Sbírka atraktivních úloh z biologie

Komentáře

Transkript

Sbírka atraktivních úloh z biologie
1
Obsah
Slovoúvodem.......................................................................................................................................................................4
Hlavnídoményživota.......................................................................................................................................................5
Systematikaeukaryot.......................................................................................................................................................8
Molekulárnífylogenetika.............................................................................................................................................14
1.Viry,viroidy,prionyadalšínebuněčnéčástice...........................................................................................18
2.Bakterie...........................................................................................................................................................................23
3.Sinice................................................................................................................................................................................32
4.Archaea............................................................................................................................................................................35
5.Excavata..........................................................................................................................................................................38
6.SARI.(Stramenopiles).............................................................................................................................................44
7.SARII.(Rhizaria,Alveolata)..................................................................................................................................47
8.Amoebozoa....................................................................................................................................................................54
9.Chytridie,hmyzomorkyaspájivé houby..........................................................................................................58
10.Vřeckovýtrusnéhouby..........................................................................................................................................63
11.Lichenizovanéhouby.............................................................................................................................................69
12.Stopkovýtrusnéhouby..........................................................................................................................................74
Autorskéřešeníúloh.....................................................................................................................................................79
Obrazovétabule...............................................................................................................................................................89
Seznampoužitéadoporučenéliteratury..........................................................................................................110
3
Slovo úvodem
Milékolegyně,milíkolegové,případněstudenti,kterýmsedostalatatopublikacedorukou,
dovolte,abychVámpředstavilSbírkuatraktivníchúlohzbiologieproblematickýchskupin
organismů.VzniklajakovolnépokračováníSbírkyatraktivníchúlohzbotaniky,kteroujsem
díkypodpořegrantemMHMPdaldohromadyvroce2011.SbírkabyVámmělazpřístupnit
novétrendyvsystematiceorganismů.Kdosledujeproměnymodernísystematikyzejména
eukaryotvposledníchletech,ví,žeseneustálesnovýmidatymění.Sicenenínutnétím
zatěžovatstudentyvrámciběžnýchhodinzákladníbiologie,aleasibychommělivědět,cose
děje.Právěproto,abyVásstudentinezaskočiliotázkamitypu:„Pročužnejsouhlenkyhouby?“,
nebo„Pročsezkoumáléčbamaláriepomocíherbicidů?“,nebo„Pročužnejsouhnědé,zelené
ačervenéřasyspolu?“,jetunašesbírka.
Poprosiljsemospolupráciřadulidí„zoboru“,kteřísenavznikusbírkypodíleli.Chtělbych
poděkovatJardoviNunvářoviaIvanuČepičkovizaúvodníkapitoly,JaničcePilátové,Ondrovi
Koukolovi,JardoviNunvářoviaVlastěČepelovézarecenzisbírky,HanceMaškovézaúžasné
obrázkovépřílohy,EvženuMarkalousovizatypografickoukorekturu,JirkoviŠevčíkoviza
titulnílist,MajděHolcové,LenceSochorovéaJaněPilátovézapřípravupraktickýchcvičení
prozávěrečnýseminář.
Sbírkamápodobnoustrukturujakosbírkazbotaniky.Nabízírůznéproblémovéúlohy,
doplňovačky,křížovky,schémataaotázkyzbiologievirů,bakterií,archeíavšech
eukaryotickýchskupin,vyjmarostlinaživočichů.Opětjsemsepokusilrozdělitúlohyna
základní(označenévykřičníkemzačíslemúlohy,např.2–1!)apokročilé,todefinitivní
rozhodnutíopoužitelnostiúlohynechávámnaVašemuvážení.Zároveňnabízínámětyna
laboratornícvičení(označenéLAB;užnešlomocdodržetschéma–najednukapitolučtyři
úlohy,zejménastředoškolskéúlohynaviryaarcheaprostěneexistují).Úlohyjsemčerpal
zcitovanéliteraturyavětšinuozkoušelnakroužkuBiologieprostředníškoly(Stanice
přírodovědců,DDMPraha).Dvanáctobrazovýchtabulívhodnětextdoplňuje.Novum
představujítřiúvodníkapitoly,kterésikladouzacílodstranitproblematickévnímání
systematiky„malýchorganismů“apomoctVámvorientacivmodernítaxonomii.
Nomenklaturačeskáilatinskávycházízejménazwebuwww.biolib.cz.
Protožesbírkabyladokončovánavchvatu,omlouvámsepředemzavšechnychyby
anedokonalosti.Budurádzajakoukolivzpě[email protected]
TakaťseVámsbírkalíbíadařísesjejípomocímíthodinybiologieatraktivní.
PetrŠíma,autor
4
Hlavní domény života
Přírodovědcizabývajícíseevolucísiodjakživakladliotázku,cobylprapůvodnípředekvšeho
živého–jinýmislovy,jakvypadaloprimitivnítělotakovéhoorganismu.Tatoprabuňkase
včeskémjazykovémprostředítradičněnazýváeobiont.Nicméně,vmezinárodníliteratuřese
většinoupotkávámeslibozvučnýmakronymemLUCA (zangl.LastUniversalCommon
Ancestor,posledníuniverzálníspolečnýpředek).Soudíse,žesuperprimitivníprabuňkaLUCA
sestávalavpodstatězetřínezbytnýchkomponent.Cytoplazma(svolněuloženouDNA)byla
vlastnímsamostatnýmprostředím,kdeprobíhalyživotníděje–metabolismus.Plazmatická
membránacytoplazmuuzavíralaaizolovalaodvnějšího,vodnéhoprostředí(fosfolipidová
dvojvrstvajeprovelkouvětšinulátekneprostupná,propouštíjen„povolené“molekuly
pomocíspecifickýchmembránovýchkanálů).Nadmembránousenacházelabuněčná stěna,
pevnýobalzpolymerníchmolekul.Vzhledemkvysokékoncentraciosmotickyaktivníchlátek
vcytoplazměfungovalabuněčnástěnajakomechanickábariéraprotiprasknutívlivem
osmotickéhopřetlaku.
StavbousvýchbuněkodpovídajípraorganismuLUCAprokaryota– bakterie aarchea.Na
tomnenínicpřekvapivého–prokaryotajsounejstaršíanejpůvodnějšíživotníformy,které
známe.Vrámcibakteriírozlišujemedvěvelkéskupiny,grampozitivníagramnegativní
bakterie,podleodlišnéhovýsledkuGramovabarvení.Zarozdílnoubarvitelnostjsou
zodpovědnérozdílyvestavběbuněčnéstěny.Narozdílodgrampozitivníchbakterií,
gramnegativníbuňkymajínadbuněčnoustěnoutzv.vnější membránu,opatřenoupóry.
Kterázobouskupinbakteriíjepůvodníakteráodvozená,nelzesjistotouzjistit–jejich
evolučníseparacenastalatakdávno,žedokonceisekvencejejichDNAneposkytují
použitelnouinformacipromolekulárně-fylogenetickéanalýzy(vizkapitola Molekulární
fylogenetika)–natototémabylyudělánydesítkystudií,sdiametrálněodlišnýmizávěry.
Nicménělzesedůvodnědomnívat(aněkterézajímavéteorietomunahrávají),že
grampozitivníbakteriepředstavujíevolučněpůvodnítypuspořádáníprokaryotickébuňky
sjedinoumembránou(tentostavseostatněvyskytujeiujejichsestersképrokaryotnískupiny
–archeí).
Archeabyladlouho(aždokonce70.let)
systematickyřazena„najednuhromadu“
spolusbakteriemi,díkypraktickytotožné
mikroskopickéstavbějejichbuněk.Až
molekulárnífylogenetikavyčlenilaarchea
jakosamostatnounadříši,sesterskou
bakteriím.Ukázalose,žestavbousvých
molekulseobětytoskupiny
fundamentálněliší.Nejlépejetovidětna
příkladufosfolipidůplazmatické
membrány.Zatímcovbakteriálních
fosfolipidechjsounevětvenéalkylové
http://en.wikipedia.org/wiki/Archaea
5
skupiny(5)mastnýchkyselinpřipojenykeglyceroluesterovouvazbou(6),uarcheíjsou
součástífosfolipidůpolyizoprenovéjednotky(1),vázanééterovouvazbou(2).Rovněžchirální
konfiguracenaprostřednímuhlíkuglycerolujeopačná(3,7).
Odbakteriísearcheadáleodlišujíaparátemrealizacegenetickéinformace,tj.molekulami,
kteréseúčastníreplikace,transkripceatranslace.Tytomolekulyjsoudokoncemnohem
příbuznějšíeukaryotnímorganismůmnežbakteriím!Donedávnabylaarcheaprotokladena
dotěsnéevolučníblízkostieukaryotům.Vposledníchletechpřišlimolekulárnífylogenetikové
sešokujícím,avšakvelmidobřepodloženýmzjištěním:jádroeukaryotickýchbuněkvzniklo
přímoz archeálního mikroorganismu.Zfylogramuníželzevyvodit,žeeukaryota
(vobdélníku)sevyštěpujíjakovnitřnískupinaarcheí(velipsách).
Zdroj: Williams T A , and Embley T M Genome Biol Evol 2014;6:474-481
Eukaryotajsoubuněčnouchimérou(hybridem).Kroměarcheálnísložkysepřivzniku
eukaryotzásadnímzpůsobemuplatnilabakteriezeskupinyalfaproteobakterií,kterábyla
pohlcenaavprocesunazývanémendosymbiózadalavzniknoutmitochondrii.Vzhledem
ktomu,žeuvšechhlavníchskupineukaryotmitochondrienalézáme(aťužvklasickéformě
nebopozměněnéjakohydrogenozómynebomitozómy),soudíme,žepůvodníeukaryotjiž
mitochondrievesvébuňceobsahoval.Podleširocepřijímanéteorienásledujeobjeveníse
eukaryotpovznikuoxygenní fotosyntézy.Přítomnostkyslíkujeproanaerobníbakterie,
kterétehdyzcelapřevládaly,toxická.Mitochondrietedymožnáplnilydvěfunkce–ochrana
6
eukaryotickébuňkypředtoxickýmiúčinkykyslíkuazároveňprodukceenergieaerobní
respirací.
Jižjsmesizčásticharakterizovaliprapůvodníeukaryotníjednobuněčnýorganismus.Tento
předeksenazýváLECA(zangl.LastUniversalEukaryoticAncestor,posledníuniverzální
předekeukaryot).VlastnostibuňkyLECArekonstruujemenazákladěbuněčnýchstruktur
afunkcí,kteréjsouspolečnévšemskupinámžijícícheukaryot.Kroměpřítomnostijádra
amitochondriebylaLECAcharakteristickápřítomnostítzv.endomembránových systémů,
tj.endoplazmatickéhoretikulaaGolgihokomplexu.Součástíkomplexněuspořádaného
eukaryotníhomembránovéhosystémujsouiexocytické a endocytické váčky.LECAměl
patrněschopnostfagocytózy,tj.aktivníhopohlcovánívětšíchčástic.Fagocytickýzpůsob
životapakumožňovalpredaci (živýchčimrtvých)prokaryot.Přechodkpredátorskému
způsobuživotaotevřelpředkueukaryotcestukohromnémuapraktickynevyčerpatelnému
zdrojipotravy–dotédobytvořilaprokaryotajedinouživotníformunaZemiabyla
všudypřítomná.
ZásadníevolučníinovacíuprabuňkyLECAbylvznik sexuality.Prokaryotníorganismyse
množívýhradněnepohlavně,prostýmdělenímbuněk.Meiózaanáslednésplývání gamet,
jevycharakteristicképrosexuálníprocesy,jsoupřítomnépraktickyuvšechznámých
eukaryot(svýjimkounapříkladněkterýchhubavířníků).Evolučnívýznamsexualityjezřejmý
–zajištěnívýměnygenetickéinformace,cožjenutnoupodmínkouproevolučnívariabilitu,tj.
schopnostměnitvnásledujícíchgeneracíchsvévlastnosti(napříkladodolnostvůči
parazitům).Podobnějakopřifagocytóze,klíčovýmproprůběhmeiózyjecytoskelet (další
systémunikátníproeukaryota),jehožprostřednictvímseoddělujíhomologickéchromozomy.
Jakvidíte,meziprokaryotyaeukaryotyjsouobrovské rozdíly.LECAneslapatrněvšechny
znakymodernícheukaryotníchbuněk,cožznamená,ževšechnyvývojovémezičlánky(jichž
bylovzhledemkpostupnémuvznikuplejádyeukaryotníchznakůpoměrněhodně)se
nezachovaly.Vznikeukaryotbylvrámcievoluceživotazcelaunikátníudálostíjaksvou
komplexitou,takúspěšnostívzniklýchorganismů.
Stranouponechámeevolučnípůvodvirů,pronějžneexistujížádnéindicieaoněmžmůžeme
tedyjennepodloženěspekulovat.
J.Nunvář
7
Systematika eukaryot
Ikdyždnesnenípochybotom,žeeukaryotickábuňkavzniklaběhemevoluceživotanaZemi
pouzejednou,vědcisenemohoushodnoutnatom,kdyajakktétoudálostidošlo.Většíčást
odbornéveřejnostisekloníkmyšlence,žeeukaryotajsoublízcepříbuznáarcheím(aťužjako
jejichsesterskáčivnitřnískupina).Ikdyžprvníeukaryotickábuňka(FECA=FirstEukaryotic
CommonAncestor)jedosudobestřenatajemstvím,ohypotetickémposlednímspolečném
předkovidnesžijícícheukaryotickýchlinií(LECA)tohovímepoměrněmnoho(vizpředchozí
kapitolu).Obvykleseodhaduje,žeLECAžilpřibližněpřed1,5až2miliardamilet;očasu,který
uplynulmeziFECAaLECA,sepouzespekuluje.PoobdobíLECAnásledovalasérierychlých
diverzifikacíabrzyvzniklydnešníhlavnílinieeukaryot.
Kpochopeníranéevoluceeukaryotickébuňkyzásadněpřispělvýzkumsoučasných
jednobuněčnýcheukaryotickýchorganismů,protist.Právědíkyněmujsmednes(přibližněod
roku2012)schopnipoměrněpřesněrekonstruovatmorfologiiaživotnípochodyLECAvčetně
takovýchdetailů,jakojsouprůběhcytoskeletárníchútvarů,početaumístěníbičíkůnabuňce
apřítomnostřadygenůvgenomu.Výzkumprotistjevšaknezbytnýipropochopenídiverzity
eukaryotajejichevolucevdoběpoLECA.Jižpředněkolikadesítkamiletsitotižvědci
uvědomili,žeprotista,ačdruhověvelmichudívesrovnánísnotorickyznámými
mnohobuněčnýmiživočichy,rostlinamiahoubami,veskutečnostitvořívětšinuzněkolika
desítekzákladníchevolučníchliniíeukaryotickýchorganismů(zdejeovšempotřebataké
zmínit,žemnohobuněčnostvzniklavrámcieukaryotmnohokrátnezávislenasobě).
Jepochopitelné,žerekonstrukcefylogenezeskupinystarédvěmiliardyletsseboupřináší
mnohoproblémů.Jedinétechnikypoužitelnéještěpředzhrubapatnáctilety,tj.srovnávací
morfologieafylogenetickéanalýzyzaloženézpravidlanajednomgenu,vtomtoúkoluselhaly.
NaštěstímetodymasivnísekvenacestlačilypředněkolikaletycenusekvenováníDNAnatolik,
žesednesvelmilevněrutinněsekvenujícelégenomynebotranskriptomyivelmiobskurních
organismů,ukterýchsenedáočekávat,žebyspolečnostbylaochotnaposkytnoutnajejich
výzkumvětšífinančníprostředky.Kdispozicijetedymnohodat,kterásedajípoužítrůznými
způsoby.Asinejčastějijsouprováděnyfylogenomickéstudie,kdysezároveňanalyzujemnoho
(ivícenež200)genůnajednou.Fylogenomickéanalýzyvšaktrpíněkterýmizávažnými
problémyaněkdypřinášejízavádějícívýsledky.Asinejznámější(ikdyžzdalekanenejhorší)
komplikacíje,žejednotlivégenyčastonesdílejíevolučníhistoriivinoulaterálníhogenového
transferu(LGT,„vypůjčenísi“genůodnepříbuznéhoorganismu).Nadruhoustranu,pokud
dvaorganismysdílejílaterálnígenovýtransfer(např.získalyvminulostigenodstejného
druhubakterie),dásesvelkoupravděpodobnostíočekávat,žektomutoLGTdošloujejich
společnéhopředka,neboližesijsounavzájempříbuzné.
Proeukaryotickéorganismyjetypické,žejednotlivégenyvjejichgenomu(koneckoncůicelé
genomy)majíneustáloutendenciseduplikovat,zdvojovat.Většinoujednakopie
duplikovanéhogenubrzyzanikne,alevněkterýchpřípadechseuchovajíoběpovelmi
dlouhoudobu.Každáztěchtokopiísemůžeponějakémčaseopětduplikovat,přičemžvzniklé
kopieopětmajívelkoušancizaniknout,alemohoupřežítipovelicedlouhoudobuaopětse
8
duplikovat.Výsledkemtohotoprocesuje,žeeukaryotickégenomyobsahujíněkolikažvelmi
mnohorůzněstarýchkopiívětšinygenů.Pořadíproběhlýchduplikací,kteréjemožno
zrekonstruovat,jeopětmožnovyužítpřistudiuranéevoluceeukaryot.
Jednazmálastruktur,kterájevelmiběžnávsoučasnýcheukaryotickýchbuňkáchakterá
organismuLECAtéměřurčitěchyběla,jeplastid,fotosyntetickáorganela.Všechny
eukaryoticképlastidyjsousemiautonomníorganely,tj.vzniklyzesamostatněžijících
organismů(prokaryotickýchieukaryotických).Studiumplastidůběhemněkolikaposledních
letzásadnězměnilopohlednaevoluci.Plastidymajítotižvelmipestrouevolučníhistorii,
která,jakseukázalo,přílišnesouvisísevolučníhistoriízbytkubuňky.Tímselišíod
mitochondrie,dalšísemiautonomníorganely,kterávzniklapouzejednou,ještěpřed
diverzifikacíLECAnasoučasnéskupinyeukaryot.Nejpůvodnějšímtypemplastiduje
primární plastid(urostlinsenazýváchloroplast),kterývzniklsymbiózouheterotrofní
eukaryotickébuňkysesinicí.Primárníplastidyjsoutedy,stejnějakomitochondrie,
eubakteriálníhopůvodu.Organismysprimárnímiplastidysenazývajíprimárnířasy.
Donedávnasesoudilo,žeprimárníplastidyvzniklypouzejednou,upředkaskupiny
Archaeplastida(vizníže),atovelmidávno,nejméněpředmiliardoulet.Dnesjevšakjisté,že
primárníplastidvzniklnezávisletakéujednohodruhukrytenky(Paulinella chromatophora),
atovelicenedávno,jenpředněkolikadesítkamimilionůlet.Některéprimárnířasyvstoupily
vminulostidosymbiózysheterotrofnímiorganismyavzniklyznichsekundární plastidy
(vizschémavúloze6–2).Sekundárníplastidyjsoustrukturněsložitějšínežprimárníplastidy
(jsouobalenyvícemembránami,mohoumítvícegenomů),oprotisvýmřasovýmpředkům
jsouvšakextrémnězjednodušeny,nejsoutojižsamostatnéorganismy,alesemiautonomní
organely.Zpřírodyznámeiterciární plastidy.Tyvzniklypozřenímorganismu,který
obsahovalsekundárníplastidy.Terciárníplastidy(neboalespoňplastidyvyššíhoneždruhého
řádu)jsoudnessjistotouznámépouzeuněkterýchobrněnek(Dinoflagellata).
Prodalšíčástpříběhuoplastidechjedůležité,žeskupinaprimárníchřasArchaeplastidasejiž
velmidávnorozrůzniladoněkolikalinií,znichždůležitéjsouzelenéačervenéřasy(skupina
zelenérostliny–ViridiplantaezahrnujícíizelenéřasyaruduchyRhodophyta).Zezástupců
obouliniívzniklysekundárníplastidy.Tysepodlepůvoduzpravidlatakénazývajízelené
ačervené.Sezelenýmiplastidynejsouproblémy,jecelkemjisté,ževzniklytřikrátnezávisle
nasoběupoměrněmalýchskupin,znichžvýznamnějšíjsoupouzekrásnoočka(Euglenoidea).
Zatočervenésekundárníplastidypředstavujízásadníproblém.Řasysčervenými
sekundárnímiplastidyjsouvelmidiverzifikované,patřísemnapř.rozsivky,chaluhy,
skrytěnky,haptofyty,obrněnky,dokonceiparazitičtívýtrusovci.Představujítedyvětšinu
známédiverzityřas.Vroce2002bylaformulovánachromalveolátní hypotéza,kterátvrdila,
žesekundárníčervenéplastidyvzniklypouzejednou,uspolečnéhopředkavšechzmíněných
skupin,kteréjsousinavzájempříbuznéadohromadytvořískupinuChromalveolata.Potése
ukázalo,žetěmtochromalveolátůmjsoupříbuznéiněkteréskupinybezplastidů.Onichse
tedypředpokládalo,žejejichzástupcivminulostiměličervenésekundárníplastidy.Takto
rozšířenáChromalveolata(téžChromista)zahrnovalaznačnoučásteukaryotickédiverzity
achromalveolátníhypotézabylapodesetletjednouznejvícesjednocujícíchteorií
eukaryotickéevoluce.Vroce2013všakdošlokjejímupádu,ukázalose,žechromalveolátní
9
skupinysinejsoupříbuzné,cožzpochybňujeijednotusekundárníchčervenýchplastidů.
Vsoučasnédobějetedysituacetaková,ženevíme,kolikrátčervenésekundárníplastidy
vznikly.Nenídokonceanijisté,zdajsouskutečněsekundární–popáduchromalveolátní
hypotézynenídůvodnepředpokládat,ženěkteréznichmohoubýtterciárnínebodokonce
kvartérní.
Ikdyžjistotohledněevoluceeukaryotjenyníméněnežpředdvěmalety,zdáse,že
eukaryotickéorganismylzerozdělitdotřívelikýchlinií,superskupin:Amorphea,
DiaphoretickesaExcavata.Tysedáledělínařaduskupin,přičemžskupinámOpisthokonta,
Amoebozoa,Archaeplastida,SARaExcavatajetradičně(slovemtradičnějemíněnopřibližně
odroku2004)přisuzovánstatusříše(Excavatajesuperskupinaiříše).
SuperskupinaAMORPHEAzahrnujeříšeOpisthokontaaAmoebozoaaněkolikdrobných
skupinbičíkatýchprotist.Svůjnázevtatoskupinadostalapodletoho,žebuňkyorganismů
sempatřícíchčastonemajípevnýtvar–mohoutobýtměňavky.Tovšaknelzepovažovatza
sjednocujícíznak,měňavkovitéorganismyseběžněvyskytujíivobouzbývajících
superskupinách.
ŘíšeOpisthokontazískalasvůjnázev(„zadobičíkovci“)podleunikátníhopostaveníbičíkůna
buňkách.Oprotijinýmskupinámtotižbuňkyopistokontmajíčastojedinýbičík,kterýnavíc
vybíházezadníčástibuňkyasměřujedozadu,vizlidskéspermie.Řadaopistokont(např.
převážnávětšinahub)všakbičíkyztratila,anebománaopakmnohobičíkatébuňky(mnoho
živočichů,uhubpakodděleníNeocallimastigomycota).Kroměbičíkůjeznámařada
molekulárníchznakůspojujícíchlinieopistokont.Opisthokontajedruhovězdalekanejbohatší
říší(svícenežmilionempopsanýchdruhů),patřísemtotižživočichové(Metazoa)ahouby
(Fungi).Kromětěchtodvoumnohobuněčnýchskupinjeznámopouzeněkolikmálosetdruhů
opistokontníchprotist.Opisthokontaserozpadajínadvěevolučnílinie,Holozoa
aHolomycota.Holozoaobsahuježivočichy(Metazoa),jimblízcepříbuznéjednobuněčné
trubénky(Choanoflagellata)aněkolikdalšíchprotistníchlinií.LinieHolomycota
(=Nucletmycea)zahrnujehouby(Fungi)amalouskupinuměňavekNucleariida
(=Cristidiscoidea).
ŘíšeAmoebozoajedruhověmnohemchudšínežOpisthokonta,zahrnujepřibližně3000
známýchdruhů.Vnaprostévětšiněpřípadůsejednáobezbičíkatéměňavky,měňavkovité
bičíkovce(pohybujícísepomocíbičíkůipanožek)neboaméboflageláty(střídajícífázi
měňavkyabičíkovce),odtudjménoAmoebozoa.ZřadyliniíamébozoílzezmínitTubulinea
(sempatřínapř.známérodyměňavekAmoeba aChaosakrytenkyskupinyArcellinida),
Dictyosteliida(mnohobuněčnéhlenky,např.modelovýorganismusDictyostelium discoideum),
Myxogastria(plasmodiálníhlenky,např.vlčímlékoLycogala)aArchamoebae(např.měňavka
úplavičná,Entamoeba histolytica).
Stojízazmínku,žepoměrněblízkápříbuznostříšíOpisthokontaaAmoebozoajeznámájiž
přibližnědesetlet.Taxon,kterýtytoříšesdružoval,senazývalUnikonta.Unikontaproto,žese
soudilo,žejejichposledníspolečnýpředekbyljednobičíkatýorganismus,uněhožsenavíc
bičíkyběhembuněčnéhocykluchovalyjinaknežuostatnícheukaryotickýchříší(tyse
10
dohromadynazývalyBikonta).Existenceunikontbylapodloženainěkolikamolekulárními
znaky.Postupněsevšakukázalo,žepřinejmenšímpředekskupinyAmoebozoabyl
dvoubičíkatý,najehobičícíchnebyloniczvláštníhoažemolekulárníznakyúdajněpodporující
