČVSLVRYQêPMD]\NHP
WĜtGtVORYDSRGOHVODELþQpDKOiVNRYpVWDYE\
Y\WYiĜtVNXSLQ\VORYSRGOHMHMLFK]DþiWNXQHER]DNRQþHQt
VURYQiYiD]MLãĢXMHUR]GtO\DVKRG\PH]LVORY\
WYDU\VORY
GRNiåHXYpVWMLQêWYDUWpKRåVORYD
Y\KOHGiYiVORYRNWHUpQHSDWĜtGRGDQpVNXSLQ\VORY
6NODGED
¾ VSRMXMHYČW\GRMHGQRGXããtFKVRXYČWtYKRGQêPLVSRMNDPLDMLQêPLVSRMRYDFtPLYêUD]\
¾ UR]OLãXMHYWH[WXGUXK\YČWSRGOHSRVWRMHPOXYþtKRDNMHMLFKY\WYRĜHQtYROtYKRGQpMD]\NRYpL]YXNRYp
SURVWĜHGN\
VHVWDYHQtMHGQRGXFKpYČW\
GRNiåHYWH[WXY\KOHGDWYČWXVSRþtWDWSRþHWVORY
FKiSHYČWXMDNRVP\VOXSOQêFHOHN
SRþiWHNNRQHFYČW\
SR]QiYČWXMDNRVRXERUVORYRKUDQLþHQêP\ãOHQNRYČL
JUDILFN\
3UDYRSLV
¾ RGĤYRGĖXMHDStãHVSUiYQČL\SRPČNNêFKDWYUGêFKVRXKOiVNiFKLSRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFKYH
Y\MPHQRYDQêFKVORYHFKGČWČQČ~ĤEČSČYČPȱPLPRPRUIRORJLFNêãHYYHONiStVPHQDQD
]DþiWNXYČW\DYW\SLFNêFKSĜtSDGHFKYODVWQtFKMPHQRVRE]YtĜDWDPtVWQtFKSRMPHQRYiQt
XþtVH]YOiGDWWYDU\StVPHQMHMLFKĜD]HQt
OH[LNiOQtSUDYRSLVWYDU\
FYLþtVHYSVDFtFKGRYHGQRVWHFK
StVPHQYHONpPDOpWLãWČQp
SVDQp
StãHStVPHQDDEHFHG\YHY]WDKXNRGSRYtGDMtFtPKOiVNiP
XSODWĖXMHStVPHQDYHVORYHFK
ĜD]HQtDXSODWĖRYiQtStVPHQYH
VSUiYQČDSOLNXMHStVPHQDDMHMLFKSRĜDGtSĜLSVDQtVORY
VORYHFK
QDStãHYHONpStVPHQRXYODVWQtFKMPHQMPpQRDSĜtMPHQt
YHONiStVPHQDMPHQRVRE
SRXåtYiUR]OLãRYDFt]QDPpQNDWHþNDþiUNDKiþHNNURXåHN
GLDNULWLFNi]QDPpQND
ý(6.é-$=<.
URþQtN
GHPDWLFNêFHOHN. 2 0 8 1 , . $ ý 1 Ë $ 6 / 2 + 2 9 È 9 é & + 2 9 $ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
ýWHQt
¾ SO\QXOHþWHVSRUR]XPČQtPWH[W\SĜLPČĜHQpUR]VDKXDQiURþQRVWL
YêXNDSUYRSRþiWHþQtKRþWHQt UR]YtMtIRQHPDWLFNêVOXFK
HWDSDMD]\NRYpSĜtSUDY\QD
SR]QiYiStVPHQDDEHFHG\
]QiStVPHQDMDNRJUDILFNêREUD]KOiVHN
þWHQtHWDSDVODELþQČ
DQDO\WLFNpKR]SĤVREXþWHQt
VSUiYQČþWHVODELN\
GRYHGHXYČGRPČOHDSO\QXOHþtVWVQDGQiVORYDDNUiWNpYČW\ HWDSDSO\QXOpKRþWHQt
VH]ĜHWHOQRXYêVORYQRVWt
1DVORXFKiQt
¾ SRUR]XPtStVHPQêPQHERPOXYHQêPSRN\QĤPSĜLPČĜHQpVORåLWRVWL
SUDNWLFNpQDVORXFKiQt
XþtVHSR]RUQČVRXVWĜHGČQČSRVORXFKDWY\SUiYČQt
YČFQpQDVORXFKiQt
UHSURGXNXMHVO\ãHQêWH[W
UHDJXMHQDSRN\Q\RGSRYČGtþLQQRVWtQHERSURåLWNHP
0OXYHQêSURMHY
¾ SHþOLYČY\VORYXMHRSUDYXMHVYRXQHVSUiYQRXQHERQHGEDORXYêVORYQRVW
¾ YNUiWNêFKPOXYHQêFKSURMHYHFKVSUiYQČGêFKiDYROtYKRGQpWHPSRĜHþL
¾ YROtYKRGQpYHUEiOQtLQRQYHUEiOQtSURVWĜHGN\ĜHþLYEČåQêFKãNROQtFKLPLPRãNROQtFKVLWXDFtFK
¾ QD]iNODGČYODVWQtFK]iåLWNĤWYRĜtNUiWNêPOXYHQêSURMHY
¾ VHĜDGtLOXVWUDFHSRGOHGČMRYpSRVORXSQRVWLDY\SUiYtSRGOHQLFKMHGQRGXFKêSĜtEČK
]ĜHWHOQČDVUR]XPLWHOQČDUWLNXOXMH
]iNODG\WHFKQLN\POXYHQpKR
XPtKRVSRGDĜLWVGHFKHPWDNDE\QHPOXYLOSĜtOLãQDKODV
SURMHYXWYRĜHQtKODVX
QHERSRWLFKXSĜtOLãU\FKOHQHERSRPDOX
YêVORYQRVWGêFKiQt
SRXåtYiVSLVRYQêMD]\N
VSLVRYQpDKRYRURYp
UR]H]QiYiVOXFKHPGORXKpNUiWNpVDPRKOiVN\
Y\MDGĜRYiQt
PHWRGRXĜt]HQpKRUR]KRYRUXGRNiåHRGSRYČGČWQD
Y\MDGĜRYiQt]iYLVOpQD
SRORåHQRXRWi]NX
NRPXQLNDþQtVLWXDFL
UHDJXMHVORYQČYUĤ]QêFKVLWXDFtFKYKRGQêP]SĤVREHP
NRPXQLNDþQtåiQU\SR]GUDY
SRGČNRYiQtRVORYHQtRPOXYD
3tVHPQêSURMHY
¾ ]YOiGi]iNODGQtK\JLHQLFNpQiY\N\VSRMHQpVHSVDQtP
¾ StãHVSUiYQpWYDU\StVPHQDþtVOLFVSUiYQČVSRMXMHStVPHQDLVODELN\DNRQWUROXMHYODVWQtStVHPQêSURMHY
VSUiYQČVHGtXPtVSUiYQČGUåHWSVDFtQiþLQtOHKFH
]iNODGQtK\JLHQLFNpQiY\N\
SUDFXMHDXPt]DFKi]HWVJUDILFNêPPDWHULiOHP
PiVSUiYQRXY]GiOHQRVWRþtRGVHãLWX
GRGUåXMHXPtVWČQtVHãLWXDMHKRVNORQ
GRViKQHYROQpKRSO\QXOpKRSRK\EX
WHFKQLNDSVDQtSĜtSUDYQp
XPtFRQHMSĜHVQČMLSViWVSUiYQpWYDU\LYHOLNRVWStVPHQD
FYLN\SURXYROĖRYiQtUXN\N
þtVOLF
SVDQtDNUHVHEQpFYLN\YHONêFK
GRGUåXMHVNORQRULHQWXMHVHYOLQLDWXĜH
WYDUĤYODVWQtQiFYLNStVPD
XPtVSRMRYDWStVPHQDVODELN\YHVORYHFK
]GRNRQDOHQtUXNRSLVXþLWHOQê
GRGUåXMHPH]HU\PH]LVORY\
~KOHGQêSĜHKOHGQêStVHPQê
GRGUåXMHVSUiYQpSRĜDGtStVPHQD~SOQRVWVORYD
SURMHY
StãHNUiWNiVORYDDMHGQRGXFKpYČW\
SĜHYiGtVORYDDYČW\]SRGRE\POXYHQpGRSRGRE\SVDQp
]YOiGQHþW\ĜL]iNODGQtIRUP\SVDQtRSLVSĜHSLVGLNWiW
DXWRGLNWiW
J
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
/,7(5È51Ë9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
¾ þWHDSĜHGQiãt]SDPČWLYHYKRGQpPIUi]RYiQtDWHPSXOLWHUiUQtWH[W\SĜLPČĜHQČYČNX
¾ Y\MDGĜXMHVYpSRFLW\]SĜHþWHQpKRWH[WX
¾ SUDFXMHWYRĜLYČVOLWHUiUQtPWH[WHPSRGOHSRN\QĤXþLWHOHDSRGOHVYêFKVFKRSQRVWt
¾ UR]OLãXMHY\MDGĜRYiQtYSUy]HDYHYHUãtFKRGOLãXMHSRKiGNXRGRVWDWQtFKY\SUiYČQt
XPtQDVORXFKDWDþtVWMHGQRGXFKêWH[WVH]ĜHWHOQRX
KODVLWpþWHQtWH[WĤþtWDQN\
þDVRSLV\NQLK\SURGČWL
VSLVRYQRXYêVORYQRVWt
SĜHGQiãtNUiWNêEiVQLFNêWH[W
SĜHGQHV
]QiUR]SRþLWDGODĜtNDQN\
Y\MDGĜXMHYODVWQtPLVORY\SRFLW\]þHWE\FRUiGþWHFRVH ]iåLWNRYpþWHQtDQDVORXFKiQt
PXOtEtQHOtEt
XþtVHSRUR]XPČW]iNODGQtPOLWHUiUQtPSRMPĤPĜtNDGOR ]iNODGQtOLWHUiUQtSRMP\
UR]SRþLWDGORKiGDQNDSRKiGNDEiVHĖORXWNRYp
PDĖiVNRYpGLYDGORVSLVRYDWHONQLKDþDVRSLVLOXVWUDFH RGOLãXMHSRKiGNXRGNUiWNpKREiVQLFNpKRWH[WX
MHVFKRSHQUR]OLãLWSRKiGNXDSRYtGNX]HåLYRWDGČWtFRMH VNXWHþQpFRQHQt
VNXWHþQêDQDGSĜLUR]HQêREVDK
SR]QiYiD]DĜDGtSRKiGNRYpSRVWDY\NSRKiGFH
XPtUR]OLãLWGREURRG]OD
SUiFHVWH[WHPDSRVOHFKHP
KRGQRWtYODVWQRVWLSRVWDY
ĜHãtKiGDQN\
SĜHGYHGHMHGQRGXFKRXUROLVSRPRFtPDĖiVNDORXWN\
GUDPDWL]DFH
SURYiGtYODVWQtLOXVWUDFL
LOXVWUDFHNWH[WX
3R]Q
ý(6.é-$=<.
7HPDWLFNêFHOHN
URþQtN
-$=<.29È9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
=YXNRYiVWUiQNDMD]\ND
¾ UR]OLãXMH]YXNRYRXDJUDILFNRXSRGREXVORYDþOHQtVORYDQDKOiVN\RGOLãXMHGORXKpDNUiWNpVDPRKOiVN\
]Qi]RUĖXMH]YXNRYRXSRGREXVORYSRPRFt]QDþHN
]YXNRYiSRGREDVORYJUDILFNp
RVYRMtVLDUR]OLãXMHSRMP\StVPHQRKOiVNDVDPRKOiVND
]Qi]RUQČQt
GORXKpNUiWNpVDPRKOiVN\
NUiWNiVDPRKOiVNDGORXKiVRXKOiVNDGYRMKOiVND
GRGUåXMHVSUiYQRXLQWRQDFLDPHORGLLYČWDYČWQêFKFHONĤ PRGXODFHVRXYLVOpĜHþLWHPSR
XYiGtMHGQRVODELþQiGYRMVODELþQiYtFHVODELþQiVORYD
LQWRQDFH
GČOHQtVORYQDVODELN\
Y\KOHGiYiMHYWH[WXDWĜtGtGRVNXSLQ
GRNiåH]GĤYRGQLWSUDYRSLVVRXKOiVHNXYQLWĜDQDNRQFL
VSRGRED]QČORVWLVRXKOiVN\]QČOp
VORYDXåLWtPMLQpKRWYDUXþLVORYDSĜtEX]QpKR
QH]QČOp
6ORYQt]iVREDDWYRĜHQtVORY
¾ SRURYQiYiYê]QDP\VORY]YOiãWČRSDþQpKRYê]QDPXDVORYDYê]QDPHPVRXĜDGQiQDGĜD]HQi
SRGĜD]HQiY\KOHGiYiYWH[WXVORYDSĜtEX]Qi
XYČGRPXMHVLYê]QDP\VORYDXYiGtMHGRY]WDKĤ
Yê]QDPVORY
XUþtVORYRNWHUpVYêPYê]QDPHPQHSDWĜtGRVNXSLQ\VORY UR]OLãXMHDY\WYiĜtVNXSLQ\VORYSRGOHYê]QDPRYêFKSROt VORYRQDGĜD]HQpSRGĜD]HQp
VRXĜDGQp
SRNRXãtVH]KRGQRWLWNWHUiVORYDMVRXVSLVRYQi
QHVSLVRYQiSRSĜFLWRYČ]DEDUYHQi
VSLVRYQiQHVSLVRYQiVORYD
7YDURVORYt
¾ XåtYiYPOXYHQpPSURMHYXVSUiYQpJUDPDWLFNpWYDU\SRGVWDWQêFKMPHQSĜtGDYQêFKMPHQDVORYHV
¾ SRURYQiYiDWĜtGtVORYDSRGOH]REHFQČQpKRYê]QDPX±GČMYČFRNROQRVWYODVWQRVW
¾ UR]OLãXMHVORYQtGUXK\Y]iNODGQtPWYDUX
UR]OLãXMHVORYQtGUXK\SRGOHWRKRFRY\MDGĜXMtDR]QDPXMt GUXK\VORY±~YRGGRSR]QiYiQt
SR]QiYi
VSRMN\MDNRVORYDþiVWLFHNWHUiVSRMXMtGYČQDVREČ
QH]iYLVOiVORYD
SRGVWDWQiMPpQDMDNRVORYDR]QDþXMtFtYČFLRVRE\D
]YtĜDWD
VORYHVDMDNRVORYDNWHUiY\SRYtGDMtRþLQQRVWLQHERGČML SĜHGORåN\MDNRSRPRFQiVORYDNWHUiVHNODGRXSĜHG
WYDU\VORY
YODVWQtMPpQD
MPpQHP
WYRĜtVSUiYQêWYDUVORYDDYNOiGiMHGRYČW
XYiGČMtSRVX]XMtDWĜtGtGRVNXSLQMPpQDYODVWQtDREHFQi
6NODGED
¾ VSRMXMHYČW\GRMHGQRGXããtFKVRXYČWtYKRGQêPLVSRMNDPLDMLQêPLVSRMRYDFtPLYêUD]\
¾ UR]OLãXMHYWH[WXGUXK\YČWSRGOHSRVWRMHPOXYþtKRDNMHMLFKY\WYRĜHQtYROtYKRGQpMD]\NRYpL]YXNRYp
SURVWĜHGN\
VWDYEDYČW\MHGQRGXFKpDVRXYČWt IRUPXOXMH~VWQČLStVHPQČNUiWNpVRXYLVOpSURMHY\
YČWXFKiSHMDNRMHGQRWNXSURPOXY\NWHUiPiVYRXIRUPX PHORGLHYČW\MHGQRGXFKpDVRXYČWt
DX]DYĜHQêREVDK
SRĜiGHNYČWYNUiWNêFKMD]\NRYêFK
UR]OLãXMHDWĜtGtYČW\MHGQRGXFKpDVRXYČWt
SURMHYHFK
VSRMRYDFtYêUD]\
XUþXMHSRĜiGHNYČWYWH[WX
WYRĜtYČW\]HVORY
GUXK\YČWR]QDPRYDFtWi]DFt
]QiVSRMN\LMLQpVSRMRYDFtYêUD]\
SĜDFtUR]ND]RYDFt
UR]OLãXMHVOXFKHPGUXK\YČWSRGOHPHORGLH
RGOLãXMHD]GĤYRGĖXMHGUXK\YČWSRGOHSRVWRMHPOXYþtKR
GRNiåHYČW\QDSVDWVQiOHåLWêPL]QDPpQN\
3UDYRSLV
¾ RGĤYRGĖXMHDStãHVSUiYQČL\SRPČNNêFKDWYUGêFKVRXKOiVNiFKLSRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFKYH
Y\MPHQRYDQêFKVORYHFKGČWČQČ~ĤEČSČYČPȱPLPRPRUIRORJLFNêãHYYHONiStVPHQDQD
]DþiWNXYČW\DYW\SLFNêFKSĜtSDGHFKYODVWQtFKMPHQRVRE]YtĜDWDPtVWQtFKSRMPHQRYiQt
]QiĜDG\PČNNêFKDWYUGêFKKOiVHN
OH[LNiOQtSUDYRSLV
]GĤYRGĖXMHSVDQtL\SRPČNNêFKWYUGêFKVRXKOiVNiFK
VRXKOiVN\PČNNpWYUGp
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
VH]QiPtVHVHVRXKOiVNDPLRERMHWQêPL
UR]H]QiYiSRGOHYêVORYQRVWLVORYDVGLWLQLG\W\Q\
XVSRĜiGiVORYDGRVRXKOiVNRYêFKVNXSLQ
GRSOĖXMHQH~SOQiVORYD
]QiVNXSLQ\VODELNVStVPHQHPČ
GRSOĖXMHD]GĤYRGĖXMHSUDYRSLVStVPHQX~Ĥ
VH]QiPtVHVH]QČOêPLDQH]QČOêPLVRXKOiVNDPLDMHMLFK
VSRGRERXSĜLYêVORYQRVWL
VSUiYQČDSOLNXMHSUDYRSLV]DSRPRFLYKRGQpKRWYDUX
VORYD
StãHQD]DþiWNXYČW\YHONpStVPHQRDQDNRQFL]QDPpQNR
SURFYLþXMHSUDYRSLVMPHQPtVWQtFK
XPtUR]GČOLWVORYRQDNRQFLĜiGNX
3R]Q
VRXKOiVN\RERMHWQp
YêFYLNSVDQtČ
VDPRKOiVN\X~Ĥ
VSRGRED]QČORVWLVRXKOiVN\]QČOp
QH]QČOp
YHONiStVPHQD
GČOHQtVORYQDNRQFLĜiGNX
7HPDWLFNêFHOHN. 2 0 8 1 , . $ ý 1 Ë $ 6 / 2 + 2 9 È 9 é & + 2 9 $ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
ýWHQt
¾ SO\QXOHþWHVSRUR]XPČQtPWH[W\SĜLPČĜHQpUR]VDKXDQiURþQRVWL
SUDNWLFNpþWHQtWHFKQLNDþWHQt
GRFYLþXMHSO\QXOpþWHQtVSRUR]XPČQtP
XåtYiVSUiYQpKRVORYQtKRSĜt]YXNXXPOXYQtFKWDNWĤ
VSĜHGORåNDPL
KODVLWpþWHQt
XSODWĖXMHSĜLUR]HQRXLQWRQDFL
WLFKpþWHQt
RULHQWXMHVHYSĜHþWHQpPWH[WX
SRUR]XPtSĜHþWHQpPXWH[WX
Y\KOHGiYiQtNOtþRYêFKVORY
1DVORXFKiQt
¾ SRUR]XPtStVHPQêPQHERPOXYHQêPSRN\QĤPSĜLPČĜHQpVORåLWRVWL
MHVFKRSHQYQtPDWOLWHUiUQtWH[W\
SUDNWLFNp
UR]OLãXMHSUy]XDSRH]LL
YČFQp
UHDJXMHRWi]NDPL
SĜHY\SUiYtSĜtEČKUHSURGXNFH
GRPêãOtMHGQRGXFKpSĜtEČK\
0OXYHQêSURMHY
¾ SHþOLYČY\VORYXMHRSUDYXMHVYRXQHVSUiYQRXQHERQHGEDORXYêVORYQRVW
¾ YNUiWNêFKPOXYHQêFKSURMHYHFKVSUiYQČGêFKiDYROtYKRGQpWHPSRĜHþL
¾ UHVSHNWXMH]iNODGQtNRPXQLNDþQtSUDYLGODYUR]KRYRUX
¾ YROtYKRGQpYHUEiOQtLQRQYHUEiOQtSURVWĜHGN\ĜHþLYEČåQêFKãNROQtFKLPLPRãNROQtFKVLWXDFtFK
¾ QD]iNODGČYODVWQtFK]iåLWNĤWYRĜtNUiWNêPOXYHQêSURMHY
¾ VHĜDGtLOXVWUDFHSRGOHGČMRYpSRVORXSQRVWLDY\SUiYtSRGOHQLFKMHGQRGXFKêSĜtEČK
YêVORYQRVWLQWRQDFHPHORGLHYČW\ UR]YtMtVSLVRYQRXYêVORYQRVW
DYČWQêFKFHONĤ
Y\MDGĜXMHVHNXOWLYRYDQČDVUR]XPLWHOQČ
VRXYLVORVWVUR]XPLWHOQRVW
MHVFKRSHQVRXYLVOHY\MiGĜLWYODVWQtSRFLW\DQi]RU\
]iNODGQtNRPXQLNDþQtSUDYLGOD
VH]QiPtVHVNRPXQLNDþQtPLSUDYLGO\QHYHUEiOQtPL
RVORYHQtRGSRYČGLJHVWD
SURVWĜHGN\DMHMLFKSĜLPČĜHQêPSRXåtYiQtP
VHĜDGtREUi]N\]QiPpSRKiGN\SRGOHGČMRYpSRVORXSQRVWL SRVORXSQRVWGČMH
Y\MDGĜRYiQt]iYLVOpQD
DGČMVWUXþQČY\SUiYt
NRPXQLNDþQtVLWXDFLNRPXQLNDþQt
GRNiåHYpVWGLDORJVHVYêPVSROXåiNHP
UR]YtMtVFKRSQRVWYROLWYKRGQpSRMPHQRYiQtWYRĜLWRWi]N\ åiQU\Y]ND]SR]GUDY
Y\SUDYRYiQtGLDORJ
RGSRYtGDWQDQČ
SRSLVKUDþN\GRPiFtKR]YtĜHWH
FYLþtVHYHVFKRSQRVWLY\SUDYRYDWDSRSLVRYDW
Y\SUDYRYiQtSĜtKRGOtþHQt
SRMPHQRYiYiSĜHGPČW\DMHMLFKYODVWQRVWL
KXPRUQêFKVLWXDFt
Y\SUDYXMHGOHQi]RUQêFKSRPĤFHNDYODVWQtFK]iåLWNĤ
L
3R]Q
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
3tVHPQêSURMHY
¾ ]YOiGi]iNODGQtK\JLHQLFNpQiY\N\VSRMHQpVHSVDQtP
¾ StãHVSUiYQpWYDU\StVPHQDþtVOLFVSUiYQČVSRMXMHStVPHQDLVODELN\DNRQWUROXMHYODVWQtStVHPQêSURMHY
¾ StãHYČFQČLIRUPiOQČVSUiYQČMHGQRGXFKiVGČOHQt
XSHYĖXMHD]GRNRQDOXMHVYpQiY\N\
VSUiYQpVH]HQtGUåHQtSVDFtKR
QiþLQt
SURFYLþXMHSVDQtStVPHQSRGOHWYDURYêFKVNXSLQ
WYDURYpVNXSLQ\StVPHQDþtVOLF
GRGUåXMHYêãN\StVPHQãWtKORVWStVPHQVNORQStVPD
YL]Y\VYČWOLYN\
]DFKRYiYiUR]HVWXSStVPHQXPtVĢRYiQtGLDNULWLFNêFK
WHFKQLNDSVDQtIRUPiOQt~SUDYD
]QDPpQHN
WH[WXQDGSLVRGVWDYHF~KOHGQê
VSUiYQČVSRMXMHStVPHQDDVODELN\
þLWHOQêSĜHKOHGQêStVHPQêSURMHY
XåtYiYHONiStVPHQDYHVORYHFKLYHYČWiFK
QiFYLNSVDQtYHONêFKWLVNDFtFK
StVPHQ
QDStãHVSUiYQČDGUHVX
StVHPQpIRUP\VSROHþHQVNpKR
Y\WYRĜtDQDStãHY]ND]NUiWNpVGČOHQtSR]GUDYSĜiQt
VW\NXDGUHVDEODKRSĜiQtSR]GUDY
]SUi]GQLQ
SURYiGtNRQWUROXYODVWQtKRStVHPQpKRSURMHYX
9\VYČWOLYN\
79$529e6.83,1<3Ë60(1$ýË6/,&
VNXSLQD
VNXSLQD
VNXSLQD
VNXSLQD
VNXSLQD
VNXSLQD
VNXSLQD
VNXSLQD
VNXSLQD
VNXSLQD
7HPDWLFNêFHOHN
OHpČEIKNGćWĢþtVOLFH
8X~ĤLtUĜ1Q0P9Y\ê:Z<
&Fýþ&KFK(þtVOLFH
2ÏRy$DiGć*J4TþtVOLFH
-S*J\ê4T
,-+.;[þtVOLFH
3%5ě7ġ)þtVOLFH
6Vâã/'=]äþtVOLFH
,9;/&'0
Ä" [
/,7(5È51Ë9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
¾ þWHDSĜHGQiãt]SDPČWLYHYKRGQpPIUi]RYiQtDWHPSXOLWHUiUQtWH[W\SĜLPČĜHQČYČNX
¾ Y\MDGĜXMHVYpSRFLW\]SĜHþWHQpKRWH[WX
¾ SUDFXMHWYRĜLYČVOLWHUiUQtPWH[WHPSRGOHSRN\QĤXþLWHOHDSRGOHVYêFKVFKRSQRVWt
¾ UR]OLãXMHY\MDGĜRYiQtYSUy]HDYHYHUãtFKRGOLãXMHSRKiGNXRGRVWDWQtFKY\SUiYČQt
þWHSO\QXOHVSRUR]XPČQtPXSODWĖXMHSĜLUR]HQRX
KODVLWpLWLFKpþWHQtSRH]LHDSUy]\ LQWRQDFLXåtYiVSUiYQpKRVORYQtKRSĜt]YXNX
SĜHGQHVEiVQt
SĜHGQiãtYKRGQpOLWHUiUQtWH[W\
SĜHY\SUiYtSĜtEČK
LQWHUSUHWDFHSĜtEČKX
MHVFKRSHQY\MiGĜLWVYĤMQi]RUQDSĜHþWHQêWH[WVYpSRFLW\ ]iåLWNRYpþWHQtDQDVORXFKiQt
MHVFKRSHQ]GĤYRGQLWGRSRUXþHQtNQLK\VSROXåiNĤP
VH]QDPXMHVHVH]iNODGQtPLOLWHUiUQtPLSRMP\EiVHĖ
]iNODGQtOLWHUiUQtSRMP\
VORNDYHUãUêPSĜHGQHVY\SUDYČþþWHQiĜMHYLãWČKHUHF GLYiNLOXVWUDFHLOXVWUiWRU
MHVFKRSHQY\KOHGDWDVSRMLWREVDKWH[WXVLOXVWUDFt
LOXVWUDFHNSĜHþWHQpPXWH[WX
SURYiGtYODVWQtLOXVWUDFLNSĜHþWHQpPXWH[WX
YãtPiVLUR]GtOĤPH]LSUy]RXDSRH]Lt
SUiFHVWH[WHPDSRVOHFKHP
Y\YR]XMHUR]GtO\PH]LSRKiGNRXDY\SUiYČQtP]HåLYRWD RGSRYtGiQDRWi]N\WêNDMtFtVHOLWHUiUQtKRWH[WX
Y\MPHQXMHYãHFKQ\SRVWDY\SĜtEČKX
KRGQRWtþLQ\SRVWRMHDFLW\OLWHUiUQtFKSRVWDY
ĜHãtKiGDQN\
Y\SUiYtSRKiGNXSRGOHREUi]NRYpRVQRY\
YROQiUHSURGXNFH
]DSRMtVHGRGUDPDWL]DFHNUiWNpSRKiGN\
GUDPDWL]DFH
3R]Q
ý(6.é-$=<.
7HPDWLFNêFHOHN
URþQtN
-$=<.29È9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
=YXNRYiVWUiQNDMD]\ND
¾ UR]OLãXMH]YXNRYRXDJUDILFNRXSRGREXVORYDþOHQtVORYDQDKOiVN\RGOLãXMHGORXKpDNUiWNpVDPRKOiVN\
XUþXMHSRþHWVODELN
VODELNDKOiVNDStVPHQR
SR]QiYiQHVODELþQiVORYD
VORYQtSĜt]YXNVORYD
VSUiYQČNODGHVORYQtSĜt]YXNVRXYLVOHVHY\MDGĜXMHDNODGH
RWi]N\
EH]SĜt]YXþQi
SRXåtYiVSUiYQČQi]Y\StVPHQDEHFHG\
DEHFHGD
6ORYQt]iVREDDWYRĜHQtVORY
¾ SRURYQiYiYê]QDP\VORY]YOiãWČRSDþQpKRYê]QDPXDVORYDYê]QDPHPVRXĜDGQiQDGĜD]HQi
SRGĜD]HQiY\KOHGiYiYWH[WXVORYDSĜtEX]Qi
Y\KOHGiYiVORYDRSDþQpKRYê]QDPX
DQWRQ\PDVORYDSURWLNODGQi XUþtNGDQpPXVORYXVORYRVRSDþQêPYê]QDPHP
V\QRQ\PDVORYDVRX]QDþQi
VORYDYê]QDPHPSRGREQi
Y\WYRĜtVNXSLQXVORYVWHMQpKRQHERSRGREQpKRYê]QDPX
QDKUDGtXUþHQpVORYRYHYČWČVORYHPVSRGREQêPYê]QDPHP Y\KOHGiYWH[WXSĜtEX]QiVORYD
VORYDSĜtEX]Qi
Y\EtUiYKRGQiSĜtEX]QiVORYDGRYČW
Yê]QDPY\MPHQRYDQêFKVORY
SRFKRStYê]QDPVORYY\MPHQRYDQêFKSUR]YOiGQXWt
SUDYRSLVX
7YDURVORYt
¾ XåtYiYPOXYHQpPSURMHYXVSUiYQpJUDPDWLFNpWYDU\SRGVWDWQêFKMPHQSĜtGDYQêFKMPHQDVORYHV
¾ SRURYQiYiDWĜtGtVORYDSRGOH]REHFQČQpKRYê]QDPX±GČMYČFRNROQRVWYODVWQRVW
¾ UR]OLãXMHVORYQtGUXK\Y]iNODGQtPWYDUX
GUXK\VORY
SR]QiYiDUR]OLãXMHVORYQtGUXK\
SRGVWDWQiMPpQD±URGþtVOR
RVYRMtVLDSUDFXMHVPOXYQLFNêPLNDWHJRULHPLSRGVWDWQêFK
SiG
MPHQURGþtVORSiG
GRNiåHSRXåtYDWSiGRYêFKRWi]HN
XþtVHVNORĖRYDWSRGVWDWQiMPpQD
VORYHVD±RVREDþtVORþDV
Y\KOHGiYiVORYHVQpWYDU\DGRVD]XMHNQLPNRQDWHOHGČMH
RVYRMRYiQtVORYHVQpRVRE\
WĜtGtVORYHVDGRVNXSLQSRGOHWRKRNWHUêþDVY\MDGĜXMtXUþXMH RVREXþtVORDþDV
RGOLãXMHVORYDRKHEQiRGVORYQHRKHEQêFK
RKHEQpQHRKHEQpVORYQtGUXK\
XYČGRPČOHY\KOHGiYiYWH[WXYODVWQtMPpQDDREHFQiMPpQD YODVWQtMPpQD
6NODGED
¾ VSRMXMHYČW\GRMHGQRGXããtFKVRXYČWtYKRGQêPLVSRMNDPLDMLQêPLVSRMRYDFtPLYêUD]\
¾ UR]OLãXMHYWH[WXGUXK\YČWSRGOHSRVWRMHPOXYþtKRDNMHMLFKY\WYRĜHQtYROtYKRGQpMD]\NRYpL]YXNRYp
SURVWĜHGN\
YČWDMHGQRGXFKiDVRXYČWt
SURYiGtDQDOê]XVRXYČWtQDYČW\
FKiSHVRXYČWtMDNRVSRMHQtYtFHYČWYtFHX]DYĜHQêFK
REVDKĤ
Y\KOHGiYiVSRMRYDFtYêUD]\
VSRMRYDFtYêUD]\
VHVWDYXMHYČWQpVFKpPD
VSRMXMHYČW\MHGQRGXFKpYVRXYČWt
GRSOĖXMHVRXYČWt
RVYRMtVLSRMHPVNODGHEQtGYRMLFH
]iNODGQtVNODGHEQtGYRMLFH
WYRĜtRWi]N\DVHVWDYXMHGYRMLFHVORYNWHUpNVREČSDWĜt
GRNiåHYHYČWČY\KOHGDWVORYHVRDNQČPXVORYRNWHUp
RGSRYtGiQDRWi]NXSiGX
SR]QiYDMt]iNODGQtVNODGHEQtGYRMLFLSRGPČWSĜtVXGHN
SRGPČWSĜtVXGHN
SURYiGtJUDILFNê]i]QDPYČW\R]QDþXMHVYRUNDPLDãLSNDPL
]iNODGQtVNODGHEQtGYRMLFH
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
3UDYRSLV
¾ RGĤYRGĖXMHDStãHVSUiYQČL\SRPČNNêFKDWYUGêFKVRXKOiVNiFKLSRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFKYH
Y\MPHQRYDQêFKVORYHFKGČWČQČ~ĤEČSČYČPȱPLPRPRUIRORJLFNêãHYYHONiStVPHQDQD
]DþiWNXYČW\DYW\SLFNêFKSĜtSDGHFKYODVWQtFKMPHQRVRE]YtĜDWDPtVWQtFKSRMPHQRYiQt
]YOiGQH]SDPČWLĜDG\Y\MPHQRYDQêFKVORY
OH[LNiOQtSUDYRSLV
SURFYLþXMHSUDYRSLVVORYY\MPHQRYDQêFKDVORYSĜtEX]QêFK
Y\MPHQRYDQiVORYD
VH]QiPtVHVRGOLãQêPSUDYRSLVHPVWHMQČ]QČMtFtFKVORY
Y\KOHGiYiKRPRIRQDYHYČWiFK
VORYDVWHMQČ]QČMtFt
VSUiYQČDSOLNXMHSUDYRSLVSRGOHYê]QDPXVORYD
KRPRIRQD
XYČGRPČOHStãHYHONpStVPHQRQD]DþiWNXYČW\DXMPHQ
YODVWQtFK
SVDQtYHONêFKStVPHQ
7HPDWLFNêFHOHN. 2 0 8 1 , . $ ý 1 Ë $ 6 / 2 + 2 9 È 9 é & + 2 9 $ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
ýWHQt
¾ SO\QXOHþWHVSRUR]XPČQtPWH[W\SĜLPČĜHQpUR]VDKXDQiURþQRVWL
]GRNRQDOXMHSO\QXOpþWHQtVSRUR]XPČQtP
SUDNWLFNpSO\QXOpþWHQtYČWD
VRXYČWt
YKRGQČþOHQtDSĜLUR]HQČLQWRQXMHþWHQtGHOãtFKYČWD
VRXYČWt
XSHYĖXMHVSUiYQêVORYQtSĜt]YXNVSUiYQČGêFKiDSHþOLYČ DUWLNXOXMH
KODVLWpþWHQt
SĜHGþtWiVSROXåiNĤPXNi]N\]OLWHUDWXU\
SUDFXMHVDPRVWDWQČVWH[WHP
SĜHGþtWiQt
SURYiGtMHGQRGXFKpUR]ERU\
WLFKpþWHQt
UR]YtMtU\FKOHMãtWLFKpþWHQt
YČFQpþWHQtMDNR]GURMLQIRUPDFt
FKiSHþHWEXMDNR]GURMLQIRUPDFt
Y\MDGĜXMHVYĤMSRVWRMNSĜHþWHQpPX
1DVORXFKiQt
¾ SRUR]XPtStVHPQêPQHERPOXYHQêPSRN\QĤPSĜLPČĜHQpVORåLWRVWL
RULHQWXMHVHYWH[WXVO\ãHQpP
SUDNWLFNp
MHVFKRSHQSRFKRSLWKODYQtP\ãOHQNX
YČFQp
SURYiGtDQDOê]XWH[WX
UR]OLãtSRVWDY\SRKiGN\DSRYČVWLSURYiGtMHMLFK
FKDUDNWHULVWLNX
0OXYHQêSURMHY
¾ SHþOLYČY\VORYXMHRSUDYXMHVYRXQHVSUiYQRXQHERQHGEDORXYêVORYQRVW
¾ YNUiWNêFKPOXYHQêFKSURMHYHFKVSUiYQČGêFKiDYROtYKRGQpWHPSRĜHþL
¾ UHVSHNWXMH]iNODGQtNRPXQLNDþQtSUDYLGODYUR]KRYRUX
¾ YROtYKRGQpYHUEiOQtLQRQYHUEiOQtSURVWĜHGN\ĜHþLYEČåQêFKãNROQtFKLPLPRãNROQtFKVLWXDFtFK
¾ QD]iNODGČYODVWQtFK]iåLWNĤWYRĜtNUiWNêPOXYHQêSURMHY
¾ VHĜDGtLOXVWUDFHSRGOHGČMRYpSRVORXSQRVWLDY\SUiYtSRGOHQLFKMHGQRGXFKêSĜtEČK
Y\MDGĜXMHVHVRXYLVOHYêVWLåQČDVUR]XPLWHOQČ
Y\MDGĜRYiQt]iYLVOpQD
YROtYKRGQpYêUD]\
NRPXQLNDþQtVLWXDFLSRSLV
Y\SUDYRYiQtRVQRYD
Y\MDGĜXMHVHYFHOêFKYČWiFKSĜtSDGQČVRXYČWtFK
XYČGRPČOHUHVSHNWXMHNRPXQLNDþQtSUDYLGOD
WHOHIRQRYiQtY\MiGĜHQtSĜiQt
Y\SUDYXMHGOHQi]RUQêFKSRPĤFHNQHERRVQRY\
QDSViQt]SUiY\
GRGUåXMHþDVRYRXSRVORXSQRVWGČMHSĜLY\SUiYČQt
Y\SUiYtYODVWQtSĜtEČKQHER]iåLWHNUHDJXMHQDGRSOĖXMtFt
RWi]N\
Y\WYRĜtGČMRYRXSRVORXSQRVW]REUi]NĤDY\SUiYtY\WYRĜHQê
SĜtEČK
SRSLVXMHMHGQRGXFKpSĜHGPČW\þLQQRVWLRVRE\
SRPRFtYODVWQtFKRWi]HN]MLãĢXMHSRGVWDWQp~GDMHD
LQIRUPDFH
3R]Q
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
3tVHPQêSURMHY
¾ ]YOiGi]iNODGQtK\JLHQLFNpQiY\N\VSRMHQpVHSVDQtP
¾ StãHVSUiYQpWYDU\StVPHQDþtVOLFVSUiYQČVSRMXMHStVPHQDLVODELN\DNRQWUROXMHYODVWQtStVHPQêSURMHY
¾ StãHYČFQČLIRUPiOQČVSUiYQČMHGQRGXFKiVGČOHQt
XSHYĖRYiQtVSUiYQêFKWYDUĤ
VSUiYQČStãHSRGOHQRUP\YSĜLUR]HQpYHOLNRVWL
StVPHQDþtVOLF
]Y\ãXMHU\FKORVWSVDQt
DXWRPDWL]DFHSVDFtKRSRK\EX
SURYiGtNRQWUROXYODVWQtKRStVHPQpKRSURMHYX
QiFYLNSVDQtĜtPVNêFKþtVOLF
XåtYiĜtPVNpþtVOLFHSĜLSVDQtOHWRSRþWĤ
StVHPQiIRUPDVSROHþHQVNpKR
XSODWĖXMHGRYHGQRVWSVDQtSĜLSRĜL]RYiQtYêSLVNĤ]þHWE\
VW\NXSR]YiQNDGRSLV
SVDQtGRSLVXSR]YiQN\QDEHVtGNX
StVHPQiIRUPD~ĜHGQtKRVW\NX
QDXþtVHY\MDGĜRYDWVWUXþQČMDVQČVUR]XPLWHOQČ
WHOHJUDPY]ND]
7HPDWLFNêFHOHN
/,7(5È51Ë9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
¾ þWHDSĜHGQiãt]SDPČWLYHYKRGQpPIUi]RYiQtDWHPSXOLWHUiUQtWH[W\SĜLPČĜHQČYČNX
¾ Y\MDGĜXMHVYpSRFLW\]SĜHþWHQpKRWH[WX
¾ SUDFXMHWYRĜLYČVOLWHUiUQtPWH[WHPSRGOHSRN\QĤXþLWHOHDSRGOHVYêFKVFKRSQRVWt
¾ UR]OLãXMHY\MDGĜRYiQtYSUy]HDYHYHUãtFKRGOLãXMHSRKiGNXRGRVWDWQtFKY\SUiYČQt
]tVNDQpþWHQiĜVNpGRYHGQRVWLDQiY\N\Y\XåtYiSĜLþHWEČ SO\QXOpU\FKOpþWHQtYČWDVRXYČWt KODVLWpþWHQtDSĜHGþtWiQt
UHFLWXMHEiVQLFNêWH[W
UHFLWDFHSĜHGQHV
GRNiåHY\MiGĜLWD]GĤYRGQLWVYĤMSRVWRMNSĜHþWHQpPXWH[WX ]iåLWNRYpþWHQtDQDVORXFKiQt
VH]QiPtVSROXåiN\VHVYêPLXPČOHFNêPL]iåLWN\
XPČOHFNp]iåLWN\
]tVNDQêFKPLPRãNROX
RULHQWXMHVHY]iNODGQtFKOLWHUiUQtFKSRMPHFKEiVHĖ
]iNODGQtOLWHUiUQtSRMP\
VGČMHPSĜLURYQiQtYHUãRYDQiSRKiGNDSRYČVWGČMVWYt
KHUHFOLWHUDWXUDXPČOHFNiDYČFQiIDQWD]LH
Y\YR]XMHUR]GtO\PH]LSRKiGNRXDSRYČVWtPH]LSRKiGNRX NODVLFNRXDPRGHUQt
Y\SUiYtSRKiGNXQHERSRYtGNXSRGOHRVQRY\
YROQiUHSURGXNFHDYODVWQtWYRUED
GRPêãOtQHGRNRQþHQêSĜtEČK
Y\SUiYtQHERQDStãHYODVWQtNUiWNêSĜtEČK
Y\WYiĜtMHGQRGXFKêVFpQiĜ
SUiFHVWH[WHPDSRVOHFKHP
RGSRYtGiQDRWi]N\Y]WDKXMtFtVHNWH[WX
UR]ERUWH[WXRVQRYD
DNWLYQČVH]DSRMtGRUR]ERUXWH[WXþOHQČQtGČMHVHVWDYHQt RVQRY\
VQDåtVHY\VWLKQRXWSRGVWDWXKODYQtP\ãOHQNXSĜtEČKX
FKDUDNWHULVWLNDSRVWDY
VURYQiYiSRVWDY\MHMLFKFKRYiQtYODVWQRVWL
YODVWQtYêWYDUQêGRSURYRG
SURYiGtLOXVWUDFLNþHWEČ
GUDPDWL]DFHKUDQtUROt
YROtYKRGQRX]PČQXKODVXJHVWDDGRSURYRGQpSRK\E\SĜL GUDPDWL]DFLUĤ]QêFKSRVWDY
VSROXSUDFXMHVHVSROXåiN\YUiPFLKUDQtUROt
YHþHUQtþN\DGČWVNpILOP\
]KOpGQHILOPRYpDYLGHRXNi]N\]YHþHUQtþNĤDGČWVNêFK
ILOPĤ]DSRMtVHGR]KRGQRFHQt
3R]Q
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
-$=<.29È9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
=YXNRYiVWUiQNDMD]\ND
SR]QiĜHþSĜtPRXDQHSĜtPRX
ĜHþSĜtPiDQHSĜtPi
UR]OLãXMHSĜtPRXĜHþPOXYþtKRDYČWXXYR]RYDFt
GRYHGHYWH[WXVSĜtPRXĜHþtGRSOQLW]QDPpQND
VSUiYQČDYêUD]QČSĜHþWHVRXYČWtYêUD]QpSĜHVWiYN\
PHORGLHVWRXSDYiDNOHVDYi
6NODGED
¾ Y\KOHGiYi]iNODGQtVNODGHEQpGYRMLFHDYQH~SOQp]iNODGQtVNODGHEQpGYRMLFLR]QDþXMH]iNODGYČW\
¾ RGOLãXMHYČWXMHGQRGXFKRXDVRXYČWtYKRGQČ]PČQtYČWXMHGQRGXFKRXYVRXYČWt
¾ ]YOiGi]iNODGQtSĜtNODG\V\QWDNWLFNpKRSUDYRSLVX
¾ XåtYiYKRGQêFKVSRMRYDFtFKYêUD]Ĥ
VNODGHEQtGYRMLFH
SR]QiYiXUþRYDFtVNODGHEQtGYRMLFH±ĜtGtFtD]iYLVOpþOHQ\
SURYiGtJUDILFNê]i]QDPYČW\
XþtVHUR]H]QiYDWKROêUR]YLWêQHY\MiGĜHQêDQČNROLNDQiVREQê SRGPČWDSĜtVXGHN
SRGPČW
UR]OLãXMHKROêDUR]YLWêSĜtVXGHN
XþtVHSR]QiYDWYþHPVHVKRGXMHSRGPČWVSĜtVXGNHPRVRED VKRGDSĜtVXGNXVSRGPČWHP
þtVORDURG
UR]OLãXMHSRGPČWURGXVWĜHGQtKRåHQVNpKRDPXåVNpKRåLYRWQpKR DQHåLYRWQpKR±]Y\NiVLVSUiYQČSViWNRQFRYN\SĜtþHVWtPLQXOpKR VRXYČWt
VHVWDYXMHVRXYČWtSRGOHGDQêFKY]RUFĤ
UR]SR]QiYiVSRMRYDFtYêUD]\VSRMN\]iMPHQDSĜtVORYFH
VSRMRYDFtYêUD]\
7YDURVORYt
¾ XUþXMHVORYQtGUXK\SOQRYê]QDPRYêFKVORYDY\XåtYiMHYJUDPDWLFN\VSUiYQêFKWYDUHFKYHVYpP
POXYHQpPSURMHYX
¾ UR]OLãXMHYHVORYČNRĜHQþiVWSĜtSRQRYRXSĜHGSRQRYRXDNRQFRYNX
VORYQtGUXK\
XUþXMHVORYQtGUXK\
UR]OLãXMHVNORĖRYiQtDþDVRYiQt
SRGVWDWQiMPpQD
XUþXMHPOXYQLFNpNDWHJRULHURGþtVORSiGY]RU
Y]RU\SRGVWDWQêFKMPHQ
RVYRMXMHVLVNORĖRYiQtSRGVWDWQêFKMPHQURGXVWĜHGQtKR
åHQVNpKRPXåVNpKRUR]OLãXMHURGPXåVNêåLYRWQêDQHåLYRWQê WYUGêDPČNNêY]RU
VORYHVD
XUþXMHRVREXþtVORDþDV
UR]H]QiYiVORYHVQpWYDU\MHGQRGXFKpVORåHQpDXUþLWpDQHXUþLWp þDVRYiQtVORYHV
SR]QiYiþDVRYiQtVORYHVYSĜtWRPQpPPLQXOpPSĜtþHVWt
PLQXOpEXGRXFtPVORåHQêDMHGQRGXFKêWYDUþDVH
VH]QDPXMHVHVY\MDGĜRYiQtPVORYHVQêFKWYDUĤ]SĤVREHP±
VORYHVQê]SĤVRE
R]QDPRYDFtPUR]ND]RYDFtPDSRGPLĖRYDFtP
6ORYQt]iVREDDWYRĜHQtVORY
¾ SRURYQiYiYê]QDP\VORY]YOiãWČVORYDVWHMQpKRQHERSRGREQpKRYê]QDPXDYtFHYê]QDPRYi
¾ UR]OLãXMHYHVORYČNRĜHQþiVWSĜtSRQRYRXSĜHGSRQRYRXDNRQFRYNX
¾ UR]OLãXMHVORYDVSLVRYQiDMHMLFKQHVSLVRYQpWYDU\
Y\VYČWOtYê]QDPMHGQRYê]QDPRYêFKVORY
Yê]QDPVORY
VOHGXMHUĤ]QpYê]QDP\PQRKRYê]QDPRYêFKVORY
R]QDþtFLWRYČ]DEDUYHQiVORYDOLFKRWQiKDQOLYi]GUREQČOi
UR]OLãXMHVORYDVSLVRYQiDQHVSLVRYQiQiĜHþQt
RGOLãXMHYHVORYČNRĜHQþiVWSĜtSRQRYRXSĜHGSRQRYRX
VWDYEDVORYD
]Qi]RUĖXMHMHMLFKVWDYEX
VOHGXMHDRGĤYRGĖXMHSĜtEX]QRVWVORY
SĜtEX]QiVORYD
WYRĜtSĜtEX]QiVORYD
UR]H]QiYiSĜHGSRQ\DSĜHGORåN\DMHMLFKSVDQt
SĜHGSRQ\DSĜHGORåN\
XþtVHVSUiYQČSViWVNXSLQ\EČSČYČEMHYMH
3R]Q
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
3UDYRSLV
¾ StãHVSUiYQČL\YHVORYHFKSRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFK
XYČGRPČOHSRXåtYiL\SRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFKX
Y\MPHQRYDQiVORYD
Y\MPHQRYDQêFKLSĜtEX]QêFKVORY
RVYRMXMHVLSVDQtL\YSĜtþHVWtPLQXOpP
VKRGDSĜtVXGNXVSRGPČWHP
7HPDWLFNêFHOHN. 2 0 8 1 , . $ ý 1 Ë $ 6 / 2 + 2 9 È 9 é & + 2 9 $ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
ýWHQt
¾ þWHVSRUR]XPČQtPSĜLPČĜHQČQiURþQpWH[W\SRWLFKXLQDKODV
¾ UR]OLãXMHSRGVWDWQpDRNUDMRYpLQIRUPDFHYWH[WXYKRGQpPSURGDQêYČNSRGVWDWQpLQIRUPDFH
]D]QDPHQiYi
]GRNRQDOXMHVHYWHFKQLFHKODVLWpKRSO\QXOpKRþWHQt
SUDNWLFNpþWHQt
VSRUR]XPČQtP
XSHYĖXMHXYČGRPČOpDGRVWDWHþQČU\FKOpþWHQt
SĜLþWHQtY\XåtYi]QDORVWLRULHQWDþQtFKSUYNĤ
VSUiYQČDSO\QXOHþWHXPČOHFNpDSRSXOiUQČQDXþQp
WH[W\XþHEQLFHVHVSUiYQêPVORYQtPLYČWQêPSĜt]YXNHP
VSĜLUR]HQRXLQWRQDFtDVSUiYQêPIUi]RYiQtP
YČFQpþWHQt
Y\XåtYiþWHQtMDNR]GURMLQIRUPDFt
Y\KOHGiYDFtþWHQt
GRYHGHVLY\KOHGDWYWH[WXNOtþRYiVORYD
1DVORXFKiQt
¾ UHSURGXNXMHREVDKSĜLPČĜHQČVORåLWpKRVGČOHQtD]DSDPDWXMHVL]QČMSRGVWDWQiIDNWD
YãtPiVLUR]GtOĤ]SUDFRYiQtWH[WXNUiVQpOLWHUDWXU\DOLWHUDWXU\
XPČOHFNRQDXþQp
SURNiåHåHWH[WXSRUR]XPČO
UR]OLãXMHSUy]XDSRH]LLO\ULNDHSLNDU\WPXVEiVQt
0OXYHQêSURMHY
¾ YHGHVSUiYQČGLDORJWHOHIRQLFNêUR]KRYRU]DQHFKiY]ND]QD]i]QDPQtNX
¾ UR]SR]QiYiPDQLSXODWLYQtNRPXQLNDFLYUHNODPČ
¾ YROtQiOHåLWRXLQWRQDFLSĜt]YXNSDX]\DWHPSRSRGOHVYpKRNRPXQLNDþQtKR]iPČUX
¾ UR]OLãXMHVSLVRYQRXDQHVSLVRYQRXYêVORYQRVWDYKRGQČMLXåtYiSRGOHNRPXQLNDþQtVLWXDFH
¾ VHVWDYtRVQRYXY\SUiYČQtDQDMHMtP]iNODGČY\WYiĜtNUiWNêPOXYHQêQHERStVHPQêSURMHYVGRGUåHQtP
þDVRYpSRVORXSQRVWL
RVYRMXMHVLY\MDGĜRYiQtY]KOHGHPQDNRPXQLNDþQtVLWXDFL
Y\MDGĜRYiQt]iYLVOpQD
Y\XåtYiYKRGQêFKMD]\NRYêFKSURVWĜHGNĤVRKOHGHPQD
NRPXQLNDþQtVLWXDFL
NRPXQLNDþQtVLWXDFL
UR]OLãXMHVSLVRYQRXDQHVSLVRYQRXYêVORYQRVWDYKRGQČML
Y\XåtYiSRGOHNRPXQLNDþQtVLWXDFH
Y\MDGĜXMHVHWpåSRPRFtVRXYČWt
YROtQiOHåLWRXLQWRQDFLSĜt]YXNSDX]\DWHPSRSRGOHGDQpKR
NRPXQLNDþQtKR]iPČUX
NRPXQLNDþQtåiQU\
Y\SUDYXMHVSRXåLWtPSOQRYê]QDPRYêFKVORYHVVY\XåLWtP
YKRGQêFKVSRMHN
VHVWDYtRVQRYXY\SUiYČQtDQDMHMtP]iNODGČY\WYiĜtNUiWNê
POXYHQêSURMHY
GRGUåXMHQiVOHGQRVWLGČMRYêFKVORåHN
XPtYêVWLåQČDVWUXþQČWHOHIRQRYDW
MHVFKRSHQ]GYRĜLOpKRY\VWXSRYiQt±RVORYHQtYHGHQtGLDORJXD ]iNODGQtNRPXQLNDþQt
MHKR]DNRQþHQt
SUDYLGOD
3tVHPQêSURMHY
¾ StãHVSUiYQČSRVWUiQFHREVDKRYpLIRUPiOQtMHGQRGXFKpNRPXQLNDþQtåiQU\
¾ VHVWDYtRVQRYXY\SUiYČQtDQDMHMtP]iNODGČY\WYiĜtNUiWNêPOXYHQêQHERStVHPQêSURMHYVGRGUåHQtP
þDVRYpSRVORXSQRVWL
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
]iNODGQtK\JLHQLFNpQiY\N\ IL[XMH]DFKi]HQtVJUDILFNêPLDSVDFtPLPDWHULiO\
WHFKQLNDSVDQt
StãHSRGOHQRUP\SVDQtYSĜLUR]HQpYHOLNRVWLDOLQLDWXĜHVH
VSUiYQêPVNORQHPStVPDDUR]HVWXSHP
VHVWDYXMHRVQRYXY\SUDYRYiQtWYRĜtQDGSLVþOHQtWH[WQDRGVWDYFH SĜLY\SUDYRYiQtGRGUåXMHQiVOHGQRVWGČMRYêFKVORåHN
SURFYLþXMHUĤ]QpGUXK\SRSLVĤ±URVWOLQ]YtĜDWYČFt
StVHPQpIRUP\
QDStãHGRSLVVMHGQRGXFKêPREVDKHPDYKRGQêPRVORYHQtP
SR]YiQtR]QiPHQtSR]GUDY]SUi]GQLQ
VSROHþHQVNpKRVW\NX
SURYiGt]iSLVGRVHãLWX
MHVFKRSHQQDSVDWMHGQRGXFKêY]ND]LQIRUPDFL
XþtVHVHVWDYRYiQtWHOHJUDPX
StVHPQpIRUP\~ĜHGQtKR
XPtSViWGRSLVYþHWQČDGUHV\
VW\NX
7HPDWLFNêFHOHN
/,7(5È51Ë9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
¾ YROQČUHSURGXNXMHWH[WSRGOHVYêFKVFKRSQRVWtWYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WQDGDQpWpPD
¾ Y\MDGĜXMHVYpGRMP\]þHWE\D]D]QDPHQiYiMH
¾ UR]OLãXMHUĤ]QpW\S\XPČOHFNêFKDQHXPČOHFNêFKWH[WĤ
¾ SĜLMHGQRGXFKpPUR]ERUXOLWHUiUQtFKWH[WĤSRXåtYiHOHPHQWiUQtOLWHUiUQtSRMP\
YROQČUHSURGXNXMHREVDKSĜHþWHQpKRQHERVO\ãHQpKRWH[WX UHSURGXNFH
SURNiåHåHWH[WXSRUR]XPČO
Y\MDGĜXMHVYpSRFLW\]þHWE\]SRVOHFKXSRĜDGX]GLYDGHOQtKR ]iåLWNRYpþWHQtD
þLWHOHYL]QtKRSĜHGVWDYHQt±þtPKRþHWEDþLSRVOHFK]DXMDO
QDVORXFKiQt
VH]QDPXMHQiVVKUGLQ\GČWVNêFKVHULiOĤDNQLKNWHUpREGLYXMH DSURþ
Y\XåtYiQiYãWČY\UHJLRQiOQtFKNXOWXUQtFKDNFt
Y\VYČWOtSURþþWHDRþHP
SRYtMDNpLOXVWUDFHMDNpKRDXWRUDKR]DXMDO\
LOXVWUDFH
SRNXVtRYODVWQtLOXVWUDFL±YêWYDUQêGRSURYRG
YãtPiVLUĤ]QêFKY\GiQtNQLKDMHMLFKLOXVWUDFt
KOHGiPRWLY\þLQĤDOLWHUiUQtFKSRVWDYVQDåtVHKUiWMHMLFKUROH GUDPDWL]DFH
YROtVSUiYQêVORYQtLYČWQêSĜt]YXNVSĜLUR]HQRXLQWRQDFtD
VSUiYQêPIUi]RYiQtP
]GRNRQDOXMHVHYUHFLWDFLþtWDQNRYêFKPLPRþtWDQNRYêFKL
SĜHGQHVYKRGQêFKOLWHUiUQtFK
YODVWQtFKWH[WĤ
YKRGQêFKOLWHUiUQtFKWH[WĤ
WYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WQDGDQpWpPD±MHGQRGXFKi
WYRĜLYpþLQQRVWLVOLWHUiUQtP
Y\SUiYČQtWHPDWLFNpYHUãHURþQtREGREtYiQRFH«
WH[WHP
GRYHGHY\KOHGiYDWLQIRUPDFHYXþHEQLFtFKGČWVNêFK
HQF\NORSHGLtFK
UR]SR]QiSRH]LL±O\ULFNRXStVHĖDHSLFNRXU\WPXVEiVQt ]iNODGQtOLWHUiUQtGUXK\D
UR]OLãXMHYSUy]H±SRYČVWSRYtGNXDKODYQtDYHGOHMãtSRVWDY\ åiQU\
VH]QDPXMHVHVSRMP\±MHGQiQtNRQIOLNWDMHKRĜHãHQt
GLYDGORILOP
UR]OLãXMHUĤ]QpGUXK\ILOPĤWHOHYL]QtLQVFHQDFH
3R]Q
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
-$=<.29È9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
=YXNRYiVWUiQNDMD]\ND
XPtSĜHYpVWĜHþQHSĜtPRXYĜHþSĜtPRX
ĜHþSĜtPiDQHSĜtPi
FKiSHĜHþQHSĜtPRX
SR]RUXMHXåtYiQt]QDPpQHNYUĤ]QêFKW\SHFKSĜtPpĜHþL
6NODGED
¾ Y\KOHGiYi]iNODGQtVNODGHEQpGYRMLFHDYQH~SOQp]iNODGQtVNODGHEQpGYRMLFLR]QDþXMH]iNODGYČW\
¾ RGOLãXMHYČWXMHGQRGXFKRXDVRXYČWtYKRGQČ]PČQtYČWXMHGQRGXFKRXYVRXYČWt
¾ ]YOiGi]iNODGQtSĜtNODG\V\QWDNWLFNpKRSUDYRSLVX
¾ XåtYiYKRGQêFKVSRMRYDFtFKYêUD]Ĥ
UR]H]QiSRGPČWKROêUR]YLWêQHY\MiGĜHQêDQČNROLNDQiVREQê SRGPČWDSĜtVXGHN
YtMDNMHY\MiGĜHQDRGGČOHQ
XPtR]QDþLWXUþXMtFtGYRMLFH±ĜtGtFtD]iYLVOp
VKRGDSĜtVXGNXVSRGPČWHP
GRYHGHRGĤYRGQLWVKRGXSĜtVXGNXVSRGPČWHPYRVREČþtVOHD URGČ
SR]QiYiGYRMtY\MiGĜHQtSĜtVXGNX±SĜtVXGHNVORYHVQêDMPHQQê SĜtVXGHN
VHVSRQRX
SR]QiYiVSUiYQpSVDQtSĜtþHVWtPLQXOpKRYHVKRGČSĜtVXGNXD
VKRGDSĜtVXGNXVSRGPČWHP
QČNROLNDQiVREQpKRSRGPČWX
7YDURVORYt
¾ XUþXMHVORYQtGUXK\SOQRYê]QDPRYêFKVORYDY\XåtYiMHYJUDPDWLFN\VSUiYQêFKWYDUHFKYHVYpP
POXYHQpPSURMHYX
¾ UR]OLãXMHYHVORYČNRĜHQþiVWSĜtSRQRYRXSĜHGSRQRYRXDNRQFRYNX
SRGVWDWQiMPpQD
XSHYĖXMHVLGRYHGQRVWLVNORĖRYiQtSRGVWDWQêFKMPHQURGX
VWĜHGQtKRåHQVNpKRDPXåVNpKR
UR]OLãXMHGUXK\SĜtGDYQêFKMPHQ±WYUGiPČNNiSĜLYODVWĖRYDFt SĜtGDYQiMPpQD
RVYRMXMHVLVNORĖRYiQtWYUGêFKDPČNNêFKSĜtGDYQêFKMPHQ
VNORĖRYiQtSĜtGDYQêFKMPHQ
UR]OLãXMHGUXK\]iMPHQ±RVREQtSĜLYODVWĖRYDFtXND]RYDFt
]iMPHQD
Wi]DFtY]WDåQiQHXUþLWi]iSRUQi
XþtVHVNORĖRYDW]iMPHQDRVREQtMiW\VHP\Y\
VNORĖRYiQt]iMPHQRVREQtFK
UR]OLãXMHþtVORYN\XUþLWpDQHXUþLWp
þtVORYN\
UR]H]QiYiGUXK\þtVORYHN]iNODGQtĜDGRYpGUXKRYpQiVREQp
RVYRMXMHVLVNORĖRYiQtþtVORYHN±GYDGYČREDREČWĜLþW\ĜLSČW RGOLãXMHVORYHVD]YUDWQiNODGQiD]iSRUQi
VORYHVD
SR]QiYiWYDU\R]QDPRYDFtKR]SĤVREXYSĜtWRPQpPEXGRXFtPD þDVRYiQtVORYHV
PLQXOpPþDVH
SR]QiYiWYDU\UR]ND]RYDFtKR]SĤVREX
SR]QiYiVORåHQpWYDU\SRGPLĖRYDFtKR]SĤVREX
6ORYQt]iVREDDWYRĜHQtVORY
¾ SRURYQiYiYê]QDP\VORY]YOiãWČVORYDVWHMQpKRQHERSRGREQpKRYê]QDPXDYtFHYê]QDPRYi
¾ UR]OLãXMHYHVORYČNRĜHQþiVWSĜtSRQRYRXSĜHGSRQRYRXDNRQFRYNX
¾ UR]OLãXMHVORYDVSLVRYQiDMHMLFKQHVSLVRYQpWYDU\
UR]OLãXMHYHVORYČNRĜHQSĜHGSRQRYRXDSĜtSRQRYRXþiVWD
VWDYEDVORYD
NRQFRYNXSiGRYRXQHERRVREQt
SĜLWYRĜHQtVORYDSR]QiYiSRMHP]iNODGRYpVORYRVORYRWYRUQê ]iNODG
Y\XåtYiSR]QDWN\RWYRĜHQtVORYSĜLGČOHQtVORYQDNRQFLĜiGNX XþtVHVSUiYQČSViWDUR]H]QiYDWSĜHGSRQ\RGQDGSRGSĜHG EH]UR]V]Y]REY
VH]QDPXMHVHVSVDQtPSĜtSRQ±QêQtXSĜtGDYQêFKMPHQ
WYRĜHQêFK]SRGVWDWQêFKMPHQVNRĜHQHPNRQþtFtPD
SR]QiYiSVDQtSĜtSRQ±VNêãWtXSĜtGDYQêFKMPHQ
GRSOĖXMHDVSUiYQČStãHL\SRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFKYNRĜHQX
SĜHGSRQČDSĜtSRQČ
3R]Q
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
3UDYRSLV
¾ StãHVSUiYQČL\YHVORYHFKSRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFK
GRYHGHRGĤYRGQLWSVDQtL\SRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFKYNRĜHQX RERMHWQpVRXKOiVN\
SĜHGSRQČDSĜtSRQČ
VKRGDSRGPČWXVSĜtVXGNHP
GRSOĖXMHDSURFYLþXMHSVDQtL\YSĜtþHVWtPLQXOpP
XPtSUDFRYDWV3UDYLGO\þHVNpKRSUDYRSLVX
3UDYLGODþHVNpKRSUDYRSLVX
7HPDWLFNêFHOHN. 2 0 8 1 , . $ ý 1 Ë $ 6 / 2 + 2 9 È 9 é & + 2 9 $ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
ýWHQt
¾ þWHVSRUR]XPČQtPSĜLPČĜHQČQiURþQpWH[W\SRWLFKXLQDKODV
¾ UR]OLãXMHSRGVWDWQpDRNUDMRYpLQIRUPDFHYWH[WXYKRGQpPSURGDQêYČNSRGVWDWQpLQIRUPDFH
]D]QDPHQiYi
UR]YtMtYêUD]QpþWHQtXPČOHFNêFKWH[WĤYþHWQČNQLK
SUDNWLFNpþWHQt
SR]RUQČþWHQDXNRYpWH[W\
MHVFKRSHQY\KOHGDWKODYQtP\ãOHQNXOLWHUiUQtKRGtODQHER
Y\KOHGiYDFtþWHQt
XNi]N\
UR]OLãtYWH[WXSRGVWDWQpRGPpQČSRGVWDWQpKR
Y\KOHGiNOtþRYiVORYD
GRNiåHY\KOHGiYDWLQIRUPDFHYUĤ]QêFKWH[WHFK
YČFQpþWHQt
RULHQWXMHVHYQDEtGFHGČWVNpOLWHUDWXU\
YãtPiVLSRVWRMĤOLWHUiUQtFKSRVWDY
1DVORXFKiQt
¾ UHSURGXNXMHREVDKSĜLPČĜHQČVORåLWpKRVGČOHQtD]DSDPDWXMHVL]QČMSRGVWDWQiIDNWD
]D]QDPHQiYiVL]DMtPDYpLSRGVWDWQpP\ãOHQN\
GRNiåHVRXYLVOHKRYRĜLWRSĜHþWHQpPWH[WX
RGOLãtY\SUiYČQtSRVOHFKOLWHUiUQtRGIDNWLFNpKR
0OXYHQêSURMHY
¾ YHGHVSUiYQČGLDORJWHOHIRQLFNêUR]KRYRU]DQHFKiY]ND]QD]i]QDPQtNX
¾ UR]SR]QiYiPDQLSXODWLYQtNRPXQLNDFLYUHNODPČ
¾ YROtQiOHåLWRXLQWRQDFLSĜt]YXNSDX]\DWHPSRSRGOHVYpKRNRPXQLNDþQtKR]iPČUX
¾ UR]OLãXMHVSLVRYQRXDQHVSLVRYQRXYêVORYQRVWDYKRGQČMLXåtYiSRGOHNRPXQLNDþQtVLWXDFH
¾ VHVWDYtRVQRYXY\SUiYČQtDQDMHMtP]iNODGČY\WYiĜtNUiWNêPOXYHQêQHERStVHPQêSURMHYVGRGUåHQtP
þDVRYpSRVORXSQRVWL
Y\MDGĜRYiQt]iYLVOpQD
GRNiåHVHY\MiGĜLWVUHVSHNWHPQDNRPXQLNDþQtVLWXDFL
XåtYiSUĤEČåQČVSLVRYQRXDQHVSLVRYQRXYêVORYQRVW
NRPXQLNDþQtVLWXDFL
Y\XåtYiSĜtGDYQiMPpQDSĜLVW\OLVWLFNpPSURMHYX
3tVHPQêSURMHY
¾ StãHVSUiYQČSRVWUiQFHREVDKRYpLIRUPiOQtMHGQRGXFKpNRPXQLNDþQtåiQU\
¾ VHVWDYtRVQRYXY\SUiYČQtDQDMHMtP]iNODGČY\WYiĜtNUiWNêPOXYHQêQHERStVHPQêSURMHYVGRGUåHQtP
þDVRYpSRVORXSQRVWL
GRGUåXMHMLåQDXþHQp]iNODGQtK\JLHQLFNpDSUDFRYQtQiY\N\ ]iNODGQtK\JLHQLFNpQiY\N\ XSODWĖXMHVYĤMRVRELWêUXNRSLVSĜLGRGUåHQt~KOHGQRVWLDþLWHOQRVWL MHVFKRSHQSO\QXOpKRStVHPQpKRSURMHYX
WHFKQLNDSVDQt
XPtRSLVRYDWDSĜHSLVRYDWWH[WStãHDXWRGLNWiW
XYČGRPČOHSURYiGtNRQWUROXQDSVDQpKRWH[WX
VSUiYQČD~þHOQČUR]YUKQHGDQêSURVWRUSĜLSVDQtDGUHV
SRKOHGQLFEODKRSĜiQtNRUHVSRQGHQþQtKROtVWNX
VHVWDYtRVQRYXSURMHYXY\SUiYČQtWYRĜtQDGSLVþOHQtWH[WQD RGVWDYFH
SĜLY\SUDYRYiQtGRGUåXMHQiVOHGQRVWGČMRYêFKVORåHN
NXOWXUQČ~þHOQČVWUXþQČDþLWHOQČVHY\MDGĜXMHY]iSLVHFK
]XþHEQtKRWH[WX
Y\MDGĜXMHVHYMHGQRGXFKêFKIRUPiFKVSROHþHQVNpKRVW\NX
StVHPQpIRUP\
SĜLSVDQtGRSLVXUHVSHNWXMHMHKRþiVWL
VSROHþHQVNpKRVW\NX
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
GRYHGHY\SOQLWMHGQRGXFKêWLVNRSLVGRWD]QtNSRãWRYQt
SRXNi]NXSUĤYRGNXSRGDFtOtVWHN
XþtVHSRGiYDWWHOHJUDP
3R]Q
StVHPQpIRUP\~ĜHGQtKR
VW\NX
7HPDWLFNêFHOHN
/,7(5È51Ë9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
¾ YROQČUHSURGXNXMHWH[WSRGOHVYêFKVFKRSQRVWtWYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WQDGDQpWpPD
¾ Y\MDGĜXMHVYpGRMP\]þHWE\D]D]QDPHQiYiMH
¾ UR]OLãXMHUĤ]QpW\S\XPČOHFNêFKDQHXPČOHFNêFKWH[WĤ
¾ SĜLMHGQRGXFKpPUR]ERUXOLWHUiUQtFKWH[WĤSRXåtYiHOHPHQWiUQtOLWHUiUQtSRMP\
GRYHGHVRXYLVOHKRYRĜLWRSĜHþWHQpPWH[WX
UHSURGXNFH
UR]OLãXMHSRGVWDWQpRGPpQČSRGVWDWQpKRNOtþRYi
VORYDDSRMP\
GRYHGHY\KOHGDWDY\MiGĜLWKODYQtP\ãOHQNXXNi]N\
]iåLWNRYpþWHQtD
VGČOXMHRVWDWQtPFRKRYNQLKiFKGLYDGOHUR]KODVRYêFKþL
QDVORXFKiQt
WHOHYL]QtFKSRĜDGHFK]DMtPi
Y\MDGĜXMHVYpSRFLW\GRMP\DSRVWRMH
SRURYQiYiLOXVWUDFHUĤ]QêFKYêWYDUQtNĤ
LOXVWUDFH
KRGQRWtUĤ]QiY\GiQtNQLK
YêUD]QpþWHQtXPČOHFNêFKWH[WĤYþHWQČNQLK
RGOLãtY\SUiYČQtOLWHUiUQtKRRGIDNWLFNpKR
WYRĜLYpþLQQRVWLVOLWHUiUQtP
WH[WHP
VWXGLMQtþWHQtQDXNRYêFKWH[WĤYROQiUHSURGXNFH
Y\KOHGiYiLQIRUPDFHYHVORYQtFtFKDGDOãtFKWH[WHFK±
]D]QDPHQiYiVL]DMtPDYpP\ãOHQN\
RULHQWXMHVHYQDEtGFHGČWVNpOLWHUDWXU\
Y\XåtYiSURYODVWQtþHWEXDSUiFLVOLWHUiUQtPWH[WHPãNROQt
RGOLãtYSRH]LLO\ULNXDHSLNXEDMNX
FKiSHSĜHQiãHQtYê]QDPX±SĜLURYQiQtEiVQLFNêSĜtYODVWHN ]iNODGQtOLWHUiUQtSRMP\
]RVREQČQt
YSUy]HVHXþtUR]SR]QiYDWþDVSURVWĜHGtGČMHĜHþDXWRUDD
SRVWDYRGOLãXMHKODYQtDYHGOHMãtSRVWDY\
]QiGLYDGHOQtSRMP\±NRQIOLNWDMHKRĜHãHQtNRPLFNpþL
WUDJLFNp
GLYDGORDILOP
MHVFKRSHQY\VYČWOLWUR]GtO\ILOPXKUDQpKRORXWNRYpKRD
NUHVOHQpKR
UR]XPtSRMPXWHOHYL]QtLQVFHQDFH±VFpQiĜ
3R]Q
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
9]GČOiYDFtREODVW
-D]\NDMD]\NRYiNRPXQLNDFH
9]GČOiYDFtRERU
&L]tMD]\N
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN URþQtN URþQtN 8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"!#$ %&'(
)"*+,-."*+,*/0!1.02+3& 1 02
9\XþRYDFtSĜHGPČW$QJOLFNêMD]\NUHDOL]XMHYêVWXS\Y]GČOiYDFtKRRERUX&L]tMD]\N]HY]GČOiYDFtREODVWL
-D]\N D MD]\NRYi NRPXQLNDFH 5HFHSWLYQt SURGXNWLYQt D LQWHUDNWLYQt ĜHþRYp GRYHGQRVWL VH SĜL YêXFH
QHXVWiOH SUROtQDMt 9êXND JUDPDWLN\ VH UHDOL]XMH SUR SRWĜHE\ SRUR]XPČQt D DNWLYQtKR Y\MDGĜRYiQt
+ODYQtP FtOHP MH ]tVNiQt ]iNODGĤ DQJOLFNpKR MD]\ND D GRVDåHQt FHORåLYRWQt PRWLYDFH SUR XþHQt VH
DQJOLFNpKRMD]\ND YHãNROHL PLPRãNROXMDNRQiVWURMHSURGRUR]XPČQtPH]LOLGPLUĤ]QêFKQiURGQRVWt
SRUR]XPČQtLQIRUPDFtPD ]OHSãHQtRULHQWDFHYFL]tFK]HPtFK'ĤUD]MHNODGHQQDDNWLYQt]DSRMHQtåiNĤ
YNRQYHU]DFLSĜHNRQiQtRVW\FKXSĜLPOXYHQtDKODVLWpPþWHQtVFKRSQRVWLUHDJRYDWYUĤ]QêFKVLWXDFtFK
RGSRYtGDWDNOiVWRWi]N\ýDVWRXSODWĖRYDQRXPHWRGRXMVRXSUDNWLFNiFYLþHQtPRGHORYêFKNRQYHU]DþQtFK
VLWXDFt SRVOHFK\ DXGLRQDKUiYHN SUiFH VPXOWLPHGLiOQtPL LQWHUDNWLYQtPL YêXNRYêPL SURJUDP\
9SRåDGDYFtFK QD åiN\ VH SĜLKOtåt NLQGLYLGXiOQtP YČGRPRVWHP D MD]\NRYêP GRYHGQRVWHP åiND SĜL
SĜtFKRGX GR QDãt ãNRO\ GiOH NMHKR LQGLYLGXiOQtP MD]\NRYêP VFKRSQRVWHP D VSHFLiOQtP YêXNRYêP
SRWĜHEiPåiFLV638
3ĜHGPČW$QJOLFNêMD]\NMH]DĜD]HQYURþQtNXURþQtNXDURþQtNX
9\XþXMHVHYEČåQêFKYêXNRYêFKMHGQRWNiFKYUR]VDKXMHGQRWN\WêGQČ
4$ 1*+5,&
9UiPFLSĜHGPČWX$QJOLFNêMD]\NMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDÄěHãHQtSUREOpPĤ³Ä.RPXQLNDFH³ URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYDÄ0XOWLNXOWXUDOLWD³ URþQtN
67*+0,+1%'85+72" /! 8þLWHO
*&# 07 (. 02
QDEt]t åiNĤP ĜDGX SĜtNODGĤ NRQNUpWQtFK VLWXDFt NG\ MH QH]E\WQi ]QDORVW DQJOLFNpKR MD]\ND MDNR
SURVWĜHGHNPRWLYDFHNFtOHYČGRPpPXXþHQt
QDEt]tåiNĤPUĤ]QpPHWRG\XþHQtDQJOLFNêFKVORYtþHNXPRåĖXMHMLPSRVX]RYDWHIHNWLYLWXSURY\XåLWt
SĜLYODVWQtPY]GČOiYiQt
PRWLYXMHåiN\NFHORåLYRWQtPXXþHQtFL]tFKMD]\NĤD]GRNRQDORYiQtY\MDGĜRYDFtFKVFKRSQRVWt
*&# 07 $ 9 02#*)8,&(
Y\WYiĜtXåiNĤMD]\NRYpGRYHGQRVWLSUR]YOiGQXWtFL]RMD]\þQpNRQYHU]DFHSĜLĜHãHQtSUREOHPDWLFNêFK
VLWXDFtY]DKUDQLþtQHERSĜLVHWNiQtVFL]LQFHP
]DSRMXMHåiN\GRDNWLYQtKRY\KOHGiYiQtLQIRUPDFtYDQJOLFNêFKWH[WHFKDLQWHUQHWRYêFKSRUWiOHFK
*&# 07 *&(0!!+02
]DSRMXMHåiN\GRPRGHORYêFKVLWXDFtFL]RMD]\þQêFKUR]KRYRUĤY\åDGXMHDNWLYQt~þDVWåiNĤ
QDEt]t åiNĤP SRVOHFK WH[WĤ D NRQYHU]DFt ]UĤ]QêFK WHPDWLFNêFK REODVWt SRPiKi MLP SĜL RULHQWDFL
DSRUR]XPČQt
QDSRPiKi åiNĤP SĜL ]GRNRQDORYiQt DNWLYQtFK MD]\NRYêFK VFKRSQRVWt SĜHGHYãtP ]DĜD]RYiQtP
NRQYHU]DþQtFKWpPDWVSUREOHPDWLNRXEČåQpKRåLYRWD
*&# 07 "*7!5802# "*05802
UR]YtMtXåiNĤVFKRSQRVWRULHQWDFHYFL]RMD]\þQpPSURVWĜHGtSURVWĜHGQLFWYtP]YROHQêFKXNi]HN
GEi QD DNWLYQt ]DSRMRYiQt åiNĤ GR VSROXSUiFH YH GYRMLFL QHER VNXSLQČ SĜL NRQYHU]DþQtFK VLWXDFtFK
DGUDPDWL]DFtFK
SRGSRUXMHXåiNĤRFKRWXPOXYLWDQJOLFNêPMD]\NHPDSRPRFLYRULHQWDFLWXULVWĤPYý5
*&# 07 *).0",
VH]QDPXMHåiN\VRGOLãQêPL]Y\N\DNXOWXUQtPLWUDGLFHPLYDQJOLFN\POXYtFtFKVWiWHFK
SRGSRUXMHXåiNĤUR]YtMHQtWROHUDQFHDUHVSHNWXNGUXKêPOLGHPMHMLFKRGOLãQRVWHPDMHMLFKQi]RUĤP
FLWOLYêPĜt]HQtPDXVPČUĖRYiQtPNRQYHU]DþQtFKPRGHORYêFKVLWXDFt
*&# 07 #7*+02
UR]YtMtXåiNĤWUSČOLYRVWDY\WUYDORVWSĜLRSDNRYDQpPSURFYLþRYiQt
SRVLOXMHXåiNĤSRYČGRPtRYê]QDPX]QDORVWLDQJOLþWLQ\SUR]YêãHQtPRåQRVWLSUDFRYQtKRXSODWQČQt
:*.02
;
<=
*10
> .*+,%*+ %0*"!
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPDRWi]NiPXþLWHOHNWHUpMVRXVGČORYiQ\SRPDOXDVSHþOLYRXYêVORYQRVWt
DUHDJXMHQDQČYHUEiOQČLQHYHUEiOQČ
¾ ]RSDNXMHDSRXåLMHVORYDDVORYQtVSRMHQtVHNWHUêPLVHYSUĤEČKXYêXN\VHWNDO
¾ UR]XPtREVDKXMHGQRGXFKpKRNUiWNpKRSVDQpKRWH[WXSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUX
¾ UR]XPtREVDKXMHGQRGXFKpKRNUiWNpKRPOXYHQpKRWH[WXNWHUêMHSURQiãHQSRPDOX]ĜHWHOQČD
VSHþOLYRXYêVORYQRVWtSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUX
¾ SĜLĜDGtPOXYHQRXDSVDQRXSRGREXWpKRåVORYDþLVORYQtKRVSRMHQt
¾ StãHVORYDDNUiWNpYČW\QD]iNODGČWH[WRYpDYL]XiOQtSĜHGORK\
UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPXþLWHOHYHWĜtGČDSURYiGtMH ,QWHUDNFHYHWĜtGČ
QDSĜ6WDQGXS6LWGRZQ&RPHKHUH&RPHWRWKHEODFNERDUG
SRN\Q\XþLWHOH
7DNH\RXUEDOOSHQ2SHQWKHERRN/LVWHQFDUHIXOO\5HDG«
:ULWH«6D\«3RLQWDW«HWF
UR]XPtMHGQRGXFKêPRWi]NiPXþLWHOHNUiWFHRGSRYtD
RWi]N\XþLWHOHDUHDNFHQDQČ
UHDJXMH
VSRPRFtXþLWHOHNODGHMHGQRGXFKpRWi]N\VSROXåiNĤPDQD MHMLFKNUiWFHRGSRYtGi
QDFYLþtDLQWHUSUHWXMHYHOPLNUiWNêUR]KRYRUVHVSROXåiNHP QDFYLþtQDSRGREHQtPSRGOHSRVOHFKXXþLWHOHDUHFLWXMH
UHFLWDFHĜtNDQN\StVQLþN\
NUiWNpĜtNDQN\
RSDNXMHVORYDSRXþLWHOLQHERSRGOHSRVOHFKX
VORYQt]iVREDYUR]VDKX
DQJOLFNpPXVORYXSĜLĜDGtREUi]HNQHERþHVNêHNYLYDOHQW
WHPDWLFNêFKRNUXKĤ
SRGOHY\VORYHQêFKVORYXþLWHOHPXND]XMHYREUi]FtFK
REVDKDQJOLFNpKRVORYDY\MiGĜtYþHãWLQČDQDRSDN
YDQJOLFNpPWH[WXY\KOHGiYiVORYDRGSRYtGDMtFt]DGDQêP
þHVNêPYêUD]ĤP
SRXåtYiY\VORYXMHGRSOĖXMHYKRGQiVORYDDVORYQtVSRMHQt
Y\MDGĜXMHVHNUiWNêPLYČWDPLNREUi]NĤPQDSĜ7KLVLVD
EDOO,WLVELJ,WLVUHG,WLVROG7KLVLVP\EDOO«
Y\MiGĜtQČNROLNNUiWNêFKYČWN]DGDQpPXWpPDWX
]DGDQiVORYDVHĜDGtYHVSUiYQpPSRĜDGtGRYČW\
Y\KOHGiYiYWH[WX]QiPiVORYD
þWHQtWH[WXDSUiFHVWH[WHP
Y\KOHGiYiYWH[WXVORYDSRGOH~VWQtKR]DGiQtXþLWHOH
VSUiYQČþWHMHGQRWOLYiVORYD]SURFYLþHQpVORYQt]iVRE\
VSRPRFtXþLWHOHþWHNUiWNpWH[W\DUR]KRYRU\
SRVORXFKiRVWDWQtVSROXåiN\SĜLþHWEČDVQDåtVHUR]SR]QDW VSUiYQRXDQHVSUiYQRXYêVORYQRVW
QDSRGREXMHPHORGLLYČWSRGOHXþLWHOHSĜLþWHQt
SĜHORåtMHGQRWOLYiVORYDGRþHãWLQ\
SĜHNODG
RGKDGXMHYê]QDP]DGDQêFKVORY
SĜHORåtQHERYODVWQtPLVORY\Y\MiGĜtREVDKMHGQRGXFKêFK
YČWYUR]VDKXSURFYLþRYDQpVORYQt]iVRE\
Y\KOHGiQH]QiPpVORYR]WH[WXYHVORYQtNXXþHEQLFH
SUiFHVHVORYQtNHP
Y\KOHGi]DGDQpVORYRYHVORYQtNXXþHEQLFH
UR]XPtREVDKXSRPDOXDRSDNRYDQČY\VORYHQêFKQHER
SRVOHFKSURPOXY\QHERþWHQt
SĜHþWHQêFKYČWWH[WX
XþLWHOH
UR]XPtMHGQRGXFKpNRQYHU]DFLYHWĜtGČPH]LVSROXåiN\D
PH]LVSROXåiN\DXþLWHOHP
UR]SR]QiYi]QiPiMHGQRWOLYiVORYDYSRVOHFKX
SĜLRSDNRYDQpPSRVOHFKXVHVQDåtSRUR]XPČWSĜtSDGQČ
SRVOHFKQDKUiYN\
GRPêãOHWREVDKVYL]XiOQtRSRURXRSVDQêWH[W
UR]XPtSRVOHFKXMHGQRGXFKpNRQYHU]DFHQHERWH[WX
VSRPRFtSRPDOpKRSĜHĜtNiQtXþLWHOHPSĜtSDGQČGRSOĖNRYp
þHWE\
:*.02
;
<=
YQtPiRGOLãQRXYêVORYQRVWKOiVHNSURWLþHãWLQČ
YQtPiYêVORYQRVWQRYêFKKOiVHNSR]RUXMHSRVWDYHQt
POXYLGHORSDNXMHSRXþLWHOLDVDPRVWDWQČQDFYLþXMH
VSUiYQRXYêVORYQRVWKOiVHNVH]DPČĜHQtPQDZWKUHN
SRVORXFKiDYQtPiYêVORYQRVWDSĜt]YXNVORYVQDåtVH
QDSRGRELW
YQtPiDQDSRGREXMHPHORGLLDU\WPXVYČW\
VOHGXMHJUDILFNRXSRGREXVORYDDYQtPiMHKRYêVORYQRVW
XYČGRPXMHVLUR]GtOYJUDILFNpDIRQHWLFNpSRGREČ
QDSVDQpVORYRVSUiYQČY\VORYtYUR]VDKXSURFYLþHQpVORYQt
]iVRE\
Y\EHUHVSUiYQČQDSVDQpVORYRNHVORYXY\ĜþHQpPX
VSUiYQČQDStãHY\EUDQiVORYD]HVORYQt]iVRE\
VSUiYQČQDStãHMHGQRWOLYiIUHNYHQWRYDQiVORYDSRGOHGLNWiWX
XþLWHOH
GRSOĖXMHGRWH[WXYKRGQiVORYD
StãHNUiWNpYČW\NREUi]NĤP
]H]DGDQêFKUR]VWĜtKDQêFKVORYVHVWDYXMHVP\VOXSQpYČW\
&!
VH]QiPtVHVDQJOLFNRXDEHFHGRXDQi]Y\StVPHQ
Y\MPHQXMHDEHFHGXVSRPRFtXþLWHOH
Y\VSHOXMHVYRMHMPpQRDSĜtMPHQt
VSUiYQČSRXåtYi]iMPHQDRVREQtDSĜLYODVWĖRYDFtYHYãHFK
RVREiFKMLPQþtVOD
SRXåtYiXND]RYDFt]iMPHQDWKLVWKDW
UR]XPtSRXåLWtWi]DFtFK]iMPHQYRWi]NiFK
UR]XPtDDNWLYQČSRXåtYiWi]DFt]iMPHQDYUR]KRYRUHFK
VH]QiPtVHVWYRĜHQtPPQRåQpKRþtVODSRGVWMPHQDDNWLYQČ
MHSRXåtYi
UR]XPtSRXåLWtDVSUiYQČSRXåtYiWYDU\VORYHVWREHWRKDYH
YSĜtWRPQpPþDVH
UR]XPtDVSUiYQČSRXåtYiþtVORYN\
SRXåtYiYKRGQpSĜHGORåN\QDRWi]NX:KHUHLVLW"
VH]QiPtVHVHVWDYERXMHGQRGXFKpNODGQpYČW\VH
]iNODGQtPSRĜDGtPVORYYHYČWČ
XSODWĖXMHVSUiYQRXVWDYEXYČW\SĜLYODVWQtPY\MDGĜRYiQt
VH]QiPtVHVSRĜDGtPVORYYMHGQRGXFKpRWi]FH
RSDNRYiQtPDQiFYLNHPSRXåtYiVSUiYQêVORYRVOHGWi]DFtYČW\
VH]QiPtVHVH]SĤVREHPY\MiGĜHQt]iSRUXSRPRFtQRW
VSUiYQČUR]XPt]iSRUQêPYČWiP
DNWLYQČSRXåtYiSĜLYODVWQtPY\MDGĜRYiQt]iSRU
,DPQRW+HLVQRW,WLVQRW«,KDYHQRW6KHKDVQRW«
VH]QiPtVHSRXåLWtPVWDåHQêFKWYDUĤSRXåtYiMH
,¶PQRW<RXDUHQ¶W+HLVQ¶W,KDYHQ¶WJRW6KHKDVQ¶W
VH]QiPtVHVSRXåtYiQtPþOHQĤDDQWKH
VH]QiPtVHVSRXåtYiQtPSĜLYODVWĖRYDFtFK]iMPHQXVORY
VRVREQtPY]WDKHPNþORYČNXþOHQRYpURGLQ\SĜiWHOpþiVWL
WČOD
DNWLYQČSRXåtYiþOHQ\DSĜLYODVW]iMPHQD
YêVORYQRVW
JUDILFNiDIRQHWLFNiSRGRED
VORY
SVDQt
DEHFHGD
]iMPHQDRVREQtD
SĜLYODVWĖRYDFt
]iMPHQDXND]RYDFtDWi]DFt
WKLVWKDWZKDWZKRKRZ
KRZPDQ\
SRGVWDWQiMPpQD±PQRåQp
þtVOR
VORYHVRWREHWRKDYH
þtVORYN\]iNODGQt±
SĜHGORåN\RQLQQH[WWRXQGHU
VNODGEDMHGQRGXFKpNODGQp
YČW\Y\MiGĜHQtSRGPČWX
SRĜDGtVORYYHYČWČ
Wi]DFtYČWD
Y\MiGĜHQt]iSRUX
þOHQ\DSĜLYODVWĖRYDFt
]iMPHQD
&!7,*)8"!
VH]QiPtVHVSRXåLWtP3OHDVH7KDQN\RX
NRPXQLNDFHSĜHGVWDYHQt
*RRGPRUQLQJ+HOOR+L%\H,DP7RP:KDWLV\RXU
SR]GUDY\NDPDUiGL
QDPH"0\QDPHLV7RP7KLVLVP\IULHQG+LVQDPHLV
3HWHU6KHLV-DQH+RZDUH\RX",DPZHOOHWF
ER\JLUOPDQZRPDQIULHQG
*10
:*.02
;
<=
IDPLO\PRWKHUIDWKHUPXPGDGVLVWHUEURWKHUFKLOG
FKLOGUHQSDUHQWVJUDQGPRWKHUJUDQGIDWKHUJUDQQ\
JUDQGSDOLWWOHROG\RXQJ
Y\MPHQXMHDR]QDþtþOHQ\URGLQ\ĜHNQHMHMLFKMPpQD
ZKLWH\HOORZRUDQJHUHGJUHHQEOXHEURZQJUH\EODFN
OLQHURXQGVTXDUHVWDUUHFWDQJOHFLUFOH
XND]XMHMPHQXMHSRXåtYiYHYČWiFK
EDOOFDUGROOFXSJODVVWUHHKRXVHIORZHUSLFWXUHHWF
ROGQHZVORZIDVWIXOOHPSW\FOHDQGLUW\ORQJVKRUW
ZHWGU\OHIWULJKWJRRGEDGELJVPDOOFROGKRWWKLQWKLFN
SRXåtYiYHYČWiFKVXåLWtPSĜHGORåHN,WVLRQ«,WLVLQ«
FODVVURRPZDOOGRRUZLQGRZIORRUFHLOLQJOLJKWGHVN
FKDLUEODFNERDUGGHVNFKDLUQRWLFHERDUGSXSLOFKDON
ERRNSDSHUEDOOSHQSHQFLOSHQUXEHUHUDVHUUXOHU
H[HUFLVHVSRQJHZDWHUOHVVRQVFKRROVFKRROEDJ3&HWF
GRJFDWPRXVHKRUVHFRZVKHHSKHQJRDWGXFNEXGJLH
WXUWOHKDPVWHUUDEELWTXLQHDSLJ
HOHSKDQWWLJHUOLRQ]HEUDJLUDIIHFURFRGLOHVQDNHHWF
KHDGKDLUIDFHQRVHPRXWKH\HHDUQHFNERG\DUP
KDQGILQJHUOHJIRRWWRHEDFNEHOO\ERWWRPNQHHWDOO
VKRUWVOLPIDWHWF
PHDOEUHDNIDVWGLQQHUOXQFKVXSSHUVQDFNEUHDGUROO
FKHHVHVDODPL\RJKXUWPHDWULFHSRWDWRHGXPSOLQJ
DSSOHRUDQJHEDQDQDFDUURWWRPDWRWHDPLONFRNHHWF
GUHVVWURXVHUVVZHDWHUVKLUW7VKLUWVZHDWVKLUWVNLUW
VKRHVMDFNHWFRDWS\MDPDVHWF
SRXåLMHYD]EX,DPZHDULQJ«
:KDWWLPHLVLW",W¶VILYHR¶FORFN
XUþXMHDVSUiYQČR]QDþXMHþDVYFHOêFKKRGLQiFK
Y\MPHQXMHGQ\YWêGQXGD\0RQGD\7XHVGD\«
*10
MiDPRMHURGLQD
EDUY\DWYDU\
YČFLDYODVWQRVWLYČFt
WĜtGDSRPĤFN\
]YtĜDWD
PRMHWČOR
MtGOR
REOHþHQt
þDV
?*.02
;
<=
*10
*"8 7"#**1(&'02&
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPDRWi]NiPXþLWHOHNWHUpMVRXVGČORYiQ\SRPDOXDVSHþOLYRX
YêVORYQRVWt
¾ UR]XPtVORYĤPDMHGQRGXFKêPYČWiPSRNXGMVRXSURQiãHQ\SRPDOXD]ĜHWHOQČDWêNDMtVH
RVYRMRYDQêFKWpPDW]HMPpQDSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUX
¾ UR]XPtMHGQRGXFKpPXSRVOHFKRYpPXWH[WXSRNXGMHSURQiãHQSRPDOXD]ĜHWHOQČDPiNGLVSR]LFL
YL]XiOQtRSRUX
UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPXþLWHOHYHWĜtGČDSURYiGt SRN\Q\XþLWHOHFODVVURRP
MH
ODQJXDJH
UR]XPtRWi]NiPXþLWHOHDYKRGQČQDQČRGSRYtGiD
UHDJXMH
VOHGXMHJUDILFNRXSRGREXVORYDDYQtPiMHKRYêVORYQRVW JUDILFNiDIRQHWLFNiSRGREDVORY
DQJOLFNpPXVORYXSĜLĜDGtREUi]HNQHERþHVNêHNYLYDOHQW VORYQt]iVRED
SRGOHY\VORYHQêFKVORYXþLWHOHPXND]XMHYREUi]FtFK
Yê]QDPDQJOLFNpKRVORYDY\MiGĜtYþHãWLQČ
UR]XPtREVDKXSRPDOXY\VORYHQêFKQHERSĜHþWHQêFK
SRVOHFKSURPOXY\QHERþHWE\
VORYQtFKVSRMHQtDYČWWH[WX
XþLWHOH
UR]XPtMHGQRGXFKpNRQYHU]DFLYHWĜtGČPH]LVSROXåiN\D
PH]LVSROXåiN\DXþLWHOHP
UR]SR]QiYi]QiPiMHGQRWOLYiVORYDYSRVOHFKX
SRVOHFKQDKUiYN\
SĜLRSDNRYDQpPSRVOHFKXVHVQDåtSRUR]XPČWREVDKX
SĜtSDGQČGRPêãOHWREVDKVOHGXMHWH[WYSVDQpSRGREČ
UR]XPtSRVOHFKXMHGQRGXFKpNRQYHU]DFHQHERWH[WXVSĜt
SDGQRXSRPRFtSĜHĜtNiQtXþLWHOHPQHERGRSOĖNRYpþHWE\
@8(+ 02
¾ ]DSRMtVHGRMHGQRGXFKêFKUR]KRYRUĤ
¾ VGČOtMHGQRGXFKêP]SĤVREHP]iNODGQtLQIRUPDFHWêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKR
þDVXDGDOãtFKRVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ RGSRYtGiQDMHGQRGXFKpRWi]N\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDGDOãtFK
RVYRMRYDQêFKWpPDWDSRGREQpRWi]N\SRNOiGi
QDSRGREXMHLQWRQDFLDYêVORYQRVWRSDNXMHYČW\
LQWHUDNFHVHVSROXåiN\D
YUR]KRYRUX
XþLWHOHP
]DSRMtVHGRUR]KRYRUXVXþLWHOHP
UR]KRYRU\
YHGHVHVSROXåiN\NUiWNêQHSĜLSUDYHQêUR]KRYRU
SĜLSUDYtVLDLQWHUSUHWXMHUR]KRYRUN]DGDQpPXWpPDWX
REPČQt]DGDQêUR]KRYRU
Y\MDGĜXMHVHNUiWNêPLYČWDPLNREUi]NĤP
Y\MDGĜRYiQt
Y\MiGĜtQČNROLNNUiWNêFKYČWN]DGDQpPXWpPDWX
]DGDQiVORYDVHĜDGtYHVSUiYQpPSRĜDGtGRYČW
N]DGDQpPXVORYXY\P\VOtYČWX
VWUXþQČUHSURGXNXMHSĜHþWHQêQHERY\VOHFKQXWêWH[W
REPČĖXMH]DGDQpYČW\YUĤ]QêFKRVREiFKDVUĤ]QêPL
SĜHGPČW\
Y\MiGĜtVHQČNROLNDMHGQRGXFKêPLYČWDPLNY\EUDQêP
WpPDWĤPVGČOt]iNODGQtLQIRUPDFH
;
<=
?*.02
*10
RGSRYtGiQDRWi]N\XþLWHOHNGDQpPXWpPDWX
RWi]N\RGSRYČGL
RGSRYtGiQDRWi]N\NSĜHþWHQpPXQHERY\VOHFKQXWpPX
WH[WX
NODGHVSROXåiNĤPMHGQRGXFKpRWi]N\NSUREtUDQêP
WpPDWĤP
VSUiYQČSRXåtYiVORYRVOHGYČW\NODGQp]iSRUQpDRWi]N\ JUDPDWLFNpVWUXNWXU\VWDYE\YČW\
SĜHORåtVHVSUiYQRXVWDYERXYČW\NUiWNiY\MiGĜHQt
SĜHNODG
VSRXåLWtPNODGQêFKD]iSRUQêFKR]QDPRYDFtFKYČWD
MHGQRGXFKêFKRWi]HN
SĜHORåtMHGQRWOLYiVORYDGRDQJOLþWLQ\
QDFYLþtVSRPRFtXþLWHOHDUHFLWXMHNUiWNpĜtNDQN\
UHFLWDFHStVQČ
QDFYLþtDVSRPRFtXþLWHOHSRUR]XPtWH[WXMHGQRGXFKêFK
StVQt
02"#**1(&'02&
¾ #$UPDFLYMHGQRGXFKpPWH[WXNWHUêVHY]WDKXMHNRVYRMRYDQêPWpPDWĤP
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPNUiWNêPWH[WĤP]EČåQpKRåLYRWD]HMPpQDSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUX
Y\KOHGiYiYWH[WX]QiPiVORYD
þWHQtWH[WXDSUiFHVWH[WHP
Y\KOHGiYiYWH[WXVORYDSRGOH~VWQtKR]DGiQtXþLWHOH
VSUiYQČþWHMHGQRWOLYiVORYD]SURFYLþHQpVORYQt]iVRE\
þWHQDKODVSO\QXOHDIRQHWLFN\VSUiYQČMHGQRGXFKpWH[W\ REVDKXMtFt]QiPRXVORYQt]iVREXNWHUpE\O\MLå
SURFYLþHQ\
VSRPRFtXþLWHOHþWHQRYpWH[W\DUR]KRYRU\
SRVORXFKiRVWDWQtVSROXåiN\SĜLþHWEČDVQDåtVHUR]SR]QDW VSUiYQRXDQHVSUiYQRXYêVORYQRVW
VSUiYQČLQWHUSUHWXMHPHORGLLYČWSRGOHXþLWHOHSĜLþWHQt
YWH[WXY\KOHGiSRåDGRYDQRXLQIRUPDFL
WĜtGtDQJOLFNiVORYDSRGOHWHPDWLFNêFKRNUXKĤ
VORYQt]iVRED
Y\EtUiN]DGDQpPXVORYXVORYRVRSDþQêPYê]QDPHP
RGOLãXMHYê]QDPVORYDSRGOHSRVWDYHQtYHYČWČVORYHVR
SĜtGMPSRGVWMP
YDQJOLFNpPWH[WXY\KOHGiYiVORYDDVORYQtVSRMHQt
SĜHNODG
RGSRYtGDMtFt]DGDQêFKþHVNêPYêUD]ĤP
SĜHORåtMHGQRWOLYiVORYDDVORYQtVSRMHQtGRþHãWLQ\
RGKDGXMHYê]QDP]DGDQêFKVORY
SĜHORåtQHERYODVWQtPLVORY\Y\MiGĜtREVDKMHGQRGXFKêFK YČWYUR]VDKXSURFYLþRYDQpVORYQt]iVRE\
]YOiGiRULHQWDFLYý$D$ýþiVWL
SUiFHVHVORYQtNHP
RULHQWXMHVHYDEHFHGQtPĜD]HQtDQJOLFNpþiVWL
Y\KOHGiQH]QiPpVORYR]WH[WXYNDSHVVORYQtNX
Y\KOHGi]DGDQpVORYRYHVORYQtNX
"02
¾ QDStãHNUiWNêWH[WVSRXåLWtPMHGQRGXFKêFKYČWDVORYQtFKVSRMHQtRVREČURGLQČþLQQRVWHFKD
XGiORVWHFK]REODVWLVYêFK]iMPĤDNDåGRGHQQtKRåLYRWD
¾ Y\SOQtRVREQt~GDMHGRIRUPXOiĜH
VSUiYQČQDStãHY\EUDQiVORYD]HVORYQt]iVRE\
SVDQt
VSUiYQČQDStãHNUiWNpYČW\SRGOHGLNWiWXXþLWHOH
StVHPQČLQWHUSUHWXMHREVDKSĜHþWHQpKRWH[WX
Y\WYRĜtStVHPQpRGSRYČGLNSĜHþWHQpPXWH[WXD]DGDQêP RWi]NiP
VHVWDYtDQDStãHMHGQRGXFKpYČW\]XUþHQêFKVORY
N]DGDQpPXWpPDWX
Y\KOHGiSRWĜHEQpVORYRYHVORYQtNX
SUiFHVHVORYQtNHP
ý-
Y\SOQt~GDMHGRIRUPXOiĜH
IRUPXOiĜRVREQt~GDMHGRSOQČQt
GRSOQtFK\EČMtFtVORYDYHYČWiFK
GĤOHåLWêFK~GDMĤ
;
<=
?*.02
&!
Y\MPHQXMHDEHFHGX
DEHFHGD
KOiVNXMHVYRMHMPpQRDSĜtMPHQtDGUHVX
SĜHGORåN\RQLQWRDWRIQH[W
Y\EHUHYKRGQRXSĜHGORåNXGRWH[WX
WRRSSRVLWHXQGHUIURPIRU
SRXåtYiVSUiYQČSĜHGORåN\
DERYH«
UR]OLãXMHSRXåLWtSĜLYODVWĖRYDFtFK]iMPHQ
]iMPHQDSĜLYODVWĖRYDFt
DNWLYQČSRXåtYiWi]DFt]iMPHQDYUR]KRYRUHFK
VDPRVWDWQiDQHVDPRVWDWQi
ZKDWZKRZKHUHZKHQKRZKRZPDQ\
]iMPHQDWi]DFt
VH]QiPtVHVQHXUþLWêPL]iMPHQ\DDNWLYQČMHSRXåtYi
]iMPHQDQHXUþLWi
VRPHWKLQJVRPHERG\
SĜLYODVWĖRYDFtSiG«¶VRI«
GRYHGHY\MiGĜLWSĜLYODVWĖRYDFtSiGRVRE
VORYHVD]SĤVRERYiFDQPXVW
]YOiGQHSRXåLWtVORYHVDFDQYHYê]QDPXPĤåHLXPt
VH]QiPtVHVHVORYHVHPPXVWQHHGQRW
JHUXQGLXP
VH]QiPtVHVWYRĜHQtPJHUXQGLD
SRXåtYiWYDU\JHUXQGLDSĜLSRSLVXVLWXDFH
VORYHVD±SĜtWRPQêþDV
VH]QiPtVHVWYRUERXDSRXåLWtPSĜtWRPQpKRþDVX
SUĤEČKRYê
SUĤEČKRYpKR
UR]XPtDSRXåtYiSĜtWþDVSUĤEČKRYêYNODGQpPL
]iSRUQpPWYDUXDYRWi]NiFK
SRXåtYiYHYČWiFKXUþHQtþDVXWKHQODWHODWHULQWKH
SĜtVORYFHþDVX
PRUQLQJ«
SRXåtYiYHYČWiFKXUþHQtPtVWDKHUHRYHUWKHUHRQWKH SĜtVORYFHPtVWD
OHIWRQWKHULJKWXSVWDLUVGRZQVWDLUVQHDU
UR]XPtDVSUiYQČSRXåtYi]iNODGQtþtVORYN\
þtVORYN\]iNODGQt±
VSUiYQČþWH]DSLVXMHDSRXåtYiĜDGRYpþtVORYN\
þtVORYN\ĜDGRYp
UR]ND]D]iND]
VH]QiPtVHVW\SHPYČWUR]ND]XD]iND]XSRUR]XPt
SRN\QĤP%HTXLHW'RQ¶WZDON1RVPRNLQJ.HHSDZD\ IURPILUH«
SRĜDGtVORYYHYČWČ
VH]QiPtVHVSRĜDGtPVORYR]QDþXMtFtFKPtVWRDþDVYH
YČWČDVQDåtVHKRGRGUåRYDW
]GYRĜLOiåiGRVW
XSODWĖXMHVSUiYQRXVWDYEXYČW\SĜLY\MiGĜHQtåiGRVWL
SRXåtYiVORYHVRFDQ
Y\WYiĜtMHGQRGXFKiVRXYČWt
VRXYČWt±VSRMN\DQGRU
Wi]DFtYČWD±SĜtWRPQêþDV
SRXåtYiVSUiYQêVORYRVOHGWi]DFtYČW\
GRSOĖXMHVSUiYQêWYDUVORYHVDYSĜtWþDVHSUĤEČKRYpP
SUĤEČKRYê
VH]QiPtVHVY\MiGĜHQtPXPtVWČQtYHYD]EČ7KHUHLVDUHD YD]ED7KHUHLV7KHUHDUH
DNWLYQČMHSRXåtYi
&!7,*)8"!
VH]QiPtVHVSĜHKOHGHPDQJOLFN\POXYtFtFK]HPtD
DQJOLFN\POXYtFt]HPČ
VUR]ãtĜHQtPDQJOLþWLQ\YGDOãtFKVWiWHFK
Y\MiGĜt]GYRĜLORXåiGRVW&DQ\RXKHOSPHSOHDVH"«
NRPXQLNDFH
Y\MiGĜtSRGČNRYiQt7KDQNV1RWDWDOO7KDW¶VDOOULJKW
Y\MiGĜtRPOXYX([FXVHPHSOHDVH«,DPVRUU\«
DXQWXQFOHGDXJKWHUVRQWZLQVVWHSIDWKHU
MiDPRMHURGLQD
VWUXþQČSRKRYRĜtRVYpURGLQČQDPHVDJHV+HLVIURP
GRJRORRNZDWFKZDVKFRPHOLVWHQGUDZSDLQWUXQ GČMHDþLQQRVWLVORYHVD
MXPSVLWUHDGZULWHVOHHSJHWJLYHSXWOLYHOLNHUDLQ
IO\VZLP«
SRXåtYiVORYHVDYHYČWiFKYSĜtWþDVHSUĤEČKRYpP
SRSLVXMHGČMYHWĜtGČQDXOLFLQDREUi]NX«
XPLVĢXMHKUDþN\SRGOHSRN\QXXþLWHOH
KUDþN\XPtVWČQt
RGSRYtGiQDRWi]NX:KHUHLV«"
*10
?*.02
;
<=
SRK\EXMHVHYHWĜtGČSRGOHSRN\QĤXþLWHOHQHERVSROXåiNĤ
SRSLVXMHMHGQRGXFKêPLYČWDPLVYpþLQQRVWL
SĜHPLVĢXMHSĜHGPČW\YHWĜtGČSRGOHVWUXþQêFKSRN\QĤ
IRUPXOXMHMHGQRGXFKpSRN\Q\SURVSROXåiN\
SRSLVXMHXPtVWČQtSĜHGPČWĤYHWĜtGČ
FDVWOHZRRGVVHDPRXQWDLQVODNH«
SRStãHPtVWRYêOHWXSRGOHREUi]NXQHERYODVWQtNUHVE\
GiYiYHYČWiFKGRVRXYLVORVWLVREOHþHQtP
WRZQFLW\YLOODJHKRXVHIODWVWUHHWVTXDUHFKXUFK
OLYLQJURRPEHGURRPFKLOGUHQURRPWRLOHWEDWKURRP
NLWFKHQEHGEDWKFRRNHUIULGJHFXSERDUGZDUGUREH
VWUXþQČSRStãHGRPRYDE\GOLãWČVSRPRFt]DGDQêFKVORY
DGGUHVVSUiYQČLQWHUSUHWXMHDQJODGUHVXĜHNQHVYRMt
SRXåtYiVORYHVRPXVWQHHGQRWYHVSRMHQtVH]DGDQêPL
GRPiFtPLþLQQRVWPLZDVKLQJGU\LQJWKHGLVKHV
FOHDQLQJWLG\LQJZDWHULQJ«
SRXåtYiYD]EX,OLNHGRQ¶WOLNH«LQJ
JRIRUDZDONSOD\IRRWEDOOWHQQLVSOD\FRPSXWHUJDPHV
ZDWFK79OLVWHQWRPXVLFGDQFHSOD\WKHJXLWDUULGHD
ELNH«
UHDJXMHQDRWi]N\&DQ\RXSOD\WHQQLV"
Y\MDGĜXMHVHSRPRFt,OLNHULGLQJWKHELNH,GRQ¶WOLNH«
ZHHNPRQWK\HDU-DQXDU\)HEUXDU\«
Y\MPHQXMHPČVtFH
VSUiYQČSRXåtYiSĜHGORåN\RQ0RQGD\LQ6HSWHPEHU
XUþXMHþDVYþWYUWKRGLQiFKTXDUWHUKDOIWRSDVW
PRUQLQJQRRQDIWHUQRRQHYHQLQJQLJKW
VSUiYQČþWHDStãHGDWXPUG-XQH
HDWGULQNUHVWDXUDQWIDVWIRRGLFHFUHDPVZHHWVFDNH
JXPFKLFNHQVWHDNFKLSVIUXLWDQGYHJHWDEOH«
SRXåtYiVSRMHQt,OLNH,GRQ¶WOLNH
Y\MiGĜt,DPKXQJU\FDQ,KDYH«SOHDVH"
,DPWKLUVW\FDQ,KDYH«SOHDVH"
VXQQ\ZLQG\IRJJ\UDLQ\FORXG\VXQVKLQHVQRZVN\«
UR]XPtMHGQRGXFKêPYČWiPRGSRYtGiQDRWi]N\
WYRĜtYČW\VSRXåLWtPYD]E\,WLVDSĜtVORYFt
UR]ãtĜtVORYQt]iVREX
UR]XPtMHGQRGXFKêPYČWiPRGSRYtGiQDRWi]N\
WYRĜtNUiWNpYČW\SRSLVXMtFt]YtĜDWD
&KULVWPDV&KULVWUHH6DQWD&ODXVSUHVHQWILVKVRQJV
(DVWHUHJJ«
SĜHþWHVSRUR]XPČQtPNUiWNêWH[WRGSRYtGiQDRWi]N\
QDFYLþXMHYiQRþQtStVHĖ
*10
WĜtGDSRPĤFN\XPtVWČQt
YêOHWREOHþHQt
GRPRYDE\GOLãWČ
GRPiFtSUiFHPXVWOLNH«LQJ
YROQêþDVFDQOLNH«LQJ
þDV
MtGORDSLWtVWUDYRYiQt
URþQtREGREtDSRþDVt
]YtĜDWDY=22
9iQRFH9HOLNRQRFH
A*.02
;
<=
*10
*"8 7"#**1(&'02&
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPDRWi]NiPXþLWHOHNWHUpMVRXVGČORYiQ\SRPDOXDVSHþOLYRX
YêVORYQRVWt
¾ UR]XPtVORYĤPDMHGQRGXFKêPYČWiPSRNXGMVRXSURQiãHQ\SRPDOXD]ĜHWHOQČDWêNDMtVH
RVYRMRYDQêFKWpPDW]HMPpQDSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUX
¾ UR]XPtMHGQRGXFKpPXSRVOHFKRYpPXWH[WXSRNXGMHSURQiãHQSRPDOXD]ĜHWHOQČDPiNGLVSR]LFL
YL]XiOQtRSRUX
UR]XPtSRN\QĤPXþLWHOHYHWĜtGČDSURYiGtMH
SRN\Q\XþLWHOH
UR]OLãXMHSRN\QSĜtND]RYêD]iND]RYê
RWi]N\XþLWHOH
YKRGQČUHDJXMHQDRWi]N\XþLWHOHRGSRYtGiSURYiGt
SRåDGRYDQpþLQQRVWL
DQJOLFNpPXVORYXSĜLĜDGtREUi]HNDþHVNêYê]QDP
VORYQt]iVRED
SRGOHY\VORYHQêFKVORYXþLWHOHPXND]XMHYREUi]FtFK
YDQJOLFNpPWH[WXY\KOHGiYiVORYDDVORYQtVSRMHQt
RGSRYtGDMtFt]DGDQêFKþHVNêPYêUD]ĤP
XUþXMHYê]QDPVORYDSRGOHSRVWDYHQtYHYČWČ
WĜtGtVORYDGRREVDKRYČQDGĜD]HQêFKNDWHJRULt
Y\EtUiVORYDSRGREQpKRQHERRSDþQpKRYê]QDPX
GRSOĖXMHVORYD]HVWHMQpREVDKRYpVNXSLQ\
UR]XPtREVDKXY\VORYHQêFKQHERSĜHþWHQêFKYČWWH[WX
SRVOHFKWH[WXXþLWHOH
UR]XPtMHGQRGXFKpNRQYHU]DFLYHWĜtGČPH]LVSROXåiN\D
PH]LVSROXåiN\DXþLWHOHP
UR]XPtVWUXþQêPRWi]NiPNODGHQêPXþLWHOHPDVSROXåiN\
UR]SR]QiYi]QiPiMHGQRWOLYiVORYDYSRVOHFKX
SRVOHFKQDKUiYN\
SĜLRSDNRYDQpPSRVOHFKXUR]XPtREVDKXMHGQRWOLYêFKYČW
UR]XPtSRVOHFKXMHGQRGXFKpNRQYHU]DFHQHERWH[WXVSĜt
SDGQRXSRPRFtSĜHĜtNiQtXþLWHOHPQHERGRSOĖNRYpþHWE\
@8(+ 02
¾ ]DSRMtVHGRMHGQRGXFKêFKUR]KRYRUĤ
¾ VGČOtMHGQRGXFKêP]SĤVREHP]iNODGQtLQIRUPDFHWêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKR
þDVXDGDOãtFKRVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ RGSRYtGiQDMHGQRGXFKpRWi]N\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDGDOãtFK
RVYRMRYDQêFKWpPDWDSRGREQpRWi]N\SRNOiGi
]DSRMtVHGRUR]KRYRUXNWpPDWX
LQWHUDNFHVXþLWHOHPD
]DSRMtVHGRSĜtSUDY\DQiVOHGQpLQWHUSUHWDFHVFpQN\QHER
VSROXåiN\
WHPDWLFNpVLWXDFHVSRPRFtXþLWHOH
YHGHVHVSROXåiN\NUiWNêQHSĜLSUDYHQêUR]KRYRU
SĜLSUDYtVLDLQWHUSUHWXMHUR]KRYRUN]DGDQpPXWpPDWX
REPČQt]DGDQêUR]KRYRU
Y\MDGĜXMHVHJUDPDWLFN\VSUiYQêPLYČWDPLNREUi]NĤP
Y\MDGĜRYiQt
SRSLVXMHY\SUiYtVGČOXMHNODGHRWi]N\RGSRYtGi
Y\MiGĜtQČNROLNYČWN]DGDQpPXWpPDWX
]DGDQiVORYDVHĜDGtYHVSUiYQpPSRĜDGtGRYČW
N]DGDQêPVORYĤPY\P\VOtYČWX
VWUXþQČUHSURGXNXMHSĜHþWHQêQHERY\VOHFKQXWêWH[W
REPČĖXMH]DGDQpYČW\YUĤ]QêFKRVREiFKDVUĤ]QêPL
SĜHGPČW\QHERYODVWQRVWPL
SĜLSUDYtVLQDFYLþtDLQWHUSUHWXMHYODVWQtNUiWNêPRQRORJ
N]DGDQpPXWpPDWXQHERGČMRYpVLWXDFL
]YOiGiRULHQWDFLYý$D$ýþiVWL
SUiFHVHVORYQtNHP
]IRUPXOXMH]iNODGQtWYDUVORYDDE\KRPRKOQDMtW
Y\KOHGiDSRXåLMHVORYRNWHUpSRWĜHEXMHNY\MiGĜHQt
;
<=
A*.02
*10
RGSRYtGiQDRWi]N\XþLWHOHNGDQpPXWpPDWX
RWi]N\DRGSRYČGL
RGSRYtGiQDRWi]N\NSĜHþWHQpPXQHERY\VOHFKQXWpPX
WH[WX
RPORXYiVHDåiGiSRXåLWtPVSUiYQpKRY\MiGĜHQt
NODGHVSROXåiNĤPMHGQRGXFKpRWi]N\NSUREtUDQêP
WpPDWĤP
KUDMHVORYQtKU\:KRZKDWDP,WKLQNLQJDERXW"HWF
VORYQtKU\
UHFLWXMHQDFYLþHQpĜtNDQN\DStVQLþN\
UHFLWDFH
02"#**1(&'02&
¾ #$UPDFLYMHGQRGXFKpPWH[WXNWHUêVHY]WDKXMHNRVYRMRYDQêPWpPDWĤP
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPNUiWNêPWH[WĤP]EČåQpKRåLYRWD]HMPpQDSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUX
þWHQtWH[WXDSUiFHVWH[WHP
Y\KOHGiYiYWH[WX]QiPiVORYD
Y\KOHGiYiYWH[WXVORYDSRGOH~VWQtKR]DGiQtXþLWHOH
QDSRGREXMHPHORGLLYČWSRGOHXþLWHOHSĜLþWHQt
IRQHWLFN\VSUiYQČDSO\QXOHþWHMHGQRGXFKpWH[W\YUR]VDKX
VORYQt]iVRE\
SĜLKODVLWpPLWLFKpPþWHQtVHVQDåtRSRUR]XPČQtREVDKX
VSRPRFtXþLWHOHþWHQH]QiPpWH[W\DUR]KRYRU\QDSĜ
]NQLK\þDVRSLVX
YWH[WXY\KOHGiYiSRåDGRYDQpLQIRUPDFH
SRVORXFKiRVWDWQtVSROXåiN\SĜLþHWEČDVQDåtVHUR]SR]QDW
VSUiYQRXDQHVSUiYQRXYêVORYQRVW
SĜHORåtMHGQRWOLYiVORYDDVORYQtVSRMHQtGRþHãWLQ\
SĜHNODG
RGKDGXMHYê]QDP]DGDQêFKVORY
SĜHORåtQHERYODVWQtPLVORY\Y\MiGĜtREVDKMHGQRGXFKêFK
YČWYUR]VDKXSURFYLþRYDQpVORYQt]iVRE\
SRNRXãtVHGRPêãOHWREVDKYČWVQH]QiPêPVORYHPSRGOH NRQWH[WX
RULHQWXMHVHYDEHFHGQtPĜD]HQtDQJOLFNpþiVWL
SUiFHVHVORYQtNHP
Y\KOHGiQH]QiPpVORYR]WH[WXYNDSHVVORYQtNX
Y\KOHGi]DGDQpDQJOVORYRYHVORYQtNXY\EtUiQHMYKRGQČMãt
þHVNêHNYLYDOHQW]XYHGHQêFK
"02
¾ QDStãHNUiWNêWH[WVSRXåLWtPMHGQRGXFKêFKYČWDVORYQtFKVSRMHQtRVREČURGLQČþLQQRVWHFKD
XGiORVWHFK]REODVWLVYêFK]iMPĤDNDåGRGHQQtKRåLYRWD
¾ Y\SOQtRVREQt~GDMHGRIRUPXOiĜH
VSUiYQČQDStãHVORYD]HVORYQt]iVRE\
SVDQt
VSUiYQČQDStãHNUiWNpYČW\SRGOHGLNWiWXXþLWHOH
StVHPQČVWUXþQČLQWHUSUHWXMHREVDKSĜHþWHQpKRWH[WX
Y\WYRĜtStVHPQpRGSRYČGLNSĜHþWHQpPXWH[WX
QDStãHJUDPDWLFN\VSUiYQČNUiWNêGRSLVNDPDUiGRYLY]ND] VWUXþQpY\SUiYČQtQHERSRSLVNREUi]NĤP
SĜHORåtMHGQRWOLYiVORYDGRDQJOLþWLQ\
SĜHNODG
SĜHORåtVHVSUiYQRXVWDYERXYČW\NUiWNiY\MiGĜHQt
VSRXåLWtPNODGQêFKD]iSRUQêFKR]QDPRYDFtFKYČWD
MHGQRGXFKêFKRWi]HNVSUiYQČQDStãH
Y\SOQtSRåDGRYDQp~GDMHGRWDEXON\IRUPXOiĜH
IRUPXOiĜWDEXOND
&!
SRXåtYiYRWi]NiFK:K\":K\QRW"
]iMPHQDWi]DFt
VSUiYQČþWHDSUDFXMHVþtVORYNDPL]iNODGQtPLKXQGUHG
þtVORYN\]iNODGQt±
WKRXVDQGLĜDGRYêPL
þtVORYN\ĜDGRYp±
VH]QiPtVHVSRXåLWtPDWYRĜHQtPQiVREQêFKþtVORYHN
þtVORYN\QiVREQpWZLFH
SRXåtYiMHXRSDNRYDQêFKGČMĤIRXUWLPHVDZHHNWZLFHD
«WLPHV
GD\«
SĜLY\MDGĜRYiQtSRXåtYiSĜtVORYFHþDVXRIWHQQHYHU
SĜtVORYFHþDVX
DOZD\VVRPHWLPHVVWLOO«
;
<=
A*.02
XYČGRPČOHSUDFXMHYDQJOLFNêFKYČWiFKVYåG\Y\MiGĜHQêP VWDYEDYČW\Y\MiGĜHQt
SRGPČWHP
SRGPČWXSRĜDGtVORYYHYČWČ
XYČGRPČOHSUDFXMHVSRĜDGtPVORYR]QDPRYDFtSRGPČW SĜtVXGHNDWi]DFtSRPRFQpVORYHVRSRGPČW
Yê]QDPRYpVORYHVRQHERWi]DFt]iMPHQRSRPRFQp
VORYHVRSRGPČWYê]QDPRYpVORYHVRYČW\
XSODWĖXMHVSUiYQRXVWDYEXYČW\SĜLYODVWQtPY\MDGĜRYiQt
VH]QiPtVHVWYRĜHQtPDSRXåLWtPSĜtWRPQpKRþDVXSURVWpKR SĜtWRPQêþDVSURVWê]iSRU
]iSRUXDRWi]N\
RWi]NDSRXåLWt
RGOLãXMHSRPRFQpDYê]QDPRYpVORYHVR
SRPRFQpDYê]QDPRYpVORYHVR
SRXåLWtSURVWpKRD
VH]QiPtVHVRGOLãQêPSRXåLWtPSURVWpKRDSUĤEČKRYpKR
SUĤEČKRYpKRþDVX
SĜtWRPQpKRþDVX
Y\EtUiDYKRGQČGRSOĖXMHVORYHVQpWYDU\SRGOHNRQWH[WXYČW DYê]QDPXSURVWêSUĤEČKRYê
Y\MiGĜHQtEXGRXFQRVWLEOt]Np
Y\MDGĜXMHEOt]NRXEXGRXFQRVWSRPRFtSUĤEČKRYpKR
SĜtWRPQpKRþDVX,DPJRLQJWRWKHFLQHPDWKLVHYHQLQJ« EXGRXFRVWLDSOiQĤ
YD]EDJRLQJWR
SRXåtYiYD]EXJRLQJWRNY\MiGĜHQt]iPČUĤDSOiQĤ
VRXYČWt±åHSURWRåHQHERD
SRXåtYiSĜLRGSRYČGtFKDY\MDGĜRYiQtVRXYČWtVEHFDXVH
WKDWRUDQG
]iVWXSQpRQHRQHV
VH]QiPtVHVSRXåLWtP]iVWXSQpKRRQHRQHVYHYČWiFKD
VRXYČWtFK
GRYČWHNåHDQRåHQH
VH]QiPtVHVYê]QDPHPGRYČWNĤDMHMLFKWYRĜHQtP
RSUDYGXYLćåH
DUH\RX"FDQ¶WKH"GRHVVKH"GRQ¶W\RX"
&!7,*)8"!
Y\SOQt~GDMHGRIRUPXOiĜĤ
URGLQDSRYROiQtDSUiFHURGLþĤ
RGSRYtGiQDRWi]N\SRKRYRĜtRSUiFLURGLþĤMPHQXMHMHMLFK
SRYROiQt
SĜLSUDYtVWUXþQêXFHOHQêSĜtVSČYHNRVYpURGLQČ
PtVWQRVWLYHãNROHDMHMLFKY\XåtYiQt
ãNRODUR]YUKSĜHGPČW\
Y\XþRYiQtUR]YUKDSĜHGPČW\
SRPĤFN\
UR]OLãtYê]QDPþDVRYpKRR]QDþHQtKRXUFORFNR¶FORFNOHVVRQ
SRStãHãNROQtþLQQRVWL
MPHQXMHSRPĤFN\DNUiWFHY\VWLKQHMHMLFKSRXåLWt
EXGRY\XOLFHREFKRG\VOXåE\KRWHOEDQNDUHVWSRãWD
PČVWR
SROLFLH
GRSUDYDDSRK\ESRPČVWČVWDWLRQWUDPEXVQXPEHU
WXEHEXVVWRSJHWRQRIIRYHUJRE\EXVZKLFKQXPEHUFDQ
,WDNH"«
RULHQWDFHYHPČVWČ+RZFDQ,JHWWR«"JRDKHDGVWULJKW
WXUQOHIWULJKWFURVVWKHVWUHHWRSSRVLWHRIDFURVVWKHSDUN
RYOiGi]iNODGQtIUi]H:KDWFDQ,GRIRU<RX"&DQ,KHOS QiNXS\
\RX"&DQ\RXKHOSPHSOHDVH",ZRXOGOLNH«,ZDQW«
+RZPXFKLVLW"+HUH\RXDUH,QHHGDQRWKHUVL]HFRORXU
VH]QiPtVHVPČQDPLYDQJOLFN\POXYtFtFKVWiWHFK…
VH]QiPtVHVQi]Y\REFKRGĤDRGGČOHQt
NRQYHU]XMHNWpPDWXVHVSROXåiN\DXþLWHOHPKUDMHVLWXDFH
UR]ãtĜtVORYQt]iVREX
MtGORDSLWt
VHVWDYtMHGQRGXFKpPHQXSURMHGHQGHQ
RGSRYtQDRWi]NX:KDWZLOO\RXKDYHIRUHDWLQJGULQNLQJ"
:KDWKDYH\RXXVVXDOO\IRUEUHDNIDVWVQDFNGLQQHUVXSSHU"
SRXåtYiYD]E\DFXSRIWHDDJODVVRIMXLFHDVOLFHRIEUHDG
WZRSLHFHVRIVXJDUDEDURIFKRFRODWH«
NRQYHU]XMHNWpPDWXVHVSROXåiN\DXþLWHOHP
*10
A*.02
;
<=
Y\WYRĜtMHGQRGXFKRXSR]YiQNXQDRVODYXSiUW\
VH]QiPtVHVWUDGLþQtPLVYiWN\+DOORZHHQ9DOHQWLQH¶V'D\
SRStãHSUĤEČKVYpWUDGLþQtRVODY\QDUR]HQLQ
SUDFXMHVSRMP\1DPHGD\%LUWKGD\
:KHQLV\RXUELUWKGD\":KDWDUHZHGRLQJDW\RXUSDUW\"
UR]ãtĜtVORYQt]iVREX
SRStãHXPtVWČQtGRPXYHPČVWČSRStãHGĤPDE\W
MPHQXMHDORNDOL]XMH]DĜt]HQtE\WX
NRQYHU]XMHRþLQQRVWHFKYMHGQRWOLYêFKPtVWQRVWHFK
MPHQXMHQČNROLNREODVWt]iMPĤPXVLFYLGHRILOPVVSRUWV
FDUGVJDPHVFRPSXWHUKLNNLQJFROHFWLQJVWKDXSĜHVQt
VYĤMSRVWRM,OLNH«,¶PLQWHUHVWHGLQ«,¶IRQGRIVWK
NRQYHU]XMHMDNþDVWRVH]iMPĤPYČQXMHUHJXODUO\«WLPHV
DZHHNPRQWK\HDURIWHQQHYHU
SĜLĜDGtNHVSRUWRYQtPRGYČWYtPþLQQRVWLOLGt
RGOLãXMHVSRUWVDQGJDPHV
SĜLĜDGtVSRUWRYQtRGYČWYt±RXWVLGHLQVLGH
SĜLĜDGtVSRUWRYQtRGYČWYt±VXPPHUZLQWHU
SRXåtYiILUVWVHFRQGWKLUGZLQQHUQH[WODVW
SRStãHVYRMHQHERVSROXåiNRY\VSRUWRYQtDNWLYLW\
PRXQWDLQVKLOOULYHUEULGJHZRRGVILHOGURDGSRXQG
ODNHIO\EXWWHUIO\ELUGZLGHDQLPDOV«JUDVVVWUHDP
SDWKWULSVWRQHURFNZLQGUDLQFORXGVN\FROGKRWZHW«
SUDFXMHVHVORYQt]iVRERXSĜLĜD]XMHNREUi]NĤPSRSLVXMH
REUi]N\DRNROQtNUDMLQX
Y\WYiĜtMHGQRGXFKpYČW\
UR]ãLĜXMHVORYQt]iVREX
NODGHRWi]N\RGSRYtGiXND]XMHDSRSLVXMH
Y\EtUiDXUþXMHVSUiYQRXPRåQRVWKOHGiDSRSLVXMHUR]GtO\
SRGOHREUi]NĤLVNXWHþQRVWL
þWHVSRPRFtXþLWHOHYNQL]HYþDVRSLVH
VWUXþQČSĜHY\SUiYtSRGOHREUi]NĤYMHGQRGXFKêFKYČWiFK
QDFYLþt~U\YN\DSRGtOtVHQDGUDPDWL]DFLVHVSROXåiN\
VH]QiPtVHVY\EUDQêPL]iNODGQtPL~GDMLQi]HYKODYQt
PČVWROLGpQiURG\
*10
RVODY\QDUR]HQLQ\VYiWN\
GĤPDE\W
]iMP\
VSRUW
SĜtURGDSRþDVt
OLGpY]KOHGYODVWQRVWL
SRKiGN\
9HONi%ULWiQLH86$
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!
"#$
%
&$'$('('
!
"
%
&$'$('('
)$'*
%
+,#$'*
'-.'
$%
/"#. %
0.$'#$'
$ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1
!
"#.% +,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41
,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 45
2,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4+
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$
%&'()*&'(&+,-*,.'/"-,.
'
$.('6#$
."&$'$('(''#$'(('7
"#$,
'
$ (' ' ( $'$6. '
#$ 89 $' ('(. $'$7 '
#$#$
#
9' #.#$ ' $6. :.., 9 (' ' :#
' $7
7 ' 89 (' $'$6. #$6. '
#$ "#$$. ', ('' #'
'
' (' "#$' #'$ ##$$#$ ' 89 '' "79 :. '$ #.#$ #'"'$ #.#$ .
$7 . $'$7 #$8' '
''$6.'
#$$$'$6.-#$'.,
'
$&$'$(''+,-2,- ,-1,-,-,
!-('#'"86.66.('
$.#.1('
$'$6
,
0 -&'1("
!'
$&$'$(#'#'
(9'$7$%
/#"#$#6.;<''"79.
'
#$=;>'$$= ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +,,-
23&',('-!#41'3.+
?-$'%
&",3$*,.
(' 8 ( #.#$ "#$$. 7. ' '(7 .
6.
"76.:96.:.$'$6..
'97"#9
,
$ 89 #" $'$6. #$(9 @-'$. ' $9 '$
'' :.A $'7 8
'B'$8'':9.'(.'7.8$C'
(('8
.'
$'"6.:
(99$'$6.'.'
'.
-8$'$#$6#$''6.:.'B$"'('
.6.
9
$('8$'#$.B6.#.7$6:.'""7
&",3 5,.&%4("$
"89
#$$':.
9.'(.'7.8$'
.##$$78
''"79
('89796.$''
6.:.
(' #.#$ $ $7#$ '' " 7 : "7 $'6. 8 .
$7#
-'7#$''
#' 8 " : @"7A $('. '' .
6#'
9 " #7.#$ ''"7.
'##$6#'
.'
'
#$('89#$#.$7
'#$'"#('(.'
&",3&"$,',.
8$'$6(-'$$'$7#"
('#'8#B$"
,
8*('89#$$"'$'"7.-B$'(##$
(89#.#$(
$#$-6#$8#9(#$''
&",3&314,.&,14,.
- 8 '$ #8$( :. ' ('7 # (' 6 9 '' #$$
('8$7:.#$'$(7-#$'
'
#$
,
(89
'
#$'
#$$9#.#$'7.#'"'.
'$'$'
&",3&%*,(
(':.#'"'$
(89'#'$
#$''8$'$6.#.#$'.
&",33&',.
#8 97 $7 -#$ @
' 6" 96. $'#A ' $'6. (( '##$
$'$7
'
#$-#$
8
('
89$#$'##$#6#-
8
('
8
6#$
6:9:7
-''
('8#$$#7'
88#$'''
1
&*,.
D'$6''%
6 7 86
9:;
&-,
¾ SRXåtYiSĜLUR]HQiþtVODNPRGHORYiQtUHiOQêFKVLWXDFtSRþtWiSĜHGPČW\YGDQpPVRXERUXY\WYiĜt
VRXERU\VGDQêPSRþWHPSUYNĤ
¾ þWH]DSLVXMHDSRURYQiYiSĜLUR]HQiþtVODGRXåtYiD]DSLVXMHY]WDKURYQRVWLDQHURYQRVWL
¾ XåtYiOLQHiUQtXVSRĜiGiQt]REUD]tþtVORQDþtVHOQpRVH
¾ SURYiGt]SDPČWLMHGQRGXFKpSRþHWQtRSHUDFHVSĜLUR]HQêPLþtVO\
¾ ĜHãtDWYRĜt~ORK\YHNWHUêFKDSOLNXMHDPRGHOXMHRVYRMHQpSRþHWQtRSHUDFH
#96'
$-('
'#'
$
-'$9'#
$##
6-$'9
#"#-$6-$'9 &"03/%
-('-'$'#'6.9#"9"9 --$9
-$
#$'#$
-$('
7'
$"
"
6-'$9
#-$
7 --$9
$-#"
$-#-#
"
-$
$-#-#'-(-'$9
#"'""9
'-#-$9
('#"$#-#'$#
(
-$'"9
'-$'#-#'-#
-$'#-#-#'
&"03/%
8('B##$$-#'#
$'('
$-#"
#('-#'-'$9".
$-#-#
#('-#
'
$$
$$-#'
'
#
-#'''($'
,
'$7$-#
6
'#('':7$-#'
!!!
#(('-#
'
-#'7
-#'
-#'$$''(##$
-#'7
-$
EF2E
-#'
2E'#$G#'#$
*('."(-#
'#$7G#'#$7
-#'7
--#'7
7-#
#'#'#'"'-#'-#'7#'
-#'#
-
7-#-#'7#'
--#"'7-#'7#'
-'-#'
-#'7#
-#'
$9#'#$'(6G
6
#$'#$
-$'9
@-$9#"A
"''".##'#$'(6-$'9 "'''#-#'-#$'(##
-'$'
$9'
#"'[email protected] @7G'A
'A#8$
(9
-'$B6."9
$#"
'(8.-$'( #'#'#6'#"9HIJ
7HIJ
('-#'
-#'
#('#6.#"9
-#'#
'('.'($
#
-#'
''#$
"'#-#'-#$G''8
7
-#
&*,.
86
9:;
#'
$#'#'#'
#-$G
-$
'#-$'"
-$"9
B'#-$G
-$
".'"'#"
'-#'7#'
'-$
'
###$$'';=;"'=;('=
#-'$''#"KJ
##"-'$''@KA
#-$G
-$#-$
#-$
-$
('
B'-#"''.
#-$
-$
-#"''.
8
(B'7.-#
'#$('
$
*('
#-$9#-'$
$7#-$
-$
2E#8$
'$
#-$G
-$$-#
#-$
-$B'$'
*('."(-#'$
-
*('
'.."(-#
7-#969#"
-#-$
9'#$'"'
"9
8-#+E-'.8#$
."(-#
-#+E
#'#'#'###$
-#+E
#-$#'.
''#
'#$
8-#
+E
2E
'#$('
$
'$('#'"7
$B7#.7#:.
$:.
'"9
#('6-'$B('
L
'#:.$Q'Q7
#'#'#'('(.8$
8('$'7"8-#$#$-$'7'
&-,
#-$
-$'
#'
$
&"03/%
#-$G
-$"9
-$
#$'#$
-#'7#'
$-#"
-$
'
$-#-#
#"-'$.'
-$
@KJA
#-$G
-$-$
#-$G
-$
$-#
-'$'$'
'$
-
-#'
-#+E
###$#'#-$
#'.
''#+E
'#$('
$
#:.
B7#.7
:.
'"9
-:.
&"03/%
"
D'$6''%
<;
6)
<=7;>
86
9:;
¾RULHQWXMHVHYþDVH
¾SRSLVXMHMHGQRGXFKp]iYLVORVWL]SUDNWLFNpKRåLYRWD
¾GRSOĖXMHWDEXON\SRVORXSQRVWLþtVHOVFKpPDWD
#-$'-#B'.
##(('-#7"
""'
"('
''"'
6
-#9
*('6#'
$"'
*('
96.$'$6.
#.7$"9'$9
-#
-#'#"
-#"'
$"
"'$'
4
&-,
M)
!!
&*,.
D'$6''%
? 7 7 @ 7 7 86
9:;
¾UR]H]QiSRMPHQXMHY\PRGHOXMH]iNODGQtURYLQQp~WYDU\QDFKi]tYUHDOLWČMHMLFKUHSUH]HQWDFL
¾SRURYQiYHOLNRVWL~WYDUĤ
'.'
''
'
'
'$'#$
.'
,N897
'$'
#$'"'"."#$#$$
,
#O(''
$
'9-$''#$
'$('#'"
$"
('('"#$7''
#$'
'.'$
,
'"'''#''$6."9 ''$7:$
.$(:.'-$''"
7
@.$(:.'
('('('
$7''$7:$
-$''"
7A
8'#$'-7'
$$'7#6$'
(.$(:.'-$''"
7
#897"''$6.$9
"''"9#$'(7.$'($G'('
(''6$''$7."'
..
'#$''$6."9
$'#"@,
'-'A$'7#'#8
8$''$7"'
'#'
$$'7#6$'(
"
7.-$''$(:.'
$"6G.$6
#$'
#$#$
.'
'
$$'7($"6'".$6
-#$#'
$#$
#'#$
'
'#7#$B$'
#$"'#$'"'
5
&-,
!!
!
D'$6''%
A&*,.
67
86
9:;
&-,
¾SRXåtYiSĜLUR]HQiþtVODNPRGHORYiQtUHiOQêFKVLWXDFtSRþtWiSĜHGPČW\YGDQpPVRXERUXY\WYiĜt
VRXERU\VGDQêPSRþWHPSUYNĤ
¾þWH]DSLVXMHDSRURYQiYiSĜLUR]HQiþtVODGRXåtYiD]DSLVXMHY]WDKURYQRVWLDQHURYQRVWL
¾XåtYiOLQHiUQtXVSRĜiGiQt]REUD]tþtVORQDþtVHOQpRVH
¾SURYiGt]SDPČWLMHGQRGXFKpSRþHWQtRSHUDFHVSĜLUR]HQêPLþtVO\
¾ĜHãtDWYRĜt~ORK\YHNWHUêFKDSOLNXMHDPRGHOXMHRVYRMHQpSRþHWQtRSHUDFH
#96'
$-('
-'$9'#
-'$9'#
$##
6-$'9
#"9
'-$9
-('-'$'#'6.9#"9'
$9 -$('
7'
$"
-'$9
-$
'#$.
+EE'#$
-#'
+EE
#'#$
."(-#-#$-#'7
--#$'7'$
'
8'7-#$-#'7
--#'7#'
7-#
-#'#
-.
$-#"'7.-#'7#'
-'-#.'
'
.'
6
'
.9
'#'
-#'-#'
6-#'
#'#'#-#
+EE('(.'''$
-#'6",-#'
+EE
'[email protected]$
$"-#'A
#'-$''
(B'7-#
#-$'-#'
('#
-#
(B'7-#'
'-#-#'
###$#'#$-#
('-#'@#$'#$A
#$'#$
-###('$.' -#'
$'$6.#"[email protected]
-'
'-#
-('
7-#$G''8
.7
-$
."(-#'$.
*'$.
'8#$
-#'
#
-#
''#$'#$#'#$
#
-#'
''#$
'('
.7''
''
#'#'#
.
.
.
7-#
'#$
#-$
-$
(B'6.-#'"'
#-$
-$
(B'6.
