můžete otevřít zde

Komentáře

Transkript

můžete otevřít zde
PŘEHLED PŘEDPISŮ
K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013)
SEZNAM:
Základní předpisy, dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci
Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí
Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění
Výrobky, stroje a zařízení
Požární ochrana
Hornická činnost, těžba, výbušniny
Vyhrazená a jiná technická zařízení
Elektrická zařízení
Zdvihací zařízení, zdvihání a doprava břemen
Plynová a tepelná zařízení
Kotelny - parní horkovodní kotle
Kotelny nízkotlaké
Tlakové nádoby
Lahve k dopravě plynů
Nářadí, mechanizované nářadí, prostředky malé mechanizace
Stavebnictví, stavby, stavební práce
Stavební a udržovací práce – lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, prostředky
osobního zajištění proti pádu z výšky
Stavební stroje a zařízení
Zemědělství a lesnictví
Skladovací a dopravní zařízení
Sklady a skladování
Doprava silniční
Doprava drážní, železniční
Doprava vodní
Doprava letecká
Obráběcí stroje na kovy
Slévárenství
Dřevoobráběcí stroje
Plastikářský, gumárenský, kožedělný a obuvnický průmysl
Chlazení, kompresory, čerpadla
Potravinářství
Ostatní průmysl, služby a zařízení
Lakovny, povrchové úpravy
Potrubí, armatury
Svařování
Chemické látky a přípravky
Školství a tělovýchova
Zdravotnictví
Životní prostředí
Vodní hospodářství, kanalizace
Osobní ochranné pracovní prostředky
1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY, INSPEKCE PRÁCE
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č.
261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb. ,
294/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb.,
326/2009 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 185/2011 Sb.,
341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 167/2012 Sb.,
385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 155/2013 Sb., 303/2013 Sb.,
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zák. č.
575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb.,
320/2002 Sb., 309/2002 Sb., 362/2003 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., úplné znění č.
338/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb.
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař. vl. č.
352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb.
Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zm.
425/1990 Sb., 542/1991 Sb., 169/1993 Sb., 128/1999 Sb., 71/2000 Sb., 315/2001 Sb.,
206/2002 Sb. zák. č. 226/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 408/2002 Sb.);
386/2005 Sb., 186/2006 Sb., 313/2006 Sb., 342/2006 Sb., 296/2007 Sb., 376/2007 Sb.,
124/2008 Sb., 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb.,
155/2010 Sb., 184/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb.,
Zákon č. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů;
Sdělení MZV č. 470/1990 Sb., o Úmluvě o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně
vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99);
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozd. předpisů;
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. přepisů;
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů; (Platný do 1. 1. 2014, kdy
nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb. o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
Ústava ČR (ústavní zákon) č. 1/1993 Sb., ve znění zák. č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001
Sb., 395/2001 Sb., 512/2002 Sb., 71/2012 Sb. , 98/2013 Sb.,
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku ČR, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.;
Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologii a státního zkušebnictví, ve znění zák. č. 22/1997 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb.,
309/2002 Sb.
Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve
znění vyhl. č. 340/2003 Sb.;
Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky;
Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických
předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.;
Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhl. č. 571/2006 Sb.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., 384/2008 Sb., 7/2009 Sb.,
227/2009 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 264/2006 Sb.,
213/2007 Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb., 281/2009 Sb., 73/2011 Sb.,
341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb.,
Vyhláška č. 266/2005 Sb. , kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu
inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
Zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zák. č.
225/2006 Sb., 274/2008 Sb., 305/2009 Sb., 375/2011 Sb.
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí
jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb.,
zák. č. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění NV č. 249/2007 Sb., NV č. 452/2009 Sb., 246/2012 Sb.,
210/2013 Sb.
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění NV č. 353/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních
překážek v práci
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro
účely dodatkové dovolené
Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č.
68/2010 Sb., 93/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. , o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění vyhl. č.
288/2010 Sb., vyhl. č. 368/2012 Sb., 365/2013 Sb.,
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zák. č. 306/2009 Sb., 181/2011 Sb., 330/2011 Sb.,
357/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 193/2012 Sb., 360/2012 Sb.,
390/2012 Sb., 399/2012 Sb., 494/2012 Sb., 105/2013 Sb., 241/2013 Sb.,
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zák. č. 89/2012 Sb.,
Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zák. č. 247/2011 Sb., 278/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. , o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb. , o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s
pravidelným pracovištěm v zahraničí
Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok
2014
Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad
2. OCHRANA ZDRAVÍ, HYGIENA PRÁCE, PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (úplné znění pod č. 466/2004 Sb.), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 Sb., 66/2013 Sb.,
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Sb.,
47/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí
hluku a ochrany zdraví při práci, ve znění nař. vl. č. 342/2003 Sb.; 198/2006 Sb.,
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb;
Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu
přípravy na povolání;
Vyhláška MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli ve znění vyhl. č. 107/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb.,
zák. č. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb.,
Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet,
základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky
účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhl. č. 65/2009 Sb.,
vyhl. č. 443/2009 Sb., vyhl. č. 299/2010 Sb.
Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování
hluku
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění NV č. 249/2007 Sb., NV č. 452/2009 Sb., 246/2012 Sb.,
210/2013 Sb.,
Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění vyhl. č.
68/2010 Sb., 93/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění NV č.
106/2010 Sb.
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Sb.,
47/2013 Sb.
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon)
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých
druzích posudkové péče)
ČSN ISO 5805 (01 1402) Vibrace a rázy - Expozice člověka - Slovník (5.00)
ČSN ISO 2631-1 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část
1: Všeobecné požadavky (11.99, zm. Amd. 1 12.10)
ČSN EN ISO 5349-1 (01 1406) Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na
ruce - Část 1: Všeobecné požadavky (9.02)
ČSN EN ISO 5349-2 (01 1406) Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na
ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě (9.02)
ČSN EN 1032 + A1 (01 1425) Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní
hodnoty vibrací (6.09)
ČSN EN ISO 13753 (01 1433) Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele
přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (1.09)
ČSN EN 10814 (01 1435) Vibrace - Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost (1.02)
ČSN ISO 13373-1 (01 1440) Monitorování stavu a diagnostika strojů. Monitorování stavu vibrací Část 1: Obecné postupy (5.03)
ČSN ISO 1999 (01 1620) Akustika. Stanovení expozice na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu
vlivem hluku (1.93)
ČSN EN 1746 (01 1628) Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování
bezpečnostních normách (7.99)
kapitol o hluku v
ČSN EN ISO 7779 (01 1652) Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného
zařízeními informační technologie a telekomunikací (12.10)
ČSN EN ISO 11690-3 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s
nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v
pracovních prostorech (11.99)
ČSN EN 28662-1 (10 6010) Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1:
Všeobecně (1.95)
ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků
na osvětlení (3.12)
ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní
pracovní prostory (3.12)
ČSN EN 12464-2 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní
pracovní prostory (7.08)
ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (9.00)
ČSN EN 60950-1 ed. 2 (36 9060) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1:
Všeobecné požadavky (11.06, opr. 1 4.12, A11 12.09, A1 12.10, A12 12.11)
ČSN EN 50292 (37 8373) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách.
Návody pro výběr, instalaci, použití a údržbu (04.02)
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky (6.07, Z1 1.11)
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov (6.07)
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol (9.94, 1-12.96, 2-10.99)
ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (9.94, 112.96, 2-10.99)
ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot (9.09)
ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.04, změna Z1 7.05, Z2 9.09, Z3 10.12)
ČSN EN ISO 9902-1 (81 0112) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné
požadavky (4.02, A1 10.09)
ČSN EN ISO 9902-2 (81 0112) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro
přípravu předení a dopřádací stroje (4.02, A1 10.09)
ČSN EN ISO 9902-3 (81 0112) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro
netkané textilie (4.02, A1 10.09)
ČSN EN ISO 9902-4 (81 0112) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro
zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (4.02, A1 10.09)
ČSN EN ISO 9902-5 (81 0112) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro
přípravu tkaní a pletení (4.02, A1 10.09)
ČSN EN ISO 9902-6 (81 0112) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro
výrobu plošných textilií (4.02, A1 10.09)
ČSN EN ISO 9902-7 (81 0112) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a
úpravnické stroje (4.02, A1 10.09)
ČSN EN 12128 (83 1008) Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně
zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na
bezpečnost (9.99)
ČSN EN 13311-1 (83 1045) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 1: Obecná
kritéria funkční způsobilosti (2.02)
ČSN EN 13311-2 (83 1045) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 2: Ochranná
tlaková zařízení (2.02)
ČSN EN 13311-3 (83 1045) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 3: Skleněné
tlakové nádoby (2.02)
ČSN EN 13311-4 (83 1045) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 4:
Bioreaktory (2.02)
ČSN EN 13311-5 (83 1045) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 5:
Anaktivační nádrže (2.02)
ČSN EN 1005-1 + A1 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část
1: Termíny a definice (4.09)
ČSN EN 7250-1 (83 3506) Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1:
Definice a orientační body tělesných rozměrů (10.10)
ČSN ISO 1503 (83 3508) Prostorová orientace a směr pohybu (7.09)
ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů (9.04)
ČSN EN ISO 13731 (83 3545) Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky. (12.02)
ČSN ISO 11399 (83 3550) Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných
mezinárodních norem (4.97, zm. 1-03.01)
ČSN EN ISO 7726 (83 3551) Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních
veličin (5.02)
ČSN EN ISO 8996 (83 3560) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolismu (4.05)
ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99)
ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00)
ČSN EN ISO 11 064-3 (83 3586) Ergonomické navrhování řídících center. Část 3: Uspořádání
velínu (11.00, opr. 1-12.02)
ČSN EN ISO 11064-6 (83 3586) Ergonomické navrhování řídicích center – Část 6:
Environmentální požadavky na řídicí centra (12.05)
ČSN EN 1540 (83 3610) Expozice pracoviště - Terminologie (9.13)
ČSN EN 14042 (83 3615) Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování
expozice chemickým a biologickým činitelům (10.03)
ČSN EN 14031 (83 3617) Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů (10.03)
ČSN EN 482 (83 3625) Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření
chemických látek (3.07)
ČSN EN ISO 16017-1 (83 5741) Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých
organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou
chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí (1.02)
ČSN EN 13649 (83 4746) Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace
jednotlivých organických sloučenin – Metoda založená na použití aktivního uhlí a následné
desorpci rozpouštědlem (9.02)
ČSN EN 1335-1 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Rozměry –
Stanovení rozměrů (12.00) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 527-1 (91 1105) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry (10.11) norma je
v anglickém jazyce
ČSN EN 527-2 (91 1105) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické
bezpečnostní požadavky (8.05)
3. PRACOVNÍ ÚRAZY, NEMOCI Z POVOLÁNÍ, ODŠKODŇOVÁNÍ, ÚRAZOVÉ
POJIŠTĚNÍ
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zák. č. 585/2006 Sb. , č. 181/2007 Sb., č.
261/2007 Sb. , 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb.,
294/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb.,
326/2009 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 185/2011 Sb.,
341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb.,
167/2012 Sb. , 385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 155/2013 Sb., 303/2006 Sb.,
Zákon č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění NV č.
114/2011 Sb. (S účinností od 1. 1. 2015 bude nahrazeno zákonem č. 266/2006 Sb., o
úrazovém pojištění zaměstnanců)
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu
na výdělku);
Vyhláška MZd č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění
vyhl. č. 50/2003 Sb.); (Platný do 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb.,
261/2007 Sb. , 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 479/2008 Sb., 2/2009 Sb.,
41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 302/2009 Sb., 303/2009 Sb., 362/2009 Sb., 157/2010 Sb.,
166/2010 Sb., 347/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 263/2011 Sb., 341/2011 Sb.,
364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 458/2011 Sb., 470/2011 Sb., 1/2012 Sb., 167/2012 Sb.,
169/2012 Sb., 396/2012 Sb., 401/2012 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb.,
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 218/2007 Sb.,
306/2008 Sb., 41/2009 Sb., 158/2009 Sb., 282/2009 Sb., 303/2009 Sb., 73/2011 Sb.,
375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 167/2012 Sb., 401/2012Sb., 463/2012 Sb., (Účinnost od 1. 1.
2015)
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání
nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání,
podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského
posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
4. VÝROBKY, STROJE A ZAŘÍZENÍ
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař. vl. č.
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.
Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozd. předpisů,
Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozd. předpisů;
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování, ve znění NV č.
174/1998 Sb., 78/1999 Sb., 323/2000 Sb., 329/2002 Sb., 88/2010 Sb.
Zákon č. ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické
normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákonů č. 22/1997 Sb. a č.
119/2000 Sb., č. 137/2002 Sb. a č. 309/2002 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb.,
277/2003 Sb., 186/2006 Sb., 229/2006 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb.,
34/2011 Sb., 100/2013 Sb.,
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění zák. č.
209/2000 Sb. (Platný do 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník)
Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zjišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve
znění vyhl. č. 344/2002 Sb., vyhl. č. 229/2010 Sb.
Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o
obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zák. č. 277/2003 Sb.. úplné
znění č. 348/2004 Sb., 229/2006 Sb., 160/2007 Sb., 378/2007 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009
Sb., 18/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašovače, ve znění vyhl. č. 305/2006 Sb., 315/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní
použití při jejich uvádění na trh, ve znění nař. vl. č. 416/2003 Sb.;
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (oprava chyb č. 62/2002 Sb.);
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí
hluku , ve znění nař. vl. č. 342/2003 Sb., 198/2006 Sb.,
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;
Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. o technických požadavcích pro dopravu osob
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění nař. vl. č. 312/2005 Sb.
Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných
zařízení a pracovišť se zdroji ionizujících záření a o požadavcích na obsah vnitřního
havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhl. č. 2/2004 Sb.;
Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických
předpisů, technických dokumentů a technických norem , ve znění nař. vl. č. 178/2004 Sb.;
Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla
podléhající schválení typu, ve znění vyhl. č. 65/2006 Sb., vyhl. č. 259/2007 Sb. , vyhl. č.
204/2010 Sb., 285/2011 Sb.
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí;
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové
nádoby;
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky
Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných
paliv
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nař. vl.
č. 127/2004 Sb.; č. 142/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na
částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné
motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility
Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s
využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných
zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č.
170/2011 Sb., 229/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění NV č.
113/2010 Sb., NV č. 228/2011 Sb. , NV č. 335/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů
Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace - Slovník (5.03)
ČSN EN ISO 9004 (01 0324) Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu
kvality (5.10)
ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu (6.12)
ČSN ISO/TR 10013 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti (9.02)
ČSN IEC 60605-4 (01 0644) Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro
exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a
toleranční intervaly (8.02)
ČSN EN 13306 (01 0660) Terminologie údržby (2.11)
ČSN EN 60300-3-14 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a
zajištění údržby (3.05)
ČSN EN 60812 (01 0675) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobu a
důsledků poruch (FMEA) (1.07)
ČSN EN 61025 (01 0676) Analýza stromu poruchových stavů (FTA) (11.07)
ČSN EN 60300-1 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu
spolehlivosti (3.04)
ČSN EN 60300-2 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management
spolehlivosti (1.05)
ČSN IEC 60300-3-2 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o
spolehlivosti z provozu (9.05)
ČSN IEC 300-3-3 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3: Pokyn k použití - Analýza nákladů
životního cyklu (6.05)
ČSN IEC 300-3-4 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití. Oddíl 4: Pokyny
pro specifikaci požadavků na spolehlivost (12.97)
ČSN IEC 300-3-9 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití. Oddíl 9: Analýza
rizika technologických systémů (1.97)
ČSN IEC 60300-3-10 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3 - 10: Návod k použití Udržovatelnost (11.01)
ČSN IEC 60300-3-11 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3 - 11: Návod k použití - Údržba
zaměřená na bezporuchovost (4.00, Z1 6.10)
ČSN EN 60300-3-14 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a
zajištění údržby (3.05)
ČSN IEC 61882 (01 0693) Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití
(10.02)
ČSN IEC 62198 (01 0694) Management rizika projektu - Směrnice pro použití (8.02)
ČSN EN 1032 + A1 (01 1425) Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní
hodnoty vibrací (6.09)
ČSN EN 1299 + A1 (01 1427) Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci
zdrojů (6.09)
ČSN EN ISO 13753 (01 1433) Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele
přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (1.09)
ČSN EN 1746 (01 1628) Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování
bezpečnostních normách (7.99)
kapitol o hluku v
ČSN EN ISO 106 28 (01 3010) Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla (3.02)
ČSN EN 61355-1 ed. 2 (01 3721) Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy
a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění (2.09)
ČSN EN 82045-1 (01 3740) Správa dokumentů - část 1: Zásady a metody (9.02)
ČSN EN 80416-1 ed. 2 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech
- Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci (10.09)
ČSN EN 80416-2 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech Část 2: Tvar a použití šipek (5.02)
ČSN EN 80416-3 (01 3765) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek (7.03, A1 2.12)
ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost
zkušebních a kalibračních laboratoří (11.05)
ČSN EN ISO/IEC 17065 (01 5256) Posuzování shody - Požadavky na orgány, certifikující produkty,
procesy a služby (3.13)
ČSN EN ISO/IEC 17021 (01 5257) Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby
auditů a certifikace systémů managementu (12.11)
ČSN EN ISO/IEC 17024 (01 5258) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro
certifikaci osob (5.13)
ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259) Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1:
Všeobecně (3.11)
ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (01 5259) Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2:
Podpůrná dokumentace (3.05)
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory (4.07)
ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 1:
Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení (12.12)
ČSN ISO 3864-2 + Amd. 1 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
- Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků (12.12)
ČSN ISO 3864-3 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 3:
Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách (12.12)
ČSN ISO 3864-4 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 4:
Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek (12.12)
ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Registrované bezpečnostní značky (12.12)
ČSN ISO 17398 (01 8016) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a
trvanlivost bezpečnostních značení (12.05)
ČSN EN ISO 14314 (09 7703) Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné
bezpečnostní požadavky (3.10)
ČSN EN 61508 - 1 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/
programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné
požadavky (9.02, Z1 1.11) Platnost do 30. 4. 2013
ČSN EN 61508 - 1 ed. 2 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/
programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné
požadavky (1.11)
ČSN EN ISO 10218-1 (18 6502) Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost
průmyslových robotů - Část 1: Robot y (2.12)
ČSN EN ISO 14539 (18 6510) Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí
uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností (7.02)
ČSN EN 61298-3 ed. 2 (18 0001) Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné
metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků
ovlivňujících veličin (8.09) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN ISO 11145 (19 2000) Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky
(7.09)
ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (6.09)
ČSN EN 60073 ed. 2 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk - stroj, značení
a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (6.03)
ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny (11.04)
ČSN EN 61310-3 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do
činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů (9.08)
ČSN EN 61496-1 ed. 2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná
zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (1.05, zm. A1 3.09, opr. 1 4.11)
ČSN CLC/TS 61496-3 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná
zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na
rozptylový odraz (AOPDDR) (10.09)
ČSN EN 1837 + A1 (36 0453) Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů (5.10)
ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a
požadavky (6.08, opr. 1 3.09, Z1 6.10)
ČSN EN 60950-1 ed. 2 (36 9060) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1:
Všeobecné požadavky (11.06, opr. 1 4.12, A11 12.09, A1 12.10, A
2 12.11)
ČSN ISO/IEC 10164-7+Amd.1 (36 9679) Informační technologie - Propojení otevřených systémů Management systémů: Funkce managementu objektů (10.98)
ČSN EN 13463-1 (38 9641) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1:
Základní metody a požadavky (6.09)
ČSN EN 12254 (83 2491) Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízenímiBezpečnostní požadavky a zkoušení (8.10, opr. 6.12) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 1070 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie (4.00)
ČSN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné
zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika (6.11)
ČSN EN 414 (83 3003) Bezpečnost strojních zařízení - Pravidla pro navrhování a předkládání
bezpečnostních norem. (1.01)
ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích
systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (12.08, opr. 6.09)
ČSN EN 349 + A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení
částí lidského těla (12.08)
ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení
dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami (9.08, opr. 6.10)
ČSN EN 1037 + A1 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému
spuštění (12.08)
ČSN EN 574 + A1 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládání zařízení - Funkční
hlediska - Zásady pro konstrukci (12.08)
ČSN EN 626-1 + A1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví
nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro
výrobce strojních zařízení (12.08)
ČSN EN 626-2 + A1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví
nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu
postupů ověřování (12.08)
ČSN EN 1093-6 + A1 (83 3240) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek
šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difúzní výtok (12.08)
ČSN EN 1093-7 + A1 (83 3240) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek
šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok (12.08)
ČSN EN 1093-8 + A1 (83 3240) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek
šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební
stolici (12.08)
ČSN EN 1093-9 + A1 (83 3240) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek
šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti
(12.08)
ČSN EN 1093-11 + A1 (83 3240) Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných
látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace (12.08)
ČSN EN 1127-1 ed. 2 (83 3250) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu. Část 1:
Základní koncepce a metodika (1.12)
ČSN EN 12198-1 + A1 (83 3260) Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik
vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady (12.08)
ČSN EN 12198-2 + A1 (83 3260) Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik
vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měřeí emise záření
(12.08)
ČSN EN 13478 + A1 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
(12.08)
ČSN EN ISO 14122-1 (83 3280) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke
strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi (4.02,
A1 10.10)
ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke
strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky (4.02, A1 10.10)
ČSN EN ISO 14122-3 (83 3280) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke
strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (4.02, A1
10.10)
ČSN EN ISO 14122-4 (83 3280) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke
strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky (8.05, A1 10.10)
ČSN EN ISO 13856-1 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých
na tlak (11.13)
ČSN EN ISO 13856-2 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranná zařízení citlivá na tlak Část 2: Všeobecné požadavky pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak tyčí citlivých na
tlak (11.13)
ČSN EN 1760-3 + A1 (83 3301) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranná zařízení citlivá na tlak Část 3: Všeobecné požadavky pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných
zařízení citlivých na tlak (8.09)
ČSN EN 953 + A1 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranné kryty. Všeobecné
požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů (8.09)
ČSN EN ISO 13855 (83 3303) Bezpečnost strojních zařízení. Umístění ochranných zařízení s
ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla (10.10)
ČSN EN ISO 13850 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro
konstrukci (12.08)
ČSN EN 1088 + A2 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s
ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu (12.08)
ČSN EN 574 + A1 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládání zařízení - Funkční
hlediska - Zásady pro konstrukci (12.08)
ČSN EN ISO 4414 (83 3370) Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na
pneumatické systémy a jejich součásti (6.11)
ČSN EN ISO 4413 (83 3371) Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na
hydraulické systémy a jejich součásti (6.11)
ČSN EN 614-1 + A1 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (7.09)
ČSN EN 614-2 + A1 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení. Ergonomické zásady pro
projektování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly (5.09)
ČSN EN 547-1 + A1 (83 3502) Bezpečnost strojních zařízení. Tělesné rozměry - Část 1: Zásady
stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení (5.09)
ČSN EN 547-2 + A1 (83 3502) Bezpečnost strojních zařízení. Tělesné rozměry - Část 2: Zásady
stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory (5.09)
ČSN EN 547-3 + A1 (83 3502) Bezpečnost strojních zařízení.Tělesné rozměry - Část 3:
Antropometrické údaje (5.09)
ČSN EN 1005-1 + A1 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 1:
Termíny a definice (4.09)
ČSN EN 1005-2 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 2:
Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí. (4.09)
ČSN EN 1005-3 + A1 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 3:
Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení (4.09)
ČSN EN 13861 (83 3504) Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických
norem při konstrukci strojních zařízení (6.12)
ČSN EN ISO 14738 (83 3505) Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na
uspořádání pracovního místa u strojního zařízení (4.09)
ČSN EN 7250-1 (83 3506) Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1:
Definice a orientační body tělesných rozměrů (10.10)
ČSN EN ISO 15535 (83 3507) Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází
(6.13)
ČSN ISO 1503 (83 3508) Prostorová orientace a směr pohybu (7.09)
ČSN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů (9.04)
ČSN ISO 11399 (83 3550) Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných
mezinárodních norem (4.97, zm. Z1 3.01)
ČSN EN ISO 7726 (83 3551) Ergonomie tepelného prostředí - přístroje pro měření fyzikálních
veličin (5.02)
ČSN EN ISO 12894 (83 3552) Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami
vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí (6.02)
ČSN EN ISO 8996 (83 3560) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolismu (4.05)
ČSN EN ISO 10075 (83 3572) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži Všeobecné termíny a definice (7.95, změna Z1-11.00)
ČSN EN ISO 10075-2 (83 3572) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Část 2:
Zásady projektování (11.00)
ČSN EN ISO 9241-1 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 1: Obecný úvod (7.98, A1-12.01)
ČSN EN 29241-2 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (7.95)
ČSN EN ISO 9241-4 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 4: Požadavky na klávesnice (7.99, oprava 1-10.01)
ČSN EN ISO 9241-5 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99,
oprava chyb V 10/04)
ČSN EN ISO 9241-6 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00)
ČSN EN ISO 9241-9 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 9: Požadavky na výstupní zařízení s výjimkou klávesnic (12.00)
ČSN EN ISO 9241-110 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady
dialogu (1.07)
ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 11: Údaje o možnostech využití (5.99)
ČSN EN ISO 9241-12 (83 3582) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími
terminály - Část 12: Zobrazení informací (10.99, oprava 1- 02.00)
ČSN EN 894-1 + A1 (83 3585) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro
navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a
ovladači (5.09)
ČSN EN 894-2 + A1 (83 3585) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro
navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 2: Sdělovače (5.09)
ČSN EN 894-3 + A1 (83 3585) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro
navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 3: Ovládače (5.09)
ČSN EN ISO 11 064-1 (83 3586) Ergonomické navrhování řídících center. Část 1:
navrhování řídících center (11.01)
Zásady
ČSN EN ISO 11 064-2 (83 3586) Ergonomické navrhování řídících center. Část 2:
uspořádání řídících soustav (11.01)
Zásady
ČSN EN ISO 11 064-3 (83 3586) Ergonomické navrhování řídících center. Část 3: Uspořádání
velínu (11.00, opr. 1 12.02)
ČSN EN ISO 7731 (83 3591) Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory Sluchové výstražné signály (4.09)
ČSN EN 842 + A1 (83 3592) Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály a nebezpečí Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení (5.09)
ČSN EN 981 + A1 (83 3593) Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních
signálů nebezpečí a informačních signálů (5.09)
ČSN EN 481 (83 3621) Ovzduší na pracovišti, vymezení velikostních frakcí pro měření polétavého
prachu (10.94)
ČSN EN 482 (83 3625) Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření
chemických látek (3.07)
ČSN EN 689 (83 3631) Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice
chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření (3.97)
5. POŽÁRNÍ OCHRANA
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění zák. č. 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994
Sb., úplné znění zák. č. 91/1995 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., úplné znění
67/2001 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 267/2006 Sb., 341/2011 Sb. ,
350/2011 Sb., 350/2012 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb.,
Nařízení vlády ČSR č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za
poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění NV č. 168/1989 Sb., NV č.
