LANDA pdf

Komentáře

Transkript

LANDA pdf
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
6OJWFSTJUZ5FYUCPPLT
-"/%"
QEG
IUNM
.JMPTÀFKO
5FYUZPLSBKJOŞ0OUIF-BOETDBQF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%7%QEGEPDVNFOU-"/%"JODMVEFTBMMUFYUFTD[FDIBOEFOHMJTI
PGUIJT6OJWFSTJUZ
5FYUTCPPL
BOEBMTPNVDINPSFPGWJEFPTQIPUPHSBQIJFTBOEEPDVNFOUT
:PVDBOPSEFSJUPOUIFBEESFTTCPIFNJBFSPTB!UJTDBMJD[
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
5FYUZPLSBKJOŞ0OUIF-BOETDBQF
.JMPT4FKO
&TFKFPIJTUPSJDLÏLSBKJOŞBQSPKFLUZ;È[OBNZ"VUPSTLÏLOJIZ
%SBXJOHT4DSPMMT"SUJTUT#PPLT/PUFT
)JTUPSZ-BOETDBQF5FYUT-JOLT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
&TFKFPIJTUPSJDLÏLSBKJOŞBQSPKFLUZ
+FUFOUPCBMWBO
.PäOPTUEPUZLV
4.BUZÈÝFN#FSOBSEFN#SBVOFN
+FTLZOÓVISBOZTLÈMZ
,SBKJOBŘFTLÏIPSÈKF
/ŞLPMJLQP[OÈNFLLFLSBKJOŞ
7BMEÝUFKOTLÈMPHHJFB-JCPTBE
,BUFESÈMBVQSPTUżFELSBKJOZ
,SBKJOBQVUPWÈOÓBÞEŞMVNÓTUB
3ÈHB3ÈKF
;FCÓOKBLPNÓTUPQSPNOF
)PEOPDFOÓWâ[OBNV7BMEÝUFKOPWB$BTJOB
+BLPUWÈżFNŞTÓDF
.ÓTUP4UWPżFOÓBJOUFSQSFUBDF
.MBLB
4FCJOP
)JTUPSJDLÈLSBKJOB
,BQMFOB7ZTPLÏNTWBIV
4UVEOZ;WPOZ
/PŘOÓCMPVEŞOÓQP1STFDI.BULZ#PäÓ#EŞOÓVKF[FSB
#PIFNJBF3PTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
.iPHQ.QLKD
-HWHQWREDOYDQVNXWHĀQėNQLKRX"1DOH]OMVHPMHMFHVWRXSRFHQWUiOQtPKʼnHEHQL
.UNRQRå/HçtRVDPėOHQDRNUDMLVVXWėMDNRY\WUçHQiVRXĀiVWEìYDOpKRGʼntYH
MLQDNXVSRʼniGDQpKRNUDMLQQpKRFHONX3ʼnHVWRXSRXWDOPRMLSR]RUQRVW]YOiåWQtP
QDSėWtPPH]LGHILQLWLYQRVWtDVDPRVWDWQRVWtFHOLVWYpKRWYDUXDPH]LVtWtWUKOLQ
R]ʼnHMPXMtFtYQLWʼnQtVWUXNWXUXWRKRWR]GiQOLYėQHK\EQpKRFHONXYQėMåtPLVWRSDPL
MHKRUR]OLVWRYiYiQt
%DOYDQMHVRXĀiVWtPtVWDQDGQtPçMVHPVH]DVWDYLODVNORQLODWtPMVHPMHMY\MPXO
]RNROtMDNR]QDNSURWDMHPVWYtSHUVSHNWLY\SʼntURGQtKRĀDVXDYQtPDOMHSRXUĀLWìĀDV
MDNRĀLWHOQpPtVWRSUROLGVNpVQėQt²DWRMHNQLKD
QDOH]HQìNDPPJUDQLWRYìEDOYDQSRQHFKDQìQDPtVWėFFD[[[FP.UNRQRåH
IRWRJUDILH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
0RçQRVWGRW\NX
EOtçHNPRWLYXRKPDWiYiQt]UDNHPSURKOpGiQtGRW\NHPXFKRSHQtNURN\FHVWD
PD[LPiOQtRSURåWėQtYìWYDUQìFKSURVWʼnHGNśNRQWDNWVSʼntURGRXSUiFHVSʼntURGRX
YHGHNSRGVWDWėVRXVWʼnHGėQtQDOLQLLQHERQDEDUYXQDFKDUDNWHUSLJPHQWX
HOHPHQWDUL]DFHYìWYDUQìFKSURVWʼnHGNśYUDFtĀORYėND]SėWSʼntPRVHGRWNQRXW
YìWYDUQìSURVWʼnHGHNMHGRWHNHPPDJLFNìNRQWDNWIRWRJUDIHSURKOXEXMtFtVH
]NXåHQRVWNRQWDNWVSʼntURGQtPʼniGHPRĀLVWLWVHYHMtWDUR]åtʼnLWVYRMHYQtPiQt
SʼnHMGHåXUĀLWRXKUDQLFLDMVLYWp]NXåHQRVWLSRWʼnHED]WRWRçQėQtVYìWYDUQìPL
SURVWʼnHGN\MVRXĀiVWtSʼntURG\FHVWDNSRGVWDWQpPXVSRFLWHPGėVXGiOQHER
MLQDPDOHVWiOHGRWRKRMHGLQpKRQLNROLY]NOLGQėQtNRQNUpWQRVW
0\VOtPçHSʼnHGXPėOFHPQHE\OMHåWėQLNG\WDNRWHYʼnHQSURVWRUMDNMHWRPXGQHV-HWR
RVOHSXMtFtPRçQRVWFHVW\VYtUDMtFtSRXWQtND~]NRVWtDOHQDSOļXMtFtWDNpMHKRRĀLVYRX
QHGR]tUQRVWt$VNORQtOLVHNQtRGKDOXMHPXSURSDVWLLYUFKRO\SURVWXSXMtFtYåHPL
MHKRVP\VO\
1DVYpFHVWėĀORYėN]QRYXREMHYXMHVYRXYODVWQtʼnHĀXPRçļXMtFtPXSʼnLPNQRXWVHN
YLGėQpPXD]QtW
7DWRFHVWDMHFHVWRXNRQFHQWUDFHFHVWRXYėGRPpKRRPH]RYiQtMD]\NDQDMHMtPSRĀiWNX
-HGLQė~SOQiRSURåWėQRVWSRVN\WXMHYKOHGXGRNRQDORVW3URVWRWD]tVNiYiVYRXPRFY
NRQNUpWQRVWLYH]WRWRçQėQtP\åOHQN\JHVWDPDWHULiOXDSʼntURG\&HVWDMHGQRGXFKRVWt
MHYåDNLFHVWRXN~KUQQRVWLDWHSUYHQHXVWiOiSʼntWRPQRVWYśOHNWėPWRQHM]D]åtP
REU\VśPDFHOLVWYRVWLGiYiSURMHYXMHKRVtOXDSUDYGLYRVW
7YDUNDPHQHEDUYDOLåHMQtNśDWUDYLQSRK\ESODPHQHYśQėREODNDWʼnS\WVNDOYUVWY\
EDUYLYDY\VWXSXMtFt]HGQDSRWRNDDSLJPHQWFHVW\YHVWiĀHMtFtPVHRK\EXYGiOFH
WOXNRWYODVWQtKRVUGFHWRYåHPśçHEìWXFKRSHQRDSʼnLMDWRSURFtWėQRDSURMiGʼnHQR
VRXĀiVWtLVWXSQėPWDNRYpFHVW\6WHMQėWDN]DKOpGQXWtVLYp]HOHQėYSʼnHYLVXSRKOHGGR
çtO\ĀLVWpKRNʼnHPHQHXSURVWʼnHGUśçHQtQXJHRPHWULFN\SRVHNDQpKRWUKOLQDPLRWLVN
PRNYDYìFK]HOHQìFKVNDOSR]RURYiQtVOXQFHWpPėʼnVHGRWìNDMtFtKROLQLHKRUL]RQWX
VSRĀLQXWtYNUXKXPOK\QDORXFHVPėVtFHPQDGKODYRXSR]YROQpVSRXåWėQtUXN\
REORXNHPSRGpOVNDOQtVWėQ\DGRWHNRĀLURXKODGLQXQDGĀHUYHQìPGQHPĀL~GHU
NDPHQHP]ĀHGLĀRYpVWėQ\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
6SROHĀQėVEiVQtNHPĀDVWRNUiWVQtPRGtOHYHONpKRUR]SėWtV\QWHWL]XMtFtPYåHFKQ\
HOHPHQWiUQtSʼnHGPėWQpREVDKRYpDVW\ORYpKRGQRW\=DWtPMHWRMHQVHQ$OHMHGREʼnH
SʼnHGVWDYLWVLGQHVMHåWėQHMDVQRXPRçQRVW
02æ1267,'27<.8
6'58æ(1ë./8%35$&8-Ì&Ì&+52+
52.<&$1<
ňÌ-(1
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
S Matyášem Bernardem Braunem
Betlém v Novém lese u Kuksu, 1979-1985 / Dokumentace
pżetváżel živé skály v tŞla mohutná
jako pohożí a údolí
V. V. Štech
Braunovu fantasii jitżila samotná skála, útoŘící svou
tvarovou strukturou a tajemností povrchu na vybavování
pżedstav…
Zde je spolupráce hmoty i ŘlovŞka výsostnŞ patrna
na uzlech kompoziŘních, daných výŘnŞlky skály, které
ponechal sochaż v jejich pżírodní nahotŞ a bohatŞ
pżetvożenými místy je doplnil.
A tak tyto velmi složité kompozice sochażské, vyznaŘující
složitost barokové doby i geniální složitost tvƉrŘí
osobnosti Matyáše Brauna, mají v zásadŞ onu prapƉvodní
a podstatnou Řást umŞní, o kterou se opíral již první
umŞlec v dobŞ prehistorické, když v úlomcích kamene
vidŞl první svou sochu.
Josef Wagner
Libotovský hżbet… se na SZ stýká s elevací ZviŘiny
(671 m n.m.). Asymetrický antiklinální hżbet smŞru SZS-VJV
má mírnŞjší strukturní jjz. svah, kdežto pżíkżejší ssv.
svah k synklinální Královédvorské kotlinŞ, porušený
zlomovou linií, kryjí balvanové a blokové haldy; na SZ,
pżi hranŞ vsv. svahu, se místy udržely pískovcové
skalky. Výškové rozpŞtí: 240 m.
Bżetislav Balatka
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Jaroslav Sládek
Celý tento rozsáhlý areál byl naplnŞn množstvím
Braunových plastik a pżedstavoval monumentální dílo.
Architektonické výtvory a zahradní prvky zde byly sladŞny
do jedineŘného útvaru, plnŞ využívajícího reliéf krajiny.
Karel Hieke
Podoba plasticky ztvárnŞného prostżedí Betléma v Novém lese u ŽírŘe, vytvożeného
Matyášem Bernardem Braunem a jeho dílnou (1726-1729 a 1731-1732), je souŘástí
výrazné, ideovŞ podložené koncepce rozsáhlého lázeŵsko-zámeckého areálu Kuksu,
vybudovaného poŘátkem 18. století na pżání Františka Antonína Šporka.
Komplex, zaŘlenŞný do prostoru Královédvorské kotliny, protínané tokem Labe, je, i
pżes svou dnešní fragmentárnost, jedním z nejkrásnŞjších pżíkladƉ barokního ztvárnŞní
krajiny. Na tomto úŘinu se neodmyslitelnŞ podílí pżístup sochaże ke krajinnému reliéfu
Nového lesa, kde celek i jednotlivé sochażské detaily jsou vytesány pżímo do
pżirozených pískovcových skalisek a balvanƉ, vystupujících ve svahu Libotovského
hżbetu, uzavírajícího kotlinu na jihu.
Silou výrazu, bohatou asociativností výtvarného myšlení a schopností
významového zaŘlenŞní díla do celku krajinného útvaru, pżedstavuje tato
realizace nejen vrchol Řeského i evropského barokního sochażství, ale také
základní hodnotou kultury od doby svého vzniku po dnešek. V tom smyslu také
ideálnŞ naplŵovala manýristickou koncepci vztahu ŘlovŞka a pżírody,
pochopenou baroknŞ jako iluzivní metamorfóza, a je fascinující i pro moderního
ŘlovŞka otevżenou poetickou imaginací, blízkou prapƉvodním zdrojƉm tohoto
myšlení. V umŞní – sochażství 19. a 20. století pƉsobí BraunƉv pżíklad
pżedevším stavebným a zároveŵ básnivŞ uvolnŞným vztahem mezi tŞlem sochy a
tŞlem balvanu jako souŘásti krajiny; intenzitou vztahu, který je ve stavu dnešní
(pozdŞjší) torzovitosti pƉvodní sochażské skladby nebo prƉnikem pżírodních
prvkƉ jenom umocŵován. Je inspirující také pro nŞkterá zamŞżení souŘasné
tvorby (napżíklad pro zemní Ři konceptuální umŞní), pracující jednak s pżímými
zásahy do krajiny a s manipulací pżírodních prvkƉ nebo používající této
manipulace Ři její pżedstavy k ŘistŞ myšlenkovým pochodƉm a tedy jako
prostżedku návratu k nim i k sobŞ samému; vždy se zamŞżením na prohloubený
vztah ŘlovŞka ke svŞtu, pżekonávající svým dosahem možnosti jednotlivých
klasických umŞleckých druhƉ.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Soubor fotografií, pżedložený na tomto setkání, je výsledkem delší práce s tématem
skalní krajiny. Není to úplnŞ volná asociativní sekvence, vyjadżující prožitek a
atmosféru cesty krajinným útvarem, poznamenaným tvƉrŘím zásahem ŘlovŞka, ale
není to ani pouhý dokument, vycházející ze zámŞru rekonstruovat dobové myšlení.
Není také výsledkem vŞdecké práce; je výpovŞdí, charakterizující souŘasný stav volnŞ
myšleného projektu. Nejspíše snad zaznamenává proces sledování Braunových soch a
jejich prostżedí – kamenƉ, skal, pramenƉ, snŞhu, vegetace v promŞnách svŞtla a ve
vztazích, jež mohly být živé a otevżené pro samotného sochaże, pro objednavatele díla,
pro cit barokního ŘlovŞka obecnŞ, ale jež jsou živé pżedevším pro nás. To vedlo
k volbŞ takových pohledƉ, které by tyto mnohovrstevné významové prƉniky v sobŞ již
obsahovaly a zachycovaly je zrealizované (napżíklad vytesaná vývŞrová jeskynŞ ve
skalní stŞnŞ mezi reliéfy Narození PánŞ a Zjevením svatého Huberta jako jejich
zámŞrná souŘást), nebo které by byly urŘitým volným srovnáním plastické struktury
soch, jejich podloží a tvarového utváżení skal od nejbližšího okolí po širší oblast
kvádrových pískovcƉ Řeské kżídové pánve.
Tak jako urŘitá místa krajiny – hora, vodní plocha, údolí, żeka, pramen, rokle Ři
jeskynŞ – mohou sama vybízet k meditaci a pƉsobit svojí povahou pżímo na ŘlovŞka,
jsou-li šƃastnŞ, tj. celistvŞ utváżena, tak se upravená Ři sochażsky ztvárnŞná místa
krajiny k tŞmto tvarovým motivƉm krajiny vrací, podobnŞ, jako je tomu v BetlémŞ.
VidŞní tŞchto vztahƉ by v rámci vŞtších celkƉ (celého krajinného komplexu Kuksu)
sice bylo uchopitelné, patrnŞjší je však pżedevším na detailech; od spatżení prvotních
dotekƉ a znamení na kameni až po kámen, zrušený a obnovený v duchovní úplnost, na
kameni, který touto úplností dosahuje universa pżírody.
zachytit vazbu mezi plastickým utváżení sochy
a pżírodním tvarem
podobnosti mezi prohnutím tŞla a balvanu
objevit vztahy mezi výklenky a výstupky kamene
jako výrazu vnitżní morfologie kamene
jež v pohledu tvƉrce se mohou stát
pżíznakem sošného tŞla
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vyjádżit tyto podobnosti
vytváżející podivuhodnou jednotu
vize plastiky-krajiny
rozevżené, aby do ní bylo možno vejít
v hledícím kameni
vystavené fotografie:
1
Poustevník Garinus, 1726
2 –3
Znamení na skále / masív ėertovy ruky, Hruboskalské skalní mŞsto
Tváż skály / sluncem ozáżená skalní stŞna v Javorovém dole, Prachovské skály
4-5
Pramen ve skalním bloku s reliéfy Narození PánŞ a KlanŞní pastýżƉ, od 1720 do 1731
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Vydutá skalní stŞna pżi hranŞ Libotovského hżbetu za skupinou Darina, Svatého Jana
Kżtitele a Onufria ze skupiny Garina, Svatého Jana Kżtitele a Onufria
6-7
Erodovaný výstupek skály Orel v Císażské chodbŞ, Prachovské skály
Mażí Magdaléna, 1726
8-9
JeskynŞ poustevníka Garina, 1726
Pramen v jeskyni mezi reliéfy KlanŞní pastýżƉ a Zjevením Svatého Huberta, od 1720
do 1731
10-11
ėervený pramen, vývŞrová jeskynŞ ve VŞžickém údolí
Zelená rokle ve VŞžickém údolí
12-13
Kristus ze studny Jakobovy, 1727
14-15
Poustevník Onufrius, 1726
16-19
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Poustevník Onufrius
20-21
Pohled ze Stromové vŞže na západ, Prachovské skály
Pohled z ėertovy ruky na severozápad, Hruboskalské skalní mŞsto
22
Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy, 1727
Výstava byla realizována jako souŘást mezioborové konference Kultura šporkovského
prostżedí a její vyznŞní. Pżipravila muzikologická komise pro období baroka a
klasicismu SpoleŘnosti pro starou hudbu, sdružení ėeské hudební spoleŘnosti.
Praha, dƉm U zlatého melounu, 24. – 26. záżí 1985
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
1986
jeskyní u hrany skály
se na okamžik stávám
rudou skvrnou zapadajícího slunce
sílím zpŞvem ptákƉ
planu ohnŞm a temním nebem v korunách stromƉ
By the cave at the rock edge
I become for a moment
The red spot of the setting sun
I become stronger by the song of the birds
I blaze by the fire
And darken by the sky
In the tops of the trees
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
,SBKJOBėFTLÏIPSÈKF
EVCFO
LSBKJOP
CMPVEÓNPQŞUTLBMBNJUWâNJ
,BSFM)ZOFL.ÈDIB
,SBKJOBėFTLÏIPSÈKFTUBKFNOâNJ[ÈLPVUÓNJTLBMOÓDICMVEJÝƃTUJDIâNJV[BWżFOâNJ
ÞEPMÓNJQSPTMVOŞOâNJMPVLBNJJUFNOâNJ[BMFTOŞOâNJIżFCFOZPEEŞMVKÓDÓNJMJETLÈ
TÓEMBQżFETUBWVKFTWPV[WMÈÝUOÓCPIBUPTUÓBLPODFOUSPWBOPTUÓKBLPVTJNPEFMPWPV
LSBKJOVBTPVISONPäOPTUÓQSPKFWƉ[FNŞ.ÈTWÏWSDIPMZJQSPQBTUJBMFWMJETLÏN
NŞżÓULVBVMPäJUFMOÏEPTSEDF"OBWÓDWâIMFEZ[FTWÏIPNJLSPTWŞUBVLB[VKFDFTUV
EÈM0CKFWVKÓTF,SLPOPÝFKBLPUBKFNOÈISBECBLEFNƉäFLPOŘJUTWŞUM[F[BIMÏEOPVU
JUÈIMÏOFEP[ÓSOÏQMÈOŞTFTOPWâNJWSDIPMLZėFTLÏIPTUżFEPIPżÓ+FUPTWŞUVWOJUż
TWŞUBQPEQPSVKÓDÓQżFETUBWZPTWÏNWMBTUOÓNPCSB[F
+JäWQPMPWJOŞTUPMFUÓCZMBPLPV[MFOBDIBSBLUFSFNUÏUPLSBKJOZTPVTUżFEŞOÏ
LPMFNNŞTUB5VSOPWBżBEBVNŞMDƉUPVäÓDÓDICZUPTUOŞQPLPOUBLUVTWPMOâN
QSPTUPSFN[FNŞ1SPNBMÓżFWZDIÈ[FKÓDÓ[SPNBOUJDLÏIPTUZMJ[PWBOÏIPTOVP
QżJSP[FOPTUJQżÓSPEZUPTBNP[żFKNŞOFCZMBKFEOPEVDIÈDFTUBBQSPUPEOFTOBOÈT
OFKTJMOŞKJQƉTPCÓQSÈWŞEÓMBLUFSÈBUPNWZEÈWBKÓTWŞEFDUWÓLEFUVÝÓNFOBQŞUÓNF[J
EFUBJMFNQSPDÓUŞOâNUWÈżÓWUWÈżOFVDIPQJUFMOPTUJIZCOÏLSBKJOZäJKÓDÓWŘBTFBNF[J
ÞTJMÓNPKFKÓ[OPWVPäJWFOÓCBSFWOPVQMPDIPVPCSB[VOBQżÓLMBEWOŞLUFSâDIQSBDÓDI
"MPJTF#VCÈLB0CEPCOÏOBQŞUÓPCTBIVKÓJQSWOÓ&DLFSUPWZGPUPHSBGJFUÏUPLSBKJOZL
OŞNVäOBWÓDQżJTUVQVKFÞŘJOOPTUW[UBIVNF[JNBHJÓOBTUBWFOÏIP[SDBEMBB
QPFUJDLPVTJMPVWŞEFDLÏIPHFPMPHJDLZ[BDÓMFOÏIPQPIMFEV
,SBKJOBėFTLÏIPSÈKFTFWÝBLTWPV[OBLPWPVQPWBIPVVQMBUOJMBWFWâUWBSOÏN
VNŞOÓJKBLPTZNCPMSPEOÏIPLSBKFQPTJMVKÓDÓOÈSPEOÓTFCFWŞEPNÓWNPUJWFDI
QżÓSPEOÓB[ÈSPWFŵJMJETLâNJ[ÈTBIZEPUWPżFOÏEPNJOBOUZISBEV5SPTLZŘJTLBMOÓIP
NŞTUB7UPNTNZTMVTFPCKFWVKFWEÓMF+PTFGB.ÈOFTBŘJ.JLPMÈÝF"MÝFOFCPQP[EŞKJ
WEPCŞWÈMFŘOâDIVEÈMPTUÓOÈTMFEVKÓDÓIPTUPMFUÓV'SBOUJÝLB.V[JLZLEZTLÈMBTF
TUÈWÈNÓTUFNNBHJDLÏIP[SDBEMFOÓTNSUJBäJWPUB
+JOÏQPEPCZPCSB[VLSBKJOZNBKÓTWÏQżFEQPLMBEZWQMFOÏSPWâDITUVEJÓDIżBEZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NBMÓżƉ[LPODFBQPŘÈULVTUPMFUÓ)MFEÈOÓKFEOPUZNF[JOÈMBEPVLSBKJOZ
OBMBEŞOÓNWOÓNBKÓDÓMJETLÏCZUPTUJVNŞMDFBOBMÏ[BOâNPCSB[PWâNżÈEFNKF
EPMPäFOPWUWPSCŞ'SBOUJÝLB,BWÈOB7JODFODF#FOFÝF0UPLBSB/FKFEMÏIPOFCP
7ÈDMBWBÀQÈMZNOPIâNJQP[PSVIPEOâNJWâTMFELZBMFUBLÏQP[WPMOâNPTMBCPWÈOÓN
UŞDIUPW[UBIƉBOPWâNJQPEPCBNJTUZMJ[BDFSFBMJUZ/BQŞUÓNF[JäJWPVLSBKJOPVB
KFKÓN[PCSB[FOÓNQSPTUżFEOJDUWÓNGPSNVMBDÓBQSPNŞOWâUWBSOÏIPKB[ZLBKFÞNŞSOÏ
KFIPJOUFO[JUŞBM[FKFTMFEPWBUQPDFMPVQSWOÓQPMPWJOVTUPMFUÓWNOPIBQPMPIÈDI
3P[EÓMOÈWPMCBżFŘJWZUWÈżÓJOEJWJEVÈMOÓDFTUVLTVCKFLUJWJ[PWBOÏQPEPCŞLSBKJOZ
LUFSÈTFQPTUVQOŞTUÈWÈOBEJOEJWJEVÈMOÓTWPV[OBLPWPTUÓ/BMÏ[ÈOÓIMVCÝÓDIB
PCFDOŞKÝÓDI[ÈLMBEƉWâUWBSOÏIPWâSB[VUBLTNŞżVKFWQSƉCŞIVTUPMFUÓLPCSB[V
VOJWFS[ÈMOÓTZNCPMJDLÏLSBKJOZPQSPÝUŞOÏPELPOLSÏUOÓDIW[UBIƉLVSŘJUÏNVNÓTUV
/BQżÓLMBEWEÓMF+PTFGBÀÓNZ+JżÓIP+PIOBBWKJTUÏNTNZTMVWLPOUFYUVOBÝÓWâTUBWZJ
V-BEJTMBWB;ÓWSBKF[UWÈSOŞOÓPCSB[VLSBKJOZWFMNJ[PCFDOŞOPVWâUWBSOPVNPEVMBDÓ
NZÝMFOÓŘMPWŞLBP[FNJBPTWÏNNÓTUŞOBOÓ
#ZMPUPWÝBLGPUPHSBGJFLUFSÈKJäWFÀUZSTLÏIPTFLWFODJTLBMėFTLÏIPSÈKF[MFU
TWŞEŘÓPUPV[F[OPWVWZLSPŘJUEPLPOLSÏUOÓLSBKJOZ/FOÓUPKFOEÓMPLUFSÏKF
PCSB[OâNQSPTUżFEOÓLFNEPUZLVVNŞMDFTLSBKJOPV$PKF[EFEƉMFäJUÏKF
LPOGSPOUBDFQPIZCVQPVUOÓLBTżÈEFNQżÓSPEZKBLPäUPOPWPVKJTUPUPV
6NŞOÓBMFUPCOPWVKFOŞDP[UPIPUPQPDJUVLUFSâIMFEBMJSPNBOUJLPWÏ
TUPMFUÓPWÝFN[QƉTPCWZKÈEżFOÓNÈPEMJÝOPVJSƉ[OPSPEPVQPEPCV5FOEFODFWÝBLW
ÞISOVEPLMÈEÈäFUPVIBŘMPWŞLBWZKÈEżJUBTEŞMJUTWƉKQPDJUäJUÏIPNÓTUB[FNŞKF
OFVIBTJUFMOÈ1SÈWŞQSPUPäFLSBKJOBėFTLÏIPSÈKFTJTWâN[WMÈÝUOÓNBQżJUBäMJWâN
DIBSBLUFSFN[ÓTLBMBCPIBUÏEŞKJOZ[PCSB[FOÓWFWâUWBSOÏNVNŞOÓNPIPVOÈNUZUP
EŞKJOZCâUJNPEFMPWâNQżÓLMBEFNQSPNŞOVNŞMFDLÏIPVDIPQFOÓLSBKJOZPCFDOŞ
1żFELMÈEBOÈWâTUBWBQPTUJIVKÓDÓWâWPKPETUPMFUÓQPTPVŘBTOPTU[BDIZDVKF
CPIBUPTUNPäOâDIQżÓTUVQƉQżFWÈäOŞWLPOLSÏUOÓDIWB[CÈDIOBWZNF[FOPVÞ[FNOÓ
PCMBTU7FEMFNBMCZLSFTCZHSBGJLZGPUPHSBGJFŘJQMBTUJDLâDIEŞMKTPVUV
QSF[FOUPWÈOZJNOPIÏEBMÝÓBLUJWJUZKBLPEPLVNFOUBDFWâUWBSOâDIBLDÓ[È[OBNZ
QVUPWÈOÓWJ[VÈMOÓQSF[FOUBDFTMPWOÓDIWZKÈEżFOÓJSƉ[OÏGPSNZQSPQPKPWÈOÓ
USBEJŘOÓDIBOFUSBEJŘOÓDINÏEJÓŘJTMPIPUWPSOâDIQPTUVQƉKBLKFQżJOFTMWâWPKVNŞOÓ
MFU
/FKFOWPCMBTUJVNŞOÓTFWÝBLGPSNPWBMW[UBIŘMPWŞLBLFLSBKJOŞB[QƉTPCZKFKÓIP
WJEŞOÓ1SPUPWâTUBWBEPLMÈEÈJVDIPQFOÓBTUZMJ[BDJLSBKJOZėFTLÏIPSÈKFPŘJNB
LBSUPHSBGBHFPMPHBŘJBSDIFPMPHB4OBäÓNFTFVQP[PSOJUäF[EÈOMJWÈTBNP[żFKNPTU
NPäOPTUJEPSP[VNŞOÓNF[JMJENJTQPŘÓWÈWOFKIMVCÝÓDIUBKFNTUWÓDIOBÝFIPKB[ZLBB
WOÓNÈOÓKFäOÈTTESVäVKÓBKJNJäEÈWÈNFKNÏOPTPCŞJWFTNÓSV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
NŞkolik poznámek ke krajinŞ
1997
/
Remarks on Landscape
Krajino! Bloudím opŞt skalami tvými…
Karel Hynek Mácha
Krajina ėeského ráje s tajemnými zákoutími skalních bludišƃ, s tichými uzavże-nými
údolími, proslunŞnými loukami i temnými zalesnŞnými hżebeny, oddŞlujícími lidská
sídla, pżedstavuje svou zvláštní bohatostí a koncentrovaností jakousi mode-lovou
krajinu a souhrn možností projevƉ zemŞ. Má své vrcholy i propasti, ale v lidském
mŞżítku a uložitelné do srdce. A navíc: mnohými výhledy ukazuje cestu dál. Objevují
se Krkonoše jako tajemná hradba, kde mƉže konŘit svŞt, lze zahléd-nout i táhlé
nedozírné plánŞ se snovými vrcholky ėeského stżedohożí. Je to svŞt uvnitż svŞta.
Již v polovinŞ 19. století byla okouzlena charakterem této krajiny, soustżedŞné mezi
mŞsta Turnov a JiŘín, żada malíżƉ, toužících bytostnŞ po kontaktu se silnými místy.
Pro malíże, vycházející z romantického, stylizovaného snu o pżirozenosti pżíro-dy, to
samozżejmŞ nebyla jednoduchá cesta, a proto dnes na nás nejsilnŞji pƉsobí právŞ díla,
která o tom vydávají svŞdectví, kde tušíme napŞtí mezi detailem procí-tŞným tváżí v
tváż neuchopitelnosti hybné krajiny, žijící v Řase, a mezi úsilím o její znovuoživení
barevnou plochou obrazu - napżíklad v nŞkterých pracích Aloise Bubáka. Obdobné
napŞtí obsahují i první fotografie této krajiny od Jindżicha Eckerta, kde navíc
pżistupuje úŘinnost vztahu mezi magií nastaveného zrcadla a poetickou silou
vŞdeckého, geologicky zacíleného pohledu.
Krajina ėeského ráje se však svou znakovou povahou uplatnila ve výtvarném umŞní i
jako symbol rodného kraje, posilující národní sebevŞdomí v motivech pżí-rodní a
zároveŵ i lidskými zásahy dotvożené dominanty hradu Trosky Ři v moti-vech skalního
mŞsta. V tom smyslu se objevují v díle Josefa Mánesa Ři Mikoláše Alše nebo pozdŞji,
v dobŞ váleŘných událostí následujícího století, u Františka Muziky, kdy skála se stává
místem magického zrcadlení smrti a života.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Okouzlení a uhranutí touto krajinou se pżenáší dnes i na nás. Krajina ėeského ráje a její
souŘást - historicky komponovaná krajina jiŘínské kotliny - je totiž ideál-ním místem
pro spontánní prožití a hlubší pochopení archaických vztahƉ mezi ŘlovŞkem a krajinou.
Zároveŵ je to místo velmi charakteristické pro kombinaci architektury, krajiny a
duchovní historie.
Již Bohuslav Balbín ve svých Miscellaneích roku 1679 obdivnŞ popisuje velko-rysost
založení tzv. jiŘínské zahrady Valdštejnovy a dnes se právem jedná o vy-hlášení celého
komplexu národní kulturní památkou. V Řem spoŘívá jedineŘnost této historicky
komponované krajiny?
Pżedevším jde o první ranŞ barokní Ři pozdnŞ manýristickou krajinnou kompozi-ci
takového rozsahu v ėechách. Albrecht z Valdštejna poté, co vybral JiŘín za sídelní
mŞsto svého frýdlantského panství, zde za pomoci svých architektƉ Andrea Spezzy (od
roku 1625) a Nicoto Sebregondiho (po roce 1629) inicioval stavbu osovŞ založené
zahrady s oborou, pohledovŞ i funkŘnŞ svázanou s budo-vami Řestného dvora a loggie
- salty terreny Ři pżízemní sínŞ. Zde se šlechtická spoleŘnost mŞla bavit, naslouchat
hudbŞ a také - vizuálnŞ komunikovat s okolím.
Druhou osou, kolmou na osu první, je právŞ lipové stromożadí, spojující vévod-ské
mŞsto JiŘín, loggii a Libosad (tak byla zahrada pozdŞji nazvána) s kartuzián-ským
klášterem ve Valdicích. Ten byl urŘen za místo panovníkova posledního od-poŘinku.
Tato druhá osa tedy, aŘ vizuálnŞ realizovaná, mŞla mít rovnŞž funkci mocensky
ideovou.
Poté, co byl Valdštejn roku 1634 v Chebu zavraždŞn, práce postupnŞ ustaly. Torzo
pƉvodních architektonických zámŞrƉ, tvarování krajiny i pƉdorysná osnova celého
komplexu jsou však natolik výrazné, že i dnes, kdy se celý areál jakoby navrací zpŞt k
pżírodŞ, stále jasnŞ vystupují velkorysými tahy. Mimo vlastní budo-vu loggie a zbytky
zdŞných ohrad s obdélnými výklenky jsou zachovány obvodové zdivo a klenební pasy
grotty, zdŞné terasy pżi dvou zrcadlovŞ založených rybní-cích, jež mŞly navazovat na
labyrinty ze stżíhaných dżevin. Jsou též patrné sypaná hráz velkého osového rybníka,
návrší rondelu a stopy dalších pohledových os, vroubených lípami Ři pyramidálními
duby, spojených se sekundárními vodními plo-chami. Napnklad linie hráze rybníka u
myslivny, pohledovŞ orientovaná pżesnŞ k vrcholu výrazného kopce Zebína, je
pżíkladem práce architektƉ, tŞžících ještŞ z manýristických idejí propojenosti ŘlovŞka a
pżírody.
Jako mnóhé italské zahrady z tohoto období má i areál valdštejnské komponova-né
krajiny své jedineŘné stavebnŞ historické i krajinnŞ morfologické souvislosti a osud.
Povaha genia loci v okolí JiŘína je dána již samotným utváżením jiŘínské kotliny,
rámované na jihu Velišským hżbetem a na severu hżebenem Tábora s tuše-ním
Krkonoš. MŞlká mísa, pżecházející na západŞ do labyrintƉ Prachovských skal, je
místem žilnatiny pramenišf żeky Cidliny a oblastí vnitżnŞ soustżedŞných center s
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
orientaŘními body vrcholƉ Veliše, Kumburku, Zebína, Železného Ři sv. Anny. JiŘínská kotlina byla pżitažlivá pro ŘlovŞka od neolitu a v období raného stżedovŞku zde lze
pravdŞpodobnŞ hovożit o velmi pokroŘilém stupni humanizace krajiny. Vlastní
valdštejnský koncept komponované krajiny, tedy Libosad a obora s loggií a lípami, je
bravurním rozvinutím vztahƉ mŞsta JiŘína k území valdického háje a rybniŘní soustavy
Šibeŵáku, doložených poŘátkem 15. století.
Pokud zdƉrazníme vizuální koridor mezi Velišem, loggií, kartuziánským klášte-rem ve
Valdicích, Kumburkem a ėernou horou, pak je velmi zajímavé i jeho pżekżí-žení s
rybniŘní soustavou Velkého Poráku, dnes již z velké Řásti neexistující. Po-kud bychom
o tomto koridoru uvažovali jako o dráze koncentrované duchovní energie zemŞ, pak
JiŘínská kotlina mƉže být interpretována jako silové pole, nabi-té významy uvnitż i
vnŞ. Významným pżesahem mimo území kotliny je v tomto ohledu vizuální vztah mezi
vrcholem Veliše (osídleným již od neolitu) a keltským sídlištŞm u Markvartic, vizuální
a sakrální vztah vázaný k východu Slunce v den jarní rovnodennosti.
Velmi zajímavou je také skuteŘnost, že v místŞ Velišského hżbetu, odkud z Ře-diŘové
skalní trhliny máme archeologicky dokladovanou obŞf zlatého lužického smotku (1000
pż. n. I.), dochází mnohem pozdŞji roku 1694 ke stavbŞ lorety jako místa spojeného s
narozením Krista a kultem Panny Marie. Tato stavba nás již upozorŵuje, že ani
Valdštejnovou smrtí tvarování krajinného komplexu nekonŘí. PrávŞ naopak.
Manýristická osnova míst jasných a míst s tajemstvím je prorƉstá-na organismem
krajiny.
Na tŞchto promŞnách se od konce 17. století do poŘátku 18. století podílejí jako
stavebníci zejména Šlikové a Morzinové, pozdŞji s úpravami Obory na Táboże v 19.
století i Rohanové. Objevují se také nová jména umŞlcƉ architektƉ - Jean Baptiste
Mathey, Jan Blažej Santini-Aichl Ři Anselmo Martino Lurago.
Po obvodu JiŘínské kotliny vyrƉstá żada poutních kaplí, korunujících vrcholy kopcƉ
nebo uzavírajících hrdla údolí s prameny. Vznikají tak další dominanty, tíh-noucí ke
svŞtlu Ři ke zdrojƉm životodárných sil.
ZvláštŞ vyznaŘována jsou také místa smŞżující ke skrytosti, pżirozené jeskynŞ a rokle:
pŵpomeŵme petroglyf s datací 1725 z tżetí, nejhlubší úrovnŞ Lachmanovy jeskynŞ v
bludišti Babince v Prachovských skalách.
Takovýmto zpƉsobem oznaŘené místo nalezneme i pżímo na ose valdštejnské-ho
komplexu, v grottŞ. Manýristická jeskynŞ jako brána do podsvŞtí se stává mís-tem
meditace o smrti, poustevnou uprostżed zámŞrnŞ zakonzervované zżíceniny.
Grotta, pƉvodnŞ projektovaná a budovaná zejména roku 1630 jako zcela zakle-nutá
prostora, uvnitż vyzdobená štukovými krápníky, zƉstala pżes veškerou snahu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
nedokonŘena, a pżesto, v tomto stadiu torza, byla pozdŞji pżíznaŘnŞ na centrálním
místŞ oznaŘena rytou datací 1692 a tedy zżejmŞ i chápána jako cílená zżícenina a jako
poustevna. Tomu napovídají i dobové souvislosti s tehdy sílícím kultem eremitáží.
Stavba, pƉvodnŞ koncipovaná jinak, tak náhle hovożí novým jazykem. ZámŞrné trhliny
ve zdivu pƉsobí jako okna do vnŞjšího prostoru zahrad a udivují nás technickou
vyspŞlostí zdŞní, kvalitou malty i neobyŘejnou citlivostí ke druhu použitého materiálu.
Z bývalého renesanŘního lomu na Bradlci byl vytŞžen podi-vuhodný pískovec, který v
metamorfované zónŞ mezi permokarbonskými bżidlice-mi a výlevy ŘediŘƉ hraje
obrovskou paletou barev - od tónƉ bílých pżes šedé a nažloutlé k barvám nafialovŞlým,
žlutým a rudým. Všech tŞchto kvalit ranŞ ba-rokní stavebníci bravurnŞ využili a
pozdŞjší preromantický osud stavby tyto kvality jen umocnil. PodobnŞ jako romantiŘtí
architekti v Anglii nŞkdy uŘinili torza starších staveb, napżíklad stżedovŞkých katedrál,
cílenou souŘástí úpravy krajiny, stejnŞ tak jsme toho svŞdky zde. Je tżeba s touto
skuteŘností poŘítat a všechny tyto kvality zachovat (jakékoli úvahy o dostavbŞ grotty Ři
poustevny jinak, než je pżi-nesla dosavadní historie tvarování tohoto území, jsou
nepżípustné a znamenaly by ochuzení, ne-li pżímo likvidaci památky).
V souŘasné dobŞ je krajina v okolí JiŘína velmi originální drƉzou, nesoucí výraz-né
stopy prehistoricky až ranŞ historicky humanizované krajiny, stopy manýristic-ké a
ranŞ barokní koncepce zahrady italského typu, stopy stżedoevropského vr-cholnŞ
barokního zpƉsobu jedineŘné práce s krajinou, stopy historismu konce 18. a poŘátku
19. století a koneŘnŞ stopy návratu místa samého k sobŞ s tenden-cemi k obnovování
pƉvodních typƉ porostu, flóry a fauny.
Všechny tyto složky jsou nŞjak cenné, nejcennŞjší je však jejich vzájemná souvztažnost. Získat náležitý obraz o vztazích uvnitż komponované krajiny s valdštejnskou loggií a Libosadem není tedy vƉbec jednoduché. Vyžádá si spolupráci mnoha
odborníkƉ, rozsáhlý výzkum a koneŘnŞ to nejtŞžší, stanovení priorit pżí-padné obnovy.
Jen tak bude možné zachovat a zároveŵ i zviditelnit mimożádnou hodnotu této památky
jako kulturní odkaz pżíštím generacím.
Jen tehdy bude možné v této krajinŞ také bloudit.
VýbŞr z literatury
J. Morávek - Z. Wirth: WaldštejnƉv JiŘín. Praha 1946.
I. Kożán: Santini ve východních ėechách. UmŞní, 1974, s. 213-222.
J. K. ėeliš - M. Šejn: Valdštejnský krajinný projekt. JiŘín 1622-1634. In: Sborník
muzea v Chebu, 1983.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
J. Muk a kol.: JiŘín - Libosad. StavebnŞ historický prƉ-zkum. Pracovní zpráva. Praha
1993.
J. Waldhauser: Keltové na Jizeże a v ėeském ráji. Mla-dá Boleslav 1996.
Miloš ŠEJN: Remarks on Landscape
Currently, the landscape around JiŘín is a unique amalgamation with perceivable
features of prehistoric or early-historic humanised landscape, with features of the
Mannerism and Early Baroque concept of an Italianate garden, with features of unique
central European advanced-Baroque technique of working with landscape, with
features of the historicism of the end of 18th and beginning of 19th centuries and,
finally, with features of the site's return to itself with the tendency to renety the original
flora and fauna.
Any of these components has some value. However, it is their mutual relationship that
is the most valuable. Therefore, to achieve a proper notion of the relationship inside the
composed landscape with the Wallenstein Loggia and Libosad is in no way easy. It will
require the co-operation of many experts and extensive research, and the most crucial
point will be to set priorities for its possible renewal. It is the only way to preserve and
publicise the extraordinary value of this monument as the cultural heritage for the next
generations.
Only then will it be possible for us to wander about this landscape. hz
Valdštejnská Loggie a komponovaná barokní krajina okolí JiŘína
Sborník referátƉ z vŞdecké konference konané ve dnech 6. – 8. bżezna 1997 v JiŘínŞ
Z ėESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ - supplementum 3
Semily 1997
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
7"-%À5&+/4,«-0%Ç*&"-*#04"%
1996
Stromożadí lip, které s obdivem popi-suje Bohuslav Balbín (Miscellanea Historica
Regni Bohemiae 1, Praha 1679), je souŘástí skuteŘnŞ mimożádné realizace, založené v
krajinŞ mezi JiŘínem a Valdicemi a spojované se jménem Albrechta z Valdštejna.
V Řem spoŘívá její jedineŘnost? Pżedevším jde o první ranŞ barokní krajinnou
kompozici takového rozsa-hu v ėechách. Albrecht z Valdštejna (1583-1634) zde za
pomoci svých ar-chitektƉ Andrey Spezzy (od roku 1625) a Niccola Sebregondiho (od
roku 1629) inicioval stavbu osovŞ za-ložené zahrady s oborou, pohledovŞ i funkŘnŞ
svázanou s budovou kolem Řestného dvora a s lodžií - salou terre-nou, „pżízemní síní",
kde se šlechtická spoleŘnost mŞla bavit, naslouchat hudbŞ a také vizuálnŞ
komunikovat s okolím. Druhou osu, kolmou na osu první, pżedstavovalo právŞ lipové
stro-możadí, spojující vévodské mŞsto Ji-Řín, lodžii a Libosad (tak byla zahrada
pozdŞji nazvána) s kartuziánským klášterem ve Valdicích, urŘeným za místo
Valdštejnova posledního odpo-Řinku. Tím se také po jeho zavraždŞ-ní v Chebu roku
1634 stal. PƉdorysná osnova celého komplexu je natolik vý-razná, že dnes, kdy se celý
areál ja-koby navrací zpŞt pżírodŞ, je jasnŞ pa-trná velkorysá koncepce. Mimo vlastní
lodžii a zbytky zdŞných ohrad s obdél-nými výklenky je patrné také obvo-dové zdivo a
klenební pasy groty, zdŞné terasy pżi dvou zrcadlovŞ zalo-žených rybnících, jež
navazovaly na labyrinty ze stżíhaných dżevin, sypaná hráz velkého osového rybníka,
návrší rondelu a stopy dalších pohledových os vroubených lipami Ři pyramidál-ními
duby a spojených s vodními plo-chami. Napżíklad prƉhled hrází ryb-níka u myslivny,
orientovaný pżesnŞ k vrcholu výrazného kopce Zebína, je pżíkladem práce architektƉ,
tŞžících ještŞ z manýristických idejí propoje-nosti ŘlovŞka a pżírody.
Jako mnohé italské zahrady z tohoto období má i areál valdštejnské kompo-nované
krajiny své jedineŘné stavebnŞ-historické a krajinnŞ-morfologické sou-vislosti a osud.
Genius loci okolí JiŘína je dán pżedevším samotným utváżením jiŘínské kotliny,
rámované na jihu veliš-ským hżbetem a na severu hżebenem Tábora s tušením
Krkonoš. MŞlká mísa, pżecházející na západŞ ještŞ do labyrintƉ Prachovských skal, je
také místem žilna-tiny prameništ żeky Cidliny a dalších, vnitżnŞ soustżedŞných center a
orientaŘ-ních bodƉ, jimiž jsou vrchy Zebín, Železný nebo Sv. Anna. Bylo to ideální
místo, pżitažlivé pro ŘlovŞka od neolitu až k období raného stżedovŞku, zde lze
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
rozpoznat již velmi pokroŘilý stupeŵ hu-manizace krajiny.
Samotný valdštejnský komplex kom-ponované krajiny, tedy Libosad s lodžií a lípami,
vyrƉstá na místŞ tzv. Valdického háje a rybniŘní soustavy Šibeníku, doložené již
poŘátkem 15. století. StejnŞ tak Valdštejnovou smrtí roku 1634 tvarování komplexu
nekonŘí. Manýristická osnova míst jasných a míst s tajemstvím prorƉstá krajinou dál
liniemi a bloudŞním. Na pżelomu 17. a 18. století vyrƉstá po obvodu ji-Řínské kotliny
żada poutních kaplí, ko-runujících vrcholy kopcƉ nebo uzavíra-jících hrdla údolí s
prameny. Vznikají tak další dominanty tíhnoucí ke svŞtlu Ři ke zdrojƉm životadárných
sil.
Na tŞchto promŞnách jiŘínské kot-liny se podílejí rovnŞž další stavebníci a po
Valdštejnovi se tu zapsali další šlechtické rody - zejména Šlikové, Morzinové, ale
pozdŞji i Rohanové. V podstatŞ až podnes tak vznikají a postupnŞ se i vytrácejí
mnohovrs-tevnaté vazby konceptu Valdštejnovy komponované krajiny mezi JiŘínem a
Valdicemi. SkuteŘnost, že koncept nebyl ve své dobŞ dokonŘen, lze ozna-Řit za štŞstí,
protože jen tak bylo možné v dalších obdobích plodnŞ roz-vinout všechny aspekty, jež
nabízely ideje manýrismu i místo samo.
V souŘasné dobŞ je celý areál velmi originální drúzou nesoucí výrazné stopy
prehistoricky až ranŞ historicky humanizované krajiny, stopy manýris-tické a ranŞ
barokní koncepce zahrad italského typu, stopy stżedoevropského vrcholnŞ barokního
zpƉsobu jedineŘné práce s krajinou, stopy historismu konce 18. a poŘátku 19. století a
ko-neŘnŞ stopy návratu a tendence k obno-vování pƉvodních typƉ porostu, flóry a
fauny. Všechny tyto složky jsou cenné, nejcennŞjší je však jejich vzá-jemná
souvztažnost.
Miloš Šejn
Lodžie v pohledu od vrchu Zebína
Pohled na JiŘín z vrchu Zebína
PrƉhled lipovou alejí, v pozadí vrch Zebín
Valdštejnova lodžie
ZemŞ Koruny ėeské, JiŘín / Brána do ėeského ráje, Orbis 1996, s.14-15
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Wallenstein Loggia and the Baroque Composition of Landscape around JiŘín
“…perhaps all Czech gardens were surpassed by two gardens of Albrecht of
Walenstein: That in Prague and that in JiŘín. From JiŘín, a wide four-line linden tree
promenade leads to the duke’s garden. It is a piece of work so refined it is not possible
to find any that compare in the whole of Bohemia, nor even in neighbouring countries.
More than 700 linden trees, planted in diagonals, open in four lines along a triple road:
one in the middle, suitable for horses and carts, and two smaller roads on both sides.
The trees are all of the same age, the crown shapes are the same as well, underneath
them is grass and flowers; in one word, it is the Hesiodic road of delight from which,
after deep consideration, the young Prodic’s Hercules departed.”
(Bohuslav Balbín: Miscellanea Historica Regni Bohemiae, Book I, 1679)
The linden tree promenade, spoken of in connection with Albrecht of Wallenstein
(1583–1634; known as Valdštejn in Czech) and described with such admiration by
Bohuslav Balbín, is a part of a unique project carried out in the landscape of ėeský ráj
(The Bohemian Paradise) between JiŘín and Valdice. Justifiably enough, an effort to
proclaim the whole area a cultural preserve has now arisen.
What is so unique about this project? Most importantly, it is the first early Baroque or
late Manneristic composition of landscape of such a size in Bohemia. When Albrecht
of Wallenstein chose JiŘín as the seat of his Frýdlant county he, with the help of his
architects Andrea Spezza (from 1625) and Nicolo Sebregondi (from 1629), laid the
foundations of a main-axis garden with a game reserve, relating both in perspective and
function to the adjacent court and the Loggia or salla terena. Here the gentry found a
place to talk, listen to music and to visually communicate with their immediate
surroundings.
The second axis line, perpendicular to the first line, is formed by the linden tree
promenade. It links the county seat JiŘín, the loggia and Libosad (this name was later
adopted for the garden) with the Carthusian monastery in Valdice which was later set
to be the grand duke’s eternal rest place. This second axis line, although realised
visually, was designed as well to imply power and ideology.
After Wallenstein’s assassination in Cheb in 1634 all building activities ceased.
However the fragment of the original architectural idea, landscape formation and the
ground plan already created was so distinctive that even now, at the time of people’s
return to the nature, its magnificent features are clearly recognisable. Besides the
building of loggia and remains of boundary walls with oblong niches, there is
peripheral walling and straight arches of the grotto, and masoned terraces near two
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
symmetrised ponds which were, according to the original plan, to have been adjacent to
the labyrinths of pruned trees. Next is an earthen dam of a large main-axis pond, a
roundel hillock, and there are indications of other perspective axis lines, marked by
linden trees or pyramid oak trees and connected with secondary water surfaces. Such
an example is the dam line of the pond near the gamekeeper’s lodge, whose perspective
aligns exactly with the top of Zebín, one of the landmarks of the area. It is an example
of the art of architects capitalising on the Manneristic ideas of man’s accord with
nature.
Like many Italian gardens of that period, the Wallenstein landscape composition has
many unique contexts in terms of architectural styles and the landscape’s morphology,
and a unique history. The genius loci around JiŘín is determined by the formation of
the JiŘín basin, framed by the Velíš ridge to the south and by the Tábor crest to the
north with the notion of the Krkonoše mountains. The shallow basin, changing into the
labyrinths of the Prachov sandstone rocks in the west, is a spring area for the Cidlina
river and an area of power-bearing centres with the landmark peaks of Veliš, Kumburk,
Zebín, Železný or Sv. Anna. The JiŘín basin has been attracting man since Neolithic
times, and it is assumed that in the early mediaeval period the landscape had been
cultivated to a considerable extent. The Wallenstein conception of the landscape
composition itself, i.e. the Libosad with Obora and the loggia with the linden tree
promenade, is a masterpiece development of the older area of the Valdice grove and
the pond valley of Šibeník, which date back to the beginning of the XV century.
However, the death of Wallenstein did not bring to an end the forming of landscape. A
Manneristic outline of overt as well as covert places frames the landscape’s
transformation, perceivable to man as lines and labyrinths. The end of XVII century
was the time when many pilgrimage places were created, and pilgrimage chapels were
built to decorate hill tops or valley springs around the JiŘín basin. They became the
new dominating landmarks, featuring the inner light or life giving forces. Places
denoting seclusion, such as natural caves and gorges, were also given specific marking.
A fragment of an artificial cave in the garden adjacent to the Loggia was so marked as
early as 1692. The Manneristic cave as a gateway to the nether world becomes a refuge
for the contemplation of death, a hermitage lying in the middle of a ruin preserved on
purpose.
Other landlords have also participated in the shaping of the landscape in the JiŘín
basin, namely the Schliks, the Morzins or later the Rohans. New artist architects
appeared, such as Jean Baptiste Mathey, Jan Blažej Santini-Aichl and Anselmo
Martino Lurago.
At present the landscape around JiŘín is a unique fusion with recognisable features of
prehistoric or early historic cultivation, of Manneristic and early Baroque concepts of
Italianate gardens, of the irreproducible manner of landscape architecture as it emerged
in the late period of Central European Baroque, of the historicism of the end of XVIII
and beginning of XIX centuries, and finally, of the place’s return to itself, together
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
with the regrowth of the original types of flora and fauna.
Each of these components has some value; the most valuable, however, is their
relationship. To acquire an understanding of the relationships inside the composed
landscape with the Wallenstein Loggia is in no way easy. It will require the
cooperation of many experts in large-scale research, and the most crucial point will be
to set priorities for the possible renovation. It is the only way of saving and discovering
the extraordinary value of this monument as the cultural heritage for the generations to
come.
Miloš Šejn
Valdice, Libosad, Wallenstein Loggia. 1630–34, projected before 1630, Nicolo
Sebregondi
In the direction of JiŘín, linked with the town by a beautiful linden tree promenade, is
LIBOSAD with the adjacent game reserve; on the longitudinal axis, Wallenstein
Loggia is situated with the court at the back; – the whole complex, originally early
Baroque style, was projected before 1630 by Nicolo Sebregondi and built according to
his plans in 1630–34; Classicist adaptation after 1768 (mansard roof); mock-up
vaulting of the arcades from 1813; then deserted and adapted in XIX century. –
LOGGIA: two-floor building with two rooms in the back section through both floors; a
high loggia in the front section, opening to the adjacent park with three arcades with
pillars at the front and one arcade on each side; covered with mansard roof. In front of
the loggia are two full-width open flights of stairs. – Behind the loggia, to the north, is
a court of welcome, surrounded by a C-shaped one-storey building with two groinedvaulting underpasses, both with segment-encased bossed portals, and with bossed
pilasters and segmental gables.
The Art Monuments of Bohemia, 1982.
Diversity was the main attraction of that land; amorous charm and earnest glorification
amalgamated in it as in the face of the young lad who was now watching it gloomily.
Behind him, toward midnight and on the left towards the East lay, in a distant halfIUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
circle, the mountains of Krkonoše, and dark blue shadows alternated with the red glow
of the early morning sun over the dignite mountain tops. On his right hand the castles
topping the dark hills of Kumburk and Bradlec, rising from darksome valleys, cast their
shadows; and behind and high over them stood the beautiful hill of Tábor. From the
deep lowland it rose slowly to its magnificent summit, and on its far stretched crest,
from its foot up to half its height, green pastures changed in turns with the golden
colour of the maturing corn in long fields; but from there on up, the fields were edged
by dark woods. Here and there yards or buildings flashed in the morning glow, seated
either in the fertile plain or in the shadows of dark-green forests. On the upper and
steeper part of the mountain, in the blue mist, were dense young forests, and on the
mountain’s face grey rocks showed in the dark brushwood; and on the very summit a
white church was hard to recognise in the red sky’s horizon, just as a white rock in a
blood-red sea. Just in front of him, on the midday side, was a far-reaching plain, with
stretches of fertile fields and meadows in bloom; on its horizon stood the hill of Veliš,
decorated with the walls of an ancient castle, and somewhat closer rose the bare hill of
Zebín. Close round and about was this delightful land which the lad’s saddened eyes
were now watching.
Karel Hynek Mácha, Valdice, 1836
In the first third of 17th century, the duke Albrecht of Wallenstein (known in Czech as
“Valdštejn”) chose JiŘín to be his residence and head town of his county. For JiŘín, this
was the beginning of massive building activities conducted by three important Italian
architects: G. Pieroni, A. Spezza and N. Sebregondi. The start of 17th century, or the
Early Baroque, brought architecture that spontaneously reflected nature. The beauty
and varieties of the landscape around JiŘín contributed to the creation of the first largescale architectural composition of landscape in Bohemia. – In 1936 the borough of
JiŘín became the owner of the most important monuments of the Wallenstein period
and began repair work, which in the 40’s ceased and was never resumed. Since 1996
the project of renovating the Wallenstein Loggia with the attached park has been under
way, another part – the game reserve – was returned to its lawful owners.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
Katedrála uprostżed krajiny
kostel Sv. Jakuba VŞtšího a panská oratoż
Kostel sv. Jakuba VŞtšího, dnes torzo monumentálního projektu, byl zamýšlen svým
zakladatelem Albrechtem z Valdštejna jako biskupská katedrála. Když se myšlenku
zżídit v JiŘínŞ biskupství Valdštejnovi nepodażilo prosadit, byly plány upravovány a
kostel byl realizován jako proboštský.
V rámci stżedoevropského manýrismu a baroka neobyŘejnŞ významná ranŞ barokní
stavba, projektovaná po roce 1623 Giovanni Battista Pieronim (1586-1654?) a
koncipovaná jako centrála s pƉlkruhovým presbytáżem. Otevżená zƉstává úŘast dalších
architektƉ, Andrea Spezzy a Giovanni Battista Mariniho.
Základní kámen položen roku 1627, v roce 1634, bezprostżednŞ po ValdštejnovŞ smrti
je stavba zastavena. NedokonŘeny jsou tehdy již zamýšlená spojovací chodba z
Valdštejnského paláce (zámku) do oratoże, centrální kupole a vŞže. Oratoż mŞla být
souŘástí tŞlesa pravé, západní vŞže.
Kostel je neorientovaný, hlavní oltáż smŞżuje k jihu. Respektuje tedy a završuje
architektonickou koncepci námŞstí se zámkem a pozdnŞ gotickou vŞžovou bránou, je
však také stavbou, jejíž kupoli protíná krajinná osa Veliš - Kartouzy a stává se tak
svou koncepcí (tedy zamýšlenou hmotou i zamýšleným obsahem) jedním ze stŞžejních
duchovních bodƉ této osy.- viz historická komponovaná krajina
V této souvislosti je nutné pżipomenout jako dƉležitou okolnost ValdštejnƉv pokus o
založení františkánského konventu u kostela sv. Františka pod Velišem, pro nŞjž
dvorská kanceláż v JiŘínŞ vydala zakládací listinu 1. bżezna 1628. - viz f u n d a c e c
írkevních staveb
Kostel Sv. Jakuba VŞtšího se tak mŞl stát ústżedním - geometricky stżedovým bodem kompozice, spojující na jihozápadŞ klášter františkánský a na severovýchodŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
klášter kartuziánský s Valdštejnovou hrobkou. To vše v rámci krajinné linie probíhající
jiŘínskou kotlinou a spojující protilehlé hory Veliš - Kumburk.
Jinými slovy, vstup ze zámku do oratoże je souŘasnŞ vstupem do této krajinné osy. Je
tak prƉchodem nikoli jen do významné polarity duchovní, nýbrž i bránou do polarity
spirituálního pole krajiny.
Ve stavbŞ kostela bylo pokraŘováno až po roce 1644, vysvŞcen byl v roce 1701. Po
požáru roku 1768 byl renovován, pżistavŞna spojovací chodba z paláce v intencích
pƉvodního projektu. Nástropní iluzívní malba nepravé kupole je pravdŞpodobnŞ od
Jana Hiebela (1681-1755), freskové obrazy evangelistƉ a církevních otcƉ provedl
Josef Kramolín (1730-1802).
PozdnŞ barokní zażízení (architektura tżí dżevŞných oltáżƉ s żezanými plastikami a
obrazy) bylo realizováno v letech 1768-70. Obraz hlavního oltáże Nanebevzetí sv.
Jakuba VŞtšího je od Ignáce Viktorina Raaba (1711-1787), obrazy oltáżƉ postranních
od Josefa Kramolína. Sochy oltáżƉ stejnŞ tak jako jejich architektura pocházejí z
významné sochażské dílny JelínkƉ, Řinné v celém Pojizeżí, nŞkteré práce jsou pżímo
spojeny se jménem Martina Ignáce Jelínka (1728 - po 1810).
Užívání této oratoże jakožto místa urŘeného pro úŘast panstva na bohoslužbách lze
doložit jen v hrubých údajích. Po ValdštejnovŞ smrti získávají zámek roku 1635
Tiefenbachové, v roce 1635 Trauttmannsdorfové. Do roku 1768 byl kostel se zámkem
spojen dżevŞnou pavlaŘí, poté prampouchem sklenutým ve dvou obloucích. Úpravy
v oratożi (ŘalounŞní klekátka, dekorativní vymalování stŞn) byly provedeny v pƉbŞhu
následujícího století. V této souvislosti je možné pżipomenout pobyt rakouského císaże
Františka I. na jiŘínském zámku od 3.6 do 2.7. roku 1813 v rámci zde probíhajících
jednání protinapoleonské aliance. TrauttmannsdorfƉm a jejich úżedníkƉm sloužil
zámek do poloviny 19. století. V roce 1936 zámek zakoupilo mŞsto JiŘín.
$BUIFESBMJOB-BOETDBQF
The Church of St. James the Greater and the Oratory
The Church of Sv. Jakub VŞtší, today a fragment of a grandiose plan, was proposed by
its founder, Albrecht von Wallenstein, as a bishop’s cathedral. When this intention was
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
turned down the plans were changed and the church was built as a prior church.
The building was designed by Giovanni Battista Pieroni (1584–1654?) after 1623 and
conceived with a central ground plan and a semicircular presbytery. Within the
framework of Central European Mannerism and Baroque, this is a very valuable early
baroque building. The contributions of other designers, especially Andrea Spezza and
Giovanni Battista Marini, remain unclear.
The cornerstone was laid in 1627, and in 1634 building activities were halted following
the death of Wallenstein. The areaway between the Wallenstein palace and the oratory,
central dome and the tower was not finished. The oratory was to be incorporated in the
right-hand, or western, tower.
The church is not oriented as other churches: the main altar is facing south. Thus the
building can be regarded as part of the architectural concept of the town, including the
main square with a palace and a late Gothic tower, but also as a building located on the
landscape axis line Veliš – Kartouzy. The concept of the building, both in its
architectural mass and significance, makes it one of the most prominent spiritual hinges
of the axis. – See Historical Landscape Composition
Wallenstein’s attempt to establish a Franciscan monastery by the Church of Sv.
František (St. Franciscus) in Veliš, a charter for which was issued by the office of the
court in JiŘín on 1 March 1628, should be stressed as an important circumstance. – See
The Founding of Ecclesiastical Buildings The Church of Sv. Jakub VŞtší was to
become the central point, also speaking in terms of ground projection, of a design
establishing a connection between the Franciscan monastery in the south-west and the
Carthusian monastery with Wallenstein vault in the north-east. All this should take
place within the framework of the main landscape axis line which lies in the JiŘín basin
and links the opposing hills of Veliš and Kumburk.
In other words, the entrance from the palace to the Oratory is subsequently an entrance
to this axis line. It is a gateway to an important polarity of spirit as well as of the
country.
The building activity resumed after 1644 and the church was consecrated in 1701.
After a fire in 1768 it was renovated and the areaway between the palace and the
church was built after the original design.
The ceiling features an illusive dome painting probably by Jan Hiebel (1681–1755),
and the fresco paintings of the evangelists and Holy Fathers were executed by Josef
Kramolín (1730–1802).
The late Baroque inventory (three wooden altars with carvings and paintings) was
designed in 1768–70. The main altar features a painting of Sv. Jakub VŞtší’s ascension
by Ignác Viktorin Raab (1711–1787), the side altar paintings are by Josef Kramolín.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
The carved statues as well as the altar architecture were made by an important artistic
family of Jelínek who were active all throughout the Jizera region; some of the pieces
are closely linked to Martin Ignác Jelínek (1728–after 1810).
The usage of the Oratory as a place designed for gentry participating in church
services is hard to prove. In 1635, after Wallenstein’s death, the Tiefenbach family
became the new owner of the palace, and the Trauttmannsdorf family after 1635. Until
1768 the church was connected to the palace with a wooden gallery and later with two
diaphragm arches. The modifications in the Oratory, such as the prayer-desk trim and
painted wall decorations, were made during the following decades. A visit by the
Austrian Emperor Franz I to the JiŘín palace from 3.6. to 2.7. 1813 as part of the antiNapolean coalition meetings can be stressed in relation to this. The Trauttmannsdorf
family lived here until the middel of the 19th century . In 1936 the town of JiŘín bought
the palace.
,BUIFESBMFJONJUUFOEFS-BOETDIBGU
Die Jakobskirche und das Oratorium
Die Jakobskirche, heute ein Torzo eines gewaltigen Projekts, wurde von seinem Stifter
Albrecht von Wallenstein als bischöfliche Kathedrale gedacht. Nachdem es
Wallenstein nicht gelungen ist, die Errichtung eines Bistums durchzusetzen, wurden
die Pläne geändert und der Bau als Kirche der 1628 gegründeten Probstei realisiert.
Im Rahmen des mitteleuropäischen Manierismus und Barocks ein besonders wichtiger
frühbarocker Bau, entworfen nach 1623 von Giovanni Battista Pieroni (1586-1654?)
und konzipiert als ein Zentralbau mit halbkreisförmigen Presbyterium. Offen bleibt die
Teilnahme anderer Architekten, bes. Andrea Spezza und Giovanni Battista Marini.
Grundsteinlegung 1627; 1634, unmittelbar nach Wallensteins Tode wurde der Bau
eingestellt. Unvollendet bleiben schon damals geplanter Verbindungsgang vom
Wallensteinpalast (Schloß) zum Oratorium (zur Hauskapelle), zur Zentralkuppel und
zu dem Turm. Das Oratorium sollte ein Teil des Raumes des rechten, d. h. des
westlichen Turm werden.
Die Kirche ist nicht nach einer Himmelsrichtung ausgerichtet, der Hauptaltar ist nach
Süden orientiert. Sie berücksichtigt also die architektonische Konzeption des
Marktplatzes mit dem Schloß und dem spätgotischen Turmtor und vollendet das Bild
des historischen Stadtkerns, ist jedoch auch ein Bau, dessen Kuppel sich auf der über
den Hügel Veliš und die Kathause in Valdice führende Landschaftsachse befindet und
wird also durch ihre Konzeption (durch die Masse und den Inhalt, die sie mitgestalten
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
soll) zu einem der wichtigsten geistigen Punkte dieser Landschaftsachse. - s.
komponierte Landschaft
In diesem Zusammenhang sei als ein wichtiges Moment Wallensteins Stiftungsversuch
eines Franziskanerkonvents bei der Franziskanerkirche unter dem Hügel Veliš erwähnt,
für die die Hofkanzlei in JiŘín die Stiftungsurkunde am 1. März 1628 erließ. - s.
Fundation der Kirchenbauten
Die Jakobskirche sollte auf diese Art und Weise zum Zentralpunkt - also zum
geometrisch zentralgelegen Punkt - einer Komposition werden, die das
Franziskanerkloster im Südwesten und die Kartause mit der Wallenstein-Gruft im
Nordosten verbindet. All das im Rahmen einer durch das JiŘíner Becken laufenden und
beide gegenüberliegenden Berge Veliš und Kumburk verbindenden Landschaftslinie.
Mit anderen Worten, der Eintritt vom Schloß in das Oratorium ist gleichzeitig Eingang
in diese Landschaftsachse. Er spielt also eine besondere Bedeutung in auf diese Weise
dargestellten geistigen und geistlichen Polarität der Landschaft und des Menschen, er
wird zum Tor in das spirituelle Feld der Landschaft und deren tieferen Sinnes.
Der Kirchenbau wurde erst nach 1644 wieder aufgenommen, eingeweiht wurde die
Kirche 1701. Nach dem Brand 1768 wurde die Kirche renoviert, der Bau des
Verbindungsganges vom Schloß wurde nach dem ursprünglichen Entwurf fertiggestelt.
Das Deckengemälde mit dem illusionären Bild der Kuppel stammt wahrscheinlich von
Jan Hiebel (1781-1755), die Fresken der Evangelisten und Kirchenväter schuf Josef
Kramolín (1730-1802).
Die spätbarocke Einrichtung (Architektur von drei Holzaltaren mit geschnitzen
Skulpturen und Bildern) wurde 1768-87 realisiert. Das Bild des Hauptaltars St. Jakobs
Himmelfahrt stammt von Ignác Viktorin Raab (1711-1787), die Bilder der Nebenaltare
von Josef Kramolín. Die Altarskulpturen, gleich wie ihre Architektur stammen aus der
Bildhauerwerkstatt Familie Jelínek, die in der ganzen Jizera-Region tätig war, manche
davon sind direkt mit dem Namen Martin Ignác Jelínek (1728 - nach 1810) verbunden.
Die Benutzung des Oratoirums als Teilnahmeplatzes der Herrschaften an Messen ist
nur in groben Angaben nachgewiesen. Nach Wallensteins Tod gewinnt das Schloß
1635 das Geschlecht Tiefenbach, im Jahre ... die Trauttmannsdorfs. Bis 1768 wurde die
Kirche mit dem Schloß mit einem Holzgang verbunden, dann mit einem aus zwei
Bögen bestehenden Verbindungsgang. Die Veränderungen im Oratorium (Polsterung
des Betstuhles, dekorative Gemälde an den Wänden) wurden im Laufe des nächsten
Jahrhundertes durchgeführt. In diesem Zusammenhang sei der Aufenthalt des
österreichischen Kaisers Franz I. auf dem JiŘíner Schloß seit 3.6. bis 2.7. 1813 im
Rahmen der hier verlaufenden Verhandlungen der Alianz gegen Napoleon erwähnt.
Die Trauttmannsdorf hielten sich hier bis in die Hälfte des 19. Jh.. 1936 kaufte das
Schloß die Stadt JiŘín.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
jg / mš
Fundace církevních staveb
SouŘástí velkorysých koncepcí, kterými Albrecht z Valdštejna pżetváżel v podstatŞ
ještŞ stżedovŞké mŞsto JiŘín v moderní rezidenŘní sídlo svého frýdlantského vévodství,
byla promyšlená duchovní infrastuktura krajiny ranŞ barokního typu. Mocenské a
ideové aspekty nazírání na život tu mŞly šanci prolnout v dokonalé harmonii.
Záhy po získání jiŘínského panství roku 1621 zve do mŞsta jezuity a ti do JiŘína
pżicházejí rok poté. V Praze dne 16. 10. 1624 vydává zakládací listinu koleje żádu
Tovaryšstva Ježíšova v JiŘínŞ pro 60 jezuitƉ s povinností vyuŘovat zde mládež. K této
listinŞ je dne 27. 12. 1627 vydán v JiŘínŞ doplnŞk, v nŞmž je oznámeno Valdštejnovo
rozhodnutí vystavŞt budovy jezuitské koleje pżímo ve mŞstŞ, v sousedství gotického
kostela sv. Jakuba. Ten pak byl se svolením kardinála Harracha darován jezuitƉm a
jimi pozdŞji zasvŞcen sv. Ignáci.
Po asanaci mŞšƃanských domƉ u vŞžové brány zakládá v bezprostżední blízkosti
paláce stavbu kostela, koncipovaného jako biskupská katedrála. Na nŞj je pżeneseno
patrocinium kostela sv. Jakuba. Roku 1624 pżipravila dvorská kanceláż koncept listiny,
kterou se mŞl JiŘín stát sídlem biskupa a 14 kanovníkƉ a být tak postaven na roveŵ
hlavních mŞst císażství. Biskupství v JiŘínŞ však nevzniklo a roku 1628 zde bylo
zżízeno pouze proboštství, dnes budova pozdnŞ barokní fary. - viz k a t e d r á l a u
prostżed krajiny
SoubŞžnŞ s povoláním jezuitského żádu do mŞsta Valdštejn iniciuje i možnosti jejich
hlubší pedagogické pƉsobnosti. 26. 12. 1627 je v JiŘínŞ vydána zakládací listina
semináże pżi jezuitské koleji pro 100 jinochƉ z vévodství.
Jak dosvŞdŘuje text zakládací listiny, dvaceti jinochƉm šlechtického stavu a deseti
jinochƉm duchovního stavu se zde zvyšuje nadání (tj. podpora), urŘuje se nadání pro
lékaże a lékárníka, laickým uŘitelƉm se urŘuje výuka k aritmetice a krasopisu,
chovancƉm je zajištŞn odŞv apod.
Na místŞ staré školy, vedle jezuitské koleje, byla roku 1627 založena budova
jezuitského gymnázia.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Také starost o nemocné nezƉstala stranou. 30. 5. 1628 zakládá v JiŘínŞ Albrecht
z Valdštejna jako souŘást tzv. Nového MŞsta špitál, jehož duchovní správa je opŞt
svŞżena jezuitƉm, hospodáżské vedení povŞżeným mŞšƃanƉm. Špitální a hżbitovní
kostel Sv. Trojice, založený souŘasnŞ, byl po požáru roku 1630 dokonŘen až roku 1663
nákladem obce. Získal tak novou, vrcholnŞ barokní podobu a byl poté zasvŞcen sv.
Marii de Salle.
V rámci své ideovŞ mocenské koncepce však Valdštejn zasáhl podstatnŞ nejen do
podoby mŞsta JiŘína, ale i do jeho nejbližšího okolí a krajiny JiŘínska jako souŘásti
vévodství.
8. prosince 1627 byla vydána v JiŘínŞ zakládací listina pro konvent żádu kartuziánƉ ve
Valdicích, severnŞ od JiŘína. Konvent s kostelem Sv. Bruna (Nanebevzetí P.Marie, Sv.
Josefa), realizovaný dle návrhu Andrea Spezzy, byl koncipován, jak to odpovídalo
tradicím żádu, s hrobkou svého zakladatele v centru konventu. Místo pżísné
poustevnické żehole tak by urŘeno zároveŵ jako místo posledního odpoŘinku Albrechta
z Valdštejna.
Že se tomu tak nakonec nestalo, souvisí s josefínským dekretem, kdy roku 1772 byl
klášter zrušen.Valdštejnovy ostatky stejnŞ tak jako ostatky jeho manželky byly
pżevezeny roku 1785 do kaple mnichovohradišƃského zámku a kartuziánský klášter se
nakonec roku 1857 stává trestnicí rakouskouherského mocnáżství.
1. 3. 1628 je v JiŘínŞ vydána zakládací listina konventu minoritského żádu na Veliši,
výrazném vrcholu jižnŞ od JiŘína, bezprostżednŞ v podhradí stejnojmenného ranŞ
gotického panovnického hradu. V ní se ukládá żádu založení staveb obývaných 12
żeholníky. I pżesto, že zámŞr nebyl realizován, dokládá ValdštejnƉv neobvyklý
duchovní vhled do možností, jež danosti krajiny a její historie nabízely.
viz historická komponovaná krajina
K Valdštejnovým zámŞrƉm patżilo i zżízení jiŘínské university, plánoval pżizvat
k duchovnímu životu mŞsta také další żády, jako dominikány, augustiniány a kapucíny.
Násilnou smrtí Albrechta z Valdštejna 15. února 1634 v Chebu však tyto ideje zƉstaly
neuskuteŘnŞny.
Pżesto významná Řást plánƉ realizována je a tak velkolepé torzo duchovní architektury
mŞsta svŞdŘí i o schopnosti mecenáše oslovit na svou dobu výjimeŘné umŞlce, kteżí
byli schopni tyto zámŞry uvést v život. Byli to zejména Andrea Spezza, Giovanni
Battista Pieroni a Nicolo Sebregondi.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
The Founding of Ecclesiastical Buildings
The spiritual infrastructure of the Early Baroque landscape was an important and
elaborate part of Wallenstein’s grandiose concept of turning a mediaeval town into a
modern residential city in the Frýdlant duchy. The aspects of power and ideology in
understanding life had a chance to amalgamate in sheer harmony.
Shortly after acquiring the JiŘín domain in 1621, Wallenstein invited the Jesuits, who
came the next year to the town. On 16 October 1624, the Charter of the College of the
Jesuit Order in JiŘín was issued in Prague, stating that 60 Jesuits would be obliged to
educate the youth. An amendment to the Charter was issued on 27 December 1627 in
JiŘín to declare Wallenstein’s decision to build the College just within the town near
the Gothic Church of Sv. Jakub. The church was later donated to the Jesuits and
dedicated by them to St Ignatius.
When the gentry residences near the tower were demolished, a cornerstone of a new
church, proposed as the bishop’s cathedral, was laid in the tower’s immediate vicinity.
It was dedicated to Sv. Jakub (St James). In 1624 the office of the court in JiŘín drew
up a concept of a paper which was to make JiŘín the seat of a bishop with 14 capitulars,
thus giving the town the same status as that of the Empire capitals. However; instead of
a bishopric, only a priory was established in JiŘín in 1628, today a late Baroque
building used as a rectory. See Cathedral in a Landscape
Concurrently with the coming of the Jesuits to JiŘín, Wallenstein set about conceiving
opportunities for their more efficient educational activities. On 26 December 1627 a
Charter for a Seminar as part of the Jesuit College, designed for 100 young boys from
all around the Duchy, was issued.
The Charter includes paragraphs raising support for 20 young gentrymen and 10
young clergymen, establishing support for a doctor and a pharmacist, determining lay
teachers to teach arithmetics and calligraphy, providing clothes for the college students,
etc.
The new Jesuit grammar school building was founded in 1627 near the College on the
site of a former school.
The sick were not neglected. On 30 May 1628 Albrecht von Wallenstein established a
hospital in Nové MŞsto in JiŘín, directing the Jesuits to conduct it and selected
gentrymen to provide finance. The Church of the Trinity, adjacent to the hospital and
the graveyard and established at the same time, was finished in 1663 at the borough’s
expense, following a fire in 1630. It was given a new Baroque design and was
subsequently dedicated to St Mary de Salle.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Within his ideological concept, Wallenstein had a significant influence over the look
of the town of JiŘín as well as its closest environs and the landscape of the JiŘín region
as part of the Duchy.
On 8 December 1627, the Charter for the Carthusian monastery in Valdice, north of
JiŘín, was issued. The monastery with the Church of St Bruno (Assumption of the
Virgin, St Joseph), built after a design by Andrea Spezza, was conceived, following the
tradition of the order, to incorporate the founder’s tomb in the middle of the monastery.
Thus a place of strict eremite-like rule was designated to be the repose of Albrecht von
Wallenstein.
The plan wasn’t fulfilled in the end. The Emperor Joseph’s decree from 1772 dissolved
the monastery. Wallenstein’s and his wife’s relics were moved to the chapel in the
palace in Mnichovo HradištŞ in 1785 and the Carthusian monastery was converted into
a prison in 1857.
On 1 March 1627, the Charter of the Minorite Monastery in Veliš, a site featuring a
prominent hill south of JiŘín, was issued. The monastery was to be placed at the foot of
the hill, just under an Early Gothic royal castle bearing the same name, and the
community was ordered to build houses for 12 monks. This plan was never fulfilled;
however, it is evidence of Wallenstein’s unusual spiritual insight into the opportunities
given by the landscape and its history. – See Historical Landscape Composition
Wallenstein’s intentions included a plan to establish a university in JiŘín, and to invite
other communities, such as the Dominicans, Augustines and Capuchins. However, his
murder on 15 February 1634 in Cheb put an end to the fulfilment of all of these ideas.
Despite that, a significant proportion of his plans was realised, and such a grandiose
fragment of the spiritual architecture of the town is a demonstration of his ability to
address artists who were exceptional at that period and who were able to bring his
intentions to fruition life. Among these artists were, most prominently, Andrea Spezza,
Giovanni Battista Pieroni and Nicolo Sebregondi.
Fundation der Kirchenbauten
Ein Teil der großzügigen Konzeptionen, mit denen Albrecht von Wallenstein eine im
Prinzip noch mittelälterliche Stadt in eine moderne Residenz seines Friedlander
Herzogtums umwandelte, war eine wohlüberlegte sakrale Infrastruktur der Landschaft
eines frühbarocken Typus. Politische und philosophische Aspekte der Weltanschauung
hatten eine Chance, hier vollendete Harmonie zu schaffen.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Bald nach dem Erwerb des JiŘíner Gutes lädt Wallenstein die Jesuiten in die Stadt ein.
Diese kommen ein Jahr danach. 16. 10. 1624 erläßt Wallenstein die Stiftungsurkunde
für ein Jesuitenkolleg in JiŘín für 60 Jesuiten, zu deren Pflichten Jugendunterricht
gehört. Zu diesem Dokument wurde 27. 12. 1626 eine Ergänzung herausgegeben, in
der Wallenstein den Bau eines Jesuitenkollegs direkt in der Stadt erklärt, und zwar in
Nachbarschaft der gotischen Jakobskirche. Diese Kirche wurde dann mit Erlaubnis
Kardinals Harrach den Jesuiten geschenkt und von denen später dem heiligen Ignaz
eingeweiht.
Nach Assanierung der Patrizienhäuser am Turmtor gründet Wallenstein in
unmittelbarer Nähe des Palastes einen Kirchenbau, die als bischöfliche Kathedrale
konzipiert wurde. Auf diese Kirche wurde der Patronname der Jakobskirche überführt.
1624 bereitete die Hofkanzlei das Konzept einer Urkunde, durch die JiŘín zum Sitz
eines Bischofs und 14 Kanoniker und auf diese Weise auf das Niveau der Hauptstädte
des Kaisertums gestellt werden sollte. Das Bischofstum in JiŘín entstand jedoch nicht
und 1628 wurde hier nur eine Probstei errichtet, heute das Gebäude des spätgotischen
Pfarramtes. - s. Kathedrale inmitten der Landschaft
Parallel mit dem Berufen des Jesuitenorden in die Stadt regt Wallenstein die
Möglichkeiten ihrer tieferen pädagogischen Tätigkeit an. 26. 12. 1627 ordnete eine
Stiftungsurkunde die Errichtung eines Seminars am Jesuitenkolleg für 100 Jungen aus
dem Herzogstum an.
Nach dem Text der Urkunde wurde für 20 Jungen Adliger Geburt die Unterstützung
erhöht und für den Arzt und den Apotheker die Unterstützung festgelegt, den Laien
wird der Unterricht in Aritmetik und Schönschreiben bestimmt, den Zöglingen die
Kleidung gewährleistet.
Auch die Sorge für die Kranken blieb nicht ungeachtet. 30. 5. 1628 stiftet Albrecht von
Wallenstein in JiŘíner Neustadt ein Spital, desser geistliche Verwaltung wieder den
Jesuiten, die wirtschaftliche Leitung den Stadtbürgern verleiht wird. Der zur gleicher
Zeit gegründete Spital- und Friedhofskirche (die Trinitätskirche), wurde nach dem
Brand 1630 erst 1663 auf Kosten der Gemeinde beendet. Die Kirche hat auf diese
Weise eine neue, hochbarocke Gestalt und wurde dann der Maria de Salle eingeweiht.
Im Rahmen seiner politischen Konzeption griff Wallenstein prinzipiell nicht nur in das
Gepräge der Stadt JiŘín, sondern auch in ihre nächste Umgebung und in die Landschaft
um JiŘín als eines Teiles des Herzogtums ein.
Die Stiftungsurkunde eines Konvents des Kartäuserordens in Valdice ist in JiŘín 8.
Dezember 1627 datiert. Die Kartause mit der Hl.-Bruno-Kirche (Mariä Himmelfahrt,
Hl. Joseph), realisiert nach den Entwürfen Andrea Spezza, wurde konzipiert, wie es
auch den Traditionen des Ordens entsprach, mit der Gruft seines Stifters in der Mitte
des Konvents. Der Ort der strengen Befolgung der Ordensregel wurde also als die
letzte Ruhestätte Wallensteins bestimmt.
Daß es dazu nicht gekommen ist, hängt mit dem Dekret Josefs II. zusammen, der das
Kloster auflöste. Wallensteins sterbliche Überreste, ähnlich wie auch die seiner
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Gemahlin, wurden 1785 in die Kapelle des Schlosses in Mnichovo HradištŞ
übergeführt und aus dem Kartäuserkloster wurde 1857 Strafanstalt der österreichischungarischen Monarchie.
1. 3. 1628 erscheint die Stiftungsurkunde eines Konvents des Minoritenordens auf
Veliš, einem markanten Gipfel südlich von JiŘín, unmittelbar unter den Mauern des
gleichnamigen frühgotischen Herrenburg. In dieser Urkunde wird dem Orden
Errichtung von Bauten für 12 Ordensbruder befohlen. Obwohl dieses Vorhaben nicht
realiert wurde, beweist es Wallensteins außergewöhnliche Fähigkeit, den Geist und das
Angebot der Landschaft zu begreifen und in Tat umzusetzen. - s. komponierte
Landschaft
Zu Wallensteins Vorhaben gehörte die Errichtung einer Universität in JiŘín, er wollte
auch andere Orden, wie z. B. die Dominikaner, die Augustiniaer und die Kapuziner
beiziehen. Infolge des gewaltsamen Todes Albrecht von Wallensteins 15. Februar 1634
in Eger blieben jedoch diese Ideen unrealisiert.
Trotzdem wurde ein bedeutender Teil der Pläne realisiert und das großzügige Torso der
sakralen Architektur der Stadt zeugt von der Fähigkeit eines Mäzens, herausragende
Künstler seiner Zeit anzusprechen, die fähig waren, diese Vorhaben ins Leben zu rufen.
Es waren besonders Andrea Spezza, Giovanni Battista Pieroni und Nicolo Sebregondi.
jg / mš
Palác ve mŞstŞ
Biskupská katedrála byla koncipována jako centrum duchovní infrastruktury krajiny,
zatímco s ní spojený Valdštejnský palác, dnes nazývaný zámkem, mŞl být centrem
moci svŞtské.
Také zde, jako v jiných oblastech, postupoval Albrecht z Valdštejna absolutnŞ
velkoryse a za své pomocníky si vybral italské urbanisty a architekty.
V jádru stżedovŞké a provinŘní mŞsto JiŘín, zdecimované navíc pżedchozím požárem a
výbuchem pƉvodnŞ skromnŞjšího renesanŘního zámku se samo takovému
urbanistickému pżístupu nabízelo. V jihovýchodním rohu námŞstí byla zbożena żada
mŞšƃanských domƉ a na jejich místŞ byl založen rozsáhlý palác, pojímající do svého
tŞlesa zbytky renesanŘního zámku, jež se tak staly jeho severozápadním nárožím.
Spojením s monumentální novostavbou katedrály se tak zároveŵ stal jakýmsi
dvojdomem pro svŞty duchovní i svŞtský.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
- viz katedrála uprostżed krajiny.
MŞšƃané, jimž byli vyvlastnŞny domy pro stavbu nového zámku a kostela, byli
umístŞni v novém pżedmŞstí, tzv. Novém mŞstŞ, založeném kolem roku 1624 podle
jednotného plánu na obdélném pƉdorysu kolem námŞstí. Pro Valdštejna byla velkoryse
upravena i okolní krajina a na konci lipového stromożadí byla pżebudována obora s
novostavbami loggie, Řestného dvora a grotty v bezprostżední blízkosti kartuziánského
kláštera - viz historická komponovaná krajina.
Protože existence významného mŞsta vždy souvisí se silou místa, a to zase s existencí
významné żeky, plánoval Valdštejn dokonce obrácení toku żeky Jizery a svázání jejího
koryta s Cidlinou pomocí umŞlého kanálu. Takové dílo by bylo ojedinŞlé v rámci celé
barokní Evropy.
Stavba zámku je pojata jako palác s mnohými obdobami s Valdštejnským palácem
v Praze a stejnŞ jako tam, i v JiŘínŞ byla koncipována v monumentálním mŞżítku.
Roku 1625 byly kopány základy pro novostavbu pod vedením Andrea Spezzy, který
stavbu żídil až do své smrti roku 1628. Poté pokraŘovali architekti Givanni Battista
Pieroni a Nicolo Sebregondi. Koncipována zde byla tżi nádvożí, centrální sál, palácová
kaple, palácové konírny a rozsáhlý park s míŘovnou, zbrojnicí a dalšími konírnami.
1BMBDFJOB5PXO
The bishop’s cathedral was conceived as the centre of the spiritual infrastructure of the
region while the Wallenstein palace, connected to the cathedral, was to be the centre of
terrestrial power.
Here, as well as in other cases, Albrecht von Wallenstein took a monumental approach
and chose Italian urban planners and architects to assist.
The mediaeval provincial town of JiŘín, damaged by a previous fire and an explosion in
the formerly smaller Renaissance palace, was a suitable location for developing such
an urban plan. Gentry houses in the south-eastern corner of the square were demolished
and a large palace was built on the site, incorporating remainders of the Renaissance
palace which became the north-western corner of the new palace. By connecting the
new grandiose cathedral, the two buildings became a twin-house for the spiritual and
terrestrial world. – See Cathedral in a Landscape
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
The gentry whose houses were taken over for the purpose of building the new palace
and the church were moved to a new suburb called Nové MŞsto (The New Town). The
suburb was founded in 1624 on a uniform ground plan following the shape of a
rectangle around the main square. The surrounding landscape was also designed in a
magnificent style and a game park with the new Loggia, Court of Welcome and Grotto
were built at the end of the linden tree promenade, very near to the Carthusian
monastery – see Historical Landscape Composition.
The existence of an important town always relates to the power of its location, and that
relates to the presence of an important river. One of Wallenstein most extravagant
plans was to reverse the flow of the Jizera and connect it with the Cidlina by an
extensive artificial canal. Such work would have been unique in Europe in Baroque
times.
The palace in JiŘín was conceived similarly to the Wallenstein palace in Prague and
was also a large-scale construction. In 1625 the foundations were dug under the
command of Andrea Spezza, who conducted the building activities until his death in
1628. Giovanni Battista Pieroni and Nicolo Sebregondi continued his work. The plan
comprised of three courts, a central hall, palace chapel, palace stables and a large park
with a ball games room, armoury and additional stables.
1BMBTUJOEFS4UBEU
Die bischöfliche Kathedrale wurde als Zentrum der sakralen Infrastruktur der
Landschaft konzipiert, während der mit ihr verbundener Wallensteinpalast, heute
Schloß genannt, Zentrum der Weltmacht sein sollte. Auch hier, wie in anderen
Gebieten, war Albrecht von Wallenstein absolut großzügig und zu seinen Helfern
wählte er italienische Urbanisten und Architekten.
Eine im Prinzip mittelälterliche Provinzstadt JiŘín, dezimiert darüber hinaus durch den
vorherigen Brand und die Explosion des ursprünglich bescheideneren
Renaissanceschlosses, bot sich einer solchen urbanistischen Einstellung. In der
südöstlichen Ecke des Marktplatzes wurde eine Reihe Bürgerhäuser niedergerissen und
an ihrer Stelle ein monumentaler Palast gegründet, der in seinen Körper die Reste des
Renaissanceschlosses integrierte. Diese wurden zu seiner nordwestlichen Ecke. Durch
Verbindung mit dem gewaltigen Neubau der Kathedrale wurde der Palast zugleich zu
einem Doppelhaus für beide Welten, die geistiche und die weltliche. - s. Kathedrale
inmitten der Landschaft.
Die Stadtbürger, deren Häuser für den Bau des neuen Schlosses und der Kirche
enteignet wurden, wurden in einer neuen Vorstadt, der sog. Neustadt, plaziert. Diese
wurde 1624 nach einem Einheitsplan an einem länglichen Grundriß um den Marktplatz
gegründet. Für Wallenstein wurde großzügig auch die Landschaft um die Stadt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
geändert und am Ende der Lindenallee wurde der Wildpark mit Neubauten der Loggia,
des Ehrenhofes und der künstlichen Grotte in unmittelbarer Nähe des Kartäuserklosters
umgebaut - s. komponierte Landschaft.
Da die Existenz einer wichtigen Stadt immer mit der Stärke des Ortes zusammenhängt,
und dieser wieder mit Existenz eines bedeutenden Flußes, plante Wallenstein sogar das
Umkehren des Flußlaufes von der Iser und Verbindung ihres Flußbettes mit dem Fluß
Cidlina durch einen Kunstkanal. So ein Bauwerk wäre einmalig sogar im Rahmen des
ganzen barocken Europas.
Die Auffassung des Schloßbaus ist ein Palast mit vielen Ähnlichkeiten mit dem
Wallensteinpalast in Prag und ähnlich wie dort, auch in JiŘín wurde er in einem
monumentualem Maß konzipiert. 1625 wurde das Fundament für den Neubau unter
Führung von Andrea Spezza gegraben, der den Bau bis zu seinem Tod 1628 leitete. Die
Arbeit setzten die Architekten Giovanni Battista Pieroni und Nicolo Sebregondi fort.
Geplant waren drei Höfe, ein zentraler Saal, eine Palastkapelle, Pferdeställe und ein
ausgedehnter Park mit einem Ballhaus, einem Zeughaus und weiteren Pferdeställen.
jg / mš
Komponovaná krajina
Stromożadí lip mezi JiŘínem a Valdicemi pżedstavuje souŘást první ranŞ barokní Ři
pozdnŞ manýristické krajinné kompozice takového rozsahu v ėechách. Již Bohuslav
Balbín ve svých Miscellaneích roku 1679 obdivnŞ popisuje velkrysost založení tzv.
jiŘínské zahrady Valdštejnovy.
Albrecht z Valdštejna poté, co vybral JiŘín za sídelní mŞsto svého frýdlantského
vévodství, zde za pomoci italských architektƉ pod vedením Giovanni Battista
Pieroniho inicioval żadu staveb i dŞl krajinné architektury tak, aby prostor širokého
okolí byl provázán sítí vizuálních a ideových vztahƉ. Architektura mŞsta s jeho
dominantami, katedrálou Sv. Jakuba VŞtšího a palácem byla vztažena do souvislostí se
stavbami založenými pżi dominantách krajiny v jižním i severním smŞru. Myšlená
geometrická osa byla vetknuta do mapy krajiny tak, aby významovŞ vázala hrad Veliš
a klášter františkánƉ s kupolí biskupské katedrály v JiŘínŞ a dále pak stavby Obory s
klášterem kartuziánƉ ve Valdicích do jediného celku. StavebnŞ výjimeŘné místo zde
má Obora s loggií a grottou spojená s JiŘínem dvoukilometrovou alejí lip.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Jelikož kartuziánský klášter ve Valdicích byl urŘen za místo vévodova posledního
odpoŘinku, byl to smŞr, jenž v sobŞ spojoval prvky mocensky ideové a duchovní
zároveŵ. Plné rozpŞtí tŞchto krajinných vazeb, jež se rovná sedmi kilometrƉm, samo
ukazuje na grandióznost této koncepce. SouŘástí mŞlo být i pżesmŞrování toku Jizery a
její propojení s żekou Cidlinou. Vody Jizery by tak obtékaly mŞsto a protékaly
zahradami paláce.
viz katedrála uprostżed krajiny, palác ve mŞstŞ, fundace církevních staveb
Povaha genia loci v okolí JiŘína je dána již samotným utváżením jiŘínské kotliny,
rámované na jihu Velišským hżbetem a na severu hżebenem Tábora s tušením Krkonoš.
MŞlká mísa, pżecházející na západŞ do labyrintƉ Prachovských skal, je místem
žilnatiny pramenišƃ żeky Cidliny a oblastí vnitżnŞ soustżedŞných center s orientaŘními
body vrcholƉ hor Veliše, Kumburku, Zebína, Železného Ři kaple Sv. Anny. JiŘínská
kotlina byla pżitažlivá pro ŘlovŞka od neolitu a v období raného stżedovŞku zde lze
hovożit o velmi pokroŘilém stupni humanizace krajiny. MŞsto je založeno v klínu tżech
rybniŘních soustav, Knížete (15. století) na severozápadŞ, Šibeníku (15. století) na
východŞ a Velkého Poráku (14. století) na jihozápadŞ. Vlastní valdštejnský koncept
komponované krajiny a zejména Libosad s loggií a lípami, je bravurním rozvinutím
tŞchto vztahƉ k území valdického háje doloženého již v pozdním stżedovŞku.
Ani Valdštejnovou tragickou smrtí roku 1634 však tvarování krajinného komplexu
nekonŘí. Od konce 17. do poŘátku 18. století vyrƉstá po obvodu JiŘínské kotliny żada
poutních kaplí, korunujících vrcholy kopcƉ nebo uzavírajících hrdla údolí s prameny.
Vznikají tak další dominanty, tíhnoucí ke svŞtlu Ři ke zdrojƉm životodárných sil.
Objevují se nová jména umŞlcƉ architektƉ - Jean Baptiste Mathey, Jan Blažej Santini
Aichl Ři Anselmo Martino Lurago a jako stavebníci zejména Šlikové a Morzinové.
V souŘasné dobŞ je krajina v okolí JiŘína velmi originální drƉzou, nesoucí výrazné
stopy prehistoricky až ranŞ historicky humanizované krajiny, fortifikaŘního systému
stżedovŞkých hradních sídel, stopy manýristické a ranŞ barokní koncepce zahrady
italského typu, stopy stżedoevropského vrcholnŞ barokního zpƉsobu jedineŘné práce s
krajinou, stopy historismu konce 18. a poŘátku 19. století a koneŘnŞ stopy návratu
místa samého k sobŞ s tendencemi k obnovování pƉvodních typƉ porostu, flóry a
fauny. Všechny tyto složky jsou nŞjak cenné, nejcennŞjší je však jejich vzájemná
souvztažnost.
)JTUPSJDBM-BOETDBQF$PNQPTJUJPO
The linden tree promenade between JiŘín and Valdice is part of the first early Baroque,
or late Mannerism, landscape composition of such extent in Bohemia. The grandiose
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
plan of establishing the so-called Wallenstein garden in JiŘín is first admired in
Miscellanea by Bohuslao Balbino in 1679.
When he had chosen JiŘín as the capital of his Frýdlant duchy, Albrecht von
Wallenstein initiated many building activities and landscape composition pieces with
the assistance of Italian architects led by Giovanni Battista Pieroni. The aim was to
make a network of visual and abstract relationships in the wide surroundings. The
architecture of the town with its prominent sites, such as the Cathedral of Sv. Jakub
VŞtší (St James the Greater) and the Wallenstein palace, related closely to the buildings
designed near the countryside’s significant landmarks, either to the south or the north.
The abstract axis line provided a link between the Veliš castle with the Franciscan
monastery and the dome of the bishop’s cathedral in JiŘín, and further extended to
contain the Obora game park with the Carthusian monastery in Valdice. Obora with the
Loggia and Grotto is a unique piece of architecture, connected to JiŘín with a linden
tree promenade 2 km at length.
The Carthusian monastery in Valdice was designated to be the repose of the Duke, and
it represented the amalgamation of aspects of power and spirit. The whole plan
comprises an area 7 km in length, which shows clearly how grandiose the original
concept must have been. It included a plan to reverse the flow of the Jizera and its
connection to the Cidlina with an artificial canal. The Jizera river bed would then
encircle the town and lead through the palace gardens. – See Cathedral in a Landscape,
Palace in a Town, The Founding of Ecclesiastical Buildings
The genius loci around JiŘín is determined by the formation of the JiŘín basin, framed
by the Velíš ridge to the south and by the Tábor crest to the north with the notion of the
Krkonoše mountains. The shallow basin, changing into the labyrinths of the Prachov
sandstone rocks in the west, is a spring area for the Cidlina river and an area of powerbearing centres with the landmark peaks of Veliš, Kumburk, Zebín, Železný and Sv.
Anna. The JiŘín basin has been attracting man since Neolithic times, and it is assumed
that in the early mediaeval period the landscape had been cultivated to a considerable
extent. The town lies at the boundary of three lake systems: Kníže (15th century) in the
north-west, Šibeník (15th century) in the east, and Velký Porák (The Great Porák, 14th
century) in the south-west. The Wallenstein conception of the landscape composition
itself, i.e. the Libosad with Obora and the loggia with the linden tree promenade, is a
masterpiece development of the older area of the Valdice grove and the pond valley of
Šibeník, which date back to the beginning of the XV century.
However, the death of Wallenstein did not bring to an end the forming of the
landscape. The end of XVII century was a time when many pilgrimage places were
created, and pilgrimage chapels were built to decorate hill tops or valley springs around
the JiŘín basin. They became the new dominating landmarks, featuring the inner light
or life giving forces. Other landlords have also participated in the shaping of the
landscape in the JiŘín basin, namely the Schliks, the Morzins or later the Rohans. New
artist architects appeared, such as Jean Baptiste Mathey, Jan Blažej Santini-Aichl and
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Anselmo Martino Lurago.
At present the landscape around JiŘín is a unique fusion with recognisable features of
prehistoric or early historic cultivation, of a Mediaeval system of town fortifications, of
Manneristic and early Baroque concepts of Italianate gardens, of the irreproducible
manner of landscape architecture as it emerged in the late period of Central European
Baroque, of the historicism of the end of XVIII and beginning of XIX centuries, and
finally, of the place’s return to itself, together with the regrowth of the original types of
flora and fauna. Each of these components has some value; the most valuable,
however, is their relationship.
,PNQPOJFSUF-BOETDIBGU
Die vierreihige Lindenallee zwischen JiŘín und Valdice ist ein Teil der ersten
frühbarocken oder spätmanieristischen Landschaftskomposition in Böhmen. Der
zeitgenössischer Historiker Bohuslav Balbín beschreibt in seinen Mescelanea (1679)
begeistert die Großzügigkeit, mit der Wallenstein den sog. JiŘíner Garten gegründet hat.
Albrecht von Wallenstein hat hier, nachdem er JiŘín für die Residenzstadt seiner
Herzogtums Friedland gewählt hatte, mit Hilfe italienischer Architekten unter Leitung
von Giovanni Battista Pieroni eine Reihe Bauten und landschaftsarchitektonischer
Werke angeregt so, daß ein ausgedehnter Raum der Umgebung von JiŘín mit einem
Netz visueller und Ideenbeziehungen durchwoben ist. Die Architektur der Stadt mit
ihren Dominanten, der Jakobskathedrale und dem Palast wurde in die Zusammenhänge
mit den Bauten einbezogen, die an den Dominanten der Landschaft in südlicher und
nördlicher Richtung. Eine gedachte geometrische Achse wurde in das Landschaftsbild
so projiyiert, das die Burg Veliš und das Franziskanerkloster mit der Kuppel der
bischöflichen Kathedrale in JiŘín und weiter mit den Bauten im Wildpark mit dem
Kartäuserkloster in Valdice in ein Ganzes verbunden wurde. Eine besonders wichtige
Bedeutung hat in hier der Wildpark mit der Loggia und der Grotte, der mit JiŘín mit
einer zwei Kilometer langen Lindenallee verbunden ist.
Da das Kartäuserkloster in Valdice für die letzte Ruhestätte des Herzogs bestimmt
wurde, war es die Richtung, die in sich politische und sakrale Aspekte verband. Die
Spannkraft dieser Landschaftsbedeutungen und ihrer Zusammenhänge, die sich im
Raum von sieben Kilometern erstrecken, allein verweist auf die Großartigkeit dieser
Konzeption. Zu dieser Konzeption gehörte das Umkehren des Flußlaufes von der Iser
und Verbindung ihres Flußbettes mit dem Fluß Cidlina. Die Gewässer von der Iser
würden um die Stadt und durch die Gärten des Palast fließen. - s. Kathedrale inmitten
der Landschaft, Palast in der Stadt, Fundation der Kirchenbauten
Die Natur des genius loci in der Umgebung von JiŘín ist schon durch die Geologie des
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
JiŘíner Becken gegeben, die im Süden vom Bergrücken des Veliš und im Norden von
einem anderem Kamm mit dem Berg Tábor umrahmt wird, hinter dem sich am
Horizont das Riesengebirge ahnen läßt. Ein flaches Becken, das im Westen in die
Labyrinthe der Prachover Felsen übergeht, ist ein Quellgebiet des Flußes Cidlina und
ein Gebiet der innenkonzentrierten Zentren mit Orientierungspunkten der Gipfel Veliš,
Kumburk, Zebín, Železný oder St.-Anna-Kapelle. Das JiŘíner Becken lockte den
Menschen seit der Jungsteinzeit an, und im Frühmittelalter kann man von einer sehr
fortgeschrittenen Stufe der Humanisierung der Landschaft sprechen. Die Stadt ist im
Schoß drei Teichsysteme gegründet, des Teiches Kníže (15. Jh.) im Nordwesten, des
Šibeník (15. Jh.) im Osten und des Velký Porák (14. Jh.) im Südwesten. Das eigene
Wallensteins Konzept einer komponierten Landschaft und besonders Realisierung des
Wildparks Libosad mit der Loggia und den Linden ist eine meisterhafte Entfaltung
dieser Beziehungen zum Territorium des seit dem späten Mittelalter urkundlich
nachgewiesenen Valdicer Waldes.
Nicht einmal nach Wallensteins tragischem Tod 1634 ist die Gestaltung des
Landschaftskomplex beendet. Von Ende 17. bin Anfang 18. Jh. wachsen am Rande des
JiŘíner Becken eine Reihe Wallfahrtskapellen, die die Gipfel der Berge krönen oder die
Täler mit Quellen abschließen. So enstehen weitere Dominanten, die zur Licht oder zu
den Quellen lebensspendenden Kräften emporstreben. Neue Künstlernamen erscheinen
- Jean Baptiste Mathey, Jan Blažej Santini Aichl oder Anselmo Martino Lurago und
Auftraggeber besonders die Schlicks und Morzinis.
Zur Zeit ist die Landschaft in der Umgebung von JiŘín eine merkwürdige Druse, sie
trägt markante Spuren einer prähistorisch bis frühgeschichtlicher Humanisierung, eines
Fortifikationssystems mittelälterlicher Burgsiedlungen, Spuren einer manieristischen
und frühbarocken Konzeption eines Gartens italienischen Typus, Spuren
mitteleuropäischen hochbarocker Weise einmaliger Arbeit mit der Landschaft, Spuren
des Historismus am Ende 18. und am Anfang 19. Jh. und endlich Spuren einer
Rückkehr zu sich selbst mit der Neigung zur Erneuerung der ursprünglichen Typen der
Fauna und Flora. Alle diese Bestandteile sind wertvoll, am wertvollsten ist jedoch ihr
wechselseitiger Zusammenhang.
jg / mš
1
hrad Veliš a zamýšlený františkánský klášter / the Veliš castle and the project of
the Franciscan monastery / Burg Veliš und das borgesehene Franziskanerkloster
2
zaniklý rybník Velký Porák / the former Velký Porák lake / nicht mehr
existierende Teich Velký Porák
3
špitální a hżbitovní kostel Sv. Trojice / The Church of the Trinity / Spital- und
Friedhofskirche (die Trinitätskirche)
4
katedrála Sv. Jakuba VŞtšího a Valdštejnský palác v JiŘínŞ / The Church of St.
James the Greater and the Wallenstein palace / Die Jakobskirche und der
Wallensteinpalast
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
5
rybník Kníže / the Kníže lake / Teich Kníže
6
rybník Šibeník / the Šibeník lake / Teich Šibeník
7
lipové stromożadí / the linder-tree promenade / Lindenalle
8
Valdštejnská loggie a Obora / the Wallenstein loggia with Obora game
preserve / Wallenstein-loggia und Wildpark
9
kartuziánský klášter ve Valdicích / the Carthusian monastery in Valdice /
Konvents des Kartäuserordens in Valdice
"MCSFDIU[7BMEÝUFKOB
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna se narodil 14. záżí 1583 v Heżmanicích jako syn
sice starobylého, ale v té dobŞ zcela bezvýznamného rodu. O jeho mládí mnoho
nevíme, snad jen to, že se mu dostalo dƉkladného šlechtického vzdŞlání, takže
v dospŞlosti psal Řesky i nŞmecky, umŞl italsky a vše italské celý život miloval,
ŘásteŘnŞ ovládal i latinu, španŞlštinu a francouzštinu. Z kavalírské cesty po EvropŞ, jež
bývala pżedepsanou souŘástí výchovy, se vrátil v roce 1603 a se svým zdŞdŞným
majetkem mohl prožít celkem pohodlný a nepżíliš výrazný život venkovského
šlechtice. To by ovšem nesmŞla být jeho dominantní vlastností ctižádost, která jej tak
silnŞ pohánŞla kupżedu. Kariéra se nejpżíhodnŞji budovala v armádŞ, a tak se mladý
Valdštejn ihned po kavalírské cestŞ
Evropou objevuje na bojišti v Uhrách v bitvách proti TurkƉm. PozdŞji bystże odhadne
situaci a ve sporu císaże Rudolfa II. s jeho silnŞjším bratrem Matyášem se staví na
stranu Matyášovu a zároveŵ pżestupuje z víry bratrské na výhodnŞjší - katolickou. K
tomu se v roce 1609 ještŞ bohatŞ ožení s vdovou Lukrécií Nekšovnou z Landeku, takže
jeho hvŞzda prudce stoupá vzhƉru. Za stavovského povstání proti císażi sice zpoŘátku
bojuje na stranŞ moravských stavƉ, ale pak znovu bystże odhadne politický vývoj a se
stavovskou pokladnou a Řástí svého pluku prchá do VídnŞ. Takový Řin je samozżejmŞ
císażem odmŞnŞn a Valdštejn lacino skupuje Řeské konfiskáty a výraznŞ tak rozšiżuje
svoje panství. Roku 1620 je jmenován dvorským váleŘným radou, 1622 zemským
velitelem ėech a zároveŵ povýšen na hrabŞte. O rok pozdŞji se už stává knížetem z
Frýdlantu, který zaŘíná v JiŘínŞ budovat své správní centrum a uzpƉsobovat si sídlo,
které si nijak nezadalo se souŘasnŞ poŘatým palácem pražským. StejnŞ usilovnŞ v
roce 1625 už jako vévoda buduje na vlastní náklady pro císaże armádu, která má až sto
tisíc vojákƉ. Tehdy se ocitá na vrcholu slávy, jež ovšem mŞla trvat jenom krátkou
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
żádku let. PravidelnŞ vítŞzí ve všech bitvách dánské fáze tżicetileté války a za své
zásluhy dostává nejen titul admirála Oceánského a Baltského może, ale i bohaté
meklenburské knížectví. Navíc je mu povoleno, aby na svém panství vládl jako
suverén, vŘetnŞ práva razit vlastní minci. To už však jeho závistiví protivníci nesnesou
a tak dlouho naléhají na císaże, až jej doženou k Valdštejnovu propuštŞní ze služeb. O
pouhý rok pozdŞji (1631) jej však císaż Ferdinand II. musí povolat zpŞt; do války
vstupuje Švédsko a císażská armáda prohrává jednu bitvu za druhou. Valdštejnovi se
podażí zastavit švédskou ofenzívu a osvobodit Prahu i celé ėechy, zároveŵ ale vede
tajná jednání se švédským kancléżem Oxenstjernou i saským vrchním velitelem
Arnimem. Jednání jsou však prozrazena - a to je pżíležitost pro Valdštejnova úhlavního
nepżítele Piccolominiho i pro španŞlské poradce císaże. Podivná Valdštejnova
nerozhodnost a vyjednávání jsou interpretovány jako velezrada a jeho usilování o
Řeskou korunu. Pżed takovými dƉkazy císaż ustoupil a zosnoval vévodovu vraždu, Ři
spíše popravu. Došlo k ní 25. února 1634 v Chebu.
"MCSFDIUWPO8BMMFOTUFJO
Albrecht Václav Eusebius von Wallenstein was born on 14 September 1583 in
Heżmanice into an ancient but unimportant family. We do not know much about his
early life except that he achieved the thorough education of a nobleman, and could
write in Czech and German and understand Italian, some Latin, Spanish and French.
He also took a special liking to anything Italian all throughout his life. After his return
in 1603 from a chevalier’s journey about Europe, then a required part of aristocratic
education, his inherited property allowed him to live the comfortable but boring life of
a country nobleman, were it not for his dominant trait – ambition – that drove him
ahead. The army was the best springboard for a career. After his European chevalier
tour, the young Waldstein thus appeared in battles against the Turks in Hungary. Later,
he took a lucky gamble and, in a dispute between the indecisive Emperor Rudolf II and
his stronger brother Matthias, he took the latter's side and even converted from the
Czech Brethren to the Catholic faith, which offered more advantages. In addition, he
married a rich widow, Lukretia Neksova of Landek in 1609, and his star was rising
quickly. During the estates' revolt against the Emperor, he fought at the beginning on
the side of the Moravian estates. Then, again, he made a correct assessment of the
political situation and fled to Vienna, with the estates' treasury and part of his regiment.
Naturally the Emperor rewarded such an act, and Waldstein bought confiscated
property cheaply - we already know what happened to the Smirickýs - and this
substantially expanded his demesne. In 1620, he was appointed Imperial war counsel,
in 1622 Governor of the Kingdom of Bohemia and at the same time was promoted to a
count. One year later, he became Duke of Friedland, and began to build his
administrative centre at Jicín and at the same time restore his seat, which would
eventually rival the palace of Prague. With the same dedication, he - already a duke IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
began in 1625 to form an army for the Emperor, up to one hundred thousand strong, at
his own expense. At that time he found himself at the pinnacles of glory which,
however, was to last only a few years. He regularly won all the battles he fought in the
Danish phase of the Thirty Years' War, and his service brought him not only the title of
"General of the Imperial Armada and of the North and Baltic Seas" but also the rich
Duchy of Mecklenburg. In addition, he was allowed to rule his demesne as a sovereign,
which included the right to issue his own coin. This was too much for his envious
opponents, who put pressure on the Emperor until he dismissed his generalissimo. One
year later, in 1631, however, Emperor Ferdinand II had to call him back; Sweden had
entered the war and the imperial army was losing one battle after another. Waldstein
succeeded in halting the Swedish offensive and liberating Prague and the whole of
Bohemia while, however, conducting secret negotiations with the Swedish chancellor
Oxenstierna and the Saxons' supreme commander Arnim. But the talks were betrayed and this was a chance for Waldstein's arch enemy, Ottavio Piccolomini, and the
emperor's Spanish advisers. Waldstein's strange indecisiveness and negotiations were
interpreted as high treason and as an attempt to get hold of the Bohemian crown. The
Emperor gave up in the face of such evidence and plotted the duke's murder or rather
execution. It was carried out at Cheb (Eger) on 25th February 1634.
Albrechts von Wallenstein
Albrecht Václav Eusebius von Wallenstein wurde am 4. September 1583 im
ostböhmischen Hermanice (Hermanitz) in einer zwar alten, zur fraglichen Zeit aber
bereits gänzlich bedeutungslosen Adelsfamilie geboren. Von seiner Jugend ist nicht
viel bekannt, nur vielleicht das, daß ihm seine Familie, wie es seiner adligen Herkunft
entsprach, eine gründliche Bildung angedeihen ließ. Als erwachsener Mann
beherrschte er daher sowohl die tschechische als auch die deutsche Schriftsprache,
sprach italienisch (was wohl mit seiner lebenslangen Liebe für alles Italienische
zusammenhing), war zum Teil auch des Lateinischen, Spanischen und Französischen
mächtig. Von einer Kavalier-Reise durch Europa, einem vorgeschriebenen Bestandteil
des aristokratischen Bildungsweges, im Jahre 1603 nach Hause zurückgekehrt, hätte er,
auf den geerbten Besitz gestützt, ein insgesamt bequemes Leben eines ländlichen
Adligen verleben können. Es hätte allerdings nicht den Ehrgeiz, seine dominante
Eigenschaft, geben dürfen. Und da eine Karriere am günstigsten in der Armee
aufzubauen war, taucht der junge Wallenstein unmittelbar nach Abschluß seiner
europäischen Kavalier-Reise auf dem ungarischen Schlachtfeld auf, auf dem die
Kämpfe gegen die Türken ausgetragen werden. Später, nachdem er die Zwietracht
zwischen dem nicht sonderlich kraftvollen Kaiser Rudolf II. und dessen stärkerem
Bruder Matthias mit Scharfsinn eingeschätzt hatte, stellt er sich auf Matthias' Seite und
tauscht gleichzeitig seinen utraquistischen Glauben gegen den vorteilhafteren
Katholizismus. Im Jahre 1609 schließt er darüber hinaus die Ehe mit der reichen Witwe
Lukretia Nekesch von Landek, und sein Stern
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
beginnt steil zu steigen. Während des Böhmischen Ständeaufstands gegen Kaiser
Ferdinand II. kämpft er anfangs auf Seiten der mährischen Stände, später flieht er,
seinem politischen Spürsinn abermals folgend, samt der ständischen Kasse und einem
Teil seines Regiments nach Wien. Solch eine Tat wird vom Kaiser gebührend belohnt,
und Wallenstein darf in der Folge die konfiszierten Güter der böhmischen Rebellen
billig erwerben und dadurch seine esitztümer wesentlich erweitern. (Das Schicksal der
Familie Smirický ist dem Leser bereits bekannt). Im Jahre 1621 wird Wallenstein zum
Mitglied des Wiener Hofkriegsrats ernannt, ein Jahr später als Gubernator Böhmens
eingesetzt und gleichzeitig zum Grafen erhoben. Im Jahre 1623 nimmt er in Gitschin,
vor kurzem Herzog von Friedland geworden, den Aufbau seines dortigen
Verwaltungszentrums auf und beschäftigt sich zugleich mit dem großzügigen Projekt
seiner Gitschiner Residenz, die in keiner Hinsicht hinter dem gleichzeitig in Angriff
genommenen Prager Palast zurückstehen soll. 1625, ein Jahr nach seiner Erhebung in
den eichsfürstenstand, baut er mit gleicher Kraft und Energie auf eigene Kosten ein bis
hunderttausend Mann zählendes Söldnerheer auf und stellt es Ferdinand II. zur
Verfügung. Somit ist der Höhepunkt seines des Ruhmes erreicht, dem aber keine lange
Dauer beschieden war. Aus allen Schlachten der sog. dänischen Phase des
Dreißigjährigen Krieges als Sieger hervorgegangen, wird Wallenstein zum Admiral des
"Ozeanischen und Baltischen Meeres" befördert und gleichzeitig mit dem reichen
Meklenburgischen Herzogtum belohnt. Außerdem wird ihm das Privileg zuteil, in
seiner Domäne als Souverän zu herrschen und sogar eigene Münzen zu prägen. Dies
können seine neidischen Widersacher aber nicht mehr ertragen: Sie bedrängen den
Kaiser so lange, bis sie ihn zur Entlassung Wallensteins aus den kaiserlichen Diensten
bewegen. Ein Jahr später ( 1631 ) sieht sich Kaiser Ferdinand II. allerdings gezwungen,
Wallenstein zurückzurufen. Die Schweden waren nämlich in den Krieg eingetreten,
und die kaiserliche Armee verliert nun eine Schlacht nach der anderen. Wallenstein
gelingt es in der Folge,der schwedischen Offensive Einhalt zu gebieten und Prag sowie
ganz Böhmen zu befreien. Zur gleichen Zeit nimmt er jedoch geheime Verhandlungen
mit dem schwedischen KanzlerOxenstierna und dem sächsischen
Oberkommandierenden Arnim auf. Nachdem die Verhandlungen durch Verrat ans
Tageslicht kommen, greifen Wallensteins größter Feind, Piccolomini, sowie die
spanischen Berater des Kaisers ein und stellen, die Gelegenheit nutzend, Wallensteins
sonderbare Unentschiedenheit und die von ihm geführten Geheimgespräche als
Hochverrat dar und beschuldigen den Herzog darüber hinaus, die Krone Böhmens
angestrebt zu haben. Der Kaiser läßt sich durch solch schwere Anschuldigungen
überzeugen und gibt Vorbereitungen zu Wallensteins Ermordung - genauer gesagt
Hinrichtung, zu der es am 25. Februar 1634 in Eger kommen - soll, freie Hand.
zf
Katedrála uprostżed krajiny - Okresní muzeum a galerie v JiŘínŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
scénáż a výtvarné zpracování: Miloš Šejn
textová Řást: Zuzana Francková, Jaromír Gottlieb, Miloš Šejn
pżeklady: Jan K. ėeliš, Hynek Zlatník
grafická úprava: Michal Slejška
konzervaŘní práce: Josef MiláŘek, Miroslav Novohradský
technická realizace: Karel Fink, Ondżej Snopek, Miroslav Vavżich a Etna s.r.o. iGuzzini
podŞkování: ArcidŞkanství církve żímskokatolické v JiŘínŞ, MŞstskému úżadu JiŘín,
Ministerstvu kultury ėR
Í 1998
Popisky
Josef Jiżí Jelínek (1697 - 1776)
Sv. Kateżina / St Catherine / Hl. Katherine, 1740 - 1750
Okresní muzeum a galerie v JiŘínŞ
Josef Jiżí Jelínek (1697 - 1776)
Sv. Barbora / St Barbara / Hl. Barbara, 1740 - 1750
Okresní muzeum a galerie v JiŘínŞ
Neznámý barokní mistr / Unknown baroque artist / Unbekannter barocker Meister
Sv. Jan Evangelista / St John the Evangelist / Jan Evangelist
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
souŘást výzdoby oltáże zrušeného kartuziánského kláštera ve Valdicích / part of the
altar decoration from the dissolved Carthusian monastery in Valdice / bestandteil des
Altars des aufgelösten Kartäuserklosters in Valdice
Okresní muzeum a galerie v JiŘínŞ
Neznámý barokní mistr / Unknown baroque artist / Unbekannter barocker Meister
Sv. Jakub VŞtší / St James the Greater / Jakob der Grössere
souŘást výzdoby oltáże zrušeného kartuziánského kláštera ve Valdicích / part of the
altar decoration from the dissolved Carthusian monastery in Valdice / bestandteil des
Altars des aufgelösten Kartäuserklosters in Valdice
Okresní muzeum a galerie v JiŘínŞ
Rodokmen ValdštejnƉ do roku 1674 / The Family Tree of the Wallensteins until 1674 /
Stammbaum der Wallensteins bis 1674
Státní zámek Sychrov
Zakládací listina kartuziánského kláštera ve Valdicích z 8. 12. 1627
The Charter for the Carthusian monastery in Valdice of 8 December 1627
Die Stiftungsurkunde des Kartäuserkloster in Valdice vom 8. 12. 1627
Státní ústżední archiv v Praze
Zakládací listina jiŘínského semináże z 26. 12. 1627
The Charter of the Seminar in JiŘín of 26 December 1627
Die Stiftungsurkunde des Seminars in JiŘín, 26. 12. 1627
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Státní ústżední archiv v Praze
Zakládací listina jezuitské koleje, doplnŞk z 27. 12. 1627
The Charter of the Jesuit College, Amendment of 27 December 1627,
Die Stiftungsurkunde des Jesuitenkollegs, Ergänzung vom 27. 12. 1627
Státní ústżední archiv v Praze
Pieroniho dopis hejtmanu Taxisovi do JiŘína, 6 bżezen 1629
A Letter from Pieroni to officer Taxis in JiŘín of 6 March 1629
Pieronis Brief an Hauptmann Taxis nach JiŘín, 6. März 1629
Státní ústżední archiv v Praze
Jezdecká podobizna Albrechta z Valdštejna, 17. stol
Picture of Albrecht von Wallenstein as a horseman, 17th century
Albrecht von Wallensteins Reiterstandbild, 17. Jh.
Bildnis Albrecht von Wallensteins
Státní ústżední archiv v Praze
Podobizna Albrechta v Valdštejna, 1654
Portrait of Albrecht von Wallenstein, 1654
Státní ústżední archiv v Praze
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Vražda Albrechta z Valdštejna a jeho spoleŘníkƉ, 17. stol.
The murder of Albrecht von Wallenstein and his companions, 17th century
Mord Albrecht von Wallensteins und seiner Gefährten, 17. Jh.
Státní ústżední archiv v Praze
ZavraždŞní Valdštejna, 17. stol.
The Murder of Wallenstein, 17th century
Wallensteins Mord, 17. Jh.
Státní ústżední archiv v Praze
ZavraždŞní družiny Albrechta z Valdštejna, 17. stol.
The Murder of Albrecht von Wallenstein’s Group, 17th century
Mord der Truppe von Wallenstein, 17. Jh.
Státní ústżední archiv v Praze
ValdštejnƉv horoskop, 19. stol.
Wallenstein’s horoscope, 19th century
Wallensteins Horoskop, 19. Jh.,
Státní ústżední archiv v Praze
Pohled k Valdické bránŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Rukopisné mapy z tereziánského katastru, 1717-1722
A view of the Valdická clock tower
Manuscript maps of the Theresian Cadaster (land register), 1717-1722
Sicht zum Valdicer Tor
Handschriftliche Landkarten aus dem Terezianischen Kataster, 1717-1722
Státní ústżední archiv v Praze
Josefský katarstr / The Josephine Cadaster (Land Register) / Katasralkarte des Kaisers
Josephs II.
Folio 60
Osterreichisches Staatsarchiv Wien
JAN JIĻÍ MAJOR (asi 1691 - 1744) ?
ALBRECHT VÁCLAV EUSEBIUS Z VALDŠTEJNA, 17. STOL.
ALBRECHT WENZEL EUSEBIUS VON WALLENSTEIN, 17TH CENTURY
ALBRECHT VÁCLAV EUSEBIUS VON WALLENSTEINS, 17. JH.
Okresní muzeum a galerie v JiŘínŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Neznámý barokní mistr, 17. STOL.
Unknown baroque artist, 17TH CENTURY
Unbekannter barocker Meister, 17. JH.
Sv. Jakub VŞtší / St James the Greater / Jakob der Grössere
souŘást výzdoby zrušeného jezuitského semináże v JiŘínŞ
part of the decoration from the dissolved College of the Jesuit Order in JiŘín
bestandteil des aufgelösten Jesuitenkolleg in JiŘín
Okresní muzeum a galerie v JiŘínŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
Krajina putování a údŞlu místa
3. kvŞtna 1999
Když chtŞl František Arnošt Šlik, syn Jindżicha Šlika, vstoupit po roce 1650 do
kartuziánského kláštera, jako by tím byla naznaŘena touha spojit svƉj život s tou
duchovní Řástí odkazu Albrechta z Valdštejna, jež byla tak velkolepŞ naŘrtnuta
Pieroniho vizí katedrály uprostżed krajiny.
Po ValdštejnovŞ smrti se Řas na vŞtšinŞ staveb v okolí JiŘína zvolna zastavoval a jen
zrcadlový odraz geometrického obrazu jako by se odrážel v hladinŞ Velkého Poráku
smŞrem ku Praze jako odlesk mocenských zámŞrƉ, jež snad neznaly hranice rozumu.
S pżíchodem rodu ŠlikƉ po roce 1635 na panství Staré Hrady, Kopidlno a Veliš se
vztah ke krajinŞ jakoby zjemnil a stal se praktickým i mystickým zároveŵ. G.Pieroni a
N.Sebregondi se zabývali jinými úkoly. Svou pżíležitost však nalezl architekt
francouzského pƉvodu Jean Baptiste Mathey a není jistŞ bez zajímavosti, že první
církevní stavbou, jíž byl ve šlikovských službách povŞżen, se stala realizace poutní
kaple Sv. Anny (1670) jako patronky vod. Postavena byla na osamŞlém vrchu v
rozvodí Velkého a Malého Poráku s vnŞjší kazatelnou, nabídnutou prvním paprskƉm
vycházejího jarního slunce. Špýchary ve StżevaŘi a Vokšicích ukázaly na jeho
schopnost úŘelného a pżitom malebného zasazení do strání. Byla to doba, kdy pżíliš
jasné dominanty, tolik drahé Valdštejnovi, teś byly na obtíž, jak o tom svŞdŘí
demoliŘní projekty G.Pieroniho, týkající se v 80. letech pżedevším hradƉ Veliš a
Kumburk. Z popudu Leopolda Antonína Šlika se Jeane Baptiste Mathey dále
soustżeśuje k místƉm intimnŞjším, citovŞjším. K místƉm kam je tżeba putovat, jako
tżeba na pƉvodnŞ laténského obŞtištŞ Lorety (1694). K oltáżnímu kameni lze dojít z
nŞkolika stran, prostoupit lesními alejemi a dotknout se pohledem zelenŞ i modra dálek
a uvŞdomit si tak, že kolem údolí Cidliny s JiŘínem na jejích meandrech lze také
bloudit.
Již roku 1705 pżi stavbŞ kostela Sv. Jakuba VŞtšího v KopidlnŞ pżicházejí Šlikové
pravdŞpodobnŞ do kontaktu s Giovani Santinim. Tento architekt pak mystickou pouƃ
krajinou dovršuje stavbami šestiboké kaple Sv. AndŞlƉ StrážcƉ (1720) na cestŞ z
Lorety do Vokšic k JiŘínu, a stavbou trojhranné kaple Sv. Trojice, pżímo nad
pramenem posvátných vod V lázních. Geometrie trojúhelných tżíbarevných dlaždic a
dokożán otevżené trojí dveże kaple Řiní z této architektury v dobŞ bohoslužeb kżehký,
odhmotnŞný rámec pro úplné prolnutí spirituálních sil ŘlovŞka, krajiny a božského
poselství.
Šlikové svojí cílevŞdomou stavební Řinností zasáhly samozżejmŞ do krajiny v okolí
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
JiŘína mnohem hloubŞji. Dostavby zámku ve Starých Hradech Ři novostavby zámku v
KopidlnŞ, spojené s Řetnými Oborami byly svázány sítí cest, rozcestí a zastavení.
Nikdy to však nejsou vztahy pżísnŞ geometrické, jak jsme toho svŞdky v Pieroniho
koncepci Valdštejnské. DƉležité jsou prameny, energetická zauzlení povodí Mrliny,
jeskynŞ - jako ty v Prachovských skalách. Pżedevším však stavby Velišského hżbetu a
zpŞtný dostżedivý pohyb k pramenƉm a povodí Cidliny z nich Řiní nŞco, co vzácnŞ
doplŵuje odkazy architektury krajiny Valdštejnovy, jež by bez nich byla možná až
pżíliš strohá a neŘeská.
