Radnice 16 2007

Komentáře

Transkript

Radnice 16 2007
www.hradeckralove.org
z
ROČNÍK 10
z
ČÍSLO 16 / 2007
z
ZDARMA
z
45 500 VÝTISKŮ
z
VYŠLO 23. DUBNA 2007
SLOVO PRIMÁTORA
MĚSTO PŘIJME
Statutární město Hradec Králové
prodlužuje výběrové řízení na pozici:
INVESTIČNÍ TECHNIK
Vážení Hradečané,
rád bych Vám, fanouškům HC
VČE Hradec Králové, a.s., podě−
koval za podporu, kterou věnuje−
te hradeckému hokeji. Zároveň
děkuji všem hráčům i realizační−
mu týmu za nasazení, které je
vidět v každém utkání. Poděko−
vání patří i sponzorům, bez nichž
by účast v soutěži na této úrov−
ni nebyla možná.
Dovolte mi, abych Vás v nad−
cházejících týdnech opět pozval
na další zápasy II. fotbalové ligy.
Všichni hráči potřebují Vaši pod−
poru a především Vaše hlasivky.
Otakar DIVÍŠEK
Hradec je stále
bezpečnější
Česká pojišťovna pravidelně sleduje
a vyhodnocuje nehodovost českých
měst a přiděluje jim takzvaný ČP Index
bezpečnosti. Za uplynulé dva roky se
tak všechna krajská i okresní města
roztřídila podle počtu těžkých a smrtelných zranění na více či méně bezpečná. Hradec Králové se vzhledem k výraznému meziročnímu zlepšení v kategorii krajských měst umístil na 1. místě
soutěže „Skokan roku ČP Indexu“ a náleží mu odměna 200 tisíc Kč. „Jménem
vedení České pojišťovny bych zástupcům města rád poblahopřál a zároveň
poděkoval královehradeckým řidičům,
cyklistům i chodcům, kteří svým chováním na silnici přispěli ke snížení nehodovosti a větši bezpečnosti všech obyvatel města,“ řekl generální ředitel České pojišťovny Lard Friese.
Dvousettisícovou odměnu město
použije na pořízení dopravně-bezpečnostních prvků podporujících bezpečnost účastníků silničního provozu. (pp)
Vizualizace budoucí podoby Šimkových sadů.
Archiv MMHK
Šimkovy sady včera, dnes a zítra
Oživit a zatraktivnit největší z královéhradeckých městských parků Šimkovy sady, by měla jejich započatá revitalizace. Park, který pro město navrhl Josef Gočár, disponuje velkým potenciálem pro vznik moderní úpravy respektující historické pozadí území. Návrh jeho regenerace
řeší nejen rozvržení zeleně v areálu, vodní režim v sadech, ale i další
formy rekreačního využití. To, že si město uvědomuje důležitost rozvoje rekreačních a zelených ploch určených k relaxaci, dokládá i zařazení
budoucí tváře Šimkových sadů do projektu Vize města 2006 - 2009.
Obnova Šimkových sadů spočívá
především v zachování a dokončení
harmonické podoby městského parku
a citlivým doplněním o další formy rekreačního využití tak, aby nedošlo
k narušení funkce parku jako centra
odpočinku všech skupin obyvatelstva.
Revitalizace je vzhledem k jejímu rozsahu rozdělena do několika etap. Přípravné práce první etapy regenerace
začaly kácením stromů podél II. měst-
se nachází historické jádro města. Tuto
lokalitu řešil už regulační plán z roku
1911 a zachoval v místě dnešní lékařské fakulty část pevnosti - ravelin č. 9,
příkop a vnější val, aby zde ponechal
prostor pro umístění památníku bitvy
na Chlumu. Ten tu ovšem nikdy nebyl
postaven, zřejmě s první světovou válkou přestal být aktuální. Roku 1925
pak vznikl celkový regulační plán města vypracovaný architektem Josefem
Svoz odpadu
o svátcích beze změn
Beze změn bude probíhat svoz odpadu ve dnech státních svátků připadajících na 1. a 8. května. „Žádáme
občany o zpřístupnění nádob v obvyklém čase, aby svoz mohl plynule
probíhat dle běžného harmonogramu,“ říká Radek Sokol, ředitel Hradeckých služeb a.s. a dodává, že informační telefonní linka 841 600 600
nebude ve sváteční dny v provozu.
Informace o svozu odpadu mohou na
zmíněném telefonním čísle občané
získat vždy od 7 do 17 hodiny každý
pracovní den. K dispozici jsou i na
webové adrese: www.hradeckralove.org - Odpady a sběrné dvory nebo
na www.mariuspedersen.cz
(rs)
Den otevřených
dveří u hasičů
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje zve veřejnost na
Den otevřených dveří, který se koná
každoročně u příležitosti svátku sv.
Floriána - patrona hasičů.
Brány areálu centrální požární stanice
Hradec Králové, nábřeží U Přívozu 122
a požární stanice Nový Bydžov, Bří Mádlů 201, budou pro širokou veřejnost otevřeny v úterý 8. května od 9 do 16 hodin. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout požární techniku, seznámit se
s vybavením i speciálními prostředky,
které hasiči používají při ochraně životů,
zdraví a majetku občanů.
Ve středu 9. května bude uspořádán
Den otevřených dveří pro žáky a studenty škol okresu Hradec Králové. (žah)
Šimkovy sady z ptačí perspektivy.
ského okruhu. Namísto nich oddělí
park od silnice protihlukový val s pohledově clonícími stěnami porostlými rostlinami. Bolavým místem parku byla donedávna nedokončená stavba centra
bojových umění a japonské kultury Nozomi. Koncem loňského roku se stalo
jedním z prvních míst, které doznalo
změny. Kovové konstrukce byly demontovány a základy centra překryla
vrstva zeminy, vymodelovaná do terénních valů. V budoucnu by toto místo
mělo získat podobu pobytové zahrady.
Hlavním předpokladem zahájení obnovy parku však bylo vyřešení vodních
ploch v parku včetně režimů, tedy odtoků a přítoků. „Současný stav napouštění rybníků a vypouštění do veřejné kanalizace je nevyhovující. Dostatek vody
do sadů by měla přivést takzvaná Věkošská svodnice,“ říká Pavlína Hofmanová z Odboru městských investic magistrátu. „Donedávna však nebylo jasné, komu vlastně svodnice patří. Nakonec se správcovství ujalo město
a spravují ji Technické služby. Pasportizace, která určí vlastníky, byla již dokončena a nyní se zpracovává projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí,“ upřesňuje Pavlína Hofmanová.
