IDP, DP24-E - Czech Version - Newport

Komentáře

Transkript

IDP, DP24-E - Czech Version - Newport
Pro rychlou technickou pomoc nás mÛÏete
kontaktovat na tûchto adresách
UÏivatelská pfiíruãka
Severní Amerika
USA:
One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047
Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700
e-mail: [email protected]
SERIES
THE NEW STANDARD FOR QUALITY
Canada:
976 Bergar, Laval (Quebec) H7L 5A1
Tel: (514)-856-6928 Fax: (514) 856-6886
e-mail: [email protected]mega.com
IDP - DIGITÁLNÍ
PROCESNÍ UKAZATEL
Mexico:
Tel: (95) 800-826-6342
Fax: (95) 203-359-7807
e-mail: [email protected]
UÏivatelsk˘ manuál
âeská Republika:
Rudé armády 1868, 733 01 Karviná 8
Tel: 420-69-6311899 Fax: 420-69-6311114
e-mail: [email protected] [email protected]
http://www.omega.com
e-mail: [email protected]
Anglie:
25 Swannington Road, Broughton Astley, Tel: (514)
Leicestershire LE9 6TU, Anglie
Tel:44 (1455) 285520 nebo 0800-488-488
Fax:44 (1455) 283912
e-mail: [email protected]
Nûmecko:
Daimlerstrasse 26, D-75392 Deckenpfronn
Tel: 49 (07056) 3017 nebo 0130 11 21 66
[email protected]
Francie:
9 Rue Denis Papin, 78190 Trappes
Tel: 33 0130-621-400 Fax: 33 0130-699-120
e-mail: [email protected]
http://www.newport.cz
OMEGAnetSM ON-LINE SERVICE
http://www.omega.com
e-mail: [email protected]
e-mail:[email protected]
11540ML-03 Rev. A
Kde mohu nalézt v‰echno co potfiebuji pro
mûfiení a regulaci ?
u OMEGY .... samozfiejmû !
Záruka a odpovûdnost
Potvrzení objednávek:
Pokud podáte objednávku telefonem, informujte prodejce, Ïe písemné potvrzení objednávky bude následovat. Aby se pfiede‰lo
duplikacím, oznaãte va‰e potvrzení poznámkou 'Pouze potvrzení, neobjednávejte znovu' a uveìte jméno prodejce.
TEPLOTA:
SBùR DAT:
Termoãlánky, Pt100, termistory, konektory,
panely a pfiíslu‰enství
Vodiãe: termoãlánky, Pt100, termistory
Kalibrátory a referenãní nulov˘ bod
Zapisovaãe, regulátory a monitory procesu
Infrapfiístroje
Software pro sbûr dat a inÏen˘rské aplikace
Zafiízení pro sbûr a zpracován dat
Zásuvné karty do PC a Apple poãítaãÛ
Datalogry
Zapisovaãe, tiskárny a plotry
Písemné objednávky:
Písemné objednávky vítáme. Znáte-li dobfie v˘robky OMEGA a nepotfiebujete kozultovat prodejce, posílejte nebo faxujte písemné
objednávky.
Pro rychlé a úspû‰né vyfiízení Va‰í objednávky prosím uveìte:
Va‰e ãíslo objednávky
âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat
Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek
Telefonní ãíslo Ïadatele
TOPNÁ TùLESA
Termíny a podmínky:
OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty
a zpracovávat objednávky placené pfiedem nebo kreditní kartou, jakmile je otevfien˘ úãet ustaven.
TLAK, TAH A SÍLA
Tlakové snímaãe a tenzometry
VáÏní ãidla
Snímaãe posunutí
Pfiístroje a pfiísllu‰enství
Topné kabely
Válcová a prouÏková topná tûlesa
Ponorné ohfiívaãe
Ohebné topné pásky
Laboratorní ohfiívaãe
PRÒTOK A HLADINA
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Rotametry, hmotnostní prÛtokomûry
Mûfiení rychlosti proudûní vzduchu
Turbínkové a lopatkové prÛtokomûry
âítaãe, totalizéry a dávkovaãe
Mûfiící a fiídící pfiístroje
Refraktometry
Pumpy a hadiãky
Monitorování pÛdy, vzduchu a vody
Testování uÏitkov˘ch a odpadních vod
pfiístroje pro mûfiení pH, vodivosti
a rozpu‰tûného kyslíku
pH a VODIVOST
pH elektrody, testery a pfiíslu‰enství
Laboratorní a pfienosné pH metry
a konduktometry
Regulátory, kalibrátory, simulátory a pumpy
PrÛmyslové mûfiiãe pH a vodivosti
Zmûny objednávky:
ZpÛsob doruãení, zmûny objednávky a zru‰ení objednávky prosím projednejte s expediãním oddûlením fy OMEGA.
Zvlá‰tní podmínky:
Má-li b˘t zafiízení pouÏito v radioaktivním prostfiedí, zákazník musí zajistit, aby firma OMEGA neutrpûla Ïádnou ‰kodu a nenesla Ïádnou
odpovûdnost, aÈ pfii tomto pouÏití dojde k ãemukoliv.
Zafiízení prodávaná firmou OMEGA nejsou urãeny pro aplikace v lékafiství nebo uÏití na lidech. OMEGA nepfiijímá ve smyslu
v˘‰euveden˘ch základních záruãních podmínek Ïádnou odpovûdnost, jsou-li její v˘robky pouÏívány v lékafiství nebo na lidech,
nebo jsou-li zneuÏívány jak˘mkoli zpÛsobem.
Ceny:
ZboÏí je prodáváno za ceny platné v dobû prodeje. Ceny uvedené v tomto katalogu mohou b˘t zastaralé a mohou se bez upozornûní
