o umístění stavby RD (Počinková, Svatoš)

Komentáře

Transkript

o umístění stavby RD (Počinková, Svatoš)
MAGI
sTRÁT
staYební
MňsTA
úřad
LIBEREC
v Liberci
nám.Dr. E' Beneše
l, 4605q Liberecl
tel. 485243 11,1.fax. 485243 624
Č1':
st-n-rwt
lzortl zlz+/ol.vn
Libercc,dne 11.9.2009
cJ MML 160321/09
vyřizuje: vaňkováDana
olEcN|
ÚŘAb
' šlMoNoV|cE
RenataPoěirková
Tr!h|,ářŤkáč.p.350Ž
4600l Liberec tr-NoYéMěsto
simonďic. č'P'70
dó3 l2
,'*"..'
"L'
li'
,.'
0Ú Šl|{oil0l'/ťE
00šL0Dl{E-:
l'..?lae,
EJ" /tJ.r/t':,,7,
Jan sYatoš
MaioušoÝač'p.56/19r
Liber€c mJeldb
46002 Libere*2
RoZHoDI\IUTÍ
ÚztmrrÍnozrroomrrÍ
výroková část|
Magistrát městaLiberec, Stavebníúřadv Liberci' jako stavebníliřad přístušnýpodle $ 13 odst. l písm-D
zÁkona č. l83D006 sb', o územnímplánování a stavebnímřádu (stavebnízikon)' ve mění pozdějších
předpisů(dále jen ''stavebnízálion..), .l (]Zerř'nínřízeníposoudil podle $ 84 aŽ 91 siavebníhozákona
Žádost o lrydáníroztlodnutío umístěnístavby nebo zďízení (dáie jen ''rozhodnutío umístěnístavby''),
ktercudne22.6.2009
podali
Jan svatoš' MaÝoušovač.p'56/19e'LibeÍ€c mJeřáb' 460 02 Liberrc 2'
Renal! PočinkoYí' Tnh|ářská č'p'3502' 460 01 Liber€c tr-NovéMěsto,
ktorézastupuje Jaros|av Bařinka, Nová ccsta í.p. 451, 463 13 Liberec )oíII - Doubl
(dálejen..žadatelé''),
a na základětohotoposouzení:
I.
vydáÝá podles 79 a 92 stavebního
zákonaa $ 9 \,Thlášky
č.503/2006sb', o podrobnější
úpraýě
úzeÍnníbo
řízeni veřejnoprávnísmlouvy a územníhoopatření,
lozhodnutí
o umlstěíl
staYby
Rodinný dům Šgaráá' přípojk' Yody, tana|izace, zp. plocLy, oploc€nJ
(dálejen ''stavba'')
na pozemcích
parc.č.180/24,|80151,180152
v katastrálním
území
Minkovice'
Drub a účelumisťovaÍésÍavby:
Rodinný důms gaiážípři rv rohu objekfu,s te.asoupři JZ straněobjektu,nepodsklepený,se dvěmi
nadzemnímipodlažími,zasťešenývalbovou sťechous kÍýinou LINDAB. obje]d bude \,],tápěna
větránjednotkou DLrPLEX RK2, z&ojem tepla bude eI' kotel o Úkonu 6 kw.
odkanalizování- splďkové vody budou svedenydo čerpacíšachty5 Eo, kanďizačnípřípojkabude
napojenana \.Í]akčerpaďaa budeukončena
na lYsazenouodbočl..u
PE 63 V sZ rohupaŤcely'
Pohubí bude z tlub PE DN 50 (profil 63) cetkovédélkycca 45 m' Na přípojku bude takénapojena
kaÍalizačnípřípojkaze sousedníhoobjektu.DešťoVé
vody budou svedenypřes lapačestřešních
splavenin do plastovéj ímkyz přepademdo trativodu'
Zásobovánívodou- vodovodnípřípojkouz lysazenéodbočkyPE 32 (DN25)z uličního
řadu PvC
90,vedeného
na p'p.č'180/28.Přípojkabudez trubPE DN 25 (PEŤID32/2'9)délkycca46 i1.
Čj'cJ MM-L]60]2]i09
str.2
.
Zásobováníelektťo- kabelovou smyčkounapojenouna stávajícíkabelovévedenív ul' Rozdvojená.
Nová kabelovásmyčkabudeukončena
pilíři PPs 6x160Ana p'p.č.180/51(přípojka
v pojistkovém
nenÍpředmélem
lohotoii7enD.
.
- pozemekbudepřipojenk místníkomunikaci,p.p.č.180/28přespozemekp'č'
DopÍavní
napojení
180/52.součástí
