únor - Dolní Lukavice

Komentáře

Transkript

únor - Dolní Lukavice
ÚNOR 2012
ČÍSLO 1
ROČNÍK XX
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozdravit v 1. čísle jubilejního
XX. ročníku obecního časopisu Dolnolukavický Hlasatel a poskytnout Vám aktuální
informace o dění v obci.
Zastupitelstvo na prosincovém veřejném
zasedání schválilo rozpočet obce na rok
2012 jako vyrovnaný ve výši téměř 10 mil.
Kč na straně příjmů i vydání. S využitím
přebytku hospodaření z roku 2011 chceme
v letošním roce dokončit rozpracované akce
a zahájit několik nových. Všechny budou
směřovat k rozvoji obce, zejména v oblasti
občanské vybavenosti. Vše samozřejmě
závisí na tom, jak se nám podaří získávat
finanční zdroje nad rámec schváleného
rozpočtu, neboť ten pokrývá jen nutné
výdaje na veřejné osvětlení, nejnutnější
údržbu nemovitostí obce, veřejných prostranství, technické infrastruktury, zajištění
chodu ZŠ a MŠ a správy obce a OÚ. Na rozvoj obce v něm mnoho prostředků nezbývá.
Věříme však, že tak jako v minulých 9 letech, i letos se nám podaří alespoň některé
z plánovaných akcí zrealizovat. A které to
budou?
Jako priorita č. 1 zůstává rekonstrukce budovy MŠ. Připravujeme žádost o dotaci na
2. etapu rekonstrukce kuchyně, včetně
výměny rozvodu vody v této části objektu.
Vodovodní potrubí naposledy prasklo před
vánocemi.
Zpracováváme další žádost o dotaci na zateplení budovy MŠ a výměnu všech oken a
venkovních dveří. Nebudeme-li úspěšní,
uvažuje zastupitelstvo o výměně oken
z vlastního rozpočtu.
Rovněž z vlastních prostředků chceme letos
zahájit výstavbu víceúčelového hřiště na
dvoře ZŠ. To bude po dobu výuky sloužit
škole, v ostatním čase veřejnosti.
Projekt na hřiště pro naše nejmenší, umístěného do areálu MŠ byl dokončen v posledních dnech. Je velkolepý, jsou v něm
zohledněny všechny požadavky pedagogických pracovníků i norem. Je v něm zahrnuta
i rekonstrukce zahrady, chodníků, oplocení,
výstavba pergol atd. Jeho realizace je zcela
závislá na získání finančních dotací.
První žádost o 900.000,-Kč jsme odeslali
nadaci ČEZ (projekt „Oranžové hřiště“) 31.
ledna, další o 400.000,- Kč směřuje na min.
pro místní rozvoj. Realizovat tento projekt
lze i postupně, stejně jako to děláme
s rekonstrukcí budovy MŠ. Pokud nejsme
úspěšní na první pokus, hledáme další zdroje financování a držíme se pořekadla, že
„pomalu postavili i Prahu“.
Pro projekt výstavby obytné zóny „D. Lukavice – sever“ zajistila obec již stavební povolení, smlouvy na převod pozemků pro komunikaci obci i nacenění díla. Nyní již záleží
jen na majitelích pozemků v této lokalitě,
zda budou mít dostatek finančních prostředků na výstavbu sítí technické infrastruktury a komunikace.
Přeji Vám v letošním roce hodně optimismu
a pevné zdraví.