mûnit. Aktuální ceny Vám sdûlí prodejní oddûlení. OMEGA Vám ochotnû poskytne tyto informace po‰tou, faxem nebo telefonicky.
MnoÏstevní slevy:
U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována
tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení.
Kreditní karty:
OMEGA umoÏÀuje platbu nejpouÏívanûj‰ími platebními kartami VISA a Acces/MasterCard.
Minimální platba:
Minimální platba je 500 Kã.
Dopravné:
V cenách zboÏí jsou náklady na po‰tovné vãetnû poji‰tûní. Jiné zpÛsoby dopravy jsou moÏné na zvlá‰tní Ïádost.
ZadrÏení právního nároku:
V‰echny v˘robky prodávané firmou OMEGA zÛstávají jejím vlastnictvím, dokud nejsou úplnû zaplaceny.
Tento dokument nesmí b˘t kopírován, reprodukován, pfiekládán, nebo redukován
na jiné elektronické médium nebo do ti‰tûné formy, jako celek nebo ãást bez pfiedchozího písemného svolení
firmy OMEGA ENGINEERING, INC.
Poznámka k záruãním podmínkám:
Záruku nelze pfiedat nebo postoupit tfietí stranû. Je omezena pouze na kupujícího. V‰echny záruky jsou povaÏovány za neplatné, dojdeli k pfievodu na tfietí stranu, pokud není zámûr pfiedat v˘robek tfietí stranû v˘raznû uveden na objednávce nebo pokud zákazník není
registrovan˘m prodejcem v˘robkÛ OMEGA.
PoÏadavky na v˘mûnu nebo opravu:
Prosím, zasílejte v‰echny poÏadavky na záruãní i pozáruãní opravy pfiímo na servisní oddûlení. Pfied zasláním pfiístroje kontaktujte
servisní oddûlení, které Vám pfiidûlí autorizované v˘mûnné ãíslo (AR) a adresu, kam v˘robek zaslat. Pfiidûlené ãíslo AR by mûlo b˘t
uvedeno na vnûj‰í stranû zabaleného v˘robku. Aby nedocházelo ke zpoÏdûní, ujistûte se prosím, Ïe zásilka obsahuje:
© Copyright 1996 OMEGA, ENGINEERING INC. V·ECHNA PRÁVA VYHRAZENA
V˘robek je chránûn jedním nebo více z následujících patentÛ : U.S. Patents Des. 336,895; 5,274,577 /
FRANCE Brevet No. 91 12756 / SPAIN 2039150 / U.K. Patent No. 2248954, 22498371 / CANADA
2052600 / ITALY 1249456, 1250938 / GERMANY DE 4134398C2 a dal‰ími mezinárodními patenty.
âíslo objednávky a faktury:
Va‰e jméno, adresu a telefonní ãíslo
âíslo modelu a série.
Instrukce pro opravu.
OEM oprávnûní:
KaÏd˘ kvalifikovan˘ v˘robce mÛÏe získat OEM oprávnûní. Formuláfi Ïádosti Vám pfiedá OEM prodejní oddûlení.
Vzhled a vlastnosti:
OMEGA si vyhrazuje právo zmûnit vzhled a vlastnosti jakéhokoliv v˘robku pfii uplatnûní technick˘ch zlep‰ení nebo jin˘ch nezbytn˘ch
poÏadavkÛ.
POZNÁMKY:
K ãemu slouÏí tento manuál
Tento manuál slouÏí k nastavení a zprovoznûní IDP (mûfiící pfiístroj Infinity D Process).
Poznámky, Upozornûní a Varování.
Zvlá‰È dÛleÏitá informace je identifikována jedním ze tfií návû‰tí:
●
●
●
POZNÁMKA
UPOZORNùNÍ
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA:
postihuje informace, které jsou dÛleÏité k úspû‰nému nastavení a pouÏití IDP.
UPOZORNùNÍ:
upozorÀuje na okolnosti ãi praktiky, které mohou ovlivnit funkãnost IDP.
VAROVÁNÍ:
upozorÀuje na okolnosti ãi praktiky, které mohou vést ke zranûní osob nebo k po‰kození zafiízení.
- 20 -
-1-
Obsah
Kapitola
Název
KAPITOLA 1
1.1
1.2
KAPITOLA 2
2.1
2.2
2.3
KAPITOLA 3
3.1
3.2
3.3
KAPITOLA 4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
DODATKY
A
B
C
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rozbalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpeãnostní upozornûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
MùRÍCÍ P¤ÍSTROJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
âelní panel mûfiícího pfiístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zadní strana mûfiícího pfiístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DemontáÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ZAâÍNÁME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zmûna konfiguraãních propojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MontáÏ mûfiícího pfiístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pfiipojení vstupu senzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KONFIGUROVÁNÍ Mù¤ÍCÍHO P¤ÍSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vybrání vstupního rozsahu (INPT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vybrání pozice desetinné teãky (DEC.P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zmûna rozsahu mûfiícího pfiístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vnitfiní zmûna rozsahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