stavbybudouzpevněné
plochypochůzné
(80 m')'
a pojízdné
.
op]ocení- plastovápole v' i,2 m, se sloupkyv' 1,6m'
Umíslěnistrvby nr pozeDku:
Rodirmý důms9 umisťujena pozemku p.č.180/24v katastrálnímúzemíMinlovice. odstup od
společné
hranicepozemkůp.č.180/24a 180/5ibudemin. 2 m' odstupod společ'é
hranicepozemků
p'č'|80/24a 180/52bndemin.6'6 m, odstupod společné
pozeml'.ri
p.č.
hranice
180/24a 180/40
budemin. 7 m.
Přípojkavody se umisťujena pozemcíchp'č.180/51a l80/24v katastrálním
území
Minkovice.
Bude napojenave vodoměméšachtěna p'p'č'180/51.
Přípojka kanalizaco se umisťujena pozemcíchp.č.180124a 180/51 v katastřálnímúzemíMinkovice.
Napojena bude do již přivedenéčlástipřípojkyv západnímrohu pozemku.
oplocení se umisťujepři obvodo9ýchhŤanicích
pozemku p'č' 180/24v katastá]nímúzemi
Minkovice.
proŠtorového
UťčenÍ
ř€šení stavby:
Rodinný důmbude mítnej\,ýšedvě nadzemnípodlaží.
Maximá|nípůdorysné
roaněrybudou10,3x 11,1m, \"ýška
8'75m od uovně podlahy1.NPdo
hiebene střechy.
.
Garážbudejednopodlažni,s ma,r.půdorysnýmirozÍněry6,9 x 9,3 m, výška5,3 do hřebeneod
úrovněpodlahy.
vymezeď úzer!ídotčenébo
v|Ír'y8tavby:
Stavbanebudemítv]iv na sousednípozien (y a stavby.
tr.
l'
2'
3.
4.
5.
6.
stenoÝ'ípodmÍrky pl.o uDístěnístavby:
Stavbabude umístěnav souladu s grafickou přílohouIoáodnutí, která obsalruje\.ýkes současného
stal,u úz€mí v měřítl:ukatastrálnímapy se zakeslením stavebníhopozemku,požadovaným
umístěnínstavby,s 1yzračenímvazeb a vlivůna okolí,zejménavzdálenostíod hranic pozemI!:u
a
sousedních
staveb.
Zďízenístaveniště
se umisťuje
na pozemkutotoálémse stavbou,ť. p'p'č.180/24v k.ú.Minkovice'
Budou splněnypodmínryMML, odbo.udopm\,y,
dle závaaéhostanoviskaze dne9.7'2009,čj.
MML096914/09-OD/Fri:
. Nárřadou za nemoŽnostrealizace propojenínavřž€ných a schválenýchkomunikacípřes p.p.č.
180/13v k.ú.Min}ovice budeaealjzovlánodopmvníopatřenídle dopřavního
posouzeni
zpracovanéhofimlou Ing. Ladislav Kienek, projektová činnostv 6/2009,L1eď silničnísprá\Ťí
úřadzískalna základě předešléčinnosti.
. Nejpozdějido zahájenístavbyrodinného
domuna p.p.č'180/24,180/52v k.ú'Minkovice bude
aealizována stavbákomunikacedle p|atného
stavebníhopovolenílydanéhoMML stavebním
uřademv Liberci ze dne4.8.2003pod čj. slru/7120l269,7l03-ye
a óžma
minimálnědo
předčasného
užívánívč.úpÍalystavby dle předchozípodmínlf tohoto záva-aného
stanoviska'
v p.ojektovédokumentacike stayebnímupovoleníbudou zakesleny všechnypodzernnísítěležící
v plostoíustavby. souběh a na\Ťžené
kříženístávajícíchsítía zařízenís budovanýmitrasami bude
projednánopíseÍměs vlastní|f/(správci)jednotlivých sitía doklady o projednáníbudorr
k dokumentacipiiloženy.PodmínkyspŤávců
(vlastníků)
Is budou zahmuty do podmínekstavebního
povolení.
ProjelÍová dol.umentaceke stavebnímupovoleníbúdeq,pracována oplávněnou osobol!a bude
splňovat obecnétechnicképožadavkyna \"ýstavbupodle \,Yhlášl.Tč.268/2009sb., v platnémznění'