Nejen pozdŞjší stavby Anselma Luraga na Veliši nebo F. Hegera v OstružnŞ, ale již
kostel Narození Panny Marie v Popovicích, stavŞný z popudu valdických kartuziánƉ
ukazují, že historická krajina v okolí JiŘína je mnohovrstevná. Je také nesporným
faktem, že právŞ Šlikovský rod vryl do její tváże nesmazatelnou a svébytnou stopu, bez
níž by tato krajina nebyla tím, Řím se stala, jakou dosud je a snad i bude, pokud ji
dokážeme vidŞt, vážit si jí a také ji chránit.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
5iJDUiMH
,
5R]PDQLWRVWE\ODKODYQtYQDGRXNUDMLQ\WpWRPLORVWQiVSDQLORVWDYiçQiYHOHEQRVWE\O\
YQtVSRMHQ\MDNRYREOLĀHML«
.DUHO+\QHN0iFKD9DOGLFH
-HWR~FKYDWQìGRNODGSURSDVWQpKRYKOHGXGRNUDMLQ\NG\ç.DUHO+\QHN0iFKD
YWRPWRWH[WRYpPIUDJPHQWXSRSLVXMH-LĀtQVNRXNRWOLQXMDNRNRQNiYQt]UFDGORYì
RGOHVNGHWDLOXOLGVNpKRWėODRNQDVP\VOśDVtGOD]UDNXVOXFKXĀLFKXLFKXWL-DNR
SRP\VOQìPUiPHPVHYL]t]HPėSʼnHYDOXMtVSOìYDMtDVWUPtGDOåt0iFKRYDVORYD«
NUDMLQDMHPX]GHYHOLNìPSśONUXKHPWHPQRPRGUìPVWtQHPYHOHEQìPLVWXSQL
UXGRçKDYìPVYėWOHPWHPQìPLNRSFLDKRUDPLVHVYìPLKUDG\KOXERNRXQtçLQRX
GDOHNRWiKOìPKʼnEHWHPWHPQR]HOHQìPLOHV\ĀLVWDYHQtPFREtORXVNDOLQRX
0HODQFKROLHWėORYpKRREUD]X]HPėY\MiGʼnHQiYHVSRMHQtKDUPRQLHçLYRWQtVtO\D
]PDUXYLGRXFtMH]GHPODGìVHWQtNNRQIURQWRYDQìVKUREQtNHPRWHFVHV\QHPWHG\
WDWRPHODQFKROLHMHWXGRSOQėQDQėĀtPFRO]HGQHVVQDGSRSVDWMDNRSʼntPpGRWìNiQt
VHSRGVWDWYėFtDPtVWNDPHQśVNDOVWURPśDYHJHWDFHNRSFś~GROtDYRGVMHMLFK
YODVWQtÅSV\FKLNRX´3RNRçNRXWRKRWRGXFKRYpKRWėODNUDMLQ\MVRXStVHĀQi~GROtD
KUXEpVNiO\NGHYUFK\PDMtVYRXWYiʼnDNGHOLGVNpYėGRPtDVtODPtVWVHSURQLNDMt
QHMWėVQėMLSRGKODGLQDPLYRG
$NG\çMHURYQRYiKDçLYOśYNUDMLQėQDRNDPçLNRENURXçHQDKUDQLFHPL
SʼnLSRPtQDMtFtPLRFKUDQQp]GL]DKUDGMVPHRWHYʼnHQLWDNRYpPXPtVWXMDNRUiML
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
,,
5É*
VDQVFUDL :RKOVWDQG
DUDEHWSHUVLUHP KRUWXVLQ$UDELDFHOHEHUULPXV
RKUDGDUR]NRåQiZNWHUp$GDPD(ZDE\GOHOL
GHV3DUDGLHV
GHU*DUWHQ(GHQ
SDUDGLVXV
†UiJVZDWì
†UiJQHEHVNì
†ZśEHFUR]NRåQi]DKUDGD
/XVWJDUWHQ
3DUDGLHV
†NDçGiUR]NRåQiZėFUiJHPVORZH
MHGHUDQJHQHKPH2UWRGHU*HJHQVWDQG
:RKOVWDQG
†UDGRVW
UR]NRå
†5DJVNpVWURPRZM
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
†5DJVNìGYśU
†5DJVNìSWiN
†5DJVNiWUiZD
†5DJVNpJDEONR
6ORZQMNĀHVNRQėPHFNì-RVHID-XQJPDQQD'MO,,,:3UD]H
.UDMLQDPH]L7XUQRYHPD-LĀtQHPV3UDFKRYVNìPLVNDODPL+UXERVNDOVNHP
7URVNDPL6RERWHFNHPDĀiVWL3RML]HʼntV0QLFKRYRKUDGLåőVNHPD0ODGREROHVODYVNHP
PiWDNERKDWRXNRQWLQXLWXUHOLpIXD~GROtVWDNKXVWRXNRQFHQWUDFtVLOQìFKPtVWD
]iURYHļWROLNåőDVWQėVLWXRYDQìFKKʼnHEHQśD]ORPśSʼnLSRPtQDMtFtFKRKUDQLĀHQt]DKUDG
DSʼnLUR]HQpFHVW\NQLPçHYL]LUiMHQDSOļXMH
´&HOiNUDMLQDPLSʼnLSDGiMDNRNUiVQiSRKiGND´QDSVDOYMHGQRP]HVYìFKGRSLVś
-RVHI0iQHVNG\çSRSLVXMHVYpGRMP\]SRE\WX1D+UXEp6NiOHURNXÅ1DåHO
MVHP]GHPQRKRPRWLYśRGSRYtGDMtFtFKPpPXVP\VOXSURSRH]LLOHVDYHOPL]DMtPDYp
WYDU\NRʼnHQśRKURPQpNDPHQ\Y\ĀQtYDMtFt]KROìFKVNDODURYQėçIRUPDFHStVNRYFHMH
QDQėNWHUìFKPtVWHFKLPSR]DQWQt«´1HQtSURWRGLYXçHSUiYė]GHDYWpWRGREėVH
SRVWXSQėXMtPDORR]QDĀHQtWpWRREODVWLQDåtNUDMLQ\MDNRÅÿHVNì5iM´
+RVWpWDN]YDQìFKY]GXåQìFKOi]QtY6HGPLKRUNiFKSURQėçWHKG\WDWRREODVWE\OD
WtPQHMNUiVQėMåtPNRXWHPÿHFKFKiSDOLNUDMLQXWDNpMDNRGLYDGHOQtGUDPDNGH
MHGQRWOLYtDNWpʼnLMHYLåWėPtVWDVNiO\SUDPHQ\D]iNRXWt]tVNiYDO\VYiMPpQDSUiYėYH
Y]WDKXNĀDVXSREìYiQtĀORYėND2NDPçLN\WRE\O\YìMLPHĀQpYODVWQėMHQ
NUiWNRGREpDOHRWRYtFLGHiOQtĀLLGHDOL]RYDQp1HMWDMHPQėMåtPLPtVW\WėFKWRSR]GQė
URPDQWLFNìFKFHVWSDNE\O\VWH]N\YHGRXFtGRQLWUD]HPėKOXERNpSUśUY\SURSDVőRYLWp
URNOHDMHVN\Qė0QRKp]WėFKWRPtVWGQHVYėWåLQRXMLçSR]DSRPHQXWìFKVHVWDO\
SʼntPRLFtOHPSURSHWULILNDFLRNDPçLNśWėORYpKRNRQWDNWXVPtVWHPMDNRQDSʼntNODG
MHVN\Qė6NOHS\SRG7URVNDPL1iSLVRYiVWėQD]WpWRGRE\]GHMHMDNRXVL
QRVWDOJLFNRXNURQLNRXVWHMQėMDNRLPQRKpGDOåt]i]QDP\SHWURJO\I\ĀLSʼntPR
SRG]HPQtVYDW\Qė]GRESR]GėMåtFK
1HGiVHRYåHPWDNMHGQRGXåHʼntFLçHSʼntOHçLWRVWQìRĀLVWQìSRE\WĀORYėNDYWėFKWR
PtVWHFKD]SśVREMHKRNRQWDNWXVQLPLE\]iURYHļKRYRʼnLORKLVWRULFNpPėONRVWLPtVW
7UDGLFHPQRKìFK]QLFKMHWRWLçYėWåLQRXKOXEåtDGiYQėMåt1ėNG\MHDçEH]HGQiMDNR
SUDPHQ%H]HGQLFHX'ROiQHNQHERDOHVSRļYHOPLGiYQiMDNR]QDĀHQt6WXGHQpURNOH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SR]GQėJRWLFNìPNʼntçHPĀLEDURNQtGDWDFHVDPpKRGQDSURSDVőRYLWp/DFKPDQRY\
MHVN\QėY3UDFKRYVNìFKVNDOiFK
3UDYGėSRGREQėMHWRSUiYėEDURNQtGREDMHçQiPGQHVQi]RUQėGRNOiGiNDPDç
PśçHMtW]MLWʼnHQiQDODGėQRVWĀORYėNDNVLORYìPYL]XiOQėLHPRĀQėVLOQìP]DX]OHQtP
NUDMLQQpKRWėOD3UiYėYEDURNXVHMHKRQHUYDWXUDQDEtGODOLGHPçLMtFtPYWėFKWR
PtVWHFKQHMVLOQėML'RNOiGiWRQHMHQYHONROHSpWRU]R*LRYDQQLGH*DOLDQR3LHURQLKR
SR]GQėPDQìULVWLFNpNRPSR]LFH9DOGåWHMQVNpNUDMLQ\YRNROt-LĀtQDDOH]HMPpQD
QiVOHGQpVWDYE\-HDQ%DSWLVWH0DWKH\KRD-DQD%ODçHMH6DQWLQ$LFKODQD
6FKOLNRYVNpPSDQVWYtRENUXçXMtFt-LĀtQVNRXNRWOLQXYėQFHPNDSOtVRXVRåtERçtFK
PXNDSUDPHQśWtKQRXFtFKNKOXERNìPYRGiPLPDJLQDFHĀORYėNDLVDPRWQpSʼntURG\
]GH3ʼnt]QDĀQėE\ODQHGiYQRWDWRNUDMLQDQD]YiQDNUDMLQRX0DULiQVNRX
,,,
.GRVSDWʼnLO]EOt]NDGYDKUDG\Y%ROHVODYVNpPNUDMLDWR7URVN\D6NiO\«QHPśçHVH
GRVWY\QDGLYLWGLYRNpNUiVHWėFKPtVW~GROtVNDODOHVśVWHMQėMDNRQHQDSRGRELWHOQp
Y]QHåHQRVWLVNDOQtFKS\UDPLGMHçY\ĀQtYDMtYREURYVNpYìåFHQDGWėPLKYR]G\7R
VDPDSʼntURGDMHWDNSʼnHVQėY\WYRʼnLOD7\WRS\UDPLG\RENORSXMtDUR]GėOXMtVNDOQDWRX
NUDMLQX
%RKXVODY%DOEtQ0LVFHOODQHD+LVWRULFD5HJQL%RKHPLDH,NQLKD9,,,NDSLWROD
9ėWDÅ7RVDPDSʼntURGDMHWDNSʼnHVQėY\WYRʼnLOD´MHW\SLFNRXIRUPXODFtUDQė
EDURNQtKRPDJLFNpKRYLGėQtNUDMLQ\VYėWD1HQtQiKRGRXMVRXOLYLGėQ\MDNR
S\UDPLG\ÔWYDU\7URVHNMVRXSUR%RKXVODYD%DOEtQDQėĀtPYìMLPHĀQìPSUiYėSURWR
çHWDNGRNRQDOHGHPRQVWUXMtPDWHPDWLFNpXQLYHU]XPGRERYpYėG\YçLWpPVYėWė
NUDMLQ\0tVWXNWHUpMHGQHVSURQiVVLOQp]PQRKDGśYRGśLMDNRMHGQR]SʼnLUR]HQìFK
FHQWHUÿHVNpKRUiMHDMHKRGRPLQDQWDO]HWDNpSRUR]XPėWYUiPFLEDURNQtFKYL]t
DNWXiOQtKRQHNRQHĀQDMDNMHDQDO\]XMHVWHMQRMPHQQiSXEOLNDFHÅ7tPçHEDURNQt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
XPėQtXSODWQLORFHORXåNiOXPRçQRVWtDE\Y\XçLORPDWHPDWLNXYHSURVSėFKLPDJLQDFH
RWHYʼnHORFHVWXGDOHNRViKOpPXY\XçLWtPRWLYXY]QHåHQDYNXOWXUQtPGLVNXUVXHYURSVNp
FLYLOL]DFH%H]RKOHGXQDWRçHWHSUYHYGREėSREDURNQt,PPDQXHO.DQWY\WYRʼnLO]
WRKRWRPRWLYX]iNODGQtILOR]RILFNRXNDWHJRULLPRGHUQtKRWYśUĀtKRP\åOHQtEDURNQt
NXOWXUDXPRçQLODDE\VHPDJLFNpSUYN\Y]QHåHQDXSODWQLO\YVQDKiFKRGXFKRYQt
Y\]QėQtVP\VOXçLYRWDYGREėIRUPXMtFtVHPRGHUQtFLYLOL]DFH%XGRYiQtSʼnHFKRGśPH]L
PDWHPDWLFNìPUR]XPHPDVYėWHPHPRFtVHVWDORQDSʼnMHGQtP]KODYQtFKPRWLYś
~FKYDWQpKRY\]QėQtHYURSVNpKREDURNDYSURVWʼnHGtĀHVNìFK]HPt,QWHUDNFHSUDPHQś
Y]QHåHQD]śVWDO\YHVYpWpPėʼnSR]GQėEDURNQtSRGREė~VWʼnHGQtPWpPDWHPĀHVNpKR
XPėQtDçGRGQHV´
,9
ILDORYìPNYėWHPERGOiNX]D]DSDGDMtFtVOXQFHVSRGQtĀiVWWPDYQH
VWRXSiPSRKUDQėVNiO\
SORGHPĀHUQpKREH]X]D]DSDGDMtFtVOXQFH
WPDYQHRGVSRGXçKQHSRX]HYUFKQtREORXN
NYėWHPPDWHʼntGRXåN\]D]DSDGDMtFtVOXQFH
VSRGQtRNUDMVH]SORåőXMHMDNRE\RGGėOXMHRGFHONXSXUSXURYėçKQH
ĀHUYHQìPLOtVWN\MHWHOHP\åtKRRFiVNX
FHOiSORFKDSRWHPQėODXYQLWʼnWHPQpPi]GU\VSRGQtREORXNPL]t
NYėWHPĀHNDQN\]DVOXQFH
SśONUXKVSRGQtRNUDMWXåHQėYLGLWHOQìREORXĀNHPOLQLHWpPėʼnVHGRWìNDMtFt
KRUL]RQWX3UDFKRYVNìFKVNDOSORFKDQDRNDPçLNSʼnHGėOHQDYSśOL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NYėWHPWʼnH]DON\YRNDPçLNXGRW\NX]DVOXQFH
RYiOPL]tNUXKVHSRWiSt]DVWėQX
]UśçRYėOìXYQLWʼnYUFKQtREORXNSURWDçHQìY]KśUXYåHGRPRGUp
REORXĀHNQDGKRUL]RQWHPY]QiåtVHPL]tYWXåHQpPPtVWė
NDPHQHP]DVOXQFH
ʼnDV\WiKOìFKPUDNśYQH]QDWHOQpPSRK\EXY\]QDĀHQpPWYDU\åHGiGRILDORYD
EėORRUDQçRYiGRPRGUDYVWʼnHGXKODY\WHPQiPRGʼnOWOXPHQpVYėWORVNDOOSRGHPQRX
YRQtFtNOLG]UśçRYėOiNDOLJUDILHVWiOHVLOQėMLçKQHYD]XURYpPSURVWRUXVRXPUDN
X]DYʼnHQt
QDYUFKROX
0LORåäHMQ=HEtQ'RWHN\]iʼnt
7DNpSURPQHMHY]QHåHQiQHNRQHĀQRVWPtVWNUDMLQ\ÿHVNpKRUiMHVSRMHQD
VQėNWHUìPLPtVW\QDG]HPtVDKDMtFtPLDçNREODNśPLVPtVW\QHMKOXEåtPL
YHGRXFtPLNSRG]HPQtPSUDPHQśP~]NRVWL3RPiKDMtRWHYʼntWPpWėORDPRXP\VO
%\ORE\SʼntOLåRGYiçQpFKWtWSRSLVRYDWMDNVHWRGėMH'XFKRYQtVtO\]HPėMVRXWXO]H
MLPSRUR]XPėWYKLVWRULFNpPNRQWH[WXMHGREUpXĀLWVHMLPQDVORXFKDWDSWiWVH
8PėWVSUiYQėSRORçLWRWi]N\MHGQHVçLYRWQėGśOHçLWpSURFHORXQDåLSODQHWX
3R]QiPN\
Å«MDNVHNUiVQìPQėVYėWWHQWR]GiFHORX]HPYVYRXQiUXĀWRXçtPYYHĀHUQt
VWRSLWLFKFLVH]iʼnYåDNGDUPRFLWHPWtPWRVHVRXçtPQHENDPY]KOpGQXWDPPQė
VFKi]tWYiʼn´
.DUHO+\QHN0iFKD'tOR,3UDKDV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Å.UiVQpMLWURY]HåORQDGKOXERNìPGROHPQDYìFKRGXKRUNUNRQRåVNìFK7PDYp
MHGOHDERURYLFHVWiO\SRKRUiFKYRGėYXURVQpPVY\VRNpVNiO\SDGDODʼnHNDYH
Y\POHWRXKOXELQX]ĀHʼnHQiYEtOpSėQ\NGHYåDNWLåHMLRGSOìYDODE\O\YRG\MHMtĀLVWpD
MDVQpKOXELQDMHMt]HOHQDODVHFROXĀLQ\]MDUD9KOXELQiFKWėFKWRGʼntPDOSRXWQtN
KOXĀQìVSiGYRG\X]StYDOMHMYQHMWLååtVHQDYOQ\ʼntĀQpWiKO\WHčQDGQtPFR]YXĀQp
ONiQt]YRQśYHĀHUQtFKWLFKRXNUDMLQRXVYśMʼnDGYåDNMLçQHXYiGėO\FRGUXKG\]YRQś
]YXNYGXFKDSRXWQtNRYDPLQXOpGQ\´.DUHO+\QHN0iFKD3RXő.UNRQRåVNi
7DWRWH[WRYiLQWHUSUHWDFHFKFHQD]QDĀLWçHVRXGREì]YìåHQì]iMHPR
PLPRVP\VORYpĀLSRGSUDKRYpYUVWY\UHOLpIXNUDMLQDRVtOXMHMtFKPtVWMDNRVRXĀiVWL
YåHKRçLYpKRR]QDĀRYDQìFKMDNRJHQLXVORFLĀLVLWHVSHFLILFPDMtVYRXKOXERNRX
WUDGLFLYP\åOHQtRNUDMLQėYGHYDWHQiFWpPVWROHWt7RRVWDWQėQi]RUQėGRNOiGDMtMLç
HVHMH%DFKHODUGRY\PQRKìPLRGND]\SUiYėNEiVQLFNìPWH[WśP]WpWRGRE\*DVWRQ
%DFKHODUG/DSV\FKRDQDO\VHGXIHX/·HDXHWOHVUrYHV/·DLUHWOHV
VRQJHV/DWHUUHHWOHVUrYHULHVGXUHSRV/DWHUUHHWOHVUrYHULHVGHOD
YRORQWp/DSRpWLTXHGHO·HVSDFH/DSRpWLTXHGHODUrYHULH
-RVHI0iQHV)UDQWLåFH/DQQRYp]+UXEp6NiO\LQ+DQD9RODYNRYi-RVHI
0iQHVPDOtʼnY]RUNśDRUQDPHQWś3UDKDVSR]Q
.DUHO0OOHU7ìGHQYHY]GXFKRYpOi]QL8SRPtQNDQDSRE\WY6HGPLKRUNiFK
+XPRUHVN\3UDKD
-))XĀtN7URVN\.UDNRQRå-LĀtQV
-DQ)LOLS'ėMLQQpSRĀiWN\ÿHVNpKRUiMH3UDKDV
0äHMQ1ėNROLNSR]QiPHNNHNUDMLQė9DOGåWHMQVNiORJJLHDNRPSRQRYDQi
EDURNQtNUDMLQDRNROt-LĀtQD6HPLO\V
,YR.RʼniQ6DQWLQLYHYìFKRGQtFKÿHFKiFK8PėQtV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Å.G\çFKWėO)UDQWLåHN$UQRåWäOLNV\Q-LQGʼnLFKDäOLNDYVWRXSLWSRURFHGR
NDUWX]LiQVNpKRNOiåWHUDMDNRE\WtPE\ODQD]QDĀHQDWRXKDVSRMLWVYśMçLYRWVWRX
GXFKRYQtĀiVWtRGND]X$OEUHFKWD]9DOGåWHMQDMHçE\ODWDNYHONROHSėQDĀUWQXWD
3LHURQLKRYL]tNDWHGUiO\XSURVWʼnHGNUDMLQ\
3R9DOGåWHMQRYėVPUWLVHĀDVQDYėWåLQėVWDYHEYRNROt-LĀtQD]YROQD]DVWDYRYDOD
MHQ]UFDGORYìRGUD]JHRPHWULFNpKRREUD]XMDNRE\VHRGUiçHOYKODGLQė9HONpKR
3RUiNXVPėUHPNX3UD]HMDNRRGOHVNPRFHQVNìFK]iPėUśMHçVQDGQH]QDO\KUDQLFH
UR]XPX
6SʼntFKRGHPURGXäOLNśSRURFHQDSDQVWYt6WDUp+UDG\.RSLGOQRD9HOLåVH
Y]WDKNHNUDMLQėMDNRE\]MHPQLODVWDOVHSUDNWLFNìPLP\VWLFNìP]iURYHļ*LRYDQQLGH
*DOLDQR3LHURQLD1LFROR6HEUHJRQGLVH]DEìYDOLMLQìPL~NRO\6YRXSʼntOHçLWRVWYåDN
QDOH]ODUFKLWHNWIUDQFRX]VNpKRSśYRGX-HDQ%DSWLVWH0DWKH\DQHQtMLVWėEH]
]DMtPDYRVWLçHSUYQtFtUNHYQtVWDYERXMtçE\OYHåOLNRYVNìFKVOXçEiFKSRYėʼnHQVH
VWDODUHDOL]DFHSRXWQtNDSOH6Y$QQ\MDNRSDWURQN\YRG3RVWDYHQDE\ODQD
RVDPėOpPYUFKXYUR]YRGt9HONpKRD0DOpKR3RUiNXVYQėMåtND]DWHOQRXQDEtGQXWRX
SUYQtPSDSUVNśPY\FKi]HMtKRMDUQtKRVOXQFHäSìFKDU\YH6WʼnHYDĀLD9RNåLFtFK
XNi]DO\QDMHKRVFKRSQRVW~ĀHOQpKRDSʼnLWRPPDOHEQpKR]DVD]HQtGRVWUiQt%\ODWR
GREDNG\SʼntOLåMDVQpGRPLQDQW\WROLNGUDKp9DOGåWHMQRYLWHčE\O\QDREWtçMDNRWRP
VYėGĀtGHPROLĀQtSURMHNW\)UDQFHVFD3LHURQLKRWìNDMtFtVHYOHWHFKSʼnHGHYåtP
KUDGś9HOLåD.XPEXUN=SRSXGX/HRSROGD$QWRQtQDäOLNDVH-HDQH%DSWLVWH0DWKH\
GiOHVRXVWʼnHčXMHNPtVWśPLQWLPQėMåtPFLWRYėMåtP.PtVWśPNDPMHWʼnHEDSXWRYDW
MDNRWʼnHEDQDSśYRGQėODWpQVNpREėWLåWė/RUHW\.ROWiʼnQtPXNDPHQLO]HGRMtW
]QėNROLNDVWUDQSURVWRXSLWOHVQtPLDOHMHPLDGRWNQRXWVHSRKOHGHP]HOHQėLPRGUD
GiOHNDXYėGRPLWVLWDNçHNROHP~GROt&LGOLQ\V-LĀtQHPQDMHMtFKPHDQGUHFKO]HWDNp
EORXGLW
-LçURNXSʼnLVWDYEėNRVWHOD6Y-DNXED9ėWåtKRY.RSLGOQėSʼnLFKi]HMtäOLNRYp
SUDYGėSRGREQėGRNRQWDNWXV-DQHP%ODçHMHP6DQWLQ$LFKOHP7HQWRDUFKLWHNWSDN
P\VWLFNRXSRXőNUDMLQRXGRYUåXMHVWDYEDPLåHVWLERNpNDSOH6Y$QGėOś6WUiçFś
QDFHVWė]/RUHW\GR9RNåLFN-LĀtQXDVWDYERXWURMKUDQQpNDSOH6Y7URMLFHSʼntPR
QDGSUDPHQHPSRVYiWQìFKYRG9Oi]QtFK*HRPHWULHWURM~KHOQìFKWʼntEDUHYQìFK
GODçGLFDGRNRʼniQRWHYʼnHQpWURMtGYHʼnHNDSOHĀLQt]WpWRDUFKLWHNWXU\YGREė
ERKRVOXçHENʼnHKNìRGKPRWQėQìUiPHFSUR~SOQpSUROQXWtVSLULWXiOQtFKVLOĀORYėND
NUDMLQ\DERçVNpKRSRVHOVWYt
äOLNRYpVYRMtFtOHYėGRPRXVWDYHEQtĀLQQRVWt]DViKOLVDPR]ʼnHMPėGRNUDMLQ\YRNROt
-LĀtQDPQRKHPKORXEėML'RVWDYE\]iPNXYH6WDUìFK+UDGHFKĀLQRYRVWDYE\]iPNX
Y.RSLGOQėVSRMHQpVĀHWQìPL2ERUDPLE\O\VYi]iQ\VtWtFHVWUR]FHVWtD]DVWDYHQt
1LNG\WRYåDNQHMVRXY]WDK\SʼntVQėJHRPHWULFNpMDNMVPHWRKRVYėGN\Y3LHURQLKR
NRQFHSFL9DOGåWHMQVNp'śOHçLWpMVRXSUDPHQ\HQHUJHWLFNi]DX]OHQtSRYRGt0UOLQ\
MHVN\Qė²MDNRW\Y3UDFKRYVNìFKVNDOiFK3ʼnHGHYåtPYåDNVWDYE\9HOLåVNpKRKʼnEHWXD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]SėWQìGRVWʼnHGLYìSRK\ENSUDPHQśPDSRYRGt&LGOLQ\]QLFKĀLQtQėFRFRY]iFQė
GRSOļXMHRGND]\DUFKLWHNWXU\NUDMLQ\9DOGåWHMQRY\MHçE\EH]QLFKE\ODPRçQiDç
SʼntOLåVWURKiDQHĀHVNi
1HMHQSR]GėMåtVWDYE\$QVHOPD/XUDJDQD9HOLåLQHER)+HJHUDY2VWUXçQėDOH
MLçNRVWHO1DUR]HQt3DQQ\0DULHY3RSRYLFtFKVWDYėQì]SRSXGXYDOGLFNìFK
NDUWX]LiQśXND]XMtçHKLVWRULFNiNUDMLQDYRNROt-LĀtQDMHPQRKRYUVWHYQi-HWDNp
QHVSRUQìPIDNWHPçHSUiYėäOLNRYVNìURGYU\OGRMHMtWYiʼnHQHVPD]DWHOQRXD
VYpE\WQRXVWRSXEH]QtçE\WDWRNUDMLQDQHE\ODWtPĀtPVHVWDODMDNRXGRVXGMHDVQDG
LEXGHSRNXGMLGRNiçHPHYLGėWYiçLWVLMtDWDNpMLFKUiQLW´
0äHMQ.UDMLQDSXWRYiQtD~GėOXPtVWD6FKOLNRYpQD-LĀtQVNX2NUHVQtPX]HXPD
JDOHULH-LĀtQ
-DURPtU*RWWOLHE.UDMLQD0DULiQVNi2NUHVQtPX]HXPDJDOHULH-LĀtQ
%RKXVODY%DOEtQ.UiV\DERKDWVWYtÿHVNp]HPė3UDKDSʼnHNODG+
%XVLQVNiV
Å$NWXiOQtQHNRQHĀQRVHVWDORNOtĀRYìPPRWLYHPGUDPDWXEDURNDLNG\çVH
WHQWRWHUPtQWìNDOSRYtFHMHQILOR]RILFNRQiERçHQVNìFKDYėGHFNRQiERçHQVNìFK
SʼnHGVWDYRPH]HQìFKSʼnHGHYåtPQDWHKGHMåtRNUXK\LQWHOHNWXiOQtHOLW\MLçQtDVWʼnHGQt
(YURS\9WRPWRERGėVHSURWLNODG\QRYpNXOWXU\NʼntçLO\NWRPXWRERGXVPėʼnRYDO
QHRE\ĀHMQėERKDWìUHMVWʼntNYì]QDPśY\SOìYDMtFt]QiVREHQt~ĀLQNśVWDUìFKDQRYìFK
YL]tDPRGHOśVYėWD$NWXiOQtQHNRQHĀQRSʼnHGVWDYXMHVWDUìPDWHPDWLFNìSUREOpPMtPç
VH]DEìYDODVWDURYėNiILOR]RILHDPDWHPDWLND%\OLWRHOHDWpNWHʼntVOHGRYDOLGėOLWHOQRVWD
QiVRELWHOQRVWFHOìFKĀtVHOGRQHNRQHĀQDMDNWRLOXVWUXMH]QiPìHOHDWVNìSDUDGR[R
$FKLOORYLMHQçQLNG\QHGRKRQtçHOYXSURWRçHUR]GtOMHKRY]GiOHQRVWLRGçHOY\O]HGR
QHNRQHĀQDGėOLW3URHYURSVNRXWUDGLFL]iVDGQtUR]OLåHQtPH]LDNWXiOQtPDSRWHQFLiOQtP
XĀLQLO$ULVWRWHOHV=DWtPFRYHYėGHFNpUHYROXFL]iSDGQtFLYLOL]DFHNWHUiY\SXNODY
VWROHWtSʼnLFKi]HORNHVORYXSʼnHGHYåtPQHNRQHĀQRSRWHQFLiOQtYXPėQtILOR]RILLD
WHRORJLLVHXSODWļRYDO\Qi]RU\VSRMHQpVWtPWRQHNRQHĀQHPDNWXiOQtP0DWHPDWLND
YėGHFNpUHYROXFHVWROHWtEUDODY~YDKXH[LVWHQFLQH]RGSRYėGLWHOQìFKSURWLNODGś
Y\SOìYDMtFtFK]QHXFKRSLWHOQìFKPDWHPDWLFNìFKYHOLĀLQDOHMHQMDNRPRçQRVWMHç
]śVWiYDODVWUDQRXU\FKOHVHUR]YtMHMtFtUHiOQpUDFLRQDOLW\NWHUiMDNVH]GiORQDOH]ODNOtĀ
N~VSėåQpPXXFKRSHQtXQLYHU]D1HE\ORYVLOiFKRYåHPDQLSRWʼnHERXXPėQtILOR]RILH
DWHRORJLHVHSʼnLVWʼnHWiQtDSUROtQiQtQi]RUśGRE\YėGHFNpUHYROXFHY]GiYDWSURVWʼnHGNś
NYìNODGXVYėWDSʼnLQiåHQìFKPDWHPDWLFN\]DORçHQìPSR]QiQtP1DRSDNPDWHPDWLND
KODYQtQiVWURMUDFLRQDOL]DFHYėGėQtVHYDOWHUQDWLYQtFKREODVWHFKDSRORKiFKNXOWXU\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
EDURNDVWiYDODLQVSLUDFtDQiVWURMHPSURR]ʼnHMPėQtWėFKQHMNULWLĀWėMåtFKRWi]HN
SRĀtQDMtFtPRGHUQtFLYLOL]DFH3URKXPDQLWQtRERU\]QDPHQDOSRMHPDNWXiOQtKR
QHNRQHĀQDUDFLRQiOQtGRNODGRPH]HQìFKPRçQRVWtOLGVNpKRSR]QiQtDGśND]H[LVWHQFH
GXFKRYQtFKKRGQRW]DKUDQLFHPLUR]XPRYėSʼntVWXSQpVNXWHĀQRVWL8SODWQėQt
PDWHPDWLFN\]DORçHQìFK~YDKRDNWXiOQtPQHNRQHĀQXVRX]QėORVQRYìPLSURMHY\
~çDVXQDGVYėWHPD~]NRVWL]QėKRäORRSR]QDWN\DMHY\Y\YROiYDMtFtQRYRXWRXKXSR
ʼnHĀLVRXYLVORVWtPH]LMHYRYRXVNXWHĀQRVWtDREODVWPLSR]QiQtPH]LNRQHĀQRVWt
LQGLYLGXiOQtOLGVNpH[LVWHQFHDQHNRQHĀQRVWtMLçSRSUYpYGėMLQiFKFLYLOL]DFHGRNOiGDOD
YėGDMDNRUHiOQìIDNW
0DWHPDWLFNpLQWHUSUHWDFHGXFKRYQtKRVP\VOXXQLYHU]DY\FKi]HO\]SʼnHGSRNODGś
çHERçVNpLGHMHDJHRPHWULHMVRXMHGQDNVYìP]SśVREHPVWHMQpD]DGUXKpçHMVRX
SʼntWRPQpYP\VOL6SRMHQtPJHRPHWULHVPHWDI\]LNRXVHY\WYRʼnLO\QRYpPRçQRVWL
XSODWQėQtWRKRWRPDWHPDWLFNpKRPRGHOXVNXWHĀQRVWLYUś]QìFKREODVWHFKNXOWXU\ÔçDV
D~]NRVWW\WRLQWHQ]tYQtSRFLW\MHMLFKçYì]QDPPDWHPDWL]DFHSR]QiQtXPRFQLODVHWDN
PRKO\SRGtOHWQDRGOLåQpPSʼntVWXSXNHVYėWXQHçMDNìSʼnHGVWDYRYDODYODVWQt
PDWHPDWLFNiUDFLRQDOL]DFHNXOWXU\åORRSʼntVWXS]DORçHQìQDQRYpP]LQWHQ]tYQėQtD
XSODWQėQtHPRFt=iNODGQtGtOREDURNQtNXOWXU\QD]YDQp'XFKRYQtFYLĀHQtY\WYRʼnHQp
]DNODGDWHOHPMH]XLWVNpKRʼniGXåSDQėOVNìPVYėWFHP,JQiFHP]/R\RO\SRGQtWLORQRYp
FLWRYpY\XçLWtLQWHOHNWXiOQtFKVFKRSQRVWtYEDURNQtUpWRULFH9]WDK\WėFKWRGYRX
RGOLåQìFKWYśUĀtFKWHQGHQFt]DORçLO\WpPDEDURNDYWRPQHMYODVWQėMåtPVORYDVP\VOXD
VWDO\VHWDNpMiGUHPWYśUĀtFKLQVSLUDFtSʼnHVDKXMtFtFKDçGRVRXĀDVQRVWL´
7RPiå9OĀHN$NWXiOQtQHNRQHĀQR3UśYRGFHYìVWDYRX$NWXiOQtQHNRQHĀQR²
.RQIOLNW\DVRXYLVORVWLEDURNDYPRGHUQtPDVRXĀDVQpPĀHVNpPXPėQt3UDKD
9RMWėFK/DKRGD0LORåäHMQ1DG=HPt9ìWYDUQpXPėQtV
0LORåäHMQOLVWRSDGX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
;FCÓOKBLPNÓTUPQSPNOF
6. 7. 2001
I
Zebín jako místo pro mne osobnŞ znamená také mé dŞtství. Brzy už to bude padesát
let, kdy jsem je s rodiŘi poprvé navštívil. Vstup do nitra skal zde na vrcholu byl vždy
nŞjak jinak vzrušující, byla to cesta do stżedu zemŞ. PozdŞji jsem se sem vracel
s fotoaparátem, filmovou kamerou, malíżskými štŞtci, ohnŞm apod. HloubŞji jsem do
tajemství kopce zaŘal pronikat v noci a po hmatu.
Jako nádherné vyznŞní tajemnosti místa je kaple Sv. Mażí Magdaleny na vrchu,
doplnŞná ošlehaným stromem, jehož vŞtvemi probleskovaly hvŞzdy.
Motiv skal a jeskynŞ spojený s lidským osudem se tu ještŞ jednou opakuje; kaple je tak
mikrokosmem odrážejícím makrokosmos pod sebou a také strom (dnes neexistující) je
zástupcem vegetace dole v krajinŞ.
II
Již pro Karla Hynka Máchu byl Zebín jedním ze zastavení na cestŞ (vid deníky)do
Krkonoš.
Zebín. Magdaléna. Karel Hynek Mácha, Deníky
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Rozmanitost byla hlavní vnadou krajiny této; milostná spanilost a vážná
velebnost byly v ní spojeny jako v obliŘeji…
Karel Hynek Mácha, Valdice, 1836
Je to úchvatný doklad propastného vhledu do krajiny, když Karel Hynek Mácha
v tomto textovém fragmentu popisuje JiŘínskou kotlinu jako konkávní zrcadlový
odlesk detailu lidského tŞla, okna smyslƉ a sídla zraku, sluchu, Řichu i chuti. Jako
pomyslným rámem se vizí zemŞ pżevalují, splývají a strmí další Máchova
slova…, krajina je mu zde velikým pƉlkruhem, temnomodrým stínem, velebnými
stupni, rudožhavým svŞtlem, temnými kopci a horami se svými hrady, hlubokou
nížinou, daleko táhlým hżbetem, temnozelenými lesy Ři stavením co bílou skalinou.
Melancholie tŞlového obrazu zemŞ, vyjádżená ve spojení harmonie životní síly
a zmaru, vidoucí je zde mladý setník, konfrontovaný s hrobníkem - otec se
synem, tedy tato melancholie je tu doplnŞna nŞŘím, co lze dnes snad popsat jako
pżímé dotýkání se podstat vŞcí a míst, kamenƉ, skal, stromƉ a vegetace, kopcƉ,
údolí a vod s jejich vlastní „psychikou“. Pokožkou tohoto duchového tŞla krajiny
jsou píseŘná údolí a hrubé skály, kde vrchy mají svou tváż a kde lidské vŞdomí a
síla míst se pronikají nejtŞsnŞji pod hladinami vod .
A když je rovnováha živlƉ v krajinŞ na okamžik obkroužena hranicemi,
pżipomínajícími ochranné zdi zahrad, jsme otevżeni takovému místu jako ráji .
III
Rehabilitace vrcholu Zebína by znamenala významné posílení ústżedních míst
krajiny, tvożící okolí JiŘína. Adriena Šimotová jej pżed patnácti léty nazvala
místem míst.
Dnes je to však místo ponŞkud skryté, zvláštŞ vystoupáme-li na vrchol. Celá jeho
jihovýchodní Řást je nevhodnŞ zarostlá hájem jilmu habrolistého, jenž je zde
nepƉvodní dżevinou. Kaple, uzavżená nevzhlednými, takżka vŞzeŵskými
železnými vraty je prázdná. Empírový deskový obraz Sv. Mażí Magdaleny od
Emanula Roma, poniŘený vertikální prasklinou a mnoha diletantskými
pżemalbami je dnes deponován v mŞstském muzeu. Samotný interiér,
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vymalovaný šmolkovou możí je degradován żadou okopaných míst, oltáżní
kámen v menze chybí a zeje tu pouze prázdná díra. Celý interiér je potemnŞlý,
což souvisí s druhotnou zazdívkou oken, provedenou navíc pouze s ohledem na
exteriér, takže uvnitż je možné spatżit i podivné konfrontace pƉvodních
dżevŞných rámƉ a cihel.
IV
Navrhuji provést následující:
Pżehodnotit spolu se Správou chránŞné krajinné oblasti ėeský ráj ochranu
stávajícího vegetaŘního krytu na vrcholu.
Provést zamŞżení stavby kaple, a v rámci historického prƉzkumu navrhnout
podobu rámƉ oken a dveżí a provést následné odstranŞní pozdŞjších doplŵkƉ a
zazdívek.
Navrhnout zpƉsob żešení omítek a event. vnitżní výzdoby. (vedle obrazu byly
stálou souŘástí interiéru i dva cínové svícny).
Restaurovat obraz Emanuela Rooma: Sv. Mażí Magdalena za pomoci
restaurátorského oddŞlení Akademie výtvarných umŞní v Praze.
Ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie vŞd a odd. mykohirzy RnDr.
Miroslava Vosátka navrhnout zpƉsob osazení vrcholu nový stromem (dub?) na
místŞ pƉvodního akátu (zpƉsob vyhloubení podloží, ošetżení kożenového
systému sazenice vhodným houbovým preparátem, následná ochrana po dobu 15
let).
V
Já sám bych se rád zamyslel nad żešením výplní oken, event. nad. zpƉsobem
charakteru vnŞjších a vnitżních omítek, vŘetnŞ jejich zatónování. Také bych
vyżešil podobu oltáżního kamene.
Nad problematikou oken jsem již uvažoval pżed dvaceti lety, kdy jsem zjistil i
existenci zazdívek pƉvodních oken, jež zejména pżi západu slunce museli Řinit
z kaple prƉhlednou, záżící schránku na vrcholu. (Tomu by odpovídala i
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
skuteŘnost, že ještŞ do poŘátku 20. století byl Zebín cílem zbožných poutí
spojených zde s kultem P. Marie de Salle – obraz dnes v levém boŘním oltáżi Sv.
Ignáce v JiŘínŞ, pozlacené sousoší na námŞstí J.A.Komenského.)
Zprvu jsem uvažoval o pżímém zapojení pigmentƉ do plochy oken – to tehdy,
když jsem experimentoval s fóliemi, vyrobenými z masy šípkových plodƉ,
pojených cukrem. Tenká fólie, barevnŞ velmi trvanlivá má charakter skla i
vnitżní temnŞ oranžový svit. Dnes se spíše kloním k pżedstavŞ kombinovat
kruhové Ři šestiúhelné vitrajové rámce (záleží na prƉzkumu pƉvodních oken)
s velmi tenkými plátky żezaných polodrahokamƉ místní provenience (povodí
Cidliny západnŞ pod Zebínem a Valdického potoku – bývalý Bílý a Prostżední
mlýn Ři údolí pod Šibeníkem jsou spádovou oblastí podkozákovských a
novopackých polodrahokamƉ, zejména achátƉ, chalcedonƉ a masových jaspisƉ).
Bude tżeba vyżešit eventuelní kombinaci tŞchto subtilních żezaných kamenných
destiŘek se sklem pro zvýšení odolnosti, pżípadnŞ také uvažovat o vhodném
zpƉsobu jejich ochrany vnŞjšími sítŞmi. K posílení svŞtelného efektu vitrají
možná pżispŞje i kombinování osazených polodrahokamƉ se sklem ve vzorech,
jež budou navrženy.
Pozvednutím a nabídnutím místního kamenného nitra slunci, bude tak charakter
kaple vŘetnŞ jejího patrocinia výraznŞ zhodnocen. Manýristický princip
kolážování pżírodních a artificiálních prvkƉ pżispŞje k hlubšímu propojení stavby
s ostatní architekturou Valdštejnovy vily u Valdic.
Dnes neexistující oltáżní kámen, po nŞmž lze dnes spatżit v oltáżní kamenné
menze jen Řtvercový otvor navrhuji osadit Řtvercovou kamennou deskou ze
zebínského ŘediŘe, jejíž vrchní Řást, mírnŞ konkávní, bude vyleštŞna do
zrcadlového lesku, do spodní Řásti bude vyhlouben otvor pro možnost zasazení
dalšího materiálu (rozmŞry jsou kodifikovány církevní tradicí, pouze provenience
kamene byla obvykle dána charakterem patrocinia kostela - tedy zde by obvykle
byl oŘekáván kámen z pƉvodního Ři legendárního místa pƉsobení Sv. M.
Magdaleny).
VnŞjší i vnitżní omítky by mŞly být kletované (dnes nabízené żemeslnické ceny
se pohybují cca 30 KŘ na 1 metr ŘtvereŘní). VnŞjšek cítím doplnŞný bŞlavŞ
okrovými a našedlými mramorovými plnidly, vnitżek tónovaný naŘervenalými a
nafialovŞlými plnidly vzatými z bżidlic podtáborska. Interiér by mŞl být żešen i
s ohledem na ŘlenŞní vnitżních polí kaple, napż. užitím kombinací dvou barev,
nebo tupováním nŞkterých z polí.
Rekonstrukcí kaple, osazením vrcholového stromu oŘištŞním vrcholových svahƉ
a po rekonstrukci spirálové cesty, jdoucí od hżbitovního kostela vzhƉru tak
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vznikne komplex, jenž by mohl být i znovu zhodnocen církví. Proto, myslím, by
do všech tŞchto prací mŞla být i církev zahrnuta, pżestože dnes se již jedná o
majetek pouze ve správŞ státu.
VI
20.10.1983
Zebín pżed západem slunce 20. 10. 1983
kresby a otisky pżírodními pigmenty, kresby a texty olƉvkem, 8 dvojlistƉ v mapŞ, 30,6 x
22, autorská kniha
vyjdu pod stŞnu
byl otištŞn a obkreslen
kámen
pżipomínající tvarem
stŞnu pżede mnou
zmenšení
celistvého tvaru
trs
mateżídoušky
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
barva
šípku
pżipomíná slunce
když se ohlédnu
vracím se
k této stránce
odírám
lišejník
na skále
než vejdu
do lomu
kamenem
ze stŞny
jemná drƃ hnŞdé
žíly
kámen
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
slunce
poslední
Doteky 2. 5. 1984
Cestou na vrchol Zebína
a do nitra lomu
1
fialky pżi patŞ lomu
2
hnŞdá ŘediŘová drƃ u skály
3
pryšec
4
mochna skalní
5
list divizny ve stráni
6
list divizny a hlína u ní
7
kvŞty tżešní nad útesem
8
kvŞty tżešní a mladé výhonky
9
šƃáva z pryšce a hlína
cestou na vrchol
10
oranžový lišejník
ve stráni nad lomem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
11
železité jádro
12
železité jádro a olivínová
hlíza tŞsnŞ vedle sebe v kameni
13
žlutý a šedý lišejník
ve vzdálenosti dvou roztažených
prstƉ pravé ruky
nad hlavou skalisko vrcholu
14
spálená tráva ve stráni
od úpatí až k poslední skále
15
prach s kamenƉ na vrcholu
Zebína pżed západem slunce
16
fialky a hlína pżi cestŞ zpŞt
proti slunci
17
stżíbżité listy jestżábníku
18
nŞkolik stébel trav
nad otvorem lomu
19
mladé lístky ptaŘího zobu
v trhlinŞ horního okraje lomu
20
šedohnŞdá borka na vŞtévce
jilmu habrolistého
21
ŘediŘový kámen ležící v trávŞ
u ní a pigment kƉry jilmu opodál
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
22
lišejník pod stŞnou a šƃáva
rozchodníku
23
prach na stŞnŞ s modrou kresbou
v místŞ ozáżeném sluncem
nitro lomu
24
hlína se zeleným mechem
sejmutým z vlhké skály
25
bŞlavŞ sametový lišejník
pod pżevisem
26
omylem neužitý list papíru
27
dvŞ nepatrnŞ vzdálená místa
na skále
28
dvŞ místa pod stykem
skalních stŞn
29
tżi místa pod dotykem stŞn
30
tżi místa ve stŞnŞ
rukou vztaženou ke slunci
v pżevisu
31
tżi místa na dnŞ lomu
otvor prƉhledu nad hlavou
kámen a fialka
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Od úpatí Zebína po vrchol a uvnitż lomu jsem se navlhŘenými prsty dotýkal skály a
zemŞ nebo jsem v roce rozemílal Řásti rostlin. Získané pigmenty jsem otiskoval na listy
papíru a provádŞl o tom písemné záznamy. Vzdálenosti mezi doteky na plochách
papíru odpovídají vŞtšinou míże rozpŞtí prstƉ v pżírodŞ.
Cestou na vrchol / Doteky
Zebín 25. 7. 1984
Zebín
poslední list
vżazený dopżedu
celek
krajina v mlžném oparu
slunce pod horizontem
traviny ve stráni
pżi stoupání
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
slunce
v tenkém proužku
omylem kresleno až
pżi stoupání
slunce se
dotýká horizontu
barva
kvŞtu vytváżí
spíše negativ dojmu
jdu vzhƉru na
vrchol
lišejník
ze sluneŘné
stran lomu
nad horizontem
žlutá asi tak v pƉli
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
oblohy nad západem
modrofialová kvŞtu
barva noci
obrácenŞ založený
dotek
slunce zapadlo
pżed Řelem lomu
a nad ním
v rozevżení strany možnost
obepnout prostor
hnŞś
v celé ploše
prƉhled do
zelenohnŞdé
trhliny
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vnitżního
lomu
o okraj stŞny
hrana a vzhƉru
oblé tvary
vrcholu
hladká šedá stŞna
uvnitż
šedomodrá
svŞtle žlutá
svŞtlý západ
nad tvary hżebenƉ
krajiny
modré zvonky
nad strží
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
dojem vyžaduje
snad bílou
stŞnu
vrchol
zóny kolem
10.8.1984
Doteky / Zebín 10.8.1984
kresby olƉvkem a pżírodními pigmenty, otisky a prorážení, textové pżípisy, 8
pżeložených listƉ volnŞ vložených v pżebalu, 1 pżeložený list strojopisu, 31 x 22 x 0,7,
autorská kniha
Zebín
modrým kvŞtem
u paty lomu
pod stŞnou
z koryta
po dešti
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
a drtí ze stŞny
slunce pżi ohlédnutí
vystupuje z mrakƉ
nad horizontem krajiny
vchod
do nitra
lomu
ohyb stŞny
a kvŞt vrbice
mateżídouška
slunce rudŞ
vystupuje
na okraji lomu
v nitru
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
z vlhké
stŞny
v pżevisu
mezi stŞnami
pod stŞnou
vystupující stŞna
a padající
kapky
hnŞdá
protistŞna
za trhlinou
z kamene
na dnŞ
pod pżevisem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
temnŞ
zeleným mechem
v oble modelované
stŞnŞ
malé plující
mraky
obrat
v klenbŞ
zvonek
u východu
ve stráni
smŞrem k vrcholu
mateżídouškou
pżi stoupání
na vrcholu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
narƉžovŞlý obláŘek
v šedomodrém nebi
cestou do nitra lomu
a na vrchol
nad zamlženou krajinou
po boużi
zamlžený mŞsíc
v pƉli
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
HODNOCENÍ VÝZNAMU A NÁVRH NA REKONSTRUKCI, DOPLNĝNÍ A
VYUŽITÍ VALDŠTEJNOVA CASINA (LOGGIE) SE ZAHRADOU A OBOROU V
LIBOSADU U JIėÍNA
Zpracoval ing. arch. Petr UliŘný, prof. PhDr. Miloš Šejn, 2001.
Úvod
Odlehlá poloha JiŘínska, nedokonŘenost a nepżíznivý osud Řásti
Valdštejnova rozsáhlého projektu zpƉsobila, že detailnŞjší podoba casina (tzv.
loggie s Řestným dvorem) a zahrady zƉstala donedávna ŘásteŘnŞ nepoznaná.
StavebnŞ historický prƉzkum J. Muka a J. Mukové spoleŘnŞ s L. Lancingerem,
doplnŞný P. UliŘným odkryl pƉvodní podobu samotného casina. PrƉzkum J.
Hendrycha a M. LíŘeníkové umožnil vytvożení ideální rekonstrukce podoby
zahrady a obory (viz obrazová pżíloha). OvŞżení této rekonstrukce mƉže
pżinést pouze podrobný archeologický prƉzkum, který by odhalil jak základní
kostru parku v podobŞ teras a schodišƃ, tak i podobu parteru s fontánami a
bazény, zmiŵovanými v pramenech, a stopy kvŞtinové a stromové výzdoby.
Stavební dŞjiny a význam areálu casina (loggie) se zahradou a oborou.
ValdštejnƉv projekt na pżemŞnu JiŘína a jiŘínské krajiny je dílem tak
mimożádným, že nemá ani v pozdŞjších krajinných kompozicích na území ėech
obdoby. Inspirací pro Valdštejna a jeho architekty byl nepochybnŞ plán na
pżestavbu Ļíma Sixta V, pro samotnou kompozici lipové aleje vedoucí do casina
Vignolova vila Farnese v Caprarole v Itálii, spojená osou s casinem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
v kaštanovém lese (obrazová pżíloha) a alej z Pražského hradu do BubenŘe a ve
Vídni. Vztah vila – casino je stejný jako Valdštejnský palác v JiŘínŞ – tzv.
Loggie, je proto možné Loggii „casino“. JiŘínské casino dle ustálené
terminologie obsahuje Řestný dvƉr a samotnou loggii.
Celý komplex Valdštejnova casina byl zapoŘat v polovinŞ 20. let 17. století a
v roce 1634, kdy Valdštejn v Chebu umírá nebyl zdaleka dokonŘen. Stavební
práce nejvíce pokroŘily na tżech pżízemních kżídlech Řestného dvora, který tvożi
nástup a servis k samotné loggii. Byla zde osazena všechna okna a dveże a byly
zapoŘaty omítky, takže tyto objekty bylo možné již brzy využívat. Daleko ménŞ
byla dostavŞna loggie. Byla sice dokonŘena její stżecha s velkým vikýżem,
chybŞlo ale velké schodištŞ spojující loggii se zahradou a vnitżní schodištŞ,
nebyly postaveny pżíŘky v prvním a druhém patże v místnostech za samotnou
loggií, chybŞly omítky, okna a dveże, stropy a podlahy. ėást pƉvodních stropƉ se
zde dodnes dochovala. Po ValdštejnovŞ smrti veškeré práce pżestaly, takže až na
adaptaci pżízemí v dobŞ kolem roku 1805 a pżedchozím využitím na sýpku, se
loggie prakticky dochovala v takové podobŞ, v jaké byla náhle opuštŞna. Loggie
je tak unikátní stavbou, ze které je možné detailnŞ vyŘíst stavitelské umŞní ve
VladštejnovŞ dobŞ.
Casino je založeno na svažitém terénu, který byl umŞle vytvarován do
żady teras. Loggie, která je vysunutá z nejvyšší terasy, kde je založen Řestný
dvƉr, dokonale využívá efektu, který umožŵuje kaskádovitost kompozice a
pƉsobí mnohem vyšším dojmem. Je to také zpƉsobeno kulisou Řestného dvora
odsunutého do pozadí, takže se opticky vlivem perspektivy ještŞ více zmenšuje.
Nadżazenost loggie byla ještŞ zdƉraznŞna tím, že budovy Řestného dvora se
smŞrem do zahrady, odkud byla loggie hlavnŞ vnímána, obracejí prostým
neŘlenŞným prƉŘelím bez oken. Navíc jsou obŞ Řásti casina – loggie a Řestný
dvƉr - od sebe úplnŞ oddŞlené. Choreografie celého pżedstavení zaŘala pżíjezdem
alejí od JiŘína nebo Valdického kláštera do Řestného dvora, kde Valdštejn a jeho
hosté sesedli nebo vystoupili z koŘárƉ a vešli do pżízemí loggie. Odtud mohli
vejít na velké oválné schodištŞ po levé stranŞ, které míżilo do dvou vyšších pater
anebo vstoupili do osmiboké prostory po pravé stranŞ, která sloužila jako
representaŘní místnost. Ze stżední místnosti, do které se vcházelo z Řestného
dvora, a z obou postraních prostor se vstupovalo na terasu samotné loggie – sally
tereny nebo•li pżízemního sálu, jak je takovýto prostor nazýván. Z této rozlehlé
terasy chránŞné klenbou nesenou żadou arkád bylo možné sestoupit do zahrady a
posléze do obory, která následovala za zahradou. Pozoruhodné a neobvyklé je
spojení a vztah samotné loggie a tżí místnostní pżiložených k ní ze zadní strany.
Loggie Valdštejnského paláce v Praze je sice zasazena mezi kżídla pżiléhajícího
paláce, ale za ní samotnou je jen malé nádvożí. Izolovanost jiŘínské loggie
upomíná na antické triumfální oblouky a vytváżí tak jakousi jejich obytnou
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
variantu. Mimożádným útvarem mŞlo být nikdy nerealizované oválné schodištŞ
ve východní tżetinŞ obytného traktu loggie, které mŞlo být ve své dobŞ nejvŞtší
svého druhu v ėechách. Podobné menší schodištŞ bylo v naší zemi pżedtím
postaveno pouze Rudolfem II. v letech 1602 – 1603 v tzv. Matematické vŞži na
Pražském hradŞ. Pżímým vzorem mohlo být rovnŞž slavné oválné schodištŞ
v paláci Quirinal v ĻímŞ z roku 1583 od Ottaviana Mascarina. KvƉli zmŞnŞ
projektu mŞlo být zcela odlišné druhé, poslední patro loggie. Vznikaly zde dvŞ
pravoúhlé místnosti, z nichž jedna mŞla mít jako jediná z celé loggie krb, a druhá
(krajní) mŞla obsahovat dvŞ vestavŞné skżínŞ. Tato krajní místnost mŞla být
pravdŞpodobnŞ vyložena dżevem, aby se mohla stát nejteplejší místností loggie –
Valdštejnovou ložnicí, zatímco místnost s krbem se mŞla stát jeho pracovnou.
Loggie byla se zahradou a oborou propojena stżední komunikací – osou,
která konŘila v kruhovém altánku, tzv. rondelu na konci obory. Zatímco zahrada
byla pżibližnŞ Řtvercového pƉdorysu, obvod obory se smŞrem ke konci zužoval
a zužovala se také osa, která jejím stżedem procházela, aby vše vyvolalo optický
dojem, že je obora ve skuteŘnosti mnohem delší. Celá kompozice casina a
zahrady má astrologický význam: na horizontu, kam její osa od casina míżí,
vychází slunce pżi zimním slunovratu.
Valdštejn stejnŞ jako vŞtšina jeho vrstevníkƉ byl obdivovatelem Itálie a její
kultury, proto všichni jeho architekti byly Italové. Na návrhu na vile pracoval
pravdŞpodobnŞ Giovanni Pieroni, který zżejmŞ vytvożil projekt loggie stejnŞ
jako návrh na kostel sv. Jakuba v JiŘínŞ, a Andrea Spezza, který do své smrti
všechny Valdštejnovy stavby provádŞl a zżejmŞ navrhoval i Řestný dvƉr. Po
SpezzovŞ smrti byl Valdštejnem povolán nový architekt Niccolo Sebregondi,
který pżepracoval plány loggie. Horní polovina loggie se již stavŞla podle jeho
nových plánƉ, upravujících pƉvodní myšlenku. Sebregondi navrhoval úpravy
zahrady a obory, která získala shodný tvar jako jeho vila Favorita v MantovŞ.
Návrh na żešení obnovy loggie
Valdštejnovo casino u JiŘína obsahující loggii s obytným kżídlem, Řestný dvƉr
a zahradu s oborou je tak mimożádným dílem jak v rámci ėech, tak i v širším mŞżítku,
že vyžaduje mimożádný pżístup v hodnocení a zpƉsobu zpżístupnŞní. Protože se
všechny Řásti vily nacházejí v nepżíznivém stavebním stavu, znemožŵující prakticky
jejich používání, které je nutné z hlediska jak presentace a údržby, tak i finanŘního
pżínosu, je nutné provést takové práce, které by památku vrátili k užívání. Tento nárok
sebou pżináší problém loggie, která diky pżedŘasné ValdštejnovŞ smrti nebyla nikdy
zcela dokonŘena, a nebyla proto nikdy kromŞ pżízemí a pżechodné pżestavbŞ na sýpku
ve svém pƉvodním úŘelu využívána. ZámŞr úplného zpżístupnŞní loggie proto
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
znamená jak nejcitlivŞjší a konzervaŘní pżístup k unikátnŞ dochovanému polotovaru,
tak také nejvhodnŞjší zpƉsob jak stavbu doplnit tak, aby mohla plnŞ vyhovovat
funkŘním nárokƉm. Doplŵky, které bude nutné zejména do interiéru obytného traktu
zżídit, by pżitom mŞly splŵovat vysoké nároky architektonické kvality odpovídající
pƉvodní plánované podobŞ barokní stavby. Jde pżi tom o vytvożení jak novotvaru
vycházejících z dobového stylu a specifik všech architektƉ, kteżí stavbu navrhovali a
provádŞli (Pieroni, Spezza, Sebregondi), tak o navržení novotvaru reflektující souŘasné
tendence. MŞżítkem by pżitom nemŞl být pouze jen sloh, který se s odstupem Řasu jeví
vždy jako druhotný, ale kvalita návrhu a mistrovství provedené práce spoleŘnŞ s
absolutním citem pro danou lokalitu a povahu díla. V pżípadŞ velkého oválného
schodištŞ je nepochybné, že je nutné jej zżídit podle pƉvodního zámŞru na ústupky
vynechané na obvodových stŞnách, které jsou sledované stoupající żadou
pƉlkruhových nik. Zżízení tohoto schodištŞ, které bylo unikátní svojí pozicí v loggii, a
svou velikostí mŞlo být nejvŞtší svého druhu v ėechách, bude i pżes nároŘnost
provedení zásadním zhodnocením a pżínosem pro celý areál a v širším mŞżítku i pro
celý krajinný koncept, v jehož stżedu se tato vertikální komunikace, symbolicky
spojující Zemi s hvŞzdným nebem, nachází. Žádné jiné, než pƉvodnŞ plánované
schodištŞ si na tomto místŞ není možné pżedstavit. Archeologický prƉzkum v
suterénu by mohl urŘit pżesný rozmŞr jeho vnitżního vŞnce, který mŞl schodištŞ
vynášet. Podle uznávaného Palladiova vzoru by mŞla být šíżka schodištŞ rovna šíżce
vynechaného vnitżního oválu. V pżípadŞ materiálu, ze kterého by schodištŞ mŞlo být
zhotoveno, je možné kromŞ tradiŘního kamene zvažovat také použití dżeva jak pro
stupnŞ, tak i pro samotnou nosnou konstrukci, protože lze poukázat na dżevŞnou
klenbu loggie, která z ekonomických a statických dƉvodƉ nahradila tradiŘní klenbu
zdŞnou. Pro provedení nároŘné tesażské práce v pżípadŞ dżevŞné varianty schodištŞ a
pro všechny další dżevŞné novotvary vŘetnŞ kleneb byla zajištŞna možnost získání
specialistƉ z holandské lodŞnice v Lelystaatu, kde jsou provádŞny kopie historických
lodí autentickým, ruŘnŞ provádŞným zpƉsobem. Aby bylo možné vyústit schodištŞ na
úroveŵ dnešního druhého patra, bude jej nutné o dva metry snížit proti plánované výšce
nebo pżi zachování pƉvodní výšky zżídit pżístup do druhého patra krátkým
samostatným ramenem vedeným z vrcholové podesty hlavního oválného schodištŞ.
Postavení oválného schodištŞ poŘítá i s odkrytím zazdŞných nik v pżízemí pod
klasicistní omítkou. Secco, které zde zdobilo dodateŘnŞ zżízený taneŘní sál, je dnes
prakticky do té míry fragmentárnŞ dochované, že jej výstavba schodištŞ již nijak
vážnŞji nemƉže poškodit. Vzhledem k tomu, že suterén s prvním a druhým patrem
schodištŞ je dodnes na rozdíl od pżízemí neomítnut, je nutné zvažovat možnosti jejich
optického sjednocení. Omítání režných stŞn novou omítkou se však nejeví vhodné
vzhledem k unikátnosti dochovaného stavu. Vrchol schodištŞ bude možné zakrýt
dżevŞnou kupoli otevżenou ve vrcholu do podkroví. Z mezipodesty pżi severní stŞnŞ
suterénní Řásti schodištŞ bude zżízen pżístup k sociálním zażízením, vybudovaným v
podzemí pod terasou Řestného dvora. Zde je možné také zżídit podzemní komunikaci
mezi loggií a východním kżídlem Řestného dvora, odkud by byla loggie zásobována.
Protože pżíŘky mezi jednotlivými místnostmi prvního a druhého patra byly
postaveny jen zŘásti nebo vƉbec, bude je nutné z praktického hlediska a také z
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
dƉvodu srozumitelnosti struktury objektu dokonŘit. PżíŘku mezi stżední a západní
místnosti je možné sroubit z dokonale proschlých trámƉ rozdŞlujících kdysi patra
barokní sýpky. Tytéž trámy je možné s úspŞchem použít také pro nové stropy.
Pro evokaci pƉvodního Valdštejnova zámŞru se nabízí možnost instalování krbu
ve stżední místnosti druhého patra podle dochovaných krbƉ ve ValdštejnovŞ
paláci v Praze a v JiŘínŞ, a dżevem vyložené ložnice podle stropu v jezuitské
koleji. Je jistŞ zarážející, že je obytné kżídlo loggie tak dokonale zakryté a že
jediné okno, které mŞlo umožŵovat z jejich místností vnímat celou nákladnŞ a
umŞ budovanou kompozici založenou na hloubkové ose, bylo ještŞ v prƉbŞhu
stavby zaslepeno. Úzká trhlina, která pozdŞji oddŞlila témŞż celou zazdívku okna
od obvodové stŞny, je inspirativním motivem k prodloužení teto spáry až do
exteriéru, kde by byla témŞż neviditelná, aby tak umožnila opŞtovné vizuální
spojení interiéru loggie s krajinou. KromŞ této možnosti je k vizuálnímu
propojení loggie s hlavními osami Valdštejnovy krajinné kompozice možné
adaptovat podkroví, kde byl podle písemných pramenƉ pƉvodnŞ zżízen
minimálnŞ jeden dżevený vikýż. Prostżednictvím menšího schodištŞ vedoucího z
druhého patra bude možné dosáhnout úrovnŞ velkého schodištŞ, tak i podkroví,
protože podle dochovaných stop nemŞlo velké oválné schodištŞ vést výše než do
druhého patra.
Zvláštní zpƉsob żešení vyžadují fasády loggie. Obnovení zazdŞných oken
prvního a druhého patra v boŘních prƉŘelích bude znamenat neŘekané
znejasnŞní, protože tato okna byla navržena od poŘátku mimo osu slepé arkády
Řlenící boŘní prƉŘelí, a horní okno dokonce zżejmŞ zasáhne bezprostżednŞ
samotnou arkádu. Dvorní fasáda byla díky mnoha zmŞnám pżi zmŞnŞ projektu
narušena natolik, že její dokonŘení nelze provést, aniž by nedošlo k demolici
nŞkterých originálních Řástí, k Řemuž by jistŞ došlo byla-li by tato fasáda
pƉvodnŞ dokonŘena. Jediným żešením zbývá tuto stranu zakonzervovat ve stavu,
v jakém se nalézá a opticky ji sjednotit zakrytím obnovených žaluziových oken
klasicistní fasády, s výjimkou oken druhého patra a hlavního vstupu, kde jsou
navržena nová ostŞní vycházející z tvarosloví A. Spezzy nebo N. Sebregondiho.
Zcela výjimeŘný v souŘasném Řeském architektonickém a památkáżském klimatu
je návrh żešící vnitżek sally tereny. PodobnŞ jako vnitżek pražské loggie i interiér
loggie jiŘínské mŞl být pravdŞpodobnŞ dekorován štukovou a malíżskou
výzdobou, která zżejmŞ nebyla nikdy zapoŘata, a k niž se dosud ani nenašly
žádné pƉvodní návrhy, pokud byly vƉbec zpracovány. Navíc místo tżí
kamenných portálƉ s bohatŞ ŘlenŞnými nástavci, které mŞly být osazeny v
prƉchodech do schodištŞ, polygonu a stżední místnosti spojující zahradu skrze
loggii s Řestným dvorem a hlavní komunikaci, byly pozdŞji osazeny sice jemné,
ale proporŘnŞ a materiálovŞ neodpovídající dżevení klasicistní rámy. Jestliže
tytéž rámy zapadají do interiéru obytného kżídla loggie, kde spojují dva pżízemní
klasicistní sály, pƉsobí vzhledem k dominantnosti exteriéru loggie dost
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
nepatżiŘnŞ. Návrh proto poŘítá s osazením nových kamenných portálu s nástavci
podle tvarosloví A. Spezzy. Nad novými portály jižní stŞny interiéru loggie
budou podle návrhu prof. Miloše Šejna vytvożeny monumentální malby
jejichž umístŞním, vztahem k místu, motivy a zpƉsobem provedení vrcholí a
zároveŵ se prohlubuje význam loggie v jiŘínské krajinŞ. StŞna loggie
otoŘena do zahrady s oborou a dále do krajiny je chápána jako membrána,
která zachytává celou okolní krajinu ve všech viditelných a skrytých
rozmŞrech a zároveŵ ji jako velké zrcadlo odráží zpŞt. Tento velký obraz lze
také vnímat jako jakousi mentální mapu místní krajiny a jako obraz
Mikrokosmu – našeho svŞta odrážející Makrokosmos – nadżazený svŞt
duchovní. Vytvożení takového obrazu najde jedineŘné vyjádżení dnešní
vnímaní krajiny a vyrovnává se s posláním Valdštejnovy stavby.
Návrh na żešení obnovy zahrady
Obdobným zpƉsobem jako loggie by mohla být żešena také rekonstrukce a
doplnŞní zahrady s oborou navržena na základŞ ideální rekonstrukce zahrady
zpracované J. Hendrychem a M. LíŘeníkovou (obrazová pżíloha), která by mŞla být
v detailech ovŞżena archeologickým prƉzkumem. Na základŞ rozboru zjištŞné situace
bude možné s pomocí realizovaných dobových pżíkladƉ a vzorníkƉ provést ucelenou
rekonstrukci základní kostry parteru vŘetnŞ z Řásti dochovaných obvodových zdi. Do
této struktury bude vložena nová vrstva oživující zahradu autentickými díly
provedenými podle výtvarných návrhƉ dalších autorƉ (vyzván byl také J. Švankmajer)
evokující manýristickou „pozemskou“ zahradu jako protiklad k fyzické i duchovní
vertikalitŞ loggie. PodobnŞ jako v pżípadŞ loggie i zde by mŞlo dojít vedle pietní
rekonstrukce ke zcela svébytnému a umŞlecky nároŘnému doplnŞní zaniklé zahrady
prostżednictvím mimożádného spojení práce výtvarníka a architekta vyrovnávající se s
tradicí historických staveb a Valdštejnova díla vƉbec, které si bez vzájemné spolupráce
nelze vƉbec pżedstavit. Prohloubení programu náplnŞ zahrady do souŘasnosti a
originalita żešení budou stalým prostżedkem lákajícím k navštívení zahrady s celým
areálem a jiŘínskou krajinou. Podle dochovaných Valdštejnových pżíkazu by mŞla být
pżed loggií zżízena hlavní fontána na ose zahradní kompozice, ze které bude voda
vedena do Řtyż menších fontán Řtvercových. Dva bazény na poslední terase zahrady, do
kterých voda ústila a které jsou dnes zarostlé vzrostlými stromy obory, by mŞly být
obnoveny jen v náznaku. Zcela by mŞly být obnoveny kamenné zdi s balustrádou a
schodištŞ oddŞlující jednotlivé terasy. Vedle nemŞnné Řásti zahrady by nŞkteré Řásti
mohly být vyhrazeny pro neustále se mŞnící parter napżíklad prostżednictvím velkých
„živých“ soch z pestrobarevnŞ osázené drátŞné konstrukce. K zázemí zahrady by mŞl
být k dispozici suterén loggie. Nešƃastné protnutí zahrady železniŘní trati sice
znemožŵuje úplnou rekonstrukci zahrady, neznamená však dnes vážný rušivý moment,
a z urŘitého pohledu dokonce vjezd vlaku do zahrady pżináší neŘekaný moment
pżekvapení, charakteristický pro manýristické zahrady. Z tohoto dƉvodu je možné traƃ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pżijmout za souŘást celkového żešení. V pżípadŞ rekonstrukce zahrady a vybavení
parteru výtvarnŞ a finanŘnŞ nároŘným zażízením je nutné zajistit hlídatelnost zahrady,
proveditelnou pouze úplným propojením obou Řástí zahrady a tedy zżízením
zavíratelných bran pro vjezd vlaku. Podle dochovaného fragmentu svázaného se
zdivem groty je zżejmé, že ohradní ześ dosahovala pƉvodnŞ znaŘné výšky, jejíž
obnovení tak mimo jiné zajistí dostateŘnou bezpeŘnost. V rámci obory je nutné poŘítat
s obnovením hlavního prƉseku pżípadnŞ s dalšími postranními prƉseky, které se rýsují
v její struktuże. Hlavní prƉsek by mŞl byt znovu osázen alejí, jejíž šíże se smŞrem k
rondelu na konci obory zužuje, aby tak vyvolala dojem vŞtší délky. Podle výsledku
archeologického prƉzkumu by mŞl být také obnoven rondel uzavírající oboru, pƉvodní
podoba rybníku v oboże a alej vybíhající z obory dále do krajiny jak je dokumentována
historickými mapami. Podle starší situace by mŞla být obora obehnána dżeveným
plotem neseným kamennými pilíżi.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
-$.279Éň(0Ė6Ì&(
PtMHQVWtQtP
VYėWOH
UDPHQ\YėWUHP
SUREOHVNXML
OLVWtP
EtOHOiPXVWtQ\
DNOHQERXQHYLGtPQHçåHUHP
SėWLRN\YFKi]tP]YėWYt
UR]OLWSRNDPHQt
ʼntPVRXVHGtPFKODGHPRSʼnHQ
GXKRYė
DPL]tPEOHGRXQRFt
]HOHQRNRʼnHQ\
VWH]HN
PtMHQVWtQtP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VYėWOH
3ʼnHVWRçHPėVtFSUDYLGHOQėDYçG\MLQDNQDVYėFXMHEiUNXORJJLHDQDEt]tML]QRYXD]QRYXSOXMtFtEDUY\
QD]iʼnHQpKROLVWtXQLNiMLWDMHPVWYtYśQtNUDMHDWDNĀQtVWUQXOHMDNNRVWUD]SʼntUXĀN\DQWLNYiʼnHDPLORYQtNDUXLQĀL
MDNROHENDWʼntSUi]GQìFKRWYRUś]NDELQHWXNXULR]LWSRVWPRGHUQtKRDNDGHPLND2SUDYGXMHMtNRVWHĀQiEOHGRVW
]GDOHNDQHVRXYLVtMHQVGėGLFWYtPMHMtHPStURYpSHULRG\WDMHEOHGR]HOHQDYiVHVNORQHPNQDPRGUDOpDOHMH
YìVOHGNHPQDåHKRVWUDFKXGRWpWRYMiGUXWDNNUiVQpDUFKLWHNWXU\YVWRXSLWYURYQRSUiYQpPGLDORJX7DNRYìGLDORJ
MHWDNpMHGQRX]OHJLWLPQtFKPRçQRVWtMDNY\XçtWFHOìDUHiOORJJLHFDVLQDDSDUNXVRERURXYVRXĀDVQpPVP\VOX
3RGtYiPHOLVHQDGRWYRʼnHQt9DOGåWHMQVNpORJJLHYDUHiOX9DOGåWHMQVNpKRSDOiFHDVURYQiPHOLGHNRUDWLYQt
Yì]GREXWDNp]SʼnLOHKOìFKSURVWRUWRKRWRSDOiFH²DVWURORJLFNRXFKRGERX]MLVWtPHçHPRçQiLYRKOHGXGRERYìFK
UDQėEDURNQtFKSʼnHGVWDYPiQiVOHGXMtFtQiYUKVYpRSRGVWDWQėQt7RMVRXQDåHSʼnHGSRNODG\
1iYUK\ʼnHåHQtSėWRNHQDWʼnLEDUY\
/RJJLHVHRWHYtUiSDUWHUśPSDUNXDVNXOSWXUiPVWURPśSėWLREORXN\UiPXMtFtMHGQRWOLYpYìKOHG\MDNRREUD]\
LGHiOQtFKNUDMLQ=HOHQpRGVWtQ\MVRXSʼnHYOiGDMtFtYWRPWRYìKOHGXVPėUHPNYìFKRGśPVOXQFH.EDUYėVOXQFHMH
Yi]iQDVWʼnHGQtçOXWiOHYiKQėGR]HOHQiVDKiNDPVLNH.UNRQRåtPDKUDQLFtP]HPėILDORYiWDN]GiQOLYėQHSʼntURGQt
MHWUHVWt]iNODGQtEDUHYQRVWLPtVWDORJJLH5XGRILDORYpMHSHUPRNDUERQVNpSRG]HPtWiKQRXFtVHRGVHYHUR]iSDGX
NVHYHURYìFKRGXILDORYiMHWDNpSURMDVQėQRXĀHUQtĀHGLĀśDMHWDNpVRXĀiVWtMLVNHUY]UQFtFKStVNśPQRKDVNDOQtFK
PėVWÿHVNpKRUiMH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
7pWRSDOHWėRGSRYtGiLQDYUKRYDQiEDUHYQRVWYQLWʼnQtFKSDQHOśORJJLH1DYUKXMHPHEDUHYQiʼnHåHQtWʼntOXQHWSʼnL
KUDQiFKNOHQHEDQHERFRçMHPQRKHPUDGLNiOQėMåtYDULDQWDSRNUDĀRYiQtWėFKWREDUHYQDFHOiYQLWʼnQtSROH
UiPRYDQiOL]pQDPLVORXSśDREHP\NDMtFtWDNpSRUWiO\WʼntYVWXSQtFKGYHʼntGRSURVWRUXSRGNOHQEDPL
7HFKQLNDSURYHGHQtEXGHNRPELQDFtYHOPLVWDUpYMiGUXYåDNUDQėUHQHVDQĀQtDçEDURNQtRPtWNRYpYUVWYHQp
SDQHOiçH]QiPpMDNRXPėOìPUDPRU7DWRWHFKQLNDGśVOHGQėDYHOPLNUHDWLYQėY\XçtYDMtFtPRçQRVWtSʼntURGQtFK
SLJPHQWśYSURVWʼnHGtRWHYʼnHQìFKDSʼnHVWRʼnt]HQìFKSURFHVśVUiçLYRVWLVSRGNODG\EXGHSURSRMHQDQD]iNODGė
YODVWQtFKQiYUKśDWHFKQLNSʼnHQRVXVNRQNUpWQtPLSʼntURGQtPLVLWXDFHPLNUDMLQ\ÿHVNpKRUiMHVDXWHQWLFNìPL
EDUHYQìPLSLJPHQW\DVWUXNWXUDPL
æOXWiEXGHY\EXGRYiQDSʼnHGHYåtPQDEi]LStVNRPLOQìFKOLåHMQtNś%LRWRUDOXFLGDMHçVHVYRXVYėWORVWiORVWt
Y\URYQDMtRNUśPKQėGR]HOHQRXEXGRXWYRʼnLWçHOH]LWFRYpNRQNUHFHDK\GUR[LG\KOLQtNXY\YėUDMtFtQDPQRKDPtVWHFK
StVNRYFRYìFKWUKOLQYKUGOHFK]GHMåtFK~GROt)LDORYpEXGRX]SUiåNRYėOpĀHGLĀHDWʼnHWLKRUQtRSXN\
2VWDWQtĀiVWLYQėMåtKRSOiåWėEXGRY\E\PėO\EìWX]DYʼnHQ\NOHWRYDQìPLRPtWNDPLSRGREQėMDNRMHWRPXQD
9DOGåWHMQVNpORJJLLY3UD]H
3URYHGHQtEXGHNRQ]XOWRYiQRLUHDOL]RYiQR]DSRPRFLUHVWDXUiWRUVNpILUPRXäWXNPUDPRU]ňtĀDQX3UDK\MHçPi
]DVHERXWDNRYpUHDOL]DFHMDNRUHVWDXUDFHXPėOìFKPUDPRUśY1iURGQtPPX]HX$NDGHPLLYėGY3UD]HQHER
NRVWHOD6Y0LNXOiåHQD0DOp6WUDQėDSʼnLSUDYXMHYVRXĀDVQRVWLUHNRQVWUXNFHXPėOìFKPUDPRUś2VVDULDY6HGOFLX
.XWQp+RU\]URNX7DWRVWDYEDMH]iURYHļMHGQtP]SUYQtFKGRNODGśWRKRWR]SśVREXSUiFHVGHNRUHP
LQWHULpUXYÿHFKiFK
-DNXND]XMHKLVWRULFNpUR]SėWtXçtYiQtWpWRGQHVMLç]DSRPHQXWpWHFKQLN\VDKiDçGRGREURPDQWLVPXDKLVWRULVPX
FRçYìWHĀQėGRSOļXMHLFKDUDNWHUYUVWHYFHOpKLVWRULFNpNUDMLQ\9DOGåWHMQRY\]DKUDG\VRERURX
'HWDLOXPėOpKRPUDPRUX]2VVDULDX.XWQp+RU\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%DUHYQpʼnHåHQtOXQHWSRGNOHQEDPLORJJLH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%DUHYQpʼnHåHQtOXQHWLĀHOQtFKSDQyRNRORYVWXSQtFKSRUWiOś
.DPHQQiIRQWiQDDVWDWXHILORVRILHURVWOLQ
3DUWHU\DFHOHNRVRYpKRSRNUDĀRYiQtSDUNXVPėUHPNRERʼnHMHVLFHGQHVMHåWėYHIi]LLGHiOQtFKQiYUKśUHNRQVWUXNFH
DSʼnHGQXWQìPLGHWDLOQtPLDUFKHRORJLFNìPLVRQGiçHPLMHçE\SRWYUGLO\DGRSOQLO\VRXĀDVQpQiKOHG\ʼnHåHQtMLçGQHV
YåDNPśçHPHʼntFLMDNRYSʼntSDGėVDPRWQpEXGRY\ORJJLHçHSRMHWtVNHOHWXMDNRXPėOHFNRKLVWRULFNpKRLGHiOQtKR
W\SXVXSʼnHGVWDYRKLVWRULFNpPXPėOHFNpPGtOHE\WDNp]GHPRKOREìWDPėORE\EìWSRVXQXWRR]YOiåWQėQRD
UR]YLQXWR
-HGQRX]PRçQRVWtMHYD]EDREUD]XFHQWUiOQtIRQWiQ\VYL]tåWtKOpKRYUFKXMDNRJHM]tUXSURXGtFtKR]HVLORYìFK
FHQWHU]HPė7DWRPDQìULVWLFNiSʼnHGVWDYDE\ODWDNpGRERYìPL]DKUDGQtPLDUFKLWHNW\XSODWļRYiQDD]GHYNUDMLNGH
HUXSFHYQLWʼnNXVPėUHPY]KśUXYHVWDWXiUQtSRGREėSDWʼntNHNUDMLVWHMQėQHRGP\VOLWHOQėMDNRWU\VNDMtFtYRG\
9ìFKRGLVNHPQDYUKRYDQpKRʼnHåHQtMHVNXOSWXUiOQtNDPHQQìJHM]tU*LRYDQQL*XHUU\SUR9LOX0HGLFL]URNX
]GHSURSRMHQìVPRWLYHP'UDĀtFKVNDO]+UXERVNDOVND1HPėOE\WREìWMHGLQìPRQROLWDQLåWXNNRPELQRYDQì
VGRORPLWHPDNRUiOHPDOHSiUStVNRYìFKĀLEʼnLGOLĀQDWėStVNRYFRYìFKVNDOQtFKWRU]MHMLFKçLQWHQ]tYQtY]WDK
SRGWUKXMHSUśKOHGMHQçYQDYUKRYDQpPʼnHåHQtSRGSRUXMHRVRYìSUśKOHG]WHUDV\ORJJLHVPėUHPGRYQLWʼnQt]DKUDG\
MDNRVPėUXNWDMHPVWYtUiPRYDQpPWʼnS\WHPYRGQtWʼntåWėYSDSUVFtFKVOXQFH3ULQFLSGYRMLFHMH]GH]iURYHļMDNìPVL
ROWiʼnHPOiVN\7XåHQRXKODGLQXYGiOFHDGYDREGpOQpED]pQ\YHWQXWpGRGDOåtKRSDUWHUXE\PRKO\RGYDVWXSQė
SʼnHGQLPLSʼnHG]QDPHQiYDWLGYRMLFHIORUiOQtFKVWDWXtMDNRSRPtMLYìFKĀLVH]yQQtFKDUFKLWHNWXURGYR]HQìFK
SRGREQėMDNRQDYUKRYDQiIRQWiQD]GRERYìFKY]RUQtNśYìUD]RYpʼnHĀLPDQìULVWLFNpʼnHĀLNUDMLQRWYRUE\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
*LRYDQQL*XHUUD6SXJQDDWWKH9LOOD0HGLFL3UDWROLQR9LHQQD*UDSKLVFKH6DPPOXQJ$OEHUWLQD
2VRYìSUśKOHGRGWʼntEDUHYQìFKSROtORJJLHSʼnHVGYRMLFLNDPHQQìFKJHM]tUśDGYėIORUiOQtVWDWXHNURQGHOX
2GND]\DOLWHUDWXUD
3HWU8OLĀQì0LORåäHMQ628ÿ$61ë67$9$1É95+1$5(.216758.&,'23/1Ė1Ì$9<8æ,7Ì
9$/'ä7(-129<9,/<8-,ÿÌ1$
«=YOiåWQt]SśVREʼnHåHQtY\çDGXMtIDViG\ORJJLH2EQRYHQt]D]GėQìFKRNHQSUYQtKRDGUXKpKRSDWUDYERĀQtFK
SUśĀHOtFKEXGH]QDPHQDWQHĀHNDQp]QHMDVQėQtSURWRçHWDWRRNQDE\ODQDYUçHQDRGSRĀiWNXPLPRRVXVOHSpDUNiG\
ĀOHQtFtERĀQtSUśĀHOtDKRUQtRNQRGRNRQFH]ʼnHMPė]DViKQHEH]SURVWʼnHGQėVDPRWQRXDUNiGX'YRUQtIDViGDE\OD
GtN\PQRKD]PėQiPSʼnL]PėQėSURMHNWXQDUXåHQDQDWROLNçHMHMtGRNRQĀHQtQHO]HSURYpVWDQLçE\QHGRåORN
GHPROLFLQėNWHUìFKRULJLQiOQtFKĀiVWtNĀHPXçE\MLVWėGRåORE\ODOLE\WDWRIDViGDSśYRGQėGRNRQĀHQD-HGLQìP
ʼnHåHQtP]EìYiWXWRVWUDQX]DNRQ]HUYRYDWYHVWDYXYMDNpPVHQDOp]iDRSWLFN\MLVMHGQRWLW]DNU\WtPREQRYHQìFK
çDOX]LRYìFKRNHQNODVLFLVWQtIDViG\VYìMLPNRXRNHQGUXKpKRSDWUDDKODYQtKRYVWXSXNGHMVRXQDYUçHQDQRYi
RVWėQtY\FKi]HMtFt]WYDURVORYt$6SH]]\QHER16HEUHJRQGLKRREU=FHODYìMLPHĀQìYVRXĀDVQpPĀHVNpP
DUFKLWHNWRQLFNpPDSDPiWNiʼnVNpPNOLPDWXMHQiYUKʼnHåtFtYQLWʼnHNVDOO\WHUHQ\3RGREQėMDNRYQLWʼnHNSUDçVNpORJJLH
LLQWHULpUORJJLHMLĀtQVNpPėOEìWSUDYGėSRGREQėGHNRURYiQåWXNRYRXDPDOtʼnVNRXYì]GRERXNWHUi]ʼnHMPėQHE\OD
QLNG\]DSRĀDWDDNQLçVHGRVXGDQLQHQDåO\çiGQpSśYRGQtQiYUK\SRNXGE\O\YśEHF]SUDFRYiQ\1DYtFPtVWRWʼnt
NDPHQQìFKSRUWiOśVERKDWėĀOHQėQìPLQiVWDYFLNWHUpPėO\EìWRVD]HQ\YSUśFKRGHFKGRVFKRGLåWėSRO\JRQXD
VWʼnHGQtPtVWQRVWLVSRMXMtFt]DKUDGXVNU]HORJJLLVĀHVWQìPGYRUHPDKODYQtNRPXQLNDFLE\O\SR]GėMLRVD]HQ\VLFH
MHPQpDOHSURSRUĀQėDPDWHULiORYėQHRGSRYtGDMtFtGʼnHYHQtNODVLFLVWQtUiP\-HVWOLçHW\WpçUiP\]DSDGDMtGR
LQWHULpUXRE\WQpKRNʼntGODORJJLHNGHVSRMXMtGYDSʼnt]HPQtNODVLFLVWQtViO\SśVREtY]KOHGHPNGRPLQDQWQRVWL
H[WHULpUXORJJLHGRVWQHSDWʼnLĀQė1iYUKSURWRSRĀtWiVRVD]HQtPQRYìFKNDPHQQìFKSRUWiOXVQiVWDYFLSRGOH
WYDURVORYt$6SH]]\1DGQRYìPLSRUWiO\MLçQtVWėQ\LQWHULpUXORJJLHEXGRXSRGOHQiYUKXLWDOVNpKRPDOtʼnH1LFFROR
6LHQDY\WYRʼnHQ\PRQXPHQWiOQtPDOE\MHMLFKçXPtVWėQtPY]WDKHPNPtVWXPRWLY\D]SśVREHPSURYHGHQtYUFKROtD
]iURYHļVHSURKOXEXMHYì]QDPORJJLHYMLĀtQVNpNUDMLQė6WėQDORJJLHRWRĀHQDGR]DKUDG\VRERURXDGiOHGRNUDMLQ\
MHFKiSiQDMDNRPHPEUiQDNWHUi]DFK\WiYiFHORXRNROQtNUDMLQXYHYåHFKYLGLWHOQìFKDVNU\WìFKUR]PėUHFKD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]iURYHļMLMDNRYHONp]UFDGORRGUiçt]SėW7HQWRYHONìREUD]O]HWDNpYQtPDWMDNRMDNRXVLPHQWiOQtPDSXPtVWQt
NUDMLQ\DMDNRREUD]0LNURNRVPX²QDåHKRVYėWDRGUiçHMtFt0DNURNRVPRV²QDGʼnD]HQìVYėWGXFKRYQtREU
9\WYRʼnHQtWDNRYpKRREUD]XRGUiçtGQHåQtYQtPiQtNUDMLQ\DY\URYQiYiVHVSRVOiQtP9DOGåWHMQRY\VWDYE\«
'DQLHO'RPDQMD+LVWRULFNpRPtWN\
åWXNPUDPRU
KWWSZZZVWXNPUDPRUF]
8PėOìPUDPRUMHWHFKQLND]SUDFRYiQtViGU\MHçYHVYpNRQHĀQpSRGREėYėUQėQDSRGREXMHOHåWėQìPUDPRU
0RKRXWDNY]QLNQRXWQDUR]PėURYėDWYDURYėQHRPH]HQìFKSORFKiFKVRXYLVOpYUś]QìFKEDUHYQRVWHFKDMHMLFK
YDOpURYìFKRGVWtQHFKSURYHGHQp~WYDU\NWHUpVYRXEDUHYQRVWtDGRNRQDOìPOHVNHPLPLWXMtSʼntURGQtPUDPRU
3ʼnHGSRNOiGDQìY]QLNXPėOpKRPUDPRUXYHVYėWėQD]ìYDQpKRVFDJOLRODMH)ORUHQFLH0HNNDUHQHVDQĀQtKR
XPėQt$QJOLFNpSUDPHQ\XYiGėMtçHMLY\QDOH]OSRĀiWNHP;9,VWROHWt*XLGR6DVVLY/RPEDUGLL
.DPHQLFNpGtOQ\YH)ORUHQFLL]KRWRYRYDO\QD]DNi]NXRENODG\FKUiPRYìFKNDSOtDY]QHåHQìFKSURVWRUSDOiFś
ERKDWėLQWDU]RYDQìPLREUD]\VYìMHY\VYėWFśP\VWLFNìFKE\WRVWtDUR]PDQLWìFKGHNRUśWHFKQLNRXSLHWUDGXUD
LQWDU]RYDQìPPUDPRUHP7\WRGRQHMPHQåtFKGHWDLOś]SUDFRYDQpPUDPRURYpREUD]\YåDNE\O\ĀDVRYėYHOPL
QiURĀQp%RKDWėLQWDU]RYDQiGHVNDVWROXRUR]PėUHFK[FPE\OD]KRWRYRYiQDDçVHGPOHW5RYQėçYìEėUD
GRYR]EDUHYQėY]iFQìFKPUDPRUśE\OGRVWSUREOHPDWLFNìDILQDQĀQėQiURĀQì9ìVOHGHNKOHGiQtOHYQėMåtYìURE\D
GRNRQDOpQiKUDçN\Y]iFQìFKĀLFK\EėMtFtFKEDUHYQRVWtSʼntURGQtFKPUDPRUśGDORWHG\VYėWXOHYQėMåtDĀDVRYėRSURWL
NODVLFNpSLHWUDGXUDQHQiURĀQRXWHFKQLNXYìURE\
-HGQD]SUYQtFKStVHPQìFK]PtQHNRYì]GREėXPėOìPPUDPRUHPSRFKi]t]%DYRUVNpKR0QLFKRYDNGHSUR
PLORYQtNDDPHFHQiåHXPėQt0D[LPLOLDQD,Y\]GRELO]iPHFNRXNDSOLWRXWRWHFKQLNRX:LOKHOP)LVWXODWRU1HQt
StVHPQp]PtQN\RMHKRXPėOHFNpPY]GėOiQtDQLRGNXGVLVYRXWHFKQLNXSʼnLYH]O
,QWDU]RYDQpREUD]\QDVWėQiFKNDSOHMVRXNRSLHPLSLHWUDGXU\]ňtPDLNRSLHPLREUD]ś$OEUHFKWD'UHUD
9ì]GREDNDSOHE\ODYHOPLQiURĀQiWUYDODPQRKROHWDE\ODGRNRQĀHQDYURFH
-H]QiPRçH:)LVWXODWRUPėOYtFHV\QśDOHVYpXPėQtSʼnHGDOSRX]HSUYRUR]HQpPXV\QRYL0LORYQtFLXPėQt
QD]YDOLVFDJOLROXXPėQtPQHEHVMDNVLMLFHQLOLMHGiQRLWtPçHSRYROHQtNPRçQRVWLVHQDXĀLWWXWRWHFKQLNX
XGėORYDOViP0D[LPLOLDQ,
'UREQi]PtQNDRYìUREėSURWRW\SśXPėOpKRPUDPRUXMH]GtOHQ5XGROID,,Y3UD]HNDPVLSRYRODOYURFH
PLVWU\NDPHQLFNp])ORUHQFLH
&HVWDWDMHPVWYtYìURE\XPėOpKRPUDPRUXWHG\SʼnHFKi]HODSʼnHV$OS\GR(YURS\NGHVHVYRXSʼnLUR]HQėSRPDORX
FHVWRXWDMHPVWYtWHFKQLN\PtFKiQtDOHåWėQtVHSʼnHGiYDORSRX]H]JHQHUDFHQDJHQHUDFLGRVWDODDçQDQDåH~]HPt
QėNG\SRĀiWNHP;9,,,VWROHWt
1HMYėWåtKRUR]PDFKXGRViKOXPėOìPUDPRUY1ėPHFNXDYĀHVNìFK]HPtFKYGREėEDURND-DQ9LOpP
+HQQHQYRJHOE\OURGiN])UH\HQIHOVXX%DPEHUNDY%iGHQVNXXVDGLOVHQėMDNìĀDVY/LWRPėʼnLFtFKVYDWEXPėO
Y3UD]H=GHWDNpSR]GėML]HPʼnHO6HVYìPLV\Q\-DQHP,JQiFHPD.U\åWRIHPUHDOL]RYDOLKODYQėY5RXGQLFL
DY3UD]HVYpPUDPRUiʼnVNpXPėQt
9OHWHFKMHGDWRYiQDGOHGRVWXSQìFKSUDPHQśYì]GREDXPėOìPPUDPRUHPNRVWHODVY0LNXOiåHY
3UD]HQD0DOp6WUDQėRG-DQD9LOpPDD-DQD,JQiFH+HQQHQYRJHOD
9(YURSėDOHLYÿHFKiFK]DçLODWDWRWHFKQLNDNRQFHP;,;D]DĀiWNHP;;VWROHWtVYRXUHQHVDQFLLQWHULpU\
1iURGQtKRPX]HDDGLYDGODY3UD]H2EHFQtKRGRPX5XGROILQDEDQNDRVWDWQtFKVWDYHENGHFKWėOPDMLWHOĀL
DUFKLWHNWGRViKQRXWY\VRNpKRHVWHWLFNpKRDY]QHåHQpKRGRMPXMVRXWRKRWRʼnHPHVOQpKRXPėQtGRNODGHP
'QHVMHWDWRWHFKQLNDSRXçtYiQDKODYQėSʼnLREQRYėKLVWRULFNìFKREMHNWśNGHEXčYOLYHPVWiUQXWtDQHYKRGQìFK
NOLPDWLFNìFKSRGPtQHNQHERVWDYHEQtĀLQQRVWtGRFKi]HORNSRåNR]HQtĀLĀiVWHĀQpPXRGVWUDQėQtRPtWHND
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DUFKLWHNWRQLFNìFKGRSOļNś]XPėOpKRPUDPRUX7\WRUHNRQVWUXNĀQtSUiFHY\çDGXMtYHOPLSHĀOLYpVOHGRYiQtQHMHQ
EDUHYQRVWLDOHLNUHVE\PUDPRURYiQtYHVYpSRGVWDWėQDSRGREHQtFL]tKRUXNRSLVXPtFKiQtPUDPRURYiQtSDWʼntY
WRPWRRERUXåWXNDWpUVWYtNQHMQiURĀQėMåtPSUDFtP
7HFKQLNDPtFKiQtQDQiåHQtDSUDFQpKRUXĀQtKREURXåHQtVHGRGQHåQtFKGQśRGGREY]QLNXXPėOpKRPUDPRUX
QH]PėQLOD
=KRWRYHQtRPtWN\]XPėOpKRPUDPRUXMHĀDVRYėYHOLFHQiURĀQpPśçHVHY\UiEėWLQVLWXQDPtVWėQHERYGtOQė
YVRXODGXVSRçDGDYN\SUiFHDOHMHYNDçGpPSʼntSDGėQXWQpDE\VHQDPtVWėXGUçRYDODVWHMQiWHSORWDDDE\SUiFH
E\ODFKUiQėQDSʼnHGSUDFKHP
8PėOìPUDPRUVHPtFKi]ĀLVWpDODEDVWURYpViGU\NOLKRYpYRG\DSʼntURGQtFKSLJPHQWś.OLKD]HPLWpSʼntURGQt
SLJPHQW\PDMtEìWWpQHMOHSåtNYDOLW\
3RQDPtFKiQtDQDQHVHQtPUDPRURYpKRWėVWDQDSʼnLSUDYHQpVWėQ\VHMHKRSRYUFKMHåWėSʼnHG]WYUGQXWtPVHʼnH]iYi
GRQiOHçLWpKRWYDUX3RY\WYU]HQtVHEURXVt]DVWiOpKRPiĀHQtSRVWXSQėRVPLUś]QėWYUGìPLNDPHQ\PH]L
MHGQRWOLYìPEURXåHQtPVHSRYUFKXPėOpKRPUDPRUXWPHOtDQHFKiYiY\GìFKDW.EURXåHQtVHSRXçtYiStVNRYHFWʼnL
GUXK\Uś]QėKUXEìFKSHP]SRWpVNRWVNìKDGHFVHUSHQWLQGiOHPėNNiDWYUGiEʼnLGOLFH]iYėUHĀQìOHåWtFtNiPHQMH
NUHYHOKHPDWLW.UHYHOHPY\OHåWėQìXPėOìPUDPRUVHSRY\VFKQXWtQDSRXåWtVPėVtSʼntURGQtFKYRVNśDY\WʼnHGR
ĀLVWpKROHVNX
7\WRRPtWN\PDMtYLQWHULpUXYHOPLGORXKRXçLYRWQRVW
6WXFFROXVWURMHRPtWNDOpSHʼnHĀHQRWHFKQLND]SśVREX]SUDFRYiQtRPtWNRYpVPėVLMHMtçSśYRGVDKiDçGR
DQWLN\-HåWėGQHVVHPśçHPHVHWNDWVRPtWNRXQDDQWLFNìFKFKUiPHFKMHMtçSRMLYRVSRĀtYDORYNYDOLWQtPYiSQX
StVNXDYHOPLSHĀOLYpPQHXVSėFKDQpPSURYHGHQt3RXçtYiQtEDUHYQpRPtWN\MDNRQiKUDçN\PUDPRUXE\OR]QiPp
XçYHVWDURYėNXWʼnHEDçHMDNRĀLVWėEtOpPDUPRUDWXPRSXVDDOERUXPRSXVMDNVHRWRP]PLļXMH3OLQLXVE\OR
XçtYiQRĀDVWėML3RSLV]SUDFRYiQtQėNROLNDYUVWYpOHåWėQpDYRVNRYDQpRPtWN\SRSLVXMH9LWUXYLXVVWROSʼnHGQO
YHVYpPGtOH'HVHWNQLKRDUFKLWHNWXʼnH
.G\çVHNURPėKUXEpRPtWN\QDKRGtQHPpQėQHçWʼnLYUVWY\]MHPQpKRStVNXMHWʼnHEDSURYpVWLQiKR]
]DURYQiYN\]PUDPRUXUR]WOXĀHQpKRQDKUXER1DKUXEìVFKQRXFtQiKR]EXčRPtWQXWDGUXKiYUVWYD]SURVWʼnHGQė
]UQLWpKRPUDPRURYpKRStVNXMHOLWDKRWRYDDGREʼnHXKOD]HQDMHVWQDKRGLWRPtWNXMHåWėMHPQėMåt6WėQ\Y\]WXçHQp
WDNWRWʼnHPLStVNRYìPLYUVWYDPLDVWHMQėWROLNDYUVWYDPLPUDPRURYìPLQHPRKRXGRVWDWLWUKOLQ\DQLMLQpYDG\
-Lʼnt=HPiQHN=QRYXREMHYHQtNUDMLQ\MDNRPDWHULHSURFHVXDPtVWDNRQFHSW\NUDMLQQpKRXPėQt²
OHW8PėQtVWROHWtÿ$9
´=DWtPFRWpPėʼnYåLFKQLOLGpFtWtSśYDESʼnLWDKXMtFtMHNHVSROHĀQRVWLQėNWHʼntMVRXPRFQėSʼnLWDKRYiQLSʼntURGRXµ
+'7KRUHDX&Kś]H
6SRXWQLFWYtPMHE\WRVWQėVSMDWDWYRUED0LORåHäHMQDMHçMH]DNRʼnHQėQDYPìWLFNpDKLVWRULFNpSDPėWLNUDMLQ\
ÿHVNpKRUiMHD.UNRQRåVWHMQėMDNRYQLWʼnQėVRXYLVtVWUDGLFHPLURPDQWLVPXVWROHWt.DUHO+\QHN0iFKD&DVSDU
'DYLG)ULHGULFK'iVHʼntFLçHMHMtSRGVWDWQiĀiVW]FHODSʼnLUR]HQėY]HåOD]MHKRSURFKi]HNDSUś]NXPQìFK
RUQLWRORJLFNìFKĀLERWDQLFNìFKFHVWGRNUDMLQ\YRNROt-LĀtQDLMLQGHNWHUpSRGQLNDOMLçRGGėWVNìFKOHW6Yi
SR]RURYiQtD]NRXPiQtDXWRU]DFK\FRYDOSRPRFtIRWRJUDILFNpDSR]GėMLILOPRYpNDPHU\LYHIRUPėVEtUHNSʼntURGQLQ
URVWOLQNDPHQśSLJPHQWśDSRG(VWHWLFNiIDVFLQDFHDVSRQWiQQtSURçLWHNFLWRYpKRVRX]QėQtMHGQRW\VSʼntURGRX
E\O\SʼnLWRPRGSRĀiWNXSUśYRGQtPLMHY\DVWiOHĀDVWėMLLYODVWQtPRWLYDFtWėFKWRMHKRDNWLYLW(VWHWLFNìUR]PėU]DĀDO
QDEìYDWQDYì]QDPXRGSRORYLQ\åHGHViWìFKOHW9WpWRVRXYLVORVWLO]HYWYRUEė0LORåHäHMQDY\VOHGRYDWGYD
FKDUDNWHULVWLFNpQiYUDWQpPRPHQW\=DSUYpMHWRSRMHWt´FHVW\µWMWYRUE\MDNR´EORXGėQtµMHçVRXYLVtVMDNìPVL
VQRYìPQDVWDYHQtPYėGRPtNG\P\VODNUDMLQDMVRXYWUYDOpPVWDYXY]iMHPQpHUR]HDHPRĀQtYìPėQ\]HNWHUpVH
SRVWXSQėURGtMD]\NXPėOHFNpKRGtOD%ORXGėQtNWHUpDXWRUĀDVWRWHPDWL]XMHYHVSRMHQtVODE\ULQW\VNDOQtFKPėVW
ÿHVNpKRUiMHQHERNUDMLQRXOXçQtFKOHVśHYRNXMHSʼnHGVWDYXQRʼnHQtVHGRVNU\WìFKWDMHPVWYtSʼntURG\D]QHMLVőRYiQt
YODVWQtKRMiW]QMHKRUR]åLʼnRYiQtĀL´UR]SRXåWėQtµYåLUåtPFHONXE\Wt6WtPMHGiOHVSMDWäHMQśYSURçLWHNY]WDKX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YODVWQtKRWėODDNUDMLQ\3URMHYXMHVHXQėMREY\NOHYSRGREėSURVWìFK´GRWHNśµDVWRSFRE\JHVW]WRWRçQėQt
9MHGQRP]XPėOFRYìFKWH[WśVHREMHYXMHYì]YD´'RWNQRXWVHD]QtWµ9SUśYRGQtPWH[WXNDNFL'RWHNWUiY\
9ėGRPpVQėQtVLDXWRU]D]QDPHQDOQiVOHGXMtFtSRFLW´'RWNOMVHPVHWUiY\DVWDOMVHPVHYåtP²YLGėOMVHP
YåHFKQRFtWLOMVHPYåHFKQRDE\OMVHPFtWėQYåtPµ7HQWRSURçLWHNNRUHVSRQGXMtFtVH]NXåHQRVWtSV\FKRI\]LFNp
SʼnHPėQ\]QiPpQDSʼntNODGYEXGGKLVPXMDNR´SUREX]HQtµMHX0LORåHäHMQDEH]SURVWʼnHGQėVSRMHQVYQtPiQtP
NUiV\
2EGREQėMDNRX.DUOD+\QND0iFK\LX0LORåHäHMQDMH´FHVWDµSURFHVHPUR]SRPtQiQtVHMHçVHY]WDKXMHN
PìWLFNpSDPėWLNUDMLQ\LSDPėWLYODVWQtGXåH3URVWRURYiVWUXNWXUDWDNRYpFHVW\VHEXč]DYtMtGRYQLWʼnGROHVQtFK
LQWHULpUśSRGpOURNOtSRWRNśDVWH]HNĀLSʼntPRGRWHPQpKRJHRORJLFNpKRSRGORçt´OśQDµ]HPėQHERQDRSDNVWRXSi
SRVSLUiOHY]KśUXNYUFKROXNRSFHĀLKRU\GRPtVWNGH]HPėSʼnHFKi]tYQHEH1DWHPHQLVNDOQDWìFKYUFKśMDNRMH
QDSʼntNODGäHMQśYREOtEHQì=HEtQY\WYiʼntVYpGRWHNRYpDNĀQtNUHVE\SʼntURGQtPLSLJPHQW\'\QDPLFNpVWUXNWXU\
VWRSMHKRGODQtQDYHONìFKIRUPiWHFKSDStUXUHDJXMtSʼnLWRPMDNQDSRGORçtKRU\WDNQDFHOìSURVWRUNROHPQtMDNRE\
VHFKWėOXPėOHFVSRMLWVNUDMLQRXY]iYUDWLVSRQWiQQtKRWėOHVQpKRJHVWD$WRQHMHQYURYLQėKRUL]RQWX]HPėDOHLVH
Y]GXåQìPSURVWRUHPNWHUìVHNOHQHQDGQt7DWRJHVWDUHIHUXMtNWDNRYpPXPRGXYQtPiQtMHQçSʼnHNRQiYiDQWLWH]L
SHUVSHNWLYQtKRDQHSHUVSHNWLYQtKRSRKOHGXWtPçHGRWURMUR]PėUQpKRSURVWRUXYWėOXMHĀDV$QDORJLFNìFKDUDNWHU
PDMtäHMQRY\IRWRJUDILFN\GRNXPHQWRYDQpRKļRYpNUHVE\Y\WYiʼnHQpQDSR]DGtQRĀQtREORK\6RXYLVHMtVMHKR
SR]RURYiQtPSRK\EśKYė]GPėVtFHDYìFKRGśD]iSDGśVOXQFH3DGDMtFtVOXQFH]DFK\FHQìFKQDVHNYHQFtFK
IRWRJUDILtĀLYSRHWLFNìFKWH[WRYìFKIUDJPHQWHFK,RQ\WHPDWL]XMt´GRWHNµYQėPçVHRWHYtUiE\WtDVMHGQRFHQtV
NUDMLQRX9åHFKQ\W\WRXPėOFRY\DNFHPDMtYìUD]QìULWXiOQtFKDUDNWHUäHMQWDNYHVYpPGtOHSRMtPiNUDMLQXMDNR
VWUXNWXURYDQìJHRPDQWLFNìYHVPtUYQėPçMHĀORYėNXNRWYHQYKDUPRQLFNpPʼniGXY]WDKś6YėWXYQLWʼnVYėWD
MHKRRVRXMHVSRMQLFH]HPėDQHEH0LORåäHMQVHYWRPWRRKOHGXMHYtMDNRMDNìVLVWUiçFHNUDMLQQpSDPėWL
9HUWLNiOQtDVYRXSRYDKRXPHWDI\]LFNiVWUXNWXUDäHMQRYDSURVWRUX´FHVW\µVHYLGLWHOQėRGOLåXMHRGW\SLFN\
PLQLPDOLVWLFNpKRSRMHWtSURVWRUXYʼnDGėRKOHGśPXMLQDNEOt]NpKR/RQJD/LåtVHRGQėMLYDVSHNWXWUDQVIRUPDFHĀL
VXEOLPDFHPDWHULiOQtKRYQHPDWHULiOQtI\]LFNpKRYGXFKRYQt]HPėDNDPHQśYHVYėWORNWHUìPśçHPHVOHGRYDW
QDSʼntNODGQD]PtQėQìFKGRWHNRYìFKNUHVEiFK=SRYDK\XPėOFRYDHOHPHQWiUQtKRYìUD]RYpKRJHVWDMDNRGRWHNX
L]MHKRFKiSiQtNUDMLQ\FRE\GXFKRYQtHQWLW\çLYRXFtKRE\WtY\SOìYiPLQLPXP]iVDKśMHçYQtSURYiGt1HPi
SRWʼnHEXPėQLWMHMtUi]ĀLYQtY\YiʼnHWQRYpVYpE\WQpVWUXNWXU\DOHVStåHĀtVWMHMtYODVWQtWYDU\D]QDN\DVYpVWRS\
YNUDMLQėXWYiʼnHWWDNDE\VQtSʼnLUR]HQėVSO\QXO\9äHMQRYìFKGRWHFtFKYNUDMLQėMHREVDçHQRFRVLRGSśYRGX
PLORVWQpKRDDçP\VWLFNpKR0śçHPHOLXQėMKRYRʼnLWR´]HPQtFKGtOHFKµSDNPDMtFKDUDNWHUQDOH]HQìFKYQLWʼnQtFK
NUDMLQNDPHQśVNDOĀLRE\GOtDSRG-HKRLQWHUYHQFHVHRPH]XMtREY\NOHQDMHGQRGXFKpSʼnHPtVWėQtNDPHQHRWLVN
YODVWQtUXN\QDVNiOHQHERPDOtʼnVNpSRMHGQiQtMHMtKRSRYUFKXSLJPHQW\9WRPWRVPėUXSʼnHGVWDYXMH]DWtP
QHMUR]ViKOHMåtPDOtʼnVNRX]HPQtSUiFL0LORåHäHMQDMHKRUHDOL]DFH5XGiVNiODNWHURXXVNXWHĀQLOY+DPHDXGH
OD%URXVVHX6HUVYH)UDQFLL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
0tVWR6WYRŏHQtD,QWHUSUHWDFH>[email protected]
.DçGiSŏtURGQtUH]HUYDFHMHRVWURYHP
/DGLVODYæiN>@
æXORYìEORNMDNROiYND/DGLVODYæiN/HçiN\OpWD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
2GURNXSšVRELO/DGLVODYæiNQD]GHMåt$NDGHPLLYìWYDUQìFKXPğQtMDNRGRFHQWNUDMLQiŏVNpDUFKLWHNWXU\D
NUDMLQQpKRSOiQRYiQtDçGRURNX3UDYGDMHçHQHYtPFR]GHWHKG\XĀLOLNG\çSUDYGğSRGREQğVOHGRYDOVYp
P\åOHQN\]2E\WQpNUDMLQ\ĀL]GtOĀtFKVWXGLtSXEOLNRYDQìFKYÿHVNpPNUHVOtŏLDGDOåtFKSHULRGLNiFK
'RXIiPWDNpçHWRWRV\PSRVLXPQDQğNWHUpW\WRRWi]N\RGSRYt>@
3ŏHVWRçHSŏHGĀDVHPVHåNRODNRQFHSWXiOQtWYRUE\]DEìYDODVSROHĀQğVHåNRORXDUFKLWHNWXU\$NDGHPLH
YìWYDUQìFKXPğQtRWi]NDPLRçLYHQtGQHVSRQğNXG]DSRPHQXWpKRIUDJPHQWXæiNRY\UHDOL]DFHSDPiWQtNX
Y/HçiNiFKDPğOLMVPHWDNPRçQRVWSŏtPpNRQIURQWDFHVMHKRQi]RU\]REGREtDOHW>@GRYROLOE\FKVL
XSŏtOHçLWRVWLWRKRWRV\PSRVLDVWUXĀQğUHIHURYDWRMLQpPSURMHNWXMHQçVQDGVRXYLVtVSUREOHPDWLNRXMDNXĀLW
WYRUEğNUDMLQ\GQHVÔYDK\RNUDMLQğMDNRKLVWRULFNpNUDMLQğVHVSHFLILNRXPtVWDMHMtFKWYRUEğPDMtPQRKpYD]E\
NæiNRYìPSHGDJRJLFNìPYL]tPLNG\çæiNšYHNRORJLFNìXWRSLVPXVMHSUDYGğSRGREQğYXUĀLWpPNRQIOLNWXVH
VRXGREìPLVQDKDPLSRPXOWLRERURYìFKŏHåHQtFK
9URFHE\OKRODQGVNìPPLQLVWHUVWYHPNXOWXU\DåNROVWYt]DKiMHQW]YSURMHNW6&$576WUXNWXUiOQt
.RRSHUDFH8PğOHFNp9ìXN\PH]LÿHVNRX5HSXEOLNRXD+RODQGVNHP6WUXFWXUDO&RRSHUDWLRQLQ$57(GXFDWLRQ
EHWZHHQ7KH&]HFK5HSXEOLFDQG7KH1HWKHUODQGV6&$57MHSURMHNWYQğPçMHGHQiFWKRODQGVNìFKDĀHVNìFK
Y\VRNìFKXPğOHFNìFKåNROVSROXSUDFXMHVFtOHP]YìåLWNYDOLWXDPH]LQiURGQtSRVWDYHQtMHMLFK]SšVREšYìXN\QD
Ei]LY]iMHPQpNRPXQLNDFH.WRPXVORXçtŏDGDSURMHNWšMHçE\PğODEìW]DYUåHQDYWRPWRURFH1DåH$NDGHPLH
MHYSURJUDPX6&$57]DĀOHQğQDSURMHNWHP9]WDK\XPğQtDNUDMLQ\$UWZLWKUHODWLRQZLWKWKHODQGVFDSHNGH
QDåtPSDUWQHUHPMH.UiORYVNiDNDGHPLHY'HQ+DJXH>@
&tOHPWRKRWRSURMHNWXE\ODDMHVSROXSUiFHGYDFHWLOLGtVWXGHQWšGYRXXPğOHFNìFKDNDGHPLtDMHMLFKSHGDJRJš
XYQLWŏSURWLNODGQìFKW\SšNUDMLQ\SURçLWHNQDGYRXVSHFLILFNìFKPtVWHFK²XPğOpNUDMLQ\KRODQGVNìFKSROGHUšD
EDURNQtKLVWRULFNpNUDMLQ\ÿHFK3UYQtĀiVWGtOQ\QDWpPDPDNH\RXURZQLVODQGY\WYRŏVYšMYODVWQtRVWURYVHMLç
XVNXWHĀQLODYGXEQXPLQXOpKRURNX>@7pPğŏGHVHWGQtVWUiYHQìFKVSROHĀQğQDORGLXSURVWŏHGYQLWŏQtKR
KRODQGVNpKRPRŏHDQDNDQiOHFK)OHYRSROGHUšE\ORVDPRRVREğQH]DSRPHQXWHOQìP]içLWNHP%ğKHPSODYE\
VNU]H)OHYRSROGHU\MVPHPğOLPRçQRVWLQWHQ]tYQğSURçtWUš]QpSRGRE\VRXĀDVQpSUD[HWYRUE\NUDMLQ\
Y+RODQGVNX9HOPLVLOQìE\OSURçLWHNRNDPçLNXNG\VHSUiYğQRYìRVWURYURGt]KODGLQ\YRG7RE\ORPRçQp
YLGğWY,MEXUJX
9ODVWQtXUEDQLVPXVQRYp]HPğMHPXçQHQtPRçQpXSŏtW]QDĀQRXSURP\åOHQRVWMHYåDNFKDUDNWHULFNì]QDĀQğ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VLOQìPLQçHQìUVNìPSRMHWtPDSURMHYXMHVHLYLQçHQìUVNpPFKiSDQtFHOpNUDMLQ\1RYiSšGDMHUR]ĀOHłRYiQD
JHRPHWULFNRXVtWtNDQiOšSROtOXNDOHVš6WURP\MVRXY\VD]RYiQ\WpPğŏYìOXĀQğQDRVQRYiFKSUDYR~KOpKR
NŏtçHQtĀDU8PğOHFNiGtODYNUDMLQğMVRXSDNMDNìPLVLRVWUšYN\YNUDMLQğMHçYğWåLQRXQDWXWRRVQRYX
PDWHPDWLFNìFKY]WDKšQDYD]XMtDŗXçMGHRYD]E\NHNUDMLQQpGRPLQDQWğPRŏVNpKODGLQ\56HUUDNYHOPL
Y]GiOHQìPDWHG\QHYLGLWHOQìPPtVWšPQD]HPL'/LHEHVNLQGĀLSŏtPRRYD]E\NYHVPtUQìPVRXYLVORVWHP5
0RUULV
'H2RVWYDDUGHUVSODVVHQ1iURGQtSŏtURGQtSDUNQD~]HPtSROGHUXGRNRQĀHQpPNURNX
9ODVWQtPLRVWURY\YWpWRQRYpNUDMLQğMHçXçDQLMDNRRVWURY\YODVWQğQHSšVREtVHSDN]GDMtEìWSURMHNW\
SŏtURGQtFKUH]HUYDFtNGHXUĀLWpPtVWRMHSRQHFKiQRVYpPXVDPRYROQpPXSŏLUR]HQpPXYìYRML]DUšVWiQt
EDçLQDWìFKPtVWY'H2RVWYDDUGHUVSODVVHQ>@QHERNGHE\O]DFKRYiQSšYRGQtFKDUDNWHUSŏtEŏHçQtFKMH]HU
VSUDOHVQtPLPRVW\'H:LHGHQ>@
9åHFKQ\W\WRDVSHNW\VHSDNSURPtWO\LGRYìVOHGQìFKSUDFtZRUNVKRSXNG\WHQGHQFHNOLQHDULWğD
VWUXNWXUiOQtPXĀOHQğQtSURVWRUXE\O\EXĕGiOHUR]YtMHQ\0HWWHYDQ(VVHQ-HVVHGH%RVFK.HPSHQ
/HHPDQ6WUDQGKDJHQ'DYLG'XEHQVNì0XUDW6RJXWOXRJOXQHERQDRSDNE\O\SRStUiQ\GšUD]HPQDSŏLUR]HQì
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FKDRVGRW\NRYìFKDUDNWHUVWUXNWXUQHERY\]GYLçHQtP~ORK\SRGYğGRPt.DWHŏLQD=iYRGRYi.OiUD6WRGRORYi
%DUEDUD5LQN$OHå.LOLiQ6LOYLD6LPLQLDWL.DUROLQD:\VRHNH'DQLHO3LWtQ(ULN-XWWHQ3RX]HYìMLPHĀQğPDMt
SUiFHFKDUDNWHUQiYUKšDUFKLWHNWRQLFNìFKUHDOL]DFt2VDPX2NDPXUD0XUDW6RJXWOXRJOXYSŏHYiçQpYğWåLQğ
MGHRYHOPLYROQpDVRFLDFHNGDQpPX~NROX
2WRYtFHYåDNE\OQDVWROHQVWŏHWPDWHPDWLFNpRVQRY\JHRPHWULFNpKRYLGğQtNUDMLQ\VPtVW\SOQìPLRUJDQLFNpKR
EXMHQtFKDRVXDŏiGXSRGYğGRPt:RUNVKRSVHXNi]DOEìWGREURXSŏtOHçLWRVWtNQDOH]HQt]SšVREXMDNW\WR
SURWLNODGQpLQVSLUDFHGLVNXWRYDWYĀDVHDSRVRXYDWNROHNWLYQtYLGğQtNUDMLQ\VWHMQğWDNMDNRRQDXSOìYDODRNROR
QiVEğKHPQDåtSODYE\
9RGQtFHVWDQRYRXKRODQGVNRXNUDMLQRX]DQDOH]HQtPYL]HQRYpKRRVWURYDYNDçGpP]QiVWDNPšçHGQHVYHOPL
GREŏHSRNUDĀRYDWSRXWtKLVWRULFNRXĀHVNRX]HPtNGHOHVMHRQtPPtVWHPVSRMHQìPVSDPğWtLVHVQğQtP/HVMH
SURĀHVNpP\åOHQtQğĀtPWDNGšOHçLWìPMDNìPMHRVWURYSURKRODQGVNRXPHQWDOLWX>@
$çGRUDQQpKRVWŏHGRYğNXO]HNUDMLQXÿHFKFKDUDNWHUL]RYDWMDNRSUDOHVQtNUDMLQXNGHRWHYŏHQi~GROtDORXN\MVRX
Yi]iQ\SŏHYiçQğQDSŏLUR]HQğQH]DOHVQğQpSDUWLHY~GROtFKŏHNDYRNROtPRNŏDGšEDçLQDURGtFtFKVHVtGHOMDNR
YìVOHGHNSŏLUR]HQpKRYìYRMHORNDOLW\SRSRVOHGQtGREğOHGRYp>@
&LYLOL]DFHUR]YtMHMtFtVHRGPH]ROLWXQDWRPWR~]HPtGRVWROHWtQDåHKROHWRSRĀWX]ŏHMPğYìUD]QğMLGR
FKDUDNWHUXNUDMLQ\QH]DViKOD7HSUYHYSUšEğKXYUFKROQpKRVWŏHGRYğNXDUHQHVDQFHGRFKi]tNWDNYìUD]QpPX
RGOHVQğQtMHçVHEOtçtWpSRGREğMDNML]QiPHGQHV9REGREtSR]GQtKRPDQìULVPXD]HMPpQDEDURNXSDN
GRFKi]tNQğĀHPXFRO]HVQDGQD]YDW]FLWOLYğQtPSURYHJHWDWLYQtçLYRW]FLWOLYğQtPSURVtOXPtVWDL]FLWOLYğQtP
SURY]WDK\PH]LUHOLpIHPNUDMLQ\DDUFKLWHNWXURX'šOHçLWìPSRMPHPVHVWiYiSŏHGVWDYD]DKUDG\MHçĀDVWR
SŏHNUDĀXMHVYp]GLDMDNRNUDMLQQi]DKUDGDMVRXSDNNRQFLSRYiQ\SORFK\FHOìFKSDQVWYt7RMHLW\SLFNìU\VW]Y
ÿHVNpKREDURNX6LOQiPtVWDYNUDMLQğMDNRSUDPHQ\KUGOD~GROtĀLYìUD]QpYUFKRO\EìYDMtĀDVWRGRSOłRYiQ\
DUFKLWHNWRQLFNìPLSUYN\DVWURPĀLOHVMH]QLFKPRçQiQHMGšOHçLWğMåtQHERŗYVREğQHVHQğFR]SRVHOVWYt
SšYRGQtKRSUDOHVQtKRFKDUDNWHUXĀHVNìFKPtVW>@
1HQtDVLQiKRGRXçHSUiYğYSRVOHGQtFKQğNROLNDGHVHWLOHWtGRFKi]tNH]YìåHQpPX]iMPXRW\WRDVSHNW\ÿHFKD
R~YDK\ĀLSRNXV\]DFKUiQLWQğNWHUpKLVWRULFN\FHQQpEDURNQtFHON\DQHERR]DĀOHQğQtSULQFLSXSŏLUR]HQpKR
YHJHWDĀQtKRSRNU\YXGRUHYLWDOL]DĀQtFKSURMHNWšWìNDMtFtFKVHYQDåLFKSRGPtQNiFK]HMPpQDSORFKSRYUFKRYìFK
ORPš>@
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
,GHDæiNRY\NUDMLQ\MDNRRE\WQp]DKUDG\SURNDçGpKRMHSŏHYUVWYHQDPQRKDGDOåtPLKOHGLVN\VYRXUROLGRVWiYiL
YğGRPtRNUHDWLYQtVtOHVDPRWQpSŏtURG\6WURPMHSURQiVGQHVGšOHçLWìPQiVWURMHPSUR]SŏHWUKDQpYD]E\
ĀORYğNDDĀHVNpNUDMLQ\=DVDGLWVWURPQHQtSURQiVSRX]HV\PEROHPMDNpVLWRXK\MHWRVRXĀiVWQDåtP\VOL
3URWRWDNpWpPDGUXKpĀiVWLZRUNVKRSX]QtY\WYRŏVYšMYODVWQtOHV>@
.DUHO/LHEVFKHU%RXEtQVNìSUDOHV²äXPDYDVWRO
3R]QiPN\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
>[email protected]=QğQtWRKRWRQi]YXYGğĀtQiVOHGQpUHFHQ]LV\PSRVLD]SHUD3HWUD.RYiŏH/DGLVODYæiNDUFKLWHNWV
YUiPFLUHIHUiWXMVHPXçLOSRX]HSUDFRYQtKRR]QDĀHQt.UDMLQDDSHGDJRJLND
>@9ROQiFLWDFH]~VW5RVWLVODYDäYiFK\XçLWiMDNRYROQiSR]QiPNDNWRPXWRSŏtVSğYNX
>@8UĀLWğE\VWiOR]DWRSUR]NRXPDW]WRKRWRKOHGLVNDDUFKLY$NDGHPLHYìWYDUQìFKXPğQtY3UD]H3RNXGE\
VH]GHQDFKi]HO\]iSLV\æiNRYìFK]DGiQtKRGQRFHQtĀLNRQFHSW\H[NXU]tDSRGPRKORE\WRYìUD]QğRERKDWLW
LQIRUPDFHVStåHVXEMHNWLYQtSRYDK\MDNL]D]QğO\YUiPFL]iYğUXV\PSRVLD
3ŏHVWRYìPOXYQRXE\ODY]SRPtQND-LŏtKR0RMçtåHQDæiNRYDNULWLFNiVORYD]HOHWXUĀHQi]SšVREXYìXN\Y
FKiSiQtNUDMLQ\QD.DWHGŏH]DKUDGQtDNUDMLQiŏVNpWYRUE\Y/HGQLFtFKSŏL9\VRNpåNROH]HPğGğOVNpY%UQğ
3RĀiWNHPOHWMVHPVHVYìPLçiN\WXWRåNROXQDYåWtYLODPXVtPERKXçHONRQVWDWRYDWçHXUĀLWìRERURYğ
]~çHQìSRKOHGQDSUREOHPDWLNXNUDMLQ\D]DKUDG\]GHWUYi
&RVHWìĀHæiNRYìFKGQHVE\FKRPŏHNOLHNRORJLFNìFKYL]tSŏHKOHGQğSUH]HQWRYDQìFKYQğNWHUpP]HVYğWRYìFK
MD]\NšVWRMtPRçQi]DSR]RUQRVWFL]RMD]\ĀQpUHFHQ]HYVDPRWQp2E\WQpNUDMLQğ7KH+DELWDEOH5HJLRQ
6XPPDU\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
7KHXQKDELWDEOHUHJLRQ
7KHLQKDELWDEOHUHJLRQ
7KRVHZKRNQRZZHOOWKHJUHDWDQFLHQWDQGZLVH&KLQHVHSHRSOHVD\WKDWLQVRPHUHPRWHSHULRGRI&KLQHVH
KLVWRU\WKHUHOLYHGVRPHSKLORVRSKLFDOUXOHUVZKRQRZDQGWKHQRUGHUHGWKHZKROHQDWLRQDQDEVROXWHUHVWLHD
FRPSXOVRU\JLYLQJXSDOOH[WHULRUDFWLYLWLHVLQRUGHUWRLQGXFHWKHSHRSOHWRWKHFRQWHPSODWLYHOLIHWRZLVH
PHGLWDWLRQVRDVWRHQDEOHWKHPWRVHHFOHDUO\DOOYDLQDVZHOODVXVHIXOOLIH
VHIIRUWVDQGDLPV$VLPLODUSHULRG
RIFRPSXOVRU\UHVWEHQHILFHQWKRZHYHUIRUFHUWDLQH[SHUWVDEOHWRZRUNWKHRUHWLFDOO\ZDVH[SHULHQFHGLQ
&]HFKRVORYDNLDGXULQJWKHZDU7KHDEVROXWHSURKLELWLRQRIEXLOGLQJWKHLPSRVVLELOLW\RIUHDOL]DWLRQRI
FRQVWUXFWLRQVHVSHFLDOO\RQKLJKHUVFDOHFDXVHGWKDWLQWKHYDVWFRQFHQWUDWLRQFDPSZKLFKWKH&]HFKWHUULWRU\
XQGHUWKHHQHP\WHUURUGXULQJWKHORQJZDU\HDUVDFWXDOO\ZDVDIHZLQGLYLGXDOVIRXQGSOHQW\WLPHDQG
QHFHVVDU\TXLHWHVSHFLDOO\LQIDURIISODFHVLQWKHFRXQWU\IRUDVSHFLDODQGLQJHQHUDOKXPDQUHVHDUFKIRUWKH
FUHDWLRQRIQHZDUFKLWHFWXUDODQGYLWDOYLHZVZKLFKDFFRUGLQJWRWKHLURSLQLRQFRXOGEHXVHIXOIRUWKHJHQHUDO
SUDFWLFHLQWKH\HDUVWRFRPH
%HVLGHVWKHXVXDOWDVNVRIFRPPRQDUFKLWHFWXUHOLNHIRUH[DPSOHSODQQLQJRIKRXVHVYDULRXVEXLOGLQJVDQG
GZHOOLQJVPDQ\SUREOHPVHYLGHQWEHIRUHWKHZDUDQGGXULQJWKHZDUHYHQPRUHXUJHQWGUHZWKHDWWHQWLRQRI
WKHH[SHUWVDOVRWRWKHSODQQLQJDQGDUUDQJHPHQWRIWKHZKROHUHJLRQVDQGWRWKHFUHDWLQJLQWKLVQHZ
H[SDQGLQJEUDQFK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
7KHWHUULWRU\RIWKH&]HFKRVORYDNLDQ5HSXEOLFLVQRWYHU\H[WHQVLYHEXWULFKLQQDWXUDOYDOXHVDQGLQWKRVHRI
KXPDQDFWLYLWLHV2QWKHUHODWLYHO\VPDOODUHDWKHUHPD\EHIRXQGDJUHDWYDULHW\RIQDWXUDOIRUPDWLRQVIHUWLOH
ORZODQGVHQWLFLQJDQGURXJKKLJKODQGVPRXQWDLQRXVGLVWULFWVGHHSIRUHVWVRIWKHERUGHUODQGPDJQLILFHQW
FKDLQVRIPRXQWDLQVDVZHOODVPHODQFKROLFWDEOHODQGVFRYHUHGZLWKQXPHURXVODUJHSRQGVVWHHSSHDNVDQG
ROGYROFDQLFURFNVEHDXWLIXOO\VKDSHGVDQGVWRQHURFNVFKDUPLQJYDOOH\VRIQXPHURXVEURRNVDQGULYHUVFRSLRXV
ULFKZRRGVDQGLQPLGGOHRIWKHVHPDQ\ZRUNVRIKXPDQFUHDWLRQORYHO\DQFLHQWYLOODJHVDQGWRZQV
%XWWKLVVSOHQGLGQDWXUDODQGFXOWXUDOULFKHVRI&]HFKRVORYDNLDSDVVHGWRIXWXUHDJHVLVQRZDGD\VPRUHDQG
