Ceník - MAMUT - THERM s.r.o.

Komentáře

Transkript

Ceník - MAMUT - THERM s.r.o.
Ceník
platný od 1. 4. 2014
www.mamutsro.cz
Společnost MAMUT - THERM s.r.o. Brno vznikla v roce 2003. Od počátku své činnosti se zabývá dodávkami komponentů pro zateplování objektů a revitalizaci panelových domů. Dodává jak jednotlivé prvky, tak i celé systémy –
THERM P a M (E).
Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS18001 a ETAG 004. Společnost byla v roce 2009 také přijata do Cechu pro zateplováníbudov ČR a zároveň splnila požadavky pro kvalitativnítřídu A podle TP CZB
05-2007.
Společnost vyvíjísvou činnost především v oblasti Brna a jižníMoravy, kde dodává materiál pro řadu firem, které provádírevitalizace bytových domů. V roce 2007 došlo k rozšířenípůsobnosti i do oblasti severníMoravy a Slezska, kde
vznikla společnost MAMUT - PRO s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí. Za účelem rozšířenípůsobnosti i do oblasti Prahy a Čech, byla v roce 2008 uvedena do provozu výrobna na dobarvovánípastovitých omítek a fasádních nátěrů v
Praze.
Naše zákazníky se snažíme oslovit v prvnířadě kvalitou našich výrobků, která je deklarována certifikáty jakosti dle ISO 9001 a 14001 i získáním Evropského certifikátu pro ETICS ETAG 004. Vedle kvality výrobků se společnosti MAMUT
zaměřujípředevším na servis pro zákazníka. Jsme schopni dodat zákazníkům omítky i barvy jak z vlastních vzorníků barev, tak i ze všech ostatních vzorníků výrobců pastovitých omítek a fasádních barev. Obchodnízástupci jsou připraveni
se ve spolupráci se zákazníkem podílet již na přípravě zakázky a to jak poradenstvím, tak i pomoci při zaměření a výpočtu celkové spotřeby a skladby materiálu. Dovoz materiálu přímo na stavbu zákazníka od určitého objemu je
samozřejmostí. Obchodnízástupci jsou připraveni ke konzultacím i v průběhu montáže.
Podrobnosti a aktuálníinformace najdete na www.mamutsro.cz.
Všeobecné obchodnípodmínky:
Tyto všeobecné obchodní podmínky dodávek stavebních materiálů MAMUT - THERM s.r.o. a MAMUT - PRO s.r.o. (dále jen dodavatel) jsou přiložené k návrhu kupních smluv a tvoří část jejich obsahu. Odlišná ujednání v kupních
smlouvách majípřednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
1. UZAVŘ ENÍKUPNÍSMLOUVY
1.1. Smlouvou se rozumírámcová kupnísmlouva, dílčíkupnísmlouva uzavřená na základě rámcové kupnísmlouvy, jakož i kupnísmlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž nedílnou součástíjsou tyto VOP.
1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástíkaždé smlouvy, ke které jsou připojeny, nebo v případě, že je na tyto VOP ve smlouvě odkázáno. Za připojeníke smlouvě se považuje též jejich připojeníjakožto přílohy emailu, aniž by byly tyto VOP
obsaženy ve stejném dokumentu jako smlouva.
1.3. Tyto VOP jsou taktéž nedílnou součástívšech smluv uzavřených ústníformou, pokud jsou oběma smluvním stranám známy. V případě, že je smlouva uzavřena v ústníformě či dokonce konkludentním způsobem, má prodávající
právo obsah smlouvy písemně potvrdit. Učiní-li tak prodávajícívůči kupujícímu v přesvědčení, že jeho potvrzenízachycuje obsah smlouvy věrně, platísmlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od
skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platíjen v případě, že odchylky uvedené v potvrzeníměnískutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za
podmínky, že kupujícítyto odchylky neodmítne.
1.4. Prodej zbožíprodávajícím se uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupnísmlouvy potvrzením objednávky kupujícího (dále jen KS). Za písemně potvrzenou uzavřenou KS považujísmluvnístrany i KS uzavřenou formou faxu či emailu.1.5. Prodávajícím doporučené zněnínávrhu KS pro určenou dobu plněnía tyto VOP obdržíkupujícíbezplatně od prodávajícího na vyžádání.
1.6. Za řádnou objednávku, tj. návrh na uzavřenísmlouvy ve smyslu ustanovení§ 1731 občanského zákoníku se považuje pouze taková objednávka, z jejíhož obsahu vyplývá, že se jedná o objednávku konečnou a závaznou. V případě, že
bude objednávka takto vymezena, považuje se odpověď, resp. přijetíobjednávky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jípodstatně neměnípodmínky objednávky, vždy za novou nabídku. Také
připojeníobchodních podmínek či odkaz na obchodnípodmínky k přijetíobjednávky se považuje vždy za novou nabídku.
1.7. Za řádné přijetíobjednávky prodávajícím ve smyslu ustanovení§ 1740 občanského zákoníku se považuje pouze takové přijetíobjednávky, které je takto prodávajícím výslovně označeno (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu), či z
jehož obsahu vyplývá, že je závazné a konečné. Přijetíobjednávky prodávajícím s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byťse jím podstatně neměnípodmínky objednávky kupujícího, se vždy považuje za
nový návrh na uzavřenísmlouvy. Také připojeníobchodních podmínek či odkaz na obchodnípodmínky k přijetíobjednávky prodávajícím se považuje vždy za nový návrh na uzavřenísmlouvy.
1.8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy řádné přijetíobjednávky nabývá účinnosti.
1.9. V případě, že je smlouva uzavírána tak, že návrh na uzavřenísmlouvy i jeho přijetíjsou obsaženy v jediné listině, pak je smlouva uzavřena okamžikem podpisu poslednísmluvnístrany na této listině.
1.10. Není-li uvedeno jinak, platícenové nabídky MAMUT jeden měsíc od data jejich vypracování.
1.11. Při navázaníobchodního vztahu a při změně obsahu dále uvedených dokumentů požaduje prodávajícíod kupujícího předloženíaktuálníkopie živnostenského listu nebo výpisu z Obchodního rejstříku a osvědčenío registraci k DPH.
1.12. Dodávky zbožívčetně EUR palet či služeb na základě KS se uskutečňujípo uzavřeníKS, na jejímž obsahu se smluvnístrany bez výhrad shodnou.
1.13. Prodej zbožíbez písemně uzavřené KS je možný při platbě kupníceny za hotové, při předánía převzetízboží.
2. PŘ EDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plněnípodle KS je zbožív této smlouvě uvedené (včetně použitých EUR palet). Prodávané zbožíodpovídá požadavkům právních předpisů, technickým předpisům a českým technickým normám.
2.2. Předmětem plněnípodle KS je též zajištěnípřepravy zbožíprodávajícím pokud je v KS sjednáno.
Ceník
3. DODACÍPODMÍNKY
3.1. Jednotlivé dodávky zboží, které jsou předmětem KS jsou definovány KS uzavřenou na základě řádné písemné objednávky kupujícího. Písemná objednávka musíobsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množstvív balení, lhůtu
dodání, přesné místo a způsob dodání. Objednávka neobsahujícítyto údaje nenínávrhem na uzavřeníKS.
3.2. Dodávka je splněna předáním zbožíkupujícímu nebo prvnímu přepravci.
3.3. Při dodávkách zbožídopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, musíkupujícízajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a čekání.
3.4. V případě prodleníkupujícího s převzetím zbožídelšího 14 dnů je prodávajícídále oprávněn v souladu s ust. § 2126 občanského zákoníku po předchozím písemném upozorněníkupujícího a marném uplynutídodatečné lhůty k převzetí
zbožív délce 1 týdne od doručenípísemného upozornění, zbožívhodným způsobem prodat.
4. CENOVÉ PODMÍNKY
4.1. Výpočet prodejníceny je určen v rámcové kupnísmlouvě nebo v KS. Všechny ceny jsou vždy uváděny bez příslušné DPH. V případě nejasnostínebo změny DPH platíceny za jednotku uvedené bez DPH.
4.2. Balené výrobky jsou dodávány na paletách EUR, které tvořísoučást dodávky.
5. PLATEBNÍPODMÍNKY
5.1. Prodávajícíje povinen vystavit a doručit kupujícímu řádný daňový doklad o prodeji zboží(fakturu), jehož přílohou je kopie podepsaného dodacího listu.
5.2. Kupujícíje povinen zaplatit zbožíve sjednané lhůtě splatnosti podle rámcové kupnísmlouvy nebo KS (za zaplaceníje považován okamžik připsánícelé účtované ceny na účet prodávajícího).
5.3. Kupujícíneníoprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržet platbu daňového dokladu ani uhradit nižšínež účtovanou částku (například při uplatněníreklamace). Je li kupujícív prodlenís placením prodaného zboží, má prodávajícíprávo
zastavit dalšídodávky zbožíaniž by tím porušil KS a dostal se do prodlenís plněním.
5.4. V případě prodlenís placením kupníceny je kupujícípovinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlenív zákonné výši a smluvnípokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení, není-li v rámcové kupnísmlouvě či KS ujednáno
jinak.
5.5. V případě neplněnízávazků kupujícího, zejména v případě prodleníkupujícího s úhradou kupníceny delšího 60 dnů, je prodávajícíoprávněn odstoupit od KS. V takovémto případě zůstávajínároky prodávajícího na zaplacenívšech
pohledávek plně zachovány a to i včetně práva na náhradu způsobené škody kupujícím.
6. BALENÍA PŘ ÍPUSTNÁ HMOTNOSTNÍTOLERANCE
6.1. Zbožíje dodáváno v baleních dle Ceníku MAMUT.
6.2. Při dodávce zbožína paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši 250 Kč +DPH. Prodávajícípovažuje palety EUR v souladu s §7 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, za opakovaně použitelný obal. Prodávajícíse zavazuje
do90 dnů od dodánízbožína paletách vykoupit nepoškozené EUR palety od kupujícího zpět za cenu 250 Kč za kus (bez DPH). Prodávajícíje povinen odkoupit od kupujícího maximálně množstvípalet odpovídajícímnožstvíprodaných
palet. Za výměnou paletu se považuje evropská prostá čtyřcestná paleta ze dřeva, rozměrů 800 x 1200 mm, odpovídající jakostní normě KODEX UIC 435-2 a jejího aktuálního vydání. Palety vyráběné podle jiných norem a palety
nenormalizované nejsou výměnnými paletami.
