srpen 2012 - Město Slavonice

Komentáře

Transkript

srpen 2012 - Město Slavonice
Informace ze 42. a 43. zasedání
rady města
Rada města vzala na vědomí:
zpracovanou dokumentaci pro plynofikaci objektů
napojených na kotelnu na Sídlišti Svatopluka Čecha.
Vzhledem k předpokládaným nákladům ve výši 2 mil.
Kč bez DPH bude jednáno se společností TEPLOSPOL
o realizaci plynofikace v roce 2014.
zahájení prací firmou MS Partners, s.r.o. na projektu
Strategie přeshraniční spolupráce a seznámila se s
dotazníkem pro průzkum potřeb v rámci přeshraniční
spolupráce. Dotazník bude na základě připomínek
upraven a následně distribuován občanům města.
návrh dopravního řešení obytné zóny ve "vilové čtvrti",
který řeší vytvoření nových parkovacích míst a změnu
dopravního režimu v této části města.
zpracovanou dokumentaci pro zateplení budovy
zdravotního střediska, která bude sloužit jako podklad k
žádosti o dotaci.
informaci velitele slavonického oddělení PČR npor.
Pavlů k problematice zajištění veřejného pořádku ve
městě (rušení nočního klidu u kostela a u restaurace
Besídka, volné pobíhání psů, soukromá akce na
Strážném vrchu…). Byla dohodnuta spolupráce při
přípravě technického zabezpečení bezpečnosti ve městě
- monitorování veřejných prostranství.
informaci starosty o nahlášení povodňových škod z
minulých povodní v Mutišově Krajskému úřadu
Jihočeského kraje.
informaci společnosti PRO INVEST zastoupené V.
Školaudym k podání žádosti o dotaci na zřízení devíti
bytů v čp. 494 z programu Podpory výstavby
podporovaných bytů (Ministerstvo místního rozvoje
ČR).
informaci o uzavření nové pojistné smlouvy pro
Mateřskou školu Slavonice (pojistná částka 15 mil. Kč,
spoluúčast 500,- Kč).
Slavonické novinky
měsíčník pro slavonické občany
číslo: 8
25. 8. 2012
Upozornění občanům a hlavně
podnikatelům
Při zkušebním provozu rekonstruované čistírny
odpadních vod bylo zjištěno, že do ní natéká velké množství
tukových látek. Při ochlazování v kanalizaci vznikají hrudky,
na které se nabalují a zachycují další příměsi. Ty ucpávají
kanalizační čerpadla, obalují sondy a ovlivňují jejich chod.
Až na dvě výjimky byly limity u všech vzorků překročeny.
Pro splnění těchto limitů musí být potravinářské výrobny,
restaurace a hotely vybaveny lapači tuků, které vodu
předčistí, ale hlavně je třeba zajistit jejich správnou funkci.
Do kanalizace nepatří ani použité tuky a oleje z domácností,
které by měly v dobře uzavřených lahvích putovat do
sběrného dvora. Při vypouštění tuků do odpadních vod se
zvyšují náklady na čištění vod a ty se samozřejmě promítají
do ceny stočného. Pracovníci vodohospodářské společnosti
ČEVAK budou detailně kontrolovat tukové zatížení
kanalizačních rozvodů a budou řešit nápravu stavu. Chci
požádat všechny, aby věnovali této otázce zvýšenou
pozornost a zbytečně se nevystavovali případným postihům.
Rada města schválila:
vyplacení příspěvku 1.500,- Kč na zajištění stanoviště
na „Cestě pohádkovým lesem“ subjektům, které splnily
podmínky směrnice: Slavonická renesanční společnost
o. s., TJ Sokol Slavonice o. s., Junák – svaz skautů a
skautek ČR, středisko Slavonice, Slavonická renesanční,
o.p.s., Komunistická strana Čech a Moravy a Klub
mladých jezdců o. s.
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 1232/2 v
k. ú. Slavonice o výměře 4.298 m2 (v Rudolecké ulici u
železniční trati).
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 183/1 v k. ú.
Slavonice o výměře 1.537 m2 (Dačická ulice).
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp.
214 ve Slavonicích (zdravotní středisko).
Rušení nočního klidu ve městě
Vzhledem k tomu, že v poslední době rostou stížnosti na
rušení nočního klidu ve městě, proběhlo několik jednání
s PČR o spolupráci a řešení této problematiky. Pokud se tato
situace nezlepší, město přehodnotí v dalším období udělování
souhlasu s provozem letních předzahrádek. Urychlíme
realizaci monitorovacího systému v příslušných lokalitách