195/1995 Sb., NV č. 497/2000 Sb.;
Vyhláška ČBÚ č. 2/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního
vodovodu;
Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří,
kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří;
Vyhlášky č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve
znění nař. vl. č. 352/2000 Sb.; č. 456/2006 Sb., 102/2009 Sb.,
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách;
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákonů č. 309/2002 Sb., 362/2003 Sb., 586/2004 Sb., 413/2005 Sb.,
189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 260/2008 Sb., 160/2013 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění zák. č. 320/2002 Sb., č. 20/2004; 186/2006 Sb., 267/2006 Sb., 306/2008 Sb., 151/2010
Sb., 375/2011 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění nař. vl. č.
498/2002 Sb.;
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);
Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č.
226/2005 Sb., 200/2012 Sb.,
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
systému, ve znění vyhl. č. 429/2003 Sb.;
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezení znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované inspekci), ve znění zákona č.
521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb., 695/2004 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb. - úplné znění vyšlo
pod č. 435/2006 Sb., změna č. 25/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb.,
Vyhláška MV č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném
znění
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhl. č. 323/2008 Sb., vyhl. č.
21/2010 Sb., vyhl. č. 261/2013 Sb.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s
ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění zák. č. 362/2007 Sb. , 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 488/2009 Sb.
Vyhláška č. 103/2006 Sb. , o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o
rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické
ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií
Zákon č. 311/2006 Sb. , o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zák. č. 575/2006
Sb., č. 107/2007 Sb. , 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 91/2011 Sb., 18/2012 Sb.,
Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhl. č. 407/2008 Sb., 334/2011 Sb.,
č. 46/2012 Sb.
Vyhláška č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky; (sdělení o opravě chyb
částka 23 ročník 2007 sbírky zákonů, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.)
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č.
268/2011 Sb.
Vyhláška č. 97/2008 Sb. , o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného
sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního
průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného
sboru České republiky), ve znění vyhl. č. 349/2013 Sb.,
Nález Ústavního soudu č. 241/2009 Sb., ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení
vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního
návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech
Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a
fluorovaných skleníkových plynů
ČSN ISO 11843-1 (01 0240) Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice (10.98)
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení (12.97)
ČSN EN 1074-1 (13 7111) Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich
ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky (11.01)
ČSN EN 50134-1 (33 4590) Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové
požadavky (3.03)
ČSN EN 50134-3 (33 4594) Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní
jednotka a kontrolér (3.02, Z1 1.13) Platnost do 12. 3. 2015
ČSN EN 50134-3 ed. 2 (33 4594) Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní
jednotka a kontrolér (1.13)
ČSN EN 50136-2-1 (33 4596) Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení.
Část 2-1 - všeobecné požadavky na přenosové poplachová přenosná zařízení (6.99, zm. A1
3.02)
ČSN EN 54-3 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení.
Sirény. (4.02, zm. A1 6.03, A2 1.07)
ČSN EN 54-5 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče
(12.01, zm. A1 6.03)
ČSN EN 54-7 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče bodové využívající
rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace (10.01, zm. A1 6.03, A2 12.06)
ČSN EN 54-10 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové
hlásiče (12.02, A1 5.06)
ČSN EN 54-11 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče. (3.02, A1
5.06)
ČSN EN 54-12 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární
využívající optického světelného paprsku (7.03)
ČSN EN 54-13 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 13: Posouzení kompatibility
komponentů systému (12.05)
ČSN EN 60695-8-1 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo –
Všeobecný návod (2.09)
ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (9.00)
ČSN EN 1846-2 (38 9301) Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a
provedení (2.10)
ČSN EN 1028-1 (38 9310) Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro
zavodnění - část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky (3.09)
ČSN EN 1028-2 + A1 (38 9310) Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro
zavodnění - část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků (10.08)
ČSN ISO/IEC 10164-7+Amd.1 (36 9679) Informační technologie - Propojení otevřených
systémů-Management systémů: Funkce managementu objektů (10.98)
ČSN EN 50 244 (37 8371) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách.
Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu (12.00)
ČSN EN 3-7 + A1 (38 9100) Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí
schopnost a zkušební metody (2.08)
ČSN 38 9160 Pojízdné hasící přístroje CO2 (12.03, zm. Z1-10.04)
ČSN ISO 11602-2 (38 9162) Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2:
Prohlídka a údržba (12.02)
ČSN EN 671-1 ed. 2 (38 9201) Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové
navijáky s tvarově stálou hadicí (10.12)
ČSN EN 671-2 ed. 2 (38 9201) Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové
systémy se zploštitelnou hadicí (10.12)
ČSN EN 671-3 (38 9201) Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových
navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí (9.09)
ČSN EN 12259-1+A1 (38 9210) Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní
sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery (12.02, zm. A2-10.04, A3 8.06)
ČSN EN 12416-1 + A2 (38 9240) Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a
zkušební metody pro komponenty (2.08)
ČSN EN 12416-2 + A2 (38 9240) Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování,
konstrukce a údržba (2.08)
ČSN EN 14466 + A1 (38 9305) Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na
bezpečnost a provedení, zkoušky (3.09)
ČSN EN 14710-1 + A2 (38 9315) Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro
zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky (5.09)
ČSN EN 14710-2 + A2 (38 9315) Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro
zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků (5.09)
ČSN 38 9441 Požární armatury - Hydrantový nástavec (8.02, Z1 8.08)
ČSN 38 9445 Nástěnný hydrant 52 (12.08)
ČSN EN ISO 14557 (38 9502) Požární hadice - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami
(8.03, A1 4.08)
ČSN EN 13821 (38 9602) Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem (11.05)
ČSN EN 1147 (38 9800) Přenosné žebříky pro hasiče (10.10)
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (8.03, Z1 2.06)
ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice. (9.95, zm. 1 3.99, Z2
9.12)
ČSN 65 0211 Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy (8.94)
ČSN EN 13012 (69 9112) Benzínové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí (8.02)
ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník (8.11)
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (5.09, Z1 2.13)
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (2.10, Z1 2.13)
ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek (12.92)
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (6.11, Z1 2.13)
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (9.10, Z1 2.13)
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb (3.11, Z1 7.11, Z2 2.13)
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (4.06,
Z1 2.13)
ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu (4.96, změna Z110.04, Z2 4.09)
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady (5.12)
ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a
otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří,
uzávěrů a otevíravých oken (4.09)
ČSN EN 1634-3 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrkových sestav. Část 3:
Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů (3.05)
ČSN EN 13501-1 + A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část
1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (2.10)
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou (6.03)
ČSN 75 2411 Zdroje požární vody (4.04)
ČSN EN 13773 (80 6313) Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy Klasifikační systém (8.03)
ČSN EN 1953 + A1 (82 4001) Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní
požadavky (3.10)
ČSN EN 12215 + A1 (82 4015) Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých
nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky (3.10)
ČSN EN 1127-1 ed. 2 (83 3250) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu. Část 1:
Základní koncepce a metodika (1.12)
ČSN EN 13478 + A1 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
(12.08)
6. HORNICKÁ ČINNOST, TĚŽBA, VÝBUŠNINY
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona
ČNR č. 541/91 Sb., (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 439/1992 Sb.), ve znění zákonů č.
10/1993 Sb., č. 168/1993 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 61/2002
Sb., č. 320/2002 Sb., č. 150/2003 Sb. ; 386/2005 Sb., 186/2006 Sb., 313/2006 Sb., 296/2007
Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 498/2012 Sb.,
257/2013 Sb.,
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, zm.
425/1990 Sb., 542/1991 Sb., 169/1993 Sb., 128/1999 Sb., 71/2000 Sb., 315/2001 Sb.,
206/2002 Sb. zák. č. 226/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 408/2002 Sb.);
386/2005 Sb., 186/2006 Sb., 313/2006 Sb., 342/2006 Sb., 296/2007 Sb., 376/2007 Sb.,
124/2008 Sb., 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb.,
155/2010 Sb., 184/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb.,
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění;
Vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin (zm. 173/92 Sb., 340/92 Sb., 99/95 Sb., 341/01
Sb., 338/2004 Sb., 298/2005 Sb., 199/2006 Sb.);
Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhl. č. 477/1991 Sb.,
č. 340/1992 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 54/1996 Sb., č. 109/1998 Sb., 434/2000 Sb., vyhl. č.
330/2002 Sb., 141/2004 Sb.; 298/2005 Sb., 282/2007 Sb., 361/2009 Sb., 35/2010 Sb., vyhl. č.
176/2011 Sb.
Vyhláška č. 26/1989 Sb., Českého báňského úřadu, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na
povrchu, ve znění vyhl. ČBÚ č. 477/1991 Sb., 340/1992 Sb., č. 8/1994 Sb., 54/1996 Sb.,
109/1998 Sb., č. 236/1998 Sb., č. 434/2000 Sb., 142/2004 Sb.; 298/2005 Sb. 240/2009 Sb.,
Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhl. ČBÚ č.340/1992 Sb., vyhl. ČBÚ č. 9/1994 Sb.,
vyhl. ČBÚ č.237/1998 Sb., č. 434/2000 Sb., 143/2004 Sb.; 298/2005 Sb., 395/2011 Sb.,
12/2013 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracovávání dokumentace a stanovení
ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhl.
ČBÚ č. 340/1992 Sb. , 331/2002 Sb.;
Vyhl. ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi;
Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů; ve znění
vyhl. č. 298/2005 Sb.
Vyhl. ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti
pracovníků pro tuto činnost ve znění pozd. předpisů (zm. vyhl. ČBÚ č. 340/2001 Sb.);
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých
právních předpisů, ve znění vyhl. č. 240/2006 Sb., 378/2012 Sb.,
Vyhl. ČBÚ č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin (zm.
vyhl. ČBÚ č. 76/96 Sb.);
Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností; ve
znění vyhl. č. 298/2005 Sb., 380/2012 Sb.,
Vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin (ve znění vyhl. č. 342/2001 Sb., 200/2006 Sb.);
Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze
a práci na el. zařízeních při technické činnosti prováděné hornickým způsobem;
Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhl.
ČBÚ č. 238/1998 Sb.; 144/2004 Sb., 298/2005 Sb., 265/2012 Sb.,
Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl ve znění vyhl. ČBÚ č.
32/2000 Sb., 592/2004 Sb.; vyhl. č. 176/2011 Sb.
Vyhláška č. 239/1998 Sb., ČBÚ, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně
některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpečnosti provozu při
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhl. č. 360/2001 Sb.;
298/2005 Sb., 52/2011 Sb.,
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků ve znění
pozd. předpisů, ve znění zák. č. 119/2002 Sb., 309/2002 Sb., 227/2003 Sb., 444/2005 Sb.,
36/2008 Sb., 281/2009 Sb., 148/2010 Sb., 155/2010 Sb., 18/2012 Sb., 170/2013 Sb.,
217/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní
použití při jejich uvádění na trh, ve znění nař. vl. č. 416/2003 Sb.;
Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě; ve znění vyhl. č. 87/2006 Sb., 379/2012
Sb.,
Vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb. o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu;
Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních;
Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení používaných při
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem; ve znění vyhl. č. 381/2012 Sb.,
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o
ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a o změně zákona č.
288/1995 Sb. o střelných zbraních, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., 227/2003 Sb., 228/2003
Sb.; 537/2004 Sb., 359/2005 Sb., 444/2005 Sb., 310/2006 Sb., 170/2007 Sb., 124/2008 Sb.,
189/2008 Sb., 274/2008 Sb., 484/2008 Sb., 41/2009 Sb., úplné znění vyšlo pod č. 48/2009
Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 148/2010 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 167/2012 Sb.,
170/2013 Sb., 281/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 338/2002 Sb. o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávání zbraní
nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechování a zacházení s černým loveckým
prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nař. vl. č. 347/2003 Sb., č. 503/2005
Sb.
Vyhláška MPO č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení braní a
střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie;
Vyhláška MPO č. 370/2002 Sb. o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní
zbraně a střeliva;
Vyhláška č. 384/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhl. č.
431/2003 Sb.; vyhl. č. 372/2009 Sb., 334/2010 Sb.,
Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o ohlášení závažných událostí, a nebezpečných stavů, závažných
provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení;
Vyhláška č. 493/2002 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního
průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění vyhl. č.
254/2007 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro
použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování těchto
výbušnin;
Vyhláška MPO č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů; ve znění vyhl. č. 267/2010 Sb., vyhl. č.
398/2010 Sb.,
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;
Vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání,
vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin
Vyhláška č. 378/2008 Sb., o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují
detekční látky
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění
zák. č. 168/2013 Sb.,
Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním
odpadem
Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem
včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o
nakládání s těžebním odpadem
Vyhláška č. 73/2010 Sb. , o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických zařízeních)
Nařízení vlády č. 208/2010 Sb. , o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich
uvádění na trh
Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů
ČSN EN 1127-2 + A1 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2:
Základní koncepce a metodika pro doly (10.08)
ČSN EN 13857-1 (66 8005) Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví (1.04)
ČSN 73 5530 Sklady výbušnin a výbušných předmětů (5.91, opr. 1 11.92)
7. VYHRAZENÁ A JINÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
vyhlášky č. 98/1982 Sb.;
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění
nař. vl. č. 352/2000 Sb.;
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č.
551/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a změny
uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.;
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny
uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 395/2003 Sb.;
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění
Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologii a státního zkušebnictví, ve znění zák. č. 22/1997 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb.,
309/2002 Sb.;
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách;
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) ve znění vyhl.
č. 279/2000 Sb. a nař. vl. č. 352/2000 Sb., 210/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašovače, ve znění vyhl. č. 305/2006 Sb., 315/2009 Sb.,
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (sdělení o opravě chyb č. 62/2002
Sb.)
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové
nádoby;
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve
znění NV č. 621/2004 Sb.;
Vyhláška č. 309/2005 Sb. , o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
Vyhláška č. 73/2010 Sb. , o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických zařízeních)
Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
8. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
vyhlášky č. 98/1982 Sb.;
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění zák. č. 151/2002 Sb., č.
262/2002 Sb., 309/2002 Sb., 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 342/2006
Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009
Sb., (úplné znění č. 314/2009 Sb.) zák. č. 155/2010 Sb., 211/2011 Sb., 299/2011 Sb.,
420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 165/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí;
Vyhláška č. 73/2010 Sb. , o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických zařízeních)
Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech
havarijního plánu
ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s
elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení (10.85. zm. a 3.86)
ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy (3.84, zm. a 9.84)
ČSN EN 61293 (33 0150) Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení
jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (12.96)
ČSN EN 60445 ed. 4 (33 0160) Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení
a identifikace - Označování svorek zařízení a konců vodičů (7.11)
ČSN EN 60446 ed. 2 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení
a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (3.08, Z 7.11) Platnost
do 1. 11. 2013
ČSN 33 0165 Elektrotechnická zařízení. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí
ustanovení (10.92, opr. 1.93, zm. 1 3.98, Z2 7.02, Z3 3.08)
ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr (7.02)
ČSN EN 60073 ed.2 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení
a identifikace - Zásady kódování sdělovačů a ovladačů (6.03)
ČSN EN 60447 ed. 2 (33 0173) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení
a identifikaci - Zásady pro ovládání (12.04)
ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí-IP kód) (11.93, zm. A1 4.01)
ČSN 33 0340 Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů (2.88)
ČSN 33 0360 Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických
předmětech (7.89)
ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska
pro instalaci a zařízení (3.03, A1 5.07)
ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání
osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.09)
ČSN EN 50191 (33 1345) Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (12.01, Z1 9.11)
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení (3.91, zm. 1 - 8.96, Z2 - 4.00,
Z3 4.04, Z4 9.07)
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (11.09)
ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska
pro instalaci zařízení (3.03, A1 5.07)
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní
hlediska (5.09)
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (8.07, Z1 4.10)
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-42: Bezpečnost -Ochrana
před účinky tepla (2.12)
ČSN 33 2000-4-442 Elektrotechnické předpisy - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti
přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí
(12.99, Z1 12.12) (Platnost do 7. 12. 2014)
ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana
instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách
vysokého napětí (12.12)
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití
ochranných zařízení pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti
nadproudům (2.94. zm. 1 1.96, opr. 1 7.07)
ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola
43: Ochrana proti nadproudům (3.03, oprava 1 11.06, Z1 12.10)
ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4.43: Bezpečnost - Ochrana
před nadproudy (12.10)
ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45:
Ochrana před přepětím (1.96)
ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.
Kapitola 46: Odpojování a spínání (9.02, opr. 1 5.05)
ČSN 33 2000-4-473 (HD 384.4.473) Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Část 4:
Bezpečnost Kap. 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473:
Opatření k ochraně proti nadproudům (2.94, zm. 1 1.96, opr. 1 7.07)
ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti
požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím (1.00)
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5.51: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Všeobecné předpisy (4.10)
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba
elektrických zařízení - Elektrická vedení (2.12)
ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech (4.03, Z1 2.12)
ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba el.
zařízení - Kap. 53: Spínací a řídící přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
(2.01)
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba el.
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.12)
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (9.07, Z1 6.12)
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány (8.11)
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny (12.05)
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část. 7-704: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (8.07)
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení (10.07, Z1 5.13)
ČSN 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky (2.04)
ČSN 33 2000-7-714 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení (7.01, Z1 12.12)
(Platnost do 14. 3. 2015)
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalce nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a
ve zváštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.12)
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přestavitelné jednotky (9.10)
ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny (11.04)
33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v
pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy (1.93)
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (9.09)
ČSN 33 2140 Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely
(10.86, zm. a 8.90, Z1 1.13) Platnost do 9. 1. 2015
ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalce nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (1.13)
ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (5.80,
zm. a 1.87)
ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s
elektromotory (9.87)
ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů. Část 1:
Všeobecné požadavky (6.07, A1-11.09, opr. 1 4.11)
ČSN EN 60204-11 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů Část 11:
Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1000 V AC nebo 1500 V DC a
nepřesahující 36 kV (9.01, opr. 1 4.11)
ČSN EN 60204-31 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení Elektrická zařízení strojů - Část 31:
Zvláštní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy (6.00, opr. 1 2.08)
ČSN EN 60204-32 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část
32: Požadavky na el. zařízení zdvihacích strojů (4.09)
ČSN EN 61310-1 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do
činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály (9.08)
ČSN EN 61310-2 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení v
činnosti - Část 2: Požadavky na značení (9.08)
ČSN EN (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3:
Zvláštní požadavky na aktivní optoelektrická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz
(AOPDDR) (10.09)
ČSN 33 2312 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich (7.86,
Z1 10.05)
ČSN EN 60079-10 -1 (33 2320) Výbušné atmosféry. Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů Výbušné plynné atmosféry (12.09)
ČSN EN 60079-14 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování
elektrických instalací (4.09, opr. 1 5.12)
ČSN EN 50495 (33 2327) Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska
ochrany proti výbuchu (11.10)
ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostředcích s nebezpečím požárů nebo výbuchu
výbušnin (8.10)
ČSN 33 2350 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených
klimatických podmínkách (10.82)
ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení v kinech (10.09)
ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech
pro kulturní účely (10.09)
ČSN 33 2540 Elektrotechnické předpisy. Skladovací technika. Elektrické vybavení (9.92)
ČSN EN 60909-0 (33 3022) Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0:
Výpočet proudů (5.02)
ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení (11.92, Z1 5.00)
ČSN EN 12601 (33 3130) Zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory Bezpečnost (7.11, opr. 1 8.12)
ČSN 33 3570 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků
(1.95, Z1 5.13) Platnost do 1. 12. 2014.
ČSN 33 3570 ed. 2 Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků (5.13)
ČSN 33 3060 Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektrických zařízení před předpětím (4.83)
ČSN 33 3201 Elektrická instalace nad AC 1 kV (11.02, opr. 1 7.07, Z1 12.11)
ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení (3.87, zm Z1 11.02)
ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice (5.87, zm. a
8.90, Z2 11.02)
ČSN EN 50341-1 (33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad 45 kV - Část 1: Všeobecné
požadavky – Společné specifikace (11.02, A1 3.10, opr. 1 4.12)
ČSN EN 50423-1 (33 3301) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně
- Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace (9.05, Z1 11.13)
ČSN EN 50423-2 (33 3301) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně
- Část 2: Seznam Národních normativních aspektů (9.05)
ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy Elektrické přípojky (5.96, zm. 1 5.97)
ČSN EN 50131-1 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část
1: Systémové požadavky (4.07, Z1 - 11.09, A1 3.10, Z2 7.11)
ČSN EN 60519-6 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky
na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení (7.03, Z1 11.11)
ČSN EN 60519-6 ed. 2 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické
požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení (11.11)
ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení (11.09)
ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení (6.73,
zm. a 4.77, Z2 11.11)
ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická
zařízení (11.11)
ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (9.11)
ČSN EN 62305-2 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (2.13)
ČSN EN 62305-3 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a
ohrožení života (1.12, Z1 7.13)
ČSN EN 62305-4 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbách (11.06, opr. 1 7.07, Z1 9.11)
ČSN EN 62305-4 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické
systémy ve stavbách (9.11)
ČSN EN 50107-1 (34 1370) Zařízení a instalace se svítícími trubicemi pracujícími s napětím
naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV (4.03, A1 10.04)
ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových
provozovnách (2.63, zm. 1 10.93)
ČSN 34 3089 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro obsluhu závlahových postřikovačů rostlin
v blízkosti elektrických venkovních vedení (4.70, zm. a 5.75)
ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (7.05, opr. 1 9.06)
ČSN EN 50110-2 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)
(2.11)
ČSN 34 3112 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním
vedení tramvají a trolejbusů (5.70)
ČSN EN 50334 (34 7403) Označování žil elektrických kabelů (12.01)
ČSN EN 60034-1 (35 0000) Točivé elektrické stroje. Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti (2.05, Z1
9.11) Platnost do 1. 10. 2013
ČSN EN 60034-1 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje. Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
(9.11)
ČSN EN 60034-5 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní
konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace (1.02, A1 8.07)
ČSN EN 60034-8 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení
(4.08)
ČSN 35 0010 Točivé elektrické stroje. Zkoušky (7.92, Z1 1.01)
ČSN EN 61558-1 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a
podobně - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (5.99, zm. A1 7.99, oprava 1 9.03, A11
10.03, opr. 2 10.06, opr. 3 10.07, Z1 7.06)
ČSN IEC 60884-1 (35 4515)Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné
požadavky (9.03, oprava 1 3.04)
ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V
(3.07, Z1 3.12)
ČSN 35 4517 Domovní zásuvky - Zásuvky a vidlice s plochými kontakty 10 A 48 V, 10 A 250 V a 10
A 400 V (9.01)
ČSN 60947-1 ed. 4 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nn Část 1: Všeobecná ustanovení (3,08,
A1 9.11)
ČSN 60947-3 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nn - Část 3: Spínače odpojovače, odpínače
a pojistkové kombinace (2.10, A1 12.12)
ČSN 60947-5-1 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nn Část 5-1: Přístroje a spínací prvky
řídících obvodů - Elektromechanické přístroje řídících obvodů (2.05, opr. 1 12.05, A1 2.10)
ČSN 60947-6-1 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nn Část 6-1: Spínače s více funkcemi Přepínací zařízení (7.06)
ČSN 60947-7-3 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nn Část 7-3: Pomocná zařízení Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice (6.10)
ČSN EN 61009-1 ed. 3 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro
domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla (6.13)
ČSN EN 60269-1 ed. 3 (35 4701) Pojistky nízkého napětí. Část 1: Všeobecné požadavky (3.08, A1
4.10)
ČSN EN 61010-1 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřící zařízení a
laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky (8.11)
ČSN EN 61285 ed. 2 (35 6541) Řízení průmyslových procesů. Bezpečnost analyzátorových domků
(6.05) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 60439-1 ed. 2 (35 7107) Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově
zkoušené rozváděče (11.00, opr. 1 2.08, A1 12.04, Z1 10.10)
ČSN EN 60439-3 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování
laiky (10.12)
ČSN EN 60439-4 (35 7107) Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče
(8.13)
ČSN EN 50274 (35 7108) Rozváděče nn - Ochrana před úrazem el. proudem - Ochrana před
neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí (10.02, opr. 1 3.10)
ČSN EN 62561-2 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na
vodiče a zemniče (11.12)
ČSN 35 9701 Dielektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku. Vnitřní vypínací
tyče, pojistkové kleště a záchranné háky (12.93)
ČSN EN 60900 ed. 3 (35 9704) Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1
500 V (3.13)
ČSN EN 60984 (35 9715) Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím (2.96, zm. A11
7.99, A1 4.03, opr. 1 8.07, opr. 2 8.07, opr. 3 8.07)
ČSN EN 60743 (35 9717) Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení
(9.02, A1 2.09)
ČSN EN 61229 (35 9720) Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého
proudu (11.97 zm. A 1 12.99, A2 4.03, opr. 1 8.07)
ČSN EN 61243-5 (35 9724) Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce
napětí (VDS) (12.01)
ČSN EN 50365 (35 9727) Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí (11.02)
ČSN EN 61278 (35 9730) Práce pod napětím - Směrnice pro dielektrické zkoušky pomůcek a
zařízení (10.02)
ČSN EN 61478 (35 9734) Práce pod napětím - Izolační žebříky (9.02, A1 8.04)
ČSN EN 61479 (35 9735) Práce pod napětím - Ohebné kryty vozičů z izolačního materiálu (3.02,
zm. A1 4.03)
ČSN EN 61813 (35 9757) Práce pod napětím - Zacházení, údržba a provozní zkoušení zdvihacích
pracovních plošin s izolačními rameny (6.02)
ČSN EN 1837 + A1 (36 0453) Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů (5.10)
ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (9.00)
ČSN EN 61347-1 ed. 2 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje Část 1: Všeobecné a
bezpečnostní požadavky (3.09, A1 10.11, A2 9.13)
ČSN EN 61347-2-1 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje Část 2-1: Zvláštní požadavky
na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) (10.01, opr. 1 11.03, A1 10.06, opr. 2 10.07)
ČSN EN 60598-1- ed. 5 (36 0600) Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky zkoušky (7.09, A1111.09)
ČSN EN 60598-2-3 ed.2 (36 0600) Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky Svítidla pro osvětlení
pozemních komunikací (9.03, opr. 1 11.05, A1 9.11)
ČSN EN 60598-2-22 (36 0600) Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové
osvětlení (7.99, A1-7.03, Z1 2.05, A2 11.08)
ČSN EN 50171 (36 0630) Centrální napájecí systémy (12.01, opr. 1 2.07)
ČSN EN 50172 (36 0631) Systémy nouzového únikového osvětlení (2.05, opr. 1 1.06)
ČSN 60335-1 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely –
Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (9.12)
ČSN 60335-2-4 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely –
Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla (7.03, A1 12.04, A2 1.07,
opr. 1 9.06, Z1 9.10) Platnost do 31. 10. 2014
ČSN 60335-2-4 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely –
Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla (9.10)
ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory (10.13)
ČSN EN 60335-2-35 ed.2 (36 1045) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody (8.03, A1 7.07,
opr. 1 3.07, A2 3.12)
ČSN EN 60335-2-39 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost. Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro
komerční použití (10.03, A1 3.05, A2 4.09, opr. 1 4.08)
ČSN EN 60335-2-44 ed.2 (36 1045) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče (8.03, A1 12.08, A2 6.12)
ČSN EN 60335-2-47 ed.3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost. Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely
(10.03, opr. 1.08, A1 3.09, A11 11.12)
ČSN EN 60335-2-87 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely.
