Obchodní akademie, Frýdek-Místek

Komentáře

Transkript

Obchodní akademie, Frýdek-Místek
Obchodní akademie, Frýdek-Místek,Palackého 123
příspěvková organizace
IČ:00601373
Výroční zpráva
o činnosti školy
školní rok 2010/2011
Schválil a odpovídá: Ing. Petr Tyleček – ředitel školy
Zpracovala: Ing. Eva Mojžíšová – statutární zástupce ředitele
Schválila Školská rada při OA: Miroslav Liberda – předseda
Samostatnou přílohou výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy, kterou
vypracovala hlavní účetní paní Jana Šmírová.
Výroční zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ,
o ochraně osobních údajů.
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
OBSAH:
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE.................................................................................................6
Název, sídlo a charakteristika školy..............................................................................6
B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ................................................................................................7
Přehled učebních oborů ve školním roce 2010/2011....................................................7
Přehled učebních plánů ve školním roce 2010/2011....................................................8
C) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY..................................................................13
Údaje o pracovnících školy..........................................................................................13
Organizační struktura..................................................................................................14
Seznam vyučujících a jejich aprobace ve školním roce 2010/2011...........................15
Složení předmětových komisí.......................................................................................16
D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ............................................................................................17
Kritéria hodnocení uchazečů o studium.....................................................................17
Výsledky přijímacího řízení .......................................................................................17
E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ
VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK ......................................................................................18
POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 (STAV K 30. 9. 2010)..........................18
Klasifikace za 1. pololetí školního roku 2010/2011....................................................18
Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2010/2011....................................................19
Výsledky maturitních zkoušek 2010/2011..................................................................21
Školy s nejlepšími výsledky (Zdroj: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy)
.......................................................................................................................................21
Po celou dobu třítýdenních maturit byla naše škola MONITOROVÁNA
pověřeným pracovníkem ČŠI....................................................................................21
Průměrná známka – obor OA.....................................................................................27
4. A..................................................................................................................................27
2,25..................................................................................................................................27
2,62..................................................................................................................................27
2,50..................................................................................................................................27
2,46..................................................................................................................................27
4. B..................................................................................................................................27
2,57..................................................................................................................................27
1,86..................................................................................................................................27
1,88..................................................................................................................................27
2,10..................................................................................................................................27
4. C..................................................................................................................................27
2,50..................................................................................................................................27
2,40..................................................................................................................................27
2,60..................................................................................................................................27
2,50..................................................................................................................................27
5. DS...............................................................................................................................27
3,20..................................................................................................................................27
2,00..................................................................................................................................27
3,00..................................................................................................................................27
2,73..................................................................................................................................27
Celkový průměr za téma..............................................................................................27
2,63..................................................................................................................................27
2,22..................................................................................................................................27
2,50..................................................................................................................................27
2,45..................................................................................................................................27
2
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Rozsah jednotlivých témat pro obor Ekonomické lyceum byl přizpůsoben nižší
dotaci hodin, náplň jednotlivých témat se shodovala se zadáním pro obor
Obchodní akademie....................................................................................................28
Průměrná známka – obor EL......................................................................................28
4. L..................................................................................................................................28
1,63..................................................................................................................................28
2,00..................................................................................................................................28
1,44..................................................................................................................................28
1,69..................................................................................................................................28
Umístění absolventů školního roku 2010/2011 ..........................................................28
Průběh vlastního hodnocení školy k 30.6.2011...........................................................31
Školní vzdělávací program...........................................................................................31
poloha, stálý a kvalitní pedagogický sbor,..................................................................31
nové metody a formy práce, .......................................................................................31
úspěšnost v přijímání absolventů na VŠ, ...................................................................31
uplatnění absolventů na trhu práce.............................................................................31
Oblasti, které je potřeba zlepšit...................................................................................31
Oblasti, ve kterých škol dosahuje dobrých výsledků.................................................31
Odborná praxe žáků ve školním roce 2010/2011.......................................................33
Testování žáků 1. a 3. ročníku ....................................................................................34
Zahraniční studentky....................................................................................................38
F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ...................................................39
Zpráva o plnění úkolů v oblasti prevence sociálně patologických jevů ..................39
Zpráva o plnění úkolů v oblasti výchovného poradenství ........................................42
G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ....................................45
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. r. 2010/2011......................................45
Vzdělávání nepedagogických pracovníků ve šk. r. 2010/2011..................................46
Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace ukončené ve šk. r. 2010/2011................46
POVINNÉ DOPLŇKOVÉ STUDIUM PRO KVALIFIKOVANÉ VÝCHOVNÉ PORADCE –
„VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“ V
DÉLCE 65 HODIN.......................................................................................................................46
H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI.......................................47
Partnerství s Ekonomickou faktultou VŠB................................................................47
Debatiáda 2010/2011.....................................................................................................47
Debatní den v Ostravě..................................................................................................48
Anglické divadlo............................................................................................................49
Výměnný pobyt - Gelnhausen 2011.............................................................................49
Ekonomické soutěže ve školním roce 2010/2011........................................................50
Školní kolo veletrhu Fiktivních firem – 16. 10. 2010.................................................50
Týmová soutěž manažerských dovedností – listopad 2010.......................................50
Celorepubliková soutěž Má dáti a Dal v účetnicví – Znojmo 25.-26. ledna 2011. . .50
Soutěž pro žáky středních škol - CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE
– duben 2011 - CHYTŘEJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – UČENÍ JINAK...........................51
Písemná a elektronická komunikace...........................................................................52
Tělesná výchova a sport................................................................................................57
Finanční gramotnost.....................................................................................................57
Puškinův památník.......................................................................................................58
Matematické soutěže.....................................................................................................58
Humanitární organizace A D R A...............................................................................58
Charitativní sbírka Den, kdy svítí Světlušky..............................................................58
Spolupráce s rodiči, akce pro veřejnost......................................................................59
3
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI..........................................60
J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY........................................................................61
ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2010...............................................................................61
1. VÝNOSY – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele........................................61
2. VYHODNOCENÍ čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu 62
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat....................................................65
4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele....................66
5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti – hlavní činnost..................................................67
6. Náklady – analýza čerpání prostředků na provoz ................................................70
7. Doplňková činnost ....................................................................................................73
8. Výsledek hospodaření...............................................................................................74
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření .............................................75
l. Fond odměn................................................................................................................75
2. Fond kulturních a sociálních potřeb.......................................................................75
3. Rezervní fond (413, 414)...........................................................................................76
4. Investiční fond (416).................................................................................................76
Závodní stravování zaměstnanců organizace.............................................................77
Péče o spravovaný majetek .........................................................................................77
Pohledávky a závazky organizace...............................................................................81
Výsledky kontrol...........................................................................................................82
Rozbor hospodaření – 1. 1. 2011 až 30. 6. 2011..........................................................84
1. VÝNOSY – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele........................................84
2. VYHODNOCENÍ čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu 85
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat....................................................86
4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele....................87
5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti – hlavní činnost..................................................87
6. Náklady – analýza čerpání prostředků na provoz ................................................88
7. Doplňková činnost ....................................................................................................89
8. Výsledek hospodaření...............................................................................................89
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření .............................................90
l. Fond odměn................................................................................................................90
2. Fond kulturních a sociálních potřeb.......................................................................90
3. Rezervní fond (413)...................................................................................................90
4. Investiční fond (416).................................................................................................91
Závodní stravování zaměstnanců organizace.............................................................91
Péče o spravovaný majetek .........................................................................................92
Pohledávky a závazky organizace...............................................................................95
Výsledky kontrol...........................................................................................................96
K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH.................................................................97
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ............................................................................................97
Program EU Leonardo da Vinci..................................................................................97
Česko-německý fond budoucnosti ..............................................................................97
L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI....................................98
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ..................................................................................................98
M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ........................................................................................98
N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,..................................................98
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI
PLNĚNÍ ÚKOLŮ
VE VZDĚLÁVÁNÍ........................................................................................................................98
4
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název, sídlo a charakteristika školy
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
IČO:
00601373
IZO:
000601373
Identifikátor zařízení:
600016391
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zařazení do sítě škol – č. j. 34 251/05-21, s účinností od 31. 1.2006
Cílová kapacita školy:
640 žáků
Kontakty:
Telefon – ředitel:
558 43 15 59
Telefon – sekretářka:
737 24 80 31
Telefon – ústředna:
558 43 30 15
558 43 44 15
Fax:
558 43 15 59
E-mail:
[email protected]
www stránky:
www.oafm.cz
Vedení školy:
ředitel školy:
zástupce ředitele školy:
Výchovná poradkyně:
Ing. Petr Tyleček
Ing. Eva Mojžíšová
Ing. Zbyněk Pospěch
Mgr. Magda Richterová
Koordinátor pro
sociální prevenci žáků:
Mgr. Vladimíra Papřoková
Koordinátor ŠVP:
Ing. Zdeňka Chromjáková
Školská rada byla zřízena 1. 9. 2005 a je registrovaná u MSK pod č. j. ŠR 078 2005 a
má požadovaných 9 členů.
Sdružení rodičů při Obchodní akademii ve Frýdku-Místku je registrováno od 13. 1.
1999 MV ČR pod č. j. VS/1-1/38 686/99-R. Orgánem Sdružení rodičů je rada rodičů
v počtu 17, z toho revizní komise čítá 3 členy.
5
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Vybavenost školy
17
3
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
kmenových učeben
jazykové učebny
učeben vybavených výpočetní technikou
tělocvičny
multimediální učebna
učebna pro výuku společenskovědních předmětů
učebna pro výuku přírodovědních předmětů
multifunkční učebna vybavená výpočetní a multimediální technikou
posilovna
knihovna
studovna
bufet
Knihovna
Ve školním roce 2010/2011 bylo nakoupeno 125 ks knih v celkové hodnotě 25 607,- Kč.
Knihovna školy obsahuje 6 509 svazků beletrie a odborných knih.
Sdružení rodičů při Obchodní akademii ve Frýdku-Místku
Sdružení rodičů ve školním roce 2010/2011 registrovalo 410 členů.
Organizace vyučování
Obchodní akademie ve Frýdku-Místku garantuje vyučování:
pondělí až pátek 7:55–14:00 hodin
Stravování žáků i pracovníků školy se uskutečňuje ve stravovacím zařízení SPŠ F-M
v době od 14:00 do 14:30 hod.
B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Přehled učebních oborů ve školním roce 2010/2011
- obchodní akademie 63-41-M/004 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou,
vychází z pedagogického dokumentu vydaného MŠMT dne 23. 8. 2001, čj. 23842/2001-23
s platností od 1.9.2002.
- obchodní akademie 63-41-M/02 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou,
vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro tento obor vzdělání, schváleného MŠMT
dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23 s platností od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem.
- obchodní akademie 63-41-M/004 pětileté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou,
vychází z pedagogického dokumentu vydaného MŠMT dne 23. 8. 2001, čj. 23842/2001-23
s platností od 1.9.2002.
- ekonomické lyceum 78-42-M/002 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou,
vychází z pedagogického dokumentu schváleného MŠMT dne 8. 7. 2004, čj. 22127/2004-23
s platností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem.
- ekonomické lyceum 78-42-M/02 čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou,
vychází Rámcového vzdělávacího programu pro tento obor, schváleného MŠMT dne 28. 6.
2007, č. j. 12 698/2007-23, s platností od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem.
6
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Přehled učebních plánů ve školním roce 2010/2011
78-42-M/02 ekonomické lyceum pro 1. – 3. ročník podle ŠVP
Předměty povinného
základu
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Dějepis
Občanský a společenskovědní základ
Psychologie
Společenská kultura
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika
Účetnictví
Právo
Fiktivní firma
Ekonomická cvičení
CELKEM
Volitelné předměty
Cvičení z INT
Matematická cvičení
Konverzace z cizího jazyka
Zkratk
a
CJL
PCJ
DCJ
DEJ
OSVZ
PSY
SPK
MAT
FYZ
CHE
BIO
ZEM
TEV
ICT
PEK
EKO
UCE
PRV
FIF
EKC
CINT
MAC
AKO
NKO
Občanský a společensko vědní seminář
Historický seminář
Finanční trh a daně
CELKEM
7
HIS
FTD
ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem
3
4
3
2
1
1
3
2
2
2
2
2
3
2
32
-
3
4
3
2
3
3
2
2
2
2
2
1
3
2
34
-
3
4
3
2
1
3
2
2
2
2
3
3
2
32
2
2x
2x
-
3
4
3
2
3
2
3
3
3
2
28
6
2x
2x
2x
12
16
12
6
2
2
1
12
5
4
4
4
8
6
6
11
8
3
2
2
126
8
-
-
2x
-
2x
2x
2x
32
34
34
34
134
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
78-42-M/002 ekonomické lyceum 4. r. - dobíhající studium bez ŠVP
Předměty povinného
základu
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Psychologie
Společenská kultura
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Tělesná výchova
Informační a komunikač.
technologie
Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika
Účetnictví
Fiktivní firma
Právo
Ekonomická cvičení
CELKEM
Zkratka
PCJ
DCJ
DEJ
OBN
PSY
SPK
MAT
FYZ
CHE
BIO
ZEM
TEV
ICT
PEK
EKO
UCE
FIF
PRV
EKC
Výběrové předměty
Historický seminář
MAC
OSVS
HIS
Konverzace z cizího jazyka
AKO NKO RKO
Matematická cvičení
Občanský a společensko vědní seminář
CELKEM
8
ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem
3
4
3
2
1
2
3
2
2
2
2
2
3
4
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
4
3
2
1
3
2
2
2
3
4
3
1
2
3
2
-
12
166
12
6
3
2
2
12
4
4
4
4
8
6
3
2
33
1
3
2
33
2
3
3
2
32
3
3
3
2
29
6
11
8
2
3
2
129
-
-
2
2x
2x
6
33
33
34
4
2x
2x
2x
2x
33
135
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
63-41-M/02 Obchodní akademie 1. – 3. ročník podle ŠVP
Předměty povinného
základu
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Matematika
Přírodní vědy I
Přírodní vědy II
Dějepis
Základy společenských věd
Tělesná výchova
Hospodářský zeměpis
Informační a komunikační technologie
Písemná a elektron. komunikace
Ekon. výpočty a statistika
Ekonomika
Právo
Účetnictví
Fiktivní firma - praxe
Ekonomická cvičení
Ekonomické teorie
CELKEM
ročník
Zkratka
1.
2.
3.
4.
Celkem
3
4
3
3
2
2
2
1
2
2
2
3
1
3
33
3
4
3
3
2
2
1
2
2
2
2
1
3
3
33
3
4
3
3
1
2
2
2
3
3
4
2
32
3
4
3
3
1
2
2
3
4
2
2
29
12
16
12
12
2
4
4
4
8
4
6
9
2
12
3
11
2
2
2
127
-
-
2
2x
2x
-
4
2x
2x
2x
6
OSVS
-
-
2x
2x
HIS
FTD
-
-
-
2x
2x
33
33
34
33
CJL
PCJ
DCJ
MAT
PVI
PVII
DEJ
ZSV
TEV
HOZ
ICT
PEK
EVS
EKO
PRV
UCE
FIF
EKC
EKT
Volitelné předměty
Cvičení z INT
Matematická cvičení
Konverzace z cizího jazyka
Občanský a společenskovědní
seminář
Historický seminář
Finanční trh a daně
CELKEM
9
CINT
MAC
AKO NKO
RKO
133
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
63-41-M/004 obchodní akademie 4. r. - dobíhající studium bez ŠVP
Předměty povinného základu
Zkratka
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Matematika
Dějepis
Občanská nauka
Tělesná výchova
Hospodářský zeměpis
Informační a komunikač. technologie
Písemná a elektron. komunikace
Ekonomika
Právo
Účetnictví
Statistika
Zbožíznalství
Fiktivní firma – praxe
Ekonomická cvičení
CELKEM
CJL
PCJ
DCJ
MAT
DEJ
OBN
TEV
HOZ
ICT
PEK
EKO
PRV
UCE
STA
ZBO
FIF
EKC
Volitelné předměty
Finance
Matematická cvičení
Historický seminář
Občanský-společenskovědní
semin.
Konverzace z cizího jazyka
CELKEM
1.
3
4
3
4
2
2
2
2
3
3
2
30
-
ročník
2.
3.
3
3
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
4
2
2
2
33
31
-
2
2x
4
2x
2x
2x
2x
33
2x
33
FIN
MAC
HIS
OSVS
2x
AKO, NKO,
RKO
30
33
X = ve třetím ročníku si žák volí jeden z uvedených předmětů
X = ve čtvrtém ročníku si žák volí dva z uvedených předmětů
10
4.
3
4
3
2
1
2
1
2
3
2
4
2
29
Celkem
12
166
122
11
4
3
8
4
7
9
12
4
11
2
4
2
2
123
6
129
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
63-41-M/004 obchodní akademie – 4. ročník - pětileté dálkové studium
PŘEDMĚTY POVINNÉHO
ZÁKLADU
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Matematika
Dějepis
Občanská nauka
Hospodářský zeměpis
Informační a komunikační technologie
Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika
Právo
Účetnictví
Statistika
Zbožíznalství
Ekonomická cvičení
Fiktivní firma
Bankovnictví
CELKEM
11
Zkratka
CJL
PCJ
DCJ
MAT
DEJ
OBN
HOZ
ICT
PEK
EKO
PRV
UCE
STA
ZBO
EKC
FIF
BAN
Počet hodin v jednotlivých
ročnících
1.
2.
3.
4.
5.
20
20
20
30
30
30
30
40
30
40
30
20
20
30
20
20
20
20
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
210
210
210
210
220
∑
120
170
70
90
20
30
20
60
100
100
40
120
20
20
20
20
40
1060
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
C) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Údaje o pracovnících školy
Ředitel školy:
Zástupce statutárního orgánu:
Zástupce ředitele:
Ing. Petr Tyleček
Ing. Eva Mojžíšová
Ing. Zbyněk Pospěch
Počty pracovníků ve školním roce 2010/2011
Stav k 1. 9. 2010
Stav k 30. 6. 2011
fyzický stav přepočtený stav fyzický stav přepočtený stav
Pedagogičtí pracovníci
36
33,237
35
33,239
- vlastní
33
32,285
30
29,333
- lektoři
0
0
0
0
- externisté
0
0,809
0
0
- důchodci
3
0,952
5
3,906
THP
3
3
3
3
Dělnická povolání
6
5,001
5
4,5
Počet pracovníků
celkem
45
41,238
43
40,739
Praxe pedagogických pracovníků k 30. 6. 2011
12
Délka odborné praxe
Počet pedagogů
do 5 let
1
5 až 10 let
3
10 až 15 let
3
15 až 20 let
5
20 až 27 let
12
Nad 27 let
11
CELKEM
35
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Organizační struktura
Ředitel školy
Zástupce ředitele
Statutární zástupce ředitele
Hospodářka
školy
Předmětové
komise
Koordinátor
pro soc.
prevenci žáků
Sekretariát
Mzdová
účetní a pokladní
Koordinátor
ŠVP
Výchovná
poradkyně
PEDAGOGICKÝ SBOR
Správce
počítačové sítě
Školník
13
Uklízečky
Vrátná
Požární
preventista
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Seznam vyučujících a jejich aprobace ve školním roce 2010/2011
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Jméno
Bradáčová Hana, Ing.
Břenek Richard, Ing.
Caletka Jan, Mgr.
Červenková Kateřina, RNDr.
Čmielová Kateřina, Ing.
Hapalová Renáta, Mgr.
Havlásková Eva, Mgr.
Hozová Miroslava, Mgr.
Chromjáková Zdeňka, Ing.
Jandová Dagmar, Mgr.
Jeništová Radka, Mgr.
Kocháňová Monika, Ing.
Kokešová Marta, Ing.
Korbášová Dalimila, Ing.
Korbášová Zuzana, Mgr.
Kotásková Jarmila, Mgr.
Kubinová Pavla, Ing.
Michaláková Marta, Mgr.
Mojžíšová Eva, Ing.
Muráriková Marie, Ing.
Oroszyová Svatava, Mgr.
Palkovská Eva, Ing.
Papřoková Vladimíra, Mgr.
Pindurová Jarmila, Ing.
Pospěch Zbyněk, Ing.
Přidal Jaromír, Mgr.
Richterová Magda
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Richter Jörg
Rozsypalová Martina, Mgr.
Sojková Taťána, Mgr.
Suchánková Jitka, Mgr.
Tyleček Petr, Ing.
Vajčnerová Renata, Ing.
Wyka Roman, Ing.
Závodný Jiří
Aprobace
odborné předměty
odborné předměty
zeměpis, tělesná výchova
matematika, fyzika
Odborné předměty
anglický jazyk, tělesná výchova
ruský jazyk, dějepis
český jazyk, dějepis
odborné předměty
český jazyk, ruský jazyk
matematika
odborné předměty
odborné předměty
odborné předměty
anglický jazyk, tělesná výchova
český jazyk, dějepis
odborné předměty
německý jazyk, TEV
odborné předměty
odborné předměty
český jazyk, francouzský j.
odborné předměty
český j., ruský j., občanská nauka
odborné předměty
odborné předměty
anglický jazyk, ruský jazyk
německý jazyk, ruský jazyk
spec. pedag. – vých poradce
německý jazyk
anglický jazyk, biologie
zeměpis, TEV
ruský jazyk
odborné předměty
odborné předměty
odborné předměty
matematika, fyzika
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Složení předmětových komisí
Vedoucí předmětových komisí:
Ekonomická
Českého jazyka
Cizích jazyků
Přírodovědní
Společensko-vědní
Grafická
Tělesná výchova
Vedení a organizace praxe
Výchovný poradce
Koordinátor pro sociální prevenci žáků:
Koordinátor ŠVP
Výchovná komise
Ing. Dalimila Korbášová
Mgr. Miroslava Hozová
Mgr. Jaromír Přidal
Jiří Závodný
Mgr. Eva Havlásková
Ing. Eva Palkovská
Mgr. Marta Michaláková
Ing. Hana Bradáčová
Mgr. Magda Richterová
Mgr. Vladimíra Papřoková
Ing. Zdeňka Chromjáková
Ing. Petr Tyleček
Mgr. Magda Richterová
Činnost předmětových komisí
Výuka jednotlivých předmětů na škole je koordinována prostřednictvím předmětových
komisí. Předmětové komise jsou metodickými orgány školy, v jejichž čele stojí předseda
jmenovaný ředitelem školy. Předseda předmětové komise je zodpovědný za vypracování a
dodržování celoročního plánu, v němž jsou zakotveny hlavní úkoly práce komise pro školní
rok. Předsedové předmětových komisí dále odpovídají za dodržování tematických plánů
daného předmětu pravidelnou komunikací s vedením školy.