„Dynamická“ zmûna rozsahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zmûna kalibrace mûfiícího pfiístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Strana
^/MAX
>/TARE
S1, S2 a S3 DIP propojka
zmûna
Zmûna rozsahu
chybová hlá‰ení
vnitfiní
„dynamická“
Zmûna neznámého rozsahu
Napájení senzoru
tovární pfiednastavení
Vstup senzoru
pfiipojení
Tlaãítko T-RST
NapûÈová kalibrace
a „dynamická“ zmûna rozsahu
Tlaãítko ^/MAX
Tlaãítko >/TARE
4
4
7
19
14, 15
14, 16
14, 15
20
9 - 11
9 - 11
4
16
4
4
Kontrola a zmûna mÛstkÛ - napájení základní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tabulka odkazÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SEZNAM OBRÁZKÒ
Obrázek
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
A-1
A-2
C-1
Strana
âelní panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Konektory (stfiídavé napájení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pfiipojení stejnosmûrného napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
S1 - S4 propojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mûfiící pfiístroj - Pohled rozloÏení na jednotlivé ãásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
V˘fiez v panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3-drátové napûÈové stejnosmûrné pfiipojení vstupu s vnitfiním napájením . . . . . . . . . . . . . . 8
2-drátové napûÈové stejnosmûrné pfiipojení vstupu s vnûj‰ím napájením . . . . . . . . . . . . . . 9
4-20mA pfiipojení vstupu s vnûj‰ím napájením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4-20mA pfiipojení pfievodníku s vnitfiním napájením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
stejnosmûrné proudové pfiipojení vstupu s proudového zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
15V stejnosmûrného napûtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
230V stejnosmûrného napûtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rozmûry mûfiícího pfiístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SEZNAM TABULEK
Tabulka
2-1
3-1
4-1
B-1
B-2
B-3
B-4
Strana
Popis konektorÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
S1 - S4 DIP propojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tabulka kalibrace mûfiícího pfiístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zprávy displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Displej konfiguraãního menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Displej provozního reÏimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Továrnû pfiednastavené hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
-2-
- 19 -
Index
Kapitola 1. Úvod
Kalibrace
a S4 propojka
zmûna
instalace a demontáÏ kalibraãní propojky
Konfiguraãní propojky
mûnûní
Konfiguraãní reÏim
opu‰tûní
tlaãítko RESET
tlaãítko ^/MAX
tlaãítko >/TARE
Pfiipojení vstupního senzoru
Návû‰tí konektorÛ
dc-napájení
2-drátové napûÈové pfiipojení vstupu
3-drátové napûÈové pfiipojení vstupu
konektory
pfiipojení proudového vstupu
Desetinná teãka
bez ohledu na kalibraci mûfiícího pfiístroje
tovární pfiednastavení
vybrání
DemontáÏ
Tlaãítka na pfiedním panelu
MENU
RESET
T-RST
^/MAX
>/TARE
Rozsah vstupu
a vnitfiní zmûna rozsahu
kalibrace
tovární pfiednastavení
vybûr
Instalace mûfiícího pfiístroje
Vnitfiní zmûna rozsahu
„dynamická“ zmûna rozsahu
Propojky napájení základní desky
Tlaãítko MENU
ReÏimy mûfiícího pfiístroje
konfiguraãní reÏim
provozní reÏim
typové oznaãení mûfiícího pfiístrje
pfiístup
Instalace mûfiícího pfiístroje
Tlaãítko RESET
Nulování registrÛ minimálních a maximálních hodnot
Provozní reÏim
MENU
RESET
T-RST
- 18 -
7
17, 18
6
7, 8
3
4
4
4
4
9 - 11
5
6
10
9
5, 6
11
18
20
14
6
4
4
4
4
4
15
17
20
13
9
15
16
23, 24
4
1.1 VYBALENÍ
Po odstranûní obalu zkontrolujte, zda-li dodávka obsahuje ve‰keré vybavení. Máte-li jakékoliv otázky
ohlednû dodávek, kontaktujte na‰e servisní oddûlení pro zákazníky.
Po obdrÏení zásilky zkontrolujte balení a obsah, není-li vidût známky po‰kození. Poznamenejte si
jak˘koliv dÛkaz hrubého zacházení bûhem pfiepravy. OkamÏitû nahlaste po‰kození dopravci.
POZNÁMKA: Dopravce nebude brát zfietel na pohledávky, pokud nebude ve‰ker˘ pfiepravovan˘
materiál uschován k pfiezkoumání. Po prohlídce a vyjmutí obsahu uloÏte balící materiál a kartony,
