Metodika pro pobyty rodin se zdravotně postiženým dítětem

Komentáře

Transkript

Metodika pro pobyty rodin se zdravotně postiženým dítětem
METODIKA ORGANIZACE
MOTIVAČNĚ AKTIVIZAČNÍCH
POBYTOVÝCH PROGRAMŮ
PRO RODINY
S DÍTĚTEM/MLADISTVÝM
S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
ZKUŠENOSTI Z REALIZACE PROJEKTU:
„ZŮSTAŇME SPOLU“ - MOTIVAČNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM
PRO DĚTI S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
A JEJICH RODINY
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Jedním z výstupů projektu „ZŮSTAŇME SPOLU“ - MOTIVAČNĚ
AKTIVIZAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
A JEJICH RODINY je metodika, vypracovaná na základě zkušeností z
tohoto projektu. Naším cílem je, aby tato metodika pomohla potencionálním
organizátorům podobných aktivit při jejich realizaci.
Vycházíme nejen ze zkušeností tohoto konkrétního projektu, ale též z
dlouhodobé
znalosti
potřeb
rodin
se
zdravotně
postiženým
dítětem.
Samozřejmě je třeba v první řadě vždy brát v úvahu potřeby konkrétních
účastníků, se zřetelem k jejich diagnóze.
Tato metodika je spíše obecným návodem, co vše realizace pobytových
programů zahrnuje a s čím je nutné počítat. Uvádíme také negativní
zkušenosti, abychom budoucím realizátorům podali komplexní informaci.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
2
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
„ZŮSTAŇME SPOLU“ – MOTIVAČNĚ AKTIVIZAČNÍ
PROGRAM PRO DĚTI S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM A JEJICH RODINY
Doba trvání projektu od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016, tj. 12 měsíců.
Cíl projektu
Podpořit funkčnost rodiny, zvýšit informovanost a znalostní vybavenost
rodin s dítětem s TZP jako nutné podmínky pro to, aby byly schopny o své děti
pečovat co nejdéle v domácím prostředí a přitom naplňovat i své přirozené
potřeby. Projekt pomůže rodinám nalézat vhodná řešení složitých životních
situací a podpoří orientaci, resp. reorientaci rodin k upřednostnění péče
rodinné nad péčí ústavní/institucionální.
Cílová skupina
Rodiny, které dlouhodobě a každodenně pečují o zdravotně postižené
dítě/mladistvého; zdravotně postižené děti/mladiství a jejich sourozenci.
Hlavní aktivita
Motivačně aktivizační pobytové programy s nabídkou komplexu
potřebných sociálních, terapeutických, poradenských a podpůrných služeb,
vzdělávacích
a
volnočasových
aktivit
rodinám
s
postiženými
dětmi/mladistvými zaměřených na podporu setrvání dítěte v rodině.
3
Výstupy projektu
V průběhu projektu jsme zrealizovali pět programů.
počet
programů
počet
rodin
počet pečujících
osob
počet ZP
dětí
počet zdravých
sourozenců
5
42
56
51
26
VÝZNAM MOTIVAČNĚ AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ
PRO RODINY
SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DÍTĚTEM/MLADISTVÝM“
Pobytové programy jsou koncepčně strukturovány tak, aby obsahovaly
aktivity, které posilují integritu a vnitřní soudržnost rodiny, poskytují možnost
odbourání stresu a zvyšování znalostní a odborné vybavenosti rodičů dětí s
TZP jako nezbytného předpokladu k vytváření vhodných podmínek pro zdárný
vývoj dítěte s postižením v prostředí rodiny bez nutné závislosti na
institucionální – ústavní péči s respektem k potřebám dítěte a potřebám
ostatních členů rodiny. U dětí s TZP cílené aktivity rozvíjejí širší sociální
vztahy, posilují samostatnost a sebedůvěru dětí, stimulují jejich vůli k
soběstačnosti. U jejich zdravých sourozenců a rodičů program sleduje
eliminaci pocitu vyloučení, společenské exkluzivity.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