Vítězslav Opálko
U s n e s e n í č. 7
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dolní Lukavice konaného
dne 15. prosince 2011 v Krasavcích
Zastupitelstvo obce:
A) volí:
1. Návrhovou komisi ve složení: Šilhánek Jaroslav, Kučera Milan
2. Ověřovatele zápisu: Rotenborn Miroslav, Maňour Marek
B) schvaluje:
1. program veř. zasedání zastupitelstva obce DL
2. návrh rozpočtu obce na rok 2012: rozpočtové příjmy 9 876 000 Kč, rozpočtové výdaje 9 876 000 Kč
3. rozpočtový výhled na rok 2012 – 2016
4. návrh na způsob provádění změny rozpočtu obce rozhodnutím starosty obce
5. záměry obce:
- Zpracování projektu a žádost o dotaci SFŽP na zateplení budovy MŠ v DL čp. 199
- Realizovat výstavbu technické infrastruktury pro včetně zasíťování stavebních
parcel ve vyprojektované obytné zóně DL – SEVER, jestliže všichni majitelé
dotčených stavebních parcel uzavřenou s obcí plánovací smlouvu dle přílohy č. 13
k vyhlášce 500/2006 Sb., formou darovací smlouvy převedou obci vypočtený
finanční podíl na výstavbu sítí a komunikace a převedou na obec za 1,- Kč
pozemky, potřebné pro výstavbu sítí a komunikace
- Zakoupit p. p. č.: 286/1, 287/1, 287/2, st.27/1, 27/2, 44/1, 44/2 v k.ú. a obci
Snopoušovy
- Jednat o zakoupení vhodného pozemku na výstavbu dětského hřiště a sportoviště
v Lišicích
- Pronajmout bytové prostory v Dolní Lukavici čp. 142 o výměře 76m2 občanům,
kteří nemají vlastní byt
6. majetkoprávní záležitosti:
- Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji obslužné
komunikace, kanalizace a vodovodu obci DL v lokalitě Dolní Lukavice – Nová
Pajzovna po jejich kolaudaci za kupní cenu 1,- Kč
- návrh dohody o právu provést výstavbu sítí technické infrastruktury a komunikace
v lokalitě – Nová Pajzovna v DL, navrhovatelem smluv a budoucím prodávajícím
je Ing. Jiří Špilar
- Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v DL čp. 142 dohodou
k 31. 12. 2011 na žádost firmy ELMAR. Uzavření nájemní smlouvy na tyto prostory
o výměře 22,5 m2 Petru Opálkovi IČ: 73386642, nájemné 300,- Kč /m2 /rok
- Smlouvu o dílo s Ing. Nozarem na kontrolu hospodaření obce za rok 2011 za cenu
23.000 + DPH
- dodatek ke smlouvě č. 1 na pronájem nebytových prostor budova Lišice čp. 14,
nájemce CHEZOP s.r.o., doba nájmu se prodlužuje do 31. 12. 2014
- Ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostor v objektu DL čp. 142 dohodou
2
k 31. 12. 2011, nájemce Chezop s.r.o.
- dodatek č.3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p. č. 1936 v k. ú. Lišice,
nájemce Josef Štrunc se prodlužuje do 31. 12. 2012
- Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu DL čp. 142,
nájemce Telefónica Czech Republic, a.s., navýšení nájmu na 15.000 Kč + DPH
ročně
- Uzavření nájemní smlouvy s panem Kamilem Kripnerem, Husova 145 Přeštice a
panem Tomášem Přibáněm, Tř. 1. Máje 1054, Přeštice na pronájem části pozemku
p. č. 592/1 (sad) v k. ú. DL o výměře cca 3.120 m2 (Rajčur), nájemné 1.000 Kč ročně
od 1. 1. 2012
- Poskytnutí finanční dotace 30 000 Kč TJ SOKOL DL na provoz a údržbu fotbalového
hřiště v DL z rozpočtu obce v roce 2011
- Ceny služeb pro rok 2012:
a) vodné 26,18 Kč, stočné 22,34 Kč bez DPH
b) ceny za vývoz komunálního odpadu se proti roku 2011 nemění
- Zákaz parkování v areálu mateřské školy v DL čp. 199 – dát na vědomí Jaroslavě a
Karlu Štěpánkovým
- Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
p.p.č. 755/22 k.ú. DL - Obec Dolní Lukavice, Lenka Stuchlová, Pavel Mašek
- Smlouvu kupní spojenou se smlouvou směnnou – účastníci smlouvy prodávají obci
DL svoje spoluvlastnické podíly na přístupovou komunikaci v obytné zóně DL Sever
za 1 Kč – viz příloha
- Vnitřní předpisy obce:
· Vnitřní norma č. 6 o inventarizaci
· Odpisový plán
- Jmenování složení inventarizačních komisí:
· pro nehmotný majetek: ing. Pavel Netrval, Marek Maňour, Michal Böhm
· pro hmotný majetek: Jaroslav Šilhánek, Miroslav Rotenborn, Karel Šebesta
- Zadání změny územního plánu č. 2
