statistická ročenka českého textilního, oděvního a

Komentáře

Transkript

statistická ročenka českého textilního, oděvního a
ČERVEN 2015
STATISTICKÁ ROČENKA
ČESKÉHO TEXTILNÍHO,
ODĚVNÍHO A KOŽEDĚLNÉHO
PRŮMYSLU ZA ROK 2014
SPRÁVNÍ VÝBOR ATOK
PREZIDENT ATOK
ING. JOSEF NOVÁK
VICEPREZIDENTI ATOK
ING. JAN HEŘMANSKÝ
ING. PETR MORAVEC
ČLENOVÉ SPRÁVNÍHO VÝBORU ATOK
ING. PETR JANÁK
RNDR. PAVEL MALČÍK ING. STANISLAV SEDLÁČEK
ING. JAN KOVÁŘ
ING. OTAKAR PETRÁČEK
ING. JIŘÍ HAVLÍČEK
Jiří Grund
MGR. Jiří Česal
strana | 2
Úvod
Vážení textiláci, vážení příznivci a přátelé českého textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu,
tak jako v předešlých letech předkládá ATOK odborné i laické veřejnosti statistickou
ročenku odvětví TOK za rok 2014. Správnímu výboru ATOK jde především o to, aby velmi
pozitivní vývoj odvětví v posledních čtyřech letech našel svoji pozitivní reflexi i ve
sdělovacích prostředcích, které formují obecný názor a společenskou psychologii ve
vztahu k odvětví TOK.
V roce 2014 pokračoval růst výkonů, tržeb, produktivity práce i průměrných mezd
především v sektoru textilní výroby, který je dynamizován svým technickým zaměřením,
odolnějším vůči masové nízkonákladové asijské konkurenci. Řada velkých textilek, které
jsou v důsledku limitů omezeného českého trhu odsouzeny k vývozu, potvrdila
příslušnost k elitě českých exportérů. Přestože v roce 2014 došlo k propadu dovozního
potenciálu již i předtím rizikového trhu Ruska a Ukrajiny, dokázaly textilky zaměřené na
vývoz diversifikovat své exportní areály a nabízet nové příležitosti v Evropě i v zámoří.
Stále zřetelněji se ukazuje, že teze o změně Číny ze smrtící konkurence minulosti
v mimořádnou vývozní příležitost přítomnosti se materializuje v růstu konkrétních
exportů českého textilu do Číny. Rok 2014 tak můžeme vnímat i jako vstup do nového
období globálního i českého textilu, jehož silokřivky nejsou ještě detailně nakresleny
a na jejichž designu se tak můžeme aktivně podílet.
Naše otazníky nad budoucností a udržitelností růstového trendu textilního průmyslu se
tak týkají méně vnějšího prostředí a vnějších rizik, o to více však vnitřních
podnikatelských podmínek v ČR. Neefektivnost státní správy, pokles vzdělanosti
a úbytek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce, nestabilita daní, riziko
zinscenovaných konkursů, k práci demotivační sociální systém, to vše jsou již ohraná
témata, u kterých nevidíme žádné zlepšení ani snahu stávající politické garnitury
o zlepšení. Nově čelíme pokusům o zrušení karenční doby a otevírání prostoru pro vyšší
míru zneužívání nemocenských dávek, narůstají tlaky na akceleraci růstu minimální
mzdy i mezd v neproduktivní sféře. Společenské vědomí je tak vedeno směrem
k dirigismu a etatismu, kdy stát se má postarat o všechno. O konkurenceschopnost
našeho textilního a oděvního průmyslu se zcela určitě nepostará. O tu se musíme
postarat my sami, aktivitám státní správy navzdory.
Naštěstí textiláci již mnohokrát prokázali svoji odolnost, tvořivost, pracovní elán a víru
v úspěch poctivé práce. Tyto hodnoty budou nosnými sloupy výsledků i v našich
budoucích statistických ročenkách.
Ing. Josef Novák
Prezident ATOK
strana | 3
OBSAH
Základní ekonomické ukazatele textilního, oděvního a kožedělného průmyslu 2004–
2014.................................................................................................................................... 5
Index průmyslové produkce 2005–2014 ............................................................................. 11
Výzkum a inovace v textilním a oděvním průmyslu ............................................................ 13
Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb......................................................................... 16
Zahraniční obchod textilního a oděvního průmyslu ............................................................ 18
Vývoz textilu a oděvů ............................................................................................................................... 20
Teritoriální struktura dovozu a vývozu...................................................................................................... 20
10 nejvýznamnějších zemí a položek vývozu a dovozu TO zboží 2013 a 2014 ...................................... 23
Zahraniční investice v letech 2005–2013 ............................................................................ 25
Největší textilní a oděvní podniky v ČR za rok 2014 ........................................................... 26
strana | 4
–
Metodická poznámka: Údaje (data) této kapitoly jsou tvořeny specifickým vzorkem
firem, který neplatí pro většinu dalších dat, použitých v této publikaci. Do zde uvedené
statistiky jsou zahrnovány podniky, které jako své hlavní NACE (dříve OKEČ) číslo uvádí
„textilní“, „oděvní“ a „kožedělnou“ výrobu, a to podniky s počtem pracovníků nad 20.
Tuto statistiku zpracovává pouze sekretariát ATOKu, a to ve spolupráci s ČSÚ, který jen
pro potřeby ATOKu data takto připravuje. Ve většině dat dalších jsou zahrnuty všechny
podniky textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, proto nelze tato data vzájemně
porovnávat.
Základní ekonomické ukazatele textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu za léta 2004–2014
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Roční tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy (běžné ceny, mil. Kč)
Textilní průmysl
47 785 44 740 44 892 46 471 37 420 33 612 35 029 39 109 39 660 40 766 44 604
Oděv.prům.,zprac.kožeš.
11 692 12 092
9 361
8 561
8 589
7 453
6 308
6 186
6 284 6 282
6 404
Textilní a oděvní prům.
59 477 56 832 54 253 55 032 46 009 41 065 41 337 45 295 45 944 47 048 51 008
Kožedělný průmysl
4 318
4 430
4 513
4 604
4 269
3 275
2 926
4 275
4 175 4 168
4 441
Počet zaměstnaných osob (fyzické osoby)
Textilní průmysl
46 637 43 326 40 046 37 044 30 437 23 921 21 678 21 763 21 724 21 100 21 064
Oděv.prům.,zprac.kožeš.