'.
'#
-#'"''.
('#'
$#-$
-$
'#'
$
#'.
''#
.
#"
#"#-$
-$
'7
'#$
#-$
-$#'.
''#
#-$
-$#'.
''#
-#
'#$
#-$
-$-#'7#'
''#-$
-$
$7#-$
-$
$7#-$
-$('
.
'.
$#-$
76#'
(
' '#-$
-$
96.$.
'8#$
*-#'
'.
.
-#'$
-
8'('(.6
#'#'#8'
#-$9
$#-$#-$9
3
A&*,.
86
9:;
#'
$'#"'
#"7
#-$
B
"('$9#"7
'#"'7.#-$
$#"
2+E
.'
'#-#'#"2+E
-#"-#'7#'
#-'-$'7#$
'#"'#"7
#"@2+EA$
#"
#2+E
--'$#$'7
#"
B
'
'"#"2+E
#"6.
#'#'#'#.'$6#'#:.
'"'7#$'
''#.:.8B7
-.
-'$''':.
('-'$''''#.:.
B('('
.
L
'#'
$
#"7
#-$
B7#"7
#"'(7#-$
#"
#"-#'2+E
B7#-
#"'
#"2+E
'#"#
-'$##
6-$'9
B7
'
'"#"2+E
#.'$6##:.
'"'7#$'
B7'
#$
'$
"-'$''
'-'$''''
''#'6#'
6-$
'7#$'
D'$6''%
<;
6)
<=7;>
&-,
86
9:;
¾RULHQWXMHVHYþDVH
¾GRSOĖXMHWDEXON\VFKpPDWDSRVORXSQRVWLþtVHO
--#B'.
@'6..
.A
#'#'#('
$-#@.
$A
.
-#
-#'6.
-'$.
'$9$"'"9
--#
'
6.$7
#(('-#
'
[email protected]"
'#$A
"#'6"
'6-$
6.
9('
$6.
.
P
--#
('
$-#
'$'$""
'$
-
9
8('
.6.$7
'#$'6'
6-'$F6#'
'F"
&-,
M)
!!
A&*,.
D'$6''%
?7
7
@
77
86
9:;
&-,
¾UR]H]QiSRMPHQXMHY\PRGHOXMHDSRStãH]iNODGQtURYLQQp~WYDU\DMHGQRGXFKiWČOHVDQDFKi]tYUHDOLWČ
MHMLFKUHSUH]HQWDFL
¾SRURYQiYiYHOLNRVW~WYDUĤPČĜtDRGKDGXMHGpONX~VHþN\
":#'-'-
:#'-'-
#(
7"
:#'-
6#:#'-
--'$:#'-'$'7$'-
:#'-'7-'
('"
$'7'8''8:#'-'
"
:#'-
7'
[email protected],$8'A8'
7'
[email protected]
#"
7:#'-'8'8
7:#'-'
''#''#$:#'-8
'''#$:#'-
7:#'-
'
7:#'-
$
7'
[email protected]
'
7'
$
6#(':#'-
7
[email protected]("
6#:#'-
'('
$7''$7"'-('(. 8$''$6.(9
-'$"
$6.-#$'.
*('"'-$'7#$
#
''$6."9"
'
'
.#$B$'
$#$'(7''$7"'
'
'#$''$6."9
'#$
'$
@-$''"
7.$(:.'A
('('''$$'#
'9 ''$$'#('(.$
!!
'-$9
@.'
''A
'('$$.$$'##$'
'$'#
!
'('$'#
'7.-$
('''$6.$'#$9'
$9 '''$'$'#'$
"87.8$
#'#$
#$'
'7."
#$'
#$#$
4E
D'$6''C
B&*,.
67
86
9:;
&-,
¾SRXåtYiSĜLUR]HQiþtVODNPRGHORYiQtUHiOQêFKVLWXDFtSRþtWiSĜHGPČW\YGDQpPVRXERUXY\WYiĜt
VRXERU\VGDQêPSRþWHPSUYNĤ
¾þWH]DSLVXMHDSRURYQiYiSĜLUR]HQiþtVODGRXåtYiD]DSLVXMHY]WDKURYQRVWLDQHURYQRVWL
¾XåtYiOLQHiUQtXVSRĜiGiQt]REUD]tþtVORQDþtVHOQpRVH
¾SURYiGt]SDPČWLMHGQRGXFKpSRþHWQtRSHUDFHVSĜLUR]HQêPLþtVO\
¾ĜHãtDWYRĜt~ORK\YHNWHUêFKDSOLNXMHDPRGHOXMHRVYRMHQpSRþHWQtRSHUDFH
$#"'
$9#.6G#
6-$'
'#'
$.6G#
6
9
-'$9
-#
7.7-#
.7G#
7-#
$
#"-#'#
G.
6".6.G#
6.-#'
#'#'#-#'6"',-#'
+EEE
-#'6"
+EEE
-$#$.
+EEE'#$#'#$
-#'
#$.
-$
'#$.'''7$'
-#'
'#$.
*('."(-#
-#'
8#
[email protected]$##$
'#$
-#
('
$A
(''-#$(B'7-#'#(('
#
-#$(B'7
#
#$.
$-#
-#'
#'#$('$(B'-#8$
6.-#
@
'
.$7N'.8#$A
#-$'#('$(B'-#
#-$'-#'
B*('
-#
'
9
B7
'
9
8-##$
'#$('
$
-#
'
9
#'-#-'7-$'#$'
'#$' #-#
('
$'
--#'7#'
7-#
-#'#
-.
$-#"'7.-#'7#'
--#+G+EG+EE$G'
7-#
8$-#'7#-'-#
#8$-#'7#
'
('#$'#$-#'
#$'#$-#'
+EEE $(B'-#
-#'
#8#"@HIJA
#
-#
''#$
#
-#'
''#$
'#$G#'#$
'6#'
9
('
9
(
9
-#'$.-(''
*."(.-#
8#$
#-$
-$
(B'-##'.
''#
#-$
-$
(B,-#'
-('
('-#'('(.8#-'$G
$'
9
7
7-#$'8#$
6#'
.
6-$#-$G
-$
.
.
6#'
9
#
(B'6-##8$.'
'#$
#-$
-$$$(B'-#C,#
$7#-$
-$
$6B"''.
#'.
'
$(B'6.-#'
#'#'#$#'6.6-$9#-$ $#'7.#-$
-$
(B'6.-#'
-$
#('$##'7.#-$
-8$#$
(B'6.$(B'6.-#'
#-$
($(B'6.-#'
#('$##'7.
-$
-8$#$
(B'6.$(B'6.-#'
-$
($(B'6.-#'
#-$#-$9
#-$
-$
-$
4+
B&*,.
86
9:;
#'
$'#"'
#"7
#-$
B
"('$9#"7
'#"'7.#-$
$#"
@ 1453PA
.'
'#-#'#"@ 1453PA
-#"-#'7#'
#-'-$'7#$
'#"'#"7
#"@ 1453PA$
#"
#@ 1453PA
--'$#$'7
#"
B
'
'"#"@2 1453P+EA
#"6.
#"
+EG+EE
-('#"
(B'6.-#'#'6
'#$
@#-$#"A
#"
-##'6
'#$
B
'#"$'6''
$
"''"$
--'$##'
6-$'9#$
"6-'$9$'6.(8'8#'#$$
8
#
-#('
B'6
$''#8$
#"7
#$"$'
(B'-##'"$'#8$#$
#"
#'#'##$'$7.6-$#"'
(B'7.-##('
'#$-#'
('
B'6
('#$6-$'.
*('.
."(-#
':6.
9
*('."(#"-'$.'
6.
9""##$
68'#$('
#
6-$
#'#'#'#$'('.
8
.'
$'C$#:.
#$$7-#'7:
('
B'
$#.'$6#('
.7#:.
$('
.7B7#.7
'
:.'"'7#$'
'#:.'
#"'G
'
@QC'G7A
':.'
'-'$'#
$-'$.'
B('
-$66#'
9
#'#'#"#6.-#('(.
8
42
&-,
'#'
$
#"7
#-$
B7#"7
#"'(7#-$
#"
#"-#'@ 1453PA
B7#-
#"'
$$'#"
'#"#
-'$##
6-$'9
B7
'
'"#"
@2 1453P+EA
#"'
'+E+EE
#"-#'$ EE,,,
#"'
'-#$ EE
B7
'#'
"$'
'#'
$-'
-$#"$
'#'"$'
#"6.
'#'"$'
#"'
(B'7.-#
#('
'#$-#'
('
B'6
''
9'$
-
#$'.
6.-'$.
'
('
.6'#$
'$'$'C$#:.
#.'$6#
B7#.7:.
#:[email protected]'G7A
#8$(:.#'-'$
''
B'
#7-#'
M)
@'$-$A
B&*,.
D'$6''C? 7 7 @ 7 7 86
9:;
&-,
¾UR]H]QiSRMPHQXMHY\PRGHOXMHDSRStãH]iNODGQtURYLQQp~WYDU\DMHGQRGXFKiWČOHVDQDFKi]tYUHDOLWČ
MHMLFKUHSUH]HQWDFL
¾SRURYQiYiYHOLNRVW~WYDUĤPČĜtDRGKDGXMHGpONX~VHþN\
¾UR]H]QiDPRGHOXMHMHGQRGXFKpVRXPČUQp~WYDU\YURYLQČ
6#('.'(
6"
'
6"
6#(':#'-
7
[email protected]
:#'-
--9#'-'
9#'-'
-9#'-''$7."'
9#'-
6#('8#
6#$'
'
8'#$'
8'
#'#'#('8'
8'
7:#'-'"'
$#'##$
'
[email protected]
.
('
7:#'[email protected]$(''
.
7
.
('
7'
[email protected]
#'#'#'
$.''('
$
('
$
[email protected]
[email protected]
A
'
('
$
[email protected]
'
('
$'
('7"'@$(:.'-$''
7"'
"
7-$:.'.A
-.#$"9##'
$(
.#$"9
('.:.'
'-$.9
.:.'
#'#'##$#$-$''"
7
#$#$-$''"
7
-9#$#.
7''$7
"'
.8
-$"
$(:.'#'-$''#$#$
'##6$
##6$
-#$#7."'-$'7#$
!!
'('##6"'
!
@,'8'#$.A
('('$'#
'
'9-$9
''$$'#@('.8'A '('$('.8''#$'
#$'
#$#$
$#$"#$'
'"
--'$.-''#$
'$('#'('
.7
8$''$6.
'
#$
M)
-'#$"$
$6.-#$'.
$('
.6'$
!!
D'$6''%
<;
6)
<=7;>
86
9:;
¾RULHQWXMHVHYþDVHSURYiGtMHGQRGXFKpSĜHYRG\MHGQRWHNþDVX
¾SRSLVXMHMHGQRGXFKp]iYLVORVWL]SUDNWLFNpKRåLYRWD
¾GRSOĖXMHWDEXON\VFKpPDWDSRVORXSQRVWLþtVHO
--#B'.
@.
.$.A --#
''
'-#$,5%1E
#$--' $$'B'.
B'
'
('
$'-#@.
$A
('
$-#
*('.
-#
-#'6.
-'$.
'$'$""
'$9$"'"9
,-$'9
'$
-
9
$78$
.('(#7##$$. $.##$
'-#'6.
$
4 &-,
M)
M)
D&*,.
D'$6''C
67
86
9:;
¾Y\XåtYiSĜLSDPČWQpPLStVHPQpPSRþtWiQtNRPXWDWLYQRVWDDVRFLDWLYQRVWVþtWiQtDQiVREHQt
¾SURYiGtStVHPQpSRþHWQtRSHUDFHYRERUXSĜLUR]HQêFKþtVHO
¾]DRNURXKOXMHSĜLUR]HQiþtVODSURYiGtRGKDG\DNRQWUROXMHYêVOHGN\SRþHWQtFKRSHUDFtYRERUX
SĜLUR]HQêFKþtVHO
¾ĜHãtDWYRĜt~ORK\YHNWHUêFKDSOLNXMHRVYRMHQpSRþHWQtRSHUDFHYFHOpPRERUXSĜLUR]HQêFKþtVHO
¾PRGHOXMHDXUþtþiVWFHONXSRXåtYi]iSLVYHIRUPČ]ORPNX
#'#'#"''6.-#'
+EEEEEE
"'6.-#'
+EEEEEE #('('
9
'#$##$'.'
9
8#
98'('(.
-#('(.'-#'
-#'
(''-#''B'7-#'#((' #
-#''B'7
#
#$.
$-#
-#'
#'#$(''B'-#8$
6.-#
@
'
.$7N'.8#$A
#-$'#(''B'-#
#-$'-#'
B*('
-#
'
9
B7
'
9
8-#
'
9
-#
'
9
#'-#-'7-$'('
$6.
#-#
'.
-#'
-$('
$.G
'#$.G#$'.G$#.G
'#'$$#.G#$$#.'''7$'
'#$#'#$
*('."(-#
'
.9
'#'
*('-#'
6-#'
-#'#
--#$-#'7#
7-#
-.
$-#"'7.-#'7#'
8$-#'7#-'-#
--#+G+EG+EEG+EEE$G'
7
'
-##8$-#'7#
('#$'#$-#'
#$'#$-#'
'B'-#
-#'
#8#"@HIJA
#
-#
''#$
#
-#'
''#$
'#$G#'#$
'6#'
9
('
9
(
9
-#'$.-(''
*."(.-#
8#$
-#'"#"-'$.''
*."(.-#'"
(.
9'$.
#"
.
.
.('
7-#
6
.
6
$#-$
-$-##'(6'
$6 $7#-$
-$
[email protected]#'.
''#
A
$#"
(B'7-#-#'
$7#"'
('
B'6
#'76-$#-$
-$#"' #'7#-$
-$#"' 'B'6.-#'
-#'
#('$6-$9
$6-$9
#'$
$6-$9
#'#'#$$#$#-$#"'
#$#$-'$.'
8
#-$9G-$'9
$$#$#-$#"'
6-$'.
#-$
-$'-#'.
$6'"
6-$#'-#
#'66-'$
41
&-,
D&*,.
86
9:;
-#"#"'#'"$'
(B'7-#-#'('
B'6
''#8$#"9
$''
#'#'#$'#'7.
'
('
B'6
$''
('#$#$
'##$6
#'6
-$"$9
(''6#
#'7
'
.
6-$8.'
'
('
$-#@$6
'
'.
#A
#'#'#('
$.$#[email protected]$A
('
.7'
#'#'#'
'#[email protected]
'#:.$'7'
-#'
':.'
'-'$'#
$-'$.'
"'''.'
'
#$$7-#'7
:
('
('#$6-$#6.-'$.
'
B('
-$66#'
9
$#.'$6#'6.#[email protected]
''A':.
#'#'#6'('.B6
'B7."''"
'-'
'
#'$-$$
@'
#$.$.A
--#$'-''@
.-$':#'-''(
,A
#7#"#6.-#
#'#'#'9#"'(
'-#'#6
-#'
&-,
'#'"$'
'#8$
''
$##'7.
'
$#'7.
'
.
6-$9
('
$-#
.$#$
'#$NP
#:.
##:.
'7#$'('(.$'$7
''
-$$
B7"'('
.6.
9
(
#7-#'
-
8#6.-#'
D'$6''C
<;
6)
<=7;> 86
9:;
¾Y\KOHGiYiVEtUiDWĜtGtGDWD
¾þWHDVHVWDYXMHMHGQRGXFKpWDEXON\DGLDJUDP\
'$('#'$'
#'#'#'$
.#.(
.
'$('#''-'.'
7'
-('
$
'$6
'
#'#$('6#'
:.
('
.6.$"'
.'
$''$('B'
9
'.'
9
-#'7:
(''.'
9$"'
$
:
('
'
7.$7
$'(
$
"'B(
'
$"
B'
'.B'.
'.'
'.
'#-#'6:
(
$
:
(9
4
&-,
D&*,.
D'$6''C
?7
7
@
77 86
9:;
&-,
¾QDUêVXMHD]Qi]RUQt]iNODGQtURYLQQp~WYDU\þWYHUHFREGpOQtNWURM~KHOQtNDNUXåQLFLXåtYiMHGQRGXFKp
NRQVWUXNFH
¾XUþtGpONXORPHQpþiU\
¾VHVWURMtURYQREČåN\DNROPLFH
¾XUþtREVDKREUD]FHSRPRFtþWYHUFRYpVtWČDXåtYi]iNODGQtMHGQRWN\REVDKX
#'#'##$'
'$'
'$'
'$('#'-('.'
$9. '$'.
8'$-$'#O#O('
'$'-$'7#$
'
$
'
-('.'
$9
'$('#'.'
$'-'
8$'$'$6.
$
,
:..
#'#'#'#
#$'#
6"
#
#O
'.
7."
('('('.' ('.'
@9"8"8A
@9"8"8A
#'#'##:#'-
#:#'-
-$''"
7##$#$
7'
#$#$-$''"
7
#$
-':.--$''"
7
:.-
#'#'#
.$(:.'9
'
7#$
.$(:.'9
'#$
-9''$6."9
9''$6."9
'
7:#'-''$7#" #
7:#'-
QRSQ
'
('
$'@
A
'
('
$'
7
-
7'7-'('
$6.:#'-' 7'7-
#-$'('(.'#$
-$"
-$''"
7
"
-$''"
7
-"#.-$''"
7-$'7#$ "#.-$''"
7'
#'#'#('
$"#[email protected]
-$'7#$
'6-'$"#.('.
('
$"#[email protected]
6-$'.
'6-'$"#.-$''
"
7
-6'
$9$'#
6'
$9$'#
#'#'#'
'6$'#'('(.
'
'$'#
$7
#$
'('#$".
'
7.#.7$
#$".#$
!
$#$".#('('(.-#'7
'
#$#$
#.7
'-$.-''#
#'#$(
7'
7"
'
#'#$(
7'.'(
6 "
'$'6'''8
#'#$("8#
"8
#'#$(#$'
:#'-
#$'
:#'-
#'#$(#:#'-
#:#'-
#'#$(-$''"
7#
6#$
#$'-$''"
7
44
D'$6''%
E&*,.
67
86
9:;
&-,
¾Y\XåtYiSĜLSDPČWQpPLStVHPQpPSRþtWiQtNRPXWDWLYQRVWDDVRFLDWLYQRVWVþtWiQtDQiVREHQt
¾SURYiGtStVHPQpSRþHWQtRSHUDFHYRERUXSĜLUR]HQêFKþtVHO
¾]DRNURXKOXMHSĜLUR]HQiþtVODSURYiGtRGKDG\DNRQWUROXMHYêVOHGN\SRþHWQtFKRSHUDFtYRERUX
SĜLUR]HQêFKþtVHO
¾ĜHãtDWYRĜt~ORK\YHNWHUêFKDSOLNXMHRVYRMHQpSRþHWQtRSHUDFHYFHOpPRERUXSĜLUR]HQêFKþtVHO
¾PRGHOXMHDXUþtþiVWFHONXSRXåtYi]iSLVYHIRUPČ]ORPNX
¾SRURYQiVþtWiDRGþtWi]ORPN\VHVWHMQêP]iNODGHPYRERUXNODGQêFKþtVHO
¾SĜHþWH]iSLVGHVHWLQQpKRþtVODDY\]QDþtQDþtVHOQpRVHGHVHWLQQpþtVORGDQpKRGQRW\
¾SRUR]XPtYê]QDPX]QDNXÄÄSUR]iSLVFHOpKR]iSRUQpKRþtVODDWRWRþtVORY\]QDþtQDþtVHOQpRVH
#'#'#"''6.-#''#+EEEEEE "'6.-#''#+EEEEEE '#$##$'.'
9
#'#'#
[email protected]
#$
A
8#
98'('(.
-#('(.'-#'
-#'
(''-#''B'7-#'#((' #
-#''B'7
#
#$.
$-#
-#'
#'#$(''B'-#8$
6.-#
@
'
.$7A
#-$'#(''B'-#
#-$'-#'
B*('
-#
'
9
B7
'
9
8-#
'
9
-#
'
9
#'-#-'7-$'('
$6.
#-#
'.
-$('
$.G
'#$.G#$'.G$#.G
-#'
'#'$$#.G#$$#.'''7$'
'#$#'#$
*('."(-#
*('-#'
6-#'
'
.9
'#'
--#$-#'7#
7-#
-#'#
-.
$-#"'7.-#'7#'
--#Q$G'
7-##8$ 8$-#'7#-'-#
-#'7#
'
('#$'#$-#'
#$'#$-#'
'B'-#
-#'
#8#"@HIJA
#
-#
''#$
#
-#'
''#$
'#$G#'#$
'6#'
9
('
9
(
9
-#'$.-(''
*."(.-#
8#$
-#'"#"-'$.''
*."(.-#'"
(.
9'$.
#"
.
.
.('
7-#
6
.
6
$#-$
-$-##'(6'
$6 $7#-$
-$
[email protected]#'.
''#
A
$#"
(B'7-#-#'#('
$7#"'
$B
45
E&*,.
86
9:;
#'76-$#-$
-$#"'
$'B'6.-#'
#'('
B'6
$''
#'#'#$'#'7.
'
(B'6-#'
('#$6-$##$6#'6
-$"$9#$'
(''6##'7.
'#
-$
$
#('$6-$9
#'$
#
6-$8$'
#'#'#
('
$6.-'$.'
"''
#'#'##$#$#-$#"'
86-$'.#$#$#-$#"'
#'#'##"'#-$-#'('
6-$
#-$
-$'-#'.
$6'"
#'66-'$
-#"#"'#'"$'
(B'7-#-#'('
B'6
''#8$#"9
$''
#'#'#$'#'7.
'
('
B'6
$''
('#$#$
'
#'7
'
.
6-$8.'
.
'#(''##$6-$'
'
'$
-
*('."(
-#
':.('
.7'#('
-'$'"'6.-#'
#'#'#8$'#.$
8('$'#8$66-$9
('
.7'
('
$'
7
.$#$
#'#'#('
$"('@.
A
':.'
'-'$'#
$-'$.'
"'''.'
'
#$$7-#'7
:
('
('#$6-$#6.-'$.
'
B('
-$66#'
9
$#.'$6#'6.#[email protected]
''#$'"
A':.
-
'B7.''
B$''$('
6'
7'
#'#'#(-$$'('$'('(.
6'#
#'#$'(6('$''
#-$
-$#'#$'(6('$''
B7-(''''"
7'8+''
#'7#-$
-$#"'
-#'
#'7
'
#'7
'
(B'6
$''
'6#
$6-$9
$6-$9
8$'
-'$.'
6-$
#$#$-'$.'
#$#$#-$#"'
#$"$#$#"'.'
'
'#-$
6-$#'-#
'#'"$'
'#8$
''
$##'7.
'
$#'7.
'
.
6-$9
*-#'
('
.7'
'#$
('
$
7.$#$
"('
#:.
##:.
'7#$'('(.$'$7
''
-$$'('$'B7
9
#-$
-$#'#$'(6
('$''
43
&-,
E&*,.
86
9:;
'-$'#
'#'$7.-#
('
#
'#,-#-#'
--#'7#'
'#'$7-#
7.
$
'#'$-#
#-$
-$'
'#'$-#'
('
.6.
'.
#'#'#$''$7.-#@$'$
.
,A
6;;#'7.
7.-#
-#'--#'7#'
'
#6.-#'#"#6
-#'('
.6.
'.
D'$6''
&-,
'#'$-#
#'$
#-$'
"'-#'7#'
#-$
-$
'-#
#7"#7-#'
(
-
<;
6)
<=7;> 86
9:;
¾Y\KOHGiYiVEtUiDWĜtGtGDWD
¾þWHDVHVWDYXMHMHGQRGXFKpWDEXON\DGLDJUDP\
'$('#'B7#.7$
(O('#('
[email protected],6#'
.
#$
6.$#$#89
,A
#'#$('
$$".'
##$'('
#'#'#$
[email protected]#6.6
[email protected]"
6#(6A
.'
$
'.B'.
$
'
6.'"($6.
$
('
.6B
#(6B
D'$6''C
B7#.7
(O#
$
$
$##$$.
B
-$'
9B9
$"
9B9
&-,
?7
7
@
77
86
9:;
&-,
¾QDUêVXMHD]Qi]RUQt]iNODGQtURYLQQp~WYDU\þWYHUHFREGpOQtNWURM~KHOQtNDNUXåQLFLXåtYiMHGQRGXFKp
NRQVWUXNFH
¾VþtWiDRGþtWiJUDILFN\~VHþN\XUþtGpONXORPHQpþiU\REYRGPQRKR~KHOQtNXVHþWHQtPGpOHNMHKRVWUDQ
¾XUþtREVDKREUD]FHSRPRFtþWYHUFRYpVtWČDXåtYi]iNODGQtMHGQRWN\REVDKX
¾UR]SR]QiD]Qi]RUQtYHþWYHUFRYpVtWLMHGQRGXFKpRVRYČVRXPČUQp~WYDU\DXUþtRVXVRXPČUQRVWL~WYDUX
SĜHNOiGiQtPSDStUX
#'#'#''$#"8
''$#"
#'[email protected]°°AˆRSA
('.'
#'#'#('.'#$
#$
@9"8"8"8A
"
:#'-
($"
:#'-
-8#$'
-9
8'9
#'#'#"8('(.#$#$
"8('(.#$#$
#
7#-$''
7'
#-$''#
7
##'
.#$
$"8''(#'$8'
,
''"89
8('#7('
-$'#-$''#
7
-$"89
.$(:.'9
'
7#$
.$(:.'9
'#$
"'''#"$(:.'9
6"
9
'
#$7G'7$(:.'
9
#$#$
#9(6"
4P
E&*,.
86
9:;
-"
.:.'#'-$'
7'#$
-"#.''$7."'-$'7
#$
#'#'#('
$"#[email protected]
('
.7'
('
$'@22A
-###$#7."
'
"'"''$,:$
-###$"
-##7."'
##."(-#$"
$'$#7
'#$'
@'#
#$.('A
#('#.
#$''$6.:$9
9#$'
#$
#'#'#.#$
-('-'$#$..9
('.#$96..'
9('
9$
#'#'#.8('
#$
'
'Q"6.'Q
"6('.'
6#('97
.-8#7('
@$#$G$'G-G-'.,A
#'#$(B6#-'$G
:#'-'
6#('8#
6#$'
''
#'#$($(:.'@'$#$A
#'#$(
'6'#$:.'
'#:.#8$6-$"
"#.
-$''"
7
"
.:.'
"#.''$7."''
-$'7#$
('
$"#[email protected]
'
('
$'"#.
###$"
''$7."'
##6"'
#$'
##$
#.
#$''$6.:$9
.#$
..#$
9$$'#
.
#$.('.
.-
B6#-'$G
:#'-'
8'#
6'
#$'$(:.'
#$''#$:.'
#:.#"
"#.
5E
&-,
!!
!!!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
,1)250$7,.$
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!
"#$
%
&'(($)*)
!
"
%
&'(($)*)
+$),
%
-#$),
)(*)
$%
,1)250$7,.$
."#* %
/*$)#$)
$ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0
!
"#*% 1-( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
3-( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
,1)250$7,.$
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
&KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX
2EVDKRYpþDVRYpDRUJDQL]DþQtY\PH]HQt
!()
$&'$*4)5#$
*"&'(($)*)
)#$)44)6
"#$-7)8)4)##$$)
$-7))4
)
#$
9: #($() #*#$ )')$* 9 '(* (* $)* ' # :) $6 $ 9
5* (#$- : 4) ) $
9: *)
' #$ ()" $ * )
$: $
$ )#$)$5* '5* $'5* #
$:(* (#$)* )#)$ )* #$$- ;)$
) 4# )6 )
) ##$$ 9: #
)
)($))<9
59
#4)
($(#$=-
)
$)#($()4)))1-(3-(-
!(4)#)"95*(**
*#* *
$5
-
3UĤĜH]RYiWpPDWD
!)
$)#($()4#)#)
4:)$6$%
.#"#$#5*>?))"6:@>A)[email protected]>A)@ -------------------------- 1-3-(
;)
5*)*$)$6* ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-3-(
9êFKRYQpDY]GČOiYDFtVWUDWHJLH
B($)%
.RPSHWHQFHNXþHQt
$4)9*)
6*#)$'
6")$)4)4*$
#)4)9#
'(*$:*
5*
$$))$5**)
(:
(9$)$#$5#$))5*8*)'$)C$:":$")
9,4)9:#))955*:
$4) 9 6$* : 54) $)* $6 4 "#$
9
)*$)*
.RPSHWHQFHNĜHãHQtSUREOpPX
:#)
9
4)
9*
()"&/D###$#)
*)
9
4)6($)'$96*
$
4)9:
)
#$9
$
#9($))
.RPSHWHQFHNRPXQLNDWLYQt
,4)9"))(#$
$54#)#"*
$9))$6)
49:
)
#$8()6*9))$5*(*#$)
:
*9:4)$
)
#$$)5#$96*#$)6*
9
4)
9:$*
))$#$*
#)
))$#$$*
.RPSHWHQFHVRFLiOQtDSHUVRQiOQt
8)
#*)4)#49:
)
#$9)
)
4)9:$#$*$:(*)
#$))$6)
.RPSHWHQFHREþDQVNp
4)9:)#$)$
(4)#$)#$)$8),)#$)
" 9 $#5* : :#)
9
4) 9: 4: ): $)5*
()4')
.RPSHWHQFHSUDFRYQt
9
4)
9),
9#$)5*
)
49:
)
#$#$$)#
)#*:
#)5*#$
4)9#$$#6)
99#$)))
4)9:
#$4&/D
)
#$4
:)9$5"
5)#)")$
0
,1)250$7,.$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ Y\XåtYi]iNODGQtVWDQGDUGQtIXQNFHSRþtWDþHDMHKRQHMEČåQČMãtSHULIHULH
¾ UHVSHNWXMHSUDYLGODEH]SHþQpSUiFHVKDUGZDUHLVRIWZDUHDSRVWXSXMHSRXþHQČYSĜtSDGČMHMLFK]iYDG\
¾ FKUiQtGDWDSĜHGSRãNR]HQtP]WUiWRXD]QHXåLWtP
¾ SĜLY\KOHGiYiQtLQIRUPDFtQDLQWHUQHWXSRXåtYiMHGQRGXFKpDYKRGQpFHVW\
¾ Y\KOHGiYiLQIRUPDFHQDSRUWiOHFKYNQLKRYQiFKDGDWDEi]tFK
¾ NRPXQLNXMHSRPRFtLQWHUQHWXþLMLQêFKEČåQêFKNRPXQLNDþQtFK]DĜt]HQt
¾ SUDFXMHVWH[WHPDREUi]NHPYWH[WRYpPDJUDILFNpPHGLWRUX
=iNODG\SUiFHVSRþtWDþHP
#)#)#
)()"&/D
"))(#$*)
*)5
#($()
94)*)"))(#$
($(#)
($))
($(6#)#$4)
$6(#$#)#$ ($(#)#$
($()<#,($()$)#)
$##*$=
*"4))66$($
($()
4)9
4
)$4))#*)
#)[email protected]@ )#)
9HQWHUGHOHWHEDFNVSDFH
)$4)#))G
H#
.+G
H#
4)
4):6
#$#$)
$)
(4):
#4)
):($))#55
56$)
$4)#4)
*6
:
9\KOHGiYiQtLQIRUPDFtDNRPXQLNDFH
#)#)#
)(#$)
)
#)#)#5)($)*)# '
94)
##$"))(#$9
"
"*$))'
4)#"64
+;+
#)##$9+;+
4)
#$9$#)5
$))'"
#)#)#)*)
)9#$9$
'(
4)
'(*
4:<D!
(##
))
)$))$$)
=
)
)($))$4)()6H)"6#$ $))$
4I4)9
6')
)$4)#)#
#$*"4)#)
)*"
6)
#)#)#)"))(9$))$
)$4)#$#
))5"#*)
#)#)#)"))(($()
94)#$)
=SUDFRYiQtDY\XåLWtLQIRUPDFt
9()6)$
$
):
$))$
($))
2
,1)250$7,.$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
##$$#)
)
))$$)55*
$)
*)*"5*($))
):($))
)
)*)
$"$
')
)()656
$##$)
9$)
)
((*"#$
)
#$
#$#$$)
$
)$5$)C$#9)#
#)'6()#6
4))#$$#
)#4$68
4)$6')
,4)8
4)
)6*$)C$
*9))$6'$')"
):
($))#)#)#$#5
##$$4)'5*(#$)*55*
:<RPDORYiQN\=
#$)
#)#)#
9*')
$#$)#"
6$6$
1
3R]Q
56
4
;J7
J+
$)C$5)
$<G
=
)#'
G;
,1)250$7,.$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ Y\XåtYi]iNODGQtVWDQGDUGQtIXQNFHSRþtWDþHDMHKRQHMEČåQČMãtSHULIHULH
¾ UHVSHNWXMHSUDYLGODEH]SHþQpSUiFHVKDUGZDUHLVRIWZDUHDSRVWXSXMHSRXþHQČYSĜtSDGČMHMLFK]iYDG\
¾ FKUiQtGDWDSĜHGSRãNR]HQtP]WUiWRXD]QHXåLWtP
¾ SĜLY\KOHGiYiQtLQIRUPDFtQDLQWHUQHWXSRXåtYiMHGQRGXFKpDYKRGQpFHVW\
¾ Y\KOHGiYiLQIRUPDFHQDSRUWiOHFKYNQLKRYQiFKDGDWDEi]tFK
¾ NRPXQLNXMHSRPRFtLQWHUQHWXþLMLQêFKEČåQêFKNRPXQLNDþQtFK]DĜt]HQt
¾ SUDFXMHVWH[WHPDREUi]NHPYWH[WRYpPDJUDILFNpPHGLWRUX
=iNODG\SUiFHVSRþtWDþHP
)
94)
()"&/D
"))(#$*)
94)*)
#($()
<(#$$*#))
")
)#$(=
94)"))(#KG+G
94)
($))
*#"#9#")4))
#5*#$*
94)
)
"#)($))
"6:#)
($()
*$)4)'4)
$5*(#$($(6
($(#)#$
#)#$
)$4)#))#
4)
9$
($()
6*()#6*9):)#
)#)
*4)#)#
9$#)*)#<
))$)"#)#*'$ #)$)6=
)#$
#
*)($()
.+G
H#
)#I4)*
#
)
#$$#9)
#<-C-")#
8)#$=
#)#9<$))$)#
#$
)$=
4)
$#":<$)C$5'5
)$#"
*
)"=
4)
)$<L-)C)=
#$)()6
4)#
)+G($()#$)5*
:
9\KOHGiYiQtLQIRUPDFtDNRPXQLNDFH
:6(#$)
4)*
)
9$<$$))'")=
$)5#$9'4)#
)+;+
+;+
J7
#)#)#9))$6
))#
4)
)9
6#"8
4)
#)#)#
9))$6$
).$
)
)#4))6
$#*$)$
##$)
)#
54)
$5*'(*
4:)
'(
4)
#6**)
<D!
(##*$))$=
3
,1)250$7,.$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
5))
5*
"5**
*)
'
()"
()")))
)
*6
)#$)6))
))*
*
9*)
'"#*()"))4#$ *
):($)))')$*)
))
9
'
9*##$$64I'
)
)#$$)6))46*#)#)
#5)9#$9$*
#)#)#9#$9$($(5*$)* 9$($()$))$
4I'*"#$
*)
4)
*6'))
)()6(#$
56*)"()6$))$6#$
=SUDFRYiQtDY\XåLWtLQIRUPDFt
)'4)4$6')#$#
4) )#')4)4*
"#*
##)4*)
$:)"
*#$)(#$ 9$
##$$#)
)
))$$)55*
56
$)
*)*"5*($))
4
):($))
)
)*)
$"$
')
)()656
$##$)
9$)
)
((*"#$
)
#$
#$#$$)
$
##$$#))$4)H)"6#$)
$))$
#)$))$
)#
9*9))*
]SČWYSĜHG
)
($))*9()6#$*)
')
5$
#)#)#)*)
)$:
$
$#)4
55*4)4*)
):($))
4
)##$G
"
)N#)#$ $)C$5)
$<G
=
)$5$)C$#)#59$()#6*
#
#
)
)9$
9
*
9:5*$:
*:#
)#$"#
)9
9:69#$$)C$*
4)
4)
*68<()
#(#$)#=
#*G
H#9")$)C$
9*)
8$#
)
)9)#"
()6#9
4
)##$;"
)N#)#$ )#'<;=
##$$
4)
$6)#')
$#$'55$4)#
)$)
$)(685$
)
)9)#"
()6#9
)
)9)#"4)#45)
##$$4)'5*(#$)*55*
:<RPDORYiQN\=
'5)
$
)#$"
M
3R]Q
J7
J+
;J7
J+
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
ý/29ċ.$69ċ7
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#
$
%&'("#
!
$
%&'("#
$
+,"#'*
)#'*
'-('
#$
ý/29ċ.$69ċ7
.!"( $
/(#'"#'
# ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
!"($ +,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1
2,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 02
3,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04
5,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 00
4,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
ý/29ċ.$69ċ7
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
&KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX
2EVDKRYpþDVRYpDRUJDQL]DþQtY\PH]HQt
- '
# % "# (&' 6"# ( !% &'( "# ' "#'&&'7
!"#,
'
# &' ' & '!'7( ('
89 & &'&( '#' "7 "'-"# "##'6&'!&'
6&-"'#'#(#(9
'
"#,9&'
'"
'
"###"#
"'
#
'"#"8#"'##'##,
'
#%"#&''+,-2,-3,-5,-4,-,
-&'"'!86(-((
("(2:3(
#6
,
3UĤĜH]RYiWpPDWD
'
#%"#&"'"'
&9'#7#$
."!"#"6( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+,4,-
6(
'#7(!-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+,4,-
6(''"6(!("""#'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,4,-
;##6( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+,3,4,-
<'#6(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,4,-
9êFKRYQpDY]GČOiYDFtVWUDWHJLH
=-#'$
.RPSHWHQFHNXþHQt
"'&'8"96#'>!
'''
'#''#?(&'##
&89"#
'-&'(#6&
-
!898"#'"96"!#'-&'#'#"#"!
&89#'!"#
@'
7#7#"#'
##''##'''
,
8*&'89&'
"#(6>"A?(89##
.RPSHWHQFHNĜHãHQtSUREOpPX
8*&' 89 '# " "# '
"# " ' &' ## '
"# 8*&' 89
#9
'
&'
6"#7
"'8!
&'
'7"#'@
#'&89!#''
.RPSHWHQFHNRPXQLNDWLYQt
8*&'89"##!'#'!7([email protected]#'&""#
&89
'
"#
'#'''#'!(&!"#(9
&89"("##""##&"'-7'
[email protected]
&'&&'&("("#"#@'#&
.RPSHWHQFHVRFLiOQtDSHUVRQiOQt
- 8 '# -& ' ' &'7 " &' 6 9 '' "##
8*&'89''##"7
& 89 '
"# '
"##9 "("# '7( "'!'(
' !"#
7'
&'!'"'
"
#7#9-8
"##
.RPSHWHQFHREþDQVNp
-8#'#
'7"#'8
&'''#'#"#("#&9
&89'"'#
"#''8
&89
'
"#'(
'>
!7A#7?"#'('
"'&'8"("#6#
#'("##&&'&(B#'#'
&'
'7"#'&89#'(
7((
#7(""#7
"897#7-"#'#'6(&&"#'"#'#7#-"#
&'"('&'@&'#9#7#(88"'&8##7"7#7
'
"#
8
&'
8
6"#
6B9B7
-''
&'8"##"7'
88"#'''
!"789'
.RPSHWHQFHSUDFRYQt
0
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
C'#6''$
0Ë672.'(ä,-(0(
¾ Y\]QDþtPtVWRãNRO\FHVWXQDXUþHQpPtVWRDUR]OLãtPRåQiQHEH]SHþtYQHMEOLåãtPRNROt
¾ SR]RUXMHDSRStãH]PČQ\YQHMEOLåãtPRNROtREFLPČVWČ
¾ UR]OLãtSĜtURGQtDXPČOpSUYN\YRNROQtNUDMLQČDY\MiGĜtUĤ]QêPL]SĤVRE\MHMtHVWHWLFNpKRGQRW\DUR]PDQLWRVW
('8"#
ãNROD
!'"''#&'"#('&'&(@
"#
&'"!(!&"'''
"!
9""&'6'
9
&'&'-(
'"#&'-"#
-(
*(
'"#
"6(-('
#9
'
#
"'"'"'9"!'''
(8'B-"#"'
!''-"#''
'
'
9"7(('
('
'!''-B''
"#&'
&"#
'!
'7
GRPRY
('
'#&'"'-'
&'&'&'(-"#
9!#
"#"#!#'&'&(@
'""7(!
#'&'(
REHF
&'&'
'!&'
#7!'-' "8>"'#(
(#"#
,?
('"'"'"&'
#6-"#!'>"#?
'!9&'&'
"#'
'!9'(#'&"&'
#6(9 &
C'#6''$
/,'e.2/(01È6
¾ UR]OLãXMHEOt]NpSĜtEX]HQVNpY]WDK\YURGLQČUROHURGLQQêFKSĜtVOXãQtNĤDY]WDK\PH]LQLPLSURMHYXMH
WROHUDQFLNSĜLUR]HQêPRGOLãQRVWHPVSROXåiNĤLMLQêFKOLGtMHMLFKSĜHGQRVWHPLQHGRVWDWNĤP
¾ RGYRGtYê]QDPDSRWĜHEXUĤ]QêFKSRYROiQtDSUDFRYQtFKþLQQRVWt
&:##!#"'"#!#'"'"#''#'#
"#6!!-
'-''
'&7'"7
-
&'
'&"#'&
&'#(-'9
'&(
-9
C>.) ?
'
'"6(
-9&'&'&'&(
'!7-"#
&'!6('
8'6!9
"8#
'"#("#
C>.) ?
'
'
"7((
(7
&'"
('"89
"6
8&'
"
"7'
C'#6''$
/,'e$ý$6
¾ Y\XåtYiþDVRYp~GDMHSĜLĜHãHQtUĤ]QêFKVLWXDFtYGHQQtPåLYRWČUR]OLãXMHGČMYPLQXORVWLSĜtWRPQRVWLD
EXGRXFQRVWL
¾ XSODWĖXMHHOHPHQWiUQtSR]QDWN\RVREČRURGLQČDþLQQRVWHFKþORYČNDROLGVNpVSROHþQRVWLVRXåLWt
]Y\FtFKDRSUiFLOLGtQDSĜtNODGHFKSRURYQiYiPLQXORVWDVRXþDVQRVW
&'&'
#6
&'"&-'
'"#
þDV
#6
'&'
#7-"#&'&'&'
9
#"#
#"'-"'
-"#
'
-&'-""'""#'(
--"
'-"##'7&'
#6(-"#'(
'
þLQQRVWL
'
'
'6('
'6(-"#
"'"#"-#''"#'8
'
'8
'
(#&86-"&7-
6-"
-"''"'##"#-"7#'!&'
#7-"#
#'!&6("!
1
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
''
#
'#'!
SĜHGPČW\
'
#-'7!
""'"##&"-""#"##"#
YêYRMYþDVH
&'
'!99"!!
'!7
'
'"
!&"-"7#(8#->
6A"#6
#A
"6 'A"#?
"'"'"!6"#&'&(#
'> '
"#
''?
C>; ?
C'#6''$
52=0$1,72673ěË52'< ¾ SR]RUXMHSRStãHDSRURYQiYLGLWHOQpSURPČQ\YSĜtURGČYMHGQRWOLYêFKURþQtFKREGREtFK
¾ UR]WĜtGtQČNWHUpSĜtURGQLQ\SRGOHQiSDGQêFKXUþXMtFtFK]QDNĤXYHGHSĜtNODG\YêVN\WXRUJDQLVPĤ
YH]QiPpORNDOLWČ
¾ XUþXMHVSROHþQpDUR]GtOQpYODVWQRVWLOiWHN
"'"'"!6-"
-"
"9!8-""8"'&'"#
'
'(#'"#7&'
#6(-(!
!'&' URþQtREGREt
"''-"
&'"#8-(#
""#,A8-, 8
#
'''
URVWOLQ\
&'&'
'!9'!7
(''' '''
'
'
''"#7(
'
&'&'
'!9'"
'"
&'&'
'!9!7"7#>E,4?" "7#
"#'#
"'"''#-"9!('8#"#
#'!7(
"
&'
8&#&'
åLYRþLFKRYp
&'&'
#&'&(F#
'!9
#
&'&'
'!9!8&#>E,4?
8&#
(
'!&"'#'8&#("#& &&-(9!((!
!
#
!78-(
"
'#6(-&(9 &'&'#"&'#6(9
"'"'"
"7((
(
&'97
(#'9!7&'&'
PDWHULiO\
'
'
6!9-&7(#'!!'
6!
>
'98'#'E#""#?
"'#7-'"#"#'
#9"" "#"#'
#9
>-((#?
C'#6''$
ý/29ċ.$-(+2='5$9Ë
¾ XSODWĖXMH]iNODGQtK\JLHQLFNpUHåLPRYpDMLQp]GUDYRWQČSUHYHQWLYQtQiY\N\VY\XåLWtPHOHPHQWiUQtFK
]QDORVWtROLGVNpPWČOHSURMHYXMHYKRGQêPFKRYiQtPDþLQQRVWPLY]WDKNH]GUDYt
¾ UR]H]QiQHEH]SHþtUĤ]QpKRFKDUDNWHUXY\XåtYiEH]SHþQiPtVWDSURKUXDWUiYHQtYROQpKRþDVX
XSODWĖXMH]iNODGQtSUDYLGODEH]SHþQpKRFKRYiQt~þDVWQtNDVLOQLþQtKRSURYR]XMHGQiWDNDE\
QHRKURåRYDO]GUDYtVYpD]GUDYtMLQêFKFKRYiVHREH]ĜHWQČSĜLVHWNiQtVQH]QiPêPLMHGLQFLRGPtWQH
NRPXQLNDFLNWHUiMHPXQHSĜtMHPQiYSĜtSDGČSRWĜHE\SRåiGiRSRPRFSURVHEHLSURMLQpGtWČ
¾ FKRYiVHREH]ĜHWQČSĜLVHWNiQtVQH]QiPêPLMHGLQFLRGPtWQHNRPXQLNDFLNWHUiMHPXQHSĜtMHPQi
YSĜtSDGČSRWĜHE\SRåiGiRSRPRFSURVHEHLSURMLQpGtWČRYOiGi]SĤVRE\NRPXQLNDFHVRSHUiWRU\
WtVĖRYêFKOLQHN
¾ UHDJXMHDGHNYiWQČQDSRN\Q\GRVSČOêFKSĜLPLPRĜiGQêFKXGiORVWHFK
&'
-"#
"7(#"&'&'&'
OLGVNpWČOR
-&'&'&'
#7"#-"#
-"#
-"-"#!-'&'#&'
(6'"
!-'&
0D
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
"'"'"
('#
K\JLHQD
&'&'
8&'
('
('
('7#'!
&'&''8#
(('6(#'!
"#
8&'
('7>6"!( ('7
"6('-"#B"#&
'?
&'&'''>!'"#(!(
]GUDYt
'
'"#9&'#'#6'B?
"'"'"(7'&"'
,"#' #7'
"'!'!"(
-"#"'!'!"(
"'"'"'"
"#"##6'8' "#
'
'&
'!('
''
'
#&
'
#
#&
77
7
"'"'"6'(!
&&'"'#
(!
(!6(##''
"'"'"'
!''-"#'
('B9 EH]SHþQRVWRFKUDQD
''
'
]GUDYt
"'"#'"'
#'
, !''-"#
'
9"'
"'#'6"'"'#
'(
7''"#'
B- "'"'"
"#"'!'
'"# "
#
"'"'"
#'
6(-(6!"'& 7#
&'
7
&'"-&'
VHWNiQtVOLGPL
6
(
'
'
@#'7'"
#
'
("'#
"#"7'"7''
'7
"-'
"#"'#"-'
"'"'"'E"#''!''-6(
#&'"#''@-"#"*7++2''-'"8 WtVĖRYpOLQN\
'!"'@"#&'&(6
VLOQLþQtSURYR]
'!9"#
'('"'
8&'&' "'@'('
-!''-7"#('''"#
('"#
"'"'"
6(
"#
PLPRĜiGQpXGiORVWL
"'"'"'&"'
''
8
'
'&'
('#8
#''@-"("-9'
'
'('8
'
'
&'
(7(9"!('7(''
0+
3R]Q
C>.) ?
C>.) ?
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
C'#6''$
0Ë672.'(ä,-(0(
¾ Y\]QDþtYMHGQRGXFKpPSOiQXPtVWRVYpKRE\GOLãWČDãNRO\FHVWXQDXUþHQpPtVWRDUR]OLãtPRåQi
QHEH]SHþtYQHMEOLåãtPRNROt
¾ ]DþOHQtVYRXREHFPČVWRGRSĜtVOXãQpKRNUDMHDREVOXåQpKRFHQWUDý5SR]RUXMHDSRStãH]PČQ\
YQHMEOLåãtPRNROtREFLPČVWČ
¾ UR]OLãtSĜtURGQtDXPČOpSUYN\YRNROQtNUDMLQČDY\MiGĜtUĤ]QêPL]SĤVRE\MHMtHVWHWLFNpKRGQRW\D
UR]PDQLWRVW
"'"'"'
'
8&''8
ãNROD
"''"#'#7"#'
#
"
'8
"#'
#
8&'
'
'-"#&'
(7
&'"#&
!
#!#
9!'
GRPRY
9'8##''@-">
9
-9?
''!'!##&'
(7'"!
'!#
''"6'"7!'"'
'"
REHF
"#'"'
'
'
'"#''"
('#
8#-"##"7("#'
!
#
!
#'
'
-"#
"'"'"@--"#!'>!#!(
9,#
,? @--"#!'
"'"'"'9"!'#
&'(6'
&'!
'(#'&
NUDMLQD
(#'&
'"!6#&
'(#'&"
#(!
9 &
""'
#
7&
7
C'#6''$
/,'e.2/(01È6
¾ UR]OLãXMHEOt]NpSĜtEX]HQVNpY]WDK\YURGLQČUROHURGLQQêFKSĜtVOXãQtNĤDY]WDK\PH]LQLPLSURMHYXMH
WROHUDQFLNSĜLUR]HQêPRGOLãQRVWHPVSROXåiNĤLMLQêFKOLGtMHMLFKSĜHGQRVWHPLQHGRVWDWNĤP
¾ RGYRGtYê]QDPDSRWĜHEXUĤ]QêFKSRYROiQtDSUDFRYQtFKþLQQRVWt
&7&'-'9"7
URGLQD
&'&'&'7!'"7#(
!
'#(-'9
&'"&&'
#(
C>.) ?
'
'
'-'9
&'
"#B-'9
9!(
7"
"
'-"#
!('!6(
9>,
''
G? -"#
&'&'[email protected]'"'""'"#&'&( '
"8#
#*&'
"'-'"7((
C>.) ?
(
"8"''#"
69"!'
("'(
'"89
"6"!''
C'#6''$
/,'e$ý$6
¾ Y\XåtYiþDVRYp~GDMHSĜLĜHãHQtUĤ]QêFKVLWXDFtYGHQQtPåLYRWČUR]OLãXMHGČMYPLQXORVWLSĜtWRPQRVWLD
EXGRXFQRVWL
¾ SRMPHQXMHNXOWXUQtþLKLVWRULFNpSDPiWN\UHJLRQX
¾ XSODWĖXMHHOHPHQWiUQtSR]QDWN\RVREČRURGLQČDþLQQRVWHFKþORYČNDROLGVNpVSROHþQRVWLVRXåLWt
]Y\FtFKDRSUiFLOLGtQDSĜtNODGHFKSRURYQiYiPLQXORVWDVRXþDVQRVW
&'&'"''--!
!
þDVRYiRULHQWDFH
"'-!
!
--#'''
((
#&'"7'"#''
'
#'
#
&'
(&'&'&'
--"
&'-"#(
:-##9'#-##(
7
@'-&'-"
'(
"'""#-##(
;
'#&'"'#6
''
#6
''
-'"7-"#!('
'>-'(
-'G?
OLGVNpþLQQRVWL
*&'""7'"#"'"8-"#'('7 '8
'
-"'
02
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
'#
'"#( '
]Y\N\
6!6#"#!"-""#"#
"-""#"#
''E#''
'"""#"@'
("#
"'"'"("#7"#!#'"7
C'#6''$
52=0$1,72673ěË52'< ¾ SR]RUXMHSRStãHDSRURYQiYLGLWHOQpSURPČQ\YSĜtURGČYMHGQRWOLYêFKURþQtFKREGREtFK
¾ UR]WĜtGtQČNWHUpSĜtURGQLQ\SRGOHQiSDGQêFKXUþXMtFtFK]QDNĤXYHGHSĜtNODG\YêVN\WXRUJDQLVPĤ
YH]QiPpORNDOLWČ
¾ SURYiGtMHGQRGXFKpSRNXV\XVNXSLQ\]QiPêFKOiWHNXUþXMHMHMLFKVSROHþQpDUR]GtOQpYODVWQRVWLD]PČĜt
]iNODGQtYHOLþLQ\SRPRFtMHGQRGXFKêFKQiVWURMĤDSĜtVWURMĤ
'
&'
#6(-(!
!
URþQtREGREt
"#"#-"#8-(9
6##&'
#-!
!
&'-"'
&'!
"'-'"#&'
"'-'"#
"#8-(9>"
(
''"!? "#
'8#66&6"# URVWOLQ\
'
'
"#8#
"#
'
'!#
-&'-"##"##&'
('"!"#
&'&'!7&'(-#7"##7"#>40?
"#
&'&'
6("#9
#
''
'-"##'&"#&''
'
'
!
&'&'
'!9!77"#>E,+D?
7"#
&'&'-
"#"#6((
"
'
'!(
"
'(
('&"'*!#"'#8
&'&'
'!9
"#&'(
"'"'"'
7-&7"#
-&'"&'
'"#!
åLYRþLFKRYp
('
'!"&'"#!##
"#!#
"#
'("
"6
68-(
'6("
"6(#
8#
("
"#
&'
#6(
(9&'&'&'
'!9
#""'"#
#
'"#"#
7-
"'"'"6'..'&'&'
'!9 8-(7..
@#@!78-((7..>+D?
"'&'"'"9!('8#8-(9
9"!8#
"'"'"'9"!'8#&'
#6(-(!
!( '
'
"'H(-"#!6(8-(9
7
(
"#'#
#
"'"'"B-''#
C>< ?
'
'
"7((
"'"'"&'(8'6
(
('&'
#"#@>8?
&'"&''
#'"'!'
YODVWQRVWL
-&'&'
#"'-7-
7('
'&'&(
SĜHGPČWĤ
"#"#'
C'#6''$
ý/29ċ.$-(+2='5$9Ë
¾ XSODWĖXMH]iNODGQtK\JLHQLFNpUHåLPRYpDMLQp]GUDYRWQČSUHYHQWLYQtQiY\N\VY\XåLWtPHOHPHQWiUQtFK
]QDORVWtROLGVNpPWČOHSURMHYXMHYKRGQêPFKRYiQtPDþLQQRVWPLY]WDKNH]GUDYt
03
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ UR]H]QiQHEH]SHþtUĤ]QpKRFKDUDNWHUXY\XåtYiEH]SHþQiPtVWDSURKUXDWUiYHQtYROQpKRþDVX
XSODWĖXMH]iNODGQtSUDYLGODEH]SHþQpKRFKRYiQt~þDVWQtNDVLOQLþQtKRSURYR]XMHGQiWDNDE\
QHRKURåRYDO]GUDYtVYpD]GUDYtMLQêFKFKRYiVHREH]ĜHWQČSĜLVHWNiQtVQH]QiPêPLMHGLQFLRGPtWQH
NRPXQLNDFLNWHUiMHPXQHSĜtMHPQiYSĜtSDGČSRWĜHE\SRåiGiRSRPRFSURVHEHLSURMLQpGtWČ
¾ FKRYiVHREH]ĜHWQČSĜLVHWNiQtVQH]QiPêPLMHGLQFLRGPtWQHNRPXQLNDFLNWHUiMHPXQHSĜtMHPQi
YSĜtSDGČSRWĜHE\SRåiGiRSRPRFSURVHEHLSURMLQpGtWČRYOiGi]SĤVRE\NRPXQLNDFHVRSHUiWRU\
WtVĖRYêFKOLQHN
¾ UHDJXMHDGHNYiWQČQDSRN\Q\GRVSČOêFKSĜLPLPRĜiGQêFKXGiORVWHFK
&'&'8'!'!#'&'
#7-"##&'( OLGVNpWČOR
&"#!
!7-'
&-"##
'
'
''!'"69"!
('6(
K\JLHQD
B9'
'@''
9"[email protected]'''
'"
7-''(#"
"'&
('7
&'&'-'
#('7#'!'&'&(
"78
'
'
9"8"'"7"#
"##
!''
#'7'
'!"("#
]GUDYt
#8
"#&'#8&"'
&'&'-"#!'-'!''(
7
'-(!
!
!'-'
'-'"9"!#"7!'-'>-"-"#?
'
'
"#6"
-(!
68#"# 8#"#
"#679"'"'"
'8 7
&'""#&'
8#
&'"'!''-8#79#'7'&"-' "'"'"&
'-'-&'(
&
"#
'
'
(6(9'"#
(
EH]SHþQRVWRFKUDQD
-"#'(8&'
]GUDYt
'"'#&'!''-7(
"6("#C !''-"#
-"#"*7(-&'
#"*7
I&'
"#
"89""' &''&"'(
"7(
"#&'#&'9"'"8""'8
7( "
"'
#
&'&'#'7
!6("'"'"'#' '#'
&'&'-#'!'#'>"#!
'@''G? "'"'"'!''-
'8798 7#
('
7#
#(6!"'&
&''#'6
'98''!'98'#
9
VHWNiQtVOLGPL
9
-"'
#&'
''7(('6(
#*&'"#8#7("'#"'6
',"#, ''7(
&'!8'(
-'
####
"'"'"'!''-('
'"#
!
'!''-"#
'!''-"-'
'
VLOQLþQtSURYR]
(
'
'
"7('"7(((
'&
B-"#"-(
"'"'"'
("#
"#
"'"'"
(!6(
6(
PLPRĜiGQpXGiORVWL
(;=
"#'(
"'"'"'9"!('"
('
9"!('''#7('&7(
!7('' ('','
-
8#6(9'(
9
>6(
,?
05
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
C'#6''$
0Ë672.'(ä,-(0(
¾ Y\]QDþtYMHGQRGXFKpPSOiQXPtVWRVYpKRE\GOLãWČDãNRO\FHVWXQDXUþHQpPtVWR
¾ ]DþOHQtVYRXREHFPČVWRGRSĜtVOXãQpKRNUDMHDREVOXåQpKRFHQWUDý5SR]RUXMHDSRStãH]PČQ\
YQHMEOLåãtPRNROtREFLPČVWČ
¾ UR]OLãtSĜtURGQtDXPČOpSUYN\YRNROQtNUDMLQČDY\MiGĜtUĤ]QêPL]SĤVRE\MHMtHVWHWLFNpKRGQRW\D
UR]PDQLWRVW
-&'
(7"#
SOiQPtVWRãNRO\
-"#('
"!''-"#>
'"#' "#
"#"#"#
,?
"'"'"%J8'('
%J
-"''##-'!'
'"#
#(
('
"#
'8&'-8''&!8"#
'
-'!'
"7(&'8'
-'"#-'7"#
"##&"##(%J
"##"!
K &'&'("#7"#
NUDMLQD
-&'"#7"#
'"
"#7"#
"&'&-$B#"((B
!
"&
8#&
7&-&
("
""#&'8#
'
'
"(9-
&6"'
9"'
"(-
'"7
&#&!#
'"#'#66
"#"#""'6#7#
%L
('"78#6'#"8#"& C'#6''$
/,'e.2/(01È6
¾ UR]OLãXMHEOt]NpSĜtEX]HQVNpY]WDK\YURGLQČUROHURGLQQêFKSĜtVOXãQtNĤDY]WDK\PH]LQLPLSURMHYXMH
WROHUDQFLNSĜLUR]HQêPRGOLãQRVWHPVSROXåiNĤLMLQêFKOLGtMHMLFKSĜHGQRVWHPLQHGRVWDWNĤP
¾ RGYRGtYê]QDPDSRWĜHEXUĤ]QêFKSRYROiQtDSUDFRYQtFKþLQQRVWt
6SRYROiQt
9
#'!&'
#6('(#'
&'
#6(-"#
RGOLãQRVWL'
"#
"
"#'"8-"'&''"'##
C>.) ?
"-#''"&''
"#'
"##"7"89 '
"##
("'
'#'#"'('&'&(
#''
C'#6''$
/,'e$ý$6
¾ Y\XåtYiþDVRYp~GDMHSĜLĜHãHQtUĤ]QêFKVLWXDFtYGHQQtPåLYRWČUR]OLãXMHGČMYPLQXORVWLSĜtWRPQRVWLD
EXGRXFQRVWL
¾ SRMPHQXMHQČNWHUpURGiN\NXOWXUQtþLKLVWRULFNpSDPiWN\Yê]QDPQpXGiORVWLUHJLRQXLQWHUSUHWXMH
QČNWHUpSRYČVWLQHEREiMHVSMDWpVPtVWHPYQČPååLMH
¾ XSODWĖXMHHOHPHQWiUQtSR]QDWN\RVREČRURGLQČDþLQQRVWHFKþORYČNDROLGVNpVSROHþQRVWLVRXåLWt
]Y\FtFKDRSUiFLOLGtQDSĜtNODGHFKSRURYQiYiPLQXORVWDVRXþDVQRVW
"#&'
#'#-'#
þDVRYiRULHQWDFH
'
#
--""'""##
('
6
#'
>
"!"##?
--"
04
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
""-#''8#
96(!6(
!
!("#
('
"9"!8#
'
'"
"'"'"#'6!&'"#"&!
"#-'
"'"'"#'6'"#&'&(6
"#
"
'
8#'(
"-#''('
&'@'("#
>#"!"#
"#?"#('
&'&'@'8#
'
"#
åLYRWOLGt
!&'"#
"7'
("#7#
"!"#
#"8#
3R]Q
%L
C>; ?
C'#6''$
52=0$1,72673ěË52'< ¾ UR]WĜtGtQČNWHUpSĜtURGQLQ\SRGOHQiSDGQêFKXUþXMtFtFK]QDNĤXYHGHSĜtNODG\YêVN\WXRUJDQLVPĤ
YH]QiPpORNDOLWČ
¾ SURYiGtMHGQRGXFKpSRNXV\XVNXSLQ\]QiPêFKOiWHNXUþXMHMHMLFKVSROHþQpDUR]GtOQpYODVWQRVWLD]PČĜt
]iNODGQtYHOLþLQ\SRPRFtMHGQRGXFKêFKQiVWURMĤDSĜtVWURMĤ
&'
"76##
!7
"87'!'87
8QHåLYiSĜtURGD
'
'
&'986(
>"9?
"'"'"&''"'
'
#'"''"
'"
"-7##'">)'';"?"'"'
"'-""#
"&'&("#"##(
'
'
"#"#(
&'(
!'
"'"'"!6('"#"#'&'&(
('"#
6"#
""'
#!7>34?
&'&''8##'6(('"#9
"'"'"''9
&'&6"#'
9
&'&'&'9
!"8'
"#&'B
"#9
'
8#9
"'"'"&'
&'
&'
"'"'"'"8'
(!&"6"
(
'
'6"#
(
!#:'#('&'(B-
"#6
8#
'
8#
-'
'
'"'"[email protected]
6"#'
!(
'!!(
'
'
""##&'
(6-#
0M
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
'
'9!(8#"#&'
#7
'#"#-'
-!7
#(!
'
'&'&(6"#8#
"'"'#6"!#9!'!#6(
&'
8-(9
#(#"
((9
"#'"#
!!&8'
-
'!
9!'!#6(&'&'
'
-
'!9!7!#'#
&'
">)
#J.?
'#6(9'
"-#''('
&'@'!
!78-(
"'"'"
!''-"###"
#"
(##"
68-(
'
'
6"#"#(!8-(9&'
#6(
#'(
("'-'"#
""'(
##6!6("'-'"#'#"#
&'&(((
&'"'"##'
&'
(6("9&'#'7
"#"##'>("#"#"#8"#'"#G?
"-#''''"#'
#9'#'#
("&'&#[email protected]'#
URVWOLQ\
åLYRþLFKRYp
!'!#
!#
##
3R]Q
"'-'"#
C>< ?
OiWN\DMHMLFKYODVWQRVWL "
C'#6''$
ý/29ċ.$-(+2='5$9Ë
¾ XSODWĖXMH]iNODGQtK\JLHQLFNpUHåLPRYpDMLQp]GUDYRWQČSUHYHQWLYQtQiY\N\VY\XåLWtPHOHPHQWiUQtFK
]QDORVWtROLGVNpPWČOHSURMHYXMHYKRGQêPFKRYiQtPDþLQQRVWPLY]WDKNH]GUDYt
¾ UR]H]QiQHEH]SHþtUĤ]QpKRFKDUDNWHUXY\XåtYiEH]SHþQiPtVWDSURKUXDWUiYHQtYROQpKRþDVX
XSODWĖXMH]iNODGQtSUDYLGODEH]SHþQpKRFKRYiQt~þDVWQtNDVLOQLþQtKRSURYR]XMHGQiWDNDE\
QHRKURåRYDO]GUDYtVYpD]GUDYtMLQêFKFKRYiVHREH]ĜHWQČSĜLVHWNiQtVQH]QiPêPLMHGLQFLRGPtWQH
NRPXQLNDFLNWHUiMHPXQHSĜtMHPQiYSĜtSDGČSRWĜHE\SRåiGiRSRPRFSURVHEHLSURMLQpGtWČ
¾ FKRYiVHREH]ĜHWQČSĜLVHWNiQtVQH]QiPêPLMHGLQFLRGPtWQHNRPXQLNDFLNWHUiMHPXQHSĜtMHPQi
YSĜtSDGČSRWĜHE\SRåiGiRSRPRFSURVHEHLSURMLQpGtWČRYOiGi]SĤVRE\NRPXQLNDFHVRSHUiWRU\
WtVĖRYêFKOLQHN
¾ UHDJXMHDGHNYiWQČQDSRN\Q\GRVSČOêFKSĜLPLPRĜiGQêFKXGiORVWHFK
'#-"'"'"#"#!#
OLGVNpWČOR
#"#!
&'&'!8'!7#
8'!87"#9#'-
6&'
#69
K\JLHQD
##&'('7'&'
'"'#6('"#'
>(-"##"##'? ('7
'B
&'&''&'
#7-"#'"!, B
'
'
8#-"#(("#'
9
&'&'#'[email protected]'-'
]GUDYt
"'"'"#'68&''9"!'&'&( '
'"
'"
!('
&'''
''
#'#
'
''#'#(
'7-'7(7-'!6'8
7-''7(
"#
'&7
'''
7
#''-"#
#"7(!(7'"'"#
"'"#"#&
'-'+
'"8#
7"#
"#
"'"#'-"#
0
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
-"'
(
#"7"96(-"#'(#*&'
EH]SHþQRVWRFKUDQD
(
"6("("#"
]GUDYt
-&'&'
'6(@#("#("8"' @#"#'
'
('#@6B#9'"8
"'&'"#'"7
'
'# "'"'"
B99"!'"## B
&"'
'#'"##&'
(7 B""##
#"#&'#&'9"'"8
9
'!''-
7B-
('#
"
#'6(('6(#'
7#
&'!87"#'
'!''-6("'#"
VHWNiQtVOLGPL
'!''-7"#'
'#'
'
'"
''6
-'
##8
9'!#8 "#8'6
-&'!
#'6
'""#8'
8'
'"7(!''-
#*&'
"-((
'
&'
VLOQLþQtSURYR]
"7'"7
(
-&'7#(
'(
"-( (
'
('
"#9
'
'
(("
("#9"-
"#
'"
8&'
"6(
PLPRĜiGQpXGiORVWL
'#
'-(
''
"#&'''&"'(#
''!''-
"'"'"86'!''-;="#
!
#
!&"&'&
&
3R]Q
00
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
C'#6''$
8ý,92
3R]Q
0Ë672.'(ä,-(0(
¾ XUþtDY\VYČWOtSRORKXVYpKRE\GOLãWČQHERSRE\WXY]KOHGHPNHNUDMLQČDVWiWX
¾ XUþtVYČWRYpVWUDQ\YSĜtURGČLSRGOHPDS\RULHQWXMHVHSRGOHQLFKDĜtGtVHSRGOH]iVDGEH]SHþQpKR
SRK\EXDSRE\WXYSĜtURGČ
¾ UR]OLãXMHPH]LQiþUW\SOiQ\D]iNODGQtPLW\S\PDSY\KOHGiYiMHGQRGXFKp~GDMHRSĜtURGQtFK
SRGPtQNiFKDVtGOLãWtFKOLGtQDPDSiFKQDãtUHSXEOLN\DSRORNRXOt
¾ Y\KOHGiW\SLFNpUHJLRQiOQt]YOiãWQRVWLSĜtURG\RVtGOHQtKRVSRGiĜVWYtDNXOWXU\MHGQRGXFKêP]SĤVREHP
SRVRXGtMHMLFKYê]QDP]KOHGLVNDSĜtURGQtKRKLVWRULFNpKRSROLWLFNpKRVSUiYQtKRDYODVWQLFNpKR
¾ ]SURVWĜHGNXMHRVWDWQtP]NXãHQRVWL]iåLWN\D]DMtPDYRVWL]YODVWQtFKFHVWDSRURYQi]SĤVREåLYRWDD
SĜtURGXYQDãtYODVWLLYMLQêFK]HPtFK
¾ UR]OLãXMHV\PERO\QDãHKRVWiWXDMHMLFKYê]QDP
'("#"7(!#&'"##
E\GOLãWČ
(#'&'(
#&B7"#"7(
!#-#&
-"#7"#
RULHQWDFH
"#7"#
-"#7"#
'"
"'"'"-"#6("#
'
(9
("'
!#
"'"'"'"
!#
!''-7((!
'
'
86('!''-(!&
-#
PDS\
#&'
(69
"6-#
-#
!
'
8'%J!(8'"#
%J
&'&'8'"#
'
"#
"'"'"'('
'&9'9%J&'&(#6
UHJLRQiOQt]YOiãWQRVWL #"#
ý5
!''
67#"#>
#
'('
(
("
"7?#7&'
#6!6"#9
#("'-,
!"#'%J('
(",#"#
8#('"#%J
FHVWRYiQt
"8&"##'7
%J
&"#8#
&"'
9"!8#
96("#'(%J 9"!8#
('
"-#''!!6&"#'
&'&'"##"!'
'
86
VWiWQtV\PERO\ý5
#'E#'
-'"7(
'""-'"&
'&
-'"6"##&'
'#
C'#6''$
/,'e.2/(01È6
¾ Y\MiGĜtQD]iNODGČYODVWQtFK]NXãHQRVWt]iNODGQtY]WDK\PH]LOLGPLY\YRGtDGRGUåXMHSUDYLGODSUR
VRXåLWtYHãNROHPH]LFKODSFLDGtYNDPLYURGLQČYREFLPČVWČ
¾ UR]OLãXMH]iNODGQtUR]GtO\PH]LOLGPLREKiMtDRGĤYRGQtVYpQi]RU\SĜLSXVWtVYĤMRP\ODGRKRGQHVHQD
VSROHþQpPSRVWXSXĜHãHQt
¾ UR]SR]QiYHVYpPRNROtMHGQiQtDFKRYiQtNWHUiVHXåWROHURYDWQHPRKRXDNWHUiSRUXãXMt]iNODGQt
OLGVNiSUiYDQHERGHPRNUDWLFNpSULQFLS\
¾ RULHQWXMHVHY]iNODGQtFKIRUPiFKYODVWQLFWYtSRXåtYiSHQt]HYEČåQêFKVLWXDFtFKRGKDGQHD]NRQWUROXMH
FHQXQiNXSXDYUiFHQpSHQt]HQDSĜtNODGXXNiåHQHPRåQRVWUHDOL]DFHYãHFKFKWČQêFKYêGDMĤY\VYČWOt
SURþVSRĜLWNG\VLSĤMþRYDWDMDNYUDFHWGOXK\
¾ SRXNiåHYQHMEOLåãtPVSROHþHQVNpPDSĜtURGQtPSURVWĜHGtQD]PČQ\DQČNWHUpSUREOpP\DQDYUKQH
PRåQRVWL]OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtREFHPČVWD
"#
'"7'"#
'#('
VRXåLWtOLGt
"8
"8
--#'
,'
''
#(9
#"'&&'
"'"-#'"8
9
"'
6"'
9
&'
#
('
'
'(
7( (
01
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
(--'-&''"7
'
8&'
"'-'"7((
"'7#
'
'"7'
RGOLãQRVWLOLGt
('
!7&'((#'&
,
6"'
-
9'
6(
"# -6(
9
C>.) ?
'"'!"##"8-"'
#'''"'#
"##
"#'#'#'"'##&'
"'('
(7(('
'#"-#''
"
"'"'"
'#6(
C> .?
'
'
7(#"'-'"7(&'
&'"!"##&'(("##' YODVWQLFWYt
'
'
"#"#'
"#(
#'&'&(6
''
'
8'
'
;
(
&''#'7(!8'
'
'
(
'7''6('
,
6"'
##*&'"'-'"7"#'
SURVWĜHGt
"#'
#
"7(&'
,'
'"7( "'-'"7"#'
#
C>.) ?
&#'#
'"'-'"7'#
"
"'-'"7
8&'&98'"'-'"7"#'
#
##
C'#6''$
/,'e$ý$6
¾ SUDFXMHVþDVRYêPL~GDMLDY\XåtYi]MLãWČQêFK~GDMĤNSRFKRSHQtY]WDKĤPH]LGČMLDPH]LMHY\
¾ Y\XåtYiDUFKLYĤNQLKRYHQVEtUHNPX]HtDJDOHULtMDNRLQIRUPDþQtFK]GURMĤSURSRFKRSHQtPLQXORVWL
]GĤYRGQt]iNODGQtYê]QDPFKUiQČQêFKþiVWtSĜtURG\QHPRYLWêFKLPRYLWêFKNXOWXUQtFKSDPiWHN
¾ REMDVQtKLVWRULFNpGĤYRG\SUR]DĜD]HQtVWiWQtFKVYiWNĤDYê]QDPQêFKGQĤ
-"7B
&'
""##&'"'
'('
8
7B
&'
&'"-"6B
&+2(
,25(
,''
'-"
'
-"
#
@'7(
"'"'"&'#-'#"#'##"'#"#
"#'
"#('
9""#
&9#('
"#
#('
&
"7(8#"#
"'"'"96("#6'&'&(6'
@-
&'
"##@-(
&9
("#
'
'
'E#9'
'"#'"#
'
"'"'"("#6('9
9
#'!(("#6(#(#'
(#'
('
'
"##"#67
"##"#
"'"'"("#6"!"#
"#""'&"' ("#7"!"#
"#>'"I"#
"#
LK"", ('
"
*&B
&'"#-(("#7
"##
%)J%J2,",,
!6("#9
"'#'',,,?
C'#6''$
52=0$1,72673ěË52'<
¾ Y\VYČWOtQD]iNODGČHOHPHQWiUQtFKSR]QDWNĤR=HPLMDNRVRXþiVWLYHVPtUXVRXYLVORVWVUR]GČOHQtPþDVXD
VWĜtGiQtPURþQtFKREGREt
¾ ]NRXPi]iNODGQtVSROHþHQVWYDYHY\EUDQêFKORNDOLWiFKUHJLRQĤ]GĤYRGQtSRGVWDWQpY]iMHPQpY]WDK\
PH]LRUJDQLVP\DQDFKi]tVKRG\DUR]GtO\YSĜL]SĤVREHQtRUJDQLVPĤSURVWĜHGt
¾ SRURYQiYiQD]iNODGČSR]RURYiQt]iNODGQtSURMHY\åLYRWDQDNRQNUpWQtFKRUJDQLVPHFKSUDNWLFN\WĜtGt
RUJDQLVP\GR]QiPêFKVNXSLQY\XåtYiNWRPXLMHGQRGXFKpNOtþHDDWODV\
¾ ]DORåtMHGQRGXFKêSRNXVQDSOiQXMHD]GĤYRGQtSRVWXSY\KRGQRWtDY\VYČWOtYêVOHGN\SRNXVX
&'&''#
#'"'"'-""#(#'&' =HPČYHYHVPtUX
&'&((!
(!'#
"#-"#
''
'
7
'
'
"#-7("#
-(!
!'
'
7 1D
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
'(7#(#(#'&'#
(
"'-'"#&'&'
("9
"
6(99"!'"9
96(#
'#9"'-'"#
"'"'"
&'6(#(9'"'-'"#'
&'
'
(
"'"#
#('#'
(#'&'
"#8#(
(
&'
#6(#(
'
&'8#"#8-(9
&'&'
#7
(>"#'-"#
'?('
&'8#
""&'(#'"#7&'
#6(
!6(
(9
9#
&'"
"
8#"''
'-
(9"
('
-'6(
&9
*7B
&'
&''9!(&'
(7("
"-#''(
#6"'
'"
-"'#"
("##''
!('"8'-"'"#(#"#
C'#6''$
3R]Q
SĜtURGQtVSROHþHQVWYD 7
9"!'
#('"'-'"#
#'#'
8#
#(
SURMHY\åLYRWD
]QDN\RUJDQLVPĤ
#
''
'
"
,$#'#
"'"#
>"
'
?G
ý/29ċ.$-(+2='5$9Ë
¾ Y\XåtYiSR]QDWNĤROLGVNpPWČOHNY\VYČWOHQt]iNODGQtFKIXQNFtMHGQRWOLYêFKRUJiQRYêFKVRXVWDYD
SRGSRĜHYODVWQtKR]GUDYpKR]SĤVREXåLYRWD
¾ XSODWĖXMH~þHOQp]SĤVRE\FKRYiQtYVLWXDFtFKRKURåXMtFtFK]GUDYtDYPRGHORYêFKVLWXDFtFKVLPXOXMtFtFK
PLPRĜiGQpXGiORVWLYQtPiGRSUDYQtVLWXDFLVSUiYQČMLY\KRGQRWtDY\YRGtRGSRYtGDMtFt]iYČU\SURVYp
FKRYiQtMDNRFKRGHFDF\NOLVWD
¾ SĜHGYHGHYPRGHORYêFKVLWXDFtFKRVYRMHQpMHGQRGXFKp]SĤVRE\RGPtWiQtQiY\NRYêFKOiWHN
¾ XSODWĖXMH]iNODGQtGRYHGQRVWLDQiY\N\VRXYLVHMtFtVSRGSRURX]GUDYtDMHKRSUHYHQWLYQtRFKUDQRX
¾ UR]SR]QiåLYRWRKURåXMtFt]UDQČQtRãHWĜtGUREQiSRUDQČQtD]DMLVWtOpNDĜVNRXSRPRF
¾ XSODWĖXMHRKOHGXSOQpFKRYiQtNGUXKpPXSRKODYtDRULHQWXMHVHYEH]SHþQêFK]SĤVREHFKVH[XiOQtKR
FKRYiQtPH]LFKODSFLDGČYþDW\YGDQpPYČNX
&'&'
#7'#
"7(8#'
"#('
HWDS\OLGVNpKRåLYRWD #7##
7#"!
&'
#6(!
!
"'"'"#-"6&'
##''
'
6&'
'
"'"'"6&'7(
##'
#7
'
"#
6&
##'
&'
#6(!
!('
'
#'!
##'
#"'
(
''
7(
'
GHQQtUHåLP
"-#''#(
'(##&'&(-"6'8 -"6(
"8"'#(#"7-"#
'-"#
#'!-
"'"'"#'!-
"#'
'"'#&''7#'!"##(
'&'"7#'!
('
"#
"('
'"##
'
'#''@-"#"*7(
PLPRĜiGQpXGiORVWL -('
7
"#
'7"#
#"*7
('(
7(
'
'
'
'7"#
,;=$8
'*
"('"#'"#"[email protected]"7'"7
!G
(
&'&'"6(#'
""#(## QiY\NRYpOiWN\
'
'!6(#'
&"'
'6("#"""#"
# ##'
6(#'
&'&''(('7"
&'
#'
]GUDYt
8&'"
''''"@'-('
('
'-"'"#('"7("#'
>(-"##,,?
1+
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
'
68#"#6"'
"""#"'
!''
(
6((!6(##"#'
"'"#
6&
'-'+
'-
'
"#
-6!6(
(-'
(
#
"#'"-('"7
(
'6("#(&'
(
'"#
&'&'
'!''-6("#
'
'
'9"!('"'#"'6
-'
'7"#87('!''-
&"'
'#'
!6(&'
(6(
B9B
-
'7"#7"7
'(
8&(
#("#9
12
3R]Q
8#"#
''''
"#
VLOQLþQtSURYR]
"!!''-
SRUDQČQt
'#'
7,
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
C'#6''$
8ý,92
3R]Q
0Ë672.'(ä,-(0(
¾ XUþtVYČWRYpVWUDQ\YSĜtURGČLSRGOHPDS\RULHQWXMHVHSRGOHQLFKDĜtGtVHSRGOH]iVDGEH]SHþQpKR
SRK\EXDSRE\WXYSĜtURGČ
¾ UR]OLãXMHPH]LQiþUW\SOiQ\D]iNODGQtPLW\S\PDSY\KOHGiYiMHGQRGXFKp~GDMHRSĜtURGQtFK
SRGPtQNiFKDVtGOLãWtFKOLGtQDPDSiFKQDãtUHSXEOLN\(YURS\DSRORNRXOt
¾ Y\KOHGiW\SLFNpUHJLRQiOQt]YOiãWQRVWLSĜtURG\RVtGOHQtKRVSRGiĜVWYtDNXOWXU\MHGQRGXFKêP]SĤVREHP
SRVRXGtMHMLFKYê]QDP]KOHGLVNDSĜtURGQtKRKLVWRULFNpKRSROLWLFNpKRVSUiYQtKRDYODVWQLFNpKR
¾ ]SURVWĜHGNXMHRVWDWQtP]NXãHQRVWL]iåLWN\D]DMtPDYRVWL]YODVWQtFKFHVWDSRURYQi]SĤVREåLYRWDD
SĜtURGXYQDãtYODVWLLYMLQêFK]HPtFK
¾ UR]OLãXMHKODYQtRUJiQ\VWiWQtPRFLDQČNWHUpMHMLFK]iVWXSFHV\PERO\QDãHKRVWiWXDMHMLFKYê]QDP
-"#7"#"-"
6"#9
RULHQWDFH
"#7"#
&'&'!#
'!''-7(
!6(>!7'!''-
,?
!#
#-"6
(
!#(!
#6'#
!7#"8"'&'(
8#
PDS\
('
<!7"##(8'"# <
'-#'"#!6("#6(('
"#
"'"'"#"#
'(%J<&'&'8'""'
"## UHJLRQiOQt]YOiãWQRVWL
<
"'"'"
("
"6##"#
'!6("##'(&'
#6('"6('9&' C>; ?
"'"#'
<
"'"'"("
"6#
"# 9"!8#'"#
("#
'("#'
#!6('9
&"'
!'"'
'"#(<"#
FHVWRYiQt
"'"##"8"'&"#"#'('"7'"# &"#<
"#'"#
('
@'''
(#''#'
'
&'
(7'''#
'"@'
"##"
"'"'"'"##"
%J
%J
""'&'
'"##
'#7("##
&'&'("##
&7&'&(
"##
'
"##'9"#9
C'#6''$
/,'e.2/(01È6
¾ Y\MiGĜtQD]iNODGČYODVWQtFK]NXãHQRVWt]iNODGQtY]WDK\PH]LOLGPLY\YRGtDGRGUåXMHSUDYLGODSUR
VRXåLWtYHãNROHPH]LFKODSFLDGtYNDPLYURGLQČYREFLPČVWČ
¾ UR]OLãXMH]iNODGQtUR]GtO\PH]LOLGPLREKiMtDRGĤYRGQtVYpQi]RU\SĜLSXVWtVYĤMRP\ODGRKRGQHVHQD
VSROHþQpPSRVWXSXĜHãHQt
¾ UR]SR]QiYHVYpPRNROtMHGQiQtDFKRYiQtNWHUiVHXåWROHURYDWQHPRKRXDNWHUiSRUXãXMt]iNODGQt
OLGVNiSUiYDQHERGHPRNUDWLFNpSULQFLS\
¾ RULHQWXMHVHY]iNODGQtFKIRUPiFKYODVWQLFWYtSRXåtYiSHQt]HYEČåQêFKVLWXDFtFKRGKDGQHD]NRQWUROXMH
FHQXQiNXSXDYUiFHQpSHQt]HQDSĜtNODGXXNiåHQHPRåQRVWUHDOL]DFHYãHFKFKWČQêFKYêGDMĤY\VYČWOt
SURþVSRĜLWNG\VLSĤMþRYDWDMDNYUDFHWGOXK\
¾ SRXNiåHYQHMEOLåãtPVSROHþHQVNpPDSĜtURGQtPSURVWĜHGtQD]PČQ\DQČNWHUpSUREOpP\DQDYUKQH
PRåQRVWL]OHSãHQtåLYRWQtKRSURVWĜHGtREFHPČVWD
(#'&'#(
>#'"7
-"7"''7 VRXåLWtOLGt
,?
#(
&
(#(9'
>!(
#('
7,,,?
9
(''
'( (
,
"'"'"
"#'"
RGOLãQRVWLOLGt
("#
6(9#8,"# '
'"6('"#'"#""##(
"
'"'#&'
769
8&'
'
'
13
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
@#("#("'
('
"'-7(''
"&'#
'#'"
-&'"9&
"'"'"&'"'
"#""#7
"'"'"'
"6&'&'
'
'
"6(
#"'-'"7"'-'"'(
7('
'
!&""""#"#
'"'#&'
'#7((
7#(
'(-
'
'
&'"##"!
7"##8
'"'#&'"!"##
"#6'&'&(8#B-''
'
(#"#!'(#"##!
'!7-"#!
"#&&6
&'"'9&-
("#B-'#
"#6"''
'
8'9&-'
'
'
&96
&9
"#
(
&'&'&(6
"&'
(6""7('"7(86(6
&9
(
&''
'
!!8
'
6(@-(8"#('
B"
'6("#(8''
'"#'#"#'
!"
8&'
'
!'''('7-"#!''-"#!'
''
&'78#"#'
6"'
86''"#'
('7#
#'
C'#6''$
3R]Q
@#
SUiYR]iNRQ
VSUDYHGOQRVW
"
#"'-'"7
(
''
'
YODVWQLFWYt
UR]SRþHWSHQt]H
!
"'9&-
(
&6
&'
"#
'"7
'7
SURVWĜHGt
!'
''"#'#
/,'e$ý$6
¾ SUDFXMHVþDVRYêPL~GDMLDY\XåtYi]MLãWČQêFK~GDMĤNSRFKRSHQtY]WDKĤPH]LGČMLDPH]LMHY\
¾ Y\XåtYiDUFKLYĤNQLKRYHQVEtUHNPX]HtDJDOHULtMDNRLQIRUPDþQtFK]GURMĤSURSRFKRSHQtPLQXORVWL
]GĤYRGQt]iNODGQtYê]QDPFKUiQČQêFKþiVWtSĜtURG\QHPRYLWêFKLPRYLWêFKNXOWXUQtFKSDPiWHN
¾ UR]H]QiYiVRXþDVQpDPLQXOpDRULHQWXMHVHYKODYQtFKUHiOLtFKPLQXORVWLDVRXþDVQRVWLQDãtYODVWL
VY\XåLWtPUHJLRQiOQtFKVSHFLILN
¾ VURYQiYiDKRGQRWtQDY\EUDQêFKXNi]NiFK]SĤVREåLYRWDDSUiFHSĜHGNĤQDQDãHP~]HPtYPLQXORVWLD
VRXþDVQRVWLVY\XåLWtPUHJLRQiOQtFKVSHFLILN
('
"#'
&&'"#7#(
'( Y]WDK\PH]LGČMLDMHY\ &'"
9"'
!6(("#6(
"#
9"'
("#6(
-"7!
!
"#
('
*&B
&'(('
('( KLVWRULFNpLQIRUPDþQt #''#
]GURMH
&'
!7("#[email protected]#@'!"#!'
#
'#@
(6(@9"-,!9("#
'
'
&[email protected]"#
"#
"'"'"!666"!"#
"# UHiOLHPLQXORVWLý5 "#)7)
("#'&'&(("#6("""#'(
';'"
"""#"#!
!'#'6"'#(&
> ,.,NN,?O'N ,
6!"!"#
"#!87-"7-'
K"("#"#P(
""(!6('("#('
O'"6;'C'''
,!'+,2,",,
(!
;"'
"'"'"-"""#
9"'
!6(
"#
"'#,',K'%J
15
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
"'"'"&'
#'(9!(("#'
'
'
66('9'-'"8
'
'!9(#'-"#9"!!896(
!
!('
'"
!
'!7"#('
!!'
"-""#
'"#-&''"'6!"""#"8
#'('9
'
'9"!!&'(#'!--'
'!6(!
!(8&'!
C'#6''$
3R]Q
]SĤVREåLYRWDDSUiFH YSUĤEČKXPLQXORVWL
#'(
!8
9"!8#
'
!&-'
52=0$1,72673ěË52'<
¾ REMHYXMHD]MLãĢXMHSURSRMHQRVWSUYNĤåLYpDQHåLYpSĜtURG\SULQFLSURYQRYiK\SĜtURG\DQDFKi]t
VRXYLVORVWLPH]LNRQHþQêPY]KOHGHPSĜtURG\DþLQQRVWtþORYČND
¾ ]KRGQRWtQČNWHUpNRQNUpWQtþLQQRVWLþORYČNDYSĜtURGČDUR]OLãXMHDNWLYLW\NWHUpPRKRXSURVWĜHGtL]GUDYt
þORYČNDSRGSRURYDWQHERSRãNR]RYDW
¾ VWUXþQČFKDUDNWHUL]XMHVSHFLILFNpSĜtURGQtMHY\D]QLFKY\SOêYDMtFtUL]LNDY]QLNXPLPRĜiGQêFKXGiORVWt
YPRGHORYpVLWXDFLSURNiåHVFKRSQRVWVH~þLQQČFKUiQLW
¾ ]DORåtMHGQRGXFKêSRNXVQDSOiQXMHD]GĤYRGQtSRVWXSY\KRGQRWtDY\VYČWOtYêVOHGN\SRNXVX
-87'87
""'"##( URYQRYiKDYSĜtURGČ '
8'8
&'&''
8#
87" 8#
#"###
"#"
"'(
(
(8#(
''
'
(
&'&("8'
"#&'(
(
"'"'"7#
("
"7-"#
"#
("
"-"#
6"'
'
&'&"8
'
'
(
'7#
"#
-"#
(",-"#
"#6"'
"""#"#
"#
"-"#
"#
('
-"#&'
#'
þORYČNYSĜtURGČ
6"'
7#'-"#(-,
!''##"#'
#'#(
#" 9"'
-#''&'&(
9"'
(#'&'
&'#'7(7"#7
"#
PLPRĜiGQpXGiORVWL '
'
(#"#@
!"#
'"'( 9"'
"##
'(7-"#7#(
6(
(
"#'(
&''9!(&'
(7("
SRNXV
,$8#
!('"8'-"'"#(#"##'#
"#8#&'
(6(
(
#"#-'6"'
"
C'#6''$
"#&9G,,
ý/29ċ.$-(+2='5$9Ë
¾ Y\XåtYiSR]QDWNĤROLGVNpPWČOHNY\VYČWOHQt]iNODGQtFKIXQNFtMHGQRWOLYêFKRUJiQRYêFKVRXVWDYD
SRGSRĜHYODVWQtKR]GUDYpKR]SĤVREXåLYRWD
¾ XSODWĖXMH~þHOQp]SĤVRE\FKRYiQtYVLWXDFtFKRKURåXMtFtFK]GUDYtDYPRGHORYêFKVLWXDFtFKVLPXOXMtFtFK
PLPRĜiGQpXGiORVWLYQtPiGRSUDYQtVLWXDFLVSUiYQČMLY\KRGQRWtDY\YRGtRGSRYtGDMtFt]iYČU\SURVYp
FKRYiQtMDNRFKRGHFDF\NOLVWD
¾ SĜHGYHGHYPRGHORYêFKVLWXDFtFKRVYRMHQpMHGQRGXFKp]SĤVRE\RGPtWiQtQiY\NRYêFKOiWHN
¾ XSODWĖXMH]iNODGQtGRYHGQRVWLDQiY\N\VRXYLVHMtFtVSRGSRURX]GUDYtDMHKRSUHYHQWLYQtRFKUDQRX
¾ UR]SR]QiåLYRWRKURåXMtFt]UDQČQtRãHWĜtGUREQiSRUDQČQtD]DMLVWtOpNDĜVNRXSRPRF
¾ XSODWĖXMHRKOHGXSOQpFKRYiQtNGUXKpPXSRKODYtDRULHQWXMHVHYEH]SHþQêFK]SĤVREHFKVH[XiOQtKR
FKRYiQtPH]LFKODSFLDGČYþDW\YGDQpPYČNX
14
ý/29ċ.$69ċ7
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
&'&'(&'
#6(6(""#
"#-'
@'&'
#6(""#
"#-(#'&'"6"##6'8
'
'
"7("8'"#(
!#
&"'
''E''E-(-'
!&"6
-(!"
-
'
'
6("#
'
''(#''@-"#"*7('
'
'
8#'7#"#'
-('
7
"#
'7"#
('(
7(
'
'
'
'7"#
(
69"!''&'''
&'&'!"('-(
"('"#'"#"[email protected]"7'"7
(
&'&'"6(#'
""#(##
'
'!6(#'
"'"'"'"'-'"'!''-"#
"#!'8
&"'
'6("#"""#"
#
6(#'
&'"""#((&'(
9"'
&'&''(('7"
&'
#'
'-"'"#('"7("#'
>(-"##,,?
#
''"7''"7
8&'"
''''"@'-('
"'"'"'9"!'('
@'''"6
'
68#"#6"'
"""#"'
!''
(
6((!6(##"#'
"'"#
6&
'-'+
'-
'
"#
-6!6(
(-'
'6("#(&'
(
'"#
&'&'
'!''-6("#
'
'
'9"!('"'#"'6
-'
'7"#87('!''-
&"'
'#'
!6(&'
(6(
B9B
-
'7"#7"7
'&#'"7&'
#6((
6"'
((9
'
'@7
"'6"#
'"'#&'
"#(
'(9-7(
"'(('
"('
'
'
(
7("'E(('7
"'"'"#'"6&'
(#6(((
9
"'"'"'"#-'6'('
"'"'"'"'E
(&'&(&'
"'"'"86'!''-"'#"'
@'
'E(!"#
"""#'"'E##'"6#(8'"#
&'""'
"'E((
'
'
B(7#
"##'"#
8'"#
&'"
'("#
-9&'&(
"#
6(
#
1M
OLGVNpWČOR
7""#
69"!8#
3R]Q
C>.) ?
C PLPRĜiGQpXGiORVWL #"*7
,;=$B(',#
'#'"'#"
#'""G
QiY\NRYpOiWN\
##'
""#
]GUDYt
('
''"7
''"7
8#"#
''''
"#
"-
"!!''-
SRUDQČQt
'#'
7,
VH[XiOQtFKRYiQt
#'"7
(
"'E(
#'"7
"'E
(
#'"#
-"#
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!
"#$
%
&#$'
!
"
%
&#$'
($')
%
*+#$')
',-'
$%
."#- %
/-$'#$'
$ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0
!
"#-% *+1+, +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2+3+, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *4*
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$
%&'()*&'(&+,-*,.'/"-,.
!, '
$ $ 5- -6' 5#$ - " & #$ '+
'
$6''6
'
#$$$##$##$$
- ,#$'- #6' - 7 ' 6'
$5- -
87 ',#$ $ # - '#$ ,#$ 6'
$5- -
,#$'-+9'$:'6##$
7"-;
:-,+
'
$6''*+,<+,1+,2+,3+,+
!5 "- ";5- ,'"- '" ' #': ,'" #- *< , -
$5
+
0 -&'1("
!'
$$5-6#'#'
67'$:$%
.#"#$#5-=>''":7?=('"''[email protected]'$$? +++++++++++++++++++++ *+3+,
A'$5-=
#:$$;$#$'
? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *+3+,
23&',('-!#41'3.+
B,$'%
5&",3$*,.
$6';,',#$',#$
6'#'5#'"#-'$5##$'-;7'$
5&",3 6,.&%4("$
;7 :$ 8 ;$': C , 6' # #' -
$ -'
'
$'#$,#:
;)6';76'#$-'$-#$7
:'
5&",3&"$,',.
;)6';7#$$#$';$-
5-#$67
;)6';76':
##'6#)'#$''
'6'#'-$
#$$-
5&",3&314,.&,14,.
;7 ;
6 # #' #; ,' ,- 87 -' #$-
#
#$'55#'
''
6' '6 75- " ; ;7 '$ - 65-
$5-,#$'-$#'#$#76
6,#$#$
;
6'
;7
'
'',:
,':'
5&",3&%*,(
6;7
'#$$':-5';$,
#:#',#$
#6'
#$;7#$6'6$
#'6';#
"'',#$'$#$6'6-
;
5&",33&',.
;
6'
;78:
,'''6'$'
'6'
'
#$'-
'
#'$
'
':'
,;'#'$#$$-
##6':
'
0
3
7&*,.
9'$5''%
89::;8<:
=5<
>85
;
¾ Y\WYiĜtMHGQRGXFKêPLSRVWXS\UĤ]QpSĜHGPČW\]WUDGLþQtFKLQHWUDGLþQtFKPDWHULiOĤ
¾ SUDFXMHSRGOHVORYQtKRQiYRGXDSĜHGORK\
#66'#
"'',#$D
%-*,&'
#7;6'-E
;6'#
-''D
'
-'
8
#"-'$E
#-#7;
13,0?"
#$-$'C$$
#$-$'C$$
#$-:"':#$-D*ED<E
#$-
",'$:#$-D1E
'
';$'
-'
'134!4"
'#'6'7:
-$'7-
5
''#'$'7
-'
'
6'
-:#
$-'
13."
6'
'#-
#
#
DE
DE
'
'#$;'
'"D*E
'#'"
'
'"'#'#$;'D<ED1E
$5D*E'"#$5D<ED1E5$ '#$'
''
-
"'',-#6'-
'#6'-$6.
:F
6'#''
#$'-'
6'G
:':'D*E
":D<ED1E '#&14/
$5":7
$6'
-:5$$'C$'
[email protected]" .-.
$
',
":'
$
#'6'#'#
-#$#$
'
'-$D#$'
-$
$$#$'-E
$:$$'
$-$'
"&!4&'1,.
'$-$,
#6#$-
$'
$
'''$
,-
'#,!*,.""14/
$'7
D$H#$$#$'6'
"6'7:$'
'#
+E
;
$'$"
;$ .&!,.3"140
6'
-5-
',-'
$7'7
D#-5-$##$7
#7
+
7$,'#''E
&-,
9'$5''%
55;;
=5<
>85
;
&-,
¾ ]YOiGiHOHPHQWiUQtGRYHGQRVWLDþLQQRVWLSĜLSUiFLVHVWDYHEQLFHPL
$#$"'#$'# '#5
ID#$
#$
D
':#$E
'
#$#$E
'
'#$"
''#
'
''
-
#'#'#$'-#6
7#6 '#6'
-5
;
#$'"'
$6'
'$6'6'
$:
#$'"'
DJ/-'
+E
#'#$6'
'
''
-
'#$
'
#$
$#$:
'$H5-7 5$""7'6
3
7&*,.
9'$5''%
A;<5B8
=5<
>85
;
&-,
¾ SURYiGtSR]RURYiQtSĜtURG\]D]QDPHQiD]KRGQRWtYêVOHGN\SR]RURYiQt
¾ SHþXMHRQHQiURþQpURVWOLQ\
6'6'
7"-
-
$6'6-,
'$6'6:#$:'
#$65-#$
#'-6''#'
#'#'#
#$-
5-
' -
:
D
#$75-#$
#$E
6'#
;$#$
,'#$D--G'
"K#'E
#'#$$'5-
#$--G'
&(
&(
&(
9'$5''%
C
5:D
=5<
>85
¾ SĜLSUDYtWDEXOLSURMHGQRGXFKpVWRORYiQt
¾ FKRYiVHYKRGQČSĜLVWRORYiQt
6'6'6'
$:
-
""
6'6-;$#$
#$7#'#5;'
"
"
"'-D',
",-''#
#
+E
,#:#'';"
;6'#:#$,#$$
6'$
"#'#'#;$
-#$'
7
$-
;
&-,
-
"#,#$"
#$'#$
-)#:,
"
#$
$8
"
8
--
*44
3
9'$5''%
EF&*,.
89::;8<:
=5<
>85
;
&-,
¾ Y\WYiĜtSĜLPČĜHQêPLSUDFRYQtPLRSHUDFHPLDSRVWXS\QD]iNODGČVYpSĜHGVWDYLYRVWLUĤ]QpYêUREN\
]GDQpKRPDWHULiOX
¾ Y\XåtYiSĜLWYRĜLYêFKþLQQRVWHFKVUĤ]QêPPDWHULiOHPSUYN\OLGRYêFKWUDGLF
¾ YROtYKRGQpSUDFRYQtSRPĤFN\QiVWURMHDQiþLQtY]KOHGHPNSRXåLWpPXPDWHULiOX
¾ XGUåXMHSRĜiGHNQDSUDFRYQtPPtVWČDGRGUåXMH]iVDG\K\JLHQ\DEH]SHþQRVWLSUiFHSRVN\WQHSUYQt
SRPRFSĜL~UD]X
;6'
'#$
'
-'
;6'#$-'#7 #78
$'
'#'$6'"'',#$-'#75
"'',#$
7D7;-$'6'-++E
;6'#
-'"'',#$'
;
-:7
$
#:'
#$#$,$'"" '
'#$-,$'"
$7:5"
:-$'
'
"
#$--7
$#,'
''
'5'6-
6--#$'-
#$
-'
''':5"
:$'
#75$';$-
:
;,#$67
7#$6'
-#'-$;'
'6'-7;
'#$'
6'
-D5'#5" 13."
'#'5$E
-
,6'#$#$D$F-"
#$#$
$
#$##$;#$E
G$
6'G$
5"-
:-$'
"-
5$',$:5"
-#$
6'#$
$6'
-:5$$'C$'
[email protected]" .-.
$
',
":'
$
6'$'D":E$'C$'
$'C$$''
D$8'$#F'F"
$'"
#$;
E
6'7D'
6'-G
-,'
#'
+E
6'#''
"$
6.
;5#$5#$'-'
#'6'6'
-5'""
6'-,'$G
:')7
6'
'6'
-:-#$-
'#6'
-5#$-'
$6'
-55"'
6
'
'
#$
"&!4&'1,.
;-$
$7;'6
D#$#$
'-E
;6'5"$'-'
'5"
$'5"7;7:$'
5"!46.3"140D$'C$ '
'$'$-
"$"$
7;'
'
'#
'
$
'
#$G$'7:5"
$$#$";
$#$
$
+E
*4*
3
EF&*,.
=5<
>85
;
#'#'##$$
":
D$
''-5E
&-,
&(
9'$5''%
55;;
=5<
>85
;
¾ SURYiGtSĜLSUiFLVHVWDYHEQLFHPLMHGQRGXFKRXPRQWiåDGHPRQWiå
¾ SUDFXMHSRGOHVORYQtKRQiYRGXSĜHGORK\MHGQRGXFKpKRQiþUWX
¾ GRGUåXMH]iVDG\K\JLHQ\DEH]SHþQRVWLSUiFHSRVN\WQHSUYQtSRPRFSĜL~UD]X
#6'
-$;
'$;
'#75$#$'"
6'6'
$:
#6
:#$,#$:
-
8,'"6'
$:
'5
5$
$#$
'#-
,$'
-
#'#$
'
'
:-,$'
-
$#$,$#'#$#$
'
#$#$'
$#$
'#:G$'
-'$##$67,'5
7$;
'$;
$;
'$;D",LE
;6'#
-'"'',#$'#$'5 #
-'"'',#$
"#''
'
#'#'#'"'',;5-877#"'
6'6-'$'
&-,
9'$5''%
A;<5B8
=5<
>85
;
¾ SURYiGtMHGQRGXFKpSČVWLWHOVNpþLQQRVWLVDPRVWDWQČYHGHSČVWLWHOVNpSRNXV\DSR]RURYiQt
¾ RãHWĜXMHDSČVWXMHSRGOHGDQêFK]iVDGSRNRMRYpLMLQpURVWOLQ\
¾ YROtSRGOHGUXKXSČVWLWHOVNêFKþLQQRVWtVSUiYQpSRPĤFN\QiVWURMHDQiþLQt
¾ GRGUåXMH]iVDG\K\JLHQ\DEH]SHþQRVWLSUiFHSRVN\WQHSUYQtSRPRFSĜL~UD]X
:'#'-6'''$$
#$$'#:,#$
;'#
#'#'#
,#$D#'$#'6'
' '$-6'#'';E
#$#$$'#:#D#75#'' 5-E6'-
6'6'6-#$
#$$'#:#
8##$
'$6'#$6'
'
5-#
6:#$ 7
#"#$$-
'
#'#'#8#-5-$78
'5-$
'"8''
#'#'
#$$'#:$'" #$$'#:$'"D$,
#$6',
$-:$,
,#$'--
:7#$6',
$7;7
-
;6';-
$
#
-'
'#'$6'"'',#$'
"'',#$'
#6'##$67
'#'$6'6'
$:#$
6'
$:#$''
#'#'#'"'',''';$#$
6
,6''$'8D$"$
":
'-5'E
&-,
&(
&(
&(
*4<
3
9'$5''%
EF&*,.
C
5:D
=5<
>85
;
&-,
¾ RULHQWXMHVHY]iNODGQtPY\EDYHQtNXFK\QČ
¾ SĜLSUDYtVDPRVWDWQČMHGQRGXFKêSRNUP
¾ GRGUåXMHSUDYLGODVSUiYQpKRVWRORYiQtDVSROHþHQVNpKRFKRYiQt
¾ XGUåXMHSRĜiGHNDþLVWRWXSUDFRYQtFKSORFKGRGUåXMH]iNODG\K\JLHQ\DEH]SHþQRVWLSUiFHSRVN\WQH
SUYQtSRPRFLSĜL~UD]XYNXFK\QL
6'#''
'
-'
;#$$',#$:
"
5''''
;$
#'#'#5"''
5"#
$
#
$
7";5
',#$$
7";
;6'
',#$$--
6'$
",'#$
$
"
'58
-),''
'58
-
6'6',;$
--)#:-
"'-
,
"D-'':#$-
'
','E
#'#'#-)#5#$66'6-"'',5 -)#:#$6'
;D,'+'C:#'+$"
"'',#$
$"LE
6'
-56
7
D+,65'"''5#$
";'5-'":
'$
+E 8,';-)#:,
;-)#:-,
;6'#$
#'#'#
-7
-7,
#$7##$';$#$
##$8#$'#$ ;6'$':
":D#
"#7E
#$#','#:-
;6'
#:-#$#','#:-
-
-
$'#$'-
'
'
'#:-#$
#$$
'#$'
$6'##$5'
$
"'',#$;'"'',
#'#'#"'',5-'#''$5
-
#$'",
;-)#-5
"
#'#'#'$'$''
*41
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
7
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
"
#$%
&
'
"
#
&
()$*+
,%)-
&
.$%)-
)/+)
%&
0#$+ &
1+%)$%)
% ....................................................................................................................... 2
"
#$+& .3./ .................................................................................................... 4
!.2./ .................................................................................................... 5
!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
7
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$%&
' ()*+, ()*(-./,.0)1$/.0
"/ )
% ()$ *+ +6) *$% + # ()$ *+ )
#$% ' 6)+ . "+)
) +%) 6) )
% /
))7)8./$%7%9)9:)
));7%9)))#%7
$ $%7 )) .<. %)7 +#7 %% 6$ ) )
+
%%7/)#7+)9.
:6)
)6+#*+
)
$%)*+
+#$%$)$$%
$%)+ $+$% $% %* )
) )- 6 #))/$% + 9:."*#+)$%$%$%%))+.
)
%6))))+/+.$%$++
%*
.
2"/()3*$
")
%()$*+6$)$)
6:)%7%&
0$#$%$*+=,)#)>=,)#)))>=?)>
="%+)
>=?)))%)> ......................................................................................... .2./
@)%*+=
$7%%9%$%)
> ................................................................ !.2./
45().*)/#%63)50 -
A/%)&
7($!.5&,.0
6)
$%%)%*++#*+%%
:#*+$%:6)6+$%)
%
+9:6)%$7+#7/))%
+#:
$9
$)B+#*+
)
$%/$7*6
6)6)
$)$%+B$
7($!.5"8.0!('6*$&
6)+
7/)6;7
)
%$%9:
6)%6)6+;
$+
$%))/*+$%
9-6)9:$%)
)./$%9))#/7+66)6+
)
$%)%$7$%)+
/+6%+
%67+$9
7($!.5($&.).0
9+
#%))
)96)69
69:$+$%))#)9)$%
)*+:
9-6) 9: % %*7 $% %% 9
6) 9+ +#7
%9+$*
7($!.5 (536.0! (.36.0
6;
9:9-6)6
%
)$*+9$%%%%
/)
69:B/$%**+++
6 9: )$)% $#$%) $%%+ : %/6) 6* $+ : $#
*:)
)9);)%$#6)
9
6)
9:
*$%)$7
/6)
+
%$%$)))-%
6))$))
)-%6)%
+
7($!.5(',. *
9
6) 9: +% 9% + 6)6+ $%)
% 6 9:
%$%
9$%)*+
)$%%+/$%)+
$)6) 9 $
#))/$% )
) 6) )
7 + $7+ $%%+ $%
7($!.5!5().0
69:
)%$)#)+
);*+$+$%6)6+)
*6
2
7
9(,.0
:7
;7
<
(/.
¾VSRMXMHSUDYLGHOQRXNDåGRGHQQtSRK\ERYRXþLQQRVWVH]GUDYtPDY\XåtYiQDEt]HQpSĜtOHåLWRVWL
¾]YOiGiYVRXODGXVLQGLYLGXiOQtPLSĜHGSRNODG\MHGQRGXFKpSRK\ERYpþLQQRVWLMHGQRWOLYFHQHERþLQQRVWL
SURYiGČQpYHVNXSLQČXVLOXMHRMHMLFK]OHSãHQt
¾VSROXSUDFXMHSĜLMHGQRGXFKêFKWêPRYêFKSRK\ERYêFKþLQQRVWHFKDVRXWČåtFK
¾XSODWĖXMHKODYQt]iVDG\K\JLHQ\DEH]SHþQRVWLSĜLSRK\ERYêFKþLQQRVWHFKYH]QiPêFKSURVWRUHFKãNRO\
¾UHDJXMHQD]iNODGQtSRN\Q\DSRYHO\NRVYRMRYDQpþLQQRVWLDMHMtRUJDQL]DFL
..( ()6)=&>050/#)0
$)$)$*)+#
6:$%
)4/.$!(1'&!(
$9$)%/%+
("
/#)0
7%)%
6)$*
)7+$%
+#
9+
7$%#)/)#
1-.!"
+
96))-+
/)#$%)
$)/%))
$
#))/$%/)#+$%
'/!,.( )%%
#%
):/%))
/
$7$%
9+)$$)6%9)+:
!3).*#?.0%6
9+)
$%+
)
$7
9)%$)
)$%6))
#)))
/)
)/%))
$7+#7)
$%)
$%%
!2!).3+($!./,.0 )6)
$7+)9
%/)
[email protected],.05),.0
)+
7/$%%)7+966)+
)
)9%/)$$%)
%$)$7)$7
)
)+#
-+:$96)$7%
)%
#)$%)%7+6)
6)
%*++$
*+
.!0.50!(()50
)+
$66)$+#%)7%+6+
5),.0
)+6)+#)+9)
:)
%9
6)6)
$%%)%%%$%
(/)(>2/.45A($
6$
%$%8$+$%%$%<
156( +)1)6( + 061
6)$)$
$*++#:
((#.5!(1'2
6$+$%+))%$)
6$$)%)
..( ()6)=&>050B()=!(1'()45#()#.( 0
+9%+)+
$%*
!(1'()*1
%)7+#7+6)$+)6)+%$)$9
)%
/+#7+
/):)+)
+#%$%
)
)9%)
%
)%)#+#*+
6)$9))+#$6%$+
#%)
$%)
%+$)/)%)9$%%
$)#)
6
++
$%$%
#))/$%:*+++
6)$$$$%$%*+/)$)$*
/36#1-1$. 1
9)%
$6*+:
)
)6)%
$%7
/
$))%
$%*+:
)
)$)$$%)
%/)
4
7
9(,.0
:7
;7
<
%)
('5
+:/))$)$/$)
*$
)$9)7
$#)
/$)+
%%$:6**$*+$9:
/)
)
:$7
9)%)$%)%*6)
6)
9*$9$))%#6)+
*$9$)#*%
%*)B$*+$)+
+%)+/)$+
#
1$5*(.#,.0
6)%
$%6)+#
A($15),.0
)
)$)$$%)
%+
)#%*
9)
)$%)%*+#%D+:#+$#%
9)$)+#%%+
#
E3%)/9)7%)/+:#+
$%+#%*
:7)%+)
6+
!2!).*B!(61
$)
7#
8)%+)%<
6)#+$+
/36#161
#6$6#+$+
)$%-6$$ )
$
9
6)$%%$%#+
/$)
%6)
+7)9
$
$%
$
6)+#
*$
9)
+
/)
+)%/)$%
9/6)
/#/
/36#1 !(().05
9)%$/)
6)$%+%$% +D)/
/+%%
)$/)
+)/$%$/)96)+#7)9
..( !(#!(&>050!(1'()*&,.0
6$6)7$$6*/$%
($&.5)
/)#$%#)
$)7)$))$%67$%)
)("$%
B
/
(-./5!"
#))/$)+#6)+)*+$%+
+)*+#*+/$%)
$*+ !( &/()3.0!(1'()45
%%:
#()#.( 0
6)
77$%6)6)
%:
)$)%6)$7$9
$
;+
/3 #1>#.3.05()3.0
$%)++#
C
(/.
7
CD(,.0
:7
;7
<
(/.
¾SRGtOtVHQDUHDOL]DFLSUDYLGHOQpKRSRK\ERYpKRUHåLPXXSODWĖXMHNRQGLþQČ]DPČĜHQpþLQQRVWL
SURMHYXMHSĜLPČĜHQRXVDPRVWDWQRVWDYĤOLSR]OHSãHQt~URYQČVYp]GDWQRVWL
¾]DĜD]XMHGRSRK\ERYpKRUHåLPXNRUHNWLYQtFYLþHQtSĜHGHYãtPYVRXYLVORVWLVMHGQRVWUDQQRX]iWČåtQHER
YODVWQtPVYDORYêPRVODEHQtP
¾]YOiGiYVRXODGXVLQGLYLGXiOQtPLSĜHGSRNODG\RVYRMRYDQpSRK\ERYpGRYHGQRVWLY\WYiĜtYDULDQW\
RVYRMHQêFKSRK\ERYêFKKHU
¾XSODWĖXMHSUDYLGODK\JLHQ\DEH]SHþQpKRFKRYiQtYEČåQpPVSRUWRYQtPSURVWĜHGtDGHNYiWQČUHDJXMH
YVLWXDFL~UD]XVSROXåiND
¾MHGQRGXãH]KRGQRWtNYDOLWXSRK\ERYpþLQQRVWLVSROXåiNDDUHDJXMHQDSRN\Q\NYODVWQtPXSURYHGHQt
SRK\ERYpþLQQRVWL
¾MHGQiYGXFKXIDLUSOD\GRGUåXMHSUDYLGODKHUDVRXWČåtSR]QiDR]QDþt]MHYQpSĜHVWXSN\SURWL
SUDYLGOĤPDDGHNYiWQČQDQČUHDJXMHUHVSHNWXMHSĜLSRK\ERYêFKþLQQRVWHFKRSDþQpSRKODYt
¾XåtYiSĜLSRK\ERYpþLQQRVWL]iNODGQtRVYRMRYDQpWČORFYLþQpQi]YRVORYtFYLþtSRGOHMHGQRGXFKpKR
QiNUHVXSRSLVXFYLþHQt
¾]RUJDQL]XMHQHQiURþQpSRK\ERYpþLQQRVWLDVRXWČåHQD~URYQLWĜtG\
¾]PČĜt]iNODGQtSRK\ERYpYêNRQ\DSRURYQiMHVSĜHGFKR]tPLYêVOHGN\
¾RULHQWXMHVHYLQIRUPDþQtFK]GURMtFKRSRK\ERYêFKDNWLYLWiFKDVSRUWRYQtFKDNFtFKYHãNROHLYPtVWČ
E\GOLãWČVDPRVWDWQČ]tVNiSRWĜHEQpLQIRUPDFH
..( ()6)=&>050/#)0
+*+#
**6
)4/.$!(1'&!(
9$%$)$99%9$%$%+#
/#)0+8%)%+#<
9+
7$%#)/)#
1-.!"
96))-("
8/)#$%)
<
$)/%))
96)$#+):*++#*+%%+
9))%+9
*
+#*$%
96)#))/*+#+7*+$%+ '/!,.( !"
)%%%%7)
6$6)7$6)
%*
+/)
!2!).3+($!./,.0 ++#
[email protected],.05),.0
9)$$%)
*/)9:
%)+6)
%*+:
6)+
7
6)
%7
+/)F))
F
+:9
7$6)7#$%
)
)6)
$/%))$)
%
))7$$%
)
)9%/)$$%)
%$)$7)$7
)
)+#
%+/))
)B/)$)
7 .!0.50!(()50
)#)
+/$%
5),.0
$7$G%)%$$)
*
/)
..( ()6)=&>050B()=!(1'()45#()#.( 0
%)7+#7+6)$+)6)+%$)$9
!(1'()*1
6$$)6$;)+)
8+#%$%<
)
)
+)
$%)
)
)$$%%%)%+#7+$:*)
+#6
%)
%#%$%)
/)#+$%6)+#9+% -1$. 6)%97/
%+
$%7/)
:/)-+#$%#%$% :/)
$+$%
5
7
CD(,.0
:7
;7
<
%)
$%6%+
:/)
%$%6)
$%6$
9+/)/)+:))$$
6$6)7$+
)#%*
)
)$%)%*+#%
9)%%):*+%+
+#%)%
/)$/8%)/<
$9$)
%%)/EF!I
%)9)7$/7$7
%+)*)
%*+#
:7)%+)
6+
$)
7#
6D
$/$%#9)7
+
:)*:B
$/%
$%%):$#))*:
*$$)$
$$
6)+#+9
6$6*+/$%
/)
#)+J
))+)
6)
)*+
$%++)
)%$+6)/%$K)
/)
+6)
/#/
#
%);6)$)%)/
)
)/)+
%-6)$
;6)
)+)
$)$)$)
%$%8*)%%#7%)#
)%)+
+#%)7#))/$%<
(/.
('5
1$5*(.#,.0
A($15),.0
!2!).*B!(61
8)%+)%<
/36#161
/36#1 !(().05
)$/)
& !('1)
!"0(#%
H
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
9]GČOiYDFtREODVW
8PČQtDNXOWXUD
9]GČOiYDFtRERU
+XGHEQtYêFKRYD
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN URþQtN 8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$
%&'()*&'(&+,-*,.'/"-,.
9\XþRYDFtSĜHGPČW+XGHEQtYêFKRYDMHVRXþiVWtY]GČOiYDFtREODVWL8PČQtDNXOWXUD3ĜLVStYiNUR]YRML
KXGHEQtKR YQtPiQt D FtWČQt UR]YRML KXGHEQtFK GRYHGQRVWt FKiSiQt KXGE\ MDNR UHOD[DþQtKR
DNRPXQLNDþQtKR SURVWĜHGNX SRVLORYiQt Y]WDKX NH NXOWXĜH D MHMtP RGOLãQRVWHP YUiPFL MHGQRWOLYFĤ
HWQLFNêFK VNXSLQ D QiURGĤ Ò]Np YD]E\ Pi NSĜHGPČWĤP 9êWYDUQi YêFKRYD YêWYDUQi SĜHGVWDYLYRVW
YVRXYLVORVWL VKXGERX ýHVNi MD]\N NRPXQLNDFH WH[W\ StVQt SRSLV GRMPĤ 7ČOHVQi YêFKRYD
SRK\ERYp ]WYiUQČQt KXGE\ WDQHþQt NURN\ 9UiPFL YêXN\ VH SUROtQDMt YRNiOQt LQVWUXPHQWiOQt
SRVOHFKRYpDKXGHEQČSRK\ERYpþLQQRVWL
3ĜHGPČW MH ]DĜD]HQ YURþQtNX 9êXND SUREtKi YEČåQêFK Y\XþRYDFtFK KRGLQiFK YH VSHFLDOL]RYDQp
XþHEQČYUR]VDKXKRGLQDWêGQČ
0 -&'1("
9UiPFLSĜHGPČWX+XGHEQtYêFKRYDMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDÄěHãHQtSUREOpPĤDUR]KRGRYDFtGRYHGQRVWL³Ä.UHDWLYLWD³ URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYD URþQtN
23&',('-!#41'3.+
8þLWHO
5&",3$*,.
SURYiGtVåiN\ LQGLYLGXiOQt SRVRX]HQt ~URYQČ KXGHEQtFK GRYHGQRVWt YþDVRYpP YêYRML SRGQČFXMHMH
NSRVRX]HQtYODVWQtKRSRNURNXDPtU\~VLOt
PRWLYXMHåiN\N]iMPXRSRVOHFKDYQtPiQtKXGE\
Y\XåtYiKXGEXYSURFHVXXþHQtDSĜLGDOãtFKWYĤUþtFKþLQQRVWHFKHVWHWLFNpKRDSRK\ERYpKR]DPČĜHQt
5&",3 6,.&%4("$
UR]YtMt X åiNĤ Y\WYiĜHQt YODVWQtFK Qi]RUĤ QD KXGHEQt WYRUEX D MHMt LQWHUSUHWDFL SRGSRUXMH MHMLFK
Y]iMHPQRXGLVNXVLDUJXPHQWDFLDREKDMREXQi]RUĤ
SRGSRUXMHXåiNĤWYRĜLYêSĜtVWXSNLQWHUSUHWDFLStVQČ
5&",3&"$,',.
UR]YtMtXåiNĤGRYHGQRVWLYSRUR]XPČQtQRWRYpPX]iSLVX
SURYiGtVHåiN\UR]ERUWH[WĤDSRPiKiMLPSRUR]XPČWMHMLFKREVDKX
QDEt]tåiNĤPSĜtOHåLWRVWLNYODVWQtKXGHEQtLPSURYL]DFLMDNRSURVWĜHGNXY\MiGĜHQtDVGČOHQtHPRFt
]DĜD]RYiQtPKXGHEQtFKKHUUR]YtMtXåiNĤGRYHGQRVWLYNRPXQLNDFLSURVWĜHGQLFWYtP]YXNĤ
XPRåĖXMHåiNĤPY\WYiĜHWYODVWQtMHGQRGXFKpWH[W\MDNRSURVWĜHGHNVHEHY\MiGĜHQt
5&",3&314,.&,14,.
UR]YtMtXåiNĤXYČGRPČORXRFKUDQXVYpKR]GUDYtL]GUDYtRVWDWQtFKSĜLPČĜHQRXKODVLWRVWtKXGE\
UR]YtMt X åiNĤ SRFKRSHQt UR]GtOĤ YSĤVREHQt UĤ]QêFK KXGHEQtFK GČO QD SV\FKLNX þORYČND D MHMLFK
Y\XåLWtMDNRSURVWĜHGNXSURUHOD[DFLQHERDNWLYL]DFLY\WYRĜHQtSĜtMHPQpDWPRVIpU\
]DĜD]XMH WDNRYp W\S\ KXGHEQt SURGXNFH SĜL QLFKå MH QH]E\WQi VSROXSUiFH åiNĤ SĜL ]SČYX QHER
GRSURYRGX
5&",3&%*,(
SĜLVStYiNSRFKRSHQtNXOWXUQtFKWUDGLFDSURMHYĤSURVWĜHGQLFWYtP]DĜD]RYiQtKXGHEQtWYRUE\]UĤ]QêFK
åiQUĤDQiURGQRVWQtFKDHWQLFNêFKNXOWXUQtFKREODVWt
UR]YtMtXåiNĤYODVWQtNXOWXUQt]DNRWYHQtSRPRFt]DĜD]RYiQtþHVNpNODVLFNpOLGRYpLPRGHUQtWYRUE\
UR]YtMtVFKRSQRVWYFtWLWVHGRDWPRVIpU\DVLWXDFtY\MiGĜHQêFKYKXGEČDStVQtFK
5&",33&',.
GEiQDVSUiYQpDãHWUQp]DFKi]HQtåiNĤVKXGHEQtPLQiVWURMLDGDOãtPLSRPĤFNDPL
UR]YtMtXåiNĤPDQLSXODþQtGRYHGQRVWLDSĜHVQpGRGUåRYiQtSĜHGHSVDQpKRSUVWRNODGXD~FKRSXQiVWURMH
SĜLLQVWUXPHQWiOQtFKþLQQRVWHFK
UR]YtMtXåiNĤWUSČOLYRVWDY\WUYDORVWSĜLQiFYLNXKXGHEQtFKþLQQRVWt
7&*,.
8
9
¾ ]StYiQD]iNODGČVYêFKGLVSR]LFLQWRQDþQČþLVWČDU\WPLFN\SĜHVQČYMHGQRKODVH
¾ U\WPL]XMHDPHORGL]XMHMHGQRGXFKpWH[W\LPSURYL]XMHYUiPFLQHMMHGQRGXããtFKKXGHEQtFKIRUHP
¾ Y\XåtYiMHGQRGXFKpKXGHEQtQiVWURMHNGRSURYRGQpKĜH
¾ UHDJXMHSRK\EHPQD]QČMtFtKXGEXSRK\EHPY\MDGĜXMHPHWUXPWHPSRG\QDPLNXVPČUPHORGLH
¾ UR]OLãXMHMHGQRWOLYpNYDOLW\WyQĤUR]SR]QiYêUD]QpWHPSRYpDG\QDPLFNp]PČQ\YSURXGX]QČMtFtKXGE\
¾ UR]SR]QiYSURXGX]QČMtFtKXGE\QČNWHUpKXGHEQtQiVWURMHRGOLãtKXGEXYRNiOQtLQVWUXPHQWiOQtDYRNiOQČ
LQVWUXPHQWiOQt
&*,.
:
;5<
=>5
&14,.*,,&
SČYHFNpGRYHGQRVWLGêFKiQtYêVORYQRVW SURGRGUåRYiQtVSUiYQêFKSČYHFNêFKGRYHGQRVWt
VSUiYQpGUåHQtWČOD
Y\XåtYiGHFKRYiDKODVRYiFYLþHQt
QiFYLNYRNiOQtLPLWDFtDOHVSRĖStVQt MHVFKRSHQSČYHFN\UHDOL]RYDWKXGHEQtNRQWUDVW\
YHôWDNWXMHGQRKODVHP
VLOQȱVODEČU\FKOH±SRPDOXYHVHOH±VPXWQČ
VMHGQRFHQtKODVRYpKRUR]VDKXFD
SURVWĜHGQLFWYtPStVQt
KXGHEQtKU\R]YČQDRWi]NDRGSRYČć
RSDNXMHMHGQRGXFKêKXGHEQtPRWLY
:,$",14,.*,,&
KUDQDQiVWURMH]2UIIRYDLQVWUXPHQWiĜH SR]QiYiGČWVNpKXGHEQtQiVWURMH
U\WPL]DFH
]YOiGQHMHGQRGXFKRXUHSURGXNFLYSUDYLGHOQpPU\WPX
Y\XåtYiLQVWUXPHQWiOQtDNWLYLWXSĜLGRSURYRGXStVQt
SRNRXãtVH]KXGHEQLWĜtNDQNXVY\XåLWtPPHORGLH
PHORGL]DFH
]QiPpStVQČ
$!%,#&/%&'(*,,&
Y\MDGĜXMHSRK\EHPQiODGXKXGHEQtVNODGE\
SRK\ERYpY\MiGĜHQtKXGE\
SRK\ERYêGRSURYRGStVQtVY\XåLWtPKU\ QDXþtVHGRSURYi]HWQČNWHUpStVQČXåLWtPWOHVNiQt
SOHVNiQtGXSiQtYHWDNWX
QDWČORDMHGQRGXFKêPWČOHVQêP
FYLþHQtP
KXGHEQČSRK\ERYpKU\=ODWiEUiQD.ROR SURYiGtMHGQRGXFKpWDQHþQtKU\VH]SČYHPY\XåLWt
NRORPOêQVNê-HGQDGYČ+RQ]DMGH
SURVWRURYpREPČQ\
&43&'(*,,&
YRNiOQtKXGED
SR]QiDUR]H]QiKODVPXåVNêåHQVNêGČWVNê
LQVWUXPHQWiOQtKXGED
UR]OLãXMHQČNWHUpKXGHEQtQiVWURMH
KXGHEQtFKQiVWURMHNODYtUEXEHQ
SĜLSRVOHFKXUR]OLãXMHWyQ\NUiWNp±GORXKpWLFKp±
]REFRYiIOpWQDKRXVOHNRQWUDEDV
KODVLWpY\VRNp±KOXERNp
NYDOLWDWyQĤGpONDVtODYêãND
SR]QiStVHĖSRGOHPHORGLHKODVVSROXåiNDD
SRVOHFKRYpKU\
KXGHEQtQiVWURM
KXGHEQtVW\O\DåiQU\XNi]N\VNODGHE
VH]QDPXMHVHVKXGHEQtPLVW\O\DåiQU\
QČNWHUêFKVNODGDWHOĤ
XNROpEDYNDSRFKRGDXNi]NDPLþiVWtVNODGHE
&-,
7&*,.
?&*,.
:
;5<
=>5
&14,.*,,&
SČYHFNpGRYHGQRVWL
UR]YtMtVYpSČYHFNpGRYHGQRVWLGRGUåXMHVSUiYQRX
VMHGQRFHQtKODVRYpKRUR]VDKXFK
YêVORYQRVWVDPRKOiVHNQDNRQFLVORYPČNNp
QDVD]HQtDWYRUEDWyQXU\WPLFNpþOHQČQtLQWRQDþQt
SĜHVQRVW
LQWRQDþQtFYLþHQtSRGOHQiSRGRE\
LQWRQXMHSRGOHQiSRGRE\Y]HVWXSQRXDVHVWXSQRX
ĜDGXWyQĤVGRSURYRGHPNODYtUXYGXURYêFK
WyQLQiFK
QiFYLNDOHVSRĖStVQtYRNiOQtLPLWDFt QDXþtVH]StYDWStVQČSRGOHVOXFKXVPRåQRVWt
YôWDNWXOLGRYpStVQČ
JUDILFNpRSRU\
KXGHEQtKU\
SR]QiYiUR]OLãXMHDQDSRGREXMHMHGQRGXFKp
PHORGLH
:,$",14,.*,,&
KUDQDMHGQRGXFKpKXGHEQtQiVWURMHKUD GRSURYi]t]SČYStVQtMHGQRGXFKêPU\WPLFNêPD
QDWČOR
PHORGLFNêPGRSURYRGHPKURXQDWČOR
U\WPL]DFH
SURYiGt]DGDQRXPHORGL]DFLStVQt
PHORGL]DFHKXGHEQtGRSURYRGVDNFHQWHP VOHGXMHREU\VPHORGLHYQRWRYpP]iSLVX
WČåNpGRE\
KXGHEQtSRMP\PHORGLH]HVLOXMtFt
VH]QDPXMHVHVQRWDPLSRGOHMHMLFKGpON\WUYiQtDV
]HVODEXMtFt]U\FKOHQi]SRPDOHQiWDNW
SRPONDPL
QRW\þWYUĢRYiSĤORYiRVPLQRYi
SRPON\þWYUĢRYi
$!%,#&/%&'(*,,&
WDNWRYiQtYHWDNWX
GRSURYi]t]SČYStVQtWDNWRYiQtPQDXþtVH
VSUiYQpPXSRK\EXSDåt
SRK\ERYpY\MiGĜHQtVWRXSDMtFtDNOHVDMtFt GRNiåHY\MiGĜLWSRK\EHPVPČUPHORGLH]U\FKOHQp
PHORGLHWHPSDG\QDPLN\IRUWH
]SRPDOHQpVLOQpVWĜHGQČVLOQpVODEp
PH]]RIRUWHSLDQRDHPRFLRQiOQtKR
]iåLWNXKXGE\
KXGHEQČSRK\ERYpKU\+ODYDUDPHQD QDFYLþXMHDSURYiGtMHGQRGXFKpSRK\ERYpKU\
+UDQD]YtĜiWND+UDQD]UFDGOR
&43&'(*,,&
YRNiOQtDLQVWUXPHQWiOQtKXGED
UR]SR]Qi]SČYVyOLVW\DVERUX
SR]QiDUR]OLãXMHKXGEXWDQHþQtDSRFKRGRYRX
KXGHEQtQiVWURMHSRVOHFKXNi]N\KU\QD Y\VOHFKQHDVQDåtVHUR]OLãLWQČNWHUpKXGHEQt
W\PSiQEXEHQWUXENXWURPERQNODULQHW QiVWURMH
KXGHEQtYêUD]RYpSURVWĜHGN\U\WPXV
Y\MDGĜXMHVYĤMQi]RUNY\VOHFKQXWpKXGEČ
WHPSRSRK\EPHORGLHG\QDPLND
RGOLãXMHPHORGLLVWRXSDMtFtNOHVDMtFt
YãtPiVL]PČQU\WPXWHPSDDG\QDPLN\SĜL
SRVOHFKXVNODGHESRFKRGXNROpEDYND
KXGHEQtVW\O\DåiQU\SRVOHFKVNODGHE
SR]QiYiKXGVW\O\DåiQU\KXGEDWDQHþQt
QČNWHUêFKVNODGDWHOĤ
SRFKRGRYiNROHG\VH]QDPXMHVHVSRVOHFKRYêPL
VNODGEDPLUĤ]QêFKVNODGDWHOĤ
&-,
7&*,.
7&*,.
:
;5<
=>5
&14,.*,,&
SČYHFNpGRYHGQRVWLGČOHQtVORYGêFKiQt GEiQD]QČORVWLNRQFRYpVRXKOiVN\VSUiYQČGêFKi
PH]LIUi]HPLYêVORYQRVWG\QDPLFN\
DY\VORYXMH
RGOLãQê]SČY
VQDåtVHSURFtWČQČ]D]StYDWXNROpEDYNXStVHĖ
UR]ãLĜRYiQtKODVRYpKRUR]VDKXF±F
YHVHORX
QiFYLNStVQtYHWDNWX
QDXþtVH]StYDWStVQČYUĤ]QêFKWyQLQiFK
YGXURYpLPROORYpWyQLQČMHGQRKODV
QDFYLþXMHMHGQRGXFKêGYRMKODV
QiFYLNGYRMKODVXNiQRQ
LQWRQXMHRSDNRYDQČþiVWLStVQČ
LQWRQDþQtFYLþHQt
QDXþtVHLQWRQRYDWPHORGLLY]HVWXSQRXDVHVWXSQRX
VNRNHPQDQHXWUiOQtVODELN\
:,$",14,.*,,&
KUDQDKXGHEQtQiVWURMH
Y\WYiĜtKXGHEQtGRSURYRGStVQtSRPRFtKXGHEQtFK
QiVWURMĤ
U\WPL]DFHY\XåLWtKRGQRWþWYUĢRYêFK
Y\XåtYiMHGQRWDNWRYiDåGYRXWDNWRYiRVWLQiWD
RVPLQRYêFKDSĤORYêFKQRW
SURYiGtU\WPLFNêNiQRQ
PHORGL]DFHY\XåLWt]YRQNRKU\NODYtUX GRSURYi]tStVHĖKURXQDPHORGLFNpQiVWURMH
QiVWURMĤY\WYRĜHQêFKVYpSRPRFt
Y\WYiĜtLQVWUXPHQWiOQtGYRMKODV
GYRMKODVXPHORGL]DFHEiVQLþN\
PHORGLFN\LPSURYL]XMHNUiWNRXEiVQLþNX
KXGHEQtSRMP\QRWDFHOiWDNWRYiþiUD U\WPL]XMHSRGOHJUDILFNpKR]i]QDPXMHGQRGXFKê
WDNW
PRWLY
$!%,#&/%&'(*,,&
LPSURYL]RYDQpY\MiGĜHQtKXGE\SRK\EHP VQDåtVHY\FtWLWU\WPXVDVODGLWSRK\ERYpSUYN\
WDQHþQtNURN\SRVNRþQê
QDFYLþXMHWDQHþQtNURNVGUåHQtPUXNRXYERN
YHGOHVHEHSURWLVREČDY\XåLMHMLFKSĜL]SČYX
StVQt
VSRMHQtSRK\EXVH]SČYHPStVQt
GRSURYi]t]SČYStVQtSRK\EHPQDPtVWČYNUXKX
KXGHEQtYêUD]RYpSURVWĜHGN\PHWUXP
YĜDGiFK
KXGHEQtEDUYD
Y\MDGĜXMHSRORKXDSRK\EPHORGLHSRK\EHPSDåt
WDNWRYiQtYHWDNWX
WUXSHPFKĤ]tSRVNRNHP
&43&'(*,,&
YRNiOQČLQVWUXPHQWiOQtKXGED
UR]SR]QiYSRVOHFKRYpVNODGEČNGR]StYiYQtPi
GYRMKODVDMDNpKXGHEQtQiVWURMH]QČMt
KXGHEQtQiVWURMH]QiPpQHWUDGLþQt±
VH]QDPXMHVHVGČMHPQČNWHUêFKVNODGHERSHUD
ĜHKWDþNDNXNDþNDVODYtN
UR]OLãXMHKXGHEQtQiVWURMHGHFKRYpDVP\þFRYp
KXGHEQtYêUD]RYpSURVWĜHGN\
SĜLSRVOHFKXVLYãtPiQDUĤVWDMtFtG\QDPLN\
UR]GtOQpPHORGLHJUDGDFHQiODG\RGUD]XUHDOLW\
VSRþtWiNROLNUiWVHRSDNXMHPHORGLHUHIUpQX
SURåLWNRYêSRVOHFK
QDSRGREXMHKUXQDKXGHEQtQiVWURMQDY]iMHPVL
StãtQD]iGDSRGOHSURåLWNXKXGE\
KXGHEQtVW\O\DåiQU\
SR]QiYiDUR]OLãXMHKXGEXNVODYQRVWQtP
SĜtOHåLWRVWHPLQGLFNRXþtQVNRXKXGEXURFN
&-,
@A&*,.
8
9
¾]StYiQD]iNODGČVYêFKGLVSR]LFLQWRQDþQČþLVWČDU\WPLFN\SĜHVQČYMHGQRKODVHþLGYRMKODVHYGXURYêFKL
PROORYêFKWyQLQiFKDSĜL]SČYXY\XåtYi]tVNDQpSČYHFNpGRYHGQRVWL
¾UHDOL]XMHSRGOHVYêFKLQGLYLGXiOQtFKVFKRSQRVWtDGRYHGQRVWt]SČYHPKURXWDQFHPGRSURYRGQRXKURX
MHGQRGXFKRXPHORGLLþLStVHĖ]DSVDQRXSRPRFtQRW
¾Y\XåtYi QD ]iNODGČ VYêFK KXGHEQtFK VFKRSQRVWt D GRYHGQRVWt MHGQRGXFKp SRSĜtSDGČ VORåLWČMãt KXGHEQt
QiVWURMHNGRSURYRGQpKĜHLNUHSURGXNFLMHGQRGXFKêFKPRWLYĤVNODGHEDStVQt
¾UR]SR]QiKXGHEQtIRUPXMHGQRGXFKpStVQČþLVNODGE\
¾Y\WYiĜtYUiPFLVYêFKLQGLYLGXiOQtFKGLVSR]LFMHGQRGXFKpSĜHGHKU\PH]LKU\DGRKU\DSURYiGtHOHPHQ
WiUQtKXGHEQtLPSURYL]DFH
¾UR]SR]QiYSURXGX]QČMtFtKXGE\QČNWHUp]XåLWêFKKXGHEQtFKYêUD]RYêFKSURVWĜHGNĤXSR]RUQtQDPHWUR
U\WPLFNpWHPSRYpG\QDPLFNpL]ĜHWHOQpKDUPRQLFNp]PČQ\
¾]WYiUĖXMHKXGEXSRK\EHPVY\XåLWtPWDQHþQtFKNURNĤQD]iNODGČLQGLYLGXiOQtFKVFKRSQRVWtDGRYHGQRVWt
Y\WYiĜtSRK\ERYpLPSURYL]DFH
@&*,.
:
;5<
=>5
&14,.*,,&
SČYHFNpGRYHGQRVWLSURGOXåYêGHFKX
]GRNRQDOXMHVYpSČYHFNpGRYHGQRVWLDY\XåtYiMLFK
Yi]iQtWyQĤ
SĜL]SČYXStVQt
UR]ãLĜRYiQtKODVRYpKRUR]VDKXF±G UR]ãLĜXMHWyQRYêSURVWRUSRPRFtLQWRQDþQtFK
QiFYLNStVQtYWDNWXYGXURYp FYLþHQtSUDFXMHVWURM]YXNHP
LPROORYpWyQLQČMHGQRGXFKêGYRMKODV ]StYiStVQČU\WPLFN\VSUiYQČGRGUåXMHIUi]RYiQt
JUDILFNê]i]QDPPHORGLH
RULHQWXMHVHYMHGQRGXFKpPQRWRYpP]i]QDPX
:,$",14,.*,,&
Y\XåtYiKXGHEQtQiVWURMHNGRSURYRGQpKĜH
KUDQDKXGHEQtQiVWURMHU\WPLFNp
WĜtGtKXGHEQtQiVWURMHGRVNXSLQSRGOHSRGREQRVWL
PHORGLFNp
QiVWURMRYpVNXSLQ\GHFKGĜHYČQp
åHVĢRYpVWUXQQpVP\þFRYpGUQNDFt
Y\WYiĜtMHGQRGXFKpSĜHGHKU\DPH]LKU\QDXþHQêP
~GHUQp
StVQtP
KXGHEQtLPSURYL]DFH
$!%,#&/%&'(*,,&
SRK\ERYpY\MiGĜHQtKXGE\
SDQWRPLPLFN\Y\MiGĜtFKDUDNWHUY\VOHFKQXWpKXGE\
VY\XåLWtPSRK\EĤSDåtQRKRX
SRK\ERYêGRSURYRGStVQt
GRSURYi]t]SČYSRK\EHPSRGOHQiSRGRE\YH
GYRMLFtFK
WDNWRYiQtYHWDNWX
]GRNRQDOXMHVHGRSURYi]HWStVQČWDNWRYiQtP
KXGHEQČSRK\ERYpKU\3iVODRYHþN\
QDXþtVHQČNWHUpSRK\ERYpKU\
ýiSDåDEN\
&43&'(*,,&
YRNiOQČLQVWUXPHQWKXGED
UR]OLãXMHPHORGLLRGGRSURYRGX
KXGHEQtIRUPDPDOiStVĖRYiIRUPD
UR]SR]QiYiGYRMGtOQRVWDWURMGtOQRVWYKXGEČ
GYRXGtOQi±DEWURMGtOQi±DED
VRXVWĜHGČQČSRVORXFKiDVQDåtVHSURQLNQRXWGR
SRVOHFKVNODGHESRK\EPHORGLH
SRGVWDW\KXGHEQtKRGtOD
]YXNRPDOED
SRSLVXMHVYpSRFLW\]QČNWHUêFKY\VOHFKQXWêFK
VNODGHE
KXGHEQtVW\O\DåiQU\
VH]QDPXMHVHVKXGERXLQGLiQVNRXURPVNRX
NRPRUQt
SR]QiYiUR]GtOPH]LSRONRXDYDOþtNHP
&-,
@A&*,.
A&*,.