Osmnáctihektarové území parku je
rozprostřeno mezi starým a novým
městem. Severně je sevřeno silničním
okruhem, jeho jižní hranici tvoří šance zbytek pevnostního systému, za nímž
Archiv MMHK
Gočárem a mezi starým městem a silničním okruhem Gočár místo souvislé
zástavby prosadil pás zeleně. Sám
také navrhl parkovou úpravu včetně
rybníčku.
„Pamatuji si, jak byl na počátku třicátých let prostor mezi šancemi a Piletickým potokem protkán příkopy a tůňkami plnými vody, kam jsme si chodili hrát
a v mokřadech jsme chytali čolky,“
vzpomíná na své dětství Milan Dvořáček. „Z vyprávění maminky také vím,
že v těch místech byla za Rakouska
vojenská střelnice. Dodnes tam stojí
její zbytek - malý kopeček „Kugelfang“.
Chodil jsem do obecné školy do „Drtinek“ na Pospíšilově třídě a se spolužáky jsme také často a rádi navštěvovali
bednářskou dílnu v tehdy ještě stojících hradbách na místě dnešního parkoviště za magistrátem. V polovině třicátých let pak byly hradby zbourány
a začala se stavět budova dnešního
magistrátu - tehdy finančního úřadu.
Ve třicátých letech, v době krize, začali také pracovat v místě sadů nezaměstnaní, aby získali nárok na finanční
podporu. Sady tak byly přirovnávány
k pražské Hladové zdi. V té době vzniklo i první pojmenování lokality - Na Galejích. Tento název vznikl jednoduše
z ohodnocení pracovních podmínek
dělníky, kteří si stěžovali, že zde dřou
jako galejníci,“ vysvětluje Milan Dvořáček. Díky jejich práci byly pozemky odvodněny a vzniklo jezírko se dvěma
mostky, tak jak to známe dnes. Oficiální název pak sady dostaly po spisovateli Ignátu Herrmannovi, který v Hradci
studoval a žil.
Rybníček, který v sadech vznikl byl
až do doby po válce v zimě bruslařským stadionem, a když led povolil
bylo možné zjistit, že se na jeho dně
nachází nevídané množství raků bahenních. Tato skutečnost ovšem vzala
několik let po válce za své při velkoplošnému postřiku proti hmyzu.
Dalším zásahem do života sadů v tu dobu Pionýrských - bylo v 70. letech odvedení Piletického potoka, který napájel rybníčky, do nového koryta
poblíž Gumokovu. Jeho původní řečiště, které sledovalo trasu asfaltové cesty od dnešního Kauflandu a podchodu
směrem k městským lázním, kde ústil
do Labe, připomíná už jen dodnes zachovaný mostek.
Obnova sadů, které dnes nesou
jméno po Karlu Šimkovi, který padl poblíž parku devět dnů před koncem války v roce 1945, když ničil telefonní linku pro německou posádkou, je pro
město výzvou k jejich dotvoření v souladu s dnešními nároky na formy rekreace obvyklé v parcích celoměstského
významu.
Pavlína POSPÍŠILOVÁ
Zaměstnanci Technických služeb při úpravě terénu k vybudování protihlukového valu a clonicích stěn.
Foto Pavlína POSPÍŠILOVÁ
odboru městských investic
Charakteristika pozice: příprava
a realizace rozsáhlých investic (technologické celky včetně stavebních
částí) z obstarávání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a podávání příslušné žádosti
a návrhů z zpracování zadávací dokumentace výběrových řízení na veřejné zakázky, příprava dokumentace
pro hodnoticí komisi z vykonávání
technického dozoru investora v průběhu realizace až po kolaudaci a převzetí stavby z platové zařazení:
9. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., v platném znění.
Požadavky na uchazeče: VŠ, SŠ
vzdělání stavebního směru z znalost
stavebního zákona z znalost zákona
o zadávání veřejných zakázek výhodou z uživatelská znalost PC (MS
Word, Excel, Outlook, internet) z samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení z komunikační schopnosti z ŘP skupiny B výhodou.
Informace: Valentýn Avramov,
vedoucí odboru městských investic,
tel. 495 707 680.
Místo výkonu práce: Magistrát
města Hradce Králové. Přihlášky
lze podávat do 27. dubna 2007.
Další podstatné informace, zejména náležitosti přihlášky do výběrového řízení, naleznete na
www.hradeckralove.org - Veřejná
správa - Pracovní místa.
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
500 02 Hradec Králové
MĚSTO PRODÁ
Statutární město Hradec Králové
nabízí k prodeji ve výběrovém řízení:
VŘ 1/OM1/2007:
Budova číslo popisné 877 na stavební parcele 709, stavební parcela 709 o výměře 498 m2, vše
v katastrálním území Nový Hradec Králové, obci Hradec Králové.
Popis nemovitostí: budova čp.
877 (restaurace Biřička) je zděná jednopodlažní, částečně podsklepená
stavba se sklonitými střechami, vystavěná na počátku 50. let 20. století
u rybníku Biřička, kde byla využívána
pro provoz koupaliště (šatny, prodejna
s občerstvením). V současné době je
pronajata pro provoz restaurace a další pronájem je uzavřen se sportovním
oddílem orientačního běhu, který zde
má šatny. K budově náleží vodovodní
přípojka, kanalizace do betonové jímky, elektropřípojka, zpevněné plochy.
Přístup k objektu je po veřejné komunikaci v majetku statutárního města Hradce Králové (komunikace na
pozemkové parcele 941/4). Stavebně
technický stav budovy kromě vlastního prostoru restaurace je zanedbaný
s minimální údržbou a objekt tak vyžaduje celkovou rekonstrukci.
Stavební parcela 709 je zastavěna budovou a jejím příslušenstvím.
Nabízené nemovitosti jsou v platném Územním plánu města Hradce
Králové součástí funkční plochy
„sportovní a rekreační plochy“.
Podmínky výběrového řízení č. VŘ
1/OM1/2007 (jako jsou minimální nabídková cena, lhůty apod.) jsou zveřejněny na Úřední desce Magistrátu
města HK, Československé armády
408, Hradec Králové a na internetové
adrese www.mmhk.cz
Termín pro podání závazných
přihlášek do VŘ je do 10. května
2007 do 14 hodin.
Informace ve věcech majetkových:
Jaroslav Novotný, tel. 495 707 565.