26 220 23 495 20 001 18 465 19 241 15 562 12 813 12 354 11 660 11 229 10 612
Textilní a oděvní prům.
72 857 66 821 60 047 55 509 49 678 39 483 34 491 34 117 33 384 32 329 31 676
Kožedělný průmysl
9 218
8 553
7 814
7 365
6 671
4 840
5 102
5 428
4 942 4 526
4 489
Mzdy bez ostatních osobních nákladů (mil. Kč)
Textilní průmysl
6 944
6 766
6 647
6 651
5 914
5 015
4 759
4 939
5 099 5 107
5 290
Oděv.prům.,zprac.kožeš.
3 214
2 938
2 708
2 643
2 861
2 490
2 194
2 040
1 935 1 908
1 886
Textilní a oděvní prům.
10 158
9 704
9 356
9 294
8 775
7 505
6 953
6 979
7 034 7 015
7 175
Kožedělný průmysl
1 209
1 180
1 191
1 177
1 105
874
859
946
939
895
886
Průměrná měsíční mzda (Kč)
Textilní průmysl
12 408 13 014 13 833 14 962 16 191 17 472 18 296 18 913 19 560 20 169 20 927
Oděv.prům.,zprac.kožeš.
10 215 10 421 11 284 11 929 12 391 13 333 14 269 13 763 13 827 14 156 14 806
Textilní a oděvní prům.
11 619 12 102 12 984 13 953 14 719 15 841 16 800 17 048 17 558 18 080 18 876
Kožedělný průmysl
10 929 11 497 12 706 13 320 13 808 15 044 14 038 14 530 15 834 16 486 16 445
Produktivita práce (průměrná měsíční tržba na 1 zaměstnance, běžné ceny [do roku 2009 stálé ceny], Kč)
Textilní průmysl
87 077 89 356 98 194 109 268 102 453 117 093 134 656 149 753 152 136 161 901 176 462
Oděv.prům.,zprac.kožeš.
37 696 44 422 40 404 39 245 37 197 39 910 41 026 41 727 44 911 47 647 50 289
Textilní a oděvní prům.
69 307 73 556 79 187 86 201 77 179 86 672 99 874 110 636 114 686 121 274 134 192
Kožedělný průmysl
36 026 39 998 43 739 47 073 53 323 56 393 47 792 65 632 70 400 77 220 82 442
Počet firem nad 20 zaměstnanců (subjekt)
Textilní průmysl
351
319
299
291
281
254
220
208
201
193
192
Oděv.prům.,zprac.kožeš.
361
305
279
261
246
269
215
214
216
206
191
Textilní a oděvní prům.
712
624
578
552
527
523
435
422
417
399
383
Kožedělný průmysl
136
108
98
90
95
90
79
79
80
71
69
Poznámka: Zahrnuty pouze organizace s 20 a více pracovníky
Zdroj: ATOK
strana | 5
V roce 2014 působilo v českém textilním a oděvním průmyslu 383 firem s 20 a více
zaměstnanci, které uváděly jako hlavní předmět své činnosti textilní výrobu. Počet firem
v textilním, oděvním i kožedělném průmyslu dlouhodobě klesá. Tento trend je od roku
2004 de facto nepřetržitý, přičemž mezi lety 2004 a 2014 pokles představuje 56
procentních bodů. Tento pokles nemusí nutně znamenat zánik firem. V některých
případech se může jednat pouze o změnu hlavního předmětu činnosti. V současnosti
nejprogresivnějším je textilní průmysl, u něhož jsou také další ekonomické ukazatele
nejpříznivější.
Vývoj ročních tržeb v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu není jednotný, přičemž
nejvýraznější růstové tendence jsou v posledních letech zaznamenávány u průmyslu
textilního. Lze konstatovat, že textilní průmysl se dokázal stabilizovat a od roku 2010
vykazuje ve sledované kategorii nepřetržitý růst, přičemž v roce 2014 dosáhl výše tržeb
44,6 mld. Kč. Také tržby v oděvním průmyslu meziročně vzrostly, přičemž rozdíl mezi
lety 2013 a 2014 dosahoval 122 mil. Kč. I zde lze tedy konstatovat, že pokles tržeb, ke
kterému v oděvním průmyslu de facto docházelo od roku 2001, se zastavil a nyní tržby
vykazují rostoucí tendenci. V roce 2014 dosahovaly tržby v oděvním průmyslu 6,4 mld.
strana | 6
Kč. Obdobný trend lze pozorovat i u kožedělného průmyslu, kde v roce 2014 dosahovaly
tržby 4,4 mld. Kč.
Z hlediska počtu zaměstnanců není dlouhodobě vývoj v celém odvětví textilního,
oděvního a kožedělného průmyslu příznivý, je však neúprosně logický a je dán jednak
klesajícím
počtem
firem,
jednak
nutností
udržení
jejich
mezinárodní
konkurenceschopnosti. Celkem ve firmách s 20 a více zaměstnanci v odvětví pracovalo
36 165 osob. I zde však lze sledovat náznaky změny trendů
u textilního a kožedělného průmyslu na jedné straně a oděvním průmyslem na straně
druhé. Zatímco u textilního průmyslu lze od roku 2010 pozorovat po dlouhodobém
poklesu náznaky zastavení tohoto trendu, které byly patrné do roku 2012, u oděvního
průmyslu negativní trend stále přetrvává. Zpomalení trendu poklesu zaměstnaných osob
lze sledovat i u kožedělného průmyslu, kde počet zaměstnanců v letech 2010 a 2011
mírně vzrostl, i zde však opět následoval mírný pokles. V roce 2014 pak pracovalo
v kožedělném průmyslu ve firmách s 20 a vice zaměstnanci 4 489 osob. Oděvní průmysl
z tohoto hlediska vychází nejhůře, přičemž počet zaměstnanců zde neustále klesá
a v roce 2014 dosahoval počtu 10 612 osob. Je nutno si ale uvědomit, že velký počet
strana | 7
pracovníků sektoru je zaměstnáván v mikrosektoru, ve firmách s počtem pracovníků
pod 20 (statisticky se nesleduje). ATOK odhaduje, že v tomto sektoru pracuje dalších cca
20 000 osob, což by znamenalo, že v celém odvětví pracuje cca 55 000 - 60 000 osob.