PRUHWKUHDWHQHGDQGGHVWUR\HGHVSHFLDOO\LQ%RKHPLDE\RYHUSRSXODWLRQDQGKXPDQZRUNDQGDFWLYLWLHVRIDOO
NLQGZLWKZKLFKWKHFRXQWU\LVRYHUILOOHG7KRXJKWKHWUDQVIHURIDFRQVLGHUDEOHSDUWRI*HUPDQSRSXODWLRQZDV
DJUHDWUHOLHIVWLOOWKHDYHUDJHZD\RIOLYLQJRIWKHPDMRULW\RIWKHSRSXODWLRQSDFNHGFORVHWRJHWKHULQ
QXPHURXVDQGHYHUH[WHQGLQJWRZQVLVXQZKROHVRPHDQGGLVDJUHHDEOH,WLVWKHUHRIRUHQHFHVVDU\WRJLYHWKH
SRSXODWLRQRIDOOVRFLDOFODVVHVDIUHTXHQWDQGSOHQWLIXOUHFUHDWLYHVRMRXUQLQWKHRSHQDLUDQGWKLV
XQSUHFHGHQWHGJLJDQWLFWDVNUHTXLUHVDQH[WHQVLYHDQGSURWHFWLYHFDUHIRUQDWXUHDYHU\FDUHIXOWUHDWPHQWRI
WKHODQGVFDSHYDOXHVDQHZDUFKLWHFWXUHRIQDWXUDOVSDFHVDQHZJXLGHOLQHLQFRXQWU\SODQQLQJDQG
FRQVHTXHQWO\QHZYLHZVRIWKHKXPDQOLIHDQGSURJUHVV
7KHPHQWLRQHGVSHFLDOFLUFXPVWDQFHVLQ&]HFKRVORYDNLDQODQGVDQGGLVWULFWVLHWKHDFFXPXODWLRQRIQDWXUDO
YDOXHVDQGWKHLPPLQHQWGDQJHUWKUHDWHQLQJWRGHVWUR\WKHPE\RYHUSRSXODWLRQDQGSHRSOH
VDFWLYLWLHV
WKHVHH[WUDRUGLQDU\FLUFXPVWDQFHVXQGRXEWIXOO\FRQWULEXWHGWRWKHRULJLQRIQHZWKHRULHVDQGFRQFHSWLRQV7KH
DXWKRURIWKLVZRUNKDVEHJXQWRVWXG\DOOWKHTXHVWLRQVFRQFHUQLQJWKHFRXQWU\DUUDQJHPHQWDQGUHJXODWLRQVD
ORQJWLPHEHIRUHWKHZDUZKHQKHKDGPDGHVXFFHVVLYHO\DERXWVSHFLDOSKRWRJUDSKV'XULQJWKHZDUKH
GHSRVLWHGWKHUHVXOWVRIKLVVWXGLHVDQGRIKLVUHVHDUFKLQWRDYROXPLQRXVZRUNQDPHGª$KDELWDEOHUHJLRQ©WKH
FRQWHQWVRIZKLFKYHU\FRQFLVHRIFRXUVHKHJLYHVLQWKHIROORZLQJSDUDJUDSKV(DFKRIWKHFKDSWHUVRIWKH
ERRNKDYLQJSDJHVLVVKRUWHQHGLQWRRQHSDUDJUDSKRUOLQHVVRWKDWWKHSULQFLSDOLGHDVRIWKH
ZRUNFRXOGKDYHEHHQJLYHQRQO\YHU\VXSHUILFLDOO\DQGLQFRPSOHWHO\
$FFRUGLQJWRWKHFRQWHPSRUDU\FRQFHSWLRQDUFKLWHFWXUHLVGHILQHGDVSODQQLQJDQGFUHDWLQJRIWKHOLIHPLOLHXLQ
DOOWKHH[WHQWIURPVPDOOREMHFWVDQGLQWHULRUVXSWRYDULRXVEXLOGLQJVGZHOOLQJVDQGZKROHGLVWULFWV,QDOOWKHVH
DUHDVWKHYHJHWDWLRQVKRXOGEHLQVHUWHGZKLFKLVWKHWDVNRIWKHODQGVFDSHJDUGHQLQJ7KLVDUFKLWHFWXUHRI
QDWXUDOVSDFHVLVVWLOOEDVHGRQROGH[DPSOHVRIWKH)UHQFK*DUGHQDQG(QJOLVK3DUNDQGDQHZLQGHSHQGHQWXS
WRGDWHVW\OHOLNHIRUH[DPSOHWKHPRGHUQDUFKLWHFWXUHRIEXLOGLQJVDQGLQWHULRUVKDVQRW\HWEHHQFUHDWHG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
7KHQHZDUFKLWHFWXUHRIQDWXUDOVSDFHVULVHVIURPSHFXOLDUHOHPHQWVRIWKHSUHVHQWFKDUDFWHURIWKHFRXQWU\DQG
IURPWKHSHRSOHRZQYLWDOQHFHVVLWLHV%\PHDQVRIFROOHFWLQJDUUDQJLQJFODVVLI\LQJUHJURXSLQJDQG
WUDQVIRUPLQJWKLVUHVRXUFHRIVXEVWDQFHVVKDSHVDQGDFFRPSOLVKPHQWVPDWHULDOVIRUPVDQGIXQFWLRQVDQGE\
PHDQVRIIXUWKHUIUHHFUHDWLRQUHVXOWLQJIURPWKHPLWPD\EHIRUPHGLQHYHU\UHJLRQHYHU\FRXQWU\DQGLQ
HYHU\]RQHWKHLURZQUHVXOWLQJIURPWKHPDQGFKDUDFWHULVWLFUHJLRQDOSDUNDQGJDUGHQDUFKLWHFWXUH7KH
FUHDWLYHPHWKRGRIWKLVQHZV\VWHPLVJRYHUQHGE\DIHZUXOHVRIPRGLILFDWLRQ7KHKDELWDEOHJDUGHQVKRXOGEH
WKHFRQWLQXDWLRQRIWKHGZHOOLQJDNLQGRIDQDWXUDOKDELWDWLRQVLPSOHDQGFKHDSVHUYLQJWKHQHFHVVLWLHVRIWKH
KXPDQVRXODQGERG\,WFDQEHQHLWKHUDQDQFLHQWRUDPRGHUQUHSUHVHQWDWLYHVDORQQRUDGHSRVLWRISODQWV
QRUDSHUPDQHQWZRUNSODFHYHJHWDEOHDQGIUXLWJURZLQJJURXQG,WLVGHVLUDEOHWRSODFHWKHUHWKHNLQGRIODZQ
DQGSODQWVPRUHVXLWDEOHIRUWKHORFDOLW\LQDPLOGFOLPDWHDOOVLPSOHDQGLQFRQVSLFXRXV7KHFOLPD[RIWKH
ODQGVFDSHJDUGHQLQJJDUGHQDUFKLWHFWXUHLVWKHJHQXLQHQDWXUHRIIUHHVSDFHVFRPLQJZLWKRXWIHQFHVDQG
SDUWLWLRQVWRKXPDQGZHOOLQJV
7KHVDPHJRHVDERXWWKHSXEOLFSDUNVLQWRZQVDQGFRPPXQLWLHVWKHKDELWDEOHQHVVRIZKLFKVKRXOGEHERWK
SHUVRQDODQGFROOHFWLYH7KHSXEOLFSDUNVPXVWEHFRQVLGHUDEO\H[WHQVLYHDQGGLVWXUEHGQHLWKHUE\WUDIILFQRUE\
WKHQHLJKERXUKRRGRIIDFWRULHVSHUIHFWO\TXLHWFOHDQVLOHQWDQGRISHUIHFWDUFKLWHFWRQLFOHYHO&ORVH
QHLJKERXUKRRGRIDEXQGDQWZRRGVDQGZDWHULVGHVLUDEOH0DQ\SDUNVLQ(XURSHDQFLWLHVDQGDEURDGDEVROXWHO\
ODFNWKHVHFRQGLWLRQV
7KHELJJHVWQDWXUDOGZHOOLQJRIWKHPDQDQLPDOLVWKHFRXQWU\ZKRVHSXEOLFDQGFRPPRQKDELWDEOHQHVV
VKRZLQJLWVRQFKDUDFWHULQFOXGHVKXPDQVRXODQGERG\DQGGHSHQGVRQWKHVSDFHIRUPVDQGWLPH7KH
HVWDEOLVKLQJRIELJDQGVPDOOVL]HGGZHOOLQJVSDFHVWKHNLQGDQGTXDOLW\RIPLQHUDODQGYHJHWDEOHVXEVWDQFHV
ZDWHUDQGDWPRVSKHUHWKHFKDQJHVRIVHDVRQVDQGZHDWKHUWKHDOWHUQDWLRQRIZRUNGD\VDQGIUHHGD\VDQG
SHULRGVDOOWKHVHIDFWRUVZKLFKPD\EHZLWKPRUHRUOHVVDFFXUDF\VFLHQWLILFDOO\DVFHUWDLQHGDQGYDOXHG
IRUPLQWKHQDWXUDOVSDFHDGZHOOLQJYDOXHZKRVHSDUWRUNLQGLVWKHUHFUHDWLYHFXUDWLYHRUWRXULVWYDOXH7KH
FRQGLWLRQRIWKHKDELWDEOHYDOXHLQPLOGFOLPDWHLVWKHVXIILFLHQWDQGDEXQGDQWXVHRIHYHUJUHHQVPDOOSODQWV
VKUXEVDQGWUHHV
)URPWKHVRFLRORJLFDOSRLQWRIYLHZLWLVLPSRUWDQWWRNQRZWKHODZRIHYROXWLRQDFFRUGLQJWRZKLFKWKHZRUNLQJ
FODVVHVLQWKLVFHQWXU\WDNHRYHUWKHOLIHDQGFXOWXUHVWDQGDUGRIWKHPLGGOHFODVVHVWKHVDPHDVWKHPLGGOH
FODVVHVLQWKHSDVWFHQWXU\LPLWDWHGWKHOLIHVWDQGDUGDQGFXOWXUHRIWKHDULVWRFUDF\7KLVSURJUHVVLQJQDUURZ
PLQGHGQHVVRIWKHZRUNLQJFODVVHVHVSHFLDOO\LQRYHUSRSXODWHGFRXQWULHVPHDQVDVHULRXVKLQGUDQFHWRWKH
KDELWDEOHQHVVRIWKHFRXQWU\DQGWRQDWXUHZKLFKWKH\H[FHVVLYHO\DQGUHFNOHVVO\RFFXS\E\EXLOGLQJQRQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
HFRQRPLFDODQGLPSURSHUW\SHRIGZHOOLQJVDQGWUDQVSRUWIDFLOLWLHVFRXQWOHVVVPDOOIDPLO\YLOODVKRXVHV
FRWWDJHVPRWRUFDUVDQGPRWRUF\FOHV
*RRGFROOHFWLYHGZHOOLQJVDQGWUDQVSRUWIDFLOLWLHVHJSRSXODUKRWHOVERDUGLQJKRXVHVWUDLQVEXVHVDQGVKLSV
DOOVLPSO\FKHDSO\EXWFRPIRUWDEO\ILWWHGWKLVLVWKHPRUHHFRQRPLFDOXVHIXODQGGLVFUHHWZD\UHVSHFWLQJWKH
FKDUDFWHURIWKHFRXQWU\$QGLWLVWKHPRVWDGHTXDWHZD\WRFUHDWHWKHKDELWDEOHUHJLRQ)RUWKHVRMRXUQ
RXWGRRUVLWVHOILWLVQHFHVVDU\WRVDYHVHFXUHDQGEXLOGXSWKHQHFHVVDU\QXPEHURIVPDOOGZHOOLQJSODFHVLQWKH
FRXQWU\QHDUZDWHULQZRRGVDQGRWKHUQDWXUDOO\YDOXDEOHVXUURXQGLQJVDVZHOODVDFRUUHVSRQGLQJQXPEHURIVL
PLODUELJGZHOOLQJDUHDVIRUFROOHFWLYHWHPSRUDU\UHVLGHQFHRIJUHDWQXPEHUVRILQKDELWDQWV7KHLUDWWUDFWLRQ
FDSWLYDWLRQDQGFRQFHQWUDWLRQZLOODXWRPDWLFDOO\KHOSWRVDYHDQGIRUPH[WHQVLYHWHUULWRULHVRIFDOPQHVVJLYLQJ
WKHPRVWSUHFLRXVLQWHOOHFWXDOHQMR\PHQWWRaVSLULWXDOO\PDWXUHLQGLYLGXDOVDQGWRVPDOOJURXSVRIYLVLWRUV
$QRWKHUUHODWLYHO\HDV\ZD\WRPDNHWKHFRXQWU\KDELWDEOHLVWKHFDUHIXODUUDQJHPHQWDQGV\VWHPDWLFDOO\
DEXQGDQWSODQWLQJWKHZKDOHUHJLRQVDQGODQGVPLQXWHO\H[HFXWHGDFFRUGLQJWRXQLIRUPFRQFHSWLRQLQWKHDUHDV
RIWKHKDELWDWLRQVDJULFXOWXUHPLQLQJLQGXVWU\DQGWUDQVSRUWV$Q\KRZWKLVUHJLRQDOFDUHFDQQRWEHSHUIRUPHG
ZLWKDEVROXWHVXFFHVVEHFDXVHRIGLIILFXOWLHVFDXVHGE\WKHDFWLYLWLHVRIRWKHUNLQGDOORYHUWKHFRXQWU\7KH
KDELWDEOHYDOXHLVRIWHQVHULRXVO\KDPSHUHGDQGVRPHWLPHVGHVWUR\HGIURPWKHEHJLQQLQJE\LQDGHTXDWH
FRORQL]DWLRQZRUNDQGWUDQVSRUWVRIDOONLQG
7KHFRORQL]DWLRQIUHTXHQWO\QRWQHFHVVDU\H[FHVVLYHZURQJO\SODFHGRIIDXOW\NLQGDQGRIEDGTXDOLW\
GHVWUR\VUHFNOHVVO\SURGXFWLYHIILHOGVIUHVKPHDGRZVDQGSDVWXUHVZRRGVDQGEHDXWLIXOYDOOH\VVORSHVDQG
EDQNVRIULYHUVDQGSRQGV0RQVWURXVDQGXQFKHFNHGEXLOGLQJDFWLYLWLHVQXPHURXVIHQFHGVLWHVKRXVHVYLOODV
DQGFRWWDJHVUHFNOHVVO\RFFXS\QHDUDQGIDUVXUURXQGLQJVRIFLWLHVWRZQVDQGFRPPXQLWLHVSHQHWUDWHLQWRWKH
PRVWKLGGHQFRUQHUVRIWKHIRUORUQFRXQWU\DQGFKDQJHVORZO\WKHZKROHUHJLRQLQWRDUHSXJQDQWGXOOGLUW\DQG
QRLV\VOXPV,QRYHUSRSXODWHGFRXQWULHVWKHXQLYHUVDODQGWKHPRVWHFRQRPLFDOV\VWHPLVWKHEXLOGLQJRIELJ
VL]HGGZHOOLQJKRXVHVKRWHOOLNHSODFHGLQJURXSVLQSDUNVRIWKHFRPPXQLWLHVRUIUHHO\GLVSHUVHGLQWKHQDWXUDO
EDFNJURXQGRIWKHFRXQWU\VLGH1RUVKRXOGWKHVHFROOHFWLYHORGJLQJVEHWRRQXPHURXVOHVWWKHKDELWDEOH
FDSDFLW\RIWKHFRXQWU\VKRXOGEHVXUSDVVHGDQGWKHFRXQWU\XQVRXQGO\RYHUSRSXODWHG
7KHDJULFXOWXUDOSURGXFWLRQWRRLQWHQVHGDQGZURQJO\UDWLRQDOL]HGGHVWUR\VSHUKDSVPRVWO\WKHFRXQWU\DQG
WKHQDWXUH%\SHUPDQHQWDQGXQOLPLWHGUDLVLQJRIWKHIHHGLQJFDSDFLW\RIWKHFRXQWULHVWKHVWHULOHVRLOLV
FKDQJHGLQWRIHUWLOHVRLOOHVVSURGXFWLYHLQWRPRUHSURILWDEOHSRQGVLQWRPHDGRZVPHDGRZVDQGSDVWXUHVLQWR
ILHOGVWKHZRRGVFRQVWDQWO\GLPLQLVKDQGFKDQJHLQWRZRRGSURGXFLQJIDFWRULHVGHVRODWHPRQRFXOWXUH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SODQWDWLRQVULYHUVDQGEURRNVFKDQJHE\PHDQVRIUHJXODWLRQVLQWRGHVHUWHGGLUW\FDQDOVVPDOOSODQWVVKUXEV
DQGZRRGVGLVDSSHDUHYHU\ZKHUHDQGWKHZKROHH[WHQVLYHWHUULWRULHVEHFRPHDFXOWXUDOVWHSSHDZDVWH
ZRUNLQJDUHDGXOOXQZKROHVRPHDQGXQLQKDELWDEOHDJULFXOWXUDOSODQWDWLRQDQGIDFWRU\
7KHPLQLQJRIPLQHUDOPDWHULDOVDQGWKHSURGXFWLRQRIWKHHQHUJ\IURPWKHZDWHUODFHUDWHWKHEHDXWLIXOIDFHRI
WKH(DUWKDQGFRYHULWZLWKVFDUVE\QXPHURXVPLQHVTXDUULHVFOD\DQGVDQGSLWVRUGDPVDFURVVWKHYDOOH\V
WRJHWKHUZLWKDUWLILFLDOODNHVDQGHOHFWULFLW\ZRUNV
)XUWKHUPRUHWKHLQGXVWULDOSURGXFWLRQGHVWUR\VWKHODQGVFDSHRIWKHFRXQWU\E\HVWDEOLVKLQJDQGH[WHQGLQJ
YDULRXVZRUNVKRSVSODQWVDQGPLOOVRIWHQDEVROXWHO\QHHGOHVVDQGSODFHGULJKWLQWKHPRVWSUHFLRXVSODFHVDQG
UHJLRQVGHSULYLQJWKHPWKXVRIWKHLUYDOXHE\WKHLUWUDIILFVWLUDQGEXVWOHGLUWQRLVHWUDQVSRUWVDQGSRSXODWLRQ
7RUHPHG\WKLQJVDEHWWHUFRQFHSWLRQRIWKHDJULFXOWXUDOSURJUHVVVKRXOGEHDGRSWHGWKHULJKWDUUDQJHPHQWRI
WKHDJULFXOWXUDOSURGXFWLRQWKHUHH[WHQVLRQDQGLQFUHDVHRIZRRGVWKHUHKDELOLWDWLRQRIWKHLUQDWXUDOVWUXFWXUH
WKHUHFKDQJHRILQIHULRUIILHOGVLQWRSDVWXUHVDQGPHDGRZVWKHSODQWLQJRIRUFKDUGVWKHUHFRQVWUXFWLRQDQG
LQFUHDVHRIYHJHWDEOHJURZWKVDQGHOHPHQWVWKHUHKDELOLWDWLRQRISRQGVDQGQDWXUDOZDWHUFRXUVHVWRWDOO\D
V\VWHPDWLFDOO\UHQDWXUDOL]DWLRQRIDJULFXOWXUDODUHDV,QWKHOLQHRIPLQLQJDQGLQGXVWU\LWLVQHFHVVDU\WRFKRRVH
WKHSODFHVIRUPLQHVTXDUULHVGDPVIDFWRULHVHWFDFFRUGLQJWRSRVVLELOLWLHVDQGZLWKDJUHDWFRQVLGHUDWLRQIRU
WKHQDWXUDODQGKDELWDEOHYDOXHRIWKHFRXQWU\DQGQRWDVXSWRWKHSUHVHQWZLWKUHJDUGVWRDJULFXOWXUDODQG
WHFKQLFDOLQWHUHVWVRQO\
7KHWUDQVSRUWIDFLOLWLHVGHVWUR\WKHQDWXUDOKDELWDEOHQHVVRIWKHFRXQWU\EHFDXVHRIZURQJO\SODFHGEDGO\
GLPHQVLRQHGDQGLOODUUDQJHGURDGVKLJKZD\VDXWRVWUDGDVUDLOURDGVFDQDOVDQGZDWHUSDVVDJHVDVZHOODV
HOHFWULFDOOLQHVDQGDLUZD\V7KHEXLOGLQJVRIWKHVHFRPPXQLFDWLRQVFDXVHWKHIXUWKHUWURXEOHE\WKHLUWUDIILF
DQGWXUPRLO7RUHLQHG\WKLQJVDVWULFWHFRQRP\DQGPRGHUDWLRQLQEXLOGLQJQHZFRPPXQLFDWLRQVRIDOONLQGDQG
FRUUHVSRQGLQJOLPLWDWLRQDQGDUUDQJHPHQWRIWKHROGRQHVZRXOGEHQHFHVVDU\
$QRWKHUKLQGUDQFHWRWKHKDELWDEOHQHVVRIWKHFRXQWU\LVGLUWZKLFKPD\EHGLYLGHGDFFRUGLQJWRLWVRULJLQLQWR
SK\VLFDOFKHPLFDODFRXVWLFDODQGDQLPDOGLUWDQGDFFRUGLQJWRSODFHLQWRWKDWRIWKHVXUIDFHZDWHUDQG
DWPRVSKHUH9DULRXVUHVLGXHVLPSURSHUDGYHUWLVLQJHTXLSPHQWVPXWVDQGGXVWYDULRXVSRLVRQRXVJDVHVRU
VORSVGLIIHUHQWNLQGVRIQRLVHVKXPDQDQLPDODQGWKDWRIPDFKLQHU\HVSHFLDOO\WKRVHRIWUDQVSRUWVDQGEURDG
FDVWLQJDQGYDULRXVWURXEOHVRPHDQLPDOVVPDOORUELJVL]HGWKDWDOOEHORQJVWRGLUWGHSULYLQJWKHFRXQWU\
DQGGZHOOLQJVRIWKHLUYDOXHDQGFDQEHHDVLO\UHPRYHGE\V\VWHPDWLFDOO\DQGSHUPDQHQWFDUH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
)LQDOO\WKHODVWREVWDFOHWRWKHKDELWDEOHQHVVRIWKHQDWXUDOVSDFHVPD\EHWKHLQKDELWDQWWKHPVHOYHVLIWKH\
DUHLQIHULRURIREMHFWLRQDEOHDSSHDUDQFHRUEHKDYLRXUDQGLIWKH\DUHSUHVHQWLQWRRDEXQGDQWQXPEHULQSODFHV
ZKHUHWKHPDLQYDOXHRIWKHFRXQWU\GHSHQGVRQFDOPQHVVDQGVROLWXGH7KHQHHGOHVVSRSXODWLRQRURYHU
SRSXODWLRQLQJUHDWH[WHQWRIWKHZKROHGLVWULFWVFRXQWULHVDQGFRQWLQHQWVLVDOVRWKHKHDY\KLQGUDQFHWRWKH
KDELWDEOHYDOXHRIWKRVHWHUULWRULHV8QFKHFNHGHFRQRPLFDODQGSRSXODWLRQPD[LPDOLVPPXVWEHDEDQGRQHGLI
WKHZRUOGVKRXWQRWEHFRPHVDQHQRUPRXVGHVRODWHUXEELVKKHDSDQGGLUW\DQGQRLV\GHSRVLWRIVXSHUIOXRXV
SHRSOHDQGKXPDQDFWLYLWLHVFUHDWLRQVDQGSURGXFWV7KHDLPRIWKHHDUWKO\H[LVWHQFHFDQQRWEHIRXQGLQ
TXDQWLW\EXWLQWKHVWDQGDUGDQGLQWKHKLJKTXDOLW\RIOLIHDQGHVVHQWLDOFRQGLWLRQV
7KHULJKWGHJUHHDQGDUUDQJHPHQWRIWKHSRSXODWLRQDQGKXPDQDFWLYLWLHVFDQEHHQVXUHGRQO\E\JRRGSODQQLQJ
RIWKHVXLWDEOHXSEXLOGLQJZKLFKHQDEOHVWKHPRVWFDUHIXOSURWHFWLRQRIDOOYDOXHVRIWKHFRXQWU\ERWKDUWLILFLDO
DQGQDWXUDOZKLFKDUHXVXDOO\LUUHSDUDEOHDQGLUUHKDELOLWDEOH7KHPDLQJXLGHOLQHRIWKHQHZSODQQLQJZLOOEHWKH
KDELWDEOHQHVVDQGQDWXUDOQHVVRIDOOYLWDOPLOLHXRIWKHKDELWDEOHSURGXFWLYHWUDQVSRUWLRQDODQGRWKHUNLQGVRI
DUHDV
:LWKWKHULJKWUHJLRQDOSODQQLQJZHVKDOODWWDLQWKHQHZFRQFHSWLRQRISURJUHVVZHVKDOOFUHDWHWKHIXWXUH
KDELWDEOHFRXQWU\ZKHUHWKHQHZKXPDQLW\ZLOOOLYHLQQHZPLOLHXRIWKHQHZVW\OH%\PHDQVRIZRUNRI
DXWRPDWLFPDFKLQHU\DJUHDWTXDQWLW\RIYDOXHVZLOOEHJDLQHGDVZHOODVPXFKVSDUHWLPHZKLFKZLOOHQDEOHWKH
KLJKFXOWXUHDQGORQJHGIRUUHWXUQRIPDQWR1DWXUHDQGWKXVWRWKHEHQHILFLDOIUHHGRPTXLHWUHFRYHU\DQGWR
WKHSK\VLFDODQGVSLULWXDOSHUIHFWLRQDPLGVWWKHSURWHFWHG1DWXUHRIDOOFRXQWULHVDOORYHUWKHZRUOG7KLVIHUWLOH
DQGLPPDFXODWH1DWXUHZLOOEHPDLQWDLQHGUHKDELOLWDWHGDQGUHIRUPHGE\WKHHFRQRPLFDODQGH[HFXWLYH
DXWRPDWLFSURGXFWLRQDVZHOODVE\KXPDQIUHHGRPDQGSHUIHFWLRQ$OOWKHUXOLQJHFRQRPLFDOWHFKQHWLXPRI
WRGD\ZLOOEHUHSODFHGLQKXPDQOLIHDQGLQQHZPLOLHXE\DVXSHULRUDQGPRUHSHUIHFWFRQFHSWLRQZKLFKPD\EH
FDOOHGDELRORJLFDOQDWXUDOLVPDIWHUWKHHFRQRPLFDOOLEHUDWLRQRIKXPDQLW\LWVELRORJLFDOOLEHUDWLRQZLOOIROORZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
)RUHVWGHPDUFDWLRQIURPWKHGLFWLRQDU\RIWKH&]HFKODQGVFDSHIRUPDWLRQV
2OG&]HFK/DQGVFDSH(OEH5LYHUFDWFKPHQWV)(QJHOPOOHU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
2OG&]HFK/DQGVFDSHSDWK
7(;772,//8675$7,216
7KHSLFWXUHRQSDJHLVDQH[DPSOHRIWKHFRXQWU\DVDQDWXUDOKXPDQGZHOOLQJDFFRUGLQJWRWKHSURJUDP
3DJH7KHH[LVWLQJDUFKLWHFWXUHRISDUNVDQGJDUGHQVLVHLWKHUWKHLPLWDWLRQRIWKH(QJOLVK3DUNGHVLJQRI/H
&RUEXVVLHU
V0HWURSROLVRUDPHUHSURIHVVLRQDOJDUGHQLQJJURXQGGHSULYLQJWKHKLJKOHYHORIEXLOGLQJ
DUFKLWHFWXUHRILWVJUHDWYDOXHUHDOL]HGSURMHFWRIWKHVDQDWRULXPLQ6ORYDNLDE\WKHDUFKLWHFW-DURPtU.UHMFDU
7KHSLFWXUHVRQSDJHVJLYHH[DPSOHVRIWKHULFKVHOHFWLRQRIIRUPDWLRQVRIWKH%RKHPLDQ
FRXQWU\VLGH3DJHVVKRZWKHJURXSLQJRIWKHVHHOHPHQWVDQGIRUPDWLRQVDQGQHZDUFKLWHFWXUHRIWKH
QDWXUDOVSDFHVUHVXOWLQJIURPWKHPDVZHOODVILVWXVHLQWKHV\VWHPDWLFDOO\QDWXUDOL]DWLRQRIWKHUHJLRQVDQG
GZHOOLQJV2QSDJHVWKHUHDUHIXUWKHUH[DPSOHVRIFRXQWU\DUUDQJHPHQWVDQGWKHH[SODQDWLRQRIWKH
KDELWDEOHQHVVDQGFKDUDFWHURIWKHUHJLRQ7KHH[DPSOHVRIWKHWUDQVSRUWIDFLOLWLHVDQGWKRVHRIKRXVLQJDQG
QDWXUDOORGJLQJVIROORZRQSDJHV7KHSURRIVRIWKHKLQGUDQFHVWRWKHUHJLRQDOKDELWDEOHQHVVXQQHFHVVDU\
DQGZURQJFRORQL]DWLRQDJULFXOWXUHPLQLQJLQGXVWU\WUDQVSRUWIDFLOLWLHV
GLUWDQGILQDOO\JRRGDQGEDGH[DPSOHVRISHRSOHLQWKHFRXQWU\$OOWKHVH
KLQGUDQFHVWRWKHKDELWDEOHQHVVRIWKHFRXQWU\DUHFROOHFWHGDJDLQLQWKHSLFWXUHVRIWKHSURPLQHQW&]HFK
ODQGVFDSHSDLQWHUVDQGWKHFRUUHVSRQGLQJFKDQJHVZKLFKWKHDXWKRURIWKLVZRUNDGGHGWRWKHUHSURGXFWLRQVRI
WKHVHSLFWXUHVSDJHV&RQFOXVLYHGHVLJQVRQSDJHVVKRZWKHSURWHFWLRQDQGFUHDWLRQRIWKH
SUHVHQWDQGIXWXUHKDELWDEOHFRXQWU\H[DPSOHVRIWKHQDWXUDOL]DWLRQRIWKHFRXQWU\DFFRUGLQJWRLGHDVRIWKH
ELRORJLFDOQDWXUDOLVPDQGWRQHZFRQFHSWLRQVRIWKHSURJUHVV7KHH[DPSOHRIWKHQHZSURJUDPDQGRIWKHQHZ
FRQFHSWLRQRIWKHSURJUHVVLVWKHODVWGHVLJQORZWKHZKHHOPDFKLQHERRNFXOWXUHWUHHQDWXUH
'LRJHQHVV
EDUUHOOLEHUDWLRQ:LWKWKHDLGRIWKHDXWRPDWHGPDFKLQHU\WRZDUGVWKHVSDUHWLPHDQGWKXVWRWKH
FXOWXUHRIVRXODQGERG\WR1DWXUHDQGOLEHUDWLRQLQWKHQDWXUDOL]HGKDELWDEOHUHJLRQRIWKHIXWXUHWLPHV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
>@$UFKLWHNWRQLFNRNUDMLQiŏVNp~SUDY\DUHiOX/HçiN\
]DFKRYDWæiNRYXNRQFHSFL
Y\WLSRYDWVWURP\MHçDXWRU]DPìåOHOMDNRVRXĀiVWVYpKRSURMHNWXD]YìUD]QLWMH
EŏH]RYiDOHMEXNERURYLFHYHMPXWRYNDVPUNVWURP\MVRXYWHUpQXGREŏHUR]H]QDWHOQpGtN\VYpPXVWiŏt
SURĀLVWLWFHVWXRG/HçiNšNHNŏtçLNRYRYpPXQDYUFKROXDREQRYLWMLQRYpSRURVW\DçQDYHOPLVSRQWiQQt
KRXåWLQ\]DFKRYDW
]E\WN\SROtĀHNYHVWUiQLRGYUiFHQpRG/HçiNš]YìUD]QLW
PHFK\SRURVWOìORPYRVWURKXQDGSRWRNHP/HçiNSURĀLVWLWYHWåtVWURP\]DFKRYDW
SğWLERNìMHKODQYFHQWUiOQt]yQğSDPiWQtNX]EURXVLWRSšOFHQWLPHWUXDSŏHWHVDWQiSLV\GOHæiNRY\NRQFHSFH
QRYLQRYi]SUiYD]GRERYpKRWLVNX²YL]SXEOLND/HçiN\
FHVW\NROHPWRKRWRPtVWD]EDYLWDVIDOWRYpKRNU\WX]~çLWDSŏHGOiçGLWPtVWQtPORPRYìPNDPHQHP
SURĀLVWLWDGRSOQLWNDQiONROHPEìYDOpKRPOìQD
SšYRGQtSRPQtNRYìNiPHQQ\QtSREOtçSğWLERNpKRKUDQROXSŏHQpVWNVRXĀDVQpSDPğWQtVtQL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
REQRYLWSDPiWQtN.Qğ]HYPtVWğSROQtKUREN\DSRXçtWVHPSŏHQHVHQìSšYRGQtVRNO
0äHMQ9&tOHN
8SŏHVQğQp]DGiQtSURåNROXNRQFHSWXiOQtWYRUE\
/HçiN\
RĀLåWğQtULWXiOQtIXQNFH
Y\XçtWKLVWRULFN\LNUDMLQiŏVN\GDQìFKY]WDKšNRNROQtPNRVWHOšPYH9UEDWRYğ7ìQFL3RGVNDOtD]HMPpQD
9ĀHOiNRYğ
Y\SUDFRYDWSURJUDPPåH]D]HPŏHOpDVSRMLWMLVWUDGLFtFtUNHYQtSRXWğ
WUDVDNRVWHOYH9ĀHOiNRYğEURG~GROt/HçiN\
]MLVWLWWUDGLFtSRXWtYWRPWRNUDML
]MLVWLWYD]E\GDWDSRXWğNFtUNHYQtPXNDOHQGiŏL
SURMHGQDWWXWRPRçQRVWVPtVWQtPLFtUNHYQtPLKRGQRVWiŏLDRE\YDWHOVWYHPRNROQtFKYVt
XYDçRYDWRPRçQRVWHFKMDNUiPHFFtUNHYQtSRXWğSŏHNURĀLWDMDNGRGDWGDOåtVRXĀDVQpSUYN\DMDNYåHFKQRWR
VSRMLWVSRWŏHEDPLYOiGQtSpĀHRWHQWRULWXiO
XYDçRYDWRKXGEğYìWYDUQìFKDGLYDGHOQtFKDWULEXWHFK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YìVOHGHNSUiFH
MHGHQGRGHWDLOšSURSUDFRYDQìVFpQiŏSRXWğDPåHY]QLNOìQD]iNODGğVSROHĀQpSUiFHYåHFKVWXGHQWšDWHOLpUX
0XVtPERKXçHONRQVWDWRYDWçHWDWR]DMtPDYiSUREOHPDWLNDWHKG\PpVWXGHQW\SŏtOLåQHRVORYLOD]HMPpQDSUR
RGSRUNXUĀLWp]MHMLFKSRKOHGXSŏtOLåÅ]MHYQp´GXFKRYQtRULHQWDFLDWDNNHNRQNUpWQtPYìVWXSšPGRåORSRX]HQD
åNROHDUFKLWHNWXU\(PLOD3ŏLNU\OD2QLFKUHIHUXMH5RVWLVODYäYiFKDæiN7HLJHVXUUHDOLVPXV²D/HçiN\IyUXP
DUFKLWHNWXU\VWDYLWHOVWYtV
>@ÔYRGQtWH[WSURMHNWXMHKRçDXWRUHPMH$QWRQGH5LGGHUMHSXEOLNRYiQYUiPFLZHERYpSUHVHQWDFH6&$57X
$UWLQUHODWLRQZLWKWKHODQGVFDSH
%DVLFGDWD
'HVFULSWLRQSURMHFW
7LWOHVXESURMHFW$UWLQUHODWLRQZLWKWKHODQGVFDSH
3DUWLFLSDWLQJ
LQVWLWXWLRQV
5R\DO$FDGHP\RI$UW7KH+DJXH
$FDGHP\RI)LQH$UWV3UDJXH
&RRUGLQDWRU$QWRQGH5LGGHU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
3ODFH)OHYRSROGHUWKH1HWKHUODQGVRUJDQL]HGE\
5R\DO$FDGHP\RI$UW7KH+DJXHDQG'REUV&LPHOLFH
%RKHPLDQ)RUHVW6XPDYD1DWLRQDO3DUN&]HFK5HSXEOLF
RUJDQL]HGE\$FDGHP\RI)LQH$UWV3UDJXH
7LPH6SULQJ7KH1HWKHUODQGV6SULQJ
&]HFK5HSXEOLF
2EMHFWLYH&RRSHUDWLRQZLWKLQWKHRSSRVLWHW\SHVRIODQGVFDSHH[SHULHQFHRQWZRVSHFLILFVLWHV/RQJWHUP
FXUULFXOXPGHYHORSPHQW
'HVFULSWLRQ
3URMHFW)OHYRSROGHU7KH1HWKHUODQGV
7KHLGHDLVWRGRDQLQWHQVLYHVLWHVSHFLILFSURMHFWDERXWDUWLQWKHSXEOLFVSDFHDQGWKHLQIOXHQFHRIWKHDUWLVW
RQWKHODQGVFDSH7LWOH
7KHVKDSHGODQGVFDSH
,QWKH1HWKHUODQGVLVHYHU\VTXDUHFHQWLPHWHURIVRLOWRXFKHGDQG
VKDSHGE\WKHKXPDQKDQG$VDZRUNLQJDUHDZHVXJJHVWWKH
)OHYRSROGHU
UHJDLQHGODQGIURPWKHVHD2QWKLV
VLWHDUHDOVRTXLWHDIHZSLHFHVRIDUWIRUSXEOLFVSDFH5REHUW0RUULV
REVHUYDWRULXPDUDGLRSURJUDPRIVLQJLQJ
DQJHOVDVDJXLGDQFHDORQJWKHDUWLILFLDOGLNHVE\0RQLHN7RHERVFKDFDWKHGUDORIWUHHVE\0DULQXV%RH]HPHWF
$JURXSRIHLJKWVWXGHQWVIURPERWKWKHDFDGHPLHVXQGHUWKHDXVSLHFLHQRIWZROHFWXUHUVIURPWKH1HWKHUODQGV
DQGWZROHFWXUHUVIURPWKH&]HFK5HSXEOLFZLOOZRUNRQWKLVVLWH7KHSHULRGHZLOOEHWKHVSULQJRIWKH\HDU
EHFDXVHRIWKHZHDWKHUFRQGLWLRQV7KLVHLJKWHHQVWXGHQWVZLOOIROORZDSURJUDPRIVWXG\ZHZLOORUJDQL]HDVHULHV
RIUHVHQWDWLRQWDONVE\ZHOONQRZDUWLVWVDERXWWKLHUZRUNLQSXEOLFVSDFH7KHVWXGHQWVZRUNRQWKHVLWHZLWKD
VKRYHORUZLWKDQRWKHUWRRODQGPDNHDSLHFHRIDUWLQDUHVWULFWHGDUHDWKHODQGVFDSH0DWHULDOZLOOEHSURYLGHG
DQGLIQHVVHFHU\ZHZLOOKLUHPDFKLQHV1H[WWRWKDWZHZRXOGOLNHWRUHQWWZRVPDOOEXVVHVIRUHDFKQLQHSHUVRQV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WRWUDYHOWKURXJK+ROODQGDQGYLVLWVLWHVRILQWHUUHVWPXVHDDQGH[KLELWLRQV
3URMHFW%RHPLDQ)RUHVW&]HFK5HSXEOLF
,QWKH&]HFK5HSXEOLFLVWKHSURMHFWDVIROORZV7KH&LPHOLFH&DVWOHLVQRWRQO\
VRPH
SODFHRQWKHERUGHURIWKH
6XPDYD1DWLRQDO3DUNEXWLWLVDOVRDIRUPHU&HQWUDO(XURSH
VSULPHYDOIRUHVWFRPSOH[LW\DVDYHU\GHHSZLWQHVV
WRDPHWDPRUSKRVHRIWKHKLVWRULFDOODQGVFDSHWKHUH:HZLOOQRWDVNRXUVHOYHVDQ\GHHSDUWLVWLFTXHVWLRQVEXW
UDWKHUFRQFHQWUDWHRQDSHUVRQDOUHVRQDQFHVEHWZHHQEHDYHULQVWLQFWVDQGPDQOLYLQJLQWKHODQGVFDSH,WZLOOEHD
YHU\KDUGZRUNFRQFLVWLQJRIZDQGHULQJWUDYHOLQJWDNLQJSDWKVOHDGLQJQRZKHUH:HZLOOORRNDURXQGWKHEHDXWLIXOO
SODFHVIURPDQRWKHUSRLQWRIYLHZDVZHOODVDWRXUDSSDUHQWVNLOOV
2WKHUHOHPHQWVWKDWZLOOEHSDUWRIWKHZRUNVKRS
9DULRXVZD\VRIH[SHULHQFLQJRQH
VERG\DQG
WDVWLQJ
DVSHFWVRIWKHVXUURXQGLQJODQGVFDSHIRFXVLQJRQ
VSHFLILFSDUWVRIWKHERG\EOLQGZRUNZDONLQJEDFNZDUGVHWF
0HQWDOWRSRJUDSK\RIDORFDWLRQP\WKDUFKDLFPLQGDQGJHQLXVORFL
+LVWRU\RIWKH6XPDYD3DUNDVDPRGHORIRQH
VVHOIOD\HUVYHUWLFDOFRQQQHFWLRQVODE\ULQWKVMR\DQG
PHFKDORQFKRO\
&RORXUVVWUXFWXUHVWH[WXUHV
3URFHVVXDOH[SHULHQFHV
(QKDQFLQJWKHJHQHUDODQGKDSWLFVHQVLWLYLW\
0DWHULDOVRXQGVSDFHUHODWLRQVVLWHVSHFLILFDFRXVWLFTXDOLWLHV
$MRLQWH[KLELWLRQWRIROORZXSWKHSURMHFWVLQ1/DQG&=
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1XPEHURISDUWLFLSDQWV
VWXGHQWVIURPHLWKHUDFDGHP\
VWDIIPHPEHUVIURPHLWKHUDFDGHP\
/HQJWKRIWKHSURMHFW
GD\VLQWKH1HWKHUODQGVWZRGD\VLQWURGXFWLRQSURJUDPPHRIYLVLWLQJLQWHUUHVVLQJH[KLELWLRQVPXVHDDQG
ODQGPDUNVDQGGD\VRQWKHVSRWGD\VLQ&]HFK5HSXEOLFWZRGD\VKLVWRULFDOLQWURGXFWLRQDQGGD\VRQ
WKHVSRW
DQGEH\RQG
,WLVYHU\LPSRUWDQWWRGHYHORSDQLQWHUQDWLRQDOSURIHVVLRQDOSUDFWLFH:HZLOOXVHWKHVWXGHQWDQGVWDIIPRELOLW\
WRDFKLHYHWKLV1H[WWRWKDWLWLVWKHXVHRIWKHVSHFLDOH[SHUWLVHRIWKHPHPEHUVRIVWDIIDQGFXULFXOXPFRQWHQW
RIWKHWZRLQVWLWXWHVWKDWFRXOGPDNHXVJDLQIXUWKHUGHYHORSPHQWRIWKLVSURIHVVLQDOSUDFWLFH6SHFLDORUJDQL]HG
SURMHFWVZLOOJLYHLWDIUDPHZRUNZHFDQFKDQJHHYHU\\HDUDQGFRXOGPDNHLWVSHFLDODQGYLEUDQWIRUPDQ\\HDUV
WRFRPH
>@$XWRUHPYODVWQtKRSURMHNWXVHVWDO+HQN2YLQNMHKRçWH[WMHVRXĀiVWtLQWHUQtKRY\GiQtSXEOLNDFH5R\DO
$FDGHP\RI)LQH$UWVLQ'HQ+DJXH:25.6+23)/(9232/'(5
>[email protected]
678',(/$1'6&+$36,15,&+7,1*1250*(9,1*$$1'(.21,1./,-.($&$'(0,(9225%((/'(1'(.8167(17(
'(1+$$*
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
:25.6+23)/(9232/'(5²
~YRG
9\XçtYiQtNUDMLQ\MDNRYìFKRGLVNDEi]HSURXPğQtMHYHOPL]QiPp]HYåHFKGRE$YåDNYLGğWNUDMLQXQHMDNR
SRYUFKQHERREMHNWDOHVStåHMDNRVXEMHNWXPğQtMHYìVOHGNHPMLQpKRSRVWRMHYšĀLNUDMLQğ-HYìVOHGNHPSRNXVš
SRFKRSLW]iNODG\QDåHKRçLWt]HPLNWHUiH[LVWXMHDKLVWRULLMHçMLQHVH3ŏL]NRXåNiFKMDNRYOLYQLWSURFHVMHMtKR
UšVWXD]PğQ9UiPFLKRODQGVNpWUDGLFH]KRWRYLWHOQpNUDMLQ\
7RWRYåHPšçHEìWQHVHQRUš]QìPLSRVWRML
:RUNVKRSEXGH]DPğŏHQQDW\WRPRçQpY]WDK\PH]LNUDMLQRXDXPğQtP6WXGHQWLEXGRXWHVWRYDWFHVWXQD
NWHUpMHXPğQtEUiQRMHGQDNMDNRSURFHVDMHGQDNMDNR´YğFµDEXGRXWDNpP\VOHWQD~ORKXXPğQtYNUDMLQğ
:RUNVKRSEXGH]DKiMHQ~YRGQtPGQHPVSŏHGQiåNDPLXPğOFšNUDMLQQìFKDUFKLWHNWšDLQLFLiWRUš3RWpEXGH
QiVOHGRYDWYHONìYìOHWRNRORDVNU]HIOHYRSROGHU\%ğKHPSODYE\WRXWRW\SLFNRXKRODQGVNRXNUDMLQRXEXGRX
VWXGHQWLSUDFRYDWQDVYìFKSOiQHFKDUHDOL]DFtFKVYìFKSŏHGVWDY9HGHQL~ORKRXY\WYRŏLWVYšMYODVWQtRVWURY
3UDFRYDWEXGRXQDSHYQLQğYORGLDQDYRGğ
3UšEğKDYìVOHGN\EXGRXGRNXPHQWRYiQ\9åHFKQ\SUiFHEXGRXVRXĀiVWt]iYğUHĀQpYìVWDY\9åHFKQRFRE\
VQDGPRKOREìWFHQQpSURWHQWRZRUNVKRSEXGHVRXVWŏHGğQRDSXEOLNRYiQR
7YRUEDRVWURYD
2VWURYMDNRPHWDIRUDSURGtORYHYHŏHMQpPSURVWRUX9L]XDOL]DFHPDWHULDOL]DFHY]WDKšPH]LNUDMLQRXXPğQtPD
DUFKLWHNWXURX2VWURYPšçHEìWL]RORYDQRXNDSNRXRENORSHQRXSUi]GQRWRX0šçHEìWĀiVWtVNXSLQ\VStåH
VRFLiOQtDNRPXQLWQtFHVWRXH[LVWHQFHPšçHEìWMHGLQHĀQìQHERWRPšçHEìWNRSLH
2RVWURYğRE\ĀHMQğXYDçXMHPHMDNRRSŏtURGQtVWUXNWXŏHRENORSHQpYRGRXMHMtçUR]PğU\SŏtOLåQHSŏHNUDĀXMt
PğŏtWNR9HONp%ULWiQLH-HVWOLçHMHYğWåtKRYRŏtPHRNRQWLQHQWXMHQçPiFKDUDNWHUSHYQLQ\DMHSŏtPRRSDNHP
RVWURYDMHKRSUDSšYRGY\FKi]t]FHVW\HYROXFHVYğWD*HRORJLHDJHRPRUIRORJLHQiPPšçHŏtFLPQRKRRMHKR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KLVWRULLDEXGRXFQRVWL
8PğOìRVWURYMHYìVOHGNHPOLGVNpNUHDWLYLW\ÿORYğNMLçYHOPLGiYQR]DĀDOVY\WYiŏHQtPSHYQLQ\=SUYXE\O\W\WR
SRĀLQ\GRWYiŏHQtPMLçH[LVWXMtFtSHYQLQ\%\O\WRFHVW\MDNRFKUiQLWNUDMLQXSŏHGRSDNXMtFtPLVH]iSODYDPL/LGp
Y\WYiŏHOLKUi]HSŏHKUD]HQtDMLQp]SšVRE\RFKUDQQìFKV\VWpPš]HPğSŏHGPRŏHP3RWRPWR]DMLåWğQt]HPğYH
VP\VOXRFKUDQ\ĀORYğNWDNpGREìYDO]HPL]YRG\'tN\REHKQiQtPYRG\KUi]HPLDY\SXPSRYiQtWğFKWR
RKURPQìFKPtVVHGQDGŏtYğMåtFKMH]HUĀLPRŏHVWiYDODQRYRX]HPtWDN]YDQìPSROGHUHP+RODQGVNRMHSURVOXOp
WYRUERXSROGHUš-LçYSDWQiFWpPVWROHWt]DĀDOL+RODQĕDQpY(YURSğEXGRYDWSROGHU\DKUi]HDSRNUDĀXMtGRGQHV
7HQWRW\SLFN\KRODQGVNìIHQRPpQMHWDNpWpPDWHPZRUNVKRSX%ìWYH)OHYRSROGHUHFKDQHSRXçtWWXWRMHMLFK
SŏHGQRVWE\E\ORWğçNp
9+RODQGVNXSUiYğQ\QtSUREtKiGLVNXVHRVWDYEğQRYpKROHWLåWğVLWXRYDQpKRQDQRYpPRVWURYğY6HYHUQtP
PRŏL1HMQRYğMåtPNUDMLQQìPSURMHNWHPMH,-%85*QRYiĀiVW$PVWHURGDPXNGHQDSORåHåHVWLRVWURYšY]QLNQH
QRYìFKRE\WQìFKGRPšMHçSRMPRXSŏLEOLçQğRVRE3URMHNWMHORNDOL]RYiQY,-/DNHYìFKRGQğRG
$PVWHUGDPX.URPğRE\WQìFKEXGRYEXGH,MEXUJREVDKRYDWLQGXVWULiOQtNRPSOH[\NDQFHOiŏHåNRO\REFKRG\D
GDOåtY\EDYHQtÿiVWtZRUNVKRSXEXGHQiYåWğYDWpĀiVWL,MEXUJXMHçMHSUiYğYHYìVWDYEğDWDNpSŏHGQiåND
QğNRKR]NDQFHOiŏH&LW\3URMHFW,MEXUJ
7pPDSRVWDYVYšMYODVWQtRVWURY
9HVP\VOXW\SLFNpKRODQGVNpWUDGLFHMVWHY\]YiQLSRVWDYLWVYšMYODVWQtRVWURY$YåDNYHY]WDKXNWpPDWXNUDMLQ\
D]SšVREXMHMtLQWHUSUHWDFHPšçHWH]QDĀQğSŏHNURĀLWSHUVSHNWLYXREY\NOpKRQD]tUiQtQDRVWURY
9iåRVWURYPšçHEìWVNXWHĀQìSŏtMHPQìQDGRWHNDVNRURVNXOSWXUiOQt7ŏtGLPHQ]LRQiOQtÅYğF´MHçMHSRGREQi
YDåtSŏHGVWDYğRVWURYD0ğOE\EìWVLWXRYiQGRYRG\QDSROGHUGRPtVWDVWDYE\QD]HPğGğOVNRXSšGXQHER
XYQLWŏKUDQLFPğVWD
0šçHWREìWRVWURYYLUWXiOQtXçtYDMtFtRVWURYQHERLGHXRVWURYDMDNRPHWDIRUXYLUWXiOQtKRVYğWD
NRUHVSRQGXMtFtKRVH[LVWXMtFtĀLQHH[LVWXMtFtVSROHĀQRVWt7UKOLQDĀLNDSNDP\VOLMHçXYDçXMHRY\WYRŏHQtQğMDNpKR
LVRODWLYQtKRRVWURYQtKRNRQWH[WX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
0šçHWREìWURYQğçQiYUKRVWURYDMHQçPšçHEìWUHDOL]RYiQNGHNROLYWDPNGHMHPRçQìçLYRWMDNRVRXĀiVW
IXQJXMtFtVSROHĀQRVWL]HPğĀLNXOWXU\1HERWRPšçHEìWQiYUKRVWURYDQHUHDOL]RYDWHOQpHQNOiY\NGHYåHFKQ\
YDåH~YDK\RçLYRWğSURVWRUXXPğQtDNUDMLQğE\PğO\EìWGUçHQ\SRKURPDGğXYQLWŏKUDQLFWpWRHQNOiY\
0šçHWHY\WYiŏHWPRGHO\WH[W\REUD]\NUHVE\VRFK\YLGHDWŏtGLPHQ]LRQiOQtREUD]\NQLK\ILOP\DWGVYpKR
YODVWQtKRRVWURYD
0šçHWREìWKXPRUQpVPXWQpSRY]EXGLYp]QHSRNRMLYpKŏHMLYpMHPQpFKODGQpĀLYìUD]Qp
3RXçLMWHYåHFKQRFRFKFHWHDYåHFKQRFRVHQDXĀtWHSRXçLMWHWHQWRZRUNVKRSDY\XçLMWHMHGHQGUXKpKRSUR
Y\WYRŏHQt9$äÌ9/$671Ì9,=(267529$
1HVWDYWHVYpLGHMHSRX]HQDMHMLFKWDNWLOQtH[LVWHQFL
+HQN2YLQN
>@'H2RVWYDDUGHUVSODVVHQGRNRQĀHQSROGHUY\ĀOHQğQR~]HPt~]HPtY\KOiåHQRQiURGQt
SDUNHPGšOHçLWpKQt]GLåWğSWDFWYDY\VD]HQtNRQğSU]HYDOVNpKRDWXUDHYURSVNpKR
>@'H:LHGHQQDYD]XMHQDVWDURXVtŗMH]HU]NRQFHVWROHWtGšOHçLWpKQt]GLåWğSWDFWYDDWDçQiVWDQLFH
SUDOHVQtFKDUDNWHU9RERXXYHGHQìFKSŏtURGQtFKUH]HUYDFtFKMHY\EXGRYiQDY]RUQiVtŗQDXĀQìFKVWH]HN
Yì]NXPQiFHQWUDLMHMLFKQiVOHGQiSURSDJDFHDREHFQpSHGDJRJLFNpY\XçLWt2EĀDVMHRYåHPPRçQpYKRODQGVNp
NUDMLQğYLGğWLGDOåtGUXK\VSRQWiQQtKRWYDURYiQtMDNRMVRXQDSŏKURPDG\WXOLSiQRYìFKNYğWšMDNRUH]LGXXP
åOHFKWğQtURVWOLQQìFKRGUšG
>@6LPRQ6FKDPD/DQGVFDSH0HPRU\/RQGRQ
>@$QHçND0HUKDXWRYi'XåDQ7ŏHåWtN5RPiQVNpXPğQtYÿHFKiFKDQD0RUDYğ3UDKDV
6ODYRPLO+HMQì%RKXPLO6ODYtN.YğWHQDÿ653UDKD,V
>@0LORåäHMQ5iJD5iMH7YiŏQDåt]HPğVERUQtN'XFKRYQtUR]PğUNUDMLQ\3UDKD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
>@-DQ+HQGU\FK9iFODYäWHIHN7YRUEDSRVWLQGXVWULiOQtNUDMLQ\IyUXPDUFKLWHNWXU\VWDYLWHOVWYtV
>@-DNRYìVOHGHNFHOpKRSURMHNWXEXGHNGLVSR]LFL&'520PDNH\RXURZQLVODQGPDNH\RXURZQIRUHVW
0DF3&K\EULGDXWRU0LORåäHMQSURGXNFH6&$57LQIRUPDFHQDOH]QHWHQDVWUiQNiFKZZZDYXF]
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
.-","
0ėBSPWÈOÓÀVNBWPV
CBäJOBKFNÓTUPQSPQPKFOÓ[FNŞBWPEZ
CBäJOBKFQSBNFO
PCLSPVäFOÓEPWSDIV
JTDIPEJÝUŞTFTUVQVKÓDÓNŞLDFLQSPTUżFOâNTUPMƉNTLBM
CBSWBCBäJOKF[FMFOÈBSVEÈ
QVMTVKÓDÓCBäJOBUÏNÓTUP
NJIPUBWŞCÓMÈBäCMFEŞ[MBUÈ
TUPVQÈKBLP[WŞOZTUÓOƉ
LMJEOÈWPEBŘFSOÈWEVIPWâDIPETUÓOFDI
IMVCJOEżFW
ÞUWBSZ[FNŞSPTUMJOBäJWPŘJDIƉOBW[ÈKFNQSPSƉTUBKÓBOBÝFWJEŞOÓ
KTPVOFLPOFŘOâNLMPV[ÈOÓNQPWSTUWÓDÓDITFPCSZTFDIWÝVEF
LPMFNJVWOJUżBWOŞ
TUÈWÈNFTF
LPMÏCÈOÓNOÈWSBUZSP[QMâWÈOÓNNJIPUÈOÓN
[BIMFEÓNFMJTFEPPŘÓCBäJO
ESPCOÏSVDFOPIZ[ÈEBPŘJQPIMBWÓ
KFEOBCZUPTUQSPTUVQVKFESVIPVBEBMÝÓBEBMÝÓWZUWÈżFKÓżFUŞ[DFVQMâWBKÓDÓQSPTUPSFN
CF[LPODF
QżÓ[OBLFNPEMPVŘFOÓKFCMFEPTUBOFEPTUBUFLWMÈIZ
LEPLPMJ
SPTUMJOBOFCP[WÓżF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TUÈWÈTFLżFILâNB[SBOJUFMOâN
äJWÈCBäJOBKFWŞŘOPTU
CBäJOBKFQSPQPKFOÓWPEZBNÓTUB
KBLPUŞMP[FNŞ
CBIOP
NMÈLB
CBäJOBKFWâ[WB
BWPMÈOÓNUŞM
KFEJOÈCBSWB
OFVTUÈMÏWâNŞOZNF[JDIMBEFNBLSWÓ
KFEJOâUWBSBKFEJOâÞUWBS
LWŞUJLPżFOPLBNäJUÏIPNÓTUB
LVäFMZŘJDIVQÈUSBKÓDÓWIMVCJOÈDIGPUPTZOUFUJDLâDIOPDÓ
TWSBÝUŞMÈLƉäF
PUFWżFOÈLSBKJOŞTOŞOÓ
LEZäTFNJWPEOÓIMÓOPVMFQÓNOBQSTUZ
[FMFOÈN
PCSZTZPCMBLƉSP[QÓKÓN
EVIPWPVWƉOÓ
B
NSUWâN[QSBMFTB
WBOVCÓMF
KBLIPżÓN
SPLMJOBNJ
WMÈLFNTWŞUMB
B
NMVOV
ŘFSOŞBISP[OŞ
IMBWPVOPIPV
NŞTÓDFNLSÈKFO
CMZTLPUÈNżBTBNJ
TVEFNPIOJWâN
KBLQBEÈN
QPEPCPVNMI
WMLZ
WMO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
CBäJOBKFTOPWÏNÓTUP
QSBNFOTWŞUMB
KTFNKFOPNNVäBUBLLUPNVOFNPIVEÈMFNOPIPDPżÓDJ
LEZäTFBMFäFOBOBPLBNäJLTUÈWÈQSBNFOFN
KFKÓUŞMPTWÓUÓ
UBLKBLPCBäJOZ[ÈżÓWNâUFDIOÈTMJEÓ
UBCBäJOB
.-","
48".1
#F8JUDIJOHCZUIF#PIFNJBO'PSFTU
UIFNBSTIJTBQMBDFXIFSFFBSUIBOEXBUFSNJOHMF
UIFNBSTIJTBTQSJOH
FODJSDMJOHUPUIFIFJHIUT
BOEBTUBJSDBTFTPGUMZEFTDFOEJOHUPUIFMBJEUBCMFTPGUIFSPDLTCFMPX
UIFDPMPVSPGUIFNBSTIJTHSFFOBOEEBSLSFE
BQVMTBUJOHNBSTIZQMBDF
GMJDLFSJOHXIJUFUPQBMFHPME
BTDFOEJOHMJLFFDIPFTPGTIBEPXT
DBMNXBUFSCFDPNFTCMBDLJOSBJOCPXTIBEFT
PGUIFEFQUITPGXPPET
GPSNBUJPOTPGUIFFBSUIQMBOUTBOEBOJNBMTHSPXUISPVHIFBDIPUIFSBOEPVSTJHIU
JTOFWFSFOEJOHTMJEJOHBMPOHTUSBUJGZJOHPVUMJOFTBMMBSPVOEJOBOEPVU
XFBSFCFDPNJOH
CZSPDLJOHSFUVSOJOHEJTTPMWJOHGMBTIJOH
JGXFMPPLUPXBSETUIFFZFTPGUIFNBSTIFT
UJOZIBOETMFHTCBDLFZFTHFOJUBMT
POFCFJOHQFSNFBUFTBOPUIFSBOEBOPUIFSBOEBOPUIFSDSFBUFTDIBJOTESJGUJOH
UISPVHITQBDFXJUIPVUFOE
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BOJOEJDBUJPOPGTFDMVTJPOJTQBMMPSBOEMBDLPGNPJTUVSF
XIPFWFS
QMBOUPSBOJNBM
CFDPNFTGSBHJMFBOEWVMOFSBCMF
UIFMJWJOHNBSTIJTBOFUFSOJUZ
UIFNBSTIJTUIFNJOHMJOHPGXBUFSBOEBQMBDF
MJLFUIFCPEZPGUIFFBSUI
NVE
NMBLB
UIFNBSTIJTBDIBMMFOHF
BOEDBMMJOHPGCPEJFT
UIFPOMZDPMPVS
PGUIFDPOUJOVPVTDIBOHFPGDIJMMBOECMPPE
UIFPOMZGPSNBOEUIFPOMZGPSNBUJPO
CMPTTPNBOESPPUPGUIFJNNFEJBUFQMBDF
DPOFTPGUIFTFOTFPGTNFMMTFBSDIJOHJOUIFEFQUITPGQIPUPTZOUIFUJDOJHIUT
XSJOLMJOHTLJO
PQFOTUPUIFMBOETDBQFPGESFBNJOH
CZTUJDLJOHUIFXBUFSZTPJMUPNZUPFT
*BNCFDPNJOHHSFFO
SVOOJOHJOCMPUDIFTPGDMPVET
*BNCFDPNJOHBSBJOCPXQFSGVNF
BOE
MJLFTPNFPOFEFBEGSPNUIFQSJNFWBMGPSFTU
XBGUJOHQBMF
BT*CVSO
CZUIFSBWJOFT
CZMJHIUGJCSFT
BOE
*BNUIVOEFSJOH
CMBDLMZBOEBXFTPNFMZ
CZIFBEBOEGPPU
DVUCZUIFNPPO
*CMB[FXJUIBMHBF
CZGJFSZDBTL
BT*GBMM
UISPVHIJNBHFTPGNJTUT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
CZXPMWFT
PGXBWFT
UIFNBSDIJTBESFBNZQMBDF
BTPVSDFPGMJHIU
*BNPOMZBNBOBOEVOBCMFUPTBZNVDINPSF
CVUXIFOBXPNBOCFDPNFTBTQSJOHGPSUIFNPNFOU
IFSCPEZTIJOFT
MJLFUIFNBSTIFTHMPXJOUIFNZUITPGVTIVNBOT
UIFNBSTI
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
S E B I N O
HODNOCENÍ VÝZNAMU VRCHU ZEBÍN U JIėÍNA A NÁVRH NA
REKONSTRUKCI KAPLE MÁĻÍ MAGDALÉNY
Zebín – Magdaléna
Karel Hynek Mácha, deník z Krkonošské cesty, 1834
Rozmanitost byla hlavní vnadou krajiny této; milostná spanilost a vážná velebnost byly
v ní spojeny jako v obliŘeji ….. Za ním… na pƉlnoc a vlevo k východu ležely v dálce u
velikém pƉlkruhu hory Krkonošské a temnomodrý stín stżídal se po velebných stupních
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
tŞchto s rudožhavým svŞtlem prvního slunce. Po pravé stranŞ … stínily - z temných
vystupujíce dolƉ -temné kopce Kumburk a Bradlec se svými hrady a za ními, vysoko
nad nŞ, strmŞla krásná hora Tábor. Z hluboké nížiny táhla se zpovolna vzhƉru až k své
ohromné výši a na jejím dalekotáhlém hżbetŞ stżídaly se od paty až ku polovici její výše
zelená pastvištŞ se zlatem v dlouhých polích dozrávajícího obilí; od polovice však byla
rozlehlá pole lemována temnými lesy. Sem tam se míhaly v ranní záżi jednotlivé dvory
a jiná stavení - bud' v ourodné plani-nŞ, bud' ve stínu temnozelených lesƉ umístŞná. Po
její hożejší, o nŞco pżíkżejší polovici modraly se husté mladé lesy a v pżíkrém Řele hory
vystupovaly místy šedé skaliny z temného houští, až na nejvyšším temenu se jí bŞlal
málo rozeznaný kostel na obzoru rudého nebe co bílá skalina strmící na krvavém możi.
PrávŞ … v polední stranu obráceným, byla daleká rovina, po nížto se ourodná pole s
kvŞtoucími luŘinami stżídala; na obzoru jejím stál chlum Veliš, korunovaný zdmi
starého hradu, a o nŞco blíže strmŞl holý kopec Zebín. Tak byla tato rozkošná kra-jina
kol a kolem uzavżena…
Karel Hynek Mácha: Valdice, (fragment) 1836
Jak ukazují tyto úryvky básníka Karla Hynka Máchy, vrch Zebín v krajinném celku
okolí JiŘína patżí bezesporu k nejpƉsobivŞjším a také nejsilnŞjším místƉm ėeského
ráje. Vazba této lokality k celku historické krajiny sahá již do pravŞku, v souŘasnosti
však nejvýraznŞji vystupují vrstvy pozdního stżedovŞku a zejména pak baroku.
Nezanedbatelný je i relikt ŘediŘového lomu z konce 19. století, jenž celou historii
tohoto místa v podstatŞ završuje.
Dnes mƉžeme hovożit o Zebínu jako o bonsaji v krajinŞ ėeského ráje – je to
výjimeŘný kus pżírodní situace - vypreparovaný Řtvrtohorní ŘediŘový suk, kolem
roku 1700 korunován barokní kaplí a na pżelomu 19. a 20. století celou
kompozici završuje solitérní strom na samém vrcholu, jako živoucí protipól
architektonické schránky náboženských mystérií. Rokle lomu otvírá cestu do
nitra zemŞ k jejímu magnetickému stżedu krajiny. Z tohoto legendárního osudovŞ
pżitažlivého místa není návratu stejnou cestou po zemi, ale pouze letem
v duchovních slova smyslu. Tato ptaŘí, extatické cesta ze stżedu tajemství, je také
podivuhodným uvedením do scenérie empírového obrazu kající se Sv. Mażí
Magdalény na oltáżi kaple. Celý vrch je také, bez ohledu na to, že v baroku
sloužil jako významné poutní místo, také ztŞlesnŞním hory filosofƉ, známým
z rytin alchymistických traktátƉ. Vrch Zebín tak mƉže dnes oslovit velké
množství lidí nejen pżímou krásou situace, ale i její mnohovrstevnatostí.
Tento charakter je urŘitou devízou, jež si však žádá rehabilitaci. Zejména
v posledních Řtyżiceti letech se dá żíci, že toto místo pozvolna propadá urŘité
devastaci, pozitivní vklad ŘlovŞka místu neodvratnŞ mizí.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Zatím co Zebín je zpracován a zhodnocen po stránce geologické a pżírodovŞdné,
jeho umŞlecko historický význam a zejména kvalita a výjimeŘnost jeho místa
v kontextu Řeské historické krajiny jsou témŞż zcela opomenuty.
Pro podporu toho nejcennŞjšího, co Řiní toto místo místem míst je tżeba pżikroŘit
k úpravám v podobŞ rekonstrukce a vložením nové vrstvy významu a krásy.
Návrh na zpracování stavebnŞ historického prƉzkumu, vypracování studie a
realizace
StavebnŞ historický prƉzkum kaple sv. Máżí Magdaleny bude zpracován na
podkladŞ vlastního zamŞżení a fotografické dokumentace. Bude obsahovat
stavební a architektonický rozbor kaple a jejího mobiliáże. Dále restaurátorský
prƉzkum maleb, omítek a hloubkový prƉzkum zazdívek pƉvodních oken.
V rámci prƉzkumných prací bude potżeba také provést statický prƉzkum stavby.
Podrobným terénním prƉzkumem by mŞla být vystopována a zamŞżena trasa
pƉvodní komunikace vedoucí od hżbitovního kostela sv. Jiljí a zvonice na vrchol
kopce.
Na základŞ výsledkƉ prƉzkumƉ bude navržena jednak rekonstrukce kaple
a komunikace, a hlavnŞ bude vypracován návrh na souŘasnou podobu
chybŞjících Řástí komplexu: nové żešení vitráží oken a jejich ochrana, nové
żešení vstupních dveżí a doplnŞní oltáżní menzy. Veškeré práce budou provádŞny
tradiŘními technologiemi vŘetnŞ kletovaných omítek ze speciálních pojiv a
pigmentƉ. Okenní rámy budou vyplnŞny vitrážemi, jejichž tradiŘní barokní
chápání bude na základŞ originálního návrhu významovŞ posunuto použitím
tenkých lamel z żezaných polodrahokamƉ místní provenience (chalcedony,
acháty, jaspisy), zasazených v olovŞných výplních. V nŞkterých pżípadech budou
jednotlivé elementy této sestavy dále posunuty intagliemi (negativní reliéf), jež
svŞtelnŞ i symbolicky posunou vyznŞní celého díla. Pro ochranu tŞchto sestav
budou okna oboustrannŞ uzavżena mezi bezpeŘnostní skla.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Vstup do svatynŞ by mŞl odrážet jednu ze symbolických rovin chrámu
reprezentovanou stromem. A proto by tento charakter dveżí – stromu - mohl být
podpożen intarzií kƉrami. V jejich stżedu bude otvor umožŵující nahlédnutí do
kaple. Oltáżní menza bude doplnŞna o chybŞjící ostatkový kámen, pżiŘemž jeho
pƉvodní funkce bude novŞ posunuta užitím místního ŘediŘového monolitu,
vyhlazeného do matného lesku na své vrchní, mírnŞ konvexní ploše. SouŘástí
tŞchto interiérových prací bude i żešení vnŞjších omítek kaple a pak zejména
další architektonická kompozice celého vrcholu, kde vedle architektury je
nedílnou souŘástí vrcholu kopce strom. Tento solitérnŞ rostoucí vlajkovitý akát,
vysazený v rámci krajináżských zásahƉ Mazánkových školek poŘátkem 20.
století bylo nutné z hlediska ochrany florální ekologické rovnováhy zrušit roku
1996. Tuto kompozici je však tżeba na vrchol kopce navrátit a proto souŘástí
návrhu je i żešení vhodné výsadby solitérní dżeviny (hloh). Vlastní realizace,
vzhledem k nároŘnosti biotopu bude żešena ve spolupráci s Institute of Botany
(IBOT), Research on Ecology of mycorrhizas Akademie vŞd ėeské republiky
v Praze (RNDr. Miroslav Vosátka).
V rámci širší obnovy komunikace vrcholu s pżístupovými cestami od lipového
stromożadí na jedné stranŞ a od Bílého mlýna a Železnice na stranŞ druhé bude
provedeno zpevnŞní pƉvodní, pravdŞpodobnŞ spirálové komunikace. Práce
budou realizovány s maximálním ohledem na cenný pżírodní charakter prostżedí.
K rekonstrukcím ztržených úsekƉ by mŞl být použit místní kámen a dusaná
zemina, zpevŵovaná vegetaŘním krytem ( pro doplnŞní chybŞjících partií
budeme spolupracovat s Planta naturalis z Markvartic u Sobotky).
InformaŘní materiály o významu celé lokality i o tomto projektu budou umístŞny
ve vstupním interiéru dżevŞné zvonice, jež je také nedílnou souŘástí celku a bude
tak i náležitŞ zhodnocena a zpżístupnŞna (vlastním żešením této problematiky se
bude vŞnovat samostatná studie).
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Veškeré navrhované výzkumy a projekŘní práce odpovídají významu místa,
které je dosud skrytým a utajeným místem mimożádného významu duchovního,
energetického, estetického a kulturního. Jeho síla je skryta v samotném fyzickém
tvaru a hmotŞ kopce, který je jedním z reservoárƉ zemské energie – ducha Matky
ZemŞ, jejíž je jedním z tisíce prsƉ, které obrƉstají její tŞlo. Budova – kaple –
postavená na jejím vrcholu stojí v místŞ, kde tato erupce dodnes vyvŞrá. SvatynŞ
není zasvŞcena sv. Jiżí jako na hoże Ļípu, který energii zemŞ fixuje a eliminuje,
ale Sv. Mażí MagdalenŞ, reprezentující mnohem jemnŞjší, femininní a tím i
v našich krajích výjimeŘnou polohu.
SouŘástí rekonstrukce interiéru stavby bude restaurování a navrácení obrazu sv.
Máżí Magdalény v souŘasné dobŞ deponovaném v OMaG JiŘín.
Zpracoval Prof. PhDr. Miloš Šejn, ing. arch. Petr UliŘný
V JiŘínŞ, dne 25. záżí 2001
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
)JTUPSJDLÈLSBKJOB
realizace a projekty
I
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
lišejník / ostrov
lelystand 11/4/2000
projekt flevopolderu jako pżírodní a krajinné rezervace, struktura lišejníku použita jako východisko mapové dokumentace
Návrh tohoto ostrova je mým pżíspŞvkem k dílnŞ Art and Landscape / part I – make your own island, realizované v partnerské spolupráci mezi
Královskou akademií Den Hague a Akademií výtvarných umŞní v Praze.
„Každá pżírodní rezervace je ostrovem“
Ladislav Žák
Texty:
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
a/
M.Šejn / Krajina a pedagogika – konference Ladislav Žák, AVU 2000
Od roku 1946 pƉsobil Ladislav Žák na zdejší Akademii výtvarných umŞní jako docent zahradní architektury a krajinného plánování až do roku
1973, kdy umírá. Fakt je, že nevím co zde tehdy uŘil, i když pravdŞpodobnŞ sledoval své myšlenky, publikované v té dobŞ jako Obytná krajina
(1947).
V roce 1998 byl holandským ministerstvem kultury a školství zahájen tzv. projekt SCART. SCART je zkratkou pro (název projektu Strukturální
Kooperace UmŞlecké Výuky mezi ėeskou Republikou a Holandskem - Structural Cooperation in ART Education between The Czech Republic and
The Netherlands). SCART je projekt, v nŞmž jedenáct holanských a Řeských vysokých umŞleckých škol spolupracuje s cílem zvýšit kvalitu a
mezinárodní postavení jejich zpƉsobƉ výuky na bázi vzájemné komunikace. K tomu slouží żada projektƉ, jež by mŞla být završena v pżíštím roce.
Naše Akademie, konkrétnŞ moje škola konceptuální tvorby je v programu SCART zaŘlenŞna projektem Vztahy umŞní a krajiny - Art with relation
with the landscape, kde naším partnerem je Královská akademie v The Hague.
1. Royal Academy of Art, The Hague
2. Akademie Vytvarnych Umení, Prague
Coordinator: Anton de Ridder
Place: Flevopolder, the Netherlands. (organized by
Royal Academy of Art,The Hague) and Cimelice
(Sumava National Park), Czech Republic.
(organized by Academy of Fine Arts Prague)
Time: Spring 2000 (The Netherlands)/ Autumn 2000
(Czech Republic)
Cíl: spolupráce uvnitż protikladných typƉ krajiny a prožitek na dvou specifických místech
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
rozvoj uŘebních semestrálních plánƉ obou škol - 9 a 9 studentƉ, 2 a 2 pedagogové
témata:
make your own island / vytvoż svƉj vlastní ostrov
make your own forest / vytvoż svƉj vlastní les
[landschap&kunst]
STUDIE LANDSCHAPSINRICHTINGNORMGEVING AAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN TE DEN
HAAG
WORKSHOP FLEVOPOLDER 08104100 - 20104(00
Využívání krajiny jako východiska, báze pro umŞní, je velmi známé ze všech dob. Avšak vidŞt krajinu ne jako povrch nebo objekt, ale spíše jako
subjekt umŞní je výsledkem jiného postoje vƉŘi krajinŞ. Je výsledkem pokusƉ pochopit základy našeho žití, zemi která existuje a historii jež ji
nese. Pżi zkouškách jak ovlivnit proces jejího rƉstu a zmŞn. V rámci holandské tradice zhotovitelné krajiny.
Toto vše mƉže být neseno rƉznými postoji.
Workshop bude zamŞżen na tyto možné vztahy mezi krajinou a umŞním. Studenti budou testovat cestu, na které je umŞní bráno jednak jako
proces a jednak jako “vŞc” a budou také myslet na úlohu umŞní v krajinŞ.
Workshop bude zahájen úvodním dnem s pżednáškami umŞlcƉ, krajinných architektƉ a iniciátorƉ. Poté bude následovat velký výlet okolo a skrze
flevopoldery. BŞhem plavby
touto typickou holandskou krajinou budou studenti pracovat na svých plánech a realizacích svých pżedstav.
Vedeni úlohou vytvożit svƉj vlastní ostrov. Pracovat budou na pevninŞ, v lodi a na vodŞ.
PrƉbŞh a výsledky budou dokumentovány. Všechny práce budou souŘástí závŞreŘné výstavy. Všechno, co by snad mohlo být cenné pro tento
workshop bude soustżedŞno a publikováno.
Ostrov jako metafora pro dílo ve veżejném prostoru. Vizualizace, materializace vztahƉ mezi krajinou, umŞním a architekturou. Ostrov mƉže být
izolovanou kapkou, obklopenou prázdnotou. MƉže být Řástí skupiny, spíše sociální a komunitní cestou existence, mƉže být jedineŘný nebo to mƉže
být kopie.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
O ostrovŞ obyŘejnŞ uvažujeme jako o pżírodní struktuże, obklopené vodou, jejíž rozmŞry pżíliš nepżekraŘují mŞżítko Velké Británie. Jestliže je
vŞtší, hovożíme o kontinentu, jenž má charakter pevniny a je pżímo opakem ostrova. jeho prapƉvod vychází z cesty evoluce svŞta. Geologie a
geomorfologie nám mƉže żíci mnoho o jeho historii a budoucnosti.
UmŞlý ostrov je výsledkem lidské kreativity. ėlovŞk již velmi dávno zaŘal s vytváżením pevniny. Zprvu byly tyto poŘiny dotváżením již existující
pevniny. Byly to cesty, jak ochránit krajinu pżed opakujícími se záplavami. Lidé vytváżeli hráze, pżehrazení a jiné zpƉsoby ochranných systémƉ
zemŞ pżed możem. Po tomto zajištŞní zemŞ ve smyslu ochrany, ŘlovŞk také dobýval zemi z vody. Díky obehnáním vody hrázemi a vypumpování
tŞchto ohromných mís se dna dżívŞjších jezer Ři może stávala novou zemí, tak zvaným polderem. Holandsko je proslulé tvorbou polderƉ. Již v
patnáctém století zaŘali Holanśané v EvropŞ budovat poldery a hráze a pokraŘují dodnes. Tento typicky holandský fenomén je také tématem
workshopu. Být ve Flevopolderech a nepoužít tuto jejich pżednost by bylo tŞžké.
V Holandsku právŞ nyní probíhá diskuse o stavbŞ nového letištŞ, situovaného na novém ostrovŞ v Severním możi. NejnovŞjším krajinným
projektem je IJBURG, nová Řást Amsterodamu, kde na ploše šesti ostrovƉ vznikne 18.000 nových obytných domƉ, jež pojmou pżibližnŞ 18.000
osob. Projekt je lokalizován v IJ-Lake, východnŞ od Amsterdamu. KromŞ obytných budov bude Ijburg obsahovat industriální komplexy, kanceláże,
školy, obchody a další vybavení. ėástí workshopu bude návštŞva té Řásti Ijburgu, jež je právŞ ve výstavbŞ a také pżednáška nŞkoho z kanceláże
City Project Ijburg.
Téma: postav svƉj vlastní ostrov
Ve smyslu typické holandské tradice jste vyzváni postavit svƉj vlastní ostrov. Avšak ve vztahu k tématu krajiny a zpƉsobu její interpretace mƉžete
znaŘnŞ pżekroŘit perspektivu obvyklého nazírání na ostrov.
- Váš ostrov mƉže být skuteŘný, pżíjemný na dotek a skoro skulpturální. Tżídimenzionální „vŞc“ jež je podobná vaší pżedstavŞ ostrova. MŞl by být
situován do vody, na polder, do místa stavby, na zemŞdŞlskou pƉdu nebo uvnitż hranic mŞsta.
- MƉže to být ostrov virtuální, užívající ostrov nebo ideu ostrova jako metaforu virtuálního svŞta, korespondujícího s existující Ři neexistující
spoleŘností. Trhlina Ři kapka mysli jež uvažuje o vytvożení nŞjakého isolativního (ostrovního) kontextu.
- MƉže to být rovnŞž návrh ostrova, jenž mƉže být realizován kdekoliv tam, kde je možný život jako souŘást fungující spoleŘnosti, zemŞ Ři
kultury. Nebo to mƉže být návrh ostrova nerealizovatelné enklávy, kde všechny vaše úvahy o životŞ, prostoru, umŞní a krajinŞ by mŞly být drženy
pohromadŞ uvnitż hranic této enklávy.
MƉžete vytváżet modely, texty, obrazy, kresby, sochy, videa, tżídimenzionální obrazy, knihy, filmy atd. svého vlastního ostrova.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MƉže to být humorné, smutné, povzbudivé, znepokojivé, hżejivé, jemné, chladné Ři výrazné.
Použijte všechno co chcete a všechno co se nauŘíte, použijte tento workshop a využijte jeden druhého pro vytvożení VAŠÍ VLASTNÍ VIZE
OSTROVA.
Nestavte své ideje pouze na jejich taktilní existenci.
make your own forest / udŞlej svƉj vlastní les
Až do ranného stżedovŞku lze krajinu ėech charakterizovat jako pralesní krajinu, kde otevżená údolí a louky jsou vázány pżevážnŞ na pżirozenŞ
nezalesnŞné partie v údolích żek a v okolí mokżadƉ, bažin a rodících se sídel, jako výsledek pżirozeného vývoje lokality po poslední dobŞ ledové.
Civilizace, rozvíjející se od mezolitu na tomto území do 10. století našeho letopoŘtu zżejmŞ výraznŞji do charakteru krajiny nezasáhla. Teprve
v prƉbŞhu vrcholného stżedovŞku a renesance dochází k tak výraznému odlesnŞní, jež se blíží té podobŞ, jak ji známe dnes.
V období pozdního manýrismu a zejména baroku pak dochází k nŞŘemu, co lze snad nazvat zcitlivŞním pro vegetativní život, zcitlivŞním pro sílu
místa i zcitlivŞním pro vztahy mezi reliéfem krajiny a architekturou. DƉležitým pojmem se stává pżedstava zahrady, jež Řasto pżekraŘuje své zdi a
jako krajinná zahrada jsou pak koncipovány plochy celých panství. To je i typický rys tzv. ėeského baroku. Silná místa v krajinŞ jako prameny,
hrdla údolí Ři výrazné vrcholy bývají Řasto doplŵovány architektonickými prvky a strom Ři les je z nich možná nejdƉležitŞjší, neboƃ v sobŞ nese
nŞco z poselství pƉvodního, pralesního charakteru Řeských míst.
Není asi náhodou, že právŞ v posledních nŞkolika desetiletí dochází ke zvýšenému zájmu o tyto aspekty ėech a o úvahy Ři pokusy zachránit nŞkteré
historicky cenné barokní celky a nebo o zaŘlenŞní principu pżirozeného vegetaŘního pokryvu do revitalizaŘních projektƉ, týkajících se v našich
podmínkách zejména ploch povrchových lomƉ.
Idea Žákovy krajiny jako obytné zahrady pro každého je tak pżevrstvena mnoha novými hledisky, svou roli dostává i vŞdomí o kreativní síle
samotné pżírody. Strom je pro nás dnes dƉležitým nástrojem pro zpżetrhané vazby ŘlovŞka a Řeské krajiny.
Zasadit strom není pro nás pouze symbolem jakési touhy, je to souŘást naší mysli.
Proto téma druhé Řasti workshopu zní: udŞlej svƉj vlastní les.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
poznámky:
Zuider Zee - IJseelmeer Project / pżehrazení této Řásti może hrází a dlouhodobý program pżemŞny v zem – množství návrhƉ – projekt Kornelis
Lelly – Barier Dam (Bariérová hráz, 1918-1930) – poté výzkumy a projekty na pżemŞny obnaženého dna v pevninu
Flevoland – dva poldery v jednom (Almere, Dronten, Kampen,Elburg, Lelystad), dokonŘeno rokem 1980
Robert Morris,Observatoż (1977)
Moniek Toebosch, UmŞlé hráze
Piet Slegers, Aardzee (1982)
Marinus Boezem, Zelená katedrála (1987-1996)
Richard Serra, Hladina może (1996)
Daniel Libeskind, Zahrada lásky a ohnŞ, 1992-1997)
rezervace:
De Oostvaardersplassen (1968 dokonŘen polder), 1974 vyŘlenŞno území, 1986 území vyhlášeno národní parkem, dƉležité hnízdištŞ ptactva, konŞ
przevalského, tur evropský
De Wieden
navazuje na starou síƃ jezer z konce 18. století, dƉležité hnízdištŞ ptactva a tažná stanice, pralesní charakter
dia:
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Holland – satelitní snímek
7 snímkƉ – situace na lodi Jacob, být pod hladinou, vplouvat do nové úrovnŞ vody, pohledy na hladinu, tvarované Řeżení vody silný okamžik,
odlesky slunce na hladinŞ, pżebývaní uvnitż lodi a v kajutách všichni pospolu
Ijburg – tvorba nového ostrova východnŞ od Amsterodamu, technologie vršení nové zemŞ, odvodŵování, zachycení povrchu vegetací
Schockland – jiný osud, bývalý ostrov souŘástí pevniny
rychlost zarƉstání obnažené zemŞ, vegetativní kryt sám o sobŞ vytváżí velmi spontánní pżirozené tvary, které nemají nic spoleŘného
s euklidovskou geometrií
tento princip je zachován v nŞkolika rezervacích oblasti FlevopolderƉ
dvŞ hlavní
De Oostvaardersplassen (1968 dokonŘen polder), 1974 vyŘlenŞno území, 1986 území vyhlášeno národní parkem, dƉležité hnízdištŞ ptactva, konŞ
przevalského, tur evropský
De Wieden
navazuje na starou síƃ jezer z konce 18. století, dƉležité hnízdištŞ ptactva a tažná stanice, pralesní charakter
obŘas je možné v holandské krajinŞ vidŞt i další druhy spontánního tvarování, jako je napż. tato hromada tulipánových kvŞtƉ
další inspirací pro úŘastníky dílny byla návštŞva nŞkolika dƉležitých dŞl, dnes nazývaných public art, dżíve spíše land art
Robert Morris,Observatoż (1977)
Moniek Toebosch, UmŞlé hráze
Piet Slegers, Aardzee (1982)
Marinus Boezem, Zelená katedrála (1987-1996)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Richard Serra, Hladina może (1996)
Daniel Libeskind, Zahrada lásky a ohnŞ, 1992-1997)
Robert Morris - z leteckého pohledu dokládá necitlivost projektu k celku krajiny, jež však v pohledu ze zemŞ není patrná – urŘité rozpory
v krajinných projektech v Holandsku
tvary pƉvodní krajiny, popírající inženýrskou geometrii patrné na dnešní situaci ostrova Schosckladn (památka UNESCO)
inženýrský duch proniká všemi aspekty ztvárŵování nové zemŞ v Holansku, snad nejpatrnŞjší je tento zpƉsob sázení stromƉ –také proto byla jako
téma pżíštího workshopu zvolena práce se stromem
b/ report I
I cannot get closer to the water by sailing on it
I cannot get closer to the water by jumping in it
I cannot get closer to the water by drinking it
I cannot get closer to the water by writing: water
And yet this world is the greatest comfort to me of all
Max Croiset
Despite any workshop as a seminar emphasizing free discussion, exchange of ideas, and practical methods has long history; it is difficult to say
clearly, what it really is. It is sure, that from the time of monastic schools, the reason of the workshop was about a period of discussion and practical
work on a particular subject, when groups of people share their knowledge and experiences. The basic here is concentration, place and education,
when the opinions of all these factors are changing by time. Also our workshop has been looking for current answer on these questions. Chosen way
by boat through the world of canals, locked seas and new landscapes gave us many answers which will certainly very important for application of
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
similar workshops and these answers surely can even change opinions on the ways of lecture of the fine arts in general. Living together on „one
boat“ condenses time, sharpens possibility of penetration, breaks barriers of personal creative imaginations and leads to find the way of collective
eye. Landscape is becoming to open in time so as the vistas are shifting over its borders.
The way of collective eye does not mean manifestation of singular person but the explosion of imaginations and visions of new ways. It is not
possible to anticipate final results by no way. Many extraordinary realizations rose during whole voyage, many new creative and personal
friendships were made, the results were documented and shortly presented in The Bleijenburg hall of The Hague Academy of Fines Arts. Workshop
Make your own Island has become excellent introduction of whole project Art/Landscape – and – we hope - it will continue in April 2001 with the
same personal cast as a mirrored immersion to the cultural history of Czech landscape. By construct of perspectives, looking for observational
stand, delimitation the direction of view… by this we can change and create our horizons and resultant picture.
The old Slavonic proverb says: Build the house, plant the tree, dig the well, father son. Only then we can really speak about our landscape. And
woods represent in this unity the irrecoverable worth. Before middle Ages civilization woods covered about ninety percent of the Bohemian area.
Today we have to make an attempt on life of every tree. We should to try Make Your Own Forest!
c/report II
BŞhem plavby skrze Flevopoldery jsme mŞli možnost intenzívnŞ prožít rƉzné podoby souŘasné praxe tvorby krajiny v Holandsku. Velmi silný byl
prožitek okamžiku, kdy se právŞ nový ostrov rodí z hladiny vod. To bylo možné vidŞt v Ijburgu. Vlastní urbanismus nové zemŞ, jemuž není možné
upżít znaŘnou promyšlenost, je však charakterický znaŘnŞ silným inženýrským pojetím a projevuje se i v inženýrském chápaní celé krajiny.
Nová pƉda je rozŘleŵována geometrickou sítí kanálƉ, polí, luk a lesƉ. Stromy jsou vysazovány témŞż výluŘnŞ na osnovách pravoúhlého kżížení Řar.
UmŞlecká díla v krajinŞ jsou pak jakýmisi ostrƉvky v krajinŞ, jež vŞtšinou na tuto osnovu matematických vztahƉ navazují, aƃ už jde o vazby ke
krajinné dominantŞ możské hladiny (R.Serra), k velmi vzdáleným a tedy neviditelným místƉm na zemi (D.Liebeskind) Ři pżímo o vazby
k vesmírným souvislostem (R.Morris).
Vlastními ostrovy a nejsilnŞjšími realizacemi v této nové krajinŞ par exelance, jsou pak projekty pżírodních rezervací, kde podstatná kreativní role
je ponechána samotné pżíropdŞ, svému pżirozenému vývoji (zarƉstání bažinatých míst v De Oostvaardersplassen) nebo kde byl zachován pƉvodní
charakter pżíbżežních jezer s pralesními mosty (De Wieden).
Všechny tyto aspekty se pak promítly i do výsledných prací workshopu, kdy tendence k linearitŞ a strukturálnímu ŘlenŞní prostoru byly buś dále
rozvíjeny (Mette van Essen, Jesse de Bosch Kempen, Leeman & Strandhagen, David Dubensky, Murat Sogutluoglu) nebo naopak byly popírány
dƉrazem na pżirozený chaos, dotykový charakter struktur nebo vyzdvižením úlohy podvŞdomí (Katerina Zavodova, Klara Stodolova, Barbara
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Rink, Ales Kilian, Silvia Siminiati, Karolina Wysoeke, Daniel Pitin, Erik Jutten). Pouze výjimeŘnŞ mají práce charakter návrhƉ architektonických
realizací (Osamu Okamura, Murat Sogutluoglu), v pżevážné vŞtšinŞ jde o velmi volné asociace k danému úkolu.
O to více však byl nastolen stżet matematické osnovy geometrického vidŞní krajiny s místy plnými organického bujení, chaosu a neżádu
podvŞdomí. Wokshop se ukázal být dobrou pżíležitostí k nalezení zpƉsobu, jak tyto protikladné inspirace diskutovat v Řase a posouvat kolektivní
vidŞní krajiny stejnŞ tak, jako ona uplývala okolo nás bŞhem naší plavby.
Vodní cesta novou holandskou krajinou za nalezením vize nového strova v každém z nás tak mƉže dnes velmi dobże pokraŘovat poutí historickou
Řeskou zemí, kde les je oním místem spojeným s pamŞtí i se snŞním. Les je pro Řeské myšlení nŞŘím tak dƉležitým, jakým je ostrov pro
holandskou mentalitu.
Až do ranného stżedovŞku lze krajinu ėech charakterizovat jako pralesní krajinu, kde otevżená údolí a louky jsou vázány pżevážnŞ na pżirozenŞ
nezalesnŞné partie v údolích żek a v okolí mokżadƉ, bažin a rodících se sídel, jako výsledek pżirozeného vývoje lokality po poslední dobŞ ledové.
Civilizace, rozvíjející se od mezolitu na tomto území do 10. století našeho letopoŘtu zżejmŞ výraznŞji do charakteru krajiny nezasáhla. Teprve
v prƉbŞhu vrcholného stżedovŞku a renesance dochází k tak výraznému odlesnŞní, jež se blíží té podobŞ, jak ji známe dnes.
V období pozdního manýrismu a zejména baroku pak dochází k nŞŘemu, co lze snad nazvat zcitlivŞním pro vegetativní život, zcitlivŞním pro sílu
místa i zcitlivŞním pro vztahy mezi reliéfem krajiny a architekturou. DƉležitým pojmem se stává pżedstava zahrady, jež Řasto pżekraŘuje své zdi a
jako krajinná zahrada jsou pak koncipovány plochy celých panství. To je i typický rys tzv. ėeského baroku. Silná místa v krajinŞ jako prameny,
hrdla údolí Ři výrazné vrcholy bývají Řasto doplŵovány architektonickými prvky a strom Ři les je z nich možná nejdƉležitŞjší, neboƃ v sobŞ nese
nŞco z poselství pƉvodního, pralesního charakteru Řeských míst.
Není asi náhodou, že právŞ v posledních nŞkolika desetiletí dochází ke zvýšenému zájmu o tyto aspekty ėech a o úvahy Ři pokusy zachránit nŞkteré
historicky cenné barokní celky a nebo o zaŘlenŞní principu pżirozeného vegetaŘního pokryvu do revitalizaŘních projektƉ, týkajících se v našich
podmínkách zejména ploch povrchových lomƉ.
Idea inženýrské krajiny jako obytné zahrady pro každého je pżevrstvena mnoha dalšími hledisky, svou roli dostává i vŞdomí o kreativní síle
samotné pżírody. Strom je pro nás dnes dƉležitým nástrojem pro zpżetrhané vazby ŘlovŞka a Řeské krajiny.
Zasadit strom není pro nás pouze symbolem jakési touhy, je to souŘást naší mysli.
Proto téma druhé Řasti workshopu zní: udŞlej svƉj vlastní les.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
mš 2000
II
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SmírŘí kżíž a stromy Smíżení / Velišský hżbet, 1999
realizace: hożický pískovec 3 x 1,8 x 1 m, dvŞ lípy, osnova Valdštejnské a Schlikovské barokní krajiny JiŘínské kotliny, spolupráce J.Gottlieb, A.
John
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Vyzdvižení smírŘího kżíže na hoże Veliši 14.9.1999 v rámci ekumenického setkání POSELSTVÍ.
Údaje k místu, kde bude osazen smírŘí kżíž za MatŞje Burnatia a Tomáše Svobodu.
Místo osazení se t.Ř. nachází uprostżed pole. Jeho soużadnicemi se stalo nŞkolik hledisek:
嘀褀Ā䈀Ā䬀䘀Ā䬀䘀䤀倀
䨀Ā䤁簀䌀䘀唀嘀Ā䴀䘀팀Ā倀䌀䘀䐀
䨀Ā唁帀一䨀唀倀Ā䔀圁帀一䈀
IJTUPSJDLâNJCPEZ
ᜀ᠀Ā嬀䔀䘀Ā吀唀저䴀
儀娀Ā䌀娀䴀娀
[FNŞEŞMTLPVWâSPCPV[DFMBTFUżFOZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
䈀䜀䈁簀팀䰀倀圀娀ഀĀ儁簀팀一倀
OBOFKSVÝOŞKÝÓKJŘÓOTLÏVMJDJUKTUBOFTFUBLJQżFTW[EÈMFOPTULNTPVŘÈTUÓNŞTUBJDFMÏIPPLPMÓ
+FUPOÈWSBUKNFONÓTUƉNBOÈWSBUKFKJDIWâ[OBNVOFNMVWŞPTQPMFŘFOTLÏNWâ[OBNV
Podoba kżíže:
SmírŘí kżíž je vytesán z hożického pískovce, jeho výška je 2,5 m, váha 2,5 t, nese na odpovídajících stranách letopoŘty úmrtí obou mužƉ, po jeho
stranách úŘastníci aktu zasadí dvŞ lípy, pod jejichž kożeny budou umístŞny listy pżedstavitelƉ církví.
Dodatek:
Podle pamŞtní knihy mŞstyse Podhradí I., kronikáż J. JirŘák, 1931, str. 120:
Na místŞ żeŘeném „U spravedlnosti“ stávalo stinadlo Řili šibenice (viz pżíloha).
PamŞtník pan Sochor z Veliše uvedl (dle tradice), že z Podhradí chodilo procesí až na toto místo, kde byl poté odsouzený popraven, pokud hradní
pán z Veliše mávnutím tento rozsudek nezmŞnil.
(V roce 1899(?) byla založena škola ve Veliši a nedlouho poté byl pro dŞti ze Starého Místa zbudován chodník z pískovcových desek vedoucí až
do Veliše. „Sloup“ stojící na místŞ żeŘeném „U spravedlnosti“ byl ze stejného materiálu jako cesta, která kolem nŞho vedla. Je možné, že vznikly
pżibližnŞ ve stejné dobŞ. Cesta byla na konci šedesátých let 20. století rozebrána a využita ke stavbŞ motorestu ve Starém MístŞ. Ve stejné dobŞ
(1967) byl vyorán i zmiŵovaný sloup.
SmírŘí kżíž
Na hżbetu vrchu Veliše stojí od 14. záżí roku 1999 smírŘí kżíž. Spíše monument než komorní plastika dosahuje bezmála tżímetrové výšky a mŞl
by vzhledem ke svému umístŞní tvożit v jiŘínské kotlinŞ jeden z daleka viditelných krajinných bodƉ. Na své severní stranŞ nese letopoŘet 1629, na
jižní 1728. Zachycuje tak letopoŘty skonu dvou obŞtí náboženské nesnášenlivosti: P. MatŞje Burnatia, jezuitského misionáże, který byl 9. srpna
1629 zabit rozlíceným davem v Libuni spolu se studentem Rokytou - a evangelického laika, Řešovského myslivce Tomáše Svobody, sƃatého pro
svou víru v létŞ roku 1728 v KopidlnŞ.
Odhalení probŞhlo v souvislosti s ekumenickým setkáním Smíżení, k nŞmuž došlo téhož dne na arkádovém nádvożí jiŘínského zámku. Zde byli
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
úŘastníci svŞdky významné události - vyslovení lítosti nad násilím a kżivdami, které si v minulosti kżesƃané uŘinili a vzájemné prosby za odpuštŞní.
Za církev żímskokatolickou ji pronesl P. Dr. František HoleŘek, za církve reformované biskup Církve evangelické augšpurského vyznání Vladislav
Volný. Pżednosta Okresního úżadu v JiŘínŞ Ing. Jiżí Vitvar poté pronesl omluvu za pżíkożí ( a Valdice jsou pro tuto pżipomínku od JiŘína opravdu
blízko), které kżesƃanƉm uŘinil stát. Setkání probŞhlo za pżítomnosti mnoha Řelních pżedstavitelƉ kżesƃanských církví i laikƉ vedeno upżímnou
snahou o pżekonání nepżátelství, neporozumŞní i nedƉvŞry na prahu nového tisíciletí. Je tżeba żíci, že organizaŘní zajištŞní bylo dílem lidí, které
nespojuje Řlenství v církvích, ale pƉsobení v nonprofitní kulturní Řinnosti, jmenovitŞ napżíklad pożádání festivalu JiŘín – mŞsto pohádky, v jehož
rámci k setkání došlo.
Samotné vyzdvižení smírŘího kżíže zajišƃovalo Okresní muzeum a galerie JiŘín a došlo zde k nŞkolika zajímavým momentƉm. Hżbet Veliše je
pżirozenou hranicí oddŞlující jižní Kopidlensko od hornatého území severu, v nŞmž leží Libuŵ. Z jiného úhlu pohledu je jejich spojnicí. Bylo
vybráno místo uprostżed zhruba dvoukilometrového lánu mezi vrcholkem, kde stával stejnojmenný hrad, a obcí Staré Místo u JiŘína ležící pżi jeho
úpatí. DvŞma soużadnicemi se stal nárok vidŞt siluetu kamene proti obloze, tudíž umístit jej ve smŞru sever-jih na nejvyšší vrstevnici hżbetu, a
druhým nárokem bylo nalézt takové umístŞní, aby mohl být vidŞn z Husovy ulice v JiŘínŞ, prƉhledem ulice Šafażíkovy. To znamenalo urŘit ve
smŞru západ-východ uprostżed lánu bod, který leží ve stżedové ose jedné z ulic tżi kilometry vzdáleného mŞsta. (Ulice mimochodem blízko za
hradbami, jež kopíruje dávný komunikaŘní i pohledový smŞr.) Po jeho oznaŘení jsme hledali majitele a dobrali se následujících informací. Zvolené
místo je velmi staré, v kronice a mezi pamŞtníky zvané U Spravedlnosti. Je místem výkonu práva útrpného. Do poŘátku sedmdesátých let zde stával
kamenný sloup s nápisem U Spravedlnosti, místo bylo i kżižovatkou polních cest, tudy chodívaly dŞti ze Starého místa do velišské školy po
kamenném chodníku. Podle vyjádżení pamŞtníkƉ byl materiál po vyorání použit pżi stavbŞ motorestu ve Starém MístŞ. K dŞjinám lokality je
dochováno nŞkolik stżípkƉ vycházející z ústní tradice a zachycené kronikou obce Podhradí. Historický materiál není znám. „V obci stávala šatlava
Ři birdovna pro vŞznŞ. Stinadlo stávalo na místŞ, kde se dnes żíká „U spravedlnosti“ píše podhradský kronikáż Josef JirŘák roku 1931 a pżidává
povŞst o cestŞ odsouzeného na popravištŞ a posledním vyhlížení do oken hradu, objeví-li se bílý šátek znamenající milost. PrƉbŞh cesty od hradu
ke Spravedlnosti vedoucí po hżbetŞ Veliše popisují i další pamŞtníci z Podhradí a Šlikovy Vsi. UvádŞjí, kudy chodívalo s odsouzeným procesí a
jmenují další místa, kde se prƉvod zastavil, napżíklad na místŞ tzv. MuŘek, u Trojice. Obnovení této cesty se proto stává pżirozenŞ dalším krokem.
SmírŘí kżíž vytesal Aleš John podle návrhu profesora AVU Praha Miloše Šejna . Po stranách byly vysazeny dvŞ lípy, pod kożeny uložena listina
Rogera kardinála Etchegaraye pżedsedy Centrálního výboru velkého jubilea roku 2000 z Vatikánu a Prof. Dr. Milana OpoŘenského generálního
tajemníka SvŞtové aliance reformovaných církví z Ženevy. Ti oba, i lidé na Veliši vyjádżili touhu, aby se myšlence smíżení dażilo.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Krajina Volšic, Lorety a Veliše na leteckém snímku z r. 1936
Krajina putování a údŞlu místa.
Když chtŞl František Arnošt Šlik, syn Jindżicha Šlika, vstoupit po roce 1650 do kartuziánského kláštera, jako by tím byla naznaŘena touha spojit
svƉj život s tou duchovní Řástí odkazu Albrechta z Valdštejna, jež byla tak velkolepŞ naŘrtnuta Pieroniho vizí katedrály uprostżed krajiny.
Po ValdštejnovŞ smrti se Řas na vŞtšinŞ staveb v okolí JiŘína zvolna zastavoval a jen zrcadlový odraz geometrického obrazu jako by se odrážel
v hladinŞ Velkého Poráku smŞrem ku Praze jako odlesk mocenských zámŞrƉ, jež snad neznaly hranice rozumu.
S pżíchodem rodu ŠlikƉ po roce 1635 na panství Staré Hrady, Kopidlno a Veliš se vztah ke krajinŞ jakoby zjemnil a stal se praktickým i
mystickým zároveŵ. G.Pieroni a N.Sebregondi se zabývali jinými úkoly. Svou pżíležitost však nalezl architekt francouzského pƉvodu Jean
Baptiste Mathey a není jistŞ bez zajímavosti, že první církevní stavbou, jíž byl ve šlikovských službách povŞżen, se stala realizace poutní kaple Sv.
Anny (1670) jako patronky vod. Postavena byla na osamŞlém vrchu v rozvodí Velkého a Malého Poráku s vnŞjší kazatelnou, nabídnutou prvním
paprskƉm vycházejího jarního slunce. Špýchary ve StżevaŘi a Vokšicích ukázaly na jeho schopnost úŘelného a pżitom malebného zasazení do
strání. Byla to doba, kdy pżíliš jasné dominanty, tolik drahé Valdštejnovi, teś byly na obtíž, jak o tom svŞdŘí demoliŘní projekty G.Pieroniho,
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
týkající se v 80. letech pżedevším hradƉ Veliš a Kumburk. Z popudu Leopolda Antonína Šlika se Jeane Baptiste Mathey dále soustżeśuje k místƉm
intimnŞjším, citovŞjším. K místƉm kam je tżeba putovat, jako tżeba na pƉvodnŞ laténské obŞtištŞ Lorety (1694). K oltáżnímu kameni lze dojít
z nŞkolika stran, prostoupit lesními alejemi a dotknout se pohledem zelenŞ i modra dálek a uvŞdomit si tak, že kolem údolí Cidliny s JiŘínem na
jejích meandrech lze také bloudit.
Již roku 1705 pżi stavbŞ kostela Sv. Jakuba VŞtšího v KopidlnŞ pżicházejí Šlikové pravdŞpodobnŞ do kontaktu s Giovani Santinim. Tento architekt
pak mystickou pouƃ krajinou dovršuje stavbami šestiboké kaple Sv. AndŞlƉ StrážcƉ (1720) na cestŞ z Lorety do Vokšic k JiŘínu, a stavbou
trojhranné kaple Sv. Trojice, pżímo nad pramenem posvátných vod V lázních. Geometrie trojúhelných tżíbarevných dlaždic a dokożán otevżené
trojí dveże kaple Řiní z této architektury v dobŞ bohoslužeb kżehký, odhmotnŞný rámec pro úplné prolnutí spirituálních sil ŘlovŞka, krajiny a
božského poselství.
Šlikové svojí cílevŞdomou stavební Řinností zasáhly samozżejmŞ do krajiny v okolí JiŘína mnohem hloubŞji. Dostavby zámku ve Starých Hradech
Ři novostavby zámku v KopidlnŞ, spojené s Řetnými Oborami byly svázány sítí cest, rozcestí a zastavení. Nikdy to však nejsou vztahy pżísnŞ
geometrické, jak jsme toho svŞdky v Pieroniho koncepci Valdštejnské. DƉležité jsou prameny, energetická zauzlení povodí Mrliny, jeskynŞ – jako
ty v Prachovských skalách. Pżedevším však stavby Velišského hżbetu a zpŞtný dostżedivý pohyb k pramenƉm a povodí Cidliny z nich Řiní nŞco,
co vzácnŞ doplŵuje odkazy architektury krajiny Valdštejnovy, jež by bez nich byla možná až pżíliš strohá a neŘeská.
Nejen pozdŞjší stavby Anselma Luraga na Veliši nebo F. Hegera v OstružnŞ, ale již kostel Narození Panny Marie v Popovicích, stavŞný z popudu
valdických kartuziánƉ ukazují, že historická krajina v okolí JiŘína je mnohovrstevná. Je také nesporným faktem, že právŞ Šlikovský rod vryl do její
tváże nesmazatelnou a svébytnou stopu, bez níž by tato krajina nebyla tím, Řím se stala, jakou dosud je a snad i bude, pokud ji dokážeme vidŞt,
vážit si jí a také ji chránit.
Miloš Šejn
3. kvŞtna 1999
III
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Projekt architektonicko krajináżských úprav areálu Ležáky jako doplnŞní fragmentu realizace Ladislava Žáka,
Škola konceptuální tvorby M. Šejna a Škola architektury E.Pżikryla AVU, spolupráce R.Švácha a V.Cílek, 1998
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Architektonicko krajináżské úpravy areálu Ležáky
zachovat Žákovu koncepci
vytipovat stromy, jež autor zamýšlel jako souŘást svého projektu a zvýraznit je
bżezová alej, buk, borovice vejmutovka, smrk (stromy jsou v terénu dobże rozeznatelné díky svému stáżí)
proŘistit cestu od LežákƉ ke kżíži kovovému na vrcholu a obnovit ji (nové porosty až na velmi spontánní houštiny zachovat)
zbytky políŘek ve stráni odvrácené od LežákƉ zvýraznit
mechy porostlý lom v ostrohu nad potokem Ležák proŘistit , vetší stromy zachovat
pŞtiboký jehlan v centrální zónŞ památníku zbrousit o pƉl centimetru a pżetesat nápisy dle Žákovy koncepce (novinová zpráva z dobového tisku –
viz publikace Ležáky 1945)
cesty kolem tohoto místa zbavit asfaltového krytu, zúžit a pżedláždit místním lomovým kamenem
proŘistit a doplnit kanál kolem bývalého mlýna
pƉvodní pomníkový kámen, nyní poblíž pŞtibokého hranolu, pżenést k souŘasné pamŞtní síni
obnovit památník KnŞze v místŞ polní hrobky a použít sem pżenesený pƉvodní sokl...
Šejn, Cílek 1998
UpżesnŞné zadání pro školu konceptuální tvorby
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Ležáky
oŘištŞní rituální funkce
využít historicky i krajináżsky daných vztahƉ k okolním kostelƉm ve VrbatovŞ Týnci, Podskalí a zejména VŘelákovŞ
vypracovat program mše za zemżelé a spojit ji s tradicí církevní poutŞ
trasa: kostel ve VŘelákovŞ, brod, údolí Ležáky
zjistit tradici poutí v tomto kraji
zjistit vazby data poutŞ k církevnímu kalendáżi
projednat tuto možnost s místními církevními hodnostáżi a obyvatelstvem okolních vsí
uvažovat o možnostech, jak rámec církevní poutŞ pżekroŘit a jak dodat další souŘasné prvky a jak všechno to spojit s potżebami vládní péŘe o tento
rituál
uvažovat o hudbŞ, výtvarných a divadelních atributech rituálu
výsledek práce:
jeden do detailƉ propracovaný scénáż poutŞ a mše, vzniklý na základŞ spoleŘné práce všech studentƉ ateliéru
(to pżedpokládá úŘelnŞ si rozdŞlit úkoly)
M. Šejn 1998
(pozn.: zƉstalo u mých návrhƉ, studenti nemŞli zájem na nic reagovat)
http://www.lezaky.cz
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
http://www.upce.cz/upce/cz/Univerzita/fes/fes_vs99.htm
IV
Rudá skála / Hameau de la Brousse, Sers, Francie
kolorovaný šedý pískovec údolní stŞny, okry, rostlinné šƃávy, vršená zemina, relokace vegetace a lišejníkƉ,
3 x 100 m, srpen 1997
realizace jako souŘást Body / Landscape Research Project III, Association Studio Qo’Es
V
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SluneŘní most pro ostrovy Diomedy, 1989
projekt pro Velkou a Malou Diomedu, Beringova úžina, dvŞ orientovaná kamenná zrcadla intaktnŞ vyżezaná do skalní hmoty vrcholƉ obou ostrovƉ
(mírnŞ konkávní oválné plochy cca 20 x 15 m, leštŞno)
v pżedu Malá Diomeda (USA) ozáżená zapadajícícm sluncem v den zimního slunovratu, vlevo vzadu zrcadlení na vrcholu Velké Diomedy (Rusko),
vpravo vycházející MŞsíc
SUN BRIDGE FOR THE DIOMEDE ISLANDS
Project’s aim
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
To advantage elementary natural regularities of solar motion (winter solstice) in the area of a certain countryside. Sun’s observation connected with
to the mountain as the Earth’s top is one of the oldest and essential experiences of mankind on its basis one has always realized time and one’s
place in nature as in original unity of relations.
The project tries also hard to respect some experience ot the inhabitants of polar area who live in a close connection with the nature and this
tradition is still living for them. The realization of the project Diomedes could lied into foundation of some intercontinental natural ritual where
people from varied counries of whole world would meet on a certain day in wide range communication.
The Project description
Three surfaces of truncated irregular pyramid mantle will be formed when we cut off the rock massif on the opposite tops ob both the islands (the
height about 50-65 ft). The surfaces of uncovered granite massif must be oriented in the area like this: being glazed and gilt they must work as the
mirrors for the reflection of sun’s rays on winter solstice – at the moments of Sunrise, Sun’s culmination and Sunset. The phenomenon of the sun’s
mirroring will be mutually observable at the same moment on both the tops of the islands from the terraces under the mirrors or on the foot of these
mirrors.
For instance: the observer standing on the top of Little Diomede and observing sunris on solstice in the center of arctic nature will be able to see at
the same time the reflected sunris on the the western top of the mountain panorama of the opposite Big Diomede. At the same moment another
observer standing on the top of Big Diomeda and looking at the East will be able to see in front of himself at the same time sunris and a shining top
of Little Diomede. A similar phenomenon – seeing the sun and a shining top at one glance will be observabled from the top of Little Diomede on
the same day during the sunset. It will be analogically during the upper cilmination in the zenith. The project expects that the phenomenon will be
observabled during several days with regard the rhytm of apperant sun’s motion although the chronological center of the project should have the
connection with a solar local time, i.e. regardless of the problems of zone time and of international dateline.
Diomede is located on the west coast of Little Diomede Island in the Bering Straits, 135 miles northwest of Nome. It is only 2.5 miles from Big
Diomede Island, Russia, and the international boundary lies between the two islands. It lies at approximately 65° 47' N Latitude, 169° 00' W
Longitude (Sec. 08, T004N, R049W, Kateel River Meridian). Diomede is located in the Cape Nome Recording District. The area encompasses 2 sq.
miles of land and 4 sq. miles of water. Summer temperatures average 40 to 50; winter temperatures average from -10 to 6. Annual precipitation is
10 inches, with 30 inches of snowfall. During summer months, cloudy skies and fog prevail. Winds blow consistently from the north, averaging 15
knots, with gusts to 60 or 80 MPH. The Bering Strait is generally frozen between mid-December and mid-June.