tak, aby bylo možno tuto činnost v maximální míře
dokumentovat a postihovat. Žádám tedy všechny podnikatele,
aby věnovali této otázce potřebnou pozornost a respektovali
autoritu policie ČR.
Starosta města Josef Urban
Rada města pověřila:
starostu zajištěním nabídkových cen na opravu střechy
bývalé školy ve Vlastkovci.
Rada města neschválila:
pronájem požární nádrže ve Vlastkovci k chovu ryb.
Celý text usnesení rady je zveřejněn na úřední desce a na
www.slavonice.eu.
Libor Karásek
1
v okolí kostela. Že si někteří místní obyvatelé pletou toto
místo s restaurací a veřejnými záchodky, dokazuje nejen
nepořádek, který zde ráno nacházíme. Dnes jsou to již i
fotografie, které se zde podařilo v noční době pořídit.
Opakovaně byl narušován noční klid návštěvníky restaurace
Besídka. V současnosti se tímto zabývá již policie,
nedodržování provozní doby zahrádky řeší městský úřad.
Dalším problémem, který může každému z nás
znepříjemnit vykročení do nového dne, jsou psí exkrementy,
které po svých mazlíčcích nechávají někteří jejich majitelé
ležet tam, kde zrovna odpadnou. Množí se rovněž množství
psů, kteří volně pobíhají po Slavonicích, často i bez
doprovodu majitele. Tento pohodlný způsob venčení psů by
mohla omezit městská vyhláška, která by volné pobíhání psů
ve vymezených prostorech města zakázala. Zda k tomuto
opatření město přikročí, bude záležet na rozhodnutí
zastupitelů.
Mohlo by vás zajímat
Program regenerace
Město získalo v letošním roce v rámci Programu
regenerace dotaci ve výši 1,658 mil. Kč. Z těchto prostředků
bude provedena obnova deseti památek. Nejrozsáhlejší a
nejvýznamnější je záchrana sgrafit na fasádě čp. 536 na
Horním náměstí. V současnosti jsou zde odkrývány a
zpevňovány originály sgrafit ze 16. století. Restaurátoři je
nyní zbavují i předchozích, často ne zcela vhodných,
restaurátorských zásahů. Vzhledem k tomu, že se i pro tuto
fasádu podařilo dohledat originální grafické předlohy, bude
možno přiblížit vzhled domu více jeho původní podobě.
Dokončení restaurátorských prací je naplánováno na rok
2013.
Kontrolní den na čistírně odpadních vod
Při kontrolním dnu byly řešeny problémy s některými
kanalizačními přípojkami. Bude provedena úprava
odlehčovací komory a následně bude vyhodnocováno, jak se
toto projevilo na chování kanalizace. Do konce září by měly
být odstraněny závady na asfaltové silnici spojující ulici
Mařížskou s ulicí Nádražní. Dalším problémem, který bude
nyní nutno řešit, je vysoké množství tuku v kanalizaci. Bude
proto provedena kontrola provozoven, jež mohou být
zdrojem tohoto znečišťování. Zdroj tohoto znečištění může
ale pocházet i z obytných domů – stačí spláchnout olej
z pánve do dřezu. A že se najdou i tací, kteří vylijí olej
z fritovacího hrnce do kanalizace, je bohužel rovněž realitou.
Zvýšené náklady na čištění pak ale zaplatíme všichni.
Dny evropského dědictví se blíží
Dny
evropského
dědictví
(European Heritage Days, dále
EHD) každoročně v měsíci září
otevírají nejširší veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné. V České republice je
organizačně zajišťuje Sdružení
historických měst a sídel ČR, jehož členem jsou i Slavonice.
Cílem EHD je hledání cest ke kořenům naší, evropské i
světové civilizace. Proto jsou i letos v době od 8. do 16. září
v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další
kulturní programy. Novinkou pro letošní rok je spolupráce s
firmou Seznam.cz, která připravila mobilní aplikaci
umožňující návštěvníkům v mobilu prohlížet a plánovat
návštěvu památek přihlášených k EHD 2012. Více se můžete
o
tomto
svátku
památek
dozvědět
na
http://www.shscms.cz/ehd/cz/. Slavonice se letos připojily
s úctyhodným počtem 16 památek.
Libor Karásek
Oprava tělocvičny základní školy
Ve stanoveném termínu byly provedeny práce na malé
tělocvičně – proběhla výměna oken a osazení moderních
úspornějších svítidel. Provedené úpravy by měly přispět ke
snížení provozních nákladů a ke zlepšení vnitřního prostředí
ve škole.
