tryska 04/07

Komentáře

Transkript

tryska 04/07
tryska 06-08:motorpal
6/24/08
12:28 AM
Stránka 1
MOTORPAL BULLETIN – PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
Gratulujeme
červencovým
jubilantům!
Šedesátiny oslaví:
ŠKOPAN Eduard
středisko č.
21192
K padesátinám popřejeme:
HATÁK Vlastimil
MLSNOVÁ Dagmar
REZKOVÁ Helena
ŠÍŠOVÁ Marie
ZÁPOTOČNÝ Stanislav
19630
21203
44123
31291
51310
Čtyřicetiny bude mít:
KUVIK Ivan
RYCHLÁ Stanislava
33113
31293
K třicetinám připijeme:
SEDLÁČEK Vít
VALENTA Jiří
33112
33171
Všem srdečně blahopřejeme
a přejeme mnoho zdraví, úspěchů a štěstí
v osobním i pracovním životě!
Redakční rada:
RNDr. Milan Medonos, Ing. Antonín Policar,
Ing. Vít Hroch, Ing. Petr Vykoukal,
Ing. Pavel Nový, Jaromír Prášil,
Mgr. Ivana Vodová, Ing. Jan Nováček
Vydává:
4JAN Public Relations, s.r.o.
Varšavská 30/345, 120 00 Praha 2
tel.: 222 513 997, fax: 222 242 408
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování: Vojtěch Špáňa
Tisk: Jiprint, s.r.o.
Novinová sazba povolena MK ev. č. E 12084
ze dne 23. 5. 2001
Q-sloupek
Přípravy ke kontrolnímu auditu ISO 9001
a VDA 6.1 jsou v plném proudu. Kompletní
výsledky auditů uvedeme v příštím vydání
Trysky. Ale už nyní bych se chtěla zmínit o velmi důležité oblasti, kde zjišťujeme nejvíce nedostatků. Největší problémy v naší firmě jsou s
kapitolou 13 podle VDA (odstavec 7.5 dle ISO
9001), která se zabývá značením a zpětnou
sledovatelností produktů, řízením procesů a
stavem po kontrolách. Tento prvek řízení
jakosti zahrnuje všechny činnosti, které jsou
nutné pro zabezpečení požadované výrobní jakosti v sériové výrobě. Obsahuje dozor nad postupy, značení materiálů a produktů, zpětnou sledovatelnost, status kontrol a dokumentaci výsledků a opatření
(tolik norma). Konkrétně v Motorpalu se tímto problémem zabývá naše známá směrnice OS č. 09-9.
Vzhledem k tomu, že čtení norem není vždy lehce pochopitelné, chtěla bych Vám podstatu těchto
důležitých činností přiblížit z pohledu zákazníka, který přijede na procesní audit a chce vědět, jestli
výrobek, který dostane, bude kvalitní.
Představte si, že zákazník přijde na první operaci, kde je stroj, pracovník a pracovní stůl. Pak následuje
téměř vždy stejný sled dotazů na pracovníka (zde jsem uvedla i správné odpovědi):
1) Znáte pravidla práce na tomto pracovišti? Umíte obsluhovat tento stroj?
Ano byl jsem zaškolen.
2) Víte co je Váš vstupní produkt? Jak poznáte, že jeho kvalita je v pořádku?
Číslo na identifikačním štítku musí odpovídat pracovnímu postupu a průvodka musí mít
razítko z předchozí operace.
3) Víte které pracovní operace na stroji provádíte? Víte jaký má být výsledný rozměr?
Mám k dispozici platný technologický postup, nebo i výkres, který obsahuje technické
specifikace.
4) Jste si jist, že váš stroj je v dobrém technickém stavu?
Ano, protože je opatřen předpisem pro údržbu stroje a záznamem o provedené údržbě.
Také je zaznamenán každý zásah do stroje. Tím je zajištěna stabilita procesních parametrů.
5) Jak prokážete, že výrobek odpovídá předepsaným hodnotám?
Provádíme měření podle kontrolního plánu. Čísla a druh měřidel v dokumentaci a na
pracovišti musí být totožná.
6) Jak prokážete, že vaše měřidlo je v pořádku?
Má platnou kalibraci a ověření vlastností měřidla na začátku směny na etalon.
7) Můžete mi ukázat výsledky měření od začátku směny?
Ano tady zapíšu měření do záznamu naměřených hodnot (nebo sběrné karty vad, nebo SPC)
8) Jak jste zjistil, že máte správně nastavený stroj (správný nástroj, správné parametry – otáčky,
teplotu …)
Vyrobím a zkontroluji 1. kus, a udělám záznam 1. kusu. Pokud výsledek odpovídá technické
specifikaci, provedu uvolnění výrobního pracoviště
9) Kam odložíte hotový změřený výrobek?
