výroční zpráva 2014/2015 - Vyšší odborná škola herecká Praha

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2014/2015 - Vyšší odborná škola herecká Praha
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o.
Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4-Michle
1
Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o.,
Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 za školní rok 2014/2015
V souladu s § 10 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
předkládáme zpracovanou výroční zprávu.
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.
Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a
školských zařízení MŠMT
Vyšší odborná škola herecká s. r. o., Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4-Michle, ze dne
31.01.2007, č. j.: 30 057/2006-21, zápis do rejstříku škol a školských zařízení ze dne
06.02.2007. Poslední rozhodnutí o udělení akreditace změny ze dne 11.6.2015 ve
vzdělávacím programu 82-47-N/03 Herectví s loutkou v oboru vzdělání 82-47-N/..
Dramatické umění s platností od 01.09.2015 pod č.j.MSMT-6788/2015 a taktéž ve
vzdělávacím programu 82-47-N/01 Herectví a moderování v oboru vzdělání 82-47-N/
Dramatické umění s platností od 1.9.2015 ze dne 11.6.2015 o udělení akreditace změně
pod č.j. MSMT-6597/2015. Ve školním roce 2014/2015 se vyučovalo dle rozhodnutí o
udělení akreditace ze dne 27.5.2010 pod č.j. 29913/2009-23 s platností od 1.9.2010.
RED IZO: 600 020 177
IČO: 25 605 593
telefon: 241 482 422 e-mail: [email protected]
IZO: 048 062 570
fax: 241 480 239
webové stránky: www.vosherecka.cz
www.pidivadlo.cz
2.
Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
Ředitelka VOŠH:
PhDr. Věra Kmochová telefon: 241 482 422 e-mail: [email protected],
Statutární orgán
Ing. Lucie Kuželová, MBA, nar. 28.11.1971, e-mail: [email protected]
2
3.
Webové stránky školy (současná adresa)
www.vosherecka.cz
www.pidivadlo.cz
4.
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
Vyšší odborná škola herecká s. r. o.
Cílová kapacita 108 studentů
5.
Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje
a jsou zařazeny ve školském rejstříku
škola
VOŠH
VOŠH
6.
kód
název oboru / vzdělávacího programu
82-47-N/01
82-47-N/03
Herectví a moderování
Herectví s loutkou
cílová
kapacita
oboru /
programu
poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající atd.)
108
24
Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku
2013/2014:
a.
nové obory / programy
0
0
b.
zrušené obory / programy
0
0
7.
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
 Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 (MČ Praha 4)
 Letohradská 44, 170 00 Praha 7 (MČ Praha 7)
b) jiná
 Pod Terebkou 15/1139, 140 00 Praha 4 (MČ Praha 4)
 Sokolovna Žižkov II, Na Balkáně, 130 00 Praha 3 (TJ Sokol)
 Studio ČRo, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (Český Rozhlas)
8.
Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
VOŠH je škola se speciálním zaměřením na výuku herectví a loutkoherectví. Od této
skutečnosti se odvíjí materiálně-technické vybavení školy, které klade velké nároky na
individuální výuku a praxi studentů, a tím i na prostory pro výuku.
Výuka herectví je zakončena opakovaným zveřejňováním před divákem, což
předpokládá divadelní scénu s pravidelným divadelním provozem. V září roku 2000 Vyšší
3
odborná škola herecká získala do pronájmu malou divadelní kukátkovou scénu
v Letohradské 44 v Praze 7. V červnu 2015 VOŠH získala ve výběrovém řízení opět do
pronájmu od ÚMČ Praha 7 prostor pro svou stálou školní divadelní scénu Pidivadlo na
adrese Letohradská 44.
Pidivadlo je určeno jak dětskému, tak dospělému divákovi. Sál má kapacitu 78 míst.
Budoucí herci zde mají kromě jeviště a hlediště k dispozici malou hereckou šatnu, fundus
dekorací, divadelních kostýmů a rekvizit. Pidivadlo je tak simulovaným divadelním
provozem, s jakým absolventi přijdou do styku ve své budoucí praxi. Stejně jako
v profesionálním divadle se o chod divadla stará produkční pracovník – vedoucí divadla,
který zároveň odpovídá za plán představení, technické zabezpečení a pravidelný provoz
divadla a jeho bezpečnost. O technický provoz divadla se starají dva pracovníci, kteří
zabezpečují osvětlení a zvučení.
Provoz Pidivadla představuje proces nastudování inscenací i jejich reprízování, což
předpokládá úzké sepětí se školou. Vychází z potřeb vzdělávacího programu, který
naplňuje ve smyslu jevištní praxe, zejména v závěrečné fázi studia.
Vzhledem k tomu, že součástí Pidivadla je i divadelní kavárna, vedení školy se snaží,
aby produkce kavárny vycházela vstříc vzdělávacímu programu. To se týká hlavně
spolupráce v rámci Pidifestu. Kavárnu navíc využívají rodiče dětí, které jsou návštěvníky
pravidelných víkendových pohádek v Pidivadle.
Pravidelná výuka probíhala ve školním roce 2014/2015 především v budovách školy
v sídle školy Hadovitá 1023/7 v Praze 4. Probíhá též v Letohradské 44, Praha 7 v Pidivadle.
Budovy školy ve školním roce 2014/2015 (v dlouhodobém pronájmu):
1. VOŠH – Hadovitá 1023/7, Praha 4 (pavilon č. 1, č. 2 a technický pavilon bývalé
mateřské školy, pronájem celého objektu od listopadu 2006)
Vyšší odborná škola herecká má k dispozici pro výuku: 2 velké sály k výuce
pohybových disciplín, 2 malé sály k výuce herecké výchovy, 3 učebny k výuce hlasové
výchovy, IT učebnu s možností přednáškové činnosti, učebnu k výuce teoretických
předmětů, ekologickou loutkářskou dílnu, technické zázemí pedagogů, šatny a zázemí
studentů, studovnu, kabinet pohybové výchovy a skladovací prostory (divadelní fundus
a sklad pomůcek a nářadí kabinetu pohybové výchovy), 2 kanceláře, knihovnu, archiv,
sociální zařízení v dostatečné kapacitě dle posouzení MUDr. Urieové (hygienička hl. m.
Prahy pro školská zařízení). Součástí areálu je zahrada o rozloze 4000 m2, která také občas
slouží k výuce. V září 2013 byl ve VOŠH upraven a uveden do chodu další prostor v areálu
bývalé mateřské školy, který slouží k individuální výuce a jako zázemí pro studenty.

učebna hudební a pěvecké výchovy – celkem 2,
jsou vybaveny pianem a zvukovou technikou umožňující nahrávání a zesílenou reprodukci
zpěvu při výuce. Učebny jsou využívány podle studijního plánu vždy dvěma studenty
a pedagogem (individuální výuka). Učebny jsou vybaveny odpovídající podlahovou
krytinou a podhledy a odpovídají požadavkům hygieny a bezpečnosti práce.
4

učebny pohybové výchovy a jevištního pohybu – celkem 2,
jedná se o prostorné sály o ploše cca 100 m2. Učebny jsou vybaveny odpovídající
podlahovou krytinou, disponují vybavením pro uměleckou pohybovou výchovu. V obou
jsou nainstalována velkoplošná zrcadla a baletní tyče. Učebny umožňují kolektivní práci
15–20 studentům. Podle požadavků pedagogů pohybové výchovy a jevištního pohybu jsou
využívány další podlahové krytiny – baletizol, žíněnky, koberec apod. Obě učebny jsou
vybaveny potřebnou zvukovou technikou.

učebny pro hereckou výchovu – celkem 2,
jde o menší sály o výměře vždy cca 55 m2, volný prostor je doplněn potřebnými rekvizitami
v uzavíratelných kabinetech. Umožňují skupinovou výuku cca 15 studentů. Učebny jsou
odhlučněny pomocí textilních výkrytů a závěsů, odpovídajícími podlahovými krytinami,
polstrovanými stropy a dveřmi. Učebny odpovídají požadavkům hygieny a bezpečnosti
práce, technická úroveň odpovídá požadavkům výuky herectví.
(Viz níže technické zhodnocení divadelního ateliéru.)

učebna pro hlasovou výchovu – celkem 2
jde o menší prostor s provedenými příslušnými zvukovými izolacemi, který umožňuje
plnohodnotnou práci pedagogovi se dvěma studenty (individuální výuka) v souladu se
vzdělávacím programem VOŠH. Učebna je nová a odpovídá požadavkům hygieny
a bezpečnosti práce.

univerzální učebna
má plochu cca 50 m2, je vybavena stoly a židlemi jako běžná učebna, navíc je ve výbavě
piano a možnost využití reprodukční techniky (CD přehrávač, VHS a TV). Slouží pro výuku
po skupinách jak pro teoretické předměty, tak pro některé méně náročné disciplíny (např.
hlasovou výchovu), kapacita je 30 studentů.
 učebna informačních technologií
maximální kapacita je 30 studentů, přímá (současná) práce s počítačem je umožněna 6 až
12 studentům. Učebna je vybavena elevací podlahy. Výměra přesahuje 50 m 2. Pedagog
disponuje řídicím počítačem s přístupem na internet, dále se zvukovými zařízeními,
možností nahrávání na média a přehrávání z nosičů (VHS a DVD) buď do studentských PC,
nebo promítáním dataprojektorem.
Učebna se využívá zejména pro tyto předměty: Ortoepie (Jevištní logopedie), Dějiny
divadla, Estetika, Autorský seminář a stylistika, Rétorika, Moderování, Práce
s mikrofonem, Současná divadelní praxe, Psychologie a Cizí jazyk. Kapacita umožňuje
konání přednášek i pro celý ročník (až 3 studijní skupiny). Učebna je nová a odpovídá
požadavkům hygieny a bezpečnosti práce.
Vybavení učebny informačních technologií: 7 x PC, dataprojektor, video, DVD, střižna,
video a audio technika potřebná k výuce a pořizování pracovních i archivních záznamů.
Počítače jsou připojeny k internetu a dávají tak možnost přístupu k informacím.
V srpnu 2010 byl malý sál v pavilonu č. 2 přepracován na audiovizuální učebnu:
5
 technické zhodnocení audiovizuální učebny (divadelního ateliéru)
z důvodu velké vytíženosti Pidivadla – stálé scény VOŠH, také na přání pedagogů, studentů
a vedení VOŠH vznikl v měsících červenci a srpnu v roce 2010 v prostorách školy
v Hadovité ulici divadelní ateliér (audiovizuální učebna).
Místnost o velikosti 60 m2, kde byl herecký ateliér vytvořen, bylo nutno, vzhledem
k nepříliš dobré akustice, alespoň částečně odhlučnit. Zvuková izolace byla vytvořena
pomocí sametu rozvěšeného po obvodu ateliéru. Samet plní současně funkci zatemnění. Na
podlahu byl položen zátěžový koberec, strop byl obložen polystyrenovými deskami. Po
těchto opravách se akustické vlastnosti prostoru výrazně zlepšily, ateliér tak může nabídnout
širokou škálu možností využití.
Ateliér je vybaven dvěma bočními světly, dvěma kontra světly, stropním reflektorem a
třemi mobilními světly na stativech. Pro potřeby zkoušení bez osvětlovače byla nad jevištěm
instalována pracovní světla, pro případ konání představení dále světlo zajišťující stmívaný
sál. Světla jsou ovládána kompaktní mobilní stmívací jednotkou s jednoduchým paměťovým
pultem. Zařízení je schopno ovládat 12 okruhů do maximální zátěže 6 A.
Všechny učebny odpovídají požadavkům hygieny a bezpečnosti práce. Vyšší odborná
škola pravidelně využívá externích služeb pracovníka Výzbrojny požární ochrany.
2. Pidivadlo – stálá scéna Vyšší odborné školy herecké – Letohradská 44, Praha 7
divadelní sál se zázemím (foyer, šatny, kancelář a skladovací prostory pro divadelní fundus,
divadelní kavárna).
Školní divadelní scéna slouží předmětu jevištní praxe, tj. zejména k finalizaci
nastudovaných inscenací a jejich veřejnému předvádění. Pidivadlo, stálá scéna Vyšší
odborné školy herecké, se nachází v Letohradské ulici číslo 44 v Praze 7 (jde o dislokované
pracoviště VOŠH). Hlavním účelem této scény, kde posluchači získávají odbornou praxi, je
co nejlépe simulovat prostředí profesionálního divadla. Posluchači dramatického a
loutkářského oboru se zde setkávají s jedním z nejdůležitějších faktorů, a tím je divák. Při
naplnění sálu může v hledišti usednout až 78 diváků, kteří sledují představení na vyvýšeném
jevišti s rozměry š. 4,95 m/v. 3,70 m/ h. 4,20 m, kde probíhá zveřejnění vždy jedné herecké
skupiny (cca 10 studentů) v rámci absolventského představení.
Jedním z cílů je, aby se posluchači seznámili a naučili zacházet s moderními
technologiemi, které se používají v profesionálních divadlech – zvuková a světelná kabina,
reflektory, odposlechy, mikrofony a bezdrátové mikroporty, atd.
Světelný park divadla se skládá z těchto komponent:
o 12x reflektor zn. FHR 500, FormaecoPc
o 2x bodový reflektor s ryskou – využívaný i k praktické výuce černého divadla
o stroboskop
o ledkové reflektory
o halogenová světla
o luminiscenční zářivka
o projektor Mitschubishi XD 600U-55
6
Jednotlivé části světelného parku jsou ovládány světelným pultem (zn. NovaLighting),
který komunikuje s příslušným PC softwarem za účelem automatického načítání světelných
nálad jednotlivých inscenací, což vždy zaručuje splnění výchozích požadavků a představ
realizačního týmu inscenací (režisér, dramaturg, výtvarník, choreograf, hudební skladatel
atd.).
Zvuková technika se skládá z těchto komponent:
o 2x odposlechový reproduktor zn. Dexon
o 2x Yamaha Reprobox
o 1x zesilovač zn. Yamaha
o 2x přehrávač MD Sony
o 1x přehrávač CD Technics
o 1x digitální přehrávač CD Sony s možností střihu a formátování mp3 zvukových stop
o zvukový pult zn. Yamaha
o 6x hlavový bezdrátový mikrofon s vysílací a přijímací stanicí (mikroport)
zn. Sennheiser
o 2x mikrofon zn. Shure a Hama
o propojovací kabely
o 1x kytarové a basové Combo typ R 221
Technické vybavení zvukového i světelného parku v Pidivadle zůstává nezměněno,
dosahuje plně profesionálních standardů.
Světelný park a zvuková technika je obsluhována z kabiny, která se nachází v zadní části
sálu nad hledištěm. Studenti mají možnost prostřednictvím profesionálních odborníků se
lépe a uceleněji seznámit s touto složitou technikou, bez které se jevištní praxe neobejde.
V současné době Pidivadlo zaměstnává dva externí zvukaře/osvětlovače. O celkový chod
divadla se starají dva pracovníci, tedy vedoucí divadla, která mimo jiné nahrazuje funkci
dramaturga VOŠH a zajišťuje přesné propojení jevištní praxe s výukou ostatních předmětů
a propojení s Dilií a Aura-Pontem, dále administrativně a technicko–organizační pracovník
a samozřejmě pokladní divadla a šatnářky/ šatnáři.
Zázemí divadla tvoří šatna herců, která byla v červenci 2014 vymalována, bylo
opraveno osvětlení a došlo ke zprovoznění sprchy užívané v předchozím období jako sklad.
Byla zachována kancelář vedení divadla, skladovací prostory pro kulisy, loutky, kostýmy a
rekvizity. Divákům je k dispozici foyer, kde si mohou v pokladně rezervovat či zakoupit
lístky na jednotlivé reprízy inscenací. Studenti tak získají informace o reflexi divácké
veřejnosti na svá absolventská představení.
V srpnu 2014 byl v prostoru foyeru divadla umístěn kamerový systém se záznamem, a
to v reakci na opakované krádeže vybavení divadla. K propagaci divadelních her i školy jako
takové slouží nově nainstalovaná obrazovka namířená do ulice Ovenecká. Tato obrazovka
se osvědčila jako prezentační médium pro fotografie z představení a krátké videosekvence,
byla však využita i jako prostor pro propagaci vzdělávacího programu školy.
Specifické publikum – dětský divák - vyžaduje také speciální estetické prostředí
v prostorách, kde se pohybuje, a součástí tohoto prostředí jsou také toalety. Vzhledem k
tomu se vedení Vyšší odborné školy spolu s vedením Pidivadla rozhodlo tento prostor
v předchozím období renovovat. Předpokládáme, že takto kultivované prostředí bude mít
vliv i na estetické vnímání studentů.
7
VOŠH využívá prostor Pidivadla také k slavnostnímu předávání absolventských
diplomů a vysvědčení. Probíhá zde rovněž zahájení školního roku, které je uvedením
studentů 1. ročníku na jeviště k prezentaci míry talentu na počátku studia. V květnu 2015
zde byl také počtvrté realizován projekt s názvem Pidifest. Byly v něm prezentovány
derniéry 3. ročníku VOŠH i nové absolventské premiéry 2. ročníku. Protože VOŠH má v této
oblasti co nabídnout, projekt byl koncipován tak, aby mj. zahrnoval celý den zaměřený na
dětského diváka. Za velký přínos festivalové akce pokládáme nejen setkání studentů
uměleckých škol mezi sebou, ale také jejich setkání s festivalovým divákem – povětšinou
s malými návštěvníky Pidivadla a jejich rodiči. Poprvé v historii byl Pidifest pojat jako
soutěžní festival s odbornou porotou, která hodnotila uměleckou kvalitu jednotlivých
soutěžních představení. Předsedou odborné poroty byl i redaktor a divadelní kritik serveru
www.idivadlo.cz Jiří Koula.
Pidifest byl dalším důkazem toho, že jeviště Pidivadla slouží k prezentaci výsledků
tříletého studia v absolventských inscenacích, kde pedagogové, mladší spolužáci absolventů
i veřejnost mají možnost hodnotit míru profesionality budoucích herců. Pidivadlo je
důležitou, a tudíž nedílnou součástí výukového procesu Vyšší odborné školy herecké.
Školní scéna odpovídá požadavkům hygieny a bezpečnosti práce, k pravidelným
kontrolám a odstraňování závad využívá externích služeb pracovníka Výzbrojny
požární ochrany. V souvislosti se zákazem užívání návykových látek vydalo vedení
VOŠH úplný zákaz kouření v kavárně a přilehlých prostorách sloužících k výuce
studentů, který je dodržován.
Krátkodobé pronájmy pro výuku specifických předmětů:
Sál na výuku akrobacie v TJ Sokol Žižkov II, studio pro práci s mikrofonem v ČRo.
 Studio ČRo
Praktická část výuky předmětu Práce s mikrofonem probíhá v rozhlasovém studiu (ČRo)
a ve studiu Tónika, kde mají studenti možnost vyzkoušet si práci v reálném profesionálním
prostředí. Zde se jedná o 2 x 2 hodiny výuky týdně ve 3. ročníku.