:
;5<
=>5
&14,.*,,&
SČYHFNpGRYHGQRVWLVWĜtGDYêGHFK
XSHYĖXMHGRYHGQRVWLRVYRMHQp]QLåãtFKURþQtNĤ
UR]ãLĜRYiQtKODVRYpKRUR]VDKXK±G
NXOWLYRYDQêSĜHGQHVIUi]RYiQtGRGUåRYiQt
QiFYLNStVQtVRSRURXRQRWRYê]i]QDP
KODVRYpK\JLHQ\
QHRSRPtMtPHYêVORYQRVWNRQFRYêFKVRX ]StYiStVQČYMHGQRKODVHþLGYRMKODVH
KOiVHN
SRNXVtVHYStVQLþiVWHþQČSR]PČQLWPHORGLL
VWiWQtK\PQDRNROQRVWLY]QLNX
VH]QiPtVHDQDXþtVH]StYDWþHVNRXK\PQX
:,$",14,.*,,&
KUDQDKXGHEQtQiVWURMH
XSHYĖXMHU\WPLFNpDPHORGLFNpFtWČQtKURXQD
QiVWURMH
KXGHEQtLPSURYL]DFHDNFHQWDFHWČåNp
REPČĖXMHDWYRĜtKXGHEQtPRWLY\DDSOLNXMHMHSĜL
GRE\RVWLQDWR
KĜH
UR]YtMtKXGHEQtVOXFKRYRXSĜHGVWDYLYRVW
U\WPLFNêNiQRQ
Y\WYiĜtLQVWUXPHQWiOQtNiQRQ
RUFKHVWU
VH]QiPtVHVKXGHEQtPLQiVWURMLRUFKHVWUXDMHMLFK
]DVHGDFtPSRĜiGNHP
$!%,#&/%&'(*,,&
SRK\ERYpY\MiGĜHQtKXGE\
SURYiGtLPSURYL]RYDQêSRK\ESRGOHFKDUDNWHUX
KXGE\
SRK\ERYêGRSURYRGStVQt
UR]YtMtVDPRVWDWQRVWSRK\ERYpKRGRSURYRGXD
Y\XåtYiWDQHþQtNURN\
UHDJXMHQDYêUD]RYpSURVWĜHGN\KXGHEQtĜHþL
KXGHEQČSRK\ERYpKU\1D+HOLþNX
QDFYLþXMHSRK\ERYpKU\DGEiSO\QXOpKRSRK\EX
7UQDYHþHN+DMKDKXV\
QDFYLþtKXGHEQČSRK\EKU\
&43&'(*,,&
SRVOHFKVNODGHE
SRVOHFKHPVNODGHE]tVNiDSRFKRStVSROHþHQVNRX
IXQNFLKXGE\
VNODGDWHOp%6PHWDQD$'YRĜiN
]tVNiSRYČGRPRVWRVNODGDWHOVNpPYê]QDPX
-6%DFK:$0R]DUW
QČNWHUêFKVNODGDWHOĤ
KXGHEQtIRUPDYDULDFHURQGR
UR]SR]QiYiYKXGEČUĤ]QpREPČQ\KODYQtKXGHEQt
P\ãOHQN\QHERQHXVWiOêQiYUDWNKODYQtKXGHEQt
P\ãOHQFH
KXGHEQtVW\O\DåiQU\
VH]QDPXMHVHVFKUiPRYRXDMD]]RYRXKXGERX
YRNiOQČLQVWUXPHQWiOQtKXGED
UR]OLãXMHKXGEXSRO\IRQQtDKRPRIRQQt
&-,
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
9
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!
"#$
%
8PČQtDNXOWXUD
9]GČOiYDFtRERU
9'$'(
)$*+
%
,#$*+
*-(*
$%
."#( %
/($*#$*
$ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
!
"#(% ,1,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2
3,4,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 55
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
9
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$%
&'()*+'()',-.+-/(0#.-/
9\X-*
$!'$'(6*#-#$
"#$&$,#6
*#$*$7($6'$'(
*
#$('$7(6*8-(
-( #$*
# $( * $* 6*6 #$* 6*
$9
*$'(#
9,:7"*
$9'(;*#$*$<*+'"9=
>*#'6;*#$*#
69=,
*
$ 6* * ,4,-, !' "( "?'( -( (
( #( (
$'
,@
#6*$#*-*",
1!.'(2)#
!*
$!'$'(6#*#*
69*$7$%
.#"#$#'(AB**"79(
*
#[email protected]*$$C,,,,, ,4,-
D$$'( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,4,-
34'(-)(."$52(4/,
&-$*%
6'# -4%+-/
#?
#*<'$'(
*
#$-#7'6
6*6*
#*#$(<#
6*?6
*
#$*E*$?**
"?997$*(66*6(
*
#$6*6(?$(
7"7$
6*?$-$-'(E'($*(
$6*?6'$76*($#$*
$*'$'(
#$7
-*#7$"
6'# -4!7-/ '&5)#%
6* $7 " # $ 6 #*"*$' $' (*
"
?#$**
6*?##$$7*6*6(#$-*$*(
7(
6##$$#$$#$?9-6(
6'# -4'#%-(-/
( ?9 $ 9' $9 '$'( $*9 $ 6* ?$ * #7
'$76
6?9(*-(#
*6
*6*
$'('$'(
*(
6*$7$#$
696
*$#E7
6'# -4'425-/ '-25-/
$6*??E$**$($
'($7$
6*#(*6
6*#?9#+6*6*6(
'$7$<
(6*$*#$*$7$
*
*#'(
6#(#$#*($*#$#$$(*#*$$
#$
6'# -4'&+-)
-?$*#$*$(#$*
*$#*6*6
?***
6 ?9 *#*$ (- $ $
6* $$ *$7$9'(*$$("#$
66*?
'$'($$-6***$$#$$"*(
('#$(
6'# -4 4'(-/
?"**-<-$*#$6*"*'$'$$
-?#$$'#*
9*(*
#$E-#$*#$*$7<
6?9<$*$#*-*#'(
$'#*
9*#$$(
6* 6 ( *#$ * ? '$'( $*( 6*6( $ 0
9
8'+-/
96:
;6
<
'.-
¾ UR]SR]QiYiDSRMPHQRYiYiSUYN\YL]XiOQČREUD]QpKRY\MiGĜHQtOLQLHWYDU\REMHP\EDUY\REMHNW\
SRURYQiYiMHDWĜtGtQD]iNODGČRGOLãQRVWtY\FKi]HMtFtFK]MHKR]NXãHQRVWtYMHPĤ]iåLWNĤDSĜHGVWDY
¾ Y\MDGĜXMHUR]GtO\SĜLYQtPiQtXGiORVWLUĤ]QêPLVP\VO\DSURMHMLFKYL]XiOQČREUD]QpY\MiGĜHQtYROt
YKRGQpSURVWĜHGN\
¾ YWYRUEČSURMHYXMHVYpYODVWQtåLYRWQt]NXãHQRVWLXSODWĖXMHSĜLWRPYSORãQpPLSURVWRURYpPXVSRĜiGiQt
OLQLHWYDU\REMHP\EDUY\REMHNW\DGDOãtSUYN\DMHMLFKNRPELQDFH
¾ LQWHUSUHWXMHSRGOHVYêFKVFKRSQRVWtUĤ]QiYL]XiOQČREUD]QiY\MiGĜHQtRGOLãQpLQWHUSUHWDFHSRURYQiYiVH
VYRMtGRVDYDGQt]NXãHQRVWt
¾ QD]iNODGČYODVWQt]NXãHQRVWLQDOp]iDGRNRPXQLNDFH]DSRMXMHREVDKYL]XiOQČREUD]QêFKY\MiGĜHQtNWHUi
VDPRVWDWQČY\WYRĜLOY\EUDOþLXSUDYLO
F*$'**%
' . ( / = - / # 0 5 ' ( ) 4 5 ( ' 6*
6*97$6*6(
*#*"*;,
7#*-7
*
$"?7
*$*"
(
$*#$*$'
6*#$*
#$*"*"=
"*#$*
$9"6*$9*#*"*
*#$*$7#$*
*(
$#966*#$#*
*
$9
"G*"-
#$$"#
6*$7?$
*
$9
6**($7($*#$ $7($*#$;*
"6*$9*
$9
#$$("*#$=
$#*
$9#*#*-'$' $
"#$
#$
97$($
(6*6##
#$#*$7*
$
*#"
"6*7$$
(*$*
$
#$*-'(*
$9*#*"*
9
$#?$$#$$*
$
*
$"6*$
**#$
*#$*
$9
;$($*=
#*$
#"6*$9
**#$
9%
#6*"
"*
**
6*
#$"*
"*7
"
6*"$*7#$
*7
"
-##
(
7"(
6*?
?""*
'$,*/
"6*("
?"6
*
$((
"
"#'<(-7#$
E$
*
>H#
*$*
$
?$("*(
$+6*$$$(9*#*"
(*##($**#6* 7#
7*
-*(
#$"6*$
#$"6*$9
#'*#$*
$9
*#$*
$9
#*6*#*##$#$6*
$'($*9 #$#$$*9
6*6($#$(*?#$?$
6*
$'('$'($*((
?97#$6*$*;$?*
#$6*
#$*$,,=
#*#$#?6*
$'(
(9 #**#$*(
#$*9
'($**'("*$
#*6*#*#$*'7"'
-6*$
-$*(
-6$*(
;"#$*(
#$*7*$
-$*(
"*6*
,=
2
9
8'+-/
96:
;6
<
'.-
F*$'**%
3 ( - ) 4 - 0 % 5 > ' ( 2 - / % & = ( 0 ?97*;$7G
(77G"7
&
#7G#"7(#$7G
7=6*6('7?#$ *$##$
;$"?#$?*6,=
$
7-7
*##*#*#*
D
#*$*
#*#$;1,,=
#$
$#6*$67*
$
*
$*#"
67("*
#?#*(**7((*
*
$
*""6*$
?6*$7*#";,"6*$
7
6*
$*$*#";,
>)
#$*
-#$=
#$*
9
*
$
*$*"$
6*#(
#$
#$*'*$-,"
"J=
6
6**
#$
*$*"
$$
#$(?$
"6*
*
7*
(
*#*
$"6*$
*"
*#"
*"
"6**#"
*
7*
(
*#"
**
(
#*($$*'(*
*
$
*#"
*#$*-#$
*#
#**
9(
,,,,,
*#"
**#$E$*
*#
##$*#7
*#"#$
#(
7$
$*
$*"#*
$9"* *#"$
'$7$(
"
*#*"7$(
"
(
("*$
#5&
?
'
#$#$
#$
#$("*
*#$6*$6*"
*#";$#$
?
$*(*#"#6*6(
6*$$#$
$+6*7$*
#$
E
'$#=
$+6*#$#$"*#$$7
$*"*'((
-#$
6*
*
7*
(
**
(
6*'$
7$7
7$7
6**
$
*#$*-#$
*#$*-#$;$=
$"
*$*"E$*
**#$E$*
$"6
6,$
"#$$($7$
(
"6*$"
4-0%
$#$;$#=9'(*
$9;$#$
;$#$$#*"?
*J=#?#*
$*#?$
E$?$#?*=
"*'($#$9
E$?9'((9
*$*($#$$*$#$
"6*'$7$*(
#'( '#&-'(-)4-0;*#"
*
#$*#$
#"$#'#$*
"=
$**?'#$?9$*8$
#25'()4-0;
"9*
"7($*
?$*8$*=
5I
9
8'+-/
96:
;6
<
'.-
*6*#$*6*
(7
7$
#'"5'(2-/;#$*
>)
*6*#?#**7(*$7(
$*=
(*
7$(*
$*$**"
#7 #$
(6*"?'$*
$$(
$*"6*;#
$"$
($
($J=
*#$$?#$(*"#$
#$'($*96$#$
#*#$6*($'(($'(#$'(9 *$"*6
F*$'**%
($!'(2-/'#%-+-/4?+-1
*"*7$'$#96-(
*""'$
>H
67($**$6*6*(6
*
6
#96($
7(" 6
*
-*
$
$**$6*#7$$*7'$7
#"6*$9
69$9
6*##$$#?
#*6*#*##$*
$#'(?*6*6( #**##$*
$#'(
$
?(6*6($
(
$#$
6*#$97
#$**#$*67$7$
$7#$-#$
#6*$#E7
#$#$
-<-"9
>H
"9
""
6*7
67 #(7$
$#$#$**#'
#$#$*
?$9
$
*66*6*
(7
?$#(*$'(6*
('( 9%
#(*$7*#""7#"
*#*"
-$-
$**$
*"$**$6*"7"7#"
$**$*?*$9
"
?7**$7;*$=
)D)**(
5
9
@A'+-/
96:
;6
<
'.-
¾ SĜLYODVWQtFKWYĤUþtFKþLQQRVWHFKSRMPHQRYiYiSUYN\YL]XiOQČREUD]QpKRY\MiGĜHQtSR]QiYiMHQD
]iNODGČY]WDKĤVYČWORVWQtSRPČU\EDUHYQpNRQWUDVW\SURSRUþQtY]WDK\DMLQp
¾ XåtYiDNRPELQXMHSUYN\YL]XiOQČREUD]QpKRY\MiGĜHQtYHY]WDKXNFHONXSORãQpPY\MiGĜHQtOLQLHD
EDUHYQpSORFK\YREMHPRYpPY\MiGĜHQtDVNXOSWXUiOQtSRVWXSYSURVWRURYpPY\MiGĜHQtXVSRĜiGiQtSUYNĤ
YHY]WDKXNYODVWQtPXWČOXLMDNRQH]iYLVOêPRGHO
¾ QDOp]iYKRGQpSURVWĜHGN\SURYL]XiOQČREUD]QiY\MiGĜHQtY]QLNOiQD]iNODGČY]WDKX]UDNRYpKRYQtPiQt
NYQtPiQtGDOãtPLVP\VO\XSODWĖXMHMHYSORãQpREMHPRYpLSURVWRURYpWYRUEČ
¾ RVRELWRVWVYpKRYQtPiQtXSODWĖXMHYSĜtVWXSXNUHDOLWČNWYRUEČDLQWHUSUHWDFLYL]XiOQČREUD]QpKR
Y\MiGĜHQtSURY\MiGĜHQtQRYêFKLQHREY\NOêFKSRFLWĤDSURåLWNĤVYRERGQČYROtDNRPELQXMHSURVWĜHGN\
YþHWQČSURVWĜHGNĤDSRVWXSĤVRXþDVQpKRYêWYDUQpKRXPČQt
¾ SRURYQiYiUĤ]QpLQWHUSUHWDFHYL]XiOQČREUD]QpKRY\MiGĜHQtDSĜLVWXSXMHNQLPMDNRNH]GURMLLQVSLUDFH
¾ QDOp]iDGRNRPXQLNDFHYVRFLiOQtFKY]WD]tFK]DSRMXMHREVDKYL]XiOQČREUD]QêFKY\MiGĜHQtNWHUi
VDPRVWDWQČY\WYRĜLOY\EUDOþLXSUDYLO
F*$'**%
' . ( / = - / # 0 5 ' ( ) 4 5 ( ' 6*#$#$*
*7*
6
**$
7*#$*
#$#$E$*
?*'$7"$9
#
#*
6*$($$*
6$#$6
*$(
"6*6*("*7
#$
";
#$*
(*
$9#"7"*7*
$#$
7E=
$+6*"*'#$*'$#$*
$
(
""6*
#"*'(
#$"6*$*(*
#*"*
66
6*"*#$
*#$*-#$
97#$$(;9#$9
$*8$
$K$,,=
6*$*8$$(#$(
9%
-$-
6*$*8$#$77"6*$
#6*"6*$997#
6
*"6*
!
6*"6*$
6*#6*6(
#$
#
*$9
6*$$$
*
$+6*$#$E$
#*
6*#$#$7$(**
$
#
"6*$9#$
#$(
AC6
*#$;
*="*#$*
6*#*#$6*#$6*9'($*9
#$7<$"6*$
*
#*#$6*
$'(<$9$**
6#(#$##7(# $(7(
##
*6*E#7
*#$'$7-#$$+6**(#7
##;*6*=
6*#6*"6*$($*
*#
*
$$
L!
?*6*6('7?#$'$7
(*(
"
55
9
@A'+-/
96:
;6
<
979#"*7(6
*
#$*-#$"#(#$E*EJ
6*?$$*$*(
*#$*$#$*
$9(*6*'$(
*
$"($#$$**
#$*-#$-*$
?#$-*
(
*8$*7
F*$'**%
3 ( - ) 4 - 0 %
*#"#*6#77*
#$
"*
7-#$"6*
*$
*#"6
6*
6("$(
6"#$*#("
E
##**#"$7$($*$#?
*
#$
?$
**
$**#"#?#*#$($-*
E-#$$9
*#"6
6*
*'$#?*
6*6('7?#$
6*##*6#
*$*;7
**8**$=
"?$*(("*
$$*
#$(6*"
"6*
$
*$*(;$*"
$=**$'*"#$'
?###$
#*E"7(
$*$#?"*
$
#
6$#$#"6
6*-$
#$
6*'7#$#$'7
**7#$7*
*8**$$#*9'(#$$
'$7;
(
7
E($*$'$
<('$7#$*
K
**'#$J=
*6*
**
#$E$*
#*#*#*
#7($(
*6*
#*#$6*
$'(
-#$*(*"$(#$(6*$
$#$7"6*$
(
*8**$;$#
"#$
#$9J=
*6**7E*-9*"6'(
**$'(9$'(*"*'(
;*(
(#$=
6###$#*#$6*
#$*$
5>'(2-/%&=(0
&;$7$7*K?$
*?$
#$
*
$
*$*"#=
'.-
#5&;$7$7*
*$*E$6
$J=
DM
4-0%;$#**
$*8$*"?*
E$?$=
#'"5'(2-/ '''()
(0(2!-/;*7E*
#7*E$6#$
*$(*#
*$#$=
!
51
9%
$
(#
$#$
$*
9
@A'+-/
96:
;6
<
$7?#$-'($*9
#25'()4-0;
$97
*$?$7*
$
?$*8$*#"?=
"*7($(7(#$(
*?*7($*8$$?*
$**
$9"6*$9?$'(
#$#$?#6
$*
?#'('$'(
*
#$*#$ '#&-'(-)4-0;?
$*$
*#""$*8$
6**?
$*#$,,=
"7*
$#$(*"
6
"*'$#$*
$
#?#*#$($$$(6*
$'(-#$
#?$6(($*$7(*
F*$'**% ( $ ! ' ( 2 - / ' # % - + - / 4 ? + - 1 6*##"'$(
$
#"#$6
*
(*
$9$*7*#7?$?"*
;#*$#$
$*'("#**"**
$#$=
("6*#(#$*$*#$*
$
#<-#$$$
('(
6$6*'$7*(*( '$76
*"#(
*#7#$6*$6#*
#$
6*#(*#$*$;*
6
*#*#?
#=
-#*7#$"'$*
*#6*$
#$
*
(7
$9-9#"*#6*#7
*$7
*#*$$#$$(
6*#"$7'7$#$
#$*
'(#$$9
#*"*7***
#$
6*
#$#$$#$#$#$ #$#$*
?#'(
('$'(
*
#$
#$#$($*($*8$
$
*66*#(*$7*#" ?$#(*$'(*#*"
"7#"
*"$**$6*"7"7#"
$**$*?*$9
?7**$7;*$=
)D)**(
53
'.-
>H
9%
/
$**$
"
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
'5$0$7,&.È9é&+29$
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
9]GČOiYDFtREODVW
8PČQtDNXOWXUD
9]GČOiYDFtRERU
'UDPDWLFNiYêFKRYD
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
'5$0$7,&.È9é&+29$
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK VWXSHĖ 8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
'5$0$7,&.È9é&+29$
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
&KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX
2EVDKRYpþDVRYpDRUJDQL]DþQtY\PH]HQt
3ĜHGPČW'UDPDWLFNiYêFKRYD]DKUQXMHYêVWXS\]HY]GČOiYDFtKRRERUXGUDPDWLFNiYêFKRYDDGiOHMH~]FHYi]iQ
QDRERU\ýHVNêMD]\N+XGHEQtYêFKRYDD9êWYDUQiYêFKRYD+ODYQtPLDNWLYL]DþQtPLPHWRGDPLMHGUDPDWL]DFH
UĤ]QêFKVLWXDFtDOLWHUiUQtFKGČODVSROHþQiSUiFHYãHFKåiNĤQDUHDOL]RYiQt]DGDQpKR~NROX3ĜHGPČWVHY\XþXMH
YEČåQpXþHEQČQHERSRGOHSRWĜHE\YHVSRUWRYQtPtVWQRVWLYUR]VDKXYêXNRYiKRGLQDWêGQČ-H]DĜD]HQYHD
URþQtNX9ČWãtGUDPDWL]DFHVHUHDOL]XMtYUiPFLãNROQtKRSĜHGVWDYHQtSURYãHFKQ\URþQtN\
3UĤĜH]RYiWpPDWD
9UiPFLSĜHGPČWX0DWHPDWLNDMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYD URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYD URþQtN
0HGLiOQtYêFKRYD URþQtN
9êFKRYQpDY]GČOiYDFtVWUDWHJLH
8þLWHO
.RPSHWHQFHNXþHQt
XþtåiN\RULHQWRYDWVHYWH[WXDSUDFRYDWVQtP
SRGSRUXMHåiN\YDNWLYLWČSĜLGUDPDWL]DFLD]iMPXRGUDPDWLFNpXPČQt
UR]YtMtXåiNĤVORYQt]iVREXNYKRGQpPXY\MDGĜRYiQt
UR]YtMtXåiNĤGRYHGQRVWLQHYHUEiOQtNRPXQLNDFH
PRWLYXMHåiN\N]iMPXROLWHUDWXUXGUDPDWLFNpXPČQtGLYDGORILOPþHWEX
XþtåiN\VSUiYQČGêFKDWDUWLNXORYDWGEiQDVSUiYQpGUåHQtWČOD
.RPSHWHQFHNĜHãHQtSUREOpPX
Y\åDGXMHIRUPXORYiQtYODVWQtKRQi]RUXNSĜHGORåHQpPXWH[WX
XPRåĖXMHåiNĤPXYČGRPLWVLDSRSVDWYODVWQtSUREOpPUHDOL]RYDWGUDPDWL]DFLDQDOp]WYKRGQpĜHãHQt
SRGSRUXMHåiNDYSUiFLDSRPiKiPXSĜHNRQDWSĜtSDGQêQH]GDU
.RPSHWHQFHNRPXQLNDWLYQt
XPRåĖXMHåiNĤPDXþtMHSUH]HQWRYDWVHSĜHGVSROXåiN\
Y\Et]tåiN\NHVOHGRYiQtDSRVX]RYiQtYêNRQĤVYêFKVSROXåiNĤ
SRPiKiåiNĤPSĜHNRQDWQHJDWLYQtKRGQRFHQtVSROXåiNĤYSĜtSDGČRSDþQpKRQi]RUXSRPiKiåiNRYLKOHGDWYKRGQp
DUJXPHQW\
UR]YtMtGRYHGQRVWLåiNĤYSRXåtYiQtDþWHQtSURVWĜHGNĤQHYHUEiOQtNRPXQLNDFH
]DSRMXMHåiN\GRSUDNWLFNêFKQiFYLNĤSĜLGUDPDWL]DFL
.RPSHWHQFHVRFLiOQtDSHUVRQiOQt
Xþt åiN\ ĜHãLW VORåLWČMãt ~ORK\ YH Y]iMHPQp VSROXSUiFL SRGSRUXMH YêPČQX Qi]RUĤ QD ĜHãHQt D NRQVWUXNWLYQt
NRPXQLNDFL
GEiQDGRGUåRYiQtVWDQRYHQêFKSUDYLGHO
]DSRMXMHåiN\GRWYRUE\MHYLãWQtVLWXDFHDSRGSRUXMHMHYSUiFLYHVNXSLQČ
SRPiKiåiNĤPSĜLMPRXWQRYRXUROLDXYČGRPLWVLRYOLYĖRYiQtNYDOLW\VSROHþQpSUiFH
UR]YtMtXåiNĤVFKRSQRVWHPSDWLHVMHGQRWOLYêPLUROHPLDSRVWDYDPL
QDEt]tåiNĤPSRPRFSĜLĜHãHQtNRQIOLNWQtFKVLWXDFtSRPRFtQDVWtQČQtUĤ]QêFKYDULDQWĜHãHQt
XPRåQt åiNĤP UR]YRM RVREQRVWL SRPRFt ~þDVWL YUHFLWDþQtFK D OLWHUiUQtFK VRXWČåt GUDPDWLFNêFK SĜHKOtGHN D
YHĜHMQêFKY\VWRXSHQt
.RPSHWHQFHREþDQVNp
VH]QDPXMHåiN\VQDãLPLWUDGLFHPLVþHVNêPGUDPDWLFNêPXPČQtPNXOWXUQtPDKLVWRULFNêPGČGLFWYtP
UR]YtMtXåiNĤSR]LWLYQtYQtPiQtXPČOHFNêFKGČOUR]YtMtMHMLFKVP\VOSURNXOWXUXSURVWĜHGQLFWYtPXSODWĖRYiQtMHMLFK
WYRĜLYRVWL
SRGSRUXMHåiN\Y]iMPXRNXOWXUQtGČQt
XþtåiN\YQtPDWHPRFHDQHYHUEiOQtSURMHY\RVWDWQtFKDSRUR]XPČWMLP
XþtåiN\YQtPDWRGOLãQRVWLPH]LSRVWDYDPLGUDPDWLFNpKRGtODDQiVOHGQČRGOLãQRVWLPH]LVNXWHþQêPLOLGPLYRNROtD
UHVSHNWRYDWMH
.RPSHWHQFHSUDFRYQt
SRGSRUXMHXåiNĤDGDSWDFLQD]PČQČQpSUDFRYQtSRGPtQN\
]DĜD]XMHWYRUEXNXOLVDNRVWêPĤDUR]YtMtHVWHWLFNêDIXQNþQtQiKOHGåiNĤQDY\WYRĜHQpYêUREN\
UR]YtMtXåiNĤRFKUDQXVSROHþQČY\WYRĜHQêFKKRGQRWNXOLV\NRVWêP\
XPRåĖXMHåiNĤPY\XåLWt]QDORVWtDGRYHGQRVWt]MLQêFKY]GČOiYDFtFKREODVWt9939ý-+9
'5$0$7,&.È9é&+29$
VWXSHĖ
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ SURSRMXMHVRPDWLFNpGRYHGQRVWLDNRPELQXMHMH]D~þHOHPY\MiGĜHQtYQLWĜQtFKVWDYĤDHPRFtYODVWQtFKL
XUþLWpSRVWDY\
¾ SUDFXMHVSUDYLGO\KU\DMHMLFKYDULDFHPLGRNiåHYVWRXSLWGRUROHDYKHUQtVLWXDFLSĜLUR]HQČ
DSĜHVYČGþLYČMHGQDW
¾ UR]SR]QiYiWpPDWDDNRQIOLNW\YVLWXDFtFKDSĜtEČ]tFKQDKOtåtQDQČ]SR]LFUĤ]QêFKSRVWDY]DEêYiVH
GĤVOHGN\MHGQiQtSRVWDY
¾ SUDFXMHYHVNXSLQČQDY\WYRĜHQtPHQãtKRLQVFHQDþQtKRWYDUXDY\XåtYiSĜLWRPUĤ]QêFKYêUD]RYêFK
SURVWĜHGNĤ
¾ SUH]HQWXMHLQVFHQDþQtWYDUSĜHGVSROXåiN\DQD]iNODGČVHEHUHIOH[HDUHIOH[HVSROXåiNĤDXþLWHOHQDQČP
GiOHSUDFXMHVOHGXMHDKRGQRWtSUH]HQWDFHVYêFKVSROXåiNĤ
¾ UHIOHNWXMHVYĤM]iåLWHN]GUDPDWLFNpKRGtODUR]OLãXMHQD]iNODGČYODVWQtFK]NXãHQRVWt]iNODGQtGLYDGHOQt
GUXK\
=È./$'1Ë3ě('32./$'<'5$0$7,&.e+2-('1È1Ë
GRGUåXMH]iNODG\KODVRYpK\JLHQ\
SV\FKRVRPDWLFNpGRYHGQRVWL 79+9
]YOiGQHNXOWLYRYDQêPOXYHQêSURMHY
GêFKiQtWYRUEDKODVX
UR]YtMtSRK\ERYpGRYHGQRVWLSUDFXMHVWČåLãWČPSURSRMt
VORYQtSĜt]YXNIUi]RYiQt
SRK\EVGHFKHPDKODVHP
LQWRQDFHYČWQêSĜt]YXN
VSRMXMHU\WPLFNêSRK\EVU\WPL]RYDQRXĜHþt
POXYQtWHPSRGUåHQtWČOD REMHYXMHYQtPiDY\XåtYiSURVWRU
SODVWLþQRVWSRK\EX
UR]YtMtDRERKDFXMHYHUEiOQtNRPXQLNDFLSO\QXORVW
RULHQWDFHYSURVWRUX
POXYHQpKRVORYDIRUPXOXMHYODVWQtQi]RUSURKOXEXMH
NRRUGLQDFHSRK\EXYHUEiOQt VFKRSQRVWY\VWLKQRXWMiGURYêSRYČGL
DQHYHUEiOQtNRPXQLNDFH
Y\XåtYiVYêFKLQGLYLGXiOQtFKVFKRSQRVWtDGRYHGQRVWtSĜL
QHYHUEiOQtNRPXQLNDFLXYČGRPXMHVLĜHþWČODY\MDGĜXMH
HPRFHJHVWHPYêUD]HPREOLþHMHSRVWRMHPYHGHGLDORJ
SRPRFtY]iMHPQêFKGRW\NĤ]YXNĤDSRG
MHVFKRSHQVHVRXVWĜHGLWQDGDQRXþLQQRVWWM]iPČUQp
KHUQtGRYHGQRVWLYVWXSGR 3999
UROHMHYLãWQtSRVWDYDKUDQD SĜHQiãHQtSR]RUQRVWLSRVWĜHKSRKRWRYRVWU\FKOpUHDNFH
EiVQtNDKU\VORXWNRX
UR]YtMtVYRXSĜHGVWDYLYRVWDIDQWD]LL
PDĖiVNHP
QDXþtVHY\XåtYDWYGUDPDWLFNpDNFLUĤ]QpPDWHULiO\D
SĜHGPČW\
XSODWĖXMHVYpGRYHGQRVWLYHKĜHVLPDJLQiUQtUHNYL]LWRX
]iVWXSQRXUHNYL]LWRX
XþtVHSURMHYRYDWFLW\ÄQHJDWLYQt³]iYLVWQHQiYLVW]NODPiQt OtWRVWQXGDDMÄSR]LWLYQt³QDGãHQtUDGRVWYtWČ]VWYtDM
UR]YtMtVYRXVFKRSQRVWYFtWLWVHDSURPČQLWVHEêWQČNêP
QČþtPMLQêP
VRFLiOQČNRPXQLNDþQt
WYRĜLYČDVYČGRPLWČSĜLVWXSXMHN~NROĤP
37269
GRYHGQRVWLVSROXSUiFH
GRGUåXMHVWDQRYHQiSUDYLGODKU\
SUH]HQWDFHKRGQRFHQt
QDYD]XMHNRQWDNWDNRPXQLNDFLYHVNXSLQČ
NRPXQLNDFHEČåQiYKHUQt
QDYD]XMHDSURKOXEXMHNRQWDNWRþLPDGRW\NHPVORYHP
VLWXDFL
UR]YtMtVP\VOSURSDUWQHUVNRXVSROXSUiFL
MHVFKRSHQGRNRQþLWVYRXSUiFL
SR]QiYiViPVHEHKRGQRWtVYRXSUiFLDSUiFLRVWDWQtFK
VSRUR]XPČQtPDWROHUDQFt
GRNiåHSĜHY]tW]RGSRYČGQRVWĜHãtNRQIOLNW\DOHMHWDNp
VFKRSHQSRGĜtGLWVH]iMPĤPVNXSLQ\
RGVWUDĖXMH]iEUDQ\SĜLVHEHY\MDGĜRYiQtDNRPXQLNDFL
SRFKRStåHVHQLþtPQH]HVPČãQt
'5$0$7,&.È9é&+29$
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
VWXSHĖ
8ý,92
352&(6'5$0$7,&.e$,16&(1$ý1Ë7925%<
SRGtOtVHQDY\KOHGiYiQtYKRGQêFKWpPDW
QiPČW\DWpPDWD]HåLYRWD
]NUiVQpOLWHUDWXU\
UR]SR]QiNRQIOLNWQtVLWXDFLYSĜtEČKX
SUDFXMH]DSRPRFLXþLWHOHYHVNXSLQČVH]YROHQêPWH[WHP
]SXEOLFLVWLN\SUREOpPRYp
KOHGiFHVW\NMHKRLQWHUSUHWDFL
VLWXDFH
VYRERGQČUR]YtMtDXSODWĖXMHQiSDG\
Y\WYiĜtNXOLV\UHNYL]LW\YODVWQtWH[W\
MHVFKRSHQUR]OLãLWUĤ]QpW\S\SRVWDY
W\SRYiSRVWDYD
SRKRYRĜtRMHMLFKKODYQtFKFKDUDNWHULVWLNiFKKRGQRWtFKRYiQt FKDUDNWHULVWLND
YODVWQRVWLYQČMãt]QDN\
Y\EtUiYKRGQpMD]\NRYpSURVWĜHGN\FKDUDNWHUL]XMtFtGDQRX
SRVWDYX
SUDFXMHVOLWHUiUQtSĜHGORKRX
GUDPDWLFNiVLWXDFHSĜtEČK
SĜHGORKD
SĜLMPHUROLRVYRMXMHVLKUXYUROLGUDPDWLFNiMHGQiQt
XþtVHUR]YtMHWNRQIOLNWGČMSĜtEČK
GRGUåXMHþDVRYRXSRVORXSQRVWSĜtEČKX
MHGQiSĜLUR]HQČYLPSURYL]DFLVGUDPDWLFNêPNRQIOLNWHP
SUDFXMHVSURVWRUHP]YXNHPEDUYRXDSRG
]DSRMtVHD]DSRPRFLXþLWHOHSĜLSUDYtMHGQRGXFKêVFpQiĜ
SRVWXSSĜHGORKXSURY]QLNNUiWNpKRSĜHGVWDYHQt
LQVFHQDþQtSURVWĜHGN\D
XþtVHY\EtUDWVFpQLFNpSURVWĜHGN\WDNDE\E\OVFKRSHQFR
QHMOpSHY\MiGĜLWWpPD
SRVWXS\PLQXWRYpSĜtEČK\
QD]DGDQpWpPDVORYQt
SRSLVXMHDOtþtSĜtEČKQDGDQpWpPD
KĜtþN\SĜHGQHV
SĜHGYHGHMHGQRGXFKRXUROL
]DSRMtVHDUHDOL]XMH]YROHQêGUDPDWLFNêWH[W
SĜLSUH]HQWDFLY\XåtYiUR]PDQLWêFKUHNYL]LWY\WYRĜHQêFK
VYpSRPRFt
NRPXQLNDFHVGLYiNHP
Y\VWXSXMHSĜHGGLYiNHPDSĜHNRQiYi]iEUDQ\
GRNiåHQDYi]DWNRQWDNWVSXEOLNHP
FLWOLYČY\MDGĜXMHQi]RUQDSUiFLGUXKpKR
MHVFKRSHQY\VORYLWDOHLSĜLMPRXWNULWLNX
]tVNiYi]NXãHQRVWLDMHVFKRSHQYSĜtSDGČSRWĜHE\VYp
GRYHGQRVWLY\YtMHWPČQLW
VQDåtVHEêWFLWOLYêPSRXþHQêPGLYiNHP
5(&(3&($5()/(;('5$0$7,&.e+280ċ1Ë
QDFKi]tMiGUR]NRXPDQpVLWXDFHDQDXþtVHY\KOHGDWVLWXDFH
]iNODGQtVWDYHEQtSUYN\
GUDPDWXVLWXDFHSRVWDYD
YHGOHMãtQHSRGVWDWQp
UR]OLãXMHSRVWDY\KODYQtYHGOHMãtDXYiGtMHMLFKGĤOHåLWRVW
NRQIOLNW
XYČGRPXMHVLåHNDåGpSĜHGVWDYHQtHWXGDPXVtPtWMDVQê
]DþiWHNSĜHKOHGQêDORJLFNêYêYRMD]ĜHWHOQp]DNRQþHQt
Y\ĜHãHQtNRQIOLNWX
]DMtPiVHRXPČQt
VRXþDVQiGUDPDWLFNiXPČQt
UR]OLãXMHW\S\GLYDGHO
DPpGLDGLYDGORILOP
Y\MDGĜXMHVYĤMQi]RUNXPČQt
WHOHYL]HUR]KODVD
PXOWLPHGLiOQtWYRUED
GRNiåHYODVWQtPLVORY\Y\MiGĜLWFRVHPXOtEtQHOtEt
QDYãWtYtGLYDGHOQtSĜHGVWDYHQtDSRKRYRĜtRQČP
NUR]YRMLGRYHGQRVWtVRXYLVHMtFtFKVXPČQtPY\XåtYi
PRåQRVWtGDOãtFKPpGLt]YXNRYê]i]QDPYLGHRILOP«
VH]QiPtVHV]iNODGQtPLGLYDGHOQtPLGUXK\DMHMLFK
]iNODGQtGLYDGHOQtGUXK\
YêUD]RYêPLSURVWĜHGN\
þLQRKUD]SČYRKUDORXWNRYp
GLYDGORSRK\ERYiDWDQHþQt
SR]QiYiDXMDVĖXMHVLUR]GtO\PH]LþLQRKURXRSHURX
RSHUHWRXPX]LNiOHPEDOHWHPDORXWNRYêPGLYDGOHP
GLYDGOD
FKiSHYê]QDPSRK\EXGLYDGHOQtKRSURVWRUXNRVWêPĤ
UHNYL]LWVYČWOD]YXNXLKXGE\
3R]Q
39
@
'
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3ě('0ċ7<
8ý(%1Ë26129<VWXSHĖ
3ĜHKOHGY\XþRYDFtFKSĜHGPČWĤ
3RĜ 1i]HYSĜHGPČWX
9]GČOiYDFtREODVW
5RþQtN\
6WUDQD
('$
M"*"T"!"
,S.M
('$
M"*"T"!"
.*MM
," 01$1
01$1'$'$
M"*"T"!"
M*T2
." 341
3455
1$6$
M"*"
TM!,
2" '$%
#%$5%1
M"*"T"!"
M" 785%&6
#%$5%1
M"*"
*" 9
#
M"*"T"!"
., 2 T" :6$$
#
T"!"
2, M !" %
#
M"*"!"
M, *!
S" #
#
#
T"
TS !S
" $%
#
#%$5%1
M"*"T"!"
!, " $
#
#%1$
T"!"
,,, .
," 1&6
#%1$
M"!"
, 2,,S
." ;
$8&6
<1
M"!"
,,,,M
2" =&1&6
<1
M"!"
,,*,..
M" N$%&6
#
M"!"
,.2,.!
*" $&'
('$
M"!"
,2S,22
" #$%&'
" /&'
!.
. "? %18$ 5$&6 &%[email protected] 5 [email protected] '$ $ $15 6$
$ &A
4$$
[email protected]%$%$
1$86$
$$5&
%1$ $ %1 C [email protected] 6
@&6 $&6 6$
$ 5 4 & $ &&6 $6 '$
A B%A %
D1
E"
[email protected] " %1 %1'$$ 5%1 6 5$&6 &%[email protected] 1 8 B C$F
1$6$
$&6$%1
$6!"5D#(0/(
(E1$A165",6
6"
!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
ý(6.é-$=<.
9]GČOiYDFtREODVW
-D]\NDMD]\NRYiNRPXQLNDFH
9]GČOiYDFtRERU
ýHVNêMD]\NDOLWHUDWXUD
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
ý(6.é-$=<.
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN URþQtN URþQtN URþQtN 8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
ý(6.é-$=<.
&KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX
2EVDKRYpþDVRYpDRUJDQL]DþQtY\PH]HQt
9\XþRYDFtSĜHGPČWýHVNêMD]\NUHDOL]XMHYêVWXS\Y]GČOiYDFtKRRERUXýHVNêMD]\NDOLWHUDWXUD]HY]GČOiYDFt
REODVWL -D]\N D MD]\NRYi NRPXQLNDFH 3O\QXOH QDYD]XMH QD Y\XþRYDFt SĜHGPČW ýHVNê MD]\N QD VWXSQL
+ODYQtP FtOHP MH UR]YRM NRPXQLNDþQtFK GRYHGQRVWt åiNĤ SR REVDKRYp L IRUPiOQt VWUiQFH VFKRSQRVWt
YêVWLåQpKR SĜHVQpKR YČFQČ L JUDPDWLFN\ VSUiYQpKR Y\MDGĜRYiQt Y~VWQt L StVHPQp SRGREČ UR]YRM NXOWXU\
åiNĤ GRVDåHQt VFKRSQRVWL SRPRFt þWHQt ]tVNiYDW LQIRUPDFH D XþLW VH ]SUDFRYiYDW ]D]QDPHQiYDW D NULWLFN\
KRGQRWLW SĜHGNOiGDQi VGČOHQt D VFKRSQRVW YãHFKQ\ ]tVNDQp GRYHGQRVWL YEČåQpP åLYRWČ SRXåtYDW 'ĤUD] MH
NODGHQQDVDPRVWDWQRVWP\ãOHQtDVFKRSQRVWSUH]HQWRYDWYODVWQtQi]RU\DVGČOHQtYpVWGLDORJDGLVNXWRYDW
3ĜHGPČWýHVNêMD]\NMH]DĜD]HQYURþQtNXURþQtNXURþQtNXURþQtNX
9\XþXMHVHYEČåQêFKY\XþRYDFtFKKRGLQiFKYUR]VDKXKRGLQ\WêGQČ
3UĤĜH]RYiWpPDWD
9UiPFLSĜHGPČWXýHVNêMD]\NMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDÄ6HEHSR]QiQt³Ä.RPXQLNDFH³Ä.RRSHUDFHDNRPSHWLFH³
ÄěHãHQtSUREOpPĤ³ URþQtN
9êFKRYDNP\ãOHQtYHYURSVNêFKDJOREiOQtFKVRXYLVORVWHFKÄ(YURSDDVYČWQiV]DMtPi³ URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYDÄ0XOWLNXOWXUDOLWD³ URþQtN
0HGLiOQtYêFKRYDYãHFKQ\RNUXK\URþQtN
9êFKRYQpDY]GČOiYDFtVWUDWHJLH
8þLWHO
.RPSHWHQFHNXþHQt
XþtåiN\Y\KOHGiYDWYNQLKiFKSUDFRYDWVHQF\NORSHGLHPLDY\XåtYDWSĜHKOHG\DSĜtUXþN\
PRWLYXMH åiN\ N]iMPX R OLWHUDWXUX D NXOWXUX UR]YtMt MHMLFK NXOWXUQt SĜHKOHG SURVWĜHGQLFWYtP ]DĜD]RYiQt
SRVOHFKXDþHWE\Y\EUDQêFKGČOVH]QDPXMHMHVQDãLPLNXOWXUQtPLWUDGLFHPL
SURYiGtVHåiN\UR]ERUMHGQRWOLYêFKFK\EDGiYiMLPPRåQRVWRSUDY\
.RPSHWHQFHNĜHãHQtSUREOpPX
UR]YtMtVORYQt]iVREXåiNĤSURVWĜHGQLFWYtPERKDWpKRDNYČWQDWpKRYODVWQtKRY\MDGĜRYiQtSRPiKiMLPQDMtW
YODVWQtY\MiGĜHQtSĜHGORåHQpKRWH[WX
SRPiKiåiNĤPXYČGRPLWVLSRMPHQRYDWDVWUXþQČSRSVDWYODVWQtXþHEQtSUREOpP
.RPSHWHQFHNRPXQLNDWLYQt
VH]QDPXMHåiN\VSUDYLGO\NRPXQLNDFHDGEiQDMHMLFKGRGUåRYiQtSĜLGLDORJXDGLVNXVL
]DSRMXMH åiN\ DNWLYQČ GR NRPXQLNDþQtFK VLWXDFt YHGH MH NYČFQp DUJXPHQWDFL D YKRGQp IRUPČ REKDMRE\
VYêFKQi]RUĤUR]YtMtMHMLFKVFKRSQRVWQDVORXFKiQtRVWDWQtP
UR]YtMt GRYHGQRVWL åiNĤ SĜL SRXåtYiQt YKRGQêFK QHYHUEiOQtFK SURVWĜHGNĤ SĜL NRPXQLNDFL ]DSRMXMH MH GR
SUDNWLFNêFKFYLþHQtSĜLGUDPDWL]DFL
GRKOtåt QD GRGUåRYiQt þLWHOQRVWL StVPD åiNĤ SRPRFt RSČWRYQp YODVWQt NRQWURO\ SĜHþWHQtP SĜtSDGQČ GDOãt
SUDFtVH]DSVDQêPWH[WHP
.RPSHWHQFHVRFLiOQtDSHUVRQiOQt
SRGSRUXMHXåiNĤNXOWLYRYDQRVWYSURMHYXDFHONRYpPY\VWXSRYiQtQDYHĜHMQRVWL
QDEt]tåiNĤP~NRO\YHGRXFtNQXWQRVWLVSROXSUDFRYDWVHVSROXåiN\QDMHMLFKĜHãHQt
SURYiGt VH åiN\ KRGQRFHQt D ]DSRMXMH MH GR VHEHKRGQRFHQt SĜL NRQWUROiFK Y\SUDFRYDQêFK ~NROĤ UR]YtMt
MHMLFKRGSRYČGQRVW]DSURYHGHQRXSUiFL
XPRåĖXMH åiNĤP ~þDVWQLW VH OLWHUiUQtFK UHFLWDþQtFK VRXWČåt QHER YHĜHMQêFK Y\VWRXSHQt D SRPiKi MLP SĜL
SĜtSUDYČ
SRGSRUXMHåiN\YSĜLUR]HQpPXYROQČQpPSURMHYXSĜHGNROHNWLYHPQDEt]tMLPWHFKQLN\NSĜHNRQiQtWUpP\
DRVW\FKX
.RPSHWHQFHREþDQVNp
]DĜD]XMHN]DP\ãOHQtDGLVNXVLWpPDWDVHNRORJLFNRXWpPDWLNRXVSUREOHPDWLNRXWROHUDQFHDOLGVNêFKSUiY
]DĜD]XMHYKRGQpOLWHUiUQtXNi]N\DXGLRDYLGHRXNi]N\SRGSRUXMtFtUR]YtMHQtNXOWXUQtFKKRGQRWåiNĤ
.RPSHWHQFHSUDFRYQt
]DĜD]XMHQiFYLN]iSLVXSUDFRYQtKRSRVWXSXDNWLYQČ]DSRMXMHåiN\GRSRVORXSQRVWL]iSLVX
Y\åDGXMHRGåiNĤYODVWQtNRQWUROXVYpSUiFHDYþDVQpRSUDYHQtSĜtSDGQêFKFK\E
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
-$=<.29È9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ VSLVRYQČY\VORYXMHþHVNiVORYD
¾ UR]OLãXMHVSLVRYQêMD]\NQiĜHþtDREHFQRXþHãWLQX]GĤYRGQtMHMLFKY\XåLWt
¾ ]Qi]iVDG\WYRĜHQtþHVNêFKVORYUR]OLãXMHDSĜtNODG\YWH[WXGRNOiGiQHMGĤOHåLWČMãt]SĤVRE\
RERKDFRYiQtVORYQt]iVRE\
¾ VDPRVWDWQČSUDFXMHV3UDYLGO\þHVNpKRSUDYRSLVXVH6ORYQtNHPVSLVRYQpþHãWLQ\DGDOãtPLVORYQtN\D
SĜtUXþNDPL
¾ VSUiYQČWĜtGtVORYQtGUXK\DWYRĜtVSLVRYQpWYDU\VORY
¾ UR]OLãXMHYê]QDPRYpY]WDK\JUDPDWLFNêFKMHGQRWHNYHYČWČDVRXYČWt
¾ Y\XåtYi]QDORVWLRMD]\NRYpQRUPČSĜLWYRUEČMD]\NRYêFKSURMHYĤSRGOHNRPXQLNDþQtVLWXDFH
370N9
Y\VYČWOt]þHKRVHY\YLQXOþHVNêMD]\N
2EHFQpSRXþHQtRMD]\FH
U\V\MD]\NĤ
]QiFRMHþHVNêQiURGQtMD]\NDQDNWHUp~WYDU\VHGČOt
MD]\NDMHKR~WYDU\
VSLVRYQiYêVORYQRVW
MD]\NPDWHĜVNê
Y\VYČWOtUR]GtOPH]LVSLVRYQêPMD]\NHPQiĜHþtPD
=YXNRYiVWUiQNDMD]\ND
REHFQRXþHãWLQRX
VORYQtSĜt]YXN
UR]OLãXMHSVDQRXDPOXYHQRXSRGREXVORYSRXåtYi
WHPSR
VSUiYQêSĜt]YXNVORYQtDYČWQê
SDX]\
þWHVSUiYQČ]GYRMHQpVRXKOiVN\
GĤUD]
SĜLNRPXQLNDFLXåtYiVSUiYQpWHPSRSĜt]YXNSDX]\D
PHORGLH
GĤUD]
þWHVQiOHåLWRXPHORGLt
SĜHGQiãtYKRGQêPWHPSHPSRXåtYiVSUiYQČSDX]\
]Qi]SĤVRE\WYRĜHQtVORYRGYR]RYiQtSĜHGSRQDPLD
6ORYQt]iVREDDWYRĜHQtVORY
SĜtSRQDPL
VWDYEDVORYDDSUDYRSLV
XPtY\]QDþLWVWDYEXVORYDSRMPHQRYDWMHGQRWOLYpþiVWL
VORYDRGYR]HQi
XYiGtNMHGQRWOLYêPVORYĤPVORYD]iNODGRYi
VORYDSĜtEX]Qi
Y\ORåtYê]QDPRGYR]HQêFKVORY
Y\]QDþtVORYRWYRUQp]iNODG\YHVORYHFKDXUþt]GDE\OD
VORYDRGYR]HQDSĜtSRQRXQHERSĜHGSRQRX
Y\EtUiVORYDSĜtEX]QiDRGOLãXMHMHRGVORYNWHUiVQLPL
SĜtEX]QiQHMVRX
SURYiGtVORYRWYRUQêUR]ERU
GRSOĖXMHVRXKOiVN\DXUþXMHRGNWHUpKRVORYDE\OR
GRSOQČQpVORYRRGYR]HQR
QDXþtVHSRVWXSQČSUDFRYDWVMD]\NRYêPLSĜtUXþNDPL
MD]\NRYpSĜtUXþN\
XPtVSUiYQČY\XåtYDWSĜtUXþN\SURG\VOHNWLN\G\VJUDILN\ DG\VRUWRJUDILN\
RULHQWXMHVHYMD]\NRYêFKSĜtUXþNiFK
RYČĜXMHVLY3UDYLGOHFKþHVNpKRSUDYRSLVXYêVORYQRVW
VORYDMHMLFKSUDYRSLV
Y\KOHGiYSUYQtþiVWL3UDYLGHOþHVNpKRSUDYRSLVXSRXþHQt
RSVDQtQČNWHUêFKVNXSLQMHYĤ
SR]QiVORYQtGUXK\POXYQLFNpYê]QDP\DVSUiYQpWYDU\ 7YDURVORYt
VORYNWHUpYKRGQČSRXåtYi
SRGVWDWQiMPpQD
]QiSUDYRSLVSRGVWDWQêFKMPHQSRGOHY]RUĤ
SĜtGDYQiMPpQD
VNORĖXMHYODVWQtMPpQDRVREQtDPtVWQt
]iMPHQD
UR]OLãXMHGUXK\SĜtGDYQêFKMPHQVNORĖXMHDVWXSĖXMH
þtVORYN\
UR]H]QiYiGUXK\]iMPHQDQČNWHUi]iMPHQDVSUiYQČ
VORYHVD
VNORĖXMH
VNORĖXMHþtVORYN\DXåtYiVSUiYQpKRWYDUX
SR]QiSRGPČWSĜtVXGHNDMHMLFKGUXK\
6NODGED
Y\KOHGiSRGPČWDSĜtVXGHNDYtNWHUêPVORYQtPGUXKHP VWDYEDYČWQi
MVRXY\MiGĜHQ\
]iNODGQtYČWQpþOHQ\
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
XPtXUþLWUR]YtMHMtFtYČWQpþOHQ\
XPtWYRĜLWYČW\VSRGPČWHPY\MiGĜHQêPSRGVWDWQêP
MPpQHP
XUþXMHYČW\KODYQtDYHGOHMãt
VSRMXMHYČW\YKRGQêPLVSRMRYDFtPLYêUD]\
VSUiYQČSRXåtYiLQWHUSXQNFHYMHGQRGXFKêFKVRXYČWtFK
3R]Q
UR]YtMHMtFtYČWQpþOHQ\
SĜHGPČWSĜtVORYHþQpXUþHQt
SĜtYODVWHN
YČWDMHGQRGXFKiDVRXYČWt
XPtY\WYRĜLWMHGQRGXFKêVRXYLVOêWH[W
VWDYEDWH[WRYi
SRKRWRYČRGSRYtGiQDMHGQRGXFKpDVUR]XPLWHOQpRWi]N\ NRPXQLNDFH
]QiSUDYLGODGLDORJXUR]KRYRUX
UR]H]QiYiVRXKOiVNRYpVNXSLQ\NWHUpMLQDNY\VORYXMHD 3UDYRSLV
MLQDNStãH
]YOiGiSUDYRSLVNRQFRYHNSRGVWDWQêFKDSĜtGDYQêFKMPHQ
VSUiYQČY\VORYXMHDStãHVORYDVH]GYRMHQêPL
VRXKOiVNDPL
]GĤYRGQtSUDYRSLV±PČPQČYHVORYHFK
GRSOQtDRGĤYRGQtSUDYRSLVSĜHGSRQVVH]]HY]Y]H
StãHVSUiYQČSĜHGORåN\VDSiGHP
]YOiGiSUDYRSLVL±\SRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFK
]GĤYRGQtSUDYRSLVL±\YNRQFRYNiFKVORYHVYSĜtVXGNX
37269
NRPXQLNDFH
7HPDWLFNêFHOHN
.2081,.$ý1Ë$6/2+29È9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ Y\XåtYiSR]QDWNĤRMD]\FHDVW\OXNHJUDPDWLFN\LYČFQČVSUiYQpPXStVHPQpPXDPOXYHQpPXSURMHYXD
NYODVWQtPXWYRĜLYpPXSVDQt
¾ RGOLãXMHYHþWHQpPQHERVO\ãHQpPWH[WXIDNWDRGQi]RUĤDKRGQRFHQtUR]OLãXMHVXEMHNWLYQtDREMHNWLYQt
VGČOHQtDNRPXQLNDþQt]iPČU
¾ Y\XåtYi]iNODG\VWXGLMQtKRþWHQtY\KOHGiYiNOtþRYiVORYDIRUPXOXMHKODYQtP\ãOHQN\WH[WXY\WYRĜt
VWUXþQpSR]QiPN\YêSLVN\QHERYêWDK]SĜHþWHQpKRWH[WX
¾ XVSRĜiGiLQIRUPDFHYWH[WXVRKOHGHPQDMHKR~þHO
3790(*6
XPtY\SUiYČWSRGOHRVQRY\
Y\SUiYČQt
37269
RåLYXMHY\SUiYČQtSĜtPRXĜHþt
.RPXQLNDFH
Y\VWLKXMHGČMGČMRYêPLVORYHV\
.UHDWLYLWD
GRGUåXMHþDVRYRXSRVORXSQRVW
]SUDFRYiYiSRSLVSĜHGPČWXRVRE\
SRSLV
]SUDFXMHMHGQRGXFKêSUDFRYQtSRVWXS
VHVWDYXMHMHGQRGXFKp]SUiY\DR]QiPHQt
]SUiYDDR]QiPHQt
UR]H]QiYi]SUiYXDR]QiPHQt
YQtPiUR]GtOPH]LUHNODPRXD]SUiYRX
3709
YQtPiPHGLiOQtVGČOHQt
VOHGXMH]SUDYRGDMVWYtYWHOHYL]LDYUR]KODVH]DSRMtVHGR
UR]ERUXVXþLWHOHP
XPtUR]SR]QDWKODYQtP\ãOHQNXWH[WX
YêSLVN\DYêWDK
]YOiGiYêSLVN\]HVQDGQpKRRGERUQpKRWH[WXDYêWDK
]RGERUQpKRþOiQNX
]D]QDPHQiYiYêSLVN\YKHVOHFKQHERYČWiFK]XþHEQLFH
37269
]QiNWHUpþiVWLREVDKXMHGRSLV
GRSLVWHOHJUDP606
.RPXQLNDFH
UR]H]QiGRSLVRVREQtD~ĜHGQt
]YOiGiVW\OL]DFLMHGQRGXFKpKRGRSLVX
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
/,7(5È51Ë9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ XFHOHQČUHSURGXNXMHSĜHþWHQêWH[WMHGQRGXãHSRSLVXMHVWUXNWXUXDMD]\NOLWHUiUQtKRGtODDYODVWQtPL
VORY\LQWHUSUHWXMHVP\VOGtOD
¾ IRUPXOXMH~VWQČLStVHPQČGRMP\]HVYpþHWE\QiYãWČY\GLYDGHOQtKRQHERILOPRYpKRSĜHGVWDYHQt
¾ WYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WSRGOHVYêFKVFKRSQRVWt
¾ UR]OLãXMH]iNODGQtOLWHUiUQtGUXK\DåiQU\SRURYQiMHLMHMLFKIXQNFLXYHGHMHMLFKYêUD]QpSĜHGVWDYLWHOH
¾ UR]SR]QiYi]iNODGQtU\V\YêUD]QpKRLQGLYLGXiOQtKRVW\OXDXWRUD
¾ UR]OLãXMHOLWHUDWXUXKRGQRWQRXDNRQ]XPQt
VQDåtVHRUHSURGXNFLSĜHþWHQpKRQHERY\VOHFKQXWpKR
7YRĜLYpþLQQRVWLVOLWHUiUQtP
WH[WX
WH[WHP
SRGOHSRN\QĤSUDFXMHVOLWHUiUQtPWH[WHP
UHSURGXNFHWH[WX
VQDåtVHRKRGQRFHQtOLWHUiUQtKRWH[WX
SUiFHVWH[WHP
VSRMXMHREVDKWH[WXVLOXVWUDFt
RULHQWXMHVHYOLWHUiUQtXNi]FHYþtWDQFHLYMLQpNQL]H
SR]QiKODYQtSRVWDY\
SĜHGQiãtEiVQČQHER~U\YN\SUy]\
SĜHGQHV
]YOiGiGUDPDWL]DFLMHGQRGXFKpSRKiGN\
GUDPDWL]DFH
37269
Y\KOHGiYiNOtþRYiVORYDDSRMP\
Y\KOHGiYiQt
.UHDWLYLWD
SĜHGþtWiNUiWNpþOiQN\]GČWVNêFKþDVRSLVĤVQDåtVHR
RULHQWDFLYHQF\NORSHGLtFK
SRNRXãtVHRYODVWQtWYRUEX
KiGDQN\ĜtNDGOD
VH]QiPtVHVEDMNDPL(]RSD)RQWDLQD.U\ORYD
/LWHUiUQtGUXK\DåiQU\
VH]QiPtVHVEiMHPLY~SUDYiFK(3HWLãN\
åiQU\HSLFNp
]Qi6WDUpSRYČVWLþHVNp$-LUiVND
EDMND
]QiKLVWRULLSRKiGHN
EiMH
]QiQHM]QiPČMãtVEČUDWHOHDDXWRU\SRKiGHN±EUDWĜL
SRYČVW
*ULPPRYp.-(UEHQ%1ČPFRYi+&K$QGHUVHQ
SRKiGND
2:LOG9ýWYUWHN-/DGD-:HULFK
YQtPiSRLQWXSĜtEČKX
SĜtEČKKLVWRUND
GRPêãOt]DNRQþHQtSĜtEČKX
Y\PêãOtVYĤMSĜtEČK
UR]OLãXMHIXQNFLOLWHUDWXU\±HVWHWLFNRXY]GČOiYDFt
)XQNFHOLWHUDWXU\
YêFKRYQRXIRUPiOQtVSROHþHQVNRX]iEDYQRXD
OLWHUiUQtXNi]N\
UR]H]QiYiW\WRIXQNFHYOLWHUiUQtFKXNi]NiFK
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
-$=<.29È9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ VSUiYQČWĜtGtVORYQtGUXK\WYRĜtVSLVRYQpWYDU\DYČGRPČMLFKSRXåtYiYHYKRGQpNRPXQLNDþQtVLWXDFL
¾ YStVHPQpPSURMHYX]YOiGiSUDYRSLVOH[LNiOQtVORYRWYRUQêPRUIRORJLFNêLV\QWDNWLFNêYHYČWČ
MHGQRGXFKpLVRXYČWt
¾ VDPRVWDWQČSUDFXMHVH6ORYQtNHPVSLVRYQpþHãWLQ\
¾ UR]OLãXMHDSĜtNODG\YWH[WXGRNOiGiQHMGĤOHåLWČMãt]SĤVRE\RERKDFRYiQtVORYQt]iVRE\
¾ UR]SR]QiYiSĜHQHVHQiSRMPHQRYiQt
¾ UR]OLãXMHDSĜtNODG\YWH[WXGRNOiGiQHMGĤOHåLWČMãtSĜtNODG\RERKDFRYiQtVORYQt]iVRE\]Qi]iVDG\
WYRĜHQtþHVNêFKVORYUR]SR]QiSĜHQHVHQiSRMPHQRYiQt
¾ UR]OLãXMHYê]QDPRYpY]WDK\JUDPDWLFNêFKMHGQRWHNYHYČWČDVRXYČWt
XYiGtYQiOHåLWêFKWYDUHFKSRGVWDWQiMPpQDR]QDþXMtFt
7YDURVORYt
þiVWLWČOD
SRGVWDWQiMPpQD
VNORĖXMHDXåtYiY]WDåQi]iMPHQD
]iMPHQD
SĜHYiGtVORYHVDGRWUSQpKRDþLQQpKRURGX
VORYHVD
VH]QiPtVHVREWtåQêPLVORYHVQêPLWYDU\
SĜtWRPQpWYDU\VORYHVW\SX±
VWXSĖXMHSĜtVORYFH
NUêWNXSRYDWSViWPD]DW
Y\XåtYiSĜtVORYHþQêFKVSĜHåHN
SODNDWĜH]DWNOXVDW
UR]OLãXMHQHRKHEQiVORYDXPtMHY\KOHGDWYWH[WX
SĜtWRPQpWYDU\YHRVREČ
UR]OLãXMHVSRMHQtSĜHGORåN\VSRGVWDWQêPMPpQHPVWiOQD PQRåQpKRþtVODXVORYHVW\SX
KRĜHDSĜtVORYHþQRXVSĜHåNRXVWiOQDKRĜH
±SURVLWWUSČWVi]HWDWYDU\
XUþXMHVNWHUêPSiGHPVHSRMtXUþLWpSĜHGORåN\
UR]ND]RYDFtKR]SĤVREX
XåtYiQiOHåLWRXSRGREXSĜHGORåHN
SĜtþHVWtPLQXOpVORYHVW\SX±
UR]OLãXMHSĜHGORåN\QHVODELþQpDVODELþQp
PLQRXWWLVNQRXW]DþtW
UR]OLãXMHVSRMN\SRGĜDGtFtDVRXĜDGtFt
LQILQLWLYVORYHVW\SX±SpFLPRFL
Y\KOHGiYiDUR]H]QiYiþiVWLFHDFLWRVORYFH
SĜtVORYFH
SĜHGORåN\VSRMN\þiVWLFH
FLWRVORYFH
RYOiGiSUDYRSLVMPHQYODVWQtFK
3UDYRSLV
XYČGRPČOHSRXåtYiL\SRRERMHWQêFKVRXKOiVNiFKYH
SUDYRSLVYODVWQtFKMPHQ
WYDUHFKSRGVWDWQêFKMPHQDSĜtGDYQêFKMPHQYHVKRGČ
Y\MPHQRYDQiVORYD
SĜtVXGNXVSRGPČWHPDQČNROLNDQiVREQêPSRGPČWHP
NRQFRYN\SRGVWDWQêFKD
]YOiGiVSUiYQpSVDQtSĜHGSRQPČPQČMHČYH
SĜtGDYQêFKMPHQ
VORYHFK
VKRGDSĜtVXGNXVSRGPČWHPL
QČNROLNDQiVREQêPSRGPČWHP
XUþXMHYČFQpDPOXYQLFNpYê]QDP\VORY
9ê]QDPVORY
VSUiYQČVHRULHQWXMHYH6ORYQtNXVSLVRYQpþHãWLQ\
VORYR
UR]OLãXMHNG\MHXUþHQpVORYRVRXþiVWtVRXVORYt
VRXVORYt
XYiGtYê]QDP\VORYY]QLNOpSĜHQHVHQtPPHWRQ\PLt
SRGOHYQLWĜQtVRXYLVORVWL
Y\KOHGiYiUþHQtY\VYČWOXMHDY\XåtYiYPOXYHQêFK
UþHQt
SURMHYHFK
VORYDMHGQR]QDþQi
XYiGtVORYDMHGQR]QDþQiDPQRKR]QDþQi
VORYDPQRKR]QDþQi
XYiGtGDOãtYê]QDP\VORYY]QLNOpSĜHQHVHQtP
KRPRQ\PD
PHWDIRURX
DQWRQ\PD
Y\KOHGiYiVORYDVHVWHMQêPQHERSRGREQêPYê]QDPHP RGERUQpQi]YRVORYt
UR]OLãXMHVORYDFLWRYČ]DEDUYHQi
UR]OLãXMHVORYDNWHUpVWHMQČ]QČMtDOHPDMtMLQêYê]QDP
WYRĜtRSDþQêYê]QDPVORY
2GERUQp
XUþt]NWHUpKRRERUXMVRXXYHGHQpWHUPtQ\DRGERUQp
WHUPtQ\
Qi]YRVORYt
&+)3Ĝ=
VH]QiPtVHVWYRĜHQtPVORYRGYR]RYiQtPVNOiGiQtPD
]NUDFRYiQtP
Y\KOHGiYiSRXåtYiWHUPtQĤ]RVWDWQtFKY\XþSĜHGPČWĤ
YHYČWiFKYHVORKRYêFKDOLWHU~WYDUHFK
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
XYiGtQi]Y\RVRE]YtĜDWSURVWĜHGNĤGČMĤYODVWQRVWt
]QiUĤ]Qp]SĤVRE\WYRĜHQtVORY
XåtYiVORåHQLQ
UR]OLãXMH]NUDWN\D]NUDWNRYiVORYD
VSUiYQČXYiGtQi]Y\RVREDUHJLRQiOQtFKPtVW
RGYR]XMHVORYHVDRGSRGVWDWQêFKMPHQDSĜtGDYQêFKMPHQ
Y\KOHGiYiVORYDRGYR]HQi
VSRMXMHVORYHVDVUĤ]QêPLSĜHGSRQDPLDXåtYiMLFKYH
YČWiFK
XUþXMHGUXK\YČW
XUþtYČW\MHGQRþOHQQpDGYRMþOHQQpVSRGPČWHP
Y\MiGĜHQêPQHERQHY\MiGĜHQêP
XåtYiYČWQpHNYLYDOHQW\YEČåQpPKRYRUX
6ORYQt]iVREDDWYRĜHQtVORY
VORYQt]iVREDD]SĤVRE\
MHMtKRRERKDFRYiQt
SĜLMtPiQtVORY]FL]tFKMD]\NĤ
WYRĜHQtVORYRGYR]RYiQtP
VNOiGiQtPD]NUDFRYiQtP
VORYHVDMHMLFKRGYR]RYiQt
3R]Q
6NODGED
UR]YtMHMtFtYČWQpþOHQ\D
GUXK\YHGOHMãtFKYČW
GUXK\YČWSRGOHSRVWRMH
POXYþtKR
VWDYEDYČWQiYČW\
MHGQRþOHQQpGYRMþOHQQpD
YČWQpHNYLYDOHQW\
XUþXMHGUXKSĜtVXGNXD]QiMDNêPVORYQtPGUXKHPMH
Y\MiGĜHQ
SR]QiYHGOHMãtYČWXSĜtVXGNRYRX
XUþXMHSRGPČWDVORYQtGUXKNWHUêPMHY\MiGĜHQ
UR]OLãXMHSRGPČWQHY\MiGĜHQêDYãHREHFQê
SR]QiYHGOHMãtYČWXSRGPČWQRXDVSRMRYDFtYêUD]\YH
YHGOHMãtFKYČWiFKSRGPČWQêFK
XUþXMHSĜHGPČWDVORYQtGUXKNWHUêPMHY\MiGĜHQ
SR]QiYHGOHMãtYČWXSĜHGPČWQRX
SĜtVXGHNVORYHVQêMPHQQêVH
VSRQRXEH]HVSRQ\VORYHVQê
VORåHQê99SĜtVXGNRYi
SRGPČW99SRGPČWQi
SĜHGPČW
XPtVH]HSWDWQDSĜtVORYHþQpXUþHQtĜtGtFtPYêUD]HPD
UĤ]QêPLWi]DFtPLSĜtVORYFL
UR]H]QiSĜtVORYHþQpXUþHQtPtVWDþDVX]SĤVREXPtU\
SĜtþLQ\~þHOXSRGPtQN\DSĜtSXVWN\
XPtXUþLWYHGOHMãtYČW\SĜtVORYHþQp
Y\KOHGiYiVSRMRYDFtYêUD]\
UR]H]QiSĜtYODVWHNVKRGQêDQHVKRGQêSRVWXSQČ
UR]YtMHMtFtQČNROLNDQiVREQêWČVQêDYROQê
SR]QiYHGOHMãtYČWXSĜtYODVWNRYRXDVSRMRYDFtYêUD]\
NWHUêPLMHXYR]HQD
UR]H]QiGRSOQČNDYHGOHMãtYČWXGRSOĖNRYRX
SĜtVORYHþQpXUþHQt99
SĜtVORYHþQp
SĜtYODVWHN99SĜtYODVWNRYi
GRSOQČN
7HPDWLFNêFHOHN
.2081,.$ý1Ë$6/2+29È9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ YPOXYHQpPSURMHYXSĜLSUDYHQpPLLPSURYL]RYDQpPYKRGQČXåtYiYHUEiOQtFKQRQYHUEiOQtFKL
SDUDOLQJYiOQtFKSURVWĜHGNĤĜHþL
¾ Y\XåtYiSR]QDWNĤRMD]\FHDVW\OXNHJUDPDWLFN\LYČFQČVSUiYQpPXStVHPQpPXSURMHYX
¾ Y\XåtYi]iNODG\VWXGLMQtKRþWHQt±Y\KOHGiYiNOtþRYiVORYDIRUPXOXMHKODYQtP\ãOHQN\WH[WXY\WYRĜt
VWUXþQpSR]QiPN\
3790(*6
XPtY\SUiYČWSRGOHRVQRY\NWHURXViPVHVWDYLO
Y\SUiYČQt
RåLYXMHY\SUiYČQtSĜtPRXĜHþt
Y\VWLKXMHGČMGČMRYêPLVORYHV\
GRGUåXMHþDVRYRXSRVORXSQRVW
]SUDFRYiYiSRSLVSĜHGPČWXRVRE\
SRSLV
VH]QiPtVHVSRSLVHPXPČOHFNêFKGČONUDMLQ\OtþHQtP SRSLVSĜHGPČWX
SRSLVHPYêURENĤSUDFRYQtFKSRVWXSĤVXåLWtP
RGERUQêFKQi]YĤYSRSLVH
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
]SUDFXMHMHGQRGXFKêSUDFRYQtSRVWXS
Y\KOHGiYiRGERUQpQi]Y\YQiYRGHFKDW\NWHUêP
QHUR]XPtVLGRYHGHY\KOHGDWYQČNWHUpPVORYQtNX
XYiGtYãHFKQ\VORåN\þLQQRVWLWDNMDNQiVOHGXMt]DVHERX
Qi]RUQRVW]Y\ãXMHSRPRFtQiNUHVĤ
SĜLSRSLVXSUDFRYQtKRSRVWXSXXåtYiQČNWHUpRGERUQp
Qi]Y\WHUPtQ\
VQDåtVHY\VWLKQRXWSRSLVRVRE\±FKDUDNWHULVWLNXYQČMãtL
YQLWĜQt
SRMPHQXMHOLGVNpYODVWQRVWLSĜtGDYQêPLDSRGVWDWQêPL
MPpQ\
Y\MDGĜXMHYODVWQRVWLSRPRFtUþHQtSĜLURYQiQtSĜtVORYtD
SRĜHNDGHO
XPtVHVWDYLWåLYRWRSLVVYĤMURGLQQpKRSĜtVOXãQtND
NDPDUiGD
]QiNWHUp~GDMHGRåLYRWRSLVXSDWĜt
VH]QiPtVHVXPČOHFN\]SUDFRYDQêPåLYRWRSLVHP
Yê]QDPQpKR]QiPpKRþORYČND
XPt]GĤYRGQLWåiGRVWDYtNWHUpSRGVWDWQpþiVWLåiGRVW
Pi
SRNXVtVH]IRUPXORYDW~VWQtLStVHPQRXåiGRVW
VSUiYQČIRUPXOXMHSR]YiQNXD]QiNWHUp~GDMHSR]YiQND
REVDKXMH
QDStãHSR]YiQNXQDXUþLWRXDNFL
]SUDFRYiYiYêWDK]RGERUQpKRWH[WX
XGČOiYêSLVN\QHERYêWDK]SĜHþWHQpKRWH[WX
SĜLSUDYtYêWDK]WH[WXNWHUêVLViPY\EHUH]RGERUQêFK
þDVRSLVĤQHERSRSXOiUQȱYČGHFNêFKNQLK
]YOiGiVLXGČODWYêWDK]SUREtUDQpOiWN\
3R]Q
SRSLVSUDFRYQtKRSRVWXSX
FKDUDNWHULVWLNDRVRE\
37269
åLYRWRSLV
åiGRVW
SR]YiQND
YêWDK
7HPDWLFNêFHOHN
/,7(5È51Ë9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ XFHOHQČUHSURGXNXMHSĜHþWHQêWH[WMHGQRGXãHSRSLVXMHVWUXNWXUXDMD]\NOLWHUiUQtKRGtODDYODVWQtPL
VORY\LQWHUSUHWXMHVP\VOGtOD
¾ IRUPXOXMH~VWQČLStVHPQČGRMP\]HVYpþHWE\QiYãWČY\GLYDGHOQtKRQHERILOPRYpKRSĜHGVWDYHQtD
Qi]RU\QDXPČOHFNpGtOR
¾ WYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WSRGOHVYêFKVFKRSQRVWt
¾ UR]OLãXMH]iNODGQtOLWHUiUQtGUXK\DåiQU\SRURYQiMHLMHMLFKIXQNFLXYHGHMHMLFKYêUD]QpSĜHGVWDYLWHOH
¾ UR]OLãXMHOLWHUDWXUXKRGQRWQRXDNRQ]XPQtVYĤMQi]RUGRORåtDUJXPHQW\
¾ SRURYQiYiUĤ]Qi]WYiUQČQtWpKRåQiPČWXYOLWHUiUQtPGUDPDWLFNpPLILOPRYpP]SUDFRYiQt
¾ XFHOHQČUHSURGXNXMHSĜHþWHQêWH[WMHGQRGXãHSRSLVXMHVWUXNWXUXDMD]\NOLWHUiUQtKRGtODDYODVWQtPL
VORY\LQWHUSUHWXMHVP\VOGtOD
¾ IRUPXOXMH~VWQČLStVHPQČGRMP\]HVYpþHWE\
¾ UR]SR]Qi]iNODGQtU\V\YêUD]QpKRLQGLYLGXiOQtKRVW\OXDXWRUD
¾ MHGQRGXãHSRSLVXMHVWUXNWXUXDMD]\NOLWHUiUQtKRGtOD
¾ UR]OLãXMHOLWHUDWXUXKRGQRWQRXDNRQ]XPQtVYĤMQi]RUGRORåtDUJXPHQW\
¾ WYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WSRGOHVYêFKVFKRSQRVWt
XFHOHQČUHSURGXNXMHSĜHþWHQêDY\VOHFKQXWêWH[W
7YRĜLYpþLQQRVWLVOLWHUiUQtP
þiVWHþQČVDPRVWDWQČSUDFXMHVOLWHUiUQtPWH[WHP
WH[WHP
VQDåtVHYODVWQtPLVORY\LQWHUSUHWRYDWVP\VOGtOD
UHSURGXNFHWH[WX
SRKRWRYČVHRULHQWXMHYþWHQpPWH[WX
SUiFHVWH[WHP
FKDUDNWHUL]XMHKODYQtSRVWDY\OLWHUiUQtKR~U\YNX
LQWHUSUHWDFHWH[WX
VQDåtVHRVSUiYQêDYêUD]QêSĜHGQHV
FKDUDNWHULVWLNDKODYQtSRVWDY\
UR]OLãXMHSĜLUHSURGXNFLSRGVWDWQpRGPpQČSRGVWDWQpKR ]DSRMXMHVHGRGUDPDWL]DFHSRKiGHNDYKRGQêFK
GUDPDWL]DFH
OLWHUiUQtFK~U\YNĤ
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
SĜHGþtWiDKRGQRWtSĜHþWHQpþOiQN\]þDVRSLVĤ
SRNRXãtVHRYODVWQtYêWYDUQêGRSURYRGNOLWHUiUQtP
WH[WĤP
Y\KOHGiYi~GDMHYHQF\NORSHGLtFK
]YOiGiY\WYRĜHQtMHGQRGXFKpYODVWQtWYRUE\
UR]GČOXMHOLWHUDWXUXQDHSLNXO\ULNXDGUDPD
YtQDFRVHNDåGêGUXK]DPČĜXMH
XYiGtSĜtNODG\HSLFNêFKO\ULFNêFKDGUDPDWLFNêFKGČO
VH]QiPtVHVOHJHQGDPLNGHVH
KLVWRULFNp~GDMHSURSOpWDMtVIDQWD]LtDXWRUD
GRYHGHFKDUDNWHUL]RYDWSRYtGNX
]QiSRYtGN\$3ýHFKRYD(+HPLQJZD\H
-1HUXG\.ýDSND
UR]H]QiYiSRYtGNXRGQRYHO\
VH]QiPtVHVXNi]NDPLSĜHGVWDYLWHOHQRYHO\($3RH
]QiSUYQtHSRV\*LOJDPHã,OLDVD2G\VVHD
UR]OLãXMHURPiQSRGOHQiPČWX
VH]QiPtVHVQČNWHUêPLGtO\/17ROVWpKR$-LUiVND
99DQþXU\
Y\EHUHVLDXWRUDURPiQXNWHUêMHPXEOt]NêQiPČWHPD
VH]QiPtVHVMHGQtPMHKRGtOHP
XPtFKDUDNWHUL]RYDWW\WRåiQU\
FKDUDNWHUL]XMHEDODGXDXYHGHSĜtNODG\]GČO±:*RHWKH
:6FRWW)9LOORQ.-(UEHQ3%H]UXþ-:RONHU
SR]QiEiVQLFNRXSRYtGNX.+0iFKD
VH]QiPtVHVURPDQFt-1HUXGD
UR]OLãXMHOLWHUiUQtStVHĖ-6HLIHUWyGX27KHHN
HSLWDI-:RONHUHSLJUDP.+%RURYVNê
GČOtOLWHUDWXUXSRGOHSĤYRGXQDMHGQRWOLYpOLWHUDWXU\QiURGQt
YtåHMHQiURGQtOLWHUDWXUDVRXERUHPYãHFKOLWHUiUQtFKGČO
VRXþDVQêFKDXWRUĤLQDSVDQêFKYPLQXORVWL
XPtY\EUDWSĜtNODG\QiURGQtOLWHUDWXU\
RULHQWXMHVHYQDEtGFHOLWHUDWXU\SURGČWLDPOiGHå
]QiQČNWHUpVSLVRYDWHOHDMHMLFKGtOD
UR]H]QiVORYDVSLVRYQiQHVSLVRYQiKRYRURYiNQLåQt
EiVQLFNiRGERUQiVODQJRYiQiĜHþt]DVWDUDOiKLVWRULFNi
QRYČXWYRĜHQiFLWRYČ]DEDUYHQi
SR]QiY\XåLWtMD]\NRYêFKSURVWĜHGNĤDXWRUD
VH]QiPtVHVY\XåLWtP]YXNRYpVWUiQN\MD]\ND]YXNRYi
NYDOLWDKOiVHN
YQtPiSĜHQHVHQtYê]QDPXQD]iNODGČSRGREQRVWL
Y\KOHGiYXNi]FHSĜHQHVHQtYODVWQRVWtDVFKRSQRVWtåLYêFK
E\WRVWtQDYČFLQHåLYp
YQtPiYXNi]FHSĜHQHVHQtYê]QDPXQD]iNODGČYČFQp
VRXYLVORVWLþDVRYpPtVWQt
YQtPiDXWRUVNêSRVWRMNWHUêVHSURPtWiGRGtOD
UR]OLãXMHSRVWDY\SRGOHWRKRMDNRXPDMtYGtOH~ORKX±
KODYQtDYHGOHMãt
VH]QiPtVHVWtPFRMHQiPČWDSĜHGORKDYOLWHUDWXĜH
VH]QiPtVHVXVSRĜiGiQtPDVSRMHQtPWpPDWLFNpVORåN\
FKDUDNWHUL]XMHNRPSR]LFLFKURQRORJLFNRXUHWURVSHNWLYQt
±]SČWQRXUiPFRYRXSUROtQDYRXĜHWČ]RYRX
YODVWQtQi]RUQDSĜHþWHQêWH[W
/LWHUiUQtGUXK\DåiQU\
/LWHUiUQtGUXK\
äiQU\HSLFNp
OHJHQGD
SRYtGND
QRYHOD
HSRV
URPiQGREURGUXåQê
GHWHNWLYQtIDQWDVWLFNê
KLVWRULFNêSV\FKRORJLFNê
YiOHþQê«
åiQU\O\ULFNR±HSLFNp
EDODGD
EiVQLFNiSRYtGND
URPDQFH
åiQU\O\ULFNp
StVHĖyGDHSLWDIHSLJUDP
/LWHUDWXUDQiURGQt
3R]Q
/LWHUDWXUDSURGČWLDPOiGHå
6WUXNWXUDOLWHUiUQtKRGtOD
YUVWYDMD]\NRYi
OLWHUiUQtXNi]N\
]YXNRPDOED
]YXNRVOHG
PHWDIRUD
SHUVRQLILNDFH
PHWRQ\PLH
YUVWYDWHPDWLFNi
KUGLQDSĜtEČKX
YUVWYDNRPSR]LþQt
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
-$=<.29È9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ VSLVRYQČY\VORYXMHþHVNiDEČåQČXåtYDQiFL]tVORYD
¾ UR]OLãXMHDSĜtNODG\YWH[WXGRNOiGiQHMGĤOHåLWČMãt]SĤVRE\RERKDFRYiQtVORYQt]iVRE\D]iVDG\WYRĜHQt
þHVNêFKVORY
¾ VDPRVWDWQČSUDFXMHV3UDYLGO\þHVNpKRSUDYRSLVXDVGDOãtPLVORYQtN\DSĜtUXþNDPL
¾ WYRĜtVSLVRYQpWYDU\VORYDYČGRPČMLFKSRXåtYiYHYKRGQpNRPXQLNDþQtVLWXDFL
¾ YStVHPQpPSURMHYX]YOiGiSUDYRSLVOH[LNiOQtVORYRWYRUQê
¾ UR]OLãXMHYê]QDPRYpY]WDK\JUDPDWLFNêFKMHGQRWHNYHYČWČDYVRXYČWt
åiNVHVH]QiPtVXNi]NDPLVORYDQVNêFKMD]\NĤ
9ãHREHFQpSRXþHQtRMD]\FH 370N9
]GĤYRGQtSRXåtYiQtVSLVRYQpKRMD]\NDQiĜHþtDREHFQp VORYDQVNpMD]\N\DMD]\NRYi
þHãWLQ\
NXOWXUD
XPtSRVRXGLWMD]\NRYRX~URYHĖMHGQRWOLYêFKOLGt
þHãWLQDDMD]\NRYiNXOWXUD
SĜHNOiGiXNi]N\]HVORYHQãWLQ\VUEãWLQ\SROãWLQ\
FKRUYDWãWLQ\
SĜHYiGtWH[W]QHVSLVRYQpSRGRE\GRVSLVRYQpDQDRSDN
SURFYLþXMHUĤ]QêPL]SĤVRE\WYRĜHQtVORY
6ORYQt]iVREDDWYRĜHQtVORY ý-DFL]t
MD]\N\
VWiOHRERKDFXMHVYRMLVORYQt]iVREX
VORYDSĜHMDWiMHMLFK
]Qi]SĤVREWYRĜHQtQRYêFKVORYRGYR]RYiQtPVNOiGiQtP
YêVORYQRVWDSUDYRSLV
D]tVNiYiQtPQRYêFKSRMPHQRYiQtFKWDNåHVORYD
WYRĜHQtQRYêFKVORY
GRVWiYDMtQRYêYê]QDP
VORYDFL]tKRSĤYRGX
Y\KOHGiYiVORYDFL]tKRSĤYRGXY\VYČWOtMHMLFKYê]QDPD VORYDGRPiFt
XUþtMDNVHOLãtRGVORYGRPiFtFK
Y\KOHGiYiYH6ORYQtNXVSLVRYQpþHãWLQ\]NWHUêFKMD]\NĤ E\ODVORYDGRþHãWLQ\SĜHMDWD
XPtY\VYČWOLWYê]QDPFL]tFKVORY
Yê]QDPFL]tFKVORY
UR]OLãXMHVORYDSĜHMDWiNWHUiMVRX]DVWRXSHQDLYMLQêFK
VORYDPH]LQiURGQt
HYURSVNêFKMD]\FtFK
QDKUD]XMHVORYDSĜHMDWiVORY\GRPiFtPL
YtFRVORYD]QDPHQDMtD]NWHUpKRRERUXMVRX
VSUiYQČStãHDY\VORYXMHIUHNYHQWRYDQiREHFQiMPpQDD
FL]tMPpQDYODVWQt
Y\XåtYi3UDYLGHOþHVNpKRSUDYRSLVX6ORYQtNXVSLVRYQp 7YDURVORYt
þHãWLQ\DMVORYQtNĤMD]\NRYêFKDG\VOHNWLFNêFKSĜtUXþHN QHSUDYLGHOQRVWLXQČNWHUêFK
XåtYiGDQiVORYDYHIXQNFLUĤ]QêFKVORYQtFKGUXKĤ
MPHQY]RUXStVHĖDNRVW
SRGVWDWQiMPpQDSRGOHY]RUXStVHĖDNRVWSĜHYiGtGR
MPpQDNUiWtFtNPHQRYRX
QiOHåLWpKRWYDUX
VDPRKOiVNX
VSUiYQČVNORĖXMHSRGVWDWQiMPpQDPXåVNpKRURGX
VNORĖRYiQtREHFQêFKMPHQ
]DNRQþHQDQD±XV
SĜHMDWêFK
VSUiYQČVNORĖXMHSRGVWDWQiMPpQDVWĜHGQtKRURGX
VORYHVQêYLGVORYHVD
]DNRQþHQDQD±HXPLXPXXPPD
GRNRQDYiDQHGRNRQDYi
VSUiYQČVNORĖXMHRMHGLQČOiMPpQDåHQVNpKRURGXW\SXLGHD VORYHVQpY]RU\
VH]QiPtVHVQHVNORQQêPLMPpQ\
SUDYRSLVNRQFRYHNMPHQ
VH]QiPtVHVNORĖRYiQtPMPHQSĜHMDWêFKDFL]tFKYODVWQtFK
VORYHVDGDOãtFKSUDYRSLVQêFK
XUþXMHVORYHVQêYLGYLGRYpGYRMLFH
MHYĤ
WYRĜtVORYHVQpWYDU\]NPHQHSĜtWRPQpKRDPLQXOpKR
VH]QiPtVHVHVORYHVQêPLY]RU\DXåtYiMHMLFKVSLVRYQêFK WYDUĤ
VNORĖXMHVSUiYQČ]iMPHQRWêåWHQWêå
VNORĖRYiQt]iMPHQ
XPtRGĤYRGQLWVSUiYQêSUDYRSLVNRQFRYHNMPHQVORYHV
SĜHMDWêFKMPHQ
SURFYLþXMHDRSDNXMHXþLYR
6NODGED
UR]OLãXMHYČW\DXPtSRXåtWYWH[WX
YČWDMHGQRGXFKiVRXYČWt
UR]H]QiYê]QDPRYêUR]GtOYČWVH]iSRUHPYČWQêP
GUXK\YHGOHMãtFKYČW
VORYQtPþOHQVNêPDGYRMtP
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
GRSOĖXMHDRGĤYRGĖXMHþiUN\YHYČWČDYVRXYČWt
UR]OLãXMHDYKRGQČXåtYiYČW\MHGQRþOHQQpGYRMþOHQQpD YČWDGYRMþOHQQiYČWD
YČWQpHNYLYDOHQW\
MHGQRþOHQQiYČWQêHNYLYDOHQW
XåtYiUĤ]QpGUXK\]iSRUĤDYQtPiMDNêMHPH]LUĤ]QêPL ]iSRU
]SĤVRE\Y\MiGĜHQtYê]QDPRYêUR]GtO
UR]OLãXMHY\MiGĜHQt]iYLVORVWLYČWQêFKþOHQĤQDþOHQHFK
]SĤVREY\MiGĜHQt]iYLVORVWL
ĜtGtFtFKVKRGRXĜt]HQRVWtSĜLP\NiQtP
SR]QiþtPMVRXMHGQRWOLYpYČWQpþOHQ\Y\MiGĜHQ\
]iNODGQtDUR]YtMHMtFtYČWQp
UR]OLãXMHSĜtYODVWHNWČVQêYROQêSRVWXSQČUR]YtMHMtFtD
þOHQ\
QČNROLNDQiVREQêVKRGQêQHVKRGQê
GUXK\SĜtYODVWNĤ
XYiGtVNODGHEQtGYRMLFHYČWQpþOHQ\YSĜtVWDYNRYpPY]WDKX Yê]QDPRYêSRPČUPH]LMHG
XUþXMHYê]QDPRYêSRPČUPH]LþOHQ\QČNROLNDQiVREQpKR
QRWOLYêPLþOHQ\YQČNROLND
YČWQpKRþOHQX
QiVREQpPYČWQpPþOHQX
UR]OLãXMHVRXYČWtVRXĜDGQpDSRGĜDGQp
VRXYČWtVRXĜDGQpDSRGĜDGQp
Y\XåtYi]QDORVWtRYê]QDPRYpPSRPČUXPH]LVRXĜDGQČ KODYQtYČW\YSRPČUX
VSRMHQêPLKODYQtPLYČWDPLSĜLNRPXQLNDFL
VOXþRYDFtPRGSRURYDFtP
SRXåtYiVRXĜDGQêFKVSRMHNY]WDåQêFK]iMPHQDSĜtVORYFt VWXSĖRYDFtPY\OXþRYDFtP
Y\KOHGiYiUĤ]QpSĜtNODG\VSRMRYDFtFKYêUD]Ĥ
SĜtþLQQpPDGĤVOHGNRYpP
XUþXMHGUXKYHGOHMãtFKYČW
GUXK\YHGOHMãtFKYČW
XPt]Qi]RUQLWVWDYEXYČWDVRXYČWtJUDILFN\
JUDILFNp]Qi]RUQČQtYČWD
VRXYČWt
3R]Q
7HPDWLFNêFHOHN
.2081,.$ý1Ë$6/2+29È9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ Y\XåtYiSR]QDWNĤRMD]\FHDVW\OXNHJUDPDWLFN\LYČFQČVSUiYQpPXStVHPQpPXDPOXYHQpPXSURMHYXD
NYODVWQtPXWYRĜLYpPXSVDQt
¾ RGOLãXMHYHþWHQpPQHERVO\ãHQpPWH[WXIDNWDRGQi]RUĤDKRGQRFHQtUR]OLãXMHVXEMHNWLYQtDREMHNWLYQt
VGČOHQtDNRPXQLNDþQt]iPČU
¾ Y\XåtYi]iNODG\VWXGLMQtKRþWHQtY\KOHGiYiNOtþRYiVORYDIRUPXOXMHKODYQtP\ãOHQN\WH[WXY\WYRĜt
VWUXþQpSR]QiPN\YêSLVN\QHERYêWDK]SĜHþWHQpKRWH[WX
¾ VDPRVWDWQČSĜLSUDYtDVRSRURXRWH[WSĜHGQHVHUHIHUiW
3709
]SUDFXMH~YDKXQDYKRGQpWpPDXSODWĖXMHYODVWQt
~YDKD
]NXãHQRVWLQi]RU\DSRVWRMH
Y\MiGĜtVYĤMQi]RUQDGDQêSUREOpPSRSĜHþWHQtFL]t~YDK\
Y\KOHGiYiNWHUpMD]\NRYpSURVWĜHGN\Y\XåtYDMt
37269
NFKDUDNWHULVWLFHUĤ]QtVSLVRYDWHOp
UR]OLãXMHFKDUDNWHULVWLNXYQČMãtYQLWĜQtSRVWDY\
FKDUDNWHULVWLNDOLWHUiUQtFK
FKDUDNWHUL]RYiQ\SĜtPRDQHSĜtPR
SRVWDY
SRXåtYiNY\MiGĜHQtYODVWQRVWtSĜLURYQiQtUþHQtD
SRĜHNDGHO
XPtYKRGQČY\XåtWYWH[WXXVWiOHQpVSRMHQt
Y\EHUH]NUiVQpOLWHUDWXU\XNi]NXFKDUDNWHULVWLN\NWHUiQD
QČKR]DSĤVRELOD
SRNXVtVHFKDUDNWHUL]RYDWGYRMLFLQHERVNXSLQXOLGtVH
VKRGQêPLU\V\
]SUDFXMHRVQRYX
VXEMHNWLYQČ]DEDUYHQê
XPtY\MiGĜLWVYĤMFLWRYêY]WDKN
SRSLVOtþHQt
XåtYiSĜLSRSLVXSHUVRQLILNDFHNRQWUDVWXDYKRGQêFK
SĜtYODVWNĤ
Y\KOHGiYiSĜtNODG\VXEMHNWLYQČ]DEDUYHQpKRSRSLVX
YNUiVQpOLWHUDWXĜHYþtWDQNiFK
RGOLãtQDNRQNUpWQtFKSĜtNODGHFKVXEMHNWLYQtDREMHNWLYQt UR]GtOYVXEMHNWLYQtPD
3709
VGČOHQt
REMHNWLYQtPSRSLVX
]DPêãOtVHQDGNRPXQLNDþQtP]iPČUHPXUþLWpKRVGČOHQt NRPXQLNDþQt]iPČU
Y\KOHGiIDNWDYGDQpPWH[WX
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
XPtUR]SR]QDWKODYQtP\ãOHQNXWH[WX
]YOiGiYêSLVN\]HRGERUQpKRWH[WXDYêWDK]RGERUQpKR
þOiQNX
]D]QDPHQiYiYêSLVN\YKHVOHFKQHERYČWiFK
Y\SLVXMH]WH[WXGĤOHåLWiIDNWD
]D]QDPHQiYiP\ãOHQN\NWHUpKR]DXMDO\SĜHVQČ
XYiGtMPpQRDXWRUDQi]HYGtODQDNODGDWHOVWYtURNY\GiQt
DVWUiQNXSRNXGXåLMHFLWiWYMLQpPWH[WX
]SUDFRYiYiYêWDK]XUþHQpKRWH[WXDXþHEQtOiWN\MLQpKR
SĜHGPČWX
VQDåtVHRSĜHVQpDMHGQR]QDþQpSRMPHQRYiQtXåtYi
RGERUQpQi]Y\
]SUDFRYiYiYODVWQtMHGQRGXFKêYêNODG
GEiQDWRDE\YêNODGE\OVUR]XPLWHOQê
GRVDKXMHSĜHKOHGQRVWWH[WXMHKRþOHQČQtPQDRGVWDYFH
GEiDE\VHQHYKRGQČQHRSDNRYDODVORYDVHVWHMQêP
NRĜHQHP
SĜHSUDFXMHSĜHþWHQêWH[WQDYêNODG
3R]Q
YêSLVN\DYêWDK
FLWDFH
YêNODG
7HPDWLFNêFHOHN
/,7(5È51Ë9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ XFHOHQČUHSURGXNXMHSĜHþWHQêWH[WMHGQRGXãHSRSLVXMHVWUXNWXUXDMD]\NOLWHUiUQtKRGtOD
¾ WYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WDQD]iNODGČRVYRMHQêFK]QDORVWt]iNODGĤOLWHUiUQtWHRULH
¾ IRUPXOXMH~VWQČLStVHPQČGRMP\]HVYpþHWE\QiYãWČY\GLYDGODQHERILOPRYpKRSĜHGVWDYHQtDQi]RU\
QDXPČOHFNpGtOR
¾ SRURYQiYiUĤ]Qi]WYiUQČQtWpKRåQiPČWX
¾ Y\KOHGiYiLQIRUPDFHYUĤ]QêFKW\SHFKNDWDORJĤYNQLKRYQČLYGDOãtFKLQIRUPDþQtFK]GURMtFK
¾ UR]SR]Qi]iNODGQtU\V\LQGLYLGXiOQtKRVW\OXDXWRUD
¾ IRUPXOXMH~VWQČLStVHPQČGRMP\]HVYpþHWE\QiYãWČY\GLYDGHOQtKRQHERILOPRYpKRSĜHGVWDYHQtD
Qi]RU\QDXPČOHFNpGtOR
¾ XYiGt]iNODGQtOLWHUiUQtVPČU\DMHMtYê]QDPQpSĜHGVWDYLWHOHYþHVNpOLWHUDWXĜH
RULHQWXMHVHEH]SHþQČYSĜHþWHQpPWH[WX
7YRĜLYpþLQQRVWLVOLWHUiUQtP
]DSRMXMHVHDNWLYQČGRUR]KRYRUXRSĜHþWHQpPD
WH[WHP
Y\VOHFKQXWpPOLWHUiUQtP~U\YNX
RULHQWDFHYWH[WX
YêVWLåQČY\MDGĜXMHVYRMHGRMP\]QiYãWČY\GLYDGODNLQD SĜHGQHVGUDPDWL]DFH
LQGLYLGXiOQtþHWE\
Y\KOHGiYiQt
SRURYQiYiDKRGQRWtUĤ]QiSĜHGVWDYHQtOLWHUiUQtD
ILOPRYi]SUDFRYiQt
]YOiGiYêUD]QêSĜHGQHVDGUDPDWL]DFL
SRYtGNDEiVHĖSRKiGND
RULHQWXMHVHYUĤ]QêFKþDVRSLVHFKDQRYLQiFK
Y\KOHGiYiLQIRUPDFHYHVORYQtFtFKGDOãtFKUĤ]QêFK
WH[WHFKHQF\NORSHGLtFKLQWHUQHWX
WYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WSRGOHVYêFKVFKRSQRVWt
VH]QiPtVHVWH[W\NWHUpY]QLNO\VH]iPČUHPLQIRUPRYDW 2EHFQiFKDUDNWHULVWLND
SRXþRYDWY]GČOiYDW
OLWHUDWXU\
UR]OLãXMHWH[W\NWHUpVH]DPČĜXMtQDOLGVNpFLW\IDQWD]LLD OLWHUDWXUDYČFQiDXPČOHFNi
SĜLVWXSXMtNHVNXWHþQRVWLHVWHWLFN\
VH]QiPtVHVSUROtQiQtPOLWHUDWXU\YČFQpDXPČOHFNp
Y\KOHGiYiDXYiGtWH[W\NWHUpSĜLQiãHMtþWHQiĜLQRYRX
LQIRUPDFL
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
UR]H]QiWH[W\NGHNURPČSURVWĜHGNĤSXEOLFLVWLFNêFKMVRX
LSURVWĜHGN\XPČOHFNp
VH]QiPtVHVQČNWHUêPLIHMHWRQ\-1HUXG\.ýDSND/
9DFXOtNDD5.ĜHVĢDQD
UR]OLãXMHOLWHUDWXUXIDNWXDVH]QiPtVHVDXWRU\NWHĜt
Y\FKi]HMt]GRORåHQêFKIDNWĤDYČFQČVHMLFKGUåt
VH]QiPtVHVGDOãtPLåiQU\QDUR]KUDQtYČFQpDXPČOHFNp
OLWHUDWXU\
FKDUDNWHUL]XMHSUy]XDXYHGHSĜtNODG\
FKDUDNWHUL]XMHSRH]LLDXYHGHSĜtNODG\
UR]H]QiYiGUXK\YHUãĤDUêPĤ
VH]QiPtVHVDXWRU\WUDJpGLt±$LVFK\ORV6RIRNOHV
(XULSLGHV:6KDNHVSHDUHEUDWĜL0UãWtNRYp
VH]QiPtVHVQČNWHUêPLDXWRU\NRPHGLt±703ODXWXV
0ROLHUH9..OLFSHUD
SR]QiKU\.ýDSND
]QiSUYQtOLWHUiUQtSDPiWN\QDQDãHP~]HPt
VH]QiPtVHVXNi]NDPLVWDURVORYČQVNpDODWLQVNpOLWHUDWXU\
VH]QiPtVHVþHVN\SVDQRXOLWHUDWXURX±VWROHWt
]QiQČNWHUpSĜHGVWDYLWHOHKXVLWVNpOLWHUDWXU\
SR]QiYê]QDPQpSĜHGVWDYLWHOHKXPDQLVPXUHQHVDQFHD
EDURND
YtMDNêYê]QDPSURQiURGQtREUR]HQtPČORGLYDGOR
]QiNWHĜtREUR]HQFLVHVQDåLOL]DFKUiQLWQiURGQtMD]\N
VH]QiPtVHVQHM]QiPČMãtPLGtO\REUR]HQHFNêFK
VSLVRYDWHOĤ
FKDUDNWHUL]XMHQHMGĤOHåLWČMãt]QDN\URPDQWLVPX
]QiQHM]QiPČMãtVYČWRYpURPDQWLN\DSĜHGVWDYLWHOH
URPDQWLVPXXQiV
SXEOLFLVWLND
IHMHWRQ
OLWHUDWXUDIDNWX
FHVWRSLV\Y]SRPtQN\GRSLV\
9êUD]RYpIRUP\
SUy]D
SRH]LH
äiQU\GUDPDWX
WUDJpGLH
NRPHGLH
þLQRKUDGUDPD
9êYRMþHVNpOLWHUDWXU\
SRþiWN\OLWHUDWXU\XQiV
þHVN\SVDQiOLWHUDWXUD
OLWHUDWXUDKXVLWVNi
KXPDQLVPXVUHQHVDQFH
EDURNR
SRþiWN\QiURGQtKRREUR]HQt
URPDQWLVPXV
3R]Q
ý(6.é-$=<.
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
-$=<.29È9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ UR]OLãXMHVSLVRYQêMD]\NQiĜHþtDREHFQRXþHãWLQX]GĤYRGQtMHMLFKY\XåLWt
¾ Y\XåtYi]QDORVWtRMD]\NRYpQRUPČSĜLWYRUEČYKRGQêFKMD]\NRYêFKSURMHYĤSRGOHNRPXQLNDþQtVLWXDFH
¾ UR]OLãXMHDSĜtNODG\YWH[WXGRNOiGiQHMGĤOHåLWČMãtSĜtNODG\RERKDFRYiQtVORYQt]iVRE\D]iVDG\WYRĜHQt
þHVNêFKVORYUR]SR]QiSĜHQHVHQiSRMPHQRYiQt]YOiãWČYHIUD]pPHFK
¾ YStVHPQpPSURMHYX]YOiGiSUDYRSLVOH[LNiOQtVORYRWYRUQêPRUIRORJLFNêLV\QWDNWLFNêYHYČWČ
MHGQRGXFKpLVRXYČWt
¾ UR]OLãXMHYê]QDPRYpY]WDK\JUDPDWLFNêFKMHGQRWHNYHYČWČDYVRXYČWt
370N9
]QiVSROHþQê]iNODGVORYDQVNêFKMD]\NĤ
2EHFQpYêNODG\RþHVNpP
UR]OLãXMHWĜLVNXSLQ\VORYDQVNêFKMD]\NĤ
MD]\FH
]QiNWHUpQiURG\XåtYDMtSĜLSVDQtODWLQNXDNWHUpD]EXNX MD]\N\VORYDQVNp
VH]QiPtVHVWtPMDNVHQiãMD]\NSRVWXSQČPČQLOYH
9êYRMþHVNpKRMD]\ND
VORYQt]iVREČLYPOXYQLFNpVWDYEČ
QHMGĤOHåLWČMãtHWDS\YHYêYRML
VQDåtVHSĜHYpVWXNi]N\WH[WXGRVRXþDVQpKRVSLVRYQpKR
þHVNpKRMD]\ND±
MD]\ND
VWROHWt
VH]QiPtVHVYêYRMHPþHVNpKRMD]\NDLYGQHãQtGREČ
Y\KOHGiYiDUR]H]QiYiVORYDDVORYQtVSRMHQt
DUFKDLVP\KLVWRULVP\
]DVWDUiYDMtFt]FHOD]DVWDUDOiLQRYiVORYDDQRYiVORYQt
QHRORJLVP\
VSRMHQt
SR]QiNHNWHUpPX~]HPtSDWĜtGDQpQiĜHþt
MD]\NVSLVRYQêQHVSLVRYQê
XPtSĜHYpVWQiĜHþtGRMD]\NDVSLVRYQpKR
QiĜHþtDREHFQiþHãWLQD
GEiQDQiOHåLWRXNUiWNRVWDGpONXVDPRKOiVHN
=YXNRYiVWUiQNDMD]\ND
XUþXMHVRXKOiVN\YHVORYHFKSRGOH]QČORVWL
KOiVN\VRXKOiVN\VSRGRED
VWDQRYtNG\GRãORYHVORYHFKNHVSRGREČ]QČORVWLDMDN
]QČORVWLVORYDQHVODELþQi
VNXSLQ\KOiVHNY\VORYXMHPH
SĜt]YXNYČWQiPHORGLH
UR]H]QiYiKODYQtDYHGOHMãtSĜt]YXNYHVORYČ
VSUiYQiYêVORYQRVWFLWRYČ
þWHDPOXYtVQiOHåLWRXLQWRQDFtGĤUD]HPYKRGQêP
]DEDUYHQpYČW\
WHPSHPSDX]DPLDVSUiYQRXPHORGLt
Y\XåtYiVORYDFL]tKRSĤYRGXYMD]\NRYpSUD[L
7YRĜHQtVORY
XYiGtMDNE\ODRERKDFHQDþHVNiVORYQt]iVRED
SVDQtDYêVORYQRVWVORY
Y\KOHGiYiVORYDSĜHMDWiDĜHNQHMDNVHOLãtYSUDYRSLVHD
SĜHMDWêFK
YHYêVORYQRVWLRGVORYGRPiFtFKVSUiYQČWDWRVORYD
NRĜHQSĜHGSRQDSĜtSRQD
VNORĖXMH
]iNODGRYpVORYRVORYRWYRUQê
UR]OLãXMH]NWHUêFKþiVWtVHVNOiGDMtXYHGHQiVORYDDĜHNQH ]iNODG
MDNE\ODXWYRĜHQD
NRQFRYN\SRGVWDWQêFKD
SR]Qi]QiPp]NUDWN\VWiWĤRUJDQL]DFtSROLWLFNêFKVWUDQ
SĜtGDYQêFKMPHQ
]YOiGiSUDYRSLVVRXYLVHMtFtVHVWDYERXVORYDDWYRĜHQtVORY NRQFRYN\SĜtWRPQpKRþDVX
UR]OLãXMHVORYDMHGQR]QDþQiDPQRKR]QDþQi
VORYHV
XYiGtGDOãtYê]QDP\VORYY]QLNOêFKPHWDIRURXPHWRQ\PLt NRQFRYN\SĜtþHVWt
XYiGtV\QRQ\PDNXYHGHQêPVORYĤPDRSDþQČ
VORYDMHGQR]QDþQiD
]QiV\QRQ\PQtVRXVORYtNFL]tPVORYĤP
PQRKR]QDþQi
WYRĜtDQWRQ\PDDKRPRQ\PDNGDQêPVORYĤP
V\QRQ\PDDQWRQ\PD
Y\KOHGiYiRGERUQpQi]Y\GRPiFtFL]tMHGQRVORYQp
KRPRQ\PD
VRXVORYt
Y\KOHGiYiDRULHQWXMHVHYHVORYQtFtFK
6ORYQtNFL]tFKVORYMD]\NRYp
SĜtUXþN\DMLQpVORYQtN\
VSUiYQČVNORĖXMHMPpQDSĜHMDWiDFL]tMPpQDYODVWQt
7YDURVORYt
XPtKOHGDWSRXþHQtY3UDYLGOHFKþHVNpKRSUDYRSLVX
VNORĖRYiQtREHFQêFKMPHQ
XUþXMHXVORYHVWĜtG\Y]RU\UR]OLãXMHURGþLQQêDWUSQê
SĜHMDWêFKDFL]tFKMPHQ
WYDU\VORåHQpD]YUDWQp
YODVWQtFK
UR]OLãtVORYHVDGRNRQDYiDQHGRNRQDYi
VORYHVDDMHMLFKWYDU\
XUþXMHXSĜHFKRGQtNĤSĜtWRPQêFKDPLQXOêFKVORYHVQê
YLGþtVORDYMHGQRWQpPþtVOHURGMPHQQê
EH]SHþQČ]YOiGiSUDYRSLVOH[LNiOQtPRUIRORJLFNêL
3UDYRSLV
V\QWDNWLFNê
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
UR]OLãXMHYMHGQRGXFKpYČWČY]WDK\IRUPiOQtDY]WDK\
Yê]QDPRYp
Y\KOHGiYHYČWČSRGPČW]QiNWHUêPVORYQtPGUXKHPMH
Y\MiGĜHQD]GDMGHRSRGPČWY\MiGĜHQ\QHY\MiGĜHQê
YãHREHFQê
UR]OLãXMHSĜtVXGN\MPHQQpVHVSRQRXDSĜtVXGN\VORYHVQp
Y]iMHPQČMHXPtQDKUDGLW
UR]SR]QiGDOãtUR]YtMHMtFtYČWQpþOHQ\YtQDþHP]iYLVt
þtPMVRXY\MiGĜHQ\DMHMLFKIRUPiOQtDYê]QDPRYêY]WDK
UR]SR]QiYêUD]\NWHUpQHMVRXYČWQêPLþOHQ\
UR]H]QiYiQČNROLNDQiVREQpYČWQpþOHQ\DXUþtMHMLFK
Yê]QDPRYêSRPČU
6NODGED
VKRGDĜt]HQRVWSĜLP\NiQt
SĜLĜD]RYiQtSĜLVX]RYiQt
Y]WDKSĜtVWDYNRYê
SRGPČW
SĜtVXGHN
SĜHGPČW
SĜtVORYHþQpXUþHQt
SĜtYODVWHN
GRSOQČN
YHGOHMãtYČW\
3R]Q
7HPDWLFNêFHOHN
.2081,.$ý1Ë$6/2+29È9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ RGOLãXMHYHþWHQpPQHERVO\ãHQpPWH[WXIDNWDRGQi]RUĤDKRGQRFHQtRYČĜXMHIDNWDSRPRFtRWi]HNQHER
SRURYQiYiQtPVGRVWXSQêPLLQIRUPDþQtPL]GURML
¾ Y\XåtYiSR]QDWNĤRMD]\FHDVW\OXNHJUDPDWLN\LYČFQČVSUiYQpPXDPOXYHQpPXSURMHYXDYODVWQtPX
WYRĜLYpPXSVDQt
¾ RGOLãXMHYHþWHQpPQHERVO\ãHQpPWH[WXIDNWDRGQi]RUĤDKRGQRFHQtUR]OLãXMHVXEMHNWLYQtDREMHNWLYQt
VGČOHQtDNRPXQLNDþQt]iPČU
¾ Y\XåtYiSR]QDWNĤRMD]\FHDVW\OXNHJUDPDWLFN\DYČFQČVSUiYQpPXStVHPQpPXSURMHYX
¾ Y\XåtYi]iNODG\VWXGLMQtKRþWHQt±Y\KOHGiYiNOtþRYiVORYDIRUPXOXMHKODYQtP\ãOHQN\WH[WXY\WYRĜt
RWi]N\DVWUXþQpSR]QiPN\YêSLVN\QHERYêWDK]SĜHþWHQpKRWH[WXVDPRVWDWQČSĜLSUDYtDVRSRURXR
WH[WSĜHGQHVHUHIHUiW
¾ Y\XåtYiSR]QDWNĤRMD]\FHDVW\OXNHJUDPDWLFN\LYČFQČVSUiYQpPXPOXYHQpPXLStVHPQpPXSURMHYXD
YODVWQtPXWYRĜLYpPXSVDQtQD]iNODGČVYêFKGLVSR]LFDRVREQtFK]iMPĤ
¾ YPOXYHQpPSURMHYXSĜLSUDYHQpPLLPSURYL]RYDQpPYKRGQČXåtYiYHUEiOQtFKQRQYHUEiOQtFKL
SDUDOLQJYiOQtFKSURVWĜHGNĤĜHþL
¾ ]DSRMXMHVHGRGLVNXVHĜtGtMLDY\XåtYi]iVDGNRPXQLNDFHDSUDYLGHOGLDORJX
¾ GRUR]XPtYiVHNXOWLYRYDQČYêVWLåQČMD]\NRYêPLSURVWĜHGN\YKRGQêPLSURGDQRXNRPXQLNDþQtVLWXDFL
]QiVORKRYpSRVWXS\D~WYDU\NWHUpVHGRVXGQDXþLO
RSDNRYiQtVORKRYêFK
Y\EtUiXNi]N\WČFKWRSRVWXSĤD~WYDUĤ]QRYLQþDVRSLVĤ
SRVWXSĤD~WYDUĤ
XþHEQLFLNUiVQpOLWHUDWXU\
SĜHGQHVHXNi]N\Y\SUDYRYiQt
Y\SUDYRYiQt
SĜLY\SUiYČQtXåtYiYKRGQČþLQQRVWQtFKVORYHV
MHGQRþOHQQpYČW\YČWQpHNYLYDOHQW\SĜtPRXĜHþ
SĜLY\SUDYRYiQtVHY\KêEiRSDNRYiQtVORYVORYQtFK
VSRMHQtLGUXKĤYČWWYDUĤVORYHVEêWDPtW
UR]OLãXMHSRSLVVWDWLFNêSRSLVSĜHGPČWXSRSLV
SRSLV
G\QDPLFNêSRSLVGČMHYþHWQČSUDFRYQtKRSRVWXSXSRSLV SRSLVGČMH
SURVWêRGERUQêVXEMHNWLYQČ]DEDUYHQêOtþHQt
SRSLVSUDFRYQtKRSRVWXSX
XYČGRPXMHVLGĤOHåLWRVWMHGQR]QDþQêFKSRMPHQRYiQtD
OtþHQt
RGERUQêFKQi]YĤSĜLSRSLVXSUDFRYQtKRSRVWXSXNWHUê
FKDUDNWHULVWLND
VORXåtMDNRQiYRGMDNVXUþLWêPQiVWURMHPSUDFRYDW
UR]OLãXMHFKDUDNWHULVWLNXSĜtPRXDQHSĜtPRX
GČOtSRSLVQêUi]XFKDUDNWHULVWLN\QDYQČMãtDYQLWĜQt
SURFYLþXMHY\SOĖRYiQtUĤ]QêFKGUXKĤWLVNRSLVĤD
WLVNRSLV\
REMHGQiYHN
åLYRWRSLV
XPtVSUiYQČQDSVDWVYĤMåLYRWRSLV
VH]QiPtVHVSURIHVQtPåLYRWRSLVHP
RGOLãXMHYHY\VOHFKQXWpPVGČOHQtIDNWDRGQi]RUXPOXYþtKR PHGLiOQtVGČOHQt
RGOLãtYSĜHþWHQpP~U\YNX]þDVRSLVXSRVWRMDXWRUD
3709
]DPêãOtVHQDG]iPČUHPDXWRUD
Y\WYiĜtYODVWQtVGČOHQtNXUþLWpXGiORVWL
WYRUEDVGČOHQtSURPpGLD
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
SURFYLþtVLDSURKORXEt]QDORVWLYêNODGXDYêWDKX
]RSDNXMHVLQČNWHUpMHMLFK]QDN\
RGOLãXMHYêNODGRGRGERUQpKRSRSLVX
NRPELQXMHYĜHþRYpPSURMHYXSRSLVVYêNODGHP
]YOiGiSRĜL]RYiQtYêWDKX]þWHQpKRRGERUQpKRYêNODGX
YXþHEQLFL
VQDåtVH]DSLVRYDWVLSRGVWDWXNUiWNpKRPOXYHQpKR
YêNODGXXþLWHOH
XPtY\WYiĜHWMHGQRGXFKp~YDKRYpWH[W\QDUĤ]QpWpPD
XSODWĖXMHVYpQi]RU\DRVREQtSRVWRMH
SRXåtYiSURVWĜHGN\DUJXPHQWDþQtDOHLKRGQRWtFt
SRXåtYi~YDKXYNRPELQDFLVY\SUiYČQtPVSRSLVHP
VFKDUDNWHULVWLNRXVYêNODGHP
UR]H]QiþiVWLDUi]SURVORYX
XPtVLSĜLSUDYLWNUiWNêSURVORYQDUĤ]QpSĜtOHåLWRVWL
VSUiYQČD]ĜHWHOQČY\VORYXMHYROtSRPDOHMãtWHPSR
NODGHVSUiYQČVORYQtDYČWQpSĜt]YXN\
þWHQêSURVORYGČOtQDSĜLPČĜHQpYČWQp~VHN\
GEiQDREVDKMD]\NRYRXVSUiYQRVWDFHONRYpY\VWXSRYiQt
VH]QiPtVHVSUDYLGO\SĜLGLDORJXDVQDåtVHMHGRGUåRYDW
XYHGHKODYQtUR]GtO\PH]LGLDORJHPDGLVNXVt
]DSRMXMHVHDNWLYQČGRGLVNXVH
SRNRXãtVHĜtGLWGLVNXVL
XGČOXMHVORYRGLVNXWXMtFtPYSRĜDGtYHNWHUpPVH
SĜLKOiVLOL
]DXMtPiVWDQRYLVNRNSURVORYHQêPSĜtVSČYNĤPDQD]iYČU
GLVNXVLVKUQXMH
GRGUåXMHSĜLGLVNXVLXUþLWiSUDYLGODVSROHþHQVNpKR
Y\VWXSRYiQt
Y\KêEiVHYêUD]ĤPQHVSLVRYQêPDRE]YOiãWČYXOJiUQtP
Y\MDGĜXMHVHYČFQČVWUXþQČDMDVQČ
VQDåtVHSRVOXFKDþH]DXMPRXWDSĜHVYČGþLW
3R]Q
YêNODG
YêWDK
~YDKD
SURVORY
GLDORJ
GLVNXVH
37269
.RPXQLNDFH
7HPDWLFNêFHOHN
/,7(5È51Ë9é&+29$ â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ XFHOHQČUHSURGXNXMHSĜHþWHQêWH[WMHGQRGXãHSRSLVXMHVWUXNWXUXDMD]\NOLWHUiUQtKRGtODDYODVWQtPL
VORY\LQWHUSUHWXMHVP\VOGtOD
¾ WYRĜtYODVWQtOLWHUiUQtWH[WSRGOHVYêFKVFKRSQRVWtDQD]iNODGČRVYRMHQêFK]QDORVWt]iNODGĤOLWHUiUQt
WHRULH
¾ IRUPXOXMH~VWQČLStVHPQČGRMP\]HVYpþHWE\QiYãWČY\GLYDGHOQtKRQHERILOPRYpKRSĜHGVWDYHQt
¾ SRURYQiYiUĤ]Qi]WYiUQČQtWpKRåQiPČWXYOLWHUiUQtPDGUDPDWLFNpP]SUDFRYiQt
¾ XYiGt]iNODGQtOLWHUiUQtVPČU\DMHMLFKYê]QDPQpSĜHGVWDYLWHOHYþHVNpOLWHUDWXĜH
¾ UR]OLãXMHOLWHUDWXUXKRGQRWQRXDNRQ]XPQtVYĤMQi]RUGRORåtDUJXPHQW\
¾ XYiGt]iNODGQtOLWHUiUQtVPČU\DMHMLFKYê]QDPQpSĜHGVWDYLWHOHYHVYČWRYpOLWHUDWXĜH
¾ SRURYQiYiUĤ]Qi]WYiUQČQtWpKRåQiPČWXYOLWHUiUQtPGUDPDWLFNpPLILOPRYpP]SUDFRYiQt
¾ Y\KOHGiYiLQIRUPDFHYUĤ]QêFKW\SHFKNDWDORJĤYNQLKRYQČLYGDOãtFKLQIRUPDþQtFK]GURMtFK
RULHQWXMHVHU\FKOHDSĜHVQČYOLWHUiUQtXNi]FH
7YRĜLYpþLQQRVWLVOLWHUiUQtP
]DXMtPiSRVWRMNHNRQIOLNWQtPVLWXDFtPY\SOêYDMtFtP
WH[WHP
]MHGQiQtOLWHUiUQtFKSRVWDY
RULHQWDFHYOLWHUiUQtXNi]FH
]YOiGiSĜHGQHVDGUDPDWL]DFLGHOãtFKOLWHUiUQtFKFHONĤ
SĜHGQHV
Y\EtUi]DMtPDYpDYKRGQpþOiQN\]þDVRSLVĤDQRYLQQD
GUDPDWL]DFH
XUþHQpWpPD
XPtY\KOHGDWLQIRUPDFH]UĤ]QêFK]GURMĤ
Y\KOHGiYiQtLQIRUPDFt
Y\WYiĜtDGRWYiĜtOLWHUiUQtWH[WQD]iNODGČRVYRMHQêFK
Y\WYiĜHQtYODVWQtFKWH[WĤ
]QDORVWtOLWHUiUQtWHRULH
ý(6.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
VH]QiPtVHVXPČQtPEOt]NêPOLWHUDWXĜHWUDJpGLHNRPHGLH
þLQRKUDRSHUDRSHUHWDPX]LNiOSDQWRPLPDEDOHW
VH]QiPtVHVQČNWHUêPOLWHUiUQtPGtOHPSĜHYHGHQêPGR
SRGRE\GLYDGHOQtKRVFpQiĜH
XPtY\MPHQRYDWQČNWHUiWUDGLþQtGLYDGODLGLYDGODPDOêFK
IRUHPVWXGLRYiDXWRUVNiGLYDGODD]QiQČNWHUiSĜHGVWDYHQt
VH]QiPtVHVOLWHUiUQtPRGHUQRX±LPSUHVLRQDOLVPXV
V\PEROLVPXVGHNDGHQFH-60DFKU);âDOGD9
'\N2%ĜH]LQD6.1HXPDQQ)âUiPHNS%H]UXþ
-+DãHN-6HLIHUW91H]YDO«
SR]QiSUROHWiĜVNRXSRH]LLDSUy]XDMHMtSĜHGVWDYLWHOH-
:RONHU-+RUD.%LHEO99DQþXUD,2OEUDFKW0
0DMHURYi33XMPDQRYi«
]QiGtOD.ýDSHN(%DVV.3ROiþHN
VH]QiPtVHVEiVQČPL)+DODVH9+RODQDNWHĜtRG
NRQFHOHWRYOLYĖRYDOLþHVNRXOLWHUDWXUX
]QiQHMYê]QDPQČMãtRVREQRVWLRVYRER]HQpKRGLYDGOD-
9RVNRYHF-:HULFKDMHMLFKGtOR
PiSĜHKOHGRYê]QDPQêFKDXWRUHFKDMHMLFKQČNWHUêFK
GtOHFK±RG]DþiWNXVYČWRYpYiON\GRVRXþDVQRVWL-
.DLQDU-)XþtN-'UGD/$ãNHQi]\-2WþHQiãHN$
/XVWLJ).RåtN91HII%+UDEDO0.XQGHUD-
âNYRUHFNê(.DQWĤUNRYi3.RKRXW/9DFXOtN,
.OtPD93iUDO23DYHO-6NiFHO-äiþHN-+XWND
0(EHQ9+DYHO-6XFKêD-âOLWU,9\VNRþLO=
6YČUiN/6PROMDN«
VH]QiPtVHVYêYRMHPVYČWRYpOLWHUDWXU\
]QiQHM]QiPČMãtSĜHGVWDYLWHOHDMHMLFKGtOD
XPtSRURYQDWDSĜLĜDGLWNXUþLWpPXREGREtVYČWRYp
OLWHUDWXU\SĜHGVWDYLWHOHOLWHUDWXU\þHVNp
SR]QiDXPt]DĜDGLWOLWHUiUQt~U\YN\QHM]QiPČMãtFKGČO
'LYDGOR
GLYDGHOQtåiQU\
GLYDGHOQtVFpQiĜ
W\S\GLYDGHO
GLYDGHOQtSĜHGVWDYHQt
9êYRMþHVNpOLWHUDWXU\
OpWDVWROHWt
SRþiWHNVYČWRYpYiON\
YêYRMþHVNpOLWHUDWXU\RG
]DþiWNXVYČWRYpYiON\GR
VRXþDVQRVWL
9êYRMVYČWRYpOLWHUDWXU\
SRþiWN\VORYHVQpKRXPČQt
OLWHUDWXUDVWDURYČNX
OLWHUDWXUDVWĜHGRYČNX
OLWHUDWXUDUHQHVDQFHD
KXPDQLVPX
OLWHUDWXUDDVWROHWt
URPDQWLVPXV
UHDOLVPXV
OLWHUiUQtPRGHUQD
OLWHUDWXUDSUYQtSRORYLQ\
VWROHWt
OLWHUDWXUDSRVYČWRYpYiOFH
OLWHUDWXUDVRXþDVQRVWL
3R]Q
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
"
#$%
&
'()
"
#
&
*(
+%),
&
-.$%),
)/0)
%&
1#$0 &
*0%)$%)
% ....................................................................................................................... 2
"
#$0& 3./ ............................................................................................................. 4
!./ ............................................................................................................. 56
2./ ............................................................................................................. 5!
4./ ............................................................................................................. 3
!
!"!#$ %&'(
)"*+,-."*+,*/0!1.02+3& 1 02
"/)
%78()()8$%
0#*()
#$%
'().()890(.$%.:))%
%
%)%)/9
)
$%$)8))$%)(."8%$))()%)#
%0 (
. "8( $) ()) -.$% ( )
$%
(
$)9 # $) $;%( %)<%. = ) () $;) );%
%)/)$)90())($%()
)
>80 $% ? )) )%) 0 )0. > () ) %();>))$%0)0$%9/%)$0$%)%
>80 $%0 % $% %. @$% %, )%
($ % /)
)80 )/0 $% $)0 0) ) $%)
%)%
88 . ";
0 ; $) 0; $%) (8
)
$%) ; 0
) ()0 (8 $0$%) $)88%)#A;$+BC.
)
%78(())3./!./2./4./.
"/()$)#;808800
0$060
%8
.
4$ 1*+5,&
")
%78(($)$)
(>)%9%&
1$#$%$80DE))#9>FDG)F ....................................................... 3.4./
H%%80DH%%%F............................................................................................................ 3.4./
67*+0,+1%'85+72" /! B/%)&
*&# 07 (. 02
# ;> > 9%0 $% () )#% $% 90 ( (
$%)
)%))
9/)
#;>>9)%
/)80$/);,()($%)?)%%;%
$%
%(););%/)0(>
(
0$0$%
*&# 07 $ 9 02#*)8,&(
%;>(9
)
$%
%(/9))))#)%80
$%0/)#$)%$)
(();
%00)
?80%)<%)0%))%80%)0
*&# 07 *&(0!!+02
(();
)80$%(/800>;
()%I/$%;>
# ;> $)0 %)<%> ) >80 %)%80 #$% 0 ( )%
0 ;> %0 (80 $0$% )
) )/0%9%$#)%#;90;%
*&# 07 "*7!5802# "*05802
(;>$0$%)%)(/9$%)
$%)
%)80)
# % ( ;> $) ) ( )# $ )/0 $%0
%0
();>0%%8())%%$%>@:
*&# 07 *).0",
$)();$
8%%
)0$%%)0
();>()%)))$)%
08
)()(0
$%)()(0>
%8)$,)/0
)80$%
*&# 07 #7*+02
(;>%$%%$%9/
$();>
8$%/%8);$%0%
2
:*.02
;
B=
*10
*"8 7"#**1(&'02&
¾ &-UR]XPtLQIRUPDFtPYMHGQRGXFKêFKSRVOHFKRYêFKWH[WHFKMVRXOLSURQiãHQ\SRPDOX
D]ĜHWHOQČ
¾ &-UR]XPtREVDKXMHGQRGXFKpD]ĜHWHOQČY\VORYRYDQpSURPOXY\þLNRQYHU]DFHNWHUêVHWêNi
RVYRMRYDQêFKWpPDW
$08$$%$)
8$$%
%$%
$$())9
#
()
%$$)0
$)00)#
)
9$)0#$0()
%80%
$)0()
09)))#%)<%
)$%)
;
9?)
(8)
$)0$
)/%))
)#
,9/)%#
80%0%))%()#$0$)0
>/%)))%
())() /%))
#$0$)80)#)/%)80%%)<%
$)0%)<%/%))
))%
)$;)
))
$;/%))
%
)8/%))$;
%$)I/$%))#8%).0> 80%0%))%()#$0 )#))
)/%))()#0
$$#
#$0)#))(
/)%
$)$)$#8
#%$9)9
/%
)#;()$)$)
)$)$)
0)0)
)9$#)(0
(/)$8
))%)
)80
>8(+ 02
¾ &-VH]HSWiQD]iNODGQtLQIRUPDFHDDGHNYiWQČUHDJXMHYEČåQêFKIRUPiOQtFKLQHIRUPiOQtFK
VLWXDFtFK
¾ &-POXYtRVYpURGLQČNDPDUiGHFKãNROHYROQpPþDVHDGDOãtFKRVYRMRYDQêFKWpPDWHFK
¾ &-Y\SUiYtMHGQRGXFKêSĜtEČKþLXGiORVWSRStãHRVRE\PtVWDDYČFL]HVYpKRNDåGRGHQQtKR
åLYRWD
#()/%)$$%%/()$
8$$%
8$$%$A$0/)9$
$#C
#())
%$%
%/%))
9%9%
0%
%)/%)9)#$)0%9
%)<%
$);
$)()$))()(J()?) ))#;80$%0
;%$90(
)
($)
$$)$/%))$;
9
%9%
)%(J()?)
)()()
)80$%0
%$)I/$%0$9)A%)%80>C
4
;
B=
:*.02
*10
())
%$%$%
()#0
$$#
8$
#$0/)$90$(
/%
,()
$%)%900
()()$
)%)%800>
#
9$$$/88)
#
9$$$
#88)
%;$$#)I$%
$)9(
)$;>%#8%9%>
0
)
)$)$;))80
%9%>
$%))%()0
9%9%
#
80
($)
0%9%
($)
$)
9%))%)$9)#
%)%9$%)A$/%))C
0()$0A)
L)%.C
/)%()#$
)%)$
/$/%))%)<%#80$ );()
%$
/%
)
);$)$$%#%/)$
)
);(
)$;%
8080
0%$%%)
$%0)#$00>A$
%0))%
%?)
/)
$C
(
()$)%$8%#>
(
$()$
()
)%
(
%
9%9%
$$)
)$9
%
8$>$%
$%/)
())/%)8)#$)0%8%)<%
#,()
9%>80$#0$>8
)
%
$/%))%()$%%8
9%9%)#
(9$%
)%()$))$
();%%)<%
)$)$)
8$
0)
()8$#)(0
(
8%)8%)#()(
)
02"#**1(&'02&
¾ &-Y\KOHGiSRåDGRYDQpLQIRUPDFHYMHGQRGXFKêFKNDåGRGHQQtFKDXWHQWLFNêFKPDWHULiOHFK
¾ &-UR]XPtNUiWNêPDMHGQRGXFKêPWH[WĤPY\KOHGiYQLFKSRåDGRYDQpLQIRUPDFH
$)
()?
#$()08$$%
??)%
#
()$
?9?)%9
#(
$
0)
%)<%$
/%)%)<%)$%)<%)
0)
%)<%$
)I$%0
/%))
9%)<%0)
$$$()
(
80/)$88>
/()8$
)$%))%
0
()8$
)%)<%
%
$
#$0
)80%)
#$
#90)#/908
()
)8$%)<%
#())
%
)/%))/%)
?)%$)/%)%)<%$0$
5K
;
B=
:*.02
*10
$#
0
()/%)8$$%)80$
0$%9%09/%)$)$;#$0
$/%))/%))9%)<%0A.
0/$$C
%)<%0)
;
9?)
$0$%%$;/)%#$;$)%
$)$8$$%#$0
)
$99$
/)$8))%
);()
%$$$()
/)%
0
()8
80$
);)#$%$(
#$0()
080
%$0/80%)%80#$%
$)
8)%#$0%$)8$)
)
%)<%
"02
¾ &-Y\SOQt]iNODGQt~GDMHRVREČYHIRUPXOiĜL
¾ &-QDStãHMHGQRGXFKpWH[W\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDGDOãtFK
RVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ &-UHDJXMHQDMHGQRGXFKpStVHPQpVGČOHQt
;
9I
()
%#?)A ?)
,I
(>
MC
0#(I
())$0$()0%0
$)$)$$#
$%80%)<%>
$)%9%
)
%%/%))
$)$%/%))%()#$0)/%)90%)<%
%$)9
)/%)9%)<%
)%$%8%)<%%9%$%/9
)#$#>
)$)
N()
09$)9$
) ))$)
%$)9%
9%)<%
$))()%%9%>)#)/%)9
%)<%
&!
$%;%90/$$)$ 8/$$)$
$%%90/$%)
8/$$)$
$;9$)$
8/$$%8
$%;%90/$
)80
)80$)$
$)$
8080%)0%0
%
%
%90/$?))%80
8/$$%8
)
)80$)$
)
)80$)$
0)
)
)9%)$
$%;$)$9%%)
$)$)$%90>#090/$()0
8/$>#08%
;%
;%
0
;)%0$%0%90/$ $%90)#>#090
$)$)$;%$)$A
M.LC
>$#9$)$
$)$)$;%%;
$%$#A ;%)
9
)LC
;
$%
$)$)$)0)
))/%%)80
$%.()
$%%(9/%%)
()
$%.(9%)%)#)%;9/$
)/%%)
;$98/);$%
(
);$%A /%%)80)/%%)80
$%.()
)C
(
()/)%0
808>A
(
)/%
)MC
)/%%)80.(.
5
;
B=
:*.02
;$9%)
)90$%,
$%,0O
$%))%();%%
#
$)%%80
.()
$%,
80()
$%,())$#/
.(9)%0)$%
%80)$#/80
;$9%$%$%;
)
;
$%#$%))%()#$0$%$)
)
)(%)
%9A
$()))#$ C/9AC/$9
(
;$%
9$)
.%
A)C$%9A)
)
%8$%8$)/8/$./.
)C
&!7,*(3
;(
)/$$
)0/$%
));
()$8;%$)$80/$>$
#90
)/))(0
)
)0%%
)%($)
))$)$;
)
$%@)$)#)
@)$)#
0
0)$80I
(0
)$9I
()
)0)
%)80($%%
($%
()%?)$9$%
))$%
$/()/$$)$$%%
/$/)%0
;/)....
....
$/%);
%$;)
; %A2%0')')2C
;)(
/$/)A.
/$/)
)!C
)$$#
")"))
/%)$0%)<%()$#,()%
)%9
)$$#
%
009/%
$%
9/)
%
#))$9##)9)$%/$)#)
()0$%$%()0;%($)
));
)$%$%)0$(8%
)$$#
#9
$()
)#)/)()0;
/%9);%$%
(
()$)$9##)9#)/)
)
)
))/$%
)$$#
(
/%)$$$?)
?)%0
%0
$;)
$)()$)$$)
(
()$)$80##)80%))0)0 %)))?
?)0
$%/$)$(
%#$0?
0#)
$%
0/$%)0
$%
($)
))$%)0/)>
#;9
)
;()
$
$>>
$)0%
$$%%%9I$%$)9(
)
;
$%
$)%)
$%)
$()0
/%8$%0()(0/$%
0
/$%
(()$)
))
;$$#$%$%0)
$#
$%
80()0
9)
;
5-
*10
PAH"C
;
B=
?*.02
*10
*"8 7"#**1(&'02&
¾ &-UR]XPtLQIRUPDFtPYMHGQRGXFKêFKSRVOHFKRYêFKWH[WHFKMVRXOLSURQiãHQ\SRPDOX
D]ĜHWHOQČ
¾ &-UR]XPtREVDKXMHGQRGXFKpD]ĜHWHOQČY\VORYRYDQpSURPOXY\þLNRQYHU]DFHNWHUêVHWêNi
RVYRMRYDQêFKWpPDW
$08$$%$)
8$$%
%$%
$$())9
#
()
%$$)0
$)00)#
)
9$)0#$0()
%80%
$)0()
09)))#%)<%
)$%)
;
9?)
(8)
$)0$
)/%))
)#
,9/)%#
80%0%))%()#$0$)0
>/%)))%
())() /%))
#$0$)80)#)/%)80%%)<%
$)0%)<%/%))
))%
)$;)
))
$;/%))
%
)8/%))$;
%$)I/$%))#8%).0> 80%0%))%()#$0 )#))
)/%))()#0
$$#
#$0)#))(
/)%
$)$)$#8
#%$9)9
/%
)#;()$)$)
)$)$)
0)0)
)9$#)(0
(/)$8
))%)
)80
>8(+ 02
¾ &-VH]HSWiQD]iNODGQtLQIRUPDFHDDGHNYiWQČUHDJXMHYEČåQêFKIRUPiOQtFKLQHIRUPiOQtFK
VLWXDFtFK
¾ &-POXYtRVYpURGLQČNDPDUiGHFKãNROHYROQpPþDVHDGDOãtFKRVYRMRYDQêFKWpPDWHFK
¾ &-Y\SUiYtMHGQRGXFKêSĜtEČKþLXGiORVWSRStãHRVRE\PtVWDDYČFL]HVYpKRNDåGRGHQQtKR
åLYRWD
#()/%)$$%%/()$
8$$%
8$$%$A$0/)9$
$#C
#())
%$%
%/%))
9%9%
0%
%)/%)9)#$)0%9
%)<%
$);
$)()$))()(J()?) ))#;80$%0
;%$90(
)
($)
$$)$/%))$;
9
%9%
)%(J()?)
)()()
)80$%0
%$)I/$%0$9)A%)%80>C
56
;
B=
?*.02
*10
())
%$%$%
()#0
$$#
8$
#$0/)$90$(
/%
,()
$%)%900
()()$
)%)%800>
#
9$$$/88)
#
9$$$
#88)
%;$$#)I$%
$)9(
)$;>%#8%9%>
0
)
)$)$;))80
%9%>
$%))%()0
9%9%
#
80
($)
0%9%
($)
$)
9%))%)$9)#
%)%9$%)A$/%))C
0()$0A)
L)%.C
/)%()#$
)%)$
/$/%))%)<%#80$ );()
%$
/%
)
);$)$$%#%/)$
)
);(
)$;%
8080
0%$%%)
$%0)#$00>A$
%0))%
%?)
/)
$C
(
()$)%$8%#>
(
$()$
()
)%
(
%
9%9%
$$)
)$9
%
8$>$%
$%/)
())/%)8)#$)0%8%)<%
#,()
9%>80$#0$>8
)
%
$/%))%()$%%8
9%9%)#
(9$%
)%()$))$
();%%)<%
)$)$)
8$
0)
()8$#)(0
(
8%)8%)#()(
)
02"#**1(&'02&
¾ &-Y\KOHGiSRåDGRYDQpLQIRUPDFHYMHGQRGXFKêFKNDåGRGHQQtFKDXWHQWLFNêFKPDWHULiOHFK
¾ &-UR]XPtNUiWNêPDMHGQRGXFKêPWH[WĤPY\KOHGiYQLFKSRåDGRYDQpLQIRUPDFH
$)
()?
#$()08$$%
??)%
#
()$
?9?)%9
#(
$
0)
%)<%$
/%)%)<%)$%)<%)
0)
%)<%$
)I$%0
/%))
9%)<%0)
$$$()
(
80/)$88>
/()8$
)$%))%
0
()8$
)%)<%
%
$
#$0
)80%)
#$
#90)#/908
()
)8$%)<%
#())
%
)/%))/%)
?)%$)/%)%)<%$0$
5 ;
B=
?*.02
*10
$#
0
()/%)8$$%)80$
0$%9%09/%)$)$;#$0
$/%))/%))9%)<%0A.
0/$$C
%)<%0)
;
9?)
$0$%%$;/)%#$;$)%
$)$8$$%#$0
)
$99$
/)$8))%
);()
%$$$()
/)%
0
()8
80$
);)#$%$(
#$0()
080
%$0/80%)%80#$%
$)
8)%#$0%$)8$)
)
%)<%
$%0)#$00>A$
%0))%
%?)
/)
$C
"02
¾ &-Y\SOQt]iNODGQt~GDMHRVREČYHIRUPXOiĜL
¾ &-QDStãHMHGQRGXFKpWH[W\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDGDOãtFK
RVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ &-UHDJXMHQDMHGQRGXFKpStVHPQpVGČOHQt
;
9I
()
%#?)A ?)
,I
(>
MC
0#(I
())$0$()0%0
$)$)$$#
$%80%)<%>
$)%9%
)
%%/%))
$)$%/%))%()#$0)/%)90%)<%
%$)9
)/%)9%)<%
)%$%8%)<%%9%$%/9
)#$#>
)$)
N()
09$)9$
) ))$)
%$)9%
9%)<%
$))()%%9%>)#)/%)9
%)<%
&!
$;%#
0/$$)$ #
/$$)$%#)
))0$#0/$)0
$%#
/$880$)$
#
/$
$%))%();#
/$%)<%
(
$)$)$%#
./$>#090()0;%
#
/$>#08
()>$#(
)#
$%
()
) >$#(
)#
$%
8
$)$)$%)%90
%)<%0)
$ %8
)80$)$
%8
)
)80
#$%))%()
$)$
0)
%9/)$%)
)80$)$)$
%$)/)()?))%$)$
%%%9
;)
;)
$)$)$$8%>$#80$)$A" >$#$)$A.#
.C
$9%A"
)C$()%))%();
)C
(
)$%#
$%
55
;
B=
?*.02
;%)
;)/%(
)
)
%80)#
>%();A
)..C
();%)/%8080()>80
%)0%A"#""C
%$)
80()AC$)$)$)
$%,$
;#(
)$%
;()$$)
9%/)%
)
$)/80/).%%
$%))%();)
)(%/$9
9A()$%;)C$;(
)#
0
/$)$9/$%$%
$%%(9Q(
)
>)
;)
())/%
()(0;%
$)Q%)
.()
$%#
$$)
A$)
B
>$#B$%B/$C
)
)(%/$9A)
C
9
AC
&!7,*(3
))%
%
$$##$%&
%8
));
/)/$/$%%%
(;%$%
$%8
)0);;0
9%/$>
()$./)/$
)9/$%
()
9
%))%()
)$9I
()")9R%)B+7 SRB+7
$)$)$($%%0%$%%>% ($%
%%)%
)$9I
()
$)
()$/$9%
$)$$;
$)
)
)%8SR)#B+7
$$#
$%%0
$%
)0%0
$%
>);%$%$90$%
)%)
$)90/%$))$%/)9$%
$())$,())$%
($)
)/$%)D%))9$%F
$$#))%
%#$%&
)%
)0)$%$%%)9#%
0$80)0
80
0
$))%()$()
$%
)0
/%)%00$
$/%))
#0;%
)#%9
)%()$)%)<%)$%/
>(#0
)
()#$0
(
()$8$
$$)$%#0
($)
0
)($%$%0
#0>$;>
))%
%
$$##$%&
)
$9%())
)9))
)))
)
9
%#%;)
($)
)/$%)D
9)F
))%
%
$$##$%&
T
#)/)#
$$##$%&/$%#)/)%)
)$%T
(
()$)(()
$$)T
#9
$$)
)T
)0
($)
)/$%)D#0
F
53
*10
@'
PA1+"C
;
B=
$$##$%&(
(
)$%))$%)
)%()$)9(
)$%
$)$%()
08(
)$%)
($)
)/$%)D%)$%)F
$$#
)%()$)%)<%)00
)#.$0.%))%
$%/))%()$90##)90$
($)
))0
#
)%$%%
$)$)$)$$#;()%0
))%
%
$$#
0%90)
%0
%
8
0
%$)/9();
;)
$$#%;
($)
))
0/$%)0
)
$%
(
)
$%9/$#
$%
?*.02
5!