Shodný výrobek odložím na označenou paletu, neshodný buď do žluté bedny na opravu
nebo do červené jako zmetek. Označíme a postupujeme podle řízení neshodného výrobku.
Každou z výše uvedených činností je nutné na požádání předvést a dokumenty předložit. Nic z výše
uvedených bodů nesmí chybět. A pokud zákazník uvidí uspořádané a čisté pracoviště (viz foto) nemůže se stát, že by odcházel nespokojen. Stejná pravidla platí pro certifikační audit. Certifikát je náš doklad o tom, že jsme schopni nároky zákazníka na kvalitu uspokojit. Interní audity jsou samokontrolou
toho, jaká je skutečnost. Interní auditor náš systém i proces prověří s přísností zákazníka, ale vždy po
skončení auditu je připraven pomoci radou i nalezením správného řešení. Budeme rádi, když této možnosti využijete. Zkuste si také sami zkontrolovat své pracoviště podle těchto otázek, a pokud nebude
něco v pořádku, dejte nám vědět na útvar systému jakosti a najdeme společně řešení.
Romana Pšenková
ředitelka jakosti
Zasedání představenstva společnosti Motorpal, a.s. (29. května 2008)
1. Výsledky a rozvoj za duben
Vedení společnosti představilo současný stav
výsledků a rozvoje k dubnu 2008. Představenstvo
společnosti Motorpal, a. s. (dále už jen PAS) jej
vzalo na vědomí.
2. Stav rozvojových investic
Vedení společnosti představilo současný stav rozvojových investic. PAS bere na vědomí současný
stav rozvojových investic a ukládá vypracovávat
v Reportu i Cash Flow investic.
3. Plán implementace Strategie
Vedení společnosti představilo Plán implementace
Strategie. PAS bere na vědomí Plán implementace Strategie.
menty výroby. PAS schvaluje postup práce na úkolu Work Flow Chart.
4. Finanční plán na rok 2008 a finance pro
schválenou „Strategii“ v eurech včetně citlivostní tabulky
Vedení společnosti představilo aktuální rozpracování Finančního plánu dle zadání představenstva.
PAS schvaluje postup práce na Finančním plánu.
6. Harmonogram pro ocenění Známky
Vedení společnosti představilo aktuální rozpracování Harmonogramu pro ocenění Známky.
PAS schvaluje postup práce na úkolu Ocenění
známky a doporučuje vybrat renomovanou konzultantskou společnost.
5. „Work Flow Chart“ pro jednotlivé segmenty výroby
Vedení společnosti představilo aktuální rozpracování úkolu „Work Flow Chart“ pro jednotlivé seg-
7. Ostatní
Rusko - PAS schvaluje postup prací na přípravě
společného podniku v Rusku s cílem vypracovat
do konce 8/2008 podnikatelský záměr.
Úvodní
slovo
Vážené kolegyně, kolegové,
naše firma dostane v příštích týdnech novou jednotnou tvář. Ne snad,
že bychom začali vyrábět něco jiného nebo
měnili jméno. Změna se týká pouze kabátu,
v kterém se ukazujeme našim partnerům.
Zůstáváme tradiční firmou a naše historie stále zůstane jednou z našich nejsilnějších stránek
v boji o pozici na trhu. Pro úspěch to však samo o sobě nestačí, podobně jako zručnému a
šikovnému řemeslníkovi už v moderní době
nestačí mít jen „zlaté“ ruce. Musí mít poutavý
vývěsní štít, čisté oblečení, upravený dům,
reklamu po městě a pokud možno i pěkné
internetové stránky. To samé, v mnohem větším měřítku, platí i o firmě naší velikosti a významu.
Dosud jsme používali různé styly tiskovin, které se nyní sjednotí. První vlna přerodu do nové
podoby se bude týkat obrazu Motorpalu navenek, změní se tedy například dopisní papíry,
firemní brožury, vizitky, prezentace či internetové stránky. Ve druhé fázi se budou měnit
i interní dokumenty, tedy výdejky, průvodky
a další stovky tiskopisů.
V konečném výsledku budou všechny dokumenty, které běžně používáme a zasíláme našim obchodním partnerům, sjednocené do
jedné grafické linie. Stejně tak bude jednotná