V píůvodní
zprávěbudeuvedeno,jakbyly splněnyjednotlivé
podmínkytohotorozhodnutí.
p.acípoádá stavebníko !rydánípříslušnýchstavebníchpovo|ení'Do tétodoby musí
Před započetím
být u,řešeny všechnymájetkopúvnízáIežitosti,tykajícíse stavebníchpozemků.
Čj'cJ MML 16032l/09
ý..3
Účastníciřízenína něžse vztaiuje rcáodnutí správníhoorgá,íu:
RenataPočinková,
naŤ'8'5'l975, Truhlářskáč'p' 350/2,46001' LiberccII-NovéMěsto
Jan svatoš,na.' 9.6.1971,Matoušovač'p.56/19a,Liberecm-Jeřáb,4ó0 02 LibeÍec2
odrůvodněDÍ:
Dne 22'6'2019podaližadateté
ádost o q/diini rozhodnutio uÍnísténJ
stavbyve zjedno.lušeném
územním
řízf'ní'
P.otože Žádostnebyla úplná a nebyla doloženavšemi podklády a stanovisky potřebnými přo její řádné
posouzení,stavebníúřad usnesenímze d^e'7.'7'2009pod čj' sUt-IR,i7120l1
l2924/09-yn Cr MML
120604/09rozhodl o pmjednáÍízáměru v územnímřízenía žadatelbyl dne 7.7.2009\,Tzván k dop]něnl
ádosti a řízeníbylo přerušeno.
Žádostbyla doplněnadne24.7.2009.
stavební úřad oná!ÍÍ|i|zahájen1 úzeÍrilnÍ:'o
ři&nÍ anáÚým účashlí(urnřízení a dotčenýmoIgánům.
jednánína den 3.9.2009,ojehožvýsledkubyl sepsán
K FojednánížÁdosti
současně
nďídil veřejnéústní
protokol.
Umístěni stavby.je v souladu se schválenou rízemněplánovací dok:umentací.
Pozem(J pro \,ýstavbuse
nacházejí dle úzen'ího plánu obce šimonovice v plochách pm bydlení. Umístěnístavby \yhol'uje
obecným.požadavkům
na využíváníúzemí
Váledem k nízkémuÉdonovémuindexu pozemku není nutnév projel!Ťovédokumentaci navrlnrout
technická opaaeník zamezenípÍonikiníŤadonuz poďožído vnitřníhoprostředíbudovy.
Při lYmezov]áníokrúu účastníků
řízenídospět stavebníúřadk závěřu, žev danémpřípadětoto právní
postavenídle $ 85 odst. 2 stavebníhozákona příslušívlastnftůmdotčenýchpozemků,osobrím,jejichž
vlastnická či věcná práva k souse.lnímpozemkůÍnnebo stavbám mohou b]ítnavÍženoustavbou přímo
dotčen4správcům(vlashíkům)sítítechnickéhoD'baveni na kterébude nar,rženásiavba napojena'resp.
jejicM zďízeníbudou dotčenasouběhemčikříženíms nawženýmibasami.
stavebnÍ úřad řozhodova| !a základě té.bto záÝafiÍch stanoviŠek' stanovisel.' wjádře
solb]rsů:
a
.
záváznéhostanoviskaMML, odboru dopraly ze dne9.'7.2009,čj. MML09691'4/09.oD/Fri.
.
souhmného stanoviska MML, odboru žvotního prcstředí ze dne 10.6'2009, čj.
wfr .tzP Ipi/087334/09-SZ 0 8',7
334I09.
.
stanoviskaČEZDist bucea.s.ze dne 17'12.2008,ěj. 4120394240'
.
VyjádřeníČEZDistribucea.s.ze dne6'4.2009,č'j1020046132.
.
Vyjáďení obecníhoúřaduŠimonovice
ze dne3| '5.2oo9,
čj. 0ú-257l2o09/št'
.
souhlasu firmy Livak s.r.o. a občanskéhosdruženis napojenímna vodovodnía kanalizačnířad
ze dne 18.6.2009.
.
vyjádření splávců(vlastníkri)sítítechnického.vYbavenío existenci jejlch zAÍízení.
stavební úřad zajístil vzájemný soulad předložených ávaaých
sta[ovisek dotčených orglánů
lTžadovanýchzvláštnimipiedpisy a zahmulje do podmínekrozhodnutí.