Bezpečnost. Část 2-87: Zvláštní požadavky na el. zařízení na omračování zvířat (7.03, A1 1.08)
ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí Část 1: Všeobecná specifikace (02.00)
ČSN EN 60745-1 ed. 3 (36 1575) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1:
Všeobecné požadavky (12.09, A11 6.11, opr. 1 12.11)
ČSN EN 60745-2-19 (36 1575) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní
požadavky na dlabačky (12.09, A1 1.11)
ČSN EN 61029-1 ed. 3 (36 1581) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí. Část 1:
Všeobecné požadavky (12.09, A11 7.11, opr. 1 12.11)
ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové
instalace - Část 2: Staniční baterie (2.02)
ČSN EN 50272-3 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové
instalace - Část 3: Trakční baterie (6.03)
ČSN IEC 513 (36 4891) Základní hlediska norem bezpečnosti zdravotnických elektrických
přístrojů (4.96)
ČSN EN 41003 ed. 2 (36 9061) Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k
telekomunikačním sítím (7.09)
ČSN EN 50310 ed. 3 (36 9072) Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách
vybavených zařízením informační techniky (8.11)
ČSN EN 61537 ed. 2 (37 0400) Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a kabelových roštů
(9.07)
ČSN 37 5245 Kladení elektrických vedení do stropů a podlah (12.83, Z1 2.12)
ČSN EN 50244 (37 8371) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách.
Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu (12.00)
9. ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, ZDVIHÁNÍ A DOPRAVA BŘEMEN
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou
se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti ve znění vyhl. č. 552/1990 Sb., nařízení vl. č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 394/2003
Sb.;
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších změn a doplňků;
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (sdělení o opravě chyb 62/02)
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění č.
127/2004 Sb.; 142/2008 Sb.
ČSN EN 12385-1 + A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné
požadavky (7.09)
ČSN EN 12385-2 + A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování
a klasifikace (12.08, oprava 1 5.11)
ČSN EN 12385-4 + A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro
všeobecné zdvihací účely (12.08)
ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro
výtahy (6.04, opr. 1 6.04)
ČSN EN 13411-5 + A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5:
Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan (7.09)
ČSN EN 13414-1 + A2 (02 4472) Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část
1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce (7.09)
ČSN ISO 3874 (26 9345) Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace (9.99. zm. Amd 1 + Amd 2 12.02
+ Amd 3 5.06, Amd 4 5.08)
ČSN ISO 1496-5 (26 9350) Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové
kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem (3.94, Amd 1 + Amd 2 1.96, Z1 5.96)
ČSN EN 1398 (26 9710) Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky (9.09)
ČSN EN 15011 (27 0210) Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby (7.11, Z1 6.13)
ČSN ISO 4306-1 (27 0000) Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně (3.10)
ČSN ISO 4306-2 (27 0001) Jeřáby - Slovník - Část 2: Mobilní jeřáby (2.98)
ČSN ISO 4306-3 (27 0002) Jeřáby - SLovník - Část 3: Věžové jeřáby (11.93)
ČSN 27 0005 Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel (3.94)
ČSN ISO 7363 (27 0008) Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací
dokumenty (11.92, zm. 1 5.96)
ČSN ISO 4304 (27 0010) Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu
(9.92)
ČSN ISO 2374 (27 0011) Zdvíhací zařízení: Řada maximálních nosností pro základní typy (5.92)
ČSN ISO 4301-1 (27 0020) Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně (11.92, zm. 1
5.96)
ČSN ISO 9374-4 (27 0033) Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
(11.93)
ČSN ISO 9374-5 (27 0034) Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové jeřáby
(10.93)
ČSN EN 12077-2 + A1 (27 0035) Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - část
2: Omezující a indikující zařízení (11.08)
ČSN EN 12644-1 + A1 (27 0036) Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k
používání (2.09)
ČSN EN 12644-2 + A1 (27 0036) Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení
(2.09)
ČSN ISO 11660-2 (27 0038) Jeřáby - Přístupy, ochrany a zábrany - Část 2: Mobilní jeřáby (2.98)
ČSN ISO 12482-1 (ČSN 27 0040) Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně (11.97, zm. 1 5.98)
ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby - inspekce. Část 1: Všeobecně (2.10)
ČSN ISO 9927-3 (27 0041) Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby (3.07)
ČSN EN 1492-4 + A1 (27 0147) Textilní vázací prostředky. Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky
pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan přírodních a ze syntetických vláken (7.09)
ČSN ISO 4308-1 (27 0050) Jeřáby a zdvihací zařízení - Výběr ocelových lan - Část 1: Všeobecně
(10.04)
ČSN ISO 4308-2 (27 0051) Jeřáby a zdvihací zařízení - Volba ocelových lan - Část 2: Mobilní
jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp (11.92, zm. 1 5.96)
ČSN ISO 4309 (27 0056) Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování (6.11)
ČSN ISO 9926-1 (27 0060) Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně (10.93)
ČSN ISO 9928-1 (27 0070) Jeřáby. Příručka pro řízení jeřábu. Část 1: Všeobecně (10.93)
ČSN EN 818-1+ A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1:
Všeobecné přejímací podmínky (1.09)
ČSN EN 818-2 + A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2:
Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky -Třída 8 (1.09)
ČSN EN 818-3 + A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3:
Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4 (1.09)
ČSN EN 818-4 + A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4:
Vázací řetězy - Třída 8 (1.09)
ČSN EN 818-5 + A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5:
Vázací řetězy - Třída 4 (1.09)
ČSN EN 818-6 + A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6:
Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem
(1.09)
ČSN EN 818-7 + A1 (27 0083) Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7:
Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT) (1.09)
ČSN 27 0100 Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla (4.77, zm. a 12.84)
ČSN ISO 13200 (27 0109) Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady
(6.97)
ČSN ISO 7296-1 (27 0110) Jeřáby Grafické značky. Část 1: Všeobecně (7.94)
ČSN ISO 7296-2 (27 0110) Jeřáby Grafické značky. Část 2: Mobilní jeřáby (4.99)
ČSN ISO 7752-1 (27 0130) Jeřáby. Zdvihací zařízení, ovládání, uspořádání a charakteristiky. Část
1: Všeobecné zásady (12.93)
ČSN ISO 7752-4 (27 0133) Jeřáby. Zdvihací zařízení, ovládání, uspořádání a charakteristiky. Část
4: Jeřáby výložníkového typu (12.93)
ČSN ISO 7752-5 (27 0134) Zdvihací zařízení, ovládání, uspořádání a charakteristiky. Část 5:
Mostové a portálové mostové jeřáby (2.94)
ČSN EN 13155 + A2 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení
břemen (9.09)
ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení (9.90, zm a 5.91, b 9.91)
ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně (6.99)
ČSN ISO 12480-3 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby (3.07)
ČSN ISO 8792 (27 0144) Ocelová vázací lana Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při
používání (10.93, zm. 1 5.96)
ČSN EN 1492-1 + A1 (27 0147) Textilní vázací prostředky Bezpečnost - Část l: Vázací popruhy ze
syntetických vláken pro všeobecné použití (7.09)
ČSN EN 1492-2 + A1 (27 0147) Textilní vázací prostředky Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze
syntetických vláken pro všeobecné použití (7.09)
ČSN ISO 8566-1 (27 0151) Jeřáby. Kabiny. Část 1: Všeobecně (9.94)
ČSN ISO 8566-2 (27 0152) Jeřáby - Kabiny Část 2: Mobilní jeřáby (11.97)
ČSN ISO 8566-3 (27 0153) Jeřáby - Kabiny Část 3: Věžové jeřáby (9.94)
ČSN ISO 8566-5 (27 0155) Jeřáby - Kabiny Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby (9.94)
ČSN ISO 11662-1 (27 0509) Mobilní jeřáby. Experimentální určení výkonnosti jeřábu. Část 1:
Zatížení a vyložení způsobující překlopení (6.97)
ČSN ISO 4305 (27 0510) Mobilní jeřáby - určování stability (11.93, zm.-5.96)
ČSN EN 12999 + A1 (27 0540) Jeřáby - Nakládací jeřáby (11.12)
ČSN EN 13157 + A1 (27 0550) Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby (2.10)
ČSN EN 13000 (27 0570) Jeřáby - Mobilní jeřáby (7.10, oprava 1 12.10)
ČSN 27 0808 Zdvíhací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na
konstrukci a provoz (8.95)
ČSN EN 1493 (27 0809) Zvedáky vozidel (12.10)
ČSN EN 1494 + A1 (27 0810) Mobilní a přemístitelné zvedáky a související zdvihací zařízení
(4.10)
ČSN EN 1677-1 + A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky. Bezpečnost Část 1: Kované
ocel.součásti - Tř.8 (8.09)
ČSN EN 1677-2 + A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky. Bezpečnost Část 2: Kované
ocel.zdvihací háky s pojistkou - Tř. 8 (1.09)
ČSN EN 1677-3 + A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky. Bezpečnost Část 3: Kované
ocel.zdvihací samozavírací háky - Tř. 8 (1.09)
ČSN EN 1677-4 + A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky Bezpečnost. Část 4: Články -Tř.8
(7.09)
ČSN EN 1677-5 + A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky Bezpečnost. Část 5: Kované
ocelové zdvihací háky s pojistkou. Třída 4 (8.09)
ČSN EN 1677-6 + A1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky Bezpečnost. Část 6: Články. Třída 4
(8.09)
ČSN EN 13889 + A1 (27 1912) Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a
prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost (8.09)
ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné (12.70)
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů (3.03, Z1 3.04, Z2 7.11)
ČSN EN 81-1 + A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1:
Elektrické výtahy (6.10, opr. 1 7.11, opr. 2 10.11)
ČSN EN 81-2 + A3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2:
Hydraulické výtahy (6.10, opr. 1 7.11, 2 10.11)
ČSN EN 81-3 + A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3:
Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy (1.09, opr. 1 10.09, 2 10.11)
ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro
dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro
dopravu osob a nákladů (11.03, opr. 1 12.04)
ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70:
Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace (11.03, zm. A1 8.05, opr. 1 12.04)
ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 72:
Požární výtahy (11.03, opr. 1 12.04, 2 10.11)
ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití
výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru (12.05)
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu (6.04, Z1
1.06, Z2 7.11)
ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Podstatné změny výtahů
(6.04, Z1 2.08, Z2 4.11)
ČSN ISO 4344 (27 4015) Ocelová lana pro elektrické výtahy (9.93)
ČSN ISO 4190-5 (27 4060) Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další
příslušenství (1.13)
ČSN EN 13015 + A1 (27 4090) Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro
údržbu (1.09)
ČSN ISO 4301-4 (27 0023) Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace - Část 4: Jeřáby výložníkového
typu (10.94)
ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů
určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy (2.07, Z1 1.09, opr. 1
10.11)
ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů Část 1: Výtahy třídy I, II , III a VI (1.13)
ČSN EN 12159 + A1 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými
klecemi (5.01)
ČSN EN 12158-1 + A1 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami
(1.10)
ČSN EN 12158-2 + A1 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 2: akloněné výtahy s
nepřístupnými nosnými zařízeními (12.10)
ČSN EN 627 (27 4610) Zásady pro sledování a zaznamenávání výstupních údajů u výtahů,
pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků (3.97)
ČSN EN 115-1 + A1 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1:
Konstrukce a montáž (10.10)
ČSN EN 115-2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2:
Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků (12.10)
ČSN EN 1808 + A1 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty,
kritéria stability, konstrukce - Zkoušky (10.10)
ČSN EN 280 + A2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny. Konstrukční výpočty - Kritéria
stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky (3.10)
ČSN ISO 18878 (27 5005) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy (11.06)
ČSN ISO 18893 (27 5006) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky,
údržba a provoz (11.06)
ČSN EN 1495 + A2 (27 5010) Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny (1.10)
ČSN EN 1570-1 (27 5011) Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly
sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst (4.12)
ČSN 33 2550 Elektrotechnické předpisy. Jeřáby zdvihadla. Předpisy pro elektrická zařízení (2.91)
ČSN 33 2570 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů (9.88, zm. 1 13.92, 2 4.95);
ČSN IEC 61813 (35 9757) Práce pod napětím - Zacházení, údržba a provozní zkoušení zdvihacích
pracovních plošin s izolačními rameny (6.02)
ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy (3.94)
ČSN EN 12528 (91 8002) Kladky a kola - Kladky - Požadavky (11.99) norma je v angličtině
10. PLYNOVÁ A TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění
nař. vl. č. 352/2000 Sb.;
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb., nař. vl. č.
352/2000 Sb., vyhl. č. 395/2003 Sb.;
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách;
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozd. předpisů; (úplné
znění č. 314/2009 Sb.)
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhl. č.
99/2003 Sb., 9/2006 Sb., 83/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných
paliv
Vyhláška č. 545/2006 Sb. , o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění
vyhl. č. 396/2011 Sb.,
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv
Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu
přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při
neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné
přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního
standardu dodávky plynu
Vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro
dispečerské řízení
ČSN EN 416-1 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče hořákem na plynná paliva s
ventilátorem - Část 1: Požadavky na bezpečnost (11.09)
ČSN EN 13410 (06 0219) Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání
prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností (5.02, oprava 1 12.02)
ČSN EN 12170 (06 0810) Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz,
obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou
obsluhu (9.03)
ČSN EN 12171 (06 0811) Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz,
obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou
obsluhu (9.03)
ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení (1.91, zm. Z1 11.92, Z2
12.96, Z3 12.97)
ČSN EN 449 + A1 (06 1451) Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k
vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním
katalytickým spalováním) (6.08)
ČSN 06 1002 Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin
(provedení spotřebičů (12.06)
ČSN EN 30-1-1 + A3 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1:
Obecné požadavky na bezpečnost (8.13)
ČSN EN 26 (06 1411) Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k ohřevu užitkové (pitné) vody
(6.98, zm. A1 7.01, A2 11.04, A3 4.07)
ČSN EN 613 (ČSN 06 1412) Konvekční kamna na plynná paliva (12.01, A1 11.03)
ČSN 06 1615 Samočinné odtahové klapky. Technické předpisy (11.89)
ČSN EN 1106 (06 1811) Ručně ovládané armatury pro spotřebiče na plynná paliva (11.10)
ČSN EN 13611 + A2 (06 1820) Bezpečnostní a řídící přístroje a hořáky na plynná paliva a
spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky (6.12)
ČSN EN 203-1 + A1 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování.
Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (11.08)
ČSN EN 525 (06 1910) Ohřívače vzduchu na plynná paliva s přímým ohřevem a nucenou
konvencí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů
(1.10)
ČSN EN 1020 (06 1911) Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvencí s ventilátorem
pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu
nejvýše 300 kW, pro vytápění nebytových objektů (7.10)
ČSN EN 621 (06 1912) Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvencí, s přiváděním
spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem spalin účinkem přirozeného tahu o
jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění nebytových objektů (7.10)
ČSN EN 778 (06 1913) Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvencí, s přiváděním
spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem spalin účinkem přirozeného tahu, o
jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových objektů (7.10)
ČSN 06 1950 Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy (5.91)
ČSN EN 746-1 + A1 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení. Část 1: Všeobecné bezpečnostní
požadavky na průmyslová tepelná zařízení (4.10)
ČSN EN 746-2 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení. Část 2: Bezpečnostní požadavky na
zařízení ke spalování a manipulaci s palivy (4.11)
ČSN EN 746-3 + A1 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení. Část 2: Bezpečnostní požadavky
na výrobu a použití řízených atmosfér (4.10)
ČSN EN 746-4 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení. Část 4:
požadavky na galvanizační tepelná zařízení (11.00)
Zvláštní bezpečnostní
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva (1.05, Z1 12.06)
ČSN EN 303-1 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie,
všeobecné požadavky, značení (7.99, oprava 1 10.99, zm. A1 1.04)
ČSN EN 625 (07 5325) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na
kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem 70 kW provozované za účelem
přípravy teplé užitkové vody pro domácnost (3.97)
ČSN EN 677 (07 5326) Kotle na plynná paliva - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle se jmen.
příkonem max. 70 kW (7.99)
ČSN EN 297 (07 5397) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B 11 a
B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem do 70 kW (6.96, zm. A2
1.98, A3 7.98, A4 4.05, A5 6.99, A6 10.03, opr. 1 12.06)
ČSN EN 676 + A2 (07 5802) Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
(4.09)
ČSN EN 12817 (07 8409) Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o
objemu nejvýše 13 m3 (9.10)
ČSN EN 12819 (07 8410) Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o
objemu nad 13 m2 (7.10)
ČSN EN 12806 (07 8452) Části motorových vozidel na LPG - Jiné nádrže (12.03) norma je v
anglickém jazyce
ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny (12.83, zm. a 7.86)
ČSN EN 1359 (25 7861) Plynoměry - Membránové plynoměry (1.00, A1 12.06)
ČSN EN 12480 (25 7862) Plynoměry - Rotační objemové plynoměry (2.03, A1 12.06)
ČSN EN 50 244 (37 8371) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách.
Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu (12.00)
ČSN EN ISO 13734 (38 5549) Zemní plyn - Organické sloučeniny síry používané jako odoranty Technické požadavky a metody zkoušení (7.01)
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu (10.88, zm. 1 5.99)
ČSN EN 1594 (38 6410) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů Funkční požadavky (7.09)
ČSN EN 12732 (38 6412) Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí Funkční požadavky (10.13)
ČSN EN 12007-1 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem
do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky (2.13)
ČSN EN 12007-2 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem
do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do
10 bar včetně) (2.13)
ČSN EN 12007-3 (38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel (10.00)
ČSN EN 12007-4 (38 6413) Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody nejvyšším provozním tlakem
do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce (2.13)
ČSN EN 12327 (38 6414) Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu Funkční požadavky (10.00, opr. 1.03)
ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem - Regulační stanice pro dopravu a rozvod plynu - Funkční
požadavky (3.01, A1 3.06)
ČSN EN 12327 (38 6414) Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění
do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky (2.13)
ČSN EN 15001-1 (38 6420) Zásobování plynem -Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5
bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové
a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály,
stavbu, kontrolu a zkoušení (1.10, opr. 1 1.12)
ČSN EN 15001-2 (38 6420) Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5
bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové
a neprůmyslové využité - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu,
provoz a údržbu (5.09)
ČSN EN 1776 (38 6435) Zásobování plynem - Měřící stanice zemního plynu - Funkční požadavky
(2.00)
ČSN EN 1775 ed. 2 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak
- Provozní požadavky (12.09)
ČSN EN 12279 (38 6443) Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční
požadavky (3.01, A1 3.06)
ČSN EN 334 + A1 (38 6445) Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně (7.09)
ČSN 38 6461 Kyslíkovody (4.05)
ČSN 38 6462 Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití (4.02)
ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů (7.98, opr. 1.99, zm. Z1-2.05)
ČSN EN 12583 (38 6481) Zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky (7.01)
ČSN EN 12101-3 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - část 3: Technické
podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla (5.03, opr. 1 1.06)
ČSN EN 12101-10 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10:
Zásobování energií (5.06, opr. 1 9.07)
ČSN EN 1555-1 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE)
- Část 1: Všeobecně (4.11)
ČSN EN 1555-2 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE)
- Část 2: Trubky (4.11, opr. 1 6.13)
ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady (7.96)
ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů (12.80)
ČSN 65 6481 Zkapalněné uhlovodíkové plyny - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi Technické požadavky a zkoušení (10.03, opr. 1 1.04)
ČSN 69 4911 Acetylénové stanice a sklady karbidu. Bezpečnostní předpisy (2.91)
ČSN 69 7904 Vyvíječe řízených atmosfér (12.90)
ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod (10.01)
Technická pravidla TPG 200 00 Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se
zkapalněnými i uhlovodíkovými plyny (LPG) (10.3.1998)
Technická pravidla TPG 402 01
Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných i
uhlovodíkových plynů (LPG) (10.3.1998)
Technická pravidla TPG 605 02 Regulační stanice plynu (18.9.2001)
11. KOTELNY - PARNÍ A HORKOVODNÍ KOTLE
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č.
551/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV č. 118/2003
Sb., 393/2003 Sb.
Vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhl.č. 207/1991 Sb.,
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 25/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových
teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva (ve znění NV č. 126/2004 Sb., NV
42/2006 Sb.)
ČSN 07 0008 Pasport kotle (8.84)
ČSN 07 0020 Parné kotly. Typy a základné parametre (1.85, zm. a 12.85, b 12.88)
ČSN 07 0302 Přejímací zkoušky parních kotlů (10.96)
ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů. (5.78, zm. a 2.83, b 10.85, 3
4.94)
ČSN 07 0622 Výroba parních a horkovodních kotlů (8.88)
ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů (9.79)
ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení (7.80, zm a 6.88)
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva (1.05, Z1 2.06)
ČSN 07 0705 Parní kotle - Uvádění kotlů do provozu (1.97)
ČSN 07 0706 Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá přejímky po montáži (2.89)
ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů (5.77, zm. a 4.77, b 5.78, c
6.85)
ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody (11.81)
ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
(11.92)
ČSN EN 12952-10 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na
zabezpečovací zařízení proti přetlaku (6.03)
ČSN EN 12952-12 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 12: Požadavky na jakost
napájecí vody a kotelní vody (5.08)
ČSN EN 12952-13 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na
zařízení pro čištění spalin (8.03, zm. A1 7.04)
ČSN EN 12952-15 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 15: Přejímací zkoušky
(5.04)
ČSN EN 12952-16 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na
soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva (8.03)
ČSN EN 12953-1 (07 7853) Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky (11.12)
ČSN EN 12953-2 (07 7853) Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství
namáhaných tlakem (11.12)
ČSN EN 12953-3 (07 7853) Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných
tlakem (4.03)
ČSN EN 12953-4 (07 7853) Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle
namáhaných tlakem (5.03)
ČSN EN 12953-5 (07 7853) Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení
částí kotle namáhaných tlakem (5.03)
ČSN EN 12953-6 (07 7853) Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle (9.11)
ČSN EN 12953-7 (07 7853) Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na
kapalná a plynná paliva (6.03)
ČSN EN 12953-8 (07 7853) Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti
přetlaku (8.02)
ČSN EN 12953-10 (07 7853) Válcové kotle - Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotlové
vody (5.08)
ČSN EN 12953-11 (07 7853) Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky (4.04)
ČSN EN 12953-12 (07 7853) Válcové kotle - Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na
pevná paliva pro spalování na roštu (4.04)
ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně (11.13)
ČSN EN 13480-2 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály (11.13)
ČSN EN 13480-3 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet (11.13)
ČSN EN 13480-4 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž (11.13)
ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (11.13)
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny (8.90)
ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy (5.74)
ČSN 13 3005-1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky (6.94)
ČSN 13 3060-4 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur
(10.93)
ČSN 13 4309-1 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice (4.93)
ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily Část 2 : Technické požadavky (05.94)
ČSN EN 764-1 (69 0004) Tlaková zařízení - Část 1: Terminologie a označování - Tlak, teplota,
objem, jmenovitá světlost (2.05)
ČSN EN 247 (69 0006) Výměníky tepla - Terminologie (5.98)
ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení (10.86, zm. 1
12.94)
12. KOTELNY NÍZKOTLAKÉ
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhl.č. 207/1991 Sb.,
352/2000 Sb. 192/2005 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách;
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž (9.06)
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
(9.06)
ČSN EN 12098-1 (06 0330) Regulace otopných soustav - Část 1: Regulace otopných soustav v
závislosti na venkovní teplotě (4.98)
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení (9.06, opr. 1 9.10)
ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s
elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení (11.84, zm. a 3.86)
ČSN EN 746-1 + A1 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní
požadavky na průmyslová tepelná zařízení (4.10)
ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle Základní ustanovení (1.93, zm. Z1 5.94, 2 8.95,
3 6.96 , 4 3.97, 5 12.97, 6 7.99, 7 2.00, 8 9.00, Z9 3.02)
ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické
požadavky. Zkoušení (9.93, zm. Z1 5.95, 2 6.96, 3 3.97, 4 7.99, 5 2.00, 6 9.00, Z7 3.02)
ČSN 07 0246 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva.
Technické požadavky. Zkoušení (10.85)
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva (1.05, Z1 2.06)
ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody (11.81)
ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně (11.13)
ČSN EN 13480-2 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály (11.13)
ČSN EN 13480-3 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet (11.13)
ČSN EN 13480-4 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž (11.13)
ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (11.13)
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny (8.90)
ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy (5.74)
ČSN 13 3005-1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky (6.94)
ČSN 13 3060-4 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur
(10.93)
ČSN 13 4309-1 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice (4.93)
ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Část 2 : Technické požadavky (5.94)
ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady,
zkoušení, označování, řízení jakosti (2.96, opr. 1 7.03)
ČSN EN 837-2 (25 7012) Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů (3.98)
ČSN 38 3350 Zásobování teplem. Všeobecné zásady (4.89, zm. a. 8.91)
ČSN EN 247 (69 0006) Výměníky tepla - Terminologie (5.98)
ČSN EN 307 (69 6307) Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování,
obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla (11.99) norma je v
anglickém jazyce
13. TLAKOVÉ NÁDOBY
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č.
551/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV č. 118/2003
Sb., 393/2003 Sb.;
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl.č. 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., č.