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
500 02 Hradec Králové
STRANA 2
RADNICE 16 / 2007 / 23. 4. 2007
W Učebnou se žákům stal les z Uči-
telé a žáci Speciální základní školy
a Praktické školy oslavili Den Země
uskutečněním projektu Modrá planeta
Země. První akcí bylo koncem března
sázení stromků pod vedením lesních
pedagogů z Městských lesů. Žáci II.
stupně se zúčastnili výukového programu Lesní škola a zábavnou formou
se seznámili s existenčním i hospodářským významem lesa a vysadili
300 kusů douglasky tisolisté, o které
se budou i nadále zajímat a starat. Do
projektu jsou dále zahrnuty i akce jako
Čistíme město od odpadků ve spolupráci s Technickými službami, exkurze
do čistírny odpadních vod ve Vysoké
nad Labem, výtvarná soutěž Společná
cesta člověka a přírody vyhlášená
Hnutím Brontosaurus, výukové programy EVVO a ekofilmy Střediska
ekologické výchovy SEVER nebo program Miliarda stromů pro planetu
Zemi.
Text a foto Pavel SVOBODA
Klub přátel výtvarného umění
Klub přátel výtvarného umění pořádá v sobotu 28. dubna vlakový zájezd
do Červeného Kostelce a Rtyně
v Podkrkonoší. Na programu je prohlídka kulturních památek, restaurátorské dílny Bř. Kafky a hornického
muzea s památníkem selského povstání z roku 1775. Odjezd spěšným
vlakem v 7 hod. z Hlavního nádraží
v Hradci Králové.
(tr)
OSSZ uzavřena
Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové se sídlem
Slezská 839, Hradec Králové, oznamuje svým klientům, že z technických
důvodů bude uzavřena ve dnech
26. a 27. dubna 2007. Podání mohou
klienti v těchto dnech doručit prostřednictvím České pošty s.p. nebo vhozením do schránky OSSZ HK umístěné
u vchodu do budovy. Děkujeme všem
klientům za pochopení.
(hoš)
Kultura pro seniory
v Malšovicích
Po úspěšném březnovém večeru
připravujeme další „Pohodový večer
s hudbou a tancem“ pro seniory a skoroseniory v Malšovicích. Zveme vás
tedy v sobotu 28. dubna od 19 hodin
do restaurace Sportovního klubu R.
K tanci hraje hudební skupina Ges se
zpěvačkou Marií Pavlovou. Večer je
doplněn hudební kvízovou soutěží
„Malšovický muzikus“ o ceny.
(pul)
Přispěli sportovcům
Poskytnutí finančních příspěvků
z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů, kapitoly rozvoj a údržba sportovišť, schválilo následujícím
organizacím na svém březnovém zasedání městské zastupitelstvo.
Tělocvičná jednota Sokol Hradec
Králové obdrží 495 000 Kč; TJ Slavia
HK 390 000 Kč; Tělovýchovná jednota
Sokol Slezské Předměstí 100 000 Kč;
Dělnická tělovýchovná jednota HK
330 000 Kč; TJ Slavoj Svobodné
Dvory 55 000 Kč; TJ Sokol Třebeš
100 000 Kč; Hradecký jezdecký klub
250 000 Kč; TJ Sokol Malšova Lhota
100 000 Kč; Camp center international
HK 60 000 Kč; Tenisový klub VČE
100 000 Kč; TJ Sokol Nový HK
80 000 Kč; SDH Malšova Lhota
100 000 Kč. Zastupitelstvo zároveň
schválilo z kapitoly „sportovní činnost
mládeže“ příspěvek organizaci SK Karate Spartak HK ve výši 110 000 Kč. (rz)
Mistrovské turnaje
v badmintonu
Příznivci badmintonu budou mít
opět příležitost vidět nejlepší juniorské hráče v Hradci Králové. Poslední
dubnový víkend pořádá oddíl badmintonu TJ Montas ve sportovní hale ZŠ
v Kuklenách Mistrovství ČR jednotlivců kategorie do 17 let. Soupeřit se
bude ve všech disciplínách po oba
dny 28. a 29. dubna, semifinálové a finálové zápasy jsou na programu
v neděli 29. dubna.
(pl)
Salinger přijme
Občanské sdružení Salinger NZDM Modrý pomeranč přijme na
plný pracovní úvazek:
KONTAKTNÍHO PRACOVNÍKA/CI
DO KLUBU PRO MLÁDEŽ
Nástup dle dohody (nejlépe od
června 2007).
Nabízíme: zajímavou a tvořivou
práci v mladém pracovním kolektivu z možnost seberealizace z
možnost dalšího vzdělávání.
Požadujeme: trestní bezúhonnost z věk minimálně 21 let z vzdělání minimálně VOŠ sociální práce
nebo příbuzného oboru - zkušenosti z práce s dětmi a mládeží.
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: strukturovaný životopis
z motivační dopis v rozsahu max.
str. A4 z kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání z výpis z rejstříku trestů (lze prozatím nahradit
čestným prohlášením - možno stáhnout na www.salinger.cz).
Přihlášky zasílejte na adresu:
NZDM Modrý pomeranč, Selicharova
1420, 500 12 Hradec Králové nebo
e-mailem: [email protected]
salinger.cz. Uzávěrka přihlášek je
v pondělí 30. 4. 2007 ve 12 hod.
Kontakt: Lenka Kulichová, tel.
495 260 510; 777 041 030.
(R)
Nejméně stojí společnost přestupky, které se nikdy nestanou
Na téma bezpečnost budou moci soutěžit děti z hradeckých základních
škol. Rada města Hradce Králové na svém šestém zasedání schválila projekt zaměřený na žáky základních škol a jejich vztah k bezpečnosti nazvaný „Literární a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a informační internetová prezentace“. Nejlepší práce pak budou nejen oceněny, ale i zveřejněny na
nové, v rámci projektu zřízené, internetové adrese: www.bezpecne.unas.cz.
Tento portál bude informovat o bezpečnosti ve škole, ve městě, včetně tipů
na nejrůznější volnočasové aktivity.