V tomto školním roce jsme pracovali podle ŠVP již druhým rokem. Postupně
zaznamenáváme několik pozitivních hledisek, které se zavedením ŠVP souvisí, a to mezi
jinými zlepšení kooperace mezi vyučujícími, sledování a rozvíjení mezipředmětových vazeb.
Vyučující pracovali s učebními pomůckami (DVD, videokazety, mapy, obrazový materiál,
internet apod.), přičemž využívali učebny s audiovizuální technikou a výpočetní technikou.
Hlavní úkoly :
-zintenzivnění přípravy ke státní maturitě
- průběžné konzultace a řešení metodických problémů v jednotlivých maturitních předmětech
- účast na generálce MAG´10 a následný rozbor výsledků a vyvození závěrů.
Předmětové komise se scházely v pravidelných schůzkách, komise cizích jazyků a českého.
jazyka pracovaly mimořádně intenzivně, často v odpoledních hodinách. Zejména vypracování
pracovních listů pro cizí jazyky bylo časově velmi náročné.
Všichni pedagogové, kteří v tomto roce vyučovali maturitní předmět, splnili podmínky pro
vykonávání funkcí hodnotitele písemné práce a hodnotitele ústní zkoušky, někteří z nich mají
rozšířenou kvalifikaci pro hodnocení žáků s PUP.
Byly realizovány všechny exkurze a soutěže, návštěvy divadla a kina podle plánů činnosti
jednotlivých předmětových komisí.
15
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Kritéria hodnocení uchazečů o studium
Jednotná kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání:
 63-41-M/02 obchodní akademie
 78-42-M/02 ekonomické lyceum
Rozhodujícím kritériem pro přijetí byl průměrný prospěch ze všech předmětů dosažený na ZŠ
za dvě poslední klasifikační období. Podmínkou bylo, že stupeň hodnocení prospěchu za
jednotlivé předměty nesmí být horší než „dobrý“.
Uchazeči s dosaženým průměrným prospěchem za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ do 1,6 a 1.
pololetí 9. ročníku ZŠ do 1,6 byli přijati bez ohledu na výsledky testů z CJL a MAT.
Výsledky těchto testů budou využity pouze jako vstupy pro evaluaci vzdělávacího procesu.
Uchazeči s průměrným dosaženým prospěchem za dvě poslední pololetí ZŠ nad 1,6 byli
přijati na základě výsledků přijímací zkoušky a průměrného prospěchu. Každá část byla
započtena následně:
1) dosažený průměrný prospěch – maximální počet dosažených bodů 95, přičemž za každou
desetinu průměru nad 1,6 se odečte 5 bodů,
2) výsledek testu z CJL - maximální počet dosažených bodů 45,
3) výsledek testu z MAT – maximální počet dosažených bodů 50.
Výsledky přijímacího řízení
Přehled přihlášených a přijatých žáků do 1. ročníku Obchodní akademie Frýdek-Místek
pro školní rok 2011/2012
Studijní obor
Obchodní akademie
63-41-M/02
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
CELKEM
Přihlášky
1. kolo
Přijato
1. kolo
Zápisové
lístky
116
89
32
59
56
31
175
145
63
Na průběhu přijímacího řízení se negativně podepsal systém tří přihlášek a zápisových lístků..
Docházelo k neustálému kolísání počtu zapsaných žáků v obou studijních oborech.
16
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ
STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE
POSKYTOVANÉHO
STUPNĚ
VZDĚLÁNÍ
VČETNĚ
VÝSLEDKŮ
MATURITNÍCH ZKOUŠEK
POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 (STAV K 30. 9. 2010)
Počet tříd
Počet žáků
Obor studia
Obchodní Ekonomické
Obchodní Ekonomické
Celkem
akademie
lyceum
akademie
lyceum
Denní studium
11
4
15
294
112
Dálkové studium
2
0
2
27
0
CELKEM
13
4
17
321
112
Celkem
406
27
433
Klasifikace za 1. pololetí školního roku 2010/2011
- denní studium Třída
Žáků
1. A
1. B
1. L
1. ročník
2. B
2. C
2. L
2. ročník
3. A
3. B
3. C
3. D
3. L
3. ročník
4. A
4. B
4. C
4. L
4. ročník
CELKEM
22
23
21
66
29
34
27
90
32
27
34
16
34
143
27
28
19
27
101
400
Průměrný Průměrná
Prospěli
prospěch absence s vyznamenáním
2,25
51,68
0
2,39
57,74
1
1,88
45,14
4
2,17
51,52
5
2,58
87,34
1
2,22
86,35
4
2,24
69,41
2
2,35
81,03
7
2,21
61,19
2
2,57
120,70
0
2,39
95,06
3
2,35
108,69
3
2,06
65,79
6
2,32
90,29
14
2,53
81,85
1
2,59
89,79
1
2,25
125,90
3
1,82
90,33
5
2,28
96,97
10
2,28
80,44
36
Prospěli
20
20
15
55
23
25
23
71
24
17
22
7
21
91
22
19
11
19
71
288
Neprospěli,
nehodnoceni
2
2
2
6
5
5
2
12
6
10
9
6
7
38
4
8
5
3
20
76
Průměrný prospěch žáků oboru OA = 2,39
Průměrný prospěch žáků oboru EL = 2,00
- dálkové studium -
17
Třída
Žáků
3. DS
5. DS
DS celkem
10
14
24
Průměrný
Prospěli
prospěch s vyznamenáním
2,12
1
2,20
3
2,16
4
Prospěli
8
9
17
Neprospěli,
nehodnoceni
1
2
3
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2010/2011
Průměrný Průměrná
Třída
Žáků
1. A
1. B
1. L
1. ročník
2. B
2. C
2. L
2. ročník
3. A
3. B
3. C
3. D
3. L
3. ročník
4. A
4. B
4. C
4. L
4. ročník
CELKEM
22
22
21
65
29
34
27
90
32
27
34
17
34
144
27
27
18
27
99
398
denní studium –
Prospěli
Prospěli
prospěch
2,28
2,28
1,82
2,13
2,57
2,32
2,05
2,31
2,13
2,41
2,24
2,43
1,97
2,24
2,37
2,40
2,18
1,62
2,14
2,14
absence
97,73
78,82
82,19
86,25
99,28
82,26
71,44
84,33
71,28
119,85
108,82
128,23
86,38
102,91
66,96
68,48
88,06
81,81
76,33
92,12
s vyznamenáním
2
3
8
13
1
5
3
9
4
0
5
2
6
17
1
2
1
9
13
64
16
17
12
45
26
26
24
76
20
24
26
8
24
102
25
20
15
17
77
387
Neprospěli,
po
opravných
zkouškách
4
2
1
7
2
3
0
5
8
3
3
7
4
25
1
5
2
1
9
12
Průměrný prospěch žáků oboru OA = 2,33
Průměrný prospěch žáků oboru EL = 1,86
- dálkové studium -
18
Třída
Žáků
3. DS
5. DS
DS celkem
10
13
23
Průměrný
Prospěli
prospěch s vyznamenáním
1,97
1
2,17
2
2,07
3
Prospěli
7
11
18
Neprospěli,
nehodnoceni
2
0
2
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
19
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Výsledky maturitních zkoušek 2010/2011
Školy s nejlepšími výsledky (Zdroj: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy)
Přehled výsledků škol v rámci státní maturity
DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ, http://www.msmt.cz/file/16368
Skóre uvedené u každého řádku v tabulce je výpočtem celkového výsledku školy, který
zohledňuje například úspěšnost a neúspěšnost maturantů, přepočet mezi základní a vyšší
úrovní nebo počet žáků závěrečného ročníku, kteří nebyli k maturitě připuštěni.
PATŔÍME MEZI TŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SOŠ v
MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
JSME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
EKONOMICKÉHO SMĚRU V KRAJI
POŘADÍ
ŠKOLA
ŠKOLY
V KRAJI V ČR NÁZEV, SÍDLO
1
2
3
247 Střední průmyslová škola Zengrova 822/1 Vítkovice
254 Střední škola Kapitána Jasioka 635/50 Havířov
Obchodní akademie Palackého 123 Frýdek290
Místek
SKÓRE
165,38
164,69
162,36
Po celou dobu třítýdenních maturit byla naše škola MONITOROVÁNA
pověřeným pracovníkem ČŠI.
20
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
TŘÍDA
Prospělo
s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Celkem
4. A
2
24
0
26
4. B
5
17
0
22
4. C
1
12
3
16
4. L
6
19
1
26
5. DS
1
10
1
12
CELKEM
15
82
5
102
Z celkového počtu žáků tříd 4. ročníku OA a EL nebyli
k maturitě připuštěni:
Třída
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Počet žáků, kteří budou
v srpnu konat opravnou
zkoušku
1
Počet žáků, kteří
budou v srpnu
doklasifikováni
1
4
1
1
1
Počty maturujících v podzimním maturitním termínu
Třída
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Celkem
21
Celá maturita
poprvé
1
4
1
1
1
Opravná zkouška
počet
předmět
3
1
1
13
PMZ, ANJ, UCE
EKO
PMZ
x
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Výsledky společné části maturitní zkoušky (povinné zkoušky)
Český jazyk a literaturazákladní úroveň
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Celkem
Anglický jazyk – základní
úroveň
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Celkem
Německý jazyk – základní
úroveň
4. B
4. L
Celkem
Ruský jazyk – základní
úroveň
5. DS
Matematika – základní
úroveň
4. A
4. B
4. C
4. L
Celkem
22
Počet
maturantů
26
22
16
26
12
102
Počet
maturantů
20
8
9
20
6
63
Počet
maturantů
7
3
10
Počet
maturantů
6
Počet
maturantů
6
7
7
3
23
1
2
3
4
5
Průměrný
prospěch
2
4
2
11
3
22
12
7
7
10
6
44
11
11
6
5
2
35
1
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
2,42
2,32
2,38
1,77
2,08
2,19
Počet maturantů s prospěchem
1
2
3
4
5
Průměrný
prospěch
6
3
2
8
1
20
9
5
1
10
2
27
5
0
3
2
3
13
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
1,95
1,63
3,00
1,70
2,33
2,02
Počet maturantů s prospěchem
1
2
3
4
5
Průměrný
prospěch
0
0
0
1
1
2
4
2
6
2
0
2
0
0
0
3,14
2,67
3,00
Počet maturantů s prospěchem
1
2
3
4
5
Průměrný
prospěch
1
3
2
0
0
2,17
Počet maturantů s prospěchem
1
2
3
4
5
Průměrný
prospěch
0
3
1
1
5
0
1
4
1
6
6
3
2
1
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,00
2,00
2,14
2,00
2,30
Počet maturantů s prospěchem
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Třída
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Průměrná
úspěšnost
Výsledky společné části maturitní zkoušky (povinné zkoušky)
Úspěšnost v %
Český jazyk a literatura – základní úroveň
Didaktický test
Písemná práce
Ústní zkoušky
72,52
70,78
81,62
73,00
79,09
73,24
69,75
73,46
81,25
76,59
90,00
79,06
71,39
84,45
82,41
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Průměrná
úspěšnost
80,00
79,77
76,42
81,43
79,42
Anglický jazyk – základní – základní úroveň
85,00
83,85
86,81
84,11
77,78
66,31
90,70
83,34
79,17
71,37
4. B
4. L
Průměrná
úspěšnost
63,50
64,55
Německý jazyk – základní – základní úroveň
69,45
64,11
76,85
66,67
Celkem
74,98
75,11
74,78
81,88
79,42
82,22
84,13
74,58
83,40
72,96
65,14
68,16
Ruský jazyk – základní – základní úroveň
5. DS
83,86
73,62
69,66
77,76
Do průměrné úspěšnosti je započten didaktický test ve výši dvojnásobku.
Matematika – didaktický test
Úspěšnost v %
4. A
4. B
4. C
4. L
Průměrná
úspěšnost
Základní úroveň
61,43
76,29
74,29
73,33
Vyšší úroveň
71,34
54,00
45,00
63,00
Dějiny umění – didaktický test
Úspěšnost v %
4. A
52,29
Společenskévědní základ – didaktický test
Úspěšnost v %
4. L
23
52,29
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Výsledky společné části maturitní zkoušky (nepovinné zkoušky)
Předmět/Třída
4. L
4. A
4. A
4. C
4. L
4. L
4. B
4. C
4. A
4. L
Celkem vykonalo
nepovinnou
zkoušku
24
Počet
Počet maturantů s prospěchem
maturantů
1
2
3
4
5
Český jazyk – vyšší úroveň
1
1
Anglický jazyk – základní úroveň
1
1
Anglický jazyk – vyšší úroveň
2
2
2
1
1
2
1
1
Německý jazyk – základní úroveň
2
1
1
Matematika – vyšší úroveň
2
1
1
2
2
Dějiny umění
3
1
2
Občanský a společenskovědní základ
1
1
18
3
3
6
3
3
Průměrný
prospěch
1,00
1,00
5,00
4,00
2,50
1,50
3,50
3,00
3,67
2,00
3,00
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Výsledky profilové části maturitní zkoušky
Praktická zkouška
z odborných předmětů
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Celkem
Ekonomika
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Celkem
Účetnictví
4. A
4. B
4. C
4. L
5. DS
Celkem
Matematika
4. L
Německý jazyk
4. L
Zeměpis
4. L
Dějepis
25
Počet
maturant
ů
26
22
16
26
12
102
Počet maturantů s prospěchem
Počet
maturant
ů
26
22
16
26
12
102
Počet maturantů s prospěchem
Počet
maturant
ů
22
21
16
14
12
85
Počet maturantů s prospěchem
Počet
maturant
ů
4
Počet maturantů s prospěchem
Počet
maturant
ů
2
Počet maturantů s prospěchem
Počet
maturant
ů
2
Počet maturantů s prospěchem
Počet
maturant
Počet maturantů s prospěchem
1
2
3
4
5
4
8
3
16
2
33
9
6
7
4
2
28
10
6
2
4
6
28
3
2
3
2
1
11
0
0
1
0
1
2
1
2
3
4
5
4
9
3
13
5
34
12
9
5
8
5
39
9
4
2
3
1
19
1
0
6
1
1
9
0
0
0
1
0
1
1
2
3
4
5
9
7
2
5
5
28
8
7
7
3
4
29
5
6
5
4
3
23
0
1
1
2
0
4
0
0
1
0
0
1
1
2
3
4
5
2
2
0
0
0
1
2
3
4
5
2
0
0
0
0
1
2
3
4
5
0
0
3
0
0
1
2
3
4
5
Průměrný
prospěch
2,46
2,10
2,50
1,69
2,75
2,30
Průměrný
prospěch
2,27
2,14
2,68
1,81
1,83
2,15
Průměrný
prospěch
1,82
2,05
2,50
2,21
1,83
2,08
Průměrný
prospěch
1,50
Průměrný
prospěch
1,00
Průměrný
prospěch
3,00
Průměrný
prospěch
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
ů
4
1
4
9
4. A
4. B
4. L
Celkem
0
0
0
0
2
0
2
4
1
0
2
3
1
1
0
2
0
0
0
0
2,75
4,00
2,50
3,08
Přehled témat praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů
1. TORRIMEX, a. s. – výroba a prodej nábytku
a) uzávěrkové operace
c) hospodářský výsledek a daň z příjmu právnických osob
d) výkaz zisků a ztrát
f) finanční analýza
g) účtování v běžném účetním období
h) výpočet daňových a účetních odpisů s využitím matematických funkcí v Calcu
i) hodnocení využití výrobní kapacity dlouhodobého majetku
j) práce a mzdy
k) osobní dopis, reklamace
2. GARWOOD, s. r. o. – materiálové hospodářství
a) předběžná kalkulace a rozpočet
b) účtování v oblasti zásobování a odbytu
c) evidence DPH
d) mzdová problematika podnikatele a zaměstnanců
e) účetní uzávěrka a závěrka, rozdělení zisku
f) výsledná kalkulace
h) rozhodnutí o výhodnosti investic
i) poptávka, žádost o místo
3. GLOGAR, fyzická osoba
a) výběr dodavatele
b) účtování vybraných účetních případů z oblasti zásob materiálu a výrobků
c) finanční hospodaření, pokladní kniha v Calcu
d) personalistika, plánování počtu pracovníků, mzdové výpočty
e) účetní uzávěrka a závěrka
f) přiznání k dani z příjmu fyzických osob
g) objednávka, faktura, rozvázání pracovního poměru
Průměrná známka – obor OA
GARWOOD,
GLOGAR,
s. r. o.
fyzická osoba
Třída
TORRIMEX,
a. s.
4. A
4. B
4. C
5. DS
Celkový
průměr za
téma
2,25
2,57
2,50
3,20
2,62
1,86
2,40
2,00
2,50
1,88
2,60
3,00
2,46
2,10
2,50
2,73
2,63
2,22
2,50
2,45
26
Celkový průměr
za třídu
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Rozsah jednotlivých témat pro obor Ekonomické lyceum byl přizpůsoben nižší dotaci hodin,
náplň jednotlivých témat se shodovala se zadáním pro obor Obchodní akademie.
Průměrná známka – obor EL
Třída
MORAVA,
SOFAFLEX,
JANOUŠEK,
Celkový průměr
a. s.
s. r. o.
fyzická osoba
za třídu
4. L
1,63
2,00
1,44
1,69
27
22
15
4. C
16
10
3
3
4. L
26
20
5
1
Součet
90
65
1
1
Zahraniční pracovní
pobyty
4. B
Úřad práce
20
Praxe
Vysoká škola
26
Jazyková škola
Celkový počet absolventů
4. A
Vyšší odborná škola
Třída
Opravná maturitní
zkouška
Umístění absolventů školního roku 2010/2011
5
1
5
1
18
2
4
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Naši absolventi budou pokračovat ve studiu na těchto vysokých školách:
Slezská univerzita/Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Vysoká škola báňská/Ekonomická fakulta
Vysoká škola báňská/Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská/Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB/Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
VŠB/Fakulta bezpečnostního inženýrství
Ostravská universita/Pedagogická fakulta
Ostravská universita/Přírodovědecká fakulta
Baťova univerzita Zlín
Masarykova univerzita/Filosofická fakulta Brno (Informační studia a knihovnictví)
Univerzita obrany Brno /Fakulta ekonomiky a managementu
Mendelova univerzita Brno
Česká zemědělská univerzita Praha
Univerzita Palackého/Filosofická fakulta Olomouc
28
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
29
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Průběh vlastního hodnocení školy k 30.6.2011
Školní rok 2010/2011 byl prvním rokem již třetího období vlastního hodnocení školy.
Autoevaluace – vlastní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a
výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a §12 zákona č.561/2004 Sb.
(školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Cílem autoevaluace školy je zjistit
aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího
rozvoje školy. Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola
stanovuje na dané období
Při hodnocení kvality školy se opíráme o celý systém nástrojů vnitřní i vnější evaluace. Na
počátku sledovaného období byla opět provedena a vyhodnocena SWOT analýza.
Slabé stránky
- nedostatek financí na učební pomůcky a vybavení učeben,
- patologické jevy - kouření.
Silné stránky
- PATŔÍME MEZI ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY V RÁMCI STÁTNÍ
MATURITY.
JSME
TŘETÍ
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
SOŠ
v
MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ
ŠKOLA EKONOMICKÉHO SMĚRU V KRAJI!
- Školní vzdělávací program
- poloha, stálý a kvalitní pedagogický sbor,
- nové metody a formy práce,
- úspěšnost v přijímání absolventů na VŠ,
- uplatnění absolventů na trhu práce.
Příležitosti
- propagace školy ,
- prezentace na veřejnosti,
- www stránky školy,
- volnočasové aktivity,
- profilace školy.
Hrozby
- nedostatek žáků,
- úbytek kvalitních žáků,
- nízká motivace pracovníků,
- systém přijímacího řízení
- regulace počtu tříd ze strany zřizovatele.
Oblasti, které je potřeba zlepšit
- podpůrné výukové materiály
- mimovýukové aktivity
- zohlednění individuálních potřeb žáka
- spolupráce s odbornými institucemi
Oblasti, ve kterých škol dosahuje dobrých výsledků
- úroveň vzdělávání
- koordinace činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů
- stabilizovaný pedagogický sbor
- komunikativní prostředí a atmosféra mezi žáky a pedagogy
30
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Školní vzdělávací program školy lze považovat za jednu ze silných stránek školy. Hlavním
cílem tohoto vzdělávacího programu je kvalitní příprava žáků pro další studium i pro
začlenění na trhu práce.
Vedení školy si plně uvědomuje, že personální podmínky v plné míře ovlivňují kvalitu
vzdělávání žáků, a proto byla i v tomto hodnoceném období věnována pozornost
personálnímu plánování, stabilizaci stávajícího pedagogického sboru, jejich dalšímu
vzdělávání a rozvoji, motivaci, vedení, kontrole, hodnocení a odměňování. Přijímání nových
pedagogů nepřipadá v úvahu vzhledem ke klesajícímu počtu žáků. Tím dochází ke stárnutí
pedagogického sboru, což se však neodráží (vzhledem k výsledkům vzdělávání) v kvalitě
vzdělávání na naší škole.
V materiálně technické oblasti došlo v hodnoceném období k dalšímu rozvoji. Ve sledovaném
období byla dokončena rekonstrukce hygienických zařízení a výměna oken v budově B.
Pokračujeme v postupném vybavení učeben novým školním nábytkem. Zvýšená pozornost
byla věnována zkvalitňování didaktických pomůcek, techniky a výukových materiálů.
Kvalita prostředí školy zaznamenala v porovnání s předchozím hodnocením ze strany učitelů,
žáků i rodičů pozitivní posun.
S výsledky vzdělávání žáků nejsme zcela spokojeni, přesto je lze považovat za silnou stránku
školy. Výborně jsme uspěli u státní maturity, vykazujeme vysokou úspěšnost v přijetí našich
absolventů na vysoké školy. To je výsledek vynaložené energie a umu našich pedagogů, kteří
navzdory klesající úrovni přijímaných žáků kladou na ně stále vysoké nároky.
Finanční zdroje z rozpočtu státu i zřizovatele byly efektivně využívány. Efektivita využívání
finančních zdrojů byla zajištěna plánováním, schvalováním z hlediska účelnosti a důslednou
kontrolou.
Vztahy mezi zaměstnanci školy byly na dobré úrovni. Vztahy mezi školou a sociálními
partnery, školou a zřizovatelem, školou a školskou radou můžeme oznacit jako velmi dobré.