Tělocvična, hřiště, sál pro výuku akrobacie
Vyšší odborná škola herecká má k dispozici v sídle školy dva velké sály používané pro
pohybovou výchovu studentů. Pro hodiny akrobacie pronajímá tělocvičnu TJ Sokol
Žižkov II., Na Balkáně 21 v Praze 3. Využívá též zahrady, která plně vyhovuje účelům
výuky, zejména při přípravě sekvencí pouličního divadla a při výuce žonglování a chůze na
chůdách.
Všechny dlouhodobě pronajímané učebny v sídle školy byly upraveny pro potřeby,
které vyžaduje charakter výuky (odhlučnění, úprava podlahových krytin atd.), a vybaveny
potřebnou technikou a zařízením (hudební nástroje, sportovní náčiní, videotechnika,
audiotechnika). Renovace a doplňování technického vybavení učeben probíhá průběžně a
v součinnosti s potřebami výuky. Tyto výdaje však evidentně zvyšují kvalitu výuky
jednotlivých předmětů, prestiž a image školy. Zejména stálá scéna Vyšší odborné školy
8
herecké – Pidivadlo, Letohradská 44 v Praze 7 – velmi příznivě ovlivnila praktickou část
výuky a prezentovala školu na veřejnosti. Ve školním roce 2014/2015 navštívilo školní
scénu celkem 7440 diváků.
9.
Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
Ve školním roce 2014/2015 byli nově zvoleni členové Školské rady z řad studentů i
pedagogů. Školská rada je nejen poradním orgánem při řešení pedagogických a kázeňských
problémů, ale je zároveň dozorčím orgánem, který přichází s návrhy k řešení a předcházení
problémům, které se pravidelně opakují nebo které vyplývají z nových nařízení a vyhlášek
spojených s řízením školy.
Školská rada pravidelně hodnotí pedagogickou i uměleckou činnost školy, zejména
podává náměty k evaluaci VOŠH a s tím spojené nové akreditaci, kterou vedení školy
vypracovalo. Z řad studentů byla nově zvolena nová členka školské rady 24.9.2015. Školská
rada projednala obsah Výroční zprávy o činnosti a hospodaření a vydala souhlasné vyjádření
s jejím zněním dne 8. 10. 2015.
Členové rady
Za zřizovatele:
Bc. Iva Vomelová, DiS. (předsedkyně ŠR)
Lucie Radimerská, DiS.
PhDr. Petr Bílek
Za pedagogy:
MgA. Otakar Kosek
MgA. Marta Hrachovinová
Ivana Štréblová
Za studenty:
Taťána Havlová
Klára Miklasová
Jana Harvanová
II.
Pracovníci školské právnické osoby
1.
Pedagogičtí pracovníci – za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky,
podle potřeby je v tabulkách přidejte
a.
počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů k 30.9.2014)
9
interní učitelé
fyzické osoby celkem
interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
externí učitelé
fyzické osoby celkem
externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
3
2,3
47
15,7
50
pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané
2
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem
ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
škola
b.
2
18
kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího
výkazu)
škola
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
50
0
celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
100
0
Pedagogičtí pracovníci a další vzdělávání
a) Kabinet herectví a jevištní praxe
MgA. Otakar Kosek, vedoucí kabinetu
absolvent DAMU a jeden z předních režisérů u nás, s dlouholetou praxí v divadle i
filmu a televizi a dlouhou řadou úspěšných inscenací
b) Kabinet hlasové výchovy
MgA. Hrachovinová Marta
absolventka Divadelní fakulty AMU, obor herectví, a postgraduální studium AMU
v oboru umělecké výchovy – herecká tvorba, specializace umělecký přednes
c) Kabinet hudební a pěvecké přípravy
Ivana Štréblová
absolventka Státní konzervatoře v Praze, obor zpěv, na VOŠH vyučuje od roku 1994
d) Kabinet teoretických předmětů – Dějiny divadla, Současná divadelní praxe, Interpretační
seminář, Estetika, Psychologie, Rétorika, Ortoepie
Mgr. Zuzana Beranová, absolventka žurnalistiky FŽ UK, na VOŠH vyučuje od roku
1994
10
e) Kabinet cizích jazyků: Anglický jazyk a Německý jazyk
PhDr. Hejduk Jiří
absolvent Pedagogické fakulty UK Praha, vyučující na VOŠH od roku 2013
f) Kabinet moderování
Koller Jaroslav
absolvent VOŠH, pedagog VOŠH od roku 2010
g) Kabinet pohybových disciplín Pantomima, Lidové tance, Akrobacie, Šerm, Moderní tance,
Jevištní pohyb, Historické tance, Muzikálové tance
Mgr. Králová Libuše
absolventka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, obor choreografie, a
Státní taneční konzervatoře v Praze – absolutorium v oboru tanec klasický, historický,
lidový, novodobý, charakterní tance cizích národů, na VOŠH vyučuje od roku 2010
Všichni pedagogové mají aprobaci k výuce na umělecké škole. Pokud nemají
pedagogické, magisterské či vyšší odborné vzdělání v odpovídajícím oboru, splňují
podmínku dlouhodobé umělecké praxe v oboru. Podmínkou aprobovanosti výuky je i
oznámení ředitelky VOŠH o uznání kvalifikace z hlediska dlouholeté umělecké praxe
pedagoga.
Vzhledem k tomu, že jsme uměleckou školou, většina pedagogů je zaměstnána externě.
Jsou to odborníci ve svém oboru – herci, loutkoherci, dramaturgové, režiséři, choreografové,
scénografové, řezbáři, novináři, moderátoři aj. Jedná se o přední specialisty, kteří díky svým
aktivitám neztrácejí kontakt s praxí. Mnozí pedagogové působí i na jiných školách,
především vysokých. Kromě dosaženého vzdělání je pro naši školu samozřejmým kritériem
i praxe dosažená jednotlivými pedagogy ve vyučovaném oboru. Z tohoto hlediska jsou
pedagogové na naší škole vybíráni velice pečlivě.
Vzdělání i zkušenosti si jednotliví vyučující intenzivně doplňují také v mimoškolní
práci. Proto lze kompetenční úroveň pedagogů sledovat nejméně ve dvou rovinách. Jednak
se jedná o kompetence vůči škole jako instituci, kde se jako referenčního rámce držíme
interních směrnic školy, jednak se jedná o kompetence v umělecké rovině, kde je každý
pedagog individualitou.
Kompetenční úroveň pedagogických pracovníků v oblasti dovedností pedagoga v rámci
instituce a pedagogického procesu je dána požadavky zákona o pedagogických pracovnících,
požadavky vzdělávacího programu (výstupní odborné kompetence, které pedagog vyžaduje
po svých studentech, musí mít sám – jedná se zejména o odborné předměty) a spokojeností
studentů školy. Referenčním rámcem hodnocení je zde organizační řád, školní řád, etický
řád pedagoga VOŠH, pracovní řád a pravidla BOZP a PO na pracovišti a závěry
z pedagogických a klasifikačních porad a individuálních porad s vedením školy. Důležitým
zdrojem informací pro posuzování této složky pedagogických kompetencí jsou informace
z jednání školské rady, hospitace a hospitační záznamy, konzultace s vedoucími
jednotlivých vyučovaných oborů a autoevaluace školy, kde jsou to sami studenti, kteří se
vyjadřují k úrovni jednotlivých složek výuky jednotlivých pedagogů (odborná úroveň,
srozumitelnost, komunikace se studenty, ochota pomoci, spravedlnost v hodnocení).
11
Z hlediska odborného, tedy uměleckého, škola vychází ze zákona o pedagogických
pracovnících, dále z platného vzdělávacího programu VOŠH a z popisu pracovní pozice
pedagoga, která je součástí ISO 9001:2008. V roce 2014/15 pokračovalo vedení školy ve
zpracovávání uměleckých portfolií pedagogů školy namísto předchozího vyhodnocování
v rámci individuálního pohovoru. Škola v rámci nastaveného systému řízení lidských zdrojů
podle ISO 9001:2008 a vlastní příručky kvality zpracovává osobní Plán rozvoje pedagoga.
Tento program plánování osobního rozvoje pedagoga dbá na soulad se strategickými cíli a
záměry školy a je zaměřen jednak na zvyšování kvalifikace pracovníků, jednak na
monitoring rozvoje odborných kompetencí pedagogů v rámci jejich umělecké praxe vně
školy.
Plán rozvoje pedagoga je možno rozšířit o náhled v rámci inovace metodických listů.
V souvislosti s plánem rozvoje jsou pedagogové pravidelně hodnoceni jednou ročně na
základě výsledků své práce (uměleckého a tvůrčího přínosu pro chod školy), dále na základě
zpětné vazby (průběžně) – tato zpětná vazba je prováděna rozhovory se studenty školy; dále
na základě dotazníků spokojenosti studentů s jejich výukou, na základě zpětné vazby
z jednání rady školy a zejména návštěvností (tj. úspěšností) inscenací v Pidivadle.
Zřetel je brán i na evidenční list a dramaturgický záměr pedagoga při výběru
absolventské inscenace. Vzhledem k absolventské inscenaci, která veřejně prezentuje
výsledky vzdělávacího programu, je umělecký záměr, obsazení studentů, režijní provedení,
jedinečnost absolventské inscenace pedagogickým cílem, jehož kvalita je posuzována jak
vedením školy, tak i diváky Pidivadla.
Spokojenost pedagogů s výukou na VOŠH je obsahem výsledků z šetření dotazníkovou
metodou, převažuje jednoznačně pozitivní hodnocení našich pedagogů s důrazem na jejich
odbornost. Michaela Jadrná, pedagožka odborných předmětů Moderování a Rétoriky, ve
školním roce 2014/2015 pokračovala ve studiu na katedře psychologie a pedagogiky
Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Markéta Prusková, pedagožka Hlasové výchovy,
během školního roku 2014/15 doplnila své Pedagogické minimum a v září 2014 zahájila
studium Mediálních studií na Metropolitní univerzitě v Praze.
Existuje také Akční plán zlepšování umělecké kvality VOŠH, aplikovaný od
roku 2012, který vychází z požadavků studentů, pedagogů i nepedagogických pracovníků
VOŠH zjišťovaných v rámci zpětnovazebních autoevaluačních dotazníkových šetření. I
v rámci minulého školního roku byl Akční plán zlepšování splněn a byl jedním z podkladů
školy, které vedly k úspěšnému dozorovému auditu nezávislým orgánem (CSQ-CERT)
podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že kvalita školy je přímo úměrná, závislá na
kvalitě pedagogického sboru (zejména v odborných předmětech) a tvoří ji sami pedagogové,
je důležité ve škole stanovit a dodržovat systém odměňování pedagogů. Ten je závislý na
výkonech, zkušenostech a kvalifikaci pedagogů školy, vychází z pracovních smluv a
představuje také finanční motivaci k lepším výkonům. Výši odměn pedagogů stanovuje
ředitelka školy a děje se tak v souladu se strategií vlastníka školy. V rámci dobíhajícího
školního roku byla vypracována nová interní směrnice na odměňování zaměstnanců VOŠH
(pedagogických i nepedagogických), která nově definuje motivační a cílové odměny
pracovníkům školy.
Škola prostřednictvím osobního dotazování i dotazníků provedla hodnocení zpětné
12
vazby ve VOŠH. Je vidět, že ve škole nedochází k žádným projevům šikany, ani významným
neshodám mezi studenty vzájemně. Všechny neshody jsou zásadně řešeny okamžitě
s vedením školy v souladu s platnou legislativou (školským zákonem).
Dotazníkové šetření vyšlo z hlediska hodnocení pedagogů velice pozitivně, byli vesměs
hodnoceni známkou 1, výjimečně do průměru mezi 1,5 až 2. Na otevřenou otázku po silných
stránkách školy většina studentů reagovala výčtem svých pedagogů. Z toho vyplývá
jednoznačný důraz na kvalitu pedagoga, nejen odbornou, ale i osobní, kdy studenti pedagogy
vnímají jako vzor, který je vede v procesu učení se herectví.
Díky výsledkům dotazníků a žádostí je možné zlepšit kreativitu přístupu v hodnocení
studenta a jeho možností samostatně rozhodovat (v rámci analýzy a sebeanalýzy vytvořené
odborníky pro VOŠH dle požadavků Školské rady). Další podporou pedagogické práce je
i možnost pedagogů se umělecky podílet na zpracování absolventské inscenace, vybrat
zajímavý titul, nechat se inspirovat a diskutovat s mladými studenty herectví.
Požadavek zavedení standardů ISO se naplňuje postupným zdokonalováním systému
řízení kvality. Jedná se o velmi náročný proces vyžadující podrobnou analýzu předmětů
společně s pedagogy. I práce s nimi zlepšuje úroveň výuky.
c.
další vzdělávání pedagogických pracovníků
semináře
kurzy
doplňkové
pedagogické studium
počet
zaměření
-
-
počet
účastníků
-
2
Pedagogické minimum
2
školský management
1
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)
1
d.
Studium ředitelů škol a
školských zařízení
Doktorandské studium
AM Solvo,s.r.o,/Univerzita
Hradec Králové
Vzdělávací institut
Středočeského kraje
Univerzita Stockholm
1
1
jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické osoby)
4
počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
z toho
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí
2
vzdělávací instituce
4
0
0
Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.
počty osob
fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané
15
7,89
13
b.
další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet
semináře
3
počet
účastníků
vzdělávací instituce
ISO 9001:2009
5
Systémy QES
Školení BOZP
16
Sbor PO HMP
Prodejní systém
Colosseum
8
Perfect System, s.r.o.
5
VOŠH
1
Systémy QES
zaměření
kurzy
47
jiné (uvést jaké)
1
Komunikace ve
skupině v rámci porad
vedení
Interní audity
V rámci dobrého klimatu školy se konal v průběhu září 2014 v rámci interního auditu
seminář k certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009 včetně školení na požadavky této normy a
jejich plnění ze strany školy včetně metod, postupů v procesu zlepšování. Dále proběhl též
velice úspěšný listopadový dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2009, v jehož rámci a na
jehož základě dostala škola možnost stát se Signatářem a členem Charty Kvality České
republiky – exkluzivního společenství subjektů státní správy, veřejného sektoru,
soukromých subjektů, ale také průmyslových podniků, kteří propagují kvalitu v ČR, neboť
jejich vedení si dobře uvědomuje, že taková cesta je v současnosti jedinou možností
k dlouhodobému růstu a konkurenceschopnosti.
Škola se tak v roce 2015 stala nejen součástí Charty Kvality České republiky, ale také
součástí Centra Excelence České republiky, které je organizováno Sdružením pro
oceňování kvality (SOK) a Českou společností pro jakost (ČSJ). Centrum Excelence
představuje platformu organizací, které ke své činnosti využívají moderní nástroje řízení.
Důvodem členství je, že vedení školy si jako držitel ocenění Úspěšná firma v rámci Národní
ceny kvality ČR v modelu Start plus (2011), uvědomuje, že excelentní organizace dosahují
a trvale udržují vynikající úroveň výkonnosti a splňující nebo překračující očekávání všech
svých zainteresovaných stran prostřednictvím práce s modelem EFQM, výměnou
manažerských zkušeností, výměnou dobré praxe apd. Centrum Excelence tedy vytváří
podmínky pro spolupráci excelentních organizací, sdílení dobré praxe a podporu trvalého
zlepšování a dosahování trvale udržitelné excelence. V rámci CE jsme účastníky kulatých
stolů odborníků na řízení/ management, Benchlearning Visits (návštěv ve firmách taktéž
oceněných v rámci Národní ceny kvality za systém řízení kvality, které jsou spolu s námi
členy Centra Excellence a se kterými sdílíme ideu managementu kvality, který buduje ve
firmě nejen její image, ale také její kulturu a výsledky) ve firmách a organizacích, jsme
účastníky na workshopech CE, na konferencích, přednáškách a neformálních setkáních.
Vzhledem k tomu, že každá organizace, školy nevyjímaje, má vedle svých silných míst
i místa pro zlepšování, těmi byly v uplynulém období způsoby hospodaření a vedení
Pidivadla.
14
Zhodnocení nové vedoucí Pidivadla
Vzhledem k negativnímu hodnocení vedení Pidivadla v předchozích letech a zejména
vzhledem k nedostatečné propagaci absolventských představení a nevyplňování protokolů o
představení, provedla ředitelka v roce 2014 (září) zásadní opatření a jmenovala do funkce
vedení Pidivadla Lucii Radimerskou, DiS. Tento výběr se ukázal jako dobrý ve vyhodnocení
práce L. Radimerské ve srovnání s předchozím vedením Pidivadla K. Pokorným.
Protokoly o představení jsou součástí školní dokumentace mapující vzdělávací program
a jsou vedeny pravidelně, staly se opět součástí zpětné vazby při tvorbě absolventských
inscenací.
15
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ)
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte)
1.
Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a.
denní vzdělávání
škola
počet
tříd / skupin
počet
žáků / studentů
VOŠH
9
91
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
- přerušili vzdělávání: 2
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1
- sami ukončili vzdělávání: 12
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 2, z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 0
- přestoupili na jinou školu: 0
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0
b.
vzdělávání při zaměstnání
škola
počet
tříd / skupin
počet
žáků / studentů
nemá
-
-
VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání.
2.
Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele
a.
b.
denní vzdělávání
škola
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
průměrný počet
žáků / studentů na učitele
VOŠH
10,11
1,82
,
škola
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
průměrný počet
žáků / studentů na učitele
VOŠH
-
-
vzdělávání při zaměstnání
VOŠH nemá vzdělávání při zaměstnání.
3.
Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji
16
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský
CELKEM
kraj
VOŠH
počet
žáků/studentů
celkem
z toho nově
přijatí
5
4
4
3
4
3
4
1
4
5
15
5
1
58
1
1
3
3
2
2
2
1
2
4
9
2
0
32
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů
a.
denní vzdělávání
škola
z celkového
počtu
žáků/studentů:
4.
škola
VOŠH
prospělo s vyznamenáním k 30. 6.
29
neprospělo
1
opakovalo ročník
0
počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů
průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta
z toho neomluvených
62
80,5 %
119
0
17
počet studentů, kteří konali zkoušku
25
-
z toho konali zkoušku opakovaně
6
-
počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu
1
-
7
-
17
-
1
-
prospěl s vyznamenáním
počet studentů, kteří
byli hodnoceni :
prospěl
neprospěl
Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2015/2016
a.
SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ
82-47-N/01
82-47-N/03
přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
(denní vzdělávání)
6.
vzdělávání
při zaměstnání
absolutoria
denní
vzdělávání
Výsledky absolutorií pro školní rok 2014/2015
škola
5.
Herectví a moderování
Herectví s loutkou
počet přihlášek celkem
53
počet kol přijímacího řízení celkem
4
počet přijatých celkem
47
z toho v 1. kole
23
z toho ve 2. kole
14
z toho v dalších kolech
10
z toho na odvolání
0
počet nepřijatých celkem
6
počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)
obor: Herectví a moderování
17
obor: Herectví s loutkou
18
počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro
šk.rok 2015/2016
18
-
7.
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Ve školním roce 2014/2015 na Vyšší odborné škole herecké studovalo 6 studentů ze
Slovenské republiky, jedna studentka z Ruské federace a dvě studentky z Ukrajiny.
Ze strany pedagogů VOŠH je věnována těmto studentům nadstandardní péče, a to
zejména v prvním ročníku studia, hlavně z hlediska jazykových dovedností (hlasová
výchova a ortoepie – pravidla správné české výslovnosti). Je třeba, aby studenti ztratili
v českém jazyce cizí přízvuk a neovlivňovali jím divadelní představení inscenací ve
druhém a třetím ročníku.
Jedna studentka z Ukrajiny, která měla závažný problém s docházkou, na konci zimního
období školního roku 2014/15 zanechala studia. Ostatní studenti neměli se studiem žádný
jazykem podmíněný problém.
Naše škola sleduje především hereckou výchovu, a i když se snaží odstranit jazykový
hendikep cizinců, dbá o to, aby studenti především neztratili k oboru vztah.
8.
Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Ve školním roce 2014/2015 byl přijat do prvního ročníku student Marek Kuta
s vrozenou pohybovou vadou (dětská mozková obrna, lehká forma). Všichni pedagogové
pohybové výchovy a jevištního pohybu respektovali studentovo pohybové omezení a
Marek Kuta cvičil v rámci svých možností a mohl být klasifikován na základě pokroku,
kterého sám svou pracovitostí a pílí dosáhl. Tento student v roce 2014/2015 navázal úzkou
spolupráci v oblasti hudební tvorby a interpretace s Michalem Horáčkem a je na dobré
cestě uplatnit se v hudební oblasti jako profesionál. Domníváme se, že studenti herecké
skupiny, kterou navštěvuje i Marek Kuta, mají mimořádnou možnost sledovat velké
pokroky člověka s postižením, který se rozhodl spojit svůj život s uměním. Mimořádně
inspirativní je jeho vůle a pozitivní přístup k životu a touha něco dokázat. A samozřejmě i
jeho talent.
V souvislosti s Markem Kutou připomínáme absolventku VOŠH Zuzanu Pitterovou
(absolvovala v roce 2008), která se přes své těžké pohybové postižení dokáže uplatnit
v taneční profesi na mezinárodní úrovni (např. můžeme uvést spolupráci s profesionálními
tanečníky v divadle Archa apd.). Tělesně handicapovaná absolventka VOŠH Zuzana
Pitterová působí v taneční skupině VerTeDance, která za své dílo Simulante Bande
získala Cenu diváka na České taneční platformě 2013. V inscenaci VerTeDance
neotřelým způsobem zkoumají možnosti pohybového vyjádření zdravého a fyzicky
handicapovaného člověka, relativnost pojmu handicap i křehký kosmos mezilidských
vztahů. Své často neviditelné limity přetavily netanečnice Alena Jančíková a Zuzana
Pitterová do neuvěřitelných výkonů, ve kterých jim „asistují“ profesionální tanečníci
Helena Arenbergerová a Petr Opavský. Zuzana Pitterová také na festivalu Česká taneční
platforma získala za svůj výkon speciální cenu festivalové poroty, tzv. Special mention.
Autorskou hudbu k představení vytvořila skupina DVA. Dílo získalo kromě Ceny diváka
2013 také Cenu Divadelních novin 2012 za autorský počin v oblasti Tanec a balet.
Naší první integrovanou studentkou s tělesným postižením je Lenka Hejduková, které
bylo nabídnuto studium Herectví s loutkou z toho důvodu, že hledala oporu v druhém
partnerovi. Při talentových zkouškách komise rozhodla, že by jejím partnerem na jevišti
mohla být loutka. Lenka nejen úspěšně absolvovala tento obor, ale měla vlastní
absolventské hodinové představení pro mateřské školky, a dokázala v Pidivadle malé
diváky i jejich pedagogy neuvěřitelně zaujmout. Možná, že byla prvním impulsem, který
nás přivedl k nápadu věnovat se v rámci herectví a loutkoherectví také handicapovaným.
19
VOŠH je jedinou hereckou školou v České republice, která se zabývá integrací a
inkluzí talentovaných studentů s postižením nebo znevýhodněním v našich
vyučovaných oborech.
9.
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Předpokladem přijetí na VOŠH je talentová zkouška. Se studenty se pracuje převážně
individuálně a skupinově na základě jejich specifických talentových předpokladů.
Zabezpečujeme i jejich uplatnění v praxi tím, že u výrazných talentů umožňuje škola
individuální studium v případě konkrétních pracovních nabídek z divadel, televize, filmu,
dabingu atp. Škola tím podporuje jejich následné uplatnění v praxi.
Pedagogové prvního ročníku pracují s prověřováním talentu každého studenta. V tomto
duchu jsou také nastaveny karty procesů. Po prvním zkouškovém období vyhodnocují
pedagogové talentové schopnosti na pedagogické radě a vyjadřují se ke každému
studentovi jednotlivě. Pro prověření talentu v prvním ročníku se zveřejní práce na
hereckých etudách pomocí tzv. klauzurních představení. Znamená to, že také ostatní
studenti a pedagogové mohou posoudit pokrok, který student během prvního zkouškového
období udělá. Práce s talentem je postavena na velké míře zodpovědnosti – zejména
hereckých pedagogů, kteří po roce studia musejí rozhodnout, zda je student dostatečně
talentovaný, anebo v případě, že talent nebyl prověřen v tak vysoké míře, jak se
předpokládalo u talentových zkoušek, mu nabídnout odchod ze školy.
V druhém ročníku kromě práce s talentem nastává první zveřejnění herecké práce –
uvádí se první absolventská inscenace. Studenti prezentují v Pidivadle svůj talent před
cizím hodnotitelem – divákem. Tím se blíží proces práce s talentem ke svému završení.
Ve třetím ročníku již pravidelně zveřejňuje talentovaný student výsledky své herecké
práce na školní scéně a studenti se svými pedagogy pracují na další absolventské inscenaci.
V průměru je student takto konfrontován s divákem asi 50 x za období druhého a třetího
ročníku v rámci předmětu Jevištní praxe. Kromě režiséra a diváků hodnotí jeho práci na
jevišti také pedagogové Hlasové výchovy, Jevištní řeči, Hudební a pěvecké přípravy,
Jevištního pohybu, a tyto jejich postřehy jsou zaznamenány po každém představení
do Protokolu o představení v Pidivadle. Tím je zdokumentován proces práce na inscenaci,
která je nedílnou součástí hereckého vzdělávání na naší škole. Důležité je, že tak narůstá
počet hodnotitelů, kteří představují nezávislou obec diváků, bez níž herecká práce nemá
význam. K doplnění talentu využívá škola také pohádková představení. Každý student má
možnost pracovat pod odborným vedením režiséra, choreografa, hlasového pedagoga
apod. v pohádce pro děti, a seznámit se tak s dalším typem diváka – dětským divákem.
Hrát pro dětského diváka je pro studenty výzvou, a proto rádi a zodpovědně pracují na
rozvoji a kultivaci svého talentu a hrají víkendové pohádky pro děti a jejich rodiče
v Pidivadle. VOŠH počtvrté v historii Pidivadla využila tyto prostory pro pořádání
Pidifestu, jehož se zúčastnilo více než 500 diváků a odborná porota se stala v rámci
představení i doprovodného programu hodnotiteli práce našich studentů.
10. Ověřování výsledků vzdělávání
Vyšší odborná škola herecká není poskytovatelem maturitního vzdělávání, a proto
nevyužívá ověřování výsledků vzdělávání programů SCIO ani Maturity nanečisto. Jako
hlavní zdroj ověřování výsledků vzdělávání využívá zveřejnění výsledků studia v rámci
20
klauzur a veřejných divadelních představení. Zde hodnotí práci již celá skupina odborníků
z řad pedagogů školy a odborné veřejnosti.
11. Školní vzdělávací programy
VOŠH nemá ŠVP.
12. Vzdělávací programy VOŠ
V roce 2014/2015 proběhla příprava na reakreditaci změny ve vzdělávacím programu
Herectví a moderování a Herectví s loutkou, které byly zaslány Akreditační komisi VOV
na MŠMT a v červnu 2015 byla tato žádost kladně odsouhlasena a ministerstvem školství
přijata. Škole bylo vydáno rozhodnutí náměstka ministra o udělení akreditace změny ve
dvou výše uvedených vzdělávacích programech (Herectví s loutkou a Herectví a
moderování) s platností od 1.9.2015 do konce školního roku 2020, resp. do 31.8.2020. Ve
školním roce 2014/2015 probíhala výuka podle vzdělávacího programu 82-47-N/01
Herectví a moderování.
Akreditace změny vzdělávacího programu
Školní rok znovu úspěšně prověřil aktuální vzdělávací program, včetně začlenění
předmětů, jako je Jevištní řeč, Základy pedagogiky, Základy produkce a Teorie
divadla.
Jevištní řeč byla úspěšně aplikována do absolventských inscenací 2. a 3. ročníku. Jedná
se o kolektivní výuku, v rámci které se studenti od druhého ročníku – tedy od doby, kdy
začínají zkoušet první absolventské inscenace, učí partnerské souhře. Pedagogové hlasové
výchovy tak nyní mají více času pracovat se skupinou na textech, které jsou připravovány
pro Pidivadlo.
Předmět Základy pedagogiky v kombinaci s povinně volitelným předmětem Tvořivá
dramatika by měl pomoci absolventům k lepšímu uplatnění na trhu práce.
Nejvýznamnějším přínosem v rámci poslední inovace vzdělávacího programu je
předmět Základy produkce, který reaguje na skutečnost, že mnoho absolventů VOŠH si
po ukončení studia zakládá vlastní agentury, občanská sdružení nebo v podobných
institucích začíná pracovat. I jim by měl předmět přinést lepší orientaci v produkční práci.
V rámci předmětu Základy produkce pokračoval v roce 2014 projekt Pidifest, v němž se
studenti druhého ročníku zapojili jako garanti dobrých výsledků a další úspěšné prezentace
VOŠH na veřejnosti.
Teorie divadla, kterou na naší škole přednáší doc. Aleš Bergman, Ph.D., je v jeho
podání oblíbeným předmětem, ačkoli teoretické předměty nepatří na prakticky založené
škole k nejoblíbenějším. Náplň je zaměřena převážně na hereckou problematiku. Znalost
hereckých směrů a technik i po teoretické stránce tak doplňuje hereckou výuku.
V rámci školního roku 2014/2015 byla otevřena diskuse nad podobou akreditace změny
vzdělávacího programu pro obor 82-47-N/01 – Herectví a moderování a pro obor 82-47N/03 Herectví s loutkou. Obě změny v programech byly odevzdány MŠMT k procesu
schválení akreditační komisí VOŠ v únoru 2015 a v červnu 2015 byly oba programy
úspěšně akreditovány, resp. jejich změny, a to až do 31. 8. 2020.
21
Stanovení evropských standardů v hodnocení pro VOŠH
V roce 2014/2015 pokračovala spolupráce s poradenskou firmou, která pomáhala škole
k získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. V listopadu 2014 došlo k externímu auditu
(CSQ-Cert) a certifikaci ČSN EN ISO 9001:2009, s platností do listopadu 2016.
Pro potřeby certifikátu škola zdokonaluje procesní řízení (prostřednictvím tzv. karet
procesů a aktualizovaných interních směrnic a řady dalších opatření vedení), které mapují
pedagogické procesy ve výuce praktických i teoretických předmětů na VOŠH. Karty
procesů se dělí na proces 1.1 prověřování talentu (dovedností), 1.2 práce s talentem
(dovednostmi), 1.3 proces zveřejnění (představení v Pidivadle).
V dalším období školního roku jsme se dále snažili o zkvalitnění našich služeb pro
zákazníky, další audit ISO proběhne v říjnu 2015.
Role garanta předmětu a tvorba karet procesů
Na vytváření karet procesů pro jednotlivé předměty spolupracují odborní pedagogové
pod vedením garanta předmětu, kterým je ve většině případů vedoucí předmětového
kabinetu. Garant předmětu dohlíží na sestavení přesných hodnotových kritérií pro
posouzení míry talentu nebo dovedností, které jsou základem pro klasifikaci studenta.
Karty procesů přesně stanovují cíle výuky v rámci daného procesu a předmětu,
stanovují vstupní předpoklady do procesu a formulují výstupy z procesu včetně
výstupních odborných kompetencí studenta. Další částí karet procesů je vymezení a popis
obsahu činností v rámci daného procesu a předmětu a jejich návaznost na mezipředmětové
vztahy a jiné pedagogické procesy, včetně vedení dokumentace. Základem karet procesů
je stanovení metrik pedagogických procesů včetně jejich popisu, cílových hodnot, měřítek
hodnocení a četnosti zjišťování a ověřování metrik.
Stanovení standardů hodnocení studentů je nutné jako základní prvek pro vyjádření
náročnosti předmětu, která vede k určení maximální zátěže na studenta, nezbytné
k dosažení očekávaných výstupů z procesu a cílových hodnot výuky. Na základě
stanovených kritérií, požadavků pro klasifikaci a cílových hodnot vzdělávacího procesu
bude možné vyjádřit základní jednotku Evropského kreditního systému (ECTS kredit),
kterou tvoří míra náročnosti předmětu a studijní zátěž na průměrného studenta.
Bude zohledňovat nově vznikající Registr uměleckých výkonů (navazuje na projekt
Registr výsledků tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké
činnosti). Ačkoli připomíná úderností některých termínů terminologii 50. let, v rámci
současného zařazení prvků, které by měly být jednoznačně zařaditelné pouze jednou, bude
pravděpodobně nutná ještě dlouhá cesta k vytvoření Registru uměleckých výkonů, který
by měl být dobrým vědeckým základem k vytvoření standardů jednotlivých
uměleckých profesí (čerpáno z publikace „Registr uměleckých výkonů“, nakladatelství
AMU, 2010, ISBN 978-80-7331-175-9).
22
Europass
Také v souvislosti s uplatněním studentů v zahraničí VOŠH nadále využívá Europass
(soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak
profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce). Správnost těchto Europassů byla
konzultována s Národním ústavem pro vzdělávání (konkrétně s pracovnicí, která se zabývá
odborným poradenstvím v oblasti vydávání Europassů). Ve školním roce 2014/2015 opět
vydala škola Europassy všem úspěšným absolventům VOŠH.
Vzdělávací program a uchazeči o studium
V rámci školního roku 2014/2015 byl reflektován nárůst počtu studentů v prvním
ročníku, který přisuzujeme řadě opatření vedení školy z předchozího roku. Domníváme se,
že jde o úspěšné nastavení trendu, který bude v dalších letech pokračovat a sílit, a to nejen
vzhledem ke zvyšujícím se počtům žáků středních škol ve věkové skupině narozených od
r. 2000-2005 a dále, ale také díky kvalitě vzdělávací nabídky naší školy, která se rozšiřuje
i o narůstající počty zájemců o studium oboru Herectví s loutkou a zejména díky kvalitně
realizovanému stěžejnímu oboru Herectví a moderování, který produkuje řadu
významných osobností v daném oboru (viz kapitola o úspěších našich absolventů).
Škola v tomto roce získala opět více uchazečů a tedy i studentů, kteří se osvědčili jako
umělecky aktivní a úspěšní studenti. Současně jsme aplikovali svůj vzdělávací program
v souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT tak, aby škola v rámci terciárního vzdělávání
zůstala samostatnou institucí zabezpečující kvalitní přípravu na budoucí povolání herce,
moderátora a loutkoherce. Výsledkem propagace školy za pomoci veřejného hereckého
kurzu, řady kampaní na sociální síti Facebook (banery), inovace webových stránek školy,
umožnění ověřit zdarma svůj talent v rámci „Talentovek nanečisto“, spoluprací v rámci
mediální kampaně školy s rádiem Beat (propagační spoty na představení v Pidivadle) a
rádiem Kiss (propagační spoty Vyšší odborné školy herecké), a zejména také snížení
školného, byl nárůst počtu uchazečů oproti minulým rokům (2013/2014), takže jsme pro
rok 2015/2016 měli možnost přijmout silné ročníky v oboru Herectví a moderování i
oboru Herectví s loutkou, o který začíná mít zájem stále více uchazečů.
Do čela tohoto vzdělávacího programu se postavil docent Karel Vostárek, který má
dlouholeté zkušenosti s pedagogickou činností na DAMU a který již také vedl jeden
z loutkohereckých ročníků na VOŠH. Také studentům činohry, kteří mají o práci s loutkou
zájem, umožňuje škola nastudování loutkových pohádek pod vedením zkušených loutkářů
(režisérů i herců). Studenti činoherního herectví si tak rozšíří dovednosti pro lepší uplatnění
na trhu práce.
Inovace v realizaci vzdělávacího programu a zkušenost s nimi
Proces zlepšování a inovačních aktivit je dán tím, že se škola zabývá vzděláváním
v uměleckém, tedy tvůrčím oboru, jež nelze realizovat bez inovačního potenciálu vedení,
pedagogů a studentů školy. Pedagogové jsou aktivně zapojováni do procesu zlepšování
a inovace na základě předkládání metodických listů, dále dle hodnocení vlastní práce na
pedagogických konferencích (cca 3x ve školním roce) a pravidelně na základě přípravy a
23
uvádění absolventských inscenací, které jsou součástí vzdělávacího programu školy.
Vedení školy se na těchto akcích podílí a iniciuje je.
Inovace v návrhu vzdělávacích programů školy
Inovace v rámci vzdělávacího programu se týkaly přípravy akreditace změny pro obor
Herectví a moderování a Herectví s loutkou, tedy návrhu malé změny obsahu, forem a
struktury vzdělávání ve školou poskytovaných oborech vzdělání.
V souladu s § 105 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, škola v březnu 2015
prostřednictvím její ředitelky PhDr. Věry Kmochové podala žádost na MŠMT podle § 106
odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, o akreditaci změny vzdělávacího
programu Herectví a moderování a vzdělávacího programu Herectví s loutkou a zároveň
žádost o prodloužení akreditace vzdělávacího programu 82-47-N/01 Herectví a
moderování v oboru vzdělání 82-47-N/.. Dramatické umění v denní formě vzdělávání na 3
roky, a to podle odst. 1), § 106, školského zákona v platném znění a žádost o prodloužení
platnosti akreditace vzdělávacího programu Herectví s loutkou Vyšší odborné školy
herecké na 3 roky, také dle odst. 1), § 106, školského zákona v platném znění.
V červnu 2015 vydalo po souhlasném stanovisku Akreditační komise VOV MŠMT
rozhodnutí o prodloužení akreditace a o platnosti navrhovaných změn v rámci obou
vzdělávacích programů školy.
Změny ve vzdělávacím programu se týkaly:
- nové literatury, která je studentovi doporučena v jednotlivých předmětech
(v textu vyznačeno zvýrazněním),
- rozšíření témat cizích jazyků vzhledem k prohloubení odborného zaměření
studentů,
- doplnění odborné literatury v knihovně VOŠH. Knihovna byla doplněna 80
novými tituly nejen divadelní literatury zakoupenými v lednu 2015.
K doplnění titulů do odborné knihovny VOŠH došlo také v roce 2014 o knižní
pozůstalost významné osobnosti české divadelní scény režiséra Jiřího Hrašeho.
Množství nových knih obohatily knihovnu VOŠH také v r. 2010 o několik
stovek odborně zaměřených knih a divadelních her z odkazu dramaturgyně
Jarmily Černíkové – Drobné, dlouholeté pedagožky DAMU, Konzervatoře a
Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka a VOŠH.
Změny se dále týkají personálního obsazení VOŠH s ohledem na požadavky nového
znění zákona o pedagogických pracovnících (zák.č. 563/2004 Sb.). Na VOŠH i nadále
vyučují renomovaní herci a režiséři (v hlavním oboru), jejich podrobná umělecká
kurikula jsou součástí přílohy č. 2 ke vzdělávacímu programu školy, ale také této VZ
(viz Příloha č.16).
Dále byly průřezově v textu upraveny informace, které odpovídají současnému stavu a
realitě VOŠH, která prošla svou dvacetiletou historií.
Inovace v moderování
Ve školním roce 2014/2015 pokračovaly praktické klauzury v předmětu Moderování,
které byly v minulosti zařazeny do procesu zveřejnění v Pidivadle, tedy moderátorské
večery, na které si studenti tohoto předmětu zvali některé významné osobnosti, většinou
24
z oboru (připravovali pedagogové Jaroslav Koller a Michaela Jadrná). Beseda probíhá
formou otázek a odpovědí, a své schopnosti moderovat tak studenti prověřují přímo před
publikem. Večery tvoří součást závěrečného hodnocení studentů v předmětu Moderování.
Od začátku následujícího školního roku 2015/2016 začínáme tyto moderátorské večery
zaměřovat speciálně na cílovou skupinu seniorů.
Zpovědnice pod vedením Jaroslava Kollera
Ve Zpovědnici na základě pozvání studentů 3. ročníku vystoupily výrazné osobnosti
české divadelní a filmové scény; moderované večery vedl Jaroslav Koller a byly divácky
atraktivní.
Pidivarieté aneb kouzelník určitě přijde pod vedením Michaely Jadrné
Ve stejné dramaturgické linii se odehrávala série moderovaných večerů s názvem
Pidivarieté, které přivedlo do Pidivadla hosty provázané s životem ve škole. Vedení se
ujala pedagožka VOŠH M. Jadrná, DiS.
Významným hostem v předmětu Autorský seminář a stylistika byl v tomto školním
roce režisér Karel Smyczek a rovněž herečka a moderátorka Laďka Něrgešová, která byla
úspěšnou studentkou pedagogů Veroniky Žilkové a Oldřicha Víznera a také Zuzany
Beranové, novinářky, která tento předmět na naší škole vyučuje již 20 let.
Další inovace praktického vyučování
Pohádky v mateřské škole
Praktická výuka uměleckého přednesu umožňuje zdokonalení slovního projevu, rozvoj
představivosti a fantazie, zvládnutí přímého kontaktu s publikem. Na profilu studenta se
umělecký přednes podílí možností osvojit si další specifickou uměleckou disciplínu, která
s využitím slova, hlasu a těla zachází jinak, než je tomu v herectví. Záměrem je, aby byl
absolvent vybaven schopností poradit si s textovou předlohou různých žánrů od výběru
textu, sestavení scénáře, jejího nastudování až po konečné vystoupení. Slovní projev
herecký i přednašečský se stává výrazně bohatším, hlubším a především vědomým.
Význam uměleckého přednesu je nesporný u nastudování veršovaného dramatu při
nárocích na práci s jevištním veršem.
Vzhledem k tomu, že se nám tento typ inovace praktického vyučování v minulém
školním roku osvědčil, i v tomto školním roce byl součástí inovace našeho vzdělávacího
programu. Se školním rokem jsme se tedy rozloučili v mateřských školkách vyprávěním
pohádek, která měli studenti školy absolvovat v rámci klasifikovaného zápočtu
uměleckého přednesu (interpretace prozaického textu s akcentem na kontakt
25
s dětským divákem a zvládnutí uměleckého celku s využitím bohatých výrazových
prostředků). Jde o klasifikovaný zápočet z uměleckého přednesu v 1. ročníku (interpretaci
prozaického textu s akcentem na kontakt s dětským divákem a zvládnutí uměleckého celku
s využitím bohatých výrazových prostředků). V červnu 2015 jsme navštívili MŠ
Boleslavova a MŠ Masná, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Výkony studentů
se tradičně setkaly s vřelým přijetím dětských diváků i pedagogů. Pro studenty VOŠH je
zkušenost s přímým kontaktem s dětmi v jejich prostředí velikým přínosem pro poznání a
pochopení dětského publika. Mnoho našich absolventů také našlo uplatnění v oblasti
dramatické tvorby pro děti.
Všechny tyto aktivity jsou významné pro možnosti vyšší uplatnitelnosti našich absolventů
na trhu práce, jelikož takto získané dovednosti směřují k vysoké umělecké kvalitě
budoucích herců a loutkoherců.
Inovaci a inovační potenciál chápe vedení školy jako rozhodující prvek v řízení školy,
který rozhoduje o její kvalitě, a tato inovace je v rámci školy a jejího kurikula
(vzdělávacího programu) vztažena zejména k vytváření nových inscenací v rámci
předmětů hlavního oboru a jevištní praxe. Tyto nově vzniklé inscenace jsou skutečnými
uměleckými produkty školy, které jednoznačně směřují k reálnému uplatnění našich
absolventů na trhu práce, zároveň je učí dovednostem ve skutečném divadelním prostředí
naší stálé školní scény (Pidivadla), ale také jsou tvořeny tak, aby naplnily očekávání diváků
a doplnily hodnocení školy o významný prvek, který v průměrném počtu kolem 7000
diváků (i mimo scénu Pidivadla) za rok hodnotí pozitivně kvalitu našich představení (viz
anketa, její ukázky a výsledky v příloze VZ).
13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Na VOŠH se studenti vzdělávají ve dvou cizích jazycích – anglickém a německém.
Většina uchazečů volí anglický jazyk. Studenti mají možnost navštěvovat bez navýšení
školného oba jazyky, čehož někteří využívají. Vyšší odborná škola herecká podporuje
jazykové vzdělávání, a to zejména sledováním vysoké odbornosti všech pedagogů
jazykové přípravy, kteří jsou plně kvalifikováni a mají bohaté zkušenosti s výukou jazyků.
Výuka jazyků vede v souladu se vzdělávacím programem školy k odpovídajícím
jazykovým kompetencím, získání dostatečné odborné slovní zásoby, dovedností v oblasti
získávání informací z oboru za použití ICT a dalších zdrojů v cílovém jazyce tak, aby se
toto stalo přirozenou součástí práce v oboru, v neposlední řadě však vede i k rozvoji
kulturního rozhledu se zaměřením na divadlo v oblastech, kde se cílovým jazykem hovoří.
Metody výuky obsahují aktivizující prvky, snažíme se však soustředit na splnění
požadavků absolutoria a zároveň reality tak, jak se budou naši studenti s cizím jazykem
v budoucnu v odborném světě setkávat. V současnosti se také objevují drobné cizojazyčné
pasáže i v divadelních inscenacích produkce VOŠH, takže se cizí jazyk studentům hodí i
pro hlavní obor jako takový, včetně doladění výslovnosti nad úroveň určenou pouhou
nutností být pochopen ve svém sdělení. To vše je řízeno v rámci karet procesů, které se
v tomto ohledu osvědčují.
K výuce cizích jazyků mají pedagogové k dispozici plně vybavenou multimediální
posluchárnu, která umožňuje tradiční metody práce, ale zároveň i interaktivní práci za
26
pomoci počítačů. Dále jsou k dispozici slovníky, učebnice i odborná literatura v cílových
jazycích.
VOŠ herecká vyučuje cizí jazyky v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Na základě
doporučení pedagogů obou cizích jazyků byla nakoupena řada nových učebnic a slovníků.
Vzhledem k tomu, že součástí absolutoria je zkouška z cizího jazyka (přitom cizí jazyk
právě podléhal úspěšnému schválení změny akreditace), snaží se vedení školy tyto
předměty sledovat a konzultovat úroveň cizího jazyka jak s pedagogy, tak se studenty. Ve
vzdělávacím programu, který byl reakreditován v červnu 2015, jsou uvedeny změny, které
se dotýkají i výuky anglického a německého jazyka. Ta je obohacena o novou literaturu
z oblasti současných dramatických původních textů, ale také významných českých
autorů. Nákup nové literatury v hodnotě téměř 30 000 Kč vnímáme jako investici do
školní knihovny, jež je nyní plně inovována a zvyšuje tak motivaci studentů vzhledem
k přitažlivosti nových knižních titulů, které mají své významné místo ve světové literatuře
(anglické a německé překlady). Došlo také k úpravám otázek k absolutoriu, které také
vycházejí z této nové literatury.
Vyšší odborná škola herecká sleduje kromě jazykové vybavenosti pedagogů (univerzitní
vzdělání v daném jazyce) také jejich odborné vzdělání. Celý tento proces vylepšování a
motivace studentů k předmětu, který je zejména v rámci komunikace se zahraničními
umělci velmi významný, je dlouhodobě sledován a vyhodnocován vedením školy.
Můžeme říci, že výsledky lze hodnotit jak v dotaznících studentů, tak v konečném
absolutoriu našeho tříletého studia. Europass, vydávaný VOŠH v anglickém jazyce,
usnadní absolventům případné uplatnění na zahraničním trhu práce.
V roce 2015 jsme výrazně doplnili knihovnu VOŠH o krásnou a odbornou
literaturu v anglickém jazyce. Ta podporuje nově akreditovaný vzdělávací program,
jehož je neoddělitelnou součástí.
IV.
Údaje o žácích, výsledcích a vzdělávání
(Jazyková škola a domov mládeže)
Není předmětem vzdělávání na VOŠH.
V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
Prezentace VOŠH na veřejnosti
Pidivadlo – stálá scéna Vyšší odborné školy herecké
VOŠH prezentuje výsledky své práce již 16. rokem na své vlastní stálé divadelní scéně
Pidivadlo (Letohradská 44, Praha 7). Dlouholeté zkušenosti nás utvrzují v tom, že stálá
divadelní scéna je pro školu našeho typu nezbytností. Existencí stálé scény se významně
rozšířila možnost prezentace a nabídky talentů divadelním i filmovým režisérům, ředitelům
27
a uměleckým šéfům profesionálních scén. Na konci školního roku připravuje škola
divadelní festival, který je určen nejen pro pedagogy a spolužáky v rámci výukového
procesu, ale i pro ředitele divadel a agentur (v rámci lepšího uplatnění našich absolventů
na trhu práce). Náš poslední Pidifest byl poprvé tento rok přehlídkou soutěžní. Soutěžní
z toho důvodu, že se zúčastnily jiné školy se zaměřením na herectví nebo hudební umění.
Pidivadlo, naše stálá školní scéna, má pro nás nepostradatelný význam. Přínos
vlastního hracího prostoru pro koncentraci pedagogické práce je důležitým aspektem
existence Pidivadla. Výsledky práce pedagogů herectví a režie jsou tak k dispozici k
posouzení pedagogům ostatních předmětů (tzv. technických a pomocných disciplín) na
jednom místě. Možnost posouzení a srovnávání mají i studenti jakožto diváci, kteří hodnotí
práci svých vrstevníků a učí se z jejich úspěchů i nedostatků. Jsou to především studenti
prvního a druhého ročníku, pro které je zveřejnění výsledků starších kolegů
nenahraditelnou formou současné divadelní praxe. Výsledky praktické i teoretické výuky
se v jednotlivých divadelních produkcích na stálé scéně propojují a jsou názorným
završením studijního procesu. Zveřejnění jako závěrečná fáze edukace budoucích
herců a loutkoherců přináší studentům VOŠH možnost bohaté zkušenosti
v simulovaném divadelním prostředí, které je ve skutečnosti opravdovým
repertoárovým divadlem. Studenti získají nejen zkušenost hrát před různorodým
publikem (od dětského diváka až po diváka dospělého), ale navíc zažijí běžný divadelní
provoz se všemi jeho složitostmi. Významná je i možnost reprízovat nazkoušené
inscenace až po dobu dvou sezon, kdy mohou svůj výkon korigovat, prohlubovat
a rozvíjet a poznatky z této umělecké činnosti zpracovat v absolventské - diplomové
práci. Výjimečně úspěšná představení mohou studenti hrát i v dalších sezonách, kdy
již nejsou studenty školy, což vede k jejich setkávání a komunikaci, tedy i k možnosti
sdílení zkušeností a zlepšování šancí uplatnění na trhu práce.
Z tohoto důvodu považujeme za velký úspěch, že se nám v tomto školním roce
podařilo obhájit naší pozici kulturní scény srostlé s Prahou 7 v rámci výběrového
řízení na prostor Pidivadla. Konkurence byla opravdu vysoká. Zároveň jsme se museli
v rámci výběrového řízení a následně při podpisu nájemní smlouvy na prostor naší stálé
školní divadelní scény Pidivadla s úřadem MČ Prahy 7 zavázat k otevření scény
komunitním potřebám Prahy 7 a upravit program vzhledem k těmto požadavkům. Bez
úpravy nabízeného programu již v rámci výběrového řízení pro prostor Pidivadla by tak
naše pozice nejlepšího uchazeče nebyla možná a Pidivadlo by muselo změnit lokalitu svého
působení.
Zveřejnění jako závěrečná fáze edukace budoucích herců a loutkoherců přináší
studentům VOŠH možnost bohaté zkušenosti v simulovaném divadelním prostředí,
které je ve skutečnosti opravdovým repertoárovým divadlem. Studenti získají nejen
zkušenost hrát před různorodým publikem (od dětského diváka až po diváka dospělého),
ale navíc zažijí běžný divadelní provoz se všemi jeho složitostmi. Významná je i možnost
reprízovat nazkoušené inscenace až po dobu dvou sezon, kdy mohou svůj výkon
korigovat, prohlubovat a rozvíjet a poznatky z této umělecké činnosti zpracovat
v absolventské - diplomové práci. Výjimečně úspěšná představení mohou studenti
hrát i v dalších sezonách, kdy již nejsou studenty školy, což vede k jejich setkávání a
komunikaci, tedy i k možnosti sdílení zkušeností a zlepšování šancí uplatnění na trhu
práce.
Ve snaze sladit chod divadla s chodem školy, přesně určit a domluvit podmínky
inscenování a alespoň v rámci omezených možností připravit plán jednotlivých
divadelních sezon využívá VOŠH ve školním roce systému evidenčních listů inscenace,
28
ve kterých je zaznamenána věcná stránka připravované inscenace, pedagogický záměr
a zároveň i rozpočet nákladů na vytvoření inscenace. Dramaturgie jednotlivých titulů je
v kompetenci pedagogů hlavních oborů obou vzdělávacích programů. Dalším evaluačním
materiálem, který VOŠH využívá, jsou protokoly o představení, ve kterých tým pedagogů
Jevištní praxe (režie, choreografie, hlasová příprava, zpěv apod.) hodnotí kvalitu
absolventské inscenace ten který večer.
Od roku 2014 je tento evaluační materiál velmi pečlivě veden novou vedoucí Pidivadla
Lucií Radimerskou, absolventkou VOŠH, a přináší tak zpětnou vazbu vedení VOŠH.
Obhájení stálé školní scény v jejím tradičním sídle
V tomto roce došlo k ukončení nájemní smlouvy na prostory Pidivadla v Letohradské
ul. na Letné a škola byla nucena se změnou municipality Prahy 7 podstoupit výběrové
řízení za podmínek stanovených ÚMČ Praha 7, jež požadovala větší otevřenost této scény
pro vyšší přístupnost občanům Prahy 7. VOŠH vyšla těmto podmínkám vstříc a definovala
koncepční zaměření stálé školní scény, jak v linii dramaturgické, tak v linii tzv. „off
programů“ navázaných na činnost divadelní kavárny při Pidivadle – PidiCafé, které má mj.
zajistit onu požadovanou otevřenost místní komunitě. Na základě školou kvalitně
zpracovaných materiálů byla v rámci výběrového řízení na nebytový prostor v Letohradské
ul. 44 kulturní komisí vyhodnocena naše žádost jako nejlepší a o srpnu tohoto roku (2015)
byla se zástupci Prahy 7 podepsána smlouva o nájmu na další 3 roky.