Na stránkách budou dětem prezenvence kriminality Městské policie
továny informace a doporučení
„Obecně zastávám názor, že nejméně
v otázkách bezpečnosti, kontaktní
stojí společnost přestupky a trestné
údaje na instituce. Nebude chybět
činy, které se nikdy nestanou. Velký
přehledná poradna, kde budou srozuvýznam proto přikládám právě prevenmitelnou formou popsány možné náci,“ dodává Dubec.
strahy, formy nebezpečí a hlavně
Soutěž je určena žákům základních
možnosti jejich řešení. Prostřednicškol a je rozdělena do tří věkových
tvím těchto stránek budou mít žáci
kategorií (4. - 5. , 6. - 7. a 8. - 9. třída)
také přehled o nabízených mimoškola tří tematických okruhů - Jak nejraních aktivitách a dalších způsobech,
ději trávím volný čas, Kde se cítím
jak trávit volný čas.
nejbezpečněji a Co si představuji pod
Oddělení prevence kriminality Městpojmem nebezpečí.
ské policie v Hradci Králové tento proPráce vyhodnotí odborná porota,
jekt považuje za užitečný. „Může přiv níž budou zástupci magistrátu a pespět ke zvýšení informovanosti dané
dagogů základních škol. V jednotlivých
cílové skupiny, neboť základním ná„ročníkových“ kategoriích ocení vždy
strojem jakékoliv prevence jsou aktutři nejlepší literární a výtvarné práce,
ální informace přístupné veřejnosti,“
a ty budou odměněny. „Hlavním smysřekl Ivan Dubec, vedoucí oddělení prelem soutěže není jen to, aby děti kres-
lily obrázky a psaly literární dílka, ale
především to, aby se nad danou problematikou zamyslely. Ideální by bylo,
kdyby učitelé jejich činění podpořili povídáním na daná témata,“ řekla Alena
Synková, vedoucí magistrátního Odboru školství a volnočasových aktivit
dětí a mládeže.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 14. června od 9 do
14 hod. v Šimkových sadech v rámci
dětského dne, který ponese název
„Hradec Králové - bezpečné město“.
Akce bude určena především dětem
ze základních a mateřských škol, program budou tvořit např. ukázky sebeobrany, výcviku psů, chybět nebude
ani ukázka výzbroje a výstroje strážníků, policistů, hasičů a zdravotníků.
Dětský den připravuje Městská policie
ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským
záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Sborem dobrovolných hasičů Malšova Lhota, Oblastním spolkem Českého červeného kříže, Besipem, Českým rozhlasem, Salingerem, Domem dětí a mládeže HK
a Smiřice a s dalšími subjekty. (pp)
Mapa (nejen) pro sociálně potřebné a postižené občany
Na webových stránkách města,
v sekci MAPY se nachází mapový
projekt Sociální služby. Je výsledkem práce pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města a hradecké firmy
T-Mapy, spol. s r. o.
Najdete zde základní informace
o poskytovaných sociálních službách
včetně jejich umístění v Hradci Králové. Jednotlivé služby lze vyhledávat
podle mnoha kriterií - dle názvu, typu
služby či cílové skupiny. Nalezená
střediska lze zobrazit v mapě. V mapě
lze vybírat jednotlivá střediska a nechat si zobrazit podrobnější informace.
Mapa obsahuje také novinku - vrstvu
bezbariérových objektů a přechodů. Ta
je vytvořena místním šetřením a následným mapováním architektonických
a orientačních bariér u veřejných staveb. Cílovým klientem projektu jsou občané se zdravotním postižením města
Hradce Králové, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením v důsledku nedostatečného řešení přístupnosti veřejných budov a dalších staveb občanského vybavení. Mapování bylo provedeno
v rámci akce, která probíhala v období
1. 7. 2006 - 28. 2. 2007 na území 35
obcí Královéhradeckého kraje a byla
spolufinancována Evropskou unií. Výsledek mapování ostatních obcí a měst
je zveřejněn v mapovém projektu na
webových stránkách Královéhradeckého kraje. Více na www.hradeckralove.org a www.czphk.cz.
(st)
Středoevropský dixielandový most
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o. ve spolupráci s městy Banská
Bystrica, Sagótarján a Zakopané připravila na 1. května již 6. ročník festivalu dixielandové a jazzové hudby „Středoevropský dixielandový most“. Festival se koná
v rámci mezinárodní akce s názvem „UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL 2007“
a vystoupí v něm nejenom umělci z České republiky, ale i z partnerských zemí,
tedy ze Slovenska, Maďarska, Polska a také Německa, které se chystá v příštím
roce se do společného projektu zapojit. Na festivalech partnerských měst bude
Českou republiku reprezentovat zpívající saxofonistka Andrea Kolmanová se svojí kapelou a královéhradecký orchestr JH Big Band. V Hradci Králové pak na Masarykově náměstí od 10 hodin vystoupí tyto hudební skupiny:
10 - 11 hod.
JH Big Band, Hradec Králové
11 - 12 hod.
Nový Paka, Hradec Králové
12 - 13 hod.
Mladý týnišťský Big Band, Týniště nad Orlicí
13 - 14 hod.
ZaKoPlaho Dixieland Band, Týniště nad Orlicí
14 - 15 hod.
Leliwa Jazz Band, Tarnów - Polsko
15 - 15.30 hod.
Yelow Sisters, Praha
15.30 - 16.30 hod. VV - Revival & Traditional Jazz Band, Bratislava
16.30 - 17.15 hod. Miskolc Dixieland Band, Miškolc - Maďarsko
17.15 - 18 hodin
Gondolán Band, Praha
Přestávky mezi programy vyplní Unnerhaus Jazzband, Landstuhl - Německo.
Festival je dále doplněn trhem lidové tvorby a uměleckých řemesel a bohatou nabídkou občerstvení. Vstup na akci je volný.
(mf)
Projednání návrhů zadání změn Územního plánu města
Magistrát města Hradce Králové, Odbor hlavního architekta, jako příslušný úřad územního plánování oznamuje vystavení k veřejnému nahlédnutí a
projednání návrhů zadání změn Územního plánu města Hradce Králové (dále
jen „ÚPm HK“) č. 127, 143, 144 a 147 ve dnech od 18. 4. do 18. 5. 2007.
Změna ÚPm HK č. 127 spočívá ve
roby a služeb bez negativního vlivu
změně plochy přestavby z funkční plona okolí“ a dále zrušení výhledové
chy „sportovní a rekreační plochy“ (kód
funkční plochy „plochy občanského vy6 - 0/22) na funkční plochu „plochy výbavení městského a regionálního výroby a služeb bez negativního vlivu na
znamu“ (rozvojová lokalita č. 7-0/38)
okolí“ v k.ú. Pražské Předměstí, severv k.ú. Svobodné Dvory východně
ně od ulice J. Krušinky, mezi Jatečním
při silnici I. třídy I/11 a jižně od ulice
pláckem a ulicí U Fotochemy.
Dvorská.
Změna ÚPm HK č. 143 řeší změnu
Změna ÚPm HK č. 147 spočívá ve
funkčního využití plochy mezi železzměně funkčního využití plochy bývaniční tratí ČD Hradec Králové - Parlého zemědělského areálu (střediska
dubice, komerčním areálem MAKRO,
živočišné výroby) v k.ú. Malšova Lhomalým Labským náhonem a ulicí Rota, který je situován severně od ul. Běvnou (bývalý areál skleníků Sempra)
lečská a východně od obytné zástavby
v k.ú. Březhrad: z „plochy zemědělv ul. Olšová: z „plochy výroby a skladů
ské výroby a zemědělských služeb“
bez negativního vlivu na okolí“ (kód 5a části „plochy krajinné zeleně“ na
1/25) na plochu „smíšené plochy příplochu: „plochy výroby a služeb bez
městské nízkopodlažní zástavby“.
negativního vlivu na okolí“.