- Odpis pohledávek obce
- Prominutí nájmu z nebytových prostor za rok 2011 Čs. svazu chovatelů DL
C) bere na vědomí:
- zprávu starosty z mezidobí konaní veřejných zasedání
- zprávu o kulturních akcích
- zprávu o provedené změně rozpočtu č. 1/2011 ze dne 15. 11. 2011 (příjmy a
výdaje se navyšují o 2 326 000 Kč)
- zprávu právního zástupce obce o vývoji záležitosti bytu v objektu MŠ v DL čp. 199
3HLASATEL – časopis obyvatel Dolnolukavicka. Vydává Obec Dolní Lukavice. Vychází 8x
v roce v nákladu 380 výtisků. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah článků odpovídají jejich
autoři. Registrováno MK ČR E 12350 Adresa redakce: OÚ D. Lukavice 134, 334 44 D. Lukavice
barevné vydání na www.dolni-lukavice.cz Zodpovědný redaktor J. Netrval – [email protected]
3
Prodejna v Lišicích
O příspěvek na chod prodejny v Lišicích požádal obec její provozovatel Chezop, z důvodu
nerentabilnosti jejího provozování. Obec nemůže v tomto směru vytvořit precedens, neboť již jen do pořízení prodejny a následné rekonstrukce vložila 1,8 mil. Kč. Nájemcům je
pronajímána za symbolické nájemné 100, – Kč měsíčně. Ani prominutí tohoto nájmu by
situaci nevyřešilo. Obracím se proto na občany, aby zvážili, zda je lépe jezdit nakupovat
jinam (asi levněji), nebo zaujmout solidární postoj a pomoci udržet prodejnu v Lišicích v
chodu. Pokud máte nějaké podněty např. z hlediska sortimentu, provozní doby apod.,
směřujte je buď vedení Chezopu nebo přímo nám, nejlépe písemně (třeba i bez podpisu).
Cílem je společný zájem, aby prodejna mohla dál sloužit občanům. Obdobná ekonomická
situace je i v hostinci. Nejvíce zatěžují provozovatele energie.
Chápeme, že nelze nikomu nařizovat, kam má chodit nakupovat. Ale určitě nebude možné,
aby obec na chod provozoven podnikatelům přispívala.
Starosta
Přerušení dodávky elektřiny v Dolní Lukavici a Lišicích dojde
ve středu 22. února v době od 7:30 do 14:30
a v pátek 24. února v době od 7:30 do 13:30
Že se předchozí přerušení dodávky elektřiny 31. 1. a 2. 2. neuskuteční,
ČEZ obci již neoznámil!
Dětský maškarní karneval
V neděli 15. ledna opět proudily
zástupy pohádkových postaviček,
zvířátek a mnoho dalších krásně
ustrojených masek do sálu kulturního domu ve Snopoušovech. Akci pro
děti připravila kulturní komise Obce
Dolní Lukavice ve spolupráci
s hudební skupinou Asfalt. Karneval
byl zahájen slavnostní promenádou
masek. Pro děti byly připraveny
různé hry a soutěže, drobné dárky v
tombole, sladká odměna. Velké díky
patří Mgr. Nadě Květoňové za perfektní zorganizování her pro děti.
Zúčastnilo se 50 masek v doprovodu
rodičů a prarodičů.
Eva Klepsová
Foto: Radek Hora
4
Dolní Lukavice zažije rok slavností a výročí
V roce 2012 si v Dolní Lukavici připomeneme různá výročí.
Např. 300 let je od doby, kdy byla dokončena první etapa výstavby barokního zámku
architektem Jakubem Augustonem mladším. Vrchnost nadále bydlela ve staré tvrzi
a nastěhovala se až v roce 1724.
31. března 2012 uplyne 280 let od narození slavného hudebního skladatele Franze
Josefa Haydna. Narodil se v městečku Rohrau v Dolním Rakousku.
Před 200 lety učinil Hugo Damian Ervín František ze Schönbornu z panství Dolní Lukavice fideikomisní dominium pro třetí linii hrabat ze Schönbornu, což bylo potvrzeno
dvorními dekrety z ledna 1813 a 1816.
125 let své existence letos v červnu oslaví Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lukavici.
Návrh na založení SDH byl podán 29. prosince
1886, ale k založení došlo až na schůzi obecního zastupitelstva 26. června 1887.
Od 14. do 22. září bude v D. Lukavici a okolí
probíhat XX. ročník Haydnových hudebních
slavností, který se koná v upomínku na působení J. Haydna ve zdejším zámku. Původně
lokální událost se za dobu svého trvání postupně rozšířila na dalších 13 míst v jižním
Plzeňsku. A ještě jednou 20 let. Je to doba, po
kterou je vydáváno obecní periodikum
HLASATEL, jedno z prvních oblasti Přešticka.