*10
$%)$%)
0
#$
$;#
Q$0
)
@*.02
;
B=
*10
*"8 7"#**1(&'02&
¾ &-UR]XPtLQIRUPDFtPYMHGQRGXFKêFKSRVOHFKRYêFKWH[WHFKMVRXOLSURQiãHQ\SRPDOX
D]ĜHWHOQČ
¾ &-UR]XPtREVDKXMHGQRGXFKpD]ĜHWHOQČY\VORYRYDQpSURPOXY\þLNRQYHU]DFHNWHUêVHWêNi
RVYRMRYDQêFKWpPDW
$08$$%$)
8$$%
%$%
$$())9
#
()
%$$)0
$)00)#
)
9$)0#$0()
%80%
$)0()
09)))#%)<%
)$%)
;
9?)
(8)
$)0$
)/%))
)#
,9/)%#
80%0%))%()#$0$)0
>/%)))%
())() /%))
#$0$)80)#)/%)80%%)<%
$)0%)<%/%))
))%
)$;)
))
$;/%))
%
)8/%))$;
%$)I/$%))#8%).0> 80%0%))%()#$0 )#))
)/%))()#0
$$#
#$0)#))(
/)%
$)$)$#8
#%$9)9
/%
)#;()$)$)
)$)$)
0)0)
)9$#)(0
(/)$8
))%)
)80
>8(+ 02
¾ &-VH]HSWiQD]iNODGQtLQIRUPDFHDDGHNYiWQČUHDJXMHYEČåQêFKIRUPiOQtFKLQHIRUPiOQtFK
VLWXDFtFK
¾ &-POXYtRVYpURGLQČNDPDUiGHFKãNROHYROQpPþDVHDGDOãtFKRVYRMRYDQêFKWpPDWHFK
¾ &-Y\SUiYtMHGQRGXFKêSĜtEČKþLXGiORVWSRStãHRVRE\PtVWDDYČFL]HVYpKRNDåGRGHQQtKR
åLYRWD
#()/%)$$%%/()$
8$$%
8$$%$A$0/)9$
$#C
#())
%$%
%/%))
9%9%
0%
%)/%)9)#$)0%9
%)<%
$);
$)()$))()(J()?) ))#;80$%0
;%$90(
)
($)
$$)$/%))$;
9
%9%
)%(J()?)
)()()
)80$%0
%$)I/$%0$9)A%)%80>C
52
;
B=
@*.02
*10
())
%$%$%
()#0
$$#
8$
#$0/)$90$(
/%
,()
$%)%900
()()$
)%)%800>
#
9$$$/88)
#
9$$$
#88)
%;$$#)I$%
$)9(
)$;>%#8%9%>
0
)
)$)$;))80
%9%>
$%))%()0
9%9%
#
80
($)
0%9%
($)
$)
9%))%)$9)#
%)%9$%)A$/%))C
0()$0A)
L)%.C
/)%()#$
)%)$
/$/%))%)<%#80$ );()
%$
/%
)
);$)$$%#%/)$
)
);(
)$;%
8080
0%$%%)
$%0)#$00>A$
%0))%
%?)
/)
$C
(
()$)%$8%#>
(
$()$
()
)%
(
%
9%9%
$$)
)$9
%
8$>$%
$%/)
())/%)8)#$)0%8%)<%
#,()
9%>80$#0$>8
)
%
$/%))%()$%%8
9%9%)#
(9$%
)%()$))$
();%%)<%
)$)$)
8$
0)
()8$#)(0
(
8%)8%)#()(
)
02"#**1(&'02&
¾ &-Y\KOHGiSRåDGRYDQpLQIRUPDFHYMHGQRGXFKêFKNDåGRGHQQtFKDXWHQWLFNêFKPDWHULiOHFK
¾ &-UR]XPtNUiWNêPDMHGQRGXFKêPWH[WĤPY\KOHGiYQLFKSRåDGRYDQpLQIRUPDFH
$)
()?
#$()08$$%
??)%
#
()$
?9?)%9
#(
$
0)
%)<%$
/%)%)<%)$%)<%)
0)
%)<%$
)I$%0
/%))
9%)<%0)
$$$()
(
80/)$88>
/()8$
)$%))%
0
()8$
)%)<%
%
$
#$0
)80%)
#$
#90)#/908
()
)8$%)<%
#())
%
)/%))/%)
?)%$)/%)%)<%$0$
54
;
B=
@*.02
*10
$#
0
()/%)8$$%)80$
0$%9%09/%)$)$;#$0
$/%))/%))9%)<%0A.
0/$$C
%)<%0)
;
9?)
$0$%%$;/)%#$;$)%
$)$8$$%#$0
)
$99$
/)$8))%
);()
%$$$()
/)%
0
()8
80$
);)#$%$(
#$0()
080
%$0/80%)%80#$%
$)
8)%#$0%$)8$)
)
%)<%
$%0)#$00>A$
%0))%
%?)
/)
$C
"02
¾ &-Y\SOQt]iNODGQt~GDMHRVREČYHIRUPXOiĜL
¾ &-QDStãHMHGQRGXFKpWH[W\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDGDOãtFK
RVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ &-UHDJXMHQDMHGQRGXFKpStVHPQpVGČOHQt
;
9I
()
%#?)A ?)
,I
(>
MC
0#(I
())$0$()0%0
$)$)$$#
$%80%)<%>
$)%9%
)
%%/%))
$)$%/%))%()#$0)/%)90%)<%
%$)9
)/%)9%)<%
)%$%8%)<%%9%$%/9
)#$#>
)$)
N()
09$)9$
) ))$)
%$)9%
9%)<%
$))()%%9%>)#)/%)9
%)<%
&!
$)$)$%))
%90/$
)80 )
%8/$
)
)80$)$;$%;%
$)
%$)
%8/$)
,>$#
(
;)0
80
)0
)
%8/$
%
,0>$#A)C ?$)$A#))
()()(08
)))%%%)C
;
,>$#(
%8
9
$)$)$#8?8$)$
;%8
(
9#
/$) #
/$);%
()>
)(/AC)#A)C
)
;))
;%(
($%% (
)($%%
;(
0
9$)/)
#$%A
#$%A
C
C
;%#MM(
))
)(%
)
)(%I/)9A#C
I/)9$%)(80
%)0
$(
)$(#
3K
;
B=
@*.02
$.
$%))%())
%#$)())
)
)(%)
%9
(#$?.A%).C
&!7,*(3
))%
%
$$##$%&
%%
()/0
/#
#/$
$9/$%
#
#0
%%$%#9
)
()))9$
#90/0#
#
$()#8%9#0#>
(()$)
)))%9%
/%)$)9%)<%")9R%
")R%)
$)$)$#8)%0$%)
0$%)$/$$%
$%/)
()%9(
)#%$9$/$$% %)%
$)$)$I#80%)0
%>
/%)$)9%)<%B+7
B+7
$)$)$#8)%0$%)
0$%)$/$$%
$%/)
()%9(
)).$/$$% %)%
$)$)$I#80%)0
%>
$)$)$)8$%
$%B+7
%)$%0)8$%>()(00$%8
%
/A
&'"&
%)(&&C
$$#
)0
)()
)9$%%$,90
)()
)9$%0)%%
>
)
.
($)
)/$%)()
$
%#9)0
$$#
$$)9)#I$%)0
)
()0$)$;)D"#0
F
#,())/%)90()
($)
)/$%)%
#)/)$%)#0)
%>
$$#
)))%
)%()$)%)<%)0$(0))%
)$%))#)/)##)90(
($)
$$)
9$%
$$%$)%9%
$%%%
()()>9$%$%
$%)()
$%.
$
0%)()$;%$0(%)$%80/$% $%9$%;)
$%.%)#
)%()$)%%0$0%))0)$)0
$%80$%;
$$##$%&#%$;#$% )$%
/%)$)9%)<%
0)
)%()$)#
0?00%))0
($)
)))$%%)80)0
$%)0($%)0
$$#
;)%%
%;$$#$
$%)
;0)%%0
0(
)%#$)
($)
)/$%)D)%)(
)
0/%%%
;
.F
3
*10
@'
@'
"
;
B=
@*.02
$$#
)$%
$()%>
)$%))A)0)
(80$%$%/)%$%/80$>0$%
#
#%$%#C
($)
)/$%)D*)0)
)$%M.F
$$#%;
%Q$%$%0)
%0
$()0)
$%$%
;%
$$#90)%)()0>$#;%
)%()$)%)<%0)
?)
3-
*10
A*.02
;
B=
*10
*"8 7"#**1(&'02&
¾ &-UR]XPtLQIRUPDFtPYMHGQRGXFKêFKSRVOHFKRYêFKWH[WHFKMVRXOLSURQiãHQ\SRPDOX
D]ĜHWHOQČ
¾ &-UR]XPtREVDKXMHGQRGXFKpD]ĜHWHOQČY\VORYRYDQpSURPOXY\þLNRQYHU]DFHNWHUêVHWêNi
RVYRMRYDQêFKWpPDW
$08$$%$)
8$$%
%$%
$$())9
#
()
%$$)0
$)00)#
)
9$)0#$0()
%80%
$)0()
09)))#%)<%
)$%)
;
9?)
(8)
$)0$
)/%))
)#
,9/)%#
80%0%))%()#$0$)0
>/%)))%
())() /%))
#$0$)80)#)/%)80%%)<%
$)0%)<%/%))
))%
)$;)
))
$;/%))
%
)8/%))$;
%$)I/$%))#8%).0> 80%0%))%()#$0 )#))
)/%))()#0
$$#
#$0)#))(
/)%
$)$)$#8
#%$9)9
/%
)#;()$)$)
)$)$)
0)0)
)9$#)(0
(/)$8
))%)
)80
>8(+ 02
¾ &-VH]HSWiQD]iNODGQtLQIRUPDFHDDGHNYiWQČUHDJXMHYEČåQêFKIRUPiOQtFKLQHIRUPiOQtFK
VLWXDFtFK
¾ &-POXYtRVYpURGLQČNDPDUiGHFKãNROHYROQpPþDVHDGDOãtFKRVYRMRYDQêFKWpPDWHFK
¾ &-Y\SUiYtMHGQRGXFKêSĜtEČKþLXGiORVWSRStãHRVRE\PtVWDDYČFL]HVYpKRNDåGRGHQQtKR
åLYRWD
#()/%)$$%%/()$
8$$%
8$$%$A$0/)9$
$#C
#())
%$%
%/%))
9%9%
0%
%)/%)9)#$)0%9
%)<%
$);
$)()$))()(J()?) ))#;80$%0
;%$90(
)
($)
$$)$/%))$;
9
%9%
)%(J()?)
)()()
)80$%0
%$)I/$%0$9)A%)%80>C
36
;
B=
A*.02
*10
())
%$%$%
()#0
$$#
8$
#$0/)$90$(
/%
,()
$%)%900
()()$
)%)%800>
#
9$$$/88)
#
9$$$
#88)
%;$$#)I$%
$)9(
)$;>%#8%9%>
0
)
)$)$;))80
%9%>
$%))%()0
9%9%
#
80
($)
0%9%
($)
$)
9%))%)$9)#
%)%9$%)A$/%))C
0()$0A)
L)%.C
/)%()#$
)%)$
/$/%))%)<%#80$ );()
%$
/%
)
);$)$$%#%/)$
)
);(
)$;%
8080
0%$%%)
$%0)#$00>A$
%0))%
%?)
/)
$C
(
()$)%$8%#>
(
$()$
()
)%
(
%
9%9%
$$)
)$9
%
8$>$%
$%/)
())/%)8)#$)0%8%)<%
#,()
9%>80$#0$>8
)
%
$/%))%()$%%8
9%9%)#
(9$%
)%()$))$
();%%)<%
)$)$)
8$
0)
()8$#)(0
(
8%)8%)#()(
)
02"#**1(&'02&
¾ &-Y\KOHGiSRåDGRYDQpLQIRUPDFHYMHGQRGXFKêFKNDåGRGHQQtFKDXWHQWLFNêFKPDWHULiOHFK
¾ &-UR]XPtNUiWNêPDMHGQRGXFKêPWH[WĤPY\KOHGiYQLFKSRåDGRYDQpLQIRUPDFH
$)
()?
#$()08$$%
??)%
#
()$
?9?)%9
#(
$
0)
%)<%$
/%)%)<%)$%)<%)
0)
%)<%$
)I$%0
/%))
9%)<%0)
$$$()
(
80/)$88>
/()8$
)$%))%
0
()8$
)%)<%
%
$
#$0
)80%)
#$
#90)#/908
()
)8$%)<%
#())
%
)/%))/%)
?)%$)/%)%)<%$0$
3 ;
B=
A*.02
*10
$#
0
()/%)8$$%)80$
0$%9%09/%)$)$;#$0
$/%))/%))9%)<%0A.
0/$$C
%)<%0)
;
9?)
$0$%%$;/)%#$;$)%
$)$8$$%#$0
)
$99$
/)$8))%
);()
%$$$()
/)%
0
()8
80$
);)#$%$(
#$0()
080
%$0/80%)%80#$%
$)
8)%#$0%$)8$)
)
%)<%
$%0)#$00>A$
%0))%
%?)
/)
$C
"02
¾ &-Y\SOQt]iNODGQt~GDMHRVREČYHIRUPXOiĜL
¾ &-QDStãHMHGQRGXFKpWH[W\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDGDOãtFK
RVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ &-UHDJXMHQDMHGQRGXFKpStVHPQpVGČOHQt
;
9I
()
%#?)A ?)
,I
(>
MC
0#(I
())$0$()0%0
$)$)$$#
$%80%)<%>
$)%9%
)
%%/%))
$)$%/%))%()#$0)/%)90%)<%
%$)9
)/%)9%)<%
)%$%8%)<%%9%$%/9
)#$#>
)$)
N()
09$)9$
) ))$)
%$)9%
9%)<%
$))()%%9%>)#)/%)9
%)<%
&!
$)$)$%);%)
%90/$
)
%8/$>#08
>#090
;%
()0;%;0(
$9$)/$
$0%/$>)0)
()(0
%$)8)0)
;/$>
;%
$)$)$(
)
80%
)
)(%
9Q
()
$%)/A()$%;)C)$%)/
$%)/
A
#C$%))%();%/$>
)$%)/
$)$)$)
)(%
>$)
8$( %
>$)
9A$%0%
;0
9$(
$..%0%%0%U$V0%0))?)
$)$)$/$$$)
$%80$%0 /$$$)
$%$%0
&!7,*(3
$$#
)$%
)$%(
)$9)
$%#
0$%
$%
)#$%/(
()(0
0$%
/>
($)
)/$%)0)/)$%
0/?
35
A*.02
;
B=
$$>($%/8;%$
)
$%$)$$)(
%$9
)
$%$0$%
)
$$#()%
$$$90
$$)$08$)$9
)
)
)))80$)$;)
/%)$)9%)<%
$)$)$#8)%0$%)
$%/)
()%9(
)$/$$%
0
$90)($%$9
$$$#
/%))9%)<%;%$%)
$%/()
)
()
$)$)$#%;(%)<%$;$)
0
%8
#$0#80/$%0
;$
$%8)%?%?)#
))
0
()
)%0)
$%;)($$#
()/%)))9%)<%
)%$%%
(()$)%
)/0%9%
$)()()%()
)
80%9%
$$##$%&
$9$$0
90
/%)%)<%(()$)
))(
()$9
($)
)9$%)D#
0
9/F
;
9I
()
00?>
%0)%
$))%%)$%/)$9#$
($)
)9)/$%)D#()
()0%)F
)%()$)
9/%/9%)
/$%)/$))%%$80
V)#80$%0/)$80$#()%>
$))%%$80V)#80
$%0
9%9%$;$)0)
%?
$)$)$%8)/%
$($$#
/%)0%9%#,()())
$))%$90##)90?0
)#
$%)0
)#(9%$#$%
($)
))%)
$)$)$%)8))%()$)#$0
$)0)
%;
9?)$;%
$(%
)%()$)/)%#0
)
)
)%)<%()
%$%/)
%
($)
/)
%)
($)/%)$)0#0>
$$%#0)#A.;%)
+%$%;"8)%
.C
33
;%$
$08$)
G
7$%)
0$%)$/$$%
*10
;%$%)
$%)$
%0
)$%8)%/$
#)/))#))/$%
$#0)
$$%
%)90
;%
0
9
$%%0%)#$
?)
%
/%/)%))%0%
%
)%
8$%))?0
#
0
Q
%)
#0
9]GČOiYDFtREODVW
0DWHPDWLNDDMHMtDSOLNDFH
9]GČOiYDFtRERU
0DWHPDWLNDDMHMtDSOLNDFH
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN URþQtN URþQtN URþQtN 8ý(%1Ë26129<
!"#$
%&'()*&'(&+,-*,.'/"-,.
3ĜHGPČW]DKUQXMHYêVWXS\Y]GČOiYDFtKRRERUX0DWHPDWLNDDMHMtDSOLNDFH]HVWHMQRMPHQQpY]GČOiYDFtREODVWL6YêP
Y]GČOiYDFtPREVDKHPQDYD]XMHQDSĜHGPČWPDWHPDWLNDQDVWXSQL
3ĜHGPČWMH]DPČĜHQQDUR]YRMPDWHPDWLFNêFKGRYHGQRVWtåiNĤVGĤUD]HPQDMHMLFKDSOLNDFLYSUDNWLFNêFK~ORKiFK
'ĤUD]MHNODGHQQDSRUR]XPČQt~VXGHNDQDO\WLFNpDORJLFNpP\ãOHQtåiNĤUR]YtMHQtPDWHPDWLFNêFKDSURVWRURYêFK
SĜHGVWDYDEVWUDNWQtKRP\ãOHQt7tPMVRXGiQ\LPHWRG\SUiFH]DPČĜHQpSĜHGHYãtPQDVDPRVWDWQRVWYP\ãOHQtåiNĤ
QDĜHãHQtSUREOpPĤD~ORK]UHDOLW\QDVFKRSQRVWVHEHNRQWURO\DRSUDY\GLGDNWLFNpKU\PDWHPDWLFNpVRXWČåH
3ĜHGPČW0DWHPDWLNDMH]DĜD]HQYURþQtNXURþQtNXURþQtNXURþQtNX
9\XþXMHVHYEČåQêFKY\XþRYDFtFKKRGLQiFKYUR]VDKXKRGLQ\WêGQČ
0 -&'1("
9UiPFLSĜHGPČWX0DWHPDWLNDMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDÄěHãHQtSUREOpPĤDUR]KRGRYDFtGRYHGQRVWL³Ä.UHDWLYLWD³ URþQtN
23&',('-!#41'3.+
8þLWHO
&",3$*,.
SRGSRUXMH X åiND UR]YRM VFKRSQRVWL DEVWUDNWQtKR D ORJLFNpKR P\ãOHQt ]HMPpQD ]DĜD]RYiQtP YKRGQêFK
SUREOpPRYêFK~NROĤORJLFNêFK~ORKPDWHPDWLFNêFKKiGDQHNNYt]ĤUpEXVĤDSRG
Y\WYiĜt X åiNĤ ]iVRE\ PDWHPDWLFNêFK QiVWURMĤ SRþHWQtFK RSHUDFt DOJRULWPĤ PHWRG ĜHãHQt ~ORK NWHUp åiN
HIHNWLYQČY\XåtYiSĜLĜHãHQt~NROĤY\FKi]HMtFtFK]UHiOQpKRåLYRWDDSUD[H
]DSRMXMHåiN\GRY\KOHGiYiQtSRWĜHEQêFK~GDMĤDY]RUFĤYPDWHPDWLFNêFKSĜtUXþNiFKDWDEXONiFK
XþtåiN\Y\WYiĜHWYODVWQtYêVWXS\]Y\ĜHãHQêFK~ORKYHIRUPČWDEXOHNGLDJUDPĤDJUDIĤ
PRWLYXMHåiN\NY\WYiĜHQtYODVWQtFKJUDILFNêFKVFKpPDWSURQi]RUQRXDQDOê]X~ORK\QHERSUREOpPX
&",3 5,.&%4("$
QDEt]tåiNĤPGRVWDWHN~ORKDSĜtNODGĤY\FKi]HMtFtFK]UHiOQpKRåLYRWDDYHGRXFtFKNVDPRVWDWQpPXXYDåRYiQtD
ĜHãHQtSUREOpPĤ
SRGSRUXMHXåiNĤQDOp]iQtUĤ]QêFKYDULDQWĜHãHQt]DGDQêFK~ORK
SRGSRUXMH VFKRSQRVW DSOLNRYDW ]YOiGQXWpSRVWXS\ ĜHãHQt QDEt]t QRYp ~NRO\ DSUREOpP\ X NWHUêFK åiFL PRKRX
DSOLNRYDW]QiPpDRVYČGþHQpSRVWXS\ĜHãHQt
SURYiGt VH åiN\ UR]ERU ~NROX SUREOpPX WYRĜtSOiQMHKR ĜHãHQt RGKDG YêVOHGNĤ YROEX VSUiYQpKRSRVWXSX N
Y\ĜHãHQtSUREOpPXDY\KRGQRFHQtVSUiYQRVWLYêVOHGNXY]KOHGHPN]DGiQt
SRVN\WXMHåiNĤPSURVWRUSURY\VORYRYiQtK\SRWp]\QD]iNODGČ]NXãHQRVWLQHERSRNXVXDSURMHMLFKRYČĜHQt
&",3&"$,',.
XåtYiPDWHPDWLFNêMD]\NYþHWQČPDWHPDWLFNpV\PEROLN\
SUDFXMHVHåiN\VJUDI\WDEXONDPLGLDJUDP\DSRG
XPRåĖXMHåiNĤPNOiVWRWi]N\NSUREOHPDWLFHSUREtUDQpKRXþLYDIRUPXORYDWQHMDVQRVWL
UR]YtMtXåiNĤVFKRSQRVWY\MiGĜLWVWUXþQČDYêVWLåQČVYĤMSRVWXSĜHãHQt
&",3&314,.&,14,.
Xþt åiN\ ĜHãLW VORåLWČMãt ~ORK\ YH Y]iMHPQp VSROXSUiFL SRGSRUXMH YêPČQX Qi]RUĤ QD ĜHãHQt D NRQVWUXNWLYQt
NRPXQLNDFL
]DĜD]XMHSURåiN\SUDNWLFNp~ORK\VWHPDWLNRX]iMPRYpþLQQRVWLYHGHQtGRPiFQRVWLDSRG
UR]YtMtXåiNĤGRYHGQRVWLYUR]SR]QiQtQHGRVWDWNĤVFKRSQRVWtDFHONRYpKRVHEHKRGQRFHQtYPDWHPDWLFH
&",3&%*,(
]DĜD]XMH~ORK\VHNRORJLFNRXSUREOHPDWLNRX
UR]YtMtXåiNĤUHVSHNWNLQGLYLGXiOQtPRGOLãQRVWHPPH]LåiN\YPDWHPDWLFNêFKVFKRSQRVWHFK
&",33&',.
SURYiGt VåiN\ UĤ]Qp SUDNWLFNp þLQQRVWL PRGHORYiQt D YêURED UĤ]QêFK WČOHV YH NWHUêFK SURSRMXMt SĜHVQRVW
PDWHPDWLFNpGRYHGQRVWLDPDQXiOQt]UXþQRVW
Y\åDGXMHRGåiNĤWUSČOLYRVWDSĜHVQRVWSĜLSUiFLVUêVRYDFtPQiþLQtP
Y\åDGXMHRGåiND]RGSRYČGQêSĜtVWXSN]DGDQêP~NROĤP~SOQpGRNRQþHQtSUiFH
SRGSRUXMHXåiNDYODVWQtNRQWUROXVYpSUiFHDGiYiåiNRYLPRåQRVW]OHSãHQtDRSUDYHQt
6&*,.
7HPDWLFNêFHOHN
789:
;7
<=:
¾
¾
¾
¾
&-,
SURYiGtSRþHWQtRSHUDFHYRERUXFHOêFKDUDFLRQiOQtFKþtVHO
]DRNURXKOXMHDSURYiGtRGKDG\VGDQRXSĜHVQRVWt~þHOQČY\XåtYiNDONXOiWRU
PRGHOXMHDĜHãtVLWXDFHVY\XåLWtPGČOLWHOQRVWLYRERUXSĜLUR]HQêFKþtVHO
XåtYi UĤ]Qp ]SĤVRE\ NYDQWLWDWLYQtKR Y\MiGĜHQt Y]WDKX FHOHN ± þiVW SĜLUR]HQêP þtVOHP ]ORPNHP
GHVHWLQQêPþtVOHP
¾ DQDO\]XMHDĜHãtMHGQRGXFKpSUREOpP\PRGHOXMHNRQNUpWQtVLWXDFHYQLFKåY\XåtYiPDWHPDWLFNêDSDUiW
YRERUXFHOêFKDUDFLRQiOQtFKþtVHO
&-,1*.4&*,.&3
RULHQWXMHVHYĜiGHFKGHVtWNRYpVRXVWDY\
GHVtWNRYiVRXVWDYD
]DSLVXMHVSUiYQČSĜLUR]HQiþtVOD
]iSLVþtVHOUR]YLQXWê]iSLV
]DStãHUR]YLQXWê]iSLVþtVODMHVFKRSHQ]DSVDWUR]NODGþtVOD SRGOHĜiGĤGHVtWNRYpVRXVWDY\
þtVHOQiRVD
]DNUHVOXMHþtVODGR]YROHQêFKþiVWtþtVHOQpRV\
LQWHUSUHWXMHþtVOR]DNUHVOHQpQDþtVHOQpRVH
SRURYQiYiSĜLUR]HQiþtVODSRGOHYHOLNRVWL
SRURYQiYiQtþtVHO
Y\XåtYiVSUiYQČV\PEROLNX! Y\WYiĜtY]HVWXSQpQHERVHVWXSQpĜDG\þtVHOSRGOHYHOLNRVWL ĜD]HQtþtVHOSRGOHYHOLNRVWL
XUþXMHKOHGDQiþtVOD]HY]WDKĤQHURYQRVWtSRPRFt]DNUHVOHQt Y]WDK\QHURYQRVWt
GRþtVHOQpRV\
]DRNURXKOXMHþtVODQD]DGDQêĜiGVSUiYQČDSOLNXMHSULQFLS\ SUDYLGOD]DRNURXKORYiQt
]DRNURXKORYiQt
RYOiGiSRþHWQtRSHUDFHVþtWiQtRGþtWiQtQiVREHQtGČOHQt
SRþHWQtRSHUDFHV\PEROLND
MHMLFKV\PEROLNXDVORYQtR]QDþHQt
Qi]Y\
RYOiGiDY\VYČWOtDOJRULWP\StVHPQêFKYêSRþWĤ
DOJRULWP\StVHPQêFKYêSRþWĤ
GČOtGYRMFLIHUQêPDWURMFLIHUQêPþtVOHP
GČOHQtDFLIHUQêPþtVOHP
SRGOHVORYQtKR]DGiQtSURYHGHSRþHWQtRSHUDFLVH]DGDQêPL VORYQt]DGiQtSRþHWQtFKRSHUDFt
þtVO\
YêSRþW\]SDPČWL
SURYiGt]SDPČWLMHGQRGXããtYêSRþW\
RGKDG\YêSRþWĤ
Y\XåtYi]DRNURXKORYiQtDSURYiGtRGKDG\YêSRþWĤ
ĜHãtYêSRþW\~ORKVYtFHSRþHWQtPLRSHUDFHPL
YtFHSRþHWQtFKRSHUDFt
Y\XåtYiSĜLYêSRþWHFKYODVWQRVWLSRþHWQtFKRSHUDFt
YODVWQRVWLVþtWiQtDQiVREHQt
NRPXWDWLYQRVWDVRFLDWLYQRVW
UHVSHNWXMHSĜLYêSRþWXSRVWXSSRGOHSRĜDGtSRþHWQtFK
SRĜDGtSRþHWQtFKRSHUDFtSĜL
RSHUDFt
YêSRþWX
ĜHãtYêSRþW\~ORKVH]iYRUNDPLYþHWQČYORåHQêFK]iYRUHN SRXåLWt]iYRUHNYêSRþW\~ORKVH
]DStãHPDWHPDWLFNRXV\PEROLNRXVORYQt]DGiQtSRþHWQtFK
]iYRUNDPL
RSHUDFt~þHOQČSRXåLMH]iYRUN\
SRUR]XPt]DGiQtDVSUiYQČDSOLNXMHSRþHWQtRSHUDFH
þtVHOQpĜHWČ]FHWDEXON\
YþtVHOQêFKĜHWČ]FtFKWDEXONiFKDGRSOĖRYDþNiFK
XåtYiVFKHPDWLFNê]iSLVUHiOQpVLWXDFHSRGOHSRWĜHE\
DSOLNDþQt~ORK\
SURYiGtVFKHPDWLFNêQiþUW]YROtSRVWXSĜHãHQtDSRXåLWt
SRþHWQtFKRSHUDFt
ĜHãtORJLFNRX~YDKRXDREUiFHQRXRSHUDFtMHGQRGXFKp
YêSRþHWQH]QiPpYMHGQRGXFKêFK
URYQLFHVMHGQRXSRþHWQtRSHUDFt
URYQLFtFKVMHGQRXSRþHWQtRSHUDFt
>#44,& &-,23*.4
QiVREHNDGČOLWHO
Y\VYČWOtSRMHPQiVREHNDGČOLWHODXYHGHSĜtNODG\
LQWHUSUHWXMHDSRXåtYiNULWpULDGČOLWHOQRVWL
NULWpULDGČOLWHOQRVWL
XUþXMHQiVREN\DGČOLWHOH]DGDQpKRþtVOD
XUþRYiQtQiVRENĤDGČOLWHOĤ
Y\VYČWOtSRMP\SUYRþtVORDþtVORVORåHQp
SUYRþtVORDþtVORVORåHQp
UR]OLãXMHþtVODSRGOHGHILQLFHSURSUYRþtVODXUþXMHSUYRþtVOD XUþRYiQtSUYRþtVHO
SRXåtYiWDEXONXSUYRþtVHO
SRXåLWtWDEXON\SUYRþtVHO
SURYiGtUR]NODGþtVODQDVRXþLQSUYRþtVHO
UR]NODGQDSUYRþLQLWHOH
6&*,.
;7
<=:
XUþXMHGČOLWHOHþtVODSRPRFtUR]NODGXQDSUYRþLQLWHOH
XUþRYiQtGČOLWSRGOHUR]NODGX
XUþXMHVSROHþQpQiVREN\GYRXþtVHO]SDPČWL
VSROHþQpQiVREN\
XUþXMHVSROHþQpGČOLWHOHGYRXþtVHO]SDPČWL
VSROHþQêGČOLWHO
XUþXMHYãHFKQ\VSROHþQpGČOLWHOHGYRXDWĜtþtVHOSRGOH
UR]NODGXQDSUYRþtVOD
Y\SRþtWiQHMPHQãtVSROHþQêQiVREHNGYRXDWĜtþtVHOSRPRFt QHMPHQãtVSROHþQêQiVREHN
UR]NODGX
Y\SRþtWiQHMYČWãtKRVSROHþQpKRGČOLWHOHSRPRFtUR]NODGX
QHMYČWãtVSROHþQêGČOLWHO
Y\VYČWOtSRMHPVRXGČOQiDQHVRXGČOQiþtVOD
VRXGČOQiDQHVRXGČOQiþtVOD
Y\VYČWOtSRMHPVXGiDOLFKiþtVOD
VXGiDOLFKiþtVOD
ĜHãtVORYQt~ORK\DUHiOQpVLWXDFHVY\XåLWtPVSROHþQêFK
VORYQt~ORK\
QiVRENĤDGČOLWHOĤ
?4&"/!,,1*.4
RULHQWXMHVHYĜiGHFKGHVHWLQQpKRþtVODGHVHWLQ\VHWLQ\
ĜiG\GHVHWLQQpKRþtVOD
WLVtFLQ\
]DSLVXMHUR]YLQXWê]iSLVGHVHWLQQpKRþtVOD
UR]YLQXWê]iSLVGHVþtVOD
RGOLãXMHFHORXþiVWDGHVHWLQQRXþiVWþtVOD
FHOiDGHVHWLQQiþiVW
JUDILFN\]Qi]RUQt]ORPHNMDNRþiVWFHONX
]ORPHNMDNRþiVWFHONX
]QiNUHVXXUþtD]DStãH]ORPHN
SUDFXMHVSRUR]XPČQtPVSRMP\þLWDWHOMPHQRYDWHO
þLWDWHOMPHQRYDWHO]ORPNRYi
]ORPNRYiþiUD
þiUD
SRURYQiYi]ORPN\VþtVOHP! SRURYQiYiQtVþtVOHPFHOHN
SUDFXMHVSRMPHPGHVHWLQQê]ORPHNSĜHYiGtGHVHWLQQê
GHVHWLQQê]ORPHNGHVHWLQQp
]ORPHNQDGHVHWLQQpþtVORDREUiFHQČ
þtVOR
SRURYQiYiGHVHWLQQiþtVOD! SRURYQiYiQtGHVHWLQQêFKþtVHO
ĜDGtGHVHWLQQiþtVODSRGOHYHOLNRVWL
]DNUHVOXMHGHVHWLQQiþtVODQDþtVHOQpRVH
GHVHWLQQiþtVODQDþtVHOQpRVH
]DRNURXKOXMHGHVHWLQQiþtVODQDXUþHQêĜiG
]DRNURXKORYiQtGHVþtVHO
SURYiGtSRþHWQtRSHUDFHVGHVHWLQQêPLþtVO\VþtWiQt
SRþHWQtRSHUDFHVGHVþtVO\
RGþtWiQtQiVREHQtGČOHQtRYOiGiDDSOLNXMHDOJRULWP\
DOJRULWP\StVHPQêFKYêSRþWĤ
StVHPQêFKYêSRþWĤ
SURYiGtMHGQRGXFKpYêSRþW\]SDPČWL
SDPČWQpYêSRþW\
GČOtDQiVREt]SDPČWL]DGDQiþtVOD
QiVREHQtDGČOHQt
GČOtPHQãtþtVORYČWãtPVH]DGDQRXSĜHVQRVWt
GČOHQtPHQãtKRþtVODYČWãtP
VþtWiDRGþtWiGHVHWLQQiDSĜLUR]HQiþtVOD
VþtWiQtDRGþtWiQtSĜLUDGHVþ
SURYiGtStVHPQpYêSRþW\~ORKVYtFHSRþHWQtPLRSHUDFHPL ~ORK\VYtFHPDWHPRSHUDFHPL
VSĜLUR]HQêPLDGHVHWLQQêPLþtVO\
VSĜLUDGHVþtVO\
GRGUåXMHVSUiYQpSRĜDGtSRþHWQtFKRSHUDFtSĜLYêSRþWXD
]iYRUN\DSRĜDGtSĜLYêSRþWX
SRVWXSSĜLYêSRþWXVH]iYRUNDPL
SURYiGtRGKDGYêSRþWXVY\XåLWtPYKRGQpKR]DRNURXKOHQtD RGKDG\YêSRþW\QDNDONXOiWRUX
Y\KRGQRFXMHSĜHVQRVWVYpKRRGKDGXSRURYQiQtP
Y\KRGQRFHQtSĜHVQRVWL
VYêSRþWHPSRPRFtNDONXOiWRUX
SRUR]XPt]DGiQtDVSUiYQČDSOLNXMHSRþHWQtRSHUDFH
þtVHOQpĜHWČ]FHWDEXON\
YþtVHOQêFKĜHWČ]FtFKWDEXONiFKDGRSOĖRYDþNiFK
VGHVHWLQQêPLþtVO\
XåtYiVFKHPDWLFNê]iSLVUHiOQpVLWXDFHSRGOHSRWĜHE\
DSOLNDþQt~ORK\VGHVHWLQQêPL
SURYiGtVFKHPDWLFNêQiþUW]YROtSRVWXSĜHãHQtDSRXåLWt
þtVO\
SRþHWQtFKRSHUDFt
ĜHãtORJLFNRX~YDKRXDREUiFHQRXRSHUDFtMHGQRGXFKp
YêSRþHWQH]QiPp
URYQLFHVMHGQRXSRþHWQtRSHUDFt
YMHGQRGXFKêFKURYQLFtFK
VMHGQRXSRþHWQtRSHUDFt
UR]ãLĜXMH]ORPHNGDQêPþtVOHP
UR]ãLĜRYiQt]ORPNĤ
UR]ãLĜXMH]ORPHNYKRGQêPþtVOHPQD]ORPHNVGDQêP
MPHQRYDWHOHP
SURYiGtNUiFHQt]ORPNX
NUiFHQt]ORPNĤ
Y\VYČWOtSRMHP]iNODGQtWYDU]ORPNX
]iNODGQtWYDU]ORPNX
NUiWt]ORPHNQD]iNODGQtWYDU
&-,
6&*,.
;7
<=:
SĜHYiGt]ORPHNQDVPtãHQpþtVOR
SĜHYiGtVPtãHQpþtVORQD]ORPHN
]REUD]XMH]ORPN\QDþtVHOQpRVH
]REUD]HQêPERGĤPQDþtVHOQpRVHSĜLĜD]XMHSĜtVOXãQRX
KRGQRWX]ORPNX
SRURYQiYi]ORPN\SRGOHYHOLNRVWL
SĜHYiGt]ORPHNQDGHVHWLQQpþtVORSRPRFtGČOHQtþLWDWHOH
MPHQRYDWHOHP
SĜHYiGtGHVHWLQQpþtVORQDGHVHWLQQê]ORPHNDXSUDYXMHQD
]iNODGQtWYDU
XYiGtGRVRXYLVORVWL]ORPNRYRXþiUXVGČOHQtP
]ORPHNDVPtãHQpþtVOR
]REUD]HQt]ORPNĤQDþtVHOQpRVH
SRURYQiYiQt]ORPNĤ
SĜHYiGČQt]ORPNĤQDGHVHWLQQi
þtVODDREUiFHQČ
]ORPNRYiþiUDDRSHUDFHGČOHQt
&-,
7HPDWLFNê[email protected] 8 8 9 8 8 ;7
<=:
&-,
¾ ]GĤYRGĖXMH D Y\XåtYi SRORKRYp D PHWULFNp YODVWQRVWL ]iNODGQtFK URYLQQêFK ~WYDUĤ SĜL ĜHãHQt ~ORK D
MHGQRGXFKêFKSUDNWLFNêFKSUREOpPĤY\XåtYiSRWĜHEQRXPDWHPDWLFNRXV\PEROLNX
¾ FKDUDNWHUL]XMHDWĜtGt]iNODGQtURYLQQp~WYDU\
¾ XUþXMHYHOLNRVW~KOXPČĜHQtPDYêSRþWHP
¾ RGKDGXMHDY\SRþtWiREVDKDREYRG]iNODGQtFKURYLQQêFK~WYDUĤ
¾ Y\XåtYi SRMHP PQRåLQD YãHFK ERGĤ GDQp YODVWQRVWL NFKDUDNWHULVWLFH ~WYDUX D NĜHãHQt SRORKRYêFK D
QHSRORKRYêFKNRQVWUXNþQtFK~ORK
¾ QDþUWQHDVHVWURMtURYLQQp~WYDU\
¾ DQDO\]XMHDĜHãtDSOLNDþQtJHRPHWULFNp~ORK\VY\XåLWtPRVYRMHQpKRPDWHPDWLFNpKRDSDUiWX
8&',,(A'/
=NDUWR
RGOLãtERG\þiURYpDSORãQp~WYDU\YURYLQČ
W\S\URYLQQêFK~WYDUĤ
JUDILH
GHILQXMHSĜtPNXSRORSĜtPNXD~VHþNX
SĜtPNDSRORSĜtPND~VHþND
XUþtDQDUêVXMHSRGOH]DGiQtSĜtPNXDSRORSĜtPNX
UêVRYiQtSĜtPN\DSRORSĜtPN\
QDUêVXMH~VHþNX]DGDQpYHOLNRVWL
~VHþNDGDQpYHOLNRVWL
XUþt]GDERGOHåtþLQHOHåtQDSĜtPFHSRORSĜtPFH~VHþFH
SĜtVOXãQRVWERGĤN~WYDUĤP
PČĜt~VHþNXVSĜHVQRVWtQDPLOLPHWU\
PČĜHQt~VHþN\
GRGUåXMHSUDYLGODSUR]QDþHQtERGĤDSĜtPHN
]QDþHQtERGĤDSĜtPHN
GRGUåXMHV\PEROLNX]iSLVX~VHþHNSĜtPHNSRORSĜtPHN
V\PEROLND]iSLVXþiURYêFK
ERGĤOHåtFtFKQDSĜtPFHQHER~VHþFHYHOLNRVWt~VHþHN
~WYDUĤ
UR]OLãtW\S\Y]iMHPQpSRORK\SĜtPHNYURYLQČ
Y]iMHPQiSRORKDSĜtPHN
GHILQXMHDXYHGHYODVWQRVWLURYQREČåQêFKUĤ]QREČåQêFKD
YURYLQČ
NROPêFKSĜtPHNSURYHGHQiþUW\
GHILQLFHDYODVWQRVWL
VHVWURMtNROPLFLNGDQpSĜtPFH
VHVWURMHQtNROPLFH
VHVWURMtURYQREČåNXNGDQpSĜtPFH
VHVWURMHQtURYQREČåN\
VHVWURMtURYQREČåNXNGDQpSĜtPFHYXUþHQpY]GiOHQRVWL
GHILQXMH~KHOMDNRþiVWURYLQ\
~KHOGHILQLFH
XUþXMHERG\YURYLQČNWHUpSDWĜtQHERQHSDWĜtNGDQpPX
ERG\SĜtVOXãHMtFt~KOX
~KOXXUþtYUFKRO~KOXUDPHQD~KOX
R]QDþXMH~KO\D]DSLVXMHSRPRFtV\PEROLN\ĮȕȖ R]QDþHQt~KOĤ
XYHGHMHGQRWN\YHOLNRVWL~KOXžµMHMLFKSĜHYRGQtY]WDK\ MHGQRWN\YHOLNRVWLžµ
SUDFXMHV~KORPČUHPPČĜtGDQê~KHOVSĜHVQRVWtQDž
PČĜHQtYHOLNRVWL~KOX
UêVXMH~KHO]DGDQpYHOLNRVWLSRPRFt~KORPČUX
~KHOGDQpYHOLNRVWL
SURYHGHWĜtGČQt~KOĤSRGOHYHOLNRVWLDXYHGHUR]PH]tSUR
WĜtGČQt~KOĤ
NDåGêW\SRVWUêSUDYêWXSêSĜtPêSOQêQDþUWQH~KHO
SURYHGHJUDILFNpSĜHQHVHQt~KOXQiVREHN~KOX
JUDILFNêQiVREHNVRXþHWUR]GtO
SURYHGHJUDILFNêVRXþHWDUR]GtO~KOX]NRQWUROXMH]PČĜHQtP QXPHULFNiNRQWUROD
DYêSRþWHP
YHGOHMãtDYUFKRORYp~KO\
XUþtYREUi]NXYHGOHMãtDYUFKRORYp~KO\XYHGHMHMLFK
YODVWQRVWL
VH]QiPtVHVSRXåLWtPMHMLFKYODVWQRVWtSĜLXNi]FHGĤND]X
VRXþWX~KOĤYWURM~KHOQtNX
6&*,.
;7
<=:
FKDUDNWHUL]XMHþWYHUHFXYHGHMHKRYODVWQRVWL
*'3
UêVXMHþWYHUHF]DGDQpYHOLNRVWLVSĜHVQRVWtQDPPSRþtWi REYRGREVDK
REYRGDREVDK
FKDUDNWHUL]XMHREGpOQtNXYHGHMHKRYODVWQRVWL
&%!(4,.
UêVXMHREGpOQtN]DGDQêFKUR]PČUĤVSĜHVQRVWtQDPP
REYRGREVDK
SRþtWiREYRGDREVDK
SURYiGtVFKHPDWLFNêQiþUWUHiOQêFKVLWXDFtDSOLNXMHSĜL
DSOLNDþQt~ORK\UHiOQpVLWXDFH
ĜHãHQt~ORKYêSRþW\REYRGXDREVDKX
FKDUDNWHUL]XMHWURM~KHOQtNXYHGHMHKRYODVWQRVWL
&BA4,.
SURYHGHVSUiYQêSRSLVYUFKROĤVWUDQD~KOĤ
SRSLVWURM~KHOQtND
Y\]QDþtRGSRYtGDMtFtSUYN\WURM~KHOQtNDYQiþUWNX
UĤ]QRVWUDQQêURYQRUDPHQQêD
WĜtGtWURM~KHOQtN\SRGOHYHOLNRVWLVWUDQQDþUWQHXNi]N\
URYQRVWUDQQêWURM~KHOQtN
WĜtGtWURM~KHOQtN\SRGOHYHOLNRVWLYQLWĜQtFK~KOĤQDþUWQH
RVWUR~KOêSUDYR~KOêDWXSR~KOê
XNi]N\
WURM~KHOQtN
SRXåtYi]iNODGQtPHWULFNpY]WDK\YWURM~KHOQtNXVRXþHW
VRXþHWYQLWĜQtFK~KOĤ
YHOLNRVWtYQLWĜQtFK~KOĤWURM~KHOQtNRYiQHURYQRVW
WURM~KHOQtNRYiQHURYQRVW
SURYiGtYêSRþHWREYRGXDREVDKXWURM~KHOQtND
REYRGDREVDK
LQWHUSUHWXMHYČW\RVKRGQRVWLWURM~KHOQtNĤ
YČW\RVKRGQRVWLWURM~KHOQtNĤ
DSOLNXMHYČW\RVKRGQRVWLSĜLSRURYQiYiQtGDQêFK
WURM~KHOQtNĤ
FKDUDNWHUL]XMHYêãN\WČåQLFHDVWĜHGQtSĜtþN\WURM~KHOQtND YêãN\WČåQLFHVWĜHGQtSĜtþN\
QDþUWQHXNi]N\
&,$*,.A4&/
VHVWURMtVWĜHG~VHþN\RVX~VHþN\
SĜtPN\~VHþN\
VHVWURMtRVX~KOX
~KO\
VHVWURMt~KO\žžž
SURYiGtQiþUW\DUR]ERU\~ORKSĜLNRQVWUXNFtFKWURM~KHOQtNĤ UR]ERU\DQiþUW\WURM~KHOQtNĤ
SRGOHYČWVXVXVX
VVVVXVXVX
VH]QiPtVHVH]iSLVHPSRVWXSXNRQVWUXNFHSRPRFt
SRVWXSNRQVWUXNFH
JHRPHWULFNpV\PEROLN\
SURYiGtNRQVWUXNFHWURM~KHOQtNĤSRGOHYČWVVVVXVXVX
NRQVWUXNFHWURM~KHOQtNĤ
VHVWURMtYêãN\WČåQLFHDVWĜHGQtSĜtþN\WURM~KHOQtND
NRQVWUXNFHYêãHNWČåQLF
VHVWURMtNUXåQLFLWURM~KHOQtNXRSVDQRX
VWĜHGQtFKSĜtþHNDNUXåQLFY
VHVWURMtNUXåQLFLWURM~KHOQtNXYHSVDQRX
WURM~KHOQtNX
&-,
7HPDWLFNêFHOHN > 8 > 7 C 7 D 8 7 E ;7
<=:
&-,
¾ XåtYi ORJLFNRX ~YDKX D NRPELQDþQt ~VXGHN SĜL ĜHãHQt ~ORK D SUREOpPĤ D QDOp]i UĤ]Qi ĜHãHQt
SĜHGNOiGDQêFKQHER]NRXPDQêFKVLWXDFt
¾ ĜHãt ~ORK\ QD SURVWRURYRX SĜHGVWDYLYRVW DSOLNXMH D NRPELQXMH SR]QDWN\ D GRYHGQRVWL ]UĤ]QêFK
WHPDWLFNêFKDY]GČOiYDFtFKREODVWt
QD]iNODGČORJLFNp~YDK\D]QDORVWtPDWHPDWLFNêFKRSHUDFt þtVHOQpĜDG\þWYHUFHDS\UDPLG\
]MLãĢXMHDOJRULWPXVþtVHOQpĜDG\QHERþWYHUFHþLS\UDPLG\D YKRGQČGRSOĖXMHFK\EČMtFtþtVOD
KOHGiQtDY\XåLWtNULWpULt
WĜtGtDĜDGtVFKpPDWDV\PERO\QHERREUi]N\QD]iNODGČ
]DGDQpKRNULWpULDSĜtSDGQČVHVQDåtRQDOH]HQtNULWpULDVYĤM Qi]RUREKDMXMHYKRGQêPLDUJXPHQW\
VORåLWpURYLQQpREUD]FH
37
269
ĜHãtVORåLWČMãt~ORK\VY\XåLWtPYêSRþWĤREYRGĤDREVDKĤ
þWYHUFHREGpOQtNDDWURM~KHOQtNDXNRPSOLNRYDQêFK
URYLQQêFK~WYDUĤ
YODVWQtĜHãHQt
QDYUKXMHPRåQRVWLĜHãHQt~ORKVMHMLFKåPRGHORYêP
ĜHãHQtPGRVXGQHE\OVH]QiPHQ
QRYpSRVWXS\
SRNRXãtVHQDMtWPRåQpMLQpSRVWXS\SĜLĜHãHQt~ORK
7HPDWLFNêFHOHN
F&*,.
7 8 9 : ;7
<=:
&-,
¾ SURYiGtSRþHWQtRSHUDFHYRERUXFHOêFKDUDFLRQiOQtFKþtVHO
¾ ]DRNURXKOXMHDSURYiGtRGKDG\VGDQRXSĜHVQRVWt~þHOQČY\XåtYiNDONXOiWRU
¾ XåtYiUĤ]Qp]SĤVRE\NYDQWLWDWLYQtKRY\MiGĜHQtY]WDKXFHOHNþiVWSĜLUR]HQêPþtVOHPSRPČUHP]ORPNHP
GHVHWLQQêPþtVOHPSURFHQWHP
¾ ĜHãtPRGHORYiQtPDYêSRþWHPVLWXDFHY\MiGĜHQpSRPČUHPSUDFXMHVPČĜtWN\PDSDSOiQĤ
¾ ĜHãtDSOLNDþQt~ORK\QDSURFHQWDLSURSĜtSDGåHSURFHQWRYiþiVWMHYČWãtQHåFHOHN
¾ DQDO\]XMHDĜHãtMHGQRGXFKpSUREOpP\PRGHOXMHNRQNUpWQtVLWXDFHYQLFKåY\XåtYiPDWHPDWLFNêDSDUiW
YRERUXFHOêFKDUDFLRQiOQtFKþtVHO
83&,14,.*.4
XYHGHNRQNUpWQtSĜtNODG\XåLWt]iSRUQêFKþtVHOYSUD[L
)
341*.4
]DStãH]iSRUQpFHOpþtVOR
þtVODNODGQiD]iSRUQi
Y\VYČWOtSRMHPRSDþQpþtVOR
RSDþQiþtVOD
GRYHGH]Qi]RUQLWNODGQiL]iSRUQiþtVODQDþtVHOQpRVH
]REUD]HQtQDþtVHOQpRVH
XUþtDEVROXWQtKRGQRWXþtVODSRPRFtþtVHOQpRV\
DEVROXWQtKRGQRWDþtVOD
Y\VYČWOtSURþMHDEVROXWQtKRGQRWDQH]iSRUQpþtVOR
SRURYQiGYČFHOiþtVOD
XVSRĜiGiQtFHOêFKþtVHO
VþtWiRGþtWiQiVREtDGČOtGYČFHOiþtVOD
VþtWiQtRGþtWiQtFHOêFKþtVHO
SURYHGHRGKDGYêVOHGNXVSUiYQČXUþt]QDPpQNRYêVOHGNX QiVREHQtGČOHQtFHOêFKþtVHO
Y\SRþtWiKRGQRWXþtVHOQpKRYêUD]XVFHOêPLþtVO\
RGKDG\
Y\XåtYi]QDORVWLRSRĜDGtSRþHWQtFKYêNRQĤSĜLYêSRþWHFK YêSRþW\QDNDONXOiWRUX
]QDORVWLRSRþHWQtFKYêNRQHFKVFHOêPLþtVO\DSOLNXMHQD
-1&,1!,,1*.4
SRþHWQtRSHUDFHVH]iSRUQêPLGHVHWLQQêPLþtVO\
SRþHWQtRSHUDFHVFHOêPLD
SURYiGtSRþHWQtRSHUDFHYþHWQČRGKDGĤD]DRNURXKORYiQt
GHVHWLQQêPLþtVO\
VFHOêPLDGHVHWLQQêPLþtVO\
Y\VYČWOtSRMHPVSROHþQêMPHQRYDWHOMDNRQHMPHQãt
-4&"/
VSROHþQêQiVREHN
]iSRUQê]ORPHN
YMHGQRGXFKêFKSĜtSDGHFKXUþt]SDPČWLVSROHþQpKR
VþtWiQt]ORPNĤVHVWHMQêPL
MPHQRYDWHOH
MPHQRYDWHOL
YHVORåLWČMãtFKSĜtSDGHFKXUþtVSROHþQpKRMPHQRYDWHOH
VþtWiQt]ORPNĤVUĤ]QêPL
UR]NODGHPQDSUYRþLQLWHOHDXUþHQtPQHMPHQãtKR
MPHQRYDWHOL
VSROHþQpKRQiVRENX
RGþtWiQt]ORPNĤVHVWHMQêPL
Y\VYČWOtDOJRULWPXVVþtWiQtDRGþtWiQt]ORPNĤ
MPHQRYDWHOL
RYOiGiNUiFHQtDUR]ãLĜRYiQt]ORPNĤ
RGþtWiQt]ORPNĤVUĤ]QêPL
Y\MiGĜtFHOpþtVORMDNR]ORPHN
MPHQRYDWHOL
XPtQiVRELW]ORPHNFHOêPþtVOHP
QiVREHQt]ORPNĤ
]YOiGQHQiVREHQtGYRXLYtFH]ORPNĤ
SĜHGQiVREHQtPSURYHGHNUiFHQt
Y\VYČWOtSRMHPSĜHYUiFHQpþtVORXUþtSĜHYUiFHQpþtVOR
SĜHYUiFHQê]ORPHN
NFHOpPXþtVOXDNH]ORPNX
REMDVQtSRVWXSSĜLGČOHQt]ORPNĤ
GČOHQt]ORPNĤ
XSUDYtVORåHQê]ORPHNQDGČOHQtGYRX]ORPNĤ
VORåHQê]ORPHN
Y\SRþtWiMHGQRGXFKêþtVHOQêYêUD]VSRXåLWtPSRþHWQtFK
RSHUDFtVH]ORPN\
FKiSHSĜLUR]HQiþtVODGHVHWLQQiþtVOD]ORPN\FHOiþtVOD
3&,14,.*.4
MDNRSRGPQRåLQ\UDFLRQiOQtFKþtVHO
SRMHPUDFLRQiOQtþtVOR
XåtYiUĤ]Qp]SĤVRE\Y\MiGĜHQtUDFLRQiOQtKRþtVOD
]SĤVRE\Y\MiGĜHQtUDFþtVOD
]REUD]tUDFLRQiOQtþtVORQDþtVHOQpRVH
þtVHOQiRVD
SRURYQiUDFLRQiOQtþtVOD
SRURYQiYiQtUDFþtVHO
SURYiGtSRþHWQtRSHUDFHVþtWiQtRGþtWiQtQiVREHQt
SRþHWQtRSHUDFHVUDFLRQiOQtPL
GČOHQtVUDFLRQiOQtPLþtVO\
þtVO\
ĜHãtVORYQt~ORK\YHGRXFtNRSHUDFLVUDFLRQiOQtPLþtVO\
DSOLNDþQt~ORK\
&"#
XYHGHSĜtNODG\SRURYQiQtGYRXYHOLþLQSRPČUHP]SUD[H
]DYHGHQtSRMPXSRPČU
=
REMDVQtGĤOHåLWRVWSRĜDGtþOHQĤYSRPČUX
YPDWHPDWLFH
F&*,.
;7
<=:
Y\MiGĜtSRPČU]ORPNHP
VWDQRYXMHSRPČUYHVWHMQêFKMHGQRWNiFK
Y\VYČWOtNG\MHSRPČUY]iNODGQtPWYDUX
Y\MiGĜtSRPČUY]iNODGQtPWYDUX
XPt]YČWãLW]PHQãLWþtVORYGDQpPSRPČUX
UR]GČOtFHOHNQDþiVWLYGDQpPSRPČUXRYČĜtVSUiYQRVW
UR]GČOHQt
Y\VYČWOtYê]QDPPČĜtWNDSOiQXPDS\
Y\SRþtWiGOHPČĜtWNDVNXWHþQRXY]GiOHQRVW]HY]GiOHQRVWL
QDPDSČDRSDþQČ
]KRWRYtMHGQRGXFKêSOiQYGDQpPPČĜtWNX
GHILQXMH~PČUXMDNRURYQRVWGYRXSRPČUĤ
VHVWDYtURYQRVWGYRXSRPČUĤVMHGQtPQH]QiPêPþOHQHP
VSRUR]XPČQtPSRXåtYiWURMþOHQNXMDNRSRVWXSNYêSRþWX
QH]QiPp
ĜHãtVORYQt~ORK\VSRXåLWtPSRPČUX
&3,
QDSĜtNODGXR]QDþtFHOHNSURFHQWRYRXþiVWSRþHWSURFHQW
Y\VYČWOtSRMHPSURFHQWRSURPLOHSRXåtYiV\PEROLNX
]iSLVXÅ
FKiSHDQDORJLLSURFHQWD]ORPNĤ
XUþt]ORPNHP«
YMHGQRGXFKêFKSĜtSDGHFKWDWRSURFHQWDY\SRþtWi]SDPČWL
þiVWFHONXY\MiGĜHQRX]ORPNHPY\MiGĜtYSURFHQWHFK
SĜHYHGHY\MiGĜHQtþiVWLGHVþtVOHPQDY\MiGĜHQtY
FKiSHVRXYLVORVW]iNODGFHOHN VMLVWRWRXY\SRþtWi]MDNpKRNROLYFHONX
Y\VYČWOtSRMHPSURFHQWRYiþiVW
]DSRPRFLORJLFNp~YDK\Y\SRþtWiSĜHVSURFHQWRYRX
þiVW]iNODGLSRþHWSURFHQW
NYêSRþWĤPSURFHQWRYpþiVWL]iNODGXDSRþWXSURFHQWXPt
SRXåtWWDNpWURMþOHQNX
Y\XåtYiSR]QDWNĤRSURFHQWRYpPSRþWXNĜHãHQtVORYQtFK
~ORK]SUD[H
VSUiYQČDQDO\]XMH~ORKX]YROtVSUiYQêSRVWXSYêSRþWX
SURYHGHRGKDGYêSRþWXY\SRþtWiStVHPQČL]DSRXåLWt
NDONXOiWRUXDVSUiYQČLQWHUSUHWXMHYêVOHGHN
FKDUDNWHUL]XMH]iNODGQtSRMP\ILQDQþQtPDWHPDWLN\~YČU
YNODGMLVWLQDNDSLWiO~URNRYiPtUD~URN
RULHQWXMHVHYSRMPHFKGOXåQtNYČĜLWHOGOXKRSLVGHSR]LWQt
FHUWLILNiWWHUPtQRYDQêYNODG
PDWHPDWL]XMHUHiOQRXVLWXDFL]ILQDQþQtREODVWL
DSOLNXMHSURFHQWRYêSRþHWGRILQDQþQtPDWHPDWLN\
SURYiGtRGKDG\YêSRþWĤSRURYQiRGKDGVUHDOLWRX
SURYiGtYêSRþW\]DSRPRFLNDONXOiWRUX
7HPDWLFNêFHOHN
&-,
Y\MiGĜHQtSRPČUX]ORPNHP
UR]ãLĜRYiQtDNUiFHQtSRPČUĤ
SRPČUY]iNODGQtPWYDUX
]YČWãRYiQt]PHQãRYiQt
YSRPČUX
GČOHQtFHONXQDþiVWLYGDQpP
SRPČUX
PČĜtWNRSOiQĤDPDS
=
~PČUD
WURMþOHQND
DSOLNDþQt~ORK\
]iNODGQtSRMP\SURFHQWRYpKR
SRþWXSURFHQWRSURPLOH
VRXYLVORVW]ORPNĤDSURFHQW
VRXYLVORVWGHVþtVHODSURFHQW
]iNODG
SURFHQWRYiþiVW
SRþHWSURFHQW
YêSRþW\SĜHV
YêSRþW\WURMþOHQNRX
DSOLNDþQt~ORK\
~URNRYiPtUD
~URN
GDĖ]~URNX
~URNRYDFtGRED
MHGQRGXFKp~URNRYiQt
?:
7)
?D8:>
;7
<=:
¾UþXMHY]WDKSĜtPpDQHERQHSĜtPp~PČUQRVWL
¾Y\MiGĜtIXQNþQtY]WDKWDEXONRX
¾PDWHPDWL]XMHMHGQRGXFKpUHiOQpVLWXDFHVY\XåLWtPIXQNþQtFKY]WDKĤ
."1, ."1A"#,&
Y\VYČWOtSRMHP]iYLVOHDQH]iYLVOHSURPČQQi
SĜtPi~PČUQRVW
SRStãH]iYLVORVWYHOLþLQSĜtPR~PČUQêFK
]iSLVKRGQRWSĜtPR~PČUQêFK
SRStãH]iYLVORVWQHSĜtPR~PČUQêFKYHOLþLQ
SURPČQQêFKGRWDEXON\
&-,
F&*,.
;7
<=:
XYHGHSĜtNODG\SĜtPpDQHSĜtPp~PČUQRVWL]SUD[H
SR]QiSĜtPRDQHSĜtPR~PČUQpYHOLþLQ\
VHVWDYtURYQRVWGYRXSRPČUĤXSĜtPpDQHSĜtPp~PČUQRVWL
SRXåtYiWURMþOHQNXMDNRSRVWXSĜHãHQtSĜLYêSRþWX
QH]QiPpKRþOHQX
ĜHãtVORYQt~ORK\SĜtPpDQHSĜtPp~PČUQRVWLSRPRFt
WURMþOHQN\
QHSĜtPi~PČUQRVW
]iSLVKRGQRWQHSĜtPR~PČUQêFK
SURPČQQêFKGRWDEXON\
SRXåLWtWURMþOHQN\NYêSRþWĤP
DSOLNDþQt~ORK\
7HPDWLFNêFHOHN
&-,
@8
8
9
88
;7
<=:
&-,
¾]GĤYRGĖXMH D Y\XåtYi SRORKRYp D PHWULFNp YODVWQRVWL ]iNODGQtFK URYLQQêFK ~WYDUĤ SĜL ĜHãHQt ~ORK
DMHGQRGXFKêFKSUDNWLFNêFKSUREOpPĤY\XåtYiSRWĜHEQRXPDWHPDWLFNRXV\PEROLNX
¾FKDUDNWHUL]XMHDWĜtGt]iNODGQtURYLQQp~WYDU\
¾RGKDGXMHDY\SRþtWiREVDKDREYRG]iNODGQtFKURYLQQêFK~WYDUĤ
¾Y\XåtYi SRMHP PQRåLQD YãHFK ERGĤ GDQp YODVWQRVWL NFKDUDNWHULVWLFH ~WYDUX D NĜHãHQt SRORKRYêFK
DQHSRORKRYêFKNRQVWUXNþQtFK~ORK
¾QDþUWQHDVHVWURMtURYLQQp~WYDU\
¾QDþUWQH D VHVWURMt REUD] URYLQQpKR ~WYDUX YH VWĜHGRYp D RVRYp VRXPČUQRVWL XUþt RVRYČ D VWĜHGRYČ
VRXPČUQê~WYDU
¾XUþXMHDFKDUDNWHUL]XMH]iNODGQtSURVWRURYp~WYDU\WČOHVDDQDO\]XMHMHMLFKYODVWQRVWL
¾QDþUWQHDVHVWURMtREUD]MHGQRGXFKêFKWČOHVYURYLQČ
¾DQDO\]XMHDĜHãtDSOLNDþQtJHRPHWULFNp~ORK\VY\XåLWtPRVYRMHQpKRPDWHPDWLFNpKRDSDUiWX
8&',,(A'/
XUþtSUYN\REHFQpKRþW\Ĝ~KHOQtNXYUFKRO\VWUDQ\YQLWĜQt */ A4,.
~KO\~KORSĜtþN\
SRSLVþW\Ĝ~KHOQtNX
]QiV\PEROLFNpR]QDþHQtSUYNĤ
REYRGþW\Ĝ~KHOQtNX
QDþUWQHþW\Ĝ~KHOQtN
RULHQWXMHVHYSRMPHFKSURWČMãtVRXVHGQtYQLWĜQtYQČMãt
Y\SRþtWiREYRGþW\Ĝ~KHOQtNXYþHWQČVSUiYQpMHGQRWN\
FKDUDNWHUL]XMHYODVWQRVWLURYQREČåQtNX
&',&%#G,.
UR]OLãtMHGQRWOLYpGUXK\URYQREČåQtNĤ
YODVWQRVWLURYQREČåQtNX
SRStãHYODVWQRVWLþWYHUFHREGpOQtNXNRVRþWYHUFH
GUXK\URYQREČåQtNĤ
NRVRGpOQtNX
FKiSHURYQREČåQtNMDNRGUXKþW\Ĝ~KHOQtNX
QDþUWQHURYQREČåQtN]DGDQêFKYODVWQRVWt
VHVWURMtURYQREČåQtN]DStãHSRVWXSNRQVWUXNFH
NRQVWUXNFHURYQREČåQtNĤ
XåtYiVSUiYQRXV\PEROLNX
VHVWURMtD]PČĜtYêãNXURYQREČåQtNX
SUDNWLFN\XNiåHSĜHPČQXNRVRGpOQtNXQDREGpOQtNR
VWHMQpPREVDKX
]XNi]N\RGYRGtY]RUHFSURYêSRþHWREVDKXURYQREČåQtNX REVDKDREYRGURYQREČåQtNĤ
Y\SRþtWiREYRGDREVDKURYQREČåQtNXVSUiYQČXUþt
MHGQRWN\
SURYHGHQiþUWUHiOQpVLWXDFH
DSOLNDþQt~ORK\
Y\XåtYi]QDORVWLYêSRþWXREYRGXDREVDKXURYQREČåQtNĤ
YSUDNWLFNêFKSĜtNODGHFK
SRStãHYODVWQRVWLOLFKREČåQtNX
43&%#G,.
UR]SR]QiVSHFLILFNpGUXK\OLFKREČåQtNĤ
YODVWQRVWLOLFKREČåQtNX
QDþUWQHOLFKREČåQtNR]QDþtSUYN\VSUiYQRXV\PEROLNRX
VHVWURMtOLFKREČåQtN
SRStãHSRVWXSNRQVWUXNFH
NRQVWUXNFHOLFKREČåQtNX
]GDQêFK~GDMĤY\SRþtWiREYRGOLFKREČåQtNX
VSRUR]XPČQtPSRXåtYiY]RUHFSURREVDKOLFKREČåQtNX
REYRGDREVDKOLFKREČåQtNX
DSOLNXMH]QDORVWLSĜLĜHãHQtSUDNWLFNêFK~ORK
DSOLNDþQt~ORK\
Y\VYČWOtSRMHPSUDYLGHOQêPQRKR~KHOQtN
SUDYLGHOQp",&&A4,./
F&*,.
;7
<=:
SRStãHREHFQpYODVWQRVWLSUDYLGHOQêFKPQRKR~KHOQtNĤ
YODVWQRVWLSUDYLGHOQêFK
UR]OLãtSUDYLGHOQêDQHSUDYLGHOQêPQRKR~KHOQtN
PQRKR~KHOQtNĤ
XYHGHGUXK\SUDYLGHOQêFKPQRKR~KHOQtNĤ
GUXK\SUDYLGHOQêFK
QDþUWQHUĤ]QpSUDYLGHOQpPQRKR~KHOQtN\
PQRKR~KHOQtNĤ
SRStãHYODVWQRVWLSUDYLGHOQpKRãHVWL~KHOQtNXDRVPL~KHOQtNX
NRQVWUXNFHSUDYLGHOQêFK
VHVWURMtSUDYLGHOQêãHVWL~KHOQtNRVPL~KHOQtN
PQRKR~KHOQtNĤ
Y\SRþtWiREYRGDREVDK]GDQêFK~GDMĤ
REYRGDREVDKSUDYLGHOQêFK
Y\XåtYi]QDORVWLYêSRþWXREVDKXWURM~KHOQtNX
PQRKR~KHOQtNĤ
DSOLNXMH]QDORVWLRYODVWQRVWHFKURYQRVWUDQQpKRD
URYQRUDPHQQpKRWURM~KHOQtNX
!&'1&&'1&$"#,&
SRStãHYODVWQRVWLVKRGQêFKJHRPHWULFNêFK~WYDUĤ
VKRGQRVWJHRPHWULFNêFK~WYDUĤ
RYČĜtVKRGQRVWPČĜHQtPLSRPRFtSUĤVYLWQpKRSDStUX
UR]OLãtVKRGQpDQHVKRGQpJHRPHWULFNp~WYDU\
Y\VYČWOtPČĜHQtY]GiOHQRVWLERGXRGSĜtPN\QDNROPLFL
Y]GiOHQRVWERGXRGSĜtPN\
VSXãWČQp]ERGXQDSĜtPNX
VHVWURMtNROPLFL]ERGXQDSĜtPNXSRPRFtWURM~KHOQtNDVU\VNRX
XYHGHLMLQp]SĤVRE\NRQVWUXNFHNROPLFH
REMDVQtSRMHPSDWDNROPLFH
]PČĜtVSĜHVQRVWtQDPPY]GiOHQRVWERGXRGSĜtPN\
XPtSĜHQpVWWXWRY]GiOHQRVWNUXåtWNHP
FKDUDNWHUL]XMHRVRYRXVRXPČUQRVWMDNRVKRGQp]REUD]HQt
RVRYiVRXPČUQRVW
XYHGHSĜtNODG\RVRYČVRXPČUQêFK~WYDUĤ
YODVWQRVWLRVRYČVRXPČUQêFK
VHVWURMtREUD]ERGXYRVRYpVRXPČUQRVWL
~WYDUĤ
Y\VYČWOtSRMHPVDPRGUXåQêERG
NRQVWUXNFHREUD]XYRVRYp
VHVWURMtREUD]URYLQQpKR~WYDUXYRVRYpVRXPČUQRVWL
VRXPČUQRVWL
XUþtRVXRV\VRXPČUQRVWLRVRYČVRXPČUQpKR~WYDUX
UR]OLãtVWĜHGRYRXDRVRYRXVRXPČUQRVW
VWĜHGRYiVRXPČUQRVW
FKDUDNWHUL]XMHVWĜHGRYRXVRXPČUQRVWMDNRVKRGQp]REUD]HQt YODVWQRVWLVWĜHGRYpVRXPČUQRVWL
XYHGHSĜtNODG\VWĜHGRYČVRXPČUQêFK~WYDUĤ
NRQVWUXNFHREUD]XYHVWĜHGRYp
VHVWURMtREUD]ERGXYHVWĜHGRYpVRXPČUQRVWL
VRXPČUQRVWL
XUþtVDPRGUXåQêERGYHVWĜHGRYpVRXPČUQRVWL
VHVWURMtREUD]URYLQQpKR~WYDUXYHVWĜHGRYpVRXPČUQRVWL
&&&'(A'/
UR]OLãtSURVWRURYêDURYLQQê~WYDU
SRMHPSURVWRURYp~WYDU\
XYHGHYODVWQRVWLNYiGUXDNU\FKOH
'1!/34
SRStãHSUYN\NYiGUXDNU\FKOH
UR]OLãtNYiGUDNU\FKOLSURYHGHQiþUW
QiþUWNYiGUXDNU\FKOH
]REUD]tNYiGUDNU\FKOLYHYROQpPURYQREČåQpPSURPtWiQt YROQpURYQREČåQpSURPtWiQt
SRStãHYODVWQRVWLKUDQROXNXåHOXMHKODQXNRXOHYiOFH
,&4)$G4)'143)B4,)
SR]QiPRGHO\WČFKWRWČOHVSURYHGHQiþUW
&$4
XYHGHSĜtNODG\WČFKWRWČOHV]SUD[H
&-,
"3234H > 8 > 7 C 7 D 8 7 E ;7
<=:
&-,
¾åtYiORJLFNRX~YDKXDNRPELQDþQt~VXGHNSĜLĜHãHQtSUREOpPĤDQDOp]iUĤ]QiĜHãHQtSĜHGNOiGDQêFK
QHER]NRXPDQêFKVLWXDFt
¾ĜHãt~ORK\QDSURVWRURYRXSĜHGVWDYLYRVWDSOLNXMHDNRPELQXMHSR]QDWN\DGRYHGQRVWL]UĤ]QêFK
WHPDWLFNêFKDY]GČOiYDFtFKREODVWt
QD]iNODGČ]QDORVWtSRþHWQtFKRSHUDFtVFHOêPLþtVO\GRSOQt þtVHOQpDORJLFNpĜDG\
þtVHOQRXDORJLFNRXĜDGX
SRXåtYiORJLFNRX~YDKXD~VXGHNYþtVHOQêFKD
þtVHOQpDREUi]NRYpDQDORJLH
REUi]NRYêFKDQDORJLtFK
DSOLNXMHDNRPELQXMHSR]QDWN\QDOp]iYODVWQtĜHãHQt
UĤ]QiĜHãHQtDSOLNDþQtFK~ORK
I&*,.
7HPDWLFNêFHOHN
7 8 9 : ;7
<=:
&-,
¾ SURYiGt SRþHWQt RSHUDFH YRERUX FHOêFK D UDFLRQiOQtFK þtVHO XåtYi YH YêSRþWHFK GUXKRX PRFQLQX
DRGPRFQLQX
¾ ]DRNURXKOXMHDSURYiGtRGKDG\VGDQRXSĜHVQRVWt~þHOQČY\XåtYiNDONXOiWRU
¾ PDWHPDWL]XMH MHGQRGXFKp UHiOQp VLWXDFH VY\XåLWtP SURPČQQêFK XUþt KRGQRWX YêUD]X VþtWi D QiVREt
PQRKRþOHQ\SURYiGtUR]NODGPQRKRþOHQXQDVRXþLQSRPRFtY]RUFĤDY\WêNiQtP
¾ DQDO\]XMHDĜHãtMHGQRGXFKpSUREOpP\PRGHOXMHNRQNUpWQtVLWXDFHYQLFKåY\XåtYiPDWHPDWLFNêDSDUiW
YRERUXFHOêFKDUDFLRQiOQtFKþtVHO
&3,,/&!"&3,,/
XYHGHREHFQRXGHILQLFLGUXKpPRFQLQ\
GHILQLFHGUXKpPRFQLQ\
Y\SRþtWiGUXKRXPRFQLQXþtVODQiVREHQtP
YêSRþHWGUXKpPRFQLQ\
]Qi]SDPČWLGUXKpPRFQLQ\þtVHO
RGKDGGUXKpPRFQLQ\
]SDPČWLXUþXMHGUXKRXPRFQLQX«
]GĤYRGQtSURþMHGUXKiPRFQLQDYåG\QH]iSRUQpþtVOR
SURYHGHRGKDGGUXKpPRFQLQ\
XUþtVSUiYQČSRþHWGHVHWLQQêFKPtVWGUXKpPRFQLQ\
GHVHWLQQpKRþtVOD
RULHQWXMHVHYWDEXONiFKXUþtKRGQRWXPRFQLQ\SRPRFt
SUiFHVWDEXONDPL
WDEXOHN
Y\SRþtWiGUXKRXPRFQLQXþtVODQDUĤ]QêFKNDONXOiWRUHFK
SUiFHVNDONXOiWRUHP
Y\VYČWOtSRMHPþWYHUFRYpþtVOR
þWYHUFRYiþtVOD
SRUR]XPtGHILQLFLGUXKpRGPRFQLQ\
GHILQLFHGUXKpRGPRFQLQ\
Y\VYČWOtQHH[LVWHQFLGUXKpRGPRFQLQ\]iSRUQpKRþtVOD
XUþHQtGUXKpRGPRFQLQ\
]SDPČWLXUþtRGPRFQLQX]þWYHUFRYêFKþtVHOGR
þWYHUFRYêFKþtVHO]SDPČWL
SURYHGHRGKDGGUXKpRGPRFQLQ\
RGKDGGUXKpRGPRFQLQ\
VSUiYQČXUþtSRþHWGHVHWLQQêFKPtVWRGPRFQLQ\
]GHVHWLQQpKRþtVOD
XUþHQtGUXKpRGPRFQLQ\
Y\KOHGiGUXKRXRGPRFQLQXþtVODYWDEXONiFK
SRPRFtWDEXOHN
XUþtGUXKRXRGPRFQLQXþtVODQDNDONXOiWRUX
YêSRþHWQDNDONXOiWRUX
GHILQXMHREHFQČWĜHWtPRFQLQX
PRFQLQ\VSĜLUR]HQêPDFHOêP SURYHGHRGKDGWĜHWtPRFQLQ\
PRFQLWHOHP
Y\SRþtWiWĜHWtPRFQLQXGOHGHILQLFHQiVREHQtPDQD
WĜHWtPRFQLQD
NDONXOiWRUX
YêSRþW\WĜHWtFKPRFQLQ
XUþt]QDPpQNRWĜHWtPRFQLQ\NODGQêFKL]iSRUQêFKþtVHO
GHILQXMHPRFQLQXVSĜLUR]HQêPPRFQLWHOHP
GHILQLFHPRFQLQ\VSĜLUR]HQêP
EH]SRþtWiQtXUþtNG\MHPRFQLQDþtVORNODGQp]iSRUQp
PRFQLWHOHP
QHERQXOD
Y\SRþtWiPRFQLQXVSĜLUR]HQêPPRFQLWHOHP
RGYRGtDRYOiGiSUDYLGODSURSRþtWiQtVPRFQLQDPL
SUDYLGODSURSRþtWiQt
VRXþWXDUR]GtOXPRFQLQVRXþLQXPRFQLQVHVWHMQêP
VPRFQLQDPL
]iNODGHPSRGtOXPRFQLQVHVWHMQêP]iNODGHPPRFQLQ\
VRXþLQXPRFQLQ\SRGtOXPRFQLQ\PRFQLQ
QD]iNODGČSRGtOXPRFQLQVHVWHMQêP]iNODGHPRGYRGt
PRFQLQDVFHOêP]iSRUQêP
YêSRþHWPRFQLQ\VFHOêP]iSRUQêPPRFQLWHOHP
H[SRQHQWHP
Y\SRþtWiMHGQRGXFKpSĜtNODG\PRFQLQVH]iSRUQêP
PRFQLWHOHP
SUDYLGODSURSRþtWiQtVPRFQLQDPLXPtDSOLNRYDWSĜL
Y\XåLWtSUDYLGHOSĜLYêSRþWHFK
SRþHWQtFKRSHUDFtFK
]iSLVþtVODYGHVtWNRYp
RGĤYRGQtUR]YLQXWê]iSLVþtVODYGHVtWNRYpVRXVWDYČ
VRXVWDYČUR]YLQXWê]iSLV
QDStãHUR]YLQXWê]iSLVþtVODSRPRFtPRFQLQ\R]iNODGX
SRXåLWtPRFQLQ\R]iNODGX
]DStãHþtVORYHWYDUXDQNGH”D
VSUiYQČLQWHUSUHWXMH]iSLVþtVODYHWYDUXDQLQD
H[SRQHQFLiOQtWYDU]iSLVXþtVHO
NDONXODþFH
I&*,.
;7
<=:
2-/
XYHGHYMDNpPSRĜDGtVHSURYiGČMtSRþHWQtRSHUDFHYH
YêUD]XEH]]iYRUHN
XPtSUDFRYDWVYêUD]HPVH]iYRUNDPL
SURYHGHRGKDGKRGQRW\YêUD]X
Y\SRþtWiKRGQRWXYêUD]X
XPtHIHNWLYQČSRXåtWNDONXOiWRUSURYêSRþHWKRGQRW\YêUD]X
REMDVQtYê]QDPSRMPXSURPČQQi
GRVDGt]DSURPČQQRXGRYêUD]XDY\SRþtWiKRGQRWXYêUD]X
]DStãHVORYQtWH[WSRPRFtYêUD]ĤVSURPČQQêPL
VHVWDYtYêUD]VSURPČQQRXSURĜHãHQt~ORK]JHRPHWULHL
EČåQpSUD[H
REMDVQtSRMHPMHGQRþOHQ
XUþtNRHILFLHQWDSURPČQQRXMHGQRþOHQX
]MHGQRGXãt]iSLVMHGQRþOHQX
GHILQXMHPQRKRþOHQMDNRVRXþHWMHGQRþOHQĤ
XUþtSRþHWþOHQĤPQRKRþOHQX
XYHGHSRVWXSQpNURN\SĜLVþtWiQtDRGþtWiQtPQRKRþOHQĤ
VSUiYQČVHþWHDRGHþWHPQRKRþOHQ\
Y\QiVREtPQRKRþOHQMHGQRþOHQHP
VSUiYQČXUþtNRHILFLHQW\]QDPpQNDPRFQLQ\
Y\XåtYi]QDORVWLSUDYLGHORSRþtWiQtVPRFQLQDPL
Y\SRþtWiVRXþLQGYRMþOHQXDGYRMþOHQXGYRMþOHQXD
WURMþOHQX
DSOLNXMH]QDORVWLQDYêSRþHWVRXþLQXYtFHPQRKRþOHQĤ
XUþtVSROHþQpKRGČOLWHOHYãHFKþOHQĤPQRKRþOHQX
SURYHGHUR]NODGPQRKRþOHQXY\WêNiQtPSĜHG]iYRUNX
RYČĜtVSUiYQRVWUR]NODGX]SČWQêPY\QiVREHQtP
QD]iNODGČ]QDORVWLGHILQLFHGUXKpPRFQLQ\RGYRGtY]RUHF
SURGUXKRXPRFQLQXGYRMþOHQX
XPtDSOLNRYDWY]RUHFSURUĤ]QpGYRMþOHQ\
SR]QiWURMþOHQNWHUêO]HY\MiGĜLWMDNRGUXKRXPRFQLQX
GYRMþOHQXXUþtWHQWRGYRMþOHQ
GUXKRXPRFQLQXGYRMþOHQXXPt]DSVDWMDNRVRXþLQ
RGYRGtY]RUHFSURUR]GtOþWYHUFĤ
XPtY]RUHFSRXåtWSURGYRMþOHQ\VNRHILFLHQW\DY\ããtPL
PRFQLQDPL
SR]QiGYRMþOHQNWHUêMHUR]GtOHPGUXKêFKPRFQLQDXPt
DSOLNRYDWY]RUHFSURUR]NODG
GHILQXMHORPHQêYêUD]
XUþtSRGPtQN\]DNWHUêFKPiORPHQêYêUD]VP\VO
XUþtNG\MHVRXþLQYêUD]ĤURYHQQXOH
Y\SRþtWiKRGQRWXORPHQpKRYêUD]XSURGDQRXSURPČQQRX
QD]iNODGČ]QDORVWLNUiFHQtDUR]ãLĜRYiQt]ORPNĤNUiWtD
UR]ãLĜXMHORPHQpYêUD]\YåG\XUþtSRGPtQN\VP\VOX
YêUD]X
XUþtVSROHþQpKRMPHQRYDWHOHGYRXLYtFHYêUD]Ĥ
SĜLXUþRYiQtVSROHþQpKRMPHQRYDWHOHSRXåtYiUR]NODGX
PQRKRþOHQXQDVRXþLQ
VþtWiDRGþtWiORPHQpYêUD]\VXGiQtPSRGPtQHNSURVP\VO
YêUD]Ĥ
QD]iNODGČ]QDORVWLQiVREHQt]ORPNĤQiVREtORPHQpYêUD]\
SĜHGQiVREHQtPNUiWt
SĜHGQiVREHQtPYåG\XYHGHSRGPtQN\
Y\VYČWOtSRMHPSĜHYUiFHQêORPHQêYêUD]
&-,
þtVHOQpYêUD]\
YêSRþHWKRGQRW\YêUD]X
YêUD]\VSURPČQQêPL
DSOLNDþQt~ORK\
MHGQRþOHQ
~SUDYDMHGQRþOHQX
PQRKRþOHQ
GYRMþOHQWURMþOHQ«
VþtWiQtDRGþtWiQtPQRKRþOHQĤ
QiVREHQtPQRKRþOHQĤ
UR]NODGPQRKRþOHQĤQDVRXþLQ
Y\WêNiQt
Y]RUFHSURGUXKRXPRFQLQX
GYRMþOHQX
DSOLNDFHY]RUFĤ
Y]RUHFSURUR]GtOþWYHUFĤ
DSOLNDFHY]RUFH
ORPHQpYêUD]\
SRGPtQN\]DNWHUêFKPi
ORPHQêYêUD]VP\VO
NUiFHQtORPHQêFKYêUD]Ĥ
UR]ãLĜRYiQtORPHQêFKYêUD]Ĥ
VþtWiQtRGþtWiQtORPHQêFK
YêUD]Ĥ
QiVREHQtORPHQêFKYêUD]Ĥ
I&*,.
;7
<=:
XUþtSRGPtQN\SURSĤYRGQtLSĜHYUiFHQêYêUD]
GČOtORPHQpYêUD]\
XSUDYtVORåHQêORPHQêYêUD]
VHVWDYtORPHQêYêUD]YHGRXFtNĜHãHQtUHiOQpVLWXDFH
Y\XåtYi~SUDYORPHQêFKYêUD]ĤSĜLĜHãHQt
8&',3
UR]OLãtSRMP\URYQRVWDURYQLFH
Y\VYČWOtSRMHPOLQHiUQtURYQLFH
Y\VYČWOtSRMHPNRĜHQURYQLFH
]QiYê]QDPSRMPXHNYLYDOHQWQt~SUDYD
RVYRMtVLSRXåtYiQtHNYLYDOHQWQtFK~SUDY
ĜHãtMHGQRGXFKpLVORåLWČMãtOLQHiUQtURYQLFHPLPRURYQLF
VQH]QiPRXYHMPHQRYDWHOL
SURYiGt]NRXãNXVSUiYQRVWLĜHãHQt
PDWHPDWL]XMHUHiOQRXVLWXDFL
ĜHãtVORYQt~ORK\SRPRFtOLQHiUQtURYQLFH
VSUiYQČLQWHUSUHWXMHYêVOHGN\YUHiOQpVLWXDFL
XUþtQH]QiPRXYHY]RUFL
SRPRFtHNYLYDOHQWQtFK~SUDYXSUDYtY]RUHFWDNDE\
Y\MiGĜLOQH]QiPRX
SRXåtYiYêSRþHWQH]QiPp]HY]RUFHYJHRPHWULFNêFK
I\]LNiOQtFKDRVWDWQtFK~ORKiFK
GRVD]XMHGRY]RUFHYHOLþLQ\YþHWQČMHGQRWHNNUiWtMHGQRWN\
NRQWUROXMHVSUiYQRVWYêVOHGQpMHGQRWN\
7HPDWLFNêFHOHN
&-,
GČOHQtORPHQêFKYêUD]Ĥ
VORåHQêORPHQêYêUD]
DSOLNDþQt~ORK\
OLQHiUQtURYQLFH
HNYLYDOHQWQt~SUDY\URYQLF
DSOLNDþQt~ORK\
YêSRþHWQH]QiPp]HY]RUFH
)
@8
8
9
88
;7
<=:
&-,
¾ ]GĤYRGĖXMHDY\XåtYiSRORKRYpDPHWULFNpYODVWQRVWL]iNODGQtFKURYLQQêFK~WYDUĤSĜLĜHãHQt~ORKD
MHGQRGXFKêFKSUDNWLFNêFKSUREOpPĤY\XåtYiSRWĜHEQRXPDWHPDWLFNRXV\PEROLNX
¾ Y\XåtYiSRMHPPQRåLQDYãHFKERGĤGDQpYODVWQRVWLNFKDUDNWHULVWLFH~WYDUXDNĜHãHQtSRORKRYêFKD
QHSRORKRYêFKNRQVWUXNþQtFK~ORK
¾ QDþUWQHDVHVWURMtURYLQQp~WYDU\
¾ XUþXMHDFKDUDNWHUL]XMH]iNODGQtSURVWRURYp~WYDU\WČOHVDDQDO\]XMHMHMLFKYODVWQRVWL
¾ RGKDGXMHDY\SRþtWiREMHPDSRYUFKWČOHV
¾ QDþUWQHDVHVWURMtVtWČ]iNODGQtFKWČOHV
¾ QDþUWQHDVHVWURMtREUD]MHGQRGXFKêFKWČOHVYURYLQČ
¾ DQDO\]XMHDĜHãtDSOLNDþQtJHRPHWULFNp~ORK\VY\XåLWtPRVYRMHQpKRPDWHPDWLFNpKRDSDUiWX
/+&&''#
GRYHGHLQWHUSUHWRYDW3\WKDJRURYXYČWXJHRPHWULFN\
JHRPHWULFNêYê]QDP
]DStãHDOJHEUDLFN\3\WKDJRURYXYČWX
3\WKDJRURY\YČW\
XPtXSUDYLWY]RUHFSURYêSRþHWRGYČVQ\
DOJHEUDLFNêYê]QDP
XPtDSOLNRYDW3\WKDJRURYXYČWXQDMDNêNROLYSUDYR~KOê
3\WKDJRURY\YČW\
WURM~KHOQtN
YêSRþW\VWUDQSUDYR~KOpKR
XåLWtP3\WKDJRURY\YČW\]MLVWt]GDWURM~KHOQtNMHSUDYR~KOê
WURM~KHOQtNX
YJHRPHWULFNêFK~WYDUHFKQDMGHSUDYR~KOêWURM~KHOQtN
XåLWt3\WKDJRURY\YČW\
YQČPåO]HDSOLNRYDW3\WKDJRURYXYČWX
ĜHãtSĜtNODG\]DSRXåLWt3\WKDJRURY\YČW\YURYLQČD
DSOLNDþQt~ORK\
SURVWRUX
$G,3$
GHILQXMHNUXåQLFLMDNRPQRåLQXERGĤGDQpYODVWQRVWL
GHILQLFHNUXåQLFH
GHILQXMHNUXKMDNRPQRåLQXERGĤGDQpYODVWQRVWL
GHILQLFHNUXKX
Y\VYČWOtUR]GtOPH]LNUXåQLFtDNUXKHP
]iSLVNUXåQLFHNUXKX
RYOiGiSĜtVOXãQRXJHRPHWULFNRXV\PEROLNX
XUþtSRORPČUSUĤPČUNUXåQLFH
SUĤPČUSRORPČUNUXåQLFH
VHVWURMtNUXåQLFLGDQêFKSDUDPHWUĤ
NRQVWUXNFHNUXåQLFH
I&*,.
;7
<=:
SURYHGHXNi]N\Y]iMHPQpSRORK\NUXåQLFHDSĜtPN\
Y]iMHPQiSRORKDNUXåQLFHD
SRStãHYODVWQRVWLVHþQ\WHþQ\DYQČMãtSĜtPN\NUXåQLFH
SĜtPN\
XUþtWČWLYXNWHURXY\WtQiVHþQDQDNUXåQLFL
VHþQDWHþQDYQČMãtSĜtPND
Y\VYČWOtVRXYLVORVWQHMGHOãtWČWLY\DSUĤPČUXNUXåQLFH
WČWLYD
VHVWURMtWHþQXYGDQpPERGČNUXåQLFH
NRQVWUXNFHWHþQ\
Y\VYČWOtSRMHPVRXVWĜHGQpNUXåQLFH
Y]iMHPQiSRORKDGYRXNUXåQLF
QDþUWQHDFKDUDNWHUL]XMHPRåQpY]iMHPQpSRORK\GYRX
NUXåQLF
UR]OLãtSRMP\YQČMãtDYQLWĜQtGRW\N
VWĜHGQi
SUDFXMHVSRMPHPVWĜHGQiNUXåQLF
NRQVWUXNþQt~ORK\
VHVWURMtGYČNUXåQLFHGDQêFKSRORKRYêFKYODVWQRVWt
SRPRFtJHRPHWULFNpNRQVWUXNFHDPČĜHQtPRYČĜtSODWQRVW
7KDOHWRYDYČWD
7KDOHWRY\YČW\
VH]QiPtVHVH]SĤVREHPVHVWURMHQtWHþQ\NUXåQLFH]GDQpKR VH]QiPHQtVXåLWtP7KDOHWRY\
ERGXOHåtFtKRYQČNUXåQLFH
YČW\
VH]QiPtVHVY\XåLWtP7KDOHWRY\YČW\SĜLNRQVWUXNFL
SUDYR~KOpKRWURM~KHOQtNX
]QiSĜLEOLåQRXKRGQRWX/XGROIRYDþtVODDMHKR]QDþHQtS
/XGROIRYRþtVORS
FKiSHGpONXNUXåQLFHDREYRGNUXKXMDNRGpONX~VHþN\
GpONDNUXåQLFH
RVYRMtVLY]RUHFSURYêSRþHWGpON\NUXåQLFHDREYRGXNUXKX REYRGNUXKX
Y\SRþtWiGpONXNUXåQLFHDREYRGNUXKXRGDQpPSRORPČUX ~SUDYDY]RUFH
QHERSUĤPČUX
SĜHGYêSRþWHPSURYHGHRGKDG
XUþtVSUiYQČMHGQRWNXY\SRþtWDQpYHOLþLQ\
]H]QiPpGpON\NUXåQLFHY\SRþtWiMHMtSRORPČUSUĤPČU
Y\SRþtWiREYRGGDQpþiVWLNUXKX
RVYRMtVLY]RUHFSURYêSRþHWREVDKXNUXKX
REVDKNUXKX
XPtY]RUHFSRXåtWSĜLYêSRþWHFKREVDKXNUXKXVGDQêP
SRORPČUHPSUĤPČUHP
VSUiYQČXUþtMHGQRWNXREVDKX
]YOiGi~SUDYXY]RUFHSURYêSRþHWUĤ]QêFKSURPČQQêFK
Y\SRþtWiREVDKþiVWLNUXKX
FKDUDNWHUL]XMHSRMHPPH]LNUXåtY\SRþtWiMHKRREVDK
DQDO\]XMHSUDNWLFNRX~ORKXSURYHGHQiþUWUHiOQpVLWXDFH
DSOLNDþQt~ORK\QDYêSRþW\
]MLVWt]QiPpDQH]QiPpSUYN\
GpON\NUXåQLFHDMHMtFKþiVWt
Y\XåtYiRVYRMHQêPDWHPDWLFNêDSDUiWSĜLĜHãHQt
REYRGXNUXKXREVDKXNUXKXD
SUDNWLFNêFK~ORKSĜLYêSRþWHFKHIHNWLYQČY\XåtYi
MHKRþiVWt
NDONXOiWRUSURYiGtORJLFNRXNRQWUROXĜHãHQt
&&&'(A'/
Y\XåLMH]QDORVWLRYODVWQRVWHFKNYiGUXDNU\FKOH
NYiGUNU\FKOH
NSRFKRSHQtSRMPXVtĢNYiGUXDNU\FKOH
QDþUWQHVtĢNYiGUXDNU\FKOH
VtĢNYiGUXNU\FKOH
SĜHVQČQDUêVXMHVtĢNYiGUXDNU\FKOHGDQêFKUR]PČUĤ
RGYR]HQtY]RUFHSURSRYUFK
QD]iNODGČ]QDORVWLYêSRþWXREVDKXþWYHUFHDREGpOQtNX
NYiGUXNU\FKOH
RGYRGtY]RUHFSURYêSRþHWSRYUFKXNYiGUXDNU\FKOH
Y\SRþtWiSRYUFKNYiGUXDNU\FKOHYþHWQČVSUiYQpMHGQRWN\ YêSRþW\SRYUFKXNYiGUXD
]H]DGDQêFKYHOLþLQ
NU\FKOH
GHILQXMHPGPFPPP
MHGQRWN\REMHPX
SĜHYiGtMHGQRWN\REMHPX
PGPFPPP
RGYR]HQtY]RUFHSURREMHP
RVYRMtVLY]RUHFSURYêSRþHWREMHPXNYiGUXDNU\FKOH
NYiGUXNU\FKOH
Y\SRþtWiREMHPNYiGUXDNU\FKOHYUĤ]QêFKNU\FKORYêFK
MHGQRWNiFKY\XåtYiSĜHYRG\
NU\FKORYpMHGQRWN\DGXWpPtU\
SĜHYiGtNU\FKORYpMHGQRWN\DGXWpPtU\
DSOLNDþQt~ORK\
PDWHPDWL]XMHUHiOQRXVLWXDFLY\XåtYi]QDORVWLYêSRþWĤ
SRYUFKXDREMHPXNYiGUXDNU\FKOHYSUDNWLFNêFK~ORKiFK
SR]QiKUDQROPH]LRVWDWQtPLWČOHV\
KUDQROGUXK\KUDQROĤ
&-,
I&*,.
;7
<=:
SRStãHYODVWQRVWLKUDQROX
SRStãHSUYN\KUDQROX
]DĜDGtNYiGUDNU\FKOLPH]LKUDQRO\
QDþUWQHDVHVWURMtVtĢKUDQROXMHKRåSRGVWDYDMHOLERYROQê
PQRKR~KHOQtN
RGYRGtREHFQêY]RUHFSURYêSRþHWSRYUFKXDREMHPXKUDQROX
Y]RUFHXPtDSOLNRYDWQDNRQNUpWQtGUXK\KUDQROĤSĜLYêSR
þWHFKY\XåtYi]QDORVWLYêSRþWĤREVDKĤDREYRGĤURYLQQêFK
~WYDUĤ
DQDO\]XMHSUDNWLFNRX~ORKXXUþtSURVWRURYê~WYDUMHKRåVH
~ORKDWêNiY\XåtYiRVYRMHQêPDWHPDWLFNêDSDUiWSĜL
YêSRþWHFK
Y\VYČWOtSRMHPURWDþQtSRStãHY]QLNURWDþQtKRYiOFH
FKDUDNWHUL]XMHSRGVWDYXDSOiãĢURWDþQtKRYiOFH
QDþUWQHDVHVWURMtVtĢURWDþQtKRYiOFH
RGYRGtY]RUHFSURYêSRþHWSRYUFKXDREMHPXURWDþQtKRYiOFH
Y]RUFHVSUiYQČSRXåtYiSĜLYêSRþWHFKSRYUFKXDREMHPX
URWDþQtKRYiOFH
]QDORVWLDSOLNXMHYSUDNWLFNêFK~ORKiFK
7HPDWLFNêFHOHN
&-,
YODVWQRVWLKUDQROX
SRGVWDYDDSOiãĢKUDQROX
VtĢKUDQROX
SRYUFKDREMHPKUDQROX
DSOLNDþQt~ORK\
URWDþQtYiOHF
YODVWQRVWLURWDþQtKRYiOFH
VtĢURWDþQtKRYiOFH
SRYUFKDREMHPURWDþQtKRYiOFH
DSOLNDþQt~ORK\
>8>7C7D87E
;7
<=:
&-,
¾åtYiORJLFNRX~YDKXDNRPELQDþQt~VXGHNSĜLĜHãHQtSUREOpPĤDQDOp]iUĤ]QiĜHãHQtSĜHGNOiGDQêFK
QHER]NRXPDQêFKVLWXDFt
¾ĜHãt~ORK\QDSURVWRURYRXSĜHGVWDYLYRVWDSOLNXMHDNRPELQXMHSR]QDWN\DGRYHGQRVWL]UĤ]QêFK
WHPDWLFNêFKDY]GČOiYDFtFKREODVWt
Y\XåtYi]QDORVWLRPRFQLQiFKDRGPRFQLQiFKSĜLORJLFNp
þtVHOQpDORJLFNpĜDG\
~YD]HYHGRXFtNGRSOQČQtþtVHOQpĜDG\
QD]iNODGČSURVWRURYpSĜHGVWDYLYRVWLDQDO\]XMHVORåHQê
VORåHQpSURVWRURYp~WYDU\
SURVWRURYê~WYDUDDSOLNXMH]tVNDQpYČGRPRVWLDGRYHGQRVWL
SĜLĜHãHQt~ORK\
37
VQDåtVHQDOp]WUĤ]QiĜHãHQtSUDNWLFNêFKSUREOpPĤ
DSOLNDþQt~ORK\
269
7HPDWLFNêFHOHN
J&*,.
789:
;7
<=:
&-,
¾ SURYiGtSRþHWQtRSHUDFHYRERUXFHOêFKDUDFLRQiOQtFKþtVHOXåtYiYHYêSRþWHFKGUXKRXPRFQLQXD
RGPRFQLQX
¾ ]DRNURXKOXMHDSURYiGtRGKDG\VGDQRXSĜHVQRVWt~þHOQČY\XåtYiNDONXOiWRU
¾ IRUPXOXMHDĜHãtUHiOQRXVLWXDFLSRPRFtURYQLFDMHMLFKVRXVWDY
¾ DQDO\]XMHDĜHãtMHGQRGXFKpSUREOpP\PRGHOXMHNRQNUpWQtVLWXDFHYQLFKåY\XåtYiPDWHPDWLFNêDSDUiW
YRERUXFHOêFKDUDFLRQiOQtFKþtVHO
8&',3
RYOiGiĜHãHQtMHGQRGXFKêFKOLQHiUQtFKURYQLF
OLQHiUQtURYQLFHVQH]QiPRXYH
]MLVWtSRGPtQN\]DNWHUêFKPiURYQLFHVP\VO
MPHQRYDWHOL
QDMGHQHMPHQãtVSROHþQêQiVREHNMPHQRYDWHOĤ
RGVWUDQt]ORPN\YURYQLFL
RGVWUDQt]iYRUN\YURYQLFL
SRPRFtHNYLYDOHQWQtFK~SUDYĜHãtURYQLFL
XUþtNRĜHQURYQLFHVRKOHGHPQDSRGPtQN\
SURYHGH]NRXãNX
PDWHPDWL]XMHUHiOQRXVLWXDFL
DSOLNDþQt~ORK\
VSUiYQČ]YROtQH]QiPRXYUHiOQpVLWXDFL
ĜHãHQtSUDNWLFNêFK~ORKSRPRFt
ORJLFNRX~YDKRXRGYRGtY]iMHPQpY]WDK\YGDQp~OR]H
OLQHiUQtFKURYQLF
VHVWDYtDĜHãtURYQLFLSURYHGH]NRXãNX
~ORK\QDVSROHþQRXSUiFL
SURYHGHORJLFNRXNRQWUROXĜHãHQtUHiOQpVLWXDFH
VSUiYQČLQWHUSUHWXMHYêVOHGHN
RULHQWXMHVHYUĤ]QêFKSRVWXSHFKSĜLĜHãHQtWpåH~ORK\
Y\VYČWOtSRMHPVRXVWDYDURYQLF
VRXVWDY\URYQLF
]QiSRGVWDWXVþtWDFtDGRVD]RYDFtPHWRG\ĜHãHQtVRXVWDY\
ĜHãHQtVRXVWDY\URYQLFVþtWDFt
URYQLF
PHWRGRX
SURYHGHHNYLYDOHQWQt~SUDY\YHGRXFtNHVþtWDFtPHWRGČ
ĜHãHQtVRXVWDY\URYQLF
ĜHãHQt
GRVD]RYDFtPHWRGRX
SURYHGHHNYLYDOHQWQt~SUDY\YHGRXFtNGRVD]RYDFtPHWRGČ
ĜHãHQt
]YROtDSRXåLMHYKRGQRXPHWRGXSURĜHãHQtVRXVWDY\URYQLF
ĜHãtVRXVWDY\URYQLFSURYHGH]NRXãNXĜHãHQt
PDWHPDWL]XMHUHiOQRXVLWXDFL
DSOLNDþQt~ORK\
SRPRFt]YROHQêFKQH]QiPêFKD]DGDQêFKSRGPtQHN
VPČVLDUR]WRN\
Y\MiGĜtPDWHPDWLFNpY]WDK\YUHiOQpVLWXDFLVRXVWDYRX
SRK\ERYp~ORK\
URYQLF
ĜHãtVORYQt~ORK\SRPRFtVRXVWDYGYRXURYQLFVHGYČPD
QH]QiPêPLVPČVLUR]WRN\SRK\ERYp~ORK\
SURYHGH]NRXãNXVSUiYQRVWLĜHãHQt
~þHOQČY\XåtYiSĜLYêSRþWHFKNDONXOiWRU
VSUiYQČLQWHUSUHWXMHRGSRYČćQD~ORKX
SRNRXãtVHQDOp]WUĤ]QpSRVWXS\YHGRXFtNĜHãHQtUHiOQp
VLWXDFH
7HPDWLFNêFHOHN
?:
7)
?D8:> ;7
<=:
¾ Y\KOHGiYiY\KRGQRFXMHD]SUDFRYiYiGDWD
¾ SRURYQiYiVRXERU\GDW
¾ XUþXMHY]WDKSĜtPpDQHERQHSĜtPp~PČUQRVWL
¾ Y\MiGĜtIXQNþQtY]WDKWDEXONRXURYQLFtJUDIHP
K$,3)-1'4&!
RULHQWXMHVHYSUDYR~KOpVRXVWDYČVRXĜDGQLF
SUDYR~KOiVRXVWDYDVRXĜDGQLF
QDUêVXMHSUDYR~KORXVRXVWDYXVRXĜDGQLF
VHVWURMtERGRGDQêFKVRXĜDGQLFtFK
&-,
J&*,.
;7
<=:
]MLVWtVRXĜDGQLFHERGXYSUDYR~KOpVRXVWDYČVRXĜDGQLFD
VSUiYQČMH]DStãH
Y\VYČWOtSRMHPIXQNFH]iYLVOHSURPČQQiQH]iYLVOH
SURPČQQi
UR]OLãtIXQNFLRGMLQêFKY]WDKĤ
Y\VYČWOtSRMHPGHILQLþQtRERUDRERUKRGQRW
VH]QiPtVHVJUDIHPIXQNFH
VORYQČFKDUDNWHUL]XMHY]WDKPH]L]iYLVOHDQH]iYLVOH
SURPČQQRXXSĜtPp~PČUQRVWL
]DStãHWHQWRY]WDKPDWHPDWLFN\
]DStãHREHFQČY]RUHFSURSĜtPRX~PČUQRVW
GOHGDQpKRY]RUFHY\WYRĜtWDEXONXKRGQRWSURPČQQêFK
VHVWURMtJUDISĜtPp~PČUQRVWL
XPtþtVWKRGQRW\SURPČQQêFK]JUDIX
]REHFQtYODVWQRVWLJUDIXSĜtPp~PČUQRVWL
FKiSHSĜtPRX~PČUQRVWMDNRVSHFLILFNêGUXKOLQHiUQt
IXQNFH
]DStãHREHFQêY]WDKSUROLQHiUQtIXQNFL
]REHFQpKRY]WDKXY\MiGĜtY]WDKSURNRQVWDQWQtIXQNFLD
SĜtPRX~PČUQRVW
XUþtGHILQLþQtRERUDRERUKRGQRWOLQHiUQtIXQNFH
VHVWURMtJUDIOLQHiUQtIXQNFH
]JUDIXXUþtY]RUHFSUR]REUD]HQRXIXQNFL
Y\VYČWOtSRMHPURVWRXFtDNOHVDMtFtIXQNFH
QDþUWQHURVWRXFtDNOHVDMtFtIXQNFL
SR]Qi]JUDIX]GDIXQNFHMHURVWRXFtQHERNOHVDMtFt
XUþtIXQNþQt]iYLVORVWYUHiOQpVLWXDFL
VHVWURMtJUDIY\VYČWOtSRXåLWtJUDIXYUHiOQpVLWXDFL
VRXVWDYXURYQLFY\MiGĜtMDNRGYČOLQHiUQt]iYLVORVWL
SRPRFtJUDIXOLQHiUQtFKIXQNFtĜHãtJUDILFN\VRXVWDY\
URYQLF
RGĤYRGQtXUþHQtNRĜHQĤVRXVWDY\]JUDIX
VH]QiPtVHVHY]RUFHPSURNYDGUDWLFNRXIXQNFL
QDNUHVOtJUDINYDGUDWLFNpIXQNFH]DGDQpNRQNUpWQtP
Y]RUFHPYKRGQČ]YROtMHGQRWNRYpGpON\QDRVH[D\
SRMPHQXMHJUDINYDGUDWLFNpIXQNFH
Y\MiGĜtQHSĜtPRX~PČUQRVWY]RUFHP
XUþtD]GĤYRGQtGHILQLþQtRERUQHSĜtPp~PČUQRVWL
N]DGDQpPXIXQNþQtPXSĜHGSLVXVHVWDYtWDEXONX
SURPČQQêFK
VHVWURMtJUDIQHSĜtPp~PČUQRVWL
SRMPHQXMHJUDIQHSĜtPp~PČUQRVWL
XUþtY]RUHFQHSĜtPp~PČUQRVWLSRPRFtVRXĜDGQLFERGX
MtPåSURFKi]tJUDI
XYHGHSĜtNODG\VWDWLVWLFNpKRãHWĜHQt
QDSĜtNODGXY\VYČWOt]iNODGQtSRMP\VWDWLVWLN\VWDWLVWLFNê
VRXERUMHGQRWND]QDNKRGQRWD]QDNXþHWQRVWUHODWLYQt
þHWQRVW
SURYHGHMHGQRGXFKpVWDWLVWLFNpãHWĜHQt
YêVOHGN\XVSRĜiGiGRWDEXON\]DStãHþHWQRVWLY\EUDQpKR
]QDNXY\SRþtWiUHODWLYQtþHWQRVWL
YêVOHGN\ãHWĜHQtY\MiGĜtVORXSNRYêPQHERNUXKRYêP
GLDJUDPHP
SRURYQiVRXERU\GDW
VH]QiPtVHVSRXåLWtPYêSRþHWQtWHFKQLN\NWČPWR~þHOĤP
RULHQWXMHVHYGLDJUDPHFKXPtMHVSUiYQČþtVW
&-,
SRMHPIXQNFH
GHILQLþQtRERU
RERUKRGQRW
SĜtPi~PČUQRVW
Y\MiGĜHQtSĜtPp~PČUQRVWL
WDEXONRXY]RUFHPJUDIHP
þWHQtJUDIX
OLQHiUQtIXQNFH
Y]RUHFWDEXONDJUDIOLQHiUQt
IXQNFH
NRQVWDQWQtIXQNFH
URVWRXFtDNOHVDMtFtIXQNFH
SUDNWLFNpY\XåLWtOLQHiUQt
IXQNFH
JUDILFNpĜHãHQtVRXVWDYURYQLF
QHOLQHiUQtIXQNFH
NYDGUDWLFNiIXQNFH
JUDINYDGUDWLFNpIXQNFH
SDUDEROD
QHSĜtPi~PČUQRVW
Y]RUHFWDEXONDJUDIQHSĜtPp
~PČUQRVWL
K\SHUEROD
]iNODG\VWDWLVWLN\
VWDWLVWLFNpãHWĜHQt
MHGQRWND]QDNþHWQRVW
UHODWLYQtþHWQRVW
VORXSNRYêDNUXKRYêGLDJUDP
DULWPHWLFNêSUĤPČU
J&*,.
;7
<=:
Y\VYČWOtSRMHPDULWPHWLFNêSUĤPČU
XPtDULWPHWLFNêSUĤPČUY\SRþtWDW
SUDFXMHVSRMP\PHGLiQPRGXV
XPtMHXUþLWYVRXERUX
7HPDWLFNêFHOHN
&-,
PHGLiQ
PRGXV
@8
8
988
;7
<=:
&-,
¾ Y\XåtYiSRMHPPQRåLQDYãHFKERGĤGDQpYODVWQRVWLNFKDUDNWHULVWLFH~WYDUXDNĜHãHQtSRORKRYêFKD
QHSRORKRYêFKNRQVWUXNþQtFK~ORK
¾ XåtYiNDUJXPHQWDFLDSĜLYêSRþWHFKYČW\RVKRGQRVWLDSRGREQRVWLWURM~KHOQtNĤ
¾ XUþXMHDFKDUDNWHUL]XMH]iNODGQtSURVWRURYp~WYDU\WČOHVDDQDO\]XMHMHMLFKYODVWQRVWL
¾ RGKDGXMHDY\SRþtWiREMHPDSRYUFKWČOHV
¾ QDþUWQHDVHVWURMtVtWČ]iNODGQtFKWČOHVQDþUWQHDVHVWURMtREUD]MHGQRGXFKêFKWČOHVYURYLQČ
¾ DQDO\]XMHDĜHãtDSOLNDþQtJHRPHWULFNp~ORK\VY\XåLWtPRVYRMHQpKRPDWHPDWLFNpKRDSDUiWX
&!&%,&+&"323A'0
FKDUDNWHUL]XMHSRGREQp~WYDU\
SRGREQRVW
Y\VYČWOtSRMHPSRPČUSRGREQRVWL
SRPČUSRGREQRVWL
XUþtSRPČUSRGREQRVWLGYRXSRGREQêFK~WYDUĤ
XUþtSRPČUSRGREQRVWLGYRXVKRGQêFK~WYDUĤ
UR]OLãtSRGREQRVWDVKRGQRVW
Y\VYČWOtVRXYLVORVWSRPČUXSRGREQRVWLVH]YČWãRYiQtPD
]PHQãRYiQtSRGREQêFK~WYDUĤ
]DStãHDY\VYČWOtY]WDK\NWHUpSODWtSURSRGREQp
SRGREQRVWWURM~KHOQtNĤ
WURM~KHOQtN\
]QiYČW\RSRGREQRVWLWURM~KHOQtNĤDXåtYiMHNH]MLãĢRYiQt YČW\RSRGREQRVWLWURM~KHOQtNĤ
SRGREQRVWL
RGĤYRGQt]SĤVREGČOHQt~VHþN\YGDQpPSRPČUXQD]iNODGČ GČOHQt~VHþN\YGDQpPSRPČUX
SRGREQRVWLWURM~KHOQtNĤ
VHVWURMtURYLQQêREUD]SRGREQêGDQpPX
DSOLNDþQt~ORK\
Y\XåtYi]QDORVWLRSRGREQRVWLSĜLĜHãHQtSUDNWLFNêFK~ORK
]QiQi]Y\VWUDQYSUDYR~KOpPWURM~KHOQtNX
SRPČU\VWUDQYSUDYR~KOpP
XUþtVWUDQXSURWLOHKORXN~KOXSĜLOHKORXN~KOX
WURM~KHOQtNX
RYČĜtVWHMQêSRPČUVWUDQYSRGREQêFKSUDYR~KOêFK
WURM~KHOQtFtFK
REMDVQtQDþHP]iYLVtYHOLNRVWSRPČUXGYRXVWUDQ
JRQLRPHWULFNpIXQNFH
YSUDYR~KOpPWURM~KHOQtNX
GHILQLFHIXQNFHVLQXVNRVLQXV
FKDUDNWHUL]XMHWXWR]iYLVORVWMDNRIXQNFL
WDQJHQV
GHILQXMHIXQNFLVLQXVNRVLQXVWDQJHQV
XUþHQtKRGQRW\JRQLRPHWULFNp
XUþtKRGQRWXJRQLRPHWULFNêFKIXQNFtSRPRFtWDEXOHNDQD
IXQNFH
NDONXOiWRUX
XUþHQtYHOLNRVWL~KOX]H]QiPp
XUþtYHOLNRVW~KOX]H]QiPpKRGQRW\JRQLRPHWULFNpIXQNFH
KRGQRW\JRQLRPHWULFNpIXQNFH
SRPRFtWDEXOHNDQDNDONXOiWRUX
VHVWURMtJUDIIXQNFHVLQXVDWDQJHQVSURKRGQRW\~KOĤ
JUDI\JRQLRPHWULFNêFKIXQNFt
YLQWHUYDOXƒƒ!
RULHQWXMHVHYJUDIXXPtJUDIþtVW
XåtYiJRQLRPHWULFNpIXQNFHSĜLYêSRþWHFKYSUDYR~KOpP
XåLWtJRQLRPHWULFNêFKIXQNFt
WURM~KHOQtNX
DSOLNDþQt~ORK\
XåtYiJRQLRPHWULFNpIXQNFHSĜLYêSRþWHFKREMHPĤD
SRYUFKĤWČOHV
XåtYiJRQLRPHWULFNpIXQNFHSĜLĜHãHQtUHiOQêFKVLWXDFt
&&&'1#4
SRStãHYODVWQRVWLMHKODQX
MHKODQ
XUþtSUYN\MHKODQX
YODVWQRVWLMHKODQX
QDþUWQHMHKODQVGDQRXQ~KHOQtNRYRXSRGVWDYRX
UêVRYiQtþW\ĜERNpKRMHKODQX
J&*,.
;7
<=:
FKDUDNWHUL]XMHSUDYLGHOQêþW\ĜERNêMHKODQ
QDUêVXMHSUDYLGHOQêþW\ĜERNêMHKODQYHYROQpP
URYQREČåQpPSURPtWiQt
Y\VYČWOtSRMHPSOiãĢMHKODQX
QDUêVXMHVtĢMHKODQX
SRPRFtVtWČY\PRGHOXMHMHKODQ
RGYRGtREHFQêY]RUHFSURYêSRþHWSRYUFKX
SRþtWiSRYUFKUĤ]QêFKMHKODQĤVY\XåLWtPJRQLRPHWULFNêFK
IXQNFtD3\WKDJRURY\YČW\
XUþtVSUiYQČMHGQRWNXSRYUFKX
RVYRMtVLY]RUHFSURREMHPMHKODQX
SRþtWiREMHP\MHKODQĤVUĤ]QêPLSRGVWDYDPL
XUþtVSUiYQČMHGQRWNXREMHPX
ĜHãt~ORK\QDYêSRþW\SRYUFKXDREMHPXMHKODQĤ]SUD[H
SRStãHYODVWQRVWLNXåHOH
XUþtSUYN\NXåHOH
VHVWURMtVtĢNXåHOH
]HVtWČY\WYRĜtPRGHONXåHOH
RGYRGtY]RUHFSURYêSRþHWSRYUFKXNXåHOH
RVYRMtVLY]RUHFSURYêSRþHWREMHPXNXåHOH
Y\SRþtWiSRYUFKDREMHPNXåHOHVSRXåLWtP
JRQLRPHWULFNêFKIXQNFtD3\WKDJRURY\YČW\
VSUiYQČXUþXMHMHGQRWN\SRYUFKXDREMHPX
ĜHãtSUDNWLFNp~ORK\VYêSRþWHPSRYUFKXDREMHPXNXåHOH
FKDUDNWHUL]XMHNRXOLMDNRPQRåLQXERGĤGDQpYODVWQRVWL
RVYRMtVLY]RUFHSURYêSRþHWSRYUFKXDREMHPXNRXOH
Y\SRþtWiSRYUFKDREMHPNRXOHRGDQpPSRORPČUXSUĤPČUX
Y\SRþtWiSRORPČUNRXOH]H]QiPpKRSRYUFKX
Y\VYČWOtSURþQHO]HVHVWURMLWVtĢNRXOH
ĜHãtSUDNWLFNp~ORK\VYêSRþWHPSRYUFKXDREMHPXNRXOH
7HPDWLFNêFHOHN
&-,
VtĢMHKODQX
PRGHOMHKODQX
SRYUFKMHKODQX
REMHPMHKODQX
DSOLNDþQt~ORK\
NXåHO
YODVWQRVWLNXåHOH
VtĢNXåHOH
PRGHONXåHOH
SRYUFKNXåHOH
REMHPNXåHOH
DSOLNDþQt~ORK\
NRXOH
SRYUFKNRXOH
REMHPNRXOH
DSOLNDþQt~ORK\
>8>7C7D87E ;7
<=:
&-,
¾åtYiORJLFNRX~YDKXDNRPELQDþQt~VXGHNSĜLĜHãHQtSUREOpPĤDQDOp]iUĤ]QiĜHãHQtSĜHGNOiGDQêFK
QHER]NRXPDQêFKVLWXDFt
¾ĜHãt~ORK\QDSURVWRURYRXSĜHGVWDYLYRVWDSOLNXMHDNRPELQXMHSR]QDWN\DGRYHGQRVWL]UĤ]QêFK
WHPDWLFNêFKDY]GČOiYDFtFKREODVWt
DQDO\]XMHSUREOpPRYRXUHiOQRXVLWXDFL]DSRXåLWtORJLFNp DSOLNDþQt~ORK\
~YDK\D~VXGNXVHVQDåtQDMtWUĤ]Qp]SĤVRE\ĜHãHQt
QD]iNODGČSURVWRURYpSĜHGVWDYLYRVWLDQDO\]XMHVORåHQê
VORåHQpSURVWRURYp~WYDU\
SURVWRURYê~WYDUDDSOLNXMH]tVNDQpYČGRPRVWLDGRYHGQRVWL
SĜLĜHãHQt~ORK\
8ý(%1Ë26129<
C
"
#$%
&
'())%*+*
"
#
&
'())%*+*
,%*-
&
./$%*-
*)+*
%&
C
0#$+ &
1+%*$%*
% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2
"
#$+& !/2/)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /3/)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3
!
C
!"#$%&
' ()*+, ()*(-./,.0)1$/.0
")*
%'(%+4*5$%
+#'())%*+*
* $%*44*6 #$%/ ,5 #$+* 4* *
% * $ )%)* /$%/7*8*4*$*$%%*
%/7**4
*
$%9:$)%)*
$+$%*(*%+9()+)+%*+($
:*
%6
%9
5+)$%/:4*
*%9:+*
( $% )*# % + *
%: % % *$%*%5+ (5+
%(5+ $
%:)+ )$%*+ *$*% *+ $%%/ ;*%
* 4$
*6 *
* $$%% 9: $
*
* )%** <9
5 9 $
4*
)%)$%=/
*
%'(%4**!/2/ /3/)/
")4*$*#95+55+4*
%+$++
%5
/
2"/()3*$
"*
%'(%4$*$*
4:*%6%&
0$#$%$5+>?**#6:@>A*%%@>A*@ ////////////////////////// !/3/)
;*
5+*+%*%6+ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// !/3/)
45().*)/#%63)50 -
B)%*&
($!.5&,.0
%4*9+*
6+$*%(
6#*%*4*4+%
$
4*4++
$%
$*4*9$
()+%:%**%5++*
):
) 9 %*% $% 5$% **5+ 8+ * ( %*C%: #: %#* : (:
$+5+*(*%:**%
9-4*9:$**955+:
%4* 9 6%+ : 54* %*+ %6 4 #$%
9
*+%*+
($!.5"7.0!('6*$&
:$*
9
4*
9+
)*#'1D$$$%$*
+*
$*4* 9 $*4)$%4 #6 9 )%)6 %*+ $*4* 4* $* 9%*$8
9#)%)*
9
4*6)%*(%96+
%
4*9:
*
$%9
%
$9)%**
($!.5($&.).0
-4*9#**)$%
%54$*$#+
%9**%6*
49:
*
$%8)*6+9**%5+)+$%*
:
+9:4*%
*
$%%*5$%96+$%*6+
9
4*
9:%+
**%$%+
$*
**%$%%+
($!.5 (536.0! (.36.0
8*
$+*4*$49:
*
$%9*
*
4*9:%$%+%:)+*
$%**%6*
($!.5(',. *
4*9:*$%*%
)4*$%*$%*%8*-*$%*
# 9 %$5+ : :$*
9
4* 9: 4: *: %*5+
)*4(*
($!.5!5().0
9
4*
9*-
9$%*5+
*
49:
*
$%$%%*$
*$+:
$*5+$%
4*84*6$%*#C*<$9%$9
$%**%$%$#=
4*9$%%$6*
99$%***
4*9:
$%4'1D
*
$%4
:*9%5#
5*%%+*
2
C
89(,.0
:A
<=>
(/.
¾ RYČĜXMHYČURKRGQRVWLQIRUPDFtDLQIRUPDþQtFK]GURMĤSRVX]XMHMHMLFK]iYDåQRVWDY]iMHPQRXQiYD]QRVW
¾ RYOiGiSUiFLVWH[WRYêPLDJUDILFNêPLHGLWRU\LWDEXONRYêPLHGLWRU\DY\XåtYiYKRGQêFKDSOLNDFt
¾ XSODWĖXMH]iNODGQtHVWHWLFNiDW\SRJUDILFNiSUDYLGODSURSUiFLVWH[WHPDREUD]HP
¾ SUDFXMHVLQIRUPDFHPLYVRXODGXVH]iNRQ\RGXãHYQtPYODVWQLFWYt
¾ SRXåtYiLQIRUPDFH]UĤ]QêFKLQIRUPDþQtFK]GURMĤDY\KRGQRFXMHMHGQRGXFKpY]WDK\PH]L~GDML
¾ ]SUDFXMHDSUH]HQWXMHQDXåLYDWHOVNp~URYQLLQIRUPDFHYWH[WRYpDJUDILFNpIRUPČ
#**)$%+*
*
94*
)*#'1D
$)%)*
%-4*%*6+*6$)%)*
<)$%%+$**
#*
*$%)=
+)%)*
*$**%*++ %
94*#**)$EF,F
94*)%** )%)6
#4$4$)%)64$*+
)%)*
$%%
94*
***
$*$*$+%$5+,F
%:
*$%%
**%5%*:<%*C%#//=
%$
#4$4*%,F9%*,F**
**
$%)$%
$%**5,F
(**G*,F$+*G*,F
4*$**%5%**$
$*
*$%%
4*
%6$)$%)%)*+%*4*4*4+
)%)*(**
(<]iNOGHVNDSURFHVRU]GURMSHYQêGLVNVEČUQLFH
JUDI]YXNVtĢNDUWDPHFKDQLN\QDSĜHQRVQiPpGLD=
#4$($**%$
$*$*$*+*
*:5+*)+$$%6:
*)$$%6
*%4*$**+*
+F
G$
*9
:
4*
%$%*
%$%**
$9(C%
%*$H4*4**$%*
*
4*$**$%4:
%I4*4*I*4*4*I$%I*$%I$9*$9 $9$#
*
)%**
$%I*$%$#
6$9
4*$#
6$9<9%*C%6* 9*%9**=
*4*4*I
$%$#
4*:6%$#:<H[H%*C%6W[WUWI
%$#:
GRF(6MSJEPSJLI+
*#ZDYPS
*DYL
G*#6KWPSKS=
5$*
9$%9%)%):4*
%5+
9%)%):
#$%*+
$5+)$%
+
%$4*
$
9%)%)*5$*
*(*%9%*$6
$*$*$*+*
*,F
%:
+
<55,F*$5,F%*
,F(5
,F),F=9$%4*+9%
**$
%6
*
$%4*4+
*$
%6
%
9%1J0;4
4
%
9%($+H4*$696
$6$#
C
89(,.0
:A
<=>
+
%5+
*5+
4*
%5+()+
4:
4*%%$5+*
%*%5)$$
#%$
*%4*$*%++*#+
%*%
</)))PNOF]=
+*
(***
6%*%**(*%
9*4$%#**
$*
#**
$%%68
4*4**(*%)*6%6%
$9%+
*
*%6$+%
$%%5+(*$+6
%6
*)%6%6%
%*6%**%6+*
)*94*<*%
$**+///=
(4*+
)$+*
4(%*C%6+*
$**%%*5$*
++*
#
$$6
$4*#$+$%*
:*9%6G*#6
*$9%
##*5+
+*
(*4
+
*+)$%
$%++%$%5+4$%*+$%
4%9%4)5%**%5$L/
*%4*$**+*
*+$%
+*
6(*8
4*%*C%6
(6*
%4*%#$+*$%*%
**5
*%
4*(
4*#6)$%$+G
G$
99$%%**%*(*%
)*6%6%
%$%**6()*%
%L
9$$%*$+**46%
$%46$9#
$$%*6
*$
$4*$4*$+*$%**%6+
%%%$9$9*$%6*
*$
+)%*
%
*$
+
94*
#**)$%*$*6
*$
9
6$#8
4**4*
$**%6+*
*%**%5+
%:
$$%%%8)*956
+#*$%
*
$%*4%(
5+)%**
94*
%(*$%*%
%*$%+
*%:
4**$%%
+#$
+
%*C%
*$%
*
9)$6$*
9
+
9(6<G
%%
9*6#*$*6#4*%=4*%
4*$+*
*$%<I54*=9*
<$*$%*C%%*C%*=
+
$H4*#4*%:$##%6%*C%
%4*%#
3
()
4*
)$$
++
%***
*
(/.
K
%**%
K
E"""D"
9%
(
$%(*4*4+
*
*
K
E"""D"
56
%*C%5*
%<;,F
=
C
89(,.0
:A
<=>
$%4*%#%4*4*4+$%$%
9%#%%*C%
8%$9+*
4
*A)*$I$*$%
9)G
G$4*
+5+5)%*+
$*$*$%#5%*NC*9$%
4*+9%
%$9%#4*5$**
*#**
$*%
%4*
+%#$)$*58
4</$*
$9:*+*
$(*=+)*$*$%
*5)*%%*%6+:%
4*
+5$
8%$9+*
4**$%#*#(%(*
5*#
4*#9%$*+*(*%:
4)*5%$#
$*$*$
$%**%#%
(
4*
+6)*#6*$#4
3M
(/.
%*C%5*
%<;,F
=
5)%<A)=
%#5%
<;,NC*=
(
C
[email protected](,.0
:A
<=>
(/.
¾ RYČĜXMHYČURKRGQRVWLQIRUPDFtDLQIRUPDþQtFK]GURMĤSRVX]XMHMHMLFK]iYDåQRVWDY]iMHPQRXQiYD]QRVW
¾ RYOiGiSUiFLVWH[WRYêPLDJUDILFNêPLHGLWRU\LWDEXONRYêPLHGLWRU\DY\XåtYiYKRGQêFKDSOLNDFt
¾ XSODWĖXMH]iNODGQtHVWHWLFNiDW\SRJUDILFNiSUDYLGODSURSUiFLVWH[WHPDREUD]HP
¾ SUDFXMHVLQIRUPDFHPLYVRXODGXVH]iNRQ\RGXãHYQtPYODVWQLFWYt
¾ SRXåtYiLQIRUPDFH]UĤ]QêFKLQIRUPDþQtFK]GURMĤDY\KRGQRFXMHMHGQRGXFKpY]WDK\PH]L~GDML
¾ ]SUDFXMHDSUH]HQWXMHQDXåLYDWHOVNp~URYQLLQIRUPDFHYWH[WRYpJUDILFNpDPXOWLPHGLiOQtIRUPČ
*
94*
)*#'1D
#**)$%+*
%-4*%*6+*6$)%)*
$)%)*
<)$%%+$**
#*
*$%)=
+)%)*
*$**%*++ %
94*#**)$EF,F
94*)%** #4$4$)%)64$*+
)%)*
$%% )%)6
$*$*$5*%6+4*+
%5
4*
%5+5(*4%*
$#*#6
%$%:
94*
***
$*$*%$*
$%EF*%*+)%)*
EF)%)*
$4*$
*9
*%)%)*
+*
*9%6,F%*#9%)%)*
$%4*)%)$H
$%
*
*:6%$%
$*$*$:5%$**:#$+$%
$**
#4$(4*
%5+$**:
#4$5*)+$$%6)%)
*)$$%6
*
*
:5+*)+$$%6:
$*$*$*)
%*5,F
%: *$%%
9,F*#**%6+%*$*))%* %$
9
4$*
*6
**
4*$**%5%**$
$*
*$%%
$%9
5%#*$#:*$9*
$9$#
4$%%*$%$#
*%4*$**$%%*$9*$*$*$9%
:
$*$*$:5%%**%6+4*
%**%
$$%%9+
6*%
+*
%**%
4H4*
6%$9%+*
(%**%
$*$*$
9$%9%**%<
****#%#4*
#9*
#%#
$%L=
$$%%%8)*956
56
;O7
+#*$%
*
$%*4%(
K
5+)%**
*
9$$%*$+**46%
*
$%46$9#
$4*$4*$+*$%**%6+
94*
#**)$%*$*6
*$
9
6$#8
4**4*
$*$*$9%%+*%
$**%6+*
*%**%5+%: $*$*$9$%**<+%'1P+$ **
*
*(***=
94*
$##**)$%+%
3
C
[email protected](,.0
:A
<=>
(/.
4%6(*:5+
4:$4*4*4+ 5#
%4*4+$%4*4++
$%
(
5#
$%%5+8
4:(*%
*
9%(
K
%*C%6(6**%)*##6
E"""D"
#
%**)*6%694%6
(*
4H4*%(*)%6
$%:5+
()+
4:<:5%$%**$%*%**%=
(
4*4+:$#*
5$*
)
$%94*$$$%
6%+$**6%+:$#*
D<;"=
+
%$:4$%
4*%*%:$#*
$6++*
4*$6
$
$%*
6
#4$%$%4H(*
$+
*
*$/
4:
$*%$6$(
(
94*
%(*$%*%
%* %*C%5*
%
$%+
*%:
;,F
F
8)*9:6(*%*C%6+*
%%#
0*0((*
8+
*%:
+
44*(6$%*C%*
$4*+
$%8(%%*C%+*
$8)*
9%<(9
$%#4*
**%$#
=
+
%*$%*%#$+8*-$6+
*%
4$*
$$**+
*
*%:$9:
$+9Q4*4H4*(*
%#5%
%$
%#*4%5+8
4:
4*+*
%#%$
#
%*
*$:4*
+5+5)%:</
:6$%*$)%
9*)%R=
9$%%*%$:
+
%5$%8
4*5)%:
%:6%(:
:
*:)%**
4*$%%$
#
$*$*$*
%#$9$%9%
%#*
$4*$4*
%5%
4*$*
%#
%
5#
*%4*$*4*(:
%5+:
$*$*$*%**%5
%#*+*
+$%**%4*
%</*4$%+
%#*
%:(*%L=
$*$*$(5*
%
(
(6+5%
$*$*$*$*$*$
$**
$*
*
*)%**$*4*9**%6
#
$%5%6
$*$*$
%+(%%$9$%
(%(
$%*
%$%(%(5$*
94*
**$
8(%(*(6*
%
*$%5*5**9%
%**%*#L
9$%%*%#
*%:
3.
C
[email protected](,.0
:A
<=>
$*$*$:59$%**%(
(***%)+;,
%
$:$%**%*)*6%6%
+
(6)
%4*
+**%+
4
**%*
*
*
*+
*%*$**%
$*
4**
*
***%*$9:%$*4
+
*
$*+*$9:5$*
$*$*$*
45T
*G*#5+$%*
*
%4*$9%%*
*G*#$%
#$+%*C%#%$-4*9*6#
)*$%*
$)*5*
3S
**%)*
*$**
(/.
G*#6**%*
9]GČOiYDFtREODVW
ýORYČNDVSROHþQRVW
9]GČOiYDFtRERU
'ČMHSLV
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN URþQtN URþQtN URþQtN !"#$
%&'()*&'(&+,-*,.'/"-,.
9\XþRYDFt SĜHGPČW 'ČMHSLV MH VRXþiVWt Y]GČOiYDFt REODVWL ýORYČN D VSROHþQRVW 3ĜHGPČW ]DKUQXMH YêVWXS\
Y]GČOiYDFtKRRERUX'ČMHSLVÒ]NpYD]E\ MVRXNSĜHGPČWX=HPČSLVVRFLRHNRQRPLFNêSROLWLFNêDUHJLRQiOQt
]HPČSLV)\]LNDUR]YRMYČG\DWHFKQLN\2EþDQVNiYêFKRYDKLVWRULFNpW\S\VWiWQtFK]Ĝt]HQtOLGVNiSUiYD
9êWYDUQi D KXGHEQt YêFKRYD YêYRM XPČQt D NXOWXU\ KLVWRULFNp VORK\ XPČOHFNi GtOD VNODGDWHOp D MHMLFK
KXGEDýHVNêMD]\NYêYRMOLWHUDWXU\DGLYDGOD
&tORYp ]DPČĜHQt VSRþtYi Y ]tVNiQt FHONRYpKR UiPFRYpKR SĜHKOHGX R KLVWRULL OLGVNp VSROHþQRVWL Y\WYRĜHQt
QiKOHGXQDNOtþRYpYOLY\SĜtþLQ\GĤVOHGN\D]iNRQLWRVWLYêYRMHOLGVNpVSROHþQRVWLGiOHQDY\WYRĜHQtYODVWQtKR
SRKOHGXQDVYpNXOWXUQt]DNRWYHQtYVRXYLVORVWLVKLVWRULFNêPLNRĜHQ\HYURSVNpFLYLOL]DFH]tVNiQtSĜHGVWDY\R
NRĜHQHFKY]QLNXPXOWLNXOWXUQtKRVYČWDDY\WYRĜHQtWROHUDQWQtKRDUHVSHNWXMtFtKRSRVWRMHNRGOLãQRVWHP
3ĜHGPČW'ČMHSLVMH]DĜD]HQYURþQtNXURþQtNXURþQtNXDURþQtNX
9\XþXMHVHYEČåQêFKY\XþRYDFtFKKRGLQiFKYUR]VDKXKRGLQDWêGQČ
0 -&'1("
9UiPFLSĜHGPČWX'ČMHSLVMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDÄěHãHQtSUREOpPĤ³ URþQtN
9êFKRYDNP\ãOHQtYHYURSVNêFKDJOREiOQtFKVRXYLVORVWHFKÄ-VPH(YURSDQp³URþQtN
9êFKRYDGHPRNUDWLFNpKRREþDQDYãHFKQDWpPDWD URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYDÄ(WQLFNêSĤYRG³Ä0XOWLNXOWXUDOLWD³ URþQtN
0HGLiOQtYêFKRYDÄ9]WDKVGČOHQtDUHDOLW\³Ä9OLYPpGLt³ URþQtN
23&',('-!#41'3.+
8þLWHO
5&",3$*,.
SĜHGNOiGi åiNĤP UĤ]Qp W\S\ WH[WĤ KLVWRULFNêFK PDWHULiOĤ PDS YLGHRXNi]HN REUD]Ĥ IRWRJUDILt
DXPRåĖXMHMLPUR]YtMHQtGRYHGQRVWt]tVNiYDWLQIRUPDFHWĜtGLWD]SUDFRYiYDW
UR]YtMt X åiNĤ ]iMHP R KLVWRULL MDNR SURVWĜHGHN NSRFKRSHQt VRXþDVQp VSROHþQRVWL ]DĜD]XMH XNi]N\
]KLVWRULFNêFKURPiQĤILOPĤSRGQČFXMHåiN\N]tVNiYiQtSR]QDWNĤ]UR]KRYRUĤVSDPČWQtN\
XþtåiN\Y\EtUDWDWĜtGLWSRGVWDWQpLQIRUPDFHUR]OLãRYDWGĤOHåLWpPRPHQW\KLVWRULH
5&",3 6,.&%4("$
Y\WYiĜtXåiNĤSURVWĜHGQLFWYtPVH]QiPHQtVKLVWRULtSRFLWSHYQpKRNXOWXUQtKR]DNRWYHQtMDNRSURVWĜHGNXSUR
FHONRYRXVWDELOLWXRVREQRVWLSĜLĜHãHQtSUREOpPRYêFKVLWXDFt
]DGiYi åiNĤP NRPSOH[QČMãt SUiFH LQGLYLGXiOQt L VNXSLQRYp SRPiKi MLP UR]YUKQRXW D ]RUJDQL]RYDW
SRVWXS]SUDFRYiQt
SURYiGtVHåiN\DQDOê]XXUþLWpKLVWRULFNpVLWXDFHYHGHMHNSĜHPêãOHQtQDGMLQêPLPRåQêPLDOWHUQDWLYDPLĜHãHQt
5&",3&"$,',.
SRGQČFXMH åiN\ NDNWLYQt ~þDVWL YGLVNXVtFK D MLQêFK þLQQRVWHFK UR]YtMt MHMLFK VFKRSQRVW YêVWLåQpKR
Y\MiGĜHQtDY\VOHFKQXWtD]YiåHQtDUJXPHQWĤRVWDWQtFK
VH]QDPXMH åiN\ VYêYRMHP NXOWXU\ QiERåHQVNêFK SĜHGVWDY MD]\NĤ D StVPD D YHGH MH N~FWČ NMLQêP
NXOWXUiPDQiURGĤP
5&",3&314,.&,14,.
QDEt]t åiNĤP MDNR ]GURM SRXþHQt Y\EUDQp KLVWRULFNp XGiORVWL QHQiYLVWL PH]L QiURG\ QHER OLGPL VMHMLFK
GĤVOHGN\SRGQČFXMHMHNSĜHPêãOHQtQDGWČPLWRMHY\
]DĜD]XMH~ORK\YHGRXFtNHVSROXSUiFLVHVSROXåiN\XþtåiN\SUH]HQWRYDWYêVOHGN\YODVWQtSUiFH
SURSRMXMH GR ãLUãtFK VRXYLVORVWt SR]QDWN\ ]UĤ]QêFK Y]GČOiYDFtFK REODVWt D WtP UR]YtMt X åiNĤ Y\WYiĜHQt
NRPSOH[QČMãtKRSRKOHGXQDVSROHþHQVNpDNXOWXUQtMHY\
5&",3&%*,(
VURYQiYiQtP KLVWRULFNêFK RUJDQL]DþQtFK VSROHþHQVNêFK D VWiWQtFK VWUXNWXU VH VRXþDVQêPL UR]YtMt X åiNĤ
SRUR]XPČQtVRXþDVQêPQRUPiPD]iNRQĤP
QDEt]tåiNĤPN]DP\ãOHQtDVURYQiQtQČNROLNKLVWRULFN\DUHJLRQiOQČRGOLãQêFKĜHãHQtOLGVNêFKSUiYDMHMLFK
SRUXãRYiQt
VH]QDPXMHåiN\VþHVNêPDHYURSVNêPNXOWXUQtPGČGLFWYtPDWUDGLFHPLDUR]YtMtMHMLFK~FWXDUHVSHNW
5&",33&',.
]DĜD]XMHYKRGQpSURMHNWRYp~ORK\NWHUpY\åDGXMtVSROXSUiFLSOiQRYiQtRUJDQL]DFL
SURVWĜHGQLFWYtPKLVWRULFNêFKVNXWHþQRVWtUR]YtMtXåiNĤ~FWXNYêWYRUĤPOLGVNpSUiFHD]iURYHĖSRFKRSHQt
Yê]QDPXSUiFHYOLGVNpVSROHþQRVWL
7&*,.