Sunrise / Sunset: Winter Solstice 10.45 – 13.44
Summer Solstice None (darkness)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
March Equinox 6.15 – 18.34
September Equinox 6.08-18.16
VI
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SvŞt uvnitż svŞta, 1987
Ɖznobarevné písky a uhlíky na skále, 20 x 10 x 3 m, realizace v jeskyni na hoże Kozákov, ėeský Ráj
VII
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SvŞt uvnitż svŞta, 1981-1982
papír, balvany, déšƃ, vítr, sníh, 80 x 40 x 20 m v prƉbŞhu jednoho roku, realizace lom na ZebínŞ
VIII
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Padající Slunce, 1983
soukromý rituál v noci Sv. Jana Kżtitele na vrchu Zebín, oheŵ, JiŘínská kotlina, Trosky, hora JeštŞd, mezi soumrakem a nocí
IX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ėertova ruka, 1979
nalezený kámen položený na skálu, Hruboskalsko, neolitická pevnost ėertova ruka
X
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Bílá skála / Krkonoše, 1974
nalezený kámen uložený do skalní trhliny
XI
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Skalní obydlí v závŞru cesty z Turnova pżes KavŘiny na Kozlov, Hruboskalská vrchovina, léto 1971
nalezená krajina
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
XII
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Mapa nalezené krajiny, 1963
objekt, vejce Larus ridibundus L., Lhotecký rybník u Sv. Anny
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
,"1-&13".&/4-6/$&
/"7:40,².47")671&$*10%4/ĝÇ,06
PLORååHMQURPDQNRXFNìDUFKLWHNWRQLFNiNDQFHOiʼnVUR
NYėWHQVUSHQ
,BQMFOB7ZTPLÏN4WBIV4UVGFOTFJUF
V1FDFQPE4OŞäLPVMFäÓWSP[WPEÓ;FMFOÏIPB7MŘÓIPQPUPLVLPOLSÏUOŞ
NF[JKFKJDIQżÓUPLZ-VŘOÓNB1PVTUFWOJDLâN6KJäOÓTUŞOZLBQMFTQBEÈWFTWBIVESPCOâQSBNÓOFLOFLPMJLNFUSƉ
[ÈQBEOŞKFTUżFEOÓPTBDFMÏIPÞEPMÓ
9RGQtQHUYDWXUDSURFKi]tREODVWtPH]L-DYRUHP/LåĀt6WXGQLĀQtDÿHUQRXKRURXMDNRMHGQR]UDPHQʼnHN\
ÔS\
7DNp]DVD]HQtNDSOHGRNUDMLQQpKRUiPFHMHQHVPtUQėSśVRELYp-HSʼnLUR]HQìP]DVWDYHQtPQDFHVWėRG
ÿHUQpKRU\GR3HFHNG\VPėUHPNVHYHUXWYRʼntUiPHFSRKOHGXVLOXHWD6WXGQLĀQtKRU\D6QėçN\N]iSDGX
REU\V\+QėGpKRYUFKXDKʼnEHW/LåĀtKRU\DYìFKRGQtDMLçQtĀiVWMHX]DYʼnHQDPėONRXPtVRXOXNREODVWL
-DYRUX
-VRX]GHVLOQpY]WDK\VWDYE\NSURVWRUXYRGėLNHVYėWOXRNROQtNUDMLQ\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
7RMHSRVtOHQRLVRXĀDVQìPVWDYHPDNUFKLWHNWXU\NG\SUi]GQiRNQDQDEt]tQHRSDNRYDWHOQpSUśKOHG\GR
KRUVNpLOXĀQtNUDMLQ\SRGREQėMDNRSUi]GQpGYHʼnHRWHYtUDMtSURVWRUQLWUDVYėWOX9åHKRWRKRMHPRçQp
Y\XçtW
#È[JQƉWPEOÓIPPMUÈżFTJHOPWÈOP+,ƆIO1FU[LB
UWPżÓ[żFUFMOŞBSDIJUFLUVSBCPäÓIPISPCVOBOÓäOBWB[VKÓ
SÈNPWBOÈQPMFOBWâDIPEOÓTUŞOŞLBQMF0MUÈżOÓOÈTUBWCBTLBMJDIFNBLBNFOOâNJQPMZDISPNPWBOâNJTPDIBNJ
1BOOZ.BSJFTEÓUŞUFN4WÀJNPOFNB4W#BSCPSPVKTPVW[IMFEFNLJOUFSJÏSVBÞSPWOJTUSPQVEJTQSPQPSŘOÓ
1SPUPäFTF[BDIPWBMZQPV[FWFGSBHNFOUFDIOBWSIVKFNFQPTÓMJUUFOUPQƉWPEOÓQSWFLPMUÈżFBEPUWPżJUUBLUVUP
WOJUżOÓBSDIJUFLUVSVKFäKFSPWOŞä[BKÓNBWÈ[BQVÝUŞOÓNÞSPWOŞ#PäÓIPISPCVQPEÞSPWFŵPLPMOÓIPUFSÏOV
$UFKLWHNWXUX%RçtKRKUREXMHPRçQpEH]SUREOpPśUHNRQVWUXRYDWIUDJPHQW\SśYRGQtFKVRFK
QDYUKXMHPHDSOLNRYDWMDNREDVUHOLpI\YHYìFKRGQtVWėQėROWiʼnQtVWėQ\NDSOHGRSRGRE\NʼntçH6NXOSWXUX
.ULVWDE\PRKO]DVWRXSLWEìUD]QìNʼnHPHQFRYìEDOYDQOHçtFtGQHVSRGOiYNRX/XĀQtKRSRWRNXSʼntPRSRG
NDSOt
9åXG\SʼntWRPQiYRGDYRNROtNDSOHSʼnHGXUĀXMHWRWRPtVWRN~NROXVWiWVHSUDPHQHP]ʼntGOHPVWXGQRX
7RPXE\RGSRYtGDOMHGHQ]PRçQìFKQi]YśNDSOHMDNR30DULH9åHFK6YDWìFK9RG
.DSOHEXGHPtWGYD]YRQ\
=DYVWXSQtPLGYHʼnPLDUFKLWHNWXU\NDSOHQDYUKXMHPHY\KORXELWVWXGQXNU\WRXPʼntçtY~URYQLSRGODK\
7DWRPʼntçEXGHVRXĀiVWtYVWXSQtGYRXNʼntGOpPʼntçRYDQpSʼnHGVtQė8YQLWʼn]DYėåHQì]YRQPtUQėSRG
~URYQtSRGODK\YLVtFtQDGYRGQtKODGLQRXEXGHMHGQtP]HGYRX]YRQśNDSOH7HQWRYėWåtDWyQRYėKOXEåt
]YRQWYDURYėVSRMXMtFtWUDGLFLWLEHWVNìFKPtVVHVWʼnHGRHYURSVNìPELFtPKRGLQRYìP]YRQHPE\PėOEìW
SHYQėXNRWYHQQHERSURSRMHQVDUFKLWHNWXURXNU\FtPʼntçHVWXGQ\DUR]H]QtYiQYQLWʼnQtPĀLYQėMåtP
NODGLYHPLQLFLRYDQìPHOHNWULFN\=YRQEXGHPRçQpWDNpUR]H]QtWSRXKìPYKD]RYiQtPGDUśPLQFtGR
VWXGQ\9RGQtKODGLQDVWXGQ\E\PėODEìWVQtçHQDQDSRWʼnHEQRX~URYHļSRG]HPQtPçOiENHP~VWtFtP
]iSDGQėRGNDSOHMDNRQRYìSUDPHQSʼnLEOLçQėDVLWʼnLPHWU\SʼnHGMHMtPYFKRGHP9RGDRGWpNDMtFt]SRG
MHGQRGXFKpKRNDPHQQpKRSʼnHNODGXSRXçtWO]HMHGHQ]QHSRWʼnHEQìFKIUDJPHQWśSśYRGQtKRROWiʼnHSDN
VDPDSʼnLUR]HQėYHVWUiQLY\WYRʼntGUREQRXVWUXçNX~VWtFtGR/XĀQtKRSRWRND
0HQåtWyQRYėY\ååt]YRQSURSRMXMtFtWYDURYRXWUDGLFLĀtQVNìFK]YRQNśOLQJVHYURSVNìPNUDYVNìP
]YRQFHPDWUDGLĀQtPNRVWHOQtP]YRQHPVSRK\EOLYìPVUGFHPE\PėOYLVHWYSURVWpPUiPXYQHMY\ååtP
PtVWėVWDYE\DUR]H]QtYiQEXGHSURYD]HPĀLHOHNWULFN\
6NYDOLWRXRNHQQtFKSUśKOHGśGRNUDMLQ\DVKOXEåtPSURSRMHQtPVQtVRXYLVtQDYUKRYDQpʼnHåHQtYìSOQt
RNHQ0ėORE\MtWRʼnH]DQpODPHO\EėODYėåHGDYėQDRNURYėOHDQDILDORYėOH]DEDUYHQìFKNʼnHPHQFś
]PtVWQtFKSRWRNśSʼnHGHYåtP3RXVWHYQLFNpKR/DPHO\DSOLNRYDQpPH]LGYėSDQFpʼnRYDQiVNODEXGRX
VHVWDYRXĀiVWt]DFKRYiYDMtFtSʼnLUR]HQpRNUDMHʼnH]DQìFKEDOYDQśNG\SURVWRU\PH]LQLPLEXGRXSRXçLW\
MDNRSUś]RU\GRNUDMLQ\LMDNRRWYRU\SURSURXGtFtVYėWODYUKDQiQDVWėQ\NDSOH6tODODPHOE\PėODEìW
YROHQDWDNDE\E\E\O]DFKRYiQSRFLWNUDMLQQpKRUHOLpIXYMHMLFKSUśKOHGXD]iURYHļDE\SśVRELO\XUĀLWRX
EDUHYQRVWt0H]LSURVWRUYDNXRYìFKUiPFśEXGHGRSOQėQGRVtO\PPGDOåtPYORçHQìPVNOHPSRWʼnHEQp
VtO\3URVHYHUQtPpQėRVYėWOHQRXVWUDQXQDYUKXMHPHRNQRYEėODYpEDUHYQRVWLSURMLçQtVWUDQXSDNYH
YìUD]QėMåtVHVWDYHQpQDSʼntNODG]NʼnHPHQś]DEDUYHQtQDILDORYėOpKRĀLQDçORXWOpKR-LQRXPRçQRVWtMH
SRXçLWtGYRXRGVWtQśPtVWQtKRELRWLWXåHGDYpKRD]ODWDYpKRWDMHQDYUçHQDMDNRYDULDQWDNRQHĀQi3DN
O]HKRYRʼnLWRVHYHUQtVWUDQėMDNRPėVtĀQtDRMLçQtMDNRRVOXQHĀQt
6SśVREHQtPEDUY\DVYėWODYLQWHULpUXNDSOHVRXYLVtGiOHQDYUKRYDQìV\VWpPVYėWHOQìFKYL]tUś
SURUiçHQìFKSʼnHYìåHQRXVWUPRXNOHQERXNDSOH7HQMHPRçQpFKiSDWEXčMDNRĀLVWėYROQRXDVRFLDWLYQt
SURPėQOLYRXVHVWDYXSUśPėWśRNROQtKRSURVWʼnHGtGRYQLWʼnGDQpKRPtVWDQHERQDRSDNMDNRYHOPL
VRILVWLNRYDQRXVRXVWDYXNG\SRK\EXMtFtVHVNYUQ\EDUHYQpKRVYėWODMHPRçQpY]WDKRYDWNDçGìXUĀLWìGHQ
NHNRQNUpWQtPVRXYLVORVWHPDőXç]NXOWXUQtKLVWRULHQHERĀDVRYìPLVRXYLVORVWHPFHOpNUDMLQ\VRXYLVORVWL
]YėURNUXKXDPėVtFś9]WDKNDSOHNHVOXQFLLMHMtY]WDçHQtNåLUåtPĀDVRYìPVRXYLVORVWHPKRYRʼntR
PRçQpPQi]YXĀLÅ]DVYėFHQt´6OXQFL
̀倀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
;BTB[FOÓLBQMFEPLSBKJOOÏIPSÈNDFTF4UVEOJŘOÓIPSPVB4OŞäLPVQżJQPIMFEVLTFWFSVTPVŘBTOâTUBW
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
/BWSIPWBOâJOUFSJÏSLBQMFQżFWâÝFOâTUżFÝOÓLPOTUSVLDÓCF[QPVäJUÓLSPWƉWOŞKÝÓTJMVFUB[BDIPWÈOB
VHYHUQtDMLçQtRNQRVYìSOQėPL]HGYRXEDUHYQìFKRGVWtQśELRWLWXX]DYʼnHQìFKPH]LVNO\
YSʼnHGX]YRQ]DSXåWėQìGRVWXGQ\NU\FtPʼntçQHY\]QDĀHQDYOHYRQDVWėQėUXGìGDWRYìSDSUVHNYUçHQì
VOXQFHP
4FWFSOÓPLOPLBQMF
4UżÓCSOÈTMÓEBoCJPUJU[NBMÏIPWPEPQÈEVWFTUSÈOJ+BWPżÓIPQPUPLVW,SLPOPÝÓDIWZMPNFOÈ[BTPVNSBLVTSQOB
¡hTFWFSOÓÝÓżLZ¡hWâDIPEOÓEÏMLZNOBENPżFN.JMPÝÀFKO3PNBO,PVDLâ
BSDIJUFLUPOJDLÈLBODFMÈżTSPSFBMJ[BDF3VJOJOWFTUBT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
+JäOÓPLOPLBQMF
;MBUÈTMÓEBCJPUJUOBTCÓSBOÈWQSBNFOJÝUJOBEÁQTLPVTBNPUPVW,SLPOPÝÓDI[BKBTOÏIPTMVOFŘOÏIPSÈOB
ŘFSWFODFƒ
TFWFSOÓÝÓżLZ¡hWâDIPEOÓEÏMLZNOBENPżFN.JMPÝÀFKO3PNBO
,PVDLâBSDIJUFLUPOJDLÈLBODFMÈżTSPSFBMJ[BDF3VJOJOWFTUBT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
'YD]YRQ\NDSOH
KRUQtSRK\EOLYì]YRQUR]H]QtYDQì]HYQLWʼn]DYėåHQìPVUGFHP
SRG]HPQtQHSRK\EOLYì]YRQF\PEiO]DSXåWėQìGRVWXGQėUR]H]QtYDQìYQėMåtPNODGLYHP
4DIFNBUJDLâQPIMFEOBQPE[FNOÓ[WPODZNCÈM
LPMNPOBTUVEOV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
4DIFNBUJDLâQPIMFEOBQPE[FNOÓ[WPOPEIMBEJOZTUVEOZEPLMFOCZLBQMF
,"1-&13".&/+.²/"".¶45"
VWʼnHG
9\VRNìVYDK
6WXIHQVHLWH
-VŘOÓQPUPL
YìFKRG
3RXVWHYQLFNìSRWRN
-DYRU8UODVNRSSH
9HEHUśYSRWRN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
-DYRʼntSRWRN8UODVJUXQGEDFK
9ODåVNìYUFK9HONiÔSD
NDSOH30DULH
9DYʼnLQFśYSRWRN/RUHQ]JUXQG
7LSSHOWśYSRWRN*URVVH7LSSHOEDFK
ÔSD$XSD-DQśYOHV0DOiÔSD
+DGtSUDPHQ
0HVVQHURYDVWURXKD-HOHQtSRWRN
3ėQNDYĀtYUFK.UDNRQRåRYR~GROt
1HMVYėWėMåtWURMLFH6Y$QQD
+RUQt0DUåRY
1DQHEHY]HWt30DULH
6WDUi+RUD
6YėWOi+RUD
]iSDG
9OĀtSRWRN
7HPQiE\VWʼnLQD
/HVQtSRWRN
9OĀtKUDQD
9OĀtGśO
9OĀtMiP\
ÿHUQìSUDPHQ6FKZDU]EDFK
:HLVVEDFK
ÿHUYHQiVWURXKD5RWH5EHO*UXQG
/tQiYRGDÿLVWi
VHYHU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%\VWUìUXĀHM
=HOHQìSRWRN=HKJUXQG
3HFNìSRWRN
3HFÔSD3DQQD0DULH
5śçRYìSRWRN6WXPSHQ*UXQG
5śçRYìGśO5RVHQEHUJ
.DPHQQi0RGUìSRWRN5DXVFKHQEDFK
/LåĀtSRWRN+|IIHUJUDEHQ
-HOHQtSRWRN=HOHQìSRWRN'LYRNìSRWRN
3XVWìVYDK
äLURNìKʼnEHW%XĀLQND
+QėGìYUFK%UDXQEHUJ
9OĀtMiP\
/HVQtSRWRN9OĀtSRWRN
3RXVWHYQLFNìSRWRN6WUiļ
6HYHUND.DPHQQi
NDSOHQD+QėGpPYUFKX
MLK
%RGHQ:LHV*UDEHQ
ÿLVWi
/XĀQtSRWRN/HQ]HQEDFK
6ODWLQQiVWUiļ
6WʼntEUQìSRWRN6SLHJHOEDFK
-DYRʼntSRWRN8UODVJUXQGEDFK
ÿHUQi+RUD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
$SOLNRYDQìEDUHYQìGLDJUDP3ėWLSUYNśD3ėWLVYėWRYìFKVWUDQGOHWUDGLFHIHQJVKXL
QDMPpQDSRWRNśDYUFKśVYėWRYìFKVWUDQNUDMLQ\]PtVWRNDSOH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
$SOLNRYDQpEDUY\PtVWQtFKNDPHQś
QDMPpQDSRWRNśDYUFKśVYėWRYìFKVWUDQNUDMLQ\]PtVWRNDSOH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
$SOLNRYDQpEDUY\PtVWQtFKNDPHQśDRPtWN\
QDMPpQDSRWRNśDYUFKśVYėWRYìFKVWUDQNUDMLQ\]PtVWRNDSOH
$SOLNRYDQpEDUY\RPtWHNDPtVWQtFKNDPHQśQDMPpQDSRWRNśDYUFKśVYėWRYìFKVWUDQNUDMLQ\]PtVWR
NDSOH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
0CSB[PWÏLWBMJUZPLFOOÓDIQSƉIMFEƉLBQMFWTPVŘBTOPTUJ
1SƉIMFEPUWPSFNEWFżÓLBQMFEPÞEPMÓ-VŘOÓIPQPUPLB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1ÈTTWŞUMBWSäFOâTMVODFNTNŞSFNLSVJOÈNPMUÈżFLBQMFWQżFEWFŘFSQPŘÈULVLWŞUOB
På
NYėWQD
235$9$.$3/(93(&,32'61Ėæ.28‡=$'É1Ì
1$9<62.e069$+832'æ,=.2928%28'28
=+,6725,(
.DSOHQHPiMPpQRSśYRGQt]DVYėFHQtQHQt]QiPR'OHGRFKRYDQpIRWRJUDILHLQWHULpUX
E\ODQDROWiʼnLXSURVWʼnHG3DQQD0DULHV-HçtåNHPSRSUDYLFL6YäLPRQV-HçtåNHPDOLOLt
NYHWRXFtKROtSROHYLFL6Y%DUERUDVYėçtXQRKRX3RGROWiʼnHPKUREERçt
7H[WQDROWiʼnL(KHOHXWHQ$PEURVX.DWHʼnLQD(WWULFKQDKRʼnH(UEDXW]XU(KUH
*RWWHV
3śYRGQtMPpQROXĀQtHQNOiY\QDNWHUpVHNDSOHQDFKi]tMH6WXIHQVHLWHQ\Qt9\VRNì
6YDK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
,JQDW](WWULFKSRGOHäRXUND]H=DKUiGHN]DORçLOQDGDFLDVLVEtUNXSURVWDYEXNDSOHQD
9\VRNpP6YDKXNWHURXVGREURGLQFLSRVWDYLOMHKRV\Q$PEURV
9URFHE\ODNDSOHVWDçHQDWiKOHPDRSUDYHQD
9OHWHFKPLQXOpKRVWROHWtE\ODGOHSURMHNWX6XUSPR]ʼnt]HQDQRYiVWʼnHFKDYOHWHFK
SDNRGYRGQėQt]GtNDSOH1DYUçHQpUHNRQVWUXNFH]WėFKWROHWQHE\O\GRNRQĀHQ\
.URPėçXORYpKRRVWėQtRWYRUśVHQHGRFKRYDOçiGQìDXWHQWLFNìKLVWRULFNìSUYHN
1<1Ì
.DSOHVWRMtYKRUQtĀiVWLPėVWD3HFHSRG6QėçNRXWpPėʼnYWLVtFLPHWURYpQDGPRʼnVNpYìåFH
9OpWėXSURVWʼnHGOXNY]LPėPH]LGYėPLVMH]GRYNDPL3ʼnLQiYUKXRSUDY\MHQXWQp
SDPDWRYDWQDYHOPLWYUGpNOLPDWLFNpSRGPtQN\YtWUVQtKG\QDPLFNp]PėQ\WHSORWDQD
UR]MDʼnHQpDçRSLOpQiYåWėYQtN\
2SUDYDNDSOHE\VHPėODSRMHGQDWPRGHUQėDE\SśVRELODYSURWLNODGXNHNDSOL+QėGì
9UFKNWHUiVWRMtQDSURWėMåtVWUiQLPiGRFKRYDQì]E\WHNSśYRGQtKRPRELOLiʼnHDEXGH
RSUDYHQDYWUDGLĀQtPGXFKX
9NDSOLE\PėOIXQJRYDWOHWQtRWHYʼnHQìSURYR]VPʼntçtD]LPQt]DEHGQėQìXWėVQėQì
8NDSOHEXGHRVD]HQDLQIRUPDĀQtWDEXOHY\FKi]NRYpWUDV\9OĀtMiP\DODYLFHVRSėUDGOHP
7\WRMHQXWQpXPtVWLWQDSORåHSDWʼntFtNHVWDYEėDWDNDE\VHNYśOMO\çDʼnśPQHPXVHO\QD
]LPXGHPRQWRYDW
3RĀtWiVHVRVD]HQtP]YRQXSUDYGėSRGREQėQDHOHNWULFNìSRKRQ0RçQìMHNODVLFNì]YRQFLPEiORYì
]YRQ]YRQNRKUD1HERHIHNWMLQpKRGUXKX"(OHNWʼnLQDEXGHSʼnLYHGHQDRGGROQt
VWDQLFHYOHNX
1HQtMDVQpQRYpSRMPHQRYiQtNDSOH
0tVWQtRE\YDWHOp]9\VRNpKR6YDKXD]H=DKUiGHNFKWėMtNDSOLSʼntOHçLWRVWQėY\XçtYDWR
YiQRĀQtFKDYHOLNRQRĀQtFKVYiWFtFK0RKRXPtWXVHEHNOtĀDWHQSśMĀRYDWKRVWśP
6(=1$032'./$'Ś
=DGiQt
0DSRYìSRGNODG
9\FKi]NRYiWUDVD9OĀtMiP\‡LGHRYìQiYUK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
$UFKLWHNWRQLFNìYìNUHVUHNRQVWUXNFHNDSOH685302
8SʼnHVļXMtFt]DPėʼnHQt
$OEXPEDUHYQìFKIRWRJUDILt
.RSLHKLVWRULFNìFKIRWRJUDILt
EʼnH]QDLQJ0LORVODY.OLPHå
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
4UVEOZ;WPOZ
QSPÞEPMÓ4W1SPLPQBW1SB[F
JEFPWâOÈWSI
ÁEPMÓTW1SPLPQBW1SB[FEOFTTPVŘÈTUQżÓSPEOÓIPQBSLV1SPLPQTLÏB%BMFKTLÏÞEPMÓ
KFQBNÈUOâNNÓTUFN
KFIPäIJTUPSJJM[FTMFEPWBUPEOFKW[EÈMFOŞKÝÓNJOVMPTUJQżFTQPVUOÓUSBEJDJEFWBUFOÈDUÏIPTUPMFUÓBäLFEOFÝOÓN
QPLVTƉNPSFIBCJMJUBDJKFIPEVDIPWOÓIPQPUFODJÈMVBQżJSP[FOPTUJ7FMNJTJMOâKFUVLSBKJOOâW[UBIWPEZTLBMB
QPE[FNÓ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
;UPIPWZDIÈ[ÓJQżFELMÈEBOâQSPKFLUKFOäOBWSIVKF[BLPNQPOPWBUEPQSPTUPSVÞEPMÓTÏSJJ[WPOJDTUVEFO
7DFMÏNQSPTUPSVVWBäPWBOÏIPBSFÈMVOBWSIVKFNFWZIMPVCJUżBEVTUVEFOPSƉ[OÏNQSƉNŞSVJIMPVCDFLSZUâDI
KFEOPEVDIâNJNżÓäFNJWÞSPWOJUFSÏOV7ŞUÝJOB[OJDICVEFPCPIBDFOBVWOJUż[BWŞÝFOâNJ[WPOZSPWOŞäP
SƉ[OÏNQSƉNŞSVBMBEŞOÓoWPEMJÝOâDIÞSPWOÓDIWJTÓDÓDIVWOJUżOBEWPEOÓIMBEJOPVOFCPWâKJNFŘOŞJOBE
PCSVCPVTUVEOŞ5BLCVEFWZCVEPWÈOBSP[QUâMFOÈTPVTUBWBVSŘJUâDI[BTUBWFOÓTQSƉIMFEZEP[FNŞWPEZJPCMBL
/BMBEŞOÓNLBäEÏIP[F[WPOƉOBVSŘJUâUØOBFWFOUVFMOÓNTQPMFŘOâNSP[F[OŞOÓNWÝFDIOFCPKFOOŞLUFSâDI
[WPOƉOBQżWQSBWÏQPMFEOFy
TFÞEPMÓNJSP[F[OÓWäEZKJOâ[WVLPWâBLPSE;WVLPOPTOâDIBSBLUFSTUVEOŞCVEF
WQżÓNÏWB[CŞLKFKÓNV[BMPäFOÓJ[QƉTPCVPTB[FOÓ[WPOFN,MBTJDLÏLPQBOÏTUVEOZPQSƉNŞSVBäN
TIMPVCLPVPEEPNFUSƉCVEPV[WVLQPIMDPWBUJWZ[BżPWBU[ÈSPWFŵTUVEOZTDIBSBLUFSFNWSUƉPQSƉNŞSVPE
EPDNBIMPVCDFEPNCVEPVQƉTPCJUKBLPWOJUżOÓSF[POÈUPSZ[WVLV+FEJOŞTUVEOZTF[WPOZ
[BWŞÝFOâNJOBEWOŞKÝÓNUFSÏOFNCVEPVWQPETUBUŞLMBTJDLâNJ[WPOJDFNJŘJ[WPOJŘLBNJ
;WPOZUWBSPWŞTQPKVKÓDÓUSBEJDJPCSÈDFOâDIUJCFUTLâDINÓTTFTUżFEPFWSPQTLâNCJDÓNIPEJOPWâN[WPOFNCZ
NŞMZCâUQFWOŞVLPUWFOZOFCPQSPQPKFOZTBSDIJUFLUVSPVLSZDÓNżÓäFTUVEOZOFCPTKFKÓNPTUŞOÓNBSP[F[OÓWÈOZ
CVEPVWOJUżOÓNŘJWOŞKÝÓNLMBEJWFNJOJDJPWBOâNFMFLUSJDLZOFCPNFDIBOJDLZ;WPOZCVEFNPäOÏUBLÏSP[F[OÓU
QPVIâNWIB[PWÈOÓNEBSƉNJODÓEPTUVEOÓ4UVEOZLEF[WPOCVEF[BWŞÝFOOBEOJNJOBQSJODJQVLMBTJDLÏ
TUżFEPWŞLÏ[WPOPOPTOÏLPOTUSVLDFCVEPVPCTBIPWBU[WPOZWZÝÝÓIPMBEŞOÓUWBSPWŞQSPQPKVKÓDÓUSBEJDJŘÓOTLâDI
[WPOLƉMJOHTFWSPQTLâNLSBWTLâN[WPODFNBUSBEJŘOÓNLPTUFMOÓN[WPOFNTQPIZCMJWâNTSEDFN3P[F[OÓWÈOZ
CVEPVQSPWB[FNŘJFMFLUSJDLZ
9RGQtKODGLQ\QğNWHUìFKVWXGQtEXGRXSUDYGğSRGREQğVQtçHQ\QDSRWŏHEQRX~URYHłSRG]HPQtPL
çOiEN\~VWtFtPLYHVYD]tFKMDNRQRYpSUDPHQ\=GHVDPR]ŏHMPğYåH]iOHçtQDNRQNUpWQtFK
YìEğUHFKPtVWMHçMVRX]DWtPYWpWRIi]LMHåWğRWHYŏHQ\
%WB[WPOZQSPÞEPMÓTW1SPLPQB
IPSOÓQPIZCMJWâ[WPOSP[F[OÓWBOâ[FWOJUż[BWŞÝFOâNTSEDFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QPE[FNOÓOFQPIZCMJWâ[WPO[BQVÝUŞOâEPTUVEOŞSP[F[OÓWBOâWOŞKÝÓNLMBEJWFN
4UVEOBTF[WPOFNNÓTPV[BQVÝUŞOâNEPTUVEOŞSP[F[OÓWBOâNWOŞKÝÓNLMBEJWFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
4UVEOBOBQSJODJQVWSUVTWMPäFOâN[WPOFNNÓTPV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
4UVEOB[WPOJDFTF[WPOPOPTOPVLPOTUSVLDÓBQPIZCMJWâN[WPOFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
;WVLPOPTOâDIBSBLUFSTUVEOŞCVEFWQżÓNÏWB[CŞLKFKÓNV[BMPäFOÓJ[QƉTPCVPTB[FOÓ[WPOFN,MBTJDLÏLPQBOÏ
TUVEOZPQSƉNŞSVBäNTIMPVCLPVPEEPNFUSƉCVEPV[WVLQPIMDPWBUJWZ[BżPWBU[ÈSPWFŵTUVEOZ
TDIBSBLUFSFNWSUƉPQSƉNŞSVPEEPDNBIMPVCDFEPNCVEPVQƉTPCJUKBLPWOJUżOÓSF[POÈUPSZ[WVLV
+FEJOŞTUVEOZTF[WPOZ[BWŞÝFOâNJOBEWOŞKÝÓNUFSÏOFNCVEPVWQPETUBUŞLMBTJDLâNJ[WPOJDFNJŘJ[WPOJŘLBNJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1żÓLMBEMBEŞOÓPTNJ[WPOƉQżJQPVäJUÓ&EVS%JTEVSBLPSEV[F4WŞDFOÓKBSB*HPSB4USBWJOTLÏIP
QżFQJTQżFEUSBOTGPSNBDÓEP[WPOBżTLÏIPMBEŞOÓ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
5WBSPWÈBSP[NŞSPWÈÝLÈMB[WPOƉWFTDIFNBUJDLÏNQPEÈOÓ
1PIMFEOB1SPLPQTLâLPTUFMÓLWTFENEFTÈUâDIMFUFDITUPMFUÓQPEMFLSFTCZ&$IBMVQZ7MFWPEPMFTUPKÓ
QPWŞTUOÈIPTQPEB[QPŘÈULVPCŘFSTUWPWOBQSPQPVUOÓLZQP[EŞKJMFUOÓSFTUBVSBDFQBLKÓEFMOBMPNBżƉ%OFT
OFFYJTUVKF0EIPTQPEZWFEMBDFTUBLNBMÏNVEPNLVWFTLÈMF#ZMBUPKFEOBLQPVTUFWOBKFEOBLWDIPEEP
CâWBMÏOFKEFMÝÓKFTLZOŞQSBäTLÏIPPLPMÓ/BLPQDJWJEÓUFLPTUFMÓLTW1SPLPQB%ƉMFäJUÏKFTVDIÏQSBWEŞQPEPCOŞ
OŞLEZQSPUÏLBOÏÞEPMÓŘLPWFLUFSÏNUVÝÓNFPCŘBTOâQPOPSOâUPLPKFIPäFYJTUFODJWKFTLZOJTF[NJŵVKFOŞLPMJL
QSBNFOƉ+FTLZOŞCZMBPEMÈNÈOBLPODFNTUPMFUÓWMPNVW[OJLMWPKFOTLâPCKFLULWƉMJLUFSÏNVOFDIBMJWPKÈDJ
TUSIOPVUJLPTUFM
7$ÓMFL41&-&0T
1żJWPEŞUBNWFMNJKBTOÏ
OFKUBKOŞKÝÓTWBUZOŞ
WÓNKÈÞEPMÓŘLPLSÈTOÏ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VQSPTUżFEKFTUKFTLZOŞ
UBNTFTDIÈ[ÓNOPIPMJEV
UBNOFCZEMÓäÈEOâLMBN
QżÈUFMTUWÓUBNNÈTWÏTÓEMP
NJMPTUFOLPQPKśNFUBN
$IUÓDQPCPäOPVWSPVDOPVCâUJ
QPVTUFWOJDÓEÓWLPNÈ
JKÈUBNDIDJTUFCPVKÓUJ
QPVTUFWOÓLFNCVEVKÈ
7ÝBLKÈUBNEWBTUÈOLZLSÈTOÏ
QSPOÈTPCBWZIMFEÈN
NBKÓKBLPSÈKCâUPCB
NJMPTUFOLPQPKśNFUBN
7TUżÓÝDFNFDIFNPCBMFOÏ
CVEF[WPOFLWJTFUJ
LMFLÈOÓUBNCVEFEFOOŞ
PQPMFEOJ[WPOJUJ
"OBPCSPTUMÏNQBISCDJ
CVEFTUÈUJNBMâDISÈN
UBNTFCVEFNNPEMJUWSPVDOŞ
NJMPTUFOLPQPKśNFUBN
"OEŞMÏUBNLVSPQŞOÓ
TOBÝÓN[QŞWFNTQPMŘFKÓ
UBNEMÓQSBWÏVLPKFOÓ
MÈTLBUBOFKŘJTUÝÓ
WOÓäUBNCVEFÝQżFTWŞEŘFOÈ
UBNƃäFOFOÓäÈEOâLMBN
OFCVEFÝUBNQPNMVWFOB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NJMPTUFOLPQPKśNFUBN
,EZäQBLQPNPEMJUCŞWSPVDÓ
LOJIVäBMNƉ[BWżFNF
EP[BISÈELZNJMPUWƉSŘÓ
LFTWÏQSÈDJQƉKEFNF
OFUżFCBOÈNNOPIPNÓUJ
OFCPQPMOPTU[ESÈWVOÈN
KÈLPQBUJBUZQMÓUJ
NJMPTUFOLPQPKśNFUBN
7ÝFDLPCVEFNLPOBUTQPMV
DFMâEFOTJQPNÈIBU
BLEZäTMBWÓLQÓTFŵCPMV
WFŘFSQPŘOFÝWJIPUBU
WLSBEVTFQPEUWÏPLÏOLP
EPCSPVOPDUJ[B[QÓWÈN
EPCSPVOPDNÈIPMVCJOLP
NJMPTUFOLPQPKśNFUBN
"LEZäEVÝFNÈTF[UŞMB
LTUWPżJUFMJWZWJOF
KBLLEZä[ÈżFTMVODFTULWŞMÈ
WNPESPKBTOÏSP[QMZOF
WJKNOŞWŞOFD[SP[NBSâOZ
KJäKTFNTUFCPVTÈ[FMTÈN
WŞOFD[SVLPVNÏNJMFOLZ
NJMPTUFOLPQPKśNFUBN
ŘFTLÈQÓTFŵ[TUPMFUÓ
7ÈDMBWĻF[OÓŘFL/BÝF[MBUÈNBUJŘLB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1żÓLMBEMJEPWÏIPQPQŞWLVTQPKFOÏIPTF4WBUPQSPLPQTLPVQPVUÓLPODFNEFWBUFOÈDUÏIPTUPMFUÓ
;80/
TPOVT
[XPOŘFLOBXPEŞ
[XPOSZCZ
[XPOŘFLOFCTX+BOBLPżFOK
+PTFG+VOHNBO4MPWOÓLŘFTLPOŞNFDLâ
FYJTUVKFQPWŞSBäFWPMÈOÓEPTUVEOŞ
QżJWFEFEVÝJ[QŞU
TUVEOŞTBIBKÓIMVCPLPEP[FNŞy
"LJSB,VSPTBXB"LBIJHF3VEPWPVT
NÝ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
/PŘOÓCMPVEŞOÓQP1STFDI.BULZ#PäÓ
#EŞOÓVKF[FSB
4SEFŘOŞ[WFNF7ÈTB7BÝFQżÈUFMF
OB/PŘOÓCMPVEŞOÓQP1STFDI.BULZ#PäÓBOBCEŞOÓVKF[FSB
$FTUVÀVNBWPVWFTUPQÈDI+PTFGB7ÈDIBMBWFEF.JMPÝÀFKO
[FTPCPUZOBOFEŞMJBLWŞUOB
VTQPżÈEÈOPWSÈNDJWâTUBWZ%JWPŘJOBo1żÓSPEB%VÝF+B[ZL
(BMFSJÓ6CÓMÏIPKFEOPSPäDFW,MBUPWFDI
PEKF[EBVUPCVTFNPEHBMFSJFW,MBUPWFDIWQżFEQPLMÈEBOâOÈWSBU
ESVIÏIPEOFWIPEJOEPQPMFEOF
EPCSÈUŞMFTOÈLPOEJDFBWIPEOÏPCMFŘFOÓKTPVQPENÓOLPV
DFTUBTFLPOÈ[BKBLÏIPLPMJWQPŘBTÓ
ÞŘBTUOBWMBTUOÓOFCF[QFŘÓ
8FDPSEJBMMZJOWJUF:PVBOE:PVSGSJFOET
UPQBSUJDJQBUFPO5IF/JHIU8BOEFSJOHPWFS5IF)PMZ-BEZT#PTPNTNPVOUBJOTBOE
#F"XBLFTCZUIFMBLF
5IFXBZUISPVHIÀVNBWBNPVOUBJOTJO7ÈDIBMTTUFQTJTMFECZ.JMPÝÀFKOGSPN
4BUVSEBZUP4VOEBZPO.BZUIoUI
PSHBOJ[FEBTBQBSUPGUIFFYIJCJUJPO
8JMEFSOFTTo/BUVS4PVM-BOHVBHF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
JO(BMMFSZ6CÓMÏIPKFEOPSPäDFJO,MBUPWZUIF$[FDI3FQVCMJD
EFQBSUGSPNUIFHBMMFSZJO,MBUPWZPO.BZUIBU
FYQFDUFESFUVSOUIFTFDPOEEBZBUQN
HPPEQIZTJDBMDPOEJUJPOBOEBQQSPQSJBUFDMPUIFTBSFSFRVJSFE
UIFKPVSOFZUBLFTQMBDFJOFWFSZXFBUIFS
BUZPVSPXOSJTL
¡AA/
¡AA8
¡AA/
¡AA8
4VOSJTF/FX.PPO
SFQPSUEFOÓL
TPCPUBLWŞUOB
PEKF[E[,MBUPWOBÀQJŘÈDLÏTFEMP
NÓUJOLWLSVIVOBMPVDFVWFEFOÓEÓMOZQżFETUBWFOÓÞŘBTUOÓLƉ[BNŞżFOÓQSPŘ
CMPVEŞOÓÞŘBTUOÓLƉWŘFUOŞNOF
7ÈDIBMBCMPVEŞOÓQƉWPEOÓWFS[FCMPVEŞOÓ
LSÈULBEJTLVTF
KJOâDIMJEÓ[FTESVäFOÓ%VIBWUVUPOPDQSPWÈEÓDFTUVEMFNâDIQƉWPEOÓDI
QSPQP[JDDÓMDFTUZPCMBTUCMBU
QSWOÓŘÈTUQPDIPEVTNŞSFNOB1żFEŞMQP[FMFOÏDFTUŞ
WZUWPżJUOPWÏEWPKJDFŘJUSPKJDF[UŞDILEPTFOF[OBKÓUÏNBIPWPSVTPVTUżFEJULDÓMƉN
OBÝFIPTFULÈOÓ
ISBOBDFTUZQżFE1żFEŞMFNTWâIMFEFNOBKF[FSOÓTUŞOVėFSOÏIPKF[FSBB
QSPUŞKÝÓQÈTWSDIPMƉOBEOJNJä[BQBEÈPTUSÏTMVODF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WÝJDIOJŘFMFNLFTMVODJSP[FTUBWFOJWFEMFTFCF
TPŘJNBEPÝJSPLBPUFWżFOâNJSZDIMFQżFMÏUÈWBUTMVOFŘOÓLPUPVŘBTMFEPWBUKBL
ÞŘJOLFNQżF[ÈżFOÓPŘÓTMVODFWTUVQVKFEPWJEŞOÓPLPMOÓLSBKJOZLSPVUJUIMBWPVEP
WÝFDITUSBOWJ[VÈMOÓQPEPCBCMPVEŞOÓQSJODJQCMPVEŞOÓWTUVQVKFEPWJEŞOÏIP
PCEPCOÏUŞMPWÏNVQPDJUVCMPVEŞOÓWZWPMBOÏNVEMPVIPVCF[DÓMOPVDIƉ[Ó
TMFEPWBUSF[JEVVNTWŞUFMOâDITUPQTMVODFVWOJUżPŘÓQSPNŞOZCŞIFN[NŞOZTÓMZ
TFWżFOÓPŘOÓDIWÓŘFLKJOÏQżJ[WSÈDFOÓIMBWZEPPCMBLKJOÏQżJQżFELMPOVL[FNJKJOÏ
QżJ[BLSZUÓPŘÓEMBOŞNJ
NOPäTUWÓLPUPVŘPWâDITUPQBESBIQPIZCƉQżFEDIP[ÓDIQPIMFEƉEPTMVODF
QSPNŞOZQP[JUJWVWOFHBUJWOŞLPMJLBOÈTPCOÈQSPNŞOBTWŞUFMOÏIP[OBLVB
WZEFDIVKÓDÓSVEÏQP[BEÓQMPWPVDÓ[OBLZ
QPLSBŘVKÓDÓDIƉ[FL1żFEŞMV
[SVÝFOÓQƉWPEOÓDIEWPKJDQPLSBŘPWÈOÓWIPWPSVBLPODFOUSBDF
1żFEŞM
TUSVŘOÈJOGPSNBDFPSP[WPEÓ-BCF%VOBKDFTUBNMŘFOÓLWSDIPMV+F[FSOÓIPSZKEFNF
WFTLVQJOŞBMFLBäEâTÈN[BTFCFWÓDFPUFWżÓUUŞMPQPDJUƉNDIƉ[FOÈNBIZEFUBJMƉN
QSPTUżFEÓWŘFUOŞ[WVLƉ
PQSÈWOŞOÓQPSVÝJUUPUPNMŘFOÓNÈNKFEJOŞKÈ
OBWSDIPMVDFTUVVLPOŘVKJOŞLPMJLBOÈTPCOâNUMFTLOVUÓN
WSDIPM+F[FSOÓIPSZQPEMF+7ÈDIBMB1STB.BULZ#PäÓ
QżFETUBWUFTJKBLKFNPäOÏKFÝUŞEÈMFQPLSBŘPWBUWDIƉ[JOBUPNUPTJMOÏNNÓTUŞ
QSÈDFTCPTâNBOPIBNBBTF[BWżFOâNBPŘJNBWFTUPKFTVWPMOŞOâNUŞMFNOFCP
WTFEŞQSPUZLEPNBKÓQSPCMÏNZTFTUBCJMJUPV
OFKQSWFTJWZCFSUFOŞKBLÏQSPWÈTQżÓKFNOÏNÓTUPKF[EFWFMLâWâCŞSPEWZMPäFOŞ
UFQMâDIBWMBIâDINÓTUTUSBWBNJBMJÝFKOÓLFNQżFTTOŞIPWÈQPMFBäLFYUSÏNŞ
DIMBEOâNNÓTUƉNWPEWFTOŞIPWâDIWZMFäJTDÓDI
NJOVU
SÈECZDIBCZTUFQPLSBŘPWBMJWNJOJNÈMOÓDIƉ[JUÏNŞżOBKFEOPNNÓTUŞQPDJUUŞMB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFTUVQVKFEPDIPEJEFMBUBKTPVQSPTUżFELFNJOUFO[ÓWOÓWâNŞOZJOGPSNBDÓNF[JWÈNJ
BQPEMPäÓN[FNŞWÝFDIOZŘÈTUJDIPEJEFMOBCâWBKÓOBWâ[OBNVLBäEâEFUBJMQPWSDIV
NƉäFTEŞMJUUJTÓDFJOGPSNBDÓPUFWżFUFTFUŞNUPEFUBJMOÓNJNQVM[ƉNBQPTUVQOŞ
QżJEÈWFKUFJNBHJOBDJ
NƉäFUFKÓUUBLEBMFLPäFOBQżÓLMBEKÈTJNPIVQżFETUBWJUäFTFNOFEPUâLBKÓÞTUB
EDFSZLUFSPVKTFNQPSPEJMQżFEMFUZOFäFTFNOFEPUâLÈTZOKFIPäCVEVNÓU[B
MFU
NJOVUQżFELPODFNPCDIÈ[ÓNQPTUVQOŞWÝFDIOZBEÈNJNQVM[ZEPUZLFNWŞUWÓ
LƉäFŘJNFDIFNQPTUVQOŞLPOFD[BPQSBWEVTJMOÏIPTPVNSBLV
PEDIÈ[ÓNFLOBÝFNVKF[FSVKFNPäOÏOFQBUSOŞQPUJDIVTQPMVNMVWJUBMFVä
UPIPOJLEPNPDOFWZVäÓWÈ
QPTUVQOŞCVEFTÓMJUPTBNŞOÓLBäEÏIP[OÈTBOPDOBCżFIVKF[FSBQSPCEÓNFLBäEâ[B
TFCF
WZSÈäÓNFQżÓNPLėFSUPWVKF[FSVBWFMNJCS[ZEPDIÈ[ÓNLFYUSÏNOŞQżÓLSâNTUSÈOÓN
LEZOŞLUFSÏQBSUJFKFOVUOÏPCDIÈ[FU
QżJCâWBKÓTLÈMZBOFLUFSÈNÓTUB[BŘÓOBKÓQżJQPNÓOBUQSPQBTUEPMFTUżÓCżJUŞTWÓUÓIMBEJOB
BUNB[BŘÓOÈSZDIMFIPVTUOPVU
KFLPMFNIPEJOZ
[BTUBWVKJTFWQżÓLSÏTUSÈOJEPMFSP[FSWBOÏTLÈMZBŘFLÈNFOBDFMPVTLVQJOVUJÝF
TFEÓNFB[ÓSÈNFLKF[FSVWMFWPBTJUBLNJOVUOŞLEPOBIPżFUPŘÓOPŘOÓLBNFSPV
WZSÈäÓNFEÈMTLÈMZOÈTOVUÓVIOPVUWQSBWPBQPPCDIWBUVKFEOÏ[OJDIOBSÈäÓNFOB
SVJOZCâWBMÏQSWPSFQVCMJLPWÏDFTUZŘÈTUFŘOŞTSPVCFOÏ[LNFOƉBLBNFOOâDIUFSBT
QżFLSBŘVKFNFEWBQPUPLZBQżJDIÈ[ÓNFOBSP[DFTUÓLEZTFVLB[VKFäFBTJEBMÝÓDITF
DFTUPVPEUSIMPPEOBÝÓTLVQJOZBÝMPKJOPVDFTUPVQżÓNPEPTLBMOÓDITSÈ[ƉKF[FSOÓ
TUŞOZ
PEDIÈ[ÓN[QŞUKFIMFEBUBQżFEUÓNKFÝUŞQSWOÓTLVQJOŞQżFEÈNJOTUSVLDFKFäKTFN
DIUŞMEÈUWÝFN
LBäEâ[OÈTTJOBKEFOBCżFIVKF[FSBTWÏNÓTUPLEFCVEFCEÓUBäEPSÈOBSFTQFLUVKUF
TPVLSPNÓPTUBUOÓDIBLŘOÓSÈEJVTLBäEÏIP[OÈTCZNŞMCâULSVIUBLNQPLVETF
OŞLEPSP[IPEOFUFQMBWBUQMBWUFWÝBLNBYJNÈMOŞUBLNFUSƉLFTUżFEVKF[FSB
QSPUPäFQPLVEQPQMBWFUFEÈMVäTFOFWSÈUÓUF
SÈOPWZŘLÈNFPLBNäJLVLEZTFQSWOÓQBQSTLZTMVODFEPULOPVIMBEJOZKF[FSBQPLVE
TFUBLOFTUBOFBCVEFMJ[BNMäFOPPCFKEVQPNBMVDFMÏKF[FSPBEÈNUBNWÝFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
OFWFSCÈMOŞWŞEŞUäFKFLPOFDOBÝFIPTFULÈOÓ
PEDIPELPMFNPEKF[EEP,MBUPWW[+F[FSOÓIPTFEMB
äÈEOÏPTPCOÓSP[IPWPSZTEŞMPWÈOÓQPDJUƉ[BäJULZEP[OÓWBKÓ
QSPäÓWÈNISP[OÏPLBNäJLZNBSOÏIPIMFEÈOÓWFTLBMOÓDITSÈ[FDIBNF[J[CZULZ
żÓDFOÏDFTUZ[CZUFŘOŞUMFTLÈNEPOPDJOBLPOFDTFWSBDÓNBEPMFVCżFIVQPULÈWÈN
KFEOPIP[ESVIÏTLVQJOZKFOä[BQÈMJMTWÓŘLVOBTWÏNNÓTUŞBVLB[VKFTFäF
QSBWEŞQPEPCOŞWÝJDIOJÝƃBTUOŞEPTÈIMJIMBEJOZPCDIWBUFNTLBMOÓDICMPLƉ[ESVIÏ
MFWÏTUSBOZOBÝÓDFTUZLżÓäÓDÓKFEFO[SBÝFMJOOâDIQżÓUPLƉKF[FSB
WZNŞŵVKJTJTOÓNNÓTUPQSPUPäFBäUBNKTFNTFPQŞUVWPMOJMNÓTUPKFUPLSÈTOÏBPO
DIUŞMQPLSBŘPWBUEÈM
NFDICBMWBOZ[ÈIBEOÈIMPVCLB
PELMÈEÈNÝBUZBQMBWVTFWżFNOFIMVCJOBBQPNƉäFNJPQŞUBäNFDI
UNBKFVäOBQSPTUÈBMFIMBEJOB[ÈżÓWFTWÏNPCSZTVUFQMPCF[IWŞ[E
QżJQSBWVKJTJTWÏNÓTUPWNFDIVUŞTOŞVWPEOÓIMBEJOZKFKBLPMPäFTLBNFOFNQSP
IMBWV
IMBEJOPVQSPLNJUÈWBKÓIMVDIÏÞEFSZBVLB[VKFTFäFUPKTPVQSWOÓLBQLZCMÓäÓDÓTF
CPVżF
OFQSBWJEFMOÏPWÈMZCÓMÏIPTWŞUMBOBEFNOPVPIBMVKFMÓTULZBESPCOŞWŞUWJŘLZWPLPMÓ
NÏIPOJUSBPLSBKMFTBOBQSPUŞKÝÓNCżFIVUWPżÓWâSB[OPVTJMVFUVKBLP[ÈUPLV
SBÝFMJOOÏIPKF[FSBOŞLEFWEBMÝÓNWZÝÝÓNQBUżFLSBKJOZ
UÈIMÏEVOŞOÓB[ÈCMFTLZDFOUSVNCPVżFTFWÝBLCPIVäFMCS[ZTUÈŘÓLTFWFSPWâDIPEV
UBLÏTLVUFŘOŞJOUFO[ÓWOÓEÏÝƃOFQżJDIÈ[ÓBMFNŞOÓTFWUÏNŞżDFMPOPŘOÓQSPNŞOZ
NF[JNMIPVESPCOâDIEFÝƃŞNBWFMLâNJżÓELâNJLBQLBNJ
OFEŞMFLWŞUOB
QSPTUPSNÏIPUŞMBWMIOFBTUÈWÈTFBäOFTOFTJUFMOâNQSPNÏCEŞOÓ
WZQMBÝFOÈLBDIOBTWFMLâNIMVLFNWZSÈäÓPENâDIOPIPV
OBLSÈULPVEPCVTFOFCFSP[KBTŵVKFIWŞ[EBNJOFKKBTOŞKÝÓNJWLPSVOÈDITUSPNƉ[B
NOPV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WFWMOÈDIPŘBT[BIMÏEOVSP[NB[BOÈTWŞUMBOŞLUFSÏ[OJDIÞIFMPESB[VKFWFMNJ
OFŘFLBOâBPTUSâ
CŞIFNWMILÏOPDJTFNOPIPLSÈUNŞOÓTNŞSWŞUSƉBQSPNŞŵVKFIMBEJOV
ÝVNŞOÓQSPUŞKÝÓTUSBOZQPTJMVKFIVLPUEWPVQPUPLƉ
QPV[FKFEOPVNJOBEIMBWPVTJMOŞÝVNÓMFT[NÏTUSBOZCEŞOÓ
TFEÓNŘÈTUFŘOŞOŞLEZPQżFOPCBMWBOQSBWÏSBNFOPNFDIPWBUÓLżÓäDIMBEOF
CBMWBOQSPIOVUâNBMâTNSLNMBEÈWŞUÏWLBKFżÈCVOBEFNPVWMFWPLBMJHSBGJFWSC
QPOFPEIBEOVUFMOÏEPCŞQżÓNPQżFEFNOPVWQżFTOÏMJOJJLMPVäFQPIMBEJOŞISZ[FD
BNJ[ÓWQSBWVQPECBMWBOFN
WÓUS[QSPUŞKÝÓTUSBOZSP[ŘFżJMIMBEJOVBWŞUÝÓWMOLZOFQSBWJEFMOŞÝQMPVDIBKÓQPE
LBNFOZ
UZUPOPWÏ[WVLZPLBNäJUŞWZWPMBMZQSWOÓQÓTLOVUÓLPOJQBTFBOÈTMFEPWBMZEBMÝÓ
TâLPLSZLSÈMÓŘDJy
WpPğŏĀHUQRVHUR]SRXåWtQDGYìFKRGQtPRNUDMHPOHVDVHUR]HYtUi
WUKOLQDQDPRGUDOH]HOHQDYpKRVYğWOD
KFEOPUBTFSP[QBEÈWEFUBJMFDIBKF[FSPTFWZLSFTMVKF
USIMJOBSPTUFBQBLNJ[ÓW[ÈWPKÓDIOÓ[LâDINMIBNSBLƉPETFWFSP[ÈQBEV
UŞTOŞQżFEQÈUPVKFWÝFKBTOÏWJEÓNFTFOBW[ÈKFNNOP[ÓTUPKÓNPäOÈUBLTUÈMJDFMPV
OPDOŞLUFżÓOBPQBLŘÈTUOPDJQSPTQBMJ
CÓMÈOÈNPQŞUBPQŞUQżJQPNÓOÈNJMPTUSEOŞ[USBDFOPVOPŘOÓKFEOPUV
PCDIÈ[ÓNKF[FSPBÝQMIÈNQPTLBMOÓDIżÓNTÈDIPCSPTUMâDIWżFTFN
ÝJLNÏQMPUOZNJ[ÓWSVEPIOŞEÏIMVCJOŞWŞUWFIPWPżÓWFMJQTÈDIWÝVEZQżÓUPNOÈ
[FMFOÈKFWPEOÓBTUÈWÈTFIżFKJWPV
TMVODFQSPSÈäFKÓDÓNSBLZTUBWÓNMäOPVQZSBNJEVTWŞUMBWQSPUŞKÝÓTUSÈOJ
NMŘLZPEDIÈ[ÓNFLPMFNPTNÏOŞLUFżÓOÈTVäQżFEUÓNNMŘLZPQVTUJMJ
QBżF[ZDFTUPVWJEÓNKBLPQPTUBWZTOÓDÓPLSBKJOŞKBLPNZQżFEUÓN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ÀQJŘÈDLÏTFEMPPEKF[E,MBUPWZBTJWQPEŞLPWÈOÓBSP[MPVŘFOÓWÝJDIOJBä
OBWâKJNLZTF[EBKÓCâUÝƃBTUOÓBTQSBWFEMJWŞVOBWFOÓ
DFTUBCZMBTLVUFŘOÈ
QƉWPEOÓWFS[F
%ORXGğQtäXPDYRX
9åHFKQ\W\NGRVHUR]KRGOL]~ĀDVWQLWEORXGğQtäXPDYRX]MHGHQiFWpKR
QDGYDQiFWpKRNYğWQDWRKRWRURNXSURVtPDE\EU]\UiQRY\UD]LOLNDçGì
]FHODViPYHVWRSiFKGiOHQD]QDĀHQpKRVFpQiŏHMtPçMVRXIUDJPHQW\
]9iFKDORY\äXPDY\XPtUDMtFtDURPDQWLFNp/KRVWHMQRNWHUìGHWDLOĀL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
RNUXKWpPDWVLY\EHUHWHQHER]GDFHVWXY\NRQiWHI\]LFN\PHQWiOQğĀL
WHOHSDWLFN\=iOHçtQDYDåLFKVFKRSQRVWHFK'šOHçLWRXSRGPtQNRXMHYåDN
XGUçHQtVWDYXRWHYŏHQRVWLVYpKRQLWUD]YROHQpPXPtVWXNUDMLQ\SRFHORX
GREXDWRDçGRUiQDGDOåtKRGQH(YHQWXHOQt]i]QDP\DSR]QiPN\
]YDåtFHVW\SURVtP]DåOHWHQDDGUHVXVDUYDQJD#P\ER[F]QHER
EURVD#XQL[WSFF]0RKRXVHVWiWSRGNODGHPRGGtOXSŏLSUDYRYDQp
NQLK\'LYRĀLQD
QPUPLZ
3URĀHWQRVWMLFKDQHSŏtOLåGORXKìWRNQDPQR]HDQLMPHQQHPDMtQHXUĀtå
NWHUì]GUREQìFKSŏtWRNšYODVWQğMLFKVtOXWYRŏt
1DVWDMLFKWXWğFKWREH]HMPHQQìFKQHMVSROHKOLYğMåtFKYåDNYšGFšD
XND]DWHOšFHVWYHQ]KYR]GšWğPNWHŏtYSUDOHVH]DEORXGLOL
/FOÓWÝBLMFILPVWŞDÓLSÈŘFUJTUÈMFQPEÏMKFKJDIUPLV
OPDWMFTF
1PEJWVIPEOÏÝVNBWTLÏQMÈOŞV1BTFLPE(FSMPWâDIDIBMVQBäL7ZT-ÈWLÈNBV
;IƉżÓWZ[OBŘVKÓDÓTFOBNÓTUFDILEZTQMOâDIWPEZQPIZCMJWPV[SÈEOPVQƉEPVŘÓN
EPMFKJEPOÓäJONÓTUCF[IWP[EâDIWäEZSP[MFIMFKÝÓDIKTPVQPSPTUMÈWŞUÝJOPVLMFŘÓB
QPSƉ[OV[BLSOŞMâNOFWZTPLâNTNSLPWÓN
«YPtVWHFKFKUiQğQìFKY\YìåHQLQDPLQHEXSURVWŏHGKYR]Gš
VHPNQXWìFKQDFKi]tPHUR]NRåQpNRQWUDVW\]HOHQtåŗDYQDWìFKWUDYD
EOHGRçOXWpKRŏtGNpKRSDçLWXVWPDYR]HOHQìPKRXåWtPNOHĀt
,SÈTOÏKTPVUVOPDFLEZ[BNŞTÓŘOÓIPNBHOFTJPWÏIPTWŞUMBWÝFQPIÈELPWŞP[ÈżFOP
TMBUŞBLMFŘPKFEJOŞMÓTBNPUÈżPWÏTNSŘJOBUSVQZNSUWâDIKJäTUSPNƉTWJUFN
WZMFÝUŞOÏQMPDIZNŞTÓŘOÓQPMFWFNTUżÓCSBEPNPESBTFNŞOÓDÓNWQMPÝOÏCF[
EJNFOTÓTJMIPVFUZTFQSPNŞŵVKÓ
1RFSURçLWiYåXPDYVNpPOHVHXĀLQtQiVSRKDQ\MDNPLOHMHGHQNUiWMHQ
QDKOpGOLMVPHYWDMHPVWYtSŏtURGQtGtOQ\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WâDIPETMVODF
/FK[OBNFOJUŞKÝÓNJEPKNZ[ÝVNBWTLÏIPSÈKFCâWBMZPOZQżJTMVODFWâDIPEVQSPäJUÏ
[FKNÏOBOBWâÝJOÈDI
5ÏUPW[ÈDOÏQPEÓWBOÏEPQPSVŘJUJNPIV[WMÈÝUŞTWSDIPMV#PVCÓOB,MFUŞ-ZTÏIPSZ
ESVIÏIPUPWSDIPMVPE,OÓäFDÓIP4UPMDF
BT3PLMBOVUBUPKFTUOFKNBMFCOŞKÝÓ
+FQPŘÈUFLTSQOBQPESVIÏIPEJOŞSBOOÓ/FCFQMOÏIWŞ[E
$IMBEOP7ÓUSKJIP[ÈQBEOÓNÓSOâ#BMWBOZQPELżÓäFNOBWSDIPMVSPLMBOTLÏNKTPV
EPCSâNÞUPŘJÝUŞN4FEÓN[EFBŘFLÈN
1żFEFNOPVWFWâÝJPŘÓOFVSŘJUâÝFSPTWJUDIVOEÈMUNZBNMITQÓÝFDÓUŞOâDIOFä
[żFOâDIWIMPVCDFQPEOPIBNJUJDIÈBQVTUÈQSPQBTUPCUPŘFOÈUVÝFOâN
BNGJUFBUSFNMFTƉOBEOŞäQPTUVQFNŘBTVQPLSBŘVKÓDÓNQPNBMVSBOOÓN
SP[FEOÓWÈOÓNWZ[ÓSBUJQPŘOPV[UFNOPUOBGJBMPWŞMÏWSDIPMZCMÓ[LâDIIPS
0CŘBTWÓUSSP[FDIWÓWÈWOFKWŞUÝÓCMÓ[LPTUJUFNOÏWPKF[BLSTMÓLƉTNSŘJOBEMFKFNOâDI
ÝFMFTUƉTPVEŞJPOZWIMVCJOÈDIOÓäJOQPEFNOPV4FNUBNPEMPVQOVUâLÈNFO
[BSBDIPUÓEPMƉTFTWBMJWBUJDIPPQŞUTF[EFSP[IPTUÓ
;EÈTFNJäFQPŘÓOÈNSP[F[OÈWBUJLEFPC[PSPEOFCFTFEŞMÓBLEF#PVCÓOTNÓTUZ
[BOJNJäTMVODFWZKÓUJNÈ
/FäWâDIPEEPTVE[BTUżFOOŞNâNJQBSBNJ5ŞäLâNJKTPVNMIBNJEPMFWIMVCJOÈDI
MFTƉLEFTOJWÏNMŘÓDÓTNSLZW[BEVNÈOÓTUPKÓ+FÝUŞäÈEOâOÈ[OBLVSŘJUÏIP
CBSFWOÏIPUPOVTFOFVLB[VKFB[ÝFSBKJOâWBMFVSOFWZOPżÓPLPVQPVUÈWBKÓDÓBSVÝÓDÓ
UJDIÏQP[PSPWÈOÓ
4UPKÓN[EFOFIZCOŞWPŘFLÈWÈOÓTQKBUTOFTNÓSOPTUÓQBOPSBNBUVŘFLBKÓDÓIPTWÏ
PTWŞUMFOÓ
4OBETUÈMCZDIUVOFOFQPEPCFOKFEJODƉNTUSPNƉTFNEPWâÝFTFWZÝQMIBWÝÓDIEÈMF
OFCâUJPCWZLMÏ[EFQżFEKJUżOÓ[JNZBDIMBEVTSBOOÓNWMILFNTQPKFOÏDIMBEV
QżÓ[OBŘOÏIPUŞNUPLPOŘJOÈNBWâÝLÈNQƉTPCÓDÓIPQSÈWŞWUŞDIUPIPEJOÈDIOB
SP[ISBOÓOPDJBEOFQPWPMOÏEPTMPWOŞUMFOÓTLBMBKJDI[OFOÈIMÏSP[QBEÈWÈOÓ
7ÝBLKJäQPOFCJNÈUPäOÏÝFSPTFSP[MÏWÈ
;QPQżFEÓWZTUVQVKÓKBLUŞMBQżÓÝFSQBISCLZBWZWâÝFOJOZ[ÈDMPOPVUFNOPVMFEƉ
QPLSZUÏSP[F[OÈWÈÝTWŞUMFKÝÓWFMJLPVQMPDIVWCÓMPVQP[EŞKJTF[NŞOJWÝÓBOFKWÓDF
TWÓUÓDÓUPƃKTPVWZTUVQVKÓDÓNMIZOBETMBUŞNJXFJUGÊMMFSOTLâNJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
+BLEVDIPWJUâQżÓ[SBLWJTÓWÝFSVUZUPCÓMÏULÈOŞBDÈSZQBLEPWâÝFTF[WFEBKÓDÓ[WPEZ
TMBUÓUFQMFKÝÓOFäW[EVDIOBCâWBKÓVSŘJUŞKÝÓDIUWBSƉQPLSBŘVKÓDÓNTFTWŞUMPWÈOÓN
LSBKJOZ
#MFEâKBT[BMÏWÈQSPTUPSQżFEFNOPVBWMFWPPE#PVCÓOBKBTOÓTFOB[UFNOŞMÏNKFÝUŞ
OFCJWFMJLâQSƉMPNOBQMOŞOâCMBOLZUFNOFKKBTOŞKÝÓDIÝLÈMSZDIMFTFSP[FEOÓWÈ
;BWBMFOÈEÈMBWBTDIPVMFOÓNŘFSOâDIDINVSTFSP[USIÈWÈBTLVQJOZKFEOPUMJWÏ
[EÈOMJWŞTÝÓMFOPVSZDIMPTUÓMFUÓ[BUÓNOBNÓTUŞEÈMFTFKFOQżFWBMVKÓDFPLSBKFKJDI
SâTVKÓTFEMFQPEMPäFOÏPCMPIZUPOZäMVUÓDBENJPWâDIBPSBOäPWâDISVNŞMLBEPTVE
DIZCÓ
0EUSäFOÏŘÈTUJNSBLƉOBDIVDIWBMDFJNBMÏLPUPVŘFNMIPWÏQżFNŞOŞOÏVOJLBKÓ
TPEFN[BUÓNDPUPOZKFKJDIVTB[VKÓTFOBPEIBMFOÏPCMP[FQPETFTJMVKÓDÓNTWJUFN
CMÓäÓDÓIPTFTMVODFPPC[PSWâÝF0CSB[WFMLPMFQâ
)PSZUPOPVTUÈMFWâ[OBŘOŞKJWQżÓTWJUŞGJBMPWÏNBDIWÓMFNJ[EÈTFäF[BQBMVKÓTF
[ÈCMFTLZKBTOŞSVCÓOPWâNJ
%PQMŵVKÓDÓCBSWZQMPDIUNBWPNPESâDIEPMFUÓNWÓDFUSZTLBKÓWZTPLPW[IƉSVNF[J
SBLFUZQBQSTLƉTOŞäOâDIBDJUSPOPWâDIPEDBENJÓBäLSƉäPWPTUFN[BMPNFOâDI
NPżFOPWâDIMBLƉ
.PIVUOÏWÓSZW[EVDIPWÏUPŘÓTFQSPTUżFECBSWBNJPQFSVKÓDÓDIPCMBŘOâDIEÈMBW
ÝLVCBKÓDFBLSPVUÓDFDFMâNUÓNNPżFNDINVS[BMÏIBKÓDÓNSBOOÓ[ÈQMBWVTUFKOŞKBLP
PCSZTZUFSÏOVEPMF
7FWMILâDIQSPQBTUFDIÞEPMÓESÈTBKÓTMBUJOOÏQÈSZBDÈSZNMIäFOPVDFKFQPTNŞSV
PEDIÈ[FKÓDÓIPEJWBEMBW[LżÓÝFOÓTWŞUMBNSBLƉWZTUżÓEBOâDIW[ÈQŞUÓLPUPVŘJPCMBLƉ
[SƉäPWŞMâDIQMPWPVDÓDIKJäWVSŘJUÏNPTUżFCBSFWOÏNTWJUV
;SBLVNÏNVEPTVE[BIBMFOPTMVODFCMÓäFLVPC[PSVTUPVQÈ
1żÓSPEVTQÓDÓ[WPMOBQBQSTLZSFGMFYÓ[NSUWÏIPTOBCVEÓLEZäWUFNOPUÈDIIMVCJO
QPEFNOPV[SP[FOKFTUQSWOÓOÈ[OBLTUÓOV
4UÓOUPƃNÓSBBWÈIBTWÓUÈOÓ
#F[WMÈEOŞLMFTÈUNBTFTLSÈOÓIPSTUÈMFOÓäFBOÓäFEPMFKJEPQSPIMVCOÓ/ÈIMFPTUSâ
TWJUWCPEOFTFNJW[SBLBQBQSTFLQSVELâWJOUFOTJUŞTWÏ[BäFIOFOBEIWP[EZMBŘOŞ
QżÓDIPEKFIPŘFLBKÓDÓNJW[OFÝFOPVQÓTFŵEOF4-6/$&WZÝMP
1VSQVSPWâPWÈMOJLPMJWLPVMFOFCPƃOFWJEJUFMOÈPCMBLBTMVODFTQMPÝƃVKÓ,MBNUFOUP
QPUSWÈOFUOPVKFÝUŞDIWÓMJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
/FOÓCBSWZUPOVBWBMFVSVKFäCZDIZCŞMBWTPVTFETUWÓUPIPUP[È[SBLV;EÈTF
KBLPCZEFOTFCSBMWFÝLFSPV[ÈÝƃTWPKÓBVCÓKFUJTFKBMWÝFNPäOâNJ[CSBOŞNJTWŞUFM
[CâWBKÓDÓUFNOPUVOPŘOÓ
NMIZ
1PVUOÓL[BWÝFDIEPCKJDIWMÈEZLSBKJOBNJ[EFKÝÓNJQSPDIÈ[FKFSP[F[OÈWÈNMI
NŞLLâDIMFIBKÓDÓDIBIFCLâDIWÈMFKÓDÓDITFBÝMFIBKÓDÓDIEMFUBLUVWŞUSVKFTUWÝBLUÏä
NMIBUŞäLÈEVTJWÈBżÓELÈKJOÈQBLQSÈÝÓDÓOFOFQPEPCOÈWESPCOÏNWZEÈOÓPTUSÏ
TOŞIPWÏBMFEPWÏNFUFMJDJ
KF[FSB
(SBOEJFTOÓNJSPLMFNJWPEPVOBQMOŞOâNJOB[WBUJNPäOPKF[FSBÝVNBWTLÈQSPKJDI
NBMFCOPVWâÝJOBNJV[BWżFOPVQPMPIV
;BOFKLSÈTOŞKÝÓQPLMÈEÈN1SÈÝJMTLÏB1MÚDLFOTUFJOTLÏQBLOÈTMFEVKÓ-BLB3PLMBOTLÏ
B+F[FSPŘFSUPWP[BOJNJUFQSWFOFKSP[TÈIMFKÝÓ+F[FSPŘFSOÏB+BWPSTLÏ
+&;&3"UBUPTIMÏEMKTFNWFWÝFDIEPCÈDIEFOOÓDIBUÏNŞż[BLBäEÏIPQPŘBTÓKFOUBL
PEWBäVKJTFQSPOÏTUJTPVETWƉKPLSÈTFKFKJDIOFCPƃOFOÓMIPTUFKOPTQBUżÓNFMJLVQż
KF[FSPQSÈÝJMTLÏBäQPEFTÈUÏIPEJOŞEPQPMFEOÓLEZWFÝLFSâQƉWBCTWŞUFMOâKJä
[USBUJMPOFCP[żÓNFMJŘFSUPWPWQMOÏ[ÈQMBWŞTMVOFŘOÓIPKBTV
3È[QSBMFTOÓIPKF[FSBOFKWÓDFSPLMBOTLÏTMBUJOÏIPQBL-BLBQPEOFÝOÓEPCV
QPESäFMPTFTÓUÓNEBMFLPEPWPEZSPTUPVDÓN
,SÈTV+F[FSBŘFSOÏIPBŘFSUPWBNBSOŞQPLVTÓÝTFPäJWJUJQPIMÏEOVUÓNOBNBMFCOÏ
EżFWPSZUJOZPCPVKF[FSEMF-JFCTDIFSBEOFTWFTLVUFŘOPTUJQƉWPEOÓKJDILPV[MP
OFFYJTUVKFWÓDFTUFKOŞKBLPV+BWPSTLÏIPKF[FSBWÝF[BQMBÝJMBQżÓUPNOPTUMJETLÏ
+F[FSOÓIMBEJOZWÝFDIUŞDIUPOFKWŞUÝÓDIWPEOÓDIOÈESäÓÝVNBWTLÏIPQÈTNB[ŘFżFOÏ
MFIDFBNÈMPJWEPCÈDIOFKÞEŞTOŞKÝÓDIWJDIżJDQSPDISÈOŞOPTUTWPVPLPMOÓNJIWP[EZ
BTUŞOBNJV[BWżFOZQPWŞUÝJOŞKTPVPNÝFMâNJLBNFOâNJCżFIZOFCBäEPTUżFEV
WPEQPTUVQVKÓDÓNJUSBWJOBNJBTÓUÓN
5VJPOEFDFMâMFTQżFEEÈWOâNJŘBTZEPEŞMBWÝÓDI[EFPCSƉKJDIUSVQZQPEWPEPV
QPOPżFOÏŘJWZQMBWFOZOBCżFIKBLWZUÈIMÈUŞMBQżFEQPUPQOÓDIKFÝUŞSƉWZIMÓäFKÓ
/B1MPDIâNKF[FżFPCLMPQFOBTUSNPVTLÈMPVWŞäPWJUÏIPÞUWBSVPCSPWTLâNJTUŞOBNJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IWP[EƉOBSÈDIFMTLÏNBQSPTWÓUBKÓDÓNJTUSäFNJBTLBMBNJOBPTUBUOÓDINBKÓWPEV
WFTNŞTQSƉ[SBŘOPVTMVODFMJTWÓUÓKBLQFSMFOFKŘJTUÝÓNŞOÓTFWBNFUZTUBTBGÓS
QPENSBLFNB[BCPVżFLCBSWBKJDIKBLCF[IWŞ[EOÈOPD
"ƃEÓWÈNFTF[LUFSÏIPLPMJCżFIVBNÓTUBWÝFDIOB[ÈLPVUÓKF[FSB[EBKÓTFOÈNCâUJ
PCFTUżFOBNPIVUOâNJWŞUWFNJTNSLƉ[OJDIKFEJOŞUVBUBNOŞKBLâMJTUOÈŘQSPTWÓUÈ
OJLEZWÝBLOFKTPVQPISPVäFOZWKFEOPUWÈSOPTUTUFKOÏIP[BCBSWFOÓOFCPƃWäEZ
KFEFODÓQBTUSBOBKF[FSBEMFQPMPIZTMVODFUżFCB[BNSBLZTDIPWBOÏIPQSP[BżVKF
TWŞUMFN[BUÓNDPTUSBOBQSPUJMFIMÈTUÈWÈTF[ÈLPVUÓNDPOFKTUJOOŞKÝÓNB
OFKUFNOŞKÝÓN
7FWPEÈDIOFCFTLZKBTOâDIPESÈäÓTFTWŞUMBBTUÓOZLPSVOTNSLƉBKFEMÓTQSPTUPSZ
NF[JOJNJW[EVÝOPVVMUSBGJBMPWPTUÓOBQMOŞOâNJKBLPäJQSPTWÓUBKÓDÓPCSB[TLBMBQƉEZ
OF[BMFTOŞOÏ[OÓäPCŘBTVEFżÓOÈTŘFSWFOŞBWJPMFUZTUSäÓŘJ[FNŞWâWSBUZPCOBäFOÏ
3P[FSWBOÈBWZQSBIMÈTLÈMBUVJPOEF[CBWFOÈ[FMFOÏIPQPSPTUVCJKFWPŘJVTNJżVKÓDÓ
KFW[ÈQŞUÓQP[PSPWÈOÓNQżFDIÈ[FKÓDÓIPMFTƉUFNFOBWCÈŵPCMPIZIPVQBKÓDÓTF
TUFKOPNŞSOŞVOBÝJDIOPIPVTPESB[Z[FMFOÏIPDIMVNV
,SPN1MPDIÏIPLEFKFIMBOFDQPNOÓLV4UJGUFSPWBQżJQPNÓOÈMJETLPVŘJOOPTUEVDIBW
UŞDIUPIMVCJOÈDIUJDIBBLSPN[OFTWŞDFOÓVCżFIƉŘMPWŞLFNTUBWCBNJ[ƉTUÈWÈ
EPKFNKF[FSTUÈMFQSBQƉWPEOÓNBOJLEFOJDQPTWÈUOâLMJESVÝÓDÓIPUVEPTVEOFOÓ
4MBCâPIMBTWFTFMâDIMVIƉBOFKWZÝÝÓÝƃBTUOÈKBLTJOÈMBEBOÓäJOTF[KFWÓOBTMBUÓDI[B
TMVOFŘOÓIPEOFPCFTUÓSBKÓDÓIPUBUPNPŘÈMPWJUÈNÓTUB[ÈżJWâNOÈEFDIFNTWŞUMB
9WğFKWRGQHFKSORFK\]UiGQìFKYRGVWiYDMtVHYìKQtRGUiçHMtFtDORPtFt
MDVYQLWŏQtFKSODPHQšVOXQHĀQtFK]HMPpQDSŏL]iSDGXVOXQFHQHQtOLSŏtOLå
]DKDOHQRPUDN\ĀLPOKRX]WğFKWRSOiQtVWRXSDMtFtMHVWREUD]VODWt
QDGPtUXPDOHEQì
+JOBLWäEZ[EFPOFOTNVUOâPETUÓO[ÈOJLVBTNSUJWOÓäUPOFEPOÓäCF[NÈMB
QSPQBEÈB[NÓSÈDFMÈUBUPQVTUJOB
;JNBQPVIâN[NŞLŘFOÓNWFÝLFSÏLSVUPTUJ[EFWMÈEOPVDÓ
5ZUPLPVUZQPESPLMBOTLâDIIWP[EƉKTPVQBSUJFNJNVŘFOâNJWMILFNLSPNCJŘPWÈOÓ
WŞUSZBDIMBEFN
4UBLBMVäÓ[EFCBIOJTLBUƉOÓNPLżJTLNPŘÈMƉBIPVQBKÓDÓTFQƉEZOFKJTUÏWPEOÓ
GKPSEZWNJOJBUVżFCżFIZBPTBNŞMÏŘÈTUJQFWOÏ[FNŞKTPVKFKÓNJLMJLBUâNJISBOJDFNJ
/FTŘFUOÈTNSUBOFCF[QFŘÓQżJUŞDIUPOFQFWOâDICżF[ÓDIBWâCŞäDÓDIEPWPEZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
W[UBäFOâDIKBLWÝFUFŘOÏQSTUZTUżFäÓUVLBäEPVOFWFTFMPVIMVCJOVBCF[FEOÏ
QSÈ[EOPOBLPżJTUWOÓŘÓIBKÓDÓ
6KF[ÓSFLW1MBUUFOIBVTFOB/FVIàUUFOQżFDIÈ[ÓCżFIWFWPEV[FWÝFDITMBUÓ
OFKLPMNŞKJ[BTUżFOTQPVTUPVLMFŘFBUSBWEPIMVCJOJIOFEOŞLPMJLBNFUSPWâDI
4OŞäOâCBMEBDIâOKBLLSBKLPWBOâSVCÈŘ[JNOÓIPŘBTVIMVCPLPTFPEWBäVKFOBE
WF[EZCSVOÈUOPVIMBEJOVUŞDIUPTMBUÓ
QVUPWÈOÓ
3XWRYiQtQDåHKRUVNpXNRQĀXMHVHYìåLQDPL.UiORYVNpKR+YR]GXNGH
PRFQi6WğQD-H]HUQt0DOì.RXWD2VWUìĀL+RUD-H]HUQtQHER3UVD
0DWN\%Rçt]YDQiUR]EtKDMtVHGiOGRNUDMHNRSFšSOQpKRDçN1ìUVNX
NH.ODWRYšPĀLN.GìQL
KW
NÝ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
B o h e m i ae R o s a
I.
„Znamenití uŘenci, kteżí urŘují polohu zemí a mŞst podle bezpeŘné míry, totiž
uspożádání hvŞzdné oblohy (mezi nimi jsou náš Clavius a Blancanus, dále výborný
vydavatel PtolemaiƉv Josef Moletius, koneŘnŞ pak svŞdomitý znalec starého i nového
zemŞpisu Filip Cluverius), prohlásili, že se ėechy nacházejí mezi 34. a 35. až k 38.
stupni délky a mezi 48. a 49. až k 51. stupni šíżky. Kladský David Origanus, vynikající
astronom za pamŞti dŞdƉ, jak svŞdŘí jeho vydané spisy, dokládá, že se ėechy nalézají
pod znamením Lva, horní Slezsko pod Beranem, dolní s Vratislaví pod Pannou, na
Moravu pak se dívá Stżelec. To vše pżedkládám úsudku vzdŞlaného Řtenáże.
ZemŞpisci pżiżkli ėechám kruhovou podobu; když pak Filip Cluverius popsal Evropu
jako spanilou královnu, použil ėech jako pupku. „Za našich dob," pravil, „nŞkteżí
zemŞpisci pżirovnali Evropu k sedící ženŞ: její hlava jsou ŠpanŞly, šíje nejzazší
Francie, totiž ta pod Pyrenejemi, hruś ostatní Francie, paže Itálie a Anglie, bżicho
nŞmecké zemŞ, pupek ėechy, ostatek tŞla pod šatem široce rozloženým vyplŵují
Norsko, Dánsko, Švédsko. Finsko, Livónsko, Litevsko, Prusy, Polsko, Uhry,
Slovinsko, Chorvatsko, Ļecko, Dalmácie, Trácie, Srbsko, Bulharsko, Transylvánsko.
Valašsko, Moldavsko, Praekopské Tatarsko a moskevské území.“ Až potud Cluverius.
Mimochodem, vezmeme-li jen trochu rozum do hrsti, chápeme, v jakém nebezpeŘí se
ocitá Evropa, když krvavé války dospŞly až k pupku Ři podle pożekadla pronikly až do
útrob. Jindżich Bünting zase vypodobnil Evropu jako dívku, na jejímž srdci umístil
ėechy jako zlatý peníz Ři náhrdelník ozdobený drahokamy, který dívky obvykle nosí na
prsou nebo na srdci. S tímto tvrzením se témŞż ztotožŵuje Aventinus, který żíká, že
Hercynský les chrání Řeský národ pżirozenou hradbou jako srdce nebo loutnu. Jiní abych se vrátil k svému zámŞru - si ve svých malbách pżedstavují ėechy jako vejce. To
dosvŞdŘuje i náš Stengelius, který vŞnoval Ferdinandu III., když byl ještŞ pouze
Řeským králem, podobu ėech vyrytou na vejci. Podíváš-li se bedlivŞji, samotný
místopis ėech souhlasí s touto podobou. Já sám jsem nedávno dal vytisknout ėechy
jako rƉži. Mají též tvar pżekrásného amfiteátru a jako byly v takové stavbŞ okrajové
zdi, stupnŞ a vyšší sedadla, tak i kolem ėech strmí do výše hory, jež je obklopují
jakousi vŞŘnou ochrannou hradbou.“ 1
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Bohuslav Balbín uvažuje tedy v barokní dobŞ o obrazivé síle paralel mezi tvarováním
ėech a historickou krajinou. Jeho nasmŞrovaný zpƉsob vidŞní zdaleka není jen
výsledkem úsilí po kartografické kuriozitŞ, jak se má dnes Řasto za to. Taková
zobrazení, jež vznikala v EvropŞ již od konce 13. století mají svou dƉležitost neustále.
PodobnŞ dnes Helen Mayer a Newton Harrisonovi používají obraz poloostrova jako
esenci základní znakové podoby vazeb evropských horstev ve svém ekologickém
projektu Peninsula Europe, kde jej nazývají „ikon“. 2 „Obraz“, „ikona“, „vzor“,
„symbol“, „reprezentace“ totiž poskytují velmi názornou oporu, jež má moc vrýt se do
podvŞdomí lidí hloubŞji, než pouhý popis urŘité struktury a textová analýza jejího
uspożádání mezi souvislostmi.
Obraz ėech jako kvŞtu rƉže z citované mapy Bohemiae Rosa od Kristiána Vettera
z roku 1668 posloužil poŘátkem devadesátých let ve stejnojmenném projektu školy
konceptuální tvorby na Akademii výtvarných umŞní v Praze podobnŞ ikonicky. 3
Bohemiae Rosa obemyká stżed Evropy jako vyzażující silové centrum. Je to
topograficky i historicky dané ohnisko komunikace, kde jednotlivé plátky rƉže
rozprostżené do okolí, lze také Říst jako symboly, jako pżíznaky mnohovrstevnatosti
možných zpƉsobƉ Řtení souŘasné Evropy a svŞta.
II.
i$SFEF"MJRVJE"NQMJVT*OWFOJFT*O4JMWJT2VBN*O-JCSJT-JHFU-BQJEFT%PDFCVOU
5F2VPE.BHJTUSJT"VEJSF/PO1PTTJT;LVÝFOÏNVWŞż1POŞLVEWÓDFOBKEFÝW
MFTÓDIOFäWLOJIÈDI%żFWPBLBNFOZUŞOBVŘÓDPPEVŘJUFMFTMZÝFUOFNƉäFÝi4W
#FSOBSE&QJTU
;EÈOMJWŞQPOŞLVEQBSBEPYOŞLQPVŘFOÓTW#FSOBSEBTFQSPKFLU#PIFNJBF3PTBo
QSƉ[LVNUŞMBBNÓTUBFUBCMPWBMNF[JSPLZBäOBQFEBHPHJDLÏQƉEŞ
PWÝFNTUPVEƉMFäJUPVQP[OÈNLPVäFQżFLSBŘPWBMBEPTVEQżFLSBŘVKFISBOJDF
LBUFESZJPCPSPWÈTQFDJGJLB7âUWBSOÓVNŞMDJUBOFŘOÓDJBSDIJUFLUJIVEFCOÓDJCÈTOÓDJJ
WŞEDJOFKSƉ[OŞKÝÓIP[BNŞżFOÓTF[BDIƉ[FLSBKJOBNJTQPMVVŘÓOPWâN[QƉTPCƉN
SP[NMVWZBNOPIPTUSBOOÏNVEJBMPHVTLPOLSÏUOÓNJNÓTUZNF[JTFCPVOBW[ÈKFNJTF
TFCPVTBNâNJ,EZäLSÈŘÓÝWJEÓÝTMZÝÓÝBDÓUÓÝEPUZLBDIVƃWNOPIBSƉ[OâDI
QPEPCÈDI
***
„Vítej má jeskynŞ / tys má pżítelkynŞ. / Vítejte stromové / moji pżíbytkové! / Vítejte
byliny / bukvice maliny… // Ty pak milá skálo / nemáš zboží málo!“
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Bedżich Bridel: Vítání pustin a hor Svatoivanských, 1656 6
Mezinárodní interdisciplinární dílna Bohemiae Rosa 1998 / ėeský Kras se stala
kontinuálním pokraŘováním stejnojmenného projektu školy konceptuální tvorby
Akademie výtvarných umŞní v Praze. Jako integrální souŘást programu této školy, jímž
je také zkoumání vztahƉ výtvarného umŞní a krajiny za podpory ostatních umŞleckých
i vŞdeckých disciplín, je projekt zároveŵ jedním ze zpƉsobƉ smŞżování Akademie
výtvarných umŞní k universitnosti. Dosud se tak stalo v oblasti skalních mŞst
Kokożínska a v kaŵonu żeky Stżely mezi Rabštejnem a klášterem v Plasích, kde
studenti spoleŘnŞ pracovali pod vedením výtvarných umŞlcƉ taneŘníkƉ a architektƉ.
Tżetí roŘník dílny Bohemiae Rosa byl vŞnován vztahƉm krajiny a tŞla. Jako místo byla
vybrána památná oblast ėeského krasu, západnŞ od Prahy, pedagogy byli geolog,
choreograf a performer.
Dva týdny intenzívní práce bylo lokalizováno do chránŞné krajinné oblasti ėeský kras
(131 km2), malebného území se strmými vápencovými vrchy, táhlými hżbety,
zvlnŞnými plošinami a divokými krasovými roklemi zhruba v prostoru mezi
Radotínem a Berounem. NapżíŘ územím se vine údolí Berounky. Po obou stranách je
lemována strmými a rozeklanými vápencovými stŞnami kaŵonu, který vytvożila svým
zaklesnutím. Její nepżíliš vodné pżítoky vytvożily hluboce zażíznutá kaŵonovitá údolí s
nevyrovnaným spádem. Rozvoj krasu je vázán na ostrovy silurských a devonských
vápencƉ, které jsou od sebe oddŞleny nekrasovými horninami, údolími nebo zlomy. Síƃ
Řetných jeskyní a míst s významnými nálezy pravŞkého osídlení stejnŞ tak jako relikty
tŞžební Řinnosti Řiní oblast velmi cennou mírou sepŞtí historické, humanizované a
divoké krajiny. Charakter tohoto území tak pżímo podmiŵoval podobu dílny jako cesty
Ři putování mezi jednotlivými místy a jako intenzivní práci na urŘitých lokalitách, jež
bylo podmínŞno bivakováním v otevżené krajinŞ. Výchozí body nebyly pżesnŞ urŘeny,
zámŞrem byl výzkum vztahƉ mezi tŞlem a krajinou.
Uvnitż našich tŞl existují nekoneŘné variace krajin a ty pżirozenŞ mohou být popsány
ve fyzikálních termínech tżeba jako żeka proudící krve, zakożenŞní jako strom,
myšlenky plující jako oblaka. PodobnŞ v termínech stavby terénu mƉžeme hovożit o
krajinŞ v lidské dlani, o chrámu srdce nebo o tŞlech vŞží.
$ÓMFNOFCZMPäÈEOÏTUZMPWÏVQżFTOŞOÓUŞMPWâDIHFTUWUFSNÓOFDIUBODFQPVIPV
KB[ZLPWŞWJ[VÈMOÓQSFDJ[BDJNFOUÈMOÓDIIOVUÓWQPEPCŞSÈNVKÓDÓIP[PCSB[FOÓ
QżÓNPŘBSÏW[UBIZNF[JMJETLâNNŞżÓULFNBIVNBOJ[PWBOPVLSBKJOPVWUFSNÓOFDI
TQFLVMBUJWOÓDIWJ[Ó$IUŞMJKTNFOBMÏ[UOBWÈ[ÈOÓTLVUFŘOŞäJWÏIPW[UBIVUŞMBBNÓTUB
KFäCZ[OBNFOBMPQżFLPOÈOÓMJUFSÈSOÓDIBMFJQTZDIJDLâDICBSJÏSVWOJUżOÈT
TBNPUOâDI4OBäJMJKTNFTFVWPMOJUUVTLSZUPVB[BTVUPVDJUMJWPTUWNÓTUFDIOBÝJDIUŞM
BOJäCZDIPNKJNVTFMJOŞKBLQPKNFOPWÈWBU
Vlastní dílna vyžadovala maximální nasazení všech, kontinuální práci ve dne i v noci a
náplŵ tvożily: M.B. (mind/body, muscles/bones), energetické, dynamické a rytmické
rozcviŘování, rozvíjející sílu, flexibilitu a odolnost tŞla. / Série manipulací, provádŞná
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
v párech a pracující s dechem, protahováním, relaxací a napravováním. / CviŘení
velkých variací (izolace, práce s pżedstavami, pohyb poslepu, improvizace a
kompozice). Všechny jsou navrženy k výzkumu a rozvoji pohybové pamŞti. / Mentální
topografie místa. / Krajinné mŞżítko lidského tŞla. / Historická krajina.
Studium antropogenních tvarƉ krajinného reliéfu formou putování, poznávání
vzájemných vazeb genia loci a vlastního tŞla formou tŞlových cviŘení, zvyšujících
vnímavost, stejnŞ tak jako koncentraŘní etudy, vyústili v realizacích Ři akcích na
pomezí divadla, performance a výtvarné události.
DƉležitou souŘástí výsledku se staly zmŞny ve vŞdomí úŘastníkƉ ve smyslu
pozitivního rozevżení tohoto vŞdomí.
Otevżít se hlubokému pohledu kamenƉ, skal, roklí a oknƉm trhlin, jež v nás
vyvolávají / vzpomínky mající tvary koní pádících zlatem v azuru travin noci /
prohlédnout / mnohoŘetnýma oŘima vláken kożenƉ rostoucích, jak všude kolem nás,
my Řervové / hlinŞných nebes, bílá je na povrchu slunce a nebo žhne v útrobách, v
pažích a / kloubech vzlínání solí, když déšƃ svlažuje slunce, aby líbalo má kusadla? /
být vánkem / neznamená zírat, naše drápy dovedou hníst podivuhodné zvuky a šumí
hluboko / jiskżením hvŞzdného prachu nekoneŘné váhy a lehkosti / míza jiter a vƉnŞ
toho a teś / kameny si pro nás pżijdou a možná se jim budeme i líbit a uhnízdí se v naší
míze a / nebo nás vyplaví noc a budeme pádit, podobní stżíbrné hżívŞ hluboko do
svŞtla / Řidla vytáhneme do ulit a pohyby nás prostoupí s prvním zaŘenicháním / údolí
mostƉ, co to pak bude v krustách kmitajících duh? / ohnutými stébly tiše žhneme
sametovou Řerní / zemních oblak, táhnoucích prameny tam dolƉ, lidem / je možné
nabídnout se jak tƉŵ / skeletem nervatury listƉ / neklást si otázky / ale chodit ve
stopách / my údolí. 7
IV.
Na frontispice knihy M. F. F. Althanna Imago Principium Bohemiae - Alegorie Labe a
Vltavy, jehož kresebnou pżedlohu vytvożil roku 1673 Karel Škréta, jsou dobovŞ
pżíznaŘnŞ v jednotŞ živly, nebeská znamení, utváżení zemŞ, umŞní i plynutí Řasu. Vše
vytváżí jediný obraz. 8 Zdá se, na základŞ naší dosavadní zkušenosti, že odkaz
barokního myšlení je pro nás dnes hlubší, než bychom snad oŘekávali.
Po desíti let trvání projektu Bohemiae Rosa musíme souhlasit s Balbínem, že
rozmanitosti Řeské zemŞ a její historie jsou hluboce vkożenŞny v srdci této zemŞ,
uprostżed Evropy i jako souŘást její živé nervatury, poloostrova Evropy.
Naše tŞla, pokud se pżiblížila cítŞní zvíżat, rostlin, údolí, kopcƉ, skal a żek, nabývala
obrazového, ikonického vzezżení. Naše hlasy mluvily alegorickým jazykem, jehož
ozvŞny porozumŞní zƉstaly hluboce ukotveny pżedevším v nás samých.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
V tom je nadŞje i pro lidstvo a zemi, neboƃ tyto ozvŞny jsou živé.
Sumárium obrazƉ a miscellaneí je jedna Řást, 9 ta druhá, osobnŞ prožitá, je
nesdŞlitelná, avšak podstatná, protože pƉsobí jako souŘást dŞjinného kontinua.
Poznámky:
1 Bohuslav Balbín: Miscellanea Historica Regni Bohemiae (1679 – 1687), kniha I.
1679, Řeský pżeklad Helena Businská, vydáno pod názvem: Krásy a bohatství ėeské
zemŞ, PANORAMA, Praha 1986, s. 49 – 50
2 Projekt Peninsula Europe významných amerických tvƉrcƉ z oblasti ekologického
umŞní Helen Meyer a Newton Harrisonových vznikal postupnŞ od roku 1989 až
dodnes, kdy jeho prezentace prošla nŞkolika státy Evropy. Podrobné informace jsou
publikovány elektronickou formou na adresách www.peninsula-europe.net, www.
newyorkartworld.com/reviews/harrison.html a www.feldmangallery.com/pages/
exhsolo/exhhar03.html, vydán byl katalog Peninsula Europe: The High Grounds,
Helen Mayer Harrison and Newton Harrison, Ronal Feldman Gallery, New York 2001.
V rámci stipendia DAAD spolupracovali manželé Harrisonovi letní semestr školního
roku 1990 / 1991 se školou konceptuální tvorby na Akademii výtvarných umŞní
v Praze, kde byl rozvíjen projekt Labe. Byl proveden základní terénní výzkum, letecké
snímkování oblasti, mapování vodní sítŞ a rozhovory s místními odborníky na rƉzných
stupních státní správy. Dne 23. 4. 1991 pak byla v rámci Akademie výtvarných umŞní
v Praze na toto téma pżednesena pżednáška. V rámci Peninsula Europe by na projektu
Labe mŞlo být pokraŘováno i v budoucnu, kdy zastżešující organizací pro vedoucí
úlohu Harrisonových by mŞla být opŞt škola konceptuální tvorby Akademie
výtvarných umŞní v Praze.
3 Projekt Bohemiae Rosa se utváżel a zpżesŵoval od roku 1992, zprvu jako dílna pro
další vzdŞlávání architektƉ a výtvarných umŞlcƉ ve spolupráci Akademie výtvarných
umŞní v Praze s European Association for Architectural Education v Bruselu. Od
poŘátku byl nedílnŞ svázán s aktivitami školy konceptuální tvorby na Akademii
výtvarných umŞní v Praze a postupnŞ se jeho zamŞżení zkoncentrovalo na výzkum
vztahƉ tŞla a místa. V první fázi si Bohemiae Rosa kladla za cíl iniciovat v prƉbŞhu
pŞti dílen mezinárodní tvƉrŘí setkáni studentƉ i pedagogƉ nejrƉznŞjšího umŞleckého i
vŞdeckého zamŞżení na pŞti silných místech ėech a Moravy. Díky grantu Ministerstva
školství ėR na rok 1995 se projekt podażilo nastartovat a tak až dosud se uskuteŘnilo
pŞt takových tvƉrŘích setkání: 1995 Mšeno, 1997 Plasy, 1999 ėeský Kras, 2001
BechynŞ a 2003 ėeský ráj. Za tu dobu mŞla možnost spolupracovat zhruba stovka
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
tvƉrŘích osobností a studentƉ z vŞtšiny státƉ Evropy ale i zámożí. Rok 2004 je rokem
rekapitulací a za podpory druhého grantu Ministerstva školství ėR tak vzniká
komplexní elektronická prezentace projektu a DVD Rom stejnojmenného názvu.
Podrobné informace, plány, záznamy prƉbŞhƉ i výsledkƉ setkání jsou publikovány na
adresách: www.bohemiaerosa.org a home.tiscali.cz/bohemiaerosa. Témata nejbližší
budoucnosti projektu jsou shrnuta do tezí: walking round the bohemiae rosa area /
interconnection of the bohemiae rosa project with another activities in the world (body
& landscape) / bohemiae rosa symposium in prague.
/ÈQJTKFTPVŘÈTUÓGSFTLZWLBQMJTW#FSOBSEBLPOWFOUVLMÈÝUFSBW1MBTÓDI1żFLMBE
7ŞSB+JSPVTPWÈ
5SBEJDFBÞMPIBDIƉ[FQVUPWÈOÓBCMPVEŞOÓWLVMUVżFMJETUWBKFUBLSP[TÈIMÈäFKJ
[EFOFM[FBOJOB[OBŘJU3ÈECZDIWSÈNDJUPIPUPFTFKFVQP[PSOJMBMFTQPŵOBKFEFO
EƉMFäJUâQSBNFOUÏNBUVKÓNäKTPVNOPIBTWB[LPWÏSVLPQJTOÏEFOÓLZ)FOSZ%BWJEB
5IPSFBVB[MFUBäQVCMJLPWBOÏFMFLUSPOJDLZOBBESFTFXXXUIPSFBVOJV
FEV
3ƉäFLUFSPVäTNSU[BWżFMB7âCPS[ŘFTLÏQPF[JFCBSPLOÓEPCZLWZEÈOÓQżJQSBWJMB
;EFŵLB5JDIÈ0%&0/1SBIBTo
7 BOHEMIAE ROSA 1998 / ZKOUMÁNÍ MÍSTA A TĝLA III / ėESKÝ KRAS 3.17. záżí 1998 / Mezinárodní interdisciplinární plenérová dílna, upravený pżepis textu
letáku.
8 Reprodukce viz: Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství ėeské zemŞ, PANORAMA,
Praha 1986, s. 57.
9 Viz závŞr poznámky Ř. 3
Reprodukce:
1. Bohemiae Rosa, mapa ėech v podobŞ rƉže. Rytina podle kresby Kristiána Vettera,
1668, Národní technické muzeum v Praze
2. Negativní obraz „nervových“ odboŘení a stezek uvnitż Kokożínského dolu. Oblast
dvoudenního bloudŞní úŘastníkƉ setkání Bohemiae Rosa v roce 1995 a místo zavytí na
úplnŞk MŞsíce dne 10. záżí. Piktogram je souŘástí dokumentace dílny ze stejného roku.
3. Alegorie Labe a Vltavy. Frontispice knihy M. F. F. Althanna Imago Principium
Bohemiae, rytina podle kresby Karla Škréty, 1673.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
;È[OBNZ/PUFT
procesuální záznamy / série / knihy / frotáže / velké kresby / obrazy / svitky / výbŞr z
deníkƉ a poznámek
1954
Deník
sešit v mramorovaných deskách, 72 listƉ linkovaného papíru, rukopis, pero, inkoust,
14,9 x 10,5
27 Řervna
Byl jsem u Hádku
dívat se na ryby.
28 Řervna
Byl jsem na heżmán
ku
30 Řervna
Díval jsem se
na zatmŞní slunce.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
31 Řervna
Dnes byla velká bouże.
4 Řervence
Šli jsme na Brada.
Bylo krásnŞ.
7 Řervence
UdŞlal jsem si
na alpínce skály
8 Řervence
Dnes celý den pršelo
9 Řervence
Dnes jsem dŞlal na
písku skály.
...
1954
Fragment knihy
sešit v mramorovaných deskách, 72 listƉ linkovaného papíru, kresby pastelkami,
rukopis, pero, inkoust, 14,9 x 10,5
Šídlo hnŞdé
Šídlo Řervené
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Šídlo modré
Šídlo zelené
...
1958-1960
Kresebné a textové poznámky k Velkému atlasu ptákƉ Karla KnŞžourka, 1910
(Velký pżírodopis ptákƉ se zvláštním zżetelem ke ptactvu zemí Řeských a rakouských
napsal Karel KnŞžourek, żídící uŘitel ve Žlebech u ėáslavŞ. S Řetnými obrazy Řernými
i barvotiskovými a jako pruvodce ku "Velkému atlasu ptákƉ", V Praze. Nakladatel I.L.
Kober Knihkupectví. 1910.)
oboustrannŞ pokreslené a popsané listy linkovaného papíru, 10,3 x 14,5, pastelky,
tužka
PŞnice provencalská
Sylvia undata Bodd.
oranž
bílá
BŞl
+zel
oranž
hnŞd
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Řerv
žlut
naŘer
oran
Řerven
oranž.
šedo
hnŞdo
Řerveno
+fial
+fial
žlu
+mod
oranž.
hnŞdá
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Řerná
+Řerven
Řervený
šedá
hnŞd
Řerná
šedo
hnŞdá
bílá
šedý
Řerv.
oranž.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Řerný
bílý
oranž
1959
záznam v deníku 27. 1. 1959
27. 1. 1959
TŞlo, 29 kg, výška 141 cm
1959-1960
Fragmenty pżekladƉ
Die Niederen Tiere von Professor Dr. Oskar Schmidt / Neubearbeitet von Professor Dr.
W.Marshall, Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1893.
Poznámky tužkou v sešitŞ Povinná Řetba 1957-59, kresby pastelkami, pero, inkoust,
linkovaný sešit v Řerném kartonu, 21 x 14,8
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
rozšíżení dƉležitých //
za // /se/ v / ve vody s / możská zvíżata k // z vody //
zahaliti od / kƉže // kenš //
zralé Řlánky // zralé Řlánky // zralé Řlánky // prƉżez //
Svalovci v/e/ lidském škulovce sirokého // -,- rameno oznaŘiti,
kterak /
jako // poŘítati, státi //
ve tmŞ / v temnotŞ, se vytŘení svítící místa //
v tmŞ //
se // sještŞ //
se/s
se/z -, se/s samotáżský osten //
dva exempláże v noze /kosti/ /jepice/ larvy jepice //
jednotlivý //
s vorem, spodní strana / nahoże / plovoucí,
ze strana a shora pohled //
żada zoubkƉ //
v rƉzný vývoj stupeŵ // bez mimo rƉzné / zemżely //
plášƃ mezi žábry a purpurová žláza podélný żez II a //
kousek z okraje pláštŞ hżebenatky s/se hmatadly a oŘima //
s/se prƉżez /prƉżez/ a pobíti žeberní dutina.
Levý/levice skożápka/lastura polovice z //
kommen// ústżice, otevżená pro/skrz/na ocenŞní//
Podélný żez, vlevo po/pżes/skrz žaludeŘní pżihrádky, vpravo skrz
pżíŘku / pżihrádku //
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ústżiŘné ložisko a //
poloviŘní plášƃ//
o / pravý plášƃ klapka sedlovité škeble//
żada zoubkƉ z/ze tżecí destiŘky//
pżední Řást skożápky s šesti / żadami oŘí //
rƉzné stupnŞ larva //
ze strany po / pżi / na / ve //
n//
neŘetný / malý / málo // osmiretný ústní otvor //
po / za polovice s / od / z bodati obnažený //
dvŞ zubaté, sám otevżený //
dƉležitý koneŘný jako na //
chm / ostatný / kaliŘkovitý terŘ z vrchu, /paže/ ramena //
vyobrazení v / pżi / po / v //
žluŘní slušný utvar na //
zelenavý (šestiramenný) //
se / s
1967 léto
(BŞlé snŞní / Awake Dreaming)
Dotkl jsem se trávy a byl jsem vším; cítil jsem všechno, slyšel jsem všechno, vidŞl
jsem všechno a byl jsem cítŞn vším…
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1967 -1969
dvojstrana z deníku 1967-1969
záznamy z cest, ornithologická pozorování a meteorologické zápisy staniŘních hlášení
8.6.69
33/
smrk 2.75
5/9/19/7 14
prƉmŞr vnŞjší-vnitżní-výška-hloubka-výška nad zemí
3.40 - topol
pýr, tráva, holubí peżí
12.
2.30 - topol
4.5, 9 27, 6
9.
4.20 - topol - prázdné, dost zniŘené
pýr, tráva, peżí, zajeŘí chlupy
5/8/25/8
8.
6.70 - topol dost zniŘené
4/8/25/8
2.
1.75 - smrk zniŘeno
5.
140 - smrk
6,5/9/19/4 1.40 slepiŘí peżí
/fragmenty údajƉ z pozorování vrabŘí kolonie v BrnŞ/
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
9.6.1969
12.00
BRNO
5/15
360/5
50 741/3
...
11.6.1969
08.20
BRNO
1/8
360/7
15
740/8
+13°C
/fragmenty údajƉ hlášení meteorologických stanovišƃ:
rosný bod, pżízemní smŞr a síla vŞtru, tlak, smŞr a síla vŞtru v 1000 m n.m., teplota/
pracovní mapa cest jižní Moravou
dvojstrana z deníku 1967-1969
záznamy z cest, ornithologická pozorování a meteorologická hlášení
6.
Výška 1.50 smrk
D.
6/10/15/4/12
16.
2.70
smrk
D.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
5/8/15/6/12
19.
3.60
5 vajec
6/10/27/7/10
20.
3.70
vylétla
4 vejce
5/9/22/9/12
42
javor
22./
4.50
mláśata /4/ /5?/
javor 5.5/1027/až40/7/15
28.
javor
35.
topol 3.60
3.5 výška
zniŘeno
hodnŞ zniŘeno
5/9/22/5/11
29.
2.40 smrk
5 vajec studená
6,10,16,6/11/
/fragmenty údajƉ z pozorování vrabŘí kolonie v BrnŞ/
/12.7.1969 - Lužní lesy u Dyje, Pouzdżanská step/
krásnŞ suchá tráva /ovsík/
tżemdava mí plody /nŞkolik
je už suchých/
hodnŞ keżovitého bodláku
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Řesnek ještŞ zavitý /už pukající/
bílé kvŞty
asi 25 cm vysoké
potom rƉžové kvŞty /fialové/
zavité jsou purpurové
ve 20 hodin jsem šel na vlak
snŞdl jsem nŞkolik merunŞk
17.7.1969
BaráŘek 19.30
1.
5 vajec - celofán - vchod zmenšený
2.
5 vajec
3.
6 vajec
4.
5 vajec
5.
5 vajec
6.
6 vajec /sedŞla/
7.
prázdné /sedŞla/ vchod už zmenšený
/fragmenty údajƉ z cest a pozorování vrabŘí kolonie v BrnŞ/
Dvojstrana z deníku v let 1967-1969
záznamy z cest, ornithologická pozorování a meteorologická hlášení
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
8.9.1969
33/
smrk 2.75
5/9/19/7 14
prƉmŞr vnŞjší-vnitżní-výška-hloubka-výška nad zemí
23.
3.40 - topol
pýr, tráva, holubí peżí
12.
2.30 - topol
4.5, 9, 27, 6
9.
4.20 - topol - prázdné, dost zniŘené
pýr, tráva, peżí, zajeŘí chlupy
5/8/25/8
8.
6.70 - topol
dost zniŘené
4/8/25/8
2.
1.75 - smrk
5.
140 - smrk
6.5/9/19/4
zniŘeno
1.40 slepiŘí peżí
/fragmenty z údajƉ pozorování vrabŘí kolonie v BrnŞ/
1.6.1969
Lužní lesy u Dolních VŞstonic a Strachotína
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Polák velký
Kachna divoká
ėejka
ėáp
Na pískách modrá
hodnŞ pilátu lékażského
bylo tam velice krásnŞ - po modré
se potom už vƉbec nedalo jít
tak jsem odboŘil pżímo do srdce
lužního lesa /ILFORD HP 3/
Petrova louka u Strachotína
Řejky s mláśaty a Řáp
8.6.1969
Remízka
míry hnízd
výška nad zemí / prƉmŞr vnŞjší / p. vnitżní / výška / hloubka
2. 1.75 m, smrk - zniŘeno
5. 1.40 m, smrk, vystláno peżím - D.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
6,5 cm/9/194/14
6. 1.50, smrk - D.
6/10/15/4/12
1974
ŠtŞrbina mezi dvŞma pískovcovými skalami
Císażská chodba v Prachovských skalách
série kreseb tužkou, 29,7 x 21, skicáż
ze záznamu z żíjna 1974
Americká sluj, Prachovské skály
Jsem zaklínŞn v leže v úplné tmŞ nad prƉrvou do neznámé propasti, která je utváżena
tak, že není možné užít elektrické svítilny k jejímu prosvŞtlení a zahlédnout pżímo, kam
až sahá. Škvírou mezi balvany spouštím hożící svíci asi tak 20 m hluboko. PrƉhledem, s
tváżí na kamenech, postupnŞ rozeznávám kolmou stŞnu rokle v kolébavém svŞtle, které
zhaslo dżív, než dosáhlo dna. Místo není zaneseno v mapách.
1974
Prachovskými skalami
kresby tužkou, 21x29,5, skicáż-autorská kniha
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Řervenec 1977
OmŞj vlŘí mor / Eisenbut / Aconitum vulparia Rchb.
Morfologická studie
oboustranná kresba tužkou a tuší, papír, 45 x 33
šroubovice stupŵovitého stonku
pżeskakování trojúhelníkového profilu po patrech o
zkrucování
každé žebro pżebíhá ve dvŞ patra
a pak ústí do vŞtévky
následuje
plocha a nové žebro
vybíhá zprava - tím se zkrucuje
trojúhelník profilu vpravo
v dalším patże konŘí svou
dráhu vedlejší žebro vpravo pżedchozího
trojúhelníku, v novém trojúhelníku
tedy pżes jeden vrchol
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1978 - 1983
Rokle
série obrazƉ
oleje na plátnŞ, pohled ze stejného místa od Svatováclavské skály kolmo pżes
Císażskou chodbu v Prachovských skalách
srpen 1978
Rokle / Prachovské skály
64x44,5
permanentní zeleŵ
okr zlatý
bŞloba
ultramarin fialový
kobalt fialový
srpen 1978
Rokle / Prachovské skály
90 x 75,5
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
srpen 1987 - 1979 - 15.2.1980
Rokle / Prachovské skály
100 x 85
l. záżí l979
Rokle IV, ll0x85
ultramarin Řervený
bŞloba
nepatrnŞ okr svŞtlý
okr svŞtlý
coelinova modż
bŞloba
olivová hnŞś
+
chromooxyd tupý
9. záżí l979
Rokle, ll0x85
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
permanentní zeleŵ
+
kraplak tmavý
coelinova modż
+
okr
l0. kvŞtna l980
Prachovské skály (Císażská chodba), l40xl20
ll-l8 hod.
po ŘetbŞ Seurata
2.kvŞtna l980
Prachovské skály (Císażská rokle), ll0x75
ll-l8 hod.
snaha o plastiŘnost
l5.kvŞtna l980
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Prachovské skály (Císażská rokle), 85x65
l6-l8.30 hod.
Řervený
l6. kvŞtna l980
Prachovské skály (Císażská rokle), l40xll5
Řervený
alizarin, kadmium Řervené svŞtlé, pażížská modż, indigová modż, umbra pálená, žluƃ
citronová,
Řerŵ
23. kvŞtna l980
Prachovské skály (Kżížení roklí), 85x65
temný
umbra pálená, olivová hnŞś, ultramarin Řervený, modże, caput mortuum, Řerŵ
7. Řervna l980
Prachovské skály, ll5x85
dnes mi byl úżednŞ zakázán vstup do skal
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
l3. Řervna l980
Prachovské skály, 70x70
indická modż
okr svŞtlý
coelinova modż
vermilion
siena pżírodní
kobalt fialový tmavý
kobalt fialový svŞtlý
l5. Řervna l980
Skalní mŞsto, 75xll0
pżepracovaný obraz z 29.9.l979
kobalt tmavý, pażížská modż,
kraplak, rose maddor (do rezava),
scarlet (svŞtlé kadmium)
ultramarin modrý, kobalt fialový svŞtlý
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Řerŵ
21. Řervna l980
Prachovské skály, 95x70
mineral violet lefranc
kobalt fialový svŞtlý Brandl
kadmium Řervené tmavé-purpur první zásah do plátna
kadmiová žluƃ svŞtlá
bŞloba kremžská
l3. Řervence l980
Prachovské skály, 90x70
žlutozelené - pżemalováno
23. Řervence l980
Prachovské skály, 90x70
indická modż
mineral violet l
kobalt fialový svŞtlý
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
okr zlatý
kobalt modrý tmavý
viridian
23. Řervence l980
Prachovské skály
dżevo
neapolská žluƃ
(nechal jsem ho na místŞ v jeskyŵce)
25. Řervence l980
Prachovské skály, l40xll0
mineral violet l
kobalt fialový svŞtlý
ultramarin Řervený
kadmium Řervené purpur
kraplak, kadmium žluté svŞtlé
kremžská bŞloba
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pżemalováno 25.9.l980
l7. srpna l980
pżemalba Zelených Prachovských skal
šedorƉžové
brandlova Řerveŵ + bílá
paynova šeś
- nafialovŞle rƉžová
+ neapolská žluƃ
2l. záżí l980
Prachovské skály, ll0x75
kobalt fialový tmavý Lefranc
(Sam Francis + Zahrada HożŘiŘné zrno)
25. záżí l980
Skály (SoutŞska), pżemalba y 25.7.l980
zemŞ zelená Lefranc
ultramarin fialový Mánes
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ještŞ asi pżed l4 dny pżemalováno bŞlobou
26. záżí l980
Prachovské skály, l62xll4
ll-l7 hodin
zemŞ zelená Lefranc
permanentní žluƃ
pażížská modż
minium, bŞloba
28. żíjna l980
Rokle, l95xll5,
30. żíjna, 3. listopadu
l5. prosince l980
práce na Prachovských skalách z 8/78, l00x86
2. ledna l98l
Rokle, l95xll5
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
(podle Zahrady HożŘiŘné zrno)
zemŞ zelená Lefranc, Zinnoberrot, neapolská žluƃ, ultramarin tmavý, indická modż,
žlutŞ, kadmium oranžové
l0. ledna l98l
Rokle (Zahrada HożŘiŘné zrno), l62xll4
ll. ledna
l8. ledna - od 20.30 do pƉl 2 ráno
2l. ledna l98l
Rokle (SoutŞska), l62xll4
Zahrada HożŘiŘné zrno
ultramarin, kadmium žluté svŞtlé, kadmium žluté tmavé,
okr zlatý, Zinnober, Řerná, bŞloba
28. dubna l98l
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Rokle I, 95x70
zinnoberrot, chromgelb mittel, žluƃ chromová citronová, štoloŘerveŵ, Řerná,
königblau mittel - bílá
28. dubna l98l
Rokle II, 95x70
chromová žluƃ citronová, elfeschwartz,
Řerŵ kostní, Řerŵ se žlutohnŞdŞ zabarveným terpentinem
od pżedchozího obrazu
l5. kvŞtna l98l
Rokle, 262,5xl37
veŘer
20. kvŞtna l98l
Prachovské skály I, 95x70
zemŞ zelená lefranc&bourgeois, chromooxyd tupý,
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kobalt fialový svŞtlý, královská modż nŞmecká
20. kvŞtna l98l
Prachovské skály II, 95x70
královská modż nŞmecká, kadmium žluté citronové,
siena pżírodní, chromooxyd tupý, Řerveŵ japonská tmavá lefranc&bourgeois
24. kvŞtna l98l
práce na Rokli z l5.5,
26. kvŞtna pżemalba
6. Řervna l98l
Prachovské skály (Rokle) I, 95x70
parno, slunce, l0-l7hodin
kadmia + Řerŵ
6. Řervna l98l
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Prachovské skály (Rokle), 95x70
kadmium oranžové + bŞloba + ultramarin fialový
l4. Řervna l98l
Prachovské skály (Rokle), 95x70
polojasno, vŞtrno l0-l7 hodin
ultramarin fialový, ultramarin Řervený, umbra, žluƃ+Řerŵ
-temnŞ fialové skály s mechem - lazura se žlutí a Řerní+bŞloba,
pżes to polosuchým štŞtcem ultramarinem fialovým
královská modż - písek - oranž + bŞl + fialová (lazurnŞ)
l4. Řervna l98l
Prachovské skály (Rokle), 95x70
ultramarin, kraplak, oranž, pżes to Řerŵ
23. Řervna l98l
Prachovské skály (Rokle), 95x70
kadmium žluté tmavé + Řerŵ, zinnoberrot + bŞl
deštivo (l0.30 - l7)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
29. srpna l98l
Prachovské skály I, 96x70
ráno
kadmium oranžové, umbra svŞtlá, žluƃ, ultramarin fialový + bŞl,
Řerŵ + bŞl
29. srpna l98l
Prachovské skály II, 96x70
Řerŵ - jako první plochy
dolƉ Řtverce, hnŞdŞ, zelenŞ, kadmium oranžové + bŞl
ll-l5 hod., domƉ v l8.00
5. záżí l98l
Prachovské skály I, 96x70
l0-l7, krásnŞ, sluneŘno
ultramarin modrý, kobalt svŞtlý + tmavý, rumŞlka
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
5. záżí l98l
Prachovské skály II, 96x70
pƉvodnŞ podobné, pak zcela pżemalováno
l5. żíjna l98l
veŘer pżemalba Skal z 29/9 79 a l5/6 80
l. prosince l98l
pżemalba velkého obrazu Rokle
kraplak svŞtlý + ultramarin fialový + bŞloba titanová;
ultramarin modrý + trochu viridianu + bŞl;
brilantní žluƃ + kadmium oranžové + první smŞs;
ultramarin modrý tmavý -snad po zaschnutí pżekrýt bŞlobou
30.prosince l98l
Rokle, 245x203
podle kresby rokle z posledního skicáże, práce od l1.30 do 2.30 ráno,
sírovŞ žlutá rokle, gauguinovské barevné vibrace, prostor, lineární arabesky
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
l4. února l982
Rokle I, ll0x79
brilantní žluƃ svŞtlá, kadmium žluté citronové,
kadmium žluté stżední, ultramarin
l4. února l982
Rokle II, ll0x79
geometrická
24. kvŞtna l982
Rokle / Prachovské skály I
l5-2l hod.
nezdażený, geometrický
ŘernŞ, žlutŞ, ŘervenŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
24. kvŞtna l982
Rokle / Prachovské skály
modulovaný
chromooxyd zelený tupý, kadmium žluté, ultramarin fialový,
kadmium Řervené tmavé, kadmium oranžové
chromooxyd tupý + žluƃ + kadmium Řervené + ultramarin fialový + bŞl
7. Řervna l982
odpoledne práce na starším velkém obraze Rokle, l62xll5
dominace zelené: proŘištŞní tvarƉ
permanentní zeleŵ svŞtlá + doma míchaná bŞloba titanová
+ kadmium zelené tmavé + ultramarin modrý - + kadmium Řervené svŞtlé,
kadmium žluté
8. Řervna
opŞt práce na obraze
l8. záżí l982
Prachovské skály / Rokle I, 95x70
l0-l8.45
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
l8. záżí l982
Prachovské skály / Rokle II, 95x70
3. żíjna l982
Prachovské skály / Rokle I, 95x70
odpoledne
3. żíjna l982
Prachovské skály / Rokle II, 95x70
27. srpna l983
pżepracování staršího obrazu Rokle, ll0x79
8l, 82, l2/6 83
pƉvodnŞ s papírovou Řervenou koláží
Řervený papír lepený kanagonem, japan se vzorem,
písek z Hrubé skály, kámen od ėertovy ruky,
žlutý lišejník (Zadní toŘenice, Prachovské skály, DŞravec v Betlémských skalách),
železitá žíla Plakánek
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
bŞloba titanová, Řerŵ kostní
otisk ruky pigmentem z Kozákova,
sypaná linie malachitem z mandlovce, Kozákov
l4. żíjna l983
Prachovské skály / Rokle I, l05x75
odpoledne
malba, písek
první varianta barevné vazby, spojeno otisky do písku a sypáním
l4. żíjna l983
Prachovské skály / Rokle II, l05x75
výsledek akce s barvami, kamen a plátnem v rokli,
fotodokumentace na kinofilm
Krizový zlom pżi druhém plátnŞ. Kresba dvou balvanƉ a linie vzhƉru kamenem
namoŘeným v serpentinu a barvŞ. Vpravo otisk kamene natżeného v ploše fialovým
kobaltem svŞtlým. Fotografická dokumentace postupu. Zcela na zaŘátku žlutá a modrá
kaligrafická linie s pżedstavou vztahƉ skalních hmot. Pak otisky kamenƉ. Snímám
plátno ze stojanu a pżenáším ho dolƉ, hloubŞji do rokle mezi balvany. Kladu je na
kameny. Fotografie vztahƉ, vyboulení plastické, odírání. Polévám terpentinem žlutou a
modrou kresbu a ta stéká vpravo ke stranŞ. Do mokré plochy sypu písek a znovu
polévám, tluŘu hranou obrazu o kameny. VertikálnŞ dżu obraz o roh stŞny, nahnŞdlá.
Kamenem o kámen, dvŞ místa po úderu a setżení vŞtšiny písku z barev. Stoupám opŞt
na plošinu a koriguji na stojanu. ėernou barvou zakrývám nevhodné linie, žlutou a
modrou. TeŘkovanŞ vyznaŘuji rozmytou zónu, šipkou smŞr stékání. Vpravo nahoże
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pżipisuji silný dojem z krajiny pżede mnou, záżící obloha nad skalami, intenzívnŞ
oslepující bílá. Ke hnŞdému textu pokraŘuji kresbou detailu skalních kulis v dálce,
kresbu koriguji a zakrývám bŞlobou. Fotodokumentace. PrƉbŞh, krajina kolem.
1979
Kámen / Kniha
nalezený kammgranitový balvan, ponechaný na místŞ, cca 80x40x40 cm, Krkonoše,
bromostżíbrná emulze na papíże, 29,5 x 18,3 cm
Je tento balvan skuteŘnŞ knihou? Nalezl jsem jej cestou po centrálním hżebeni
Krkonoš. Leží osamŞle na okraji ssuti jako vytržená souŘást bývalého, dżíve jinak
uspożádaného krajinného celku. Pżesto upoutal moji pozornost zvláštním napŞtím mezi
definitivností a samostatností celistvého tvaru a mezi sítí trhlin, ozżejmujících vnitżní
strukturu tohoto zdánlivŞ nehybného celku vnŞjšími stopami jeho rozlistování.
Balvan je souŘástí místa, nad nímž jsem se zastavil a sklonil a tím jsem je vyjmul z
okolí jako znak pro tajemství perspektivy pżírodního Řasu a vnímal je po urŘitý Řas
jako Řitelné místo pro lidské snŞní - a to je kniha.
1979
Javożím dolem / Prachovské skály
kresby tužkou, 29,5 x 21, skicáż-autorská kniha
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
11.2.1980
Prachov / Na vodách
série kreseb, tužka, papír, blok A3, skicáż-autorská kniha
3.8. a 7.8.1980
Krkonoše / PtaŘí kámen
série kreseb, tužka, blok A4, skicáż-autorská kniha
5.8.1980
Krkonoše / StudniŘní hora
série kreseb, tužka, blok A4, skicáż-autorská kniha
26.4.1981
Zebín
barevné tužky, nažloutlý papír, blok A4, skicáż-autorská kniha
18 listƉ
9.5.1981
Kutná Hora / Louka nad mlýnem Cimburkem, Velký rybník
série kreseb tužkou, 30 listƉ, A4, skicáż-autorská kniha
16.-17.5.1981
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Zebín
série kreseb tužkou a olƉvkem, 13 listƉ A4, skicáż-autorská kniha
31.5.1981
Plakánkem
série kreseb cínem, 41 listƉ A4, skicáż-autorská kniha
28.6.1981
Plakánkem
série kreseb tužkou, olƉvkem a cínem, 19 listƉ, A4
5.-18.7.1981
Velkou a Malou Fatrou
série 368 kreseb olƉvkem a tužkou, autorská kniha
1.-8.8.1981
Krkonošemi
série 427 kreseb olƉvkem, A4-A2, autorská kniha
9.8.1981
Plakánkem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
série 23 kreseb olƉvkem, A4, skicáż-autorská kniha
17.-19.8.1981
Novalis
série kreseb tužkou a pastelkami, text, autorská kniha
29.8.1981
Zebín
série 18 kreseb olƉvkem, A4, skicáż-autorská kniha
30.8.1981
Hrubá skála z Janovy vyhlídky
série 13 kreseb olƉvkem, blok A4, skicáż-autorská kniha
6.9.1981
VŞžický rybník
série 43 kreseb olƉvkem, blok A4, skicáż-autorská kniha
17.12.1981
Rokle
6 pżeložených dvojlistƉ, kresby olƉvkem, autorská kniha
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
sbírka J.H.Kocman
27.12.1981
Zebín ve snŞhu
série 31 kreseb olƉvkem, blok A4, skicáż-autorská kniha
3.-7.8.1980
Cesta po hżebenech centrálních Krkonoš
kresby tužkou, skicáż 21x29,5, autorská kniha
Zebín
série 32 kreseb olƉvkem, blok A4
5.18.Řervna 1981
Velká Fatra
kresby z cesty 5.-18. Řervna 1981
olƉvko, 360 listƉ, 29,5 x 21, autorská kniha
17.12.1981
Rokle 17.12.1981
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kresby olƉvkem, 9 volných dvojlistƉ, 29 x 21, autorská kniha
sbírka J.H.Kocman
17.12.1981
Pastýżka putující k dubnu
kniha kreseb olƉvkem, slepotisk, preparovaný text R.Jefferse
31 vázaných dvojlistƉ, 21,5 x 14,5, autorská kniha, vazba Alois Šejn, papír na vazbu J.
H.Kocman
20.2.1982
Zebín 20.2.1982 / II
kresby olƉvkem, 11 volných dvojlistƉ, 29 x 21, autorská kniha
11.3.1982
Zebín
K.H.Máchovi
kniha 5 suchých jehel, text, 1 fotografie, autorská kniha
20.3.1982
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Variace na knihy Rokle ze 17.12.1981- I-VI
6 dvojlistƉ A3, rytá kresba knihażskými nástroji
autorské knihy
III - sbírka Jiżí Valoch
27.3.1982
Zebín 27.3.1982
ryté kresby, 10 volných dvojlistƉ Řerného papíru, 32,4 x 24,5, autorská kniha
27.3.1982
Variace bloku Zebín 20.2.1982
kniha rytých kreseb, 27.3.1982, 10 volných dvojlistƉ Řerného papíru, 32,4 x 24,5
30.3.1982
Variace knihy kreseb Rokle 17.12.1981
slepotisk kreseb prożezávaných do železného plechu, 30.3. - 16.4.1982, 6 volných
dvojlistƉ, 21,5 x 14,5
25.5.1982
Císażskou chodbou 25.5.1982
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
série 10 kreseb, olƉvko, 59 x 41,5, paralelní realizace k sekvenci 6 fotografií
15.6.1982
Javorovým dolem
kresba tuší, pżebal série kreseb, 38,8 x 28,3
17.6.1982
Zebín 17. 6. 1982
kresby a texty olƉvkem, 60 listƉ, 29,5 x 21, autorská kniha
1
stŞna lomu / Zebín
2
keże / vlny šedého kamene
3
vlna kamene
4
-
5
kamenná vlna
6
Slunce pod Zebínem
7
koberce trávy / pod skalní stŞnou
8
kżivka oblak a skal / temné zapadající / slunce
9
slunce a oblak
10
kotlina pod / skalami
11
kamenný proud
12
vrstvy kamene kladeny šikmo / do nich se zakusují prohlubnŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
13
kamenná vŞž / s roklinou
14
ostré hrany a vrstvy // dovnitż
15
zátoŘina mezi / skalami
16
kamenná vŞž
17
-
18
vysoké nebe / nad skalami
19
vysoké nebe
20
vysoké nebe // z bŞlavé k modrofialové
21
listy fialek / žloutnou
22
kvŞty lomikamenƉ
23
drobná drƃ ŘediŘe / na plošinŞ
24
plošiny na / skalních stŞnách
25
vyhlodaný prostor / lomu
26
prostor / lomu / otevżená krajina
27
stupnŞ / skalních blokƉ / (zżejmŞjší) // vejít
28
skalní / prƉchod / v zákrytu
29
-
30
kosové letí / do skal
31
opżen o skálu
32
sedím / opżen o skálu
33
na bok / o skálu opżen
34
hlava na skále / temeno chladí / motýl se chvŞje
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
35
na skále / sleduji kosa
36
kos zpívá na / skalách / padá kamení
37
opżen o skálu / kos zpívá / šeżí se
38
plochy polí
39
hlava / vlny kamenƉ
40
dívám se dolƉ
41
kos pżeletŞl / a usedl
42
siluetou / na kameni // pod vysokým / nebem
43
první netopýr
44
pták Ři netopýr
45
suchá tráva / ve štŞrbinŞ / ve slábnoucím svŞtle / svítí
46
trsy trávy pod pżevisem / prolétl netopýr
47
obrysy mŞknou // siluety proti nebi / se ostżí
48
bledá tráva / a temný kouż
49
nŞžnŞ rƉžová / obloha / šedý opar
50
kroužení netopýra / nad hlavou
51
jak mizí slunce / protŞjší stráŵ mŞkne / a rƉžoví
52
jako prosvŞtlená / jímka / je skalní pżevis / (za) (nad) prƉhledem / roklí
53
záże se stupŵuje / jak svŞtlo oblohy / slábne
54
mnoho / netopýrƉ
55
nažloutlý / bżeh ve svitu / svŞtla // modravé / pżítmí / skalní stŞny / pohlcené
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
témŞż nocí
56
temný otvor // jasnŞ svŞtlemodrá
57
58
tmavá a svŞtlá
59
tŞžké v / modrém stínu / a tmŞ // svŞtlá // jemné obrysy (vln) (skal)
60
dovnitż / modrozelenavý / svit tmy // jemnŞ šedavŞ(é) / modrorƉžové / svŞtlo
// pozdŞ / po západu slunce
17.6.82 Zebín (kresby s texty)
/v dobŞ asi od 9 do pƉl desáté veŘer/
/Okamžité inspirace nejprve tvary skal a jejich dominant, potom zapadajícím sluncem,
pżelétávajícími ptáky a netopýry./
S rostoucí tmou vstoupila do popżedí role svŞtla a negativního rozdvojení chladných a
tŞžkých, ostrohranných tvarƉ a proláklin ve stínu - a jemných nažloutle rƉžových a
jakoby rozplývavých tvarƉ.
Texty s popisem detailních situací postupnŞ (vyŘleŵovaly) dvojlomnost svŞtla a tmy
nebo dvojí charakter svŞtla na rozeklané jímce lomu.
polovina / ve stínu // polovina v / nažloutlém svŞtelném / odrazu od záżící /
oblohy
26. 6. 1982
Javorovým dolem vpravo do strany a opŞt dolƉ 26. 6. 1982
kresby a texty olƉvkem, blok 29,5 x 21, 61 listƉ, autorská kniha
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1
vstup do dolu / stmívá se / jemnŞ prší
2
záblesky slunce / v korunách / a u paty skály
3
starý fotografovaný motiv / oblé hżbety tvarƉ
4
pravidelné / schody
5
opŞt níž
6
pod stŞnou
7
jako / hrad / nebo / zvíże
8
slunce ve voštinách
9
voštiny ve stínu
10
jak prší / roste pżede mnou / mlha
11
jemné mžení deštŞ
12
temná zeleŵ / s šumŞním deštŞ / jemný zpŞv ptákƉ
13
pohled do pravé zátoŘiny / kapky na listech zní / ostżeji
14
porostem / vzhƉru
15
hnízdo / ve štŞrbinŞ / voštin
16
spadané / vŞtve
17
v zeleni se témŞż / vše ztrácí
18
pohled / do zelenŞ
19
sošná / skála
20
jako by padala / hlava
21
blíže vystupují / uhranŘivŞji výklenky
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
22
prƉhled / kmeny
23
erotické tvary
24
skály pżi druhé stranŞ
25
jako / jímka / nebo / zátoka // a zde / další
26
ohlédnutí / k motivu
27
stromy / ve stráni
28
obrovitá stŞna
29
smŞrem / dolƉ / se stránŞ // stáŘím / pohled do / vstupu / dolu
30
opŞt dole
31
postupem // po // údolí
32
starý / motiv // poŘáraný kámen
33
vŞtviŘka
34
zmŞtí rýh / a trhlin
35
rýhy
36
jako mísa
37
jako rýhy a / krajky
38
monumentální strom
39
dva stromy u sebe
40
buk u skály
41
a drobné / vŞtve // vlající krajkoví
42
zelené šero
43
ostrá hrana
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
44
-
45
-
46
mohutný / strom
47
mohutný / strom
48
horizontální / rozvrstvení
49
ubíhající kmeny stromƉ
50
napjaté stromy
51
jako Řervené okno
52
hrana stromƉ a kruh / ve sbližování obrysƉ
53
strom / a skála
54
skála / mezi stromy
55
ohnutý strom
56
nádhernŞ chaotické / a geometrické
57
skála
58
dva kameny v zeleni
59
skála se stromem
60
bukem / ve stráni mezi / skalami / a stromy
61
dokożán pżed náruŘí údolí / vedla mne cesta s pohledy do stromu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
9.7.1982
Koŵským dolem na horu Tlstou 9.7.1982
kresby olƉvkem, texty, 60 listƉ, 29,5 x 21
9.7.1982
Velká Fatra
kresby olƉvkem, 59 x 41,5,
text Ř. 8: propast mezi Ostrým a Tlstou / nitro
16.7.1982
Otisky skalních stŞn po dešti
Blatnická dolina / Velká Fatra
série 5 listƉ, 59 x 42; fotografie pżevisu ve slunci 4.7.1983, sekvence 2 zábŞrƉ,
kontakty 24 x 18
Dusno, vedro, déšƃ a boużka - krátce v jeskyni. Pak do stránŞ k pżevisƉm - zde otisky
mokvavých zelených skal - ruŘní papíry A2 pżitisknuty, nechat provlhnout a pŞstí
vtloukat do tvarƉ.
5.8.1982
Hora Tlstá
kresba a tisk pżírodní hlinkou, 59 x 41,5,
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
text: v ostrém vichru se zdají i skály kývat
9.8.1982
Vzpomínka na Zebín 9.8.1982
kniha rytých kreseb, dvakrát pżeložený volný list Řerveného papíru,
23,8 x 54
24.-27.8.1982
Otisk znaku na balvanu / Javożí potok
1 list papíru 59 x 42; fotografie kamene, kontakt 13 x 18
25.8.1982
Javożím potokem
kresby a texty olƉvkem, 120 lepených listƉ, 29,5 x 21, autorská kniha
Javożím potokem
pozdní léto 1982 / Krkonoše
autorská kniha
tužkou
VŞże 24. 12. 82
Cesta k ÚpŞ // ėernohorská rašelina // Javożí potok a údolí
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
koryto z kladených kamenƉ / vedle cesty // soutok // mlhy
cestou za mžení // soutok // Javor
suchá strouha // pżítok se stránŞ // Javożí údolí
huŘení vody zesiluje / voda prudkým tokem mezi dvŞma / kamennými
zdmi
kżižovatka / údolí
slyším / kaskády / vpravo / ale nevidím
lávka // postupuji / dolƉ
pod lávkou a boudou / teŘe potok kamennou / zdí // první velký
balvan
vyhlodaný balvan / a vrstvy
tok mezi balvany
první velké / kaskády jak / s okrajƉ lastury
opŞt ześ / tišší tok
(s)kryté místo / mezi stromy
lidská lávka / pramínek / tok potoku
za lávkou / potok obíhá dvŞma / rameny
spadající voda // oblé vrstvy // smŞr vody
tichá voda // písŘina
stáŘející / se tok / pod vodopádem
bohatost / tvarƉ / bżehu
padající // plochá hladina // mísovité // vypuklé
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kámen se znaky / a položený papír
papír položený / na znaky
zaoblená skála / a pukliny
potƉŘek se stránŞ / mezi lopuchy
ve štŞrbinŞ mezi skalami // stráŵ
konipas kývá / ocasem
konipas
kruhová písŘina / na dnŞ / tƉnŞ
dvŞ tƉnŞ / a lávka
smŞr trhlin // smŞr toku
bżevno pod vodou // kapky na hladinŞ // hukot // bżeh
bohaté kaskády / "es" toku
písŘina
hluboká / tƉŵ
pżede mnou / voda // stojím za / trhlinami // skalisko / ve stráni
sklonŞn se / skály k vodŞ
nakladené / kameny / pod bżevny // oblé skály
souvislost / toku
úroveŵ / toku // tƉŵ // tƉŵ // kosé hrany / a klesající / stupnŞ vody
na dnŞ tƉnŞ
elastický proud / vody a tżíšƃ pżes / skalní stupeŵ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
padá voda pżes šikmé stŞny
(pżes kameny) / do hluboké / rokle
vykroužené / dno // (mohutnŞ) vody (spadávají) dolƉ (kaskádami)
/ holeji ostże spadavŞ / šikmo / żícený (n. šílený) dojem
odlomy / z pżevisƉ / bżehu
skalisko / za mnou
nad / hukotem
kámen / znak // hlubina modrá / pod vodou // rozstżikování / vody
souvislost / skály
souvislost skály / tvar vody / rodí
další pokraŘování / stŞny po pżechodu / dolƉ - do kaŵonu /
bez souvislosti obrazu / k hożejší souvztažnosti
vodní kaŵon
dále nutno obejít / nepżístupnou stráŵ
ostré / balvany ve / stráni / nad tokem // stoupám
stromy sklonŞné / nad potokem
klidnŞjší pohled / z cesty dolƉ - písŘiny, kameny
objevuje se údolí (rostoucí) Úpy
tiché písŘiny pod / strání // cesta vody
dżevo
do šíżky // náplavy / listy
voda hluboká / vedle // vystupuje protŞjší / stráŵ jak klesám
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
témŞż skryta / v houští // do šíżky
opŞt drobnŞjší stupnŞ / spíše tušené dle / hukotu
slézám ke korytu // soutŞska
koryto v tŞsném sevżení / hladce promodelované / dno zaklínŞné
/ balvany / chlad
souvislost / skály / a vody
vystupující / krystaly kżemene / a ohlazené skály
již na druhé stranŞ potoka
v tomto kaŵonu nádherné / detaily i celek / souvislost tvarƉ
a trhlin / elastické napŞtí
skica / detailu
souvislost / hrotƉ v elasticitŞ / podmínŞna / prƉchodem /
kżemenných žil / celkem skály / pżed jejím / roz-padem
modelace jediné / skály // voda padající
hluboká / tƉŵ / za soutŞskou
víżení vody / v hlubinŞ
pżevis bżehu
soutŞska / vodopádu
klidnŞjší / za soutŞskou // stoupám na / druhý bżeh / opŞt na
cestu
z protŞjšího bżehu // vŞtve / ve / vlasech
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
detaily opŞt vzdálené (n. oddálené) / pżi pohledu se stránŞ
další soutŞska // a // klidná hladina // se skalním pżevisem /
pod / vodou
suché stromy / pżes soutŞsku
suché stromy / nad vodou / v trhlinŞ / tvożí most
další skrytá soutŞska // Úpa
za mostem / cesty / pohled dolƉ
vodní kamenité / dno pod / pżevisem cesty
drobné potƉŘky / zprava / (jasnŞ je mám / v pamŞti) // z mechƉ na
/
balvanech // a voda (...) cesty
balvany / nad cestou / (i ty mám / v pamŞti) // pżi ohlédnutí
temnŞ Řervené / bezy / Řára bílých zad / hýla
cesta sklesla do úrovnŞ / toku
rozdvojil se do dvou ramen / a opŞt se spojil / drobné kaskády mezi / kameny // a voda /
pżitékající / zprava // mezi / drtí /
kamenƉ / a bahnem / cesty
až (cestou protéká) // a potom / s pżítokem / se skály // i tu
mám / v pamŞti
vrstvy / ohlodaného / balvanu / pukaného v deskách // ostrá skaliska / u cesty // (pżijde
už / velký vodopád / který mám / ve
vzpomínkách?)
naskládané / kameny v toku
drobná kaskádka / po okraji ploché / desky // dále / cestou / podél kamenitého /
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
plochého dna
poházené / kameny v cestŞ / i v toku / chaos / oproti / organickým celkƉm / skalní hmoty
výše / v horních partiích /
toku / také se již stmívá / (bude pƉl sedmé) / zataženo
cesta / dojem stromového údolí / s hukotem vody
stinné údolí / bez zbŞsilosti / v ztuhlých pohybech / - drobné rozŘlenŞní / soutok
voda / u cesty / ozývá se život údolí / první stavení
ve vsi / żeže pila / mƉj velký vodopád / ze vzpomínek a / propastí pod ním / dosud ne
vodní tƉŵ
skrytý tok v houští // vƉz // vƉz
malý jez / a mostek // na hladinŞ / plovou / staré vyżezávané /
dveże
druhý most // silnice
Úpa // Javor // napojení / Javożího / potoku / ještŞ / s jedním
/ mostem
první most // silnice // Úpa / tok Úpy
Úpa // Javor
kráŘím zpŞt proti proudu / potoka / jak jsem kdysi tudy chodil
/ z Úpy pod Javor // uklonŞné stŞny Javora / se skapávající vodou
/ pżechod pżes / hlubinu, / tajemství
dnes tajemné tvary / celky, dŞlení; / souvislosti // detaily
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
- celky / voda svým tvarem mŞní kámen / kámen mŞní vodu / vztah
rodí / tvar potoka
pohożí s trhlinami // odhalení (vrstev) a elastické zbroušení / v organický tvar / vodní
povahy // kamení tak voda / vodnatí
tak skála // zrození pohybu / ze vzájemnosti
vztahy zahalené tajemstvím / dokonalá fotografie / uchová jejich atmosféru / ale
nerozżeší je, / spíše je pozmŞní / ve vztahu
k sobŞ
postihnout vše zároveŵ / co si uvŞdomuji / jen nŞkdy ruka / tŞžce nepokulhává / a když
se to stane / nový tvar uhrane / mou
pozornost / -klouzavé vŞdomí // a což teprve / pohyb vody /
a kmitání kontur / kamene / promŞŵujícího / své místo a tvar //
ho-koryto-ry
voda využívá trhlin / kámen / kapilárami svých trhlin / ji mocnŞ
pżitahuje / a rozpouští se / navzájem / do tvaru / toku /
v nekoneŘné bohatosti / forem // voda dostane tvar / jaký jí kámen
dá / zrozením toku / mezi skalami
Kniha Javożím potokem vznikla z práce "Javożím potokem 25/8
1982, 1-60, 61-118 (2 bloky "Krkonoše"), vzniklé bŞhem
intencionálního pobytu - cesty Javożím potokem v úseku Javożího
dolu po soutok s Úpou a zpŞt 25. 8. 1982. Pro knižní podobu jsem
se rozhodl po návratu z Krkonoš.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WALKING DOWN THE MAPLE BROOK
The Giant Mountain / Bohemia / 8/25/1982
1
down to the Úpa River // Mount Black Moorland // The Maple
Brook and a glen
2
bed build by layed stones / next to the path // the confluence //
mists
3
drizzling walk // the confluence // Mount Maple
4
dry up drain // inflows from the hillside // the Maple Glen
5
water roar becomes stronger / the water forcefu1y streaming
through two / stony walls
6
crossing of / the glens
7
hearing of / cascades / on the right / I can see nothing
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
8
the foot bridge // I start taking steps down
9
the creek flows through the stony / wall / under the foot
bridge and the chalet // the first big boulder
10
-
11
the corroded boulder / and strata
12
the flow through boulders
13
the first strong / cascades being like / from the shellsides
14
the wall again / a quiter flow
15
hidden spot / among the trees
16
created foot bridge / the little spring / the flow of the creek
17
behind the foot bridge / the creek circulates through double /
branches
18
-
19
falling down water // rounded strata // the water direction
20
peaceful water // the sand bottom
21
turning flow / under the waterfall
22
variety / of the waterside
23
-
24
falling // flat water level // bowl-shaped // bulging
25
the stone with marks / and a laid paper sheet
26
the laid paper sheet / on the marks
27
rounded rock / and rifts
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
28
hillside runlet / through the burdock
29
inside the rockslot among the rocks // the slope
30
the pied wagtail nodding // with his tail
31
the pied wagtail
32
rounded sandy bottom / in the pool
33
two poo1s / and the foot bridge
34
direction of the rifts // flow direction
35
the beam /some wood/ under the water // /drops/ on the water
surface // /roaring/ // slope
36
exuberance of cascades / S-shaped flow
37
a little sandy bottom
38
-
39
a deep pool
40
water / in front of me // standing behind the rifts // thory
slope
41
bending from / the rock to the water surface
42
piled up / stones / under the beams // rounded rocks
43
flow / continuity
44
flow level // a pool / slanting edeges / and dropping /
water reefs
45
on the poo1 bottom
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
46
elastic stream - / waters and their scattering across /
the level of a rock
47
falling water over slanting walls
48
/across the stones/ / into the deep / gorge
49
-
50
rounded / stream bed // /huge/ waters /falling/ down
the cascades / lover sharp-falling / slanting / impression
of ruining /mad/
51
/breaking off/ / /and/ steep / overhanging of the slope
52
-
53
rock/s/ / behind me
54
above roaring
55
the stone / mark // /depth-water/ / /under the water/ //
diffusion of / water
56
continuity of the rock
57
continuity of the rock / by the water shaping / the further
continuity / is born // walls after the crossing /
down - into a canyon / without relations of the image /
to the connections indicated above
58
water canyon
59
further necessary to go round / an inaccessible slope
60
sharp / boulders on / the slope / above the flow // climbing up
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
61
trees bent / over the creek
62
quieter view / of the way down - sandy bottoms / stones
63
the / growing / Úpa River Walley is / turning up at
this moment
64
still sandy bottoms below / the slope // water flow
65
some wood
66
widely extended // alluvia / leaves
67
deep water // the opposite slope standing out / next to /
while I am going down
68
almost hidden / in the underwood // widely extended
69
more diminutive stages again / rather anticipated according to /
roaring
70
climbing down to the stream bed // the ravine
71
the closed ravine / smoothly shaped / clinched bed creek /
boulders / coolness
72
-
73
connection between / the rock / and water
74
quartz crystals / stands out / and smooth rocks
75
on the other side of the creek again
76
gorgeous details and the unit / of the canyon / continuity of
shapes and rifts / the elastic tension
77
one sketch of / a detail ·
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
78
the connection - / of the edges among elastic forms /
qualified by breaking of / quartz veins / through the unit
of the rock / before its / dis-integration
79
formation of one / rock only // falling water
80
the deep / pool / behind the coombe
81
water churning / in the depth
82
cut-bank
83
-
84
the coomb of / the waterfall
85
calmer / mood / behind the coombe // climbing / on the other
side / setting off again
86
from the opposite bank // branches in hair
87
details far-away again / during looking at the slopes
88
next coomb // and // the calm water surface // with
a rockshelter / under / the water
89
dry trees / across a coomb
90
dry trees / over the water / in the rift / creating the bridge
91
another-hidden coomb // the Úpa River
92
behind the bridge / paths / bird's eye view
93
the water stony / bed under / the overhang of the path
94
diminutive brooklets / from the right / /deep1y recorded/ /
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
in my memory // from the moss to / the boulders // and
water /.../ paths
95
boulders / above the path / recorded in my memory as well //
during my looking back
96
dark red / elders / a white line on the bullfinch’s / back
97
the path dropped on the level / of the flow
98
the flow has devided into two parts / and has integrated
again / diminutive cascades among / the stones // and waters /
the flow / confluencing from the right // through / the stony /
rubble / through the swamp / of the path
99
as far /flowing through the path/ // and afterwards /
with an inflow / from the rock / and even this is also /
recorded in my memory
100 sharp ledges / alongside the path // /.../ of the corroded /
boulder / mural jointing // will a grandiose waterfall /
come / have / in my / memories ?
101 pilled up / stones in the flow
102 a little cascade / along the edge of a flat rock // go on
walking / along a stony / flat bed
103 spread stones / on the path / and in the flow / chaos /
in comparison with / organic units / of rocky substances
higher / on the upper scenery / /of the flow/ / it is
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
getting dark too / /it is going to bee half past six/ /
cloudy // path / the impression of a tree valley / with
water roaring
104 the shadowy walley / without any madness / in the frozen
movements / - the minute articulation / /sorrow/ // water /
near the path / there resound / the life of valley is being
heard / the first house
105 the saw cutting in the village / my huge waterfall / from
my memories and / the abyss below it / haven't been seen still
106 water pool
107 the flow /hidden/ in the undergrowth // hay-wagon // hay-wagon
108 the small weir / and a little bridge // an old carved / door /
drifting on the water surface
109 another bridge / some road
110 the Úpa River / Mount Maple / the connection // of the Maple
Creek / with another bridge
111 the first bridge / some road / the Úpa River / the Úpa flow
112 the Úpa River / Mount Maple
113 walking back up the stream // of the creek / as I used to walk
this way / from the Úpa River to the Mount Maple //
slid walls /of Mount Maple/ / with the dropping water //
pass-over the depth / mystery
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
114 today mysterious shapes / units / separations / connections //
detail units / /here water drama/ metamorphoses of the stone //
the stone changing the water / the relation creating the shape
of the creek
115 fault-block mountains // detection /of the layers/ / and
elastic polishing / in the organic form / of the water nature //
water becoming stony / rock becoming water // the birth
of movement through mutuality
116 relations hidden in mystery / a perfect photography /
preserving their atmosphere / but unabled to name them //
rather able to modify them in the way of photospeaking
117 describe everything at the some time / what I realize /
only sometimes my hand / doesn't hard-lag behind it / and
if it happens / my eye is fixed with a now shape - sliding
consciousness // and what even / the water moving / and
outline glimmering of the boulder / changing its location
and shape // of mount-bottom-ain
118 water using the rifts / stone / with the capillary crazes
attracting water a lot / and melting each other /
into the shape / of the flow / in the endleness variety
of forms / the water is shaped with the stone / with the
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
creation of the flow / among the rocks
5.9.1982
Kamenem o kámen / Zebín 5.9.1982
15 volných dvojlistƉ, 21 x 14,5, autorská kniha
26.9.1982 - 11.4.1983
Zebín a papír
20. záżí 1982 Myšlenka položení pruhu papíru do lomu na ZebínŞ v místŞ zżíceného
skalního okna. Sledování a fotografie zmŞn papíru (otiskování) a nového vrstvení
padajících kamenƉ
19.10.1982
Zebín
olej, plátno 80x100, volnŞ položené plátno na skalní stŞnŞ, zatíženo kameny
(dokumentární snímky), domƉ pżivezen jeden kámen s otiskem fialové,výrazná
hmatovost
17.12.1982
Zebín
otisky skalních znakƉ, A2, A3 (cyklus)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
18.12.1982
Zebín / Kamenem o kámen
(1-7) A3 (pro J.H.Kocmana)
28.12.1982
Otisk balvanu / Zebín 28.12.1982
série 3 listƉ, 59 x 42
30.12.1982
Zebín / Vymezení prostoru ohnŞm
pŞt hożících papírových svitkƉ
26.2.1983
Zebín / Ohŵové znaky
kresby ohnŞm na skalních znacích, krátké zábŞry znakƉ na ploše doteky trhlin,
souvislosti se skalními prehistorickými malbami
tżi kresby
konkrétnŞ zámŞry
rytiny ve FortnŞ - Prachov (deník)
4.3.1983
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Kamenem o kámen / Zebín I, II
otisky a prorážení, 10 pżeložených listƉ v pżebalu, 31,7 x 23 x 1
dvŞ verze, A3
9.3.1983
Kamenem o kámen / Zebín I, II, III
6 volných dvojlistƉ, 29,5 x 21, autorská kniha
tżi verze, A3
I - normální individuální postup
II - papíry rozloženy v żadŞ mezi skalními stŞnami lomu, údery vždy jiný kámen a jiný
podklad
III - dvojlisty vloženy do sebe, údery pżes celou slohu, vždy po jedné sekvenci úderƉ
vrchní dvojlist odložen a tak až do konce
12.3.1983
Stopy ohnŞ
pálené kresby, 6 volných dvojlistƉ, 29,5 x 21, autorská kniha
19.4.1983
Kamenem o kámen / Zebín
1-7, Řerný papír
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
odpoledne na ZebínŞ
na 7 arších Řerného chromatografického papíru
archy rozloženy v żadŞ na ssuti a bušeno, házeno a drásáno kameny z okolí
trhání fialek
18.5.1983
Zebín / Kamenem o kámen
3 listy oranžového papíru
25.5.1983
Zebín / DvŞma kameny na vrcholu
série 7 listƉ, 21 x 29,5; fotografie, neg. 24 x 36, zvŞtšenina, textový záznam
Na hlínŞ mezi vystupujícími ŘediŘovými skalisky jsem položil složku papíru, zdvihl dva
kameny a souŘasným úderem jsem každý list prorazil dvŞma zásahy. Listování. Kameny
zƉstaly ležet, jak jsem je odložil pżed sebou. DvŞ fotografie - detail, vztah k celistvému
vrchu a krajinŞ.
V každé ruce držím pżed sebou kámen. Vedou ze stran, dva kameny pżed oŘima.
SouŘasnŞ jimi udeżím do stżedu papíru, stopy vedle sebe. Pak kameny odložím, leží
vedle sebe na drti ŘediŘové zemŞ, témŞż na vrcholu Zebína, ruce do stran.
4.6. - kameny již nebyly na svých místech
Zebín / DvŞma kameny na vrcholu 25. 5. 1983
Na hlínŞ mezi vystupujícími ŘediŘovými skalisky jsem položil
složku papíru, zdvihl dva kameny do rukou a souŘasným úderem jsem
každý list prorazil dvŞma zásahy. Listování.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Kameny zƉstaly ležet, jak jsem je odložil pżed sebou.
DvŞ fotografie - detail, vztah k celistvému vrchu a krajinŞ.
V každé ruce držím pżed sebou kámen. Vedou ze stran, dva kameny
pżed oŘima. SouŘasnŞ jimi udeżím do stżedu papíru, stopy vedle
sebe. Pak kameny odložím, leží vedle sebe na drti ŘediŘové zemŞ,
témŞż na vrcholu Zebín, ruce do stran.
28.5.1983
Skála a tŞlo / Javorový dƉl v Prachovských skalách
29.5.1983
KlokoŘské skály / Zelený dol
kresebné záznamy, topografické ohledávání terénu, rokle, pżevisy, kresebné projekty,
rytiny (deník)
4.6.1983
Zebín / Kamenem o kámen I-III
série 6 listƉ, 42 x 29,5; soubor fotografií, neg. 36 x 24, zvŞtšeniny, textový záznam;
úŘast na realizaci G.Pospíšilová a J.Valoch
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
I - Řerný chromatografický papír
1. Miloš Šejn, 2. Jiżí Valoch, 3. Gerta Pospíšilová
V prostoru lomu na ZebínŞ každý z úŘastníkƉ umístil svƉj papír na balvanech dna a
v urŘeném pożadí ho zpracoval kamenem z nejbližšího okolí
II - oranžové papíry A3 , 1-6
V prostoru lomu na ZebínŞ jsem rozložil šest archƉ papíru do żady, sledující smŞżování
kamenitého dna. PostupnŞ jsem je zpracoval vždy dvŞma kameny, v pravé a levé ruce
po jednom. Užity byly kameny z nejbližšího okolí papíru, sledovány byly i maximální
možnosti uchopení a výsledné konfrontace papíru a kamenƉ, jež jsem pak zaznamenal
fotograficky. Pżítomni byli Gerta Pospíšilová a Jiżí Valoch.
III - bílý chromatografický papír
Na plochý balvan uvnitż lomu na ZebínŞ jsem položil složku devíti archƉ papíru.
Kamenem z nejbližšího okolí jsem ji zpracoval jediným úderem jako celek. Poté svƉj
úder provedli postupnŞ Jiżí Valoch a Gerta Pospíšilová. Drobné odštŞpky kamene mezi
stopami úderƉ jako nedokumentované stádium realizace.
13.6.1983
Zebín / Kamenem o kámen
A4 - Řerný chromatografický papír, 7 listƉ, 31 x 21,8
pro J.H.Kocmana
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Velká Fatra
léto 1983
Velká Fatra 4.-15. 7. 1983
pżepis textƉ / 21. 12. 1983, autorská kniha
VŞże
4. 7.
Blatnická dolina
ve stráni paroh jelena - znamení ruky
dva pohledy do pżevisu pod KaŘárovou
uprostżed podél trhlin vchodu do jeskynŞ
jazyka svŞtel slunce, vpravo vertikální
jehla svŞtla, posunuje se vpravo vzhƉru
za ní i posun kamery, spojený s pohybem
pohledu blíže do vchodu jeskynŞ - vrstvy
svŞtla dole po objemech - možný i detailní
pohled
více do stŞny vpravo
šíp svŞtla stoupá do pżevisu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
veŘer pżípravy na Tlstou
5. 7.
ŘasnŞ ráno vzhƉru k Tlsté
oslepující slunce vychází
nad ní
ozáżené skály s borovicemi
síƃ kmenƉ v dálce
styk údolí a vrcholƉ, Řisté nebe
ostże vykreslené hrany sluneŘných stŞn
MŞsíc mezi dvŞma ostrohy
zamŞżuji vpravo - pohyb MŞsíce stejným
smŞrem si vynutil zƉstat u motivu
jedné hory
slunce skryté za mrakem
stoupám opŞt lesem, ptáci, svŞtelné skvrny
na listí
pod pżevisem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pohled z ostrohu na okraji vrcholu Tlsté
snaha o celistvé uchopení
sestupuji níže vpravo
stoŘení pohledu vlevo do nitra
Koŵského dolu
Drienok
pżi okraji
vlevo výše - detailní vhled do tvarƉ závŞru hory
hora-svŞt
sestoupím dolƉ na okrajové bradlo
pohled zpŞt do vysokých stŞn
z konce bradla do Koŵského dolu
na Ostrý a Drienok
tżi pohledy v odstupování od oblého výstupu hory
nad Koŵským dolem
v jeskyni Mažarné kolem sedmé
jazyky slunce po dnŞ, zaŘínají
pronikat do nitra
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
6. 7.
Blatnická dolina
pżevis s jeskyní pod KaŘárovu
detailnŞjší pohled
svŞtlo
nakladené kameny a uhlíky
(dno, otvor výklenku)
trochu dál
svŞtlo vidím
na tvaru
kresba dole
detail
pohyblivé stíny
slunce
kameny
stejné
postupující
a mŞnící se
svŞtlo
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
stejné
jednu a pƉl minuty
sledování slunce
rukou
postupující svŞtlo mne zajímá
stále více - skvrny slunce
se nabízejí zraku
pƉvodní zahledŞní do zvláštních
tvarƉ výklenku (otvory
jako kżížová kost) ustupuje
do pozadí, vystupuje záżení
svŞtla z tmy
svŞtélkování (barevné)
stżíbżitŞ šedé hrany vlevo,
vystupuje na zeleni
7. 7.
Velký Fatranský Kriváŵ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
stezky vedoucí k Rozsutci
Rozsutec pżed boużí
v mlze po dešti
cesta po hżebenech kolem obrovské mísy
údolí Vrátné doliny (hluboká pżes jeden kilometr)
8. 7.
Mažarná
sledování paprskƉ slunce zevnitż
19.30 - 19.45
19.51
blíže
vlevo
slunce se stáŘí
vlevo
20.11 - asi 20.20
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
asi 20.22 - 20.30
postup do nitra vlevo
bŞhem expozice
postoupil pravý paprsek
slunce po dnŞ až za úroveŵ hrany
20.35
pohled pżed portálem
do nitra jeskynŞ - ŘervenohnŞdý dŞj
svŞtla v temné štŞrbinŞ
- nyní svŞtelný vŞjíż, pak (20.38)
protáhlá skvrna svŞtla až
u zadní stŞny jeskynŞ
Řervená skvrna
- uvnitż ŘervenohnŞdá
vnŞ zelený šerosvit
pżed sledováním svŞtla pronikajícího do jeskynŞ
tżi snímky pod pżevisem
hlavní vchod
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
asi po šesté hodinŞ
první fáze vnikání sluneŘního svŞtla
do jeskynŞ
pżed tím postupuje vlevo pod pżevisem pżes kameny
a svŞtelné pruhy v oblinách nahoże
vlevo pod pżevisem - nakupené kameny
9. 7.
Mažarná
sledování pronikajících sluneŘních paprskƉ
do nitra jeskynŞ
poŘátek fotografování 17.50
18.15 svŞtlo v úrovni kamenƉ
18.40 pżed vchodem vlevo jasné skvrny
uprostżed a zprava slabé
dojem sbíhání paprskƉ uvnitż
svŞtlo na kameni u vchodu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
19.40 svŞtlo rýsuje obrys pżevisu
sametové oranžové svŞtlo v pruhu po kamenech, temno
20.35 - svŞtlo dosahuje zadní stŞny a mizí
zapadající slunce skryto v korunách stromƉ
poslední zábŞr ode dna smŞrem ven
záżící bod v obrysu vchodu
poslední paprsek
svŞtlo na hranŞ portálu
sametová skvrna odlišená od okolí
pouze barevností
svŞtlo pżechází v barvu
záżící skvrna - barevná zóna
posouvání, sbíhání, pżesuny pruhƉ, ostré hrany svŞtla,
rozplývání skvrn,
protažení a vydechnutí
10. 7.
Gaderská dolina - fotografické studie
tvarovaného koryta (hżbet vystouplé
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
skály ze dna)
11. 7.
odpoledne Blatnickou dolinou na Ostrý
a Koŵským dolem
bouże a déšƃ, pak nádhernŞ jasno
pohledy na hżebeny, stránŞ s bradly, stromy
- pżi cestŞ dolƉ velký ostroh nad Koŵským dolem
pżímo proti zapadajícímu slunci
krákorající krkavec
démonický les
12. 7.
Demänovská dolina
Horní jeskynŞ - krápníky pƉsobí nejsugestivnŞji
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pżi maximálních rozmŞrech
naŘervenalý samet
velké prostory sálƉ zcela pokryty výzdobou tvary skalní dutiny rozstrukturovány pżíbuznŞ
ŘlenŞnými tvary - síƃ vertikál (smŞr skapávající vody)
a kżížem vroubky na nich (vrstvy rƉstu) - spojeno
s oblinami
prostor se stává jediným krystalickým tvarem, ŘlovŞk vidí do
jeho vnitżku
ledová jeskynŞ - úžasný dojem z chodeb
a jejich rozmŞrƉ - dokonalé prostory pro práce
s pochodní - jeskynŞ, která na mne zapƉsobila
dosud nejvŞtším dojmem
13. 7.
Šútovský vodopád
pohled zprava ze stránŞ, prƉŘelnŞ pohled
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pak cesta vpravo odboŘujícím potokem
soutŞska a kaŵon s vodopády
14. 7.
celý den prší
svatojanské Řarování
15. 7.
Koŵským dolem, dva ostrohy pod Ostrým
cesta na Tlstou
zacílení na ostrohy pżi východu
ale pohled proti slunci se stíny pżi okraji
západního srázu mne pżitáhl k sobŞ
další detail
19.08 nitro Koŵského dolu - zprava ostré slunce
nitro - detail
vyhlídkové ostrohy
v pƉl sedmé sestup z hory podél
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Mažarné do údolí
slunce záżí nízko nad horizontem
odráží se dole v hladinŞ - druhé slunce
tŞsnŞ nad hraniŘním ostrohem
oblé louky
zevnitż Mažarné poslední podoba slunce,
pak mizí za mlhou
jdu dolƉ
v korunách mne pżekvapil vycházející MŞsíc
pohledy na temné temeno Tlsté
rozlouŘení s krajinou
poslední ponożení ruky do vody
Gaderského potoka
kámen v toku pod lávkou
smŞrem na Tlstou
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
8.7.1983
Kamenem o kámen /JeskynŞ Mažarná 8.7.1983
7 volných dvojlistƉ, 29 x 21, autorská kniha
8.7.1983
Mažarná / Kamenem o kámen
5 pżeložených listƉ, Ɖdery kameny, bílý losin, chamois pżebal
8.7.1983
Otisky jeskynního stropu / Mažarná 8.7.1983
série 5 listƉ, 59 x 41,5
31.7.1983
Znak / TŞlo
kresebný záznam trhlin ve skalním bloku na úpatí Kozákovské drábovny a fotografie
znaku pżekrytého vrženým stínem mého tŞla
diptych, kresba tužkou, papír, 21 x 15,5; fotografie, negativ 36x24, zvŞtšenina
11.8.1983
Zebín
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
otisky a kresby kamenem, 8 dvojlistƉ A3
sbírka Jiżí Valoch
28.8.1983
Potokem 28. 8. 1983
6 pżeložených listƉ v pżebalu, 31 x 22 x 0,5
10.9.1983
KvŞty 10. 9. 1983
otisky kvŞtinových pigmentƉ, 12 volných listƉ a 1 arch s texty tužkou, 29,6 x 21,
uloženo v pżebalu, autorská kniha
listopad
fuchsie
fuchsie
astra
okrasný rƉžovŞ kvŞtoucí keż
astra
afrikán
begonie
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
drchniŘka
rƉžovŞ kvŞtoucí netżeskovitá rostlina
rƉže
2.10.1983
Doteky / zabarvení pżirozené skalní trhliny železitým pigmentem z Řerveného pramene
pżi úpatí stŞny, VŞžické údolí 2. 10. 1983 - dotek barvivem z téhož místa 30. 6. 1985
diptych, fotografie a papír, negativ 12x9, zvŞtšenina 60x48, textové a kresebné
záznamy
2.10.1983
ėervený pramen / VŞžické údolí 2. 10. 1983
sbŞr železitého pigmentu vpravo od vývŞru
vlevo u vchodu otisk pravou rukou a linie
kresba mechem
smoŘeným v pigmentu na dnŞ jeskynŞ
zvýrazŵuji nŞkolik otvorƉ skály
pak svislá linie dolƉ
podél hrany pżevisu
od konce linie pak pokraŘuje další
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
trhlina až dolƉ k podloží
rezavá barva pżes šedavý lišejník
Řtyżi dokumentární fotografie 12x9
možné pokraŘování linie pżed otevżeným
aparátem pátý snímek
ruku kladu na dolní Řást kresby
pak k horním partiím
bleskový popud pozvednout ruku
co nejvýše a pak vpravo se nakláním
nad hladinu a smŞrem k nitru
zvolna spouštím ruku obloukem podél
stŞny a dotýkám se Řiré hladiny nad Řerveným dnem
sbŞr pigmentu u pżedního vývŞru (u letopoŘtu)
žlutý
Pżi zpáteŘní cestŞ se spustil déšƃ
omamná vƉnŞ
ėervený pramen / VŞžické údolí 2. 10. 1983
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kresba mechem
smoŘeným v pigmentu na dnŞ jeskynŞ
zvýrazŵuji nŞkolik otvorƉ skály
pak svislá linie dolƉ
podél hrany pżevisu
od konce linie pak pokraŘuje další
trhlina až dolƉ k podloží
rezavá barva pżes šedavý lišejník
Řtyżi dokumentární fotografie 12x9
možné pokraŘování linie pżed otevżeným
aparátem pátý snímek
ruku kladu na dolní Řást kresby
pak k horním partiím
bleskový popud pozvednout ruku
co nejvýše a pak vpravo se nakláním
nad hladinu a smŞrem k nitru
zvolna spouštím ruku obloukem podél
stŞny a dotýkám se Řiré hladiny nad Řerveným dnem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
.var. 2
ėervený pramen / VŞžické údolí 2. 10. 1983
sbŞr železitého pigmentu vpravo od vývŞru
vlevo u vchodu otisk pravou rukou a linie
kresba mechem
smoŘeným v pigmentu na dnŞ jeskynŞ
zvýrazŵuji nŞkolik otvorƉ skály
pak svislá linie dolƉ
podél hrany pżevisu
od konce linie pak pokraŘuje další
trhlina až dolƉ k podloží
rezavá barva pżes šedavý lišejník
Řtyżi dokumentární fotografie 12x9
možné pokraŘování linie pżed otevżeným
aparátem pátý snímek
ruku kladu na dolní Řást kresby
pak k horním partiím
bleskový popud pozvednout ruku
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
co nejvýše a pak vpravo se nakláním
nad hladinu a smŞrem k nitru
zvolna spouštím ruku obloukem podél
stŞny a dotýkám se Řiré hladiny nad Řerveným dnem
sbŞr pigmentu u pżedního vývŞru (u letopoŘtu)
žlutý
Pżi zpáteŘní cestŞ se spustil déšƃ
omamná vƉnŞ
20.10.1983
Zebín pżed západem slunce 20. 10. 1983
kresby a otisky pżírodními pigmenty, kresby a texty olƉvkem, 8 dvojlistƉ v mapŞ, 30,6
x 22, autorská kniha
vyjdu pod stŞnu
byl otištŞn a obkreslen
kámen
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pżipomínající tvarem
stŞnu pżede mnou
zmenšení
celistvého tvaru
trs
mateżídoušky
barva
šípku
pżipomíná slunce
když se ohlédnu
vracím se
k této stránce
odírám
lišejník
na skále
než vejdu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
do lomu
kamenem
ze stŞny
jemná drƃ hnŞdé
žíly
kámen
slunce
poslední
28.10.1983
Zebín pżed západem slunce 28.10.1983
6 volných dvojlistƉ, kresby a doteky pżírodními pigmenty, text, 29,5 x 21, autorská
kniha
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
5.11.1983
Doteky
otisky pżírodními pigmenty, nasbíranými na rƉzných lokalitách v letech 1979-1983
28 volných Říslovaných listƉ a 3 listy strojopisu v pżebalu, bílý chromatografický
papír, 24 x 18,5, autorská kniha
pigmenty
1
ėervený pramen, VŞžický rybník 2. 10. 1983
pżední vývŞr železitého barviva
2
ėervený pramen, VŞžický rybník 2. 10. 1983
vývŞr železitého barviva
3
cestou ke Kozákovu 31. 7. 1983
nazelenalá hornina
4
nazelenalý pigment z melafyrového
mandlovce kozákovského pƉvodu
nalezeného na silnici u Hrubé
Skály 30. 8. 1981
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
5
rezavý pigment z písŘité hlíny
v bżehu cesty mezi Drábovnou
a Kozákovem, nalezený 31. 7. 1983
6
cestou k Pażezu, léto 1982
fialová hlína vystupující z hlíny
7
boŘní rokle v údolí Plakánek, jaro 1979
železité vrstvy na dnŞ potoka
8
pata skály nad rybníkem
v údolí Plakánek, léto 1981
vrstva jemné hlinky
9
Zadní ToŘenice, prachovské skály
žlutý lišejník na skále, listopad 1982
10
jeskynŞ Mažarná, Velká Fatra 8. 7. 1983
hmota stropu
11
pigment ze sebrané a rozemleté
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ŘediŘové drti z jižní stránŞ
nad lomem Zebína 19. 9. 1983
12
pigment z Řerných krystalƉ
vyloupnutých ze stŞny lomu
na ZebínŞ 19. 9. 1983
13
bílé náteky v trhlinŞ stŞny
lomu na ZebínŞ 19. 9. 1983
14
manganové jádro v lomu na ZebínŞ,
podzim 1982
15
zżícený styk skalních stŞn
v lomu na ZebínŞ, podzim 1982
16
z boŘní jeskynŞ na ZebínŞ,
podzim 1982
17
ze stŞny lomu na ZebínŞ 5. 11. 1983
18
ze stŞny lomu na ZebínŞ 5. 11. 1983
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
19
krystaly kalcitu ze stŞny
lomu na ZebínŞ 5. 11. 1983
20
lišejník ze spodní strany
lomu na ZebínŞ 5. 11. 1983
21
ŘediŘová hlína vlevo v lomu
na ZebínŞ 5. 11. 1983
22
popel lipových listƉ cestou
na Zebín 5. 11. 1983
23
lišejník na lipové kƉże cestou
na Zebín 5. 11. 1983
24
šƃáva podzimního pryšce
Zebín 5. 11. 1983
25
dva šípky ze Zebína 5. 11. 1983
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
doteky
levou
pravou
rukou
rukou
/1/
6
/2/
4
/3/
8
4
/4/
15
14
/5/
5
/6/
4
5
/7/
11
12
/8/
1
2
/9/
14
/10/
3
1
/11/
25
24
/12/
22
23
/13/
22
13
/14/
9
/15/
10
/16/
19
/17/
15, 16
/18/
5, 11
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
17, 18
TFKOCPIFNJBFSPTB
/19/
1
/20/
2
14, 24
/21/
14, 1, 2
/22/
25
14
/23/
1
23
/24/
17, 18, 19, 20
/25/
6, 4, 5
/26/
4
14
/27/
8
8
/28/
14
2, 4, 5, 11,
Doteky 5. 11, 1983 (1-28) II
Otisky pżírodními pigmenty, nasbíranými na rƉzných lokalitách v létech 1979-1983.