Pozitivní je zlepšující se komunikace mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči.
Návrhy opatření
- udržet, případně ještě zlepšit dosavadní úroveň výchovně vzdělávacího
procesu
- nadále co nejefektivneji využívat všechny financní zdroje
- elektronizace učebních dokumentů (třídní knihy, elektronické žákovské
knížky)
- udržet zájem žáků o volnočasové aktivity (Anglické divadlo, Debatní kroužek,
sportovní kroužky)
- pokračovat v oblasti projektů
- zlepšit spolupráci s Městem F-M
- systematicky prohlubovat kladnou atmosféru vztahů ve škole i směrem
k sociálním partnerům a veřejnosti a tím vytvářet pozitivní image školy.
31
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Odborná praxe žáků ve školním roce 2010/2011
Žáci druhého a třetího ročníku oboru obchodní akademie vykonávali v době ústních
maturitních zkoušek dvoutýdenní souvislou odbornou praxi ve firmách a státních institucích
moravskoslezského kraje.
Banky , pojišťovny
OSSZ
Okresní zastupitelství
17 %
Městské a obecní úřady
44 %
zařízenízdravottnickáaŠkolská
fyzické osoby
Podnikatelská sféra:
a. s., s. r. o.
Podnikatelská sféra:
Praxe druhého ročníku
6%
24 %
3%
3%
1%
32
Banky , pojišťovny
OSSZ
Pracovní úřad
Okresní zastupitelství
15 %
Městské a obecní úřady
47 %
zařízenízdravottnickáaŠkolská
fyzické osoby
Podnikatelská sféra:
a. s., s. r. o.
Podnikatelská sféra:
Praxe třetího ročníku
14 %
11 %
6%
4%
2%
1%
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Výstupem a podmínkou klasifikace z předmětu ekonomika bylo vypracování zprávy z praxe,
jejíž součástí bylo i hodnocení zodpovědné osoby. Ve všech případech byli žáci hodnoceni
kladně a v mnoha případech byli chváleni za pečlivost a zodpovědný přístup ke svěřené práci.
Testování žáků 1. a 3. ročníku
oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou
Metodické a evaluační centrum, o. p. s.
Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově
vzdálených bodech vzdělávací dráhy (počátek 1. ročníku a závěr 3. ročníku) a jejich
porovnáním určit přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu vzdělání, kterou škola
danému žákovi poskytuje.
Testování vstupní úrovně žáků 1. ročníku oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou ve školním roce 2010/2011
Úspěšnost
P (c )
P ( o5 )
P ( o2 )
Český jazyk
80
65
81
62
Matematika
64
56
75
56
Anglický jazyk
60
56
75
56
Obecné studijní
předpoklady
80
45
50
25
P ( c ) = percentilové pořadí, které udává, kolik procent z celkového počtu testovaných žáků
dosáhlo horšího výkonu
P ( o5 ) = percentilové pořadí, které udává, kolik procent z celkového počtu testovaných žáků
s obory ekonomického zaměření (63 Ekonomika a administrativa, 64 Podnikání v oborech)
dosáhlo horšího výkonu
P ( o2 ) = percentilové pořadí, které udává, kolik procent z celkového počtu testovaných žáků
lyceálních oboru (78 Obecná odborná příprava) dosáhlo horšího výkonu.
Výsledky testu z českého jazyka
Ve srovnání s naší školou bylo:
- ve skupině oboru č. 5 (Ekonomické obory – 63, 64) 81% škol horších než naše,
- ve skupině oboru č. 2 (Lyceální obory – 78) bylo 62 % horších.
33
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
V testování 1. ročníku dosáhla naše škola z testu z českého jazyka úspěšnosti 80%.
Výsledky testu z matematiky
Ve srovnání s naší školou bylo:
- ve skupině oboru č. 5 (Ekonomické obory – 63, 64) 75 % škol horších než naše,
- ve skupině oboru č. 2 (Lyceální obory – 78) bylo 56 % horších.
V testování 1. ročníku dosáhla naše škola z testu z matematiky úspěšnosti 64%.
Výsledky testu z anglického jazyka
Ve srovnání s naší školou bylo:
- ve skupině oboru č. 5 (Ekonomické obory – 63, 64) 75 % škol horších než naše,
- ve skupině oboru č. 2 (Lyceální obory – 78) bylo 56 % horších.
V testování 1. ročníku dosáhla naše škola z testu z anglického jazyka úspěšnosti 60%.
Výsledky testu z obecných studijních přepokladů
Ve srovnání s naší školou bylo:
- ve skupině oboru č. 5 (Ekonomické obory – 63, 64) 50 % škol horších než naše,
- ve skupině oboru č. 2 (Lyceální obory – 78) bylo 25 % horších.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z obecných studijních
předpokladů 45% škol horších než naše škola.
Testování žáků 3. ročníku oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní
zkouškou ( se zaměřením na zjištění relativního přírůstku znalostí za období prvního až
třetího ročníku)
Školní rok 2009/2010
Úspěšnost %
P (c )
P ( o5 )
Český jazyk
62
62
73
Matematika
53
68
100
Anglický jazyk
60
71
91
Německý jazyk
52
29
30
Obecné studijní předpoklady
85
47
64
R ( o5) Stupně relativního přírůstku znalostí žáků oboru č. 5
R ( o5 )
3. stupeň
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
-
1. stupeň
Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání a testovaném předmětu mají za sebou velmi
pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci třídy, resp. školy vykazují nadprůměrné
hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné
výsledky jako oni..
2. stupeň
Žáci třídy, resp. školy v daném oboru vzdělání v testovaném předmětu mají za sebou
v průměru spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu. Celkově žáci trídy, resp. školy vykazují
výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku ve srovnání se žáky, kterí měli v prvním
ročníku stejné výsledky jako oni.
3. stupeň
Žáci školy, resp. daného studijního oboru v průměru nedoznali změnu v přístupu ke studiu.
Celkově žáci školy vykazují spíše průměrné až mírně podprůměrné hodnoty relativního
přírůstku ve srovnání se žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jak oni.
4. stupeň
34
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Žáci školy, resp. daného studijního oboru mají v průměru za sebou velmi negativní změnu
v přístupu ke studiu. Celkově žáci školy vykazují podprůměrné hodnoty relativního přírůstku
ve srovnání s žáky, kteří měli v prvním ročníku stejné výsledky jako oni.
Výsledky testu z českého jazyka
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 73 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z českého jazyka 62 %
škol horších než naše škola.
Výsledky testu z matematiky
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 100 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z matematiky 68 % škol
horších než naše škola.
Výsledky testu z anglického jazyka
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 91 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z anglického jazyka
71 % škol horších než naše škola.
Výsledky testu z německého jazyka
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 30 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z německého jazyka
29 % škol horších než naše škola.
Výsledky testu z obecných studijních předpokladů
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 64 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v tomto testu
47 % škol horších než naše škola.
Školní rok 2010/2011
Ú v % P (c ) P (o2)
R (o2)
P (o5)
R (o5)
Český jazyk
63
54
30
4. stupeň
71
3. stupeň
Matematika
59
70
83
1. stupeň
100
1. stupeň
Anglický jazyk
53
63
87
2. stupeň
64
2. stupeň
Německý jazyk
61
77
92
1. stupeň
Obecné studijní předpoklady
85
70
87
93
R ( o5) Stupně relativního přírůstku znalostí žáků oboru č. 5 (63, 64 – ekonomické obory)
R ( o2) Stupně relativního přírůstku znalostí žáků oboru č. 2 (78 - lyceální obory)
Výsledky testu z českého jazyka
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 2 30 % škol horších než naše škola.
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 71 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z českého jazyka 54 %
škol horších než naše škola.
Výsledky testu z matematiky
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 2 83 % škol horších než naše škola.
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 100 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z matematiky 70 % škol
horších než naše škola.
35
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Výsledky testu z anglického jazyka
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 2 87 % škol horších než naše škola.
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 64 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z anglického jazyka
63 % škol horších než naše škola.
Výsledky testu z německého jazyka
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 92 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v testu z německého jazyka
77 % škol horších než naše škola.
Výsledky testu z obecných studijních předpokladů
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 2 87 % škol horších než naše škola.
Ve srovnání s naší školou bylo ve skupině oboru č. 5 93 % škol horších než naše škola.
V porovnání se všemi školami zúčastněnými v testování bylo v tomto testu 70 % škol
horších než naše škola.
Test OSP testuje základní dovednosti a schopnosti získané při studiu. Verbální část testu
sleduje obratnost testovaného v používání jazyka jako nosiče různých informací. Zjištuje se
schopnost používat jazyk v co nejširších hranicích, ale přitom nejpřesnějších významech.
Úlohy v testu jsou zaměřeny na porovnávání jednotlivých slov, frází, na určování jejich
vzájemného vztahu nebo vyvozování úsudku z úryvku textu.
36
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Zahraniční studentky
Ve školním roce 2010/2011 jsme v našich řadách poprvé a s nadšením uvítali dívky ze zemí
velmi vzdálených od České republiky.
Denise Paarlberg přijela z Chicaga,
její roční studijní pobyt zprostředkovala organizace Rotary klub. Byla zařazena do třídy 3.
ročníku oboru ekonomické lyceum.
Žákyně docházela do výuky 9 vyučovaných předmětů. Nad rámec rozvrhu docházela na
individuální výuku českého a ruského jazyka. Vyučujícími byla hodnocena známkou výborný
z předmětů Český jazyk a literatura, Dějepis, Zeměpis, Tělesná výchova, Fiktivní firma.
Hirone Murakami z Japonska,
její roční studijní pobyt zprostředkovalo Občanské sdružení AFS.. Hirone byla zařazena do
třídy 2. ročníku oboru obchodní akademie.
Na závěr ročního studijního pobytu byla žákyně hodnocena jednotlivými vyučujícími slovně
s přihlédnutím k jazykové bariéře. Ve všech hodnocených předmětech
Německý jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Matematika, Biologie, Dějepis, Zeměpis,
Informatika, Fiktivní firma, Tělesná výchova
byla známkou výborný oceněna její velká pracovitost, pečlivost a velký zájem o studované
předměty.
Děvčata strávila na naší škole celý školní rok. Byla velmi pracovitá a cílevědomá, nad rámec
stanoveného rozvrhu hodin studovala pod vedením našich kolegyň český jazyk, německý a
ruský jazyk. Dívky se zapojily i do mimoškolních aktivit (Anglické divadlo, soutěže).
37
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Zpráva o plnění úkolů v oblasti prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2010/2011 se naše škola opět účastnila programu prevence rizikového
chování. Tento program je realizován celým pedagogickým sborem.
Problematika prevence je velice aktuální, a proto je zapracovaná do výchovně-vzdělávacího
procesu v předmětech Občanská nauka, Základy společenských věd, Občanský a
společenskovědní seminář, Společenská kultura (Zdraví, Závislosti, Osobnost, Charakter,
Třídní vztahy, Mezitřídní vztahy, Kolektiv), Tělesná výchova (Sportem ke zdraví, Sportem
proti drogám), Biologie, Dějepis, cizí jazyky.
Na naší škole se věnuje velká pozornost prevenci formou jednorázových kulturních
společenskovědních akcí jako jsou exkurze, besedy, přednášky, divadelní a filmová
představení, výstavy, ale i soutěže sportovní a jazykové. Jde o posílení kolektivní
sounáležitosti, budování vztahu ke škole, zlepšení estetického vzhledu třídy, posílení
pozitivního vlivu kolektivu na jednotlivce, posílení schopnosti bavit se bez návykových látek.
Žáci na naší škole mohli získávat informace k problematice rizikového chování z nástěnky
umístěné na frekventované části chodby školy, absolvovali koncert skupiny Sagar zaměřený
na danou problematiku. Své osobní problémy mohli žáci řešit s výchovnou poradkyní a
preventistkou. Na škole je vyvěšena schránka důvěry. Existuje školní knihovnička výchovné
poradkyně k problémovým otázkám.
Pokračovala spolupráce s Renarkonem, Centrem nové naděje, Pedagogicko-psychologickou
poradnou ve Frýdku-Místku, Hygienickou stanicí v Místku.
ZÁŘÍ
• V tomto měsíci byly preventistkou Mgr. Papřokovou aktualizovány nástěnky
k návykové problematice a rizikovému chování, včetně adres a telefonních čísel
daných organizací.
• Problematika rizikového chování byla zapracována do tematických plánů vyučujících
již zmíněných předmětů..
V září se žáci 3.L zúčastnili 8. ročníku sbírky „Den, kdy svítí Světlušky“.
• Tradičně proběhlo setkání rodičů žáků 1. ročníků se zástupci vedení školy a třídními
učiteli.
• Pod záštitou společnosti TANDEM se opakovaně uskutečnila odborná praxe žáků 3.
ročníku v Gelnhausenu v SRN pod vedením Mgr. Michalákové.
• Pro dívky 1. ročníku jsme zajistili přednášku s besedou „S tebou o tobě“.
• Jako každoročně na škole proběhl Evropský den jazyků, žáci soutěžili ve znalostech o
cizích zemích.
• Ve svém volném čase se žáci věnovali volnočasovým aktivitám (sportovní kroužky –
volejbal, aerobic, posilování).
38
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
ŘÍJEN
• Navštívili jsme divadelní představení v anglickém jazyce „Pygmalion“.
• Talentovaní žáci se tradičně zúčastnili soutěže v psaní všemi deseti „Šenovský datel“,
pod vedením Mgr.Havláskové.
• V rámci českého jazyka žáci 1. ročníků navštívili Městskou knihovnu ve FrýdkuMístku, v rámci výuky přírodních věd navštívili Záchrannou stanici a centrum
ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě pod vedením Mgr. Jeništové a RNDr.
Červenkové.
• Žáci 1.,2. a 3. ročníku navštívili kino Vlast ve F-M, kde zhlédli filmové představení
„Kuky se vrací“ se zaměřením na environmentalní výchovu.
• Jako každý rok se v říjnu konalo školní kolo Debatiády.
• Na konci měsíce navštívili žáci Paříž a Versailles pod vedením Ing. Pospěcha.
LISTOPAD
• V listopadu se tradičně konal Den otevřených dveří, proběhla schůzka TU s
výchovnou poradkyní a vedením školy a téhož dne se konaly třídní schůzky.
• 3 žákyně 3. ročníku nás reprezentovaly v soutěži v ZAV v Bruntále pod vedením Ing.
Chromjákové.
• Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili koncertu skupiny Sagar zaměřenému na rizikové
chování.
• V rámci výuky anglického jazyka navštívili žáci 1.L pod vedením Mgr. Korbášové a
Mgr. Rozsypalové Britské centrum v Ostravě.
PROSINEC
• Pro žáky 3. ročníku zorganizovaly vyučující v rámci výuky odborných předmětů
exkurzi do Komerční banky ve Frýdku-Místku.
• Žáci vyšších ročníků se zúčastnily školního kola soutěže v psaní na klávesnici
„Mikulášské datlování“ pod vedením Mgr. Havláskové a Ing. Kubinové.
• Vybraní žáci nás reprezentovali v soutěži ZAV v Hodoníně pod vedením Ing.
Kubinové.
• Ve druhé polovině měsíce jsme uspořádali 2.termín Dne otevřených dveří a
konzultace s rodiči.
• Pod vedením Mgr.Michalákové žáci navštívili předvánoční Vídeň.
• Jako každý rok na závěr kalendářního roku proběhl vánoční turnaj ve volejbale, žáci
navštívili Frýdecký zámek, absolvovali taneční kurzy.
LEDEN
• Před uzávěrkou klasifikace proběhla schůzka třídních učitelů s výchovnou komisí a
vedením a uskutečnily se konzultace s rodiči..
• Zorganizovali jsme 3. termín Dne otevřených dveří.
• Pod vedením Mgr. Havláskové a Mgr. Richterové se konala konverzační soutěž v
ruském jazyce.
• V lednu zajistila výchovná poradkyně pro žáky 4. ročníku psychologické testy k volbě
vysoké školy, po jejichž zhodnocení následovaly osobní konzultace s psychologem.
• Družstvo žáků 4. ročníku nás reprezentovalona celostátní soutěži v účetnictví pro žáky
SŠ „Má dáti - dal 2010“.
39
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÚNOR
V únoru porovnávali na sportovním poli své síly hoši i dívky v okresním kole ve šplhu
pod vedením Mgr. Sojkové.
V rámci výuky dějepisu se žáci 2. ročníku zúčastnili výstavy „Lucemburkové“ v
Ostravě.
Žáci 3. ročníku navštívili v rámci Občanského a společenskovědního semináře
Ostravské muzeum pod vedením Mgr. Papřokové.
RNDr. Červenková se žáky 1. L navštívila výstavu minerálů na Frýdeckém zámku.
BŘEZEN
Pro žáky všech tříd 3. ročníku byla uspořádána přednáška dobrovolného centra
ADRA. Tato přednáška byla přípravou žáků na následující organizovanou sbírku.
V březnu absolvovali žáci všech tříd 1. ročníku lyžařský výcvikový kurz.
Pod vedením Mgr. Michalákové se vybraní žáci zúčastnili krajského kola konverzační
soutěže v německém jazyce.
Velmi úspěšné byly dívky v okresním kole v gymnastice.
Následovalo krajské kolo v gymnastice pro dívky, kde náš tým opět zvítězil.
Žáci studující francouzský jazyk se zúčastnili průřezu francouzskou hudbou v
knihovně ve F-M pod vedením Mgr. Oroszyové.
V témže měsíci nás dívky reprezentovaly v krajském kole ve šplhu.
Hoši se zapojili v okresním kole v futsale.
V závěru měsíce se konala regionální soutěž v grafických disciplínách na OA v Opavě
pod vedením Ing. Kubinové.
DUBEN
Pod vedením Mgr. Richterové jsme byli zastoupeni v Puškinově památníku v
Bohumíně.
5. dubna se konalo krajské kolo v silovém víceboji dívek pod vedením Mgr.Sojkové,
děvčata opět vyhrála.
Velmi zdařilá byla naše vystoupení v soutěži středních škol VIVA 2011 pod vedením
Mgr. Richterové a Mgr. Rozsypalové.
Dne 16 .-17. 4. 2011 se konalo republikové kolo v gymnastice pod vedením Mgr.
Sojkové.
Ve dvou dnech byli žáci všech tříd 3. ročníku zapojeni v charitativní sbírce ADRA
pod vedením Ing. Mojžíšové.
Žáci 1. ročníku zúčastnili školního kola soutěže v psaní na klávesnici.
Žáci 2. a 3. ročníku shlédli v kině Vlasti filmové představení „Občanský průkaz“.
KVĚTEN
• V květnu proběhly v rámci plánu exkurze na Frýdeckou skládku pod vedením Ing.
Vajčnerové a do Darkoviček shlédnout pohraniční opevnění pod vedením Mgr.
Havláskové a Mgr. Kotáskové
• Pod vedením Mgr. Michalákové a Mgr. Rozsypalové opakovaně proběhl týden českoněmecké výměny žáků z německého Gelnhausenu.
• V průběhu celého týdne od 16. do 20. května se konalo pro žáky ZŠ v Divadélku
Sokolík, pod vedením Ing. Kocháňové, divadelní představení v anglickém jazyce.
• Jako každý rok se v tomto období konaly státní zkoušky v psaní na klávesnici, pod
dohledem Ing. Palkovské, Ing. Kubinové, Ing. Wyky a Ing. Chromjákové.
40
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
ČERVEN
• V Ostravě se konala soutěž ZAVu pod vedením Ing. Palkovské.
• Ve dnech 20. -24. června se žáci 3. ročníku zúčastnili sportovně-turistického kurzu na
Vítkově.
• V závěru školního roku probíhaly školní výlety, exkurze a sportovní a kulturní
aktivity.
Zapsala Mgr.Vladimíra Papřoková
Zpráva o plnění úkolů v oblasti výchovného poradenství
1. Kariérové poradenství
a/ pro žáky OA
Vzhledem k tomu, že drtivá většina absolventů obchodní akademie usiluje o další studium na
VŠ, soustřeďuje se kariérové poradenství především na volbu vysokoškolského oboru,
případně volbu VOŠ. Z toho vyplývá, že nejintenzivnější práce se žáky 4. ročníku je
koncentrována do podzimních a zimních měsíců, kdy se žáci musí rozhodnout pro
vysokoškolský obor. Podmínkou správné volby je jednak adekvátní sebepoznání, vědomí
vlastních silných a slabých stránek, svých schopností a znalostí, jednak orientace v nabídce
vysokoškolských oborů, povědomí o situaci na trhu práce a nakonec i zvážení finančních
možností své rodiny. K přípravě na tento složitý proces výběru dalšího kariérního směřování
slouží studentům řada iniciativ, které se uskutečnily ve školním roce 2010/2011:
• Žáci 4. ročníku byli informováni o možnosti účasti na Evropském veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání v Brně – Gaudeamus. Tato akce sloužila
především pro váhající žáky, zatímco již rozhodnutým bylo doporučeno zúčastnit se
raději Dne otevřených dveří fakulty, o kterou mají zájem.
• Vzhledem ke skutečnosti, že většina VŠ používá místo přijímacích zkoušek NSZ
(Scio-testy), byla pro žáky zorganizovaná beseda o studiu na VŠ, přijímacích
zkouškách a přípravných kurzech, kterou pořádala společnost SOKRATES.
• Výchovná poradkyně se zúčastnila setkání výchovných poradců se zástupci Úřadu
práce ve Frýdku -Místku, kde získala cenné informace o současné situaci na trhu práce
v regionu, které následně tlumočila studentům při besedách s výchovným poradcem,
které se týkaly mimo jiného i přijímacího řízení na VŠ, NSZ a studia na VŠ obecně, i
možností žáků, kteří ke studiu na VŠ přijati nebudou.
• Ve 4. ročnících byl zjištěn zájem o objednávku Učitelských novin se seznamem VŠoborů a Učitelských novin se seznamem oborů VOŠ. Výchovná poradkyně následně
zajistila hromadnou objednávku pro zainteresované žáky.
• Pro všechny žáky 4. ročníku bylo rovněž zajištěno poradenství s volbou
vysokoškolského oboru formou plošného testování psychology z PPP Frýdek – Místek
v prostorách školy a následných individuálních konzultací na poradně.
• V zimních měsících se uskutečnily dvě přednášky – přednáška zástupců Ekonomické
fakulty VŠB-TUO v Ostravě o studiu, požadavcích fakulty a přijímacím řízení pro
žáky 4. ročníků a přednáška zástupců OPF-SU v Karviné – a to s ohledem na
skutečnost, že na tyto fakulty směřuje největší počet absolventů naší školy.
• Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s vyučujícími psychologie a ZSV, kterým
poskytla elektronické testy používané kariérovými poradci k hodnocení zájmů a
motivací lidí pro jednotlivá povolání (Dotazník kariérových kotev, Hollandova
41
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
•
•
•
typologie pracovních prostředí a povolání) a internetové odkazy a publikace k
hodnocení vlastní osobnosti (typologie osobnosti MBTI aj.) pro žáky 4. , případně i 3.
ročníků.
Informovanosti žáků o přijímacím řízení na VŠ, přihláškách na VŠ a jejich
vyplňování, o nabídkách jednotlivých fakult i situaci na trhu práce sloužily webové
stránky výchovného poradce i tištěné materiály jednotlivých VŠ a žebříčky vysokých
škol uveřejňované v tisku, které výchovná poradkyně distribuovala do tříd.
Žáci měli možnost konzultovat volbu VŠ oboru s výchovnou poradkyní také
individuálně, čehož využilo několik žáků.
Výchovná poradkyně registrovala přihlášky žáků 4. ročníků na VŠ a následně
vyhodnocovala úspěšnost žáků při přijímacím řízení na VŠ, VOŠ, příp. na pracovním
trhu. Informace o úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na jednotlivé obory sloužily
mimo jiné také žákům následných ročníků při jejich procesu volby studia.
b/ pro žáky ZŠ
Žáci ZŠ jsou na svou další studijní či profesní dráhu připravováni na svých mateřských
školách svými výchovnými poradci, třídními i dalšími učiteli. Ti umožňují žákům návštěvy
tzv. „burz středních škol“ (Frýdek-Místek, Třinec) a také návštěvy Dnů otevřených dveří,
které pořádají jednotlivé SŠ, kde mají žáci možnost hovořit přímo s učiteli těchto škol,
podívat se do učeben a nasát atmosféru škol, což může jejich proces rozhodování ulehčit.
Také rodiče těchto žáků se mohou jmenovaných akcí zúčastnit, navíc mnohé školy pořádají
speciální třídní schůzky pro rodiče žáků 9. tříd, na které zvou zástupce škol středních, aby zde
rodičům podali informace. Zástupci SŠ sami také využívají možnosti oslovit žáky 9. tříd
přímo v jejich škole při vyučování. Vedení obchodní akademie ve spolupráci s jednotlivými
učiteli a výchovným poradcem využívá všech uvedených možností oslovit žáky, představit
jim školu, seznámit je s učebními plány a aktivitami školy a posoudit možnosti žáků uspět při
studiu na obchodní akademii., a to ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími a výchovným
poradcem.
2. Výchovné poradenství
a/ Péče o žáky s výukovými, výchovnými, příp. osobními problémy
Individuálních konzultací využívali hlavně žáci 4. ročníků a to především kvůli problémům v
rodině, kde se objevovaly generační neshody i kvůli osobním problémům žáků, kvůli kterým
nebyli schopni docházet pravidelně do výuky, tudíž se přidaly i problémy se zvládáním
školních povinností. Problémy byly řešeny v součinnosti s třídními učiteli i s ředitelem školy
a rodiči, kteří byli přizváni k řešení výukových problémů, v jednom případě v součinnosti s
Oddělením sociálního poradenství pro mládež města Frýdku-Místku. V krajních případech
byly problémy s docházkou řešeny přerušením studia.
Výchovná komise byla v uplynulém školním roce svolána celkem jedenáctkrát – oproti
minulým školním rokům je to zhruba dvojnásobné zvýšení., které se dá ale také vysvětlit tím,
že si pedagogové již zvykli využívat v případě zvýšené absence nebo problémového chování
žáků výchovné komise jako nástroje řešení dané situace. Mnohdy pomůže setkání rodičů,
žáků a členů výchovné komise k vyjasnění příčin problémového chování, zohlednění
okolností, které problémové jednání vyvolaly a v některých případech i ke změně chování
žáka. Výchovná komise zasedala především kvůli problémům žáků 4. a 1. ročníků.
42
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Ve dvou případech byly řešeny v součinnosti s výchovným poradcem dvě stížnosti rodičů na
chování učitele. Ačkoli byly jejich výhrady přijaty s porozuměním a pedagogové se snažili
vyjít žákům vstříc, oba žáci školu opustili pro neprospěch v několika předmětech.
Co se týče znevýhodněných žáků, v uplynulém školním roce byl na doporučení lékaře
zpracován jeden IVP pro zdravotní znevýhodnění žákyně, která měla dlouhodobé a
opakované absence. Ve dvou případech byli pedagogové výchovným poradcem upozorněni
na těžší formy dyslexie a dysgrafie, které se podílely na horších výsledcích žáků.
K řešení osobních problémů, se kterými se žáci potýkali, měly přispět i webové stránky
výchovného poradce, kde jsou umístěny kontakty na poradenská zařízení, specializovaná
lékařská pracoviště a krizové linky, kam se žáci mohli v případě nutnosti obrátit.
b/ Péče o nadané žáky
Nadaným žákům se učitelé ve svých předmětech věnovali individuálně a připravovali je na
účast v soutěžích a olympiádách. Jedné žákyni byl přiznán IVP.
3. Další aktivity v oblasti výchovného poradenství
a/ Supervize při řešení výchovných a výukových problémů
Vyučující konzultovali s výchovným poradcem vzdělávací a výchovné obtíže se žáky v době
konzultačních hodin i mimo ně. Prostřednictvím e-mailů a nástěnky výchovného poradce byli
seznamováni s možnostmi řešení absence, závislostí, krádeží a s problematikou vývojových
poruch učení.
b/ Další vzdělávání
Výchovná poradkyně ukončila během podzimních měsíců povinné doplňkové studium pro
kvalifikované výchovné poradce – „Výchovné a kariérové poradenství pro žáky se
zdravotním postižením“ v délce 65 hodin.
Zpracovala Mgr. Magda Richterová
43
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. r. 2010/2011
Pedagogičtí pracovníci
Ing. Eva Mojžíšová
Ing. Zbyněk Pospěch
Ing. Petr Tyleček
Ing. Hana Bradáčová
Ing. Hana Bradáčová
Ing. Dalimila Korbášová
Ing. Renáta Vajčnerová
Mgr. Vladimíra Papřoková
Ing. Hana Bradáčová
Organizátor
Školení odborné
PROKON, Ing.
přípravy členů požárních
Antonín Konečný
hlídek
Junior
Poznej svoje peníze
Achievement
e-Ekonomie
Ing. Stohl
Účetní a daňový seminář
EURiON
Udržitelný rozvoj a
životní prostředí
Ing. Renáta Vajčnerová
METODICA
Mgr. Jarmila Kotásková
Mgr. Svatava Oroszyová
KVIC
Mgr. Jarmila Kotásková
EduČaS
Ing. Zbyněk Pospěch
Ing. Roman Wyka
Ing. Zbyněk Pospěch
Mgr. Jaromír Přidal
Ing. Roman Wyka
Moravskosl. el.
svaz
Gymnázium V.
Makovského
N. Město na M.
Ing. Petr Tyleček
META
Ing. Eva Mojžíšová
CERMAT
Ing. Jarmila Pindurová
KFP
Mgr. Marta Michaláková
AHRA
Mgr. Marta Michaláková
Tandem
Mgr. Magda Richterová
KVIC
Ing. Richard Břenek
Ing. Zbyněk Pospěch
Ing. Roman Wyka
KVIC
Ing. Richard Břenek
Ing. Zdeňka Chromjáková
Mgr. Radka Jeništová
Ing. Zbyněk Pospěch
Ing. Roman Wyka
všichni zaměstnanci školy
Aplikace metodiky
simulačních her ve
výuce EVVO
Čtením a psaním ke
kritickému myšlení
Pátrači na stopě –
činnostní učení v DEJ
Vyhl. Č. 50/78 Sb.
ČÚBP
Konference Počítač ve
škole
Zečleňování cizinců do
českých škol
Konzultační seminář
k nové maturitě
Finanční gramotnost
hravě a poutavě
Zatraktivnění výuky
Seminář pro
koordinátory odborných
praxí
Program pro kvalif.
výchovné poradce
k rozšíření jejich
kompetencí
Používání počítače a
správa souborů
Služby informačních sítí
Textový editor
KVIC
Tabulkový procesor
Jiří Marel
Školení první pomoci
Celkem
44
Název semináře
Cena
akce
Aprobace
984,-
vedení
500,-
odborné předměty
odborné předměty
0,-
odborné předměty,
společenskovědní př.
0,-
odborné předměty
0,-
Český jazyk a liter.
DEJ
1 600,-
ICT
4 290,-
ICT
0,-
vedení
0,-
vedení
960,-
odborné předměty
0,-
NEJ, TEV
0,-
projektový manažer
ČNFB a Leonardo
0,-
výchovná poradkyně
0,-
ICT
0,-
ICT
11 000,19 334,-
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Vzdělávání nepedagogických pracovníků ve šk. r. 2010/2011
Organizátor
akce
Název semináře
Nepedagogičtí
pracovníci
Cena akce
Pavel Zeman
Jindřichův Hradec
Zákon o pedagogických
pracovnících
500,-
Ing. Svatopluk
Švarc
Seminář MZDY
750,-
RESK education
ERA
Vzdělávací
centrum Petr
Zemánek
Vzdělávací
centrum Petr
Zemánek
Platové předpisy ve školství
2011"
Pracovní
zařazení
mzdová účetní
Zbytková Irena
980,-
Zdanění mezd 2011, Roční
zúčtování daně
Příprava a sestavení účetní
závěrky vybraných účet.
jednotek
1 200,940,-
THP
Jana Šmírová
Aktuality v hospodaření a
účtování PO
970,-
MSK
Workshop k el. Spisové
službě
Monika
Polachová
Moravskosl. el.
svaz
Vyhl. Č. 50/78 Sb. ČÚBP
Jiří Lux
Sekretářka ředitele
800,-
Celkem
školník
6 140,-
Jazykové vzdělávání učitelů - Dialog bez bariér
Vyučující
Organizátor
Cena
Aprobace vyučujícího
Ing. Jarmila Pindurová
Ing. Richard Břenek
Ing. Renáta Vajčnerová
Ing. Marie Muráriková
KVIC
Kurz anglického jazyka
0,0,0,0,-
Vyučující odborných
předmětů
Mgr. Magda Richterová
Konverzační kurz
ruštiny
0,-
Vyučující RUJ, RKO
Studium k nové maturitní zkoušce - NIDV
Mgr. Zuzana Korbášová
Mgr. Martina Rozsypalová
Jörg Richter
RNDr. Kateřina Červenková
Jiří Závodný
Hodnotitel PP, ÚZ –ANJ základní, vyšší úroveň
Hodnotitel PP, ÚZ –ANJ základní, vyšší úroveň
Hodnotitel ÚZ – NEJ základní úroveň
Školní komisař
Školní komisař
Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace ukončené ve šk. r. 2010/2011
Studium ke splnění kvalifikace
pedagogické minimum Ing. Roman Wyka.
Studium k výkonu specializovaných činností
- Ing. Zdeňka Chromjáková, NIDV, studium „Koordinátor školního vzdělávacího programu“.
Povinné doplňkové studium pro kvalifikované výchovné poradce – „Výchovné a kariérové
poradenství pro žáky se zdravotním postižením“ v délce 65 hodin.
45
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Partnerství s Ekonomickou faktultou VŠB
Dne 3.3.2011 po předchozích několikaměsíčních jednáních byla podepsána rámcová smlouva
o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské a Obchodní akademií FrýdekMístek. Spolupráce škol mezi jednotlivými stupni vzdělávací soustavy zefektivňuje edukační
proces a zvyšuje tak úspěšnost absolventů na trhu práce a připravenost absolventů ke studiu
na vyšším stupni. Kooperace škol stejného oborového zaměření umožňuje poskytnout
komplexní navazující odborné vzdělání a optimálně připravit absolventy pro úspěšný výkon
povolání.
Předmětem této rámcové smlouvy o spolupráci jsou společné akce za účelem zvýšení
úspěšnosti a připravenosti ke studiu absolventů OA F-M na VŠB -EKF, maximalizace a
optimalizace odborných kompetencí absolventů OA F-M a VŠB-EKF, inovace školních
vzdělávacích plánů na OA F-M, spolupráce na společných projektech předkládaných v rámci
výzev evropských fondů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
spolupráce v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech a vzájemná propagační
činnost.
Hlavní oblasti spolupráce:
1. Pedagogická praxe studentů doplňujícího studia učitelství odborných předmětů VŠB EKF v OA F-M.
2. Propagační činnost VŠB-EKF na OA F-M.
3. Hostování studentů OA F-M na přednáškách a cvičeních vybraných předmětů (např.
matematika, účetnictví ).
4. Vzájemná konzultace pedagogů OA F-M a VŠB-EKF.
5. Spolupráce na inovaci školských vzdělávacích plánů na OA F-M za účelem
připravenosti absolventů OA ke studiu na VŠB-EKF.
6. Možná budoucí spolupráce OA F-M a VŠB-EKF na projektech OPVK, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky apod.
7. Rozvoj lidských zdrojů.
8. Rozvoj dalšího vzdělávání.
9. Další oblasti dle dohody partnerů.
Debatiáda 2010/2011
Debatiáda je prostředím, kde se žáci učí všímat si svého okolí a zapojit všechen svůj um a
znalosti k tomu, aby toto okolí dokázali zlepšit. Je místem, kde by se měli naučit, že svět
skutečně zlepšit lze.
Debatiáda rozvíjí klíčové kompetence, napomáhá osvojování a prohlubování znalostí,
vychovává k zodpovědnosti a toleranci. Je přínosem participaci mládeže na dění kolem nás a
také přínosem k prevenci asociálního chování studentů .
Debatiáda je argumentační soutěž dětí a mládeže o tom, proč a jak měnit svět a co z toho
vzejde. "Smyslem debatování je učit se, ne vítězit. Či spíše učení se je jediným vítězstvím,
které má smysl." A. J. Toynbee
46
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Školní kolo Debatiády 2010/2011
V pondělí 18. 10. 2010 na škole proběhla Debatiáda. Letošního školního kola se zúčastnilo
třicet studentů prvního až čtvrtého ročníku. Některé třídy své zástupce do soutěže neposlaly,
jiné měly v soutěži hned několik želízek v ohni. Témata k debatě vybrali sami studenti. V
prvních kolech se dabatovalo na témata:
1. Používání Facebooku se pro mě stalo nebezpečnou drogou a
2. V České republice by se mělo legalizovat neomezené užívání marihuany.
Debatní turnaj v Zábřehu na Moravě
Prvním turnajem ve škol r. 2010/2011 2. turnaj Debatní ligy v Zábřehu na Moravě, který
proběhl v termínu 26. - 28. listopadu 2010. Na turnaj jsme odjeli se dvěma týmy.
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 22 týmů středních škol z celé republiky. Sjeli se sem
studenti především z gymnázií. Ve velké konkurenci jsme se sice neumístili na předních
příčkách tabulky, ale alespoň jsme vyhráli dvě dílčí debaty.
Debatovali jsme na témata:
1) Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem.
2) Aktivní volební právo by měli mít občané České republiky už od 16 let.
3) Státní úředníci by neměli mít právo na stávku. (nepřipravené téma)
4) V České republice by měla být legalizována polygamie. (nepřipravené téma)
Debatní den v Ostravě
Praktický nácvik debatování v rámci "Debatního dne", který se konal 27. ledna 2011 v
Ostravě, byl pojat jako kvalifikace na červnové soustředění soutěže "Debatiáda". Akce se
zúčastnilo osm týmů, z nichž každý debatoval celkově dvakrát.
Soutěže se zúčastnilo pět škol z našeho kraje: Mendelovo gymnázium v Opavě, Slezské
gymnázium v Opavě, Gymnázium Český Těšín, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě,
Obchodní akademie v Českém Těšíně a naše škola. Nejlepším týmem, který vyhrál obě
debaty a zároveň měl nejvyšší počet pomocných bodů, byl tým Mendelova gymnázia v
Ostravě spolu s týmem Slezského gymnázia v Opavě.
Debatní turnaj v České Třebové v únoru 2011
25. - 27. února 2011 jsme se zúčastnili III. turnaje XVI. ročníku České Debatní ligy v České
Třebové. Turnaje zúčastnilo dalších 22 družstev.
Debatovali jsme na hodně zajímavá témata:
1. Zákaz nošení burek v Evropě přináší více škody než užitku (připravené téma)
2. Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům (připravené téma)
3. Evropská unie by se měla více angažovat ve světových záležitostech (nepřipravené téma).
Na každé připravené téma jsme diskutovali dvakrát. Jednou jako afirmativní strana, která tezi
obajuje, jednou jako strana negativní, která ji zavrhuje. Z celkově pěti absolvovaných debat se
nám nepodařilo vyhrát ani jednu.
47
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Anglické divadlo
Divadelní představení Skřítek Elfi a kouzelné hodiny
Týden od 16. - 20. května 2011 byl pro nás docela perný. Od pondělka do pátku jsme každé
dopoledne hráli dvě představení naší letošní anglické divadelní hry Skřítek Elfi a kouzelné
hodiny.
Hráli jsme pro základní školy našeho města a také pro studenty obchodní akademie. Přišli se
mrknout žáci 1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 6. ZŠ, 7. ZŠ, ZŠ Staré Město, ZŠ Lískovec a ZŠ
GALILEO. Žáci základních škol se mohli na představení připravit díky pracovním listům,
které obsahovaly nejproblematičtější slovíčka a fráze divadelní hry.
Poslední představení jsme odehráli v pátek večer pro naše rodiče a známé. Letošní divadelní
hra nabídla roli více studentům než vloni. Práce našeho kroužku finančně podpořilo Sdružení
rodičů při OA F-M a Magistrát města Frýdku-Místku z fondu výchovy, vzdělávání a
zájmových aktivit.
Výměnný pobyt - Gelnhausen 2011
První část se uskutečnila od 8. 5. – 15. 5. 2011 u nás ve Frýdku-Místku a okolí, poslední dva
dny strávili studenti v Praze.
Druhá část proběhne od 4. – 11. 9. 2011 v německém Gelnhausenu, doprava vlastním
autobusem. Gelnhausen je vzdálen asi 50 km od Frankfurtu nad Mohanem.
Tento výměnný pobyt bude z 50 % podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.
Předmětem letošního výměnného projektu je odstraňování předsudků vůči obou národů. Na
základě vlastních zážitků a zkušeností se budou studenti informovat o životě českých a
německých rodin, o jejich každodenních zvyklostech a ukázal běžnou rutinu života českého
a německého studenta. Cílem je připravit studenty obou škol na odbornou praxi v cizí zemi,
poukázat na rozdíly běžného života obou zemí a také motivovat studenty k prohloubení
znalostí německého, popř. anglického jazyka. Cílem je také navázání nových přátelství,
seznámení se s kulturními tradicemi obou zemí a také poznat přírodní krásy obou regionů.
Studenti, kteří se v minulých letech zúčastnili výměnných pobytů a odborných stáží si
vylepšili své jazykové znalosti, 10 z nich během čtyřletého studia vylepšilo své znalosti
německého jazyka natolik, že se jim podařilo získat Zertifikat Deutsch. Mnozí studenti
pokračují ve studiu cizího jazyka na vysokých školách, nebo díky této dobré zkušenosti
překonali strach z komunikace v cizím jazyce a našli dobré uplatnění v praxi.
48
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Ekonomické soutěže ve školním roce 2010/2011
Školní kolo veletrhu Fiktivních firem – 16. 10. 2010
Dne 16. listopadu 2010 se v rámci Dne otevřených dveří Obchodní akademie ve FrýdkuMístku konalo školní kolo veletrhu fiktivních firem, kde svou činnost prezentovali žáci
3. ročníků. Veletrhu se zúčastnilo celkem 23 firem. Firmy prezentovaly na veletržních
stáncích výrobky a současně nabídli své zboží a služby spolužákům, učitelům, přítomným
hostům a žákům 9. tříd, kteří se v rámci dne otevřených dveří přišli na naši školu podívat. V
průběhu celého dne probíhalo čilé obchodování a sjednávání kontraktů.
V rámci přehlídky fiktivních firem proběhla soutěž o nejlepší firmu. Odborná porota složená
z učitelů a z žáků 2. ročníků hodnotila úroveň prezentace, katalogů, webových stránek,
nástěnek a přístupu k zákazníkům. Hodnocení bylo velmi obtížné, protože všechny firmy byly
skvělé a velmi dobře se připravily.
Týmová soutěž manažerských dovedností – listopad 2010
Dne 16. 11. 2010 se vybraní žáci 4. ročníku - Robin Lotko, Michaela Ličková, Honza
Vajnhrach, Roman Holeka, Sebastián Železník, Filip Polach, Šárka Pietrošová, Veronika
Labudová, Lukáš Vojtek a Eva Michálková zúčastnili prestižní týmové soutěže ostravského
Innovation campu pod záštitou mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement.
Letošní soutěž nesla název "Drinks, life, emotion" a jejím hlavním sponzorem byla firma
Kofola. V prostorách VŠB-TU Ostrava jsme srovnali své síly s více než 100 studenty
různých středních škol.
Ve velké konkurenci si naše škola připsala 3. místo!
Zadáním bylo zpracování projektu, který by obohatil portfolio tradiční české značky Kofola.
Ve velmi krátkém časovém horizontu museli žáci vypracovat komplexní projekt zahrnující
všechny finanční, výrobní a marketingové faktory, završením byla prezentace, kterou
hodnotila odborná komise tvořená vedoucím katedry managementu VŠB a managery Kofoly.
Tato soutěž byla pro jednotlivé soutěžní týmy skvělou zkušeností a pro mnohé významnou
motivací.
Celorepubliková soutěž Má dáti a Dal v účetnicví – Znojmo 25.-26. ledna 2011
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo a Obchodní akademie Znojmo uspořádala již 5.
ročník celorepublikové soutěže v účetnictví pro žáky středních škol, která je oznažována
za „mistrovství ČR v účetnictví“. Odborným garantem soutěže je Institut Svazu účetních,
protože žáci mají možnost v rámci této soutěže složit i první část certifikační zkoušky z
účetnictví. Soutěženího klání se v letošním roce zúčastnilo rekordních 72 škol a hodnoceno
bylo 140 žáků 4. ročníků středních škol. Naši školu reprezentovali žáci 4. B – Jan Vajnrajch a
Filip Polach. První den absolvovali čtyřhodinovou certifikační část, kde řešili účetní úlohy z
různých oblastí podnikových činností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Za tuto část mohli
získat maximálně 100 bodů. Žáci, kteří dosáhli v této části alespoň 60 bodů mohou požádat o
uznání certifikační zkoušky z účetnictví. Jan Vajnrajch získal skvělých 88,5 bodů a Filip
Polach uspěl se 76 body. Jejich výsledky jsou velmi cenné, protože se museli vypořádat i s
úkoly, které byly náročné na logické úsudky a v rámci výuky ještě nebyly řešeny. Jejich
výkony byly podloženy hlavně jejich pečlivou přípravou a zájmem o účetní problematiku s
možností využít konzultací s vyučujícími.