které jsou nezbytné pro pfiípadné zpûtné odeslání.
Porovnejte, zda-li zásilka obsahuje následující poloÏky:
MnoÏství
Popis
1
1
1
Indikátor/regulátor typu IDP s pfiipojen˘mi v‰emi pouÏit˘mi konektory.
UÏivatelsk˘ manuál IDP.
Manuál pro rychl˘ zaãátek IDP.
POZNÁMKA: Pokud jste si objednali jak˘koliv z nabízen˘ch doplÀkÛ (s v˘jimkou „BL“ - bez masky),
budou pfiepravovány v samostatném obalu, aby nebyl po‰kozen indikátor/regulátor IDP.
1.2 BEZPEâNOSTNÍ P¤EDPISY
Mûfiící pfiístroj je chránûn v souladu s II. tfiídou IEC 348 a VDE 0411. Pro bezpeãné uÏívání si
pamatujte, Ïe mûfiící pfiístroj nemá spínaã napájení, tedy zaãne pracovat okamÏitû po pfiipojení
napájení.
UPOZORNùNÍ: Nevystavujte mûfifiíící pfifiíístroj de‰ti nebo kondenzující vlhkosti. Neprovozujte mûfifiíící
pfifiíístroj v hofifillavé nebo v˘bu‰né atmosféfifie
e. Stejnû jako u jiného elektronického zafifiíízení mÛÏe dojít
pfifiii instalaci, kalibraci nebo pfifiii odstraÀování dílÛ ke styku s vysok˘m napûtím.
3
3
7
9
4
4, 20
3
4
4
4
-3-
2.1 âelní panel mûfiícího pfiístroje
P¤ÍLOHA C - SPECIFIKACE (POKRAâOVÁNÍ)
Obrázek 2-1 ukazuje jednotlivé ãásti pfiedního panelu mûfiícího pfiístroje.
Obrázek 2-1 ãelní panel.
Displej mûfiícího pfiístroje:
Digitální LED displej - 1.9.9.9. nebo 9.9.9.9. 4-místn˘, 7-segmentov˘, 14,2 mm vysok˘ LED displej
s programovatelnou desetinnou ãárkou.
Provozní reÏimy mûfiícího pfiístroje:
Pracovní reÏim:
Mûfiící pfiístroj je v pracovním reÏimu, pokud displej aktivnû zobrazuje procesní
veliãinu.
Konfiguraãní reÏim: Mûfiící pfiístroj je v konfiguraãním reÏimu, pokud stisknete tlaãítko MENU pro
konfiguraci mûfiícího pfiístroje.
Obrázek C-1. Rozmûry mûfiícího pfiístroje
Tlaãítka mûfiícího pfiístroje:
T-RST tlaãítko - Nulování tárovací hodnoty.
^/MAX tlaãítko - V pracovním reÏimu stisknûte tlaãítko ^/MAX pro zobrazení maximální hodnoty (pfii
sepnutí propojky S3). Mûfiící pfiístroj zobrazí na chvíli „ùùùù“ a poté bliká
maximální hodnota dosaÏená od posledního nulování ‰piãkové hodnoty. Stisknutím
tlaãítka ^/MAX se zobrazí minimální hodnota, je-li propojka S3 odstranûna. Mûfiící
pfiístroj krátce zobrazí „øøøø“, poté bliká minimální hodnota dosaÏená od
posledního nulování minimální hodnoty. V konfiguraãním módu stisknûte tlaãítko
^/MAX, pokud chcete zmûnit hodnotu blikajících ãísel (inkrementace o jedna).
>/TARE tlaãítko - V pracovním reÏimu stisknûte tlaãítko >/TARE pro vynulování displeje. V konfiguraãním módu lze stisknutím tlaãítka >/TARE procházet nabízen˘mi volbami nebo
posouvat kurzor o jedno místo doprava.
MENU tlaãítko - V pracovním reÏimu lze po stisku tlaãítka MENU zmûnit konfiguraci mûfiícího
pfiístroje. Bliωí údaje jsou uvedeny v odpovídající kapitole.
RESET tlaãítko - V pracovním reÏimu stiskem tlaãítka RESET vynulujete ‰piãkovou a minimální
hodnotu: mûfiící pfiístroj krátce zobrazí „PrSt“ nebo „VrSt“ a poté vynuluje obû
hodnoty. V konfiguraãním módu lze dvojstiskem tlaãítka RESET opustit
konfiguraãní mód.
-4-
- 17 -
Tabulka B-4. Továrnû pfiednastavené hodnoty
2.2 ZADNÍ STRANA Mù¤ÍCÍHO P¤ÍSTROJE
PoloÏka menu
Na obrázku 2-2 jsou zobrazeny konektory na zadní stranû mûfiícího pfiístroje. Tabulka 2-2 poskytuje
struãn˘ popis kaÏdého z tûchto konektorÛ. Pfiipojení stejnosmûrného napájení je zobrazeno na obrázku 2-3.
INPT
DEC.P
Popis
Vstupní rozsah: 4-20mA = 0-100.0
Pozice desetinné teãky: FFF.F
Napájení senzoru: 24V stejnosmûrného napûtí
Pfiíloha C
Obrázek 2-2. Konektory (stfiídavé napájení).
SPECIFIKACE
Rozsah analogového vstupu
4-20mA, 0-5Vdc, 1-5Vdc, 0-10Vdc
Vstupní impedance
pro napûtí: 1.0M
pro proud: 20V
Pfiesnost
0.05%R +/- LSB
Teplotní závislost
+/- 50 PPM/°C
Napájení ãidla
24Vdc/10Vdc ±5%
Tabulka 2-2. Popis konektorÛ.
Maximální proudov˘ v˘stup
25mA
Konektor
Displej
LED 7-segmentov˘, 14.2 mm (0.56“)
Rozsah: +9999 aÏ -1999
Desetinná ãárka: 4 pozice
Napájení
Spotfieba
Frekvence
115 nebo 230Vac +/-15%
1.5W nezatíÏen˘ senzor
2.5W maximálnû (s 20mA zatíÏen˘ senzor)
50/60Hz
Popis
J1-1
ac pfiipojení fáze (pro stejnosmûrné napájení nezapojeno)
J1-2
ac pfiipojení nulové vodiãe (+ pro stejnosmûrné napájení)
J1-3
ac pfiipojení zemnícího vodiãe (- pro stejnosmûrné napájení)
J2-1
Pro pfiipojení vzdáleného tárování s mÏikov˘m spínaãem proti zemi