stavebníuřad rczhodl'jakje uvedenove vÍoku roáodnutí, za poúití ustanoveníprávníchpředpisůve
!Ýroku uvedených.
Účastnici řízení- dalšídotčené
osoby:
obec Šimonovice'
Radim Foldyn4 BeátaFoldynová Miroslav Janko,MartinPokomý,Marcela
Pokomá, Aleš s.ýblo, Zdena Sýblová, M{JDr. Jao Marušiak,PbD, Monika Marušiat(ová'LIVAK,
spol.s r.o.
Vypořádánis návrh}a námilkamiú.asmit.:rt'
- ÚčasfuícineuplatÍlilinávrhy a námitky'
ej. cJ Nff,tr16032r/09
připomínek
Vyhodnocení
veřejnosti:
- Připomínky nebyly uplatněny.
Vypořádání s lyjádřeními účashťků
k podkladůmroáodnutí:
- Účastníci
se k podkladům
rcáodnutí nelyjáďili.
PorrčeDJúčastníků|
Proti tomuto rozhodnutíse lze odvolat do 15 dnůode dnejebo ozÍI|ámení
plánovánía
k odbon úzeÍnního
stavebníhořádu KrajskéhoúřaduLibereckéhokaje podánim u zdejšfuosp.ávníhoorgánu'
odvolání se podává s potřebnýmpočtemstejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstalsprávnímuorgánu a
aby každý účastník
dostal jeden stejnopis' Nepodáli účastník
potřebný početstejnopisů'.Vyhotovíje
správníorgán na nlákladyúčasfoilka.
odvoláním lze napadnoutvýrckovou částrozhodnutí,.jednotlilý \'ýŤoknebo jeho vedlejšíustanovení.
odvoláÍtíjenFoti odůvodnění
řozhodnutíje nepřípustné.
stavební úřad po plá\,Ťlímoci loáodnutí předá ověřenou dokDmentacižadat€li, případně obecníÍnu
úřadu jehož územníhoobvodu se uÍnístění
stavby tyká, není-li sám stavebnímúřadem,popřípadětéž
stavebnímu
speciálnÍnu
uřadu.
Rozhodnutímá podle $ 93 odst' 1 stavebníhoZákona platnost 2 roI!]. Podmínky roáodnutí o umístění
stavby p|atípo dobutrvánístavby čizařízení,nedošloJi z povahy věci kjejich koÍlzumaci-
Miroslav Šimek
vedoucíStavebnihoúřaduv Liberci
{rar ni'';
Toto rozhodíutí musí být Y}věšeúoÍ. úřednÍd€sce po dobu 15 dEů,přlěeD'ž prttráctýD dn€m po
v''věše!í se Pís€mnost poÝ€žuje za doručénou!
oB.EcNí ÚŘAD
SIMONO/V|CE
, /. ,,,n
v1wěleuoane:..*.".'3..a.!.:l.----š:)Ínďffič'ď
70 tseimuÍo
dn€ i .,,,,'...,.....'..i-'..'.:''........'
.
4ó3 r(YtŤÍbďec |9
Rádtko' podpis ořgánu' kt€rý potvrzuje Y}'věšeDí
a sejmutí oznámení.
K v}věšr : statutiámíměstoLiberec
Obec Simonovice
Čj' cJ MML l60321/09
str,5
Popbtek:
správní poplatekpodle ziko a č' 634/2004sb.. o správnÍohpoplatcích,položky18 písm'a) ve výši
1000'.Kč byl zaplacen'
PříIoha pŤož'datele:
PD s ověřenou situacístavbybude před.ánapo nab}típrávnímoci tohotolozhodnutí.
obdrá:
(dodejky)
účastníci
JaroslavBaňnka.N-ováceýa č.p'457,463 13 LibeÍec)o
obec simonovice'simonovice70.4ó3 |2 Liberec25
- Doubi
Dotčené
orgánystátníspláry
MML - odbor dopravy,nám. DŤ.E. Ben€še č.p.1, Libereo I . staťéMěsto' 460 59 Libercc 1
MML - odboIživotního
pr'osťeď,nám.Dr. E. Benešeě.p.1,460 59 LiberccI. staréMěsto
obecnír]řadSimonovice.siúonovice70.463 I2 Liberec25
(dle $ 85 odst' 2 stavebníhozíkona) a veřejnost_ donrčení
ostatníúčashíoi
veřejaou .vyhláškou

