zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
MĚsTsI.ýÚŘAD RUDoLFov
odboř r.ýstlvby a spřáw n'jelkÚ
RoZHoDNUTÍ
ÚzEnNÍ RozHoDNUTi
Městský úřadRu'lo|tóv' odboÍýsbýby á $rávy majetku.jalo sblebni úřadpiis|uiný pod|. $ l3 odj' 1
pjsm' g) Zjlona ó' ]332006 sb'' o územ.lmp|áíoÝáiJa savEbnimřádu Glawbní áko|) (dá]ejen
.\lávgbnízákon'').V ú*nnín ňzeni posoudilpod|e
63'1aŽ 9| shvebnJhoákona žádos olydání
rczhodnulí o umhténísbvby nebo aiíeni (dále jen ''Dzhodnltí o umktěni skvb}')' klemu dne
27'],2009 podal MŤzsf,Rvls
..r'o.' lc .15023620'DloubÁ jítdr 633/19' ' Rudo|fov' 4loupen
IIB PENŤA s..J., tng'Árch.P€lr H.l.J.' Ic 6250241'' sefuvíž
niměgÍ 1! 370 0l
{Dlď.ďti
c6léBuděj6iE'íd'|eje'''ádaE|'\'dfu
zď|ode|oho|oPosou/en|
t
vydívÁ pod|es 79 a 92 ýaveb.ihoZíkonal $ 9 vlhláškyě. 50]/2006sb'' o podóbnějšíúpmvě
^mnihohAÍ' leřejnopn'!ni .m|oJq a lč |niho op'ft
roztodnÍli
PřiíiYbl
3k|adďé h y MTzsERv|s,
o Unistění
ll.vby
n' ponmku p.rc3'960/1 ' 535/1 v |.ú. RÚdÓ|lď
Btrdčjwic'
u ČBkých
(dÁ|e.jen''s1avba.')n! [email protected]\a parc' ě. 535/]' 960ll ý kabshí|nlm úzgni RudolfoÝ u českých
D h a úěelUnisťÓvané
sbvb}:
skladoýÁha|ápr skladÓváníoca]oúchtrub! trubgk
UréenjpÍo$orvéholešenlý.vby:
.
skladováhalabu'leBvrcběŽ!Á ý sl'vajlcíhaloua s odstrpom] m a budeprcpojenakrókem
rr sbno'i podminlT prc umfutěni3tNby:
l'
2'
3'
slávba bude unistěm l so adu s grafickou přibnou ozbodnu1i' ktelá obgnuje výlres
součAnebosiaw úŽ€ni v měřitlo katast!ánI mlpy se zďÉs|enim s1.Ýeb!ího pozemlT.
požadoÝmýn Mistěnín st.vby. s rYmčeDín vŽeb a vlivú na okoli. 29jmén!lzdáeĎosti
od hrfuic pořnrku a susedních staveb'
Prc uřiai
slaveništěa skládky mat€dálu bude použit vlastní porcnek pďc' č.535/l a
9ó0/l v k'ú'Rudolfovu ceskýchBudě]ovic'
zA dodřrni podmín€k tohoto úZmiho rczno.buti odpovIdá Ž[email protected] prcjekÍové
prc slavebni povoleni' DodrŽmj těchlo podninek bud€ dokladoválo v ádosti
doim€nlsc€
4' ' Podle pi€dloženéž{doslibude lrvidm dešlovýchvod ajištěB vsgkovacij ínkou' Podl€ $
2l odsl- 3 q,hlášky č' 50lD006 sb. o obecných požadavcicn m qúív|'ní úzefoi '
vsa}ov]ini d€šťoÝých vod .a pořncich st.veb pro bydlmi j€ gplněno, jestliže poněl
viněry ú'sti pohku schopnévsakoví.i dešl.oÝé
vody k celkÓvé výĎěie poremku činív
piipadě sdostalíě stojiciho Údifuého dobu . Éatci nejnéíě 0.4 (splněíi požádavtu
budedoloŽenoYýpočlen)'
5 . v dÓkmmtaci pro stavebÓípovÓlmi bú€ pmkjáno. Žc je řcšcnonallád]áni s odpady dle