Do školy zatéká
Poslední deště spojené se silným větrem odkryly slabá
místa na střeše základní školy. Poškozeným místem ve střeše
do školy zateklo. Opravu zajistil Podnik města Slavonice ve
spolupráci s izolatérskou firmou z Jindřichova Hradce.
Každopádně střešní krytina z pryžové fólie po více než 20
letech prostě dosluhuje, a tak je na obzoru další nákladná
akce. Oprava střechy bude muset být navíc spojena i se
zateplením, protože v době výstavby školy bylo pro zateplení
použito izolačních desek o tloušťce zhruba 3 cm. Jaké jsou
zde každou zimu tepelné ztráty, si dovede jistě každý
představit.
Smrtelný úraz na silnici u Slavonic
Dne 14. 8. 2012 došlo nedaleko Slavonic k nehodě.
Smrtelný úraz staršího pána na motocyklu opět připomíná
otázky. Je silnice mezi Slavonicemi a Dačicemi bezpečná?
Odpovídá svými parametry pro využívání této komunikace i
pro kamionovou přepravu, nebo je to hazard? Dopravní
nehody se stávají samozřejmě všude, vždy na počátku je
lidský faktor. Kolik lidí musí zemřít, aby tato silnice byla
uznána jako nebezpečná?
V roce 2008 petice občanů vyjádřila nesouhlas se
záměrem otevřít hraniční přechod Slavonice – Fratres pro
vozidla nad 3,5 tuny. Přesto rozhodnutím příslušných orgánů
byl přechod otevřen i pro těžkou kamionovou přepravu. Nyní
by se měly vyhodnotit výsledky rozhodnutí po 3 letém
využití přechodu:
tato událost a další dopravní nehody
přínos odlehčení přepravy pro Novou Bystřici
„ekonomický“ přínos pro rozvoj Slavonic
Budeme se ptát…….
Více o nehodě na webové adrese:
http://budejovice.idnes.cz/penzistu-na-motorce-po-nehodemarne-ozivoval-ridic-nakladniho-auta-1dy-/budejovicezpravy.aspx?c=A120815_110530_budejovice-zpravy_pp
Martina Havlíčková, členka petičního výboru
Zatéká i do kulturního domu
Při bouřce, která se nad městem přehnala v pondělí
6. srpna, začalo zatékat i do kulturního domu. Při kontrole
střechy bylo zjištěno, že je střecha na několika místech
poškozena. Opravu provede Podnik města Slavonice. Stejně
jako střecha na základní škole, i střecha kulturního domu
pomalu, ale jistě dosluhuje. Pokud nebude možno využít
nějaký dotační zdroj, bude i tuto opravu muset město zařadit
do některého z nejbližších rozpočtů.
Rušení nočního klidu a veřejný pořádek
Rada města na svém posledním jednání řešila s npor.
Karlem Pavlů, který se nedávno stal novým velitelem
oddělení PČR ve Slavonicích, problémy se zajištěním
nočního klidu. V poslední době obtěžuje nejen obyvatele
centra, ale i návštěvníky města, časté rušení nočního klidu
2
VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
(přinášíme odpovědi na dotazy čtenářů)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(přinášíme odpovědi na dotazy čtenářů)
ULICE J. ŠVERMY A CHODNÍKY
Jak víte, probíhá zkušební doba čističky po její velké
rekonstrukci. Zjistili jsme následující odpovědi na některé
dotazy k současnému provozu ČOV.
1.
1. Kolik se na ČOV nyní čistí odpadní vody?
Průměrné denní množství vyčištěné odpadní vody na
ČOV Slavonice je v období leden – červen 2012 665 m3/den,
což odpovídá měsíčnímu průměru 20.238 m3/měsíc a
ročnímu průměru 242.852 m3/rok, což znamená oproti roku
2011 snížení o 14 % (celkem 283.527 m3/rok). Nicméně
množství čištěné odpadní vody je silně závislé na množství
srážek v daném roce.
2.
2. Kolik rozborů bylo provedeno od počátku zkušebního
provozu?
Od počátku zkušebního provozu, tedy od listopadu 2011
do konce června, byly každý měsíc provedeny dva rozbory
odpadní vody na přítoku a odtoku, celkem tedy 16 odběrů.
Toto množství je dvojnásobné oproti požadavkům
vodoprávního úřadu v Dačicích. Dále byly každý měsíc
stanovovány koncentrace jednotlivých forem znečištění za
jednotlivými technologickými stupni čistírny a koncentrace
aktivovaného kalu v každé nádrži. Tato četnost vzorkování
bude dodržena až do konce zkušebního provozu čistírny.
3. Jak ČOV plní limity pro místní odpadní vody z ČOV do
vodoteče?
Všechny vzorky s velkou rezervou splňují požadované