6.3. Prodávajícínepřijme zpět na sklad palety EUR, které vykazujíjednu nebo více závad uvedených ve výše zmíněné normě.
6.4. Množství, resp. Hmotnost dodaného zbožíje vždy uvedena v dodacím nebo nákladním listu. Hmotnost baleného zbožíse uvádívčetně obalu. Přípustná hmotnostnítolerance jedné vážitelné jednotky je +-2% u sypkých výrobků a +3% u tekutých výrobků.
6.5. Prodávajícíprohlašuje, že řádně plnísvé povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využitíodpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plněníEKO-KOM podle §13 odst. 1 písmene C) zákona o obalech.
7. DODÁVKY PROBARVENÝCH VÝROBKŮ
7.1. Kupujícíbere na vědomímožnost existence odchylek v odstínech barev vzorníku oproti reálným barvám, které jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníků a nelze je považovat za vady výrobků. Vzorník barev má pouze orientační
význam pro výběr barev a jejich odstínů zákazníkem.
7.2. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na vzorkovnicích z důvodů vlhkosti, odlišné struktury nebo různých podkladů a způsobu zpracování. Tyto rozdíly nelze
považovat za reklamaci.
7.3. Kupujícíse zavazuje zajistit, aby při aplikaci probarvených výrobků na stavebníobjekty byla dodržena zásada, že na objekt, u kterého má být dosaženo jednotné barevnosti, musíbýt použit probarvený výrobek jedné výrobníšarže
uvedené na obalu nebo průvodních dokladech k zásilce. Odchylky odstínů barev jednotlivých výrobních šaržíprobarvených výrobků nejsou vadou výrobku a jsou způsobeny možnými odchylkami složenípoužitých výchozích surovin, aniž
by byla dotčena kvalita prodaného probarveného výrobku, kterou prodávajícízaručuje.
8. PŘ EPRAVA ZBOŽÍ
8.1. Způsob přepravy je stanoven v KS.
8.2. Dodavatel nese nebezpečíza škody vzniklé dopravou pouze v případě, pokud dopravu zajišťuje.
9. JAKOST ZBOŽÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY
9.1. Za sjednanou jakost zbožíse považujíobvyklé vlastnosti výrobků splňujícípožadavky příslušného technického předpisu, norem nebo jinak dohodnutých parametrů. Na výrobky které jsou právním předpisem klasifikovány jako
vybraný stavebnívýrobek prodávajícívydal "Prohlášenío vlastnostech".
9.2. Na všechny výrobky z nabídky prodávajícího klasifikované právním předpisem jako nebezpečné chemické látky a přípravky, jsou zpracovány Bezpečnostnílisty výrobků.
9.3. Prodávajícíodpovídá za to, že zbožímá v okamžiku splněnídodávky požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zbožízachovává nejméně po dobu záručnídoby, která je stanovena jako doba skladovánínebo trvanlivosti v příslušných
dokladech (např. technických listech atd.).
9.4. Prodávajícíneodpovídá za vady a poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů či strojů jiného výrobce, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikacívýrobků,
či jejich nevhodným použitím. Kupujícínemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečíškody na věci na kupujícího vnějšíudálost.
9.5. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká i v případě, kdy při dopravě, manipulaci a skladování se kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech jednotlivých výrobků či pokyny
prodávajícího.
2
9.6. Spotřeby zbožía materiálů na m uvedené prodávajícím jsou získané z praxe a mohou mírně kolísat v závislosti na členitosti a nasákavosti podkladu, jako i zkušenosti zpracovatele. Spotřeby zbožía materiálů na m2 uvedené v ceníku
jsou uváděny pouze jako doporučené.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Obě smluvnístrany jsou povinny v rámci svých možnostípostupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činnostíspojených s plněním KS nebo s použitím zboží.
10.2.Každá ze smluvních stran důsledně zajistídodržovánídůvěrnosti obchodních informací, které se týkajívzájemného smluvního vztahu.
10.3. Obě smluvnístrany jsou oprávněny rámcovou KS vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědnídoba činíjeden měsíc a začne běžet od prvého dne měsíce následujícího po písemném doručenívýpovědí, není-li ve smlouvě ujednáno
jinak.
10.4. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny rámcovou kupnísmlouvou a/nebo KS včetně těchto VOP, se řídípříslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
10.5. Ke všem výše uvedeným částkám v Kč se připočítává DPH v zákonné výši.
11. PLATNOST A Ú ČINNOST VOP
11.1. VOP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu KS nebo rámcové kupnísmlouvy.
11.2. Tyto VOP se vyhlašujína dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1.4.2014
2
www.mamutsro.cz
Výrobek
zrnitost
mm
spotřeba
kg/m2
balení
cena
Kč/kg
cena
Kč/kg
pozn.
Lepicí tmely
MAMUT Fix
cementový lepicítmel na obklady a dlažby,
C1T - vnitřní
0,6
1,3
na tl. 1 mm
25 kg
4,8
-
MAMUT Flies
cementový lepicítmel na obklady a dlažby,
C1T - vnitřníi vnější
0,6
1,3
na tl. 1 mm
25 kg
6,8
-
MAMUT Max
cementový lepicítmel flexibilníC2TE pro balkony,
vytápěné podlahy a pod. - vnitřníi vnější
0,6
1,3
na tl. 1 mm
25 kg
13,6
-
MAMUT Flex T - disperzní
lepicítmel disperzní
2,0
25 kg
50,0
-
!
zrnitost
mm
spotřeba
kg/m2
balení
cena
Kč/kg
bílý
cena
Kč/kg
šedý
pozn.
Výrobek
Lepicí a armovací tmely
lepicía armovacítmel VKZS
0,6
8,0
lep. + arm.
25 kg
-
6,8
MAMUT Flex T
lepicía armovacítmel VKZS
0,7
8,0
lep. + arm.
25 kg
-
8,7
MAMUT Flex T - bílá
lepicía armovacítmel VKZS
0,7
8,0
lep. + arm.
25 kg
11,2
-
MAMUT Uni
lepicía armovacítmel VKZS
0,6
8,0
lep. + arm.
25 kg
-
7,7
zrnitost
mm
spotřeba
l/m2
balení
nátěr
0,15 - 0,20
15 l
Výrobek
cena
cena
Kč/l
Kč/l
základní barevná
!
pozn.
Penetrace
MAMUT Tiefgrund
egalizačnía zpevňujícínátěr
MAMUT Penetrace
penetračnínátěr pod ušlechtilé omítky
MAMUT Kontakt
kontaktnínátěr pod ušlechtilé omítky
MAMUT Kontakt Uni
kontaktnínátěr pod ušlechtilé omítky
nátěr
MAMUT Tiefgrund Uni
egalizačnía zpevňujícínátěr
nátěr
MAMUT Kontakt mozaika
kontaktnínátěr pod ušlechtilé omítky
nátěr
0,20
MAMUT Bio penetrace
biocidnízákladnínátěrová hmota
nátěr
0,20 - 0,25
MAMUT Hydro penetrace
hydrofobnízákladnínátěrová hmota
nátěr
0,15 - 0,25
zrnitost
mm
spotřeba
kg/m2
Výrobek
55,0
-
nátěr
0,15
5l
60,0
-
nátěr
0,15
15 l
55,0
-
nátěr
0,20
5l
71,0
77,0
nátěr
0,20
15 l
67,0
73,0
0,20
15 l
148,0
154,0
0,15
15 l
58,0
-
5l
71,0
77,0
10 l
78,0
-
10 l
169,0
-
balení
cena
Kč/kg
bílá
cena
Kč/kg
barevná
!
!
pozn.
Minerální suché omítky
MAMUT ip 42
minerálníomítka rýhovaná bílá
MAMUT ip 44
minerálníomítka zatíraná bílá
2,0
2,7
30 kg
14,6
-
3,0
3,9
30 kg
14,6
-
1,5
2,5
30 kg
14,6
2,0
3,0
30 kg
14,6
-
3,0
3,7
30 kg
14,6
-
!
!
Pozn.: Všechny uváděné spotřeby jsou orientační. Výrobky označené ! mohou být dodány s prodlouženou dodacílhůtou, vždy pouze na základě závazné písemné objednávky. Cena probarvených
materiálů platípro všechny odstíny dle vzorníku MAMUT 2003 (odstínyA5000-A9280), vzorníku MDxxx-CLxxx) a vzorníku MAMUT KREAcolor (odstíny FG I, FG II, FG III). Příplatky za ostatníbarevné
odstíny MAMUT pro vzorník Nature a MAMUT KREAcolor (odstíny FG IV, FG V, FG VI) najdete na straně 6.
3
Ceník
MAMUT Multi
www.mamutsro.cz
zrnitost
mm
Výrobek
spotřeba
kg/m2
balení
cena
Kč/kg
cena
Kč/kg
-
pozn.
Mozaikové omítky
MAMUT Mozaika
číselné vzory
písmenné vzory
2,0
4,5
15 kg
60,0
2,0
4,5
15 kg
60,0
MAMUT MIX systém
Granit - odstíny W,F,K,Z,P,H,B,G,S,N,V
Disperze
2,0
-
2,75 kg
32,0
-
-
4,0 kg
126,0
-
zrnitost
mm
spotřeba
kg/m2
balení
cena
Kč/kg
bílá
cena
Kč/kg
barevná
Výrobek
!
!
!
!
pozn.