Vývoj celkového objemu vyplacených mezd koresponduje s počtem pracovníků. Ve
všech sektorech tato nákladová položka v průběhu celého desetiletí klesala. Tento trend
se do určité míry zastavil až v roce 2010. U textilního průmyslu se následně trend obrátil
a od té doby objem vyplacených mezd roste. V roce 2014 dosáhl hodnoty 5 290 mil. Kč.
Rovněž u kožedělného průmyslu se v roce 2010 klesající trend zastavil, avšak po
přechodném růstu v roce 2011 začal v dalších letech opět klesat, přičemž objem
vyplacených mezd představoval v roce 2014 celkem 886 mil Kč. U oděvního průmyslu
byl naopak v posledních letech zaznamenáván neustálý pokles celkových vyplacených
mezd, což je nepochybně také dáno úbytkem firem v daném sektoru, v kterém bylo
v roce 2014 vyplaceno celkem na mzdách 1 886 mil Kč. Na konci roku 2014 dosáhla
průměrná mzda v textilním průmyslu úrovně 20 927 Kč/osoba, v oděvním průmyslu cca
14 806 Kč/osoba a v kožedělném průmyslu cca 16 445 Kč/osoba.
strana | 8
Budeme-li považovat výsledky v zaměstnanosti za neúspěch, pak logicky musíme
považovat úroveň produktivity práce na konci dekády za největší úspěch celého sektoru.
strana | 9
Textilní průmysl dosáhl v roce 2014 velmi dobrého výsledku, a to úrovně produktivity
cca 2 118 tis. Kč/pracovníka/rok, což je dvojnásobek toho, co bylo dosaženo před 10
lety. Kožedělný průmysl zaznamenal v tomto parametru více než dvojnásobný růst, a to
na cca 989 tis. Kč/pracovníka/rok, nejpomaleji rostla produktivita práce v oděvním
průmyslu, jen o 33 %, což v roce 2014 představovalo cca 504 tis. Kč/pracovníka/rok.
strana | 10
–
Průmysl jako celek (i zpracovatelský průmysl zvlášť) se v poslední dekádě až do roku
2008, kdy na něj dopadly důsledky „finanční krize“, vyvíjel poměrně příznivě.
V souvislosti s krizí a odezníváním této krize nastalo ale pro průmysl méně stabilní
období. V letech 2010 a 2011 byl sice dosažen meziroční růst produkce, který ovšem
v následujících dvou letech v případě průmyslu jako celku udržen nebyl. K růstu došlo až
v roce 2014. Od roku 2013 je zaznamenáván meziroční růst průmyslové produkce
u zpracovatelského průmyslu, přičemž textilní průmysl kopíruje vývoj zpracovatelského
průmyslu. Kožedělný průmysl meziroční růst produkce sice v roce 2013 neudržel,
hodnoty za rok následující již však vyznívají pozitivněji. Poněkud nevysvětlitelný je vývoj
oděvního průmyslu, který v roce 2005 vykázal růst o téměř 10 % ve srovnání s rokem
2004. Pro takový růst není jiné vysvětlení, než že v oděvním průmyslu (pravděpodobně
v OP Prostějov) došlo ke změně účtování procesu aktivního a pasivního zušlechťování (je
to však jen spekulace, kterou by bylo nutné dohledat). Po tomto roce i oděvní průmysl
začíná kopírovat základní trendy, ke kterým v průmyslu docházelo.
Index průmyslové produkce 2005–2014
96,9 103,2 100,0 103,2 103,2
98,4 101,6 100,7 102,3 104,4 106,7
92,7 126,6
95,0 120,3
87,8 105,6
96,2 126,1 103,4 130,4 105,6 137,7
89,6 123,4
74,1
Výroba usní
a souvisejících výrobků
96,7
91,4 109,4 100,0 109,7 109,7
94,0
bazický [1]
87,1
meziroční
85,5 111,2
meziroční
98,0 113,7 105,8 120,3 108,1 130,1
meziroční
99,3 106,8 100,8 107,6 106,4 114,5
meziroční
90,9 110,0 100,0 107,5 107,5
meziroční
84,7
meziroční
98,5 107,3
meziroční
96,9 112,4 108,9
meziroční
88,5 109,5
meziroční
Zpracovatelský průmysl 105,2
96,7
bazický [1]
2014
99,2 105,0
94,7 100,0
bazický [1]
2013
92,1 108,6 100,0 105,9 105,9
81,9 136,6
bazický [1]
2012
86,4
109,9 166,8
bazický [1]
2011
bazický [1]
2010
meziroční
2009
98,2 106,6
Výroba oděvů
bazický [1]
2008
98,1 110,6 108,6
Výroba textilií
bazický [1]
2007
90,6 108,3
Průmysl celkem
bazický [1]
2006
103,9
CZ-NACE
bazický [1]
2005
99,9 104,9 104,9 110,0
90,9
94,9
86,3
93,7
80,9
93,2 102,2
92,7
94,8 104,6
99,2
Poznámky: Zahrnuty podniky s hlavní činností průmyslovou
[1] bazický rok 2010 = 100
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ
strana | 11
Vezmeme-li za srovnatelný základ rok 2010, je vidět patrný dlouhodobý pokles produkce
oděvního průmyslu, který trvá až do současnosti. Také produkce kožedělného průmyslu
není stabilní, přičemž po určitém oživení v letech 2010 a 2011 následoval pokles
střídaný opět růstem průmyslové produkce. Naopak textilní průmysl s výjimkou let
2008–2009 roste, přičemž kladné hodnoty byly zaznamenány i v roce 2014.
strana | 12
Česká republika patří k zemím s nižší výzkumnou aktivitou nebo efektivitou výzkumu.
Počtem podaných patentových přihlášek v posledních letech sice roste, v mezinárodním
srovnání ale zaostává. Obdobně na tom je také textilní průmysl.