naše tvář na servisních střediscích, u navigačního systému (šipky Motorpalu vně i uvnitř závodů), u označení vozů, na internetu a tak dále.
Volba současné podoby firemního designu je
výsledkem pečlivého vybírání a ladění. Doufáme, že i vám se náš výběr líbí a Předpokládáme, že budeme novou podobu naší prezentace
používat minimálně několik let.
Od nás, zaměstnanců Motorpalu, to znamená
především jedno: naučit se s jednotnou tváří
pracovat. Je nutné nové tiskoviny začít používat, neexperimentovat s nimi, ale držet se jasných a jednoduchých zásad, které Vám popíšeme nejen zde v Trysce, ale budete se s nimi
mít možnost seznámit například i na nástěnkách. Důležité je používání i jednotného, takzvaného bezpatkového písma. Podrobnějším
pravidlům se budeme věnovat ve vloženém
listu, který snad bude účinným pomocníkem
zejména v začátcích, kdy si budeme na novinky zvykat.
Jsem si vědomá toho, že v počátcích budeme
s novým designem bojovat. Časem mi však i vy
dáte za pravdu, že se boj vyplatil a že naší firmě pomohl ke zviditelnění na trhu a zlepšení
pohledu na naši firmu.
Předem Vám děkuji za spolupráci
Ivana Vodová
PR manažerka
4
Dveře do Indie jsou
pro nás otevřené
Ve druhé polovině května jednali zástupci Motorpalu se zákazníky v Indii. Delegaci Motorpalu vedl viceprezident pro obchod
a rozvoj Jörg Dieter Grubelnik, spolu s ním vycestovali i manažer
projektu Indie Juraj Zeman, prodejce zodpovědný za indické zákazníky Jan Švaříček a technik Jan Procházka. Na výsledky cesty
jsme se zeptali Juraje Zemana.
Jaký byl účel cesty?
Cesta sledovala více základních cílů. Prvním z nich
bylo projednání a urychlení rozpracovaných zakázek se stávajícími zákazníky. Druhým pak byla prezentace Motorpalu a nalezení prostoru pro vzájemnou spolupráci s dalšími vybranými výrobci motorů. Třetím důležitým cílem bylo získání předem
definovaných informací potřebných pro správné
rozhodnutí o založení dceřiné společnosti Motorpalu v Indii.
Se zástupci jakých firem jste se setkali?
Jednali jsme se všemi stávajícími indickými zákazníky, tedy se zástupci firem ARAI, který zajišťuje vývoj pro Beml, Cummins India, Greaves Cotton,
Kirloskar Oil Engines a MAN Force Trucks. Mezi
nově oslovené firmy patří Escorts, HMT, Indo Farm
Industries, John Deere India a Simpson & Co.
Jaký byl výsledek cesty? Dohodli jste se na
nějakém dalším postupu s některým z indických partnerů?
Zdlouhavá jednání přinesla dohody hlavně na dalším postupu u jednotlivých rozpracovaných zakázek. Se všemi novými společnostmi jsme našli prostor pro začátek vzájemné spolupráce, v následují-
cích dnech očekáváme poptávky ve formě dotazníků, v nichž budou uvedené parametry motorů
a odhadovaná roční množství.
Jaká je v současné době situace na indickém
trhu?
V segmentu traktorů bude od dubna 2009 platit
přísnější emisní norma TREM 4, což je obdoba
TIER 2. Pro splnění této normy nemohou výrobci
motorů už používat v současné době nejběžnější
konkurenční vstřikovací čerpadlo MICO A. Správné
načasování naší nabídky na kooperaci při vývoji
nových motorů a vstřikovacích souprav, které budou vhodné pro splnění požadovaných norem, nabízejí dobrou příležitost na zvýšení tržeb Motorpalu. Podobná situace je i v segmentu energetických
generátorů, kde má přísnější emisní norma CPCB
2, obdoba EURO 2, platit od dubna 2010 nebo
nejpozději od dubna 2011.
Na kdy je naplánovaná další cesta do této země?
V nadcházejících týdnech bude probíhat zpracování všech obdržených poptávek, pak bude následovat zaslání nabídek a příprava podnikatelského
záměru na založení dceřiné společnosti. Další
návštěva Indie bude tedy účelná zhruba v září.
Už známe výherce
mobilních telefonů
Tradiční dotazníky zjišťující spokojenost zaměstnanců se vrátily v hojném