Eva Klepsová
Obědy ze školní jídelny – průzkum
V souvislosti s rekonstrukcí kuchyně školní jídelny bychom rádi zajistili i obědy pro
veřejnost. Pro realizaci tohoto záměru potřebujeme vědět, zda by o tuto službu
byl zájem. Předpokládaná cena by byla cca 50,- Kč, rozvoz obědů nebude zajišťován. Termín zatím nelze určit. Žádáme Vás o předběžné vyjádření zájmu o odběr
obědů ze školní jídelny na telefon OÚ 371 120 719 nebo mailem [email protected]
Starosta
Hudební pořad v ZŠ
6. ledna se v naší škole uskutečnil hudební pořad „Středověké vánoční písně“.
Dvojice účinkujících oblečená v dobových kostýmech (pan Houba a paní Křížková),
zahrála ze svého repertoáru středověké písně s vánoční tématikou. Děti si rády
zazpívaly a s chutí se zapojily do poznávání středověkých hudebních nástrojů. Tak
se dozvěděly, jak vypadá např. mandola, roh, citera, loutna nebo fidula, některé si
mohly prohlédnout.
5
Všichni jsme si tak připomněli
krásnou atmosféru Vánoc a
těšíme se na další hudební
pořad.
Mgr. Hana Skálová
Den „nevidomým“
Při hodině čtení jsme narazili na
článek o nevidomé dívce, o jejích
trampotách. Po přečtení se rozpoutala diskuse o tom, jak se asi
handicapovaným žije, jaké to je
být třeba „slepý“ atd. Zrodil se
nápad zkusit si to – nevidět jeden
den. Možná si řeknete, že si z toho
děláme legraci, že si jen hrajeme,
ale věřte, že tomu tak nebylo. Na
počátku to snad byla jen pouhá dětská zvědavost, či touha být středem pozornosti ostatních, ale jak se druhý den ukázalo, veškerá „legrace“ byla tatam.
Kuba Netrval, Lucka Žofáková a Kamča Malíková,
žáci 4. ročníku, si úderem zvonění nasadili tmavé
brýle a od té doby byl jejich školní den zahalen
tmou. A že je 5 hodin dlouhá doba!
Běžné každodenní činnosti se najednou staly komplikovanější, děti se často neobešly bez pomoci
spolužáků. Zde jsou některé jejich postřehy. Bára
H. „Bála jsem se o Lucku, že zakopne na schodech
a aby se nebouchla…“. Adam B. „Bylo to těžké jim
pomáhat. „Nelíbilo by se mi být slepý.“ Petr B.
„Bylo to těžký pořád udržovat Kamču, aby psala na
papír. Určitě se trápila se psaním.“ Luky B. „ Líbilo
se mi, jak bez potíží překonávali různé věci, ale
nelíbilo se mi, že se jim některé děti posmívaly.“
Vali P. „Bylo to hezké být s nimi. Přála jsem si, aby
mi slepý důvěřoval.“ Teri R. „Je těžké, když neví,
kam jdou, když se jich nikdo nevšímá. Třeba můžou spadnout do díry nebo je srazí auto.“
A jak to „viděli“ nevidomí? Kamila: „Bála jsem se.
Připadala jsem si bezmocná.“ Lucka: „Bylo to nejhorší, co jsem zažila – musíte si věřit a taky věřit tomu, kdo vám pomáhá. Nejvíc se mi
dotklo, když mě nazvali slepcem. Při pracovních činnostech jsem nemohla rozeznat barvy
modelíny. Při obědě se mi to nelíbilo, tak jsem řekla dost.“ A Kubík? Ten to vydržel opravdu až do úplného konce. Kuba: „Bylo to strašný – hlavně oběd a matika. Psát čísla, násobit
6
pod sebe, to nejde. Nebo oběd – neviděl jsem nic, knedlík, omáčku, maso. Byl jsem smutnej, byl jsem sám!“
Myslím si, že slova dětí vyjadřují vše. Ví, že život není lehký, a vůbec už ne těch, kteří se
musí potýkat se zdravotním problémem. Život není hra.