192/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové
nádoby;
ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s
elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení (11.84, zm. a 3.86)
ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně (11.13)
ČSN 133005-1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky (6.94)
ČSN EN 13709 (13 3040) Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
(12.10)
ČSN 13 4309-1 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice (4.93)
ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Část 2 : Technické požadavky. (5.94)
ČSN 13 4309-3 Průmyslové armatury - Pojistné ventily.Část 3: Výpočet výtoků (5.94)
ČSN EN 13789 (13 3550) Litinové uzavírací ventily (12.10)
ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2:
Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (1.04, oprava 1 6.05)
ČSN EN 837-2 (25 7012) Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů (3.98)
ČSN EN 764-4 (69 0004) Tlaková zařízení . Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek
pro kovové materiály (9.03)
ČSN EN 764-5 (69 0004) Tlaková zařízení . Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s
materiálovou specifikací (7.03)
ČSN EN 764-7 (69 0004) Tlaková zařízení . Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková
zařízení (1.03, opr. 1 5.05, opr. 2 8.07)
ČSN 69 0010-1-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 1.1: Základní část. Všeobecné
ustanovení a terminologie (10.93)
ČSN 69 0010-2-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob
(5.93)
ČSN 69 0010-3-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 3.1: Materiál (9.96, změna 1
11.98)
ČSN 69 0010-4-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Úvodní část
(6.89, zm. 1 4.94)
ČSN 69 0010-4-2 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4.2:
Všeobecná část pro nádoby z oceli (7.97, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-3 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část
pro nádoby z barevných kovů (7.90, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-4 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část
pro nádoby z litiny.(7.90)
ČSN 69 0010-4-5 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části
nádob (7.90, zm. 1 4.94, 2 8.94, Z3 5.00)
ČSN 69 0010-4-6 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kuželové části
nádob (3.90, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-7 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Klenutá dna
nádob (7.90, zm. 1 4.94, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-8 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Kulové pláště
(6.89, zm. 1 4.94, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-9 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná
nevyztužená kruhová dna a víka (3.90, zm. 1 4.94, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-10 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná
vyztužená kruhová dna a víka (6.89, zm. 1 4.94, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-11 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Rovná
obdélníková a eliptická dna a víka (6.89, zm. 1 4.94, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-12 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výpočet pevnosti - Část 4. 12:
Vyztužování otvorů (1.98, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-13 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Trubkové
výměníky tepla. (1.91, zm. 1 4.94, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-14 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Sférická dna a
víka bez lemu (7.90, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0015-4-15 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vrchlíkové
víko a dělený zámek plovoucí hlavy (6.89, 1 4.94, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-16 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory
vzduchových chladičů (4.92)
ČSN 69 0010-4-17 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové
pláště (2.92, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-18 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové
spoje (1.91, 1 8.94, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-19 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Vlnové
kompenzátory (7.90, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-20 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nízkocyklová
únava částí nádob (7.90, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-21 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Opěrné uzly
nádob (1.91, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-22 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Namáhání
vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků (7.90, zm. a 1.91)
ČSN 69 0010-4-23 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Nosné části
vysokých svislých nádob (7.90, zm. a 7.91, Z2 5.00)
ČSN 69 0010-4-25 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.25:
Vysokotlaké nádoby (11.92, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-26 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.26:
Závěsné čepy (9.92, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-4-27 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Část 4.27:
Určování dovoleného přetlaku tlakovou zkouškou (3.95, zm. Z1 5.00)
ČSN 69 0010-5-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní
požadavky (12.93)
ČSN 69 0010-5-2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj
tlakových nádob (12.93)
ČSN 69 0010-5-3 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky
na značení (5.93)
ČSN 69 0010-6-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.1: Základní
požadavky na výrobu (3.93)
ČSN 69 0010-6-2 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.2: Svařování
(8.96)
ČSN 69 0010-6-3 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výroba. Část 6.3: Součinitel
hodnoty svarového spoje (3.93)
ČSN 69 0010-6-4 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Výroba - Část 6.4: Kontrola
svarových spojů (12.97)
ČSN 69 0010-7-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1:
Stavební a první tlaková zkouška (3.93)
ČSN 69 0010-7-2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení. Část 7.2: Pasport (3.93)
ČSN 69 0010-8-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Nádoby pro teploty pod 0°C. Část
8.1: Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0°C (11.93)
ČSN 69 0010-9-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla, konzervace a nátěry. Část 9.1:
Základní ustanovení (3.93)
ČSN 69 0010-10-1 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Smaltované nádoby. Část 10.1:
Základní požadavky (11.93)
ČSN 69 0010-11 Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla - Část 11: Vysokotlaké tlustostěnné
nádoby - Technické požadavky (8.96)
ČSN 69 0010-12 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 12: Kulové tlakové nádoby
(11.94)
ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Provozní požadavky (11.85, zm. a 9.89,
2 6.92, 3 9.99, Z4 2.09)
ČSN 69 0015 Nádoby stabilní kategorie 5 - Technická pravidla (6.96)
ČSN 69 0830 Obslužné konstrukce svislých nádob (8.96)
ČSN EN 13160-1 (69 8220) Systémy zjišťování netěsností - část 1: Všeobecní zásady (1.04)
ČSN 69 2501 Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby (1.94, oprava 1 9.01)
ČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně (10.10)
ČSN EN 13445-3 (69 5245) Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet (10.10)
ČSN EN 13314 (69 9014) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží Víko plnicího otvoru (8.03)
14. LÁHVE K DOPRAVĚ PLYNŮ
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašovače, ve znění vyhl. č. 305/2006 Sb., 315/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
ČSN 01 8014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny (3.74)
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla (1.11)
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla (12.77, zm. a 1112.78, b 1.80, c 8.84, d 11.88, e 2.91, 6 10.91, 7 4.95, 8 12.97, 9 1.00)
ČSN EN 720-1 (07 8310) Láhve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti
čistých plynů (10.00)
ČSN EN ISO 11621 (07 8315) Lahve na přepravu plynů - Postupy pro změnu druhu plynu během
používání (8.06)
ČSN EN 1800 (07 8320) Lahve na přepravu plynů - Lahve na acetylén - Základní požadavky,
definice a typové zkoušky (6.07)
ČSN EN ISO 11372 (07 8319) Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Podmínky plnění a kontrola
během plnění (6.12)
ČSN EN 12755 (07 8324) Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění svazku lahví na acetylén
(1.01)
ČSN EN ISO 11439 (07 8339) Lahve na přepravu plynů - Vysokotlaké láhve na zemní plyn
používaný jako palivo v motorových vozidlech (2.06)
ČSN EN 1440 + A1 (07 8440) Zařízení a příslušenství na LPG - Periodická kontrola
znovuplnitelných lahví na přepravu LPG (10.12)
ČSN EN 1439 (07 8441) Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly lahví na LPG před
plněním, v průběhu plnění a po naplnění (9.08)
ČSN EN 12806 (07 8452) Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže (12.03) norma je v
anglickém jazyce
ČSN EN ISO 13769 (07 8500) Lahve na přepravu plynů - Značení ražením (11.09)
ČSN EN ISO 7225 (07 8501) Lahve na přepravu plynů. Označování lahví (kromě lahví na LPG).
Část 2: Informační nálepky (12.07, A1 6.13)
ČSN EN 1089-3 (07 8500) Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část
3: Barevné značení (2.12)
ČSN EN ISO 13341 (07 8520) Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn (5.11)
ČSN EN 12863 (07 8531) Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a údržba láhví na pod
tlakem rozpuštěný acetylen (1.03, A1 7.06)
ČSN EN 12205 (07 8545) Láhve na přepravu plynů - Kovové láhve na plyny pro jedno použití
(3.02)
ČSN EN 13769 (07 8551) Láhve na přepravu plynů - Láhve ve svazcích - Konstrukce, výroba,
identifikace a zkoušení (8.04, A1 1.06)
ČSN EN 13807 (07 8552) Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla - Konstrukce, výroba,
identifikace a zkoušení (8.04)
ČSN ISO 10286 (69 0008) Láhve na plyny - Terminologie (2.08)
ČSN EN 417 (69 8417) Kovové nádoby na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro jedno použití s
ventilem nebo bez něho pro přenosné spotřebiče. Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení
(11.03) norma je v anglickém jazyce
Technická pravidla TPG 200 00 Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se
zkapalněnými i uhlovodíkovými plyny (LPG) (10.3.1998)
15. NÁŘADÍ, MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ , PROSTŘEDKY MALÉ MECHANIZACE
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (sdělení o opravě chyb 62/02)
ČSN EN 792-7 + A1 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí. Bezpečnostní požadavky - Část 7:
Brusky (6.09)
ČSN EN 792-12 + A1 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí. Bezpečnostní požadavky - Část 12:
Malé pily s kmitavým pohybem kotouče nebo pilového listu (6.09)
ČSN EN 792-13 + A1 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13:
Zarážecí nářadí (6.09)
ČSN EN ISO 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné
ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky (3.13)
ČSN EN 12418 + A1 (27 8605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi Bezpečnost (12.09)
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (11.09)
ČSN 60335-1 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely –
Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (5.03, oprava 1 4.04, A11 9.04, změna A1 7.05,
oprava 2 4.06, A2 4.07, opr. 3 4.07, Z1 11.07, zm. A13 7.09, opr. 4 3.10, A14 11.10, A15 3.12,
Z2 9.12)
ČSN EN 60335-2-64-ed. 2 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční
účely (11.00, oprava 1 10.02, zm. A1 2 03)
ČSN EN 50580 (36 1551) Bezpečnost elektrického ručníhonářadí - Zvláštní požadavky na stříkací
pistole (11.12)
ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí - Část I: Všeobecné specifikace (2.00)
ČSN 36 1559-2-15 Elektrické ruční nářadí - Část II: Zvláštní specifikace - Oddíl N: Střihače živých
plotů a nůžkové střihače trávy (2.00)
ČSN EN 50144-1 (36 1570) Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 1: Všeobecné
požadavky (6.99, zm. A1 9.02, Z1 11.03, A2 12.03, Z2 11.12)
ČSN EN 50144-2-16 (36 1570) Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-16: Zvláštní
požadavky na zarážecí nářadí (2.04, Z1 9.11)
ČSN EN 60745-1 ed. 3 (36 1575) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1:
Všeobecné požadavky (12.09, A11 6.11, opr. 1 12.11)
ČSN EN 60745-2-4 ed. 2 (36 1575) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4:
Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové (7.10, A11 6.12)
ČSN EN 60745-2-6 (36 1575) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní
požadavky na kladiva (2.04, A1 1.07, A11 10.07, A2 2.10, A12 5.10, Z1 11.10; platnost do
1.2.2013
ČSN EN 60745-2-6 ed. 2 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní
požadavky na kladiva (11.10)
ČSN EN 61029-1 ed. 3 (36 1581) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí. Část 1:
Všeobecné požadavky (12.09, Z11 7.11, opr. 1 12.11)
ČSN EN 61029-2-1 ed. 2 (36 1581) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 21: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily (6.13)
ČSN EN 61029-2-9 ed. 3 (36 1580) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 29: Zvláštní požadavky na pokosové pily (6.13)
ČSN EN 61029-2-4 (36 1580) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4:
Zvláštní požadavky na stolní brusky (8.03, zm. A1 4.04, opr. 1 11.07, Z1 10.11)
ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a
požadavky (6.08, opr. 1 3.09, Z1 6.10)
EN 792-13 + A1 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí
nářadí (6.09)
ČSN 36 7751 Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti (2.07)
16. STAVEBNICTVÍ, STAVBY, STAVEBNÍ PRÁCE
Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh
stavebních strojů, ve znění výnosu č. 1/1974 Sb.;
Sdělení č. 8/2006 Sb. , kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě ve znění 164/1993 Sb., 275/1994 Sb.,
276/1994 Sb., 224/203 Sb., 189/2008 Sb., 153/2011 Sb., 350/2012 Sb.,
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách;
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozd. předpisů (úplné
znění č. 314/2009 Sb.)
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky ve znění nař. vl. č. 312/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zák. č.
68/2007 Sb., zák. č. 191/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb.,
345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb.,
350/2012 Sb., 257/2013 Sb.,
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.,
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č.
269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb., 431/2012 Sb.,
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
územního opatření, ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb.,
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb.,
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv
ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže do dopravní plochy - Konstrukční zásady,
zkoušení, označování, řízení jakosti (2.96, opr. 7.03)
ČSN EN 1433 (13 6302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace,
konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody (11.03, opr. 1 2.05, A1 2.06)
ČSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky (1.04)
ČSN EN 1253-2 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody (4.05)
ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti (7.00)
ČSN EN 1253-4 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky
(8.00)
ČSN EN 1253-5 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým
kapalinám (4.05)
ČSN EN 12001 (27 8501) Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a
malty - Bezpečnostní požadavky (9.13)
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část. 7-704: Zařízení
jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
(8.07)
ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení (6.73,
zm. a 4.77, Z2 11.11)
ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická
zařízení (11.11)
ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy
výrobků a stanovení vlastností (6.11)
ČSN EN 459-1 ed. 2 (72 2201) Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
(3.11)
ČSN EN 480-13 + A1 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební
metody -Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty (2.12)
ČSN EN 998-1 ed. 2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější
omítky (3.11)
ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění (3.11)
ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení
konstrukcí (5.03)
ČSN 73 0001-2 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
(5.03)
ČSN 73 0001-3 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce
(9.02)
ČSN 73 0001-5 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce
(9.03)
ČSN 73 0001-7 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika (5.03)
ČSN ISO 2394 (73 0031) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí (10.03) norma je v
anglickém jazyce
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě Navrhování geometrické přesnosti (3.95)
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov Část 1: Terminologie (6.05)
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky (6.07, Z1 1.11)
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov (6.07)
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol (9.94, zm. 1 12.96, 2
10.99)
ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (9.94,
zm. 1 12.96, 2 10.99)
ČSN EN 1538 (73 1061) Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny (3.11)
ČSN 73 1105 Navrhování a provádění hurdiskových stropů (4.03)
ČSN EN 1993-4-1 (73 1441) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 4-1:
Zásobníky (10.08, opr. 1 6.10, Z1 7.13)
ČSN EN 1993-4-2 (73 1442) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže
(10.08, opr. 1 6.10)
ČSN EN 1993-4-3 (73 1443) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí
(10.08, opr. 1 6.10)
ČSN P ENV 1993-6 (73 1460) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 6: Jeřábové
dráhy (9.08, oprava 1 5.10)
ČSN EN 338 (73 1711) Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti (5.10)
ČSN EN 13271 (73 1721) Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a
moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky (9.02, oprava 1 12.03)
ČSN EN 12512 (73 1769) Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů a
mechanickými spojovacími prostředky (09.02, zm. A1 3.06)
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení (2.11, Z1 5.13)
ČSN EN 26891 (73 2070) Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími
prostředky. Všeobecné zásady pro zajišťování charakteristik únosnosti a přetvoření (8.94)
ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí (6.10, opr. 1 7.11)
ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu (9.87, zm. a 1 88, 2
4.95, 3 4.98, 4 1.06)
ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (9.01, Z11.02, Z2 12.03, A1 2.05, A2 10.05, Z3 4.08, Z4 10.13)
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí (3.94, Z1 12.03)
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění (9.93, zm. Z1 2.00)
ČSN EN 14250 (73 2814) Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s
kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny (7.10)
ČSN EN 336 (73 2822) Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky (10.03)
ČSN EN 385 (73 2826) Konstrukční dřevo zastavované zubovitým spojem - Požadavky na
užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky (9.02)
ČSN EN 1090-1 + A1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců (5.12)
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2.13)
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení (3.10)
ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny. Všeobecné požadavky (9.04)
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
(10.10)
ČSN EN 13084-1 (73 4220) Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
(9.07)
ČSN EN 13084-2 (73 4220) Volně stojící průmyslové komíny - Část 2: Betonové komíny
(1.08)
ČSN EN 13084-4 (73 4220) Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a
provádění (6.06)
ČSN EN 1856-1(73 4240) Komíny -Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
(3.10)
ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a
kouřovody (3.10)
ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy (12.93, zm.1 5.96)
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.05)
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.94, Z1 1.96, Z2 1.98, Z3
8.99, Z4. 7.03)
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení (8.03)
ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení Umístění a použití návěstidel (3.94)
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (1.06, Z1 2.10, opr. 1 4.12)
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (2.10)
ČSN EN 12368 (73 7042) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a
příslušenství - Návěstidla (9.07)
ČSN EN 12352 (73 7043) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla
(9.07)
ČSN EN 12767 (73 7085) Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní
komunikaci - Požadavky a zkušební metody (1.09)
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení (6.94, Z1 1.98)
ČSN EN 13331-1 (73 8121) Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky (10.03)
ČSN EN 13331-2 (73 8121) Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo
zkouškou (10.03)
ČSN EN 13377 (73 8122) Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - požadavky,
klasifikace a posuzování (10.03)
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby (2.13)
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. (1.08)
ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení (5.12)
ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového
tření (6.07)
ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení (1.93)
ČSN EN 12604 (74 7018) Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky (7.01)
ČSN EN 12445 (74 7027) Vrata. Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat Zkušební metody (11.01)
ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata. Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat.
Požadavky (11.01)
ČSN EN 12635 + A1 (74 7030) Vrata - Montáž a použití (7.09)
ČSN EN 12978 + A1 (74 7032) Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata Požadavky a zkušební metody (4.10)
ČSN EN 516 (74 7702) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup
na střechu - Lávky, plošiny a stupně (5.06)
ČSN EN 517 (74 7703) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní
háky (5.06)
ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (4.99, Z1
9.10)
17. STAVEBNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE - LEŠENÍ A POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO
PRÁCE VE VÝŠKÁCH, PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
ČSN EN 39 (42 0141) Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací
podmínky (7.03)
ČSN 48 0055 Jehličnaté sortimenty surového dříví. Technické požadavky (9.83, zm. a 9.90)
ČSN EN 131-1 (49 3830) Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry (12.11)
ČSN EN 131-2 + A1 (49 3830) Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení (12.12)
ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky - Část 3: Návody k používání (12.07)
ČSN EN 131-4 (49 3830) Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
(12.07)
ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo (9.11)
ČSN EN 397 + A1 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby (5.13)
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení (4.05)
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení (11.78, zm. 1 4.95)
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce (12.82, zm. a 7.86, Z2 7.98, Z3 7.99, Z4 4.05)
ČSN 73 8107 Trubková lešení (4.05)
ČSN EN 12812 (73 8108) Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh (5.09)
ČSN EN 74-1 (73 8109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1:
Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy (5.06)
ČSN EN 12810-1 (73 8111) Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky (8.04)
ČSN EN 12810-2 (73 8111) Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování
konstrukce (8.04)
ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová
zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost (8.05)
ČSN EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na
montáž a používání (3.97)
ČSN EN 1263-1 (73 8114) Záchytné sítě - část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody
(3.03) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 1263-2 (73 8114) Záchytné sítě - část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování
záchytných sítí (7.03)
ČSN EN 1065 (73 8115) Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a
posuzování výpočtem a zkouškami (10.99)
ČSN EN 812 (83 2145) Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou (9.12)
ČSN EN 12492 (83 2170) Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce-Bezpečnostní požadavky a
zkušební metody (9.12)
ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky
na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení (5.05)
ČSN EN 1868 (83 2603) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam
ekvivalentních termínů (10.98)
ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje
(3.03)
ČSN EN 354 (83 2621) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky
(1.11, opr. 1 7.13)
ČSN EN 355 (83 2622) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (3.03)
ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky (7.05)
ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zatahovací zachycovače
pádu (3.03)
ČSN EN 353-1 (83 2625) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1: Pohyblivé
zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení (3.03)
ČSN EN 353-2 (83 2625) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2:. Pohyblivé
zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení (03.03)
ČSN EN 341 (83 2627) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Slaňovací zařízení
(1.12)
ČSN EN 795 (83 2628) Prostředky ochrany proti pádu - Kotvicí zařízení (1.13)
ČSN EN 813 (83 2629) Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Sedací postroje
(4.09)
ČSN EN 1891 (83 2641) Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádu z výšky. Nízkoprůtažná
lana s opláštěným jádrem (1.00)
ČSN EN 363 (83 2650) Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu
(9.08)
ČSN EN 358 (83 2651) Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z
výšky. Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací a spojovací prostředky
(4.01)
ČSN EN 364 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody
(1.96)
ČSN EN 1496 (83 2670) Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení (7.07)
ČSN EN 1497 (83 2671) Záchranné prostředky - Záchranné postroje (4.08)
ČSN EN 1498 (83 2672) Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranné smyčky (9.07)
ČSN EN 892 (94 2007) Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní
požadavky a zkušební metody (7.05)
ČSN EN 958 + A1 (94 2008) Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách
- Bezpečnostní požadavky a zkoušení (7.11)
ČSN EN 959 (94 2009) Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a
zkušební metody (12.07)
ČSN EN 12277 (94 2011) Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a
zkušební metody (9.07)
ČSN EN 12275 (94 2013) Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební
metody (11.13)
ČSN EN 12276 (94 2014) Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky
a zkušební metody (7.99, opr. 1 8.00)
ČSN EN 13089 (94 2016) Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a
zkušební metody (9.11)
18. STAVEBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh
stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění výnosu č. 1/1974
Sb.;
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, sdělení o opravě chyb č.
62/2002 Sb.
ČSN ISO 17398 (01 8016) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a
trvanlivost bezpečnostních značení (12.05)
ČSN EN ISO 11102-1 (09 7701) Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou Část 1: Bezp. požadavky a zkoušky (4.10)
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotebičů během používání (11.09)
ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby - inspekce. Část 1: Všeobecně (2.10)
ČSN ISO 9927-3 (27 0041) Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby (3.07)
ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně (6.99)
ČSN EN 12159 + A1 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů svisle vedenými
klecemi (1.10)
ČSN EN 12158-1 + A1 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami
(12.10)
ČSN EN 12158-2 + A1 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 2: Nakloněné výtahy s
nepřístupnými nosnými zařízeními (12.10)
ČSN EN 1808 + A1 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty,
krittéria stability, konstrukce - Zkoušky (10.10)
ČSN EN 280 + A2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria
stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky (3.10)
ČSN ISO 18878 (27 5005) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy (11.06)
ČSN ISO 18893 (27 5006) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky,
údržba a provoz (11.06)
ČSN EN 1495 + A2 (27 5010) Zdvihací plošiny. Stožárové šplhací pracovní plošiny (1.10)
ČSN 27 7013 Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice
(5.92 Z1 2.96)
ČSN EN ISO 6165 (27 7400) Stroje pro zemní práce - Základní typy - identifikace, termíny a
definice (11.06)
ČSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika Všeobecné zásady (5.11)
ČSN ISO 10968 (27 7510) Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy (5.05) norma je v anglickém
jazyce
ČSN ISO 6012 (27 7512) Stroje pro zemní práce. Diagnostické přístroje pro servis (12.03)
ČSN ISO 3457 (27 7523) Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky (7.09)
ČSN EN ISO 2867 ed. 2 (27 7525) Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy (3.12)
ČSN EN ISO 3471 (27 7535) Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení
- Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení (12.08)
ČSN ISO 6746-1 (27 7601) Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - část 1:
Základní stroj (12.03) norma je v anglickém jazyce
ČSN ISO 6746-2 (27 7601) Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - část 2:
Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky (12.03, opr. 1 10.04) norma je v anglickém
jazyce
ČSN ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče (3.94)
ČSN ISO 8152 (27 7803) Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků (2.94)
ČSN ISO 6750 (27 7805) Stroje pro zemní práce - Příručka obsluhy - Obsah a provedení (5.06)
norma je v anglickém jazyce
ČSN ISO 8643 (27 7906) Stroje pro zemní práce - Zařízení ovládající spouštění výložníku
hydraulického lopatového rýpadly a rýpadlo-nakladače - Požadavky a zkoušky (12.03)
ČSN EN 474-1+ A3 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
(11.13)
ČSN EN 474-2 + A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery
(7.09)
ČSN EN 474-3 + A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro
nakladače (10.09)
ČSN EN 474-4 + A2 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro
rýpadlo - Nakladače (8.12)
ČSN EN 474-5 + A2 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro
hydraulická lopatová rýpadla (8.12)
ČSN EN 474-6 + A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro
dampry (10.09)
ČSN EN 474-7 + A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro
skrejpry (10.09)
ČSN EN 474-8 + A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro
grejdry (10.09)
ČSN EN 474-9 + A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro
pokladače potrubí (10.09)
ČSN EN 474-10 + A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro
rýhovače (10.09)
ČSN EN 474-11 + A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro
kompaktory (7.09)
ČSN ISO 10261 (27 7961) Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení k identifikaci
výrobku (12.03) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 791 + A1 (27 7991) Vrtné soupravy. Bezpečnost (10.09)
ČSN EN 815 (27 7993) Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových
beztyčových pro vrtání v horninách - Bezpečnostní požadavky (3.09)
ČSN EN 12111 + A1 (27 7995) Stroje pro stavbu tunelů - Razící stroje, kontinuální důlní dobývací
stroje a rozvolňovací kladiva -Bezpečnostní požadavky (4.10)
ČSN EN 996 + A3 (27 7996) Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky (10.09)
ČSN EN 13309 (27 8004) Stavební strojní zařízení. Elektromagnetická kompaktibilita strojů s
vnitřním zdrojem elektrické energie (3.11)
ČSN EN ISO 3411 (27 8007) Stroje pro zemní práce - Tělesné rozměry obsluh a minimální
obklopující prostor obsluhy (2.08)
ČSN 500-1 + A1 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek. Bezpečnost - Část 1: Společné
požadavky (6.10)
ČSN EN 500-2 + A1 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2:
Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek (7.09)
ČSN EN 500-3 + A1 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3:
Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy (7.09)
ČSN EN 500-4 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek. Bezpečnost - Část 4: Specifické
požadavky na stroje pro zhutňování (8.11)
ČSN ENV 500-6 + A1 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6:
Specifické požadavky na finišery na vozovky (7.09)
ČSN EN 13019 + A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky
(10.09)
ČSN EN 13524 + A1 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní
požadavky (10.09)
ČSN EN 13021 + A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky (10.09)
ČSN EN 536 (27 8336) Stroje pro stavbu vozovek. Obalovací soupravy pro výrobu asfaltových
směsí - Bezpečnostní požadavky (3.00)
ČSN EN ISO 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné
ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky (3.13)
ČSN EN 12418 + A1 ( 27 8605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi Bezpečnost (12.09)
ČSN EN 12348 + A1 (27 8648) Stojanové stroje pro vrtání na jádro. Bezpečnost (10.09)
ČSN EN 15027 + A1 (27 8649) Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost
(10.09)
ČSN EN 13862 + A1 (27 8612) Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost (10.09)
ČSN EN 12629-1 + A1 (27 8713) Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápenosilikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky (4.11)
ČSN EN 12629-2 + A1 (27 8713) Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápenosilikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků (4.11)
ČSN EN 12629-3 + A1 (27 8713) Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápenosilikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje pro posuvné a s otočným stolem (4.11)
ČSN EN 12629-4 + A1 (27 8713) Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápenosilikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu krytinových tašek (4.11)
ČSN EN 12629-8 + A1 (27 8713) Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápenosilikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z
vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí) (4.11)
ČSN 27 8400 Stroje pro stavení a zemní práce. Válce. Názvosloví (4.82)
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy (9.85)
ČSN EN 1536 (73 1031) Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty (3.11)
ČSN EN 12699 (73 1032) Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty (11.01)
ČSN EN 12715 (73 1071) Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže (11.01)
ČSN 73 8000 Stavební a silniční stroje. Názvosloví (12.76, zm. a 12.82, b 2.86, c 4.91, 4 6.92, 5
13.92, 6 1.94)
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy (9.85)
19. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných
zvířat podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti,
ve znění vyhl. č. 325/2005 Sb.
Zákon č. 91/1996 Sb. o krmivech, ve znění pozd. předpisů;
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozd. předpisů
Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných podpůrných látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o
hnojivech) ve znění pozd. předpisů;
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů; úplné znění č. 332/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, (sdělení o opr. chyb č. 62/2002 Sb.);
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., 444/2005
Sb., 267/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 18/2012 Sb.,
170/2013 Sb., 344/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat;
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného
charakteru;
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých
souvisejících zákonů ve znění zákona č. 309/2002 Sb., 94/2004 Sb., 316/2004 Sb., 321/2004
Sb., 444/2005 Sb., 120/2008 Sb. (úplné znění vyšlo pod číslem 223/2008 Sb.)(úplné znění
vyšlo pod číslem 223/2008 Sb.), 281/2009 Sb., 291/2009 Sb., 407/2012 Sb., 308/2013 Sb.,
Vyhláška min. zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění vyhl. č. 350/2003 Sb.; 362/2013 Sb.,
Zákon č. 162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých
zákonů (zákon o zoologických zahradách) ve znění zák. č. 124/2008 Sb., 141/2008 Sb.,
227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 420/2011 Sb.,
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty,
ve znění vyhl. č. 164/2005 Sb., vyhl. č. 375/2006 Sb.
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí,
ve znění vyhl. č. 259/2005 Sb., vyhl. č. 375/2006 Sb., 59/2008 Sb., 108/2013 Sb.,
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty,
na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu
ze třetích zemí, ve znění vyhl. č. 375/2006 Sb.
Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a
produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich
dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhl. č. 201/2004 Sb., vyhl. č. 375/2006 Sb.
Vyhláška č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu některých odborných činností v oblasti
šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat
Vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění
vyhl. č. 57/2011 Sb., 64/2013 Sb.,
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění vyhl. č. 159/2009 Sb., vyhl. č. 76/2010 Sb., 382/2011 Sb.,
Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění vyhl. č.
178/2009 Sb., č. 169/2010 Sb., 336/2010 Sb., 198/2011 Sb., 25/2012 Sb.
Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, ve znění vyhl. č. 22/2013 Sb.
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé
potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhl. č. 191/2013
Sb.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb.
Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu, ve znění vyhl. č. 22/2013
Sb.
Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhl. č.
326/2012 b.
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Vyhláška č. 204/2012 Sb., o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o
oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
Vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování, ve znění vyhl. č. 34/2013 Sb.
Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
Vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček
Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhl. č.
372/2013 Sb.
“Kodex bezpečného chování při práci v lese“, který byl přijat na zasedání Správní rady
Mezinárodní organizace práce v roce 1997 (vydaný ve formě příručky v r. 1998 Odborovým
svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví lesního a vodního hospodářství ČR)
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení (10.07, Z1 5.13)
ČSN ISO 3339-0 (47 0021) Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Třídění a terminologie.
Část 0: Třídící systém a třídění (12.93)
ČSN ISO 3767-1 (47 0050) Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní
stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 1: Všeobecné značky (8.01)
ČSN ISO 3767-2 (47 0050) Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní
stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory
(3.97, A1 8.01, A2 11.01)
ČSN ISO 3767-3 (47 0050) Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní
stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje
(2.98)
ČSN ISO 3767-4 (47 0050) Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní
stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 4: Značky pro lesnické stroje (11.97, zm. A1
1.02)
ČSN ISO 3767-5 (47 0050) Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní
stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 5: Značky pro přenosné lesnické stroje (11.97)
ČSN EN 14017 + A2 (47 0609) Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových
hnojiv - Bezpečnost (2.10)
ČSN EN 786 + A2 (47 0615) Elektrické vyžínače trávy a začisťovače okraje trávníků ručně vedené
nebo v ruce držené – Mechanická bezpečnost (4.10)
ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
(11.13)
ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných
řetězových pil Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů (8.12)
ČSN EN 609-1 + A2 (47 0197) Zemědělské a lesnické stroje. Bezpečnost štípačů polen. Část 1:
Klínové štípače (4.10)
ČSN EN 609-2 + A1 (47 0197) Zemědělské a lesnické stroje. Bezpečnost štípačů polen. Část 2:
Šroubové štípače (4.10)
ČSN EN 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových
vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem (7.12)
ČSN EN 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových
vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech (7.12)
ČSN EN 12965 + A2 (47 0210) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - kloubové hřídele a jejich
ochranné kryty - Bezpečnost (2.10)
ČSN EN 16119-1 (47 0410) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro
postřikovače - Část 1: Obecně. (10.13)
ČSN EN 16119-2 (47 0410) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro
postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné) (10.13)
ČSN EN 16119-3 (47 0410) Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro
postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)
(10.13)
ČSN EN 13740-1 (47 0412) Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových
hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky (10.03)
norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 13740-2 (47 0412) Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k
meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody (10.03) norma
je v anglickém jazyce
ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
(11.13)
ČSN EN 14017 + A2 (47 0609) Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových
hnojiv - Bezpečnost (2.10)
ČSN EN 690 + A1 (47 0610) Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost (1.10)
ČSN EN 703 + A1 (47 0611) Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a
distribuci siláže - Bezpečnost (1.10)
ČSN EN 786 + A2 (47 0615) Zahradní stroje - Elektrické vyžínače trávy a začišťovače trávníků
ručně vedené nebo v ruce držené - Mechanická bezpečnost (4.10)
ČSN EN 706 + A1 (47 0616) Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost (1.10)
ČSN EN 836 + A4 (47 0617) Zahradní stroje - Motorové žací stroje - Bezpečnost (4.12)
ČSN EN 709 + A4 (47 0619) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s
nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem
(koly) - Bezpečnost (7.10, opr. 1 5.13)
ČSN EN ISO 11806-1 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a
zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1:
Stroje se zabudovaným spalovacím motorem (8.12)
ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a
zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2:
Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech (8.12)
ČSN EN 745 + A1 (47 0622) Zemědělské stroje. Rotační žací stroje a mulčovací žací stroje Bezpečnost (1.10)
ČSN EN 908 + A1 (47 0623) Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost
(2.10)
ČSN EN 909 + A1 (47 0624) Zemědělské a lesnické
Bezpečnost (2.10)
stroje. Pivotové a čelní zavlažovače.
ČSN EN 707 + A1 (47 0625) Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost (1.10)
ČSN EN 1853 + A1 (47 0626) Zemědělské stroje. Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií.
Bezpečnost (4.10)
ČSN EN 12525 + A2 (47 0627) Zemědělské stroje - Čelní nakladače - Bezpečnost (8.10)
ČSN EN 1374 + A1 (47 0628) Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila Bezpečnost (10.10)
ČSN EN 13118 + A1 (47 0629) Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost (2.10)
ČSN EN 13140 + A1 (47 0630) Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy. Bezpečnost
(6.10)
ČSN EN 12733 + A1 (47 0631) Zemědělské lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje Bezpečnost (9.09)
ČSN EN 13448 + A1 (47 0632) Zemědělské lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky Bezpečnost (4.10)
ČSN EN 14018 + A1 (47 0634) Zemědělské a lesnické stroje - Řádkové secí stroje - Bezpečnost
(5.10)
ČSN ISO 5698 (47 5001) Zemědělské stroje. Zásobníky. Výška pro ruční nakládání (10.92)
ČSN EN ISO 5674 (47 2001) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových
hřídelů - Pevnostní zkouška a zkouška opotřebení a přejímací kritéria (9.09)
ČSN ISO 6814 (47 6000) Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a
třídění (7.05)
ČSN EN ISO 11850 (47 6001) Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky (7.12)
ČSN EN 13525 + A2 (47 6003) Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost (5.10)
ČSN 48 0050 Surové dříví. Základní a společná ustanovení (2.92)
ČSN EN 13031-1 (73 4120) Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní
pěstování (2.04)
ČSN 73 4501 Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky (6.04)
ČSN 75 6190 Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky Skladování statkových hnojiv a odpadních vod (11.01, zm. Z1 6.04)
ČSN 75 6790 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní
stájová kanalizace (11.01)
ČSN EN 1620 (83 1001) Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Požadavky na konstrukci budov
podle stupně rizikovosti (10.98)
ČSN EN 12128 (83 1008) Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně
zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na
bezpečnost (9.99)
ČSN EN 12307 (83 1009) Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Doporučení pro správnou
praxi, postupy, výcvik pracovníků a dohled nad nimi (2.99)
ČSN EN 13441 (83 1019) Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro
uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami (9.02)
ČSN EN 12460 (83 1031) Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro výběr zařízení a
jeho instalaci podle biologického rizika (9.99)
ČSN EN 13091 (83 1037) Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení
(2.01)
ČSN EN 13092 (83 1038) Biotechnologie – Zařízení - Směrnice pro odběr vzorků a inokulační
postupy (2.01)
ČSN EN 13095 (83 1039) Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních
plynů (2.01)
ČSN EN 13312-1 (83 1044) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a
přístrojového vybavení - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti (12.01)
20. SKLADOVACÍ A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl.č. 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. č.
192/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, (sdělení o opr. chyb č. 62/2002 Sb.);
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;
Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhl. č. 571/2006 Sb.
ČSN 26 0001 Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení (1.87, změny a 7.89, b 8.91, 3 3.93)
ČSN 26 0002 Manipulace s materiálem. Názvosloví (7.82)
ČSN ISO 1819 (26 0005) Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní
ustanovení (4.93)
ČSN ISO 7149 (26 0006) Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní
ustanovení (5.93)
ČSN ISO 2148 (26 0009) Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie (1.94)
ČSN 26 0070 Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních
(5.94)
ČSN ISO 3569 (26 0072) Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen (3.94)
ČSN EN 617 + A1 (26 0082) Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní
požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování
sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách (7.11)
ČSN EN 618 + A1 (26 0083) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na
bezpečnost a EMC, požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s
výjimkou pevných pásových dopravníků (7.11)
ČSN EN 619 + A1 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na
bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci
manipulačních jednotek (7.11)
ČSN EN 620 + A 1 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na
bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký
materiál (7.11)
ČSN EN 12882 (26 0369) Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a
požární bezpečnost (8.09) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN ISO 14890 (26 0397) Dopravní pásy Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy
s textilní vložkou pro všeobecné použití (12.03) norma je v anglickém jazyce
ČSN 26 0605 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové
dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst (3.94)
ČSN 26 0606 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro pásové
dopravníky. Příklady ochrany nebezpečných míst sevření u válečků (2.94)
ČSN 26 0607 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro dopravníky a
elevátory s řetězy. Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst (4.94)
ČSN 26 0608 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Řetězové dopravníky s nosnými
prostředky nebo unášeči nákladů. Příklady ochrany proti úrazům unášeči nákladů (4.94)
ČSN ISO 1050 (26 2808) Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Šnekové dopravníky (10.93)
ČSN 26 2001 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Korečkové a lavičkové elevátory. Třídění
(9.94)
ČSN ISO/TR 9172 (26 2801) Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy pro
šnekové dopravníky. Příklady ochrany v místech zachycení a střihu (11.93)
ČSN ISO 1535 (26 3009) Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s
korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Dopravní pásy (05.93)
ČSN 26 3016 Pásové dopravníky. Zkoušení (2.91)
ČSN ISO 2406 (26 3211) Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pojízdné a přenosné
dopravníky. Konstrukční požadavky (04.93)
ČSN ISO 2109 (26 3213) Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Lehké pásové dopravníky
pro sypké hmoty (04.93)
ČSN ISO 2140 (26 3508) Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Článkové dopravníky
(10.93)
ČSN ISO 9851 (26 4003) Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen. Poháněné závěsové
tratě jednodráhové. Terminologie a bezpečnostní předpisy (03.94)
ČSN ISO 5041 (26 4102) Článkové dopravníky s nosnými biplanárními řetězy pro kusová
břemena s plochým dnem. Bezpečnostní předpisy (03.94)
ČSN ISO 5042 (26 4103) Dopravníky s deskovým řetězem. Bezpečnostní předpisy (03.94)
ČSN ISO 8456 (26 6202) Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy (08.93),
ČSN 12574-3 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpady - část 3: Bezpečnostní a zdravotní
požadavky (5.06)
ČSN ISO 3265 (26 7010) Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Vagónové výklopníky
rotační, boční, čelní. Bezpečnostní předpisy (03.93)
ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače. Bezpečnost (5.09)
ČSN 26 7403 Regálové zakladače. Metody zkoušení (08.93)
ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače (03.95)
ČSN 26 7408 Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače (03.95)
ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5:
Ruční vozíky (5.10)
ČSN EN 1757-3 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové
vozíky (06.03)
ČSN EN 13059 + A1 (26 8892) Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací (2.09)
ČSN EN 12674-2 (26 9008)
bezpečnosti (08.02)
Rozvážkové vozíky - Část 2: Všeobecné provedení a zásady
21. SKLADY A SKLADOVÁNÍ
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů
ČSN EN ISO 3691-5 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5:
Ruční vozíky (5.10)
ČSN EN 1757-3 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové
vozíky (6.03)
ČSN 26 9004 Manipulační jednotky. Názvosloví (6.83)
ČSN ISO 445 (26 9006) Palety pro manipulaci materiálem. Slovník (3.10)
ČSN ISO 830 (26 9339) Kontejnery - Slovník (11.00)
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček (10.93)
ČSN 26 9015 Skladování. Základní názvosloví (6.81)
ČSN 26 9016 Názvosloví skladů (2.86, zm. a 7.89)
ČSN 29 9030 Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
(8.98, Z1 8.99)
ČSN 26 9050 Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. Všeobecná ustanovení (10.93)
ČSN 26 9051 Paletové jednotky. Výběr a označování vzorků ke zkouškám (12.93)
ČSN 26 9052 Paletové jednotky. Zkouška stohováním (12.93)
ČSN 26 9105 Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu (11.92)
ČSN 26 9107 Opravy prostých a ohradových palet. Společná ustanovení (12.92)
ČSN 26 9110 Evropská dřevěná čtyřcestá prostá paleta s rozměry 800 mm x 1200 mm (3.97)
ČSN EN 13382 (26 9111) Prosté palety pro manipulaci s materiálem - Základní rozměry (9.02)
ČSN 26 9112 Vratné palety. Technické požadavky a zkoušení (7.92, zm. 1 9.93, 2 3.95, 3 8.98,
Z4 9.02)
ČSN ISO 8611-1 (26 9118) Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební
metody (12.12)
ČSN 26 9119 Prosté palety. Pevnostní požadavky (4.95)
ČSN 26 9120 Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry (9.91, zm. 1 8.98)
ČSN 26 9122 Palety ohradové, skříňové a sloupové pro hutní materiály. Základní parametry
(11.92, Z1 8.88, UR 12.92)
ČSN 26 9123 Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Technické požadavky a
zkoušení (11.92, UR 12.92)
ČSN 26 9127 Palety pro manipulaci regálovými zakladači s automatickým řízením (11.92)
ČSN 26 9128 Evropská kovová čtyřcestá ohradová paleta "Y" srozměry 800x1200 mm (2.93)
ČSN EN 13626 (26 9129) Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
(9.03)
ČSN EN ISO 18613 (26 9130) Opravy prostých dřevěných palet (10.03)
ČSN EN 1369-1 (26 9131) Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých
dřevěných palet 800 x 1 200 mm (1.04)
ČSN EN 1369-2 (26 9131) Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých
dřevěných palet 1 000 x 1 200 mm (1.10)
ČSN ISO 18333 (26 9136) Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných
komponent pro prosté palety (7.03)
ČSN ISO 18334 (26 9137) Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových
dřevěných prostých palet (7.11)
ČSN ISO 15629 (26 9138) Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro
montáž nových a opravy použitých prostých dřevěných palet (11.03)
ČSN ISO 3874 (26 9345) Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace (9.99, zm. Amd. 1 + Amd. 2
12.02, Amd. 3 5.06, Amd 4 5.08)
ČSN ISO 1496-1+A1 (26 9343) Kontejnery řady 1.Technické požadavky a zkoušení. Část 1:
Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití. (1.95, Adm. 3 6.06, Amd 4 5.08,
Amd 5 1.08)
ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad - Část 6: Požadavky na bezpečnost a
ochranu zdraví (11.08)
ČSN EN 12574-3 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpady - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní
požadavky (5.06)
ČSN EN 13876 (26 9390) Doprava - Logistika a služby - Přepravní řetězce zboží - Směrnice pro
zajištění služeb nákladní přepravy (11.03)
ČSN EN 1398 (26 9710) Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky (9.09)
ČSN 44 1315 Tuhá paliva - Skladování (1.07)
ČSN 46 5750 Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv (8.82, zm. a 4.83)
ČSN 46 5891 Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín (10.81)
ČSN 49 0071 Usporiadanie skladov dreva z hladiska požiarnej bezpečnosti (4.69)
ČSN 63 0001 Uskladnění a ošetřování kaučuků a výrobků z pryže (7.71, zm. a 4.81, 2 5.99)
ČSN 64 0090 Skladování výrobků z plastů (3.92)
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (8.03, Z1 2.06)
ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady (7.96)
ČSN EN 13246 (77 1300) Balení - specifikace pro ocelové vázací pásky (1.02)
ČSN EN 13246 (77 1301) Balení - specifikace pro vázací pásy pro zvedání, sdružování a
zabezpečování břemen (1.02)
ČSN EN 13891 (77 1302) Vázací pásky - Směrnice pro výběr a použití vázacích pásek (1.04)
ČSN EN 13393 (77 1306) Balení - specifikace prostředků pro ochranu hran (1.02)
ČSN 77 0020 Balení. Všeobecné požadavky na obaly (2.86)
ČSN 77 0050 Označování nákladů. Společná ustanovení (2.93)
ČSN 77 0051 Obaly - Manipulační značky (6.99)
ČSN 77 0054 Obaly - požadavky na vratné spotřebitelské obaly (5.97)
ČSN 77 0100 Ochranná balení. Všeobecná ustanovení (10.92)
ČSN 77 0140 Obalové materiály. Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru (10.90)
ČSN 77 0911 Rizika tlakových sil na přepravní balení při oběhu zboží (12.85)
ČSN EN ISO 11683 (77 4001) Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky (10.98, opr. 1 10.00, opr.
2 5.04)
ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpady z obalů - Část 2: Identifikační značení pro následné využití
odpadů z obalů (7.03)
ČSN EN ISO 780 (77 0051) Obaly - Manipulační značky (6.99)
ČSN 83 8030 Skladování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek (4.02)
22. DOPRAVA SILNIČNÍ
Vyhláška MD č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění 122/1979 Sb., 74/1981 Sb.,
106/1984 Sb., 71/1999 Sb., (Platný do 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník)
Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
(CMR); ve znění 108/2006 Sb.,
Vyhláška MZV č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční
dopravě (AETR), ve znění vyhl. č. 82/1984 Sb., vyhl. č. 80/1994 Sb.;
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR), ve znění sdělení NZV č. 159/1997 Sb., č 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb.;
Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění zák. č. 38/1995 Sb., 304/1997 Sb., 132/2000
Sb., 150/2000 Sb., 361/2000 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 577/2002 Sb., 103/2004 Sb.,
186/2004 Sb., 1/2005 Sb., 229/2005 Sb., 253/2005 Sb., 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.,
374/2007 Sb., 124/2008 Sb., 130/2008 Sb., 250/2008 Sb., 274/2008 Sb., 227/2009 Sb.,
281/2009 Sb., 194/2010 Sb., 119/2012 Sb., 102/2013 Sb.,
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve znění
zák. č. 168/1999 Sb., č. 247/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2008 Sb.,
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění zák. č. 281/1997 Sb., 102/2000 Sb.,č.
132/2000 Sb., č. 489/2001 Sb., č. 256/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., 358/2003
Sb., č. 186/2004 Sb.; 80/2006 Sb., 186/2006 Sb., 311/2006 Sb., 342/2006 Sb., 97/2009 Sb.,
227/2009 Sb., 347/2009 Sb., 152/2011 Sb., 288/2011 Sb., 329/2011 Sb., 341/2011 Sb.,
375/2011 Sb., 18/2012 Sb., 119/2012 Sb., 196/2012 Sb.,
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb.,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
vyhl. č. 300/1999 Sb. a vyhl. č. 355/2000 Sb., vyhl č. 367/2001 Sb., vyhl. č. 555/2002 Sb. ;
305/2005 Sb., 325/2005 Sb., 490/2005 Sb., 527/2006 Sb., 317/2011 Sb., 288/2012 Sb.
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění zák. č. 307/1999 Sb., 56/2001 Sb., 320/2002 Sb., 47/2004 Sb., úplné znění 410/2004
Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 296/2007 Sb., 137/2008 Sb., úplné znění 267/2008 Sb.,
274/2008 Sb., 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 18/2012 Sb., 160/2013 Sb.,
239/2013 Sb., 303/2013 Sb.,
Vyhláška MF č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů a zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; ve znění vyhl. č. 429/2002 Sb., 309/2004 Sb.,
186/2008 Sb.,
Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění změn zák. č. 478/2001 Sb. zák. č. 175/2002
Sb., zák. č. 320/2002 Sb; zák. č. 411/2005 Sb., zák. č. 374/2007 Sb., 124/2008 Sb., úplné
znění 192/2008 Sb., 384/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 301/2009 Sb., 133/2011 Sb.,
297/2011 Sb., 375/2011 Sb.,
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
ve znění zák. č. 60/2001 Sb., zák. č. 478/2001 Sb., zák. č. 62/2002 Sb., 311/2002 Sb.,
320/2002 Sb., 436/2003 Sb.., 53/2004 Sb., 229/2005 Sb., 411/2005 Sb., 76/2006 Sb.,
226/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb., 170/2007 Sb., 215/2007 Sb., 374/2007 Sb.,
124/2008 Sb., 274/2008 Sb., 480/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 424/2010 Sb., č.
133/2011 Sb., č. 297/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., 341/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb.,
119/2012 Sb., 193/2012 Sb., 197/2012 Sb., 390/2012 Sb., 396/2012 Sb., 101/2013 Sb.,
233/2013 Sb., 239/2013 Sb., 300/2013 Sb.,
Vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhl. č.
55/2003 Sb. , vyhl. č. 281/2007 Sb., 269/2012 Sb., 106/2013 Sb.,
Vyhl. MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (ruší vyhl. č. 99/89 Sb.), ve znění vyhl. č.
153/2003 Sb., 176/2004 Sb., 193/2006 Sb., 507/2006 Sb., 202/2008 Sb., 91/2009 Sb.,
247/2010 Sb., 290/2011 Sb.,
Vyhláška MDS č. 31/2001 Sb. o řidičským průkazech a o registru řidičů ve znění vyhl. č. 154/2003
Sb., 177/2004 Sb., 194/2006 Sb., 27/2012 Sb., 243/2012 Sb.,
Vyhláška MDS č. 32/2001 Sb. o evidenci dopravních nehod;
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění zák. č. 307/1999 Sb., ve znění zák. č. 478/2001 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb.,
193/2003 Sb., 103/2004 Sb., 186/2004 Sb., 237/2004 Sb., 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.,
311/2006 Sb., 342/2006 Sb., 170/2007 Sb., 124/2008 Sb., 137/2008 Sb., 383/2008 Sb.,
227/2009 Sb., 297/2009 Sb., 347/2009 Sb., 30/2011 Sb., 341/2011 Sb., 457/2011 Sb.,
18/2012 Sb., 169/2013 Sb., 239/2013 Sb.
Vyhl. FMD č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhl. č. 496/2001 Sb., č. 368/2002 Sb.,
č.98/2003 Sb., 401/2003 Sb., 291/2004 Sb., 244/2005 Sb., 334/2006 Sb.
Vyhláška MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhl.
č. 99/2003 Sb., 9/2006 Sb., 83/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (sdělení o opravě chyb č. 62/2002
Sb.);
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpeč. značek a zavedení
signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;
Vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., vyhl. č.
298/2006 Sb., 156/2008 Sb., 284/2013 Sb., 284/2013 Sb.,
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky
Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhl. č. 100/2003 Sb., 197/2006 Sb.,
388/2008 Sb., 283/2009 Sb., 216/2010 Sb., 182/2011 Sb., 302/2013 Sb.,
Vyhláška MZ č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského
potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového
vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění vyhl. č. 253/2007 Sb., vyhl. č. 72/2011 Sb.
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb. , o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání
určených pozemních komunikací, ve znění NV č. 272/2007 Sb., nař. vl. č. 404/2009 Sb., č.
26/2010 Sb., 415/2010 Sb., 243/2011 Sb., 354/2011 Sb., 352/2012 Sb.,
Vyhláška č. 522/2006 Sb. , o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění
vyhl. č. 39/2010 Sb., 269/2012 Sb.,
Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č.
167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.
478/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací
delší než 500 metrů
Vyhláška č. 133/2010 Sb. , o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a
monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a
evidenci pohonných hmot), ve znění vyhl. č. 278/2011 Sb.
Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v
provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a
o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o
změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě (7.89)
ČSN EN 12806 (07 8452) Části motorových vozidel na LPG - Jiné než nádrže (12.03) norma je v
anglickém jazyce
ČSN EN 12979 (07 8479) Systémy na LPG pro pohon vozidel. Požadavky na instalaci (11.02)
norma je v anglickém jazyce
ČSN ISO 1679-1 + A1 (09 0001) Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové
motory (9.11)
ČSN EN ISO 11102-1 (09 7701) Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky (4.10)
ČSN ISO 5053 (26 8801) Motorové manipulační vozíky - Terminologie (4.01)
ČSN EN 1459 + A3 (26 8804) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením
a s vlastním pohonem (5.12)
ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické
kontroly (7.00, oprava 1 2.01);
ČSN ISO 1074 (26 8806) Čelní zdvižné vidlicové vozíky. Zkoušky stability (4.99, oprava 1 7.99)
ČSN EN 1726-2 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s
nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 2: Další
požadavky na vozíky se zdvižným místem obsluhy a na vozíky zvlášť navržené pro pojezd se
zdviženým břemenem (11.01)
ČSN ISO 3691+Amd 1 (26 8812) Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy (1.96)
ČSN EN ISO 3691-1 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1:
Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným
vyložením a vozíky k přepravě nákladů (3.13, opr. 1 10.13)
ČSN EN 1755 + A2 (26 8815) Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s
nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu (9.13)
ČSN EN 1175-1 + A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky (6.11)
ČSN EN 1175-2 + A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky (6.11)
ČSN EN 1175-3 + A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci Část 3: Zvláštní požadavky na systému přenosu elektrické energie motovozíků (6.11)
ČSN EN 1525 (26 8850) Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky bez řidiče a jejich systémy (6.98)
ČSN EN 1526 + A1 (26 8851) Bezpečnost motorových vozíků - Další požadavky na automatické
funkce vozíků (2.09)
ČSN ISO 5057 (26 8945) Motorové vozíky - Kontrola a oprava ramen vidlic použitých na
vidlicových zdvižných vozících (6.97)
ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví (7.13)
ČSN EN 12642 (26 9376) Fixace nákladu na silničních vozidlech. Konstrukce karosérie na
užitkových vozidlech. Minimální požadavky (6.07) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 1756-1 (26 9711) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová
vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela (9.02)
ČSN 27 0808 Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na
konstrukci a provoz (8.95)
ČSN EN 1493 (27 0809) Zvedáky vozidel (12.10)
ČSN EN 1494 + A1 (27 0810) Mobilní a přemístitelné zvedáky a související zdvihací zařízení (4.10)
ČSN ISO 6750 (27 7805) Stroje pro zemní práce - Příručka obsluhy - Obsah a provedení (5.06)
norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 13019 + A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky
(10.09)
ČSN EN 13021 + A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky (10.09)
ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních
pojmů (1.83, zm. A 5.91)
ČSN 30 0033 Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu
(2.72, zm. a 4.87)
ČSN EN 12195-1 (30 0080) Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1:
Výpočet zajišťovacích sil (6.11, oprava 1 9.13)
ČSN EN 12195-2 (30 0080) Prostředky pro zajišťování břemen a silničních vozidlech - Bezpečnost
- Část 2: Vázací popruhy ze syntetických vláken (4.03)
ČSN EN 12195-3 (30 0080) Prostředky pro zajišťování břemen a silničních vozidlech - Bezpečnost
- Část 3: Přivazovací řetězy (6.02)
ČSN EN 13423 (30 0085) Provozování vozidel na stlačený plyn (6.01) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 1501-1 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na
bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním (4.12)
ČSN EN 1501-5 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na
bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu (4.12)
ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455) Osvětlení pozemních komunikací (3.07)
ČSN EN 50342-1 (36 4310) Olověné startovací baterie - Část 1: Všeobecné požadavky a metody
zkoušek (11.06)
ČSN EN 60623 ed.2 (36 4350) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné
nakyslé elektrolyty - Uzavřené větrané niklkadmiové hranolové akumulátorové články (7.02)
ČSN EN 61960 ed. 2 (36 4360) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné
nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití (2.12)
norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 62133 ed. 2 (36 4379) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné
nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné
akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené (10.13)
ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové
instalace. Část 2: Staniční baterie (2.02)
ČSN 36 5601 Systémy silniční dopravní signalizace (5.03, Z1 9.07) Platnost do 2. 1. 2014
ČSN 65 6500 Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti (5.11, Z1
1.13)
ČSN EN 589 (65 6503) Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) Technické požadavky a
metody zkoušení (2.09)
ČSN EN 228 (65 6505) Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benzíny - Technické
požadavky (12.08, Z1 7.12, Z2 3.13)
ČSN EN 590 + A1 (65 6506) Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody
zkoušení (7.10)
ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a
značení kovových nádrží (10.07)
ČSN EN 13081 (69 9021) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží Nástavec pro jímání par a spojka (7.09)
ČSN EN 13082 (69 9022) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží Armatura pro převádění par (7.09)
ČSN EN 13083 (69 9023) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem (7.09)
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel pro motorovou dopravu (3.11)
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.11)
ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot. Základní
ustanovení (8.77, zm. a 7.91, Z2 9.06)
ČSN 73 6100-1 Názvosloví silničních komunikací - Část 1: Základní názvosloví (10.08, Z1 7.11)
ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací
(10.08)
ČSN 73 6100-3 Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací
(11.07)
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (10.04, opr. 1 5.05, Z1 1.09)
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (1.06, Z1 2.10, opr. 1 4.12)
ČSN EN 1436 + A1 (73 7010) Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení
(6.09, opr. 1 6.10)
ČSN EN 1424 (73 7012) Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení
Premixová balotina (10.98, A1 3.04)
-
ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky (10.08)
ČSN EN 12675 (73 7041) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných
signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky (5.03)
ČSN EN 12368 (73 7042) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (9.07)
ČSN EN 12352 (73 7043) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla (9.07)
ČSN EN 13563 (73 7044) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenstvíDetektory vozidel (10.01)
ČSN EN 12676-1 (73 7070) Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost
a funkční charakteristiky (4.01, A1 07.04)
ČSN EN ISO 780 (77 0051) Obaly - Manipulační značky (6.99)
ČSN EN 471 + A1 (83 2820) Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití –
Metody zkoušení a požadavky (7.08; Z1 9.09)
ČSN EN 1789 + A1 (84 2110) Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční
ambulance (8.10)
23. DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ , DRÁŽNÍ
Zákon č. 266/1994 Sb. , o drahách; ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno
zákonem pod č. 460/2006 Sb.)