Unikontabylyveskutečnostišpatněinterpretovány.Kromětohobylyobjevenydvoubičíkaté
linieblízcepříbuznéopistokontůma/neboamébozoím(např.Breviatea,Apusomonadida
aMantamonadida),cožkonceptUnikonta/Bikontazničilo.Natomtopříkladujepatrný
významvýzkumumalýchazdánlivěnedůležitýchskupin.
SuperskupinaDIAPHORETICKESzahrnujezejménadvěříše,ArchaeplastidaaSAR,aněkolik
protistníchlinií.Svéjméno(„různotvarci“)dostalapodletoho,žeorganismysempatřícíjsou
takdiverzifikované,ženesdílejížádnýspolečnýznak.Důležitéje,žesempatřínaprostá
většinaeukaryotsplastidy.MimoDiaphoretickesmáplastidypouzemaláskupinakrásnooček
patřícídosuperskupinyExcavata;zástupcisuperskupinyAmorpheaplastidynemajíazřejmě
nikdyneměli.Problémchromalveolátachromistbylzmíněnvýše.
ZástupceříšeArchaeplastidaspojujepřítomnostprimárníhoplastidu,kterýzdevelmi
pravděpodobněvzniklpouzejednou,ještěpředrozdělenímspolečnéhopředkaarchaeplastid
natřidnesžijícílinie,zelenérostliny(Viridiplantae=Chlorobiota),červenéřasy(ruduchy,
Rhodophyta)aglaukofyty(Glaucophyta).Zelenérostlinyjsouvelmidiverzifikovanáskupina,
kterávsoběobsahujemnoholiniízelenýchřasamnohobuněčnévyššírostliny
(Embryophyta).Červenéřasyjsouvýznamnéproto,žeznichvzniklysekundárníčervené
plastidy,kterézapříčinilyformulovánínešťastnéchromalveolátníhypotézy.
JménoříšeSAR(=Harosa)jezkratkaznázvůtřískupin,kterésempatří–Stramenopiles,
AlveolataaRhizaria.Tytolinienespojuježádnýmorfologickýznakajejichpříbuznostbyla
odhalenapředšestiletypomocífylogenomickýchanalýz.Všechnojsoutovelkéskupiny
stisíciaždesetitisíciznámýmidruhy.Stramenopilesjenejvětšískupinařas,patřísemnapř.
rozsivky(Bacillariophyceae),zlativky(Chrysophyceae)achaluhy(Phaeophyceae).
FotosyntetickáStramenopilesmajíkomplexní(=vyššíhořádunežprimární)červenéplastidy.
KroměřaszahrnujíStramenopilesinefotosyntetickélinie,např.řasovky(Oomycota),
opalinky(Opalinida)alidskéhoparazitaBlastocystis hominis.
SkupinaAlveolatadostalasvůjnázevpodlekortikálníchalveolů,plochýchvakuolležícíchpod
cytoplasmatickoumembránou,kterézpevňujípovrchbuňky.Mimojinésempatřítřiobsáhlé
avelmidůležitéskupinyprotist–obrněnky(Dinoflagellata),nálevníci(Ciliophora)
avýtrusovci(Apicomplexa=Sporozoa).Obrněnkymajívelmičastovkortikálníchalveolech
celulózovépláty(odtudnázevskupiny)amnohoznichfotosyntetizuje;najdemeunich
mnohotypůrůznýchkomplexníchplastidů.Výtrusovcijsouvnitrobuněčníparaziti,patřísem
např.hromadinky=gregariny(běžníparazitihmyzu),kokcidie(známákokcidieje
Toxoplasma gondii)akrvinkovky(nejvýznamnějšíjsoupůvodcimalárieroduzimnička
Plasmodium).Jezajímavé,žeparazitickékokcidieakrvinkovkymajíkomplexníčervené
plastidy(apikoplasty),tyvšakjižnesloužíkfotosyntéze.Nálevnícijsouvelmiznámou
skupinoumnohobičíkatýchprotist.Ikdyžjejichpohybovéstrukturyjsoučastooznačovány
jakobrvynebořasinky,nejednáseonicjinéhonežobičíky.
11
JménoskupinyRhizariapřipomínájižnepoužívanéjménoRhizopoda(kořenonožci),kambyly
dříve(přibližnědoroku1980)řazenyvšechnyměňavkovitéorganismy.Rhizariajetotižpo
amébozoíchdruhávelkáskupinaměňavkovitýchorganismů.Patřísemnapř.obrovskéskupiny
dírkonožců(Foraminifera)amřížovců(Radiolaria).Rhizariajevšakvelmidiverzifikovaná
skupina,jejížjednotlivélinienespojujívýraznémorfologickéznaky.Zatotěchmolekulárníchje
kdispozicidost.Kroměměňaveksempatříiřadabičíkovců,např.skupinaCercozoa(taobsahuje
mimojiné,krytenkyskupinyEuglyphida,kam,prozměnu,patříjižzmíněnáPaulinella
chromatophorasprimárnímiplastidy),popř.parazitickéhaplosporidie(Haplosporidia)
anádorovky(Plasmodiophoromycota).
KroměArchaeplastidaaSARpatřídoDiaphoretickesřasyskrytěnky(Cryptophyta)ahaptofyty
(Haptophyta)skomplexnímiplastidyčervenéhopůvoduaněkolikliniíheterotrofníchprotist,
znichžnejvýznamnějšíjsoucentrohelidní slunivky(Centrohelida).Dřívebylytytolinieřazeny
dochromalveolát,nynítovypadá,ženěkteréjsoupříbuzníSAR(jaksepředpokládalo),zatímco
jinépatříspíšekArchaeplastida.
Superskupina(azároveňříše)EXCAVATAjedruhověpoměrněchudá–zahrnujepřibližně2000
druhů.Excavata,jakosnadjedinávyššískupinaeukaryot,bylanejprvedefinovánanazákladě
morfologickýchznaků.Vpůvodnímstavuexkavátiměli(aněkteřídosudmají)nabřišnístraně
rýhu,kudyprocházíbičík.Vlněnímbičíkůvznikáproudvody,kterýstrhávábakteriedo
buněčnýchústuloženýchvbřišnírýze.Řadaexkavátvšaktutorýhuztratilaajejichpříslušnost
k„pravým“exkavátůmlzedoložitpouzepomocímolekulárněfylogenetickýchanalýz.Velikou
skupinouexkavátjsoumetamonády(Metamonada).Patřísemobvyklebičíkovcisečtyřmibičíky,
uněkterýchzástupcůvšakdošlokezmnoženíbičíkůažnaněkoliktisíc.Metamonádyjsou
anaerobníaobvykležijíjakokomenzálovévestřevechživočichůvčetněčlověka,několikdruhůje
všakparazitických,např.bičenkaTrichomonas vaginalisnebolamblieGiardia intestinalis.Další
skupinouexkavátjsouHeterolobosea.Jsoutoobvykleaméboflageláti(tj.organismystřídající
fáziměňavkysfázíbičíkovce),nejznámějšízástupcejeNaegleria fowleri,smrtelný(ikdyž
fakultativní)lidskýparazitnapadajícíCNS.VelmivýznamnouskupinouexkavátjsouEuglenozoa.
Sempatřídvaekologickyznačněodlišnétypyorganismů,krásnoočka(Euglenoidea)
akinetoplastidi(Kinetoplastea).Některédruhykrásnoočekmajísekundárnízelenéplastidy.Mezi
kinetoplastidypatřípůvodcivýznamnýchlidskýchchorob,Trypanosoma brucei (spavánemoc),
T. cruzi(Chagasovachoroba)aněkolikdruhůroduLeishmania (leishmaniózy).
Jaklzeočekávat,existujíeukaryotickéorganismy,kterénelzesjistotouzařaditdožádné
superskupinyajemožné,ževbudoucnostiproněbudouvytvořenynovésuperskupiny.Jednáse
např.običíkovceliniíMalawimonadida,DiphylleidaaSpironemida.
Volně dostupná (i když někdy poněkud zastaralá) literatura
ČepičkaI,EliášM,HamplV(2010)Řádzchaosu:Rozmanitostprotistůzpohledu21.století.
Vesmír89,464.http://casopis.vesmir.cz/clanek/rad-z-chaosu
AdlSMet al.(2012)Therevisedclassificationofeukaryotes.JournalofEukaryoticMicrobiology
59,429-493.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x/full
12
MateriálykpřednáškámProtistologieaObecnáprotistologienaPřírodovědeckéfakultě
UniverzityKarlovyvPraze.http://www.protistologie.cz/
Originál I. Čepička
Systém eukaryot
1.
AMORPHEA
2.
Opisthokonta
3.
Holozoa
4.
Holomycota
5.
Amoebozoa
6.
12.
DIAPHORETICKES
7.
Archaeplastida
8.
SAR
9.
Stramenopiles
10. Alveolata
11. Rhizaria
EXCAVATA
13. Euglenozoa
I.Čepička
13
Molekulární fylogenetika
Využitímetodzaloženýchnabiomolekulách(DNA,proteiny)způsobilovnašemchápání
vztahůmeziorganismyhotovourevoluci.Širšímuvyužitímolekulárně-fylogenetickýchmetod
nutněpředcházelyobjevyzákladníchparametrůgenetickéinformace:strukturyDNA(1953)
atripletovéhokódu(1961–1962).Teprvepolymerázovářetězováreakce(angl.PCR),uvedená
koncemosmdesátýchletaumožňujícívětšiněvědeckéveřejnostisnadnonamnožitspecifické
sekvencegenůzjimistudovanýchorganismů,vedlaspolusrozvíjejícímisetechnikami
sekvenace DNA kfundamentálnímzměnámvpojetíevoluceorganismů.
Pročjetakvýhodnévyužítsekvence bázívDNAkrekonstrukcifylogeneze?Nejdůležitějšíje
univerzální přítomnosttěchtobiomolekulvevšechživýchsystémech,včetněnebuněčných
(ne)organismů–virůabakteriofágů.Vzhledemktomu,žegenomibakterieobsahujestatisíce
bází,každáznichjenositelemevolučníinformace,atoveforměmutací.Mutacevznikají
vprůběhuevoluceajsouunikátníprojednotlivce,populace,druhynebovyššítaxonomické
jednotky.Důležitéje,žejednotlivémutacemajíjasnědanou informační hodnotu(„váhu“)–
organismysevdanébázibuďshodují,nebone.Klasickáfylogenetikabylazaloženana
morfologických,embryologickýchadalšíchznacích,jejichžváhanebylavždyzřejmáabývala
stanovovánaintuitivněanazákladězkušenosti.Zkustesisamijednoznačněodpovědětna
otázku,kterýznásledujícíchmorfologickýchznakůjedůležitější:typsemeníku(spodní,
svrchní)nebosymetriekvětu(pravidelný,souměrný)?
ProtožeDNAjepřítomnáuvšechorganismů,molekulárnífylogenetikajakovůbecprvní
poskytlaobrazoevolučníchvztazíchskupin,kterépraktickyžádné
morfologicko/embryologickéznakynemají,napříkladprokaryot.Propochopeníevoluce
mnohaskupinorganismůbývalydřívezásadnífosilie–molekulárnífylogenetikulze
přirozeněaplikovatinanefosilizovatelnéorganismy.Vneposlednířaděsemolekulárními
metodamipodařiloobjasnittaxonomickoupoziciněkterýchparazitickýchskupinorganismů,
kterédíkydruhotnémuzjednodušenítělnístavbyvůbecneupomínalynasvévolněžijící
příbuzné.Tabulkanížepodávástručný(ajistěineúplný)přehledskupinorganismů,kde
klasickáfylogenetikanedostačovalaajejichževolučnívztahydefinitivně„rozlouskly“až
molekulárnímetody:
viry
prokaryota
někteří prvoci
mikroskopické
houby
hmyzomorky
oblastproblému
evoluční
původ
vztahymezi
zástupci
příčinaproblému
primární
sekundární
absence
absence
absence
relevantních
relevantních
relevantních
fosílií
morfolog.
morfolog.
znaků
znaků
14
rybomorky
krytosemenné
rostliny
kytovci
oblastproblému
evoluční
původ
vztahymezi
zástupci
příčinaproblému
primární
sekundární
absence
absence
absence
relevantních
relevantních
relevantních
fosílií
morfolog.
morfolog.
znaků
znaků
Základníprincipmolekulárnífylogenetikyjevelmijednoduchý:čímpodobnějšíjegenetická
informacedvouorganismů,tímjsousipříbuznější.Jinýmislovy,čímvícemutacíodlišujedva
druhy,tímjsoutytoodsebeevolučněvzdálenější.Grafickýmznázorněnímmolekulární
evolucejefylogenetickýstrom – fylogram.Vzdálenostimezijakýmikolivdvěmadruhyve
fylogramujsoupřímoúměrnépočtumutací,jimižsemezisebouodlišují.Vztahmezivznikem
mutacívevoluciapodoboufylogramuznázorňujenásledujícíschéma,kterévýrazně
usnadňujepochopeníproblematiky.Věnujtemuprosímdostatečnoupozornost,větší
počátečníúsilísevámbohatěvrátí.
15
Originál J. Nunvář
Zeschématuvýševyplývá,coznamenajíjednotlivéčástifylogramuajakjetedymůžete
interpretovat.Přivyužitíanalogiesestromemsespolečnípředkovéjevíjakouzly(body
rozvětvování)aživédruhyjako„listy“,tj.koncevětví.Délkavětvíjeúměrnápočtu
nahromaděnýchmutací.Přisestrojovánífylogramusamozřejměnikdyneznámesekvence
mezičlánkůaspolečnýchpředků(naschématušedoubarvou).Počítačovéprogramy,které
fylogramytvoří,pracujísfylogenetickýmivzdálenostmivšechstudovanýchdruhůmezisebou,
znichžvybírajítennejoptimálnějšífylogram,kterýbyodpovídalzpůsobemvětvení.
Evolučnívzdálenostjevíceméněúměrnágeologickémučasu,kterýuplynulodrozchodulinií
vedoucíchkdanýmživoucímdruhům.Některédruhyse,jakznámo,zadesítkymilionůlet
evolucepřílišnezměnily,hovořímeonichjakooživoucíchfosiliích.Nafylogramech
zkonstruovanýchpomocímolekulárníchdatsetakovédruhybudounacházetsměremvlevo
ablízkouzlům,kteréodpovídajíevolučněstaršímspolečnýmpředkům(vizobrázekníže
slatimérií).Nikdyvšaknejsouumístěnépřímovuzlu–žádnýdruhnezůstanetakdlouhou
dobuneměnný.
Jinýmislovy,všechnyevolučnímezičlánkyvymírají.Abyorganismuszdlouhodobého
evolučníhohlediskanezaniknul,proděláváspeciaci–štěpenídodceřinýchdruhů(jako
příkladsipředstavteevolucidruhuHomo,kdyvšechnymezičlánkyajejichspolečnípředkové
mimoH. sapiensvymřeli).Přispeciacizpravidlavzniknenovýdruhzmaléskupinkypůvodní
populaceanásledněserychlevyvíjí(podléhásilnéselekci).Důsledkemtohojezafixování
novýchmutacívjehoDNA.Lzetedyříci,žefixacemutacíprobíhápřevážněpřispeciacích.
Včase,kdyjedruhetablovaný,jepoměrněgenetickystabilníamutacísefixujemálo(blíže
otompojednáváteorieZamrzléevoluceJaroslavaFlegra).
16
Upraveno podle CT Amemiya et al. Nature 496, 311-316 (2013) doi:10.1038/nature12027
J.Nunvář
17
1. Viry, viroidy, priony a další nebuněčné
částice
1 – 1! Najdětevevětáchskrytévirynebovirovéchoroby.
1. Nevěřilijsmetomu,aleobrnarostldoneuvěřitelnýchrozměrů.
2. Zevšechherpesnejradějiaportuje.
3. Varchivusečastonajdoucennéprvotisky.
4. Kterýšprýmařmivložiltenvaloundobatohu,Vítku?
5. MaryšazlikvidovalaVávrukávousarsenikem.
6. Mávětšížízeňvelbloud,nebolama?
7. Každýmůžepřivéstjednohopartnera.
8. BradaviceprezidentaAlGorabylahrdězdvižena.
1 – 2! Přiřaďteksoběvirovouchorobuajejícharakteristiku:
1. příušnice
2. AIDS
3. planéneštovice
4. pravéneštovice
5. vzteklina
6. dětskáobrna
a) Zestrachuztétochorobyvzniklypověstiovlkodlacíchaupírech(způsobpřenosu
vámbudižvodítkem).Přitétochoroběmimojinéochrnoupolykacísvaly
apravděpodobnětozpůsobujestrachzvodyaprudkéreakcepřišploucháníči
představěpití.
b) Ještěvroce1967nanízemřely2miliónylidí,vroce1979jiSvětovázdravotnická
organizaceprohlásilazavymýcenoudíkyočkování.Běhemobčanskýchválek
v18.stoletívSeverníAmericedistribuovalibritštíválečnícisuknapoužívaná
nakaženýmiscílemrozšířitepidemiimezidomorodéindiány.
c) Hlavnípříznakyjsoualespoň10%ztrátatělesnéhmotnosti,chronickýprůjem,
horečkytrvajícístálenebopřerušovaně,trvalýkašel,svědivézánětlivé
onemocněníkůže,kandidóza(kvasinkovéonemocnění)ústníčástihltanu,
chronickápokročilároztroušenáinfekceprostéhooparu,celkovéonemocnění
mízníchuzlin,zarudléneboažnafialověléskvrny,kteráseplošněšířípod
pokožkou.
d) Udětínapadávelkéslinnéžlázy,velminebezpečnájenákazaprodospívající
adospělémuže,asivečtvrtiněpřípadůseobjevíkomplikaceveforměorchitidy
(zánětuvarlat).Zpravidlanapadápouzejednovarle,kterénapuchne,jenapjaté
abolestivé.Postiženévarlesepakpovyléčenímůžezmenšitoprotistavu,vjakém
bylopřednemocí.Vevarlatechsetkáně,vekterýchvznikajíspermie,poinfekci
změnívevazivo.
e) Léčbaspočívávužívánírůznýchmastíapudrůnavelmisvědivoukůži
avpřípadnýchléčebnýchzákrocíchprotisekundárníinfekci.Protinemociexistuje
18
f)
účinnáočkovacívakcína.Vsoučasnédoběvětšinalékařůnedoporučujepuchýřky
něčímmazat,abymohlakůželépedýchat(vojedinělýchpřípadechmůžepudr
puchýřještězvětšit)aurychlilseproceshojení.Lepšíjepoužítdostupná
antihistaminika(Aerius,Claritine,Fenistil,apod.)propotlačenísvědění.
ProtiobávanéchoroběsevČRočkuježivouvakcínounalžičceodroku1960,ato
protivšemtřemtypůmpoliovirů,kterénemoczpůsobují.Virysevylučujístolicí
nemocnéhočlověkaamohousedálšířitpřinedostatečnéhygieně,dále
kontaminovanouvodoučipotravinami.Existujevšakikapénkovýzpůsobnákazy,
kteroumohoupřenášetnemocníibacilonosiči.
1 – 3 ProhlédnětesiobrázekreplikačníhocykluviruHIV.Seřaďtenížeuvedenédějepodle
časovéposloupnosti.
Upraveno podle http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/acquired_immune_deficiency_syndrome.html
19
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
transkripceprovirovéDNA
poskládánívirovýchproteinůkolemvirovéRNAanapřilehlémembráně
infekcehostitele,nejčastějipřesprokrvenésliznice,nebopřímokrví
vstupvirovéDNAdojádra
fázelatence,DNAjedohostitelskéDNAzačleněnajakoprovirus
penetracevirionudobuňky,rozbalenínukleokapsidu
adhezevirionupovrchovýmiproteinynaspecifickéreceptorycílovébuňky
replikacessDNA(single-strand,jednořetězcová)nadsDNA(double-strand,
dvouřetězcová)
I. translacevirovýchmRNAnavirovéproteinyajejichtransportkcytoplazmatické
membráně
J. pučenívirionů
K. reverznítranskripce–vlastníenzymatickouvýbavouvirusnasyntetizuje
jednořetězcovouDNA(ssDNA)
L. integracevirovéDNAdojadernéhogenomupomocívirovéhoenzymuintegrázy
Nazávěrvyberteznásledujících10výrokůpět,kteréjsoupravdivé:
1. VirusHIVpatřímeziobalenéviry.
2. PokudjereceptorCD4T-lymfocytůzměněnýmutací,virusnedokážeproniknoutdo
buňky.
3. Virusvyužíváenzymůhostitelskébuňky,abyzměnilsvouRNAnaDNA.
4. Zralývirionobsahujevesvýchobalechmimojinéfosfolipidy.
5. Virussipřinášídohostitelskébuňkyenzymyprozpětnouipřímoutranskripci.
6. Virovánukleovákyselinabezprostředněpouvolněnízkapsidupronikájadernými
pórydojádra.
7. LéčivanabáziintegrázovýchinhibitorůzabránívytvořeníproviruHIV
vhostitelskémgenomu.
8. VirionHIVobsahujevšechny4základnítypypřírodníchlátek–bílkoviny,nukleové
kyseliny,lipidyasacharidy.
9. VirovádvouřetězcováDNAjesloženázjednohovlákna,kterépocházízhostitelské
buňky,azvlákna,kterésseboupřinášívirus.
10. JednímztypůRNA-virůjsouretroviry,kterémajízpětnoutranskriptázuprotvorbu
dsRNApodlesvéssRNA.
20
1 – 4! Připojteprionovouchorobukorganismu,
vněmžseobjevuje.
scrapie(klusavka)
kuru
BSE(bovinníspongiformní
encefalopatie)
CJD(Creutzfeldt-Jakobovanemoc)
Upraveno podle
http://www.oceansbridge.com/paintings/artists/recentlyadded/july2008/big/Cow-and-Sheep-on-a-Mountain-Pasture-xxThomas-Sidney-Cooper.JPG
21
LAB1/1Virion
Virovákapsidamánejčastějitvarválcenebopravidelnéhodvacetistěnu(ikosaedru).Druhé
zmiňovanétělesoseukázalojakovysocestabilníspojeníkapsidovýchproteinů,kterése
povrchemaobjememblížíkouli.Vystřihněteasleptemodelikosaedru.Spočítejtenaněm
početrovinsouměrnostiapočetrotačníchos.Rotačníosajetaková,kolemkterésetěleso
otočíourčitýúheldoztotožnitelnépolohy.Dvoučetnárotačníosasedotétopolohydostane
po180°,o360°setedyotočínadvakrát.Trojčetnánatřikrát,atd.
Zdroj a zároveň odkaz na předlohu s větším rozlišením: http://www.greatlittleminds.com/pdfs/3d-shape-nets/3d-nets-icosahedron.pdf
(řešení:15rovinsymetrie,6pětičetných,10trojčetnýcha15dvojčetnýchos)
Upraveno podle http://www.walter-fendt.de/math/geo/ikosaeder.pdf
22
2. Bakterie
2 – 1! Dotabulkydoplňtenázvychorobadokresletetvarbakteriálníchbuněknebojejich
koloniídomíst,kdejerámečekpodnázvembakterieanapříslušnámístadoplňte
způsobypřenosuchorob(A–E).Držteselatinskéhonázvubakterie,nebomátevpopisu
projevůchorobynápovědu.
Způsobypřenosu:zvířaty,spotravouústy(alimentárně),pohlavnímstykem,kapénkovou
infekcíapřeskůži.
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . choroba
1
původce
Mycobacterium
tuberculosis
projevy
Tvorbavápnitýchuzlíkůvplicích,jsouviditelné
inarentgenu.Ročněnaniumírají3miliónylidí.
Objevujíserezistentníkmeny,odolnévůčiočkovací
látce.
2
Corynebacterium
diphtheriae
Streptococcus
pneumoniae
Silnáangínastvorboutzv.pablánvkrku,které
bránídýchání.Očkovánípůsobí10let.
Celouřadoubakteriízpůsobenýzánětplicních
sklípků,kteréseplníhlenemapřestávají
okysličovatkrev,horečky,schvácenost,kašel,„stín“
narentgenuplic.
3
4
Mycoplasma pneumoniae
Bordetella pertussis
5
Streptococcus pyogenes
. . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . Intenzivnídráždivýkašelvedoucíažkezvracení,
vakcínaztepelněinaktivovanýchbakterií.
Lehčíformanákazyzpůsobujecharakteristický
zánětkrčníchmandlíaokolnílymfatickétkáně
shorečkami.
Těžšíformasekromětěchtopříznakůprojeví
růžověčervenouvyrážkounabřišeapostranách
hrudníkuavýrazněčervenýmjazykem.
Pokudsebakteriedostanedokůževnějším
poraněním,můžezpůsobitplamenovitěsešířící
zarudnutíkůžeahorečky,chorobasepaknazývá
růže.
23
choroba
7
původce
Streptococcus mutans
projevy
Nejentakto,aleispotravousedonásdostává
bakteriežijícínapovrchuzubů,kteráanaerobně
rozkládáglukózuajinésacharidynakyselinu
mléčnou,tanaleptávázubnísklovinu,popř.až
zubovinuabakteriepostupujedáledonitrazubu.
B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . choroba
8
původce
Salmonella typhi
9
Salmonella enteritidis
10
Shigella dysenteriae
11
Vibrio cholerae
12
Clostridium botulinum
projevy
Horečnatébolestibřichamohouvéstažkperforaci
(protržení)střev,můžeseprojevovatkrvavými
průjmy.Častějivtropech,předcestoujemožné
očkování.Hojněsešíříběhempovodnídíky
znečištěnípitnévody.
Zánětstřevažaludku,projevujeseúpornými
průjmydoněkolikahodinpoinfekciobvykle
infikovanýmiživočišnýmipotravinami(vejce,
drůbežímaso).
Vodnatáhlenovitástolice,přenosbakteriečasto
zprostředkovávajímouchysedajícínajídlo.
Úporné,ažkrvavéprůjmy,masivníodvodňování
těla(až30ldenně),častávtropechasubtropech,
zejménavAsii.
Bakterieprodukujebotulotoxin–tzv.klobásový
jed,kterýzpůsobujeochrnutísvalů,vede
kudušení,jeprodukovánzejménavmasových
azeleninovýchkonzervách(bývajínafouklé),jedna
znejjedovatějšíchlátek,varemsepraktickyneničí.
Aplikovanýpodkůžizpůsobujevyhlazovánívrásek.
24
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . choroba
13
původce
Propionibacterium acnes
14
Mycobacterium leprae
projevy
Způsobujeuzavíráníanáslednézánětymazových
žlázkůžezejménavobdobíjejichpřeměnvobdobí
dospívání,nakaženo65%mladýchlidí.
Tropickáchoroba,napadajícíkůži,podkožnítkáně
anervstvo,odpadávajíkusykůže,článkyprstů,
popř.celéčástikončetin,avšakzánětdíkynapadení
nervůnebolí.
15
Clostridium tetani
Toxinzpůsobujekřečesvalstva,typickájekřeč
žvýkacíhoašíjovéhosvalstva(strnulostšíje),končí
udušením.Po10jeletechnutnávakcinace,při
poraněníznečištěnémpůdousedávámalátzv.
připomínacídávka.
D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . choroba
16
původce
Bacillus anthracis
17
Rickettsia prowazekii
18
Borrelia burgdorferi
projevy
Pocházízeskotuaovcí,dnesvzácná,ale
zneužívanábioteroristy,sporyvydrží
životaschopnédesítkylet,kožníformazpůsobuje
černajícíhnisavévředy,střevníformakrvavé
průjmy,plicníformaje100%smrtelná.
Přisánívšišatní(žijevzáhybechoblečení
avložnímprádle)sebakteriezanášídoran
zaškrabávánímvšíchvýkalů,projevujese
horečkami,bolestmihlavyatělaačervenými
skvrnkami,kterézpůsobujericketsienapadající
kapiláry,kterénásledněpraskají.Napoleonova
výpravadoRuskavroce1812přišlaopolovinu
půlmilionovéarmády,mj.díkytétochorobě.
Napadáklouby,svalyanervovousoustavu,typická
ječervenáskvrnascentrálnímvýbledemkolem
vpichuklíštěte,kterétutospirochetuveslinách
přenáší,pakseprojevujechřipkově,popř.
nervovýmipostiženími,očkováníjezatímpouze
propsy.
25
choroba
19
původce
Yersinia pestis
projevy
Dotělasedostáváslinamiblechpřisání,tyjsou
přenášenyhlodavci,zejménakrysou.Dnesse
lokálněvyskytujenapř.vIndii.Hlízová(dýmějová)
formazpůsobujevmístěkousnutízduřenímízních
uzlin,krvácejícíčernajícíboule–odtud„černá