7HPDWLFNêFHOHN
8 5 9 : ;58
<=95>
&-,
¾
¾
(
¾!"#
RVYČWOtSRWĜHEXþORYČNDRULHQWRYDWVHYþDVH
PLQXORVW±KLVWRULH±GČMLQ\
SRUR]XPtVRXYLVORVWLPH]LSĜtþLQRXDGĤVOHGNHP
37269
YKLVWRULFNpPYêYRMLXYHGHSĜtNODG\
Y\VYČWOtY]WDKPH]LPLQXORVWtDVRXþDVQRVWtQDSĜtNODGX
]DPêãOtVHQDGYê]QDPHPSR]QiQtPLQXORVWLDKLVWRULH
Yê]QDP]NRXPiQtGČMLQ
UR]XPtSRMPĤPGDWXPNDOHQGiĜDOHWRSRþHW
KLVWRULFNêþDVDSURVWRU
SRURYQiRGOLãQpOHWRSRþW\DNDOHQGiĜHREMDVQtMHMLFK
KLVWRULFNêSRGNODG
Y\WYRĜtMHGQRGXFKRXþDVRYRXRVXDY\]QDþtKODYQtXGiORVWL SRXåtYiGČMHSLVQRXPDSXGRYHGHVHRULHQWRYDW
PDSDYGČMHSLVH
Y\PH]tDþDVRYČ]DĜDGtKLVWRULFNpHSRFK\
SHULRGL]DFHGČMLQ
Y\VYČWOtSRMHPKLVWRULFNêSUDPHQXYHGHGUXK\DSĜtNODG\
KLVWRULFNpSUDPHQ\]tVNiYiQt
Y\VYČWOtSĜtQRVDUFKHRORJLHSURSR]QiQtPLQXORVWL
LQIRUPDFtRGČMLQiFK
3709
]Qi]iNODGQtW\S\LQVWLWXFtVKURPDåćXMtFtDFKUiQtFtSUDPHQ\ YČGQtRERU\KLVWRULH
,QI
XYHGHMHMLFKSĜtNODG\Y\KOHGiNRQNUpWQtLQIRUPDFHYH
KLVWRULFNpDDUFKLYQtLQVWLWXFH
YHĜHMQêFKLQIRUPDþQtFK]GURMtFKDGiOHMHY\XåtYi
PX]HD
7HPDWLFNêFHOHN
9585?8
;58
<=95>
&-,
¾FKDUDNWHUL]XMHåLYRWSUDYČNêFKVEČUDþĤDORYFĤMHMLFKPDWHULiOQtDGXFKRYQtNXOWXUX
¾XYHGHSĜtNODG\DUFKHRORJLFNêFKNXOWXUQDQDãHP~]HPt
¾REMDVQtYê]QDP]HPČGČOVWYtGRE\WNiĜVWYtD]SUDFRYiQtNRYĤSUROLGVNRXVSROHþQRVW
-,'2'&@*4&'#)3&4&+
]KRGQRWtGREXH[LVWHQFHþORYČNDMDNRGUXKXYĤþL
YêYRMSODQHW\YêYRMåLYRWD
3Ĝ
SĜHGFKi]HMtFtPHWDSiPYêYRMHSODQHW\DåLYRWDQDQt
YêYRMþORYČND
FKDUDNWHUL]XMHSUDYČNMDNRGČMLQQpREGREt
SUDYČNDMHKRSHULRGL]DFH
]KRGQRWtYê]QDPDUFKHRORJLHYSR]QiQtKLVWRULHSUDYČNX
DUFKHRORJLHDKLVWRULH
XåtYiSRMHPDUFKHRORJLFNiNXOWXUDYþHWQČSĜtNODGĤQD
þHVNpP~]HPt
370N9
RVYČWOtUROLPêWĤDQiERåHQVWYtYHYêYRMLOLGVWYD
Y]QLNVYČWDDþORYČND
Y\VYČWOtDQWURSRJHQQtYêYRMþORYČNDYþDVH
YPêWHFKDQiERåHQVWYtFK
]KRGQRWtYê]QDPSUiFHDP\ãOHQtMDNRKRPLQLGQtFK]QDNĤ
YêYRMOLGVWYD
SRStãHYêYRM~]HPQtH[SDQ]HþORYČND
SĜHGFKĤGFLVRXþDVQpKR
VURYQiYiVKRGQpDUR]GtOQp]QDN\XMHGQRWOLYêFKYêYRMRYêFK þORYČND
VWXSĖĤþORYČNDDMHKRSĜHGFKĤGFĤ
Y\VYČWOtSRMHPOLGVNiNXOWXUD
OLGVNiNXOWXUD
6. !,.!&%",,1A4&4"-&4B
FKDUDNWHUL]XMH]iNODGQt]QDN\GRE\NDPHQQpSURYHGH
GREDNDPHQQi
FKURQRORJLFNpUR]GČOHQtQDMHGQRWOLYpHWDS\
SDOHROLWPH]ROLWQHROLWHQHROLW
GRE\OHGRYpDPH]LOHGRYp
]KRGQRWtSĜtURGQtSRGPtQN\YGREiFKOHGRYêFKD
]SĤVREåLYRWD
PH]LOHGRYêFKDMHMLFKYOLYQDþORYČNDYSDOHROLWX
SRþiWN\RVtGOHQtþHVNêFK
SRStãH]SĤVREåLYRWDQČNWHUpKR]SĜHGFKĤGFĤþOUR]XP
]HPt
ORNDOL]XMHPtVWDQHMVWDUãtKRRVtGOHQtþHVNêFK]HPt
FKDUDNWHUL]XMH]SĤVREåLYRWDQHDQGUWiOFH
QHDQGUWiOHF
FKDUDNWHUL]XMH]SĤVREåLYRWDþORYČNDGQHãQtKRW\SXD
þORYČNGQHãQtKRW\SX
]iNODG\MHKRNXOWXU\SRKĜEtYiQtQiERåHQVWYtXPČQt
SRURYQiYêYRMRYpUR]GtO\YH]SĤVREXåLYRWDPH]L
UR]GtO\YH]SĤVREXåLYRWD
MHGQRWOLYêPLY\EUDQêPLYêYRMRYêPLVWXSQLþORYČND
YêYRMRYêFKVWXSĖĤþORYČND
7&*,.
;58
<=95>
VH]QiPtVHVH]PČQDPLNUDMLQ\YGĤVOHGNXNOLPDWLFNêFK
VWĜHGQtGREDNDPHQQi
]PČQYPH]ROLWXDMHMLFKGĤVOHGN\SURþORYČND
PH]ROLWORYHFDYêUREFH
C4!6.!&%",,1A,&4B
FKDUDNWHUL]XMHKODYQt]QDN\QHROLWX
QHROLWDMHKRKODYQt]QDN\
Y\VYČWOt]iNODGSURFHVXY]QLNX]HPČGČOVWYtQD~]HPtW]Y
Y]QLN]HPČGČOVWYtYHVYČWČD
~URGQpKRSĤOPČVtFHDMHKRãtĜHQt
]SĤVREMHKRãtĜHQt
FKDUDNWHUL]XMHSRþiWN\]HPČGČOVNpKRRVtGOHQtþHVNêFK]HPt SČVWRYiQtRELOQLQDFKRYGR
SRStãHQHROLWLFNêF\NOXV]HPČGČOVNêFKSUDFt
E\WND
FKDUDNWHUL]XMH~ORKXORYXDVEČUDþVWYt
ORYDVEČUDþVWYt
]KRGQRWtYê]QDP]iNODGQtFK]GURMĤREåLY\
]GURMHREåLY\
FKDUDNWHUL]XMHYê]QDPKODYQtFKĜHPHVOQêFKGRYHGQRVWt
ĜHPHVOQpGRYHGQRVWL
QHROLWLFNpKRþORYČNDWHVDĜVWYtKUQþtĜVWYtNDPHQLFWYtWNDQt
VSRUR]XPČQtPXåtYiSRMP\URGRYiREþLQDDVWDĜHãLQDURGX VtGHOQtDVRFLiOQtVWUXNWXUD
SRStãHSRGREXQHROLWLFNpYHVQLFHDUR]XPtMHMtVRFLiOQt
YHVQLFH
VWUXNWXĜH
QHMVWDUãtGRP\DYHVQLFH
ORNDOL]XMHQDPDSČQHMYê]QDPQČMãtQHROLWLFNiVtGODYþHVNêFK ]HPtFK
]KRGQRWtUROLDSRVWDYHQtåHQ\PDWN\
SRVWDYHQtåHQ\PDWULDUFKiW
RULHQWXMHVHYNXOWRYQtFKSĜHGVWDYiFKQHROLWLFNpKR]HPČGČOFH P\ãOHQNRYêVYČW
&-!,.!&%",,1A,&4B
VRGĤYRGQČQtPY\VWLKQHYê]QDPREMHYXRUDGODSURGDOãt
RUDGOR
YêYRMVSROHþQRVWL
FKDUDNWHUL]XMHY\YRODQp]PČQ\YGRE\WNiĜVWYt
Y\VYČWOtY]iNODGQtFKU\VHFKQRYpW\S\RE\GOt]HPQLFHD
RE\GOtDVtGOD
SROR]HPQLFHPRK\ODDVtGHOKUDGLãWČDYHVQLFHRVDGD
SUYRWQtKLHUDUFKL]DFHVtGHOD
SRStãHSURFHVGLIHUHQFLDFHVtGHOD]QČMPRåQpGĤVOHGN\
Y]WDK\PH]LQLPL
QDSĜtNODGHFKXYHGH]SĤVRE\SRXåLWtPČGL
SUYQtNRYPČć
RGYRGtY\YRODQi]OHSãHQtYVRXYLVORVWLVREMHYHPYR]X
YĤ]
REMDVQtY]QLNĜHPHVHODREFKRGXMDNRSURMHYGČOE\SUiFH
ĜHPHVOD
XYHGHIDNWRU\NWHUpKR]SĤVRELO\
VWUXþQČFKDUDNWHUL]XMHUR]YUVWYHQtYHQHROLWLFNpVSROHþQRVWL ]PČQ\YHVSROHþQRVWL
VYD]ERXQDSĜtþLQ\DGĤVOHGN\
RVYČWOtQRYpQiERåHQVNpSĜHGVWDY\D]SĤVRE\XFWtYiQtERKĤ QiERåHQVWYt
VH]QiPtVHVSRKĜHEQtPL]Y\NORVWPL
SRKĜEtYiQt
SRGOHPDS\XUþtORNDOLW\HQHROLWLFNêFKNXOWXUQDþHV~]HPt
RVtGOHQtYþHVNêFK]HPtFK
&%%&,-&'1
Y\VYČWOtWHFKQRORJLLEURQ]X]KRGQRWtYêKRG\DRPH]HQt
EURQ]
FKDUDNWHUL]XMHVNODGEXGiONRYpKRREFKRGX
GiONRYêREFKRG
SRURYQiUR]GtOQpDVKRGQp]QDN\]HPČGČOVWYtGRE\EURQ]RYp ]HPČGČOVWYt
VHQHROLWLFNêP]HPČGČOVWYtP
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMĜHPHVHOVOpYDþLNRYRWHSFLKUQþtĜL
ĜHPHVOD
WH[WLOQtĜHPHVORRSUDFRYiQtNRVWtDURKRYLQ\
UR]OLãXMH]iNODGQtW\S\KUDGLãWČSRGOHMHKRIXQNFH
VtGHOQtVWUXNWXUD
Y\MPHQXMHMHGQRWOLYpVRFLiOQtVNXSLQ\NPHQRYpVSROHþQRVWL XVSRĜiGiQtVSROHþQRVWL
UR]XPtSRMPĤPNPHQQiþHOQLFNiYUVWYDR]EURMHQiGUXåLQD Y\VYČWOtSRMHPPQRKRERåVWYtQiERåHQVNiFHQWUDSRKĜHEQt GXFKRYQtVYČWQiERåHQVWYt
ULWXV
FKDUDNWHUL]XMHXQČWLFNRXNXOWXUXD]KRGQRWtMHMtYê]QDP
YêYRMRVtGOHQtþHVNêFK]HPt
QDSĜtNODGHFKVHVH]QiPtVNXOWXUDPLPODGãtGRE\EURQ]RYp
Y]iNODGQtFKU\VHFKREMDVQtKLVWRULFNêSURFHVY]QLNXHWQLN Y]QLNHWQLN
SUDFXMHVSRMP\HWQLFNiVNXSLQDDLQGRHYURSVNpMD]\N\
]QiSĜtNODG\HWQLFNêFKVNXSLQ
&-,
37
0N9
7&*,.
;58
<=95>
&%D4-,1)4(&.!4,.)+"1,(",/)#&'1,.) .3&!4&',0
]QiSĜtþLQ\DSĜHGSRNODG\YHGRXFtNQiKUDGČEURQ]XåHOH]HP åHOH]RMDNRQRYêPDWHULiO
QDSĜtNODGHFKXYHGHUR]VDKSRXåLWtåHOH]DDRVYČWOtY]QLN
SRXåLWtåHOH]DQRYpRERU\
QRYêFKRERUĤKXWQLFWYtNRYiĜVWYtDNROiĜVWYtDYêURENĤ
]GRNRQDOHQtYR]Ĥ
SRVWURMH]EUDQČDQiVWURMHYĤ]VORXNRĢRYêPLNRO\
]GĤYRGQtUĤVWYê]QDPXFKRYDWHOVWYtNRQt
VRGĤYRGQČQtPXYHGHKODYQtVPČU\REFKRGXD]PČQ\VWUXNWXU\ REFKRG
FKDUDNWHUL]XMHSRNUDþXMtFtVRFLiOQtGLIHUHQFLDFLQDSĜtNODGX
GREDKDOãWDWVNi
KDOãWDWVNêFKNQtåDW
FKDUDNWHUL]XMHSĤYRGDRNROQRVWLSĜtFKRGX.HOWĤQD~]HPt
GREDODWpQVNi
þHVNêFK]HPt
.3&!540
.HOWRYpDMHMLFKFLYLOL]DFH
Y\PH]tDSRURYQiUR]GtO\PH]LNHOWVNRXFLYLOL]DFtD
NXOWXUDPLGRE\KDOãWDWVNp
NHOWVNp]HPČGČOVWYt
]KRGQRWtREMHY\åHOH]QpUDGOLFHDURWDþQtKRPOêQNXSUR
UR]YRMNHOWVNpKR]HPČGČOVWYt
XYHGHQRYpRERU\]HPČGČOVNpYêURE\
åHOH]iĜVWYtDRVWDWQtĜHPHVOD
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMåHOH]iĜVWYtDRVWDWQtFKĜHPHVHO
SUYQtPLQFHDMHMLFKUDåED
VH]QiPtVHVUDåERXSUYQtFKPLQFtQD~]HPtþHVNêFK]HPt
VtGHOQtVWUXNWXUDNHOWVNêFK
FKDUDNWHUL]XMHRSSLGXPMDNRW\SNHOWVNpKRVtGOD
VtGHO
Y\VYČWOtSĜHFKRG]URGRYpKRXVSRĜiGiQtVSROHþQRVWLQD
VSROHþQRVWGRE\ODWpQVNp
NPHQRYpDY\PH]tMHMt]iNODGQt]QDN\
QiERåHQVWYt.HOWĤ
XYHGH]iNODGQt]QDN\NHOWVNpKRQiERåHQVWYt
Y\VYČWOtSĤYRGDSĜtFKRGJHUPiQVNêFKNPHQĤGRVWĜ(YURS\ .3&!E"1,0
FKDUDNWHUL]XMHVRXVHGVWYtJHUPiQVNêFKNPHQĤVĜtPVNRXĜtãt VRXVHGVWYtĜtãHĜtPVNp
Y\VYČWOtSRMHPOLPHV5RPDQXV
XYHGH]iNODGQt]HPČGČOVNpDĜHPHVOQLFNpGRYHGQRVWL
]HPČGČOVWYtDĜHPHVOD
*HUPiQĤD]KRGQRWtMHMLFK~URYHĖYHVURYQiQtV.HOW\
REMDVQtFKDUDNWHUVtGHO*HUPiQĤDSRURYQiKRVNHOWVNêPL
VtGOD
RULHQWXMHVHYXVSRĜiGiQtVSROHþQRVWLJHUPiQVNêFKNPHQĤ
VSROHþQRVWNRH[LVWHQFHURGR
UR]XPtSRMPXNPHQRYêVYD]
YêFKDNPHQRYêFKY]WDKĤ
XYHGH]iNODGQtFKDUDNWHULVWLNXQiERåHQVWYt
QiERåHQVWYt
GDWXMHREGREtVWČKRYiQtQiURGĤ
#&'1,.,1&!0
Y\VYČWOtSĜtþLQ\DSUĤEČKWRKRWRKLVWRULFNpKRSURFHVX
SĜtþLQ\SUĤEČKDGĤVOHGN\
QDSĜtNODGHFKXYHGHMHKRGĤVOHGN\SURRVtGOHQtYþHVNêFK
SĜtFKRG6ORYDQĤ
]HPtFKGDWXMHSĜtFKRGSUYQtFK6ORYDQĤGRVWĜHGQtDMLåQt
(YURS\GiYiGRVRXYLVORVWLVHVWČKRYiQtPQiURGĤ
&-,
37
90(*6
7HPDWLFNêFHOHN >F;
8G>5H
F5?
8G> ;58
<=95>
&-,
¾UR]SR]QiVRXYLVORVWPH]LSĜtURGQtPLSRGPtQNDPLDY]QLNHPSUYQtFKYHONêFK]HPČGČOVNêFKFLYLOL]DFt
¾XYHGHQHMYê]QDPQČMãtW\S\SDPiWHNNWHUpVHVWDO\VRXþiVWtVYČWRYpKRNXOWXUQtKRGČGLFWYt
¾GHPRQVWUXMHQDNRQNUpWQtFKSĜtNODGHFKSĜtQRVDQWLFNpNXOWXU\DXYHGHRVREQRVWLDQWLN\GĤOHåLWpSUR
HYURSVNRXFLYLOL]DFL]URGNĜHVĢDQVWYtDVRXYLVORVWVMXGDLVPHP
¾SRURYQiYi IRUP\ YOiG\ D SRVWDYHQt VSROHþHQVNêFK VNXSLQ YMHGQRWOLYêFK VWiWHFK D Y\VYČWOt SRGVWDWX
DQWLFNpGHPRNUDFLH
FKDUDNWHUL]XMHSRGVWDWQp]QDN\SĜtURGQtFKSRGPtQHNSUR
SĜtURGQtSRGPtQN\
Y]QLNDYêYRMVWDURYČNêFKFLYLOL]DFt
VWDURYČNpFLYLOL]DFH
Y\MPHQXMHDORNDOL]XMHQDPDSČREODVWLVWDURYČNêFKFLYLOL]DFt
C-&&1"
ORNDOL]XMHQDPDSČ~]HPt0H]RSRWiPLHDSRStãHMHKRGRERYp 0H]RSRWiPLH
SĜtURGQtSRGPtQN\
FKDUDNWHUL]XMHPH]RSRWiPVNp]HPČGČOVWYtDREFKRG
]HPČGČOVWYtREFKRG
QDSĜtNODGHFK]SĤVREĤRGtYiQtE\GOHQtDY]GČOiYiQt
åLYRWRGtYiQtE\GOHQt
SĜHGVWDYtVW\OåLYRWDRE\YDWHO0H]RSRWiPLH
Y]GČOiYiQt
7&*,.
;58
<=95>
&-,
Y\VYČWOtSRMP\FKUiPRYpDSDOiFRYpKRVSRGiĜVWYtYHVQLFNi REþLQDSULPLWLYQtGHPRNUDFLHDGHVSRFLH
Y\VYČWOtY]QLNPČVWDPČVWVNêFKVWiWĤY0H]RSRWiPLL
REGREtPČVWVWiWĤ
FKDUDNWHUL]XMH6XPHU\Y\VYČWOtMHMLFKSĜHFKRGRGSULPLWLYQt 6XPHURYp
GHPRNUDFLHNGHVSRFLL
FKDUDNWHUL]XMHDV\UVNRXĜtãLRVYČWOtUROLSDQRYQtND
$V\ĜDQp
$ããXUEDQLSDOD
FKDUDNWHUL]XMHEDE\OyQVNRXĜtãLRVYČWOtGČMLQQRXUROL
%DE\ORĖDQp
SDQRYQtND&KDPPXUDELKRMDNRWYĤUFHYãHREHFQpKR]iNRQtNX Y\VYČWOtSULQFLSNOtQRYpKRStVPDD]GĤYRGQtSĜHFKRG]StVPD NXOWXUDMD]\NStVPR
370N9
]QDNRYpKRVODELNRYpKRQDKOiVNRYp
QDSĜtNODGHFKXYHGHKODYQtGUXK\StVHPQRVWtDGČO
OLWHUDWXUD
FKDUDNWHUL]XMH]iNODG\Y\EUDQêFKYČGQtFKGLVFLSOtQ
YČGDXPČQt
]KRGQRWtSĜtQRV0H]RSRWiPLHSURWHFKQLFNêSRNURNOLGVWYD XYHGHKODYQt]QDN\PH]RSRWiPVNpEDE\OyQVNpDUFKLWHNWXU\ DUFKLWHNWXUD
+/
VWUXþQČSRStãHGRERYpSĜtURGQtSRPČU\(J\SWD
(J\SW
FKDUDNWHUL]XMH]HPČGČOVWYtDĜHPHVOQRXSURGXNFLY(J\SWČ
]HPČGČOVWYtDĜHPHVOR
SRStãH]SĤVREVWDYE\S\UDPLG\DMHMt~þHO
S\UDPLG\
SRStãHW\SLFNêPXåVNêDåHQVNêRGČY
RGtYiQt
FKDUDNWHUL]XMHVW\OD]SĤVREE\GOHQtDY]GČOiYiQt(J\SĢDQĤ E\GOHQtY]GČOiYiQt
VSRPRFtPDS\Y\PH]t+RUQtD'ROQt(J\SWXYHGHMHMLFK
+RUQtD'ROQt(J\SWDMHMLFK
KODYQt]QDN\]GĤYRGQtVMHGQRFHQtRERXVWiWĤ
VMHGQRFHQt
FKDUDNWHUL]XMHVRFLiOQtDPRFHQVNRXVWUXNWXUXVSROHþQRVWL
VWDURHJ\SWVSROHþQRVWDMHMt
VSRUR]XPČQtPSUDFXMHVSRMP\IDUDRQG\QDVWLHYH]tU
VWUXNWXUD
VH]QiPtVHVSULQFLSHPSHULRGL]DFHGČMLQ(J\SWDREGREt
HJ\SWVNpGČMLQ\DUFKDLFNi
VLOQêFKĜtãtDPH]LGREt~SDGNX
ĜtãH6WDUiĜtãH6WĜHGQtĜtãH
YþDVRYpSRVORXSQRVWLXYHGHMHGQRWOLYpĜtãHVWDURYČNpKR(J\SWD 1RYiĜtãHSR]GQt(J\SW
Y\VYČWOtSRMPHQRYiQtPRĜVNpQiURG\DMHMLFKUROLSURGČMLQ\ YSiGPRĜVNêFKQiURGĤ
(J\SWD
Y\KRGQRWtSĜtþLQ\SiGX1RYpĜtãHDXYHGHQHMYê]QDPQČMãt
(J\SWSRGQDGYOiGRXFL]tFK PRFHQVNpQiVWXSFH
QiURGĤ
Y\VYČWOtUR]GtOPH]LSHUVNRXDPDNHGRQVNRXVSUiYRX]HPČ 370N9
FKDUDNWHUL]XMH]iNODG\HJ\SWVNpKRQiERåHQVWYt
NXOWXUDDY]GČODQRVW
Y\VYČWOtGĤYRG\DYê]QDPPXPLILNDFHRVRE
QiERåHQVWYtPXPLILNDFH
VSRUR]XPČQtPSUDFXMHVSRMP\SDS\UXVDKLHURJO\I
StVPRDOLWHUDWXUD
RGĤYRGQtUR]YRMPDWHPDWLN\DVWURQRPLHOpNDĜVWYt
YČGD
FKDUDNWHUL]XMHVWDURHJ\SWVNpPDOtĜVWYtDVRFKDĜVWYt
XPČQt
,!
SĜtURGQtSRGPtQN\,QGLH
VWUXþQČSRStãHSĜtURGQtSRPČU\,QGLH
]HPČGČOVWYt
FKDUDNWHUL]XMHLQGLFNp]HPČGČOVWYt
VH]QiPtVHVH]iNODGQtPL]QDN\VWDURLQGLFNêFKPČVW
GDWXMHYSiGiULMVNêFKNRþRYQêFKNPHQĤDVWUXþQČ]KRGQRWt MHKRGĤVOHGN\VWiWDNDVW\
VWiWQt~WYDU\ětãHNUiOH$ãyN\ FKDUDNWHUL]XMHětãLNUiOH$ãyN\D]SĤVREMHKRYOiG\
370N9
VH]iNODGQtPSRUR]XPČQtPUR]OLãXMHKLQGXLVPXVDEXGGKLVPXV QiERåHQVWYt
RULHQWXMHVHYWUDGLFLVWDURLQGLFNpKRStVHPQLFWYtSURWRLQGLFNp NXOWXUDDY]GČODQRVWStVPR
OLWHUDWXUD
StVPRYpGDDVDQVNUW
QDSĜtNODGHFK]KRGQRWtVWXSHĖUR]YRMHPDWHPDWLN\DDVWURQRPLH YČGD
.,
VWUXþQČSRStãHSRORKXDSĜtURGQtSRPČU\ýtQ\
SĜtURGQtSRGPtQN\ýtQ\
FKDUDNWHUL]XMHþtQVNp]HPČGČOVWYtĜHPHVODDREFKRG
]HPČGČOVWYtĜHPHVORD
GDWXMHSUYQtVWiWQt~WYDU\QDþtQVNpP~]HPtDREMDVQtMHMLFK
REFKRG
]iNODGQtPRFHQVNRXDVSROHþHQVNRXVWUXNWXUX
VWiW\YýtQČ
7&*,.
;58
<=95>
FKDUDNWHUL]XMHGČMLQQRXUROLFtVDĜVWYtýFKLQ9HONiþtQVNi
]HćKHGYiEQiVWH]NDDREFKRGVětPHP
UR]OLãXMHþtQVNpStVPRMDNRStVPR]QDNRYp
RULHQWXMHVHYWUDGLFLþtQVNpKRStVHPQLFWYt.RQIXFLXV
QDSĜtNODGHFKY\QiOH]Ĥ]KRGQRWtSĜtQRVýtQ\SURWHFKQLFNê
SRNURNOLGVWYD
>,3(H3&
VWUXþQČSRStãHSRORKXDSĜtURGQtSRGPtQN\HJHMVNpREODVWL
FKDUDNWHUL]XMH]HPČGČOVWYtDREFKRGYREODVWL
UR]OLãXMH]iNODGQtW\S\PXåVNpKRDåHQVNpKRRGČYX
FKDUDNWHUL]XMHVW\OD]SĤVREE\GOHQtěHNĤ
SRURYQiVWUDYRYDFtQiY\N\DNXOWXUXVWRORYiQtDQWLFNêFK
ěHNĤVHVRXþDVQRXHYURSVNRXSRGRERX
Y\EHUHVKRGQpDUR]GtOQp]QDN\DQWLFNpĜHFNpDVRXþDVQp
þHVNpY]GČOiYDFtVRXVWDY\Y\VYČWOtSRMHPJ\PQDVLRQ
FKDUDNWHUL]XMHPLQRMVNRX.UpWXVWUXþQČSRStãHSRGREX
NUpWVNêFKPČVWDSDOiFĤDY\VYČWOtMHMLFK~þHO
SĜHGVWDYt]iNODGQtVRFLiOQtVWUXNWXUXNUpWVNpVSROHþQRVWLD
]KRGQRWtPtUXMHMtY\VSČORVWL
]GĤYRGQt]iQLNPLQRMVNpNXOWXU\
FKDUDNWHUL]XMHSĜtFKRGěHNĤQD3HORSRQpVNêSRORRVWURY
MHMLFKVSROHþQRVWDVWUXNWXUXRVtGOHQt
Y\VYČWOtIXQNFLSDOiFĤDY\MPHQXMHQHM]QiPČMãt]QLFK
RGYRGtSĜtþLQ\]iQLNXP\NpQVNpNXOWXU\
FKDUDNWHUL]XMHKRPpUVNpREGREt
Y\VYČWOtYVRXYLVORVWHFKPDORDVLMVNRXNRORQL]DFL
FKDUDNWHUL]XMHVRFLiOQtDPRFHQVNRXVWUXNWXUXVSROHþQRVWL
URGRYiãOHFKWDDOLGRYpVKURPiåGČQt
FKDUDNWHUL]XMHDUFKDLFNpREGREtY\VYČWOtSURFHVY]QLNX
PČVWVNpKRVWiWXDUR]OLãtVRFLiOQtVORåHQtMHKRRE\YDWHOVWYD
REMDVQtYVRXYLVORVWHFKYHONRXĜHFNRXNRORQL]DFLSRUR]XPt
YD]EČPHWURSROHNRORQLHDQDSĜtNODGHFKRGYRGtGĤVOHGN\
Y]iMHPQêPSRURYQiQtPFKDUDNWHUL]XMHW\UDQLGXGHPRNUDFLL
DROLJDUFKLLDRGYRGtMHMLFKSRWHQFLiOYêYRMH
FKDUDNWHUL]XMH6SDUWXMDNRYRMHQVNêVWiW
SRUR]XPtSRGVWDWČVSDUWiQVNpYêFKRY\
Y\VYČWOt~þHO3HORSRQpVNpKRVSRONX
FKDUDNWHUL]XMH$WpQ\MDNRNODVLFNRXGHPRNUDFLL
Y\VYČWOtSRGVWDWX6RORQRYêFKUHIRUHP
SRUR]XPtLQVWLWXWXGOXåQtKRRWURFWYt
SRURYQi]SĤVREYHĜHMQpVSUiY\YH6SDUWČDY$WpQiFK
FKDUDNWHUL]XMHNODVLFNpREGREt]KRGQRWtYOLY3HUVLH
RGYRGtSĜtþLQ\SHUVNRĜHFNêFKYiOHNDGDWXMHMHMLFKSUĤEČK
VWUXþQČSRStãHDSHUVNpWDåHQtGRěHFND]KRGQRWt
Yê]QDPELWY\X0DUDWKRQXX7KHUPRS\OD6DODPLQ\
DQDO\]XMHSĜtþLQ\YtWČ]VWYtěHNĤDMHKRGĤVOHGN\
Y\VYČWOtSĜtþLQ\Y]QLNXDIXQNFLDWpQVNpKRQiPRĜQtKRVSRONX
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRM$WpQSRĜHFNRSHUVNêFKYiONiFK
XYHGHSĜtNODG\Yê]QDPQêFKVWDYHEDNXOWXUQtFKRVREQRVWt
QDSĜtNODGHFKRVYČWOtGČMLQQRXUROL3HULNODSURUR]YRM$WpQ
FKDUDNWHUL]XMHSHORSRQpVNRXYiONXYNRQWH[WXYêYRMH
YHJHMVNpREODVWL
Y\PH]tSĜtþLQ\DGĤVOHGN\SHORSRQpVNpYiON\
FHQWUDOL]RYDQêVWiWýFKLQ
NXOWXUDDY]GČODQRVW
þtQVNpY\QiOH]\
ěHFNRSĜtURGQtSRGPtQN\
]HPČGČOVWYtDREFKRG
RGtYiQt
E\GOHQt
åLYRWYěHFNXVWRORYiQt
Y]GČOiYiQt
.UpWD
P\NpQVNpěHFNRSĜtFKRG
ěHNĤ
VSROHþQRVWVtGODSDOiFH
]iQLNP\NpQVNpNXOWXU\
KRPpUVNpREGREtRVtGOHQt
0DOp$VLH
DUFKDLFNpREGREtY]QLN
PČVWVWiWĤ
YHONiĜHFNiNRORQL]DFH
XVSRĜiGiQtPČVWVWiWĤ
6SDUWD
$WKpQ\
VSROHþQpDUR]GtOQp]QDN\
NODVLFNpREGREt
ĜHFNRSHUVNpYiON\
DSHUVNpWDåHQt
DWpQVNêQiPRĜQtVSROHN
SHORSRQpVNiYiOND
&-,
370N9
7&*,.
;58
<=95>
FKDUDNWHUL]XMHQiVWXS0DNHGRQLHMDNRQDGUHJLRQiOQt
PDNHGRQVNiĜtãH
PRFQRVWL]KRGQRWtH[SDQ]LYQtSROLWLNX)LOLSDD$OH[DQGUD
$OH[DQGUD)LOLS0DNHGRQãWt
0DNHGRQVNpKR
Y\VYČWOtUR]SDGPDNHGRQVNpĜtãHY\MPHQXMHMHMLFKQiVWXSFH MHVWRY\VYČWOLWSRMHPKHOHQLVWLFNiĜtãHDNXOWXUD
KHOpQLVWLFNpVWiW\
Y]iNODGQtFKU\VHFKFKDUDNWHUL]XMHĜHFNpQiERåHQVWYtDXYHGH NXOWXUDDY]GČODQRVW
QHM]QiPČMãt]ĜHFNêFKERKĤ
QiERåHQVWYt
Y\EHUHW\SLFNp]QDN\DQWLFNpKRĜHFNpKRPDOtĜVWYtVRFKDĜVWYt PDOtĜVWYtVRFKDĜVWYt
DVWDYLWHOVWYt
DUFKLWHNWXUD
W\SRYČ]DĜDGtĜHFNpStVPRREMDVQtSRMHPDOIDEHWD
StVPRDOLWHUDWXUD
RULHQWXMHVHYĜHFNpPDQWLFNpPStVHPQLFWYtFKDUDNWHUL]XMH HSRVXYHGHQČNWHUiGtODDMHMLFKDXWRU\SRGOHYODVWQtþHWE\ SRURYQiSRGREXĜHFNpKRDQWLFNpKRGLYDGODVHVRXþDVQêP
GLYDGOR
GLYDGOHPY\VYČWOtSRMP\NRPHGLHDWUDJHGLHDPILWHiWU
VH]QiPtVHVQHMYê]QDPQČMãtPLDQWLFNêPLĜHFNêPLGUDPDWLN\ Y\VYČWOtSRGVWDWXDQWLFNêFKRO\PSLMVNêFKKHUDSRStãHMHMLFK VSRUWDKU\YČGD
SUĤEČK
]KRGQRWtSĜtQRVDQWLFNêFKěHNĤSURSR]QiQtOLGVWYD
SĜtQRVěHFNDSURSR]QiQt
QDSĜtNODGHFKXYHGHGRPLQDQWQtYČGQtRERU\YDQWLFNpP
YČGXDNXOWXUX
ěHFNXDMHMLFKKODYQtSĜHGVWDYLWHOH
>,32H."
VWUXþQČSRStãHSĜtURGQtSRGPtQN\$SHQLQVNpKRSRORRVWURYD ětPSĜtURGQtSRGPtQN\
FKDUDNWHUL]XMHSRþiWHþQtVWDYRVtGOHQt$SHQLQVNpKRSROR
RVtGOHQt(WUXVNRYp
RVWURYDDMHKRHWQLFNpVORåHQt
FKDUDNWHUL]XMH]HPČGČOVWYtDREFKRGVUR]OLãHQtP
]HPČGČOVWYtDREFKRG
UHJLRQiOQtFKUR]GtOĤ
VRGĤYRGQČQtPY\PH]tUROLDYê]QDPHWUXVNpFLYLOL]DFHDMHMt NXOWXU\
Y\VYČWOtY]QLNětPDSRGOHOHJHQGDVNXWHþQRVWL
SRþiWN\ětPD
FKDUDNWHUL]XMH]SĤVRERGtYiQtE\GOHQtDVWRORYiQtDQWLFNêFK RGtYiQtE\GOHQtDVWRORYiQt
ětPDQĤREMDVQtSRMHPDWULRYêGĤP
SRURYQiVWUDYRYDFtQiY\N\DNXOWXUXVWRORYiQtDQWLFNêFK
ěHNĤDětPDQĤ
]KRGQRWtSRVWDYHQtDUROLRWURNĤYDQWLFNpPětPČ
RWURFL
Y\EHUHVKRGQpDUR]GtOQp]QDN\DQWLFNpKRĜHFNpKRDĜtPVNpKR Y]GČOiYiQt
Y]GČOiYiQt
XYHGHVORåHQtYê]EURMDRUJDQL]DFLĜtPVNpKRYRMVNDSRMP\ YRMHQVWYt
OHJLHDFHQWXULHWČåNRRGČQHFDOHKNRRGČQHFXQLIRUPD
FKDUDNWHUL]XMHGREXNUiORYVNRXHWUXVNRX
GREDNUiORYVNiHWUXVNi
FKDUDNWHUL]XMHVRFLiOQtVWUXNWXUXVSROHþQRVWLY\VYČWOtSRMP\ VSROHþQRVWDMHMtVWUXNWXUD
SOHEHMDSDWULFLMDY]WDK\PH]LQLPL
RVYČWOtSRGVWDWXUHIRUHP6HUYLD7XOOLDDMHMLFKGĤVOHGN\
NUiORYVNpUHIRUP\
RGYRGtSĜtþLQ\SiGXHWUXVNpNUiORYVNpG\QDVWLH
GDWXMHREGREtUDQpĜtPVNpUHSXEOLN\
UDQiĜtPVNiUHSXEOLND
FKDUDNWHUL]XMHVWiWQt]Ĝt]HQtY\VYČWOtSRMP\UHSXEOLNDNRQ]XO VWiWQt]Ĝt]HQt
VHQiW
]KRGQRWtERMSOHEHMĤR]URYQRSUiYQČQtVSDWULFLL
VSROHþQRVWSOHEHMFLD
Y\VYČWOtSRMP\WULEXQOLGXYHWR]iNRQ\GHVHN
SDWULFLRYp
Y\VYČWOtSURFHVVMHGQRFHQt,WiOLHD]KRGQRWtIDNWRU\NWHUpKR VMHGQRFHQt,WiOLH
]SĤVRELO\DRYOLYQLO\
RGĤYRGQtSURFHV~]HPQtH[SDQ]HětPDGR]iSDGQtKR
~]HPQtH[SDQ]H
6WĜHGRPRĜtYþHWQČ]KRGQRFHQtMHKRGĤVOHGNĤ
FKDUDNWHUL]XMHSUĤEČKWĜtS~QVNêFKYiOHNY\VYČWOtSĜtþLQ\SR S~QVNpYiON\
UiåN\.DUWiJDYSUYQtFKGYRXDMHMLFKGĤVOHGN\SURYiONXWĜHWt VH]QiPtVHVWDåHQtPNDUWiJLQVNpKRYRMHYĤGFH+DQQLEDODGR ,WiOLHDMHKRVWUDWHJLtYHGHQtYiOHþQêFKRSHUDFt
&-,
370N9
7&*,.
;58
<=95>
RGĤYRGQtSURFHV~]HPQtH[SDQ]HětPDGRHJHMVNpKR
GRE\WtěHFNDD0DNHGRQLH
6WĜHGRPRĜtYþHWQČ]KRGQRFHQtMHKRYêVOHGNĤ
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHNUL]LUHSXEOLN\
NUL]HD]iQLNUHSXEOLN\
Y\PH]tGĤVOHGN\SĜHPČQ\ětPDYHVYČWRYRXĜtãLY\VYČWOt
GĤVOHGN\YiON\
SURFHVSURKOXEXMtFtVHGLIHUHQFLDFHVSROHþQRVWL]DORåHQpQD OHYQpRWURFNpSUiFL
]KRGQRWtUHIRUP\EUDWĜt*UDFFKLĤ
UHIRUP\EĜt*UDFFKLĤ
Y\VYČWOtSĜtþLQ\DIRUP\SROLWLFNpGLIHUHQFLDFHĜtPVNp
SRSXOiĜLDRSWLPiWL
VSROHþQRVWL]KRGQRWtUROHDFtOHVWUDQ
Y\VWLKQHSRGVWDWX6XOORY\GLNWDWXU\
6XOORYDGLNWDWXUD
6SDUWDNRYRSRYVWiQt
RGYRGtSĜtþLQ\6SDUWDNRYDSRYVWiQtRWURNĤSRStãHMHKR
SUĤEČKD]KRGQRWtSĜtþLQ\MHKRSRUiåN\
*DLXV-XOLXV&DHVDU
VH]QiPtVHVRVREQRVWt*DLD-XOLD&DHVDUD
Y\VYČWOtY]QLNSHUVRQiOQtREVD]HQtD]iQLNSUYQtKRWULXPYLUiWX WULXPYLUiW
]KRGQRWtSRGVWDWXREþDQVNpYiON\PH]L&DHVDUHPD3RPSHLHP REþDQVNiYiOND
FKDUDNWHUL]XMH]SĤVREVDPRYOiG\*-&DHVDUDSR]LWLYQtD &DHVDURYDVDPRYOiGD
QHJDWLYQtDVSHNW\DMHMt]iQLN
]DYUDåGČQt&DHVDUD
Y\VYČWOtY]QLNSHUVRQiOQtREVD]HQt]iQLNGUXKpKRWULXPYLUiWX WULXPYLUiW
FKDUDNWHUL]XMH]SĤVREVDPRYOiG\2FWDYLDQD$XJXVWD
$XJXVWRYDVDPRYOiGD
FKDUDNWHUL]XMHREGREtSULQFLSiWXY\VYČWOtMHKRSRGVWDWXD
ětP]DSULQFLSiWX
SĜtþLQ\XSHYQČQt
SĜLĜDGtW\SLFNp]QDN\YêYRMHĜtPVNpVSROHþQRVWLNREGREt
7LEHULXVDMHKRQiVWXSFL
YOiGĜtPVNêFKFtVDĜĤ7LEHULD&DOLJXO\&ODXGLDD1HUD
FKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\IODYLRYVNpG\QDVWLH
IOiYLRYVNiG\QDVWLH
Y\VYČWOtSRGVWDWXNRORQiWXREMDVQtSĜtþLQ\DGĤVOHGN\
NRORQiW
SRUR]XPtLQVWLWXWXDGRSWLYQtFKFtVDĜĤD]KRGQRWtUR]YRM
DGRSWLYQtFtVDĜL
ĜtPVNpĜtãH]DMHMLFKYOiG\
VH]QiPtVHVYOiGRX0DUFD$XUHOLD
0DUFXV$XUpOLXV
REMDVQtVSROHþHQVNpDKRVSRGiĜVNpSĜtþLQ\NUL]HMHMt
NUL]HětPD
SUĤYRGQt]QDN\DGĤVOHGN\
SR]GQtĜtãHĜtPVNi
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHREGREtSR]GQtĜtãHĜtPVNp
Y\VYČWOtSRGVWDWXGRPLQiWXD]KRGQRWtSĜtþLQ\DGĤVOHGN\
]GĤYRGQt~]HPQtSĜHVXQ\FHQWUDPRFLQDYêFKRGDY\KRGQRWt 'LRFOHWLDQXV&RQVWDQWLQXV
MHKRGĤVOHGN\
NĜHVĢDQVWYt
GDWXMHDYKLVWRULFNêFKVRXYLVORVWHFKDQDSĜtEČKXRVYČWOt
Y]QLNDSRþiWN\NĜHVĢDQVWYt
VWUXþQČREMDVQtVRXYLVORVWNĜHVĢDQVWYtDMXGDLVPX
FKDUDNWHUL]XMHSRGVWDWXNĜHVĢDQVWYtDY\VYČWOtMHKRGČMLQQRXUROL
Y\VYČWOtGĤYRG\SURQiVOHGRYiQtNĜHVĢDQVWYtĜtPVNRXPRFt
GDWXMHY\GiQtHGLNWXPLOiQVNpKRDYHY]iMHPQêFKVRXYLVORV
WHFK]KRGQRWtMHKRYê]QDPSURNĜHVĢDQVWYtDĜtPVNRXĜtãL
GDWXMHD]GĤYRGQtUR]SDGĜtPVNpĜtãH
UR]SDGĜtãH
Y\VYČWOtSĜtþLQ\SRGVWDWXDGĤVOHGN\VWČKRYiQtQiURGĤY(YURSČ VWČKRYiQtQiURGĤ
QDSĜtNODGHFKXNiåHSUĤEČKDKODYQtVPČU\VWČKRYiQtQiURGĤ GDWXMHDREMDVQt]SĤVRE]iQLNX]iSDGRĜtPVNpĜtãH
]iQLNĜtãH]iSDGRĜtPVNp
Y]iNODGQtFKU\VHFKFKDUDNWHUL]XMHĜtPVNpQiERåHQVWYtD
QiERåHQVWYt
XYHGHQHM]QiPČMãt]ĜtPVNêFKERKĤ
Y\VYČWOtYê]QDPODWLQ\SURVRXþDVQpHYURSVNpMD]\N\
MD]\NDStVPRNXOWXUD
VSRUR]XPČQtPSUDFXMHVSRMP\ODWLQNDDĜtPVNpþtVOLFH
]KRGQRWtY]WDKDQWLFNêFKětPDQĤNYČGČDMHMLFKSĜtQRV
XPČQtDYČGDYDQWLFNpP
NVRXþDVQpPXSR]QiQt
ětPČ
SRURYQi]DPČĜHQtĜtPVNpKRDĜHFNpKRYêWYDUQpKRXPČQt
YêWYDUQpXPČQt
Y\MPHQXMHFKDUDNWHULVWLFNpW\S\ĜtPVNêFKVWDYHEDXYHGH
NRQNUpWQtSĜtNODG\WČFKWRSDPiWHN
DUFKLWHNWXUD
FKDUDNWHUL]XMHDQWLFNRXĜtPVNRXOLWHUDWXUXDREMDVQtMHMtSĜtQRV OLWHUDWXUDGLYDGOR
]KRGQRWt]DPČĜHQtĜtPVNpKRDQWLFNpKRGLYDGODDMHKRYê]QDP
REMDVQtY]WDKětPDQĤNHVSRUWXJODGLiWRUVNpKU\
&-,
370N9
370N9
I&*,.
7HPDWLFNêFHOHN
5HJ>
>H
59
F> ;58
<=95>
&-,
¾SRStãH SRGVWDWQRX ]PČQX HYURSVNp VLWXDFH NWHUi QDVWDOD YGĤVOHGNX SĜtFKRGX QRYêFK HWQLN
FKULVWLDQL]DFHDY]QLNXVWiWĤ
¾SRURYQi]iNODGQtU\V\]iSDGRHYURSVNpE\]DQWVNRVORYDQVNpDLVOiPVNpNXOWXUQtREODVWL
¾REMDVQt VLWXDFL 9HONRPRUDYVNp ĜtãH D YQLWĜQt YêYRM þHVNpKR VWiWX D SRVWDYHQt WČFKWR VWiWQtFK ~WYDUĤ
YHYURSVNêFKVRXYLVORVWHFK
¾Y\PH]t~ORKXNĜHVĢDQVWYtDYtU\YåLYRWČVWĜHGRYČNpKRþORYČNDNRQIOLNW\PH]LVYČWVNRXDFtUNHYQtPRFt
Y]WDKNĜHVĢDQVWYtNHNDFtĜVWYtDMLQêPYČURXNiP
¾L
#
(
F,2 !&'#
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHSURFHVVWČKRYiQtQiURGĤYþHWQČ
VWČKRYiQtQiURGĤ
RVYČWOHQtMHKRSĜtþLQDGĤVOHGNĤ
SRURYQiYêFKR]tDNRQHþQêVWDYYXVSRĜiGiQt(YURS\PDSD ]URGQRYp(YURS\
Y\VYČWOtY]QLNIUDQVNpĜtãHY\PH]tMHMt~]HPQtUR]VDK
K,1 .6
FKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\.DUOD9HOLNpKR]KRGQRWtMHKR .DUHO9HOLNêDNXOWXUDMHKR
Yê]QDP
GRE\
RGYRGtSĜtþLQ\UR]GČOHQtIUDQVNpĜtãHSUĤYRGQtMHY\DGĤVOHGN\ UR]GČOHQtĜtãH
QDSĜtNODGXIUDQVNpĜtãHRVYČWOtSURFHVIRUPRYiQtIHXGiOQt IHXGDOLVPXVDMHKRSRGVWDWD
VSROHþQRVWL
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHYêFKRGRĜtPVNRXE\]DQWVNRXĜtãL /-,1 .6
QDPDSČY\PH]tMHMt~]HPQtUR]VDKDREMDVQtGĤYRG\MHMtKR
SĜHWUYiQt]GREDQWLFNêFK
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMĜtãH]DFtVDĜH-XVWLQLiQD,
YãtPiVLFKDUDNWHULVWLFNêFK]QDNĤE\]DQWVNpKRVORKX
VH]QiPtVHVSĜtþLQDPL]iQLNXE\]DQWVNpĜtãH
FKDUDNWHUL]XMHSRþiWN\NĜHVĢDQVWYtYSURVWĜHGtSĜHPČĖXMtFt L,'.YUDQČVWĜHGRYČNp
VH(YURS\REMDVQtSRMP\FtUNHYELEOHY\]QiQtYtU\
(YURSČ
REMDVQtIXQNFLNĜHVĢDQVWYtMDNRQiERåHQVNRILOR]RILFNpKR UROHNĜHVĢDQVWYtYåLYRWČ
REUD]XVYČWDY\VYČWOtSRMHPGHVDWHURERåtFKSĜLNi]iQt
VWĜHGRYČNpKRþORYČND
SRUR]XPtRUJDQL]DFLNĜHVĢDQVNpFtUNYHREMDVQtSRMP\PRF RUJDQL]DFHFtUNYH
VYČWVNiDFtUNHYQtSDSHåDUFLELVNXSELVNXSIDUiĜPQLFK GDWXMHUR]NROYNĜHVĢDQVNpFtUNYLDY\VYČWOtMHKRSĜtþLQ\
UR]NROYFtUNYL
SRGVWDWXDGĤVOHGN\
GDWXMHY]QLNLVOiPXDFKDUDNWHUL]XMHSRGVWDWXYtU\
41"
]KRGQRWtGČMLQQRXUROL0XKDPPDGDREMDVQtSRMP\NRUiQD ãiUtMDPHãLWDDPLQDUHWVXQQLWpãtLWp
Y\VYČWOtY]QLNDUDEVNpĜtãH
>%&'(DMHMLFKYêERMH
QDSĜtNODGHFKXNiåHYOLYDUDEVNêFKYêERMĤGR(YURS\D
Y\WYRĜHQtĜtãHDGĤVOHGN\
]KRGQRWtMHMLFKYê]QDP
FKDUDNWHUL]XMHSĤYRGDGDWXMHSĜtFKRG6ORYDQĤQDQDãH~]HPt 4&',(
FKDUDNWHUL]XMH~URYHĖVWDURVORYDQVNpKR]HPČGČOVWYt
]HPČGČOVWYtDE\GOHQt
VWUXþQČSRStãHRE\GOtVWDUêFK6ORYDQĤSROR]HPQLFH
Y\PH]tGUXK\ĜHPHVHOVWDUêFK6ORYDQĤDFKDUDNWHUL]XMH
ĜHPHVODDREFKRG
MHMLFKREFKRG
ORNDOL]XMHSĜtNODG\VORYDQVNêFKVtGHOYþHVNêFK]HPtFK
þHVNp]HPČ
Y\VYČWOtY]QLNDFKDUDNWHU6iPRY\ĜtãH]KRGQRWtYê]QDP 6iPRYDĜtãH
ELWY\X:RJDVWLEXUJX
GDWXMHDY\VYČWOtY]QLNYHONRPRUDYVNpĜtãH
41C&'
FKDUDNWHUL]XMHYOiGXNQtåHWH0RMPtUD
Y]iNODGHFKY\VYČWOtSROLWLNXNQtåHWH5DVWLVODYDSUR
SRVtOHQtVDPRVWDWQRVWLDVYUFKRYDQRVWL9HONp0RUDY\
]KRGQRWtSUĤEČKDYê]QDPNĜHVĢDQVNpPLVHE\]DQWVNêFK
VORYDQãWtYČUR]YČVWRYp
SRVOĤ.RQVWDQWLQDD0HWRGČMH
REMDVQtSRMP\VWDURVORYČQãWLQDDKODKROLFH
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMĜtãH]DYOiG\NQtåHWH6YDWRSOXND
UR]NYČW9HONp0RUDY\
GDWXMHDY\VYČWOtSĜtþLQ\]iQLNXĜtãH
]iQLNĜtãH
I&*,.
;58
<=95>
SRURYQiY]QLNDSRþiWN\þHVNpKRVWiWXSRGOHVWDUêFKSRYČVWt SRþiWN\*(&1$
DVNXWHþQRVWL
REMDVQtSĜtQRVYOiG\NQtåHWH%RĜLYRMH
9iFODYD%ROHVODY
FKDUDNWHUL]XMHGČMLQQRXUROLEUDWUĤ9iFODYDD%ROHVODYD
%ROHVODY,,
]KRGQRWtYOiGX%ROHVODYD,,REMDVQtY]WDK\VSUDåVNêP
Y\YUDåGČQt6ODYQtNRYFĤ
ELVNXSHPDY\VYČWOtSĜtþLQ\Y\YUDåGČQt6ODYQtNRYFĤ
FKDUDNWHUL]XMH]SĤVREDGĤVOHGN\]DþOHQČQtþHVNpKRVWiWXGR ĜtPVNpĜtãH
XYHGHSĜtNODG\GDOãtFK3ĜHP\VORYFĤD]KRGQRWtMHMLFKYê]QDP 3ĜHP\VORYFL
]KRGQRWtYê]QDPSĜLMHWtNĜHVĢDQVWYtSURþHVNêVWiW]GĤ
NĜHVĢDQVWYtYýHFKiFK
YRGQtMHKRRULHQWDFLDY\VYČWOtLQVWLWXFL]HPVNêFKSDWURQĤ FKDUDNWHUL]XMHYê]QDPNRVWHOĤDNOiãWHUĤXYHGHSĜtNODG\ NRVWHO\DNOiãWHU\
Y\VYČWOtGXDOLWXUDQČVWĜHGRYČNpKRStVHPQLFWYtYþHVNêFK StVHPQLFWYt
]HPtFKXYHGHSĜtNODG\VWDURVORYČQVNpKRDODWLQVNpKR
StVHPQLFWYt
FKDUDNWHUL]XMHSRVWDYHQtSĜHP\VORYVNpKRNQtåHWHY]HPLD åLYRWYSĜHP\VORYVNêFKýH
Y\VYČWOtQiVWXSQLFNêSULQFLSVHQLRUiWX
FKiFK
VH]QiPtVHVH]iNODG\NQtåHFtVSUiY\]HPČ
Y\VYČWOtLQVWLWXWNQtåHFtGUXåLQ\Y]QLNãOHFKWLFNêFKURGĤ
FKDUDNWHUL]XMHSRVWDYHQtUROQtND
åLYRWUROQtNĤ
Y\VYČWOtSRMP\URERWDGHViWHNDEHUQČ
FKDUDNWHUL]XMH]iNODGQt]QDN\URPiQVNpKRVORKXDNXOWXU\ &"1,1$4$Y3UD]H
Y\MPHQXMHFKDUDNWHULVWLFNpW\S\VWDYHEXYHGHSĜtNODG\
VH]QiPtVHVUR]YRMHPVWDYHEQtþLQQRVWLY3UD]H
VH]QiPtVHV.RGH[HPY\ãHKUDGVNêP
StVHPQLFWYt
Y\MPHQXMHDVWUXþQČFKDUDNWHUL]XMHVWiW\YêFKDMLå6ORYDQĤ '&
Y\VYČWOtY]QLNQČPHFNpKRNUiORYVWYtQDWURVNiFK
.\MHYVNi5XV%XOKDUVNR
YêFKRGRIUDQVNpĜtãH
&KRUYDWVNR6UEVNR
REMDVQtREQRYHQtĜtPVNpĜtãHDY\PH]tMHMt~]HPQtUR]VDK QČPHFNpNUiORYVWYt
FKDUDNWHUL]XMHREGREt6YDWpĜtãHĜtPVNp]D2W\,
Y]QLN6YDWpĜtãHĜtPVNp
VH]QiPtVHVSRþiWN\XKHUVNpKRDSROVNpKRVWiWX
XKHUVNêVWiWSROVNêVWiW
3&4,2&-!,. !&'#
Y\VYČWOtSURFHVVWĜHGRYČNp]HPČGČOVNpNRORQL]DFHSĜtþLQ\D SURPČQDVWĜHGRYČNpNUDMLQ\
GĤVOHGN\
VWUXþQČXYHGH]SĤVRE]DNOiGiQtQRYêFKYHVQLFSRStãHSRGREX SRGREDYHVQLFH
Y\MPHQXMHQiOHåLWRVWLYHVQLFNpXVHGORVWLDFKDUDNWHUL]XMH
SRGREXWURMSURVWRURYpKRGRPX
Y\VYČWOtSULQFLSWURMSROQtKRV\VWpPXKRVSRGDĜHQtY]HPČGČOVWYt WURMSROQt]HPČGČOVWYt
FKDUDNWHUL]XMH]SĤVREåLYRWDQDYHVQLFLNDåGRGHQQtD
åLYRWQDYHVQLFL
VH]yQQtU\WPXVåLYRWDQDYVL
Y\PH]tSĜtþLQ\DGĤVOHGN\SURFHVX]DNOiGiQtPČVW
PČVWDDMHMLFKYê]QDP
VWUXþQČSRStãHSRGREXPČVWDDIXQNFtMHKRVRXþiVWt
UR]OLãXMHGUXK\PČVWSRGOH]DNODGDWHOHDIXQNFH
W\S\PČVW
XYHGHSĜtNODG\QHMVWDUãtFKPČVWYþHVNêFK]HPtFK
REMDVQtLQVWLWXWPČVWVNêFKSUiYY\VYČWOtMHMLFKIXQNFLD
PČVWVNiSUiYD
Yê]QDP
FKDUDNWHUL]XMHVRFLiOQtVORåHQtRE\YDWHOVWYDPČVWDD
VWUXNWXUDPČVWVNpVSROHþQRVWL
SRVWDYHQtMHGQRWOLYêFKYUVWHY
SRURYQi]SĤVREĜt]HQtDYêNRQVSUiY\VWĜHGRYČNpKRD
VRXþDVQpKRPČVWD
FKDUDNWHUL]XMHVW\OåLYRWDYHPČVWČ
åLYRWYHPČVWČ
Y\PH]tW\SLFNp]QDN\JRWLFNpDUFKLWHNWXU\
+&31$4$YýHFKiFK
VH]QiPtVHVRVREQRVWPL0DW\iãH]$UUDVXD3HWUD3DUOpĜH DUFKLWHNWXUD
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMJRWLFNpKRYêWYDUQpKRXPČQt
YêWYDUQpXPČQt
VH]QiPtVHVWYRUERXPLVWUD7KHRGRULNDD0LVWUĤY\ãHEURG VNpKRDWĜHERĖVNpKRROWiĜH
&-,
ý-
99
I&*,.
;58
<=95>
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMY]GČODQRVWLUR]OLãXMHPH]LFtUNHYQtPL Y]GČODQRVW
DPČVWVNêPLãNRODPL
Y\VYČWOtY]QLNDSĤYRGXQLYHU]LWREMDVQtMHMLFKSRGVWDWXD
~þHOUR]OLãXMHY]GČOiYDFtRERU\
Y\VYČWOtSURFHVSURQLNiQtQiURGQtFKMD]\NĤGRStVHPQLFWYt
FKDUDNWHUL]XMHREGREtNĜtåRYêFKYêSUDY
NĜtåRYpYêSUDY\
Y\VYČWOtSĜtþLQ\NĜLåiFNêFKYêSUDYDFKDUDNWHUL]XMHMHMLFK
~þDVWQtN\VWUXþQČSRStãHMHMLFKSUĤEČK
]KRGQRWtMHMLFKGĤVOHGN\DYê]QDP
GDWXMHDY\VYČWOtREVDKDYê]QDP=ODWpEXO\VLFLOVNp
=ODWiEXODVLFLOVNi
FKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\3ĜHP\VOD2WDNDUD,D9iFODYD, 3ĜHP\VO2WDNDU,9iFODY,
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\3ĜHP\VOD2WDNDUD,, 3ĜHP\VO2WDNDU,,
REMDVQtNRQIOLNWYHGRXFtNELWYČQD0RUDYVNpPSROL
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\9iFODYD,,]KRGQRWt 9iFODY,,
UROLVĖDWNRYpSROLWLN\GLSORPDFLHDKRVSRGiĜVNpKRUR]YRMH Y\VYČWOtGĤVOHGN\]DYUDåGČQt9iFODYD,,,
9iFODY,,,
FKDUDNWHUL]XMHVLWXDFLYýHFKiFKSRY\PĜHQt3ĜHP\VORYFĤ 8$3"%$&'(QDþHVNpP
REMDVQtGĤYRG\DRNROQRVWLYROE\/XFHPEXUNĤMDNRQRYp
WUĤQX
þHVNpG\QDVWLH
FKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\-DQD/XFHPEXUVNpKR
-DQ/XFHPEXUVNê
FKDUDNWHUL]XMHGČWVWYtDPOiGtNUDOHYLFH9iFODYD.DUOD
!&%54
MDNRþHVNpKR
]KRGQRWtYOiGX.DUODMDNRPDUNUDEČWHPRUDYVNpKR
NUiOHDFtVDĜHĜtPVNpKR
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\.DUOD,9MDNR
þHVNpKRNUiOHDFtVDĜHĜtPVNpKR
Y\VYČWOt]PČQ\Y]HPVNpVSUiYČ
SĜHGVWDYtVWDYHEQtDXUEDQLVWLFNêUR]YRM3UDK\
]KRGQRWtREVDKSROLWLFNpKRWHVWDPHQWX.DUOD,9
]KRGQRWtGČMLQQêYê]QDPRVREQRVWL.DUOD,9
FKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\9iFODYD,9RVYČWOtSRGVWDWX YOiGD
134'
MHKRVSRUĤVFtUNYtDSDQVWYHP
Y\VYČWOtY]QLNUHIRUPQtKRKQXWtYNDWROLFNpFtUNYL
UHIRUPQtKQXWt
REMDVQtREVDK'HNUHWXNXWQRKRUVNpKRDMHKRYê]QDP
'HNUHWNXWQRKRUVNê
QDåLYRWQtPSĜtEČKXDSRVWRMtFKPLVWUD-DQD+XVDGH
,:$
PRQVWUXMHUR]VDKDSRGVWDWXUR]SRUĤVWĜHGRYČNpVSROHþQRVWL Y\VYČWOtSRMP\RGSXVWHNNODWEDLQWHUGLNWSDSHåVNp
VFKL]PDNRQFLODNDFtĜ
VWUXþQČSRStãHSĜtþLQ\SUĤEČKDGĤVOHGN\NRQFLOXY
.RVWQLFLGDWXMHXSiOHQt-DQD+XVD
SRStãHSURFHVIRUPRYiQtKXVLWVNpKRKQXWtY\VYČWOtSUYQt
SRþiWHNKXVLWVNpUHYROXFH
SUDåVNRXGHIHQHVWUDFL
Y\VYČWOtSRGVWDWXKXVLWVWYtYW]YSĜLMtPiQtSRGRERMt
$('14/
RGĤYRGQtFHORVSROHþHQVNêFKDUDNWHUKXVLWVNpKRKQXWtYMHKR SRGVWDWQpP\ãOHQN\KXVLWVWYt
SRþiWFtFKREMDVQtREVDKDYê]QDPSUDåVNêFKDUWLNXOĤ
KXVLWVNpKQXWt
GDWXMHDY\VYČWOt]DORåHQt7iERUDSRURYQiYiPH]LLGHRXD ]DORåHQt7iERUD
VNXWHþQRVWtYH]SĤVREXåLYRWDDXVSRĜiGiQtREFH
QDåLYRWQtPSĜtEČKX-DQDäLåN\]7URFQRYDXNiåHFKDUDNWHU -DQäLåND
DSUĤEČKSUYQtHWDS\NRQIOLNWX
Y\VYČWOtUĤVWPRFLPČVWYKXVLWVNpPKQXWt]KRGQRWtYê]QDP UĤVWPRFLPČVW
]DVHGiQt]HPVNpKRVQČPXYýiVODYL
FKDUDNWHUL]XMHHWDSXNRQIOLNWX]KRGQRWtKXVLWVNRX
KXVLWVNiYtWČ]VWYt
VWUDWHJLLW]YVSDQLOêFKMt]G
Y\VYČWOt~þDVWKXVLWĤQDEDVLOHMVNpPNRQFLOXDREMDVQt
REVDKMLKODYVNêFKNRPSDNWiW
RGĤYRGQtSURFHVGLIHUHQFLDFHYKXVLWVNpPKQXWt
FKDUDNWHUL]XMHSRVWRMHXPtUQČQpKRDUDGLNiOQtKRNĜtGOD
Y\VYČWOtSĜtþLQ\DGĤVOHGN\]iQLNXKXVLWVNpKRKQXWtGDWXMH ELWYDX/LSDQ]iQLN
ELWYXX/LSDQ
KXVLWVNpKRKQXWt
SRStãHD]KRGQRWtSĤVREHQt=LNPXQGDYĤþLþHVNêP]HPtP =LNPXQG/XFHPEXUVNê
&-,
ý-
I&*,.
;58
<=95>
FKDUDNWHUL]XMHQiERåHQVNRDPRFHQVNpSRPČU\Y]HPL
NUiORYVWYtGYRMtKROLGX
]GĤYRGQtPRFHQVNêY]HVWXS-LĜtKR]3RGČEUDGD
.-&!#%!
FKDUDNWHUL]XMHREGREtMHKRYOiG\MDNRþHVNpKRNUiOH
RVYČWOtGĤYRG\DSRGVWDWXPtURYpPLVH/YD]5RåPLWiOXD
]KRGQRWtMHMtYê]QDP
Y\VYČWOtGĤYRG\DRNROQRVWLQiVWXSX-DJHOORQFĤQDþHVNêWUĤQ þHVNêVWiW]D+44&,30
YVRXYLVORVWHFKRVYČWOtSRGVWDWXDSĜtþLQ\GYRMYOiGt9ODGLV 9ODGLVODY-DJHOORQVNê
ODYD-DJHOORQVNpKRD0DW\iãH.RUYtQD
FKDUDNWHUL]XMHREVDKDYê]QDP.XWQRKRUVNpKRVPtUX
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMSR]GQtJRWLN\DMHMtNXOWXU\
SR]GQtJRWLND
FKDUDNWHUL]XMHYOiGX/XGYtND-DJHOORQVNpKRY\VYČWOt
/XGYtN-DJHOORQVNê
Yê]QDP6YDWRYiFODYVNpVPORXY\
]KRGQRWtYD]EX(YURS\DþHVNêFK]HPtY\VYČWOtUROL
'&YSR]GQtPVWĜHGRYČNX
VĖDWNRYpSROLWLN\DGiONRYpKRREFKRGX
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHSRGVWDWXDQJOLFNRIUDQFRX]VNpKR
VWROHWiYiOND$QJOLHD)UDQFLH
VRXSHĜHQtDGĤVOHGN\SURREČ]HPČ
SĜtþLQ\YiON\
REMDVQtSĜtþLQ\VWROHWpYiON\DSRStãHSUĤEČKMHMtSUYQtD
GUXKpIi]H
-DQD]$UNX
Y\VYČWOtIHQRPpQ-DQ\]$UNXDMHKRKLVWRULFNêYê]QDP
RGYRGtGĤVOHGN\SURYtWČ]QRX)UDQFLLDSRUDåHQRX$QJOLL GĤVOHGN\NRQFHYiON\
VH]QiPtVHVHVWUXþQêPSĜHKOHGHPWDWDUVNêFKWXUHFNêFKD WDWDUVNpWXUHFNpDMLQpYêERMH
PRQJROVNêFKYêERMĤGR(YURS\
0RQJRORYpY(YURSČ3ROVNRD
VH]QiPtVHVĜtãtýLQJLVFKiQRYRXD=ODWRXKRUGRX
5XVNRRVPDQãWt7XUFL
Y\VYČWOtRNROQRVWL]iQLNXE\]DQWVNpĜtãH
]iQLNE\]DQWVNpĜtãH
Y\VYČWOtSURFHVY\WODþRYiQt$UDEĤ]3\UHQHMVNpKR
Y\KQiQt$UDEĤ]3\UHQHMVNpKR
SRORRVWURYDDMHKRGĤVOHGN\
SRORRVWURYD
REMDVQtY]QLNâSDQČOVND
Y]QLNâSDQČOVND
&-,
7HPDWLFNêFHOHN > < 9 9 5 ? ;58
<=95>
&-,
¾Y\VYČWOt]QRYXREMHYHQtDQWLFNpKRLGHiOXþORYČNDQRYpP\ãOHQN\åiGDMtFtUHIRUPXFtUNYHYþHWQČUHDNFH
FtUNYHQDW\WRSRåDGDYN\
¾Y\PH]tYê]QDPKXVLWVNpWUDGLFHSURþHVNêSROLWLFNêDNXOWXUQtåLYRW
¾SRStãHDGHPRQVWUXMHSUĤEČK]iPRĜVNêFKREMHYĤMHMLFKSĜtþLQ\DGĤVOHGN\
¾REMDVQtSRVWDYHQtþHVNpKRVWiWXYSRGPtQNiFK(YURS\UR]GČOHQpGRĜDG\PRFHQVNêFKDQiERåHQVNêFK
FHQWHUDMHKRSRVWDYHQtXYQLWĜKDEVEXUVNpPRQDUFKLH
¾REMDVQtSĜtþLQ\DGĤVOHGN\Y]QLNXWĜLFHWLOHWpYiON\DSRVRXGtMHMtGĤVOHGN\
¾QDSĜtNODGHFKHYURSVNêFKGČMLQNRQNUHWL]XMHDEVROXWLVPXVNRQVWLWXþQtPRQDUFKLHSDUODPHQWDULVPXV
¾UR]SR]Qi]iNODGQt]QDN\MHGQRWOLYêFKNXOWXUQtFKVW\OĤDXYHGHMHMLFKSĜHGVWDYLWHOHDSĜtNODG\Yê]QDP
QêFKNXOWXUQtFKSDPiWHN
F,2,&'&'#
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHUDQêQRYRYČNMDNRGČMLQQpREGREt UDQêQRYRYČN
XYHGHSĜtNODG\QRYêFKWHFKQRORJLtREMDVQtUR]YRM
3,32&-'&@
WH[WLOQtKRSUĤP\VOXY\VYČWOtYê]QDP]DYHGHQtYRGQtKR
&&!1 (-"#,/
NRODGRKRUQLFWYtDKXWQLFWYt
GDWXMHD]KRGQRWtYê]QDPY\QiOH]XNQLKWLVNX
NQLKWLVN
XYHGHWHFKQLFNp]PČQ\YSR]HPQtDQiPRĜQtGRSUDYČ
GRSUDYD
RGYRGtGĤVOHGN\UR]ãtĜHQtVWĜHOQêFK]EUDQtSURYRMVNR
YRMHQVNiWHFKQLNDDYRMVNR
Y\VYČWOtSULQFLSVWĜtGDYpKRV\VWpPXKRVSRGDĜHQt
]HPČGČOVWYt
Y]HPČGČOVWYtD]KRGQRWtMHKRSĜtQRV
FKDUDNWHUL]XMHRGOLãQp]SĤVRE\]HPČGČOVNpYêURE\
Y]iSDGQtDYêFKRGQt(YURSČ
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMREFKRGX
REFKRGYêUREDSURWUK
Y\VYČWOtSRGVWDWXQiNODGQLFNpKRDPDQXIDNWXUQtKR]SĤVREX QiNODGQLFNêV\VWpPDSUYQt
YêURE\DSRURYQiMHMLFKYêKRG\DQHYêKRG\
PDQXIDNWXU\
I&*,.
;58
<=95>
REMDVQtGĤYRG\(YURSDQĤNREMHYQêP]iPRĜVNêPFHVWiP -1"& (&%@',(3/
]GĤYRGQtVPČĜRYiQtSUYQtFKSODYHE3RUWXJDOFĤ%'LDV
FHVWD]DNRĜHQtPDKHGYiEtP
9DVFRGH*DPD
SODYE\NROHP$IULN\
GDWXMHDVWUXþQČSRStãHREMHYRYiQt$PHULN\1RYêVYČW REMHYW]Y1RYpKRVYČWD
GDWXMHD]KRGQRWtYê]QDPREHSOXWt=HPČNRXOH
REHSOXWt=HPČNRXOH
XYHGHGĤVOHGN\D]KRGQRWtYê]QDP]iPRĜVNêFKREMHYĤ
GĤVOHGN\]iPRĜVNêFKREMHYĤ
VWUXþQČFKDUDNWHUL]XMHYêYRMYPLPRHYURSVNêFKFLYLOL]DFtFK ""&'&(3'4-3
Y\VYČWOtSRMP\VXOWiQVDPXUDMãRJXQ
DVLMVNpVWiW\$IULND
ORNDOL]XMHDFKDUDNWHUL]XMHQHMYê]QDPQČMãtLQGLiQVNp
LQGLiQVNpNXOWXU\
FLYLOL]DFHVWĜHGQtDMLåQt$PHULN\
]KRGQRWtSĤVREHQtSUYQtFK(YURSDQĤY$PHULFH
RVYČWOtYê]QDPRåLYHQtDQWLFNpĜtPVNpNXOWXU\YH;,9VWRO ,,3$","$
FKDUDNWHUL]XMHUHQHVDQþQtSRKOHGQDþORYČNDDQDVYČWD
SRURYQiKRVHVWĜHGRYČNêPY\VYČWOtSRMHPKXPDQLVPXV Y]GČOiQtYČGD
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMY]GČOiQtY\VYČWOtY]QLNQRYêFK
YČGQtFKRERUĤREMDVQtYê]QDPDGĤVOHGN\DVWURQRPLFNêFK REMHYĤ
VH]QiPtVHVRVREQRVWPL.RSHUQtND*DOLOHLDD.HSOHUD
YãtPiVLW\SLFNêFK]QDNĤUHQHVDQþQtKRPDOtĜVWYtVRFKDĜVWYtD YêWYDUQpXPČQtDUFKLWHNWXUD
DUFKLWHNWXU\
VH]QiPtVHVRVREQRVWt/HRQDUGDGD9LQFL
XYHGH]iNODGQt]QDN\åLYRWQtKRVW\OXUHQHVDQFH
åLYRWQtVW\O
RGYRGtSĜtþLQ\~VLOtRUHIRUPDFLFtUNYHYQLWĜQtYQČMãt
K&"33.'SĜtþLQ\
Y\VYČWOtSRGVWDWXXþHQt0DUWLQD/XWKHUDDMHKRRKODV
/XWKHURYRXþHQt
Y\VYČWOtSĜtQRV-DQD.DOYtQDSURUHIRUPDFL
.DOYtQRY\Qi]RU\
FKDUDNWHUL]XMH]iNODGQtP\ãOHQN\UHIRUPDFH
]iNODGQtP\ãOHQN\UHIRUPDFH
REMDVQtSRMP\SURWHVWDQWVNiHYDQJHOLFNiFtUNHY
]GĤYRGQtY]QLNSURWLUHIRUPDFHUHNDWROL]DFH
SURWLUHIRUPDFH
]KRGQRWtREVDKDYê]QDPWULGHQWVNpKRFtUNHYQtKRNRQFLOX Y\VYČWOtSRMP\MH]XLWVNêĜiGDLQNYL]LFH
GĤVOHGN\UHIRUPDFHD
Y\VYČWOtGĤVOHGN\UHIRUPDFHDSURWLUHIRUPDFH
SURWLUHIRUPDFH
'&QiVWXS+DEVEXUNĤ
GDWXMHPRFHQVNêQiVWXS+DEVEXUNĤY(YURSČ
âSDQČOVNR.DUHO9)LOLSD,,
FKDUDNWHUL]XMHYOiGXDYêYRMYHâSDQČOVNX]D.DUOD9D
)LOLSD,,
Y\VYČWOtSRMHPDEVROXWLVPXV
Y\VYČWOtSĜtþLQ\SURWLãSDQČOVNêFKY]SRXUY1L]R]HPt
ERM1L]R]HPt]DVYRERGX
FKDUDNWHUL]XMHSUĤEČKQL]R]HPVNpKRSRYVWiQtDMHKRYêVOHGN\ QL]R]HPVNpSRYVWiQt
RGĤYRGQtUR]YRM1L]R]HPtSRGRVDåHQtVDPRVWDWQRVWL
VDPRVWDWQp1L]R]HPt
GDWXMHDY\VYČWOtSRGVWDWXYiON\UĤåtD]KRGQRWtMHMtYêVOHGN\ >,+4YiONDUĤåt
FKDUDNWHUL]XMHREGREtYOiG\-LQGĜLFKD9,,,
-LQGĜLFK9,,,
Y\VYČWOtSĜtþLQ\]DORåHQtDQJOLNiQVNpFtUNYH
SRþiWHNDQJOLFNpUHIRUPDFH
FKDUDNWHUL]XMHGREXW]YDOåEČWtQVNp$QJOLH
GREDDOåEČWLQVNi
VH]QiPtVHVSRþiWN\DQJOLFNpNRORQL]DFH
RGĤYRGQtDQJOLFNRãSDQČOVNpVRXSHĜHQtQDPRĜLDRGYRGt DQJOLFNiSĜHYDKDQDPRĜL
SĜtþLQ\DQJOLFNpKRYtWČ]VWYtDMHKRGĤVOHGN\
Y\VYČWOtSRGVWDWXNRQIOLNWXPH]L)UDQFLtD+DEVEXUN\
M,3ERMHV+DEVEXUN\
FKDUDNWHUL]XMHSUĤEČKUHIRUPDFHYH)UDQFLL
UHIRUPDFH
]KRGQRWtREGREtYOiG\-LQGĜLFKD,9D/XGYtND;,,,
-LQGĜLFK,9/XGYtN;,,,
VH]QiPtVHVSRþiWN\IUDQFRX]VNpNRORQL]DFH
IUDQFRX]VNiNRORQL]DFH
Y\PH]t~]HPQtUR]VDK6YDWpĜtãHĜtPVNpY\VYČWOtMHMt
'1 .6 ."1
FKDUDNWHUD]iNODG\KRVSRGiĜVNpKRUR]YRMHYĜtãL
KRVSRGiĜVNêUR]YRM
FKDUDNWHUL]XMHSUĤEČKUHIRUPDFHY1ČPHFNXY\VYČWOt
QČPHFNiUHIRUPDFH
Y]QLNDGĤVOHGN\QČPHFNpVHOVNpYiON\
GDWXMHDY\VYČWOtYê]QDPDGĤVOHGN\DXJVEXUVNpKRPtUX
DXJVEXUVNêPtU
SRURYQiSROLWLFNpFtOH0D[PLOLiQD,.DUOD9D
SROLWLND+DEVEXUNĤ
)HUGLQDQGD,]KRGQRWt]PČQ\VYČWRYpSROLWLN\+DEVEXUNĤ 0D[PLOLiQ,.DUHO9)HUGLQDQG,
&-,
=)
99
I&*,.
;58
<=95>
Y\VYČWOtSURFHVY]QLNXQH]iYLVOpKRUXVNpKRVWiWXQD
SRþiWN\DEVROXWLVPXYF$$
SĜHORPX;9D;9,VWRO
FKDUDNWHUL]XMHSRPČU\5XVND;9,VWRO
QiERåHQVNpSRODKRVSSRPČU\
Y\VYČWOtSRMP\SUDYRVODYtERMDĜLDNR]iFL
,YDQ,9+UR]QêVDPRGČUåDYt
]KRGQRWtYOiGX,YDQD+UR]QpKR
VH]QiPtVHVUR]YRMHPNXOWXU\REMDVQtSRMHPLNRQD
NXOWXUD
]KRGQRWtUROL%RULVH*RGXQRYDSRVPUWL,YDQD,9
%RULV*RGXQRY
FKDUDNWHUL]XMHSURQLNiQtRVPDQVNêFK7XUNĤGR(YURS\D
ERMHV7XUN\
Y\VYČWOtYê]QDPSRUiåN\7XUNĤX9tGQČ
GĤVOHGN\WXUHFNêFKYiOHN
GDWXMHDY\VYČWOtSURFHVY]QLNXKDEVEXUVNpKRVRXVWiWtDMHKR *(-"#SRQiVWXSX
+DEVEXUNĤSHUVRQiOQtXQLH
GĤVOHGN\SURþHVNp]HPČY\VYČWOtSRMHPSHUVRQiOQtXQLH
KRVSRGiĜVNpSRVWDYHQt
FKDUDNWHUL]XMHKRVSRGiĜVNpSRVWDYHQtþHVNpKRVWiWX
þHVNiVWDYRYVNiVSROHþQRVW
Y\PH]tVRFLiOQtVWUXNWXUXþHVNpVSROHþQRVWL
REMDVQtVWUXNWXUXDIXQJRYiQt]HPVNpVSUiY\DVDPRVSUiY\ ]HPVNpVQČP\
XYHGHSĜtNODG\]Ĝt]HQtQRYêFK~VWĜHG~ĜDGĤDMHMLFKSUDYRPRF FHQWUDOL]DþQt~VLOt
GDWXMHSUYQtþHVNêVWDYRYVNêRGERMDY\VYČWOtMHKRSĜtþLQ\ SRþiWN\VWDYRYVNpKRRGERMH
SUĤEČKDGĤVOHGN\
FKDUDNWHUL]XMHQiERåHQVNpUR]GČOHQtþHVNpVSROHþQRVWL
QiERåHQVNpSRPČU\YýHFKiFK
-HGQRWDEUDWUVNi
FKDUDNWHUL]XMHVSHFLILND-HGQRW\EUDWUVNp
åLGp
]KRGQRWtSRVWDYHQtäLGĤY\VYČWOtSRMHPSRJURP
UHNDWROL]DFH
FKDUDNWHUL]XMHSRþiWN\UHNDWROL]DFHYþHVNêFK]HPtFK
ýHVNiNRQIHVH
Y\VYČWOtSRGVWDWXDYê]QDPýHVNpNRQIHVH
FKDUDNWHUL]XMH]PČQ\YKDEVEXUVNpPVRXVWiWtQDSĜHORPX
;9,D;9,,VWRO
FKDUDNWHUL]XMHYOiGX5XGROID,,DRVYČWOtREVDKDYê]QDP þHVNêVWiW]DF$!&4K
0DMHVWiWXQiERåHQVNpVYRERG\
0DMHVWiWQiERåHQVNpVYRERG\
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMYČG\DVWURQRPLHDXPČQtY3UD]H
UXGROItQVNi3UDKD
GRE\UXGROItQVNp
QDSĜtNODGHFKSĜHGVWDYtUHQHVDQþQtDUFKLWHNWXUXDXYHGHMHMt UHQHVDQFHDUFKLWHNWXUD
]iNODGQt]QDN\Y\VWLKQH]PČQ\YLQWHULpUXVWDYHE
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMY]GČODQRVWLNXOWXU\DOLWHUDWXU\
ãNROVWYtY]GČODQRVWOLWHUDWXUD
Y\VYČWOtSĜtþLQ\SRYVWiQtDSRStãHMHKRSUĤEČK
*('&'(&'1,.
GDWXMHELWYXQD%tOp+RĜHSRUR]XPtMHMtPXSUĤEČKXD
SĜtþLQ\DSUĤEČK
REMDVQtMHMtGĤVOHGN\
ELWYDQD%tOp+RĜH
RGYRGtGĤVOHGN\SRUiåN\þHVNêFKVWDYĤSRSUDYDþHVNêFK GĤVOHGN\SRSUDYDþHVNêFK
SiQĤ
SiQĤ
Y\VYČWOtSĜtþLQ\SREČORKRUVNpHPLJUDFHY\VYČWOtSRMP\
SREČORKRUVNiHPLJUDFH
NRQILVNDFHDH[XODQW
GDWXMHGREXWUYiQtOHWpYiON\VWUXþQČSRStãHMHMtSUĤEČK 341'14
SUĤEČKYiON\DMHMtFKDUDNWHU
YMHGQRWOLYêFKIi]tFK
Y]iNODGQtFKU\VHFKREMDVQtPRFHQVNpDKRVSRGiĜVNp
]iMP\]~þDVWQČQêFKVWUDQ
QDRVXGHFK$OEUHFKWD]9DOGãWČMQDLOXVWUXMHY]HVWXSDSiG $OEUHFKW]9DOGãWHMQD
PRFLMHGLQFH
RVYČWOtSĜtþLQ\D]SĤVREXNRQþHQtOHWpYiON\DMHKRGĤVO PtURYiMHGQiQt
]KRGQRWtYêVOHGN\YHVWIiOVNpKRPtUXDMHKRYê]QDP
YêVOHGN\YiON\YHVWIiOVNêPtU
YHYURSVNêFKGČMLQiFK
FKDUDNWHUL]XMHYOiGX.DUOD,Y\VYČWOtSĜtþLQ\UĤVWXQDSČWt &%*,1'14'>,+4
PH]LNUiOHPDSDUODPHQWHP
FKDUDNWHUL]XMHSXULWiQ\DMHMLFKUROLYDQJOLFNpVSROHþQRVWL SXULWiQL
UR]OLãXMHVWRXSHQFHNUiOHDSDUODPHQWXREMDVQtVWXSĖRYiQt VWXSĖRYiQtUR]SRUĤ
NRQIOLNWX
Y\VYČWOtY\SXNQXWtREþDQVNpYiON\VH]QiPtVHVRVREQRVWt REþDQVNiYiOND
2OLYHUD&URPZHOODD]GĤYRGQtSRUiåNXNUiOH
REMDVQtY\KOiãHQtUHSXEOLN\DFKDUDNWHUL]XMHSRPČU\Y]HPL UHSXEOLND
SRStãHSĜHPČQXUHSXEOLN\YRVREQtGLNWDWXUX2&URPZHOOD &URPZHORYDGLNWDWXUD
DY\VYČWOtQiVOHGQRXREQRYXSDUODPHQWQtPRQDUFKLH
REQRYDPRQDUFKLH
&-,
I&*,.
;58
<=95>
&-,
UR]H]QiSĜtþLQ\W]YVODYQpUHYROXFH]KRGQRWtMHMtSUĤEČK 6ODYQiUHYROXFH
GĤVOHGN\
379'2
GDWXMHY]QLN9HONp%ULWiQLH
Y]QLN9HONp%ULWiQLH
FKDUDNWHUL]XMHSRGVWDWXDYêYRMDQJOLFNpKRSDUODPHQWQtKR ]GRNRQDOHQtSDUODPHQWQtKR
V\VWpPXY;9,,VWRO
V\VWpPXYOiG\
FKDUDNWHUL]XMHYOiGX/XGYtND;,9REMDVQtIUDEVROXWLVPXV M,3'!&%#8$!'.N
D]KRGQRWtGRERYpSRVWDYHQt)UDQFLH
ERKDWVWYt)UDQFLH]D&ROEHUWD
VH]QiPtVHVKRVSRGiĜVNRXSROLWLNRX-%&ROEHUWD
FKDUDNWHUL]XMH]DKUDQLþQtSROLWLNXYêERMQêFKYiOHNY\PH]t YiON\/XGYtND;,9
KODYQtVIpU\]iMPX
YêYRMYF$$]DFDUD$OH[HMH
FKDUDNWHUL]XMHYOiGXSUYQtFK5RPDQRYFĤ]KRGQRWt
SRVWDYHQtãOHFKW\DSRGGDQêFK
UXVNpYêERMH
Y\PH]tVPČU\UXVNp~]HPQtH[SDQ]HREMDVQtGĤYRG\D
5XVNpLPSpULXP
]KRGQRWtYê]QDP]tVNDQêFK~]HPt
FKDUDNWHUL]XMHYOiGX3HWUD,9HOLNpKRDMHKRY]WDKN(YURSČ 3HWU,9HOLNêDUHIRUP\
Y\PH]tFtOUHIRUHP3HWUD,]KRGQRWtSR]LWLYQtDQHJDWLYQt
GĤVOHGN\D]KRGQRWtKLVWRULFNêYê]QDPMHKRYOiG\
FKDUDNWHUL]XMHSRþiWHNUR]YRMHEUDQLERUVNRSUXVNpKRVWiWX UR]YRM$
Y\PH]tIDNWRU\UR]YRMHDMHMLFKGĤVOHGN\
Y\VYČWOtSĜtþLQ\UĤVWXSUHVWLåH]HPČ
FKDUDNWHUL]XMHYOiGX)ULGULFKD9LOpPD,Y\VYČWOtSURFHV
YOiGD)ULGULFKD9LOpPD,
PLOLWDUL]DFHSUXVNpVSROHþQRVWL
FKDUDNWHUL]XMHYOiGX)ULGULFKD,,9HOLNpKR
)ULGULFK,,9HOLNê
FKDUDNWHUL]XMHEDURNQtNXOWXUXDMHMtYD]EXQDYtUX
%&,.$4$
XYHGH]iNODGQt]QDN\DVWDYHEQtSUYN\EDURNQtKRVORKXYDU DUFKLWHNWXUD
FKLWHNWXĜHDVH]QiPtVHVMHKRQHMYê]QDPQČMãtPLSĜHGVWDYLWHOL 99
FKDUDNWHUL]XMHEDURNQtYêWYDUQpXPČQt5XEHQV+ROODU
YêWYDUQpXPČQt
5HPEUDQGW
+9
VH]QiPtVHVEDURNQtKXGERX9LYDOGL+lQGHO%DFK
KXGED
ý-
VH]QiPtVHVEDURNQtOLWHUDWXURXWYRUED%0ROLHUD
OLWHUDWXUDDGLYDGOR
REMDVQtSURFHVGDOãtFHQWUDOL]DFHKDEVEXUVNpKRVRXVWiWt
%%$("&,3
GDWXMHDY\VYČWOtREVDKSUDJPDWLFNpVDQNFH.DUOD9,
SROHWpYiOFH
FKDUDNWHUL]XMH~SDGHNþHVNpKRVWiWXDSRVXQ\YH
.DUHO9,DSUDJPDWLFNiVDQNFH
VSROHþHQVNRSROLWLFNêFKSRPČUHFKY]HPL
]EtGDþHQt]HPČ
Y\VYČWOtSREČORKRUVNêSURFHVUHNDWROL]DFH
UHNDWROL]DFH
ãNROVWYtDRVYČWD
Y]iNODGQtFKU\VHFKREMDVQtV\VWpPãNROVWYtD]KRGQRWt
SRVWDYHQtDUROLFtUNHYQtFKĜiGĤYQČP
PRGHORYČSRStãHåLYRWãOHFKW\QD]iPFtFK
åLYRWQD]iPNX
FKDUDNWHUL]XMHSDQVWYtDMHKRPRåQpHNRQRPLFNpMHGQRWN\ SDQVWYt
FKDUDNWHUL]XMHSRGGDQVNpSRPČU\
SRGGDQVNpSRPČU\
REMDVQtSĜtþLQ\SRGGDQVNêFKSRYVWiQtYýHFKiFKXYHGHSĜ SRGGDQVNiSRYVWiQt
]KRGQRWtYê]QDPURERWQtKRSDWHQWX/HRSROGD,
REMDVQtVORåHQtRE\YDWHOVWYDPČVWD
YêYRMPČVWDPČVWVNpRE\Y
GDWXMHDREMDVQt]DNOiGiQtSUYQtFKPDQXIDNWXU
PDQXIDNWXU\
FKDUDNWHUL]XMHþHVNpEDURNR
EDURNQtNXOWXUDYþHVNêFK
REMDVQtXSODWQČQt]iNODGQtFK]QDNĤDVWDYHEQtFKSUYNĤ
]HPtFK
EDURNQtKRVORKXYDUFKLWHNWXĜH
DUFKLWHNWXUD
FKDUDNWHUL]XMHþHVNpEDURNQtVRFKDĜVWYtDPDOtĜVWYtD
YêWYDUQpXPČQt
VH]QiPtVHVY\EUDQêPLSĜHGVWDYLWHOL
VH]QiPtVHVWYRUERXþHVNpEDURNQtKXGE\$GDP0LFKQD KXGED
]2WUDGRYLF-DNXE-DQ5\ED
VH]QiPtVHVRVREQRVWt-DQD$PRVH.RPHQVNpKRDMHKR
>5&",2
GtOHPXYHGHKODYQtSĜtQRVMHKRP\ãOHQHNSURUR]YRM
Y]GČOiQt
O&*,.
7HPDWLFNêFHOHN
CFG>8
;58
<=95>
&-,
¾Y\VYČWOtSRGVWDWQpHNRQRPLFNpVRFLiOQtSROLWLFNpDNXOWXUQt]PČQ\YHY\EUDQêFK]HPtFKDXQiVNWHUp
FKDUDNWHUL]XMtPRGHUQL]DFLVSROHþQRVWL
¾REMDVQt VRXYLVORVW PH]L XGiORVWPL IUDQFRX]VNp UHYROXFH D QDSROHRQVNêFK YiOHN QD MHGQp VWUDQČ D
UR]ELWtPVWDUêFKVSROHþHQVNêFKVWUXNWXUY(YURSČQDVWUDQČGUXKp
¾SRURYQi MHGQRWOLYp Ii]H XWYiĜHQt QRYRGREpKR þHVNpKR QiURGD Y VRXYLVORVWL VQiURGQtPL KQXWtPL
Y\EUDQêFKHYURSVNêFKQiURGĤ
¾FKDUDNWHUL]XMHHPDQFLSDþQt~VLOtYê]QDPQêFKVRFLiOQtFKVNXSLQXYHGHSRåDGDYN\IRUPXORYDQpYHY\
EUDQêFKHYURSVNêFKUHYROXFtFK
¾QDY\EUDQêFKSĜtNODGHFKGHPRQVWUXMH]iNODGQtSROLWLFNpSURXG\
¾Y\VYČWOtUR]GtOQpWHPSRPRGHUQL]DFHDSURKORXEHQtQHURYQRPČUQRVWLYêYRMHMHGQRWOLYêFKþiVWt(YURS\
D VYČWD YþHWQČ GĤVOHGNĤ NH NWHUêP WDWR QHURYQRPČUQRVW YHGOD FKDUDNWHUL]XMH VRXSHĜHQt PH]L
YHOPRFHPLDY\PH]tYê]QDPNRORQLt
'.3,2%&4$"$
Y\VYČWOtSRGVWDWXRVYtFHQVWYt
RVYtFHQVWYt
QDSĜtNODGHFKGHPRQVWUXMHUR]YRMSĜtURGQtFKYČGD]KRGQRWt MHMLFKYOLYQDY]QLNRVYtFHQVWYt
SRUR]XPtSRGVWDWČDEVROXWLVPXMDNRIRUP\YOiG\DUR]OLãXMH DEVROXWLVPXVDRVYtFHQVNê
RVYtFHQVNêDEVROXWLVPXV
DEVROXWLVPXV
FKDUDNWHUL]XMHRVYtFHQVNpQDKOtåHQtQDOLGVNRXVSROHþQRVW
REMDVQtNGRE\OLHQF\NORSHGLVWpDMDNêPČOLYê]QDP
FKDUDNWHUL]XMHURNRNRDNODVLFLVPXVMDNRNXOWXUQtDåLYRWQtVW\O Y\VYČWOtY]QLNQiURGQtFKNXOWXUDXYHGHSĜtNODG\MHMLFK
URNRNRDNODVLFLVPXV
OLWHUiUQtFKDKXGHEQtFKRVREQRVWt
XYHGH]iNODGQtVSROHþHQVNRKRVSRGiĜVNpFKDUDNWHULVWLN\
411,
9HONp%ULWiQLHVWROD]KRGQRWtMHMtSRVWDYHQtY(YURSČ
EULWVNi]iYLVOi~]HPt
YVRXYLVORVWHFKRVYČWOtY\WYiĜHQtEULWVNpNRORQLiOQtĜtãH
FKDUDNWHUL]XMHVSROHþHQVNRSROLWLFNpDKRVSRGiĜVNpSRPČU\ YDPHULFNêFKRVDGiFKNRORQLtFK
RGYRGtSĜtþLQ\Y]QLNXDPHULFNp9iON\]DQH]iYLVORVWVWUXþQČ ',.>"
SRStãHMHMtSUĤEČKD]KRGQRWtMHMtGĤVOHGN\
]iSDV]DQH]iYLVORVW
VH]QiPtVHVRVREQRVWPL:DVKLQJWRQD-HIIHUVRQDD
)UDQNOLQD
GDWXMH'HNODUDFLQH]iYLVORVWLDY]QLN6SRMHQêFKVWiWĤ
Y]QLN86$
FKDUDNWHUL]XMHXVSRĜiGiQtQČPVWiWĤDY]WDKN6YĜtãLĜtPVNp ,#"3(1/
XYHGH]iNODGQtFKDUDNWHULVWLN\3UXVNDVWROD]KRGQRWtMHKR 3UXVNR
SRVWDYHQtY(YURSČ
Y\VYČWOtSĜtþLQ\YiOHNRGČGLFWYtUDNRXVNp
YiON\RJOREiOQtDUHJLRQiOQt
Y\VYČWOtSĜtþLQ\VHGPLOHWpYiON\
YOLY
SRURYQiYêVOHGN\RERXYiOHND]KRGQRWtMHMLFKGĤVOHGN\
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHYOiGX0DULH7HUH]LHD-RVHID,,
%%$1"&,3
XYHGHQHMYê]QDPQČMãtUHIRUP\RERXSDQRYQtNĤY\VYČWOtMHMLFK 0DULH7HUH]LH-RVHI,,
SRGVWDWXSRURYQiSĜtþLQ\DGĤVOHGN\
UHIRUP\
XYHGH]iNODGQtVRFLiOQtFKDUDNWHULVWLNXýHFK
*(-"#YSROVWRO
VH]QiPtVHVSRUHIRUPQtPV\VWpPHP~]HPQtVSUiY\
Y\VYČWOtYOQXVHOVNêFKSRYVWiQtYýHFKiFK
VHOVNiSRYVWiQt
FKDUDNWHUL]XMHYOiGX.DWHĜLQ\,,]KRGQRWt]DKUDQLþQt
F$&]D.DWHĜLQ\,,
SROLWLNXFDUHYQ\DUHIRUP\
VH]QiPtVHVRVREQRVWtNQtåHWH3RWČPNLQD
FKDUDNWHUL]XMHSRVWDYHQt3ROVNDYDVWRO
&4&DMHKR]iQLN
REMDVQtSRMHPãOHFKWLFNiUHSXEOLND
REMDVQtWURMtGČOHQt3ROVNDY\VYČWOtMHKRSĜtþLQ\DGĤVOHGN\
O&*,.
;58
<=95>
41K,3&$-1'&4$3,&4&,1M,3
FKDUDNWHUL]XMHVSROHþHQVNpSRPČU\YH)UDQFLLVWRO
NRQHFDEVROXWLVPXYH
REMDVQtSĜtþLQ\ILQDQþQtNUL]HDPRåQRVWLMHMtKRĜHãHQt
M,3
REMDVQtY]QLN1iURGQtKRVKURPiåGČQt
1iURGQtVKURPiåGČQt
RVYČWOtNRQIOLNWPH]LNUiOHPD1iURGQtPVKURPiåGČQtPD
]KRGQRWtMHKRYêVOHGN\
GDWXMH'RE\Wt%DVWLO\D]KRGQRWtMHKRYê]QDP
GRE\Wt%DVWLO\
Y\VYČWOtREVDKDYê]QDP'HNODUDFHSUiYþORYČNDDREþDQD
SRStãH]PČQX)UDQFLH]DEVROXWLVWLFNpQDNRQVWLWXþQt
NRQVWLWXþQtPRQDUFKLH
PRQDUFKLLY\VYČWOtUROLSROLWLFNêFKVPČUĤ
]GĤYRGQtH[LVWHQFL
Y\PH]tSĜtþLQ\KRVSRGiĜVNêFKREWtåtDYQČMãtKRRKURåHQt
Y\VYČWOtSiGPRQDUFKLHD]Ĝt]HQtUHSXEOLN\
UHSXEOLND
FKDUDNWHUL]XMHSRGREXMDNREtQVNpGLNWDWXU\DMHGQRWORSDWĜHQt MDNREtQVNiGLNWDWXUD
VH]QiPtVHVRVREQRVWt5REHVSLHUUD
RGĤYRGQtSiGGLNWDWXU\
FKDUDNWHUL]XMHQiVOHGXMtFtPRFHQVNRSROLWLFNp]PČQ\
1DSROHRQ%RQDSDUWH
VH]QiPtVHVRVREQRVWt1DSROHRQD%RQDSDUWD
Y\VYČWOtURVWRXFtUROLDUPiG\YHVSROHþQRVWLD]KRGQRWtGĤVOHGN\ UROHDUPiG\
REMDVQtSRMP\GLUHNWRULXPNRQ]XOiWREþDQVNê]iNRQtN
GLUHNWRULXPDNRQ]XOiW
REMDVQtSURPČQXNRQ]XOiWXYFtVDĜVWYt]KRGQRWtGĤVOHGN\
FtVDĜVWYt
FKDUDNWHUL]XMH]DKUDQLþQtSROLWLNX1DSROHRQD,DREMDVQtMHKR SRVWXSYĤþLHYURSVNêPVWiWĤP
VH]QiPtVHVELWYDPLX7UDIDOJDUXD6ODYNRYD
GDWXMHSiG1DSROHRQD,DY\VYČWOtMHKRSĜtþLQ\DGĤVOHGN\
VH]QiPtVHVELWYRXX%RURGLQDX/LSVNDDX:DWHUORR
SRUiåND1DSROHRQD
GDWXMHDREMDVQtYêVOHGN\MHGQiQtYtGHĖVNpKRNRQJUHVX
&,&4&,1'&
VH]QiPtVHVRVREQRVWtNQtåHWH.0HWWHUQLFKD
YtGHĖVNêNRQJUHVDREGREt
SRURYQi]PČQ\QDSROLWLFNpPDSČ(YURS\
UHVWDXUDFH
Y\VYČWOtSRMP\UHVWDXUDFH1ČPHFNêVSROHND6YDWiDOLDQFH
Y\VYČWOtYGRERYêFKVRXYLVORVWHFKYê]QDPIUDQFRX]VNp
UHYROXFHSUR(YURSX
FKDUDNWHUL]XMH]iNODGQt]QDN\URPDQWLVPX
URPDQWLVPXV
VH]QiPtVHVGtOHP/YDQ%HHWKRYHQDD)U&KRSLQD
0"/4&'1'&4$3-&!43(&4*,&
XYHGHSĜHGSRNODG\SUR]DKiMHQtSUĤP\VORYpUHYROXFHYH
SUĤP\VORYiUHYROXFH
9HONp%ULWiQLLQDSR]DGtWHFKQLFNêFKY\QiOH]ĤY\VYČWOt
9HONi%ULWiQLH
SRGVWDWXSUĤP\VORYpUHYROXFH
GDWXMHREGREtSUĤP\VORYpUHYROXFHYH9HONp%ULWiQLLD
]KRGQRWt]PČQ\YHVORåHQtVSROHþQRVWL
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMGRSUDY\
Y\VYČWOt]iVDG\KRVSRGiĜVNpKROLEHUDOLVPX
ORNDOL]XMHQHMYê]QDPQČMãtSUĤP\VORYiFHQWUDQDHYUSHYQLQČ Y\VYČWOtVRFLiOQtGĤVOHGN\SUĤP\VORYpUHYROXFHDVWUXNWXUX VWUXNWXUDVSROHþQRVWL
URGtFtVHNDSLWDOLVWLFNpVSROHþQRVWL
VH]QiPtVHSUREOpPHPVRFLiOQtRWi]N\
VRFLiOQtRWi]ND
'&'&%!&%.$3
FKDUDNWHUL]XMHYêYRMDSRVWDYHQtYMHGQRWOLYêFKVWiWHFK
)UDQFLH1L]R]HPt%HOJLH
(YURS\SRYtGHĖVNpPNRQJUHVX
5XVNR3ROVNRěHFNR
FKDUDNWHUL]XMHSRVWDYHQtKDEVEXUVNpKRVRXVWiWtY(YURSČSR %%$1"&,3
YtGHĖVNpPNRQJUHVX
FKDUDNWHUL]XMH0HWWHUQLFKĤYDEVROXWLVPXV
Y\PH]t]iNODGQt]QDN\YOiG\)UDQWLãND,D)HUGLQDQGD,
&-,
+9
)
=
O&*,.
;58
<=95>
&-,
FKDUDNWHUL]XMHSRþiWN\RVYtFHQVWYtYýHFKiFK
*(-"#
REMDVQtSĜtþLQ\DSĜHGSRNODG\SURERX]HQtQiURGQtKRYČGRPt Y\WYiĜHQtPRGHUQtKR
DY\WYiĜHQtPRGHUQtKRSROLWLFNpKRQiURGD
SROLWLFNpKRQiURGD
Y\VYČWOtSĜtþLQ\Y]QLNXþHVNpKRQiURGQtKRREUR]HQt
*(,1&!,.&%&-,.
GDWXMHDY\VYČWOtSURFHVþHVNpKRQiURGQtKRREUR]HQt
VH]QiPtVHVY\EUDQêPLRVREQRVWPLþHVNpKRQiURGQtKR
RVREQRVWLQiUREUR]HQt
ý-
REUR]HQtDMHMLFKGtOHP
FKDUDNWHUL]XMHSRþiWN\SUĤP\VORYpUHYROXFHYýHFKiFK
SRþiWN\SUĤP\VORYp
Y\VYČWOtSURFHVY]QLNXSUĤP\VORYêFKREODVWtDORNDOL]XMHMH
UHYROXFHDMHMtVRFLiOQt
REMDVQtSRGREXSUYQtFKVRFLiOQtFKNRQIOLNWĤ
GĤVOHGN\
F'&4$3POQOQR
REMDVQtSiGNUiOH/XGYtND)LOLSDDY\KOiãHQtUHSXEOLN\
M,3
VSUR]DWtPQtUHYROXþQtYOiGRX
SRURYQiSROLWLFNpSRPČU\SĜHGDSRYROEiFKGR
ÒVWDYRGiUQpKRVKURPiåGČQt
SRStãHQiVWXS/XGYtND1DSROHRQDNPRFL
Y\VYČWOtSRMHPSOHELVFLW
GDWXMHDRVYČWOtSURPČQXUHSXEOLN\YFtVDĜVWYt
,#"3(VWiW\
]KRGQRWtYê]QDPFHOQtXQLH3UXVNDVQČPHFNêPLVWiW\
FKDUDNWHUL]XMHSUĤEČKUHYROXþQtFK]PČQYQČPHFNêFKVWiWHFK
REMDVQtREVDKMHGQiQt1iURGQtKRVKURPiåGČQtYH)UDQNIXUWX
Y\VYČWOtQH~VSČFKVMHGQRFHQtQČPVWiWĤSDUODPHQWQtFHVWRX
FKDUDNWHUL]XMHVQDK\RVMHGQRFHQtLWDOVNêFKVWiWĤ
4(VWiW\
GDWXMHDR]ĜHMPtSUĤEČKSRYVWiQtQDVHYHUXDMLKX
REMDVQtSĜtþLQ\QH~VSČFKXLWDOVNpKRVMHGQRFHQt
FKDUDNWHUL]XMHSĜHGEĜH]QRYpSRPČU\YPRQDUFKLL
%%$1"&,3
]KRGQRWtSRþiWHþQt~VSČFK\UHYROXFHYH9tGQL
REMDVQtSROLWLFNpFtOHQDSR]DGtREVDKX~VWDY\Y\VYČWOtSRMHP SRWtåHV~VWDYRX
RNWURMRYDQi~VWDYD
Y\VYČWOtSĜtþLQ\YtGHĖVNpKRSRYVWiQt
]GĤYRGQt]PČQXQDUDNRXVNpPFtVDĜWUĤQX]KRGQRWt
QiVWXS)UDQWLãND-RVHID,QD
GĤVOHGN\QiVWXSX)U-RVHID,NPRFL
WUĤQ
REMDVQtSRWODþHQtUHYROXFHYVHYHUQt,WiOLLD8KUiFK
]KRGQRWtSĜtQRVUHYROXFHSURVSROHþQRVW
GČGLFWYtUHYROXFH
KDEVEXUVNpKRVRXVWiWt
FKDUDNWHUL]XMHSRþiWHNUHYROXFHYýHFKiFKY\VYČWOtREVDK
*(-"#
SHWLFH]H6YDWRYiFODYVNêFKOi]Qt
]KRGQRWtUHDNFLSDQRYQtND
REMDVQtSĜtþLQ\DGĤVOHGN\Y]QLNDMtFtFKþHVNRQČPHFNêFK
SROLWLFNêFKVSRUĤY\VYČWOtSRVWRMHþHVNpDQČPHFNpSROLWLFNp
UHSUH]HQWDFH
GDWXMHDRGĤYRGQtþHUYQRYpSRYVWiQtY3UD]HRGYRGt
GĤVOHGN\MHKRSRUiåN\
&'&4$*,.'&&4&',/PR&4
VRGĤYRGQČQtPFKDUDNWHUL]XMHPRFHQVNpDHNRQRPLFNp
YLNWRULiQVNi
411,
SRVWDYHQt9HONp%ULWiQLHYHVYČWČ
379'2
FKDUDNWHUL]XMHSROLWLFNêDVRFLiOQtV\VWpP9HONp%ULWiQLH
UR]OLãXMHSROLWLFNRXVWUDQXNRQ]HUYDWLYQtDOLEHUiOQtVMHMLFK
LGHRYêPLYêFKRGLVN\DSUDNWLFNRXSROLWLNRX
FKDUDNWHUL]XMHYHOPRFHQVNRXSROLWLNX1DSROHRQD,,,
M,3]DFtVDĜVWYt
RGĤYRGQtSĜtþLQ\NU\PVNpYiON\]KRGQRWtIUDEULWVNRXUROL
REMDVQtSUĤEČKIUSUXVNpYiON\RGĤYRGQtMHMtSĜtþLQ\D
GĤVOHGN\SUR)UDQFLL
GDWXMHD]GĤYRGQtY]QLNSDĜtåVNp.RPXQ\Y\VYČWOt
VRFLDOLVWLFNRURYQRVWiĜVNRXSRGVWDWXMHMtYOiG\
O&*,.
;58
<=95>
REMDVQtSUĤEČKDYêVOHGN\YiON\6DUGLQLHV5DNRXVNHP
VMHGQRFHQt14
GDWXMHDSRStãHY]QLN,WDOVNpKRNUiORYVWYt]KRGQRWtUROL
*DULEDOGLKRD9LNWRUD(PDQXHOD,,
Y\VYČWOtRNROQRVWLSĜLSRMHQt%HQiWHNDětPD
FKDUDNWHUL]XMHUDNRXVNRSUXVNpY]WDK\QDSR]DGt1ČPHFNpKR VMHGQRFHQt#"3
VSRONX
REMDVQtSĜtþLQ\DYêVOHGN\SUXVNRUDNRXVNpYiON\
GDWXMHY]QLN1ČPHFND]KRGQRWtUROLNDQFOpĜH%LVPDUFND
FKDUDNWHUL]XMHSRUHYROXþQtKRVSRGiĜVNpDSROLWLFNpSRPČU\ %%$(VRXVWiWtY
Y5DNRXVNX
SRORYLQČVWRO
FKDUDNWHUL]XMH%DFKĤYDEVROXWLVPXV
%DFKĤYDEVROXWLVPXV
RGĤYRGQtREQRYHQt~VWDYQRVWLY5DNRXVNX
GDWXMHDY\VYČWOtUDNRXVNRXKHUVNpY\URYQiQtSRMHP
5DNRXVNRXKHUVNR
GXDOLVPXV=DOLWDYVNRD3ĜHGOLWDYVNR
FKDUDNWHUL]XMHSURFHVLQGXVWULDOL]DFHYPRQDUFKLLRGYRGt
LQGXVWULDOL]DFH
]PČQ\YNUDMLQČDVWUXNWXĜHRE\YDWHOVWYD
LQWHUSUHWXMHQiURGQRVWQtVORåHQt5DNRXVND8KHUVNDSRURYQi QiURGQRVWQtSRPČU\D
SRVWDYHQtQiURGĤ
SROLWLND
GDWXMHD]KRGQRWtERM]DYãHREHFQpYROHEQtSUiYR]KRGQRWt YROHEQtSUiYR
GRVDåHQêUR]VDKYROHEQtKRSUiYDQDSĜHORPXDVWRO
FKDUDNWHUL]XMHREQRYXVSRONRYpKRDSROLWLFNpKRåLYRWD
(-"#
VH]QiPtVHVþHVNêPLSROLWLFNêPLSURXG\DMHMLFKSĜHGVWDYLWHOL Y\VYČWOtERMRVWiWRSUiYQtY\URYQiQtSRMHPSDVLYQtUH]LVWHQFH VWiWRSUiYQtERM
SRStãHREGREtLQGXVWULDOL]DFHþHVNêFK]HPt]KRGQRWt]GURMHD LQGXVWULDOL]DFH
ORNDOL]XMHMHGQRWOLYiYêUREQtRGYČWYt
REMDVQt]PČQXþHVNpSROLWLN\]SDVLYQtUH]LVWHQFHQDDNWLYQt DNWLYQtSROLWLND
RKUD]RYiQtDQDSĜtNODGHFKXYHGHMHMtYêVOHGN\
QDSĜtNODGHFKSROLWLFNêFKVWUDQREMDVQtSURFHVSROLWLFNp
SROLWLFNiGLIHUHQFLDFH
GLIHUHQFLDFHþHVNpVSROHþQRVWLYSROOHW
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMVSRONRYêFKDNXOWXUQtFKDNWLYLW
NXOWXUQtåLYRWþHVNp
VH]QiPtVHVQRYRXJHQHUDFtþHVNêFKXPČOFĤY\VYČWOtSRMHP VSROHþQRVWL
JHQHUDFH1iURGQtKRGLYDGODGDWXMHDSRStãHVWDYEX1'
&%"14,.
Y\VYČWOtSRMP\NRORQLHDPDWHĜVNi]HPČ
LPSHULDOLVPXVDNRORQLDOLVPXV
LQWHUSUHWXMHSROLWLFNRXPDSXVYČWDSĜHORPXDVWRO
&4&,14,. .6
XYHGHNRORQLiOQtPRFQRVWLD]KRGQRWtUR]VDKDYê]QDPMHMLFK
NRORQLiOQtFKĜtãt
QDSĜtNODGXEULWVNpKRLPSpULDGHPRQVWUXMHUĤ]Qp]SĤVRE\
VSUiY\]iYLVOêFK~]HPtVH]QiPtVHVEXUVNRXYiONRX
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHSURFHVRVtGORYiQtDPHULFNpKR=iSDGX UR]YRM&@,2310
SRStãHSUREOpPLQGLiQVNpRWi]N\
'LYRNê=iSDG
REMDVQtIHQRPpQRWURNiĜVWYtDRGĤYRGQtMHKR~]HPQtUR]VDK GDWXMHREþDQVNRXYiONXDY\VYČWOtMHMtSĜtþLQ\SUĤEČKD
YiOND6HYHUXSURWL-LKX
YêVOHGN\
FKDUDNWHUL]XMHSROLWLFNêV\VWpP6SRMHQêFKVWiWĤ
SROLWLFNêV\VWpP
]KRGQRWtSĜHGSRNODG\KRVSRGiĜVNpKRUĤVWX
KRVSRGiĜVNêUR]PDFK
Y\PH]tVSHFLILNDDPHULFNpKRLPSHULDOLVPX
DPHULFNêLPSHULDOLVPXV
FKDUDNWHUL]XMHUHIRUP\SRNU\PVNpYiOFH]KRGQRWtYê]QDP 3(F$&
]UXãHQtQHYROQLFWYt
Y\VYČWOtH[LVWHQFLWDMQêFKUHYROXþQtFKRUJDQL]DFtD]KRGQRWt UHYROXþQtRUJDQL]DFH
MHMLFKFtOHVH]QiPtVHVDWHQWiWHPQDFDUD$OH[DQGUD,,
GDWXMHSUYQtUXVNRXUHYROXFLY\VYČWOtMHMtSĜtþLQ\SUĤEČKD
SUYQtUXVNiUHYROXFH
]KRGQRWtMHMtSĜtQRVDYê]QDP
VH]QiPtVHVSĜHGVWDYLWHOLUXVNpOLWHUDWXU\NULWLFNpKRUHDOLVPX UXVNiOLWHUDWXUD
DMHMLFKGtOHP
&-,
37(9
370N9
379'2
379'2
370N9
379'2
O&*,.
;58
<=95>
REMDVQtSURFHVRWYtUiQtVH-DSRQVNDVYČWX
&,&
FKDUDNWHUL]XMHSROLWLFNpDKRVSRGiĜVNpSRPČU\SRSiGXãRJXQiWX KRVSRGiĜVNiDSROLWLFNi
FKDUDNWHUL]XMHMDSRQVNêLPSHULDOLVPXV
VLWXDFH
VH]QiPtVHVUXVNRMDSRQVNRXYiONRXD]KRGQRWtMHMtYê]QDP MDSRQVNêLPSHULDOLVPXV
5431&4*,&, 4&"$PRS&4
FKDUDNWHUL]XMHWHFKQLFNêDYČGHFNêSRNURNQDSĜHORPXD YČGHFNêDWHFKQLFNêSRNURN
VWROGHPRQVWUXMHYê]QDPQpSRVWDYHQtHYURSVNpFLYLOL]DFH FKDUDNWHUL]XMHSRGVWDWXNDSLWDOLVWLFNpKRVSROHþHQVNpKRD
NDSLWDOLVWLFNêV\VWpP
KRVSRGiĜVNpKRV\VWpPXY\VYČWOtYê]QDPRVREQtD
KRVSRGiĜVNpVYRERG\VSUiYQtKRGRKOHGXVWiWXY\VYČWOt
SRMP\NRQMXNWXUDDNUL]H
FKDUDNWHUL]XMH]PČQ\YVRFLiOQtVWUXNWXĜHVSROHþQRVWL]KRGQRWt VRFLiOQtVWUXNWXUD
Yê]QDPVWĜHGQtYUVWY\DY\VYČWOtGČOQLFNRXVRFLiOQtRWi]NX
REMDVQtY]QLNKQXWt]D]URYQRSUiYQČQtQDSĜtNODGXåHQDäLGĤ ~VLOtR]URYQRSUiYQČQt
FKDUDNWHUL]XMHSURPČQXåLYRWQtFKSRGPtQHND]KRGQRWtMHMLFK PČãĢDQVNiNXOWXUDD
GĤVOHGN\SURþORYČNDDVSROHþQRVW
FLYLOL]DFH
XYHGH]iNODGQt]QDN\UHDOLVPXDQDWXUDOLVPXYOLWHUDWXĜHD
OLWHUDWXUD
GUDPDWXVY\XåLWtPXNi]HNY\EUDQêFKDXWRUĤ
SRStãHSĜtNODG\D]QDN\HYURSVNpKRYêWYDUQpKRXPČQt
YêWYDUQpXPČQt
UHDOLVPXLPSUHVLRQLVPXVHFHVHNXELVPXVXUUHDOLVPXD
H[SUHVLRQLVPX
VH]QiPtVKODYQtPLWUHQG\YKXGEČLWDOVNpDIURSHUD
KXGED
FKDUDNWHUL]XMHQRYRJRWLNXQRYRUHQHVDQFLDVHFHVL
DUFKLWHNWXUD
XYHGHQHMYê]QDPQČMãtYČGHFNpREMHY\DWHFKQLFNpQRYLQN\ YČGDWHFKQLND
]GĤYRGQtSURFHVSĜHVWDYE\PČVWDGHPRQVWUXMHQRYp
XUEDQLVPXV
XUEDQLVWLFNpSĜtVWXS\
FKDUDNWHUL]XMHHNRQRPLFNpSRVWDYHQtþHVNêFK]HPt
*(-"#
Y3ĜHGOLWDYVNX
KRVSRGiĜVNpSRVWDYHQt
LOXVWUXMHG\QDPLFNêUR]YRMþHVNpKRSUĤP\VOXâNRGD'DQČN .ROEHQ.ĜLåtN+OiYND
REMDVQtSRGVWDWXDIRUP\þHVNRQČPHFNpKRVRXSHĜHQt
ýHãLD1ČPFL
RGĤYRGQtY]QLNSOXUDOLWQtKRSROLWLFNpKRV\VWpPX
SROLWLFNêV\VWpPDSROLWLFNp
GHPRQVWUXMHSURFHVSROLWLFNpGLIHUHQFLDFHþHVNpVSROHþQRVWL
VWUDQ\
]KRGQRWtSRGtOþHVNêFKSROLWVWUDQQDSURVD]HQtYãHREHFQpKR YROHEQtKRSUiYDSURPXåH
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMþHVNpNXOWXU\SĜtQRVýHVNpPRGHUQ\
NXOWXUDYþHVNêFK]HPtFK
YOLWHUDWXĜHGtOR6PHWDQ\D'YRĜiNDYKXGEČ
,$.
]DSRPRFLSDUDOHOQtPXOWLUHJLRQiOQtþDVRYpRV\GHPRQVWUXMH LQWHUSUHWDFHPXOWLUHJLRQiOQt
QHURYQRPČUQRVWYêYRMHYMHGQRWOLYêFKþiVWHFK(YURS\DVYČWD GČMRYČþDVRYpRV\
SRURYQiYêYRMYþHVNêFK]HPtFKVRVWDWQtPLREODVWPL
SRURYQiQtþHVNêFK~]HPt
]DPêãOtVHQDGHIHNWHPVRXSHĜHQtYGČMLQiFKQDW\SRYêFK
VMLQêPLREODVWPL
SĜtNODGHFKY\EHUHSURMHY\DGĤVOHGN\VSRUR]XPČQtPSUDFXMH VRXSHĜHQt
VSRMP\DVLPLODFHDPLJUDFHNUL]HDUHIRUP\VWDJQDFHD
~SDGHN
]DPêãOtVHQDGFKDUDNWHUHPUR]GČOHQt(YURS\DMHKRYêYRMHP UR]GČOHQt(YURS\
RGVWDURYČNX
SRURYQiYêYRMRYpWHQGHQFHDXUþtOLQLHGRW\NXMHGQRWOLYêFK REODVWLVWĜHWXNXOWXUD
NXOWXUDFLYLOL]DþQtFKVSROHþHQVWYt
FLYLOL]DFt
FKDUDNWHUL]XMHQDPRGHORYêFKSĜtNODGHFK]SĤVRE\VWĜHWĤ
FLYLOL]DFt
]DPêãOtVHQDGYêYRMRYêPLWHQGHQFHPL
&-,
ý-
99
+9
379'2
+9
ý-
37
90(*6
370N9
R&*,.
7HPDWLFNêFHOHN
CF>
;58
<=95>
&-,
¾ QDSĜtNODGHFKGHPRQVWUXMH]QHXåLWtWHFKQLN\YHVYČWRYêFKYiONiFKDMHKRGĤVOHGN\
¾ UR]SR]QiNODG\DQHGRVWDWN\GHPRNUDWLFNêFKV\VWpPĤ
¾ FKDUDNWHUL]XMHMHGQRWOLYpWRWDOLWQtV\VWpP\SĜtþLQ\MHMLFKQDVWROHQtYãLUãtFKHNRQRPLFNêFK
DSROLWLFNêFKVRXYLVORVWHFKDGĤVOHGN\MHMLFKH[LVWHQFHSURVYČWUR]SR]QiGHVWUXNWLYQtVtOX
WRWDOLWDULVPXDY\SMDWpKRQDFLRQDOLVPX
¾ QDSĜtNODGHFKY\ORåtDQWLVHPLWLVPXVUDVLVPXVDMHMLFKQHSĜLMDWHOQRVW]KOHGLVNDOLGVNêFKSUiY
¾ ]KRGQRWtSRVWDYHQtýHVNRVORYHQVNDYHYURSVNêFKVRXYLVORVWHFKDMHKRYQLWĜQtVRFLiOQtSROLWLFNp
KRVSRGiĜVNpDNXOWXUQtSURVWĜHGt
',.'#&'1'14
FKDUDNWHUL]XMHY]WDK\PH]LYHOPRFHPLY(YURSČQDSR]DGt PH]LQiURGQtHYURSVNi
IUQČPQHSĜiWHOVWYtDUDNRXVNRUXVNpKRVSRUXR%DONiQ
SROLWLNDYSĜHGYHþHUYiON\
Y\VYČWOtSĜtþLQ\IUUXVNpKRDUDNRXVNRQČPHFNpKRVEOtåHQt REMDVQtSĜtþLQ\DSRGVWDWXEULWVNRQČPHFNpKRVRXSHĜHQt
37
YVRXYLVORVWHFKREMDVQtY]QLND~þHO'RKRG\D7URMVSRONX
VPOXYQtVSRMHQHFNpV\VWpP\
90(*6
XYHGHMHMLFKSRGVWDWXFtOHDþO]HPČ
Y\VYČWOtSĜtþLQ\EDONiQVNpYiON\
EDONiQVNpYiON\
GDWXMHDYVRXYLVORVWHFK]KRGQRWtYê]QDPDWHQWiWXQD
VDUDMHYVNêDWHQWiW
UDNRXVNpKRQiVOHGQtNDWUĤQXY6DUDMHYX
Y\VYČWOtSĜHPČQXUDNRXVNRVUEVNpKRNRQIOLNWXYHVYČWRYRX ',.'#&'1'14
YiONX
FKDUDNWHUL]XMHSUYQtREGREtYiON\QDYãHFKIURQWiFKRVYČWOt REGREtYiON\
YiOHþQpFtOHYHOPRFtDVSRUR]XPČQtPSUDFXMHVSRMP\
EOHVNRYiD]iNRSRYiYiOND
]KRGQRWt]PČQ\YSRPČUXVLOPH]LDREGREtPYiON\
FKDUDNWHUL]XMHREGREtYiON\Y\VYČWOtYê]QDPIUQČPERMĤ REGREtYiON\
QD]iSDGQtIURQWČDUXVNpRIHQ]tY\QDYêFKRGQtIURQWČ
REMDVQtY\YRODQpVRFLiOQtDHNRQRPLFNpGĤVOHGN\YiON\SUR REGREtYiON\
VSROHþQRVWD]KRGQRWtKUR]EXVRFLiOQtUHYROXFH
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMH~QRURYRXUHYROXFLY5XVNX]KRGQRWt SiGFDULVPXY5XVNX
MHMtYê]QDPDGĤVOHGN\
FKDUDNWHUL]XMHVLWXDFLQD]iSDGQtDYêFKRGQtIURQWČGDWXMHD Y\VYČWOtSĜtþLQ\DYê]QDPYVWXSX6SRMHQêFKVWiWĤGRYiON\
GDWXMHUXVNRXEROãHYLFNRXUHYROXFLD]KRGQRWtGĤVOHGN\
EROãHYLFNiUHYROXFHY5XVNX
PRFHQVNpKRSĜHYUDWXY5XVNXSURSUĤEČKYiON\
GDWXMHDYVRXYLVORVWHFKREMDVQtXNRQþHQtYiON\
]KRGQRWtSROLWLFNpVRFLiOQtDHNRQRPLFNpGĤVOHGN\YiON\
GĤVOHGN\YiON\
UR]SDGLPSpULt
FKDUDNWHUL]XMHþHVNRXSROLWLFNRXUHSUH]HQWDFLDMHMtSRVWRM
*1&4*,&DSROLWLND
NYiOFHDPRQDUFKLL
]DYiON\
Y\VYČWOtSRGVWDWX0DVDU\NRY\]DKUDQLþQtDNFH
DNFH7*0DVDU\ND
REMDVQtSRGREX]DKUDQLþQtKRRGERMH]KRGQRWtYê]QDPD~þDVW ]DKUDQLþQtRGERM
YERMtFKþVOHJLtY]DKUDQLþt
VH]QiPtVHVRVREQRVWPL%HQHãHDâWHIiQLNDDMHMLFKþLQQRVWt GDWXMHDREMDVQtREVDK0DQLIHVWXþHVNêFKVSLVRYDWHOĤ
0DQLIHVWþHVNêFKVSLVRYDWHOĤ
ýHVNRVORYHQVNiQiURGQtUDGD
]KRGQRWtYê]QDP]DORåHQtýHVNRVORYHQVNpQiURGQtUDG\
REMDVQtREVDKW]Y7ĜtNUiORYpGHNODUDFHD]KRGQRWtMHMtYê]QDP 7ĜtNUiORYiGHNODUDFH
FKDUDNWHUL]XMHSURMHY\NUL]HPRQDUFKLHVH]QiPtVH
UR]NODG5DNRXVND8KHUVND
VQHMYê]QDPQČMãtPLYRMHQVNêPLY]SRXUDPL
GDWXMHDXYHGHSĜtþLQ\JHQHUiOQtVWiYN\YþHVNêFK]HPtFK
JHQHUiOQtVWiYND
YSRVORXSQRVWLXGiORVWtREMDVQt]KURXFHQtUDNRXVNRXKHUVNp ]KURXFHQtPRQDUFKLH
PRQDUFKLH
GDWXMHY\KOiãHQtQH]iYLVOpKRýHVNRVORYHQVND
Y\KOiãHQtýHVNRVORYHQVND
R&*,.
;58
<=95>
FKDUDNWHUL]XMH]iNODGQtSROLWLFNpDHNRQRPLFNp]PČQ\YHVYČWČ GĤVOHGN\YiON\
JHRSROLWLFNp]PČQ\(YURS\
SRURYQiQtPYêFKR]tKRDNRQHþQpKRVWDYXLQWHUSUHWXMH
]PČQ\QDSROLWLFNpPDSČ(YURS\YGĤVOVYČWRYpYiON\ RVYČWOtPRUiOQtGĤVOHGN\YiON\YNRQWH[WXVYČWRYpSROLWLN\ PRUiOQtDVSHNW\YiON\
FKDUDNWHUL]XMHDSRURYQiSĜHGVWDY\:LOVRQDD/HQLQDR
XVSRĜiGiQtVSROHþQRVWL
QRYêHYURSVNêPRGHO
Y\VYČWOtYê]QDPYHUVDLOOHVNpPtURYpNRQIHUHQFH
PH]LQiURGQtFKY]WDKĤ
Y\VYČWOtFtOHDUROL6SROHþQRVWLQiURGĤ
REMDVQtH[LVWHQFL0DOpGRKRG\
&'14*,1'&'#
REMDVQtSĜtþLQ\Y]QLNXDUR]YRMHH[WUpPQtFKSROLWLFNêFKKQXWt SROLWLFNêH[WUHPLVPXV
Y\VYČWOtY]QLNPH]LQiURGQtKRNRPXQLVWLFNpKRKQXWt
NRPXQLVPXV
FKDUDNWHUL]XMHVRYČWVNRXGLNWDWXUX-96WDOLQD
GLNWDWXUD-96WDOLQD
GDWXMHY]QLNIDãLVPXDFKDUDNWHUL]XMHMHKRSRGVWDWXDFtOH IDãLVPXVDQDFLVPXV
SRURYQiUR]GtO\PH]LQDFLVPHPDIDãLVPHP
Y\VYČWOtSRMHPWRWDOLWD
WRWDOLWD
REMDVQtSĜtþLQ\SRYiOHþQpKRHNRQRPLFNpKRUR]YRMH
pUDSURVSHULW\OHW
GHPRQVWUXMHSR]LWLYQt]PČQ\YHY]WD]tFKPH]L]HPČPL
~VSČFK\GLSORPDFLH
]KRGQRWtSRYiOHþQpSRVWDYHQt1ČPHFNDYPH]LQiUNRQWH[WX
&4&',&'&'14*,("&%!&%.AS4(B
GDWXMHDY\ORåtNURN\YHGRXFtNY\KOiãHQtVDPRVWDWQpKR
VDPRVWDWQpýHVNRVORYHQVNR
ýHVNRVORYHQVND
VH]QiPtVHVRVREQRVWt7*0DVDU\ND
7*0DVDU\N
SRStãHRNROQRVWLSĜLSRMHQt3RGNDUSDWVNp5XVL
þVVWiWQRVWDMHMtUHDOL]DFH
NýHVNRVORYHQVNXDYêYRMY6XGHWHFK6OH]VNXD
YêFKRGQtP6ORYHQVNX
FKDUDNWHUL]XMHKRVSRGiĜVNRXDVRFLiOQtVLWXDFLY]HPL
KRVSRGiĜVNiDVRFLiOQtVLWXDFH
RGĤYRGQtSĜtþLQ\VRFLiOQtFKQHSRNRMĤYýHFKiFK
Y]HPL
QDSĜtNODGHFKXYHGHVRFLiOQtRSDWĜHQtYOiG\Y\VYČWOt
PRGHUQtþVVRFLiOQtV\VWpP
SRGVWDWXDYê]QDPSR]HPNRYpDPČQRYpUHIRUP\
HNRQRPUHIRUP\YOiG\
FKDUDNWHUL]XMHSĜHFKRGQpREGREtRGSUR]DWtPQtFKRUJiQĤ SROLWLFNêV\VWpP
VWiWXNHVWiOêP]KRGQRWtYêVOHGN\DYê]QDPSUYQtFKYROHE RULHQWXMHVHYV\VWpPXSROLWLFNêFKVWUDQ
SROLWLFNpVWUDQ\
Y\VYČWOtYê]QDP~VWDYQtFKLQVWLWXFtD~VWDY\
~VWDYQtV\VWpP
FKDUDNWHUL]XMHREþDQVNRXVSROHþQRVWYýHVNRVORYHQVNXOHW REþDQVNiVSROHþQRVW
FKDUDNWHUL]XMHSURVWĜHGtQiERåHQVNpVYRERG\DWROHUDQFHD GXFKRYQtåLYRW
Y\VYČWOtY]WDKVWiWXDFtUNYH
]KRGQRWtSRVWDYHQtQČPHFNpQiURGQRVWQtPHQãLQ\
QiURGQRVWQtSUREOpP\
]KRGQRWtY]WDK\PH]LýHFK\D6ORYiN\
Y]WDKPH]LýHFK\D6ORYiN\
]KRGQRWtYêFKR]tKRVSRGiĜVNêSRWHQFLiOýHVNRVORYHQVND KRVSRGiĜVNpSRVWDYHQt
FKDUDNWHUL]XMH]PČQ\YHVWUXNWXĜHSUĤP\VOX
ýHVNRVORYHQVND
]KRGQRWt~URYHĖ]HPČGČOVNpYêURE\DUHJLRQiOQtUR]GtO\ REMDVQtYêNRQQRVWþVHNRQRPLN\YHYURSDVYČWNRQWH[WX
]KRGQRWtåLYRWQt~URYHĖYþVVSROHþQRVWL
'#&'1&&!1 1-
GDWXMHY]QLNDFKDUDNWHUL]XMHSĜtþLQ\VYČWRYpKRVSRGiĜVNpNUL]H NUDFKQDQHZ\RUVNpEXU]H
Y\PH]tHNRQRPLFNpDVSROHþHQVNpGĤVOHGN\KRVSRGiĜVNpNUL]H GĤVOHGN\NUL]H
]KRGQRWtQiKOHGWRWDOLWQtFKUHåLPĤQDNUL]L]SĤVRE\
YêFKRGLVND]NUL]H(YURSDD
V\VWpPRYpKRĜHãHQt5RRVHYHOWDY86$D%OXPDYH)UDQFLL
6SRMHQpVWiW\
FKDUDNWHUL]XMHVRFLRHNRQRPLFNpGĤVOHGN\KRVSRGiĜVNp
KRVSRGiĜVNiNUL]HY1ČPHFNX
NUL]HY1ČPHFNX
SRGVWDWDQDFLVPX
RVYČWOt]iNODGQtLGHRYiYêFKRGLVNDQDFLVPX
VH]QiPtVHVRVREQRVWt$+LWOHUD
REMDVQtQiVWXSQDFLVWĤNPRFL]KRGQRWtGĤVOHGN\
QiVWXSQDFLVPXY1ČPHFNX
FKDUDNWHUL]XMHRSDWĜHQtUHåLPXDMHKRWRWDOLWQtSRGVWDWX
FKDUDNWHUQDFLVWLFNpKRUHåLPX
REMDVQtSRVWRMQDFLVPXNäLGĤPY\VYČWOtSRMHPDQWLVHPLWLVPXV RSDWĜHQtSURWLäLGĤP
&-,
37
90(*6
379'2
370N9
R&*,.
;58
<=95>
&-,
FKDUDNWHUL]XMHYêYRMY]HPLUR]OLãXMHPH]L
YêYRMY6RYČWVNpPVYD]X
SURSDJDQGLVWLFNêPREUD]HPDUHiOQRXVNXWHþQRVWt
REMDVQtSURJUDPLQGXVWULDOL]DFHDNROHNWLYL]DFHDGĤVOHGN\ NRPXQLVWLFNiKRVSRGiĜVNi
QDSĜtNODGHFKXYHGHSURMHY\WRWDOLWQtUHSUHVHVWiWXD
SROLWLNDDMHMtGĤVOHGN\
DWPRVIpU\VWUDFKXYVRYČWVNpVSROHþQRVWL
DWPRVIpUDYHVSROHþQRVWL
FKDUDNWHUL]XMHPH]LQiURGQtSROLWLFNpSRVWDYHQtVRYČWVWiWX SRVWDYHQt6RYČWVNpKRVYD]X
REMDVQtSĜtþLQ\QiUĤVWXWRWDOLWQtFKUHåLPĤY(YURSČXYHGH WRWDOLWQtUHåLP\Y(YURSČ
SĜtNODG\WČFKWR]HPt
'#&'1&431-
FKDUDNWHUL]XMHURVWRXFtQDSČWtYHVYČWČXYHGHSĜtNODG\
RKQLVNDQDSČWt-DS/DW$P
RGĤYRGQt]GURMHQHEH]SHþtYiON\Y(YURSČ
YiOHþQpQHEH]SHþtY(YURSČ
VSRUR]XPČQtPSUDFXMHVSRMPHPRVD%HUOtQětP7RNLR
Y\VYČWOtSRGVWDWXSROLWLN\XVPLĜRYiQtXYHGHSĜHGVWDYLWHOH GHPRNUDWLFNi(YURSD
Y\VYČWOtSĜtþLQ\DSUĤEČKREþDQVNpYiON\YHâSDQČOVNX
REþDQVNiYiONDYHâSDQČOVNX
FKDUDNWHUL]XMHMHGQiQtPQLFKRYVNpNRQIHUHQFHDGĤVOHGN\ 0QLFKRYVNiNRQIHUHQFH
SURýHVNRVORYHQVNR
&4&',&'"-'14*,("&%!&%.ATS4(B
FKDUDNWHUL]XMHSUĤEČKKRVSRGiĜVNpNUL]HY]HPLUR]OLãt
KRVSRGiĜNUL]HY
UHJLRQiOQtUR]GtO\
ýHVNRVORYHQVNX
REMDVQtSĜtþLQ\DSURMHY\YQLWĜQtNUL]HþVGHPRNUDFLH
YQLWĜQtNUL]HþVGHPRNUDFLH
379'2
]KRGQRWtYêVOHGN\SDUODPHQWQtFKYROHEDSUĤEČKYROE\(G (G%HQHãSUH]LGHQWHP
%HQHãHSUH]LGHQWHPUHSXEOLN\YURFH
]GĤYRGQtY]HVWXS6XGHWRQČPHFNpVWUDQ\XQČPPHQãLQ\ +HQOHLQRYDKUR]ED
Y\VYČWOtSROLWLFNêY]HVWXSVORYHQVNêFKDXWRQRPLVWĤ
SRåDGDYN\VORYHQVNêFK
]KRGQRWtþVDHYURSVNpSRNXV\RĜHãHQtþHVNRQČPHFNpNUL]H DXWRQRPLVWĤ
Y\VYČWOtSUĤEČKW]YPQLFKRYVNpNUL]H]KRGQRWtGĤVOHGN\ SRNXV\RY\ĜHãHQtNUL]H
PQLFKRYVNpNRQIHUHQFHSURýHVNRVORYHQVNR
PQLFKRYVNêGLNWiW
W]YGUXKiUHSXEOLND
GDWXMHDY\PH]t~]HPQtDKRVSRGiĜVNp]WUiW\YGĤVOHGNX
~]HPQtDKRVSRGiĜVNp]WUiW\
PQLFKRYVNpGRKRG\
Y\VYČWOtRVXG\DSRVWDYHQtýHFKĤYRGWUåHQêFKVXGHWVNêFK VXGHWVNi~]HPt
~]HPtFK
VSRUR]XPČQtPSUDFXMHVSRMPHPW]YUHSXEOLNDREMDVQt DXWRQRPLH6ORYHQVNDD
SRGREXDY\KOiãHQtDXWRQRPLH6ORYHQVNDD3RGNDUSDWVNp5XVL 3RGNDUSDWVNp5XVL
SRURYQiSROLWLFNêV\VWpPDW]YUHSXEOLN\DRGĤYRGQt MHKRSĜHPČQX]GHPRNUDWLFNpKRQDDXWRULWDWLYQt
QiVWXSQRYpSROLWLFNpPRFL
FKDUDNWHUL]XMHþHVNRVORYHQVNRQČPHFNpY]WDK\
W]YĜt]HQiGHPRNUDFLH
GDWXMHDY\VYČWOtRNROQRVWLY\KOiãHQtVDPRVWDWQpKR
6ORYHQVNpKRãWiWXDQiVOHGQê]iQLNUHSXEOLN\REVD]HQtP NUL]HUHSXEOLN\D]iQLNVWiWX
5$4$'#!'"-'14*,("&4&',$
FKDUDNWHUL]XMHYãHREHFQêNXOWXUQtY]HVWXSYþHVNêFK
YãHREHFQêNXOWXUQtY]HVWXS
]HPtFK]KRGQRWt~URYHĖY]GČODQRVWLFKDUDNWHUL]XMH
Y]GČOiYiQt
ãNROVNêY]GČOiYDFtV\VWpPUR]YRMYČG\DYê]NXPX
370N9
FKDUDNWHUL]XMHUR]YRMDUFKLWHNWXU\PDOtĜVWYtGLYDGHOQLFWYt XPČQtDMHKRRVREQRVWL
99+9
KXGHEQtWYRUE\VH]QiPtVHVQHMYê]QDPSĜHGVWDYLWHOL
Y\VYČWOtYê]QDPUR]KODVXDJUDPRIRQRYpKRSUĤP\VOX
ý-
FKDUDNWHUL]XMHSRVWDYHQtþHVNpOLWHUDWXU\DMHMt
OLWHUDWXUD
QHMYê]QDPQČMãtDXWRU\
]KRGQRWtY]WDKNXOWXU\DSROLWLN\XYHGHSĜtNODG\
NXOWXUDDSROLWLND
YXPČOHFNpWYRUEČ
$1'#&'1'14
REMDVQtD]GĤYRGQtH[SDQ]LYQtQiURN\1ČPHFNDD,WiOLHQD ~WRþQpSOiQ\2V\
MDĜH]KRGQRWtSRVWRM)UDQFLHD9HONp%ULWiQLH
Y\VYČWOtSRGVWDWXDGĤVOHGHNVRYČWVNRQČPHFNpVPORXY\R VRYČWVNRQČPHFNêSDNW
QH~WRþHQt
GDWXMHQDSDGHQt3ROVND1ČPHFNHPREMDVQtREVD]HQtYêFK QDSDGHQt3ROVND
3ROVNDVRYČWVNRXDUPiGRX
R&*,.