Druhý den následoval velmi náročný test v elektronické podobě se 100 testovými úlohami,
kde žáci vybírali ze čtyř variant více správných odpovědí. Časový limit byl pouhých 75
49
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
minut. V této části bylo možné získat celkem 50 bodů. Jan Vajnrajch získal 32,17 bodů, Filip
Polach 22,17 bodů.
Průměrný počet bodů obou žáků byl 109,4 ze 150 možných. V klasifikaci škol jsme obsadili
34. místo, v jednotlivcích se umístil Jan Vajnrajch na 42. místě se 120,67 body a Filip Polach
na 91. místě s celkovým počtem bodů 98,17.
Soutěž pro žáky středních škol - CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE – duben
2011 - CHYTŘEJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – UČENÍ JINAK
Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se v Praze v prostorách Fakulty elektrotechnické Českého
vysokého učení technického uskutečnil třetí ročník celodenní soutěže pro žáky středních
odborných škol CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE, do níž se letos zapojilo 100
studentů středních odborných škol z celé České republiky a dalších 20 vysokoškolských
studentů, kteří vystupovali jako konzultanti soutěžních týmů.
Soutěže pořádala mezinárodní vzdělávací nezisková organizace Junior Achievement pod
vedením výkonného ředitele Josefa Mullera, tentokrát ve spolupráci s generálním partnerem
akce společností IBM Česká republika pod názvem „Chytřejší vzdělávání – učení jinak“.
„Tématem soutěže bylo vymyslet produkt či službu v oblasti vzdělávání a rozvoje lidí, která
bude přispívat k vytváření lepšího světa,“ .
Žáci měli na zpracování svého projektu celý den a své nápady mohli po celou dobu
konzultovat s vybranými odborníky z praxe, tedy se zástupci partnerských společností. Další
pomocí jim byli starší kolegové z řad vysokoškoláků, kteří v soutěžních týmech působili jako
jejich vedoucí manažeři.
Své nápady prezentovali žáci v průběhu 3 minut a poté byli dotazování odbornou porotou,
která vybrala 3 nejlepší týmy, které získaly hodnotné ceny. Porota hodnotila jednotlivé týmy
nejen na základě jejich zpracovaných záměrů, ale dalšími kritérii hodnocení byly inovace,
realizovatelnost a samotná prezentace týmu.
Členové vítězných týmů měli po skončení soutěže možnost zúčastnit se pohovoru
v anglickém jazyce, na jehož základě byli vybráni dva žáci, kteří budou reprezentovat Českou
republiku na mezinárodním evropském finále soutěže Social Innovation Camp 2011 18. – 20.
května 2011 v belgickém Bruselu.
Naše škola se zúčastnila tého soutěže již podruhé, tentokrát se umístila na 2. místě.
Členové poroty:
• Ing. Michal Ondráček, Koučink Centrum, s. r. o.
• prof. Ing. Zbyněk Škvor DrSc., proděkan pro doktorské studium a výzkum, FEL
ČVUT
• David Enc – IBM Česká republika, spol. s r. o.
• PhDr. Ondřej Neumajer, PhD – Výzkumný ústav pedagogický v Praze
• Ing. Jaromír Hořejší, Csc. – KPMG Česká republika, s. r. o.
50
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Písemná a elektronická komunikace
KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ v psaní na klávesnici
Název soutěže
Šenovský datel
ZAV Bruntál 2010
Regionální soutěž pro Moravskoslezský kraj
Obchodní akademie Opava
Mistrovství ČR v grafických předmětech
OA Chotěboř
Mezinárodní internetová soutěž Intersteno
ZAV OSTRAVA 2011
Měsíc
Ročník
7.-8. říjen
2.
27.-28. leden
3.
29. březen
1.-4.
28.-29. duben
1.-4.
26. 3.-6. 5.
1.-4.
20.-21. červen
1.
Ve školním roce 2010/2011 jsme se zúčastnili jen 3 soutěží ZAV v grafických disciplínách a
regionální soutěže v Opavě. Popáté jsme se zapojili do moderní mezinárodní internetové
soutěži INTERSTENO
•
Šenovský datel je soutěží organizovanou pro změření sil žáků 2. ročníků středních škol,
která se koná střídavě na OA a VOŠ ve Valašském Meziříčí nebo na Mendelově SŠ a OA
v Šenově u Nového Jičína. Letos se poprvé soutěžilo v nové verzi výukového programu
ZAV – ve 4. generaci ZAVu. Soutěž je vždy velice vyrovnaná, konkurence obrovská,
vítězí samozřejmě ti nejlepší a nejpilnější, zejména je třeba vyrovnanosti ve všech třech
soutěžních disciplínách, které se započítávají do kombinace. V posledních letech na
soutěž jezdí i žáci základních škol, kteří porážejí své starší konkurenty, protože se výuce
psaní věnují již několik let. Soutěže se letos zúčastnilo 22 škol a 71 jednotlivců. Naše
družstvo obsadilo 14. místo. Žákyně naší školy podaly ve všech disciplínách vyrovnané
výkony, ale hodně chybovaly. Družstvo startovalo v podobném složení jako loni na ZAV
Ostrava, kdy byly ještě v 1. ročníku. Polepšily si o 2 místo oproti situaci před 3 měsíci.
Zaznamenaly však jen nepatrný výkonnostní vzestup.
•
ZAV Bruntál 2010/11 je určena pro žáky 3. ročníků a talentované mladší. Letos byla tato
soutěž uspořádána v jiném termínu než obvykle – u příležitosti 50. výročí založení OA a
SZŠ v Bruntále. Zúčastnilo se celkem 28 družstev a 80 jednotlivců. Také trénink
představoval oproti minulému ročníku významnou novinku – poprvé byly nabídnuty
dvouminutovky s přenášením výsledků pomocí IV. generace ZAV. Významným přínosem
byla možnost psát stejně jako ve Wordu, tedy v napsaném textu pohybovat kurzorem,
vpisovat vynechané znaky, vymazávat nesprávné apod.
Naši školu reprezentovaly žákyně 3. L Kateřina Klučárová, Anna Kociánová a Lucie
Klimentová. Družstvo nenastoupilo v nejsilnějším složení, a proto bohužel neobhájilo
výsledky z loňska. Přesto se v silné konkurenci mnohých reprezentantů ČR neztratilo a
obsadilo 16. místo. Oproti loňskému ročníku soutěže napsala děvčata ve 3
desetiminutových opisech s různými penalizacemi (10, 50 a 100 úhozů) o 4 200 úhozů
51
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
méně než loni. Nedařilo se jim zejména v opise vyžadujícím maximální přesnost psaní a
ztratily tak naději na lepší umístění
•
Regionální soutěž v psaní na klávesnici pro Moravskoslezský kraj je soutěží pro žáky
všech ročníků středních škol s dlouholetou tradicí. Účast na ní je prestižní záležitostí. Na
základě výsledků regionálních soutěží provádí NÚOV nominaci na Mistrovství České
republiky v grafických disciplínách. Letos soutěž pořádala Obchodní akademie v Opavé.
V soutěžní disciplíně opis (desetiminutovka z papírové předlohy s penalizací 50 úhozů za
neopravenou chybu) se jí zúčastnilo 31 žáků ze 14 středních škol regionu. Naši školu
reprezentovaly dvě žákyně třídy 3. L – Nikol Niemczyková a Kateřina Klučárová.
Konkurence byla letos opravdu silná, protože se soutěže zúčastnili reprezentanti České
republiky s bohatými mezinárodními zkušenostmi a speciálním tréninkem. Přesto Nikol
Niemczyková v tvrdé konkurenci obstála na výbornou a obsadila skvélé 6. místo
výkonem 391,1 čistých úhozů při chybovosti 0,16 %. Oproti loňsku vylepšila svůj
minutový výkon o 75 úhozů. Výborným výkonem si vybojovala nominaci na
Mistrovství republiky žáků středních škol v grafických disciplínách, které pořádá
OA Chotěboř. Kateřina Klučárová obsadila výkonem 296,5 čistých úhozů za minutu 17.
místo.
Ve stejný den proběhly regionální soutěže ve všech regionech ČR Po sumarizaci všech
výsledků patří Nikol v celorepublikové výsledkové listině 19. místo, Kateřina Klučárová
figuruje na 173. místě z celkového počtu 373 účastníků regionálních kol..
•
Mistrovství ČR v grafických předmětech
Ve dnech 28. a 29. dubna 2011 uspořádala OA Chotěboř ve spolupráci s NÚOV 19.
mistrovství ČR v grafických předmětech. Za naši školu byla nominována na základě
výborného výkonu na regionální soutěži Nikol Niemczyková ze 3. L. Z organizačních
důvodů se však soutěže nezúčastnila.
•
52
ZAV OSTRAVA 2011 je soutěží pořádanou pro 1. ročníky středních škol a také pro
žáky základních škol, které využívají pro nácvik klávesnicové gramotnosti program ZAV.
Koná se ke konci školního roku, kdy žáci už dokonale ovládají celou klávesnici a mohou
změřit své síly.
Soutěž je pro 1. ročníky je organizována na dvou místech - Jihlava a Ostrava. Výsledky
se pak shrnují do celorepublikové výsledkové listiny. Letos v Ostravě soutěžilo 55
jednotlivců z 19 základních a středních škol ČR. Naše družstvo letos opět potvrdilo, že
v 1. ročnících máme talentované a velmi vyrovnané studentky, které mají zájem o
soutěžční. Školu reprezentovaly Klára Šlosarová a Adriana Rybová z 1. L, z 1. B pak
Kristýna Charvátová a Nikola Slowiková. V silné konkurenci děvčata obsadila 6. místo
výkonem 25 993 úhozů, což představuje výkon o 4 500 úhozů lepší než loni. Nejlepší
Klára Šlosrová obsadila 15. místo (o lepší umístění se připravila chybovostí v nejvíce
penalizované disciplíně), v bodovaném tréninku byla dokonce 7. výkonem 351,9 čistých
úhozů. Těsně za ní byla Adriana Rybová – celkově 17. (trénink – 8. místo) . Kristýna
Charvátová pak skončila na 19. místě. Po sloučení výsledků se ZAV Jihlava jsme
obsadili až 27. místo ze 40 škol. Nejlépe se umístila Markéta Biolková, která byla
v Ostravě 40. výkonem 7 489 úhozů, v celé republice pak byla 69. ze 126 studentů.
V bodovaném tréninku byla nejlepší Tran Le Huyen výkonem 344 úhozů za minutu –
obsadila v Ostravě 35. místo a v rámci celé republiky 52. místo ze 103 soutěžících.
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
•
Mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 2011
V letošním roce jsme se již popáté zapojili do mezinárodní internetové soutěže Intersteno.
Soutěžilo se v 10minutovém opisu s penalizací 50, který byl pro všechny účastníky
jednotný. Psali je ve svých mateřských jazycích, popř. se mohli zúčastnit i cizojazyčné
soutěže ve zvoleném jazyce. Tento opis byl zaslán prostřednictvím internetu do centrály v
Itálii, která provedla vyhodnocení a práce, které splňovaly všechny podmínky (chybovost
do 1 % a rychlost nad 200 č. ú.) byly zařazeny do výsledkové listiny v několika
kategoriích – děti, žáci, junioři, praktici. Úspěšní účastnící obdrží mezinárodní certifikát.
Naši školu skvěle reprezentovali v konkurenci 14 států a 1 320 účastníků z celého světa
žáci:
Nikol Niemczyková – 3. L – kategorie junior
Petra Huďová – 4. L – kategorie junior
Adriana Rybová – 1. L – kategorie žák
Klára Šlosarová – 1. L – kategorie žák
Kristýna Charvátová – 1. B – kategorie žák
Pozoruhodný je výkon Nikol Niemzykové, která byla ve své kategorii
5. nejlepší z Čechů a celkově 16. v konkurenci 594 juniorů z celého světa.
Umístění
Jméno
Kategorie
v kategorii
celkem
Hrubé
úhozy
Čisté úhozy
% chyb
Rybová A.
žák
59.
396.
2 937
2937
0,000
Šlosarová K.
žák
66.
426.
3 011
2861
0,100
Charvátová
žák
81.
471.
2 855
2 755
0,070
Niemczyková
junior
16.
75,.
4 407
4 257
0,068
Huďová P.
junior
67.
191.
3 862
3 562
0,155
Na každou soutěž, které se účastníme, posíláme 3 žáky. Žáci jsou vybíráni na základě
umístění ve školních soutěžích nebo na základě sledování jejich výkonů vyučujícími.
Rozhodování je samozřejmě velice těžké, protože žáků s pěknými výsledky je více. Po
mimořádném talentu Michalu Šikýřovi ze 4. D zůstává nadějná Petra Huďová z 3. L a Nikol
Niemczyková z 2. L, které budou tvořit základ reprezentace naší školy v příštím roce.
V prvních ročnících však bohužel talenty nemáme, takže své pozice v republikových
tabulkách budeme napřesrok jen těžce obhajovat.
53
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
USPĚŠNÁ UMÍSTĚNÍ školní rok 2010/2011
v disciplíně Pohár družstev
Soutěž
Umístění
Počet zúčastněných škol
Šenovský datel
14. místo
22
ZAV Bruntál
16. místo
28
ZAV Ostrava
6. místo
19
Našim žákm se sice vždy nepodaří prosadit jako jednotlivcům, ale díky jejich vyrovnaným
výkonům se dá často očekávat pěkné umístění celého družstva. Pro vyhodnocení družstev se
sčítají výkony všech třech závodníků z určité školy.
• Meziškolní soutěž ZAV 2010/2011 středních škol
Letos jsme se opět zapojili do soutěže středních škol, které využívají programovou výuku
ZAV. V tomto školním roce však ve složitějších podmínkách, protože jsme začali vyučovat
v nové verzi programové výuky – ZAV 4. generace, jejíž používání se neobešlo bez úvodních
obtíží. Tato soutěž je částečně internetová, tj. škola se hodnotí na základě výsledků žáků
v postupu podle programu ZAV, jak v jednotlivcích, tak za třídy, žáci si zvyšují výkonnost
v Minutovkách a Dvouminutovkách. V dvouměsíčních cyklech se zapojují do soutěže
Rozhledy a Desetiminutovka – letos však proběhl pouze jeden soutěžní cyklus. Vždy se
hodnotí minimálně tři nejlepší žáci ze školy. Další součástí soutěže je hodnocení úspěšnosti
na celorepublikových soutěžích ZAV Bruntál, Hodonín, Ostrava, Valašský datel,
v mezinárodní soutěži Intersteno a na Mistrovství republiky OPEN ve zpracování textů, v
zapojení do organizování soutěží talentů pro základní školy, o pořadí také rozhoduje
úspěšnost a počet účastníků státních zkoušek ze zpracování textů apod.
Naše škola se umístila na 14.. místě s 51 body z celkového počtu 160 zaregistrovaných škol
s výukou ZAV. Tímto jsme získali finanční dotaci Kč 2.318,--.
Umístění je o něco horší než loni, protože jsme v některých disciplínách nemohli zabodovat.
Z provozních důvodů jsme nejeli na soutěž ZAV Hodonín a MR OPEN. Některý druh soutěží
neorganizujeme – např. státní zkoušky ze zpracování textů, soutěž talentů apod. Do soutěže se
zapojili letos převážně jen žáci prvních ročníků a osvědčeni soutěžící z vyšších ročníků.
54
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
• Školní soutěže v psaní na klávesnici
Každoročně pořádáme 2 soutěže v psaní na klávesnici pro nejlepší žáky jednotlivých ročníků,
abychom je jednak připravili na budoucí reprezentaci školy a drobnou odměnou vhodně
motivovali. Disciplíny volíme obdobné jako na soutěžích, aby si žáci mohli ověřit své
dovednosti, tj. opisy s penalizací 10, 50 a 100 za neopravenou chybu, střídavě z papíru a
z obrazovky. Dosažené výkony jsou potom nominačním kritériem na soutěže celorepublikové
či regionální.
•
Mikulášské datlování
Ve školním roce 2010/2011 jsem uspořádali v prosinci soutěž „Mikulášské datování“ pro
vyšší ročníky s těmito výsledky:
Penalizace
Č.
Jméno
Třída
Celkem
- 10 ú.
- 50 ú.
- 100 ú.
1.
Niemczyková Nikol
3. L
4 456
3 436
3 181
11 273
2.
Huďová Petra
4. L
3 783
3 329
3 051
10 115
3.
Klučárová Kateřina
3. L
3 327
2 398
3 003
8 776
•
V dubnu 2011 proběhla obdobná soutěž „Velikonoční klapka“ pro 1. ročníky,
která byla nominací na ZAV OSTRAVA .
Penalizace
Č.
Jméno
Třída
- 10 ú.
- 50 ú.
- 100 ú.
Celkem
1.
Adriana Rybová
1. L
3 050
2 540
2 891
8 481
2.
Klára Šlosarová
1. L
3 031
2 237
2 595
7 863
3.
Kristýna Charvátová
1. B
2 847
2 481
2 423
7 751
55
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
• Státní zkoušky z psaní na klávesnici 19.-20 května 2011
Každoročně připravují vyučující 3. ročníků (popř. 4. ročníků) zájemce na státní zkoušky
z psaní na klávesnici a z normalizované úpravy obchodních dopisů včetně zpracování tabulek.
Ve školním roce 2010/2011 se přihlásilo ke státním zkouškám 64 žáků. Umožnili jsme také
na naší škole vykonat státní zkoušky 6 žákům jiných škol, tzn. že se státních zkoušek
zúčastnilo celkem 70 žáků.
Výsledky státních zkoušek byly podstatně lepší než v minulém roce. Státní zkoušky úspěšně
vykonalo 61žáků, tj. 95,31%, neuspěly 3 žákyně – pouze 1 pak z obou částí státní zkoušky
Výrazně se zlepšila i úroveň, protože 7 žákyň mělo z obou částí státní zkoušky (opis a úprava
písemností) prospěch výborný, tj. 10, 9 %.
Tělesná výchova a sport
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
2010/2011
okresní kolo
Umístění
krajské kolo
republikové kolo
Sportovní gymnastikadívky
1. místo
1. místo
1. místo
***
Silový čtyřboj dívek
1. místo
1. místo
Šplh - dívky
1. místo
2. místo
*** Nezúčastnili jsme se, dali jsme přednost sport. gymnastice
3. místo
Finanční gramotnost
Standardy
Teoretická část:
• Peníze (TP)
• Finanční produkty (TF)
• Hospodaření domácnosti (TH)
• Práva spotřebitele (TS)
Praktická část:
• Domácí rozpočet – početní úloha (PR)
• Finanční produkty – početní úloha (PV)
Celkem otázek v 1 testu ve školním kole
Počet otázek v 1 testu ve školním kole
3
3
3
2
1
1
13
Výsledky okresního kola soutěže Finanční gramotnost - II.kat
Frýdek-Místek
Umístění
1.
2.
56
název školy
Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.
Obchodní akademie Frýdek-Místek
body čas
19
862
18
805
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
VIVA 2011- Soutěž Vynalézavých, Inteligentních, Vtipných a Akčních týmů
Dne 15. 4.2011 se družstvo naší školy zúčastnilo soutěže VIVA v Národním domě ve FrýdkuMístku. Této soutěže se kromě nás zúčastnily ještě 3 školy: Soukromé osmileté a čtyřleté
gymnázium, SOŠ elektrostavební a dřevozpracující a Gymnázium a SOŠ (veřejnosprávní
činnost) Frýdek-Místek. Soutěžilo se ve 3 disciplínách: představení se týmu (7 minut), dabing
filmu (3 minuty) a muzikál (10 minut). Tématem soutěže bylo slovo „Zázrak“, které se mělo
promítnout do všech částí soutěže a úkolem soutěžících bylo svým vystoupením rozesmát
publikum – což není úkol snadný. Každý z týmů vsadil na jinou kartu. Někdo na taneční
kreace, jiný na skvěle připravené divadelní představení, včetně kulis a kostýmů, jiný na
talentované pěvce. Náš dvanáctičlenný tým spolu s naší americkou studentkou Denise
Paarlberg se na své vystoupení poctivě připravoval již mnoho dní předem. V prvních dvou
disciplínách náš tým ostatní družstva zcela rozdrtil a poslední vystoupení – i přes malé
nedokonalosti – naše celkové vítězství potvrdilo a studenti si právem užívali své chvíle slávy
na pódiu i ovace publika. Studenty může hřát i pocit, že svou prací podpořili činnost kavárny
Empatie, která zaměstnává naše handicapované spoluobčany.
Puškinův památník
1. 4. 2011 se žáci naší školy zúčastnili regionálního kola v recitaci a zpěvu v ruském jazyce,
které se konalo v Bohumíně. Ačkoli se naše škola této soutěže zúčastnila poprvé od sametové
revoluce a naše reprezentantky netušily, do čeho půjdou, ujaly se svého úkolu velice dobře.
Žákyně Zuzana Kaňáková ze třídy 2.L recitovala báseň Roberta Rožděstvěnského a trio
Kateřina Kouláková (4.L), Markéta Bilerová a Veronika Obluková (obě 3.C), které zpívaly
píseň „Gadalka“ a „Ljebjeď bjelaja“ za doprovodu klavíru – Lukáš Vojtek (4.B) a kytary –
David Konečný (3.L).
Matematické soutěže
V březnu 2010 proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokánek. Celostátní soutěže se
zúčastnilo celkem 32 žáků 1. a 2. ročníku naší školy. Výsledky některých soutěžících byly
velmi slušné.
Humanitární organizace A D R A
Do sbírky koordinované frýdecko-místeckým dobrovolnickým centrem se ve dnech 19. a 20.
dubna 2011 zapojilo 130 žáků naší školy. Výtěžek sbírky ve Frýdku-Místku činil 74 233 Kč,
z toho 44 710 Kč vybrali právě žáci naší školy.