smrt“,plicníf.seprojevítěžkýmzánětemplicašíří
sekapénkově.Epidemicképrůběhyvestředověku
decimovalyEvropu,vroce1346vymřelapolovina
Evropy,tedy40mil.lidí.
E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . choroba
20
původce
Neisseria gonorrhoeae
21
Treponema pallidum
projevy
diplokokzpůsobujícízánětysliznicpohlavních
orgánůspojenéshnisavýmvýtokem,bakterie
vočíchmůžezpůsobitslepotu,protose
novorozencůmpreventivněočivyplachují
desinfekcí,ještědonedávnadusičnanemstříbrným
nákazaspirochetou,projevujícíse3stádii:
1. vřídeknavnějšíchpohlavníchorgánech
2. poněkolikatýdnechvyrážkapocelémtěle
3. ažpo10letechvředovitýrozkladcév,mozku
amíchy,jaterakostí
utétochorobypoužito1.chemoterapeutikum,lék
nabáziarsenu–Salvarsan,počtynakažených
rostou,zejménavpornoprůmyslu
Pokudbyprovásúkolbylpřílišnáročný,zdejeabecedníseznamchorob:
akné (trudovitost, uhry), angína, botulismus, břišní tyfus, dávivý (černý) kašel, cholera, kapavka
(gonorea), lepra (malomocentsví), Lymeská borelióza, mor, salmonelóza, skvrnitý tyfus, sněť
slezinná (antrax, uhlák), spála, syfilis (příjice), tetanus, tuberkulóza (TBC), úplavice, zápal plic,
záškrt, zubní kaz
2 – 2! Vtétoúlozepoznáte,jakjedůležité,abyvědcidrželidozornadtím,coseučína
středníchškolách.Praktickykaždástředoškolskáučebnicepopisujepřivýkladustavby
bakteriálníbuňkyvchlípeninumembrány,jejížnázevnajdetevtajencenásledující
křížovky.
Ačkoliv v 60. letech dvacátého století jí bylo předpovídáno mnoho funkcí, v 70. letech dvacátého
století se stala předmětem zkoumání a s postupným shromážděním informací vyšlo najevo, že
vzniká lidskou činností během chemické fixace, kdy dochází k poškození cytoplazmatické
membrány. V buňkách, které nebyly chemicky fixovány, se struktury nevyskytovaly. Na konci
26
80. let nové postupy při tvorbě preparátů pro elektronové mikroskopy (především mrazová
fixace - kryofixace) jasně prokázaly, že se tyto struktury v žijící buňce nevyskytují.
Upraveno podle http://cs.wikipedia.org/wiki/xxx (odkaz obsahoval tajenku)
Pokudsprávněpoznátestrukturybakteriálníbuňkynaobrázku(udvouslovnýchnázvů
buněčnýchstrukturdoplňtejenpodstatnéjméno),získátenázevtohototajemnéhoútvaru.
Upraveno podle http://files.edu-mikulas6.webnode.sk/200008484-a5c3ba6bd7/prokaryot.b.jpg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2 – 3! Rozděltenásledujícíonemocnění:
a) navirovéabakteriální
b) naty,protikterýmseunásprovádípovinnéočkování,ty,protikterýmsemůžeme
nechatočkovat,aty,protikterýmočkovánínení
A.I.D.S.,angína,bradavice,břišnítyfus,černýkašel,dětskáobrna,ebola,hepatitidaA,
hepatitidaB,hepatitidaC,cholera,chřipka,infekčnímononukleóza,kapavka,klíšťová
encefalitida,Lymeskáborelióza,mor,pásovýopar,planéneštovice,příušnice,rakovina
děložníhočípku,rýma,salmonelóza,syfilis,tetanus,tuberkulóza,vzteklina,zápalplic,
zarděnky,záškrt,žaludečnívřed
27
2 – 4! Bakterievýznamnýmzpůsobemovlivňujíkoloběhdusíkuvpřírodě.Donásledujícího
schématukšipkámdoplňtetypbakteriepodletoho,jakmetabolizujedusíkaté
sloučeniny(A–E)apopistohotomechanismu(a–e).
A
B
C
D
E
vazačidusíku
nitrifikačníbakterie
denitrifikačníbakterie
saprofytickébakterie
rostliny
a) Bakterieajinéorganismymineralizujíorganickélátkynalátkyanorganické,dusík
sevesloučenináchměnínaminimálníoxidačníčíslo–III.
b) Heterotrofníbakterie,častoanaerobní,kterékoxidaciorganickýchlátekvyužívají
dusičnany,vkterýchsedusíkredukujenaoxidačníčíslo0.
c) Dřívenesprávněnazývanénitrogenníbakterie,enzymemnitrogenázouza
anaerobníchpodmínekměnístabilnítrojnouvazbumeziatomydusíkuadusík
redukujínaoxidačníčíslo–III.
d) Chemoautotrofníbakterie,kteréoxidujídusíkatésloučeninynejprvenitritací,poté
nitratacínamaximálníkladnéoxidačníčíslodusíku.
e) Procesoznačenýposledníšipkouumíkroměbakteriítakéskupinaeukaryot.Mají
metabolickédráhynazabudováníanorganickýchsloučenindusíkudo
aminokyselin.
2 – 5 Naobrázkuvidíteschématzv.Vinohradskéhosloupce.Jednáseoexperimentruského
mikrobiologaSergejeVinohradského,kterýdaldoskleněnéhosloupcerybničníbahno
svodoua2–3měsíceosvěcovalslunečnímsvětlem.Vytvořísegradientrůznýchtypů
bakterií,tak,jakvidítenaobrázku.Doplňtedoobrázkupodčísla1.a2.chemickélátky,
ukterýchjepatrnýgradientvesloupci,podčísla3.až6.doplňtetypybakterií(resp.
jejichmetabolismu,3a4podlevztahuklátce2,5a6podlezdrojeenergie)adoplňte
následujícívěty.
28
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upraveno podle http://www.hhmi.org/biointeractive/poster-winogradsky-column-microbialevolution-bottle
Meziautotrofníorganismypatřínapř.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (a),kterévyrábějí
sacharidyoxygennífotosyntézou,nebo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b),kterézískávají
energiioxidacíkationtuFe2+na. . . . . . . . . . . (c),protomájejichvrstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (d)
barvu.Dalšímiautotrofyjsourůznétypy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e),kteréoxidují
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (f)naelementárnísíru,energiiztétooxidacevyužívajínasyntézu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (g).
Sulfátovébakteriejakoheterotrofovéoxidujíorganickélátky,narozdílodaerobníchskupin
využívajíjakooxidačníčinidlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (h).
Dospodníchvrstevsloupcenepropustíkyslíkbakteries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i)
metabolismem,populacepodnimimusejížít. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (j).
NejnižšípH(nejkyselejší)budevzóně,obsahující. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (k),protožetyto
bakterieprodukujídvaplyny. . . . . . . . . . . . . . . (l)a. . . . . . . . . . . . . . (m),kterésevevoděchovajíjako
slabékyseliny.Naopakautotrofovétím,žeodčerpávajíCO2pHsvézóny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (n).
Mezijednotlivýmizónamimusíprobíhat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (o),kdysemetabolityjedné
zónydostávajídookolíamohousestátvstupnímilátkamiprometabolismusjinézóny.Např.
produktmetabolismusulfátredukujícíchbakteriíjesubstrátempro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p),
kterésenacházejípřibližněv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (q)výškysloupce.
2 – 6 Větyz2textůobakteriálnímaeukaryotickémbičíkusepromíchaly.Označtepísmenem
Bty,kteréplatíprobakteriálníbičík,písmenemEtyplatnéproeukaryota.
a) Bičíkjesloženzbílkovinyflagelinu,impulzkotáčenívycházízmístauchycení
vmembráněabuněčnéstěně.
29
b) Povrchbičíkujepokrytcytoplazmatickoumembránou.
c) Bičíkmůžefungovatjakotlačný(tlačípředseboubuňku),nebotažný(táhnejiza
sebou),projednotlivéskupinyjetyppohybucharakteristický.
d) Bičíkjezestejnéhomateriálujakocytoskelet.
e) Bičíkjetvořenšroubovicovitěuspořádanýmproteinem,uprostředšrouboviceje
dutina.
f) Bičíktvoříněkoliktypůbílkovin,nejdůležitějšíjsouvláknaztubulinu,naněse
vážeproteindynein,štěpícíATP.
g) Bázebičíkuobsahujeprotein,kterýfungujejakoprotonovápumpa,kterávpouští
dobuňkykationtyH+,energiisamovolnéhovtokuiontůměnínamechanickou
energiiotáčenírotorovéčástibázebičíku.
h) Bičíkjenapojenvcytoplazměnabazálnítělísko.
30
LAB2/1KOH-test
KOH-testsepoužívánaověřenívýsledkůGramovazbarvení.Buněčnástěnagramnegativních
bakteriívprostředí3%KOHhydrolyzuje,grampozitivní,díkysvétloušťce,odolávají(viz
obrazovátabuleč.2).Napodložnísklodejtemaloukapku3%roztokuhydroxidudraselného
apomocíbakteriologickékličkynabertekulturuzkoumanébakterie.Tymůžetezískatna
některýchpřírodovědnýchnebolékařskýchinstitucích.Kličkoukultururozmíchejteapři
zvedáníkličkynadsklíčkozjistíte,žeseugramnegativníchbakteriítáhnevláknitýviskózní
obsahbuněk,ugrampozitivníchzůstávákapkatekutá.
LAB2/2Gramovo barvení zubního plaku
Plochýmpárátkemsetřemezpovrchuzubůzubníplak,rozetřemehonaodmaštěnépodložní
sklíčkodotenkévrstvy,vysušímeprotaženímplamenemkahanuaněkolikrátodmastíme
směsíethanol–diethylether(1:1),vždypřikápnemeanechámeodpařit.PostupGramova
barvenísezkracujejakoVLAK,resp.VLAS,tedy„violeť,Lugol,alkohol,karbofuchsin,resp.
safranin“.Roztěrsepřevrstvíširokoukapkoukrystalovévioletianechásepůsobit1minutu.
Violeťslijte,převrstvěteLugolovýmroztokemna1minutu,slijte,zestřičkyopláchněte
destilovanouvodouazjinéstřičkyoplachujtevšikmépolozeethanolemtakdlouho,dokud
odtékábarva,max.25vteřin.Znovuopláchnětevodouadobarvětekarbolfuchsinemnebo
safraninemna1minutu.Opláchnětevodou,vysušte(mírněnadplamenem)apřekápněte
imerznímolejem.Imerznímobjektivemzajeďtedokapkyolejeadoostřete.Můžetepozorovat
G+Streptococcus mutans(fialové),G+laktobacily,případnědalšítvary(spirily,spirochety,
stafylokoky,mezinimiiG−růžovězbarvenédruhy).
LAB2/3Bakterie jogurtu
Dokapkyvodynaodmaštěnémsklíčku(ponořitdoethanoluanechatodhořet)rozmíchejte
bakteriologickoukličkoubílýjogurt(velikostšpendlíkovéhlavičky)arozetřeteho.Nechejte
zaschnout,fixujteněkolikanásobnýmprotaženímplamenemabarvěte3–5minut
karbolfuchsinem.Barvivoslijte,opláchnětevodouaosuštefiltračnímpapírem.Pozorujtebuď
nasucho,nebopodimerznímolejem.
LAB2/4Hlízkové bakterie Rhizobium
Vyrýpněterůznébobovitérostliny(bob,vojtěška,hrách,jetel),properteopatrněkořenový
systém,odřežtehlízkyaomyjtejevlihu.Rozříznětežiletkounapodložnímskleavymáčkněte
vnitřníobsah.Tenrozetřetenasklíčku,nechejtezaschnout,fixujteplamenemapřikápněte
methylenovoumodř.Po5minutáchbarvivoopláchnětevodou,vysuštefiltračnímpapírem
apodimerznímolejempozorujte.
31
3. Sinice
Sinicesystematickynáležídopředcházejícískupinybakterie,aledíkypopularitěsizaslouží
samostatnoukapitolu.
3 – 1! Planktonnísiniceobsahujívesvýchbuňkách
plynovéměchýřky(vesikuly).Nejsouobalené
membránou,alebílkovinami.Jejichstěnaje
propustnáproplynyrozpuštěnévokolnívodě
ajsouplynemnaplněné.Majítvarkvádruabývají
poskládanédovelkýchkomplexů,zvaných
aerotopy(naobrázku).
Ukaždéhoznásledujícíchpokusůsepokuste
vysvětlitvýsledek.
a) Necháme-livzoreksplanktonnímisinicemina
sluníčku,záhyvyplavounahladinu.
http://www.amyhremleyfoundation.org/images/cons
b) Jestliževzoreksesinicemiuzavřemedo
ervation/GasVesicles-07L.gif
injekčnístříkačkyastlačímepíst,sinice
klesnoukednu.
3 – 2 Chloroplastyrostlinvzniklyasipřed2miliardamiletendosymbiózousesinicemi.Na
obrázkustavbybuňkysinice(vlevo)najdětestruktury,kteréjsouivchloroplastu
(vpravo)aspojteje.Pokuddanástrukturajižvchloroplastunení,udělejteujejího
názvukřížek.
Upraveno podle http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/kingdoms-living-world/cyanobacteria.php
a http://evolutionaryroutes.files.wordpress.com/2011/08/1000px-scheme_chloroplast-en-svg.png
32
3 – 3! Kteréprocesyvedouktomu,žesevodnínádržeeutrofizujíamůženanichproto
vznikatvodníkvět?
a) Přítokvodyztajícíholedovce.
b) Vybagrovánísedimentuzednanádrže.
c) Splachyhnojivzpolí(dusičnanyajinádusíkatáhnojiva,fosforečnany)–reálněse
dnesaletentozdrojzmenšuje.
d) Práškovánívodyroztokemmodréskalice.
e) Velkochovkaprůajejichdokrmování.
f) Podporamnoženízooplanktonu(perloočky,aj).
g) Přítokodpadnívodyzvelkochovudobytka.
h) Únikropnýchlátekzhavarovanéhoautomobilu.
i) Přítoksplaškovéodpadnívody,obsahujícímimojinévoduzpraček,myček,atd.
j) Zastíněnívodníhladiny.
k) Přítokteplévodyzchladícívěžeelektrárny.
l) Probublávánívodykyslíkem.
3 – 4 Vtabulcevidíteobrázky3nejčastějšíchrodůsinic,způsobujícíchvodníkvět.
Microcystis
Anabaena
Aphanizomenon
Upravenopodlehttp://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=anabaena+flos-aquae&lang=1,
http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/__data/assets/image/0008/48167/Aphanizomenon.gif
ahttp://oceandatacenter.ucsc.edu/PhytoGallery/images_AM/illustrations%20-%20fresh/Maeruginosa300_sm.jpg
Jednaztěchtosinicdíkysvérychléschopnostirůstuvsilněeutrofizovanýchvodáchve
vodnímkvětupřevažuje,další2jsoukonkurenčnězdatnějšívevodách,kterénejsouažtak
silněeutrofní.Dvězuvedenýchsinicumějífixovatvzdušnýdusíkatímsivytvářejívyužitelné
sloučeninydusíku.Které2rodytojsou?Jaksenazývajíbuňkyavnichobsaženéenzymy,
kterýmitodělají?
33
LAB3/1Drkání
Naspodnístraněkrycíchskelakvárií,nejčastějivmístě,kdevzduchovánívystřikujevodu
protisklu,častonajdemesinicirodudrkalka(Oscillatoria).Přenestejinapodložnísklodo
kapkyvodyapřikápnětekapičkutuše.Pozorujtepohybvláken,kterémuseříkádrkání.Díky
tušidobřevyniknesilnéslizovépouzdro.
LAB3/2Jednořadka
Napísčitýchpolníchcestách,aleiuchodníkůvměstech,najdeme(nejlépepodešti)rosolovité
několikacentimetrovékoloniesinicerodujednořadka(Nostoc).Tytokoloniesedajíusušit
auchovávatiněkoliklet,ponamočeníjsoupo1ažněkolikadnechplněrehydratovanéa
můžetejemikroskopovat.Rozcupujtevkapcevodykousekstélkyajižpodzvětšením400x
můžetevidětřetízkovitékoloniebuněk,některézakončenéheterocystou,nezelenoudusík
fixujícíbuňkou.
LAB3/3Sinice vodního květu
Prourčení,jestlizelenýzákalstojatýchvodzpůsobujísinicenebořasy,lzeprovéstjednoduchý
experiment.Pokudzkoumanývzoreknechámenaokněnaslunci,případněnanějsvítíme
lampou,objemplynovýchměchýřkůsezvětšíasinicevyplavounahladinu.Druhoumožností
jeinjekčnístříkačkunaplnitzelenouvodou,prstemuzavřítústíapístemtlačitnavodní
sloupec.Podelšídobětlakuvolnímeapozorujeme.Eukaryotickéřasystálevyplňujícelývodní
sloupec,siniceklesnoukednu,protožejimtlakporušíjejichaerotopy.Platítoprosinicerodu
Anabaena,AphanizomenonaPlanktothrix,užšíplynovéměchýřkysinicMicrocystisodolávají
vyššímtlakům.
LAB3/4Sinice Nostoc v hávnatkách
Lišejníkyhávnatky(Peltigera)jsoubuďtošedomodřezbarvené,jejichfotobiontemjesinice
Nostoc,nebozelené,vnichžijezelenářasyCoccomyxa.Nazelenéhávnatcebradavičnaté
(P. aphthosa)jsouještětmavébradavičky,tzv.cefalodia,kteráobsahujíopětsiniciNostoc.
Zhotovtepříčnýřezstélkouhávnatky,uhávnatkybradavičnatépřescefalodium.Lzepoužít
řezánívbezovéduši.Řezydejtedokapkyvodynapodložnímskle,zhotovtepreparáta
zmikroskopujte.
Úlohulzerozšířitještěosrovnánípapírovéchromatografievzorkuzestélkysřasoua
zcefalodií,kdybudepatrnápřítomnostjinýchbarviv.NávodnajdeteveSbírceatraktivních
úlohzbotanikyvúloze3/7nastr.40.
34
4. Archaea
4 – 1 Jejenotázkoučasu,kdysepřestanouodlišovatnadříšeBacteria,ArchaeaaEukaryota.
Ukazujese,žeEukaryotajsouchimérousloženouzbakteriálníchaarcheálních
organismů.Přestounichnajdemeznaky,kteréjespojují,neboodlišují.Ukaždého
znakuvtabulcezaškrtněte,ukteréze3nadříší(domén,impérií)sesnímsetkáme.
znak
Bacteria
Archaea
Eukaryota
můžebýtpřítomnabuněčnástěna
buněčnástěnajesloženazesacharidůapeptidů
membránaobsahujefosfolipidy,mastnékyseliny
jsouvnichvázanénaglycerolesterovouvazbou
genyobsahujíintrony,nukleovoukyselinu,kteráje
přepisovánadoRNA,alepotépředtranslací
procesemsestřihu(splicingu)odstraněna
uněkterýchschopnostoxygennífotosyntézy
DNAneníobalenajadernoumembránou,není
vytvořenojádro
histony
přítomnostorganelvzniklýchendosymbiózoujiných
buněk
malé,70Sribozómy
prvnízařazovanouaminokyselinoudopeptidůje
formyl-methionin
střídáníhaploidníadiploidnífáze,pohlavní
rozmnožování
cyklická(kruhová)DNAjakohlavníinformační
molekula
35
4 – 2! NěkteréskupinyvliniiArchaeajsouzpohledučlověkaextrémofilní(řeckyfilia=
láska).Protytoorganismyjsouvšaktytoextrémyoptimálnímipodmínkamiproživota
vnašemprostředíbynepřežily.Přiřaďteketřemtypůmjejichzpůsobuživotavhodnou
charakteristiku.
A. extrémněhalofilníarchea
B. methanogenníarcheavanoxickémprostředí
C. hypertermofilníarchea
a) Žijívpodmořskýchvulkanickýchoblastech,kderostoupřiteplotách45–110°C
(teplotanad70°Cjepovažovánazaextrémní).Jednáseochemoautotrofnínebo
chemoheterotrofníarcheasodolnoucytoplazmatickoumembránou,dvojice
molekuletherovýchfosfolipidůprotisoběvmembráněsečastopropojujedo
podobydiglycerol-tetraetherů.Častometabolizujísíruajejísloučeniny.
b) Žijívteplýchslanýchjezerechsvysokýmodparem(obsahNaCl,případněNa2CO3
9až30%).Častomezinimijsouchemoheterotrofníaerobové,některédruhyvšak
vytvářejíATPpomocíbakteriorhodopsinuasvětla.Jejichbuňkyjsounesmírně
odolnévůčivysokémuosmotickémutlaku.
c) Striktněanaerobníchemoautotrofové,získávajíenergiireakcívodíkusoxidem
uhličitým,případněredukujídalšíuhlíkatélátky(oxiduhelnatý,kyselinamravenčí,
octová,methanol)namethan.Najdemejevbachorupřežvýkavců,slepémstřevě
dalšíchbýložravců,vnašemtlustémstřevě,střevětermitů,geotermálních
pramenechnebovanaerobněserozkládajícímorganickémodpadu.
36
LAB4/1Methanogeneze
LitrovouErlenmeyerovubaňkunaplňtedo¾
hnojem,rybničnímbahnem,případnětlejícímlistím,
zalijtevodouauzavřetezátkousezaváděcí
trubičkouahadičkou,kterápovededoskleněné
vanysvodou,kdebudemožnéjímatvzniklýplyndo
zkumavek.Dejtenateplémísto(35°C)apo2–3
dnechzačnětejímatvznikajícíplyn.Naplněnou
zkumavkuuzátkujte,uchyťtedoručníhodržákuna
zkumavkyauplamenekahanuodzátkujteazapalte.
Methanhořímálovýraznýmmodrýmplamenem.
Oxiduhličitý,jakoprodukthoření(aijakoprodukt
Upraveno podle Střihavková H.: Praktikum z botaniky. SPN,
Praha, 1978
aerobníheterotrofieaanaerobnífermentace,které
vbaňcetaképrobíhají),lzedokázatpřidánímmaléhomnožstvívápennévodyaintenzivním
protřepáním.Vznikábílý,nerozpustnýuhličitanvápenatý.
LAB4/2Železitá prokaryota
TentoúkolbyspíšspadaldokapitolyBakterie,aleexistujíiželezitáarchea,třebabudetemít
štěstíinaně.ZbakteriítomohoubýtrodyLeptothrix,Crinothrix,Gallionella,archeální
vteplýchvodáchjenapř.Ferroplasma.Železitáprokaryotapatřímezichemoautotrofní
organismy,kteréoxidujíželeznatékationtynaželezité.Tyseveforměhydratovanéhorezavě
zbarvenéhooxiduželezitéhovylučujídojejichokolí.Naberterezavépovlakyvrašelinných
vodách,prorašelinělýchpodmáčenýchloukách,lučníchstrouhách,uminerálníchpramenů,
vkovovýchstarýchtrubkáchvodovodunebouvýpustíkanalizačníchvod.Kulturunabertena
spalovacílžičkuavoxidačnímplamenikahanudokonalespalte.Popelzelžičkyvyškrabejtena
filtračnípapír,případnéhrudkyrozdrťteapomocípohybumagnetupodpapíremvyzkoušejte,
jestlipopelobsahujeferromagnetickýoxidželezitý,jehožčásticesebudoupopapíře
smagnetempohybovat.
Částkulturyrozmíchejtevkapce10%HClnapodložnímskleapřidejte1%roztokžluté
krevnísoli(hexakyanoželeznatandraselný).Taspolusželezitýmikationtyvpochváchkolonií
bakteriívytvoříjasněmodrouberlínskoumodř.
37
5. Excavata
5 – 1 Lidskáonemocněnízpůsobenáexkavátyjsourozšířenázejménavtropech,častojsou
kjejichšířenízapotřebíkrevsajícíčlenovci,někdystačí,abysezvýkalůnakaženého
tvorapřeneslycystynalidskoupotravu.Někdymohoupřecházettitoparazitipřímo
zčlověkanačlověka.
Kekaždémuz6klinickýchobrazůpacientůpřiřaďnázevonemocnění.
Vybírejznabídky:trichomoniáza, Chagasova nemoc, nilské boule, amébová meningoencefalitida, giardióza, spavá nemoc.
Kečtyřemznichpřiřaďvektor(přenašeče)apojmenujho(vybírejznabídky:dvoukřídlé
krátkorohé(podřádskrátkýmitykadly)bodalkatse-tse(Glossina palpalis)amouchadomácí
(Musca domestica)selišíústnímústrojím,dlouhorohádvoukřídlákoutule(Phlebotomus)má
tykadlaoprotipředchozímvýraznědelší,plošticezákeřnice(Triatoma)mázadníkřídla
překrytápolokrovkami.Tovšezanesdotabulkynakonciúkolukpůvodcůmonemocnění.
A
B
C
D
Zdroje obrázků: http://www.fugesp.org.br/imagens/image006.jpg,
http://www.who.int/trypanosomiasis_african/tsetse3.jpg,
http://i017.radikal.ru/1109/a6/7f1bfe4a5238.jpg, http://2.bp.blogspot.com/-2tdjtHYKmIA/UffgKnMDZyI/AAAAAAAAIwI/xMOOhx2tASk/
s1600/5819001093_032b8db7e0_b.jpg,
http://www.faunistik.net/DETINVERT/DIPTERA/IMAGES/musca.domestica_mwz01lm.gif,
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/egb/glossina.jpg
1.
2.
3.
Projevuje se akutně horečkou, otoky v místě vpichu, zánětem srdečního svalu,
chronická forma postihuje zánětem mozkové pleny, nervy, střevní stěnu a typické je
vypadávání vlasů a vousů – přenašeči se proto říká španělsky barbero = holič.
Nejznámější oběť této nemoci je Charles Darwin.
Bolestivý otok v místě vpichu, záchvaty horeček, bolesti hlavy a kloubů, zvětšení
mízních uzlin. Po proniknutí do mozku způsobuje zmatenost, záchvaty únavy
a těžkou malátnost, chvíle, kdy postižený upadá do hlubokého komatózního spánku,
jsou střídané obdobími nespavosti.
Způsobuje zánět pochvy a močové trubice. U žen se může projevit řídkým, zpěněným,
zásaditým a nasládlým poševním výtokem. Mimo to způsobuje zduření a zrudnutí
poševního vchodu a jahodové zbarvení poševní sliznice. U mužů je projev nemoci
obecně mírnější či bez příznaků.
38
4.
5.
6.
Vodnaté, páchnoucí průjmy, plynatost, bolest v nadbřišku, nevolnost, ve stolici
zvýšené množství hlenu a tuku. Parazit adheruje k buňkám sliznice tenkého střeva
pomocí přísavných disků, pinocytózou přijímá živiny z tráveniny.
V místě vpichu vytváří veliké suché vředy, které praskají a těžko a dlouho (i přes 1,5
roku) se spontánně hojí a zůstane trvalá jizva.
Fagocytuje čichové nervy, proniká do mozku přes kost čichovou, způsobuje zánět
mozkových blan (meningů) a celého mozku, postupně způsobuje nekrózu všech částí
mozku, rozpad jednotlivých buněk, do 10 dnů následuje smrt.
původce
nemoc
příznaky
přenašeč (příp.
způsob nákazy)
obrázek
trypanozómaspavičná
(Trypanosoma brucei
gambiense)
trypanozómaamerická
(Trypanosoma cruzi)
lambliestřevní(Giardia
lamblia)
ničivkakožní
(Leishmania tropica)
Naegleria fowleri
bičenkapoševní
(Trichomonas vaginalis)
5 – 2!Doplňtetextovýživěkrásnooček