Kompletní návrhy zadání změn
Změna ÚPm HK č. 144 spočívá ve
ÚPm HK jsou vystaveny na Magistrázměně funkčního využití ploch „plotu města Hradce Králové, odboru
chy krajinné zeleně“ a „vodní toky
hlavního architekta, Československé
a vodní plochy obecné“ na „plochy výarmády 408, II. patro, ve vitrínách
umístěných na chodbě budovy a současně jsou zveřejněny na internetové
adrese Magistrátu města Hradce Králové, tj. na www.hradeckralove.org.
Občané, právnické osoby, fyzické
osoby podnikající dle zvláštních předpisů, občanská sdružení atd. mohou
své připomínky k návrhům zadání
změn Úpm HK č. 127, 143, 144 a 147
uplatnit po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední
desce, tj. nejpozději do 18. 5. 2007.
Připomínky lze podat přímo na podatelně Magistrátu města Hradce
Králové nebo zaslat na adresu: Magistrát města Hradce Králové, Odbor hlavního architekta, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové.
K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Další podrobnější informace v případě potřeby poskytnou pracovníci úřadu
územního plánování v úředních dnech
(pondělí, středa 8 - 17 hod.), mimo
úřední dny lze poskytnout informace
po telefonické dohodě. Petr BRŮNA
17. 4. Hluk u domu, který způsobili tři mladíci na sousedním parkovišti, probudil před čtvrtou hodinou
ranní obyvatele Jungmannovy ulice.
Výtržníci kopali do zaparkovaných
vozidel a ulamovali zrcátka na autech. Občané telefonicky požádali
Městskou policii o vyslání hlídky
a mladíky popsali. Výjezdová skupina mladé muže ve věku od sedmnácti do jednadvaceti let, kteří poškodili osm automobilů, zadržela
a předala Polici ČR.
(eč)
Odbor Živnostenský
úřad s novými
telefonními čísly
Na Odboru Živnostenský úřad ve
Střelecké ulici bude probíhat 27. dubna instalace nových telefonů a současně s tím dojde i ke změně stávajících čísel.
Úředníky tedy zastihnete nově na
těchto telefonech:
VEDOUCÍ ODBORU, SEKRETARIÁT
Bláha Jiří
495 707 510
Režná Eva
495 707 511
ZAHRANIČNÍ OSOBY, ZEMĚDĚLCI
Bédiová Alena
495 707 512
Riegerová Lenka 495 707 513
ODDĚLENÍ ŽIVNOSTENSKÝCH
OPRÁVNĚNÍ
Lámus Petr
495 707 520
Bednářová Eva
495 707 521
Chudá Simona
495 707 522
Pavlišová Romana 495 707 523
Lukšíková Jitka
495 707 524
Vídeňská Eva
495 707 525
Zajícová Vlasta
495 707 526
Rybářová Marta
495 707 527
Kührová Martina 495 707 528
Jirků Otakar
495 707 529
ODDĚLENÍ KONTROLY
Pumr Milan
495 707 530
Kulichová Jitka
495 707 531
Filipová Hana
495 707 532
Tošovská Radka 495 707 533
Recina Jaroslav
495 707 534
Fusková Jarmila 495 707 535
Schejbal Jiří
495 707 536
Tomková Dana
495 707 537
FAX
FAX
495 707 127
EZS
495 707 128
Uvolněte parkoviště
Zveřejňujeme seznam lokalit,
kde budou Technické služby v nadcházejícím období provádět blokové čištění ulic.
2. 5. ak. Bedrny od Šimkovy ke
Collinově z Hradební od Nezvalovy po V. Nejedlého z U Kavalírů
3. 5. Hradební od Nezvalovy k Divadlu Drak z Jižní vozovka podél ZŠ z
Severní hlavní vozovka od Pouchovské pravá strana 4. 5. Bidlova mezi
Švendovou a Bří Čapků z Bidlova
mezi Bří Čapků a Okružní z Bří Čapků mezi Pospíšilovou a Buzuluckou
7. 5. Eliščino nábřeží k lázním 9. 5.
Horova od Lipek k Nerudově z P. Holého mezi Všehrdovou a J. Purkyně z
V Lipkách II mezi Vrchlického a Horovou 10. 5. Plácelova mezi J. Koziny
a Hradební z Švendova od V. Nejedlého po Pospíšilovu tř. 11. 5. P. Holého mezi Nerudovou a Všehrdovou z
Zamenhofova 14. 5. Letců z Průmyslová mezi Resslovou a M. D. Rettigové + kolem domu 1124 a 1125
15. 5. P. Hanuše mezi Horovou
a Habrmanovou z Pražská proti ZŠ +
před Hadačem.
(ts)
Třída pro vyznavače
informatiky
Učební plán třídy s rozšířenou výuku
informatiky a výpočetní techniky nabízí
od 1. 9. 2007 Základní škola JIH
v Hradci Králové. Studium je určeno
pro žáky, kteří s velmi dobrými výsledky zvládají učivo základní školy
a v letošním roce ukončí 5. ročník.
Na přípravě žáků se budou podílet
pedagogové Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové, zejména
katedry fyziky a informatiky.
Podrobné informace můžete získat
na schůzce pro rodiče zájemců o studium, která se uskuteční 24. dubna
v 17 hod. v budově Základní a Mateřské školy JIH. Bližší informace naleznete také na www.zsjih.cz v menu
„Pro rodiče“. V individuálních případech lze kontaktovat přímo ředitelku
školy na tel. 495 402 929.
(R)
RADNICE 16 / 2007 / 23. 4. 2007
STRANA 3
HKVS nabízí
Hradecká kulturní a vzdělávací
společnost pro vás připravila tuto
nabídku:
27. 4. od 19 hod. ve velkém sále
Adalbertina SOUBORY SE PŘEDSTAVUJÍ. Vystoupení hradeckého
folklorního souboru Dupák a jeho zajímavých hostů z různých koutů České republiky.
28. 4. od 10 hod. Masarykovo náměstí, pěší zóna ROZTANČENÁ PĚŠÍ
ZÓNA. Lidové písně a tance uprostřed
města z od 10 hod. v malém sále
Adalbertina BROUČCI. Loutková pohádka, účinkuje Hradecké Amatérské
Divadlo loutek. Vhodné pro děti od tří
let z od 14 hod. na Šrámkově statku
v Pileticích XI. STAVĚNÍ MÁJE. Již pojedenácté postaví folklorní soubor Dupák a jeho hosté máj nejen všem hradeckým pannám. Bohaté občerstvení,
prodej výrobků uměleckých řemesel.