Charitativní sbírka Den, kdy svítí Světlušky
V září se tradičně zúčastnili naši žáci letošního 4. ročníku akce pro nevidomé: Den, kdy svítí
světlušky. Celkem naše škola vybrala částku 15 512Kč.
57
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Spolupráce s rodiči, akce pro veřejnost
Zapojení rodičů do života školy je průměrné. Rodiče se zapojují do činnosti většinou
na úrovni třídy, málokdy na úrovni celé školy. Stávají se členy občanského sdružení s názvem
Sdružení rodičů při OA FM. Z prostředků tohoto sdružení jsou žákům školy hrazeny knižní
odměny, cestovní výdaje při reprezentaci školy na soutěžích, příspěvky na výukové materiály
pro žáky, maturitní tabla apod. Značnou část finančních prostředků poskytuje sdružení škole
jako sponzorské dary zejména k dovybavení učeben nábytkem, k nákupu učebních pomůcek
a kopírování studijních materiálů. Rodiče žáků jsou pravidelně informováni o prospěchu a
chování žáků v rámci třídních schůzek, které se konají 4x ročně. Kromě toho organizuje škola
vždy v září setkání rodičů žáků 1. ročníků se zástupci Sdružení rodičů při OA FM a vedením
školy. Z průběžného dotazníkového šetření mezi rodiči žáků vyplývá, že jsou převážně
spokojeni.
Škola organizuje slavnostní předávání maturitních vysvědčení za přítomnosti rodičů
v hlavním sále Národního domu ve Frýdku-Místku.
Každoročně v lednu Sdružení rodičů při OA FM organizuje reprezentační ples pro žáky,
rodiče, absolventy a zaměstnance školy.
Škola každoročně ve dvou až třech termínech organizuje Den otevřených dveří pro rodiče
současných i budoucích žáků i pro širokou veřejnost.
58
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
čj. ČŠIT-1951/10-T
 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Matiční 20, 702 00 Ostrava
 Předmět inspekční činnosti: Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) školského
zákona pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů,
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných
školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího
programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle
§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
 Výsledek kontroly: bez závad (jak vyplývá ze zápisu ČŠIT-2106/10-T ze dne 25. 10.
2010).
ČŠI: Monitoring organizace průběhu generálky společné části maturitní zkoušky
ČŠI: Monitoring průběhu
59
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2010
1. VÝNOSY – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele
Příspěvek na provoz ..................................................................... 20.984.604,00 Kč
- v tom :
- přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353................................... 18.365.000,00 Kč
- přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33026 ..........................................20.604,00 Kč
- provozní náklady (ÚZ 1, 0, 205) ................................................ 2.599.000,00 Kč
Moodle ÚZ 33006 ..................................................................................94.130,55 Kč
Investiční dotace ÚZ 206 ................................................................5.976.046,00 Kč
Odvod do rozpočtu kraje – odvod z odpisů........................................74.000,00 Kč
Výsledek hospodaření pro rok 2010............................................................... 0,- Kč
Příspěvky a dotace od zřizovatele
ORJ 13 - OdPa 3122, ÚZ 1, ÚZ 205
Provozní náklady ÚZ 1.................................................................................... 2.027.000,00 Kč
- z toho na zajištění přístupu k ICT ÚZ 0.............................................................. 50.000,00 Kč
Účelové prostředky na krytí odpisů ÚZ 205....................................................... 572.000,00 Kč
Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM: ............................................ 2.599.000,00 Kč
Účelová investiční dotace do investičního fondu
ORJ 13 – OdPa 3122, ÚZ 206
Rekonstrukce soc. zařízení v pravé části bl. A .................................................2.626.046,00 Kč
Výměna oken a vstupních dveří – I. etapa ...................................................... 3.350.000,00 Kč
Investiční dotace CELKEM: .........................................................................5.976.046,00 Kč
ORJ 11 – OdPa 3299 – ÚZ 33006
Účelové prostředky na financování projektu „Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím
jazykům“ – provozní náklady ..........................................................DOTACE = 94.130,55 Kč
- z toho: pohledávka z roku 2009 = 26.511,91 Kč
Projekt byl ukončen k 30. 4. 2010, výše celkového čerpání: 400.394,81 Kč.
60
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Další dotace a příspěvky
Neinvestiční příspěvek ve výši 5.000,- od Statutárního města F-M na akci Anglické divadlo
pro děti ZŠ (příspěvek byl použit v souladu se smlouvou na pronájem sálu, materiál pro
výrobu kulis a kostýmů).
Příspěvek ve výši 177.227,- Kč na financování odborné stáže studentů OA - Projekt "Let´s go
09 - evropské odborné stáže", programu Leonardo da Vinci CZ/09/LLP-LdV/IVT/134132.
Příspěvky byly v plné výši použity v souladu se smlouvami.
2. VYHODNOCENÍ čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního
rozpočtu
Přímé náklady na vzdělávání
Závazný
ukazatel
Skutečné
čerpání
13 147 000,00
13 147 000,00
0,00
206 000,00
142 229,00
63 771,00
0,00
63 771,00
-63 771,00
13 353 000,00
13 353 000,00
4 540 000,00
4 476 462,00
63 538,00 úspora
264 000,00
263 200,00
800,00 úspora
61 000,00
13 006,00
47 994,00 úspora
147 000,00
259 332,00
18 365 000,00
18 365 000,00
15 150,00
14 550,00
600,00
5 151,00
4 948,00
203,00
303,00
291,00
12,00
20 604,00
19 789,00
815,00
18 385 604,00
18 384 789,00
815,00
Rozdíl
ÚZ 33353
- Prostředky na platy
- OON
- v tom: odstupné
Zákonné odvody
FKSP
Přímý ONIV - náhrady
Přímý ONIV - přímý
Celkem ÚZ 33353
112 332,00 použití úspory
ÚZ 33026 - Maturita
Prostředky na platy
Zákonné odvody
FKSP
Celkem ÚZ 33026
Příspěvky a dotace-MŠMT-CELKEM
Dotace ÚZ 33353 ve výši 18.365.000,- Kč byla beze zbytku vyčerpána.
Přímé dotace na vzdělávání ÚZ 33353 ve výši 18.365.000,- Kč byly v posledním čtvrtletí
roku 2010 navýšeny o 20.604,- Kč ÚZ 33026 s vymezením účelu na financování odměn pro
hodnotitele písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky. Z této dotace
bylo čerpáno 19.789,- Kč, což odpovídá počtu 194 opravených prací. V rámci vypořádání
dotace ze státního rozpočtu byla nedočerpaná část ve výši 815,- Kč vrácena na účet UCB
1002342594/02700, se splatností k 24. 1. 2011.
61
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
V tom: prostředky na platy ..................................................................................14.550,- Kč
zákonné odvody ....................................................................................................4.948,- Kč
FKSP ........................................................................................................................291,- Kč
62
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Vyhodnocení čerpání dotace ze státního rozpočtu na přímé ostatní neinvestiční výdaje
Rozpočet prostředků ONIV byl stanoven ve výši:
-
přímý ONIV – přímý ve výši ............................................................147.000,- Kč
-
přímý ONIV – náhrady ve výši ............................................................61.000,- Kč
-
CELKEM ..........................................................................................208.000,- Kč
Čerpání bylo překročeno o úsporu položek na zákonné odvody, FKSP a náhrady. Čerpání
ostatních neinvestičních výdajů činilo celkem 259.332,- Kč.
V tom:
Učební pomůcky ................................................................................................92.627,40 Kč
Cestovné .............................................................................................................54.534,60 Kč
Školení – DVPP – akreditované .........................................................................10.960,00 Kč
Ostatní školení včetně nepedagogických pracovníků ....................................... 21.400,00 Kč
Školení BOZP a PO ............................................................................................11.984,00 Kč
Stravování zaměstnanců....................................................................................................0 Kč
Ochranné pracovní pomůcky ...............................................................................9.783,00 Kč
Ostatní poj. – prac. úrazy a nemoci z povolání…4,2 ‰ vym. zákl. ….............58.043,00 Kč
Čerpání ONIVu CELKEM: ............................................................................259.332,- Kč
Pro srovnání čerpání dotace ze SR na přímé ostatní neinvestiční výdaje v časové řadě uvádíme následující tabulku:
Vybraná složka výdajů
Vzdělávání zaměstnanců
Učební pomůcky, knihy
Cestovné
Stravování zaměstnanců
Ochranné prac. pomůcky
Ostatní zákonné pojištění
63
2007
66.208,00
116.207,00
66.349,40
118.953,60
9.775,00
55.087,00
2008
68.370,00
51.703,00
92.168,00
111.860,00
9.915,00
55.697,00
2009
28.813,00
232.802,00
49.217,00
145.520,00
9.211,00
58.533,00
2010
44.344,00
92.627,40
54.534,60
0
9.783,00
58.043,00
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
ÚZ 33353 - prostředky na platy.............................................................13.147.000,- Kč
ÚZ 33026 – Maturita....................................................................................14.550,- Kč
Prostředky na platy CELKEM:.........................................................13.161.550,- Kč
Ukazatel
Platy celkem
Prům. přep. počet
pracovníků
Průměrný plat
64
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
2010-2009
13.003.000,
-
13.287.511,
-
14.443.381,
-
13.161.550,-
-1.281.831
49,000
49,117
48,691
44,767
-3,924
22.114,-
22.544,-
24.719,-
24.500,-
-219,-
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele
Příspěvky a dotace od zřizovatele
ORJ 13 - OdPa 3122, ÚZ 1, ÚZ 205
Provozní náklady ÚZ 1.................................................................................... 2.027.000,00 Kč
- z toho na zajištění přístupu k ICT ÚZ 0.............................................................. 50.000,00 Kč
Účelové prostředky na krytí odpisů ÚZ 205....................................................... 572.000,00 Kč
Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM: ............................................ 2.599.000,00 Kč
Dotace dle jednotlivých ÚZ byly vyčerpány v plné výši.
Účelová investiční dotace do investičního fondu:
ORJ 13 – OdPa 3122, ÚZ 206
Rekonstrukce soc. zařízení v pravé části bl. A .................................................2.626.046,00 Kč
Výměna oken a vstupních dveří – I. etapa ...................................................... 3.350.000,00 Kč
Investiční dotace CELKEM: .........................................................................5.976.046,00 Kč
Investiční dotace byla čerpána ve stanovené výši a v souladu se stanoveným účelem.
ORJ 11 – OdPa 3299 – ÚZ 33006
Účelové prostředky na financování projektu „Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím
jazykům“ – provozní náklady ..........................................................DOTACE = 94.130,55 Kč
- z toho: pohledávka z roku 2009 = 26.511,91 Kč
Dotace byla použita v souladu se stanoveným účelem. Projekt byl ukončen k 30. 4. 2010.
65
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti – hlavní činnost
- výnosy z prodeje služeb ................................................. 602 054x ................. 23.755,80 Kč
- výnosy z výpůjčky ..........................................................603 0300 ................. 169.330,00 Kč
- výnosy z prodeje DHM .................................................. 646 0300 ..................... 1.200,00 Kč
- výnosy projektu „Let´s go 09“ ........................................649 0350 ..................177.227,00 Kč
- ostatní výnosy z činnosti .................................................649 0351 ....................10.693,00 Kč
- ostatní výnosy (kovošrot) ............................................... 649 0400 ........................ 650,00 Kč
382.855,80 Kč
- finanční výnosy - úroky BÚ............................................ 662 0300 .........................946,94 Kč
- čerpání FR (dary) ........................................................... 648 0300 ......................4.000,00 Kč
- čerpání IF – na opravy ....................................................648 0500 ................... 31.320,00 Kč
- čerpání fondu oběžných aktiv (bezúpl. převz. maj.) .......648 0600 ..................160.731,00 Kč
Zapojení fondů celkem
196.051,00 Kč
CELKEM výnosy z vlastní činnosti
579.064,21 Kč
Pro srovnání vlastních příjmů v časové řadě uvádíme následující tabulku:
Vybraná složka příjmů
2007
2008
2009
2010
- z vlastní činnosti (prodej výrobků a
6.232,00
27.512,00
9.936,00
23.755,80
služeb)
- dary
- výnosy z pronájmu nemovitého majetku
- výnosy z pronájmu (výpůjčky) nemovitého
27.000,00
308.860,00
143.945,00
294.158,00
147.075,50
306.971,50
164.731,00
284.634,70
majetku (služby)
26.443,90
390.624,00 347.463,00♦ 309.394,00*
♦ z toho výnosy – výpůjčka Jazykové škole: 217.157,- Kč
* z toho výnosy účtu 603 0300 – výpůjčka Jazykové škole: 169.330,- Kč
66
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Komentář k příjmům z vlastní činnosti
1. Příjmy z vlastní činnosti .................................................................................23.755,80 Kč
- zahrnují příjmy za provedené opisy vysvědčení, prodej studijních průkazů, další služby.
2. Výpůjčka Jazykové škole .................................................................................169.330,- Kč
- počet hodin výpůjčky 2419 x 70,- Kč/hod. Z následující tabulky je patrný pokles hodin
výpůjčky o 683 hodin a tím i snížení podílu na úhradách za energie, materiál a služby.
ROK 2009
Průměrný
Kompenzace
Měsíc
nákladů
počet hodin
leden
24 300,00
únor
24 000,00
březen
21 375,00
duben
22 425,00
květen
24 487,50
červen
24 900,00
1. pololetí
141 487,50
2021,25
Měsíčně
23 581,25
336,875
červenec
0,00
srpen
0,00
září
19 950,00
říjen
19 950,00
listopad
21 140,00
prosinec
14 630,00
2. pololetí
75 670,00
1081
Měsíčně
18 917,50
270,25
CELKEM
217 157,50
3102,25
Snížení kompenzací proti r. 2009
67
ROK 2010
Průměrný
Výpůjčka
603 0300 - ÚZ 5 počet hodin
18 760,00
19 880,00
18 200,00
17 850,00
18 480,00
8 750,00
101 920,00
1456
16 986,67
242,67
0,00
0,00
17 500,00
17 640,00
21 070,00
11 200,00
67 410,00
963,00
16 852,50
240,75
169 330,00
2 419
-47 827,50
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Členění podílu jednotlivých nákladových položek výpůjčky
Nákladová položka
Elektrická energie
Teplo
TUV
Voda
Hygienické prostředky
Materiál k opravám a údržbě
Likvidace odpadu
Revize
Ostraha objektu
CELKEM
Náklady rok 2010 celkem
26 609,00
91 922,00
7 257,00
16 933,00
14 514,00
6 047,50
2 419,00
2 419,00
1 209,50
169 330,00 Kč
3. Dary poskytnuté naší škole v roce 2010 celkem: .........................................164.731,00 Kč
- finanční dar: ....................................................................................................4.000,00 Kč
- věcné dary ...................................................................................................160.731,00 Kč
- bezúplatně převzatý majetek od Sdružení rodičů při OA F-M
v tom:
- učební pomůcky: ...................................................464,00 Kč
- DDHM – inventář pod st. hranicí: .................160.267,00 Kč
Dary v celkové výši 164.731,- Kč byly do příjmů z vlastní činnosti zapojeny prostřednictvím
fondů.
4. Během roku 2010 nedošlo k žádnému plnění pojistných událostí ............................0,00 Kč
5. Na opravy jsme použili prostředky fondu reprodukce majetku .......................31.320,00 Kč
68
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
6. Náklady – analýza čerpání prostředků na provoz
Čerpání státního rozpočtu
Čerpání provozní dotace MSK
Čerpání provozní dotace MSK ÚZ 33006
Čerpání výnosů z činnosti ÚZ 33006
Čerpání příspěvku Tandem
Čerpání dotace od Statutárního města F-M (ÚZ 2)
Čerpání vlastních zdrojů (ÚZ 5)
Celkové provozní náklady organizace v hlavní činnosti
18 384 789,00 Kč
2 599 000,00 Kč
67 618,64 Kč
158,36 Kč
177 227,00 Kč
5 000,00 Kč
611 831,55 Kč
21 845 624,55 Kč
Provozní náklady
1. ENERGIE .....................................................................................................1.574.860,- Kč
Vytápění školních budov je zabezpečeno dálkově prostřednictvím firmy Distep, a. s.
Frýdek-Místek. Dodavatelem elektrické energie byla od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2010
společnost BICORN s.r.o.. V roce 2010 došlo k mírnému poklesu spotřeby tepla v MJ,
úspora se však neprojevila v celkových nákladech z důvodu růstu ceny za GJ z 561,69 Kč
v roce 2009 na 591,69 Kč v roce 2010. V roce 2011 předpokládáme úsporu v této
nákladové položce, protože v závěru roku 2010 byla realizovaná investiční akce výměny
oken a s tím související částečné zateplení bloku B budovy školy. Taktéž došlo ke snížení
ceny za GJ. Spotřeba ostatních energií je dlouhodobě ustálená, nepředpokládáme větší
odchylky ani v následujícím roce, avšak ceny vzrostly jak u elektřiny, tak teplé užitkové
vody.
2. Spotřeba materiálu (501) ................................................................................644.226,- Kč
Nákladová položka spotřeba materiálu zahrnuje především nákup učebních pomůcek –
v roce 2010 jsme vybavili jednu učebnu výpočetní techniky 22 ks PC. V souvislosti
s neustálou modernizací školní počítačové sítě se projevily další náklady v položce
materiál pro VT, kde je zaúčtován materiál (kabeláž) pro rozšíření sítě. Práci provedli ve
svém volnu a bez nároku na odměnu správcové sítě spolu se školníkem. Významnou
položkou nákladů jsou čistící a dezinfekční prostředky téměř za 83 tis. Kč. V této položce
se projevilo jednak zvýšení DPH, ale také zvýšená spotřeba z důvodu rekonstrukcí, které
probíhaly nejen o hlavních prázdninách, ale také v zimním období.
69
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Spotřeba materiálu (501)
ÚZ 1
ÚZ 5
ÚZ 33353
Celkem
137 333,50 409 945,30 90 707,40
z toho:
DDHM - UP
71 859,00 90 707,40
materiál pro VT
54 333,60
čistící a dezinf. prostředky 82 999,90
knihy do knihovny
8 555,11
učebnice
2 852,99
materiál pro opravy a
údržbu
34 605,40
ÚZ 33006
4 354,00 644 226,20
0,00 162 566,40
3 169,00 57 502,60
82 999,90
8 555,11
2 852,99
34 605,40
3. Opravy a udržování (511) ................................................................................35.668,- Kč
Vývojový ukazatel ...........................................................................................-338.110,- Kč
V roce 2010 byly čerpány prostředky na opravy a údržbu nemovitého a movitého majetku
jen v malé míře. Maximální pozornost byla zaměřena na rekonstrukce investičního
charakteru – viz. bod E).
4. Cestovné (512) .................................................................................................. 61.350,- Kč
Vývojový ukazatel .............................................................................................+ 8.110,- Kč
Služby školení a vzdělávání (518) ................................................................... 47.314,- Kč
Vývojový ukazatel .......................................................................................... + 18.504,- Kč
Služby (518)
Celkem
Školení
Nájemné
Nákup DDNM
Poštovné
Internet
Telefonní poplatky
Likvidace odpadů
Náklady na
kopírování
Renovace tonerů do
tiskáren
Revize a odborné
prohlídky
Ostatní služby
(ostraha, praní)
70
ÚZ 1
ÚZ 5
199 790,47 143 330,59
114,00
11 120,00
16 675,00
52 149,50
48 985,81
32 593,45
1 769,06
44 962,00
63 005,94
ÚZ 2
ÚZ 33353 ÚZ 33006
3 114,00 46 264,00
4 987,00 397 486,06
44 344,00
2 970,00 47 314,00
3 114,00
3 228,00
1 920,00
58 002,00
16 675,00
52 149,50
48 985,81
32 593,45
2 017,00
66 792,00
22816
22 816,00
8704,65
8 704,65
35 248,65
35 248,65
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Projekt „Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím jazykům“
ORJ 11 – ÚZ 33006 – OdPa 3299
Grantový projekt „Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím jazykům“, registrační
číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0086. Projekt byl zahájen 1. 11. 2008, ukončen k 30. 4. 2010.
Výše celkového čerpání finanční podpory projektu: 400.394,81 Kč.
Rozbor čerpání za dobu trvání projektu od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2010
Náklady 2008 - 2010
Mzdové náklady (521) ..........................................................................................257.802,00 Kč
Zákonné odvody (524) ...........................................................................................23.590,00 Kč
Ostatní provozní náklady ......................................................................................119.002,81 Kč
Celkem NÁKLADY .......................................................................................... 400.394,81 Kč
Náklady „Moodle“ 2010
mzdové náklady (521)
zákonné sociální pojištění (524)
spotřeba materiálu (501)
ostatní služby (518)
ostatní finanční náklady (569)
CELKEM náklady Moodle
53 080,00 Kč
5 024,00 Kč
4 354,00 Kč
4 987,00 Kč
332,00 Kč
67 777,00 Kč
Výnosy „Moodle“ 2010
Přijaté dotace Moodle v r. 2010
94 130,55 Kč
v tom:
provozní náklady 2009 - pohledávka
provozní náklady 2010 - čerp. dotace
26 511,91 Kč
67 618,64 Kč
Výnosy 2010 - Moodle - dotace
Výnosy z činnosti Moodle
CELKEM výnosy Moodle
67 618,64 Kč
158,36 Kč
67 777,00 Kč
Poskytnutá dotace v celkové
chváleným rozpočtem projektu.
71
výši
94.130,55
Kč
byla
použita
v souladu
se
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
7. Doplňková činnost
V souladu se zřizovací listinou provádíme od 1. 1. 2010 doplňkovou činnost – pronájem
majetku. DČ jsme vymezili samostatné středisko 0012.
VÝNOSY střediska 0012 – Pronájmy ..............................................................482.549,50 Kč
- v tom:
-
výnosy z pronájmu nemovitostí a jejich částí .......................... 342.485,50 Kč
-
služby z pronájmu nemovitostí a jejich částí .............................140.064,00 Kč
NÁKLADY střediska 0012 - Pronájmy
- služby, energie, materiál, odpisy .......................................................................197.914,80 Kč
Výsledek hospodaření střediska 12 – Pronájmy .......................................... 284.634,70 Kč
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti byl ve výši 209.205,76 použit k zajištění hlavní
činnosti.
Spotřeba materiálu (501)
Celkem
z toho:
- čistící a dezinf.prostř.
