Má Vaše dítě výukové problémy

Komentáře

Transkript

Má Vaše dítě výukové problémy
Má Vaše dítě výukové problémy ?
Máte-li dojem, že Vaše dítě nestačí tempu ostatních dětí a psaní nebo
čtení zvládá jen s velkými obtížemi (trhané čtení, neúhledné písmo, nedopsaná
slova, přeházená písmenka, zapomínání háčků a čárek apod.), popř. má jiné
problémy (potíže se soustředěním, hyperaktivita, špatná paměť, výrazně špatná
kresba, vady řeči, neschopnost vnímat rytmus slova apod.), kontaktujte nejprve
třídní učitelku Vašeho dítěte. Ráda Vám poradí, popř. spolu s výchovnou
poradkyní zajistí vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Psycholog ve
spolupráci se speciálním pedagogem odhalí příčinu potíží a doporučí nejvhodnější
metody pro jejich řešení. Poradna vypracuje zprávu - soubor doporučení ušitý na
míru právě Vašemu dítěti.
Pokud budete doma se svým dítětem pracovat podle doporučení
pedagogicko-psychologické poradny a poskytnete zprávu škole, aby se se
závěrem šetření seznámili i vyučující a mohli podle něj postupovat, je velká šance na
zlepšení obtíží. Zároveň bude porucha zohledňována při hodnocení žáka.
Specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie,
dyskalkulie, dyspraxie aj.) jsou projevem nebo důsledkem určitých dysfunkcí
centrální nervové soustavy (nerovnoměrného vývoje). Poruchy se nejvíce projevují
po vstupu do školy, ve vyšších ročnících vlivem dozrávání nervové soustavy
potíže postupně mizí, nebo se alespoň zmírňují.
Vývojové poruchy samy o sobě neznamenají omezení rozumových schopností
člověka. Důležitým rysem všech poruch je, že nesouvisejí s mírou inteligence. Při
správné péči tedy není nereálné, aby člověk s poruchou učení vystudoval
vysokou školu. Mezi dyslektiky bývají velice často nadaní a talentovaní lidé, kteří
dosahují velmi dobrých výsledků v testech IQ a jsou špičkou ve svém oboru (státník
Sir Winston Churchill, vědec Albert Einstein, zakladatel Microsoftu Bill Gates nebo
herec Tom Cruise).
Specifické vývojové poruchy učení sice vystavují žáky nepříjemným
překážkám v cestě ke vstřebávání nových vědomostí, ale s pomocí učitelů
a rodičů mohou děti tyto bariéry překonat.
Mgr. Simona Wisurová, výchovná poradkyně
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12

Podobné dokumenty

SPU, SPU a LMD, integrace

SPU, SPU a LMD, integrace Žáci s SPU jsou ve školní práci znevýhodněni, přestože úroveň jejich rozumových schopností je průměrná, někdy až nadprůměrná. Poruchy učení ovlivňují celou osobnost dítěte a často i situaci v rodin...

Více