70 let od konce 2. světové války připomene velký

Komentáře

Transkript

70 let od konce 2. světové války připomene velký
ORATORNÍ SBOR
ST.GALLEN
Pamětní koncert k 70. výročí
ukončení války
Memento
Johannes Brahms
Chorálová předehra z op. 122
Fuga as-moll, WoO 8
Píseň osudu
Hans Krása
Erich Wolfgang Korngold
Píseň na rozloučenou
Pesachový žalm
PÁTEK, 8. KVĚTNA 2015 V 19 HOD.
KOSTEL VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ, TEREZÍN
MĚSTO TEREZÍN
Koncert se koná na pozvání města Terezína a pod záštitou
předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, předsedy
Spolkového sněmu Prof. Dr. Norberta Lammerta a předsedy
švýcarské Národní rady Prof. Dr. Stéphane Rossiniho.
U. S. Holocaust Memorial Museum, courtesy of Aleksander Kulisiewicz
Země je Páně
SOPRÁN │ Julia
Küsswetter
Gritschneder
TENOR │ Jaroslav Březina
BAS │ Luděk Vele
ALT │Susanne
Oratorní sbor St. Gallen
Moravská filharmonie Olomouc
VARHANY │ Claire Pasquier
DIRIGENT │ Uwe Münch
Memento
Tomuto zvláštnímu pamětnímu dnu, 8. květnu 2015, 70 let po osvobození a po
konci druhé světové války, bychom chtěli věnovat hudbu jako symbol usmíření a míru.
Stojíme a chvějeme se hrůzou nad nevýslovným utrpením, které zde v bývalém ghettu Terezín prožívaly tisíce, i nad osudy každého jednotlivce. S údivem a úctou vzpomínáme na umělce, jež v nejtemnějších dobách tvořili, zkoušeli a uváděli díla, a dodávali tak
lidem sílu, útěchu, důstojnost i odvahu. Je naší nadějí i přáním, aby se síla hudby dnes
i navždy dotýkala našich srdcí a dávala nám jistotu, že existují hodnoty, jež nic nezničí.
Zahájíme Chorálovou předehrou Johannese Brahmse Ze srdce toužím slovy, která
touží po smrti jako vysvoboditeli z utrpení a bídy. Brahmsova Fuga as-moll je přechodem
k Písni osudu. Drásavé dílo podle Hölderlinovy básně líčí kontrast mezi rajským světem
bohů a osudem pronásledovaných trpitelů – a ústí v překvapivý závěr plný útěchy
a naděje.
Kantátou Země je Páně si připomínáme česko-německého skladatele Hanse Krásu.
Patřil k velkému počtu židovských umělců z Prahy a okolí, kteří byli vězněni v Terezíně
a pak přišli v Osvětimi o život. Kantáta vznikla v roce 1931, později upadla v zapomnění
a byla opět uvedena teprve až v roce 2001 díky velké snaze Nadace Hanse Krásy
v Terezíně. Působivou řečí tónů utváří skladatel vybrané texty žalmů, od šeptaného nářku
a vroucí modlitby přes vzrušený výkřik až ke vznešenému velebení Boha.
Píseň na rozloučenou z op. 14 Ericha Wolfganga Korngolda naříká v touze po milovaném člověku a bolesti nad tím, že musí dál žít bez něho. V Pesachovém žalmu nakonec
uslyšíme vášnivě naléhavé volání po míru, klidu a vykoupení. Jásavému Hallelujah
věříme, že rozboří zdi a hranice...
Titulní obrázek:
Aleksander Kulisiewicz (1918-1982), zpěvák, básník a skladatel mnoha táborových písní, sebraných mezi lety 1940
a 1945 v koncentračním táboře Sachsenhausen
Titelbild:
Aleksander Kulisiewicz (1918-1982), Sänger, Dichter und Komponist zahlreicher Lagerlieder, gesammelt zwischen
1940 und 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen
SOPRAN │ Julia
Küsswetter
Gritschneder
TENOR │ Jaroslav Březina
BASS │ Luděk Vele
ALT │Susanne
Oratorienchor St. Gallen
Mährische Philharmonie Olmütz
ORGEL │ Claire Pasquier
LEITUNG │ Uwe Münch
Memento
8. Mai 2015 – an diesem besonderen Tag des Gedenkens, 70 Jahre nach der Befreiung und dem Ende des Zweiten Weltkrieges, möchten wir ein musikalisches Zeichen
der Versöhnung und des Friedens setzen.
Wir halten inne und erschauern angesichts des unsäglichen Leides, das gerade auch
hier, im damaligen Ghetto Theresienstadt, tausendfach und doch in jedem Schicksal
einzeln erlitten wurde. Wir erinnern uns mit Staunen und Hochachtung an die Künstler, die in dunkelster Zeit Werke geschaffen, geprobt und aufgeführt haben und so den