Závěrem tedy ještě jednou shrnujeme hlavní důvody pro znovu- uzavření nájemní
smlouvy:
Přínos divadla kulturnímu životu na Praze 7 ojedinělou a inovovanou dramaturgií
(oblíbené činoherecké a loutkářské pohádkové tituly pro dětské diváky a rodiny s dětmi
a zaměření na mladého diváka dramaturgií večerních absolventských představení
v Pidivadle včetně produkce během letního Pidifestu na Letné) a levným vstupným
vytváří podporu zaměřenou na cílovou skupinu mladých matek na MD/ RD, rodin
s malými dětmi, žáky středních škol a dětí mateřských škol (v rámci dopoledních
představení pro střední školy a MŠ), případně seniory (taktéž v dramaturgickém plánu
pro dopolední představení). Z poslední (leden – březen 2015) realizované ankety
vyplynulo, že 75% dětských diváků se pohádky velice líbily a 25% se líbily, což hovoří
o 100% spokojenosti malých diváků s úrovní a kvalitou představení.
Podpora studentů a podpora výchovy mladých herců umožněním realizace jejich
jevištní praxe v Pidivadle.
Nezávislost VOŠH na grantech a dotacích MČ Prahy 7, což je pro MČ Praha 7
významná úspora, pokud spravuje majetek a finance obce podle principu řádného
hospodáře.
Podpora stávající divadelní a dramaturgické linie včetně inovací a
podnikatelského záměru VOŠH – PIDIVADLA, jeho udržení v rámci kulturního
života nejen na Praze 7, ale v rámci celé metropole.
29
Vyhodnocení dotazníku spokojenosti dětských a dospělých diváků Pidivadla
Po každém představení, zejména dětském, diváci vyplňují anketní lístky, ze kterých
zjišťujeme jejich spokojenost s představeními. Ta neustále stoupá, právě u dětských
představení, kde sledujeme nárůst nejen se spokojeností, která se následně projevuje
vyšší návštěvností.
Dotazníky jsou diváky (dětmi) vyplňovány po představení (většinou s rodiči, neboť se
jedná především o předškolní děti nebo děti mladšího školního věku) od dubna 2014.
Ankety se zúčastnilo již přes 100 respondentů. Níže jsou uvedeny výsledky ankety.
Všechny děti jsou s pohádkovými inscenacemi spokojeny, nikdo nebyl nespokojen.
Spojenost je vyjádřena pouze její mírou – viz graf níže. Vysoká spokojenost je
přítomna téměř u tří čtvrtin z celého souboru, jde o 74% dětských diváků.
Spokojenost
vysoká
průměrná
Některé anketní dotazníky jsou uvedeny v příloze jako sken či kopie pro ilustraci výsledků
s provedeným šetřením. Další dotazy byly pokládány v souvislosti se zlepšováním kvality
poskytovaných doprovodných služeb a nesouvisí s předmětem projektové žádosti. Anketa je
totiž distribuována mezi diváky neustále jako autoevaluační mechanismus pro zvyšování
kvality školy a její stálé scény.
Dotazníky jsou taktéž distribuovány dospělým divákům během večerních představení. Zde je
taktéž patrná vysoká spokojenost, kdy nejvyšší možnou míru spokojenosti (vynikající)
vyjadřuje cca 53% všech dotázaných respondentů, velmi dobrou úroveň spokojenosti
vyjadřuje cca 32% respondentů s odehranými představeními a pouze jako dobré hodnotí
úroveň představení cca 15 % respondentů; negativní hodnocení inscenací není přítomno
vůbec – viz graf níže, kdy diváci kladně hodnotí především herecké dovednosti (téměř 40%
30
respondentů) a poté kvalitu zpracování tématu (scéna, scénář, pointa..). Nejčastějšími hosty
jsou návštěvníci z okolí Prahy, dále z Prahy 4 a mimopražští diváci. Návštěvníci večerních
představení se o divadle dozvěděli nejčastěji od známých. Divadlo má tak spíše rodinný a
komunitní charakter.
Spokojenost - hodnocení představení diváky večerních
představení
vynikající
velmi dobré
dobré
Co se na představení líbí
herecké dovednosti
31
scéna, scénář
Indikátor - název
Počet
návštěvníků –
činohra
Počet
návštěvníků –
loutková
představení
Školní rok
2014/2015
3200
Školní rok
2013/ 2014
3576
Školní rok
2012/2013
1727
Školní rok
2011/2012
3415
4240
2558
3206
6876
Vývoj počtu diváků ve školních letech
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
počet návštěvníků - činohra
ŠR 2014/2015
ŠR 2013/2014
počet návštěvníků - loutková představení
ŠR 2012/2013
ŠR 2011/2012
Vyjádření výše uvedených indikátorů v grafu se vztahuje na počty diváků ve výše uvedených
školních letech.
Pidifest 2015
Cílem festivalu je vytvořit tradici a přivést vždy do Prahy/Pidivadla zajímavé a
inspirativní hosty, zejména ze zahraničí. Festival je zajímavým zpestřením v programu
Pidivadla a je právě od roku 2014/2015 koncipován jako festival soutěžní. Pidivadlo by proto
rádo v budoucnu připravilo z důvodu podpory loutkářského umění a tohoto oboru v ČR i menší
festival loutkového divadla a jeho forem.
Pidifest trvá obvykle 4 dny, do budoucna plánujeme jeho rozšíření na týden se
zavedením loutkářské pohádkové linie pro děti, což by zvýšilo dostupnost pohádkových
loutkových titulů (festival probíhá obvykle v měsíci květnu, a to po celé dny).
V tomto roce počtvrté prezentovala škola své výsledky v rámci festivalu, který se
nazývá Pidifest. Pedagog předmětu Základy produkce, který měl festival na starosti, měl ve
32
školním roce 2014/2015 velice aktivní studenty, kteří organizaci zvládli bravurně a skutečně si
vzali tento projekt za svůj. Pidifest se v jejich režii stal soutěžním festivalem, kde se vedle
VOŠH prezentovaly umělecké školy z Teplic, Zlína, Nitry (Státní konzervatoř Nitra – SR,
Státní konzervatoř Teplice, VOŠH Zlín). Festival se konal od 6. května do 10. května 2015.
Cílem festivalu bylo představit během jednoho týdne aktuální práci studentů soutěžících škol,
jak uvnitř školy, tak i vně, laické i odborné veřejnosti a zároveň nahlédnout do tvorby jiných
škol podobného zaměření.
V rámci hodin předmětu Základy produkce, kterou letos druhý ročník vyučovala v první
půlce roku Mgr. Kristýna Kamenická a v druhém půl roce Lucie Radimerská, si mohl druhý
ročník vyzkoušet, jaké to je pořádat soutěžní, divadelní festival na profesionální úrovni.
Již čtvrtý ročník studentského festivalu Pidifest 2015 se konal ve dnech 6. -10.5. 2015
v prostorách Pidivadla a v Letenských sadech. Jako hosté byli pozváni studenti a pedagogové
z VOŠ Herecké Zlín, Státní Konzervatoře v Nitře, Hudební a pěvecké konzervatoře v Teplicích
a studenti z umělecké školy Michael.
Studenti dostali za úkol vymyslet téma (kterým se stala Městská džungle) celého
festivalu, oslovil sponzory, společně s divadelním grafikem Adamem Virtem (který byl
autorem kompletní grafiky festivalu, ale také krásných cen v podobě lup, které si odnášely
vítězné inscenace) navrhnout plakáty, letáky, pozvánky a propagační placky. Festival měl i
svou znělku, kterou v hodinách animace vytvořili studenti umělecké školy Michael a hudbu k
ní složili studenti VOŠ Herecké v Praze Radek Kottnauer a Maxmilián Hruška.
Hlavní myšlenkou celého festivalu bylo propojit umělecké školy podobného typu, jako
je VOŠ Herecká a společně si předat zkušenosti a návody v herecké práci začínajících umělců.
Což se zpětně hodnotíme, jako velmi zdařilé. Studentům i pedagogům se podařilo během
několika dní navázat velmi přátelské vztahy, které trvají do dnes.
Celkově se podařilo vedení Pidivadla dokázat vzbudit ve studentech silný zájem, aby se
festival stal jejich hlavní prioritou a chloubou. Na rozdíl od minulých ročníků si studenti
zařizovali vše sami a učili se tak potřebné samostatnosti ve své profesi. Dokonce i v roli
moderátorů celého festivalu se představili dva studenti třetího ročníku Jakub Kropáček a Tomáš
Morávek.
V divácké šatně Pidivadla byl vybudován INFO stánek, kde se střídaly usměvavé
studentky druhého ročníku jako hostesky. Byla zde také pro návštěvníky nachystána čerstvá
káva, která vždy příjemně voněla celým divadlem.
Ve středu 6.5. 2015 se konalo honosné oficiální zahájení, po kterém následoval v
PidiCafé bohatý raut pro hosty a v sále se o zábavu postarala kabela VICTORIE. Každý z
návštěvníků dostal u vchodu malý uvítací drink a před divadlem se ulicí nesly příjemné
francouzské melodie, o které se postaral náš host Eduard Ondič a jeho akordeon.
Program PidiFestu 2015 byl rozdělen do několika částí:
1) Soutěžní přehlídka
Probíhala každý večer od 19 hodin v Pidivadle. Studenti VOŠ Herecké Praha v
celoškolní anketě vybrali jako svého zástupce inscenaci Průstřel Rackem pod režijním
vedením Tomáše Petříka a Kristýny Frejové. VOŠ Herecká Zlín vyslala do pomyslného boje
inscenaci Domov Můj a Státní konzervatoř Nitra zvolila klasiku Meštiak šlachticom. Každá
z těchto inscenací měla vždy naprosto vyprodaný sál a velkou podporu diváků.
O vítězi rozhodovala každý večer odborná porota ve složení Tereza Brodská, Hana
Doulová, Jiří Koula, Vojtěch Štěpánek a Martin Hřebačka. Kromě vítězné inscenace měla
porota za úkol vybrat i nejlepšího herce a herečku.
33
2) Nesoutěžní přehlídka
V této sekci se představila řada zajímavých a inspirativních incenací (Dávno dospělí VOŠH Praha, Vlk in Fabula – VOŠH Praha, Čokoládové brownies se šlehačkou - VOŠH Praha,
Hudba o Červené Karkulce, která tancovala s vlky – Hudební konzervatoř Teplice, Křest sv.
Vladimíra – VOŠH Zlín). Návštěvnost byla i zde hojná a každá z inscenací měla velkou
podporu publika.
V rámci nesoutěžní přehlídky volili svého vítěze diváci v podobě Ceny diváka.
3) Offprogram
Pidivadlo žilo festivalem od ranních hodin do těch večerních a to hlavně i bohatému
Offprogramu, který doplňoval divadelní produkci.
Umělecká škola Michael připravila na jedno dopoledne promítání studentských filmů a
prostory PidiCafé se zaplnily výstavou studentských fotografií. Pedagogové ze školy Michael
připravili pro návštěvníky na páteční dopoledne workshop na téma Jak vytvořit rozhlasovou
hru. Účastníci dostali za úkol připravit si text o Červené Karkulce, který pak vedoucí workshopu
sestříhal a ve finále pustil hotové dílo.
Jedním z hlavních hostů offprogramu byl i písničkář Lukáš Trněný nebo skupina Last
Of My Kind.
Páteční večer offprogramu patřil Improlize, do které se zapojili festivalový hosté i
studenti VOŠ Herecké v Praze, vytvořili tak společně zajímavé, různorodé týmy. Témata do
Improligy vymýšleli diváci a návštěvníci festivalu. Celý večer úspěšně vedl jeden z moderátorů
Tomáš Morávek. Studentka herectví Alexandra Pereira připravila na sobotu dopoledne
Maskérský kurz, kde se účastníci naučili řadu trikových efektů, které využívají profesionální
maskéři.
V neděli 10.5.2015 proběhlo v sále Pidivadla slavnostní zakončení PidiFestu 2015 a
vyhlášení všech výsledků.
Porota zvolila jako nejlepší inscenaci Průstřel Rackem. Diváci své hlasy dali
inscenaci Vlk in fabula. Nejlepší herečkou se stala Anna Břenková a hercem byl zvolen
Adrián Nagy.
Festival hodnotíme jako velmi přínosný ať už tím, že se opravdu podařilo nadchnout studenty
pro tento projekt, který pro ně byl velkým profesním přínosem nebo z hlediska navázání
přátelských, mezinárodních vztahů, které trvají i po skončení festivalu.
Diváci byli také nadšení a za jejich zájem a spokojenost hovořila návštěvnost celého festivalu,
která byla proti jiným ročníkům velmi vysoká.
Celou zprávu o Pidifestu je možno z pohledu porotce a divadelního kritika najít na
http://www.i-divadlo.cz/blogy/jiri-koula/pidifest-2015-aneb-jak-jsem-byl-porotcem.
Propagace Pidivadla na veřejnosti
V tomto roce propagace Pidivadla dostala nový nádech a směr. Jednak došlo ke grafické a
vizuální inovaci Pidivadla – stálá scéna nyní používá ve spolupráci s novým grafikem nové
logo a výtvarné řešení plakátů a letáků Pidivadla a jednotlivých nových titulů uváděných v
Pidivadle, zároveň však Pidivadlo uchovává pro komunikaci s oficiálními partnery z veřejné
sféry své původní logo a design. Tato inovace se osvědčila, zejména studenti a mladí
návštěvníci uvítali tuto grafickou inovaci v propagačních materiálech a zároveň naši
mediální partneři nebyli nuceni používat nová loga definující jistou tradici a kontinuitu
naší divadelní historie.
Vedle této formy propagace byly aktivity Pidivadla medializovány v rádiích s celoplošným
dopadem (rádia Kiss, Beat, Český rozhlas, Frekvence 1) a byly v rámci vysílání propagovány
34
jednotlivé tituly, jak pohádkové určené dětem, tak tituly našich absolventských představení
určených pro mladého diváka.
Kvalita našich představení byla několikráte publikována s oceněním v rámci
divadelní kritiky na serveru i-divadlo.cz (viz příloha VZ).
Propagační činnost směřovala také vůči celoplošnému tisku, články o činnosti divadla byly
publikovány v Literárních novinách a propagace divadla, ale i školy, směřovala také
do časopisu Xantypa (viz příloha VZ). Literární noviny vedle článku o představení loutkové
pohádky O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku zveřejnily na dvoustraně i aktivity v rámci
Pidifestu, který byl tento rok poprvé pojat jako soutěžní divadelní festival.
Samozřejmostí zůstává pravidelné publikování programu divadla v Kulturním přehledu
a Hobuletu (vydává ÚMČ Praha 7).
Pidivadlo má své webové stránky www.pidivadlo.cz, na nichž vždy uveřejňujeme aktuální
informace o našem programu, inscenacích, včetně aktuálních fotografií, které jsou nyní také
součástí prostor divadla (prezentace na obrazovce při vstupu do foyer divadla).
Pidivadlo je také propagováno přes Facebook profil Vyšší odborné školy herecké. Vedle
toho výborně propagují školu naši absolventi, o kterých píše celoplošný tisk (Divadelní
noviny) a nová internetová media (novinové a specializované servery) – viz příloha VZ.
Divadelní sezona 2014/2015 v Pidivadle
Ve školním roce 2014/2015 bylo pro uvádění v Pidivadle nastudováno 9 nových inscenací
(z toho 7 večerních a 2 pohádky). Na repertoáru Pidivadla se udrželo 8 inscenací z předešlé
sezony. V průběhu sezóny uvedla školní scéna 18 vlastních titulů určených dospělému
divákovi i dětem. Těší nás, že i nadále pokračovala spolupráce s výraznými režijními
osobnostmi. Na produkci Pidivadla se ve školním roce 2014/2015 podílelo 9 režisérů, z nichž
někteří patří ve svém oboru k umělecké špičce (Otakar Kosek, Martin Vokoun, Kryštof
Pavelka, Ondřej Pavelka, Jiří Fréhar, Aleš Bergman, Jiří Š. Hájek, Marka Míková a Tereza
Karpianus). Významným přínosem uměleckého směřování bylo hostování dvou režisérů
Kryštofa Pavelky a Ondřeje Pavelky na skupině Kristýny Frejové a Tomáše Petříka.
Přední dramaturgickou linií produkce naší školní scény byla tradičně představení pro děti
předškolního a školního věku a rodinná představení o víkendech. V rámci této linie bylo
ve školním roce 2014/2015 reprízováno 6 pohádek pro děti z produkce VOŠH a 9 dalších
pohádek (hrány byly především o víkendech ve volném čase studentů), mezi nimi „hvězdy“
našeho repertoáru „Kocourek Modroočko“ v režii Terezy Karpianus, „Hra o pejskovi a
kočičce“ v režii doc. Karla Vostárka, „Komedie vánoční“ v režii Marky Míkové, „O
Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku v režii Marky Míkové a „Tatínku, ta se ti povedla“
v režii Marty Hrachovinové. Dětská představení patří k nejnavštěvovanějším. Studenti mají
možnost adaptovat se i na dětské publikum a zároveň se potěšit skutečností, že na takových
představeních je hlediště zcela zaplněné.
Studentka 3. ročníku Anežka Hessová věnovala Pidivadlu svoji pohádku „Zlatovláska“,
kterou hraje ve dvojici se svojí matkou, a pohádku „O Rybábě a mořské duši“.
Šestnáctiletá tradice pohádek v Pidivadle se osvědčila. Nejen, že máme vybudovánu
diváckou základnu dětí a rodičů z celé Prahy a okolí, ale někteří naši absolventi, kteří prošli
jako herci pohádkou, se dále věnují tomuto žánru v praxi.
35
Premiéry a derniéry třetího ročníku v Pidivadle 2014/2015
Máchovy hrdličky křik – autor: K.H.Mácha – koláž textů M.Vokoun a Petra Johansson,
režie: M.Vokoun – premiéra – 31.1.2014
Vlk in fabula – autor: Vanda Zaplatílková Hutařová, režie: M. Vokoun – premiéra
19.9.2014
Čokoládové brownies se šlehačkou aneb Éra Kubánkova – autor: F. F. Šamberk,
režie: O. Kosek – premiéra 28. 2. 2014
Šest vášnivých žen – autor: Mario Fratti, režie: O.Kosek – premiéra 31.10.2014
Mezi náma dobrý – autor: D. Maslowska, režie: K. Pavelka – premiéra 3. 2. 2014
Průstřel Rackem – autor: A.P. Čechov, režie: T. Petřík, K. Frejová – premiéra 5.2.2015
Praha city blues – autor: výběr z textů – Kryštof Pavelka, režie: O. Pavelka – premiéra
3.10.2014
Poetický kabaret – autorský text a režie Kryštofa Pavelky (původně klauzura, pro velký
zájem publika odehráno několik repríz); premiéra v dubnu 2015
Bláznovy zápisky – autor N. V. Gogol, režie M. Lorencová – premiéra 21.3.2014
Premiéry a reprízy druhého ročníku:
Záleží na okolnostech – autor: J. M. Barrie, režie: J. Fréhar – premiéra 16.1.2015
Čapka s rolničkami – autor: L. Pirandello, režie A. Bergman – premiéra 31.1.2015
Tři sestry – autor: A. P. Čechov, režie: J. Š. Hájek – premiéra 4.6.2015
Reprízy a derniéry pohádek 2014/2015:
Hra o pejskovi a kočičce – autor: J. Čapek, režie: K. Vostárek – premiéra 10. 3. 2012
Komedie vánoční o narození Krista pána – režie: M. Míková, premiéra: 24. 11. 2012
Tatínku, ta se ti povedla – autor: Z. Svěrák, režie: M. Hrachovinová – premiéra
8. 6. 2013
Premiéry a reprízy pohádek 2014/2015:
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku – autor dramatizace: M. Míková, reřie: M.Míková
– premiéra 14.12.2014
Kocourek Modroočko – autor: J.Kolář, písně: M. Ebem, režie: T. Karpianus – premiéra
27.6.2015
Celkově bylo v sezoně 2014/2015 na stálé scéně Vyšší odborné školy herecké uvedeno
17 samostatných titulů z produkce VOŠH, odehrálo se 191 představení plně pokrytých
produkcí školy, které zhlédlo více než 7440 diváků.
36
Spolupráce našich absolventů se školou
Vzhledem k tomu, že připravujeme také moderátory, je zajímavé vědět, co vše může
výběr na místo moderátora obnášet. Řada našich absolventů-moderátorů nám takový vhled
do světa showbyznysu ráda předvedla v moderátorském večeru. Svůj moderátorský večer
Pidivarieté aneb kouzelník určitě přijde zde má i naše absolventka a pedagožka předmětů
Moderování a Rétorika Michaela Jadrná.
Martin Čarný, který se stává postupně jedním z autorů úspěšné hudby do našich
inscenací (Tatínku, ta se ti povedla, Čokoládové brownies se šlehačkou), se v rámci
Pidifestu prezentoval coby písničkář a člen komického dua společně s Lukášem
Vychopněm, úspěšným začínajícím stand-up komikem.
Spolupráce s absolventy školy není často otázkou znovunavazování vazeb na
absolventy, ale spíše přímo přechodem k další spolupráci hned po dokončení jejich studia,
kdy absolventi školy spolupracují jak na reprízování již hotových inscenací, tak i na
produkci nových inscenací a účinkování v nich. Tím dávají šanci dalším ročníkům
nahlédnout do realizovaných možností uplatnění v praxi a vyjadřují svůj kladný vztah
k VOŠH.
Změny v Pidivadle
V průběhu letních prázdnin 2014 byla uzavřena smlouva s Lucií Radimerskou,
absolventkou VOŠH, která od 1. 9. 2014 vede Pidivadlo. Oproti předchozímu napětí se
v letošním roce znatelně uvolnila atmosféra, namísto stížností na vedení divadla se mohli
všichni zúčastnění věnovat konstruktivní práci na inscenování a reprízování divadelních
her. S podnájemcem divadelní kavárny Františkem Hájkem byla ukončena spolupráce
v červnu 2015 a tento prostor byl následně pronajmut v srpnu 2015 novému podnájemci,
Ing. Martinovi Hřebačkovi, který již s půlročním předstihem vypracoval návrh na inovaci
služeb v kavárně ve smyslu kvalitnější nabídky, a to zdravého stravování. Také se bude
zabývat dětským divákem jako konzumentem zdravé stravy. V tomto duchu již upravil
kavárnu, zvětšil a zesvětlil její prostory a společně s architektem doladil barevně foyer i
toalety Pidivadla. Také obsluha PidiCafé bude nová, netradiční a budou jí mj. studenti
VOŠH.
Personálně zajišťuje škola permanentní provoz divadla (včetně víkendů a večerní
produkce). Financování divadelní produkce bylo pokryto z rozpočtu VOŠH. Celkové
výdaje na vznik divadelních inscenací včetně nákladů na provoz Pidivadla činily
v roce 2014/2015 částku 1 822 275 Kč. Výnosy, které tvoří zejména vstupné
z představení, činily 484 660 Kč.
Ačkoli sladění pravidelné výuky s provozem školního divadla není a nemůže být
jednoduché a souvisí s ním mnoho komplikací, v konečném důsledku přineslo, a doufejme,
že i nadále bude přinášet, výrazné zkvalitnění výuky, ale i zveřejnění výsledků pro diváky,
které jsou samotnými diváky hodnoceny příznivě (viz připojená anketa diváků v příloze
VZ), tak divadelními kritiky (viz Přílohy VZ).
Inscenace Průstřel Rackem dala příležitost všem mladým hercům v různých rolích.
Racek v sedmdesáti minutách, v němž zůstalo vše podstatné, vytvořil zázemí pro
vynikající herecké výkony, kdy na holém jevišti ožívá děj prostřednictvím herecké akce.
Herecká postava se stává hereckou osobou a proměňuje se před očima v řadu dalších. Tato
inspirativní inscenace byla tak zdrojem proměny třetí fáze herectví, tj. zveřejňování. V této
37
poslední fázi herci přišli do kontaktu s několika novými tituly (Rackem, Poetickým
kabaretem – kde se uplatnil autorský projekt mladých herců i pedagogů). Opět zmiňujeme
velký zájem mladého publika nebo generačně spřízněného publika, které si nenechalo ujít
titul, který má pouze několik repríz.
1.
Výchovné a kariérní poradenství
Na škole působí školní psycholog, který je poradcem studentů v oblasti psychologie.
Tento poradce vypovídá o problémech studentů a pomáhá je řešit na pedagogické
konferenci, buď aktuálně dle naléhavé potřeby, nebo při pravidelných konferencích jednou
za zimní a letní období.
2.
Prevence sociálně patologických jevů
Vzhledem k profesi jednatele MUDr. Vladimíra Kmocha se specializací na drogové
závislosti pořádá vedení školy pravidelně několikrát do roka přednášku a seminář k této
tématice. V souvislosti s tím pořádá MUDr. Vladimír Kmoch také přednášku na téma
škodlivosti kouření (navazuje na nutnost přijetí tzv. Protikuřáckého zákona). Díky tomu
má škola dostatek propagačního materiálu, který si mohou studenti přečíst, prohlédnout ve
studovně školy či na příslušných nástěnkách. Sekundárně mohou řešit studenti své
problémy v ambulanci klinického pracoviště u Apolináře.
3.
Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologickou a environmentální výchovu pěstujeme v součinnosti s výchovou
k udržitelnému rozvoji (viz bod 6). Na škole funguje ekologická dílna, kde studenti
loutkářského umění vytvářejí ekologické loutky a pracují s ekologickým odpadovým
materiálem. V budově školy se nacházejí odpadkové koše na tříděný odpad.
4.
Multikulturní výchova
Ve školním roce 2014/2015 byly součástí VP předměty – Dějiny divadla, Estetika
divadla a filmu, Historické tance, Lidové tance, v jejichž rámci se studenti setkávají s více
či méně vzdálenými kulturami. Studenti jsou také v průběhu výuky předmětů Psychologie
a Základy pedagogiky vedeni k tomu, že začlenění jiných kulturních etnik na území ČR
je dlouhodobým procesem a je třeba mu napomáhat i v rámci dramaturgického
výběru titulů ve školním divadle. V rámci výuky předmětů Psychologie a Základy
pedagogiky byl studentům vysílán dokumentární film Babies, který porovnává vývoj
a výchovu dítěte v prvním roce života v závislosti na pěti různých kulturních
prostředích, z kterých jednotlivé děti pocházejí. Pedagožka zpěvu Ivana Štréblová
každoročně pořádá některou z humanitárních akcí, kde hlavními aktéry jsou naši
studenti.
Přirozenou součástí multikulturní výchovy je též výuka cizích jazyků, která dává
zkušenost s jiným uvažováním rodilých mluvčích cílových jazyků a umožňuje setkání
s kulturně podmíněnými odlišnostmi v různých zemích světa.
Výrazným uměleckým počinem v této oblasti byla v roce 2014/2015 inscenace Mezi
náma dobrý, která klade otázku multikulturality na hlubší úrovni. Není jen otázkou, jaké
jsme národnosti, ale jak jsme si blízcí jako lidé v prostoru, který kulturu jako jednotící
38
prvek vztahů mezi lidmi dusí tlakem na konzumentství ve všech možných oblastech života.
Klade se zde otázka, jaké hodnoty vlastně zbydou revoltující mladé generaci, pokud
neporozumí kultuře starší generace a konzumní život odsoudí. Toto odvážné dílo Doroty
Maslowské je výzvou multikulturalitě jako takové, čekající na odpověď na otázky: Co to
je multikulturalita, když mizí kultura sama? Ve jménu čeho jsme v Evropské unii? Co to
znamená být Evropanem, když jím máme chtít být více než Němcem či Polákem? Sama
inscenace na otázky neodpovídá. Nechává nás však přemýšlet…
5.
Výchova k udržitelnému rozvoji
Zásadní význam hraje výběr dramaturgických titulů Pidivadla, kde se snažíme vybírat
tituly, které otevírají témata související s přírodou, využitím přírodních materiálů a trvale
udržitelným rozvojem.
V roce 2015 se těší stále největšímu zájmu pohádka Kocourek Modroočko
(znovunastudovaný a uvedený titul Pidivadla), která velmi sofistikovaným způsobem vede
děti k tomu, jak si pomáhat, jak vytvářet svět, který bude také patřit ostatním.
Také v pohádce O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku je zdůrazněn udržitelný rozvoj
už samotnou podobou používaných dřevěných loutek, které vybízejí ke hraní. Z hlediska
trvale udržitelného rozvoje má tato tradičně populární pohádka význam pro vítězství
v archetypálním boji dobra a zla. Dobro musí zvítězit.
Hru O pejskovi a kočičce zmiňujeme z hlediska trvale udržitelného rozvoje kvůli
dramaturgickému výběru Josefa Čapka jako velkého humanisty, jehož filozofii a celkový
přístup k životu můžeme hodnotit právě jako touhu po trvale udržitelném rozvoji.
Významně hodnotíme zařazení části pohádky v pohádce „O špinavé košilce“ se sociálním
podtextem.
V Komedii vánoční o narození Krista pána je prezentována česká tradice stavět na
vánoce betlémy. Dva tisíce let starý příběh, který připomíná sjednocení evropské kultury
v oblasti křesťanské tradice, čerpá ze starých lidových textů. Příběh o narození Ježíše
znovu zazáří se vší vážností tématu, ale i humorem zpracování her lidového baroka. Tento
příběh se stal nejdéle reprízovaným představením na VOŠH, neboť je bez přestávky
hrajeme od roku 2000 do roku 2015. Předloha je stejná, jen mladí interpreti se střídají
v tříletém cyklu. Teprve posledních šest let je však zaměřený na interpretaci pomocí
krásných dřevěných loutek, které pro naši školu vyřezal známý řezbář Václav Krčál.
Tatínku, ta se ti povedla je příběh o tatínkovi Šímovi, který si vymýšlí pohádky pro
své děti. Zdeněk Svěrák napsal neotřelé, legrační vyprávění, které pobaví jak děti, tak
dospělé. Z hlediska udržitelného rozvoje vede vyprávění k úctě v rodině a v mezilidských
vztazích obecně. Poděkování školy patří autorovi, který již podruhé VOŠH tuto pohádku
přenechal. Dramatizaci pro Pidivadlo připravila Tereza Lišková (v režii Marty
Hrachovinové).
Mezi náma dobrý je příběh založený na otázce soužití: soužití generací, soužití národů,
soužití rozporuplných zkušeností s mírem, válkou, konzumním způsobem života.
Inscenace řeší otázky nacionalismu, násilí, závisti a sebelítosti člověka žijícího
v současném evropském prostředí. Jde zde o vztah k tomuto prostředí a o zkoumání otázky,
jak v tomto prostředí žít. Jde tedy po podstatě otázky: Kde žijeme? Nutí všímat si prostředí
a věnovat mu pozornost. A věnovat pozornost otázce, jaké postoje by si měl člověk
zachovat a které způsoby vztahování se k okolí jsou zhoubné. Režie Kryštofa Pavelky
přímočaře a čistě staví diváka i herce do konfliktu různých poloh úvahy nad vztahem
člověka k prostředí.
Máchovy hrdličky křik je dílo, jehož příběh je o lásce, ale režijně je postaven do
magického pozadí, kde je jako zásadní element života přítomna voda. Voda jako životní
39
síla, která může život i vzít. Voda jako fakt, který nás provází životem a je na nás, jak s ní
naložíme a jak nás to bude nutit ji vnímat.
Bláznovy zápisky dávají nahlédnout do prostředí instituce a člověka v ní. Moderní
společnost vnucuje člověku určité způsoby vnímání vlastního životního úkolu, které jej
vnitřně ničí. Porovnávání se s okolím, nerealistické očekávání v rámci sociálního statusu,
kompenzace pocitu zbytečnosti alkoholem a bludy, to jsou témata, která kriticky útočí
nikoli na zbytečné lidi, ale na bezpodstatné způsoby uvažování o vlastní ceně a ceně svého
života, které zamezují člověku v tom, aby se zkrátka zastavil a rozhlédl se kolem sebe. Pak
by teprve mohl hodnotit, co má smysl a jak se chovat v souladu sám se sebou a s přírodou
kolem.
6.
Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet
účastníků.
Pedagogové herectví často pořádají workshopy v najatých prostorách mimo Prahu.
Jedná se o akce, které jsou vedením školy podporovány a doporučeny. Tato činnost je
žádoucí z hlediska rozvoje kreativity a tvořivého myšlení studentů v přírodním prostředí.
Festival Setkání-Stretnutie studentů herectví ve Zlíně
Podoba festivalu je již řadu let dána vyhraněnou dramaturgickou koncepcí, které
dominuje orientace na konfrontaci a podporu původní dramatické a inscenační tvorby,
především v Česku a na Slovensku. Festival je ve středoevropském kontextu ojedinělý
dramaturgickou orientací na divadelní novinky – původní hry, adaptace, nové překlady
v českých a slovenských premiérách.
Festival má charakter nesoutěžní, inspirativní a iniciační. Návštěvníci festivalu mají
možnost posoudit, jakými tématy či formálními tendencemi se ubírají ta divadla, která
nechtějí vsázet na jistotu osvědčených titulů, ale vydávají se cestou neprobádanou, cestou
objevitelskou.
7.
Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Ve školním roce 2014/2015 probíhal kurz dabingu, který je dle úrovně rozdělen na
začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Vyučující kurzu byla v letošním školním roce
Eva Miláčková (Mash, Kdo vraždí nejlepší evropské kuchaře, Vinnetou, Star Trek…).
Rozsah kurzu byl 3 měsíce v zimním období. Kurz probíhal každé pondělí, úterý a čtvrtek
a trval dvě hodiny (120 minut). Kapacita jedné úrovně kurzu byla cca 8 studentů (kurz
navštěvovalo 15 studentů).
V červnu proběhl pohybový workshop pro studenty školy pod vedením Aleny
Diettrichové v rozsahu 24 hodin. Workshopu se zúčastnilo 10 studentů a byl hodnocen
studenty jako velice přínosný.
40
8.
Soutěže
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na
celostátní a mezinárodní úrovni)
Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů
Přidanou hodnotou hodin uměleckého přednesu je nastudování melodramů ve spolupráci se
Společností Zdeňka Fibicha a účast na náročné tříkolové interpretační soutěži, jediné svého
druhu na světě, která se tradičně koná pod záštitou České komise pro UNESCO. Ve dnech 24.
- 26. října 2014 se v Galerii HAMU konalo mezinárodní kolo 8. ročníku této soutěže – a bylo
pro VOŠH opět úspěšné. Soutěže se zúčastnily čerstvé absolventky Hana Mikulková a Terezie
Vraspírová i naše úspěšná absolventka Anna Kukuczková, která se stala spolu s klavíristkou
Jitkou Štěrbákovou znovu držitelkou I. ceny soutěže. Hana Mikulková a Terezie Vraspírová
byly finalistkami soutěže, na mezinárodní ceny však nedosáhly. Studentky vystoupily i na
závěrečném úspěšném Koncertu vítězů v rámci 17. Mezinárodního festivalu koncertního
melodramu.
Studenti VOŠH na 53. Poděbradských dnech poezie
Ve dnech 23.-26. 4. 2015 se konaly v areálu poděbradského zámku 53. Poděbradské dny poezie,
jediný česko-slovenský festival přednesu poezie a prózy určený mladým profesionálům a
studentům hereckých škol. Do cyklu VIZITKY, představení inscenací poezie či prózy
hereckých škol z České i Slovenské republiky, se přihlásili studenti skupiny 2DA se scénickým
pásmem poezie z veršů světových básníků o porozumění mezi lidmi pod názvem Sedí
zoufalství na lavičce?. Účinkovali s velkým úspěchem u odborných posuzovatelů i laické
veřejnosti Nikki Böjtösová, Vera Hejková, Maxmilián Hruška, Michal Matuška, Kristina
Mihalová, Klára Miklasová, Anna Pastorková. Pedagogické vedení měla Marta Hrachovinová,
působivou hudbu k inscenaci vytvořil Maxmilián Hruška.
V pátek dopoledne zahráli dvakrát s velikým úspěchem jak u malých diváků, tak u odborné
veřejnosti pro zcela naplněné divadlo (2x 220 míst) loutkovou pohádku podle Boženy Němcové
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku v režii Marky Míkové studenti 2. ročníku Jakub Plzák,
Bára Hovorková, Eliška Matzkeová, Ján Burda, Barbora Bártová a Šárka Vodičková z 1.
ročníku. Zkušenost studentů s mnohokrát větším, akusticky příznivým prostorem a početnou
návštěvností byla jako každoročně nedocenitelná.
Recitační soutěže sólistů se zúčastnily 2 studentky 1. ročníku Barbora Hippíková, Michaela
Žitná a Barbora Bártová z 2. ročníku. Přestože na žádnou z cen nedosáhly, získaly cenné
zkušenosti v oboru uměleckého přednesu.
41
9.
Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Název zahraničního
subjektu
Teatr Mumerus
Stát
Charakter kontaktu
Polsko (polsko-československo-maďarský
projekt)
Dohoda o budoucí spolupráci na
projektech Visegrádské čtyřky
Vyšší odborná škola herecká je po 20 letech činnosti již dostatečně známou institucí
v systému českého uměleckého školství. Škola se už v minulosti otevřela i zahraničním
partnerům a navázala kontakty s obdobnými vzdělávacími institucemi ve světě (např. Park
Lane College v anglickém Leedsu, Divadlo Mumerus v Krakově).
Mezinárodní projekt
V srpnu 2015 se měl uskutečnit v Krakově další z řady společných polsko-československo-maďarských projektů, tentokrát na téma Místo, kam patřím (Place where I
belong). Jednalo se o navázání na obdobné úspěšné projekty a umělecké dílny pod vedením
Wiesława Holdyse, režiséra a šéfa krakovského divadla MUMERUS. Setkání
předcházela příprava studentů 2. ročníku s pedagogy Karlem Křížem, Jaromírou Mílovou
a Martou Hrachovinovou na vybraných scénách pohádky O Zlatovlásce a mělo být
zakončeno společným představením v budově Krakovské University v samém srdci
Krakova. Bohužel, polské straně se nepodařilo získat na závěrečné srpnové setkání v
Krakově grant, a projekt byl tudíž odložen na neurčito. Je to veliká škoda, neboť smyslem
projektů W. Holdyse je především vzájemné obohacování kultur žijících v sousedních
regionech. Závěrečné představení dřívějších společných projektů byla vždy velmi zdařilá.
Největší význam však mělo setkávání našich studentů se studenty herectví a mladými
profesionálními umělci z jiných zemí (Slovenska, Polska, Maďarska) a možnost
spolutvořit, poznávat, inspirovat se a být inspirátory ostatním. Pro studenty VOŠH byl
zájezd do Krakova vždy významnou životní a uměleckou zkušeností. Věříme, že se v
budoucnu setkání podaří uskutečnit.
I přes dílčí nezdary jsou všechny výše uvedené aktivity podstatné pro možnosti vyšší
uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce, jelikož takto získané zkušenosti a
dovednosti směřují k vysoké umělecké kvalitě našich studentů a absolventů.
10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.
VOŠH pravidelně zve písemně i ústně ředitele pražských i mimopražských divadel na
absolventská představení do Pidivadla. Ředitelé se rovněž dozvídají informace o našich
absolventech v každoročním školním Bulletinu a na internetových stránkách VOŠH
a Pidivadla.
42
Pro některé studenty je připravován pravidelně individuální plán, zejména ve
3. ročnících, kdy je pravděpodobné, že se z hostování v divadle vyvine stálý pracovní
poměr. V případě filmové produkce VOŠH postupuje obdobně a vychází studentům vstříc,
neboť je pravděpodobné, že student, který je známou tváří z obrazovky (seriálu, filmu
apod.), získá snadněji uplatnění ve svém oboru.
Lilian Sarah Fischerová naplnila v roce 2015 grant hlavního města Prahy a požádala
o možnost záštity projektu Občanským sdružením při VOŠH. Projekt se nazývá Acta
non Verba – Činy, nikoli slova. Odkazuje k fenoménu „nového divadla“, ve kterém se
prolíná několik současných tendencí, jako je zaměření na fyzično aktérů jevištní akce,
vizuální stránku a postdramatickou narativní linku. Ukazuje život, jednání a smrt poslední
popravené ženy v roce 1975 v ČSSR, Olgy Hepnarové. Cílem představení je působit na
prevenci vzniku patologických jevů ve společnosti. Projekt musel být odložen z důvodu
těhotenství jedné z klíčových aktérek.
Vedoucí Pidivadla pravidelně informuje vedení divadel o premiérách. Je rovněž
odpovědný/á za prezentaci premiér v odborném tisku. Bývalý vedoucí Pidivadla
Ladislav Dvořák pracuje nyní jako manažer seriálu Ordinace v Růžové zahradě
a pravidelně dává příležitost nejen našim absolventům, ale i našim studentům na tomto
seriálu spolupracovat.
Lepší uplatnění na trhu práce přináší i spolupráce s dabingem. Ve školním roce
2014/2015 přinesla našim studentům lepší uplatnění spolupráce s Evou Miláčkovou, která
na základě své dlouholeté zkušenosti s dětským divákem učí studenty dabovat zejména
pohádky a představení pro děti. Dabing patří na VOŠH k těm předmětům, které jsou
silně motivační. V rámci ocenění dobrých výsledků bylo osm nejlepších studentů školy
vybráno do kurzu dabingu s tím, že měli tento kurz zdarma. Další zájemci o dabing z řad
studentů si tento kurz museli zaplatit, škola poskytla prostory pro výuku.
Studenti také docházejí na výuku předmětu Práce s mikrofonem do studia Českého
rozhlasu a studia Tónika (studio pro nevidomé). VOŠH nepřímou formou pronájmu
podporuje činnost tohoto studia.
Co se týče profesních organizací, významná je také Herecká asociace, která ocenila
prostřednictvím Kolegia cen Thálie v roce 2010 našeho absolventa Ladislava Špinera
Cenou Thálie pro mladého činoherce do 33 let a v roce 2011 byl opět nominován Hereckou
asociací na Cenu Thálie. V roce 2012 nominovala Herecká asociace v širším výběru Sylvii
Krupanskou za roli Kateřiny Earnshawové a Kateřiny Lintonové v inscenaci Na Větrné
hůrce (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Vojtěch Záveský má angažmá v příbramském
divadle A. Dvořáka, kde byl také oceněn Hereckou asociací jako nejlepší herec. Petr
Mikeska, absolvent VOŠH 1997, získal za roli Paula Verlaina v inscenaci „Úplné
zatmění“ Christophera Hamptona cenu Thálie za rok 2013.
Významná je rovněž spolupráce VOŠH s Asociací vyšších odborných škol, kde
ředitelka PhDr. Věra Kmochová již dvanáct let pracuje jako členka koordinačního
výboru. Tento fakt má velký význam při sebehodnocení naší organizace.
Našimi obchodními partnery z hlediska absolventských inscenací našich studentů jsou
také partnerské organizace Dilia, OSA a Aura-pont. Na díla chráněná autorským zákonem
jsou pravidelně uzavírány smlouvy šest měsíců před premiérou.
Nejbližším spolupracovníkem z praxe je pro VOŠH Divadlo Zlín, které organizuje
každoročně festival Setkání -Stretnutie, jehož součástí jsou několikadenní workshopy
pro studenty nevysokých divadelních škol. Divadlo Zlín vytváří již 17 let zázemí pro
studenty, kteří mají možnost nejen si vzájemně představit svou tvorbu, ale také poznat
pedagogy-umělce z jiných škol jako lektory dílen.
43
Cena Thálie – spolupráce s profesními organizacemi
V tomto roce byla nominována na Cenu divadelní kritiky (bývalé Ceny Alfréda Radoka)
naše vynikající absolventka Sylvie Krupanská za herecký výkon ve hře Petrolejové
lampy, která je k vidění v Divadle Petra Bezruče, zároveň byla za tutéž roli nominována
na Cenu Thálie pro rok 2015.
Sylvie Krupanská absolvovala VOŠH v roce 2001. První angažmá a prvních 5
profesionálních hereckých let prožila v Západočeském divadle v Chebu (za roli Agnes v
inscenaci Agnus dei cena Foibos), od roku 2007 v Divadle Petra Bezruče v Ostravě (za
roli Bess v inscenaci Prolomit vlny širší nominace na cenu Thálie). Kromě 2 studentských
FAMU filmů natáčela Kriminálku Anděl - díl Klášterní tajemství a filmy: Rodina je základ
státu, Sráči, Ženy, které nenávidí muže, Isabel, Rozsudek, Podle práva. Je současnou
výraznou mladou hereckou osobností s řadou profesních ocenění.
11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
V roce 2014 (únor–duben) probíhaly každou sobotu v prostorách VOŠH také herecké
kurzy pro veřejnost, které vedli pedagogové naší školy (doc. Mga Karel Kříž, Jaromíra
Mílová, Miroslav Dvořák, MgA. Marta Hrachovinová, Mgr. Libuše Králová, MgA. Jana
Radojčičová) a uchazeče o studium i širokou veřejnost seznámili s hereckými technikami,
44
zpěvem, jevištní řečí a pohybovou výchovou. Počet frekventantů kurzu byl omezený, aby
mohl být zajištěn velmi individuální přístup. Většina zájemců o kurz herectví úspěšně
složila talentové zkoušky a na základě přijímacího řízení byla přijata do 1. ročníku.
12. Další aktivity, prezentace
Spolupráce s mateřskými školami
Se školním rokem se vždy loučíme v mateřských školách vyprávěním pohádek. Jde
o klasifikovaný zápočet z uměleckého přednesu v 1. ročníku (interpretaci prozaického
textu s akcentem na kontakt s dětským divákem a zvládnutí uměleckého celku s využitím
bohatých výrazových prostředků). V červnu 2014 jsme navštívili MŠ Táborská,
Boleslavova a Masná. Výkony studentů se tradičně setkaly s vřelým přijetím dětských
diváků. Pro studenty VOŠH je zkušenost s přímým kontaktem s dětmi v jejich prostředí
velikým přínosem pro poznání a pochopení dětského publika. Mnoho našich absolventů
našlo uplatnění v oblasti dramatické tvorby pro děti.
13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
V době školních prázdnin jsou školní prostory využívány k opravám a adaptacím
stávajícího zařízení, ke kontrole IT zařízení a zvyšování technické úrovně některých
prostor. V době letních prázdnin 2015 se škola soustředila na drobné opravy v Pidivadle.
Větší opravy provádí pouze Ing. Hřebačka, který je novým podnájemcem od srpna 2015.
Ing. Hřebačka provedl rozsáhlé úpravy zejména prostor kavárny a foyeru.
VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Ve školním roce 2014/2015 neproběhla kontrola ČŠI, výsledky kontrolní
činnosti viz rok 2013/2014 a další
V roce 2013/2014 proběhla inspekční činnost ČŠI v oblasti hospodaření se státní dotací
(viz níže). Kontrola pedagogického procesu v roce 2013/2014 neproběhla.
Poslední kontrola ČŠI konaná v prosinci 2001 proběhla na Vyšší odborné škole herecké
pod vedením PaedDr.Vladimíra Tenčla (č. j.: 010 47/02-5117, signatura 0a4mv324). Průběh
a výsledky vzdělávání byly sledovány v Hlavním oboru – Herecké výchově, dále v Hudební
a pěvecké přípravě, v bloku předmětů souvisejících s moderováním Hlasová výchova, Práce
s mikrofonem, Moderování a v bloku předmětů zaměřených na práci s literárním textem
(Interpretační seminář, Autorský seminář a stylistika, Umělecký přednes). Současně
s evaluací podmínek vzdělávání byla zhlédnuta dvě studentská divadelní představení ve
školním divadle.
45
Inspekce konstatovala, že ve všech případech je výuka realizována podle učebních plánů
a je na velmi vysoké úrovni odborné i pedagogické.
Dílčí hodnocení úrovně a kvality výuky jednotlivých oborů:
Hlavní obor – herecká příprava
– vynikající
Hudební a pěvecká příprava
– vynikající
Blok předmětů zaměřený na práci s literárním textem – velmi dobrá
Blok předmětů moderování
– vynikající
Průběh a výsledky vzdělávání ve sledované oblasti
– vynikající
Hodnocení podmínek vzdělávání
– vynikající
Činnost Pidivadla – stálé scény VOŠH
– má mimořádnou úroveň
Hodnocení efektivnosti využívání prostředků přidělených ze státního rozpočtu:
Ekonomické údaje o hospodaření školy mají potřebnou vypovídací schopnost
a korespondují s údaji v účetní evidenci školy. Využívání dotace ze státního rozpočtu bylo
ve sledovaném období účelné a hospodárné. Použití dotace na hrazení položek všech výdajů
bylo v souladu s platnou legislativou.
Závěr inspekční zprávy:
Škola má přesně definovány výchovné a vzdělávací cíle v oblasti přípravy budoucích
herců a moderátorů, své poslání naplňuje příkladným způsobem.
Výuka probíhá v souladu se schválenými učebními dokumenty. Mimořádný význam má
složení učitelského sboru, jedná se převážně o známé osobnosti s profesionálními
zkušenostmi, všichni vyučující se prokazují požadovanou odborností i pedagogickými
schopnostmi. Tyto individuality přinášejí do výuky řadu specifik v oblasti forem a metod
práce, komplexně jejich působení slouží k formování a zdokonalování profesního
i osobnostního profilu absolventů. Studenti jsou záměrně a cíleně vedeni k využívání
nabytých poznatků a dovedností v praktické umělecké činnosti. Vysokou úroveň má
interakce mezi pedagogy a žáky, oboustranný entuziasmus a snaha o precizování všech
podob uměleckého projevu jsou nejlepší vizitkou školy.
Průběh a výsledky vzdělávání jsou ve sledované oblasti vynikající.
Plánování a organizování podmínek vzdělávání je systematické, operativní, vychází
z analýzy vývoje jak školy, tak i současné situace v oborech herectví a moderování.
Hierarchie a kompetenční struktura poradních orgánů je plně funkční, reaguje na nutnost
pružného propojení vedení školy s řadou externích pracovníků a na systém individuálního
přístupu k žákům po stránce vzdělávací i společenské. Výrazně pozitivní roli sehrává v této
oblasti studijní oddělení. Hlavní motivací pro práci pedagogů je jejich úzké sepětí se školou
a pocit odpovědnosti za její výsledky prezentované pravidelně na veřejnosti. Z inspekčních
zjištění vyplývá vysoká efektivita kontrolních mechanismů.
Mimořádný význam pro existenci školy a její neustálý posun v oblasti pedagogické
i umělecké má ředitelka školy, která svou osobností a blízkým vztahem k divadlu vytvořila
ojedinělý typ vyšší odborné školy.
46
Podmínky vzdělávání ve sledované oblasti jsou vynikající.
Ve srovnání s minulou inspekční zprávou byl nejen udržen vysoký standard, ale došlo
k dalšímu pozitivnímu vývoji ve všech oblastech činnosti školy.
Kontrola ČŠI (č. j.: 01-1907/05-5195, signatura qa2c2101) z 19. a 20. října 2005
k dodržování právních předpisů prováděná ve smyslu ustanovení paragrafu 174 odst. 2 písm.
d) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), podle zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění
pozdějších předpisů došla k závěru, že ve sledovaných oblastech kontroly nebylo zjištěno
porušení uvedených právních předpisů. Kontrolní zjištění se opíralo o 55 dokladů.
Veřejnosprávní kontrola ČŠI v červnu 2014
Veřejnosprávní kontrola ČŠI (pod č. j. ČŠIA-1177/14-A), která se uskutečnila
19. a 20. 6. 2014, kontrolovala období roku 2013 z hlediska využívání finančních prostředků
státního rozpočtu poskytnutých soukromým školám podle §160 odst. 4 a §163 zákona č.
561/2004 Sb. Ve znění účinném v kontrolovaném období a podle §1 zákona č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění
účinném v kontrolovaném období.
Proběhla kontrola ve třech oblastech s následujícím zjištěním:
1/ Kontrola, zda finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté podle příslušných
ustanovení školského zákona byly přijaty a použity oprávněně.
Kontrolou v této oblasti bylo zjištěno, že finanční prostředky poskytnuté ze
státního rozpočtu v roce 2013 škola přijala a využila oprávněně.
2/ Kontrola, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu podle §160 odst. 4 školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto
prostředků.
Kontrolou v této oblasti bylo zjištěno, že „účetnictví školy bylo v kontrolovaném
období vedeno v souladu s §7 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
platném v kontrolovaném období“.
3/ Prověření, zda kontrolovaná osoba na základě nedostatků zjištěných kontrolami
provedenými orgány veřejné správy ve sledovaných oblastech dostatečně účinně realizuje
přijatá opatření, zda zjištěné závady a nedostatky byly odstraněny.
Kontrolou v této oblasti bylo zjištěno, že předchozí kontrola Pražské správy
sociálního zabezpečení neuložila škole žádná nápravná opatření k odstranění
nedostatků.
Kompletní protokol ke kontrole ČŠI viz příloha č. 5 VZ.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2014/2015
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení
Každoroční kontrolou hospodaření školy je povinný audit prováděný nezávislou firmou
Primaska audit a. s. (osvědčení č. 209 ze dne 9.4.2015). Zpráva byla následně předána na
MHMP, odbor školství.
47
Dne 8.10.2014 bylo provedeno periodické školení v oblasti požární ochrany a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro správní zaměstnance a pedagogické pracovníky
školy Ing. Miroslavem Ambrůžkem (odborně způsobilá osoba v PO – č. osvědčení Š-OZO54/2003 a odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. osvědčení ROVS/1653/PRE/2011)
s ověřením znalostí účastníků; s dodržováním zásad PO a BOZP byli seznámení studenti
školy při zahájení školního roku.
Dne 21. a 23. 1.2015 byla v rámci požární bezpečnosti jako každý rok provedena
kontrola všech hasicích přístrojů ve škole, údržba hasicích přístrojů, kontrola požárních
vodovodů. Kontrolní komisí nebyla zjištěna žádná závažná závada zařízení. Kontrolu
provedla Požární bezpečnost, s.r.o. Zároveň Požární bezpečnost s.r.o. vydala Doklad o
kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou
v objektu školy.
V Pidivadle byla Hasičským záchranným sborem HMP pod č. j. HSAA-3085-4/2014
provedena dne 18.11.2014 tematická požární kontrola dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně a na základě této tematické kontroly byl Hasičským záchranným
sborem hl.m. Prahy vydán Protokol. Kontrola proběhla úspěšně bez připomínek.
Školení zaměstnanců Pidivadla v PO a BOZP proběhlo úspěšně dne 24.9.2014.
Od roku 2009 Vyšší odborná škola herecká zařadila do svého evaluačního programu
sledování systému kvality ISO 9001:2008. Celá dokumentace pro systém je rozsáhlá a
komplexní, pro účely externího auditu systému dobře připravená. Tento systém nám pomáhá
v nastavení parametrů pro kontrolu na řadě úseků VOŠH, v pedagogické dokumentaci, ve
sledování výsledků a nastavení pedagogického procesu (karty procesů), hospodářské
činnosti VOŠH a dalších činností. Ve školním roce 2014/2015 škola pokračovala ve svém
evaluačním programu systému kvality a v listopadu 2014 došlo k
externímu dozorovému auditu ČSN EN ISO 9001:2009 realizovanému společností
CSQ Cert, který jako vedoucí auditor realizoval předseda České společnosti pro jakost
Ing. Jedlička. Auditoři zhodnotili dosavadní činnost v rámci systému řízení kvality na
VOŠH a dokumentaci k tomuto systému velice kladně a na tomto základě doporučili VOŠH
a její ředitelce signovat Chartu Kvality České republiky. I ve školním roce 2014/2015 nám
systém řízení kvality pomáhal v nastavení parametrů pro kontrolu na řadě úseků
VOŠH. Další audit je plánován na říjen 2015.
48
VII.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 (resp. 2014/2015)
Vyšší odborná škola herecká s. r. o., Hadovitá 7/1023, 140 00 Praha 4, IČ: 25605593
Přehled příjmů a výdajů školy za školní rok 2014/2015 – k 31.8.2015
1. Příjmy (výnosy)
státní dotace
školné
skripta, popl. za zkoušky
jiné příjmy, vstupné, nájemné, úroky z
BÚ
9 744 000,00 Kč
2 326 000,00 Kč
127 796,00 Kč
757 257,14 Kč
příjmy (výnosy) celkem
12 955 053,14 Kč
2. Výdaje (náklady)
a) investice
dlouhodobý hmotný majetek
0,00 Kč
investice celkem
0,00 Kč
b) mzdové náklady
mzdy pedagogů
mzdy pracovníků
ostatní osobní náklady
zdravotní a soc. pojištění
1 339 548,00 Kč
1 789 578,00 Kč
3 808 369,00 Kč
1 457 282,00 Kč
mzdové náklady celkem
8 394 777,00 Kč
c) provozní náklady
výdaje na učební pom. a div. materiál
spotřeba materiálu
nájemné
telefony, poštovné
energie, voda, plyn
služby
ostatní
114 269,00 Kč
308 699,56 Kč
1 393 317,00 Kč
100 509,54 Kč
211 868,34 Kč
1 498 017,93 Kč
274 314,30 Kč
provozní náklady celkem
3 900 995,67 Kč
výdaje (náklady) celkem
12 295 772,67 Kč
rozdíl mezi příjmy a výdaji
659 280,47 Kč
49
Údaje o vyúčtování dotace poskytnuté soukromé škole, školskému
zařízení ve školním roce 2014/2015
ř.
1
2
3
Ukazatel
v Kč
Poskytnutá dotace
9 744 000,00
Použitá dotace, v tom:
9 744 000,00
Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
6 399 995,00
4
v tom: a) platy
2 600 626,00
5
6
b) OON
3 799 369,00
Odvody na zákonné pojistné
1 294 932,00
7
Ostatní neinvestiční výdaje celkem, z toho:
2 049 073,00
8
9
učebnice a učební pomůcky
nákup vody, paliv, energie
10
služby pošt
11
12
služby telekomunikací
13
programové vybavení
14
15
nájemné*
16
17
18
19
5 333,00
309 843,00
DVPP
1 432 005,00
opravy a udržování
cestovné
výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a
zařízení)
ostatní, jiné
21 201,00
280 691,00
Rozdíl ř. 1–2
0,00
*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. 1. 1997
50
Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2014/2015
Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:
Ukazatel
Řádek
Použitá dotace
Jednotka
číslo
Čerpání dotace celkem
1
9744000
Kč
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)
2
6399995
Kč
v tom: na pedagogické pracovníky
2a
4029253
Kč
2b
2370742
Kč
ONIV
3
2049073
Kč
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby
3a
5333
Kč
na nepedagogické pracovníky
Použitá dotace na jednotku výkonu
Přepočtený počet jednotek výkonu
4
84
osoba
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ř.1/ř.4
ř.2/ř.4
116000 Kč/osoba
76190 Kč/osoba
ONIV na jednotku výkonu
ř.3/ř.4
24394 Kč/osoba
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu
ř.3a/ř.4
63 Kč/osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance*)
Přepočtený počet zaměstnanců
5
25,08
osoba
v tom: pedagogičtí pracovníci
5a
19,06
osoba
5b
6,02
osoba
nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
ř.2/ř.5
255183 Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
ř.2a/ř.5a
211398 Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka
ř.2b/ř.5b
393811 Kč/osoba
Vysvětlivky:
Jednotka výkonu – 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko
Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky
podle skutečného stavu ve sledovaném školním roce
*) Právnická osoba uvede výši použité dotace na výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů.
51
Komentář
Rozbor hospodaření s dotací ze SR v kalendářním roce 2014
Vyšší odborná škola herecká pracuje při zabezpečování vzdělávacího procesu
v obvyklé struktuře příjmů a výdajů.
Audit ze dne 9. 4. 2015, kterým bylo zhodnoceno auditorem Primaska Audit a. s. ověření
Výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za rok končící
31. 12. 2014, konstatuje výrok bez výhrad k hospodaření se státní dotací. Auditor získal
v rámci rozsahu ověření jistotu, že Výkaz zisku a ztráty věrně zobrazuje náklady, výnosy a
výsledek hospodaření a že byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití zisku
ověřovaného účetního období, respektive zisku vytvořeného v dřívějších obdobích, kdy již
Vyšší odborná škola herecká podepsala smlouvu na zvýšené dotace dle zákona č. 306/1999 Sb.
Statutární orgán Vyšší odborné školy herecké odpovídá za takový vnitřní kontrolní
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení Výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka v roce
2014 uplatnila vhodné účetní metody a prováděla takové účetní odhady, které byly přiměřené
dané situaci. V kalendářním roce 2014 se projevila zvýšená dotace, související s vyšším počtem
studentů, a zároveň úsporná opatření v nákladech, čímž Vyšší odborná škola herecká
hospodařila s mírným přebytkem. Výše dosaženého zisku ke dni 31. 12. 2014 činí 131 000,Kč před zdaněním, po zdanění 91 601,97 Kč. Vzniklý zisk byl přesunut na účet Výsledek
hospodaření z minulých let.
V následujícím kalendářním roce očekáváme opět vyrovnané hospodaření, a to jednak
vzhledem k úsporným opatřením, dále i vzhledem k tomu, že díky silnějšímu prvnímu ročníku
ve školním roce 2015/2016 očekáváme nárůst příjmů.
Rozbor hospodaření s dotací ve školním roce 2014/2015
Provozní náklady se ve srovnání s předchozím školním rokem snížily o cca 900 000,Kč. Jedná se o zavedení úsporných opatření: zrušení odměn nepedagogickým pracovníkům,
zpřísnění kontrolních mechanizmů včetně důsledné periodické kontroly Pidivadla, snižování
nákladů na absolventské inscenace a pohádky, odebrání zaměstnaneckých benefitů pro
nepedagogické pracovníky, navýšení mimořádného počtu studentů (snížení školného přineslo
navýšení zisku v objevení hereckých talentů pro společnost jako doklad společenské
odpovědnosti vedení školy). Z provozních nákladů se zvýšily pouze výdaje na učební pomůcky
a divadelní materiál, kde škola investovala do těchto pomůcek více než v předcházejícím
školním roce.
Poskytnutá státní dotace ve školním roce 2014/2015 činila 9 744 000,- Kč. Tato dotace
se poskytuje na 84 osob (přepočtený počet jednotek výkonu). Přímé náklady na vzdělávání na
jednotku výkonu činí 116 000,- Kč, z toho mzdové náklady na jednotku výkonu činí 76 190,Kč. ONIV na jednotku výkonu činí 24 394,-Kč. Z uvedených ukazatelů vyplývá, že ve srovnání
se školním rokem 2013/2014 se použitá dotace na jednotku výkonu nepatrně zvýšila. Zvýšila
se kvalita vzdělávání ve smyslu jevištní praxe a nákladů spojených s vytvářením
absolventských inscenací, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Také kvalita individuální a
52
skupinové výuky se zvýšila, neboť to je z hlediska dlouhodobého záměru vedením školy
stanoveno jako hlavní cíl.
Největší část neinvestičních výdajů tvoří mzdové prostředky hrazené ze státní dotace,
přičemž mzdy a OON představují částku 6 399 995,- Kč. Odvody za zákonné pojištění tvoří
1 294 932,-Kč. V oblasti mzdových prostředků sledujeme mírný nárůst mezd a OON, což je
dáno nejen indexem valorizace v uvedené oblasti, ale také zvýšenou kvalitou vzdělávání
zejména v oblasti jevištní praxe.
Rozbor hospodaření ve školním roce 2014/2015
Celkové mzdové náklady ve školním roce 2014/2015 činily 8 394 777,-Kč. Oproti
školnímu roku 2013/2014 došlo k mírnému nárůstu.
Celkové provozní náklady ve školním roce 2014/2015 v porovnání s loňským
školním rokem klesly o více než 900 000 Kč.
Škola stále provozuje svoji vlastní divadelní scénu – Pidivadlo. I zde byla provedena
optimalizace nákladů a zefektivnění propagace. Celkový počet diváků ve školním roce
2014/2015 v divadle činil 7 440. Nájemní smlouva na divadlo byla v srpnu 2015 prodloužena
o další 3 roky. Pro nový školní rok se počítá se zavedením dalších doprovodných programů
(např. literárních či tematických večerů) v divadle i kavárně, které mají zvýšit zájem diváků a
rovněž pomoci propagaci školy.
Při obvyklé stavbě studijních skupin bylo v rámci školního roku 2014/2015 nastudováno
9 nových inscenací (ve srovnání s 8 inscenacemi předchozího školního roku). Klesly náklady
spojené s vytvořením inscenace, které činí v průměru 80 000 Kč na jednu inscenaci.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ve školním roce 2014/15 k 31. 8. 2015 +659 280,47
Kč. Proti předcházejícímu školnímu roku došlo k odstranění ztráty díky zefektivnění celkových
nákladů a zvýšení výnosů, způsobeném zejména vyšším počtem studentů.
Z hlediska výdajů se VOŠH chová důsledně jako vyšší odborná škola, tj. zaměřuje se
ve zvýšené míře na praktickou část vzdělávacího procesu. Již ve vzdělávacím programu je
největší prostor dán praktické výchově – zejména jevištní praxi (kam patří tvorba
absolventských inscenací) a dále pohybové, hudební a pěvecké a hlasové výchově. Tyto
předměty jsou obsahově náročné a z praktického hlediska pak jsou náročné na organizaci
a využívané prostory. Pro jevištní praxi využívá VOŠH divadelní scénu, kde jsou financována
absolventská představení ze státní dotace, pohádky jsou naopak financovány ze školného. Pro
provoz školní scény je vypracován dramaturgický plán, který z hlediska inscenační praxe
důsledně kopíruje vzdělávací program a počet hodin jevištní praxe. V rámci vznikající nové
absolventské inscenace je v první řadě založen Evidenční list inscenace a v něm jsou uvedeny
veškeré finanční náklady, včetně režie, jevištního pohybu, hlasové výchovy, hudební a
pěvecké přípravy, výpravy atd. Příprava inscenace je časově náročná, avšak nesmí překročit
limit hodin, který určuje vzdělávací program VOŠH. V rámci rozpočtové kázně je striktně
dodržován počet hodin, který je dán vzdělávacím programem. Ve výjimečných případech lze o
malou částku navýšit rozpočet na inscenaci na základě nepředvídaných skutečností (nemoc
studenta, zvýšené náklady na výpravu, atp.), avšak vše se děje po konzultaci s vedením školy.
Z diváckého ohlasu a počtu diváků, kteří představení navštěvují, můžeme konstatovat, že práce
školní scény je nejen pedagogicky významná, ale i navenek je zajímavým kulturním
počinem.
53
VOŠH průběžně dodržuje rozpočtovou kázeň a účelovost použití dotace ze státního
rozpočtu. V dlouhodobých konkrétních opatřeních to především znamená, že jsou plně
respektovány MŠMT ČR schválené vzdělávací studijní obory a samozřejmě též smluvní
závazky vůči studentům.
Důraz na jevištní praxi se neprojevuje jen v údajích o nákladech a příjmech, ale zejména
v kvalitě vzdělávacího procesu a finálně i v zájmu o absolventy školy, z nichž mnozí získávají
významná angažmá. V průběhu školního roku to znamená rozsáhlou práci pro publikum, kdy
počet představení je na úrovni profesionálních divadel (odehráno 20 až 25 představení
měsíčně na domovské divadelní scéně v Letohradské ulici 44). Velký důraz je kladen na
dětského diváka. Koresponduje to s rámcovou dohodou s pronajímatelem prostor divadla –
s MČ Praha 7.
Z hlediska zájmu uchazečů, tj. budoucích studentů, je vedení školy přesvědčeno, že
velký zájem o studium vyplývá z dobrého jména školy. Webové a facebookové stránky školy
upozorňují na některé známé absolventy VOŠH, kteří se uplatňují v masmédiích (TV, ČRo)
nebo v divadlech.
54
VIII.
Další informace
Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání
Ve srovnání s předchozím školním rokem je uplatnění absolventů přibližně stejně
různorodé, od trvalých angažmá v divadlech přes moderátorská a hlasatelská místa, až po herce
„na volné noze“. Je ovšem stále komplikovanější říci, kde přesně nachází konkrétní osoba
uplatnění, neboť se často namísto angažmá jedná o kombinaci hostování ve více souborech a
navíc některá divadla ani nemají stálý soubor. Jedná se tedy až na výjimky o vícezdrojové
uplatnění na trhu práce. Dle poslední ankety mezi absolventy se uplatnilo v oboru již téměř
50% z absolventů 2014/2015.
Průprava studentů na VOŠH stimuluje naše absolventy k vytrvalosti v hledání
příležitostí k uplatnění v profesi (castingy, konkurzy, inzeráty), takže většinou do roka se na
trhu práce úspěšně etablují. Absolventi postupně nacházejí uplatnění v divadlech, v hereckých
a divadelních agenturách, ve státních i soukromých rozhlasových stanicích, v televizi
(celoplošné, kabelové i v regionálním vysílání), věnují se dabingu nebo pracují jako produkční
u filmu nebo v jiných komunikačních médiích. Uplatňují se buď jako herci nebo jako
zakladatelé a produkční vlastních divadelních seskupení, moderátoři, částečně publicisté, nebo
pokračují ve studiu v obdobném oboru (loutkoherectví) nebo ve stejném oboru na vysoké škole
(obvykle pražská DAMU), nebo obor terciárního vzdělávání mění podle jejich etablujícího se
talentu (publicistika, dramaturgie, režie apd.).
Na webových stránkách Vyšší odborné školy herecké (www.vosherecka.cz) jsou
uvedeny bližší informace o našich absolventech.
Zájem o absolventy školy z dlouhodobého hlediska
Nejvyšší profesní ocenění Cena Thálie
Nejvýznamnější událostí roku 2014 je udělení ceny Thálie za rok 2013 našemu
absolventovi Petrovi Mikeskovi. Je to již druhá cena, v roce 2010 získal cenu Thálie pro mladé
činoherce do 33 let od Herecké asociace absolvent VOŠH Ladislav Špiner (absolvent VOŠH
v roce 1999). Cena Thálie je mimořádně významné profesní ocenění, které je objektivním
důkazem toho, že VOŠH poskytuje kvalitní vzdělání v oboru Herectví a moderování. V roce
2011 byl Ladislav Špiner opět nominován na cenu Thálie, kterou však nezískal. Druhé
jmenování Ladislava Špinera pak bylo i v historii Cen Thálie zcela ojedinělé. VOŠH se
tak stává pedagogicko-uměleckým sítem, které je schopné zachytit studenty, kteří nebyli
přijati na DAMU z důvodu velkého převisu uchazečů. Přesto jsou to talentovaní mladí lidé
se zájmem o hereckou profesi, kteří dokáží svým dlouholetým hraním na oblasti obohatit
kulturní život určitého regionu.
Kromě Petra Mikesky a Ladislava Špinera bylo v užší nominaci na tuto cenu několik
dalších absolventů VOŠH – Pavel Oubram a Věra Hollá – divadlo v Českých
Budějovicích, v roce 2012 byla již podruhé nominována absolventka VOŠH Sylvie
Krupanská – Divadlo Petra Bezruče Ostrava.
V této tradici tento rok úspěšně pokračuje naše absolventka Sylvie Krupanská.
55
Noví absolventi, o kterých jsme dosud nepsali
Níže jmenovaní absolventi VOŠH jsou důkazem toho, že VOŠ je vybavila komplexními
dovednostmi, které umí velmi dobře zúročit nejen v uměleckých, ale i moderátorských
disciplínách.
Sylvie Krupanská, herečka
V tomto roce (2015) byla nominována na Cenu divadelní kritiky (bývalé Ceny Alfréda
Radoka) naše vynikající absolventka Sylvie Krupanská za herecký výkon ve hře Petrolejové
lampy, která je k vidění v Divadle Petra Bezruče, zároveň byla za tutéž roli nominována i na
Cenu Thálie pro rok 2015. Sylvie Krupanská vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou
v Praze a absolvovala ji v roce 2001. První angažmá a prvních 5 profesionálních hereckých let
prožila v Západočeském divadle v Chebu (za roli Agnes v inscenaci Agnus dei cena Foibos),
od roku 2007 v Divadle Petra Bezruče v Ostravě (za roli Bess v inscenaci Prolomit vlny širší
nominace na cenu Thálie). Kromě 2 studentských FAMU filmů natáčela TV seriál Kriminálka
Anděl - díl Klášterní tajemství a filmy: Rodina je základ státu, Sráči, Ženy, které nenávidí muže,
Isabel, Rozsudek, Podle práva. Je současnou výraznou mladou hereckou osobností s řadou
profesních ocenění.
Tereza Ludvíková (Karpianus), režisérka a herečka
Tereza Ludvíková (*1981) vystudovala VOŠH (2004) a posléze režii a dramaturgii na
pražské DAMU u Milana Schejbala a Zuzany Sílové. Absolvovala v roce 2010 s
Čechovovým Rackem a od té doby pohostinsky režíruje v různých divadlech po celé republice,
např. v divadle Na Prádle (inscenace původní české hry Let č. 321) nebo v Pidivadle (pohádka
Kocourek Modroočko, se kterou se divadlo účastnilo posledního ročníku zlínského festivalu
Setkání-Stretnutie). Kromě režírování také sama hraje a byla členkou souboru Malého
vinohradského divadla. O jak umělecky všestrannou osobnost se jedná, je patrné z výčtu jejích
dalších aktivit, mezi které patří zpěv, tanec, moderování a v neposlední řad i psaní vlastních
textů.
Lenka Ouhrabková, herečka
Vynikající hereckou osobností je také absolventka VOŠH Lenka Ouhrabková. V roce
2001 účinkovala v divadelní hře "Náš pokoj/Unser Zimmer" režiséra Martina Tichého. Od
roku 2006 má stálé angažmá v Moravském divadle v Olomouci, kde se objevila například v
inscenacích Idiot, Čarodějky ze Salemu, Doma u Hitlerů, Othello atd. V seriálu Ordinace v
růžové zahradě hraje roli Nany Pavlisové. Z její filmografie bychom také mohli uvést Vyprávěj
(2009) v roli Julie Dvořákové, ..a bude hůř (2007), Lovec vodního ticha (2008), dále Zázraky
života (2010), Znamení koně (2011) a Sanitka 2 (2013). Lenka Ouhrabková spíše patří k
herečkám ztvárňující vážnější role, přestože přesvědčivě zvládne i komické polohy.
56
Tereza Šefrnová, herečka, scenáristka a režisérka
Vystudovala VOŠH, novinařinu a Fakultu humanitních studií Karlovy university, kde ji
vedl profesor Jan Sokol. V současnosti navštěvuje doktorandský program na pražské Damu,
kde ji vede profesor Jaroslav Vostrý.
Od svých dvanácti let hostovala na pražských i oblastních divadelních scénách. Stala se
moderátorkou Zlaté prahy/Fajn radia. Jako televizní moderátorka je známa z první české
seznamovací reality show Balírna (Prima TV). Psala sloupky otiskované časopisem Reflex.
Stala se hlavní scenáristkou populárně-vědeckého pořadu Odhalení (Čro,ČT, Zoo Praha). DVD
verze projektu Odhalení získala na festivalu Wildscreen v Bristolu cenu Panda Award (v
kategorii ARKive INTERACTIVE AWARD) pro rok 2006, rok před tím Tereza Šefrnová
reprezentovala české veřejnoprávní vysílání na mediálním kongresu v Ženevě. Je autorkou a
režisérkou seriálu krátkých pohádek Mojánky (Čro,ČT) a scenáristkou pořadu
věnovaném českému jazyku O češtině (ČT). Jako kreativní producentka se věnuje vývoji
nových televizních formátů. Pracuje také pro reklamu, časopis Marketing & Media ji označil
za nejobsazovanější českou herečku. Byla dramaturgem a autorkou scénáře nejsledovanějšího
pořadu Silvestr 2011 na ČT1, spolu s R. Kopřivíkem ČT. Točila reportáže pro ZOO Praha z
Afrického Kamerunu v rámci charitativní akce Toulavý autobus, jehož patronem byl Karel
Poborský. Pro edici recenzovaného časopisu DISK napsala studie na stipendiu v New Yorku o
podmínkách herectví. Herecky, režijně i překladatelsky spolupracuje převážně se zahraničím.
Petr Konáš, filmový a divadelní herec
Petr Konáš je členem umělecké skupiny UMSKUP (umskup.cz), kde se věnuje mimo
jiné i hudební složce. Petr je totiž velikým milovníkem hudby (jak pasivním, tak aktivním),
hraje na několik nástrojů (od saxofonu až po bongo) a je nedílnou součástí hudební skupiny
“Nezahráli“. Od roku 2007 působí v Západočeském divadle v Chebu. Jeho první rolí byl Romeo
(Romeo a Julie). Nyní ho můžeme vidět např. v inscenacích “Příběhy obyčejného šílenství“
(Petr), “Saturnin“ (Milouš), “Pane, vy jste vdova!“ (Steiner), “Práskni do bot“(Randolf) a další.
Do povědomí televizních diváků se Petr dostal díky roli Roberta Šambery v seriálu
ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2, přestože se již předtím mihnul v seriálu České televize
ZDIVOČELÁ ZEMĚ. Nyní ho však můžeme vidět dvakrát do týdne jako Šimona Kosíka v
seriálu televize Prima CESTY DOMŮ. Petr Konáš je převážně divadelní herec, kterého byste
si rozhodně neměli nechat ujít na divadelních prknech, protože to stojí za to. Filmoví a seriáloví
fanoušci však mohou doufat v to, že Petr v budoucnu dostane další nabídky a z našich obrazovek
tak nezmizí.
Tomáš Kobr, herec, typ
V letech 2005-2008 vystudoval VOŠ hereckou v Praze (absolventské role: Kabaretiér v
Cabaretu, Snílek v Bílých nocích, Ubaldo ve Tři v tom). Jako herec se uplatňuje nejvíc v
divadle. Po ukončení studia na VOŠ začal spolupracovat zejména s Divadlem Letí, kde
nastudoval řadu rolí (např. Princezna Serafína a Phil v Domečku pro buzničky, Péťa v
Aupairkách, Winni ve Cvrchu, Terorista v Nebe nepřijímá, Joachim v muzikálu Plantáž).
57
Zřejmě nejvýznamnější rolí je Pan M. ve Zpovědi masochisty, díky níž se objevil v širších
nominacích na Cenu Alfréda Radoka za rok 2011 za mužský herecký výkon. Vedle divadla Letí
hostoval v Národním divadle (Mike ve hře Spaseni), v Paláci Akropolis (Sven v Oblíbencích),
v A- studiu Rubín (Analytik ve hře Error, Náměstek v Úlu). V bratislavském mezinárodním
divadle Meteorit nastudoval titulní roli Richarda III. Poměrně značná je jeho spolupráce se
Švandovým divadlem, kde si zahrál řadu rolí, z nichž za zmínku stojí Netvor v inscenaci
Frankenstein. Za tuto roli se opět objevil v širších nominacích na Cenu Alfréda Radoka za rok
2012 (Talent roku) a v anketě serveru i-divadlo.cz obsadil 2.místo v kategorii mužský herecký
výkon roku 2012. Vedle divadla se věnuje rozhlasu a televizi. Pět sezón (2005-2012) se
objevoval v seriálu Ulice jako mafiánský Pokladník. V hraném dokumentu Toulavé house si
zahrál Benita Mussoliniho. Ve filmu se zatím objevuje sporadicky. Ve filmu Praho, má lásko! si
zahrál Archiváře a s Radimem Špačkem natáčel snímek Místa.
Petr Plintovič, moderátor TV Nova.
Na TV moderuje sportovní zprávy již několikátým rokem, je diváky oblíbený.
Dalšími doposud nezmíněnými, přesto na divadelním regionu výraznými hereckými
osobnostmi, jsou naše dvě absolventky působící na scéně divadla Orfeus, Vašinková Lucie a
Chruščová Veronika.
Naše absolventka Vanda Zaplatílková Hutařová založila v roce 2011 divadelní soubor
LA´MY, který je složen i z dalších našich absolventů. Její inscenace Vlk in fabula, ve které
hrají tehdy studentky a nyní absolventky Barbora Jánová, Klaudia Gáborová, Mária Holbová,
Viktorie Hásková a Alexander Andrejs, získala čestné uznání v soutěži o Cenu Evalda Schorma
za rok 2012.
Za 20 let existence školy se více než šedesát absolventů VOŠH uplatnilo jako profesionální
herci v oblastních divadlech i v Praze. Za konkrétní výsledky vzdělávání moderátorů a hlasatelů
považujeme skutečnost, že za posledních deset let více než padesát absolventů získalo trvalý
pracovní poměr nebo dlouhodobější pracovní smlouvu jako moderátoři a hlasatelé v Českém
rozhlase, v České televizi a v privátních rozhlasových a televizních stanicích. Mnozí absolventi
posledních let (2010–2014) dále studují (nejčastěji HAMU, DAMU, FF UK – divadelní věda).
Z dlouhodobé perspektivy je o naše absolventy v oblasti moderování viditelný
a prokazatelný zájem – např. Tereza Kostková je v současnosti nejen velmi žádanou
moderátorkou, ale výrazně se uplatňuje v herecké profesi, i Petr Vágner patří v současné době
mezi nejznámější moderátory v rádiu Frekvence 1, stejně tak jako Aleš Cibulka, který stále
zůstává známou moderátorskou tváří veřejnoprávní i soukromé televize, a Klára Doležalová,
která se stala novou tváří FTV PRIMA. Od roku 2008 moderuje Snídani s Novou naše
absolventka Iveta Kořínková.
Hojně jsou naši absolventi zastoupeni v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Více jich je také
například v divadlech a divadelních souborech: D21 (původně Malé Vinohradské divadlo,
které vzniklo jako generační výpověď skupiny absolventů VOŠH pod vedením pedagoga
VOŠH doc. Václava Martince. Změna názvu souvisí s novou dramaturgickou linií, po
58
10 letech, kdy se ocitli pod nálepkou divadla pro děti, se tento soubor vydává novou cestou, ke
spolupráci byli přizváni absolventi DAMU, a to jak režiséři, tak herci. Zatímco 10 let vycházeli
z kontinuální práce, která začala na škole, byla intenzivní, podpořená zájmem dělat věci
společně, v této nové konstelaci se snaží směřovat k autorskému divadlu. S tím souvisí
projekt Velký třesk na malé scéně, což jsou inscenace napsané přímo pro tento soubor, které
mají jen tři reprízy, nebo jsou to poloimprovizované projekty s výrazným hudebním
a výtvarným zaměřením).
Divadlo Puls (vzniklo počátkem divadelní sezony 2011/2012 zformováním původní
Divadelní společnosti Kulich), Divadlo Elf, Divadlo GRUNT, Divadlo Popojedem,
Divadelní soubor Cylindr.
Mnozí naši absolventi se uplatňují jako herci i v televizní a filmové tvorbě. Petr Semerád
působí jako host v mnoha divadlech a souborech (Divadlo Na Vinohradech, A studio Rubín,
Divadelní studio Továrna, Divadlo F. X. Šaldy), v současné době má angažmá v Divadle Radka
Brzobohatého a Divadle Artur, hraje v televizních seriálech Ordinace v růžové zahradě, Cesty
domů, Helena, také hrál monodrama v pražském klubu Cross, na kterém spolupracoval
s režisérkou Lucií Málkovou (režie absolventské inscenace studentů VOŠH Tulení žena).
V režii Lucie Málkové je také hra YOU HAPPY ME HAPPY uváděná v Meet Factory
(premiéra 8. 10. 2012), kde hraje absolventka VOŠH Ludmila Němečková (v minulosti
např. A studio Rubín). Anna Stropnická spolupracuje s Moravským divadlem Olomouc,
Městským divadlem v Mladé Boleslavi, ve 3D filmu V Peřině hrála roli Bětky. V minulosti
byla členkou uměleckého souboru Divadla pod Palmovkou je od září 2012 (role: Evelýna, P.
Kohout: August August, august, Kateřina Horovitzová, A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou – roli alternovala s další naší absolventkou Denisou Pfauserovou). Miroslav
Šimůnek vytvořil hlavní mužskou roli ve dvou filmových pohádkách a dalších filmech (Z pekla
štěstí I. a II, Početí mého mladšího bratra, Počátek světa a další). Také účinkuje v televizním
seriálu Cesty domů. Výraznou roli – Josefa pěstouna – vytvořil v televizní inscenaci Jiřího
Krejčíka na motivy Apokryfů K. Čapka Tichá noc, v této inscenaci hrála i naše další
absolventka Rozina Mlýnková. Hlavní role v televizní inscenaci Slečna Julie režiséra Jiřího
Krejčíka vytvořili absolventi VOŠH Žaneta Filipková a Miroslav Šimůnek. Aleš Říha
účinkoval v pokračování televizního seriálu Nemocnice na kraji města. Na základě této
spolupráce se stal členem Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Jakub Šlégr, Anna Kulovaná
a Josef Mejstřík se uplatnili v seriálu Dobrá čtvrť, další studenti a absolventi (Petra
Kulíková-Špindlerová, Laďka Něrgešová, Hana Baroňová, Jana Durčáková, Petra
Mošovská, Lucie Tallerová, Ladislav Dvořák, Michaela Hráská, Petr Vágner, Eliška
Huberová, Zita Patíková, Karel Pokorný, Barbora Mottlová (angažmá Divadlo F. X. Šaldy
Liberec), Anna Stropnická, Lenka Vacvalová, Martin Cikán a další získali role v seriálech
Rodinná pouta, Letiště, Ordinace v Růžové zahradě, Ulice, Ošklivka Katka, Vyprávěj, Gympl,
Obchoďák aj. Absolvent VOŠH Lukáš Hejlík získal hlavní roli v seriálu Ošklivka Katka.
Daleko více si však vážíme jeho velkých divadelních rolí, kterých se zhostil v Jihočeském
divadle v Českých Budějovicích a později jako člen souboru Městského divadla v Brně.
L. Hejlík se intenzivně věnuje Listování, což je pořad, ve kterém představuje nové knihy, které
se po představení opravdu prodávají. Lidé se dál zajímají o autora, o nakladatelství. Publikum
se stává čtenářem. Uvádí také literaturu pro děti. Jeho cyklus Scénické čtení, ve kterém každý
měsíc předvádí novou knihu v originálním hodinovém pořadu, patří k nejoblíbenějším
v uvedené oblasti vůbec. S kolegy herci (Pavlem Oubramem a Věrou Hollou), kteří jsou také
absolventy VOŠH, přináší nový pohled na knihy a zprostředkovává zájemcům scénicky
59
literární jazyk. Absolvent Ondřej Pšenička hrál v seriálu Poste restarte v režii Karla Smyczka
hlavní roli. Absolvent VOŠH Jindřich Nováček, nyní také absolvent herectví na DAMU, hrál
větší roli ve dvoudílné inscenaci ČT Kobova garáž. V epizodních, vedlejších, ale i hlavních
rolích filmů, televizních filmů a inscenací bylo možné vidět mnoho absolventů naší školy (Jana
Hálová, Jiří Klika, Jakub Tomoszek, Naďa Míková, Klára Hanušová, Vilma Frantová,
Jan Helešic, Lukáš Typlt, Aleš Říha, Ivo Theimer a další). Nejvýrazněji se na poli televizní
tvorby uplatnili naši absolventi Tomáš Masopust (hlavní role v inscenaci Romeo, Julie a tma
a v adaptaci Čechovových povídek) a Radek Zima (Vodáci, kde se potkal s naší absolventkou
T. Kostkovou, dále účinkoval v Nemocnici na kraji města, Milá máti, drahá dcero, Sjezd
abiturientů atd.). Všichni tři se také významně uplatňují v divadelní tvorbě v kontextu
pražských divadel. Naši studenti Martina Rýcová, Bogdan Cieślar a Tomáš Kout se
významně podíleli pod vedením pedagožky moderování Soni Dvořákové na vytvoření
audiovizuální kolekce učebnic češtiny pro cizince. Anna Kukuczková se při studiu
nonverbálního herectví výrazně podílí na různých projektech HAMU. Vojtěch Záveský má
angažmá v příbramském divadla A. Dvořáka, kde byl také oceněn Hereckou asociací jako
nejlepší herec, v současné době také hraje v seriálech Ulice, Helena, Dejte nám křídla a Pan
Máma. Jeho oblíbeným formátem je i stand-up comedy, s nímž účinkoval například i v pořadu
Na stojáka. Klára Hajdinová po studiu na VOŠH sbírala herecké zkušenosti v divadle A.
Dvořáka v Příbrami, v mezinárodním divadle Meteorit a v Divadle v Horních Počernicích. Ve
školním roce 2012/2013 ji bylo možno vidět na prknech Paláce Akropolis v projektu Oblíbenci,
jehož je spoluautorkou a iniciátorkou. Spolupracuje s tanečníky, akrobaty a movery okolo
Centra pro nový cirkus Cirqueon. Mezi nejvýznamnější absolventy v současnosti z hlediska
uplatnění v divadle patří Barbora Mošnová, kterou můžeme vidět v hlavní roli muzikálu My
Fair Lady v Divadle Na Fidlovačce, kde hraje po boku Tomáše Töpfera. Její kultivovaný
herecký projev je dobrou vizitkou naší školy.
Důležitou informací z hlediska profesního uplatnění absolventů je i fakt, že naši absolventi
ve svých oborech odborně rostou a jsou schopni zastávat i vedoucí funkce (kupř. Aleš Cibulka
kromě funkce moderátora ČT zastával i odpovědnou funkci vedoucího odpoledního vysílání
v Českém rozhlase a současně vydává knihy o hercích minulého století, také vydal zajímavou
publikaci o českém jazyce). Absolvent VOŠH Pavel Oubram byl v roce 2006 a v roce 2010
nominován na cenu Thálie (role Kašpara Hausera v českobudějovickém divadle – premiéra
v roce 2005). Lukáš Hejlík na sebe upozornil v Městském divadle Brno (zároveň hostuje
v opavském divadle). Spolu s Pavlem Oubramem a Věrou Hollou organizují a umělecky
naplňují scénická čtení v projektu nazvaném Listování v literární kavárně Obratník
v Praze, ale i po celé republice. Projekt v současné době patří k nejvýznamnějším pořadům
v tomto žánru. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že v České republice není divadla, kterým
by neprošli či zde nejsou absolventi VOŠH.
Více než 70 % našich absolventů profesně zůstává u herectví, moderování, nebo pracují
v oborech blízkých zaměření této školy (produkce, loutkoherectví, dabing, výuka herectví na
dramaticko-literárních oborech ZUŠ i v ZŠ). Absolvent VOŠH Marek Epstein se velmi
úspěšně prosadil jako scenárista (např. scénář k filmu Václav), nyní již vyučuje na Filmové
akademii v Písku. Řada absolventů se účastní nejrůznějších jednorázových projektů –
muzikálových (Elin Špidlová – muzikál Golem v Divadle Kalich, Dita Hořínková – hlavní
role Rady v muzikálu Cikáni jdou do nebe v divadle v Divadle J. K. Tyla v Plzni, Líza v My
Fair Lady v mosteckém divadle apod.), pohybových a experimentálních (Robert Nižník).
Často vstupují do produkce agentur, které produkují pohádky pro děti (Divadlo Minaret a Gong
60
– Helena Vondrušková, Zuzana Pokorná a další). Petr Mikeska po absolvování VOŠH
vystudoval režii na DAMU a nyní patří k nejúspěšnějším našim absolventům v oblasti herectví
a režie na české kulturní scéně (Městské divadlo Mladá Boleslav a jeho nová inscenace Miláček
a další). V loňském roce Per Mikeska získal cenu Thálie za vynikající herecký výkon ve
hře Christophera Hamptona ÚPLNÉ ZATMĚNÍ za roli Paula Verlaina.
V roce 2014/2015 byl zájem uchazečů zejména o studium Herectví a moderování. Obor
Herectví s loutkou se na VOŠH v roce 2014/2015 neotvíral, avšak v letošním roce 2015/2016
byli přijati noví studenti na obor Herectví s loutkou. Lze říci, že byli přijati studenti s dobrými
předpoklady k rozvíjení talentu. Někteří studenti mají za sebou několikaleté působení
v dramatických odděleních základních uměleckých škol nebo jiné působení v amatérských
divadelních souborech. Zkrátka jejich zájem o studium těchto oborů není nahodilý. To, že si
vybrali ke studiu právě naši školu, svědčí o dobré pověsti z hlediska vyššího odborného
vzdělávání, které se škola těší.
Naši absolventi se však dokážou uplatnit i v souvisejících uměleckých disciplínách a na
jejich profesním životě je znát, že je škola vybavila komplexními dovednostmi, které umí
velice dobře zúročit.
Závěrem:
Politika kvality VOŠH pro období 2014/2015 podle souboru ČSN EN ISO 9001:2009
Hlavním strategickým cílem řízení kvality bylo:



Dosáhnout a udržovat nejvyšší možnou kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb.
Poskytovat zákazníkům – studentům a partnerům záruky, že poskytované služby jsou
na stanovené úrovni kvality.
Trvalým zlepšováním kvality obhajovat parametry našich služeb a vyvíjet nové.
Specifické cíle (podle priority) na školní rok 2014/2015:

Důraz na efektivní řízení a vedení Pidivadla a školy
1. Analýza hospodaření v návaznosti na vzdělávací program školy a jeho možné
úpravy pro reakreditaci
2. Stabilizace managementu Pidivadla a provázání funkčního chodu divadla
s ekonomickými opatřeními; optimalizace provozu inscenací z ekonomického
hlediska
3. Změna organizačního řádu – hmotná odpovědnost, zástupce ŘŠ (Změna
organizačního řádu a zavedení nové směrnice pro oběh účetních dokladů, kde je
zpracována hmotná odpovědnost)
4. Aplikace Přílohy č.10 k Příručce kvality – Interní audity – realizace IA, včetně
hospitační činnosti
5. Využití zvětšené kapacity výukových prostor
61
6. Podpora zaměstnanosti absolventů (L.S. Fisherová – projekt při MHMP)
7. Spolupráce s externími režiséry a nábor diváků v Pidivadle

Zlepšování komunikace se studenty
1. Modernizace webových stránek školy i divadla – z hlediska bezpečnosti a
responsivnosti zobrazení na mobilních zařízeních
2. Permanentní zpřístupnění měsíčních a týdenních fermanů na webu školy
3. Evaluace studia – řešení žádostí a připomínek studentů (následná hospitační
činnost včetně všech důsledků a zpětné vazby se studenty)
4. Zapojení mladých režisérů do projektů školy – inovace v umělecké tvorbě
inscenací (Martin Vokoun a Kryštof Pavelka, Tereza Karpianus)
5. Motivace studentů – stipendia v podobě 3000 Kč, 2000 Kč, 1800 Kč za školní
rok, 4. až 8. místo věcná odměna v podobě kurzu
6. Motivace studentů 3. ročníku v rámci snížení tvrdosti dopadu vyššího školného
(40 000,- Kč)
7. Cena ředitelky školy – další nástroj motivace studentů

Investice do vybavení školy a zkvalitňování administrace
1. Zajištění modernizace počítače v kanceláři Pidivadla
2. Změna dodavatele IT služeb
3. Aktualizace spisové služby v oblasti e-mailové komunikace

Zlepšování kvality výuky a její propagace
1. Motivování studentů VOŠH – spolupráce na 4. ročníku Pidifestu
2. Propagace Pidivadla a VOŠH prostřednictvím kulturního přehledu i webu a FCB
3. Aktivní nábor nových studentů
Význam komunikace pro řízení školy
Důležitým materiálem pro posouzení řízení školy jsou výsledovky VOŠH za
rok 2014/2015, včetně klíčových výsledků VOŠH (z hlediska ekonomického), analýzy rizik,
systému řízení lidských zdrojů, metodiky pro pedagogy HLO a JEP a dále podrobná
dokumentace výsledků týkající se absolventů (třídní výkazy), pedagogů (umělecké
kurikulum), představení a mimoškolní aktivity školy.
Z hlediska odpovědnosti managementu je třeba zdůraznit, že požadavky normy
ISO 9001:2008 jsou plněny. Firemní strategie vychází z Politiky kvality pro rok 2014/2015 a
je zaměřena na plnění požadavků zákazníků-studentů školy a dalších zainteresovaných stran,
včetně plnění legislativy. Politika a strategie vedení je tedy zaměřena na neustálé zlepšování
školy, zvyšování umělecké hodnoty absolventských a pohádkových představení studentů na
scéně Pidivadla (ve školním roce 2014/2015 jde konkrétně o dva nové projekty mladých
režisérů Kryštofa Pavelky a Martina Vokouna, z nichž první nastudoval vynikající hru – koláž
s autorským podtextem Poetický kabaret a druhý nastudoval klasickou inscenaci z hlediska
moderní interpretace dramatických osob – Medvěd. Nejpodstatnějším novým projektem našich
mladých pedagogů je Průstřel Rackem jako nejinspirativnější z hlediska metodiky tříletého
studia herectví na naší škole. O všechna zmíněná představení byl zaznamenán mimořádný
62
zájem mladých diváků). Uvedené inscenace jsou výjimečné také snižováním nákladů, neboť
vznikly jako zdařilé klauzury, které se pro velký zájem obecenstva proměnily v představení.
Politika kvality pro rok 2014/2015 se tímto zaměřila na metodické vedení při plánování
představení a především na orientaci na zvýšení povědomí o škole a její kvalitě. Odpovědnost
managementu vzhledem k zákazníkům dokládá ředitelka školy čerpáním opakovaně
zvýšené dotace ze strany MHMP pro školu, zlepšujícími se výsledky školy, zejména
v ekonomických ukazatelích. Management školy se soustředil v rámci školního roku
2014/2015 na opětovnou realizaci takových opatření, která zajistí a také, jak se prokázalo,
zajistila, přijetí nadprůměrného počtu studentů, dokonce i pro obor Herectví s loutkou.
Management přijal a realizoval také opatření jako je například stanovení minimálního školného,
dostatečná propagace školy, úpravy školního (resp. stipendijního) řádu apd.
Členové vedení školy, zejména ředitelka školy, svým jednáním plně reprezentují firemní
hodnoty profesionality a etického jednání vůči studentům školy. Členové vedení školy
splňují kvalifikační předpoklady pro své funkční pozice podle platného Organizačního řádu,
který byl upraven, a řeší okamžitě a operativně problémy studentů a pracovníků školy, při svém
rozhodování jsou objektivní a udržují korektní vztahy se studenty, vždy s ohledem na
umělecký charakter školy. Vedení školy v periodických intervalech využívá výsledků
evaluačních studií – zpětné vazby – ke zkvalitňování svých manažerských dovedností
a způsobů řízení společnosti.
V rámci zaměření na zákazníka se škola orientuje na získávání talentovaných studentů
a v samotném procesu na individuální práci se studenty v rámci přípravy na jejich budoucí
povolání. Zaměření na zákazníka je doloženo úzkou spoluprací ředitelky školy s celou
řadou umělců, autorů a pedagogů, kteří jsou zároveň výkonnými umělci a vkládají svůj
přínos do rozvoje hereckého talentu studentů, kteří jej prezentují na scéně Pidivadla, jež
je místem pro jevištní praxi.
Požadavky normy jsou plněny, protože nastavená politika kvality školy jejímu vedení
včetně zaměstnanců vyhovuje. V roce 2014/15 byla prioritně zaměřena na úspěšné snížení
nákladů za účelem vyrovnaného hospodaření s rozpočtem školy. O potřebě úspor na základě
předložených informací z auditu, výsledků ekonomických ukazatelů z předešlé výroční zprávy,
byly informováni všichni zainteresovaní pedagogové školy již v listopadu 2014 a s opatřeními
vedoucími ke snížení nákladů školy souhlasili a naopak pomáhali najít cestu, jak tato opatření
uvést do praxe (viz nenákladové klauzury, které přinesly zcela nový pohled na hereckou práci
na této škole). Zejména je nutné vyzdvihnout z pozice vedení školy konstruktivní, vstřícné,
aktivní a tvůrčí jednání uměleckých pedagogů K. Frejové, T. Petříka, M. Vokouna, i pedagogů
externích (Kryštofa Pavelky). Schůzka s pedagogy HLO a JEP přinesla nové tvůrčí podněty,
pochopení a podporu vedení.
Z hlediska dramaturgického plánu sledovalo vedení školy také využívání
zvýhodněných titulů, byť to byly často autorské texty nebo texty psané přímo studentům
„na tělo“.
V průběhu roku byly inovovány webové stránky školy, a to včetně vizuální podoby, byly
doplněny některé funkce webu, a škola dále pokračovala v propagaci školy a Pidivadla cílené
na konkrétní profil uživatele na sociální síti Facebook, ale také v rámci mediální rozhlasové
kampaně. FCB forma propagace se zdá být velice funkční, pokud je reklama dobře nastavena a
je v ní funkčně komunikačně provázána možnost jít se podívat do divadla s možností studovat
školu a na divadle se podílet. Firemní stránka VOŠH na Facebooku měla koncem září 2015
63
2430 fanoušků. V průběhu roku byl též publikován inzerát s nabídkou studia herectví v příloze
Mladé fronty Dnes Kam po maturitě a ve zpravodaji pedagogicko-psychologické poradny
v Praze 4, v časopise Xantypa a v Literárních novinách (opakovaně). Škola také přistoupila
k mediální rozhlasové kampani ve spolupráci s Rádiem Beat a rádiem Kiss.
Cíle roku 2014/15 vznikly na základě rozhodnutí ředitelky školy a vyplynuly z porad
vedení školy v souladu s jeho strategickým záměrem a ekonomickou situací školy. Proškolení
všech pracovníků v rámci naplňování ISO 9001:2009 probíhá průběžně jednak v přímé
komunikaci s auditory ISO, jednak na pedagogických poradách (konkrétně 21.11.2014), často
i individuálně v rámci potřeby metodicky naplánovat jednotlivé inscenace. Cíle roku
2014/2015 byly podrobně rozpracovány v Politice kvality (PK) pro rok 2014/2015.
Součástí těchto cílů bylo realizovat opatření, která by vedla k naplnění cílů PK.
Individuální přístup k personální práci a okamžité řešení neshod
V rámci naplňování normy ISO se povinnosti a pravomoci všech zúčastněných (pedagogů
a vedení školy) odvíjejí od pracovních smluv, zákoníku práce, funkčního schématu,
Organizačního řádu a od popisu uvedeného v Kartách procesů. Při neshodách je důraz kladen
na rychlou a efektivní komunikaci, drobné neshody se řeší ihned na místě bez písemného
záznamu, klíčová rozhodnutí jsou vždy předmětem písemného záznamu a řeší se na poradě, ze
které je pořízen záznam. Neshody na úrovni vedení – pedagog (zaměstnanec) jsou řešeny
prioritně podle zákoníku práce formou pohovoru nebo vytýkacího dopisu. Ve školním roce
2014/2015 byla takto řešena neshoda mezi vedením a bývalým zaměstnancem Karlem
Pokorným, která vyústila v podání trestního oznámení na zaměstnance.
Důraz na komunikaci mezi pedagogy, studenty a vedením školy je významným ukazatelem
demokratického přístupu v řízení celé školy. Cílová komunikace s cílovými zákazníky-studenty
je garantována v rámci Školské rady, kde zástupci studentů školy vyjadřují svá očekávání a
připomínky (viz příloha Zasedání školské rady VOŠH k Výroční zprávě Vyšší odborné školy
herecké, s. r. o. za rok 2014/2015 ze dne 8. 10. 2015). Vedení školy respektuje jako interního
zákazníka také pedagoga školy, snaží se tedy rychle zabývat stížnostmi ze strany pedagogů,
které řeší ředitelka školy společně s novou zřizovatelkou školy vždy osobně, i když nápravná a
preventivní opatření jsou přijata tak, aby k podobným neshodám již nedocházelo, některé
neshody jsou nepředvídatelné a vyplývají ze samotného pedagogického procesu. Z hlediska
neshod pedagogů a studentů byla provedena opatření ředitelkou školy s přihlédnutím
k požadavkům studentů, tyto požadavky nijak nenarušily vzdělávací program, ale naopak svou
adresností a návrhem řešení jsou důkazem demokratického prostředí, kde je otevřenost cíleně
pěstována.
Při zvyšování umělecké úrovně školy jsou autorská díla pedagogů a studentů chráněna
autorským zákonem a jsou součástí portfolia studenta resp. školy, která je archivuje v souladu
s platnou legislativou. Většina těchto produktů byla ve školním roce 2014/2015 veřejně
prezentována na webových a facebookových stránkách školy.
64
Péče o lidské zdroje
Významným evaluačním kritériem VOŠH je péče o lidské zdroje, která probíhá v souladu
s požadavky normy a zejména s požadavky na to, aby pedagogičtí pracovníci byli plně
kvalifikováni, byli umělecky výkonní a aby jejich výkony byly v souladu s očekáváním vedení,
ale také zákazníků školy (studentů), a aby byly v souladu s etikou herecké práce. Vedení
VOŠH motivovalo zaměstnance za účelem zabezpečování systému řízení kvality také možností
zvolit si titul absolventské inscenace a vytvořit takový umělecký počin v rámci zveřejnění
herecké práce, aby byl srovnatelný s kontextem ostatních uměleckých škol nebo je i autorsky
předčil (například Poetický kabaret, Praha City Blues, Průstřel Rackem, Medvěd, Mezi
náma dobrý, Vlk in fabula, které měly premiéru na podzim 2014 a v průběhu roku 2015).
Styl řízení vedení školy je založen na týmové práci s talentem, s cílem jeho kvalitního
zveřejnění. VOŠH je malou školou (do 108 studentů), jejíž řízení nevyžaduje zřízení
personálního oddělení. Tím, že personální agendu řídí výhradně ředitelka školy, je garantován
soulad mezi strategií řízení lidských zdrojů a vývojem strategie společnosti, který se v této
oblasti primárně opírá o dodržování zákona o pedagogických pracovnících, ačkoli ředitelka
používá i výjimku udělenou MŠMT pro výuku praktických předmětů týkající se nahrazení
vysokoškolského magisterského vzdělání uměleckou praxí, nebo uměleckým vzděláním
na konzervatoři nebo umělecké VOŠ. Systém řízení lidských zdrojů (který je součástí řízení
dokumentace školy) se opírá o jednotlivá významná umělecká kurikula pedagogického
pracovníka. Co se týká uměleckého kurikula pedagogů VOŠH – je velmi rozdílné, s různou
mírou umělecké kvality a také požadavků uměleckého trhu (možnost uměleckého růstu na
základě velkých rolí v divadle, velkých filmových a televizních rolí, inspirativních režií atp.).
Ve školním roce 2014/2015 vedla ředitelka školy pohovory ohledně uměleckých plánů
jednotlivých pedagogů pro VOŠH. Tyto umělecko-pedagogické záměry se zaznamenávají do
evidenčního listu inscenace. Pedagogové jsou pravidelně hodnoceni minimálně jedenkrát
ročně na základě výsledků své práce (uměleckého a tvůrčího přínosu pro chod školy), dále
na základě zpětné vazby prováděné ředitelkou školy, která zvažuje také návštěvnost, tj.
úspěšnost inscenace v Pidivadle. Nejvýznamnějším kritériem pro hodnocení uměleckého
pedagoga ve školním roce 2014/2015 byla umělecká úroveň absolventské inscenace
v Pidivadle.
Zpětná vazba je prováděná rovněž na základě rozhovorů se studenty školy, na základě
dotazníku spokojenosti studentů s výukou. V průběhu školního roku 2014/2015 bylo
provedeno hodnocení zpětné vazby ve VOŠH zástupcem ředitelky. Při hodnocení pedagoga
studenty se hodnotila především srozumitelnost a zajímavost výuky, odborná připravenost
pedagoga, prostor pro odbornou diskusi, tvůrčí přístup k výuce, objektivita v hodnocení a
ochota pomoci studentům při řešení problémů. Pocit bezpečí, pocit přátelství, atmosféra
spolupráce, pocit důvěry, tolerance, a proti nim pocity ohrožení, pocit nepřátelství, atmosféra
lhostejnosti a netolerance vyjadřovaly hodnocení klimatu studenty skupiny. Dále bylo
hodnoceno vedení školy a sekretariátu studentem. Zde se posuzovala organizace školy,
informovanost, podpora studentů, schopnost řešit problémy studentů, spolupráce vedení
s pedagogy a studenty a přístup vedení ke studentům. Významné jsou i hospitace vedoucích
odborných kabinetů a vedení školy, podkladovým materiálem jsou dále protokoly o
představení, zápisy z pedagogických konferencí a dotazníková šetření o úspěšnosti
inscenací (ankety pro diváky – viz příloha VZ). Pro hodnocení pedagogů ředitelkou školy
65
jsou důležité evidenční listy absolventské inscenace, v nichž se hodnotí umělecký záměr a
pedagogický cíl, tedy jakási vize k absolventským rolím jednotlivých studentů i celkové
poslání inscenace.
Informační technologie
Důležitou součástí komunikace ve školním roce 2014/2015 jsou informační
technologie. Je prováděn pravidelný servis výpočetní techniky. Na základě komunikace
s externí firmou, se kterou byla započata spolupráce v roce 2014/2015, je pravidelně
konzultována možnost inovací a zlepšení komunikačního systému. Systém Bakalář byl
upgradován na novou verzi, byl nově nainstalován datový server, proběhla záloha dat.
Některé ze strategických záměrů školy, včetně zlepšování managementu kvality,
spolupráce se zahraničními partnery, komunikační strategie s klíčovými zákazníky atd., jsou
nedílnou součástí aktualizace a využití webových stránek školy. Pedagogové i nepedagogičtí
pracovníci jsou pravidelně seznamováni s Politikou kvality školy na poradách a při seznámení
s dokumentací systému managementu kvality. S tímto je každoročně seznamována i Školská
rada.
V souvislosti s informačními technologiemi má smysl zmínit i úpravu školního řádu, která
nově nastavuje stipendijní systém. V červnu 2015 školská rada odsouhlasila významnou
změnu, která přináší ocenění těm studentům, kteří prokáží hluboký zájem o studium herectví
(u studentů, kteří vykáží v systému Bakalář nejlepší docházku, získají možnost sníženého
školného, přitom možnost získání sníženého školného dále platí i pro studenty s vynikajícím
prospěchem – viz změna Školního řádu z 12.6.2015). Součástí školního řádu je tabulka, která
určuje výši stipendia a mimořádnou odměnu na VOŠH.
V případě běžné komunikace se hromadně komunikuje prostřednictvím e-mailu, akutní
informace směřují od studijního oddělení ke studentovi formou SMS. Pokud je to nutné, je
vyžádáno potvrzení přijetí zprávy. Studenti nesmějí využívat ani jednu z těchto jednostranných
forem komunikace v případě, že jejich zpráva má mít za následek změny v rozvrhu pro jiné
studenty.
Propagační strategie ve školním roce 2014/2015
V květnu 2015 jsme na sebe upozornili 4. ročníkem festivalu, který byl poprvé iniciován
vedením školy jako soutěžní. Na festival byly přizvány další herecké školy, nejen z Čech, ale
také ze Slovenska. V roce 2015 vedla na VOŠH semestr Předmětu základy produkce Lucie
Radimerská, nová vedoucí Pidivadla. Podílela se na přípravě festivalu a díky její iniciativě a
dobré spolupráci druhého ročníku získali studenti naší školy dobrou představu o tom, jakou
cestou se v budoucnu budou tyto festivaly ubírat. Bude ponechán soutěžní charakter přehlídky
a přizveme další školy také z Polska, eventuálně z Německa.
.
Mezi další propagační aktivity patří Den otevřených dveří. Během tohoto dne jsou
zájemci o studium seznámeni se vzdělávacím programem VOŠH, s historií školy
66
a uměleckým kurikulem pedagogů, kteří budou studenty 1. ročníku vyučovat. Kromě prostor
sídla školy v rámci podzimního DOD v listopadu 2014, byli účastníci jarního DOD 20.3. 2015
a 17. 4. 2015 přizváni i k nezávaznému prověření svého talentu v Talentovkách nanečisto. Tuto
možnost využilo značné množství potenciálních uchazečů, a proto jsme se rozhodli ji zařadit
i v příštím školním roce.
Ke shrnutí naší propagační strategie, uvádíme do Výroční zprávy následující. Ve školním
roce 2014/2015 jsme pokládali za nejvýznamnější informace ty, které 1) přivedly do Pidivadla
nové diváky (Pidifest, nové pohádky a některá netradiční absolventská představení); 2) ty, které
přivedly do hereckých kurzů zájemce o herectví z řad široké veřejnosti; 3) ty, které informovaly
o Dnech otevřených dveří; 4) ty, které informovaly o podmínkách, možnostech a termínech
přijímacího řízení do prvního ročníku 2015/2016. Přátelé a fanoušci školy (cca 2500 osob) se
prostřednictvím Facebooku dozvídají o mimořádných událostech (včetně ocenění) VOŠH; 5)
mezi ověřené strategie prezentace patří informovat zájemce o studium i diváky v Pidivadle
pomocí propagačních materiálů v tištěné podobě (Kulturní přehled, časopisy, fotografie,
brožury, letáky, programy, plakáty, nástěnky, samolepky atd.).
V roce 2014 škola vydala knihu „20 let cesty k herectví“, která mapuje celou historii
školy a byla připravena při příležitosti oslavy 20. výročí založení školy. To bylo zároveň
příležitostí uspořádat oslavu a pozvat významné hosty, kteří se podíleli na založení a rozvoji
školy, stejně tak jako ty, kteří školou prošli jako pedagogové i jako studenti. Oslava se odehrála
v červnu 2014 v areálu VOŠH a navštívilo ji cca 250 lidí. Sama publikace byla následně
rozeslána jako informační, propagační a vzpomínkový materiál dalším více než čtyřem stovkám
významných absolventů a spolupracovníků VOŠH, včetně zástupců nadřízených orgánů.
V roce 2015 jsme žádnou obdobnou publikaci ani Bulletin k činnosti VOŠH nevydali.
Mezi významné propagační aktivity patří pouliční divadlo, jehož fenomén zkoumají
studenti VOŠH každý rok. V květnu 2015 bylo pouliční divadlo propagačním aktem
Pidifestu, kdy najatý harmonikář zval přímo na ulici potenciální diváky na jednotlivá
představení. Navíc tím dokresloval atmosféru otevřenosti Pidivadla pro lidi z ulice.
Segmenty trhu a aktuální informace o vývoji na relevantních trzích.
Škola definuje svou strategii na základě analýzy segmentu poskytovaných vzdělávacích
služeb v daném oboru, v oblasti vyššího odborného školství. Strategie vychází z dlouholetých
manažerských a odborných zkušeností ředitelky školy, odborných znalostí pedagogických
pracovníků, které po profesionální a umělecké stránce garantují úroveň výuky.
Střednědobá strategie školy vychází z očekávání zákazníků ve smyslu profesního uplatnění
na trhu práce a v tomto smyslu jsou také neustále vyvíjeny a upravovány vzdělávací programy
(nově schváleny v červnu 2015 do roku 2020). Pokud nelze vzdělávací program okamžitě
upravit, vedení školy operativně zařazuje požadované kurzy do nepovinných předmětů
VOŠH (kurz dabingu, kurz šansonu, kurz jazzového zpěvu, kurz nového cirkusu atp.).
Politika kvality a koncepce rozvoje školy je formulována na základě priorit, které vycházejí
z evaluační studie. Podstatu tvoří výsledky očekávání a požadavky uchazečů a studentů školy.
67
Strategie VOŠH vychází rovněž z minulých výročních zpráv a analýz zpráv auditorů,
z umělecké úrovně inscenací v Pidivadle, dále výkonových výsledků studentů z programu
Bakaláři a z výstupů k přezkoumání managementu.
Hodnocení úspěšnosti absolventů na trhu práce je významným ukazatelem výkonosti.
Od vzniku školy mapujeme všechny absolventy a jejich úspěšnost na trhu práce (viz např.
příloha VZ „20 let cesty k herectví“). Klíčovým ukazatelem výkonnosti pro toto měřítko
vnímání jsou Ceny Thálie, v nichž existuje objektivní srovnání. Mezi výrazné ukazatele
výkonnosti ve školním roce 2014/2015 patřil počet premiér absolventských inscenací
v Pidivadle (viz přehled inscenací).
V trendech ukazatelů výkonnosti se zaměřujeme na studijní výsledky. Ve školním
roce 2014/2015 u závěrečných zkoušek prospělo sedm studentů s vyznamenáním
z celkového počtu 25 absolventů.
Důležitým kritériem jsou výsledky, kterých organizace dosahuje v uspokojování potřeb
a očekávání svého okolí na místní, státní i mezinárodní úrovni. Tato měřítka se týkají vnímání
organizace společností získaného například z veřejných průzkumů, článků v tisku a
dalších reflexí společnosti.
Nejvýznamnější mimoškolní produkcí ve školním roce 2014/2015 byly pohádky. V tomto
školním roce VOŠH dokládá motivaci studentů zúčastňovat se mimoškolních akcí v rámci
kontaktu s dětským divákem v procesu zveřejňování. Srovnáme-li tento trend s elitní
vysokou školou, nemáme oporu v relevantních výsledcích. Vzhledem k tomu, že vedení VOŠH
tyto aktivity shledává jako společensky prospěšné a významné, uvolňuje ročně velké
finanční prostředky na jejich realizaci. Jistě by se tato produkce dala pořídit s nižšími
náklady, avšak sledovaným kritériem je vysoká estetická hodnota představení. S tím souvisí
i výběr režisérů a výtvarníků pohádek. Vedení školy na jaře 2015 jednalo se zástupci MČ
Prahy 7 ohledně propagace pohádek a v obecnější rovině Pidivadla v místním tisku (Hobulet).
Po vítězství ve výběrovém řízení na pronájem Pidivadla na Praze 7, v němž náš projekt vyhrál,
jsme získali povolení inzerovat a uvádět propagovat pohádky v obecnější rovině v místním
tisku (Hobulet). Byla nám přislíbena i výraznější podpora při vzniku dětských představení.
VOŠH v roce 2015 zároveň podala žádost o kulturní grant na MHMP s názvem „Praha
pohádková“. Vyhodnocení grantového řízení očekáváme na podzim tohoto roku.
Bez ohledu na výsledek má škola v plánu v následujícím školním roce 2015/2016 vytvořit
nové pohádky. Na jaře 2014 byla zpracována pro podporu vzniku nových kvalitních dětských
inscenací žádost o grant „Pidivadlo dětem stále blíž“, která je v současnosti ve fázi zpracování
na Magistrátu HMP.
Vnímání kvality školy také zvyšujeme prostřednictvím certifikovaného systému řízení,
jehož pozitivní přínos se projevoval i v posledním školním roce (VOŠH se stala Signatářem
Charty Kvality a členem Centra Excelence).
Škola vynakládá na proces zveřejnění práce studentů nemalé finanční prostředky,
pohádky jsou kupříkladu bez grantových podpor, neboť svou společenskou odpovědnost
chápe škola ve smyslu vlastní podpory studentů a diváků, v procesu zveřejnění pro
obohacení pražského divadelního života. Zdá se, že oficiální představitelé kultury na
68
Praze 7 toto jednoznačné poslání a společenskou odpovědnost naší školy nechtějí pochopit
a vnímat a tento vztah prověří naše další tři roky vzájemné spolupráce.
Mezi významné ukazatele kvality patří Karty procesů, VOŠH je jediná herecká škola
v ČR, která karty procesů rozpracovává a nemá v oblasti kurikula možnosti komparace.
Co vede studenty ke studiu herectví na VOŠH?
Především vlastní odpovědnost k práci s talentem. Studenti jsou si vědomi toho, že na VOŠH
se začíná formovat jejich vztah k profesi, která je zároveň posláním. Nejde tedy o známku jako
takovou, ale o sebehodnotící vztah ke škole, která je soukromá: „Platíme si ji, ale současně
chceme získat prostřednictvím pedagoga herectví co nejvíce dovedností, rozvíjet vlastní
kreativitu včetně schopnosti zveřejnění před divákem.“ Studenti chtějí studovat tento obor i
přes nepříznivý demografický vývoj trvající i v roce 2014/2015.
Naším cílem je také to, aby se co nejvíce studentů snažilo během tří let studia herectví
přemýšlet o významu této profese pro společnost, a ne žít na její úkor v rámci vlastní
sebestřednosti. To, že mladý herec většinou svou profesi miluje, jeho práci činí i jeho
„koníčkem“. Ačkoliv to zní jako fráze, divadelní cena Thálie, kterou roce 2010 získal náš
absolvent Ladislav Špiner a za rok 2013 náš další absolvent Petr Mikeska, je toho živým
důkazem. V roce 2012 byla do širší nominace jmenována další naše absolventka Sylvie
Krupanská za roli Kateřiny Earnshawové a Kateřiny Lintonové v inscenaci Na Větrné hůrce
(Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Dalšími z nominovaných absolventů VOŠH jsou Pavel
Oubram a Věra Holá. Sylvie Krupanská byla také nominována do Ceny divadelní kritiky
(bývalé Ceny Alfréda Radoka) za herecký výkon ve hře Petrolejové lampy, která je k vidění v
Divadle Petra Bezruče, zároveň byla za tutéž roli nominována i do nominace Cen Thálie pro
rok 2015.
69
VIZE
Krátkodobou prioritou s ohledem na současný počet potenciálních uchazečů na jiných
školách je zvyšování hodnoty dobrého jména školy, zkvalitnění její práce, zejména
v podobě uměleckých výsledků, snížení nákladů na chod školy a motivace stávajících
studentů i potenciálních uchazečů o studium. I ve školním roce 2014/2015 byly tyto
krátkodobé cíle průběžně sledovány a vyhodnocovány zejména na poradách vedení
a pedagogických konferencích. Za významný umělecký počin pokládáme spolupráci s mladými
režiséry a autory her vzhledem ke generačnímu nahlížení světa a dobrý výsledek snažení o
zvýšení počtu uchazečů o studium. Cílem je tento trend udržet i v příštím školním roce.
Dalším krátkodobým úkolem je tvorba nového vzdělávacího programu školy a zavedení
systému modulů a kreditů, a to v přímé vazbě na vyhodnocení karet procesů všech
předmětů současného vzdělávacího programu.
Střednědobou prioritou je stabilizace nově nastoleného řádu v Pidivadle, pokračování
v aplikaci Akčního plánu zlepšování kvality ve škole, udržení nastoleného systému kontroly
hospodaření Pidivadla.
V dlouhodobých prioritách VOŠH se jedná o dobré a korektní společenské uplatnění
v rámci Prahy 4, Prahy 7, dále o spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, s MŠMT
a Asociací vyšších odborných škol. V červnu 2012 byla garantována stabilizace vyššího
odborného vzdělávání na MŠMT ČR, což je příslibem lepšího postavení pro vyšší odborné
školy v terciární sféře. MŠMT vydalo dokument se zkráceným názvem Strategie 2020, kde
taktéž ponechává bez zásadních změn sektor vyššího odborného vzdělávání, nadále však
zůstává otázkou transformace některých vyšších odborných škol do vysokých. V Česku je
zhruba 180 VOŠ, na nichž studuje přibližně 29 000 studentů. Dne 10. září 2013 se konalo
zasedání v Senátu k petici na podporu vyšších odborných škol. Citujeme z příspěvku
předsedkyně AVOŠ Ing. Markéty Pražmové, který přednesla v Senátu: „Naším cílem je
vytyčení cesty, vedoucí ke zvýšení prestiže a společenského uznání absolventů VOŠ
a vymezení prostoru, ve kterém budou vyšší odborné školy poskytovat excelentní profesně
orientované vzdělávání. Co tedy požadujeme? Vytvoření ucelených koncepčních představ
o možnostech dalšího rozvoje vyššího odborného vzdělávání v rámci vzdělávací soustavy ČR
a diverzifikaci celého sektoru terciárního vzdělávání. Dále požadujeme vyjmout ze Školského
zákona vyšší odborné školy a legislativně je zařadit do zákona o terciárním vzdělávání, kde se
vymezí parametry nebo i kritéria oboustranné prostupnosti mezi vyššími odbornými školami
a vysokými školami, přičemž by nejméně mělo být uznatelných alespoň 120 kreditů. Nastavit
měřitelné parametry kvality v hodnocení VOŠ pro případ udělování titulu profesní bakalář.
V případě, že akademická půda nechce akceptovat naše zařazení do zákona nebo nebude
dále akceptovat naše zařazení do zákona o terciárním vzdělávání, požadujeme samostatný
zákon o vyšších odborných školách. Dále požadujeme nepřijmout požadavky ministerstva
zdravotnictví na transformaci většiny vyšších odborných škol do bakalářských studií vysokých
škol z důvodů tzv. dvoukolejnosti vzdělávání. Slyšením v Senátu chceme dosáhnout podpory
našich oprávněných požadavků o prosazení nápravy současného neuspokojivého stavu
v sektoru vyššího odborného vzdělávání. Cestu rychlé změny vidíme v dokončení koncepce
vyššího odborného vzdělávání tak, aby se řešila provázaně s rozvojem celé vzdělávací soustavy
České republiky, tj. reálnými požadavky trhu práce na počet absolventů středních vyšších i
vysokých škol. Konečným cílem je požadavek získat odpovídající místo v terciárním
70
vzdělávání vedle vysokých škol, které je legitimní a funguje ve všech vyspělých zemích
Evropské unie.“ Tyto požadavky byly v Senátu přijaty kladně.
ZÁVĚREM
Politika kvality
Autoevaluace
VOŠ Herecká se v tomto školním roce zaměřila na lepší podmínky vzdělávání. Po
dlouhodobé diskusi s pedagogy herectví a jevištní praxe jsme podali návrh změny
v akreditovaném programu ve prospěch hodin HLO a JEP ve druhém ročníku. Aby počet hodin
byl vyvážený, tzn. v rámci předchozí akreditace, dohodli jsme, že druhá absolventská
inscenace nebude již součástí pravidelného repertoáru a vysoké nákladovosti (do 90 000,Kč), ale bude řešena jako klauzura.
Vize, která se bude prověřovat v následujících třech letech, by měla být prospěšná pro
lepší průpravu budoucích herců. Pedagogům herectví tak vytvoříme možnost účelného
naplňování karet procesů, zejména pro práci ve střední fázi vzdělávání HLO a JEP, tj. práci
s talentem. Naopak třetí fáze – zveřejnění – se na základě předchozích dlouholetých
zkušeností změnila. Absolventská inscenace bude pouze jedna, ačkoliv v předcházejících
šestnácti letech byly prověřovány inscenace dvě. Důvodem je i to, že častá reprízovanost
absolventských inscenací vedla často k tak nízké návštěvnosti, že s přihlédnutím
k ekonomickým ukazatelům nebylo možné představení hrát. Ve školním roce 2014/2015 se
podařilo skupině K. Frejové a T. Petříka vytvořit takovou klauzurní práci, která nám nabídla
novou cestu zveřejňování uměleckých prací. Inscenace Průstřel Rackem patřil k tomu
nejlepšímu, co jsme mohli v poslední době divákovi nabídnout. Excelentní herecké výkony na
prázdném jevišti prokázaly, že studenti se v tříletém cyklu mohou naučit vše, co vyžaduje
herecká praxe. Dokázali, že působivý výsledek nebyl nahodilý. A diváci velmi ocenili jak
herecké výkony, tak objevnou režijní koncepci.
Kvalita vzdělávání
Kvalita vzdělávání je dána mírou naplňování určitých požadavků, které jsou stanoveny
jako cíle vzdělávací instituce s ohledem na účelné využití finančních prostředků. Za
bezprostředního uživatele, který pociťuje nejvíce kvalitu vzdělávání, považujeme studenta.
Jsou to ale také pedagogové a vedení školy, kteří jsou zpětně za kvalitu výuky odpovědní.
Každý z uvedených subjektů má jiný pohled na splnění vzdělávacích cílů, což svědčí o tom,
že nelze hledat jedinou kvalitu vzdělávání. Průsečík cílů by ale měl mít společného
jmenovatele, byť jde o vícerozměrný pojem.
Pro Vyšší odbornou školu hereckou, s.r.o., je hodnocení kvality spojeno s vysokou
autonomií, neboť jde o školu soukromou, která odpovídá auditorům za efektivní hospodaření
s prostředky, které stát do vzdělávání budoucích herců vkládá. Samozřejmá je dostupnost
71
informací pro všechny subjekty (studenty, pedagogy, odbornou i laickou veřejnost – viz
zveřejnění výsledků naší práce v Pidivadle).
Také parametry posouzení plnění těchto stanovených cílů jsou částečně autonomní, ale
vnější hodnocení kvality je pro VOŠ stejně důležité a v mnoha faktorech důležitější.
V kompetenci akreditační komise VOV je posoudit kvalitu vzdělávacího programu
z hlediska nezávislého expertního orgánu jmenovaného MŠMT.
Dalším vnějším parametrem v posouzení kvality VOŠH je uplatnění našich
absolventů na trhu práce.
Z tohoto hlediska provádí vedení školy pravidelné posouzení také pro koordinační
výbor Asociace vyšších odborných škol pro každoroční statistiku.
Dalším a v pořadí třetím parametrem pro posouzení kvality VOŠH je Cena Thálie,
která vyjadřuje posouzení odbornou kritikou a komisí pro udílení Cen Thálie. Toto ocenění
pokládá vedení VOŠ za nejvyšší možné profesní ocenění, které dokládá kvalitu celého
evaluovaného procesu.
Za důležitý faktor vnějšího hodnocení je počet absolventů, kteří se stali součástí
masmediální kultury.
Vzhledem k popisu úspěšnosti absolventů v kapitole 8 je zřejmé, že naši absolventi
v oboru herectví a moderování (stejně jako Herectví s loutkou) jsou dobře připraveni pro vstup
na profesionální dráhu.
Koordinace vnějších parametrů hodnocení s aktivitami vlastního hodnocení je důležitá
pro kvalitní rozvoj VOŠ v příštích letech. Poprvé jsou v této výroční zprávě 2014/2015
přiloženy grafy, které dokládají úspěšnost zveřejnění našich výsledků v Pidivadle v podobě
absolventských představení. Zde vstupuje jako indikátor objektivního hodnocení zájem
publika, návštěvnost apd. (viz grafy na str.30-32)
Ve vnějším hodnocení VOŠH hraje nejdůležitější roli posouzení ČŠI. Inspekční
zpráva, která posuzuje podmínky vzdělávání a naplňování vzdělávacího programu, vedení
pedagogického procesu (včetně kvalifikační struktury pedagogických pracovníků na VOŠH)
a rovněž dobré a účelné hospodaření se státní dotací, je vodítkem ke stanovení výše
normativu VOŠH. Je tedy prestižní záležitostí naší instituce, aby byla stále hodnocena jako
vynikající, což jí přináší nejvyšší možný normativ na studenta, který je zpětně zárukou co
nejkvalitnějšího vzdělávání (viz každoročně sledovaný počet premiér a jejich nákladovost).
S tím také souvisí Národní cena kvality ČR, která patří mezi důležité vnější faktory hodnocení
a samozřejmě je důkazem toho, že vedení VOŠH chce nechat posoudit kvalitu nezávislými
odborníky, specialisty na kvalitu firmy.
Z podobného hlediska je také důležitým vnějším faktorem ISO 9001:2008, v jehož
rámci se pravidelně hodnotí plnění kritérií, která vedou školu k vyšším cílům. Jde o zajímavé
propojení cílů krátkodobých se střednědobými. ISO je také normou, která je důležitým
nástrojem pro motivaci pedagogických i nepedagogických pracovníků. Z hlediska vnitřních
auditů, které pravidelně mapují v kratších úsecích funkčnost nastavení jednotlivých procesů, je
ISO nenahraditelným a účinným pomocníkem pro řízení školy.
Četné a dlouhodobé zkušenosti s využíváním různých mechanismů hodnocení kvality
na VOŠH nás přivedli k dalšímu indikátoru kvality, zejména z hlediska sledování
talentovaného jedince s postižením, který přes svůj talent nedostane příležitost studovat
herectví na jiné škole (DAMU a různé konzervatoře). Integrace těchto studentů na naší škole
probíhá od roku 2007 a je nutné věnovat se podrobně rozboru tohoto fenoménu. Vzhledem
k tomu, že jde o práci s talentovaným studentem s postižením, jde o velmi individuální
přístup, pro který není možné vytvářet šablony. Vycházíme přitom z kvality našeho
72
pedagogického přístupu, který má individuální rysy ve své genetice. Talent je přidanou
hodnotou našich studentů a ne vždy jsou tito studenti z rodin s takovým finančním zázemím,
aby mohli platit vysoké školné. Vedení školy se snaží (na rozdíl od jiných soukromých škol)
snižovat školné tak, aby tyto talenty mohly být přínosem pro společnost, která v rámci
integrace různých etnik se bude muset těmito indikátory v budoucnu více zabývat.
Snižování školného patří mezi ukazatele ekonomické náročnosti a těmi se zabýváme
především z hlediska možnosti dalších příjmů pro VOŠH. Jsou jimi kupříkladu vlastní příjmy
z představení v Pidivadle. Ovšem ekonomická náročnost pro zveřejnění výsledků umělecké
činnosti na VOŠH je několikanásobně vyšší než vlastní příjmy z představení. Proto je z hlediska
zkvalitnění výsledků naší školy velmi důležitý indikátor snižování školného tak, aby škola
nebyla ve finanční ztrátě.
Stanovíme-li si talent jako jednotku, o kterou je třeba všestranně pečovat, všechny
uvedené indikátory kvality, od vnitřních po vnější, jsou poměrně přesné, a mohou kvalitu
vzdělávání i řízení školy přesně stanovit.
Naše vzdělávací programy a jejich naplňování představují v sektoru diverzifikovaného
terciárního školství profesními partnery a trhem práce respektovanou svébytnou nabídku, která
flexibilně doplňuje vzdělávací nabídku bakalářských studijních programů. Ekonomickou
náročnost našich vzdělávacích programů můžeme vyjádřit nejvyšším stupněm (ze škály 1-6)
s ohledem na nákladovou strukturu obou realizovaných vzdělávacích programů. Podrobnější
analýza bude k dispozici v příští výroční zprávě a bude podnětem specializovaných výstupů
v ISO (viz umělecká kurikula pedagogů VOŠH – přikládáme).
73
VIX.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Tato kapitola je zpracována v souladu s §18, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím:
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za
předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto
zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
Ve školním roce 2014/2015 nebyla VOŠH podána žádost o informace a
nebylo vydáno rozhodnutí o jejím odmítnutí.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
Ve školním roce 2014/2015 nebylo VOŠH podáno odvolání proti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech
výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení,
Ve školním roce 2014/2015 nebyl vydán rozsudek soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence,
Ve školním roce 2014/2015 nebyla vydána výhradní licence.
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení,
Ve školním roce 2014/2015 nebyla přijata žádná stížnost podle §16a
zákona č. 106/1999 Sb.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Vyšší odborná škola herecká s. r. o. poskytuje informace v rozsahu,
který je umožněn zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Výroční zprávu o své činnosti zveřejňuje na webových stránkách školy
www.vosherecka.cz.
74
Přílohy:
1. Záznam z jednání školské rady, kde ŠR schválila výroční zprávu 2014/2015
2. Výpis z obchodního rejstříku
3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení
4. Učební plán VOŠH
5. Kopie inspekční zprávy ČŠI ze dnů 19. a 20. 6. 2014
6. Autoevaluace 2014/2015
7. Certifikát Národní ceny kvality
8. Certifikát ISO 9001:2009
9. Úspěšní absolventi školy (včetně našich nových prosazujících se talentů)
10. 20 let cesty k herectví – publikace mapující celou historii školy
11. Program Pidifestu 2015
12. Anketa diváků včetně dětských diváků - výběr
13. Premiérové tituly Pidivadla
14. Pohádková – dětská představení a Večerní tituly v sezóně 2014/2015
15. Recenze Průstřel Rackem
16. Umělecká kurikula pedagogů VOŠH
75
1/ Záznam z jednání školské rady, kde ŠR schválila výroční zprávu 2014/2015
Zasedání školské rady VOŠH k Výroční zprávě Vyšší odborné
školy herecké, s.r.o. za rok 2014/2015 ze dne 8.10. 2015
Přítomni za školskou radu: Bc. Iva Vomelová,DiS; Lucie Radimerská, DiS.; Ivana Štréblová,
Miroslav Dvořák, Ing. Lucie Kuželová, MBA, Taťána Havlová, Klára Miklasová, Jana
Harvanová, Jakub Beran, Mgr. Květa Plachetková
Omluveni: MgA. Otakar Kosek; MgA. Marta Hrachovinová; PhDr. Petr Bílek
Přísedící: PhDr. Věra Kmochová
Dne 8.10. 2015 se Školská rada VOŠH vyjádřila k Výroční zprávě VOŠH a k činnosti
školy za školní rok 2014/2015:
Školská rada kladně hodnotí:
1. získání Pidivadla jako stálé scény Vyšší odborné školy herecké ve výběrovém řízení na
další tři roky. V tomto výběrovém řízení se VOŠH umístila jako první z dalších několika
uchazečů a získala tak již šestnáct let využívaný prostor pro absolventská představení a
pohádky.
2. Kladně hodnotí, že vedení školy přihlíží k docházce studentů do výuky jako motivaci
pro získání stipendia, které se promítne do snížení školného pro vybrané studenty.
3. Kladně hodnotí průběh Pidifestu, který poprvé v tomto školním roce byl soutěžní
přehlídkou i pro některé ostatní nevysoké divadelní školy (Zlín, Nitra, Teplice
v Čechách). Porota byla složená z odborníků a školská rada navrhuje v tomto trendu
pokračovat.
4. Kladně hodnotí návrh vedení školy navýšit hodiny HLO a JEP ve druhém ročníku
(posílená práce s talentem od školního roku 2015/2016), neboť podporují záměr
poskytnout prostor pro širší výběr titulů, které mohou mít autorský charakter a budou
tudíž mladými diváky přijímány jako nové a koncepčně neotřelé a neokoukané
dramatické tituly (forma klauzur, která dle úspěšnosti může přerůst v absolventské
představení).
Školská rada záporně hodnotí:
1. Nedostatek úložných skříněk pro studenty VOŠH. Vzhledem k často celodennímu
pobytu ve škole studenti požadují, aby mohli svá zavazadla zamykat
v uzamykatelných boxech.
2. Úklid výukových prostor je stále předmětem kritiky. Vzhledem k tomu, že studenti
často při výuce leží na zemi (a to nejen při pohybových a hlasových aktivitách, ale i
při HLO a JEP) je třeba zaměřit pozornost na lepší uklízení školních prostor. Vedení
76
77
2.Výpis z obchodního rejstříku
78
79
3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení
80
4. Učební plán VOŠH
UČEBNÍ PLÁN VOŠH
Kód a název oboru vzdělávání:
Vzdělávací program:
82 – 47 – N/01 Dramatické umění
Herectví a moderování
vyšší odborné vzdělávání – tříleté, denní
Počet vyučovacích týdnů
16 / 16
Názvy a kategorie
vyučovacích předmětů
1. ročník
zimní
období
16 / 16
16 / 14
2. ročník
letní
období
zimní
období
3. ročník
letní
období
zimní
období
letní
období
Hodiny
celkem
Povinné vyučovací předměty
Cizí jazyk*
2
2
2
2
2
2
188
Hl. obor – Herecká výchova
Jevištní praxe
8
-
8
-
5
6
5
6
5
9
5
9
566
462
Umělecký přednes
Hlasová výchova I.*
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
128
94
Hlasová výchova II.* – Ortoepie
Hlasová výchova III.* – Jevištní
řeč
Hudební a pěvecká příprava
2
2
-
-
-
-
64
-
-
2
2
2
2
124
1
1
1
1
1
1
94
Pohybová výchova
5
5
4
4
3
3
378
Jevištní pohyb
Moderování I.* – Autorský seminář
a stylistika
Moderování II*. – Rétorika
2
2
2
2
2
2
188
1
1
2
2
-
-
96
-
-
2
2
-
-
64
Moderování III.*
Práce s mikrofonem
-
-
-
-
3
2
3
2
90
60
Psychologie
Základy pedagogiky
1
2
1
2
1
-
1
-
-
-
64
64
Základy produkce
-
-
1
1
-
-
32
Dějiny divadla*
Kapitoly z estetiky divadla a filmu
2
2
2
2
2
-
2
-
2
-
2
-
188
64
Teorie divadla
Diplomový seminář
-
-
2
2
2
2
-
-
64
64
Interpretační seminář
2
2
-
-
-
-
64
Současná divadelní praxe
Tvořivá dramatika
Týdenní hodiny
celkem
2
2
2
2
-
-
-
-
64
64
33
33
35
35
34
34
Povinně volitelný předmět
Schválilo MŠMT dne 9. 3. 2010 pod čj. 28 100/2009-23 pro Vyšší odbornou školu hereckou s. r. o.,
Praha 4, Michelská 6/23.
Předměty k absolutoriu: cizí jazyk, moderování (moderování I. – III.), dějiny divadla, hlasová výchova
(hlasová výchova I. – III.)
81
UČEBNÍ PLÁN VOŠH
Kód a název oboru vzdělávání:
Vzdělávací program:
82 – 47 – N/03 Dramatické umění
Herectví s loutkou
vyšší odborné vzdělávání – denní forma v délce tří let
Počet vyučovacích týdnů
16 / 16
Názvy a kategorie
vyučovacích předmětů
1. ročník
zimní
období
16 / 16
16 / 14
2. ročník
letní
období
zimní
období
3. ročník
letní
období
zimní
období
letní
období
Hodiny
celkem
Povinné vyučovací předměty
Cizí jazyk*
Herectví s loutkou – hl. obor
Jevištní praxe
Herecká výchova
Vztah k předmětu
Divadlo masek
Loutkové div. jednoho herce
Párové loutkové divadlo
Černé divadlo
Hlasová výchova I.*
Hlasová výchova II. - Jazyk,
ortoepie a stylistika *
Hlasová výchova III. – Jevištní
řeč *
Pohybová výchova
Jevištní pohyb
Hudební a pěvecká příprava
Práce s mikrofonem
Kapitoly z estetiky divadla a
filmu
Dějiny divadla I. *
Dějiny divadla II. – Dějiny
světového lout. divadla*
Dějiny divadla III. – Dějiny
českého loutkového divadla*
Pedagogika a psychologie I.
Psychologie *
Pedagogika a psychologie II. –
Základy pedagogiky *
Technologická propedeutika
Scénografická propedeutika
Dramaturgická propedeutika
Režijní propedeutika
Současná divadelní praxe
2
6
2
2
2
1
2
6
2
2
2
1
2
6
6
2
2
2
1
2
6
6
2
2
2
1
2
6
8
1
2
1
2
6
8
1
2
1
188
564
432
158
64
64
60
64
64
94
2
2
-
-
-
-
64
-
-
1
1
1
1
62
4
2
1
-
4
2
1
-
3
2
1
-
3
2
1
-
2
2
1
2
2
2
1
2
284
188
94
60
2
2
-
-
-
-
64
2
2
2
2
2
2
188
2
2
-
-
-
-
64
-
-
1
1
-
-
32
1
1
1
1
-
-
64
-
-
-
-
2
2
60
2
-
2
-
2
-
2
-
2
2
32
32
32
32
60
82
Diplomový seminář
-
-
-
-
1
1
30
Povinně volitelný předmět
Tvořivá gramatika
2
2
-
-
-
-
Interpretační seminář
2
2
-
-
-
-
64
Týdenní hodiny
35
35
34
34
35
35
3258
celkem
Schválilo MŠMT dne 27. 5. 2010 pod čj. 29 913/2009-23 pro Vyšší odbornou školu hereckou s. r. o.,
Praha 4, Michelská 6/23.
* předměty jsou součástí absolutoria: cizí jazyk, hlasová výchova (hlasová
výchova I. – III., dějiny divadla (dějiny divadla I. – III.) a pedagogika a
psychologie (pedagogika a psychologie I. – II.)
Poznámky k učebnímu plánu včetně konkretizovaných podmínek pro postup do vyššího ročníku,
přehled využití týdnů v jednotlivých obdobích s vyznačením činností
Poznámky:

Individuální výuka: hlasová výchova I., hudební a pěvecká příprava

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným
vzdělávacím programem pro příslušný ročník. V případě, že nelze studenta hodnotit ze
závažných důvodů, určí ředitelka školy termín, do kterého má být hodnocení studenta
ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období.

Učební plán zohledňuje nutnost domácí přípravy a domácího tréninku v těch předmětech, které
toto specifikum umožňují. Domácí příprava a trénink probíhají mimo vyučování na základě
pokynů pedagoga.
83
5. Kopie inspekční zprávy ČŠI ze dnů 19. a 20. 6. 2014
84
85
86
87
88
89
6. Vyhodnocení zpětné vazby v rámci evaluace 2013/2014
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
7. Certifikát Národní ceny kvality
112
8. Certifikát ISO 9001:2009
113
9. Úspěšní absolventi školy
NĚKTEŘÍ NAŠI ABSOLVENTI
Tereza Kostková
Moderátorka a herečka
Na Vyšší odborné škole herecké studovala v letech 1994–1997 pod pedagogickým
vedením Elišky Balzerové a Ivana Jiříka. Byla v angažmá v Západočeském divadle
Cheb a od roku 1999 je stálou členkou Divadla pod Palmovkou (mj. Edith a Marléne,
Ubohý vrah, Višňový sad, O myších a lidech). Objevila se např. v televizních seriálech
Pojišťovna štěstí, Četnické humoresky a Bazén. S Markem Ebenem moderovala v
České televizi taneční soutěž StarDance a s Milanem Šteindlerem na Nově pořad
Clever. Diváci ji mohli vidět v seriálech Cesty domů, Obchoďák a další.
Aleš Cibulka
Moderátor
Pod pedagogickým vedením Veroniky Žilkové absolvoval VOŠH roku 1998. Od roku 1997
se objevuje na televizních obrazovkách – moderoval Snídani s Novou, Dobré ráno s ČT,
přímý přenos vyhlašování výsledků ankety TýTý (2003, 2004) a mnoho zábavných soutěží
a pořadů (Baťoh, Volejte učiteli, Legendy televizní zábavy, Pokr, O češtině). Je autorem
životopisných knih o Nataše Gollové a Zdence Sulanové, každoročně vydává Cibulkův
stolní kalendář pro pamětníky. Dvakrát byl v kategorii Moderátor nominován na televizní
cenu Elsa.
Laďka Něrgešová
Herečka a moderátorka
Pod vedením Veroniky Žilkové a Oldřicha Víznera absolvovala Vyšší odbornou školu
hereckou roku 1998. Již během studia moderovala v rádiu Kiss a věnovala se dabingu. Po
absolutoriu nastoupila v Horáckém divadle v Jihlavě (např. role v Dostojevského Idiotovi).
Moderovala v rádiu City a Frekvence 1, v České televizi pořad Letadlo a v televizi Nova
první dvě série Česko hledá SuperStar. V roce 2005 se objevila v roli Ingrid ve filmu
režiséra Filipa Renče Román pro ženy. Působí v rádiu Express, objevila se mj. v seriálu
Velmi křehké vztahy. Nyní moderuje reality show na FTV Prima Farmář hledá ženu.
Lukáš Hejlík
Herec
Vyšší odbornou školu hereckou absolvoval pod vedením Jana Hartla, Evy
Hodinové a Heleny Glancové roku 2002, pedagogicky na něj působil Otomar
Krejča. Po absolutoriu nastoupil do angažmá v Jihočeském divadle v Českých
Budějovicích, poté působil v Městském divadle Brno. V divadle má za sebou
více než dvacet rolí, mezi nimi například Mortimer (Marie Stuartovna), Isidoro
(Poprask na laguně), Propertium (Cikáni jdou do nebe) nebo Griffith (Jindřich
VIII.). V seriálu Ošklivka Katka ztvárnil hlavní postavu Tomáše Meduny.
114
Anna Kulovaná
Herečka
Vyšší odbornou školu hereckou absolvovala v ročníku Jitky Smutné a Jana Vlasáka
roku 2005. Již během svých studií hrála se zájezdovým divadlem Rity Jasinské, s kterým
spolupracuje dodnes. V televizi se objevila v seriálu Dobrá čtvrť v režii Karla Smyczka, kde
hrála jednu z hlavních rolí, a v nekonečném seriálu Velmi křehké vztahy.
Miroslav Dvořák
Herec, moderátor a zpěvák
Na Vyšší odborné škole herecké studoval v letech 1996–1999. Byl v angažmá
v Horáckém divadle v Jihlavě a Městském divadle v Mostě, hostoval v divadle pod
Palmovkou a v Národním divadle. Kromě činoherního hraní se také věnuje
opernímu a operetnímu zpěvu. Mimo jiné koncertuje se sólistkou Hudebního
divadla Karlín Gallou Macků. V Ordinaci v růžové zahradě ztvárňuje postavu
vyděrače Rudovského. Na VOŠH vyučuje hlasovou výchovu, jevištní řeč
a hereckou výchovu.
Marek Epstein
Herec a scenárista
Vyšší odbornou školu hereckou absolvoval v letech 1994–1997 v ročníku pod pedagogickým
vedením Petra Kostky a Libuše Švormové. Po absolutoriu vystudoval scenáristiku a
dramaturgii na FAMU. Přednáší na Filmové akademii v Písku, pracuje pro televizi, byl
nominován na Českého lva za nejlepší scénář za film Václav (2007). V současné době byl
vybrán do širší nominace na Oscara film Ve stínu, na jehož scénáři spolupracoval také Marek.
Klára Doležalová
Herečka a moderátorka
Absolventským představením jejího ročníku na Vyšší odborné škole
herecké byly Hvězdy na jitřním nebi. Po absolvování roku 1997 hostovala
v kladenském divadle, dva roky působila v divadle Semafor. Od roku 1994
moderovala s Markem Ebenem pořad České televize O poklad Anežky
České. Moderovala magazín Sama doma a Snídani s Novou, pracovala
jako programová hlasatelka v ČT. V roce 1999 se v anketě TýTý o
nejpopulárnější osobnost televizní obrazovky umístila v kategorii hlasatel
na 2. místě. V současnosti moderuje Zprávy na FTV Prima.
115
Miroslav Šimůnek
Herec
Na Vyšší odborné škole herecké studoval v letech 1997–2000 pod pedagogickým vedením
Mileny Steinmasslové, Michala Pavlíka a Libuše Švormové. Hrál hlavní roli v pohádkách
Zdeňka Trošky Z pekla štěstí I a II, objevil se mimo jiné ve filmu Početí mého mladšího
bratra, účinkoval v seriálu Ulice.
Petr Mikeska
Herec a režisér
VOŠ hereckou absolvoval roku 1997. Ještě během studia nastoupil do angažmá
v Městském divadle v Mostě, poté byl angažován do Západočeského divadla v Chebu.
Po VOŠH vystudoval režii na DAMU. Režíruje a také hraje v divadle v Mladé Boleslavi.
V roce 2014 získal cenu Thálie za rok 2013.
Radek Zima
Herec
V letech 1995–1998 studoval herectví na Vyšší odborné škole herecké v Praze pod
pedagogickým vedením Jaroslavy Tvrzníkové a Oldřicha Vlčka. Od roku 2003 je v angažmá v
Divadle pod Palmovkou. V televizi se mimo jiné objevil v hlavní roli televizního filmu Sjezd
abiturientů a v seriálu Nemocnice na kraji města po dvaceti letech.
Petr Konáš
Herec
V roce 2006 vystudoval herectví na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Hrál
nejprve v Malém Vinohradském divadle, poté získal angažmá v divadle Cheb.
Širší veřejnost si ho oblíbila jako doktora Šamberu v seriálu Ordinace v růžové
zahradě 2. Nyní účinkuje v seriálu Cesty domů.
Iveta Kořínková
Herečka, moderátorka
Na Vyšší odborné škole herecké studovala v letech 2004–2007 pod pedagogickým
vedením Jana Nebeského a Lucie Trmíkové. Práci před kamerou si vyzkoušela v různých
komparsech. Od února 2008 nastoupila do Snídaně s Novou, kterou uvádí s kolegou
Tomášem Krejčířem. Od července 2012 působí na radiu DJ jako zprávař.
116
Ladislav Špiner
Herec
Vystudoval Vyšší odbornou školu hereckou v roce 1999. Už během studia hostoval
v Národním divadle v inscenaci Sen noci svatojánské v režii Jana Kačera a v Městském
divadle v Mladé Boleslavi. Do prvního angažmá nastoupil ve Slezském divadle v Opavě.
Po kratším intermezzu v Olomouci zakotvil ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde
se přes své mládí stal jednou z opor souboru. Za rok 2010 získal cenu Thálie pro činoherce
do 33 let. V roce 2011 se opět dostal do širší nominace.
Jakub Albrecht
Herec
Na Vyšší odborné škole herecké studoval v letech 2004–2007 pod
pedagogickým vedením Jana Nebeského a Lucie Trmíkové. Během studií si
získal dětské diváky v pohádce Hraní o Červené Karkulce. Svůj talent prokázal
v absolventských inscenacích, jako například Rukojmí či Tanec na konci léta.
Po studiích získal angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárňuje hlavní
i vedlejší role (Lakomec, Bábel aj.). Věnuje se novému cirkusu.
Barbora Mošnová
Herečka
Vyšší odbornou školu hereckou absolvovala pod hereckým vedením Michala Pavlíka a Mileny
Steinmasslové. Svůj pěvecký, herecký a taneční talent prokázala v absolventské inscenaci
Cabaret pod režijní taktovkou Michala Pavlíka. Získala angažmá v Horáckém divadle v
Jihlavě, kde ztvárňovala hlavní ženské role, hlavně na poli muzikálu (Kdyby tisíc klarinetů, My
fair lady aj.). Získala možnost nastudovat roli Lízy v muzikálu My fair lady v Divadle Na
Fidlovačce, kde také získala angažmá.
Tomáš Kobr
Herec
Vyšší odbornou školu absolvoval pod hereckým vedením Michala Pavlíka a Mileny
Steinmasslové. Jeho nejvýraznější absolventskou rolí byl Kabaretiér v muzikálu Cabaret,
který se stal jednou z nejúspěšnějších inscenací Pidivadla vůbec. Pravidelně hostuje
v inscenacích v Národním divadle (např. Spaseni), zúčastnil se několika nezávislých
divadelních projektů, objevuje se v seriálu Ulice.
117
Kateřina Sedláková
Herečka
Absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou pod pedagogickým vedením Evy
Horké a Davida Vejražky v roce 2008. Hostovala v divadle Radka
Brzobohatého. Získala jednu z hlavních rolí ve filmu Tomáše Vorla Ulovit
miliardáře. Vystudovala také muzikálové herectví na JAMU.
Ondřej Pšenička
Herec
Pod vedením Evy Horké a Davida Vejražky absolvoval Vyšší odbornou školu hereckou
v roce 2008, například s absolventskou inscenací Hvězdy na jitřním nebi v režii Michala
Pavlíka. V Pidivadle zazářil v titulní roli pohádkového muzikálu Kocourek Modroočko. Získal
hlavní roli v seriálu Karla Smyczka Poste restante. Účinkuje v pardubickém divadle. Svůj
herecký a kouzelnický talent rozvíjí na studiích v Los Angeles na The Lee Strasberg Theatre
& Film Institute.
Barbora Mottlová
Herečka
Vyšší odbornou školu hereckou absolvovala v roce 2008. Jejími hereckými pedagogy byla
Eva Horká a David Vejražka. Byla moderátorkou pořadu Natoč si svůj klip na TV Óčko, kde
bezvadně ztvárňovala "českou Pamelu" – klasickou hloupoučkou blondýnu. Má skvělý smysl
pro humor a je úžasným komikem. Už od malinka zpívá, natáčí televizní reklamy a věnuje se
modelingu, především v Itálii. Na diváky zapůsobila jako Pana Marie v divadelní hře Komedie
vánoční, v seriálu Ulice a v mnohém dalším. Můžeme ji vidět mj. ve filmu J. Menzela
Obsluhoval jsem anglického krále. Milenku hlavního představitele hrála v seriálu Ošklivka
Katka. Získala angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárňuje zásadní role (Moliére:
Lakomec, Shakespeare: Sen noci svatojánské aj.).
Anna Stropnická
Herečka
Na Vyšší odborné škole herecké absolvovala v roce 2011 pod pedagogickým vedením Táni
Fischerové a Karla Kříže. Spolupracuje s Městským divadlem v Mladé Boleslavi, kde hraje
Rebeku (T. Wilder: Naše městečko) a Emílii (Ch. Hampton: Nebezpečné vztahy). V pražském
Café Teatr Černá labuť hraje v inscenaci hry Neila LaButa Podoba věcí. Hrála také v seriálu
Ordinace v růžové zahradě a v polohraném dokumentu Cinematerapie. Ve 3D filmu V Peřině
hrála roli Bětky. Členkou Divadla pod Palmovkou je od září 2012. Z rolí: Evelýna (P. Kohout:
August August, august), Kateřina Horovitzová (A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou).
118
Hana Briešťanská
Herečka
Vyšší odbornou školu hereckou absolvovala v roce 2000. Při škole spolupracovala
s Divadlem Na Vinohradech, Divadlem Pod Palmovkou, Divadlem Na Fidlovačce a loutkovým
divadlem Na Královské cestě. Po absolutoriu nastoupila do angažmá v Horáckém divadle
Jihlava. Zde byla oceněna diváky jako Nejoblíbenější herečka a Mladý talent do 30 let.
Hostovala také v Městském divadle Brno a v roce 2009 získala angažmá ve Slezském
divadle Opava.
Petr Vágner
Herec, moderátor
Už od studií na Vyšší odborné škole herecké v Praze hostoval v Národním divadle,
Stavovském divadle, v Divadle na Vinohradech, později v divadle Metro a v současné době
hraje v mnoha hrách v Divadle Radka Brzobohatého. Účinkuje rovněž v různých pořadech
ČT, TV Nova, FTV Prima a soukromých a kabelových televizí (např. IQ test národa).
V roce 2003 se s ním diváci mohli setkávat ve Snídani s Novou. Od roku 2001 vysílal na rádiu
City, potom pět let na rádiu Evropa 2 a od září 2007 provází posluchače ranním vstáváním
na rádiu Frekvence 1. V současné době moderuje hudební pořad na TV Óčko. Petr se hojně
věnuje také dabingu, např. ve filmech Deník Bridget Jonesové, Gladiátor, Saw 2, Oliver Twist,
Šifra mistra Leonarda, Hanibal – Zrození, v seriálech Gillmorova děvčata, Kriminálka Las Vegas, Útěk z vězení atd.
Dita Hořínková
Herečka, zpěvačka
Absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou v roce 1997 pod
vedením Elišky Balzerové, dále pak na HAMU metodiku zpěvu,
pedagogiku a psychologii. Vedle činohry, kdy byla hostem
Divadla pod Palmovkou, Divadla na Fidlovačce a častým hostem
v divadle J. K. Tyla v Plzni, se věnuje muzikálu. Ztvárnila hlavní
roli kočky Grizabelly v muzikálu Cats, v muzikálu Romeo a Julie
roli Chůvy, v inscenaci Cikáni jdou do nebe hlavní roli cikánky
Rady, působila v muzikálech Evita, Kabaret, Miss Saigon,
Kazatel i ve scénickém oratoriu Mistr Jan Hus, které získalo cenu
Nadace Vize 97 Václava a Dagmar Havlových v rámci
Mezinárodního festivalu Zlatá Praha. Založila vokální těleso
Happy Day Quintet. Natočila sólové CD Dove Sono a dále pak CD Colours s Jaroslavem Svěceným na hudbu
Richarda Pachmana, hrála v hudební komedii Ginger a Fred v Praze, v muzikálu Hledá se muž, značka bohatý v
Divadle na Fidlovačce, v operetě Rose Marie v komorním divadle v Plzni, hlavní roli Elizy Doolitlové v muzikálu My
Fair Lady v Městském divadle Most, v Čardášové princezně (role Stasi) v Hudebním divadle Karlín.
Radka Mašková
Herečka, loutkoherečka
Absolvovala Vyšší odbornou školu v roce 1997. Po studiu působila v Divadle rozmanitostí
v Mostě a poté přešla do divadla Alfa v Plzni, kde ztvárnila mnoho rolí. Přestože vystudovala
činoherní herectví, našla zalíbení v loutkách, které jí přirostly k srdci.
119
Elin Špidlová
Herečka, zpěvačka
Elin absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou v roce 2000, po studijní
a pracovní zkušenosti v Londýně hrála na nejprestižnějších muzikálových
scénách nejen v Praze. Fanoušci muzikálů ji mohli vidět v několika
hlavních muzikálových rolích. Je schopnou interpretkou jak v českém, tak
i v anglickém jazyce. Elin zpívá od narození. S první kapelou začala
pracovat ve svých třinácti letech. Prošla si různými hudebními žánry: v
„období vzdoru“ punkem, tzv. shoegazing stylem – anglickou nezávislou
scénou, folkem, muzikálem, jazzem, klasikou.
Denisa Pfauserová
Herečka
Nejprve zahájila studia herectví na DAMU, ale ta nedokončila a herectví
absolvovala v roce 2012 na VOŠH pod hereckým vedením Jitky Sedláčkové
a Davida Vejražky. Je členkou amatérského divadla Ztracená existence
(účinkovala v inscenacích Zvuková zkouška, Jak Vinetů s Oldšetrhendem
vařili polévku, Musicblock, Sexydrink, Privátní mejdla či Dentální rapsodie aj.).
V rámci školních představení v Pidivadle se představila v rolích Kristy ve
Frielově Tanci na konci léta a Elviry v Cowardově komedii Rozmarný duch.
V Divadle pod Palmovkou nastudovala roli Kateřiny Horovitzové v inscenaci
Lustigovy Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou.
Vít Levinský
Herec
Po úspěšném absolutoriu v roce 2011 na Vyšší odborné škole herecké, kde studoval
pod vedením Jana Kačera, Táni Fischerová a Pavla Kheka, odešel do angažmá do
Divadla rozmanitostí v Mostě. Aktivně se věnuje dabingu (HBO, Česká televize) a také
filmu (Smrt mladé stopařky, Hořící keř a další).
Šárka Vykydalová
Herečka
Vyrostla v atletické rodině, sama se od dětství věnovala scénickému tanci. Během studia
tělovýchovy a žurnalistiky v Brně byla členkou tanečního divadla MAXIMVS Davida Strnada a
postupně začala nacházet svou cestu k divadlu a herectví. Poté se rozhodla pro studium na
VOŠH v Praze, kde absolvovala pod pedagogickým vedením Jiřího Fréhara a Vlasty Žehrové
v roce 2011. Vedle herectví a tance má blízký vztah k hudbě, ráda zpívá a učí se hrát na
akordeon. Ráda by se dostala k nějakému pohybovému divadlu, kde by byl součástí tanec,
akrobacie, pantomima. Momentálně působí ve Slezském divadle v Opavě.
Michaela Jadrná
Herečka, moderátorka, tanečnice
120
V roce 2012 vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze, obor Dramatické umění a
moderování. Jejími hereckými pedagogy byli Karel Vlček a Hana Seidlová. V umělecké branži
se pohybuje téměř 15 let a působila na rádiích Crystal, Černá Hora, Kiss, Jizera, SeeJay,
Český rozhlas 3, stanice Vltava, v současné době je programovou ředitelkou rádia SeeJay. V
letech 1999–2001 pracovala jako krajská zpravodajka TV Prima a vzápětí začala propůjčovat
svůj hlas televizím. Moderuje veškeré typy akcí od firemních večírků přes plesy, dětské
programy, odborné prezentace, tiskové konference až po hudební festivaly. V Pidivadle se
představila v absolventských inscenacích v režii Zuzany Páleníkové (Rodinná záležitost a
Panika). Objevila se v několika filmových snímcích a reklamách. V současné době vyučuje
rétoriku a moderování na VOŠH.
Karolína Lišková-Herzinová
Herečka, zpěvačka
Po absolutoriu v roce 2007 na VOŠH, kde byli jejími hereckými pedagogy Miroslav Pokorný a
Emma Černá, nastoupila do angažmá v Městském divadle v Mostě. Zde ztvárnila například
Ondinu (Ondina), Sugar (Sugar), Beatrice (Sluha dvou pánů). Věnuje se také zpěvu,
melodramu, recitaci, jakékoliv formě pohybu a Krušnohorské dudácké kapele. Karolína
Lišková získala v roce 2009 cenu diváka a dle tradice divadla v Mostě bylo podle jejího jména
pojmenováno víno.
Tereza Lišková
Herečka
Po studiu na VOŠH zakotvila v Divadle rozmanitostí v Mostě. Své zalíbení našla právě
v dětském divákovi, který ji baví a zajímá více než ten dospělý. To byl možná důvod, proč
začala vyučovat na ZUŠ Dramatickou výchovu. Tereza se také věnuje režii. V září 2012 měla
premiéru její pohádka Otesánek, kterou přebásnila podle Karla Jaromíra Erbena, zrežírovala a
také v ní hraje. Diváci ji mohou vidět také v pohádkách, jako je Saxana, Ať žijí duchové aj.
Terezu mohou děti potkávat v nemocnicích jako zdravotního klauna.
Naše talenty, které se úspěšně prosazují
Sylvie Krupanská
Herečka
V tomto roce byla nominována do Ceny divadelní kritiky (bývalé Ceny Alfréda Radoka) naše vynikající absolventka
Sylvie Krupanská za herecký výkon ve hře Petrolejové lampy, která je k vidění v Divadle Petra Bezruče, zároveň
byla za tutéž roli nominována i do nominace Cen Thálie pro rok 2015.
121
Sylvie Krupanská vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze a absolvovala ji v roce 2001.. První
angažmá a prvních 5 profesionálních hereckých let prožila v Západočeském divadle v Chebu (za roli Agnes v
inscenaci Agnus dei cena Foibos), od roku 2007 v Divadle Petra Bezruče v Ostravě (za roli Bess v
inscenaci Prolomit vlny širší nominace na cenu Thálie). Kromě 2 studentských FAMU filmů
natáčela Kriminálku Anděl - díl Klášterní tajemství a filmy: Rodina je základ státu, Sráči, Ženy, které nenávidí
muže, Isabel, Rozsudek, Podle práva. Je současnou výraznou mladou hereckou osobností s řadou profesních
ocenění.
Tereza Ludvíková (Tereza Karpianus)
Herečka
Naši absolventi se však dokážou uplatnit i v souvisejících uměleckých disciplínách a na jejich profesním životě
je znát, že je škola vybavila komplexními dovednostmi, které umí velice dobře zúročit. Takovým příkladem je
např. Tereza Ludvíková, vedoucí, režisérka a herečka divadelního spolku Mama-ya&Papa-ya.
Tereza Ludvíková (*1981) vystudovala VOŠH (2004) a posléze režii a dramaturgii na pražské DAMU u Milana
Schejbala a Zuzany Sílové. Absolvovala v roce 2010 s Čechovovým Rackem a od té doby pohostinsky
režíruje v různých divadlech po celé republice, např. v divadle Na Prádle (inscenace původní české hry Let č.
321) nebo v Pidivadle (pohádkaKocourek Modroočko, se kterou se divadlo účastnilo posledního ročníku
zlínského festivalu Setkání-Stretnutie). Kromě režírování také sama hraje a byla členkou souboru Malého
vinohradského divadla. O jak umělecky všestrannou osobnost se jedná, je patrné z výčtu jejích dalších aktivit,
mezi které patří zpěv, tanec, moderování a v neposlední řad i psaní vlastních textů.
Lenka Ouhrabková - Langová
Herečka
Lenka Ouhrabková se narodila v Liberci, kde také maturovala na tamním gymnáziu. Představa, že bude hrát
divadlo, ji chytla už v dětství (maminka pracovala v libereckém divadle). Herectví vystudovala na pražské
VOŠH. V roce 2001 účinkovala v divadelní hře "Náš pokoj/Unser Zimmer" režiséra Martina Tichého. Od
roku 2006 má stálé angažmá v Moravském divadle v Olomouci, kde se objevila například v inscenacích Idiot,
Čarodějky ze Salemu, Doma u Hitlerů, Othello atd. V seriálu Ordinace v růžové zahradě hraje roli Nany
Pavlisové. Z její filmografie bychom také mohli uvést Vyprávěj (2009) v roli Julie Dvořákové, ..a bude hůř
122
(2007), Lovec vodního ticha (2008), dále Zázraky života (2010), Znamení koně (2011) a Sanitka 2 (2013).
Lenka Ouhrabková spíše patří k herečkám ztvárňující vážnější role, přestože přesvědčivě zvládne i komické
polohy.
Tereza Šefrnová
Herečka, spisovatelka, scénáristka, režisérka
Vystudovadla VOŠH, novinařinu a Fakultu humanitních studií Karlovy university, kde ji vedl profesor Jan Sokol. V
současnosti navštěvuje doktorandský program na pražské Damu, kde ji vede profesor Jaroslav Vostrý.
Od svých dvanácti let hostovala na pražských i oblastních divadelních scénách. Stala se moderátorkou Zlaté
prahy/Fajn radia. Jako televizní moderátorka je známa z první české seznamovací reality show Balírna (Prima TV).
Psala sloupky otiskované časopisem Reflex.
Stala se hlavní scenáristkou populárně-vědeckého pořadu Odhalení (Čro,ČT, Zoo Praha). DVD verze projektu
Odhalení získala na festivalu Wildscreen v Bristolu cenu Panda Award (v kategorii ARKive INTERACTIVE AWARD)
pro rok 2006, rok před tím Tereza Šefrnová reprezentovala české veřejnoprávní vysílání na mediálním kongresu v
Ženevě. Je autorkou a režisérkou seriálu krátkých pohádek Mojánky (Čro,ČT) a scenáristkou pořadu
věnovaném českému jazyku O češtině (ČT). Jako kreativní producentka se věnuje vývoji nových televizních
formátů. Pracuje také pro reklamu, časopis Marketing & Media ji označil za nejobsazovanější českou herečku. Byla
dramaturgem a autorkou scénáře nejsledovanějšího pořadu Silvestr 2011 na ČT1, spolu s R. Kopřivíkem ČT. Točila
reportáže pro ZOO Praha z Afrického Kamerunu v rámci charitativní akce Toulavý autobus, jehož patronem
byl Karel Poborský. Pro edici recenzovaného časopisu DISK napsala studie na stipendiu v New Yorku o
podmínkách herectví. Herecky, režijně i překladatelsky spolupracuje převážně se zahraničím.
123
Petr Konáš
Herec
Petr Konáš se narodil 12. 4. 1983 ve městě Žirovnice na jihu Čech. V současné době však žije střídavě v Praze a
v Chebu. Je členem umělecké skupiny UMSKUP (umskup.cz), kde se věnuje mimo jiné i hudební složce. Petr je
totiž velikým milovníkem hudby (jak pasivním, tak aktivním), hraje na několik nástrojů (od saxofonu až po bongo) a
je nedílnou součástí hudební skupiny “Nezahráli“. Od roku 2007 působí v Západočeském divadle v Chebu. Jeho
první rolí byl Romeo (Romeo a Julie). Nyní ho můžeme vidět např. v inscenacích “Příběhy obyčejného šílenství“
(Petr), “Saturnin“ (Milouš), “Pane, vy jste vdova!“ (Steiner), “Práskni do bot“(Randolf) a další. Do povědomí
televizních diváků se Petr dostal díky roli Roberta Šambery v seriálu ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2, přestože
se již předtím mihnul v seriálu České televize ZDIVOČELÁ ZEMĚ. Nyní ho však můžeme vidět dvakrát do týdne
jako Šimona Kosíka v seriálu televize Prima CESTY DOMŮ.
Petr Konáš je převážně divadelní herec, kterého byste si rozhodně neměli nechat ujít na divadelních prknech,
protože to stojí za to. Filmoví a seriáloví fanoušci však mohou doufat v to, že Petr v budoucnu dostane další nabídky
a z našich obrazovek tak nezmizí.
Tomáš Kobr
Herec, typ
Tomáš Kobr se narodil 2.4. 1981. Po maturitě na gymnáziu v Jaroměři vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravské
univerzity (2001-2005). V roce 2004 začal navštěvovat herecký ateliér Václava Martince v Praze, který mu nabídl
hostování v tehdejším Malém vinohradském divadle (hrál zde Mefista ve Faustovi, Číšníka v Sartrově S vyloučením
veřejnosti). V letech 2005-2008 vystudoval VOŠ hereckou v Praze (absolventské role: Kabaretiér v Cabaretu,
Snílek v Bílých nocích, Ubaldo ve Tři v tom). Jako herec se uplatňuje nejvíc v divadle. Po ukončení studia na VOŠ
začal spolupracovat zejména s Divadlem Letí, kde nastudoval řadu rolí (např. Princezna Serafína a Phil v Domečku
pro buzničky, Péťa v Aupairkách, Winni ve Cvrchu, Terorista v Nebe nepřijímá, Joachim v muzikálu Plantáž). Zřejmě
nejvýznamnější rolí je Pan M. ve Zpovědi masochisty, díky níž se objevil v širších nominacích na Cenu Alfréda
Radoka za rok 2011 za mužský herecký výkon. Vedle divadla Letí hostoval v Národním divadle (Mike ve hře
Spaseni), v Paláci Akropolis (Sven v Oblíbencích), v A- studiu Rubín (Analytik ve hře Error, Náměstek v Úlu). V
bratislavském mezinárodním divadle Meteorit nastudoval titulní roli Richarda III. Poměrně značná je jeho
spolupráce se Švandovým divadlem, kde si zahrál řadu rolí, z nichž za zmínku stojí Netvor v inscenaci Frankenstein.
Za tuto roli se opět objevil v širších nominacích na Cenu Alfréda Radoka za rok 2012 (Talent roku) a v anketě
serveru i-divadlo.cz obsadil 2.místo v kategorii mužský herecký výkon roku 2012. Vedle divadla se věnuje rozhlasu
a televizi. Pět sezón (2005-2012) se objevoval v seriálu Ulice jako mafiánský Pokladník. V hraném dokumentu
Toulavé house si zahrál Benita Mussoliniho. Ve filmu se zatím objevuje sporadicky. Ve filmu Praho, má lásko! si
zahrál Archiváře a s Radimem Špačkem natáčel snímek Místa.
124
Petr Plintovič
Televizní moderátor
Naši absolventi se však také prosazují jako moderátoři, uveďme např. také Petra Plintoviče, sportovního
moderátora TV Nova.
125
10/ 20 let cesty k herectví – publikace mapující celou historii školy
Publikace je ke stažení na adrese:
http://www.vosherecka.cz/www.vosherecka.cz/www/wp-content/uploads/voshkomplet.pdf
(Stahování publikace může trvat i několik minut)
126
11.Program Pidifestu 2015
127
12. Anketa diváků Pidivadla
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Příloha č. 13
Prezentace jednotlivých premiérových představení
Vlk in Fabula / Vanda Zaplatílková Hutařová - Premiéra 19.9. 2015
Je svět okolo nás opravdu takový, jaký jej vidíme a nebo to jen fikce, kterou chceme prožívat?
Spisovatel Paul ve svých vzpomínkách proplouvá životem 4 žen, které mu změnily pohled na
svět; Jiřina –vášnivá hospodyňka, Mia – ztřeštěná dívka s „barovou náturou“, Kristýna –
ekologická aktivistka, a Emma – intelektuálka a Paulova manželka. Všechny 4 jsou jen
nástrojem Paulovy sebestředné exhibice až do chvíle, kdy se rozhodnou vzít své osudy do svých
rukou. Na jevišti rozpoutají kolotoč gagů, komických situací a zvratů, aby dosáhly přepsání
románu a ukázaly, jak moc se realita liší od fikce. Podaří se jim to?
Režie: Petra Johansson
Režijní supervize: Martin Vokoun
Výtvarná spolupráce: Agnieszka Pátá
Pohybová spolupráce: Klára Lidová
Hlasová spolupráce: Marta Hrachovinová
Osoby a Obsazení:
Spisovatel: Petr Bakos
Paul: Václav Kraus
Jiřina: Barbora Vovsíková
Mia: Jana Hajko
Kristýna: Klára Šalomounová
Ema: Monika Doležalová
144
145
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /Marka Míková podle Boženy Němcové- Premiéra
14.12. 2014
Pohádka o lásce a o tom co se stane, když člověk zruší dané slovo. To se pak všechno
zkomplikuje, protože to nejtěžší na světě je posbírat rozbité střepy a všechno zasel slepit. Jediné
štěstí, že lásce přeje celý svět – Slunce, Měsíc, Vítr a že ten kdo miluje, neztrácí naději. Naše
inscenace čerpá z pokladů velké sběratelky českých pohádek – Boženy Němcové.
Režie: Marka Míková
Loutky a scéna: Alexandra Švolíkováb
Hudba a texty písní: Pavla Jonssová, Marka Míková
Hrají: Jakub Plzák, Barbora Hovorková, Eliška Matzkeová, Ján Burda, Barbora Bártová,
Gabriela Horká
146
Šest vášnivých žen
Premiéra 31.10. 2015
MARIO FRATTI
Hra „Six Passionate Women“ se stala předlohou k slavnému muzikálu Nine (Devět)
inspirovaného Felliniho filmem 8 a ½. Filmový režisér Nino vždy hledá pro svůj další film
inspiraci u žen, které ho neustále fascinují. Během práce na svém novém filmu tráví spoustu
času v posteli svých milenek ve stavu totální impotence, kterou úspěšně skrýval před okolním
světem, světem plným věčných dramat lásky, sexu, zrady a žárlivosti.
Ale tentokrát ho jeho milenky a múzy zradí.
OSOBY A OBSAZENÍ
NINO: režisér
Michal Kolínek
WILLIAM: Ninův scenárista
MARIANNA: Ninova manželka
ANNA: její nejlepší přítelkyně
VALIA: herečka
Marek Šmied
Viktorie Melešová
Karolina Novotná
Sabina Skalická
147
148
PRAHA CITY BLUES
Premiéra 4.10. 2015
„Nebe nad městem bylo šedé jako mrtvý kanál televize.“
William Gibson Neuromancer
Město. Mraveniště. Metropolis. Osm lidí. Individualita uprostřed masy.
Inscenace Praha City Blues je autorský projekt absolventského ročníku VOŠH, který se zabývá
fenoménem života ve velkoměstě. Jaká je podstata existence v metropolích, v digitálních
termitištích pozdního věku? Neustálý závod, souboj, dostih. Dvacet čtyři hodin denně jsi
online, vyhodnocuješ, volíš strategie. Mladí města uvadá rychlostí světla, přes noc můžou
povstat celé subkultury, vydržet pár týdnů a pak navždy zmizet. Město je
biomechanickýorganismus, neustále evolvující symbióza technologie a masa. Ale možná, že
města tu už nejsou pro své obyvatele. Možná, že velkoměsta, metroplexy budoucnosti, už
budou především pokusnou laboratoří, hřištěm pro samu kypící technologii...
V inscenaci jsou použity úryvky z textů Jaroslava Rudiše, Václava Bělohradského, Vladimira
518 a Filipa Topola.
Režie: Ondřej Pavelka
149
Scénář a dramaturgie: Kryštof Pavelka
Scéna a kostýmy: Ondřej Pavelka a kolektiv
Hudba: Anna Břenková a Daniel Čámský
Pedagogické vedení: Tomáš Petřík a Kristýna Frejová
Hrají: Veronika Baldrianová, Markéta Špicová, Anežka Hessová, Alexandra Pereira,
Anna Břenková, Eliška Pinkasová, Tomáš Morávek, Jakub Kropáček.
150
Záleží na okolnostech
Premiéra 16.1. 2015
J.M.Barrie
„Láska a hlad hýbou dějinami…“
J.W.Goethe
Anglická komedie o muži, který nikdy nezalhal a který vždycky jednal fér. Hra protkaná
skvělými dialogy a výbornými situacemi.
Citace inspirované hrou:
Žijeme ve světě , kde určitá kritéria, z nichž některá platila sto let, některá tisíc let, nenávratně
mizí a vytvářejí se nová.
J. Werich
Překlad: Milan Lukeš
Režie: Jiří Fréhar
Scénografie: Patrik Janka
Hudební spolupráce: David Švorc
Hrají: Ján Burda, Lukáš Křišťan j.h., Jakub Plzák, Bára Hovorková, Tamara Jelínková, Renata
Kotápišová, Eliška Matzkeová, Denisa Vokálová, Petra Žďárská
151
Čapka s rolničkami
aneb
Kdo je tu ten největší šašek?
Premiéra 30.1. 2015
Luigi Pirandello:
Trochu jiná komedie o paroháčství.Kolik hrajeme každý v životě rolí? A která z těch rolí jsem
opravdu já?Studie hry Luigiho Pirandella – sto let po jejím napsání – v podání studentů druhého
ročníku Vyšší odborné školy herecké v Praze.
Hrají: Nikki Böjtösová, Vera Hejko, Kristína Mihalová, Klára Miklasová, Anna Pastorková,
Maxmilian Hruška a Michal Matuška
Překlad: Vladimír Mi keš
Režie: Aleš Bergman
Výprava: Karel Vostárek