Pastovité omítky vnitřní
MAMUT SPR
MAMUT SPZ
MAMUT SPM
MAMUT SLR
Ceník
MAMUT SLZ
umělopryskyřičná omítka rýhovaná vnitřní
umělopryskyřičná omítka zatíraná vnitřní
umělopryskyřičná omítka modelovacívnitřní
silikátová omítka rýhovaná vnitřní
silikátová omítka zatíraná vnitřní
Výrobek
1,5
2,4
25 kg
40,0
42,0
2,0
2,9
25 kg
40,0
42,0
3,0
3,7
25 kg
40,0
42,0
1,0
1,6
25 kg
40,0
42,0
1,5
2,5
25 kg
40,0
42,0
2,0
3,1
25 kg
40,0
42,0
3,0
3,8
25 kg
40,0
42,0
1,2
2,5
25 kg
40,0
42,0
1,5
2,4
25 kg
40,0
42,0
2,0
2,9
25 kg
40,0
42,0
3,0
3,7
25 kg
40,0
42,0
1,0
1,6
25 kg
40,0
42,0
1,5
2,5
25 kg
40,0
42,0
2,0
3,1
25 kg
40,0
42,0
3,0
3,8
25 kg
40,0
42,0
zrnitost
mm
spotřeba
l/m2
balení
cena
Kč/l
bílá
cena
Kč/l
barevná
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
pozn.
Barvy vnitřní
MAMUT Color DB
nátěrová barva umělopryskyřičná
MAMUT Color SB
nátěrová barva silikátová
MAMUT Color MAL
MAMUT Color solance
nátěr
0,15 - 0,25
5l
121,0
139,0
nátěr
0,15 - 0,25
15 l
116,0
134,0
nátěr
0,15 - 0,25
5l
112,0
130,0
nátěr
0,15 - 0,25
15 l
107,0
125,0
nátěrová barva malířská
nátěr
0,15 - 0,20
15 l
93,0
111,0
nátěrová barva s energetickým efektem
nátěr
0,20 - 0,30
15 l
177,0
195,0
zrnitost
mm
spotřeba
kg/m2
balení
cena
Kč/kg
bílá
cena
Kč/kg
barevná
2,0
2,9
25 kg
40,0
42,0
3,0
3,7
25 kg
40,0
42,0
1,0
1,6
25 kg
40,0
42,0
1,5
2,5
25 kg
40,0
42,0
2,5
3,5
25 kg
40,0
42,0
1,5
2,4
25 kg
44,0
46,0
2,0
2,9
25 kg
44,0
46,0
3,0
3,7
25 kg
44,0
46,0
1,0
1,6
25 kg
44,0
46,0
1,5
2,5
25 kg
44,0
46,0
2,0
3,1
25 kg
44,0
46,0
3,0
3,8
25 kg
44,0
46,0
Výrobek
!
!
!
!
!
!
pozn.
Pastovité omítky vnější
MAMUT Spektrum Uni R
MAMUT Spektrum Uni Z
MAMUT Spektrum R
MAMUT Spektrum Z
umělopryskyřičná omítka rýhovaná
umělopryskyřičná omítka zatíraná
umělopryskyřičná omítka rýhovaná
umělopryskyřičná omítka zatíraná
!
!
!
!
!
!
Pozn.: Všechny uváděné spotřeby jsou orientační. Výrobky označené ! mohou být dodány s prodlouženou dodacílhůtou, vždy pouze na základě závazné písemné objednávky. Cena probarvených
materiálů platípro všechny odstíny dle vzorníku MAMUT 2003 (odstínyA5000-A9280), vzorníku MDxxx-CLxxx) a vzorníku MAMUT KREAcolor (odstíny FG I, FG II, FG III). Příplatky za ostatníbarevné
odstíny MAMUT pro vzorník Nature a MAMUT KREAcolor (odstíny FG IV, FG V, FG VI) najdete na straně 6.
4
www.mamutsro.cz
zrnitost
mm
Výrobek
spotřeba
kg/m2
balení
cena
Kč/kg
bílá
cena
Kč/kg
barevná
pozn.
Pastovité omítky vnější
MAMUT Silikát R
MAMUT Silikát Z
silikátová omítka rýhovaná
silikátová omítka zatíraná
Výrobek
1,5
2,4
25 kg
48,0
50,0
2,0
2,9
25 kg
48,0
50,0
3,0
3,7
25 kg
48,0
50,0
1,0
1,6
25 kg
48,0
50,0
1,5
2,5
25 kg
48,0
50,0
2,0
3,1
25 kg
48,0
50,0
3,0
3,8
25 kg
48,0
50,0
zrnitost
mm
spotřeba
kg/m2
balení
cena
Kč/kg
bílá
cena
Kč/kg
barevná
2,0
2,9
25 kg
45,0
47,0
!
!
!
!
!
!
!
pozn.
Pastovité omítky vnější
silikonová omítka rýhovaná
MAMUT Silikon Uni Z
silikonová omítka zatíraná
MAMUT Silikon R
MAMUT Silikon Z
MAMUT Silikon AS R
MAMUT Silikon AS Z
silikonová omítka rýhovaná
silikonová omítka zatíraná
silikonová omítka rýhovaná
silikonová omítka zatíraná
Výrobek
1,5
2,5
25 kg
45,0
47,0
2,5
3,5
25 kg
45,0
47,0
1,5
2,4
25 kg
47,0
49,0
2,0
2,9
25 kg
47,0
49,0
3,0
3,7
25 kg
47,0
49,0
1,0
1,6
25 kg
47,0
49,0
1,5
2,5
25 kg
47,0
49,0
2,0
3,1
25 kg
47,0
49,0
3,0
3,8
25 kg
47,0
49,0
1,5
2,4
25 kg
55,0
57,0
2,0
2,9
25 kg
55,0
57,0
3,0
3,7
25 kg
55,0
57,0
1,0
1,6
25 kg
55,0
57,0
1,5
2,5
25 kg
55,0
57,0
2,0
3,1
25 kg
55,0
57,0
3,0
3,8
25 kg
55,0
57,0
zrnitost
mm
spotřeba
l/m2
balení
cena
Kč/l
bílá
cena
Kč/l
barevná
nátěr
0,2 - 0,3
5l
124,0
141,0
nátěr
0,2 - 0,3
15 l
119,0
136,0
nátěr
0,2 - 0,3
5l
116,0
134,0
nátěr
0,2 - 0,3
15 l
111,0
129,0
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
pozn.
Fasádní barvy
MAMUT Color EG
nátěrová barva umělopryskyřičná
MAMUT Color Silikát
nátěrová barva silikátová
MAMUT Color Silikon
nátěrová barva silikonová
MAMUT Color Silikon AS
nátěrová barva silikonová, sanační
MAMUT Color elastik
nátěrová barva elastická
MAMUT Color Solar FB
MAMUT Color Solar RB
nátěr
0,2 - 0,3
5l
168,0
186,0
nátěr
0,2 - 0,3
15 l
163,0
181,0
!
!
nátěr
0,4 - 0,6
5l
193,0
210,0
nátěr
0,4 - 0,6
15 l
188,0
205,0
!
!
!
!
nátěrová barva silikonová, solární
nátěr
0,2 - 0,3
15 l
186,0
204,0
!
nátěrová barva silikonová, solární, renovační
nátěr
0,3 - 0,4
15 l
191,0
209,0
!
nátěr
0,2 - 0,3
5l
174,0
192,0
nátěr
0,2 - 0,3
15 l
169,0
187,0
Pozn.: Všechny uváděné spotřeby jsou orientační. Výrobky označené ! mohou být dodány s prodlouženou dodacílhůtou, vždy pouze na základě závazné písemné objednávky. Cena probarvených
materiálů platípro všechny odstíny dle vzorníku MAMUT 2003 (odstínyA5000-A9280), vzorníku MDxxx-CLxxx) a vzorníku MAMUT KREAcolor (odstíny FG I, FG II, FG III). Příplatky za ostatníbarevné
odstíny MAMUT pro vzorník Nature a MAMUT KREAcolor (odstíny FG IV, FG V, FG VI) najdete na straně 6.
5
Ceník
MAMUT Silikon Uni R
www.mamutsro.cz
Ceny probarvených omítek a barev jsou stanoveny pro všechny odstíny MAMUT dle vzorkovnic:
vzorník MAMUT 2003 pro barevné odstíny A 5000 - A 9280
vzorník MAMUT MD/CL pro barevné odstníny MD xxx - CL xxx
vzorník MAMUT KREAcolor pro barevné odstíny FG I, FG II, FG III
Příplatky k barevným odstínům pro vzorník MAMUT KREAcolor pro barevné odstíny FG IV, FG V, FG VI
Ceníková cena pro odstíny FG IV, FG V, FG VI vzorníku KREAcolor se vypočítá: ceník bílá + příplatek = konečná ceníková cena za odstín
FG IV
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
11,0 Kč/kg
13,0 Kč/l
158,0 Kč/l
FG V
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
23,0 Kč/kg
26,0 Kč/l
368,0 Kč/l
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
FG VI
48,0 Kč/kg
57,0 Kč/l
630,0 Kč/l
Příplatky k barevným odstínům pro vzorník MAMUT NATURE
Ceníková cena pro odstíny dle vzorníku MAMUT NATURE se vypočítá: ceník bílá + příplatek = konečná ceníková cena za odstín
1.
skupina
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
11,0 Kč/kg
13,0 Kč/l
158,0 Kč/l
Apfel 52
Farn 60
Flieder 26
Flieder 38
Primel 73
Senf 59
Senf 64
2.
skupina
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
23,0 Kč/kg
26,0 Kč/l
368,0 Kč/l
Apfel 42
Enzian 33
Enzian 44
Farn 50
Flieder 10
Flieder 19
Kirche 25
Kirche 32
Kurbis 53
Malve 46
Mango 49
Mango 58
Minze 32
Minze 43
Mohn 38
Primel 64
Primel 68
Rose 21
Rose 30
Senf 54
3.
skupina
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
48,0 Kč/kg
57,0 Kč/l
630,0 Kč/l
Apfel 29
Apfel 37
Enzian 18
Enzian 27
Farn 37
Farn 41
Kirche 17
Kirche 21
Kurbis 32
Kurbis 37
Kurbis 43
Malve 27
Malve 31
Malve 36
Mango 39
Mango 42
Minze 18
Minze 23
Mohn 21
Mohn 26
Mohn 30
Primel 59
Rose 13
Rose 18
Senf 43
Barevné odstíny omítek a barev dle jiné barevné škály (RAL, NCS atd.) budou oceněny individuálně
Výrobek
rozměry mm
MJ
cena Kč/MJ
pozn.