29. 4. od 15 hod. ve velkém sále
Adalbertina VELKÝ ČARODĚJNICKÝ KARNEVAL. Zábavné soutěžní
a taneční odpoledne pro děti a jejich
rodiče s vyhodnocením nejnápaditějších masek. Hraje a baví BOBO divadlo (Jihlava).
30. 4. od 18 hod. na travnaté ploše
před Médiem ČARODĚJNICE PRO
NEJMENŠÍ. Zábavný podvečer pro
děti s pálením ohňů a opékáním párků.
V programu se mimo jiné představí
pouliční divadlo „Komedianti na káře“.
3. 5. čtvrtek od 9 hod., velký a malý
sál Adalbertina HRADECKÝ SLAVÍK,
XXIII. ročník soutěže ve zpěvu národních písní.
(R)
Program kina Centrál
26. 4. 18 hod. GOYOVY PŘÍZRAKY (filmový klub - FK), 20.30 hod.
GOYOVY PŘÍZRAKY (FK)
27. 4. 17 hod. KVASKA (FK),
19 hod. GOYOVY PŘÍZRAKY (FK),
NA HOKEJ DO CENTRÁLU!
21.15 hod. ČR - BĚLORUSKO - přenos utkání z hokejového mistrovství
světa v Moskvě na velkém plátně artkina CENTRÁL. Vstup zdarma po vyzvednutí vstupenky v kavárně artkina
denně od 15 do 21 hod.
28. 4. 15.30 hod. SPLÁCHNUTEJ
(pro děti), OSCAŘENÍ - OCENĚNÉ
FILMY 17.30 hod. DOPISY Z IWO
JIMY (FK), 20.15 hod. DOPISY
Z IWO JIMY (FK)
29. 4. 15 hod. HAPPY FEET (pro
děti), NA HOKEJ DO CENTRÁLU!
17.15 hod. ČR - RAKOUSKO, OSCAŘENÍ 20.30 hod. KRÁLOVNA (FK)
30. 4. 18 hod. VRATNÉ LAHVE,
20 hod. VRATNÉ LAHVE, 22.15 hod.
NOČNÍ KINO MAJÁLESU (více na
www.majales.cz)
1. 5. 9.30 hod. VRATNÉ LAHVE
(pro seniory), 15.30 hod. JEN POČKEJ, ZAJÍCI! (pro děti), 17 hod.
VRATNÉ LAHVE, 19 hod. VRATNÉ
LAHVE, NA HOKEJ DO CENTRÁLU!
21.15 hod. ČR - USA.
(R)
Kdy na fotbal
Rozpis nejbližších zápasů fotbalového klubu FC
Hradec Králové na malšovickém Všesportovním stadionu.
Muži „A“: 27. 4. pátek 18 hod. FC
HK - HFK Olomouc.
Muži „B“: 28. 4. sobota 10.15 hod.
FC HK B - Union Cheb. (R)
Ve středu 25. 4. bude po 11. hodině
DOPOLEDNÍM HOSTEM HABADĚJE Josef Černý - koordinátor Sdružení obrany spotřebitelů v Královéhradeckém kraji. Po 17. hodině pak můžete luštit v hudebně zábavném pořadu s KŘÍŽOVKOU ŽOFKOU. Ve
čtvrtek 26. 4. bude DOPOLEDNÍM
HOSTEM HABADĚJE po 11. hodině
Petr Bradna, primář revmatologie z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Řeč bude o souvislostech kožních
a kloubních onemocnění. Po 17. hodině bude připraven další KULATÝ
STŮL - tentokrát o privatizaci bytů
v Hradci Králové. V pátek 27. 4. bude
po 11. hodině DOPOLEDNÍM HOSTEM HABADĚJE Josef Petrák, ředitel
odboru prevence Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Hovořit bude o prevenci před chystanými oslavami pálení čarodějnic. 29. 4.
bude hovořit Eva Zálešáková v pořadu
NEDĚLNÍ HOST po 16. hodině s královéhradeckým biskupem Dominikem
Dukou o 10. výročí návštěvy papeže
Jana Pavla II., svatovojtěšském výročí
a také o národní pouti katolíků do polského Hnězdna.
(R)
W Mažoretky čtyřikrát zlaté z Králo-
véhradecké mažoretky Izabel úspěšně reprezentovaly 8. dubna na celorepublikové soutěži mažoretek v Kolíně nazvané „O pohár ze zámku“.
V soutěži bylo předvedeno 140 startovních čísel a soutěžící z Hradce
Králové získaly čtyři zlatá umístění.
V kategorii kadetky duo zvítězily Dominika a Veronika Kocmanovy, v kategorii juniorky sólo Barbora Lišková,
vítězství a pohár ze zámku si z Kolína odvezla hradecká děvčata v kategoriích kadetky formace (na snímku)
a seniorky formace.
Text a foto Gabriela KUBÁKOVÁ
Znovu na oživenou
Bílou věž
Čarodějnický rej na loděnici
Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska zve všechny děti i jejich rodiče
a prarodiče na Čarodějnický rej, který se bude konat v neděli 29. dubna od
15 hodin na loděnici na slepém rameni Orlice v Malšovicích u splavu. Na děti
čekají hry a soutěže, výroba čarodějnických pomůcek a také setkání s kouzelníkem. Čarodějnické kostýmy jsou vítány. Klobouk a kouzelnou hůlku si děti
vyrobí na místě, naučí se zaklínadlo a společně se pokusí vyčarovat poklad.
Nebude chybět ani oheň a opékání vuřtů. Vuřty a jiné pochutiny k opékání je
nutno vzít vlastní. Cesta k loděnici bude od „železňáku“ značena. Více informací o všech akcích KMC Sedmikráska najdete na www.sedmikraska.wz.cz,
tel. 775 989 270.
(R)
Obnovenou premiéru projektu Scénické prohlídky Bílé věže aneb Co se
děje po setmění připravilo sdružení
Poco a poco animato ve spolupráci
s Hradeckou kulturní a vzdělávací
společností. Děje a postavy skutečné
i fiktivní, historie a pověsti královéhradecké v divadle a v písních vážných i nevážných se představí živě
i loutkově. Poprvé v roce 2007 v sobotu 28. dubna od 19.30 a 21 hod.