J2-2
Zem
J2-3
Nulování táry s mÏikov˘m spínaãem proti zemi
J3-1
PodrÏení vstupu (aktivní v log. 0) - pfiipojte k J2-2 k podrÏení vstupu mûfiícího pfiístro-
dc Napájení
9-32Vdc izolovan˘ch do 300Vp (volitelné)
Provozní teplota
0°aÏ 60°C (115/230 V rms ±10% @ 60°C)
Skladovací teplota
-40° aÏ 85°C (-40° aÏ 185°F)
J3-2
+E: Kladná svorka buzení z mûfiícího pfiístroje (10, 24V)
Relativní vlhkost
95% pfii 40°C (nekondenzující)
J3-3
-E: Záporná svorka buzení z mûfiícího pfiístroje (10, 24V)
V˘fiez v panelu
DIN 4896-100
1.77 x 3.66“ (45 x 92 mm)
J4-1
Zem vstupu
J4-2
Proudov˘ vstup (4-20mA)
J4-3
NapûÈov˘ vstup (0-5V, 0-10V atd.)
Zastavûná hloubka
3.94 in (100 mm)
Hmotnost
11 oz (312 g)
Material
94V-O UL-nebo polykarbonát
Materiál krabice
Polykarbonát, 94V-O Ul
Vnûj‰í fiízení
Tára, zmrazení displeje
- 16 -
je (nebude se aktualizovat Min/Max)
-5-
2.2 ZADNÍ STRANA Mù¤ÍCÍHO P¤ÍSTROJE (POKRAâOVÁNÍ)
Tabulka B-2. Displej konfiguraãního menu
MENU
>/TARE
InP
0-10
4-20
20-4
0-5
1-5
DEC.P
FFF.F
FFFF.
FFFF
F.FFF
FF.FF
ScAL
int
LivE
HLAVNÍ
DESKA
+
-V
S
VS TUP
TU
P
Obrázek 2-3. Pfiipojení stejnosmûrného napájení.
^/MAX
rd 1*
XXXX
rd 2*
XXXX
*nezobrazováno dokud nestisknete tlaãítko ^/MAX.
2.3 DEMONTÁÎ
Mûfiící pfiístroj mÛÏete potfiebovat otevfiít z následujících dÛvodÛ:
●
●
Kontrola nebo zmûna propojky stfiídavého napájení 115 nebo 230 V .
Instalace nebo odstranûní kalibraãní propojky na základní desce.
Pfiíloha B - Tabulka odkazÛ (pokraãování)
Tabulka B-3. Displej provozního reÏimu
Displej
Pfii odstranûní základní desky a pfiístupu k ní se fiiìte následujícími instrukcemi:
1. Odpojte napájení od mûfiícího pfiístroje.
2. OdstraÀte pfiední masku.
3. Vytáhnûte mûfiící pfiístroj dopfiedu, ven z pouzdra.
>/TARE
^/MAX
RESET
T-RST
Propojka
PrSt
nulování
MAX. hodn.
K aktivaci
stiskni
S3
instalována
VrST
Nulování
min. hodn.
K aktivaci
stiskni
S3
odstranûna
ùùùù
Bude následovat
hodnota maxima
K aktivaci
stiskni*
S3
instalována
øøøø
Bude následovat
hodnota minima
K aktivaci
stiskni*
S3
odstranûna
T-RST nulování
naãtené hodnoty
Zobrazení táry
K aktivaci
stiskni
K aktivaci
stiskni
*Pro zobrazení provozní hodnoty stiskni ^/MAX, odstraní se hodnota maxima nebo „minima“.
-6-
- 15 -
Kapitola 3. Uvedení do provozu.
Mûfiící pfiístroj není vybaven síÈov˘m vypínaãem, takÏe zaãne pracovat okamÏitû po pfiipojení napájecího napûtí. JestliÏe pfiístroj zapnete/vypnete, tak na okamÏik se zobrazí: „idP“ - typ modelu, „codE“
a „rxx“ s typov˘m oznaãením - revizním kódem.
POZNÁMKA: Uchovejte si revizní kód pro budoucí odkazy.
3.1 ZMùNA KONFIGURAâNÍCH PROPOJEK.
Obrázek A-2. 230V stejnosmûrného napûtí.
Propojky S1, S2 a S3 DIP jsou na pfiední stranû mûfiícího pfiístroje v blízkosti digitálního displeje.
Propojky S4 DIP jsou na stranû základní desky (viz obrázek 3-3). K zpfiístupnûní tûchto propojek
odstraÀte pfiední masku.
Tabulka 3-1. S1 - S4 DIP propojky (pfiednastavení tuãnû a proloÏenû).
Pfiíloha B
Propojka
Popis
S1
Instalována: 10V napájení
Odstranûna: 24V napájení
Tabulka odkazÛ
S2
Instalována: Tlaãítka pfiedního panelu jsou odpojena.
Odstranûna: Tlaãítka pfifie
edního panelu jsou aktivní.
Tabulka B-1. Zprávy zobrazené na displeji
S3
Instalována: Pfifiii stisku tlaãítka ^/MAX je zobrazeno maximum.
Odstranûna: Pfii stisku tlaãítka ^/MAX je zobrazeno minimum.
S4
Instalována: Povolena kalibrace.
Odstranûna: Kalibrace zakázána.
ZPRÁVA
ùùùù
øøøø
ù123*
ø123*
ER 1
PrSt
VrSt
T-RST
POPIS
Sledování max. hodnot
Sledování min. hodnot
Pfieteãení max. rozsahu
Pfieteãení min. rozsahu
Chyba definice rozsahu
Nulování naãten˘ch max. hodnot
Nulování naãten˘ch min. hodnot
Nulování naãtené hodnoty. MaÏe naãtenou hodnotu.
3.2 ZMùNA KONFIGURAâNÍCH PROPOJEK.
âelo mûfiícího pfiístroje
*representuje jakoukoliv hodnotu
Obrázek 3-1. S1 - S4 - propojky.
- 14 -
-7-
13. ZmûÀte hodnoty na displeji tak, aby odpovídal pfiíslu‰nému vstupnímu signálu (napfi. pouÏijete-li
9.900V pro horní rozsah vstupu, zmûÀte hodnotu mûfiícího pfiístroje na „9900“). Stiskem ^/MAX
zmûÀte hodnotu blikajícího ãísla (inkrementace o jedniãku) a tlaãítkem >/TARE se pfiesuÀte na
sousední pozici.
3.3 MONTÁÎ Mù¤ÍCÍHO P¤ÍSTROJE.
14. Stisknûte tlaãítko MENU je‰tû jednou, tím uloÏíte zmûny. Mûfiící pfiístroj zobrazí „Stor“ a je nyní
kalibrován ve vybraném rozsahu.