limity na vypouštění odpadních vod.
4. S jakou účinností ČOV pracuje, poměr vstup a výstup?
ČOV pracovala v období leden-červen 2012 s účinností
96,5 % (vztaženo na nerozpuštěné látky), resp. 96,8 % BSK5
(biologicky rozložitelné organické látky), 90,7 % (vztaženo
na amoniakální dusík) a 95,4 % (vztaženo na celkový fosfor).
Rekonstrukce ulice J.Švermy III. etapa.
Stav je v tuto chvíli takový, že je prodlouženo stavební
povolení do 31. 12. 2013. Realizace je podmíněna
získáním dotace na rekonstrukci. Do této doby nebyl
vyhlášen vhodný program, kam by se dala tato akce
zařadit. Další příležitost k zařazení bude na začátku
příštího roku, kdy se budou vyhlašovat nové dotační
programy.
Opravy městských chodníků.
V současné době probíhá oprava chodníků v ul.
Mařížská a po obou stranách Dačické ulice, která bude
dokončena koncem září. Souběžně se pracuje na
projektové dokumentaci k rekonstrukci navazujícího
úseku ulic Dačická, J. Žižky včetně přechodů pro
chodce a přístup k základní škole. Zpracovává se
dokumentace chodníků v ul. Gen. Svobody, Znojemská
a navazující úsek kolem kulturního domu a ke
zdravotnímu středisku. Zpracování je v poslední fázi
schvalování a dokumentace budou v letošním roce
dokončeny. Budou k dispozici v příštím roce k realizaci
a opravné práce budou zahájeny dle rozpočtovaných
prostředků na příští rok. Pracuje se na budoucí studii
řešení obytné zóny v ul. K. Čapka, B. Smetany,
Mánesova, P. Bezruče. V případě příznivé situace
bychom chtěli ještě opravit část komunikace v ul.
Lebeděvova.
1. Česko – rakouské sympózium
filcování – plstění
5. O kolik se zlepšila čistota odpadní vody z ČOV
v porovnání s předchozí technologií?
Po rekonstrukci ČOV došlo k výraznému snížení
odtokových koncentrací ve všech sledovaných parametrech.
Oproti roku 2010 došlo například k téměř šestinásobnému
snížení odtokových koncentrací BSK5, čtyřapůlnásobnému
snížení koncentrací nerozpuštěných látek a celkového
fosforu,
a
pětapůlnásobnému
snížení
koncentrací
amoniakálního dusíku.
Ing. Hynek Blažek, místostarosta města Slavonice
České a rakouské výtvarnice, které používají ovčí vlnu
jako výtvarný materiál, se sešly ke společnému filcování
9. - 12. srpna 2012 ve Slavonicích. Staly se nejenom
tvůrkyněmi, ale i propagátorkami prastarých technik
zpracování přírodního materiálu – vlny.
V sobotu 11. 8. a v neděli 12. 8. byla dílna otevřená pro
děti i dospěláky. Prvně si vyzkoušeli mokré techniky –
namočili vlnu a ruce do mýdlové vody a kouleli a kouleli.
Kuličku-míček opatřili jmenovkou a stali se tak součásti
velkého díla. Největším překvapením bylo nedělní plstění
koberce na náměstí.
A to nejen pro zúčastněné, ale také pro samotné
organizátory. Předpokládali jsme účast asi 40 zájemců.
Zúčastnilo se 144 zapsaných nadšenců (a těch
nezapsaných…)! A samotný koberec – už je ho ufilcováno
cca 35 m. Ve Slavonicích jsme stihli cca 25 a u rakouských
partnerů 1. 8. dalších 10 m. Dále bude putovat do školek i
škol dle zájmu na obou stranách hranice. Určitě společně
zvládneme rekord nejdelšího ufilcovaného koberce!
A ještě na závěr bych chtěla poděkovat všem partnerům
z Městského kulturního střediska, rakouského o. s. Filz a
Faden, zúčastněným výtvarníkům a všem ostatním, kteří s
námi filcovali.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Jana Zoglauer Vinšová
Filmový klub Slavonice zve na
promítání do kinosálu Institutu
V pondělí 27. 8. 2012 - Banksy: Exit Through The
Gift Shop Dokumentární//Komedie, USA/Velká Británie,
2010, 87 min Netradiční dokument nebo fikce? Posuďte
sami!
Banksy je geniální, sám zrežíroval tento dokument a sám
sobě dal tak málo prostoru, přesto si z tohoto dokumentu
odnesete pouze dvě myšlenky... "miluju street art".... "Banksy
je genius". Noční bandita, Zorro se sprejem, geniální
myšlenkář, umělec.
V pátek 31. srpna zveme na rodinné představení
Špagety a imperátor v podání mezinárodního divadelního
souboru. Představení se uskuteční u kostela za Panským