2áloú č' l85200l sb.. o odpadechv pl zněni. En.. žeodpady vznikléběhm stavby budou
piedávrály poure plávnické nebo ízické osbě opniněné
k podnikáni. ke!á je
povozovat€ l € m zďizeni klTtžiti nebo odíraněni,viz s 12 odsl' 3 a odý,4 ákona č,
l84200I sb.. Pokuds jednáo zemiňuajejí piEvo2dojinéloka|ityneŽjc mistoýavbyje
s ni tieba mt]ádat jato ý Ým dýn odpaden' Při iešeníÝ oblsli s konunálnín odpadema
mistěni sbětrýcb nádob nutno postuloval v souladu sozv obce a ákomýňi předpisy'
Uňitř objektu uÍčnmhlo !'o odběúénádoby tál, aby nostály na Ýel9jnén prcsÍanstu a
n€zpúsoboEly hy8ienickéáÝady
K ádoýi o sbvebni povoleni bude doIožeóadohoda s vlstnikeň odvodnovaci vodoteče
podélápadíi strúy pozmůú'
( ádoýi o sá!€bni povoleni bud€ doložna uko!á ýudie, kt€rá vyhodloli blúovou
átěž zpúýbfiou pfuvozen skladovéha]y ve vzbn! k nejbližšínuchniněnénu prosLofu'
Pípadná nutnostprcledení potihlúový.h opaďeni bude sučáslí plojekloÝédokuúenllce'
Budoudodrženy
p.dminry vúádieniMM' odboruochay Živobiho pmslředi. $uhlau s tRa|ým
půdnJho
odnětimpůdyz9 zemědělskéhÓ
|onduěj' oozP/l3202009/Mš
e dne 2']]'2009.
Pled
apoÓ.lim pBcí budouv toénu}]týč[email protected] áboru' lnvesor sbvb} Piijnle potiebná.Palřn'
ve'loucík respekovánihlanic povo|eného
áboru dodavaleliftÝby a zmezi poškomvíní
oko|ních
pozemkl náleŽejicidhdo 2F' U odníDanópĎdyajisll ňa svůjnákladve smydu uí' $ 3 odý. a)
zálonaě' 3]4/1992
sb' a $ 10odst'2 vyhl'MzP ě'l]/]994sb'' proVe'letrí
skÚvky ornice7 celé
p]úhy0'1590ha odním$éze'nědě|ské
půdyv mocnosli20 cm. její nás|edné
rcnistěni a
mzpmstieni' skr}ai Znina bude deponoÝá'a na Ýýšéuv.dgnén poznku' abezpeěeia a
ošďÓvána bk' .by nodocháe|ok jejinu znehodnúoválistavebniči.nosii,erczi, ap|elelovánim a
zcjzováním z iskanémnožsti3 l 3 m] skrýéÉminy' néj|épeV návMÓsli ía pÚÝáděnÓu skív kÚ,
nejpozdějidÓ doby ko|audacebudepouŽitoke zvjšenlÍocíoýi klxuní ý^ýy M zbývajícíěásti
výšeuvgdeného
'oemku' rŤrý zústÁvásouěáslizPF a bude i 'adá|e Zněděbry využivána
obhÓspodďovánjako zhnda' Dojd.li v|iýen rea|iace slavby k poškoe'i vodtríchpoměrúno
níPmvnýchopatieni.včeběajiíěni |Unkce
okolnich poancích' ajisli na svújnó{|adpmvedetrí
meliomční
souíaq pod|epÓkyíůZéňěJěkké
vodohospodjřské
spráVy'lnvgýoÍ& dodavalc|é
přis|ušni
pevných'
sbvby učiní
opa!řgník abnlněni úniku
kopal'lých a plyntrÍh |átek
poiko^jícíchzemědélský
půdnjfondajébÓvegÉběni
kryl
Účdníci lieni naněŽs 'Žanuje oáodnutí s'Bvniho org]inu:
jizdl633/19,.Rudo|fov
D|ouhÁ
MTz.sERvls s.io' rČ45023620'
Dne 27]'2009podaládalel žÁdosi
o rydíni rozhodnutí
o umistěnisEvby' stlvebii úladoaámii
řizení! dotčeným
org.itrům'
K projedníniádosti $uó6ně
anÁjeníúzgmÍího
řizcníaámým údas$ikúm
naiídi|veřejnéúfrijedúnispojenésohledánimnamjstěfudá|7'62009.Ójehožvý:|enkuby|se
probkol. Umistěíislalby je v souladuse shvá|enou úrenněp|á[email protected]!.i.Unis'ění shvby
lyhovuje obaným pož'dIkůmnawuživáníúřmi,
'
'
Hzs .lihočeského
knje ój' HSCB.460/PREJa 2009r dne4'3'2009
kraječj,l63l/os/HoK.cBzedne20'3.2009
KHs Jihoóškého
MM České
Budějovicé,
ÓdbÓr Ňbmy žŇobilÓ prsťedíčj' ooŽP/l32o20o9^íšze dne2'],2009
sbvební úiad Žjistil Ýújémý soulad ďedIÓžmých ávfuý.h sbovhek
p|áštními
je dopoďnílekrcá.dnuti.
předpisyaahmu|
Vyádoýaných
dolčenýcho.g.ínú
sllvebni úř[email protected]|,jll je Uvedenove ýoku Íoáodnutí! u použilj UsbÓVéni p mlch př.dpisĎ ve
Účshíci íuni da|šidÓlčenéosby:
MéÍÓ RÚdo|lov' Honická l l. ]73 7l Rudo|fÓv
MaÍieŽišťálov4 Třeboíská 71,37] 7l Rudolfov
fBntišel Žjšťíi. TfuboňskÁ7/l' 37] 7] Rudo|fov
FIUtišél zišťál! Benálky 507l l l ' ] 7] 72 L išovu ceských Budějovic
JjíKašpfu'N. Plá.lu48,4' 37] 7l Rudo|fov
7l Rudo|fov
JjtinaKašpÚová.Nap|ácku43/2,]73
fudin Janó&, KeáfiátÓvá 436/3' ]73 7l Rudo]tov
M agishíl mésh. odbú Ňhmny žilďn iho prslitd i' nám' Přemydá otakara || l ' 370 92 ceské
k / \ J i h o . F t é h o k E i e ' P n ^ k a ď ' 5 2 ' J . 0 0 4c e s r e B . d e i o \ i c e 4
K ' l \ J : t ď e \ \ e b o | E F ' \ a $ d e c h ) , , J 0 0 | . e . \ é B . d ě j Ó ! i c Ie
MágisL.ál města. odbo. dopBry l silničníhohospodářsti' nám' Př€nysla otalaE l l l , ] 70 92 Č.ské
V}TÓřIdánl s náwhy a nímnkmi účasbiků:
.
Úč6híci neup|abi|inávÍtya námjtky'
vyhÓdnoceíí připomílek veŘjnosti:
veřej'oý neuplalnilapřipomínky
Vypoládáni s Ď,jddienimi účabi*ůk pÓdk|adůmroáodnuti]
Úča$nÍcise
k púkladúnmzhodnulin*',jádlili'
Prcti toúUlÓ rozhodnutÍse |Z odvolat d. 15 dnůode dnejeho oznámeník odboru řgioná|níhÓ $zvoje.
krajo, U ziňnfto súdionu
ú-nniho plÁnoúíi. st.vebníhoiádu a iNesic KmjskéhoúřaduJihočeského
'
Io.2 2' cesl'. Bud.jo\icePodÚim. Zde'šino'onihinoo.gán
odolánl * podlvá s polřbným pÓéten slejnopisút& lby jeJm íéjnÓpis zj]st.l spÍáhLnu o€ánu a
oby krždý účúik doía]jsden slqjnopis. NepodÁli úěeik poť.bný pď.t sEjnophú' vfholoví je
spnávníorg.iÍna íÁ*|adyú&shft&
odvo|ánín |ř íapadnolt Ýrckovou éisl ráodnutl' jednotlivý yýÚk nebo jeho vedlejši usbnoýonj'
