Hon na internetové piráty aneb kam až sahá svoboda

Komentáře

Transkript

Hon na internetové piráty aneb kam až sahá svoboda
Petr Podrazil, Právnická fakulta UP
Hon na internetové piráty aneb kam až sahá svoboda internetu
Duševní vlastnictví
 duševním vlastnictvím v nejobecnější rovině rozumíme práva k nehmotným statkům
vznikajícím tvůrčí činností člověka, kterou je každý člověk nadán v různé míře (talent)
 principy ovládající duševní vlastnictví:
a) efemérní (tj. pomyslná, prchavá) materializace – nehmotný statek musí být zachycen
(vyjádřen) na hmotném podkladě (např. obraz namalovaný na plátně); postačí pomíjivé
zhmotnění díla, nemusí jít o fixní zachycení (přednes přednášky, aniž by byla nahrávána)
b) potenciální ubikvita – způsobilost všudypřítomnosti (nehmotné statky jsou vnímány a
užívány nezávisle na věci, jejímž prostřednictvím jsou vyjádřeny; zničením věci, jejímž
prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká autorské právo k dílu)
Autorské právo („duševně vlastnické právo“)
 souhrn právních norem (normativní systém), které upravují vztahy vznikající při
vytváření a společenském uplatnění autorských děl (objektivní pojetí) x konkrétní práva,
která náleží autorovi (subjektivní pojetí)
 cílem AP je ochrana díla a nároků jejich tvůrců po zákonem stanovenou dobu
 řadí se do práva soukromého; upraveno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon)
 právní úprava AP založena na dualistické koncepci – AP zahrnuje výlučná práva
osobnostní a výlučná práva majetková
 základní rysy autorských práv: a) absolutní povaha (působí vůči všem),
b) nepromlčitelná práva,
c) předmětem AP je nehmotný statek (autorské dílo)
Pojem autorského díla (§ 2 AZ)
 je projevem tvůrčí činnosti člověka a jeho fantazie
 generální klauzule v § 2 odst. 1 AZ vymezuje pojmové znaky autorského díla:
a) dílo umělecké, literární či vědecké (vyjádření díla způsobem, aby bylo vnímatelné jako
dílo literární, umělecké či vědecké)
b) výsledek tvůrčí činnosti autora (x restaurování, oprava díla již vytvořeného, plagiát)
c) jedinečnost díla (tvůrčí individualita díla)
d) vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické (materializace
nehmotného statku), nehmotné dílo má vždy svůj hmotný podklad
 ochrany požívají i části díla či jmen postav v díle ztvárněných, pokud každá tato část či
jméno postavy splňuje pojmové znaky díla (např. 1. díl či kap. Harryho Pottera)
 za dílo se nepovažuje (§ 2 odst. 6 AZ) denní zpráva, postup, metoda, matematický
vzorec, statistický graf, námět díla, jízdní řády, principy křížovek, stolní hry
 ochrana autorského práva se nevztahuje na úřední dílo (právní předpis, rozhodnutí,
státní symboly a jiná díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení díla z ochrany)
 ochrany rovněž nepožívají výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora
obecně známo
 počítačový program (§ 2 odst. 2 AZ) → nesplňuje pojmové znaky díla; z hlediska
vynaložené tvůrčí činnosti autora nedosahují jedinečnosti výsledku, stačí splnění kritéria
původnosti (ve smyslu vlastního duševního výtvoru autora)
Problematika vyčerpání práva (tzv. first sale doctrine)
 prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo
rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo se
souhlasem autora, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině dílo autora na
rozšiřování vyčerpáno (§ 14 odst. 2 AZ) → tzn. zakoupený originál knihy či CD/DVD
mohu prodat kamarádovi, aniž bych porušil autorské právo, pokud jsem originál nabyl od
autora či s jeho souhlasem
 nedopadá na díla vyjádřená v elektronické podobě; zakoupením díla (softwaru či
hudby) po internetu nedochází k převodu vlastnického práva k nehmotnému statku,
pouze k poskytnutí k výkonu práva dílo užít rozmnožením díla (stažením díla na pevný
disk) za peníze
Autor
 autorem díla může být jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na její věk, mentální
vyspělost, či svéprávnost (i duševně nemocný člověk či malé dítě), která je nadána tvůrčí
duševní činností → zhotovení díla není právním jednáním, ale faktickou činností;
právnická osoba nemůže být autorem, neboť nemá schopnost sama tvořit
 neformální princip autorství → autor se nemusí zapisovat do veřejného rejstříku
 za autora je považována fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem
uvedeno na díle (neuvedení jména nemá vliv na vznik autorskoprávní ochrany)
Pirátství
 neoprávněné jednání, které spočívá v porušování norem autorského práva
 každému autoru náleží právo dílo užít způsobem, který sám určí; toto právo může autor
udělit jiné osobě licenční smlouvou (nejčastěji je přirovnávána ke smlouvě nájemní)
 pod právo dílo užít spadá právo na rozmnožování díla, rozšiřování originálu, pronájem
originálu, půjčování originálu nebo rozmnoženiny, vystavování originálu nebo
rozmnoženiny, atd. (§ 12 AZ)
 pojmem pirátství rozumíme jakékoliv jednání třetí osoby, která bez svolení autora
neoprávněně zasahuje do jeho autorského práva → tj. neoprávněně užívá dílo
(rozmnožuje či rozšiřuje dílo bez svolení autora atd.)