V posledních devatenácti letech byly ročně podávány českými subjekty působícími
v textilním oboru (zde je pod textilním oborem zahrnuta jak textilní výroba, tak i textilní
strojírenství, ve statistice ČSÚ je dále k textilu přičleněn i papírenský obor. Vzhledem
k tomu, že je zřejmé, že počet podaných patentových přihlášek s textilní tematikou je
i ve srovnání s jinými obory velmi malý, autoři již dále nezjišťovali jejich podíl ve zmíněné
kategorii) řádově desítky patentových přihlášek. Svého vrcholu toto úsilí dosáhlo
v letech 2003 a 2007, kdy bylo za rok podáno 49 těchto přihlášek. Z dlouhodobého
hlediska lze zaznamenat v počtu podaných patentových přihlášek s textilní tematikou
klesající trend, přičemž nejvíce jich bylo podáno v letech 2003 až 2007, v následujících
letech došlo, zřejmě v souvislosti s finanční krizí, k významnému poklesu. Také při
srovnání s jinými obory je zřejmé, že textilní výzkum je méně aktivní, přičemž je
přibližně na úrovni výzkumu v oblasti elektrické energie.
strana | 13
Poznámka: MPT je zkratka pro mezinárodní patentové třídění. V grafu jsou sdružena data za textil a papír, a to z toho
důvodu, že jsou s této formě evidována. Vzhledem k velmi malému počtu podaných patentových přihlášek bylo
upuštěno od dalšího rozboru, protože by nijak neovlivnil základní zjištění, že patentových přihlášek se zaměřením na
textil je podáváno jen minimální množství.
Lze shrnout, že textilní a oděvní obor ve výzkumné oblasti významně zaostává jak ve
srovnání s jinými obory, tak i v mezinárodním srovnání. V této souvislosti je ale nutné
vytknout, že textilní a oděvní obor nemá v současné době takové množství výzkumných
pracovišť, aby mohl objektivně množstvím patentů konkurovat. Přihlašovateli patentů
byla především Technická univerzita v Liberci a vedle ní dále VÚTS, a.s., ELMARCO, s.r.o.
a VÚB, a.s., který ale poslední patentovou přihlášku podal v roce 2007. Přes toto
znevýhodnění český textilní průmysl zaujímá významné postavení zvláště ve vývoji
strojů na výrobu nanovláken a v hledání způsobů využití nanotextilií.
Relativně nízký je i roční počet podaných národních přihlášek užitných vzorů, kterých
bylo v roce 2011 podáno šestnáct. Totéž platí i pro průmyslové vzory, jejichž počet od
roku 2006 nepřesáhl hodnotu tří podaných přihlášek ročně. Poněkud vyšší hodnoty
přesahující dvě desítky přihlášek ročně je možné spatřovat u subjektů věnujících se
výrobě oděvů a obuvi. Zde však tyto dvě položky nelze od sebe oddělit, a tak hodnoty
v grafu č 11. je nutné považovat pouze za orientační.
strana | 14
V celkovém počtu udělených patentů také textilní průmysl nijak zvlášť nevyniká, přičemž
nejvíce udělených patentů bylo dosaženo v roce 2012, a to 154. V roce 2013 to bylo
140. Ve srovnání s jinými odvětvími tak obsazuje poslední příčky.
Udělené patenty s účinky v ČR podle hlavních sekcí MPT a roku udělení
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 803
1 616
2 305
3 318
3 941
4 792
4 701
4 604
5 029
5 329 5 213
A Lidské potřeby
319
302
410
540
748
975
1 043
924
955
1 079 1 094
B Průmyslová technika; doprava
406
351
621
960
1 040
1 342
1 096
1 095
1 258
1 241 1 270
C Chemie; hutnictví
616
479
597
798
958
1 104
1 210
1 255
1 326
1 342 1 278
D Textil; papír
28
29
47
91
105
137
150
128
142
154
140
E Stavebnictví
119
103
135
195
228
286
275
259
246
294
257
F Mechanika; osvětlení; topení, zbraně
Celkem
2013
202
227
264
383
410
433
369
391
462
446
430
G Fyzika
57
70
112
174
216
240
243
229
266
360
380
H Elektřina
56
55
119
177
236
275
315
323
374
413
364
Zdroj: ÚPV ČR a vlastní dopočty ČSÚ, 2014
strana | 15
(index proti průměrné hodnotě bazického období)
Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Potraviny
a nealkoholické nápoje
Odívání a obuv
Bydlení, voda,
energie, paliva
95,3
96,2 101,1
99,1
97,0 100,3 100,0 100,9 105,6 114,2 109,7 111,3 116,4 124,5 130,6 133,2
123,2 120,8 118,8 115,7 110,0 105,5 100,0
72,0
78,1
85,8
91,0
92,8
94,0
93,3
92,3
89,9
87,6
85,6
83,0
82,2
84,8
96,0 100,0 106,3 109,9 121,2 129,9 132,2 135,8 142,6 145,1 143,1
Bytové vybavení, zařízení
105,2 105,7 105,8 105,7 104,1 102,0 100,0
domácnosti, opravy
98,7
98,6
99,0
98,4
97,9
96,5
95,4
94,4
93,8
Zdraví
78,1
80,3
82,8
86,7
90,2
93,0 100,0 104,8 108,6 142,8 138,1 145,3 149,5 163,5 167,5 164,5
Doprava
88,2
97,9
98,2
96,3
96,4
98,6 100,0 101,6 102,0 104,4
98,3 100,9 103,7 106,7 106,0 106,2
Poznámky: Index proti průměrné hodnotě bazického období
průměr roku 2005 = 100
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ
Tato data přinášíme proto, že dokládají málo známou skutečnost spočívající v tom, že
položka odívání byla dlouhodobě jedinou položkou s trvale klesající tendencí,
nepočítáme-li období před rokem 2000, kdy rostly ceny všech položek. V roce 2014, zdá
se, že se tento trend zastavil. Na potvrzení této hypotézy ale musíme počkat, až budou
dostupná podrobnější data.