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) ve znění vyhl.
č. 279/2000 Sb. a nař. vl. č. 352/2000 Sb.; 210/2006 Sb.
Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhl. č. 455/2000 Sb., vyhl. č. 194/2005 Sb.,
vyhl. č. 305/2007 Sb., 16/2012 Sb., 33/2013 Sb.
Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhl. č. 242/1996
Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb.; č. 57/2013 Sb.;
Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění vyhlášek 243/1996 Sb., č. 346/2000 Sb. a č. 413/2001 Sb.,
577/2004 Sb., 58/2013 Sb.
Vyhláška MD č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro drážní a silniční osobní dopravu;
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky;
Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a
postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhl. č. 248/2010 Sb.,
Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva
dopravy č. 101/2005 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
ČD D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy (účinnost 28.
12. 1997);
ČD D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy (účinnost 28.12.1997);
ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (účinnost 28.12.1997);
ČD Ok 2 Výcvikový a zkušební řád pro zaměstnance ČD;
ČD Ok 2/2 Přidružený předpis k VZŘ pro divizi dopravní cesty;
3/94 PMR Seznam předpisů a pomůcek nutných pro výkon dopravní služby (účinnost 1.2.1995);
ČSN EN 12561-1 (28 0701) Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů
pro přepravu nebezpečného zboží (11.11)
ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních
pojmů (9.81, zm. a 5.91)
ČSN EN 50341-1 ed. 2 (33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1:
Všeobecné požadavky - Společné specifikace (11.13)
ČSN EN 50163 ed. 2 (33 3500) Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav (7.05, A1 3.08,
opr. 1 4.12, opr. 2 6.13)
ČSN EN 50124-1 (33 3501) Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (4.02,
zm. A1 9.04, A2 2.06, opr. 1 2.12)
ČSN EN 50124-2 (33 3501) Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před
přepětím (4.02, opr. 1.12)
ČSN EN 50153 ed. 2 (33 3503) Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před
úrazem elektrickým proudem (7.03)
ČSN EN 50125-1 (33 3504) Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení
drážních vozidel (4.02, opr. 1 2.12)
ČSN EN 50125-2 (33 3504) Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná
elektrická zařízení (7.03, opr. 1 2.12)
ČSN EN 50125-3 (33 3504) Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3:
Zabezpečovací a sdělovací zařízení (12.03, opr. 1 2.12)
ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční
zařízení (12.09, Z1 11.11)
ČSN EN 50122-1 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření
vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování (12.00, Z1 11.11) Platnost do 16. 11.
2013
ČSN EN 50122-1 ed. 2 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná
opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování (11.11, A1 4.12)
ČSN EN 50122-2 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná opatření
proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami (7.01,
zm. A1 7.03, oprava 1 7.03, Z1 9.11) Platnost do 1. 10. 2013
ČSN EN 50122-2 ed. 2 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná
opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými
soustavami (9.11)
ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení (3.10)
ČSN 34 3112 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním
vedení tramvají a trolejbusů (5.70)
ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
(4.09, opr. 1 3.12)
ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na silničních komunikacích (6.12, opr. 1 5.13)
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10.08, Z1 1.12)
ČSN 73 6223 Ochrana zařízení proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a
proti účinkům výfukových plynů na objektech na objektech nad železničními dráhami (12.10,
Z1 11.11)
ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách
normálního rozchodu (6.97, Z1 4.12)
ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody (4.04, opr. 1 6.10, Z1 5.08, Z3 8.13)
ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí (8.96)
ČSN EN 1436 + A1 (73 7010) Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení
(6.09, opr. 1 6.10)
ČSN EN 12899-1 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky (10.08)
24. DOPRAVA VODNÍ
Vyhláška FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských
vodních cestách České a Slovenské Federativní republiky , ve znění vyhl. č. 223/19995 Sb.;
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákonů č. 358/1999 Sb. a č. 254/2001
Sb., 309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., 118/2004 Sb.; 327/2005 Sb., 186/2006 Sb., 342/2006 Sb.,
124/2008 Sb., 309/2008 Sb., 227/2009 Sb.,
Vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné
havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhl. č. 412/2004 Sb.; 666/2004 Sb., 423/2005
Sb., 517/2006 Sb., 44/2008 Sb.
Vyhláška MD č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních
cestách, ve znění vyhl. č. 83/2000 Sb.; 186/2005 Sb., 6/2006 Sb., 38/2006 Sb., 173/2009 Sb.,
38/2010 Sb.,
Vyhláška MD č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel; ve znění vyhl. č.
295/2005 Sb., 333/2008 Sb.
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zák. č. 136/2006 Sb., 342/2006 Sb., 124/2008
Sb., 310/2008 Sb., 227/2009 Sb., 261/2011 Sb., 375/2011 Sb.,
Vyhláška MDS č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské dopravy pro cizí
potřeby ve znění vyhl. č. 467/2001 Sb.;
Vyhláška FMD č. 450/2000 Sb., o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní
způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o
zdravotní péči o členy posádky lodě;
Vyhláška MDS č. 25/2001 Sb. o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky
ČSN 32 0000 Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby (1.85)
ČSN EN 1914 (32 0860) Plavidla vnitrostátní plavby - Lodní čluny (8.09) norma je v anglickém
jazyce
ČSN EN 1864 (32 1220) Plavidla vnitrostátní plavby. Kormidelna a velitelské stanoviště - Typy,
požadavky na bezpečnost (10.08)
ČSN EN 13711 (32 3395) Plavidla vnitrostátní plavby. Navijáky pro lodní operace. Bezpečnostní
požadavky (1.03) norma je v anglickém jazyce
25. Doprava letecká
Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhl. č. 15/1971 Sb. (Platný do 1.
1. 2014, kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v
civilním letectví
Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě, ve znění vyhl. č. 60/2009 Sb.
26. OBRÁBĚCÍ A TVÁŘECÍ STROJE NA KOVY
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (oprava chyb 62/2002 Sb.)
ČSN EN 12816 (07 8519) Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG Likvidace (7.11)
ČSN ISO 447 (20 0010) Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů (5.91)
ČSN 20 0200 Názvosloví obráběcích strojů (07.75)
ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy (12.10, A1 2.13)
ČSN EN 12717 + A1 (20 0708) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky (9.09)
ČSN EN 12417 (20 0710) + A2 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra (9.09,
opr. 1 6.10)
ČSN EN 13128 + A2 (20 0711) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně
vyvrtávaček) (10.09, opr. 1 6.10)
ČSN 20 0712 Bezpečnostní požadavky pro hoblovky (2.88)
ČSN 20 0713 Bezpečnostní požadavky pro obráběčky (2.88)
ČSN EN 13218 + A1 (20 0717) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky
(4.09, opr. 1 6.10)
ČSN EN 12957 + A1 (20 0721) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Elektroerozívní stroje
(9.09)
ČSN EN 13898 + A1 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov (10.09,
opr. 1 6.10)
ČSN 20 0724 Bezpečnostní požadavky pro stroje na ozubení (2.88)
ČSN EN 1550 + A1 (20 0800) Bezpečnost obráběcích strojů. Bezpečnostní požadavky na
konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel (4.09)
ČSN 21 0001 Tvářecí stroje - Všeobecné technické požadavky (11.96)
ČSN 21 0700 Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů
(11.87, změny a 11.87, b 2 90, Z3 1.92, Z4 12.97)
ČSN EN 693 + A2 (21 0701) Obráběcí a tvářecí stroje- Bezpečnost - Hydraulické lisy (6.12)
ČSN EN 12622 (21 0702) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy
(1.12)
ČSN EN 13736 + A1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - pneumatické lisy
(10.09)
ČSN EN 692 + A1 (21 0711) Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost (9.09)
ČSN 21 0713 Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Bezpečnostní předpisy na konstrukci (3.87, zm. 1
1.92)
ČSN 21 0714 Tvářecí stroje. Bezpečnostní předpisy pro mechanické ohraňovací lisy (7.62, zm. a
6.66, b 2.77, c 11.87)
ČSN 21 0715 Tvářecí stroje. Tvářecí automaty - Bezpečnostní požadavky na konstrukci (4.89)
ČSN 21 0716 Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní požadavky na buchary (9.89)
ČSN 21 0731 Tvářecí stroje. Tří a čtyřválcové zakružovačky. Bezp. požadavky na konstrukci
(3.87, zm. a 8.89)
ČSN 21 0732 Tvářecí stroje. Rovnačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci (5.90)
ČSN EN 13985 + A1 (21 0740) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky (10.09)
ČSN EN ISO 15641 (22 2004) Frézy pro vysokorychlostní obrábění - Bezpečnostní požadavky
(9.02)
ČSN 22 0131 Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny (7.86, zm. a 5.90)
ČSN EN 12413 + A1 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva (7.11)
norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 13236 (22 4502) Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva (4.11) norma je v
anglickém jazyce
ČSN EN 13743 (22 4505) Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce (12.09) norma je v
anglickém jazyce
ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů (6.91)
ČSN EN 953 + A1 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení.Ochranné kryty.Všeobecné požadavky
pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů (8.09)
27. SLÉVÁRENSTVÍ
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař. vl. č.
352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb.
ČSN 04 0000 Slévárenství. Názvosloví (3.72)
ČSN EN 710 + A1 (04 0050) Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje
a zařízení přidružené zařízení (8.10, opr. 1 10.12)
ČSN EN 1248 + A1 (04 0055) Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače
(11.09)
ČSN EN 869 + A1 (04 6510) Vysokotlaké jednotky na lití kovů pod tlakem (11.09)
28. DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (sdělení o opravě chyb č. 62/2002
Sb.);
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.)
ČSN 49 0002 Názvosloví v dřevařském průmyslu (5.91, zm. 1 3.97, 2 5.98, 3 10.98)
ČSN EN 844-3 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k
řezivu (3.97, opr. 1 6.97)
ČSN EN 844-4 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost (5.98)
ČSN EN 844-6 (49 0016) Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva
(5.98)
ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana (1.98)
ČSN 49 0600-4 Ochrana dřeva. Základní ustanovení. Ochrana nátěrovými hmotami (11.90)
ČSN 49 0650 Uskladňování pilařských výrobků pro přirozené sušení (5.94)
ČSN EN 1611-1 (49 0019) Řezivo - vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky,
jedle, borovice, douglasky (7.00, zm. A1 5.03)
ČSN 49 0830 Ochrana práce. Výroba dřevotřískových desek. Všeobecné bezpečnostní
požadavky (5.86)
ČSN ISO 7984 (49 6000) Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na
zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva (4.94)
ČSN 49 6005 Dřevozpracující zařízení. Stroje a zařízení používané při zpracování dřeva.
Názvosloví (4.88)
ČSN ISO 9264 (49 6052) Dřevozpracující zařízení - Úzkopásmové brusky s posuvným stolem
nebo rámem - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9265 (49 6053) Dřevozpracující zařízení - Několikavřetenové vrtačky - Terminologie
(6.96)
ČSN ISO 9266 (49 6054) Dřevozpracující zařízení - Univerzální ostřičky nástrojů - Terminologie
(6.96)
ČSN ISO 9267 (49 6055) Dřevozpracující zařízení - Kotoučové ostřičky pilových pásů Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9375 (49 6056) Dřevozpracující zařízení - Kotoučové brusky s pevným vřetenem Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9414 (49 6057) Dřevozpracující zařízení - Clonové nanášečky- Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9415 (49 6058) Dřevozpracující zařízení - Širokopásové brusky - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9451 (49 6059) Dřevozpracující zařízení - Dýhovací lisy na rovné plochy s ručním
plněním - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9452 (49 6060) Dřevozpracující zařízení - Sesazovací stroje na dýhy s příčným
přechodem - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9535 (49 6061) Dřevozpracující zařízení - Stroje na slepování laťovkových středů Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9536 (49 6062) Dřevozpracující zařízení - Dlabačky s kmitajícím nástrojem Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9537 (49 6063) Dřevozpracující zařízení - Stroje na jednostranné olepování boků Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9558 (49 6064) Dřevozpracující zařízení - Krájecí stroje na dýhy - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9566 (49 6065) Dřevozpracující zařízení- Jednostranné několikavřetenové čepovací
stroje - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9567 (49 6066) Dřevozpracující zařízení - Čtyřčinné vodorovné krájecí stroje na výrobu
dřevěné vlny - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9615 (49 6067) Dřevozpracující zařízení - Svislé krájecí stroje s hydraulickým upínáním
na výrobu dřevěné vlny - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9616 (49 6068) Dřevozpracující zařízení - Tesařské kotoučové pily - Terminologie (6.96)
ČSN ISO 9617 (49 6069) Dřevozpracující zařízení - Stabilní zdvihací stoly a plošiny - Terminologie
(6.96)
ČSN 49 6100 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení.
Společná ustanovení (8.87, zm. a 4.90)
ČSN 49 6101 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro svislé rámové pily (7.89)
ČSN 49 6104 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na pásové pily (8.87, zm. Z1
6.00).
ČSN 49 6105 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky na kotoučové a válcové pily
(8.87, změna a 2.89, Z2 8.00, Z3 6.01, Z4 1.02, Z5 9.02, Z6 1.04, Z7 7.04)
ČSN 49 6110 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky (8.87, zm. a 7.89, 2
9.98, 3 10.98, 4 6.99, Z5 5.02)
ČSN 49 6116 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro dlabačky, čepovačky a čelní
tvarovačky (8.77, zm. Z1 6.00)
ČSN 49 6117 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci brusek (8.87)
ČSN 49 6120 Dřevoobráběcí zařízení. Vrtačky a vrtací dlabačky. Bezpečnostní požadavky na
konstrukci (10.88, změna 1 7.93)
ČSN EN 847-1 + A1 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče (4.08)
ČSN EN 847-2 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část
2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje (3.02, oprava 1 9.03)
ČSN EN 847-3 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část
3: Upínací zařízení (3.05)
ČSN EN 848-1 + A2 (ČSN 49 6123) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s
rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky (5.13)
ČSN EN 848-2 + A2 (ČSN 49 6123) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s
rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem (5.13)
ČSN EN 848-3 (ČSN 49 6123) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s
rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky (5.13)
ČSN EN 1218-1 + A1 (ČSN 49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část
1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem (2.10)
ČSN EN 1218-3 + A1 (ČSN 49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část
3: Čepovací stroje s ručně posuvným stolem pro řezání konstrukčního stavebního dřeva
(12.09)
ČSN EN 1807-1 Bezpečnost dřevozracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a
rozmítací pásové pily (10.13)
ČSN EN 1807-2 (ČSN 49 6125) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 2:
Kmenové pásové pily (10.13)
ČSN EN 859 + A2 (49 6126) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním
posuvem (11.12)
ČSN EN 860 + A2 (49 6127) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací
frézky (11.12)
ČSN EN 861 + A2 (49 6128) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a
tloušťkovací frézky (11.12)
ČSN EN 940 (49 6129) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje
na dřevo (2.10)
ČSN EN 1870-18 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 18:
Formátovací kotoučové pily (10.13)
ČSN EN 1870-3 + A1 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část
3: Horní kotoučové pily pro příčné a kombinované horní kotoučové pily pro příčné
řezání/stolové kotoučové pily (8.09)
ČSN EN 1870-4 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4:
Několikakotoučové s ručním zakládáním a/nebo odebíráním (9.12)
ČSN EN 1870-5 + A2 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5:
Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání (11.12)
ČSN EN 1870-6 + A1 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6:
Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové
kotoučové pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním (3.10)
ČSN EN 1870-7 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7:
Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem a s ručním
zakládáním a/nebo odebíráním (5.13)
ČSN EN 1870-8 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8:
Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním
zakládáním a/nebo odebíráním (5.13)
ČSN EN 1870-9 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9:
Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo
odebíráním (5.13)
ČSN EN 1870-10 + A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10:
Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání
(11.13)
ČSN EN 1870-11 + A1 (ČSN 49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část
11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily
(radiální ramenové pily) (3.10)
ČSN EN 1870-12 + A1 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12:
Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání (3.10)
ČSN EN 1870-16 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 16:
Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů (5.13)
ČSN EN 12750 (ČSN 49 6131) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky (8.13)
ČSN EN 691-1 (49 6133) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Část 1:
Společné požadavky (5.13)
ČSN ISO 7960 (49 6150) Hluk vyzařovaný dřevoobráběcími stroji. Provozní podmínky pro
dřevoobráběcí stroje (11.97)
29. PLASTIKÁŘSKÝ, GUMÁRENSKÝ, KOŽEDĚLNÝ A OBUVNICKÝ PRŮMYSL
ČSN EN 923 + A1 (66 8501) Lepidla. Termíny a definice (11.08)
ČSN EN 201 ed. 2 (69 1700) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Vstřikovací stroje Bezpečnostní požadavky (6.10)
ČSN 69 0030 Stroje pro zpracování kaučukových směsí a plastů. Bezpečnostní požadavky.
Společná ustanovení (5.90)
ČSN EN 12301 + A1 (69 1286) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Kalandry - Bezpečnostní
požadavky (6.09)
ČSN EN 1612-1 + A1 (69 1287) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Reakční tvářecí stroje - Část
1: - Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky (2.09)
ČSN EN 1612-2 + A1 (69 1287) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Reakční tvářecí stroje - Část
2: - Bezpečnostní požadavky na reakční tvářecí linky (2.09)
ČSN EN 1417 + A1 (69 1288) Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot. Míchací
dvouválce. Bezpečnostní požadavky (2.09)
ČSN EN 289 + A1 (69 1289) Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot - Lisy - Bezpečnostní
požadavky (2.09)
ČSN EN 12013 + A1 (69 1310) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Hnětiče - Bezpečnostní
požadavky (2.09)
ČSN EN 12012-1 + A1 (69 1602) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje.
Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory (6.09)
ČSN EN 12012-2 + A2 (69 1602) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje.
Část 2: Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu granulátu z pásů (06.09)
ČSN EN 12012-3 + A1 (69 1602) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje.
Část 3: Bezpečnostní požadavky na drtiče (06.09)
ČSN EN 201 ed. 2 (69 1700) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Vstřikovací stroje Bezpečnostní požadavky (6.10)
ČSN EN 12409 + A1 (69 1701) Stroje pro zpracování pryže a plastů - Tepelné tvářecí stroje Bezpečnostní požadavky (4.12)
ČSN EN 13418 (69 1750) Stroje pro rozpracování pryže a plastů - Stroje pro navíjení fólií nebo
pásů - Bezpečnostní požadavky (11.13)
ČSN EN 1114-1 (69 1809) Stroje pro zpracování pryže a plastů. Šnekové vtlačovací stroje a
vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje (4.12)
ČSN EN 1114-2 + A1 (69 1809) Stroje pro zpracování pryže a plastů. Šnekové vytlačovací
stroje a vytlačovací linky - Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje
(6.09)
ČSN EN 1114-3 + A1 (69 1809) Stroje pro zpracování pryže a plastů. Šnekové vytlačovací
stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahové zařízení (6.09)
ČSN EN 422 (69 1901) Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot. Bezpečnost.
Vyfukovací tvářecí stroje používané na výrobu dutých předmětů. Požadavky na konstrukci
a stavbu (2.10)
ČSN EN 12547 + A1 (69 2611) Odstředivky. Obecné bezpečnostní požadavky (12.09)
ČSN EN 930 + A2 (79 8000) Stroje pro výrobu obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní Drásací, brousící, leštící a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky (4.10)
ČSN EN 931 + A2 (79 8001) Stroje pro výrobu obuvi - Napínací stroje Bezpečnostní požadavky
(4.10)
ČSN EN 1845 (79 8002) Stroje pro výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní
požadavky (7.08)
ČSN EN 12653 + A2 (79 8004) Stroje pro výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací
stroje - Bezpečnostní požadavky (4.10)
ČSN EN 12203 + A1 (79 8005) Stroje pro výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní Lisy na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Bezpečnostní požadavky (4.10)
ČSN EN 972 (79 8101) Koželužské stroje - Válcové stroje - Bezpečnostní požadavky (4.11)
ČSN EN 1035 (79 8102) Koželužské stroje - Strojní zařízení s posuvnými stoly Bezpečnostní
požadavky (6.99)
ČSN EN 13112 + A1 (79 8103) Koželužské stroje - Štípací a pásové postřihovací stroje Bezpečnostní požadavky (4.10)
ČSN EN ISO 13113 + A1 (79 8104) Koželužské stroje - Válcové natírací stroje - Bezpečnostní
požadavky (11.10)
ČSN EN 13114 + A1 (79 8105) Koželužské stroje - Rotující nádoby - Bezpečnostní požadavky
(4.10)
30. CHLAZENÍ, KOMPRESORY, ČERPADLA
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař. vl. č.
352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení
ČSN 10 5004 Kompresory. Stacionární a přenosné vzduchové kompresory. Bezpečnostní
předpisy pro konstrukci, montáž, provoz a údržbu (7.88, zm. a 6.91)
ČSN EN 1012-1 (10 5012) Kompresory a vývěvy. Požadavky bezpečností - Část 1: Kompresory
(4.11)
ČSN EN 1012-2 + A1 (10 5012) Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vývěvy
(5.10)
ČSN ISO 8011 (ČSN 10 5051) Kompresory ve výrobních procesech. Turbokompresory.
Specifikace a údajové listy pro návrh a konstrukci (1.93)
ČSN EN 809 + A1 (11 0002) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní
požadavky (5.10, opr. 1 2.11)
ČSN 11 0000 Rozdělení a terminologie čerpadel (12.94)
ČSN EN 12723 (11 0001) Kapalinová čerpadla - Všeobecné termíny pro čerpadla a čerpací
zařízení - Definice, veličiny, značky a jednotky (02.01)
ČSN 11 0010 Čerpadla - Všeobecná ustanovení (9.02)
ČSN 11 0011 Čerpadla - Ruční čerpadla -Všeobecná ustanovení (9.02)
ČSN EN 12162 + A1 (11 0031) Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při
provádění hydrostatické tlakové zkoušky (11.09)
ČSN EN 13951 + A1 (11 0071) Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská
zařízení, konstrukční požadavky pro zajištění hygienického používání (5.09)
ČSN EN ISO 5199 (11 3012) Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II (3.03)
ČSN EN ISO 15783 (11 3015) Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky
(12.03, zm. A1 8.09)
ČSN EN ISO 16330 (11 7013) Objemová čerpadla a čerpací soustrojí s kmitavým pohybem Technické požadavky (1.04)
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny (8.90)
ČSN EN 779 (12 5001) Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné
větrání - Stanovení filtračních parametrů (10.12)
ČSN EN 13313 (14 0120) Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob (6.11)
ČSN EN 378-1 + A2 (14 0647) Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní
environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, třídění a kritéria volby
(12.12)
ČSN EN 378-2 + A2 (14 0647) Chladící zařízení a tepelná čerpadla. Bezpečnostní a
environmentální požadavky. Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
(12.12)
ČSN EN 378-3 + A1 (14 0647) Chladící zařízení a tepelná čerpadla. Bezpečnostní a
environmentální požadavky. Část 3: Instalační místo a ochrana osob (12.12)
ČSN EN 378-4 + A1 (14 0647) Chladící zařízení a tepelná čerpadla. Bezpečnostní a
environmentální požadavky. Část 4 Provoz, údržba a rekuperace (12.12)
ČSN EN 12263 (14 2010) Chladící zařízení a tepelná čerpadla. Bezpečnostní spínací zařízení k
omezování tlaku - Požadavky a zkoušky (12.99)
ČSN EN 12284 (14 2014) Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a
značení (7.04)
ČSN ISO 5149 (14 2749) Mechanická chladící zařízení používaná pro chlazení a ohřev - požadavky
bezpečnosti (5.98)
ČSN EN 472 (25 7010) Měřidla tlaku. Terminologie (7.96)
ČSN EN 10442 (451313) Naftový, chemický a plynárenský průmysl- Blokové odstředivé
vzduchové kompresory s konstantním převodem (6.03) norma je v anglickém jazyce
31. POTRAVINÁŘSTVÍ
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb.,
277/2003 Sb., 186/2006 Sb., 229/2006 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb.,
34/2011 Sb., 100/2013 Sb.,
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; (úplné znění vyšlo pod číslem 224/2008
Sb.), 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 375/2011 Sb., 279/2013 Sb.,
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a
pokrmy; ve znění vyhl. č. 186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008
Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb.,
Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazující
znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb.
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty,
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhl.
č. 61/2009 Sb.,
Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č.