 podstata pirátství → „krádež“ nehmotných statků, ke kterým má autorská práva jiný
subjekt
 „Pojem pirátství poprvé užit v souvislosti s vysíláním pirátských rozhlasových stanic
(pirate radio) na lodích plujících v mezinárodních vodách, aby se vyhnuly právním
předpisům dané země.“
Internetové pirátství
 v současné době považováno za nejrozšířenější způsob porušování autorských práv
tvůrců nehmotných statků
 rozvoj internetového pirátství je dán především rychlým připojením k internetu, obtížnou
odhalitelností internetových pirátů (anonymita internetu) a nízkými tresty
 značnou měrou poškozuje hudební a filmový průmysl
nejčastější případy internetového pirátství:
a) Stahování díla z internetu (download)
 postup, při kterém koncový uživatel vytváří kopii díla (které předtím někdo jiný zpřístupnil
prostřednictvím internetu) na svém nosiči (pevném disku)
 pořizování kopií děl z internetu je užitím díla ve smyslu § 13 AZ (rozmnožování díla) →
k vytvoření kopie díla je obecně nutný souhlas autora
 výjimka z autorskoprávní ochrany → tzv. technické (dočasné kopie, Temporary
Internet Files) → při surfování na internetu si prohlížeč bez vědomí uživatele vytváří
kopie, které jsou ukládány na pevný disk za účelem zrychlení přístupu k často
navštěvovaným stránkám → zákonná licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a AZ)
 pro zjištění, zda jsou stažením díla dotčena autorská práva, musíme zkoumat →
 povahu díla (zda se jedná o tzv. volné dílo – tj. dílo, u něhož uplynula doba trvání
majetkových autorských práv či o dílo, na nějž se nevztahuje ochrana)
 povahu užití díla (za užití díla se nepovažuje tzv. volné užití díla = užití pro osobní
potřebu fyzické osoby zveřejněného díla, jehož účelem není dosažení přímého nebo
nepřímého hospodářského prospěchu x neplatí pro počítačový program, § 30 AZ)
 nutno vždy zkoumat povahu díla, které je stahováno (např. novinka, která ještě není
v kinech) a způsob stahování (např. sdílení prostřednictví výměnných peer to peer sítí)
b) Nahrávání děl na internet (upload)
 postup, při kterém jsou umisťována data (dílo) na server v síti internet
 jedná se o užití díla (sdělování díla veřejnosti, § 18 AZ), k němuž je opět nutný souhlas
autora
c) Poskytování odkazu (linking)
 způsob otevírání webových stránek pomocí odkazu je základní vlastností sítě internet
 nejčastěji dochází k poskytování odkazů na chráněná autorská díla na warezových
fórech
 linker (tj. osoba, která na svých stránkách zveřejňuje odkazy) uvede na internetové
stránce hypertextový odkaz, který odkazuje na soubor s nelegálně nahraným
(zpřístupněným) dílem (hudbou, filmem, atd.)
 právní úprava problematiku linkingu neřeší
 názory na odpovědnost linkerů se různí =>
a) linker bude spoluodpovědný za uvedení odkazu, neboť nepřímo porušil autorské právo
tím, že zjednodušil třetím osobám neoprávněné užití díla
b) linker bude stejně odpovědný jako osoba, která neoprávněně dílo na internet nahrála
(umisťování odkazů je nutné považovat za sdělování díla veřejnosti)
d) Sdílení dat (peer to peer sítě)
 výměnné sítě vybudované na technologii Bittorrent jsou vystavěny na principu, že každý
uživatel, který stahuje data, zároveň sdílí část svých dat s ostatními uživateli
 při stahování uživatel získává data představující různé části díla od různých uživatelů
 uživatel se dopouští dvou protiprávních jednání zároveň (zpřístupňuje část díla na svém
disku ostatním uživatelům bez souhlasu autora a zároveň vytváří rozmnoženinu díla bez
svolení autora x druhé jednání může být kryto ustanovením § 30 AZ, pokud uživatel
stahuje dílo pro svou osobní potřebu)
 odpovědnost tvůrců programů peer to peer sítí – ve většině případů nulová, sítě byly
primárně vytvářeny k přenášení dat a nikoliv za účelem porušování autorských práv
Odpovědnost za porušení autorského práva
 fyzická osoba, která neoprávněně užije autorské dílo anebo neoprávněně zasahuje do
práva autorského tím, že obchází účinné technické prostředky ochrany práv, se dopustí
přestupku, za nějž může být potrestána pokutou až 150 000,-, resp. 100 000,- Kč (§105a
AZ)
 při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán
 právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení zůstává nedotčeno
(postup dle občanského zákoníku)
 autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo, se může domáhat zejména: určení
svého autorství, zákazu ohrožení svého práva, odstranění následků zásahu do práva
 vyloučena není ani odpovědnost trestněprávní → § 270 trestního zákoníku: kdo
neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty
Použitá literatura:
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, 971 s.
ČERMÁK, Jiří. Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k rozsudku ve věci
The Pirate Bay. Právní rozhledy, 2010, č. 8, s. 272–280.
ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. 1. vydání. Praha: Linde, 2001, 195 s.
Co je to pirátství a jaké tresty za něj hrozí? [online]. [cit. 2013-02-26]. Dostupné z <http://www.cpufilm.cz/piracy.html>