počtu, vyplnil je téměř každý druhý „Motorpalovák“. Jejich distribuce probíhala na začátku května současně s výplatními páskami za měsíc duben.
Tímto děkujeme všem zaměstnancům, kteří se zúčastnili pravidelného šetření. První výsledky vypadají velmi pozitivně, konkrétní informace však přineseme až v příští Trysce. Nyní bychom alespoň rádi informovali o výhercích
mobilních telefonů.
Z odevzdaných dotazníků byly za přítomnosti zástupců ZO OS KOVO vylosovány dotazníky s těmito čísly:
0027
0478
1026
1229
1467
1652
Šťastným zaměstnancům gratulujeme a prosíme je, aby si svou výhru vyzvedli na příslušném personálním oddělení. Podmínkou je prokázání se odstřiženým číslem dotazníku.
Pavel Nový
Personální ředitel
1
tryska 06-08:motorpal
6/24/08
12:28 AM
Stránka 3
MOTORPAL BULLETIN – PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI
MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS
Nová tvář Motorpalu: jednotná, moderní a dynamická
Proč nový design?
Pokud by existoval někdo, kdo by přišel s
Motorpalem do styku jen prostřednictvím korespondence, dostával by nabídkové katalogy, firemní tiskoviny a podobné materiály, byl by značně
zmatený. Téměř každý dokument měl totiž jinou
grafickou podobu, řídil se rozličnými pravidly, a tudíž mohl působit jako z jiné firmy. Spojitost mohl
tento fiktivní obchodní partner nebo možný zákazník najít snad jen v názvu firmy a logu.
Většina moderních firem bez ohledu na obor podnikání už nyní věnuje velkou pozornost tzv. corporate identity, chcete-li firemní totožnosti. V zásadě jde o to, že jim odborník na grafiku a design
stanoví jednotná pravidla pro podobu všeho, co je
firemní a je vidět. Tato jednotná pravidla způsobí,
že firma působí navenek kompaktně, její značka a
povědomí se tudíž automaticky zvýrazní už tím, že
si veřejnost podvědomě propojí barvy a styl se
jménem této společnosti. Zmíněná pravidla se týkají nepředstavitelné škály věcí od obyčejného dopisního papíru, obálky na dopis, vizitky, přes katalogy, letáky, firemní časopis, webovou prezentaci
až po vlajky před firmou, podobu stánků na veletrzích, power pointové prezentace nebo třeba
označení aut, design provozoven nebo směrovky
navádějící hosta do sídla firmy.
Všechny tyto „věci“ Motorpal sice měl, měl na
nich totožné logo a byly opatřené stejným názvem
firmy. Tím však shodné znaky v podstatě končily.
Tento stav měl navíc svoji logiku. Podoba všeho,
co jsem vyjmenoval (a ten výčet nebyl zdaleka
úplný) se rodila postupně během několika desetiletí. V tomto období samozřejmě podléhala i firem-
ní grafika dobové módě a spontánně tedy vznikala nesourodá tvář firmy.
Sjednotit tedy podobu, kterou Motorpal prezentuje navenek, bylo více než nutné. První pokusy
o jednotné corporate identity vznikaly již před několika lety, až nyní se je však podařilo dotáhnout.
Věříme, že se vám nová tvář firmy bude líbit.
Co vyžaduje nový design od zaměstnanců?
Nový design vyžaduje od všech zaměstnanců firmy, aby pokud možno ihned zahodili staré tiskopisy a ze dne na den začali používat nové dopisní
papíry, vizitky, patičky do e-mailové korespondence, šablony pro prezentace, potisk CD a DVD disků, katalogy produktů a další tiskoviny. Už by se
zároveň nemělo stávat, aby používali ve své korespondenci jiné písmo než bezpatkové. A teď mi
dovolte pár odborných termínů, jejichž náplň pochopíte snadno z obrázků na přiloženém listě.
Hlavním typem písma společnosti Motorpal v grafickém využití je tzv. Frutiger CE Condensed. Pro
nás, uživatele PC je alternativním, respektive zástupným písmem tohoto fontu známý Arial (ten
je součástí všech běžně používaných programů
Microsoft Office). Užívá se v případech, kdy hlavní