Hmota barviva byla rozetżena ve tżecí misce a smíšena s vodou. V barvivech jsem
smáŘel prsty pravé nebo levé ruky a dotýkal jsem se jimi papíru / listƉ knihy. Nejprve
jednoduché doteky, pak vazby lokalit ale i volné asociace barevných kombinací,
dualismus levé a pravé ruky, každým prstem jiná barva / totalita.
31.12.1983
Zebín / Vymezení prostoru ohnŞm
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Doteky 2. 5. 1984
Cestou na vrchol Zebína
a do nitra lomu
1
fialky pżi patŞ lomu
2
hnŞdá ŘediŘová drƃ u skály
3
pryšec
4
mochna skalní
5
list divizny ve stráni
6
list divizny a hlína u ní
7
kvŞty tżešní nad útesem
8
kvŞty tżešní a mladé výhonky
9
šƃáva z pryšce a hlína
cestou na vrchol
10
oranžový lišejník
ve stráni nad lomem
11
železité jádro
12
železité jádro a olivínová
hlíza tŞsnŞ vedle sebe v kameni
13
žlutý a šedý lišejník
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ve vzdálenosti dvou roztažených
prstƉ pravé ruky
nad hlavou skalisko vrcholu
14
spálená tráva ve stráni
od úpatí až k poslední skále
15
prach s kamenƉ na vrcholu
Zebína pżed západem slunce
16
fialky a hlína pżi cestŞ zpŞt
proti slunci
17
stżíbżité listy jestżábníku
18
nŞkolik stébel trav
nad otvorem lomu
19
mladé lístky ptaŘího zobu
v trhlinŞ horního okraje lomu
20
šedohnŞdá borka na vŞtévce
jilmu habrolistého
21
ŘediŘový kámen ležící v trávŞ
u ní a pigment kƉry jilmu opodál
22
lišejník pod stŞnou a šƃáva
rozchodníku
23
prach na stŞnŞ s modrou kresbou
v místŞ ozáżeném sluncem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
nitro lomu
24
hlína se zeleným mechem
sejmutým z vlhké skály
25
bŞlavŞ sametový lišejník
pod pżevisem
26
omylem neužitý list papíru
27
dvŞ nepatrnŞ vzdálená místa
na skále
28
dvŞ místa pod stykem
skalních stŞn
29
tżi místa pod dotykem stŞn
30
tżi místa ve stŞnŞ
rukou vztaženou ke slunci
v pżevisu
31
tżi místa na dnŞ lomu
otvor prƉhledu nad hlavou
kámen a fialka
Od úpatí Zebína po vrchol a uvnitż lomu jsem se navlhŘenými prsty dotýkal skály a
zemŞ nebo jsem v roce rozemílal Řásti rostlin. Získané pigmenty jsem otiskoval na listy
papíru a provádŞl o tom písemné záznamy. Vzdálenosti mezi doteky na plochách
papíru odpovídají vŞtšinou míże rozpŞtí prstƉ v pżírodŞ.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
5.5.1984
Skalní brána v Javorovém dole 5. 5. 1984
prstové doteky pżírodními pigmenty, 25 volných lístkƉ bílého chromatografického
papíru, vloženého v pżebalu, 12,5 x 9, autorská kniha
1
žlutozelený lišejník pżi levém oblouku
2
dvŞ místa pżes trhlinu
3
dvŞ místa tŞsnŞ vedle sebe, železitý prach a
žlutý lišejník
4
skála a zemŞ
5
ze tżech otvorƉ ve stŞnŞ
6
tżi místa rukou co nejvýš
7
Řtyżi místa za trhlinou
8
šedavý lišejník a skála
9
tżi barevnŞ odlišená místa
10
šeś ve stżedu stŞny
11
fialovŞ zbarvená skála a rezavý mech
ve dvou místech tŞsnŞ vedle sebe
pod pravou stranou
12
dvŞ místa ve stŞnŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
13
dvŞ místa, okrový lišejník a temnŞ hnŞdá stŞna
u trhliny
14
okrové výkvŞty pískovce
15
bŞlavé výkvŞty a zelený lišejník
16
oranžovŞ hnŞdé výkvŞty solí
17
z protŞjší trhliny pżes skalní komín
18
tżi místa uvnitż štŞrbiny
19
prach pżi zemi uvnitż komínu
20
dvŞ zelenŞ z velké vzdálenosti pżes
trhlinu
21
tżi blízká místa zelenavé, okrové a
bŞlavé
22
výkvŞt bŞlavŞ okrových solí mezi
pestże zbarvenými místy skály ( zelenŞ,
oranžové, fialové, hnŞdé)
23
Řtyżi vzdálenŞjší odlišená místa
24
zemŞ pod stŞnou
25
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
6. 5. 1984
Doteky / Cestou na vrchol Zebína a do nitra lomu 6. 5. 1984
1
pryšec a ŘediŘová hlína u paty lomu
2
pryšec, rozchodník a mochna v stráni pod skálou
pżi cestŞ k vrcholu
3
tżi místa obnažené hlíny po dešti
4
dvŞ místa v keżi šípku nad okrajem lomu
6
mladý list šalvŞje luŘní
7
hlína pod ním a mladiŘký výhonek
motýlokvŞté rostliny
8
tżi místa
rozepjaté prsty pravé ruky pżi horním okraji
vnitżní Řásti lomu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
9
tráva nad pżevisem
10
železité jádro ve skále pod vrcholem
11
dvŞ místa na pestré skály
pokryté skvrnami zelenavŞ šedých, oranžových
a žlutých lišejníkƉ
12
tżi místa na skalnatém vrcholu Zebína
pżed boużí, blížící se od severu
13
tżi kvŞty fialky pod vrcholem
hlína pod nimi
14
sežehlá tráva ve stráni
15
bílé tżešŵové kvŞty nad lomem
cestou dolƉ proti slunci
16
dotek o skálu
pżed sestoupením do nitra lomu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
17
zelený povrch vlhké stŞny
18
místo šikmo ozáżené sluncem
19
bŞlavý povrch skosené hrany skály
20
dvŞ místa pod pżevisem
s prsty pżes trhlinu
21
skapávající voda pod výklenkem
22
oŘazená stŞna
23
dvŞ místa pod stykem skalních stŞn
24
dvŞ narezavŞlá místa pżes hranu zżíceného balvanu
na dnŞ lomu
25
dvŞ místa ve stŞnŞ s šedozelenou vrstvou lišejníku
26
dvŞ místa v mŞkce modelované stŞnŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pokryté temnŞ zeleným mechem
27
tżi místa na balvanu
pod otevżeným otvorem lomu
28
dotek na vlhkou skvrnu uprostżed malého kamene
ležícího pod balvanem a šedým nebem
mezi stŞnami
Od úpatí Zebína po vrchol a uvnitż lomu jsem se navlhŘenými prsty dotýkal skály a
zemŞ nebo jsem v roce rozemílal Řásti rostlin. Získané pigmenty jsem otiskoval na listy
papíru a provádŞl o tom písemné záznamy. Vzdálenosti mezi doteky na plochách
papíru odpovídají vŞtšinou míże rozpŞtí prstƉ v pżírodŞ.
1.6.1984
Jarní zahradou I-V
1 podlouhlý list, 4x dvakrát + pżeložený list, otisky kvŞtƉ, pżípisy tužkou
13.6.1984
Letní zahradou 13. 6. 1984
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kresby a otisky kvŞtinovými pigmenty, textové pżípisy tužkou, 3x pżeložený list 19,1 x
64,2 nažloutlého papíru, leporelo, autorská kniha
Letní zahradou I-II
teplý podveŘer s výraznou oblohou
odpoledne u nás na zahrádce s rodinou
otisky kvŞtinových pigmentƉ, dvakrát pżeložený papír
hvŞzdice fialového
Řesneku
vadnoucí
kvŞty
chrp
plod modżence
napadané jehlice borovic
spadané barevné lístky
v houštinŞ orlíŘkƉ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
modrý
cizokrajný
kvŞt
list chrp a tuŘné
lístky pod nimi
spirálka orlíŘku
napadané
barevné listy
na papír
hlína
a lístek
modżence
8.7.1984
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Javorovým dolem
kresby a otisky hlínami a mechy, textové pżípisy tužkou, 3x pżeložený list 19,1 x 64,2
nažloutlého papíru, leporelo, autorská kniha
2krát pżeložené listy - otisky, pżípisy
I - sbírka Jiżí Valoch
8.7.1984
Javorovým dolem
otisk rukou po zelené stŞnŞ A3
na skále nad koupalištŞm
zelená voda, slunce, mohutné borovice
na vrcholu hżeben
8.7.1984
Cesta - Roklí Na vodách
Cesta roklí dolƉ v rokli Na vodách
otisky a pżípisy, omoŘení v bahnŞ potoka
svŞtlá noc, ozáżené nebe nad západem
od jihu mŞsíc ve tżetí Řtvrti
+ A3
14.7.1984
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Otisky kvŞtƉ
odpoledne doma na zahrádce
Kamenem o kámen / Zebín 20. 7. 1984
Uvnitż lomu na ZebínŞ jsem do plochy dvojlistƉ rozložených v żadŞ po balvanitém dnŞ
provádŞl bezprostżední záznamy úderem kamene, který jsem uchopil vždy v blízkosti
každého listu. Dvojlisty jsem pak seżadil do podoby knihy v tom pożadí, v jakém ležely
na dnŞ lomu a v jakém byly zpracovány.
With stone againts stone / Zebín-hill 20th July 1984
Inside the quarry on Zebín-hill I performed the immediate records into folios hitting
the paper with a stone. The folios were spred in a line on the stony bottom and the
stone was always caught in each case close to each folio. Then I set these folios
together in a form of a book in the order they had been spred on the bottom of the
quarry and they had been hit.
Cestou na vrchol / Doteky
Zebín 25. 7. 1984
Zebín
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
poslední list
vżazený dopżedu
celek
krajina v mlžném oparu
slunce pod horizontem
traviny ve stráni
pżi stoupání
slunce
v tenkém proužku
omylem kresleno až
pżi stoupání
slunce se
dotýká horizontu
barva
kvŞtu vytváżí
spíše negativ dojmu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
jdu vzhƉru na
vrchol
lišejník
ze sluneŘné
stran lomu
nad horizontem
žlutá asi tak v pƉli
oblohy nad západem
modrofialová kvŞtu
barva noci
obrácenŞ založený
dotek
slunce zapadlo
pżed Řelem lomu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
a nad ním
v rozevżení strany možnost
obepnout prostor
hnŞś
v celé ploše
prƉhled do
zelenohnŞdé
trhliny
vnitżního
lomu
o okraj stŞny
hrana a vzhƉru
oblé tvary
vrcholu
hladká šedá stŞna
uvnitż
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
šedomodrá
svŞtle žlutá
svŞtlý západ
nad tvary hżebenƉ
krajiny
modré zvonky
nad strží
dojem vyžaduje
snad bílou
stŞnu
vrchol
zóny kolem
27. 7. 1984
Zebín / Cestou na vrchol
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1
modrofialovými kvŞty u paty lomu
2
ŘediŘová hlína ve stráni vpravo a trs mateżídoušky
3
Řelo skály se žlutohnŞdými vrostlinami v ŘediŘi ve slabém
sluneŘním oparu
4
žlutým kvŞtem divizny nad ostrohem, pżi pohledu do nitra lomu
5
kvŞtem zvonku opodál vpravo
6
prachem cesty pżi stoupání
7
v ostrém vichru nad vrcholem
skláním se k výbŞžku ŘediŘové
hrany / Karel Hynek Mácha vystoupil
na tento vrchol
Slunce pżi ohlédnutí bíle, proráží
šedivou plochu mrakƉ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Od úpatí Zebína po vrchol a uvnitż lomu jsem se navlhŘenými
prsty dotýkal skály a zemŞ nebo jsem v ruce rozemílal Řásti
rostlin. Získané pigmenty jsem otiskoval na listy papíru a
provádŞl o tom písemné záznamy. Vzdálenosti mezi doteky na
plochách papíru odpovídají vŞtšinou míże rozpŞtí prstƉ v
pżírodŞ.
5.8.1984
Otisky kvŞtƉ I-II
odpoledne u rodiŘƉ na zahradŞ Otisky kvŞtƉ 2x, také RadŘiny práce
10.8.1984
Doteky / Zebín po boużi 10. 8. 1984
1 rukou v kalužinŞ / u paty lomu
vlhké skály po boużi
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
2 rozmanité zelenŞ / pod stŞnou /
a skalním výklenkem
3 dżevŞným uhlím / myšlenŞ po tvaru lomu
4 drtí pod stŞnou / vyloupnutými Řástmi zbarvených /
vrostlin
otisk o skálu
5 kvŞt divizny pżi stoupání / erosní rýhou v suti
sugestivní tvar vstupu
žlutý lišejník / na šedohnŞdé skály
6 žlutý a šedý lišejník
żasy / mechƉ ve svŞtle modrém / prƉzoru
7 z rezavého / jádra
o stŞnu vstupu
skapávající kapky z pżevisu
dovnitż
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
10.8.1984
Doteky / Zebín 10.8.1984
kresby olƉvkem a pżírodními pigmenty, otisky a prorážení, textové pżípisy, 8
pżeložených listƉ volnŞ vložených v pżebalu, 1 pżeložený list strojopisu, 31 x 22 x 0,7,
autorská kniha
Zebín
modrým kvŞtem
u paty lomu
pod stŞnou
z koryta
po dešti
a drtí ze stŞny
slunce pżi ohlédnutí
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vystupuje z mrakƉ
nad horizontem krajiny
vchod
do nitra
lomu
ohyb stŞny
a kvŞt vrbice
mateżídouška
slunce rudŞ
vystupuje
na okraji lomu
v nitru
z vlhké
stŞny
v pżevisu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
mezi stŞnami
pod stŞnou
vystupující stŞna
a padající
kapky
hnŞdá
protistŞna
za trhlinou
z kamene
na dnŞ
pod pżevisem
temnŞ
zeleným mechem
v oble modelované
stŞnŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
malé plující
mraky
obrat
v klenbŞ
zvonek
u východu
ve stráni
smŞrem k vrcholu
mateżídouškou
pżi stoupání
na vrcholu
narƉžovŞlý obláŘek
v šedomodrém nebi
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
cestou do nitra lomu
a na vrchol
nad zamlženou krajinou
po boużi
zamlžený mŞsíc
v pƉli
13.8.1984
Zelený pżevis / Betlémské skály 13. 8. 1984
první pżevis vpravo pżi sestoupení do rokle
vystupující žebra v podélných liniích
zprvu expozice stŞny (asi pƉl hodiny)
pak prsty namoŘenými v kaolinu a vodŞ táhnu linii
ode dna šikmo vzhƉru po jemné hrance
ke vnitżnímu tvaru
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
zde pokraŘuji od trhliny po silném žebru
až do krajní polohy
kam až dosáhnu
fialovým okrem vedle bílé linie vpravo
vyznaŘuji po skżížených žebrech malý Řtverec
pigment ihned vlhne a svŞtlostnŞ splývá s okolím
viditelný pouze barevnŞ v tlumeném kontrastu
k zelenoŘerné
vpravo doleji ve svŞtlé ploše pżetírám
fialovou prohnutý výstupek
dokonale splývá s okolím
pƉsobí naprosto pżirozenŞ
nad ním potírám menší plochu a ruším
její svŞtlý dojem navlhŘením
stojím pżed stŞnou ruce spuštŞny
po chvíli vztahuji ruku k bílé linii
fialovém Řtverci a zatónované skalní żase
12.20 – 13.30
druhý snímek mezi pátou a šestou hodinou
slunce svítí podél roklí
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pohled mírnŞ zleva
25.8.1984
Otisky kvŞtin
26.8.1984
Zahradou pozdního léta 26. 8. 1984
Loukou pozdního léta, proti Zebínu 27. 8. 1984
kresby a otisky kvŞtinových pigmentƉ, textové pżípisy tužkou, tżikrát pżeložený pruh
papíru, leporelo, 27 x 100
kvŞtem fialy
pod tisem
zaschlé kvŞty
zemŞdým
z okvŞtí
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pelargonie
plodem cesmíny
afrikán
rƉžová pelargonie
zaschlý kvŞt fuchsie
zapadané kvítky
divizny na cestŞ
brouŘci
z kvŞtu fialy
pigmentem
kvŞtu divizny
mírnŞ zabarvené
ještŞ cesmínovou
šƃávou
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
drobný zelený fragment
lístku ležícího
v tomto místŞ
na papíże
kvŞt zahradní
chrpy
mladý lístek
orlíŘku
kvítek trávniŘky
ŘervenŞ podzimní
list pryšce
27.8.1984
Loukou pozdního léta, proti Zebínu 27. 8. 1984
kresby a otisky kvŞtinových pigmentƉ, textové pżípisy tužkou, tżikrát pżeložený pruh
papíru, leporelo, 27 x 100
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Doteky kvŞtin / Loukou pozdního léta
2x pżeložený papír, Šibeŵák, sestava barev louky
dva kvŞty hvozdíku v louce
Řistý pohled na Zebín
pżes plochu rybníka
bílé mraky na svŞtlém nazelenale modrém nebi
zavadlý jestżábník
naŘervenalým listem
jestżábníku
mateżídouškou
ojedinŞlý kvŞt
zvonku
a bŞlavé poupŞ
kostivál
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
bohaté zelenŞ
dominující louce
dva kvŞty hvozdíku
ve slunci
jemnŞfialová
chrpa
bohaté kvŞty
tżezalky
žlutý jetel
opodál
žlutá motýlokvŞtá
kvŞtina
drobné fialové
kvítky
dominující barvy
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
louky sklonŞné
k západu
jetele, jestżábníky
chrpy, zvonky, šƃovíky
motýlokvŞté kvŞtiny
podklad zeleŵ
tżezalka
bílé stvoly, żebżíŘek, jetel
a mrkvovité byliny
Řernohlávek, svŞtlík
drchniŘka, ojedinŞlá Řekanka
naŘervenalý list kostiválu s dojmem modré
vnŞjší dżeŵ stonku Řernobýlu
rƉžový jetel, hvozdík
zavadlá tżešeŵ v trávŞ, list jitrocele
blíže neurŘená fialovorƉžová kvŞtina
lnice kvŞtel
27.8.1984
Doteky kvŞtin / Pestré kvŞty zahrady pozdního léta
na velké zahrádce
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pŞstŞné kvŞtiny
30.8.1984
Loukou pozdního léta
2x pżeložený list
30.8.1984
Jehlice trnitá na louce pod Zebínem
2x pżeložený list
31.8.1984
Doteky / Se zapadajícím sluncem kolem lomu na ZebínŞ
7 listƉ
pżi hranŞ lomu
okolo otvoru
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
stoupám zprava na skálu
malé oblé stonky drobných
trsƉ travin
a lístek štírovníku
šedý lišejník pżi
okraji
oblé výklenky
pżi pohledu dolƉ
slunce mi zapadá za zády
nezachytitelná barva
protikladem
lesklé kuliŘky bezu výše
kladu modrou skvrnu
do protikladu
tvary lomu úplnŞ mimo
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
narezavŞlou vŞtévkou
pryšce
žluté opadavé lístky
zatlaŘuji do papíru
ŘediŘová drƃ
pżede mnou
ukazuje cestu
vzhƉru
rƉžovofialová
chrpa záżí mezi trávou
Řervenofialové stonky
mateżídoušky
zdají se skoro Řerné
vonící dotyk
samet pýchavkové drti vyloupnutí
pżi stezce
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pżed vzdutými oblinami
útvarƉ lomu
hnŞdá
posetá prožloutlou zelení
ostżeokrouhlé slunce
s vnitżním barevným ohnŞm
nad ním
jediný obrys mraku
prozáżený jakoby seshora
vnitżnŞ zažehnuté zvonky
nad Řerní
nitro lomu
nad ostrohem
slunce ploché záżí
dole odżíznuto mírnŞ vydutou Řárou
a vyhasíná jenom štŞrbinkou
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
složité linie cest dole
pode mnou
sestupuji
bílý žebżíŘek
svítí v soumraku
lístkem tżešnŞ
v trávŞ
nad úpatím lomu
vonící dno
lomu
1.9.1984
Doteky / NoŘní Zebín 1.9.1984
doteky pżírodními pigmenty, pálení, text, 8 volných listƉ,
22,5 x 15, autorská kniha
7 listƉ
2.9.1984
Doteky / Se zapadajícím sluncem, Zebín 2.9.1984
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kresba pżírodními pigment, text, 8 volných listƉ, 22,5 x 15,
autorská kniha
fialovým kvŞtem bodláku
za zapadající slunce
spodní Řást tmavne
stoupám po hranŞ skály
plodem Řerného bezu
za zapadající slunce
tmavne odspodu
žhne pouze vrchní oblouk
kvŞtem mateżídoušky
za zapadající slunce
spodní okraj se
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
zplošƃuje
jakoby oddŞluje od celku
purpurovŞ žhne
Řervenými lístky
jetele myšího ocásku
celá plocha potemnŞla
uvnitż temné mázdry
spodní oblouk mizí
kvŞtem Řekanky
za slunce
pƉlkruh
spodní okraj tušenŞ viditelný
oblouŘkem linie
témŞż se dotýkající horizontu
Prachovských skal
plocha na okamžik pżedŞlena
v pƉli
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kvŞtem tżezalky
v okamžiku dotyku
za slunce
ovál
mizí
kruh se potápí za stŞnu
zrƉžovŞlý uvnitż
vrchní oblouk protažený vzhƉru
v šedomodré
oblouŘek nad horizontem
vznáší se
mizí v tušeném místŞ
kamenem za slunce
żasy táhlých mrakƉ v neznatelném
pohybu vyznaŘeném tvary
šedá do fialova bŞlooranžová do modra
v stżedu hlavy temná modż
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
tlumené svŞtlo skla
pode mnou vonící klid
zrƉžovŞlá kaligrafie
stále silnŞji žhne v azurovém prostoru
soumrak
uzavżení
na vrcholu
4.9.1984
Zebín / Doteky
7 listƉ
3.10.1984
NoŘní otisky skalních stŞn / Zebín 3.10.1984
(Zebín / Otisky vlhkých stŞn I-IX)
101 x 80,5
A0 - 9
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
24.11.1984
Podzimní strání / Doteky
1 papír A0
31.12.1984
Zebín / Kamenem za Slunce
16 papírƉ A4 + 4 zvukové záznamy ( Cestou od úpatí do nitra, Kamenem za Slunce,
Kamenem za Slunce, PrƉhled na modrou oblohu)
5.1.1985
Zebín 5. 1. 1985
kresby a otisky pżírodními pigmenty, frotáž, trhání, textové pżípisy tužkou, 8 volných
listƉ bílého chromatografického papíru, 22 x 15,2, autorská kniha
7 listƉ - kniha, doteky, texty
1
prsty ve snŞhu
bílé plánŞ // poprašky snŞhu / v drobných vodopádech ze skal
souvislý útvar
tżpytivé jehliŘky
drobné pŞšinky závŞrem / pżi ohlédnutí
mimo
uvnitż
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
2
otisky / prosvítají
skvrny otázek kamenƉ po napadaném snŞhu / pod stŞnou
3
položený do snŞhu
4
z odhrábnutého místa / pżi patŞ skály
hlínou pod snŞhem
5
ptáci letící nad okrajem tvaru lomu / na pozadí Řirého svŞtla modrého / znaku
kaligrafie vŞtévek / na bílé ploše
6
uchycená hromádka snŞhu na skalním / výstupku
chlad v nohou
7
uzavżení v modré
Řernobílá mozaika po tvarech / obliny / odtávající
rudé šípky ve slunci
8
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
14.1.1985
Doteky 14.1.l985 / Trojice výchozích barev
3 listy A4, 15 ex., pro J. Valocha
3.2.1985
Zebín I-II
2 knihy kreseb (7 listƉ), A4, A5
ChtŞl jsem kresebnŞ zachytit to co vidím (uvidím) pod Řelní stŞnou lomu. Vyjádżení je
však stále expresívnŞjší a znovu užívám otiskƉ, odŞrkƉ o skálu a dotekƉ pigmenty
(napadané šípky, zmrzlé lístky fialky). Snažím se kreslit úlomky barevné skály.
Znakovost se více dażí v druhé menší knize. Cítím, že pro celistvost vyjádżení bude
nutné pracovat pomaleji, za pomoci metody, která zpomalí vyjádżení, ale nepotlaŘí
dojem.
Bílé ledové drobné tvary po stŞnách. Pżi odchodu se náhle nad stŞnou vyhoupl záżivŞ
bílý mŞsíc a rychle se pohybující mraky. Vpravo Řervenooranžový pás nebe.
16.2.1985
Zebín 16. 2. 1985
kresby a otisky pżírodními pigmenty, kresby a textové pżípisy olƉvkem, 8 pżeložených
listƉ, volnŞ vložených v pżebalu, nažloutlý losin, výsledný formát 20,5 x 15,2,
autorská kniha
vlevo prƉhled do údolí
vpravo stráŵ k vrcholu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pomalu se pohybující drobnŞ ŘlenŞné mraky
bílá cesta se zbytky snŞhu
poloskryté zapadající slunce
plocha uvnitż stŞn lomu
Řerným uhlem
spálené vŞtve ve snŞhu
pod vstupem
mezi stŞny
sníh
zmrzlé lístky fialek
když se ohlédnu do krajiny
pod stŞnou
ŘediŘová hlína
obnažená bez snŞhu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
polohy snŞhu ve výklencích skal
žlutým kouskem
kamene v Řerné hlínŞ
stín vržený sluncem
žlutá skvrna nad
hlavou
opŞt šípek
tvary lomu
zrcadlovŞ
znaŘený tvar
stŞna ubíhající
ke slunci
olivínové jádro
v paprscích
drobné tvary
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
tajícího ledu
ve stŞnŞ
rýha v pżíkrovu
stín ruky neustále
ubíhající
trhliny
novŞ odhalené
barevnŞ odlišené skvrny
v povrchu ŘediŘe
sypkým pigmentem z
rozpadlé konkrece
ve stŞnŞ pżede mnou
v posledních
paprscích dnešního slunce
slunce a mƉj pohled
nad mechem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
v kożenech
keże šípkƉ
pżede mnou
24.2.1985
Zebín / Cestou na vrchol 24.2.1985
kresby a záznamy olƉvkem, doteky a stopy pżírodních pigmentƉ, 26 vázaných listƉ,
21 x 15,5, autorská kniha
12 dvojlistƉ A5
vrchol // keż šípku // pżi úpatí
malý kmen / tżešeŵ // zvuk krokƉ ve snŞhu // vlhké lístky / odhalené / mezi snŞhem //
kroky ve snŞhu
kaple // bílé pásy polí v pozadí osvŞtlené sluncem
otvor ve snŞhu // a stopa
oblá stráŵ // svízel
po léta stezka udržovaná / hnízdo v lesíku / pod vrcholem // šero jde / pżede mnou //
sloupávám // kƉru ostružiny // šeś / fialovou // kƉrou jasanu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vrchol // Kumburk v mracích // útržek asfaltového papíru
ostružina // stráŵ // kruh krajiny // cesta
kaple // modrá znaŘka / na stromu // Tábor v mracích // pohled se stránŞ
kroky v hlubokém snŞhu // šípky ve snŞhu
u vrcholu ostrý vítr // oranžový proutek / vystupující ve snŞhu
zima se stupŵuje
v kalužinŞ / na vrcholu skály
proti vŞtru dolƉ
obnažená hlína / cesty
ohożelé / stŞny lomu // bílá plochou
pżi okraji u strže // dva odstíny trávy
po klouzající cestŞ / pod lomem // vlhká stŞna pżede mnou / odstíny šedi a Řerni / a
hnŞdi / modżi / zeleni / Řerveni
bílé (obl) nebe
//
//
pod mokrou stŞnou
bledé nebe // Řerná vlhká // stżíbrné lišejníky // lesklé krystaly // stébla
smŞrem k Řekající / VŞże // nad krajinou
24.2.1985
Kniha pálených kreseb / DvŞ modré svíce
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
13.3.1985
Plody šípku
ėervená šípku
Pocta šípku
3 knihy o 12 listech s tématem barvy šípku
první pƉvodní idea natírání listƉ barvou, pak se prosazuje kresba
od druhé knihy pżibývá kaligrafie a zeleŵ lístkƉ fialky
ve tżetí żeším spontánnŞ knižní aspekty otevżené dvojstrany - okraje formátu, uzavżení
tvaru
desky bude tżeba żešit ruŘním papírem
24.3.1985
První jarní zelenŞ / Loukou na Šibeŵáku
kniha 12 vázaných dvojlistƉ kreseb
(tráva, lístky fialky, plody hlohu, rašící kżehké bledŞzelené výhonky, lístky jahody, dva
druhy mechu, jeden z nich rašeliník)
27.3.1985
Doteky / Javorovým dolem 27.3.1985
kresby a záznamy pżírodními pigmenty, 24 volných dvojlistƉ,
20,5 x 15, autorská kniha
(SevernŞ pod Starým Hrádkem a Javorovým dolem)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kniha 24 dvojlistƉ
Doteky a kresby jsem provádŞl nejrƉznŞjšími materiály, jež buś souvisely pżímo
s pozorovaným a vyjadżovaným tvarem (lišejníky, písek v trhlinách Ři vrstvách skal)
nebo které mne nŞŘím zaujaly (zelené rostliny, mechy, tlející hálky a houby, listy,
odlomené vŞtévky Ři velké vŞtve, korodované pryskyżice, prsƃ, setlelá kƉra Ři bahno
rozmŞlnŞné tajícím snŞhem). Z poŘátku jsem si všímal jednotlivých rozlišujících detailƉ
pżi obcházení skal, další cestou jsem postupnŞ zachycoval (zaklínal) stále vŞtší celky
krajiny-údolí.
1985
Zelené znaky
kresby pżes šablonu šƃávou listƉ violky vonné, 44 vázaných
listƉ, 20,5 x 15,3, autorská kniha
1985
Znaky / Javożí potok
kresby pżes šablonu zlatavou slídou (jiná verze plátky rƉží),
10 volných dvojlistƉ, 20,5 x 15, autorská kniha
30.3.1985
Znaky
kniha kreseb pigmentem lístkƉ fialky a plodƉ šípku
7 dvojlistƉ, lom na Šibeníku
8.4.1985
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KvŞtem violky / Vymezení knihy
14 šitých tónovaných listƉ, 14,7 x 11, autorská kniha
lesnatá stráŵ východnŞ od JiŘína
147 x 111 x 3, 14 listƉ
Vymezení knihy / KvŞtem violky vonné, I-IV
(3 a 4 také plodem hlohu)
tónování japanƉ na hżbety a nití na vázání
Vymezení knihy I-II
7 listƉ
fialková, plodem hlohu
25.5.1985
Zebín / Kamenem o kámen
perforace, frotáž, kresba tužkou, text, papír 307 x 150; fotodokumentace, negativ
36x24, zvŞtšeniny
300 x 150, nitro lomu
25.5.1985
Doteky / Zebín 25.5.1985
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kresba pżírodními pigmenty, tužka, frotáž, papír 313 x 150; fotodokumentace, negativy
36x24, zvŞtšeniny
(Zebín / Úpatí lomu)
300 x 150, kresby pryšcem, rožcem, tužkou, kamenem
8.6.1985
Žlutá hrana / Dotek 8.6.1986
transparentní diptych, kontakt 24 x 18, japonský papír;
bledŞžlutým lišejníkem ze stŞny jižní rokle Boreckých skal, nalezeným 7.4.; fotografie
téže stŞny 9.5.1985
16.6.1985
Louka / Silueta mého tŞla, 300 x 150
odpoledne louka na Šibeŵáku
kresba kvŞtinovými pigmenty, spolupráce Radky
22.6.1985
Cestou na vrchol / Slunce
ráno na ZebínŞ, kniha 12 dvojlistƉ
22.6.1985
Zebín / Slunce
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kniha 7 dvojlistƉ
hadinec a cihla
6.7.1985
Javożím potokem / Krkonoše
kniha
zprvu ostże vnímám jednotlivé tvary kamenƉ a ŘlenŞní vodní tżíštŞ a peżejí
drobné modrofialové cestou kvŞtƉ v souvislých pżelivech a polotótech zelení
drobné žlutŞ, modże, ŘervenŞ
nŞkolik vystupujících skalisek
pƉsobí úžasným dojmem
proleptané vrstvy, uvnitż bílé nebo rezavé
svŞtle žluté a nazelenalé vnŞjší objemy
uzavżenost tvarƉ a promodelování jejich otevżenosti vnitżními koryty a vyhloubeninami
má vztah k celkovému charakteru potoka
znakové kresby doteky
zelenŞmi a kvŞty kostivalu, pryskyżníku bílého, pomnŞnkou, mléŘivce alpského, (listy
kżehké rostliny - urŘit), kapradí, mechem, vŞtévkami, kożínky, hlínou z cesty, kameny
z potoka, Řervenými lístky šƃovíku
tedy opŞt ........ kresby vŞtšího úseku toku na jednom listu
9.7.1985
Javożím potokem / Krkonoše
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
prstové kresby Řervenými lístky šƃovíku utrženými cestou,
7 volných dvojlistƉ, 14,5 x 11,3, autorská kniha
doteky, znaky - zŘervenalými lístky šƃovíku
10.7.1985
Javożím potokem / Krkonoše I-II
k veŘeru déšƃ
I kniha kreseb (maliŘké) doteky a kresby tužkou
II kniha kreseb (vŞtší)
14.7.1985
Doteky / Javożím potokem
(Javożí potok / Doteky 15.7.1985)
triptych, zvŞtšenina v neg. 15 x 10, 2 japonské papíry 46,5 x 23; detail fotografie znakƉ
na balvanu, ležícím pżi bżehu Javożího potoka 27.8.1982; zlatovou slídou-biotitem,
nalezeným v hlínŞ cesty podél Javożího potoka 11.7.1985; stżíbrošedou slídoubiotitem, nalezeným v malém prameni ve stráni na Javożím potokem 11.7.1985
verze pro J.H.Kocmana - kombinace fotografie kamene (1982) a dvou dotekƉ slídami
z Krkonoš na japanech
13.8.1985
Javożí potok
šablonové kresby na vertikálních svitcích 1-3
plátky rƉží
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
21.8.1985
ėervený pramen / Doteky
foto + dotek
11.9.1985
Zebín / Plody Řerného bezu
kniha 12 dvoulistƉ A3
11.9.1985
Zebín / Skalní stŞna ozáżená sluncem
pastel, frotáž, pżírodní pigmenty, vertikální papírový svitek,
943 x 34; fotodokumentace skalního podkladu, sekvence 6 zábŞrƉ, neg. 18 x 13,
zvŞtšeniny
frotáž, uhel, pżírodní pigmenty
pruh papíru - délka asi 10 m
9.10.1985
Kamenem o kámen
A3, 2x (losin)
9.10.1985
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Kamenem o kámen
A3, 2x (Řerný papír)
9.10.1985
Kamenem o kámen
A4, 5x (losin)
k veŘeru Zebín
9.10.1985
Otisk kamene
A2, 3x (práce pro Drážśanský Kupferstichkabinet)
13.11.1985
Tżi doteky pro Stanislava Kolíbala
3 A5, Řerný, zlatým sericitem
30.11.1985
idea lité kresby
lití vody po skalní stŞnŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
31.3.1986
Doteky / Zebín I, II, III
A3 - 7 listƉ
doteky a kresby kameny na vlhkých stŞnách, pokrytých lišejníky
v rohu zelené żasy na vŞtvích Řerného bezu i na skaliscích - Řerná kniha zelená idea
jedna kniha sbírka Jiżí Valoch
13.4.1986
Zebín / Doteky
20 kreseb A0,A1, A2(1)
otisky, frotáže, kresby kameny, kresby rampouchy, doteky
13.4.1986
Zebín / Doteky
kniha 7 dvojlistƉ A3
17.4.1986
Skalní stŞna / Doteky, Zebín
frotážové kresby A1
1-3
1-6
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
21.4.1986
Skalní stŞna / Doteky, Zebín
frotáž a kresba kameny, kameny a hlínou, otisky nohou, prstové kresby hlínou a trsy
violky
91 x 155
25.4.1986
Skalní stŞna / Úpatí Nového hrádku, Javorový dƉl
svitek 400 x 34, doteky od shora, tżi snímky od spoda, fotodokumentace skály
stżepy ve stráni
26.4.1986
Železný
3 kresby A1
kameny a trávou ve stŞnŞ
26.4.1986
Zebín
3 kresby A1
naveŘer
kameny a hlínou ve stŞnŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
28.4.1986
Doteky / Cestou na vrchol
Zebín
kniha, A3 - 7 listƉ
bŞlavý lišejník z vrcholového skaliska
8.5.1986
Papír spuštŞný ze skály / Javorový dƉl
pro doteky
prožitek ohromné bouże, tżikrát uhodilo tŞsnŞ kolem mne
foto ve vŞtru a dešti, relikt - papír dvou hodin v boużi
8.5.1986
Po boużi I, II
knihy A4, 7 dvojlistƉ
9.5.1986
Na vrcholu / Zebín
k veŘeru pżed boużí
kameny, hlína, déšƃ
fotodokumentace kinofilm
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Údolím ĻíŘky
19. – 20. kvŞtna 1986
potokem, stromem a kamenem
listím, hlínou, žlutým kvŞtem pryskyżníku
vlevo zelenám strání
s balvany
propadám se vodou
chladnu, vlhnu a oblím skálou
omŞjem
jeskyní u hrany skály
se na okamžik stávám
rudou skvrnou zapadajícího slunce
zesiluji zpŞvem ptákƉ
zapaluji se ohnŞm
a temním nebem za korunami
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
jeskyní u hrany skály
se na okamžik stávám
rudou skvrnou zapadajícího slunce
sílím zpŞvem ptákƉ
planu ohnŞm a temním nebem
v korunách stromƉ
Für einen Augenblick
werde ich Höhle am Felsenrande
Rother Fleck der untergehenden Sonne
Ich werde stark durch den Vogelgesang
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Ich flamme mit Feuer und dunklem Himmel
in Baumkronen
11.5.1986
Na vrcholu / Zebín
550 x 150 cm
odpoledne
doteky, frotáž, kresba prsty a kameny
kameny, hlína, rostliny, déšƃ
fotodokumentace kinofilm
11.5.1986
Otisky vlhkých stŞn po dešti I, II
naveŘer - Zebín - dvŞ knihy dotekƉ
A5 - 7 listƉ, texty
13.5.1986
Cesta k modrým kvŞtƉm / Jarní loukou
odpoledne svitek
(úzký svitek, asi 10 m, doteky / kvŞtiny, tužka, kresby stínƉ, sepie)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
13.5.1986
Vlhké skály v jarním zapadajícím slunci I
Vlhké skály za soumraku II
Zebín naveŘer - velká série knih Zebín - 3 dvojlisty A3
3listy A2
1 kniha 7 listƉ A5
Otisky vlhkých stŞn po dešti
14.5.1986
Skalní stŞna / Zebín po boużi v jasném zapadajícím slunci 14. 8. 1986 I-V
otisky, frotáž a rytí, ŘediŘ, hlína a mech, 3 pżeložené a šité listy v pżebalu, 22 x 30 x 0,5
14.5.1986
Skalní stŞna / Zebín po boużi za soumraku 2/I-VII
vždy 3 dvojlisty A3 (pouze 1/V - 5 listƉ)
14.5.1986
Otisky skalních stŞn po dešti / Zebín 14. 5. 1986
otisky a kresby pżírodními pigmenty, texty tužkou, bílý chromatografický papír, 7 listƉ,
22,2 x 15,2, autorská kniha
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1
zelená hrana / v šeru
2
kámen pod ní
3
linie smŞżující vzhƉru
4
vlhké místo
5
vystouplé hrany / rozpadlého ŘediŘe / pod trsem sleziníku
6
jiné místo / vpravo
7
z pohledu / k rokli
26.5.1986
V místŞ ohnŞ / Zebín 26.5.1986
diptych 300 x 300 cm
1.6.1986
Skalní stŞna
odpoledne Zebín
7 kreseb frotáží - A1
9.7.1986 / Šibeník
107,5 x 467
na Šibeŵáku, bažinný okraj bżehu pod hustou vegetací vrb (u lodiŘky)
kresba, frotáž
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
15.6.1986
Nad zemí / Borecké skály
2 velké kresby - stżední ostroh
frotáž, kresba grafitem, sepií, listy bżízy, mechem
15.6.1986
Nad zemí II / Borecké skály
7.7.1986
Javożí potok I, II
2 knihy, 7 dvojlistƉ A3
Dvoustrana z deníku 1986 / Krkonoše 6.-12.7.1986
8.7.
dopoledne ležím
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
odp. ve stráni nad Úpou
k veŘeru Javożí potok
1 velká kresba
Řervené lístky šƃovíku
kvŞty
mléŘivce
alpského
grafit
hlína pod
mechem
v místŞ rozeklaných
kamenƉ s oranžovými žílami
šrafura oznaŘující
polohu kresby ke
smŞru toku
3x zmŞna smŞru
v místŞ
v tomto místŞ také ve vodŞ nalezen
nádherný kámen
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
šedá slída
odhalené
oranžové
žíly
po západu slunce s VŞrkou ve stráni
nad chatou
hvŞzda v 11 hodin
nad Vlašským vrchem
9.7.
dopoledne s VŞrou a Radkou
v TrutnovŞ - výstava V.Preclíka
odpoledne déšƃ, bouże
k veŘeru Javożí potok
velká kresba
vyznaŘeny smŞry toku a smŞr k severu
pżi kreslení zmŞny asi 5x, 1x pak nakonec
v ploše pravého bżehu v devŞtsilových listech,
mechem a hlínou, Řerveným oddenkem devŞtsilu,
Řerven. Listy šƃovíku, kvŞty mléŘivce
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
alpského, grafit
v místŞ rozeklaných kamenƉ
ale na pravém bżehu v pohledu
proti toku (skupina balvanƉ
u pravého bżehu)
8.7.1986
Javożí potok
svitek
k veŘeru
v místŞ rozeklaných kamenƉ s oranžovými žílami
Řervené lístky šƃovíku
kvŞty mléŘivce alpského
+ grafit
hlína pod mechem
šrafura vyznaŘující polohu kresby ke smŞru toku
3x zmŞna smŞru v místŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
v tomto místŞ také ve vodŞ nalezen nádherný kámen
odhalené oranžové žíly
šedá slída
9.7.1986
Javożí potok
k veŘeru
velká kresba
vyznaŘeny smŞry toku a smŞr k severu
pżi kreslení zmŞny asi 5x, 1x pak nakonec ploše pravého bżehu v devŞtsilových listech
mechem a hlínou, Řerveným oddenkem devŞtsilu, Řervenými lístky šƃovíku, kvŞty
mléŘivce alpského, grafit
v místŞ rozeklaných kamenƉ
ale na pravém bżehu v pohledu
proti toku (skupina balvanƉ
u pravého bżehu)
10.7.1986
Javożím potokem
od vodáren korytem Javożího potoku dolƉ
2 skicáże olƉvkem
zelené stránŞ, žlutohnŞdé kameny a tƉnŞ,
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
déšƃ, stupnŞ, soutŞsky, vodopády, kameny
hluboká údolí
od šumŞní po ohlušující hukot
vlhké pżíkré stránŞ s kapradím,
ujíždŞjící zemŞ a kameny
rƉžové a zlaté žíly
11.7.1986
Javożí potok
dopoledne
opŞt na pƉvodním místŞ 1. kresby
rozeklané balvany na levém bżehu
spodní Řást v pƉvodním smŞru,
pak żada pżíŘných smŞrƉ na skupinŞ
hlavních balvanƉ, koneŘná pozice
opŞt proti smŞru toku (zachyceno
na fotografiích) 6 x 9
hlína s mechem z balvanƉ, zelenými
listy (žluƃucha atd.), kvŞty mléŘivce
alpského, Řervené lístky šƃovíku, fialové kvŞty kakostu a
žlutými kvŞty pryskyżníku
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
grafitem, voda, déšƃ
smŞry kresby po toku a smŞry na sever
12.7.1986
Javożím potokem proti proudu
kniha dotekƉ, kreseb, textƉ (2 skicáże)
3 leporela dotekƉ a kreseb
Javożím potokem, Krkonoše 12. 7. 1986
(pżepis z autorského stroj. pżepisu, pżiloženého ke knize, samost.
listy, "peŘeƃ na zaŘ., hodnŞ údery)
1 stoupám vzhƉru proti proudu
od soutoku s Úpou
2 lišejník na kamenech
bílá pŞna
3 šedomodré kameny
pod vodou
4 sklonŞné listy jeżábƉ
jemnŞ se kolébající ve vŞtru
5 pomnŞnky u bżehu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
6 potok ztracený
za zelenou clonou
7 rƉžovým
kvŞtem žluƃuchy
vcházím do úzké cesty
vpravo voda
8 kameny cesty
9 pod Javorem
10
11 otevżenŞjší místo
drobné kameny
12 sametový kámen
13 stoje
ve vodŞ
14 pod vodopádem
15 koryto
kamene
hukot vody
16 kvŞty kozlíku
nad cestou
17 sluncem ozáżená
zeleŵ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
18 zelený bżeh
ve stínu
19 slídy v hlínŞ
cesty
kapradí
šƃavel
mléŘivce
žluƃuchy
devŞtsil
20 vyjádżení vody
21
22 voda
promŞnŞný
kámen
(ostrá) svŞtla
23 listy hożce
mezi balvany
24 kaskáda
jeden kámen napżíŘ
druhý zprava nese
ještŞ jeden
ten je porostlý zelení
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
25 rozhlodané místo
26 rƉžové žíly
27 teś
28 (modré)
listy netýkavky
balvany
29 písŘina
30 vŞtve nad vodou
13 balvany
32 starŘky
vlevo
33 skláním se
nad vodou
34 hukot
35 kvŞt ukazující dolƉ
zpŞt
36 zmŞƃ vŞtví
a rostlin
37 zpŞv budníŘka
hukot vody
38 hluboké šumŞní
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
39 budníŘek
voda
40 vodní listy devŞtsilu
41 vlhké vƉnŞ
bledŞ šedé
nebe
42 táhnoucí
útržky
modże
43 kmeny
44 nejrozmanitŞjší
zelenŞ
45 vŞjíże
kameny
pŞna
46 cesta a voda
jediným lístkem šƃovíku
47 bílé
kvŞty
pryskyżníkƉ
48 (stżíbrné) rožce
49 tichá skála
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
50 prokvétající
balvan
51 tƉŵ
spojené pramínky a tƉŵ
52 tƉŵ
53 modravŞ šedavé
54 pramenitá slída
vstavaŘem
55 slídovité vrstvy
56 pżi otoŘení vidím
tƉŵ
57 místo
vzpomínek
58 dávno
i teś
59 teś
60 šedé bżidlice pżecházejí
k vodŞ v naŘervenalé
bronzoví brouŘci
61
62 drobounké
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
drchniŘky v cestŞ
63 proti nebi
64 vysoké stránŞ
(hlína)
65 velký balvan
v żeŘišti
66 pomnŞnky u hladiny
kvítky kakostƉ
v zeleni
67 vodní písŘina
68 šedomodré obliny
69 ve stínu pod listy
70 dżevo
71 údolí
72 żetízky šƃovíkƉ
73 bledý krystal
74 údolí
75 prameny
76 umírající lodyha
77 tok vody
78 slunce
79 v zeleni
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
80 kámen
81 hukot vody
()
šustŞní listƉ
o nohy
82 bledá
kostra stromu
83 stoupám nad koryto v místŞ
soutŞsek
84 vysoké
clonŞné šumŞní
85 vodopád
krevníŘek
86
87
88 kameny v tƉni
pod
vysokou zelenou
strání
s fialovými kvŞty
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
89 modré
skvrny
nebe
90 ráj sen
kƉra v cestŞ
91 blesk letícího ptáka
92 bílá
93 zelená
94 modrá
95 hluboká
96 pohled
do nepżístupné
tƉnŞ
svŞtlo
hnŞdozelená
97 pod
pżevislou
stŞnou
98 pulzující tvary
99 v soutŞskách
100
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
101 soutŞska
102 vydechující
zbarvení
103 skryté
v zeleni
krevníŘkƉ
104 vodopády
105 kvŞty sklonŞné
ve smŞru toku
106 velký (zlatý) vodopád
107 balvany pod listy
tvarem toku
108 kámen voda kmen
109 ohlazené
110 nad údolím
111 drobný ptaŘí zpŞv
v kżoví
hluboko
112 pulzující šumŞní
113 šum ponożený
v zeleni
114 bílá oblaka
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
nad otvorem
115
116 vysoko
117 vƉní
118 vodou
svŞtlem
nahoże
dole
20.7.1986
Na vrcholu / Zebín
Karlu Hynku Máchovi
papírový svitek 150 x 858
kresba pżírodními pigmenty, grafitem, frotáž, kamenem o kámen
žlutými kvŞty starŘku fialovým lýkem starŘku, fialovým lýkem lebedy, hlínou, hlínou
z ohništŞ, lišejníkem ze skal, modrými kvŞty hadince, mateżídouškou, velkou vŞtví akátu
- ve stżedu rituální místo, šlapání
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kaple
23.8.1986
Zebín / Skalní stŞny do dešti I, II, III
6 dvojlistƉ A3, 5 dvojlistƉ, 5 dvojlistƉ
první pro Holouše u pżíležitosti Blanenské výstavy
celý den déšƃ
31.8.1986
Zebín / Doteky I - III
otisky, frotáže, hlína a mech, 5 pżeložených listƉ v pżebalu, 30 x 22 x 0,5
3 knihy A3 (5 listƉ)
+ 1 papír A0
15.9.1986
Stezky
foto / doteky / pigmenty, materiály
- triptychy
pżi okraji Nového hrádku
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
na dnŞ rokle - stezky
tráva, jehliŘí, listí
stŞna se žlutým lišejníkem
21.9.1986
Mužský
frotáž, litá kresba
30.9.1986
Cesta na vrchol Chuašanských hor
kresby podle televizního filmu
26.10.1986
Zebín / Kamenem o kámen I, II, III
na papírech J.H.Kocmana
po 3 listech, jeden samostatný list
3 kresby Kamenem o kámen
1 kniha (3 listy) A2
9.11.1986
Skalní stŞna / Zebín
7 kreseb A0
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pak dopracovávané rýsovanými kresbami tužkou
23.11.1986
Skalní stŞny v dešti / Zebín
6 kreseb A0
26.11.1986
Zebín
6 kreseb A0
27.11.1986
Zebín / Kamenem o kámen I, II
odpoledne, knihy 7 listƉ - A4
27.11.1986
Skála / Hora
150 x (350)
doteky
30.11.1986
Zebín
7 kreseb A0
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1 110 x (250)
10.12.1986
Kamenem o kámen
kniha, 6 dvojlistƉ A2
pro Freda Siegenthallera
21.12.1986
Na vrchol / Zebín I-V
5 knih - 3 dvojlisty (zvŞtšená A3)
21.12.1986
Stoupám na vrchol
vertikální svitek
21.12.1986
Skalní stŞna
3 slepené A2, kamenem o kámen, frotáž
31.12.1986
Zebín / Vymezení prostoru ohnŞm
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
zapalované pruhy papíru na dnŞ lomu, v prƉvanu plují prostorem
8.2.1987
Zebín / Vymezení prostoru ohnŞm
spuštŞný pás, barevné diapozitivy a film S8
hożící papíry v rukou
15.2.1987
Odtávající sníh / Zebín
371 x 150
7.3.1987
Zebín / Kamenem o kámen I-IV
kresby uhlíky
A3, po 5 listech
15.3.1987
Vyskeż
3 knihy A3
Kamenem o kámen
Dotýkané knihy
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
4.4.1987
Kamenem o kámen / Zebín I-II
5 listƉ zmenšená A2 (1 verze Maastricht)
Kamenem o kámen
Řerný papír
Kamenem na kameni
3 lipové klacky
ėtyżi klacky a papír
relikty starší akce zapalování papírƉ z poŘátku roku
také Řást sebraného papíru a fotodokumentace podloží
7.4.1987
Zebín
papír a kámen
na ZebínŞ jsem rozpracoval dva šedé papíry (asi 120 x 300), pak jsem je ale nechal
ležet na kamenech
8.4.1987
Zelená a bílá / Zbytky snŞhu
Javorový dƉl
velká kresba
hrnutí pżes sníh (hnŞtení snŞhu)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
9.4.1987
Javorový dƉl
papír - dvŞ fáze
I. hrnutí pżes sníh a hmatání ve stŞnŞ, stoje na papíże
II. zachycení ve stŞnŞ vŞtvemi kresba vzniklého „pżevisu“
9.4.1987 (?)
Javorový dƉl / Rokle
papíry pżi stŞnách zaklínŞné vŞtvemi
2.5. - usazený prach v prohlubních a pruhy
27.6. - dešƃové pruhy, zárodky lišejníkƉ, potrhání
5.6.1988 - starý papír, zatížený k levé stranŞ rokle pżenesen domƉ - ŘásteŘná pżemŞna
v humus, spojení s listím vlákny hub, klíŘící buk, pavouci a stonožky, Řervená místa,
plíseŵ
11.4.1987
Zebín
trojvrstvý papír prƉsvitný, pżírodní pigmenty
12.4.1987
Skalní stŞna / Zebín
180 x 90
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vrstvený prƉsvitný papír (kloboukový), pżírodní pigmenty
všichni u potoku pod Železným
modré svahy jaterníkƉ, rozkvétající sasanky
18.4.1987
Zebín
2 trojvrstvé prƉsvitné papíry
hmatové kresby grafitem (bílý a zelený)
pohmatané kameny (grafit)
sebrané otisky v šedém papíru a bílé papíry z poŘátku roku
19.4.1987
Borecké skály
2 trojvrstvé kresby na prƉsvitných papírech
20.4.1987
SvŞt uvnitż svŞta
450 x 450
trojdílná kresba
západ slunce
krajina
veŘer v pohledu z vršku
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
krajina prokreslená pásy mlh, naoranžovŞlý horizont uzavżený temnŞ šedou koulí
2.5.1987
Doteky / Prachovské skály
trojitý prƉsvitný papír
bílo-zeleno-bílý
skála s rezavými pruhy na sloupech
4.6.1987
Zebín / Na vrcholu
délka cca 16 m x 150
hlína + uhlíky, kameny
vŞtev
lebeda, Řerný bez, šalvŞj
v lomu položeny 4 šedé Řtverce
Řerné místo (zemŞ s uhlíky)
modré místo (šalvŞj luŘní)
13.6.1987
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Kresby kvŞty
filtraŘní papír
kopretiny, jestżábníky, jitrocel, zvonky, pryskyżníky, šalvŞj...
pak roztírám celé stojící trsy rostlin, pżekrývání
vƉnŞ
14.6.1987
Kresby kvŞty
filtraŘní papír
druhá série, velké plochy pryskyżníkem
stejné kvŞty + kvetoucí tráva, mladé výhonky ożechu, kopżiva
drobné modré a zelené stopy drchniŘkami
4.7.1987
NoŘní Zebín / Kamenem o kámen
Řerné papíry + stżíbrná tužka
13.7.1987
Vodopád / Javożí potok
150 x 1000
hlína z koryta, devŞtsil list, pryskyżník, grafit
(tżeba udŞlat ještŞ paralelní pruh)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
14.7.1987
Vodopád
150 x 10000
grafit, list devŞtsilu, vŞtev, hlína z kożenƉ mech, kvŞt .......
voda (okraj papíru) ...
Řervenozlatá slída
idea kresby 7,5 x 20 m z 5 rolí
16.7.1987
LuŘní hora
pżenášení kresby na pŞt míst
balvany, dokreslit strukturu travin tužkou
17.7.1987
Javożí potok
dopoledne
hlína z kożenƉ mechu
listy mléŘivce
pruh pak položen napżíŘ
pżes potok a
potrhán vodou
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
18.7.1987
Javożí potok
108 x 1180
úzký dlouhý pás
železitá slída, list mléŘivce alpského, otisky vlhkých balvanƉ, grafit, mech, Řervené
lístky šƃovíku
drobná żasa z vodopádu
pżenášení pżes nŞkolik míst, od horní cesty k vodopádu u lávky (foto), frotáž místa
fotografovaného 1985 a balvan z r. 1982
18.7.1987
Vodopád
záznamy hożícího papíru házeného po vodopádu
foto barevné i Řernobílé
kresby ohnŞm
29.7.1987
Bílá skála
151 x 10000
kresba
mlha
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
postupnŞ asi na tżech místech
foto Řernobílé a barevné
povrch skal, lišejník, grafit, borƉvka
geometrie v krajinŞ
9.8.1987
Zebín
svitek 20 m - milimetrový papír
kamenem o kámen, hlína a mech, listy Řerného bezu, déšƃ
tisíce
rojících se mravencƉ
15.8.1987
Zebín
naveŘer
dvojice pigmentových obrazƉ 96 x 96
zelený - listy Řerného bezu
hlína, kaménky, ohożelé dżevo
22.8.1987
Prachov / HnŞdé a žluté stopy
lišejníky a pískovec, Nový Hrádek, Prachovské skály 22. 8. 1987
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
textil, 96 x 96
odpoledne
skály nad koupalištŞm
96 x 96
hnŞdozelené žluté lišejníky
23.8.1987
Stopy železa
pigmentové obrazy
10 ŘtvercƉ 96 x 96
netkaný textil
ponożeno a nasyceno železitým pigmentem z Řerveného pramene
2.9.1987
Pekárna
svitek (milimetrový papír) - 20 m
hlína, lišejník ze stŞn vchodu
18.9.1987
velké pigmentové papíry
19.9.1997
Řást velkých pigmentových papírƉ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
lité kresby, papíry
20.9.1987
dopracovávání papírƉ
odpoledne Zebín – kolorované papíry
šƃávou bezu Řerného:
list, plod
naveŘer – Zebín – kresebné zpracování
dvou dalších papírƉ,
kamenem, šƃávou,
trháním
24.9.1987
Zebín
naveŘer
4 knížky, prohmatané zahlinŞnými prsty
3.10.1987
Babí pec / Kozákov
kresba uhlem, sypaný žlutý a Řervený písek, sluneŘní svŞtlo
4.10.1987
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Zebín
oboustranná kresba pżírodními pigmenty, frotáž a trhání, kresba tužkou a bronzem,
papír, dvojitý svitek slepený do jediného pruhu, 151 x 805, (151 x 403, 151 x 402 ),
dopoledne
400 x 300
1/ hlína, listy bezu
2/ plody ptaŘího zobu Řerného bezu
rýsovaná pyramida
29.11.1987
Stopy železa
3 doteky pro Jana KubíŘka k 60. narozeninám
vlyselín (permokarbonská hlína Kozákov)
doteky - železo VŞžický rybník
6.12.1987
Stopy železa
41 x 41
pro Olgu Furdovou
19.12.1987
Diptych
pro S. a J. Machovi
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
19.12.1987
Diptych
pro G.Pospíšilovou
7.2.1988
SouhvŞzdí / Constellations
Zebín
3 knihy
na Řerném papíże, kamenem o kámen
+ stżíbrná tužka a ...
1 ex pro IAPMA
9.2.1988
Zebín / StŞna
diptych 5 x 3 m
hlína, sníh, kameny, pálení
27.3.1988
RƉžový diptych
100 x 50
hlína z Kozákova
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
2.4.1988
Železný
3 obrazy, bahno z potoka
12.4.1988
Kameny a vŞtve na ZebínŞ
pro Jiżího Valocha
7.5.1988
Žlutý Řtverec / Živá žluƃ
výtrusy lišejníku Biotora lucida a pískovec, Nový Hrádek,
Prachovské skály 7. 5. 1988
textil, 96 x 96
žlutý obraz z Prachova, nad koupalištŞm
lišejník Biotora lucida a pískovec
perlan
14.5.1988
Signs
4 kresby pro Pécs
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
textilie se železitým pigmentem
kameny na ZebínŞ, zlaté znaky
22.5.1988
Kruhy
ze série, filtraŘní papíry, Šibeník
kvŞty a hlína
25.5.1988
Místo / Tendence ke kruhu
Zebín - lom
3 rezavŞ smáŘené textilie zpracované kamenem o kámen
28.5.1988
Hrany / Javorový dƉl
pruh perlanu
28.5.1988
Balvan / Javorový dƉl
perlan
29.5.1988
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Balvan
4 vrstvy papíru
odboŘka Javorového dolu
papír ponechán na místŞ
30.7. - pokraŘování v práci na rokli
Javorový dƉl, vrstvený papír
7.8. - další práce na vrstvených
lepených papírech
14.4.1989 - barevná fotografie souŘasného stavu
5.6.1988
BoŘní rokle Javorového dolu
triptych textilie - položen k úpatí skály a zatížen po celé ploše klacky
14.4.1989 - vlyselín zhnŞdl, pod vŞtvemi se zcela rozpadl, šedozeleno modravŞ nabŞhl,
zcela zasypán bukovým listím
12.6.1988
Kruhy
na Šibeŵáku
filtraŘní papír, hlína, kvŞtiny
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
2.7.1988
Javożí potok
naveŘer po toku dolƉ
3 textilie - 1 na dnŞ pod vodopádem zatížen dvŞma rezavými kameny (vyzdvižena
naveŘer 7.7.)
2 pżiložena na kámen - znak (do vody 7.7.)
3 s balvanem vhozena do hluboké tƉnŞ pod velkým vodopádem
7.7. po pŞti dnech vytažena textilie pod vodopádem
zavŞšení na vŞtvi (pŞt dní v Javożím potoce)
textilie z kamene vhozena na tomtéž místŞ do vody
2.7.1988
Javożím potokem
kniha 120 listƉ kreseb
záznamy, otisky znakƉ, kresby houbou a rosolem z vlhkého balvanu
pokus o sepŞtí v hrƉze a tmŞ
3.7.1988
Javożí potok
velká textilie
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
bledá, pżerušená boużkou
Řerná clona
veŘer rƉžové mraky
4.7.1988
Javożí potok
dopoledne
velká textilie, dva frotované balvany, pak skalní bżeh, barevné kameny
splynutí s okolím
4.7.1988
Javożí potok
textilie ve velké tƉni už není vidŞt
foto textilie ve vodŞ (již zrƉžovŞlá)
dopoledne 1 velká textilie, dva frotované balvany, pak skalní bżeh, barevné kameny
splynutí s okolím
odpoledne a naveŘer
velký svitek 150 x 11000
prkna mostku pżes potok od Javorky
úterý 5.7.
dopoledne ležím a Řtu E.Kmentovou
- odpoledne práce na velkém svitku ze vŘerejška
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
dopracování poloviny, celá plocha barevnŞ zpracovaná na dvou místech
moje dokum. foto VŞra
veŘer boużka
7.7. - dopracován svitek ze 4.7. a 5.7.
6.7.1988
LuŘní hora
pod vrcholem položeny 4 textilii a zatíženy kameny
nechat do pżíštího roku
6.7.1988
LuŘní hora
svitek 150 x 20000 smŞrem ke Kozím hżbetƉm
ve vŞtru, dešti a mlze (kresba hlínou, trávou, kameny...)
pak náhle daleké pohledy do krajiny a v dálce další hradba bílých mrakƉ
opŞt hustá mlha a pak sluneŘno s dalšími pohledy do kraje
7.7.1988
Javożí potok
nový svitek 120 x 1100
Javożí potok
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
dvŞ cesty - dva svitky
list devŞtsilu
vykousané cesty - znak potoka
8.7.1988
Javożím potokem 8. 7. 1988
1
vstup
2
bílý pryskyżník // listy devŞtsilu
3
s // k // á // l // a
4
proud / kamene
5
u vody
6
dva proudy
7
skláním se / nad vodou
8
výstupek / nad hladinou
9
……. // zkżížené / vŞtévky // ……. / vrstvy
10
skluzná / plocha
11
ŘernŞ pod / vodopádem
12
tah
13
oble / mokré
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
14
dvŞ polohy / nad hladinou
15
dvŞ barvy / javożího / potoka
16
skála ve stráni / barvy
17
I // I // I // I // I
18
opżení
19
jiné opżení
20
-
21
místo / na balvanu
22
ptaŘí místo
23
miska / v kameni
24
okraj bżehu
25
znak
26
z // znak
27
úderem / o cestu
28
temnosvit / v kameni
29
znak
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
velké formy / jsou výrazem forem malých
43
-
44
-
45
mŞkký lišejník / na stromŞ / padlém pżes cestu
46
s výškou / šum zemŞ / jemní
47
mizející / cesta
48
dotek / a / dotek
49
krásné / místo
50
ztracená / cesta
51
kożen / jako kámen
52
cesta / mokrou / vegetací / barvy
53
vodopád
54
modré / nazelené
55
okamžik tokem / má tváż
56
rƉžová / v oŘích
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
57
pohled dolƉ
58
vonící / travou / barva / pohled / tma
59
vhozen / do tƉnŞ
60
hukot // tma / chlad / štŞstí / strach // o cestu
61
-
62
o nebe / a vzduch
63
kvŞty / v šeru / pod listy
64
zem / v pohledu / na vodopád
65
znak // toku
66
-
67
-
68
vŞtví
69
nebe // bledý / listí / svŞt / zemŞ
70
pramenitá / skála
71
hrana
72
-
73
rosolem skály / vzpomínka
74
-
75
-
76
-
77
-
78
-
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
79
-
80
-
81
-
82
-
83
-
84
-
85
-
86
-
87
-
88
-
89
-
90
-
91
-
92
-
93
-
94
-
95
-
96
k sobŞ / a zpátky
97
-
98
-
99
-
100
-
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
101
-
102
-
103
-
104
-
105
-
106
cesta / ztrácející / se do pżírody
107
-
108
tma
109
-
110
-
111
svŞtlo / oblina // tma / zapadající plocha
112
-
113
-
114
-
115
-
116
-
117
-
118
-
119
-
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
8.7.1988
Dvoustrana z deníku 1986 / Krkonoše 6.-12.7.1986
8.7.
dopoledne ležím
odp. ve stráni nad Úpou
k veŘeru Javożí potok
1 velká kresba
Řervené lístky šƃovíku
kvŞty
mléŘivce
alpského
grafit
hlína pod
mechem
v místŞ rozeklaných
kamenƉ s oranžovými žílami
šrafura oznaŘující
polohu kresby ke
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
smŞru toku
3x zmŞna smŞru
v místŞ
v tomto místŞ také ve vodŞ nalezen
nádherný kámen
šedá slída
odhalené
oranžové
žíly
po západu slunce s VŞrkou ve stráni
nad chatou
hvŞzda v 11 hodin
nad Vlašským vrchem
9.7.
dopoledne s VŞrou a Radkou
v TrutnovŞ - výstava V.Preclíka
odpoledne déšƃ, bouże
k veŘeru Javożí potok
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
velká kresba
vyznaŘeny smŞry toku a smŞr k severu
pżi kreslení zmŞny asi 5x, 1x pak nakonec
v ploše pravého bżehu v devŞtsilových listech,
mechem a hlínou, Řerveným oddenkem devŞtsilu,
Řerven. Listy šƃovíku, kvŞty mléŘivce
alpského, grafit
v místŞ rozeklaných kamenƉ
ale na pravém bżehu v pohledu
proti toku (skupina balvanƉ
u pravého bżehu)
13.7.1988
Bílá skála
odpoledne a k veŘeru
plocha kamene na vrcholu (400 x 150)
frotováno kameny
vrchní Řástí Řervené nati vrbovky
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vrbice a šƃovíku (rostoucího
v místech bývalých ohnišƃ)
spodní Řást tráva s nafialovŞlými
natŞmi, (ŘásteŘnŞ rovnŞž šƃovík),
listy bżízy (použitý materiál jsem vzal)
druhý akcent ztrouchnivŞlým dżevem
smrku (rezavá) a borƉvkou
/pigmenty odebrané/
naveŘer daleké rozhled do ėeského ráje - veŘer Novalis
14.7.1988
Bílá skála
celé dopoledne liják
pozdŞ odpoledne Bílá skála
400 x 150
práce cestou odspodu vzhƉru
nejprve otisky vlhkých stŞn
pżitisknuté tŞlo a tahy kameny
do obou stran
geometrické plochy vymezené
ostrými hranami - trojúhelník
hlína, kvŞty Řernýše, lišejník
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
a špína ze skal, zetlelé
listí, listy bżízy,
suché vŞtévky borƉvky a
kuliŘky, Řervená vrbina
bar. Foto
listím bżízy zabarvená
obdélná plocha skály (b.f.)
barevné foto kamenné palety
ještŞ lepší rozhled než vŘera
základní tvarem Bílé skály
je trojúhelník
prƉniky, posouvání jednoho motivu-kamene,
vztahy tvarƉ v ploše - zmŞny polohy v pżírodŞ
jde mi o konkrétnost, ne o iluzi
pojetí Řasu?! - promyslet
co by se stalo, kdyby se skály
na mne zżítily?
hlad po absolutním, žízeŵ po bezpodmíneŘném,
touha po nekoneŘném
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
a po smŞżování k celosti
Novalis - 4 druhy magie
absolutní - myšlení jako pohlavní tvorba
psychologická
analogie (ztotožnŞní s vŞcmi - realita)
poezie (myšlení - slov) (absolutní realita)
? co dŞlám? proŘ a jak?
novŞ pżekreslené kresby ŘistŞ geometrickými
nebo jinými prostżedky (šrafura, tužka)
jako k o m e n t á ż e
k pƉvodním
14.7.1988
Bílá skála
listím bżízy zabarvená obdélná plocha skály
15.7.1988
Bílá skála
dopoledne
2x 400 x 150
dole pod
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pżevisy
nŞkolik míst
bżezové listí, hlína,
kvŞty Řernýše hajního,
nafialovŞlá tráva
15.7.1988
Bílá skála
400 x 150
skalní plošina nad
pżevisy
ostré hrany
témŞż jediné místo
hlína, klacek namoŘený
v tƉŵce na povrchu skály,
tráva, borƉvka, rezavé,
borƉvkové listí, bżezové
listí
16.7.1988
Bílá skála
dopoledne
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1 vŞtší kniha A4 (+ sbŞr materiálƉ, jimiž bylo kresleno)
16.7.1988
Bílá skála
soubor 7 listových knih (kreslených vždy hromádkou pżedmŞtƉ, jež byly pak uschovány)
kresby mokrými pżedmŞty v dešti
(nŞkolik souborƉ nalezených pigmentƉ, kamenƉ,vŞtévek... pro kresby doma)
plochý kámen - znak
myšlenka obarvených kamenƉ
(napż. zelená bżíza, fialová borƉvka)
17.7.1988
Bílá skála
pigmenty z Bílé skály (pżírodniny) materiály
knížky po 7 listech pigmenty z minulého dne
(dŞláno doma)
DuchovnŞ jsem vlastnŞ stále ještŞ v Krkonoších, kde jsem byl v Řervenci. UdŞlal jsem
nŞkolik vŞcí na potoce, potom na LuŘní hoże a koneŘnŞ na Bílé skále. V potoce jsem
navázal na Vodopád, jenž znáš z Blatin, také formátovŞ, takže vlastnŞ vytváżejí soubor.
pokusil jsem se více naplnit plochu svitku kresbou-malbou a tak došlo ke kontrastu
úplnŞ barevných Řástí a Řástí bílého papíru s nŞkolika doteky, pżibyla rovnŞž prkna
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
lávky pżes potok - geometrii, jíž jsem loni vkládal do obrazu ex post jsem letos nacházel
na místŞ.
To se mi stalo plnŞ o nŞkolik dní pozdŞji na Bílé skále, o níž jsem se pokoušel už żadu
rokƉ. Nejprve jsem ji vidŞl prƉhlednŞ (76), pak jsem objevoval její povrchy a barevnost
a dnes jsem s úžasem vidŞl, že je sestavena a vyrƉstá na osnovŞ prostorových
trojúhelných drúz, jejichž znaky jsou vidŞt prostŞ všude. toto se ukázalo ale už pżi
hmatavém kreslení.
Na LuŘní hoże jsem byl s VŞrou v deštivém dnu, ale postupnŞ se tu prostżídalo poŘasí
od husté mlhy s deštŞm po oslepující slunce. pracoval jsem tu opŞt jako loni na cestŞ,
vedoucí opticky k hoże -vrchol Kozích hżbetƉ. nŞkdy byla mlha tak hustá, že 20 m pruh
nebyl vidŞt až do konce, vznikla tu żada pracovních zábŞrƉ, jaké jsem dosud nemŞl.
Z dopisu J.ėinŘerovi 27.8.1988
23.7.1988
Stopy železa
rozpracován velký soubor textilií
v Řerveném prameni
text „údolí“
10.8. - další práce na rezavých Řtvercích
nová série namáŘených 25 ŘtvercƉ
pro Znaky zemŞ
údolí
dovnitż zemŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vytváżí krajinu
bažinaté údolí, tím, že je
neobyvatelné
zachovává pƉvodní vztahy
fungujícího povrchu
otevżeného ŘlovŞku svým tajemstvím
sídlo oheŵ
nad hlavou mŞsíc
pod nohama tráva a voda
s hvŞzdami
mizí protiklad nahoże dole
29.7.1988
Rezavý
rezavý obraz interpretovaný znakem
zlatým bronzem
idea sestavy takových obrazƉ 7 x 7 = 42
sbírka Erftenmaijer
31.7.1988
Plakánek
Řerný papír - triptych, délka 350
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kresleno o skály celým tŞlem
13.8.1988
Zebín
k veŘeru, kresby, frotáže a doteky grafitem
kżídový papír
15.8. - pár kreseb grafitem
10.9.1988
Zebín / Vrchol
kresba - 3 pruhy 150 x 670 / 450 x 670
videozáznam práce 30 minut
fragmenty kresby po pálení
hlína s uhlíky, voda, ŘediŘové kameny, divizna, ...
plody Řerného bezu, šípek
suchá hożící tráva
na poŘátku trs Řekanky položený na vrcholový kámen
Oman britský
Inula britanica L.
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ėekanka obecná
Cichoriumm intybus L.
ĻebżíŘek obecný
Achillea millefolium L. emend. Fiori
Bez Řerný
Sambucus nigra L.
Divizna knotovitá
Verbascum lychnitis L.
Hadinec obecný
Echium vulgare L.
PtaŘí zob obecný
Ligustrum vulgare L.
hlína promíšená s popelem
filipojakubských ohŵƉ
konaných v minulosti na vrcholu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
RƉže šípková
Rosa canina L.
Jilm habrolistý
Ulmus carpinifolia Gled.
(tráva - suchá)
Lnice kruŘinkolistá
Linaria genistifolia Mill.
voda vynesená z úpatí kopce a vylitá na vrcholu do prohlubnŞ mezi kameny pżed
vchodem do kaple Mażí Magdaleny
tufové kameny z ŘediŘového lomu a z vrcholu kopce
dżevŞné uhlí z ohništŞ uvnitż lomu
kameny a hlína
vítr
slunce
oheŵ
mravenci, mouchy, motýli a brouci
motorové stroje, stżelné zbranŞ jako civilizaŘní prvky
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
12.9.1988
Doteky na doteky / Zebín
svitek a kresby
foto reliktƉ akce
sbŞr rostlin, kamenƉ a popele
použitých pżi performanci
14.9.1988
Zelenou do tmy, zelenou do svŞtla (ke svŞtlu)
devítidílný polyptich, lístky Řerného bezu a tuf, textil, 1 díl 95 x 95
lom na ZebínŞ, 14. 9. 1988
9 ŘtvercƉ
zelená listƉ bezu Řerného
23.9. - dokonŘen zelený polyptich
14.9.1988
Fialová
Zebín
fialový - velký
(plody Řerného bezu a list, popel)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
25.9.1988
Znaky zemŞ
Řtyżi Řtverce, bronzová kresba
2.10.1988
Pżevis
šestnáctidílný polyptich, pżírodní pigmenty, textil, 1 díl 95 x 95, vývŞr pod Semínem u
VŞžického rybníka
VŞžický rybník
tżi żady polyptichu od zelené po rezavou
zelenŞ - pżevisu nad pramenem
6.10 - práce na Pżevisu z VŞžického rybníka na ZebínŞ - zeleŵ, Řerný bez
6.10.1988
7 kamenƉ / 7 dotekƉ pro Miloše KoreŘka
grafit na kżídovém papíże A4
31.12.1988
Kámen a dotek / Zebín
doteky - kameny - Zebín
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
15.1.1989
Kámen a dotek / Zebín
grafitem, soubor listƉ
k veŘeru
Twelve Stones / Twelve Touches
12 listƉ ze souboru 15.1.89
jako poplatek pro IAPMA
26.2.1989
Zebín
2 Řtverce zpracované plody ptaŘího zobu
dotykem mýdla Řernofialová modrá!
- z toho 4 Řtverce
užito v BránŞ
5.3.1989
Zelený
1 Řtverec
stŞny s vlhkým lišejníkem
Borecké skály
užito v BránŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
8.3.1989
Brána
12 Řervených ŘtvercƉ
pro rudý pżevis
10.-11.3. práce na bránŞ pro Rockfest
Fragment brány, 1989
Řtyżdílný polyptich, 95 x 380, 1 díl 95 x 95, frotáž a procesuální malba na netkaném
textilu, pżírodní barviva: Cyanophycae, Chlorophyceae, Myxomycetes, Hepaticae,
Lichenes, Anthocyan violanin - Ligustrum vulgare (sinice, zelenivky, hlenky, jatrovky,
lišejníky, ptaŘí zob obecný) a písek
Zebín 26.2.1989
Borecké skály 5.3.1989
26.3.1989
Borecké skály
2 Řtverce v bahnŞ jezírka
1 velký Řtverec vhozený do vody
a ponechaný na místŞ
2.5. Řtverec nŞkdo vytáhl na bżeh - opŞt hozen do vody
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
9.4.1989
Doteky / Kruhy pro Václava Ciglera
Zebín
14.4.1989
Javorový dƉl
cestou Buŵky
2 Řtverce 95 x 95
15.4.1989
Železný
5 hlinŞných ŘtvercƉ 70 x 70
pżi bżehu potoka
5.5.1989
Zebín
první práce na textilii 400 x 280
uvnitż lomu pod pżevisem ležím na kamenech
nŞkteré zachycuji a ohmatávám zelenou
balím tŞlo a svlékám se do prachu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
rozdrobuji dżevŞné uhlí z ohništŞ
po cestŞ pżidávám hlínu z úpatí a vodu
14.5.1989
Zebín
k veŘeru
úzký svitek šíże 31 cm
zelená frotáž, listy Řerného bezu, dżevŞné uhlí, plody ptaŘího zobu
- doma namoŘeno do vody a jako celek probarveno
16x 150 cm
instalace svitku na rámech asi 150 cm
výška 450 cm x 25
28.5.1989
Ostroh Boreckých skal
diptych 350 x 300
písek, bżezové listí, dżevŞné uhlí, grafit, vítr, déšƃ
3.6.1989
Železný
95x95 - 9
bahenní polyptich (šedofialový)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
bżeh potoka pod Železným
+ frotáže na kamenech
a stromech žlutým jílem
a Řerným humusem
listí
pigmenty sbŞr
4.6.1989
Prachov
lom Horka
1 velký, 2 malé perlany
pohybuji se mezi monochromem
a hledáním znakƉ
10.6.1989
Prachov
lom Horka
9 ŘtvercƉ - textilie
11.6.1989
Hrubá Skála
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
45x45, kvŞtiny u Sedmihorek
17.6.1989
Tábor
kratší svitek
Řervená hlína
17.6.1989
Rudé hroudy
severní stráŵ vrcholu Tábor, 17. 6. 1989
hlína, textil, 95 x 95
18.6.1989
Pżivýšina
50 x 50, hlíny v cestŞ
26.6.1989
Zebín
2 x 50x50
popelem papíru
popelem dżeva
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
relikty ohnivé kresby
Autodafé mŞkkohlavých (24.-25.6.)
1.7.1989
Prachov
barevné písky - práce na velké textilii ze Zebína
15.7.1989
Javożí potok / Krkonoše
10 textilií, zatížených uprostżed kamenem
a vhozených do peżejí Javożího potoka
16.7. -pżidány 4 50 x 50
1 textilie pod balvanem se stékající vodou
(zatížené obrazy v proudu pżijímají
tvar balvanƉ)
18.7. - Javożí potok, déšƃ, vítr
další práce na 8 Řtvercích
Řervenými listy šƃovíku a tżezalkou
20.7. LuŘní hora - mlha a vítr
8 textilií z Javożího potoku - propojení míst barev
4 místa
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kolem hromady kamenƉ
ostroh u Kozích hżbetƉ
kruh
severní výspa LuŘní hory
textilie v kamenném kruhu
cca 4-5 m
obdélník na svahu
StudniŘná hora
vrchol LuŘní hory
Řtverec v kamenném kruhu
další práce na vrcholu - rašelinná hlína
textilie doteky, polibky
barevné kameny (1 kolekce)
rezavá železitá hlína z cesty pod Železnou horou (kolekce)
21.7. -ráno vyzdvižení textilií z Javożího potoka
15.7.1989
Javożí potok
série kreseb A4 ptaŘími exkrementy - spirály
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
17.7.1989
Vodopád
papír š. 110
natoŘit statický zábŞr na peżeje,
základní dojem hukotu
(paralelní ke kresbám)
21.7.1989
Stromy
4 textilie 60 x 60 na pasece Portášky
otisky pażezƉ
starŘek, trouchnivé smrkové dżevo,
fialová tráva, borƉvka
21.7.1989
Javożím potokem
k veŘeru 1 blok kreseb
ze znakƉ pżechod k uvolnŞným
kaligrafiím prsty pravé ruky
slyším za sebou temné duté údery
v zeleném šeru
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
vystupují zżetelnŞ a tísnivŞ
z šumotu vody
27.7.1989
OhništŞ
Zebín
textilie 135 x 116
(Řást polyptichu)
sbírka Radek Schovánek, Praha
13.8.1989
Gäderskou dolinou / Velká Fatra
ostrohy Plavy - práce s textiliemi
kámen s oranžovým lišejníkem, trouchnivé dżevo
14.8.1989
Blatnickou dolinou na Ostrý a Tlstou
skicáż - kresby kvŞty atd.
hożeŘky, hożce, divizny, dżín
14.8.1989
KalištŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1 textilie v kališti na Tlsté
18.8. - stopy
14.8.1989
Tlstá
papírový pás 110 cm na ostrohu Tlsté
papír ponechán na místŞ
Mažarná
temné kameny v Řerné cestŞ
šero hvŞzdy mlha vykotlaný balvan v potoce
brouzdám se ledovou vodou
po drobných kamenech
16.8.1989
pohyby
bílých peżejí kolem kamenƉ
pżipomínají mávání pažemi
jako kżídly
17.8.1989
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Vodopád
koupeme se v Blatnické dolinŞ
odpoledne papírový svitek
v pżevisu pod KaŘárovou
lišejníky, dżevŞné uhlíky
veŘer na ostrohu Řekání na MŞsíc
vychází až 9.35 nad Ostrou
18.8.1989
Koŵským dolem na Tlstou
skicáż - kresby kvŞty a plody
18.8.1989
Koŵským dolem na Tlstou
vrchol (terasy) - 2 textilie, šedý prach
pod západní terasou, lišejníky, náteky, hożce...
instalace na stromech, vítr - B r á n a
instalace na jižním ostrohu
dopracování kameny v Mažarné,
doteky na dno
18.8.1989
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Kamenem o kámen / Mažarná
série, blok
24.8.1989
Pżivýšina
4 textilní Řtverce 50 x 50
hlíny z cesty
2.9.1989
VidŞno v ohni
16 ŘtvercƉ - popel
jeden velký popel - pżevis
16.2.1990
Trojí uchopení stromu / Podání ruky pro Igora Zhoże
Šibeník
nŞkolik sérií, grafit, kżídový papír
24.2.1990
VidŞní v ohni
uhlíky vyhrabané pod pżevisem, pískovec, oheŵ
Borecké skály, 24 . 2. 1990
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
95 x 95 16 Řástí
popel, pżevis, lišejníky
sestavy s Řernými plátny (+bílé?)
3 díly V.Lahoda
1.5.1990
Barevné písky
Prachov
50 m bledá textilie
1.5.1990
Barevné písky
Blata v Prachovských skalách
hlíny, textil, 50 m (namoŘený v bahnŞ), svitek
3.5.1990
Plynoucí zeleŵ
pżírodní pigmenty, textil, 50 m, svitek upravený na devítidílný polyptich
6.5.1990
Barevné písky
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
2 papírové svitky
9.5.1990
Kruhy I - II
série (II doplnŞní dŞtských kreseb - hlavnŞ Klárka)
13.5.1990
Zebín / 7 kamenƉ 7 dotekƉ pro Miroslava Klivara
19.5.1990
VidŞní v ohni / Železný
2x 95x95
3x 65x65
2x podlouhlé
22.7.1990
Javożím potokem
kniha
24.7.1990
Javożím potokem
kniha (plody)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
25.7.1990
Javożím potokem
dlouhý svitek
Obżím dolem / Úpský vodopád
dlouhý svitek
27.7.1990
Javożím potokem
dlouhý svitek
8.8.1990
Barevné písky
Prachov
svitek - uhel
10.8.1990
Borek
svitek
14.8.1990
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VidŞní v ohni
pro Karla Tutsche
6.1.1991
Zebín
skicáż pro Charlotu Kotíkovou
60 listƉ A4
17.3.1991
Barevné písky / Prachov
svitek (uhlíky, barevné opuky)
9.6.1991
Barevné písky
zaŘat papírový svitek
26.8.1991
Malé kroužení Javożím potokem
5 skicáżƉ
naveŘer
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
26.8.1991
Javożím potokem k východu MŞsíce
27.8.1991
Javożím potokem
A3
29.8.1991
Javożí potok
A3
3x 45 min. zvukové záznamy
31.8.1991
Javożím potokem
90 minutový zvukový záznam
kaligrafie A3
31.8.1991
Javożím potokem
naveŘer pramínky ve svahu 19.43 - 20.06
31.8.1991
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ZnŞjící kámen
20 minut
31.8.1991
HvŞzdná noc
31.8.1991
veŘer - ...znakƉ... míst 45’ 20.15 - 21.09
30.9. - 6.10.1991
Milanopoesia, Milano
4.1.1992
VidŞní v ohni
Borecké skály - velká jeskynŞ
62 x 62 / 23 ks
4.2.1992
Linie
2 rezavé hranoly
1.3.1992
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Kokożínským údolím / Staráky
blok A5
2.3.1992
Staráky
dvŞ složky kreseb, A5
4.3.1992
Z Kokożína pżes jeskyni Nedamy k jeskyni KostelíŘek a po silnici zpŞt 4. 3. 1992
kresba hlínami a uhlíky, papírový svitek, š. 36, navinuto na lodyze Řeledi Daucaceae, d.
49,5
6.3.1992
V jeskyni Klemperka a po stopách vysoké divokou roklí do Kokożína 6. 3. 1992
kresba hlínami a uhlíky, papírový svitek, š. 36, navinuto na smrkovém klacku, d. 52,5
7.3.1992
Kokożín / Staráky
30 listƉ prƉsvitného papíru, 51 x 35,5, sepnuto provazy s dżevŞnou deskou, kresba a
texty, pżírodní pigmenty, tužka, pálení, vlhŘení; autorská kniha
1
kapky z (pżitesaných) pżevisƉ //
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
stŞna / prƉchod //
zpŞt //
zpŞt / licht //
svŞtlo / listí / under / dole / nahoże //
steigen //
kluzké / slow / (ticho)
2
skála // listí / bahno
3
oko
svŞtlo
nicht / zelenŞ
šerosvit // vzadu
4
5
zelenŞ // licht / aus
in
6
od
7
kos
zelenŞ / dole / oltáż
tiše / voda / dolem
8
bublající //
ptáci
a hlasy
nade mnou //
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
první lístky //
kopf
9
peżíŘko fliegen
10
riten //
Řeżiny
myslit /
Glaube
11
teplo uvnitż
mého tŞla
šumŞní v hlavŞ
12
já //
Glaube //
zrcadlení
odraz
13
popínavŞ
všudypżítomnŞ okolo
14
co
kam
15
nahoru
16
I am //
I am //
tam //
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kam //
I am //
I am //
17
dech
18
Fuss //
krok //
kruhový Řas
19
akur //
over stahující //
kƉže
in
noha
20
kożen
21
krou že n //
wurzel
22
strana //
voda //
hlas
pták //
mirror //
strana
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
23
pozdech
kouż
24
všude bílá
25
ohlédnutí //
zmŞna tŞžištŞ
26
glaube Dich
27
bublající //
kruhy jiných //
gekomt
28
been //
pohled //
svŞtlo //
augen //
29
anebo //
vnŞ
30
první
pohled //
in //
ozelenŞné //
já //
tep
bušení
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
zá da
hlava
11.4.1992
VidŞní v ohni
Borecké skály
série
19.7.1992
Javożím potokem
kresby a texty pigmenty, tužkou a olƉvkem, 23,2 x 23, 271 volných listƉ sepnutých
kovovými jehlami, autorská kniha
1
in
2
stráŵ po levé ruce
3
vyhlodané kameny
4
zahnutá vŞtev
5
huŘení ze stżedu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
7
ssššš // dutý hukot
8
jak se otoŘím // vše se zmŞní
9
zadrnŘení / hmyzu
10
okraj kmene // bizarní skaliska
12
dvŞ strany téhož
13
jemnŞ żasené kvŞty
15
rytmus listƉ // vŞtví kolem / hrany kamene / skorec
16
listy
18
sedím
19
je jedno Řím / dƉležité je udŞlat to
21
vítr mezi listy
23
vystouplý kożen
24
motýl
25
(tƉŵ)
26
tok (mrak) nad / místem / lávky
27
ptaŘí znamení
28
kámen poznamenaný ptákem
31
pżíkrok
32
5/5/5 bílé kvŞty /5/5/5
33
strom / strom
36
voda /obepínající / kámen
37
zárodky kresby / nebo slova
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
39
zelenŞ (...list) u mé nohy
40
(stejným koncem)
41
žluté nebo stżíbrné
42
vŞtví se (voda/vzduch/kameny/ má ruce?
nohou jsem zavadil / o vŞtev
43
bílý bod motýlem / ve tmŞ
45
neslyšný let
46
lístek / v protisvŞtle
48
žlutŞjší /místo / listu
49
nad vývratem / staré cesty
já dżíve / a teś jsem zahlédl kapku / rosy na listu
50
má hożkou chuƃ
51
tichý zpŞv // za clonou / veŘerních pohybƉ listƉ
52
cítím ostrou vƉni / když jsem rozemnul / plody v dlani
53
svítí?
54
náhle rosa / všechno je vlhké
56
co je svŞtlé? / a co je tmavé?
57
cesta housenky
58
když se skláním / žluté kvŞty
60
víżení kżídel
61
pohled skály / mrazí v zádech / a to nejen obraznŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
62
podal jsem si ruku / s vŞtví
63
bílá Řára vodopádu
64
vegetace
65
kámen nebo /list?
68
brouk // místní (centrum)
70
má a nebo / nemá v ruce / svŞtlo / když mi / proklouzne / mezi prsty?
71
semena
73
myslím na kresbu / a nebo na cestu
74
když se zastavím
84
s tužkou v ústech
87
tżi bílé klády
93
hvŞzda
94
dżepím
95
znaky v této knize / jsem snad huŘením / tam dole
97
co dokáží prsty?
128
jsem pod / nebo nad?
129
ryby mi kloužou / v temnu / mezi lesy
134
(krok do hlubiny)
138
(....)
169
v rytmu pohybu / vody / a jsem tu / listy / bledé nebe
170
(Řerné nádoby) // (zvuku)
171
opŞt stżíbro
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
173
stżíbro / tmy // stżíbro tmy
174
když se skláním / a píšu // když se skláním a píšu
175
když kreslím
176
když kreslím
177
(...)
178
(...)
179
cesta
180
kroky
181
kroky
182
ruka / jiného
185
(po kroku / ?
186
list kruhy
188
(....) vŞtve
194
prázdné vodní / plochy
195
jehliŘí / ve vlasech // list / v uchu
196
pżed oŘima
197
vŞtev v ústech
198
do bahna
200
vertikály / (znŞjí) (okem)
204
kroky dopżedu / dozadu
208
hożká chuƃ / listƉ
209
(vŞtví)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
211
(...)
212
(...)
213
(...)
214
list // mŞkká
215
hlína
216
prst
217
když jsem / se podíval
218
vlhnu
219
koleno / v ruce
220
skála / ne listy! / ? // šumŞní / hukot
221
koneŘky / prstƉ jsem ponożil / do vody
225
je toto voda
226
ground
229
mám / strach
230
(...)
231
kżížení / hluboké / huŘení
232
voda / úzce / sevżená)
233
rostliny nabídnuté / z tmy
235
kmen / (...)
236
tŞlo
237
pżevislé kożeny / díra / ven / tma // (...)
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
238
kámen se / pode mnou pohnul
239
(.../...)
240
velmi mŞlká / voda
241
vŞtev zpívá
242
tmavé / svŞtlejší / nejasné skvrny vidŞní
243
(...) // a most
246
hmatám suchý kámen
247
vŞtev proti oku // na ramenŞ
248
o hlavu // brada
249
dotýká se / skály / zprvu se zdá teplá / pak chladne
250
hlína je
251
kniha
253
co k tomu żíct / abych nežvanil
258
sedżel jsem / vŞtévku kapradí /
a pustil ji / na zem
259
zírám do nebe
260
body / mezi listy / na mém / obliŘeji
hlava na zemi
261
list teplý / a jemný jak / kƉže
262
suchá / zemŞ / a mech)
265
vŞtev / píše / hvŞzdy
267
pod oŘima / jednotný chaos // vŞtev / do srdce / narazím si ji / a
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Řekám / tlaŘí
271
vlhká / tma / klid // klouzavé /spojité tvary / jsem
20.7.1992
Javożím potokem
veŘer 1. díl A3
22.7. odpoledne
23.7. dopoledne
22.7.1992
Javożím potokem
2x A0
veŘer
24.7.1992
Javożím potokem
veŘer
A4 (5 skicáżƉ)
vŞtvemi a plody keże zimostrázu a Řerveného bezu
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
7.3.1993
Zebín
1 blok A4
21.3.1993
Písmo prvního jarního dne / Železný
1 blok A4
10.7.1993
Javożí potok
5 kreseb A0
jednou z mých prvých tužeb v dŞtství bylo udŞlat mapu místa, které jsem mŞl rád a
kam jsem se vracel
12.7.1993
Javożím potokem
série 6 kreseb rostlinnými pigmenty , papír, 100 x 70
16.7.1993
Javożím potokem
série 5 skicáżƉ A4 - kresby vŞtvemi...
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
21.8.1993
Šibeník
kresby zimolezem A0
2.10.1993
Šibeník
2 obrazy, Řervený javƉrek
2 obrazy pro Kroupovu nadaci - Brno
3.4.1994
Kżížování / Železný
A4 blok
8.4.1994
1 kresba na japanu
23.4.1994
Bod
1 blok A4
první práce kombinující doteky s lisovanými kvŞtinami v gestech kaligrafovaného bodu
25.4.1994
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Borecké skály
zkoušky na japany
4x Řerný
2x tenký s rostlinami
7.5.1994
ėervený pramen
9x 100x100
2x prostŞradla
1x prostŞradlo vyjmuté z jeskynŞ z léta 1993
8.5.1994
Železný
1 blok A4 + lisované kvŞtiny
22.5.1994
Železnice-Tábor-Cidlina.Kyje
1 blok + lisované rostliny
29.5.1994
Body
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
A4 żasami
12.6.1994
Barevné písky
skicáż A4
28.7.1994
Body
Lhotecký rybník
1 skicáż A4
vodní rostliny
10.8.1994
Cesta potokem pod Bradlcem
kresby A4
31.8.1994
Body
Lhotecký rybník
kresby żasami
Řást bloku A4
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
6.-7.2.1995
Velká kƉže / VidŞno v ohni
svitky pro inscenaci Bez data , divadlo ARCHA
29.7.1995
Krkonoše, první list velké knihy I
2.8.1995
Obżí dƉl
první listy velké knihy II
29.9.1995
Pżevis / VidŞno v ohni
Borecké skály
vrcholové skalisko nad zemí
první práce na polyptichu pro Berlín
9.10. dokonŘení pżevisu
17.-18.10.1995
ėára
nástŞnná kresba v Galerii Jaroslava Krále, DƉm umŞní mŞsta Brna
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1.3.1996
Poustevna
frotáž
14.3.1996
Rudý pżevis
Stopy železa III, 9dílný polyptich
18.8.1996
Ohŵové tŞlo / Borecké skály
kaligrafie
20.8.1996
Mapování krajiny / Klenová
prstové kaligrafie v oknech, hlína
25.8.1996
Javożím potokem
kresby do knihy II
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
19.9.1996
Kamenem o kámen / Zebín
barevné papíry
5.12.1996
Velká kƉže / VidŞno v ohni
Řtyżi svitky 100 x 400
použity na kostýmy pro Siblings / ROXY
23.12.1996
ėiré nebe nad bílou krajinou / Šibeník
série 5 kreseb na dvouvrstvém japanu, otisky, kresby a pżípisy tužkou, materiálie
(šípek, ptaŘí zob, tráva, rostlinné lodyhy, lístky a semena); VŞże
1
ykulhs édŞnhotulž a énelez
vŞtrem
2
éknuobord
odzính
Řernobýl
3
bílá
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
4
-
5
-
16.2.1997
Hlína pod jabloní a listy rhododendronu,
zahrada rodiŘƉ, JiŘín, 16. 2. 1997
pżírodní barviva, textil, 95 x 95
19.2.1997
Hromovka nad Špindlerovým Mlýnem a zahrada rodiŘƉ,
reakce kyanobarviv borƉvky s listy bżeŘƃanu, JiŘín, 19. 2. 1997
pżírodní barviva, textil, 95 x 95
19.2.1997
Chlorofyl osmdesátiletého bżeŘƃanu,
zahrada rodiŘƉ, JiŘín, 19. 2. 1997
pżírodní barviva, textil, 95 x 95
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
1997
Hromovka nad Špindlerovým Mlýnem, 1031,2 m n.m.
Krkonoše, léto 1997
pżírodní barviva, textil, 95 x 95
1997
Stopy
kyanobarviva borƉvky, Hromovka nad Špindlerovým Mlýnem, léto 1997
pżírodní barviva, textil, 95 x 95
z deníku
23.11.97
6.17
podobné
nikoliv stromeŘkovitá struktura, ale mƉžeš z jakéhokoli obrazu, z jakéhokoli
jeho detailu pżejít do jakéhokoli jiného prostoru a z nŞj opŞt vplout do jiného vrstvy
zvukƉ, vƉní, nejasného tušení, u mne tak rozplývavého s ostrými detaily, jež však brzy
opŞt mizí a opŞt se k nim po zapomnŞní vracím odjinud
mƉžeš traverzovat policemi knihoven a spouštŞt se lehce do bezedných krokƉ, kdy
prsty jsou jeskynŞmi a tvé myšlenky se vznášejí Řajovými lístky v misce bílého może
ŘervenavŞ zelenými výhonky kamenƉ mohu se pżepouštŞt do jasných ebenƉ oblak,
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pżesných jak krystaly ulit, jejichž stŞny jsou prostupné letu
žebry vzducholodi
vidím, chloupek okvŞtního plátku, na hmyz, ptáky, vodu, vítr a déšƃ kolem, všude
kolem sebe
hvŞzdy i zemŞ pode mnou
modrožlutý dotek
purpurová zeleŵ chvíle
ve zvíżených kuželech oŘí všeho prachu
na tomto stole
obraz svŞta? spíše jeho chuƃ mými ústy
cesty propojené jako stżíbrná vlákna plísnŞ kolem tŞla , spícího v klenbŞ Řerné duhy
Javożím potokem 23.7.2000
201r
první dotek / Javożí potok / 23.7.2000
Řervená / houba-játrovka // sinice / na hlínŞ / a kamenech
Javożím potokem / 23.7.2000
201v
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
-
202r
bla
je toto také hlína / potoka?
202v
green
orvanými kożeny / vztyŘených vod / zhnŞdlým bezpohybným / vŞtrem
red
203r
green
……. se / drobné bílé kvŞty / na temeni / vrchu // pode stromem / jezem
black
a žlutou drtí / pżes prƉhlednŞ / bílou
203v
dolƉ
pżes hladinu / nevidŞn
a kvŞty
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
204 r
soumrakem / oŘí / stránŞ / až / k vodŞ hukotem
modro / zeleným / sluncem
v Řarách lodyh / Řervených / pżed zelenou
ledem / žluté
ledem / v noze
204v
-
205r
a zas
krokem / do cesty / cestou
tŞsným / kamenem / a?
tak / žlutohnŞdým
pżes tvary / utíkajícími / pohledu všech / mých oŘí / a pżece tam?
dvŞma / skvrnkami
zleva
o / pżen
drtí / mnoho
mnoho
bílou skvrnou dole / stínem
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
205v
možná / zase // ………. /………../ rukama
bleskem a tepem zprava / zleva
v oŘima / kożeny / prozáżené kżehkou šƃávou / zelení
zádem vod
vpravo / vlevo / nohou ohnutého / kamene
z rƉžové do modré / a / pohledem / dolƉ // nad Řelem / pohybem
lízám vázání kamenƉ rozostżen / hladinou / k Řitelnosti / nepohybu s pohybem / a
kƉrou vyrážím a / ……. položen / naplocho / se zemí / vbżeh stále stojícím / rodícím /
a / roztvary puky / plynu
206r
a
i když / krokem leskle Řerným / bŞláním / zmizením / chladnu / a
zelnu / Řáry neŘáry uplývám / a stojím pażezem / pżevráceným / do krajiny
svŞtel / kożenƉ
sametem zelenŞ / plameny stébel / jak jeleni / a pżeci mŞkce / prsty vod / párou nad
houštím
dýchám játrovkou / żasami šedami lišejníkƉ
uchopením / sevżenými prsty / nohou / a rty kamenƉ / bílých / a smrákáním / mrakƉ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
206v
a / plochami / terasami / jak listy / a zase nic
zvukomŞŵ hlasƉ hlubokých / z dŞr / a z ……… / bílými okry
jazylkami // a pípáním
prchajícím / zpŞvem / a plutím / promŞnlivými / minihorizonty / prstƉ a nohou / a
listƉ / a zad
207r
krajinou potokem / nosem
malými pohyby // velkými pohyby
Řekáním / a / trváním / letem / hlavou vŞncem jehliŘí
kroužením / a spirálou / protiproudu / písku // do rƉžova tesaný / nebo žlutŞ
opżen vánkem
a zase / hżbetem tichnu / a hledím do pomnŞnek / pomnŞnkami
tak drobnými / kameny nevidŞn / vidŞn
207v
a // a
snad jenom Řepelí
zażíznutou prstem // jesepem
a / jesepem
mé listy a sklonŞný
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
rƉžovím / temným pohledem / a zbylým plastikem / se držím vŞtví / proudu / proudem
208r
a / (nezakreslen) / opírám vodu / (liškám) svinutým / listem / zmodro fialovŞ padám /
jak hlavou skláním / stráŵ
mihnu // mihnu
a / zvolna kráŘím / kożeny mechƉ a kmeny mechƉ / celý žluƃ / a / lesklá Řerŵ // a vrtím
se Říháním / klobouky hnŞdí / pohozený // vyhlížím drápky / a nasávám nekoneŘný /
šum a svist // i / k / mu / bu / š / s / m / a / hm / ml / v
a ta bŞlám / oŘima bílých žil // v zrcadlem / v zrcadlem
208v
mokże / drápkám
z pod pżevisu / vrním / brním / a
nebarevnŞ mládnu / zelenou / jak vstává noc / nad oblaky
bŞlmem / ko / że / nu
209r
ploskolebnŞ / rukama natažen do prostoru / malé plody / vidŞn z velké dálky //
nozdrami skorcƉ / a / není jich málo // prodírám lesy mechƉ / tuhých a /
neprostupných / bludných // a cestou zapomenutou / kroky jsem // pżevráceným
balvanem / tŞla // nebem mezi zvuky / tak bledavŞ nazelenalý // v žilách kżemenem /
jak uchem
kdysi zapomnŞním / stružkou stżíbrnou
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
209v
i // plísní
v jemném tónem // tŞlem / stżíbrným
strmím / a vstávám / obracím se / a pukám / vrstvami / sypce šumím / mrznu hnutím
210r
kozlíkem a ševelem // vyschle / vyschle / kanu / dozrále bŞlám / otáŘeje jím
zas do rƉžova / Ři bíle? / klesám / opírám se z vod // k tŞm ŘelƉm zelenŞ / a padám
pomalu / pomalu / klouzáním oblak // kotvím / prƉhledím
210v
pod hladinou ubíháním / ostrým Řelem písek / Řichám // vyrƉstám / splývaje
šedŞ odpoŘívám / chżípím sehnutým
a zas
211r
hżebenem / vrásním / rukama / a / zas // oblouŘím // hnŞdo / fialovŞ / rƉžovorƉžovŞ /
a / šedŞ
hraním se / a skláním // hranuji / praskáním // kornoutím // kornoutím
vŞtviŘkou / pżekrývaje / kamenem
211v
a dále / dovnitż / dálkou // vŞtví píšƃalou
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
kabelem rozpadlým / kusem hliníku / hraním
vŞtví a stromem / držen / rozmýšlením
blyskotám
212r
zmizuji se / velmi // pomalými / k / ro / k / y
jak kƉží
a / se na / sebe // otevżenŞ / hledím / vidŞn – na – ním
212v
a / vŞtví // vŞtví // vŞtví
213r
vŞtví // vŞtví
213v
vŞtví / vidím
214r
z / bżehu / na / bżeh
vidím se / ležím proti loži / ……. duchƉ / za hlavou / a zády / zády / zády procházeje /
kráŘím
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
nohy chrastí / žlutŞ plavuní // listovím / a v listech / olšovím // prázdnem po tŞle
214v
tƉní / hladinou / vlnŞním svŞtel // pohledem vŞtve // pažemi plavuní // tŞlem na tŞle
vertikálami kapek / a proudƉ / kanutím
pżíŘnicí dechu // vpadáním skvrn // šedé / krajiny / medu
215r
kapradím / labyrintem // z / voním // pżivrácen na bok // Řním // a / zelenám / se
Řervenám i Řernám / problebŞle // miskami / stromovými // zírám
hlubiním
215v
sním
po listech / listy // a / dál // a / dál
216r
a / za / se
do vŞtví // hledŞním // a / zase
216v
otáŘením // rotuji // tepaje / opżen // a / spím
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
217r
zaklínŞn / v / sobŞ // vŞtvemi / klacky // kráŘím // ……. / vodou // býlími / sprškami /
kvŞtƉ // pryskyżníkem // rámuji / kapradí
kra // - // jinu
jinu
kra
217v
v okrajích / rozdżeven
218r
znovu / a znovu
zelená // zelená // zelená // zelená // zelená // zelená
218v
hrotem // této // tužky // strom // vbodnutý // v koryto // brázdou
219r
spoustou // bílé // bílé // a // bŞlavé
kroužením // vod
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
żvu // a // prskám // šumím // a rozply / - / áv / - / á
a // a // a // a // a
219v
-
220r
hżebenatím / mramory / żvavnory
stżíkavŞ / v zeleni // sunu / své // Řásti // siní // a // modry
221v
zmechovŞlý // hlavou / vlhký / zaklonŞn // rukama // Řichám
hrkotám // żásním // zpívám // splývám // a / vodním
bílou drapérií // drženou / dżevnatŞ // v / toku
a
bílá
a
221r
z // dálky // a // zblízka
222v
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
pak // hƉl // hƉl // rukou / mi /sedí / a / tƉní
ostrohem // okem // v / záhybech / tŞla // hlavou pokládáním
222r
svitem / hvŞzd // u dna // vodnatŞ / vznikám // a // hnŞdnu
z Řerné // pżes / fialovou // se / v šedou // obracím
dżevŞný / rozkroŘen // slyším // a
223v
Řekáním // ú
223r
-
224v
-
224r
-
225v
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
225r
-
226v
-
226r
-
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
"VUPSTLÏLOJIZ"SUJTU}TCPPLT
=HEtQ
NUHVE\DWH[W\ROśYNHPOLVWś[DXWRUVNiNQLKD
VWėQDORPX=HEtQ
NHʼnHYOQ\åHGpKRNDPHQH
YOQDNDPHQH
NDPHQQiYOQD
6OXQFHSRG=HEtQHP
NREHUFHWUiY\SRGVNDOQtVWėQRX
NʼnLYNDREODNDVNDOWHPQp]DSDGDMtFtVOXQFH
VOXQFHDREODN
NRWOLQDSRGVNDODPL
NDPHQQìSURXG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YUVWY\NDPHQHNODGHQ\åLNPRGRQLFKVH]DNXVXMtSURKOXEQė
NDPHQQiYėçVURNOLQRX
RVWUpKUDQ\DYUVWY\GRYQLWʼn
]iWRĀLQDPH]LVNDODPL
NDPHQQiYėç
Y\VRNpQHEHQDGVNDODPL
Y\VRNpQHEH
Y\VRNpQHEH]EėODYpNPRGURILDORYp
OLVW\ILDOHNçORXWQRX
NYėW\ORPLNDPHQś
GUREQiGUőĀHGLĀHQDSORåLQė
SORåLQ\QDVNDOQtFKVWėQiFK
Y\KORGDQìSURVWRUORPX
SURVWRUORPXRWHYʼnHQiNUDMLQD
VWXSQėVNDOQtFKEORNś]ʼnHMPėMåtYHMtW
VNDOQtSUśFKRGY]iNU\WX
NRVRYpOHWtGRVNDO
RSʼnHQRVNiOX
VHGtPRSʼnHQRVNiOX
QDERNRVNiOXRSʼnHQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KODYDQDVNiOHWHPHQRFKODGtPRWìOVHFKYėMH
QDVNiOHVOHGXMLNRVD
NRV]StYiQDVNDOiFKSDGiNDPHQt
RSʼnHQRVNiOXNRV]StYiåHʼntVH
SORFK\SROt
KODYDYOQ\NDPHQś
GtYiPVHGROś
NRVSʼnHOHWėODXVHGO
VLOXHWRXQDNDPHQLSRGY\VRNìPQHEHP
SUYQtQHWRSìU
SWiNĀLQHWRSìU
VXFKiWUiYDYHåWėUELQėYHVOiEQRXFtPVYėWOHVYtWt
WUV\WUiY\SRGSʼnHYLVHPSUROpWOQHWRSìU
REU\V\PėNQRXVLOXHW\SURWLQHELVHRVWʼnt
EOHGiWUiYDDWHPQìNRXʼn
QėçQėUśçRYiREORKDåHGìRSDU
NURXçHQtQHWRSìUDQDGKODYRX
MDNPL]tVOXQFHSURWėMåtVWUiļPėNQHDUśçRYt
MDNRSURVYėWOHQiMtPNDMHVNDOQtSʼnHYLV]DQDGSUśKOHGHPURNOt
]iʼnHVHVWXSļXMHMDNVYėWORREORK\VOiEQH
PQRKRQHWRSìUś
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QDçORXWOìEʼnHKYHVYLWXVYėWODPRGUDYpSʼntWPtVNDOQtVWėQ\SRKOFHQp
WpPėʼnQRFt
WHPQìRWYRUMDVQėVYėWOHPRGUi
WPDYiDVYėWOi
WėçNpYPRGUpPVWtQXDWPėVYėWOiMHPQpREU\V\YOQVNDO
GRYQLWʼnPRGUR]HOHQDYìVYLWWP\MHPQėåHGDYėpPRGURUśçRYpVYėWOR
SR]GėSR]iSDGXVOXQFH
2NDPçLWpLQVSLUDFHQHMSUYHWYDU\VNDODMHMLFKGRPLQDQWSRWRP]DSDGDMtFtPVOXQFHP
SʼnHOpWiYDMtFtPLSWiN\DQHWRSìU\
6URVWRXFtWPRXYVWRXSLODGRSRSʼnHGtUROHVYėWODDQHJDWLYQtKRUR]GYRMHQtFKODGQìFKD
WėçNìFKRVWURKUDQQìFKWYDUśDSUROiNOLQ
YHVWtQXDMHPQìFKQDçORXWOHUśçRYìFKDMDNRE\UR]SOìYDYìFKWYDUś
7H[W\VSRSLVHPGHWDLOQtFKVLWXDFtSRVWXSQėY\ĀOHļRYDO\GYRMORPQRVWVYėWODDWP\
QHERGYRMtFKDUDNWHUVYėWODQDUR]HNODQp
MtPFHORPX
SRORYLQDYHVWtQXSRORYLQDYQDçORXWOpPVYėWHOQpPRGUD]XRG]iʼntFtREORK\
-DYRURYìPGROHPYSUDYRGRVWUDQ\DRSėWGROś
NUHVE\DWH[W\ROśYNHPEORN[OLVWśDXWRUVNiNQLKD
YVWXSGRGROXVWPtYiVHMHPQėSUåt
]iEOHVN\VOXQFHYNRUXQiFKDXSDW\VNiO\
VWDUìIRWRJUDIRYDQìPRWLYREOpKʼnEHW\WYDUś
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SUDYLGHOQpVFKRG\
RSėWQtç
SRGVWėQRX
MDNRKUDGQHER]YtʼnH
VOXQFHYHYRåWLQiFK
YRåWLQ\YHVWtQX
MDNSUåtURVWHSʼnHGHPQRXPOKD
MHPQpPçHQtGHåWė
WHPQi]HOHļVåXPėQtPGHåWėMHPQì]SėYSWiNś
SRKOHGGRSUDYp]iWRĀLQ\NDSN\QDOLVWHFK]QtRVWʼnHML
SRURVWHPY]KśUX
KQt]GRYHåWėUELQėYRåWLQ
VSDGDQpYėWYH
Y]HOHQLVHWpPėʼnYåH]WUiFt
SRKOHGGR]HOHQė
VRåQiVNiOD
MDNRE\SDGDODKODYD
EOtçHY\VWXSXMtXKUDQĀLYėMLYìNOHQN\
SUśKOHGNPHQ\
HURWLFNpWYDU\
VNiO\SʼnLGUXKpVWUDQė
MDNRMtPNDQHER]iWRNDD]GHGDOåt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
RKOpGQXWtNPRWLYX
VWURP\YHVWUiQL
REURYLWiVWėQD
VPėUHPGROśVHVWUiQėVWiĀtPSRKOHGGRYVWXSXGROX
RSėWGROH
SRVWXSHPSR~GROt
VWDUìPRWLYSRĀiUDQìNiPHQ
YėWYLĀND
]PėWtUìKDWUKOLQ
UìK\
MDNRPtVD
MDNRUìK\DNUDMN\
PRQXPHQWiOQtVWURP
GYDVWURP\XVHEH
EXNXVNiO\
DGUREQpYėWYHYODMtFtNUDMNRYt
]HOHQpåHUR
RVWUiKUDQD
PRKXWQìVWURP
PRKXWQìVWURP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KRUL]RQWiOQtUR]YUVWYHQt
XEtKDMtFtNPHQ\VWURPś
QDSMDWpVWURP\
MDNRĀHUYHQpRNQR
KUDQDVWURPśDNUXKYHVEOLçRYiQtREU\Vś
VWURPDVNiOD
VNiODPH]LVWURP\
RKQXWìVWURP
QiGKHUQėFKDRWLFNpDJHRPHWULFNp
VNiOD
GYDNDPHQ\Y]HOHQL
VNiODVHVWURPHP
EXNHPYHVWUiQLPH]LVNDODPLDVWURP\
GRNRʼniQSʼnHGQiUXĀt~GROtYHGODPQHFHVWDVSRKOHG\GRVWURPX
-DYRʼntPSRWRNHP
NUHVE\DWH[W\ROśYNHPOHSHQìFKOLVWś[DXWRUVNiNQLKD
-DYRʼntPSRWRNHP
SR]GQtOpWR.UNRQRåH
&HVWDNÔSėÿHUQRKRUVNiUDåHOLQD-DYRʼntSRWRND~GROt
NRU\WR]NODGHQìFKNDPHQśYHGOHFHVW\VRXWRNPOK\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FHVWRX]DPçHQtVRXWRN-DYRU
VXFKiVWURXKDSʼntWRNVHVWUiQė-DYRʼnt~GROt
KXĀHQtYRG\]HVLOXMHYRGDSUXGNìPWRNHPPH]LGYėPDNDPHQQìPL
]GPL
NʼnLçRYDWND~GROt
VO\åtPNDVNiG\YSUDYRDOHQHYLGtP
OiYNDSRVWXSXMLGROś
SRGOiYNRXDERXGRXWHĀHSRWRNNDPHQQRX]GtSUYQtYHONì
EDOYDQ
Y\KORGDQìEDOYDQDYUVWY\
WRNPH]LEDOYDQ\
SUYQtYHONpNDVNiG\MDNVRNUDMśODVWXU\
RSėW]HčWLååtWRN
VNU\WpPtVWRPH]LVWURP\
OLGVNiOiYNDSUDPtQHNWRNSRWRNX
]DOiYNRXSRWRNREtKiGYėPDUDPHQ\
VSDGDMtFtYRGDREOpYUVWY\VPėUYRG\
WLFKiYRGDStVĀLQD
VWiĀHMtFtVHWRNSRGYRGRSiGHP
ERKDWRVWWYDUśEʼnHKX
SDGDMtFtSORFKiKODGLQDPtVRYLWpY\SXNOp
NiPHQVH]QDN\DSRORçHQìSDStU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SDStUSRORçHQìQD]QDN\
]DREOHQiVNiODDSXNOLQ\
SRWśĀHNVHVWUiQėPH]LORSXFK\
YHåWėUELQėPH]LVNDODPLVWUiļ
NRQLSDVNìYiRFDVHP
NRQLSDV
NUXKRYiStVĀLQDQDGQėWśQė
GYėWśQėDOiYND
VPėUWUKOLQVPėUWRNX
EʼnHYQRSRGYRGRXNDSN\QDKODGLQėKXNRWEʼnHK
ERKDWpNDVNiG\HVWRNX
StVĀLQD
KOXERNiWśļ
SʼnHGHPQRXYRGDVWRMtP]DWUKOLQDPLVNDOLVNRYHVWUiQL
VNORQėQVHVNiO\NYRGė
QDNODGHQpNDPHQ\SRGEʼnHYQ\REOpVNiO\
VRXYLVORVWWRNX
~URYHļWRNXWśļWśļNRVpKUDQ\DNOHVDMtFtVWXSQėYRG\
QDGQėWśQė
HODVWLFNìSURXGYRG\DWʼntåőSʼnHVVNDOQtVWXSHļ
SDGiYRGDSʼnHVåLNPpVWėQ\
SʼnHVNDPHQ\GRKOXERNpURNOH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y\NURXçHQpGQRPRKXWQėYRG\VSDGiYDMtGROśNDVNiGDPL
KROHMLRVWʼnHVSDGDYėåLNPRʼntFHQìQåtOHQìGRMHP
RGORP\]SʼnHYLVśEʼnHKX
VNDOLVNR]DPQRX
QDGKXNRWHP
NiPHQ]QDNKOXELQDPRGUiSRGYRGRXUR]VWʼnLNRYiQtYRG\
VRXYLVORVWVNiO\
VRXYLVORVWVNiO\WYDUYRG\URGt
GDOåtSRNUDĀRYiQtVWėQ\SRSʼnHFKRGXGROśGRNDļRQX
EH]VRXYLVORVWLREUD]XNKRʼnHMåtVRXY]WDçQRVWL
YRGQtNDļRQ
GiOHQXWQRREHMtWQHSʼntVWXSQRXVWUiļ
RVWUpEDOYDQ\YHVWUiQLQDGWRNHPVWRXSiP
VWURP\VNORQėQpQDGSRWRNHP
NOLGQėMåtSRKOHG]FHVW\GROśStVĀLQ\NDPHQ\
REMHYXMHVH~GROtURVWRXFtÔS\
WLFKpStVĀLQ\SRGVWUiQtFHVWDYRG\
GʼnHYR
GRåtʼnN\QiSODY\OLVW\
YRGDKOXERNiYHGOHY\VWXSXMHSURWėMåtVWUiļMDNNOHViP
WpPėʼnVNU\WDYKRXåWtGRåtʼnN\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
RSėWGUREQėMåtVWXSQėVStåHWXåHQpGOHKXNRWX
VOp]iPNHNRU\WXVRXWėVND
NRU\WRYWėVQpPVHYʼnHQtKODGFHSURPRGHORYDQpGQR]DNOtQėQp
EDOYDQ\FKODG
VRXYLVORVWVNiO\DYRG\
Y\VWXSXMtFtNU\VWDO\NʼnHPHQHDRKOD]HQpVNiO\
MLçQDGUXKpVWUDQėSRWRND
YWRPWRNDļRQXQiGKHUQpGHWDLO\LFHOHNVRXYLVORVWWYDUś
DWUKOLQHODVWLFNpQDSėWt
VNLFDGHWDLOX
VRXYLVORVWKURWśYHODVWLFLWėSRGPtQėQDSUśFKRGHP
NʼnHPHQQìFKçLOFHONHPVNiO\SʼnHGMHMtPUR]SDGHP
PRGHODFHMHGLQpVNiO\YRGDSDGDMtFt
KOXERNiWśļ]DVRXWėVNRX
YtʼnHQtYRG\YKOXELQė
SʼnHYLVEʼnHKX
VRXWėVNDYRGRSiGX
NOLGQėMåt]DVRXWėVNRXVWRXSiPQDGUXKìEʼnHKRSėWQD
FHVWX
]SURWėMåtKREʼnHKXYėWYHYHYODVHFK
GHWDLO\RSėWY]GiOHQpQRGGiOHQpSʼnLSRKOHGXVHVWUiQė
GDOåtVRXWėVNDDNOLGQiKODGLQDVHVNDOQtPSʼnHYLVHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SRGYRGRX
VXFKpVWURP\SʼnHVVRXWėVNX
VXFKpVWURP\QDGYRGRXYWUKOLQėWYRʼntPRVW
GDOåtVNU\WiVRXWėVNDÔSD
]DPRVWHPFHVW\SRKOHGGROś
YRGQtNDPHQLWpGQRSRGSʼnHYLVHPFHVW\
GUREQpSRWśĀN\]SUDYDMDVQėMHPiPYSDPėWL]PHFKśQD
EDOYDQHFKDYRGDFHVW\
EDOYDQ\QDGFHVWRXLW\PiPYSDPėWLSʼnLRKOpGQXWt
WHPQėĀHUYHQpEH]\ĀiUDEtOìFK]DGKìOD
FHVWDVNOHVODGR~URYQėWRNX
UR]GYRMLOVHGRGYRXUDPHQDRSėWVHVSRMLOGUREQpNDVNiG\PH]LNDPHQ\DYRGD
SʼnLWpNDMtFt]SUDYDPH]LGUWt
NDPHQśDEDKQHPFHVW\
DçFHVWRXSURWpNiDSRWRPVSʼntWRNHPVHVNiO\LWX
PiPYSDPėWL
YUVWY\RKORGDQpKREDOYDQXSXNDQpKRYGHVNiFKRVWUiVNDOLVNDXFHVW\SʼnLMGH
XçYHONìYRGRSiGNWHUìPiPYH
Y]SRPtQNiFK"
QDVNOiGDQpNDPHQ\YWRNX
GUREQiNDVNiGNDSRRNUDMLSORFKpGHVN\GiOHFHVWRXSRGpONDPHQLWpKR
SORFKpKRGQD
SRKi]HQpNDPHQ\YFHVWėLYWRNXFKDRVRSURWLRUJDQLFNìPFHONśPVNDOQtKPRW\
YìåHYKRUQtFKSDUWLtFK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WRNXWDNpVHMLçVWPtYiEXGHSśOVHGPp]DWDçHQR
FHVWDGRMHPVWURPRYpKR~GROtVKXNRWHPYRG\
VWLQQp~GROtEH]]EėVLORVWLY]WXKOìFKSRK\EHFKGUREQpUR]ĀOHQėQtVRXWRN
YRGDXFHVW\R]ìYiVHçLYRW~GROtSUYQtVWDYHQt
YHYVLʼnHçHSLODPśMYHONìYRGRSiG]HY]SRPtQHNDSURSDVWtSRGQtPGRVXGQH
YRGQtWśļ
VNU\WìWRNYKRXåWtYś]Yś]
PDOìMH]DPRVWHNQDKODGLQėSORYRXVWDUpY\ʼnH]iYDQp
GYHʼnH
GUXKìPRVWVLOQLFH
ÔSD-DYRUQDSRMHQt-DYRʼntKRSRWRNXMHåWėVMHGQtP
PRVWHP
SUYQtPRVWVLOQLFHÔSDWRNÔS\
ÔSD-DYRU
NUiĀtP]SėWSURWLSURXGXSRWRNDMDNMVHPNG\VLWXG\FKRGLO
]ÔS\SRG-DYRUXNORQėQpVWėQ\-DYRUDVHVNDSiYDMtFtYRGRX
SʼnHFKRGSʼnHVKOXELQXWDMHPVWYt
GQHVWDMHPQpWYDU\FHON\GėOHQtVRXYLVORVWLGHWDLO\
FHON\YRGDVYìPWYDUHPPėQtNiPHQNiPHQPėQtYRGXY]WDK
URGtWYDUSRWRND
SRKRʼntVWUKOLQDPLRGKDOHQtYUVWHYDHODVWLFNp]EURXåHQtYRUJDQLFNìWYDUYRGQt
SRYDK\NDPHQtWDNYRGDYRGQDWt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WDNVNiOD]UR]HQtSRK\EX]HY]iMHPQRVWL
Y]WDK\]DKDOHQpWDMHPVWYtPGRNRQDOiIRWRJUDILHXFKRYiMHMLFKDWPRVIpUXDOH
QHUR]ʼnHåtMHVStåHMHSR]PėQtYHY]WDKX
NVREė
SRVWLKQRXWYåH]iURYHļFRVLXYėGRPXMLMHQQėNG\UXNDWėçFHQHSRNXOKiYiDNG\ç
VHWRVWDQHQRYìWYDUXKUDQHPRX
SR]RUQRVWNORX]DYpYėGRPtDFRçWHSUYHSRK\EYRG\
DNPLWiQtNRQWXUNDPHQHSURPėļXMtFtKRVYpPtVWRDWYDU
KRNRU\WRU\
YRGDY\XçtYiWUKOLQNiPHQNDSLOiUDPLVYìFKWUKOLQMLPRFQė
SʼnLWDKXMHDUR]SRXåWtVHQDY]iMHPGRWYDUXWRNX
YQHNRQHĀQpERKDWRVWLIRUHPYRGDGRVWDQHWYDUMDNìMtNiPHQ
Gi]UR]HQtPWRNXPH]LVNDODPL
.QLKD-DYRʼntPSRWRNHPY]QLNOD]SUiFH-DYRʼntPSRWRNHP
EORN\.UNRQRåHY]QLNOpEėKHP
LQWHQFLRQiOQtKRSRE\WXFHVW\-DYRʼntPSRWRNHPY~VHNX-DYRʼntKR
GROXSRVRXWRNVÔSRXD]SėW3URNQLçQtSRGREXMVHP
VHUR]KRGOSRQiYUDWX].UNRQRå
:$/.,1*'2:17+(0$3/(%522.
7KH*LDQW0RXQWDLQ%RKHPLD
PśMSśYRGQtSʼnHNODG
GRZQWRWKHÔSD5LYHU0RXQW%ODFN0RRUODQG7KH0DSOH
%URRNDQGDJOHQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
EHGEXLOGE\OD\HGVWRQHVQH[WWRWKHSDWKWKHFRQIOXHQFH
PLVWV
GUL]]OLQJZDONWKHFRQIOXHQFH0RXQW0DSOH
GU\XSGUDLQLQIORZVIURPWKHKLOOVLGHWKH0DSOH*OHQ
ZDWHUURDUEHFRPHVVWURQJHUWKHZDWHUIRUFHIX\VWUHDPLQJ
WKURXJKWZRVWRQ\ZDOOV
FURVVLQJRIWKHJOHQV
KHDULQJRIFDVFDGHVRQWKHULJKW,FDQVHHQRWKLQJ
WKHIRRWEULGJH,VWDUWWDNLQJVWHSVGRZQ
WKHFUHHNIORZVWKURXJKWKHVWRQ\ZDOOXQGHUWKHIRRW
EULGJHDQGWKHFKDOHWWKHILUVWELJERXOGHU
WKHFRUURGHGERXOGHUDQGVWUDWD
WKHIORZWKURXJKERXOGHUV
WKHILUVWVWURQJFDVFDGHVEHLQJOLNHIURPWKHVKHOOVLGHV
WKHZDOODJDLQDTXLWHUIORZ
KLGGHQVSRWDPRQJWKHWUHHV
FUHDWHGIRRWEULGJHWKHOLWWOHVSULQJWKHIORZRIWKHFUHHN
EHKLQGWKHIRRWEULGJHWKHFUHHNFLUFXODWHVWKURXJKGRXEOH
EUDQFKHV
IDOOLQJGRZQZDWHUURXQGHGVWUDWDWKHZDWHUGLUHFWLRQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SHDFHIXOZDWHUWKHVDQGERWWRP
WXUQLQJIORZXQGHUWKHZDWHUIDOO
YDULHW\RIWKHZDWHUVLGH
IDOOLQJIODWZDWHUOHYHOERZOVKDSHGEXOJLQJ
WKHVWRQHZLWKPDUNVDQGDODLGSDSHUVKHHW
WKHODLGSDSHUVKHHWRQWKHPDUNV
URXQGHGURFNDQGULIWV
KLOOVLGHUXQOHWWKURXJKWKHEXUGRFN
LQVLGHWKHURFNVORWDPRQJWKHURFNVWKHVORSH
WKHSLHGZDJWDLOQRGGLQJZLWKKLVWDLO
WKHSLHGZDJWDLO
URXQGHGVDQG\ERWWRPLQWKHSRRO
WZRSRRVDQGWKHIRRWEULGJH
GLUHFWLRQRIWKHULIWVIORZGLUHFWLRQ
WKHEHDPVRPHZRRGXQGHUWKHZDWHUGURSVRQWKHZDWHU
VXUIDFHURDULQJVORSH
H[XEHUDQFHRIFDVFDGHV6VKDSHGIORZ
DOLWWOHVDQG\ERWWRP
DGHHSSRRO
ZDWHULQIURQWRIPHVWDQGLQJEHKLQGWKHULIWVWKRU\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VORSH
EHQGLQJIURPWKHURFNWRWKHZDWHUVXUIDFH
SLOHGXSVWRQHVXQGHUWKHEHDPVURXQGHGURFNV
IORZFRQWLQXLW\
IORZOHYHODSRROVODQWLQJHGHJHVDQGGURSSLQJ
ZDWHUUHHIV
RQWKHSRRERWWRP
HODVWLFVWUHDPZDWHUVDQGWKHLUVFDWWHULQJDFURVV
WKHOHYHORIDURFN
IDOOLQJZDWHURYHUVODQWLQJZDOOV
DFURVVWKHVWRQHVLQWRWKHGHHSJRUJH
URXQGHGVWUHDPEHGKXJHZDWHUVIDOOLQJGRZQ
WKHFDVFDGHVORYHUVKDUSIDOOLQJVODQWLQJLPSUHVVLRQ
RIUXLQLQJPDG
EUHDNLQJRIIDQGVWHHSRYHUKDQJLQJRIWKHVORSH
URFNVEHKLQGPH
DERYHURDULQJ
WKHVWRQHPDUNGHSWKZDWHUXQGHUWKHZDWHU
GLIIXVLRQRIZDWHU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FRQWLQXLW\RIWKHURFN
FRQWLQXLW\RIWKHURFNE\WKHZDWHUVKDSLQJWKHIXUWKHU
FRQWLQXLW\LVERUQZDOOVDIWHUWKHFURVVLQJ
GRZQLQWRDFDQ\RQZLWKRXWUHODWLRQVRIWKHLPDJH
WRWKHFRQQHFWLRQVLQGLFDWHGDERYH
ZDWHUFDQ\RQ
IXUWKHUQHFHVVDU\WRJRURXQGDQLQDFFHVVLEOHVORSH
VKDUSERXOGHUVRQWKHVORSHDERYHWKHIORZFOLPELQJXS
WUHHVEHQWRYHUWKHFUHHN
TXLHWHUYLHZRIWKHZD\GRZQVDQG\ERWWRPVVWRQHV
WKHJURZLQJÔSD5LYHU:DOOH\LVWXUQLQJXSDW
WKLVPRPHQW
VWLOOVDQG\ERWWRPVEHORZWKHVORSHZDWHUIORZ
VRPHZRRG
ZLGHO\H[WHQGHGDOOXYLDOHDYHV
GHHSZDWHUWKHRSSRVLWHVORSHVWDQGLQJRXWQH[WWR
ZKLOH,DPJRLQJGRZQ
DOPRVWKLGGHQLQWKHXQGHUZRRGZLGHO\H[WHQGHG
PRUHGLPLQXWLYHVWDJHVDJDLQUDWKHUDQWLFLSDWHGDFFRUGLQJWR
URDULQJ
FOLPELQJGRZQWRWKHVWUHDPEHGWKHUDYLQH
WKHFORVHGUDYLQHVPRRWKO\VKDSHGFOLQFKHGEHGFUHHN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ERXOGHUVFRROQHVV
FRQQHFWLRQEHWZHHQWKHURFNDQGZDWHU
TXDUW]FU\VWDOVVWDQGVRXWDQGVPRRWKURFNV
RQWKHRWKHUVLGHRIWKHFUHHNDJDLQ
JRUJHRXVGHWDLOVDQGWKHXQLWRIWKHFDQ\RQFRQWLQXLW\RI
VKDSHVDQGULIWVWKHHODVWLFWHQVLRQ
RQHVNHWFKRIDGHWDLOB
WKHFRQQHFWLRQRIWKHHGJHVDPRQJHODVWLFIRUPV
TXDOLILHGE\EUHDNLQJRITXDUW]YHLQVWKURXJKWKHXQLW
RIWKHURFNEHIRUHLWVGLVLQWHJUDWLRQ
IRUPDWLRQRIRQHURFNRQO\IDOOLQJZDWHU
WKHGHHSSRROEHKLQGWKHFRRPEH
ZDWHUFKXUQLQJLQWKHGHSWK
FXWEDQN
WKHFRRPERIWKHZDWHUIDOO
FDOPHUPRRGEHKLQGWKHFRRPEHFOLPELQJRQWKHRWKHU
VLGHVHWWLQJRIIDJDLQ
IURPWKHRSSRVLWHEDQNEUDQFKHVLQKDLU
GHWDLOVIDUDZD\DJDLQGXULQJORRNLQJDWWKHVORSHV
QH[WFRRPEDQGWKHFDOPZDWHUVXUIDFHZLWK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DURFNVKHOWHUXQGHUWKHZDWHU
GU\WUHHVDFURVVDFRRPE
GU\WUHHVRYHUWKHZDWHULQWKHULIWFUHDWLQJWKHEULGJH
DQRWKHUKLGGHQFRRPEWKHÔSD5LYHU
EHKLQGWKHEULGJHSDWKVELUG
VH\HYLHZ
WKHZDWHUVWRQ\EHGXQGHUWKHRYHUKDQJRIWKHSDWK
GLPLQXWLYHEURRNOHWVIURPWKHULJKWGHHS\UHFRUGHG
LQP\PHPRU\IURPWKHPRVVWRWKHERXOGHUVDQG
ZDWHUSDWKV
ERXOGHUVDERYHWKHSDWKUHFRUGHGLQP\PHPRU\DVZHOO
GXULQJP\ORRNLQJEDFN
GDUNUHGHOGHUVDZKLWHOLQHRQWKHEXOOILQFK·VEDFN
WKHSDWKGURSSHGRQWKHOHYHORIWKHIORZ
WKHIORZKDVGHYLGHGLQWRWZRSDUWVDQGKDVLQWHJUDWHG
DJDLQGLPLQXWLYHFDVFDGHVDPRQJWKHVWRQHVDQGZDWHUV
WKHIORZFRQIOXHQFLQJIURPWKHULJKWWKURXJKWKHVWRQ\
UXEEOHWKURXJKWKHVZDPSRIWKHSDWK
DVIDUIORZLQJWKURXJKWKHSDWKDQGDIWHUZDUGV
ZLWKDQLQIORZIURPWKHURFNDQGHYHQWKLVLVDOVR
UHFRUGHGLQP\PHPRU\
VKDUSOHGJHVDORQJVLGHWKHSDWKRIWKHFRUURGHG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ERXOGHUPXUDOMRLQWLQJZLOODJUDQGLRVHZDWHUIDOO
FRPHKDYHLQP\PHPRULHV"
SLOOHGXSVWRQHVLQWKHIORZ
DOLWWOHFDVFDGHDORQJWKHHGJHRIDIODWURFNJRRQ
ZDONLQJDORQJDVWRQ\IODWEHG
VSUHDGVWRQHVRQWKHSDWKDQGLQWKHIORZFKDRV
LQFRPSDULVRQZLWKRUJDQLFXQLWVRIURFN\VXEVWDQFHV
KLJKHURQWKHXSSHUVFHQHU\RIWKHIORZLWLV
JHWWLQJGDUNWRRLWLVJRLQJWREHHKDOISDVWVL[
FORXG\SDWKWKHLPSUHVVLRQRIDWUHHYDOOH\ZLWK
ZDWHUURDULQJ
WKHVKDGRZ\ZDOOH\ZLWKRXWDQ\PDGQHVVLQWKHIUR]HQ
PRYHPHQWVWKHPLQXWHDUWLFXODWLRQVRUURZZDWHU
QHDUWKHSDWKWKHUHUHVRXQGWKHOLIHRIYDOOH\LVEHLQJ
KHDUGWKHILUVWKRXVH
WKHVDZFXWWLQJLQWKHYLOODJHP\KXJHZDWHUIDOOIURP
P\PHPRULHVDQGWKHDE\VVEHORZLWKDYHQ
WEHHQVHHQVWLOO
ZDWHUSRRO
WKHIORZKLGGHQLQWKHXQGHUJURZWKKD\ZDJRQKD\ZDJRQ
WKHVPDOOZHLUDQGDOLWWOHEULGJHDQROGFDUYHGGRRU
GULIWLQJRQWKHZDWHUVXUIDFH
DQRWKHUEULGJHVRPHURDG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WKHÔSD5LYHU0RXQW0DSOHWKHFRQQHFWLRQRIWKH0DSOH
&UHHNZLWKDQRWKHUEULGJH
WKHILUVWEULGJHVRPHURDGWKHÔSD5LYHUWKHÔSDIORZ
WKHÔSD5LYHU0RXQW0DSOH
ZDONLQJEDFNXSWKHVWUHDPRIWKHFUHHNDV,XVHGWRZDON
WKLVZD\IURPWKHÔSD5LYHUWRWKH0RXQW0DSOH
VOLGZDOOVRI0RXQW0DSOHZLWKWKHGURSSLQJZDWHU
SDVVRYHUWKHGHSWKP\VWHU\
WRGD\P\VWHULRXVVKDSHVXQLWVVHSDUDWLRQVFRQQHFWLRQV
GHWDLOXQLWVKHUHZDWHUGUDPDPHWDPRUSKRVHVRIWKHVWRQH
WKHVWRQHFKDQJLQJWKHZDWHUWKHUHODWLRQFUHDWLQJWKHVKDSH
RIWKHFUHHN
IDXOWEORFNPRXQWDLQVGHWHFWLRQRIWKHOD\HUVDQG
HODVWLFSROLVKLQJLQWKHRUJDQLFIRUPRIWKHZDWHUQDWXUH
ZDWHUEHFRPLQJVWRQ\URFNEHFRPLQJZDWHUWKHELUWK
RIPRYHPHQWWKURXJKPXWXDOLW\
UHODWLRQVKLGGHQLQP\VWHU\DSHUIHFWSKRWRJUDSK\
SUHVHUYLQJWKHLUDWPRVSKHUHEXWXQDEOHGWRQDPHWKHP
UDWKHUDEOHWRPRGLI\WKHPLQWKHZD\RISKRWRVSHDNLQJ
GHVFULEHHYHU\WKLQJDWWKHVRPHWLPHZKDW,UHDOL]H
RQO\VRPHWLPHVP\KDQGGRHVQ
WKDUGODJEHKLQGLWDQG
LILWKDSSHQVP\H\HLVIL[HGZLWKDQRZVKDSHVOLGLQJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FRQVFLRXVQHVVDQGZKDWHYHQWKHZDWHUPRYLQJDQG
RXWOLQHJOLPPHULQJRIWKHERXOGHUFKDQJLQJLWVORFDWLRQ
DQGVKDSHRIPRXQWERWWRPDLQ
ZDWHUXVLQJWKHULIWVVWRQHZLWKWKHFDSLOODU\FUD]HV
DWWUDFWLQJZDWHUDORWDQGPHOWLQJHDFKRWKHU
LQWRWKHVKDSHRIWKHIORZLQWKHHQGOHQHVVYDULHW\
RIIRUPVWKHZDWHULVVKDSHGZLWKWKHVWRQHZLWKWKH
FUHDWLRQRIWKHIORZDPRQJWKHURFNV
:$/.,1*'2:17+(-$922Ì3272.7+(0$3/(%522.