Pedagogické vedení: Lada Jelínková a Aleš Bergman
152
Racek
A.P. Čechov
Premiéra 5.2. 2015
153
Herecké klauzury 3. ročníku posluchačů Vyšší odborné školy herecké pod režijním a
pedagogickým vedením Tomáše Petříka a Kristýny Frejové.
Hrají: Veronika Baldrianová, Markéta Špicová, Anežka Hessová, Alexandra Pereira, Anna
Břenková, Eliška Pinkasová, Tomáš Morávek, Jakub Kropáček
Tři sestry
Premiéra 4.6. 2015
Tři sestry. Snaha žít život je dlážděna pokusy... Příběh holek co by moc chtěly, ale málo chtějí.
Když vás nikdo nenaučí žít, je hold třeba si tak trochu nabít hubu, abyste zjistili že budete muset
jednat! Život se tak divně mění, tak člověka obelhává.. Extrahovaná komedie Antona Pavloviče
o přešlapování na místě, s tatínkem za zády...
Hrají:
Irina- Bára Bártová
Máša- Agáta Lexová
154
Olga- Jana Provázková
Nataša- Sylvie Lerbletier
Anfisa- Gábina Horká
Tuzenbach(Solený)- Vladimír Bastl
Andrej- Radek Kottnauer
Veršinin- Mirek Dvořák
Režie: Jiří Š. Hájek, Kostýmy:Pierre Bucher, Pedagogické vedení: JŠH a Hana Smrčková,
Speciální poděkování za tatíčka: Hynek Chmelař
Kocourek Modroočko
Premiéra 27.6.2015
Měsíc na nebi dorůstá a na střeše se schází krásné kočky, rošťácká koťata, bojem ošlehaní
kocouři i šviháčtí mackové. A mezi nimi modrooký rozumbrada - kocourek Modroočko, který
si o svých dobrodružstvích vede tajný deník. Přijďte do něj nahlédnout!
Autor: Josef Kolář
Písně: Marek Eben
Režie: Tereza Karpianus
155
Scéna, kostýmy: Alžběta Hanzlová
Hrají: Jiří Perůtka, Ivana Kyselová, Šárka Vodičková, Václav Hoskovec, Tereza Zenklová,
Jan Klindera
PREMIÉRA: 27.6. 2015 15 hodin Pidivadlo
156
14) Přehled představení v Pidivadle v sezoně 2014/2015 – pohádková a večerní
představení
Dětská představení 2014/2015
Hra o Pejskovi a Kočičce
Povídání o Pejskovi a Kočičce Josefa Čapka se nám stalo předlohou pro
laskavě úsměvný vhled do soužití těchto dvou protikladných
temperamentů. Naši hrdinové prožívají na jevišti veselé i horké chvilky,
při mytí podlahy a pečení svého pověstného dortu. Nechybí ani
„vyprávění“ Kočičky o Pyšné noční košilce.
Premiéra: 10. 3. 2012
Autor: Josef Čapek
Úprava: Karel Makonj, Karel Vostárek
Režie: Karel Vostárek
Hudba: Vratislav Šrámek
Pedagogické vedení: Hana Zezulová
Doprovod a zvuky: Macíčková Jana
Komedie vánoční o narození Krista pána
Je to určitě česká tradice, stavět na Vánoce betlémy. Lidská
vynalézavost nezná mezí, a tak se najdou betlémy dřevěné, ale taky
perníkové. Je to krásný zvyk, který nás nutí znovu zpřítomňovat příběh
starý přes 2000 let. Mnoho lidí má dokonce své vlastní betlémy doma. A
my jsme se rozhodli postavit jeden opravdový dřevěný betlém v divadle
a zahrát vánoční příběh – tedy přesněji řečeno, bude to betlém loutkový.
Čerpáme ze starých lidových textů a také budeme zpívat koledy.
Věříme, že příběh o narození Pána Ježíše znovu zazáří se vší závažností,
ale i humorem.
Premiéra: 24. 11. 2012
Autoři: J. Černíková-Drobná, M. Král, M. Míková
Režie: Marka Míková
Výprava: Anna Krčálová
Asistent režie: Karel Pokorný
Realizace loutek: Václav Krčál
Hudební spolupráce: Petra Bílková
Hlasová spolupráce: Marta Hrachovinová
Práce s loutkou: Květa Plachetková
Pěvecká spolupráce: Ivanka Štréblová
157
Kocourek Modroočko
Měsíc na nebi dorůstá a na střeše se schází krásné kočky, rošťácká
koťata, bojem ošlehaní kocouři i šviháčtí mackové. A mezi nimi
modrooký rozumbrada – kocourek Modroočko, který si o svých
dobrodružstvích vede tajný deník. Přijďte do něj nahlédnout!
Premiéra: 27. 6. 2015
Režie: Tereza Karpianus
Autor: Josef Kolář
Scéna: Alžběta Hanzlová
Kostýmy: Alžběta Hanzlová
Hudba: Marek Eben
Dramatizace: Petr Prchal
Pěvecká spolupráce: Ivana Štréblová
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku
Pohádka o lásce a o tom co se stane, když člověk zruší dané slovo. To
se pak všechno zkomplikuje, protože to nejtěžší na světě je posbírat
rozbité střepy a všechno zasel slepit. Jediné štěstí, že lásce přeje celý
svět – Slunce, Měsíc, Vítr a že ten kdo miluje, neztrácí naději. Naše
inscenace čerpá z pokladů velké sběratelky českých pohádek – Boženy
Němcové. Premiéra 14.12.2014.
Autor knižní předlohy: Božena Němcová
Dramatizace: Marka Míková
Úprava textu a režie: Marka Míková
Hudba a texty písní: Lenka Šlemínová, Lucie Lelková, Lucie
Pecharová
Loutky zhotovil: Alexandra Švolíková
Práce s loutkami: Květa Plachetková, Marka Míková
Pedagogické vedení: Květa Placehtková
158
Tatínku, ta se ti povedla
Příběh o tatínkovi Šímovi, který si vymýšlí pohádky pro své děti –
Petříka a Petrušku, napsal Zdeněk Svěrák v roce 1979. Pohádky jsou to
ovšem neotřelé, zvláštní a legrační. Pobaví nejen děti, ale i ty dospělé,
kteří mají Zdeňka Svěráka rádi. Zkrátka pohádky pro chytré děti!
Premiéra: 8. 6. 2013
Autor knižní předlohy: Zdeněk Svěrák
Dramatizace: Tereza Lišková
Úprava textu a režie: Marta Hrachovinová
Hudba a texty písní: Pavla Jonssová, Marka Míková
Loutky zhotovil: Dušan Soták
Práce s loutkami: Květa Plachetková
Pohybová spolupráce: Ludmila Bílková
Pedagogické vedení: Petra Johansson
159
Večerní inscenace 2014/2015
Máchovy hrdličky křik!
Vilém a Jarmila, Hynek a Lori, Charlie a Ellen – tři příběhy velké lásky
ve třech časových rovinách, které mají však společného víc, než se na
první pohled může zdát. Příběhy lásky, viny, vášně, prokletí, odpuštění,
nenávisti a smrti, které dokazují, že osud si může hrát s lidskými city
bez ohledu na čas a místo. Příběhy, ve kterých se setkává minulost
s přítomností, skládají mozaiku a vytvářejí obraz lásky ve stínu
tragédie.
Máchovo vrcholné dílo Máj se v této inscenaci volně prolíná
s příběhem autorova bouřlivého života, a zároveň s příběhem mladého
novináře na festivalu Mácháč a jeho krátké a intenzivní lásky. Vše
obklopuje temná voda, která se všech příběhů dotýká a nakonec
všechny pohltí.
Autoři: Petra Johansson, Martin Vokoun
Režie: Martin Vokoun, Petra Johansson
Výprava: Jozef Hugo Čačko
Úprava textu: Martin Vokoun, Petra Johansson
Herecké vedení: Petra Johansson, Martin Vokoun
Pohybová spolupráce: Klára Lidová
Hlasová spolupráce: Marta Hrachovinová
Herecké obsazení: Barbora Vovsíková, Václav W. Kraus, Jana Hajko,
Monika Doležalová, Klára Šalomounová
Vlk in fabula – premiéra 19.9.2014
Je svět okolo nás opravdu takový, jaký jej vidíme a nebo to jen fikce,
kterou chceme prožívat? Spisovatel Paul ve svých vzpomínkách
proplouvá životem 4 žen, které mu změnily pohled na svět; Jiřina –
vášnivá hospodyňka, Mia – ztřeštěná dívka s „barovou náturou“,
Kristýna –ekologická aktivistka, a Emma – intelektuálka a Paulova
manželka. Všechny 4 jsou jen nástrojem Paulovy sebestředné exhibice
až do chvíle, kdy se rozhodnou vzít své osudy do svých rukou. Na
jevišti rozpoutají kolotoč gagů, komických situací a zvratů, aby
dosáhly přepsání románu a ukázaly, jak moc se realita liší od fikce.
Podaří se jim to?
Autor: Vanda Zaplatílková Hutařová
Režie: Petra Johansson
Režijní supervize: Martin Vokoun
Herecké vedení: Petra Johansson, Martin Vokoun
Pohybová spolupráce: Klára Lidová
Hlasová spolupráce: Marta Hrachovinová
Herecké obsazení: Petr Bakos, Barbora Vovsíková, Václav W. Kraus,
Jana Hajko, Monika Doležalová, Klára Šalomounová
160
Čokoládové
Kubánkova
brownies
se
šlehačkou
aneb
éra
Někdy se ohlédneme do minulosti a zašklebí se na nás přítomnost.
Komedie se zpěvy a tanci, ve které skotačí posluchači 2. ročníku
herectví.
Autor: František Ferdinand Šamberk
Úprava a režie: Otakar Kosek
Pedagogické vedení: Jaroslava Tvrzníková a Otakar Kosek
Výprava a kostýmy: Klára Fleková
Choreografie: Libuše Králová
Pěvecká spolupráce: Marie Bartošová
Hudba: Martin Čarný
Herecké obsazení: Marek Šmied, Michal Matuška, Michal Kolínek,
Sabina Skalická, Klára Králová, Karolína Novotná, Viktorie Melešová,
Ivana Balkovská
Šest vášnivých žen
premiéra 31.10.2014
Hra „Six Passionate Women“ se stala předlohou k slavnému muzikálu
Nine (Devět) inspirovaného Felliniho filmem 8 a ½. Filmový režisér
Nino vždy hledá pro svůj další film inspiraci u žen, které ho neustále
fascinují. Během práce na svém novém filmu tráví spoustu času
v posteli svých milenek ve stavu totální impotence, kterou úspěšně
skrýval před okolním světem, světem plným věčných dramat lásky,
sexu, zrady a žárlivosti.
161
Autor: Mario Fratti
Úprava a režie: Otakar Kosek
Pedagogické vedení: Jaroslava Tvrzníková a Otakar Kosek
Výprava a kostýmy: Magda Hůlová
Choreografie: Libuše Králová
Hudba: Nino Rotta – hudba z filmů Federica Felliniho
Herecké obsazení: Michal Kolínek, Marek Šmied, Viktorie Malešová,
Karolina Novotná, Sabina Skalická, Klára Králová / Jana Kopecká,
Lenka Kocáková, Ivanna Balkovska
Mezi náma dobrý
Střední Evropa. Křížovatka? Prolínání kultur na trase Východ/Západ?
Bejvávalo. Od Polska přes Čechy do Maďarska to poslední dobou smrdí
konzervama s prošlým datem konzumace. Změny nepřijdou, prezident
vypadá jako brambor a nejspíš nás zase čeká druhá světová válka. Nebo
třetí? Máte rádi špatný country? Je váš šťastný kámen ledvinový? Jaké je
řešení této nepříjemné hrůzy? Uvelebte se na gauči s tygrovaným
potahem, čekejte na odpovědi – možná přijde i Horst Fuchs.
Česká premiéra textu oceňované polské dramatičky Doroty Maslowské se
uskutečnila již ve školním roce 2013/2014, a to 3.2.2014, v roce
2014/2015 reprízována.
Autor: Dorota Masłowska
Překlad: Bára Gregorová
162
Režie: Kryštof Pavelka
Herečtí pedagogové: Kristýna Frejová a Tomáš Petřík
Pohybová spolupráce: Adéla Laštovková-Stodolová
Kostýmy: Alexandra Pereira a kolektiv
Hlasová spolupráce: Eva Hodinová
Herecké obsazení: Jakub Kropáček, Tomáš morávek, Anna Břenková,
Anežka Hessová, Alexandra Pereira, Markéta Špicová, Eliška Pinkasová,
Veronika Baldrianová
Průstřel Rackem
Klasický Čechov v netradičním opeřeném kabátě. Herecké klauzury 3.
ročníku posluchačů Vyšší odborné školy herecké pod režijním a
pedagogickým vedením Tomáše Petříka a Kristýny Frejové. Premiéra
5.2.2015.
Autor: A.P. Čechov
Úprava a režie: Tomáš Petřík, Kristýna Frejová
Pedagogické vedení: Tomáš Petřík, Kristýna Frejová
Herecké obsazení: Veronika Baldrianová, Markéta Špicová, Anežka
Hessová, Alexandra Pereira, Anna Břenková, Eliška Pinkasová, Tomáš
Morávek, Jakub Kropáček
Praha city blues
Město. Mraveniště. Metropolis. Osm lidí. Individualita uprostřed masy.
Inscenace Praha City Blues je autorský projekt absolventského ročníku
VOŠH, který se zabývá fenoménem života ve velkoměstě. Jaká je
podstata existence v metropolích, v digitálních termitištích pozdního
věku? Neustálý závod, souboj, dostih. Dvacet čtyři hodin denně jsi online,
vyhodnocuješ, volíš strategie. Mladí města uvadá rychlostí světla, přes
noc můžou povstat celé subkultury, vydržet pár týdnů a pak navždy
zmizet. Město je biomechanický organismus, neustále evolvující
symbióza technologie a masa. Ale možná, že města tu už nejsou pro své
obyvatele. Možná, že velkoměsta, metroplexy budoucnosti, už budou
především pokusnou laboratoří, hřištěm pro samu kypící technologii...
163
V inscenaci jsou použity úryvky z textů Jaroslava Rudiše, Václava
Bělohradského, Vladimira 518 a Filipa Topola.
Premiéra 3.10.2014
Autor: Výběr z textů – Kryštof Pavelka
Režie: Ondřej Pavelka
Hudba: Anna Břenková a Daniel Čámský
Herecké vedení: Kristýna Frejová, Tomáš Petřík
Hlasová spolupráce: Eva Hodinová
Herecké obsazení: Veronika Baldrianová, Markéta Špicová, Anežka
Hessová, Alexandra Pereira, Anna Břenková, Eliška Pinkasová, Tomáš
Morávek, Jakub Kropáček.
Bláznovy zápisky
Gogolův text může překvapit svou ironickou aktuálností v kresbě malého
člověka donuceného se v přehnané pokoře sklánět před všemocností
a arogancí pánů politiků.
164
Autor: Nikolaj Vasiljevič Gogol
Dramatizace a překlad: Jaroslav Gillar
Režie: Marie Lorencová
Herecké vedení: Hana Smrčková
Pohybová spolupráce: Libuše Králová
Hlasová spolupráce: Miroslav Dvořák, Markéta Prusková
Herecké obsazení: Michal Šturman
Záleží na okolnostech
Anglická komedie o muži, který nikdy nezalhal a který vždycky jednal
fér. Hra protkaná skvělými dialogy a výbornými situacemi. Premiéra
16.1.2015.
Autor: J. M. Barrie
Úprava a režie: J. Fréhar
Pedagogické vedení: J. Fréhar a D. Vejražka
Výprava a kostýmy: Patrik Janka
Choreografie: Libuše Králová
Hudba: David Švorc
Herecké obsazení: Ján Burda, Lukáš Křišťan j.h., Jakub Plzák, Bára
Hovorková, Tamara Jelínková, Renata Kotápišová, Eliška Matzkeová,
Denisa Vokálová, Petra Žďárská
Čapka s rolničkami
Trochu jiná komedie o paroháčství. Kolik hrajeme každý v životě rolí? A
která z těch rolí jsem opravdu já? Studie hry Luigiho Pirandella – sto let
po jejím napsání – v podání studentů druhého ročníku Vyšší odborné
školy herecké v Praze. Premiéra 31.1.2015.
165
Autor: L. Pirandello
Úprava a režie: Aleš Bergman
Pedagogické vedení: Aleš Bergman, Lada Jelínková
Výprava a kostýmy: Karel Vostárek,
Herecké obsazení: Nikki Böjtösová, Vera Hejko, Kristína Mihalová,
Klára Miklasová, Anna Pastorková, Maxmilian Hruška a Michal Matuška
Tři sestry
Tři sestry podle předlohy A.P. Čechova. Snaha žít život je dlážděna
pokusy... Příběh holek co by moc chtěly, ale málo chtějí. Když vás nikdo
nenaučí žít, je hold třeba si tak trochu nabít hubu, abyste zjistili, že budete
muset jednat! Život se tak divně mění, tak člověka obelhává.. Extrahovaná
komedie Antona Pavloviče o přešlapování na místě, s tatínkem za zády...
Premiéra 4.6.2015
Autor: A.P. Čechov
Režie: Jiří Š. Hájek,
Kostýmy: Pierre Bucher,
Pedagogické vedení: J.Š.Hájek a Hana Smrčková,
Speciální poděkování za tatíčka: Hynek Chmelař
166
Herecké obsazení: Bára Bártová, Agáta Lexová, Jana Provázková,
Sylvie Lerbletier, Gábina Horká, Vladimír Bastl, Radek Kottnauer, Mirek
Dvořák
167
15) Recenze na inscenaci průstřel Rackem
Recenzi na inscenaci Průstřel rackem lze stáhnout na http://www.i-divadlo.cz/recenze/velkedrama-v-malem-divadle/
Recenze
Pidivadlo: Průstřel Rackem
Velké drama v malém divadle
psáno z představení: 7.5.2015, autor recenze: Pavla Haflantová, foto z inscenace: Gabriela Dorantová
Pidivadlo je vůči DISKu Popelkou pražského studentského divadla. Dost možná neprávem, důkazem čehož je
inscenace Průstřel Rackem. Hned úvodem položím několik otázek: Lze Racka inscenovat úplně jinak, nově? Může
jednu postavu hrát v rámci představení více herců? Dokázal by někdo vměstnat tohoto typického zástupce
několikahodinových inscenací do sedmdesáti minut? Odpověď zní třikrát ano. Tomáš Petřík s Kristýnou Frejovou
připravili pro studenty Vyšší odborné školy herecké netradiční úpravu, formálně minimalistickou, která dává
vyniknout niterným hereckým výkonům.
První dějství začíná klasicky. Schází se rozmanitá společnost, aby zhlédla hru začínajícího dramatika Konstantina
Trepleva. Ten nervózně vyhlíží svou představitelku jediné role Ninu Zarečnou, zatímco jeho matka Irina
Arkadinová, slavná herečka doprovázená neméně slavným spisovatelem Borisem Trigorinem, okázale září před
celým světem, nebo alespoň před lidmi pohybujícími se na panství jejího bratra. Mezi nimi nechybí Máša vášnivě
a marně milující Trepleva, či učitel Medveděnko, stejně vášnivě a marně milující Mášu. Divadelní hra u
nesourodého publika propadá, částečně vinou Arkadinové, Treplev zuří, postavy jsou představeny, děj se pomalu
rozjíždí.
Druhé dějství přináší první změnu v obsazení ženských a vedlejších rolí a tato skutečnost ani v nejmenším nemate,
neruší. Zarečná v podání Anny Břenkové ochladla v citech k melancholickému Treplevovi a naopak podléhá
Trigorinovi, který je jí též naprostou okouzlen. Právě závěr druhého dějství byl pro mě naprostým vrcholem,
chemie mezi Annou Břenkovou a Jakubem Kropáčkem fungovala bezchybně a co druhý jmenovaný dokázal
vyjádřit pouhou mimikou, na to jsem doslova bez dechu a užasle zírala s pusou dokořán.
I v třetím a čtvrtém dějství dochází k zamíchání hereckým obsazením, v tom posledním dojde i k výměně
představitelů Trepleva a Trigorina. Niny slavný monolog ohnivě a zároveň mrazivě přednáší Anežka Hessová,
zatímco v samotném závěru beze slov obrovsky dojímá Anna Břenková coby Máša. Sedmdesát minut uplyne
neuvěřitelnou rychlostí a během děkovačky si utírají slzy jak mladé herečky, tak dámy (a určitě i někteří pánové)
168
v hledišti.
Nápad nechat hrát jednu postavu více herci nevznikl sám o sobě, role byly původně nastudovány pro klauzury.
Využití v inscenaci ovšem nepostrádá myšlenku, naopak, lze v něm dohledat velice nápadité symboly. Již z
programu se divák dozví, že Anežka Hessová a Jakub Kropáček hrají na začátku Arkadinovou a Trigorina, na
konci pak Zarečnou a Trepleva, což lze jednoznačně chápat jako ilustraci vývoje celého děje od naděje a štěstí k
nenaplněným snům a životním tragédiím. Další zajímavou paralelou je střídání představitelek hlavních ženských
postav – Arkadinové a Zarečné. Zatímco slavná herečka je ztělesněna naprosto rozdílnými typy, u naivní
venkovské krásky lze říci, že jak Veronika Baldrianová, tak Anna Břenková i Anežka Hessová by ji mohly hrát v
kterékoliv klasicky zpracované inscenaci a Baldriánová s Břenkovou svou nevinností zdatně konkurují Veronice
Kubařové či Evě Josefíkové (Anežka Hessová nejspíš též, o čemž se ovšem v inscenaci nepřesvědčíme). Inscenace
je vůbec protkána symboly (názvem počínaje), které pozornému divákovi jen umocní celkový dojem.
Bohužel, jak už to u absolventských inscenací bývá, i tato se kvapem blíží derniéře. Komu lze návštěvu některého
z posledních představení doporučit? Tomu, kdo má rád Čechova. Tomu, kdo si myslí, že Ćechova rád nemá.
Každému divákovi, který se zajímá o obsah divadelního představení víc než o vzhled sálu. Každému divákovi,
který si myslí, že jen známá jména mají šanci udržet jeho pozornost. A nakonec snad i všem ostatním. Průstřel
Rackem je totiž zjevení a jak ukázala historie, o některých zjeveních se bude mluvit i za dva tisíce let.
http://www.i-divadlo.cz/blogy/jiri-koula/to-musite-videt
Pidivadlo: Průstřel Rackem
To musíte vidět!
Jiří Koula, 20.3.2015
Uznávám, že nadpis tohoto blogu není nijak vtipný ani originální, ale přesně vyjadřuje to, co
jím chci říct, Průstřel Rackem v Pidivadle je inscenací, kterou prostě musíte vidět, zaslouží si,
aby byla permanentně vyprodaná a na její zhlédnutí existoval dlouhý pořadník. Dobrá zpráva
pro vás potenciální diváky je, že v tuto chvíli tento stav dosud nenastal, takže máte šanci.
Čechovův Racek nese podtitul "Komedie o čtyřech dějstvích", přičemž obvykle se při jeho
inscenacích setkáte se čtyřmi dějstvími, komediální přívlastek už je však více či méně
diskutabilní (což je ale problém interpretace Čechova obecně a Racek je na tom ještě docela
dobře). V Pidivadle však váhat nemusíte, zasmějete se z plných plic. Ty, kteří se do divadla
nechodí jen bavit, ale hned uklidním, dojde i na vážné tóny a na konci dost možná budete mít
problém zadržovat slzy (aspoň já neobstál bez ztráty kytičky).
Zde se dostáváme k prvnímu paradoxnímu prvku Průstřelu Rackem, daří se mu diváka bavit a
zároveň zobrazit temné stánky osudů jednotlivých postav. Fungující spojení protikladů je
přitom leitmotivem této inscenace, který se bude opakovaně vracet.
Jak to vzniklo?
Nejdříve mi ale dovolte pár slov o vzniku této inscenace. Jde původně o klauzury letošního
absolventského ročníku VOŠH, jehož studenti se rozhodli, že si to, co se naučili, vyzkoušejí na
Rackovi. Pod vedením Tomáše Petříka a Kristýny Frejové nastudovali všechna čtyři dějství,
ovšem (logicky) každé v jiném obsazení, navíc s výraznými škrty v textu (což lze poznat už z
toho, že celá inscenace trvá 70 minut). Když však výsledek předvedli, ukázalo se, že se stalo
169
něco nečekaného, namísto cimrmanovského "Vidím jen výjevy." mohl divák zvolat "Ejhle
Racek!" A to ne ledajaký, nýbrž jeho esence, prostá a přitom nesmírně působivá.
70 minut?
Milovník Čechova je teď možná zděšen, zahrát Racka v 70 minutách? Co z něj asi tak mohlo
zůstat? Stručně řečeno vše podstatné (no dobře, tedy většina). Najdeme zde základní milostný
řetěz "Medvěděnko si myslí na Mášu, která miluje Trepleva, který sní o Nině, která se
zakoukala do Trigorina, který je s Arkadinovou", zachovány jsou všechny důležité proměny
jejich vztahů a události jich se týkající, dočkáme se i veškerých klíčových scén.
Silně redukováno bylo naopak zázemí postav, o němž se zhusta dlouze vypráví, výrazně
upozaděn byl motiv peněz a téměř eliminován Sorin, bratr Arkadinové (některé jeho repliky v
prvním dějství přebírá Dorn, pak už se neobjeví). Výsledkem této redukce je odlehčení, zbavení
se všech "externích břemen", zůstává "drama touhy a naděje".
Všechny hlavní postavy mají své sny a čas k jejich naplnění, případně se zdá, že jich již dosáhly.
Ať už jde o přání soukromá, tedy milostná, či veřejná, žízeň po uznání a lepším světě, do něhož
se chtějí "přestěhovat" (Nina se chce stát slavnou herečkou po vzoru Arkadinové) či jej sami
vytvořit (Treplev horující na začátku pro nové divadelní formy), v prvním dějství se zdá, že je
vše možné, ostatně i Arkadinová s Trigorinem na první pohled představují úspěšný pár.
Vstupujeme tak do celkem optimistického světa, v němž nenarážíme ihned na sociální bariéry
ani na Sorina, příliš reálný symbol možnosti, že chtít nestačí. Oč volněji však působí výchozí
situace, oč svobodněji se postavám dýchá, o to tragičtější je jejich postupný pád, o to působivěji
vyznívá závěr (a všechny zvraty v průběhu). Žánrově pak škrty v textu umožňují rozehrát
nejprve komedii velkorysejší, než je zvykem při "plnotučném textu", aby v kontrastu k ní
získala na velikosti i tragičnost (či spíše dramatičnost) konce.
Každé dějství v jiném obsazení?
Další otázka nevěřícího Tomáše by mohla mířit k tomu, že se herci v rolích mezi dějstvími
střídají. Jak to vůbec může fungovat? Zde je nutno připomenout, že nešlo o režijní záměr
"vytvořit takovou inscenaci", když už se tak ale stalo a vidíte výsledek, nabízí se spíše otázka
"Proč to nikoho nenapadlo dřív?"
Budeme-li o tom uvažovat jako o brechtovském zcizovacím efektu, jde o jeho variantu jasně
fungující, přesto však výrazně méně rušivou než takové vystoupení herce z postavy a její
komentování ze svého hlediska (snad až na výměnu Arkadinové v průběhu třetího dějství).
Dochází tím k oddělení herecké postavy od dramatické osoby, Čechovovy postavy viditelně
žijí v myšlené realitě textu a jako přízraky se vznášejí nad jevištěm připravené "posednout"
toho kterého herce.
Přesto ale nejde o dvě oddělené roviny, naopak tato separace koexistuje s obvyklou jednotou,
"přeorientovat se" na nové obsazení je snadné (a pro diváka o to snazší, oč obtížnější to musí
být pro herce). Tato "divadelní škatulata batulata" však mají sama o sobě (byť možná původně
nezáměrně) moc vyjádřit či aspoň zvýraznit paralely obsažené v Čechovově hře.
170
Ta zřejmě nejšťastnější (ve smyslu nejpůsobivější) vychází z toho, že Anežka Hessová s
Jakubem Kropáčkem představují v prvním dějství Arkadinovou s Trigorinem a v posledním
Ninu s Treplevem. Vzniká tak fyzické spojení mezi "tím úspěšným párem" z nadějeplného
počátku a "tragickým párem" konce, přičemž v obou případech jde o spisovatele a herečku. Jak
nádherný kontrast totožných ambicí a rozdílných osudů! Na úrovni párů bychom pak mohli
uvažovat i o dalších podobných paralelách, ovšem ty už tak nevyzní, zejména proto, že nešlo o
úmysl, zde nezbývá než se zasnít, co vše by bylo možné, kdyby šlo o východisko, s nímž by se
vědomě pracovalo.
A je tu ještě jeden nádherně divadelní důsledek, na jedné straně sledujeme osudy konkrétních
postav, vidíme "Tu Ninu, Toho Trepleva, Tu Arkadinovou, Toho Trigorina, Tu Mášu", zároveň
se však hraje o všech Ninách, Treplevech, Arkadinových, Trigorinech a Mášách světa, v tomtéž
okamžiku se odehrává drama individuí i vztahů.
Takže herci
Přišel čas podívat se na jednotlivé herecké výkony. V plné šíři by to bylo úmorné pro mě i pro
vás, nabízí se totiž přes dvě desítky kombinací herec - role, tak jen letem světem nad tím, co
mě zaujalo.
Začnu možná překvapivě, Eliškou Pinkasovou ztvárňující v prvním a čtvrtém dějství
Šamrajeva. Na omezeném prostoru dosvědčuje, že není malých rolí, její Šamrajev je bodrý
venkovan, člověk omezených obzorů spokojený ve svém malém světě, naplnění filosofie, že
bohatým není ten, kdo získá to, co chce, ale ten, kdo chce to, co má. Podstatné je též to, že hraje
každým nádechem, každým pohybem, setrvává v roli i ve chvíli, kdy jen přihlíží jednání
hlavních postav. Pinkasová zároveň přesvědčivě ztvárňuje Arkadinovou ve druhém a třetím
dějství, ovšem její Šamrajev u mě prostě vyhrává.
Veronika Baldrianová coby Nina je v prvním a třetím dějství skutečně tím naivním děvčátkem
překypujícím energií mládí, touhou po divadle a bezmezným obdivem k Trigorinovi, fyzické
dispozice se zde spojily se vžitím se do role v mimořádně šťastném svazku.
Ve druhém dějství roli Niny přebírá Anna Břenková, aniž by se dostavil pocit nepatřičnosti,
násilné změny, stále sledujete "tutéž Ninu". Jejích "patnáct minut slávy" pak na Břenkovou
čeká ve čtvrtém dějství, její Máša uvězněná v manželství s Medvěděnkem je působivou
ukázkou toho, co se může stát, když obětujete své sny ve prospěch snů někoho jiného.
Máša je vůbec postavou skýtající (proměněné) šance, v prvním dějství se představí Markéta
Špicová jako Máša sice pesimistická, leč stále ještě snad chovající jisté naděje na vztah s
Treplevem, ve třetím pak Alexandra Pereira jako Máša opile upřímná, již smířená s osudem
stát se Medvěděnkovou ženou, svěřujíc se Trigorinovi reflektující bezvýchodnost své situace.
A to nejlepší nakonec, Anežka Hessová se v prvním dějství ujímá Arkadinové, aby ji představila
jako velkou herečku, sebevědomou ženu přezíravou ke svému okolí, libující si ve velkých
gestech, aby se v dějství čtvrtém stala Ninou, předčasně zestárlou zlomenou ženou, průměrnou
herečkou oblastního formátu. Její návrat a konfrontace s Treplevem je jednoznačně vrcholem
večera (a tak to má být), i kámen by zde uronil krůpěj rosy.
171
Tím jsme zkompletovali "ženskou ligu", zbývají pánové. V této kategorii u mě vyhrává Jakub
Kropáček. Přesvědčivý byl jeho Trigorin s odstupem pozorující ostatní postavy, Trigorin
vyjevující Nině, jak těžké je tuto zdánlivou lehkost nést, Trigorin, v němž vzplála vášeň k Nině,
toužící se odpoutat od Arkadinové... A konečně ve čtvrtém dějství Treplev neschopný unést, co
se stalo s Ninou.
A jak se vypořádal Tomáš Morávek s Treplevem v prvních třech dějstvích? Zde pro mě došlo
k poněkud zvláštnímu jevu. Viděl jsem Trepleva - dramatickou osobu, tedy Trepleva
Čechovova. Viděl jsem též Trepleva - hereckou osobu, tedy toho, který byl přítomen na jevišti.
A viděl jsem Morávka - herce. A to není dobře, mám však problém identifikovat, kde je
zakopaný pes. Nemůžu říct "Morávek to hrál špatně", protože jsem viděl onoho druhého
Trepleva, konzistentně vybudovanou postavu, jež byla taková, jaká být měla.
Přesto zde byl onen prvek odcizení, jako by Morávek "přehrával svůj typ", něco jako člověk v
uniformě, která mu však tak docela nesedí. Jde o něco, co nebrání "výkonu služby" (a v tomto
smyslu lze říci, že je Morávek "dobrým" Treplevem), nicméně zde působí určitý prvek
nepatřičnosti. Ale jak píšu, nejsem schopen přijít na to, co přesně mě rušilo, a připouštím
možnost, že jde o nějaký "můj osobní problém", který se u jiných diváků nevyskytne.
Zpět k celku
V tuto chvíli už je možná vyčerpán čtenář, nikoliv však mé téma, je ještě několik věcí, jež je
třeba vyjevit. Tak předně scéna, lépe řečeno její absence. Důvod je třeba hledat opět ve vzniku
inscenace, nepřekvapí potom, že se hraje na prázdném jevišti, na němž se nachází jen několik
židlí. A víte co? Vůbec to nevadí, naopak to výborně koresponduje s "odlehčením", o němž
jsem psal, v Pidivadle se hraje psychologické drama, svět postav je utkán z jejich vzájemných
vztahů, tak k čemu kulisy?
Na mysl se vkrádá výrok Lope de Vegy: "Divadlo jsou tři prkna, dvě postavy a jedna vášeň.",
inscenace je jeho zmnoženou ilustrací. Stejně tak je přesně naplněna definice Otakara Zicha:
"Dramatické dílo je umělecké dílo, předvádějící vespolné jednání osob hrou herců na scéně."
To je totiž právě to, co v Pidivadle můžete vidět, ne více a ne méně. A poslední poznámka (jež
už je možná svatokrádeží a navíc většině čtenářů stejně nic neřekne), dalo by se uvažovat i o
těsné vazbě na Grotowského "chudé divadlo", pokud by někdo chtěl hájit tezi, že paradigmatem
současného divadla je druhá divadelní reforma, právě tato inscenace by mu mohla posloužit
jako příklad (a fungovat tak jako protiváha k vskutku mocné armádě protipříkladů).
Ale zpět k něčemu uchopitelnějšímu. Ocenit musím ještě práci "lidí v pozadí", pedagogů
Tomáše Petříka a Kristýny Frejové. Úpravu textu jsem vychválil více než dostatečně, za zmínku
ale stojí též režijní vedení. Dostávám se tu k poslednímu "fungujícímu spojení protikladů", herci
totiž často užívají "velkých gest", jež by zdánlivě měla vést k přemrštěnému patosu, ale jakýmsi
tajemným způsobem přispívají k "polidštění postav" (byť nějaká výjimka by se našla), to
nejvýraznější prostupuje napříč dějstvími a zvýrazňuje motiv racka způsobem, který se mi
natrvalo vypálil do paměti (ovšem o co přesně jde, zjistíte až návštěvou inscenace, my smíme
jen naznačovat).
Svůj chvalozpěv pak uzavřu vyzdvižením něčeho, co musí vycházet ze spolupráce všech
zúčastněných, jde o opravdovost pramenící z maximálního nasazení. Má-li postava padnout k
172
zemi, herec nedbá rizika modřin, odmrští-li jedna postava druhou, buďte připraveni na to, že
tady se nic nešidí. A erotické jiskření mezi Ninou a Trigorinem ve třetím dějství? Kdyby
nemusel Trigorin odjet, nejspíše by se na jevišti vzápětí odehrávalo amatérské porno. Ať už
jsou příčiny této "hry na plný plyn" jakékoliv, divák z toho jednoznačně těží.
Závěr
V Dejvickém divadle hrají Racka profesionálové zvučných jmen během čistého času tři hodiny
trvající inscenace. V Pidivadle ho odehrají studenti, o nichž jste nejspíše dosud neslyšeli, za
třetinu této doby. A obojí je krásné, první je krásou fontány v pohádkovém paláci navrženém
slovutným architektem, druhá je krásou čistého pramene v hlubokém lese na úpatí hory.
Obojí stojí za návštěvu, pro mě osobně je však lákavější ono skryté zřídlo živé vody, jež mne
napojilo čirou radostí z divadla. I tak ale dávám za pravdu smířlivým slovům Trigorinovým na
Treplevovu adresu: "Nejdřív se chtěl zastřelit a teď prý se chystá vyzvat mě na souboj. A proč?
Hněvá se, štětí se, hlásá nové formy... vždyť je dost místa pro všechny, pro nové i pro staré...
tak proč se cpát?" Ano, proč se cpát, když je dost místa pro všechny, divadlo je rozlehlým
krajem a patří do něj královské fontány i lesní prameny.
Sečteno a podtrženo, vyjděte ze svých mramorových paláců, jako moudrý panovník oblečte
poutnický šat a vydejte se k prameni čisté divadelnosti. Cesta je to radostná a nyní vám již není
skryta, odměnou vám možná bude, že až se vrátíte, uvidíte i svá sídla v novém, jasnějším světle.
U mě osobně je výsledkem prozření, Průstřel Rackem mi poskytl klíč, kterým můžu dešifrovat
kompletní strukturu Čechovova textu (což se předtím tak docela nepodařilo třem jeho
plnohodnotným inscenacím, jež jsem měl v minulosti možnost zhlédnout).
173
16) Umělecká kurikula pedagogů VOŠH