firemní písmo není dostupné v dané nabídce písem či webových presentacích. Ukázky vzorového
písma vidíte opět na přiloženém listě a časem se je
jistě všichni naučíme používat bez ohledu na možná složité názvy.
Obecné zásady definují také barvy, které je možné
na tiskovinách používat. Tradiční modrou lze doplnit pro oživení oranžovou barvou nebo v případě Service diesel červenou. K těmto dvěma odstínům lze použít i šedou barvu. Tyto barvy si opět
můžete prohlédnout na ukázkách.
Podobně jako typ písma je daná i jeho velikost,
což se týká především prezentace vytvořené v programu Microsoft Office Power Point. Zde musí být
především dodržována zásada psát všechny nadpisy velkými oranžovými písmeny. U úvodního
snímku je velikost písma nadpisu 30 bodů, na
běžných stránkách pak 28 bodů. Jméno autora
musí být na úvodním snímku napsáno bílou barvou, tučně, velikostí 26 bodů a pro datum, resp.
funkci autora se používá velikost 17 bodů. Na
běžných snímcích se používají místo odrážek
oranžové čtverce, hlavní text má mít velikost 23
bodů, velikost písma by však v žádném případě
neměla být menší než 14 bodů (to kvůli tomu, aby
byl text viditelný a čitelný i z dálky při promítání
na zeď).
Práci s prezentací i s dalšími dokumenty výrazně
usnadňuje skutečnost, že jsou formáty předem
definované a přednastavené. Pokud je tedy nebude
autor násilně měnit, neměl by se dopustit chyby.
Co nás čeká?
Postupem času se v rámci zavádění jednotného
corporate identity budou měnit vizitky, dopisní papíry, každý zaměstnanec používající e-mail získá
vzor takzvané patičky neboli podpisu pod zprávu.
Tato fáze by měla proběhnout ještě před prázdninami nebo v jejich začátku.
Pak budou následovat další kroky, vznikne například brožura pro nové zaměstnance, změní se nástěnky a podoba webu. Průběžně se budou měnit
směrovky v rámci firmy, i navigace v okolí a podobně. Nový kabát by měl Motorpal kompletně
získat v průběhu druhého čtvrtletí příštího roku.
Lean Six Sigma:
Projekt totálně produktivní údržby v Jemnici
V minulém čísle byl představen první z projektů, který vypracovávají takzvaní Black Belti
v rámci programu zlepšování Lean Six Sigma. Další z nich popíše v následujícím článku jeho
autor František Šulista.
Pilotním projektem v rámci programu zlepšování
Lean Six Sigma, který jsem dostal za úkol, je zavedení TPM (totálně produktivní údržby) na středisku 33170 v lokalitě Jemnice. Cílem TPM je zvýšit
efektivnost využití strojů na maximum a eliminovat příčiny prostojů. „Sponzor“ projektu ing. Petr
Matějka zvolil toto téma především z důvodů vysoké míry nákladů na provoz strojů tohoto střediska. V Jemnici jsem působil několik let jako vedoucí údržby, proto toto prostředí důvěrně znám.
Vysoké náklady se týkají především náhradních dílů a prostojů strojů z důvodů opravy. Například v
minulém roce přesáhly náklady na nákup náhradních dílů 1,46 milionu korun. Ztráta normohodin
z důvodu odstávky opravovaných strojů činila
téměř 10 miliónů korun. Cílem našeho projektu je
dosáhnout desetiprocentních úspor nákladů na
nákup náhradních dílů a pětiprocentních nákladů
na prostoj strojů. Pro ilustraci výše a rozložení
těchto ztrát v grafu uvádím vyjádření nákladů za
prvních pět měsíců roku 2008.
Řízení projektů v rámci programu Lean Six Sigma
využívá velmi efektivní metodu řešení problémů,
kterou je takzvaný model DMAIC. Jedná se
o zkratku anglických slov, které označují jednotlivé klíčové fáze projektu - Define (definovat),
Measure (měřit), Analyze (analyzovat), Improve
(zlepšit), Control (řídit). Základním kamenem této
Harmonogram jednotlivých fází projektu
Odbory: Chceme nalákat hlavně mladé
Problémem odborů je v Motorpalu úbytek členské základny. A to i přesto, že ve velkých tuzemských firmách mají především