- materiál pro opravy a údržbu
Služby (518)
Celkem
Likvidace odpadů
Revize a odborné prohlíky
Ostatní služby (ostraha, praní)
Spotřeba energie (502)
Celkem
Vodné
Dešťová voda bud. 482
Teplo
TUV
Elektrická energie
72
ÚZ 5 - DČ
8 780,70
6 249,10
2 531,60
4 015,45
1 510,55
1 641,75
863,15
140 482,65
15 122,15
15 872,00
72 021,00
11 836,50
25 631,00
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
8. Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Dotace MŠMT (ÚZ 33353, 33026) ............................................................... 18.384.789,00 Kč
Dotace na provoz od MSK (ÚZ 1, 205) ...........................................................2.599.000,00 Kč
Dotace projektu „Moodle“ (ÚZ 33006) .............................................................. 67.618,64 Kč
- ostatní výnosy „Moodle“ (ÚZ 33006) .....................................................................158,36 Kč
Příspěvek na projekt „Let´s go 09“ Tandem .......................................................177.227,00 Kč
Dotace od Statutárního Města F-M ........................................................................ 5.000,00 Kč
Vlastní zdroje (ÚZ 5)...........................................................................................611.831,55 Kč
Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti činily...................................21.845.624,55 Kč
Výsledek hospodaření hlavní činnosti............................................................-209.205,76 Kč
Doplňková činnost
Výnosy ÚZ 5, ORG. 12 – pronájmy ..................................................................482.549,50 Kč
- v tom:
-
výnosy z pronájmu nemovitostí a jejich částí .......................... 342.485,50 Kč
-
služby z pronájmu nemovitostí a jejich částí .............................140.064,00 Kč
Náklady ÚZ 5, ORG. 12 - pronájmy
- služby, energie, materiál, odpisy .......................................................................197.914,80 Kč
Výsledek hospodaření střediska 12 – Pronájmy .......................................... 284.634,70 Kč
Výsledek hospodaření hlavní činnosti...............................................................-209.205,76 Kč
Výsledek hospodaření střediska 12 – Pronájmy .............................................. 284.634,70 Kč
Výsledek hospodaření za organizaci CELKEM ...............................................75.428,94 Kč
Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo díky příjmům z doplňkové činnosti školy,
která zahrnovala pronájmy nemovitostí a jejich částí. HV doplňkové činnosti činil 284.635,Kč, přičemž celkové výnosy z pronájmu činily 482.550,- Kč. Doplňková činnost tvoří
důležitou součást hospodaření školy, dlouhodobě pomáhá pokrýt provozní náklady spojené se
spotřebou energií, materiálu a služeb. V roce 2010 byla z výnosů DČ pokryta nejen ztráta v
hlavní činnosti školy, ale zároveň bylo dosaženo zisku ve výši 75.428,94 Kč, který bude
následně rozdělen do fondů. Výsledek hospodaření ve výši 75.428,94 Kč je finančně krytý.
Navrhujeme rozdělení HV do fondů takto:
73
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
- rezervní fond: 74.428,94 Kč
- fond odměn: 1.000,- Kč
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření
Obchodní akademie hospodaří se čtyřmi fondy:
l. Fond odměn
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu organizace u KB, spolu s ostatními provozními
prostředky a prostředky fondu rezervního a investičního a jsou analyticky rozlišeny od
ostatních prostředků. Zdrojem fondu byl povinný příděl z HV roku 2006 ve výši 1.000,- Kč.
Stav byl nezměněn.
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u ČSOB. Zdrojem tvorby fondu je jednotný
příděl ve výši 2% objemu mzdových prostředků.
Počáteční stav k 31. 12. 2009
Základní příděl
Použití fondu - stravování
Použití fondu - rekreace
Použití fondu - kultura, sport
Penzijní připojištění
Životní připojištění
Nepeněžní dary
Pořízení majetku
Použití fondu CELKEM
Konečný stav k 31. 12. 2010
74
251 723,46 Kč
263 491,00 Kč
170 695,00 Kč
99 320,00 Kč
5 210,00 Kč
34 200,00 Kč
14 400,00 Kč
8 900,00 Kč
1 800,00 Kč
334 525,00 Kč
180 689,46 Kč
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
3. Rezervní fond (413, 414)
Prostředky rezervního fondu jsou vedeny na běžném účtu organizace u KB, spolu ostatními
provozními prostředky a analyticky rozlišeny od ostatních provozních prostředků.
Počáteční stav k 31. 12. 2009 ................................................................................ 43.492,03 Kč
Finanční dar (neúčelový) ....................................................................................... +4.000,00 Kč
Čerpání fondu – (neúčelový finanční dar) ..............................................................-4.000,00 Kč
Stav k 31. 12. 2010 .................................................................................................43.492,03 Kč
K 31. 12. 2010 byl rezervní fond plně pokryt finančními prostředky na běžném účtu školy.
4. Investiční fond (416)
Prostředky fondu jsou uloženy na účtu 241 u Komerční banky a jsou analyticky rozlišeny od
ostatních prostředků běžného účtu.
Počáteční stav
Odpisy DNM, DHM
Investiční dotace od MSK
Čerpání fondu - rekonstrukce a modernizace *
Čerpání fondu - údržba a oprava majetku
Převody do rozpočtu MSK - odpisy
Použití fondu v roce 2010 CELKEM
Konečný stav k 31. 12. 2010
352 517,00 Kč
614 451,80 Kč
5 976 046,00 Kč
6 006 046,00 Kč
31 320,00 Kč
74 000,00 Kč
6 111 366,00 Kč
831 648,80 Kč
*
Hodnota investiční akce „Rekonstrukce soc. zařízení“ .................................2 626 046,- Kč
Hodnota investiční akce „Výměna oken a vstupních dveří – I. etapa“ ....... 3 576 350,- Kč
Čerpání fondu – rekonstrukce a modernizace v roce 2010 zahrnuje:
Hodnota akce „Rekonstrukce soc. zařízení“........................................................2 626 046,- Kč
Hodnota akce „Výměna oken a vstupních dveří“................................................3 576 350,- Kč
z toho čerpání fondu v roce 2009 ......................................................................... -196 350,- Kč
6 006 046,- Kč
75
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Závodní stravování zaměstnanců organizace
Stravování zaměstnanců je zajištěno prostřednictvím školní jídelny SPŠ Frýdek-Místek, p. o. ,
smlouvou ze dne 28. 12. 2009 a smlouvou ze dne 22. 3. 2010. Hodnota stravenky: 64,- Kč,
příspěvek zaměstnavatele činil:
FKSP
ÚZ 1
ÚZ 5
strávník
leden
únor-březen duben- prosinec
27,00 Kč
27,00 Kč
27,00 Kč
32,00 Kč
21,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
5,00 Kč
16,00 Kč
16,00 Kč
32,00 Kč
Příspěvek na stravování CELKEM
Celkem rok 2010
170 695,00 Kč
63 293,00 Kč
20 540,00 Kč
254 528,00 Kč
Stravování bylo zajištěno také v době prázdnin, mimo měsíc červenec.
Péče o spravovaný majetek
1. Nemovitý majetek
ve správě Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, p. o.
76
parc. č.
183
970
687/1
čp/če
123
482
471
parc. č.
183
výměra
2604
184
185
970
2512
2880
794
971
687/1
1745
1380
687/2
260
Budovy a stavby
způsob využití
občanská vybavenost
občanská vybavenost
bydlení
Pozemky
způsob využití
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
k. ú.
Místek
Místek
Morávka
k. ú.
Místek
Místek
Místek
Místek
Místek
Morávka
Morávka
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
2. Investiční činnost
V průběhu roku 2010 byly úspěšně realizovány dvě rozsáhlé investiční akce v celkové
hodnotě 6 202 396,- Kč, přičemž investiční dotace činila 6 006 046,- Kč. Akce „Výměna
oken a vstupních dveří v bloku B – I. etapa“ byla uskutečněna až v samém závěru roku,
předání díla bylo provedeno dne 14. 12. 2010. Předpokládáme, že v roce 2011 se pozitivně
projeví úspora tepla. Již nyní je znatelný vyšší tepelný komfort v zateplené části budovy
školy.
Hodnota investiční akce „Rekonstrukce soc. zařízení“ .................................2 626 046,- Kč
Hodnota dokončeného díla – čerpání inv. dotace ÚZ 206 ..................................3 350 000,- Kč
Použití vlastních zdrojů – čerpání investičního fondu r. 2009..............................196 350,- Kč
Použití vlastních zdrojů – čerpání investičního fondu r. 2010..................................30 000,- Kč
Hodnota investiční akce „Výměna oken a vstupních dveří – I. etapa“ ....... 3 576 350,- Kč
Čerpání fondu – rekonstrukce a modernizace v roce 2010 zahrnuje:
Hodnota akce „Rekonstrukce soc. zařízení“........................................................2 626 046,- Kč
Hodnota akce „Výměna oken a vstupních dveří“................................................3 576 350,- Kč
z toho čerpání fondu v roce 2009 ......................................................................... -196 350,- Kč
6 006 046,- Kč
3. Přehled pojištění
Nemovitý majetek je pojištěn prostřednictvím Moravskoslezského kraje.
Smlouva č. 43631095-11 s Českou pojišťovnou a.s., zahrnující pojištění movitých věcí a
odpovědnosti za škodu, byla vypovězena k 31. 12. 2010.
Název pojištění
Živelní pojištění movitých věcí
Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele
CELKEM roční pojistné
Roční pojistné
6.450,-Kč
2.762,-Kč
22.044,-Kč
31.256,- Kč
V roce 2010 jsme neuplatnili žádnou pojistnou událost týkající se nemovitého majetku.
77
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
4. Inventarizace majetku
Na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vnitřní směrnice k provedení
inventarizačních prací a příkazu ředitele k provedení řádné inventarizace č.j.: OA F-M
1306/2010 byla provedena inventarizace majetku a závazků.
INVENTARIZACE K 31. 12. 2010 - MAJETEK - CELKEM
1. Majetek vedený v účetní evidenci
Účet
Skupina majetku
021
Budovy a stavby
031
Pozemky
022
Samostatné movité věci a soubory
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
013
Software
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stav majetku vedeného v účetní evidenci
- z toho majetek vedený v programu Bakaláři
2. Majetek vedený v podrozvahové evidenci
903 0000
Přísně zúčtovatelné tiskopisy
903 0001
Fond učebnic
903 0002
Školní knihovna
903 0003
Cizí majetek umístěný v prostorách školy
901 0000
Drobný nehmotný majetek pod stanovenou hranicí
902 0000
DDHM - inventář pod stanovenou hranicí
902 0001
DDHM - UP pod stanovenou hranicí
Stav majetku v podrozvahové evidenci
- z toho majetek vedený v programu Bakaláři
STAV MAJETKU OA F-M CELKEM
- z toho majetek vedený v programu Bakaláři
3. Poskytnuté věcné dary v roce 2009 - v majetku výše uvedeném
902 0001
DDHM - učební pomůcky pod stanovenou hranicí
902 0000
DDHM - inventář pod stanovenou hranicí
DARY - ROK 2010 - CELKEM
Závěrečná inventarizační zpráva – viz. příloha.
78
Hodnota
majetku/Kč
40 158 705,30
1 257 983,00
3 829 073,10
2 617 112,17
63 782,30
288 836,30
48 215 492,17
6 798 803,87
1 428,00
227 589,99
497 229,78
56 600,00
145 136,33
1 906 069,39
614 051,77
3 448 105,26
2 665 257,49
51 663 597,43
9 464 061,36
464,00
160 267,00
160 731,00
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
5. Pronájmy svěřeného majetku
Obchodní akademie hospodaří se svěřeným majetkem v souladu se zřizovací listinou
ZL/269/2001, je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek zapsaný v LV
č. 2174. Pronájem majetku byl s platností od 1. 1. 2010 (příloha č. 2 ZL) vymezen do okruhu
doplňkové činnosti organizace.
Dle sdělení magistrátu města Frýdku-Místku, odboru správy obecního majetku je výše
nájemného u školských zařízení stanovena na 200,- Kč/m2/rok. V případě pronájmů garáží je
radou města F-M schválena vyvolávací cena nájemného na 700,- Kč/m2/rok.
Předmětem pronájmů v roce 2010 byly tyto nemovitosti či jejich části:
•
budova školy čp. 482 na ulici ČSA v Místku
- garáže čp. 482 na ulici ČSA v Místku
•
budova Školního výcvikového střediska čp. 471 v Morávce
•
části budovy školy čp. 123 na ulici Palackého v Místku
- učebny pro konání vzdělávacích kurzů
- místnost včetně sociálního zařízení – sídlo Českého zahrádkářského svazu
- malá tělocvična
- garáž
- místnost bývalé kuchyně
- místnost pro kantýnu
- místa pro umístění kopírovacích strojů a nápojového automatu
Výpůjčka učeben, kanceláří a dalších místností souvisejících s provozem Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, p. o. , je začleněna do hlavní činnosti školy.
79
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Pohledávky a závazky organizace
Seznam pohledávek
Dokl. č.
Dlužník
Obsah pohledávky
Částka Kč
837/12 RIO Media, a. s. F-M
872/12 Distep a. s.
Odběr elektrické energie
Odběr elektrické energie
5 470,80
422,00
768/12 PaedDr. Jakobová
Nájemné
1 800,00
727/11 Sport Morávka
CELKEM - odběratelé
pololetí Distep a. s.
CELKEM - provozní zálohy
Nájemné
7 800,00
15 492,80
51 216,00
51 216,00
Záloha TUV
755/10 Unicos Klatovy
Roční zúčtování zálohy
CELKEM - ostatní pohledávky
835/12 Zaměstnanci
Vratka za obědy-listopad
2148/12 Zaměstnanci
Vratka za obědy-listopad
874/12 Zaměstnanci
Vratka za obědy-prosinec
2154/12 Zaměstnanci
Vratka za obědy-prosinec
CELKEM - ostatní pohledávky za zaměstnanci
POHLEDÁVKY k 31. 12. 2010
1 153,28
1 153,28
35,00
189,00
35,00
189,00
448,00
Splatnost Typ
28.12.201
0
15.1.2011
16.12.201
0
15.12.201
0
DP
DD
311 0000
311 0000
DP
311 0001
DP
311 0001
311
314 0000
314
31.1.2011 DD
31.12.200
9 DP
31.1.2011
31.1.2011
31.1.2011
31.1.2011
Účet
DD
DD
DD
DD
377 0100
377
335 0500
335 0501
335 0500
335 0501
335
68 310,08
Poznámka:
DD = dobytná pohledávka ve lhůtě splatnosti
DP = dobytná pohledávka po lhůtě splatnosti
Pohledávky (311) byly vypořádány do 18. 1. 2011, zaplacené zálohy za TUV (314) byly
vyúčtovány 21. 1. 2011, vratky za neoprávněně odebrané obědy zaměstnanci školy byly
uhrazeny v hotovosti do pokladny školy a pokladny FKSP dne 3. 2. 2011. Není vypořádána
pohledávka ve výši 1153,28 Kč za firmou Unicos Klatovy.
80
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Seznam závazků
Dokl. č.
Věřitel
847/12 LEV Bílek, s.r.o.
859/12 Agentura SKP s.r.o.
T-Mobile Czech Republic
861/12 a.s.
862/12 Frýdecká skládka, a.s.
863/12 Telefónica O2 Czech rep.
864/12 SPŠ F-M
865/12 Copy Star s.r.o.
869/12 BICORN s.r.o.
870/12 DISTEP, a. s.
871/12 DISTEP, a. s.
2153/12 SPŠ F-M (FKSP)
CELKEM - dodavatelé
860/12 MSK Ostrava
854/12 Zaměstnanci
854/12 Ostatní záv. vůči zaměstnan.
Obsah závazku
kancelářské potřeby
ostraha objektu
tlf. poplatky mobilní linky prosinec
odvoz odpadu
tlf. poplatky - pevné linky prosinec
stravování zaměstnanců prosinec
kopírování - 12. měsíc
vyúčtování el. en. - listopadprosinec
vyúčtování - teplo - prosinec
studená pitná voda prosinec
Stravování zaměstn.- 12. m.
Vyúčtování dotace
Mzdy za 12. měsíc
Spoření
Sociální a zdravotní
pojištění
Daně z mezd
Částka Kč
Splatnost Typ
1 437,30 5.1.2011 ZD
1 320,00 12.1.2011 ZD
321 0000
321 0000
711,00 15.2.2011 ZD
2 842,00 18.1.2011 ZD
321 0000
321 0000
3 300,91 28.1.2011 ZD
321 0000
2 015,00 10.1.2011 ZD
3 584,00 25.1.2011 ZD
321 0000
321 0000
11 419,15 1.2.2011 ZD
11 281,60 22.1.2011 ZD
321 0000
321 0000
767,30
38 678,26
10 881,00
49 559,26
815,00
25 595,00
825 448,00
22.1.2011 ZD
321 0000
10.1.2011 ZD
321 0300
321
349
331
333
26.1.2010 ZD
12.1.2010 ZD
12.1.2010 ZD
854/12 ČSSZ, ZP
482 135,00 12.1.2010 ZD
854/12 Finanční úřad
115 079,00 12.1.2010 ZD
CELKEM - závazky z mezd
1 448 257,00
854/12 Spořitelna
Důchod.a živ. pojištění zam.
3 900,00 12.1.2010 ZD
ZÁVAZKY k 31. 12. 2010
1 502 531,26
Závazky z mezd byly vypořádány do 12. 1. 2011. Závazky vůči dodavatelům v celkové výši 49 559,26 Kč byly vypořádány do 17. 1. 2011.
Vratka dotace ve výši 815,- Kč byla uhrazena ke dni 24. 1. 2011.
Výsledky kontrol
čj. MSK 160108/2010
 Kontrola provedená na základě pověření č. 503/03/2010 ředitelky krajského úřadu
 Předmět kontroly: veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
 Kontrolované období: rok 2009, rok 2010
 Závěr: Organizace zajistila funkční vnitřní kontrolní systém v souladu s § 25 odst. 1
zákona č. 320/2001 Sb., který ukládá zavést vnitřní kontrolní systém tak, aby vytvářel
podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy a aby byl způsobilý
včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika
vznikající v souvislosti s plněním schválených závěrů a cílů.
81
Účet
336
342
378
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
čj. ČŠIT-1222/10-T
 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Matiční 20, 702 00 Ostrava
 Předmět kontroly: Hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s
právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle §174 odst. 2 písm. a)
školského zákona.
 Výsledek kontroly: bez závad
čj. ČŠIT-2105/10-T
 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Matiční 20, 702 00 Ostrava
 Předmět inspekční činnosti: Zjistit a zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání
podle příslušných školních vzdělávacích programů.
 Výsledek kontroly: bez závad
čj. K/1275/2010
 VZP ČR, Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Frýdek-Místek,
Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek
 Předmět kontroly:
Kontrola plnění oznamovací povinnosti a počtu přihlášených zaměstnanců za kontrolované
období, zasílání přehledů o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.
Kontrola zasílání kopií záznamů pracovních úrazů.
Kontrola správnosti výpočtu pojistného za období 3/2008 – 9/2010
Kontrola úhrady pojistného za kontrolované období 3/2008 – 9/2010
 Výsledek kontroly: bez závad
82
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Rozbor hospodaření – 1. 1. 2011 až 30. 6. 2011
1. VÝNOSY – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele
Příspěvek na provoz ..................................................................... 10.260.500,00 Kč
- v tom :
- přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353..................................... 8.364.000,00 Kč
- přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33027 ........................................253.000,00 Kč
- provozní náklady (ÚZ 0, 1, 205) ................................................ 1.643.500,00 Kč
Odvod do rozpočtu kraje – odvod z odpisů........................................22.000,00 Kč
Výsledek hospodaření ..................................................................................... 0,- Kč
Příspěvky a dotace od zřizovatele
ORJ 13 - OdPa 3122, ÚZ 1, ÚZ 205
Provozní náklady ÚZ 1.................................................................................... 1.351.500,00 Kč
- z toho na zajištění přístupu k ICT ÚZ 0.............................................................. 50.000,00 Kč
- Maturita ...............................................................................................................17.700,00 Kč
- Přijímačky ...........................................................................................................13.800,00 Kč
Účelové prostředky na krytí odpisů ÚZ 205....................................................... 292.000,00 Kč
Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM: ............................................ 1.643.500,00 Kč
Další dotace a příspěvky
Neinvestiční příspěvek ve výši 5.000,- od Statutárního města F-M na akci Anglické divadlo
pro děti ZŠ (příspěvek byl použit v souladu se smlouvou na pronájem sálu, materiál pro
výrobu kulis a kostýmů). Vyúčtování příspěvku bylo provedeno v červnu 2011.
Příspěvek ve výši 140.000,- Kč na financování Česko-německé výměny žáků OA - Projekt
„Zdi kolem nás“, výměnné pobyty žáků prostřednictvím Česko-německého fondu
budoucnosti, byl finančně vypořádán k 30. 6. 2011. Příspěvek byl použit v souladu se
smlouvou.
83
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
2. VYHODNOCENÍ čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního
rozpočtu
Přímé náklady na vzdělávání
Závazný
ukazatel
Skutečné
čerpání
Rozdíl
ÚZ 33353
- Prostředky na platy
6 111 000,00
6 111 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
6 131 000,00
6 131 000,00
2 085 000,00
2 081 205,00
FKSP
61 000,00
61 463,00
Přímý ONIV - náhrady
26 000,00
16 611,00
Přímý ONIV - přímý
61 000,00
73 721,00
8 364 000,00
8 364 000,00
187 000,00
187 000,00
66 000,00
65 451,00
253 000,00
252 451,00
8 617 000,00
8 617 000,00
- OON
Zákonné odvody
Celkem ÚZ 33353
3 795,00 úspora
-463,00
9 389,00 úspora
12 721,00 použití úspory
ÚZ 33027 – Rozvojový program I. etapa
Prostředky na platy
Zákonné odvody
Celkem ÚZ 33027
Příspěvky a dotace - MŠMT-CELKEM
0,00
549,00 úspora
Dotace ÚZ 33353 ve výši 8.364.000,- Kč byla převodem z ÚZ 33027 navýšena o 549,- Kč a
byla čerpána v plném rozsahu.
84
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Vyhodnocení čerpání dotace ze státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje
Rozpočet prostředků ONIV byl stanoven ve výši:
-
přímý ONIV – přímý ve výši ..............................................................61.000,- Kč
-
přímý ONIV – náhrady ve výši ............................................................26.000,- Kč
-
CELKEM ............................................................................................87.000,- Kč
Čerpání ONIVu bylo překročeno o 3.881,- Kč. Jedná se o úsporu v položce zákonné odvody.
Čerpání ostatních neinvestičních výdajů tak činilo celkem 90.881,- Kč.