Bergman Aleš, doc. Mgr., PhD., absolvent FF MU v Brně, obor estetika –
divadelní, filmová a televizní věda
V roce l990 absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, studijní kombinaci
estetika – divadelní, filmová a televizní věda. Pracoval jako dramaturg a lektor dramaturgie
(HaDivadlo), režisér (Městské divadlo Zlín, Městské divadlo Brno, Divadlo ABC v Praze a
další divadla). Pedagogem JAMU nejprve externě, od roku 1994 učil na škole v rámci svého
doktorského studia (předměty herecká tvorba, herecká interpretace textu, voiceband). Od roku
1997 interním pedagogem, vyučoval hereckou tvorbu, teorii a metody herecké tvorby,
teoretickou a praktickou dramaturgii. Od roku 2002 vede jeden z ateliérů herecké tvorby. Od
roku 2009 docentem v oboru dramatická umění. Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku
2010.

Czesany David, výkonný umělec – režisér, herec
David Czesany jako pedagog praktického předmětu Hlavní obor – herecká výchova je
výkonným umělcem. Vystudoval gymnázium a z vlastní vůle nedokončil studium režie na
pražské DAMU . Režírovat i hrát divadlo začal v 17 letech v amatérských souborech Divadlo
pod katedrou, Milé divadlo, Protoč a A studio-Rubín. V letech 1991–95 byl režisérem a
uměleckým šéfem již profesionálně fungujícího A studia-Rubín. Režíroval zde např. inscenace:
Hodina lásky (1991), Slavík k večeři (1992) a Dvě noci s dívkou (1995) od Josefa Topola,
Blázen a jeptiška (1994) od S. I. Witkiewicze, Strindbergovu Slečnu Julii (1994) aj. V roce
1995 nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad Labem jako režisér, kde se v roce 1997 stal
uměleckým šéfem. Tuto funkci vykonával do léta 2004. Za rok 2000 získal společně se
souborem prestižní cenu kritiků Divadlo roku od Nadace Alfréda Radoka. Některé režie v Ústí
nad Labem: Dvojhlavý orel – J. Cocteau (1995), Les divokých sviní – L. Havlíková (1997),
Odpočívej v pokoji – J. Pokorný (1999), Platonov (1998) a Ivanov (2002) – A. P. Čechov,
Crave – S. Kane (2000), Hamlet – W. Shakespeare (2003) aj. Režijně hostoval v Divadle
Komedie (Modrý pták – M. Maeterlinck – 1996), Divadle Na zábradlí (Nože a růže – M. Urban
– 2005, Komplic – F. Durrenmatt – 2008), v alternativním prostoru La Fabrika (Porta
apostolorum – M. Bambušek – 2005) v Praze, Hadivadle Brno (Volavky – S. Stephens – 2003),
Západočeském divadle v Chebu (Simpatico – S. Shepard – 2004, Kočka na kolejích – J. Topol
– 2006), A studiu-Rubín (On není jako on – E. Jelineková – 2006), Multiprostoru Louny
(Čekání na Godota – S. Beckett – 2001), Divadle Na prádle v Praze (Jackie – E. Jelineková –
2007), Národním divadle, scéna Kolowrat (Pochyby – J. P. Shanley – 2007), Jihočeském
divadle České Budějovice (Testosteron – A. Saramonowicz – 2007), v Gorlici v Praze na
Vyšehradě (Faust –J. W. Goethe – 2007), v Pidivadle (Bondycomics – E. Bondy/D. Czesany,
L. Ferenzová – 2009), v Divadle Pražské konzervatoře (Psychóza ve 4.48 – S. Kane – 2009),
Strašnickém divadle (Calypso – R. Schimmelpfennig – 2010), v Ekotechnickém muzeu v
Bubenči – site-specific projekt Cesty energie (Voda – I. Klestilová – 2010). Začátkem roku
2010 nastoupil do pražského Divadla Na zábradlí jako režisér a umělecký šéf. Tuto funkci
174
vykonával do srpna roku 2013. Některé režie z tohoto období v DNz: Ambrózie – R.
Schimmelpfennig (2010), Česká válka – M. Bambušek (2011), Asanace – V. Havel (2012),
Dnes naposled – J. Neuberg, F. Vlček, M. Frič (2013). Ve školním roce 2010/11 učil herectví
na Pražské konzervatoři (společně s J. Janěkovou ml.). Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od
roku 2014.

Fréhar Jiří, MgA., absolvent DAMU, obor režie
V roce 1967 ukončil obor režie na DAMU. Má za sebou 160 inscenací uvedených na českých
scénách v zahraničí, obsazených předními osobnostmi naší divadelní scény. Začal jako režisér
v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně (1967–1969), jeho další angažmá bylo mezi léty 1969 a
1976 v divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, následovalo Divadlo E. F. Buriana v Praze (1976–
87) a Realistické divadlo-Divadlo Labyrint v Praze (1987–98), kde mezi lety 1987 a 1990
působil ve funkci uměleckého ředitele. Mezi lety 1998 a 2002 pokračoval ve Středočeském
divadle v Kladně ve funkci uměleckého šéfa. Během své dlouholeté praxe zrežíroval množství
divadelních her českých i světových dramatiků. V průběhu všech uvedených angažmá též
hostoval jako režisér v celkovém počtu nad 30 inscenací na českých scénách (z toho např. i
inscenace hry D. Storeye Farma pro Národní divadlo v Praze a hry G. Taboriho Mein Kampf a
Z. Herberta Jeskyně filosofů na Mezinárodním divadelním festivalu Kontakt v polské Toruni).
Dále hostoval na českých scénách: Divadlo ABC Praha, Viola Praha, Horácké divadlo Jihlava,
Východočeské divadlo Pardubice, Městské divadlo v Hradci Králové, Západočeské divadlo
Cheb, Městské divadlo Zlín, Severomoravské divadlo Šumperk, Městské divadlo Český Těšín,
Divadlo F. X. Šaldy Liberec aj. V rámci své dlouholeté praxe se Jiří Fréhar věnoval režii nejširší
škály klasických i moderních her českých i světových dramatiků. Jako pedagog působil mezi
lety 1983 a 1998 v oblasti režijní výchovy na DAMU v Praze (odb. asistent, současně umělecký
šéf divadla DISK), dále jako vedoucí uměleckých dílen pro mladé talenty při každoročním
festivalu amatérských divadel Jiráskův Hronov 1984–88. V letech 2011–12 působil jako
porotce na festivalu FEMAD v Poděbradech. Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku
1997.

Frejová Kristýna, BcA., absolventka DAMU, obor herectví, výkonná umělkyně
Absolvovala DAMU a nastoupila do Divadla Labyrint, tedy dnešního Švandova divadla. Byla
nominována na cenu Alfréda Radoka jako Talent roku za role ve hrách Sonety a Tabáková. Ve
Švandově divadle je od roku 2002. Hostuje také v řadě dalších divadel (např. Divadlo Palace,
Divadlo Radka Brzobohatého, Divadlo v Řeznické). Účastní se Letních shakespearovských
slavností (Večer tříkrálový). Kristýnu Frejovou znají diváci z televizních filmů (Klíček ke
štěstí, Sjezd abiturientů, Věrní abonenti, Nespavost) a seriálů (Motel Anatherna, O ztracené
lásce, Ulice, Kriminálka Anděl, Nesmrtelní, Terapie). Účinkovala též v dalších filmech (V erbu
lvice, Kanárek, Chyťte doktora), včetně filmu Švandova divadla Smíchov pláče, Brooklyn spí.
Kromě herectví se věnuje také dabingu. Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku od roku
2012.
175

Hájek Jiří, MgA., absolvent JAMU, obor činoherní herectví
V roce 2005 absolvoval JAMU, obor činoherní herectví. V roce 2004 se uplatnil jako herec
divadla Tramtarie v Olomouci a následující rok se přesunul do brněnského Hadivadla, kde
působil do roku 2009. Od roku 2005 současně pracoval jako herec, režisér a člen umělecké rady
Buranteatru v Brně. Od roku 2008 byl externím pedagogem herecké průpravy na JAMU, v roce
2009 se stal studentem doktorandského studia a po následující tři roky se uplatňoval jako lektor
herectví na Letní herecké škole JAMU. V roce 2011 se Jiří Hájek stal členem souboru divadla
Radost v Brně. V roce 2012 působil jako pedagog herectví na SŠUM (střední škola uměleckomanažerská) v Brně a zároveň jako asistent herectví na JAMU. Od roku 2013 je hercem
Městského divadla Kladno. Jiří Hájek již ztvárnil téměř 50 divadelních rolí (např. A. P. Čechov
– Tři sestry, rež. A. Bergman (Tuzenbach) 2003; W. Shakespeare – Romeo a Julie, rež. M.
Huba (Romeo) 2004; A. Goldflam – Ruská ruleta, rež. A. Goldflam (více postav) 2005; L.
Balák – Ignáciův vzestup, rež. L. Balák (Mancuso) 2006; F. Wedekind – Lulu, rež. M. Porubjak
(Rodrigo) 2007; E. F. Burian – Pařeniště, rež. J. A. Pitínský (Šatra) 2008; V. Havel – Žebrácká
opera, rež. A. Krob (policista, barman) 2009; M. Crimp – Venkov, rež. A. Doležal (Richard)
2010; H. Ibsen – Heda Gablerová, rež. A. Doležal (JUDr. Brack) 2011; J. Hájek – Show o konci
světa, rež. J. Hájek (režisér souboru Kleště) 2012; P. Kolečko – Vinettou, rež. O. Pavelka
(Castelpoole) 2013 a více než desítku filmových a televizních rolí (např. epizodní role v seriálu
Kriminálka Anděl, nebo role rádce Maxmiliána ve vánoční televizní pohádce ČT Brno Sněžný
drak – 2013; role brigádníka Oty Kačera v seriálu Kancl – 2014; role syna ve filmu Filipa Renče
Sebemilenec – 2013). Kromě toho se Jiří Hájek uplatnil i jako spoluzakladatel brněnského
Buranteatru a režisér, který má na kontě již téměř dvě desítky divadelních inscenací. Je také
plodným autorem, který realizoval již několik vlastních inscenací (např. Živé dřevo – 2003;
V hlavní roli vlk – 2010; Vesmírní lidé – 2011; Show o konci světa – 2012; In Maryl in 2013.
Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku 2014.

Jelínková Lada, Mgr., absolventka JAMU v Brně, obor činoherní herectví
V letech 1993–1994 byla elévkou uměleckého souboru Městského divadla ve Zlíně. V roce
1998 absolvovala Divadelní fakultu JAMU v Brně a debutovala v hlavní roli filmu Karla
Kachyni Hanele. Téhož roku se stala členkou uměleckého souboru Divadla F. X. Šaldy
v Liberci, kde působila do roku 2001. Od roku 2001 je členkou uměleckého souboru
Činoherního klubu o. p. s. v Praze, od roku 2012 působí též jako hostující herečka v Dejvickém
divadle. V letech 2009–2011 hostovala v Národním divadle v inscenaci Kupec benátský. Jako
moderátorka působí od roku 1999 až doposud. Moderuje kulturní a charitativní akce pro Senát
ČR, Fond ohrožených dětí, MČ Praha 9, IKEM, Roche a další společnosti, v letech 2006–2008
se jako moderátorka a spoluautorka scénáře podílela na zpravodajském pořadu ČT Čétéčko.
Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku 2013.
176

Kosek Otakar, MgA., absolvent DAMU, obor režie
Otakar Kosek vystudoval režii na DAMU. V letech 1972–1987 pracoval externě pro televizi v
Praze a Ostravě a také pro filmové studio v Gottwaldově, kde byl nakonec v letech 1987–1989
zaměstnán jako režisér, poté přešel do ostravské televize. Po dokončení studií točil Kosek
převážně televizní filmy a inscenace, stál také u zrodu seriálu Bez ženské a bez tabáku a dalších
projektů, jako Policajti, Z našich luhů a hájů, Nanebevzetí L. L., Zapomenuté tváře, Ďábel v
Praze, Evangelium podle Pastýřů. V gottwaldovských filmových studiích vznikl film Lukáš
(1982), který získal ocenění u nás, ale především čestné uznání UNICEF a Zlatou medaili na
festivalu filmů pro děti a mládež v Západním Berlíně. Také další dětský film, Už se nebojím
(1984), byl oceněn. Tyto filmy, ale také další Koskovy práce té doby, upadly dodnes
v zapomnění. Z televizních filmů je na místě připomenout inscenaci Jsou určité hranice (1986),
která získala hlavní cenu na 4. ročníku Světového televizního festivalu v Tokiu. Otakar Kosek
režíroval také v divadle, například v Kladně, Ostravě, Opavě, uplatnil se též jako publicista a
autor článků o filmu a televizi v různých médiích. V poslední době byl jedním z režisérů seriálu
Ulice na TV Nova. Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku 2012.

Kříž Karel, doc. MgA., absolvent DAMU, obor režie
Karel Kříž patří ve své generaci vedle Ivana Rajmonta, Petera Scherhaufera a o něco mladšího
Miroslava Krobota k osobnostem, které výrazně ovlivňovaly tvář českého divadla od konce 60.
let minulého století. V letech 1962–67 vystudoval režii na pražské DAMU. V roce 1967 přijal
nabídku angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy, kde se sešel s týmem celoživotních
spolupracovníků, mezi něž patří i scénograf Jaroslav Malina. Karel Kříž tíhl k divadlu
syntetickému a metaforickému, v němž hrála výraznou roli hudba. Uveďme např.
Brechtovu Matku Kuráž s hudbou Paula Dessaua, Lorkovu hru Dům Bernardy Alby,
Hofmannsthalova Neúplatného, Gozziho Krále jelenem, adaptaci Calvinovy novely Baron ve
větvích a mnoho dalších. Počátkem 80. let přijal angažmá v Městských divadlech pražských,
kde vytvořil mj. pozoruhodnou inscenaci Shafferova Amadea (na repertoáru byla více než 5
let), kompozici z Ruzantových textů Co řekl Ruzante, Giraudouxovu Bláznivou ze
Chaillot, Krvavou svatbu F. Garcíi Lorky a zejména pak Shakespearův Sen noci svatojánské.
Později přešel do tehdejšího Realistického divadla, kde se r. 1991 stal ředitelem nově
otevřeného a nově pojmenovaného divadla Labyrint. Inscenací roku 1991 byla kritikou
označena Travestie Toma Stopparda, ojedinělým tvůrčím činem byl velkorysý antický projekt
Euripidovy tetralogie Pokořitelé Tróje. Celistvou linii v Křížově práci tvoří William
Shakespeare, z jehož her uvedl více než desítku. Hostoval v Národním divadle v Praze
(Shakespeare: Marná lásky snaha, Strindberg: Slečna Julie, Harold Pinter: Milenec/…a v prach
se obrátíš, Tom Murphy: Bailegangaire), v brněnském Národním divadle, Plzni, Pardubicích,
Jihlavě aj. Pod jeho režijní taktovkou vznikla na prknech Pidivadla – stálé scény VOŠH –
například tato představení: Zlatovláska, Shakespeariáda aneb jak třásti hruškou, Křižovatky.
Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku 2005.
177

Mílová Jaromíra, výkonná umělkyně, absolventka Konzervatoře v Ostravě,
hudebně dramatický obor
Herectví studovala na ostravské konzervatoři a již tehdy se objevila ve filmu Báječní muži s
klikou (1978), další dívčí roli ztvárnila ve snímku Housata (1979) o problémech dospívající
mládeže. Současně se objevila v seriálu Přátelé zeleného údolí (1980), který vznikl v
ostravském studiu. Jako host vystupovala také v HaDivadle, které tehdy působilo v Prostějově.
Hlavní roli gymnazistky Bláži hrála v komedii Hon na kočku (1979). Po absolvování
konzervatoře získala Jaromíra Mílová profesionální angažmá v Západočeském divadle v Chebu
(1982–1986), kde našla uplatnění v titulních rolích (Romeo a Julie, Radúz a Mahulena). Velkou
pozornost jí přinesl seriál Třetí patro (1985). Jednu divadelní sezonu strávila v Činoherním
studiu v Ústí nad Labem (1986–1987), zázemí pak našla v Divadle v Mostě (1987–1994). Na
této scéně znovu hrála velké role (Pohádka máje, Amadeus, Jak se vám líbí). Svým výkonem
zaujala režiséra Jana Kačera, který ji v polovině 90. let přivedl do Prahy – od roku 1994 je
Jaromíra Mílová členkou činohry Národního divadla. Velkou příležitost dostala v titulní roli
Maryši, která se v letech 1999–2004 dočkala bezmála devadesáti repríz. Jaromíra Mílová hrála
také ve hře Babička, nebo v oceněném představení Srpen v zemi indiánů. Další roli ztvárnila
v oceněném dramatu Zapomenuté světlo (1996), vedlejší role pak například ve filmech Bolero
(2004) nebo Kráska v nesnázích (2006). Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku 2011.

Pavlíková Bohdana, absolventka pomaturitního kvalifikačního studia Střední
školy dramatického umění při Severomoravském divadle v Šumperku, výkonná
umělkyně
V roce 1997 absolvovala u Václava Martince a Zdeňka Černína pomaturitní kvalifikační
studium rolí Hekabé v Euripidových Trójankách. Již během studia se na část úvazku stala
členkou souboru Divadla Šumperk, kde působila až do roku 2013 a ztvárnila dlouhou řadu rolí
jako výrazná postava šumperského divadelního souboru. V letech 2001, 2004, 2009 a 2011
obdržela Cenu Miloše Movnara za nejlepší výkon sezony za role Rourou v inscenaci Kat a
blázen v režii Daviva Drábka, za roli Krásky v inscenaci Kráska a zvíře též v režii D. Drábka,
za roli Mařky ve hře Terezy Boučkové Sodoma komora v režii Jiřího Fréhara a za roli Nory
v Ibsenově Domečku pro panenky v režii O. Elbela. V roce 2005 převzala Bohdana Pavlíková
Cenu města Šumperk za přínos v oblasti kultury. V roce 2008 byla oceněna 3. místem na
přehlídce oblastních divadel Foibos v Praze za roli Poutnice – smrti ve hře A. Casony Jitřní
paní v režii Jana Nováka. V roce 2012 byla vybrána do širší nominace Ceny Thálie za roli Nory
v Ibsenově Domečku pro panenky v režii O. Elbela. V sezoně 2013/2014 byla členkou souboru
Městského divadla Kladno. Dále hostovala v divadle Hořící Žirafy v Olomouci (D. Drábek:
Kostlivec v silonkách – role Čikuli; D. Drábek: Švédský stůl – role zpěvačky), v Citadele
v Praze (D. Drábek: Žabikuch – role Lary Croft) a v Národním divadle Ostrava (J. Brdečka:
Limonádový Joe – role Tornádo Lou). V současnosti hraje ve Švandově divadle v Praze
v inscenaci Idioti (vedlejší role). V televizi ztvárnila například epizodní role v seriálech
Četnické humoresky, Ordinace v růžové zahradě nebo Cesty domů. Dále se objevila ve vedlejší
roli ve filmu ČT Kovář z podlesí (2013). Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku 2014.
178

Petřík Tomáš, MgA., absolvent DAMU, obor herectví, výkonný umělec
Po absolvování DAMU (1992) se stal členem smíchovského Divadla Labyrint, kde hrál do roku
1998. Hrál Oresta v Eurípidově tetralogii Pokořitelé Tróje, hlavní postavy Shakespearových
her Perikles nebo Romeo a Julie, básníka Jeana-Arthura Rimbauda v Hamptonově Úplném
zatmění. Zajímavě ztvárnil i role na jiných scénách: terorista Ralph v Poliakoffově hře Těsný
město (Divadlo v Řeznické), Treplev v Čechovově Rackovi (Divadlo Bez zábradlí). V činohře
Národního divadla byl obsazen v melodramu Zdeňka Fibicha a Jaroslava Vrchlického
Hippodamie a ztvárnil opět Oresta v Aischylově Oresteie. Další rolí byla postava Maxe
v Šamberkově Éře Kubánkově. Z dalších rolí v činohře ND: Don Pedro (Mnoho povyku pro
nic) a Solinus (Komedie omylů), Vodník Michal (Lucerna), Merkucio (Romeo a Julie). Tomáš
Petřík hrál též v Divadle Na Jezerce, kde v režii Jana Hrušínského ztvárnil postavu Orsina
(Večer tříkrálový). V současnosti působí v Městském divadle Kladno. Spolupracuje s VOŠH a
Pidivadlem od roku 2006.

Smrčková Jana, MgA., absolventka DAMU, obor herectví
Vystudovala herectví na DAMU (1963). Působila v Městském divadle v Příbrami (1963–1964),
dlouhodobě však hrála v Divadle Na zábradlí (1964–1992). Dva roky pak hrála v Divadle Bez
zábradlí (1991–1993), od té doby je na volné noze. Podílela se na stěžejních inscenacích Jana
Grossmana v Divadle Na zábradlí. Ve filmu debutovala rolí dramaturgyně ve studentském
snímku Dvanáct (1964), kde hrála se spolužáky z DAMU. Její další působení ve filmu a televizi
bylo jen nárazové. Objevila se ve filmu Věry Chytilové Hra o jablko (1976) a v absolventském
filmu Karla Smyczka Kapři pro Wermacht (1975). Dále hrála ve filmech Příběh lásky a cti
(1977) a Božská Ema (1979). Objevila se v dětských filmech Kam doskáče ranní ptáče (1987)
a Království za kytaru (1989). Nedílnou součástí činnosti Jany Smrčkové je také pedagogická
činnost, již od roku 1982 vyučovala na Konzervatoři Jaroslava Ježka, v roce 1995 pak začala
předávat své zkušenosti studentům herectví na DAMU. Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od
roku 2013.

Tvrzníková Jaroslava, MgA., absolventka DAMU, obor herectví
Ještě na základní škole se objevila v dětském filmu Můj přítel Fabián (1953). V šestnácti letech
jí byla svěřena hlavní role osiřelé dívky Bláži v dodnes známém filmu Robinsonka (1956). O
rok později pak ztvárnila menší role v dodnes ceněných filmech Ročník 21 (1957) a Štěňata
(1957). První odbornou průpravu v herectví získala ve Studiu E. F. Buriana (1957–1959). Ve
studiu pak pokračovala na DAMU, kterou absolvovala v roce 1962. Souběžně s tím nadále
točila a ještě před dokončením studií odehrála další velké filmové role. V dodnes slavné
komedii Páté kolo u vozu (1958) byla dcerou ústředního manželského páru (M. Nedbal,
V. Fabianová). Další rolí Jaroslavy Tvrzníkové byl film Sedmý kontinent (1960). V dalších
dvou filmech, Králíci ve vysoké trávě (1961) a Neschovávejte se, když prší (1962) vytvořila
moderně pojaté postavy učitelek. Počátkem 60. let v několika komediích nadabovala začínající
neherečky. Za krasobruslařku Milenu Kladrubskou mluvila ve filmu Ledoví muži (1960), poté
místo Karly Chadimové ve „spartakiádní“ veselohře Valčík pro milión (1960), následně
179
dabovala Hedu Škrdlantovou ve filmu Spadla s Měsíce (1961). V pozdějších letech dabovala i
filmy a seriály ze zahraniční produkce. Po dokončení DAMU získala Jaroslava Tvrzníková
angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze (1962–1965), kde zaujala například
v představeních Paličova dcera nebo Třetí zvonění. V roce 1965 byla Tvrzníková angažována
do činohry Národního divadla, kde strávila šestnáct sezon. Prvním výhradně sólovým výstupem
zde byla Adéla ve hře Dům doni Bernardy, která se hrála v letech 1967–1969. V její další
jevištní dráze převažují hry z tvorby klasiků (Hamlet, Višňový sad, Sen noci svatojánské,
Strakonický dudák), za zmínku ale stojí i role Myšky v legendární Kočičí hře, která se dočkala
rekordního počtu čtyř stovek repríz. Před filmovou kameru ji znovu uvedl až režisér Jaroslav
Mach, který jí v komedii Zlatá svatba (1972) svěřil roli – opět – vesnické učitelky. Z dalších
filmů stojí za zmínku rodinný příběh Chlapi přece nepláčou (1979). Hrála také v několika
televizních seriálech (Chalupáři, 1975; Nemocnice na kraji města, 1977). Zlomem v profesní
kariéře i osobním životě Jaroslavy Tvrzníkové byl rok 1981, kdy s celou rodinou emigrovala
do Rakouska, od roku 1983 pak žili v Německu. V Mnichově navázala později pracovní
kontakty s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa, překvapivě se prosadila i jako herečka v
divadle, herectví také vyučovala a vedla divadelní společnost Franz Werfel Theater. Až několik
let po pádu komunistického režimu se vrátila do České republiky (1994) a i tady pokračovala
ve své práci pro Svobodnou Evropu, od roku 1996 působila na VOŠH, po 3 letech odešla učit
na DAMU. Jen výjimečně se vracela před kameru, hrála v televizním hororově laděném příběhu
Travis (1996), později například v seriálu Hotel Herbich (1998). Spolupracuje s VOŠH a
Pidivadlem od roku 2012.

Vejražka David, MgA., absolvent DAMU, obor herectví
V roce 1978 absolvoval DAMU pod vedením Miloše Nedbala. Již v průběhu studia hostoval v
Činoherním klubu i v Městských divadlech pražských. V 80. letech ztvárnil role např.
v divadelních hrách: Baron ve větvích, Nesympatický mladý muž, Bláznivá ze Chaillot a ve
Vančurově Josefíně. Vystupoval také v pražské Viole a v Divadle hudby Lyra Pragensis.
Z filmových rolí zmiňujeme například roli v česko-bulharském filmu Vrak (1983) nebo roli
v Pokladu hraběte Chamaré Zdeňka Trošky. Dabuje (s úspěchem záporné postavy), různé
dokumenty (o přírodě), filmy a televizní inscenace a hodně ho zaměstnávala práce v rozhlase.
Jeho ústy k nám česky promlouvala postava Byrona Sullyho (Joe Lando) z populárního seriálu
Doktorka Quinnová. Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku 1999.

Vokoun Martin, MgA., absolvent DAMU, obor režie
V roce 2008 dokončil studium oboru činoherní režie na pražské DAMU, mezi lety 2005 a 2006
se věnoval divadelní produkci v A studiu-Rubín, Praha. Od roku 2008 je členem Odborné rady
NIPOS – ARTAMA. Od roku 2008 do roku 2012 byl režisérem činohry v divadle J. K. Tyla v
Plzni a od roku 2010 do roku 2012 členem odborné poroty cen Thálie v oblasti činohry.
Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem od roku 2013.
180

Vosková Markéta, absolventka Konzervatoře v Praze, obor herectví
V roce 1976 absolvovala Pražskou konzervatoř. V roce 1973 hrála ve filmu Karla Kachyni
Láska. V průběhu studií hostovala v Divadle E. F. Buriana v Praze. V letech 1976–1988 byla
členkou činoherního souboru tehdejšího Divadla Vítězného února v Hradci Králové, kde
ztvárnila například roli Maryši ve hře bratří Mrštíkových. Následně hrála v letech 1988–1997
v tehdejším divadle S. K. Neumanna v Libni a účastnila se zájezdových představení. V roce
1996–1997 absolvovala přípravné lekce na výuku jevištní mluvy u prof. Makovičkové a
následně jevištní řeč vyučovala v letech 1997–2007 na VOŠH. Následně mezi lety 2007 a 2014
vyučovala jevištní řeč na Pražské konzervatoři, kde také mezi lety 2003 a 2011 působila jako
lektorka přípravných hereckých kurzů. Spolupracuje s VOŠH a Pidivadlem dlouhodobě,
naposledy se „vrátila“ v r. 2014.
Portfolio dalších spolupracujících umělců - pedagogů s VOŠH a PIDIVADLEM

Zezulová Hana, Mgr., absolventka DAMU, obor loutkářství; pedagožka VOŠH;
spolupracuje s Pidivadlem od roku 2004, vyučující předmětu Herectví s loutkou,
Jevištní praxe v rámci oboru loutkářství, párového loutkového divadla a divadla
jednoho herce, vyučuje režijní a dramaturgickou propedeutiku, scénografii a další
předměty

Vostárek Karel, doc. Mgr., absolvent DAMU, obor loutkářství; pedagog VOŠH,
spolupracuje s Pidivadlem od roku 2009, vyučující předmětu Herectví s loutkou;
Jevištní praxe v rámci oboru loutkářství; vyučuje předmět Technická propedeutika
v oboru loutkářství a Černé divadlo aj.

Weinlich Karel, MgA. , absolvent AMU, obor rozhlasová režie; spolupracuje
s Pidivadlem a VOŠH od roku 1997 v rámci Práce s mikrofonem.

Šotová Veronika, Mgr., absolventka Státní konzervatoře v Praze, obor
zpěv; pedagožka VOŠH od roku 2013, vyučuje hudební a pěveckou přípravu

Štěpničková Pavla, MgA., absolventka HAMU, obor operní zpěv:
pedagožka VOŠH od roku 2014, vyučuje hudební a pěveckou přípravu

Štréblová Ivana, absolventka Státní konzervatoře v Praze, obor zpěv;
pedagožka VOŠH od roku 1994, vyučuje hudební a pěveckou přípravu

Dvořák Miroslav, DiS., absolvent VOŠH, obor dramatické umění a
moderování; pedagog VOŠH od roku 2004, vyučuje hlasovou výchovu a jevištní řeč
181

Hodinová Eva, absolventka Státní konzervatoře Praha, obor herectví;
pedagožka VOŠH od roku 1999, vyučuje hlasovou výchovu

Hrachovinová Marta, MgA., absolventka DAMU, obor herectví; na
VOŠH vyučuje od roku 1994, vyučuje hlasovou výchovu

Bílková Ludmila, absolventka Státní konzervatoře v Praze, obor tanec;
pedagožkou VOŠH je od roku 1997, vyučuje pohybovou výchovu

Dvořáková Judita, výkonná umělkyně v oblasti šermu; pedagožka
VOŠH od roku 2008, vyučuje pohybovou výchovu

Endl Petr, výkonný umělec v oblasti šermu; pedagog VOŠH od roku
2010, vyučuje pohybovou výchovu

Králová Libuše, Mgr., absolventka HAMU v Praze, obor choreografie a
držitelka EUROPEAN PRIZE OF BALLET (Brusel 16.3.2000); pedagožka VOŠH od
roku 2010, vyučuje pohybovou výchovu

Pachl Petr, Mgr., absolvent FTVS UK, obor tělesná výchova; pedagog
VOŠH od roku 1997, vyučuje pohybovou výchovu

Bílková Ludmila, absolventka Státní konzervatoře Praha, obor tanec; vyučuje jevištní
pohyb, pedagožka VOŠH od roku 1997

Králová Libuše, Mgr., absolventka HAMU v Praze, obor choreografie a
držitelka EUROPEAN PRIZE OF BALLET (Brusel 16.3.2000); pedagožka VOŠH od
roku 2010; vyučuje jevištní pohyb

Lidová Klára, MgA., absolventka HAMU v Praze, obor taneční teorie,
studentka doktorandského programu (PhD.) v oboru choreografie; výkonná umělkyně
v oboru choreografie; pedagožka VOŠH od roku 2011; vyučuje jevištní pohyb

Plachetková Květoslava, Mgr., absolventka FF UK, obor psychologie; pedagožkou na
VOŠH je od roku 2008, vyučuje pedagogiku a psychologii,
182

Podobné dokumenty