Asitřetinaznámýchkrásnoočekfotosyntetizuje.Jejichchloroplastyvzniklysekundární
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,tedyvelmikomplikovanýmadosudneobjasněnýmprocesem,který
lzezjednodušeněpopsattak,žejejichpředekpohltileukaryotickoufotosyntetizujícířasu
anechalsijiuvnitřbuňkynestrávenou.Jestližebylapohlcenadofagozómubuňka
sprimárnímchloroplastem,mělbymítchloroplastkrásnooček. . . . . . . . . . . . . . obalné
membrány,veskutečnostivšakmá. . . . . . . . . . . . . . ,protožejednazanikla.Stejnějakozelené
rostlinytakmajíkrásnoočkavesvýchchloroplastechchlorofyly. . . . . . . . a. . . . . . . . . . . . Fotosyntézupreferují,protosepohybujívesměrupřicházejícíhosvětla,tedypomocípozitivní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (typpohybu).Provnímánísvětlamajívesvětločivnéskvrně
(tzv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )atakyvbičíkučervenýpigmentzeskupinyflavoproteinů.
Pokudmákrásnoočkodostatekorganickýchživinanemámožnostfotosyntetizovat,rozpadá
sevnitřnístrukturachloroplastů(zanikají. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,tvořenévnitřní
membránou).Taksekrásnoočkamohouživit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (způsobvýživy).
39
Tentosmíšenýzpůsobvýživy,kdysekombinujeautotrofieavýživapomocíorganickýchlátek,
senazývá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Součástíchloroplastujsoutakévelkáproteinovátělíska,zvaná
pyrenoidy,kterájsoutvořenaenzymem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,kterývsekundárníchdějích
fotosyntézyfixujeCO2.Jakozásobnílátkaseukrásnoočekneukládá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
jakourostlin,aleparamylon,cožjesicetaképolysacharidtvořenýmolekulami
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,alejinakvázanými.Pokudužzaseboumátenějakézákladybiochemie,
nebudeprovásjistěpodleobrázkuproblémodhalit2rozdílymeziparamylonemazásobní
látkourostlin.Jednakjsoumonomeryvázánymeziuhlíky1a. . . . . . . . ajednakjepoloacetalový
hydroxyl(prvníOH-skupina,kterámonomeryspojuje)vuspořádání. . . . . . . . . . . . . . http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/structure6/198/mfcd00466918.eps/_jcr_content/renditions/medium.png
5 – 3 Nejčastějšípříčinouúmrtívesvětějezparazitárníchonemocněnípodlestatistik
Světovézdravotnickéorganizace(WHO)zroku2004leishmaniózas51000obětmi
(všechnytypy,zejménaútrobníformakala-azar),paknásledujespavánemoc48000
mrtvých,Chagasovachorobamánasvědomí14000životů.Největšíkatastrofou
nedávnéhistorienanašemúzemíbyloúmrtí16mladýchlidívletech1962–1965ve
VrbenskéhoplaveckémbazénuvÚstínadLabem.
Podlenásledujícíhokrátkéhotextuzodpověztedoplňujícíotázky.
Původce primární amébové meningo-encefalitidy (PAM) je organismus zvaný Naegleriafowleri.
Ve svém životním cyklu střídá dvoubičíkaté stádium, měňavkové (amébové) stádium a stádium
cysty. Jedná se o termofilní sladkovodní organismus, který snáší teploty až do 45 °C. Proniká
sliznicemi a nejkratší možnou cestou migruje do mozku, přičemž cestou fagocytuje neurony.
http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/biol/mrva/Paraziticke_protista_3_Heterolobosa__Lobosa.pdf
40
a) KterýmotvorempronikáNaegleriadotěla?Pronikáskrzsmyslovébuňky,které
jsouvýběžkyneuronů,končícíchpřímovmozku.Ojakýsejednásmysl?
b) Kteréstadiumjezodpovědnézalyzinervovýchbuněk,protožejeschopné
fagocytózy?Podkterýmpísmenemjenaobrázku?
c) Comohlobýtvezmíněnémbazénuopakovanýmzdrojemnákazy?
d) VjakýchtypechvodseještěNaegleriamůževyskytovat?
5 – 4! Někteříexkaváti,jakonapř.trypanosomy,majíuvnitřsvébuňkystrukturuzvanou
kinetoplast.Jednáseoorganelu,vkteréjeuloženakinetoplastováDNA(kDNA)ana
RNA,kteráznítranskripcívzniká,probíháspeciálnítypposttranskripčníúpravy,
zvanéeditaceRNA.Jednáseoproces,kdyjsoupodlevzoruvkládánynebovyhazovány
způvodníRNAnukleotidysuracilem.Vtajencekřížovkynajdetebuněčnouorganelu,
zjejížčástikinetoplastvzniká.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
http://itg.content-e.eu/Generated/pubx/
173/mm_files/do_2709/co_67511/Cd_1087
_093c.jpg
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
světločivnáskvrna
řádhmyzu,hostitelébrvitek
orgán,kdeparazitujelamblie
buněčnástrukturazbílkovinovýchvláken,kterásepodílínastavběbičíků,jejich
bazálníchtělísek,dělícíhovřeténkaapodkladovýchmikrotubulůpelikuly
dvoukřídlýhmyz,kterýpřenášícystylamblií,dálelidovýnázevprobodalky
řádhmyzu,kampatřípřenašečiamerickétrypanozómy
tělesnýsekret,kterýmbzikavkytse-tseinfikujíhostitelespavounemocí
membrána,připojujícíbičíkkbuňceutrypanozómabičenek,jemembrána…
zásobnípolysacharidkrásnooček
kontinentsvýskytemspavénemoci
povrchovástrukturanabuňkáchkrásnooček
41
5 – 5 Popištestavbubuňkykrásnoočka,kjednotlivýmstrukturámnapištenázevapřiřaďte
číslo,uvádějícífunkcistruktury.
http://www.eplantscience.com/index/general_zoology/representative_types.php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
nesevětšinugenůbuňky,replikace,transkripce
zrnazásobnílátky
chráníbázibičíků
pohyb,vlečezaseboubuňku
zredukovanýpohybovýaparát
vnímánísměrusvětla
regulaceosmotickýchjevů,ochranapředplasmoptýzou
fotosyntéza
mikrotubulárnístruktura,znížvyrůstápohybováorganela
membránaspojenásproteinovýmiproužky,chránícíbuňku
42
LAB5/1Brvitky švábů
Vestřevěvšekazů(termitů)ašvábůžijíjakosymbiontirozkládajícícelulózuexkaváti,
souborněoznačovaníjakobrvinky(Hypermastigida).Čerstvěusmrcenémušvábovi(pomocí
pardiethyletheru,nebochloroformu,stačípůlhodiny)otevřetedutinuzadečkuodstřižením
křídelahřbetníchštítkůzadečku.Podtukovýmtělesemvypreparujtetrávicísoustavuazjejí
zadníčásti(pravéhostřeva,zamalpighickýmitrubicemi)podélnýmrozstřiženímvyjměte
obsahstřevaarozetřetenapodložnímsklevkapcefyziologickéhoroztoku.Kroměhlístic,
hromadinek,bičenekadalšíchorganismů,pozorujterůznézástupceskupinybrvitky(např.
rodůTrichonympha,Pyrsonympha).
LAB5/2Trypanozómy ruměnic
VestřevěruměnicepospolnéžijetrypanosomidLeptomonas pyrrhocoris.Jednáse
ojednohostitelského(monoxenního)parazita.VČRbývánapadenoasi10%kolonií,pokud
prokážemevjednékoloniinapadenéhojedince,bývajínapadenívšichni.Jedobrévyzkoušet
naněkolikamístech,zdajekolonienapadena.Ruměniceusmrtímevhozenímdolihu,po
několikaminutáchjedincevyjmemeanaPetrihomiscepomocípreparačníchjehelnebo
špendlíkůpomaluodtrhnemeposlednízadečkovýčlánekodzbytkutěla.Napodložnísklodo
fyziologickéhoroztoku,případněfosfátovéhopufru,vymačkámeobsahstřeva(nikolivtukové
tělesoagonády).Přikloptekrycímsklíčkemapodzvětšením400xuvidítešídlovitébuňky
skoncovýmbičíkem(nenípřipojenkbuňcevpodoběundulujícímembrány).
LAB5/3Krásnoočka
Pokudnemámemožnostzískatčistoukulturukrásnooček,jemožnéjeodebratzesilně
eutrofníchnávesníchrybníčků(přeslétozpůsobujívýraznýzelenývegetačnízákal),nebose
objevujípo14dnechvsennémnálevu,kterýjeosvětlen.Připozorováníjepatrnýpohyb
tažnéhobičíku(jevpředu,táhnebuňkuzasebou),povrchovápelikula,chloroplasty,červená
očnískvrna–stigma,zrnazásobníhoparamylonu(obarvísepopřikápnutíLugolovaroztoku),
pulsujícívakuola(vyprazdňujesedolahvicovitéhorezervoáruukořenebičíku).
Jemožnépozorovatnegativníchemotaxi,pokudnajednustranusklíčkaskrásnoočky
přidámekrystalNaCl.Pokudztlumímeintenzitusvětlavmikroskopuapomocíbaterkyči
lampysvítímenapreparátzboku,jemožnépozorovatpozitivnífototaxizazdrojemsvětla.
LAB5/4Mixotrofie krásnooček
Kulturukrásnoočekrozdělímedo2zkumavek,dojednépřidámemalémnožství(0,1g)
glukózy(můžemepřidatmalémnožstvímočůvky),tuumístímedotmy.Druhoukulturu
umístímenaoknospřístupemkdennímusvětlu.Po5dnechkrásnoočkasrovnámepod
mikroskopem.Zastíněnákulturasdostatkemorganickýchživinpřešlanaheterotrofnízpůsob
výživy,chlorofylserozložil.
43
6. SAR I. (Stramenopiles)
6 – 1! Vkloakáchžabžijízvláštníorganismypokrytémnožstvímdvojicbičíků,typickýchpro
hnědéřasynebořasovky.Pokudpoznáteobrázkyadotajenkynapíšetetolikáté
písmenohledanéhoslova,kolikátéukazuječíslovka,dostanetenázevtohoto
organismu.Hledátečeskájménaskupin.
2.
název
oddělení
1.
název
rodu
parazita
hlíz
2.
název
rodu,
nebo
oddělení
2.
název
oddělení
4.
produkt
používaný
do
potravin
6.
název
rodu
parazita
1.
hornina
ze
schránek
2.
název
štěrbiny
ve
schránce
Upravenopodle:http://www.corbisimages.com/images/Corbis-42-24903374.jpg?size=67&uid=51eea271-1b7e-41d1-9dbb-452bc8915130,
http://ucebnice3.enviregion.cz/userFiles/prumysl-a-tezba/rozsivka_1.jpg,http://slnieckova.sk/images/fucus-vesiculosus1325_jpg_290x600_q85.jpg,http://objectief.be/IMG/jpg/laminaria_digitata.jpg,
http://www.photomacrography1.net/images/IMG_3208s.jpg,http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto01/foto_052.jpg,
6 – 2 Prostudujtenásledujícíschémavznikuplastidůuorganismů,zaměřtesenazástupce
říšeSARaodpověztepodlenějnanásledujícíotázky.
a) KteráskupinařasstojízavznikemplastiduvětšinyfotosyntetizujícíchSAR?
b) JakémajífotosyntetizujícízástupciSARchlorofyly?Kterýzchlorofylůjese
společnýmpředkemsrostlinami?
c) UkteréskupinySARdošlokeztrátěfotosyntetickéfunkceplastidu?
d) Ukteréskupinydošlokzánikuplastiduúplně,alepodlepřítomnostiněkterých
genůvjádřelzeusuzovat,ževevolucisekundárníplastidměla?
e) Prokterouskupinujetypickáterciárníendosymbiózaajakknídošlo?
f) Můžemeříct,žejsouvšechnyorganismysesekundárnímiplastidymonofyletické
(skupina,zahrnujícívšechnypotomkyjednohospolečnéhopředka)?Proč?
g) Proběhlaprimárníendosymbiózaplastidujedinkrátvevoluci?
h) Ukterýchskupinnajdemenukleomorf,pozůstatekjádraeukaryotického
endosymbionta?
44
Upraveno podle http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/365/1541/729/F2.large.jpg
45
LAB6/1Rozsivky
Nárůstyrozsivekzískámeodebránímhnědéhokaluzednaakvárií,zjejichfiltrů,zrybníků,
seškrabánímnárostůnakamenech,rostlináchadalšíchpředmětechvestojatýchitekoucích
vodách.Pozorujemenativnípreparátyztěchtovzorků,vbuňkáchpozorujemehnědo-žluté
chloroplasty,křemičitéschránky,pulsujícívakuoly,raphe,kterýmvenpronikásliz,lepícíse
napovrch(poněmsepohybujízapomocimyosinuadalšíchproteinů).Určenídorodůlze
provéstpomocíobrazovétabuleč.6,případněpomocíserveruwww.sinicearasy.cz.
LAB6/2Posypanka
Posypanka(Vaucheria)jerodrůznobrvek,kterépatříspolusezlativkami,rozsivkami
achaluhamidopůvodnískupinyhnědýchřas.Jednáseozelenésifonální(trubicovité–bez
přepážekmezibuňkami)stélky,kterévmělkýchvodáchvytvářejízelenénárůstynadně.
Nejlepšímizdrojijsoutrvalélouže,příkopyucest,zatopenékolejeodautnacestách,okraje
rybníků.Rozšířenékulovitévýběžkyvlákenpředstavujísamčínebosamičípohlavníorgány
(antheridia,oogonia).
LAB6/3Zlativka Dinobryon
Celoročněvrybničnímplanktonu,častoiveutrofnějšíchnádržích,nebotakéveVltavě,to
jsouhojnéfotosyntetizujícíorganismy,včetněkoloniálníhoroduDinobryon.Prolovjepotřeba
planktonkasmalýmioky(maximálně50μm).Keříčkovitěvětvenékoloniejsoutvořené
buňkamisdvěmanestejnědlouhýmibičíky,hnědýmchloroplastem,stigmatemanálevkovitou
schránkou–lorikouzcelulózyachitinu(chlorzinkjódemsebarvídofialova).
LAB6/4Vřetenatka révová
Napodzimsenalistechrévyvinnéobjevujíhnědéskvrny,kterémajízespodašedo-bílý
kožíšek,způsobenývřetenatkourévovou(Plasmopara viticola).Žiletkouodřežemebílýpovlak
nejlépeisespodnípokožkoulistu.Pozorujemezprůduchůlistuvyrůstajícínosičevýtrusnic
(sporangiofory),nakterýchjsoucitrónovitájednosporovásporangia.
46
7. SAR II. (Rhizaria, Alveolata)
7 – 1 SkupinaSARskrýváspoustuskupin,kterésimorfologickynejsoumocpodobné.Přesto
lzezákladnískupinydobřeodlišit.Podlenásledujícíhodichotomickéhoklíčepřiřaďte
skupinySARkpísmenůmAažJ,jednuskupinumusíteumístit2×.Znakypopisují
průměrného,většinovéhozástupce,nevýjimky.
dírkonošci, chaluhy, mřížovci, nálevníci, obrněnky, rozsivky, řasovky, výtrusovci, zlativky
1.
a) buňkyobsahujísekundárníneboterciárníchloroplasty,fotosyntetizují...........................2
b) bezchloroplastů,heterotrofové..............................................................................................................5
2.
a) stélkapletivná,případněvláknitá,mořskémakroskopickéorganismy..........................(A)
b) stélkajednobuněčná,případněkoloniálněžijícíbuňky..............................................................3
3.
a) stélkakokální,bezbičíků,buňkavedvoudílnéschráncezSiO2..........................................(B)
b) stélkamonadoidní,se2bičíky.................................................................................................................4
4.
a) buňkyčastopokrytécelulóznímidestičkami,případněpouzeměchýřkypod
povrchembuňky,zásobnílátkouješkrob......................................................................................(C)
b) buňkynahé,případněvloricezcelulózy,nebochitinu,zásobnílátkouje
laminaran.......................................................................................................................................................(D)
5.
a) paraziti.................................................................................................................................................................6
b) volněžijícískupiny........................................................................................................................................7
6.
a) žijínarostlináchiživočiších,životnícyklusobsahujedvoubičíkatézoospory,zásobní
látkoujelaminaran,vytvářímycelium............................................................................................(E)
b) nitrobuněčníživočišníparaziti,některástádiamajíapikálníaparátprouchycenísena
sliznicích,vživotníchcyklechčasténepohlavnírozmnožování(např.rozpad–
schizogonie)..................................................................................................................................................(F)
7.
a) schránka,mořskéskupiny.........................................................................................................................8
b) bezschránky,sladkovodníimořské.....................................................................................................9
8.
a) schránkazuhličitanuvápenatého......................................................................................................(G)
b) schránkazoxidukřemičitého..............................................................................................................(H)
9.
a) buňkys2bičíky,častopokrytécelulóznímidestičkami,případněpouzeměchýřky
podpovrchembuňky.................................................................................................................................(I)
b) buňkypokrytémnožstvímsynchronněfungujícíchbičíků–tedybrvami......................(J)
47
7 – 2! Ajetudalší,jistěoblíbená,křížovka.Tajenkoujenázevmembránovýchorganel,které
majínálevnícitěsněpodmembránou.Vřádumilisekundznichpopodrážděnína
obranuvystřelujíbílkovinovávlákna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
makronukleusjetaké. . . . . . . . . . . . jádro
nemoczpůsobenázimničkami(Plasmodium)
parazitzpůsobujícítrichomoniázu,zánětpohlavníchcest,zejménaužen
alkaloidpoužitýprvněkléčběnákazyzimničkami
fyzikálníjevsouvisejícíspřechodemvodypřespolopropustnoumembránu
horninavznikajícíusazovánímschránekdírkovců
typickýmezihostiteltoxoplasmy
velkýnálevkovitýnálevník,častozeleněnebomodřezbarvený
orgánlidskéhotěla,kterýzprvuponákazenapadajízimničky
klidovéstádiumnálevníků
a) Jakseorganelyjmenují(tajenka)?
b) Jakýtyptransportupřesmembránujevystřelováníjejichobsahuvenzbuňky?
c) Jakévelkémembránovéorganely(vzhledemknáplni)dávajívzniknouttěmto
drobnýmorganelám?
7 – 3!Pozorněsipřečtětenásledujícípopularizujícíčlánek:
Tutanchamona prý nezabila malárie, ale chudokrevnost
Letos v únoru publikoval tým egyptských vědců v lékařském časopise JAMA výsledky svého
výzkumu Tutanchamonovy mumie. Faraon prý zemřel na kombinaci malárie s chorobou ničící
jeho kosti.
Tutanchamon zemřel v pouhých devatenácti letech zřejmě v roce 1323 před naším letopočtem.
Hypotéz o příčině jeho úmrtí byla vyslovena už celá řada. Pomocí radiologických metod a analýz
DNA dospěl egyptský tým k názoru, že mladého faraona oslabila Köhlerova choroba, která
poškodila jeho kosti, a zkázu završila infekce prvokem způsobujícím malárii.
48
Časopis JAMA nyní otiskl dopis Christiana Timmanna a Christiana Meyera z hamburského Ústavu
tropické medicíny Bernharda Nochta, v němž na egyptský výzkum reagují. Domnívají se, že popsané
nálezy ze všeho nejvíce odpovídají srpkové anémii.
Srpková anémie je geneticky podmíněná a život ohrožující chudokrevnost. Pokud se mutace objeví na
obou kopiích genu (od matky i od otce), končí často smrtí. Nositel pouze jedné kopie zmutovaného
genu se však obejde bez těžších příznaků a zároveň získává ochranu před neméně nebezpečnou
malárií. Mutace totiž mění tvar červených krvinek a původce nemoci se v nich nemůže usídlit.
V tropických oblastech je proto mutace poměrně častá – vyplatí se.
Podle německých vědců odpovídá nekróza kosti v levé Tutanchamonově noze typickým příznakům
srpkové anémie. Deformované červené krvinky ucpávají krevní vlásečnice, kostní tkáň je nedostatečně
zásobena kyslíkem a odumírá.
Malárie v oblastech epidemického výskytu navíc zabíjí především děti ve věku šest až devět let, ne
dospělé, kteří už mají proti jejímu původci vypěstovanou imunitu.
Stopy po přítomnosti původce malárie v krvi nejsou překvapivé – i lidé trpící srpkovou anémií se
mohou nakazit, ale prvok se v jejich červených krvinkách nemůže ve velkých počtech rozmnožovat.
Upraveno podle: http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/tutanchamona-pry-nezabila-malarie-alechudokrevnost_173974.html#.VFKL3ZV0zIU
Kterévýrokyztextuvyplývají,případněmuneodporují?
a) Člověk,kterýnesegenprosrpkovouanémii,vsoběnemůžemítpůvodcemalárie.
b) Jestližefaraónovirodičebyliblízcepříbuzní,zvýšilasepravděpodobnost,žejejich
synzdědí2alelygenuprosrpkovitouanémii.
c) Červenékrvinkypostiženésrpkovouanémiímajítvarsrpkuměsíce,ucpávají
vlásečniceazpůsobujíischemii(nedokrevnost)ažnekrózu(odumírání)tkání.
d) Znásledujícíchmapvyplývá,ževýskytsrpkovéanémie(mapavlevo)koreluje
shistorickýmvýskytemmalárie(mapavpravo).Čímvícepostiženýchalelpro
stavbuhemoglobinučlověkmá,tímpravděpodobnějipřežijenákazumalárií.
Převzato z http://en.wikipedia.org/wiki/Sickle-cell_disease#Prognosis
e) Maláriejechorobainfekční,léčitelná,srpkovitáanémiejedědičnáchoroba,
neléčitelná.
f) Pokudpostiženýnesejednukopiigenuprosrpkovitouanémii,mávelkounadějina
běžnoudobudožití,pokudnesedvěkopie,dobadožitíu90%je20let(cožje
ipřípadTutanchamona).
g) FaraonTutanchamonzemřelnanásledkymalárie.
49
7 – 4! Naobrázkuvidítestažitelnou(pulsující,kontraktilní)vakuolu.Vnásledujícímtextu
vybertezkaždédvojicesprávnýpojem.
Stažitelné vakuoly najdeme u jednobuněčných organismů bez buněčné stěny / s buněčnou
stěnou, které žijí ve sladké / slané vodě. Chrání je před účinky prosté difúze / osmózy, protože
žijí v hypertonickém / hypotonickém prostředí a jejich buňka by praskla / vysychala. Do
sběrných kanálků přivádí vodu endoplasmatické retikulum / chloroplast, ty vypuzují vodu do
vakuoly, která je periodicky vyprazdňována stahy polysacharidových / bílkovinových vláken.
Stažitelná vakuola se stahuje v závislosti na naplnění. V destilované vodě budou kontrakce
častější / vzácnější. Vyšší frekvence stahů bude v teplejší / studenější vodě.
Upraveno podle http://www.expertsmind.com/CMSImages/314_Contractile%20vacuoles.png
50
7 – 5 Pronálevníkyjetypickýpohlavníproceszvanýspájení(konjugace).Kjednotlivým
fázímkonjugacepřiřaďtepatřičnýobrázek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Upraveno podle: Lang. J. a kol.: Zoologie I. díl. SPN, Praha1 1971
A. Dvajedinciodlišnýchpárovacíchtypůseksoběpřikládajíústnímpolem,mají
vyvinutýmikronukleus(generativníjádro)amakronukleus(vegetativníjádro).
B. Mikronukleussedělí1.fázímeiózy,1.redukčnímdělením.
C. Probíhá2.fázemeiózy,2.redukčnídělení.
D. Zanikají3haploidníjádravzniklámeiózou,degradujetakémakronukleus.
E. Čtvrtéhaploidníjádrovzniklémeiózousemitotickydělí,vznikáhaploidní
migratorníastacionárníjádro.
F. Přesbuněčnáústasevyměnímezibuňkamimigratorníjádro.
G. Docházíkesplývánístacionárníhojádraamigratorníhojádraopačnéhopárovacího
typu,vznikánovýdiploidnímikronukleus.
H. Začínáreplikaceasi5%DNAmikronukleu,odštěpujesenovýmakronukleus.
I. Novýmakronukleusjevefináletvořenasi20xvětšímmnožstvímDNAnež
mikronukleus,zdejevidětpostupněsezvětšující.
51
LAB7/1Dírkovci
Pokudsipřivezeteodmořejemnýpísek,nejlépezmíst,kdenedalekodomořeústívodnítok,
můžetepodbinokulárnílupoupísekrozebíratavytříditschránkydírkovců(neboli
dírkonožců-Foraminifera).Hrubšípíseklzeprosítnajemnémsítu.Abynedocházelo
krozkladnýmprocesům,jevhodnépísekkonzervovatpomocíethanolu.Pomocípreparační
jehlyvybírejteschránkydírkovců,kterépřipomínajíulity,vánočky,slepenékuličky,apod.(viz
obrazovápřílohakapitoly7).
LAB7/2Hromadinka žížalí
Pokudvkapcevodynapodložnímskleroztrhámesemennýváčekpitvanéžížaly(můžeme
přikápnoutkapkumethylenovémodři),pozorujemerůznávývojovástadiaspermiíod
bezbičíkatýchsekundárníchspermatocytůaspermatidažpokulovitéchuchvalcebičíkatých