;58
<=95>
&-,
GDWXMHDY\VYČWOtRNROQRVWLREVD]HQtýHVNDY\KOiãHQt
REVD]HQtýHVND
6ORYHQVNpKRãWiWX
Y\PH]tVPČU\VRYČWVNpH[SDQ]H
VRYČWVNiH[SDQ]H
SRStãHVSRPRFtPDS\GDOãtSRVWXS1ČPHFNDQDVHYHUD
SRVWXS1ČPFĤQD6D=
]iSDGDREVD]HQtGDOãtFK]HPt
VH]QiPtVHVSĜtþLQDPLDGĤVOHGN\SRUiåN\)UDQFLH
SRUiåND)UDQFLH
FKDUDNWHUL]XMHSUĤEČKELWY\R%ULWiQLL]KRGQRWtMHMtYê]QDP OHWHFNiELWYDR%ULWiQLL
REMDVQtJHRSROLWLFNp]PČQ\QD%DONiQČ
EDONiQVNpWDåHQt
FKDUDNWHUL]XMHQDSDGHQt6RYČWVNpKRVYD]XDSUĤEČKERMĤ QDSDGHQt6RYČWVNpKRVYD]X
RGĤYRGQtSĜtþLQ\VRYČWVNêFKQH~VSČFKĤ
VH]QiPtVHVSRþiWN\Y]iMHPQpSRPRFLPH]L]HPČPL
SRGSRUD6SRMHQFĤ
ERMXMtFtPLSURWLQDFLVPX
Y\VYČWOtRNROQRVWLYVWXSX6SRMHQêFKVWiWĤGRYiON\
YVWXS6SRMHQêFKVWiWĤGRYiON\
GDWXMHMDSRQVNê~WRNQD3HDUO+DUERU
REUDWYHYiOFHYêFKRGQtIURQWD
REMDVQtSUĤEČKDYê]QDPELWHYX6WDOLQJUDGXDX.XUVND
GDWXMHY\ORGČQt6SRMHQFĤY1RUPDQGLL]KRGQRWtMHKRYê]QDP Y\WYRĜHQt]iSDGQtIURQW\
]KRGQRWtYê]QDPRGUDåHQtSURWLRIHQ]tY\1ČPFĤY$UGHQiFK VH]QiPtVHVSUĤEČKHPRVYRER]RYiQtMHGQRWOLYêFKVWiWĤD
RVYRER]RYiQt(YURS\
Y\PH]tSRVWXSQDPDSČ
SRStãHSURFHVRVYRER]RYiQtþHVNpKR~]HPt
Y\VYČWOt]iYČU\MDOWVNpNRQIHUHQFH
MDOWVNiNRQIHUHQFH
VH]QiPtVHVSRVWXSHPVSRMHQHFNêFKYRMVNN%HUOtQX
SRVWXSYRMVNQDQČP~]HPt
37
90(*6
ERPEDUGRYiQtPČVW
GDWXMHDREMDVQtNRQHFYiON\Y(YURSČ
NDSLWXODFH1ČPHFND
VH]QiPtVHVSUĤEČKHPYiON\Y$IULFH6WĜHGRPRĜt$VLLD SUĤEČKYiON\QD
7LFKRPRĜt
PLPRHYURSVNêFK~]HPtFK
REMDVQtRNROQRVWLXNRQþHQtYiON\Y$VLLD7LFKRPRĜtD
NDSLWXODFH-DSRQVND
NDSLWXODFH-DSRQVND
SRXåLWtDWRPRYp]EUDQČ
FKDUDNWHUL]XMHåLYRWFLYLOQtKRRE\YDWHOVWYDDYRMiNĤQDIURQWČ åLYRW]DYiON\
RGĤYRGQtYiOHþQêUR]YRMPRGHUQtWHFKQLN\DSRWHQFLiOX
YČGDDWHFKQLNDYHYiOFH
HNRQRPLN\
XYČGRPXMHVLQHEH]SHþt]QHXåLWtWHFKQLN\SURWLOLGVWYX
XYHGHSĜtNODG\]KRGQRWtQHEH]SHþtMDGHUQp]EUDQČ
SRURYQiGĤVOHGN\SRXåLWtYiOHþQpWHFKQLN\YDVYYiOFH REMDVQtSRMP\JHQRFLGDäLGĤSHUVHNXFH5RPĤKRORFDXVW YiOHþQp]ORþLQ\
NRQFHQWUDþQtWiERUY\KOD]RYDFtWiERU
2&!%&@-'14/
GDWXMHY\KOiãHQtW]Y3URWHNWRUiWXýHFK\D0RUDYDXYHGH SURWHNWRUiW
RNROQRVWLMHKRY]QLNXFKDUDNWHUL]XMHSURWHNWRUiWQtXVSRĜiGiQt SROLWLFNpDKRVSRGiĜVNpSRPČU\
REMDVQtSĜtþLQ\DWPRVIpU\VWUDFKXYHVSROHþQRVWLY\VYČWOt DWPRVIpUDVWUDFKX
SRMHPJHVWDSRDSRStãHMHKRIXQNFL
370N9
FKDUDNWHUL]XMHSRVWDYHQtäLGĤD5RPĤY3URWHNWRUiWX
SRVWDYHQtRE\YDWHOVWYD
FKDUDNWHUL]XMHSRVWRMþHVNpVSROHþQRVWLNSURWHNWRUiWX
SRVWRMHýHFKĤN3URWHNWRUiWX
XYČGRPXMHVLRGOLãQRVWLYSRVWRMtFKMHGQRWOLYFĤ
RGSRUDRGERM
UR]OLãXMHVSRQWiQQtSURMHY\RGSRUXDRGERMRYiKQXWt
Y\VYČWOtMHMLFKFtOHDSURVWĜHGN\
GRPiFtD]DKUDQLþQtRGERM
SRURYQiIRUP\þLQQRVWLGRPiFtKRD]DKUDQLþQtKRRGERMH
5HLQKDUG+H\GULFK
]KRGQRWtVLWXDFLY3URWHNWRUiWX]D5+H\GULFKD
REMDVQtGĤYRG\SURYHGHQtDGĤVOHGN\DWHQWiWXQD+H\GULFKD DWHQWiW
FKDUDNWHUL]XMHþLQQRVWSDUW\]iQVNêFKMHGQRWHN
SDUW\]iQL
XYHGHSĜtNODG\DNWLYQtKRSĤVREHQtþHVNpHPLJUDFH
þLQQRVWþHVNpHPLJUDFH
SROLWLFNpNURN\YRMHQVNpMHGQRWN\VH]QiPtVH
VRGOLãQêPLYêFKRGLVN\HPLJUDFHQDYêFKRGČD]iSDGČ
GDWXMH3UDåVNpSRYVWiQtVH]QiPtVHVSUĤEČKHP
3UDåVNpSRYVWiQt
]KRGQRWtYê]QDPþHVNpKRRGERMH
Yê]QDPþHVNpKRRGERMH
7HPDWLFNêFHOHN
R&*,.
FG8<>EF
;58
<=95>
&-,
¾ Y\VYČWOtSĜtþLQ\DGĤVOHGN\Y]QLNXELSROiUQtKRVYČWDXYHGHSĜtNODG\VWĜHWiYiQtRERXEORNĤ
¾ Y\VYČWOtDQDSĜtNODGHFKGRORåtPRFHQVNpDSROLWLFNpGĤYRG\HXURDWODQWLFNpKRVSRGiĜVNpDYRMHQVNp
VSROXSUiFH
¾ SRVRXGtSRVWDYHQtUR]YRMRYêFK]HPt
&41,.'#&'143
SROLWLFNp]PČQ\SRYiOFH
REMDVQtSROLWLFNpVRFLiOQtDKRVSRGiĜVNpGĤVOHGN\YiON\
]DORåHQt261
GDWXMHY]QLN261DY\VYČWOtMHMt~NRO\DFtOH
GDWXMHDREMDVQtREVDKDYêVOHGN\MHGQiQtNRQIHUHQFHY3RVWXSLPL SRVWXSLPVNiNRQIHUHQFH
XVSRĜiGiQt(YURS\
RULHQWXMHVHYSRYiOHþQpPXVSRĜiGiQt(YURS\
FKDUDNWHUL]XMHQiVWXSQRYêFKWRWDOLWQtFKUHåLPĤY\VYČWOtSĜtþLQ\ WRWDOLWQtUHåLP\
UR]ãtĜHQtNRPXQLVPX
FKDUDNWHUL]XMHSRYiOHþQpY]WDK\PH]L6SRMHQFLDREMDVQtSĜtþLQ\ '-,%&41,.&'#
MHMLFK]PČQ\RGVSROXSUiFHNHNRQIURQWDFL
YHOPRFLSRYiOFH
FKDUDNWHUL]XMHVSROHþHQVNRXDHNRQRPLFNRXVLWXDFLSRYiOHþQêFK 6SRMHQêFKVWiWĤD6RYČWVNpKRVYD]XXYČGRPXMHVLVRXYLVORVW 6SRMHQpVWiW\D6RYČWVNê
VURVWRXFtNRQIURQWDFt
VYD]SRYiOFH
VH]QiPtVHVQRULPEHUVNêPSURFHVHPREMDVQtSRMP\YiOHþQê QRULPEHUVNêSURFHV
]ORþLQ]ORþLQSURWLOLGVNRVWL
]DYHGHQtRNXSDþQtVSUiY\
37
FKDUDNWHUL]XMH]SĤVREVSUiY\1ČPHFNDSRNDSLWXODFL
SUYQtEHUOtQVNiNUL]H
90(*6
Y\VYČWOtSĜtþLQ\RGOLãQpKRYêYRMHYRNXSDþQtFK]yQiFK
1ČPHFND]KRGQRWtGĤVOHGN\
UR]GČOHQt1ČPHFND
GDWXMHDREMDVQtUR]GČOHQt1ČPHFNDFKDUDNWHUL]XMHDSRURYQi SROLWLFNêV\VWpPRERXVWiWĤ
åHOH]QiRSRQDDSRþiWN\
Y\VYČWOtSRGVWDWXDGĤVOHGN\Y]QLNXW]YåHOH]QpRSRQ\
VWXGHQpYiON\
REMDVQtSROLWLNX]DGUåRYiQtNRPXQLVPXVH]QiPtVH
V7UXPDQRYRXGRNWUtQRXD0DUVKDOORYêPSOiQHP
VH]QiPtVHVSURMHY\VWXGHQpYiON\VH]iYRG\YH]EURMHQt
/&%&$%4&0
VH]QiPtVHVSURMHY\QHM]iYDåQČMãtFKVWĜHWĤRWHYĜHQpDVNU\Wp ýtQD
SRNXVtVHREMDVQLWMHMLFKSĜtþLQ\SUĤEČKDGĤVOHGN\SRURYQi
YiONDY.RUHML
SRVWRMHRERXYHOPRFt
GUXKiEHUOtQVNiNUL]H
NXEiQVNiNUL]H
L]UDHOVNRDUDEVNêNRQIOLNW
37
90(*6
YiONDYH9LHWQDPX
$IJiQLVWiQ
LUiFNRtUiQVNiYiOND
VWUXþQČXYHGHSĜtNODG\UR]YRMHWHFKQLN\DSRNURN\YOHWHFKGR VRXSHĜHQtRWHFKQLNXD
YHVPtUXXYČGRPXMHVLVRXYLVORVWVHVRXSHĜHQtP6665D86$
YHVPtU
]KRGQRWtYê]QDPFHVWGRYHVPtUXSURYČGXDOLGVWYR
Y\VYČWOtIRUPRYiQtVRYČWVNpKREORNXY\PH]tMHKR~]HPQt
'2'&@-&3%4&$
UR]VDKDVH]QiPtVHVPHWRGDPLMHKRXGUåRYiQt
IRUPRYiQtVRYČWVNpKR
VH]QiPtVHVRVREQRVWt6WDOLQDMHKRWRWDOLWQtYOiGRX
EORNX
]DPêãOtVHQDGGĤVOHGN\]QHXåtYiQtPRFL
Y\VYČWOtSĜtþLQ\DGĤVOHGN\VRYČWVNRMXJRVOiYVNpKRNRQIOLNWX NRQIOLNW\VRYČWVNpKREORNX
-XJRVOiYLH0DćDUVNR
VH]QiPtVHVSURMHY\NUL]HYVRFEORNXREMDVQtSĜtþLQ\
ýHVNRVORYHQVNR
Y\VYČWOtSĜtNODG\SRNXVĤRUHIRUPRYiQtVRFLDOLVPXD]SĤVRE\
3ROVNR
MHMLFKSRWODþHQt
GDWXMHDREMDVQtSRNXVRUHIRUP\VRYČWVNpKRV\VWpPX]KRGQRWt &-!&3%4&$
SĜtþLQ\DHNRQRPLFNRXVLWXDFLVRYEORNX
UHIRUPRYiQt6665
VH]QiPtVHVRVREQRVWt*RUEDþRYDSRMP\SHUHVWURMNDJODVQRVĢ ]DPêãOtVHQDGGĤVOHGN\YQLWĜQtFKSUREOpPĤY6665SURUR]SDG YQLWĜQtNRQIOLNW\Y6665
VRFEORNX
VH]QiPtVHVSURFHVHPUR]SDGXWRWDOLWQtFKV\VWpPĤYHVWiWHFK SURFHVUR]SDGXWRWDOLWQtFK
VWĜHGQtDYêFKRGQt(YURS\DUR]SDGHP6665
V\VWpPĤY(YURSČ
XYHGHSĜtNODG\SRNRMQpDY\KURFHQp]PČQ\VWiWUHåLPX
R&*,.
;58
<=95>
&-,
]DPêãOtVHQDGGĤVOHGN\XYROQČQtVWiWQtFKUHåLPĤSURåLYRWOLGt GĤVOHGN\
SRSROLWLFNpHNRQRPLFNpPRUiOQtQiERåHQVNpDQi]RURYpVWUiQFH
REMDVQtSRMHPGHPRNUDWL]DFHVSROHþQRVWLVYRERGDRGSRYČGQRVW
'&1&4$13,+3
GDWXMHY]QLN261Y\PH]tFtOHDREMDVQtURVWRXFtYê]QDP
261
GDWXMHDRGĤYRGQtY]QLN6HYHURDWODQWLFNpDOLDQFH1$72
Y]QLN1$72
REMDVQtMHMtQiSOĖDFtOH]~þDVWQČQpVWiW\
REMDVQtY]QLN9DUãDYVNpVPORXY\Y\PH]tFtOHD]~þDVWQČQp
9DUãDYVNiVPORXYD
VWiW\
37
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHSRþiWN\]iSDGRHYURSVNpLQWHJUDFH
VMHGQRFRYiQt]iSDGQt
90(*6
Y]QLN(+6
(YURS\
Y\VYČWOtGRERYêYê]QDP59+3XUþtVWiW\SRURYQi
HNRQRPLFNêSRWHQFLiOV(+6
]KRGQRWtGDOãtYêYRM1$72D(8RGOHWSURFHVUR]ãLĜRYiQt (8D1$72
]KRGQRWtVRXþDVQêYê]QDP
F&-'&@&'2'#
REMDVQtSĜtþLQ\DSUĤEČKUR]SDGXNRORQLiOQtFK~]HPtREMDVQt NRQHFNRORQLiOQtFKĜtãtD
SRMHPHPDQFLSDþQtKQXWtQiURGĤDSURFHVGHNRORQL]DFH
Y]QLNWĜHWtKRVYČWD
GDWXMHY]QLNQRYêFKQH]iYLVOêFK]HPtY$VLL$IULFHD/DW$P VH]QiPtVHVYêYRMHPY\EUDQpKRVWiWX
YêYRMUR]YRMRYpKRVYČWD
FKDUDNWHUL]XMHOLPLW\SROLWLFNpKRDHNRQRPLFNpKRUR]YRMHUR]VW =
REMDVQtSRMHPORXWNRYiYOiGDVWiWQtSĜHYUDWSROLWLFNiQHVWDELOLWD SUREOpP\UR]YRMRYpKR
]DPêãOtVHQDGSUREOpP\UR]YRMRYpKRVYČWDXYHGHSĜtNODG\
VYČWD
QHMSRGVWDWQČMãtFK
'#, 4&"$.34.
VH]QiPtVHVSUĤEČKHPY\EUDQêFKUHJLRQiOQtFKNRQIOLNWĤ
UHJLRQiOQtNRQIOLNW\
]DPêãOtVHQDGSĜtþLQDPL]iPČU\DFtOL]~þDVWQČQêFK
%RVQD.XYDMW,UiN«
XYČGRPXMHVLQH]E\WQRVWQiURGQRVWQtQiERåHQVNpDNXOWXUQt
WROHUDQFHDUHVSHNWPH]L
WROHUDQFHDVQiãHQOLYRVWLSURåLYRWOLGVNpVSROHþQRVWL
QiURG\
&4&',&&'#&'('143
REMDVQtSURFHV~]HPQtREQRY\]HPČSRVYY
~]HPQtREQRYD
FKDUDNWHUL]XMHSRYiOHþQpSUREOpP\]HPČ
SRYiOHþQpSUREOpP\
RGVXQ1ČPFĤ
GDWXMHDREMDVQtRGVXQ1ČPFĤ]H]HPČDMHKRGĤVOHGN\
FKDUDNWHUL]XMHUHåLPOLGRYpGHPRNUDFLHREMDVQtUROL
V\VWpPOLGRYpGHPRNUDFLH
37
MHGQRWOLYêFKSROLWLFNêFKVXEMHNWĤYV\VWpPX1iURGQtIURQW\
9'2
VH]QiPtVHVHNRQRPLFNêPDPDMHWNRYêPYêYRMHP
SĜHPČQ\YHNRQRPLFH
]QiURGĖRYiQtSR]HPNRYiUHIRUPDPČQRYiUHIRUPDDGĤVOHGN\ REMDVQt~þHOGHNUHWĤSUH]LGHQWD%HQHãH
%HQHãRY\GHNUHW\
LQWHUSUHWXMHYêVOHGN\DYê]QDPSRYiOHþQêFKYROHE
SDUODPHQWQtYROE\
GDWXMHDY\ORåtSUĤEČKDSĜtþLQ\NRPXQLVWLFNpKRSĜHYUDWX
~QRURYêSĜHYUDW
]DPêãOtVHQDGUROtGDOãtFKSROLWLFNêFKVWUDQ
QiVWXSWRWDOLW\
FKDUDNWHUL]XMH]PČQ\YSROLWLFNpPV\VWpPXSR~QRUX
FKDUDNWHUL]XMHSUYQtSURMHY\QHVRXKODVXREMDVQtSĜtþLQ\HPLJUDFH SURMHY\QHVRXKODVXHPLJUDFH
REMDVQtIRUP\SHUVHNXFHREþDQĤ]HVWUDQ\UHåLPX
SHUVHNXFH
GDWXMHDFKDUDNWHUL]XMHREGREtSROLWLFNêFKSURFHVĤUR]OLãXMH
SROLWLFNpSURFHV\OpWD
]DPČĜHQtSURWLYQČMãtPXDYQLWĜQHSĜtWHOLVH]QiPtVH
VY\EUDQêPLSURFHV\
REMDVQt]PČQ\YHNRQRPLFHMHMtP]DPČĜHQtDĜt]HQt
]PČQ\YHNRQRPLFH
FKDUDNWHUL]XMH]PČQ\YVRFLiOQtVWUXNWXĜHRE\YDWHOVWYD
VRFLiOQtVWUXNWXUD
Y\VYČWOtSRGVWDWXSRNXVĤRQRYêNXUVYSROLWLFHDHNRQRPLFH
SRNXV\RUHIRUPX
VH]QiPtVHVQiYUKHPHNRQRPLFNpUHIRUP\2âLNDREMDVQt
RåLYHQtVSROHþQRVWLD
SĜtþLQ\HNRQRPLFNêFKSUREOpPĤ
YHĜHMQpPtQČQt
FKDUDNWHUL]XMHSURPČQ\åLYRWQtKRVW\OXWHOHYL]QtNXOWXU\D
FKDOXSDĜHQt
REMDVQtJHQHUDþQtVYpE\WQRVWDNULWLFNpSRVWRMHPODGpJHQHUDFH SURMHY\RåLYHQtVSROHþQRVWLUROLYHĜHMQpKRPtQČQtDNULWLN\
R&*,.
;58
<=95>
FKDUDNWHUL]XMHSUĤEČKDP\ãOHQN\W]YSUDåVNpKRMDUD
URN
VH]QiPtVHVSRVWRMHP]HPtVRYČWVNpKREORNXDMHMLFKNURN\
YĤþLýHVNRVORYHQVNXYSiGYRMVNDRNXSDFH
FKDUDNWHUL]XMHIRUP\RGSRUXþVYHĜHMQRVWLDVH]QiPtVHVUROt
KURPDGQêFKVGČORYDFtFKSURVWĜHGNĤ
REMDVQtSURFHVQRUPDOL]DFHYOiGQtSROLWLFNpNURN\REþDQVNêåLYRW QRUPDOL]DFH
FKDUDNWHUL]XMHSROLWLFNpDHNRQRPLFNpSUHIHUHQFH
Y\ORåtSĜtþLQ\DSURMHY\GHYDVWDFHåLYRWQtKRSURVWĜHGt
REMDVQtSRGVWDWXSRVWRMĤRE\YDWHOVWYDOKRVWHMQpDUH]LJQRYDQp
DNWLYQČSURWLVSROHþHQVNpW]YDQJDåRYDQp
REMDVQtSRMHPGLVLGHQW
XYHGHSĜtNODG\SURMHYĤRGSRUX3DODFK&KDUWD1ČNROLNYČW
GDWXMHD]KRGQRWtSUYQtKURPDGQpSURMHY\RGSRUXSURWLUHåLPX VDPHWRYiUHYROXFH
REMDVQtSUĤEČKXGiORVWtSROLVWRSDGXD]KRGQRWt
QHMGĤOHåLWČMãtFtOHVWXGHQWĤD2)
Y\VYČWOtSURFHVSULYDWL]DFHHNRQRPLN\VQDKXRVWUXNWXUiOQt]PČQ\ SROLWLFNiDHNRQRPLFNi
WUDQVIRUPDFH
]KRGQRWt]PČQ\Y]DKUDQLþQtSROLWLFHGHPRNUDWLFNpKR
ýHVNRVORYHQVND
GDWXMHDREMDVQtSURFHVUR]GČOHQtý6)5DY]QLNýHVNpUHSXEOLN\ UR]SDGVWiWXY]QLNýHVND
FKDUDNWHUL]XMHYêYRMNXOWXU\RGYiON\DY\PH]tW\SLFNp]QDN\ NXOWXUDDYČGDSR
MHGQRWOLYêFKHWDSDåiQUĤYKXGEČGLYDGOHDOLWHUDWXĜHXYHGH
VYČWRYpYiOFH
SĜtNODG\SĜHGVWDYLWHOĤ
FKDUDNWHUL]XMH]DPČĜHQtVYČWRYpKRYČGHFNpKRYê]NXPXSR
YiOFHDRGĤYRGQtSĜtþLQ\]PČQYRULHQWDFL
&$*,(&%4("/
¾ SURNiåH]iNODGQtRULHQWDFLYSUREOpPHFKVRXþDVQpKRVYČWD
Y\PH]tRKQLVNDUHJLRQiOQtKRQDSČWtDGORXKRGREČNRQIOLNWQt
UHJLRQiOQtRKQLVNDQDSČWt
REODVWL]KRGQRWtSĜtþLQ\D]DPêãOtVHQDGSRVWXSHP]PČQDĜHãHQt ]DPêãOtVHQDGIDNWRU\FHONRYpVWDELOLW\YUHJLRQXD
IDNWRU\VWDELOLW\
GHVWDELOL]DþQtPLIDNWRU\REMDVQtSRMHPH[WUHPLVPXV
]KRGQRWtSĜtþLQ\SURMHY\DGĤVOHGN\JOREDOL]DþQtFKSURFHVĤ
JOREDOL]DFH
YSROLWLFHHNRQRPLFHåLYRWQtPVW\OXHNRORJLL
Y\PH]tKODYQtHNRORJLFNpSUREOpP\]KRGQRWtQiYUK\ĜHãHQtD HNRORJLH
SRVWRMHYHOPRFt
VH]QiPtVHVSUREOpPHPURVWRXFtKRSRþWXQiURGQRVWQtFK
PXOWLNXOWXUDOLWD
PHQãLQYHY\VSČOêFKVWiWHFKREMDVQtSRMHPPXOWLNXOWXUQt
SRMHWtXYHGHSĜtNODG\SUREOpPĤDY\KURFHQêFKNRQIOLNWĤ
XYHGHSĜtNODG\VWĜHWiYiQtNXOWXUDFLYLOL]DFtYVRXþDVQpPVYČWČ VWĜHWNXOWXU
VH]QiPtVHVSUREOpPHPDQHEH]SHþtPWHURULVPXVH]QiPtVH WHURULVPXV
VQHM]iYDåQČMãtPLSĜtNODG\SURMHYĤ
]KRGQRWt]iNHĜQRVWWHURULVWLFNêFKDNFt
]DPêãOtVHQDGKODYQtPLHNRQRPLFNêPLDVSROHþHQVNêPL
KODYQtVRFLiOQtD
FHORVYČWRYêPLSUREOpP\VRXþDVQRVWLMHMLFKSĜtþLQDPLSURMHY\
HNRQRPLFNpSUREOpP\
DPRåQêPLGĤVOHGN\
VRXþDVQRVWL
VOHGXMHDNWXiOQtGČQtYHVYČWČD]DPêãOtVHQDGSĜHGNOiGDQêPL
LQIRUPDFHPL
&-,
37269
37
269
9'2
ý-99
+9
3709
=
370N9
37(9
37
90(*6
3709
.È9é&+29$
9]GČOiYDFtREODVW
ýORYČNDVSROHþQRVW
9]GČOiYDFtRERU
9êFKRYDNREþDQVWYt
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
2%ý$16.È9é&+29$
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN URþQtN 8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
2%ý$16.È9é&+29$
&KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX
2EVDKRYpþDVRYpDRUJDQL]DþQtY\PH]HQt
2EþDQVNi YêFKRYD MH VRXþiVWt Y]GČOiYDFt REODVWL ýORYČN D VSROHþQRVW 3ĜHGPČW ]DKUQXMH YêVWXS\ Y]GČOiYDFtKR
RERUX 9êFKRYD NREþDQVWYt ]WHPDWLFNêFK FHONĤ ýORYČN YH VSROHþQRVWL ýORYČN MDNR MHGLQHF 6WiW D SUiYR D þiVW
FHONX 6WiW D KRVSRGiĜVWYt GiOH ]DKUQXMH þiVW YêVWXSĤ Y]GČOiYDFtKR RERUX 9êFKRYD NH ]GUDYt ]H VRXYLVHMtFtFK
WHPDWLFNêFKRNUXKĤ=PČQ\YåLYRWČþORYČNDDMHMLFKUHIOH[HD9]WDK\PH]LOLGPLDIRUP\VRXåLWt
=DPČĜXMH VH X åiNĤ QD DNWLYQt XYČGRPČQt VHEH VDPD VNXWHþQRVWt D VYpKR RNROt VHEHNRQWURO\ D UHJXODFH VYpKR
FKRYiQt'iOHQD]OHSãHQtRULHQWDFHYHVSROHþQRVWLYQtPiQtDSRFKRSHQtRVWDWQtFKOLGtDXPRåQČQtOHSãtKR]DþOHQČQt
GR VRFLiOQtFK YD]HE 9SĜHGPČWXMH ]DĜD]HQD ĜDGDSUDNWLFNêFK FYLþHQt NRVREQRVWQtPX D VRFLiOQtPX UR]YRML þDVWR
XSODWĖRYDQRXIRUPRXYêXN\MVRXEHVHG\VHåiN\DGLVNXVH
3ĜHGPČW2EþDQVNiYêFKRYDMH]DĜD]HQYURþQtNXDURþQtNX
9\XþXMHVHYEČåQêFKY\XþRYDFtFKKRGLQiFKYUR]VDKXKRGLQDWêGQČ
3UĤĜH]RYiWpPDWD
9UiPFLSĜHGPČWX2EþDQVNiYêFKRYDMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDYãHFKQDWpPDWD URþQtN
9êFKRYDGHPRNUDWLFNpKRREþDQDYãHFKQDWpPDWD URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYDÄ.XOWXUQtGLIHUHQFH³Ä/LGVNpY]WDK\³Ä6ROLGDULWD³ URþQtN
0HGLiOQtYêFKRYDÄ.ULWLFNpþWHQtDYQtPiQt³Ä9]WDKVGČOHQtDUHDOLW\³Ä9OLYPpGLt³ URþQtN
9êFKRYQpDY]GČOiYDFtVWUDWHJLH
8þLWHO
.RPSHWHQFHNXþHQt
UR]YtMtXåiNĤSURVWĜHGQLFWYtPSUDNWLFNêFKFYLþHQtDKHUVFKRSQRVWYQtPiQt]DSDPDWRYiQtSR]QiYiQt
NODGHåiNĤPRWi]N\SRGQČFXMtFtMHMLFKVHEHSR]QiYiQtDSĜHPêãOHQt
]DSRMXMHåiN\GRQiFYLNXUĤ]QêFKPHWRGXþHQt
PRWLYXMHåiN\NFHORåLYRWQtPXXþHQtMDNR]YêãHQtPRåQRVWtXSODWQLWVHYSUDFRYQtPåLYRWČ
.RPSHWHQFHNĜHãHQtSUREOpPX
QDEt]tåiNĤPGRVWDWHNSĜtNODGĤY\FKi]HMtFtFK]UHiOQpKRåLYRWDYHGRXFtFKNSRFKRSHQtSĜtþLQSUĤEČKXDĜHãHQt
SUREOpPĤ
SURYiGtDQDOê]XNRQIOLNWQtFKVLWXDFtDVSROXVåiN\WYRĜtQČNROLNYDULDQWPRåQêFKSR]LWLYQtFKĜHãHQt
SRVN\WXMHåiNĤPSURVWRUSURY\VORYRYiQtYODVWQtFKQiYUKĤQDĜHãHQtSĜHGORåHQêFKSUREOpPĤ
.RPSHWHQFHNRPXQLNDWLYQt
]DSRMXMH åiN\ GR SUDNWLFNêFK FYLþHQt Y]iMHPQp NRPXQLNDFH Y PRGHORYêFK VLWXDFtFK UĤ]QêFK SĜtOHåLWRVWt D
SURVWĜHGt
SRGQČFXMHåiN\NY\WYiĜHQtDY\MDGĜRYiQtYODVWQtFKQi]RUĤ
]DSRMXMHåiN\GREHVHGDGLVNXVtGiYiMLPGRVWDWHNSURVWRUXNY\MiGĜHQtUR]YtMtMHMLFKVFKRSQRVWQDVORXFKDWD
]YDåRYDWDUJXPHQW\
UR]YtMtXåiNĤSRPRFtSUDNWLFNêFKXNi]HNQHYHUEiOQtNRPXQLNDFHYQtPDYRVWYĤþLSRFLWĤPRVWDWQtFK
.RPSHWHQFHVRFLiOQtDSHUVRQiOQt
QDEt]tåiNĤPĜDGXNRQNUpWQtFKSĜtNODGĤQDNWHUêFKREMDVĖXMHWROHUDQWQtSRVWRMHNRGOLãQRVWHPPH]LOLGPL
SRGSRUXMHXåiNĤSRPRFtUR]ERUĤVLWXDFt]HåLYRWDXWYiĜHQtSR]LWLYQtFKSRVWRMĤNPHQãLQiPDKDQGLFDSRYDQêP
OLGHP
YUiPFL VNXSLQRYp SUiFH D GLVNXVH SRGSRUXMH YãHVWUDQQRX NRPXQLNDFL D VSROXSUiFL UHVSHNWRYiQt Qi]RUĤ
RVWDWQtFKY\WYiĜHQtDWPRVIpU\GĤYČU\DVSROXSUiFH
]DĜD]XMHSUDNWLFNiFYLþHQtSURVHEHSR]QiQtDY\WYiĜHQtDGHNYiWQtKRVHEHSRMHWtDVHEHKRGQRFHQtåiNĤ
.RPSHWHQFHREþDQVNp
]DSRMXMH åiN\ GR PRGHORYêFK VLWXDFt D Y\WYiĜt ]iVREX YKRGQêFK D HIHNWLYQtFK QiVWURMĤ D SRVWXSĤ SUR
UR]KRGRYiQtD]YOiGiQt]iWČåRYêFKåLYRWQtFKRNDPåLNĤDNUL]RYêFKVLWXDFt
XPRåĖXMH åiNĤP SURVWĜHGQLFWYtP XNi]HN VH]QiPHQt VUĤ]QêPL NXOWXUDPL XWYiĜt X åiNĤ VFKRSQRVW YQtPDW
RGOLãQpSRMHWtDUHVSHNWRYDWMH
Y\VYČWOXMH åiNĤP SRGVWDWX ]iNRQĤ SUDYLGHO FKRYiQt D VSROHþHQVNêFK QRUHP D SRGSRUXMH X QLFK VRXODG MHMLFK
UHiOQpKRMHGQiQtDFKRYiQtVYODVWQtPLYQLWĜQtPLPRUiOQtPLSUDYLGO\D]iNRQ\DSUDYLGO\VSROHþQRVWL
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
ý/29ċ.9(632/(ý1267,
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
VH]QiPtVHVKLVWRULtãNRO\DãNROVWYtYý5
1$â(â.2/$
]DPêãOtVHQDGYê]QDPHPY]GČOiQtSURåLYRWþORYČNDGiYi Yê]QDPY]GČOiQt
GRVRXYLVORVWLVEXGRXFtPXSODWQČQtPYåLYRWČ
]DPêãOtVHQDGãNROQtDWPRVIpURXFRMLXWYiĜtDRYOLYĖXMH
ãNROQtDWPRVIpUD
VH]QiPtVHSRGUREQČVHãNROQtPĜiGHP
ãNROQtĜiG
Y\MPHQXMHQHMGĤOHåLWČMãtSUiYDåiNĤ
SUiYDåiNĤ
Y\MPHQXMHDY\VYČWOtKODYQtSRYLQQRVWLåiNĤXYČGRPXMHVL
SRYLQQRVWLåiNĤ
VRXYLVORVWGRGUåRYiQtSRYLQQRVWtVPRåQRVWtUHDOL]DFHSUiYD QDY]GČOiQtSURYãHFKQ\åiN\
FKRYiVHDMHGQiYVRXODGXVSUDYLGO\SURFKRYiQtåiNĤ
FKRYiQtåiNĤ
UR]XPtRUJDQL]DþQtVWUXNWXĜHãNRO\REMDVQt~ORKXĜHGLWHOH
VWUXNWXUDãNRO\
WĜtGQtKRXþLWHOHY\XþXMtFtKRSHGDJGR]RUX
VH]QiPtVHVYê]QDPHPåiNRYVNpVDPRVSUiY\DVMHMt
åiNRYVNiVDPRVSUiYD
þLQQRVWt
VH]QiPtVHVKLVWRULtPČVWD/RXQ\VRVREQRVWPLNWHUpMVRX
1$â(2%(&$5(*,21
ORXQVNêPLURGiN\9UFKOLFNê+LOEHUW+ODYDWê.RQUiG
KLVWRULHDSDPiWN\PČVWD
Y\KOHGiLQIRUPDFHRKLVWRULLVYpREFHDVH]QiPtVQLPL
/RXQ\
VSROXåiN\
KLVWRULHREFH
Y\MPHQXMHYê]QDPQpSDPiWN\DWXULVWLFNp]DMtPDYRVWLVYp
SDPiWN\D]DMtPDYRVWL
REFHDRNROt
Y\KOHGiZHERYpVWUiQN\PČVWVNpKRQHERREHFQtKR~ĜDGX
REHFQt~ĜDGZHERYpVWUiQN\
SURKOpGQHVLMHDþiVWHþQČVHYQLFKRULHQWXMH
XYHGHNHNWHUêPVRXVHGQtPPČVWĤPPDMtREþDQpMHKRREFH UHJLRQiOQtYD]E\
QHMXåãtYD]E\
¾ REMDVQt~þHOGĤOHåLWêFKV\PEROĤQDãHKRVWiWXD]SĤVRE\MHMLFKSRXåtYiQt
¾ UR]OLãXMHSURMHY\YODVWHQHFWYtRGSURMHYĤQDFLRQDOLVPX
Y\VYČWOtFR]QDPHQiSRMHPYODVWQiURGGRPRY
1$â(9/$67
SRURYQiYiVYĤMSRKOHGVRVWDWQtPLVSROXåiN\YGLVNXVL
GRPRYQiURGYODVW
VH]QiPtVHVHVWUXþQêPSĜHKOHGHPKLVWRULHVWiWRSUiYQtKR
KLVWRULHVWiWQtKRXVSRĜiGiQt
XVSRĜiGiQtYþHVNêFK]HPtFK
ýHVND
Y\VYČWOtMDNêYê]QDPPDMtV\PERO\VWiWX
V\PERO\VWiWX
]GĤYRGQtSURþVHGRGUåXMH~FWDNHVWiWQtPV\PEROĤPYODVWLD RVWDWQtFKVWiWĤ
]QiVWiWQtV\PERO\ýHVNpUHSXEOLN\
V\PERO\ýHVNpUHSXEOLN\
XYHGHSĜtNODG\NG\VHSRXåtYDMt
XYHGHVSUiYQRXSRORKXþHVNpYODMN\
]QiWH[WþHVNpVWiWQtK\PQ\SR]QiPHORGLL
YtMDNVHPiFKRYDWSĜLVWiWQtK\PQČNWHUpKRNROLYVWiWX
Y\MiGĜtFRQiVQDY]iMHPVSRMXMHYQiURG
Y\MiGĜtSRGVWDWXUR]GtOXYSRMPXREþDQVWYtDQiURGQRVW
REþDQVWYtDQiURGQRVW
XYHGHSĜtNODG\
]QiGDWDVWiWQtFKVYiWNĤý5REMDVQtKLVWRULFNRXVRXYLVORVWD VWiWQtVYiWN\
GĤYRGVYiWNX
VH]QiPtVHVUĤ]QêPLWUDGLFHPLRVODYY\EUDQêFKVYiWNĤ
WUDGLFHRVODY
SRURYQiYiMHVHVYRXURGLQQRXWUDGLFtDVYRXYODVWQt
SĜHGVWDYRX
VH]QDPXMHVHYSUĤEČKXURNXVYê]QDPQêPLGQ\þHVNpL
Yê]QDPQpGQ\
PH]LQiURGQtDGRYHGHVWUXþQČREMDVQLWMHMLFKREVDK
SĜLSUDYtVLSĜHKOHG]DMtPDYêFKSĜtURGQtFKQHER
]DMtPDYiPtVWDQDãt
DUFKLWHNWRQLFNêFKPtVWYý5VY\XåLWtPVYêFK]NXãHQRVWt
UHSXEOLN\
]DSRMXMHVHGREHVHG\VXþLWHOHPDVSROXåiN\]GĤYRGĖXMHD REKDMXMHMHGLQHþQRVWPtVWYHVYpPYêEČUX
3R]Q
379'2
,&7
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
XYHGHSĜtNODG\Yê]QDPQêFKKLVWRULFNêFKSDPiWHND
KLVWRULFNpSDPiWN\
SDPiWQêFKPtVWYý5
]GĤYRGQtMHMLFKYê]QDPDQXWQRVWMHFKUiQLWDREQRYRYDW
XYHGHSĜtNODG\LQVWLWXFtNWHUpVtGOtYKODYQtPPČVWČ
3UDKDKODYQtPČVWR
SR]QiKODYQtSUDåVNpSDPiWN\SRGOHIRWRJUQHERYLGHD
SUDåVNpSDPiWN\
RULHQWXMHVHYSOiQX3UDK\
=
XYHGHSĜtNODG\þHVNêFKYêURENĤNWHUpMVRX]QiPpY(YURSČ þHVNpYêUREN\
DYHVYČWČ
VH]QiPtVHVSĜHKOHGHPYê]QDPQêFKRVREQRVWtþHVNpKLVWRULH þHVNpRVREQRVWLYPLQXORVWL
YREODVWLYČG\XPČQtOLWHUDWXU\SROLWLN\VSRUWXDMHMLFK
VYČWRYêPSĜtQRVHP
XYHGHQČNROLNSĜtNODGĤYê]QDPQêFKþHVNêFKRVREQRVWt
SĜLSUDYtVLSĜHKOHGVYČWRYČ]QiPêFKþHVNêFKRVREQRVWt
þHVNpRVREQRVWLY
VRXþDVQRVWLXYHGHREODVWYHNWHUpVHSURVODYLO\KXGEDVSRUW VRXþDVQRVWL
YČGD«
VWUXþQČLQWHUSUHWXMHQČNWHUpSRYČVWLRSRþiWFtFKþHVNpKRQiURGD þHVNpSRYČVWL
UR]OLãXMHPDWHĜVNêMD]\NDFL]tMD]\N
MD]\N\
ý-
UR]SR]QiþHVNêMD]\NVSLVRYQêQHVSLVRYQêVODQJPtVWQtQiĜHþt Y\VYČWOtGĤYRG\SURþMHGĤOHåLWpXþLWVHFL]tMD]\N\
XYHGHSĜtNODG\ÄPH]LQiURGQtFK³VORYYþHãWLQČ
VH]QiPtVHVSĜtNODG\PtVWQtKRIRONOyUXDWUDGLFREMDVQt
WUDGLFHDPtVWQtIRONOyU
Yê]QDPOLGRYêFKNURMĤYPLQXORVWL
Y\VYČWOtFRMHYODVWHQHFWYtXYHGHNRQNUpWQtSĜtNODG\
YODVWHQHFWYt
Y\VYČWOtFRMHQiURGQtKUGRVWDXYHGHGĤYRG\DVRXYLVORVWL QiURGQtKUGRVW
SURþMHWĜHEDUHVSHNWRYDWMLQpQiURG\
MLQpQiURG\
XYHGHSĜtNODG\MLQêFKQiURGĤDSĜtSDGQČMHMLFKQiURGQt]Y\N\ SRGOH]NXãHQRVWL]FHVWRYiQt
FKRYiVHYVRXODGXVURYQRSUiYQRVWtQiURGĤ
VH]QiPtVHVSRMPHPQDFLRQDOLVPXVVSĜtNODG\KLVWRULFNpKR QDFLRQDOLVPXV
]QHXåLWt+LWOHU
]GĤYRGQtQHEH]SHþtQDFLRQDOLVWLFNêFKP\ãOHQHNYVRXþDVQpP ~]FHSURSRMHQpPVYČWČ
¾ ]KRGQRWtQDEtGNXNXOWXUQtFKLQVWLWXFtDFtOHQČ]QtY\EtUiDNFHNWHUpKR]DMtPDMt
¾ NULWLFN\ SĜLVWXSXMH NPHGLiOQtP LQIRUPDFtP Y\MiGĜt VYĤM SRVWRM NSĤVREHQt SURSDJDQG\ D UHNODP\
QDYHĜHMQpPtQČQtDFKRYiQtOLGt
¾ ]GĤYRGQtQHSĜLMDWHOQRVWYDQGDOVNpKRFKRYiQtDDNWLYQČSURWLQČPXY\VWXSXMH
SRStãHVYĤMNXOWXUQtåLYRWY\VYČWOtYê]QDPSHVWUpKR
.8/7851Ëä,927
NXOWXUQtKRåLYRWDSURþORYČND
VH]QiPtVHVREVDKHPSRMPXNXOWXUDYãLUãtPLXåãtPVP\VOX NXOWXUD
370N9
Y\MPHQXMHĜDGXVRXþiVWtNXOWXU\QiURGDNXOWXU\þORYČND
REMDVQtSĜtþLQXRGOLãQêFKNXOWXUQtFKSURMHYĤUĤ]QêFKOLGt
NXOWXUQtSURMHY\
SĜtSDGQČSĜtVOXãQtNĤUĤ]QêFKQiURGĤ
XYHGHD]DĜDGtNXOWXUQtKRGQRW\GRV\VWpPXKRGQRW
NXOWXUQtKRGQRW\
XYHGHSĜtNODG\QDãLFKYê]QDPQêFKNXOWXUQtFKKRGQRW
Y\MPHQXMHĜDGXNXOWXUQtFKLQVWLWXFtXYHGHMDNpNXOWXUQt
NXOWXUQtLQVWLWXFH
DNWLYLW\]DMLãĢXMt
Y\EHUH]SĜHKOHGXSĜtNODGĤUĤ]QêFKNXOWXUQtFKDNFtWDNRYp NXOWXUQtDNFH
NWHUêFKE\VH]~þDVWQLOQH]~þDVWQLODXYHGHGĤYRG\
XYHGHYKRGQpREOHþHQtD]SĤVRE\FKRYiQtSURMHGQRWOLYp
FKRYiQtQDNXOWXUQtDNFL
NXOWXUQtDNFH
SRKRYRĜtRNXOWXUQtDNFLNWHUpVH]~þDVWQLOSRStãHVYĤM
NXOWXUQt]iåLWHN
]iåLWHN]~þDVWQtVHEHVHG\VRVWDWQtPLVSROXåiN\
YtNGHY\KOHGiSĜHKOHG\DNFtYHVYpPPČVWČRULHQWXMHVH
SURJUDP\NXOWXUQtFK]DĜt]HQt
YQDEtGFHUĤ]QêFKNXOWXUQtFKDNFt]YDåXMHMDNêE\SURQČM
SODNiW\SĜHKOHG\YWLVNX
PČO\SĜtQRV
LQWHUQHW
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
KLVWRULFNêYOLYQiERåHQVWYt
VH]QiPtVHVSĜtNODG\KLVWRULFNpKRYOLYXSĜHYOiGDMtFtKR
QDNXOWXUXREODVWLDQiURGD 370N9
QiERåHQVWYtYREODVWLQDFHONRYRXNXOWXUXOLGt
XYHGHQDSĜtNODGHFK9iQRFD9HOLNRQRFYOLYNĜHVĢDQVWYt
KODYQtVYČWRYiQiERåHQVWYt
VH]QiPtVHVSĜHKOHGHPKODYQtFKVYČWRYêFKQiERåHQVWYtD
MHMLFKKODYQtPLP\ãOHQNDPL
]iNODGQtILORVRILFNpRWi]N\
GiYiGRVRXYLVORVWLH[LVWHQFLQiERåHQVWYtVSRWĜHEDPLOLGt
Y\VYČWOLWVL]iNODGQtILORVRILFNpRWi]N\
UHVSHNWXMHY\]QDYDþHUĤ]QêFKQiERåHQVWYtMDNRSURMHY\YtU\
OLGt
XYHGHSĜtNODG\QHMYê]QDPQČMãtFKNXOWXUQtFKWUDGLFVYp
NXOWXUQtWUDGLFH
URGLQ\REFHãNRO\YSUĤEČKXURNX
Y\VYČWOtMDNêYê]QDPPiXGUåRYiQtWČFKWRWUDGLF
SRStãHQDSĜtNODGHFKNXOWXUQtåLYRWVYpKRE\GOLãWČUHJLRQX NXOWXUQtåLYRWYHPČVWČ
XYHGHVYpYODVWQtNXOWXUQtDNWLYLW\
NXOWXUQtDNWLYLW\
SRKRYRĜtRVYpREOtEHQpNQL]HDREOtEHQpPILOPX
XYHGHSĜtNODG\PDVRYp]iEDY\]DPêãOtVHFROLGLSĜLWDKXMH PDVRYiNXOWXUDD]iEDYD
]KRGQRWtNODG\D]iSRU\Y\XåtYiQtPDVRYp]iEDY\MDNR
MHGLQpKRNXOWXUQtKRY\åLWt
]KRGQRWtSĜtQRVNODG\]iSRU\QRYêFKIRUHP]iEDY\UHDOLW\ WHOHYL]H
VKRZGORXKpVHULiO\SRþtWDþRYpKU\
SĜLSUDYtVLSĜHKOHGRGREČVWUiYHQpXWHOHYL]HDVH]QDP
SRĜDGĤNWHUp]KOpGODMDNêPČO\SURQČMSĜtQRV
Y\EtUi]WHOHYL]QtKRSURJUDPXSRĜDG\NWHUpFKFHYLGČWD
YêEČUSURJUDPĤ
XYHGHGĤYRG\
XYČGRPtVLUROLUHNODP\YVRXþDVQpVSROHþQRVWLD]KRGQRWt
UHNODPD
MHMtYOLYQDVYRXRVREX
SĜHPêãOt]NWHUêFK]GURMĤPiQDQČMUHNODPDQHMYČWãtYOLY
YOLYUHNODP\
XYiGtSĜtNODG\RYOLYQČQpKRFKRYiQtOLGtNWHĜtSRGOpKDMt
WHOHYL]HþDVRSLV\
GDYRYêPYOLYĤPMHåMVRXY\YROiQ\PDVRYČãtĜHQRX
ELOOERDUG\LQWHUQHW
UHNODPRXQDSĜýHVNêVHQ«
3709
VH]QiPtVHVQČNROLND]iNODGQtPLSULQFLS\NWHUpMVRX
XSODWĖRYDQpYUHNODPiFK
VQDåtVHNULWLFN\DVUR]P\VOHPSĜLVWXSRYDWNLQIRUPDFtPY NULWLFNêSRVWRMNUHNODPČ
UHNODPiFK
REMDVQtPRåQiQHEH]SHþtSĤVREHQtPDVPpGLtQDþORYČNDD
PRåQpKURPDGQpRYOLYQČQtYHĜHMQpKRPtQČQt
RYOLYQČQtYHĜHMQpKRPtQČQt
XYiGtSĜtNODG\NRQ]XPQtKRDQHNRQ]XPQtKRFKRYiQtQD
NRQ]XPQtDQHNRQ]XPQt
]iNODGČVLWXDFt]EČåQpKRåLYRWD
FKRYiQt
FKiSHKRGQRWXOLGVNpSUiFHDWtPLYHãNHUêFKYČFtDREMHNWĤ ~FWDNKRGQRWiPDOLGVNp
SUiFL
NWHUpOLGpY\WYRĜLOL
YDQGDOLVPXV
Y\VYČWOtFRMHYDQGDOLVPXV
XYHGHSĜtNODG\YDQGDOVNpKRFKRYiQt]DPêãOtVHQDG
SĜtþLQDPLWDNRYpKRFKRYiQt]DXMtPiNQČPXQHJDWLYQtSRVWRM Y\VYČWOtSURþVSUHMHUVWYtMHWDNpSURMHYHPYDQGDOLVPX
VSUHMHUVWYt
VH]QiPtVHV~þLQQêPLPHWRGDPLERMHSURWLYDQGDOLVPX
ERMSURWLYDQGDOLVPX
RVWUDKDPDMHWNXWUHVW\~NOLGDRSUDYDPDMHWNXSRNXW\
¾ ]KRGQRWt D QD SĜtNODGHFK GRORåt Yê]QDP Y]iMHPQp VROLGDULW\ PH]L OLGPL Y\MiGĜt VYp PRåQRVWL MDN
PĤåHYSĜtSDGČSRWĜHE\SRPiKDWOLGHPYQRX]LDMDNSRPRFLYVLWXDFtFKRKURåHQtDREUDQ\VWiWX
YãtPiVLOLGtVHNWHUêPLVHSĜHVGHQVHWNiYi
/,'6.È6(7.È1Ë
RGOLãXMHOLGLEOt]NpNDPDUiG\]QiPpSRYČGRPpFL]tSRGH]ĜHOp W\S\OLGt
REMDVQtDSĜHGYHGH]SĤVRE\FKRYiQtNMHGQRWOLYêPW\SĤP
UR]GtO\PH]LOLGPL
SRURYQiUR]GtO\PH]LOLGPLQDNRQNUpWQtFKSĜtNODGHFK
YPDMHWNRYpPSRVWDYHQtVRFLiOQtPSRVWDYHQtåLYRWQtFKD
VRFLiOQtFKSRGPtQNiFK
REMDVQtFR]QDPHQiURYQRVWOLGtUDVRYiQiURGQRVWQtVRFLiOQt URYQRVWOLGt
PXåĤDåHQ
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
VH]QiPtVHVSĜtNODG\NG\MVRXOLGpOLPLWRYiQLYHVYêFK
SĜtNODG\QHURYQRVWLOLGt
SUiYHFKQDSĜNDVWRXEDUYRXSOHWLSRKODYtPYČNHPDSRG VH]QiPtVHVUĤ]QêPLGUXK\KDQGLFDSXOLGtVRFLiOQt
KDQGLFDSRYDQtOLGp
]QHYêKRGQČQt]GUDYRWQt]QHYêKRGQČQtRVODEHQt«
XYHGHNRQNUpWQtSĜtNODG\KDQGLFDSRYDQêFKRVREDMDNVH
SURMHY\]QHYêKRGQČQt
SURMHYXMHMHMLFK]QHYêKRGQČQt
YUiPFLSUDNWLFNpKRFYLþHQtVLY\]NRXãtSRFLW\VOHSpKRþO
]DXMtPiSR]LWLYQtY]WDKNKDQGLFDSRYDQêPOLGHPQDFYLþXMHVL Y]WDKNKDQGLFDSRYDQêP
RVORYHQtDQDEtGQXWtSRPRFL
QDEtGNDSRPRFL
Y\VYČWOtSRMHPVROLGDULWD
VROLGDULWD
370N9
XYHGHSĜtNODG\Y]iMHPQpSRPRFLPH]LOLGPLSRKRYRĜtR
VYêFKVNXWFtFKSRPRFL
PH]LOLGVNiSRPRFYQRX]L
SĜHPêãOtQDGVYêPLPRåQRVWPLMDNSRPRFLGUXKêPYQRX]L XYHGHSĜtNODG\VROLGDULW\PH]LVWiW\DOLGPLQDFHORVYČWRYp
PH]LQiURGQtVROLGDULWD
~URYQLSĜtSDG\SĜtURGQtFKNDWDVWURIKODGRPRU\
]KRGQRWt]SĜHKOHGXIRUHPSRPRFLVRFLiOQČSRWĜHEQêPNWHUp IRUP\SRPRFLVRFLiOQČ
IRUP\MVRXHIHNWLYQČMãt
SRWĜHEQêP
QDYUKQHPRåQRXVYRXIRUPXSRPRFL
]SĜHKOHGXY\EHUHVLWXDFHPRåQpKRRKURåHQtVWiWXDY\EHUH RKURåHQtDREUDQDVWiWX
YKRGQêV\VWpP~þLQQpREUDQ\VWiWXYRMHQVNiHNRQRPLFNi
DSRGQDEt]tSR]YiåHQtVYpPRåQRVWLSRPRFL
¾ REMDVQt SRWĜHEX WROHUDQFH YH VSROHþQRVWL UHVSHNWXMH NXOWXUQt ]YOiãWQRVWL L RGOLãQp Qi]RU\ ]iMP\
]SĤVRE\FKRYiQtDP\ãOHQtOLGt]DXMtPiWROHUDQWQtSRVWRMHNPHQãLQiP
¾ UR]SR]QiYi QHWROHUDQWQt UDVLVWLFNp [HQRIREQt D H[WUHPLVWLFNp SURMHY\ YFKRYiQt OLGt D ]DXMtPi
DNWLYQtSRVWRMSURWLYãHPSURMHYĤPOLGVNpQHVQiãHQOLYRVWL
XYČGRPXMHVLåHYNDåGpPSURVWĜHGtSODWtMLQpKRGQRW\
9=7$+<0(=,/,'0, NXOWXUQt]Y\N\DMLQiSUDYLGODFKRYiQt
RGOLãQRVWLPH]LOLGPLDMHMLFK
SRURYQiYiSUYN\YHVYpPFKRYiQtDMHGQiQtVOLGPL]HVYpKR
SĜtþLQ\
RNROtXUþXMHVWHMQpDRGOLãQp]QDN\
XYHGHSĜtNODG\RGOLãQêFKQi]RUĤUĤ]QêFKOLGt]HVYp
]NXãHQRVWLYQtPiWXWRVNXWHþQRVWMDNRSĜtOHåLWRVWNGLVNXVL
REMDVQtSRMP\UDVLVPXV[HQRIRELHQiERåHQVNiQHER
UDVLVPXV[HQRIRELH
QiURGQRVWQtQHVQiãHQOLYRVW
XYHGH]iNODGQtOLGVNiSUiYD
OLGVNiSUiYD
XYHGHSĜtNODG\SURMHYĤUDVRYpQHERQiURGQRVWQt
SURMHY\QHVQiãHQOLYRVWL
QHVQiãHQOLYRVWL]HVRXþDVQRVWL
]DPêãOtVHQDGSĜtþLQDPLOLGVNpQHVQiãHQOLYRVWL
VH]QiPtVHVQHEH]SHþtPH[WUpPQtFKKQXWtSURVSROHþQRVWD H[WUpPQtKQXWt6NLQKHDGV
MHMtEH]SHþt
1HRQDFLVWL$QDUFKLVWp
REMDVQtKODYQtP\ãOHQN\KQXWt6NLQKHDGV]DXMtPiQHJDWLYQt SRVWRMNWČPWRH[WUpPQtPKQXWtP
VH]QiPtVHVQHM]iYDåQČMãtPLUDVRYêPL~WODN\YKLVWRULL
UDVRYp~WODN\YKLVWRULL
Y\KOHGi]SUiY\RSURMHYHFKUDVRYpQiERåHQVNpQHER
SURMHY\QHVQiãHQOLYRVWL
QiURGQRVWQtQHVQiãHQOLYRVWLXQiVLYFL]LQČ
YVRXþDVQpPVYČWČ
QH]DPČĖXMHWROHUDQFL]DOKRVWHMQRVWDSRGGDMQRVWY\VYČWOtQD WROHUDQFH
SĜtNODGHFKUR]GtO\
XYiGtSĜtNODG\WROHUDQWQtKRFKRYiQtDSRVWRMĤ
Yê]QDPWROHUDQFHSUR
REMDVQtSRWĜHEXWROHUDQFHYHVSROHþQRVWLPH]LOLGPLYUiPFL
VSROHþQRVWDPRåQRX
VYČWDPH]LQiURG\
VSROXSUiFLOLGt
370N9
]QiQiURGQRVWtPHQãLQ\åLMtFtYýHVNpUHSXEOLFH
QiURGQRVWQtPHQãLQ\
]DPêãOtVHQDGWČåNRVWPLDSUREOpP\NWHUpPDMtMD]\NRYi NXOWXUQtRGOLãQRVWDQXWQRVWVHSĜL]SĤVRELW
YČGRPČ]DXMtPiWROHUDQWQtSRVWRMDDNWLYQČKRSURVD]XMH
XþtVHQDVORXFKDWQi]RUĤPRVWDWQtFKDMHRFKRWHQSĜLSRXãWČW QiFYLNWROHUDQWQtKRFKRYiQt
Qi]RU\KRGQRW\DSRVWRMHRGOLãQpRGYODVWQtFK
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ XSODWĖXMHYKRGQp]SĤVRE\FKRYiQtDNRPXQLNDFHYUĤ]QêFKåLYRWQtFKVLWXDFtFKSĜtSDGQpQHVKRG\þL
NRQIOLNW\VGUXKêPLOLGPLĜHãtQHQiVLOQêP]SĤVREHP
¾ UHVSHNWXMHSĜLMDWiSUDYLGODVRXåLWtPH]LVSROXåiN\LMLQêPLYUVWHYQtN\DSĜLVStYiNXWYiĜHQtGREUêFK
PH]LOLGVNêFKY]WDKĤYNRPXQLWČ
XYHGHUĤ]QpW\S\PH]LOLGVNêFKY]WDKĤURGLQQpSUDFRYQt
9=7$+<0(=,/,'0, VSROHþHQVNpEOt]NpLQWLPQtGĤYČUQpRVREQtRILFLiOQt«
W\S\Y]WDKĤ
UR]OLãtVSROHþHQVNiSUDYLGODFKRYiQtDQRUP\GDQp]iNRQHP SUDYLGOD]iNRQ\SĜHGSLV\
SĜHGSLVHPQHERY\KOiãNRXY]KOHGHPN]iYD]QRVWLSOQČQt
Y\KOiãN\
]QiSUDYLGODVSROHþHQVNpKRFKRYiQtDNWLYQČVH]DSRMXMHGR SUDYLGODVSROHþHQVNpKR
PRGHORYêFKVLWXDFtNMHMLFKQiFYLNX
FKRYiQt
XYHGHSĜtNODG\QHYKRGQpKRFKRYiQtYUĤ]QêFK
VSROHþHQVNêFKVLWXDFtFK
XYHGHSĜtNODG\NRQIOLNWQtFKVLWXDFtYURGLQČDPH]L
NRQIOLNW\DMHMLFKĜHãHQt
VSROXåiN\]DPêãOtVHQDGSĜtþLQDPLSURPêãOtDQDYUKXMH
DOWHUQDWLY\ĜHãHQt
REMDVQtYê]QDPRFKRW\YVWĜtFQRVWLWROHUDQFHDVHEHRYOiGiQt SĜLĜHãHQtNRQIOLNWĤ
]DPêãOtVHMDNNRQIOLNWĤPSĜHGFKi]HW
]KRGQRWtYOLYSR]LWLYQtKRSĤVREHQtQDRNROQtRVRE\
SR]LWLYQtSĤVREHQt
SUDNWLFN\VHVQDåtXVPČUĖRYDWVYpFKRYiQtNQDYR]HQt
GREUêFKY]WDKĤ
SRURYQiY\VYČWOtDGRORåtSĜtNODG\]SUD[HFKRYiQtDVHUWLYQt DVHUWLYLWDDJUHVLYLWDSDVLYLWD
DJUHVLYQtSDVLYQtDSRGGDMQpYVRXYLVORVWLVNRQIOLNWQtVLWXDFt RGOLãtSĜtNODGDGHNYiWQtDQHDGHNYiWQtUHDNFHY]iWČåRYp
VLWXDFL
XYHGHDY\VYČWOtQDSĜtNODGHFKUĤ]Qp]SĤVRE\NRPXQLNDFH
NRPXQLNDFHPH]LOLGPL
REMDVQtYHUEiOQtDQHYHUEiOQtNRPXQLNDFL
YHUEiOQtDQHYHUEiOQt
XYHGHSĜtNODG\PLPLN\DJHVWDMHMLFKYê]QDP
NRPXQLNDFH
]NXVt]KRGQRWLWFRVHGiY\þtVW]GUåHQtWČODDWČOHVQpKR
SRVWRMH
SRStãHQDSĜtNODGHFK]HåLYRWDDJUHVLYQt]SĤVRE\FKRYiQtD DJUHVLYQtFKRYiQt
SĜHGSRNOiGDQpGĤVOHGN\
Y\VYČWOtD]GĤYRGQtQXWQRVWFKRYDWVHDMHGQDWYVRXODGXVH
ãNROQtPĜiGHP
QDSĜtNODGHFKUR]OLãXMHSURMHY\SURWL]iNRQQpKRFKRYiQtD
SUREOHPDWLFNpFKRYiQt
SRUXãRYiQtVSROHþHQVNêFKQRUHP
SRStãHDREMDVQtPRåQpGĤVOHGN\QHGRGUåRYiQt
VSROHþHQVNêFKQRUHP
XYHGHSĜtNODG\Y]WDKĤPH]LGYČPDOLGPL
9=7$+<9('92-,&,
]DPêãOtVHNWHUpKRGQRW\MVRXYSĜiWHOVWYtQHMGĤOHåLWČMãt
SĜiWHOVWYt
XYHGHFRRGSĜiWHOVWYtRþHNiYiDFRPĤåHQDEtGQRXW
]DPêãOtVHQDGW\SLFNêPL]QDN\SĜiWHOVNêFKY]WDKĤ
VQHMOHSãtPNDPDUiGHPDRVWDWQtPLNDPDUiG\
XYHGHSĜtNODG\MHGQiQtNWHUpPĤåHSĜiWHOVWYtSRVtOLW
]DPêãOtVHQDGVNXWHþQRVWPLNWHUpPRKRXSĜiWHOVWYt]QLþLW
]DSRMtVHGRGLVNXVHFRSURþORYČNDSĜHGVWDYXMHOiVND
OiVND
]DPêãOtVHQDGMHGQRWOLYêPLGtOþtPLKRGQRWDPL]YDåXMH
MHMLFKYê]QDPSURVHEH
]KRGQRWtYê]QDPGĤYČU\YČUQRVWLDY]iMHPQpSRGSRU\
REMDVQtSRGVWDWXUR]GtOXYSDUWQHUVNpPDPDQåHOVNpPVRXåLWt PDQåHOVWYt
]KOHGLVNDSUiYQtFKY]WDKĤ
SĜLSUDYtVLSĜHKOHGUR]KRGXMtFtFKVNXWHþQRVWtSURYROEXVYpKR YêEČUSDUWQHUD
åLYRWQtKRSDUWQHUD
Y\MPHQXMHVNXWHþQRVWLNWHUpEUiQtX]DYĜHQtVĖDWNX
VĖDWHN
XYHGHSRGVWDWQpVNXWHþQRVWLSĜLVĖDWNXNGRPĤåHEêW
RGGiYDMtFtMDNpGRNODG\MVRXSRWĜHEDNGRPXVtEêWSĜtWRPHQ 37269
37269
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
XYHGHSĜtNODGMDNPĤåHVYDWHEQtGHQY\SDGDWUĤ]QpWUDGLFH VYDWED]Y\N\DWUDGLFH
]KRGQRWtSRYLQQRVWLDSUiYDNWHUi]PDQåHOVWYtY\SOêYDMt
SUiYDDSRYLQQRVWLPDQåHOĤ
]DPêãOtVHQDGWtPMDNSĜHGFKi]HWPDQåHOVNêPKiGNiPDMDN PDQåHOVNpNRQIOLNW\
ĜHãLWSĜtSDGQpNRQIOLNW\QDSĜHGORåHQêFKSĜtNODGHFK
¾ Y\VYČWOtUROHþOHQĤNRPXQLW\URGLQ\WĜtG\VSRONXDXYHGHSĜtNODG\SR]LWLYQtKRDQHJDWLYQtKRYOLYX
QD NYDOLWX VRFLiOQtKR NOLPDWX YUVWHYQLFNi NRPXQLWD URGLQQp SURVWĜHGt ]KOHGLVND SURVSČãQRVWL
]GUDYt
¾ SRVRXGt D QD SĜtNODGHFK GRORåt SĜtQRV VSROXSUiFH OLGt SĜL ĜHãHQt NRQNUpWQtFK ~NROĤ D GRVDKRYiQt
QČNWHUêFKFtOĤYURGLQČYHãNROHYREFL
SĜLSUDYtVLSĜHKOHGYMDNêFKVRFLiOQtFKVNXSLQiFKDYMDNêFK
/,'6.e628ä,7Ë
Y]WD]tFKMH]DþOHQČQ
åLYRWQtUROH
XYČGRPtVLVYpåLYRWQtUROHDMDNpQiURN\QDQiVW\WRUROH
NODGRX
Y\VYČWOtDXYHGHSĜtNODGDXWRULW\SĜLUR]HQpDXVWDQRYHQp
DXWRULWD
XYHGHSRGVWDWXGČOE\SUiFHYHVSROHþQRVWLDMHMtYêKRG\
GČOEDSUiFH
SRNXVtVHREMDVQLW]iYLVORVWOLGtQDVREČQDY]iMHPY]KOHGHP NGČOEČSUiFH
]GĤYRGQtQH]E\WQRVWWêPRYpSUiFHYQiURþQêFK~NROHFK
WêPRYiVSROXSUiFH
XYHGHNRQNUpWQtSĜtNODG\
YêKRG\VSROXSUiFHOLGt
XYČGRPXMHVLYê]QDPVFKRSQRVWLVSROXSUDFRYDW
Y\VYČWOtMHGQRWOLYpIXQNFHURGLQ\
URGLQD
Y\MPHQXMHMHGQRWOLYpþOHQ\XåãtDãLUãtURGLQ\XYHGHMHMLFK
þOHQRYpXåãtDãLUãtURGLQ\
YD]E\
Y\SUDFXMHVYĤMURGRNPHQSRNXVtVH]MLVWLWFRQHMYtFHMPHQ
URGRNPHQ
SĜHPêãOtNWHUpVNXWHþQRVWLMVRXGĤOHåLWpSURSRFLW]i]HPt
URGLQQp]i]HPt
YURGLQČSURMHGQRWOLYpþOHQ\URGLQ\
SRStãHNGRPiYMHKRURGLQČQHMYČWãtDXWRULWXNG\DSURþ
DXWRULWDYURGLQČ
NRKRYURGLQČQHMYtFHUHVSHNWXMH
SRStãHUĤ]QpPRGHO\UR]KRGRYiQtYUiPFLURGLQ\
UR]KRGRYiQtYURGLQČ
SRVRXGtGČOEXSUiFHYUiPFLVYpURGLQ\DPtUXVSROXSUiFH
GČOEDSUiFH
VH]QiPtVHVMLQêPLPRGHO\URGLQQpGČOE\SUiFH
VSROXSUiFH
REMDVQtSĜtQRVVSROXSUiFHYtFHOLGtQDQiURþQČMãtSUiFL
Y\VYČWOtKODYQtIDNWRU\YSpþLRGČWL
SpþHRGČWL
]YDåXMHNWHUpKRGQRW\PXVtURGLþHGČWHP]DEH]SHþLWDMDN
XYHGHSĜtNODG\VRFLiOQtFKVNXSLQYHãNROHY]iMPRYêFK
VRFLiOQtVNXSLQD
þLQQRVWHFK
Y\VYČWOtRGOLãQiSUDYLGODFKRYiQtYUĤ]QêFKW\SHFKVNXSLQ
IRUPiOQtDQHIRUPiOQt
IRUPiOQtFKLQHIRUPiOQtFK
VNXSLQ\DMHMLFKSUDYLGODD
REMDVQtYê]QDPSRYLQQRVWLGRGUåRYDWVWDQRYHQiSUDYLGOD
QRUP\
YGDQpVNXSLQČSUREH]NRQIOLNWQtY]WDK\
GRGUåRYiQtSUDYLGHO
37269
DNWLYQČVH]DSRMtGRSUDNWLFNêFKKHUDFYLþHQtSURY]iMHPQp SUDNWLFNiFYLþHQt
SR]QiYiQtYHWĜtGČ
XYHGHSĜtNODG\QRUHPYQHIRUPiOQtYUVWHYQLFNpVNXSLQČ
YUVWHYQLFNpVNXSLQ\
FKRYiQtREOpNiQtY\MDGĜRYiQtDWG
]KRGQRWtQH]E\WQRVWNRPSURPLVXPH]LSUDYLGO\ãNROQtKR
NRPSURPLV\
ĜiGXDVSROHþHQVNêPLSUDYLGO\QDMHGQpVWUDQČD
QHIRUPiOQtPLQRUPDPLYUVWHYQLFNpVNXSLQ\QDGUXKpVWUDQČ SĜLFKRYiQtYHãNROH
QiFYLNVSROXSUiFHVH
XþtVHVSROXSUDFRYDWVHVSROXåiN\QDNRQNUpWQtFK~NROHFK
VSROXåiN\
UR]SR]QiVLWXDFHRKURåXMtFtEH]SHþQRVW
RVREQtEH]SHþtNUL]RYp
SRXåtYiYVLWXDFtFKRKURåHQt~þLQQp]SĤVRE\FKRYiQt
VLWXDFH
]DSRMtVHGRVLWXDþQtKU\]DPČĜHQpQDSURFYLþRYiQt]SĤVREĤ
FKRYiQtYUĤ]QêFKNUL]RYêFKVLWXDFtFK
]QiQČNWHUp]SĤVRE\DSURVWĜHGN\VHEHREUDQ\
]DPêãOtVHQDGSRMP\PRUiONDDVYČGRPtGREURD]OR
025È/.$
37269
]GĤYRGQtVRXYLVORVWYODVWQtKRMHGQiQtYVRXODGXVYODVWQtPL
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
PRUiOQtPLSUDYLGO\Y]KOHGHPNSRMHWtGREUpKRDãSDWQpKRD
SĜtSDGQêQiVOHGQêSRFLWYLQ\QHERKUGRVWL
XYHGHSĜtNODG\VYêFKYQLWĜQtFKPRUiOQtFKSUDYLGHO
¾ UHVSHNWXMH ]PČQ\ Y REGREt GRVStYiQt YKRGQČ QD QČ UHDJXMH NXOWLYRYDQČ VH FKRYi NRSDþQpPX
SRKODYt
Y\MPHQXMHSĜHKOHGMHGQRWOLYêFKHWDSOLGVNpKRåLYRWD
'263Ë9È1Ë
HWDS\OLGVNpKRåLYRWD
XYHGHSRGVWDWQpI\]LRORJLFNp]PČQ\YGREČGRVStYiQtX
I\]LRORJLFNp]PČQ\
þORYČNDPXåVNpKRåHQVNpKRSRKODYt
XYHGHKODYQtK\JLHQLFNp]iVDG\]YêãHQRXK\JLHQXSRKORUJ SV\FKLFNpDHPRþQt]PČQ\D
]DPêãOtVHQDGSV\FKLFNêPLDHPRþQtPL]PČQDPLDMHMLFK
MHMLFKGĤVOHGN\
SURMHY\YREGREtSXEHUW\
FKRYiQtNRSDþQpPXSRKODYt
YKRGQČDVSRFKRSHQtPVHFKRYiNGUXKpPXSRKODYt
åLYRWRVSUiYD
VH]QiPtVHVHVSUiYQRXåLYRWRVSUiYRXYREGREtGRVStYiQt
REMDVQtSRWĜHEXURYQRYiK\PH]LSĜtMPHPSRWUDY\DYêGHMHP HQHUJLHPQRåVWYtPSRK\EX
SĜLMtPiQtWČOHVQpKR
]DXMtPiDGHNYiWQtSRVWRMNHY]KOHGXSRVWDY\RVWDWQtFK
VFKpPDWX
SĜLMtPiPČQtFtVHY]KOHGVYpSRVWDY\
XYČGRPXMHVLQHEH]SHþtH[WUpPQtVQDK\R]KXEQXWtRPH]HQtP SĜtVXQXSRWUDY\DQRUH[LH
XYČGRPXMHVLQHEH]SHþtQDGPČUQpKRWORXVWQXWtYSĜtSDGČ
QHGRVWDWNXSRK\EX
]DPêãOtVHQDGWtPFRE\PRKORRUJDQLVPXVYGREČGRVStYiQt ]iWČåSURRUJDQLVPXVY
QH~PČUQČ]DWČåRYDWVWUHVNRXĜHQtDONRKROSĜHFHĖRYiQtVLO
GRVStYiQt
QHGRVWDWHNVSiQNX«
VHEHSR]QiQtDSĜHNRQiYiQt
XþtVHVHEHSR]QiYiQtDVHEHYêFKRYČ
QDSĜtNODGHFKSRStãHQČNWHUp]SĤVRE\SĜHNRQiYiQtRVREQtFK
SUREOpPĤ
QHGRVWDWNĤDSRVLORYiQtNODGQêFKVWUiQHNRVREQRVWL
]DPêãOtVHQDGPRåQRVWPLVP\VOXSOQpKRY\XåLWtYROQpKRþDVX
¾ XYiGt GR VRXYLVORVWt ]GUDYRWQt D SV\FKRVRFLiOQt UL]LND VSRMHQi VH ]QHXåtYiQtP QiY\NRYêFK OiWHN D
åLYRWQt SHUVSHNWLYXPODGpKR þORYČND XSODWĖXMH RVYRMHQp VRFLiOQt GRYHGQRVWL D PRGHO\ FKRYiQt SĜL
NRQWDNWX VH VRFLiOQČ SDWRORJLFNêPL MHY\ YH ãNROH L PLPR QL YSĜtSDGČ SRWĜHE\ Y\KOHGi RGERUQRX
SRPRFVREČQHERGUXKêP
VH]QiPtVHVGUXK\VRFLiOQČSDWRORJLFNêFKMHYĤYOLGVNp
62&,È/1ċ
VSROHþQRVWL
3$72/2*,&.e-(9<
XYHGHSĜtNODG\QiY\NRYêFKOiWHNOiWHNSRãNR]XMtQDãH]GUDYt QiY\NRYpOiWN\
]KRGQRWtUL]LNDD]GUDYRWQtGĤVOHGN\VSRMHQpVH]QHXåtYiQtP QiY\NRYêFKOiWHN
XYČGRPXMHVLãNRGOLYRVWNRXĜHQtDDONRKROX
NRXĜHQtDONRKRO
VH]QiPtVHVGDOãtPLW\S\]iYLVORVWtJDPEOHUVWYtSRþtWDþH ]iYLVORVWQtFKRYiQt
XYHGHSĜtNODG\NG\YHVNXSLQČGRMGHNRPH]RYiQtRVREQt
RPH]RYiQtRVREQtVYRERG\
VYRERG\DGĤVWRMQRVWL
XYČGRPXMHVLFRYãH]DKUQXMHãLNDQDVORYQtSRQLåRYiQt
ãLNDQD
QDGiYiQt]HVPČãĖRYiQtY\KURåRYiQtY\GtUiQtRPH]RYiQt VYRERG\SRãNR]HQtRVREQtFKYČFtI\]LFNpQDSDGHQt«
YãtPiVL]GDYMHKRRNROtNãLNDQČQHGRFKi]tD]DXMtPi
SRVWRMHNãLNDQČ
RGPtWDYêSRVWRMNWRPXWRMHYX
Y\VYČWOtMDNpSRVWXS\PĤåH]YROLWYSĜtSDGČãLNDQ\YMHKR
RNROtãNROQtVFKUiQN\GĤYČU\VYČĜHQtSUREOpPXXþLWHOL
URGLþĤPGČWVNiNUL]RYiFHQWUDDOLQN\GĤYČU\«
Y\VYČWOtQDþHPMH]DORåHQDVYRERGDþORYČND
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
ý/29ċ.-$.2-(',1(&
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ REMDVQtMDNPĤåHUHDOLVWLþWČMãtSR]QiQtDKRGQRFHQtYODVWQtRVREQRVWLDSRWHQFLiOXSR]LWLYQČRYOLYQLW
MHKRUR]KRGRYiQtY]WDK\VGUXKêPLOLGPLLNYDOLWXåLYRWD
¾ SRVRXGtYOLYRVREQtFKYODVWQRVWtQDGRVDKRYiQtLQGLYLGXiOQtFKLVSROHþHQVNêFKFtOĤREMDVQtYê]QDP
YĤOHSĜLGRVDKRYiQtFtOĤDSĜHNRQiYiQtSĜHNiåHN
¾ UR]SR]QiYiSURMHY\]iSRUQêFKFKDUDNWHURYêFKYODVWQRVWtXVHEHLXGUXKêFKOLGtNULWLFN\KRGQRWtD
YKRGQČNRULJXMHVYpFKRYiQtDMHGQiQt
¾ SRStãH MDN O]H XVPČUĖRYDW D NXOWLYRYDW FKDUDNWHURYp D YROQt YODVWQRVWL UR]YtMHW RVREQt SĜHGQRVWL
SĜHNRQiYDWRVREQtQHGRVWDWN\DSČVWRYDW]GUDYRXVHEHGĤYČUX
FKiSHRVREQRVWMDNRVRXKUQSV\FKLFNêFKYODVWQRVWtSURFHVĤD
VWDYĤMHGLQFHVSROXVYUR]HQêPLSĜHGSRNODG\HPRFHPLMDNR
ELRSV\FKRVRFLiOQtNRPSOH[
XYČGRPXMHVLDQDSĜtNODGHFKREMDVQtMHGLQHþQRVWNDåGp
RVREQRVWLD]iURYHĖSRGREQRVWYGtOþtFKþiVWHFKVWUXNWXU\
RVREQRVWLVMLQêPLMHGLQFL
]DPêãOtVHQDGMHY\NWHUpXWYiĜHMtRVREQRVWþORYČNDGČGLþQRVW
SURVWĜHGtYêFKRYD]NXãHQRVW
]KRGQRWtVNXWHþQRVWLDMHY\]HVYpKRåLYRWDNWHUpRYOLYQLO\MHKR
RVREQRVW
REMDVQtSURFHVYQtPiQt
]KRGQRWtMDNVHMHGQRWOLYpVP\VO\SRGtOHMtQDYQtPiQtRNROQtKR
VYČWD
RGOLãtUR]GtOPH]LVFKRSQRVWtVO\ãHWDVOXFKRYêPYQtPiQtP
VFKRSQRVWtYLGČWD]UDNRYêPYQtPiQtP
SRStãHYODVWQtYQtPiQtSĜHGPČWĤMHYĤVNXWHþQRVWtVLWXDFt
]DSRMtVHGRSUDNWLFNêFKFYLþHQtUR]YRMHYQtPiQt
Y\MiGĜtUR]GtOPH]LYMHPHPSĜHGVWDYRXDIDQWD]Lt
XYHGHSĜtNODG\
REMDVQtLQGLYLGXiOQtSURFHVSURåtYiQt
]DPêãOtVHQDGUĤ]QêPL]SĤVRE\SURåtYiQtXUþLWpVLWXDFH
YVRXYLVORVWLVPRPHQWiOQtPSV\FKLFNêPVWDYHPDQDODGČQtP
SRNXVtVHXYpVWSĜtNODG\SR]LWLYQtKRDQHJDWLYQtKRSURåtYiQt
XUþLWpPRGHORYpVLWXDFH
XYiGtGRVRXYLVORVWLNYDOLWXDLQWHQ]LWXSURåtYiQt
VWHPSHUDPHQWHPþORYČNDKRGQRWRYêPV\VWpPHPD
RVREQRVWQtPLYODVWQRVWPL
]SUDFXMH]DP\ãOHQtQDGVYêPLSR]LWLYQtPLDQHJDWLYQtPL]iåLWN\
SĜHPêãOtRKODYQtFKDVSHNWHFKVLWXDFtDYODVWQtFKSURåLWNĤ
SURYHGHVWUXþQêUR]ERUSĜtþLQDGĤVOHGNĤ
]KRGQRWtYê]QDPYODVWQtFKSURåLWNĤSURGDOãtåLYRWþORYČND
]DSRMtVHGRSUDNWLFNêFKFYLþHQtPRGHORYêFKVLWXDFtSRURYQiYi
VYpSURåLWN\VRVWDWQtPL
XYČGRPXMHVLSRWĜHEXXSODWQČQtVHEHRYOiGiQtSĜLSURåtYiQt
]KRGQRWtYê]QDPP\ãOHQtSURþORYČND
XYHGHSĜtNODG\P\ãOHQNRYêFKSURFHVĤDMHMLFKNRQNUHWL]DFL
DQDOê]DSUREOpPXUR]SR]QiYiQtY]WDKĤKOHGiQtORJLFNêFK
YD]HEKOHGiQtĜHãHQtY\WYiĜHQt]iPČUĤRGOLãRYiQtY\YR]RYiQt
RGYR]RYiQt]REHFĖRYiQtNRPSOH[QtQiKOHGVURYQiYiQt
]KRGQRWtVYĤMYODVWQtSĜtVWXSNP\ãOHQtDMHKRSUDNWLFNp
SRXåtYiQt
]GĤYRGQtQH]DVWXSLWHOQêYê]QDPSDPČWLSURþORYČNDRULHQWDFH
YHVSROHþQRVWLXþHQtSUiFHKUDSRK\ESR]QiQt
VH]QiPtVHVSURFHVHP]DSDPDWRYiQtXORåHQtXFKRYiQt
Y\EDYHQt]DSRPtQiQt
RVREQRVWþORYČND
37269
2VREQRVWQt
UR]YRM
SV\FKLFNpSURFHV\
YQtPiQt
SĜHGVWDYDDIDQWD]LH
SURåtYiQt
P\ãOHQt
SDPČĢ
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
SĜLĜDGtSĜtNODG\NW\SĤPSDPČWLNUiWNRGREiGORXKRGREi
Qi]RUQiYHUEiOQtPHFKDQLFNiORJLFNiEH]GČþQi]iPČUQi
XYHGHSĜtNODG\Y\XåLWtVOXFKRYpDYL]XiOQtSDPČWL
XYHGHSĜtNODG\DYê]QDPKXGHEQtDSRK\ERYpSDPČWL
]DSRMtVHGRKHUSURFYLþXMtFtFKSDPČĢ
UR]XPtSRMPXPQHPRWHFKQLFNiSRPĤFND
]KRGQRWt~URYHĖVYpYODVWQtSDPČWL
Y\VYČWOtFRMVRXY]SRPtQN\XYHGHSĜtNODG\
]KRGQRWtYê]QDPY]SRPtQHNSURþORYČND
]KRGQRWtYê]QDPĜHþLGRUR]XPtYiQtVGČORYiQtSĜHGiYiQt
SR]QDWNĤ«
RGOLãtYHUEiOQtDQHYHUEiOQtĜHþ
]DSRMtVHGRPRGHORYêFKVLWXDFtVQDåtVHY\UR]XPČW]PLPLN\
JHVWGUåHQtWČODLQIRUPDFH
XYČGRPXMHVLY\SRYtGDFtVFKRSQRVWQHYHUEiOQtĜHþL
VHĜDGtD]GĤYRGQtSRĜDGtGtOþtFKMHYĤYSURFHVXSR]QiYiQt
]GĤYRGQtQH]E\WQRVW]tVNiYiQtLQIRUPDFtDVP\VORYêFKYMHPĤ
MHMLFKYODVWQtWĜtGČQtD]DþOHĖRYiQtGRV\VWpPXSĜHGFKR]tFK
SR]QDWNĤSURSURFHVSR]QiYiQt
VH]QiPtVHVSĜtNODG\QČNWHUêFKNULWpULtSURKRGQRFHQt
YêYRMRYpSRURYQiYDFtY]KOHGHPNMHGLQFLSRVX]RYDWHOH
Y]KOHGHPNSUĤPČUXVSROHþQRVWLY]KOHGHPNFHONXQRUPDWLYQt
Yê]QDPRYpPXOWLNULWHULiOQtVXEMHNWLYQtREMHNWLYQt
XYHGHSĜtNODG\FK\EYSRVX]RYiQtDKRGQRFHQtVNXWHþQRVWtMHYĤ
DOLGtFKDUDNWHUL]XMHPRåQpSĜtþLQ\
]GĤYRGQtQH]E\WQRVWRYČĜRYiQtLQIRUPDFt
XYHGHMHGQRWOLYpHWDS\SURFHVXUR]KRGRYiQt
]DSRMtVHGRUR]ERUXNRQNUpWQtKRSĜtNODGXSURFHVXUR]KRGRYiQt
XYHGHNRQNUpWQtSĜtNODG\UR]KRGRYiQt]HVYpKRåLYRWD
MHGQRGXFKpVORåLWpSRStãHVYĤMSRVWXS
]DSRMtVHGRQDFYLþRYiQtSRVWXSXSĜL]iYDåQpPUR]KRGRYiQt
REMDVQtVRXYLVORVWPRWLYDFHMDNRSRGQČWXNMHGQiQtDFKRYiQt
VH]QiPtVHVSĜHKOHGHPKODYQtFKPRWLYDþQtFKIDNWRUĤYQLWĜQt
XVSRNRMRYiQtSRWĜHEYROQtYODVWQRVWL]DXMHWt~NROHPPRUiOQt
YODVWQRVWLKRGQRWRYêV\VWpPYQČMãtGĤVOHGHNSRFKYDOD
RKRGQRFHQtWUHVW
REMDVQtSĜtNODG\NMHGQRWOLYêPW\SĤPPRWLYDþQtFKIDNWRUĤQD
SĜHGORåHQpPSĜtNODGXFKRYiQtDMHGQiQt
REMDVQtVORåLWRVWPRWLYDFHþORYČNDMDNRVRXKUQĜDG\IDNWRUĤ
VH]QiPtVHVH]iNODGQtVWUXNWXURXDKLHUDUFKLtSRWĜHEþORYČND
SULPiUQtI\]LRORJLFNpVHNXQGiUQtSV\FKLFNp VRFLiOQt
SR]QiYDFtYêNRQRYpHVWHWLFNpVHEHUHDOL]DþQtDM
XYHGHSĜtNODG\OLGVNêFKSRWĜHED]DPêãOtVHQDGMHMLFK
Yê]QDPHPSURþORYČNDVH]DPČĜHQtPQDVYRXRVREQRVW
Y\WYRĜtSĜHKOHGKRGQRWNWHUpMVRXSURQČMYê]QDPQpDVHVWDYtMH
GRSRĜDGtGĤOHåLWRVWL
REKDMXMHVYĤMKRGQRWRYêV\VWpPYSRURYQiQtVRVWDWQtPL
VSROXåiN\DYGLVNXVLVXþLWHOHPQDSRGSRUXSRXåtYiYKRGQRXD
VP\VOXSOQRXDUJXPHQWDFL
SĜHPêãOtRDUJXPHQWHFKD]YDåXMHPRåQRX]PČQXKLHUDUFKLH
VYêFKKRGQRW
DQDO\]XMHYODVWQtLFL]tKRGQRWRYêV\VWpPDMHKRGĤVOHGN\Y
SURMHYHFKFKRYiQtOLGt
Y\MiGĜtVYRXSĜHGVWDYXGREUpDãSDWQpQiODG\DMDNVHSURMHYXMH
]DPêãOtVHQDþHP]iYLVtMHKRQiODGDFRMLQHMYtFHRYOLYĖXMH
YČGRPČVHVQDåtQDYR]RYDWYODVWQtSR]LWLYQtQDODGČQt
3R]Q
Y]SRPtQN\
ĜHþ
SR]QiYiQt
SRVX]RYiQt
DKRGQRFHQt
UR]KRGRYiQt
PRWLYDþQtSURFHV\
OLGVNpSRWĜHE\
KRGQRW\
KRGQRWRYêV\VWpP
SV\FKLFNpVWDY\
QiODGDHPRþQtVWDY
37269
0RUiOQt
UR]YRM
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
VRXVWĜHćXMHVHQDMHY\NWHUpMHKRQiODGXSR]LWLYQČRYOLYĖXMt
]KRGQRWtMDNRVWDWQtOLGpSĤVREtQDMHKRQiODGXDMDNRQSĤVREt
QDVYpRNROt
FKDUDNWHUL]XMHUĤ]QpQiODG\]DPêãOtVHQDGSĜtþLQDPLSRStãH
MHMLFKSURMHY\VPXWQêYHVHOêRWUiYHQê]QXGČQêUR]þLOHQê
QHMLVWêXQDYHQêãĢDVWQêY]UXãHQêQHUYy]QtUR]UXãHQê
]WUpPRYDQêY\VWUDãHQêXWUiSHQêXVWDUDQêQDãWYDQê
SĜHNYDSHQêSRKRGRYêGRWþHQêXUDåHQê«
XYHGHSĜtNODG\RYOLYQČQtFKRYiQtDMHGQiQtHPRþQtPVWDYHP
]DPêãOtVHQDGWHFKQLNDPLSĜHNRQiQtQHJDWLYQtFKHPRþQtFKVWDYĤ
QDYUKXMHYODVWQtQiSDG\DWHFKQLN\
Y\VYČWOtUR]GtOPH]LVRXVWĜHGČQRXUR]WČNDQRXSR]RUQRVWt
]iPČUQRXEH]GČþQRXNUiWNRGRERXGORXKRGRERX
]KRGQRWtVYRMLVFKRSQRVWXGUåHWSR]RUQRVW
]DSRMtVHGRDNWLYLWUR]YtMHMtFtFKSR]RUQRVW
XYČGRPXMHVLVRXYLVORVWVRXVWĜHGČQpSR]RUQRVWLDNYDOLW\D
U\FKORVWLRGYHGHQpSUiFH
RGOLãtVWDY\YČGRPtEGČORVWVSiQHNEH]YČGRPtSRYČGRPt
SRGYČGRPtVQČQtKDOXFLQDFHXYHGHSĜtNODG\
XYČGRPXMHVLYOLYSV\FKRWURSQtFKOiWHNQDVWDY\YČGRPtDSURFHV
YQtPiQtXYHGHSĜtNODG\OiWHN
VH]QiPtVHVDNXWQtPQHEH]SHþtPSURþORYČNDSĜLQDUXãHQpP
YQtPiQtDYČGRPt
VH]QiPtVHVGORXKRGREêPLUL]LN\FHONRYpKRQDUXãHQtRVREQRVWL
XYHGHSĜtNODG\MDNVHSV\FKLFNpYODVWQRVWLSURMHYXMtQDRVREQRVWL
MHGQiQtDFKRYiQtþORYČND
VH]QiPtVHVH]iNODGQtPLW\S\WHPSHUDPHQWXVDQJYLQLN
FKROHULNPHODQFKROLNIOHJPDWLN
XYČGRPXMHVLSURMHYWHPSHUDPHQWXMDNRIRUPiOQtVWUiQNX
FKRYiQtDMHGQiQtYãtPiVLRGOLãQRVWtPH]LOLGPLNROHPVHEH
XYČGRPXMHVLYUR]HQê]iNODGWHPSHUDPHQWXYSURMHYHFKVHVQDåt
XSODWĖRYDWVHEHNRQWUROX
REMDVQtREVDKSRMPĤXYHGHSĜtNODG\FKRYiQtY]QČWOLYê
LPSXOVLYQtNOLGQêY\URYQDQêSĜtVWXSQêQiODGRYêWLFKê
EH]VWDURVWQê~]NRVWOLYêXOStYDYêSĜL]SĤVRELYêDNWLYQt
SDVLYQt
Y\VYČWOtUR]GtOPH]LGRYHGQRVWPLDYUR]HQêPLVFKRSQRVWPL
Y\VYČWOtSRMHPLQWHOLJHQFHLQWHOHNWRYpVFKRSQRVWL
XYHGHSĜtNODG\GDOãtFKREODVWtYHNWHUêFKVHPĤåHXSODWQLW
YUR]HQêWDOHQW
]YDåXMHYHNWHUêFKREODVWHFKMVRXMHKRYODVWQtYUR]HQp
VFKRSQRVWLOHSãtDKRUãt
SRVRXGtSRGtOWDOHQWXDSLOQpKRY\WUYDOpKR~VLOtSURFHONRYp
XSODWQČQtYXUþLWpREODVWL
]KRGQRWtYOLYYêFKRY\SURVWĜHGtD]NXãHQRVWtQDFKDUDNWHUþORYČND
REMDVQtVRXYLVORVWVSURMHY\FKRYiQtSRVWUiQFHREVDKXVRXODGVH
VSROHþHQVNêPLDPRUiOQtPLSRåDGDYN\
]DPêãOtVHQDGYODVWQRVWPLYRNUX]tFKY]WDKNVREČY]WDK
NOLGHPY]WDKNSUiFLY]WDKNYêWYRUĤPOLGVNpSUiFHY]WDK
NSUREOpPĤPRGROQRVWN]iWČåL
FKDUDNWHUL]XMHSRVWRMHNVREČVDPpPXVHEHSRMHWt
VHEHSR]QiYiQtVHEHKRGQRFHQtVHEHUHDOL]DFHVHEHYČGRPt
VHEHYêFKRYDVHEHNRQWURODVHEHSR]RURYiQtVYČGRPt
VHEHNULWLND
]KRGQRWtSRGVWDWQêYê]QDPVHEHNRQWURO\SURFKRYiQtþORYČND
YOLGVNpVSROHþQRVWL
3R]Q
SR]RUQRVW
YČGRPt
SV\FKRWURSQtOiWN\
SV\FKLFNpYODVWQRVWL
WHPSHUDPHQW
VFKRSQRVWL
YUR]HQpSĜHGSRNODG\
WDOHQW
FKDUDNWHURYp
YODVWQRVWL
YODVWQRVWL
VHEHUHJXODþQt
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
XYHGHSĜtNODG\YČGRPRVWtD]YDåXMH]SĤVREMHMLFKGRVDåHQt
]YDåXMHYê]QDPYČGRPRVWtSURþORYČND
XYHGHSĜtNODG\GRYHGQRVWtDREMDVQt]SĤVRE\MHMLFK]tVNiQt
]KRGQRWtYê]QDPGRYHGQRVWtSURþORYČND
XYHGHSĜtNODG\QiY\NĤDREMDVQt]SĤVRE\MHMLFK]tVNiQt
SRVRXGtGREUpDãSDWQpQiY\N\]OR]Y\N\
]DPêãOtVHQDGVYêPLãSDWQêPLQiY\N\DVQDåtVHRMHMLFKRGVWUDQČQt
]KRGQRWtYê]QDPQiY\NĤSURþORYČND
XYHGHSĜtNODG\]iMPĤDREMDVQtMHMLFKYê]QDPSURþORYČNDYROQê
þDVPRWLYDFHDNWLYL]DFHUR]YRMRVREQRVWL
SRVRXGt]iMP\]SRKOHGXSR]LWLYQtKRDQHJDWLYQtKRYOLYXQD
RVREQRVWþORYČND
XYiGtSĜtNODG\SRVWRMĤNVREČNOLGHPþLQQRVWHPVNXWHþQRVWHP
XYČGRPXMHVLVRXYLVORVWSRVWRMĤMDNRWUYDOêFK]GURMĤVWHUHRW\SĤ
YFKRYiQt
XYČGRPXMHVL]DXMHWtSRVWRMHMDNRY\KQXWtVHSURFHVX
UR]KRGRYiQtXYČGRPXMHVLQHEH]SHþtYSĜHKQDQpP]REHFQČQt
SRVWRMĤ
]DPêãOtVHQDGQH]E\WQRVWt]UHYLGRYiQtXUþLWêFKSRVWRMĤQD
]iNODGČQRYêFKVNXWHþQRVWtD]NXãHQRVWt
DQDO\]XMHYODVWQtLFL]tSRVWRMHDMHMLFKSURMHY\YFKRYiQtOLGt
XYHGHVNXWHþQRVWLNWHUpWYRĜtþORYČNDMDNRFHOHNY]KOHG
þORYČNDRVREQRVWQtFKDUDNWHULVWLN\VRFLiOQtFKRYiQtMHGQiQt
GRYHGQRVWL]iMP\NRPXQLNDþQtVFKRSQRVWL«
]KRGQRWtMHMLFKYê]QDPDSRGtOSURVHEHSRMHWt
]KRGQRWtMHMLFKYê]QDPDSRGtOSURQiKOHGQDþORYČNDRVWDWQtPL
XYHGHSĜtNODG\SRGREQRVWLOLGtYGtOþtFKFKDUDNWHULVWLNiFK
]KRGQRWtYê]QDPRGOLãQRVWtSURPQRKRWYiUQRVWDUR]PDQLWRVW
OLGVWYD]GĤYRGQtGĤOHåLWRVWSURGDOãtYêYRMOLGVWYD
GiYiGRVRXYLVORVWLSRWĜHEXWROHUDQFHY]iMHPQpKRUHVSHNWXD
~FW\VFKRSQRVWVSROXSUDFRYDWVUĤ]QRURGRVWtRVREQRVWtOLGt
SRURYQiYiUR]GtO\PH]LOLGPLYHYQtPiQtSURåtYiQtP\ãOHQtD
SR]QiYiQt
XYHGHSĜtNODG\RGOLãQpKRFKRYiQtOLGtYSRGREQêFKVLWXDFtFK
]KRGQRWtYê]QDPSR]QiYiQtSURSRUR]XPČQtVREČDGUXKêP
OLGHP]KRGQRWtSRWĜHEXHPSDWLHSUR]NYDOLWQČQtPH]LOLGY]WDKĤ
XYČGRPXMHVLSRGVWDWQêYê]QDPSRUR]XPČQtKRGQRWiPFtOĤP
PRWLYDFtPYMHGQiQtDFKRYiQtOLGtSURY]iMHPQpSRFKRSHQt
VH]QiPtVHVQHMþDVWČMãtPLFK\EDPLYSRVX]RYiQtOLGt]DPêãOtVH
QDGYODVWQtPL]NXãHQRVWPLVFK\EDPLYSRVX]RYiQt
XYČGRPXMHVLSRWĜHEXGDOãtKRUR]YRMHVYpRVREQRVWLYHYãHFK
MHMtFKVORåNiFKXYČGRPXMHVLSRGVWDWXRVREQtKRYêYRMHþORYČND
YRFKRWČNDNWLYQtP]PČQiPVFKRSQRVWLDGDSWRYDWVHDUHDJRYDW
QDQRYpSRGPtQN\DVLWXDFH
]KRGQRWtYê]QDPPRWLYDFHYĤOHDNWLYLW\]NXãHQRVWL
DGDSWDELOLW\NRRSHUDWLYLW\RGYDK\DRVREQtNi]QČSURRVREQt
UR]YRM
]KRGQRWtYê]QDPRVREQtKRKRGQRWRYpKRDPRUiOQtKRV\VWpPX
SHYQRVWLYQi]RUHFKYODVWQtFKåLYRWQtFKFtOĤSURRVREQtUR]YRM
Y\WYRĜtSĜHKOHGVWUXNWXU\VYêFKPRWLYDþQtFKIDNWRUĤNUĤ]QêP
DNWLYLWiP]iMPRYiþLQQRVWSOQČQtSRYLQQRVWtãNROQtSUiFH
VQDåtVHQDMtWGDOãtPRWLYDþQtIDNWRU\YHVSROXSUiFLVXþLWHOHP
]KRGQRWtYê]QDPVWDQRYHQtGtOþtFKSRVWXSQêFKFtOĤSURPRWLYDFL
SĜHPêãOtRVYêFKYROQtFKYODVWQRVWHFK
]DPêãOtVHQDGPRåQRVWtSRVtOHQtYĤOHDY\WUYDORVWL
QDSĜVSRUWRYQtDNWLYLW\«
3R]Q
SV\FKLFNpGLVSR]LFH
YČGRPRVWL
GRYHGQRVWL
QiY\N\
]iMP\
SRVWRMHDVWHUHRW\S\
37269
0RUiOQt
UR]YRM
SRGREQRVWD
RGOLãQRVWOLGt
WROHUDQFHDUHVSHNW
UR]GtO\PH]LMHGLQFLYH
YQtPiQtSURåtYiQt
P\ãOHQtFKRYiQtD
MHGQiQt
SRUR]XPČQtD
SRFKRSHQtHPSDWLH
SR]QiYiQtOLGt
FK\E\YSRVX]RYiQt
OLGt
RVREQtUR]YRM
37269
6RFLiOQt
UR]YRM
37269
2VREQRVWQt
UR]YRM
PRWLYDFH
YĤOH
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
SRVRXGtVYRXYODVWQtVRXþDVQRXDNWLYLWXY]KOHGHPNMHGQRWOLYêP
þLQQRVWHP
XYČGRPXMHVLVRXYLVORVW]OHSãHQtPRWLYDFHSURDNWLYL]DFL
REMDVQtUR]GtOPH]LQXWQêPSĜLPČĜHQêPSĜL]SĤVREHQtPVQDGQRX
RYOLYQLWHOQRVWtDPDQLSXORYDWHOQRVWt
]DPêãOtVHQDGVYRMtDGDSWDELOLWRXY]KOHGHPNREVDKXIRUPČD
þDVX
]KRGQRWtYê]QDPFWLåiGRVWLSRWĜHE\SURVDGLWVHDVFKRSQRVWL
VSROXSUDFRYDW]DPêãOtVHQDGOLPLW\NWHUpQHGRVWDWHN
MHGQRWOLYêFKVFKRSQRVWtMHGLQFLSĜLQiãt
XYHGHSĜtNODG\DNWLYLWNG\VHXSODWĖXMHYtFHVRXWČåLYRVWDNG\
YtFHVSROXSUiFH
]KRGQRWtYê]QDPURYQRYiK\RERXREODVWtYVRXþDVQpVSROHþQRVWL
RGOLãtSDVLYQtSĜL]SĤVREHQt]PČQČDDNWLYQtY\YROiQt]PČQ\
YHVNXWHþQRVWHFKMHGQiQtDFKRYiQt
]KRGQRWtYê]QDPRVREQtRGYDK\SĜLSURVD]RYiQtDREKDMRYiQt
Qi]RUĤSĜLKOHGiQtD]NRXãHQtQRYêFKĜHãHQtSĜLSRNXVXR]PČQX
RGOLãtRGYDKXDUR]XPQpULVNRYiQtRGSĜHKQDQpKRULVNXDåKD]DUGX
]DP\VOtVHQDGPtURXVYpRGYDK\SRPRFtSĜHGVWDY\PRGHORYêFK
VLWXDFt
FKDUDNWHUL]XMHRVREQtNi]HĖ
Y\WYRĜtSĜtNODGVWDQRYHQtSHYQêFKSUDYLGHODUHåLPXSURVYRX
XUþLWRXREODVWMDNRSURVWĜHGNXSURQiFYLNRVREQtNi]QČ
XYČGRPXMHVLVRXYLVORVWVYĤOtVP\VOHPSURSRYLQQRVWD
RGSRYČGQRVWt
REMDVQtYê]QDPKRGQRFHQtDVHEHKRGQRFHQtMDNRQH]E\WQpKR
þOiQNXSURGDOãtUR]YRMþORYČND
XþtVHSĜLMtPDWNULWLFNêSRKOHGRVWDWQtFK
RGOLãXMHNULWLNXDSRPOXY\
XþtVHQDKOtåHWVHEHNULWLFN\ViPQDVHEHKOHGDWVYpFK\E\D
QHGRVWDWN\Y\MDGĜRYDWVYpSĜHGQRVWL
]KRGQRWtYê]QDPSURåLWNĤDSDPČWLSURY\WYRĜHQt]NXãHQRVWL
REMDVQt]NXãHQRVWMDNRPRåQRVWSRXþHQtVH]YODVWQtFKFK\E
Y\WYRĜtSĜHKOHGYNWHUêFKREODVWHFKDþLQQRVWHFKPiOHSãt
SĜHGSRNODG\
]KRGQRWtVYRMHVLOQpDVODEpVWUiQN\XYDåXMHRPRåQRVWHFK
]OHSãHQt
SĜLSUDYtVLSĜHKOHGGtOþtFKNURNĤMDNSRVWXSRYDWQDFR]DPČĜLW
VYRXSR]RUQRVWNDPQDVPČURYDWVYp~VLOtNGHY\XåtWY\WUYDOê
QiFYLNNGH]PČQLWPHWRG\XþHQt
VH]QiPtVHVUĤ]QêPLVWUDWHJLHPLXþHQtVUĤ]QêPLPHWRGDPL
]DSDPDWRYiQtVUĤ]QêPLPHWRGDPL]tVNiQtGRYHGQRVWt
Y\EtUiSURVYpMHGQRWOLYpDNWLYLW\QHMYKRGQČMãtPHWRG\DVWUDWHJLH
RGOLãtVHEHYČGRPtQt]NpSĜLPČĜHQpQDGPČUQpREMDVQt
VRXYLVORVWVGĤYČURXYHYODVWQtVFKRSQRVWL
REMDVQtSRGORåHQRVWVHEHYČGRPtGRVDåHQtPXUþLWêFKY\WþHQêFK
FtOĤD~VSČFKĤ
REMDVQtSRMHPåLYRWQtFtORGOLãtFHONRYêDGtOþtNUiWNRGREêD
GORXKRGREê
UR]Ii]XMHSĜtNODGNOtþRYpKRFtOHQDQČNROLNSRVWXSQêFKGtOþtFKFtOĤ
]DPêãOtVHDY\WYRĜtVLSĜHKOHGVYêFKåLYRWQtFKFtOĤXY\EUDQêFK
FtOĤVHSRNRXãtVSHFLILNRYDWNUiWNRGREpGtOþtFtOH
]KRGQRWtYê]QDPY]GČOiQtYVRXYLVORVWLVHVYêPLåLYRWQtPLFtOL
]DSRMtVHGRGLVNXVHVHVSROXåiN\DXþLWHOHP
]DPêãOtVHQDGVYRXåLYRWQtSHUVSHNWLYRX]DPêãOtVHQDG
SRURYQiQtPVGČWPLYMLQêFKVYČWDGtOHFK
XYČGRPXMHVLYODVWQtRGSRYČGQRVW]DNYDOLWXVYpKRåLYRWDD
VHEHXSODWQČQtSRWĜHEXYODVWQtKR~VLOt
8ý,92
3R]Q
DNWLYLWD
DGDSWDFH
VFKRSQRVW
VSROXSUDFRYDW
VRXWČåLYRVW
]PČQD
RGYDKD
RVREQtNi]HĖ
KRGQRFHQtD
VHEHKRGQRFHQt
NULWLNDDVHEHNULWLND
]NXãHQRVW
RVREQtSRWHQFLiOD
SĜHGSRNODG\
GRYHGQRVWLYČGRPRVWL DMHMLFKUR]YRM
XþHQtVWUDWHJLHXþHQt
VHEHYČGRPt
VHEHGĤYČUD
åLYRWQtFtOH
NUiWNRGREp
GORXKRGREpSURIHVQt
NOtþRYpåLYRWQtGtOþt
åLYRWQtSHUVSHNWLYD
XSODWQČQt
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
ý/29ċ.6 7 È 7 $ + 2 6 3 2 ' È ě 6 7 9 Ë â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ UR]OLãXMHDSRURYQiYiUĤ]QpIRUP\YODVWQLFWYtYþHWQČGXãHYQtKRYODVWQLFWYtD]SĤVRE\MHMLFK
RFKUDQ\XYHGHSĜtNODG\
XYČGRPXMHVLYODVWQLFWYtMDNRSUiYQtIRUPXY]WDKXNPDMHWNX
YODVWQLFWYt
Y\VYČWOtSRMHPYODVWQLFWYtNGRPĤåHEêWYODVWQtNHPMDN
YODVWQLFWYtY]QLNiDþtPMHFKUiQČQR
UR]H]QiYiYODVWQLFWYtRVREQtURGLQQpGUXåVWHYQtSRGQLNRYp
IRUP\YODVWQLFWYt
REHFQtVWiWQtQiURGQtQDGQiURGQt
UR]H]QiYiVSROXYODVWQLFWYtEH]SRGtORYpSRGtORYp
XYHGHSĜtNODG\XSODWĖRYiQtSUiYDYODVWQtNDSĜtNODG\SRYLQQRVWt YODVWQLFNpSUiYR
YODVWQtND
SRYLQQRVWLDSUiYD
XYHGHSĜtNODG\NG\QHVSUiYQpXSODWĖRYiQtYODVWQLFNpKRSUiYD
YODVWQtND
RKURåXMHQHERRPH]XMHVSROXREþDQ\
UR]OLãXMHKPRWQpDGXãHYQtYODVWQLFWYtVSUiYQČ]DĜDGtY\EUDQp
KPRWQpDGXãHYQt
SĜtNODG\XYHGHGDOãtSĜtNODG\
YODVWQLFWYt
VH]QiPtVHVH]iVDGDPLRFKUDQ\GXãHYQtKRYODVWQLFWYtDXWRUVNi RFKUDQDGXãHYQtKR
SUiYDQDOLWHUiUQtYêWYDUQiKXGHEQtGtODOLFHQFHNVRIWZDUX
YODVWQLFWYt
GRGUåXMH]iVDG\YHVYpPMHGQiQtXYiGt]GURMHDSUDPHQ\
YUHIHUiWHFKUHVSHNWXMHDXWRUVNiSUiYD
99+9
VH]QiPtVHVOLFHQþQtPLXMHGQiQtPLDSRGPtQNDPL
NVRIWZDURYêPSURGXNWĤPFKiSHQXWQRVWMHMLFKGRGUåRYiQt
UR]OLãXMHGUXK\PDMHWNXPRYLWêQHPRYLWêKPRWQêQHKPRWQê PDMHWHN
ILQDQþQtSĜLĜDGtNMHGQRWOLYêPGUXKĤPSĜtNODG\]HVYpKRRNROt GUXK\PDMHWNX
UR]OLãXMHPDMHWHNVRXNURPêDYHĜHMQêXYHGHSĜtNODG\]KRGQRWt XåtYiQtPDMHWNX
,&7
UR]GtOYXåtYDFtPSUiYX
XYHGH]SĤVRE\]tVNiQtPDMHWNXGČGLFWYtGDURYiQtNRXSČYêKUD ]tVNiQtPDMHWNX
¾ VHVWDYtMHGQRGXFKêUR]SRþHWGRPiFQRVWLXYHGHKODYQtSĜtMP\DYêGDMHUR]OLãtSUDYLGHOQp
DMHGQRUi]RYpSĜtMP\DYêGDMH]YiåtQH]E\WQRVWMHGQRWOLYêFKYêGDMĤYKRVSRGDĜHQtGRPiFQRVWL
REMDVQtSULQFLSY\URYQDQpKRVFKRGNRYpKRDSĜHE\WNRYpKRUR]SRþWXGRPiFQRVWLGRGUåXMH]iVDG\
KRVSRGiUQRVWLDY\KêEiVHUL]LNĤPSĜLKRVSRGDĜHQiVSHQČ]L
¾ QDSĜtNODGHFKXNiåHYKRGQpY\XåLWtUĤ]QêFKQiVWURMĤKRWRYRVWQtKRDEH]KRWRYRVWQtKRSODFHQtXYHGH
SĜtNODG\SRXåLWtGHEHWQtDNUHGLWQtSODWHEQtNDUW\Y\VYČWOtMHMLFKRPH]HQt
REMDVQtMDNpPtVWRPiPDMHWHNPH]LGDOãtPLåLYRWQtPLKRGQRWDPL ]DFKi]HQtVPDMHWNHP ]DP\VOtVHQDG~þHOQêPLDQH~þHOQêPL]SĤVRE\]DFKi]HQtV
PDMHWNHP
GiYiGRVRXYLVORVWL]SĤVRE]DFKi]HQtVXUþLWêPSĜHGPČWHP
QiYRG\NSRXåtYiQtD
VQiYRGHPNREVOX]HDSRXåtYiQtSĜHGPČWX
REVOX]H
XYČGRPXMHVLVRXYLVORVW]DFKi]HQtVHVYČĜHQêPQHERYHĜHMQêP
SURYR]QtĜiG\ãNROQt
PDMHWNHPVSURYR]QtPLĜiG\DSUDYLGO\SURPDQLSXODFLD
ĜiG
]DFKi]HQt
XYHGHSĜtNODG\GREUpKRLãSDWQpKR]DFKi]HQtVPDMHWNHPVYêP ãNROQtPYHĜHMQêPVYČĜHQêP
XYHGHSĜtNODG\YDQGDOVNpKRFKRYiQtNYHĜHMQpPXPDMHWNX
YDQGDOLVPXV
]KRGQRWtMHMLFKQHJDWLYQtGĤVOHGN\
XYHGHQiYUK\MDNFKUiQLWD]DEH]SHþLWVYĤMQHERVYČĜHQêPDMHWHN RFKUDQDD]DEH]SHþHQt
QDYUKQHSĜtNODG\RFKUDQ\YHĜHMQpKRPDMHWNX
PDMHWNX
Y\VYČWOtIXQNFHSHQČ]XYHGHSĜtNODG\SRXåLWtSHQČ]
IXQNFHDSRGRE\
UR]OLãXMHSRGRE\SHQČ]PLQFHEDQNRYN\
SHQČ]
REMDVQtSRMHPPČQDXYHGHSĜtNODG\VH]QiPtVHVSĜtNODG\NXUVĤ PČQ\
REMDVQtUHiOQRXKRGQRWXSHQČ]Y\VYČWOtWHUPtQLQIODFH
RGOLãtDFKDUDNWHUL]XMHUĤ]QpIRUP\SODFHQtKRWRYRVWVORåHQND IRUP\SODFHQt
EDQNRYQtEH]KRWRYRVWQtSĜHYRGSĜtND]N~KUDGČSODWHEQtNDUW\ UR]OLãtKRWRYRVWQtDEH]KRWRYRVWQtSODFHQt
XYHGHSĜtNODG\EH]KRWRYRVWQtKRSODFHQtNRQNUHWL]XMHYêKRG\
XYHGHSĜtNODG\KRWRYRVWQtKRSODFHQtXYHGHYêKRG\DQHYêKRG\
XYHGHSĜtNODG\SRXåLWtNUHGLWQtNDUW\XYHGHPRåQiUL]LNDSĜL
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
]QHXåLWtSODWHEQtFKNDUHW
Y\VYČWOtUR]GtOPH]LNUHGLWQtDGHEHWQtSODWHEQtNDUWRX
VH]QiPtVHVUĤ]QêPL]SĤVRE\KRVSRGDĜHQtVSHQČ]LSĜHKQDQi
VSRĜLYRVWKRVSRGiUQRVWD~þHOQRVWSOiQRYLWRVWUR]KD]RYDþQRVW
]DP\VOtVHQDGYê]QDPHPSHQČ]DMHMLFKKRGQRWRXYåLYRWČ
þORYČND
]KRGQRWtYOLYSHQČ]QDSRYDKXDFKRYiQtþORYČND
RGOLãXMHSĜtMP\DYêGDMHURGLQ\XYHGHYêþHWSRORåHN
3R]Q
KRVSRGDĜHQtVSHQČ]L Yê]QDPSHQČ]DMHMLFK
SR]LFHYKRGQRWRYpP
V\VWpPX
XYHGHKODYQt]GURMHSĜtMPĤURGLQ\KODYQtYêGDMHURGLQQpKRUR]SRþWX SĜtMP\DYêGDMHURGLQ\ REMDVQtSULQFLSY\URYQDQRVWLGRPiFtKRUR]SRþWXVSRĜHQtD
URGLQQêUR]SRþHW
]DGOXåRYiQt
]DGOXåRYiQt
REMDVQtGĤVOHGN\]DGOXåRYiQt
XYHGHSĜtNODG\KRVSRGiUQpKRD~þHOQpKRY\XåtYiQtSHQČ]
URGLQQpKRVSRGDĜHQt
YURGLQQpPKRVSRGDĜHQt
XYHGHSĜtNODG\QHVSUiYQpKR]DFKi]HQtVSHQČ]LYURGLQČDXYHGH GĤVOHGN\
LQYHVWLFH
SĜHPêãOtQDGPRåQRVWPLSHQt]HLQYHVWRYDW]YDåXMHUL]LND
SĜLSUDYtVLVH]QDPSRORåHN]DNWHUpXWUiFtVYpNDSHVQp]KRGQRWt YODVWQt]DFKi]HQt
VSHQČ]L
XMHGQRWOLYêFKSRORåHNMHMLFK~þHOQRVWQH]E\WQRVWKRVSRGiUQRVW
VHVWDYtVLMHGQRGXFKêUR]SRþHWQDREGREtPČVtFHURNX
¾ Y\VYČWOtMDNRXIXQNFLSOQtEDQN\DMDNpVOXåE\REþDQĤPQDEt]HMtY\VYČWOtYê]QDP~URNXSODFHQpKRD
SĜLMDWpKRXYHGHQHMþDVWČMãtGUXK\SRMLãWČQtDQDYUKQHNG\MHY\XåtW
¾ XYHGHDSRURYQiQHMREY\NOHMãt]SĤVRE\QDNOiGiQtVYROQêPLSURVWĜHGN\D]SĤVRE\NU\WtGHILFLWX
¾ UR]OLãXMH]HNWHUêFK]GURMĤSRFKi]HMtSĜtMP\VWiWXDGRNWHUêFKREODVWtVWiWVPČUXMHVYpYêGDMHXYHGH
SĜtNODG\GiYHNDSĜtVSČYNĤNWHUp]HVWiWQtKRUR]SRþWX]tVNiYDMtREþDQp
¾ UR]OLãXMHDSRURYQiYi~ORKXYêURE\REFKRGXDVOXåHEXYHGHSĜtNODG\MHMLFKVRXþLQQRVWL
VH]QiPtVHVYê]QDPHPEDQNDMHMLFKþLQQRVWt
EDQN\VSRĜLWHOQ\
Y\VYČWOtSĜtNODG\IXQNFtEDQN\VSUiYD~þWĤSĜHYRG\SHQČ]
EH]KRWRYRVWQtSODWE\~YČU\VPČQiUQD«
XYHGHQi]Y\EDQNYýHVNpUHSXEOLFH
VH]QiPtVHVQDEtGNRXEDQNRYQtFKDVSRĜLWHOQtFKVOXåHESUR
REþDQ\SRNXVtVHR]KRGQRFHQtYêKRGDILQDQþQtFKSRGPtQHN
XYČGRPXMHVLQH]E\WQRVWSHþOLYpKRSURþWHQtSRGPtQHNYH
VPORXYiFKVEDQNDPL
Y\VYČWOtYê]QDP~URNXRGOLãtNG\MHSOiWFHP~URNXDNG\
~URN
SĜtMHPFHP
VH]QiPtVHVSULQFLS\SRMLãWČQt
SRMLãĢRYQ\
Y\VYČWOtD]GĤYRGQtMDNêYê]QDPPDMtSURþORYČNDUĤ]QpGUXK\
SRMLãWČQtMDNpYêKRG\PXSĜLQiãHMtNG\SRMLãWČQtX]DYĜtW
VH]QiPtVHVUĤ]QêPLPRåQRVWPLQDNOiGiQtVYROQêPLSURVWĜHGN\ YROQpSURVWĜHGN\D
SRNXVtVH]KRGQRWLWYêKRG\DQHYêKRG\SĜtSDGQČUL]LND
GHILFLW
XYHGHPRåQp]SĤVRE\NU\WtGHILFLWX
]KRGQRWtUL]LNDSĤMþHNDMHMLFKVSOiFHQtSUREOpP]DGOXåRYiQt
Y\VYČWOtFRMHVWiWQtUR]SRþHW
VWiWQtUR]SRþHW
VH]QiPtVHVH]GURMLSĜtMPĤVWiWQtKRUR]SRþWX
SĜtMP\VWiWX
UR]OLãXMHGUXK\GDQt'3+GDĖ]SĜtMPXVSRWĜHEQtGDĖGDURYDFt GDQČ
GČGLFNi«
XYHGH]þHKRVHVNOiGDMtYêGDMHVWiWXGRNWHUêFKREODVWtVPČĜXMt YêGDMHVWiWX
Y\VYČWOtSULQFLSY\URYQDQpKRVWiWQtKRUR]SRþWXY\VYČWOt
QHEH]SHþtURVWRXFtKR]DGOXåRYiQtVWiWX
XYHGHSĜtNODG\QHYêUREQtFKREODVWtILQDQFRYDQêFKVWiWHP
QHYêUREQtREODVWL
Y\VYČWOtMDNêYê]QDPPDMtGDQČ]KOHGLVNDILQDQFRYiQt
VSROHþHQVN\GĤOHåLWêFKQHYêUREQtFKREODVWtQiURGQtKR
KRVSRGiĜVWYt
XYHGHSĜtNODG\UR]SRþWX±URGLQQêSRGQLNRYêREHFQtVWiWQt
SĜtNODG\UR]SRþWX
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
MHMLFKSĜtMP\DYêGDMH
UR]OLãXMHDSRURYQiYi~ORKXYêURE\REFKRGXDVOXåHEXYHGH
YêUREDREFKRG
SĜtNODG\MHMLFKVRXþLQQRVWL
VOXåE\
Y\VYČWOtQDSĜtNODGHFKSRGVWDWXDYê]QDPVRFLiOQtSROLWLN\VWiWX VRFLiOQtSROLWLNDVWiWX XYHGHNOtþRYpREODVWLVRFLiOQtKRV\VWpPXVWiWXGĤFKRG\VRFLiOQt GiYN\SRGSRUDSĜLSpþLRRVREXEOt]NRXGiYN\QHPRFHQVNpKR
SRMLãWČQt
Y\VYČWOtMDNVWiWSHþXMHRXGUåHQtVRFLiOQtVSUDYHGOQRVWL
XYHGHGUXK\GĤFKRGĤVWDUREQtLQYDOLGQtYGRYVNêVLURW
GĤFKRG\
Y\VYČWOtSULQFLSILQDQþQtKR]DEH]SHþHQtQHPRFQêFKSUDFXMtFtFKRVRE GiYN\QHPRFHQVNpKR
Y\VYČWOtUR]GtOLQYDOLGQtKRGĤFKRGXDQHPRFHQVNêFKGiYHN
SRMLãWČQt
XYHGHSĜtNODG\VRFLiOQtFKGiYHNURGLþRYVNêSĜtVSČYHNSĜtGDYN\ QDGČWLSRGSRUDYQH]DPČVWQDQRVWLSĜtVSČYHNQDE\GOHQt«
VRFLiOQtGiYN\
XUþtNWHUp~ĜDG\VHSĜL]QiYiQtPGiYHNDY\SOiFHQtP]DEêYDMt
Y\VYČWOtFR]QDPHQiåLYRWQtPLQLPXPDNROLNSHQČ]WYRĜt
VRXþDVQpåLYRWQtPLQLPXPSURMHGQRWOLYFHSURURGLQXVGČWPL
åLYRWQtPLQLPXP
]DP\VOtVHQDGWtPFRMHåLYRWQt~URYHĖMDNDþtPMLPĤåHPH
åLYRWQt~URYHĖ
Y\MDGĜRYDW
Y\VYČWOtFRMHSĜtþLQRXUR]GtOĤYPDMHWNRYpPSRVWDYHQtD
YåLYRWQt~URYQLOLGt
QDYUKQHFRPĤåHþORYČNGČODWSUR]YêãHQtVYpåLYRWQt~URYQČ
VWXGLXPSUiFH
XYHGHSĜtNODG\VOXåHEYSpþLRSRVWLåHQpQHPRFQpVWDUpRVRE\ SpþHRRVRE\
YVRFLiOQtQRX]LRVRE\YRKURåHQt«D]\ORYêGĤPSHþRYDWHOVNi SRVWLåHQpQHPRFQp
VOXåEDOLQN\GĤYČU\SRUDGQ\XE\WRYQ\SUREH]GRPRYFH
VWDUpRVRE\YVRFLiOQt
VWDFLRQiĜGČWVNêGRPRY«
QRX]LRVRE\
REMDVQtD]GĤYRGQtYê]QDPILQDQþQtSRGSRU\SURþLQQRVW
YRKURåHQt
LQVWLWXFtNWHUpVH]DEêYDMtVRFLiOQtSpþtRSRVWLåHQpQHPRFQpD ILQDQFRYiQtSpþH
VWDUpRVRE\RVRE\YVRFLiOQtQRX]LRSRWĜHEQp
Y\VYČWOtSRMHPFKDULWDFKDULWDWLYQtDNFH
]DPêãOtVHQDGPRåQêPYODVWQtPSĜtQRVHPYSpþLRSRWĜHEQp
QHPRFQpVWDUpRVRE\
¾ QDSĜtNODGXFKRYiQtNXSXMtFtFKDSURGiYDMtFtFKY\ORåtSRGVWDWXIXQJRYiQtWUKXREMDVQtYOLYQDEtGN\
DSRSWiYN\QDWYRUEXFHQ\DMHMt]PČQ\QDSĜtNODGXXNiåHWYRUEXFHQ\MDNRVRXþHWQiNODGĤ]LVNXD
'3+SRStãHYOLYLQIODFHQDKRGQRWXSHQČ]
QDSĜtNODGXFKRYiQtNXSXMtFtFKDSURGiYDMtFtFKY\ORåtSRGVWDWX
WUKDFHQ\
IXQJRYiQtWUKX
Y\VYČWOtSRMP\QDEtGNDDSRSWiYND
XYHGHSĜtNODG\MDNDþtPMHRYOLYQČQDYêãHFHQ\]ERåt
WYRUEDFHQ\
QDSĜtNODGXXNiåHNWHUêPLSRORåNDPLMHWYRĜHQDFHQD]ERåtFR
YãHVHGRFHQ\SURPtWiDMDNMLWRRYOLYĖXMH
LQIODFHDUHiOQi
Y\VYČWOtSRMHPUHiOQiKRGQRWDSHQČ]DVRXYLVORVWVLQIODFt
KRGQRWDSHQČ]
7HPDWLFNêFHOHN
ý/29ċ.6 7 È 7 $ 3 5 È 9 2 â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
¾ UR]OLãXMHQHMþDVWČMãtW\S\DIRUP\VWiWĤDQDSĜtNODGHFKSRURYQiMHMLFK]QDN\
¾ UR]OLãXMHDSRURYQiYi~NRO\MHGQRWOLYêFKVORåHNVWiWQtPRFLý5LMHMLFKRUJiQĤDLQVWLWXFtXYHGH
SĜtNODG\LQVWLWXFtDRUJiQĤNWHUpVHSRGtOHMtQDVSUiYČREFtNUDMĤDVWiWX
=
XYHGH]iNODGQt]QDN\VWiWXRGOLãtUĤ]QpW\S\DIRUP\
]QDN\VWiWĤW\S\D
XYHGHSĜtNODG\UĤ]QêFKW\SĤVWiWXDSRURYQiMHMLFK]QDN\
IRUP\
Y\VYČWOtD]GĤYRGQtMDNêYê]QDPPDMtV\PERO\VWiWĤ
VWiWQtV\PERO\
SRStãHV\PERO\ý5
'
XUþtMDNpKLVWRULFNpW\S\VWiWĤVHYPLQXORVWLY\VWĜtGDO\QD~]HPt
QDãtUHSXEOLN\
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
VH]QiPtVHV~VWDYRXý5XYČGRPXMHVLMHMtSUiYQtYê]QDP
~VWDYDý5
REMDVQtUR]GtO\YþLQQRVWL]iNRQRGiUQêFKYêNRQQêFKVSUiYQtFK YêNRQQiVRXGQtD
DVRXGQtFKRUJiQĤVWiWXDXYHGHSĜtNODG\MHMLFKIXQNFtD~NROĤ
]iNRQRGiUQiPRF
YtNGRXQiV]DVWiYiYêNRQQRXVRXGQtD]iNRQRGiUQRXPRF
Y\VYČWOtIXQNFLSUH]LGHQWDYOiG\PLQLVWHUVWHYSRVODQHFNp
VQČPRYQ\DVHQiWXKHMWPDQĤSULPiWRUĤVWDURVWĤNUDMVNêFKD
REHFQtFK]DVWXSLWHOVWHY
RULHQWXMHVHYHY\KOHGiYiQtLQIRUPDFtRVORåHQt]DVWXSLWHOVWHYD
,&7
MHMLFKþLQQRVWLGRYHGHY\KOHGDWLQWHUQHWRYpVWUiQN\NUDMVNêFKD
PČVWVNêFK~ĜDGĤMHGQRWOLYêFKPLQLVWHUVWHY
¾ REMDVQtYêKRG\GHPRNUDWLFNpKR]SĤVREXĜt]HQtVWiWXSURNDåGRGHQQtåLYRWREþDQĤ
UR]OLãXMHW\SLFNpU\V\UHåLPĤGHPRNUDWLFNêFKDWRWDOLWQtFKD
GHPRNUDFLHDWRWDOLWD XYHGHSĜtNODG\
VH]QiPtVHVSULQFLS\VRXþDVQpKRSRMHWtGHPRNUDFLH
SULQFLS\GHPRNUDFLH
QDSĜtNODGXY]WDKXVWiWQtVSUiY\DVDPRVSUiY\SRStãH]iNODGQt
VWiWQtVSUiYDD
]SĤVRE\GHPRNUDWLFNpKRĜt]HQtVWiWX
VDPRVSUiYD
XYHGHSĜtNODG\MDNVHPĤåHREþDQSRGtOHWQDYHĜHMQêFK
]iOHåLWRVWHFK
¾ Y\ORåtVP\VOYROHEGR]DVWXSLWHOVWHYYGHPRNUDWLFNêFKVWiWHFKDXYHGHSĜtNODG\MDNPRKRXYêVOHGN\
YROHERYOLYĖRYDWNDåGRGHQQtåLYRWREþDQĤ
REMDVQtMDNêYê]QDPPDMtYROE\YGHPRNUDWLFNpVSROHþQRVWL
YROE\
Y\VYČWOtMDNPRKRXYROE\RYOLYQLWGDOãtYêYRMD]DPČĜHQtVWiWX VH]QiPtVHVYROHEQtPSUiYHPNGRPĤåHEêWYROLþHPNGRPĤåH YROLþ
EêWNDQGLGiWHPYHYROEiFK
VH]QiPtVHV~NRO\SRVODQFHVHQiWRUDDþOHQD]DVWXSLWHOVWYD
XYHGHSĜtNODG\GĤOHåLWêFKSROLWLFNêFKVWUDQý5
SROLWLFNpVWUDQ\
REMDVQtFRMHSROLWLFNêSURJUDPVWUDQ\YROHEQtSURJUDPVWUDQ\ SURJUDP\
XYHGHMDNpYROE\VHXVNXWHþĖXMtYýHVNpUHSXEOLFHDMDNþDVWRVH YROE\Yý5
NRQDMt
REMDVQtSRMHPYROHEQtNDPSDĖXYČGRPXMHVLQXWQRVWSRVX]RYDW YROHEQtNDPSDĖ
3709
DKRGQRWLWLQIRUPDFHYHYROHEQtNDPSDQL
¾ SĜLPČĜHQČXSODWĖXMHVYiSUiYDYþHWQČSUiYVSRWĜHELWHOHDUHVSHNWXMHSUiYDDRSUiYQČQp]iMP\
GUXKêFKOLGtSRVRXGtYê]QDPRFKUDQ\OLGVNêFKSUiYDVYRERGUR]XPtSRYLQQRVWHPREþDQDSĜL
]DMLãĢRYiQLREUDQ\VWiWX
VH]QiPtVHVGĤOHåLWêPLGRNXPHQW\
OLGVNiSUiYD
REMDVQtMDNêYê]QDPPi~SUDYDOLGVNêFKSUiYYGRNXPHQWHFK
9ãHREHFQiGHNODUDFH
XYHGHQHMGĤOHåLWČMãtGRNXPHQW\XSUDYXMtFtOLGVNiSUiYD
OLGVNêFKSUiY
YtNGHVHO]HGRPiKDWGRGUåRYiQtOLGVNêFKSUiYý+9
/LVWLQD]iNODGQtFK
GRNiåHVH]DP\VOHWQDGWtPSURþNDåGpSUiYR]QDPHQiLRVREQt
SUiYDVYRERG
RGSRYČGQRVWYĤþLRVWDWQtP
ÒPOXYDRSUiYHFK
XYČGRPXMHVLD]GĤYRGQtåHRVREQtVYRERGDDXSODWĖRYiQtSUiY
GtWČWH
37269
6RFLiOQt
MHGLQFHQHVPt]DViKQRXWGRSUiYDVYRERGMLQpKRMHGLQFHD
OLGVNiSUiYD
UR]YRM
QDUXãLWMH
XPtY\MPHQRYDW]iNODGQtOLGVNiSUiYDDSUiYDGtWČWHD]DSRMXMH VHGRGLVNXVH
UR]OLãXMHSUiYDHNRQRPLFNiVRFLiOQtNXOWXUQtREþDQVNiD
SROLWLFNi
VH]QiPtVHVHVSHFLILFNêPLOLGVNêPLSUiY\]GUDYRWQČ
VSHFLILFNiOLGVNiSUiYD
SRVWLåHQêFKGČWtWČKRWQêFKåHQ
VH]QiPtVHVSĜHKOHGHPSUiYåiNĤYHãNROHXSUDYHQêFKãNROQtP SUiYDGtWČWHYHãNROH ĜiGHP]DPêãOtVHQDGRGSRYČGQRVWtDVRXYLVORVWtVGRGUåRYiQtP SRYLQQRVWt
XYČGRPXMHVLDERMXMHSURWLRKURåRYiQtOLGVNêFKSUiYYHãNROH
RKURåRYiQtOLGVNêFK
NRQNUHWL]XMHSĜtNODG\FKRYiQtMHGLQFHNWHUpYHGHNRPH]HQt
SUiY
QHERQDUXãHQtSUiYD]iMPĤGUXKêFKOLGt
]DPêãOtVHQDGVYêPFKRYiQtPY]KOHGHPNUHVSHNWRYiQtSUiYD
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
]iMPĤGUXKêFKOLGt
Y\VYČWOtMDNêYê]QDPPiSURåLYRWMHGQRWOLYFHDVSROHþQRVWL
GRGUåRYiQtDRFKUDQD GRGUåRYiQtOLGVNêFKSUiY
OLGVNêFKSUiY
]GĤYRGQtYê]QDPRFKUDQ\OLGVNêFKSUiYSURYODVWQtåLYRW
XYČGRPXMHVLXUþLWRXQH]E\WQRXPtUXSĜL]SĤVREHQtVHNRQNUpW
QtPXVRFLRNXOWXUQtPXSURVWĜHGtYVRXYLVORVWLVOLGVNêPLSUiY\
]KRGQRWtYê]QDPREþDQVNêFKLQLFLDWLYSĜLRFKUDQČOLGVNêFKSUiY REþDQVNpLQLFLDWLY\
DVYRERG
]DP\VOtVHQDG]iVDGQtPL]PČQDPLY~SUDYiFKOLGVNêFKSUiYD
KLVWRULFNêYêYRM
SUiYGČWtEČKHPKLVWRULH
YOLGVNêFKSUiYHFK
XYHGHDSRStãHQHM]iYDåQČMãtSUREOpP\YREODVWLOLGVNêFKSUiYQD SĜtNODG\SRUXãRYiQt
SĜtNODGHFK]PLQXORVWLL]HVRXþDVQRVWL
OLGVNêFKSUiY
XYHGHSĜtNODG\SRUXãRYiQtQHERRKURåRYiQtSUiYGČWt
YVRXþDVQpPVYČWČ
XYČGRPtVLDSRStãHSĜtNODG\FRMHãLNDQDDGLVNULPLQDFH
ãLNDQDGLVNULPLQDFH
SRStãH]iNODGQtSUiYDVSRWĜHELWHOHSĜLQiNXSX]ERåtQHERVOXåHE SUiYDVSRWĜHELWHOH
SRStãHFRMHUHNODPDFHXYHGHSĜtNODG\NG\DMDNSRVWXSRYDW
Y\VYČWOtSRMHP]iUXþQtGREDGREDWUYDQOLYRVWLGREDVSRWĜHE\
]DSRMtVHGRGLVNXVHRPRåQêFKRKURåHQtFKVWiWX
REUDQDVWiWX
XYČGRPXMHVLSRYLQQRVWLREþDQĤYVRXYLVORVWLVREUDQRXVWiWX
XYHGHSĜtNODG\
¾ REMDVQtYê]QDPSUiYQt~SUDY\GĤOHåLWêFKY]WDKĤ±YODVWQLFWYtSUDFRYQtSRPČUPDQåHOVWYt
¾ SURYiGtMHGQRGXFKpSUiYQt~NRQ\DFKiSHMHMLFKGĤVOHGN\XYHGHSĜtNODG\QČNWHUêFKVPOXY
XSUDYXMtFtFKREþDQVNRSUiYQtY]WDK\±RVREQtSĜHSUDYDNRXSČRSUDYDþLSURQiMHPYČFL
¾ UR]OLãXMHDSRURYQiYi~NRO\RUJiQĤSUiYQtRFKUDQ\REþDQĤXYHGHSĜtNODG\MHMLFKþLQQRVWL
DVSROXSUiFHSĜLSRVWLKRYiQtWUHVWQêFKþLQĤ
]KRGQRWtYê]QDPSUiYQtKRĜiGX
6EtUND]iNRQĤý5
VH]QiPtVHVGĤOHåLWêPL]iNRQ\
XYHGHNGHMVRX]iNRQ\DSUiYQtSĜHGSLV\SXEOLNRYiQ\NGHMH
PĤåHY\KOHGDW
Y\VYČWOtYê]QDPSUiYQt~SUDY\YODVWQLFNêFKSUiY
]iNRQ\RYODVWQLFWYt
YtNG\YODVWQLFWYtY]QLNiD]DQLNiXYHGHSĜtNODG\XSODWĖRYiQt
YODVWQLFNpKRSUiYDDSRYLQQRVWLYODVWQtND
VH]QiPtVHVSUiYQt~SUDYRXSURX]DYĜHQtPDQåHOVWYt
]iNRQRURGLQČ
XYHGHNG\PDQåHOVWYtQHQtPRåQRX]DYĜtW
XYHGHMDNi]iNODGQtSUiYDPRKRXPDQåHOpXSODWĖRYDWYĤþLVREČ QDY]iMHPDMDNp]iNODGQtSRYLQQRVWLPDMtYĤþLVREČDVYêPGČWHP
SRStãH]iNODGQtSUiYDQH]OHWLOêFKGČWtYURGLQČDMHMLFKRFKUDQX ]iNRQRVRFLiOQČ
SRStãHPRåQRVWLSpþHRGČWLYSĜtSDGČUR]YRGXURGLþĤ
SUiYQtRFKUDQČGČWt
XYHGHSĜtNODG\]iNODGQtFKPRUiOQtFKSRYLQQRVWtGRVSČOêFKGČWt YĤþLVYêPURGLþĤP
REMDVQtYþHPVSRþtYiSRGVWDWDSUiYQtRFKUDQ\URGLþRYVWYt
SUiYDURGLþĤDGČWt
XYHGHSĜtNODG\SpþHVWiWXRPODGRXURGLQX
3R]Q
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
VH]QiPtVHVYê]QDPHPDIXQNFt]iNRQtNXSUiFHYSUDFRYQtP
]iNRQtNSUiFH
åLYRWČ
VH]QiPtVHVH]iNODGQtPLSUiY\DSRYLQQRVWPL]DPČVWQDQFHD
]DPČVWQDYDWHOH
RGOLãtW\S\SUDFRYQtFKSRPČUĤWUYDOêSUDFRYQtSRPČUQDGREX SUDFRYQtSRPČU
XUþLWRXSRGOHGRKRG\RSURYHGHQtSUiFH«
XYHGHMDNpPi]DPČVWQDQHF]iNODGQtSRYLQQRVWLDSUiYDD
93
MDNêPL]SĤVRE\PĤåHVYiSUiYDXSODWĖRYDW
VH]QiPtVHVGDOãtPLSUDFRYQtPLPRåQRVWPLåLYQRVWHQVNêOLVW GDOãtSUDFRYQt
]DORåHQtSRGQLNDWHOVNpKRVXEMHNWX]KRGQRWtMHMLFKYêKRG\D
PRåQRVWL
QHYêKRG\
XYHGHKODYQtSUREOpP\QH]DPČVWQDQRVWL
VH]QiPtVHVWtPMDNĜHãLWVLWXDFLQH]DPČVWQDQpKR
QH]DPČVWQDQRVW
QDSĜtNODGHFKY\ORåtMDNpNURN\E\PČOSUR]PČQXVYpVLWXDFH
SRGQLNQRXW
VH]QiPtVHNMDNpPX~þHOXVHSRXåtYDMtY\EUDQpW\S\VPOXYD
UĤ]QpGUXK\VPOXY
MDNiSUiYDDSRYLQQRVWL]QLFKSURREþDQDY\SOêYDMt
VH]QiPtVHVQČNWHUêPLVPORXYDPLSĜLNRXSLSĜLSURQiMPXSĜL ]DGiQtSUiFHRSUDYČSRVN\WQXWtVOXåE\«
XYČGRPXMHVLQH]E\WQRVWSHþOLYpKRSURþWHQtVPORXY\SĜHGMHMtP SRGSLVHP
XYHGHPRåQpGĤVOHGN\SĜLQHGRGUåHQtSRGPtQHNVPORXY\
VPOXYQtSRGPtQN\
¾ GRGUåXMHSUiYQtXVWDQRYHQtNWHUiVHQDQČMY]WDKXMtDXYČGRPXMHVLUL]LNDMHMLFKSRUXãRYiQt
RGOLãXMHSUiYQtQRUP\DMHMLFK]iYD]QRVWSURREþDQ\DQRUP\
SUiYQtSĜHGSLV\D
VSROHþHQVNpSURFKRYiQtOLGt
QRUP\VSROHþHQVNp
UR]OLãXMHSRMP\SUiYQtSĜHGSLVSUiYQtQRUPDD]iNRQ
QRUP\
Y\VYČWOtMDNêYê]QDPPiSURåLYRWVSROHþQRVWLLMHGQRWOLYFH
GRGUåRYiQtD
GRGUåRYiQtSUiYQtFKQRUHP
SRUXãRYiQtSUiYQtFK
REMDVQtQHGRGUåRYiQtQHERSRUXãRYiQtSUiYQtFKQRUHP
SĜHGSLVĤDQRUHP
VSUiYQČUR]OLãXMHYHNWHUêFKREODVWHFKåLYRWDVHXSODWĖXMHSUiYR REþDQVNpSUDFRYQtURGLQQpWUHVWQtVSUiYQtD~VWDYQt
XYHGHNG\Y]QLNi]SĤVRELORVWþORYČNDNSUiYQtP~NRQĤPDMDNp SUiYQt]SĤVRELORVW
SRYLQQRVWLWtPSĜHEtUi
þORYČND
¾ UR]SR]QiSURWLSUiYQtMHGQiQtUR]OLãtSĜHVWXSHNDWUHVWQêþLQXYHGHMHMLFKSĜtNODG\
VH]QiPtVHVWUHVWQtP]iNRQtNHP
WUHVWQt]iNRQ
REMDVQtFRMHWUHVWQtRGSRYČGQRVWDNG\QDVWiYi
WUHVWQtRGSRYČGQRVW
Y\VYČWOtFRMHSURWLSUiYQtMHGQiQt
SURWLSUiYQtMHGQiQt XYHGHSĜtNODG\QHM]iYDåQČMãtFKSURWLVSROHþHQVNêFKþLQĤREMDVQt SURWLVSROHþHQVNpþLQ\
MHMLFKPRåQpSĜtþLQ\DGĤVOHGN\SRStãHMHMLFKPRåQpSRVWLK\
QDSĜtNODGHFKVSUiYQČUR]SR]QiUR]GtO\PH]LSĜHVWXSNHPD
SĜHVWXSN\DWUHVWQp
WUHVWQêPþLQHPDMDNpVDQNFH]QLFKSURþORYČNDY\SOêYDMt
þLQ\
XYHGHSĜtNODG\PDMHWNRYêFKDQiVLOQêFKWUHVWQêFKþLQĤ
REMDVQtYê]QDPD~NRO\VRXGĤQRWiĜVWYtDGYRNiWQtFKSRUDGHQ
VRXG\
Y\VYČWOtIXQNFLVRXGFHVWiWQtKR]iVWXSFHDGYRNiWDQRWiĜH
NXUiWRUDSUREDþQtKR~ĜHGQtND
Y\MPHQXMHVRXVWDYXVRXGĤY\NRQiYDMtFtVRXGQtPRFYýHVNp
UHSXEOLFH
V\VWpPVRXGQLFWYt
VH]QiPtVHVSUiYHPREYLQČQpKRQDSUiYQtKR]iVWXSFH
Y\VYČWOtFRMHSUHVXPSFHQHYLQ\
SUiYDREYLQČQpKR
2%ý$16.È9é&+29$
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
XYČGRPXMHVLSRVWLK\SURWLSUiYQtKRMHGQiQt
RGOLãtDXYHGHSĜtNODG\WUHVWĤSRNXWDILQDQþQtQiKUDGD
SRGPtQČQêWUHVWRGQČWtVYRERG\WUHVWRGQČWtVYRERG\QDĜt]HQp
RFKUDQQpOpþHQtREHFQČSURVSČãQpSUiFH
VH]QiPtVHVH]iNRQHPRVRXGQLFWYtYHYČFHFKPOiGHåH
XYHGHSĜtNODG\WUHVWĤSURPOiGHå]DSURWLSUiYQtþLQ\
]DPêãOtVHQDGSUHYHQFtSURWLSUiYQtKRMHGQiQtQDGYê]QDPHP
GREUpKRURGLQQpKRSURVWĜHGtVP\VOXSOQêFK]iMPĤDYKRGQp
QiSOQLYROQpKRþDVX
¾ GLVNXWXMHRSĜtþLQiFKDGĤVOHGFtFKNRUXSþQtKRMHGQiQt
QDNRQNUpWQtFKSĜtNODGHFKVHVH]QiPtVSULQFLS\NRUXSþQtKR
MHGQiQt
XYDåXMHRSĜtþLQiFKNRUXSFH]YDåXMHPRWLY\WRKRWRMHGQiQt
XYČGRPXMHVLSURWLSUiYQRVWDQHPRUiOQRVWWRKRWRMHGQiQt
]DSRMtVHGRGLVNXVHRGĤVOHGFtFKNRUXSFHSURMHGQRWOLYFHLSUR
FHOêVSROHþHQVNêV\VWpP
3R]Q
SRVWLK\
WUHVW\
]iNRQRRGSRYČGQRVWL
POiGHåH]DSURWLSUiYQt
þLQ\DRVRXGQLFWYtYH
YČFHFKPOiGHåH
NRUXSFH
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
)<=,.$
"
#$%
&
'
"
#
&
(
)%*+
&
,$%*+
*-.*
%&
)<=,.$
/#$. &
0.%*$%*
% ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "
#$.& 1,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2
3,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
4,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
5,- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26
!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
)<=,.$
&KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX
2EVDKRYpþDVRYpDRUJDQL]DþQtY\PH]HQt
*
% 7* #$. $7% $* #$% ' , )8 #$.* 7* *
%'$%6,$%,
*
%.7*8$%
.#(,
*
%(7**1,-3,-4,-5,-,
"-7*$*#98.-..