po vzoru sousedního Německa opět odborové organizace velké slovo. „Pereme se s tím, že máme stále punc revolucionářů.
Přitom odbory plní zcela jiné funkce,“ říká nově zvolený předseda naší OS KOVO Petr Szelke. Jeho jsme se také zeptali, co
plánují odbory na další čtyřleté funkční období.
Co tedy chystáte?
V novém funkčním období nás čeká stále stejná
práce. Na prvním místě bude opět příprava na nové kolektivní vyjednávání pro rok 2009 se zaměstnavatelem. Znovu do smlouvy musíme zapracovat
změny zákoníků práce a snad i změny vyplývající z
připravovaných reforem. Kromě toho musíme najít cestu, jak zastavit pokles členské základny v naší firmě.
Velkým problémem je zejména nábor nových
odborářů. Přitom v řadě evropských zemí odbory hrají klíčovou roli, a to jak na úrovni jednání firem, tak i politické reprezentace. U nás
se na „renomé“ odborů jistě podepsalo
období vlády KSČ. Kdy myslíte, že se situace
i u nás také změní?
Víte, není to o tom, že by zaměstnanci odcházeli
kvůli nespokojenosti s činností odborů. Je to způsobeno zejména generačním vývojem. Z řad odborů odcházejí především starší pracovníci do důchodů. Mladí jsou jednak ovlivněni společností,
jednak jsou někdy pohodlní, nevšímaví k okolí. Nic
je neváže k problémům, které je mohou v budoucnu postihnout. Je tedy naší povinností zajistit
do budoucna autoritu a přilákat mladou generaci.
Nové odbory po roce 1989 nelze srovnávat s obdobím za vlády tehdejší KSČ, ale ta nálepka nám
jaksi stále zůstává. Zdaleka nejsme už „revoluční“,
jak nám zejména v současné době mnoho vládních činitelů a českých mediích přisuzuje.
Příkladem toho jsou i cholerické výkřiky pana premiéra Topolánka adresované odborářům. Toto vše
2
ovlivňuje mladé lidi, kteří v odborech vidí něco, co
je staré a neperspektivní. Nedávno mne například
překvapilo i jednání s výkonným manažerem naší
firmy. Jeho názory a položení otázky „co vlastně
dělají odbory ve firmě“ mě dokonale rozhodily. V
takovém případě bych doporučoval, aby součástí
školení pro manažery bylo také seznámení s kolektivní smlouvou, zákoníkem práce a především
se základními principy působení odborů ve firmách. Věřil jsem, že jsme již překonali období, kdy
jsme museli všude říkat, že naším posláním je prosazovat oprávněné požadavky členů, obhajovat
jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální
a kulturní zájmy a základní lidská a občanská práva.
Mají odboráři v Motorpalu nějaké výhody
oproti „řadovým zaměstnancům“?
To, co odbory poskytují svým členům, to znamená
například rekreace, dotace na letní tábory, právní
bezplatné porady a podobně, je něčím navíc. Tím
chceme přitáhnout zaměstnance do svých řad.
Především musím opět zdůraznit, že zásadně nerozdělujeme pracovníky firmy na ty, kteří jsou
odboráři a na ty ostatní. Vždyť odborář je v prvé
řadě zaměstnanec jako každý jiný pracovník naší
firmy. Důkazem tohoto přístupu může být pravidelné kolektivní vyjednávání, z něhož těží všichni
pracovníci firmy, bez ohledu na to, zda jsou nebo
nejsou organizováni v odborech.
Co můžete nabídnout novým členům, kteří
by k odborům přišli?
Co mohou odbory nabídnout novým členům?
Toho je celá řada. Především je chráníme před ne-
zákonným jednáním zaměstnavatele, prosazujeme názory a požadavky zaměstnanců aniž by se
museli bát, že je zaměstnavatel potrestá. Můžeme
pomoci s vytvářením důstojných pracovních, mzdových a sociálních podmínek. Pomáháme řešit
dodržování všech obecně platných právních předpisů vztahujících se k pracovnímu poměru. O kolektivním vyjednávání jsem se již zmínil.
Odbory mají rozsáhlé možnosti, jak uspokojovat
zájmy svých členů v pracovněprávních záležitostech, v právním bezplatném poradenství, v zastupování před soudy. Můžeme pomoci v tíživých