domem. (V nepříznivém počasí v podloubí.)
Pořádá Centrum pro budoucnost o.p.s.
3
Proto se jako rodiče snažme s dětmi dostatečně mluvit,
komunikovat, dokud to ještě jde a ne když už je problém. To
se potom z rozhovoru většinou stává monolog zoufalého
rodiče. Je důležité si umět přiznat, že máme v rodině nějaký
problém, na který nestačíme, neumíme ho řešit a potřebujeme
pomoc. To není žádná hanba ani ostuda. Důležité je
problémům umět předcházet, ale když se vyskytnout, tak je
řešit co nejdříve, než bude pozdě a problém pak nabude
obludných rozměrů.
Bc.Dagmar Čermáková, kurátorka pro mládež
Děti a volný čas
Doba letních prázdnin pomalu, ale jistě plyne. Euforie
z prvních dnů kamsi vyprchala a děti se začínají nudit.
Některé mají sice před sebou ještě dovolenou u moře, u
babičky nebo někde na letním táboře, ale je řada rodičů, kteří
nemají své potomky během prázdnin kam „odložit“.
Důvodem může být nedostatek finančních prostředků nebo
chybějící či zaměstnaní prarodiče. A tak mnoho dětí zůstává
po celou dobu prázdnin doma, tam kde jsou vlastně po celý
školní rok.
Prvotní radost z toho, že nemusí ráno vstávat, nic se učit,
je pryč. Vše zase zapadá do jistého stereotypu a běžného dne.
Radost odezní a dostaví se pověstná nuda. Děti jsou
nespokojené, nudí se, a to může být prvním impulsem pro
různé průšvihy, vzdor, závadové chování, první experimenty
se zakázaným alkoholem, kouřením, drogami a dalšími
nevhodnými způsoby trávení volného času.
Když dítě sáhne po „zakázaném ovoci“ v podobě
alkoholu, cigaret či jiné drogy, tak vždy za tím stojí konkrétní
impuls, který ho k tomu přivede. Je to nuda, nedostatečný
dohled ze strany rodičů, volnost, závadová parta, nějaká
starost, trápení, problém někde uvnitř, ale častým faktorem
bývá jen zvědavost.
Proto je velice důležité umět své děti vnímat, být ve
střehu, když se jejich chování začíná markantně měnit. Když
dosud dítě bezproblémové začne najednou měnit styl
oblékání, mluvy nebo poslouchat jinou muziku, tak je třeba
zpozornět. Nemusí se zrovna jednat o drogy, ale je nutné si
říci, že se asi něco děje. Může to být vlivem špatné party,
přílišné volnosti, dostatku peněz. Důvodem může být řada
jiných příčin.
Co udělat, aby se naše dítě nestalo např. drogově
závislé? Je důležité u dítěte odmala pěstovat zdravou dávku
sebevědomí, chválit je za jakékoliv sebemenší úspěchy,
povzbuzovat je v tom, v čem jsou dobré. Měly by pociťovat
ve své rodině lásku, bezpečí, zájem a vnímat, že někam patří.
Rodiče by jim měli nabídnout podnětné prostředí, různé
alternativy trávení volného času s ohledem na jejich zájmy a
záliby. Jen tak lze zahnat nudu a nicnedělání.
Na druhé straně by však měly děti vědět, kde jsou jejich
hranice, které by se neměly překračovat, co je to
odpovědnost, povinnost. Měly by být vtaženy do chodu
domácnosti a jistými svými povinnostmi se i na domácích
pracích podílet. Zároveň i výše jejich kapesného by neměla
být příliš vysoká.
Drogy berou děti z různých sociálních vrstev. Liší se
snad jen důvody, které je k droze přivedou. Děti ze sociálně
slabých nebo neúplných rodin sahají většinou po droze ze
zoufalství a ztráty perspektivy. Nenachází totiž důvod, proč
by se měly snažit a tak nabývají dojmu, že nic nemá cenu.
Pak je droga jistou náhradou za tu bezvýchodnost rodinné
situace. Drogy však užívají i děti z „lepších“ rodin nebo těch,
kde je stanoven pevný řád a pravidla. Zde pak může být
důvodem nuda, dostatek peněz nebo touha se vymanit.
Svobodu pak hledají právě v droze. Vždy však je to jakýsi
začarovaný kruh, z kterého se dostat a vymanit není vůbec
důležité, jak pro samotné dítě, tak rodiče. Vyžaduje to notnou
dávku vytrvalosti, vůle, motivace a dobrého zázemí.
Často se setkávám s názorem rodičů, že když dítě zkusí
kouřit marihuanu, tak se přece nic neděje. V mnoha
případech tomu tak může i být. Ale jsou samozřejmě i takové
případy, kdy kouření marihuany je vstupní zkouškou před