.$.6.
%8
,
3UĤĜH]RYiWpPDWD
"*
%(7$*$*
7:*%;%&
/$#$%$8.<=**#;:.
*
$%>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,5,-
?*%8.<
9%> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,-
9êFKRYQpDY]GČOiYDFtVWUDWHJLH
@-%*&
.RPSHWHQFHNXþHQt
9+7* 9: $$%*% % A #7*% 7* *$ % *
*%%.
%8$*
$*9*B**%
7*7*A.%;
%9:*
$$$%*$
7*9$$%%;.*
%*#8.A
.
7.C**
*
#,%*%%**%D
.RPSHWHQFHNĜHãHQtSUREOpPX
9+7* 9: .*
% .% *%
$%7* ** ;.
#;
- 9 $% $; 8$*
9%; *%
.*
$ *A*%% $$% %
*A*B*$8.**
79:$.$%*%-%#;.%*%
**
.RPSHWHQFHNRPXQLNDWLYQt
79:E-*A*%$;
7*9*$;7
9$;#;%**
.RPSHWHQFHVRFLiOQtDSHUVRQiOQt
%8.E..9
7*
9:$%8
77*9
$$-*;#*%**
*7**$*%
*
$$
9+7*9:9
%
.;*#7$%%**E
.RPSHWHQFHREþDQVNp
7*E..9$**#*%***%8.
7:9%.$%*
79:
8$%*;#*%*
$%*
%$**$%*.8*7
7*E%9:8$*
:
$%%.
+7* *#**- *9% %*. * * $% 7 8 $% 9:
#**-;.*$%*.7*7$;9
.RPSHWHQFHSUDFRYQt
9+7*9:$%
*
$%$%*.
9
7*
9:*8$%*%8.$*.
$*7*9$
#$*$%7:9
7*7*7.
9-7**%;.*
..*$$$%*.-*
$8.-$%$9%*.*
*9
*A*%9#*
#%*-8.***%8.:
)<=,.$
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN
/È7.<$7ċ/(6$
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
3R]Q
¾
MHYĤGRND]MtFtFKåHVHþiVWLFHOiWHNQHVWiOHSRK\EMtDY]iMHPQČQDVHEHSĤVREt
¾]PČĜtYKRGQČ]YROHQêPLPČĜLGO\QČNWHUpGĤOHåLWpI\]LNiOQtYHOLþLQ\FKDUDNWHUL]MtFtOiWN\DWČOHVD
¾SĜHGSRYtMDNVH]PČQtGpONDþLREMHPWČOHVDSĜLGDQp]PČQČWHSORW\
¾Y\åtYiVSRUR]ČQtPY]WDKPH]LKVWRWRKPRWQRVWtDREMHPHPSĜLĜHãHQtSUDNWLFNêFKSUREOpPĤ
7%*$%
%*$%
*
*
%*$%*
*%$%$%%*$
*
*%*
*7*.-$%
$%#%
7*7*-$%*
*
*
.#7*
$%7
88%
$%$;:$#*
.%*7**
*
.*
**%*
FG:.#
$%9*-$%*7$*$%;.#
AE*
*FG:$
9*$%*
;$%
AE*
*
-%
%7***#
$*$%%*
*
*$%$%%**8.8.8.
:
%%$%*B$%**$$%)H
*
7A*-.
%7*
%
$$%
#**-7*
%
;.%$%-$%*%
-%.%7*
%*A.*-
$%%#$#8.
-.7*
%*
7$*%
*;7*
%
$7$*
7*
%*
;
;
$;.*
;
;.
#8
*
$
$;.
*8$*
**-*%7*
%
*
-%%:.
%*8.
;*
*
;
$7$.7*
%#7*7*7
$#
#7*
I
7
%%.7*
%*%
7*
%#7*
C$#*
#7*8.*8.%*$
8*
*#7*
*
7.%$%%.
.%$%
6J6JJ
$#;
-7*
%.%$%
7*
%
6JJJD
*
7*
%.%$%
*.%$%
9%*;.-*.%$%%*$
$#;7*
%-$
-$
7**;$%
*-$
%-$8%*
$%$$$%*-$*
*
7*
%-%*%
%*%
$%*%$%0*$K*
%*%$%*
*%7*$*
.#
*.$%%.%*%,$%
*%*%
%*%*8$*
-%%:%*%*
*.B*$%
;#7*%*$
%*%%9$%
%*%%9$%$%%*
%*
#7$7*#*%
*%7*$*
.%*:
#7$ 7; %* $* 97 * %*% :8.
A.%*$
2
)<=,.$
URþQtN
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
$%7*.$%%7.%$%#7*;7*
%
.$%%
$7$%.8-*%.$%%.%
*.$%%
7*
%.$%%
-.$%%
*B**%-.$%%%**;.%$%#7*
.*
%.$%%%*%#.
3R]Q
I
*$*%
-$
7HPDWLFNêFHOHN
32+<%7ċ/(6
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
¾UR]KRGQHMDNêGUKSRK\EČOHVRNRQiY]KOHGHPNMLQpPČOHV
¾åtYiVSRUR]ČQtPSĜLĜHãHQtSUREOpPĤD~ORKY]WDKPH]LU\FKORVWtGUiKRDþDVHP
ČUQpKRSRK\E
$%
*.*%$%.#
.#
%*$
.%*7*.#8*8
*
*
%.%.#:
.%*7*.#-8-8
$%7*.$%
.$%
.-$
$%7*%7*%*
;.
.-$;..#
.#
*B**%
*8-*%.$%
:.$%
**
7*
%.$%
*;.
*
%:;7*
%.$%
.#
-%.$%
.-$;..#
$%7*:.$%*;..#
-%:.$%*;..#
1
3R]Q
C"*$D
LC?"D
9%
$%*
)<=,.$
7HPDWLFNêFHOHN
URþQtN
6Ë/<
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
3R]Q
¾ ]PČĜtYHOLNRVWSĤVREtFtVtO\
¾ þtYNRQNUpWQtMHGQRGFKpVLWFLGUK\VLOSĤVREtFtFKQDWČOHVRMHMLFKYHOLNRVWVPČU\DYêVOHGQLFL
¾ Y\åtYi1HZWRQRY\]iNRQ\SURREMDVĖRYiQtþLSĜHGYtGiQt]PČQSRK\EČOHVSĜLSĤVREHQtVWiOpYêVOHGQp
VtO\YMHGQRGFKêFKVLWFtFK
¾ DSOLNMHSR]QDWN\RRWiþLYêFK~þLQFtFKVtO\SĜLĜHãHQtSUDNWLFNêFKSUREOpPĤ
ICE$*-
$
$%7*$*
*
E-:$
E.*
E-$
-$7*
%$$#
%;%7*
%
#9
*$
*A%6
.
$*%;E$*-
7*
%
$$*
.D
.%*7*%-*
%-$
*E-%-$
$%$$$%%-$9
;.%*$
9%%.*%-$.%$%%*$
7*%-.*7*.#9.
%
$% 7* %9% $$$% . %9% $* $%#%
%*$
$%*B**%$
$:$#.
$%*78-8$*
*
*-%8$*
8-%*A
-8$*
:#98.$A
.%*7*%$
-$:$#*%;$
*
*
E-:%;$
$%7*%
7*
.8.
*.%-%%
7*
%-%
$%:$#*%*$
*B**%*
*-*$-**$
*$%%*$
*
*
:$#*%*$B
*
*
;.$9%*
$%.*G%.#;.
#7$7*$$*7$*$*%-$%#9;B
*
*-%7$.#8$%%*$
$%7$.$%%*$:$#$*
.%$%%*$
*
*
%.%B*
#7$
$%%%*%.*G%
$:9*$***
$%-$*$7**
*
*
*%$B*
%-;$;E-$
$%*%$7%-;.E-$
-*$
;.:$#%$$%-*
-%%*%$
*B**%9*.*
*B**%
.*
.*%+7*8-%*.
*
*
9%B
*
*
*B**%
.
*
;*;
*
*
9%
B
3
%9%
9
%*$
.
$
$
%$
%
%*
*G%:
M
$*%-$%
.8*G%:
M$
%*%*G%: M***
%-;E-$
*%$
.*
9%
"
C
7*
.8
.$%7:D
IC-*%
**D
*
.
*
)<=,.$
URþQtN
7HPDWLFNêFHOHN 0 ( & + $ 1 , & . e 9 / $ 6 7 1 2 6 7 , 7 ( . 8 7 , 1 âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
3R]Q
¾ Y\åtYiSR]QDWN\R]iNRQLWRVWHFKWODNLGQêFKWHNLQiFKSURĜHãHQtNRQNUpWQtFKSUDNWLFNêFK
SUREOpPĤ
¾ SĜHGSRYt]DQDOê]\VLOSĤVREtFtFKQDWČOHVRYNOLGQpWHNLQČFKRYiQtWČOHVDYQt
#7$7*%*%
*$*
.%;*:$#*7%;$
.
$
*$7*
.;$.;.
;.*
97*$:$%*%.%*
*
*
.
8.*B
-%7*
.;
$$*7$*
.
;.$
$%-7*:$#*.
$%%8%
*
**-%*;+7*$%.
$%%;.%
9%*8-*%.
$%%;.%
$%-7*:$#*%$A;8%
*L*.$**%$A;;.%
*
*
.%:
$%$$$%%$A;;.%$%*8*$
%$A;*
$%%7
%*%
*B**%$%%;$-7*7
*$%
*
*
9%%;$
N.;
9%N.;
:**7*
.8.E.
;%.
*.-8$*
%-%;
$
*$*$%8$*
*%
*$*%*$
$%7$$%*$$.$%%%*$
4
$:
.
*
.
$%%8%
%$A;8%
C%$A;D
N.;
:
%*$*
%*$
)<=,.$
7HPDWLFNêFHOHN
URþQtN
(/(.7520$*1(7,&.e'ċ-(
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
3R]Q
¾UR]OLãtYRGLþL]RODQWDSRORYRGLþQD]iNODGČDQDOê]\MHMLFKYODVWQRVWt
¾VHVWDYtVSUiYQČSRGOHVFKpPDWLFNêREYRGDDQDO\]MHVSUiYQČVFKpPDUHiOQpKRREYRG
¾ ]OLãtVWHMQRVPČUQêSURVWĜtGDYpKRD]PČĜtHOHNWULFNêSURČWt
¾ Y\åtYi2KPĤY]iNRQSURþiVWREYRGLĜHãHQtSUDNWLFNêFKSUREOpPĤ
¾ ]DSRMtVSUiYQČSRORYRGLþRYRLRG
¾ åtYiSUDNWLFN\SR]QDWN\RSĤVREHQtPDJQHWLFNpKRSROHQDPDJQHWDFtYNVSURLY]PČQ\
PDJQHWLFNpKRSROHYRNROtFtYN\QDY]QLNLQG
KRQDSČWtYQt
0.
97*$%$%#%*.***%;.#7* **%8#7
C*
7A*-
**%;*
$$%
7*
%#7*
:D
$%7****%#7
.%*7*$;:$#***%;.*
$%
***%;%
**%;%
7*
%-%
7*$%
;.%
*.*;
7***%;.%
$%
$%%**%;.
7$8.# **%8
-$%*..*.
-
7*
%-**%;.
-
$%
8$%*7$8
%
$%
$%%$%.
-:
*77
-*%
.%*7*%
-
-
*-$%7*
.;.**%;.#
**%8
$.*%;-$-$%*
-
*$%$.;#
-
*$.;%$*$%**%8#
%
%
7*
.;**%;#
$%$;;*7*$%*#-:
%*8**%8 %
:8.-$%*.#
#
*B**%-7$*
%
$;;
*7*
#7$7*8
-*
-*
**%:
.
$$%
;*:*
-*
IC8-*%
7*
%-
/.:
*;*
$%$$%
-*7*.%*%
*D
#7$
$%%/.
.%*%7
%%8-%*.%
-%*8
$;;*7*
*$%:
$%-.
-*:.
**%;.
%**;E-
#7$7*
8
%
**%;.
*
*
9%%**8.E-:*,
*
-%%**%8.$%*#-:
*,
%.**%;.
***%E$**%7*
-8.$-$%. 9%
-:
*
-;
:$#7*7.7*
$%;;$
C*M
*%8*%7*.$%$%
*%;*
%*$*
*B$%**%;.*.%
%;*%
*$D
.%*7**%$
O*%
$%*B$%**%;.**
*%$
.*%8.O:*
*%;**
5
)<=,.$
URþQtN
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
*B**%*B$%**%;.*
%*.**%8
$%**%*%
*
*
9%**%*%
#7$
$%%**%*%;
*
$%$$$%
;.%$*
*%;.*
$%-*$$
;.%
*9%**%*%;
**
;.**%;.%
*$%-$8:#.$%
;.%$$
7**
%-*%
*-$%%*%
$%***
***%%
$%*****%%
*
*9%**%%B
$%A%$A%
$%78A7*:$#%
9%$A-8-%:
3R]Q
**%*%
**%*%
*
$%
8
%*%
**%%
%$A%
7HPDWLFNêFHOHN
69ċ7(/1e'ċ-(
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
3R]Q
¾ Y\åtYi]iNRQDRSĜtPRþDUpPãtĜHQtVYČWODYHVWHMQRURGpPRSWLFNpPSURVWĜHGtD]iNRQDRGUD]VYČWODSĜL
ĜHãHQtSUREOpPĤD~ORK
¾ UR]KRGQH]H]QDORVWLU\FKORVWtVYČWODYHGYRĤ]QêFKSURVWĜHGtFK]GDVHVYČWOREiPDWNHNROPLFLþL
RGNROPLFHDY\åtYiWpWRVNþQRVWLSĜLDQDOê]HSUĤFKRGVYČWODþRþNDPL
C)*-
*%7*$**.*
**%*%8.
$%
$$%D
#7$7*
;
7*$%
;
%*;.$%
*
*
;
7*$%
*
*
%*$%*;$%7
9*7*#
.7
.
%.$%$%*
$.$%$%*$.$%$%7;
$%*
*
*
#;.$%
#$%*;.$*%
$%-7*-*#$%
-$*$%
$%$%;.$%$%
A..*
$$%%)*I$*
.%*7*
$%
#7$7*;
*
M
%;;
*#*;
*
*#*
%;;
*
*
*9%
*B
.%*7*%
%.$%$%*
$%.
$%*
*
.--*
A--*$7;%;
A..*
$*
%;
:$#7*7.
*%7*$*
.%8.$%7.
2S
.$%$%
$%*;
$*%
*$%
$%
$%
--
%;$%7*
IC8$
#9*
*$;
8$D
'
)<=,.$
7HPDWLFNêFHOHN
URþQtN
(1(5*,(
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
¾ þtYMHGQRGFKêFKSĜtSDGHFKSUiFLY\NRQDQRVLOR]Qtþt]PČQ(LHWČOHVD
¾ Y\åtYiVSRUR]ČQtPY]WDKPH]LYêNRQHPY\NRQDQRFtDþDVHP
3R]Q
#7$7**A..*
$
*.*
-%%**
8-*%*
7*
%*
-87
*-$
8
7*
%8
8-*%8
-%8*.;**%;*
*
*
.***
***
$%.***
.***
*
*
*7*
.
.***78
$%$$$%****
-$7*
%***
#7$$$$%**.#-
..#
.**%*$
*.***
B**
*78.A.
*-.$*.***
9%%.8-*%.;.#;***
;
$%9%.****
*.;***
¾ þtYMHGQRGFKêFKSĜtSDGHFKWHSORSĜLMDWpþLRGHY]GDQpWČOHVHP
$%7;
.***%%**%*$
%*%***
*.$%7$***7*8**#
%***
$9*%***%*$
%*%*%
*
*:$#%***
%**%
$%7%*%*%
*%*
.*
%%**%%%#.
$%%%*-
*8-*%%*
$%*%
*.,***
I
*$%%****;.;.
C7
*
;.%*$
*;
7*7*7*
%;$*$%
*$*$%
**
$%7;$*%*
7;$*
*D
*
*
**-*$%*%%
%
$%7*;$*$;%*%%.%
%.%
.*
;$*$;%*%%#.
$*$;%*%
7*
.8.
*.-%$*$;%*%
%.%
7
#7$:$#
$%7*.%$%
.%*7*A%**;8
*%*
¾ Y\åtYiSR]QDWN\RY]iMHPQêFKSĜHPČQiFKUĤ]QêFKIRUHPHQHUJLHDMHMLFKSĜHQRVLĜHãHQtNRQNUpWQtFK
SUREOpPĤD~ORK
¾ ]KRGQRWtYêKRG\DQHYêKRG\Y\åtYiQtUĤ]QêFKHQHUJHWLFNêFK]GURMĤ]KOHGLVNDYOLYåLYRWQtSURVWĜHGt
LC?"D
$%7*
%%
7
****
***
*
*
.*7*7.
$%%
%%
*
*7*7.9%%$%.*
8
7
***
*
**%*+***
7*%*%**
*
*
9%7
*;***
26
)<=,.$
URþQtN
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
3R]Q
SRStã*#**-$%97
*;***
*
*
.**%*
$%*A***7*
%8.**%.
.
%
9%*
*
9%
*
*.$9$$%8#*$**%;
***7*7.A*C**%*
*%$A%D
$%7#%*;*#%*;
7****
#.7%$%.*
.***%8.
7:
*#%$%
9%*;.7*#
$%
$%
.**%*
8#*$**%;
***
#%*;*#%*;
7****
LC?"D
***
7HPDWLFNêFHOHN
=98.29e'ċ-(
âNROQtYêVWXS\åiND
8þLYR
3R]Q
¾ UR]SR]QiYHVYpPRNROt]GURMHDNYDOLWDWLYQČDQDO\]MHSĜtKRGQRVWGDQpKRSURVWĜHGtSURãtĜHQt]Y
P"
*
7*
C.
*#
.
*
$%7*D
$%78$%*
$*
$8.*$%.$%$% .$%*
#9.
%**
.
$%7*
*
*%%*;.7%*;
9*7
*%7*$*7*.
#%$%
*A7*%-*%
8%O
*
*$$$%*%-%*8%O
*%7*$*7*.%A
¾ VRåQRVWL]PHQãRYiQtYOLYČUQpKRKOåLYRWQtSURVWĜHGt
$%$$$%.$%$%$**
.$%$%
$7$7*
%.
%*%
.
%*%
-.$%*$%.#*$%
.*
8
*:$#.*
.*
.*
*
;..
$8$
9%$%*
#*
2
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
"
#$%
&
'
"
#
&
()**
+%*,
&
-$%*,
*.)*
%&
/#$) &
()%*$%*
% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0
"
#$)& 1-. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
!"#
$%&'()%&'%*+,)+-&.!,+-
". *
% ()** )3* 4$% ) # ()**- 5* #$) $3% $*
#$% ' - +4 #$)* .$%*. 3* *
% ' $% 6-$%7%*%4**8%$%
9-
*
%()**3**1-.2-.-
".3*$*#:4).))
)$)6)
%4
-
/,%&0'!
"*
%()**3$*$*
3;*%<%&
/$#$%$4)=>**#<;)
*
$%?---------------------------------- 1-2-.
@*%4)=
:%?=
$<%%:%$%*
?
="%).$%*
? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1-2-.
A*
4)=B%**%*%)$
**%? ------------------------------------------------------------------------------------ 2-.
12%&+'&, "30&2-*
C.%*&
4%!+2#)+-
3*)
*D**%
3*:% $%;3*3)
$%
:,3*:;:*E.)
3;)3*%%)3*3)
$$%*%<%
4%!+25+-%$3'!#
:; *D3 F ) 3 4* #< 4# )
<) $%
**
$*:%%**
3*3*$$%%<
4%!+2%!#+&+-
)
:
#)*%*3:;)*4.
;
#4%*;
33* : $$* < #*%* :
3* : * :,3* :;
E$%);)34$%:<*%
4%!+2%203+-%+03+-
:;F$*
*3*$);$%%)3*3)#
.3*
%.*<**$
*%$*$*.<**
4%!+2%$)+'
;,3*$$$%.$%
$%:%)$%*
3*:)*
4*
$* )*4) %* . :-$%*
3 $% $%
$*3*:$
#**.$%$*#**.4%
#
:)
3 :; *
$% $% 3*
4) $%)
7)*-)*F%*
-9
4%!+22%&+-
*
* : * 4$*
)*< 4# )*
$ :%*$% *%#% )
)
)$%*
;$*
# : #**.< * $)*4 % :
3* :
)4);*
0
6%)+-
G*%4**&
78
9(4:789
;4<
=>94:
%,+
¾UþtVSROHþQpDUR]GtOQpYODVWQRVWLOiWHN
¾SUDFXMHEH]SHþQČVY\EUDQêPLGRVWXSQêPLDEČåQČSRXåtYDQêPLOiWNDPLDKRGQRWtMHMLFKUL]LNRYRVW
SRVRXGtQHEH]SHþQRVWY\EUDQêFKGRVWXSQêFKOiWHNVHNWHUêPL]DWtPSUDFRYDWQHVPt
¾REMDVQtQHMHIHNWLYQČMãtMHGQiQtYPRGHORYêFKSĜtNODGHFKKDYiULHV~QLNHPQHEH]SHþQêFKOiWHN
)%*3*)*3
2!3
3)*
$$$%)*4$$*
)**
)*4$
4;
%**
*4$%
30.3*3)$%$%
3*3*
$%$%%*)%*3**
%*
:%*%
3H$%$%%*
*
*
.**#**.4)%*[email protected](J--9
.**#**.4)%*
$*$*$*
#**.$%
#**.$%
$)*4%
:3*3*
:*<$%%*<
)*4))
?
G*%4**&
;4<
=>94:
%,+
¾UR]OLãXMHVPČVLDFKHPLFNpOiWN\
¾Y\SRþtWiVORåHQtUR]WRNĤSĜLSUDYtSUDNWLFN\UR]WRNGDQpKRVORåHQt
¾Y\VYČWOt]iNODGQtIDNWRU\RYOLYĖXMtFtUR]SRXãWČQtSHYQêFKOiWHN
¾QDYUKQHSRVWXS\DSUDNWLFN\SURYHGHRGGČORYiQtVORåHNVPČVtR]QiPpPVORåHQtXYHGHSĜtNODG\
RGGČORYiQtVORåHNYSUD[L
¾UR]OLãtUĤ]QpGUXK\YRG\DXYHGHSĜtNODG\MHMLFKYêVN\WXDSRXåLWt
¾XYHGHSĜtNODG\]QHþLãĢRYiQtYRG\DY]GXFKXYSUDFRYQtPSURVWĜHGtDGRPiFQRVWLQDYUKQHQHMYKRGQČMãt
SUHYHQWLYQtRSDWĜHQtD]SĤVRE\OLNYLGDFH]QHþLãWČQt
$%3*$$)*.$%%$$
!"
*
*
)*.$%%
;
7)*%**9$%*3
7)*9
*$$
$$*
*
)%*3*3*
%<*%
3*
%4)
*$$
$:**$$7E%*
*$%*$%*$*
*%*
*D%*J-9*
*
:%D
$%3*%*
*%:%
%,%
.*%
%%
$3*$3*
4K*%4
%%;
$*4K*$*4%*
*
*E3*$%$%*
*
)*%
$%$%
*
*4.*%*%*%7L*#)%$% 4.*%*%*
*9
)%*3*$%$%4
&% 4
*
*
4$%
*3*3$*$%
$*$%4$%
3*3*
)
$%.)%*3*
)
*
*$%$%%<
)%*3*;$#3*3)
%
3*3.%
.%$)<%
*3*3E*
*
*
*.H
)*%*) *.%)
6%)+-
;4<
=>94:
)%*3*$:*$%$%4
)
$%4N<$%:%*#3$
3*N
*
*
*.H
)*%*
)
)
$%3*$
)
%*%
;$*
*.%
)
.%$%
&, #2$:*4
N$%
*.%
)
;$*
*.%
%,+
G*%4**& 9
@<><94:[email protected]
4
;4<
=>94:
%,+
¾SRXåtYiSRMP\DWRPDPROHNXODYHVSUiYQêFKVRXYLVORVWHFK
¾UR]OLãXMHFKHPLFNpSUYN\DFKHPLFNpVORXþHQLQ\DSRMP\XåtYiYHVSUiYQêFKVRXYLVORVWHFK
¾RULHQWXMHVHYSHULRGLFNpVRXVWDYČFKHPLFNêFKSUYNĤUR]SR]QiY\EUDQpNRY\DQHNRY\DXVX]XMHQDMHMLFK
PRåQpYODVWQRVWL
$%.
*E3*%
%!
*$*$)<$%#%3*3*
.*.$%
*
*43
#%
3%<*<*..$
$%3*%7%9
$%.
*E3*3**
!%3#3
$%.)%*3**
&
3.#4);
.;
$*$*$*
$$%;*%3*$* % 20%#&&/
%;*
$3*$%%*
<$$%;*
$*
;
3*3)$
7*
4
9
*%3*$*$.$*3*
%4);
3***
*3*3)
$%
*
*3433*3)4$%$%$%4#
%&.
:%
$%3**
*343*3*3)4$%$%$%4# +%&.
:%
*)*#3*3
2!20&,$
%)*<#7
*$#$%
%9
$%.)%*3*)*$.*
2!203%#)++
.*$<))*<)$
2!2'+0,&%3%&-
G*%4**&
[email protected]:4
;4<
=>94:
%,+
¾UR]OLãtYêFKR]tOiWN\DSURGXNW\FKHPLFNêFKUHDNFtXYHGHSĜtNODG\SUDNWLFN\GĤOHåLWêFKFKHPLFNêFK
UHDNFtSURYHGHMHMLFKNODVLILNDFLD]KRGQRWtMHMLFKY\XåtYiQt
¾SĜHþWHFKHPLFNpURYQLFHDVXåLWtP]iNRQD]DFKRYiQtKPRWQRVWLY\SRþtWiKPRWQRVWYêFKR]tOiWN\QHER
SURGXNWX
¾DSOLNXMHSR]QDWN\RIDNWRUHFKRYOLYĖXMtFtFKSUĤEČKFKHPLFNêFKUHDNFtYSUD[LDSĜLSĜHGFKi]HQtMHMLFK
QHEH]SHþQpPXSUĤEČKX
$%
*)*4
3*7)*-*9
2!2'2
E
3*
4)%7$9
%*
%
M
6%)+-
;4<
=>94:
*)**.$)<%*
))%3*)#3*%**
$*$*$4.%)%$%%*)*4)*)
%<):$%)%$%
%)*4)*7$%<4
*%*9*
*
**
K*D%**
*
*E%,3)$%;#))*<**
$%3*%%
2!20%&+2
%<:$%
)%$%
3A22!212
2-
%,+
G*%4**&
:8B:[email protected]<
;4<
=>94:
%,+
¾SRURYQiYODVWQRVWLDSRXåLWtY\EUDQêFKSUDNWLFN\Yê]QDPQêFKR[LGĤN\VHOLQK\GUR[LGĤDVROtDSRVRXGt
YOLYYê]QDPQêFK]iVWXSFĤWČFKWROiWHNQDåLYRWQtSURVWĜHGt
¾Y\VYČWOtY]QLNN\VHOêFKGHãĢĤXYHGHMHMLFKYOLYQDåLYRWQtSURVWĜHGtDXYHGHRSDWĜHQtNWHUêPLMLPO]H
SĜHGFKi]HW
¾RULHQWXMHVHQDVWXSQLFLS+]PČĜtUHDNFLUR]WRNXXQLYHU]iOQtPLQGLNiWRURYêPSDStUNHPDXYHGHSĜtNODG\
XSODWĖRYiQtQHXWUDOL]DFHYSUD[L
3*3**
**#4)D
;*
*$%$%
%C .
4$%:%
[email protected]"9
)
%%*<
:%$%*
*3$*
$*4)
*H;$*<)*E*%
3*3**
**#4))*
;*
*
3%*+ .
$%$%4$%:%
3*3**
**#4)$E
;*
*$%$% #3A .
4$%:%
*
*$$$%$%:#*$%4)$7#*<9
3*$*$4#;**%4
$*)
D
$*K)
D
$*$*$:P$%*
%;
%P
3*3*
*$*
*#$)$
.3+.
3*3**
**#4)$**
*$%$% 4$%4#:%
3*3**
**#4))
D
;*
*
. %C .
$%$%4$%4#:%
$%*%**
*
*%*
3*$*#**.$$*)
D
#**.$%*
$*$*$
#**.$%*
$%$
%3
*
*
*$#*$%<$%<
*$
3*3**
**#4)#*$%4)$*
* #*$%<$
$%$%4$%:%
3*3**
**#4)$%4)$*
*
$%<$
$%$%4$%:%
O
D%)+-
G*%4**&
8B:[email protected]<
;4<
=>94:
%,+
¾ UR]OLãtQHMMHGQRGXããtXKORYRGtN\XYHGHMHMLFK]GURMHYODVWQRVWLDSRXåLWt
¾ ]KRGQRWtXåtYiQtIRVLOQtFKSDOLYDY\UiEČQêFKSDOLYMDNR]GURMĤHQHUJLHDXYHGHSĜtNODG\SURGXNWĤ
SUĤP\VORYpKR]SUDFRYiQtURS\
¾ UR]OLãtY\EUDQpGHULYiW\XKORYRGtNĤXYHGHMHMLFK]GURMHYODVWQRVWLDSRXåLWt
¾ RULHQWXMHVHYHYêFKR]tFKOiWNiFKDSURGXNWHFKIRWRV\QWp]\DNRQFRYêFKSURGXNWĤELRFKHPLFNpKR
]SUDFRYiQtSĜHGHYãtPEtONRYLQWXNĤVDFKDULGĤ
¾ XUþtSRGPtQN\SRVWDþXMtFtSURDNWLYQtIRWRV\QWp]X
¾ XYHGHSĜtNODG\]GURMĤEtONRYLQWXNĤVDFKDULGĤDYLWDPLQĤ
$%
*%*
* 3*%*+2030
*
*
$%$%4)%*3*3)4 $%$%4
$%.<)%*3*4$%4)%*7
4$%
$%*%<9*
*
$%.)
%)$%4434#<)* )$%443
7QR)*J-9
$%.*4<)**.3*3
4<)**
*%
;$*
:%$%*
*%
;$*
)%*3*$:*)
#3%&% -.
*
*%*%;7%**44%*4*49 %*%;
*
*
*)
;
%*%*
*)
;
*
*
*)
;$%**4*%*
*
#3%&% -.%&+1!
#*%)
",2!
*
*
)%*$%;
3+.
%;7$$%%9 %;
3*3**
**)%;#4);
*%)*%)#%
7.%
9*
*$%$%4$%:%
$*$*$#**.$%$%%
$*$*$$%%
$%%
*
*
)%*$%*;
3+.
3*3**
**)%;#4)*;
*%)**
7
9*
*$%$%4$%:%
$%4%*@
*%)**
$*$*$$%%*
$%%*
*
*
)%*$%;
3+.
3*3**
**)%;*%*7*%)9
*%*
*
*$%$%4$%:%4#
)%*3*4*%*
#3%&% -.#,&+1!
$*$*$*
%$
*%;
#; ",2!
*
*
)%*$%*;#**<3
%!2'#3%&% -.
3*3**
**)%;#4)*;
#**E%*
7#**E%*9*
*$%$%4$%:%4# *
*
%*#4)#**3*3):%
%#<#**
47%*D*E*$%*--9
"
3*$*#**.*
;$*
.) *#**.$%*;
%*4)*;7%*J-9
3*3*
3*)
;7)*9 -% +-, %E#3%&% -/
3*3):%
$%)
#3-
*
*
))3*3):%
*
**%$*$%
*%
1
D%)+-
;4<
=>94:
%,+
$%*
*$%$%4$%
%*4*%#$%%:#
*
*
;$#*
*
*$$$%$*#**.*F
4)
%;:%$%*
7*<)*9
$%*$
3*3*3*
%<E*$%.)%*3*$%$%
:%3*3)
%;
*
*
%*4)44)
;
3*
'8
$%*)*
*$%$%4$%
%*4*%*)
3*
'8
*
*
:%*)
3*$3*)
4
$%
)
%4E$)#4)3
3;
***
3*$$$%)$
$%E$)
3)
*#**..*%)%
3;
%
*%
*
*<)*
'8
,!+-3.+
*%
'8
:%
&1,+!A%3+-23&
*E3*3*
*%
$%3*3)
3*3*3*
%<$
*%;)
;
*E3*)*
*%)
*
*$%$%:%)*
*%;
*
*
;$*
;$#*E*;:%$%*
*E3*)
3*3**
**)%;#4));
*
*
3<<$.*3$
*<
)%*3*$%$%:%
*
*
$%;$#*%*4));
$<
3*$*#**.$$%*%)
)%*3*$
*)
;*%;
*
*$%$%:%#4)
*)
;
*
*$%$%:%#4)*%;
3*$*%
$<
$%3*#D$*
**
*
**$%$%:%4$%4#
#4)#D4)$*7
9
*
**$%$%:%4$%#4)
$%4)$*
3**$%*E*$%%%*
$*4:%*$%*E*
*
*4$%*$%*;
*
*
*!
$7
$)
#9
)%*3*%)*<$%*
*
*4$%*
*
*7:.4$%4%*)-9
*
*
3*
%4)$;$#3*3)$
3*3)$%$%:%
$%*$%:%;
:.4)$%4)%;
$4
$$*
*$$$%$.)#
*%3*$*
)#)
).)4)
:.4)$%4)%;
*
*
%*)4)%;
&0.#3%&% -/
3%*+ &0.#3%&% -/
E*
[email protected]"9
3%%3.
*%)*%)
*%)**E*
$<
"
3 . .%+.
*%)*%)
*%
$%
$%C.3%&'.3+.
$**%)*%)
$*%$%*
*3
A2
2
-% +-30.
3 .
*
*4$%
$%<:.<%
%:%;
$4$$
#)
.
%*)<%
[email protected]"9
[email protected]"9
D%)+-
;4<
=>94:
KDUDNW*3**
*3*3)4
$%;$$$%$E%$%<
$%*4*$E%$%<*
*)*
$%4$%%*
*
;#)**
*
*
*3*
)<$:%<
*
*#<3*
)<3*3)$%$%:%
4$%4
*
*)*4*N$)N
*4#$)N
)%*3**
3*)$:*4
$*$*$4$%*
)3*
)4);
**%
<*;
$4
$$
*
*
$:%4);3*3)$%$%4#
:%4$%4
$%.)%*3*.3*3)
)%*3*#
*
*4
$4$$
$%<:.<*
*
3;
#
3*3*
)#)*<))*
$7
$***<$*9
*
**)*
;*:%4)E#:4)
$*)
)%*3*%*
*$%$%
*
*4
$4$$
%
*$%$%7
K%93*3*
3*
%<%
$%
;$*
*
$%%3*
%4)%;
$4
$$
*
*
3;3*
%4)%;*
*
%**<F%:$%#$:*4)%;
F.$%
)*#*4)%;
2 .
;
E%$%<
*;
NE%N$)N
*
%N%N
*;
#*N*
$-3%&+.
4#
3*:.4)K$%4)
#
)#)*<)
)*
$
E*#
&!-+.
4%;
)%;
*
$%%*%;
3*%;
<%
%,+
G*%4**&
:<
;4<
=>94:
%,+
¾ ]KRGQRWtY\XåtYiQtSUYRWQtFKDGUXKRWQêFKVXURYLQ]KOHGLVNDWUYDOHXGUåLWHOQpKRUR]YRMHQD=HPL
¾ DSOLNXMH]QDORVWLRSULQFLSHFKKDãHQtSRåiUĤQDĜHãHQtPRGHORYêFKVLWXDFt]SUD[H
¾ RULHQWXMHVHYSĜtSUDYČDY\XåtYiQtUĤ]QêFKOiWHNYSUD[LDMHMLFKYOLYHFKQDåLYRWQtSURVWĜHGtD]GUDYt
þORYČND
)
%:%)
)%4)$)*
$ $
%*
:%*<)3*:%*
3*3*
%)
)%4)$
)
%4)**
$%:*3*3
4)**
$%
*$%%*$%
$%.)%*3*#
#)**
#
#)**
)*4#)*4
$%.)%*3*3)*44#)*4
;$
;$
)
%%$*
3*$3*3)
.*%*$%$
.*%*$%
:**%$%)**
$%:% *%)**
$%*
3*$*#**.*:%)*4)%*3# )*<#
$%3***$4)
**
MS
D%)+-
;4<
=>94:
*
*$%.4*)*
43*)*<);$'8
*
*
3**$%$$)*4;$
*
**)*
);)*<4#*)*%*
#4)
%;
$%:%4;$4))3
$%3*$%4#**
3*3*
);$4))3*
**3<3*
*
*E*%%
)4))3F
$%
;
*
*
)
))3
;
*#**.*$<):4))3
;
$%*$%*)<
*
3*3*
%**4)%*;
7**%$
*9
3*3*$4#**%**$4#
*
**
7**%9
*
*:%**%3*3**3
;*:%3
'8
*
*$4#**$4#
$%3*)*<
*
**
7*9
**%4#:%$%*
$<
*
*:%
*
*$4#$
**$4#
$%$%:%$
7)$
9
*
*:%$
)%*3*3**
3*3*
)4))$*
**%
*
*
;*
*
4#;$$$%$
)4))$
3*3**3
;*:%3*'8
*E3*3*$%
*
**3<!
$%;)%*3*3*3)
$%$%:%
)
%4$%;
3*$#*%
*$%;$%4
$#**
3*$3*
%4)
$$%;
*E3*3*$%*%<
*
*
$%*%4)*)%*3*3*3)
$%$%:%
3*3*
#)
).*
4)
*$%*4)*
$%3*$$<*
*3*)4)
)
%4$%*%4)*
*
*3*3)*4)
3*$$
)$%
3*
%4)
)*
$*$*$%4%*
*
*3*3)
%<$%$%
*E3*3*
*%**%
*
*
.$%)$%*
;3*3)F.*
*
*)%*$%4
$%4#4
**
*
3*3)$%$%
3*
$
$%.)%*3*$%*
*
#)
)
.*3*3)F.$%$4
M6
%,+
2!21/!.3&8
/!.3%&0+%E&
$%4#**
);$4))3
)3
*$<:4)
)3
%*
3+",2%&0&+'
!03.
**%
$
*
3.
#*%@"(+
%*E
[email protected]"9
.+20&30+
+0"%&'30.3 3
*+.
4
$%
D%)+-
;4<
=>94:
SRStã*
ĤVO*
åtYiQtVDSRQiWĤQDåLYRWQtSURVWĜ*
$%3**%E*
*E3*3**$%
3*3*.%$*$%
;3*3)*
3*$*#**.$%%%)*
*#%$%$%
*
$%*$)*
*E3*3*)
4$%:<.7*#**.4#)J-9
3*3**#**.<)
*
*
))$)$%*
;3<:$*:3
$%)*
*
*.$)*:
$*$*$#**.$%
:)
#3*%
*E3*3*<.<*
*.*3$.*
<.
*<$*7)
*%*9
3*3**3<
$<.*
*
#$%
;$#*3*3)F.;
3*$4
:
*:<;
7#4*%
.*<*9
*E3*3%
$$%%D*
*
*
;$#;:
$)%%****
*
3*
%<
3*3)F.$$
;
*#**.:
M
*%E*
2 .
%,+
%3&+.
3')&
)*%**%*$%*%
*%$*
%JJ
$
:<;
"
+0&.%&'30.
"
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3ěË
"
#$%
&
'
"
#
&
$
(%)*
&
+$%)*
),-)
%&
.#$- &
/-%)$%)
% +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0
"
#$-& +, +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1
2+, +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 23
4+, +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 21
!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3
!"#$
%&'()*&'(&+,-*,.'/"-,.
",)
%
$)5)6$%
-#
$5%)%7-)
8) , 9 , )
% ' :+ )
% 5) #$- $5% $) #$% ' 5) ) )# , )
% )$ ; /-)) ) )
% <=%+ >)- - ) 5) $%% ?- @% ?% ?%
$%)
%%$)6)#)6)-)
$%%-
-?6-$A)6-
$%%-)$$%7)-)$)-%-)-?7)?7
+()=$)%*5
)%
$ %7- - A #A
))-)
#7))
7%)%)%))%+
$ 5) #$- )
% ' $% B+$% ) -#5) 5) #$%
%)%7-)C%$%
+
)
%
$5)) +,9.#)#)8)-#8)$%:2+,
98)?,-A:4+,9D))E):+
",5) $) #?6- ,- -
- $- B -
%6
)# )- %6-
,)-+
0 -&'1("
")
%
$5$)$)
5A)%7%&
.$#$%$6-FG))#7A-
)
$%H+++++++++++++++++++++++++++ +2+4+,
E)%6-FE$$%7HF+
+?%HF
$7%%IH+++++++ +2+4+,
J)
6-F<%))%)%-$
))%H +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4+,
23&',('-!#41'3.+
K,%)&
5&",3$*,.
?6)%7A9$%)
,%,7
%))%=%=)))
)
)L:5?A
)
$%5)5-?
5?A
)
$%-)
@
5A
#7%)%)$$%%7?)5$%A
55)?
6#
$%%6-=%)M%A5)5-$)7-)=6$A
55)?
-)
%
=
,?%)%$%6$%)6-=)=%#),%A
A=A
%5)?5-
5)?A
)
$%
5)?A$)
%))-
A
?%))%
$)?#
%
$6-=
5&",3 6,.&%4("$
5?A
)
$%#)),7--#
5)?$%-?6$A5)%
$%5)5--
%5) ? ) $)
%- )6- #7A ) $% 'C 5) ?A
%)$%-A-A
A5)5-))
5&",3&"$,',.
%55)?
$$,)6%7%A
#
?
)
$$
?*5)?A$%%#)%)#7-,
5?A$-$%5
%$%,6$%?$A5
5&",3&314,.)&,14,.&%*,(
5)?%5
#)%?%-$%)
5?A
6%-?%$%)
$%)
%#)$)
%
A-
-))-
+%55)?
$$)6#7A
5) ? ) %) $%- A )) )6- #7A 5 5)5-
$-$%)%%#-5%$)-%56
5&",33&',.
?*5) ?A $#% %)- 9$ )% : - ?A )
%)%7-#)),7--)$$%5
0
3
7&*,.
N)%6))&
89:
;59
<=85>
[email protected]>
&-,
C?
,$%
(%%$
?6-
$A
)?%
¾UR]OLãt]iNODGQtSURMHY\DSRGPtQN\åLYRWDRULHQWXMHVHYGDQpPSĜHKOHGXYêYRMHRUJDQLVPĤ
$%,-%)5)65)
65)
)%5)$),$765?6-$A 65?%)
-%)5)-65)5)-
),%))
-
,
6#
$)$)$
?%
65A
+%A
)-$%
65?%)
)%5)$))-)
65)$A
)-)
65)$A
?)?
)
)
?)?
)
)-%)5)
5)?%
5)?%
?6-$A)
)7%
5)7%5
A$)
),$% 77%
?6-$A)
)
+%)
$%$%)$=%$%7
=%$%76
-
%6=%$%7?%) -%)5)
A$#6?
A$#6?
$5)$5
)%
)%)
%%)
)%$#
-%)5)+
?%) ?%)
6$)
$$%?6-$A
-
$%6-
-
%$%
N9E":
-
6$)
$%5)-
)
)
-A
$6$-
6$)
$%
$%
$%
$%
)
¾SRStãH]iNODGQtUR]GtO\PH]LEXĖNRXURVWOLQåLYRþLFKĤDEDNWHULtDREMDVQtIXQNFL]iNODGQtFKRUJDQHO
,%)$-7%$%#$%7#*
%$%##*
?,7#*#%))
$%=
-)
=))
#*)-
$%#$%?,+
$%)$$))5)
%6-#
$%%$
#
A#-65)
5)
#,6-$A 5)
#,7-#,7
-#,6$A
$)#,7+
$%
$%)%$%##5)
)
-#,6-$A
-%)5)$)#5)
%7
%)%
=))
)
%)%
)
)
A6-$$%
7$$%
5)5-=$
¾Y\VYČWOtSRGVWDWXSRKODYQtKRDQHSRKODYQtKRUR]PQRåRYiQtDMHKRYê]QDP]KOHGLVNDGČGLþQRVWL
¾XYHGHSĜtNODG\GČGLþQRVWLYSUDNWLFNpPåLYRWČDSĜtNODG\YOLYXSURVWĜHGtQDXWYiĜHQtRUJDQLVPĤ
%?9$A
)
)%?5)5-
$%%7
#:
65
-
-%)5))-?
)-?
-
%6
)#A$%$ )#
)
)
))%%-?
-%)5))$--? -?
$55)5)O-
-O)
$
,$%-?
,$%?))A
?)$$%7)$
,7
=)5)5?)-
?
1
;59
<=85>
¾WĜtGtRUJDQLVP\D]DĜDGtY\EUDQpRUJDQLVP\GRĜtãtDQLåãtFKWD[RQRPLFNêFKMHGQRWHN
RE5$-%
$A
$
%
$A
$),6-%6-A
5))
-?-
)-)
?-
%M6-5)
%)9)%
,))P
%M6-5)
%)
-:
)$A
)
)
)$A
%M6-5)
%)
¾XYHGHQDSĜtNODGHFK]EČåQpKRåLYRWDYê]QDPYLUĤDEDNWHULtYSĜtURGČLSURþORYČND
$55)65#%)$)5$%)%65)
65#%)
?%)
)
)%)7
-#%)A$#5)5-
A$#6?
-#%)
6?9$#%6%6)
)%:
-
%$
6#%)
7 6#%)
5)
)
)
-#
6-#%)
-#
7#%))
$)$)$?%%#%7,#
%#%
#%)-)
)
)
A$7-?%#%)
?%#%)%$%
N)%6))&
[email protected]>
&-,
"#%))
7&*,.
NM6
$$%7%
$A
3
[email protected]>
&-,
A
;59
<=85>
R#$
)
R##)
¾Y\VYČWOtUĤ]Qp]SĤVRE\YêåLY\KXEDMHMLFKYê]QDPYHNRV\VWpPHFKDPtVWRYSRWUDYQtFKĜHWČ]FtFK
-%)5)$?+A$#6? $A$#6?
A$%
)
)-
7
A$%$)
?%%$%
)
)
?%%$%
-
%?$%)%-A$#)
Q
,
-%)5)$A$#6?
$A$#6?
A$%
-$
)
)%)7#?7
-$
$%7
-
%%)#$7--% -
$-
)%#7
%=%M
$)$)$)#)),=%MA
,
)
)
-A6$%9
,): )6%$7-#
¾UR]SR]Qi QDãH QHM]QiPČMãt MHGOp D MHGRYDWp KRXE\ V SORGQLFHPL D SRURYQi MH SRGOH FKDUDNWHULVWLFNêFK
]QDNĤ
-%)5)-
7
A$%)
) A$%$%6%
O%$-#
A$#6??
$6--#A$#6?
;%=)
$)$)$)-)
))%6-%%6-
)%7-#)-)
-A
"-)
-#$%5-$)'C
$%5-$)'C
%))%
$)$)$)-)
)%6--#
%7-#)-)
-A
$%5-$)'C
-)
=%=)%7?$%
#)),6$#-#-)
6$%%$)-%))%
%$)
$)$)$
#)),7-$#
$#)
)
$)$)$)$
% %-#
¾REMDVQtIXQNFLGYRXRUJDQLVPĤYHVWpOFHOLãHMQtNĤ
)$%#$%7
$%#$%7)5
-
%=$-#)5
$#Q-#$$
)
)
-A)5A
-
3
7&*,.
NHPDWLFN6))& 9 ;59
<=85>
[email protected]>
&-,
;)$%
J=)%)$%
@&B&4&+),&"B/-&4&+
¾RGYRGt QD ]iNODGČ SR]RURYiQt XVSRĜiGiQt URVWOLQQpKR WČOD RG EXĖN\ SĜHV SOHWLYD Då NMHGQRWOLYêP
RUJiQĤP
¾SRURYQi YQČMãt D YQLWĜQt VWDYEX MHGQRWOLYêFK RUJiQĤ D XYHGH SUDNWLFNp SĜtNODG\ MHMLFK IXQNFt DY]WDKĤ
YURVWOLQČMDNRFHONX
¾Y\VYČWOtSULQFLS]iNODGQtFKURVWOLQQêFKI\]LRORJLFNêFKSURFHVĤDMHMLFKY\XåLWtSĜLSČVWRYiQtURVWOLQ
$
$%)-)
%$% -)
%$%
)
)
)?$%
$
S#*)%
$
$%7-%
9
$)
$):
)$%7?-$%
$%7
-=7)$%
)$%)$%%)
)A7%)A$%5)5-=
)5)-=)
5%$%#
)%$%#$%$%=
$%)5)-$%#=)
$
7-$A
%$%A)
)
) #A
)
)#%$%#$%$%
$%5)-$%#=)
6A
-A?%
-
%6$%A6?$%
%$%A
)5)
%6-=6-
%$%A
%7
)
)#$%#%)
),%
%$%#6
$%65)
%6-,$%%
-
%6%?$%
A7%%A%)$%
)
#A
%%A%)$%
$%6
-
%6$))
$%#=)%
%
A)
)
$%)$=%$%7$%5)
6?$%=%$%7
5)
%6-,$%$%
$%#-%)%)$%$$$%
#-%)
$7$
$%)$
6-$%
6-$%
$$%
)
)A$%
A$%6$%
-%)5)6$%$%5)
)%7
A$%$%
)%7))%7
)
)
$%)----
?$%
?$%
$%))%%-?)
) ))%%?
?%$%$%
%
$%)$--?$%
$%)$)%A$% -?
%$#6--$#6-
))
$%)$)
$%6$)=7$%%
$))
A$))
¾UR]OLãXMH]iNODGQtV\VWHPDWLFNpVNXSLQ\URVWOLQDXUþXMHMHMLFKYê]QDþQp]iVWXSFHSRPRFtNOtþĤDDWODVĤ
¾RGYRGtQD]iNODGČSR]RURYiQtSĜtURG\]iYLVORVWDSĜL]SĤVREHQtQČNWHUêFKURVWOLQSRGPtQNiPSURVWĜHGt
C&,&"32/("
)%5)$)$$%)%7)-)
$%
$$%)%7%
$%
3
7&*,.
)-)
,))
-%)$%7
-$%
5)
?6-
?6-
7-$
$
?7
-
A7-)
5)
))
-6-
-A
$%)
6$%A$%
$%
=75
A$#))M%7
9%$:
A$#)
T
J)-$%
UP$%
?$%
-$))7$%
5)-,
$%#)-A
=)5)
%6-
=6-)A
6%$?
)-A
)-$-
-)-A
$%#$%
?6%$)
6%$
-
)$,
5)-,)$%A
)
A$%)%-
5)-,A
)-)
-A
)$5)-$%)
6
-)$
%$))7$%
5)
?7
?7
$%
&-,
[email protected]>
N9E":
U%$))7$%
$5)
#,7
-))6-$
$%)
$)
$5$,$%%
$-#,7
C$%$%)
;59
<=85>
HGHSĜtNODG\GUX-A))6-$5)5-$%)
6$%A$#6?
$%%)#$%9
)$:
,%)$-7%$%#
)
-
%$%)$%)%
)
)
-A-#,6-$5)5-
)7$%)
$%))-
?$$%-%
$%5)
$%6-%6-
)
$%?6%$
A
%$%)-A5-$%
$-))-
)
)%)7
-)-A
)$%#$%$%=)5)
%6-
,$%
$%??)$%
6%$
)
)%)7
-)
)$%6$%
$)$)$
-)$,
-%)5)$%#%5)-,A)$%A
5)-)5A$#)$%)
$%)$)?)$))
6-
--
$%)%-A
)
$5)-)
+AA6-
-A
$)$)$)-)
)-%)$%6
-A5)-,A$%5-$)E
,5)%)7
-
-
%$%)
)$6)$
A
A)?%$%-)$A
#5$
$%$))
)-
%$))6-$%
#5$%
%$))6-$%
5)
?7
?7)
)-%)$%7
9?%)6$$%7:
5)5)
%7,))
%
?6-
,))
%
5)
?6-
)#)
-%)$%7
$)$)$%)6
-$%5)
%6-
,))
-$5)5--)
)$%)6$%
-$%
-)#
A
-$
$7?%
-
%5)))-)
)$%6$%
$%
)
)
-6-
-A$%
A
,-5)$%$)
)
)
$%$-V-6-
$%V$%#%6-$%
$%$%)
$%
A
-)
==6-
,$%%$5
A$#)%
$%
A$#)$%,%7$%)
9$%A5)-)%?%6-+++
3
7&*,.
N)%6))&
,
-A
)#A=%=
)
,))
,$%
%$
&-,
[email protected]>
,$%
;59
<=85>
,5)
)#A#7$%)
5)
%6-,))
5)$%
,))
$%6
$),%%$$%)
?)
$%
>55?D8
8 ;59
<=85>
[email protected]>
¾DSOLNXMHSUDNWLFNpPHWRG\SR]QiYiQtSĜtURG\
¾GRGUåXMH]iNODGQtSUDYLGODEH]SHþQRVWLSUiFHDFKRYiQtSĜLSR]QiYiQtåLYpDQHåLYpSĜtURG\
5),$%$)
-#
5)$
A$%$
,)$%5)
,)
5)A$%656-56-$%
7,)$%
)
$$$%
$
5))$))%%-?$% ))%%?
7$),$%) )$
#$
#)),$%
$5)$$)
)$$)
5)
-6)%$
$$%--)
-)
)5)@$$%$%$6-- 7
-
%
A
6)))$%)-
6))
4
&-,
3
E&*,.
N)%6))&
9:=
AF
;59
<=85>
7e0$
&-,
;)?,-A
J=)%)?,-A
@&B&4&+),&"B/-&4&+
¾SRURYQi]iNODGQtYQČMãtDYQLWĜQtVWDYEXY\EUDQêFKåLYRþLFKĤDY\VYČWOtIXQNFLMHGQRWOLYêFKRUJiQĤ
),%)$%#?,7#*
?,#*
$%,#5$=5)
%6-)
))$%-)
$%#%5)
#,6-
$%#5)
#,6-
?,-A
?,-A
$%$
%$%#%?,-A $
S#*%
9#*%*$$%:
)
)
$)=6-
$%)$%#
-)
%6-$%$%)-#A6-
%)-%
$%)-)
$%#%
-)
%?,-A
-#,6-?,-A)
)
)
#)#%7#%)
$
%
$)
-=7)?,-9-%
,)%
:
5)5)7$$%)
)$$$%$)
7$$%
?%=)$
)
)#$%#,$%
5)
%6-6-$$%
)-
)%$%#%#)#%6- %)#)#%6-
96A,)A:#%A
#%A
)%$%#%#6-?,-A
%$%#5)5$
$
#6-
-A
#5$=5)
%6-6-$$%
=)6-$$%
?,-9):
-%)5)6-#6%?,-
-#
$%#-%)%)?,-$$$%
#-%)
$%)7$$%
$%)$
6-?,-#5$$$$%
6-
%
6-$$%$?+$%)
?,-
$%,-%)5)=%$$%)
)
%)6?
$$$%$)A$#)6?
$%)$A$%$$$$%$
) A$%
#
$%,-%)5)%)
)%#$$
$%,5)
%6-%A$$% ,
-%)5)=?$$%
$%,$%)$?
?
)--?
$%5-)=
%5)
)7-- -
5%$%6-+#
5V%)%))
-%)5)5)
%7%
$$%
$%=)7$$%$$56
)$
%
$%,)=))%A)
)$
-
%65)
%6-$$A,%7-
$$
?,-
3
3
E&*,.
;59
<=85>
7e0$
&-,
U?
J6
R$%
%
I-
C&,&"32/("
¾UR]OLãXMH D SRURYQi MHGQRWOLYp VNXSLQ\ åLYRþLFKĤ XUþXMH Y\EUDQp åLYRþLFK\ ]DĜD]XMH MH GR KODYQtFK
WD[RQRPLFNêFKVNXSLQ
)%5)$)$$%)%7)-)
?,-A
$$%)%7%
?,-A
-%)5)5)
%7$
#,?
)%$%#
),%
#)
,)%)#7-#
-#
)A$#6?
6-
6?)%#$$
$%6,$%%-$%?%)6-
#5$)$?$5)
?
5)5)%)7$%))5)5-A$#?% #7
-
$%)
9$,%)$*L: $%A$#6?%%=-)%)%=
$,))7-
-
%$%)A%)%
5$,$%%
$)$)$)#)),,9%
5%%7
#,):
)
)$%)
6$%
$%)
)$%#%#5$=,)
$%#%,
-%)5)5)
%7$
)
@
$%A$#?
%
5)5)##7
-
-
9))
@$$:
)$%#%%$%=)
%
5)
%6-,$%$%)
6$%
#5$5)%%-$%%)
%%
)$%#%)?%$%$))
%$))
?
)
))))
%$)
)$%#%)
)$%)
6$%A$#
$%#%
6?
6-
$%)
5)5)%)7
-
-$%%)$6
--$%%)7
$$9$)-P%:
)
))))
)))
)$%#%=%-A
)# $%#%
-
%6)%7$-
%
$-9%$%:
)
)$$
)-)
$%)
??-?
$%)$?
$%A$#-#
-#
5)$-)
$-)
-%)5)
$%)$%)
-)6?P$$
$$7))-)6?
-
-
,5)#7
-
)#A
)-)
-A
-%)5)$)=7%)6-
-A
)$%#%#5$=A
$%#%
)$%#=)7$$%?)#,7
?)#,)$$%
-%)5)-#?6?A$# ??#)
?%??
$%
5)))))$%-$% )-%)5)5)5)5-A$#?% 5
4,&'3
)-%)$%7#$%6$%
%
-%)5)$%#%$$7A
)$$%75-%)
95%)
#5$)$?
?:
B
3
E&*,.
;59
<=85>
7e0$
&-,
.#5?)
C#
N
R
U6
Y\VYČWOtWYRUEXDY6,7-
9,:
5)5)-%)5)#7
-
-A
)-%)$%7$),A
$),
)-%)$%7%,A
%,
#5$)#)),)$)$%%%)
)#-),
#-),
$%5)5-$%%)%5$,$%
%
%
)$%#%%6A
)
$%#%6A
#
#5$)$?66)))% )
)#$%6$%#6-
-A
-
)$%#%-65$%
$%#%5$%
))$$%
6-
)$$7#5$6,-
$$7
=)A$?)7-
$%)$?#5$)665 ?
)
)
)
@$%[email protected]$%55A$#)%
@$%@$%5
%
)%5)$)%M7)-)
A-
-
-%)$%75)
-
$%A$#?%5)
%6-$
-A
#5$$),)$6A$#?%-)-)
$),)$%,))A
$),)$%,))A
+
%4&'3
)
)
-%)$%7#%A
#%A
)
)
)%M7%
9##
%
#5?)%$:
#5$=65)
%6-
7$$%
6-$$%
-
$%$?%$%5)5-65)
65
)$%#%A
$%#%
)
)
-)
))
-
)-%)$%7#
#
#5$A$#-#5)5)-#7
-#
#5$=7--6)
$%)$?#5$5%)
?
5,
)$$76$%,
$$7
#5$
6-#$%=?#)
6-?#
)
)
%%
$%@$%
% )
)%)7
-$
-#
$
-
)
)%)7
-$6-#
$
6#6?
$%
$7
-
$%)#)),?),6-$%
6 ?%$%)
N9E":
#?%
-
%?%$%)
$)
-
)%)-
)-%)$%7#5?)A
$%)$?)655)
)
?
#5$$%
$%)
#5$
6-?#))
$)
6-
-%)5)%-
%6#5?)A %
)A?#,
?#$%
)
)%)7
-)
)$%6$%
-
3
E&*,.
!
&-,
7e0$
%
A
5)%-
?)
6
%)$%)%
?
?)
5)%
-
#)
6
(
;59
<=85>
HF-%)$%7A5)
%6-$
$
5)
-
)#A
)
$6-A
$9
A:
$%7%)$7%)%#5$
$$$%$6$%)A7%-$%)-
$%)$?65P%
-%)5),)$%?)-
%66)
)
)
-A5)5-?%
7?%
)$%#-
%655)%A
)
)%)7
-)
)$%6$%
--%)$%A$#?%95)%
-))$)6:
#5$6#)
)
)%7
6A#$%5)5-6$%
-%)5)A$#?%%
)
)
-A
$%-$)=)$%#$%-
A
$$$%$-#)%
$%$$%7%)-
A-%)5)%
-
%65-
A
)5#))
)
-
5))%%
)
)%)7
-9?#-)$%6
L:
)
))#A
-%)5)
7A$##6-
-A
-
A%A$#)5)
)
-
%-)M%6-A
)
)?
)$%#%$)=7$%)
-%)5)%
%)5)-6
-%)5)-#%AA$#?%
))
)$$$%%#%%
)
)$$$%$%7%)$7%)%$)%
?$%%
)%)%A$%6)%)
-%)5))$?%A)
)
7,)P%
)%5)$)
)-%A5)5)
%7
-
)%6-A-%)5)$)=7
A
,
)#A#7
-5)
%6-
A
#5$,$%-%A#-))
)
)-%)$%7$A
-%)5)%))-%)
)
?,-A$%)
))$?65P%)
)
%A7,)P%
-
%%$%#%$$$%
$A$#)$%)
6#%
-%)5)A$#?%%%5)
%6-
)-$-
-
$%
%%)
5$$
5)#)
--
A
5)
7#A$#
-A
$%#%
)
-#A$#?%
#
%)$%)%
%
?
7,)P%
%A%7
-
-
$%-
-%)$%7$A
%))-
?
$%)$%#%
A$#?%%
3
E&*,.
;59
<=85>
&-,
7e0$
I,-7$%)
/-?,-A
HQWX5)$)
)-$A5)5)
%7
- $)=7
)%6-A-%)5)$)=7 A
,
)#A#7
-5)
%6-
A -
A&
)$%
-%)$%%)6-
"
)
-A
N)%7
,#$%)7-$%)
6$%#6-
-A )7#$%6$%
))
)
A$#?%5)
%6-$)) )
& 4 & + & - 6 . , . ) ' 2 - , " & 3 , G ' & * 3 0 ¾RGYRGtQD]iNODGČSR]RURYiQt]iNODGQtSURMHY\FKRYiQtåLYRþLFKĤYSĜtURGČQDSĜtNODGHFKREMDVQtMHMLFK
]SĤVREåLYRWDDSĜL]SĤVREHQtGDQpPXSURVWĜHGt
¾]KRGQRWtYê]QDPåLYRþLFKĤYSĜtURGČLSURþORYČNDXSODWĖXMH]iVDG\EH]SHþQpKRFKRYiQtYHVW\NXVH
åLYRþLFK\
$%5
)$%))-%))
5
%-9)7V$7:)
)
)7V$7-
)
)
%))7-
9)
7)=)M$%%:
)
)
-
%6%A$7-
-
-
%6#7--7-
#7-7-
-)
)7%
9+$:
A&
)
)
%A))?,-
)
"
)
-
%5)5-6
N)%7
)
)
%A$--?,-A
$%)%
))
)
9$%$7-$%
7-$5-
-
-)-$),)$7-$$%7:%)%-
-
-
%=66--
7-
-?,-A
-
%6
-A-
?,-A
)))
)
)
6$%5)
%6-
-A%6- $%$%)
)$$%7)-5)5-$%$%)
)$$%7
)
)
?,-A-57-6$%
$%6$%
6-7%$%)
#5$)#)),@#%
-A$$$% -A
$%5)5-
-$%)
$%
$%
#5$%)#-M
-7)$%$% -)$%$%),
-)
)
65?%)
65
)
)$#A
7%-
A$#)$%)
A$#)?,-A
$%)
)$)%5)
-
-
-
))-#5$5)5-6
)$)%5)%$%$)%$)$
#$%-
-?,-A
?,-A
$%)
-
%-
)$)%5)
)%)#%$?-
%%
?5)
-6
N)%6))&
>55?D8
8 ;59
<=85>
¾DSOLNXMHSUDNWLFNpPHWRG\SR]QiYiQtSĜtURG\
¾GRGUåXMH]iNODGQtSUDYLGODEH]SHþQRVWLSUiFHDFKRYiQtSĜLSR]QiYiQtåLYpDQHåLYpSĜtURG\
$5)$$)
$
?5)#)),$%
- ?,-A
0
&-,
7e0$
3
H&*,.
N)%6))&
=
8>
;59
<=85>
[email protected]>
&-,
"$%$%)-)
,
)$%A
)$%$%
(%#)
")
I)?
))
$)$)$)-)
))6-
)
% )7
5)5-$%
7%-
)-$%%-?7)?7 %-?7)?7
$%,-%)5)-$%665%-
65?)?7
,)?7
A$#5)5-?
,)
-,'%D"#
¾REMDVQtYOLYMHGQRWOLYêFKVIpU=HPČQDY]QLNDWUYiQtåLYRWD
$%,$%)$$),$$%
$),$$%
)%)
-%)5)$%#)%$),$$%
-%)$%)%
-)
5)5-)$%-$%%)
)$ -%)5))
)7#
#)$=7 65)
#5$%$=7-
$=7
)
)-)$%)7#-5)7 #
#
)$,%)%$%#)
$%#)
)
)--%)$%9$?)$%
)$=7)$7-%)$
%)%$)$%:5)
%6-$%)
$%
)$%#$%)$7
)$)$
)$7)$7A9
),%:
)$A
$%$$$%%)$%)
$$$%65))
5)
%6-$=7)$))65)?%
?%
$$$%$
?%)
)$,%)%$%#)
$%#)
)
)--%)$%9$?)$%
)$=7)$7-%)$
%)%$)$%:5)
%6-$%)
$%
)$%#$%)$7
)$)$
)$7)$7A9
),%:
)$A
$%$$$%%)$%)
$$$%65))
5)
%6-$=7)$))65)?%
?%
$$$%$
?%)
¾UR]SR]QiSRGOHFKDUDNWHULVWLFNêFKYODVWQRVWtY\EUDQpQHURVW\DKRUQLQ\VSRXåLWtPXUþRYDFtFKSRPĤFHN
&/
$%
))$%)-)
)
)$%-
$%)$%A
)$%A
$%5)$%5)-
$%=)
$%$$$%%$%$5)-%
$%$%%
$%#
)%5)$))-)
$%6-$$%5) $5)$?
$%7$$%
5)
$%%7=$%$%)$%A
=$%$%)$%A
?5),A)$%A /-
$)$)$)-)
)$$%)$%A
)-)
)$%A-)7
-)6$?))$%A
$?)
#7)$%)
)5)5-%7
)$%A
!
$%$%-)7$?)
" !
-
$)$%$%9%
$%
%7,$%$)
#
$%
$
?$%%$%-)
$%$%$%
#-$%%:
5)$%$))$%A$)
?)6 ,)$%A
)
1
3
H&*,.
;59
<=85>
[email protected]>
&-,
"5
)+
5)
(),,$%
-)+A
)%)$)
"%
)+
5)
%7
,$%
$&
()
)%
")
A&,,/
XYHGH--%7)$%
-%7)$%
-
)A$#)7
)-
)
)7$)7
$%,$%)$)6--
)6--
)$%%-%-#76)7
-#76)7
)))$5)-
A$)
%7
)%7
)$%%)-9%$%
)$%
)$%A:
5)5)%)7
--9? -)6--
%#)%%,)
,
)%%=:
$%,$%)$$)6--
$)6--
)
)
)$)6--
)
-%)5)%)7$)7-
-$)6-
9$)))%)%6$)))#))
-
#
)5$
-:
$%,$%)$)6-- )6--
)
)
))%=%A
)
-%)5)%)7)7-
-
9=%$$%+#
)-):
)6--
5)-?
)$
'
-)
-)
-
6-
" '
)%6-A5)
$
A
#
)$)#$5)$%$) ,
$%
-,%
--
A
:&4&+3(!#I
¾UR]OLãXMH GĤVOHGN\ YQLWĜQtFK D YQČMãtFK JHRORJLFNêFK GČMĤ YþHWQČ JHRORJLFNpKR REČKX KRUQLQ LREČKX
YRG\
-%)5)
5))))%5
5)))))6-
)7
5)
5A
-%)5)5)
%7%%-)6- %)7
5)
5A$%,$%,#5$)$
$%,)%)$)5)-
)%)$)
#$%6$%)%)$)
#$%6$%
$)$)$,$)%)$)$% C-%)$%)
5)))%
$)$)$
-)%)$)
-)%)$)
7%-
)-$)$)$?6
$)
)%)$)
A$)
5?%
#5$)$$),7,$%5)-
$),,$%
#$%)
,%)A)$#5$5)5
$
$)$)$
59
)56
)5
A:$%5)5-,
-)$7A
-%)5)%-)$7A5)5-
,
$77-
-
$%A7A$#-
-%)5)
5))))5)7
5))))9%)
5)
$+)
%)%++:
)
)-)$5-)6-
5A
5)7
5)
9%+)$$:
$%)$A$#))-7-
%
-)7-%
-%)5)),$%%)
)+,$%%)
-%)5)),$%)
)+,$%)
3
H&*,.
-%6$
[email protected]>
&-,
)+,$%%
)+,$%)
A
%7%)+-
)$5)5-
$75)
;59
<=85>
F-%)5)),$%%
-%)5)),$%)
A
$)$)$%)6%6%)$7-
-9$%)
%=%=
):
$%)$$6-5)A5)
$55)$)
$%-%6$)$
)-
)##$=7
"655)
%6-
)6-7-
)%)
D)77
A
0!/
¾SRURYQiYê]QDPSĤGRWYRUQêFKþLQLWHOĤSURY]QLNSĤG\UR]OLãXMHKODYQtSĤGQtW\S\DSĤGQtGUXK\YQDãt
SĜtURGČ
$%)$A
-
%6
A
)#
5)5)A
%7,%)))
-
#$% A
%,%)7
5)5-A$#)A
-%)5)$?)A
$5)$$$%
$?)A
[email protected]
$%
$%
$%%$%A
)
)
%$%A
A
-
A
-
-A$%$$$%$)?)A
$%5A
-%A
=
A
-%=
)
)-A
%5)5-) A
%
'C-%)5)5)5-A
=
-
%6A
6A
:&4&+32'2'&ID"#
¾UR]OLãXMHMHGQRWOLYiJHRORJLFNiREGREtSRGOHFKDUDNWHULVWLFNêFK]QDNĤ
$%$%%=7-$
$%%=)
-6-$%)
A
6$%)$)
)%-
))%)
$%-
$)$)$)%
,$%-
$%-
5)
%7)77#
#
)77#
#
)
)%7)+)$%)7$)
7#
# )7)$65
$%),-%)5)65#$=7
#$=7
#5$65%)%A5)5-)$9#-: 65%)%A
)))5$%5
%)%A
5
%)%A
)
)--%7)$
5)
-%7)$
$7-#
#)
)
)=+)A
)
)%7#$=77
-$5)5-
65#$=7%7
65
7#
#
-,%7#
#
)-
,$6$)
-
7%-$%%?#
$%,-%
$A
A$)
-%
$A
65#$=7
5#$=7
$$$%$$%65)#$=7
-7%
-)?7
%
)?7
65
$)
6-)665#$=7
#$=7
¾XYHGHQD]iNODGČSR]RURYiQtYê]QDPYOLYXSRGQHEtDSRþDVtQDUR]YRMDXGUåHQtåLYRWDQD=HPL
)
)
)M%7-,$9-%
)M%7-,$
$-75:6$)
#$=7
?%6
A$)
#$=7
-
%
-
#6-
)#
)#
9%))-)
-
#7$-:#$=7
#$=7
5)565
6$)
@$66%)%?%
3
H&*,.
:&4&+32'2'&I+&4&+31'%
HQWX5)$))[email protected])'C)
) )665'C
$%%7)7)$%)7)
@)
)%5)$))7$%#'C?
)$%#'C
%)%$%$$$%6$%-
$)665)
&-,
[email protected]>
;59
<=85>
N)%6))&
D859>59:
;59
<=85>
[email protected]>
&-,
.-?%-$%)
E$$%7
¾XYHGHSĜtNODG\YêVN\WXRUJDQLVPĤYXUþLWpPSURVWĜHGtDY]WDK\PH]LQLPL
¾UR]OLãXMHDXYHGHSĜtNODG\V\VWpPĤRUJDQLVPĤ±SRSXODFHVSROHþHQVWYDHNRV\VWpP\DREMDVQtQD]iNODGČ
SĜtNODGX]iNODGQtSULQFLSH[LVWHQFHåLYêFKDQHåLYêFKVORåHNHNRV\VWpPX
¾Y\VYČWOtSRGVWDWXMHGQRGXFKêFKSRWUDYQtFKĜHWČ]FĤYUĤ]QêFKHNRV\VWpPHFKD]KRGQRWtMHMLFKYê]QDP
¾XYHGHSĜtNODG\NODGQêFKL]iSRUQêFKYOLYĤþORYČNDQDåLYRWQtSURVWĜHGtDSĜtNODG\QDUXãHQtURYQRYiK\
HNRV\VWpPX
$%5)$),)$%)$$%7
)$$%7
)
)7%
$),)$%)
)
)
$A
5)7%-
)$$%75)6
)$)#)#5$%-)
?7)?7
$%5)7-5))-$,$% N9E":
)$$%7
)$-$7-
7-
$-#%5+
%)%)
$%5)%)%)
)%
)%9<+<<+
:#6?)
$?))
)%)
)7%
%-%-A
N9E":
6$)
%$%
-
-
5)%)7559
-
$7-A
: )
)
)%-A$#),
)%A$#)
$7
%$=7-
$=7)
$=7#$=7
,$%
6$)
)#)),
-
,)
-
5A,))$%6-$
5A
)
)
6-$-A
%$-
A$)
A,$%
$%-%$=7A
))?%-$%)
-
5A)
55)$)
$$)?%$%)
) $$)?%$%)
N9E"
.(":
--
5-),%-5)?))
)
))
N9E"
5)5)%7%)$$%7) 5)%)$$%7
.(":
5)-65$)
-)%)-9+O$75+
))
O)5+:-)
?5)
$%7%)
$-
N)%6))&
>55?D8
8 ;59
<=85>
[email protected]>
)
$)$%
¾DSOLNXMHSUDNWLFNpPHWRG\SR]QiYiQtSĜtURG\
¾GRGUåXMH]iNODGQtSUDYLGODEH]SHþQRVWLSUiFHDFKRYiQtSĜLSR]QiYiQtåLYpDQHåLYpSĜtURG\
-
$)$%$%9%
$%
%7,$%$)
$
?$%%$%-)
$%$%$%
#-$%%:
5)$%$))$%A$)
?)6 ,)$%A
)
T
&-,
3
H&*,.
)$
-)
-
6-
A
,
A
AA
4
&-,
[email protected]>
)
$-
;59
<=85>
5)-?
-)
)%6-A5)
$
)$)#$5)$%$)
-,%
--
A
)$)#)-)
9
)
$%6-?$%:
A
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
ý
9]GČOiYDFtREODVW
'
'
"
#
&
$"êFKRYDN*
+%*,
&
-$%*,
*.)*
%&
/#$) &
0KDUDNW*$%*
% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN 8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
ý
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
! "#$%&'
(!)*+,-!)*+)./ 0-/1*2%0/1
9\XþRYDFtSĜHGPČWýORYČND]GUDYtMHLQWHJURYDQêSĜHGPČWNWHUê]DKUQXMHYêVWXS\Y]GČOiYDFtKRRERUX3ĜtURGRSLV
]WHPDWLFNpKRFHONX%LRORJLHþORYČNDDY]GČOiYDFtKRRERUX9êFKRYDNH]GUDYtWHPDWLFNpFHON\+RGQRWDDSRGSRUD
]GUDYt =GUDYê ]SĤVRE åLYRWD DSpþH R ]GUDYt =PČQ\ YåLYRWČ þORYČND DMHMLFK UHIOH[H 5L]LND RKURåXMtFt ]GUDYt D
MHMLFK SUHYHQFH 3ĜHGPČW REVDKRYČ QDYD]XMH QD Y\XþRYDFt SĜHGPČW ýORYČN D VYČW QD VWXSQL GiOH SURKOXEXMH D
UR]ãLĜXMH REODVW WHPDWLFNpKR FHONX ýORYČN D MHKR ]GUDYt 2EVDKRYČ URYQČå QDYD]XMH D Y\XåtYi ]QDORVWL
]Y\XþRYDFtKR SĜHGPČWX 3ĜtURGRSLV ]tVNDQp Y D URþQtNX +ODYQtP FtOHP MH Y\SČVWRYDW YåiFtFK RGSRYČGQê
SĜtVWXS NH VYpPX ]GUDYt Y\WYRĜLW VL FHONRYê YãHREHFQê SĜHKOHG R DQDWRPLL D I\]LRORJLL OLGVNpKR WČOD Y]WD]tFK D
YOLYHFK SURFHVĤ D MHYĤ QD ]GUDYt þORYČND RVYRMLW VL ]iVDG\ ]GUDYpKR åLYRWQtKR VW\OX D SUHYHQFH ]GUDYRWQtFK
SUREOpPĤ 6SHFLILFN\ VH XSODWĖXMt PHWRG\ SUDNWLFNpKR YL]XiOQtKR SR]RURYiQt D SUDNWLFNêFK SRNXVĤ ]NRXPiQt
Y]RUNĤUR]ERUĤYLGHRXNi]HNDY\KRGQRFHQtSUDNWLFNêFKSRNXVĤY\KOHGiYiQtDSRVX]RYiQtLQIRUPDFtYRGERUQpD
HQF\NORSHGLFNpOLWHUDWXĜHDQDLQWHUQHWX
3ĜHGPČWýORYČND]GUDYtMH]DĜD]HQYURþQtNX9\XþXMHVHYEČåQêFKY\XþRYDFtFKKRGLQiFKYUR]VDKXKRGLQ\
WêGQČQHERYGHOãtFKSUDNWLFNêFKFYLþHQtFK
3#0)*4+%
9UiPFLSĜHGPČWXýORYČND]GUDYtMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDÄ6HEHSR]QiQt³Ä3V\FKRK\JLHQD³URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYDÄ(WQLFNêSĤYRG³URþQtN
(QYLURQPHQWiOQtYêFKRYDÄ9]WDKþORYČNDNSURVWĜHGt³ URþQtN
0HGLiOQtYêFKRYDÄ.ULWLFNpþWHQtDYQtPiQtVGČOHQt³Ä,QWHUSUHWDFHY]WDKXVGČOHQtDUHDOLW\³ URþQtN
56)*/+*0$&74*61!. 8þLWHO
)%"/6'-/1
SRXåtYiSĜLYêXFHUR]PDQLWpSRPĤFN\Y]RUN\OXSXPLNURVNRS PXOWLPHGLiOQtSRþtWDþRYpSURJUDP\LQWHUQHW
IRWRJUDILHHQF\NORSHGLHYLGHRXNi]N\«DUR]YtMtXåiNĤGRYHGQRVWLSĜLMHMLFKSRXåtYiQt
UR]YtMt X åiNĤ GRYHGQRVWL SĜL Y\KOHGiYiQt ~GDMĤ YRGERUQp OLWHUDWXĜH VDPRVWDWQpP SRXåtYiQt UĤ]QêFK
LQIRUPDþQtFK]GURMĤ]DSRMXMHåiN\GRSRURYQiYiQtWĜtGČQtD]SUDFRYiQtLQIRUPDFt
]DSRMXMHåiN\GRYêEČUXSRGVWDWQêFKLQIRUPDFt]WH[WĤDMHMLFKStVHPQpKR]SUDFRYiQtYHIRUPČYêSLVNĤ
XþtåiN\Y\WYiĜHWYODVWQtYêVWXS\]H]SUDFRYDQêFKLQIRUPDFtYHIRUPČWDEXOHNQiþUWĤGLDJUDPĤDJUDIĤ
PRWLYXMH åiN\ N]iMPX R ]MLãĢRYiQt GDOãtFK LQIRUPDFt R OLGVNpP WČOH D ]GUDYt SRGSRUXMH X åiNĤ GRYHGQRVWL
YSR]RURYiQtDVHEHSR]RURYiQtSURYiGtVHåiN\UR]ERUDXWĜtGČQt]tVNDQêFKLQIRUPDFt
)%"/6#8/1")(7+%'
UR]YtMt X åiNĤ GRYHGQRVW SRVN\WQRXW SUYQt SRPRF D RSRUX GUXKpPX þORYČNX SRPRFt QiFYLNĤ YPRGHORYêFK
VLWXDFtFK
SRGSRUXMH åiN\ Y]tVNiYiQt RGSRYČGQpKR Y]WDKX NOLGHP D MHMLFK ]GUDYt UR]YtMt X åiNĤ VFKRSQRVW UR]H]QiYDW
KUDQLFHVYêFKVFKRSQRVWtD]E\WHþQpUL]LNRSĜLUR]KRGRYiQtRPRåQpPĜHãHQtSUREOpPX
PRWLYXMH åiN\ NSĜLPČĜHQpPX VOHGRYiQt VYpKR ]GUDYRWQtKR VWDYX SRGSRUXMH X åiNĤ Y\WYiĜHQt HIHNWLYQtFK
SRVWXSĤSĜLĜHãHQtYODVWQtFK]GUDYRWQtFKSUREOpPĤ
)%"/6)%'/ */1
DNWLYQČ]DSRMXMHåiN\GRGLVNXVtDEHVHGNXUþHQêPWpPDWĤPGEiQDGRGUåRYiQtSUDYLGHOSĜLGLVNXVL
XPRåĖXMHåiNĤPNOiVWRWi]N\NSUREOHPDWLFHSUREtUDQpKRXþLYDSRPiKiMLPVYKRGQRXIRUPXODFt
VH]QDPXMHåiN\VRGERUQRXWHUPLQRORJLtYSĜLPČĜHQpPUR]VDKXUR]YtMtMHMLFKGRYHGQRVWSĜHVQpKRY\MDGĜRYiQtD
VSUiYQpKRSRXåtYiQtRGERUQêFKWHUPtQĤ
]DSRMXMH åiN\ GR SUDNWLFNêFK FYLþHQtFK PRGHORYêFK VLWXDFt D UR]YtMt MHMLFK VFKRSQRVW SRMPHQRYDW ]GUDYRWQt
SUREOpPDMHKRSĜt]QDN\DSURMHY\SĜLYRODWYKRGQRXSRPRF
)%"/6!)6 47/1,"!)/47/1)(-/!+
SRGSRUXMH åiN\ YDNWLYQtP ]iMPX R VYp ]GUDYt GEi QD MHMLFK YČGRPp GRGUåRYiQt ]iVDG RFKUDQ\ ]GUDYt D
EH]SHþQRVWL
UR]YtMt X åiNĤ RGSRYČGQê Y]WDK NVREČ VDPpPX D RVWDWQtP OLGHPSURVWĜHGQLFWYtPEHVHG GLVNXVt DSUDNWLFNêFK
FYLþHQt
SRGSRUXMHåiN\YHY\WYiĜHQtYODVWQtFKQi]RUĤQDUHNODPQtVGČOHQtDUR]YtMtMHMLFKVFKRSQRVW]YDåRYDWDUJXPHQW\
REKDMRYDWQi]RUY\VOHFKQRXWMLQêQi]RU
)%"/6"6)*/1
XPRåĖXMHåiNĤPSUiFLVWHFKQLNRXPLNURVNRSSUHSDUiW\OXSDSRþtWDþDSRPiKiåiNĤPYH]YOiGQXWtãHWUQpKR
DEH]SHþQpKR]DFKi]HQtVSĜtVWURML
UR]YtMtXåiNĤVFKRSQRVWQiKOHGXQDVYpI\]LFNpVFKRSQRVWLDMHMLFKKUDQLFH
SRPiKiåiNĤPUR]YtMHWVSUiYQpK\JLHQLFNpQiY\N\SĜLUĤ]QêFKSUDFRYQtFKDNWLYLWiFK
ý
9)-/1
7HPDWLFNêFHOHN
:;:
<
=>?
:
@A
)0/
2EČKRYiVRXVWDYD
3RK\ERYiVRXVWDYD
VYDO\DMHMLFKSĜHKOHG
3ĜHKOHGNRVWt
6SRMHQt
NRVWtNORXE\
.RVWHUQtVRXVWDYD
%XĖN\WNiQČRUJiQ\
¾XUþtSRORKXDREMDVQtVWDYEXDIXQNFLRUJiQĤDRUJiQRYêFKVRXVWDYOLGVNpKRWČODY\VYČWOtMHMLFKY]WDK\
VWUXþQČREMDVQtVWUXNWXUXVWDYE\OLGVNpKRWČODEXĖN\ VWUXNWXUDVWDYE\OLGVNpKR
WČOD
WNiQČRUJiQ\RUJiQRYpVRXVWDY\YVRXYLVORVWLVH
]DMLãĢRYiQtP]iNODGQtFKIXQNFt
W\S\EXQČN
QDþUWQHQČNWHUpW\S\EXQČNDSRStãHUR]GtO\
W\S\WNiQt
Y\MPHQXMHDFKDUDNWHUL]XMHMHGQRWOLYpW\S\WNiQt
XYHGHW\SLFNp]QDN\VWDYE\EXQČNDMHMLFKYODVWQRVWL RUJiQ\
XYHGHSĜtNODG\]DĜD]HQtRUJiQĤNRUJiQRYêP
VRXVWDYiP
SĜHKOHGRUJiQRYêFKVRXVWDY
XYHGHSĜHKOHGRUJiQRYêFKVRXVWDY
FKDUDNWHUL]XMH]iNODGQtIXQNFHNRVWHUQtVRXVWDY\
IXQNFHNRVWHUQtVRXVWDY\
REMDVQtIXQNþQtSURSRMHQRVWRSČUQpDSRK\ERYp
IXQNþQt]iYLVORVWRSČUQpD
VRXVWDY\NRVWU\DVYDOĤ
SRK\ERYpVRXVWDY\
Y\MPHQXMHW\S\WNiQtWYRĜtFtNRVWUXDY\VYČWOtMHMLFK W\S\WNiQtNRVWU\
KODYQtYODVWQRVWL
FKDUDNWHUL]XMHYQLWĜQtVWDYEXNRVWLRGOLãtGORXKp
YQLWĜQtVWDYEDNRVWL
NUiWNpDSORFKpNRVWLQDþUWQHQiNUHV
QiNUHVGORXKpNRVWL
XYHGHSRGVWDWQpOiWN\YHVORåHQtNRVWt
VORåHQtNRVWt
FKDUDNWHUL]XMHUĤVWDYêYLQNRVWtYVRXYLVORVWLVYČNHP UĤVWDYêYLQNRVWt
XYHGHW\S\VSRMHQtNRVWtXYHGHSĜtNODG\
VSRMHQtNRVWt
SRStãHSRGOHREUi]NXVWDYEXNORXEXY\VYČWOtIXQNFL VWDYEDNORXEX
MHGQRWOLYêFKþiVWt
GHPRQVWUXMHXNi]NRXSRK\EOLYRVWMHGQRWOLYêFK
SRK\EOLYRVWNORXEĤ
NORXEĤDMHMLFKRPH]HQt
RGOLãXMHþiVWLNRVWU\SiWHĜOHENDKUXGQtNNRQþHWLQ\ þiVWLNRVWU\
DMHGQRWOLYpNRVWL
Y\KOHGiDSRMPHQXMHMHGQRWOLYpNRVWLQDþORYČNXD
SĜHKOHGNRVWt
REUi]NXNRVWU\
VH]QiPtVHVHVWDYERXSiWHĜH
VWDYEDSiWHĜH
RGOLãtVSUiYQp]DNĜLYHQtSiWHĜHRGYDG
]DNĜLYHQtDRKHEQRVWSiWHĜH
RGOLãtW\S\VYDORYpWNiQČKODGNpDSĜtþQČSUXKRYDQp W\S\VYDORYpWNiQČ
XYHGHXPtVWČQtYRUJiQHFKWČOD
REMDVQtIXQNFHNRVWHUQtKRVYDOVWYD
IXQNFHNRVWHUQtKRVYDOVWYD
FKDUDNWHUL]XMHYQLWĜQtDYQČMãtVWDYEXVYDOXSRStãH
VWDYEDVYDOX
SĜLSRMHQtVYDOĤNHNRVWĜH
FKDUDNWHUL]XMHSULQFLSþLQQRVWLVYDOĤSURSRK\EXYHGH þLQQRVWVYDOĤ
]GURMHQHUJLHDREMDVQt]YêãHQRXSRWĜHEXN\VOtNX
Y\KOHGiDSRMPHQXMHMHGQRWOLYpVYDO\QDþORYČNXD
SĜHKOHGVYDOĤ
REUi]NX
XYHGHMHGQRWOLYpþiVWLDRUJiQ\REČKRYpVRXVWDY\
REČKRYiVRXVWDYD
FKDUDNWHUL]XMHIXQNFHREČKRYpVRXVWDY\
IXQNFHREČKRYpVRXVWDY\
XYHGHKODYQtFKDUDNWHULVWLN\NUYHMHMtVORåHQtIXQNFL VORåHQtNUYH
DW\SLFNpYODVWQRVWLMHMtFKVRXþiVWt
RULHQWXMHVHYUR]OLãHQtNUHYQtFKVNXSLQSRNXVtVH
NUHYQtVNXSLQ\
]MLVWLWXSUDNWOpNDĜHVYRMtNUHYQtVNXSLQX
QDPRGHOXSRStãHVWDYEXVUGFHDREMDVQtMHKRþLQQRVW VWDYEDVUGFH
YVRXYLVORVWLVSUĤFKRGHPNUYH
FKDUDNWHUL]XMHIXQNFLVUGFHSURNUHYQtREČK
IXQNFHVUGFH
RGOLãtMHGQRWOLYpþiVWLNUHYQtKRREČKXDMHMLFKYê]QDP þiVWLNUHYQtKRREČKX
SRStãHþLQQRVWVUGFHXYiGtGRVRXYLVORVWLMHMtSURMHY\ þLQQRVWVUGFH
WHSNUHYQtWODN
RGOLãtW\S\NUHYQtFKFpYDY\VYČWOtMHMLFKUR]GtO\
NUHYQtFpY\
ý
9)-/1
POpþQêDWUYDOêFKUXS
VWDYED]XEX
SpþHRFKUXS
PHWDEROLVPXV
VORåN\SRWUDY\
VNODGEDSRWUDY\
VWUDYRYDFt]Y\NORVWL
]iVDG\VSUiYQpYêåLY\
VHVWDYHQtMtGHOQtþNX
Y\OXþRYiQt
Y\OXþRYDFtVRXVWDYD
2EČKRYê
V\VWpP
,PXQLWQt
VRXVWDYD
'êFKDFtVRXVWDYD
7UiYLFtVRXVWDYD
WUiYLFtVRXVWDYD
IXQNFHWUiYLFtVRXVWDY\
HQ]\P\
~VWQtGXWLQD
VOLQ\
åDOXGHN
MiWUD
UL]LNDSRãNR]HQtMDWHU
åOXþQtNVOLQLYNDEĜLãQt
GYDQiFWQtN
WHQNpDWOXVWpVWĜHYR
&KUXS
LPXQLWQtV\VWpP
Pt]DPt]QtFpY\
Pt]QtX]OLQ\
VOH]LQDEU]OtN
GêFKDFtVRXVWDYD
IXQNFHGêFKDFtVRXVWDY\D
Yê]QDPN\VOtNX
Ii]HYêPČQ\SO\QĤ
KRUQtFHVW\GêFKDFt
GROQtFHVW\GêFKDFt
KODVLYN\
SOtFHMHMLFKVWDYED
SOLFQtVNOtSN\YêPČQD
SO\QĤ
GêFKDFtVYDO\
GHFKRYiIUHNYHQFHD
QiPDKD
UL]LNDNRXĜHQt
)0/
@A
0HWDEROLVPXV
DYêåLYD
:
NDUGLRYDVNXOiUQtSUREOpP\
åLYRWQtVW\ODREČKRYê
V\VWpP
SUiFHYH
VNXSLQČ
9\OXþR
YiQt
<
=>?
VH]QiPtVHVQČNWHUêPLNDUGLRYDVNXOiUQtPL
SRUXFKDPLLQIDUNWPR]NRYiPUWYLFHHPEROLH
NĜHþRYpåtO\
XYČGRPXMHVLVRXYLVORVWQHYKRGQpKRåLYRWQtKRVW\OX
QHGRVWDWHNSRK\EXWXþQiMtGODVWUHVVH]KRUãHQRX
IXQNFtNDUGLRYDVNXOiUQtKRV\VWpPXD]YêãHQtUL]LN
Y\VYČWOtSULQFLS\LPXQLWQtKRV\VWpPXþORYČND
FKDUDNWHUL]XMHPt]XDPt]QtFpY\
XYHGHIXQNFLDXPtVWČQtPt]QtFKX]OLQ
FKDUDNWHUL]XMHIXQNFLVOH]LQ\DEU]OtNX
Y\MPHQXMHRUJiQ\GêFKDFtVRXVWDY\
REMDVQtIXQNFLGêFKDFtVRXVWDY\DYê]QDPN\VOtNXSUR
RUJDQLVPXV
RGOLãtGYČIi]HYêPČQ\SO\QĤYQČMãtDYQLWĜQt
Y\MPHQXMHSRStãHDY\VYČWOtþLQQRVWMHGQRWOLYêFK
þiVWtKRUQtFKFHVWGêFKDFtFK
Y\MPHQXMHVRXþiVWLGROQtFKFHVWGêFKDFtFK
VH]QiPtVHVIXQJRYiQtPKODVLYHNDVHVSUiYQêP
]DFKi]HQtPVKODVHP
QDþUWQHSOtFHDSRStãHMHMLFKVWDYEX
QDREUi]FtFKY\VYČWOtSULQFLSYêPČQ\SO\QĤ
YSOLFQtFKVNOtSFtFK
GHPRQVWUXMHþLQQRVWGêFKDFtFKVYDOĤY\MPHQXMHMH
Y\VYČWOtVRXYLVORVWGHFKRYpIUHNYHQFHVH]YêãHQRX
QiPDKRXN\VOtNRYêGOXK
VH]QiPtVHVUL]LN\NRXĜHQtSUR]YêãHQtQiFK\OQRVWL
NSOLFQtPRQHPRFQČQtP
Y\MPHQXMHRUJiQ\DþiVWLWUiYLFtVRXVWDY\
Y\VYČWOtIXQNFLWUiYLFtVRXVWDY\
Y\VYČWOtSRMHPHQ]\PXYHGHSĜtNODG
REMDVQtSURFHVSUREtKDMtFtY~VWQtGXWLQČ
Y\VYČWOtYê]QDPVOLQ
SRStãHVWDYEXåDOXGNXY\VYČWOtMHKRIXQNFL
XNiåHQDREUi]NXXPtVWČQtMDWHUREMDVQtMHMLFKIXQNFH
DYê]QDPSURRUJDQLVPXV
VH]QiPtVHVUL]LN\SRãNR]HQtMDWHUDONRKROGURJ\
PRQRQXNOHR]D
Y\VYČWOtIXQNFHåOXþQtNXDVOLQLYN\EĜLãQt
SRStãHSURFHVSUREtKDMtFtYGYDQiFWQtNX
SRStãHIXQNFLWHQNpKRVWĜHYDDMHKRXPtVWČQt
SRStãHIXQNFLWOXVWpKRVWĜHYD
RGOLãtPOpþQp]XE\DWUYDOêFKUXSSRGOHSRþWXD
REGREtYêYRMH
SRStãHYQČMãtDYQLWĜQtVWDYEX]XEXSRGOHREUi]NX
MPHQXMHKODYQt]iVDG\SpþHRFKUXS
Y\VYČWOtFRMHPHWDEROLVPXV
MPHQXMH]iNODGQtVORåN\SRWUDY\MHMLFKSRWUDYLQRYp
]GURMHDYê]QDPSURRUJDQLVPXV
VH]QiPtVHVYKRGQRXVNODGERXSRWUDY\
]DSRMXMHVHGRGLVNXVHRVYêFKVWUDYRYDFtFK
]Y\NORVWHFK
Y\SUDFXMHDGRGUåXMHKODYQt]iVDG\VSUiYQpYêåLY\
VHVWDYtSĜtNODGMtGHOQtþNXQDWêGHQ
XYHGHYãHFKQ\VRXVWDY\NWHUpVHSRGtOHMtQD
Y\OXþRYiQt]E\WNĤRGSDGQtFKDãNRGOLYêFKOiWHN
Y\MPHQXMHRUJiQ\DþiVWLY\OXþRYDFtVRXVWDY\
ý
9)-/1
UHFHSWRU\
þLGODFKXWL
FKXĢRYpYMHP\
þLGODþLFKX
Yê]QDPþLFKX
UL]LNDSURSRãNR]HQt
VWDYEDXFKD
IXQNFHXFKD
Yê]QDPVOXFKX
VOXFKRYpSRVWLåHQt
UL]LNDSURSRãNR]HQtVOXFKX
URYQRYiåQp~VWURMt
þLGODKPDWX
KPDWRYpYMHP\
Yê]QDPKPDWX
VWDYEDRND
þLGOD]UDNX
]RUQLFH
DNRPRGDFH
Yê]QDP]UDNX
]UDNRYpSRVWLåHQt
]UDNRYpYDG\DEUêOH
SpþHR]UDNSUHYHQFH
UR]PQRåRYiQt
PXåVNiSRKODYQtVRXVWDYD
IXQNFHRUJiQĤ
PXåVNpKRUPRQ\
GUXKRWQpSRKODYQt]QDN\
K\JLHQDSRKORUJiQĤ
/HGYLQ\
.RåQt
VRXVWDYD
1HUYRYiVRXVWDYD
IXQNFHNĤåH
VWDYEDNĤåH
NRåQt~WYDU\
SpþHRNĤåL
IXQNFHQHUYRYpVRXVWDY\
þiVWLQHUYRYpVRXVWDY\
QHXURQV\QDSVHUHIOH[
QHREQRYLWHOQRVWQHUYEXQČN
PtFKD
PR]HN
REYRGRYiQHUYRYiVRXVWDYD
SRGPtQČQpDQHSRGPtQČQp
UHIOH[\VLJQiOQtVRXVWDYD
SpþHRQHUYRYRXVRXVWDYX
SUHYHQFH]UDQČQt
)0/
@A
6P\VO\
:
VWDYEDDIXQNFHOHGYLQ\
ILOWUDFHNUYHY]QLNPRþL
XPtVWČQtOHGYLQ
UL]LNDSUROHGYLQ\
0XåVNi
SRKODYQt
VRXVWDYD
<
=>?
SRGOHREUi]NXSRStãHVWDYEXOHGYLQ\DREMDVQtMHMt
IXQNFL
REMDVQtSURFHVILOWUDFHNUYHDWYRUE\PRþL
ORNDOL]XMHXPtVWČQtOHGYLQ
XYHGHPRåQiUL]LNDSURRQHPRFQČQtOHGYLQGiYiGR
VRXYLVORVWLVH]QHXåtYiQtPSV\FKRWURSOiWHN
UHVSHNWXMHSRWĜHEXSĜtVXQXGRVWDWNXWHNXWLQ
XYHGHYãHFKQ\IXQNFHNĤåH
SRStãHSRGOHREUi]NXVWDYEXNĤåHVGĤUD]HPQD
VSRMLWRVWVMHGQRWOLYêPLIXQNFHPLNĤåH
Y\MPHQXMHNRåQt~WYDU\
XYHGH]iVDG\SpþHRNĤåLDNRåQt~WYDU\
REMDVQtIXQNFHQHUYRYpVRXVWDY\
RGOLãtþiVWLQHUYRYpVRXVWDY\FHQWUiOQtDREYRGRYRX
Y\VYČWOtSRMP\QHXURQV\QDSVHUHIOH[
REMDVQtWUYDORVWSRãNR]HQtQHUYRYpVRXVWDY\
SRGOHREUi]NXSRStãHDFKDUDNWHUL]XMHPtFKXDMHMt
IXQNFL
SRStãHPR]HNDMHKRþiVWLREMDVQtMHMLFKIXQNFH
FKDUDNWHUL]XMHREYRGRYRXQHUYRYRXVRXVWDYX
RGOLãtSRGPtQČQpDQHSRGPtQČQpUHIOH[\XYHGH
SĜtNODG\XYHGHSĜtNODG\SRGQČWĤYDVLJVRXVWDYČ
VH]QiPtVHVSUDYLGO\SpþHRQHUYRYRXVRXVWDYX
UHVSHNWXMHQRãHQtRFKUDQQpSĜLOE\XYHGHþLQQRVWLD
PtVWDNGHMHWRQH]E\WQp
FKDUDNWHUL]XMHUHFHSWRU\MDNR]GURMLQIRUPDFtSURþO
FKDUDNWHUL]XMHþLGODFKXWLDMHMLFKXPtVWČQt
SRGOHSRNXVXRGOLãt]iNODGQtFKXĢRYpYMHP\DMHMLFK
XPtVWČQtQDMD]\NX
FKDUDNWHUL]XMHþLGODþLFKXDMHMLFKXPtVWČQt
]KRGQRWtYê]QDPþLFKXSURþORYČND
XYHGHPRåQiUL]LNDSURSRãNR]HQtþLFKX
SRStãHVWDYEXXFKDSRGOHREUi]NX
REMDVQtSULQFLSSĜHQRVX]YXNXYXFKX
]KRGQRWtYê]QDPVOXFKXSURþORYČND
]DPêãOtVHQDGSUREOpP\VOXFKRYČKDQGLFDSRYDQêFK
XYHGHPRåQiUL]LNDSURSRãNR]HQtVOXFKX
FKDUDNWHUL]XMHURYQRYiåQp~VWURMtDMHKRYê]QDP
XYHGHþLGODKPDWXDMHMLFKXPtVWČQt
SRGOHSRNXVXY\MPHQXMHKPDWRYpYMHP\
]KRGQRWtYê]QDPKPDWXSURþORYČND
SRStãHVWDYEXRNDSRGOHREUi]NX
XYHGHþLGOD]UDNXDMHMLFKXPtVWČQt
REMDVQtIXQNFL]RUQLFH
REMDVQtSURFHVDNRPRGDFHþRþN\DMHKRYê]QDP
]KRGQRWtYê]QDP]UDNXSURþORYČND
]DPêãOtVHQDGSUREOpP\]UDNRYČKDQGLFDSRYDQêFK
XYHGHW\S\EČåQêFK]UDNRYêFKYDGDMHMLFKNRUHNFL
GRGUåXMH]iVDG\SpþHR]UDNDSUHYHQFHSRUDQČQt
Y\VYČWOtSULQFLSUR]PQRåRYiQtþORYČND
SRStãHSRGOHREUi]NXPXåVNRXSRKODYQtVRXVWDYX
Y\VYČWOtIXQNFLMHGQRWOLYêFKRUJiQĤ
Y\MPHQXMHKODYQtPXåVNpKRUPRQ\
XYHGHGUXKRWQpSRKODYQt]QDN\
]QiDGRGUåXMHSUDYLGODK\JLHQ\SRKODYQtFKRUJiQĤ
ý
9)-/1
<
=>?
:
@A
,QIHNþQtQHPRFL
)\ORJHQHWLFNêYêYRMþORYČND
,QGLYLGXiOQtYêYRMMHGLQFH
(QGRNULQQt
VRXVWDYD
äHQVNiSRKODYQt
VRXVWDYD
SRStãHSRGOHREUi]NXåHQVNRXSRKODYQtVRXVWDYX
åHQVNiSRKODYQtVRXVWDYD
REMDVQtIXQNFLMHGQRWOLYêFKRUJiQĤ
IXQNFHRUJiQĤ
Y\MPHQXMHåHQVNpKRUPRQ\
åHQVNpKRUPRQ\
Y\MPHQXMHGUXKRWQpSRKODYQt]QDN\
GUXKRWQpSRKODYQt]QDN\
VWUXþQČY\VYČWOtPHQVWUXDþQtF\NOXVXUþtREGREt
PHQVWUXDþQtF\NOXV
YKRGQpSURRSOR]HQtYDMtþND
]QiDGRGUåXMHSUDYLGODK\JLHQ\
K\JLHQD
Y\VYČWOtIXQNFLKRUPRQiOQtVRXVWDY\
IXQNFHĜt]HQtDURYQRYiK\
XYHGHKODYQtRUJiQ\Y\MPHQXMHKRUPRQ\NWHUp
SĜHKOHGRUJiQĤKRUPRQĤD
SURGXNXMtDMHMLFKYOLYQDRUJDQLVPXV
MHMLFKYOLYX
XYHGHSĜtNODG\RQHPRFQČQtSĜLVHOKiQtKRUPRQiOQt
VHOKiQtKRUPRQiOQtþLQQRVWL
þLQQRVWLFXNURYNDQHSORGQRVWSRUXFK\UĤVWX
¾REMDVQtY]QLNDYêYLQQRYpKRMHGLQFHRGSRþHWtDåGRVWiĜt
Y\VYČWOtSURFHVSRþHWtDSUYQtGČOHQtEXĖN\
SRþHWt
FKDUDNWHUL]XMHHWDS\YêYRMHYSUĤEČKXWČKRWHQVWYt
HPEU\RQiOQtDSORGRYp
HPEU\RQiOQtDSORGRYpVWiGLXP
VWiGLXP
XYHGHPRåQiUL]LNDSURSORGYSUĤEČKXWČKRWHQVWYt
UL]LNDYWČKRWHQVWYt
VGĤUD]HPQDDONRKROOpN\NRXĜHQtGURJ\
XYHGHSUDYLGODåLYRWRVSUiY\WČKRWQpåHQ\
åLYRWRVSUiYDWČKRWQpåHQ\
VH]QiPtVHVH]PČQDPLWČOHVQpKRDSV\FKLFNpKR
WČKRWQiåHQD
YêYRMHXWČKRWQpåHQ\RþHNiYiQtPLPLQND
SRURG
VH]QiPtVHVSUĤEČKHPSRURGX
FKDUDNWHUL]XMHMHGQRWOLYpHWDS\YêYRMHW\SLFNê
QRYRUR]HQČNRMHQHFEDWROH
SUĤEČKSV\FKRPRWRULFNpKRYêYRMHQRYRUR]HQČ
NRMHQHFEDWROH
GČWVNpREGREt
FKDUDNWHUL]XMHYêYRMDW\SLFNpGRYHGQRVWLGČWt
SĜHGãNROQtKRYČNXPODGãtKRDVWDUãtKRãNROQtKRYČNX FKDUDNWHUL]XMH]PČQ\YSUĤEČKXSXEHUW\DGRVStYiQt DGROHVFHQW
SRKODYQtGR]UiYiQtSV\FKLFNêDFLWRYêYêYRM
FKDUDNWHUL]XMHGRVSČOêYČNVWĜHGQtYČNDMHKRVSHFLILND GRVSČOêYČNVWĜHGQtYČN
XYHGHSURMHY\VWiUQXWt
VWiUQXWt
]DSRMtVHGRGLVNXVHRSĜHGVWDYiFKGĤVWRMQpKRVWiĜtD VWiĜt
SRWĜHEiFKI\]LFNêFKDSV\FKRVRFLiOQtFKVWDUêFKOLGt SRWĜHE\VWDUêFKOLGt
SRVN\WQXWt]i]HPt
¾RULHQWXMHVHY]iNODGQtFKYêYRMRYêFKVWXSQtFKI\ORJHQH]HþORYČND
XYHGHKODYQtSULQFLS\HYROXþQtWHRULHYêYRMHGUXKĤ
HYROXþQtYêYRMRUJDQLVPĤ
SURYHGH]DĜD]HQtþORYČNDSRGOHWD[RQRPLFNpKR
]DĜD]HQtþORYČND
WĜtGČQtåLYRþLFKĤXYHGHQHMEOLåãtåLYRþLãQêGUXK
NSULPiWĤP
XYHGHKODYQtRGOLãQRVWLKRPRVDSLHQVVDSLHQVDMHKR RGOLãQRVWLþORYČNDDMHKR
åLYRþLãQpKRSĜHGFKĤGFH
SĜHGFKĤGFH
FKDUDNWHUL]XMHSURFHVSRVWXSQpKRYêYRMHþORYČND
GUXK\KRPLQLGĤ
SRGOHMHGQRWOLYêFKGUXKĤKRPLQLGĤMHMLFK]QDNĤD
YSRVWXSQpPYêYRML
UR]YRMHGRYHGQRVWtDP\ãOHQt
XYHGHSĜLEOLåQpþDVRYpXUþHQt
þDVRYpXUþHQt
Y\VYČWOt]ĜHMPpSĜtþLQ\UR]YRMHRGOLãQêFKOLGVNêFKUDV OLGVNpUDV\
YSĜtURGQtFKSRGPtQNiFKREODVWLSĤYRGX
]DXMtPiDNWLYQČSR]LWLYQtSRVWRMYRWi]FHUDVRYp
UDVRYiWROHUDQFHERMSURWL
WROHUDQFHDURYQRFHQQRVWL
UDVLVPX
¾UR]OLãXMHSĜtþLQ\SĜtSDGQČSĜt]QDN\EČåQêFKQHPRFtDXSODWĖXMH]iVDG\MHMLFKSUHYHQFHDOpþE\
RGOLãXMHSRGOHSĜHQRVLWHOQRVWLRQHPRFQČQtLQIHNþQt
LQIHNþQtQHPRFL
QHPRFLDRVWDWQt
XYHGHUĤ]QpSĤYRGFHQHPRFtD]SĤVRE\SĜHQRVX
SĤYRGFLQHPRFt]SĤVRE
LQIHNFH
SĜHQRVX
XYHGHDGRGUåXMHSUHYHQWLYQtRSDWĜHQtSUR]DPH]HQt SUHYHQFH
SĜHQRVXK\JLHQLFNpQiY\N\]GUDYêåLYRWQtVW\O
FKUiQČQêVH[
)0/
ý
9)-/1
)0/
,QIHNþQt
QHPRFL
3Ĝt]QDN\DOpþED
3RUDQČQt
SRK\ERYpKR
DSDUiWX
3UREOpP\REČKRYpKR
V\VWpPXDNUYiFHQt
@A
.RåQtSRUDQČQt
:
3RUDQČQtQHUYRYp
VRXVWDY\
<
=>?
Y\VYČWOtSRMHPHSLGHPLH
HSLGHPLH
]DPêãOtVHQDGSUHYHQWLYQtPLRSDWĜHQtPLSUR
SUHYHQWLYQtRSDWĜHQt
SĜHGFKi]HQtHSLGHPLtP
XYČGRPXMHVLYê]QDPRþNRYiQt
Yê]QDPRþNRYiQt
VH]QiPtVHVUL]LN\SURGČOiQtSĜtXãQLFD]DUGČQHNY
GRVSČORVWL
]QiSĜt]QDN\EČåQêFKRQHPRFQČQt
SĜt]QDN\EČåQêFKQHPRFt
XPt]PČĜLWWČOHVQRXWHSORWX
]PČĜHQtWČOHVQpWHSORW\
]QiQi]Y\EČåQêFKOpNĤQDVQtåHQtWHSORW\
OpN\QDVQtåHQtWHSORW\
VH]QDPXMHVHVLQIRUPDFHPLQDSĜtEDORYpPOHWiNX
LQIRUPDFHNOpNĤP
OpNĤSĜHGMHMLFKSRXåLWtP
VH]QiPtVHVQHEH]SHþtP]QHXåtYiQtOpNĤ
]QHXåtYiQtOpNĤ
]QiSRVWXS\SURVQtåHQtY\VRNpKRUHþN\
VQtåHQtKRUHþN\
XPt]PČĜLWSXOV
]PČĜHQtSXOVX
VH]QiPtVHDUHVSHNWXMHVSHFLILNDFKRYiQtQHPRFQêFK FKRYiQtQHPRFQêFK
GRYHGHXSODWQLWSRVWXSSĜL]DFKi]HQtVQHPRFQêP
OpþEDQHPRFQêFK
UHVSHNWXMHSRN\Q\OpNDĜHSĜLVYpPYODVWQtP
SRN\Q\OpNDĜH
RQHPRFQČQt
¾DSOLNXMHSĜHGOpNDĜVNRXSUYQtSRPRFSĜLSRUDQČQtDMLQpPSRãNR]HQtWČOD
UR]SR]QiSĜt]QDN\]ORPHQtNRVWLQHERY\PNQXWt
SĜt]QDN\]UDQČQtNRVWU\
VH]QiPtVHDSUDNWLFN\XSODWĖXMHGRYHGQRVWL
SUYQtSRPRFSĜL
SRVN\WQXWtSUYQtSRPRFLSĜLSRGYUNQXWtY\PNQXWt
]ORPHQLQiFKY\PNQXWt
]ORPHQLQČNRVWLDVYDORYêFK]UDQČQtFK
VYDORYêFK]UDQČQtFK
UHVSHNWXMH]iYDåQpUL]LNRSĜLSRUDQČQtSiWHĜH
SRUDQČQtSiWHĜH
UR]SR]QiSĜt]QDN\VHOKiQtGHFKRYpDVUGHþQtþLQQRVWL XPČOpGêFKiQtDQHSĜtPi
]QiSUDYLGODSĜLSRVN\WQXWtXPČOpKRGêFKiQtD
PDViåVUGFH
QHSĜtPpPDViåHVUGFH
QDFYLþXMHXPtVWČQtUXNRXDQi]QDNSRWĜHEQpDNWLYLW\ QDFYLþtSĜHPtVWČQtGRVWDELOL]RYDQpSRORK\
VWDELOL]RYDQiSRORKD
]QiXPtVWČQtWODNRYêFKERGĤDGRYHGHMHQDKPiWQRXW WODNRYpERG\
]QiSĜt]QDN\WHSHQQpKRDåLOQtKRNUYiFHQt
NUYiFHQt
VH]QiPtVHDSUDNWLFN\XSODWĖXMHGRYHGQRVWL
SRVN\WQXWtSUYQtSRPRFLSĜLNUYiFHQt
RGOLãtW\S\NRåQtFKSRUDQČQtDMHMLFKSĜtþLQ\
W\S\NRåQtFKSRUDQČQt
XPtRãHWĜLWEČåQiPHFKDQLFNiNRåQtSRUDQČQt
PHFKDQLFNiSRUDQČQt
VH]QiPtVHDGRGUåXMHSUHYHQFLSRUDQČQtNĤåH
SUHYHQFH
VH]QiPtVHVSUDYLGO\EH]SHþQpKRRSDORYiQtD
RSDORYiQtQDVOXQFL
VPRåQêPLUL]LN\VSiOHQtNĤåHVOXQFHP
VH]QiPtVHVSUYQtSRPRFtSĜLSRSiOHQtRPU]QXWt
SRSiOHQtRPU]QXWt
SROHSWiQt
SROHSWiQt
VH]QiPtVHVSUDYLGO\SRVN\WQXWtSUYQtSRPRFL
SRUDQČQtKODY\
QXWQRVWtSR]RURYiQtSĜLSRUDQČQtKODY\]ORPHQLQČ
VSRGLQ\OHEHþQtPRåQpPRWĜHVXPR]NX
]QiSUDYLGODSĜLSRUDQČQtSiWHĜHSĜt]QDN\QDUXãHQt
SRUDQČQtSiWHĜH
PtFK\
]QiKODYQtSĜtþLQ\UR]YRMHãRNXGRYHGHXSODWQLW
SURWLãRNRYiRSDWĜHQt
SURWLãRNRYiRSDWĜHQt
ý
9)-/1
7HPDWLFNêFHOHN
:@?
?B
<
=>?
:
@A
6UGHþQtD
GHFKRYi
DNWLYLWD
)0/
ýLQQRVWD
FLWOLYRVW
VP\VOĤ
¾DSOLNXMHSUDNWLFNpPHWRG\SR]QiYiQtSĜtURG\
¾GRGUåXMH]iNODGQtSUDYLGODEH]SHþQRVWLSUiFHDFKRYiQtSĜLSR]QiYiQtåLYpDQHåLYpSĜtURG\
]PČĜtSXOVDWČOHVQRXWHSORWX
VUGHþQtDNWLYLWD
]PČĜtGHFKRYRXIUHNYHQFL
GHFKRYiDNWLYLWD
SRURYQiGHFKRYRXDWHSRYRXIUHNYHQFLSRI\]LFNp
UHDNFHRUJDQLVPXQD]iWČå
]iWČåL
SURYHGHSRNXVRULHQWDFHYSURVWRUXKPDWHPD
KPDWVOXFKGĤOHåLWRVW
VOXFKHP
]UDNX
SRNXVtVHXFKRSLWSĜHGPČWSĜL]UDNRYpNRQWUROH
VWHUHRPHWULH]UDNX
MHGQRKRRND
SRNXVtVHUR]OLãLWKPDWHPGUREQpGHWDLO\QDSĜHGPČWX FLWOLYRVWKPDWX
7HPDWLFNêFHOHN
=C
<
=>?
:
@A
)0/
6SROHþQRVWDSRGSRUD]GUDYt
/LGVNp
SRWĜHE\
+RGQRWD
]GUDYt
3RMHWt]GUDYt
C)$/)")$")0$*1
¾Y\MiGĜtYODVWQtQi]RUNSUREOHPDWLFH]GUDYtDGLVNXWXMHRQČPYNUXKXYUVWHYQtNĤURGLQ\LYQHMEOLåãtP
RNROt
¾Y\VYČWOtQDSĜtNODGHFKSĜtPpVRXYLVORVWLPH]LWČOHVQêPGXãHYQtPVRFLiOQtP]GUDYtPDY]WDKPH]L
XVSRNRMRYiQtP]iNODGQtFKOLGVNêFKSRWĜHEDKRGQRWRX]GUDYtGRYHGHSRVRXGLWUĤ]Qp]SĤVRE\FKRYiQt
OLGt]KOHGLVNDRGSRYČGQRVWL]DYODVWQt]GUDYtL]GUDYtGUXKêFKDY\YR]XMH]QLFKRVREQtRGSRYČGQRVWYH
SURVSČFKDNWLYQtSRGSRU\]GUDYt
¾GREURYROQČVHSRGtOtQDSURJUDPHFKSRGSRU\]GUDYtYUiPFLãNRO\DREFH
XYHGHYODVWQtSĜHGVWDYXSRMPXÄEêW]GUDYê³ÄFtWLWVH GLVNXVHRLQGLYLGXiOQt
]GUDYê³]DSRMtVHGRGLVNXVH
SĜHGVWDYČ]GUDYt
XYHGHVORåN\]GUDYtDREMDVQtMHMLFKVRXYLVORVW
VORåN\]GUDYt
REMDVQtVRXYLVORVWI\]LFNêFKSV\FKLFNêFKD
ELRSV\FKRVRFLiOQtSRMHWt
VRFLiOQtFKIDNWRUĤYSRMHWt]GUDYtXYHGHSĜtNODG\
]GUDYt
Y]iMHPQpKRRYOLYQČQt
]DPêãOtVHQDGKRGQRWRX]GUDYtYHVYpKLHUDUFKLL
KRGQRWD]GUDYtYKLHUDUFKLL
KRGQRWSRURYQiYiVRVWDWQtPL
]DPêãOtVHQDGRPH]HQtPNWHUp]WUiWD]GUDYtSĜLQHVH RPH]HQtSĜL]WUiWČ]GUDYt
SUREČåQêåLYRWMHGLQFHXYiGtNRQNUpWQtSĜtNODG\
]DPêãOtVHQDGOLGVNêPLSRWĜHEDPLSĜLĜD]XMHMHGR
OLGVNpSRWĜHE\
XUþLWêFKVNXSLQ
]DPêãOtVHQDGSULRULWDPLYXVSRNRMRYiQtOLGVNêFK
SULRULW\XVSRNRMRYiQt
SRWĜHESRVRXGtNRQNUpWQtSĜHGORåHQêSĜtNODG
0DVORZRYDWHRULH
XYHGHKLHUDUFKLLOLGVNêFKSRWĜHE
KLHUDUFKLHOLGVNêFKSRWĜHE
XYHGHUĤ]QpIRUP\SRGSRU\]GUDYtYý5
IRUP\SRGSRU\]GUDYt
]KRGQRWtYê]QDPSUHYHQWLYQtFKOpNDĜVNêFKSURKOtGHN SUHYHQWLYQtSURKOtGN\
DRþNRYiQt
FKiSHRGSRYČGQRVWNDåGpKRMHGLQFH]DVYp]GUDYt
RGSRYČGQRVWMHGLQFH
]DPêãOtVHDY\KRGQRFXMHSĤVREHQtPpGLtDUHNODP\ SĤVREHQtPpGLtDUHNODP\
YSRMHWtDSRGSRĜH]GUDYtYSUHYHQFLY\WYiĜHQt
SRVWRMHYHVSROHþQRVWLNH
SRVWRMĤNH]GUDYtDOLGVNpVSROHþQRVWLMDNR
]GUDYtDQHPRFL
VSROHþHQVWYtOLGt]GUDYêFKLQHPRFQêFKDRVODEHQêFK ]DPêãOtVHQDGKODYQtPLIDNWRU\Y\URYQiQtVH
Y\URYQiQtVHVQHPRFt
VQHPRFtYODVWQtQHEREOt]NpRVRE\
XYHGHSĜtNODG\DNWLYLWDSURJUDPĤYREFLQDSRGSRUX DNWLYLW\DSURJUDP\QD
]GUDYt
SRGSRUX]GUDYt
ý
9)-/1
<
=>?
:
@A
)0/
2FKUDQDSĜHG
QHPRFHPL
7ČOHVQiDGXãHYQt
K\JLHQD
5HåLPGQH
9êåLYDD]GUDYt
3RK\ED]GUDYt
$*50"3!)(D *)"+-)0$*1
¾XVLOXMHYUiPFLVYêFKPRåQRVWtD]NXãHQRVWtRDNWLYQtSRGSRUX]GUDYt
¾GiYiGRVRXYLVORVWtVORåHQtVWUDY\D]SĤVREVWUDYRYiQtVUR]YRMHPFLYLOL]DþQtFKQHPRFtDYUiPFLVYêFK
PRåQRVWtXSODWĖXMH]GUDYpVWUDYRYDFtQiY\N\
¾XSODWĖXMHRVYRMHQpSUHYHQWLYQt]SĤVRE\UR]KRGRYiQtFKRYiQtDMHGQiQtYVRXYLVORVWLVEČåQêPL
SĜHQRVQêPLFLYLOL]DþQtPLDMLQêPLFKRUREDPLVYČĜtVHVH]GUDYRWQtPSUREOpPHPDYSĜtSDGČSRWĜHE\
Y\KOHGiRGERUQRXSRPRF
¾SURMHYXMHRGSRYČGQêY]WDKNVREČVDPpPXNYODVWQtPXGRVStYiQtDSUDYLGOĤP]GUDYpKRåLYRWQtKRVW\OX
GREURYROQČVHSRGtOtQDSURJUDPHFKSRGSRU\]GUDYtYUiPFLãNRO\DREFH
XYČGRPXMHVLQH]E\WQRVWSUDYLGHOQpKRFYLþHQt
GUåHQtWČODDSUDYLGHOQp
NSRVtOHQtVSUiYQpKRGUåHQtWČODVH]QiPtVH
FYLþHQt
VYKRGQêPLFYLN\
SURYiGtSUDYLGHOQČY\WUYDORVWQtSRK\ERYpDNWLYLW\
Y\WUYDORVWQtSRK\ERYp
MDNRSURVWĜHGHN]OHSãHQtFHONRYpI\]LFNpNRQGLFH
DNWLYLW\DI\]LFNiNRQGLFH
XYHGHSĜtNODG\
UHVSHNWXMHQXWQRVWSUDYLGHOQpKRSRK\EXYUR]XPQp
SRK\EYHVWDUãtPYČNX
PtĜHSUROLGVNêRUJDQLVPXVSRFHOêåLYRWþORYČND
]DPêãOtVHQDGYKRGQêPLYQČMãtPLDYQLWĜQtPL
SRGPtQN\SURSRK\ERYp
SRGPtQNDPLSURSRK\ERYpDNWLYLW\
DNWLYLW\
YROtSĜLVSRUWRYQtFKDNWLYLWiFKYKRGQpREOHþHQtD
REOpNiQtDSURVWĜHGtSUR
SURVWĜHGt
VSRUW
GiYiGRVRXYLVORVWLPQRåVWYtSRWUDY\DHQHUJHWLFNRX SĜtMHPSRWUDY\D
QiURþQRVWþLQQRVWtþORYČND
HQHUJHWLFNêYêGHM
XYHGHKODYQt]iVDG\VSUiYQpYêåLY\YHVORåHQt
]iVDG\VSUiYQpYêåLY\
SRWUDY\UHåLPXVWUDYRYiQt
UHåLPVWUDYRYiQt
Y\SUDFXMHYHVNXSLQČQiYUKWêGHQQtKRMtGHOQtþNX
MtGHOQtþHN
GRGUåXMHSLWQêUHåLPDREMDVQtYOLYQHGRVWDWNXWHNXWLQ SLWQêUHåLP
QDOLGVNêRUJDQLVPXV
VOHGXMHVYRMLWČOHVQRXKPRWQRVWYUR]XPQpPtĜH
WČOHVQiKPRWQRVW
Y\WYiĜtVLUR]XPQpSRVWRMHNHY]KOHGXSRVWDY\VYpL Y]KOHGSRVWDY\WČOHVQp
RVWDWQtFKSĜLMtPiVYpWČOHVQpVFKpPD
VFKpPD
VH]QiPtVHVSRUXFKDPLSĜtMPXSRWUDY\SĜHMtGiQt
SRUXFK\SĜtMPXSRWUDY\
EXOLPLHPHQWiOQtDQRUH[LH
XYHGHSĜtNODG\QDGPČUQp]iWČåHRUJDQLVPXSĜL
QDGYiKDD]iWČåRUJDQLVPX
QDGYi]H
VH]QiPtVHVH]iYDåQêPLUL]LN\QHYKRGQêFK
UL]LNDQHYKRGQêFK
ÄGLHWQtFK³UHåLPĤSUROLGVNêRUJDQLVPXVDMHKRYêYRM
UHGXNþQtFKÄGLHW³
VH]QiPtVHVH]iVDGDPLUHåLPXGQHSURY\WYiĜHQt
GHQQtUHåLPSURY\WYiĜHQt
SRGPtQHNSURGORXKRGREČGREUê]GUDYRWQtVWDY
SRGPtQHNNH]GUDYt
Y\WYRĜt]i]QDPVYpKRGHQQtKRUHåLPXDSRURYQiYi
]i]QDPYODVWQtKRUHåLPX
VXYHGHQêPL]iVDGDPL
GQH
VQDåtVHXSODWQLW]PČQ\YHVYpPGHQQtPUHåLPX
QiYUKDXSODWQČQt]PČQ
YVRXODGXVH]GUDYtP
YLQGLYGHQQtPUHåLPX
GRGUåXMH]iVDG\RVREQtK\JLHQ\
RVREQtK\JLHQD
XYHGH]iVDG\K\JLHQ\SURVWĜHGtDMHGQRWOLYêFK
K\JLHQDSURVWĜHGt
þLQQRVWtVQDåtVHMHXSODWĖRYDW
K\JLHQDþLQQRVWt
VH]QiPtVHVYOLYHPGORXKRGREpKRKOXNXQDþORYČND YOLYKOXNX
]KRGQRWtYê]QDPRWXåRYiQtSURRGROQRVWþORYČND
Yê]QDPRWXåRYiQt
XþtVH]YOiGDWSV\FKLFNRX]iWČå
SV\FKLFNi]iWČå
Y\WYiĜtVLYQLWĜQtURYQRYiKX
YQLWĜQtURYQRYiKD
FKUiQtVYp]GUDYtGRGUåRYiQtEH]SHþQpKRFKRYiQt
DOHUJLHDFKURQLFNi
YSĜtSDGČDOHUJLtDFKURQLFNêFKRQHPRFQČQt
RQHPRFQČQt
XYHGHUL]LNDSĜHQRVXRQHPRFQČQtQHFKUiQČQêP
QHPRFLSĜHQRVQpSRKODYQtP
SRKODYQtPVW\NHPQHERNUYtVH]QiPtVHVH
VW\NHPDNUYt
]iYDåQRVWtWČFKWRRQHPRFQČQtVWUYDOêPLQHER
VPUWHOQêPLQiVOHGN\
ý
9)-/1
<
=>?
:
@A
)0/
5HOD[DFH
UHJHQHUDFH
6H[XiOQtåLYRWDURGLþRYVWYt
'RVStYiQt
3UHYHQFH]UDQČQt
VH]QiPtVHVUL]LN\QiND]\SĜLNRQWDNWXVH]YtĜDW\SĜL QHPRFLSĜHQRVQpKP\]HPD
ERGQXWtKP\]HPQHERNOtãWČWHP
]YtĜDW\
]QiDUHVSHNWXMHSUDYLGODVLOQLþQtKRSURYR]XSUR
SUDYLGODVLOQLþQtKRSURYR]X
FKRGFHDF\NOLVW\
SRXåtYiRFKUDQQpSRPĤFN\RþtDKODY\SRNXGMHWR RFKUDQQpSRPĤFN\
QH]E\WQp
XYČGRPXMHVLQHEH]SHþtGORXKpKRVWUQXOpKRVH]HQt
QHXVWiOpVH]HQtD]GUDYt
UHVSHNWXMHQH]E\WQRVWSURWDåHQtWČOD
VH]QiPtVHVQXWQRVWtSĜtSUDY\SĜHGVSRUWRYQtþLQQRVWt VSRUWD]GUDYt
SURKĜiWtVYDOĤUR]FYLþHQtDSURWDåHQtMDNRSUHYHQFt
SUHYHQFHVYDORYêFK]UDQČQt
VYDORYêFK]UDQČQt
UHVSHNWXMHDGRGUåXMHSUDYLGODEH]SHþQpKRSRK\EX
SUHYHQFH]UDQČQt
SURSĜHGFKi]HQt]UDQČQtP
%&/2*D *)&-7)*&EE 6F7G
¾SURMHYXMHRGSRYČGQêY]WDKNVREČVDPpPXNYODVWQtPXGRVStYiQt
¾RSWLPiOQČUHDJXMHQDI\]LRORJLFNp]PČQ\YREGREtGRVStYiQtDNXOWLYRYDQČVHFKRYiNRSDþQpPXSRKODYt
¾YVRXYLVORVWLVH]GUDYtPHWLNRXPRUiONRXDåLYRWQtPLFtOLPODGêFKOLGtSĜLMtPiRGSRYČGQRVW]DEH]SHþQp
VH[XiOQtFKRYiQt
VURYQiYiYODVWQtSR]RURYiQtD]DPêãOtVHQDG
]PČQ\YREGREtGRVStYiQt
VURYQiQtPVSĜHKOHGHPI\]LRORJLFNêFK]PČQ
SUREtKDMtFtFKYREGREtGRVStYiQt
SĜLMtPiW\WR]PČQ\MDNRVRXþiVWYêYRMHþORYČNDD
SĜLMtPiQt]PČQ
VYpKRYODVWQtKRYêYRMH
YQtPiUR]GtO\YFKRYiQtDYQtPiQtRNROtVSROXåiN\
UR]GtO\YFKRYiQtGtYHND
RSDþQpKRSRKODYtUHVSHNWXMHW\WRUR]GtO\
FKODSFĤ
FKRYiVHNXOWLYRYDQČNMHGLQFĤPRSDþQpKRSRKODYt
FKRYiQtNRSDþQpPXSRKODYt
]DSRMtVHGRGLVNXVHRIRUPiFKVH[XiOQtKRåLYRWDD
IRUP\VH[XiOQtKRåLYRWD
YKRGQpPYČNRYpPXUþHQt
SĜHGþDVQp]DKiMHQt
VH]QiPtVHVUL]LN\SĜHGþDVQpVH[XiOQt]NXãHQRVWL
VH[XiOQtKRåLYRWD
VH]QiPtVHVHYãHPL]SĤVRE\DQWLNRQFHSFH
DQWLNRQFHSFH
]RGSRYČGQČSĜLVWXSXMHNGLVNXVtPDWpPDWĤP
GLVNXVHRURGLþRYVWYt
WêNDMtFtFKVHURGLþRYVWYt
RGOLãtSOiQRYDQpDQHSOiQRYDQpURGLþRYVWYtFKWČQpD SOiQRYiQtURGLþRYVWYt
QHFKWČQpSĜtSRGPtWDQpGtWČ
SĜLMtPiQtEXGRXFtKRGtWČWH
VH]QiPtVHVH]GUDYRWQtPLUL]LN\XPČOpKRSĜHUXãHQt XPČOpSĜHUXãHQtWČKRWHQVWYt
WČKRWHQVWYt
]DPêãOtVHQDGSRGVWDWQêPLDVSHNW\YêFKRY\GtWČWHD YêFKRYDGtWČWH
QDGSRWĜHEDPLGtWČWH
SRWĜHE\GtWČWH
]DPêãOtVHQDGQH]UDORVWtPODGLVWYêFKURGLþĤ
PODGLVWYtDQH]UDOtURGLþH
NYêFKRYČGČWt
VH]QiPtVHVSRUXFKDPLSRKODYQtLGHQWLW\
SRUXFK\SRKODYQtLGHQWLW\
REMDVQtSRMHPKRPRVH[XDOLWD
KRPRVH[XDOLWD
0 ))D'E1610$*1EE 6"*/6
¾VDPRVWDWQČY\XåtYiRVYRMHQpNRPSHQ]DþQtDUHOD[DþQtWHFKQLN\DVRFLiOQtGRYHGQRVWLNUHJHQHUDFL
RUJDQLVPXSĜHNRQiYiQt~QDY\DSĜHGFKi]HQtVWUHVRYêPVLWXDFtP
¾GiYiGRVRXYLVORVWt]GUDYRWQtDSV\FKRVRFLiOQtUL]LNDVSRMHQiVH]QHXåtYiQtPQiY\NRYêFKOiWHNDåLYRWQt
SHUVSHNWLYXPODGpKRþORYČNDXSODWĖXMHRVYRMHQpVRFLiOQtGRYHGQRVWLDPRGHO\FKRYiQtSĜLNRQWDNWXVH
VRFLiOQČSDWRORJLFNêPLMHY\YHãNROHLPLPRQLYSĜtSDGČSRWĜHE\Y\KOHGiRGERUQRXSRPRFVREČQHER
GUXKêP
VH]QiPtVHVUĤ]QêPLUHOD[DþQtPLPHWRGDPLD
UHOD[DþQtWHFKQLN\
VSRVWXSHPXYROQČQtSV\FKLFNpKRQDSČWt
SRStãHYODVWQtPHWRG\NSĜHNRQiYiQt~QDY\UHOD[DþQt YODVWQtPHWRG\SĜHNRQiYiQt
PHWRG\
~QDY\
XSODWĖXMHYSUD[L~þLQQpPHWRG\UHJHQHUDFHVLO
UHJHQHUDFHVLO
]QiKUDQLFLVYêFKVLODQHULVNXMHSĜHStQiQtRUJDQLVPX KUDQLFH]DWtåHQtRUJDQLVPX
ý
9)-/1
SDWRORJLFNp]iYLVORVWL
QiY\NRYpOiWN\DþLQQRVWL
SĜtþLQ\]QHXåtYiQt
SV\FKRWURSQtFKOiWHN
QiVOHGN\
YêYRM]iYLVORVWL
SUHYHQFHDSRPRF
VRFLiOQt]i]HPtKRGQRW\D
]iMP\
GRSLQJYHVSRUWX
)0/
@A
3UHYHQFHVWUHVX
:
QiFYLNFKRYiQtYH
VWUHVRYêFKVLWXDFtFK
DQDOê]DSUREOpPXĜHãHQt
SUREOpPX
=iYLVORVWLDQiY\NRYpOiWN\
<
=>?
QiFYLNHPFKRYiQtYPRGHORYêFKVLWXDFtFKSRVLOXMH
VFKRSQRVWĜHãLWQiURþQpVLWXDFH]Y\ãXMHSV\FKLFNRX
RGROQRVWRUJDQLVPXDSĜHGFKi]HQtVWUHVX
XSODWĖXMHSRVWXSDQDOê]\VLWXDFHDSUREOpPXD
QDVWtQČQtPRåQêFKĜHãHQtXPRGHORYpQHERVYp
YODVWQtVLWXDFHMDNRSUHYHQFLY]QLNXVWUHVRYp]iWČåH
XYHGHW\S\SDWRORJLFNêFK]iYLVORVWt
XYHGHSĜHKOHGQiY\NRYêFKOiWHNSĜtSDGQČþLQQRVWt
]DSRMtVHGRGLVNXVHRPRåQêFKSĜtþLQiFK]DþiWNX
]QHXåtYiQtSV\FKRWURSQtFKOiWHNMHGLQFH
VH]QiPtVHVQiVOHGN\]QHXåtYiQtQiY\NRYêFKOiWHN
QDOLGVNêRUJDQLVPXV
VH]QiPtVHVSRVWXSQêPYêYRMHP]iYLVORVWLD
VQDYD]XMtFtWUHVWQRXþLQQRVWt
QDYUKXMHPRåQiRSDWĜHQtSRPRFLDSUHYHQFH
FKiSHGREUpVRFLiOQt]i]HPtY\WYRĜHQêKRGQRWRYê
V\VWpPD]iMPRYRXþLQQRVWMDNRSRGVWDWQRXSUHYHQFL
]DXMtPiQHJDWLYQtSRVWRMNGRSLQJXYHVSRUWX
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
"
#$%
&
'
'$HþQRVW
9]GČOiYDFtRERU
=HPČSLV9*+#)$%
,%(-
&
.$%(-
()+(
%&
/#$+ &
0+%($%(
% ....................................................................................................................... "
#$+& 1.) ............................................................................................................. 2
3.) ............................................................................................................. 4
4.) ............................................................................................................. 25
.) ............................................................................................................. 254
B
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$
%&'()*&'(&+,-*,.'/"-,.
=HPČSLV 6( %(* ) (
%(. 7( #$+ $6% $( #$% ' ' $()$%. 8 6( ( 6( # #$% #6$ 6(6+ 6(9 $%
$(
*+ 8$(
6(
%*+ $:( ;(;9 $((;9 $;9.
(6(
(
86((%#++(
(+(++(
.,*
#$+( 6( (
% ' $% !.$%. (
% +6( *$% + #
($
(#9$$(6*$%
+#<"*+#)$%=%(%9+(<,%%
+$
$%=<>(
%+#$%=*$%
+#?%(%9+(<"($=.
(
%($6((1.)3.)4.) .).
")6($(#:*+)++
+$+!+
%*
.
0 -&'1("
"(
%($6$($(
68(%9%&
/$#$%$*+<@((#98+
(
$%=.......................................... 1.
"*+
(%9+#)<
((6;
=............................................ 3.
"*+(($*+#+$$$%(+(+%9% ......................................... 3.
>%%*+<A%
;(((=<>%%%=<B%*8
=................................... 3.
B(%*+(+%9% ................................................................................................ 1.
>(
*+<C%((%(%+(
+$
((%= ...........................................................
.)
.)
.)
.)
.)
.)
23&',('-!#41'3.+
D)%(&
5&",3$*,.
:*(%98E%$$%%$%9%#;
#%(
)%)9%((%;%;((%(9
:9$((
(($%$
(FG
6:8
(
$%6(6+:
6:8
(
$%+(
H
68
#9%(%($$%%9:(6$%8
66(:
*#
$%%*+;%(I%86(6+$(9+(;*$8
66(:
+(
%
;
):%(%$%*$%(*+;(;%#()%8
8;8
+ :8 % (%( ) 6( $ )$% )* ) +(
% %((%%
H
6(;(+
%6(:6($%(-6(:86(66(6+)(
6( :8 $(
($%$*+ 8 : %((% $( : # %
$*+;
5&",3 6,.&%4("$
6:8
(
$%$$%%9+:8$%#%%(9(#$%($%
%*+ )(+ 6( : $ (
$% (%( +(
( ( $%* $%
:%8*+$%(
8
6:8$+$%%(%$%$+9%(%8$#($%(
%6( : ( $(
%+ %9+ +$
$9+ %+ ( $% 'J 6
$%%9+
6($(
*+;
5&",3&"$,',.
%66(:
$$)(*%9%8
#
:
(
$$
:-6(:8$%%#(%(#9+)
6:8$+$%6
%$%)*$%:$8666(6+$+$%(%%#+6%
$(+%6*
5&",3&314,.&,14,.
6(:%6+$%
6( H (I6+ ( $ + :8 +% (
( 6(
(
$%+
(((
(9(
5&",3&%*,(
66( : % $ $% 6(6+ ) :%+ + %(
8$#:%8*+)$%(+$%
6 :8 %% +(
$% 6 :8 $% %(%$% 8) $%( (
$+$%+%($(%%%6969
$%
%66(:
$$(*#98
6(:(%($%+8(((*+#98
5&",33&',.
6:$$$%:
*$+:K%(8
:
6(
:
*$%
*H8H9
)((
6(:$%%$9(
::$%(((
7&*,.
L(%*((&
898:8; <5=
>[email protected];
A;
&-,
"#
#4&''".$
4$,*,.
&$'
".
¾ REMDVQtNYDOLWDWLYQČSRPRFtSR]QDWNĤRJUDYLWDþQtFKVLOiFKSRK\ESODQHWNROHP6OXQFHDPČVtFĤSODQHW
NROHPSODQHW
¾ RGOLãtKYČ]GXRGSODQHW\QD]iNODGČMHMLFKYODVWQRVWt
¾ ]KRGQRWt SRVWDYHQt =HPČ YH YHVPtUX D VURYQiYi SRGVWDWQp YODVWQRVWL =HPČ VRVWDWQtPL WČOHV\ VOXQHþQt
VRXVWDY\
$%)$%($
*6($
6(
(+%(6(6(+*6$%%
*68
.%8
$
%(
$%
8(:%$%%)$$%%
%)$(($
$
($
$%%$
($
$%)+%(6($)$$%%
EI(>9)
+
$
(%.$$%9G
$%
(%($(($
%($(($6(6+$:(
6(6+$:(+#
$%%$%+#%($(($ +#%($(($
%)$
($%(($+$%
6$%(*
$%
+
%*+
(%
+
#+
$%+
$%%,(
,(
+
%*,((($() $$%
(%$.$$%
(($%$%# %($$()$$%
($%
,(
(%$(
$%%$%+#$8(%+(
%#(6(6+
+
%$%(((,.$$%
+$%%($
+%(6(+#>$(6(6+
#
>$6(++#
+%(6(
>$6(6+ .
)
$%;(>$(%>$(
¾ SURNiåH QD NRQNUpWQtFK SĜtNODGHFK WYDU SODQHW\ =HPČ ]KRGQRWt GĤVOHGN\ SRK\EĤ =HPČ QD åLYRW OLGt
DRUJDQLVPĤ
((%(*+
:*+$8+
%% %(
(
$%$$$%+#8($(
(
+#(
()$$*(:
+
(
$6($6
9
9(
(
($%*
(
$($($+$%**6((
(
()$*+$(
(
()%$* )$$$%*
)$8*+$%(+$%
$*$%$)$
$%)$%
)+#
#(
$($9$
6(6+(
#
#$%((
($%$%
#:9
($%
($((6: $%)+$(#(
9
(
#+(
(#+(
$%)
$%
9
(
(
%+(
2
7&*,.