V obuvním průmyslu v posledních letech došlo k poměrně výrazné kampani podporující
kvalitní a zdravotně nezávadnou, a tudíž dražší obuv, což se zřejmě projevilo
i v meziročním růstu spotřebitelských cen obuvi.
strana | 16
strana | 17
Z dlouhodobého hlediska převažují v zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím
dovozy nad vývozy, přičemž deficit zahraničního obchodu oproti roku 2013 představoval
v roce 2014 11,35 mld. Kč. V meziročním srovnání tak došlo k nárůstu schodku
o 3,3 mld. Kč.
V roce 2014 byly do České republiky dovezeny oděvní výrobky v celkové hodnotě
43,22 mld. Kč, což je o 6,87 mld. Kč více oproti roku 2013. Také u textilu se dovoz zvýšil,
a to o 7,0 mld. Kč. Zvýšení dovozů textilu a oděvů lze vysvětlit určitým oživením
ekonomiky a opětovnou vyšší poptávkou domácností. Konkurenceschopnost českého
textilního a oděvního průmyslu v domácím prostředí je na stejné úrovni jako v roce
2013. U oděvních firem nelze k jednoznačným závěrům dojít, protože významná část
českých oděvních firem své produkce přenesla do zahraničí.
strana | 18
strana | 19
Vývoz textilu a oděvů
Významnější podíl na vývozu textilních a oděvních výrobků má textilní obor. V roce 2014
činil jeho vývoz 65,68 mld. Kč, což je cca o 11,2 procentního bodu více než v roce 2013.
Vývoz oděvního sektoru je ve srovnání s textilem méně než poloviční, přičemž ale mezi
lety 2013 a 2014 došlo k významnějšímu nárůstu vývozu, a to o 3,93 mld. Kč, což
představuje 15,1 p.b.
Teritoriální struktura dovozu a vývozu
Mezi lety 2013 až 2014 nedošlo ke změně ve složení zemí, které představují hlavní
dovozce oděvního a textilního zboží do České republiky. Nejvýznamnějším dovozcem
v oděvním průmyslu je Čína, nejvýznamnějším dovozcem textilu zůstává Německo.
Z hlediska vývozu zůstávají pro české textilní a oděvní firmy nejdůležitějším trhem
členské země EU, a to především Německo. Objem vývozu jak textilních, tak i oděvních
výrobků do této země v roce 2014 představoval 26,35 mld. Kč. Dalšími významnými trhy
jsou tradičně Itálie, Polsko, Slovensko, Rakousko a Francie.
strana | 20
strana | 21
strana | 22
10 nejvýznamnějších zemí a položek vývozu a dovozu TO zboží 2013
a 2014
Teritoriální struktura vývozu a dovozu textilních a oděvních výrobků
2013
Stát
ODĚV
Čína
Bangladéš
DOVOZ
TEXTIL
ODĚV
33,1 Čína
11,9 Německo
Hodnota (tis. CZK) Podíl (%)
12 743 960
5 427 205
29,5
12,6
3 608 537
9,9 Bangladéš
5 316 513
12,3
Německo
3 280 384
9,0 Turecko
3 641 249
8,4
Itálie
1 710 136
4,7 Itálie
1 761 103
4,1
Slovensko
1 317 551
3,6 Slovensko
1 425 286
3,3
Indie
1 050 428
2,9 Indie
1 325 753
3,1
Kambodža
671 090
1,8 Kambodža
977 162
2,3
Vietnam
632 760
1,7 Polsko
948 704
2,2
Polsko
607 296
1,7 Pákistán
831 636
1,9
8 821 574
20,4
43 220 145
18 057 853
6 137 081
100,0
28,4
9,6
Celkový součet
Německo
Itálie
7 137 101
36 345 982
15 975 393
5 076 198
19,6 Ostatní státy celkem
100,0 Celkový součet
28,2 Německo
9,0 Itálie
Čína
4 607 461
8,1 Čína
5 341 411
8,4
Belgie
2 952 854
5,2 Belgie
2 937 685
4,6
Austrálie
2 087 821
3,7 Turecko
2 689 362
4,2
Rakousko
2 031 796
3,6 Rakousko
2 157 122
3,4
Turecko
2 011 623
3,5 Austrálie
2 066 382
3,2
Polsko
1 741 831
3,1 Polsko
1 963 215
3,1
Francie
1 711 280
3,0 Spojené království
1 948 493
3,1
1 714 987
18 676 671
2,7
29,3
Spojené království
Ostatní státy celkem
1 528 614
16 964 212
Celkový součet
56 689 083
2,7 Indie
29,9 Ostatní státy celkem
100,0 Celkový součet
63 690 262
100,0
Německo
7 470 546
28,8 Německo
8 733 627
29,2
Slovensko
3 348 764
12,9 Slovensko
3 541 737
11,9
Polsko
2 574 266
9,9 Polsko
3 062 360
10,3
Itálie
2 229 746
8,6 Itálie
2 526 072
8,5
Francie
1 453 260
5,6 Francie
1 725 182
5,8
Rakousko
1 046 752
4,0 Rakousko
1 166 118
3,9
1 080 203
3,6
Spojené království
825 677
3,2 Spojené království
Švédsko
583 025
2,2 Švédsko
698 256
2,3
Rumunsko
540 525
2,1 Nizozemsko
695 371
2,3
Španělsko
527 349
2,0 Rumunsko
656 467
2,2
5 991 147
20,1
29 876 540
100,0
17 613 982
26,8
7 492 420
11,4
Ostatní státy celkem
VÝVOZ
12 021 941
4 308 758
Stát
Turecko
Ostatní státy celkem
TEXTIL
2014
Hodnota (tis. CZK) Podíl (%)
5 352 800
Celkový součet
25 952 710
Německo
16 023 724
20,6 Ostatní státy celkem
100,0 Celkový součet
27,1 Německo
Itálie
6 698 532
Polsko
4 899 423
8,3 Polsko
5 438 049
8,3
Slovensko
3 747 083
6,3 Slovensko
4 114 400
6,3
Francie
2 473 013
4,2 Francie
2 668 478
4,1
Rakousko
2 467 401
4,2 Rakousko
2 542 284
3,9
Nizozemsko
2 015 302
3,4 Spojené království
2 166 966
3,3
Spojené království
Rumunsko
1 663 562
1 479 664
2,8 Nizozemsko
2,5 Rumunsko
2 113 501
1 723 873
3,2
2,6
Belgie
1 468 364
Ostatní státy celkem
16 105 538
Celkový součet
59 041 606
11,3 Itálie
2,5 Belgie
27,3 Ostatní státy celkem
100,0 Celkový součet
1 698 627
2,6
18 107 227
27,6
65 679 807
100,0
Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
strana | 23
Výrobková struktura vývozu a dovozu textilních a oděvních výrobků
2013
TEXTIL
DOVOZ
ODĚV
Výrobek
2014
Hodnota (tis. CZK) Podíl (%)
ODĚV
VÝVOZ
Hodnota (tis. CZK) Podíl (%)
Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, z bavlny, pletené
3 245 435
8,9 Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, z bavlny, pletené
3 950 649
9,1
Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z denimu (kromě
2 796 pletený
756
7,7 Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z denimu (kromě pletený3 068 863
7,1
Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné
2 280 374
výr
6,3 Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výr
2 660 065
6,2
Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z denimu (kromě1pracovních,
389 629
3,8 Pánské nebo chlapecké větrovky, bundy, včetně lyžařských a podobné výr1 717 356
4,0
Pánské nebo chlapecké větrovky, bundy, včetně lyžařských a1podobné
244 407 výr
3,4 Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z denimu (kromě pracovních, 1 433 151
3,3
Dámské nebo dívčí větrovky, bundy, včetně lyžařských a podobné
1 102výrobky
497
3,0 Dámské nebo dívčí větrovky, bundy, včetně lyžařských a podobné výrobky 1 327 524
3,1
Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a991
podobné
598
2,7 Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhot 1 271 200
2,9
Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké
955kalhot
292
2,6 Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné 1 259 146
2,9
Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, z vlny nebo jemný
923 847
2,5 Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, z vlny nebo jemný
2,6
Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlny (kromě
908z 170
denim
2,5 Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlny (kromě z denim 1 030 472
Ostatní výrobky celkem
20 507 977
Celkový součet
36 345 982
56,4 Ostatní výrobky celkem
100,0 Celkový součet
1 130 382
2,4
24 371 337
56,4
43 220 145
100,0
Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, z chemických
4 585 307
nekon
8,1 Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, z chemických nekon 4 633 473
7,3
Potní střižní vlna, včetně poloprané vlny, nemykaná ani nečesaná
3 875 781
6,8 Potní střižní vlna, včetně poloprané vlny, nemykaná ani nečesaná
3 820 757
6,0
Textilie povrstvené, potažené nebo laminované polyurethanem2(kromě
481 180tex
4,4 Textilie povrstvené, potažené nebo laminované polyurethanem (kromě tex 2 253 952
3,5
Česaná vlna (kromě v útržcích)
1 795 033
Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z nylonu nebo jiných1 polyam
587 838
3,2 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z nylonu nebo jiných polyam
2,8 Česaná vlna (kromě v útržcích)
1 976 320
1 934 847
3,1
3,0
Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, o plošné1 hmotnosti
419 332
2,5 Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, o plošné hmotnosti 1 590 191
2,5
Vysokopevnostní nitě z vláken nylonu nebo jiných polyamidů 1(kromě
397 009
šicí
2,5 Vysokopevnostní nitě z vláken nylonu nebo jiných polyamidů (kromě šicí 1 549 164
2,4
Jednoduchá příze, z česaných vláken, obsahující >= 85 % hmotnostních
1 244 733 b
2,2 Jednoduchá příze, z česaných vláken, obsahující >= 85 % hmotnostních b1 369 167
2,1
Vysokopevnostní nitě z vláken polyesterů (kromě upravených 1pro
157
drobný
283
2,0 Vysokopevnostní nitě z vláken polyesterů (kromě upravených pro drobný
1 277 824
2,0
Střižová vlákna z polypropylenu, nemykaná, nečesaná ani jinak835
nezpraco
442
1,5 Jednorázové roušky vyrobené z textilií č. 5603,ne:pro chirurgické zákr
1 052 101
1,7
42 232 466
66,3
63 690 262
100,0
15,3 Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z denimu (kromě pletený4 286 392
14,3
Ostatní výrobky celkem
36 310 145
Celkový součet
56 689 083
Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z denimu (kromě
3 979 pletený
842
64,1 Ostatní výrobky celkem
100,0 Celkový součet
Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, z bavlny, pletené
1 914 166
7,4 Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, z bavlny, pletené
2 269 924
7,6
Pánské nebo chlapecké větrovky, bundy, včetně lyžařských a1podobné
616 649 výr
Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z denimu (kromě1pracovních,
480 070
6,2 Pánské nebo chlapecké větrovky, bundy, včetně lyžařských a podobné výr2 066 596
5,7 Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z denimu (kromě pracovních, 1 426 979
6,9
4,8
Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty1a069
podobné
140
4,1 Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné 1 257 760
4,2
Pánské nebo chlapecké košile z bavlny (kromě pletených nebo881
háčkovanýc
851
3,4 Pánské nebo chlapecké košile z bavlny (kromě pletených nebo háčkovanýc 909 634
3,0
Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné
692 032
výr
2,7 Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výr
872 293
2,9
Dámské nebo dívčí větrovky, bundy, včetně lyžařských a podobné
660výrobky
350
2,5 Dámské nebo dívčí větrovky, bundy, včetně lyžařských a podobné výrobky
832 305
2,8
Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlny (kromě
638z 740
denim
Pánské nebo chlapecké košile, z bavlny, pletené nebo háčkované
605(kromě
934
2,5 Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlny (kromě z denim
2,3 Pánské nebo chlapecké košile, z bavlny, pletené nebo háčkované (kromě
774 037
683 925
2,6
2,3
Ostatní výrobky celkem
12 413 936
Celkový součet
25 952 710
Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, z chemických
6 463 755
nekon
Česaná vlna (kromě v útržcích)
TEXTIL
Výrobek
4 010 971
47,8 Ostatní výrobky celkem
14 496 695
48,5
29 876 540
100,0
10,9 Netkané textilie, též impregnované nebo laminované, z chemických nekon 7 865 145
12,0
100,0 Celkový součet
6,8 Česaná vlna (kromě v útržcích)
4 229 077
6,4
Bavlněné tkaniny, obsahující > 85 % hmotnostních bavlny, o plošné
2 602 604
hmot