Dále pak v květnu 10. 5., 17. 5.,
18. 5., 24. 5., 25. 5. pravidelně od
18 a od 20 hod. Předprodej vstupenek v Informačním centru na Gočárově třídě. Více informací na www.divadlo.cz/poco.
(erb)
Hradec Králové se otevře turistům
Hradec Králové se letos poprvé zařadí mezi města, která oficiálně zahajují svou turistickou sezonu. Slavnostní zahájení a doprovodný kulturní
program je součástí koncepce postupného oživování centra města a rozšiřování nabídky turistických atraktivit a produktů.
dek Jan Jakla „Po stopách architekVstup do královéhradecké domitů Kotěry a Gočára“, které budou lenanty - renesanční Bílé věže odemtos nově nabízeny v informačním
kne 27. dubna primátor města Otakar
centru. Následovat bude prohlídka
Divíšek, a tím symbolicky otevře naojedinělé restaurované malby v beustupující turistickou sezonu.
ronském stylu v budově rektorátu
„Rádi bychom oživili pro návštěvníUniverzity Hradec Králové, která se
ky historické prostory věže a nabídli
v budoucnu zpřístupní i veřejnosti.
jim alternativu při stoupání na vrchol
Další část slavnostního programu
v podobě výtvarných artefaktů, které
bude probíhat přímo v prostorách
tvoří studenti Katedry výtvarné kultury
Bílé věže. Pro návštěvníky je připraUniverzity Hradec Králové,“ říká Davena vernisáž Studentského výtvarniela Manďáková, ředitelka Informačného salonu. Studenti oboru výtvarního centra.
Slavnostnímu aktu odemčení bude
né kultury královéhradecké Univerziod 17 hod. předcházet ukázka z přity s vedoucím ročníku Štěpánem
pravovaných komentovaných prohlíMálkem instalovali svá díla do jed-
Jitro zazpívá před odletem do Japonska
Koncert Královéhradeckého dětského sboru Jitro, držitele výroční
ceny Hradecká múza 2006, se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2007 od
17.30 hod. ve velkém sále Kongresového centra Aldis. V rámci koncertu
vystoupí KHDS Jitro a všechna přípravná oddělení. Na závěr koncertu
bude provedena rozsáhlá kantáta
„Niji yo Eien ni“ - „Duho, záři věčně“,
za přítomnosti skladatele Yukitake
Nakamury. Dílo je výpovědí paní Fu-
Městská liga škol
ve stolním tenisu
Sportovní škola stolního tenisu Martina Lučana & Martiny Šilhanové
s podporou města Hradce Králové pořádá v sobotu 28. dubna v tělocvičně
DTJ pátý, závěrečný turnaj „Městské
ligy škol VZP ČR ve stolním tenisu“.
Prezence soutěže staršího žactva
(roč. 1991- 93) je v 7.45 - 8 hod. a pokračuje v 11 hod. soutěží mladšího
žactva (roč. 1994 a mladší). Prezence
ml. žactva je v 10.45 - 11 hod. Účastníci tohoto turnaje pro svoji školu získávají body do celkového pořadí. (šil)
sako Mamii o přežití atomového výbuchu v Hirošimě. Se sborem vystoupí
japonská mezzosopranistka Keiko
Ando, na klavír hraje Michal Chrobák.
Koncertem vyvrcholí příprava Královéhradeckého sboru Jitro na čtvrté
turné po Japonsku, které proběhne
9. - 29. května. Jitro uskuteční tři koncerty v Tokiu, dva v Ósace a další
v Hirošimě, Kamakuře, Saitami, Nagoji a dalších japonských městech.
V Tokiu bude sbor natáčet kantátu
„Duho, záři věčně“ na další CD.
Vstupenky na koncert budou v prodeji v pokladně Kongresového centra
Aldis, 3. května od 15.30 hod.
(ha)
notlivých pater věže tak, aby co nejvíce podtrhli její nezaměnitelný genius loci. Na samém vrcholu čeká hosty nevšední divadelní zážitek, ukázka ze scénických prohlídek Bílé
věže, které od loňského podzimu
připravuje občanské sdružení Poco
a poco animato.
Celý projekt vznikl na základě spolupráce statutárního města Hradce
Králové, Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, s.r.o, Informačního
centra Hradec Králové, Univerzity
Hradec Králové, Vyšší odboné školy
cestovního ruchu v Hradci Králové,
firmy Nukleus HK, Poco a poco animato o.s. a NOC.FRONT.ART o.s.
Turistická sezona by neměla být
otázkou pouze několika letních měsíců, naopak se počítá i se slavnostním
přivítáním zimní turistické sezony.
Martina ERBSOVÁ
Devítileté pěvkyně
bodovaly
Teprve devítiletá děvčata Rozárka
Vostrovská a Karolínka Kubová ze
ZUŠ Habrmanova si vyzpívaly začátkem dubna 1. a 2. místo v pěvecké
soutěži Novopacký slavíček. Zvláštní
ocenění poroty získal i učitel Marek
Fischer za klavírní doprovod.
Slavnostní koncert vítězů jednotlivých kategorií se uskuteční ve čtvrtek
26. dubna od 17 hodin v koncertní síni
hradu Pecka a chybět na něm nebude ani vítězka své kategorie Rozálie
Vostrovská.
(maty)
Sportovní kalendář na květen
Jednotlivé akce uvádíme v pořadí:
organizátor a druh sportu.
1. 5. TOP CUP 2007 HK, mezinárodní závody, HK Malšovice, Agility
klub HK, kynologie.
5. - 7. 5. Mistrovství ČR starších
dorostenek - finále, pořádá se na TJ
Sokol HK, který je i organizátor, basketbal.
5. - 6. 5. Orlický maraton - 71. ročník a Hradecký vodácký kilometr,
datum, název, čas a místo konání,
8 hod., celostátní přebor ČOS, Týniště - HK, TJ Sokol HK, kanoistika.
5. 5. Turnaj v badmintonu pro
neregistrované a rekreační hráče,
8 - 16 hod., nová hala TJ Montas Kukleny, TJ Montas, badminton.
6. 5. LIFE IN LINE, tř. E. Beneše,
MAX 1. marketing s.r.o., kolečkové
brusle.
(hc)
Část CCLIX z Historii královéhradeckých domů sepsal Zdeněk Doubek, upravila Helena Rezková
Čp. 135 (5)
Ortel nad zlodějem Janem Hronkem byl vydán téhož měsíce a zněl,
že v trhovní čas má být představen
s metlami a jimi vymrskán, na hřbetě
mu má být vysekána litera R. Vyloučen byl ze všech dědičných královských německých zemí, což se rovnalo smrti. Podepsán Václav hrabě
z Kokořova.