Podobné dokumenty

13. Dodržování lidských práv

13. Dodržování lidských práv vyučovací hodiny lze texty promítnout dataprojektorem na plátno. Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny týdně (dvouhodinový seminář). Přístup k internetu není bezpodmínečně nutný, jen některé úkoly o...

Více

skripta k semináři „ochrana autorských práv“

skripta k semináři „ochrana autorských práv“ Ustanovení § 2 odst. 2 AZ pak zakotvuje ochranu i takových výsledků tvůrčí činnosti, které nejsou jedinečné a ke vzniku autorskoprávní ochrany postačí pouze jejich původnost ve smyslu autorova vlas...

Více

Administrativní pracovník, referent

Administrativní pracovník, referent Výsledek analýzy uvedený v tomto dokumentu je ve smyslu zákona č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) ...

Více

Průmyslové a autorské právo - Personalizace výuky prostřednictvím

Průmyslové a autorské právo - Personalizace výuky prostřednictvím SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ ................................................................. 8  1.  POJETÍ AUTORSKÉHO PRÁVA ......................................................................

Více

Co je autorské dílo?

Co je autorské dílo? právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu

Více

Duševní vlastnictví jako obchodní nástroj malých a

Duševní vlastnictví jako obchodní nástroj malých a výhradní právo dílo používat nebo jeho používání povolit za určitých podmínek dalším osobám. Autor díla může zakázat nebo povolit: • reprodukci díla různými způsoby, např. tištěná publikace, • počá...

Více

tisková zpráva - curia

tisková zpráva - curia Soudní dvůr zejména poukázal na to, že omezit použití zásady vyčerpání práva na rozšiřování pouze na rozmnoženiny počítačových programů prodávané na hmotném nosiči, by nositeli autorského práva umo...

Více