tvrdou drogou. Stejně tak to může být i s alkoholem, kdy
první zážitky jsou sice úsměvné, ale i zde může vzniknout
závislost poměrně rychle. Nelze tato fakta ubírat ani
cigaretám, protože ve své praxi se setkávám s dětmi na 2.
stupni základní školy, které sdělují, že kouří i 10 cigaret
denně. Lze to brát vážně? Myslím si, že rozhodně ano.
Papežštější než papež
Ceny energie, možné úspory energie, nakládání s energií a
s tím spojené povinnosti nás zajímají čím dál více. Možná i
proto byla vydána evropská směrnice 2010/31/ES
o energetické náročnosti budov, jejíž účel vydání je na první
pohled logický a bohulibý.
Zjednodušeně řečeno, tato směrnice říká, že je nutné, aby
členské státy EU začaly co možná nejdříve stavět budovy,
které jsou co možná nejméně energeticky náročné a že
veřejné budovy - rozumějme státní úřady, instituce, školy
apod. musí jít příkladem.
Vždy, když je vydána nějaká evropská směrnice, je nutné její
obsah zapracovat (implementovat, transponovat) do českého
práva.
V případě
zapracování
evropské
směrnice
o energetické náročnosti budov do našeho zákona o
hospodaření energií se podle mého názoru stalo přesně to, co
většinu z nás rozčiluje a zlobí - byli jsme papežštější než
papež.
Namísto toho, abychom se snažili do našeho zákona
o hospodaření energií zapracovat pouze evropskou směrnicí
vynucené požadavky kladené téměř výhradně na nové
budovy a případně na budovy až když se budou prodávat
nebo pronajímat, postupovali „transponující“ úředníci
podstatně velkoryseji.
Například snahu zavést českým zákonem o hospodaření
energií povinnost, že energetický průkaz budou muset mít od
1. ledna 2019 úplně všechny bytové domy v České republice,
tedy nejen ty, které se budou prodávat nebo znovu
pronajímat, nemohu nazvat jinak než „oslavou“ byrokracie a
rozhodováním za majitele a nájemníky stávajících bytových
domů a bytů.
Vezmeme-li navíc v úvahu, že vydání energetického průkazu,
který by měl charakterizovat energetickou náročnost budovy
– její izolační a další vlastnosti, nebude žádnou lacinou
záležitostí, odhadovaná cena nebude rozhodně menší než
5 tisíc korun a uvědomíme-li si zároveň, že bytových domů je
v České republice asi 200 tisíc, vychází celkové minimální
náklady na energetické průkazy vyšší než jedna miliarda
korun.
A tady se nám kruh uzavírá. Není to „Brusel“, ale my sami,
kdo si v tomto případě, pokud bude zákon i přes veto
prezidenta schválen, způsobí zbytečný nárůst byrokracie a
výdajů. Že minimálně část z nich bude vynaložená zbytečně a
že půjde z rozpočtů obcí a také z kapes majitelů bytových
domů a bytů je asi zřejmé.
Miloš Vystrčil, senátor
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V MUTIŠOVĚ
Dne 4. srpna 2012 se v Mutišově již podruhé uskutečnil
nohejbalový turnaj. Zúčastnilo se 10 družstev. Počasí i
atmosféra byly vynikající a bujará zábava pokračovala až do
ranních hodin. První místo obsadily Topoly ze Slavonic, na
druhém se umístila Ostrava a třetí místo patřilo Mutné PČR.
SDH Mutišov
4
Ping pong a kuželna
Na 23. Slavonický jarmark
TJ Sokol Slavonice pořádá dlouhodobý turnaj ve stolním
tenise
,,O Slavonický korbel“
Vás srdečně zvou město Slavonice a Městské
kulturní středisko Slavonice
v sobotu 15. 9. 2012.
Kulturní program na náměstí Míru zahájí
v 9 hodin z městské věže slavnostní fanfáry.
Dopolední program vyplní tradičně TELČSKÁ
DECHOVKA, mažoretky z Dačic a DIXIELAND
JAZZ BAND z Telče. V odpoledním programu
vystoupí country skupina DOBRÁ PÁRA,
skupina historického šermu SPOLEČENSTVO
LIBERTAS a folková skupina BONSAI č. 3.
V hasičárně nebudou chybět vepřové hody a
Restaurace v mařížské Oáze zve do středověké
krčmy na rytířskou baštu aneb „Jak se ve
středověku hodovalo“. Po celý den bude
přístupno zdarma městské muzeum. V areálu v
ulici Stálkovské bude výstava Českého svazu
chovatelů.
Podrobné informace o jarmarku budou
zveřejněny
na
plakátech
a
webech
Turnaj je otevřený pro všechny věkové kategorie od 12