Ceník
Izolanty - polystyren
EPS 70 F
fasádníizolace vnějších stěn
1000x500
m3
www.mamutsro.cz
EPS 100 F
fasádníizolace vnějších stěn
1000x500
m3
www.mamutsro.cz
3
EPS 70 šedý
fasádníizolace vnějších stěn šedá
1000x500
m
www.mamutsro.cz
Perimetr
izolace soklových částí
1250x600
m3
www.mamutsro.cz
3
Soklové desky
izolace soklových částí
1000x500 a 1250x600
m
www.mamutsro.cz
Soklové desky šedé
izolace soklových částí
1000x500 a 1250x600
m3
www.mamutsro.cz
3
www.mamutsro.cz
XPS 20 mm
extrudovaný polystyren
1250x600
m
3
XPS ostatní tl. do 120 cm
extrudovaný polystyren
1250x600
m
www.mamutsro.cz
EPS 50 Z
střešníizolace
1000x500
m3
www.mamutsro.cz
EPS 70 Z
izolace stěny
1000x500
m3
www.mamutsro.cz
EPS 100 Z
podlahová a střešníizolace
1000x500
m3
www.mamutsro.cz
3
EPS 100 šedý
podlahová izolace šedá
1000x500
m
www.mamutsro.cz
EPS 70 S
podlahová a střešníizolace
1000x500
m3
www.mamutsro.cz
3
EPS 100 S
podlahová a střešníizolace
1000x500
m
www.mamutsro.cz
EPS 150 S
podlahová a střešníizolace
1000x500
m3
www.mamutsro.cz
1000x500
3
m
www.mamutsro.cz
rozměry mm
MJ
cena Kč/MJ
1000x500 a 1000x600
m3
www.mamutsro.cz
1000x500 a 1000x600
3
www.mamutsro.cz
3
EPS 200 S
podlahová a střešníizolace
Výrobek
Izolanty - minerální vlna
Podélné vlákno 20 + 30
Podélné vlákno ostatní
fasádníizolace vnějších stěn
fasádníizolace vnějších stěn
m
Kolmé vlákno
fasádníizolace vnějších stěn
200x1200
m
www.mamutsro.cz
FRONTROCK MAX E
fasádníizolace vnějších stěn
1000x600
m3
www.mamutsro.cz
3
FKD S
fasádníizolace vnějších stěn
1000x500 a 1000x600
m
www.mamutsro.cz
FKD-N
fasádníizolace vnějších stěn
1000x500
m3
www.mamutsro.cz
3
www.mamutsro.cz
Ostatní izolanty
dle poptávky
m
6
pozn.
www.mamutsro.cz
rozměry mm
MJ
cena Kč/MJ
145 g/m2
50 m2
m2
15,6
2
2
2
Výrobek
pozn.
Sklovláknitá tkanina
LIGLASS
LIFITEX PRO
145 g/m
50 m
m
18,0
LIFITEX PRO
165 g/m2
50 m2
m2
19,7
2
2
2
OMFA 122L
145 g/m
55 m
m
17,9
OMFA 122
160 g/m2
55 m2
m2
18,7
2
2
2
R 117
145 g/m
55 m
m
18,7
R 131
160 g/m2
55 m2
m2
19,2
R 267
2
2
2
314 g/m
Výrobek
50 m
m
57,0
balení
MJ
cena Kč/MJ
pozn.
Profil LK
rohový profil, přesah síťoviny 80 x 120 mm
2,0/2,5
bm
11,6
Profil LK
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 100 mm
2,0/2,5
bm
10,5
Profil LK
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 150 mm
2,0/2,5
bm
12,7
Profil LK
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 230 mm
2,0/2,5
bm
15,9
Profil LK
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 300 mm
2,0/2,5
bm
20,0
Profil LK plast
rohový profil, přesah síťoviny 80 x 120 mm
2,0/2,5
bm
11,3
Profil LK plast
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 100 mm
2,0/2,5
bm
10,5
Profil LK plast
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 150 mm
2,0/2,5
bm
12,4
Profil LK plast
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 230 mm
2,0/2,5
bm
15,4
Profil LK plast
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 300 mm
2,0/2,5
bm
16,9
Profil LK plast VH
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 100 mm s viditelnou
hranou
2,5
bm
32,9
Profil klenbový
pro zateplení
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 150 mm pro ochranu
hran oblouků
2,5
bm
27,8
Flexibilní roh LK BOX
rohový profil, přesah síťoviny 100 x 100 mm s flexibilním
úhlem
25,0
bm
19,8
Okenní profil LT plast
okenníprofil, přesah tkaniny 100 x 100 mm
2,0/2,5
bm
25,6
Okenní profil LTD
okenníprofil, přesah tkaniny 100 x 100 mm
s podomítkovou okapnicí
2,0/2,5
bm
27,6
Okenní profil VLT plast
okenníprofil, přesah tkaniny 100 x 100 mm s viditelnou
okapnicí
2,0/2,5
bm
28,3
Okenní profil VLT - 2H
okenníprofil, přesah tkaniny 100 x 100 mm s viditelnou
okapnicí
2,0/2,5
bm
25,6
Okenní profil parapetní LPE okenníprofil pro dilatačnínapojeníparapetu
2,0
bm
33,1
Okenní profil parapetní
SPP
2,0
bm
33,8
Okenní profil pro zateplení
okenníprofil pro dilatačnínapojení
US8
1,4/1,6/2,4
bm
25,7
Okenní profil pro zateplení
okenníprofil pro dilatačnínapojení
Standard
1,4/1,6/2,4
bm
40,1
Okenní profil pro zateplení
okenníprofil pro dilatačnínapojení
Eko
1,4/1,6/2,4
bm
27,3
okenníprofil pro dilatačnínapojeníparapetu
7
Ceník
Profily
www.mamutsro.cz
balení
MJ
cena Kč/MJ
Okenní profil pro zateplení
okenníprofil pro dilatačnínapojení
Catnic
2,4
bm
50,0
Okenní profil pro zateplení
okenníprofil pro dilatačnínapojení
Dynamik 6 mm
2,6
bm
40,4
Okenní profil pro zateplení
okenníprofil pro dilatačnínapojení
Dynamik 9 mm
2,6
bm
42,1
Okenní profil teleskopický
LW30-plus 2D 9 mm
okenníprofil pro dilatačnínapojení
2,4
bm
86,0
Okenní profil teleskopický
LW25-plus 2D 15 mm
okenníprofil pro dilatačnínapojení
2,4
bm
107,2
Okenní profil LA26 3D
okenníprofil pro dilatačnínapojení
2,6
bm
83,5
Okenní profil LW29-plus 3D okenníprofil pro dilatačnínapojení
2,4
bm
149,7
Okenní profil LW32-plus 3D okenníprofil pro dilatačnínapojení
2,4
bm
86,0
Okenní profil LW34-plus 3D okenníprofil pro dilatačnínapojení
2,4
bm
88,7
Okenní profil LW36-plus 3D okenníprofil pro dilatačnínapojení
2,4
bm
129,0
Dilatační profil pro
zateplení kombinovaný Pl
plastový dilatačníprofil pro průběžné i rohové použití
3,0
bm
340,2
Dilatační profil pro
zateplení průběžný Al
hliníkový dilatačníprofil pro průběžné použití
2,0/2,5
bm
188,6
Dilatační profil pro
zateplení průběžný Pl
plastový dilatačníprofil pro průběžné použití
2,5
bm
185,2
Dilatační profil pro
zateplení rohový Al
hliníkový dilatačníprofil pro rohové použití
2,0/2,5
bm
162,6
Dilatační profil pro
zateplení rohový Pl
plastový dilatačníprofil pro rohové použití
2,0
bm
161,0
Krycí zátka rohová
PVC (2,0 m)
2,0
bm
68,8
Krycí zátka průběžná
PVC (2,0 m)
2,0
bm
68,8
Výrobek
Ceník
Profily
Zakládací profil pro
zateplení sokl
zakládacíúhelníkový profil s výstužnou síťovinou
2,0
bm
86
Zakončovací profil pro
zateplení sokl
zakončovacíprofil s okapničkou a tkaninou
pod omítku 10/10
2,0
bm
52,8
Zakončovací profil pro
zateplení sokl
zakončovacíprofil s okapničkou a tkaninou
pod omítku 10/15
2,0
bm
64,2
Ukončovací profil pro
zateplení oplechování
ukončovacíprofil pro zateplení- napojeníoplechování
2,5
bm
174,2
Ukončovací profil pro
zateplení ATTIKA
ukončovacíprofil pro zateplení- ATTIKA
2,0
bm
235,2
2,0
bm
93,8
Ukončovací profil
soklový-přechodový LW 66
Okapní profil nalepovací
dodatečná PVC okapnice s intergrovanou skelnou
tkaninou pro soklové profily
2,5
bm
36,1
Armovací díl bílý
500x300 mm
100
ks
15,6
Armovací roh bílý
350x300x200
25
ks
44,1
8
pozn.
www.mamutsro.cz
Výrobek
balení
MJ
cena
cena
Kč/MJ
Kč/MJ
tl.0,7 mm tl.1,0 mm
pozn.
