Temperament - Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Komentáře

Transkript

Temperament - Střední odborná škola Nové Město na Moravě
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
PSYCHOLOGIE
TEMPERAMENT
AUTOR: Mgr. Helena Švárová
DATUM : 8. 11. 2012
PŮVOD SLOVA
DEFINICE
Z latinského temperamentum – správný poměr.
 Soustava psychických vlastností, které se
projevují způsobem reagování v chování a
prožívání člověka se zaměřením na vznik a
průběh citových procesů, na jejich rychlost,
hloubku, intenzitu, variabilitu.

SOUVISLOSTI
Úzké sepjetí s charakterem.
 Souhrnně tak označujeme dynamické
vlastnosti osobnosti.
 Temperament je biologická stránka rysů, určuje
formu vnějších projevů.
 Temperamentové vlastnosti jsou určeny
vrozeným typem vyšší NS=> odlišné chování lidí
ve stejných podmínkách.

TYPOLOGIE TEMPERAMENTU
Antika
 Autorem nejstarší a nejznámější teorie je antický
lékař a filozof Hippokrates (5.-4. stol.př. n. l.). Toto
rozdělení lidí, podle sklonu k převládajícím
náladám a k tomu odpovídající převaze tělesných
tekutin, dále upravil Galenos (2. stol. př. n. l.).
 Sangvinik – krev (sanguis)
 Cholerik – žluč (cholé)
 Flegmatik – sliz (flegma)
 Melancholik – černá žluč (melaina cholé)
AUTOŘI NEJSTARŠÍ TYPOLOGIE
HIPPOKRATES A GALENOS
Obr. 2 Galénos
Obr. 1 Hippokrates
PŘEHLED CHARAKTERISTIK K
JEDNOTLIVÝM TYPŮM (M. NAKONEČNÝ)
TYPY TEMPERAMENTU
Sangvinik
Melancholik
Cholerik
Flegmatik
Základní nálada
Veselá
Smutná
Mrzutá
Vyrovnaná
Forma
prožívání
síla
hloubka
trvání
průběh
Slabá
Povrchní
Prchavé
Nestejnoměrný
Silná
Hluboká
Trvalé
Stejnoměrný
Silná
Povrchní
Prchavé
Nestejnoměrný
Slabá
Část. hluboká
Část. trvalé
Stejnoměrný
Způsob pohybu
tempo
síla
trvání
průběh
Rychlé
Silná
Prchavé
Nerovnoměrný
Pomalé
Slabá
Trvalé
Rovnoměrný
Rychlé
Silná
Prchavé
Nerovnoměrný
Pomalé
Slabá
Trvalé
Rovnoměrný
TYPOLOGIE TEMPERAMENTU
20. století
 I. P. Pavlov – zakladatel teorie o vyšší
nervové činnosti, studoval dva základní
nervové procesy – vzruch a útlum a jejich
základní vlastnosti – síla podráždění a
útlumu, pohyblivost a vyrovnanost.

Silný jedinec – odolnost, správná reakce na
silné podněty, udrží pozornost přes rušivé
momenty (hovor, hluk).
 Slabý jedinec – silnější podnět =
nepřiměřená zátěž, k soustředění potřebuje
klid.
 Vyrovnaný jedinec – silný útlum – ovládání
afektů, pohybů (nevyrovnaný je opak).
 Pohyblivost – záležitost korových buněk
(přepojování mezi procesy), možnost
přizpůsobení změněným podmínkám.

I. P. PAVLOV
Obr. 3 I. P. Pavlov
Obr. 4 Pamětní deska
TYPOLOGIE TEMPERAMENTU
20. STOLETÍ
Obr. 5 Jung
C.G. Jung (švýcarský psycholog) rozlišil dva typy
osobnosti.
 Introvert – člověk zaměřený do svého nitra,
plachý, nejistý s hlubokými city.
 Extravert – člověk zaměřený na vnější svět,
společenský, aktivní, otevřený, snadno
přizpůsobivý.


H.J. Eysenck (britský psycholog) propojil své
rozdělení (labilita x stabilita) a Jungovu teorii
tak, aby se z toho dal zjistit temperamentový
typ podle Hippokrata (navázal volně i na I. P.
Pavlova).
Obr. 6 Eysenck
TEMPER. CHARAKTERISTIKY DĚTÍ ÚTLÉHO
VĚKU - A. THOMAS, S. CHESS A A.G. BIRCH
1) Typ snadno vychovatelného dítěte – pravidelný
biorytmus, v kojeneckém věku inklinuje k dobré
náladě, rychle přivyká novým situacím.
2) Typ obtížně vychovatelného dítěte – nepravidelný
biorytmus, inklinace k rozmrzelosti, vysoká intenzita
reakcí na zevní podněty, po nepříjemných podnětech
není k utišení, těžko si zvyká na novou stravu apod.
3) Typ pomalého dítěte – apatie, citové ladění je mírně
mrzuté, sklon k pravidelným rytmům a pomalému
přizpůsobování se novému.
Ve zkoumaném vzorku bylo 40% dětí 1.typu,
10% dětí 2. typu a 15% dětí 3. typu. 35%
nebylo typově vyhraněno.
 Projevy dětí druhého typu provokují okolí
k podrážděným, odmítavým reakcím, což se
zpětně projevuje v jejich vznětlivosti →
vzájemné negativní zkušenosti → utváření
konfliktní povahy. Je nutné uplatňovat výchovné
prostředky odpovídající danému
temperamentu.
POUŽITÁ LITERATURA A OBRAZOVÉ ZDROJE
Učebnice:
HELUS ZDENĚK. Psychologie: Psychologie pro střední školy. první. Praha: Fortuna, 1995.
ISBN 80-7168-245-4.
ČÁP, Jan. Psychologie 1: Obecná psychologie pro 1. ročník středních pedagogických škol. 2. vyd.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. ISBN 80-04-26627-4.
GILLERNOVÁ ILONA. Psychologie pro střední školy: Občanská nauka- Základ
společenských věd. první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25936-7.
Text: autorská práva Mgr. Helena Švárová, listopad 2012
Obrázky:
Obr. 1 Hippokrates
USER:SHAKKO. Hippocrates. Cast [online]. 2008 [cit. 2012-11-05]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippocrates_pushkin02.jpg?uselang=cs
Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported
Obr. 2 Galénos
NLM. Claude Galien. Lithograph by Pierre Roche Vigneron. (Paris: Lith de Gregoire et Deneux, ca. 1865). [online]. 2008 [cit.
2012-11-05]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galen_detail.jpg?uselang=cs
Obr. 3 I. P. Pavlov
UNKNOWN. Ivan Pavlov [online]. 2012 [cit. 2012-11-05]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Pavlov_nobel.jpg
Obr. 4 Pamětní deska
MARYANNA NESINA. Ivan Pavlov Plaque.jpg [online]. 2007 [cit. 2012-11-05]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Pavlov_Plaque.jpg
Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.5 Generic
Obr. 5 Jung
VIEJO SABIO. Carl-Jung-mod.jpg [online]. 2010 [cit. 2013-06-12]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl-Jungmod.jpg
Obr. 6 Eysenck
ORIGINAL UPLOADER WAS SIRSWINDON AT EN.WIKIPEDIA. Hans.Eysenck.jpg [online]. 2009 [cit. 2012-11-05]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hans.Eysenck.jpg
Tento soubor podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0
Generic.

Podobné dokumenty