let výše. Turnaj se odehraje v herně pro ping pong na kuželně
systémem každý s každým. Přihlášení hráči si domluví
vzájemný zápas a zarezervují si termín v herně. Hrací časy
dle provozní doby otevření kuželny, tj. PO-PÁ 16.00 - 22.00,
SO 14.00 - 22.00, nebo na objednání dle možností.
Jednotlivé zápasy budou ve formě dvojutkání na tři
vítězné sety. Hráči sami doplní výsledek do připravené
tabulky. Předpokládaný průběh turnaje nejdéle do konce
listopadu dle počtu přihlášených. Hodnotné ceny a poháry
v několika věkových kategoriích.
Přihlášky (včetně tel. čísla) na kuželně nebo na
tel: 606 389 608 (J. Pšenčík) do 15. 9. 2012.
Startovné 10 Kč od každého hráče za zápas.
Podrobnosti, přihlášení hráči a průběh turnaje k dispozici na
kuželně a na www.tjsokolslavonice.cz.
Mimo turnaj je samozřejmě k dispozici po celou sezónu
k pronájmu herna na stolní tenis. Pronájem 40 Kč/h (včetně
pálek a míčků).
TJ Sokol dále oznamuje, že od 1. 9. 2012 (zkušebně od
25. 8. 2012) je opět kuželna v plném provozu pro veřejnost
včetně nově otevřené restaurace.
Jiří Pšenčík
www.slavonice-meks.cz
www.slavonice.info
Č. Palán
5
Užili jsme si to – Slavnosti Trojmezí
2012
Zakončení projektu Evropský park
Bavorsko – Čechy v Bogenu
Bohatou fotodokumentaci najdete na www.slavonice.cz
Již šestnáctý ročník multižánrového festivalu pro celou
rodinu se konal tradičně na přelomu července a srpna ve
Slavonicích. Letos jsme pro domácí i návštěvníky připravili
výstavu hedvábných obrazů ALICE VEGROVÉ, které jsou
do konce srpna k vidění ve vestibulu hotelu U Růže. Počasí
přálo i letošnímu třetímu ročníku SGRAFITOVÉ DÍLNY.
Celkem vyškrábali účastníci dílny 75,5 metrů sgrafita, což je
zatím rekord, protože první rok to bylo 66,5 a druhý 22,5
metrů. Bylo zajímavé, jak se odrážely momentální příhody
v námětech (setkání se skupinou divočáků, výstup na
městskou věž), či snaha inspirovat se předloženými vzory
nebo fasádami domů. Některá sgrafita byla opravdu
povedená. Poeticko - jazzový recitál LUBOMÍRA
MÜLLERA se kvůli zhoršenému počasí odehrál v kostelíku
sv. J. Křtitele. Příjemnou jazzovou notou obohatili Slavnosti
STUDENTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Z TŘEŠTĚ.
Mají výborného sbormistra a vynikající zpěvačku Josefínu
Žampovou, takže to byl opravdu pohodový letní podvečer.
Návštěvníky ze židlí a laviček zvedala CIMBÁLOVÁ
MUZIKA TOMÁŠE ZOUHARA při sobotním koncertu
v podloubí Panského domu. Spontánně se pohupovalo do
rytmu či přímo tančilo. Slavnosti zakončila hra v kostýmech
JAK GRASEL UKRADL MĚSTSKOU KASU. Děti i jejich
rodiče luštili hádanky vztahující se k řemeslům a historii
města, na několika zastaveních plnily děti úkoly. Jenom
Grasel se před dětmi raději schoval do lesů, protože při
loňské hře je tak rozohnilo jeho dopadení, že měl namále.
Příští rok jej snad vylákáme!
Moc děkuji za spoustu práce a pomoc při Slavnostech
všem členům a partnerům sdružení, všem spolupracovníkům
a sponzorům: Centropenu, a.s. Dačice, Stavební huti
Slavonice, s.r.o., Mezinárodní poradenské společnosti
Dačice, městu Slavonice, Slavonické renesanční, o.p.s.,
Bance Waldviertler Sparkasse, hotelu Dům U Růže a
Základní škole speciální ve Slavonicích.
Zdeňka Chadimová, SRS, o.s.
V Bogenu 19. – 22. 7. 2012 se sešli zástupci několika
evropských měst, která jsou partnery města Bogenu.
Například italského Arca nebo francouzského Arthésu. Jejich
zástupci poblahopřáli k úspěšné realizaci projektu.
Zástupci partnerských měst Bogenu a Slavonic vyslechli
slova chvály od mnoha významných hostů. A uznání od paní
Emilie Müller, spolkové ministryně a evropské poslankyně,
bylo takovou „třešničkou na dortu“. Uznání se dostalo nejen
nově založenému parku v Bogenu, ale mnohdy opomíjené
realizované spolupráci na aktivitách projektu. Přestože při
schvalování projektu se zdála přeshraniční spolupráce na
protilehlých stranách našeho Euroregionu diskutabilní, právě
ona na závěr získala velké uznání. Na výsledku bylo poznat,