4
REALIZACE POBYTOVÉHO PROGRAMU
PRO RODINY
SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DÍTĚTEM/MLADISTVÝM
Sestavení realizačního týmu
Počet členů realizačního týmu je samozřejmě závislý na počtu účastníků
a hlavně na programu konkrétního pobytu. Pro pobyty v našem projektu se
přímo na organizování pobytu podíleli manažer projektu, koordinátor
pobytového programu a osobní asistenti. Pracovní náplň jednotlivých členů
týmu je většinou částečně již předem dána konkrétním projektem, kterým je
pobyt financován. V našem projektu, který realizoval pět pobytů v průběhu 12
měsíců byly odpovědnosti rozděleny následovně:
Manažer projektu sestavil a vedl tým koordinátorů pobytových programů,
zajistil publicitu programů, připravil dokumentaci a sledoval průběh realizace.
Koordinátor pobytového programu byl odpovědný za sestavení a zajištění
odborného programu, zajištění osobních asistentů, výběr vhodného střediska
pro program, zpracoval a distribuoval informační materiály o programu,
rozeslal a evidoval přihlášky účastníků programu, zajistil fotodokumentaci a
veškerou dokumentaci programu - prezenční listinu účastníků, zpětnou
vazbu, evidenci účetních dokladů, závěrečnou zprávu o programu; zajištění
publicity projektu na nástěnce ve středisku, vedení celého pobytového
programu.
Většina koordinátorů byla z řad rodičů těžce zdravotně postižených dětí. Tato
praxe
se
nám
osvědčila
již
v
předchozích
projektech.
Zajistí
to
zainteresovanost na akci nejen finanční, ale hlavně osobní. Dále je tak
5
zajištěna znalost problematiky cílové skupiny, dobrá komunikační schopnost
s cílovou skupinou a v neposlední řadě zvýšení sebevědomí a pocitu
potřebnosti těchto osob.
Osobní asistenti dle pokynů koordinátora pobytového programu zajišťovali
asistenci zdravotně postiženým dětem/mladistvým. Počet osobních asistentů
určoval počet přihlášených rodin. Rodiny měly možnost vzít si asistenta, který
zná jejich dítě. Podmínkou bylo, že na pobytu bude samozřejmě k dispozici
všem. Většina osobních asistentů byla získána z řad asistentů, kteří se
účastní pravidelně akcí našich regionálních
Výběr vhodného střediska
Důležitou součástí přípravy pobytů je výběr střediska vyhovujícího
cílové skupině. Základním kritériem je bezbariérovost v případě vozíčkářů a
dietní kuchyně v případě účasti osob s dietním režimem (např. diabetes,
celiakie). Vzhledem k tomu, že téměř vždy je limitem cena pobytu, není vůbec
snadné takové středisko najít.
Pro účely našeho projektu bylo předem dáno několik podmínek:
•
poloha střediska (účastníci byli z celé republiky a chtěli
jsme předejít zdlouhavým přesunům),
•
bezbariérovost (včetně přístupného okolí střediska),
•
dietní kuchyně (mezi účastníky byli celiatici a diabetici)
•
cena pobytu (max. 550,-Kč osobu/den)
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
6
Tato střediska lze pro pobyty tohoto typu doporučit:
Škola v přírodě, Střelské Hoštice 100, 387 15;
ředitelka Mgr.Šatrová, tel. 383 399 727 mail:
[email protected]
RS Aero, Holany 84, Česká Lípa, 470 02
vedoucí pí Kršňáková, tel. 603 325 218
mail: [email protected], www.rsaero.cz
Penzion Pastviny
Pastviny č.p. 143, Žamberk
Tel.: 465 637 519, Fax: 465 637 109
Mobil: +420 777 810 670 - recepce
http://www.pastviny.penzion.com
[email protected]
Centrum Kociánka-pracoviště Březejc
Sviny 13
594 01 Velké Meziříčí
Telefon: 566 522 089, 721 844 335
Marie Doležalová, [email protected]
Stanovení termínu programu
Programy koncipované pro celé rodiny se organizují ideálně v době