15. Vypnûte mûfiící pfiístroj. Odpojte propojku S4 (zajistíte, Ïe nedojde k nepfiedvídan˘m zmûnám).
ZasuÀte základní desku zpût do krytu.
16. Zapnûte mûfiící pfiístroj.
Obrázek 3-2. Mûfiící pfiístroj - Axonometrick˘ pohled na jednotlivé ãásti pfiístroje
Pfiíloha A
KONTROLA A ZMùNA PROPOJEK NAPÁJENÍ ZÁKLADNÍ DESKY
Pro kontrolu napûÈov˘ch propojek nebo ke zmûnû 115V na 230V stfiídavého napûtí:
1. Vytáhnûte základní desku z krabice. Viz ãást 2.6.
3.4 MONTÁÎ Mù¤ÍCÍHO P¤ÍSTROJE
2. Lokalizujte propojky W1, W2, W3 a W4 (umístûny blízko okraje základní desky podél transformátoru).
1. Vyfiíznûte díru v panelu odpovídající rozmûrÛm
specifikovan˘m na obrázku 3-3.
3. Je-li vበpoÏadavek na napájení 115V stfiídavého napûtí, instalujte propojku W1 a W2. Je-li vá‰
poÏadavek na napájení 230V stfiídavého napûtí, instalujte propojku W4 a W3. Viz obrázek A-1 a A-2
2. VloÏte mûfiící pfiístroj do otvoru. Ujistûte se, zda
se ãelní rámeãek pfiilne k panelu.
POZNÁMKA: Bliωí informace o konektorech stejnosmûrného napájení viz ãást 2.5, Zadní strana
mûfiícího pfiístroje.
3. Pro pfiipojení vstupu senzoru pokraãujte ãástí 3.4.
Obrázek 3-3. V˘fiez v panelu.
Pfiední strana mûfiícího
pfiístroje.
3.4 P¤IPOJENÍ P¤EVODNÍKÒ NA VSTUP P¤ÍSTROJE
Obrázky 3-4 aÏ 3-8 popisují, jak pfiipojit bûÏné typy snímaãÛ.
Obrázek A-1. 115V stfiídavého napûtí.
Obrázek 3-4. 3-drátové napûÈové stejnosmûrné
pfiipojení vstupu s vnitfiním napájením
-8-
- 13 -
5. ZmûÀte zaãátek rozsahu mûfiícího pfiístroje, jak je poÏadováno, pro zadan˘ zaãátek rozsahu pouÏitím tlaãítek ^/MAX a >/TARE.
3.4
P¤IPOJENÍ VSTUPU SNÍMAâÒ (POKRAâOVÁNÍ)
6. Stiskem tlaãítka MENU potvrdíte novou hodnotu. Mûfiící pfiístroj na moment zobrazí „rd2“.
7. Nastavte horní mez rozsahu na vstupu pfiístroje. Mûfiící pfiístroj zobrazí „dynamick˘“ horní rozsah
mûfiení.
8. ZmûÀte horní rozsah pfiístroje, jak je poÏadováno, pouÏitím tlaãítek ^/MAX a >/TARE.
9. Stisknutím tlaãítka MENU uloÏíte zmûny a vrátíte se do pracovního reÏimu. Mûfiící pfiístroj zobrazí
„Stor“ a vypoãítá nov˘ koeficient zmûny rozsahu na základû novû zadan˘ch mezí.
4.4 ZMùNA KALIBRACE Mù¤ÍCÍHO P¤ÍSTROJE
VAROVÁNÍ: Není nutné kalibrovat nov˘ mûfifiíící pfifiíístroj, je dodáván kompletnû kalibrovan˘. Následují cí postup modifikuje kalibraci mûfifiíícího pfifiíístroje. Tuto operaci by mûla vykonávat pouze kvalifikovaná
osoba s pfifie
esn˘m testovacím vybavením.
Obrázek 3-5. 2-drátové napûÈové stejnosmûrné
pfiipojení vstupu s vnûj‰ím napájením
Pfii zmûnû kalibrace mûfiícího pfiístroje postupujte dle následujícího návodu:
1. Odpojte mûfiící pfiístroj od zdroje.
2. Instalujte propojku S4, povolíte tím rekalibraci.
3. ZasuÀte základní desku zpût do krabice a nasaìte kryt.
4. Zapnûte mûfiící pfiístroj.
5. Vyberte vstupní rozsah, kter˘ chcete kalibrovat (viz. ãást 4.1, Vybûr vstupního rozsahu).
6. Opakovanû stisknûte tlaãítko MENU dokud na mûfiícím pfiístroji nebliká „LINE“. Mûfiící pfiístroj bude
indikovat aktuální napájecí frekvenci. Pfiednastavená hodnota je 60H pfii 60Hz a 50H pfii 50Hz.
7. Stisknûte tlaãítko >/TARE dokud se nezobrazí správná napájecí frekvence.
8. Stisknûte tlaãítko MENU. UloÏí se vybraná napájecí frekvence. Po uloÏení na mûfiícím pfiístroji bliká „cAL“.
Obrázek 3-6. 4-20mA pfiipojení vstupu
s vnûj‰ím napájením
9. Stiskem tlaãítka >/TARE inicializujete kalibraãní proceduru. Na mûfiícím pfiístroji bliká vybran˘
vstupní rozsah, kter˘ chcete kalibrovat, poté bliká „rd1“.
10. PouÏijte 0V stejnosmûrného napájení nebo 0mA zmûÀte displej na „0000“. PouÏijte tlaãítka
>/TARE a ^/MAX k zmûnû ãísel.
11. Stisknûte tlaãítko MENU, mûfiící pfiístroj pfiijme novou hodnotu. Poté na mûfiícím pfiístroji bliká „rd2“.
12. Nastavte horní rozsah napûÈového nebo proudového vstupu pro vybran˘ vstupní rozsah
(napfi. aplikujte 9,900V, kalibrujete-li rozsah 0-10V).
POZNÁMKA: Ke kalibraci celého mûfiícího pfiístroje staãí kalibrovat následující tfii vstupní rozsahy:
0-10V, 0-5V a 4-20mA.
Tabulka 4-1. Tabulka kalibrace mûfiícího pfiístroje.
Rozsah
Nízk˘ vstup
rd1*
Vysok˘ vstup
rd2*
0-10V
0-5, 1-5
4-20. 20-4mA
0Vdc
0Vdc
0mA
0000
0000
0000
9.9Vdc
5.0Vdc
20.0mA
9900
5000
2000
Obrázek 3-7. 4-20mA pfiipojení pfievodníku
s vnitfiním napájením
* nebere se v potaz desetinná ãárka
- 12 -