odvo|áÍijeo prctiodůvodněníÍozhodnuíjenepřípusbé
sl.vebnl úlad po pnóvni moci ĎáÓdnulí pledá ovětelou dokunmbci ádatli, přIpadiě ob€nimu
úřadu'jehož ú4mniho ÓbvÓdu se umlstěni stavby ý|ó, nmilj són íavebnln úřadem'popřípaděléŽ
speciíl'inu sblsbníjnu útadu
[email protected] nú podIe g 93 odsl. l ý^ebního Zókoni plabÓí 2 rky' Podminlry rcáodnuli o umjstěn'
sbvby plati po dobu háni sblby ěj ářlĚní' ngdošlo.liz pÚany v&i k jejicň konzunaci,
nL19
bí r''ačš.nÓ po dobÚ 15 dnú n. úř.dli d6e Mě9bfubo úř'dU RUdo|foY
Toto MhodIlt'nBi
(oopřipdě níllč při.|ůíý.b obén|ch úř.dú). výT&tri |hůb uěi.í d.n ú3|ed!ji.í po díi
doí po poďedbín (p D.ctéD) dni
r'}Yčš.nl. s.jbulí vyhlólky je možm .&|.dujici pncMi
|hůry
'
r}zdlč.ni
úd'jů
m$í
být
ýyblíštB nepmd|.
vnisna zpét
YývÉ.íí|hůiy' Po up|yluri
*'fw,
.o*'*",..*Pl.
.l:-9
RŽílko' podpisore.inu'*ieď Pofuje ryěšenía sejmudoaÁmeni'
spr ni pÓplaEk pod|eákona č'6342001sb'' o spiávníchpoplatclchpo|ožly]3 pkn. ' ve výši
ÚčstnÍkúnřiEni pod|es 35odí. l ftvébníhoáko'e s doruduj€ do vlEbich [kÓu
náÍěÍíl' ]700l cské Budějolicel
HB IENTA s.'o' seno!óžné
RudoIfov'
Homjcká
l
|'
3737l Rudo|ibv
Město
zólona Ý dofuuje YeřejíÓuvyhj{škou
Úr6lIikůú řízonípodles 35 ods' 2 slavebního
Marie Žišťálo!á.Třeboňski ' 3737| Rudofov
FÍántišek
Žišťák'Tř.boňská7/l' 3?] 71 RudÓlfov
Fmn!iš.*Žišťál.BenilIq 5o7/1|, 373 72 Lišovu ČeskýchBudějol ic
Jiři Kašpď.Na Plácku432' 37] 7] Rudouov
Jiřina KašpÚovqNa P|áckU43/2,37] 7l Rudolfov
Radin 'mri}' KďaflálÓvá 43ď3' 3737l Rudollbv
Dotče!é
orEány
MogGbótněía . odbÓrochóny životníhopTs1'edi'nón ' Přemyíaob!áÍa II 1' ] 70 92 ceské
BUdějÓýie
Hzs Jihoěskéhokaj.' Pm*ká ti 52' 37004 ceskéBtrdějovice4
]700l ceskéBldějovjcel
KHs Jihď6kéhokBiq Ná sadech25,
hospodáÍsí,zde-..zde.
MagisbÁt
něsb. odbordop6rye silničnÍho
Měsbký úřadRudolfov ý ádosti o 'yvěšeninaúřqlnid*co a zveřjněnízýósbm umoáujÍcím

Podobné dokumenty

cstberger

cstberger Rychlost rotace

Více

zde ke stažení

zde ke stažení | ' o \ č e ' k lÉ p u b | i t.a' . ' o \ p B v ' J ř p | J n [ l ' Á ' U e É m e Ř 2 5 | ó . 1 7 0 4 s c e . L e B u d é j o \ i e f o\ Dnb buce.a''' F A cehheŤ 2|)|ro' ces|éB' deJov'cgr' J.040 .e...

Více

My z Lásenice 1/2007

My z Lásenice 1/2007 rejdřiw všď blde iuho J| iov.|udhl %p|ďriY dIň zilŠláÝoJíW +.]@ !ýši]oko by\' v rce ,006 (vÉ oŽňáň.niÓ zák|odnthpop|okíchv [email protected]Í'pop|oi.kÉ..kr&iií PobyJ; ni Ža osobuc deň a'K; ' Pop|oi.k ...

Více