V tom:
Cestovné ...............................................................................................................6.735,00 Kč
Školení – DVPP – akreditované ..............................................................................500,00 Kč
Ostatní školení včetně nepedagogických pracovníků ......................................... 6.400,00 Kč
Školení BOZP a PO ..............................................................................................2.400,00 Kč
Ochranné pracovní pomůcky ...............................................................................7.834,00 Kč
Náhrady za DPN .................................................................................................16.611,00 Kč
Maturity (549) ....................................................................................................23.000,00 Kč
Ostatní poj. – prac. úrazy a nemoci z povolání…4,2 ‰ vyměř. zákl. …..........27.401,00 Kč
Čerpání ONIVu CELKEM: ...........................................................................90.881,00 Kč
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
ÚZ 33353 - prostředky na platy...............................................................6.111.000,- Kč
ÚZ 33027 – Posílení platové úrovně PP s VŠ............................................ 187.000,- Kč
Prostředky na platy CELKEM:...........................................................6.298.000,- Kč
Průměrný plat nepedagogických pracovníků: ..............................................13.845,- Kč
Průměrný plat pedagogických pracovníků: .................................................28.157,- Kč
85
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele
Příspěvky a dotace od zřizovatele
ORJ 13 - OdPa 3122, ÚZ 1, ÚZ 205
Provozní náklady ÚZ 1.................................................................................... 1.351.500,00 Kč
- z toho na zajištění přístupu k ICT ÚZ 0.............................................................. 50.000,00 Kč
- Maturity ...............................................................................................................17.700,00 Kč
- Přijímací zkoušky ................................................................................................13.800,00 Kč
Účelové prostředky na krytí odpisů ÚZ 205....................................................... 292.000,00 Kč
Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM: ............................................ 1.643.500,00 Kč
Dotace dle jednotlivých ÚZ byly čerpány v plné výši.
5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti – hlavní činnost
- výnosy z prodeje služeb........................................................... 602 ................... 4.666,00 Kč
- výnosy z výpůjčky ..........................................................603 0300 ................... 94.780,00 Kč
- výnosy z prodeje DHM .................................................. 646 0300 ....................13.570,00 Kč
- ostatní výnosy .................................................................649 0400 ................... 97.785,90 Kč
210.801,90 Kč
- čerpání FR ...................................................................... 648 0320 ....................53.960,00 Kč
- čerpání IF ........................................................................648 0500 ................. 429.320,20 Kč
Zapojení fondů celkem
483.280,20 Kč
- finanční výnosy - úroky BÚ............................................ 662 0300 .........................362,94 Kč
CELKEM výnosy z vlastní činnosti
86
694.445,04 Kč
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
6. Náklady – analýza čerpání prostředků na provoz
Čerpání státního rozpočtu (ÚZ 33353)
Čerpání provozní dotace MSK (ÚZ 1)
Čerpání příspěvku Tandem
Čerpání dotace od Statutárního města F-M (ÚZ 2)
Čerpání vlastních zdrojů (ÚZ 5)
Čerpání vlastních zdrojů – pronájmy (ÚZ 5, org. 12)
Celkové provozní náklady organizace v hlavní činnosti
8.631.160,00 Kč
1.643.500,00 Kč
140.000,00 Kč
5.000,00 Kč
694.445,04 Kč
106.235,10 Kč
11.220.340,14 Kč
Provozní náklady
5. ENERGIE .....................................................................................................838.990,13 Kč
- z toho náklady na teplo ......................................................................................549 tis. Kč
.................................................................................................................................................
Vytápění školních budov je zabezpečeno dálkově prostřednictvím firmy Distep, a. s.
Frýdek-Místek. V prosinci r. 2010 proběhla 1. etapa zateplení a výměny oken v bloku B
budovy školy. Zateplení části školy se pozitivně projevilo ve spotřebě tepla. Spotřeba
tepla (v MJ) v měsících leden - květen t. r. klesla v průměru o 154 GJ v porovnání se
stejným obdobím let 2009 a 2010. Budeme-li počítat se současnou sazbou za GJ, tj.
574,97 Kč, pak úspora po zateplení činí jen v bloku B cca 88,5 tis. Kč. Celkový vliv
zateplení jedné části budovy školy na spotřebu tepla je však mnohem vyšší, protože
jednotlivé budovy jsou zcela propojeny. Pečlivým sledováním a regulací jsme v topném
období letošního roku docílili úspory v 332 GJ.
6. Spotřeba materiálu (501) .............................................................................468.871,30 Kč
Nákladová položka spotřeba materiálu zahrnuje především nákup učebních pomůcek ve
výši cca 180 tis. Kč - obnovena jedna učebna výpočetní techniky. Do tří učeben jsme
pořídili keramické bílé tabule, na které jsme použili daňovou úsporu roku 2010. Zakoupili
jsme taktéž školní nábytek (lavice a židle) v hodnotě cca 139 tis. Kč a dovybavili další
učebnu.
7. Opravy a udržování (511) ............................................................................664.920,90 Kč
zahrnuje:
- nátěr střech bloku B a C školy .....................................................................208.356,00 Kč
- opravu rozváděče v budově ČSA 482 v Místku ..............................................7.664,40 Kč
87
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
- výměnu radiátorů v budově ČSA 482 v Místku ............................................14.016,00 Kč
- opravu vnitřní kanalizace ...............................................................................14.301,50 Kč
- opravu topných kabelů a čištění okapů...........................................................50.100,00 Kč
- opravu komínku a svodů bloku A,B,C budovy školy ......................................9.835,00 Kč
- opravu parkovací plochy u budovy školy ....................................................360.648,00 Kč
8. Cestovné (512) ...................................................................................................38.758,- Kč
7. Doplňková činnost
V souladu se zřizovací listinou provádíme od 1. 1. 2010 doplňkovou činnost – pronájem
majetku. DČ jsme vymezili samostatné středisko 0012.
VÝNOSY střediska 0012 – Pronájmy ..............................................................247.604,50 Kč
- v tom:
-
výnosy z pronájmu nemovitostí a jejich částí .......................... 163.817,50 Kč
-
služby z pronájmu nemovitostí a jejich částí ...............................83.787,00 Kč
NÁKLADY střediska 0012 - Pronájmy
- služby, energie, materiál, odpisy .......................................................................141.369,40 Kč
Výsledek hospodaření střediska 12 – Pronájmy po zdanění ....................... 106.235,10 Kč
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti byl ve výši 106.235,10 použit k zajištění hlavní
činnosti.
8. Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Dotace MŠMT (ÚZ 33353, 33027, 33032) ..................................................... 8.631.160,00 Kč
Dotace na provoz od MSK (ÚZ 1, 205) ...........................................................1.643.500,00 Kč
Dotace od Statutárního Města F-M ........................................................................ 5.000,00 Kč
Výnosy územních rozpočtů z transferů ......................................................10.279.660,00 Kč
Příspěvek na projekt „Zdi kolem nás“ .................................................................140.000,00 Kč
Vlastní zdroje (ÚZ 5)...........................................................................................694.445,04 Kč
Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti činily...................................11.114.105,04 Kč
Výsledek hospodaření hlavní činnosti............................................................-106.235,10 Kč
Doplňková činnost
88
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Výsledek hospodaření střediska 12 – Pronájmy .......................................... 106.235,10 Kč
Výsledek hospodaření za organizaci CELKEM ..........................................................0,- Kč
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření
l. Fond odměn
Prostředky fondu jsou vedeny na běžném účtu organizace u KB, spolu s ostatními provozními
prostředky a prostředky fondu rezervního a investičního a jsou analyticky rozlišeny od
ostatních prostředků. Zdrojem fondu byl příděl z HV roku 2010 ve výši 1.000,- Kč.
Stav fondu k 30. 6. 2011: 2.000,- Kč
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u ČSOB. Zdrojem tvorby fondu je jednotný
příděl ve výši 1% objemu mzdových prostředků.
Počáteční stav k 31. 12. 2010
Základní příděl
Použití fondu - stravování
Použití fondu - rekreace
Použití fondu - kultura, sport
Penzijní připojištění
Životní připojištění
Nepeněžní dary
Použití fondu CELKEM
Konečný stav k 30. 6. 2011
180.689,46
63.432,00
87.102,00
71.615,00
8.750,00
13.500,00
6.000,00
4.500,00
191.467,00
52.654,46
3. Rezervní fond (413)
Prostředky rezervního fondu byly vedeny na běžném účtu organizace u KB a.s., spolu s
ostatními provozními prostředky, analyticky členěny.
Počáteční stav k 31. 12. 2010 ................................................................................ 43.492,03 Kč
Příděl z kladného HV r. 2010 .................................................................................74.428,94 Kč
Ostatní čerpání fondu – použití daňové úspory r. 2010 ve výši .............................53.960,00 Kč
Stav k 30. 6. 2011 ...................................................................................................63.960,97 Kč
89
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
4. Investiční fond (416)
Počáteční stav
Odpisy DNM, DHM
Čerpání fondu - rekonstrukce a modernizace
Čerpání fondu – financování investic
Čerpání fondu - údržba a oprava majetku
Převody do rozpočtu MSK - odpisy
Použití fondu v roce 2011 CELKEM
Konečný stav k 30. 6. 2011
831.648,80
325.669,00
440.047,30
52.680,00
429.320,20
22.000,00
944.047,50
213.270,30
Čerpání investičního fondu
Investiční fond byl v 1. pololetí r. 2011 čerpán z velké části na opravy a údržbu majetku. Bylo
opraveno venkovní nádvoří a částečně byl čerpán fond také na provedení nátěrů plochých
střech bloku B a C budovy školy. V prvním čtvrtletí jsme provedli instalaci žaluzií v bloku B
budovy školy v hodnotě 440.047,30 Kč. Nahradili jsme starou a již nevyhovující telefonní
ústřednu za novou v hodnotě 52.680,- Kč.
Závodní stravování zaměstnanců organizace
Stravování zaměstnanců bylo zajištěno v jídelně SPŠ Frýdek-Místek, p. o.. Příspěvek
zaměstnavatele činil:
FKSP
ÚZ 5
90
Celkem rok 2011: 103.232,00 Kč
87 102,00 Kč
16 130,00 Kč
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Péče o spravovaný majetek
1. Nemovitý majetek
ve správě Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, p. o.
parc. č.
183
970
687/1
čp/če
123
482
471
parc. č.
183
184
185
970
971
687/1
687/2
výměra
2604
2512
2880
794
1745
1380
260
Budovy a stavby
způsob využití
občanská vybavenost
občanská vybavenost
bydlení
Pozemky
způsob využití
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
k. ú.
Místek
Místek
Morávka
k. ú.
Místek
Místek
Místek
Místek
Místek
Morávka
Morávka
2. Investiční činnost
• Dodávka a instalace žaluzií horizontálních interiérových v bloku B
Hodnota investiční akce ......................................................................................440.047,30 Kč
•
Zakoupení digitální telefonní ústředny Panasonic ...................................52.680,00 Kč
3. Pojištění majetku
Nemovitý majetek je pojištěn prostřednictvím Moravskoslezského kraje.
V 1. pololetí r. 2011 jsme neuplatnili žádnou pojistnou událost týkající se nemovitého
majetku.
91
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
4. Inventarizace majetku
Na základě zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a příkazu ředitele k provedení řádné inventarizace č.j.: OA F-M 815/2011
byla provedena mimořádná inventarizace majetku a závazků.
1. Majetek vedený v účetní evidenci
Účet
Skupina majetku
021
Budovy a stavby
031
Pozemky
022
Samostatné movité věci a soubory
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
013
Software
018
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Stav majetku vedeného na majetkových účtech
2. Majetek vedený v podrozvahové evidenci
903 0000
Přísně zúčtovatelné tiskopisy
903 0001
Fond učebnic
903 0002
Školní knihovna
903 0003
Cizí majetek umístěný v prostorách školy
Drobný nehmotný majetek pod
901 0000
stanovenou hranicí
902 0000
DDHM - inventář pod stanovenou hranicí
902 0001
DDHM - UP pod stanovenou hranicí
Stav majetku v podrozvahové evidenci
STAV MAJETKU OA F-M CELKEM
Závěrečná inventarizační zpráva – viz. příloha.
92
v Kč
Hodnota majetku
40 598 752,60
1 257 983,00
2 718 205,40
2 700 588,08
63 782,30
245 633,20
47 584 944,58
2 868,00
227 589,99
522 837,38
56 600,00
78 819,10
1 923 516,25
523 182,25
3 335 412,97
50 920 357,55
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
5. Pronájmy svěřeného majetku
Obchodní akademie hospodařila se svěřeným majetkem v souladu se zřizovací listinou
ZL/269/2001. Pronájem majetku byl s platností od 1. 1. 2010 (příloha č. 2 ZL) vymezen do
okruhu doplňkové činnosti organizace.
Předmětem pronájmů byly tyto nemovitosti či jejich části:
•
budova školy čp. 482 na ulici ČSA v Místku
- garáže čp. 482 na ulici ČSA v Místku
•
budova Školního výcvikového střediska čp. 471 v Morávce
•
části budovy školy čp. 123 na ulici Palackého v Místku
- učebny pro konání vzdělávacích kurzů
- místnost včetně sociálního zařízení – sídlo Českého zahrádkářského svazu
- malá tělocvična
- garáže na ulici Palackého 123
- místnost bývalé kuchyně
- bývalá jídelna
- místnost pro kantýnu
- místa pro umístění kopírovacích strojů a nápojového automatu
Výpůjčka učeben, kanceláří a dalších místností souvisejících s provozem Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, p. o., byla začleněna do hlavní činnosti
školy.
93
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
Pohledávky a závazky organizace
SEZNAM ZÁVAZKŮ
Dokl. č.
Věřitel
Obsah závazku
Splatnost
Účet
3183/6 SPŠ F-M
stravování zaměstnanců červen
2 650,00
30.6.2011 321 0000
2102/6 SPŠ F-M
stravování zaměstnanců červen
14 310,00
30.6.2011 321 0300
plat - výplata v hotovosti
plat - výplata na účet
16 960,00
4 482,00
1 036 045,00
1 040 527,00
321
15.7.2011 331 0000
12.7.2011 333 0000
331, 333
61 031,00
12.7.2011 336 0100
CELKEM - dodavatelé
298/6 Zaměstnanci
298/6 Zaměstnanci
CELKEM - zaměstnanci
298/6 Zdravotní pojišťovny
odvod zdravotního
pojištění - zaměstnanci
298/6 Zdravotní pojišťovny
odvod zdravotního
pojištění - zaměstnanci maturita - hodnotitelé
842,00
12.7.2011 336 0102
298/6 Zdravotní pojišťovny
odvod zdravotního
pojištění - zaměstnavatel
122 737,00
12.7.2011 336 0110
298/6 OSSZ
odvod sociál. pojištění zaměstnanec
87 365,00
12.7.2011 336 0200
335 938,00
12.7.2011 336 0210
607 913,00
6 250,00
181 701,00
519,00
182 220,00
336
30.7.2011 341 0100
12.7.2011 342 0100
12.7.2011 342 0101
342
odvod sociál. pojištění zaměstnavatel
CELKEM - zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.
310/6 Finanční úřad F-M
daň z příjmů
298/6 Finanční úřad F-M
zálohová daň
298/6 Finanční úřad F-M
srážková daň
CELKEM - jiné přímé daně
odvod penzijního a živ. poj.
298/6 Penzijní fondy
zaměstnanců
298/6 OSSZ
ZÁVAZKY k 30. 6. 2011
94
Částka Kč
3 250,00
1 857 120,00
4.7.2011
378
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
SEZNAM POHLEDÁVEK
Dokl. č.
228/6
3151/6
19/1
61/2
103/3
142/4
191/5
242/6
240/6
241/6
2108/6
305/6
Dlužník
TJ Slezan
UET, a.s.
Distep, a.s. F-M
Distep, a.s. F-M
Distep, a.s. F-M
Distep, a.s. F-M
Distep, a.s. F-M
Distep, a.s. F-M
UET, a.s.
UET, a.s.
Zaměstnanci - FKSP
Zaměstnanci - FKSP
Obsah pohledávky
Nájemné – malá tělocvična
Přeplatek za el. en.
Záloha za TUV - leden
Záloha za TUV - leden
Záloha za TUV - leden
Záloha za TUV - leden
Záloha za TUV - leden
Záloha za TUV - leden
Záloha za el. en. - červen
Záloha za el. en. - červen
Předpis vratky za obědy
Předpis vratky za obědy
POHLEDÁVKY k 30. 6. 2011
Částka Kč
3360,00
2832,96
11030,00
11030,00
11030,00
11030,00
11030,00
11030,00
800,00
28 400,00
54,00
10,00
Splatnost
Účet
24.6.2011
13.7.2011
7. m.
7. m.
7. m.
7. m.
7. m.
7. m.
7. m.
7. m.
7. m.
7. m.
311 0001
321 0000
314 0000
314 0000
314 0000
314 0000
314 0000
314 0000
314 0000
314 0000
335 0501
335 0501
98 276,96
Výsledky kontrol
čj. MSK 104186/2011
 Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
 Kontrolované období: rok 2010, rok 2011
 Závěr: Kontrolou byly zjištěny nedostatky formálního charakteru. Porušení rozpočtové
kázně nebylo zjištěno.
VZP ČR, Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Frýdek-Místek, Na
Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek
 Předmět kontroly: Kontrola plnění oznamovací povinnosti a počtu přihlášených
zaměstnanců za kontrolované období, zasílání přehledů o platbě pojistného na zdravotní
pojištění zaměstnavatele.
Kontrola zasílání kopií záznamů pracovních úrazů.
 Protokol dosud nebyl doručen.
čj. 1439/11/886
 ČSSZ, Palackého 115, Frýdek-Místek
 Předmět kontroly: kontrola pojistného plnění, plnění povinností v nemocenském pojištění a
v důchodovém pojištění
 Výsledek kontroly: bez závad, opatření k nápravě nebyla uložena.
čj. 1466/11/886
 ČSSZ, Palackého 115, Frýdek-Místek
 Předmět kontroly: likvidace
 Výsledek kontroly: bez závad, opatření k nápravě nebyla uložena.
95
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Program EU Leonardo da Vinci
Název projektu: „Let´s go – evropské odborné stáže“
CZ/09/LLP-LdV/IVT/134 132
Termín: 20. 8. – 10. 9. 2010
Program podpory odborných praxí je od roku 2000 realizován Koordinačním centrem
česko-německých výměn mládeže Tandem, Univerzitní 8, Plzeň.
Na jeho financování se velkou měrou podílí Česko-německý fond budoucnosti a program
EU Leonardo da Vinci. V rámci Programu podpory odborných praxí mají žáci, učni a
absolventi středních odborných škol a učilišť (ve věku 16 - 26 let) možnost absolvovat
odbornou praxi v sousední zemi, zejména v Německu. Cílem Programu podpory odborných
praxí je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, poznat pracovní prostředí
a zároveň také kulturu a způsob života v sousední zemi. Z tohoto důvodu je během celé praxe
kladen důraz na zapojení praktikantů do běžných pracovních povinností
Účastníci programu získají evropský certifikát tzv. Europass-mobility, který jim může být
důležitou pomůckou v jejich dalším profesním životě a zároveň dokladem o účasti na
zahraničí odborné praxi.
V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy s německou školou BERUFLICHE SCHULEN
GELNHAUSEN jsme připravili již potřetí třítýdenní výměnnou pracovní stáž žáků v
německých firmách. Žáci pracovali např. na magistrátu města Gelnhausen, v reklamních a
propagačním oddělení obchodního domu Globus, ve výrobní firmě Asecos. Ubytováni byli
v rodinách.
Česko-německý fond budoucnosti
Výměnný pobyt CZ-DE
Dne 9. 5. 2011 jsme zahájili další z výměnných pobytů se žáky z německého Gelnhausenu..
První částí výměnného pobytu byla návštěva Němců v České republice.
Den první: přivítání a ubytování v našich rodinách, společně strávený večer s bowlingem..
Den druhý: přivítání německých účastníků ředitelem školy, návštěva vyučování a celková
prohlídka budovy školy, naučná prohlídka města.
Den třetí: turistický výlet na Lysou horu, návštěva lanového centra.
Den čtvrtý: prohlídka města Ostravy včetně německého výkladu průvodce, návštěva výstavy
miniatur, volný program.
Den pátý: vaření a ochutnávka českých pokrmů, které připravili žáci sami.
Poslední 2 dny jsme se vypravili na výlet do našeho hlavního města – Prahy.
V září proběhne 2. část pobytu, kdy cestujeme zase naopak my, Češi, do Německa.
96
Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace
L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Škola neposkytuje služby tohoto zaměření.
M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Žádný projekt nebyl realizován.
N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI
PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
- Škola každoročně spolupracuje s dobročinnou organizací ADRA a spolupracuje na Projektu
Šance, což je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané
děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.
- V oblasti prevence jsou blízkými partnery školy Pedagogicko-psychologická poradna,
Městská policie FM, Renarkon o. p. s. (prevence a léčba drogových závislostí).
- S pracovníky Úřadu práce FM spolupracujeme každoročně při účasti na Burze studijních
příležitostí ve FM a v Třinci. Kromě účastí na burzách studijních příležitostí spolupracujeme
s Úřadem práce ve FM v oblasti sledování a rozboru počtu nezaměstnaných absolventů školy.
- S „Městem“ spolupracujeme v oblasti mimoškolních aktivit žáků a v oblasti zajištění
komunálních voleb.
- Radnice města Frýdku-Místku ocenila naši žákyni 4. ročníku Kateřinu Koulákovou za
vzornou reprezentaci školy i města. Od roku 2006 zpívá a hraje na klávesy s frýdeckomísteckou kapelou Sagar. S touto kapelou pořádá výchovné koncerty „ Boj proti násilí“ a
„Protidrogový koncert s vývojem populární hudby“. Představení zhlédlo více než 10 000
studentů v našem kraji i na území Polska.
Účastnila jsem řady pěveckých soutěží. Dosavadní největší úspěch byl v roce 2008 v soutěži
X-factor, kde se probojovala do nejlepší šestnáctky. V roce 2011 postoupila do semifinále
soutěže Czechtalent s písní od Radůzy – Studený nohy.
Již dva roky pracuje jako redaktor pro českou regionální televizi, díky čemuž se věnuje mimo
jiné moderování kulturních a sportovních akcí.
- Jsme aktivním partnerem v Asociaci obchodních akademií České republiky.
- Vztahy mezi školou a zřizovatelem jsou funkční, spolupráce je na dobré úrovni. Tato
skutečnost.
97

Podobné dokumenty