-9-
3.4
P¤IPOJENÍ VSTUPU SNÍMAâÒ (POKRAâOVÁNÍ)
3. Stisknûte tlaãítko >/TARE. Desetinná teãka se bude posunovat doprava po jedné pozici.
4. Stisknûte tlaãítko MENU, uloÏíte svou volbu. Mûfiící pfiístroj na moment zobrazí „Stor“, následuje
„ScAL“ (zmûna rozsahu).
4.3 ZMùNA ROZSAHU Mù¤ÍCÍHO P¤ÍSTROJE
Obrázek 3-8. pfiipojení stejnosmûrného
proudového signálu na proudov˘ vstup
Kapitola 4. Nastavení mûfiícího pfiístroje.
Existují dvû metody nastavení rozsahu. První je vnitfiní zmûna rozsahu, „int“ (zmûna rozsahu bez
znalosti vstupu): rozhodnete se mezi maximální a minimální mûfienou hodnotou a manuálnû zadáte
rozsah pomocí klávesnice. Mûfiící pfiístroj pak pracuje s tímto rozsahem. Jiná metoda je „dynamická
zmûna rozsahu“, „LivE“: potvrzením max. a min. rozsahu v prÛbûhu mûfiení dojde ke zmûnû rozsahu
mûfiení pfiístroje. Mûfiící pfiístroj vypoãte nov˘ koeficient rozsahu a poté pracuje s tûmito nov˘mi parametry.
4.3.1 Vnitfifin
ní zmûna rozsahu
PouÏijte vnitfiní zmûnu rozsahu, jestliÏe nemáte aktuální vstupní signál k mûfiícímu pfiístroji. Pfii vnitfiní
zmûnû rozsahu se pfiedpokládá, Ïe nízká a vysoká vstupní hodnota je na bázi vybraného vstupu (vybral-li jste 4-20mA vstup, „rd1“ vstupní hodnota bude 0400 pro 4mA a „rd2“ bude 2000 pro 20mA).
V‰e co musíte udûlat, je zmûna toho, co bude mûfiící pfiístroj ãíst v tûchto dvou bodech. Pro vnitfiní
zmûnu rozsahu postupujte:
ScAL“.
1. Stisknûte opakovanû tlaãítko MENU dokud nebude blikat „S
2. Stisknûte opakovanû tlaãítko >/TARE dokud mûfiící pfiístroj nezobrazí „int“.
4.1 VYBùR VSTUPNÍHO ROZSAHU (INPT)
Vybûr pfiíslu‰ného rozsahu vstupu proveìte podle následujícího postupu:
3. Stisknûte tlaãítko ^/MAX. Mûfiící pfiístroj na moment zobrazí „rd1“ (ãtení 1), poté zobrazí nízkou
vstupní hodnotu na základû vybraného rozsahu vstupu (je-li vstupní rozsah 0-10V, mûfiící pfiístroj
zobrazí „0000“, nebo je-li vstupní rozsah 4-20mA, mûfiící pfiístroj zobrazuje „0400“).
1. Stisknûte tlaãítko MENU. Mûfiící pfiístroj bliká „InP“.
4. VloÏte poÏadovan˘ zaãátek rozsahu pouÏitím tlaãítek ^/MAX a >/TARE.
2. Stisknûte tlaãítko >/TARE. Na mûfiícím pfiístroji bliká jeden z následujících rozsahÛ:
5. Stisknûte tlaãítko MENU, aby mûfiící pfiístroj zapamatoval novou hodnotu. Mûfiící pfiístroj na moment zobrazí „rd2“ (ãtení 2), poté zobrazí horní mez rozsahu na základû vybraného rozsahu vstupu (je-li vstupní rozsah 0-10V, mûfiící pfiístroj zobrazí „9999“, nebo je-li vstupní rozsah 4-20mA, mûfiící pfiístroj zobrazuje „2000“).
●
●
●
●
●
0-10 (pro 0 - 10V)
4-20 (pro 4-20mA)
20-4 (pro 20-4mA)
0-5 (pro 0-5V)
1-5 (pro 1-5V)
6. VloÏte poÏadovan˘ konec mûfiícího rozsahu pouÏitím tlaãítek ^/MAX a >/TARE.
3. Stisknûte tlaãitko >/TARE. Mûfiící pfiístroj bude posunovat „kurzor“ po jednotliv˘ch poloÏkách nabídky.
4. Stisknûte tlaãítko MENU. Tímto uloÏíte va‰i volbu. Mûfiící pfiístroj na moment zobrazí „Stor“, potom
následuje „dEc.P“ (desetinná teãka).
4.2 VYBRÁNÍ POZICE DESETINNÉ TEâKY (DEC.P)=DECIMAL POINT
Pokud chcete definovat pozici desetinné teãky, proveìte následující:
1. Opakovanû stisknûte tlaãítko MENU, dokud mûfiící pfiístroj nezobrazí „dEc.P“.
2. Stisknûte tlaãítko >/TARE. Mûfiící pfiístroj ukáÏe jedno z následujících konfigurací desetinné teãky:
● FFF.F
● FFFF.
● FFFF
● F.FFF
● FF.FF
- 10 -
7. Stisknûte tlaãítko MENU - potvrzení va‰ich nov˘ch hodnot, uloÏení zmûn a návrat do pracovního
reÏimu. Mûfiící pfiístroj zobrazí „Stor“ a vypoãítá nov˘ koeficient zmûny rozsahu na základû novû
zadaného mûfiícího rozsahu.
8. Je-li displej pfii pfiipojení ke snímaãi rÛzn˘ od nuly, stisknûte tlaãítko >/TARE. Zmûna rozsahu je nyní kompletní.
4.3.2 „Dynamická“ zmûna rozsahu
„Dynamickou“ zmûnu rozsahu pouÏijte tehdy, pokud máte k dispozici ¨trval˘ zdroj vstupního signálu
(4-20mA nebo napûÈov˘ kalibrátor) a souãasnû nov˘ rozsah snímaãe je podobn˘ stávajícímu rozsahu. Postupujte následovnû:
1. Stisknûte opakovanû tlaãítko MENU dokud na mûfiícím pfiístroji nebliká „ScAL“.
2. Stisknûte opakovanû tlaãítko >/TARE dokud se na mûfiícím pfiístroji nezobrazí „LivE“.
3. Stisknûte tlaãítko ^/MAX. Na mûfiícím pfiístroji na moment blikne „rd1“.
4. Nastavte spodní mez rozsahu na vstupu pfiístroje. Mûfiící pfiístroj zobrazí „dynamickou“ hodnotu zaãátku rozsahu.
- 11 -