spermiísdlouhýmišpičatýmihlavičkami.Téměřvevšechžížaláchnavícnajdemevýtrusovce
hromadinkužížalí(Monocystis agilis),případnějinýdruh,nejčastějivpodoběvelkécysty,
uvnitřnížnajdemecitrónovitéspory,vnichžsevyvíjejísporozoiti.
LAB7/3Senný nálev
Seno,nejlépezvlhkélouky,případnězaschlátráva,mech,spařenélistyhlávkovéhosalátu,
lesníhrabanka,ztohovšeholzepřipravit(senný)nálev.Zalijesevodou,nejléperybniční,či
akvarijníanechásenateplémsvětlémmístě.Přesprvotnífázi,kdysenahladiněobjeví
blankasennéhobacilu(Bacillus subtilis)vprvnímtýdnu,následujesukcesekrásnooček
v2.týdnu,od3.týdnelzepozorovatrůznénálevníky,jakukazujenásledujícígraf.
Upraveno podle Buchar j. a kol.: Práce ze zoologie. SPN, Praha, 1983
52
LAB7/4Trichocysty trepek
Trichocystytrepekpodpelikuloujsouváčky,produkujícílepkavávláknabílkovin,sloužící
kobraně,neboktvorběobalucysty.Maloukapkumethylvioletipřikápnětekpreparátu,ta
trepkypodráždíkvystřelení,zafixujejeavláknaobarvínafialovo.
53
8. Amoebozoa
8 – 1 ŘíšeAmoebozoajepozůstatkempokmenikořenonožci.Provšechnykořenonožceje
typickouorganeloupropohybpanožka(pseudopodie),výběžekcytoplazmy.
Lalokovitýmpanožkámseříkálobopodie,niťovitýmfilopodie,síťovitěvětveným
retikulopodie.Molekulárnífylogenetikakořenonožcerozštěpila,částsedostalado
příbuzenstvatrepekarozsivek(skupinaRhizariavrámciříšeSAR),částvytvořila
samostatnouříšiAmoebozoa.Většinouplatí,žeAmoebozoamajílobopodie,Rhizaria
retikulopodienebofilopodie.Rozděltenásledujícízástupcepůvodníchkořenonožcůdo
těchtoříší.
Upraveno podle http://www.eplantscience.com/index/general_zoology/representative_types.php a http://chestofbooks.com/animals/Manual-OfZoology/Chapter-IV-Radiolaria-Order-IV-Radiolaria.html#.VFKxHZV0zIV
Vztahymeziskupinamivsystémechorganismůlzerozdělitna3typy,monofylii,parafylii
apolyfylii.Monofyletickáskupinaobsahujevšechnypotomkyjednohopředka,parafyletická
skupinaneobsahujevšechnypotomkyjednohopředka,polyfyletickáskupinadávádohromady
skupiny,kterénemajíspolečnéhopředka.
54
Určete,je-lidanýtaxonmono-,para-čipolyfyletický.
a)
b)
c)
d)
e)
kořenonožci
Amoebozoa
Rhizaria
krytenky
měňavky
8 – 2!Přečtětesičlánekzeserveruosel.czohlenkáchavybertevýroky,kteréztextu
vyplývají.
Hlenky a jejich důmyslná strategie přežití
Již samotný název kmenu Mycetozoa – česky hlenky, slovensky slizovky, německy Schleimpilze,
anglicky slime mold – pravděpodobně jen u málokoho, kromě zainteresovaných biologů, vyvolá
větší zájem, či dokonce nadšení. Zvláštní slizovité útvary, které tyto organizmy tvoří například na
vlhkém rozkládajícím se dřevu nebo na povrchu humózní půdy, považují mnozí za odpudivé.
Příroda ale naštěstí není antropocentrická a rozhodujícím je účel umožňující přežití a předání
genů do další generace.
Podívejme se blíže na život akrázie (buněčné hlenky) druhu Dictyosteliumdiscoideum
(slovenský název: slizovníček obyčajný). Jde o mikroorganismus, který biologové zařadili mezi
modelové druhy a tak je dobře prozkoumán. V roku 2005 byl zmapován celý jeho genom. Tato
hlenka (a asi 100 dalších podobně žijících druhů řádu Dictyosteliales) žije ve fázi svého
vegetativního života jako samostatná nezávislá měňavkovitá buňka v půdách s rozkládajícím se
organickým materiálem prakticky všude v příhodných klimatických zónách. Ve svém prostředí
vyhledává a požírá zejména bakterie a mezi oblíbené pochoutky patří známá Escherichiacoli.
V laboratořích vědci zjistili, že na to, aby se jedna buňka hlenky rozdělila, musí pohltit asi 1000
buněk bakterií.
Samozřejmě, že jednotlivé buňky v půdě žijících hlenek běžně nevidíme. Ta zvláštní slizovitá
kupka, jež se vytvoří na povrchu, svědčí o vyčerpání zdrojů potravy na daném místě. A to je
signál k přesunu na vhodnější a úživnější lokalitu. Jenže stěhujte se na větší vzdálenosti, když jste
mikroskopickou buňkou. Evoluce si ale i u těchto „primitivních“ forem života vyhrála a našla
vskutku fascinující řešení. Když hlenky začnou hladovět, spustí poplach a vysílají signály SOS
v podobě molekul cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP). Buňka, která signál zachytí, ho začne
předávat dál a tak chemický vzruch tvoří doslova vlny šířící se prostředím. Signál by se dal do
lidské řeči přeložit: Pojďme se spolu zachránit! Buňka nejen odkaz pošle dál, ale začne se
přesouvat k místu, odkud přichází a kde se sejde někdy až 100 tisíc jedinců.
A tak se hlenky Dictyosteliumdiscoideum seskupí do shluků tisíců, desetitisíců až jednoho
statisíce buněk. Chemický signál SOS ale způsobí i výrazné proměny – hlenky své některé geny
zapnou a jiné vypnou. Ve společenství původně autonomních buněk dojde k jakési dělbě práce
umožňující koordinovanou činnost celku. To, co hlenky předvedou, je vskutku fascinující – vytvoří
doslova mnohobuněčný organismus, jehož různé části mají různé funkce a navíc procházejí
55
dalšími změnami. Zpočátku, ještě pod povrchem půdy, se vytvoří „slimák“, podobný tomu,
kterého známe z lesů. Tento hlenčí slimák reaguje na teplo a světlo, jež ho vyvedou na povrch.
Když „slimák usoudí“, že se doplazil k povrchu a tedy je v cíli, nastává jeho další proměna –
vytvoří plodnici v podobě stonku uchyceného k podkladu a zakončeného hlavičkou plnou
nestravitelných spor. Ty roznáší déšť, vítr a zvěř na vzdálenější, pro jednobuněčný organismus
vlastními silami nedosažitelná, místa.
U hlenek biologové hledají odpovědi na celou řadu otázek. Nakolik jsou ty tisíce buněk
v slimákovi geneticky příbuzné, kterak mezi nimi probíhá selekce na ty, jež se „obětují“ v zájmu
jiných a vytvoří obranný systém, nebo nosný neplodný stonek pro ty, které se vznesou do výšky
a změní ve spory se šancí na další existenci a rozmnožování. Které buňky a proč se chovají
altruisticky
Vědci chtěli ověřit správnost předpokladu, že buňky, které začínají hladovět jako první a tedy
mají nejméně energetických zásob, jsou ty, jež se obětují v zájmu přežití svých příbuzných
a vytvoří neplodný stonek. Jsou to právě ty hlenky, které zahájí poplach a vyšlou první signál ke
spolčování. Jejich soukmenovkyně, podřizující se volání na stavbu „Noemovy archy“ záchrany –
tedy k vytvoření slimáka – v tom čase ještě hladovět nemusejí (ale chemický signál je předzvěstí,
že se hladomor blíží). Je vcelku logické očekávat, že dříve hladem trpící buňky altruisticky vytvoří
spíše stonek, než spory, protože takové řešení jim nabízí alespoň malou naději na únik před i tak
jistou smrtí. Celá sada různých experimentů s koloniemi sestavenými z geneticky odlišných klanů
hlenek, ve kterých měly mikroorganizmy předepsanou selektivní dietu, přinesla překvapení –
opak je pravdou! Když hlenky vytvořily finální útvar se stonkem nesoucím spory, fluorescenční
značky odhalily, že první vyhladověné buňky vytvořily mnohem více spor, než by se podle logické
úvahy „slabší ustoupí“ dalo očekávat.
Upraveno podle: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5148
a) HlenkaDictyosteliumjemodelovýeukaryotickýorganismusskompletně
zmapovanousekvencínukleotidůvDNA.
b) Hladovějícímbuňkámhlenekvysílajínehladovějícíjedincinapomoccyklický
adenosinmonofosfát(cAMP).
c) Amébovástádiaseživífagocytózouprokaryotickýchorganismů.
d) Tvorbuplodničekaspormůžemeiniciovatnamédiíchbezpřítomnostibakterií.
e) cAMPfungujejakoshlukovacíferomon,látka,kteroubuňkypoužívají
vmezibuněčnékomunikacivmédiu.
f) Buňky,kterézačnouprvníhladovětainiciujíshlukování,vytvořísterilníčásti
plodničky.
g) Mnohobuněčné„slimákovité“stádiumsloužíktomu,abysebuňkypřelezením
dostalydoprostředíbohatéhonabakterie.
56
LAB8/1Měňavky
Pokudsenepovedezískatčistoukulturuměňavek,najdemejenadnězahnívajícíchrybníků,
trvalýchlouží,lučníchtůní,lesníchtůněk,případněvtekutiněvyždímanézrašeliníku.
Pozorujtetvorbupanožek,pohybcytoplasmy,kontrakcepulsujícívakuoly.
LAB8/2Krytenky
Zdrojemrůznýchdruhůkrytenekjevodavyždímanázrůznýchvlhkýchmechů,zejména
zrašeliníku,případněnárostynastěněakvária,dno,čivyždímanýakvarijnífiltr.Pozorujeme
různétvaryschránek,pokudjetomožné,takévytvářenípanožek.Nejčastějšímirodyjsou
ArcellaaDifflugia(vizobrazovátabule8).
LAB8/3Hlenky
Navlhkémtlejícímdřevě,napařezech,častonařeznéplošenebopododchlíplouborkou
najdemerůznéplodničky(sporokarpy)hlenek.Určujtejepodlenásledujícíhoobrázku,další
najdetevpřílozenaobrazovétabuli8.
Upraveno podle ttp://40.media.tumblr.com/620b2dffde69a3c72bf5629d96998da5/tumblr_mwdryvomMV1rhb9f5o1_r1_1280.png
57
9. Chytridie, hmyzomorky a spájivé houby
9 – 1! Jestliževnásledujícímobrázkuvybarvítevšechnapoleoznačenáčísly,kteráuvozují
pravdivévýrokytýkajícísehub,dostanetezjednodušenýobrázek,znázorňujícídva
typyrozmnožovánítypicképrojednuskupinuhub.Jaksenazývátotorozmnožování?
Prokterouskupinuhubjetypické?Podkterýmčíslemjevobrázkuzygosporaapod
kterýmčíslemsporangiumshaploidnímivýtrusy?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Žádnáskupinahubnemávesvémživotnímcyklubičíkatástádia.
Uvšechhubjevždyheterotrofnívýživa.
Houbysepodílejínavýroběvínaapiva.
Zásobnílátkouhubjechitin.
Houbykolonizujícíkořenystromůstromůmvždyškodí.
Houbyvlišejnícíchzajišťujíorganickélátky,zejménasacharidy.
Nejpříbuznějšímieukaryotyhubjsouřasovky(Oomycota).
Vláknitástélkahubsenazývámycelium,jetvořenajednotlivýmihyfami.
Plodnicehubjsoutvořenypravýmpletivem–parenchymem.
Většinahubpřijímávýživufagocytózou.
Hlavníorganelouhub,vkterévznikáATP,jemitochondrie.
Mezinepohlavněvzniklévýtrusyhubpatříkonidie.
Uvětšinyhubnacházímepohlavníanepohlavnírozmnožování.
Houbyvzniklyzezelenýchrostlin.
Parazitickéhoubynapadajípouzerostliny,živočichynikdynenapadají.
58
9 – 2 Přečtětesikrátkéčlánkyotřechdruzíchhub.Zkusteformulovat,comajítitotři
zástupcispolečného.
1.
2.
3.
4.
Jakýjejejichzpůsobvýživy?
Jaklzecharakterizovatjejichpůvodníasoučasnýareálvýskytu?
Jakéjsoupotřebnépodmínkyproúspěšnéšíření?
Jaknaopakšířeníbránit?
Fytopatolog Gary Franc z University of Wyoming na právě skončeném světovém setkání
odborníků pořádaném American Phytopathological Society vystoupil s tvrzením, že
Synchytrium endobioticum, parazitická houba, které u nás říkáme rakovinec bramborový, se
nezadržitelně šíří a hrozí, že ohrozí bramborářský průmysl v celosvětovém měřítku. Tvrdá
opatření (postižené oblasti jsou zařazeny do karantény a obchodování s brambory je v těchto
oblastech zakázáno) se uplatňují proto, že spory uvolňované z nemocných rostlin mohou učinit
půdu nevhodnou pro pěstování brambor po celá desetiletí. Dlouhodobé přežívání spor v půdě
a neexistující chemický ochranný prostředek, který by rostliny ochránil, činí tuto chorobu zvláště
nebezpečnou. Rakovinec bramborový je karanténní houba napadající celou rostlinu. Na hlízách
a na stolonech vytváří bradavičné nádory. Z napadených pletiv se uvolňují pohyblivá stádia
houby ve formě rejdivých výtrusů s bičíkem. Infekční agens si zachovávají životaschopnost v půdě
až 36 let. Stejně jako brambory pochází z And, dnes má téměř kosmopolitní rozšíření.
Od konce 80. let minulého století to jde se žábami a dalšími obojživelníky z kopce. Vyhynulo jich
asi 120 druhů. Tři čtvrtiny z nich má na svědomí nebezpečné onemocnění vyvolávané houbou
Batrachochytrium dendrobatidis. O její rozšíření se významně přičinil člověk, který chorobu
nevědomky roznášel po celém světě s nakaženými jihoafrickými žábami drápatkami. Dnes
najdeme houbu na všech kontinentech. Tým vědců vedený Jamiem Voylesem z Univerzity Jamese
Cooka v australském Townswille zjistil, že kůže žab zasažená houbou nedokáže transportovat
ionty. V důsledku toho klesá koncentrace sodíku a draslíku v krvi. V konečném stádiu
onemocnění je rovnováha iontů v těle narušena natolik, že to brání v práci srdeční svalovině.
Srdce žab přestane bít. „Zdá se, že agresivní kmen houby je hybridem dvou méně nebezpečných
forem, které se spojily prostřednictvím obchodu s exotickými žábami,“ řekl Dirk Schmeller
z pařížského Národního střediska pro vědecký výzkum. Prakticky všeobecně platí, že nejhůře
postižení jsou obojživelníci žijící v nadmořské výšce nad 1 000 metrů. V Evropě jsou obojživelníci
žijící v nižších nadmořských výškách odolnější, i když sami mohou být přenašečem tohoto
houbového onemocnění.
Nový druh mikrosporidie objevil v r. 1996 švédský prof. Ingmar Fries v Číně. Hmyzomorka
Nosema ceranae byla původně popsána u včely východní Apiscerana, avšak díky rozšíření
včelařství s člověkem do všech koutů světa Nosemaceranae „přeskakuje“ na nového hostitele –
včelu medonosnou. V Evropě je známá teprve od roku 2005 a ukazuje se, že v některých zemích
je významným faktorem vedoucím ke kolapsu včelstev. Cizopasí ve včelím žaludku, narušuje
žaludeční stěnu včel, které pak hynou hladem a na průjem. Tento prvok je přítomen v každém
včelstvu. Správně ošetřované a tedy i zdravé a silné včelstvo je schopné udržovat optimální
59
tepelný režim a vůči nákaze je tudíž méně vnímavé. Propukne-li už nemoc, je nutné desinfekcí
likvidovat spory na plástech a stěnách úlu.
Upraveno podle: http://en.wikipedia.org/wiki/Synchytrium_endobioticum, http://www.osel.cz/index.php?clanek=2731,
http://www.rozhlas.cz/leonardo/priroda/_zprava/jak-zabiji-batrachochytrium--649801, http://www.national-geographic.cz/detail/svetem-se-siriplisen-hubici-zaby-a-jine-obojzivelniky-20479/#.U-jT_pUcTIU, http://eagri.cz/public/web/file/142451/Zaver_zprava_Nosema_2011_final.pdf,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nosema_ceranae
60
LAB9/1Endomykorhiza
Uvádíse,žeaž95%suchozemskýchrostlinžijenakořenechvsymbiózeshoubami.Většina
znichmátzv.arbuskulo-vezikulárníendomykorhizu,kterouvytvářejísezástupcioddělení
Glomeromycota.Houbauvnitřbuněkkořenevytvářístromečkovitéarbuskuly,nebooválné
vezikuly.Znejrůznějšíchdruhůbylin,rostoucíchlépevpřirozenýchekosystémech,vezměte
kořenovýsystém.Odebírejteisokolnípůdou,abynedošlokpoškozenínejjemnějšíchkořenů.
Zhospodářskýchplodinjevýhodnázejménakukuřiceavojtěška,nepřílišvhodnéjsou
brukvovitéamiříkovité.Důkladně,alešetrněpropertekořenyspoluspůdoupodtekoucí
vodoutak,abysečástečkyvodyodplavily.Ktomutopromytísehodíuložitkořenynaplastové
čajovésítko.Koncovékořeny(5cm)vařte5–10minv10%KOH,propertevodouaopětvařte
3minutyv5%roztokumodréhoinkoustuv5%kyseliněoctové.Opětproperteazhotovte
nativnípreparáty.Vpreparátuhledejteútvarypatrnénavyobrazenínatabuli9/7.
LAB9/2Houby na potravinách
Kultivujtenejménětýdenvevlhkékomůrce(zavařovacísklenicestrochouvody)potraviny
(pečivo,mrkev,citrusy,marmeláda,tvrdésýry,aj.).Narostléhoubynabertepreparačníjehlou
dokapkyvodynebokyselinymléčnénapodložnísklo,zhotovtepreparátapozorujte.Podle
zjednodušenéhoklíčenejčastějšíchrodůhubplísněurči.
1.
a) Hyfybezpřehrádek,některénesoukulovitásporangiaobsahujícívelkémnožstvíspor
(Mucoromycotina,houbyspájivé). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
b) Hyfypřehrádkované,některénesounakoncimorfologickyodlišnébuňkyprodukující
řetízkysporkonidií(Ascomycota,houbyvřeckovýtrusné). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.
a) Sporangiofory(nosičevýtrusnic)nerozvětvené,vesvazečcíchpřirostlékořínkovitými
výrůstkyavzájemněspojenéobloukovitýmispojkami.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KROPIDLOVEC(Rhizopus)
b) Sporangioforyvětvené,bezkořínkovitýchvýrůstkůaobloukovitýchvláken.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLÍSEŇ(Mucor)
3.
a) Řetízkykonidiívyrůstajízlahvicovitýchbuněknavrcholukonidioforu(nosiče
konidií)rozšířenéhovoválnýměchýřek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KROPIDLÁK(Aspergillus)
b) Řetízkykonidiívyrůstajízlahvicovitýchbuněknarozvětvenémvrcholukonidioforu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŠTĚTIČKOVEC(Penicillium)
61
Upraveno podle: Urban Z., Kalina T.: Systém a evoluce nižších rostlin. SPN, 1980
62
10. Vřeckovýtrusné houby
10 – 1!Vyberte,kteréfaktorynámpomohouudržetpotravinydélečerstvé,anižbyjenapadly
mikroskopickéhouby.
a)
b)
c)
d)
e)
chlad
sucho
tma
benzoansodný
výluhzčervenéřepy
f) chloridsodný
g) zahřátínad100°C
h) uchovávánírůznýchtypůpotravin
pospolu
i) vakuovébalení
10 – 2 Protoženašímnárodnímnápojemjepivo,jejistěkvasinkapivní(Saccharomyces
cerevisiae)našímnárodnímorganismem.PodleschématuPlzeňskéhopivovaru
přiřaďtevtabulcečíslakjednotlivýmtechnologickýmpostupůmakbiochemickému
popisujejichpodstatyodpočátkůažpohotovýzlatavýmok.
Upraveno podle http://www.hsvos.cz/folder02/pivovar02.jpg
technologický proces
biochemický popis
dozrávání
filtrace
Aktivaceenzymůvobilkáchječmene,
rozkladškrobunasladovýcukr(maltózu).
Dokončeníkvasnýchprocesůzanižších
teplot.
63
technologický proces
biochemický popis
hvozdění(sušení)sladu
chmelovar–sladinasevaří
schmelemnamladinu
kvašení–zchlazenámladina
vkádíchnebouzavřenýchtancích
kvasízapomocipivovarských
kvasnic
máčeníječmene
Dokončenírozpouštěnízkvasitelných
cukrů,jejichrozpustnostjezvýšena
zahříváním.
Kvasinkyštěpíenzymemmaltázou
maltózunaglukózuametabolizujíglukózu
naetanolaoxiduhličitý.
Odseparováníbuněkkvasineknafiltrech
zkřemeliny(diatomitu)–horninyvzniklé
zeschránekrozsivek.
rmutování(opakovanézahřívání
1/3vystírky)
scezování–vznikásladinaamláto stáčení
šrotovánísladu
vystírání–máčenímletéhosladu
Opětovnáaktivaceenzymů,dalšíštěpení
škrobunazkvasitelnécukry.
Plněníproduktudolahví,sudů
aplechovek.
Uvolňováníhumulonuadalších
chmelovýchsilic,dodajíhořkouchuť,
desinfikujíavysrážejíproteinovýzákal.
Vznikčistéhoroztokuzkvasitelnýchcukrů
(maltóza,glukóza).
Zastaveníenzymatickýchreakcíaklíčení
teplem.
Zvětšenípovrchusladuproefektivnější
rozpouštěnílátek.
10 – 3Stromyjsoudomovemprocelouřaduhub.Následujících11druhůhubsemůže
vyskytnoutnahrušni.Přiřaďteksobějménahub,možnoulokalizacinahrušni,
obrázky,popisjejichbiologieasystematickézařazenídotabulkynakonciúkolu.
Všechnydruhybylynahrušníchzaznamenány,pravděpodobněbysevšaknikdy
nevyskytovalynajednou.Každýdruhvyžadujespecificképodmínkyprorůst.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
hlízenkaovocná(Monilinia fructigena)
sírovecžlutooranžový(Laetiporus sulphureus)
kropidlovecčernavý(Rhizopus stolonifer)
kvasinkapivní(Saccharomyces cerevisiae)
lanýž(Tuber uncinatum)
Ophiostoma novo-ulmi
padlíjabloňové(Podosphaera leucotricha)
rezobnaženkahrušňová(Gymnosporangium clavariiforme)
smržobecný(Morchella esculenta)
terčovníkzední(Xanthoria parietina)
václavkaobecná(Armillaria mellea)
64
Substrát:1–dřevo,2–živélisty,3–opad,4–plody,5–kořeny,6–borka.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Upraveno podle: http://www.fugleognatur.dk/images/galleri/Paeregitterrust_2008%2008%2031_b150.jpg, http://www.ages.at/uploads/pics/
FT_Monilia_250_366_02.jpg, http://www.uwyo.edu/virtual_edge/lab13/images/ascomycota02.jpg, http://dic.academic.ru/pictures/enc_biology/
plants/ris._2_2_87.jpg, http://naturalhistory.uga.edu/~GMNH/Mycoherb_Site/paint/Moreldrawing1.jpg, https://dspace.lib.uoguelph.ca/
xmlui/bitstream/handle/10214/5514/Rhizopus_stolonifer_diagrams.jpg?sequence=1, http://www.troufaplus.com/products/tuber-uncinatumscorsone?locale=en, http://www.aquamax.de/Bilder/Xanthoria_parietina_Stemi.jpg, http://www.plantenziektekunde.nl/iepenziekte_ziektecyclus,
http://1.bp.blogspot.com/-PU-Qh6Q48s8/U_I-mND_xTI/AAAAAAAAM2E/nujht7ueRVE/s1600/IMG_0899_u.jpg,
1.
2.
3.
Parazitujevparenchymulistu,nasvrchnístranělistuvytvářílepkaváložiska,
vkterýchprobíháoplozeníapozdějinaspodnístranělistuložiskajarníchvýtrusů,
navětvíchjalovcůvytváříložiskazimníchvýtrusůvpodoběoranžových
rosolovitýchnárůstů.
Vzácnýdruh,vytvářejícídíkymykorhizenakořenechlistnáčůpodzemníhlízovité
plodnicestmavýmbradavičnatýmpovrchem,vezralostijsouplnéaskospor
vznikajícíchvevřeckách.
Plodnicesvřeckyaaskosporamiazbytekstélkyjsouvýrazněžlutězbarvené
přítomnostísloučeninyparietinu.Jednáseoepifytickýdruh,vyhledávající
prostředíbohatšínadusíkatésloučeniny.
65
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Prorůstádužninuovocebohatéhonacukryavytvářísoustřednékruhykonidií,
substrátmumifikujeanajaře,někdyažzatřiroky,znějvyrůstajíplodnice.
Saprofytžijícínatlejícírostlinnéhmotě,vytvářínajařestopkatéplodnicesvýrazně
členitouvýtrusorodouvrstvou(hymeniem).
Vcukernýchroztocíchvytváříkolonienepohlavněsemnožících(pučících)buněk.
Nacukrybohatýchsubstrátechvytvářívysoképorostysnevětvenými
sporangiofory,svazečkyjsoupospojovanéobloukovitýmihyfami.
Rozkládácelulózuvodumřelémdřevě,způsobujetzv.hnědouhnilobudřeva,
rozkládácelulózu,zedřevazůstávákostkovitěserozpadajícínaligninbohatá
hmota.
Typickýsapro-parazit,parazitujevdřevě,podkůrouvytváříčernévětvenéútvary,
zvanérhizomorfy.Poodumřenístromuvytváříplodniceazpůsobujebílouhnilobu
dřeva,kdyrozkládálignin,zůstávábílávláknitáhmotabohatánacelulózu.
Patřímeziparazityprorůstajícícévydřeva,ucpáváje,vyvolávátracheomykózu,po
odumřeníanapř.odlomeníčástikmenevytvářídrobnéčernélahvicovitéplodnice
saskosporami.Roznášejíjikůrovcovitíbrouci.
Bílépovrchovémyceliumzapouštídobuněkpokožkyhaustoriapropříjemživin,
nakoncisezónypaktvořídrobnékulovitéplodnicesvidličnatěvětvenými
přívěsky.
Houbuzařaďtedoodděleníspájivéhouby(Zygomycota)–Z,vřeckovýtrusné(Ascomycota)–
Anebostopkovýtrusné(Basidiomycota)–B.
houba