situacích, poskytovat další sociální výpomoci (podpůrné fondy v nemoci) a podobně.
Chceme brzy využít i možnosti sdružovat se
v „Komisi mladých odborářů KOVO”, kterou jsme
v naší firmě zatím neprosadili.
Odbory hrají klíčovou roli například při kolektivním vyjednávání. S jakou podporou se
v souvislosti s ním setkáváte u zaměstnanců
Motorpalu?
Samozřejmě, první kolektivní vyjednávání je vždy
spojené s očekáváním, co odbory se zaměstnavatelem dohodnou, takže vnitřně cítíme podporu
všech zaměstnanců, nejen odborářů. Vždyť jde
především o peníze, posouzení práce a finančního
ohodnocení každého z nás. Výsledky nárůstu
mezd nám jasně ukazují cestu neustálého prosazování zvýšení průměrných mezd, zejména v kategorii „D", kde nejsme v popředí našeho regionu
s ohledem na to, co děláme, jaké má firma výsledky a úspěchy.
metody je však týmová práce, proto výběr projektového týmu byl první krok. V tomto případě na
projektu spolupracují Zdeněk Kostelecký (ekonom
SBU 3), František Liška (vrchní mistr), Vlastimil
Brychta (TPV), Miroslav Štumfol (mistr údržby),
Zdeněk Hasil (mistr střediska 33170), Karel
Poláček (logistik), Radek Pojíšek (operátor) a David
Nesiba (operátor). Dalším krokem bylo vytvoření
zakládací listiny projektu, tzv. Project charter, kde
jsou formulovány jednotlivé prvky projektu jako
například název, popis, rozsah, cíle, přínosy, rizika
nebo časový harmonogram projektu a činností,
které je nutné provést v jednotlivých fázích (ty popisuje tabulka). V současné době tedy probíhá fáze měření. Jsem přesvědčen, že s pomocí projektového týmu a celého pracovního kolektivu střediska 33170 se nám podaří dosáhnout na námi
stanovených cílů.
Motorpal získal dotaci Impuls
Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo Motorpalu dotaci v rámci programu IMPULS MPO, který podporuje významné projekty výzkumu a vývoje. Dotace bude určena na vývoj elektronicky řízeného vstřikovacího systému typu Common-Rail s hlavním zaměřením na off-road aplikace. Tento
vstřikovací systém by měl splnit emisní limity Tier4 (EURO4/5).
Žádost, kterou Motorpal podal v červnu loňského roku, prošla úspěšně
schvalovacím a výběrovým řízením. Dotace by měla pokrýt 40 procent nákladů na zmíněný projekt. V současné době se připravuje podpis smlouvy s
Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Vývoj nové generace vstřikovacího systému je nutný pro zachování konkurenceschopnosti Motorpalu na trhu i v období po roce 2011, kdy vstupují
v platnost zpřísněné emisní limity v segmentu trhu našich stávajících výrobků.
Projekt bude řešen ve spolupráci s hlavními spoluřešiteli, jimiž jsou ČVUT
Praha a TUL Liberec. Postupně by měl projít třemi etapami a měl by být dokončen v roce 2010.
Mezi námi je čerstvý držitel
Jánského medaile
V květnu se stal jeden z našich kolegů – pan Karel Pešek držitelem stříbrné medaile prof. MUDr. Janského za bezplatné dárcovství krve. Tato medaile se uděluje poté, co
dárce krve absolvuje dvacet bezpříspěvkových odběrů.
Karel Pešek, kterému bylo v březnu 31 let, dochází na odběry krve do
jihlavské nemocnice již od roku 1998, tedy od svých 21 let. I díky němu se
tak podařilo zachránit několik lidských životů. V Motorpalu pan Pešek pracuje jako frézař od roku 1995, firmě je tedy věrný již od vyučení. Do Jihlavy
dojíždí z nedalekých Luk nad Jihlavou.
Medaile byla zaměstnanci Motorpalu slavnostně předaná 23. května letošního roku. „Jsem rád, že mohu tímto způsobem někomu pomoci. Bohužel
se často setkávám s tím, že lidé mají k dárcovství krve spíš záporný postoj,“
uvedl Karel Pešek.
Fáze
Činnosti
Define
(definovat)
- zmapovat vstupní parametry procesu (SIPOC)