Podobné dokumenty

Květen - Nové Hrady

Květen - Nové Hrady hraček a venkovní umývárny. V neposlední řadě budou v Nových Hradech uspořádány dva semináře na téma obnovitelných zdrojů, které budou volně přístupné odborné i laické veřejnosti. Vznik projektu je...

Více

HH501AS - JAKAR Electronics

HH501AS - JAKAR Electronics U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení. Kreditní k...

Více

Technika - HAMRADIO.sk

Technika - HAMRADIO.sk Y2K ve svûtû TRX, PA a antén Co nabízejí svûtové firmy do roku 2000? S ãím pfiicházejí do nového století? Následuje nûkolik základních informací o novinkách, se kter˘mi pfiicházejí vybraní v˘robci ...

Více

Série HH500

Série HH500 U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení. Kreditní k...

Více

HHM29-IR - Czech Version - Multimetr

HHM29-IR - Czech Version - Multimetr pfiístroje pro mûfiení pH, vodivosti a rozpu‰tûného kyslíku

Více

iServer EIS-W - JAKAR Electronics

iServer EIS-W - JAKAR Electronics U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení. Kreditní k...

Více

Absurdita a ‰ílenství v Národním

Absurdita a ‰ílenství v Národním mû ke spolupráci a pak jsem v jeho produkcích objela opût cel˘ svût. Nauãil mû vidût a vnímat divadlo jinak, neÏ jak jsem ho nahlíÏela z operních prken. Nauãil mû nestát na jevi‰ti nohama, ale hlav...

Více

Návod na instalaci, montáÏ a obsluhu Plynov˘ závûsn˘ kotel s

Návod na instalaci, montáÏ a obsluhu Plynov˘ závûsn˘ kotel s s tímto instalaãním a obsluÏn˘m návodem a pfii nedodrÏení instalaãních podmínek. Pfieprava Pfii pfiepravû a skladování dodrÏujte znaãení na obalu spotfiebiãe. Nevystavujte spotfiebiã nárazÛm. Pfii ...

Více

FCL102 Series - Czech Version - Frequency

FCL102 Series - Czech Version - Frequency U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení. Kreditní k...

Více