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
substrát
obrázek
biologie
zařazení
66
LAB10/1Ovocná domácí vína
Použijemebuďtovelkouokurkovousklenici,nebovelkýdemižón.Nádobu
dokonalevymyjemevroucívodou.Podleobjemunádobyzvoltevhodný
poměrvstupníchsurovin.Na10litrůvody3litrydenodleželéhonadrceného
ovoce(borůvky,maliny,ostružiny,šípky,třešně,višně,švestky,
odstopkovanýrybíz)a3kgkrystalovéhocukru.Můžemepřidatvinné
kvasinky(10g),0,5lburčáku,případnědroždí(toalemůžedodat
drožďovitoupříchuť).Ovocejepřirozeněporostlédivokýmikmenykvasinek,
tedydodáníkulturynutněnepotřebuje.Nádobuuzavřemenapř.gumovou
rukavicíagumičkou,demižónpřípadněkorkovouzátkousotvorempro
kvasnouzátku(vizobr.).Tusmalýmmnožstvímvodyvbaničceprostrčíme
idodrobnéhootvoruvrukavicovémuzávěru.Prvních5dníprobíhábouřlivé
kvašení,nádobabymělabýtnaplněnajendo2/3.Pokudpřestaneprobíhat
kvašení(vkvasnézátcepřestanouvznikatbubliny),cožbývápo4–6týdnech,
odsajemenadusazenýmovocemvzniklévíno.Pokudjevínopříliškyselé,
můžemepřidatcukranechatzastejnýchpodmínekdokvasit.
http://www.alfavitahol
esov.cz/img/kvasna_zat
ka2.jpg
LAB10/2Padlí
Odpozdníholétadopodzimupokrýválistyrostlinmyceliumpadlíavytvářínajehopovrchu
žluté,hnědé,pozdějičernéasi1mmvelkékulovitéplodnice.Preparačníjehlouje
seškrábnemedokapkyvodynapodložnímskleapozorujeme.Podletvarupřívěskůmůžeme
určitrodpadlí.Přitlakunakrycísklomohouzplodničkyvyhřeznoutvřeckasaskosporami.
HáčkovitépřívěskymárodUncinula(např.padlíjavorové–U. bicornis),ostrérovnépřívěsky
márodPhyllactinia(nabuku,břízeahlohupadlíbukovéP. guttata,p.jasanovéP. fraxini),
jednoduchézvlněnépřívěskymárodErysiphe(p.rdesnové–E. polygoni,p.čekankové–E.
cichoraceareumnarůznýchhvězdnicovitých,p.bolševníkové–E. heracleinamiříkovitých,p.
jitrocelové– E. sordida,p.užankové–E. cynoglossinabrutnákovitých),nakonciopakovaně
vidličnatěvětvenépřívěskymárodMicrosphaera(p.dubové–M. alphitoides,p.brslenové–M.
euonymi,p.jetelové–M. trifolii,p.kozincové–M. astragalii).
Upraveno podle http://www.apsnet.org/edcenter/K-12/TeachersGuide/CSIPowderyMildew/Article%20Images/mildewkey.jpg
67
LAB10/3Kvasinky
VErlenmeyerověbaňce3dnykultivujemedroždíscukremavodou(na200mlvodyasi5g
droždí,10gcukru).Pozorujtekvasinky,najdětejejichpučícístádia(nepohlavněsemnoží
pučením),pozorujtevnichvakuolyarůznéinkluze(glykogen,tukovékrůpěje)aobarvěteje
0,01%roztokemmethylenovémodři.Tímurčíte,kolikprocentkvasinekježivých(živébuňky
majífunkčnísemipermeabilnímembránu,kterábarvivotéměřnepropustí,obarvísepouze
mrtvébuňky).Zkvasnésměsizfiltrujeme5mlroztoku,čichemajodoformovouzkouškou
zjistímepřítomnostethanolu.Kfiltrátupřidejtešupinkujódua2ml5%KOH,zahřejtekvaru
anechejtezchladnout.Zlatožlutéšupinkyjodoformujsoudůkazempřítomnéhoethanolu,voní
podesinfekci(jodoformsepoužívákdesinfekciobvazovéhomateriálu).
68
11. Lichenizované houby
Lišejníky(lichenizovanéhouby)jsounesystematickouskupinusymbiotickyžijícíchhub,
naprostávětšinaznichjeřazenadosystémuvřeckovýtrusnýchhub.
11 – 1! Lišejníkysemohourozmnožovatrůznýmizpůsoby.Podleobrázkůpojmenujte
anapište,ojakýtyprozmnožovánísejedná(pohlavní/vegetativní).
1
2
způsob:
způsob:
pohlavní/vegetativní
pohlavní/vegetativní
3
4
způsob:
způsob:
pohlavní/vegetativní
pohlavní/vegetativní
Upravenopodle:http://www.yourarticlelibrary.com/wp-content/uploads/2013/08/clip_image002119.jpg,
http://www.lichens.lastdragon.org/faq/soralium_500.jpg,http://www.plantpath.cornell.edu/glossary/images/apothec2.gif,
http://lichenportal.org/imglib/lichens/Parmeliaceae/Cetraria_andrejeviitn.jpg
11 – 2Mnoholišejníkůmánějakýpraktickývýznam.Spojtenásledujícídruhysjejichvyužitím
čivýznamem.
a) pukléřkaislandská(Cetraria islandica)
b) skalačkabarvířská(Roccellatinctoria)
c) dutohlávkasobí(Cladonia rangiferina)
d) mapovníkzeměpisný(Rhizocarpon geographicum)
e) provazovkanejdelší(Usnea longissima)
f) terčovníkzední(Xanthoria parietina)
69
a) Přirozenástravasobízvěře,pokudchovanísobinemajídostateklišejníku,přidává
sejimgranulovaný.
b) Indikátordusíkatéhoznečištění,epifytickýlupenitýlišejník,kterýrostevmístech,
kdejeborkastromůznečištěnaptačímtrusem,nebovmístech,kdejevovzduší
dostatekoxidůdusíku.
c) Spolehlivýindikátorznečištěníovzdušízimnímsmogem,přivyššíchkoncentracích
oxidusiřičitéhomizí.
d) Zjehostéleksevyrábělacidobazickýindikátorlakmus,histologickébarvivoorcein,
nebosejimbarvíručnětkanáovčívlněnápřízezvanáHarristweed.
e) Díkyobsahubaktericidníchlišejníkovýchlátekjeužívánavlidovémedicíně,
ivkomerčněprodávanýchčajíchnazánětydýchacíchcest.
f) Vzhledemktomu,žejejednímzprvníchkolonizátorůžulyadalšíchkyselých
vyvřelýchametamorfovanýchhornin,patřímeziprvotnípůdotvornéčinitele,kteří
sepodílejínaerozihorninyavznikupůd.
11 – 3! Přiřaďtekřezulišejníkovoustélkounázevtypustélkyapříkladzástupce(obrázek
anázev).
a)
b)
c)
keříčkovitá
lupenitá
korovitá
Upraveno podle: http://herbarium.usu.edu/fungi/funfacts/LichenXS.jpg, http://www.saguaro-juniper.com/i_and_i/lichens/lichens_2/image011.jpg
a http://www.lichens.lastdragon.org/faq/foliose_thallus_annotated.jpg
Upraveno podle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Cladonia_rangiferina.jpeg,
http://www.biolib.cz/en/taxonimage/id5327/?taxonid=125162, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/16429.jpg
terčovkabublinatá
dutohlávkasobí
70
misničkazední
Kterýtyplišejníkovéstélkymávzhledemkbiomasenejvětšípovrch?Mezidruhystouto
stélkoupatříty,kteréznašípřírodydokonce20.stoletísilněmizely.Vysvětlete,proč.
11 – 4Lišejníkyjsouv95%případůvřeckovýtrusnéhouby.Zopakujtesitučástživotního
cyklu,kdydocházíktvorběplodnic,nanásledujícímschématuadoplňtedotabulky
číslazobrázku.
Upraveno podle http://classconnection.s3.amazonaws.com/55411/flashcards/585644/png/147.png
popis
číslo z obrázku
Klíčeníhaploidníchaskospor.
Primárnímyceliumsjednojadernýmihaploidnímibuňkami.
Tvorbapohlavníchorgánů–samičíhoaskogonuasamčíhoantheridia
ajejichsplývání
Růstaskogenníchhyfsdikaryotickýmibuňkami.
Tvorbakoncovébuňkysdvěmajádry.
Splýváníjadervevznikajícímvřecku.
Vřecko(askus)–jedinádiploidníbuňkaživotníhocykluvřeckovýtrusných
hub.
Prvníredukčníděleníjádravřecka.
Druhéredukčníděleníjádravřecka.
Osmaskosporvzniklýchdvěmaredukčnímidělenímianáslednoumitózou.
71
LAB11/1Vnitřní stavba lišejníkové stélky
Zhotovtepříčnýřezlupenitoustélkouterčovníkuzedního(Xanthoria parietina)vbezovéduši.
Nejprveřezpřenestedokapkyvodynebokyselinymléčné.Pozorujtespodníasvrchní
korovouvrstvu,řasovouvrstvuobsahujícířasuroduTrebouxiaahoubovounebolidřeňovou
vrstvu.OranžovýantrachinonparietinsevpřítomnostiKOHbarvídokrvavěčervena.
Přikápnětekpreparátu10%roztokKOH.
LAB11/2Plodničky lišejníků
Vbezovédušizhotovtepříčnýřezplodničkoustélkylibovolnéholišejníku(terčovka–
Parmelia,,terčovník–Xanthoria,Physcia,hávnatka–Peltigera,aj.).Kpreparátupřikápněte
Melzerovočinidlo(složení–úkol12/2),kteréobarvívýtrusy(jemožnéibezpoužitíčinidla).
Jednáseomiskovitéplodničkytypuapothecium.
LAB11/3Barevné reakce lišejníkových kyselin
Nazákladěreakcísvodnýmroztokemhydroxidudraselného(K)(10%)avodnoususpenzí
chlorovéhovápna(Cl),případněroztokuchlornanusodného(neředěnéSAVO)zjišťujte
zbarveníkůryadřeněrůznýchdruhůlišejníků.Stélkujetřebanalámatnamalékousky,aby
bylyvidětbarevnéreakcedřeně.Roztokynanášejtekapátkemnapodložnísklíčkopod
binokulárnílupou.Chlorovévápnopoužívejtesamostatně,nebonajižpřikápnutýKOH(KC).
Výsledkysrovnejtestabulkou:
dutohlávkabodavá(Cladonia rangiformis)
K+žlutá,C−,KC−
dutohlávkalistová(Cladonia foliacea)
C−,K−,KC+žlutá
dutohlávkatřásnitá(Cladonia fimbriata)
K−,C−,KC−
misničkavybledající(Lecanora expallens)
K+žlutá,C+oranžováažčervená,KC+
oranžová
misničkazední(Protoparmeliopsis muralis)
K−,C− KC+světležlutá
strupkalasturnatá(Hypocenomyce scalaris)
K−,C+červená,KC+červená
terčovkabrázditá(Parmelia sulcata)
kůraK+žlutáažčervená;dřeňC-,K+
oranžová,KC+oranžová
terčovkabublinatá(Hypogymnia physodes)
kůraK+žlutá;dřeňK−,C−,KC+červená
terčovkaotrubčitá(Pseudevernia furfuracea)
kůraK+žlutá;dřeňK−,C−,KC−
terčovkaskalní(Parmelia saxatilis)
kůraK+žlutá;dřeňK+oranžová,C−,KC+
oranžová
terčovníkzední(Xanthoria parietina)
K+červenáažfialová,C−,KC+červená
větvičníkslívový(Evernia prunastri)
K−,C−,KC−
Převzato z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/12637/LABORATORNI-PRACE---LISEJNIKY-LISEJNIKOVE-LATKY.html/
72
LAB11/4Rekrystalizace lišejníkových kyselin
Na2podložnísklíčkapoložteúlomkystélkyvybranéhodruhulišejníku,naprvnípřikápněte
benzen,nadruhéacetonanechterozpouštědlaodpařit.Sklepnětestélkypryčakvyloužené
kyseliněpřidejterekrystalizačnírozpouštědlo(směsglycerolualedovékyselinyoctové
vpoměru1:3),přikryjtekrycímsklemaopatrnězahřívejtenadplamenem.Povychladnutí
pozorujtepreparátpodmikroskopemazaznamenejtetvarabarvukrystalů.
Vevýluhubenzenujsoužlutéjehlicovitépaprsčitěuspořádanékrystalykyselinyusnové(např.
zprovazovky),nebokosočtverečnézašpičatělébezbarvépaprsčitéshlukykyselinyantranové
(zdutohlávkysobí).Vacetonovémvýluhumůžemenajítkrátkéhranolykyselinybarbatové
(dutohlávkaFloerkova),nebokrystalykyselinysquamatové,připomínajícíškrobovázrna
(dutohlávkašupinatá).
73
12. Stopkovýtrusné houby
12 – 1Vašímúkolemjeprokousatseporostemhubtak,abysteseneotrávili.ZpoleSTART
vybertevprvnímřádkujedlouhoubu,postupujtedodalšíchřádkůsměremvzhůru
kCÍLItak,žesmítenarámečkysjedlýmihoubami,kterésjiž„dobitou“houbousdílejí
celoukratšíčidelšístranurámečku.Použijteatlasyhub,nebointernet.
Pokudsečteteaodečtetevšechnačísla,kterájsouzanázvyhub,kterýmijsteprošli,dostanete
hmotnostvkilogramechnejvětšíplodnicehouby.Jednáseoplodnicichorošeohňovec
Fomitiporia ellipsoidea,kterýbylvroce2008nalezennačínskémostrověChaj-nan.Měřína
délku10metrůanejstřízlivějšíodhadyjejíhmotnostizískátesprávnýmprojitímtrasypo
jedlýchhoubách.
Podle http://www.rozhlas.cz/leonardo/zpravy/_zprava/nejvetsi-houba-vazi-pul-tuny--929090?print=1
CIL
kuřátkasličná
(−56)
pavučinecpolokrvavý muchomůrkazelená
(+12)
(−28)
klouzekzrnitý
(+44)
hřibsatan
(+63)
holubinkavrhavka
(−154)
suchohřibžlutomasý
(+4)
pečárkaovčí
(+17)
hřibkoloděj(syrový)
(+33)
hřibsmrkový
(−28)
kozákbřezový
(+79)
muchomůrkajízlivá
(+76)
ryzecpravý
(+41)
ryzecsyrovinka
(−15)
muchomůrkačervená čirůvkamýdlová
(−21)
(+89)
liškaobecná
(+17)
vláknice
václavkaobecná
Patouillardova(−216) (syrová)(−54)
pečárkazápašná
(+66)
křemenáčosikový
(−33)
holubinkamandlová
(−10)
pýchavkaobecná
(+35)
muchomůrka
citrónová(−37)
muchomůrka
porfyrová
(+9)
ryzechnědý
(−9)
hřibkovář
(+128)
třepenitkasvazčitá
(−128)
muchomůrka
růžovka(+25)
špičkaobecná
(−7)
vatovecobrovský
(+53)
ucháčobecný
(+93)
hlívaústřičná
(+51)
muchomůrka
tygrovaná(−7)
závojenkaolovová
(+45)
pavučinecplyšový
(+38)
START
74
12 – 2Naobrázkuježivotnícyklusrzitravní.Najdětevživotnímcyklubazidii(označte1)
abazidiospory(2).Pojmenujteobahostitele(3a4).Najděteokamžik,kdydocházíke
splýváníbuněk(5),aoznačtečástživotníhocyklu,kdyjerezdikaryotická(výsečcyklu
označte6).Označteokamžik,kdysevživotnímcyklustanezdikaryotickébuňkybuňka
diploidní(7).
Upraveno podle: http://ars.usda.gov/images/docs/10787_10981/Pgt_lifecycle.jpg
12 – 3! Vřecko-astopkovýtrusnéhoubymajívněkterýchznacíchpodobnýživotnícyklus,
vjinýchznacíchseliší.Uobouvznikajípohlavnívýtrusyprostřednictvímjednohotypubuněk,
uvřeckovýtrusnýchprostřednictvímvřecka(ascus),ustopkovýtrusnýchprostřednictvím
bazidie.Ukaždécharakteristikynapište,platí-liprovřecko(A),bazidii(B),proobatypy
buněkzároveň(AB),neboprožádnýznich(0).
a)Buňkaprodukujevětšinou4výtrusy.
b)Výtrusyjsoutypemkonidií.
c)Výtrusysediferencujíuvnitřbuňky.
d)Vtétobuňcepředvznikemvýtrusůdojdekekaryogamii(splynutíjader).
e)Výtrusyvzniknoutrojicízaseboujdoucíchdělení,znichžprvnídvějsouredukční.
f)Dvojicevýtrusůvznikláz1buňkyjegenetickyidentická.
g)Buňkavznikázdvoujadernéhomycelia.
75
12 – 4! Většinakloboukatýchhubmávýtrusorodouvrstvu(hymenium)nalupenech,nebo
vrourkách.Liškaobecnámánaspodukloboukujinýtyphymenoforu.Jaksenazývá
ajakselišíodpodobnýchlupenů,najdetevtajencehřebenovky.Podleobrázkůdoplňte
vpříslušnémsměru(odčísla)pojmy.
Upraveno podle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Goldr%C3%B6hrling-1.jpg/258px-Goldr%C3%B6hrling-1.jpg
https://atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/bitstream/handle/10214/6859/Basidiomycota_diagram_of_hymenium_in_gill_fungus.jpg?sequence=1,
http://www.anbg.gov.au/poison-plants/600_wide/Amanita_muscaria.jpg.
2. 4. 6. 13.
10. 11. 1.
7.
9.
M
8.
sbíhajíz
3.
na třeň
12. 5.
Upraveno podle: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/fo to01/foto_021.jpg
76
12 – 5! Pracujtesnásledujícímobrázkemživotníhocyklustopkovýtrusnéhouby.
Kalina T., Váňa J.: Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.
Jakáhoubajenaobrázku?
Přiřaďtekjednotlivýmstádiímživotníhocyklučíslazobrázku:
tvorbakonidií
růstavětvenídikaryotickéhomycelia
somatogamie(splýváníbuněk)
primárníhomycelia
plodnice(bazidiokarp),detail
plektenchymu
detailprůřezulupenůshymeniem
mladédikaryotickébazidie
diploidníbazidie
bazidiepomeióze
mladébazidiosporynastopkách
uvolňováníbazidiospor
klíčícíbazidiospory
sekundární(dikaryotické)mycelium
primární(haploidní)mycelium
tvorbastopekamigracejaderdonich
lupenitýhymenofornaspodu
klobouku
karyogamie(splýváníjader)
77
LAB12/1„Otisky spor“ kloboukatýchhub
Provytvořeníotiskůspor(ang.sporeprints)pomocívýtrusůjsouvhodnévětšíkloboukaté
houby.Zralýmplodnicímvestádiutěsněpředuzránímvýtrusůodříznemetřeň,položíme
spodnístranoukloboukunapříslušněvelkýčtverectvrdšíhopapíruadámedotepla(na
topení,okno,dosušičkyhubaovoce).Prolepšívýsledekjemožnékloboukpropíchnout
dvěmašpejlemikřížemašpejlevypodložittak,abyvýtrusorodávrstvabylatěsněnad
papírem.Vhodnéjsoulošákysostnitýmhymenoforem,pečárky,límcovky,třepenitky,
vláknice,pavučince,šupinovky,čechratkyslupenyahřibovitéhoubysrourkami.Výsledný
otisknámukazujedůležitýtaxonomickýznak,barvuvýtrusnéhoprachu,ališíseipodletypu
hymenoforu.
LAB12/2Bazidie holubinek
Propozorovánívýtrusorodévrstvystopkovýtrusnýchhubjsouvhodnéholubinky.Na
bazidiíchjsounastopkách4ostnitébazidiospory,mezinimiobčasvyčnívajíkyjovitécystidy.
Zhotovtepreparátyzkouskůlupenůuloupnutýchzokrajelupenu(ostří)zezraléplodnice.
PreparátyvkládejtedokapkyMelzerovačinidla(složení:1,5gKI,0,5gI2,22gchloralhydrátu,
20mldestilovanévody),případněLugolovýmroztokem.
LAB12/3Rez hrachová na pryšci
Najařenajdememezirostlinamipryšcechvojkyjedince,kteříjsousterilní,výrazněprotáhlí,
shustýmikrátkýmižlutýmilistynahuštěnýminavrcholulodyhy.Jsounapadenérzí
hrachovou.Zhotovte(např.vbezovéduši)příčnýřezlistemvmístechnapadeníhoubou.
Vdubnunajdemenasvrchnístranělepkavépohárkyzvanéspermogonie,vkterýchjsou
produkoványsamčípohlavníbuňky–spermacieasamičípřijímacíhyfy.Pozdějivlétěna
spodnístranějsoupatrnáložiska,kterýmříkámejarníprášilky(aecia),produkujícíjarní
výtrusy(aeciospory).
LAB12/4Plektenchym a chitin
Plodnicehubjetvořenákompaktněspojenýmihyfami,kterétvořínepravépletivo
plektenchym.Zhotovtepodélnýřeztřeněmpečárky,přikápnětezředěnýLugolůvroztok.
Pozorujtestrukturuplektenchymu,Lugolůvroztokobarvíbuněčnéstěnydočervenohněda.
Holubinkymajíbuňkypletivaplodnicevíceméněkulatéažoválné,připomínajícíparenchym,
říkásemuprotopseudoparenchym.
78
Autorské řešení úloh
1. Viry, viroidy, priony a další nebuněčné částice
1 – 1
1.obrna,2.herpes,3.HIV,4.rýma,5.SARS,6.ebola,7.opar,8.bradavice
1 – 2
1.d),2.c),3.e),4.b),5.a),6.f)
1 – 3
C,G,F,J,H,D,K,E,A,Ch,B,I,pravda:1,2,4,7,8
1–4
Upraveno podle http://www.oceansbridge.com/paintings/artists/recently-added/july2008/big/Cow-and-Sheep-on-a-Mountain-Pasture-xx-ThomasSidney-Cooper.JPG
2. Bakterie
2 – 1
A. kapénkovouinfekcí:1.tuberkulóza,mírněvětvenétyčinky,2.záškrt,3.zápalplic,řetízky
kulovitýchbakterií,4.černýkašel,5.angína,6.spála,řetízkykoků,7.zubníkaz,
B. spotravouústy:8.břišnítyfus,9.salmonelóza,10.úplavice,11.cholera,zahnutátyčinka
sbičíkem,12.botulismus,
C. kůží:13.akné,14.lepra,mírněvětvenétyčinky,15.tetanus,
D. zvířaty:16.sněťslezinná,tyčinky,17.skvrnitýtyfus,18.Lymeskáborelióza,šroubovitě
točenáprotáhlábuňka,19.mor,
E. pohlavnímstykem:20.kapavka,dvojicekulovitýchbuněk,21.syfilis,šroubovitětočená
protáhlábuňka.
79
2–2
1.
F
I
M
B
R
I
E
2.
N
U
K
L
E
O
I
D
3.
S
T
Ě
N
A
4.
C
Y
T
O
P
L
Z
M
A
5.
P
L
A
Z
M
I
D
6.
R
I
B
O
Z
Ó
M
Y
7.
M
E
M
B
R
Á
N
A
A
2 – 3
a. virové:A.I.D.S.,bradavice,dětskáobrna,ebola,hepatitidaA,hepatitidaB,hepatitidaC,
chřipka,infekčnímononukleóza,klíšťováencefalitida,pásovýopar,planéneštovice,
příušnice,rakovinaděložníhočípku,rýma,vzteklina,zarděnky
b. povinné:černýkašel,dětskáobrna,hepatitidaB,příušnice,tetanus,tuberkulóza,
zarděnky,záškrt,volitelné:břišnítyfus,hepatitidaA,cholera,chřipka,pásovýopar,plané
neštovice,rakovinaděložníhočípku,bezočkováníučlověka:A.I.D.S.,angína,bradavice,
ebola,hepatitidaC,infekčnímononukleóza,kapavka,Lymeskáborelióza,mor,rýma,
salmonelóza,syfilis,vzteklina(nelzeočkovatpreventivně),zápalplic,žaludečnívřed
2–4
2–5
1H2S,sulfan,2O2,3aerobní,4anaerobní,5fototrofní,6chemotrofní
a)sinice,b)železitébakterie,c)Fe3+železitýkation,d)oranžovou,e)sirnýchbakterií,f)H2S,
g)organickýchlátek,h)SO42-síranovýanion,i)heterotrofním,j)anaerobně,k)sulfát
redukujícíbakterie,l,m)H2S,CO2,n)zvyšují,o)difúze,p)sirnébakterie,q)dolnítřetině.
2 – 6
Ba,e,g,Eb,c,d,f,h
3. Sinice
3 – 1
a)Plynvaerotopechseohřeje,zvětšíobjemasnížíhustotubuněk.b)Plynysezaerotopů
vytlačíahustotabuněksezvýší.
80
3–2
Upraveno podle http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/kingdoms-living-world/cyanobacteria.php a http://evolutionaryroutes.
files.wordpress.com/2011/08/1000px-scheme_chloroplast-en-svg.png
3 – 3
c,e,g,i,k
3 – 4
AnabaenaaAphanizomenonmajíheterocystyaschopnostvázatvzdušnýdusíkspomocí
enzymunitrogenázy,vytváříamoniak.
4. Archaea
4–1
znak
můžebýtpřítomnabuněčnástěna
buněčnástěnajesloženazesacharidůapeptidů
membránaobsahujefosfolipidy,mastnékyselinyjsou
vnichnaglycerolvázanéesterovouvazbou
genyobsahujíintrony,nukleovoukyselinu,kteráje
přepisovánadoRNA,alepotépředtranslacíprocesem
sestřihu(splicingu)odstraněna
uněkterýchschopnostoxygennífotosyntézy
DNAneníobalenajadernoumembránou,není
vytvořenojádro
histony
přítomnostorganelvzniklýchendosymbiózoujiných
buněk
malé,70Sribozómy
prvnízařazovanouaminokyselinoudopeptidůje
formyl-methionin
střídáníhaploidníadiploidnífáze,pohlavní
rozmnožování
cyklická(kruhová)DNAjakohlavníinformační
molekula
81
Bacteria
Archaea
Eukaryota
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4 – 2
Ab),Bc),Ca)
5. Excavata
5–1
původce
nemoc
příznaky
přenašeč (příp.
způsob nákazy)
obrázek
trypanozóma
spavičná
spavánemoc
2.
bodalkatse-tse
C
trypanozóma
americká
Chagasovanemoc
1.
zákeřnice
B
lambliestřevní
giardióza
4.
mouchadomácí,
případně
kontaminovaná
potravaavoda
A
ničivkakožní
nilskéboule
5.
koutule
D
Naegleria fowleri
amébovámeningoencefalitida
6.
přenospřesnosní
nerv
-
bičenkapoševní
trichomoniáza
3.
pohlavnímstykem
-
5 – 2
…endosymbiózou…4…3…A…B…fototaxe…stigma…thylakoidy…heterotrofně…
mixotrofie…RuBisCO…škrob…glukózy…3.….β
5 – 3
a)nosnídutinou,čich,b)měňavkovéstádium(a),c)zaobloženímbazénu,trubky,
d)klimatizace,chladícívěžeelektráren,termálníprameny
5–4
1. S
T
I
G
M
A
2. Š
V
Á
B
I
3. S
T
Ř
E
V
O
4. C
Y
T
O
S
K
E
L
E
T
5. M
O
U
CH A
6. P
L
O
Š
T
I
C
E
7. S
L
I
N
Y
8. U
N
D
U
L
U
J
Í
C
Í
9. P
A
R
A
M
Y
L
O
N
10. A
F
R
I
K
A
11. P
E
L
I
K
U
L
A
82
5–5
http://www.eplantscience.com/index/general_zoology/representative_types.php
6. SAR I.
6 – 1
OPALINKA(rozsivky,plíseň,chaluhy,zlativky,alginát,vřetenatka,křemelina,raphe)
6 – 2
a)ruduchy,b)a,c,a jespolečný,c)výtrusovci,d)nálevníci,e)obrněnky–endosymbióza
chromistnebozelenýchřas,f)ne,došlokníminimálně3xunepříbuznýchskupin(SAR,
chlorarachniofyty,krásnoočka),g)ne,minimálně2x,uroduPaulinella,h)chlorarachniofyty
askrytěnky
7. SAR II.
7 – 1
Achaluhy,Brozsivky,Cobrněnky,Dzlativky,Eřasovky(Oomycota),Fvýtrusovci,Gdírkovci
(dírkonožci),Hmřížovci,Iobrněnky,Jnálevníci
83
7–2
1.
V
E
G
E
T
A
T
I
V
N
2.
M
A
L
Á
R
I
E
3.
B
I
Č
E
N
K
A
4.
CH
I
N
I
N
5.
O
S
M
Ó
Z
A
Á
P
E
N
E
C
6. V
Í 7.
M
Y
Š
8.
M
R
S
K
A
V
K
A
9.
J
Á
T
R
A
10.
C
Y
S
T
A
a)trichocysty,b)exocytóza,c)Golgihokomplex
7 – 3
b,c,e,f
7 – 4
…bezbuněčnéstěny…sladké…osmózy…hypotonickém…praskla…endoplasmatické
retikulum…bílkovinových…častější…teplejší
7 – 5
A6,B3,C8,D4,E1,F7,G5,H9,I2
8. Amoebozoa
8 – 1
Amoebozoa:měňavka(Amoeba),krytenka(Difflugia),krytenka(Arcella),ostatníSAR–
Rhizaria.a)polyfyletický,b)monofyletický,c)monofyletický,d)polyfyletický
e)monofyletický
8 – 2
a,c,d,e
9. Chytridie, hmyzomorky a spájivé houby
9–1
spájení(konjugace)
spájivéhouby(Zygomycota)
zygospora–11,sporangium
svýtrusy–2
84
9 – 2
1.všichniheterotrofové,paraziti,2.původněmaláúzemí(Andy,jižníAfrika,Čína),dnesjsou
všechnytřidruhyrozšířenékosmopolitně,3.transportčlověkemschovanýminebo
pěstovanýmidruhy,velkémnožstvícitlivýchhostitelůvcílovéoblasti,vhodnéklimatické
podmínky,následnéšířeníapřežíváníibezčinnostičlověka,např.svodou,4.omezení
transportudruhůmezikontinentyinakratšívzdálenosti,izolacečilikvidacenakažených
populací,karanténníopatřeníprochovčipěstováníkonkrétníchdruhů