<5=
>[email protected];
A;
&-,
;"&B(
=&B(
¾ UR]OLãXMH D SRURYQiYi VORåN\ D SUYN\ SĜtURGQt VIpU\ MHMLFK Y]iMHPQRX VRXYLVORVW DSRGPtQČQRVW
UR]H]QiYiSRMPHQXMHDNODVLILNXMHWYDU\]HPVNpKRSRYUFKX
¾ SRURYQi SĤVREHQt YQLWĜQtFK D YQČMãtFK SURFHVĤ YSĜtURGQt VIpĜH D MHMLFK YOLY QD SĜtURGX D QD OLGVNRX
VSROHþQRVW
¾ SĜLPČĜHQČKRGQRWtJHRJUDILFNpREMHNW\MHY\DSURFHV\YNUDMLQQpVIpĜHMHMLFKXUþLWpSUDYLGHOQRVWL
]iNRQLWRVWLDRGOLãQRVWLMHMLFKY]iMHPQRXVRXYLVORVWDSRGPtQČQRVWUR]H]QiYiKUDQLFHEDULpU\PH]L
SRGVWDWQêPLSURVWRURYêPLVORåNDPLYNUDMLQČ
+$
$$()($$;9 6$;96(6$:
.UDMLQQi
6(
%9$:
$;9(
(
VIpUD LEB"G
#6$
()%$%#($9+%($
$%#(
$:6($8
($8
%$;99
($
$%
8$(
+#%$;9*+
($( %$;99
($
($($98(
(%($(
+
(
(
%
$$$%%$;99
$())$%
($#$%(%($9$()9%%
$6($6(%(% ((
$%$%
+(
(6*6$%
$%
#6$8$#+
%((9;
$%($%+
%* 6(
%*+)%(8
(
(#6$%
6(((%.6.
6((((
6(
%9($%((9;
$6($6
$* (9;($9++
+#(*
$*
+(
$%$(6(6:
%(9;
.*$+$+9:
%($9++
6(%(9;
(%*9
)(%$%+(
6
(6(6($;6(%($9+
+
((
6(6(%%(9%%$;.
$:(
+
$%)+%(6($;99$
$%(
$%%$;9
%$;9
(
(9%+
(++%($%
)$
)$)%9$%)%+
(%(96(
6(6((%(9#6$6(6+
(
K)$
*)$
?>
C0L
9%+
(+(
(
%
+%($%(%(*+6(8
LE>"G
%(%
+)%8%(%
6$%%;((
)$
6E%(((%$%((%+$G
9%
$%6(
(#
(#
$%6()$
(*#+
+
#6$$(*#+
+
%$;9(
$%6(+)
%(%$
#6$$$%%(%
+
($%
$9*(
M
7&*,.
(#9$
%
(#
+
+$:(
(#
&-,
A;
;"&B(
<5=
>[email protected];
$%$$$%$%
(#*+$8
$(*+
+
$%%(%+$8
(
(
$%%9+%($%6(
%*+%8
(#+(
6$%
(
6(
%9
(#9#$%
+
%*
+.$:(
(#
(
(
+
%)
+
%*
(
(%(+
6(6(
(
()%6(
%9$:
+
$;9(
6(69)$%(E(
8G+(
6(
(%6($(($(++#
(
6(6+)+
6($$6
%(
%8%H$%
(-
+(
(6%(6(
%*+$%
8
$$%6
H
#(
%#$%
$%%(9)6((
$%#8(+
6(6+*
6)
+(
(6(((+
()#:
6
(
8
$%
6(6+%(
(
(
()O
+
68
(
(
+(
()%
($(%6(+$
68%9
()(
(
+(
#$%($9++$9+
(
$%(
(:6($:)
(
(
8$#((
((.+
$%$$$%H$%(
8$
(#
$%
+
#*($8
#6$
*++8
%*+)%(8
6(6($)$%8
$%6+$%$%8
;
6(+8
%
+(
#$%*$%
+8
++
%6(6+*
H
$%
+
%+$
$**%88
(
(
+$
$9+:8
$%)(#(()8
((6(6
8$(
(
(
%(+8
%(
%%H
$%
LEB"G
$:
+
$;9(
(
)$%(
+#$9
%(
(
%9
$%6%
(
+
C/!&B(
)%$;9
+
LEB"G
()%+
68
(
(
(
LEB"G
8
$:(8
$%%8
+%8
+8
((
N
!&B(
+$
$9:%8
LEB"G
7&*,.
6
%6E
%
$%G
+
(#(()
&-,
A;
&B(
#$;96(6+6(
$$$%
$$$%#$;9$
$:E
(#
(9;
.*G
#$;99#$%$
$%$%
*$%-%$%
+#9#$;99$%
$(
5D,
<5=
>[email protected];
HGHSĜtNODG\SUYNĤELRV;9$%6(6+
6(9#
$%$$%8#$;9$%%+
$:+.$;9E+.
(#(9;
+
6+G
6(+%(6(+%#$;9*+
$(
+(
+#$%$
+%($%
(%#$;99#$%
#6$$$%#$;9*+#$%
.
*((.(
$%
#$;9*+$%-8++
$($($+
6$
+#*+#$;9*+$%-8(
*+$(
6(
%*+#$%
$%
(+6(
%
$%6
($(%6(
+
:(#(()(9
(
(
%#(()*8$#+E#
-$%(+((%($(9
+%
.G
$($($
(+
:(9
%$%;E((
$(
8G
LEB"G
L(%*((&EE8;F5AF8;):8G:;)5;8E8;F)E8;F
<5=
>[email protected];
A;
&-,
/
E4H%$
¾ SRXåtYiVSRUR]XPČQtP]iNODGQtJHRJUDILFNRXWRSRJUDILFNRXDNDUWRJUDILFNRXWHUPLQRORJLL
¾ RUJDQL]XMH D SĜLPČĜHQČ KRGQRWt JHRJUDILFNp LQIRUPDFH D ]GURMH GDW ]GRVWXSQêFK NDUWRJUDILFNêFK
SURGXNWĤDHODERUiWĤ
$($($6($(
%;9(;9
A%.
6
%;*%;*6
%;96
8$##(;*+#6(%8 P#$
P#$:)$)%((;*
#P#$
#$+
9%+)$%(+()%
(
%P#$
>
%$%()9
($%
$($($
$%#(($9+
#(($9++
+P#$
(%6($((8$#(+#(*$
6(%
(($%%+
% %
:$%6(6+:%
)(*)%(
(%#: >
($%($%()$%
$$((%6(($%.$%+
(
( (%($%9$%
)%6(6+$
+(
$6($()*)(
%(%9
%9%*+
+($((%6(%$(+(
+
9
%$
%9%9
*H)($)%(6(6+
(;*#$+
H
6(8*+%;*+
68
(
($((%%(6$%%$:%+
1
7&*,.
L(%*((&
$%9$%
($%$%
%(9)(
&-,
/
($$O
($9$
(
($+
A;
>""
C0L
"#,1&4&
%%%$
$%
)%
%((%
&&+B
<5=
>[email protected];
%*+)$%(+
(%%
8$%
:(6$%%%$+(
$%#
:(6$%(%)$O
(
(6(
+*)%#
%
%$
.
+(
%%((%%$$%
(
(:%(%((%9%;9
%
6(+(
#:
(
)$#:((
8
(
(
((#P#$
%$9
)$(9)(
(
(:%(.$O(%(
P#$
)%
(#:9($9$
(
9+$%(
)($%*+$%$
#
(%
#:9+)($%.$%
(
((%
($%*+$%
*)%
($%
)*)9#
6
$)%(#$++(
)(
)9)
(%6($(#(*$$%(
(
(%+%((9;
A;
&-,
@
<5=
>[email protected];
8+&,/'&31,3
¾ ORNDOL]XMHQDPDSiFKRFHiQ\SRGOH]YROHQêFKNULWpULtVURYQiYiMHMLFKSRVWDYHQt
¾ SRURYQiYi D SĜLPČĜHQČ KRGQRWt SRORKX UR]ORKX SĜtURGQt DKRVSRGiĜVNp SRPČU\ ]YOiãWQRVWL D
SRGREQRVWLSRWHQFLiODEDULpU\MHGQRWOLYêFKRFHiQĤ
+
%*(8:%(
*(8
+(8+
%6(6++
++(8
(#*$
$%$%#$;9*+#$%
(+(
#$;9*+#$%
$$%+#((
((+*$%;
+%(6($%:*+$8(
(
;P
+(
+$
$9:%(8
(
(
+$
$9+:%8*+#$% E#
%:#G
(
LEB"G
+
%+$
$9)$%):% (9#9
$%(
(
3
I&*,.
LHPDWLFN*((&
8E
;
<5=
>[email protected];
A;
&-,
4
B
(+%(6(#$%(
Q%%
#$%
+
%:$%6(6+
(9+
+%($%
+$
$9+:%
(9+
+
%%(#(
$(
#$%(+
+#$%(
(
(
$(
*$(
)
8$(
%(
8
%(
8
8;
+%(6(+B(($9
+B
$
(+
%++(
($%%
%(%8
)%(%+$Q$
+%(6()(%$%#(:B
)(%$%#(:
6(
$%%9($9(
E8($%$%G
+%(6(+B
+B%(9;
$*$$%%$%
$*
+(
P%9)(
$9* 6(
%*+(9;+(8
6(*9+$9(: ((;*+
(%6($(#(9(#(
$9
(8
*
+
%+B+(
(
(#*
(#9$B
$8
+
%
$9*(9;R;$9+ $9*
(#B
R;$9+
+
%
($%
(
(#B ($%
(
(
(;%8
$%%*+8E(. (#9#$%+%(
.*
($%
(G6(
%9
6(6+
(#
(#9#$%B+%(6(6(6+
(#
+
%%8
(#:%
(#:%
+$
$9%%
+%(6(
$%B
+%(
$%B
6(*9
%(+
%6(((+
:(6((
6(($
($9
+
%
%9
%9
+%(6($%$%:)$%B
$%$%:)$%6(+
$$$%$
(#(9;(
6
#
(#
6($6(
%*+%8
+
#$;9$
6
#$% ,%
¾UR]OLãXMH]iVDGQtSĜtURGQtDVSROHþHQVNpDWULEXW\MDNRNULWpULDSURY\PH]HQtRKUDQLþHQtDORNDOL]DFL
UHJLRQĤVYČWD
¾ORNDOL]XMHQDPDSiFKVYČWDGtO\DPDNURUHJLRQ\VYČWDSRGOH]YROHQêFKNULWpULtVURYQiYiMHMLFKSRVWDYHQt
UR]YRMRYiMiGUDDSHULIHUQt]yQ\
¾SRURYQiYiDSĜLPČĜHQČKRGQRWtSRORKXUR]ORKXSĜtURGQtNXOWXUQtVSROHþHQVNpSROLWLFNpDKRVSRGiĜVNp
SRPČU\]YOiãWQRVWLDSRGREQRVWLSRWHQFLiODEDULpU\MHGQRWOLYêFKVYČWDGtOĤY\EUDQêFKPDNURUHJLRQĤ
VYČWDDY\EUDQêFKPRGHORYêFKVWiWĤ
¾]YDåXMHMDNp]PČQ\YHY\EUDQêFKUHJLRQHFKVYČWDQDVWDO\QDVWiYDMtPRKRXQDVWDWDFRMHSĜtþLQRX
]iVDGQtFK]PČQYQLFK
6(6(6(6(
%9$%
(+(
($%
8
+6(
%*+$%
8
+$%
8
)6(+$%
8
6(+$%
8
I&*,.
J(
B
6(
/#%($%
B
J($%%
+$
$%B
L
E">BR
,G
J$
&-,
,(9
J$
A;
Q$(
<5=
>[email protected];
Y\PH]tSRGOHSĜtURGQtF+
HN6(
%9
(B
(
(B
.
(
+
%.
(:%)
6(
%*+#$%(+B
+%(6(
6(($%9$
6(
6($%**+
68(.$
(%(.$
+
%$#$%)$%B
8(:%*+
$#$%)$%
$+%(#
(
(++%($%#%($%B +%($%#%($%
+(
$$9+$:(9$%%
B
8$%
%+$%*:
68#:($%
(+%(6($%+$%%
$%+$%%
$%:$%(+*:
(
$%
.9)(
6(
%*+((+
6($%%B+(
+ $%%B
($%
+%(6(
(9$%%6(6+$% $%+$
$9
+$
$9+%($%6(
%*+
+%($%%(*+$%%8
((+
+
%($$%$%%8
($$%
$$%%$%
$
*$%(($*+$%%8(
$%($%%8($%
$%
6((*6#$%
6
9(;(#$%
(;(#$%
$
+
(+$%(
$$$%.
(
$)$*(*6
+$%((
+
%%(#(
$(
($$(
+
%*($*+BDQL/ ($9(
+
%++J$
++J$
+%(6(
6(*9(;9( +
$%
%6((
+%(6(6(
(#9#$;99 (##$;9
#$%
+%(6(($%9
6(6(
(
($%9$
6(6++(%+
%6(6+*
+%(6(
$%$%%#%($%
#%($%
(
(#$%%+#98
(
(
$%%9
$%$(*+
($$6$)$%
+($9$6$9)$%
+%(6(6(++$
$9
+$
$9(
(J$
6(($%
$%
+
%%**6J$+$%9+
%**6J$
$)$9++(
$
+
%*J$($%9%
*J$
;
+%(6(+Q$((($9
+Q$(
$
(+
%++(
($%%
%(%8
+%(6()(%$%#(:Q$(
)(%$%#(:Q$(
6(
$%%9($9(
E8($%$%G
I&*,.
255
A;
&-,
Q$(
6(
/#%($%
Q$(
J(Q$($%%
#9Q$
<5=
>[email protected];
+%(6(+Q$(
+Q$(%(9;
$*$$%%$%
$*
+(
P%9)(
$9* 6(
%*+(;*+(8
6(*9+$9(: ((;*+
(%6($(#(9(#(
$9
(8
*
+
%+Q$(+(
(
(#*$8 (#9$Q$
+
%
$9*(9;
(# $9*
Q$(
+
%
($%
(
(#Q$( ($%
(
(
(;%8
$%%*+8E(. .*
($%
(G6(
%9
(#9#$%+%(
(#9#$%Q$+%(6(6(6+
6(6+
(#
(#
+
%%8
(#:%
(#:%
+$
$9%%
+%(6(
$%Q$(
+%(
$%Q$(
6(*9
%(+
%6(((+
:(6((
6($6$
$6$
+
%
%9
%9
+%(6($%$%:)$%Q$(
$%$%:)$%6(+
$$$%$
(#(9;(
6
#
(#
6($6(
%*+%8
+
6
#$;9$
+%(6(
6(($%9$
6(
6($%**+
68(.$
(%(.$
+
%$%**%(*+$+ *$EG
:$%*
(
(++%($%#%($%Q$(
+%($%#%($%
+(
$$9+$:(9$%%
Q$(
8$%
%+$%*:
68#:($%
(+%(6($%+$%%
$%+$%%
$%:$%(+*:
(
$%
.9)(
6(
%*+((+
(6(
%9(Q$
(Q$(
6($%%Q$(+(
+
$%%Q$(
($%
+%(6(
(9$%%6(6+$% $%+$
$9
+$
$9+%($%6(
%*+
+%($%%(*+$%%8
((+
+
%($$%$%%8
($$%
$$%%$%
$
*$%($6$*+$%%8E' $%($%%8($%
7$G($%
6((*6#$%
6
9(;(#$%
(;(#$%
*$(
$
#9%(*+
#9$6$9+#%($%
$6$*+$%%86(6+((
(
$(
+
%%(#(
$( 6(+$%Q$6$%
+$%
$)$9
((#98
($(%6(%(#%((%%+6(% %((6(((;%8
L
E>"G
I&*,.
25!
A;
&-,
Q(
6(
/#%($%
Q(
/#%($%
Q(
;85;
+%(6(+Q((($9 +Q(
$
(+
%++(
($%%
%(%8
(,((7:,%(
Q(
+%(6()(%$%#(:Q(
)(%$%#(:Q(
6(
$%%9($9(
E8($%$%G
+%(6(+Q(
+Q(%(9;
$*$$%%$%
$*
+(
P%9)(
$9* 6(
%*+(;*+(8
((;*+
6(*9+$9(:
(8
+
%+Q(+(
(
(#* (#9$Q((
$8
+
%
$9*(9;$*+ $%%+.;%8
8
(#Q(
(#
(6(
%9
(#9#$%Q((
(#9#$%+%(
+%(6(6(6+
(#
6(6+
(#
+
%%8
(#:%
(#:%
+$
$9%%
+%(6(
$%Q(
+%(
$%Q(
6(*9
%(+
%6(((+
:(6((
6(%(%
%(%
+
%
%9
%9
+%(6($%$%:)$%Q(
$%$%:)$%6(+
$$$%$
(#(9;(
6
#
(#
6($6(
%*+%8
+
#$;9$
6
+%(6(
6(($%9$
6(
6($%**+
68(.$
(%(.$
+
%$#$%)$%Q(
8(:%*+ $#$%)$%
$+%(#
(
(+$%$
Q(
+$%($
(+%(6($%+$%%
$%+$%%
(
(++%($%#%($%Q( +%($%#%($%
+(
$$9+$:(9$%%
Q(
8$%
%+$%*:
68#:($%
+
%
8$(
$
$%% ($%$%$:(#%($%
6($%9+$:(#%($%
$)$$%
$%:$%(+*:
(
$%
.9)(
6(
%*+((+
6($%%,((Q(+(
$%%,((Q(
+
($%
+%(6($%+$
$9
$%+$
$9
+%($%D,QA
+%($%D,QA
6((*9#$%
6
9(;(#$%
+
%($$%
($$%
$$%%$%
+
%%**6D,Q+$%9+
%**6D,Q
$)$9++(
$
$
6(6+*$%(($%
$%($%%8($%
,%%+$
$%
,((Q(
<5=
>[email protected];
25
A;
&-,
Q;
Q;
<5=
>[email protected];
$%%,%(
Q(
6(>(I$%%($9
$%,%(
Q(+(
+
($%
(
($%+$
$9+%($% $%+$
$9
+%($%$%%8
%(*+$%%8
6
9(;(#$%
6((*9#$%
($$%
+
%($$%
$$%%$%
$*8
+
%*$9+8
((7:Q(
(7:Q(
6($%%7:Q(+(
$%%7:Q(
+
($%
+%(6(
(9$%%6(6+$% $%+$
$9
+$
$9+%($%6(
%*+
+%($%%(*+$%%8
((+
+
%($$%$%%8
($$%
$$%%$%
6((*6#$%
(;(#$%
*9
$%:%
%(*+ :%
((+
6+(*+(8(
($
$:%(B
;F85;
+%(6(+Q;(($9
+Q;
$
(+
%++(
($%%
%(%8
+%(6()(%$%#(:Q;
)(%$%#(:
6(
$%%9($9(
E8($%$%G
+
%*,($9+8
+%(6(+Q;
+Q;%(9;
$*$$%%$%
$*
+(
P%9)(
$9* 6(
%*+(;*+(8
6(*9+$9(
((;*+
(%6($(#(9(#(
$9
(8
*
+
%+Q;+(
(
(#*
(#9$Q;(
$8
+
%
$9*(9;
(# $9*
Q;
(
(;%8
$%%*+8
(# (#9#$%+%(
6(
%9
(#9#$%Q;(
6(6+
(#
+%(6(6(6+
(#
+
%%8
(#:%
(#:%
+$
$9%%
+%(6(
$%Q;
+%(
$%Q;
6(*9
%(+
%6(((+
:(6((
$$$%$%
$%
%9
(#
%9
$
(#
+
%*
(
$+*+#.
(
+%(6($%$%:)$%Q;
$%$%:)$%6(+
$$$%$
(#(9;(
6
#
(#
6($6(
%*+%8
+
6
#$;9$
,%%+$
$%
,%(
Q(
I&*,.
J($%%+$
$%
7:Q(
I&*,.
252
J(
/#%($%
Q;
&-,
J($%%+$
$%
A;
Q$%(
Q$%(
S$
$%
Q$%(
<5=
>[email protected];
(
(
+
(6(
%9
(Q;
(
(Q;(
.
(
+
%:$%.
()
6(
%*+#$%(+Q;
+%(6(#%($%Q;6(+
$%%$%
$%
($9+$:(9
#%($%Q;
$%%%$%8$%
%+$% *:
$%%9
$%:$%(+*: *:
.9)(
.9)(
$($*#%($%( *$(
$
#9;9+
#%($%6(6+((
#9;)8
6($%%Q;+(
+
$%%Q;
($%
+%(6(
(9$%%6(6+$% $%+$
$9
+$
$9+%($%6(
%*+
+%($%%(*+$%%8
((+
+
%($$%$%%8
($$%
$$%%$%
6((*6#$%
(;(#$%
*9
$%:%
%(*+ :%
((+
;*+(8(
($$:%(
B
;[email protected]=
+%(6(+Q$%((($9 +Q$%(
$
(+
%++(
($%%
%(%8
+%(6()(%$%#(:Q$%(
)(%$%#(:
6(
$%%9($9(
E8($%$%G
+%(6(+Q$%(
+Q$%(%(9;
$*$$%%$%
$*
+(
P%9)(
$9* 6(
%*+(;*+(8
((;*+
6(*9(;9( (8
+
%+Q$%(+(
(
(#* (#9$Q$%
$8
(6(
%9
(#9#$%Q$%
(#9#$%+%(
+%(6(6(6+
(#
6(6+
(#
+%(6(
$%Q$%(
+%(
$%Q$%(
6(*9
%6((
%6((
$$$%$%
$%
%9 (#
%9
$
(#
+
%*
(
$+*+#.
(
+%(6($%$%:)$%Q$%(
$%$%:)$%6(+
$$$%$
(#
6
#
(#
6($6(
%*+%8
+
#$;9$
6
+%(6(#%($%Q$%(6(+
$%%$%
$%
#%($%Q$%(
(
$%%+$
$9(
Q$%$*$6(+(
+%(6(+$
$%Q$%(
+$
$%
6(*$%
$%
J&*,.
L(%*((&[email protected]=5;
<5=
>[email protected];
A;
25M
&-,
LEB"G
8
L
E/,"G
LEB"G
(#
"
$%
+(9;
+'J
¾KRGQRWtDSRURYQiYiQDSĜLPČĜHQp~URYQLSRORKXSĜtURGQtSRPČU\SĜtURGQt]GURMHOLGVNêD
KRVSRGiĜVNêSRWHQFLiOýHVNpUHSXEOLN\YHYURSVNpPDVYČWRYpPNRQWH[WX
+%(6(+'J($9$%9 ++'J
%(I%+
%*9$(%
+
%+'J$
($*$%*$%%
6(6($$(
#9$%%$%)
$$(
$%%
(
(
6(6++$%*+(#$'J
$%)$%+$%$%%+$
+$%($%%+
H('($(5.$%(%'J
$
$%)+%(6((**6(9;
*6(9;
$%$$$%$%(%$%*
*6(E$G
+%(6((+'J+
%
+)(%$%
$
*)(%$%
*
6(6(+(;9(+(
%(9;(;9
(
()(6+
(%(
$*(.$%.$$$%(+
+%(6(
$%H('J
%
$%6(6+$%
+
%+'J+(
(($*
($9
%*8
6(6(+(
(+
%6(6+ (+%($%%
%)%
%*+8
)$$%
(HE$G
+(
6(((9(+
:(#
(+
#6((
+
%6(6+*
+
%*
(
6*9+ (
+
6(
+%(6(+
%
6(%9
'J 6(%9
+
%6(6++
()%+
$%
8(:%$%)%
+
(
(
$%%()%+*+
(+
($(%6(
8(:%$%(
-*+
(#(()+:(
*+(#(()$$$% $$$%$
$(()%
$($($
+$%++:(
+%(6($%+%8
%8
6(6+$%
H('J
(
(
:%8
:%8
(+(
$%8
#$%+
9 %((
$(#6+$
$ )$%
8
%$%+8
(
(
+8
'J
9%+((
+
%+'J+(
(
(#*$8 +'J
(#9$
%8
+*++%
$%#9+;%++
+%(
(#
($%
(+%(
(#'J
+%(6(
(#'J(
($%
+%(
(#
$%
9%+#$%
'J
J&*,.
25N
A;
&-,
/#%($%$
6(
U$;9
(#
S$
$%
C0L
LE>"G
LEB"G
LEB"G
LEB"G
C0L>
C%((%
,%%$%.
%#
R;
"/
"/
"/
8$
<5=
>[email protected];
)6(%
(#*+#$%'J
(#9#$%
E
(%(%9G
(
(+(
%(
K)$%$
(
K)$
%((%%((%(I%
(
K$($%()*$%(
+
(($$%(
6$%6(%
#9
+
#9
(
+%(6(+'J+(
(#$;9* #$;99$B+
$8B
'J
)6(*9$%'J
+%(6(6(%#$;.#$%
#$;99#$%
(H(
6(6(
#:$($%6+
+8
+$%:)+8
$%:)+8#$;.#$%(+
+
%*($86%(#6(6+ *($8
+$6*
($$%9
($(%6(+(9
(((
+T+H(
+H(
++
+%(6(6(
6(($%.
6(($%.$
$
(
6(6+$%
+
%*$%
68+(
$%(#'J *$%(O%:#
+
%*$%+(
$$%.%:#
+
%:$%:%
68
:%T
+
%T
(
(#:*)(%#%('J
)(%#%(
+%(6(*6$
(+$%%$
(
$
(+$%%$%
$%#%($%
%((%6(
(;9H
6(
(
(;9H
6((
$%%$%9%#6($
$%%
$%#;
)%(6(
+*;
+
%()
#%($%(
#%($%
$%)+
%*69$%%
$%%$%$%
$%$%+$.$(%(+
+%(6(%$
('J
$
'J
+%(6($
($%%6(6*6
$
($%%
6(*$%
+%(6($(%
%$%% +$
$9$(%
%
+$
$%
*$)$%$(%8
¾UR]OLãXMHDSRURYQiYi~ORKXYêURE\REFKRGXD
VOXåHEXYHGHSĜtNODG\MHMLFKVRXþLQQRVWL
¾UR]OLãXMHDSRURYQiYiUĤ]QpIRUP\YODVWQLFWYtXYHGH ;$%%
MHMLFKSĜtNODG\
%:++$
$%
¾QDSĜtNODGXFKRYiQtNXSXMtFtFKDSURGiYDMtFtFK
Y\ORåtSRGVWDWXIXQJRYiQtWUKX
+
%$%(6(
%*+
%8$ %8$6(6+
'J(
(+$9
6(6(6+
+%($%$%
6%
6((6
8(:%6$%
9 %
+
%%:T
8.*#'J$
$%%B )($8.
(%(I%
$%
B$%
J&*,.
(
$
%#
(
$9#$%'J
*(
$%
:%
$$$%$.
A;
&-,
(
$%
<5=
>[email protected];
*
+
'J
(6(6+
$%
$6(
6
$(%$:(#
#$:#($%
(%$:(#
($%+(((
+)($%+
($%((($%
$6(
($
+$
$%
C0L
C0L
,(%$:(#
+%(6(+
%6(
%
%
(
$9*#'J
6((6
8(:%6(
$9#$%
+
%*(
$%:$%:%
6(
%*+(
$*+
+
%$$%(
$%
+
+E%(9;
(#8
G
+%(6(($+$
$%'J
+%(6(
+$
$%
+
%*$#
6(6(
+
'J(
(
6(+$):(()%$
)($%
6(+
(%%
6(#9((%.(
(
(
(
+$68($;+
%
6(6+*$)$$%
+(
(%6($(6
+
(+
6(6(+%(6($:+$.$(%
$:(#
+
%#$:#($%H(#$%
#
%
+
%$%+$%%(%(6(
%9
$:#
+
%6(+(%($%.+
((('J'(++.%
6(+(-$9#$%'J
+
%+)($%.+(6)$%6()($9
+.(((
+(
;(+.%$%*+(%(+
+(
%0A(#%((%
((('J+)
+
%*+)+#+
+
%:
*'J
$(
6(%$$%((9
'J$9;(
$%6(
+6$%6($%
,%%$
,('J
$($%(
Q%
($
+)#+
L
$(9%9
E>"G
($'J
(9%%9
%
'J
+
%6('J
(*+
(9%.$%(
C%((%
#+
+
'JB($%
L(((
$%6(
$()$%6(
($(
L$
#((
(
"/
¾XYiGtSĜtNODG\~þDVWLDSĤVREQRVWLýHVNpUHSXEOLN\ 6('J(
+
YHVYČWRYêFKPH]LQiURGQtFKDQDGQiURGQtFK
$%*++
LQVWLWXFtFKRUJDQL]DFtFKDLQWHJUDFtFKVWiWĤ
$%%$#
$%%$#
+%(6($%%(:%*$$%9'J %*$$%9'J$%%
$6*$%%
$
($%%
$%%)(
+%(6(
$%%)('J
$%%($9
((
(
( (%*$$%9#
$%%*(#H)$%+
"/
¾UR]OLãXMH]HNWHUêFK]GURMĤSRFKi]HMtSĜtMP\VWiWXD 6*
6($%%
GRNWHUêFKREODVWtVWiWVPČUXMHVYpYêGDMH
¾ORNDOL]XMHQDPDSiFKMHGQRWOLYpNUDMHýHVNpUHSXEOLN\DKODYQtMiGURYpDSHULIHUQtREODVWL]KOHGLVND
RVtGOHQtDKRVSRGiĜVNêFKDNWLYLW
251
J&*,.
<5=
>[email protected];
A;
&-,
>$%(
A6('J
6(6(
%96(
6('J6(6+#$%
$%)+%(6(6($(;9
#$%+(
$$
(+$
$%
6(
%*+6+$%)
(6
9#$%$%6(
%*+
6
9(;(#$%68
6+(;(#$%
¾Y\PH]tDORNDOL]XMHPtVWQtREODVWUHJLRQSRGOHE\GOLãWČQHERãNRO\
¾KRGQRWtQDSĜLPČĜHQp~URYQLSĜtURGQtKRVSRGiĜVNpDNXOWXUQtSRPČU\PtVWQtKRUHJLRQXPRåQRVWL
GDOãtKRUR]YRMHSĜLPČĜHQČDQDO\]XMHYD]E\PtVWQtKRUHJLRQXNY\ããtP~]HPQtPFHONĤP
)(($%+(+
%6(+
$%(((
($+'JB(
($+
+%(6(
+%($%(
$(;6(%9$.(9
$(9%
+%($%+
%%6
+%($%(
+
%$#$%$)$9+6(+( :$%#9
+
:$%((
6((
)($%$(6:#$% #(
(
H($#$%
C0L
+(
H
6((
($((;(%+$% 6($%
LE/,"G
%+%$%*+6$%(+
(;*++%($%+(9
$)$$%$9+$%
L(%*((&8AEE8;[email protected]
>5;)8;K;;=5; 253
&-,
%
%;(
A;
)%
/+
)
<5=
>[email protected];
¾RYOiGi]iNODG\SUDNWLFNpWRSRJUDILHDRULHQWDFHYWHUpQX
)$%9$%
(#$
)($%*+$%
$(+
(
$(%6(
($%*+$%
(%
)(%)#
6
(#
86
+
($%($-6(
( +
($%*(
)%$(
(6($O%
%
¾DSOLNXMHYWHUpQXSUDNWLFNpSRVWXS\SĜLSR]RURYiQt]REUD]RYiQtDKRGQRFHQtNUDMLQ\
)+
9$%
6
6(
+*%*)%6 )%
6(
+*)%$%)+
$+(%*)%%$+#
+
%
6(6
%(8
+
6(8
¾XSODWĖXMHYSUD[L]iVDG\EH]SHþQpKRSRK\EXDSRE\WXYHYROQpSĜtURGČ
$%:(#(()%(+6 (#(()
($(%6(
+6(
+
#(()*#%+#6
+8*+%(+
(#(()
+%$%;
(#(():(+(#
%$%;
L&*,.
L(%*((& ;=
;:E8;F
<5=
>[email protected];
A;
&-,
,
/#%($%6(++%($%
¾RUJDQL]XMHDSĜLPČĜHQČKRGQRWtJHRJUDILFNpLQIRUPDFHD]GURMHGDW]GRVWXSQêFKNDUWRJUDILFNêFK
SURGXNWĤDHODERUiWĤ]JUDIĤGLDJUDPĤVWDWLVWLFNêFKDGDOãtFKLQIRUPDþQtFK]GURMĤ
¾SRVRXGtQDSĜLPČĜHQp~URYQLSURVWRURYRXRUJDQL]DFLVYČWRYpSRSXODFHMHMtUR]ORåHQtVWUXNWXUXUĤVW
SRK\E\DG\QDPLNXUĤVWXDSRK\EĤ]KRGQRWtQDY\EUDQêFKSĜtNODGHFKPR]DLNXPXOWLNXOWXUQtKRVYČWD
+%(6($%#%($%(
$%#%($%$%
$$$%$
(%(%96(
+$%%$
(
#$%$%
8
(+$%%$
(
($%%$%*+
8)%#%()%
+$%%$
(
(%6($((*6)%#%($%
)(%#%($%$%6(+
+
%$(%$)$9+*6(6(
%*+
*6
((+$%
(%6($(($%%$%*+
(;*+
(;9+%($%
H
6+;(+6($%6(
#%($%
$%((%6(6
$%H%$%
($($%%$%*H
6
(8$%(
$$$%$*6(
;
)%#%(6(
%9$%%
($%%$%*+H
68
$%%#%($%
(
$%$%$%%#%($%%(9+
$%$%
($9+$%%$
$%%8$%%+$%
8
+
%)
86(6+
8$(
%6(
+*;
L
(
($9#:($9%(9
%%$%$%
E>"G
%+%($%#%(6(
%*+
#:($%$6
$%
8(86(
)$$
+
%6(96($%$
8 %((%
%(6(9$:%
$($($8*+68$
L"
%
8
(
($(%6(
8(:%$%#:($9$9
%((8$#(
...
$%%%(($+$%
6(9+$:%8$#(
¾SRVRXGtMDNSĜtURGQtSRGPtQN\VRXYLVtVIXQNFtOLGVNpKRVtGODSRMPHQXMHREHFQp]iNODGQtJHRJUDILFNp
]QDN\VtGHO
+%(6(
;(
$*+$
(
;($
(
+
$
6(6+$$%.
+
($%
(
(%$
(6(6+
%$
(6(6+
+
%%(
(*6
$*+$
($% *6$
(#(
$)$$%$%6(#(
$%6(((6((6%
((
$%9$
(((
(
(
$%6($%$
((
+(+($
(
$()($(9++(
$
+
%%(%$%:%
:%$%(
(
LEB"G
6(
%*+%(+$
(
:$%(:%$%
254
L&*,.
L(%*((&
AC:@9
<5=
>[email protected];
A;
25 (
$%
J#($
+$
$%
8$
$6(
6(%:# S$
($%*+$
$%
¾]KRGQRWtSĜLPČĜHQČVWUXNWXUXVORåN\DIXQNFHVYČWRYpKRKRVSRGiĜVWYtORNDOL]XMHQDPDSiFKKODYQt
VYČWRYpVXURYLQRYpDHQHUJHWLFNp]GURMH
¾SRURYQiYiSĜHGSRNODG\DKODYQtIDNWRU\SUR~]HPQtUR]PtVWČQtKRVSRGiĜVNêFKDNWLYLW
$%$(%9$%%+$
$% $(%
%$%%
(
(
%6(
%
%
$(%8
+$
$%
+
%;*6(
%*+$(%8
%
(
(
6($%#%($%
6(
(#%($%
(
((((%9
6(($%9$
($%9$6(6+
+
%:$%6(6+:$)$$%
:$
#
$%
6(*:$(.$
%:#$#$%
(6
8(:%6#$%%:#+
%:% $%(
(
(
%(%+(((%*+
68 %(%(((%9
6(
+%(6(6(
%
%(
$%
%(
$%
+
%+
6;%H($% ;%$%
(
$9
((
(*9$$$%
(.
(
$.
+%(6(%$(((.
(
$()($*+;%8
($()($*+
(
$((
$%
6(*9#$%$%8*+
*9(
$9#$%
(
$*+
#$%+8*+
+8
+$.%
+
%*#$9$%% #
$%%$%
6(+#$%#
+%(6(($+$
$%+
%6(+
($
+$
$%
*
+%(6(
+$
$%+
%+
;(*(+
#8(
+
%8%
.
+%(6(6(
%
%8$6(6+ %8$
$
(((%)$%
;(9
*6(
%*+;%8H( H($%8$9
$%8.(%(6(
%*+
%+
*#
6((6*6$%9
$%98$9#$%
8$9#$%
(%
+
%*
$#
*
8*++(
$(89
+
+
$#(
+%(6(
($%6(6+H( ($%
$%6
+$%%
+$%%(*+$%%8
$%
+
%6*$68
*$68
$(
+(%(+
&-,
A;
&-,
%$(%$:(#
#$:(%
(((($%.+
$%*#+
#(
,:#
L&*,.
+(
H
686(6+
$
)
8$(
$%
:%H#%(
#*+$%%8
,%%$%9
%((
<5=
>[email protected];
+%(6($(%$:(#
%#$:*+(%(
(+$%%
$%
+
%*(((6(+(%
%$%9++
+
%*$%9+#+
8$(
(9+6($%9(
$:H
6(
+$
$*+%(8
$%*+H
68$%((
:%H#%($%(#*+$%%(+
L(%*((&[email protected];[email protected]:
;[email protected]=
<5=
>[email protected];
A;
&-,
>(
(
,%%$%
¾SRURYQiYiVWiW\VYČWDD]iMPRYpLQWHJUDFHVWiWĤVYČWDQD]iNODGČSRGREQêFKDRGOLãQêFK]QDNĤ
(+(
$%%8$%
6($%%$%
$%
$%%
$+9+$9+ $+$%$%%%
($$%
$%%
#9
9$%%
$%%
(($%H(6(+%
%9$$%%8
+)%#%(
$
*6(
%*++%($% ($($%%$%*%#
6$%%8
6$%%8
$%%+(
%$%%+(
+
%$%#%+
(+
+%(6(%$%%8
(
$%
$%%
($9
$%
#:($9$%%
#:($9$%%
(
(
$%(##:($
+
$%$%%
L
;%+#$%
%%6(%
E>"G
(
(
H$9+((;%8
+(:$%(($:%(
8
.((##:($*+
+%(6(
(%;
$%%(;
+
%
$%%9
(%9+
$)(%*$$%9
%%$9+$$%9
(
(
$%%+(%9+
$$%9(
(
$%%8
6(%$%#(
¾XYHGHQČNWHUpYê]QDPQpPH]LQiURGQtRUJDQL]DFHDVSROHþHQVWYtNQLPåPiY]WDKý5SRVRXGtMHMLFK
Yê]QDPYHVYČWRYpPGČQtDSRStãHYêKRG\VSROXSUiFHPH]LVWiW\YþHWQČ]DMLãĢRYiQtREUDQ\VWiWXD
~þDVWLY]DKUDQLþQtFKPLVtFK
¾SRStãHYOLY]DþOHQČQtý5GR(8QDNDåGRGHQQtåLYRWREþDQĤXYHGHSĜtNODG\SUiYREþDQĤý5YUiPFL
(8LPRåQêFK]SĤVREĤMHMLFKXSODWĖRYiQt
(
(
(
+6(6+
(
(
*+
%)('J
%+$
$
+
%*+$
$*+$()($%
$($($%%8
(**+
(#%$%$(
(
%+
($%%
(
$(
L
E">BR
(
(9%
6('J
,G
(
+%+
(
(
6($9$(
6($$(
(%+
(
(
+)+ $$H)$%'J(
+*+$
:6(*QL/#$%%
2!5
L&*,.
<5=
>[email protected];
A;
&-,
R##9
$%
A;%(
B$
%((
+
%*($9%((E%*
($%((E*6
L
(*$%%
6(
%(G
*G
E">BR
+%(6(BD)('J#)8
BD
,G
BD
¾ORNDOL]XMHQDPDSiFKMHGQRWOLYêFKVYČWDGtOĤKODYQtDNWXiOQtJHRSROLWLFNp]PČQ\DSROLWLFNpSUREOpP\
YNRQNUpWQtFKVYČWRYêFKUHJLRQHFK
6((6*6(
(%*+;%8
%9($%#%#$%()*+;%8
#)$*+($%)
8$(
LE>"
(
(
H$9+((%*+
((;%8(
+
">BR,
G
;%8%$%%+(
+6( %%*+
C0L
(
$(
6(%$%9
6$(
%$%9
%$)%*
¾XYHGHQČNWHUpJOREiOQtSUREOpP\VRXþDVQRVWLY\MiGĜtQDQČVYĤMRVREQtQi]RUDSRStãHMHMLFKKODYQt
SĜtþLQ\LPRåQpGĤVOHGN\SURåLYRWOLGVWYD
¾REMDVQtVRXYLVORVWLJOREiOQtFKDORNiOQtFKSUREOpPĤXYHGHSĜtNODG\PRåQêFKSURMHYĤD]SĤVREĤĜHãHQt
JOREiOQtFKSUREOpPĤQDORNiOQt~URYQLYREFLUHJLRQX
¾XYHGHSĜtNODG\QČNWHUêFKSURMHYĤJOREDOL]DFHSRURYQiMHMLFKNODG\D]iSRU\
¾XYHGHSĜtNODG\PH]LQiURGQtKRWHURULVPXD]DXMPHYODVWQtSRVWRMNH]SĤVREĤPMHKRSRWtUiQtREMDVQt
UROLR]EURMHQêFKVLOý5SĜL]DMLãĢRYiQtREUDQ\VWiWXDSĜLĜHãHQtNUL]tQHYRMHQVNpKRFKDUDNWHUX
+
%+($%9#9:%+
##9
$%
$%(
)(
+
68%
$%(+
#$%9+
$%($%$%
$%6(#(6(6)
8$(
#((
(
(%(96(#($%
$$$%+#+
(+$$$%+#98
#98
LE>"
#H(-6($%$%9(
">BR,
(
(9%
%($6(
%($$6(+)(
G
(6%*$%6%($6
6(
8$(
(I%9$%96(
+
%6
%(
#6$#6(*+$6O# H+#6(*+$
$%%
(
(
6$'J((
*+
$%:(*++
L(%*((&?
89:58;G
8; <5=
>[email protected];
A;
&-,
,:6
A6
¾SRURYQiYiUĤ]QpNUDMLQ\MDNRVRXþiVWSHYQLQVNpþiVWLNUDMLQQpVIpU\UR]OLãXMHQDNRQNUpWQtFKSĜtNODGHFK
VSHFLILFNp]QDN\DIXQNFHNUDMLQ
+%(6(%6
(+(
%86
6(6(
%9%6
$(;9;(
+
%;(8*+%86
6
¾XYiGtNRQNUpWQtSĜtNODG\SĜtURGQtFKDNXOWXUQtFKNUDMLQQêFKVORåHNDSUYNĤSURVWRURYpUR]PtVWČQt
KODYQtFKHNRV\VWpPĤELRPĤ
6(
$:6
$()($9$:
6(
*8
86
6
6(($%()$%6(
%9
%6
6
+%(6(6($%9$%
($$%98
2!!
L&*,.
<5=
>[email protected];
A;
&-,
A6%#
+:.$%(
"%+
$()$%
¾XYiGtQDY\EUDQêFKSĜtNODGHFK]iYDåQpGĤVOHGN\DUL]LNDSĜtURGQtFKDVSROHþHQVNêFKYOLYĤQDåLYRWQt
SURVWĜHGt
$%
$%:%(
%(
:%(*:%6
*9+
+
$% 6(*$()$%
L
$$()$%
EB"G
*9+$()($*+
;%8
$:6)(%
98$#()$(%
6%#
%
6(
(
(
(+((%#9
$%
#((%
(*:$%6(6+((
#9
$%
LEB"G
($(%6(%$%+:%+
$%(
(
(
9%+%(
+:%+$%(
*
+((.8
($(%6(
+
2!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!
"#$
%
&
&#$'
!
"
%
!()'
&#$'
*$'+
%
,-#$'+
'.)'
$%
/"#) %
0)$'#$'
$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
!
"#)%2-3-. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$%
&'()*+'()',-.+-/(0#.-/
!. '
$ ' 5' $'( '
$ $'( '5' (#$ ) "
!()'
$'$())67)85
5'5)'''96/#"#$
# 59 (#$ ) " & #$ ' $'$:) ' 6*$ '9-
*( "#)' 5' '
$ /".# () ;-<-. & 2-. $()-='5'#:)')'
5'
$())#)#$
'$$ #' "#$ ' #$ #$ 5' #: )$ 5
'8$#$#'"''$#'("#:)
)#$
'"$$#
'
#$
'$) #'"')
' #'"'''$' 5'$ #$ #: ' ') #$)
# #$) '' 5) #: ) 5' #() >() #)() 8#$ "8: 8$- &#$( '$
5# $ "'#'
##'
$ .' ': #$' 8 >.) $') '' $" #$
$'-
'
$'
5''2-3-.-
!.5'#'"8().))
)#) )
$(
-
1!.'(2)#
!'
$'
5#'#'
5?'$:$%
/#"#$#()')$:$ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-3-.
@$$()6
#:$)9----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-3-.
A'$()6!$).#$'
9 -------------------------------------------------------------------------------- 2-3-.
@'
() 6B$:96*$"'
)#
'9
6C$''$'$)'
)#
''$9 ------------------------------------------------ 2-3-.
34'(-)(."$52(4/,
D.$'%
6'# -4%+-/
$5' 8 5 5E ) > #: $' 5' 8?
'
#$#'"'
#'8"$
#()>
5'8?)'
"
)'$
#$'>'$.'
?+5'5':$
###$
#>'#$
#'5' 8 #
' 5' '8$ $#$ '
' 5'
##$$:'5$'
'8$.'
#'8"##
8$55'5'
##''
#$
F
#)#$.')'
8#$?'''
5'
(#>.
5#$
$''$
6'# -4!7-/ '&5)#%
5' 8 # :) $) ' 5'5) 5 8? #)#$
'$)'#()#)#$"$'.:)
8:''":
$5' 8 ': #'
#:) $) #$ 5' 8? $'
'>'$)#$?''#$)
$)":?
" 8? '() #$ # $() 5'? 55' 5' "
)?''
" 8? '() #$ 8'() ) () #$ 55'5' )
:))
.5'#8$:).'?#"''>$?
5' ( $: F ' #'$ )'
#$ )'
#>'.'")#$
5)"')'
'8##$$#$$)$F')
55'8
':#$')''$'#()
'
#$
5'#>8
#$#$$:)8$#
)
'$?
55' 8 #$ )
'
' 5' ': '$ #'"')
' 8$)'$))'
#'"'()$'')'
#$)''
1
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
8+5'8?$$#'
#$8#$')
6'# -4'#%-(-/
$55'8
##"'#'
$:$?
$)'"''.()$'
8+5'8?#$$"'$'":).)5#)
>
#'5' 8 #
" $' ': #) 5 5'5) '
#$ '#:)
5
#:)8
"()$'?
55' 8 $() .') '() #$ 5 5'5) #)#$ 5'$
$":5')5'$)
5' ': #$' $''>:) ) '" ''$:) $$ $ )'
'$
-
55' 8 " () .) #$ )'
' #$ $'#:
#"'
'5''
##
)
(')
(.5''"
''"
6'# -4'425-/ '-25-/
5'5'()
##)'#'$8?
$#"#$.5':)'
5'8'$'#$)?'#
'55'5)#)#$8$
'$")5$#')$5(
5 8? #() #"() #$' '+5' #$'
$ ?()
F) '
#$ '$) #'"')
' # #$) #)() >() #
5'5))
5#5'8?
'
#$$?#"'
6'# -4'&+-)
5' 8 $ 5 #: " : 8 #
) "''.#$
5 8? ( $) #" #: #$$ ' #$'
$ "'#'
##
$().'
#'5' 8 #
#$ #$ 5 5'5) #$ )'
$#$'
#'#'$$
55'8
$'')'
?
'"''.#$'?:>'#'5'5)
?
6'# -4 4'(-/
58?#)#$)'
#:>:#):#)#$5'5))'
)8?5'$#:)':?())$$)
8+5' 8? $$ # '$ $'#() $$) #'5' 5'
#
#$
"8?>.
5'#$'"()>#:>'#'
8+5' 8? #'' #?( >'#' 5'5) #$'
$ ?()
>.)
5?
4
3
89'+-/
:6;
<=6
>
'.-
<?
6
¾ SURMHYXMHRGSRYČGQêY]WDKNVREČVDPpPXNYODVWQtPXGRVStYiQtDSUDYLGOĤP]GUDYpKRåLYRWQtKR
VW\OXGREURYROQČVHSRGtOtQDSURJUDPHFKSRGSRU\]GUDYtYUiPFLãNRO\DREFH
¾ VDPRVWDWQČY\XåtYiRVYRMHQpNRPSHQ]DþQtDUHOD[DþQtWHFKQLN\DVRFLiOQtGRYHGQRVWLNUHJHQHUDFL
RUJDQLVPXSĜHNRQiYiQt~QDY\DSĜHGFKi]HQtVWUHVRYêPVLWXDFtP
¾ UHVSHNWXMHYê]QDPVH[XDOLW\YVRXYLVORVWLVH]GUDYtPHWLNRXPRUiONRXDSR]LWLYQtPLåLYRWQtPLFtOL
FKiSHYê]QDP]GUåHQOLYRVWLYGRVStYiQtDRGSRYČGQpKRVH[XiOQtKRFKRYiQt
¾ XYiGtGRVRXYLVORVWt]GUDYRWQtDSV\FKRVRFLiOQtUL]LNDVSRMHQiVH]QHXåtYiQtPQiY\NRYêFKOiWHND
åLYRWQtSHUVSHNWLYXPODGpKRþORYČNDXSODWĖXMHRVYRMHQpVRFLiOQtGRYHGQRVWLDPRGHO\FKRYiQtSĜL
NRQWDNWXVHVRFLiOQČSDWRORJLFNêPLMHY\YHãNROHLPLPRQLYSĜtSDGČSRWĜHE\Y\KOHGiRGERUQRXSRPRF
VREČQHERGUXKêP
¾ Y\KRGQRWtQD]iNODGČVYêFK]QDORVWtD]NXãHQRVWtPRåQêPDQLSXODWLYQtYOLYYUVWHYQtNĤPpGLtVHNW
XSODWĖXMHRVYRMHQpGRYHGQRVWLNRPXQLNDþQtREUDQ\SURWLPDQLSXODFLDDJUHVL
¾ SURMHYXMHRGSRYČGQpFKRYiQtYUL]LNRYêFKVLWXDFtFKVLOQLþQtDåHOH]QLþQtGRSUDY\DNWLYQČSĜHGFKi]t
VLWXDFtPRKURåHQt]GUDYtDRVREQtKREH]SHþtSĜLPLPRĜiGQêFKXGiORVWHFKYSĜtSDGČSRWĜHE\SRVN\WQH
DGHNYiWQtSUYQtSRPRF
¾ XSODWĖXMHDGHNYiWQt]SĤVRE\FKRYiQtDRFKUDQ\YPRGHORYêFKVLWXDFtFKRKURåHQtQHEH]SHþt
LPLPRĜiGQêFKXGiORVWt
.''@%A/4/."(/AA4 (-4
5'#"5####$#'G)8$
B%25-/@('."(/
#'G8$#
#)"($'#($)'
#'#'#>#'G)8$)
:: >#'G)8$
.'5#'
##'
)'
"5#)':
#'G)$$#$
$'
#$$'.:)'
#$.#$>?()$?$'')
$ $''
5'5)#')#$)'
'.'$
$''
#$5'$''$'''
'.#:
'
'
'
$:)''$)$'#$
(#'G
"5#5'
(#'G
#$5'#$'
'8
$ $
.#$:#$
$'?)
()#'G)$) "5#5')#'G)'$'#'G'$'
#'G'$'
'
'
)))'#()'
)'#:'
"5#8#$'HC*8$'I0
'?#"'=C!
#(##
'
'
8:?#"'#J'K
"5#(
'''#'
#$5'#$'#
5')
#'#'#8(
?#'
5')?#"'## ##
#?(''#
"5#
)
":)#$'#':
'
'
8().#$'#
.#$'#
')
'()#$)#5'#)#$ )'
'$.:#$'5'#)
#$#
#$'#()#$)
'
)'#$'#
$+5'#$(#$'":#$
(":''
8()''
':'"#:#$#$'5
":
''#$'#:$8'
'G.$')
#'#'#?('G.'$
##$'
#):)$
'#$'$
'F'G.'$
#$'$
' $+5'GF.:'$
''''#
F''''#
)#()#'#5''#
)'$8'#
;
3
89'+-/
:6;
<=6
>
#$##$
>#)
$##$'
'
'
'$$()##$
##'"5#$8:.)5
$J'5
"''G'K
"5#
$)5$
#'#'#
?#'
'
#(##
#$('
$)
#)'
)
":'
5'#('$8'
$#(
##
"5#"$':#$
'#'$5''
''''()
#$)
#$?#"')##"5#
:F.
#'#'#'"''.):##$
"5#'"''."'#$
:))
.$.())'##$)$
#$5'#)$$
$
'
'
5'#'"''.'8:?
'
'')'
()$'
5#'
##'8().).$'8
#)$)$'5'
'
#'#'##'
'85'
$()()
$'
#(##
#'#'##$((5'##$#5
8('
)5'8$''''
)'
":#'$'()
$(##$:
5.#$5
#$$''
5'$#$5''8:?
.5'
':#$'
$"':
#$
'#$
5'#
#$
#(
##5'$#$5
5'#'.#$
'#"($.
'
):?
5'#.5$'#$:.#$#)
'
$#'
#$$#$("
#$"
8'
5#')$
''
''#$
?
.5'#:).$
":)$
#'#'#'$:.'$G5'5)
:."JB'$#)$-
-LBK
'
'')'
?()>'
)'"
)
:)#
5'#$#$#:)
5'
')'
"''
'")>:)
'
'
')8
5'$#$55(5'?#
<
2(5'-2(0'()520
##$
$:##$
)5$
'
'
)##
)$$.$.'
#)$$
:$
:
:$
.'8
#)$)$'
#'
(5##$
'''
#')
$
5
#$5'
#:
-25/
'.-
3
89'+-/
:6;
<=6
>
)
$5#$(5'
')'
?:>
5'#
'5''5$'(#)
.'5')
#"
5'#8#$$)$5'5##$
)
(?#"')$
$#$5'$'?#$)#$'5(
(#'
"($"$
'5##$:#)
?85'"#'
)#$J
.'
.$'--K
#5'##"
)#$$#'
#'#'#$#'G$
5'#?()6$$)9"
''
.)"')"')).
5?>'#$$'#$#
"5#$#$$)$.#$
#$'#'G"$8'8$#
##'#'$
8(#)(
?#'
"E
'
'
:)#$'
(:)
5))
'
#'#'#>#'G)'8
$
'
'#$55'
$
''$(
'
#:)
'
'')'
?'"''.()#$()
#$###$#.)
'
'
"''.:))J
'
#$':'#$.#
'5$MK
'
'
')
':#$#'$
#'(
85'$#$5
#
#")>
5'#$#$#$8$#$"$)"
':#$'
'
'
>$)()#$
.
':#$$''>:)''
'
'"5:
#$$':5'#
'
5#'
"
':>$#$')5'
?#"5'
(#'
8$'
#'
('$
?#'
85'
:5:)'
''
(#'
?")'#:)#$'.:)>$'
'#$'(
'##$$)F.#$()
#'$5:'''
'()>$')#'#85'
$8
#'
#'"'$
#.)'$))
?
#$?
85'5'
85'$#$5
')"
#
'
'
#5'()#'8''.
8'"''.
85'
)
J-':
#
':
:
)('$)))':).#
)"#':#")"'')
'#
8''.'5'MK
2
'.-
#$5'
B%25-/#-5
'8
$
.'().'()%4
"''.:)
()#$)
'#
:#$'
>$#$'
. +-''4-."(/
#.
8''.
"''.#$
)
3
89'+-/
:6;
<=6
>
'#'$5':$"'
.')"#"
':.#$J'"''.#$?
)'-#$?
#$'MK
'#'$5'
85'
"''.#$5'
$:
.#$#$
5'5'.':):?":#$
?
5'5)$'"#$85'#()#$)
$$)
5'##".##$#$$
5:).
'
'
8'())#'#$
#'#'#
''">$
'$
'
')>.
5')
:
#$
"5#5'''#$.5'$:'#
8$.'
'#''.
85'"''.#$$8
"
)
'
'5#')$
":)8.
5?8')#$
'
'#$#:))
#)'5)8
"
'
'
)8()$#$>J$)'
'"
)
)'#$'(
.--K(#'
#$'5'
F.#$?
#$$)
#$5'$'##5'$#$5
#'#'#
?#'
$'()$'#$().?'#$
#$'$'.
5'#:#"#$)$'#$.'
#
5$'#$
)
$#5#
:$'#$
$'#$
'
'"5#?#"'))$)?
J:
'$#'$K
#'#'#
)$??#"''
8$()$?#?.)?
5#'
$:)"'
5#'
"?#"'5'
$()>?
?
##))
$$':)
+55
"
$':)'5#$.
)#'(
#$$()'
L!>
5''5'
.#$'.#$
'$>#$'.#$':>'
#'#'#5'"8'##'$
'
#'$
'
'
'55)#'$#5''"''.
5'5)?
:
#'#'#'"''.
'8$?
'#'$#:F.'
)
$:$
$5'5)8
?
.)
$#:)
$'$)$:$
85'8#$#:")
$
$+5'#5':
'
#$."$
::$"'
)
#$')
):?
#$$
3
'4-+5'($.
##'!2"-34%"25'/
8':)
''
8
$#$>
$'##
'.-
L!
#- %5(-/(5(0
'
>?
#'$
$
[email protected]!K
3
89'+-/
:6;
<=6
>
'&-'-/'425-/'.('A
'$5'#'
"''#()$)$')#)() & '.-2-/& 'A/
'#')
$#($)#"#:
#:'
#$'
#$$#8#'8$#:
'
#$$.$#:'
#$$
$')'
#()#()#"()#$'(#'
8#$''
5'###'"'#
'$#'"'
#'#'#)#'"''.)')#? &,%54
)
$(#'"'()#'"'$
#'"'#
#'"'$5'
$'5') 'G#$'
#:#'.#$
$+5''#:5'
)'#$'#'"''.
')#
)
$('').5'
' 5$:"5')#'"''>'G
#'"''>'G'
#$
'#:#$'.#$")'
'
&',-.4
$(
'
"5####$
":#'"''#.#(
$F?8
?'
)'#$'#
(#'
'>'$#$#:)
'85'''
8''
?:'$
#$$''.'
%+-/
"''"
8#$'5'>'$5'$
)'
'
'#:#"#$'#$
5'#$#$'8$).'###$
#(5'$')5''#'.#$
$?:>#):'G'
04'0,-
8$:
#))':J$'
5)
'##$'
'.#$
''
"$'.:))#$
')>()
$$.#$'#)#$#'
'
##$'
$MK
#8#'8$)
:$')'
)'#$'#
5')
"5#5'#"#$
"5#($)'
#()$)?.
#.5")(.0
'
'))
$$':5#
?'8$:$'#$# $)$)
.?
$
-
'#'$5'
):#"8#5'5)'5'5)
'#'$F$
'
$
)#'#F$
)(
'
"
5'#:#$'
#:$)5':'#'$ F$#$
#$5''$'
'$'
#8#':$)
')5#:)'$:)
#''
#$$#$8$
.$()#$)
'#'$5'$+5'
##'
'''
$#)?
):#$'(
)
5'#
?
'
'
'"$#$
#:
#'
,N
'.-
!
LJ/*!K
!
LJ/*!K
!
LJ/*!K
!
LJ/*!K
!
LJ/*!K
!
LJ/*!K
!
LJ/*!K
3
89'+-/
:6;
<=6
>
('#'##55'
#:#'#'
#8.$''
'()#$)#'5
'>'$
'")
().)#$'
?
"5#5'#'$$
5#'
.'5#$5?
#$$(
)
$#$'.#$'
F.#$#'
':#$')
)'#.$:
:#$
#8#'$+$#:
'
#$'#$''
":?'
#()$)
"5#'
?
#()$)
'''
#'$$
#'25-/'.('A
#$5')
$
)
''":?'$)
'.-
!
LJ/*!K
!
LJ/*!K
:6;
<=6
>
L'$(''% C ¾ RULHQWXMHVHYSUDFRYQtFKþLQQRVWHFKY\EUDQêFKSURIHVt
¾ SRVRXGtVYpPRåQRVWLSĜLUR]KRGRYiQtRYROEČYKRGQpKRSRYROiQtDSURIHVQtSĜtSUDY\
¾ Y\XåLMHSURIHVQtLQIRUPDFHDSRUDGHQVNpVOXåE\SURYêEČUYKRGQpKRY]GČOiYiQt
¾ SURNiåHYPRGHORYêFKVLWXDFtFKVFKRSQRVWSUH]HQWDFHVYpRVRE\SĜLYVWXSXQDWUKSUiFH
#'#'#5'$)'
5'"
$ 24
5'"5#5#$$'#$'5$' >8#$
$'"
"5##$'8$#$$)'J"'
)'$:)?
---K
#'#'#8#$"$#'
#$)'
$#'
#$')'
')'
?(
)E)
"5'$?
#5'#$'
?)
$
)':'#$'$:
'
'')'
'5.#$5))#$'
??' 5'
$
(#'
('5'
$()
#'.#$#')
'
5'>
'.#$'
'
)$'
)
$'()
).#$
#'#'#)$''$'()).#$'
')$>''$. '5'
$:
)).#$
(#'
.#$5'
$()).#$
)'
#>:)#):)$''$)#)#$
'
#$
:
#$$
-
#$
')>.
$#"#$
8
8
J-'$')K
#'#'#>.8
" >'
#$5'>''
'
>() '>()).#$
5'#(
#8':$>'
"5#$#$#$)F##>'
"5#5'#)#$
$8
#'#'#8#$)$#"#'
#)#$
"''
##(
$8
J>#)
#$K
"''
#8
$8
, '.-
3
89'+-/
:6;
<=6
>
'5''8$#$#"#'
$#$8''"
#"'
'
'
#$$()#"#$))$'#$$':
5#
?'8$:"
#'#'#))
5>$"
'>'#'$'J#)#$5
$
#$#"#$##$'>'#'
:.#$
>.8#$$#'"'''K
?
)
$(#'"'8'(("
>'#'$'
'
'"')'
#"#$))$'#$
)'
''#:#"
$'$)$'#$5'5)8(
"')'
#"#$)$'#$$':5#
?'8$:.$
"')'
#"#$)$'#$$':#'.5
#.$(
)
$#?5$'#(
$#$#5>
)
$#5
#$?.>:
'$885'
:$
'#()'#$
)
$#5?#"#$#$'
'$)
$$J'''()':#$
)))
)
-K
(#'5'#$5')
$#$?8'"($''
("
#')'
#()#()#"()#$'.#
')'
"#$'$'()#)#$
(":O?:O#"
$##'$$
'"#'$F#
''#()#)#$
(#'
'
.?()#:
>'#'$
85':
>'
#5'#:)>'#)'(
8:)(
###$#$"
#$$)'#
###$">'#'$'#"
8#$$
5'#$'"':)8#$>
5'
$()>'#)#:)
$##$$#'#8#$
>'5'5'
5'J$#)"'#'
$'''>.'$
$''$MK
#5'85'$'$>$
#)>>'#)
85'
8
#'#5
#"#$
#'"'$#5'#:
#''
#)#$
$F'+
'
#$#$$'G$#'#(
#"#$)$'#$)'
#("
)
$#:8#$$().#$')'#$
5)
.#$')##)#$.$#'
,,
'.-
#"#$8
.#$!-/ 'D-/
'-4
#'"'
#"#$)$'#$
$'#(
$#$
#)#$
5
'
">'#
'$'
>.
("
#'"')
'
3
89'+-/
:6;
<=6
>
$#'
#$"
'
'#()#8'"
#$
'#()#8'"'$'()>)
>'#'$')"($8$'.:
#'#'#')'
'E"'5)
'#:
#8"
'5'?8'5$
.#$)():)
'
'
'
#.#'5?8'"$$
8G8#$$':
#J$'#$
>'#'$'"'#'
))---K
##?5#'8()>'#'
'8
:
8#:'
'
#$$')'
()
()#$''#:))'
#:("#')
5'8#?5("
8
##('$
'
')
$$'#">'##
$
#'#'#')'
'.'")#$
5)"?
#'#'#"#)"()"?>'
"#'$?#"'.'
$5E5'
>'"()"')
#8$$''$()#$'.E>.)
'$?
?$''()
'
#'#'#>'5'?()*
*/D
"5#
5')#'($'#$#'F#$
5)
5E5':$
5'$":'
>'5'$'#$?
#
'($'#$$'$.'$-
)
'
$?
.##$.#:8'
':#$'
'
''
#$'
$)
885'("
)
###$#'
#5>'#'$(""''F)#:8#$
'
'
>.
#$#$
#$5'
#.$''
.
'#(
5E5'>'
)>)'J'
$''$:#$#$>.#$#$K
#'#'#'
')'
'#$
#$$''#$'
'#:#8"
'#$
'
#):
()(
'
'
'?:?#")'
'J'$$#F
'$''$:#8"#"$)--K
'.$'#5'?:"
'$?$#
)'
#5'"
$''$()#8'"
>5'
#:)'$
#'#'#('F
'5').#$
'8#$#'#'#>F
'F.#$#'
)
"5#('#$'F
'#$()
#$'#$:))'.'
,
'.-
">'#)'
#'@-'(."$52(2-/
5'
("
.#$-2-/
8#$#$
$'
#$
#$'
#$$''
)'
'
F
'
@&P
3
89'+-/
:6;
<=6
>
'8
#$#$
'#?5#$$(8$#
.##$''$#:#"
5#'
':#$'))'.'
#$#$$''
#$#"
?#'
$$#$
#'#'#":
)
":'#$#$
#"#$.
'$)F
5?'#$()
$
>'#''#$()
(#'
8#$'#$:)":')
#)'
'J"
#$
'>'K
"5#5''>'5'5(
#$5()
'#''>'#$'"$
#'#'#
"
''>.)?
#'#'#
)J#O'#
#$$O##$-
#----#-
8#$#$$
#$$'#$$F
'".#:#
8'----K'
'
#$$:
#$
#$.#$$>
5'5
'(
'(#5$'
'
$'8'---#$5'
')
'
)?(#"
#$5'
"5#
'#$'
"(#(
$''
'
''5.#$5>
J8#$'#:")
#'.#$K
)
#$
%).#$O'
'5.#$
)
'
''#">#"
#'#'#
'#8#$'#:)
#$'"()"')
,1
'.-
)'#'#$
'#$#$
'>'
',-.4
#$$
'"-2-/
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3929
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
"
#$%
&
'$%(
"
#
&
'$%(
)%(*
&
+$%(*
(,-(
%&
929
.#$- &
/-%($%(
% +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0
"
#$-&0+1+, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2
!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
3929
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
! "#$%&'
(!)*+,-!)*+)./ 0-/1*2%0/1
", (
% % 3- -4( 3$% - # ' $% (
%(%3- #$% 5 6
7# $%8 9
$%: 5 ;8 9
"(:+ "7
< , 4$ ;#- ( # + (
% 4( 3
3- =+$%+ (
% 4( ( 4 (
$% % % $
$% $$%% - ,$%(- $4( - ; (
4(
%3- - 6; (,$% % $ - ($%+
>(%<(4$((
((%-$($%%37%-7;+
(
%4((0+,2+,?+,1+,+
"3#-(7($(<,(#$-=-
%3
+
3#0)*4+%
"(
%%3-4$($(
4;(%<%&
.$#$%[email protected]((#<;85)(#((85A(%%8 +++++++++++++++++++++ 0+1+,
B(%3-5
$<%%7%$%(
8 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 0+1+,
56)*/+*0$&74*61!. C,%(&
)%"/6'-/1
%4(7,(4
4
3-%(-$%;
)%"/6#8/1")(7+%'
7; <% 6 7%(< D , 4( $ $( -
% -(
(
%($%E,7$%(,$<
7*4(7;4($%-(%-$%;
<(
)%"/6)%'/ */1
7*4(7;$%%$%(7%-
3-$%4;
7*4(7;4(<
$$(4$*($%((
(4($(-%
$%%-
)%"/6!)6 47/1"!)/47/1
7; 7
4 $ $( $7 ,( ,- 6; -( $%-
$
$%(33$(
((
4( (4 ;3- # 7 7; (% - 43-
%3-,$%(-%$($%$;4$%7%
)%"/6)(-/!+
47;
($%%(<-3(7%,
$<$(,$%
$4(
$%7;$%4(4%
$(4(7$
#((,$%(%$%4(4-
7
)%"/6"6)*/1
7
4(
7;6<
,(((4(%(
(4(
(
$%(-
(
$(%
(
(<(
,7($(%$%%-
$$4(<
(
0
3929
9:;
>(%3((& ) * ) 0 < $ = ( $ ) % 4 6 / ) ! $$17>')%46/)!
@A
B
)0/
¾SURYiGtMHGQRGXFKpRSHUDFHSODWHEQtKRVW\NXDGRPiFtKR~þHWQLFWYt
¾RYOiGiMHGQRGXFKpSUDFRYQtSRVWXS\SĜL]iNODGQtFKþLQQRVWHFKYGRPiFQRVWLDRULHQWXMHVHYQiYRGHFK
NREVOX]HEČåQêFKGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
¾VSUiYQČ]DFKi]tVSRPĤFNDPLQiVWURMLD]DĜt]HQtPYþHWQČ~GUåE\SURYiGtGUREQRXGRPiFt~GUåEX
¾GRGUåXMH]iNODGQtK\JLHQLFNiDEH]SHþQRVWQtSUDYLGODDSĜHGSLV\DSRVN\WQHSUYQtSRPRFSĜL~UD]X
YþHWQČ~UD]XHOHNWULFNêPSURXGHP
C //6*$)%46/)! $%3$,(%
,(%
$%
F
(
(,(-$($
44
43
4(,%
(
($%<%<3
4(
3,(%
-(
7$%6$
($<
$%(3,(%
-(;$#-$
($$%($3
%#7<(%$%%-
($%(#-#7
F
$%(#-#7
-
(
$
-
((((
-%$%%#
$%4-%$%#(-%$%%(#$% -%$%#(-%$%
(
(
#(-%$%-%(#-$%
%(#$%
-
%3-
(3-
-%$%-
#6,%(
%%
#(-%$%-%(#-$%
%(#
(
(
-
<(-
<;4,
;4,
(
(,$(
7
7
$($($7$%-
6$9$%(# 6$
$(E
%(<
++:
-
6$
(%4($(%-(-((
$% (((
$%
G
-(
7$%6$$%(#((
$%
6$(((
)*)0<$=($)%46/)! -%(4((
$%
($4(<$(
((%4($4(
$%
#(
$%
-
%%7(4(
%3-,(;
#(
-
%$;4
--
$($($
(#$-#$-<% %36
7#3- %%<,
6
3-
$
(
-
4(
<
6
7#
;%(D%
7(-(
,
4<$%(
(7%4<
,
%(<((%7$%-(<-
,%
;
(,7(-($#-4<-
%E
;%(D%
,$%(-
,%
$($($E-$%4(
$%4
$%$%4
(4(
-
$%%$%6
$%-(
(-( 6
$%
-
,
-(<
$%%$%6
$%(%-
$%
(6
($%(%<-(
$
(
$%%6
($
(6
9%
#%
$%
-<,($(%
-D:
($%%6
(%4($(-$%4-$%(
-
$%4(
6
$%
2
3929
9:;
@A
B
#7<$%4(7%
,$%$%(
7$%$%%-(<$-(
(
7%$%(
$<$%
;
%(#%
-(
$
$%
(<-(<-
(
(
$%;$#%
,(%(4(;%
3
$%(
#%$%;
7%$%(
$-$
6
7#9;7
6
7#(
#
(%H:
$%
#((,
(
<3,(%#$--
$%6;3-%(;9
$%-(((%%H:
(
(4<
$%(#,(
$%(#,(
$%
$($($3%(
#$%
-
-(
$(
$%(#,;
$%
(
($7%
-$%(#,;6$(,$
(
<7%$%
#((,(
6$<
$%
$($($
#73-
-
$%(#,;
(%4($((((%3-%
-IJ/
3-
((%3-$%(#,;
7)6/ *$)%46/)! %
<$%
$%
((%$%(
(+$%(#,;$(,4<%$(
4$%4$%,(
44
E4$%(4$%,;
$($($4(%(((%3-
;
4($
;$(
;(
#<-$-
<
$%
(#((,$7(((%3
(
6
7#9%
%
H:
$,%(
#$-((%3-
((%<$%(#,(
$%(#,;
#$-
(E4(
%3-$%(#,;
6
7#
%$#$-
$%3-((%3-
$%(#,;
6
7#((%3-$%(#,;
6
7#
74(#((,$%
(
(7$%7%((%3-$%4;
((%$
%(-
$%
$%
$($($
(#$(
%$#$-
$%<((%
$%4($
%(-
*/1")%)6"# <0'*$)%46/)! (
(<(
$%
6;
6
$%
;(7%%((E,$9-$7#-$,
;(7%%((E,$
(:
4($
$%4(4-(7% $
;3-6(-9( -$$%4(
($-(+
((:
$%
<-
3-
%$
(<$%
-;$#7%-$-$%4;
?
)0/
/-
"
F
G
3929
9:;
>(%3((&
#1"*")%3
$$17>9#/1
@A
B
¾SRXåtYi]iNODGQtNXFK\ĖVNêLQYHQWiĜDEH]SHþQČREVOXKXMH]iNODGQtVSRWĜHELþH
¾SĜLSUDYtMHGQRGXFKpSRNUP\YVRXODGXVH]iVDGDPL]GUDYpYêåLY\
¾GRGUåXMH]iNODGQtSULQFLS\VWRORYiQtVSROHþHQVNpKRFKRYiQtDREVOXKXXVWROXYHVSROHþQRVWL
¾GRGUåXMH]iVDG\K\JLHQ\DEH]SHþQRVWLSUiFHSRVN\WQHSUYQtSRPRFSĜL~UD]XYNXFK\QL
-(-*4#%$,$%#%$%
#(-
;
#%(
$%
-*$<#(9#%(
$%(#,(
$%(#,(-*$3(%:
-*$3(%
(
(
$%
-#(
;
3##(--(
$6,($%
(-(,$<6$-(
$
($%(%<-
-(-*$$($%$6,(3$%
#%$%(#,;
4(3
7
;
E
7-*$<-(%(
#$-$%(#,;
#((,#$-4(
$%(#,(
74(
6$<-
%
6
7#,<-
(
3-
6
7#-
;
-(
$%6
3---
$($($($
-(
$%4$#-(-(%
;
$($($($
#((,$%(-
#((,$%(
74(
(,<-
6
(
(<,$%$7$%6-
-
$
;3-6(-
$%
4#377%
%
%-%4
$%4
(,(
7
-%(4(
$7%
$37
$%$4$$
$<37
$%
(
((-
<$%$%-(;$#
4(4-
$%
%
-$
(
(%$%(
-%
$($%4
(,
4
(,
,%(<*44
(,(
$($%%3
(4
(,
4$
$<
37$-(
(,$<7$%
E,
7$%
%$%,(;
,#
#4<,%((*4$%
(
<-4
(,$($%3#%(#3-% 3#%
(
(#7<7$%%(#3-%
(%
-
(#7(
4$%%#%
%3#,
-;%
(
(7$%$
%
$%
$
%
(
((4-
4;$#$
;3-
-;
%
-(<$
$
%
1
)0/
3929
9:;
@A
B
$($($6;$%
(
(
(-
<$$%
(3-;
(
,<-;<
-
$%
(3-;
#4$
(((,($7(
(
$($($$%;3-;$#(-
%((<-%
-
%(-
-%((<6;
-(
$$
$<37-(
$
(<-
(
4(
%(<-
(%4($(-$3---
$7%
-(
(
$
-
%%
(
((%;
$($($(
(%($%
,;$#7%4(
%3-
-;(%(
$%
((%($%;
-%4(
-<$%
-(3
#$%#7<(#$$%
$%
$($($($
#$-$%4-
$4$
$(,($<--$%
K
)0/
;$%
(<
-
;$#%((<
6;
((,($7(
(<
3-(
;
9-,$$
<
((%%((%:
6$%$%
(%
$%
$%
((%(
3
#$%
#$--$%
$$%$%
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!
"#$
%
&$
!
"
%
'
(")*
+$(,
%
-.#$(,
(/*(
$%
0"#* %
1*$(#$(
$ ....................................................................................................................... -
!
"#*% 2./ ............................................................................................................. 3./ ............................................................................................................. 4
5./ ............................................................................................................. 6
7./ ............................................................................................................. 2
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$
%&'()*&'(&+,-*,.'/"-,.
!/HGPČ$'
(")*8(#/#$
"#$&$.#8
*
("* $ 8 *
("* (
#$ * *
" 8 (9/*
/* #$(
# $* ( $( 8(8 #$( 8(
$:
($)* # :. ;< " (
$: !)$ )* =)$ (
#$#$
###$#*
">8(#=*#$"
"$*)8(>?(#8=($(9$
##
8:>.!)#(8#$($#(*<*
("*"<
/#$.
(
$ 8( ( 2.7./. !) "* "@)* /* *
* #* *
$)
.
0 -&'1("
!(
$'
(")*8#(#(
8:($<$%
0#"#$#)*AB(("<:*
(
#$CAD($$C..... 2.7./
E$$)* ........................................................................................................................................................ 2.7./
23&',('-!#41'3.+
&/$(%
5&",3$*,.
#@ #( F *
("* (
#$ /#< )8 8(8(
#(#$*F#
$8(@8#(**
"
@*
"(#/(
*$:/*/#$(*(#$($<**"<*(
8( @: 8( *(
(
(#( ,8* 8)* F
8: #
$(*
$(($(**
("*@(**
("*
(*
.
5&",3 6,.&%4("$
8 @: $( #$* : *
(" $" 8(8 $(($ 8( 8(8*
8(
##($"*8":
8(@:$)#$$(($#
5&",3&"$,',.
[email protected]:
(
#$$<#
#(@"$(9$:*8$8(8*"#*
"@:(@$#$#$*
("8#$(
8
(#
((
*
("**([email protected]:
(
#$#$(
$:
@,8(@:$($#$8(
*<$(9$8#$(
(#("(8
(
5&",3&314,.&,14,.
[email protected]:
*#<*
#$$*(*#$#$*
"
8 @: *( : :#"( :)* *
("* #* / 8(8*
@$8#$(
(9("$$(8(<$#G<
8( $< $ *
(" ( *@ 8( ("$ #( @: ("
5&",3&%*,(
#*($*$
8(:#$(
$*
("$":)*
@:
#$*($)*$*"#$
[email protected]:#$$$(/(#<#<
<
($"
8#*#$$$#(
$#G<#$8
()**
"#*
5&",33&',.
"#<($<*(@:#*
("#$8
:
[email protected]:/
(
#$(#<
@(
(#<*#$
F*#$8(
#$($*/#$(*
[email protected]:$#$$#$*
("*/#$
78&*,.
9
:
¾ Y\XåtYiVYpLQGLYLGXiOQtKXGHEQtVFKRSQRVWLDGRYHGQRVWLSĜLKXGHEQtFKDNWLYLWiFK
¾ XSODWĖXMH]tVNDQpSČYHFNpGRYHGQRVWLDQiY\N\SĜL]SČYXLSĜLPOXYQtPSURMHYXYEČåQpPåLYRWČ]StYi
GOHVYêFKGLVSR]LFLQWRQDþQČþLVWČDU\WPLFN\SĜHVQČYMHGQRKODVHLYtFHKODVHGRNiåHRFHQLWNYDOLWQt
YRNiOQtSURMHYGUXKpKR
¾ UHSURGXNXMHQD]iNODGČVYêFKLQGLYLGXiOQtFKKXGHEQtFKVFKRSQRVWtDGRYHGQRVWtUĤ]QpPRWLY\WpPDWDL
þiVWLVNODGHEY\WYiĜtDYROtMHGQRGXFKpGRSURYRG\SURYiGtMHGQRGXFKpKXGHEQtLPSURYL]DFH
¾ UHDOL]XMHSRGOHVYêFKLQGLYLGXiOQtFKVFKRSQRVWtDGRYHGQRVWtStVQČDVNODGE\UĤ]QêFKVW\OĤDåiQUĤ
¾ UR]SR]QiQČNWHUp]WDQFĤUĤ]QêFKVW\ORYêFKREGREt]YROtYKRGQêW\SKXGHEQČSRK\ERYêFKSUYNĤ
NSRVORXFKDQpKXGEČDQD]iNODGČLQGLYLGXiOQtFKKXGHEQtFKVFKRSQRVWtDSRK\ERYpY\VSČORVWLSĜHGYHGH
MHGQRGXFKRXSRK\ERYRXYD]EX
¾ RULHQWXMHVHYSURXGX]QČMtFtKXGE\YQtPiXåLWpKXGHEQČYêUD]RYpSURVWĜHGN\DFKDUDNWHULVWLFNp
VpPDQWLFNpSUYN\FKiSHMHMLFKYê]QDPYKXGEČDQD]iNODGČWRKRSĜLVWXSXMHNKXGHEQtPXGtOXMDNR
NORJLFN\XWYiĜHQpPXFHONX
¾ ]DĜDGtQD]iNODGČLQGLYLGXiOQtFKVFKRSQRVWtD]tVNDQêFKYČGRPRVWtVO\ãHQRXKXGEXGRVW\ORYpKRREGREt
DSRURYQiYiML]KOHGLVNDMHMtVORKRYpDVW\ORYpSĜtVOXãQRVWLVGDOãtPLVNODGEDPL
¾ Y\KOHGiYiVRXYLVORVWLPH]LKXGERXDMLQêPLGUXK\XPČQt
7&*,.
;5<
=>5
?
&-,
&14,.*,,&
#
#p*#<*(
()8(
$$$H
*#*(
(#($H
"<$(*#
#*
(#<*"(*#
(#H)#")
#H)#")
#@#($$()
8*#
8*#
#@#(
@($$8(
*<*
8*#
($8(#($<#
8(
*$I(:/$J# $
#<
?,$",14,.*,,&
8([email protected]:#$($
**
("#$8
$8(
*)
<#
#($
(
*
("
#@#(
$
:*"G<$=#$
$"$H>
#@#($(($8(
*<(
(9G
$!%,#&/%&'(*,,&
8(
*<$(/I)/)
*")
$$I$$
")$
")/$
")
8*
"
$#$$**"$
@8(#
(*"($((*
"
#@#(#$*"<$*
("
&43&'(*,,&
($(*
("
*(8("
("
#*(((I*##$8(
#$)*
("
8<</#$I#$
8
#
"
($)*:*
("@*
"
(( *
("#[email protected]
*(
#F
8($*
("*
*
("
8(8$
*$#(<(
$(($(8*
"
#$8(
*
"
=0($?K
(>
78&*,.
@&*,.
;5<
=>5
?
&14,.*,,&
#*$8(
*#<*
<$#
8(
$$
#<*#<8(
#$$(
#$$(/#$*#<*(
*#*(
$#(#)*#(#
)*
*)"#(
<(*#
*#I(
[email protected]*#
*(
8(8(
*<*
("G
$(
8(*
("**(I$
L
(
?,$",14,.*,,&
@(G")*#$8:($*
(" *
"
F(
8(#((*(8(
*<#$8(
(#)*
@#$
"$8(
*)
)#$8
(*$(
#@#($(($(8(
*<(
($(
$!%,#&/%&'(*,,&
(#$8
$*
("(
*"<8
(*
"
8(8(*:($(*
#$#<$
$8
$*$(*
"
*
"
*"<*8(
:(@$#$)*"/8(*(9/
F/
&43&'(*,,&
*(*"(
(
(#$(
(#$*
("
($(*
"
G
$
(@<*
"I!
E$
*
("
=$
M*
*#$#$#$(
">
*$(8(*
("#$/$)@$#$(IG
*
("#[email protected]
$
*
""
*
("()*(
*
("
4
&-,
78&*,.
A&*,.
;5<
=>5
?
&14,.*,,&
#
("(
@(
()8(
8(#(AG(<*C
*(8((*#"
*($*8(I(/
$,8(#:8*#)8(#)*@#$
?,$",14,.*,,&
##$$#*
"
*
("$#
(8(#-N4N44N4$$
$$
*$$(**(8(8*)
$
@$(#
)$
8($(
#
"
"(
@*9G"G<$0GG: **
("#$8(
#$($
($8(#(
(*
("*#$8:
$
*#$8(
($(I
(<@(#J<
8(#$8(
(*<#/<(#<#$<"
<
$!%,#&/%&'(*,,&
##$#
*"<((
*"
8
$*$(
$*"$<$ *
"
*")***
8((
($(/*:
$,8(@$(*"*
"
*(8("#(/(#)$(#$
$#I
()$("($()$(#$(
&43&'(*,,&
(:*
("8(
$)*"
"I
($(*
("
(8#$*
"**
"$((#(
#$
#(#(#*
(""
*
("
8(8$
#(#(#$G<#<<*
"
=$##M(($*(
($#G<88"<:#"
1*+($>
@(
#$**
("*#/:#$$
*
("#[email protected]
(($$#$(**/*$(($:
=#$)">
6
&-,
78&*,.
8&*,.
;5<
=>5
?
&-,
&14,.*,,&
#$#*
#$(= 5$H:>
($($<
*(8((
($<*#
G<
#(
8(($8(#(#8(
*<#
(
(
(#
(
(#<
(
8(*(
(
(
8(
($G8($H(
8*
("*#* ##$#
*8
*
*
("(
#$#$
#$/#$
$)*(
#:8#$8(8(#$$* (G(9(*8(
#@#(
$#:8*#)8(#@#(8(*
$
*
("#/#<
(*
"
<#
(8(#$$*
?,$",14,.*,,&
$8(
*<(
<$<$(<
<
8
(
#$
(
#$
((
#$($8
$
<$
*
("*#$8(
@*
(""$#$
$"
:
8(
0GG#$($(9G" *
("
$<
G<$("
I
(#)*#*#[email protected]#$
8(
$!%,#&/%&'(*,,&
"((/#$8(*"<((
<$(/($
($(#$
@(@$#$*"$
#(/(#<$
#
#(/(#<* *I$(/
#$<(#I(
(<#$(
#(
8(#/#<*"<8
(:$(/: *"<8
(*
"
(:#(#*"
8
#:8#"$):#"*"8*"<8(
#$$*
&43&'(*,,&
($8(#(*
("*#$8*
(")*(
($(*
"
@((9*
$$)*
"
$:@< *
"
#(
8(F(,*
("*8(O!*
("*#$*
*
("
$
@(8
$#$
=#/#*
">
O=E!>
*
("*#$(*I
#*#((G *
("#[email protected]
*
("
*#$$(*P#$
8#($*
"GH
#$*(@8*
(F(
2
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
9
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!
"#$
%
&$
!
"
%
!'$'(
)$*+
%
,-#$*+
*.(*
$%
/"#( %
0($*#$*
$ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
!
"#(% 2-. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
-. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
1-. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,
3-. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
9
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$%
&'()*+'()',-.+-/(0#.-/
!.*
$!'$'(6*#.#$
"#$&$-#6
*#$*$7($6'$'(
*
#$('$7(6*8.(
.( #$*
# $( * $* 6*6 #$* 6*
$9
*$'(#
9-:7"*
$9$'(;*#$*$<*+'"9=
6*#;(#$"
"$('6*=>*#'6;*#$*#
69=-
*
$ 6* * 2-3-.- !' "( "?'( .( (
( #( @ (
$'
-
1!.'(2)#
!*
$!'$'(6#*#*
69*$7$%
/#"#$#'(AB**"79(
*
#$CAD*$$C----- 2-3-.
E$$'( -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-3-.
34'(-)(."$52(4/,
&.$*%
6'# -4%+-/
#?
#*<'$'(
*
#$.#7'6
6*6*
#*#$(<#
6*?6
*
#$*F*$?**
"?997$*(66*6(
*
#$6*6(?$(
7"7$
6*?$.$.'(F'($*(
$6*?6'$76*($#$*
$*'$'(
#$7
.*#7$"
6'# -4!7-/ '&5)#%
6* $7 " # $ 6 #*"*$' $' (*
"
?#$**
6*?##$$7*6*6(#$.*$*(
7(
6##$$#$$#$?9.6(
6'# -4'#%-(-/
( ?9 $ 9' $9 '$'( $*9 $ 6* ?$ * #7
'$76
6?9(*.(#
*6
*6*
$'('$'(
*(
6*$7$#$
696
*$#F7
6'# -4'425-/ '-25-/
$6*??F$**$($
'($7$
6*#(*6
6*#?9#+6*6*6(
'$7$<
(6*$*#$*$7$
*
*#'(
6#(#$#*($*#$#$$(*#*$$
#$
6'# -4'&+-)
.?$*#$*$(#$*
*$#*6*6
?***
6 ?9 *#*$ (. $ $
6* $$ *$7$9'(*$$("#$
66*?
'$'($$.6***$$#$$"*(
('#$(
6'# -4 4'(-/
?"**.<.$*#$6*"*'$'$$
.?#$$'#*
9*(*
#$F.#$*#$*$7<
6?9<$*$#*.*#'(
$'#*
9*#$$(
6* 6 ( *#$ * ? '$'( $*( 6*6( $ 1
9
8'+-/
9
¾ Y\EtUiY\WYiĜtDSRMPHQRYiYiFRQHMãLUãtãNiOXSUYNĤYL]XiOQČREUD]QêFKY\MiGĜHQtDMHMLFKY]WDKĤ
XSODWĖXMHMHSURY\MiGĜHQtYODVWQtFK]NXãHQRVWtYMHPĤSĜHGVWDYDSR]QDWNĤYDULXMHUĤ]QpYODVWQRVWL
SUYNĤDMHMLFKY]WDKĤSUR]tVNiQtRVRELWêFKYêVOHGNĤ
¾ XåtYiYL]XiOQČREUD]QiY\MiGĜHQtN]D]QDPHQiQtYL]XiOQtFK]NXãHQRVWt]NXãHQRVWt]tVNDQêFKRVWDWQtPL
VP\VO\DN]D]QDPHQiQtSRGQČWĤ]SĜHGVWDYDIDQWD]LH
¾ XåtYiSURVWĜHGN\SUR]DFK\FHQtMHYĤDSURFHVĤYSURPČQiFKDY]WD]tFKNWYRUEČXåtYiQČNWHUpPHWRG\
XSODWĖRYDQpYVRXþDVQpPYêWYDUQpPXPČQtDGLJLWiOQtFKPpGLtFKSRþtWDþRYiJUDILNDIRWRJUDILHYLGHR
DQLPDFH
¾ Y\EtUiNRPELQXMHDY\WYiĜtSURVWĜHGN\SURYODVWQtRVRELWpY\MiGĜHQtSRURYQiYiDKRGQRWtMHKR~þLQN\
V~þLQN\MLåH[LVWXMtFtFKLEČåQČXåtYDQêFKYL]XiOQČREUD]QêFKY\MiGĜHQtFK
¾ UR]OLãtSĤVREHQtYL]XiOQČREUD]QpKRY\MiGĜHQtYURYLQČVP\VORYpKR~þLQNXYURYLQČVXEMHNWLYQtKR~þLQNX
DYURYLQČVRFLiOQČXWYiĜHQpKRLV\PEROLFNpKRREVDKX
¾ LQWHUSUHWXMHXPČOHFNiYL]XiOQČREUD]QiY\MiGĜHQtVRXþDVQRVWLLPLQXORVWLY\FKi]tSĜLWRP]HVYêFK
]QDORVWtKLVWRULFNêFKVRXYLVORVWtL]RVREQtFK]NXãHQRVWtDSURåLWNĤ
¾ SRURYQiYiQDNRQNUpWQtFKSĜtNODGHFKUĤ]QpLQWHUSUHWDFHYL]XiOQČREUD]QpKRY\MiGĜHQtY\VYČWOXMHVYp
SRVWRMHNQLPVYČGRPtPRVREQtVSROHþHQVNpDNXOWXUQtSRGPtQČQRVWLVYêFKKRGQRWRYêFKVRXGĤ
¾ RYČĜXMHNRPXQLNDþQt~þLQN\Y\EUDQêFKXSUDYHQêFKþLVDPRVWDWQČY\WYRĜHQêFKYL]XiOQČREUD]QêFK
Y\MiGĜHQtYVRFLiOQtFKY]WD]tFKQDOp]iYKRGQRXIRUPXSURMHMLFKSUH]HQWDFL
:6;
<6
=
'.-
8'+-/
' .( /> - / #0 5' ( ) 4 5 ( ' $+6*$**$7$7$
*
#$*
"7(
'7#$#$*
6
*
*8**$6*#9'
(*
*$6*#*"*'(#$'($(
##$#$"*7$$*8$
(*$(#
9*
#
"6*$
*9
6*#$.#79"(
*"6*#$
6
6*$(("$*"6*$;* .#79"(
#$#$"*7=*#$$7
76
*
$+6*
$#$
*F*8*$(7(
$"
#$$##
5 ?' ( 2 - / % &> ( 0 #$*
6
*
6*#"6*$
*$9
F$*
6
6*("$6*(#$#$
*
#$#"*#$
$+6*'7#$*
*#"9'F'
$*$*("$**'" #$**
**?$*8$ .$"
$$#
7"
?*
*
7*
(;(.#$*=* $"'(
"$"6*$#'(
*
#$*#$
6
*
#$6*"'6
*(*
#6*6(
;($7#$$7
7=
#$"'
979#"*7(6
*#$*.#$
6
*
";F$7$6$=
6*?$$*$*(*#$*$#$
*
$9(*6*'$(*
( $!' ( 2 -/ ' #% - + - /4 @ + - 1
?*"(6$#76*$$#
$**$ #"#$6
"'(6
*
."#(
6*#(***$$#7****67#$
"'(6
*
'#$*$
G*"'(#$(
.(
*$6*#**'$'(*(?$$*'($*9 "#(
3
9
A'+-/
:6;
<6
=
'.-
A'+-/
' .( /> - / #0 5' ( ) 4 5 ( ' *
$*(*#*7(#6*( "7(
*$'(#*(.*$6*(?$
6
*
*$6*#**9$7"*7
*<(
*$(($**;#*$
#*$**=
?
"#$$#$$
?
(*'(F*6* *
#$#$H6*6(''$'*#$#
F
?$#$7#$7#$*
6
6
#
"6*$
*9
.#'9"(
*"6*#$
6*6*##$#$7F6*6('$7 .#7(9"(
$979#"'$7("#$'( 6*9$(9;($$#$$#$"
**= 6
$
67#$7$(
*
#7#$
?*
((.$9#
$
*$*?$7F*"
* *F*8*$(-
$;(.$**#$'<$=
#$$##
$+6*'$76*
*H#$
6*'$7F#9'$* #$*
$*8**$(.#$?
''(?#$$*96*6(#$$"
?$
*$$"
6
6*
$$*F$*(
'$''*8**$(.#$*((
(**#$*$?$.6*69#"*"7 ##7<.
"*#$"$7(#$*
"'(6
*
$+6*(*69#'
*#<*+*
I!.##*(#*#'.*
I;E!=
5 ?' ( 2 - / % &> ( 0 $#7#
#$6*((
"*$*96*(#(.
$""*$*9#"
$.
?*"*7(
$$"+6
$7?*.
*$6*#*#$($*8$97F#*(
?*$$7$"#$
$#
$6***'#$$*7
?'$7$*H
*($*8$
#$6*"'6
*(*
#6*6($*H
F$6#"7H?*7##7
#$$
$+6**
#$#$F$'$7**#7
#$'$76*
*$6*#*"#$'$7$"
'$7(
45
#$*
6
*
*$9
F$*
*
#$#"(
*#$
$"'(
6
*
#$"'
6
*
9
A'+-/
:6;
<6
( $!' ( 2 -/ ' #% - + - /4 @ + - 1
"(6#$$*
($
$
*8**$6*"#$*#
$7*
#$$*
#$#7*'$7
$"
*#*$6*$.6(*
($
6*#(*($*$#7'$7*
$'(*
*$6*#'$#"
#'(*#$
(*"#("'(6
*
#$(
'$7((*
#(#$7
###$
(*
?*(
$$#$7($*$7F
(*
#*6*6($7F**$(
#$*
6*(*$'$
[email protected]
=
#"#$6
."#(
"'(6
*
.(
"#(
'.-
I;/)!=
9
B'+-/
:6;
<6
=
'.-
B'+-/
' .( /> - / #0 5' ( ) 4 5 ( ' 6*$"6**#$$7
7
"7(
"76
*
6
*
#*#*#*
#7($(
9$'?$*
66
*7"
7H#$*
$+6**8*#*F*"6*6 #(79#"*$7"*7
#*
6#$7
$
#
"6*$9
*9
#$'(6*9$(9
*"6*#$
*<
*$(($**
.#79"(
6*
6*6*6(*$7"*7
*#+6*6
*
#7#$(F$ *
#$#*#$*.#$
?*'$6
$*(.(
7 *F*8*$(7(
#$
#$$
?*'$6
$(
*"
$'$* ##
67*6***($**$(
#(#$
H#(#$##"#$*7F
(*F*F$F*F6'$7(6*
##7<.
6$'$($*6*(#(*
* "'(6
*
<.*?$'$''
*8**$
$*'(#$
*'(#$'($'("*
#7##
5 ?' ( 2 - / % &> ( 0 #
#$6*(9###$9#"*
#F$
$+6*#7$
(
*##.#7
$
*?
76*(
*
?$
#*7*9#"*#7
**
?*?$0.F*'"$
#$$9.
6*#**$'"*F$F
#$979#"*7(
6
*#$*.#$F$7$6$
#$*
6
*
*$9
F$*
*
#$#"(
*#$
$#$
"'(6
*
( $!' ( 2 -/ ' #% - + - /4 @ + - 1
#$
$7
9
+#7(
6*#*"#$*
?*
#$$
'$'
'('$9H
!##J(K
(($*$'((
#$*"(#(9
.$#.##$(*6*6(
'
(*F'*
**$*
?*#*$$
'$7($6*6
$#*#''
*
(*#$$9*67
$#7$*$$*$
*?
#7*#$($#$
###$$"$
4,
#"#$6
."#(
"'(6
*
.(
"#(
9
C'+-/
:6;
<6
=
'.-
C'+-/
' .( /> - / #0 5' ( ) 4 5 ( ' 6*$+6**#7#$'$7.#$
"7(
$**$7$7$
*
#$#'$'
6
*
''#$*
?97'$7$*$*(H"$** '"#$**
**$
6*?$**#"(*
** $?
*$$*
?*"**.6
$("$*"6*$ #
"6*$9
*9
?$#$$*9H(#
**
*"6*#$
#$$*8$#
$
*H6*6(#
.#79"(
#$
$+6*97#$.#79"(*
#$**H*('".#$($(# "*"*
($'6*$*
*F*8*$(7(
6*#$'
$**6*6*(
#$$
9#"*##"H*#*$
##
$'$#*7$L*
*(*6*"
(
"
(*'$*****$'(7
6#.#'( ##7<.
*#$*$'(.$*9
"'(6
*
6*(
#$*(
#$*I!6*6
.
?*$(
$$<*+$*'($#
*67
$
*?
I;E!=
5 ?' ( 2 - / % &> ( 0 (*("$#$6*(#$
#$
6*#*#$F$HMNM4MM,[email protected]
($#H$$#*$
*#*'$#$*8$*
6*7$"#$$"*#"
?*6
$#7$F$
H"*
"(
'(##?$$*(H7
F#7$
?*$$$'"(.(
#
'("9#
#*#$$'$*F$F*
6*6#*
'H**#$(
*#
6
F$$?*($*#$H#?$0
.$.7F
?*$F$6(*
'"6*$
#$$
6*?97
(#
#$*
6
*
*$9
F$*
*
#$#"(
I;/)!=
*#$
$#$
"'(6
*
( $!' ( 2 -/ ' #% - + - /4 @ + - 1
6*#*(*
'$7
(*
#$
"*$*(#$*
9
"(6#96#$
?6*#'*$
*#*$6*'#$$(
(*'#"#$**$(
"
#*.#$
($''("
"(#"#$*(.*#7(
'$7(H!*E#7$7
**#."@3-,5-#$*$
4
#"#$6*
."#(
"'(6
*
9
C'+-/
:6;
<6
=
('$7(
*
*#
6?$6*($**#$*$7(.
('($*$6*6
#.##$
$6*'7$H(
#$*
$*
***#?*'#$(*6*6
"(*$((*
.
6#**##$'$(#$
#.##$
**#$*$7'$7
7
#$(*?6(*<*
44
'.-
I;E!=
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
7
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
"
#$%
&
'
"
#
&
()$*+
,%)-
&
./$%)-
)0+)
%&
1#$+ &
2+%)$%)
% /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3
"
#$+& 3/4/0 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5
!
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
7
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
!"#$%&
' ()*+, ()*(-./,.0)1$/.0
"þRYDFt SĜHGPČW ()$ *+ +6) *$% + # ()$ *+ )
#$% ' 6)+ / "+)
) +%) 6) )
% 0
))7 ) 8/0$%7 %9) 9: )
)) #% 7 $ /;/ %)7
+#7%%6$)
)
+%%70)#7+)9/
:6)
)6+#*+
)
$%)*+
+#$%$)$$%
$%)+ $+$% $% %* )
) )- 6 #))0$% + 9:/
"*#+)$%$%$%7)/
)
%6))))+0+./$%$+<+
%*
/
2"/()3*$
")
%()$*+6$)$)
6:)%7%&
1$#$%$*+=,)#)>=,)#)))>=?)>
="%+)
>=?)))%)> ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3/4/0
@)%*+=
$7%%9%$%)
> //////////////////////////////////////////////////////////////// A/4/0
45().*)/#%63)50 -
B0%)&
7($!.5&,.0
6)
$%%)%*++#*+%%
:#*+$%:6)6+$%)
%
+9:6)%$7+#70))%
+#:
$9
$)C+#*+
)
$%0$7*6
6)6)
$)$%+C$
7($!.5"8.0!('6*$&
6)+
70)6D7
)
%$%9:
6)%6)6+D
$+
$%))0*+$%
9-6)9:$%)
)/0$%9))#07+66)6+
)
$%)%$7$%)+
0+6%+
%67+$9
7($!.5($&.).0
9+
#%))
)96)69
69:$+$%))#)9)$%
)*+:
9-6) 9: % %*7 $% %% 9
6) 9+ +#7
%9+$*
7($!.5 (536.0! (.36.0
6D
9:9-6)6
%
)$*+9$%%%%
0)
69:C0$%**+++
6 9: )$)% $#$%) $%%+ : %06) 6* $+ : $#
*:)
)9)D)%$#6)
9
6)
9:
*$%)$7
06)
+
%$%$)))-%
6))$))
)-%6)%
+
7($!.5(',. *
9
6) 9: +% 9% + 6)6+ $%)
% 6 9:
%$%
9$%)*+
)$%%+0$%)+
$)6) 9 $
#))0$% )
) 6) )
7 + $7+ $%%+ $%
7($!.5!5().0
6 9: )% $)#)+
) D*+ $+$% 6 6)
:)9%*+ $0$% +
D)$)
3
7
9:(,.0
;7
<7
=
(/.
()%*))&
= = = > ? @ A ¾DNWLYQČYVWXSXMHGRRUJDQL]DFHVYpKRSRK\ERYpKRUHåLPXQČNWHUpSRK\ERYpþLQQRVWL]DĜD]XMHSUDYLGHOQČ
DVNRQNUpWQtP~þHOHP
¾XVLOXMHR]OHSãHQtVYpWČOHVQp]GDWQRVWL]QDEtGN\]YROtYKRGQêUR]YRMRYêSURJUDP
¾VDPRVWDWQČVHSĜLSUDYtSĜHGSRK\ERYRXþLQQRVWtDXNRQþtMLYHVKRGČVKODYQtþLQQRVWt]DWČåRYDQêPLVYDO\
¾RGPtWiGURJ\DMLQpãNRGOLYLQ\MDNRQHVOXþLWHOQpVHVSRUWRYQtHWLNRXD]GUDYtPXSUDYtSRK\ERYRXDNWLYLWX
Y]KOHGHPN~GDMĤPR]QHþLãWČQtRY]GXãt
¾XSODWĖXMHYKRGQpDEH]SHþQpFKRYiQtLYPpQČ]QiPpPSURVWĜHGtVSRUWRYLãĢSĜtURG\VLOQLþQtKRSURYR]X
SĜHGYtGiPRåQiQHEH]SHþt~UD]XDSĜL]SĤVREtMLPVYRXþLQQRVW
6)$*+#7%%)$$
*+#
)9%)%))
7:$#9%
$66)$%+#%%$
%)#
$$%7+%)$7
%$%)-
$7
)
$%9+#*+0$%)+
)70$)
6)0$%C0)$% 0)$) +#:
%9)8$9+
0)%%)
)
*+
#+
*+$:;
6$
%$%8$+$%%$%;
$9%0
:-6))6)%%)%$
6)6)
$%%)%%%$%
$66)
6)++#9+
:0)
%
C06)
%*+:
#$7+
9)%:*+++
6%7%
#)$%)%6)
)
)6)9%$$%%
%$)$%$)
+#0$%
6)$+)-+:$9%$7 )E00)
)%
)6)
0
)
$%0)70)
00)
%-6)$
#))0$%)7$%)
+)#))0$%
$9$)7$%9)#))0$%+
+#*+0$%)+
%%+
)$%
)%-6)
+)7
96)$
%C7#
$%+
6)$+)6)
%+
%)6%*+$%+
8/C;:$#
()%*))&==
= > BA
@
@
¾]YOiGiYVRXODGXVLQGLYLGXiOQtPLSĜHGSRNODG\RVYRMRYDQpSRK\ERYpGRYHGQRVWLDWYRĜLYČMHDSOLNXMHYH
KĜHVRXWČåLSĜLUHNUHDþQtFKþLQQRVWHFK
¾SRVRXGtSURYHGHQtRVYRMRYDQpSRK\ERYpþLQQRVWLR]QDþt]MHYQpQHGRVWDWN\DMHMLFKPRåQpSĜtþLQ\
)$)%6)
$%%++
%+
0+
!(1'()*186)6$
+%$$%%
%
+$%#%$%%$%+
+6$7+#7$%$%
$0)+;
$%)
%+$)0)%)9
$%%):$)#)
)
$%
+:*+
+
7
9:(,.0
;7
<7
=
(/.
96)$
#))0$%C*+0)+
C!(618)%+)%
6)$*$)#)#*+0$%
$%));
$)
)9%#6*+0$%
$)#)#
$%6)C+%
9)
$)$)$%)+%%
+)
!(().01
$6
#%*+
-1$. )
$%6$#%$%
#)8%)
%
%)
6)*+++
%)%$%6
0)#+0)#+
%++;
0
)%)%
6)+
D)8)$)9
))*)7
9;
6)%
)0*+)#
*+++
$%6)$%)7$%$)+ )$)$
0)
80#)
;
)$)$0#)
)+
0)
6$)%
$%$)#)
+$7
)
$%
9)9%)6%C$)
)9)
0$)+
%%$%**$*+$9: %$%8+#
+0$%%+:)#+
6$+#%$7
9)%
+0)$0&
)
:)$%)%*6)
+
0)#0)9)
06%)++#:$0
%)0&$**
:7
+)$:)$+
#0
$0*0**;
)$080)0#0
9)+
;
6)$#+#$%+#$%%))
)$$%+#
$9$)
$+%
)%$%)+
#
$%+#
%$)C0$%%)0+:
)6)$6)*+:+#:6)
+
$)$%8#)0$0;
6)$
:)9%$%%$%6+
7)0 & !('1)!"0(#%
+#70$%8;
*%$%
%-6)
#))0$%$0+
C)+%$%7+
#))0$%
()%*))& = = @ A > D ¾XåtYiRVYRMRYDQpQi]YRVORYtQD~URYQLFYLþHQFHUR]KRGþtKRGLYiNDþWHQiĜHQRYLQDþDVRSLVĤXåLYDWHOH
LQWHUQHWX
¾QDSOĖXMHYHãNROQtFKSRGPtQNiFK]iNODGQtRO\PSLMVNpP\ãOHQN\±þHVWQpVRXSHĜHQtSRPRFKDQGLFDSRYDQêP
UHVSHNWNRSDþQpPXSRKODYQtRFKUDQXSĜtURG\SĜLVSRUWX
¾GRKRGQHVHQDVSROXSUiFLLMHGQRGXFKpWDNWLFHYHGRXFtN~VSČFKXGUXåVWYDDGRGUåXMHML
¾UR]OLãXMHDXSODWĖXMHSUiYDDSRYLQQRVWLY\SOêYDMtFt]UROHKUiþHUR]KRGþtKRGLYiNDRUJDQL]iWRUD
¾VOHGXMHXUþHQpSUYN\SRK\ERYpþLQQRVWLDYêNRQ\HYLGXMHMHDY\KRGQRWt
¾]RUJDQL]XMHVDPRVWDWQČLYWêPXMHGQRGXFKpWXUQDMH]iYRG\WXULVWLFNpDNFHQD~URYQLãNRO\
VSROXUR]KRGXMHRVYRMRYDQpKU\DVRXWČåH
¾]SUDFXMHQDPČĜHQiGDWDDLQIRUPDFHRSRK\ERYêFKDNWLYLWiFKDSRGtOtVHQDMHMLFKSUH]HQWDFL
A
7
9:(,.0
;7
<7
=
$
$#*+%*+*+
0$%
6)+)$)7))$%$
+)$6)
+)*+#*+0$%
)-)
$*+%%:
6)
77$%6)6)
%:$
)$)%6)*$*+$9:
6$)
+
$0)*:
6)6)$$)%$%
)-
:7$)$6*+0$%)+
8+0
+
0//;
:)+8$%);)%
6)6))$%
$
)
)
$)6)6+$%:
*7$%)
(/.
)("
$+#*+
)
$%
$
6)
+:7
$%)
:*+0$%)+
)$%+#*+
0$%
+$%)$0$$%$%
4
8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
1ċ0(&.é-$=<.
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
9]GČOiYDFtREODVW
-D]\NDMD]\NRYiNRPXQLNDFH
9]GČOiYDFtRERU
'DOãtFL]tMD]\N
6WXSHĖãNRO\
VWXSHĖ
1i]HYY\XþRYDFtKRSĜHGPČWX
1ċ0(&.é-$=<.
2EVDK &KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX 9]GČOiYDFtREVDK URþQtN URþQtN 8ý(%1Ë26129<6783(ĕ
1ċ0(&.é-$=<.
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
&KDUDNWHULVWLNDSĜHGPČWX
2EVDKRYpþDVRYpDRUJDQL]DþQtY\PH]HQt
9\XþRYDFtSĜHGPČW1ČPHFNêMD]\NUHDOL]XMHYêVWXS\Y]GČOiYDFtKRRERUX'DOãtFL]tMD]\N]HY]GČOiYDFt
REODVWL-D]\NDMD]\NRYiNRPXQLNDFH3RVOHFKPOXYHQtþWHQtSVDQtDLQWHUDNWLYQtUR]KRYRU\VHSĜLYêXFH
QHXVWiOHSUROtQDMt9êXND]iNODGĤJUDPDWLN\MH]DĜD]HQDSURSRWĜHE\SRUR]XPČQtDDNWLYQtKRY\MDGĜRYiQt
+ODYQtP FtOHP MH ]tVNiQt VFKRSQRVWL MHGQRGXFKpKR Y\MDGĜRYiQt NODGHQt RWi]HN D WYRĜHQt RGSRYČGt
SRXåLWtP VSUiYQp VWDYE\ YČW\ WDN DE\ E\OR Y\MDGĜRYiQt VUR]XPLWHOQp äiFL MVRX PRWLYRYiQL SUR
FHORåLYRWQt XþHQt VH FL]tFK MD]\NĤ YH ãNROH L PLPR ãNROX MDNR QiVWURMH SUR GRUR]XPČQt PH]L OLGPL
UĤ]QêFK QiURGQRVWt SRUR]XPČQt LQIRUPDFtP D ]OHSãHQt RULHQWDFH YFL]tFK ]HPtFK 'ĤUD] MH NODGHQ QD
DNWLYQt]DSRMHQtåiNĤYNRQYHU]DFLSĜHNRQiQtRVW\FKXSĜLPOXYHQtDKODVLWpPþWHQtýDVWRXSODWĖRYDQRX
PHWRGRX MVRX SUDNWLFNi FYLþHQt PRGHORYêFK NRQYHU]DþQtFK VLWXDFt SRVOHFK\ DXGLRQDKUiYHN SUiFH
VYLGHRXNi]NDPL D PXOWLPHGLiOQtPL YêXNRYêPL SURJUDP\ 9SRåDGDYFtFK QD åiN\ VH SĜLKOtåt
NLQGLYLGXiOQtP YČGRPRVWHP D MD]\NRYêP GRYHGQRVWHP åiND SĜL SĜtFKRGX GR QDãt ãNRO\ GiOH NMHKR
LQGLYLGXiOQtPMD]\NRYêPVFKRSQRVWHPDVSHFLiOQtPYêXNRYêPSRWĜHEiPåiFLV638
3ĜHGPČW 1ČPHFNê MD]\N MH ]DĜD]HQ Y URþQtNX SUR åiN\ NWHĜt VH WRPXWR MD]\NX Xþt QD VYêFK
NPHQRYêFKãNROiFK
9\XþXMHVHYEČåQêFKY\XþRYDFtFKKRGLQiFKYUR]VDKXKRGLQ\WêGQČ
3UĤĜH]RYiWpPDWD
9UiPFLSĜHGPČWX1ČPHFNêMD]\NMVRX]DĜD]HQDQiVOHGXMtFtSUĤĜH]RYiWpPDWD
2VREQRVWQtDVRFLiOQtYêFKRYDÄěHãHQtSUREOpPĤ³Ä.RPXQLNDFH³ URþQtN
0XOWLNXOWXUQtYêFKRYDÄ0XOWLNXOWXUDOLWD³ URþQtN
9êFKRYQpDY]GČOiYDFtVWUDWHJLH
8þLWHO
.RPSHWHQFHNXþHQt
QDEt]t åiNĤP ĜDGX SĜtNODGĤ NRQNUpWQtFK VLWXDFt NG\ MH QH]E\WQi ]QDORVW QČPHFNpKR MD]\ND MDNR
SURVWĜHGHNPRWLYDFHNFtOHYČGRPpPXXþHQt
QDEt]tåiNĤPUĤ]QpPHWRG\XþHQtQČPHFNêFKVORYtþHNXPRåĖXMHMLPSRVX]RYDWHIHNWLYLWXSURY\XåLWt
SĜLYODVWQtPY]GČOiYiQt
PRWLYXMHåiN\NFHORåLYRWQtPXXþHQtFL]tFKMD]\NĤD]GRNRQDORYiQtY\MDGĜRYDFtFKVFKRSQRVWt
.RPSHWHQFHNĜHãHQtSUREOpPX
Y\WYiĜtXåiNĤMD]\NRYpGRYHGQRVWLSUR]YOiGQXWtFL]RMD]\þQpNRQYHU]DFHSĜLĜHãHQtSUREOHPDWLFNêFK
VLWXDFtY]DKUDQLþtQHERSĜLVHWNiQtVFL]LQFHP
.RPSHWHQFHNRPXQLNDWLYQt
]DSRMXMHåiN\GRPRGHORYêFKVLWXDFtFL]RMD]\þQêFKUR]KRYRUĤY\åDGXMHDNWLYQt~þDVWåiNĤ
QDEt]t åiNĤP SRVOHFK WH[WĤ D NRQYHU]DFt ]Y\EUDQêFK WHPDWLFNêFK REODVWt SRPiKi MLP SĜL RULHQWDFL
DSRUR]XPČQt
QDSRPiKi åiNĤP SĜL ]GRNRQDORYiQt DNWLYQtFK MD]\NRYêFK VFKRSQRVWt SĜHGHYãtP ]DĜD]RYiQtP
NRQYHU]DþQtFKWpPDWVSUREOHPDWLNRXEČåQpKRåLYRWD
.RPSHWHQFHVRFLiOQtDSHUVRQiOQt
UR]YtMtXåiNĤVFKRSQRVWRULHQWDFHYFL]RMD]\þQpPSURVWĜHGtSURVWĜHGQLFWYtP]YROHQêFKXNi]HN
GEi QD DNWLYQt ]DSRMRYiQt åiNĤ GR VSROXSUiFH YH GYRMLFL QHER VNXSLQČ SĜL NRQYHU]DþQtFK VLWXDFtFK
DGUDPDWL]DFtFK
SRGSRUXMHXåiNĤRFKRWXPOXYLWQČPHFNêPMD]\NHPDSRPRFLYRULHQWDFLWXULVWĤPYý5
.RPSHWHQFHREþDQVNp
VH]QDPXMHåiN\VRGOLãQêPL]Y\N\DNXOWXUQtPLWUDGLFHPLYQČPHFN\POXYtFtFKVWiWHFK
SRGSRUXMHXåiNĤUR]YtMHQtWROHUDQFHDUHVSHNWXNGUXKêPOLGHPMHMLFKRGOLãQRVWHPDMHMLFKQi]RUĤP
FLWOLYêPĜt]HQtPDXVPČUĖRYiQtPNRQYHU]DþQtFKPRGHORYêFKVLWXDFt
.RPSHWHQFHSUDFRYQt
UR]YtMtXåiNĤWUSČOLYRVWDY\WUYDORVWSĜLRSDNRYDQpPSURFYLþRYiQt
SRVLOXMH X åiNĤ SRYČGRPt R Yê]QDPX ]QDORVWL FL]tFK MD]\NĤ SUR ]YêãHQt PRåQRVWL SUDFRYQtKR
XSODWQČQt
1ċ0(&.é-$=<.
URþQtN
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
8ý,92
3R]Q
3RVOHFKVSRUR]XPČQtP
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPDRWi]NiPXþLWHOHNWHUpMVRXSURQiãHQ\SRPDOXDVSHþOLYRX
YêVORYQRVWtDUHDJXMHQDQČ
¾ UR]XPtVORYĤPDMHGQRGXFKêPYČWiPNWHUpMVRXSURQiãHQ\SRPDOXD]ĜHWHOQČDWêNDMtVH
RVYRMRYDQêFKWpPDW]HMPpQDSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUX
¾ UR]XPt]iNODGQtPLQIRUPDFtPYNUiWNêFKSRVOHFKRYêFKWH[WHFKWêNDMtFtFKVHNDåGRGHQQtFKWpPDW
UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPXþLWHOHYHWĜtGČDUHDJXMHQD SRVOHFKSURPOXY\XþLWHOHD
QČ
VSROXåiNĤ
SRFKRStREVDKMHGQRGXFKpRWi]N\XþLWHOHDYKRGQČUHDJXMH UR]KRYRU\
RGSRYČGt
SĜLĜD]XMHYê]QDP\VORY
þHWEDWH[WĤ
Y\KOHGiYiYþHWEČ]QiPiVORYD
Y\EHUHYSRVOHFKX]QiPiVORYDSĜLĜDGtMLPþHVNp
SRVOHFKQDKUiYN\
HNYLYDOHQW\
SĜHNOiGiMHGQRGXFKpSRVOHFKRYpYČW\SRSĜWH[W\
0OXYHQt
¾ VH]DSRMtGRMHGQRGXFKêFKUR]KRYRUĤ
¾ VGČOtMHGQRGXFKêP]SĤVREHP]iNODGQtLQIRUPDFHWêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKR
þDVXDGDOãtFKRVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ RGSRYtGiQDMHGQRGXFKpRWi]N\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDSRGREQp
RWi]N\SRNOiGi
]DSRMXMHVHGRMHGQRGXFKêFKUR]KRYRUĤVHåiN\LXþLWHOHP UR]KRYRU\
]DSRMtVHGRQiFYLNXUR]KRYRUXYMHGQRGXFKpPY\MDGĜRYiQt
SRGOHXUþHQpKRPRGHOXREPČĖXMHSRGOHSRN\QĤ
VGČOXMH]iNODGQtLQIRUPDFHWêNDMtFtVH]DGDQêFKWpPDW
POXYHQpY\MiGĜHQt
IRUPRXNUiWNpKRPRQRORJXYL]VH]QDPWpPDWQtåH
VSĜHGORKRXQČNROLND]DGDQêFKVORYY\WYRĜtNUiWNp
Y\MiGĜHQtNSRĜDGRYDQpPXWpPDWX
XSODWĖXMH]iNODGQtSUDYLGODYČWQpVWDYE\YUiPFL
SUREtUDQêFK]iNODGĤJUDPDWLN\
NODGHMHGQRGXFKpRWi]N\DRGSRYtGiQDQČ
RWi]N\DRGSRYČGL
RGSRYtGiVDPRVWDWQČQDRWi]N\SURGDQiWpPDWDQDRWi]N\ YDULDFHDREPČQ\
NWH[WX
REPČĖXMHGDQpRWi]N\DRGSRYČGLSUDFXMHVHY]RUHP
ýWHQtVSRUR]XPČQtP
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPLQIRUPDþQtPQiSLVĤPDRULHQWDþQtPSRN\QĤP
¾ UR]XPtVORYĤPDMHGQRGXFKêPYČWiPNWHUpVHY]WDKXMtNEČåQêPWpPDWĤP
¾ UR]XPtNUiWNpPXMHGQRGXFKpPXWH[WX]HMPpQDSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUXDY\KOHGiYQČP
SRåDGRYDQRXLQIRUPDFL
QDXUþHQêFKVORYHFKLQWHUSUHWXMHSUDYLGODSURYêVORYQRVW
IRQHWLFNiSUDYLGOD
þWHIRQHWLFN\VSUiYQČMHGQRGXFKpLQIQiSLV\DSRN\Q\
þWHQtFHGXOtLQIRUPDþQtQiSLV\
UR]XPtDSRStãHYþHãWLQČLQIRUPDþQtQiSLV\FHGXOH
QiYRG\
SRN\Q\
YČW\VDPRVWDWQČSĜHNOiGiVSRPRFtXþLWHOH
UHVSHNWXMHIRQHWLFNpUR]GtO\PH]LPOXYHQRXDSVDQRX
þWHQtWH[WĤDFYLþHQtYXþHEQLFL
IRUPRX
GDOãtMHGQRGXFKpWH[W\
þWHVORYDDYČW\]SUREtUDQêFKWHPRNUXKĤUR]XPtREVDKX SUiFHVWH[WHPDREPČQ\
SĜHORåtVORYDDMHGQRGXFKpYČW\YUR]VDKXWHPRNUXKĤ
Y\KOHGiYWH[WXXUþHQiVORYDDVORYQtVSRMHQt
þWHQtWH[WĤYXþHEQLFL
Y\KOHGiYWH[WXHNYLYDOHQWQtVORYQtVSRMHQt]DGDQpPX
þDVRSLVHFKMLQêFKYKRGQêFK
þHVNpPXYêUD]X
]GURMĤYODVWQtFKNGDQpPX
Y\KOHGi]iNODGQtSRåDGRYDQpLQIRUPDFH
WpPDWX
Y\KOHGiQH]QiPpVORYRYHVORYQtNX
SUiFHVHVORYQtNHP
Y\MiGĜtREVDKWH[WXYþHãWLQČ
1ċ0(&.é-$=<.
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
URþQtN
8ý,92
3R]Q
3VDQt
¾ Y\SOQt]iNODGQt~GDMHRVREČYHIRUPXOiĜL
¾ QDStãHMHGQRGXFKpWH[W\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDGDOãtFK
RVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ VWUXþQČUHDJXMHQDMHGQRGXFKpStVHPQpVGČOHQt
Y\SOĖt]iNODGQt~GDMHYHIRUPXOiĜL
Y\SOĖRYiQtIRUPXOiĜHWDEXON\
GRSOQtSRĜDGRYDQpFK\EČMtFt~GDMHYSVDQêFKWH[WHFK
GRSOQČQtFK\EČMtFtFKVORYD
YČWiFKWDEXONiFK
~GDMĤ
StãHIRQHWLFN\VSUiYQČVORYDDYČW\]SURFYLþHQêFKWHP
SVDQtVORYDVORYQtFKVSRMHQt
RNUXKĤ
SUDYRSLVQiSUDYLGOD
]DSLVXMHNUiWNêPOXYHQêSURMHYGLNWiWUHVSHNWXMH
GLNWiW
IRQHWLFNpUR]GtO\PH]LPOXYHQRXDSVDQRXIRUPRX
WYRUEDYODVWQtKRSVDQpKRWH[WX
Y\WYRĜtYODVWQtNUiWNêSVDQêWH[WSRGOHSRåDGRYDQpKR
GOHSUREtUDQpKRWHPDWLFNpKR
]DGiQt
RNUXKX
Y\KOHGiDVSUiYQČY\EHUHYKRGQpYêUD]\YHVORYQtNXSUR
SUiFHVHVORYQtNHP
Y\MiGĜHQtP\ãOHQN\
StVHPQČQDStãHUHDNFLDRGSRYČćQDRWi]NXQHERMLQp
StVHPQpRGSRYČGL
StVHPQpVGČOHQt
GRSOĖRYiQt
GRSOĖXMHFK\EČMtFtþiVWLStVHPQpKRWH[WX
*UDPDWLND
ýOHQXUþLWêDQHXUþLWêXSRGVWDWQêFKMPHQ
6ORYRVOHGYHYČWČR]QDPRYDFtDWi]DFtYSĜtWRPQpPþDVH
6WUXþQpVH]QiPHQtVSiG\DMHMLFKVRXYLVORVWVSĜHGORåNDPL
2VREQtDSĜLYODVWĖRYDFt]iMPHQD
ýDVRYiQtVORYHVDEêWÄVHLQ³YSĜtWRPQpPþDVH
=iSRUQp]iMPHQRNHLQYSUYQtPDYHþWYUWpPSiGČ
ýDVRYiQtVORYHVYMHGQRWQpPþtVOHDYPQRåQpPþtVOH
9\MiGĜHQt]iSRUĤÄQHLQQLFKW³YHYČWČ
5R]ND]RYDFt]SĤVREYMHGQRWQpPDPQRåQpPþtVOH
6ORYHVRÄPDJHQ³
SiGSRGVWDWQêFKMPHQ
0QRåQpþtVORSRGVWDWQêFKMPHQYDSiGČ
7HPDWLFNpRNUXK\
.UiWNpSĜHGVWDYHQtVHEHVDPDNGRMVHPNGHE\GOtPFRUiGGČOiP
0RMHURGLQDDMi
%DUY\DYODVWQRVWL
=YtĜDWD
0RMHãNRODDMiãNROQtSĜHGPČW\DSRWĜHE\PĤMREOtEHQêSĜHGPČWYHãNROHPĤMWĜtGQtXþLWHO
0ĤMWêGHQQtSURJUDPþLQQRVWLYWêGQXUR]YUKKRGLQYWêGQX
9ROQêþDVNRQtþN\
2ULHQWDFHYþDVHþDVRYp~GDMHURNWêGHQKRGLQ\þtVORYN\
-tGORREOpNiQt
1DUR]HQLQ\RVODYD
1ċ0(&.é-$=<.
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
URþQtN
8ý,92
3R]Q
3RVOHFKVSRUR]XPČQtP
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPDRWi]NiPXþLWHOHNWHUpMVRXSURQiãHQ\SRPDOXDVSHþOLYRX
YêVORYQRVWtDUHDJXMHQDQČ
¾ UR]XPtVORYĤPDMHGQRGXFKêPYČWiPNWHUpMVRXSURQiãHQ\SRPDOXD]ĜHWHOQČDWêNDMtVH
RVYRMRYDQêFKWpPDW]HMPpQDSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUX
¾ UR]XPt]iNODGQtPLQIRUPDFtPYNUiWNêFKSRVOHFKRYêFKWH[WHFKWêNDMtFtFKVHNDåGRGHQQtFKWpPDW
UR]XPtMHGQRGXFKêPSRN\QĤPXþLWHOHYHWĜtGČDUHDJXMHQD SRVOHFKSURPOXY\XþLWHOHD
QČ
VSROXåiNĤ
SRFKRStREVDKMHGQRGXFKpRWi]N\XþLWHOHDYKRGQČUHDJXMH UR]KRYRU\
RGSRYČGt
SĜLĜD]XMHYê]QDP\VORY
þHWEDWH[WĤ
Y\KOHGiYiYþHWEČ]QiPiVORYD
Y\EHUHYSRVOHFKX]QiPiVORYDSĜLĜDGtMLPþHVNp
SRVOHFKQDKUiYN\
HNYLYDOHQW\
SĜHNOiGiMHGQRGXFKpSRVOHFKRYpYČW\SRSĜWH[W\
0OXYHQt
¾ VH]DSRMtGRMHGQRGXFKêFKUR]KRYRUĤ
¾ VGČOtMHGQRGXFKêP]SĤVREHP]iNODGQtLQIRUPDFHWêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKR
þDVXDGDOãtFKRVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ RGSRYtGiQDMHGQRGXFKpRWi]N\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDSRGREQp
RWi]N\SRNOiGi
]DSRMXMHVHGRMHGQRGXFKêFKUR]KRYRUĤVHåiN\LXþLWHOHP REPČQ\UR]KRYRUĤ]XþHEQLFH
]DSRMtVHGRQiFYLNXUR]KRYRUXSRGOHXUþHQpKRPRGHOX
þDVRSLVĤ
REPČĖXMHSRGOHSRN\QĤ
YODVWQtUR]KRYRU\QDGDQp
YHGHYODVWQtUR]KRYRUNXUþHQpPXWpPDWX
WpPD
VGČOXMH]iNODGQtLQIRUPDFHWêNDMtFtVH]DGDQêFKWpPDW
POXYHQpY\MiGĜHQt
IRUPRXNUiWNpKRPRQRORJXYL]VH]QDPWpPDWQtåH
VSĜHGORKRXQČNROLND]DGDQêFKVORYY\WYRĜtNUiWNp
Y\MiGĜHQtNSRĜDGRYDQpPXWpPDWX
XSODWĖXMHSĜLSURPOXYČ]iNODGQtSUDYLGODYUiPFL
XSODWĖRYiQtJUDPDWLFNêFK
SUREtUDQêFK]iNODGĤJUDPDWLN\
SUDYLGHO
NODGHRWi]N\NSUREtUDQêPWHPDWĤPRGSRYtGiQDRWi]N\
RWi]N\DRGSRYČGL
XþLWHOHDVSROXåiNĤ
RGSRYtGiVDPRVWDWQČQDRWi]N\SURGDQiWpPDWDQDRWi]N\ SUiFHVWH[WHPDSRVOHFKHP
NWH[WXQHERSRVOHFKX
REPČĖXMHGDQpRWi]N\DRGSRYČGLSUDFXMHVHY]RUHP
YDULDFHDREPČQ\
ýWHQtVSRUR]XPČQtP
¾ UR]XPtMHGQRGXFKêPLQIRUPDþQtPQiSLVĤPDRULHQWDþQtPSRN\QĤP
¾ UR]XPtVORYĤPDMHGQRGXFKêPYČWiPNWHUpVHY]WDKXMtNEČåQêPWpPDWĤP
¾ UR]XPtNUiWNpPXMHGQRGXFKpPXWH[WX]HMPpQDSRNXGPiNGLVSR]LFLYL]XiOQtRSRUXDY\KOHGiYQČP
SRåDGRYDQRXLQIRUPDFL
þWHIRQHWLFN\VSUiYQČLQIQiSLV\DSRN\Q\
þWHQtFHGXOtLQIRUPDþQtQiSLV\
UR]XPtDSRStãHYþHãWLQČLQIRUPDþQtQiSLV\FHGXOH
QiYRG\
SRN\Q\
Y\MiGĜtSĜHþWHQiVORYDDVORYQtVSRMHQt
RULHQWXMHVHYMHGQRGXFKêFKQiYRGHFK
UHVSHNWXMHIRQHWLFNiSUDYLGOD
IRQHWLFNiSUDYLGOD
þWHVORYDDYČW\]SUREtUDQêFKWHPRNUXKĤUR]XPtREVDKX þWHQtWH[WĤDFYLþHQtYXþHEQLFL
GDOãtMHGQRGXFKpWH[W\
DNWLYQČUR]ãLĜXMHVORYQt]iVREX
SĜHNODG
SĜHORåtVORYDDMHGQRGXFKpYČW\YUR]VDKXWHPRNUXKĤ
SUiFHVWH[WHPDREPČQ\
YČW\VDPRVWDWQČSĜHNOiGiY\MiGĜtYþHãWLQČREVDK
QDSVDQêFKYČW
VWUXþQČLQWHUSUHWXMHSĜHþWHQRXYČWX
YKRGQČY\XåtYiVORYQtN
1ċ0(&.é-$=<.
â.2/1Ë9é6783<äÈ.$
URþQtN
8ý,92
Y\KOHGiYWH[WXXUþHQiVORYDDVORYQtVSRMHQt
þWHQtWH[WĤYXþHEQLFL
Y\KOHGiYWH[WXHNYLYDOHQWQtVORYQtVSRMHQt]DGDQpPX
þDVRSLVHFKMLQêFKYKRGQêFK
þHVNpPXYêUD]X
]GURMĤYODVWQtFKNGDQpPX
Y\KOHGi]iNODGQtSRåDGRYDQpLQIRUPDFH
WpPDWX
Y\KOHGiQH]QiPpVORYRYHVORYQtNX
SUiFHVHVORYQtNHP
Y\MiGĜtREVDKWH[WXYþHãWLQČ
3VDQt
¾ Y\SOQt]iNODGQt~GDMHRVREČYHIRUPXOiĜL
¾ QDStãHMHGQRGXFKpWH[W\WêNDMtFtVHMHKRVDPRWQpKRURGLQ\ãNRO\YROQpKRþDVXDGDOãtFK
RVYRMRYDQêFKWpPDW
¾ VWUXþQČUHDJXMHQDMHGQRGXFKpStVHPQpVGČOHQt
Y\SOĖt]iNODGQt~GDMHYHIRUPXOiĜL
Y\SOĖRYiQtIRUPXOiĜHWDEXON\
GRSOQtSRĜDGRYDQpFK\EČMtFt~GDMHYSVDQêFKWH[WHFK
GRSOQČQtFK\EČMtFtFKVORYD
YČWiFKWDEXONiFK
~GDMĤ
StãHIRQHWLFN\VSUiYQČVORYDDYČW\]SURFYLþHQêFKWHP
SVDQtVORYDVORYQtFKVSRMHQt
RNUXKĤ
SUDYRSLVQiSUDYLGOD
]DSLVXMHNUiWNêPOXYHQêSURMHYGLNWiWUHVSHNWXMH
GLNWiW
IRQHWLFNpUR]GtO\PH]LPOXYHQRXDSVDQRXIRUPRX
WYRUEDYODVWQtKRSVDQpKRWH[WX
Y\WYRĜtYODVWQtNUiWNêSVDQêWH[WSRGOHSRåDGRYDQpKR
GOHSUREtUDQpKRWHPDWLFNpKR
]DGiQt
RNUXKX
Y\KOHGiDVSUiYQČY\EHUHYKRGQpYêUD]\YHVORYQtNXSUR
SUiFHVHVORYQtNHP
Y\MiGĜHQtP\ãOHQN\
StVHPQČQDStãHYSRåDGRYDQpPUR]VDKXUHDNFLDRGSRYČć StVHPQpRGSRYČGL
QDRWi]NXQHERMLQpStVHPQpVGČOHQt
GRSOĖRYiQt
GRSOĖXMHFK\EČMtFtþiVWLStVHPQpKRWH[WX
*UDPDWLND
ýDVRYiQtVORYHVYMHGQRWQpPDPQRåQpPþtVOHUR]ND]RYDFt]SĤVRE
0QRåQpþtVORSRGVWDWQêFKMPHQ
3iG\RVREQtFK]iMPHQ]iMPHQDNGRDSĜLYODVWĖRYDFtFK]iMPHQ
ýDVRYiQtVORYHVQDSĜÄIDKUHQVSUHFKHQVHKHQVFKODIHQZLVVHQODXIHQOHVHQ³
3RĜiGHNVORYYHYČWČVH]SĤVRERYêPVORYHVHP]SĤVRERYiVORYHVDÄP|JHQN|QQHQ
PVVHQ³
3iG\SRGVWDWQêFKMPHQ
3ĜHGORåN\DMHMLFKVSRMHQtVSiGRYêPLYD]EDPL
7\NiQtDY\NiQt
6ORYHVDVRGOXþLWHOQêPLSĜHGSRQDPL
ýDVRYiQtVORYHVDVHLQDKDEHQYPLQXOpPþDVHSUHWHULWXP
0LQXOêþDVSHUIHNWXPXSUDYLGHOQêFKVORYHVVORYRVOHGSĜLSHUIHNWX
9\MiGĜHQtPLQXORVWLDEXGRXFQRVWL
7HPDWLFNpRNUXK\
5RGLQD]iMP\
9DĜHQtSRWUDYLQ\SRNUP\UHVWDXUDFH
2EHFRULHQWDFHYHPČVWČGRSUDYD
1iNXS\REFKRG\NROLNWRVWRMtREOHþHQtYHOLNRVWEDUYDSRWUDYLQ\DMLQpPQRåVWYt
%\GOHQtGĤPE\WPĤMSRNRMtþHNY\EDYHQt
1iYãWČYDXSĜtEX]QêFKRVODYDVYiWNXþLQDUR]HQLQ
6SRUWRYQtDNWLYLW\DSĜtVOXãHQVWYtWĜtGQtWXUQDM
3RYROiQt
&HVWRYiQtGRSUDYDGRSUDYQtSURVWĜHGN\
ýHVNiUHSXEOLNDDUHiOLH1ČPHFNDD5DNRXVND
/LGVNpWČOR]GUDYtDQHPRF
3ĜtURGDSRþDVtYêOHW
2GMH]GQDGRYROHQRXREOHþHQtDYČFLQDFHVWXGRSUDYD
3R]Q
âNROQtY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQt
=iNODGQtãNRODSĜL'31/RXQ\
+2'12&(1Ë9é6/('.ģ9='ċ/È9È1ËäÈ.ģ
+2'12&(1Ë9é6/('.ģ9='ċ/È9È1ËäÈ.ģ
+RGQRFHQtåiNĤ
3RGUREQp]SUDFRYiQtSUDYLGHOSURKRGQRFHQtåiNĤMHXYHGHQRYSĜtOR]Hâ93þ
+RGQRFHQtåiNĤQDNRQFLSROROHWtþWYUWOHWt
XþLWHOpEHURXY~YDKXMHMLFKSUiFL~VSČãQRVWDSRNURN]DFHOpNODVLILNDþQtREGREtSĜtSDGQČ]DGREX
SRE\WXMHOLNUDWãt
XþLWHOp SĜLKOtåHMt NYêYRML åiNĤ EČKHP GDQpKR REGREt SRURYQiYDMt YVWXSQt D YêVWXSQt ~URYHĖ YH
Y]GČOiYiQtDSOQČQtSRåDGRYDQêFKYêVWXSĤ]DGDQpNODVLILNDþQtREGREt
XþLWHOpSĜLKOtåHMtNGUXKXDPtĜHSRVWLåHQt]QHYêKRGQČQtQHERSV\FKLFNpSRUXFK\åiND
åiFLLVWXSQČMVRXKRGQRFHQLNODVLILNDþQtPLVWXSQLSRGOHNULWpULtVWDQRYHQêFKY3UDYLGOHFKSUR
KRGQRFHQtåiNĤYSĜtOR]HãNROQtKRĜiGXYâ93SĜtORKDþ
åiFL MVRX ]DSRMHQL GR SRVRX]HQt ~URYQČ VYêFK GRYHGQRVWt ]QDORVWt D SRVWRMĤ PtU\ VSOQČQt
SĜHGHSVDQêFKSRåDGDYNĤDXUþHQêFKNULWpULt]DGDQpNODVLILNDþQtREGREtYODVWQtPVHEHKRGQRFHQtP
DUR]ERUHPVXþLWHOHP
QDNRQFLSROROHWtVHRGHVtOiSĜHKOHGNODVLILNDFHMHGQRWOLYêFKåiNĤQDMHMLFKNPHQRYpãNRO\
+RGQRFHQtåiNĤSĜLRGFKRGXGRNPHQRYpãNRO\
SRRGFKRGXåiNDMHRGHVOiQStVHPQêSĜHKOHGNODVLILNDFH]DGREXSRE\WX]MHGQRWOLYêFKSĜHGPČWĤ
GRNPHQRYpãNRO\SRNXGE\OåiNSĜtWRPHQYHãNROHDOHVSRĖWêGQ\
WĜtGQt XþLWHO YH VSROXSUiFL VRVWDWQtPL Y\XþXMtFtPL Y\SUDFXMH StVHPQČ VORYQt KRGQRFHQt åiND
YQiVOHGXMtFtFKREODVWHFKFKRYiQtDMHKRYêYRM]iMHPDSĜtVWXSNHãNROQtSUiFLVWUXNWXUDDNYDOLWD
YêNRQĤDSUiFHYKRGLQiFKY\EUDQêFKSĜHGPČWĤGRSRUXþHQtSURGDOãtREGREt
3UĤEČåQpKRGQRFHQtDVHEHKRGQRFHQtåiNĤ
SĜL SUĤEČåQpP KRGQRFHQt åiNĤ VH Y\XåtYi UĤ]QêFK IRUHP VORYQt KRGQRFHQt ~VWQt L StVHPQp
GRKRGQXWp V\PERO\ Y\MiGĜHQt ~VSČãQRVWL YSURFHQWHFK VWXSHĖ ERGRYê V\VWpP NODVLILNDFH
]QiPNRXQHMþDVWČMLXUR]ViKOHMãtFKVRXKUQQêFKSUDFtQD]iYČUWHPDWLFNêFKRNUXKĤDSRG]iOHåt
QDYROEČXþLWHOH
åiFLMVRXYåG\VH]QiPHQLVNULWHULLSURKRGQRFHQtXNDåGpKR]DGDQpKR~NROXþiVWHþQČVHPRKRXQD
WYRUEČGtOþtFKNULWpULtSRGtOHW
XþLWHOpSUDYLGHOQČ]DĜD]XMtMDNRQHGtOQRXVRXþiVWãNROQtSUiFHVHEHKRGQRFHQtåiNĤY~VWQtSRGREČ
QHER NUDWLþNp StVHPQp MDNR RNDPåLWRX ]SČWQRX YD]EX YStVHPQp SRGREČ YSĜtSDGČ SRKOHGX QD
GHOãtSUiFLDVRXKUQQČMãt]KRGQRFHQt~URYQČVSOQČQtSRåDGDYNĤDSRVRX]HQtSRNURNXYHY]GČOiYiQt
SURSUĤEČåQpKRGQRFHQtDVHEHKRGQRFHQtåiNĤVHY\XåtYiWDNpåiNRYVNpSRUWIROLR
.ULWpULDKRGQRFHQtåiNĤ
.ULWpULDMVRXVRXþiVWtSĜtORK\ãNROQtKRĜiGXDMVRXXYHGHQDYSĜtOR]Hâ93þ
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní škola při DPN, Louny
Poznámky:
2013

Podobné dokumenty

svp zv lmp - ZŠ při DPN, Louny

svp zv lmp - ZŠ při DPN, Louny individuální přístup ke každému žákovi, individuálně přizpůsobené vzdělávání, řešení a náprava individuálních problémů jednotlivých žáků vysoká diferenciace, respektování značně odlišných intelekto...

Více

3,` SUĤP\VORYę PLNURSURFHVRURYę

3,` SUĤP\VORYę PLNURSURFHVRURYę I 9é6783$+% E 9é6783& J Ĝt]HQtVHUYRSRKRQX F 9é6783&$

Více

Modulární programovatelné automaty MPC300

Modulární programovatelné automaty MPC300 Napájecí svorky jsou na automatech znaèeny jako "GND" (zem napájení, záporný pól) a "+" (kladný pól). Automat má svùj spínaný stabilizátor, pøi nižším napájecím napìtí je odbìr proudu vyšší a se zv...

Více