Soklový profil 23
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 20 mm
2,0/2,5
bm
20,3
25,0
Soklový profil 33
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 30 mm
2,0/2,5
bm
22,6
28,1
Soklový profil 43
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 40 mm
2,0/2,5
bm
24,9
31,1
Soklový profil 53
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 50 mm
2,0/2,5
bm
27,0
33,9
Soklový profil 63
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 60 mm
2,0/2,5
bm
29,5
37,2
Soklový profil 73
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 70 mm
2,0/2,5
bm
31,8
40,1
Soklový profil 83
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 80 mm
2,0/2,5
bm
34,2
43,1
Soklový profil 93
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 90 mm
2,0/2,5
bm
36,7
46,4
Soklový profil 103
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 100 mm
2,0/2,5
bm
38,9
49,1
Soklový profil 113
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 110 mm
2,0/2,5
bm
41,6
52,3
Soklový profil 123
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 120 mm
2,0/2,5
bm
43,8
55,4
Soklový profil 133
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 130 mm
2,0/2,5
bm
-
58,4
Soklový profil 143
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 140 mm
2,0/2,5
bm
-
61,4
Soklový profil 153
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 150 mm
2,0/2,5
bm
-
64,5
Soklový profil 163
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 160 mm
2,0/2,5
bm
-
67,7
Soklový profil 173
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 170 mm
2,0/2,5
bm
-
68,8
Soklový profil 183
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 180 mm
2,0/2,5
bm
-
77,1
Soklový profil 193
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 190 mm
2,0/2,5
bm
-
76,5
Soklový profil 203
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 200 mm
2,0/2,5
bm
-
98,7
Soklový profil 213
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 210 mm
2,0/2,5
bm
-
104,4
Soklový profil 223
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 220 mm
2,0/2,5
bm
-
107,8
Soklový profil 233
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 230 mm
2,0/2,5
bm
-
111,2
Soklový profil 243
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 240 mm
2,0/2,5
bm
-
114,5
Soklový profil 253
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 250 mm
2,0/2,5
bm
-
117,8
balení
MJ
Výrobek
cena
cena
Kč/MJ
Kč/MJ
tl.0,7 mm tl.1,0 mm
Soklové profily rohové
Soklový profil rohový 23
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 20 mm
20
ks
31,8
-
Soklový profil rohový 33
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 30 mm
20
ks
35,5
-
Soklový profil rohový 43
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 40 mm
20
ks
39,2
-
Soklový profil rohový 53
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 50 mm
20
ks
42,8
-
Soklový profil rohový 63
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 60 mm
20
ks
46,5
-
Soklový profil rohový 73
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 70 mm
20
ks
50,2
-
Soklový profil rohový 83
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 80 mm
20
ks
53,9
-
Soklový profil rohový 93
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 90 mm
20
ks
57,6
-
Soklový profil rohový 103
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 100 mm
20
ks
61,3
-
Soklový profil rohový 113
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 110 mm
20
ks
-
64,6
Soklový profil rohový 123
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 120 mm
20
ks
-
68,5
Soklový profil rohový 133
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 130 mm
20
ks
-
72,2
Soklový profil rohový 143
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 140 mm
20
ks
-
76,0
Soklový profil rohový 153
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 150 mm
20
ks
-
79,8
Soklový profil rohový 163
hliníkový profil s okapnicípro založeníizolantu 160 mm
20
ks
-
83,5
9
Ceník
Soklové profily
pozn.
www.mamutsro.cz
Výrobek
balení
MJ
cena
cena
Kč/MJ
Kč/MJ
TID-T PTH-KZ
(Ejot)** (Bravoll)*
pozn.
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 75 mm
200
ks
3,7
2,8
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 95 mm
200
ks
3,9
4,7
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 115 mm
200
ks
4,2
5,6
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 135 mm
200
ks
4,4
6,1
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 155 mm
200
ks
5,1
6,7
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 175 mm
100/200
ks
5,6
7,1
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 195 mm
100
ks
8,1
9,1
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 215 mm
100
ks
8,7
10,8
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 235 mm
100
ks
10,0
13,2
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 255 mm
100
ks
10,4
15,8
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 275 mm
100
ks
11,9
19,4
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 295 mm
100
ks
13,0
21,9
Výrobek
balení
MJ
cena
cena
Kč/MJ
Kč/MJ
TID-T/L WKTHERM
(Ejot)* 8 x l**
Kotevníhloubka 35 mm.
Kategorie použití
A-B**, A-B-C-D*.
Talířové zarážecí hmoždinky s ocelovým trnem
pozn.
průměr 8 mm, délka 95 mm
200
ks
3,9
3,8
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 115 mm
200
ks
4,2
4,3
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 135 mm
200
ks
4,4
4,8
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 155 mm
200
ks
5,1
5,5
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 175 mm
100/200
ks
5,6
6,3
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 195 mm
100/200
ks
8,1
7,1
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 215 mm
100/200
ks
8,7
8,1
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 235 mm
100
ks
10,0
9,5
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 255 mm
100
ks
10,4
12,2
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 275 mm
100
ks
11,9
13,5
Ocelová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 295 mm
100
ks
13,0
14,7
balení
MJ
cena Kč/MJ
PTH-SX
(Bravoll)
Výrobek
*Kotevníhloubka 55 mm. Kategorie použitíC.
**Kotevníhloubka 25 mm. Kategorie
použitíA-B-C.
Ocelová hmoždinka
pozn.
Talířové šroubové hmoždinky s plastovým šroubem
Šroubová hmoždinka
s plastovým šroubem
průměr 8 mm, délka 135 mm
200
ks
5,3
Šroubová hmoždinka
s plastovým šroubem
průměr 8 mm, délka 155 mm
200
ks
6,0
Šroubová hmoždinka
s plastovým šroubem
průměr 8 mm, délka 175 mm
200
ks
6,5
Šroubová hmoždinka
s plastovým šroubem
průměr 8 mm, délka 195 mm
100
ks
8,0
Šroubová hmoždinka
s plastovým šroubem
průměr 8 mm, délka 215 mm
100
ks
9,5
Šroubová hmoždinka
s plastovým šroubem
průměr 8 mm, délka 235 mm
100
ks
10,9
Šroubová hmoždinka
s plastovým šroubem
průměr 8 mm, délka 255 mm
100
ks
13,1
10
Kotevníhloubka 35 mm, pórobeton 55 mm.
Kategorie použitíA-B-C-D-E.
Ceník
Talířové zarážecí hmoždinky s ocelovým trnem
www.mamutsro.cz
Výrobek
balení
MJ
cena
cena
Kč/MJ
Kč/MJ
NHH
ZHH
(Bravoll) (Truhlář)
pozn.
Hmoždinky pro soklové profily
Plastová hmoždinka
průměr dříku 6 mm, délka 60 mm
50/50
ks
0,8
0,8
Plastová hmoždinka
průměr dříku 6 mm, délka 80 mm
50/50
ks
1,0
1,2
Plastová hmoždinka
průměr dříku 8 mm, délka 60 mm
200/50
ks
1,7
1,8
Plastová hmoždinka
průměr dříku 8 mm, délka 80 mm
150/50
ks
2,1
2,4
Plastová hmoždinka
průměr dříku 8 mm, délka 100 mm
150/50
ks
2,5
2,9
Plastová hmoždinka
průměr dříku 8 mm, délka 120 mm
125/50
ks
3,2
3,5
MJ
cena
Kč/MJ
IDK-T
(Ejot)
cena
Kč/MJ
PTH
(Bravoll)
balení
Výrobek
pozn.
průměr 8 mm, délka 75 mm
200
ks
2,6
-
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 95 mm
200
ks
2,8
3,0
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 115 mm
200
ks
3,0
3,4
průměr 8 mm, délka 135 mm
200
ks
3,2
3,6
průměr 8 mm, délka 155 mm
200
ks
3,4
4,2
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 175 mm
200
ks
3,62
4,4
balení
MJ
Výrobek
Ceník
Plastová hmoždinka
Plastová hmoždinka
cena
cena
Kč/MJ
Kč/MJ
TTH FIXPLUG
60/10xl* 10xl**
pozn.
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 90 mm
200
ks
1,5
-
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 100 mm
200
ks
-
-
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 110 mm
200
ks
1,7
-
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 120 mm
200
ks
1,8
3,6
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 130 mm
200
ks
1,8
-
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 140 mm
200
ks
1,9
3,9
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 160 mm
200
ks
2,1
4,1
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 170 mm
200
ks
2,3
-
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 180 mm
200
ks
2,5
4,2
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 190 mm
200
ks
2,7
-
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 200 mm
200
ks
-
5,3
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 210 mm
200
ks
3,1
-
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 220 mm
100
ks
-
5,8
Plastová hmoždinka
průměr 10 mm, délka 260 mm
100
ks
-
6,4
11
*Kotevníhloubka 40 mm. Kategorie použitíA-B-C-D-E.
**Kotevníhloubka 50 mm. Kategorie použitíA-B-C.
Talířové zarážecí hmoždinky s plastovým trnem
Ceník
Plastová hmoždinka
Kotevníhloubka 35 mm.
Kategorie použitíA-B.
Talířové zarážecí hmoždinky
www.mamutsro.cz
Výrobek
balení
MJ
cena
cena
Kč/MJ
Kč/MJ
PTH-S
STR U 2G
(Bravoll)
pozn.
průměr 8 mm, délka 95 mm
100/200
ks
-
5,2
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 115 mm
100/200
ks
8,0
5,7
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 135 mm
100/200
ks
9,2
6,3
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 155 mm
100/200
ks
11,2
8,5
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 175 mm
100
ks
13,0
9,1
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 195 mm
100
ks
16,1
12,4
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 215 mm
100
ks
17,8
14,4
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 235 mm
100
ks
19,6
16,4
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 255 mm
100
ks
22,4
20,8
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 275 mm
100
ks
25,9
24,2
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 295 mm
100
ks
28,7
27,4
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 315 mm
100
ks
39,6
33,8
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 335 mm
100
ks
46,0
38,9
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 355 mm
100
ks
51,4
44,9
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 375 mm
100
ks
56,0
53,5
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 395 mm
100
ks
61,2
59,1
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 415 mm
100
ks
66,5
63,7
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 435 mm
100
ks
71,2
68,5
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
průměr 8 mm, délka 455 mm
100
ks
75,7
74,1
cena
Kč/MJ
H1
eco
cena
Kč/MJ
Termoz
CN
(Ejot)*
(Fischer)**
balení
Výrobek
MJ
Kotevníhloubka 25 mm, pórobeton 65 mm. Kategorie použitíA-B-C-D-E.
Šroubová hmoždinka
s ocelovým šroubem
pozn.
Talířové zatloukací hmoždinky s kombinovaným trnem
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 95 mm*
100
ks
4,6
-
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 115 mm* / 110mm**
100
ks
4,8
5,3
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 135 mm* / 130mm**
100
ks
5,4
5,7
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 155 mm* / 150mm**
100
ks
6,1
6,3
12
*Kotevníhloubka 25 mm,
kategorie použitíA-B-C.
