Prohlášení o vlastnostech Favorite Acoustic

Komentáře

Transkript

Prohlášení o vlastnostech Favorite Acoustic
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
DOP 201 - 0001
1.
28/10/2013 -CZ
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Contour PUR (2), Pastell PUR (2), Royal PUR (2), Medintone PUR (1), Medintech PUR(1), Favorite R10 PUR, Favorite
PUR(1)
2.
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
885, 921, 424, 726, 750, 710, 817
3.
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.
4.
Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
Armstrong DLW GmbH, Stuttgarter Str. 75, 74321 Bietigheim-Bissingen
5.
Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
není použitelný
6.
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 3
7.
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zkušební protokol pro počáteční typovou zkoušku.
8.
TFI notified body no. 1658
1: 430506-02
2: 900 6378 000-81
není použitelný
Notifikovaný orgán
Osvědčení o stálosti vlastností
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
není použitelný
9.
š
Vlastnosti uvedené v prohlá ení
Základní charakteristiky
Reakce na oheň
Obsah pentachlorofenolu
R
>
Z
Vlastnost
Harmonizované technické specifikace
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
NPD
Emise formaldehydu
Odpor proti skluzu
Elektrické chování (disipativní)
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
NPD
Elektrické chování (vodivé)
L
b
EN 14041: 2004/AC:2006
NPD
Elektrické chování (antistatické)
EN 14041: 2004/AC:2006
conductive base
Tepelná vodivost [W/mK]
EN 14041: 2004/AC:2006
0,25 W / m.K
Vodotěsnost
EN 14041: 2004/AC:2006
(1)
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Charles Irving-Swift / CEO
(jméno a funkce)
Bietigheim-Bissingen, 28.10.2013
(místo a datum vydání)
(podpis)

Podobné dokumenty

Prohlášení o vlastnostech - V

Prohlášení o vlastnostech - V V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zk...

Více

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301 V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Název oznámeného zkušební laboratoře, který vydal osvědčení o shodě řízení výroby, in...

Více

R - Artigo

R - Artigo V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Název notifikovaného orgánu, který uskutečnil počáteční kontrolu výrobního podniku a ...

Více

1. Jedinečný identifikační kód pro typ produktu: Rumba 13

1. Jedinečný identifikační kód pro typ produktu: Rumba 13 Dřevěná podlahová vrstva pro vnitřní použití v souladu s harmonizovanou normou EN  14342:2005+A1 2008  4.  Název a kontaktní adresa výrobce Tarkett AB, SE‐289 89 Hanaskog  5.  Název a kontaktní adr...

Více

DOP Language Versions

DOP Language Versions Notified Body 0987

Více

PVC podlahoviny

PVC podlahoviny Celková tl. Tl. nášlapné Délka role

Více

Rotační ventil TURNIKET PRVT

Rotační ventil TURNIKET PRVT BNV = Bez nebezpečí výbuchu (dávkování), OS = Ochranný systém, EX = pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Více

Template Traffic Modal - Allura Flex Decibel 0200935-DOP-410

Template Traffic Modal - Allura Flex Decibel 0200935-DOP-410 Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Více