Mgr. Radka Šperlová
Cesta za zvířátky
Tak jako každý rok, tak i letos jsme se po Novém roce vypravili do místní bažantnice za
zvířátky ke krmelci. Počasí nám dopřálo alespoň trochu sněhové pokrývky, a tak jsme mohli vyrazit na cestu s boby naloženými samými dobrotami. Děti pro srnky, zajíce, bažanty a
další lesní zvířátka přinesly z domova žaludy, kaštany, tvrdé pečivo, slunečnicová semínka,
mrkev a jablíčka. S těmito pochoutkami jsme se vydali na cestu. Než jsme dorazili ke krmelci, sledovali jsme zvířecí stopy ve sněhu, v zámeckém parku zahlédli na stromě veverku, jak si loupe oříšky, a poslouchali lesní zvuky. Procházkou jsme zanedlouho došli až ke
krmelci, kde jsme založili dobroty pro zvířátka, aby v zimě neměla hlad. Cestou zpátky jsme
si povídali a přemýšleli, kdo asi přijde ke krmelci ochutnat první. A protože už jsme měli
prázdné boby, tak jsme se na nich hezky všichni svezli. Doufáme, že pochoutky zvířátkům
chutnaly a hlavně pomohly překonat „hladové“ dny.
Závěrem bych také chtěla poděkovat všem rodičům za výbornou spolupráci, ochotu a
vstřícnost při podobných akcích v naší mateřské školce.
Kateřina Uhlíková
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis, který se letos konal
26. ledna, jsme připravili na
téma „Zápis s pejskem a
kočičkou“. Zápis probíhal
pro urychlení ve dvou třídách. Zúčastnily se ho i důležité osoby – paní učitelky
z 2. třídy MŠ, Irena Režňáková a Kateřina Uhlíková,
které pomáhaly dětem vytvořit pozitivní atmosféru.
Z 18. pozvaných dětí, se jich
k zápisu dostavilo 16. Jsme rádi, že bude nová 1. třída naplněná.
Do nového školního roku byli přijati:
Bartoš Zbyněk,
Bauerová Eliška,
Bradová Julie,
Bureš Milan,
Fait Martin,
Havlíček Jakub,
Herejková Nela,
Hrubá Anežka,
Mahdalová Hana,
Mašková Kateřina,
Nová Zuzana
Peťak Pavel,
Šilhánková Aneta,
Vrbová Elen,
Žofák Pavel,
Lastoveckyj D. Vitalijovyč
Mgr. Ivana Kvíderová
7
Zápis do MŠ
Zápis do MŠ se uskuteční 19. 4. 2012 od 15 do 17 hodin.
Sledujte www.dolni-lukavice.cz sekce Mateřská škola a vývěsku MŠ.
Dámský klub
Čas utekl jako voda, nepřijít by bylo škoda.
U stromečku posedíme, třetí svíčku rozsvítíme. Tak zněla pozvánka dámského klubu
k tradičnímu vánočnímu posezení. Letos
jsme připravily soutěž o nejlepší vánoční
cukroví. Role porotců se velice zodpovědně
ujali naši hosté, starosta V. Opálko, místosrosta J. Šilhánek a J. Bělonož.
Hodnotil se vzhled a chuť cukroví. Soutěž
byla velice vyrovnaná. Jako první s plným
počtem třiceti bodů se umístily p. Boušová,
p. Kašparová a p. Divišová, od které jsme
obdržely čokoládové botičky s přáním dobrého vykročení do roku 2012. Velká pochvala patří naší nejstarší člence paní Hranáčové
(82 let), která upekla výborné pracny.
Všechny dámy obdržely ceny dle vlastního
výběru a poté jsme vše ochutnaly. Na závěr
nám kominíček (p. Tobrmanová – Komeníčková) rozdal zvonky pro štěstí a vánoční přání. Večer se opět vydařil.
Bělonožová Ivona
„Začněme rok dobrým skutkem“ – Tříkrálová sbírka 2012
V sobotu 7. ledna obešli Dolní Lukavici
dvě „tříkrálové“ skupinky v doprovodu
E. Klepsové a A. Netrvalové. Finanční
sbírka navazuje na starý lidový zvyk
tříkrálového koledování. Tříkrálovou
sbírku pořádá Charita ČR na celém
území České republiky od roku 2001.
Většina obyvatel přispěla, kdo by chtěl
ještě přispět jinou formou, může využít buď SMS ve tvaru DMS KOLEDA na
číslo 87 777 nebo zaslat finanční dar
na číslo účtu 66008822/0800.