68/2010 Sb., 93/2012 Sb.,
Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a
viničních tratí
ČSN EN 13951 + A1 (11 0071) Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská
zařízení, konstrukční požadavky pro zajištění hygienického používání (7.10)
ČSN EN 415-1 + A1 (26 7600) Bezpečnost balících strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace
balících strojů a souvisících zařízení (9.09)
ČSN EN 415-2 (26 7600) Bezpečnost balících strojů - Část 2: Balící stoje pro předem zhotovené
tuhé obaly (9.00)
ČSN EN 415-3 + A1 (26 7600) Bezpečnost balících strojů - Část 3: Tvarovací, plnící a uzavírací
stroje (4.10)
ČSN EN 415-4 (26 7600) Bezpečnost balících strojů - Část 4: Paletizátory a depaletizátory (1.98,
oprava 1 8.03)
ČSN EN 1672-2 + A1 (51 2000) Potravinářské stroje - Základní pojmy - část 2: Hygienické
požadavky (9.09)
ČSN EN 1674 + A1 (51 2530) Potravinářské stroje- Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a
hygienické požadavky (6.10)
ČSN EN 453 + A1 (51 2535) Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické
požadavky (6.10)
ČSN EN 13591 + A1 (51 2540) Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi Bezpečnostní a hygienické požadavky (7.10)
ČSN EN 12043 + A1 (51 2545) Potravinářské stroje. Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a
hygienické požadavky (4.11)
ČSN EN 12041 + A1 (51 2555) Potravinářské stroje - Vyvalovací troje - Bezpečnostní a hygienické
požadavky (3.10)
ČSN EN 13390 + A1 (51 2560) Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů Bezpečnostní a hygienické požadavky (7.10)
ČSN EN 454 + A1 (51 2565) Potravinářské stroje - Planetové mixery - Bezpečnostní a hygienické
požadavky (6.10)
ČSN EN 1673 + A1 (51 2570) Potravinářské stroje. Rotační stojanové pece. Bezpečnostní a
hygienické požadavky (6.10)
ČSN EN 12268 + A1 (51 3020) Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické
požadavky (12.10)
ČSN EN 12267 + A1 (51 3025) Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické
požadavky (12.10)
ČSN EN 12355 + A1 (51 3045) Potravinářské stroje - stroje pro stahování kůže, seřezávání kůže a
odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické předpisy (12.10)
ČSN EN 12463 + A1 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnící a pomocné stroje - Bezpečnostní a
hygienické předpisy (8.11)
ČSN EN 1974 + A1 (51 3510) Potravinářské stroje - Nářezové stroje- Bezpečnostní a hygienické
požadavky (3.10)
ČSN EN 13954 + A1 (51 3512) Potravinářské stroje - Nářezové stroje na chleba - Bezpečnostní a
hygienické požadavky (10.10)
ČSN EN 12854 + A1 (51 4020) Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a
hygienické požadavky (10.10)
ČSN EN 12852 + A1 (51 4040) Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické
požadavky (11.10)
ČSN EN 13389 + A1 (51 4041) Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní
a hygienické požadavky (7.10)
ČSN EN 12853 + A1 (51 4050) Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a
hygienické požadavky (12.10, opr. 1 7.11)
ČSN EN 1678 + A1 (51 4070) Potravinářské stroje - Stroje na krájení zeleniny - Bezpečnostní a
hygienické požadavky (12.10)
ČSN EN 13208 + A1 (51 4080) Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a
hygienické požadavky (11.10)
ČSN EN 12505 + A1 (51 4510) Potravinářské stroje - Odstředivky na zpracování jedlých olejů a
tuků - Bezpečnostní a hygienické požadavky (4.10)
ČSN EN 13289 (51 5020) Potravinářské stroje. Stroje na těstoviny - Sušiče a chladiče.
Bezpečnostní a hygienické požadavky (8.13)
ČSN EN 13378 (51 5030) Potravinářské stroje. Stroje na těstoviny - Lisy na těstoviny.
Bezpečnostní a hygienické požadavky (8.13)
ČSN EN 13379 (51 5040) Potravinářské stroje. Stroje na těstoviny - Polevové stroje, stahovací a
řezací stroje, tyčkové zásobníky. Bezpečnostní a hygienické požadavky (8.13)
ČSN EN 13732 + A2 (51 5510) Potravinářské stroje - Chladící tanky na mléko na farmách Požadavky na konstrukci, provedení, vhodnost používání, bezpečnost a hygienu (12.09)
ČSN EN ISO 6579 (56 0088) Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu
bakterií rodu Salmonella (4.03, opr.1 7.03, opr. 2 7.06, opr. 3 4.11)
ČSN ISO 7218 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení
pro mikrobiologické zkoušení (3.08)
ČSN EN ISO 22000 (56 9600) Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na
organizaci v potravinovém řetězci (5.06)
ČSN EN 12547 + A1 (69 2611) Odstředivky. Obecné bezpečnostní požadavky (12.09)
ČSN EN ISO 780 (77 0051) Obaly - Manipulační značky (6.99)
ČSN 77 0053 Obaly – Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitelným odpadem
(7.03)
ČSN EN 1620 (83 1001) Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Požadavky na konstrukci budov
podle stupně rizikovosti (10.98)
ČSN EN 12128 (83 1008) Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně
zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na
bezpečnost (9.99)
ČSN EN 12307 (83 1009) Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Doporučení pro správnou
praxi, postupy, výcvik pracovníků a dohled nad nimi (2.99)
ČSN EN 12460 (83 1031) Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro výběr zařízení a
jeho instalaci podle biologického rizika (9.99)
ČSN EN 1082-1 (83 2351) Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti
říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového
pletiva (6.98)
ČSN EN 1082-2 (83 2351) Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti
říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z
kroužkového pletiva (4.01)
ČSN EN 1082-3 (83 2351) Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti
říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné
materiály (4.01)
ČSN EN ISO 13998 (83 2771) Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a
bodnutí ručními noži (8.03)
32. OSTATNÍ PRŮMYSL, SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ
ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích (10.02, opr. 1 4.06, opr. 2
6.07)
ČSN EN 13549 (01 8101) Úklidové služby. Základní požadavky a doporučení pro systémy
posuzování jakosti (1.02)
ČSN EN 746-2 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení. Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení
ke spalování a manipulaci s palivy (4.11)
ČSN EN 746-5 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení- Část 5: Zvláštní bezpečnostní požadavky
na tepelná zařízení se solnými lázněmi (9.01)
ČSN EN 746-8 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení- Část 8: Zvláštní bezpečnostní požadavky
na zařízení pro kalení (9.01)
ČSN EN ISO 10218-1 (18 6502) Roboty a robotická zařízení
průmyslových robotů - Část 1: Roboty (2.12)
- Požadavky na bezpečnost
ČSN EN ISO 11145 (19 2000) Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení. Slovník a značky
(7.09)
ČSN EN 415-1 + A1 (26 7600) Bezpečnost balících strojů. Část 1: Terminologie a klasifikace
balících strojů a souvisících zařízení (9.09)
ČSN EN 415-2 (26 7600) Bezpečnost balících strojů. Část 2: Balící stoje pro předem zhotovené
tuhé obaly (9.00)
ČSN EN 415-3 + A1 (26 7600) Bezpečnost balících strojů. Část 3: Tvarovací, plnící a uzavírací
stroje (4.10)
ČSN EN 415-4 (26 7600) Bezpečnost balících strojů - Část 4: Paletizátory a depaletizátory (1.98,
opr. 1 - 8.03)
ČSN EN 13035-3 + A1 (27 8809) Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla
- Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje (4.10, opr. 1 10.10)
ČSN EN 13035-4 + A1 (27 8809) Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla
- Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly (7.10)
ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace a požadavky (6.08,
opr. 1 3.09, Z1 6.10)
ČSN 39 5360 Zkoušky odolnosti ochranných prostředků. Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a
bodným zbraním. Technické požadavky a zkoušky (1.96, zm. l 8.97, 2 4.00)
ČSN 42 1801 Hořčík a slitiny hořčíku Bezpečnostní předpisy (11.94)
ČSN EN 1034-1 + A1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro
konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení Část 1: Společné požadavky (6.10)
ČSN EN 1034-3 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci
a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 3: Převíječky a podélné
řezačky kotouče papíru s převíječkou (5.12)
ČSN EN 1010-3 + A1 (50 7020) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro
konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na výrobu papíru - Část 3: Řezačky (4.10)
ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje - Bezpečnostní
požadavky - Část 1: Společné požadavky (3.10)
ČSN EN ISO 11111-2 (81 0702) Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje - Bezpečnostní
požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (11.05, A1 3.10)
ČSN EN ISO 11111-3 (81 0702) Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje - Bezpečnostní
požadavky - Část 3: Stroje pro netkané textilie (11.05, A1 3.10)
ČSN EN ISO 11111-4 (81 0702) Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje - Bezpečnostní
požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (11.05,
A1 3.10)
ČSN EN ISO 11111-5 (81 0702) Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje - Bezpečnostní
požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (11.05, A1 3.10)
ČSN EN ISO 11111-6 (81 0702) Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje - Bezpečnostní
požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií (11.05, A1 3.10)
ČSN EN ISO 11111-7 (81 0702) Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje - Bezpečnostní
požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (11.05, A1 3.10)
ČSN ISO 8229 (81 9003) Operace a technologie chemického čistění - Slovník (8.94)
ČSN EN ISO 10472-1 (81 9005) Bezp. požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen Část 1: Společné požadavky (5.09)
ČSN EN ISO 10472-2 (81 9005) Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových
prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním (5.09)
ČSN EN ISO 10472-3 (81 9005) Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových
prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů (5.09)
ČSN EN ISO 10472-4 (81 9005) Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových
prádelen - Část 4: Sušiče (5.09)
ČSN EN ISO 10472-5 (81 9005) Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových
prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení (5.09)
ČSN EN ISO 10472-6 (81 9005) Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových
prádelen - Část 6: Žehlící a fixační lisy (5.09)
ČSN ISO 8232 (81 9503) Chemicky čisticí stroje s uzavřeným okruhem.Definice a zkoušení
charakteristik stroje (1.94)
ČSN EN 1539 (82 6002) Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek. Bezpečnostní požadavky
(5.10)
ČSN 91 8112 Jevištní technologická zařízení Bezpečnostně technické požadavky (10.93)
33. LAKOVNY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení ve znění ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař.
vl. č. 352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné
systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady (1.02)
ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskování (1.02)
ČSN EN ISO 8504-3 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a
obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění
(10.96, Z1 8.01)
ČSN EN ISO 12944-1 (03 8241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady (10.98)
ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (10.98)
ČSN EN ISO 12944-3 (03 8241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana
nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování (5.99)
OK ochrannými
ČSN EN ISO 12944-8 (03 8241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry
(5.99, opr. 1 11.05)
ČSN EN ISO 12690 (03 8712) Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním Úkoly a odpovědnosti (7.11)
ČSN EN ISO 13507 (03 8731) Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před
žárovým stříkáním (9.10)
ČSN EN ISO 14921 (03 8732) Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na
strojírenské součásti (7.11)
ČSN EN 746-4 (06 5011) Průmyslná tepelná zařízení. Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na
galvanizační zařízení (11.00)
ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny (11.04)
ČSN EN 50050 ed. 2 Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Elektrostatické
ruční stříkací zařízení (5.07)
ČSN EN 50059 (33 2036) Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek
(5.94)
ČSN EN 50223 (33 2037) Automatická elektrostatická pracoviště pro nanášení hořlavých
vločkových materiálů (11.01, Z1 12.10)
ČSN EN 60079-14 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování
elektrických instalaci (4.09)
ČSN EN 13980 (38 9621) Prostředí s nebezpečím výbuchu - Aplikace systémů jakosti (8.04, Z1
2.12)
ČSN EN 13463-1 (38 9641) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1:
Základní metody a požadavky (6.09)
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (8.03, Z1 2.06)
ČSN EN ISO 4618 (67 0010) Nátěrové hmoty - Termíny a definice (2.08)
ČSN EN 1953 + A1 (82 4001) Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní
požadavky (3.10)
ČSN EN 1127-1 ed. 2 (83 3250) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1:
Základní koncepce a metodika (1.12)
34. POTRUBÍ, ARMATURY
ČSN 03 8373 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s
kovovým pláštěm uložených v zemi (7.77, zm. Z1 1.04)
ČSN EN 809 + A1 (11 0002) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Všeobecné bezpečnostní
požadavky (5.10, opr. 2.11)
ČSN EN 12237 (12 0504) Větrání budov -Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového
potrubí kruhového průřezu (10.03) norma je v anglickém jazyce
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle pracovní tekutiny (8.90)
ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně (11.13)
ČSN EN 13480-2 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály (11.13)
ČSN EN 13480-3 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet (11.13)
ČSN EN 13480-4 (13 0020) Kovová průmyslové potrubí - Část 4: Výroba a montáž (11.13)
ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslové potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení (11.13)
ČSN EN 13480-6 (13 0020) Kovová průmyslové potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí
uložené v zemi (11.13)
ČSN EN 13480-8 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplnující požadavky pro
průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin (11.13)
ČSN EN 736-3 (13 3001) Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů (9.08)
ČSN EN 19 (13 3004) Průmyslové armatury - Značení kovových armatur (1.03)
ČSN 13 3005-1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky (6.94)
ČSN EN 13709 (13 3040) Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
(12.10)
ČSN EN 12351 (13 3070) Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími
přírubami (12.00) norma je v anglickém jazyce
ČSN 13 4309-1 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice (4.93)
ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury. Část 2 : Technické požadavky (5.94)
ČSN 13 4309-3 Průmyslové armatury - Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků (5.94)
ČSN EN 13789 (13 3550) Litinové uzavírací ventily (12.10)
ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2:
Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (1.04, oprava 1 6.05)
ČSN EN 837-2 (25 7012) Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů (3.98,
opr. 1 10.01)
ČSN EN 10208-2 (42 1908) Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média - Technické dodací
podmínky - Část 2: Trubky s požadavky třídy B (12.09)
ČSN EN 12613 (64 6910) Označování výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi
(1.10)
ČSN EN 307 (69 6307) Výměníky tepla - Návody na vypracování instrukcí pro instalování,
obsluhu a údržbu pro udržení výkonnosti všech typů výměníků tepla (11.99) norma je v
anglickém jazyce
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.94, Z1 1.96, Z2 1.98, Z3 8.99, Z4
7.03)
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení (06.94, zm.1 1.98)
35. SVAŘOVÁNÍ
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách
ČSN 05 0003 Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy (4.91)
ČSN 05 0004 Zváranie. Elektronové a laserové zváranie. Základné pojmy (4.91)
ČSN ISO 6520-1 (05 0005) Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad
kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování (1.08)
ČSN ISO 6520-2 (05 0005) Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad
kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování (4.03)
ČSN EN 1792 (05 0009) Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných
procesů (04.04)
ČSN EN ISO 4063 (05 0011) Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování
(7.11)
ČSN EN 13622 (05 0015) Zařízení pro plamenová svařování - Terminologie - Termíny používané v
plamenovém svařování (09.03)
ČSN EN 9692-1 (05 0025) Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových
spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se
elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou
elektrodou v inertním plynu a svařováním svazkem paprsků (09.04)
ČSN EN 9692-2 (05 0025) Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2:
Svařování ocelí pod tavidlem (07.00)
ČSN EN 9692-3 (05 0025) Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3:
Obloukové svařování hliníku a jeho slitin, tavící se elektrodou v inertním plynu a
wolframovou elektrodou v inertním plynu (06.02, zm. A1 8.04)
ČSN EN 9692-4 (05 0025) Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových
spojů - Část 4: Plátované oceli (05.04)
ČSN EN 5817 (05 0110) Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené
tavným svařováním (mimo elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
(1.08)
ČSN 05 0211 Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a
nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady (10.92)
ČSN EN 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Všeobecná pravidla (08.04)
ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování (07.05)
ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové
svařování niklu a slitin niklu (06.13)
ČSN EN 15612 (05 0317) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování (1.05)
ČSN EN ISO 15613 (05 0318) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů část 8: Schvalování na základě předvýrobní zkoušky svařování (6.05)
ČSN EN ISO 14555 (05 0324) Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
(7.07)
ČSN EN ISO 14731 (05 0330) Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti (5.07)
ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava
pracovísk (02.93)
ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka (2.93, zm 1
1.95, 2 1.96, 3 9.99)
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie
kovov (2.93, změna 1 10.95)
ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov (2.93, zm. 1
4.99)
ČSN 05 0650 Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov (02.93)
ČSN 05 0661 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov (02.93)
ČSN 05 0671 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov (02.93)
ČSN 05 0672 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektronové zváranie kovov (02.93)
ČSN EN 1598 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech
- Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování (4.12)
ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů (09.02, Z1 11.08)
ČSN EN 287-1 (05 0711) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli (03.12)
ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkoušky svářečů. Tavné svařování, Část 3: Měď a slitiny mědi (8.00,
opr. 1 2.01)
ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkoušky svářečů. Tavné svařování, Část 3: Nikl a slitiny niklu
(08.00, opr. 1 2.01)
ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a
slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu (06.01)
ČSN EN 13067 (05 0722) Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti Svařování spojů z termoplastů (09.13)
ČSN EN 1418 (05 0730) Svářečský personál. Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování
a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování
kovových materiálů (5.99)
ČSN ISO 9090 (05 2005) Zváranie. Plynotesnosť zariadení na plameňové zváranie a príbuzné
procesy (10.93, zm. 1-4.97)
ČSN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové
materiály (9.10, opr. 1 12.10)
ČSN 05 2100 Zváranie. Plameňové zváranie. Základné pojmy (5.89)
ČSN EN ISO 7291 (05 2121) Zařízení pro plamenové svařování. Rozvodové redukční ventily do 30
MPa (300 bar) používané pro svařování, řezání a příbuzných procesech (4.11) norma je v
anglickém jazyce
ČSN EN ISO 14114 (05 2122) Zařízení pro plamenové svařování. Acetylenové rozvodové systémy
pro svařování, řezání a příbuzné procesy - všeobecné požadavky (11.00)
ČSN EN 60974-1 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího
proudu (7.06)
ČSN EN 60974-6 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zdroje svařovacího proudu
pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem (12.03, opr. 1 10.05, Z1 9.11)
ČSN EN 60974-7 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky (10.13)
ČSN EN 60974-8 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro
svařování a plazmové řezání (12.09)
ČSN EN 60974-11 ed. 2 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod
(5.05, Z1 6.11) (platnost do 1. 10. 2013)
ČSN EN 60974-12 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení
pro svařovací vodiče (6.11) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 1011-1 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1:
Všeobecná směrnice pro obloukové svařování (8.09)
ČSN EN 1011-2 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2:
Obloukové svařování feritických ocelí (04.02, A1 8.04)
ČSN EN 1011-3 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3:
Obloukové svařování korozivzdorných ocelí (04.02, zm. A1 8.04)
ČSN EN 1011-4 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4:
Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku (08.02, zm. A1 8.04)
ČSN 05 3400 Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné
pojmy (9.87, Z1 4.01)
ČSN EN 730-1 (05 4230) Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1:
Zahrnující zhášecí vložku (06.03) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 730-2 (05 4230) Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2:
Nezahrnující zhášecí vložku (06.03)
ČSN EN ISO 3821 (05 4240) Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování,
řezání a příbuzné procesy (8.10) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN ISO 5171 (05 4250) Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při
svařování, řezání a příbuzných procesech (8.10) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN ISO 2503 (05 4251) Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily pro lahve na
stlačené plyny do 200 barů používané při svařování, řezání a příbuzných procesech (12.09)
norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 13133 (05 5905) Tvrdé pájení - Zkouška páječe (11.01)
ČSN EN 175 (83 2455) Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a
podobných postupech (11.98)
36. CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR) , v platném znění;
Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhl. č. 472/2006 Sb.
Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění
vyhl. č. 502/2004 Sb.;
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezení znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované inspekci), ve znění zákona č.
521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb., 695/2004 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., úplné znění vyšlo
pod č. 435/2006 Sb., změna č. 25/2008 Sb. , 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb.,
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.
297/2008 Sb. úplné znění vyšlo pod č. 86/2009 Sb. , č. 136/2010 Sb., 342/2011 Sb.,
375/2011 Sb., 18/2012 Sb.,
Vyhláška č. 304/2002 Sb. , kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení
biocidních přípravků a účinných látek
Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů
předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh, ve znění vyhl.
č. 382/2007 Sb.
Sdělení MZv č. 54 o přijetí změn a doplňků - „Přílohy A ustanovení o nebezpečných látek a
předmětech“, „Příloha B - ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské
dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s
ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 488/2009 Sb.
Vyhláška č. 103/2006 Sb. , o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o
rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické
ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií
Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon), ve znění zák. č. 279/2013 Sb.,
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají
některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích (10.02, opr. 1 4.06, opr. 2
6.07)
ČSN EN 12561-1 (28 0701) Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů
pro přepravu nebezpečného zboží (11.11)
ČSN EN ISO 3672-1 (64 1201) Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) - Část 1:
Systém označování (05.02)
ČSN EN ISO 3673-1 (64 1301) Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 1: Označování (06.00)
ČSN EN ISO 3673-2 (64 1301) Plasty - Epoxidové pryskyřice - Část 2: Příprava zkušebních těles a
stanovení vlastností (10.00)
ČSN 65 6690 Odpadní oleje (01.03)
ČSN EN 923 + A1 (66 8501) Lepidla - Termíny a definice (11.08)
ČSN EN ISO 780 (77 0051) Obaly - Manipulační značky (06.99)
ČSN EN 459-1 ed. 2 (72 2201) Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
(3.11)
37. ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozd. předpisů;
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MZd. č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve
věku do 3 let; ve znění vyhl. č. 521/2005 Sb.
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti; ve znění
vyhl. č. 148/2004 Sb., vyhl.č. 320/2010 Sb.,
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů ve znění vyhl. č. 405/2004 Sb.;
Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu
přípravy na povolání;
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,
161/2006 Sb., 165/2006 Sb., 179/2006 Sb., 342/2006 Sb., 624/2006 Sb., 217/2007 Sb.,
296/2007 Sb., 343/2007 Sb., 126/2008 Sb., 189/2008 Sb., 242/2008 Sb., 243/2008 Sb.,
306/2008 Sb., 384/2008 Sb., 49/209 Sb., 227/2009 Sb., 378/2009 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011
Sb., 331/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 472/2011 Sb., 53/2012 Sb.,
333/2012 Sb., 370/2012 Sb., 241/2013 Sb., 344/2013 Sb.,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 383/2005 Sb., 179/2006 Sb., 264/2006 Sb., 189/2008 Sb., 384/2008 Sb., 223/2009
Sb., 227/2009 Sb., 422/2009 Sb., 159/2010 Sb., 420/2011 Sb., 198/2012 Sb., 333/2012 Sb.,
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhl. č. 422/2006 Sb., č. 46/2008 Sb., 394/2008 Sb.,
86/2012 Sb.,
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhl. č. 470/2006 Sb.
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení
vydaných zahraničními školami
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhl. č.
374/2006 Sb., vyhl. č. 400/2009 Sb.,
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhl. č. 43/2006 Sb., 214/2012
Sb.
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. č. 225/2009 Sb., vyh. č. 195/2012 Sb.,
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhl. č. 322/2008 Sb., 111/2012
Sb.,
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění vyhl. č. 454/2006 Sb., 256/2012 Sb.,
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhl. č. 57/2010 Sb.
Vyhláška č. 71/2005 Sb. , o základním uměleckém vzdělávání
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění vyhl. č. 116/2011 Sb.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhl. č. 62/2007 Sb., vyhl.
č. 147/2011 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhl. č. 109/2011 Sb., 279/2012
Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhl. č. 107/2008 Sb., 463/2011 Sb.,
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních, ve znění vyhl. č. 436/2010 Sb.
Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělávání, ve znění vyhl. č. 489/2006
Sb., vyhl. č. 63/2008 Sb., vyhl. č. 205/2010 Sb., 431/2011 Sb., 86/2013 Sb.
Vyhláška č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhl. č. 412/2006 Sb., 329/2013
Sb., 329/2013 Sb.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb.
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče
ve střediscích výchovné péče
Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných
Ministerstvem vnitra, ve znění vyhl. č. 260/2013 Sb.
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhl. č. 323/2008 Sb., vyhl. č.
21/2010 Sb.,
Vyhláška č. 60/2006 Sb. , o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických
pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských
zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o
akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti
pedagogických pracovníků)
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zák. č. 110/2007 Sb., zák. č.
362/2007 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 53/2012 Sb.
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhl. č. 244/2011 Sb.
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských
zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí
Vyhláška č. 176/2009 Sb. , kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a
studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení
neuvádějí
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění NV č. 367/2012 Sb.
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění NV č. 24/2013 Sb.,
339/2013 Sb.,
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální
podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
NÁŘADÍ TĚLOCVIČNÁ, DĚTSKÁ
ČSN EN 174 (83 2453) Prostředky k ochraně očí. Brýle pro sjezdové lyžování (1.02)
ČSN EN 957-1 (94 0201) Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní
požadavky a zkušební metody (2.06) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 957-9 (94 0201) Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení,
další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody (12.03) norma je v anglickém
jazyce
ČSN EN 914 (94 0341) Tělocvičné nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí.
Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody (4.09) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 12196 (94 0344) Gymnastické nářadí - Kůň a koza - Funkční a bezpečnostní požadavky,
zkušební metody (8.03) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 12197 (94 0345) Gymnastické nářadí - Hrazda - Bezpečnostní požadavky a zkušební
metody (09.01)
ČSN EN 12346 (94 0346) Gymnastické nářadí - Žebřiny, průlezky a šplhací rámy - Bezpečnostní
požadavky (08.01)
ČSN EN 12655 (94 0347) Gymnastické nářadí - Gymnastické kruhy - Funkční a bezpečnostní
požadavky a zkušební metody (08.01)
ČSN EN 12432 (94 0348) Gymnastické nářadí - Kladina - Funkční a bezpečnostní požadavky a
zkušební metody (09.01)
ČSN EN 12503-1 (94 0349) Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní
požadavky (10.13)
ČSN EN 12503-2 (94 0349) Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký,
bezpečnostní požadavky (09.02)
ČSN EN 12503-3 (94 0349) Sportovní žíněnky - Část 3 Žíněnky pro judo, bezpečnostní požadavky
(09.02)
ČSN EN 1176-1 (94 0515) Zařízení dětských hřišť - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a
zkušební metody (2.09)
ČSN EN 1176-2 (94 0515) Zařízení dětských hřišť požadavky a zkušební metody pro houpačky (1.09)
Část 2: Další specifické bezpečnostní
ČSN EN 1176-3 (94 0515) Zařízení dětských hřišť - Část 3: Další specifické požadavky a zkušební
metody pro skluzavky (2.09)
ČSN EN 1176-4 (94 0515) Zařízení dětských hřišť - Část 4: Další specifické požadavky a zkušební
metody pro lanové dráhy (2.09)
ČSN EN 1176-5 (94 0515) Zařízení dětských hřišť - Část 5: Další specifické požadavky a zkušební
metody pro kolotoče (2.09)
ČSN EN 1176-6 (94 0515) Zařízení dětských hřišť - Část 6:Další specifické požadavky a zkušební
metody pro kolébačky (3.09)
ČSN EN 1176-7 (94 0515) Zařízení dětských hřišť - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu
a provoz (2.09, opr. 1 12.12)
ČSN EN 1177 (94 0516) Povrch hřiště tlumící náraz - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
(4.09)
ČSN EN 1271 (94 0517) Zařízení hracích ploch - Zařízení pro basketbal. Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody (2.05, opr. 1 1.06)
ČSN EN 1270 (94 0518) Zařízení hracích ploch. Zařízení pro volejbal. Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody (5.06) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 748 (94 0510) Zařízení hracích ploch. Branky na fotbal. Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody (2.05, opr. 1 1.06) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 749 (94 0511) Zařízení hracích ploch. Branky pro házenou. Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody (2.05, opr. 1 1.06) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 750 (94 0512) Zařízení hracích ploch. Branky pro pozemní hokej. Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody (2.05, opr. 1 1.06) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 1509 (94 0514) Zařízení hracích ploch. Zařízení pro badmington. Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody (4.09) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 1510 (94 0513) Zařízení hracích ploch. Zařízení pro tenis. Funkční a bezpečnostní
požadavky, zkušební metody (2.05) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 1069-1 (94 0910) Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
(07.11, opr. 1 11.12)
ČSN EN 1069-2 (94 0910) Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny (8.11)
ČSN EN 13451-1 (94 0915) Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní
požadavky a zkušební metody (5.12)
ČSN EN 13451-3 (94 0915) Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní
požadavky a zkušební metody pro přívod a odtok vody (5.12)
ČSN EN 1972 (94 0911) Potápěčská výzbroj. Šnorchly. Bezpečnostní požadavky a zkušební
metody (12.02)
ČSN EN 1809 (94 0912) Potápěčská výzbroj. Kompenzátor vztlaku. Bezpečnostní požadavky a
zkušební metod (12.98)
ČSN EN 15288-2 (94 0920) Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování
bazénů (5.12)
38. ZDRAVOTNICTVÍ
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění;
Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozd. předpisů;
Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zák. č. 130/2003; č. 274/2003 Sb., č. 58/2005 Sb., 227/2009 Sb., 196/2010 Sb.,
375/2011 Sb.,
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů; (úplné znění č. 471/2005 ,Sb.), 466/2011 Sb.,
Nařízení vlády č. 342/2000 Sb. kterým se stanoví zdravotnické prostředky, které mohou ohrozit
zdraví člověka;
Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví; ve znění vyhl. č. 472/2006 Sb.