Hronkova manželka podle rozsudku apelace ze 17. 7. 1722 byla následující den propuštěna z arestu. Hronek podal odvolání do 14 dnů a ptal
se, komu má svěřit hospodaření na
svém majetku a aby také v tuhém vězení nebyl držen. V odpovědi se uvádí, že správu nad hospodářstvím má
svěřiti svojí ženě Anně a svému zeti
Unterlechnerovi.
V roce 1723 byl stále Hronek v šatlavě, řádně opatřen, a ucházel se
o milost. Ve městě však vznikalo mínění, že by Hronek měl být oběšen,
když nebyl ve vězení otráven.
Vznikaly též obavy, aby nebyl propuštěn po korunovaci Ferdinanda
I. a lidé žádali o pomoc proti Hronkovi a náhradu zlodějinou vzniklých
škod. Po korunovaci ale milost nedostal. Krajský fysikus (lékař) Částka
byl s panem Svobodou určen 9. listopadu 1723 k prohlídce arestů. Hronek si na nic nestěžoval, než že mu
je v noci zima. Prohlédli mu fleky
po pálení. Krátce na to se v šatlavě
přikovaný Hronek v noci oběsil na
staré handře pověšené na dřevěné
rohatině asi půl lokte vysoko nad
zemí.
Podle výpovědi spoluvězňů se
v posledních dnech k sebevraždě připravoval, tížilo ho špatné svědomí.
Z šatlavy byl vyvezen na káře jen
v lajblíku, dále vysvlečen a u šibenice
zakopán. Šibenice se nacházela
v místech dnešního domu Tesco na
Moravském Předměstí. Jeho manželka Anna byla donucena odejít z města v následujícím roce. Tak skončil jeden z největších zlodějů města Hradce Králové, který nepromluvil ani na
mučení, i když mu bylo vše dokázáno.
(Pokračování)
Výběr ze zpráv otištěných v roce
1943 v časopisu Kraj královéhradecký připravila spolu s pracovníky
Státního okresního archivu Pavlína
POSPÍŠILOVÁ
DUBEN
Žádné cesty na dovolenou a za rodinami v Protektorátu od 27. dubna do 1.
května 1943. Požadavky totální války
zatěžují železnice tou měrou, že jim
není možno rozšířit v týdnu po velikonocích osobní dopravu. Musí proto na
každého být vznesen požadavek, aby
upustil od všeho cestování, jehož není
právě nezbytně třeba, ve dnech, kdy
podle zkušenosti bývají železnice
zvláště silně zatíženy. Nehledíme-li na
několik ojedinělých případů, ve kterých
budou uskutečněny hromadné transporty dělnických dovolenců, nebuďtež tedy od 27. dubna do 1. května nastupovány žádné cesty na dovolenou
a za rodinami, ani cesty zpáteční.
Dělníci, zaměstnanci a zaměstnavatelé, upravte tedy dovolenou a cesty za rodinami tak, aby jízdy nebylo
třeba právě v době zmíněné. Uvolněte železnice o těchto dnech pro nejdůležitější, národohospodářsky nutné
transporty a pomáhejte tak usnadnit
úkol železnic!
Udělejte si čas
Studijní a vědecká knihovna v Hradci
Králové uvádí ve středu 25. dubna od
18 hodin ve studovně na Eliščině nábřeží besedu na téma Přínos japonských bojových umění pro kulturu
člověka aneb Jak zaměnit notebooky
za meče. Přednáší Tomáš Kyncl z České federace Kendó z Na prezentaci
kurzu filozofie Východu a Západu nazvanou Přeskoč svůj stín. Začíná ve
středu 25. dubna ve 20 hod. v Nové
Akropoli, Komenského 266 z Spolek
přátel krásného slova ve spolupráci
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže vyhlásí 26. dubna od 16.30
hod. v Muzeu východních Čech výsledky 7. ročníku literární soutěže O cenu
Hradeckého Škrabáka na téma I slovo
může zachránit život. Ceny předá Igor
Chaun, jako host vystoupí Pepa Nos z
Koncert s podtitulem Královské nástroje v Hradci Králové v rámci cyklu
Oáza klidu Vladimíra Župana a jeho
hostů se uskuteční 26. dubna od
19 hod. v Městské hudební síni. Předprodej vstupenek v Galerii Barbara
a v Informačním centru na Gočárově
tř. z Celodenní kurz nazvaný Svět Keltů pořádá v sobotu 28. dubna od 10 do
18 hod. Nová Akropolis, Komenského
266 z Pedagogové ZUŠ Na Střezině
se pochlubí svými výtvarnými díly od
30. dubna do 31. května v Informačním centru na Gočárově třídě. Na výstavě najdete práce M. Bělohlávka,
A. Hanouskové, M. Harvilkové, P. Hůzy, M. Kocmanové, H. Kopecké, Z. Luftmanové, J. Slavíčka, L. Zahradníkové
a K. Zářecké. Otevřeno je v pondělí až
pátek od 8 do 17.30 hodin z Finalistky
MISS ČR, které budou prezentovat historické, večerní a společenské šaty,
můžete zhlédnout v sobotu 5. května
od 19 hod. ve velkém sále Filharmonie
v Hradci Králové. Na večeru zazpívá
Leona Machálková a Ali Amiri a výtěžek
z této charitativní akce připadne Sdružení Neratov. Vstupenky můžete zakoupit přímo v hradecké Filharmonii
a Informačním centru z Výstavu nazvanou Místa utrpení, smrti a hrdinství,
věnovanou památce vězňů z českých
zemí v nacistických koncentračních táborech, můžete do 11. května zhlédnout ve foyeru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve Wonkově ulici
1142. Otevřena je od pondělí do pátku
od 8 do 18 hod. z Výstava Honzy Volfa putuje po městech České inspirace.
V Hradci Králové bude zahájena vernisáží 25. dubna v 16 hod. v prostorách
Adalbertina za účasti samotného výtvarníka. Výstava je pro vás připravena
do 17. května.
(R)
RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma−
gistrát města Hradec Králové ve spolupráci
s vydavatelstvím Garamon s.r.o. z Evidenční
číslo MK ČR E 13867 z Řídí redakční rada:
Ing. Marie Juppová (pověřená řízením re−
dakční rady), Václav Svoboda, Helena Rezko−
vá. Šéfredaktorka Helena Rezková, redaktorka
Pavlína Pospíšilová. Magistrát města HK, Čes−
koslovenské armády 408, 502 00 Hradec Krá−
lové, tel. 495 707 430, 495 707 431, fax: 495
707 103. E−mail: [email protected]
Adresa internet: www.hradeckralove.org. z
Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Di−
stribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., telefon
495 054 128.

Podobné dokumenty