Získané finance podpoří např. výstav-
8
bu hospiců, provoz odborných sociálních poraden, aktivizační služby pro seniory, lidé se
zdravotním postižením, osobu v sociální nouzi, osoby bez přístřeší, provoz asistenční služby atd.
I přes nepříznivé lednové počasí čekalo
na koledníky milé překvapení u paní
Bělonožové, kde dostali na zahřátí
teplý čaj s medem. Mgr. Eva Klepsová
Místo
Částka
D. Lukavice
Skup.
9 350
2
124 161
28
Plz. diecéze
3 249 052
963
Česká rep.
74 545 071
1 723
Obv. Přeštice
Zprávy z fotbalu
Podzimní část okresní fotbalové soutěže skončila v neděli 6. 11. Naši hráči vycestovali do
Merklína, kde utrpěli porážku od místního "B" družstva 3 : 6. V tabulce Dolní Lukavice
přezimuje na 8. místě, s 13 body a vyrovnaným skóre 21 : 21. Nejvíc branek nastříleli: Miloslav Kokoška 5, Zdeněk Kuneš 3 a
Radim Tolar 3. Poslední letošní trénink se
uskutečnil 12. 11. Zimní přípravu plánujeme uskutečnit na házenkářském hřišti v
Přešticích a při vhodném počasí začátkem
března začneme trénovat na našem hřišti.
Za fotbalový oddíl přeji všem jeho příznivcům v roce 2012 hodně zdraví a spokojenosti. Fotbalistům navíc mnoho sportovních úspěchů a hodně vstřelených branek.
Pavel Hajžman
Každé Vánoce je hřbitov ozářen spoustou
světel svíček jako vzpomínka na ty, kteří už
s námi nemohou sedět u svátečního stolu.
Svíčky dohoří, protože chceme mít hroby
upravené, je odneseme.
A kam? Takhle to vypadalo u kontejnerů
27. prosince. Opravdu je to tak těžké udělat těch pár kroků navíc ke kontejneru za
zdí k Lišicím?
Josef Netrval
9
Připomínáme si 70 let od počátku deportací Židů
Z Dolní Lukavice byly 26. listopadu 1942 do Klatov a poté do koncentračního tábora
v Terezíně deportovány transportem Cd dvě rodiny:
Blochovi: Hynek Bloch (*23. 9. 1876), Regina Blochová (*26. 2. 1886)
Schanzerovi: Heřman Schanzer (*28. 2. 1891), Elsa Schanzerová (*1. 2. 1901), Josef Schanzer (*17. 6. 1927). 20. ledna 1943 byli transportem Cq deportováni do Osvětimi, kde zemřeli v plynové komoře.
V evidenci obětí holocaustu, vedené Židovským muzeem v Praze najdeme jméno Jiří
Schanzer (*22. 10. 1921), syna Heřmana Schanzera., který v roce 1940 odešel z domova a
vstoupil do odboje. Při pokusu o přechod maďarských hranic padl do rukou gestapa. Byl
odvlečen na Slovensko a Moravu, vězněn v Uherském Hradišti a v Brně. Zemřel 27. května
1944 v koncentračním táboře Buchenwald.
V evidenci však nenajdeme jména: Zdeňka Blochová (*2. 12. 1908) a Josef Bloch (*24. 4.
1910). Dle informací pamětnice obce Dolní Lukavice, paní Anny Průchové, Josef Bloch
„utekl“ přes hranice do Švédska a Zdeňka odjela ke známým na Šumavu, odkud po válce
rovněž emigrovala.
27. 1. se připomíná Den holocaustu – výroční den osvobození vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim v r. 1945.