**Kotevníhloubka 35 mm,
kategorie použitíA-B-C-D.
Ceník
Talířové šroubové hmoždinky s ocelovým šroubem
www.mamutsro.cz
balení
Výrobek
MJ
cena
Kč/MJ
H1
eco
cena
Kč/MJ
Termoz
CN
(Ejot)*
(Fischer)**
pozn.
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 175 mm* / 170mm**
100
ks
7,1
6,6
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 195 mm* / 190mm**
100
ks
8,3
8,1
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 215 mm* / 210mm**
100
ks
9,2
9,0
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 235 mm* / 230mm**
100
ks
11,0
9,7
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 255 mm* / 250mm**
100
ks
13,7
19,7
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 275 mm* / 270mm**
100
ks
15,6
21,3
Ocelová hmoždinka
s plastovým přípravkem
průměr 8 mm, délka 295 mm* / 290mm**
100
ks
17,6
23,4
balení
MJ
Výrobek
cena Kč/MJ
termoz PN
*Kotevníhloubka 25 mm, kategorie použitíA-B-C.
**Kotevníhloubka 35 mm, kategorie použitíA-B-C-D.
Talířové zatloukací hmoždinky s kombinovaným trnem
pozn.
(Fischer)
průměr 8 mm, délka 110mm
100
ks
4,2
průměr 8 mm, délka 130 mm
100
ks
4,4
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 150 mm
100
ks
4,8
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 170 mm
100
ks
5,3
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 190 mm
100
ks
6,4
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 210 mm
100
ks
7,1
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 230 mm
100
ks
7,9
balení
MJ
cena Kč/MJ
STR H
Výrobek
pozn.
(Ejot)
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 80 mm
100
ks
7,5
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 100 mm
100
ks
8,4
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 120 mm
100
ks
9,4
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 140 mm
100
ks
10,7
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 160 mm
100
ks
12,6
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 180 mm
100
ks
13,9
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 200 mm
100
ks
15,1
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 220 mm
100
ks
17,0
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 240 mm
100
ks
19,1
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 260 mm
100
ks
21,5
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 280 mm
100
ks
24,1
Šroubová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 300 mm
100
ks
26,6
13
Kategorie použití- dřevokonstrukce,
deskové a plechové podklady.
Šroubové hmoždinky s ocelovým vrutem - na dřevokonstrukce
Ceník
Plastová hmoždinka
Plastová hmoždinka
Kotevníhloubka 35 mm,
kategorie použitíA-B-C
Talířové zarážecí hmoždinky s plastovým trnem
www.mamutsro.cz
Výrobek
balení
MJ
cena
Kč/MJ
NTK U
(Ejot)
cena
Kč/MJ
FIXPLUG
8xl
pozn.
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 90 mm
200
ks
4,3
-
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 110mm
200
ks
4,4
2,6
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 130 mm
200
ks
4,6
3,0
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 150 mm
200
ks
5,1
3,6
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 170 mm
100/200
ks
6,0
3,9
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 190 mm
100/200
ks
7,3
4,2
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 210 mm
100
ks
9,0
4,7
Plastová hmoždinka
průměr 8 mm, délka 230 mm
100
ks
10,1
-
Kotevníhloubka 40 mm.
Kategorie použitíA-B-C.
Talířové zarážecí hmoždinky s plastovým trnem - teleskopické
Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014
Kategorie použitíjsou definovány podle podkladních stavebních
materiálů takto:
Kategorie použití C: kotvy pro použitído příčně děrovaného zdiva
Kategorie použití A: kotvy pro použitído obyčejného betonu
Kategorie použití D: kotvy pro použitído lehčeného betonu
Kategorie použití B: kotvy pro použitído plného zdiva
Kategorie použití E: kotvy pro použitído pórobetonu
Výrobek
balení
MJ
cena Kč/MJ
Ceník
Doplňky
Spojka
spojka soklových profilů 30 mm
100
ks
2,4
Spojka - tyč
spojka tyč PVC, délka 1000 mm
1
ks
35,2
Podložka
vymezovacípodložka pod soklové profily - 2 mm
50
ks
1,6
Podložka
vymezovacípodložka pod soklové profily - 3 mm
50
ks
1,7
Podložka
vymezovacípodložka pod soklové profily - 4 mm
50
ks
1,8
Podložka
vymezovacípodložka pod soklové profily - 5 mm
50
ks
1,9
Podložka
vymezovacípodložka pod soklové profily - 10 mm
50
ks
2,4
Zátka EPS bílá
průměr 70 mm, pro zakrytíhmoždinek do vyfrézovaných
otvorů
200
ks
1,3
Zátka EPS šedá
průměr 70 mm, pro zakrytíhmoždinek do vyfrézovaných
otvorů
200
ks
1,5
Zátka Ejotherm bílá
speciálně přizpůsobená systémová zátka
z EPS, určená k použitís Ejotherm STR U a STR H.
100
ks
1,3
Zátka Ejotherm šedá
speciálně přizpůsobená systémová zátka
z EPS, určená k použitís Ejotherm STR U a STR H.
100
ks
1,6
Zátka PS malá
speciálníuzavíracízátka z EPS určená k použitís STR U
a STR H
500
ks
0,45
Zátka MW
speciálníuzavíracízátka z minerálnívlny určená k použití
s STR U/H
100
ks
2,4
Izolační zátka IZ EPS bílá
65mm
100
ks
1,2
Izolační zátka IZ EPS šedá
65mm
100
ks
1,2
Izolační zátka IZ MW
65mm
100
ks
2,4
Zápustný přípravek ZP
65mm
100
ks
1,5
Zápustný přípravek MPS
65mm
100
ks
966,0
Fréza na izolant kovová FR
65mm
100
ks
945,0
Držák izolace DT 90
(90 mm)
přídavný talíř pro kotveníminerálních izolačních desek
s kolmým vláknem
100
ks
5,2
Držák izolace DT 140
(140 mm)
přídavný talíř pro kotveníminerálních izolačních desek
s kolmým vláknem
100
ks
11,0
Držák izolace SBL 140
(140 mm)
přídavný talíř pro kotveníminerálních izolačních desek
s kolmým vláknem
100
ks
11,1
Držák izolace SBH-T
držák izolace pro dřevokonstrukce bez vrutu
100
ks
5,6
Držák izolace VT 90
(90 mm)
talíř pro hmoždinky EJOT, vhodné pro kotvenílamelových
iz. desek
100
ks
6,5
14
pozn.
www.mamutsro.cz
Výrobek
balení
MJ
cena Kč/MJ
pozn.
Doplňky
Frézka EPS 70mm
pro zapuštěnítalířových hmoždinek s průměrem tal. 60
a 65 mm (EPS)
1
ks
306,0
Ejotherm STR U 2G - tool
speciálnímontážnísada pro zapuštěnou montáž
STR U 2G a STR H
1
ks
2210,0
Ejotherm STR U 2G - tool
sada náhradních dílů
speciálnímontážnísada pro zapuštěnou montáž
STR U 2G a STR H
1
ks
944,0
balení
MJ
cena Kč/MJ
Blůza
1
ks
320,0
Kalhoty
1
ks
250,0
Kalhoty s laclem
1
ks
300,0
Výrobek
pozn.
Pracovní oděvy
Vzorníky omítek a barev
Aprikose 580
Aprikose 5800
Aprikose 5820
Aprikose 5840
Aprikose 5860
Aprikose 5880
Douglasie 530
Douglasie 5300
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
FG II
FG I
Douglasie 5320
Douglasie 5340
Douglasie 5360
Douglasie 5380
Koralle 520
Koralle 5200
Koralle 5220
Koralle 5240
FG I
FG I
FG I
FG I
FG II
FG I
FG I
FG I
Koralle 5260
Koralle 5280
Dattel 310
Dattel 311
Dattel 312
Dattel 313
Dattel 314
Dattel 315
FG I
FGI
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
Johannisbeere 150
Johannisbeere 151
Johannisbeere 152
Johannisbeere 153
Johannisbeere 154
Johannisbeere 155
Rose 13
Rose 15
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG VI
FG VI
Rose 18
Rose 21
Rose 30
Rose 37
Kirsche 17
Kirsche 19
Kirsche 21
Kirsche 25
FG VI
FG V
FG V
FG IV
FG VI
FG VI
FG VI
FG V
Kirsche 32
Kirsche 38
Mohn 21
Mohn 26
Mohn 30
Mohn 34
Mohn 38
Mohn 44
FG V
FG IV
FG VI
FG VI
FG VI
FG V
FG V
FG IV
Malve 27
Malve 31
Malve 36
Malve 42
Malve 46
Malve 51
Kürbis 32
Kürbis 37
FG VI
FG VI
FG VI
FG V
FG V
FG IV
FG VI
FG VI
Kürbis 43
Kürbis 47
Kürbis 53
Kürbis 58
Mango 33
Mango 39
Mango 42
Mango 49
FG VI
FG V
FG V
FG IV
FG VI
FG VI
FG VI
FG V
Mango 58
Mango 63
Mandarine 120
Mandarine 121
Mandarine 122
Mandarine 123
Mandarine 124
Mandarine 125
FG V
FG IV
FG III
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
Erdnuss 130
Erdnuss 131
Erdnuss 132
Erdnuss 133
Erdnuss 134
Erdnuss 135
Esche 570
Esche 5700
FG IV
FG III
FG III
FG II
FG I
FG I
FG II
FG I
Esche 5720
Esche 5740
Esche 5760
Esche 5780
Orange 300
Orange 301
Orange 302
Orange 303
FG I
FG I
FG I
FG I
FG V
FG III
FG II
FG I
Orange 304
Orange 305
Hagebutte 140
Hagebutte 141
Hagebutte 142
Hagebutte 143
Hagebutte 144
Hagebutte 145
FG I
FG I
FG III
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon (AS) a MAMUT Color Silikon (AS)
odstín nelze vyrobit v MAMUT Spektrum Uni
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikat a MAMUT Color Silikat
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon Uni
VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU VELMI ORIENTAČNÍ. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.