- identifikovat jednotlivé procesy dle závažnosti (CTQ strom)
- stromový diagram vad po jednotlivých výrobních operacích
Termín
31. 3. 2008
Measure
(měřit)
-
31. 5. 2008
Analyze
(analyzovat)
- identifikovat příčinné vztahy
- provést grafické a statistické vyhodnocení
30. 6. 2008
Improve
(zlepšit)
- navrhnout změny a opatření včetně kontrolních metrik
- stanovit harmonogram implementace
31. 7. 2008
Control
(řídit)
- realizace navržených změn a opatření
- monitorovat proces dle kontrolních metrik
31. 10. 2008
MSA předepsaných systémů měření (IPO)
Cm, Cmk jednotlivých strojních zařízení (IPO)
sběr dat
stanovení významných příčin problému
SOUTĚŽ
V souvislosti se vznětovými obory se používá zkratka HCCI.
Co tato zkratka znamená?
a) Zkratka znamená Homogeneous Charge Compression Ignition,
označuje tedy motor s homogenním naplněním spalovacího prostoru.
b) Zkratka znamená High Charge Compression Ignition, označuje
tedy motor s vysokotlakým plněním spalovacího prostoru.
c) Zkratka znamená Homogenous Common Conducting Injection,
jde tedy jen o jiné označení systému Common Rail.
Používal se se někdy dvoudobý vznětový motor v sériové výrobě?
Pokud si myslíte, že ano, pak kde například?
a) Nikdy se nepoužíval v sériové výrobě, dvoudobými spalovacími motory
byly vybaveny například známé vozy Trabant a Wartburg.
b) V sériové výrobě se používal kvůli svým vlastnostem pouze
u generátorů, kompresorů a jiných stavebních strojů, vysoké emise
znemožňovaly jeho užití v masovém měřítku, tedy především na silnici.
c) Byl s oblibou používán například v lokomotivách. Na české železnici
s nimi jezdily lokomotivy vyrobené v tehdejším Sovětském svazu.
Která automobilka jako první sestrojila prakticky použitelný vůz
s využitím systému Common Rail?
a) Hino (model Racing Ranger).
b) Mercedes – Benz (model E320 CDI).
c) Dodge (model Magnum).
Své odpovědi vhazujte do sběrných schránek v jídelnách nebo vrátnicích,
případně zasílejte na e-mailovou adresu: [email protected]
Nezapomeňte uvést vaše jméno a číslo střediska. Tři vylosovaní výherci
získají věcné ceny.
3
tryska 06-08:motorpal
6/24/08
12:29 AM
Stránka 5
Firemní barvy společnosti Motorpal, a. s.
Vzory firemního písma
tryska 06-08:motorpal
6/24/08
12:29 AM
Stránka 6
Podoba firemních vizitek
Vzhled firemních katalogů
Vzor dopisního papíru
Podoba naší webové prezentace
Úprava dopisního papíru
Návrh zaměstnaneckých karet
Podoba dopisních obálek
Potisk firemních CD a DVD disků

Podobné dokumenty

Cestovní doklady web

Cestovní doklady web občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost...

Více

Jemnické listy - Město Jemnice

Jemnické listy - Město Jemnice všech zemí EU a členů NATO. Součástí připravovaného projektu bude i interaktivní muzeum vojenské historie zahrnující období od první světové války až po dnešní dobu. O tom, jak se bude situace v po...

Více

ift digi trade

ift digi trade Firma I.F. T. DIGI TRADE právě v tomto roce oslavila 5. výročí svého založení. Stěžejním produktem firmy již od počátku byl Lotus Notes a vše, co se této oblasti týká. Zaměřujeme se hlavně na vývoj...

Více

tryska 04/07

tryska 04/07 KVALITA, Mar tin Říha a Petr Janíček – středisko

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí manipulaci se dřevem používali předepsané obleky včetně přileb. V zásobě měli další dřevo určené k přikládání na hranici. Postarali se také o přísun nápojů na místo včetně točeného piva. Nezbytným ...

Více

LOGI 2010 - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics

LOGI 2010 - LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics 11th International Scientific Conference LOGI 2010 k dosiahnutiu stanovených strategických podnikových cieľov resp. cieľov podnikovej

Více