7KH.UNRQRåH0RXQWDLQV%RKHPLD
ODWHVXPPHURI
SʼnHNODG+=ODWQtN
'RZQWRWKHÔSDULYHUÿHUQiKRUD%ODFN0RXQWDLQPRRUODQG-DYRʼntSRWRN7KH
0DSOH%URRNDQGWKHJOHQ
5LYHUEHGEXLOWIURPODLGVWRQHVQH[WWRWKHSDWKWKHFRQIOXHQFHRIULYHUVPLVWV
ZDONLQJLQGUL]]OHWKHFRQIOXHQFH-DYRU0DSOHKLOO
GU\ZDWHUFRXUVHWULEXWDU\VWUHDPIURPWKHVLGHKLOO-DYRRt~GROt7KH0DSOH*OHQ
WKHURDURIZDWHULQFUHDVHVDIDVWIORZLQJZDWHUVWUHDPEHWZHHQWZRVWRQHZDOOV
WKHFURVVLQJRIWZRJOHQV
,FDQKHDUWKHFDVFDGHVRQWKHULJKWEXW,FDQ
WVHHWKHP
WKHIRRWEULGJH,DPSURFHHGLQJGRZQZDUGV
XQGHUWKHIRRWEULGJHDQGWKHFKDOHWWKHEURRNIORZVWKURXJKDVWRQHZDOOWKHILUVW
ELJERXOGHU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DZRUQERXOGHUDQGWKHVWUDWD
WKHVWUHDPDPRQJERXOGHUV
WKHILUVWELJFDVFDGHVOLNHIURPWKHHGJHVRIDVHDVKHOO
DZDOODJDLQDTXLHWHUVWUHDP
DKLGGHQVSRWDPRQJWKHWUHHV
DPDQPDGHIRRWEULGJHDOLWWOHVSULQJWKHIORZRIWKHFUHHN
EH\RQGWKHIRRWEULGJHWKHEURRNGLYLGHVLQWRWZREUDQFKHVWKHQUHXQLWHV
ZDWHUIDOOLQJURXQGVWUDWDWKHGLUHFWLRQRIZDWHU
VWLOOZDWHUDVDQGEDQN
WKHIORZWXUQLQJXQGHUWKHZDWHUIDOO
WKHULFKYDULHW\RIWKHVKDSHVRIWKHULYHUEDQNV
IDOOLQJIODWZDWHUOHYHOERZOVKDSHGEXOJLQJ
DVWRQHZLWKPDUNVDQGDODLGGRZQVKHHWRISDSHU
WKHVKHHWRISDSHUODLGRQWKHPDUNV
DURXQGHGURFNDQGFUHYLFHVFUDFNV"
DKLOOVLGHEURRNOHWDPRQJWKHEXUGRFNV
LQDJDSEHWZHHQWKHURFNVWKHKLOOVLGH
WKHSLHGZDJWDLOQRGGLQJZLWKLWVWDLO
WKHSLHGZDJWDLO
DURXQGVDQGEDQNRQWKHERWWRPRIWKHSRRO
WZRSRROVDQGDIRRWEULGJH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WKHGLUHFWLRQRIWKHULIWVWKHGLUHFWLRQRIWKHIORZ
DEHDPXQGHUZDWHUGURSVRQWKHZDWHUVXUIDFHURDULQJWKHULYHUEDQN
WKHSOHQLWXGHRIFDVFDGHV6VKDSHGVWUHDPEHG
WKHVDQGEDQN
DGHHSSRRO
LQIURQWRIPHWKHZDWHU,DPVWDQGLQJEHKLQGWKHJDSVDURFNLQWKHKLOOVLGH
EHQWIURPWKHURFNWRZDUGWKHZDWHU
ODLGGRZQVWRQHVXQGHUWKHEHDPVURXQGURFNV
WKHFRQWLQXLW\RIWKHIORZ
WKHOHYHORIWKHIORZDSRRODSRROVODQWHGJHVDQGIDOOLQJZDWHUVWHSV
DWWKHERWWRPRIWKHSRRO
WKHHODVWLFVWUHDPRIZDWHUDQGWKHVSUD\DFURVVWKHURFNVWHS
ZDWHUIDOOLQJRYHUSURQHZDOOV
DFURVVWKHVWRQHVLQWRWKHGHHSJRUJH
URXQGHGERWWRPPLJKW\ZDWHUVIDOOLQJGRZQLQWKHFDVFDGHVEDUHVKDUS
IDOOLQJSURQHFUD]\LPSUHVVLRQ
WKHEUHDNLQJRIIRIWKHRYHUKDQJVRIWKHULYHUEDQNV
DURFNEHKLQGPH
DERYHWKHURDU
DVWRQHDPDUNWKHEOXHGHSWKVXQGHUZDWHUWKHVSUD\LQJRIZDWHU
WKHFRQWLQXLW\RIWKHURFN
WKHFRQWLQXLW\RIWKHURFNWKHVKDSHRIZDWHUIXUWKHUFRQWLQXLW\LVERUQZDOOVDIWHU
WKHFURVVLQJGRZQWRWKHFDQ\RQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ZLWKRXWWKHUHODWLRQRIWKHLPDJHWRWKHFRQQHFWLRQDERYH
WKHULYHUFDQ\RQ
QH[W,QHHGWRJRDURXQGWKHLQDFFHVVLEOHKLOOVLGH
VKDUSERXOGHUVLQWKHKLOOVLGHRYHUWKHVWUHDP,DPFOLPELQJ
WUHHVEHQWRYHUWKHEURRN
DTXLHWHUYLHZIURPWKHZD\GRZQVDQGEDQNVVWRQHV
WKHJURZLQJULYHUÔSDYDOOH\HPHUJLQJ
TXLHWVDQGEDQNVXQGHUWKHKLOOVLGHWKHZD\RIZDWHU
ZRRG
H[WHQGLQJZLGHDOOXYLDOHDYHV
ZDWHUGHHSEHVLGHWKHRSSRVLWHKLOOVLGHHPHUJLQJDV,JRGRZQ
DOPRVWKLGGHQLQWKHXQGHUJURZWKH[WHQGLQJZLGH
VPDOOHUVWHSVDJDLQPRUHLQDQWLFLSDWLRQRIWKHURDU
FUHHSLQJGRZQWRWKHULYHUEHGDSDVV
WKHULYHUEHGWLJKWO\JULSSHGVKDSHGVPRRWKO\WKHERWWRPFOLQFKHGWKHERXOGHUV
WKHFROGQHVV
WKHFRQQHFWLRQRIWKHURFNDQGWKHZDWHU
HPHUJLQJTXDUW]FU\VWDOVDQGZRUQVPRRWKURFNV
PDGHLWWRWKHRWKHUVLGH
LQWKLVFDQ\RQEHDXWLIXOGHWDLOVDVZHOODVWKHHQWLUHW\WKHFRQQHFWLRQEHWZHHQWKH
VKDSHVDQGJDSVHODVWLFSUHVVXUH
DVNHWFKRIDGHWDLO
WKHFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHWLSVLQWKHHODVWLFFRQGLWLRQHGE\WKHSDVVDJHRITXDUW]
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YHLQVWKURXJKWKHHQWLUHW\RIWKHURFN
EHIRUHLWGLVLQWHJUDWHV
WKHPRGHOOLQJRIDVLQJOHURFNZDWHUIDOOLQJ
DGHHSSRRODIWHUWKHSDVV
WKHZDWHUZKLUOLQJLQWKHGHHSV
WKHEDQNRYHUKDQJ
WKHSDVVRIWKHZDWHUIDOO
TXLHWHUDIWHUWKHSDVV,DPFOLPELQJXSWKHRWKHUEDQNDJDLQRQWRWKHURDG
IURPWKHRWKHUEDQNEUDQFKHVLQP\KDLU
GHWDLOVGLVWDQWDJDLQXSRQORRNLQJIURPWKHVORSH
DQRWKHUSDVVDQGDTXLHWOHYHOZLWKDURFNRYHUKDQJ
XQGHUZDWHU
GU\WUHHVRYHUWKHSDVV
GU\WUHHVRYHUWKHZDWHULQDJDSIRUPLQJDEULGJH
DQRWKHUKLGGHQSDVVWKHÔSDULYHU
EHKLQGWKHEULGJHSDWKVWKHYLHZGRZQZDUGV
VWRQ\ULYHUEHGXQGHUWKHSDWKRYHUKDQJ
VPDOOEURRNVIURPWKHULJKWFOHDUO\,GRUHPHPEHUWKHPIURPWKHPRVVRQWKH
ERXOGHUVDQGWKHZDWHUSDWKV
WKHERXOGHUVRYHUWKHSDWK,GRDOVRUHPHPEHUWKHPZKHQORRNLQJEDFN
GDUNUHGHOGHUVWKHZKLWHOLQHRIWKHEDFNRIDEXOOILQFK
WKHURDGGHVFHQGHGWRWKHOHYHORIWKHEURRN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LWGLYLGHGLQWRWZREUDQFKHVDQGXQLWHGDJDLQVPDOOFDVFDGHVDPRQJVWRQHVDQG
WKHZDWHUIORZLQJIURPWKHULJKW
EHWZHHQWKHUXEEOHRIWKHVWRQHVDQGWKHPXGRIWKHSDWK
IORZLQJDVIDUDVWKHURDGDQGWKHQZLWKDWULEXWDU\IURPWKHURFN,DOVR
UHPHPEHULW
WKHOD\HUVRIDZRUQERXOGHUFUDFNLQJLQWRSODWHVVKDUSURFNVE\WKHURDGLVLW
FRPLQJWKHELJZDWHUIDOOWKDW,
UHPHPEHU"
VHWWOHGVWRQHVLQWKHZDWHUFRXUVH
DVPDOOFDVFDGHRQWKHHGJHRIDIODWSODWHRQGRZQWKHURDGE\DVWRQ\IODW
ULYHUEHGWKURZQVWRQHVLQWKHURDG
DQGLQWKHIORZFKDRVDVRSSRVHGWRWKHRUJDQLFXQLWVRIDURFNPDVVDERYHLQ
WKHXSSHUSDUWVRIWKHULYHULWLVDOVR
JHWWLQJGDUNLWZLOOEHKDOISDVWVL[RYHUFDVW
WKHURDGWKHLPSUHVVLRQRIDYDOOH\IXOORIWUHHVZLWKWKHZDWHUURDULQJ
DVKDGHGYDOOH\ZLWKRXWUDJHLQVWLIIPRYHPHQWVVPDOOVHSDUDWLRQWKHFRQIOXHQFH
ZDWHUE\WKHURDGWKHVRXQGVRIWKH
OLIHLQWKHYDOOH\FRPHWKHILUVWKRXVHLQWKHYLOODJHDVDZVDZLQJP\ELJ
ZDWHUIDOOIURPWKHPHPRULHVDQGWKHFKDVP
XQGHUQHDWK\HWQRW
WKHSRRO
DULYHUKLGGHQLQWKHXQGHUJURZWKKD\ZDJRQKD\ZDJRQ
DVPDOOZHLUDQGDVPDOOEULGJHRQWKHOHYHOIORDWLQJDQROGFDUYHGGRRU
WKHVHFRQGEULGJHWKHURDG
WKHÔSDULYHUWKH-DYRUKLOOWKHMRLQLQJRIWKH-DYRRtEURRNZLWKDQRWKHUEULGJH
WKHILUVWEULGJHWKHURDGWKHÔSDULYHUWKHÔSDULYHUZDWHUFRXUVH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WKHÔSDULYHUWKH-DYRU0DSOHKLOO
ZDONLQJEDFNXSWKHVWUHDPRIWKHEURRNDV,RQFHXVHGWRZDONIURPWKHÔSDEHORZ
WKH-DYRUERZHGVLGHVRIWKH-DYRU
ZLWKZDWHUGURSSLQJSDVVDJHDFURVVWKHGHSWKWKHP\VWHU\
P\VWHULRXVVKDSHVWRGD\WKHHQWLUHWLHVDQGWKHVHSDUDWLRQWKHFRQQHFWLRQVGHWDLOV
HQWLUHWLHVWKHVKDSHRIZDWHUFKDQJLQJ
WKHVWRQHWKHVWRQHFKDQJLQJWKHZDWHUWKHUHODWLRQVKLSEULQJVIRUWKWKHVKDSHRIWKH
EURRN
WKHPRXQWDLQUDQJHZLWKJDSVWKHXQFRYHULQJRIOD\HUVDQGHODVWLFEUXVKLQJLQWRDQ
RUJDQLFVKDSHZLWKWKHQDWXUHRIZDWHU
ZDWHUWXUQLQJLQWRVWRQHVWRQHWXUQLQJLQWRZDWHUWKHELUWKRIWKHPRYHPHQW
WKURXJKWKHPXWXDOLW\
UHODWLRQVKLSVKLGLQJLQP\VWHU\DSHUIHFWSKRWRJUDSKZLOOSUHVHUYHWKHLU
DWPRVSKHUHEXWZRQ
WVROYHLWUDWKHUFKDQJHLWLQ
LWVUHODWLRQVKLSWRLWVHOI
WRFDSWXUHHYHU\WKLQJDWRQFHDOOWKDW,FDQUHDOLVHRQO\VHOGRPP\KDQGGRHVQRW
ODJZD\EHKLQGDQGZKHQLWKDSSHQVD
QHZVKDSHEHZLWFKHVP\DWWHQWLRQJOLGLQJFRQVFLRXVQHVVDQGZKDWLIWKHZDWHU
PRYHPHQWDQGWKHRVFLOODWLRQRIWKH
RXWOLQHVRIDERXOGHUDOWHULQJLWVSODFHDQGVKDSHRIWKHPRXQWULYHUEHGDLQ
WKHZDWHUWDNLQJDGYDQWDJHRIJDSVWKHVWRQHWKURXJKWKHFDSLOODU\FUDFNVDWWUDFWV
LWSRZHUIXOO\DQGWKH\GLVVROYH
PXWXDOO\LQWRWKHVKDSHRIWKHULYHUIORZLQWKHHQGOHVVYDULHW\RIIRUPVWKHZDWHU
KDVWKHVKDSHDVJLYHQE\WKHVWRQH
WKHFUHDWLRQRIWKHVWRQHEHWZHHQWKHURFNV
7KHERRN-DYRʼntPSRWRNHP'RZQWKH-DYRRt0DSOHEURRNZDVEDVHGXSRQWKH
VWXG\-DYRʼntPSRWRNHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
EORFNV.UNRQRåHFUHDWHGGXULQJDQLQWHQGHGVWD\DMRXUQH\GRZQ
WKH-DYRRtEURRNLQWKHVHFWLRQIURP-DYRRt
GXOWRWKHFRQIOXHQFHZLWKWKHULYHUÔSDDQGEDFNRQ$XJXVW7KHGHFLVLRQWR
SULQWLWDVDERRNZDVPDGHXSRQP\
UHWXUQIRUPWKH.UNRQRåHPRXQWDLQV
.DPHQHPRNiPHQ-HVN\Qė0DçDUQi
YROQìFKGYRMOLVWś[DXWRUVNiNQLKD
0DçDUQi.DPHQHPRNiPHQ
SʼnHORçHQìFKOLVWśśGHU\NDPHQ\EtOìORVLQFKDPRLVSʼnHEDO
9HONi)DWUD
OpWR
9HONi)DWUD
SʼnHSLVWH[WśDXWRUVNiNQLKD
9ėʼnH
%ODWQLFNiGROLQD
YHVWUiQLSDURKMHOHQD]QDPHQtUXN\
GYDSRKOHG\GRSʼnHYLVXSRG.DĀiURYRX
XSURVWʼnHGSRGpOWUKOLQYFKRGXGRMHVN\Qė
MD]\NDVYėWHOVOXQFHYSUDYRYHUWLNiOQt
MHKODVYėWODSRVXQXMHVHYSUDYRY]KśUX
]DQtLSRVXQNDPHU\VSRMHQìVSRK\EHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SRKOHGXEOtçHGRYFKRGXMHVN\QėYUVWY\
VYėWODGROHSRREMHPHFKPRçQìLGHWDLOQt
SRKOHG
YtFHGRVWėQ\YSUDYR
åtSVYėWODVWRXSiGRSʼnHYLVX
YHĀHUSʼntSUDY\QD7OVWRX
ĀDVQėUiQRY]KśUXN7OVWp
RVOHSXMtFtVOXQFHY\FKi]t
QDGQt
R]iʼnHQpVNiO\VERURYLFHPL
VtőNPHQśYGiOFH
VW\N~GROtDYUFKROśĀLVWpQHEH
RVWʼnHY\NUHVOHQpKUDQ\VOXQHĀQìFKVWėQ
0ėVtFPH]LGYėPDRVWURK\
]DPėʼnXMLYSUDYRSRK\E0ėVtFHVWHMQìP
VPėUHPVLY\QXWLO]śVWDWXPRWLYX
MHGQpKRU\
VOXQFHVNU\Wp]DPUDNHP
VWRXSiPRSėWOHVHPSWiFLVYėWHOQpVNYUQ\
QDOLVWt
SRGSʼnHYLVHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SRKOHG]RVWURKXQDRNUDMLYUFKROX7OVWp
VQDKDRFHOLVWYpXFKRSHQt
VHVWXSXMLQtçHYSUDYR
VWRĀHQtSRKOHGXYOHYRGRQLWUD
.RļVNpKRGROX
'ULHQRN
SʼnLRNUDML
YOHYRYìåHGHWDLOQtYKOHGGRWYDUś]iYėUXKRU\
KRUDVYėW
VHVWRXStPGROśQDRNUDMRYpEUDGOR
SRKOHG]SėWGRY\VRNìFKVWėQ
]NRQFHEUDGODGR.RļVNpKRGROX
QD2VWUìD'ULHQRN
WʼnLSRKOHG\YRGVWXSRYiQtRGREOpKRYìVWXSXKRU\
QDG.RļVNìPGROHP
YMHVN\QL0DçDUQpNROHPVHGPp
MD]\N\VOXQFHSRGQė]DĀtQDMt
SURQLNDWGRQLWUD
%ODWQLFNiGROLQD
SʼnHYLVVMHVN\QtSRG.DĀiURYX
GHWDLOQėMåtSRKOHG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VYėWOR
QDNODGHQpNDPHQ\DXKOtN\
GQRRWYRUYìNOHQNX
WURFKXGiO
VYėWORYLGtP
QDWYDUX
NUHVEDGROH
GHWDLO
SRK\EOLYpVWtQ\
VOXQFH
NDPHQ\
VWHMQp
SRVWXSXMtFt
DPėQtFtVH
VYėWOR
VWHMQp
MHGQXDSśOPLQXW\
VOHGRYiQtVOXQFH
UXNRX
SRVWXSXMtFtVYėWORPQH]DMtPi
VWiOHYtFHVNYUQ\VOXQFH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VHQDEt]HMt]UDNX
SśYRGQt]DKOHGėQtGR]YOiåWQtFK
WYDUśYìNOHQNXRWYRU\
MDNRNʼntçRYiNRVWXVWXSXMH
GRSR]DGtY\VWXSXMH]iʼnHQt
VYėWOD]WP\
VYėWpONRYiQtEDUHYQp
VWʼntEʼnLWėåHGpKUDQ\YOHYR
Y\VWXSXMHQD]HOHQL
9HONì)DWUDQVNì.ULYiļ
VWH]N\YHGRXFtN5R]VXWFL
5R]VXWHFSʼnHGERXʼnt
YPO]HSRGHåWL
FHVWDSRKʼnHEHQHFKNROHPREURYVNpPtV\
~GROt9UiWQpGROLQ\KOXERNiSʼnHVMHGHQNLORPHWU
0DçDUQi
VOHGRYiQtSDSUVNśVOXQFH]HYQLWʼn
EOtçH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YOHYR
VOXQFHVHVWiĀt
YOHYR
DVL
DVL
SRVWXSGRQLWUDYOHYR
EėKHPH[SR]LFH
SRVWRXSLOSUDYìSDSUVHN
VOXQFHSRGQėDç]D~URYHļKUDQ\
SRKOHGSʼnHGSRUWiOHP
GRQLWUDMHVN\QėĀHUYHQRKQėGìGėM
VYėWODYWHPQpåWėUELQė
Q\QtVYėWHOQìYėMtʼnSDN
SURWiKOiVNYUQDVYėWODDç
X]DGQtVWėQ\MHVN\Qė
ĀHUYHQiVNYUQD
XYQLWʼnĀHUYHQRKQėGi
YQė]HOHQìåHURVYLW
SʼnHGVOHGRYiQtPVYėWODSURQLNDMtFtKRGRMHVN\Qė
WʼnLVQtPN\SRGSʼnHYLVHP
KODYQtYFKRG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DVLSRåHVWpKRGLQė
SUYQtIi]HYQLNiQtVOXQHĀQtKRVYėWOD
GRMHVN\Qė
SʼnHGWtPSRVWXSXMHYOHYRSRGSʼnHYLVHPSʼnHVNDPHQ\
DVYėWHOQpSUXK\YREOLQiFKQDKRʼnH
YOHYRSRGSʼnHYLVHPQDNXSHQpNDPHQ\
0DçDUQi
VOHGRYiQtSURQLNDMtFtFKVOXQHĀQtFKSDSUVNś
GRQLWUDMHVN\Qė
SRĀiWHNIRWRJUDIRYiQt
VYėWORY~URYQLNDPHQś
SʼnHGYFKRGHPYOHYRMDVQpVNYUQ\
XSURVWʼnHGD]SUDYDVODEp
GRMHPVEtKiQtSDSUVNśXYQLWʼn
VYėWORQDNDPHQLXYFKRGX
VYėWORUìVXMHREU\VSʼnHYLVX
VDPHWRYpRUDQçRYpVYėWORYSUXKXSRNDPHQHFKWHPQR
VYėWORGRVDKXMH]DGQtVWėQ\DPL]t
]DSDGDMtFtVOXQFHVNU\WRYNRUXQiFKVWURPś
SRVOHGQt]iEėURGHGQDVPėUHPYHQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]iʼntFtERGYREU\VXYFKRGX
SRVOHGQtSDSUVHN
VYėWORQDKUDQėSRUWiOX
VDPHWRYiVNYUQDRGOLåHQiRGRNROt
SRX]HEDUHYQRVWt
VYėWORSʼnHFKi]tYEDUYX
]iʼntFtVNYUQDEDUHYQi]yQD
SRVRXYiQtVEtKiQtSʼnHVXQ\SUXKśRVWUpKUDQ\VYėWOD
UR]SOìYiQtVNYUQ
SURWDçHQtDY\GHFKQXWt
*DGHUVNiGROLQDIRWRJUDILFNpVWXGLH
WYDURYDQpKRNRU\WDKʼnEHWY\VWRXSOp
VNiO\]HGQD
RGSROHGQH%ODWQLFNRXGROLQRXQD2VWUì
D.RļVNìPGROHP
ERXʼnHDGpåőSDNQiGKHUQėMDVQR
SRKOHG\QDKʼnHEHQ\VWUiQėVEUDGO\VWURP\
SʼnLFHVWėGROśYHONìRVWURKQDG.RļVNìPGROHP
SʼntPRSURWL]DSDGDMtFtPXVOXQFL
NUiNRUDMtFtNUNDYHF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
GpPRQLFNìOHV
'HPlQRYVNiGROLQD
+RUQtMHVN\QėNUiSQtN\SśVREtQHMVXJHVWLYQėML
SʼnLPD[LPiOQtFKUR]PėUHFK
QDĀHUYHQDOìVDPHW
YHONpSURVWRU\ViOś]FHODSRNU\W\Yì]GRERX
WYDU\VNDOQtGXWLQ\UR]VWUXNWXURYiQ\SʼntEX]Qė
ĀOHQėQìPLWYDU\VtőYHUWLNiOVPėUVNDSiYDMtFtYRG\
DNʼntçHPYURXEN\QDQLFKYUVWY\UśVWXVSRMHQR
VREOLQDPL
SURVWRUVHVWiYiMHGLQìPNU\VWDOLFNìPWYDUHPĀORYėNYLGtGR
MHKRYQLWʼnNX
OHGRYiMHVN\Qė~çDVQìGRMHP]FKRGHE
DMHMLFKUR]PėUśGRNRQDOpSURVWRU\SURSUiFH
VSRFKRGQtMHVN\QėNWHUiQDPQH]DSśVRELOD
GRVXGQHMYėWåtPGRMPHP
ä~WRYVNìYRGRSiG
SRKOHG]SUDYD]HVWUiQėSUśĀHOQėSRKOHG
SDNFHVWDYSUDYRRGERĀXMtFtPSRWRNHP
VRXWėVNDDNDļRQVYRGRSiG\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FHOìGHQSUåt
VYDWRMDQVNpĀDURYiQt
.RļVNìPGROHPGYDRVWURK\SRG2VWUìP
FHVWDQD7OVWRX
]DFtOHQtQDRVWURK\SʼnLYìFKRGX
DOHSRKOHGSURWLVOXQFLVHVWtQ\SʼnLRNUDML
]iSDGQtKRVUi]XPQHSʼnLWiKONVREė
GDOåtGHWDLO
QLWUR.RļVNpKRGROX]SUDYDRVWUpVOXQFH
QLWURGHWDLO
Y\KOtGNRYpRVWURK\
YSśOVHGPpVHVWXS]KRU\SRGpO
0DçDUQpGR~GROt
VOXQFH]iʼntQt]NRQDGKRUL]RQWHP
RGUiçtVHGROHYKODGLQėGUXKpVOXQFH
WėVQėQDGKUDQLĀQtPRVWURKHP
REOpORXN\
]HYQLWʼn0DçDUQpSRVOHGQtSRGREDVOXQFH
SDNPL]t]DPOKRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MGXGROś
YNRUXQiFKPQHSʼnHNYDSLOY\FKi]HMtFt0ėVtF
SRKOHG\QDWHPQpWHPHQR7OVWp
UR]ORXĀHQtVNUDMLQRX
SRVOHGQtSRQRʼnHQtUXN\GRYRG\
*DGHUVNpKRSRWRND
NiPHQYWRNXSRGOiYNRX
VPėUHPQD7OVWRX
.YėW\
RWLVN\NYėWLQRYìFKSLJPHQWśYROQìFKOLVWśDDUFKVWH[W\WXçNRX[
XORçHQRYSʼnHEDOXDXWRUVNiNQLKD
OLVWRSDG
IXFKVLH
IXFKVLH
DVWUD
RNUDVQìUśçRYėNYėWRXFtNHʼn
DVWUD
DIULNiQ
EHJRQLH
GUFKQLĀND
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UśçRYėNYėWRXFtQHWʼnHVNRYLWiURVWOLQD
UśçH
ÿHUYHQìSUDPHQ9ėçLFNp~GROt
VEėUçHOH]LWpKRSLJPHQWXYSUDYRRGYìYėUX
YOHYRXYFKRGXRWLVNSUDYRXUXNRXDOLQLH
NUHVEDPHFKHP
VPRĀHQìPYSLJPHQWXQDGQėMHVN\Qė
]YìUD]ļXMLQėNROLNRWYRUśVNiO\
SDNVYLVOiOLQLHGROś
SRGpOKUDQ\SʼnHYLVX
RGNRQFHOLQLHSDNSRNUDĀXMHGDOåt
WUKOLQDDçGROśNSRGORçt
UH]DYiEDUYDSʼnHVåHGDYìOLåHMQtN
ĀW\ʼnLGRNXPHQWiUQtIRWRJUDILH[
PRçQpSRNUDĀRYiQtOLQLHSʼnHGRWHYʼnHQìP
DSDUiWHPSiWìVQtPHN
UXNXNODGXQDGROQtĀiVWNUHVE\
SDNNKRUQtPSDUWLtP
EOHVNRYìSRSXGSR]YHGQRXWUXNX
FRQHMYìåHDSDNYSUDYRVHQDNOiQtP
QDGKODGLQXDVPėUHPNQLWUX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]YROQDVSRXåWtPUXNXREORXNHPSRGpO
VWėQ\DGRWìNiPVHĀLUpKODGLQ\QDGĀHUYHQìPGQHP
VEėUSLJPHQWXXSʼnHGQtKRYìYėUXXOHWRSRĀWX
çOXWì
3ʼnL]SiWHĀQtFHVWėVHVSXVWLOGpåő
RPDPQiYśQė
ÿHUYHQìSUDPHQ9ėçLFNp~GROt
NUHVEDPHFKHP
VPRĀHQìPYSLJPHQWXQDGQėMHVN\Qė
]YìUD]ļXMLQėNROLNRWYRUśVNiO\
SDNVYLVOiOLQLHGROś
SRGpOKUDQ\SʼnHYLVX
RGNRQFHOLQLHSDNSRNUDĀXMHGDOåt
WUKOLQDDçGROśNSRGORçt
UH]DYiEDUYDSʼnHVåHGDYìOLåHMQtN
ĀW\ʼnLGRNXPHQWiUQtIRWRJUDILH[
PRçQpSRNUDĀRYiQtOLQLHSʼnHGRWHYʼnHQìP
DSDUiWHPSiWìVQtPHN
UXNXNODGXQDGROQtĀiVWNUHVE\
SDNNKRUQtPSDUWLtP
EOHVNRYìSRSXGSR]YHGQRXWUXNX
FRQHMYìåHDSDNYSUDYRVHQDNOiQtP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QDGKODGLQXDVPėUHPNQLWUX
]YROQDVSRXåWtPUXNXREORXNHPSRGpO
VWėQ\DGRWìNiPVHĀLUpKODGLQ\QDGĀHUYHQìPGQHP
YDU
ÿHUYHQìSUDPHQ9ėçLFNp~GROt
VEėUçHOH]LWpKRSLJPHQWXYSUDYRRGYìYėUX
YOHYRXYFKRGXRWLVNSUDYRXUXNRXDOLQLH
NUHVEDPHFKHP
VPRĀHQìPYSLJPHQWXQDGQėMHVN\Qė
]YìUD]ļXMLQėNROLNRWYRUśVNiO\
SDNVYLVOiOLQLHGROś
SRGpOKUDQ\SʼnHYLVX
RGNRQFHOLQLHSDNSRNUDĀXMHGDOåt
WUKOLQDDçGROśNSRGORçt
UH]DYiEDUYDSʼnHVåHGDYìOLåHMQtN
ĀW\ʼnLGRNXPHQWiUQtIRWRJUDILH[
PRçQpSRNUDĀRYiQtOLQLHSʼnHGRWHYʼnHQìP
DSDUiWHPSiWìVQtPHN
UXNXNODGXQDGROQtĀiVWNUHVE\
SDNNKRUQtPSDUWLtP
EOHVNRYìSRSXGSR]YHGQRXWUXNX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FRQHMYìåHDSDNYSUDYRVHQDNOiQtP
QDGKODGLQXDVPėUHPNQLWUX
]YROQDVSRXåWtPUXNXREORXNHPSRGpO
VWėQ\DGRWìNiPVHĀLUpKODGLQ\QDGĀHUYHQìPGQHP
VEėUSLJPHQWXXSʼnHGQtKRYìYėUXXOHWRSRĀWX
çOXWì
3ʼnL]SiWHĀQtFHVWėVHVSXVWLOGpåő
RPDPQiYśQė
=HEtQSʼnHG]iSDGHPVOXQFH
NUHVE\DRWLVN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\NUHVE\DWH[W\ROśYNHPGYRMOLVWśYPDSė[
DXWRUVNiNQLKD
Y\MGXSRGVWėQX
E\ORWLåWėQDRENUHVOHQ
NiPHQ
SʼnLSRPtQDMtFtWYDUHP
VWėQXSʼnHGHPQRX
]PHQåHQt
FHOLVWYpKRWYDUX
WUV
PDWHʼntGRXåN\
EDUYD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
åtSNX
SʼnLSRPtQiVOXQFH
NG\çVHRKOpGQX
YUDFtPVH
NWpWRVWUiQFH
RGtUiP
OLåHMQtN
QDVNiOH
QHçYHMGX
GRORPX
NDPHQHP
]HVWėQ\
MHPQiGUőKQėGp
çtO\
NiPHQ
VOXQFH
SRVOHGQt
=HEtQSʼnHG]iSDGHPVOXQFH
YROQìFKGYRMOLVWśNUHVE\DGRWHN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\WH[W[DXWRUVNi
NQLKD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
'RWHN\
RWLVN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\QDVEtUDQìPLQDUś]QìFKORNDOLWiFKYOHWHFK
YROQìFKĀtVORYDQìFKOLVWśDOLVW\VWURMRSLVXYSʼnHEDOXEtOìFKURPDWRJUDILFNìSDStU
[DXWRUVNiNQLKD
SLJPHQW\
ÿHUYHQìSUDPHQ9ėçLFNìU\EQtN
SʼnHGQtYìYėUçHOH]LWpKREDUYLYD
ÿHUYHQìSUDPHQ9ėçLFNìU\EQtN
YìYėUçHOH]LWpKREDUYLYD
FHVWRXNH.R]iNRYX
QD]HOHQDOiKRUQLQD
QD]HOHQDOìSLJPHQW]PHODI\URYpKR
PDQGORYFHNR]iNRYVNpKRSśYRGX
QDOH]HQpKRQDVLOQLFLX+UXEp
6NiO\
UH]DYìSLJPHQW]StVĀLWpKOtQ\
YEʼnHKXFHVW\PH]L'UiERYQRX
D.R]iNRYHPQDOH]HQì
FHVWRXN3DʼnH]XOpWR
ILDORYiKOtQDY\VWXSXMtFt]KOtQ\
ERĀQtURNOHY~GROt3ODNiQHNMDUR
çHOH]LWpYUVWY\QDGQėSRWRND
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SDWDVNiO\QDGU\EQtNHP
Y~GROt3ODNiQHNOpWR
YUVWYDMHPQpKOLQN\
=DGQt7RĀHQLFHSUDFKRYVNpVNiO\
çOXWìOLåHMQtNQDVNiOHOLVWRSDG
MHVN\Qė0DçDUQi9HONi)DWUD
KPRWDVWURSX
SLJPHQW]HVHEUDQpDUR]HPOHWp
ĀHGLĀRYpGUWL]MLçQtVWUiQė
QDGORPHP=HEtQD
SLJPHQW]ĀHUQìFKNU\VWDOś
Y\ORXSQXWìFK]HVWėQ\ORPX
QD=HEtQė
EtOpQiWHN\YWUKOLQėVWėQ\
ORPXQD=HEtQė
PDQJDQRYpMiGURYORPXQD=HEtQė
SRG]LP
]ʼntFHQìVW\NVNDOQtFKVWėQ
YORPXQD=HEtQėSRG]LP
]ERĀQtMHVN\QėQD=HEtQė
SRG]LP
]HVWėQ\ORPXQD=HEtQė
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]HVWėQ\ORPXQD=HEtQė
NU\VWDO\NDOFLWX]HVWėQ\
ORPXQD=HEtQė
OLåHMQtN]HVSRGQtVWUDQ\
ORPXQD=HEtQė
ĀHGLĀRYiKOtQDYOHYRYORPX
QD=HEtQė
SRSHOOLSRYìFKOLVWśFHVWRX
QD=HEtQ
OLåHMQtNQDOLSRYpNśʼnHFHVWRX
QD=HEtQ
åőiYDSRG]LPQtKRSU\åFH
=HEtQ
GYDåtSN\]H=HEtQD
GRWHN\OHYRXSUDYRX
UXNRXUXNRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
'RWHN\,,
2WLVN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\QDVEtUDQìPLQDUś]QìFKORNDOLWiFKYOpWHFK
+PRWDEDUYLYDE\ODUR]HWʼnHQDYHWʼnHFt
PLVFHDVPtåHQDVYRGRX9EDUYLYHFKMVHPVPiĀHOSUVW\SUDYpQHEROHYpUXN\DGRWìNDO
MVHPVHMLPLSDStUXOLVWśNQLK\
1HMSUYHMHGQRGXFKpGRWHN\SDNYD]E\ORNDOLWDOHLYROQpDVRFLDFHEDUHYQìFK
NRPELQDFtGXDOLVPXVOHYpDSUDYpUXN\NDçGìP
SUVWHPMLQiEDUYDWRWDOLWD
'RWHN\
&HVWRXQDYUFKRO=HEtQD
DGRQLWUDORPX
ILDON\SʼnLSDWėORPX
KQėGiĀHGLĀRYiGUőXVNiO\
SU\åHF
PRFKQDVNDOQt
OLVWGLYL]Q\YHVWUiQL
OLVWGLYL]Q\DKOtQDXQt
NYėW\WʼnHåQtQDG~WHVHP
NYėW\WʼnHåQtDPODGpYìKRQN\
åőiYD]SU\åFHDKOtQD
FHVWRXQDYUFKRO
RUDQçRYìOLåHMQtN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YHVWUiQLQDGORPHP
çHOH]LWpMiGUR
çHOH]LWpMiGURDROLYtQRYi
KOt]DWėVQėYHGOHVHEHYNDPHQL
çOXWìDåHGìOLåHMQtN
YHY]GiOHQRVWLGYRXUR]WDçHQìFK
SUVWśSUDYpUXN\
QDGKODYRXVNDOLVNRYUFKROX
VSiOHQiWUiYDYHVWUiQL
RG~SDWtDçNSRVOHGQtVNiOH
SUDFKVNDPHQśQDYUFKROX
=HEtQDSʼnHG]iSDGHPVOXQFH
ILDON\DKOtQDSʼnLFHVWė]SėW
SURWLVOXQFL
VWʼntEʼnLWpOLVW\MHVWʼniEQtNX
QėNROLNVWpEHOWUDY
QDGRWYRUHPORPX
PODGpOtVWN\SWDĀtKR]REX
YWUKOLQėKRUQtKRRNUDMHORPX
åHGRKQėGiERUNDQDYėWpYFH
MLOPXKDEUROLVWpKR
ĀHGLĀRYìNiPHQOHçtFtYWUiYė
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
XQtDSLJPHQWNśU\MLOPXRSRGiO
OLåHMQtNSRGVWėQRXDåőiYD
UR]FKRGQtNX
SUDFKQDVWėQėVPRGURXNUHVERX
YPtVWėR]iʼnHQpPVOXQFHP
QLWURORPX
KOtQDVH]HOHQìPPHFKHP
VHMPXWìP]YOKNpVNiO\
EėODYėVDPHWRYìOLåHMQtN
SRGSʼnHYLVHP
RP\OHPQHXçLWìOLVWSDStUX
GYėQHSDWUQėY]GiOHQiPtVWD
QDVNiOH
GYėPtVWDSRGVW\NHP
VNDOQtFKVWėQ
WʼnLPtVWDSRGGRW\NHPVWėQ
WʼnLPtVWDYHVWėQė
UXNRXY]WDçHQRXNHVOXQFL
YSʼnHYLVX
WʼnLPtVWDQDGQėORPX
RWYRUSUśKOHGXQDGKODYRX
NiPHQDILDOND
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
'RWHN\
&HVWRXQDYUFKRO=HEtQD
DGRQLWUDORPX
ILDON\SʼnLSDWėORPX
KQėGiĀHGLĀRYiGUőXVNiO\
SU\åHF
PRFKQDVNDOQt
OLVWGLYL]Q\YHVWUiQL
OLVWGLYL]Q\DKOtQDXQt
NYėW\WʼnHåQtQDG~WHVHP
NYėW\WʼnHåQtDPODGpYìKRQN\
åőiYD]SU\åFHDKOtQD
FHVWRXQDYUFKRO
RUDQçRYìOLåHMQtN
YHVWUiQLQDGORPHP
çHOH]LWpMiGUR
çHOH]LWpMiGURDROLYtQRYi
KOt]DWėVQėYHGOHVHEHYNDPHQL
çOXWìDåHGìOLåHMQtN
YHY]GiOHQRVWLGYRXUR]WDçHQìFK
SUVWśSUDYpUXN\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QDGKODYRXVNDOLVNRYUFKROX
VSiOHQiWUiYDYHVWUiQL
RG~SDWtDçNSRVOHGQtVNiOH
SUDFKVNDPHQśQDYUFKROX
=HEtQDSʼnHG]iSDGHPVOXQFH
ILDON\DKOtQDSʼnLFHVWė]SėW
SURWLVOXQFL
VWʼntEʼnLWpOLVW\MHVWʼniEQtNX
QėNROLNVWpEHOWUDY
QDGRWYRUHPORPX
PODGpOtVWN\SWDĀtKR]REX
YWUKOLQėKRUQtKRRNUDMHORPX
åHGRKQėGiERUNDQDYėWpYFH
MLOPXKDEUROLVWpKR
ĀHGLĀRYìNiPHQOHçtFtYWUiYė
XQtDSLJPHQWNśU\MLOPXRSRGiO
OLåHMQtNSRGVWėQRXDåőiYD
UR]FKRGQtNX
SUDFKQDVWėQėVPRGURXNUHVERX
YPtVWėR]iʼnHQpPVOXQFHP
QLWURORPX
KOtQDVH]HOHQìPPHFKHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VHMPXWìP]YOKNpVNiO\
EėODYėVDPHWRYìOLåHMQtN
SRGSʼnHYLVHP
RP\OHPQHXçLWìOLVWSDStUX
GYėQHSDWUQėY]GiOHQiPtVWD
QDVNiOH
GYėPtVWDSRGVW\NHP
VNDOQtFKVWėQ
WʼnLPtVWDSRGGRW\NHPVWėQ
WʼnLPtVWDYHVWėQė
UXNRXY]WDçHQRXNHVOXQFL
YSʼnHYLVX
WʼnLPtVWDQDGQėORPX
RWYRUSUśKOHGXQDGKODYRX
NiPHQDILDOND
2G~SDWt=HEtQDSRYUFKRODXYQLWʼnORPXMVHPVHQDYOKĀHQìPLSUVW\GRWìNDOVNiO\D
]HPėQHERMVHPYURFHUR]HPtODOĀiVWL
URVWOLQ=tVNDQpSLJPHQW\MVHPRWLVNRYDOQDOLVW\SDStUXDSURYiGėORWRPStVHPQp
]i]QDP\9]GiOHQRVWLPH]LGRWHN\QD
SORFKiFKSDStUXRGSRYtGDMtYėWåLQRXPtʼnHUR]SėWtSUVWśYSʼntURGė
6NDOQtEUiQDY-DYRURYpPGROH
SUVWRYpGRWHN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\YROQìFKOtVWNśEtOpKRFKURPDWRJUDILFNpKR
SDStUXYORçHQpKRYSʼnHEDOX[
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DXWRUVNiNQLKD
çOXWR]HOHQìOLåHMQtNSʼnLOHYpPREORXNX
GYėPtVWDSʼnHVWUKOLQX
GYėPtVWDWėVQėYHGOHVHEHçHOH]LWìSUDFKD
çOXWìOLåHMQtN
VNiODD]HPė
]HWʼnHFKRWYRUśYHVWėQė
WʼnLPtVWDUXNRXFRQHMYìå
ĀW\ʼnLPtVWD]DWUKOLQRX
åHGDYìOLåHMQtNDVNiOD
WʼnLEDUHYQėRGOLåHQiPtVWD
åHčYHVWʼnHGXVWėQ\
ILDORYė]EDUYHQiVNiODDUH]DYìPHFK
YHGYRXPtVWHFKWėVQėYHGOHVHEH
SRGSUDYRXVWUDQRX
GYėPtVWDYHVWėQė
GYėPtVWDRNURYìOLåHMQtNDWHPQėKQėGiVWėQD
XWUKOLQ\
RNURYpYìNYėW\StVNRYFH
EėODYpYìNYėW\D]HOHQìOLåHMQtN
RUDQçRYėKQėGpYìNYėW\VROt
]SURWėMåtWUKOLQ\SʼnHVVNDOQtNRPtQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WʼnLPtVWDXYQLWʼnåWėUELQ\
SUDFKSʼnL]HPLXYQLWʼnNRPtQX
GYė]HOHQė]YHONpY]GiOHQRVWLSʼnHV
WUKOLQX
WʼnLEOt]NiPtVWD]HOHQDYpRNURYpD
EėODYp
YìNYėWEėODYėRNURYìFKVROtPH]L
SHVWʼnH]EDUYHQìPLPtVW\VNiO\]HOHQė
RUDQçRYpILDORYpKQėGp
ĀW\ʼnLY]GiOHQėMåtRGOLåHQiPtVWD
]HPėSRGVWėQRX
'RWHN\&HVWRXQDYUFKRO=HEtQDDGRQLWUDORPX
SU\åHFDĀHGLĀRYiKOtQDXSDW\ORPX
SU\åHFUR]FKRGQtNDPRFKQDYVWUiQLSRGVNiORX
SʼnLFHVWėNYUFKROX
WʼnLPtVWDREQDçHQpKOtQ\SRGHåWL
GYėPtVWDYNHʼnLåtSNXQDGRNUDMHPORPX
PODGìOLVWåDOYėMHOXĀQt
KOtQDSRGQtPDPODGLĀNìYìKRQHN
PRWìORNYėWpURVWOLQ\
WʼnLPtVWD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UR]HSMDWpSUVW\SUDYpUXN\SʼnLKRUQtPRNUDML
YQLWʼnQtĀiVWLORPX
WUiYDQDGSʼnHYLVHP
çHOH]LWpMiGURYHVNiOHSRGYUFKROHP
GYėPtVWDQDSHVWUpVNiO\
SRNU\WpVNYUQDPL]HOHQDYėåHGìFKRUDQçRYìFK
DçOXWìFKOLåHMQtNś
WʼnLPtVWDQDVNDOQDWpPYUFKROX=HEtQD
SʼnHGERXʼntEOtçtFtVHRGVHYHUX
WʼnLNYėW\ILDON\SRGYUFKROHP
KOtQDSRGQLPL
VHçHKOiWUiYDYHVWUiQL
EtOpWʼnHåļRYpNYėW\QDGORPHP
FHVWRXGROśSURWLVOXQFL
GRWHNRVNiOX
SʼnHGVHVWRXSHQtPGRQLWUDORPX
]HOHQìSRYUFKYOKNpVWėQ\
PtVWRåLNPRR]iʼnHQpVOXQFHP
EėODYìSRYUFKVNRVHQpKUDQ\VNiO\
GYėPtVWDSRGSʼnHYLVHP
VSUVW\SʼnHVWUKOLQX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VNDSiYDMtFtYRGDSRGYìNOHQNHP
RĀD]HQiVWėQD
GYėPtVWDSRGVW\NHPVNDOQtFKVWėQ
GYėQDUH]DYėOiPtVWDSʼnHVKUDQX]ʼntFHQpKREDOYDQX
QDGQėORPX
GYėPtVWDYHVWėQėVåHGR]HOHQRXYUVWYRXOLåHMQtNX
GYėPtVWDYPėNFHPRGHORYDQpVWėQė
SRNU\WpWHPQė]HOHQìPPHFKHP
WʼnLPtVWDQDEDOYDQX
SRGRWHYʼnHQìPRWYRUHPORPX
GRWHNQDYOKNRXVNYUQXXSURVWʼnHGPDOpKRNDPHQH
OHçtFtKRSRGEDOYDQHPDåHGìPQHEHP
PH]LVWėQDPL
2G~SDWt=HEtQDSRYUFKRODXYQLWʼnORPXMVHPVHQDYOKĀHQìPLSUVW\GRWìNDOVNiO\D
]HPėQHERMVHPYURFHUR]HPtODOĀiVWL
URVWOLQ=tVNDQpSLJPHQW\MVHPRWLVNRYDOQDOLVW\SDStUXDSURYiGėORWRPStVHPQp
]i]QDP\9]GiOHQRVWLPH]LGRWHN\QD
SORFKiFKSDStUXRGSRYtGDMtYėWåLQRXPtʼnHUR]SėWtSUVWśYSʼntURGė
-DUQt]DKUDGRX,9
SRGORXKOìOLVW[GYDNUiWSʼnHORçHQìOLVWRWLVN\NYėWśSʼntSLV\WXçNRX
/HWQt]DKUDGRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NUHVE\DRWLVN\NYėWLQRYìPLSLJPHQW\WH[WRYpSʼntSLV\WXçNRX[SʼnHORçHQìOLVW[
QDçORXWOpKRSDStUXOHSRUHOR
DXWRUVNiNQLKD
/HWQt]DKUDGRX,,,
WHSOìSRGYHĀHUVYìUD]QRXREORKRX
RGSROHGQHXQiVQD]DKUiGFHVURGLQRX
RWLVN\NYėWLQRYìFKSLJPHQWśGYDNUiWSʼnHORçHQìSDStU
KYė]GLFHILDORYpKR
ĀHVQHNX
YDGQRXFt
NYėW\
FKUS
SORGPRGʼnHQFH
QDSDGDQpMHKOLFHERURYLF
VSDGDQpEDUHYQpOtVWN\
YKRXåWLQėRUOtĀNś
PRGUì
FL]RNUDMQì
NYėW
OLVWFKUSDWXĀQp
OtVWN\SRGQLPL
VSLUiONDRUOtĀNX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QDSDGDQp
EDUHYQpOLVW\
QDSDStU
KOtQD
DOtVWHN
PRGʼnHQFH
-DYRURYìPGROHP
NUHVE\DRWLVN\KOtQDPLDPHFK\WH[WRYpSʼntSLV\WXçNRX[SʼnHORçHQìOLVW[
QDçORXWOpKRSDStUXOHSRUHORDXWRUVNi
NQLKD
NUiWSʼnHORçHQpOLVW\RWLVN\SʼntSLV\
,VEtUND-Lʼnt9DORFK
.DPHQHPRNiPHQ=HEtQ
8YQLWʼnORPXQD=HEtQėMVHPGRSORFK\GYRMOLVWśUR]ORçHQìFKYʼnDGėSREDOYDQLWpPGQė
SURYiGėOEH]SURVWʼnHGQt]i]QDP\
~GHUHPNDPHQHNWHUìMVHPXFKRSLOYçG\YEOt]NRVWLNDçGpKROLVWX'YRMOLVW\MVHPSDN
VHʼnDGLOGRSRGRE\NQLK\YWRPSRʼnDGt
YMDNpPOHçHO\QDGQėORPXDYMDNpPE\O\]SUDFRYiQ\
:LWKVWRQHDJDLQWVVWRQH=HEtQKLOOWK-XO\
,QVLGHWKHTXDUU\RQ=HEtQKLOO,SHUIRUPHGWKHLPPHGLDWHUHFRUGVLQWRIROLRVKLWWLQJ
WKHSDSHUZLWKDVWRQH7KHIROLRVZHUHVSUHG
LQDOLQHRQWKHVWRQ\ERWWRPDQGWKHVWRQHZDVDOZD\VFDXJKWLQHDFKFDVHFORVHWR
HDFKIROLR7KHQ,VHWWKHVHIROLRVWRJHWKHULQD
IRUPRIDERRNLQWKHRUGHUWKH\KDGEHHQVSUHGRQWKHERWWRPRIWKHTXDUU\DQGWKH\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KDGEHHQKLW
&HVWRXQDYUFKRO'RWHN\
=HEtQ
=HEtQ
SRVOHGQtOLVW
YʼnD]HQìGRSʼnHGX
FHOHN
NUDMLQDYPOçQpPRSDUX
VOXQFHSRGKRUL]RQWHP
WUDYLQ\YHVWUiQL
SʼnLVWRXSiQt
VOXQFH
YWHQNpPSURXçNX
RP\OHPNUHVOHQRDç
SʼnLVWRXSiQt
VOXQFHVH
GRWìNiKRUL]RQWX
EDUYD
NYėWXY\WYiʼnt
VStåHQHJDWLYGRMPX
MGXY]KśUXQD
YUFKRO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
OLåHMQtN
]HVOXQHĀQp
VWUDQORPX
QDGKRUL]RQWHP
çOXWiDVLWDNYSśOL
REORK\QDG]iSDGHP
PRGURILDORYiNYėWX
EDUYDQRFL
REUiFHQė]DORçHQì
GRWHN
VOXQFH]DSDGOR
SʼnHGĀHOHPORPX
DQDGQtP
YUR]HYʼnHQtVWUDQ\PRçQRVW
REHSQRXWSURVWRU
KQėč
YFHOpSORåH
SUśKOHGGR
]HOHQRKQėGp
WUKOLQ\
YQLWʼnQtKR
ORPX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
RRNUDMVWėQ\
KUDQDDY]KśUX
REOpWYDU\
YUFKROX
KODGNiåHGiVWėQD
XYQLWʼn
åHGRPRGUi
VYėWOHçOXWi
VYėWOì]iSDG
QDGWYDU\KʼnHEHQś
NUDMLQ\
PRGUp]YRQN\
QDGVWUçt
GRMHPY\çDGXMH
VQDGEtORX
VWėQX
YUFKRO
]yQ\NROHP
=HEtQ&HVWRXQDYUFKRO
PRGURILDORYìPLNYėW\XSDW\ORPX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ĀHGLĀRYiKOtQDYHVWUiQLYSUDYRDWUVPDWHʼntGRXåN\
ĀHORVNiO\VHçOXWRKQėGìPLYURVWOLQDPLYĀHGLĀLYHVODEpP
VOXQHĀQtPRSDUX
çOXWìPNYėWHPGLYL]Q\QDGRVWURKHPSʼnLSRKOHGXGRQLWUDORPX
NYėWHP]YRQNXRSRGiOYSUDYR
SUDFKHPFHVW\SʼnLVWRXSiQt
YRVWUpPYLFKUXQDGYUFKROHP
VNOiQtPVHNYìEėçNXĀHGLĀRYp
KUDQ\.DUHO+\QHN0iFKDY\VWRXSLO
QDWHQWRYUFKRO
6OXQFHSʼnLRKOpGQXWtEtOHSURUiçt
åHGLYRXSORFKXPUDNś
2G~SDWt=HEtQDSRYUFKRODXYQLWʼnORPXMVHPVHQDYOKĀHQìPL
SUVW\GRWìNDOVNiO\D]HPėQHERMVHPYUXFHUR]HPtODOĀiVWL
URVWOLQ=tVNDQpSLJPHQW\MVHPRWLVNRYDOQDOLVW\SDStUXD
SURYiGėORWRPStVHPQp]i]QDP\9]GiOHQRVWLPH]LGRWHN\QD
SORFKiFKSDStUXRGSRYtGDMtYėWåLQRXPtʼnHUR]SėWtSUVWśY
SʼntURGė
'RWHN\=HEtQSRERXʼnL
UXNRXYNDOXçLQėXSDW\ORPX
YOKNpVNiO\SRERXʼnL
UR]PDQLWp]HOHQėSRGVWėQRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DVNDOQtPYìNOHQNHP
GʼnHYėQìPXKOtPP\åOHQėSRWYDUXORPX
GUWtSRGVWėQRXY\ORXSQXWìPLĀiVWPL]EDUYHQìFK
YURVWOLQ
RWLVNRVNiOX
NYėWGLYL]Q\SʼnLVWRXSiQtHURVQtUìKRXYVXWL
VXJHVWLYQtWYDUYVWXSX
çOXWìOLåHMQtNQDåHGRKQėGpVNiO\
çOXWìDåHGìOLåHMQtN
ʼnDV\PHFKśYHVYėWOHPRGUpPSUś]RUX
]UH]DYpKRMiGUD
RVWėQXYVWXSX
VNDSiYDMtFtNDSN\]SʼnHYLVX
GRYQLWʼn
7RXFKHV$IWHUWKHVWRUPWK$XJXVW
ZLWKDKDQGLQDSRROE\WKHIRRWRITXDUU\
GDPSURFNVDIWHUWKHVWRUP
YDULHGJUHHQVXQGHUWKHURFNZDOODQGWKHURFN\UHFHVV
ZLWKZRRGHQFRDOIROORZLQJWKHVKDSHRITXDUU\
LQDFFRUGDQFHZLWKP\PLQG
ZLWKUXEEOHXQGHUWKHURFNZDOOZLWKVKHOOHGSDUWV
RIFRORXUHGOD\HU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DSULQWDJDLQVWWKHURFN
WKHEORRPRIPXOOHLQGXULQJWKHJRLQJXSDORQJWKHHURVLRQULOOLQGHEULV
DVXJJHVWLYHVKDSHRIWKHHQWU\
\HOORZOLFKHQRQWKHJUH\EURZQURFN
\HOORZDQGJUH\OLFKHQ
KDQJLQJPRVVHVLQDEOXHYLVWD
IURPDUXVW\FRQFUHWLRQ
DJDLQVWWKHURFNZDOORIWKHHQWU\
GURSVGULSSLQJIURPURFNVKHOWHU
LQZDUGV
'RWHN\=HEtQ
NUHVE\ROśYNHPDSʼntURGQtPLSLJPHQW\RWLVN\DSURUiçHQtWH[WRYpSʼntSLV\
SʼnHORçHQìFKOLVWśYROQėYORçHQìFKYSʼnHEDOX
SʼnHORçHQìOLVWVWURMRSLVX[[DXWRUVNiNQLKD
=HEtQ
PRGUìPNYėWHP
XSDW\ORPX
SRGVWėQRX
]NRU\WD
SRGHåWL
DGUWt]HVWėQ\
VOXQFHSʼnLRKOpGQXWt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y\VWXSXMH]PUDNś
QDGKRUL]RQWHPNUDMLQ\
YFKRG
GRQLWUD
ORPX
RK\EVWėQ\
DNYėWYUELFH
PDWHʼntGRXåND
VOXQFHUXGė
Y\VWXSXMH
QDRNUDMLORPX
YQLWUX
]YOKNp
VWėQ\
YSʼnHYLVX
PH]LVWėQDPL
SRGVWėQRX
Y\VWXSXMtFtVWėQD
DSDGDMtFt
NDSN\
KQėGi
SURWLVWėQD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]DWUKOLQRX
]NDPHQH
QDGQė
SRGSʼnHYLVHP
WHPQė
]HOHQìPPHFKHP
YREOHPRGHORYDQp
VWėQė
PDOpSOXMtFt
PUDN\
REUDW
YNOHQEė
]YRQHN
XYìFKRGX
YHVWUiQL
VPėUHPNYUFKROX
PDWHʼntGRXåNRX
SʼnLVWRXSiQt
QDYUFKROX
QDUśçRYėOìREOiĀHN
YåHGRPRGUpPQHEL
FHVWRXGRQLWUDORPX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DQDYUFKRO
QDG]DPOçHQRXNUDMLQRX
SRERXʼnL
]DPOçHQìPėVtF
YSśOL
=HOHQìSʼnHYLV%HWOpPVNpVNiO\
SUYQtSʼnHYLVYSUDYRSʼnLVHVWRXSHQtGRURNOH
Y\VWXSXMtFtçHEUDYSRGpOQìFKOLQLtFK
]SUYXH[SR]LFHVWėQ\DVLSśOKRGLQ\
SDNSUVW\QDPRĀHQìPLYNDROLQXDYRGėWiKQXOLQLL
RGHGQDåLNPRY]KśUXSRMHPQpKUDQFH
NHYQLWʼnQtPXWYDUX
]GHSRNUDĀXMLRGWUKOLQ\SRVLOQpPçHEUX
DçGRNUDMQtSRORK\
NDPDçGRViKQX
ILDORYìPRNUHPYHGOHEtOpOLQLHYSUDYR
Y\]QDĀXMLSRVNʼntçHQìFKçHEUHFKPDOìĀWYHUHF
SLJPHQWLKQHGYOKQHDVYėWORVWQėVSOìYiVRNROtP
YLGLWHOQìSRX]HEDUHYQėYWOXPHQpPNRQWUDVWX
N]HOHQRĀHUQp
YSUDYRGROHMLYHVYėWOpSORåHSʼnHWtUiP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ILDORYRXSURKQXWìYìVWXSHN
GRNRQDOHVSOìYiVRNROtP
SśVREtQDSURVWRSʼnLUR]HQė
QDGQtPSRWtUiPPHQåtSORFKXDUXåtP
MHMtVYėWOìGRMHPQDYOKĀHQtP
VWRMtPSʼnHGVWėQRXUXFHVSXåWėQ\
SRFKYtOLY]WDKXMLUXNXNEtOpOLQLL
ILDORYpPĀWYHUFLD]DWyQRYDQpVNDOQtʼnDVH
²
GUXKìVQtPHNPH]LSiWRXDåHVWRXKRGLQRX
VOXQFHVYtWtSRGpOURNOt
SRKOHGPtUQė]OHYD
=DKUDGRXSR]GQtKROpWD
/RXNRXSR]GQtKROpWDSURWL=HEtQX
NUHVE\DRWLVN\NYėWLQRYìFKSLJPHQWśWH[WRYpSʼntSLV\WXçNRXWʼnLNUiWSʼnHORçHQìSUXK
SDStUXOHSRUHOR[
NYėWHPILDO\
SRGWLVHP
]DVFKOpNYėW\
]HPėGìP
]RNYėWt
SHODUJRQLH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SORGHPFHVPtQ\
DIULNiQ
UśçRYiSHODUJRQLH
]DVFKOìNYėWIXFKVLH
]DSDGDQpNYtWN\
GLYL]Q\QDFHVWė
EURXĀFL
]NYėWXILDO\
SLJPHQWHP
NYėWXGLYL]Q\
PtUQė]DEDUYHQp
MHåWėFHVPtQRYRX
åőiYRX
GUREQì]HOHQìIUDJPHQW
OtVWNXOHçtFtKR
YWRPWRPtVWė
QDSDStʼnH
NYėW]DKUDGQt
FKUS\
PODGìOtVWHN
RUOtĀNX
NYtWHNWUiYQLĀN\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ĀHUYHQėSRG]LPQt
OLVWSU\åFH
/RXNRXSR]GQtKROpWDSURWL=HEtQX
NUHVE\DRWLVN\NYėWLQRYìFKSLJPHQWśWH[WRYpSʼntSLV\WXçNRXWʼnLNUiWSʼnHORçHQìSUXK
SDStUXOHSRUHOR[
'RWHN\NYėWLQ/RXNRXSR]GQtKROpWD
[SʼnHORçHQìSDStUäLEHļiNVHVWDYDEDUHYORXN\
GYDNYėW\KYR]GtNXYORXFH
ĀLVWìSRKOHGQD=HEtQ
SʼnHVSORFKXU\EQtND
EtOpPUDN\QDVYėWOpPQD]HOHQDOHPRGUpPQHEL
]DYDGOìMHVWʼniEQtN
QDĀHUYHQDOìPOLVWHP
MHVWʼniEQtNX
PDWHʼntGRXåNRX
RMHGLQėOìNYėW
]YRQNX
DEėODYpSRXSė
NRVWLYiO
ERKDWp]HOHQė
GRPLQXMtFtORXFH
GYDNYėW\KYR]GtNX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YHVOXQFL
MHPQėILDORYi
FKUSD
ERKDWpNYėW\
WʼnH]DON\
çOXWìMHWHO
RSRGiO
çOXWiPRWìORNYėWi
NYėWLQD
GUREQpILDORYp
NYtWN\
GRPLQXMtFtEDUY\
ORXN\VNORQėQp
N]iSDGX
MHWHOHMHVWʼniEQtN\
FKUS\]YRQN\åőRYtN\
PRWìORNYėWpNYėWLQ\
SRGNODG]HOHļWʼnH]DOND
EtOpVWYRO\ʼnHEʼntĀHNMHWHO
DPUNYRYLWpE\OLQ\
ĀHUQRKOiYHNVYėWOtN
GUFKQLĀNDRMHGLQėOiĀHNDQND
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QDĀHUYHQDOìOLVWNRVWLYiOXVGRMPHPPRGUp
YQėMåtGʼnHļVWRQNXĀHUQREìOX
UśçRYìMHWHOKYR]GtN
]DYDGOiWʼnHåHļYWUiYėOLVWMLWURFHOH
EOtçHQHXUĀHQiILDORYRUśçRYiNYėWLQD
OQLFHNYėWHO
'RWHN\6H]DSDGDMtFtPVOXQFHPNROHPORPXQD=HEtQė
OLVWś
SʼnLKUDQėORPX
RNRORRWYRUX
VWRXSiP]SUDYDQDVNiOX
PDOpREOpVWRQN\GUREQìFK
WUVśWUDYLQ
DOtVWHNåWtURYQtNX
åHGìOLåHMQtNSʼnL
RNUDML
REOpYìNOHQN\
SʼnLSRKOHGXGROś
VOXQFHPL]DSDGi]D]iG\
QH]DFK\WLWHOQiEDUYD
SURWLNODGHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
OHVNOpNXOLĀN\EH]XYìåH
NODGXPRGURXVNYUQX
GRSURWLNODGX
WYDU\ORPX~SOQėPLPR
QDUH]DYėORXYėWpYNRX
SU\åFH
çOXWpRSDGDYpOtVWN\
]DWODĀXMLGRSDStUX
ĀHGLĀRYiGUő
SʼnHGHPQRX
XND]XMHFHVWX
Y]KśUX
UśçRYRILDORYi
FKUSD]iʼntPH]LWUiYRX
ĀHUYHQRILDORYpVWRQN\
PDWHʼntGRXåN\
]GDMtVHVNRURĀHUQp
YRQtFtGRW\N
VDPHWSìFKDYNRYpGUWLY\ORXSQXWt
SʼnLVWH]FH
SʼnHGY]GXWìPLREOLQDPL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
~WYDUśORPX
KQėGi
SRVHWiSURçORXWORX]HOHQt
RVWʼnHRNURXKOpVOXQFH
VYQLWʼnQtPEDUHYQìPRKQėP
QDGQtP
MHGLQìREU\VPUDNX
SUR]iʼnHQìMDNRE\VHVKRUD
YQLWʼnQė]DçHKQXWp]YRQN\
QDGĀHUQt
QLWURORPX
QDGRVWURKHP
VOXQFHSORFKp]iʼnt
GROHRGʼnt]QXWRPtUQėY\GXWRXĀiURX
DY\KDVtQiMHQRPåWėUELQNRX
VORçLWpOLQLHFHVWGROH
SRGHPQRX
VHVWXSXML
EtOìçHEʼntĀHN
VYtWtYVRXPUDNX
OtVWNHPWʼnHåQė
YWUiYė
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QDG~SDWtPORPX
YRQtFtGQR
ORPX
'RWHN\1RĀQt=HEtQ
GRWHN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\SiOHQtWH[WYROQìFKOLVWś
[DXWRUVNiNQLKD
OLVWś
'RWHN\6H]DSDGDMtFtPVOXQFHP=HEtQ
NUHVEDSʼntURGQtPLSLJPHQWWH[WYROQìFKOLVWś[
DXWRUVNiNQLKD
ILDORYìPNYėWHPERGOiNX
]D]DSDGDMtFtVOXQFH
VSRGQtĀiVWWPDYQH
VWRXSiPSRKUDQėVNiO\
SORGHPĀHUQpKREH]X
]D]DSDGDMtFtVOXQFH
WPDYQHRGVSRGX
çKQHSRX]HYUFKQtREORXN
NYėWHPPDWHʼntGRXåN\
]D]DSDGDMtFtVOXQFH
VSRGQtRNUDMVH
]SORåőXMH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MDNRE\RGGėOXMHRGFHONX
SXUSXURYėçKQH
ĀHUYHQìPLOtVWN\
MHWHOHP\åtKRRFiVNX
FHOiSORFKDSRWHPQėOD
XYQLWʼnWHPQpPi]GU\
VSRGQtREORXNPL]t
NYėWHPĀHNDQN\
]DVOXQFH
SśONUXK
VSRGQtRNUDMWXåHQėYLGLWHOQì
REORXĀNHPOLQLH
WpPėʼnVHGRWìNDMtFtKRUL]RQWX
3UDFKRYVNìFKVNDO
SORFKDQDRNDPçLNSʼnHGėOHQD
YSśOL
NYėWHPWʼnH]DON\
YRNDPçLNXGRW\NX
]DVOXQFH
RYiO
PL]t
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NUXKVHSRWiSt]DVWėQX
]UśçRYėOìXYQLWʼn
YUFKQtREORXNSURWDçHQìY]KśUX
YåHGRPRGUp
REORXĀHNQDGKRUL]RQWHP
Y]QiåtVH
PL]tYWXåHQpPPtVWė
NDPHQHP]DVOXQFH
ʼnDV\WiKOìFKPUDNśYQH]QDWHOQpP
SRK\EXY\]QDĀHQpPWYDU\
åHGiGRILDORYDEėORRUDQçRYiGRPRGUD
YVWʼnHGXKODY\WHPQiPRGʼn
WOXPHQpVYėWORVNOD
SRGHPQRXYRQtFtNOLG
]UśçRYėOiNDOLJUDILH
VWiOHVLOQėMLçKQHYD]XURYpPSURVWRUX
VRXPUDN
X]DYʼnHQt
QDYUFKROX
=HEtQ
NUHVE\DRWLVN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\IURWiçWUKiQtWH[WRYpSʼntSLV\WXçNRXYROQìFK
OLVWśEtOpKRFKURPDWRJUDILFNpKRSDStUX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
[DXWRUVNiNQLKD
OLVWśNQLKDGRWHN\WH[W\
SUVW\YHVQėKX
EtOpSOiQėSRSUDåN\VQėKXYGUREQìFKYRGRSiGHFK]HVNDO
VRXYLVOì~WYDU
WʼnS\WLYpMHKOLĀN\
GUREQpSėåLQN\]iYėUHPSʼnLRKOpGQXWt
PLPR
XYQLWʼn
RWLVN\SURVYtWDMt
VNYUQ\RWi]HNNDPHQśSRQDSDGDQpPVQėKXSRGVWėQRX
SRORçHQìGRVQėKX
]RGKUiEQXWpKRPtVWDSʼnLSDWėVNiO\
KOtQRXSRGVQėKHP
SWiFLOHWtFtQDGRNUDMHPWYDUXORPXQDSR]DGtĀLUpKRVYėWODPRGUpKR]QDNX
NDOLJUDILHYėWpYHNQDEtOpSORåH
XFK\FHQiKURPiGNDVQėKXQDVNDOQtPYìVWXSNX
FKODGYQRKRX
X]DYʼnHQtYPRGUp
ĀHUQREtOiPR]DLNDSRWYDUHFKREOLQ\RGWiYDMtFt
UXGpåtSN\YHVOXQFL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
=HEtQ
NUHVE\DRWLVN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\NUHVE\DWH[WRYpSʼntSLV\ROśYNHPSʼnHORçHQìFK
OLVWśYROQėYORçHQìFKYSʼnHEDOX
QDçORXWOìORVLQYìVOHGQìIRUPiW[DXWRUVNiNQLKD
YOHYRSUśKOHGGR~GROt
YSUDYRVWUiļNYUFKROX
SRPDOXVHSRK\EXMtFtGUREQėĀOHQėQpPUDN\
EtOiFHVWDVH]E\WN\VQėKX
SRORVNU\Wp]DSDGDMtFtVOXQFH
SORFKDXYQLWʼnVWėQORPX
ĀHUQìPXKOHP
VSiOHQpYėWYHYHVQėKX
SRGYVWXSHP
PH]LVWėQ\
VQtK
]PU]OpOtVWN\ILDOHN
NG\çVHRKOpGQXGRNUDMLQ\
SRGVWėQRX
ĀHGLĀRYiKOtQD
REQDçHQiEH]VQėKX
SRORK\VQėKXYHYìNOHQFtFKVNDO
çOXWìPNRXVNHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NDPHQHYĀHUQpKOtQė
VWtQYUçHQìVOXQFHP
çOXWiVNYUQDQDG
KODYRX
RSėWåtSHN
WYDU\ORPX
]UFDGORYė
]QDĀHQìWYDU
VWėQDXEtKDMtFt
NHVOXQFL
ROLYtQRYpMiGUR
YSDSUVFtFK
GUREQpWYDU\
WDMtFtKROHGX
YHVWėQė
UìKDYSʼntNURYX
VWtQUXN\QHXVWiOH
XEtKDMtFt
WUKOLQ\
QRYėRGKDOHQp
EDUHYQėRGOLåHQpVNYUQ\
YSRYUFKXĀHGLĀH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
V\SNìPSLJPHQWHP]
UR]SDGOpNRQNUHFH
YHVWėQėSʼnHGHPQRX
YSRVOHGQtFK
SDSUVFtFKGQHåQtKRVOXQFH
VOXQFHDPśMSRKOHG
QDGPHFKHP
YNRʼnHQHFK
NHʼnHåtSNś
SʼnHGHPQRX
=HEtQ&HVWRXQDYUFKRO
NUHVE\D]i]QDP\ROśYNHPGRWHN\DVWRS\SʼntURGQtFKSLJPHQWśYi]DQìFKOLVWś
[DXWRUVNiNQLKD
GYRMOLVWś$
YUFKRONHʼnåtSNXSʼnL~SDWt
PDOìNPHQWʼnHåHļ]YXNNURNśYHVQėKXYOKNpOtVWN\RGKDOHQpPH]LVQėKHP
NURN\YHVQėKX
NDSOHEtOpSiV\SROtYSR]DGtRVYėWOHQpVOXQFHP
RWYRUYHVQėKXDVWRSD
REOiVWUiļVYt]HO
SROpWDVWH]NDXGUçRYDQiKQt]GRYOHVtNXSRGYUFKROHPåHURMGHSʼnHGHPQRX
VORXSiYiPNśUXRVWUXçLQ\åHčILDORYRXNśURXMDVDQX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YUFKRO.XPEXUNYPUDFtFK~WUçHNDVIDOWRYpKRSDStUX
RVWUXçLQDVWUiļNUXKNUDMLQ\FHVWD
NDSOHPRGUi]QDĀNDQDVWURPX7iERUYPUDFtFKSRKOHGVHVWUiQė
NURN\YKOXERNpPVQėKXåtSN\YHVQėKX
XYUFKROXRVWUìYtWURUDQçRYìSURXWHNY\VWXSXMtFtYHVQėKX
]LPDVHVWXSļXMH
YNDOXçLQėQDYUFKROXVNiO\
SURWLYėWUXGROś
REQDçHQiKOtQDFHVW\
RKRʼnHOpVWėQ\ORPXEtOiSORFKRX
SʼnLRNUDMLXVWUçHGYDRGVWtQ\WUiY\
SRNORX]DMtFtFHVWėSRGORPHPYOKNiVWėQDSʼnHGHPQRXRGVWtQ\åHGLDĀHUQLD
KQėGLPRGʼnL]HOHQLĀHUYHQL
EtOpREOQHEH
SRGPRNURXVWėQRX
EOHGpQHEHĀHUQiYOKNiVWʼntEUQpOLåHMQtN\OHVNOpNU\VWDO\VWpEOD
VPėUHPNĀHNDMtFt9ėʼnHQDGNUDMLQRX
-DYRʼntPGROHP
SʼnHORçHQìFKOLVWś$NUHVE\SLJPHQW\MHGHQWH[WYėWYtQHUR]OXåWėQR
QDçORXWOìORVLQPDSDSʼnHEDO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
-DYRʼntPSRWRNHP.UNRQRåH
NQLKD
]SUYXRVWʼnHYQtPiPMHGQRWOLYpWYDU\NDPHQśDĀOHQėQtYRGQtWʼntåWėDSHʼnHMt
GUREQpPRGURILDORYpFHVWRXNYėWśYVRXYLVOìFKSʼnHOLYHFKDSRORWyWHFK]HOHQt
GUREQpçOXWėPRGʼnHĀHUYHQė
QėNROLNY\VWXSXMtFtFKVNDOLVHN
SśVREt~çDVQìPGRMPHP
SUROHSWDQpYUVWY\XYQLWʼnEtOpQHERUH]DYp
VYėWOHçOXWpDQD]HOHQDOpYQėMåtREMHP\
X]DYʼnHQRVWWYDUśDSURPRGHORYiQtMHMLFKRWHYʼnHQRVWLYQLWʼnQtPLNRU\W\DY\KORXEHQLQDPL
PiY]WDKNFHONRYpPXFKDUDNWHUX
SRWRND
]QDNRYpNUHVE\GRWHN\
]HOHQėPLDNYėW\NRVWLYDOXSU\VN\ʼnQtNXEtOpKRSRPQėQNRXPOpĀLYFHDOSVNpKROLVW\
NʼnHKNpURVWOLQ\XUĀLWNDSUDGtPHFKHP
YėWpYNDPLNRʼntQN\KOtQRX]FHVW\NDPHQ\]SRWRNDĀHUYHQìPLOtVWN\åőRYtNX
WHG\RSėWNUHVE\YėWåtKR~VHNXWRNXQDMHGQRPOLVWX
-DYRʼntPSRWRNHP.UNRQRåH
SUVWRYpNUHVE\ĀHUYHQìPLOtVWN\åőRYtNXXWUçHQìPLFHVWRX
YROQìFKGYRMOLVWś[DXWRUVNiNQLKD
GRWHN\]QDN\]ĀHUYHQDOìPLOtVWN\åőRYtNX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ÔGROtPňtĀN\
²NYėWQD
SRWRNHPVWURPHPDNDPHQHP
OLVWtPKOtQRXçOXWìPNYėWHPSU\VN\ʼnQtNX
YOHYR]HOHQiPVWUiQt
VEDOYDQ\
SURSDGiPVHYRGRX
FKODGQXYOKQXDREOtPVNiORX
RPėMHP
MHVN\QtXKUDQ\VNiO\
VHQDRNDPçLNVWiYiP
UXGRXVNYUQRX]DSDGDMtFtKRVOXQFH
]HVLOXML]SėYHPSWiNś
]DSDOXMLVHRKQėP
DWHPQtPQHEHP]DNRUXQDPL
MHVN\QtXKUDQ\VNiO\
VHQDRNDPçLNVWiYiP
UXGRXVNYUQRX]DSDGDMtFtKRVOXQFH
VtOtP]SėYHPSWiNś
SODQXRKQėPDWHPQtPQHEHP
YNRUXQiFKVWURPś
)UHLQHQ$XJHQEOLFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ZHUGHLFK+|KOHDP)HOVHQUDQGH
5RWKHU)OHFNGHUXQWHUJHKHQGHQ6RQQH
,FKZHUGHVWDUNGXUFKGHQ9RJHOJHVDQJ
,FKIODPPHPLW)HXHUXQGGXQNOHP+LPPHO
LQ%DXPNURQHQ
E\WKHFDYHDWWKHURFNHGJH
,EHFRPHIRUDPRPHQW
WKHUHGVSRWRIWKHVHWWLQJVXQ
,EHFRPHVWURQJHUE\WKHVRQJRIWKHELUGV
,EOD]HE\WKHILUH
DQGGDUNHQE\WKHVN\
LQWKHWRSVRIWKHWUHHV
0RUDYLDQ.DUVWIURPWKWRWK0D\
2WLVN\VNDOQtFKVWėQSRGHåWL=HEtQ
RWLVN\DNUHVE\SʼntURGQtPLSLJPHQW\WH[W\WXçNRXEtOìFKURPDWRJUDILFNìSDStUOLVWś
[DXWRUVNiNQLKD
]HOHQiKUDQDYåHUX
NiPHQSRGQt
OLQLHVPėʼnXMtFtY]KśUX
YOKNpPtVWR
Y\VWRXSOpKUDQ\UR]SDGOpKRĀHGLĀHSRGWUVHPVOH]LQtNX
MLQpPtVWRYSUDYR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]SRKOHGXNURNOL
-DYRʼntPSRWRNHP.UNRQRåH
VWRXSiPY]KśUXSURWLSURXGX
RGVRXWRNXVÔSRX
OLåHMQtNQDNDPHQHFK
EtOiSėQD
åHGRPRGUpNDPHQ\
SRGYRGRX
VNORQėQpOLVW\MHʼniEś
MHPQėVHNROpEDMtFtYHYėWUX
SRPQėQN\XEʼnHKX
SRWRN]WUDFHQì
]D]HOHQRXFORQRX
UśçRYìP
NYėWHPçOXőXFK\
YFKi]tPGR~]NpFHVW\
YSUDYRYRGD
NDPHQ\FHVW\
SRG-DYRUHP
RWHYʼnHQėMåtPtVWR
GUREQpNDPHQ\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VDPHWRYìNiPHQ
VWRMH
YHYRGė
SRGYRGRSiGHP
NRU\WR
NDPHQH
KXNRWYRG\
NYėW\NR]OtNX
QDGFHVWRX
VOXQFHPR]iʼnHQi
]HOHļ
]HOHQìEʼnHK
YHVWtQX
VOtG\YKOtQė
FHVW\
NDSUDGt
åőDYHO
POpĀLYFH
çOXőXFK\
GHYėWVLO
Y\MiGʼnHQtYRG\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YRGD
SURPėQėQì
NiPHQ
RVWUiVYėWOD
OLVW\KRʼnFH
PH]LEDOYDQ\
NDVNiGD
MHGHQNiPHQQDSʼntĀ
GUXKì]SUDYDQHVH
MHåWėMHGHQ
WHQMHSRURVWOì]HOHQt
UR]KORGDQpPtVWR
UśçRYpçtO\
WHč
PRGUp
OLVW\QHWìNDYN\
EDOYDQ\
StVĀLQD
YėWYHQDGYRGRX
EDOYDQ\
VWDUĀN\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YOHYR
VNOiQtPVH
QDGYRGRX
KXNRW
NYėWXND]XMtFtGROś
]SėW
]PėőYėWYt
DURVWOLQ
]SėYEXGQtĀND
KXNRWYRG\
KOXERNpåXPėQt
EXGQtĀHN
YRGD
YRGQtOLVW\GHYėWVLOX
YOKNpYśQė
EOHGėåHGp
QHEH
WiKQRXFt
~WUçN\
PRGʼnH
NPHQ\
QHMUR]PDQLWėMåt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]HOHQė
YėMtʼnH
NDPHQ\
SėQD
FHVWDDYRGD
MHGLQìPOtVWNHPåőRYtNX
EtOp
NYėW\
SU\VN\ʼnQtNś
VWʼntEUQpURçFH
WLFKiVNiOD
SURNYpWDMtFt
EDOYDQ
Wśļ
VSRMHQpSUDPtQN\DWśļ
Wśļ
PRGUDYėåHGDYp
SUDPHQLWiVOtGD
YVWDYDĀHP
VOtGRYLWpYUVWY\
SʼnLRWRĀHQtYLGtP
Wśļ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PtVWR
Y]SRPtQHN
GiYQR
LWHč
WHč
åHGpEʼnLGOLFHSʼnHFKi]HMt
NYRGėYQDĀHUYHQDOp
EURQ]RYtEURXĀFL
GURERXQNp
GUFKQLĀN\YFHVWė
SURWLQHEL
Y\VRNpVWUiQė
KOtQD
YHONìEDOYDQ
YʼnHĀLåWL
SRPQėQN\XKODGLQ\
NYtWN\NDNRVWś
Y]HOHQL
YRGQtStVĀLQD
åHGRPRGUpREOLQ\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YHVWtQXSRGOLVW\
GʼnHYR
~GROt
ʼnHWt]N\åőRYtNś
EOHGìNU\VWDO
~GROt
SUDPHQ\
XPtUDMtFtORG\KD
WRNYRG\
VOXQFH
Y]HOHQL
NiPHQ
KXNRWYRG\
åXVWėQtOLVWś
RQRK\
EOHGi
NRVWUDVWURPX
VWRXSiPQDGNRU\WRYPtVWė
VRXWėVHN
Y\VRNp
FORQėQpåXPėQt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YRGRSiG
NUHYQtĀHN
NDPHQ\YWśQL
SRG
Y\VRNRX]HOHQRX
VWUiQt
VILDORYìPLNYėW\
PRGUp
VNYUQ\
QHEH
UiMVHQ
NśUDYFHVWė
EOHVNOHWtFtKRSWiND
EtOi
]HOHQi
PRGUi
KOXERNi
SRKOHG
GRQHSʼntVWXSQp
WśQė
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VYėWOR
KQėGR]HOHQi
SRG
SʼnHYLVORX
VWėQRX
SXO]XMtFtWYDU\
YVRXWėVNiFK
VRXWėVND
Y\GHFKXMtFt
]EDUYHQt
VNU\Wp
Y]HOHQL
NUHYQtĀNś
YRGRSiG\
NYėW\VNORQėQp
YHVPėUXWRNX
YHONì]ODWìYRGRSiG
EDOYDQ\SRGOLVW\
WYDUHPWRNX
NiPHQYRGDNPHQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
RKOD]HQp
QDG~GROtP
GUREQìSWDĀt]SėY
YNʼnRYt
KOXERNR
SXO]XMtFtåXPėQt
åXPSRQRʼnHQì
Y]HOHQL
EtOiREODND
QDGRWYRUHP
Y\VRNR
YśQt
YRGRX
VYėWOHP
QDKRʼnH
GROH
'RZQWKH-DYRʼntEURRN.UNRQRåHPRXQWDLQV
,DPFOLPELQJXSWKHVWUHDPIURPWKHFRQIOXHQFHZLWKWKHÔSD
OLFKHQRQWKHVWRQHVZKLWHIRDP
JUH\EOXHVWRQHVXQGHUZDWHU
WKHERZHGOHDYHVRIWKHPRXQWDLQDVKVZD\LQJJHQWO\LQWKHDLU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IRUJHWPHQRWVRQWKHULYHUEDQN
DEURRNORVWEHKLQGWKHJUHHQYHLO
WKURXJKWKHURVHEORRPRIWKHPHDGRZUXH,DPHQWHULQJDQDUURZSDWKWKHZDWHURQ
WKHULJKW
VWRQHVRIWKHURDG
EHORZWKH-DYRU0DSOHKLOO
DPRUHRSHQSODFHVPDOOVWRQHV
DYHOYHWVWRQH
VWDQGLQJLQWKHZDWHU
XQGHUWKHZDWHUIDOO
WKHULYHUEHGRIVWRQHWKHZDWHUURDULQJ
YDOHULDQEORRPVRYHUWKHSDWK
WKHVXQOLWJUHHQ
WKHJUHHQEDQNLQWKHVKDGH
PLFDVLQWKHHDUWKSDWKVIHUQR[DOLV0XOJHGLDPHDGRZUXHVEXWWHUEXU
WKHH[SUHVVLRQRIZDWHU
ZDWHUDFKDQJHGVWRQHVKDUSOLJKWV
JHQWLDQOHDYHVDPRQJWKHERXOGHUV
FDVFDGHRQHVWRQHDFURVVWKHVHFRQGIURPWKHULJKWEHDULQJDQRWKHUZKLFKLV
FRYHUHGE\JUHHQSODQWV
FRUURGHGSODFH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
URVHYHLQV
QRZ
EOXHWRXFKPHQRWOHDYHVERXOGHUV
VDQGEDQN
EUDQFKHVDERYHZDWHU
JURXQGVHOVRQWKHOHIW
,DPERZLQJRYHUZDWHU
WKHURDU
DEORRPSRLQWLQJGRZQEDFN
WKHFOXWWHURIEUDQFKHVDQGSODQWV
FKLIIFKDIIVLQJLQJZDWHUURDU
GHHSKLVV
DFKLIIFKDIIZDWHU
EXWWHUEXUZDWHUOHDYHV
ZHWVPHOOVSDOHJUH\VN\
VWUHWFKLQJSLHFHVRIEOXH
VWHPV
PRVWYDULRXVJUHHQ
IDQVVWRQHVIRDP
SDWKDQGZDWHUWKURXJKWKHRQO\VRUUHOOHDI
ZKLWHEORRPVRIFURZIRRW
VLOYHUPRXVHHDUFKLFNZHHG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DVLOHQWURFN
DEORRPLQJERXOGHU
DSRROOLQNHGULOOVDQGDSRRO
DSRRO
EOXLVKJUH\
VSULQJPLFDZLWKDQRUFKLG
PLFDOD\HUV
XSRQWXUQLQJEDFN,FDQVHHWKHSRRO
DSODFHRIPHPRULHV
ORQJDJRDVZHOODVQRZ
QRZ
JUH\VODWHWXUQLQJLQWRZDWHULQUHGGLVKVPDOOEURQ]HEHHWOHV
PLQXWHSLPIHUQHOVLQWKHSDWK
DJDLQVWWKHVN\
KLJKKLOOVLGHVHDUWK
DELJERXOGHULQWKHZDWHUFRXUVH
IRUJHWPHQRWVQHDUWKHOHYHOWKHEORRPVRIFUDQH
VELOOLQWKHJUHHQ
DZDWHUVDQGEDQN
JUH\EOXHURQGXUHV
LQWKHVKDGHXQGHUWKHOHDYHV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ZRRG
YDOOH\
VRUUHOFKDLQV
DSDOHFU\VWDO
WKHYDOOH\
VSULQJV
DG\LQJVWDON
WKHZDWHUFRXUVH
WKHVXQ
LQWKHJUHHQ
DVWRQH
ZDWHUURDUOHDYHVZKLVSHULQJE\P\IHHW
DSDOHWUHHVNHOHWRQ
,DPFOLPELQJRYHUWKHULYHUEHGDWWKHSODFHRISDVVHV
KLJKVFUHHQHGZKLVSHULQJ
ZDWHUIDOO6W-RKQ
VZRUW
VWRQHVLQWKHSRROXQGHUDKLJKJUHHQKLOOVLGHZLWKYLROHWEORRPV
EOXHVSRWVRIWKHVN\
SDUDGLVHRIDGUHDPEDUNRQWKHSDWK
WKHOLJKWQLQJRIDELUGIO\LQJ
ZKLWH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
JUHHQ
EOXH
GHHS
YLHZRIWKHLQDFFHVVLEOHSRROWKHOLJKWEURZQJUHHQ
XQGHUDQRYHUKDQJLQJZDOO
SXOVLQJVKDSHV
LQWKHSDVVHV
DSDVV
H[KDOLQJWKHFRORXULQJ
KLGGHQLQWKHJUHHQRI6W-RKQ
VZRUW
ZDWHUIDOO
EORRPVEHQWLQWKHFRXUVHRIWKHIORZ
DELJJROGHQZDWHUIDOO
ERXOGHUVXQGHUWKHOHDYHVDVWKHVKDSHRIWKHIORZ
VWRQHZDWHUVWHP
UXEEHG
RYHUWKHYDOOH\
VPDOOELUGVLQJLQJLQWKHEXVKHVGHHS
SXOVLQJZKLVSHULQJ
ZKLVSHULQJGLSSHGLQWKHJUHHQ
ZKLWHFORXGVDERYHWKHRSHQLQJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KLJK
WKURXJKWKHVPHOO
WKURXJKWKHZDWHUWKURXJKWKHOLJKWRYHUGRZQ
-DYRʼntPSRWRNHP
NQLKDOLVWś
]i]QDP\RWLVN\]QDNśNUHVE\KRXERXDURVROHP]YOKNpKREDOYDQX
SRNXVRVHSėWtYKUś]HDWPė
-DYRʼntPSRWRNHP
YVWXS
EtOìSU\VN\ʼnQtNOLVW\GHYėWVLOX
VNiOD
SURXGNDPHQH
XYRG\
GYDSURXG\
VNOiQtPVHQDGYRGRX
YìVWXSHNQDGKODGLQRX
««]NʼntçHQpYėWpYN\««YUVWY\
VNOX]QiSORFKD
ĀHUQėSRGYRGRSiGHP
WDK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
REOHPRNUp
GYėSRORK\QDGKODGLQRX
GYėEDUY\MDYRʼntKRSRWRND
VNiODYHVWUiQLEDUY\
,,,,,
RSʼnHQt
MLQpRSʼnHQt
PtVWRQDEDOYDQX
SWDĀtPtVWR
PLVNDYNDPHQL
RNUDMEʼnHKX
]QDN
]]QDN
~GHUHPRFHVWX
WHPQRVYLWYNDPHQL
]QDN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YHONpIRUP\MVRXYìUD]HPIRUHPPDOìFK
PėNNìOLåHMQtNQDVWURPėSDGOpPSʼnHVFHVWX
VYìåNRXåXP]HPėMHPQt
PL]HMtFtFHVWD
GRWHNDGRWHN
NUiVQpPtVWR
]WUDFHQiFHVWD
NRʼnHQMDNRNiPHQ
FHVWDPRNURXYHJHWDFtEDUY\
YRGRSiG
PRGUpQD]HOHQp
RNDPçLNWRNHPPiWYiʼn
UśçRYiYRĀtFK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SRKOHGGROś
YRQtFtWUDYRXEDUYDSRKOHGWPD
YKR]HQGRWśQė
KXNRWWPDFKODGåWėVWtVWUDFKRFHVWX
RQHEHDY]GXFK
NYėW\YåHUXSRGOLVW\
]HPYSRKOHGXQDYRGRSiG
]QDNWRNX
YėWYt
QHEHEOHGìOLVWtVYėW]HPė
SUDPHQLWiVNiOD
KUDQD
URVROHPVNiO\Y]SRPtQND
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NVREėD]SiWN\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FHVWD]WUiFHMtFtVHGRSʼntURG\
WPD
VYėWORREOLQDWPD]DSDGDMtFtSORFKD
6WRS\çHOH]D
~GROt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
GRYQLWʼn]HPė
Y\WYiʼntNUDMLQX
EDçLQDWp~GROtWtPçHMH
QHRE\YDWHOQp
]DFKRYiYiSśYRGQtY]WDK\
IXQJXMtFtKRSRYUFKX
RWHYʼnHQpKRĀORYėNXVYìPWDMHPVWYtP
VtGORRKHļ
QDGKODYRXPėVtF
SRGQRKDPDWUiYDDYRGD
VKYė]GDPL
PL]tSURWLNODGQDKRʼnHGROH
-DYRʼntPSRWRNHP
NYHĀHUXEORNNUHVHE
]H]QDNśSʼnHFKRGNXYROQėQìP
NDOLJUDILtPSUVW\SUDYpUXN\
VO\åtP]DVHERXWHPQpGXWp~GHU\
Y]HOHQpPåHUX
Y\VWXSXMt]ʼnHWHOQėDWtVQLYė
]åXPRWXYRG\
-DYRʼntPSRWRNHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
.QLKD
-DYRʼntPSRWRNHP
NQLKDSORG\
=HEtQ
VNLFiʼnSUR&KDUORWX.RWtNRYRX
OLVWś$
0DOpNURXçHQt-DYRʼntPSRWRNHP
VNLFiʼnś
QDYHĀHU
-DYRʼntPSRWRNHPNYìFKRGX0ėVtFH
.RNRʼntQVNìP~GROtP6WDUiN\
EORN$
6WDUiN\
GYėVORçN\NUHVHE$
=.RNRʼntQDSʼnHVMHVN\QL1HGDP\NMHVN\QL.RVWHOtĀHNDSRVLOQLFL]SėW
NUHVEDKOtQDPLDXKOtN\SDStURYìVYLWHNåQDYLQXWRQDORG\]HĀHOHGL'DXFDFHDHG
9MHVN\QL.OHPSHUNDDSRVWRSiFKY\VRNpGLYRNRXURNOtGR.RNRʼntQD
NUHVEDKOtQDPLDXKOtN\SDStURYìVYLWHNåQDYLQXWRQDVPUNRYpPNODFNXG
.RNRʼntQ6WDUiN\
OLVWśSUśVYLWQpKRSDStUX[VHSQXWRSURYD]\VGʼnHYėQRXGHVNRXNUHVEDD
WH[W\SʼntURGQtSLJPHQW\WXçNDSiOHQt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YOKĀHQtDXWRUVNiNQLKD
NDSN\]SʼnLWHVDQìFKSʼnHYLVś
VWėQDSUśFKRG
]SėW
]SėWOLFKW
VYėWOROLVWtXQGHUGROHQDKRʼnH
VWHLJHQ
NOX]NpVORZWLFKR
VNiODOLVWtEDKQR
RNR
VYėWOR
QLFKW]HOHQė
åHURVYLWY]DGX
]HOHQėOLFKWDXV
LQ
RG
NRV
]HOHQėGROHROWiʼn
WLåHYRGDGROHP
EXEODMtFt
SWiFL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DKODV\
QDGHPQRX
SUYQtOtVWN\
NRSI
SHʼntĀNRIOLHJHQ
ULWHQ
ĀHʼnLQ\
P\VOLW
*ODXEH
WHSORXYQLWʼn
PpKRWėOD
åXPėQtYKODYė
Mi
*ODXEH
]UFDGOHQt
RGUD]
SRStQDYė
YåXG\SʼntWRPQėRNROR
FR
NDP
QDKRUX
,DP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
,DP
WDP
NDP
,DP
,DP
GHFK
)XVV
NURN
NUXKRYìĀDV
DNXU
RYHUVWDKXMtFt
NśçH
LQ
QRKD
NRʼnHQ
NURXçHQ
ZXU]HO
VWUDQD
YRGD
KODV
SWiN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PLUURU
VWUDQD
SR]GHFK
NRXʼn
YåXGHEtOi
RKOpGQXWt
]PėQDWėçLåWė
JODXEH'LFK
EXEODMtFt
NUXK\MLQìFK
JHNRPW
EHHQ
SRKOHG
VYėWOR
DXJHQ
DQHER
YQė
SUYQt
SRKOHG
LQ
R]HOHQėQp
Mi
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WHS
EXåHQt
]iGD
KODYD
-DYRʼntPSRWRNHP
NUHVE\DWH[W\SLJPHQW\WXçNRXDROśYNHP[YROQìFKOLVWśVHSQXWìFK
NRYRYìPLMHKODPLDXWRUVNiNQLKD
LQ
VWUiļSROHYpUXFH
Y\KORGDQpNDPHQ\
]DKQXWiYėWHY
KXĀHQt]HVWʼnHGX
VVåååGXWìKXNRW
MDNVHRWRĀtPYåHVH]PėQt
]DGUQĀHQtKP\]X
RNUDMNPHQHEL]DUQtVNDOLVND
GYėVWUDQ\WpKRç
MHPQėʼnDVHQpNYėW\
U\WPXVOLVWśYėWYtNROHPKUDQ\NDPHQHVNRUHF
OLVW\
VHGtP
MHMHGQRĀtPGśOHçLWpMHXGėODWWR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YtWUPH]LOLVW\
Y\VWRXSOìNRʼnHQ
PRWìO
Wśļ
WRNPUDNQDGPtVWHPOiYN\
SWDĀt]QDPHQt
NiPHQSR]QDPHQDQìSWiNHP
SʼntNURN
EtOpNYėW\
VWURPVWURP
YRGDREHStQDMtFtNiPHQ
]iURGN\NUHVE\QHERVORYD
]HOHQėOLVWXPpQRK\
VWHMQìPNRQFHP
çOXWpQHERVWʼntEUQp
YėWYtVHYRGDY]GXFKNDPHQ\PiUXFH"
QRKRXMVHP]DYDGLORYėWHY
EtOìERGPRWìOHPYHWPė
QHVO\åQìOHW
OtVWHNYSURWLVYėWOH
çOXWėMåtPtVWROLVWX
QDGYìYUDWHPVWDUpFHVW\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MiGʼntYHDWHčMVHP]DKOpGONDSNXURV\QDOLVWX
PiKRʼnNRXFKXő
WLFKì]SėY]DFORQRXYHĀHUQtFKSRK\EśOLVWś
FtWtPRVWURXYśQLNG\çMVHPUR]HPQXOSORG\YGODQL
VYtWt"
QiKOHURVDYåHFKQRMHYOKNp
FRMHVYėWOp"DFRMHWPDYp"
FHVWDKRXVHQN\
NG\çVHVNOiQtPçOXWpNYėW\
YtʼnHQtNʼntGHO
SRKOHGVNiO\PUD]tY]iGHFKDWRQHMHQREUD]Qė
SRGDOMVHPVLUXNXVYėWYt
EtOiĀiUDYRGRSiGX
YHJHWDFH
NiPHQQHEROLVW"
EURXNPtVWQtFHQWUXP
PiDQHERQHPiYUXFHVYėWORNG\çPLSURNORX]QHPH]LSUVW\"
VHPHQD
P\VOtPQDNUHVEXDQHERQDFHVWX
NG\çVH]DVWDYtP
VWXçNRXY~VWHFK
WʼnLEtOpNOiG\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KYė]GD
GʼnHStP
]QDN\YWpWRNQL]HMVHPVQDGKXĀHQtPWDPGROH
FRGRNiçtSUVW\"
MVHPSRGQHERQDG"
U\E\PLNORXçRXYWHPQXPH]LOHV\
NURNGRKOXELQ\
YU\WPXSRK\EXYRG\DMVHPWXOLVW\EOHGpQHEH
ĀHUQpQiGRE\]YXNX
RSėWVWʼntEUR
VWʼntEURWP\VWʼntEURWP\
NG\çVHVNOiQtPDStåXNG\çVHVNOiQtPDStåX
NG\çNUHVOtP
NG\çNUHVOtP
FHVWD
NURN\
NURN\
UXNDMLQpKR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SRNURNX"
OLVWNUXK\
YėWYH
SUi]GQpYRGQtSORFK\
MHKOLĀtYHYODVHFKOLVWYXFKX
SʼnHGRĀLPD
YėWHYY~VWHFK
GREDKQD
YHUWLNiO\]QėMtRNHP
NURN\GRSʼnHGXGR]DGX
KRʼnNiFKXőOLVWś
YėWYt
OLVWPėNNi
KOtQD
SUVW
NG\çMVHPVHSRGtYDO
YOKQX
NROHQRYUXFH
VNiODQHOLVW\"åXPėQtKXNRW
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NRQHĀN\SUVWśMVHPSRQRʼnLOGRYRG\
MHWRWRYRGD
JURXQG
PiPVWUDFK
NʼntçHQtKOXERNpKXĀHQt
YRGD~]FHVHYʼnHQi
URVWOLQ\QDEtGQXWp]WP\
NPHQ
WėOR
SʼnHYLVOpNRʼnHQ\GtUDYHQWPD
NiPHQVHSRGHPQRXSRKQXO
YHOPLPėONiYRGD
YėWHY]StYi
WPDYpVYėWOHMåtQHMDVQpVNYUQ\YLGėQt
DPRVW
KPDWiPVXFKìNiPHQ
YėWHYSURWLRNXQDUDPHQė
RKODYXEUDGD
GRWìNiVHVNiO\]SUYXVH]GiWHSOiSDNFKODGQH
KOtQDMH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NQLKD
FRNWRPXʼntFWDE\FKQHçYDQLO
VHGʼnHOMVHPYėWpYNXNDSUDGt
DSXVWLOMLQD]HP
]tUiPGRQHEH
ERG\PH]LOLVW\QDPpPREOLĀHML
KODYDQD]HPL
OLVWWHSOìDMHPQìMDNNśçH
VXFKi]HPėDPHFK
YėWHYStåHKYė]G\
SRGRĀLPDMHGQRWQìFKDRVYėWHYGRVUGFHQDUD]tPVLMLD
ĀHNiPWODĀt
YOKNiWPDNOLGNORX]DYpVSRMLWpWYDU\MVHP
'RZQWKH-DYRRtSRWRN
SDLQWLQJVDQGSLJPHQWVSHQFLODQGOHDGSHQFLOBVHSDUDWHVKHHWVERXQG
E\LURQQHHGOHVDQDXWKRU
VERRN
LQ
KLOOVLGHRQWKHOHIW
ZDWHUZRUQVWRQHV
EHQWEUDQFK
URDUIURPWKHFHQWUH
VVVVKKROORZURDU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DVVRRQDV,WXUQDURXQGHYHU\WKLQJFKDQJHV
WKHFKDWWHURILQVHFWV
WKHVWRQH
VHGJHEL]DUUHURFNIRUPDWLRQV
WZRVLGHVRIRQHDQGWKHVDPH
JHQWO\UXIIOHGEORRPV
WKHUK\WKPRIOHDYHVEUDQFKHVDURXQGWKHHGJHRIDVWRQHWKHGLSSHU
OHDYHV
,DPVLWWLQJ
GRHVQRWPDWWHUKRZWKHLPSRUWDQWWKLQJLVWRGRLW
ZLQGDPRQJWKHOHDYHV
HPHUJLQJURRW
DEXWWHUIO\
DSRRO
WKHIORZWKHFORXGRYHUWKHSODFHRIDIRRWEULGJH
WKHELUGVLJQ
DVWRQHPDUNHGE\DELUG
WUDYHUVH
ZKLWHEORVVRP
WUHHWUHH
WKHVHHGRIDSDLQWLQJRUDZRUG
WKHJUHHQOHDIE\P\IRRW
E\WKHVDPHHQG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
\HOORZRUVLOYHU
GLYLGLQJZDWHUDLUVWRQHVGRHVLWKDYHKDQGV",KDYHKLWDEUDQFKZLWKP\IRRW
WKHZKLWHSRLQWLVDEXWWHUIO\LQWKHGDUN
VLOHQWIOLJKW
DVPDOOOHDILQWKHFRXQWHUOLJKW
D\HOORZHUSODFHRIDOHDI
RYHUDZLQGWKURZRIWKHROGSDWK,HDUOLHUDQGQRZVDZDGURSRIGHZRQDOHDI
LWWDVWHVVRXU
VLOHQWVLQJLQJEHKLQGWKHYHLORIHYHQLQJOHDYHVPRYHPHQW
,FDQVPHOODVKDUSVFHQWZKHQ,UXEEHGWKHIUXLWLQP\SDOP
LVLWVKLQLQJ"
VXGGHQO\WKHGHZDOOLVZHW
ZKDWLVOLJKWDQGZKDWLVGDUN"
WKHMRXUQH\RIDFDWHUSLOODU
ZKHQ,ERZGRZQ\HOORZEORRPV
WKHZKLUORIZLQJV
YLHZRIDURFNEORRGFXUGOLQJLQ\RXUEDFNQRWRQO\PHWDSKRULFDOO\
,KDYHVKDNHQKDQGVZLWKDEUDQFK
WKHZKLWHOLQHRIDZDWHUIDOO
WKHYHJHWDWLRQ
DVWRQHRUDOHDI"
DEHHWOHWKHORFDOFHQWUH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KDVLWRUKDVLWQRWLQWKHKDQGWKHOLJKWZKHQLWUXQVWKURXJKP\ILQJHUV"
VHHGV
WKLQNLQJRIDSDLQWLQJRURIDURDG
ZKHQ,SDXVH
ZLWKDSHQFLOLQP\PRXWK
WKUHHZKLWHORJV
VWDU
,DPVTXDWWLQJ
VLJQVLQWKLVERRN,KDYHSHUKDSVWKURXJKWKHURDUVRPHZKHUHGRZQWKHUH
ZKDWDUHWKHILQJHUVDEOHWRGR"
DP,RYHURUXQGHU"
ILVKJOLGLQJLQWKHGDUNEHWZHHQWKHIRUHVWV
VWHSLQWKHGHHS
LQWKHUK\WKPRIWKHPRYHPHQWRIZDWHUDQG,DPKHUHOHDYHVSDOHVN\
EODFNSRWVRIWKHVRXQG
VLOYHUDJDLQ
WKHVLOYHURIWKHGDUNWKHVLOYHURIWKHGDUN
ZKHQ,ERZGRZQDQGZULWHZKHQ,ERZGRZQDQGZULWH
ZKHQ,SDLQW
ZKHQ,SDLQW
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
URDG
VWHSV
VWHSV
WKHKDQGRIDQRWKHU
DIWHUDVWHS"
OHDIFLUFOHV
EUDQFKHV
HPSW\ZDWHUOHYHOV
WUHHQHHGOHVLQP\KDLUDOHDILQP\HDU
LQIURQWRIP\H\HV
DEUDQFKLQP\PRXWK
LQWRWKHPXG
YHUWLFDOVVRXQGWKURXJKDQH\H
VWHSVIRUZDUGVEDFNZDUGV
WKHVRXUWDVWHRIOHDYHV
RIEUDQFKHV
OHDIVRIW
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
HDUWK
ILQJHU
ZKHQ,ORRNHG
JHWWLQJZHW
NQHHLQP\KDQG
URFNQRWOHDYHV"ZKLVSHUURDU
ILQJHUWLSV,KDYHVXQNLQZDWHU
LVWKLVZDWHU
JURXQG
,DPDIUDLG
FURVVLQJGHHSURDU
ZDWHUWLJKWO\JULSSHG
SODQWVRIIHUHGIURPWKHGDUN
VWHP
ERG\
RYHUKXQJURRWVDKROHRXWVLGHWKHGDUN
DVWRQHKDVPRYHGXQGHUPH
YHU\VKDOORZZDWHU
DEUDQFKVLQJLQJ
GDUNOLJKWHUXQFOHDUVSRWVRIVLJKW
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DQGDEULGJH
,VHQVHDGU\VWRQH
EUDQFKDJDLQVWDQH\HRQDVKRXOGHU
RQDKHDGFKLQ
WRXFKLQJWKHURFNILUVWLWVHHPVZDUPWKHQFRROVGRZQ
HDUWKLV
DERRN
ZKDWFDQ,VD\ZLWKRXWEDEEOLQJ
,KDYHVFUDSHGDIHUQEUDQFKDQGOHWLWIDOOWRWKHJURXQG
JDSLQJLQWRWKHVN\
SRLQWVDPRQJOHDYHVRQP\IDFHKHDGRQWKHJURXQG
DOHDIZDUPDQGVPRRWKOLNHVNLQ
GU\JURXQGDQGPRVV
EUDQFKZULWLQJWKHVWDUV
XQGHUH\HVXQLWHGFKDRVEUDQFKLQWRWKHKHDUW,SLHUFHDQGZDLWLWSUHVVHVPH
ZHWGDUNQHVVTXLHWQHVVJOLGLQJFRQWLQXRVVKDSHV,DP
-DYRʼntPSRWRNHP
YHĀHUGtO$
RGSROHGQH
GRSROHGQH
-DYRʼntPSRWRNHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YHĀHU
$VNLFiʼnś
YėWYHPLDSORG\NHʼnH]LPRVWUi]XDĀHUYHQpKREH]X
=HEtQ
EORN$
3tVPRSUYQtKRMDUQtKRGQHæHOH]Qì
EORN$
-DYRʼntPSRWRNHP
VpULHVNLFiʼnś$NUHVE\YėWYHPL
.ʼntçRYiQtæHOH]Qì
$EORN
%RG
EORN$
SUYQtSUiFHNRPELQXMtFtGRWHN\VOLVRYDQìPLNYėWLQDPLYJHVWHFKNDOLJUDIRYDQpKRERGX
æHOH]Qì
EORN$OLVRYDQpNYėWLQ\
æHOH]QLFH7iERU&LGOLQD.\MH
EORNOLVRYDQpURVWOLQ\
%RG\
$ʼnDVDPL
%DUHYQpStVN\
VNLFiʼn$
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%RG\
/KRWHFNìU\EQtN
VNLFiʼn$
YRGQtURVWOLQ\
&HVWDSRWRNHPSRG%UDGOFHP
NUHVE\$
%RG\
/KRWHFNìU\EQtN
NUHVE\ʼnDVDPL
ĀiVWEORNX$
.UNRQRåHSUYQtOLVWYHONpNQLK\,
2EʼntGśO
SUYQtOLVW\YHONpNQLK\,,
-DYRʼntPSRWRNHP
NUHVE\GRNQLK\,,
ÿLUpQHEHQDGEtORXNUDMLQRXäLEHQtN
VpULHNUHVHEQDGYRXYUVWYpPMDSDQXRWLVN\NUHVE\DSʼntSLV\WXçNRXPDWHULiOLH
åtSHNSWDĀt]REWUiYDURVWOLQQpORG\K\
OtVWN\DVHPHQD9ėʼnH
\NXOKVpGėQKRWXOçDpQHOH]
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YėWUHP
pNQXRERUG
RG]tQK
ĀHUQREìO
EtOi
'RWHN\
3UR5HLQKDUGD(FNDUGWD
2WLVN\SʼntURGQtPLSLJPHQW\QDVEtUDQìPLQDUś]QìFKORNDOLWiFKYOpWHFK
+PRWDEDUYLYDE\ODUR]HWʼnHQDYHWʼnHFt
PLVFHDVPtåHQDVYRGRX9EDUYLYHFKMVHPVPiĀHOSUVW\SUDYpQHEROHYpUXN\DGRWìNDO
MVHPVHMLPLSDStUXOLVWśNQLK\
1HMSUYHMHGQRGXFKpGRWHN\SDNYD]E\ORNDOLWDOHLYROQpDVRFLDFHEDUHYQìFK
NRPELQDFtGXDOLVPXVOHYpDSUDYpUXN\NDçGìP
SUVWHPMLQiEDUYDWRWDOLWD
)LQJHUDEGUFNH
)U5HLQKDUG(FNKDUGW
$EGUFNHPLW1DWXUSLJPHQWHQJHVDPPHOWLQYHUVFKLHGHQHQ2UWHQ'LH
0DVVHGHU)DUEVWRIIHVZXUGHLQHLQHU
5HLEVFKDOHYHUULHEHQXQGPLW:DVVHUYHUPLVFKW,FKKDEHGLH)LQJHUGHUUHFKWHQRGHU
GHUOLQNHQ+DQGLQGLH)DUEVWRIIHJHWDXFKW
XQGPLWLKQHQGLH3DSLHURGHU%XFKEOlWWHUEHUKUW=XHUVWHLQIDFKH)LQJHUDEGUFNH
GDQQDXFKLQGHU%H]LHKXQJ]XHLQ]HOQHQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
2UWHQDEHUDXFKIUHLH$VVR]LDWLRQHQGHU)DUENRPELQDWLRQHQ'XDOLVPXVGHUOLQNHQ
XQGGHUUHFKWHQ+DQGPLWMHGHP)LQJHU
DQGHUH)DUEH7RWDOLWlW
1U)DUEH%HVFKUHLEXQJJHRJUDSKLVKH
%UHLWH
1RUG
JHRJUDSKLVKH
/lQJH
2VW
YLROHWWEUDXQ=HQWUXPGHU3UDFKRYHU)HOVHQDQGHU
$E]ZHLJXQJQDFK0DåWDOH6RPPHU
ƒ
ƒ
OHXFKWHQGJHOE%OWHQVWDXEDXV%OWHQNlW]FKHQYRQHLQHP
%LUNHQEDXPJHSIOFNWLQ-LĀtQXQZHLWYRQ
PHLQHP+DXV
ƒ
ƒ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ZDUPURVWEUDXQ
RFNHUURW
:DOOHQVWHLQCVODQGVFKDIWVDUFKLWHNWRQLVFKHV
3URMHNWVHLW6DPPOXQJLP5DXPGHU
/RJJLDHLQYHUULHEHQHUZHLFKHU
=LHJHOEURFNHQJHIXQGHQDXIGHP%RGHQGHV
:HVWVDDOVGHU/RJJLD
ƒ
ƒ
IXFKVEUDXQ5|WOLFKEUDXQH$OJHDXVNOHLQHQ%lFKHQHQWODQJ
GHP:HJ]XP*LSIHOGHV/LåĀt%HUJHVLP
5LHVHQJHELUJH6RPPHU
ƒ
ƒ
ZHL‰EODXJUQYLROHWW*HVSDOWHWH&KDO]HGRQXQG-DVSLVLQGXVWULH
HLJHQHU3URGXNWLRQDXIGHP%HUJ.R]iNRYLQ
GHU1lKHGHV4XHOOEUXQQHQV5DGRVWQiXQG
.XGUQiĀRYD+|KOHXUVSUQJOLFKHQHROLWKLVFKH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
-DVSLVLQGXVWULHQ%|KPLVFKHV3DUDGLHV6RPPHU
YHUULHEHQHU7HLOHLQHVJUQOLFKHQ
)UDJPHQWV
ƒ
ƒ
JUDXJUQJUQOLFKHV3LJPHQWDXVHLQHP0HODSK\U
0DQGHOVWHLQYRP%HUJ.R]iNRY)XQGRUW
/DQGVWUD‰HEHL+UXEi6NiOD
ƒ
ƒ
VFKWWEUDXQ(UGHXQGNOHLQH6WHLQHYRPDEJHULVVHQHQ
*HElXGHGHVHKHPDOLJHQ3DUODPHQWV%HUOLQ
$EHQG0XVWHUGHU(UGDUWHQ
ƒ
ƒ
JOlQ]HQGGXQNHOEUDXQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QDFKWNDIIHH
YHUULHEHQHHVHUL]LWH(UGH-DYRʼntVWUiļQDFKGHP
+RFKZDVVHU5LHVHQJHELUJH
ƒ
ƒ
JOlQ]HQGGXQNHOVFKZDU]
+RO]NRKOHYRQHLQHUYRP%OLW]DQJH]QGHWHQ
(LFKH:DOOHQVWHLQ:LOGSDUN
GLHVHOEH+RO]NRKOHYHUULHEHQLQ6WDXE
ƒ
ƒ
VDPWZHLFK
VFKZDU]EUDXQ
0XVWHUHQWQRPPHQGHP3URILOGHU'LOXYLXP
6HGLPHQWHZHVWOLFKH:DQGHLQHU/HKPJUXEHLQ
'ROQt9ėVWRQLFH1RYHPEHUQDFK&KULVWL
YRU&KULVWL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ƒ
ƒ
EODXOLFKJUQOLFK)DUEVFKLFKWHQWGHFNWLQHLQHU=XVFKWWXQJHLQHV
DOWHQ6WHLQEUXFKVEHU-DEORQHFQDG1LVRX
(QGH6RPPHU
ƒ
ƒ
VDWWRUDQJH*OlQ]HQGH%OWHQVWDXEEODVHQYRQNOHLQHQ
*UDVDUWHQDP7HLFKäLEHQtN-LĀtQ)UKMDKU
ƒ
ƒ
GXQNHOURVDURW(UGHYRPHLQHP)HOGXQWHUGHP*LSIHOGHV
%HUJHV7iERUYRQ/RPQLFHQDG3RSHONRX
ƒ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ƒ
KHOOURVDZHL‰URVDU|VOLFKJHIDUEHQHUYHUNDONWHU)HLQVFKODJ
JHZRQQHQLP*HELHWGHV7DOV7HPQìLP
5LHVHQJHELUJHJHVDPPHOWDXIHLQHP
$EODJHUXQJVSODW]DP5DQGHGHU6WDGW-LĀtQDXI
GHP:HJHYRQ3UDFKRYZHQQLFKPLFKQLFKW
LUUHXP
ƒ
ƒ
EUDXQURW6WDXEYRQJHOEOLFKEUDXQHQ6FKLHIHUVWFNHQDXV
HLQHU)OX‰ULQQH-DYRʼntVWUiļ5LHVHQJHELUJH
ƒ
ƒ
EUDXQURW:DOOHQVWHLQBVODQGVFKDIWVDUFKLWHNWRQLVFKHV
3URMHNWVHLW0XVWHUIDUELJHU6DQGDUWHQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DXVYHUUHLEHQHQ)UDJPHQWHQYRQ%DXWHLOHQGHU
(UHPLWHQKWWH6DQGEORFNHDXVHLQHP
6WHLQEUXFKDXVGHU%DURFN]HLWLQ%UDGOHF
)DUEHQYRQZHL‰OLFKJHOEEHUJHOEXQGURWELV
URWYLROHWWEDURFNH=LHJHOQ6WDXE
YRQGHU%DURFN]LHJHO0XVWHU
ƒ
ƒ
RFNHU(LVHQTXHOOHEHL9ėçLFNì7HLFKƒ
ƒ
GXQNHOJHOE/|ZHQ]DKQEOWHQVWDXEJHVDPPHOWEHLVFKDUIHP
:LQGDP)X‰HGHV+JHOV6YDWi$QQDEHL
2VWUXçQR6RPPHU
ƒ
ƒ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WUDQVSDUHQWYHUUHLEHQHJHOEOLFKZHL‰H.DO]LWNULVWDOOV
DXVJHO|VWYRQGHU:DQGGHV6WHLQEUXFKVLQ
=HEtQ
ƒ
ƒ
VFKWWJHOEOLFKZHL‰YHUULHEHQHU9HUSXW]IUDJPHQWDXVGHU5XLQHGHV
EDURFNHQ-DJGSDYLOORQLQ6WURPRYND3UDKD
ƒ
ƒ
VFKZDU]EUDXQPLW
JHOEHQ8PULVVHQ
JHOEH6SRUHQEHODJDXIHLQHP)LFKWHQDVW
%XNRYLQD3UDFKRYHU)HOVHQ
ƒ
ƒ
JUDXOLFKJHOEJUQ)OHFKWHYRP)HOVHQDQGHU6WUD‰HKLQWHU5RYHļ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DXIGHP:HJYRQ0DOHFKRYDQGHP1HEiNRYæ
ƒ
ƒ
7HLFKXQGDQGHUHQ7HLFKHQGHVæHOHMRY7DO
EUDXQVFKZDU]PH]]ROLWLVFKH.RKOHQVWFNHDXVJHJUDEHQLQ
HLQHUZHFKJHVFKZHPPWHQ6FKLFKWXQWHUGHP
hEHUKDQJLQGHU6FKOXFKW.UWROD)HOVHQ
0XçVNì
ƒ
ƒ
GXQNOHRFNHU%OWHQVWDXEYRP:DVVHUVSLHJHOGHV6HHVLP
6WHLQEUXFK$PHULNDEHL%HURXQXP
ƒ
ƒ
GXQNHOURW(UGHDP8IHUHLQHVNOHLQHQ6WHLQEUXFKVHHVEHL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
5DGRWtQVNì%DFKLP%|KPLVFKHQ.DUVW
6HSWHPEHU
ƒ
ƒ
JHOEEUDXQ(UGHDXVHLQHU$XVJUDEXQJZHVWOLFKEHUGHU
6WDGW3O]Hļ)UKMDKU
ƒ
ƒ
$EGUFNHPLWGHUOLQNHQ+DQGPLWGHUUHFKWHQ+DQG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
-DYRʼntPSRWRNHP²²
U
Y
U
]HOHQiMHYSʼntURGėQDSURVWRSʼnHYDçXMtFt]HOHQiMHYåHREMtPDMtFt~KUQQiQHGLYtP
VHçH*RHWKHXYDçRYDOR]HOHQpMDNRR
SULPiUQtEDUYėLNG\çWRRGSRURYDORI\]LNiOQtPSR]RURYiQtP1HZWRQDQDYHĀHU
&HVWRX]3HFHNROHPYUFKX-DYRUX-DQĀLNiUQD-DYRUNDDSDNGROś
FLKOD]SRWśĀNXSRGGROQt~SVNRXVDPRWRXVWʼnHSQiGRE\]WpKRçSRWRNXEDUY\
FHVW\N-DYRUFHYPtVWėSʼnHFKRGXGR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y\VRNpKROHVDNGHMVPHYçG\RGSRĀtYDOL
DSDNGROśVWUiQtYPOHWìPNRU\WHPYEìYDOpFHVWėRG-DYRUN\N-DYRʼntPXSRWRNX
]FHOD]QLĀHQpSDUWLHNUDMLQ\]iʼnH]\
Y\OLWtNDPHQśYSORFKiFK
Y
U
&HVWDSʼnHV5śçRYRXKRUXQD6QėçNXY]RUN\KRUQLQDSRGpOMH]HUNH
6OXQHĀQtPXNDPHQL3DNRSėW2EʼntPGROHPGR
9HONpÔS\SRGREXFHOpFHVW\VEtUiPPUWYìKP\]²VFHORXURGLQRX
-DYRʼntSRWRNY\POHWpNRU\WRQDSśYRGQtFHVWėN-DYRUFH]EėçQìSUś]NXP²
]iʼnH]\PtVW\KOXERNpPHWU\
çHOH]LWpEDOYDQ\åHGRRUDQçRYpSUXKRYDQpVNiO\YLVtFtNRʼnHQ\
Y
U
KOXERNìYìPROFHVW\NRU\WDSHVWʼnHEDUHYQpNDPHQ\NʼnHPLĀLWpNU\VWDO\åHGi
RUDQçRYi
Y
U
çtO\YNDPHQLEtOiYRNURYpPSRGNODGXMLçNDPtQHNGiOHUśçRYiVOtGDYHGOH]ODWì
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
]PėőNDPHQśSʼnLYVWXSXGREìYDOpKRNRU\WD-DYRʼntKRSRWRNXLEOHGėILDORYpD
UśçRYpNDPHQ\RSʼnHQpRVWURP\GR
EėORçOXWDRGKDOHQpNRʼnHQ\VPUNXNDSLĀN\VPśO\VLORXYRG\RKQXWpSOHWLYRSRVWHOH
RNRORVWURPX
Y
U
EOHGėQDPRGUDOìNiPHQVGtUNDPLXSURVWʼnHGWRNXVNiO\QDOHYpVWUDQėEʼnHKX
GśVOHGQėRGNU\WpRGYHJHWDFHDPHFKX
EOHGėQDPRGUDOHåHGi
Y
U
NiPHQWODPD
Y
U
RGKDOpQpREʼntKUQFH
Y
U
EėORåHGiVXFKp]iʼnLYėRUDQçRYRKQėGiPRNUpGśVOHGQėRKOD]HQpNDVNiG\
SśYRGQtKRSRWRNXSUXKYFHOLVWYpVNiOH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YHONìYRGRSiG
Y
U
NDVNiG\SR]QDPHQDQpSWiN\
Y
U
RĀLVWėQpYRGRSiG\GėWVWYt
Y
U
NDPHQLWiStVĀLQD
Y
U
SUśKOHGHPYRGRX]iʼnLYìPSURVWRUHPYRG\çOiEN\
Y
U
Y]SʼntĀHQpGHVN\]DNOtQėQìPLGʼnHY\
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
SRO\VW\UHQ\MDNREDOYDQ\NRU\WHPUR]åtʼnHQìPMDNRFHVWDYROiQRSWiN\
Y
U
Y
U
PQRçVWYtQRYėRGKDOHQìFK]QDNśQDNDPHQHFK
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PHFKRYėY\EėOHQpXYQLWʼnPRGUDYėåHGp
Y
U
Y
U
GUREQìçOXWìOtVWHNMHVʼniEQtN
Y
U
MHPQėEDUHYQpåNiO\ĀHUYHQRRUDQçRYiVSOìYiQt]HOHQDYpSʼnHVEtORXåHGRX
RNURYRXVWRS\VUQ\YOKNìPStVNHP
Y
U
Y
U
Y\OHåWėQìRVWURKVWʼnHGHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
VRXWėVND]PėQėQiNQHSR]QiQt
Y
U
Y
U
EtOpRNURYDSURWėMåtVWUiQt
Y
U
Y
U
]ʼntFHQRXVWėQRX
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
SHʼnHMH
Y
U
Y
U
Y
U
VNiODMDNRNDPHQHP
Y
U
GʼntYHFHVWRX
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YRGRX
Y
U
SOHFKVNiORX
Y
U
Y
U
EìYDORXNUXKRYRXStVĀLQRX
Y
U
KRʼnFHP
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
5ìFKRU\-DYRʼntPSRWRNHPGRSROHGQHSURWLSURXGXY]RUHNILDORYp
VOtG\YåXGHNROHPMHQHXYėʼnLWHOQi
Uś]QRVWNDPHQśEDUHYQìFKLSUśVYLWQìFK
Y
U
Y
U
VQtPHNSOHFKXRKQXWpKRSʼnHVEDOYDQ\GDOåtY]RUHNĀLVWpVWʼntEUQpVOtG\ĀLVWp
NRU\WRNDPHQśEH]YHJHWDFHRMHGLQėOp
DOHYåXG\SʼntWRPQpUśçHQtQ\
Y
U
NDçGì]iSLV]DFK\FXMHSRX]HPLNURGHWDLOPpKRYLGėQt
Y
U
PRFQėORXSDQpNśU\VPUNX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
VtOtFtVYėWORWHSOR
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FRYtF"
Y
U
Y
U
YåHPLSUVW\
Y
U
NUHYQtĀHN
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
FHVWRXYRG\
Y
U
SR]QDPHQDQì
Y
U
SėQNDYRXQDREORXNX
Y
U
-DYRʼntPSRWRNHPSURWLSURXGX
Y
U
ĀHUQiQDSODYHQiKOtQRXXKOtN]DSDGOìY]HPL
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VKODYRXVNORQėQRXXWpKRçREORXNXYėWYtQDGYRGRXMDNRSRVOHGQė
Y
U
WXçNRXMVRXYLGėQ\VNiO\WODNHPYNROHQė
Y
U
Y
U
VHGtPĀHNiP"SRWRN²YRGDMVRXYHONpWėORYHYHONpPWėOH]GUXKpVWUDQRXMLQìP
RNHP
Y
U
«NRʼnHQśGHYėWVLOXSR]QDPHQiYiPOLVWMHPQpFKYėQtNiPHQRSʼnHQt
Y
U
KDGLYåXGHSR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
NURN\XKOtN
Y
U
MDVQėSHʼntPRUDQç"
Y
EURXFL
U
ĀW\ʼnLNG\çVHRKOpGQXWHQNìNiPHQ]QtMDNRNRY
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
RNDPçLN
Y
U
Y
U
REODND
Y
U
WOXNRXFtVUGFHGXSH]DPQRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
VWURPPRVW
Y
U
ĀW\ʼnLDYtF
Y
U
Y\ORPHQRXVNiORXYSURWėMåtPEʼnHKXSURVWRUQRVDWFH
Y
U
NUYtĀWHQRXNRPiUHPPRGUR]HOHQi]ODWė]HOHQi
Y
U
NUYtRĀt
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
GUREQpPDQGHOLQFH
Y
U
Wśļ
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
SR]RURYiQtPWRNHP
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
GYė
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
VRXPUDNHP
Y
U
PH]LEDUYDPL
Y
U
Y
U
MDVQìVRXPUDN
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
MHʼniEHPOLVW\SʼnHYUiFHQìPL
Y
U
Y
U
EtOp]DVtOtFtKRVRXPUDNX
Y
U
YRGDMDNRNG\çSURWpNiKODYRX
Y
U
SWiNXWtNiSURWLWRNX
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
SRYUFKWRKRFRMHXYQLWʼn
Y
U
Y
U
Y
U
UśçRYìPNU\VWDOHPQDåHGDYpPYDORXQX
Y
U
]QDNHPVWRSRX
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SR]QiPN\REDUYiFK
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
WėORSRKODYt
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
WėORSRKODYtNOtQHPçiU
Y
U
Y
U
Y
U
Y
WėOR
U
WėOR
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
WėORNiPHQWėVQìYSH««
Y
U
ĀHUQiVUSHNMHVWʼniEQtNX
Y
U
Y
U
QHYtPFR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
Y
U
~GROtOLVW
Y
U
GUREQtĀHUQtEURXĀFL
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
«EOHGRVW3HNOR
Y
U
KOXERNi]HOHļ
Y
U
Y
U
XUĀLWiUH]DYRVWPtVWD
Y
U
VWXGQtåWėEHWiQt
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
GUREQpNDVNiG\SʼnLSRPtQDMt-DYRʼntSRWRN
U
Y
U
Y
U
KOLQLWpStVĀLQ\
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
]YXĀtP
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
GUREQp
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
PRGʼnHPRGʼnHPRGʼnH
Y
U
NRXOH
Y
U
WʼnL
Y
U
SR
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
GYėUXGp
Y
U
Y
U
DKQėGìPL
Y
U
Y
U
YPtVWė
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
GʼntYHUśçHPL
Y
U
UXGQRXi
Y
U
ĀHUYHQRXNśçt~WUçNHPFHVW\
Y
U
VQDGEDçLQRX
Y
U
ERG\
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
ʼntWtFtPVHWėOHP
Y
VFKQX
U
SDGDMtFtFHVWRXPOXYtFtPLYRGDPLVODGNHPVODGNHPYėVpQNRX
Y
U
NRʼnHQHPYHYėWUXY]HPL]iʼntFtWHPQRX]HOHQt
Y
U
NDPHQHPVNiORXEėOt
Y
U
WOXN\]D]iG\WOXPHQpUiQ\SRGQRKDPDYHĀHU
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UDP]DVHEH
Y
U
Y
WDPNGHE\ODFHVWDVNiODMHVWUç
U
PėQLYìURKNRQFHFHVW\HQGUiQRUi²QR
Y
U
SUYQtGRWHN-DYRʼntSRWRN
ĀHUYHQiKRXEDMiWURYNDVLQLFHQDKOtQėDNDPHQHFK
-DYRʼntPSRWRNHP
Y
U
EOD
MHWRWRWDNpKOtQDSRWRND"
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
JUHHQ
RUYDQìPLNRʼnHQ\Y]W\ĀHQìFKYRG]KQėGOìPEH]SRK\EQìPYėWUHP
UHG
U
JUHHQ
««VHGUREQpEtOpNYėW\QDWHPHQLYUFKXSRGHVWURPHPMH]HP
EODFN
DçOXWRXGUWtSʼnHVSUśKOHGQėEtORX
Y
GROś
SʼnHVKODGLQXQHYLGėQ
DNYėW\
U
VRXPUDNHPRĀtVWUiQėDçNYRGėKXNRWHP
PRGUR]HOHQìPVOXQFHP
YĀDUiFKORG\KĀHUYHQìFKSʼnHG]HOHQRX
OHGHPçOXWp
OHGHPYQR]H
Y
U
D]DV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NURNHPGRFHVW\FHVWRX
WėVQìPNDPHQHPD"
WDNçOXWRKQėGìP
SʼnHVWYDU\XWtNDMtFtPLSRKOHGXYåHFKPìFKRĀtDSʼnHFHWDP"
GYėPDVNYUQNDPL
]OHYD
RSʼnHQ
GUWtPQRKR
PQRKR
EtORXVNYUQRXGROHVWtQHP
Y
PRçQi]DVH««««««UXNDPD
EOHVNHPDWHSHP]SUDYD]OHYD
YRĀLPDNRʼnHQ\SUR]iʼnHQpNʼnHKNRXåőiYRX]HOHQt
]iGHPYRG
YSUDYRYOHYRQRKRXRKQXWpKRNDPHQH
]UśçRYpGRPRGUpDSRKOHGHPGROśQDGĀHOHPSRK\EHP