15
Ceník
Vzorník KREAcolor
www.mamutsro.cz
Kastanie 410
Kastanie 411
Kastanie 412
Kastanie 413
Kastanie 414
Kastanie 415
Haselnuss 420
Haselnuss 421
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
FG III
FG II
Haselnuss 422
Haselnuss 423
Haselnuss 424
Haselnuss 425
Buche 560
Buche 5600
Buche 5620
Buche 5640
FG II
FG I
FG I
FG I
FG III
FG I
FG I
FG I
Buche 5660
Buche 5680
Sanddorn 430
Sanddorn 431
Sanddorn 432
Sanddorn 433
Sanddorn 434
Sanddorn 435
FG I
FG I
FG III
FG III
FG I
FG I
FG I
FG I
Marille 290
Marille 291
Marille 292
Marille 293
Marille 294
Marille 295
Eibe 600
Eibe 6000
FG III
FG III
FG III
FG III
FG I
FG I
FG III
FG I
Eibe 6020
Eibe 6040
Eibe 6060
Eibe 6080
Banane 610
Banane 6100
Banane 6120
Banane 6140
FG I
FG I
FG I
FG I
FG III
FG I
FG I
FG I
Banane 6160
Banane 6180
Ginster 110
Ginster 111
Ginster 112
Ginster 113
Ginster 114
Ginster 115
FG I
FG I
FG IV
FG III
FG III
FG III
FG II
FG I
Honig 630
Honig 6300
Honig 6320
Honig 6340
Honig 6360
Honig 6380
Papaya 640
Papaya 6400
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
FG III
FG II
Papaya 6420
Papaya 6440
Papaya 6460
Papaya 6480
Ingwer 100
Ingwer 101
Ingwer 102
Ingwer 103
FG II
FG II
FG II
FG II
FG III
FG III
FG III
FG II
Ingwer 104
Ingwer 105
Vanille 650
Vanille 6500
Vanille 6520
Vanille 6540
Vanille 6560
Vanille 6580
FG I
FG I
FG II
FG II
FG II
FG II
FG II
FG II
Ananas 620
Ananas 6200
Ananas 6220
Ananas 6240
Ananas 6260
Ananas 6280
Senf 38
Senf 43
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
FG VI
FG VI
Senf 54
Senf 59
Senf 64
Senf 70
Primel 52
Primel 59
Primel 64
Primel 68
FG V
FG IV
FG IV
FG IV
FG VI
FG VI
FG V
FG V
Primel 73
Primel 76
Zitrone 660
Zitrone 6600
Zitrone 6620
Zitrone 6640
Zitrone 6660
Zitrone 6680
FG IV
FG IV
FG IV
FG III
FG III
FG III
FG III
FG II
Lilie 670
Lilie 6700
Lilie 6720
Lilie 6740
Lilie 6760
Lilie 6780
Quite 260
Quite 261
FG III
FG III
FG III
FG II
FG II
FG II
FG III
FG III
Quite 262
Quite 263
Quite 264
Quite 265
Stachelbeere 710
Stachelbeere 7100
Stachelbeere 7120
Stachelbeere 7140
FG III
FG I
FG I
FG I
FG III
FG II
FG II
FG II
Stachelbeere 7160
Stachelbeere 7180
Fenchel 250
Fenchel 251
Fenchel 252
Fenchel 253
Fenchel 254
Fenchel 255
FG II
FG II
FG IV
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
Pinie 700
Pinie 7000
Pinie 7020
Pinie 7040
Pinie 7060
Pinie 7080
Farn 32
Farn 37
FG III
FG III
FG III
FG II
FG II
FG II
FG VI
FG VI
Farn 41
Farn 50
Farn 60
Farn 66
Apfel 26
Apfel 29
Apfel 37
Apfel 42
FG VI
FG V
FG IV
FG IV
FG VI
FG VI
FG VI
FG V
Apfel 52
Apfel 59
Linde 240
Linde 241
Linde 242
Linde 243
Linde 244
Linde 245
FG IV
FG IV
FG IV
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
Kiwi 730
Kiwi 7300
Kiwi 7320
Kiwi 7340
Kiwi 7360
Kiwi 7380
Minze 18
Minze 23
FG IV
FG III
FG III
FG III
FG III
FG III
FG VI
FG VI
Minze 28
Minze 32
Minze 43
Minze 52
Limette 230
Limette 231
Limette 232
Limette 233
FG V
FG V
FG V
FG IV
FG IV
FG III
FG III
FG II
Ceník
FG III
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon (AS) a MAMUT Color Silikon (AS)
odstín nelze vyrobit v MAMUT Spektrum Uni
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikat a MAMUT Color Silikat
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon Uni
VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU VELMI ORIENTAČNÍ. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.
16
Limette 234
Limette 235
Tanne 360
Tanne 361
Tanne 362
Tanne 363
Tanne 364
Tanne 365
FG I
FG I
FG V
FG III
FG III
FG III
FG II
FG I
Eukalyptus 720
Eukalyptus 7200
Eukalyptus 7220
Eukalyptus 7240
Eukalyptus 7260
Eukalyptus 7280
Rosmarin 740
Rosmarin 7400
FG III
FG III
FG III
FG II
FG II
FG II
FG V
FG III
Rosmarin 7420
Rosmarin 7440
Rosmarin 7460
Rosmarin 7480
Zypresse 220
Zypresse 221
Zypresse 222
Zypresse 223
FG III
FG III
FG III
FG III
FG IV
FG II
FG I
FG I
Zypresse 224
Zypresse 225
Zwetschge 350
Zwetschge 351
Zwetschge 352
Zwetschge 353
Zwetschge 354
Zwetschge 355
FG I
FG I
FG IV
FG III
FG III
FG II
FG I
FG I
Enzian 18
Enzian 24
Enzian 27
Enzian 33
Enzian 44
Enzian 52
Schlehe 210
Schlehe 211
FG VI
FG VI
FG VI
FG V
FG V
FG IV
FG V
FG II
Schlehe 212
Schlehe 213
Schlehe 214
Schlehe 215
Hortensie 800
Hortensie 8000
Hortensie 8020
Hortensie 8040
FG I
FG I
FG I
FG I
FG V
FG III
FG III
FG III
Hortensie 8060
Hortensie 8080
Distel 810
Distel 8100
Distel 8120
Distel 8140
Distel 8160
Distel 8180
FG III
FG III
FVG IV
FG III
FG III
FG III
FG II
FG II
Iris 820
Iris 8200
Iris 8220
Iris 8240
Iris 8260
Iris 8280
Heidelbeere 200
Heidelbeere 201
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
FG IV
FG III
Heidelbeere 202
Heidelbeere 203
Heidelbeere 204
Heidelbeere 205
Veilchen 340
Veilchen 341
Veilchen 342
Veilchen 343
FG II
FG I
FG I
FG I
FG III
FG III
FG III
FG I
Veilchen 344
Veilchen 345
Flieder 10
Flieder 17
Flieder 19
Flieder 26
Flieder 38
Flieder 48
FG I
FG I
FG V
FG V
FG V
FG IV
FG IV
FG III
Lavendel 190
Lavendel 191
Lavendel 192
Lavendel 193
Lavendel 194
Lavendel 195
Hyanzinthe 180
Hyanzinthe 181
FG IV
FG III
FG III
FG I
FG I
FG I
FG IV
FG III
Hyanzinthe 182
Hyanzinthe 183
Hyanzinthe 184
Hyanzinthe 185
Fingerhut 830
Fingerhut 8300
Fingerhut 8320
Fingerhut 8340
FG III
FG II
FG I
FG I
FG III
FG II
FG II
FG II
Fingerhut 8360
Fingerhut 8380
Salbei 840
Salbei 8400
Salbei 8420
Salbei 8440
Salbei 8460
Salbei 8480
FG II
FG II
FG III
FG II
FG II
FG II
FG II
FG II
Magnolie 850
Magnolie 8500
Magnolie 8520
Magnolie 8540
Magnolie 8560
Magnolie 8580
Traube 330
Traube 331
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
FG II
FG I
Traube 332
Traube 333
Traube 334
Traube 335
Hibiskus 500
Hibiskus 5000
Hibiskus 5020
Hibiskus 5040
FG I
FG I
FG I
FG I
FG II
FG I
FG I
FG I
Hibiskus 5060
Hibiskus 5080
Aster 860
Aster 8600
Aster 8620
Aster 8640
Aster 8660
Aster 8680
FG I
FG I
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
Pflaume 170
Pflaume 171
Pflaume 172
Pflaume 173
Pflaume 174
Pflaume 175
Litschi 160
Litschi 161
FG IV
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
FG III
FG II
Litschi 162
Litschi 163
Litschi 164
Litschi 165
Grenadin 320
Grenadin 321
Grenadin 322
Grenadin 323
FG II
FG I
FG I
FG I
FG III
FG I
FG I
FG I
Grenadin 324
Grenadin 325
Klee 510
Klee 5100
Klee 5120
Klee 5140
Klee 5160
Klee 5180
FG I
FG I
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
Marone 540
Marone 5400
Marone 5420
Marone 5440
Marone 5460
Marone 5480
Muskat 550
Muskat 5500
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG I
FG II
FG I
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon (AS) a MAMUT Color Silikon (AS)
odstín nelze vyrobit v MAMUT Spektrum Uni
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikat a MAMUT Color Silikat
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon Uni
VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU VELMI ORIENTAČNÍ. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.