prázdnin, aby se školou povinné děti nemusely uvolňovat z výuky. Náš projekt
byl nastaven na celý kalendářní rok. Musí se ale počítat s tím, že se neúčastní
celá rodina, ale většinou pouze zdravotně postižené dítě/mladistvý s jednou
pečující osobou (většinou matkou).
Pobyty realizované mimo prázdninové termíny mají velkou výhodu v
možnosti využití mimosezónních slev v rekreačních zařízeních. Také je všude
méně lidí a tím na vše více času a méně stresu, což je při aktivitách se
zdravotně postiženými dětmi velkou výhodou.
7
Harmonogram termínů
Jednou z prvních aktivit při realizaci programu by mělo být stanovení
pevných termínů. Základem je termín programu samotného a od tohoto data
vycházíme při stanovování termínů dalšího postupu. Jedná se o rozeslání
přihlášek, termín a způsob (pošta, mail) jejich přijímání, termíny schůzek
realizačního týmu a přípravy programu, termín vyúčtování programu a
závěrečného hodnocení. U všech termínu by měla být určena také osoba
zodpovědná za jeho dodržení či splnění daného úkolu.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
8
Přihláška na pobyt – vzor
9
10
Organizační pokyny – vzor
11
Prezenční listina - vzor
12
Program pobytového programu
Nabídka na našich programech byla následující:
přednášky a interaktivní semináře (specifické sociální a
•
právní
poradenství,
komplexní
informace
o
všech
službách
usnadňujících péči o děti/mladistvé se zdravotním postižením v rodině,
péče o pečujícího – prevence Syndromu vyhoření, moderní rehabilitační
a kompenzační pomůcky),
•
fyzioterapie, rehabilitace a relaxace – „naučit se šetřit tělo a
odpočívat“,
•
vzájemná výměna zkušeností,
•
možnost
individuálním
přístupem
navyknout
dítě/mladistvého na odloučení od rodiče „odstřižení pupeční šňůry“,
•
canisterapie, hiporehabilitace,
•
výtvarné a pracovní činnosti,
•
sportovní, kulturní a společenské aktivity.
13
Hodnocení programu
Na závěr každého programu je dobré dát účastníkům možnost se k
programu vyjádřit. Nejlépe písemně formou dotazníku „zpětné vazby“. Většina
donátorů
finančních
prostředků
to
požaduje
jako
povinnou
součást
financované aktivity. Dobře sestavená, cílená a zpracovaná zpětná vazba je
výborným zdrojem zkušeností pro realizaci dalších aktivit.
Další povinností bývá celkové zhodnocení aktivit a krátké shrnutí jeho
(jejich) přínosu pro cílovou skupinu.
Nedílnou součástí realizace projektu je jeho vyúčtování donátorovi
finančních prostředků dle jeho požadavků.
14
Zpětná vazba programu - vzor
15
ZÁVĚR
Doufám, že tato metodika pomůže potencionálním realizátorům aktivit
pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem/mladistvým k jejich zdárnému
průběhu. Každý program je specifický a hlavně každý účastník má svá
očekávání. Přeji Vám, aby se Vám dařilo tato očekávání naplňovat.
Bc. Martina Smolíková, manažer projektu
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, z. s.
Karlínské nám. 12, Praha 8, 186 03 tel. 224 817 393
[email protected] www.arpzpd.cz
16

Podobné dokumenty

Adresář poskytovatelů sociální služeb

Adresář poskytovatelů sociální služeb Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi ............................... 73 SLEPÍŠI nezisková organizace ............................................. 74 Středisko výchovné péče.........................

Více

Vyhodnocení ankety kino Otava v Horažďovicích

Vyhodnocení ankety kino Otava v Horažďovicích otevřenou otázku. Komentáře jsou rozděleny v tabulce do tematických celků. Tematicky se nejvíce komentářů, podnětů týkalo modernizace kina (zmíněno celkově 190x) a to zejména celkové rekonstrukce b...

Více