Menschen Kraft, Trost, Würde und Lebensmut schenkten. Und wir hoffen und wünschen, die Kraft der Musik möge auch heute und immer von Neuem unsere Herzen
anrühren und uns die Gewissheit geben, dass es Werte gibt, die unzerstörbar sind.
Eingestimmt werden wir von Johannes Brahms‘ Choralvorspiel Herzlich tut mich
verlangen über Worte, die den Tod als Erlöser von Leid und Elend herbeisehnen.
Brahms‘ Fuge in as-Moll leitet über zum Schicksalslied. Das aufwühlende Werk nach
einem Gedicht Hölderlins schildert den Kontrast zwischen der paradiesischen Götterwelt und dem Schicksal der leidvoll umhergetriebenen Menschen – und mündet in
einen überraschenden Schluss voll Trost und Zuversicht.
Mit der Kantate Die Erde ist des Herrn gedenken wir des tschechisch-deutschen
Komponisten Hans Krása. Er gehörte zur grossen Zahl jüdischer Künstler aus Prag und
Umgebung, die in Theresienstadt inhaftiert waren und dann in Auschwitz ihr Leben
verloren. Die Kantate entstand 1931, geriet später in Vergessenheit und wurde erst 2001
durch das grosse Engagement der Hans Krása Stiftung in Terezín wieder aufgeführt. In
eindringlicher Klangsprache gestaltet der Komponist ausgewählte Psalmtexte, von geflüstertem Flehen und innigem Beten über erschütterndes Aufschreien bis hin zum erhabenen Lobpreis Gottes.
Erich Wolfgang Korngolds Abschiedslied aus op. 14 klagt von der Sehnsucht nach
dem geliebten Menschen und dem Schmerz, ohne ihn weiterleben zu müssen. Im Pass­
over Psalm schliesslich hören wir den leidenschaftlich-eindringlichen Ruf nach Frieden,
Ruhe und Erlösung. Dem strahlenden Hallelujah traut man zu, Mauern und Grenzen
zu sprengen…
Náš srdečný dík patří – Unser herzlicher Dank geht an
Městu Terezín za pohostinnost
Danielu Trapanimu, starostovi Terezína
Lukáši Krákorovi za cennou podporu
Německému velvyslanectví v Praze
Švýcarskému velvyslanectví v České republice
Gaby Flatow (Nadace Hanse Krásy Terezín), bez níž by se tento koncert neuskutečnil
Dagmar Lieblové za překlad programu
Martinu Pozivilovi za překlad korespondence
Janu Sitárovi, manažeru Moravské filharmonie Olomouc
Wolfgangu Schwarzovi, kulturnímu referentu pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera za
spolupořadatelství
Pověřenci Spolkové republiky pro kulturu a média za podporu na základě usnesení Spolkového sněmu
Česko-německému fondu budoucnosti
Nadaci Stiftung für Chormusik
Nadaci Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung
Nadaci Adolf und Mary Mil-Stiftung
Nadaci Steinegg Stiftung
Soukromým osobám
a všem ostatním, kdo nám byli nápomocni
Stadt Terezín für die Gastfreundschaft
Daniel Trapani, Bürgermeister von Terezín
Lukáš Krákora für die wertvolle Unterstützung
Gaby Flatow (Hans Krása Stiftung Terezín), ohne die es nicht zu diesem Konzert gekommen
wäre
Dr. Dagmar Lieblová für die Übersetzung des Programmhefts
Martin Pozivil für die Übersetzung der Korrespondenz
Jan Sítař, Manager der Mährischen Philharmonie Olmütz
Dr. Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein,
für die Mitveranstalterschaft
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien für die Förderung aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestags
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
Stiftung für Chormusik
Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung
Adolf und Mary Mil-Stiftung
Steinegg Stiftung
Privatpersonen
und alle, die uns hilfreich begleitet haben.

Podobné dokumenty

Einladung Terezín - Junges Ensemble Berlin eV

Einladung Terezín - Junges Ensemble Berlin eV der Initiative von Frau Růžena Čechová, der Bürgermeisterin von Terezín, der guten Kooperation zwischen der Stadt, der Hans Krása Stiftung-Terezín (Theresienstadt), musica reanimata, Berlin u.v.a.,...

Více

Memento - Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Memento - Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Johannes Brahms (1833–1897) Na začátku koncertu zazní dvě skladby na teprve

Více