Ot]iPYi]iQtNDPHQśUR]RVWʼnHQKODGLQRXNĀLWHOQRVWLQHSRK\EXVSRK\EHPD
NśURXY\UiçtPD««SRORçHQQDSORFKRVH]HPtYEʼnHKVWiOHVWRMtFtPURGtFtP
DUR]WYDU\SXN\SO\QX
U
D
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LNG\çNURNHPOHVNOHĀHUQìPEėOiQtP]PL]HQtPFKODGQXD
]HOQXĀiU\QHĀiU\XSOìYiPDVWRMtPSDʼnH]HPSʼnHYUiFHQìPGRNUDMLQ\
VYėWHONRʼnHQś
VDPHWHP]HOHQėSODPHQ\VWpEHOMDNMHOHQLDSʼnHFLPėNFHSUVW\YRGSiURXQDG
KRXåWtP
GìFKiPMiWURYNRXʼnDVDPLåHGDPLOLåHMQtNś
XFKRSHQtPVHYʼnHQìPLSUVW\QRKRXDUW\NDPHQśEtOìFKDVPUiNiQtPPUDNś
Y
DSORFKDPLWHUDVDPLMDNOLVW\D]DVHQLF
]YXNRPėļKODVśKOXERNìFK]GėUD]«««EtOìPLRNU\
MD]\ONDPLDStSiQtP
SUFKDMtFtP]SėYHPDSOXWtPSURPėQOLYìPLPLQLKRUL]RQW\SUVWśDQRKRXDOLVWś
D]DG
U
NUDMLQRXSRWRNHPQRVHP
PDOìPLSRK\E\YHONìPLSRK\E\
ĀHNiQtPDWUYiQtPOHWHPKODYRXYėQFHPMHKOLĀt
NURXçHQtPDVSLUiORXSURWLSURXGXStVNXGRUśçRYDWHVDQìQHERçOXWė
RSʼnHQYiQNHP
D]DVHKʼnEHWHPWLFKQXDKOHGtPGRSRPQėQHNSRPQėQNDPL
WDNGUREQìPLNDPHQ\QHYLGėQYLGėQ
Y
DD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VQDGMHQRPĀHSHOt
]Dʼnt]QXWRXSUVWHPMHVHSHP
DMHVHSHP
PpOLVW\DVNORQėQì
UśçRYtPWHPQìPSRKOHGHPD]E\OìPSODVWLNHPVHGUçtPYėWYtSURXGXSURXGHP
U
DQH]DNUHVOHQRStUiPYRGXOLåNiPVYLQXWìPOLVWHP]PRGURILDORYėSDGiP
MDNKODYRXVNOiQtPVWUiļ
PLKQXPLKQX
D]YROQDNUiĀtPNRʼnHQ\PHFKśDNPHQ\PHFKśFHOìçOXőDOHVNOiĀHUļDYUWtP
VHĀtKiQtPNORERXN\KQėGt
SRKR]HQìY\KOtçtPGUiSN\DQDViYiPQHNRQHĀQìåXPDVYLVWLNPXEXå
VPDKPPOY
DWDEėOiPRĀLPDEtOìFKçLOY]UFDGOHPY]UFDGOHP
Y
PRNʼnHGUiSNiP
]SRGSʼnHYLVXYUQtPEUQtPD
QHEDUHYQėPOiGQX]HOHQRXMDNYVWiYiQRFQDGREODN\
EėOPHPNRʼnHQX
U
SORVNROHEQėUXNDPDQDWDçHQGRSURVWRUXPDOpSORG\YLGėQ]YHONpGiON\
QR]GUDPLVNRUFśDQHQtMLFKPiOR
SURGtUiPOHV\PHFKśWXKìFKDQHSURVWXSQìFKEOXGQìFKDFHVWRX]DSRPHQXWRX
NURN\MVHPSʼnHYUiFHQìPEDOYDQHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WėODQHEHPPH]L]YXN\WDNEOHGDYėQD]HOHQDOìYçLOiFKNʼnHPHQHPMDNXFKHP
NG\VL]DSRPQėQtPVWUXçNRXVWʼntEUQRX
Y
LSOtVQt
YMHPQpPWyQHPWėOHPVWʼntEUQìP
VWUPtPDYVWiYiPREUDFtPVHDSXNiPYUVWYDPLV\SFHåXPtPPU]QXKQXWtP
U
NR]OtNHPDåHYHOHPY\VFKOHY\VFKOHNDQXGR]UiOHEėOiPRWiĀHMHMtP
]DVGRUśçRYDĀLEtOH"NOHViPRStUiPVH]YRGNWėPĀHOśP]HOHQėDSDGiP
SRPDOXSRPDOXNORX]iQtPREODN
NRWYtPSUśKOHGtP
Y
SRGKODGLQRXXEtKiQtPRVWUìPĀHOHPStVHNĀLFKiPY\UśVWiPVSOìYDMH
åHGėRGSRĀtYiPFKʼntStPVHKQXWìP
D]DV
U
KʼnHEHQHPYUiVQtPUXNDPDD]DVREORXĀtPKQėGRILDORYėUśçRYRUśçRYėD
åHGė
KUDQtPVHDVNOiQtPKUDQXMLSUDVNiQtPNRUQRXWtPNRUQRXWtP
YėWYLĀNRXSʼnHNUìYDMHNDPHQHP
Y
DGiOHGRYQLWʼnGiONRXYėWYtStåőDORX
NDEHOHPUR]SDGOìPNXVHPKOLQtNXKUDQtP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YėWYtDVWURPHPGUçHQUR]PìåOHQtP
EO\VNRWiP
U
]PL]XMLVHYHOPLSRPDOìPLNURN\
MDNNśçt
DVHQDVHEHRWHYʼnHQėKOHGtPYLGėQ²QD²QtP
Y
DYėWYtYėWYtYėWYt
U
YėWYtYėWYt
Y
YėWYtYLGtP
U
]EʼnHKXQDEʼnHK
YLGtPVHOHçtPSURWLORçL««GXFKś]DKODYRXD]iG\]iG\]iG\SURFKi]HMH
NUiĀtP
QRK\FKUDVWtçOXWėSODYXQtOLVWRYtPDYOLVWHFKROåRYtPSUi]GQHPSRWėOH
Y
WśQtKODGLQRXYOQėQtPVYėWHOSRKOHGHPYėWYHSDçHPLSODYXQtWėOHPQDWėOH
YHUWLNiODPLNDSHNDSURXGśNDQXWtP
SʼntĀQLFtGHFKXYSDGiQtPVNYUQåHGpNUDMLQ\PHGX
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NDSUDGtPODE\ULQWHP]YRQtPSʼnLYUiFHQQDERNĀQtPD]HOHQiPVH
ĀHUYHQiPLĀHUQiPSUREOHEėOHPLVNDPLVWURPRYìPL]tUiP
KOXELQtP
Y
VQtP
SROLVWHFKOLVW\DGiODGiO
U
D]DVH
GRYėWYtKOHGėQtPD]DVH
Y
RWiĀHQtPURWXMLWHSDMHRSʼnHQDVStP
U
]DNOtQėQYVREėYėWYHPLNODFN\NUiĀtP««YRGRXEìOtPLVSUåNDPL
NYėWśSU\VN\ʼnQtNHPUiPXML
NDSUDGt
NUDMLQX
MLQX
NUD
Y
YRNUDMtFKUR]GʼnHYHQ
U
]QRYXD]QRYX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi
Y
KURWHPWpWRWXçN\VWURPYERGQXWìYNRU\WREUi]GRX
U
VSRXVWRXEtOpEtOpDEėODYp
NURXçHQtPYRG
ʼnYXDSUVNiPåXPtPDUR]SO\iYi
DDDDD
Y
U
Y
KʼnHEHQDWtPPUDPRU\ʼnYDYQRU\
VWʼntNDYėY]HOHQLVXQXVYpĀiVWLVLQtDPRGU\
U
]PHFKRYėOìKODYRXYOKNì]DNORQėQUXNDPDĀLFKiP
KUNRWiPʼniVQtP]StYiPVSOìYiPDYRGQtP
EtORXGUDSpULtGUçHQRXGʼnHYQDWėYWRNX
D
EtOi
D
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
]GiON\D]EOt]ND
U
SDNKśOKśOUXNRXPLVHGtDWśQt
RVWURKHPRNHPY]iK\EHFKWėODKODYRXSRNOiGiQtP
Y
VYLWHPKYė]GXGQDYRGQDWėY]QLNiPDKQėGQX
]ĀHUQpSʼnHVILDORYRXVHYåHGRXREUDFtP
GʼnHYėQìUR]NURĀHQVO\åtPD
U
ĀHNiQtP~
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
VWDQHPYRNXVWtQHP
Y
U
Y
U
PtVRXYOiK\
Y
VWURPHPNDPHQHP
U
NUśSėMHPL
Y
VWtQHPVWtQHP
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VWtQHPP\åOHQNRXVWH]NRX
Y
QRK
U
]iʼntVOXQFHYHGQHPVLYRXNDPHQHPçOXWtEOHGR]HOHQiPVWtQ\OLVW\]D
EDOYDQVWUiQtPåODSQX
YL]QXVXQtP
Y
WėOHVHGtPYiQNHPPXåNRX
«YKìEiPVH
U
NXORYDWtPYH]tP
Y
U
Y
SU\VN\ʼnLĀQtPVHDçOXWtP
U
OLVW\NODGXGR~GROtQDPRGUDOHSURWLVREė
NśURXKUXEQXVYėWOHPVWtQHP
RKìEiPVHYRGRXEtOH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]OiWQXKORXENRX
Y
U
EtORXXYQLWʼn
Y
OHGRYRXYRGRXYNDPHQLVNiOH
GXQėQtP
YHYHUNRXĀHUQiP
U
VOL]HPEO\VNRWDYìPQDKQėGpPMHKOLĀt
VYD]NHP
YRG
Y
SDSUVN\YRG
U
GUREQìPSOiWHPYėWYt
Y
UXGìPEDOYDQHPYFKODGX
QHVNOiGDQìPL~ORPN\YėWYt
U
PìPEDOYDQHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
Y
U
VLQQìPWėOHPPHFKś
Y
U
Y
REODN\YNRUXQiFK
U
Y
N\VHOtP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
åHGQX
Y
U
Y
StVNHP
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
S
U
FKRPiĀHPPHFKXQt
NRUQRXWHPQiSUVWQtNX
KYė]GDPLYėWåtUXN\
çOXWtPMDYRUHP
OLVWHPVWRSRXMiWURYNRX
Y
U
KOHGtP
Y
NXORYDWtP
U
NRʼniQtPGRVNDO
Y
EXEODWtP]YRQNXML
SRPQėQNiP
U
NRʼnHQRYėVLYtPGUREQìPLVPUN\URVWX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
YėVHQtP
Y
NRNRʼntQNHPMVHP
U
ĀHUYHQRXNDPHQtP
Y
U
Y
U
QDNORQėQKOHGtP
Y
YRSʼnHQt
U
ĀQtP
Y
PRNYDYėĀLFKiPGRWP\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
KYė]GLĀNDPL
Y
U
DEOHGQX
Y
SRPDOXYìYUDWtP]HVWUiQėNYRGė
U
YSDGOHRGSRĀtYiPPHFKRYDWtP
Y
NUXKRYDWėSėQXML
]HOHQėGʼntPXDXVtQiP
U
NʼnLNQXEOHGė]HN~
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DPHFKRYDWtP
]DVHMDNRĀLPDVHVWiYiPNDPHQtPNDPDS\
U
DåHGDYtPREOHMDNåXPtPGROXLQDKRUXEH]XVWiQtYOQDNDPL
SėQRXNRXOHPLSUś]UDĀQìPLSRG
KODGLQRXåNYtUDPLEDOYDQśDGUWL]UFDGOHQtP
Y
GXQtPREU\V\VWDUpKRVNDOQtKRSUDKX
U
Y
U
ĀLVWėEtORXQDUśçRYėOHILDORYìPLSʼnHGVHERXVWRMtPMHPQėYHYiQNX
Y
U
Y
YSUś]RU\SʼnHGHPQRX
U
D
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
EOHGDYėEėOiPUXNRXDQRKRX
U
YRGRXVWRMtPPQXWė
Y
YEėOiYpVHYWUiFtPDSO\QXVSDGDYėYRGRSiGHPGRQHEHKOHGtP
U
YQLWʼnYėWYtDNRʼnHQś
NRʼntQ\SśGRXWHNRXFt
Y
GXQtPVHY]KśUX
U
DGROś
VNOiQtPSśGRXVYpKODY\
Y
MDNPUD]HP
U
OHVHPVHåSOKiPĀHNiP
çOXWėLPRGʼnH
NDPHQHPVStPKODYRXĀQtPSRORçHQRX
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Pt]RXMLVNʼntPPRGUDYėåHGėVWʼntEUQė]ODWė
YNDPHQ\NDQt
Y
VQėQtP
U
Y\GHFKXMLP]HOHQRXREOHçHQQDʼntNiQtP
]E\WNHPUśçRYėQtP
UXNDPDQRK\
Y
Y~]NXFKXWtWėOHPRKìEDQìPYUiVQtPVNOiQėQtP
U
SORåNDPLOHVNQXVHMDNKUDQtP
VLYìPNU\VWDOHPUR]StMHQWHPQRX]HOHQtSURUśVWiQtPVYėWODåHUHPSʼntåHʼntP
WHPQRYDQpçOXWt
YėWYtVWtUDMtFtRKQXWSUR]tNiP
VORçLWtPWDPD]SėW
Y
U
NRʼnHQ\]QRYX
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SRNDPHQHFKNDPEtOH
U
Y
KODGLQRXYRGRXSO\QX
QRKDPDXPtUiP
U
DQDVLYėOHEtORXVO\åtP
SUVWHPYHWʼnHQGRNDPHQHPėOFHSRGKODGLQX
Y
U
DQiPUD]RXPRGUìFKKXENYHWXSDʼnH]\
GRSURVWRUXREODN\
WLVtFtSUVW\Y]StQiPVHRNROtP
Y
NG\çSURKOtGiPU\FKOtP
U
D
Y
UW\VHSQXWìPL
XPtUiQtPMVHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
VHPWDPOLVW\
]iG\YRGRXĀHViQtPD
Y
SU\ĀD]DVWXSOXML
]QRYXEtOH
SʼnHYiOtP
U
UR]SLWėVNYUQtP]ODWė
YMHGQRP]DYtMHQRNHPWśQėKʼnPtPSURWLWśQtP
Y
PLOLRQ\KODYLĀHNMDNYRGRXNOHViQtP
U
D
Y
YROQìPRWiĀHQtPYSUDYRYOHYRNUiĀtP
]YROQDYOiĀHQVQėQtPSU\VN\ʼnQtNXWLFKìPREUśVWiQtP
U
DYėWYtPVHEDUYDPL
NROHQ\YOiĀHPOtVWHĀNHPçOXWìPSUìåWtPNDSUDGLQiP
Y
D
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
]QDNXMLVHSRVWXSQėDçN]DVODYDYDYOtP
D]DVHQD]HPLXPtUiPSOiW\YRG\SRGHPQRXFHVWRXSRGpOQìP
GUREQRWYDUHPStSiPQRKD
]QDPHQDQìPD
Y
ĀLUXGQX
U
VLYėDEOHGėEtOH]HOHQRX
~VW\VHYʼnHQìPL]SėYHP
Y
D
U
KODGFHMDNUXGQX]GiQtP
Y
YOKQXNURYNDPLWYiUQėQ
U
MDNKXĀtPNDPHQ\]NUiSėQ
Y
ĀHUQtSRGNDPHQHPGUREQRXSDOHWRXWėORRĀLDSRKODYt
U
EOHGRMDVQėMDVQėEOHGiStVNHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
]QDPHQtPSWiNDNʼnLYRY\]StYiQRSėW
U
DU\ERKODYėOtVWNHPVHNiQ
Y
åHGė]ODWėNDGHʼnDYėKPDWiPGRWìNiQtPYśQėPLNDPHQtPDYRGQtP
U
ĀHNiQtP
Y
GtUXWiKQXSUVWHP]iG\QRKDPD]YUKQXOHKiQtPåtUDYėDUXGė]HOHQRX
OHçtPVSRĀtYDMH
U
SUśVYLWQėQDGYRGRX
Y
DPXçQėMDNRQDDVQDG
U
NG\çPRçQi
Y
YMiGUX
U
LNG\çQHPRWRUQìP]QDPHQiQYRGRXĀQėQtPNRʼnHQ\]PėWtPVUSN\VUSN\
VUSN\
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
D
U
]ODWėNUiĀtP
Y
D
U
D
Y
LNG\ç
U
D
Y
U
Y
U
SRWśĀNHPRĀLPD]GROD
Y
DRSėWNDSNDPLPDOpKRGHåWėEtOìPQHEHPYNRUXQiFKDD
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QHYLGLWHQėWpPėʼnMDNLDL
Y
i
KOXERFHKRXSiQtPYHYėWYtFKGROHPRVWėQRX~çtP
U
YUVWYRXNDPHQH]HVWUDQ\GRVWUDQYHNOXVX
Y
WUKOLQRX]tUiPVHWXçNRXDWśQt
U
DUR]HYʼnHQìPDRĀLPD
Y
DGiO
U
]DçORXWOHUXNRXY]SDçHQRXSʼnHKOXERFHQDWDçHQtPY]WDçHQtPGRWìNiQtPVH
XVtQiQtPDNRPSDNXMHNOX]DMH
PDMtP
Y
L]QRYXVXYXVHGiQtPY]SʼntPHQVSRĀtYiQtPĀLFKiPDĀtKiPDĀLFKiP
U
Y\VH]HQtPYEDOYDQ\YLGėQKXĀHQFKODGHQEtOHQEʼnHKHP
Y
LKRXSiQVHĀHUQtYNXVHPKXĀtPDKʼnHGQXSRGHåWt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
LSėWLWDPLWDP]iʼntPPOXQXMHPQėPOt]RX]HOHQRXKOXYRXGRYRGRX
RSʼnHQMDN
Y
LD
U
~
Y
i
U
L
Y
y
U
VH
Y
MH
U
L
Y
DYNOiGiQNPLMLREUDFHQtPNRUQRXWHPMDNSRGVHERXVHL
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YODQX
Y
L
U
EUi]GRXSODPQXYQRKiFKYSOHWHQFKSiOtPPQRKHPKEXEOpQKEXEODQ
KRXSiQYEXEODQKXKODQ
Y
X
U
VNORQėQD
Y
D
U
L
Y
MDNFKʼnLStPYNODFN\OiPDQEUXPOHQKXĀtP
U
]ODWRKQėGRXPOKDPLSiUHPVXQHPREOHWRNYĀDVWUKOLQRX
Y
KQXWNRXVHFKODGtPQtçDSDURXGìFKiQNʼntPYQtç]tUiQDYėWYRX
YSOHWHQ
U
DSXNOL~çHQHçYKXSQtPQtçHYìåL]HOHQėWDNYSODåH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
YPU]QXOLVWHPVPXWHQWLåHQPRNʼnHEOtç
U
POiN\~çtPWLåHPiĀHQ
Y
DMDNQtçHĀHNiQtPYWLåHQNDSNRX
U
REODNHPRENURXçHQDKOHGėPVHNROHQ\EOtç
Y
YNDPHåtKQiQDVO\åHQ~VWHQʼntViPSLFKOiQMHKOHPD
U
KOHDDKORXEėPNUiĀHQMDNYKRXGRXDD
Y
KQiPDYNXVDPYOQ\R]DVHL
U
YHWQXWFKʼniQtPMDNREORĀtPVHYìåD
Y
DUXĀHMYDʼntPMDNVHKQXDKXĀHM
U
VSiQDREMtPiQDLEOtçH
Y
D
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
NRʼnHQś]PėWtDDOLVWtPREUśVWiPMDNFKUiQėQVWtQHPVWH]NRX
UR]åODSDQRX
U
DDĀNROLYNOtQėQWDNp]KYė]GėQWODSiP
Y
MDNVLEODVNHPVPśOXODVNiPDMVHPYNDSNiFKåHGQX
U
SUDVNHPSUVWRYtPD
Y
SʼntĀQėRGOXSRYiQD
U
VHNiQVUXERYDWtQåPiWUiQWHPQėQHWìNDYNXYNUiĀtP
Y
WDNEtOHMDNVWUPtPUXGìPVPKODNHPODWRXSUVQtYPKOXDSʼniQt
U
EODNHPNiSX]DVHMDNRMHVWʼnDELQtPĀHUQtWDNpNODSiPEURXĀHQD
Y
FHVWXMLDĀHNiPDD
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
RKìEiQMVHPYU\WPXERXʼntPUiNHPYRXʼntUR]WiStPVHKUDQRXYėWYtYODVDWtP
VH
Y
KODYXVNOiQtPD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
;FCÓO)JMM#PIFNJBO1BSBEJTFWJEFPEPDVNFOUBUJPO
%SBWJOHT4DSPMMTJUJTQPTTJCMFPO%7%WFSTJPOPOMZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
"SUJTU}TCPPLT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%PXOUIF.BQMF#SPPL(JBOU.PVOUBJOT
%PXOUIF.BQMF#SPPL(JBOU.PVOUBJOTGVMMSFTPMVUJPO
5FYUTGSPNUIFCPPLT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
'RZQWKH0DSOH%URRN
SDLQWLQJVDQGSLJPHQWVSHQFLODQGOHDGSHQFLOBVHSDUDWHVKHHWVERXQGE\LURQ
QHHGOHVDQDXWKRU
VERRN
LQ
KLOOVLGHRQWKHOHIW
ZDWHUZRUQVWRQHV
EHQWEUDQFK
URDUIURPWKHFHQWUH
VVVVKKROORZURDU
DVVRRQDV,WXUQDURXQGHYHU\WKLQJFKDQJHV
WKHFKDWWHURILQVHFWV
WKHVWRQH
VHGJHEL]DUUHURFNIRUPDWLRQV
WZRVLGHVRIRQHDQGWKHVDPH
JHQWO\UXIIOHGEORRPV
WKHUK\WKPRIOHDYHVEUDQFKHVDURXQGWKHHGJHRIDVWRQHWKHGLSSHU
OHDYHV
,DPVLWWLQJ
GRHVQRWPDWWHUKRZWKHLPSRUWDQWWKLQJLVWRGRLW
ZLQGDPRQJWKHOHDYHV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
HPHUJLQJURRW
DEXWWHUIO\
DSRRO
WKHIORZWKHFORXGRYHUWKHSODFHRIDIRRWEULGJH
WKHELUGVLJQ
DVWRQHPDUNHGE\DELUG
WUDYHUVH
ZKLWHEORVVRP
WUHHWUHH
WKHVHHGRIDSDLQWLQJRUDZRUG
WKHJUHHQOHDIE\P\IRRW
E\WKHVDPHHQG
\HOORZRUVLOYHU
GLYLGLQJZDWHUDLUVWRQHVGRHVLWKDYHKDQGV",KDYHKLWDEUDQFKZLWKP\IRRW
WKHZKLWHSRLQWLVDEXWWHUIO\LQWKHGDUN
VLOHQWIOLJKW
DVPDOOOHDILQWKHFRXQWHUOLJKW
D\HOORZHUSODFHRIDOHDI
RYHUDZLQGWKURZRIWKHROGSDWK,HDUOLHUDQGQRZVDZDGURSRIGHZRQDOHDI
LWWDVWHVVRXU
VLOHQWVLQJLQJEHKLQGWKHYHLORIHYHQLQJOHDYHVPRYHPHQW
,FDQVPHOODVKDUSVFHQWZKHQ,UXEEHGWKHIUXLWLQP\SDOP
LVLWVKLQLQJ"
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VXGGHQO\WKHGHZDOOLVZHW
ZKDWLVOLJKWDQGZKDWLVGDUN"
WKHMRXUQH\RIDFDWHUSLOODU
ZKHQ,ERZGRZQ\HOORZEORRPV
WKHZKLUORIZLQJV
YLHZRIDURFNEORRGFXUGOLQJLQ\RXUEDFNQRWRQO\PHWDSKRULFDOO\
,KDYHVKDNHQKDQGVZLWKDEUDQFK
WKHZKLWHOLQHRIDZDWHUIDOO
WKHYHJHWDWLRQ
DVWRQHRUDOHDI"
DEHHWOHWKHORFDOFHQWUH
KDVLWRUKDVLWQRWLQWKHKDQGWKHOLJKWZKHQLWUXQVWKURXJKP\ILQJHUV"
VHHGV
WKLQNLQJRIDSDLQWLQJRURIDURDG
ZKHQ,SDXVH
ZLWKDSHQFLOLQP\PRXWK
WKUHHZKLWHORJV
VWDU
,DPVTXDWWLQJ
VLJQVLQWKLVERRN,KDYHSHUKDSVWKURXJKWKHURDUVRPHZKHUHGRZQWKHUH
ZKDWDUHWKHILQJHUVDEOHWRGR"
DP,RYHURUXQGHU"
ILVKJOLGLQJLQWKHGDUNEHWZHHQWKHIRUHVWV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VWHSLQWKHGHHS
LQWKHUK\WKPRIWKHPRYHPHQWRIZDWHUDQG,DPKHUHOHDYHVSDOHVN\
EODFNSRWVRIWKHVRXQG
VLOYHUDJDLQ
WKHVLOYHURIWKHGDUNWKHVLOYHURIWKHGDUN
ZKHQ,ERZGRZQDQGZULWHZKHQ,ERZGRZQDQGZULWH
ZKHQ,SDLQW
ZKHQ,SDLQW
URDG
VWHSV
VWHSV
WKHKDQGRIDQRWKHU
DIWHUDVWHS"
OHDIFLUFOHV
EUDQFKHV
HPSW\ZDWHUOHYHOV
WUHHQHHGOHVLQP\KDLUDOHDILQP\HDU
LQIURQWRIP\H\HV
DEUDQFKLQP\PRXWK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LQWRWKHPXG
YHUWLFDOVVRXQGWKURXJKDQH\H
VWHSVIRUZDUGVEDFNZDUGV
WKHVRXUWDVWHRIOHDYHV
RIEUDQFKHV
OHDIVRIW
HDUWK
ILQJHU
ZKHQ,ORRNHG
JHWWLQJZHW
NQHHLQP\KDQG
URFNQRWOHDYHV"ZKLVSHUURDU
ILQJHUWLSV,KDYHVXQNLQZDWHU
LVWKLVZDWHU
JURXQG
,DPDIUDLG
FURVVLQJGHHSURDU
ZDWHUWLJKWO\JULSSHG
SODQWVRIIHUHGIURPWKHGDUN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VWHP
ERG\
RYHUKXQJURRWVDKROHRXWVLGHWKHGDUN
DVWRQHKDVPRYHGXQGHUPH
YHU\VKDOORZZDWHU
DEUDQFKVLQJLQJ
GDUNOLJKWHUXQFOHDUVSRWVRIVLJKW
DQGDEULGJH
,VHQVHDGU\VWRQH
EUDQFKDJDLQVWDQH\HRQDVKRXOGHU
RQDKHDGFKLQ
WRXFKLQJWKHURFNILUVWLWVHHPVZDUPWKHQFRROVGRZQ
HDUWKLV
DERRN
ZKDWFDQ,VD\ZLWKRXWEDEEOLQJ
,KDYHVFUDSHGDIHUQEUDQFKDQGOHWLWIDOOWRWKHJURXQG
JDSLQJLQWRWKHVN\
SRLQWVDPRQJOHDYHVRQP\IDFHKHDGRQWKHJURXQG
DOHDIZDUPDQGVPRRWKOLNHVNLQ
GU\JURXQGDQGPRVV
EUDQFKZULWLQJWKHVWDUV
XQGHUH\HVXQLWHGFKDRVEUDQFKLQWRWKHKHDUW,SLHUFHDQGZDLWLWSUHVVHVPH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ZHWGDUNQHVVTXLHWQHVVJOLGLQJFRQWLQXRVVKDSHV,DP
-DYRʼntPSRWRNHP
NUHVE\DWH[W\SLJPHQW\WXçNRXDROśYNHP[YROQìFKOLVWśVHSQXWìFKNRYRYìPL
MHKODPLDXWRUVNiNQLKD
LQ
VWUiļSROHYpUXFH
Y\KORGDQpNDPHQ\
]DKQXWiYėWHY
KXĀHQt]HVWʼnHGX
VVåååGXWìKXNRW
MDNVHRWRĀtPYåHVH]PėQt
]DGUQĀHQtKP\]X
RNUDMNPHQHEL]DUQtVNDOLVND
GYėVWUDQ\WpKRç
MHPQėʼnDVHQpNYėW\
U\WPXVOLVWśYėWYtNROHPKUDQ\NDPHQHVNRUHF
OLVW\
VHGtP
MHMHGQRĀtPGśOHçLWpMHXGėODWWR
YtWUPH]LOLVW\
Y\VWRXSOìNRʼnHQ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PRWìO
Wśļ
WRNPUDNQDGPtVWHPOiYN\
SWDĀt]QDPHQt
NiPHQSR]QDPHQDQìSWiNHP
SʼntNURN
EtOpNYėW\
VWURPVWURP
YRGDREHStQDMtFtNiPHQ
]iURGN\NUHVE\QHERVORYD
]HOHQėOLVWXPpQRK\
VWHMQìPNRQFHP
çOXWpQHERVWʼntEUQp
YėWYtVHYRGDY]GXFKNDPHQ\PiUXFH"
QRKRXMVHP]DYDGLORYėWHY
EtOìERGPRWìOHPYHWPė
QHVO\åQìOHW
OtVWHNYSURWLVYėWOH
çOXWėMåtPtVWROLVWX
QDGYìYUDWHPVWDUpFHVW\
MiGʼntYHDWHčMVHP]DKOpGONDSNXURV\QDOLVWX
PiKRʼnNRXFKXő
WLFKì]SėY]DFORQRXYHĀHUQtFKSRK\EśOLVWś
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
FtWtPRVWURXYśQLNG\çMVHPUR]HPQXOSORG\YGODQL
VYtWt"
QiKOHURVDYåHFKQRMHYOKNp
FRMHVYėWOp"DFRMHWPDYp"
FHVWDKRXVHQN\
NG\çVHVNOiQtPçOXWpNYėW\
YtʼnHQtNʼntGHO
SRKOHGVNiO\PUD]tY]iGHFKDWRQHMHQREUD]Qė
SRGDOMVHPVLUXNXVYėWYt
EtOiĀiUDYRGRSiGX
YHJHWDFH
NiPHQQHEROLVW"
EURXNPtVWQtFHQWUXP
PiDQHERQHPiYUXFHVYėWORNG\çPLSURNORX]QHPH]LSUVW\"
VHPHQD
P\VOtPQDNUHVEXDQHERQDFHVWX
NG\çVH]DVWDYtP
VWXçNRXY~VWHFK
WʼnLEtOpNOiG\
KYė]GD
GʼnHStP
]QDN\YWpWRNQL]HMVHPVQDGKXĀHQtPWDPGROH
FRGRNiçtSUVW\"
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MVHPSRGQHERQDG"
U\E\PLNORXçRXYWHPQXPH]LOHV\
NURNGRKOXELQ\
YU\WPXSRK\EXYRG\DMVHPWXOLVW\EOHGpQHEH
ĀHUQpQiGRE\]YXNX
RSėWVWʼntEUR
VWʼntEURWP\VWʼntEURWP\
NG\çVHVNOiQtPDStåXNG\çVHVNOiQtPDStåX
NG\çNUHVOtP
NG\çNUHVOtP
FHVWD
NURN\
NURN\
UXNDMLQpKR
SRNURNX"
OLVWNUXK\
YėWYH
SUi]GQpYRGQtSORFK\
MHKOLĀtYHYODVHFKOLVWYXFKX
SʼnHGRĀLPD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YėWHYY~VWHFK
GREDKQD
YHUWLNiO\]QėMtRNHP
NURN\GRSʼnHGXGR]DGX
KRʼnNiFKXőOLVWś
YėWYt
OLVWPėNNi
KOtQD
SUVW
NG\çMVHPVHSRGtYDO
YOKQX
NROHQRYUXFH
VNiODQHOLVW\"åXPėQtKXNRW
NRQHĀN\SUVWśMVHPSRQRʼnLOGRYRG\
MHWRWRYRGD
JURXQG
PiPVWUDFK
NʼntçHQtKOXERNpKXĀHQt
YRGD~]FHVHYʼnHQi
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
URVWOLQ\QDEtGQXWp]WP\
NPHQ
WėOR
SʼnHYLVOpNRʼnHQ\GtUDYHQWPD
NiPHQVHSRGHPQRXSRKQXO
YHOPLPėONiYRGD
YėWHY]StYi
WPDYpVYėWOHMåtQHMDVQpVNYUQ\YLGėQt
DPRVW
KPDWiPVXFKìNiPHQ
YėWHYSURWLRNXQDUDPHQė
RKODYXEUDGD
GRWìNiVHVNiO\]SUYXVH]GiWHSOiSDNFKODGQH
KOtQDMH
NQLKD
FRNWRPXʼntFWDE\FKQHçYDQLO
VHGʼnHOMVHPYėWpYNXNDSUDGt
DSXVWLOMLQD]HP
]tUiPGRQHEH
ERG\PH]LOLVW\QDPpPREOLĀHML
KODYDQD]HPL
OLVWWHSOìDMHPQìMDNNśçH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VXFKi]HPėDPHFK
YėWHYStåHKYė]G\
SRGRĀLPDMHGQRWQìFKDRVYėWHYGRVUGFHQDUD]tPVLMLD
ĀHNiPWODĀt
YOKNiWPDNOLGNORX]DYpVSRMLWpWYDU\MVHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
-DYRʼntPSRWRNHP²²
%PXOUIF.BQMF#SPPL(JBOU.PVOUBJOT
U
Y
U
]HOHQiMHYSʼntURGėQDSURVWRSʼnHYDçXMtFt]HOHQiMHYåHREMtPDMtFt~KUQQiQHGLYtP
VHçH*RHWKHXYDçRYDOR]HOHQpMDNRR
SULPiUQtEDUYėLNG\çWRRGSRURYDORI\]LNiOQtPSR]RURYiQtP1HZWRQDQDYHĀHU
&HVWRX]3HFHNROHPYUFKX-DYRUX-DQĀLNiUQD-DYRUNDDSDNGROś
FLKOD]SRWśĀNXSRGGROQt~SVNRXVDPRWRXVWʼnHSQiGRE\]WpKRçSRWRNXEDUY\
FHVW\N-DYRUFHYPtVWėSʼnHFKRGXGR
Y\VRNpKROHVDNGHMVPHYçG\RGSRĀtYDOL
DSDNGROśVWUiQtYPOHWìPNRU\WHPYEìYDOpFHVWėRG-DYRUN\N-DYRʼntPXSRWRNX
]FHOD]QLĀHQpSDUWLHNUDMLQ\]iʼnH]\
Y\OLWtNDPHQśYSORFKiFK
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
&HVWDSʼnHV5śçRYRXKRUXQD6QėçNXY]RUN\KRUQLQDSRGpOMH]HUNH
6OXQHĀQtPXNDPHQL3DNRSėW2EʼntPGROHPGR
9HONpÔS\SRGREXFHOpFHVW\VEtUiPPUWYìKP\]²VFHORXURGLQRX
-DYRʼntSRWRNY\POHWpNRU\WRQDSśYRGQtFHVWėN-DYRUFH]EėçQìSUś]NXP²
]iʼnH]\PtVW\KOXERNpPHWU\
çHOH]LWpEDOYDQ\åHGRRUDQçRYpSUXKRYDQpVNiO\YLVtFtNRʼnHQ\
Y
U
KOXERNìYìPROFHVW\NRU\WDSHVWʼnHEDUHYQpNDPHQ\NʼnHPLĀLWpNU\VWDO\åHGi
RUDQçRYi
Y
U
çtO\YNDPHQLEtOiYRNURYpPSRGNODGXMLçNDPtQHNGiOHUśçRYiVOtGDYHGOH]ODWì
Y
U
]PėőNDPHQśSʼnLYVWXSXGREìYDOpKRNRU\WD-DYRʼntKRSRWRNXLEOHGėILDORYpD
UśçRYpNDPHQ\RSʼnHQpRVWURP\GR
EėORçOXWDRGKDOHQpNRʼnHQ\VPUNXNDSLĀN\VPśO\VLORXYRG\RKQXWpSOHWLYRSRVWHOH
RNRORVWURPX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
EOHGėQDPRGUDOìNiPHQVGtUNDPLXSURVWʼnHGWRNXVNiO\QDOHYpVWUDQėEʼnHKX
GśVOHGQėRGNU\WpRGYHJHWDFHDPHFKX
EOHGėQDPRGUDOHåHGi
Y
U
NiPHQWODPD
Y
U
RGKDOpQpREʼntKUQFH
Y
U
EėORåHGiVXFKp]iʼnLYėRUDQçRYRKQėGiPRNUpGśVOHGQėRKOD]HQpNDVNiG\
SśYRGQtKRSRWRNXSUXKYFHOLVWYpVNiOH
YHONìYRGRSiG
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NDVNiG\SR]QDPHQDQpSWiN\
Y
U
RĀLVWėQpYRGRSiG\GėWVWYt
Y
U
NDPHQLWiStVĀLQD
Y
U
SUśKOHGHPYRGRX]iʼnLYìPSURVWRUHPYRG\çOiEN\
Y
U
Y]SʼntĀHQpGHVN\]DNOtQėQìPLGʼnHY\
Y
U
SRO\VW\UHQ\MDNREDOYDQ\NRU\WHPUR]åtʼnHQìPMDNRFHVWDYROiQRSWiN\
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
PQRçVWYtQRYėRGKDOHQìFK]QDNśQDNDPHQHFK
Y
U
Y
U
Y
U
PHFKRYėY\EėOHQpXYQLWʼnPRGUDYėåHGp
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
GUREQìçOXWìOtVWHNMHVʼniEQtN
Y
U
MHPQėEDUHYQpåNiO\ĀHUYHQRRUDQçRYiVSOìYiQt]HOHQDYpSʼnHVEtORXåHGRX
RNURYRXVWRS\VUQ\YOKNìPStVNHP
Y
U
Y
U
Y\OHåWėQìRVWURKVWʼnHGHP
Y
U
VRXWėVND]PėQėQiNQHSR]QiQt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
EtOpRNURYDSURWėMåtVWUiQt
Y
U
Y
U
]ʼntFHQRXVWėQRX
Y
U
SHʼnHMH
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
VNiODMDNRNDPHQHP
Y
U
GʼntYHFHVWRX
Y
U
YRGRX
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SOHFKVNiORX
Y
U
Y
U
EìYDORXNUXKRYRXStVĀLQRX
Y
U
KRʼnFHP
Y
U
Y
U
5ìFKRU\-DYRʼntPSRWRNHPGRSROHGQHSURWLSURXGXY]RUHNILDORYp
VOtG\YåXGHNROHPMHQHXYėʼnLWHOQi
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Uś]QRVWNDPHQśEDUHYQìFKLSUśVYLWQìFK
Y
U
Y
U
VQtPHNSOHFKXRKQXWpKRSʼnHVEDOYDQ\GDOåtY]RUHNĀLVWpVWʼntEUQpVOtG\ĀLVWp
NRU\WRNDPHQśEH]YHJHWDFHRMHGLQėOp
DOHYåXG\SʼntWRPQpUśçHQtQ\
Y
U
NDçGì]iSLV]DFK\FXMHSRX]HPLNURGHWDLOPpKRYLGėQt
Y
U
PRFQėORXSDQpNśU\VPUNX
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
VtOtFtVYėWORWHSOR
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
FRYtF"
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
YåHPLSUVW\
Y
U
NUHYQtĀHN
Y
U
Y
U
Y
U
FHVWRXYRG\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
SR]QDPHQDQì
Y
U
SėQNDYRXQDREORXNX
Y
U
-DYRʼntPSRWRNHPSURWLSURXGX
Y
U
ĀHUQiQDSODYHQiKOtQRXXKOtN]DSDGOìY]HPL
Y
U
VKODYRXVNORQėQRXXWpKRçREORXNXYėWYtQDGYRGRXMDNRSRVOHGQė
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
WXçNRXMVRXYLGėQ\VNiO\WODNHPYNROHQė
Y
U
Y
U
VHGtPĀHNiP"SRWRN²YRGDMVRXYHONpWėORYHYHONpPWėOH]GUXKpVWUDQRXMLQìP
RNHP
Y
U
«NRʼnHQśGHYėWVLOXSR]QDPHQiYiPOLVWMHPQpFKYėQtNiPHQRSʼnHQt
Y
U
KDGLYåXGHSR
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NURN\XKOtN
Y
U
MDVQėSHʼntPRUDQç"
Y
EURXFL
U
ĀW\ʼnLNG\çVHRKOpGQXWHQNìNiPHQ]QtMDNRNRY
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
RNDPçLN
Y
U
Y
U
REODND
Y
U
WOXNRXFtVUGFHGXSH]DPQRX
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VWURPPRVW
Y
U
ĀW\ʼnLDYtF
Y
U
Y\ORPHQRXVNiORXYSURWėMåtPEʼnHKXSURVWRUQRVDWFH
Y
U
NUYtĀWHQRXNRPiUHPPRGUR]HOHQi]ODWė]HOHQi
Y
U
NUYtRĀt
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
GUREQpPDQGHOLQFH
Y
U
Wśļ
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
SR]RURYiQtPWRNHP
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
GYė
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
VRXPUDNHP
Y
U
PH]LEDUYDPL
Y
U
Y
U
MDVQìVRXPUDN
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MHʼniEHPOLVW\SʼnHYUiFHQìPL
Y
U
Y
U
EtOp]DVtOtFtKRVRXPUDNX
Y
U
YRGDMDNRNG\çSURWpNiKODYRX
Y
U
SWiNXWtNiSURWLWRNX
Y
U
SRYUFKWRKRFRMHXYQLWʼn
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
UśçRYìPNU\VWDOHPQDåHGDYpPYDORXQX
Y
U
]QDNHPVWRSRX
Y
U
SR]QiPN\REDUYiFK
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
WėORSRKODYt
Y
U
WėORSRKODYtNOtQHPçiU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
Y
U
Y
WėOR
U
WėOR
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
WėORNiPHQWėVQìYSH««
Y
U
ĀHUQiVUSHNMHVWʼniEQtNX
Y
U
Y
U
QHYtPFR
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
~GROtOLVW
Y
U
GUREQtĀHUQtEURXĀFL
Y
U
Y
U
«EOHGRVW3HNOR
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
KOXERNi]HOHļ
Y
U
Y
U
XUĀLWiUH]DYRVWPtVWD
Y
U
VWXGQtåWėEHWiQt
Y
U
Y
GUREQpNDVNiG\SʼnLSRPtQDMt-DYRʼntSRWRN
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
KOLQLWpStVĀLQ\
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
]YXĀtP
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
GUREQp
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
PRGʼnHPRGʼnHPRGʼnH
Y
U
NRXOH
Y
U
WʼnL
Y
U
SR
Y
U
GYėUXGp
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
DKQėGìPL
Y
U
Y
U
YPtVWė
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
GʼntYHUśçHPL
Y
U
UXGQRXi
Y
U
ĀHUYHQRXNśçt~WUçNHPFHVW\
Y
U
VQDGEDçLQRX
Y
U
ERG\
Y
U
ʼntWtFtPVHWėOHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
VFKQX
U
SDGDMtFtFHVWRXPOXYtFtPLYRGDPLVODGNHPVODGNHPYėVpQNRX
Y
U
NRʼnHQHPYHYėWUXY]HPL]iʼntFtWHPQRX]HOHQt
Y
U
NDPHQHPVNiORXEėOt
Y
U
WOXN\]D]iG\WOXPHQpUiQ\SRGQRKDPDYHĀHU
Y
U
UDP]DVHEH
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
WDPNGHE\ODFHVWDVNiODMHVWUç
U
PėQLYìURKNRQFHFHVW\HQGUiQRUi²QR
Y
U
SUYQtGRWHN-DYRʼntSRWRN
ĀHUYHQiKRXEDMiWURYNDVLQLFHQDKOtQėDNDPHQHFK
-DYRʼntPSRWRNHP
Y
U
EOD
MHWRWRWDNpKOtQDSRWRND"
Y
JUHHQ
RUYDQìPLNRʼnHQ\Y]W\ĀHQìFKYRG]KQėGOìPEH]SRK\EQìPYėWUHP
UHG
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
JUHHQ
««VHGUREQpEtOpNYėW\QDWHPHQLYUFKXSRGHVWURPHPMH]HP
EODFN
DçOXWRXGUWtSʼnHVSUśKOHGQėEtORX
Y
GROś
SʼnHVKODGLQXQHYLGėQ
DNYėW\
U
VRXPUDNHPRĀtVWUiQėDçNYRGėKXNRWHP
PRGUR]HOHQìPVOXQFHP
YĀDUiFKORG\KĀHUYHQìFKSʼnHG]HOHQRX
OHGHPçOXWp
OHGHPYQR]H
Y
U
D]DV
NURNHPGRFHVW\FHVWRX
WėVQìPNDPHQHPD"
WDNçOXWRKQėGìP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SʼnHVWYDU\XWtNDMtFtPLSRKOHGXYåHFKPìFKRĀtDSʼnHFHWDP"
GYėPDVNYUQNDPL
]OHYD
RSʼnHQ
GUWtPQRKR
PQRKR
EtORXVNYUQRXGROHVWtQHP
Y
PRçQi]DVH««««««UXNDPD
EOHVNHPDWHSHP]SUDYD]OHYD
YRĀLPDNRʼnHQ\SUR]iʼnHQpNʼnHKNRXåőiYRX]HOHQt
]iGHPYRG
YSUDYRYOHYRQRKRXRKQXWpKRNDPHQH
]UśçRYpGRPRGUpDSRKOHGHPGROśQDGĀHOHPSRK\EHP
Ot]iPYi]iQtNDPHQśUR]RVWʼnHQKODGLQRXNĀLWHOQRVWLQHSRK\EXVSRK\EHPD
NśURXY\UiçtPD««SRORçHQQDSORFKRVH]HPtYEʼnHKVWiOHVWRMtFtPURGtFtP
DUR]WYDU\SXN\SO\QX
U
D
LNG\çNURNHPOHVNOHĀHUQìPEėOiQtP]PL]HQtPFKODGQXD
]HOQXĀiU\QHĀiU\XSOìYiPDVWRMtPSDʼnH]HPSʼnHYUiFHQìPGRNUDMLQ\
VYėWHONRʼnHQś
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VDPHWHP]HOHQėSODPHQ\VWpEHOMDNMHOHQLDSʼnHFLPėNFHSUVW\YRGSiURXQDG
KRXåWtP
GìFKiPMiWURYNRXʼnDVDPLåHGDPLOLåHMQtNś
XFKRSHQtPVHYʼnHQìPLSUVW\QRKRXDUW\NDPHQśEtOìFKDVPUiNiQtPPUDNś
Y
DSORFKDPLWHUDVDPLMDNOLVW\D]DVHQLF
]YXNRPėļKODVśKOXERNìFK]GėUD]«««EtOìPLRNU\
MD]\ONDPLDStSiQtP
SUFKDMtFtP]SėYHPDSOXWtPSURPėQOLYìPLPLQLKRUL]RQW\SUVWśDQRKRXDOLVWś
D]DG
U
NUDMLQRXSRWRNHPQRVHP
PDOìPLSRK\E\YHONìPLSRK\E\
ĀHNiQtPDWUYiQtPOHWHPKODYRXYėQFHPMHKOLĀt
NURXçHQtPDVSLUiORXSURWLSURXGXStVNXGRUśçRYDWHVDQìQHERçOXWė
RSʼnHQYiQNHP
D]DVHKʼnEHWHPWLFKQXDKOHGtPGRSRPQėQHNSRPQėQNDPL
WDNGUREQìPLNDPHQ\QHYLGėQYLGėQ
Y
DD
VQDGMHQRPĀHSHOt
]Dʼnt]QXWRXSUVWHPMHVHSHP
DMHVHSHP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PpOLVW\DVNORQėQì
UśçRYtPWHPQìPSRKOHGHPD]E\OìPSODVWLNHPVHGUçtPYėWYtSURXGXSURXGHP
U
DQH]DNUHVOHQRStUiPYRGXOLåNiPVYLQXWìPOLVWHP]PRGURILDORYėSDGiP
MDNKODYRXVNOiQtPVWUiļ
PLKQXPLKQX
D]YROQDNUiĀtPNRʼnHQ\PHFKśDNPHQ\PHFKśFHOìçOXőDOHVNOiĀHUļDYUWtP
VHĀtKiQtPNORERXN\KQėGt
SRKR]HQìY\KOtçtPGUiSN\DQDViYiPQHNRQHĀQìåXPDVYLVWLNPXEXå
VPDKPPOY
DWDEėOiPRĀLPDEtOìFKçLOY]UFDGOHPY]UFDGOHP
Y
PRNʼnHGUiSNiP
]SRGSʼnHYLVXYUQtPEUQtPD
QHEDUHYQėPOiGQX]HOHQRXMDNYVWiYiQRFQDGREODN\
EėOPHPNRʼnHQX
U
SORVNROHEQėUXNDPDQDWDçHQGRSURVWRUXPDOpSORG\YLGėQ]YHONpGiON\
QR]GUDPLVNRUFśDQHQtMLFKPiOR
SURGtUiPOHV\PHFKśWXKìFKDQHSURVWXSQìFKEOXGQìFKDFHVWRX]DSRPHQXWRX
NURN\MVHPSʼnHYUiFHQìPEDOYDQHP
WėODQHEHPPH]L]YXN\WDNEOHGDYėQD]HOHQDOìYçLOiFKNʼnHPHQHPMDNXFKHP
NG\VL]DSRPQėQtPVWUXçNRXVWʼntEUQRX
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LSOtVQt
YMHPQpPWyQHPWėOHPVWʼntEUQìP
VWUPtPDYVWiYiPREUDFtPVHDSXNiPYUVWYDPLV\SFHåXPtPPU]QXKQXWtP
U
NR]OtNHPDåHYHOHPY\VFKOHY\VFKOHNDQXGR]UiOHEėOiPRWiĀHMHMtP
]DVGRUśçRYDĀLEtOH"NOHViPRStUiPVH]YRGNWėPĀHOśP]HOHQėDSDGiP
SRPDOXSRPDOXNORX]iQtPREODN
NRWYtPSUśKOHGtP
Y
SRGKODGLQRXXEtKiQtPRVWUìPĀHOHPStVHNĀLFKiPY\UśVWiPVSOìYDMH
åHGėRGSRĀtYiPFKʼntStPVHKQXWìP
D]DV
U
KʼnHEHQHPYUiVQtPUXNDPDD]DVREORXĀtPKQėGRILDORYėUśçRYRUśçRYėD
åHGė
KUDQtPVHDVNOiQtPKUDQXMLSUDVNiQtPNRUQRXWtPNRUQRXWtP
YėWYLĀNRXSʼnHNUìYDMHNDPHQHP
Y
DGiOHGRYQLWʼnGiONRXYėWYtStåőDORX
NDEHOHPUR]SDGOìPNXVHPKOLQtNXKUDQtP
YėWYtDVWURPHPGUçHQUR]PìåOHQtP
EO\VNRWiP
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]PL]XMLVHYHOPLSRPDOìPLNURN\
MDNNśçt
DVHQDVHEHRWHYʼnHQėKOHGtPYLGėQ²QD²QtP
Y
DYėWYtYėWYtYėWYt
U
YėWYtYėWYt
Y
YėWYtYLGtP
U
]EʼnHKXQDEʼnHK
YLGtPVHOHçtPSURWLORçL««GXFKś]DKODYRXD]iG\]iG\]iG\SURFKi]HMH
NUiĀtP
QRK\FKUDVWtçOXWėSODYXQtOLVWRYtPDYOLVWHFKROåRYtPSUi]GQHPSRWėOH
Y
WśQtKODGLQRXYOQėQtPVYėWHOSRKOHGHPYėWYHSDçHPLSODYXQtWėOHPQDWėOH
YHUWLNiODPLNDSHNDSURXGśNDQXWtP
SʼntĀQLFtGHFKXYSDGiQtPVNYUQåHGpNUDMLQ\PHGX
U
NDSUDGtPODE\ULQWHP]YRQtPSʼnLYUiFHQQDERNĀQtPD]HOHQiPVH
ĀHUYHQiPLĀHUQiPSUREOHEėOHPLVNDPLVWURPRYìPL]tUiP
KOXELQtP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
VQtP
SROLVWHFKOLVW\DGiODGiO
U
D]DVH
GRYėWYtKOHGėQtPD]DVH
Y
RWiĀHQtPURWXMLWHSDMHRSʼnHQDVStP
U
]DNOtQėQYVREėYėWYHPLNODFN\NUiĀtP««YRGRXEìOtPLVSUåNDPL
NYėWśSU\VN\ʼnQtNHPUiPXML
NDSUDGt
NUDMLQX
MLQX
NUD
Y
YRNUDMtFKUR]GʼnHYHQ
U
]QRYXD]QRYX
]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi
Y
KURWHPWpWRWXçN\VWURPYERGQXWìYNRU\WREUi]GRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
VSRXVWRXEtOpEtOpDEėODYp
NURXçHQtPYRG
ʼnYXDSUVNiPåXPtPDUR]SO\iYi
DDDDD
Y
U
Y
KʼnHEHQDWtPPUDPRU\ʼnYDYQRU\
VWʼntNDYėY]HOHQLVXQXVYpĀiVWLVLQtDPRGU\
U
]PHFKRYėOìKODYRXYOKNì]DNORQėQUXNDPDĀLFKiP
KUNRWiPʼniVQtP]StYiPVSOìYiPDYRGQtP
EtORXGUDSpULtGUçHQRXGʼnHYQDWėYWRNX
D
EtOi
D
Y
]GiON\D]EOt]ND
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SDNKśOKśOUXNRXPLVHGtDWśQt
RVWURKHPRNHPY]iK\EHFKWėODKODYRXSRNOiGiQtP
Y
VYLWHPKYė]GXGQDYRGQDWėY]QLNiPDKQėGQX
]ĀHUQpSʼnHVILDORYRXVHYåHGRXREUDFtP
GʼnHYėQìUR]NURĀHQVO\åtPD
U
ĀHNiQtP~
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
VWDQHPYRNXVWtQHP
Y
U
Y
U
PtVRXYOiK\
Y
VWURPHPNDPHQHP
U
NUśSėMHPL
Y
VWtQHPVWtQHP
U
VWtQHPP\åOHQNRXVWH]NRX
Y
QRK
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
]iʼntVOXQFHYHGQHPVLYRXNDPHQHPçOXWtEOHGR]HOHQiPVWtQ\OLVW\]D
EDOYDQVWUiQtPåODSQX
YL]QXVXQtP
Y
WėOHVHGtPYiQNHPPXåNRX
«YKìEiPVH
U
NXORYDWtPYH]tP
Y
U
Y
SU\VN\ʼnLĀQtPVHDçOXWtP
U
OLVW\NODGXGR~GROtQDPRGUDOHSURWLVREė
NśURXKUXEQXVYėWOHPVWtQHP
RKìEiPVHYRGRXEtOH
]OiWQXKORXENRX
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
EtORXXYQLWʼn
Y
OHGRYRXYRGRXYNDPHQLVNiOH
GXQėQtP
YHYHUNRXĀHUQiP
U
VOL]HPEO\VNRWDYìPQDKQėGpPMHKOLĀt
VYD]NHP
YRG
Y
SDSUVN\YRG
U
GUREQìPSOiWHPYėWYt
Y
UXGìPEDOYDQHPYFKODGX
QHVNOiGDQìPL~ORPN\YėWYt
U
PìPEDOYDQHP
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
VLQQìPWėOHPPHFKś
Y
U
Y
REODN\YNRUXQiFK
U
Y
N\VHOtP
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
åHGQX
Y
U
Y
StVNHP
U
Y
U
Y
S
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
FKRPiĀHPPHFKXQt
NRUQRXWHPQiSUVWQtNX
KYė]GDPLYėWåtUXN\
çOXWtPMDYRUHP
OLVWHPVWRSRXMiWURYNRX
Y
U
KOHGtP
Y
NXORYDWtP
U
NRʼniQtPGRVNDO
Y
EXEODWtP]YRQNXML
SRPQėQNiP
U
NRʼnHQRYėVLYtPGUREQìPLVPUN\URVWX
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YėVHQtP
Y
NRNRʼntQNHPMVHP
U
ĀHUYHQRXNDPHQtP
Y
U
Y
U
QDNORQėQKOHGtP
Y
YRSʼnHQt
U
ĀQtP
Y
PRNYDYėĀLFKiPGRWP\
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
KYė]GLĀNDPL
Y
U
DEOHGQX
Y
SRPDOXYìYUDWtP]HVWUiQėNYRGė
U
YSDGOHRGSRĀtYiPPHFKRYDWtP
Y
NUXKRYDWėSėQXML
]HOHQėGʼntPXDXVtQiP
U
NʼnLNQXEOHGė]HN~
Y
DPHFKRYDWtP
]DVHMDNRĀLPDVHVWiYiPNDPHQtPNDPDS\
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DåHGDYtPREOHMDNåXPtPGROXLQDKRUXEH]XVWiQtYOQDNDPL
SėQRXNRXOHPLSUś]UDĀQìPLSRG
KODGLQRXåNYtUDPLEDOYDQśDGUWL]UFDGOHQtP
Y
GXQtPREU\V\VWDUpKRVNDOQtKRSUDKX
U
Y
U
ĀLVWėEtORXQDUśçRYėOHILDORYìPLSʼnHGVHERXVWRMtPMHPQėYHYiQNX
Y
U
Y
YSUś]RU\SʼnHGHPQRX
U
D
Y
EOHGDYėEėOiPUXNRXDQRKRX
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YRGRXVWRMtPPQXWė
Y
YEėOiYpVHYWUiFtPDSO\QXVSDGDYėYRGRSiGHPGRQHEHKOHGtP
U
YQLWʼnYėWYtDNRʼnHQś
NRʼntQ\SśGRXWHNRXFt
Y
GXQtPVHY]KśUX
U
DGROś
VNOiQtPSśGRXVYpKODY\
Y
MDNPUD]HP
U
OHVHPVHåSOKiPĀHNiP
çOXWėLPRGʼnH
NDPHQHPVStPKODYRXĀQtPSRORçHQRX
Y
U
Pt]RXMLVNʼntPPRGUDYėåHGėVWʼntEUQė]ODWė
YNDPHQ\NDQt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
VQėQtP
U
Y\GHFKXMLP]HOHQRXREOHçHQQDʼntNiQtP
]E\WNHPUśçRYėQtP
UXNDPDQRK\
Y
Y~]NXFKXWtWėOHPRKìEDQìPYUiVQtPVNOiQėQtP
U
SORåNDPLOHVNQXVHMDNKUDQtP
VLYìPNU\VWDOHPUR]StMHQWHPQRX]HOHQtSURUśVWiQtPVYėWODåHUHPSʼntåHʼntP
WHPQRYDQpçOXWt
YėWYtVWtUDMtFtRKQXWSUR]tNiP
VORçLWtPWDPD]SėW
Y
U
NRʼnHQ\]QRYX
Y
SRNDPHQHFKNDPEtOH
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
KODGLQRXYRGRXSO\QX
QRKDPDXPtUiP
U
DQDVLYėOHEtORXVO\åtP
SUVWHPYHWʼnHQGRNDPHQHPėOFHSRGKODGLQX
Y
U
DQiPUD]RXPRGUìFKKXENYHWXSDʼnH]\
GRSURVWRUXREODN\
WLVtFtSUVW\Y]StQiPVHRNROtP
Y
NG\çSURKOtGiPU\FKOtP
U
D
Y
UW\VHSQXWìPL
XPtUiQtPMVHP
U
VHPWDPOLVW\
]iG\YRGRXĀHViQtPD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
SU\ĀD]DVWXSOXML
]QRYXEtOH
SʼnHYiOtP
U
UR]SLWėVNYUQtP]ODWė
YMHGQRP]DYtMHQRNHPWśQėKʼnPtPSURWLWśQtP
Y
PLOLRQ\KODYLĀHNMDNYRGRXNOHViQtP
U
D
Y
YROQìPRWiĀHQtPYSUDYRYOHYRNUiĀtP
]YROQDYOiĀHQVQėQtPSU\VN\ʼnQtNXWLFKìPREUśVWiQtP
U
DYėWYtPVHEDUYDPL
NROHQ\YOiĀHPOtVWHĀNHPçOXWìPSUìåWtPNDSUDGLQiP
Y
D
U
]QDNXMLVHSRVWXSQėDçN]DVODYDYDYOtP
D]DVHQD]HPLXPtUiPSOiW\YRG\SRGHPQRXFHVWRXSRGpOQìP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
GUREQRWYDUHPStSiPQRKD
]QDPHQDQìPD
Y
ĀLUXGQX
U
VLYėDEOHGėEtOH]HOHQRX
~VW\VHYʼnHQìPL]SėYHP
Y
D
U
KODGFHMDNUXGQX]GiQtP
Y
YOKQXNURYNDPLWYiUQėQ
U
MDNKXĀtPNDPHQ\]NUiSėQ
Y
ĀHUQtSRGNDPHQHPGUREQRXSDOHWRXWėORRĀLDSRKODYt
U
EOHGRMDVQėMDVQėEOHGiStVNHP
Y
]QDPHQtPSWiNDNʼnLYRY\]StYiQRSėW
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DU\ERKODYėOtVWNHPVHNiQ
Y
åHGė]ODWėNDGHʼnDYėKPDWiPGRWìNiQtPYśQėPLNDPHQtPDYRGQtP
U
ĀHNiQtP
Y
GtUXWiKQXSUVWHP]iG\QRKDPD]YUKQXOHKiQtPåtUDYėDUXGė]HOHQRX
OHçtPVSRĀtYDMH
U
SUśVYLWQėQDGYRGRX
Y
DPXçQėMDNRQDDVQDG
U
NG\çPRçQi
Y
YMiGUX
U
LNG\çQHPRWRUQìP]QDPHQiQYRGRXĀQėQtPNRʼnHQ\]PėWtPVUSN\VUSN\
VUSN\
Y
D
U
]ODWėNUiĀtP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
D
U
D
Y
LNG\ç
U
D
Y
U
Y
U
SRWśĀNHPRĀLPD]GROD
Y
DRSėWNDSNDPLPDOpKRGHåWėEtOìPQHEHPYNRUXQiFKDD
U
QHYLGLWHQėWpPėʼnMDNLDL
Y
i
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KOXERFHKRXSiQtPYHYėWYtFKGROHPRVWėQRX~çtP
U
YUVWYRXNDPHQH]HVWUDQ\GRVWUDQYHNOXVX
Y
WUKOLQRX]tUiPVHWXçNRXDWśQt
U
DUR]HYʼnHQìPDRĀLPD
Y
DGiO
U
]DçORXWOHUXNRXY]SDçHQRXSʼnHKOXERFHQDWDçHQtPY]WDçHQtPGRWìNiQtPVH
XVtQiQtPDNRPSDNXMHNOX]DMH
PDMtP
Y
L]QRYXVXYXVHGiQtPY]SʼntPHQVSRĀtYiQtPĀLFKiPDĀtKiPDĀLFKiP
U
Y\VH]HQtPYEDOYDQ\YLGėQKXĀHQFKODGHQEtOHQEʼnHKHP
Y
LKRXSiQVHĀHUQtYNXVHPKXĀtPDKʼnHGQXSRGHåWt
U
LSėWLWDPLWDP]iʼntPPOXQXMHPQėPOt]RX]HOHQRXKOXYRXGRYRGRX
RSʼnHQMDN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
LD
U
~
Y
i
U
L
Y
y
U
VH
Y
MH
U
L
Y
DYNOiGiQNPLMLREUDFHQtPNRUQRXWHPMDNSRGVHERXVHL
U
YODQX
Y
L
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
EUi]GRXSODPQXYQRKiFKYSOHWHQFKSiOtPPQRKHPKEXEOpQKEXEODQ
KRXSiQYEXEODQKXKODQ
Y
X
U
VNORQėQD
Y
D
U
L
Y
MDNFKʼnLStPYNODFN\OiPDQEUXPOHQKXĀtP
U
]ODWRKQėGRXPOKDPLSiUHPVXQHPREOHWRNYĀDVWUKOLQRX
Y
KQXWNRXVHFKODGtPQtçDSDURXGìFKiQNʼntPYQtç]tUiQDYėWYRX
YSOHWHQ
U
DSXNOL~çHQHçYKXSQtPQtçHYìåL]HOHQėWDNYSODåH
Y
YPU]QXOLVWHPVPXWHQWLåHQPRNʼnHEOtç
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
POiN\~çtPWLåHPiĀHQ
Y
DMDNQtçHĀHNiQtPYWLåHQNDSNRX
U
REODNHPRENURXçHQDKOHGėPVHNROHQ\EOtç
Y
YNDPHåtKQiQDVO\åHQ~VWHQʼntViPSLFKOiQMHKOHPD
U
KOHDDKORXEėPNUiĀHQMDNYKRXGRXDD
Y
KQiPDYNXVDPYOQ\R]DVHL
U
YHWQXWFKʼniQtPMDNREORĀtPVHYìåD
Y
DUXĀHMYDʼntPMDNVHKQXDKXĀHM
U
VSiQDREMtPiQDLEOtçH
Y
D
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NRʼnHQś]PėWtDDOLVWtPREUśVWiPMDNFKUiQėQVWtQHPVWH]NRX
UR]åODSDQRX
U
DDĀNROLYNOtQėQWDNp]KYė]GėQWODSiP
Y
MDNVLEODVNHPVPśOXODVNiPDMVHPYNDSNiFKåHGQX
U
SUDVNHPSUVWRYtPD
Y
SʼntĀQėRGOXSRYiQD
U
VHNiQVUXERYDWtQåPiWUiQWHPQėQHWìNDYNXYNUiĀtP
Y
WDNEtOHMDNVWUPtPUXGìPVPKODNHPODWRXSUVQtYPKOXDSʼniQt
U
EODNHPNiSX]DVHMDNRMHVWʼnDELQtPĀHUQtWDNpNODSiPEURXĀHQD
Y
FHVWXMLDĀHNiPDD
U
RKìEiQMVHPYU\WPXERXʼntPUiNHPYRXʼntUR]WiStPVHKUDQRXYėWYtYODVDWtP
VH
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
KODYXVNOiQtPD
-DYRʼntPSRWRNHP²²
U
Y
U
]HOHQiMHYSʼntURGėQDSURVWRSʼnHYDçXMtFt]HOHQiMHYåHREMtPDMtFt~KUQQiQHGLYtP
VHçH*RHWKHXYDçRYDOR]HOHQpMDNRR
SULPiUQtEDUYėLNG\çWRRGSRURYDORI\]LNiOQtPSR]RURYiQtP1HZWRQDQDYHĀHU
&HVWRX]3HFHNROHPYUFKX-DYRUX-DQĀLNiUQD-DYRUNDDSDNGROś
FLKOD]SRWśĀNXSRGGROQt~SVNRXVDPRWRXVWʼnHSQiGRE\]WpKRçSRWRNXEDUY\
FHVW\N-DYRUFHYPtVWėSʼnHFKRGXGR
Y\VRNpKROHVDNGHMVPHYçG\RGSRĀtYDOL
DSDNGROśVWUiQtYPOHWìPNRU\WHPYEìYDOpFHVWėRG-DYRUN\N-DYRʼntPXSRWRNX
]FHOD]QLĀHQpSDUWLHNUDMLQ\]iʼnH]\
Y\OLWtNDPHQśYSORFKiFK
Y
U
&HVWDSʼnHV5śçRYRXKRUXQD6QėçNXY]RUN\KRUQLQDSRGpOMH]HUNH
6OXQHĀQtPXNDPHQL3DNRSėW2EʼntPGROHPGR
9HONpÔS\SRGREXFHOpFHVW\VEtUiPPUWYìKP\]²VFHORXURGLQRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
-DYRʼntSRWRNY\POHWpNRU\WRQDSśYRGQtFHVWėN-DYRUFH]EėçQìSUś]NXP²
]iʼnH]\PtVW\KOXERNpPHWU\
çHOH]LWpEDOYDQ\åHGRRUDQçRYpSUXKRYDQpVNiO\YLVtFtNRʼnHQ\
Y
U
KOXERNìYìPROFHVW\NRU\WDSHVWʼnHEDUHYQpNDPHQ\NʼnHPLĀLWpNU\VWDO\åHGi
RUDQçRYi
Y
U
çtO\YNDPHQLEtOiYRNURYpPSRGNODGXMLçNDPtQHNGiOHUśçRYiVOtGDYHGOH]ODWì
Y
U
]PėőNDPHQśSʼnLYVWXSXGREìYDOpKRNRU\WD-DYRʼntKRSRWRNXLEOHGėILDORYpD
UśçRYpNDPHQ\RSʼnHQpRVWURP\GR
EėORçOXWDRGKDOHQpNRʼnHQ\VPUNXNDSLĀN\VPśO\VLORXYRG\RKQXWpSOHWLYRSRVWHOH
RNRORVWURPX
Y
U
EOHGėQDPRGUDOìNiPHQVGtUNDPLXSURVWʼnHGWRNXVNiO\QDOHYpVWUDQėEʼnHKX
GśVOHGQėRGNU\WpRGYHJHWDFHDPHFKX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
EOHGėQDPRGUDOHåHGi
Y
U
NiPHQWODPD
Y
U
RGKDOpQpREʼntKUQFH
Y
U
EėORåHGiVXFKp]iʼnLYėRUDQçRYRKQėGiPRNUpGśVOHGQėRKOD]HQpNDVNiG\
SśYRGQtKRSRWRNXSUXKYFHOLVWYpVNiOH
YHONìYRGRSiG
Y
U
NDVNiG\SR]QDPHQDQpSWiN\
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
RĀLVWėQpYRGRSiG\GėWVWYt
Y
U
NDPHQLWiStVĀLQD
Y
U
SUśKOHGHPYRGRX]iʼnLYìPSURVWRUHPYRG\çOiEN\
Y
U
Y]SʼntĀHQpGHVN\]DNOtQėQìPLGʼnHY\
Y
U
SRO\VW\UHQ\MDNREDOYDQ\NRU\WHPUR]åtʼnHQìPMDNRFHVWDYROiQRSWiN\
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
PQRçVWYtQRYėRGKDOHQìFK]QDNśQDNDPHQHFK
Y
U
Y
U
Y
U
PHFKRYėY\EėOHQpXYQLWʼnPRGUDYėåHGp
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
GUREQìçOXWìOtVWHNMHVʼniEQtN
Y
U
MHPQėEDUHYQpåNiO\ĀHUYHQRRUDQçRYiVSOìYiQt]HOHQDYpSʼnHVEtORXåHGRX
RNURYRXVWRS\VUQ\YOKNìPStVNHP
Y
U
Y
U
Y\OHåWėQìRVWURKVWʼnHGHP
Y
U
VRXWėVND]PėQėQiNQHSR]QiQt
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
EtOpRNURYDSURWėMåtVWUiQt
Y
U
Y
U
]ʼntFHQRXVWėQRX
Y
U
SHʼnHMH
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
VNiODMDNRNDPHQHP
Y
U
GʼntYHFHVWRX
Y
U
YRGRX
Y
U
SOHFKVNiORX
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
EìYDORXNUXKRYRXStVĀLQRX
Y
U
KRʼnFHP
Y
U
Y
U
5ìFKRU\-DYRʼntPSRWRNHPGRSROHGQHSURWLSURXGXY]RUHNILDORYp
VOtG\YåXGHNROHPMHQHXYėʼnLWHOQi
Uś]QRVWNDPHQśEDUHYQìFKLSUśVYLWQìFK
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
VQtPHNSOHFKXRKQXWpKRSʼnHVEDOYDQ\GDOåtY]RUHNĀLVWpVWʼntEUQpVOtG\ĀLVWp
NRU\WRNDPHQśEH]YHJHWDFHRMHGLQėOp
DOHYåXG\SʼntWRPQpUśçHQtQ\
Y
U
NDçGì]iSLV]DFK\FXMHSRX]HPLNURGHWDLOPpKRYLGėQt
Y
U
PRFQėORXSDQpNśU\VPUNX
Y
U
Y
U
VtOtFtVYėWORWHSOR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
FRYtF"
Y
U
Y
U
YåHPLSUVW\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
NUHYQtĀHN
Y
U
Y
U
Y
U
FHVWRXYRG\
Y
U
SR]QDPHQDQì
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
SėQNDYRXQDREORXNX
Y
U
-DYRʼntPSRWRNHPSURWLSURXGX
Y
U
ĀHUQiQDSODYHQiKOtQRXXKOtN]DSDGOìY]HPL
Y
U
VKODYRXVNORQėQRXXWpKRçREORXNXYėWYtQDGYRGRXMDNRSRVOHGQė
Y
U
WXçNRXMVRXYLGėQ\VNiO\WODNHPYNROHQė
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
VHGtPĀHNiP"SRWRN²YRGDMVRXYHONpWėORYHYHONpPWėOH]GUXKpVWUDQRXMLQìP
RNHP
Y
U
«NRʼnHQśGHYėWVLOXSR]QDPHQiYiPOLVWMHPQpFKYėQtNiPHQRSʼnHQt
Y
U
KDGLYåXGHSR
Y
U
NURN\XKOtN
Y
U
MDVQėSHʼntPRUDQç"
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
EURXFL
U
ĀW\ʼnLNG\çVHRKOpGQXWHQNìNiPHQ]QtMDNRNRY
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
RNDPçLN
Y
U
Y
U
REODND
Y
U
WOXNRXFtVUGFHGXSH]DPQRX
Y
U
VWURPPRVW
Y
U
ĀW\ʼnLDYtF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y\ORPHQRXVNiORXYSURWėMåtPEʼnHKXSURVWRUQRVDWFH
Y
U
NUYtĀWHQRXNRPiUHPPRGUR]HOHQi]ODWė]HOHQi
Y
U
NUYtRĀt
Y
U
Y
U
GUREQpPDQGHOLQFH
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Wśļ
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
SR]RURYiQtPWRNHP
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
GYė
Y
U
Y
U
VRXPUDNHP
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
PH]LEDUYDPL
Y
U
Y
U
MDVQìVRXPUDN
Y
U
Y
U
MHʼniEHPOLVW\SʼnHYUiFHQìPL
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
EtOp]DVtOtFtKRVRXPUDNX
Y
U
YRGDMDNRNG\çSURWpNiKODYRX
Y
U
SWiNXWtNiSURWLWRNX
Y
U
SRYUFKWRKRFRMHXYQLWʼn
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
UśçRYìPNU\VWDOHPQDåHGDYpPYDORXQX
Y
U
]QDNHPVWRSRX
Y
U
SR]QiPN\REDUYiFK
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
U
Y
U
WėORSRKODYt
Y
U
WėORSRKODYtNOtQHPçiU
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
WėOR
U
WėOR
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WėORNiPHQWėVQìYSH««
Y
U
ĀHUQiVUSHNMHVWʼniEQtNX
Y
U
Y
U
QHYtPFR
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
~GROtOLVW
Y
U
GUREQtĀHUQtEURXĀFL
Y
U
Y
U
«EOHGRVW3HNOR
Y
U
KOXERNi]HOHļ
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
XUĀLWiUH]DYRVWPtVWD
Y
U
VWXGQtåWėEHWiQt
Y
U
Y
GUREQpNDVNiG\SʼnLSRPtQDMt-DYRʼntSRWRN
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
KOLQLWpStVĀLQ\
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
]YXĀtP
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
GUREQp
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
PRGʼnHPRGʼnHPRGʼnH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
NRXOH
Y
U
WʼnL
Y
U
SR
Y
U
GYėUXGp
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
DKQėGìPL
Y
U
Y
U
YPtVWė
Y
U
Y
U
GʼntYHUśçHPL
Y
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UXGQRXi
Y
U
ĀHUYHQRXNśçt~WUçNHPFHVW\
Y
U
VQDGEDçLQRX
Y
U
ERG\
Y
U
ʼntWtFtPVHWėOHP
Y
VFKQX
U
SDGDMtFtFHVWRXPOXYtFtPLYRGDPLVODGNHPVODGNHPYėVpQNRX
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
NRʼnHQHPYHYėWUXY]HPL]iʼntFtWHPQRX]HOHQt
Y
U
NDPHQHPVNiORXEėOt
Y
U
WOXN\]D]iG\WOXPHQpUiQ\SRGQRKDPDYHĀHU
Y
U
UDP]DVHEH
Y
U
Y
WDPNGHE\ODFHVWDVNiODMHVWUç
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PėQLYìURKNRQFHFHVW\HQGUiQRUi²QR
Y
U
SUYQtGRWHN-DYRʼntSRWRN
ĀHUYHQiKRXEDMiWURYNDVLQLFHQDKOtQėDNDPHQHFK
-DYRʼntPSRWRNHP
Y
U
EOD
MHWRWRWDNpKOtQDSRWRND"
Y
JUHHQ
RUYDQìPLNRʼnHQ\Y]W\ĀHQìFKYRG]KQėGOìPEH]SRK\EQìPYėWUHP
UHG
U
JUHHQ
««VHGUREQpEtOpNYėW\QDWHPHQLYUFKXSRGHVWURPHPMH]HP
EODFN
DçOXWRXGUWtSʼnHVSUśKOHGQėEtORX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
GROś
SʼnHVKODGLQXQHYLGėQ
DNYėW\
U
VRXPUDNHPRĀtVWUiQėDçNYRGėKXNRWHP
PRGUR]HOHQìPVOXQFHP
YĀDUiFKORG\KĀHUYHQìFKSʼnHG]HOHQRX
OHGHPçOXWp
OHGHPYQR]H
Y
U
D]DV
NURNHPGRFHVW\FHVWRX
WėVQìPNDPHQHPD"
WDNçOXWRKQėGìP
SʼnHVWYDU\XWtNDMtFtPLSRKOHGXYåHFKPìFKRĀtDSʼnHFHWDP"
GYėPDVNYUQNDPL
]OHYD
RSʼnHQ
GUWtPQRKR
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PQRKR
EtORXVNYUQRXGROHVWtQHP
Y
PRçQi]DVH««««««UXNDPD
EOHVNHPDWHSHP]SUDYD]OHYD
YRĀLPDNRʼnHQ\SUR]iʼnHQpNʼnHKNRXåőiYRX]HOHQt
]iGHPYRG
YSUDYRYOHYRQRKRXRKQXWpKRNDPHQH
]UśçRYpGRPRGUpDSRKOHGHPGROśQDGĀHOHPSRK\EHP
Ot]iPYi]iQtNDPHQśUR]RVWʼnHQKODGLQRXNĀLWHOQRVWLQHSRK\EXVSRK\EHPD
NśURXY\UiçtPD««SRORçHQQDSORFKRVH]HPtYEʼnHKVWiOHVWRMtFtPURGtFtP
DUR]WYDU\SXN\SO\QX
U
D
LNG\çNURNHPOHVNOHĀHUQìPEėOiQtP]PL]HQtPFKODGQXD
]HOQXĀiU\QHĀiU\XSOìYiPDVWRMtPSDʼnH]HPSʼnHYUiFHQìPGRNUDMLQ\
VYėWHONRʼnHQś
VDPHWHP]HOHQėSODPHQ\VWpEHOMDNMHOHQLDSʼnHFLPėNFHSUVW\YRGSiURXQDG
KRXåWtP
GìFKiPMiWURYNRXʼnDVDPLåHGDPLOLåHMQtNś
XFKRSHQtPVHYʼnHQìPLSUVW\QRKRXDUW\NDPHQśEtOìFKDVPUiNiQtPPUDNś
Y
DSORFKDPLWHUDVDPLMDNOLVW\D]DVHQLF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
]YXNRPėļKODVśKOXERNìFK]GėUD]«««EtOìPLRNU\
MD]\ONDPLDStSiQtP
SUFKDMtFtP]SėYHPDSOXWtPSURPėQOLYìPLPLQLKRUL]RQW\SUVWśDQRKRXDOLVWś
D]DG
U
NUDMLQRXSRWRNHPQRVHP
PDOìPLSRK\E\YHONìPLSRK\E\
ĀHNiQtPDWUYiQtPOHWHPKODYRXYėQFHPMHKOLĀt
NURXçHQtPDVSLUiORXSURWLSURXGXStVNXGRUśçRYDWHVDQìQHERçOXWė
RSʼnHQYiQNHP
D]DVHKʼnEHWHPWLFKQXDKOHGtPGRSRPQėQHNSRPQėQNDPL
WDNGUREQìPLNDPHQ\QHYLGėQYLGėQ
Y
DD
VQDGMHQRPĀHSHOt
]Dʼnt]QXWRXSUVWHPMHVHSHP
DMHVHSHP
PpOLVW\DVNORQėQì
UśçRYtPWHPQìPSRKOHGHPD]E\OìPSODVWLNHPVHGUçtPYėWYtSURXGXSURXGHP
U
DQH]DNUHVOHQRStUiPYRGXOLåNiPVYLQXWìPOLVWHP]PRGURILDORYėSDGiP
MDNKODYRXVNOiQtPVWUiļ
PLKQXPLKQX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
D]YROQDNUiĀtPNRʼnHQ\PHFKśDNPHQ\PHFKśFHOìçOXőDOHVNOiĀHUļDYUWtP
VHĀtKiQtPNORERXN\KQėGt
SRKR]HQìY\KOtçtPGUiSN\DQDViYiPQHNRQHĀQìåXPDVYLVWLNPXEXå
VPDKPPOY
DWDEėOiPRĀLPDEtOìFKçLOY]UFDGOHPY]UFDGOHP
Y
PRNʼnHGUiSNiP
]SRGSʼnHYLVXYUQtPEUQtPD
QHEDUHYQėPOiGQX]HOHQRXMDNYVWiYiQRFQDGREODN\
EėOPHPNRʼnHQX
U
SORVNROHEQėUXNDPDQDWDçHQGRSURVWRUXPDOpSORG\YLGėQ]YHONpGiON\
QR]GUDPLVNRUFśDQHQtMLFKPiOR
SURGtUiPOHV\PHFKśWXKìFKDQHSURVWXSQìFKEOXGQìFKDFHVWRX]DSRPHQXWRX
NURN\MVHPSʼnHYUiFHQìPEDOYDQHP
WėODQHEHPPH]L]YXN\WDNEOHGDYėQD]HOHQDOìYçLOiFKNʼnHPHQHPMDNXFKHP
NG\VL]DSRPQėQtPVWUXçNRXVWʼntEUQRX
Y
LSOtVQt
YMHPQpPWyQHPWėOHPVWʼntEUQìP
VWUPtPDYVWiYiPREUDFtPVHDSXNiPYUVWYDPLV\SFHåXPtPPU]QXKQXWtP
U
NR]OtNHPDåHYHOHPY\VFKOHY\VFKOHNDQXGR]UiOHEėOiPRWiĀHMHMtP
]DVGRUśçRYDĀLEtOH"NOHViPRStUiPVH]YRGNWėPĀHOśP]HOHQėDSDGiP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SRPDOXSRPDOXNORX]iQtPREODN
NRWYtPSUśKOHGtP
Y
SRGKODGLQRXXEtKiQtPRVWUìPĀHOHPStVHNĀLFKiPY\UśVWiPVSOìYDMH
åHGėRGSRĀtYiPFKʼntStPVHKQXWìP
D]DV
U
KʼnHEHQHPYUiVQtPUXNDPDD]DVREORXĀtPKQėGRILDORYėUśçRYRUśçRYėD
åHGė
KUDQtPVHDVNOiQtPKUDQXMLSUDVNiQtPNRUQRXWtPNRUQRXWtP
YėWYLĀNRXSʼnHNUìYDMHNDPHQHP
Y
DGiOHGRYQLWʼnGiONRXYėWYtStåőDORX
NDEHOHPUR]SDGOìPNXVHPKOLQtNXKUDQtP
YėWYtDVWURPHPGUçHQUR]PìåOHQtP
EO\VNRWiP
U
]PL]XMLVHYHOPLSRPDOìPLNURN\
MDNNśçt
DVHQDVHEHRWHYʼnHQėKOHGtPYLGėQ²QD²QtP
Y
DYėWYtYėWYtYėWYt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
YėWYtYėWYt
Y
YėWYtYLGtP
U
]EʼnHKXQDEʼnHK
YLGtPVHOHçtPSURWLORçL««GXFKś]DKODYRXD]iG\]iG\]iG\SURFKi]HMH
NUiĀtP
QRK\FKUDVWtçOXWėSODYXQtOLVWRYtPDYOLVWHFKROåRYtPSUi]GQHPSRWėOH
Y
WśQtKODGLQRXYOQėQtPVYėWHOSRKOHGHPYėWYHSDçHPLSODYXQtWėOHPQDWėOH
YHUWLNiODPLNDSHNDSURXGśNDQXWtP
SʼntĀQLFtGHFKXYSDGiQtPVNYUQåHGpNUDMLQ\PHGX
U
NDSUDGtPODE\ULQWHP]YRQtPSʼnLYUiFHQQDERNĀQtPD]HOHQiPVH
ĀHUYHQiPLĀHUQiPSUREOHEėOHPLVNDPLVWURPRYìPL]tUiP
KOXELQtP
Y
VQtP
SROLVWHFKOLVW\DGiODGiO
U
D]DVH
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
GRYėWYtKOHGėQtPD]DVH
Y
RWiĀHQtPURWXMLWHSDMHRSʼnHQDVStP
U
]DNOtQėQYVREėYėWYHPLNODFN\NUiĀtP««YRGRXEìOtPLVSUåNDPL
NYėWśSU\VN\ʼnQtNHPUiPXML
NDSUDGt
NUDMLQX
MLQX
NUD
Y
YRNUDMtFKUR]GʼnHYHQ
U
]QRYXD]QRYX
]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi]HOHQi
Y
KURWHPWpWRWXçN\VWURPYERGQXWìYNRU\WREUi]GRX
U
VSRXVWRXEtOpEtOpDEėODYp
NURXçHQtPYRG
ʼnYXDSUVNiPåXPtPDUR]SO\iYi
DDDDD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
Y
KʼnHEHQDWtPPUDPRU\ʼnYDYQRU\
VWʼntNDYėY]HOHQLVXQXVYpĀiVWLVLQtDPRGU\
U
]PHFKRYėOìKODYRXYOKNì]DNORQėQUXNDPDĀLFKiP
KUNRWiPʼniVQtP]StYiPVSOìYiPDYRGQtP
EtORXGUDSpULtGUçHQRXGʼnHYQDWėYWRNX
D
EtOi
D
Y
]GiON\D]EOt]ND
U
SDNKśOKśOUXNRXPLVHGtDWśQt
RVWURKHPRNHPY]iK\EHFKWėODKODYRXSRNOiGiQtP
Y
VYLWHPKYė]GXGQDYRGQDWėY]QLNiPDKQėGQX
]ĀHUQpSʼnHVILDORYRXVHYåHGRXREUDFtP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
GʼnHYėQìUR]NURĀHQVO\åtPD
U
ĀHNiQtP~
Y
U
Y
U
Y
U
Y
U
VWDQHPYRNXVWtQHP
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
PtVRXYOiK\
Y
VWURPHPNDPHQHP
U
NUśSėMHPL
Y
VWtQHPVWtQHP
U
VWtQHPP\åOHQNRXVWH]NRX
Y
QRK
U
]iʼntVOXQFHYHGQHPVLYRXNDPHQHPçOXWtEOHGR]HOHQiPVWtQ\OLVW\]D
EDOYDQVWUiQtPåODSQX
YL]QXVXQtP
Y
WėOHVHGtPYiQNHPPXåNRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
«YKìEiPVH
U
NXORYDWtPYH]tP
Y
U
Y
SU\VN\ʼnLĀQtPVHDçOXWtP
U
OLVW\NODGXGR~GROtQDPRGUDOHSURWLVREė
NśURXKUXEQXVYėWOHPVWtQHP
RKìEiPVHYRGRXEtOH
]OiWQXKORXENRX
Y
U
EtORXXYQLWʼn
Y
OHGRYRXYRGRXYNDPHQLVNiOH
GXQėQtP
YHYHUNRXĀHUQiP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
VOL]HPEO\VNRWDYìPQDKQėGpPMHKOLĀt
VYD]NHP
YRG
Y
SDSUVN\YRG
U
GUREQìPSOiWHPYėWYt
Y
UXGìPEDOYDQHPYFKODGX
QHVNOiGDQìPL~ORPN\YėWYt
U
PìPEDOYDQHP
Y
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
VLQQìPWėOHPPHFKś
Y
U
Y
REODN\YNRUXQiFK
U
Y
N\VHOtP
U
Y
U
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
åHGQX
Y
U
Y
StVNHP
U
Y
U
Y
S
U
FKRPiĀHPPHFKXQt
NRUQRXWHPQiSUVWQtNX
KYė]GDPLYėWåtUXN\
çOXWtPMDYRUHP
OLVWHPVWRSRXMiWURYNRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
KOHGtP
Y
NXORYDWtP
U
NRʼniQtPGRVNDO
Y
EXEODWtP]YRQNXML
SRPQėQNiP
U
NRʼnHQRYėVLYtPGUREQìPLVPUN\URVWX
Y
U
YėVHQtP
Y
NRNRʼntQNHPMVHP
U
ĀHUYHQRXNDPHQtP
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
Y
U
QDNORQėQKOHGtP
Y
YRSʼnHQt
U
ĀQtP
Y
PRNYDYėĀLFKiPGRWP\
U
Y
U
KYė]GLĀNDPL
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
DEOHGQX
Y
SRPDOXYìYUDWtP]HVWUiQėNYRGė
U
YSDGOHRGSRĀtYiPPHFKRYDWtP
Y
NUXKRYDWėSėQXML
]HOHQėGʼntPXDXVtQiP
U
NʼnLNQXEOHGė]HN~
Y
DPHFKRYDWtP
]DVHMDNRĀLPDVHVWiYiPNDPHQtPNDPDS\
U
DåHGDYtPREOHMDNåXPtPGROXLQDKRUXEH]XVWiQtYOQDNDPL
SėQRXNRXOHPLSUś]UDĀQìPLSRG
KODGLQRXåNYtUDPLEDOYDQśDGUWL]UFDGOHQtP
Y
GXQtPREU\V\VWDUpKRVNDOQtKRSUDKX
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
ĀLVWėEtORXQDUśçRYėOHILDORYìPLSʼnHGVHERXVWRMtPMHPQėYHYiQNX
Y
U
Y
YSUś]RU\SʼnHGHPQRX
U
D
Y
EOHGDYėEėOiPUXNRXDQRKRX
U
YRGRXVWRMtPPQXWė
Y
YEėOiYpVHYWUiFtPDSO\QXVSDGDYėYRGRSiGHPGRQHEHKOHGtP
U
YQLWʼnYėWYtDNRʼnHQś
NRʼntQ\SśGRXWHNRXFt
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
GXQtPVHY]KśUX
U
DGROś
VNOiQtPSśGRXVYpKODY\
Y
MDNPUD]HP
U
OHVHPVHåSOKiPĀHNiP
çOXWėLPRGʼnH
NDPHQHPVStPKODYRXĀQtPSRORçHQRX
Y
U
Pt]RXMLVNʼntPPRGUDYėåHGėVWʼntEUQė]ODWė
YNDPHQ\NDQt
Y
VQėQtP
U
Y\GHFKXMLP]HOHQRXREOHçHQQDʼntNiQtP
]E\WNHPUśçRYėQtP
UXNDPDQRK\
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
Y~]NXFKXWtWėOHPRKìEDQìPYUiVQtPVNOiQėQtP
U
SORåNDPLOHVNQXVHMDNKUDQtP
VLYìPNU\VWDOHPUR]StMHQWHPQRX]HOHQtSURUśVWiQtPVYėWODåHUHPSʼntåHʼntP
WHPQRYDQpçOXWt
YėWYtVWtUDMtFtRKQXWSUR]tNiP
VORçLWtPWDPD]SėW
Y
U
NRʼnHQ\]QRYX
Y
SRNDPHQHFKNDPEtOH
U
Y
KODGLQRXYRGRXSO\QX
QRKDPDXPtUiP
U
DQDVLYėOHEtORXVO\åtP
SUVWHPYHWʼnHQGRNDPHQHPėOFHSRGKODGLQX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
U
DQiPUD]RXPRGUìFKKXENYHWXSDʼnH]\
GRSURVWRUXREODN\
WLVtFtSUVW\Y]StQiPVHRNROtP
Y
NG\çSURKOtGiPU\FKOtP
U
D
Y
UW\VHSQXWìPL
XPtUiQtPMVHP
U
VHPWDPOLVW\
]iG\YRGRXĀHViQtPD
Y
SU\ĀD]DVWXSOXML
]QRYXEtOH
SʼnHYiOtP
U
UR]SLWėVNYUQtP]ODWė
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
YMHGQRP]DYtMHQRNHPWśQėKʼnPtPSURWLWśQtP
Y
PLOLRQ\KODYLĀHNMDNYRGRXNOHViQtP
U
D
Y
YROQìPRWiĀHQtPYSUDYRYOHYRNUiĀtP
]YROQDYOiĀHQVQėQtPSU\VN\ʼnQtNXWLFKìPREUśVWiQtP
U
DYėWYtPVHEDUYDPL
NROHQ\YOiĀHPOtVWHĀNHPçOXWìPSUìåWtPNDSUDGLQiP
Y
D
U
]QDNXMLVHSRVWXSQėDçN]DVODYDYDYOtP
D]DVHQD]HPLXPtUiPSOiW\YRG\SRGHPQRXFHVWRXSRGpOQìP
GUREQRWYDUHPStSiPQRKD
]QDPHQDQìPD
Y
ĀLUXGQX
U
VLYėDEOHGėEtOH]HOHQRX
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
~VW\VHYʼnHQìPL]SėYHP
Y
D
U
KODGFHMDNUXGQX]GiQtP
Y
YOKQXNURYNDPLWYiUQėQ
U
MDNKXĀtPNDPHQ\]NUiSėQ
Y
ĀHUQtSRGNDPHQHPGUREQRXSDOHWRXWėORRĀLDSRKODYt
U
EOHGRMDVQėMDVQėEOHGiStVNHP
Y
]QDPHQtPSWiNDNʼnLYRY\]StYiQRSėW
U
DU\ERKODYėOtVWNHPVHNiQ
Y
åHGė]ODWėNDGHʼnDYėKPDWiPGRWìNiQtPYśQėPLNDPHQtPDYRGQtP
U
ĀHNiQtP
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
GtUXWiKQXSUVWHP]iG\QRKDPD]YUKQXOHKiQtPåtUDYėDUXGė]HOHQRX
OHçtPVSRĀtYDMH
U
SUśVYLWQėQDGYRGRX
Y
DPXçQėMDNRQDDVQDG
U
NG\çPRçQi
Y
YMiGUX
U
LNG\çQHPRWRUQìP]QDPHQiQYRGRXĀQėQtPNRʼnHQ\]PėWtPVUSN\VUSN\
VUSN\
Y
D
U
]ODWėNUiĀtP
Y
D
U
D
Y
LNG\ç
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
D
Y
U
Y
U
SRWśĀNHPRĀLPD]GROD
Y
DRSėWNDSNDPLPDOpKRGHåWėEtOìPQHEHPYNRUXQiFKDD
U
QHYLGLWHQėWpPėʼnMDNLDL
Y
i
KOXERFHKRXSiQtPYHYėWYtFKGROHPRVWėQRX~çtP
U
YUVWYRXNDPHQH]HVWUDQ\GRVWUDQYHNOXVX
Y
WUKOLQRX]tUiPVHWXçNRXDWśQt
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DUR]HYʼnHQìPDRĀLPD
Y
DGiO
U
]DçORXWOHUXNRXY]SDçHQRXSʼnHKOXERFHQDWDçHQtPY]WDçHQtPGRWìNiQtPVH
XVtQiQtPDNRPSDNXMHNOX]DMH
PDMtP
Y
L]QRYXVXYXVHGiQtPY]SʼntPHQVSRĀtYiQtPĀLFKiPDĀtKiPDĀLFKiP
U
Y\VH]HQtPYEDOYDQ\YLGėQKXĀHQFKODGHQEtOHQEʼnHKHP
Y
LKRXSiQVHĀHUQtYNXVHPKXĀtPDKʼnHGQXSRGHåWt
U
LSėWLWDPLWDP]iʼntPPOXQXMHPQėPOt]RX]HOHQRXKOXYRXGRYRGRX
RSʼnHQMDN
Y
LD
U
~
Y
i
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
U
L
Y
y
U
VH
Y
MH
U
L
Y
DYNOiGiQNPLMLREUDFHQtPNRUQRXWHPMDNSRGVHERXVHL
U
YODQX
Y
L
U
EUi]GRXSODPQXYQRKiFKYSOHWHQFKSiOtPPQRKHPKEXEOpQKEXEODQ
KRXSiQYEXEODQKXKODQ
Y
X
U
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VNORQėQD
Y
D
U
L
Y
MDNFKʼnLStPYNODFN\OiPDQEUXPOHQKXĀtP
U
]ODWRKQėGRXPOKDPLSiUHPVXQHPREOHWRNYĀDVWUKOLQRX
Y
KQXWNRXVHFKODGtPQtçDSDURXGìFKiQNʼntPYQtç]tUiQDYėWYRX
YSOHWHQ
U
DSXNOL~çHQHçYKXSQtPQtçHYìåL]HOHQėWDNYSODåH
Y
YPU]QXOLVWHPVPXWHQWLåHQPRNʼnHEOtç
U
POiN\~çtPWLåHPiĀHQ
Y
DMDNQtçHĀHNiQtPYWLåHQNDSNRX
U
REODNHPRENURXçHQDKOHGėPVHNROHQ\EOtç
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
Y
YNDPHåtKQiQDVO\åHQ~VWHQʼntViPSLFKOiQMHKOHPD
U
KOHDDKORXEėPNUiĀHQMDNYKRXGRXDD
Y
KQiPDYNXVDPYOQ\R]DVHL
U
YHWQXWFKʼniQtPMDNREORĀtPVHYìåD
Y
DUXĀHMYDʼntPMDNVHKQXDKXĀHM
U
VSiQDREMtPiQDLEOtçH
Y
D
U
Y
NRʼnHQś]PėWtDDOLVWtPREUśVWiPMDNFKUiQėQVWtQHPVWH]NRX
UR]åODSDQRX
U
DDĀNROLYNOtQėQWDNp]KYė]GėQWODSiP
Y
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MDNVLEODVNHPVPśOXODVNiPDMVHPYNDSNiFKåHGQX
U
SUDVNHPSUVWRYtPD
Y
SʼntĀQėRGOXSRYiQD
U
VHNiQVUXERYDWtQåPiWUiQWHPQėQHWìNDYNXYNUiĀtP
Y
WDNEtOHMDNVWUPtPUXGìPVPKODNHPODWRXSUVQtYPKOXDSʼniQt
U
EODNHPNiSX]DVHMDNRMHVWʼnDELQtPĀHUQtWDNpNODSiPEURXĀHQD
Y
FHVWXMLDĀHNiPDD
U
RKìEiQMVHPYU\WPXERXʼntPUiNHPYRXʼntUR]WiStPVHKUDQRXYėWYtYODVDWtP
VH
Y
KODYXVNOiQtPD
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
"VUPSTLÏLOJIZ"SUJTU}T#PPLT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
;FCÓO
LSFTCZBUFYUZPMƉWLFNMJTUƉYBVUPSTLÈLOJIB
TUŞOBMPNV;FCÓO
LFżFWMOZÝFEÏIPLBNFOF
WMOBLBNFOF
LBNFOOÈWMOB
4MVODFQPE;FCÓOFN
LPCFSDFUSÈWZQPETLBMOÓTUŞOPV
LżJWLBPCMBLBTLBMUFNOÏ[BQBEBKÓDÓTMVODF
TMVODFBPCMBL
LPUMJOBQPETLBMBNJ
LBNFOOâQSPVE
WSTUWZLBNFOFLMBEFOZÝJLNPEPOJDITF[BLVTVKÓQSPIMVCOŞ
LBNFOOÈWŞäTSPLMJOPV
PTUSÏISBOZBWSTUWZEPWOJUż
[ÈUPŘJOBNF[JTLBMBNJ
LBNFOOÈWŞä
WZTPLÏOFCFOBETLBMBNJ
WZTPLÏOFCF
WZTPLÏOFCF[CŞMBWÏLNPESPGJBMPWÏ
MJTUZGJBMFLäMPVUOPV
LWŞUZMPNJLBNFOƉ
ESPCOÈESƃŘFEJŘFOBQMPÝJOŞ
QMPÝJOZOBTLBMOÓDITUŞOÈDI
WZIMPEBOâQSPTUPSMPNV
QSPTUPSMPNVPUFWżFOÈLSBKJOB
TUVQOŞTLBMOÓDICMPLƉ[żFKNŞKÝÓ
WFKÓU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TLBMOÓQSƉDIPEW[ÈLSZUV
LPTPWÏMFUÓEPTLBM
PQżFOPTLÈMV
TFEÓNPQżFOPTLÈMV
OBCPLPTLÈMVPQżFO
IMBWBOBTLÈMFUFNFOPDIMBEÓNPUâMTFDIWŞKF
OBTLÈMFTMFEVKJLPTB
LPT[QÓWÈOBTLBMÈDIQBEÈLBNFOÓ
PQżFOPTLÈMVLPT[QÓWÈÝFżÓTF
QMPDIZQPMÓ
IMBWBWMOZLBNFOƉ
EÓWÈNTFEPMƉ
LPTQżFMFUŞMBVTFEM
TJMVFUPVOBLBNFOJQPEWZTPLâNOFCFN
QSWOÓOFUPQâS
QUÈLŘJOFUPQâS
TVDIÈUSÈWBWFÝUŞSCJOŞWFTMÈCOPVDÓNTWŞUMFTWÓUÓ
USTZUSÈWZQPEQżFWJTFNQSPMÏUMOFUPQâS
PCSZTZNŞLOPVTJMVFUZQSPUJOFCJTFPTUżÓ
CMFEÈUSÈWBBUFNOâLPVż
OŞäOŞSƉäPWÈPCMPIBÝFEâPQBS
LSPVäFOÓOFUPQâSBOBEIMBWPV
KBLNJ[ÓTMVODFQSPUŞKÝÓTUSÈŵNŞLOFBSƉäPWÓ
KBLPQSPTWŞUMFOÈKÓNLBKFTLBMOÓQżFWJT[B
OBE
QSƉIMFEFNSPLMÓ
[ÈżFTFTUVQŵVKFKBLTWŞUMPPCMPIZTMÈCOF
NOPIPOFUPQâSƉ
OBäMPVUMâCżFIWFTWJUVTWŞUMBNPESBWÏQżÓUNÓTLBMOÓTUŞOZQPIMDFOÏ
UÏNŞżOPDÓ
UFNOâPUWPSKBTOŞTWŞUMFNPESÈ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UNBWÈBTWŞUMÈ
UŞäLÏWNPESÏNTUÓOVBUNŞTWŞUMÈKFNOÏPCSZTZWMO
TLBM
EPWOJUżNPESP[FMFOBWâTWJUUNZKFNOŞÝFEBWŞÏ
NPESPSƉäPWÏTWŞUMP
QP[EŞQP[ÈQBEVTMVODF
0LBNäJUÏJOTQJSBDFOFKQSWFUWBSZTLBMBKFKJDIEPNJOBOUQPUPN[BQBEBKÓDÓNTMVODFNQżFMÏUÈWBKÓDÓNJQUÈLZB
OFUPQâSZ
4SPTUPVDÓUNPVWTUPVQJMBEPQPQżFEÓSPMFTWŞUMBBOFHBUJWOÓIPSP[EWPKFOÓDIMBEOâDIBUŞäLâDIPTUSPISBOOâDIUWBSƉB
QSPMÈLMJOWFTUÓOVBKFNOâDIOBäMPVUMFSƉäPWâDIBKBLPCZSP[QMâWBWâDIUWBSƉ
5FYUZTQPQJTFNEFUBJMOÓDITJUVBDÓQPTUVQOŞWZŘMFŵPWBMZ
EWPKMPNOPTUTWŞUMBBUNZOFCPEWPKÓDIBSBLUFSTWŞUMBOB
SP[FLMBOÏKÓNDFMPNV
QPMPWJOBWFTUÓOVQPMPWJOBWOBäMPVUMÏNTWŞUFMOÏNPESB[VPE[ÈżÓDÓPCMPIZ
+BWPSPWâNEPMFNWQSBWPEPTUSBOZBPQŞUEPMƉ
LSFTCZBUFYUZPMƉWLFNCMPLYMJTUƉBVUPSTLÈLOJIB
WTUVQEPEPMVTUNÓWÈTFKFNOŞQSÝÓ
[ÈCMFTLZTMVODFWLPSVOÈDIBVQBUZTLÈMZ
TUBSâGPUPHSBGPWBOâNPUJWPCMÏIżCFUZUWBSƉ
QSBWJEFMOÏTDIPEZ
PQŞUOÓä
QPETUŞOPV
KBLPISBEOFCP[WÓżF
TMVODFWFWPÝUJOÈDI
WPÝUJOZWFTUÓOV
KBLQSÝÓSPTUFQżFEFNOPVNMIB
KFNOÏNäFOÓEFÝUŞ
UFNOÈ[FMFŵTÝVNŞOÓNEFÝUŞKFNOâ[QŞWQUÈLƉ
QPIMFEEPQSBWÏ[ÈUPŘJOZLBQLZOBMJTUFDI[OÓPTUżFKJ
QPSPTUFNW[IƉSV
IOÓ[EPWFÝUŞSCJOŞWPÝUJO
TQBEBOÏWŞUWF
W[FMFOJTFUÏNŞżWÝF[USÈDÓ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QPIMFEEP[FMFOŞ
TPÝOÈTLÈMB
KBLPCZQBEBMBIMBWB
CMÓäFWZTUVQVKÓVISBOŘJWŞKJWâLMFOLZ
QSƉIMFELNFOZ
FSPUJDLÏUWBSZ
TLÈMZQżJESVIÏTUSBOŞ
KBLPKÓNLBOFCP[ÈUPLBB[EFEBMÝÓ
PIMÏEOVUÓLNPUJWV
TUSPNZWFTUSÈOJ
PCSPWJUÈTUŞOB
TNŞSFNEPMƉTFTUSÈOŞTUÈŘÓNQPIMFEEPWTUVQVEPMV
PQŞUEPMF
QPTUVQFNQPÞEPMÓ
TUBSâNPUJWQPŘÈSBOâLÈNFO
WŞUWJŘLB
[NŞUÓSâIBUSIMJO
SâIZ
KBLPNÓTB
KBLPSâIZBLSBKLZ
NPOVNFOUÈMOÓTUSPN
EWBTUSPNZVTFCF
CVLVTLÈMZ
BESPCOÏWŞUWFWMBKÓDÓLSBKLPWÓ
[FMFOÏÝFSP
PTUSÈISBOB
NPIVUOâTUSPN
NPIVUOâTUSPN
IPSJ[POUÈMOÓSP[WSTUWFOÓ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VCÓIBKÓDÓLNFOZTUSPNƉ
OBQKBUÏTUSPNZ
KBLPŘFSWFOÏPLOP
ISBOBTUSPNƉBLSVIWFTCMJäPWÈOÓPCSZTƉ
TUSPNBTLÈMB
TLÈMBNF[JTUSPNZ
PIOVUâTUSPN
OÈEIFSOŞDIBPUJDLÏBHFPNFUSJDLÏ
TLÈMB
EWBLBNFOZW[FMFOJ
TLÈMBTFTUSPNFN
CVLFNWFTUSÈOJNF[JTLBMBNJBTUSPNZ
EPLPżÈOQżFEOÈSVŘÓÞEPMÓWFEMBNOFDFTUBTQPIMFEZEPTUSPNV
+BWPżÓNQPUPLFN
LSFTCZBUFYUZPMƉWLFNMFQFOâDIMJTUƉYBVUPSTLÈLOJIB
+BWPżÓNQPUPLFN
QP[EOÓMÏUP,SLPOPÝF
BVUPSTLÈLOJIB
$FTUBLÁQŞėFSOPIPSTLÈSBÝFMJOB+BWPżÓQPUPLBÞEPMÓ
LPSZUP[LMBEFOâDILBNFOƉWFEMFDFTUZTPVUPLNMIZ
DFTUPV[BNäFOÓTPVUPL+BWPS
TVDIÈTUSPVIBQżÓUPLTFTUSÈOŞ+BWPżÓÞEPMÓ
IVŘFOÓWPEZ[FTJMVKFWPEBQSVELâNUPLFNNF[JEWŞNBLBNFOOâNJ
[ENJ
LżJäPWBULBÞEPMÓ
TMZÝÓNLBTLÈEZWQSBWPBMFOFWJEÓN
MÈWLBQPTUVQVKJEPMƉ
QPEMÈWLPVBCPVEPVUFŘFQPUPLLBNFOOPV[EÓQSWOÓWFMLâ
CBMWBO
WZIMPEBOâCBMWBOBWSTUWZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UPLNF[JCBMWBOZ
QSWOÓWFMLÏLBTLÈEZKBLTPLSBKƉMBTUVSZ
PQŞU[FśUJÝÝÓUPL
T
LSZUÏNÓTUPNF[JTUSPNZ
MJETLÈMÈWLBQSBNÓOFLUPLQPUPLV
[BMÈWLPVQPUPLPCÓIÈEWŞNBSBNFOZ
TQBEBKÓDÓWPEBPCMÏWSTUWZTNŞSWPEZ
UJDIÈWPEBQÓTŘJOB
TUÈŘFKÓDÓTFUPLQPEWPEPQÈEFN
CPIBUPTUUWBSƉCżFIV
QBEBKÓDÓQMPDIÈIMBEJOBNÓTPWJUÏWZQVLMÏ
LÈNFOTF[OBLZBQPMPäFOâQBQÓS
QBQÓSQPMPäFOâOB[OBLZ
[BPCMFOÈTLÈMBBQVLMJOZ
QPUƉŘFLTFTUSÈOŞNF[JMPQVDIZ
WFÝUŞSCJOŞNF[JTLBMBNJTUSÈŵ
LPOJQBTLâWÈPDBTFN
LPOJQBT
LSVIPWÈQÓTŘJOBOBEOŞUƉOŞ
EWŞUƉOŞBMÈWLB
TNŞSUSIMJOTNŞSUPLV
CżFWOPQPEWPEPVLBQLZOBIMBEJOŞIVLPUCżFI
CPIBUÏLBTLÈEZFTUPLV
QÓTŘJOB
IMVCPLÈUƉŵ
QżFEFNOPVWPEBTUPKÓN[BUSIMJOBNJTLBMJTLPWFTUSÈOJ
TLMPOŞOTFTLÈMZLWPEŞ
OBLMBEFOÏLBNFOZQPECżFWOZPCMÏTLÈMZ
TPVWJTMPTUUPLV
ÞSPWFŵUPLVUƉŵUƉŵLPTÏISBOZBLMFTBKÓDÓTUVQOŞWPEZ
OBEOŞUƉOŞ
FMBTUJDLâQSPVEWPEZBUżÓÝƃQżFTTLBMOÓTUVQFŵ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QBEÈWPEBQżFTÝJLNÏTUŞOZ
QżFTLBNFOZ
EPIMVCPLÏSPLMF
WZLSPVäFOÏEOPNPIVUOŞ
WPEZTQBEÈWBKÓ
EPMƉLBTLÈEBNJ
IPMFKJPTUżFTQBEBWŞÝJLNPżÓDFOâOÝÓMFOâ
EPKFN
PEMPNZ[QżFWJTƉCżFIV
TLBMJTLP[BNOPV
OBEIVLPUFN
LÈNFO[OBLIMVCJOBNPESÈQPEWPEPVSP[TUżJLPWÈOÓWPEZ
TPVWJTMPTUTLÈMZ
TPVWJTMPTUTLÈMZUWBSWPEZSPEÓ
EBMÝÓQPLSBŘPWÈOÓTUŞOZQPQżFDIPEVEPMƉEPLBŵPOV
CF[TPVWJTMPTUJPCSB[VLIPżFKÝÓTPVW[UBäOPTUJ
WPEOÓLBŵPO
EÈMFOVUOPPCFKÓUOFQżÓTUVQOPVTUSÈŵ
PTUSÏCBMWBOZWFTUSÈOJOBEUPLFNTUPVQÈN
TUSPNZTLMPOŞOÏOBEQPUPLFN
LMJEOŞKÝÓQPIMFE[DFTUZEPMƉQÓTŘJOZLBNFOZ
PCKFWVKFTFÞEPMÓSPTUPVDÓ
ÁQZ
UJDIÏQÓTŘJOZQPETUSÈOÓDFTUBWPEZ
EżFWP
EPÝÓżLZOÈQMBWZMJTUZ
WPEBIMVCPLÈWFEMFWZTUVQVKFQSPUŞKÝÓTUSÈŵKBLLMFTÈN
UÏNŞżTLSZUBWIPVÝUÓEPÝÓżLZ
PQŞUESPCOŞKÝÓTUVQOŞTQÓÝFUVÝFOÏEMFIVLPUV
TMÏ[ÈNLFLPSZUVTPVUŞTLB
LPSZUPWUŞTOÏNTFWżFOÓIMBEDFQSPNPEFMPWBOÏEOP[BLMÓOŞOÏ
CBMWBOZDIMBE
TPVWJTMPTUTLÈMZBWPEZ
WZTUVQVKÓDÓLSZTUBMZLżFNFOFBPIMB[FOÏTLÈMZ
KJäOBESVIÏTUSBOŞQPUPLB
WUPNUPLBŵPOVOÈEIFSOÏEFUBJMZJDFMFLTPVWJTMPTUUWBSƉ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BUSIMJOFMBTUJDLÏOBQŞUÓ
TLJDBEFUBJMV
TPVWJTMPTUISPUƉWFMBTUJDJUŞQPENÓOŞOBQSƉDIPEFN
LżFNFOOâDIäJMDFMLFNTLÈMZQżFEKFKÓNSP[QBEFN
NPEFMBDFKFEJOÏTLÈMZWPEBQBEBKÓDÓ
IMVCPLÈUƉŵ[BTPVUŞTLPV
WÓżFOÓWPEZWIMVCJOŞ
QżFWJTCżFIV
TPVUŞTLBWPEPQÈEV
LMJEOŞKÝÓ[BTPVUŞTLPVTUPVQÈNOBESVIâCżFIPQŞUOB
DFTUV
[QSPUŞKÝÓIPCżFIVWŞUWFWFWMBTFDI
EFUBJMZPQŞUW[EÈMFOÏOPEEÈMFOÏ
QżJQPIMFEVTFTUSÈOŞ
EBMÝÓTPVUŞTLBBLMJEOÈIMBEJOBTFTLBMOÓNQżFWJTFN
QPEWPEPV
TVDIÏTUSPNZQżFTTPVUŞTLV
TVDIÏTUSPNZOBEWPEPVWUSIMJOŞUWPżÓNPTU
EBMÝÓTLSZUÈTPVUŞTLBÁQB
[BNPTUFNDFTUZQPIMFEEPMƉ
WPEOÓLBNFOJUÏEOPQPEQżFWJTFNDFTUZ
ESPCOÏQPUƉŘLZ[QSBWBKBTOŞKFNÈNWQBNŞUJ
[NFDIƉOB
CBMWBOFDIBWPEB
DFTUZ
CBMWBOZOBEDFTUPVJUZNÈNWQBNŞUJ
QżJPIMÏEOVUÓ
UFNOŞŘFSWFOÏCF[ZŘÈSBCÓMâDI[BEIâMB
DFTUBTLMFTMBEPÞSPWOŞUPLV
SP[EWPKJMTFEPEWPVSBNFOBPQŞUTFTQPKJMESPCOÏLBTLÈEZNF[JLBNFOZBWPEBQżJUÏLBKÓDÓ[QSBWBNF[J
ESUÓ
LBNFOƉBCBIOFNDFTUZ
BäDFTUPVQSPUÏLÈ
BQPUPNTQżÓUPLFNTFTLÈMZJUV
NÈNWQBNŞUJ
WSTUWZPIMPEBOÏIPCBMWBOVQVLBOÏIPWEFTLÈDIPTUSÈTLBMJTLBVDFTUZQżJKEFVäWFMLâWPEPQÈELUFSâ
NÈNWF
W[QPNÓOLÈDI IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
OBTLMÈEBOÏLBNFOZWUPLV
ESPCOÈLBTLÈELBQPPLSBKJQMPDIÏEFTLZEÈMFDFTUPVQPEÏMLBNFOJUÏIPQMPDIÏIPEOB
QPIÈ[FOÏLBNFOZWDFTUŞJWUPLVDIBPTPQSPUJPSHBOJDLâNDFMLƉNTLBMOÓINPUZWâÝFWIPSOÓDIQBSUJÓDI
UPLVUBLÏTFKJäTUNÓWÈCVEFQƉMTFENÏ
[BUBäFOP
DFTUBEPKFNTUSPNPWÏIPÞEPMÓTIVLPUFNWPEZ
TUJOOÏÞEPMÓCF[[CŞTJMPTUJW[UVIMâDIQPIZCFDIESPCOÏSP[ŘMFOŞOÓTPVUPL
WPEBVDFTUZP[âWÈTFäJWPUÞEPMÓQSWOÓTUBWFOÓ
WFWTJżFäFQJMBNƉKWFMLâWPEPQÈE[FW[QPNÓOFLBQSPQBTUÓQPEOÓNEPTVEOF
WPEOÓUƉŵ
TLSZUâUPLWIPVÝUÓWƉ[WƉ[
NBMâKF[BNPTUFLOBIMBEJOŞQMPWPVTUBSÏWZżF[ÈWBOÏ
EWFżF
ESVIâNPTUTJMOJDF
ÁQB+BWPSOBQPKFOÓ+BWPżÓIPQPUPLVKFÝUŞTKFEOÓN
NPTUFN
QSWOÓNPTUTJMOJDFÁQBUPLÁQZ
ÁQB+BWPS
LSÈŘÓN[QŞUQSPUJQSPVEVQPUPLBKBLKTFNLEZTJUVEZDIPEJM
[ÁQZQPE+BWPSVLMPOŞOÏTUŞOZ+BWPSBTFTLBQÈWBKÓDÓWPEPV
QżFDIPEQżFTIMVCJOVUBKFNTUWÓ
EOFTUBKFNOÏUWBSZDFMLZEŞMFOÓTPVWJTMPTUJEFUBJMZ
DFMLZWPEBTWâNUWBSFNNŞOÓLÈNFOLÈNFONŞOÓWPEVW[UBI
SPEÓUWBSQPUPLB
QPIPżÓTUSIMJOBNJPEIBMFOÓWSTUFW
BFMBTUJDLÏ[CSPVÝFOÓWPSHBOJDLâUWBSWPEOÓQPWBIZLBNFOÓUBLWPEB
WPEOBUÓ
UBLTLÈMB[SP[FOÓQPIZCV[FW[ÈKFNOPTUJ
W[UBIZ[BIBMFOÏUBKFNTUWÓNEPLPOBMÈGPUPHSBGJFVDIPWÈKFKJDIBUNPTGÏSVBMFOFSP[żFÝÓKFTQÓÝFKFQP[NŞOÓWF
W[UBIV
LTPCŞ
QPTUJIOPVUWÝF[ÈSPWFŵDPTJVWŞEPNVKJKFOOŞLEZSVLBUŞäDFOFQPLVMIÈWÈBLEZäTFUPTUBOFOPWâUWBSVISBOF
NPV
QP[PSOPTULMPV[BWÏWŞEPNÓBDPäUFQSWFQPIZCWPEZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BLNJUÈOÓLPOUVSLBNFOFQSPNŞŵVKÓDÓIPTWÏNÓTUPBUWBS
IPLPSZUPSZ
WPEBWZVäÓWÈUSIMJOLÈNFOLBQJMÈSBNJTWâDIUSIMJOKJNPDOŞ
QżJUBIVKFBSP[QPVÝUÓTFOBW[ÈKFNEPUWBSVUPLV
WOFLPOFŘOÏCPIBUPTUJGPSFNWPEBEPTUBOFUWBSKBLâKÓLÈNFO
EÈ[SP[FOÓNUPLVNF[JTLBMBNJ
,OJIB+BWPżÓNQPUPLFNW[OJLMB[QSÈDF+BWPżÓNQPUPLFN
CMPLZ,SLPOPÝF
W[OJLMÏCŞIFN
JOUFODJPOÈMOÓIPQPCZUVDFTUZ+BWPżÓNQPUPLFNWÞTFLV+BWPżÓIP
EPMVQPTPVUPLTÁQPVB[QŞU1SPLOJäOÓQPEPCVKTFN
TFSP[IPEMQPOÈWSBUV[,SLPOPÝ
8"-,*/(%08/5)&."1-&#300,
5IF(JBOU.PVOUBJO#PIFNJB
NƉKQƉWPEOÓQżFLMBE
EPXOUPUIFÁQB3JWFS.PVOU#MBDL.PPSMBOE5IF.BQMF
#SPPLBOEBHMFO
CFECVJMECZMBZFETUPOFTOFYUUPUIFQBUIUIFDPOGMVFODF
NJTUT
ESJ[[MJOHXBMLUIFDPOGMVFODF.PVOU.BQMF
ESZVQESBJOJOGMPXTGSPNUIFIJMMTJEFUIF.BQMF(MFO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
XBUFSSPBSCFDPNFTTUSPOHFSUIFXBUFSGPSDFGVZTUSFBNJOH
UISPVHIUXPTUPOZXBMMT
DSPTTJOHPGUIFHMFOT
IFBSJOHPGDBTDBEFTPOUIFSJHIU*DBOTFFOPUIJOH
UIFGPPUCSJEHF*TUBSUUBLJOHTUFQTEPXO
UIFDSFFLGMPXTUISPVHIUIFTUPOZXBMMVOEFSUIFGPPU
CSJEHFBOEUIFDIBMFUUIFGJSTUCJHCPVMEFS
UIFDPSSPEFECPVMEFSBOETUSBUB
UIFGMPXUISPVHICPVMEFST
UIFGJSTUTUSPOHDBTDBEFTCFJOHMJLFGSPNUIFTIFMMTJEFT
UIFXBMMBHBJOBRVJUFSGMPX
IJEEFOTQPUBNPOHUIFUSFFT
DSFBUFEGPPUCSJEHFUIFMJUUMFTQSJOHUIFGMPXPGUIFDSFFL
CFIJOEUIFGPPUCSJEHFUIFDSFFLDJSDVMBUFTUISPVHIEPVCMF
CSBODIFT
GBMMJOHEPXOXBUFSSPVOEFETUSBUBUIFXBUFSEJSFDUJPO
QFBDFGVMXBUFSUIFTBOECPUUPN
UVSOJOHGMPXVOEFSUIFXBUFSGBMM
WBSJFUZPGUIFXBUFSTJEF
GBMMJOHGMBUXBUFSMFWFMCPXMTIBQFECVMHJOH
UIFTUPOFXJUINBSLTBOEBMBJEQBQFSTIFFU
UIFMBJEQBQFSTIFFUPOUIFNBSLT
SPVOEFESPDLBOESJGUT
IJMMTJEFSVOMFUUISPVHIUIFCVSEPDL
JOTJEFUIFSPDLTMPUBNPOHUIFSPDLTUIFTMPQF
UIFQJFEXBHUBJMOPEEJOHXJUIIJTUBJM
UIFQJFEXBHUBJM
SPVOEFETBOEZCPUUPNJOUIFQPPM
UXPQPPTBOEUIFGPPUCSJEHF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
EJSFDUJPOPGUIFSJGUTGMPXEJSFDUJPO
UIFCFBNTPNFXPPEVOEFSUIFXBUFSESPQTPOUIFXBUFS
TVSGBDFSPBSJOHTMPQF
FYVCFSBODFPGDBTDBEFT4TIBQFEGMPX
BMJUUMFTBOEZCPUUPN
BEFFQQPPM
XBUFSJOGSPOUPGNFTUBOEJOHCFIJOEUIFSJGUTUIPSZ
TMPQF
CFOEJOHGSPNUIFSPDLUPUIFXBUFSTVSGBDF
QJMFEVQTUPOFTVOEFSUIFCFBNTSPVOEFESPDLT
GMPXDPOUJOVJUZ
GMPXMFWFMBQPPMTMBOUJOHFEFHFTBOEESPQQJOH
XBUFSSFFGT
POUIFQPPCPUUPN
FMBTUJDTUSFBNXBUFSTBOEUIFJSTDBUUFSJOHBDSPTT
UIFMFWFMPGBSPDL
GBMMJOHXBUFSPWFSTMBOUJOHXBMMT
BDSPTTUIFTUPOFTJOUPUIFEFFQHPSHF
SPVOEFETUSFBNCFEIVHFXBUFSTGBMMJOHEPXO
UIFDBTDBEFTMPWFSTIBSQGBMMJOHTMBOUJOHJNQSFTTJPO
PGSVJOJOHNBE
CSFBLJOHPGGBOETUFFQPWFSIBOHJOHPGUIFTMPQF
SPDLTCFIJOENF
BCPWFSPBSJOH
UIFTUPOFNBSLEFQUIXBUFSVOEFSUIFXBUFS
EJGGVTJPOPGXBUFS
DPOUJOVJUZPGUIFSPDL
DPOUJOVJUZPGUIFSPDLCZUIFXBUFSTIBQJOHUIFGVSUIFS
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
DPOUJOVJUZJTCPSOXBMMTBGUFSUIFDSPTTJOH
EPXOJOUPBDBOZPOXJUIPVUSFMBUJPOTPGUIFJNBHF
UPUIFDPOOFDUJPOTJOEJDBUFEBCPWF
XBUFSDBOZPO
GVSUIFSOFDFTTBSZUPHPSPVOEBOJOBDDFTTJCMFTMPQF
TIBSQCPVMEFSTPOUIFTMPQFBCPWFUIFGMPXDMJNCJOHVQ
USFFTCFOUPWFSUIFDSFFL
RVJFUFSWJFXPGUIFXBZEPXOTBOEZCPUUPNTTUPOFT
UIFHSPXJOHÁQB3JWFS8BMMFZJTUVSOJOHVQBU
UIJTNPNFOU
TUJMMTBOEZCPUUPNTCFMPXUIFTMPQFXBUFSGMPX
TPNFXPPE
XJEFMZFYUFOEFEBMMVWJBMFBWFT
EFFQXBUFSUIFPQQPTJUFTMPQFTUBOEJOHPVUOFYUUP
XIJMF*BNHPJOHEPXO
BMNPTUIJEEFOJOUIFVOEFSXPPEXJEFMZFYUFOEFE
NPSFEJNJOVUJWFTUBHFTBHBJOSBUIFSBOUJDJQBUFEBDDPSEJOHUP
SPBSJOH
DMJNCJOHEPXOUPUIFTUSFBNCFEUIFSBWJOF
UIFDMPTFESBWJOFTNPPUIMZTIBQFEDMJODIFECFEDSFFL
CPVMEFSTDPPMOFTT
DPOOFDUJPOCFUXFFOUIFSPDLBOEXBUFS
RVBSU[DSZTUBMTTUBOETPVUBOETNPPUISPDLT
POUIFPUIFSTJEFPGUIFDSFFLBHBJO
HPSHFPVTEFUBJMTBOEUIFVOJUPGUIFDBOZPODPOUJOVJUZPG
TIBQFTBOESJGUTUIFFMBTUJDUFOTJPO
POFTLFUDIPGBEFUBJMr
UIFDPOOFDUJPOPGUIFFEHFTBNPOHFMBTUJDGPSNT
RVBMJGJFECZCSFBLJOHPGRVBSU[WFJOTUISPVHIUIFVOJU
PGUIFSPDLCFGPSFJUTEJTJOUFHSBUJPO
GPSNBUJPOPGPOFSPDLPOMZGBMMJOHXBUFS
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UIFEFFQQPPMCFIJOEUIFDPPNCF
XBUFSDIVSOJOHJOUIFEFQUI
DVUCBOL
UIFDPPNCPGUIFXBUFSGBMM
DBMNFSNPPECFIJOEUIFDPPNCFDMJNCJOHPOUIFPUIFS
TJEFTFUUJOHPGGBHBJO
GSPNUIFPQQPTJUFCBOLCSBODIFTJOIBJS
EFUBJMTGBSBXBZBHBJOEVSJOHMPPLJOHBUUIFTMPQFT
OFYUDPPNCBOEUIFDBMNXBUFSTVSGBDFXJUI
BSPDLTIFMUFSVOEFSUIFXBUFS
ESZUSFFTBDSPTTBDPPNC
ESZUSFFTPWFSUIFXBUFSJOUIFSJGUDSFBUJOHUIFCSJEHF
BOPUIFSIJEEFODPPNCUIFÁQB3JWFS
CFIJOEUIFCSJEHFQBUITCJSEhTFZFWJFX
UIFXBUFSTUPOZCFEVOEFSUIFPWFSIBOHPGUIFQBUI
EJNJOVUJWFCSPPLMFUTGSPNUIFSJHIUEFFQZSFDPSEFE
JONZNFNPSZGSPNUIFNPTTUPUIFCPVMEFSTBOE
XBUFSQBUIT
CPVMEFSTBCPWFUIFQBUISFDPSEFEJONZNFNPSZBTXFMM
EVSJOHNZMPPLJOHCBDL
EBSLSFEFMEFSTBXIJUFMJOFPOUIFCVMMGJODITCBDL
UIFQBUIESPQQFEPOUIFMFWFMPGUIFGMPX
UIFGMPXIBTEFWJEFEJOUPUXPQBSUTBOEIBTJOUFHSBUFE
BHBJOEJNJOVUJWFDBTDBEFTBNPOHUIFTUPOFTBOEXBUFST
UIFGMPXDPOGMVFODJOHGSPNUIFSJHIUUISPVHIUIFTUPOZ
SVCCMFUISPVHIUIFTXBNQPGUIFQBUI
BTGBSGMPXJOHUISPVHIUIFQBUIBOEBGUFSXBSET
XJUIBOJOGMPXGSPNUIFSPDLBOEFWFOUIJTJTBMTP
SFDPSEFEJONZNFNPSZ
TIBSQMFEHFTBMPOHTJEFUIFQBUIPGUIFDPSSPEFE
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
CPVMEFSNVSBMKPJOUJOHXJMMBHSBOEJPTFXBUFSGBMM
DPNFIBWFJONZNFNPSJFT
QJMMFEVQTUPOFTJOUIFGMPX
BMJUUMFDBTDBEFBMPOHUIFFEHFPGBGMBUSPDLHPPO
XBMLJOHBMPOHBTUPOZGMBUCFE
TQSFBETUPOFTPOUIFQBUIBOEJOUIFGMPXDIBPT
JODPNQBSJTPOXJUIPSHBOJDVOJUTPGSPDLZTVCTUBODFT
IJHIFSPOUIFVQQFSTDFOFSZPGUIFGMPXJUJT
HFUUJOHEBSLUPPJUJTHPJOHUPCFFIBMGQBTUTJY
DMPVEZQBUIUIFJNQSFTTJPOPGBUSFFWBMMFZXJUI
XBUFSSPBSJOH
UIFTIBEPXZXBMMFZXJUIPVUBOZNBEOFTTJOUIFGSP[FO
NPWFNFOUTUIFNJOVUFBSUJDVMBUJPOTPSSPXXBUFS
OFBSUIFQBUIUIFSFSFTPVOEUIFMJGFPGWBMMFZJTCFJOH
IFBSEUIFGJSTUIPVTF
UIFTBXDVUUJOHJOUIFWJMMBHFNZIVHFXBUFSGBMMGSPN
NZNFNPSJFTBOEUIFBCZTTCFMPXJUIBWFOhUCFFOTFFOTUJMM
XBUFSQPPM
UIFGMPXIJEEFOJOUIFVOEFSHSPXUIIBZXBHPOIBZXBHPO
UIFTNBMMXFJSBOEBMJUUMFCSJEHFBOPMEDBSWFEEPPS
ESJGUJOHPOUIFXBUFSTVSGBDF
BOPUIFSCSJEHFTPNFSPBE
UIFÁQB3JWFS.PVOU.BQMFUIFDPOOFDUJPOPGUIF.BQMF
$SFFLXJUIBOPUIFSCSJEHF
UIFGJSTUCSJEHFTPNFSPBEUIFÁQB3JWFSUIFÁQBGMPX
UIFÁQB3JWFS.PVOU.BQMF
XBMLJOHCBDLVQUIFTUSFBNPGUIFDSFFLBT*VTFEUPXBML
UIJTXBZGSPNUIFÁQB3JWFSUPUIF.PVOU.BQMF
TMJEXBMMTPG.PVOU.BQMFXJUIUIFESPQQJOHXBUFS