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Číčovice

zde ke stažení - Obec Číčovice odvolání se pod.ává s Potřebným počtem stejnoPi§ů ta}, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal jeden stejnopis NePodáli účastnftpo!řebný počet stejnopisů, vyhotoví je...

Více

O zahájení územního řízení o umístění stavby a

O zahájení územního řízení o umístění stavby a telefonua veřejnéhoosvětlenína pozemcíchst.parc.č. 1380/2a I390l| v kat. územíKrakovany' řízenío umístění stavby' Uvedenýmdnembylo zahájenoúzemní dle $ úřadvěcněa místněpříslušný MěstskýúřadTýnecna...

Více

1. Zasedání rady č.34

1. Zasedání rady č.34 Rada obce schvaluje uzavření dgdatku č, ] k smÍouvě na poskytování technicíých služeb, adklízenísněhu, odhrnování sněhu, posyp komunikací a jiné práce při zimní údržběhomunikaci na územíabce Ostrav...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení slaník 55' 386 0í sbakonics tč:

Více

Autogalerie Průhonice

Autogalerie Průhonice úkolůvstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomímjejich vlastníkůpři zjišťovánístavu

Více

ÚŘ.qo vrĚsrsrÉ čÁsrr

ÚŘ.qo vrĚsrsrÉ čÁsrr ěásti Praha 1l, odbol \.ýstavby,jako stavebnítLiaďirislušný podle $ 13 odst. l písm. c) zíkona ě.18312006Sb., o uzemnímplánování a stavebnímřrádu(síavebnizíkon), ve znění pozdějšíchpředpisů(drile j...

Více