4,4 Bavlněné tkaniny, obsahující > 85 % hmotnostních bavlny, o plošné hmot 2 866 431
4,4
Tkaniny o šířce > 30 cm, ze skleněných vláken (kromě z pramenců
2 356 981
(rovin
4,0 Tkaniny o šířce > 30 cm, ze skleněných vláken (kromě z pramenců (rovin 2 509 107
3,8
Lunta, příze ze skla z nekonečných vláken (kromě střiže (chopped
1 595 stran
706
2,7 Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů, obsahu1 792 360
2,7
Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů,
1 594 729
obsahu
2,7 Lunta, příze ze skla z nekonečných vláken (kromě střiže (chopped stran 1 748 678
2,7
Textilie povrstvené, potažené nebo laminované polyurethanem1(kromě
564 480tex
2,6 Textilie povrstvené, potažené nebo laminované polyurethanem (kromě tex 1 660 885
2,5
Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných
1 407
polyami
012
2,4 Záclony, včetně závěsů a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové drapé
1 469 794
2,2
Záclony, včetně závěsů a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové
1 338
drapé
061
2,3 Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyami
1 446 476
2,2
Rouno, matrace, desky a podobné netkané výrobky ze skleněných
1 294 291
vláken (
2,2 Jednorázové roušky vyrobené z textilií č. 5603,ne:pro chirurgické zákr
1 427 108
2,2
38 664 746
58,9
65 679 807
100,0
Ostatní výrobky celkem
34 813 016
Celkový součet
59 041 606
59,0 Ostatní výrobky celkem
100,0 Celkový součet
Poznámka: Kombinovaná nomenklatura 8 míst
Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ
strana | 24
–
Zahraniční investice do textilního průmyslu v letech ve sledovaném období v žádném
roce nepřevýšily 2,5 mld. Kč a zpravidla se pohybují do jedné miliardy Kč. Textilní
a oděvní průmysl tak patří k těm průmyslovým odvětvím, kam ze zahraničí plyne
nejméně finančních prostředků. V roce 2011 došlo dokonce k významnému odlivu
těchto investic. V posledních dvou letech se ale situace stabilizovala, avšak pouze na
úrovni stamilionů investovaných zahraničních finančních prostředků.
Příliv přímých zahraničních investic do ČR
podle sektorů a zemí v letech 2005–2013 (v mil. Kč)
2005*
Odvětví bez zpracovatelského průmyslu
Zemědělství, lesnictví a rybolov
Dobývání nerostů
Elektřina, plyn, voda
Stavebnictví
Obchod a opravy, pohostinství a ubytování
Doprava a telekomunikace
Peněžnictví a pojišťovnictví
Nemovitosti a služby pro podniky
Školství
Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
Ostatní služby
Ostatní
Celkem
2006*
2007*
2008*
2009*
-25
-3 860
10 276
2 189
8 597
138 318
54 144
51 808
-63
393
-4 738
1 466
-1 879
-592
3 218
29 283
-2 722
14 066
32 574
-103
187
9 627
194
-12 439
-4 659
716
25 548
15 522
46 842
56 774
32
123
4 853
-166
-13 027
13 050
-930
4 001
-8 497
51 217
49 331
218
273
796
15
-1 930
21 540
872
9 846
-20 088
58 057
25 119
-176
481
-1 264
257 040
85 125
133 507
96 267
Zpracovatelský průmysl
Výroba potravin, nápojů, zpracování tabáku
2 722
Textil, oděvy, výroba koženého zboží
-947
Dřevařský a korkařský průmysl, výroba papíru, vydavatelství a tisk
4 322
Rafinérské zpracování ropy, chemické a pryžové výrobky
8 357
Ostatní nekovové minerální výrobky
5 499
Kovy, kovové výrobky
1 697
Stroje, přístroje a zařízení (elektrické, zdravotnické, kancelářské, dopravní)
186
Zpracování druhotných surovin a ostatní výroba
306
Celkem
22 142
3 669
510
2 168
12 751
-5 987
7 329
16 882
984
38 306
7 091
2 384
609
8 028
10 727
16 201
31 821
1 575
78 437
-606
-864
6 044
43 522
5 936
-1 032
-9 698
22 568
-4 363
12 009
-409
-417
3 421
47 320
123 431
5 480
4 586
1 103
24 472
-10 841
1 133
45 008
22 306
6 891
19 671
405
8 373
8 231
75 125
211 944
Země
Západní Evropa
Belgie
Dánsko
Francie
Německo
Velká Británie
Itálie
Nizozemí
Rakousko
Švédsko
Švýcarsko
Kanada
USA
Japonsko
Ostatní
Celkem
5 598
1 138
9 257
38 770
1 396
-644
22 035
14 968
11 871
2 024
1 005
2 741
1 497
167 527
279 181
2010*
2)
2011*
2)
2012*
2)
2013*
1) 2)
92 472
351
4 232
4 286
3 000
39 174
18 188
30 659
25 391
-11
-1 074
31
2 012
126 239
-48
-6 084
27 171
-925
6 768
7 725
-2 481
-18 407
-3
493
253
5 182
19 643
-732
270
-5 704
-3 085
21 035
50 975
51 627
-14 705
-29
736
280
4 459
105 127
-310
1 744
-46 390
-1 824
13 117
-4 731
53 033
70 707
62
7
126
-816
84 727
7 419
880
717
-5 722
3 752
-3 009
8 180
1 646
13 862
-2 470
-427
-1 775
-6 226
-1 284
-6 314
-17 995
-187
-36 678
-13 363
1 136
2 161
5 953
0
-3 851
-6 078
5 077
-8 965
3 249
-1 290
-4 646
4 025
0
3 645
14 330
2 055
21 368
16 832
647
-379
5 162
0
-3 714
28 346
4 287
51 182
-1 593
345
2 802
1 369
0
3 229
11 646
-4 858
12 939
-2 058
1 725
19 853
9 221
-12 099
6 537
17 559
36 444
-1 938
14 377
-695
-8 115
-4 023
33 339
110 130
25 809
370
10 671
-17 641
-7 860
-949
-10 556
14 121
-2 752
3 047
360
11 927
-4 119
33 366
55 794
-23 401
753
-9 982
26 627
31 962
523
37 906
35 267
4 052
-10 656
-291
7 018
454
17 042
117 275
8 895
-313
-3 794
32 419
15 704
69
-35 768
14 781
-904
7 662
208
6 113
-2 288
-1 774
41 011
24 011
289
-1 242
24 135
-31 412
994
99 575
10 474
-295
367
-123
6 968
-3 826
26 394
156 309
9 055
-3 020
6 096
-11 932
123
1 122
39 066
29 661
1 612
-39
-105
5 839
-4 610
24 799
97 666
Pramen: ČNB
* Do roku 1997 zahrnují
přímézahrnují
zahraniční investice
základního
jmění, od
roku 1998 jsouinvestice
součástí i reinvestované
zisky a ostatní
kapitál.od
* Do údaje
rokupouze
1997
údajedopouze
přímé
zahraniční
do základního
jmění,
1) předběžná data
i
reinvestované
zisky
a
ostatní
kapitál.