10. Vřeckovýtrusné houby
10 – 1
a,b,d,f,g,i
10 – 2
technologický proces
9
dozrávání
biochemický popis
1
Aktivaceenzymůvobilkáchječmene,rozklad
škrobunasladovýcukr(maltózu).
10 filtrace
9
Dokončeníkvasnýchprocesůzanižších
teplot.
2
hvozdění(sušení)sladu
5
Dokončenírozpouštěnízkvasitelnýchcukrů,
jejichrozpustnostjezvýšenazahříváním.
7
chmelovar–sladinasevaří
schmelemnamladinu
8
Kvasinkyštěpíenzymemmaltázoumaltózu
naglukózuametabolizujíglukózunaetanol
aoxiduhličitý.
8
kvašení–zchlazenámladina
vkádíchnebouzavřenýchtancích
kvasízapomocipivovarských
kvasnic
10
Odseparováníbuněkkvasineknafiltrech
zkřemeliny(diatomitu)–horninyvznikléze
schránekrozsivek.
1
máčeníječmene
4
Opětovnáaktivaceenzymů,dalšíštěpení
škrobunazkvasitelnécukry.
5
rmutování(opakovanézahřívání
1/3vystírky)
11
Plněníproduktudolahví,sudůaplechovek.
6
scezování–vznikásladinaamláto
7
Uvolňováníhumulonuadalšíchchmelových
silic,dodajíhořkouchuť,desinfikují
avysrážejíproteinovýzákal.
11 stáčení
6
Vznikčistéhoroztokuzkvasitelnýchcukrů
(maltóza,glukóza).
3
šrotovánísladu
2
Zastaveníenzymatickýchreakcíaklíčení
teplem.
4
vystírání–máčenímletéhosladu
3
Zvětšenípovrchusladuproefektivnější
rozpouštěnílátek.
85
10 – 3
houba
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
substrát
4
1
4
4
5
1
2
2
3
6
1
obrázek
B
H
F
C
G
J
D
A
E
I
K
biologie
4.
8.
7.
6.
2.
10.
11.
1.
5.
3.
9.
zařazení
A
B
Z
A
A
A
A
B
A
A
B
11. Lichenizované houby
11 – 1
1izídie,vegetativní,2plodnička,pohlavní,3sorédie,vegetativní,4fragmentace,stélky,
vegetativní
11 – 2
1e,2d,3a,4f,5c,6b.
11 – 3
alupenitá1terčovka,bkeříčkovitá3dutohlávka,ckorovitá2misnička.Největšípovrch–
korovitá.Největšípovrch,kterýbylvystavenvlivukyselýchemisí.
11 – 4
číslo z obrázku
popis
3
Klíčeníhaploidníchaskospor.
1
Primárnímyceliumsjednojadernýmihaploidnímibuňkami.
2
Tvorbasamičíhokopulačníhoorgánu(askogonu)asamčíhoantheridia
ajejichsplývání
10
Růstsekundárníhomyceliasdikaryotickýmibuňkami.
9
Tvorbakoncovéhákovébuňkysdvěmajádry.
8
Splýváníjadervevznikajícímvřecku.
7
Vřecko(askus)–jedinádiploidníbuňkaživotníhocykluhub.
6
Prvníredukčníděleníjádravřecka.
5
Druhéredukčníděleníjádravřecka.
4
8askosporvzniklýchmeiózouanáslednoumitózou.
86
12. Stopkovýtrusné houby
12 – 1
kuřátkasličná
(−56)
pavučinecpolokrvavý muchomůrkazelená
(+12)
(−28)
klouzekzrnitý
(+44)
hřibsatan
(+63)
holubinkavrhavka
(−154)
suchohřibžlutomasý
(+4)
pečárkaovčí
(+17)
hřibkoloděj(syrový)
(+33)
hřibsmrkový
(−28)
kozákbřezový
(+79)
muchomůrkajízlivá
(+76)
ryzecpravý
(+41)
ryzecsyrovinka
(−15)
muchomůrkačervená čirůvkamýdlová
(−21)
(+89)
liškaobecná
(+17)
vláknice
václavkaobecná
Patouillardova(-216) (syrová)(−54)
pečárkazápašná
(+66)
křemenáčosikový
(−33)
holubinkamandlová
(−10)
pýchavkaobecná
(+35)
muchomůrka
citrónová(−37)
muchomůrka
porfyrová
(+9)
ryzechnědý
(−9)
hřibkovář
(+128)
třepenitkasvazčitá
(−128)
muchomůrka
růžovka(+25)
špičkaobecná
(−7)
vatovecobrovský
(+53)
ucháčobecný
(+93)
hlívaústřičná
(+51)
muchomůrka
tygrovaná(−7)
závojenkaolovová
(+45)
pavučinecplyšový
(+38)
Jedléjsouzašedivělé,součet:401kg.
12 – 2
Upraveno podle: http://ars.usda.gov/images/docs/10787_10981/Pgt_lifecycle.jpg
87
12 – 3
aB,b0,cA,dAB,eA,fA,gAB.
12 – 4
2. M Y C 6. 13.
4. P
V
A 10. Z S T Ý
V Á
11. T
1.
E
O
R
O
7.
K
L
K
S
P
P
CH
9.
V
L
Y
R
L
I
Š
T
Y
K
L
O
B
O
U
K
U na třeň
O
U
U
E
K
A
O
P
A
J
P
R
S
B
M
O
N
V
D
8.
Z E
U
Y
R
E
A
C
D
I D N
3.
N I O R C E I E O U sbíhajíz
K A
R Y
12. B
5.
12 – 5
Bedlavysoká
tvorbakonidií
3
somatogamie(splýváníbuněk)
primárníhomycelia
4
růstavětvenídikaryotickéhomycelia 6
plodnice(bazidiokarp),detail
plektenchymu
7
detailprůřezulupenůshymeniem
9
mladédikaryotickébazidie
10
diploidníbazidie
12
bazidiepomeióze
13
mladébazidiosporynastopkách
15
uvolňováníbazidiospor
16
klíčícíbazidiospory
1
sekundární(dikaryotické)mycelium
5
primární(haploidní)mycelium
2
tvorbastopečekamigracejaderdonich
14
lupenitýhymenofornaspodu
klobouku
8
karyogamie(splýváníjader)
11
88
Obrazové tabule
1. Viry, viroidy, priony a další nebuněčné částice
1Bakteriofág
1hlavička,2kapsid,3DNA,4bičík,5bazálníploténka,6vlákna
2virustabákovémozaiky–poškozenírostlinytabáku
3virustabákovémozaiky
1RNA,2bílkovinykapsidu
4virusherpeszoster
1glykoproteinyvefosfolipidovéobálce,2nukleokapsid
5poškozeníhlízviroidyPSTVvřetenovitostibramborovýchhlíz
1zdravéhlízy,2poškozenéhlízy
6nákazaviremvaricella–zoster
1primárníinfekce–planéneštovice,2reaktivaceviru–pásovýopar
7reprodukčnícyklusviruHIV
1adhezeviru,2receptorakoreceptorCD4napovrchuTh-lymfocytu,3fúzeviru
sbuňkou,4zpětnátranskripce,5virováDNA,6integraceprovirovéDNAdogenomu
buňky,7syntézavirovýchRNA,8syntézavirovýchproteinů,9pučenívirionů,
10infekcedalšíbuňky
8priony
1normálníprionovýprotein,2patogenníprion
9viruschřipky
1neuraminidáza(N),2hemaglutinin(H),3fosfolipidováobálka,4kapsid,5molekuly
RNA
10poškozenínervovétkáněpriony
1zdravánervovátkáň,2vakuolizacenervovétkánězpůsobenápriony
11adenovirus,původcenapř.infekcíhorníchcestdýchacíchnebozánětuspojivek
2. Bakterie
1stavbabakteriálníbuňky
1slizovépouzdro,2buněčnástěna,3cytoplazmatickámembrána,4fimbrie,
5ribozómy,6plazmid,7nukleoid(bakteriálníchromozóm),8bičík,9inkluze
zásobníchlátek
2endosporasporulujícíbakterie
3kořenovéhlízkybakterieRhizobiumnakořenechsóji
4buněčnástěna
1buněčnástěnaGram-pozitivních(G+)bakterií,2buněčnástěnaGram-negativních
(G-)bakterií,3membránovéfosfolipidy,4membránovéproteiny,5buněčnástěna
zpeptidoglykanumureinu,6kyselinateichoová,7porinyvnějšímembrány,
8lipopolysacharidy
5bakteriálníbičík
89
1vláknozflagelinu,2háček,3vnějšímembrána,4buněčnástěna,5rotor,6stator,
7vnitřnímembrána
6tvarybakterií
1spirila(Helicobacter pylori–původcežaludečníchvředů),2diplokok(Neisseria
gonorrhoeae–původcekapavky),3streptokok(Streptococcus pyogenes–původce
angíny),4vibrio(Vibrio cholerae–původcecholery),5tyčinky,bacilysendosporami
(Bacillus athracis–původceantraxu,snětislezinné),6aktinomyceta(Actinomyces
israeli–komenzálústnídutiny),7bičíkatátyčinka(Escherichia coli–mutualista
tlustéhostřeva),8stafylokok(Staphylococcus aureus–původcezánětůkůžeacelkové
sepse),9spirocheta(Leptospira–původceleptospiróz,onemocněnípřenášených
hlodavci),10mykobakterie(Mycobacterium smegmatis–komenzálpředkožkového
prostorupenisu)
3. Sinice
1stavbabuňky
1nukleoid,2proteinovéinkluze,3slizovépouzdro,4buněčnástěna,5vnitřní
cytoplazmatickámembrána,6tylakoidy(chromatofory),7fykobilizómy
2stavbavláknitésinice
1tylakoidy(chromatofory)sfykobilizómy,2aerotopyplynovýchměchýřků,3buněčná
stěna,4slizovépouzdro,5cyanofycin,6škrob
3fykobilizóm
1fykoerytrin,2fykocyanin,3allofykocyanin,4fotosystémIIvmembránětylakoidu
4řezbuňkousinice
1aerotopysloženézplynovýchměchýřků(vesikulů)
5žijícístromatolity
6řezfosilnímstromatolitem
7jednořadka (Nostoc)
1heterocysta(heterocyt),2akineta
8makroskopickápodobakoloniejednořadky(Nostoc)
9Anabaena
1heterocysta
10Gloeotrichia
1heterocysta,2akineta,3slizovépouzdro,4vzhledcelékolonie
11Phormidium
12Gloeocapsa
13Microcystis
14Arthrospira
15Aphanizomenon
1akinetynadetailuvláken
16drkalka(Oscillatoria)
1slizovápochva
90
4. Archaea
1černíkuřáci(blacksmokers)–podmořskéhlubinnévývěrylávyasopečnýchplynů
sekosystémemobsahujícímmimojinéhypertermofilnísirnánebomethanogenníarchaea
2membránamezotermníchatermofilnícharcheí
1membránamezotermnícharcheí,2membránatermofilnícharcheí,3membránové
proteiny,4diglycerol-tetraethery,5glycerol-diethery
3pohybovéstrukturyprokaryot
1bakteriálníbičík,2bičíkarcheí(archaellum),3bakteriálnífimbrie(pilustypuIV4)
4povrchbuňkyarcheí
1pseudopeptidoglykanpseudomurein,2heteropolysacharid,3fimbrie(pilus),
4diglycerol-tetraethercytoplazmatickémembrány,5transmembránovýprotein,
6glycerol-diether
5Methanosarcina barkerizvlhképůdy
6Methanobacterium ruminantiumzbachorupřežvýkavců
7Methanospirillum hungateizodpadníchvod
8Methanobacterium termoautotrophicuszhorkýchslanýchvod
9Methanogeniumzchladnýchantarktickýchvod
10trávicísoustavapřežvýkavců
1jícen,2čepec,3kniha,4slez,5bachor,6střevo
11aparátfotoautotrofníchhalofilnícharcheí
1bakteriorhodopsin,2ATP-syntáza
12transportprotonůH+ufotoautrofníchhalofilnícharcheí
1buněčnástěna,2cytoplazmatickámembrána,3ATP-syntáza,4bakteriorhodopsin
13schémabioplynovéstanice
1vstuppevnýchsubstrátů,2vstuptekutýchsubstrátů,3homogenizátor,
4horizontálnífermentor,5vertikálnífermentor,6plynojem,7ohřev,8čerpadlo,
9uskladňovacínádrž,10likvidacedigestátu,11bioplyn,12kogeneračníjednotka,
12transformátor
5. Excavata
1krásnoočko(Euglena)
1bičík,2ampula,3kontraktilnívakuola,4paramylonovézrno,5jádro,6jadérko,
7chloroplast,8pelikula,9světločivnáskvrna(stigma)
2řezpelikulou
1bílkovinovávlákna(mikrotubuly),2váčkyendoplazmatickéhoretikula,
3základbičíkukrásnoočka
1stigma,2bazálnítělískobičíku,3světločivnétělískobičíku,4druhý,rudimentální
bičík,5kontraktilnívakuola
4krásnoočkoroduPhacus
1stigma,2bičík,3jádro,4proužkypelikuly,5paramylon
5trypanozómaspavičná(Trypanosoma brucei gambiense)
1bazálnítělísko,2undulujícímembrána,3jadérko,4jádro,5bičík
91
6základbičíkukinetoplastid
1bičík,2bazálnítělísko,3kinetoplastováDNA,4matrixmitochondrie,5vnější
mitochondriálnímembrána,6límečekbičíkovéampuly,7ampula
7kinetoplast
1kinetoplastováDNA,2,3komplexytranskripčníchenzymů,4bazálnítělísko,
5primáza
8bičenkapoševní(Trichomonas vaginalis)
1volnépředníbičíky,2undulujícímembrána,3jádro,4axostyl,5zadníbičík
9životnícyklusničivkyvelké(Leishmania major)
1koutule(Phlebotomus),2bičíkatástádia(promastigoti)vestřěvěkoutule,3podélné
dělenípromastigotů,4promastigotpronikádomakrofágu,5nebičíkatástádia
vmakrofázích
10bodo(Bodo)
1mastigonemata,2bičíky,3kitetoplast,4,jádro,5kontraktilnívakuola,
6mitochondrie
11Naegleria fowleri
1měňavkovéstádium,2bičíkatéstádium,3jádro,4kontraktilnívakuola,5panožky,
6bičíky
12lambliestřevní(Giardia lamblia)
1střevníepitel,2mikroklky,3adherujícílamblie,4jádro,5přísavnýdisk,6mitozómy,
7bičík,8mediánnítělíska
13brvitkaLophomonas
1axostyl
14brvitkaTrichonympha
15brvitkaSpirotrichonympha
16akrásie(Acrasis)
1větvenýsorokarp,rozpadajícísenaspory
6. SAR I. (Stramenopiles)
1zlativkaOchromonas,obecnástavbaStramenopiles
1bičíky,2mastigonemata,3pyrenoid,4chloroplast,5chrysolaminaran,6lorika,
7mitochondrie,8Golgihoaparát,9jádro,10kontraktilnívakuola
2rozsivkaTabellaria
3rozsivkaAsterionella
4rozsivkaFragillaria
5rozsivkaSynedra
6rozsivkaGyrosigma
7rozsivkaPinnularia
1raphe,2kontraktilnívakuola
8rozsivkaNavicula
9rozsivkaCymbella
10rozsivkaSurirella
92
11opalinkažabí(Opalina ranarum)
1páskypelikuly,2jádra,3bičíky
12zlativkaSynura
13zlativkaDinobryon
14chaluhaFucus
1plovacíměchýřky(vezikuly)
15chaluhaSargassum
1fyloidy,2plovacíměchýřky,3kauloid
16životnícykluschaluhyLaminaria
1sporofyt,pletivnástélka,2rhizoidy,3kauloid,4fyloidy,5zoosporangiazfyloidů
sprobíhajícímeiózou,6zoospory,7rostoucísamičígametofyt,8rostoucísamčí
gametofyt,9oplozenívaječnébuňkydvoubičíkatýmspermatozoidem,10zygota,
11růstsporofytu
17životnícyklusvřetenatkyrévové(Plasmopara viticola)
1průduchnaspodulisturévy,2sporangiofor,3zoosporangium,4uvolňujícíse
zoospory
18plíseňbramborová(Phytophthora infestans)
1spodnílistovápokožkabramboru,2sporangiofor,3zoosporangia
7. SAR II. (Alveolata, Rhizaria)
1kožovecrybí(Ichthyophthirius multifilis)
1bičíky(brvy),2makronukleus
2bachořecOphryoscolex
3slávinkaobecná(Stylonychia mytilus)
1buněčnáústa,2kontraktilnívakuola,3makronukleus,4bičíky
4vířenka(Vorticella)
1makronukleus,2obústnívěnecbičíků,3kontraktilnívakuola
5keřenka(Carchesium)
6bobovka(Colpidium)
7mrskavka(Stentor)
1makronukleus
8trepkavelká(Paramecium caudatum)
1potravnívakuola(fagozóm),2bičíky,3trichocysty,4kontraktilnívakuola,
5makronukleus,6mikronukleus,7buněčnáústa(cytostom),8buněčnýjícen
(cytopharynx),9tvorbafagozómu
9hromadinkažížalí(Monocystis agilis)
1obalcysty,2spory,3sporozoiti
10zimnička(Plasmodium)
1erytrocyt,2merontiverytrocytech
11oocystakokcidie(Eimeria)
1mikropylesčepičkou,2stěnaoocysty,3sporocystysedvěmasporozoity
12tachyzoitToxoplasma gondii
93
1konoid,2rhoptrieadalšíčástiapikálníhokomplexu,3mitochondrie,4apikoplast,
5jádro,6cytoplazmatickámembrána
13schránkadírkonošcePeneroplis
14schránkadírkonošceGallitellia
15schránkadírkonošceGloborotalia
16dírkonošecRotalia
1retikulopodie
17schránkamřížovceActinomma
18schránkamřížovceblíženeurčeného
19schránkamřížovceAnthocyrtidium
20svítilka(Noctiluca)
21trojrožec(Ceratium)
1celulóznídestičkapancíře,2příčnárýhasbičíkem,3volnýbičík
22brukevnapadenánádorovkoukapustovou(Plasmodiophora brassicae)
8. Amoebozoa
1měňavkavelká(Amoeba proteus)
1kontraktilnívakuola,2jádro,3potravnívakuola,4pseudopodie(panožka),
5endoplazma,6ektoplazma,7mitochondrie,
2měňavkaúplavičná(Entamoeba histolytica)
1jádro,2potravnívakuola,3panožka
3cystaměňavkyúplavičné
1jádro,2chromatoidálnítělísko(agregátribozómů)
4štítovkaArcella gibbosa
5štítovkadiskovitá(Arcella discoides)
1panožka,2jádro,3kontraktilnívakuola
6trnatkaCentropyxis aculeata
7zdobenkaNebela tubulosa
8rozlitkaDifflugia oblonga
9životnícyklushlenkyvápenatky(Physarum)
1spora,2myxaméba,3myxomonáda,4bakterie–potrava,5kopulacemyxomonád,
6kopulacemyxaméb,7diploidnímyxaméba,8plazmódium,9počátektvorby
sporokarpu(plodničky),10plodnička,11stopka,12peridie
10slizovkapráškovitá(Fuligo septica)
11vlčímlékočervené(Lycogala epidendrum)
12lesklíkkřehký(Leocarpus fragilis)
13dvojblankačernonohá(Didymium nigripes)
14vlnatkapleťová(Arcyria incarnata)
15vápenatkapřevislá(Physarum nutans)
16vlasenkakalíškovitá(Hemitrichia calyculata)
17pazderekstatný(Stemonitis flavogenita)
94
9. Chytridie, hmyzomorky a spájivé houby
1hlízybramborunapadenérakovincembramborovým(Synchytrium endobioticum)
2padáníklíčníchrostlinbrukvovitézeleninyzpůsobenélahvičkovkouzelnou(Olpidium
brassicae),podlenejnovějšíchfylogenetickýchstudiísepravděpodobnějednáospájivou
houbusbičíkatýmizoosporami
3lahvičkovkazelnávbuňkáchstonkuklíčnírostlinybrukvovitých
1zoosporangium
4hmyzomorkamuší(Entomophthora muscae)
1tvořícísekonidioforynazadečkudvoukřídléhohmyzu
5životnícyklusBatrachochytrium dendrobatidis
1pralesnička,2mladázoosporangia,3-4zrajícízoosporangia,5zoospory,6zygoty
6hmyzomorkavčelí(Nosema apis),životnícyklus
1spora,2polovévlákno,3vakuola,4jádro,5polaroplast,6kotevnídisk,7vystřelené
polovévlákno,8buňkystřevnísliznicevčely,9včela–hostitel
7vesikulo-arbuskulárníendomykorhizatvořenárodemGlomus
1pokožkakořene,2primárníkůrakořene,3arbuskul,4vesikul,5spora
8plíseňhlavičková(Mucor mucedo)
1stolon,2sporangiofor,3sporangiospory
9kropidlovecčernavý(Rhizopus stolonifer)
1sporangiofor,2kolumela
10životnícyklusplísněhlavičkové
1stykhyf,2progametangia,3splývánígametangií,4zygosporangium,5sporangiofor
10. Vřeckovýtrusné houby
1kvasinkapivní(Saccharomyces cerevisiae)
1pučícídceřinábuňka
2kropidlákčerný(Aspergillus niger)
1konidie,2měchýřeknavrcholukonidioforu
3štětičkovecžlutavý(Penicillium chrysogenum)
1konidie,2fialidy,3metuly,4konidiofor
4kadeřavostbroskvonězpůsobenákadeřavkoubroskvoňovou(Taphrina deformans)
5řasnatkahnědá(Peziza badia)
6dvouplísňovýsýrVltavín
1Penicillium camemberti,2Penicillium roqueforti
7výtrusorodávrstva(hymenium)vřeckovýtrusnéhouby
1vřecko(ascus),2askospory
8ucháčobecný(Gyromitra esculenta)
9lanýžletní(Tuber aestivum)
10kačenkačeská(Verpa bohemica)
11smržjedlý(Morchella esculenta)
12svraštělkajavorová(Rhytisma acerinum)
1stromatanalistujavorumléče
95
13padlíjavorové(Sawadaea bicornis)
1vřecko,2askospory,3apendixy
14padlíjasanové(Phyllactinia fraxini)
1apendixy
15padlídubové(Microsphaera alphitoides)
1apendixy,2vřecka
16dřevnatkaparohatá(Xylaria hypoxylon)
17dřevnatkakyjovitá(Xylaria polymorpha)
18hlízenkaovocná(Monilinia fructigena)
1masakonidií
19paličkovicenachová(Claviceps purpurea)
1námel(sklerocium),2stromasplodnicemi
20klasžitasnámelempaličkovicenachové
1námel(sklerocium)
11. Lichenizované houby
1řezkorovitoustélkoulišejníku
1svrchníkorovávrstva,2řasovávrstva,3dřeňovávrstva,4spodníkorovávrstva,
5plodnice(apothecium),6vřecko,7sorál,8sorédie,9rhizina
2sorédie
1hyfahouby,2fotobiont
3izídie
4řasaTrebouxia
5řasaTrentepohlia
6siniceChroococcus
7siniceNostoc
8siniceScytonema
9typyplodniclišejníků
1lekanorovéapothecium,2lecideovéapothecium,3perithecium
10terčovníkzední(Xanthoria parietina)
1plodnice(apothecium)
11větvičníkslívový(Evernia prunastri)
12hávnatkabradavičnatá(Peltigera aphthosa)
1cefalodiasesinicíNostoc,2plodnice(apothecium),3rhiziny
13dutohlávkačervcová(Cladonia coccifera)
1plodnice(apothecium),2podecium
14dutohlávkasobí(Cladonia rangiferina)
15misničkazední(Lecanora muralis)
1plodnice(apothecium)
16důlkatecplicní(Lobaria pulmonaria)
17provazovkarozkvetlá(Usnea florida)
1plodnice(apothecium)
96
12. Stopkovýtrusné houby
1reztravní(Puccinia graminis)
1ložiskaletníchazimníchvýtrusůnatrávě,2ložiskajarníchvýtrusůnaspodulistu
dřišťálu,3spermogonia,4dvoubuněčnézimnívýtrusy
2obnaženkahrušňová(Gymnosporangium clavariiforme)
1spermogonianasvrchulistuhrušně,2ložiskajarníchvýtrusů,3rosolovitáložiska
zimníchvýtrusůnajalovci
3troudnatecpásovaný(Fomitopsis pinicola)
4dřevomorkadomácí(Serpula lacrymans)
5uchoJidášovo(Auricularia auricula-judae)
6kotrčkadeřavý(Sparassis crispa)
7lysohlávkakopinatá(Psilocybe semilanceata)
8liškaobecná(Cantharellus cibarius)
1lištovitýhymenofor
9klouzeksličný(Suillus grevillei)
1závoj,2rourkatýhymenofor,3prsten
10ryzecpravý(Lactarius deliciosus)
1lupenitýhymenofor
11hřibdubový(Boletus reticulatus)
12suchohřibžlutomasý(Xerocomellus chrysenteron)
13krásnorůžeklepkavý(Calocera viscosa)
14pýchavkaobecná(Lycoperdon perlatum)
15hnojníkobecný(Coprinus comatus)
1autolýzaklobouku
16hvězdovkabrvitá(Geastrum fimbriatum)
17muchomůrkačervená(Amanita muscaria)
1bradavky,2prsten,3pochva
18hadovkasmrdutá(Phallus impudicus)
1teřich(gleba),2receptakulum,3peridie
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Seznam použité a doporučené literatury
albi.cz/gallery
AntonínV.:Encyklopediehubališejníků.LibriaAcademia,Praha,2006
BaerH.-W.:Biologicképokusyveškole.SPN,Praha,1968
BaierJ.aVančuraB.:Conevímeohoubách.Atria/Granit,Praha,1993
bima.wz.cz/bicv3
biolib.cz
BoháčI.:CvičenízbiologieI.,SPN,Praha,1986
BucharJ.akol.:Prácezezoologie.SPN,Praha,1983
CampbellN.AaReeceJ.B.:Biologie.ComputerPress,Brno,2006
DoležalA.akol.:Kmenovébuňky.ÚstavstátuaprávaAVČR,Praha,2013
FlegrJ.:Pozor,Toxo!Academia,Praha,2011
GarrettováL.:Přežijeme?Morovéránydneška.Triton,Praha,2008
GöpfertováD.akol.:Mikrobiologie,imunologie,epidemiologie,hygiena.Triton,Praha,2002
HadačE.akol.:Praktickácvičenízbotanikypropedagogickéfakulty.SPN,Praha1967
HagaraL.akol.:Houby.Aventinum,Praha,2005
HagaraL.akol.:Velkýatlashub.Ottovonakladatelství,Praha,2012
HausmannK.,HülsmannN.:Protozoologie.Academie,Praha,2003
HolecJ.akol.:PřehledhubstředníEvropy.Academia,Praha,2012
KalinaT.,VáňaJ.:Sinice,řasy,houby,mechorostyapodobnéorganismyvsoučasnébiologii.
Karolinum,Praha,2010
KaprálekF.:FyziologiebakteriíI.SPN,Praha,1982
KolářF.akol.:Ochranapřírodyzpohledubiologa.Dokořán,Praha,2012
KomárekS.:Mimikry,aposematismusapříbuznéjevy.Dokořán,Praha,2004
KonvalinkaJ.,MachalaL.:Virypro21.století.Academia,Praha,2013
KošťákM.,MazuchM.:Putovánínašímpravěkem.Granit,Praha,2011
KremerB.P.aMuhleH.:Lišejníky,mechorosty,kapraďorosty.Ikar,Praha,1998
KřístekJ.,UrbanJ.:Lesnickáentomologie.Academia,Praha,2013
KubátK.akol.:Botanika.Scientia,Praha,1998
KunstM.akol.:Zoologicképraktikum.NakladatelstvíČs.akademievěd,Praha,1954
LangJ.akol.:Zoologie1.díl.SPN,Praha,1971
MadicanM.T.aMartinkoJ.M.:Brockbiologyofmicrooranisms.PearsonEducationInc.,USA,
2006
mikrosvet.mimoni.cz
PoulíčkováA.aJurčákJ.:Malýobrazovýatlasnašichsinicařas.UP,Olomouc,2001
PrachK.akol.:EkologiearozšířeníbiomůnaZemi.Scientia,Praha,2009
110
RosypalS.akol.:Novýpřehledbiologie.Scientia,Praha,2003
RulíkM.akol.:Mikrobiálníbiofilmy.PřFUP,Olomouc,2011
sinicearasy.cz
SchindlerJ.:Zeživotabakterií.Academia,Praha,2008
SmržJ.:Základybiologie,ekologieasystémubezobratlýchživočichů.Karolinum,Praha,2013
StřihavkováH.:Praktikumzbotaniky.SPN,Praha,1978
SvrčekM.akol.:Klíčkurčováníbezcévnýchrostlin.SPN,Praha,1976
SvrčekM.:Houby,průvodcepřírodou.Aventinum,Praha,1996
szu.cz/uploads/documents/chzp/voda
uiozp.ft.utb.cz/studmat
VolfP.akol.:Parazitiajejichbiologie.Triton,Praha,2007
ZrzavýJ.:Fylogenezeživočišnéříše.Scientia,Praha,2006
111
Autor:
Mgr.PetrŠíma(Gymnázium,Botičská)
Autořiúvodníchkapitol:
doc.RNDr.IvanČepička,Ph.D.,(Přírodovědeckáfakulta,UniverzitaKarlovavPraze)
RNDr.JaroslavNunvář,Ph.D.,(Ústavlékařskémikrobiologie,2.lékařskáfakulta
UniverzityKarlovyvPrazeaVšeobecnáfakultnínemocniceMotol)
Ilustrace:
HanaMašková(Přírodovědeckáfakulta,UniverzitaKarlovavPraze)
Recenze:
mikrobiologickáčást:RNDr.JaroslavNunvář,Ph.D.,(Ústavlékařskémikrobiologie,
2.lékařskáfakultaUniverzityKarlovyvPrazeaVšeobecnáfakultnínemocniceMotol)
protistologickáčást:Bc.JanaPilátová(Přírodovědeckáfakulta,UniverzitaKarlova
vPraze)
mykologickáčást:Mgr.OndřejKoukol,Ph.D.,(Přírodovědeckáfakulta,Univerzita
KarlovavPraze)
pedagogickárecenze:Mgr.VlastaČepelová(GymnáziumBotičská)