Vyhláška MZd. č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s
potravinami a pokrmy, ve znění vyhl č. 186/2003 Sb.; 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008
Sb., 386/2008 Sb. , 127/2009 Sb., 111/2011 Sb.
Vyhláška MZd. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti;ve znění
vyhl. č. 148/2004 Sb., vyhl. č. 320/2010 Sb.
Vyhláška MZd č. 356/2001 Sb., o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na
zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu
zveřejňovaných údajů o jejich povolení;
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí
hluku, ve znění nař. vl. č. 342/2003 Sb., 198/2006 Sb.,
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;
Vyhláška MZd. č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu
přípravy na povolání;
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon), ve znění zák. č. 279/2013 Sb.,
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
Vyhláška MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli ve znění vyhl. č. 107/2013 Sb.,
Vyhláška MZd. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných; ve znění vyhl. č.
602/2006 Sb.
Vyhláška MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.
Zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zák. č.
225/2006 Sb., 274/2008 Sb., 305/2009 Sb., 375/2011 Sb.,
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku
s vodou a na úpravu vody
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb.
Vyhláška č. 123/2006 Sb. , o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
Vyhláška č. 125/2006 Sb., kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o
návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhl. č. 65/2009 Sb.,
vyhl. č. 443/2009 Sb., vyhl. č. 299/2010 Sb.
Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č.
68/2010 Sb., 93/2012 Sb.,
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění NV č.
106/2010 Sb.
Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v
lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé
přípravky, ve znění vyhl. č. 254/2013 Sb.,
Vyhláška č. 106/2008 Sb. , o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o
odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
Vyhláška č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a
strážníka obecní policie
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 Sb., 437/2012 Sb., 66/2013 Sb., 303/2013
Sb.,
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Sb.,
47/2013 Sb.
Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají
některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých
druzích posudkové péče)
ČSN ISO 7000 (01 8024) Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled (01.05)
ČSN IEC 60073 ed. 2 (33 0170). Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení
a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (06.03)
ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny (11.04)
ČSN 33 2140 Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely
(7.87, zm. a 8.90, Z1 1.13) Platnost do 9. 1. 2015
ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalce nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (1.13, opr. 1 8.13)
ČSN EN 55011 ed. 3 (33 4225) Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení Charakteristiky vysokfrekvenčního rušení - Meze a metody měření (8.10)
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a
podobně. Část2-15: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro
napájení v místnostech pro léčebné účely (8.12)
ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné
požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických
elektrických systémů (12.01)
ČSN EN 60601-1-4 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na
bezpečnost. Programovatelné zdravotnické elektrických systémy (07.98, zm. Z1 10.00)
ČSN EN 60601-2-4 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na
bezpečnost defibrilátorů (8.03, Z1 1.12)
ČSN EN 60601-2-30 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Všeobecné
požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti neinvazivních monitorů krevního tlaku s
automatizovaným cyklováním (02.01, zm. Z1 5.11)
ČSN EN 60601-2-49 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky
na bezpečnost multifunkčních pacientských monitorů (08. 02)
ČSN EN 62083 ed. 2 (36 4803) Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost
systémů pro plánování radioterapie (8.10)
ČSN IEC 878 (36 4806) Značky nahrazující nápisy. Grafické značky pro elektrické zařízení ve
zdravotnictví (12.93)
ČSN IEC 1288-1 (36 4850) Defibrilárory - Defibrilárory - monitory - Část 1: Provoz (03.02)
ČSN IEC 1288-2 (36 4850) Defibrilárory - Defibrilárory - monitory - Část 1: Údržba (03.02)
ČSN IEC 1289-1 (36 4851) Vysokofrekvenční chirurgické přístroje - Část 1: Provoz (03.02)
ČSN IEC 1289-2 (36 4851) Vysokofrekvenční chirurgické přístroje - Část 1: Údržba (03.02)
ČSN IEC 930 (36 4890) Zásady bezpečného používání zdravotnických přístrojů pro
administrativní a zdravotnický personál (09.94)
ČSN IEC 513 (36 4891) Základní hlediska norem bezpečnosti zdravotnických elektrických
přístrojů (04.96)
73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky (6.07, Z1 1.11)
ČSN EN 14180 + A2 (84 7110) Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory a nízkoteplotní
směsi páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení (1.10)
ČSN EN ISO 15223-1 (85 0005) Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a
informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky (12.12)
ČSN EN 12128 (83 1008) Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně
zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na
bezpečnost (09.99)
ČSN EN 13091 (83 1037) Biotechnologie. Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení
(02.01)
ČSN EN 13092 (83 1038) Biotechnologie. Zařízení. Směrnice pro odběr vzorků a inokulační
postupy (02.01)
ČSN EN 13095 (83 1039) Biotechnologie. Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních
plynů (02.01)
ČSN EN 13312-1 (83 1044) Biotechnologie. Kritéria funkční způsobilosti potrubních systémů a
přístrojového vybavení - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti (12.01)
ČSN IEC 788 (84 0003) Lékařská radiologie – Terminologie (04.97, oprava 1 4.00)
ČSN EN 1789 + A1 (84 2110) Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční
ambulance (8.10)
ČSN EN ISO 10079-1 (85 2703) Zdravotnická odsávací zařízení. Část 1: Požadavky na bezpečnost
(09.09)
ČSN EN ISO 10079-2 (85 2703) Zdravotnická odsávací zařízení. Část 1: Odsávací zařízení
poháněná ručně (09.09)
ČSN EN ISO 10079-3 (85 2703) Zdravotnická odsávací zařízení. Část 3: Odsávací zařízení
poháněná vakuovým nebo tlakovým zdrojem (09.09)
ČSN EN ISO 11197 (85 2711) Zdravotnické napájecí jednotky (11.09)
ČSN EN ISO 10524-2 (85 2750) Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a
podružné redukční ventily (11.06)
ČSN EN ISO 5359 (85 2760) Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny (5.09,
A1 7.12)
ČSN EN ISO 7396-1 (85 2761) Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody
pro stlačené medicinální plyny a podtlak (11.07, zm. A1 7.10, A2 8.10, A3 10.13)
ČSN EN 7396-2 (85 2761) Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy
systému anestetických plynů (11.07)
ČSN EN ISO 13485 (85 5001) Zdravotnické prostředky- Systémy managementu jakosti –
Požadavky pro účely předpisů (8.12, opr. 1 1.13, opr. 2 1.13)
ČSN EN ISO 15189 (85 5101) Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a
způsobilost (6.13)
ČSN EN ISO 10993-2 (85 5220) Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky-Část 2:
Požadavky na ochranu zvířat (4.07)
ČSN EN ISO 10993-3 (85 5220) Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 3:
Zkoušky genotoxicity, karcinogenity a reprodukční toxicity (9.09)
ČSN EN ISO 10993-14 (85 5220) Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky-Část 14:
Kvalitativní a kvantitativní stanovení degradačních produktů z keramických materiálů
(11.09)
ČSN EN ISO 14971 (85 5231) Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické
prostředky (12.12)
ČSN EN ISO 556-1 (85 5255) Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické
prostředky označované jako „STERILNÍ“ - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky
sterilizované v konečném obalu (8.02)
ČSN EN ISO 14937 (85 5262) Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Obecné požadavky na
charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace
zdravotnických prostředků (6.10, opr. 1 1.07)
ČSN EN 12322 (85 7013) Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Kultivační půdy pro
mikrobiologii - Kritéria funkce kultivačních půd (04.00, zm. A1 7.02)
39. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnost v ochraně lesa, ve
znění 149/2003 Sb., 309/2002 Sb., 222/206 Sb., 167/2008 Sb., 227/2009 Sb.,
Zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., č.
254/2001 Sb., č. 482/2004 Sb., 227/2009 Sb., 346/2009 Sb., 239/2012 Sb.,
Zákon č. 17/1992 Sb.o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998, 100/2001 Sb.;
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (poslední úplné
znění vyšlo pod č. 18/2010 Sb.)
Vyhláška č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozd. předpisů;
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000
Sb., 413/2005 Sb., 6/2005 Sb., 380/2009 Sb., (úplné znění č. 6/2010 Sb.)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zák. č. 93/2004 Sb.;
163/2006 Sb., 186/2006 Sb., 216/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb.,
436/2009 Sb., (úplné znění vyšlo pod číslem 49/2010 Sb.), 85/2012 Sb., 167/2012 Sb.,
350/2012 Sb.,
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění,
úplné znění vyšlo pod číslem 273/2010 Sb., další změna 77/2011 Sb., 151/2011 Sb., 85/2012
Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb., 275/2013 Sb., 303/2013 Sb.,
Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhl. č.
502/2004 Sb.;
vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů
a seznamy odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu, tranzitu odpadu
(katalog odpadů), ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhl. č. 41/2005
Sb., 294/2005 Sb., 353/2005 Sb., 351/2008 Sb., 478/2008 Sb., 61/2010 Sb., 170/2010 Sb.
Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem,
monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto
látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
Vyhl. č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s
posuzováním vlivů na životní prostředí
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném
znění;
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (vyhrazených elektrických zařízeních (zákon o
integrované prevenci), ve znění zák. č. 521/2002 Sb., zák. č. 437/2004 Sb., 695/2004 Sb.,
444/2005 Sb., 222/2006 Sb. (úplné znění vyšlo pod č. 435/2006 Sb.), změna č. 25/2008 Sb. ,
227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb.,
Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderních
zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího zařízení a o požadavcích na obsah vnitřního
havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhl. č. 2/2004 Sb.;
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění NV č. 229/2007 Sb., 23/2011
Sb.,
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon), ve znění zák. č. 279/2013 Sb.,
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění vyhl. č. 341/2008 Sb., 61/2010 Sb., 93/2013 Sb.,
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o
bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a
elektroodpady), ve znění vyhl. č. 65/2010 Sb., 285/2010 Sb., 158/2011 Sb., 249/2012 Sb.,
178/2013 Sb.,
Vyhl. č. 432/2005 Sb. , kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za
újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Vyhláška č. 450/2005 Sb. , o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků, ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb.
Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých
zákonů, ve znění zák. č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 77/2011 Sb., 201/2012 Sb., 169/2013
Sb.,
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových
hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního
prostředí, ve znění vyhl. č. 450/2011 Sb.,
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů, ve znění zák. č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb.,
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o
změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných
autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke
sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků
(o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhl. č. 54/2010 Sb.,
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 17/2009 Sb. , o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
Vyhláška č. 103/2010 Sb. , o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o
životním prostředí
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Vyhláška č. 420/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických
směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech
Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění
odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových
vod
Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají
některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu (6.12)
ČSN 14015 (01 0915) Environmentální management. Environmentální posuzování míst a
organizací (EPMO) (5.03, Z1 9.10)
ČSN EN ISO 14020 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady (8.02)
ČSN 06 3090 Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
(3.07)
ČSN EN 840-6 + A1 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpady - Část 6: Požadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví (11.08)
ČSN EN 12574-3 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpady - Část 3: Bezpečnostní a zdravotní
požadavky (5.06)
ČSN EN 13071 - 1 (26 9383) Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a
vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky (11.08, oprava 1 6.10)
ČSN EN 13071 - 2 (26 9383) Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a
vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systém zcela nebo částečně zapuštěné
do země (11.08, oprava 1 6.10)
ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží. Zkoušení, kontrola a značení
kovových nádrží (10.07)
ČSN EN 13081 + A1 (69 9021) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení
nádrží - Nástavec pro jímání par a spojka (9.12)
ČSN EN 13082 + A1 (69 9022) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení
nádrží - Armatura pro převádění par (9.12)
ČSN EN 13083 (69 9023) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem (7.09)
ČSN EN 13922 (69 9032) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy (7.12) norma je v anglickém jazyce
ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů (1.91)
ČSN EN 13193 (77 0003) Obaly - Obaly a životní prostředí – Terminologie (6.01)
ČSN 77 0052-2 Obaly - Odpady z obalů - Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití
odpadu z obalů (07.03)
ČSN 77 0053 Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
(07.03)
ČSN EN 13965-2 (83 8001) Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice
vztahující se k nakládání s odpady (2.05)
ČSN 83 8030 Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek (4.02)
ČSN 83 8032 Skládkování odpadů. Těsnění skládek (4.02)
ČSN 83 8033 Skládkování odpadů. Nakládání s průsakovými vodami ze skládek (4.02)
ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek (12.00, zm. Z1 9.03)
ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek (4.02)
40. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KANALIZACE
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
úplné znění vyšlo pod číslem 273/2010 Sb. , další změna 77/2011 Sb., 151/2011 Sb., 85/2012
Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb., 303/2013 Sb.,
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., č. 274/2003
Sb., č. 20/2004 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 76/2006 Sb.; 186/2006 Sb., 222/2006
Sb., 281/2009 Sb., 275/2013 Sb.,
Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění vyhl. č. 146/2004 Sb., vyhl. č. 515/2006 Sb., vyhl.
č. 120/2001 Sb.
Vyhláška MZem č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění vyhl. č.
93/2011 Sb.
Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhl. č. 367/2005
Sb.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění NV č. 229/2007 Sb.. 23/2011 Sb.
Vyhláška č. 450/2005 Sb. , o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků, ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb.
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění
odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových
vod
ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže do dopravní plochy - Konstrukční zásady,
zkoušení, označování, řízení jakosti (2.96, opr. 1 7.03)
ČSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování,
zkoušení a hodnocení shody (07.03, opr. 1 9.06)
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody (7.85, Z1 11.94, Z2 4.06, Z3 9.10)
ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1:
Všeobecně (07.02)
ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie (09.03, Z1 4.09)
ČSN 75 0150 Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství (5.08, Z1 2.13)
ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník (9.07)
ČSN EN ISO 6107-9 (75 0175) Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík
(02.99)
ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a
jejich skladování (10.92, opr. 1 6.93)
ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a
ropných látek silničními vozidly (10.11)
ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech (04.06)
ČSN EN 1444 (75 5406) Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na
staveništi (04.03)
ČSN 75 6081 Žumpy (4.07)
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky (4.12)
ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov (10.08)
ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (04.99, Z1 9.10)
ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel (7.06)
ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (02.98)
ČSN EN 12255-1 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady (3.03)
ČSN EN 12255-3 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění (4.02)
ČSN EN 12255-4 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění (3.03)
ČSN EN 12255-5 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 5: Čištění odpadních vod v biologických
nádržích (07.00)
ČSN EN 12255-6 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace (03.03)
ČSN EN 12255-7 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové rektory (3.03)
ČSN EN 12255-8 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství (04.02)
ČSN EN 12255-9 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání (3.03)
ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti (4.02)
ČSN EN 12255-11 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje (4.02)
ČSN EN 12255-12 (75 6403) Čistírny odpadních vod – Část 12: Automatizovaný systém řízení
(08.04)
ČSN EN 12255-13 (75 6403) Čistírny odpadních vod - část 13: Čištění odpadních vod chemickým
srážením (9.03)
ČSN EN 12255-14 (75 6403) Čistírny odpadních vod - část 14: Hygienizace (4.05)
ČSN EN 12255-15 (75 6403) Čistírny odpadních vod - část 15: Měření standardní oxygenační
kapacity v aktivační nádrži (12.04)
ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod (10.01)
ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů (1.91)
ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzínu) - Část 1: Zásady pro
navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti (4.03, zm. A1 8.05, opr. 1 9.06)
ČSN EN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (12.08)
ČSN EN 1825-2 (75 6553) Lapáky tuku - část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a
údržba (7.03)
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace (05.03)
ČSN EN 12056-4 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice
odpadních vod - Navrhování a výpočet (6.01, zm. Z1 5.03)
ČSN EN 12056-5 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení,
pokyny pro provoz, údržbu a používání (6.01, zm. Z1 5.03)
ČSN EN 12050-1 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční
zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi (07.02)
ČSN EN 12050-2 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční
zásady a zkoušení Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií (07.02)
ČSN EN 12050-3 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční
zásady a zkoušení Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím
(7.02)
ČSN EN 12050-4 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční
zásady a zkoušení Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi (7.02)
ČSN 83 0916 Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím (05.75, zm. a
1.85)
ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací (3.07)
41. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky
ČSN EN 50365 (35 9727) Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí (11.02)
ČSN EN 13402-1 (80 7035) Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup
měření tělesných rozměrů (11.01)
ČSN EN 458 (83 2111) Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu Návod (06.05)
ČSN EN 352-1 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče
sluchu (6.03)
ČSN EN 352-2 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče
sluchu (6.03)
ČSN EN 352-3 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče
sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu (6.03)
ČSN EN 352-4 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové
chrániče s amplitudově závislým útlumem (12.01, A1 6.06)
ČSN EN 352-5 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové
chrániče s aktivním snižováním hluku (8.03, A1 7.06)
ČSN EN 352-6 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové
chrániče s elektrickým dorozumívacím zařízením (8.03)
ČSN EN 352-7 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové
chrániče sluchu s hladinovou závislostí (8.03)
ČSN EN 397 + A1 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby (5.13)
ČSN EN 812 (83 2145) Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou (9.12)
ČSN EN 12492 (83 2170) Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce-Bezpečnostní požadavky a
zkušební metody (9.12)
ČSN EN 133 (83 2200) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Rozdělení (6.02)
ČSN EN 529 (83 2201) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr,
používání, ošetřování a údržbu - Návod (5.06)
ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Definice názvů a piktogramy
(01.00)
ČSN EN 134 (83 2203) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí (02.99)
ČSN EN 135 (83 2204) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Seznam ekvivalentních názvů
(01.00)
ČSN EN 13274-1 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - část 1:
Stanovení průniku a celkového průniku (12.01)
ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - část 2:
Praktické zkoušky (12.01)
ČSN EN 13274-6 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Zkušební metody –
Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (10.02)
ČSN EN 136 (83 2210) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky,
zkoušení a značení (12.98, oprava 1 10.00)
ČSN EN 140 (83 2211) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky Požadavky, zkoušení a značení (08.99, oprava 1 10.00)
ČSN EN 142 (83 2212) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Ústenky. Požadavky, zkoušení a
značení (10.02)
ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplynové a kombinované
filtry - Požadavky, zkoušení a značení (7.08)
ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtry proti částicím. Požadavky,
zkoušení a značení (04.01, A1 12.06)
ČSN EN 405 + A1 (83 2226) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s
ventily proti plynům nebo plynům a částicím. Požadavky, zkoušení a značení (12.09)
ČSN EN 149 + A1 (83 2225) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k
ochraně proti částicím Požadavky, zkoušení a značení (12.09)
ČSN EN 1827 + A1 (83 2228) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez
vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a
částicím nebo pouze částicím. Požadavky, zkoušení a značení (12.09)
ČSN EN 137 (83 2240) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s
otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a
značení (6.07)
ČSN EN 145 (83 2241) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s
uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku
- Požadavky, zkoušení a značení (12.98, zm. A1 4.01)
ČSN EN 12942 (83 2251) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s
pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a
značení (08.99, zm. A1 7.03, A2 6.09)
ČSN EN 138 (83 2260) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s
přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení, značení
(12.96)
ČSN EN 14593-1 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací přístroje
na tlakový vzduch s plicní automatikou – Část 1: Přístroje s obličejovou maskou – Požadavky,
zkoušení a značení (12.05)
ČSN EN 14593-2 (83 2261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací přístroje
na tlakový vzduch s plicní automatikou – Část 2: Přístroje s přetlakem s polomaskou –
Požadavky, zkoušení a značení (12.05)
ČSN EN 269 (83 2262) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s
nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou – Požadavky, zkoušení a značení
(12.96)
ČSN EN 14594 (83 2263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací přístroje na
tlakový vzduch se stálým průtokem – Požadavky, zkoušení a značení (12.05)
ČSN EN 13794 (83 2270) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací
přístroj s uzavřeným okruhem – Požadavky, zkoušení a značení (8.03)
ČSN EN 402 (83 2272) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací
sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s
obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení (10.03)
ČSN EN 403 (83 2273) Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s
kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení (1.05)
ČSN EN 404 (83 2274) Dýchací sebezáchranné prostředky. Sebezáchranné filtrační dýchací
přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému. Požadavky, zkoušení a značení
(11.05)
ČSN EN 148-1 (83 2281) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část
1: Připojovací oblý závit (01.00)
ČSN EN 148-2 (83 2281) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část
2: Přípojka s centrálním závitem (01.00)
ČSN EN 148-3 (83 2281) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části – Část
3: Připojovací závit M 45 x 3 (01.00)
ČSN EN 420 + A1 (83 2300) Ochranné rukavice.Všeobecné požadavky a metody zkoušení (6.10)
ČSN EN 12477 (83 2301) Ochranné rukavice pro svářeče (8.02, A1 10.05)
ČSN EN 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 1:
Terminologie a požadavky na provedení (05.04)
ČSN EN 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 2:
Stanovení odolnosti proti penetraci (05.04)
ČSN EN 374-3 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3:
Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií (05.04)
ČSN EN 511 (83 2340) Ochranné rukavice proti chladu (11.06)
ČSN EN 166 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení (10.02, opr. 1
7.10)
ČSN CR 13464 (83 2402) Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků k
ochraně očí a obličeje (5.01)
ČSN EN 379 + A1 (83 2431) Prostředky k ochraně očí – Automatické svářečské filtry (11.09)
ČSN EN 207 (83 2451) Osobní ochrana očí - Filtry a prostředky na ochranu očí proti laserovému
záření (ochranné brýle proti laseru) (7.10, opr. 1 6.12) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 208 (83 2452) Osobní prostředky na ochranu očí - Prostředky na ochranu očí pro
seřizovací práce na laserech a laserových soustavách (ochranné brýle pro seřizování laserů)
(7.10) norma je v anglickém jazyce
ČSN EN 175 (83 2455) Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a
podobných postupech (11.98)
ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi (8.12)
ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv (8.12)
ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv (3.05, opr. 1 4.08, A1
5.08)
ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv (9.12)
ČSN EN 15090 (83 2506) Obuv pro hasiče (9.12)
ČSN ISO 5423 (83 2511) Tvářená plastová obuv. Polyuretanová obuv, s podšívkou nebo bez
podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace (12.94)
ČSN ISO 4643 (83 2512) Tvářená plastová obuv. Obuv z polyvinylchloridu, s podšívkou nebo bez
podšívky, pro všeobecné použití v průmyslu. Specifikace (12.94)
ČSN EN 13287 (83 2571) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Metoda zkoušení odolnosti
proti uklouznutí (5.13)
ČSN 83 2700 Ochranné oděvy – Slovník (6.05)
ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky (09.04)
ČSN EN 14605 + A1 (83 2721) Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky a
provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou
nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ
4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB (3) a PB (4)) (11.09)
ČSN EN 13034 + A1 (83 2722) Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na
provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti
kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB (6)) (12.09)
ČSN EN 943-1 (83 2726) Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně
kapalných aerosolů a pevných částic - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických oděvů
ventilovaných a neventilovaných: „plynotěsných“ (typ 1) a které nejsou „plynotěsné“ (typ 2)
(3.03)
ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
- Část 1: Všeobecné požadavky (4.08)
ČSN EN ISO 11612 (83 2749) Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni (9.09)
ČSN EN ISO 15027-1 (83 2762) Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro
stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti (6.13)
ČSN EN ISO 15027-2 (83 2762) Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné
oděvy, požadavky včetně bezpečnosti (6.13)
ČSN EN 13138-1 (83 2763) Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část:1 Bezpečnostní požadavky
a metody zkoušení pro plovací pomůcky, které uživatel obléká (5.09)
ČSN EN 381-3 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební
metody pro obuv (01.98)
ČSN EN 381-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5:
Požadavky pro ochranu nohou (02.97)
ČSN EN 381-7 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7:
Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou (2.00)
ČSN EN 381-9 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 9:
Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou (07.98)
ČSN EN 381-10 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10:
Metody zkoušení pro chrániče horní části těla (5.03)
ČSN EN 381-11 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11:
Požadavky na chrániče horní části těla (5.03)
ČSN EN ISO 13998 (83 2771) Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a
bodnutí ručními noži (8.03)
ČSN EN 510 (83 2772) Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku
pohyblivými částmi (5.95)
zachycení
ČSN EN ISO 13997 (83 2774) Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti
proti proříznutí ostrými předměty (7.00)
ČSN EN ISO 14877 (83 2781) Ochranné
otryskávacích prostředků (4.03)
oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých
ČSN EN 471 + A1 (83 2820) Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití –
Metody zkoušení a požadavky (07.08, Z1 9.09)
ČSN EN 1149-1 (83 2845) Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda
pro měření povrchového měrného odporu (02.07)
ČSN EN 1149-2 (83 2845) Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti. Část 2: Zkušební metoda
pro měření vnitřního odporu (11.98)
ČSN EN 13995 (83 2901) Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody pro zjištění
odolnosti materiálů proti protržení a dalšímu dynamickému trhání (12.01)
ČSN EN 481 (83 3621) Ovzduší na pracovišti, vymezení velikostních frakcí pro měření polétavého
prachu (10.94)
ČSN EN 482 (83 3625) Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření
chemických látek (11.12)
ČSN EN 12628 (94 0913) Potápěčská výzbroj - Kombinovaná vztlaková a záchranná zařízení Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (06.00)

Podobné dokumenty