Mgr. Eva Klepsová
Některá výročí – únor
+3. 2. 1997 Bohumil Hrabal, spisovatel (* 28. 3. 1914) 15
+7. 2. 1862 František Škroup, sklad. a dirig. (*3. 6. 1801) 150, mj. Fidlovačka (Kde domov můj)
*7. 2. 1942 Ivan Mládek, skladatel, textař, hudebník 70
+10. 2. 1962 Max Švabinský, malíř a grafik (*17. 9. 1873) 45
*11. 2. 1922 Jar. Pleskot, rež. a herec (+6. 8. 2009) 90, mj. Robinsonka, Obušku, z pytle ven
*15. 2. 1932 Leoš Suchařípa, herec (+14. 6. 2005) 80, mj. Skřivánci na niti, Ene bene
*15. 2. 1972 Jaromír Jágr, hokejista 40
*17. 2. 1937 Jan Přeučil, divadelní a filmový herec 75, mj. tv. seriály Hospoda, Arabela,
*18. 2. 1932 Miloš Forman – filmový režisér 80
+21. 2. 1902 Emil Holub, lékař a cestovatel (*7. 10. 1847) 110, 4. objev. expedice v Africe
*22. 2. 1907 Boh. Říha, spis. (+15. 12. 1987) 105, mj. O letadélku Káněti, Doktor Meluzin
*24. 2. 1912 Jiří Trnka, malíř a loutkář (+30. 12. 1969) 100, mj. film. studio Bratři v triku
*27. 2. 1912 Nataša Gollová, herečka (+29. 10. 1988) 100, (+21. 10. 1835) 230
Společenská kronika
V únoru 2012 oslaví významná životní výročí tito občané:
Valentová Miloslava
Uzel Jaroslav
Luňáková Janka
Kohoutová Zdeňka
Valentová Daniela
Lišice
Dolní Lukavice
Lišice
Dolní Lukavice
Lišice
60 let
82 let
60 let
82 let
80 let
Všem jubilantům přejeme štěstí, zdraví a životní pohodu.
10
Statistika pohybu a počtu obyvatel obce k 31. 12. 2011
Rok 2010
Narození Přistěhovali Zemřeli Odstěhovali k 31. 12. 2011
M Ž
M Ž C M Ž C M Ž C M Ž
C
C M Ž
C
D. Lukavice 266 275 541 3 4 7 4 7 11 2 2 4 2
9 11 269 275 544
Lišice
89 68 157 1 2 3 4 5 9 2 0 2 1
0
1 91 75 166
Snopoušovy 44 49 93 0 0 0 3 4 7 0 0 1 3
3
6 44 50 94
Krasavce
36 38 74 0 0 0 3 1 4 0 1 1 1
0
1 38 38 76
Celkem
435 430 865 4 6 10 14 17 31 4 3 7 7 12 19 442 438 880
Narození v roce 2011
Hrubý Tadeáš, DL
Hamršmídová Claudie, DL
Bradová Anežka, DL
Janotová Lucie, DL
Šťastný Robert, L
Černá Veronika, L
Fritsch Tomáš, DL
Zedníková Anna, L
Ulčová Tereza, DL
Ulč Pavel, DL
Zemřeli v roce 2011
Kastner Jiří
Zalabák Jaroslav
Vokáčová Karolina
Divínová Jiřina
Polívka Bohumír
Nováková Šárka
Klepsa Josef
Zemřeli v roce 2010
Radová Marie
Benda Josef
Šilhánková Marie
Janda Václav
Bělohlávek Pravomil
Černá Marie
Dolanský Josef
Vydrová Emilie
Hrabík Václav
Opálková Hana
Ještě jednou „Lukavické snění“ ANEB Už se to chystá!
Když byl v říjnovém Hlasateli a na webu
Obce uveřejněn můj článek o nové sbírce
básní a fotografií, inspirované Lukavickem,
byla jsem až zaskočena jeho ohlasem. Milé
překvapení brzy vystřídaly rozpaky, uznání
přece patří autorům, Evě a Radkovi, já jen
popsala svůj dojem z toho krásného odpoledne! Pozorní čtenáři nejčastěji pokládali
otázku: „A kdopa to je, ty starý rody? Kohopak si tím myslela?“ a „A co my, my jsme
taky starousedlíci, naši si tady postavili už
v roce 19.. ?
No, měla jsem na mysli jak hlavní aktéry-Evu
/rod Tobrmanů/ či rod Kokošků /pan starosta/, tak některé další účastníky-rodina Uzlovic, Rojtovic….. .I já sama se již mezi starousedlické rodiny považuji, rod Fremrových
zde žije cca od roku 1880, a mí synové jsou
nyní 6. generací.
11
Tak kdo je tedy nejstarším rodem na Lukavicku? Tahle otázka jistě bude zajímat více
lidí. Vím, že mnozí spoluobčané mají zmapovanou historii své rodiny hluboko do
minulosti, někteří mají sestavené i rodokmeny. V dnešní době, kdy svět kolem se
mění tak rychle, že to normální člověk nestačí ani zaregistrovat, natož pochopit souvislosti, to není nic neobvyklého. Lidé hledají jistoty, kořeny.