QBTTPWFSUIFEFQUINZTUFSZ
UPEBZNZTUFSJPVTTIBQFTVOJUTTFQBSBUJPOTDPOOFDUJPOT
EFUBJMVOJUTIFSFXBUFSESBNBNFUBNPSQIPTFTPGUIFTUPOF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UIFTUPOFDIBOHJOHUIFXBUFSUIFSFMBUJPODSFBUJOHUIFTIBQF
PGUIFDSFFL
GBVMUCMPDLNPVOUBJOTEFUFDUJPOPGUIFMBZFSTBOE
FMBTUJDQPMJTIJOHJOUIFPSHBOJDGPSNPGUIFXBUFSOBUVSF
XBUFSCFDPNJOHTUPOZSPDLCFDPNJOHXBUFSUIFCJSUI
PGNPWFNFOUUISPVHINVUVBMJUZ
SFMBUJPOTIJEEFOJONZTUFSZBQFSGFDUQIPUPHSBQIZ
QSFTFSWJOHUIFJSBUNPTQIFSFCVUVOBCMFEUPOBNFUIFN
SBUIFSBCMFUPNPEJGZUIFNJOUIFXBZPGQIPUPTQFBLJOH
EFTDSJCFFWFSZUIJOHBUUIFTPNFUJNFXIBU*SFBMJ[F
POMZTPNFUJNFTNZIBOEEPFTOhUIBSEMBHCFIJOEJUBOE
JGJUIBQQFOTNZFZFJTGJYFEXJUIBOPXTIBQFTMJEJOH
DPOTDJPVTOFTTBOEXIBUFWFOUIFXBUFSNPWJOHBOE
PVUMJOFHMJNNFSJOHPGUIFCPVMEFSDIBOHJOHJUTMPDBUJPO
BOETIBQFPGNPVOUCPUUPNBJO
XBUFSVTJOHUIFSJGUTTUPOFXJUIUIFDBQJMMBSZDSB[FT
BUUSBDUJOHXBUFSBMPUBOENFMUJOHFBDIPUIFS
JOUPUIFTIBQFPGUIFGMPXJOUIFFOEMFOFTTWBSJFUZ
PGGPSNTUIFXBUFSJTTIBQFEXJUIUIFTUPOFXJUIUIF
DSFBUJPOPGUIFGMPXBNPOHUIFSPDLT
8"-,*/(%08/5)&+"700¶1050,5)&."1-&#300,
5IF,SLPOPÝF.PVOUBJOT#PIFNJB
MBUFTVNNFSPGh
QżFLMBE);MBUOÓL
%PXOUPUIFÁQBSJWFS&FSOÈIPSB#MBDL.PVOUBJO
NPPSMBOE+BWPPÓQPUPL5IF.BQMF#SPPL
BOEUIFHMFO
3JWFSCFECVJMUGSPNMBJETUPOFTOFYUUPUIFQBUIUIFDPOGMVFODFPGSJWFSTNJTUT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
XBMLJOHJOESJ[[MFUIFDPOGMVFODF+BWPS.BQMF
IJMM
ESZXBUFSDPVSTFUSJCVUBSZTUSFBNGSPNUIFTJEFIJMM+BWPPÓÞEPMÓ5IF.BQMF(MFO
UIFSPBSPGXBUFSJODSFBTFTBGBTUGMPXJOHXBUFSTUSFBNCFUXFFOUXPTUPOFXBMMT
UIFDSPTTJOHPGUXPHMFOT
*DBOIFBSUIFDBTDBEFTPOUIFSJHIUCVU*DBOhUTFFUIFN
UIFGPPUCSJEHF*BNQSPDFFEJOHEPXOXBSET
VOEFSUIFGPPUCSJEHFBOEUIFDIBMFUUIFCSPPLGMPXTUISPVHIBTUPOFXBMMUIFGJSTUCJHCPVMEFS
BXPSOCPVMEFSBOEUIFTUSBUB
UIFTUSFBNBNPOHCPVMEFST
UIFGJSTUCJHDBTDBEFTMJLFGSPNUIFFEHFTPGBTFBTIFMM
BXBMMBHBJOBRVJFUFSTUSFBN
BIJEEFOTQPUBNPOHUIFUSFFT
BNBONBEFGPPUCSJEHFBMJUUMFTQSJOHUIFGMPXPGUIFDSFFL
CFZPOEUIFGPPUCSJEHFUIFCSPPLEJWJEFTJOUPUXPCSBODIFTUIFOSFVOJUFT
XBUFSGBMMJOHSPVOETUSBUBUIFEJSFDUJPOPGXBUFS
TUJMMXBUFSBTBOECBOL
UIFGMPXUVSOJOHVOEFSUIFXBUFSGBMM
UIFSJDIWBSJFUZPGUIFTIBQFTPGUIFSJWFSCBOLT
GBMMJOHGMBUXBUFSMFWFMCPXMTIBQFECVMHJOH
BTUPOFXJUINBSLTBOEBMBJEEPXOTIFFUPGQBQFS
UIFTIFFUPGQBQFSMBJEPOUIFNBSLT
BSPVOEFESPDLBOEDSFWJDFTDSBDLT BIJMMTJEFCSPPLMFUBNPOHUIFCVSEPDLT
JOBHBQCFUXFFOUIFSPDLTUIFIJMMTJEF
UIFQJFEXBHUBJMOPEEJOHXJUIJUTUBJM
UIFQJFEXBHUBJM
BSPVOETBOECBOLPOUIFCPUUPNPGUIFQPPM
UXPQPPMTBOEBGPPUCSJEHF
UIFEJSFDUJPOPGUIFSJGUTUIFEJSFDUJPOPGUIFGMPX
BCFBNVOEFSXBUFSESPQTPOUIFXBUFSTVSGBDFSPBSJOHUIFSJWFSCBOL
UIFQMFOJUVEFPGDBTDBEFT4TIBQFETUSFBNCFE
UIFTBOECBOL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BEFFQQPPM
JOGSPOUPGNFUIFXBUFS*BNTUBOEJOHCFIJOEUIFHBQTBSPDLJOUIFIJMMTJEF
CFOUGSPNUIFSPDLUPXBSEUIFXBUFS
MBJEEPXOTUPOFTVOEFSUIFCFBNTSPVOESPDLT
UIFDPOUJOVJUZPGUIFGMPX
UIFMFWFMPGUIFGMPXBQPPMBQPPMTMBOUFEHFTBOEGBMMJOHXBUFSTUFQT
BUUIFCPUUPNPGUIFQPPM
UIFFMBTUJDTUSFBNPGXBUFSBOEUIFTQSBZBDSPTTUIFSPDLTUFQ
XBUFSGBMMJOHPWFSQSPOFXBMMT
BDSPTTUIFTUPOFT
JOUPUIFEFFQHPSHF
SPVOEFECPUUPNNJHIUZ
XBUFSTGBMMJOH
EPXOJOUIFDBTDBEFT
CBSFTIBSQGBMMJOHQSPOFDSB[ZJNQSFTTJPO
UIFCSFBLJOHPGGPGUIFPWFSIBOHTPGUIFSJWFSCBOLT
BSPDLCFIJOENF
BCPWFUIFSPBS
BTUPOFBNBSLUIFCMVFEFQUITVOEFSXBUFSUIFTQSBZJOHPGXBUFS
UIFDPOUJOVJUZPGUIFSPDL
UIFDPOUJOVJUZPGUIFSPDLUIFTIBQFPGXBUFSGVSUIFSDPOUJOVJUZJTCPSOXBMMTBGUFSUIFDSPTTJOHEPXOUPUIF
DBOZPOXJUIPVUUIFSFMBUJPOPGUIFJNBHFUPUIFDPOOFDUJPOBCPWF
UIFSJWFSDBOZPO
OFYU*OFFEUPHPBSPVOEUIFJOBDDFTTJCMFIJMMTJEF
TIBSQCPVMEFSTJOUIFIJMMTJEFPWFSUIFTUSFBN*BNDMJNCJOH
USFFTCFOUPWFSUIFCSPPL
BRVJFUFSWJFXGSPNUIFXBZEPXOTBOECBOLTTUPOFT
UIFHSPXJOH
SJWFSÁQBWBMMFZFNFSHJOH
RVJFUTBOECBOLTVOEFSUIFIJMMTJEFUIFXBZPGXBUFS
XPPE
FYUFOEJOHXJEFBMMVWJBMFBWFT
XBUFSEFFQCFTJEFUIFPQQPTJUFIJMMTJEFFNFSHJOHBT*HPEPXO
BMNPTUIJEEFOJOUIFVOEFSHSPXUIFYUFOEJOHXJEF
TNBMMFSTUFQTBHBJONPSFJOBOUJDJQBUJPOPGUIFSPBS
DSFFQJOHEPXOUPUIFSJWFSCFEBQBTT
UIFSJWFSCFEUJHIUMZHSJQQFETIBQFETNPPUIMZUIFCPUUPNDMJODIFEUIFCPVMEFSTUIFDPMEOFTT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UIFDPOOFDUJPOPGUIFSPDLBOEUIFXBUFS
FNFSHJOHRVBSU[DSZTUBMTBOEXPSOTNPPUISPDLT
NBEFJUUPUIFPUIFSTJEF
JOUIJTDBOZPOCFBVUJGVMEFUBJMTBTXFMMBTUIFFOUJSFUZUIFDPOOFDUJPOCFUXFFOUIFTIBQFTBOEHBQTFMBTUJDQSFTTVSF
BTLFUDIPGBEFUBJM
UIFDPOOFDUJPOCFUXFFOUIFUJQTJOUIFFMBTUJDDPOEJUJPOFECZUIFQBTTBHFPGRVBSU[WFJOTUISPVHIUIFFOUJSFUZ
PGUIFSPDLCFGPSFJUEJTJOUFHSBUFT
UIFNPEFMMJOHPGBTJOHMFSPDLXBUFSGBMMJOH
BEFFQQPPMBGUFSUIFQBTT
UIFXBUFSXIJSMJOHJOUIFEFFQT
UIFCBOLPWFSIBOH
UIFQBTTPGUIFXBUFSGBMM
RVJFUFSBGUFSUIFQBTT*BNDMJNCJOHVQUIFPUIFSCBOLBHBJOPOUPUIFSPBE
GSPNUIFPUIFSCBOLCSBODIFTJONZIBJS
EFUBJMTEJTUBOUBHBJOVQPOMPPLJOHGSPNUIFTMPQF
BOPUIFSQBTTBOEBRVJFUMFWFMXJUIBSPDLPWFSIBOH
VOEFSXBUFS
ESZUSFFTPWFSUIFQBTT
ESZUSFFTPWFSUIFXBUFSJOBHBQGPSNJOHBCSJEHF
BOPUIFSIJEEFOQBTTUIFÁQBSJWFS
CFIJOEUIFCSJEHFQBUITUIFWJFXEPXOXBSET
TUPOZSJWFSCFEVOEFSUIFQBUIPWFSIBOH
TNBMMCSPPLTGSPNUIFSJHIUDMFBSMZ*EPSFNFNCFSUIFN
GSPNUIFNPTTPOUIFCPVMEFSTBOEUIFXBUFSQBUIT
UIFCPVMEFSTPWFSUIFQBUI*EPBMTPSFNFNCFSUIFN
XIFOMPPLJOHCBDL
EBSLSFEFMEFSTUIFXIJUFMJOFPGUIFCBDLPGBCVMMGJODI
UIFSPBEEFTDFOEFEUPUIFMFWFMPGUIFCSPPL
JUEJWJEFEJOUPUXPCSBODIFTBOEVOJUFEBHBJOTNBMMDBTDBEFTBNPOHTUPOFTBOEUIFXBUFSGMPXJOHGSPNUIF
SJHIUCFUXFFOUIFSVCCMFPGUIFTUPOFTBOEUIFNVEPGUIFQBUI
GMPXJOHBTGBSBTUIFSPBEBOEUIFOXJUIBUSJCVUBSZGSPNUIFSPDL*BMTPSFNFNCFSJU
UIFMBZFSTPGBXPSOCPVMEFSDSBDLJOHJOUPQMBUFTTIBSQSPDLTCZUIFSPBEJTJUDPNJOHUIFCJHXBUFSGBMMUIBU
*SFNFNCFS
TFUUMFETUPOFTJOUIFXBUFSDPVSTF
BTNBMMDBTDBEFPOUIFFEHFPGBGMBUQMBUFPOEPXOUIFSPBECZBTUPOZGMBUSJWFSCFEUISPXOTUPOFTJOUIF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
SPBEBOEJOUIFGMPXDIBPTBTPQQPTFEUPUIFPSHBOJDVOJUTPGBSPDLNBTTBCPWFJOUIFVQQFSQBSUTPGUIF
SJWFSJUJTBMTPHFUUJOHEBSLJUXJMMCFIBMGQBTUTJYPWFSDBTU
UIFSPBEUIFJNQSFTTJPOPGBWBMMFZGVMMPGUSFFTXJUIUIFXBUFSSPBSJOH
BTIBEFEWBMMFZXJUIPVUSBHFJOTUJGGNPWFNFOUTTNBMMTFQBSBUJPOUIFDPOGMVFODFXBUFSCZUIFSPBEUIF
TPVOETPGUIFMJGFJOUIFWBMMFZDPNFUIFGJSTUIPVTFJOUIFWJMMBHFBTBXTBXJOHNZCJHXBUFSGBMMGSPNUIF
NFNPSJFTBOEUIFDIBTNVOEFSOFBUIZFUOPU
UIFQPPM
BSJWFSIJEEFOJOUIFVOEFSHSPXUIIBZXBHPOIBZXBHPO
BTNBMMXFJSBOEBTNBMMCSJEHFPOUIFMFWFMGMPBUJOHBOPMEDBSWFEEPPS
UIFTFDPOECSJEHFUIFSPBE
UIFÁQBSJWFSUIF+BWPSIJMMUIFKPJOJOHPGUIF+BWPPÓCSPPLXJUIBOPUIFSCSJEHF
UIFGJSTUCSJEHFUIFSPBEUIFÁQBSJWFSUIFÁQBSJWFSXBUFSDPVSTF
UIFÁQBSJWFSUIF+BWPS.BQMF
IJMM
XBMLJOHCBDLVQUIFTUSFBNPGUIFCSPPLBT*PODFVTFEUPXBMLGSPNUIFÁQBCFMPXUIF+BWPSCPXFETJEFTPGUIF
+BWPSXJUIXBUFSESPQQJOHQBTTBHFBDSPTTUIFEFQUIUIFNZTUFSZ
NZTUFSJPVTTIBQFTUPEBZUIFFOUJSFUJFTBOEUIFTFQBSBUJPOUIFDPOOFDUJPOTEFUBJMTFOUJSFUJFTUIFTIBQFPGXBUFS
DIBOHJOHUIFTUPOFUIFTUPOFDIBOHJOHUIFXBUFSUIFSFMBUJPOTIJQCSJOHTGPSUIUIFTIBQFPGUIFCSPPL
UIFNPVOUBJOSBOHFXJUIHBQTUIFVODPWFSJOHPGMBZFSTBOEFMBTUJDCSVTIJOHJOUPBOPSHBOJDTIBQFXJUIUIF
OBUVSFPGXBUFSXBUFSUVSOJOHJOUPTUPOFTUPOFUVSOJOHJOUPXBUFSUIFCJSUIPGUIFNPWFNFOUUISPVHIUIF
NVUVBMJUZ
SFMBUJPOTIJQTIJEJOHJONZTUFSZBQFSGFDUQIPUPHSBQIXJMMQSFTFSWFUIFJSBUNPTQIFSFCVUXPOhUTPMWFJUSBUIFS
DIBOHFJUJOJUTSFMBUJPOTIJQUPJUTFMG
UPDBQUVSFFWFSZUIJOHBUPODFBMMUIBU*DBOSFBMJTFPOMZTFMEPNNZIBOEEPFTOPUMBHXBZCFIJOEBOEXIFOJU
IBQQFOTBOFXTIBQFCFXJUDIFTNZBUUFOUJPOHMJEJOHDPOTDJPVTOFTTBOEXIBUJGUIFXBUFSNPWFNFOUBOEUIF
PTDJMMBUJPOPGUIFPVUMJOFTPGBCPVMEFSBMUFSJOHJUTQMBDFBOETIBQFPGUIFNPVOUSJWFSCFEBJO
UIFXBUFSUBLJOHBEWBOUBHFPGHBQTUIFTUPOFUISPVHIUIFDBQJMMBSZDSBDLTBUUSBDUTJUQPXFSGVMMZBOEUIFZ
EJTTPMWFNVUVBMMZJOUPUIFTIBQFPGUIFSJWFSGMPXJOUIFFOEMFTTWBSJFUZPGGPSNTUIFXBUFSIBTUIFTIBQFBT
HJWFOCZUIFTUPOFUIFDSFBUJPOPGUIFTUPOFCFUXFFOUIFSPDLT
5IFCPPL+BWPPÓNQPUPLFN%PXOUIF+BWPPÓ.BQMFCSPPL
XBTCBTFEVQPOUIFTUVEZ+BWPPÓNQPUPLFN
CMPDLT,SLPOPÝF
DSFBUFEEVSJOHBOJOUFOEFETUBZBKPVSOFZEPXOUIF+BWPPÓCSPPLJO
UIFTFDUJPOGSPN+BWPPÓEVMUPUIFDPOGMVFODFXJUIUIFSJWFSÁQBBOECBDLPO"VHVTU5IFEFDJTJPOUPQSJOUJU
BTBCPPLXBTNBEFVQPONZSFUVSOGPSNUIF,SLPOPÝFNPVOUBJOT
,BNFOFNPLÈNFO+FTLZOŞ.BäBSOÈ
WPMOâDIEWPKMJTUƉYBVUPSTLÈLOJIB
.BäBSOÈ,BNFOFNPLÈNFO
QżFMPäFOâDIMJTUƉƉEFSZLBNFOZCÓMâMPTJODIBNPJTQżFCBM
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
7FMLÈ'BUSB
MÏUP
7FMLÈ'BUSB
QżFQJTUFYUƉBVUPSTLÈLOJIB
7ŞżF
#MBUOJDLÈEPMJOB
WFTUSÈOJQBSPIKFMFOB[OBNFOÓSVLZ
EWBQPIMFEZEPQżFWJTVQPE,BŘÈSPWPV
VQSPTUżFEQPEÏMUSIMJOWDIPEVEPKFTLZOŞ
KB[ZLBTWŞUFMTMVODFWQSBWPWFSUJLÈMOÓ
KFIMBTWŞUMBQPTVOVKFTFWQSBWPW[IƉSV
[BOÓJQPTVOLBNFSZTQPKFOâTQPIZCFN
QPIMFEVCMÓäFEPWDIPEVKFTLZOŞWSTUWZ
TWŞUMBEPMFQPPCKFNFDINPäOâJEFUBJMOÓ
QPIMFE
WÓDFEPTUŞOZWQSBWP
ÝÓQTWŞUMBTUPVQÈEPQżFWJTV
WFŘFSQżÓQSBWZOB5MTUPV
ŘBTOŞSÈOPW[IƉSVL5MTUÏ
PTMFQVKÓDÓTMVODFWZDIÈ[Ó
OBEOÓ
P[ÈżFOÏTLÈMZTCPSPWJDFNJ
TÓƃLNFOƉWEÈMDF
TUZLÞEPMÓBWSDIPMƉŘJTUÏOFCF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PTUżFWZLSFTMFOÏISBOZTMVOFŘOâDITUŞO
.ŞTÓDNF[JEWŞNBPTUSPIZ
[BNŞżVKJWQSBWPQPIZC.ŞTÓDFTUFKOâN
TNŞSFNTJWZOVUJM[ƉTUBUVNPUJWV
KFEOÏIPSZ
TMVODFTLSZUÏ[BNSBLFN
TUPVQÈNPQŞUMFTFNQUÈDJTWŞUFMOÏTLWSOZ
OBMJTUÓ
QPEQżFWJTFN
QPIMFE[PTUSPIVOBPLSBKJWSDIPMV5MTUÏ
TOBIBPDFMJTUWÏVDIPQFOÓ
TFTUVQVKJOÓäFWQSBWP
TUPŘFOÓQPIMFEVWMFWPEPOJUSB
,PŵTLÏIPEPMV
%SJFOPL
QżJPLSBKJ
WMFWPWâÝFEFUBJMOÓWIMFEEPUWBSƉ[ÈWŞSVIPSZ
IPSBTWŞU
TFTUPVQÓNEPMƉOBPLSBKPWÏCSBEMP
QPIMFE[QŞUEPWZTPLâDITUŞO
[LPODFCSBEMBEP,PŵTLÏIPEPMV
OB0TUSâB%SJFOPL
UżJQPIMFEZWPETUVQPWÈOÓPEPCMÏIPWâTUVQVIPSZ
OBE,PŵTLâNEPMFN
WKFTLZOJ.BäBSOÏLPMFNTFENÏ
KB[ZLZTMVODFQPEOŞ[BŘÓOBKÓ
QSPOJLBUEPOJUSB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
#MBUOJDLÈEPMJOB
QżFWJTTKFTLZOÓQPE,BŘÈSPWV
EFUBJMOŞKÝÓQPIMFE
TWŞUMP
OBLMBEFOÏLBNFOZBVIMÓLZ
EOPPUWPSWâLMFOLV
USPDIVEÈM
TWŞUMPWJEÓN
OBUWBSV
LSFTCBEPMF
EFUBJM
QPIZCMJWÏTUÓOZ
TMVODF
LBNFOZ
TUFKOÏ
QPTUVQVKÓDÓ
BNŞOÓDÓTF
TWŞUMP
TUFKOÏ
KFEOVBQƉMNJOVUZ
TMFEPWÈOÓTMVODF
SVLPV
QPTUVQVKÓDÓTWŞUMPNOF[BKÓNÈ
TUÈMFWÓDFTLWSOZTMVODF
TFOBCÓ[FKÓ[SBLV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QƉWPEOÓ[BIMFEŞOÓEP[WMÈÝUOÓDI
UWBSƉWâLMFOLVPUWPSZ
KBLPLżÓäPWÈLPTU
VTUVQVKF
EPQP[BEÓWZTUVQVKF[ÈżFOÓ
TWŞUMB[UNZ
TWŞUÏMLPWÈOÓCBSFWOÏ
TUżÓCżJUŞÝFEÏISBOZWMFWP
WZTUVQVKFOB[FMFOJ
7FMLâ'BUSBOTLâ,SJWÈŵ
TUF[LZWFEPVDÓL3P[TVUDJ
3P[TVUFDQżFECPVżÓ
WNM[FQPEFÝUJ
DFTUBQPIżFCFOFDILPMFNPCSPWTLÏNÓTZ
ÞEPMÓ7SÈUOÏEPMJOZIMVCPLÈQżFTKFEFOLJMPNFUS
.BäBSOÈ
TMFEPWÈOÓQBQSTLƉTMVODF[FWOJUż
CMÓäF
WMFWP
TMVODFTFTUÈŘÓ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WMFWP
BTJ
BTJ
QPTUVQEPOJUSBWMFWP
CŞIFNFYQP[JDF
QPTUPVQJMQSBWâQBQSTFL
TMVODFQPEOŞBä[BÞSPWFŵISBOZ
QPIMFEQżFEQPSUÈMFN
EPOJUSBKFTLZOŞŘFSWFOPIOŞEâEŞK
TWŞUMBWUFNOÏÝUŞSCJOŞ
OZOÓTWŞUFMOâWŞKÓżQBL
QSPUÈIMÈTLWSOBTWŞUMBBä
V[BEOÓTUŞOZKFTLZOŞ
ŘFSWFOÈTLWSOB
VWOJUżŘFSWFOPIOŞEÈ
WOŞ[FMFOâÝFSPTWJU
QżFETMFEPWÈOÓNTWŞUMBQSPOJLBKÓDÓIPEPKFTLZOŞ
UżJTOÓNLZQPEQżFWJTFN
IMBWOÓWDIPE
BTJQPÝFTUÏIPEJOŞ
QSWOÓGÈ[FWOJLÈOÓTMVOFŘOÓIPTWŞUMB
EPKFTLZOŞ
QżFEUÓNQPTUVQVKFWMFWPQPEQżFWJTFNQżFTLBNFOZ
BTWŞUFMOÏQSVIZWPCMJOÈDIOBIPżF
WMFWPQPEQżFWJTFNOBLVQFOÏLBNFOZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
.BäBSOÈ
TMFEPWÈOÓQSPOJLBKÓDÓDITMVOFŘOÓDIQBQSTLƉ
EPOJUSBKFTLZOŞ
QPŘÈUFLGPUPHSBGPWÈOÓ
TWŞUMPWÞSPWOJLBNFOƉ
QżFEWDIPEFNWMFWPKBTOÏTLWSOZ
VQSPTUżFEB[QSBWBTMBCÏ
EPKFNTCÓIÈOÓQBQSTLƉVWOJUż
TWŞUMPOBLBNFOJVWDIPEV
TWŞUMPSâTVKFPCSZTQżFWJTV
TBNFUPWÏPSBOäPWÏTWŞUMPWQSVIVQPLBNFOFDIUFNOP
TWŞUMPEPTBIVKF[BEOÓTUŞOZBNJ[Ó
[BQBEBKÓDÓTMVODFTLSZUPWLPSVOÈDITUSPNƉ
QPTMFEOÓ[ÈCŞSPEFEOBTNŞSFNWFO
[ÈżÓDÓCPEWPCSZTVWDIPEV
QPTMFEOÓQBQSTFL
TWŞUMPOBISBOŞQPSUÈMV
TBNFUPWÈTLWSOBPEMJÝFOÈPEPLPMÓ
QPV[FCBSFWOPTUÓ
TWŞUMPQżFDIÈ[ÓWCBSWV
[ÈżÓDÓTLWSOBCBSFWOÈ[ØOB
QPTPVWÈOÓTCÓIÈOÓQżFTVOZQSVIƉPTUSÏISBOZTWŞUMB
SP[QMâWÈOÓTLWSO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QSPUBäFOÓBWZEFDIOVUÓ
(BEFSTLÈEPMJOBGPUPHSBGJDLÏTUVEJF
UWBSPWBOÏIPLPSZUBIżCFUWZTUPVQMÏ
TLÈMZ[FEOB
PEQPMFEOF#MBUOJDLPVEPMJOPVOB0TUSâ
B,PŵTLâNEPMFN
CPVżFBEÏÝƃQBLOÈEIFSOŞKBTOP
QPIMFEZOBIżFCFOZTUSÈOŞTCSBEMZTUSPNZ
QżJDFTUŞEPMƉWFMLâPTUSPIOBE,PŵTLâNEPMFN
QżÓNPQSPUJ[BQBEBKÓDÓNVTMVODJ
LSÈLPSBKÓDÓLSLBWFD
EÏNPOJDLâMFT
%FNÊOPWTLÈEPMJOB
)PSOÓKFTLZOŞLSÈQOÓLZQƉTPCÓOFKTVHFTUJWOŞKJ
QżJNBYJNÈMOÓDISP[NŞSFDI
OBŘFSWFOBMâTBNFU
WFMLÏQSPTUPSZTÈMƉ[DFMBQPLSZUZWâ[EPCPV
UWBSZTLBMOÓEVUJOZSP[TUSVLUVSPWÈOZQżÓCV[OŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ŘMFOŞOâNJUWBSZTÓƃWFSUJLÈMTNŞSTLBQÈWBKÓDÓWPEZ
BLżÓäFNWSPVCLZOBOJDIWSTUWZSƉTUV
TQPKFOP
TPCMJOBNJ
QSPTUPSTFTUÈWÈKFEJOâNLSZTUBMJDLâNUWBSFNŘMPWŞLWJEÓEP
KFIPWOJUżLV
MFEPWÈKFTLZOŞÞäBTOâEPKFN[DIPEFC
BKFKJDISP[NŞSƉEPLPOBMÏQSPTUPSZQSPQSÈDF
TQPDIPEOÓKFTLZOŞLUFSÈOBNOF[BQƉTPCJMB
EPTVEOFKWŞUÝÓNEPKNFN
ÀÞUPWTLâWPEPQÈE
QPIMFE[QSBWB[FTUSÈOŞQSƉŘFMOŞQPIMFE
QBLDFTUBWQSBWPPECPŘVKÓDÓNQPUPLFN
TPVUŞTLBBLBŵPOTWPEPQÈEZ
DFMâEFOQSÝÓ
TWBUPKBOTLÏŘBSPWÈOÓ
,PŵTLâNEPMFNEWBPTUSPIZQPE0TUSâN
DFTUBOB5MTUPV
[BDÓMFOÓOBPTUSPIZQżJWâDIPEV
BMFQPIMFEQSPUJTMVODJTFTUÓOZQżJPLSBKJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
[ÈQBEOÓIPTSÈ[VNOFQżJUÈIMLTPCŞ
EBMÝÓEFUBJM
OJUSP,PŵTLÏIPEPMV[QSBWBPTUSÏTMVODF
OJUSPEFUBJM
WZIMÓELPWÏPTUSPIZ
WQƉMTFENÏTFTUVQ[IPSZQPEÏM
.BäBSOÏEPÞEPMÓ
TMVODF[ÈżÓOÓ[LPOBEIPSJ[POUFN
PESÈäÓTFEPMFWIMBEJOŞESVIÏTMVODF
UŞTOŞOBEISBOJŘOÓNPTUSPIFN
PCMÏMPVLZ
[FWOJUż.BäBSOÏQPTMFEOÓQPEPCBTMVODF
QBLNJ[Ó[BNMIPV
KEVEPMƉ
WLPSVOÈDINOFQżFLWBQJMWZDIÈ[FKÓDÓ.ŞTÓD
QPIMFEZOBUFNOÏUFNFOP5MTUÏ
SP[MPVŘFOÓTLSBKJOPV
QPTMFEOÓQPOPżFOÓSVLZEPWPEZ
(BEFSTLÏIPQPUPLB
LÈNFOWUPLVQPEMÈWLPV
TNŞSFNOB5MTUPV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
,WŞUZ
PUJTLZLWŞUJOPWâDIQJHNFOUƉWPMOâDIMJTUƉBBSDITUFYUZUVäLPVYVMPäFOPWQżFCBMVBVUPSTLÈLOJIB
MJTUPQBE
GVDITJF
GVDITJF
BTUSB
PLSBTOâSƉäPWŞLWŞUPVDÓLFż
BTUSB
BGSJLÈO
CFHPOJF
ESDIOJŘLB
SƉäPWŞLWŞUPVDÓOFUżFTLPWJUÈSPTUMJOB
SƉäF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ėFSWFOâQSBNFO7ŞäJDLÏÞEPMÓ
TCŞSäFMF[JUÏIPQJHNFOUVWQSBWPPEWâWŞSV
WMFWPVWDIPEVPUJTLQSBWPVSVLPVBMJOJF
LSFTCBNFDIFN
TNPŘFOâNWQJHNFOUVOBEOŞKFTLZOŞ
[WâSB[ŵVKJOŞLPMJLPUWPSƉTLÈMZ
QBLTWJTMÈMJOJFEPMƉ
QPEÏMISBOZQżFWJTV
PELPODFMJOJFQBLQPLSBŘVKFEBMÝÓ
USIMJOBBäEPMƉLQPEMPäÓ
SF[BWÈCBSWBQżFTÝFEBWâMJÝFKOÓL
ŘUZżJEPLVNFOUÈSOÓGPUPHSBGJFY
NPäOÏQPLSBŘPWÈOÓMJOJFQżFEPUFWżFOâN
BQBSÈUFNQÈUâTOÓNFL
SVLVLMBEVOBEPMOÓŘÈTULSFTCZ
QBLLIPSOÓNQBSUJÓN
CMFTLPWâQPQVEQP[WFEOPVUSVLV
DPOFKWâÝFBQBLWQSBWPTFOBLMÈOÓN
OBEIMBEJOVBTNŞSFNLOJUSV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
[WPMOBTQPVÝUÓNSVLVPCMPVLFNQPEÏM
TUŞOZBEPUâLÈNTFŘJSÏIMBEJOZOBEŘFSWFOâNEOFN
TCŞSQJHNFOUVVQżFEOÓIPWâWŞSVVMFUPQPŘUV
äMVUâ
1żJ[QÈUFŘOÓDFTUŞTFTQVTUJMEÏÝƃ
PNBNOÈWƉOŞ
ėFSWFOâQSBNFO7ŞäJDLÏÞEPMÓ
LSFTCBNFDIFN
TNPŘFOâNWQJHNFOUVOBEOŞKFTLZOŞ
[WâSB[ŵVKJOŞLPMJLPUWPSƉTLÈMZ
QBLTWJTMÈMJOJFEPMƉ
QPEÏMISBOZQżFWJTV
PELPODFMJOJFQBLQPLSBŘVKFEBMÝÓ
USIMJOBBäEPMƉLQPEMPäÓ
SF[BWÈCBSWBQżFTÝFEBWâMJÝFKOÓL
ŘUZżJEPLVNFOUÈSOÓGPUPHSBGJFY
NPäOÏQPLSBŘPWÈOÓMJOJFQżFEPUFWżFOâN
BQBSÈUFNQÈUâTOÓNFL
SVLVLMBEVOBEPMOÓŘÈTULSFTCZ
QBLLIPSOÓNQBSUJÓN
CMFTLPWâQPQVEQP[WFEOPVUSVLV
DPOFKWâÝFBQBLWQSBWPTFOBLMÈOÓN
OBEIMBEJOVBTNŞSFNLOJUSV
[WPMOBTQPVÝUÓNSVLVPCMPVLFNQPEÏM
TUŞOZBEPUâLÈNTFŘJSÏIMBEJOZOBEŘFSWFOâNEOFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WBS
ėFSWFOâQSBNFO7ŞäJDLÏÞEPMÓ
TCŞSäFMF[JUÏIPQJHNFOUVWQSBWPPEWâWŞSV
WMFWPVWDIPEVPUJTLQSBWPVSVLPVBMJOJF
LSFTCBNFDIFN
TNPŘFOâNWQJHNFOUVOBEOŞKFTLZOŞ
[WâSB[ŵVKJOŞLPMJLPUWPSƉTLÈMZ
QBLTWJTMÈMJOJFEPMƉ
QPEÏMISBOZQżFWJTV
PELPODFMJOJFQBLQPLSBŘVKFEBMÝÓ
USIMJOBBäEPMƉLQPEMPäÓ
SF[BWÈCBSWBQżFTÝFEBWâMJÝFKOÓL
ŘUZżJEPLVNFOUÈSOÓGPUPHSBGJFY
NPäOÏQPLSBŘPWÈOÓMJOJFQżFEPUFWżFOâN
BQBSÈUFNQÈUâTOÓNFL
SVLVLMBEVOBEPMOÓŘÈTULSFTCZ
QBLLIPSOÓNQBSUJÓN
CMFTLPWâQPQVEQP[WFEOPVUSVLV
DPOFKWâÝFBQBLWQSBWPTFOBLMÈOÓN
OBEIMBEJOVBTNŞSFNLOJUSV
[WPMOBTQPVÝUÓNSVLVPCMPVLFNQPEÏM
TUŞOZBEPUâLÈNTFŘJSÏIMBEJOZOBEŘFSWFOâNEOFN
TCŞSQJHNFOUVVQżFEOÓIPWâWŞSVVMFUPQPŘUV
äMVUâ
1żJ[QÈUFŘOÓDFTUŞTFTQVTUJMEÏÝƃ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PNBNOÈWƉOŞ
;FCÓOQżFE[ÈQBEFNTMVODF
LSFTCZBPUJTLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZLSFTCZBUFYUZPMƉWLFNEWPKMJTUƉWNBQŞYBVUPSTLÈLOJIB
WZKEVQPETUŞOV
CZMPUJÝUŞOBPCLSFTMFO
LÈNFO
QżJQPNÓOBKÓDÓUWBSFN
TUŞOVQżFEFNOPV
[NFOÝFOÓ
DFMJTUWÏIPUWBSV
UST
NBUFżÓEPVÝLZ
CBSWB
ÝÓQLV
QżJQPNÓOÈTMVODF
LEZäTFPIMÏEOV
WSBDÓNTF
LUÏUPTUSÈODF
PEÓSÈN
MJÝFKOÓL
OBTLÈMF
OFäWFKEV
EPMPNV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LBNFOFN
[FTUŞOZ
KFNOÈESƃIOŞEÏ
äÓMZ
LÈNFO
TMVODF
QPTMFEOÓ
;FCÓOQżFE[ÈQBEFNTMVODF
WPMOâDIEWPKMJTUƉLSFTCZBEPUFLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZUFYUYBVUPSTLÈLOJIB
%PUFLZ
PUJTLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZOBTCÓSBOâNJOBSƉ[OâDIMPLBMJUÈDIWMFUFDI
WPMOâDIŘÓTMPWBOâDIMJTUƉBMJTUZTUSPKPQJTVWQżFCBMVCÓMâDISPNBUPHSBGJDLâQBQÓSYBVUPSTLÈLOJIB
QJHNFOUZ
ėFSWFOâQSBNFO7ŞäJDLâSZCOÓL
QżFEOÓWâWŞSäFMF[JUÏIPCBSWJWB
ėFSWFOâQSBNFO7ŞäJDLâSZCOÓL
WâWŞSäFMF[JUÏIPCBSWJWB
DFTUPVLF,P[ÈLPWV
OB[FMFOBMÈIPSOJOB
OB[FMFOBMâQJHNFOU[NFMBGZSPWÏIP
NBOEMPWDFLP[ÈLPWTLÏIPQƉWPEV
OBMF[FOÏIPOBTJMOJDJV)SVCÏ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
4LÈMZ
SF[BWâQJHNFOU[QÓTŘJUÏIMÓOZ
WCżFIVDFTUZNF[J%SÈCPWOPV
B,P[ÈLPWFNOBMF[FOâ
DFTUPVL1BżF[VMÏUP
GJBMPWÈIMÓOBWZTUVQVKÓDÓ[IMÓOZ
CPŘOÓSPLMFWÞEPMÓ1MBLÈOFLKBSP
äFMF[JUÏWSTUWZOBEOŞQPUPLB
QBUBTLÈMZOBESZCOÓLFN
WÞEPMÓ1MBLÈOFLMÏUP
WSTUWBKFNOÏIMJOLZ
;BEOÓ5PŘFOJDFQSBDIPWTLÏTLÈMZ
äMVUâMJÝFKOÓLOBTLÈMFMJTUPQBE
KFTLZOŞ.BäBSOÈ7FMLÈ'BUSB
INPUBTUSPQV
QJHNFOU[FTFCSBOÏBSP[FNMFUÏ
ŘFEJŘPWÏESUJ[KJäOÓTUSÈOŞ
OBEMPNFN;FCÓOB
QJHNFOU[ŘFSOâDILSZTUBMƉ
WZMPVQOVUâDI[FTUŞOZMPNV
OB;FCÓOŞ
CÓMÏOÈUFLZWUSIMJOŞTUŞOZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MPNVOB;FCÓOŞ
NBOHBOPWÏKÈESPWMPNVOB;FCÓOŞ
QPE[JN
[żÓDFOâTUZLTLBMOÓDITUŞO
WMPNVOB;FCÓOŞQPE[JN
[CPŘOÓKFTLZOŞOB;FCÓOŞ
QPE[JN
[FTUŞOZMPNVOB;FCÓOŞ
[FTUŞOZMPNVOB;FCÓOŞ
LSZTUBMZLBMDJUV[FTUŞOZ
MPNVOB;FCÓOŞ
MJÝFKOÓL[FTQPEOÓTUSBOZ
MPNVOB;FCÓOŞ
ŘFEJŘPWÈIMÓOBWMFWPWMPNV
OB;FCÓOŞ
QPQFMMJQPWâDIMJTUƉDFTUPV
OB;FCÓO
MJÝFKOÓLOBMJQPWÏLƉżFDFTUPV
OB;FCÓO
ÝƃÈWBQPE[JNOÓIPQSZÝDF
;FCÓO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
EWBÝÓQLZ[F;FCÓOB
EPUFLZMFWPVQSBWPV
SVLPVSVLPV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ഀĀሀ
%PUFLZ
**
0UJTLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZOBTCÓSBOâNJOBSƉ[OâDIMPLBMJUÈDIWMÏUFDI)NPUBCBSWJWBCZMBSP[FUżFOBWF
UżFDÓNJTDFBTNÓÝFOBTWPEPV7CBSWJWFDIKTFNTNÈŘFMQSTUZQSBWÏOFCPMFWÏSVLZBEPUâLBMKTFNTFKJNJQBQÓSVMJTUƉ
LOJIZ/FKQSWFKFEOPEVDIÏEPUFLZQBLWB[CZMPLBMJUBMFJWPMOÏBTPDJBDFCBSFWOâDILPNCJOBDÓEVBMJTNVTMFWÏB
QSBWÏSVLZLBäEâNQSTUFNKJOÈCBSWBUPUBMJUB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%PUFLZ
$FTUPVOBWSDIPM;FCÓOB
BEPOJUSBMPNV
GJBMLZQżJQBUŞMPNV
IOŞEÈŘFEJŘPWÈESƃVTLÈMZ
QSZÝFD
NPDIOBTLBMOÓ
MJTUEJWJ[OZWFTUSÈOJ
MJTUEJWJ[OZBIMÓOBVOÓ
LWŞUZUżFÝOÓOBEÞUFTFN
LWŞUZUżFÝOÓBNMBEÏWâIPOLZ
ÝƃÈWB[QSZÝDFBIMÓOB
DFTUPVOBWSDIPM
PSBOäPWâMJÝFKOÓL
WFTUSÈOJOBEMPNFN
äFMF[JUÏKÈESP
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
äFMF[JUÏKÈESPBPMJWÓOPWÈ
IMÓ[BUŞTOŞWFEMFTFCFWLBNFOJ
äMVUâBÝFEâMJÝFKOÓL
WFW[EÈMFOPTUJEWPVSP[UBäFOâDI
QSTUƉQSBWÏSVLZ
OBEIMBWPVTLBMJTLPWSDIPMV
TQÈMFOÈUSÈWBWFTUSÈOJ
PEÞQBUÓBäLQPTMFEOÓTLÈMF
QSBDITLBNFOƉOBWSDIPMV
;FCÓOBQżFE[ÈQBEFNTMVODF
GJBMLZBIMÓOBQżJDFTUŞ[QŞU
QSPUJTMVODJ
TUżÓCżJUÏMJTUZKFTUżÈCOÓLV
OŞLPMJLTUÏCFMUSBW
OBEPUWPSFNMPNV
NMBEÏMÓTULZQUBŘÓIP[PCV
WUSIMJOŞIPSOÓIPPLSBKFMPNV
ÝFEPIOŞEÈCPSLBOBWŞUÏWDF
KJMNVIBCSPMJTUÏIP
ŘFEJŘPWâLÈNFOMFäÓDÓWUSÈWŞ
VOÓBQJHNFOULƉSZKJMNVPQPEÈM
MJÝFKOÓLQPETUŞOPVBÝƃÈWB
SP[DIPEOÓLV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QSBDIOBTUŞOŞTNPESPVLSFTCPV
WNÓTUŞP[ÈżFOÏNTMVODFN
OJUSPMPNV
IMÓOBTF[FMFOâNNFDIFN
TFKNVUâN[WMILÏTLÈMZ
CŞMBWŞTBNFUPWâMJÝFKOÓL
QPEQżFWJTFN
PNZMFNOFVäJUâMJTUQBQÓSV
EWŞOFQBUSOŞW[EÈMFOÈNÓTUB
OBTLÈMF
EWŞNÓTUBQPETUZLFN
TLBMOÓDITUŞO
UżJNÓTUBQPEEPUZLFNTUŞO
UżJNÓTUBWFTUŞOŞ
SVLPVW[UBäFOPVLFTMVODJ
WQżFWJTV
UżJNÓTUBOBEOŞMPNV
PUWPSQSƉIMFEVOBEIMBWPV
LÈNFOBGJBMLB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%PUFLZ
$FTUPVOBWSDIPM;FCÓOB
BEPOJUSBMPNV
GJBMLZQżJQBUŞMPNV
IOŞEÈŘFEJŘPWÈESƃVTLÈMZ
QSZÝFD
NPDIOBTLBMOÓ
MJTUEJWJ[OZWFTUSÈOJ
MJTUEJWJ[OZBIMÓOBVOÓ
LWŞUZUżFÝOÓOBEÞUFTFN
LWŞUZUżFÝOÓBNMBEÏWâIPOLZ
ÝƃÈWB[QSZÝDFBIMÓOB
DFTUPVOBWSDIPM
PSBOäPWâMJÝFKOÓL
WFTUSÈOJOBEMPNFN
äFMF[JUÏKÈESP
äFMF[JUÏKÈESPBPMJWÓOPWÈ
IMÓ[BUŞTOŞWFEMFTFCFWLBNFOJ
äMVUâBÝFEâMJÝFKOÓL
WFW[EÈMFOPTUJEWPVSP[UBäFOâDI
QSTUƉQSBWÏSVLZ
OBEIMBWPVTLBMJTLPWSDIPMV
TQÈMFOÈUSÈWBWFTUSÈOJ
PEÞQBUÓBäLQPTMFEOÓTLÈMF
QSBDITLBNFOƉOBWSDIPMV
;FCÓOBQżFE[ÈQBEFNTMVODF
GJBMLZBIMÓOBQżJDFTUŞ[QŞU
QSPUJTMVODJ
TUżÓCżJUÏMJTUZKFTUżÈCOÓLV
OŞLPMJLTUÏCFMUSBW
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
OBEPUWPSFNMPNV
NMBEÏMÓTULZQUBŘÓIP[PCV
WUSIMJOŞIPSOÓIPPLSBKFMPNV
ÝFEPIOŞEÈCPSLBOBWŞUÏWDF
KJMNVIBCSPMJTUÏIP
ŘFEJŘPWâLÈNFOMFäÓDÓWUSÈWŞ
VOÓBQJHNFOULƉSZKJMNVPQPEÈM
MJÝFKOÓLQPETUŞOPVBÝƃÈWB
SP[DIPEOÓLV
QSBDIOBTUŞOŞTNPESPVLSFTCPV
WNÓTUŞP[ÈżFOÏNTMVODFN
OJUSPMPNV
IMÓOBTF[FMFOâNNFDIFN
TFKNVUâN[WMILÏTLÈMZ
CŞMBWŞTBNFUPWâMJÝFKOÓL
QPEQżFWJTFN
PNZMFNOFVäJUâMJTUQBQÓSV
EWŞOFQBUSOŞW[EÈMFOÈNÓTUB
OBTLÈMF
EWŞNÓTUBQPETUZLFN
TLBMOÓDITUŞO
UżJNÓTUBQPEEPUZLFNTUŞO
UżJNÓTUBWFTUŞOŞ
SVLPVW[UBäFOPVLFTMVODJ
WQżFWJTV
UżJNÓTUBOBEOŞMPNV
PUWPSQSƉIMFEVOBEIMBWPV
LÈNFOBGJBMLB
0EÞQBUÓ;FCÓOBQPWSDIPMBVWOJUżMPNVKTFNTFOBWMIŘFOâNJQSTUZEPUâLBMTLÈMZB[FNŞOFCPKTFNWSPDFSP[FNÓMBM
ŘÈTUJSPTUMJO;ÓTLBOÏQJHNFOUZKTFNPUJTLPWBMOBMJTUZQBQÓSVBQSPWÈEŞMPUPNQÓTFNOÏ[È[OBNZ7[EÈMFOPTUJNF[J
EPUFLZOBQMPDIÈDIQBQÓSVPEQPWÓEBKÓWŞUÝJOPVNÓżFSP[QŞUÓQSTUƉWQżÓSPEŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
4LBMOÓCSÈOBW+BWPSPWÏNEPMF
QSTUPWÏEPUFLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZWPMOâDIMÓTULƉCÓMÏIPDISPNBUPHSBGJDLÏIPQBQÓSVWMPäFOÏIPWQżFCBMVY
BVUPSTLÈLOJIB
äMVUP[FMFOâMJÝFKOÓLQżJMFWÏNPCMPVLV
EWŞNÓTUBQżFTUSIMJOV
EWŞNÓTUBUŞTOŞWFEMFTFCFäFMF[JUâQSBDIB
äMVUâMJÝFKOÓL
TLÈMBB[FNŞ
[FUżFDIPUWPSƉWFTUŞOŞ
UżJNÓTUBSVLPVDPOFKWâÝ
ŘUZżJNÓTUB[BUSIMJOPV
ÝFEBWâMJÝFKOÓLBTLÈMB
UżJCBSFWOŞPEMJÝFOÈNÓTUB
ÝFśWFTUżFEVTUŞOZ
GJBMPWŞ[CBSWFOÈTLÈMBBSF[BWâNFDI
WFEWPVNÓTUFDIUŞTOŞWFEMFTFCF
QPEQSBWPVTUSBOPV
EWŞNÓTUBWFTUŞOŞ
EWŞNÓTUBPLSPWâMJÝFKOÓLBUFNOŞIOŞEÈTUŞOB
VUSIMJOZ
PLSPWÏWâLWŞUZQÓTLPWDF
CŞMBWÏWâLWŞUZB[FMFOâMJÝFKOÓL
PSBOäPWŞIOŞEÏWâLWŞUZTPMÓ
[QSPUŞKÝÓUSIMJOZQżFTTLBMOÓLPNÓO
UżJNÓTUBVWOJUżÝUŞSCJOZ
QSBDIQżJ[FNJVWOJUżLPNÓOV
EWŞ[FMFOŞ[WFMLÏW[EÈMFOPTUJQżFT
USIMJOV
UżJCMÓ[LÈNÓTUB[FMFOBWÏPLSPWÏB
CŞMBWÏ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WâLWŞUCŞMBWŞPLSPWâDITPMÓNF[J
QFTUżF[CBSWFOâNJNÓTUZTLÈMZ[FMFOŞ
PSBOäPWÏGJBMPWÏIOŞEÏ
ŘUZżJW[EÈMFOŞKÝÓPEMJÝFOÈNÓTUB
[FNŞQPETUŞOPV
%PUFLZ$FTUPVOBWSDIPM;FCÓOBBEPOJUSBMPNV
QSZÝFDBŘFEJŘPWÈIMÓOBVQBUZMPNV
QSZÝFDSP[DIPEOÓLBNPDIOBWTUSÈOJQPETLÈMPV
QżJDFTUŞLWSDIPMV
UżJNÓTUBPCOBäFOÏIMÓOZQPEFÝUJ
EWŞNÓTUBWLFżJÝÓQLVOBEPLSBKFNMPNV
NMBEâMJTUÝBMWŞKFMVŘOÓ
IMÓOBQPEOÓNBNMBEJŘLâWâIPOFL
NPUâMPLWŞUÏSPTUMJOZ
UżJNÓTUB
SP[FQKBUÏQSTUZQSBWÏSVLZQżJIPSOÓNPLSBKJ
WOJUżOÓŘÈTUJMPNV
USÈWBOBEQżFWJTFN
äFMF[JUÏKÈESPWFTLÈMFQPEWSDIPMFN
EWŞNÓTUBOBQFTUSÏTLÈMZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QPLSZUÏTLWSOBNJ[FMFOBWŞÝFEâDIPSBOäPWâDI
BäMVUâDIMJÝFKOÓLƉ
UżJNÓTUBOBTLBMOBUÏNWSDIPMV;FCÓOB
QżFECPVżÓCMÓäÓDÓTFPETFWFSV
UżJLWŞUZGJBMLZQPEWSDIPMFN
IMÓOBQPEOJNJ
TFäFIMÈUSÈWBWFTUSÈOJ
CÓMÏUżFÝŵPWÏLWŞUZOBEMPNFN
DFTUPVEPMƉQSPUJTMVODJ
EPUFLPTLÈMV
QżFETFTUPVQFOÓNEPOJUSBMPNV
[FMFOâQPWSDIWMILÏTUŞOZ
NÓTUPÝJLNPP[ÈżFOÏTMVODFN
CŞMBWâQPWSDITLPTFOÏISBOZTLÈMZ
EWŞNÓTUBQPEQżFWJTFN
TQSTUZQżFTUSIMJOV
TLBQÈWBKÓDÓWPEBQPEWâLMFOLFN
PŘB[FOÈTUŞOB
EWŞNÓTUBQPETUZLFNTLBMOÓDITUŞO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
EWŞOBSF[BWŞMÈNÓTUBQżFTISBOV[żÓDFOÏIPCBMWBOV
OBEOŞMPNV
EWŞNÓTUBWFTUŞOŞTÝFEP[FMFOPVWSTUWPVMJÝFKOÓLV
EWŞNÓTUBWNŞLDFNPEFMPWBOÏTUŞOŞ
QPLSZUÏUFNOŞ[FMFOâNNFDIFN
UżJNÓTUBOBCBMWBOV
QPEPUFWżFOâNPUWPSFNMPNV
EPUFLOBWMILPVTLWSOVVQSPTUżFENBMÏIPLBNFOF
MFäÓDÓIPQPECBMWBOFNBÝFEâNOFCFN
NF[JTUŞOBNJ
0EÞQBUÓ;FCÓOBQPWSDIPMBVWOJUżMPNVKTFNTFOBWMIŘFOâNJQSTUZEPUâLBMTLÈMZB[FNŞOFCPKTFNWSPDFSP[FNÓMBM
ŘÈTUJSPTUMJO;ÓTLBOÏQJHNFOUZKTFNPUJTLPWBMOBMJTUZQBQÓSVBQSPWÈEŞMPUPNQÓTFNOÏ[È[OBNZ7[EÈMFOPTUJNF[J
EPUFLZOBQMPDIÈDIQBQÓSVPEQPWÓEBKÓWŞUÝJOPVNÓżFSP[QŞUÓQSTUƉWQżÓSPEŞ
+BSOÓ[BISBEPV*7
QPEMPVIMâMJTUYEWBLSÈUQżFMPäFOâMJTUPUJTLZLWŞUƉQżÓQJTZUVäLPV
-FUOÓ[BISBEPV
LSFTCZBPUJTLZLWŞUJOPWâNJQJHNFOUZUFYUPWÏQżÓQJTZUVäLPVYQżFMPäFOâMJTUYOBäMPVUMÏIPQBQÓSV
MFQPSFMPBVUPSTLÈLOJIB
-FUOÓ[BISBEPV***
UFQMâQPEWFŘFSTWâSB[OPVPCMPIPV
PEQPMFEOFVOÈTOB[BISÈEDFTSPEJOPV
PUJTLZLWŞUJOPWâDIQJHNFOUƉEWBLSÈUQżFMPäFOâQBQÓS
IWŞ[EJDFGJBMPWÏIP
ŘFTOFLV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WBEOPVDÓ
LWŞUZ
DISQ
QMPENPEżFODF
OBQBEBOÏKFIMJDFCPSPWJD
TQBEBOÏCBSFWOÏMÓTULZ
WIPVÝUJOŞPSMÓŘLƉ
NPESâ
DJ[PLSBKOâ
LWŞU
MJTUDISQBUVŘOÏ
MÓTULZQPEOJNJ
TQJSÈMLBPSMÓŘLV
OBQBEBOÏ
CBSFWOÏMJTUZ
OBQBQÓS
IMÓOB
BMÓTUFL
NPEżFODF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
+BWPSPWâNEPMFN
LSFTCZBPUJTLZIMÓOBNJBNFDIZUFYUPWÏQżÓQJTZUVäLPVYQżFMPäFOâMJTUYOBäMPVUMÏIPQBQÓSVMFQPSFMP
BVUPSTLÈLOJIB
LSÈUQżFMPäFOÏMJTUZPUJTLZQżÓQJTZ
*TCÓSLB+JżÓ7BMPDI
,BNFOFNPLÈNFO;FCÓO
6WOJUżMPNVOB;FCÓOŞKTFNEPQMPDIZEWPKMJTUƉSP[MPäFOâDIWżBEŞQPCBMWBOJUÏNEOŞQSPWÈEŞMCF[QSPTUżFEOÓ
[È[OBNZÞEFSFNLBNFOFLUFSâKTFNVDIPQJMWäEZWCMÓ[LPTUJLBäEÏIPMJTUV%WPKMJTUZKTFNQBLTFżBEJMEPQPEPCZ
LOJIZWUPNQPżBEÓWKBLÏNMFäFMZOBEOŞMPNVBWKBLÏNCZMZ[QSBDPWÈOZ
8JUITUPOFBHBJOUTTUPOF;FCÓOIJMMUI+VMZ
*OTJEFUIFRVBSSZPO;FCÓOIJMM*QFSGPSNFEUIFJNNFEJBUFSFDPSETJOUPGPMJPTIJUUJOHUIFQBQFSXJUIBTUPOF5IFGPMJPT
XFSFTQSFEJOBMJOFPOUIFTUPOZCPUUPNBOEUIFTUPOFXBTBMXBZTDBVHIUJOFBDIDBTFDMPTFUPFBDIGPMJP5IFO*TFU
UIFTFGPMJPTUPHFUIFSJOBGPSNPGBCPPLJOUIFPSEFSUIFZIBECFFOTQSFEPOUIFCPUUPNPGUIFRVBSSZBOEUIFZIBE
CFFOIJU
$FTUPVOBWSDIPM%PUFLZ
;FCÓO
;FCÓO
QPTMFEOÓMJTU
WżB[FOâEPQżFEV
DFMFL
LSBKJOBWNMäOÏNPQBSV
TMVODFQPEIPSJ[POUFN
USBWJOZWFTUSÈOJ
QżJTUPVQÈOÓ
TMVODF
WUFOLÏNQSPVäLV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PNZMFNLSFTMFOPBä
QżJTUPVQÈOÓ
TMVODFTF
EPUâLÈIPSJ[POUV
CBSWB
LWŞUVWZUWÈżÓ
TQÓÝFOFHBUJWEPKNV
KEVW[IƉSVOB
WSDIPM
MJÝFKOÓL
[FTMVOFŘOÏ
TUSBOMPNV
OBEIPSJ[POUFN
äMVUÈBTJUBLWQƉMJ
PCMPIZOBE[ÈQBEFN
NPESPGJBMPWÈLWŞUV
CBSWBOPDJ
PCSÈDFOŞ[BMPäFOâ
EPUFL
TMVODF[BQBEMP
QżFEŘFMFNMPNV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BOBEOÓN
WSP[FWżFOÓTUSBOZNPäOPTU
PCFQOPVUQSPTUPS
IOŞś
WDFMÏQMPÝF
QSƉIMFEEP
[FMFOPIOŞEÏ
USIMJOZ
WOJUżOÓIP
MPNV
PPLSBKTUŞOZ
ISBOBBW[IƉSV
PCMÏUWBSZ
WSDIPMV
IMBELÈÝFEÈTUŞOB
VWOJUż
ÝFEPNPESÈ
TWŞUMFäMVUÈ
TWŞUMâ[ÈQBE
OBEUWBSZIżFCFOƉ
LSBKJOZ
NPESÏ[WPOLZ
OBETUSäÓ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
EPKFNWZäBEVKF
TOBECÓMPV
TUŞOV
WSDIPM
[ØOZLPMFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
;FCÓO$FTUPVOBWSDIPM
NPESPGJBMPWâNJLWŞUZVQBUZMPNV
ŘFEJŘPWÈIMÓOBWFTUSÈOJWQSBWPBUSTNBUFżÓEPVÝLZ
ŘFMPTLÈMZTFäMVUPIOŞEâNJWSPTUMJOBNJWŘFEJŘJWFTMBCÏN
TMVOFŘOÓNPQBSV
äMVUâNLWŞUFNEJWJ[OZOBEPTUSPIFNQżJQPIMFEVEPOJUSBMPNV
LWŞUFN[WPOLVPQPEÈMWQSBWP
QSBDIFNDFTUZQżJTUPVQÈOÓ
WPTUSÏNWJDISVOBEWSDIPMFN
TLMÈOÓNTFLWâCŞäLVŘFEJŘPWÏ
ISBOZ,BSFM)ZOFL.ÈDIBWZTUPVQJM
OBUFOUPWSDIPM
4MVODFQżJPIMÏEOVUÓCÓMFQSPSÈäÓ
ÝFEJWPVQMPDIVNSBLƉ
0EÞQBUÓ;FCÓOBQPWSDIPMBVWOJUżMPNVKTFNTFOBWMIŘFOâNJ
QSTUZEPUâLBMTLÈMZB[FNŞOFCPKTFNWSVDFSP[FNÓMBMŘÈTUJ
SPTUMJO;ÓTLBOÏQJHNFOUZKTFNPUJTLPWBMOBMJTUZQBQÓSVB
QSPWÈEŞMPUPNQÓTFNOÏ[È[OBNZ7[EÈMFOPTUJNF[JEPUFLZOB
QMPDIÈDIQBQÓSVPEQPWÓEBKÓWŞUÝJOPVNÓżFSP[QŞUÓQSTUƉW
QżÓSPEŞ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
%PUFLZ;FCÓOQPCPVżJ
SVLPVWLBMVäJOŞVQBUZMPNV
WMILÏTLÈMZQPCPVżJ
SP[NBOJUÏ[FMFOŞQPETUŞOPV
BTLBMOÓNWâLMFOLFN
EżFWŞOâNVIMÓNNZÝMFOŞQPUWBSVMPNV
ESUÓQPETUŞOPVWZMPVQOVUâNJŘÈTUNJ[CBSWFOâDI
WSPTUMJO
PUJTLPTLÈMV
LWŞUEJWJ[OZQżJTUPVQÈOÓFSPTOÓSâIPVWTVUJ
TVHFTUJWOÓUWBSWTUVQV
äMVUâMJÝFKOÓLOBÝFEPIOŞEÏTLÈMZ
äMVUâBÝFEâMJÝFKOÓL
żBTZNFDIƉWFTWŞUMFNPESÏNQSƉ[PSV
[SF[BWÏIPKÈESB
PTUŞOVWTUVQV
TLBQÈWBKÓDÓLBQLZ[QżFWJTV
EPWOJUż
5PVDIFT"GUFSUIFTUPSNUI"VHVTU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
XJUIBIBOEJOBQPPMCZUIFGPPUPGRVBSSZ
EBNQSPDLTBGUFSUIFTUPSN
WBSJFEHSFFOTVOEFSUIFSPDLXBMMBOEUIFSPDLZSFDFTT
XJUIXPPEFODPBMGPMMPXJOHUIFTIBQFPGRVBSSZ
JOBDDPSEBODFXJUINZNJOE
XJUISVCCMFVOEFSUIFSPDLXBMMXJUITIFMMFEQBSUT
PGDPMPVSFEMBZFS
BQSJOUBHBJOTUUIFSPDL
UIFCMPPNPGNVMMFJOEVSJOHUIFHPJOHVQBMPOHUIFFSPTJPOSJMMJOEFCSJT
BTVHHFTUJWFTIBQFPGUIFFOUSZ
ZFMMPXMJDIFOPOUIFHSFZCSPXOSPDL
ZFMMPXBOEHSFZMJDIFO
IBOHJOHNPTTFTJOBCMVFWJTUB
GSPNBSVTUZDPODSFUJPO
BHBJOTUUIFSPDLXBMMPGUIFFOUSZ
ESPQTESJQQJOHGSPNSPDLTIFMUFS
JOXBSET
%PUFLZ;FCÓO
LSFTCZPMƉWLFNBQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZPUJTLZBQSPSÈäFOÓUFYUPWÏQżÓQJTZQżFMPäFOâDIMJTUƉWPMOŞWMPäFOâDI
WQżFCBMVQżFMPäFOâMJTUTUSPKPQJTVYYBVUPSTLÈLOJIB
;FCÓO
NPESâNLWŞUFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VQBUZMPNV
QPETUŞOPV
[LPSZUB
QPEFÝUJ
BESUÓ[FTUŞOZ
TMVODFQżJPIMÏEOVUÓ
WZTUVQVKF[NSBLƉ
OBEIPSJ[POUFNLSBKJOZ
WDIPE
EPOJUSB
MPNV
PIZCTUŞOZ
BLWŞUWSCJDF
NBUFżÓEPVÝLB
TMVODFSVEŞ
WZTUVQVKF
OBPLSBKJMPNV
WOJUSV
[WMILÏ
TUŞOZ
WQżFWJTV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NF[JTUŞOBNJ
QPETUŞOPV
WZTUVQVKÓDÓTUŞOB
BQBEBKÓDÓ
LBQLZ
IOŞEÈ
QSPUJTUŞOB
[BUSIMJOPV
[LBNFOF
OBEOŞ
QPEQżFWJTFN
UFNOŞ
[FMFOâNNFDIFN
WPCMFNPEFMPWBOÏ
TUŞOŞ
NBMÏQMVKÓDÓ
NSBLZ
PCSBU
WLMFOCŞ
[WPOFL
VWâDIPEV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WFTUSÈOJ
TNŞSFNLWSDIPMV
NBUFżÓEPVÝLPV
QżJTUPVQÈOÓ
OBWSDIPMV
OBSƉäPWŞMâPCMÈŘFL
WÝFEPNPESÏNOFCJ
DFTUPVEPOJUSBMPNV
BOBWSDIPM
OBE[BNMäFOPVLSBKJOPV
QPCPVżJ
[BNMäFOâNŞTÓD
WQƉMJ
;FMFOâQżFWJT#FUMÏNTLÏTLÈMZ
QSWOÓQżFWJTWQSBWPQżJTFTUPVQFOÓEPSPLMF
WZTUVQVKÓDÓäFCSBWQPEÏMOâDIMJOJÓDI
[QSWVFYQP[JDFTUŞOZBTJQƉMIPEJOZ
QBLQSTUZOBNPŘFOâNJWLBPMJOVBWPEŞUÈIOVMJOJJ
PEFEOBÝJLNPW[IƉSVQPKFNOÏISBODF
LFWOJUżOÓNVUWBSV
[EFQPLSBŘVKJPEUSIMJOZQPTJMOÏNäFCSV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BäEPLSBKOÓQPMPIZ
LBNBäEPTÈIOV
GJBMPWâNPLSFNWFEMFCÓMÏMJOJFWQSBWP
WZ[OBŘVKJQPTLżÓäFOâDIäFCSFDINBMâŘUWFSFD
QJHNFOUJIOFEWMIOFBTWŞUMPTUOŞTQMâWÈTPLPMÓN
WJEJUFMOâQPV[FCBSFWOŞWUMVNFOÏNLPOUSBTUV
L[FMFOPŘFSOÏ
WQSBWPEPMFKJWFTWŞUMÏQMPÝFQżFUÓSÈN
GJBMPWPVQSPIOVUâWâTUVQFL
EPLPOBMFTQMâWÈTPLPMÓN
QƉTPCÓOBQSPTUPQżJSP[FOŞ
OBEOÓNQPUÓSÈNNFOÝÓQMPDIVBSVÝÓN
KFKÓTWŞUMâEPKFNOBWMIŘFOÓN
TUPKÓNQżFETUŞOPVSVDFTQVÝUŞOZ
QPDIWÓMJW[UBIVKJSVLVLCÓMÏMJOJJ
GJBMPWÏNŘUWFSDJB[BUØOPWBOÏTLBMOÓżBTF
o
ESVIâTOÓNFLNF[JQÈUPVBÝFTUPVIPEJOPV
TMVODFTWÓUÓQPEÏMSPLMÓ
QPIMFENÓSOŞ[MFWB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
;BISBEPVQP[EOÓIPMÏUB
-PVLPVQP[EOÓIPMÏUBQSPUJ;FCÓOV
LSFTCZBPUJTLZLWŞUJOPWâDIQJHNFOUƉUFYUPWÏQżÓQJTZUVäLPVUżJLSÈUQżFMPäFOâQSVIQBQÓSVMFQPSFMPY
LWŞUFNGJBMZ
QPEUJTFN
[BTDIMÏLWŞUZ
[FNŞEâN
[PLWŞUÓ
QFMBSHPOJF
QMPEFNDFTNÓOZ
BGSJLÈO
SƉäPWÈQFMBSHPOJF
[BTDIMâLWŞUGVDITJF
[BQBEBOÏLWÓULZ
EJWJ[OZOBDFTUŞ
CSPVŘDJ
[LWŞUVGJBMZ
QJHNFOUFN
LWŞUVEJWJ[OZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NÓSOŞ[BCBSWFOÏ
KFÝUŞDFTNÓOPWPV
ÝƃÈWPV
ESPCOâ[FMFOâGSBHNFOU
MÓTULVMFäÓDÓIP
WUPNUPNÓTUŞ
OBQBQÓżF
LWŞU[BISBEOÓ
DISQZ
NMBEâMÓTUFL
PSMÓŘLV
LWÓUFLUSÈWOJŘLZ
ŘFSWFOŞQPE[JNOÓ
MJTUQSZÝDF
-PVLPVQP[EOÓIPMÏUBQSPUJ;FCÓOV
LSFTCZBPUJTLZLWŞUJOPWâDIQJHNFOUƉUFYUPWÏQżÓQJTZUVäLPVUżJLSÈUQżFMPäFOâQSVIQBQÓSVMFQPSFMPY
%PUFLZLWŞUJO-PVLPVQP[EOÓIPMÏUB
YQżFMPäFOâQBQÓSÀJCFŵÈLTFTUBWBCBSFWMPVLZ
EWBLWŞUZIWP[EÓLVWMPVDF
ŘJTUâQPIMFEOB;FCÓO
QżFTQMPDIVSZCOÓLB
CÓMÏNSBLZOBTWŞUMÏNOB[FMFOBMFNPESÏNOFCJ
[BWBEMâKFTUżÈCOÓL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
OBŘFSWFOBMâNMJTUFN
KFTUżÈCOÓLV
NBUFżÓEPVÝLPV
PKFEJOŞMâLWŞU
[WPOLV
BCŞMBWÏQPVQŞ
LPTUJWÈM
CPIBUÏ[FMFOŞ
EPNJOVKÓDÓMPVDF
EWBLWŞUZIWP[EÓLV
WFTMVODJ
KFNOŞGJBMPWÈ
DISQB
CPIBUÏLWŞUZ
UżF[BMLZ
äMVUâKFUFM
PQPEÈM
äMVUÈNPUâMPLWŞUÈ
LWŞUJOB
ESPCOÏGJBMPWÏ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LWÓULZ
EPNJOVKÓDÓCBSWZ
MPVLZTLMPOŞOÏ
L[ÈQBEV
KFUFMFKFTUżÈCOÓLZ
DISQZ[WPOLZÝƃPWÓLZ
NPUâMPLWŞUÏLWŞUJOZ
QPELMBE[FMFŵUżF[BMLB
CÓMÏTUWPMZżFCżÓŘFLKFUFM
BNSLWPWJUÏCZMJOZ
ŘFSOPIMÈWFLTWŞUMÓL
ESDIOJŘLBPKFEJOŞMÈŘFLBOLB
OBŘFSWFOBMâMJTULPTUJWÈMVTEPKNFNNPESÏ
WOŞKÝÓEżFŵTUPOLVŘFSOPCâMV
SƉäPWâKFUFMIWP[EÓL
[BWBEMÈUżFÝFŵWUSÈWŞMJTUKJUSPDFMF
CMÓäFOFVSŘFOÈGJBMPWPSƉäPWÈLWŞUJOB
MOJDFLWŞUFM
%PUFLZ4F[BQBEBKÓDÓNTMVODFNLPMFNMPNVOB;FCÓOŞ
MJTUƉ
QżJISBOŞMPNV
PLPMPPUWPSV
TUPVQÈN[QSBWBOBTLÈMV
NBMÏPCMÏTUPOLZESPCOâDI
USTƉUSBWJO
BMÓTUFLÝUÓSPWOÓLV
ÝFEâMJÝFKOÓLQżJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
PLSBKJ
PCMÏWâLMFOLZ
QżJQPIMFEVEPMƉ
TMVODFNJ[BQBEÈ[B[ÈEZ
OF[BDIZUJUFMOÈCBSWB
QSPUJLMBEFN
MFTLMÏLVMJŘLZCF[VWâÝF
LMBEVNPESPVTLWSOV
EPQSPUJLMBEV
UWBSZMPNVÞQMOŞNJNP
OBSF[BWŞMPVWŞUÏWLPV
QSZÝDF
äMVUÏPQBEBWÏMÓTULZ
[BUMBŘVKJEPQBQÓSV
ŘFEJŘPWÈESƃ
QżFEFNOPV
VLB[VKFDFTUV
W[IƉSV
SƉäPWPGJBMPWÈ
DISQB[ÈżÓNF[JUSÈWPV
ŘFSWFOPGJBMPWÏTUPOLZ
NBUFżÓEPVÝLZ
[EBKÓTFTLPSPŘFSOÏ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WPOÓDÓEPUZL
TBNFUQâDIBWLPWÏESUJWZMPVQOVUÓ
QżJTUF[DF
QżFEW[EVUâNJPCMJOBNJ
ÞUWBSƉMPNV
IOŞEÈ
QPTFUÈQSPäMPVUMPV[FMFOÓ
PTUżFPLSPVIMÏTMVODF
TWOJUżOÓNCBSFWOâNPIOŞN
OBEOÓN
KFEJOâPCSZTNSBLV
QSP[ÈżFOâKBLPCZTFTIPSB
WOJUżOŞ[BäFIOVUÏ[WPOLZ
OBEŘFSOÓ
OJUSPMPNV
OBEPTUSPIFN
TMVODFQMPDIÏ[ÈżÓ
EPMFPEżÓ[OVUPNÓSOŞWZEVUPVŘÈSPV
BWZIBTÓOÈKFOPNÝUŞSCJOLPV
TMPäJUÏMJOJFDFTUEPMF
QPEFNOPV
TFTUVQVKJ
CÓMâäFCżÓŘFL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TWÓUÓWTPVNSBLV
MÓTULFNUżFÝOŞ
WUSÈWŞ
OBEÞQBUÓNMPNV
WPOÓDÓEOP
MPNV
%PUFLZ/PŘOÓ;FCÓO
EPUFLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZQÈMFOÓUFYUWPMOâDIMJTUƉ
YBVUPSTLÈLOJIB
MJTUƉ
%PUFLZ4F[BQBEBKÓDÓNTMVODFN;FCÓO
LSFTCBQżÓSPEOÓNJQJHNFOUUFYUWPMOâDIMJTUƉY
BVUPSTLÈLOJIB
GJBMPWâNLWŞUFNCPEMÈLV
[B[BQBEBKÓDÓTMVODF
TQPEOÓŘÈTUUNBWOF
TUPVQÈNQPISBOŞTLÈMZ
QMPEFNŘFSOÏIPCF[V
[B[BQBEBKÓDÓTMVODF
UNBWOFPETQPEV
äIOFQPV[FWSDIOÓPCMPVL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LWŞUFNNBUFżÓEPVÝLZ
[B[BQBEBKÓDÓTMVODF
TQPEOÓPLSBKTF
[QMPÝƃVKF
KBLPCZPEEŞMVKFPEDFMLV
QVSQVSPWŞäIOF
ŘFSWFOâNJMÓTULZ
KFUFMFNZÝÓIPPDÈTLV
DFMÈQMPDIBQPUFNOŞMB
VWOJUżUFNOÏNÈ[ESZ
TQPEOÓPCMPVLNJ[Ó
LWŞUFNŘFLBOLZ
[BTMVODF
QƉMLSVI
TQPEOÓPLSBKUVÝFOŞWJEJUFMOâ
PCMPVŘLFNMJOJF
UÏNŞżTFEPUâLBKÓDÓIPSJ[POUV
1SBDIPWTLâDITLBM
QMPDIBOBPLBNäJLQżFEŞMFOB
WQƉMJ
LWŞUFNUżF[BMLZ
WPLBNäJLVEPUZLV
[BTMVODF
PWÈM
NJ[Ó
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LSVITFQPUÈQÓ[BTUŞOV
[SƉäPWŞMâVWOJUż
WSDIOÓPCMPVLQSPUBäFOâW[IƉSV
WÝFEPNPESÏ
PCMPVŘFLOBEIPSJ[POUFN
W[OÈÝÓTF
NJ[ÓWUVÝFOÏNNÓTUŞ
LBNFOFN[BTMVODF
żBTZUÈIMâDINSBLƉWOF[OBUFMOÏN
QPIZCVWZ[OBŘFOÏNUWBSZ
ÝFEÈEPGJBMPWBCŞMPPSBOäPWÈEPNPESB
WTUżFEVIMBWZUFNOÈNPEż
UMVNFOÏTWŞUMPTLMB
QPEFNOPVWPOÓDÓLMJE
[SƉäPWŞMÈLBMJHSBGJF
TUÈMFTJMOŞKJäIOFWB[VSPWÏNQSPTUPSV
TPVNSBL
V[BWżFOÓ
OBWSDIPMV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
;FCÓO
LSFTCZBPUJTLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZGSPUÈäUSIÈOÓUFYUPWÏQżÓQJTZUVäLPVWPMOâDIMJTUƉCÓMÏIPDISPNBUPHSBGJDLÏIP
QBQÓSVYBVUPSTLÈLOJIB
MJTUƉLOJIBEPUFLZUFYUZ
QSTUZWFTOŞIV
CÓMÏQMÈOŞQPQSBÝLZTOŞIVWESPCOâDIWPEPQÈEFDI[FTLBM
TPVWJTMâÞUWBS
UżQZUJWÏKFIMJŘLZ
ESPCOÏQŞÝJOLZ[ÈWŞSFNQżJPIMÏEOVUÓ
NJNP
VWOJUż
PUJTLZQSPTWÓUBKÓ
TLWSOZPUÈ[FLLBNFOƉQPOBQBEBOÏNTOŞIVQPETUŞOPV
QPMPäFOâEPTOŞIV
[PEISÈCOVUÏIPNÓTUBQżJQBUŞTLÈMZ
IMÓOPVQPETOŞIFN
QUÈDJMFUÓDÓOBEPLSBKFNUWBSVMPNVOBQP[BEÓŘJSÏIPTWŞUMBNPESÏIP[OBLV
LBMJHSBGJFWŞUÏWFLOBCÓMÏQMPÝF
VDIZDFOÈISPNÈELBTOŞIVOBTLBMOÓNWâTUVQLV
DIMBEWOPIPV
V[BWżFOÓWNPESÏ
ŘFSOPCÓMÈNP[BJLBQPUWBSFDIPCMJOZPEUÈWBKÓDÓ
SVEÏÝÓQLZWFTMVODJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
;FCÓO
LSFTCZBPUJTLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZLSFTCZBUFYUPWÏQżÓQJTZPMƉWLFNQżFMPäFOâDIMJTUƉWPMOŞWMPäFOâDIWQżFCBMV
OBäMPVUMâMPTJOWâTMFEOâGPSNÈUYBVUPSTLÈLOJIB
WMFWPQSƉIMFEEPÞEPMÓ
WQSBWPTUSÈŵLWSDIPMV
QPNBMVTFQPIZCVKÓDÓESPCOŞŘMFOŞOÏNSBLZ
CÓMÈDFTUBTF[CZULZTOŞIV
QPMPTLSZUÏ[BQBEBKÓDÓTMVODF
QMPDIBVWOJUżTUŞOMPNV
ŘFSOâNVIMFN
TQÈMFOÏWŞUWFWFTOŞIV
QPEWTUVQFN
NF[JTUŞOZ
TOÓI
[NS[MÏMÓTULZGJBMFL
LEZäTFPIMÏEOVEPLSBKJOZ
QPETUŞOPV
ŘFEJŘPWÈIMÓOB
PCOBäFOÈCF[TOŞIV
QPMPIZTOŞIVWFWâLMFODÓDITLBM
äMVUâNLPVTLFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LBNFOFWŘFSOÏIMÓOŞ
TUÓOWSäFOâTMVODFN
äMVUÈTLWSOBOBE
IMBWPV
PQŞUÝÓQFL
UWBSZMPNV
[SDBEMPWŞ
[OBŘFOâUWBS
TUŞOBVCÓIBKÓDÓ
LFTMVODJ
PMJWÓOPWÏKÈESP
WQBQSTDÓDI
ESPCOÏUWBSZ
UBKÓDÓIPMFEV
WFTUŞOŞ
SâIBWQżÓLSPWV
TUÓOSVLZOFVTUÈMF
VCÓIBKÓDÓ
USIMJOZ
OPWŞPEIBMFOÏ
CBSFWOŞPEMJÝFOÏTLWSOZ
WQPWSDIVŘFEJŘF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TZQLâNQJHNFOUFN[
SP[QBEMÏLPOLSFDF
WFTUŞOŞQżFEFNOPV
WQPTMFEOÓDI
QBQSTDÓDIEOFÝOÓIPTMVODF
TMVODFBNƉKQPIMFE
OBENFDIFN
WLPżFOFDI
LFżFÝÓQLƉ
QżFEFNOPV
;FCÓO$FTUPVOBWSDIPM
LSFTCZB[È[OBNZPMƉWLFNEPUFLZBTUPQZQżÓSPEOÓDIQJHNFOUƉWÈ[BOâDIMJTUƉ
YBVUPSTLÈLOJIB
EWPKMJTUƉ"
WSDIPMLFżÝÓQLVQżJÞQBUÓ
NBMâLNFOUżFÝFŵ[WVLLSPLƉWFTOŞIVWMILÏMÓTULZPEIBMFOÏNF[JTOŞIFN
LSPLZWFTOŞIV
LBQMFCÓMÏQÈTZQPMÓWQP[BEÓPTWŞUMFOÏTMVODFN
PUWPSWFTOŞIVBTUPQB
PCMÈTUSÈŵTWÓ[FM
QPMÏUBTUF[LBVESäPWBOÈIOÓ[EPWMFTÓLVQPEWSDIPMFNÝFSPKEFQżFEFNOPV
TMPVQÈWÈNLƉSVPTUSVäJOZÝFśGJBMPWPVLƉSPVKBTBOV
WSDIPM,VNCVSLWNSBDÓDIÞUSäFLBTGBMUPWÏIPQBQÓSV
PTUSVäJOBTUSÈŵLSVILSBKJOZDFTUB
LBQMFNPESÈ[OBŘLBOBTUSPNV5ÈCPSWNSBDÓDIQPIMFETFTUSÈOŞ
LSPLZWIMVCPLÏNTOŞIVÝÓQLZWFTOŞIV
VWSDIPMVPTUSâWÓUSPSBOäPWâQSPVUFLWZTUVQVKÓDÓWFTOŞIV
[JNBTFTUVQŵVKF
WLBMVäJOŞOBWSDIPMVTLÈMZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QSPUJWŞUSVEPMƉ
PCOBäFOÈIMÓOBDFTUZ
PIPżFMÏTUŞOZMPNVCÓMÈQMPDIPV
QżJPLSBKJVTUSäFEWBPETUÓOZUSÈWZ
QPLMPV[BKÓDÓDFTUŞQPEMPNFNWMILÈTUŞOBQżFEFNOPVPETUÓOZÝFEJBŘFSOJBIOŞEJNPEżJ[FMFOJŘFSWFOJ
CÓMÏPCM
OFCF
QPENPLSPVTUŞOPV
CMFEÏOFCFŘFSOÈWMILÈTUżÓCSOÏMJÝFKOÓLZMFTLMÏLSZTUBMZTUÏCMB
TNŞSFNLŘFLBKÓDÓ7ŞżFOBELSBKJOPV
+BWPżÓNEPMFN
QżFMPäFOâDIMJTUƉ"LSFTCZQJHNFOUZKFEFOUFYUWŞUWÓOFSP[MVÝUŞOP
OBäMPVUMâMPTJONBQBQżFCBM
+BWPżÓNQPUPLFN,SLPOPÝF
LOJIB
[QSWVPTUżFWOÓNÈNKFEOPUMJWÏUWBSZLBNFOƉBŘMFOŞOÓWPEOÓUżÓÝUŞBQFżFKÓ
ESPCOÏNPESPGJBMPWÏDFTUPVLWŞUƉWTPVWJTMâDIQżFMJWFDIBQPMPUØUFDI[FMFOÓ
ESPCOÏäMVUŞNPEżFŘFSWFOŞ
OŞLPMJLWZTUVQVKÓDÓDITLBMJTFL
QƉTPCÓÞäBTOâNEPKNFN
QSPMFQUBOÏWSTUWZVWOJUżCÓMÏOFCPSF[BWÏ
TWŞUMFäMVUÏBOB[FMFOBMÏWOŞKÝÓPCKFNZ
V[BWżFOPTUUWBSƉBQSPNPEFMPWÈOÓKFKJDIPUFWżFOPTUJWOJUżOÓNJLPSZUZBWZIMPVCFOJOBNJNÈW[UBILDFMLPWÏNV
DIBSBLUFSVQPUPLB
[OBLPWÏLSFTCZEPUFLZ
[FMFOŞNJBLWŞUZLPTUJWBMVQSZTLZżOÓLVCÓMÏIPQPNOŞOLPVNMÏŘJWDFBMQTLÏIPMJTUZLżFILÏSPTUMJOZVSŘJU
LBQSBEÓ
NFDIFNWŞUÏWLBNJLPżÓOLZIMÓOPV[DFTUZLBNFOZ[QPUPLBŘFSWFOâNJMÓTULZÝƃPWÓLV
UFEZPQŞULSFTCZWŞUÝÓIPÞTFLVUPLVOBKFEOPNMJTUV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
+BWPżÓNQPUPLFN,SLPOPÝF
QSTUPWÏLSFTCZŘFSWFOâNJMÓTULZÝƃPWÓLVVUSäFOâNJDFTUPV
WPMOâDIEWPKMJTUƉYBVUPSTLÈLOJIB
EPUFLZ[OBLZ[ŘFSWFOBMâNJMÓTULZÝƃPWÓLV
ÁEPMÓNĻÓŘLZ
oLWŞUOB
QPUPLFNTUSPNFNBLBNFOFN
MJTUÓNIMÓOPVäMVUâNLWŞUFNQSZTLZżOÓLV
WMFWP[FMFOÈNTUSÈOÓ
TCBMWBOZ
QSPQBEÈNTFWPEPV
DIMBEOVWMIOVBPCMÓNTLÈMPV
PNŞKFN
KFTLZOÓVISBOZTLÈMZ
TFOBPLBNäJLTUÈWÈN
SVEPVTLWSOPV[BQBEBKÓDÓIPTMVODF
[FTJMVKJ[QŞWFNQUÈLƉ
[BQBMVKJTFPIOŞN
BUFNOÓNOFCFN[BLPSVOBNJ
KFTLZOÓVISBOZTLÈMZ
TFOBPLBNäJLTUÈWÈN
SVEPVTLWSOPV[BQBEBKÓDÓIPTMVODF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TÓMÓN[QŞWFNQUÈLƉ
QMBOVPIOŞNBUFNOÓNOFCFN
WLPSVOÈDITUSPNƉ
'àSFJOFO"VHFOCMJDL
XFSEFJDI)ÚIMFBN'FMTFOSBOEF
3PUIFS'MFDLEFSVOUFSHFIFOEFO4POOF
*DIXFSEFTUBSLEVSDIEFO7PHFMHFTBOH
*DIGMBNNFNJU'FVFSVOEEVOLMFN)JNNFM
JO#BVNLSPOFO
CZUIFDBWFBUUIFSPDLFEHF
*CFDPNFGPSBNPNFOU
UIFSFETQPUPGUIFTFUUJOHTVO
*CFDPNFTUSPOHFSCZUIFTPOHPGUIFCJSET
*CMB[FCZUIFGJSF
BOEEBSLFOCZUIFTLZ
JOUIFUPQTPGUIFUSFFT
.PSBWJBO,BSTUGSPNUIUPUI.BZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
0UJTLZTLBMOÓDITUŞOQPEFÝUJ;FCÓO
PUJTLZBLSFTCZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZUFYUZUVäLPVCÓMâDISPNBUPHSBGJDLâQBQÓSMJTUƉYBVUPSTLÈLOJIB
[FMFOÈISBOBWÝFSV
LÈNFOQPEOÓ
MJOJFTNŞżVKÓDÓW[IƉSV
WMILÏNÓTUP
WZTUPVQMÏISBOZSP[QBEMÏIPŘFEJŘFQPEUSTFNTMF[JOÓLV
KJOÏNÓTUPWQSBWP
[QPIMFEVLSPLMJ
+BWPżÓNQPUPLFN,SLPOPÝF
TUPVQÈNW[IƉSVQSPUJQSPVEV
PETPVUPLVTÁQPV
MJÝFKOÓLOBLBNFOFDI
CÓMÈQŞOB
ÝFEPNPESÏLBNFOZ
QPEWPEPV
TLMPOŞOÏMJTUZKFżÈCƉ
KFNOŞTFLPMÏCBKÓDÓWFWŞUSV
QPNOŞOLZVCżFIV
QPUPL[USBDFOâ
[B[FMFOPVDMPOPV
SƉäPWâN
LWŞUFNäMVƃVDIZ
WDIÈ[ÓNEPÞ[LÏDFTUZ
WQSBWPWPEB
LBNFOZDFTUZ
QPE+BWPSFN
PUFWżFOŞKÝÓNÓTUP
ESPCOÏLBNFOZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TBNFUPWâLÈNFO
TUPKF
WFWPEŞ
QPEWPEPQÈEFN
LPSZUP
LBNFOF
IVLPUWPEZ
LWŞUZLP[MÓLV
OBEDFTUPV
TMVODFNP[ÈżFOÈ
[FMFŵ
[FMFOâCżFI
WFTUÓOV
TMÓEZWIMÓOŞ
DFTUZ
LBQSBEÓ
ÝƃBWFM
NMÏŘJWDF
äMVƃVDIZ
EFWŞUTJM
WZKÈEżFOÓWPEZ
WPEB
QSPNŞOŞOâ
LÈNFO
PTUSÈ
TWŞUMB
MJTUZIPżDF
NF[JCBMWBOZ
LBTLÈEB
KFEFOLÈNFOOBQżÓŘ
ESVIâ[QSBWBOFTF
KFÝUŞKFEFO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UFOKFQPSPTUMâ[FMFOÓ
SP[IMPEBOÏNÓTUP
SƉäPWÏäÓMZ
UFś
NPESÏ
MJTUZOFUâLBWLZ
CBMWBOZ
QÓTŘJOB
WŞUWFOBEWPEPV
CBMWBOZ
TUBSŘLZ
WMFWP
TLMÈOÓNTF
OBEWPEPV
IVLPU
LWŞUVLB[VKÓDÓEPMƉ
[QŞU
[NŞƃWŞUWÓ
BSPTUMJO
[QŞWCVEOÓŘLB
IVLPUWPEZ
IMVCPLÏÝVNŞOÓ
CVEOÓŘFL
WPEB
WPEOÓMJTUZEFWŞUTJMV
WMILÏWƉOŞ
CMFEŞÝFEÏ
OFCF
UÈIOPVDÓ
ÞUSäLZ
NPEżF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LNFOZ
OFKSP[NBOJUŞKÝÓ
[FMFOŞ
WŞKÓżF
LBNFOZ
QŞOB
DFTUBBWPEB
KFEJOâNMÓTULFNÝƃPWÓLV
CÓMÏ
LWŞUZ
QSZTLZżOÓLƉ
TUżÓCSOÏ
SPäDF
UJDIÈTLÈMB
QSPLWÏUBKÓDÓ
CBMWBO
UƉŵ
TQPKFOÏQSBNÓOLZBUƉŵ
UƉŵ
NPESBWŞÝFEBWÏ
QSBNFOJUÈTMÓEB
WTUBWBŘFN
TMÓEPWJUÏWSTUWZ
QżJPUPŘFOÓWJEÓN
UƉŵ
NÓTUP
W[QPNÓOFL
EÈWOP
JUFś
UFś
ÝFEÏCżJEMJDFQżFDIÈ[FKÓ
LWPEŞWOBŘFSWFOBMÏ
CSPO[PWÓCSPVŘDJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
ESPCPVOLÏ
ESDIOJŘLZWDFTUŞ
QSPUJOFCJ
WZTPLÏTUSÈOŞ
IMÓOB
WFMLâCBMWBO
WżFŘJÝUJ
QPNOŞOLZVIMBEJOZ
LWÓULZLBLPTUƉ
W[FMFOJ
WPEOÓQÓTŘJOB
ÝFEPNPESÏPCMJOZ
WFTUÓOVQPEMJTUZ
EżFWP
ÞEPMÓ
żFUÓ[LZÝƃPWÓLƉ
CMFEâLSZTUBM
ÞEPMÓ
QSBNFOZ
VNÓSBKÓDÓMPEZIB
UPLWPEZ
TMVODF
W[FMFOJ
LÈNFO
IVLPUWPEZ
ÝVTUŞOÓMJTUƉ
POPIZ
CMFEÈ
LPTUSBTUSPNV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TUPVQÈNOBELPSZUPWNÓTUŞ
TPVUŞTFL
WZTPLÏ
DMPOŞOÏÝVNŞOÓ
WPEPQÈE
LSFWOÓŘFL
LBNFOZWUƉOJ
QPE
WZTPLPV[FMFOPV
TUSÈOÓ
TGJBMPWâNJLWŞUZ
NPESÏ
TLWSOZ
OFCF
SÈKTFO
LƉSBWDFTUŞ
CMFTLMFUÓDÓIPQUÈLB
CÓMÈ
[FMFOÈ
NPESÈ
IMVCPLÈ
QPIMFE
EPOFQżÓTUVQOÏ
UƉOŞ
TWŞUMP
IOŞEP[FMFOÈ
QPE
QżFWJTMPV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TUŞOPV
QVM[VKÓDÓUWBSZ
WTPVUŞTLÈDI
TPVUŞTLB
WZEFDIVKÓDÓ
[CBSWFOÓ
TLSZUÏ
W[FMFOJ
LSFWOÓŘLƉ
WPEPQÈEZ
LWŞUZTLMPOŞOÏ
WFTNŞSVUPLV
WFMLâ[MBUâ
WPEPQÈE
CBMWBOZQPEMJTUZ
UWBSFNUPLV
LÈNFOWPEBLNFO
PIMB[FOÏ
OBEÞEPMÓN
ESPCOâQUBŘÓ[QŞW
WLżPWÓ
IMVCPLP
QVM[VKÓDÓÝVNŞOÓ
ÝVNQPOPżFOâ
W[FMFOJ
CÓMÈPCMBLB
OBEPUWPSFN
WZTPLP
WƉOÓ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WPEPV
TWŞUMFN
OBIPżF
EPMF
%PXOUIF+BWPżÓCSPPL,SLPOPÝFNPVOUBJOT
*BNDMJNCJOHVQUIFTUSFBNGSPNUIFDPOGMVFODFXJUIUIFÁQB
MJDIFOPOUIFTUPOFTXIJUFGPBN
HSFZCMVFTUPOFTVOEFSXBUFS
UIFCPXFEMFBWFTPGUIFNPVOUBJOBTITXBZJOHHFOUMZJOUIFBJS
GPSHFUNFOPUTPOUIFSJWFSCBOL
BCSPPLMPTUCFIJOEUIFHSFFOWFJM
UISPVHIUIFSPTFCMPPNPGUIFNFBEPXSVF*BNFOUFSJOHBOBSSPXQBUIUIFXBUFSPOUIFSJHIU
TUPOFTPGUIFSPBE
CFMPXUIF+BWPS.BQMF
IJMM
BNPSFPQFOQMBDFTNBMMTUPOFT
BWFMWFUTUPOF
TUBOEJOHJOUIFXBUFS
VOEFSUIFXBUFSGBMM
UIFSJWFSCFEPGTUPOFUIFXBUFSSPBSJOH
WBMFSJBOCMPPNTPWFSUIFQBUI
UIFTVOMJUHSFFO
UIFHSFFOCBOLJOUIFTIBEF
NJDBTJOUIFFBSUIQBUITGFSOPYBMJT.VMHFEJBNFBEPXSVFTCVUUFSCVS
UIFFYQSFTTJPOPGXBUFS
XBUFSBDIBOHFETUPOFTIBSQMJHIUT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
HFOUJBOMFBWFTBNPOHUIFCPVMEFST
DBTDBEFPOFTUPOFBDSPTTUIFTFDPOEGSPNUIFSJHIUCFBSJOHBOPUIFSXIJDIJTDPWFSFECZHSFFOQMBOUT
DPSSPEFEQMBDF
SPTFWFJOT
OPX
CMVFUPVDINFOPUMFBWFTCPVMEFST
TBOECBOL
CSBODIFTBCPWFXBUFS
HSPVOETFMTPOUIFMFGU
*BNCPXJOHPWFSXBUFS
UIFSPBS
BCMPPNQPJOUJOHEPXOCBDL
UIFDMVUUFSPGCSBODIFTBOEQMBOUT
DIJGGDIBGGTJOHJOHXBUFSSPBS
EFFQIJTT
BDIJGGDIBGGXBUFS
CVUUFSCVSXBUFSMFBWFT
XFUTNFMMTQBMFHSFZTLZ
TUSFUDIJOHQJFDFTPGCMVF
TUFNT
NPTUWBSJPVTHSFFO
GBOTTUPOFTGPBN
QBUIBOEXBUFSUISPVHIUIFPOMZTPSSFMMFBG
XIJUFCMPPNTPGDSPXGPPU
TJMWFSNPVTFFBSDIJDLXFFE
BTJMFOUSPDL
BCMPPNJOHCPVMEFS
BQPPMMJOLFESJMMTBOEBQPPM
BQPPM
CMVJTIHSFZ
TQSJOHNJDBXJUIBOPSDIJE
NJDBMBZFST
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
VQPOUVSOJOHCBDL*DBOTFFUIFQPPM
BQMBDFPGNFNPSJFT
MPOHBHPBTXFMMBTOPX
OPX
HSFZTMBUFUVSOJOHJOUPXBUFSJOSFEEJTITNBMMCSPO[FCFFUMFT
NJOVUFQJNGFSOFMTJOUIFQBUI
BHBJOTUUIFTLZ
IJHIIJMMTJEFTFBSUI
BCJHCPVMEFSJOUIFXBUFSDPVSTF
GPSHFUNFOPUTOFBSUIFMFWFMUIFCMPPNTPGDSBOFhTCJMMJOUIFHSFFO
BXBUFSTBOECBOL
HSFZCMVFSPOEVSFT
JOUIFTIBEFVOEFSUIFMFBWFT
XPPE
WBMMFZ
TPSSFMDIBJOT
BQBMFDSZTUBM
UIFWBMMFZ
TQSJOHT
BEZJOHTUBML
UIFXBUFSDPVSTF
UIFTVO
JOUIFHSFFO
BTUPOF
XBUFSSPBSMFBWFTXIJTQFSJOHCZNZGFFU
BQBMFUSFFTLFMFUPO
*BNDMJNCJOHPWFSUIFSJWFSCFEBUUIFQMBDFPGQBTTFT
IJHITDSFFOFEXIJTQFSJOH
XBUFSGBMM4U+PIOhTXPSU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TUPOFTJOUIFQPPMVOEFSBIJHIHSFFOIJMMTJEFXJUIWJPMFUCMPPNT
CMVFTQPUTPGUIFTLZ
QBSBEJTFPGBESFBNCBSLPOUIFQBUI
UIFMJHIUOJOHPGBCJSEGMZJOH
XIJUF
HSFFO
CMVF
EFFQ
WJFXPGUIFJOBDDFTTJCMFQPPMUIFMJHIUCSPXOHSFFO
VOEFSBOPWFSIBOHJOHXBMM
QVMTJOHTIBQFT
JOUIFQBTTFT
BQBTT
FYIBMJOHUIFDPMPVSJOH
IJEEFOJOUIFHSFFOPG4U+PIOhTXPSU
XBUFSGBMM
CMPPNTCFOUJOUIFDPVSTFPGUIFGMPX
BCJHHPMEFOXBUFSGBMM
CPVMEFSTVOEFSUIFMFBWFTBTUIFTIBQFPGUIFGMPX
TUPOFXBUFSTUFN
SVCCFE
PWFSUIFWBMMFZ
TNBMMCJSETJOHJOHJOUIFCVTIFTEFFQ
QVMTJOHXIJTQFSJOH
XIJTQFSJOHEJQQFEJOUIFHSFFO
XIJUFDMPVETBCPWFUIFPQFOJOH
IJHI
UISPVHIUIFTNFMM
UISPVHIUIFXBUFSUISPVHIUIFMJHIUPWFSEPXO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
+BWPżÓNQPUPLFN
LOJIBMJTUƉ
[È[OBNZPUJTLZ[OBLƉLSFTCZIPVCPVBSPTPMFN[WMILÏIPCBMWBOV
QPLVTPTFQŞUÓWISƉ[FBUNŞ
+BWPżÓNQPUPLFN
WTUVQ
CÓMâQSZTLZżOÓLMJTUZEFWŞUTJMV
TLÈMB
QSPVELBNFOF
VWPEZ
EWBQSPVEZ
TLMÈOÓNTFOBEWPEPV
WâTUVQFLOBEIMBEJOPV
yy[LżÓäFOÏWŞUÏWLZyyWSTUWZ
TLMV[OÈQMPDIB
ŘFSOŞQPEWPEPQÈEFN
UBI
PCMFNPLSÏ
EWŞQPMPIZOBEIMBEJOPV
EWŞCBSWZKBWPżÓIPQPUPLB
TLÈMBWFTUSÈOJCBSWZ
*****
PQżFOÓ
KJOÏPQżFOÓ
NÓTUPOBCBMWBOV
QUBŘÓNÓTUP
NJTLBWLBNFOJ
PLSBKCżFIV
[OBL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
[[OBL
ÞEFSFNPDFTUV
UFNOPTWJUWLBNFOJ
[OBL
WFMLÏGPSNZKTPVWâSB[FNGPSFNNBMâDI
NŞLLâMJÝFKOÓLOBTUSPNŞQBEMÏNQżFTDFTUV
TWâÝLPVÝVN[FNŞKFNOÓ
NJ[FKÓDÓDFTUB
EPUFLBEPUFL
LSÈTOÏNÓTUP
[USBDFOÈDFTUB
LPżFOKBLPLÈNFO
DFTUBNPLSPVWFHFUBDÓCBSWZ
WPEPQÈE
NPESÏOB[FMFOÏ
PLBNäJLUPLFNNÈUWÈż
SƉäPWÈWPŘÓDI
QPIMFEEPMƉ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WPOÓDÓUSBWPVCBSWBQPIMFEUNB
WIP[FOEPUƉOŞ
IVLPUUNBDIMBEÝUŞTUÓTUSBDIPDFTUV
POFCFBW[EVDI
LWŞUZWÝFSVQPEMJTUZ
[FNWQPIMFEVOBWPEPQÈE
[OBLUPLV
WŞUWÓ
OFCFCMFEâMJTUÓTWŞU[FNŞ
QSBNFOJUÈTLÈMB
ISBOB
SPTPMFNTLÈMZW[QPNÓOLB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
LTPCŞB[QÈULZ
DFTUB[USÈDFKÓDÓTFEPQżÓSPEZ
UNB
TWŞUMPPCMJOBUNB[BQBEBKÓDÓQMPDIB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
4UPQZäFMF[B
ÞEPMÓ
EPWOJUż[FNŞ
WZUWÈżÓLSBKJOV
CBäJOBUÏÞEPMÓUÓNäFKF
OFPCZWBUFMOÏ
[BDIPWÈWÈQƉWPEOÓW[UBIZ
GVOHVKÓDÓIPQPWSDIV
PUFWżFOÏIPŘMPWŞLVTWâNUBKFNTUWÓN
TÓEMPPIFŵ
OBEIMBWPVNŞTÓD
QPEOPIBNBUSÈWBBWPEB
TIWŞ[EBNJ
NJ[ÓQSPUJLMBEOBIPżFEPMF
+BWPżÓNQPUPLFN
LWFŘFSVCMPLLSFTFC
[F[OBLƉQżFDIPELVWPMOŞOâN
LBMJHSBGJÓNQSTUZQSBWÏSVLZ
TMZÝÓN[BTFCPVUFNOÏEVUÏÞEFSZ
W[FMFOÏNÝFSV
WZTUVQVKÓ[żFUFMOŞBUÓTOJWŞ
[ÝVNPUVWPEZ
+BWPżÓNQPUPLFN
LOJIB
+BWPżÓNQPUPLFN
LOJIBQMPEZ
;FCÓO
TLJDÈżQSP$IBSMPUV,PUÓLPWPV
MJTUƉ"
.BMÏLSPVäFOÓ+BWPżÓNQPUPLFN
TLJDÈżƉ
OBWFŘFS
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
+BWPżÓNQPUPLFNLWâDIPEV.ŞTÓDF
,PLPżÓOTLâNÞEPMÓN4UBSÈLZ
CMPL"
4UBSÈLZ
EWŞTMPäLZLSFTFC"
;,PLPżÓOBQżFTKFTLZOJ/FEBNZLKFTLZOJ,PTUFMÓŘFLBQPTJMOJDJ[QŞU
LSFTCBIMÓOBNJBVIMÓLZQBQÓSPWâTWJUFLÝOBWJOVUPOBMPEZ[FŘFMFEJ%BVDBDFBFE
7KFTLZOJ,MFNQFSLBBQPTUPQÈDIWZTPLÏEJWPLPVSPLMÓEP,PLPżÓOB
LSFTCBIMÓOBNJBVIMÓLZQBQÓSPWâTWJUFLÝOBWJOVUPOBTNSLPWÏNLMBDLVE
,PLPżÓO4UBSÈLZ
MJTUƉQSƉTWJUOÏIPQBQÓSVYTFQOVUPQSPWB[ZTEżFWŞOPVEFTLPVLSFTCBBUFYUZQżÓSPEOÓQJHNFOUZUVäLB
QÈMFOÓWMIŘFOÓBVUPSTLÈLOJIB
LBQLZ[QżJUFTBOâDI
QżFWJTƉ
TUŞOBQSƉDIPE
[QŞU
[QŞUMJDIU
TWŞUMPMJTUÓVOEFSEPMFOBIPżF
TUFJHFO
LMV[LÏTMPXUJDIP
TLÈMBMJTUÓCBIOP
PLP
TWŞUMP
OJDIU[FMFOŞ
ÝFSPTWJUW[BEV
[FMFOŞMJDIUBVT
JO
PE
LPT
[FMFOŞEPMFPMUÈż
UJÝFWPEBEPMFN
CVCMBKÓDÓ
QUÈDJ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BIMBTZ
OBEFNOPV
QSWOÓMÓTULZ
LPQG
QFżÓŘLPGMJFHFO
SJUFO
ŘFżJOZ
NZTMJU
(MBVCF
UFQMPVWOJUż
NÏIPUŞMB
ÝVNŞOÓWIMBWŞ
KÈ
(MBVCF
[SDBEMFOÓ
PESB[
QPQÓOBWŞ
WÝVEZQżÓUPNOŞPLPMP
DP
LBN
OBIPSV
*BN
*BN
UBN
LBN
*BN
*BN
EFDI
'VTT
LSPL
LSVIPWâŘBT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BLVS
PWFSTUBIVKÓDÓ
LƉäF
JO
OPIB
LPżFO
LSPVäFO
XVS[FM
TUSBOB
WPEB
IMBT
QUÈL
NJSSPS
TUSBOB
QP[EFDI
LPVż
WÝVEFCÓMÈ
PIMÏEOVUÓ
[NŞOBUŞäJÝUŞ
HMBVCF%JDI
CVCMBKÓDÓ
LSVIZKJOâDI
HFLPNU
CFFO
QPIMFE
TWŞUMP
BVHFO
BOFCP
WOŞ
QSWOÓ
QPIMFE
JO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
P[FMFOŞOÏ
KÈ
UFQ
CVÝFOÓ
[ÈEB
IMBWB
+BWPżÓNQPUPLFN
LSFTCZBUFYUZQJHNFOUZUVäLPVBPMƉWLFNYWPMOâDIMJTUƉTFQOVUâDILPWPWâNJKFIMBNJBVUPSTLÈLOJIB
JO
TUSÈŵQPMFWÏSVDF
WZIMPEBOÏLBNFOZ
[BIOVUÈWŞUFW
IVŘFOÓ[FTUżFEV
TTÝÝÝEVUâIVLPU
KBLTFPUPŘÓNWÝFTF[NŞOÓ
[BESOŘFOÓINZ[V
PLSBKLNFOFCJ[BSOÓTLBMJTLB
EWŞTUSBOZUÏIPä
KFNOŞżBTFOÏLWŞUZ
SZUNVTMJTUƉWŞUWÓLPMFNISBOZLBNFOFTLPSFD
MJTUZ
TFEÓN
KFKFEOPŘÓNEƉMFäJUÏKFVEŞMBUUP
WÓUSNF[JMJTUZ
WZTUPVQMâLPżFO
NPUâM
UƉŵ
UPLNSBL
OBENÓTUFNMÈWLZ
QUBŘÓ[OBNFOÓ
LÈNFOQP[OBNFOBOâQUÈLFN
QżÓLSPL
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
CÓMÏLWŞUZ
TUSPNTUSPN
WPEBPCFQÓOBKÓDÓLÈNFO
[ÈSPELZLSFTCZOFCPTMPWB
[FMFOŞMJTU
VNÏOPIZ
TUFKOâNLPODFN
äMVUÏOFCPTUżÓCSOÏ
WŞUWÓTFWPEBW[EVDILBNFOZNÈSVDF
OPIPVKTFN[BWBEJMPWŞUFW
CÓMâCPENPUâMFNWFUNŞ
OFTMZÝOâMFU
MÓTUFLWQSPUJTWŞUMF
äMVUŞKÝÓNÓTUPMJTUV
OBEWâWSBUFNTUBSÏDFTUZ
KÈEżÓWFBUFśKTFN[BIMÏEMLBQLVSPTZOBMJTUV
NÈIPżLPVDIVƃ
UJDIâ[QŞW[BDMPOPVWFŘFSOÓDIQPIZCƉMJTUƉ
DÓUÓNPTUSPVWƉOJLEZäKTFNSP[FNOVMQMPEZWEMBOJ
TWÓUÓ
OÈIMFSPTBWÝFDIOPKFWMILÏ
DPKFTWŞUMÏ BDPKFUNBWÏ
DFTUBIPVTFOLZ
LEZäTFTLMÈOÓNäMVUÏLWŞUZ
WÓżFOÓLżÓEFM
QPIMFETLÈMZNSB[ÓW[ÈEFDIBUPOFKFOPCSB[OŞ
QPEBMKTFNTJSVLVTWŞUWÓ
CÓMÈŘÈSBWPEPQÈEV
WFHFUBDF
LÈNFOOFCPMJTU
CSPVLNÓTUOÓDFOUSVN
NÈBOFCPOFNÈWSVDFTWŞUMPLEZäNJQSPLMPV[OFNF[JQSTUZ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFNFOB
NZTMÓNOBLSFTCVBOFCPOBDFTUV
LEZäTF[BTUBWÓN
TUVäLPVWÞTUFDI
UżJCÓMÏLMÈEZ
IWŞ[EB
EżFQÓN
[OBLZWUÏUPLOJ[FKTFNTOBEIVŘFOÓNUBNEPMF
DPEPLÈäÓQSTUZ
KTFNQPEOFCPOBE
SZCZNJLMPVäPVWUFNOVNF[JMFTZ
LSPLEPIMVCJOZ
WSZUNVQPIZCVWPEZBKTFNUVMJTUZCMFEÏOFCF
ŘFSOÏOÈEPCZ
[WVLV
PQŞUTUżÓCSP
TUżÓCSPUNZTUżÓCSPUNZ
LEZäTFTLMÈOÓNBQÓÝVLEZäTFTLMÈOÓNBQÓÝV
LEZäLSFTMÓN
LEZäLSFTMÓN
DFTUB
LSPLZ
LSPLZ
SVLBKJOÏIP
QPLSPLV
MJTULSVIZ
WŞUWF
QSÈ[EOÏWPEOÓQMPDIZ
KFIMJŘÓWFWMBTFDIMJTUWVDIV
QżFEPŘJNB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WŞUFWWÞTUFDI
EPCBIOB
WFSUJLÈMZ[OŞKÓ
PLFN
LSPLZEPQżFEVEP[BEV
IPżLÈDIVƃMJTUƉ
WŞUWÓ
MJTUNŞLLÈ
IMÓOB
QSTU
LEZäKTFNTFQPEÓWBM
WMIOV
LPMFOPWSVDF
TLÈMBOFMJTUZ ÝVNŞOÓIVLPU
LPOFŘLZQSTUƉKTFNQPOPżJMEPWPEZ
KFUPUPWPEB
HSPVOE
NÈNTUSBDI
LżÓäFOÓIMVCPLÏIVŘFOÓ
WPEBÞ[DFTFWżFOÈ
SPTUMJOZOBCÓEOVUÏ[UNZ
LNFO
UŞMP
QżFWJTMÏLPżFOZEÓSBWFOUNB
LÈNFOTFQPEFNOPVQPIOVM
WFMNJNŞMLÈWPEB
WŞUFW[QÓWÈ
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
UNBWÏTWŞUMFKÝÓOFKBTOÏTLWSOZWJEŞOÓ
BNPTU
INBUÈNTVDIâLÈNFO
WŞUFWQSPUJPLVOBSBNFOŞ
PIMBWVCSBEB
EPUâLÈTFTLÈMZ[QSWVTF[EÈUFQMÈQBLDIMBEOF
IMÓOBKF
LOJIB
DPLUPNVżÓDUBCZDIOFäWBOJM
TFEżFMKTFNWŞUÏWLVLBQSBEÓ
BQVTUJMKJOB[FN
[ÓSÈNEPOFCF
CPEZNF[JMJTUZOBNÏNPCMJŘFKJ
IMBWBOB[FNJ
MJTUUFQMâBKFNOâKBLLƉäF
TVDIÈ[FNŞBNFDI
WŞUFWQÓÝFIWŞ[EZ
QPEPŘJNBKFEOPUOâDIBPTWŞUFWEPTSEDFOBSB[ÓNTJKJB
ŘFLÈNUMBŘÓ
WMILÈUNBLMJELMPV[BWÏTQPKJUÏUWBSZKTFN
%PXOUIF+BWPPÓQPUPL
QBJOUJOHTBOEQJHNFOUTQFODJMBOEMFBEQFODJM¨TFQBSBUFTIFFUTCPVOECZJSPOOFFEMFTBOBVUIPShT
CPPL
JO
IJMMTJEFPOUIFMFGU
XBUFSXPSOTUPOFT
CFOUCSBODI
SPBSGSPNUIFDFOUSF
TTTTIIPMMPXSPBS
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BTTPPOBT*UVSOBSPVOEFWFSZUIJOHDIBOHFT
UIFDIBUUFSPGJOTFDUT
UIFTUPOFhTFEHFCJ[BSSFSPDLGPSNBUJPOT
UXPTJEFTPGPOFBOEUIFTBNF
HFOUMZSVGGMFECMPPNT
UIFSIZUINPGMFBWFTCSBODIFTBSPVOEUIFFEHFPGBTUPOFUIFEJQQFS
MFBWFT
*BNTJUUJOH
EPFTOPUNBUUFSIPXUIFJNQPSUBOUUIJOHJTUPEPJU
XJOEBNPOHUIFMFBWFT
FNFSHJOHSPPU
BCVUUFSGMZ
BQPPM
UIFGMPXUIFDMPVEPWFSUIFQMBDFPGBGPPUCSJEHF
UIFCJSETJHO
BTUPOFNBSLFECZBCJSE
USBWFSTF
XIJUFCMPTTPN
USFFUSFF
UIFTFFEPGBQBJOUJOHPSBXPSE
UIFHSFFOMFBG
CZNZGPPU
CZUIFTBNFFOE
ZFMMPXPSTJMWFS
EJWJEJOHXBUFSBJSTUPOFTEPFTJUIBWFIBOET *IBWFIJUBCSBODIXJUINZGPPU
UIFXIJUFQPJOUJTBCVUUFSGMZJOUIFEBSL
TJMFOUGMJHIU
BTNBMMMFBGJOUIFDPVOUFSMJHIU
BZFMMPXFSQMBDFPGBMFBG
PWFSBXJOEUISPXPGUIFPMEQBUI*FBSMJFSBOEOPXTBXBESPQPGEFXPOBMFBG
JUUBTUFTTPVS
TJMFOUTJOHJOHCFIJOEUIFWFJMPGFWFOJOHMFBWFTNPWFNFOU
*DBOTNFMMBTIBSQTDFOUXIFO*SVCCFEUIFGSVJUJONZQBMN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
JTJUTIJOJOH
TVEEFOMZUIFEFXBMMJTXFU
XIBUJTMJHIUBOEXIBUJTEBSL
UIFKPVSOFZPGBDBUFSQJMMBS
XIFO*CPXEPXOZFMMPXCMPPNT
UIFXIJSMPGXJOHT
WJFXPGBSPDLCMPPEDVSEMJOHJOZPVSCBDLOPUPOMZNFUBQIPSJDBMMZ
*IBWFTIBLFOIBOETXJUIBCSBODI
UIFXIJUFMJOFPGBXBUFSGBMM
UIFWFHFUBUJPO
BTUPOFPSBMFBG
BCFFUMFUIFMPDBMDFOUSF
IBTJUPSIBTJUOPUJOUIFIBOEUIFMJHIUXIFOJUSVOTUISPVHINZGJOHFST
TFFET
UIJOLJOHPGBQBJOUJOHPSPGBSPBE
XIFO*QBVTF
XJUIBQFODJMJONZNPVUI
UISFFXIJUFMPHT
TUBS
*BNTRVBUUJOH
TJHOTJOUIJTCPPL*IBWFQFSIBQTUISPVHIUIFSPBSTPNFXIFSFEPXOUIFSF
XIBUBSFUIFGJOHFSTBCMFUPEP
BN*PWFSPSVOEFS
GJTIHMJEJOHJOUIFEBSLCFUXFFOUIFGPSFTUT
TUFQJOUIFEFFQ
JOUIFSIZUINPGUIFNPWFNFOUPGXBUFSBOE*BNIFSFMFBWFTQBMFTLZ
CMBDLQPUTPGUIFTPVOE
TJMWFSBHBJO
UIFTJMWFSPGUIFEBSLUIFTJMWFSPGUIFEBSL
XIFO*CPXEPXOBOEXSJUFXIFO*CPXEPXOBOEXSJUF
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
XIFO*QBJOU
XIFO*QBJOU
SPBE
TUFQT
TUFQT
UIFIBOEPGBOPUIFS
BGUFSBTUFQ
MFBGDJSDMFT
CSBODIFT
FNQUZXBUFSMFWFMT
USFFOFFEMFTJONZIBJSBMFBGJONZFBS
JOGSPOUPGNZFZFT
BCSBODIJONZNPVUI
JOUPUIFNVE
WFSUJDBMTTPVOEUISPVHIBOFZF
TUFQTGPSXBSETCBDLXBSET
UIFTPVSUBTUFPGMFBWFT
PGCSBODIFT
MFBGTPGU
FBSUI
GJOHFS
XIFO*MPPLFE
HFUUJOHXFU
LOFFJONZIBOE
SPDLOPUMFBWFT XIJTQFSSPBS
GJOHFSUJQT*IBWFTVOLJOXBUFS
JTUIJTXBUFS
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
HSPVOE
*BNBGSBJE
DSPTTJOHEFFQSPBS
XBUFSUJHIUMZHSJQQFE
QMBOUTPGGFSFEGSPNUIFEBSL
TUFN
CPEZ
PWFSIVOHSPPUTBIPMFPVUTJEFUIFEBSL
BTUPOFIBTNPWFEVOEFSNF
WFSZTIBMMPXXBUFS
BCSBODITJOHJOH
EBSLMJHIUFSVODMFBSTQPUTPGTJHIU
BOEBCSJEHF
*TFOTFBESZTUPOF
CSBODIBHBJOTUBOFZFPOBTIPVMEFS
POBIFBEDIJO
UPVDIJOHUIFSPDLGJSTUJUTFFNTXBSNUIFODPPMTEPXO
FBSUIJT
BCPPL
XIBUDBO*TBZXJUIPVUCBCCMJOH
*IBWFTDSBQFEBGFSOCSBODIBOEMFUJUGBMMUPUIFHSPVOE
HBQJOHJOUPUIFTLZ
QPJOUTBNPOHMFBWFTPONZGBDFIFBEPOUIFHSPVOE
BMFBGXBSNBOETNPPUIMJLFTLJO
ESZHSPVOEBOENPTT
CSBODIXSJUJOHUIFTUBST
VOEFSFZFTVOJUFEDIBPTCSBODIJOUPUIFIFBSU*QJFSDFBOEXBJUJUQSFTTFTNF
XFUEBSLOFTTRVJFUOFTTHMJEJOHDPOUJOVPTTIBQFT*BN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
+BWPżÓNQPUPLFN
WFŘFSEÓM"
PEQPMFEOF
EPQPMFEOF
+BWPżÓNQPUPLFN
WFŘFS
"TLJDÈżƉ
WŞUWFNJBQMPEZLFżF[JNPTUSÈ[VBŘFSWFOÏIPCF[V
;FCÓO
CMPL"
1ÓTNPQSWOÓIPKBSOÓIPEOFÇFMF[Oâ
CMPL"
+BWPżÓNQPUPLFN
TÏSJFTLJDÈżƉ"LSFTCZWŞUWFNJ
,żÓäPWÈOÓÇFMF[Oâ
"CMPL
#PE
CMPL"
QSWOÓQSÈDFLPNCJOVKÓDÓEPUFLZTMJTPWBOâNJLWŞUJOBNJWHFTUFDILBMJHSBGPWBOÏIPCPEV
ÇFMF[Oâ
CMPL"MJTPWBOÏLWŞUJOZ
ÇFMF[OJDF5ÈCPS$JEMJOB,ZKF
CMPLMJTPWBOÏSPTUMJOZ
#PEZ
"żBTBNJ
#BSFWOÏQÓTLZ
TLJDÈż"
#PEZ
-IPUFDLâSZCOÓL
TLJDÈż"
WPEOÓSPTUMJOZ
$FTUBQPUPLFNQPE#SBEMDFN
LSFTCZ"
#PEZ
-IPUFDLâSZCOÓL
LSFTCZżBTBNJ
ŘÈTUCMPLV"
,SLPOPÝFQSWOÓMJTUWFMLÏLOJIZ*
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
0CżÓEƉM
QSWOÓMJTUZWFMLÏLOJIZ**
+BWPżÓNQPUPLFN
LSFTCZEPLOJIZ**
ėJSÏOFCFOBECÓMPVLSBKJOPVÀJCFOÓL
TÏSJFLSFTFCOBEWPVWSTUWÏNKBQBOVPUJTLZLSFTCZBQżÓQJTZUVäLPVNBUFSJÈMJFÝÓQFLQUBŘÓ[PCUSÈWBSPTUMJOOÏ
MPEZIZMÓTULZBTFNFOB
7ŞżF
ZLVMITÏEŞOIPUVMäBÏOFMF[
WŞUSFN
ÏLOVPCPSE
PE[ÓOI
ŘFSOPCâM
CÓMÈ
%PUFLZ
1SP3FJOIBSEB&DLBSEUB
0UJTLZQżÓSPEOÓNJQJHNFOUZOBTCÓSBOâNJOBSƉ[OâDIMPLBMJUÈDIWMÏUFDI)NPUBCBSWJWBCZMBSP[FUżFOBWF
UżFDÓNJTDFBTNÓÝFOBTWPEPV7CBSWJWFDIKTFNTNÈŘFMQSTUZQSBWÏOFCPMFWÏSVLZBEPUâLBMKTFNTFKJNJQBQÓSVMJTUƉ
LOJIZ/FKQSWFKFEOPEVDIÏEPUFLZQBLWB[CZMPLBMJUBMFJWPMOÏBTPDJBDFCBSFWOâDILPNCJOBDÓEVBMJTNVTMFWÏB
QSBWÏSVLZLBäEâNQSTUFNKJOÈCBSWBUPUBMJUB
'JOHFSBCESàDLF
'àS3FJOIBSE&DLIBSEU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
"CESàDLFNJU/BUVSQJHNFOUFOHFTBNNFMUJOWFSTDIJFEFOFO0SUFO%JF.BTTFEFS'BSCTUPGGFTXVSEFJO
FJOFS3FJCTDIBMFWFSSJFCFOVOENJU8BTTFSWFSNJTDIU*DIIBCFEJF'JOHFSEFSSFDIUFOPEFSEFSMJOLFO)BOEJOEJF
'BSCTUPGGFHFUBVDIUVOENJUJIOFOEJF1BQJFSPEFS#VDICMÊUUFSCFSàISU;VFSTUFJOGBDIF'JOHFSBCESàDLFEBOOBVDI
JOEFS#F[JFIVOH[VFJO[FMOFO0SUFOBCFSBVDIGSFJF"TTP[JBUJPOFOEFS'BSCLPNCJOBUJPOFO%VBMJTNVTEFSMJOLFOVOE
EFSSFDIUFO)BOENJUKFEFN'JOHFSBOEFSF'BSCF5PUBMJUÊU
/S
'BSCF
#FTDISFJCVOH
HFPHSBQIJTIF#SFJUF
/PSE
HFPHSBQIJTIF-ÊOHF
0TU
WJPMFUUCSBVO
;FOUSVNEFS1SBDIPWFS'FMTFOBOEFS"C[XFJHVOHOBDI.BÝUBMF4PNNFS
¡}
}}
¡}
}}
MFVDIUFOEHFMC
#MàUFOTUBVCBVT#MàUFOLÊU[DIFOWPOFJOFN#JSLFOCBVNHFQGMàDLUJO+JŘÓOVOXFJUWPONFJOFN)BVT
¡}}}
¡}
}}
XBSNSPTUCSBVOPDLFSSPU
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
8BMMFOTUFJO}TMBOETDIBGUTBSDIJUFLUPOJTDIFT1SPKFLUTFJU4BNNMVOHJN3BVNEFS-PHHJBFJO
WFSSJFCFOFSXFJDIFS;JFHFMCSPDLFOHFGVOEFOBVGEFN#PEFOEFT8FTUTBBMTEFS-PHHJB
¡}
}}
¡}
}}
GVDITCSBVO
3ÚUMJDICSBVOF"MHFBVTLMFJOFO#ÊDIFOFOUMBOHEFN8FH[VN(JQGFMEFT-JÝŘÓ#FSHFTJN3JFTFOHFCJSHF4PNNFS
¡}
}}
¡}
XFJ•CMBVHSàOWJPMFUU
(FTQBMUFUF$IBM[FEPOVOE+BTQJTJOEVTUSJFFJHFOFS1SPEVLUJPOBVGEFN#FSH,P[ÈLPWJOEFS/ÊIFEFT2VFMMCSVOOFOT
3BEPTUOÈVOE,VESOÈŘPWB)ÚIMFVSTQSàOHMJDIFOFPMJUIJTDIF+BTQJTJOEVTUSJFO#ÚINJTDIFT1BSBEJFT4PNNFS
WFSSJFCFOFS5FJMFJOFTHSàOMJDIFO'SBHNFOUT
¡}
}}
¡}
}}
HSBVHSàO
HSàOMJDIFT1JHNFOUBVTFJOFN.FMBQIZS.BOEFMTUFJOWPN#FSH,P[ÈLPW'VOEPSU-BOETUSB•FCFJ)SVCÈ4LÈMB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
¡}
}}
¡}
}}
TDIàUUCSBVO
&SEFVOELMFJOF4UFJOFWPNBCHFSJTTFOFO(FCÊVEFEFTFIFNBMJHFO1BSMBNFOUT#FSMJO"CFOE.VTUFS
EFS&SEBSUFO
¡}
}}
¡}
}}
HMÊO[FOEEVOLFMCSBVOOBDIULBGGFF
WFSSJFCFOFFTFSJ[JUF&SEF+BWPżÓTUSÈŵOBDIEFN)PDIXBTTFS3JFTFOHFCJSHF
¡}
}}
¡}
}}
HMÊO[FOEEVOLFMTDIXBS[
)PM[LPIMFWPOFJOFSWPN#MJU[BOHF[àOEFUFO&JDIF8BMMFOTUFJO8JMEQBSLEJFTFMCF)PM[LPIMFWFSSJFCFOJO
4UBVC
¡}
}}
¡}
}}
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TBNUXFJDI
TDIXBS[CSBVO
.VTUFSFOUOPNNFOEFN1SPGJMEFS%JMVWJVN4FEJNFOUFXFTUMJDIF8BOEFJOFS-FINHSVCFJO%PMOÓ7ŞTUPOJDF
/PWFNCFSOBDI$ISJTUJWPS$ISJTUJ
¡}
}}
¡}
}}
CMBVMJDIHSàOMJDI
'BSCTDIJDIUFOUEFDLUJOFJOFS;VTDIàUUVOHFJOFTBMUFO4UFJOCSVDITàCFS+BCMPOFDOBE/JTPV&OEF4PNNFS
¡}
}}
¡}
}}
TBUUPSBOHF
(MÊO[FOEF#MàUFOTUBVCCMBTFOWPOLMFJOFO(SBTBSUFOBN5FJDIÀJCFOÓL+JŘÓO'SàIKBIS
¡}
}}
¡}
}}
EVOLFMSPTBSPU
&SEFWPNFJOFN'FMEVOUFSEFN(JQGFMEFT#FSHFT5ÈCPSWPO-PNOJDFOBE1PQFMLPV
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
¡}
}}
¡}
}}
IFMMSPTBXFJ•SPTB
SÚTMJDIHFGBSCFOFSWFSLBMLUFS'FJOTDIMBHHFXPOOFOJN(FCJFUEFT5BMT5FNOâJN3JFTFOHFCJSHFHFTBNNFMUBVG
FJOFN"CMBHFSVOHTQMBU[BN3BOEFEFS4UBEU+JŘÓOBVGEFN8FHFWPO1SBDIPWXFOOJDINJDIOJDIUJSSFVN
¡}
}}
¡}
}}
CSBVOSPU
4UBVCWPOHFMCMJDICSBVOFO4DIJFGFSTUàDLFOBVTFJOFS'MV•SJOOF+BWPżÓTUSÈŵ3JFTFOHFCJSHF
¡}
}}
¡}
}}
CSBVOSPU
8BMMFOTUFJO}TMBOETDIBGUTBSDIJUFLUPOJTDIFT1SPKFLUTFJU.VTUFSGBSCJHFS4BOEBSUFOBVTWFSSFJCFOFO'SBHNFOUFO
WPO#BVUFJMFOEFS&SFNJUFOIàUUF4BOECMPDLFBVTFJOFN4UFJOCSVDIBVTEFS#BSPDL[FJUJO#SBEMFD'BSCFOWPO
XFJ•MJDIHFMCàCFSHFMCVOESPUCJTSPUWJPMFUUCBSPDLF;JFHFMO
4UBVCWPOEFS#BSPDL[JFHFM.VTUFS
¡}}}
¡}
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
}}
PDLFS
&JTFORVFMMFCFJ7ŞäJDLâ5FJDI
¡}
}}
¡}
}}
EVOLFMHFMC
-ÚXFO[BIOCMàUFOTUBVCHFTBNNFMUCFJTDIBSGFN8JOEBN'V•FEFT)àHFMT4WBUÈ"OOBCFJ0TUSVäOP4PNNFS
¡}
}}
¡}
}}
USBOTQBSFOU
WFSSFJCFOFHFMCMJDIXFJ•F,BM[JULSJTUBMMTBVTHFMÚTUWPOEFS8BOEEFT4UFJOCSVDITJO;FCÓO
¡}
}}
¡}
}}
TDIàUUHFMCMJDIXFJ•
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WFSSJFCFOFS7FSQVU[GSBHNFOUBVTEFS3VJOFEFTCBSPDLFO+BHEQBWJMMPOJO4USPNPWLB1SBIB
¡}
}}
¡}
}}
TDIXBS[CSBVONJUHFMCFO6NSJTTFO
HFMCF4QPSFOCFMBHBVGFJOFN'JDIUFOBTU#VLPWJOB1SBDIPWFS'FMTFO
¡}
}}
¡}
}}
HSBVMJDIHFMCHSàO
'MFDIUFWPN'FMTFOBOEFS4USB•FIJOUFS3PWFŵBVGEFN8FHWPO.BMFDIPWBOEFN/FCÈLPW5FJDIVOEBOEFSFO
5FJDIFOEFTÇFMFKPW5BM
¡}
}}
¡}
}}
CSBVOTDIXBS[
NF[[PMJUJTDIF,PIMFOTUàDLFBVTHFHSBCFOJOFJOFSXFDIHFTDIXFNNUFO4DIJDIUVOUFSEFNÃCFSIBOHJOEFS4DIMVDIU
,SUPMB'FMTFO.VäTLâ
¡}
}}
¡}
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
}}
EVOLMFPDLFS
#MàUFOTUBVCWPN8BTTFSTQJFHFMEFT4FFTJN4UFJOCSVDI"NFSJLBCFJ#FSPVOVN
¡}
}}
¡}
}}
EVOLFMSPU
&SEFBN6GFSFJOFTLMFJOFO4UFJOCSVDITFFTCFJ3BEPUÓOTLâ#BDIJN#ÚINJTDIFO,BSTU4FQUFNCFS
¡}
}}
¡}
}}
HFMCCSBVO
&SEFBVTFJOFS"VTHSBCVOHXFTUMJDIàCFSEFS4UBEU1M[Fŵ'SàIKBIS
¡}
}}
¡}
}}
"CESàDLF
NJUEFSMJOLFO)BOE
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
NJUEFSSFDIUFO)BOE
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
+BWPżÓNQPUPLFN
S
QSWOÓEPUFL+BWPżÓQPUPL
ŘFSWFOÈIPVCBKÈUSPWLBTJOJDFOBIMÓOŞBLBNFOFDI
+BWPżÓNQPUPLFN
W
S
CMB
KFUPUPUBLÏIMÓOBQPUPLB
W
HSFFO
PSWBOâNJLPżFOZW[UZŘFOâDIWPE[IOŞEMâNCF[QPIZCOâNWŞUSFN
SFE
S
HSFFO
yyTFESPCOÏCÓMÏLWŞUZOBUFNFOJWSDIVQPEFTUSPNFNKF[FN
CMBDL
BäMVUPVESUÓQżFTQSƉIMFEOŞCÓMPV
W
EPMƉ
QżFTIMBEJOVOFWJEŞO
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BLWŞUZ
S
TPVNSBLFNPŘÓTUSÈOŞBäLWPEŞIVLPUFN
NPESP[FMFOâNTMVODFN
WŘBSÈDIMPEZIŘFSWFOâDIQżFE[FMFOPV
MFEFNäMVUÏ
MFEFNWOP[F
W
S
B[BT
LSPLFNEPDFTUZDFTUPV
UŞTOâNLBNFOFNB
UBLäMVUPIOŞEâN
QżFTUWBSZVUÓLBKÓDÓNJQPIMFEVWÝFDINâDIPŘÓBQżFDFUBN
EWŞNBTLWSOLBNJ
[MFWB
PQżFO
ESUÓNOPIP
NOPIP
CÓMPVTLWSOPVEPMFTUÓOFN
W
NPäOÈ[BTFyyyyyySVLBNB
CMFTLFNBUFQFN[QSBWB[MFWB
WPŘJNBLPżFOZQSP[ÈżFOÏLżFILPVÝƃÈWPV[FMFOÓ
[ÈEFNWPE
WQSBWPWMFWPOPIPVPIOVUÏIPLBNFOF
[SƉäPWÏEPNPESÏBQPIMFEFNEPMƉOBEŘFMFNQPIZCFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
MÓ[ÈNWÈ[ÈOÓLBNFOƉSP[PTUżFOIMBEJOPVLŘJUFMOPTUJOFQPIZCVTQPIZCFNB
LƉSPVWZSÈäÓNByyQPMPäFOOBQMPDIPTF[FNÓWCżFITUÈMFTUPKÓDÓNSPEÓDÓNBSP[UWBSZQVLZQMZOV
S
B
JLEZäLSPLFNMFTLMFŘFSOâNCŞMÈOÓN[NJ[FOÓNDIMBEOVB
[FMOVŘÈSZOFŘÈSZVQMâWÈNBTUPKÓNQBżF[FNQżFWSÈDFOâNEPLSBKJOZ
TWŞUFMLPżFOƉ
TBNFUFN[FMFOŞQMBNFOZTUÏCFMKBLKFMFOJBQżFDJNŞLDFQSTUZWPEQÈSPVOBEIPVÝUÓN
EâDIÈNKÈUSPWLPVżBTBNJÝFEBNJMJÝFKOÓLƉ
VDIPQFOÓNTFWżFOâNJQSTUZOPIPVBSUZLBNFOƉCÓMâDIBTNSÈLÈOÓNNSBLƉ
W
BQMPDIBNJUFSBTBNJKBLMJTUZB[BTFOJD
[WVLPNŞŵIMBTƉIMVCPLâDI[EŞSB[yyyCÓMâNJPLSZ
KB[ZMLBNJBQÓQÈOÓN
QSDIBKÓDÓN[QŞWFNBQMVUÓNQSPNŞOMJWâNJNJOJIPSJ[POUZQSTUƉBOPIPVBMJTUƉB[BE
S
LSBKJOPVQPUPLFNOPTFN
NBMâNJQPIZCZWFMLâNJQPIZCZ
ŘFLÈOÓNBUSWÈOÓNMFUFNIMBWPVWŞODFNKFIMJŘÓ
LSPVäFOÓNBTQJSÈMPVQSPUJQSPVEVQÓTLVEPSƉäPWBUFTBOâOFCPäMVUŞ
PQżFOWÈOLFN
B[BTFIżCFUFNUJDIOVBIMFEÓNEPQPNOŞOFLQPNOŞOLBNJ
UBLESPCOâNJLBNFOZOFWJEŞOWJEŞO
W
BB
TOBEKFOPNŘFQFMÓ
[BżÓ[OVUPVQSTUFNKFTFQFN
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
BKFTFQFN
NÏMJTUZBTLMPOŞOâ
SƉäPWÓNUFNOâNQPIMFEFNB[CZMâNQMBTUJLFNTFESäÓNWŞUWÓQSPVEVQSPVEFN
S
BOF[BLSFTMFO
PQÓSÈNWPEVMJÝLÈN
TWJOVUâNMJTUFN[NPESPGJBMPWŞQBEÈNKBLIMBWPVTLMÈOÓNTUSÈŵ
NJIOVNJIOV
B[WPMOBLSÈŘÓNLPżFOZNFDIƉBLNFOZNFDIƉDFMâäMVƃBMFTLMÈŘFSŵBWSUÓNTFŘÓIÈOÓNLMPCPVLZIOŞEÓ
QPIP[FOâWZIMÓäÓNESÈQLZBOBTÈWÈNOFLPOFŘOâÝVNBTWJTUJLNVCVÝTNBINNMW
BUBCŞMÈNPŘJNBCÓMâDIäJMW[SDBEMFNW[SDBEMFN
W
NPLżFESÈQLÈN
[QPEQżFWJTVWSOÓNCSOÓNB
OFCBSFWOŞNMÈEOV[FMFOPVKBLWTUÈWÈOPDOBEPCMBLZ
CŞMNFNLPżFOV
S
QMPTLPMFCOŞSVLBNBOBUBäFOEPQSPTUPSVNBMÏQMPEZWJEŞO[WFMLÏEÈMLZOP[ESBNJTLPSDƉBOFOÓKJDINÈMP
QSPEÓSÈNMFTZNFDIƉUVIâDIBOFQSPTUVQOâDICMVEOâDIBDFTUPV[BQPNFOVUPVLSPLZKTFNQżFWSÈDFOâN
CBMWBOFNUŞMBOFCFNNF[J[WVLZUBLCMFEBWŞOB[FMFOBMâWäJMÈDILżFNFOFNKBLVDIFN
LEZTJ[BQPNOŞOÓNTUSVäLPVTUżÓCSOPV
W
JQMÓTOÓ
WKFNOÏNUØOFNUŞMFNTUżÓCSOâN
TUSNÓNBWTUÈWÈNPCSBDÓNTFBQVLÈNWSTUWBNJTZQDFÝVNÓNNS[OVIOVUÓN
S
LP[MÓLFNBÝFWFMFNWZTDIMFWZTDIMFLBOVEP[SÈMFCŞMÈNPUÈŘFKFKÓN
[BTEPSƉäPWBŘJCÓMF LMFTÈNPQÓSÈNTF[WPELUŞNŘFMƉN[FMFOŞBQBEÈNQPNBMVQPNBMVLMPV[ÈOÓN
PCMBLLPUWÓNQSƉIMFEÓN
W
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
QPEIMBEJOPVVCÓIÈOÓNPTUSâNŘFMFNQÓTFLŘJDIÈNWZSƉTUÈNTQMâWBKF
ÝFEŞPEQPŘÓWÈNDIżÓQÓNTFIOVUâN
B[BT
S
IżFCFOFNWSÈTOÓNSVLBNBB[BTPCMPVŘÓNIOŞEPGJBMPWŞSƉäPWPSƉäPWŞBÝFEŞ
ISBOÓNTFBTLMÈOÓNISBOVKJQSBTLÈOÓNLPSOPVUÓNLPSOPVUÓN
WŞUWJŘLPVQżFLSâWBKFLBNFOFN
W
BEÈMFEPWOJUżEÈMLPVWŞUWÓQÓÝƃBMPV
LBCFMFNSP[QBEMâNLVTFNIMJOÓLVISBOÓN
WŞUWÓBTUSPNFNESäFOSP[NâÝMFOÓN
CMZTLPUÈN
S
[NJ[VKJTFWFMNJQPNBMâNJLSPLZ
KBLLƉäÓ
BTFOBTFCFPUFWżFOŞIMFEÓNWJEŞOoOBoOÓN
W
BWŞUWÓWŞUWÓWŞUWÓ
S
WŞUWÓWŞUWÓ
W
WŞUWÓWJEÓN
S
[CżFIVOBCżFI
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
WJEÓNTFMFäÓNQSPUJMPäJyyEVDIƉ[BIMBWPVB[ÈEZ[ÈEZ[ÈEZQSPDIÈ[FKFLSÈŘÓN
OPIZDISBTUÓäMVUŞQMBWVOÓMJTUPWÓNBWMJTUFDIPMÝPWÓNQSÈ[EOFNQPUŞMF
W
UƉOÓIMBEJOPVWMOŞOÓNTWŞUFMQPIMFEFNWŞUWFQBäFNJQMBWVOÓUŞMFNOBUŞMF
WFSUJLÈMBNJLBQFLBQSPVEƉLBOVUÓN
QżÓŘOJDÓEFDIVWQBEÈOÓNTLWSOÝFEÏLSBKJOZNFEV
S
LBQSBEÓNMBCZSJOUFN[WPOÓNQżJWSÈDFOOBCPLŘOÓNB[FMFOÈNTF
ŘFSWFOÈNJŘFSOÈNQSPCMFCŞMFNJTLBNJTUSPNPWâNJ[ÓSÈN
IMVCJOÓN
W
TOÓN
QPMJTUFDIMJTUZBEÈMBEÈM
S
B[BTF
EPWŞUWÓIMFEŞOÓNB[BTF
W
PUÈŘFOÓNSPUVKJUFQBKFPQżFOBTQÓN
S
[BLMÓOŞOWTPCŞWŞUWFNJLMBDLZLSÈŘÓNyyWPEPVCâMÓNJTQSÝLBNJLWŞUƉQSZTLZżOÓLFNSÈNVKJ
LBQSBEÓ
LSBKJOV
KJOV
LSB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
W
WPLSBKÓDISP[EżFWFO
S
[OPWVB[OPWV
[FMFOÈ[FMFOÈ[FMFOÈ[FMFOÈ[FMFOÈ[FMFOÈ
W
ISPUFNUÏUPUVäLZTUSPNWCPEOVUâWLPSZUPCSÈ[EPV
S
TQPVTUPVCÓMÏCÓMÏBCŞMBWÏ
LSPVäFOÓNWPE
żWVBQSTLÈNÝVNÓNBSP[QMZÈWÈ
BBBBB
W
S
IżFCFOBUÓNNSBNPSZżWBWOPSZ
TUżÓLBWŞW[FMFOJTVOVTWÏŘÈTUJTJOÓBNPESZ
W
[NFDIPWŞMâIMBWPVWMILâ[BLMPOŞOSVLBNBŘJDIÈN
ISLPUÈNżÈTOÓN[QÓWÈNTQMâWÈNBWPEOÓN
CÓMPVESBQÏSJÓESäFOPVEżFWOBUŞWUPLV
B
CÓMÈ
B
S
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
[EÈMLZB[CMÓ[LB
W
QBLIƉMIƉMSVLPVNJTFEÓBUƉOÓ
PTUSPIFNPLFNW[ÈIZCFDIUŞMBIMBWPVQPLMÈEÈOÓN
S
TWJUFNIWŞ[EVEOBWPEOBUŞW[OJLÈNBIOŞEOV
[ŘFSOÏQżFTGJBMPWPVTFWÝFEPVPCSBDÓN
EżFWŞOâSP[LSPŘFOTMZÝÓNB
W
ŘFLÈOÓNÞ
S
W
S
W
S
W
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
S
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
/PUFT
%BSUGPSE8BSCMFS
#PPUFE8BSCMFS
(PMEGSPOUFE4FSJO
$PNNPO)FSPO
%PXOUIF.BQMF#SPPL(JBOU.PVOUBJOT
1VSF4LZBCPXFBXIJUF-BOETDBQF
0GB4JNJMBS
5PPQFO0VSTFMWFT
.MBLB
JOUFSQSFUBUJPOCZ(SBFNF.D,JOPOBOE5JNPUIFZ"MCFSUTFO
JUJTQPTTJCMFPO%7%WFSTJPOPOMZ
5FYUTGSPNUIFCPPLT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
53&&
53&&$06/$*$-06%4
8"5&3
4/08
(&/*64-0$*
5"-&40'108&3
-"/%4$"1&"/%.&.03:
)&/3:%"7*%5)03&"6
5)&0%03&30&5),&
("3:4/:%&3
3*5&0'800%
+&"/(*0/0
/FXUPO)BSSJTPO)FMFO.BZFS)BSSJTPO
QFOJOTVMBFVSPQF
.",&:06308/*4-"/%'03&45
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
.*/%"/%/"563&
30."/5*$/"563"-)*4503:
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBMBOEBIUNPG
QN
CPIFNJBFSPTB
TFKODPODFQUVBMNFEJBTDIPPM
#PIFNJBF3PTB
1SPKFDU0WFSWJFX
4JUF#PEZ&YQMPSBUJPO)JTUPSZ
)FSFBOE/PX'VUVSF
6OJWFSTJUZ5FYUCPPLT
-BOEB
#PIFNJBF3PTB1SPKFDU:FBST%7%7JEFP
1FPQMF$POUBDUT
'PSVN
-JOLT
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[JOEFYIUNPG
QN
CPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[JOEFYIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
6OJWFSTJUZ5FYUCPPLT
-"/%"
QEG
IUNM
#0)&.*"&304"130+&$5
QEG
IUNM
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBUFYUCPPLIUNPG
QN
TFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQCPIFNJBFSPTBBWVD[CSPTBUFYUCPPLIUNPG
QN
NJMPTTFKOCPIFNJBFSPTB
TFKO
BDBEFNZPGGJOFBSUTJOQSBHVFJOUFSNFEJBTUVEJFT
DPODFQUVBMNFEJBTDIPPM
4UVEJPPG.JMPT4FKO
CPIFNJBFSPTB
IUUQTFKOBWVD[PG
QN
NJMPTTFKOCPIFNJBFSPTB
IUUQTFKOBWVD[PG
QN
CPIFNJBFSPTB
CPIFNJBFSPTBDPODFQUVBMNFEJBTDIPPM
TFKO
CJPHSBQIZ
CJCMJPHSBQIZ
XPSL
DPOUBDUBOEPSEFST
IUUQTFKOBWVD[NTNFOVIUNPG
QN
CPIFNJBFSPTB
IUUQTFKOBWVD[NTNFOVIUNPG
QN
CPIFNJBFSPTB
TFKOCPIFNJBFSPTB
DPODFQUVBMNFEJBTDIPPM
JOUFSNFEJBTUVEJFTTUVEJPPG.JMPT4FKOBDBEFNZPGGJOFBSUTJOQSBHVF
QSPHSBNNFUIFTJTXPSLTIPQTDPMMPRVJBTUVEFOUTBTTJTUBOUF
QSPGFTTPSTWJTJUJOHQSPGFTTPST
BSDIJWF
MJOLT
IUUQTFKOBWVD[DPODFQUNFOVIUNPG
QN
CPIFNJBFSPTB
IUUQTFKOBWVD[DPODFQUNFOVIUNPG
QN

Podobné dokumenty

Stáhnout - Evropská volební studia

Stáhnout - Evropská volební studia 1RYê 0 1DVWDO þDV HOHNWURQLFNêFK YROHE" 8VQDGQČQt YROHEQt SDUWLFLSDFH SURVWĜHGQLFWYtP VQtåHQt FHQ\ ]D KODVRYiQt

Více

Organizační pokyny 2015

Organizační pokyny 2015 Neděle 22.11.2015 od 10:00 do 18:00 V noci ze soboty na neděli bude expozice zamčena od 20:30 do 08:00.

Více