Podobné dokumenty

učební text - Protistologie

učební text - Protistologie Alveolata a Rhizaria, společně nazývaných SAR. Existenci tohoto kládu potvrzuje i paralogie v genu pro GTPazu RAB1. U zástupců těchto skupin se totiž vyskytují 2 paralogy tohoto genu. K jejich vzni...

Více

Reakce na impresionismus (1884 - 1905)

Reakce na impresionismus (1884 - 1905) Paul Cézanne (1839-1906) • Nejstarší z generace postimpresionistických umělců, jeho tvorba sahá ještě před impresionismus, poté tvořil v impresionismu a ve stáří „revoltoval“ jako postimpresionist...

Více

PT2007 - Biologická olympiáda

PT2007 - Biologická olympiáda Eukaryotická buňka se svou organizací nápadně odlišuje od buňky prokaryotické. Nápadným (zdaleka ne však jediným) rozdílem je kompartmentalizace eukaryotické buňky, tj. rozdělení jejího vnitřku do ...

Více

Bakalářská práce

Bakalářská práce mitochondriálních uniformních genomů v rámci jedné eukaryotní buňky je značné, ale v průběhu buněčného cyklu velmi kolísá. Jedná se o haploidní, nerekombinující marker, u kterého není zapotřebí odl...

Více

PT2009 - Biologická olympiáda

PT2009 - Biologická olympiáda které si buňky vyměňují, bývají obvykle chemické nebo mechanické povahy. Zde je nutno poznamenat, že komunikace mezi buňkami není vynález mnohobuněčných organismů. I nesociální (samostatně žijící) ...

Více

Biosémiotika 1 - Katedra obecné lingvistiky

Biosémiotika 1 - Katedra obecné lingvistiky S rozvojem geologického chápání času a následně i Darwinovou teorií evolučního vývoje organismů ale došlo k  významné změně: účelovost živých systémů začala být náhle vysvětlována adaptací během ev...

Více

ecm mycelia

ecm mycelia odhad ročně 125-200 kg ECM mycelia/ha, pravděpodobně daleko víc…. „Grindling experimenty“ (stromům se poškodí vodivá pletiva, ECM houby by měly začít odumírat) – zjistil se, že ca 1/3 veškeré mikro...

Více

Směrnice integrované produkce hroznů

Směrnice integrované produkce hroznů - ošetřovat proti houbovým chorobám pouze na základě krátkodobé prognózy a signalizace, nebo zohlednění vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření - ošetřovat proti ţivočišným škůdcům pouze na základě ...

Více