2) odvětvové členění od roku 2010 v NACE Rev.2
roku 1998 jsou součástí
1) předběžná data
2) odvětvové členění od roku 2010 v NACE Rev.2
Zdroj: ČNB
strana | 25
NEJVĚTŠÍ TEXTILNÍ PODNIKY V ČR ZA ROK 2014
Pořadí
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (5)
5 (4)
6 (9)
7 (10)
8 (11)
9 (8)
10
11 (13)
12 (12)
13
14 (16)
15 (14)
16
17
18
19 (18)
20 (17)
21 (21)
22
Název firmy
JUTA a.s.
PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Nová Mosilana, a.s.
KORDÁRNA Plus a.s.
VEBA, textilní závody a.s.
Mehler Texnologies s.r.o.
Toray Textiles Central Europe s.r.o.
MILETA a.s.
LANEX a.s.
Tessitura Monti Cekia s.r.o.
VLNAP, a.s.
SVITAP J. H. J. spol. s r. o.
AMANN s.r.o.
Technolen technický textil s.r.o.
Platex, s.r.o.
STAP a.s.
CONROP, s.r.o.
CNM textil a.s.
GRUND a.s.
VELVETA a.s.
HEDVA, a.s.
SINGING ROCK s.r.o.
Změna
Tržby
Počet
2014/2013
(v mil. Kč) zaměstnanců
(v %)
7 031
2073
+22,1
6 300
566
+21,8
3 319
989
+12,8
2 323
576
+13,1
2 160
1250
+2,1
1 300
160
+65,4
926
237
+16,5
716
472
+29,2
711
363
-11
568
381
x
536
230
+21,1
495
431
+2,7
466
158
x
447
203
+41,5
430
173
+16,2
426
282
x
375
347
x
264
92
x
229
137
+1,4
225
172
-24,2
211
167
+57,7
205
122
x
strana | 26
NEJVĚTŠÍ ODĚVNÍ PODNIKY V ČR ZA ROK 2014
Pořadí
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5(7)
6 (9)
7
8
9
10 (12)
11 (11)
12 (14)
13 (17)
14
15 (16)
Název firmy
TONAK a.s.
BLAŽEK Praha., a.s.
KARA Trutnov, a.s.
ALTREVA spol. s r.o.
PRO LEN s.r.o.
DEVA F-M. s.r.o.
LIPOELASTIC a.s.
CLINITEX s.r.o.
EVONA a.s.
TIMO s.r.o.
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
H & D, a.s.
OTAVAN Třeboň a.s.
TILAK, a.s.
MODĚVA oděvní družstvo Konice
Změna
Tržby
Počet
2014/2013
(v mil. Kč) zaměstnanců
(v %)
447
649
+2,2
384
60
0,0
340
232
+15,6
307
187
+7,1
180
93
-0,9
168
87
+12,7
107
83
x
106
36
x
102
93
x
94
147
+4,5
80
200
-14,5
62
44
0
52
106
+23,8
52
45
x
48
159
+1,4
Zdroj: ATOK
Vysvětlivky:
pořadí v závorce = rok 2013
žlutě označené = odhad ATOK
červeně označené = odhad Svět textilu&obuvi
x = nedostatek údajů pro porovnání
Poznámky:
PEGAS NONWOVENS s.r.o. = údaje včetně závodu v Egyptě
HEDVA, a.s. = údaje za koncern společností HEDVA, a.s., HEDVA NITĚ, s.r.o., HEDVA BROKÁT, s.r.o. a HEDVA PRIMA,
a.s.
strana | 27
DOZORČÍ RADA ATOK
PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY ATOK
ING. OLDŘICH GLOGAR
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY ATOK
ING. LUBOMÍR STILLER
ING. VOJTĚCH SEDLÁČEK
ING. JIŘÍ URBAN
SEKRETARIÁT ATOK
VÝKONNÝ ŘEDITEL ATOK
ING. ZDENĚK VĚCHET
ČESTNÝ PREZIDENT
ATOK
ING. JIŘÍ KOHOUTEK
Mgr. Jiří Česal
ČLENOVÉ SEKRETARIÁTU ATOK
Miroslav Břeň
Ing. Ludmila Hálkovová
Zdeňka Majová
Jiří Simín
strana | 28
ATOK
ASOCIACE TEXTILNÍHO-ODĚVNÍHO-KOŽEDĚLNÉHO-PRŮMYSLU
TĚŠNOV 5, CZ-110 00 PRAHA 1
TEL.: 222 361 880, [email protected], [email protected]
WWW.ATOK.CZ
strana | 29

Podobné dokumenty

dotaz_seznam+kn podle cpa

dotaz_seznam+kn podle cpa 0610103002 Ropa surová (přirozeně se vyskytující minerální oleje, skládající se z mnoha druhů uhlovodíků včetně olejů z živičných nerostů, asfaltových písků apod.) 2709 00 90 Ropa-oleje mineralni a...

Více

CZ-PRODCOM 2014

CZ-PRODCOM 2014 Na padesátém 81 182 00 Praha 10

Více

Mapa globálních oborových příležitostí

Mapa globálních oborových příležitostí Rostoucí příležitosti v různých odvětvích ekonomiky jsou důvodem, proč moderní trendy ekonomické diplomacie kladou hlavní důraz na hledání perspektivních oborů před určováním exportních destinací. ...

Více