17
Ceník
www.mamutsro.cz
www.mamutsro.cz
Muskat 5540
Muskat 5560
Muskat 5580
Anis 400
Anis 401
FG I
FG I
FG I
FG I
FG III
FG III
FG III
FG II
Anis 404
Anis 405
Walnuss 390
Walnuss 391
Walnuss 392
Walnuss 393
Walnuss 394
Walnuss 395
FG I
FG I
FG III
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
Olive 370
Olive 371
Olive 372
Olive 373
Olive 374
Olive 375
Khaki 380
Khaki 381
FG IV
FG III
FG III
FG II
FG I
FG I
FG III
FG III
Khaki 382
Khaki 383
Khaki 384
Khaki 385
Scheifer 440
Scheifer 441
Scheifer 442
Scheifer 443
FG II
FG I
FG I
FG I
FG III
FG III
FG I
FG I
Scheifer 444
Scheifer 445
Quarzit 900
Quarzit 9000
Quarzit 9020
Quarzit 9040
Quarzit 9060
Quarzit 9080
FG I
FG I
FG III
FG II
FG II
FG II
FG II
FG II
Granit 910
Granit 9100
Granit 9120
Granit 9140
Granit 9160
Granit 9180
Kiesel 920
Kiesel 9200
FG IV
FG III
FG III
FG III
FG II
FG II
FG II
FG I
Kiesel 9220
Kiesel 9240
Kiesel 9260
Kiesel 9280
Basalt 450
Basalt 451
Basalt 452
Basalt 453
FG I
FG I
FG I
FG I
FG III
FG III
FG II
FG I
Basalt 454
Basalt 455
Splitt 270
Splitt 271
Splitt 272
Splitt 273
Splitt 274
Splitt 275
FG I
FG I
FG III
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
Graphitt 280
Graphitt 281
Graphitt 282
Graphitt 283
Graphitt 284
Graphitt 285
Schwarz 460
Schwarz 461
FG III
FG II
FG I
FG I
FG I
FG I
FG IV
FG IV
Schwarz 462
Schwarz 463
Schwarz 464
Schwarz 465
Weiss 470
Weiss 471
Weiss 472
Weiss 473
FG III
FG II
FG II
FG II
FGI
FGI
FGI
FGI
Weiss 474
Weiss 475
FGI
FGI
Ceník
Muskat 5520
Anis 402
Anis 403
Ceny probarvených omítek a barev jsou stanoveny pro všechny odstíny MAMUT dle vzorkovnic:
vzorník MAMUT 2003 pro barevné odstíny A 5000 - A 9280
vzorník MAMUT MD/CL pro barevné odstníny MD xxx - CL xxx
vzorník MAMUT KREAcolor pro barevné odstíny FG I, FG II, FG III
Příplatky k barevným odstínům pro vzorník MAMUT KREAcolor pro barevné odstíny FG IV, FG V, FG VI
Ceníková cena pro odstíny FG IV, FG V, FG VI vzorníku KREAcolor se vypočítá: ceník bílá + příplatek = konečná ceníková cena za odstín
FG IV
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
11,0 Kč/kg
13,0 Kč/l
158,0 Kč/l
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
FG V
23,0 Kč/kg
26,0 Kč/l
368,0 Kč/l
FG VI
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
48,0 Kč/kg
57,0 Kč/l
630,0 Kč/l
Příplatky k barevným odstínům pro vzorník MAMUT NATURE
Ceníková cena pro odstíny dle vzorníku MAMUT NATURE se vypočítá: ceník bílá + příplatek = konečná ceníková cena za odstín
1.
skupina
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
11,0 Kč/kg
13,0 Kč/l
158,0 Kč/l
Apfel 52
Farn 60
Flieder 26
Flieder 38
Primel 73
Senf 59
Senf 64
2.
skupina
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
23,0 Kč/kg
26,0 Kč/l
368,0 Kč/l
Apfel 42
Enzian 33
Enzian 44
Farn 50
Flieder 10
Flieder 19
Kirche 25
Kirche 32
Kurbis 53
Malve 46
Mango 49
Mango 58
Minze 32
Minze 43
Mohn 38
Primel 64
Primel 68
Rose 21
Rose 30
Senf 54
3.
skupina
Pastovité omítky
Penetrace
Barvy
48,0 Kč/kg
57,0 Kč/l
630,0 Kč/l
Apfel 29
Apfel 37
Enzian 18
Enzian 27
Farn 37
Farn 41
Kirche 17
Kirche 21
Kurbis 32
Kurbis 37
Kurbis 43
Malve 27
Malve 31
Malve 36
Mango 39
Mango 42
Minze 18
Minze 23
Mohn 21
Mohn 26
Mohn 30
Primel 59
Rose 13
Rose 18
Senf 43
Barevné odstíny omítek a barev dle jiné barevné škály (RAL, NCS atd.) budou oceněny individuálně
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon (AS) a MAMUT Color Silikon (AS)
odstín nelze vyrobit v MAMUT Spektrum Uni
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikat a MAMUT Color Silikat
odstín nelze vyrobit v MAMUT Silikon Uni
VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU VELMI ORIENTAČNÍ. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.
18
www.mamutsro.cz
Vzory mozaikových omítek MAMUT - základní kamínky
FFFF
BBBB
NNNN
PPPP
GGGG
SSSS
HHHH
VVVV
KKKK
ZZZZ
WWWW
Vzory mozaikových omítek MAMUT - písmenné vzory
FFPP
FPPP
BPPP
BBPP
BBBP
KPPW
KKPW
KPWW
KPPP
KKPP
KKKP
BBBF
BBFF
BFFF
NPPP
NNPP
NNNP
FFNP
FNPP
FNNP
PPPZ
PPZZ
PZZZ
FFPW
FPPW
FPWW
FFGP
FGPP
FGGP
BPPW
BBPW
BPWW
GPPP
GGPP
GGGP
BNNP
BBNP
BNPP
KPPS
KKPS
KPSS
GPPW
GGPW
GPWW
PPPW
PPWW
PWWW
Ceník
FFFP
VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU VELMI ORIENTAČNÍ. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.
19
Ceník
www.mamutsro.cz
BBBN
BBNN
BNNN
PPPS
PPSS
PSSS
HNPP
HHNP
HNNP
HKKP
HKPP
HHKP
NNNS
NNSS
NSSS
HHHP
HHPP
HPPP
BBBS
BBSS
BSSS
KKSW
KSSW
KSWW
HHHN
HHNN
HNNN
HHHW
HHWW
HWWW
BHHH
BBHH
BBBH
KSSS
KKSS
KKKS
HKKN
HHKN
HKNN
HKKK
HHKK
HHHK
FFFS
FFSS
FSSS
SSSZ
SSZZ
SZZZ
GZZZ
GGZZ
GGGZ
FFWZ
FWZZ
FWWZ
WZZZ
WWZZ
WWWZ
NZZZ
NNZZ
NNNZ
NNNW
NNWW
NWWW
VVVW
VVWW
VWWW
KKVW
KVVW
KVWW
FFNZ
FNZZ
FNNZ
VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU VELMI ORIENTAČNÍ. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.
20
GGGW
GGWW
GWWW
GGHW
GHHW
GHWW
FHZZ
FFHZ
FHHZ
FZZZ
FFZZ
FFFZ
BBBW
BBWW
BWWW
BBHW
BHHW
BHWW
FSWW
FSSW
FFSW
FFHK
FHKK
FHHK
FFFH
FFHH
FHHH
FFHW
FHHW
FHWW
FWWW
FFWW
FFFW
KNNN
KKNN
KKKN
FFKN
FKKN
FKNN
FFFN
FFNN
FNNN
GGGK
GGKK
GKKK
KWWW
KKWW
KKKW
FFFG
FFGG
FGGG
FNPW
FKNW
FNWZ
FKWW
FKKW
FFKW
FKKK
FFKK
FFFK
BFHP
FGPW
BFPS
PWZZ
PPWZ
PWWZ
BFNP
KPSW
FKPW
FGKW
FHKW
FKSW
VŠECHNY ZOBRAZENÉ VZORY JSOU VELMI ORIENTAČNÍ. K DEFINITIVNÍMU VÝBĚRU ŽÁDEJTE ORIGINÁLNÍ VZORNÍKY.
21
Ceník
www.mamutsro.cz
www.mamutsro.cz
Vzory mozaikových omítek MAMUT - číselné vzory
13
18
21
50
57
70
87
88
89
90
91
94
96
99
100
101
102
103
Ceník
05
22
Ceník
www.mamutsro.cz
Centrální objednávková služba
+420 731 134 128
+420 739 583 944
fax: +420 533 433 651
e-mail: [email protected]
+420 734 521 157
+420 739 684 995
+420 739 583 901
+420 739 544 273
+420 736 485 378
+420 604 228 849
míchacícentrum MAMUT
+420 736 682 235
MAMUT-THERM s.r.o. zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 43467
Slaměníkova 302/23, 614 00 Brno-Maloměřice IČ: 26885263 DIČ: CZ26885263
Bankovníspojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Číslo účtu: 210 867 3142 / 2700
23
verze 3/2014
18001
O
CER
Ceník
F I K OV
ÁN
TI
OHSAS
MAMUT-THERM s.r.o.
Slaměníkova 23, 614 00 Brno
internet: www.mamutsro.cz, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyskytná nad

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyskytná nad Ce|kovávfše d|ouhodobyich závazkŮ obce je k 31'12.2011ve v!ši 1.633.626,-Kč jedná z statekuvěruazá|ohy od občanťr a se o nesplacenyi za užívání bytťt. re e pňíimri mu a v v q a l u za za Í rok o 20...

Více

Kořenovský zpravodaj duben/2016 (formát: pdf)

Kořenovský zpravodaj duben/2016 (formát: pdf) vozidla parkují na komunikaci někdy aŽ ke Kobyle. Zavedením inteligentního informačního hlavně v zimní a letni sezoně a také o sobotach a nedě|ich muŽe bý jiŽ na Polubném omezen vjezd na Jizerku z ...

Více

česky/PDF

česky/PDF Omítkové fasády jsou v mnoha regionech velmi oblíbené. Přímé omítání EUROSTRAND® OSB a EGGER DHF není sice možné, avšak kombinace s tepelně izolačním kompozitním systémem (WDVS) je u dřevostaveb sm...

Více

Jana Richterová Půdní semenná banka a přežívání semenáčků v

Jana Richterová Půdní semenná banka a přežívání semenáčků v rostlin pouze za předpokladu, že jsou tyto porosty vzniklé činností člověka pravidelně obhospodařovány. V opačném případě dochází k hromadění vrstvy biomasy, která vzcházení ze semen znemožňuje (Wi...

Více