Byť bývalá kronikářka obce, nemohu v současné době tuto otázku zodpovědět – nemám k tomu ani potřebné znalosti, ani to
ohromné množství času ke studiu pramenů.
Do díla se ale pustila neúnavná propagátorka obce, historička a nyní i básnířka Eva
Klepsová, kterou námět občanů velmi zaujal. Takže lukavští patrioti, těšte se a čekejte.
Blanka Zahradníková
Mlynářský rod
V předchozím článku píše Blanka Zahradníková o připravovaném mapování historie
rodů v D. Lukavici. Následující řádky jsou také o jednom rodu.
Již více než 20. let uplynulo od
navrácení mlýna v Dolní Lukavici
původním majitelům. Rodina
Turků zde hospodařila již od roku
1870 a přes všechny hospodářské
krize a obě světové války se dařilo
mlýn postupně zvelebovat. Bylo
tomu tak i po II. svět. válce, kdy
byla do mlýna instalována nová
turbína, moderní mlýnské stolice
a další zařízení na zkvalitnění
mletí. Avšak záhy po r. 1948 byl
mlýn majitelům odebrán a začal
zde hospodařit ZNZZ, který zde začal vyrábět krmné směsi.
Po restituci byla v r. 1991 založena společnost František Turek s. r.o. Dolní Lukavice,
vložením restituovaného mlýna. Společnost
vedl až do svých 72. let František Turek st.
V roce 1999 převzala od něho vedení společnosti dcera Anna Šrámková. Společnost
pokračovala ve výrobě krmných směsí.
Vzhledem ke stoupající náročnosti výroby,
bylo třeba udělat nákladnou rekonstrukci,
která spočívala v její automatizaci. Do společnosti díky této rekonstrukci vstoupila
společnost Vysoká a.s., která zajišťovala
značný odbyt směsí a tak se fin. investice
splatila. Bohužel změnou vlastníka u Vysoké
a.s. došlo k postupně k velkému snížení
odbytu a tak do mlýna přišla krize dříve než
ve světě. Velkou ranou pro firmu byla také
povodeň v r. 2002. Byl zatopen suterén
mlýna s rozvodnou elektrického proudu,
turbiny, stodoly – vše bylo plné naplaveného bahna. Náklady na likvidaci byly veliké,
pojišťovna pomohla jen částečně a k tomu
ještě přibylo vážné onemocnění Anny Šrámkové. Ta později předala pozici jednatelky
své nejstarší dceři Haně Baumrukové. Na
12
chodu společnosti se podílí i Zdeněk Šrámek
st. jako vedoucí výroby a další děti Jaroslava
a Zdeněk. Mládí přineslo do společnosti
také nové myšlenky a tak se na střechách
budov objevily fotovoltaické panely a z odpadu výroby krmných směsí vyrábí granulovací linka i „agropeletky“ na topení. Je o ně
velký zájem.
Do mlýna tak na začátku 21. století přichází
další generace, na které bude záležet zachování tradice hospodaření rodu Turků
v krásném mlýně na řece Úhlavě pro další
pokolení.
„Je třeba mít úctu k práci svých předků,
neodmítat zodpovědnost a v rámci svých
možností pokračovat pro další generace. Je
to velká radost, když jsme všichni pohromadě při nesčetných rodinných oslavách i s
malým vnoučkem (možná pokračovatelem).
Věřím, že tato soudržnost naší rodině vytrvá
a překonáme všechny překážky, které v
současné době podnikání přináší," konstatuje Anna Šrámková.
Po telefonické domluvě je možná prohlídka
provozu (377 982 393 /605 125 169)
Na základě informací členů rodiny zpracoval JN

Podobné dokumenty

duben - Dolní Lukavice

duben - Dolní Lukavice o významnou investici a strategické místo přístupu do obce, přinášíme Vám uvnitř listu několik fotografií, které dokumentují vývoj tohoto místa. Z rozpočtu obce bude prodlouženo veřejné osvětlení z...

Více

| Duben 2016 | Hlasatel

| Duben 2016 | Hlasatel Pro koho jsou oslavy určeny Chtěl bych zdůraznit, že především pro Na neděli je připraveno vystoupení velnás, pro obyvatele celého správního úze- mi oblíbené skupiny Čechomor. Je to mí obce, tedy i...

Více