že za aktivitami stálo mnoho lidí s osobním přesvědčením.
Jak řekla paní ministryně: „Projekt byl realizován srdcem.“.
Program závěru projektu byl rozdělen na část oficiální, kde
byl zhodnocen výsledek projektu, a na druhou část, kde se
všichni vesele bavili v novém parku v Bogenu.
Zájmem o projekt, na kterém jsme spolupracovali s městem
Slavonice, ze strany institucí na německé straně nás
samozřejmě potěšil. Trochu nás pak překvapil nezájem
českých činitelů, kteří z oslovených institucí neměli zájem se
závěrečné slavnostní akce zúčastnit.
Na veselici v Bogenském parku byl kulturní program,
kde vystoupili „naši“ muzikanti Slavonický pivní band.
Svérázná skupina muzikantů, která pro radost posluchačů, tak
i pro své potěšení, spolu hraje již několik let především ve
slavonických hospůdkách.
Slavonice a Mařížský park
reprezentoval také film „ Mařížský park časoprostor 2010 –
2012“. Společná výstava fotografií je instalována jak
v Bogenu, tak ve Slavonicích na radnici. Renesanční boží
muka, znak Slavonic, vlajky České i Německé republiky,
Bogenu i Slavonic v parku i historie založení Bogenu,
prezentují vztah obou partnerských měst v Bogenu.
Nejdůležitější prezentací výsledku projektu však je park,
příjemné místo pro procházky i kulturní akce. Hned po
otevření parku zde dva dny v novém amfiteátru probíhaly
kulturní akce a stánky s dobrotami, s řemeslnými výrobky i
květinami zpestřovaly atmosféru vernisáže parku.
Pan starosta Slavonic Josef Urban v doprovodu
projektového teamu a několika dalších občanů, zajímajících
se o Mařížský park, popřál bogenským k jejich krásnému
parku. A já doufám, že i příští rok bude opět důvod vypravit
se do Bogenu.
Za projektový team Martina Havlíčková
PODĚKOVÁNÍ ZUŠ
Občanské sdružení Slavonická renesanční společnost
děkuje základní umělecké škole a jejím vedoucímu, panu V.
Burkartovi, za zapůjčení židlí na JAHODOVÝ KONCERT
ve Fárově domě.
ZVEME VÁS NA VÝLET
Občanské sdružení Slavonická renesanční společnost zve
všechny zájemce o pobyt v přírodě na PODZIMNÍ VÝLET.
Uskuteční se v sobotu 29. září 2012. Sraz v 10 hodin
dopoledne u kašny na dolním náměstí. Podrobná trasa výletu
bude zveřejněna na webových stránkách www.slavonice.cz a
na plakátech.
Vydavatel: Městský úřad Slavonice
IČO 247456, adresa: Horní nám. 525, 37881 Slavonice.
Kontakt: Městské kulturní středisko Slavonice, tel: 384 493
183; 384 493 407; 384 493 320; 728 086 398 Tel. MěÚ: 384
401 820 Odpovědný redaktor Čestmír Palán. Redakce si
vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských
příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. *
Cena: Zdarma * Uzávěrka příspěvků vždy do 15. v měsíci do
13.00 hodin. Najdete též na www.i.slavonice-mesto.cz (sekce
KULTURA). Evidenční číslo: MK ČR E 11
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
připomíná svým čtenářům, že bude z důvodu dovolené
UZAVŘENA od 3. 9. do 12. 9. 2012. Znovu otevřeno bude
od pátku 14. 9. 2012.
Lenka Lanczová
6

Podobné dokumenty

vizovské - Město Vizovice

vizovské - Město Vizovice Stavební práce začaly nedávno, hotovo by mělo být do konce roku 2013. Po skončení těchto prací bude mít kanalizaci 85 procent města, uvedl starosta. Město podle něj žádalo o dotaci před několika le...

Více

VERONIKA ŽILKOVÁ hraje hlavní roli ve hře Mariny

VERONIKA ŽILKOVÁ hraje hlavní roli ve hře Mariny práci na přípravě inscenace zvládla. Přesto mě v Brně přijali velmi srdečně. Mojí záchranou bylo, že skoro všichni, s nimiž jsem spolupracovala, mluvili anglicky nebo německy, s ostatními jsem muse...

Více

červenec/srpen - Český Krumlov

červenec/srpen - Český Krumlov Dva body za překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem či dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec. Jede-li řidič v obci rychleji o více než 20 km/...

Více

Prioritní oblast 4 - Nadace Partnerství

Prioritní oblast 4 - Nadace Partnerství environmentálně zaměřený areál Natura-park v Pardubicích. Jedná se o jedinečný areál nejen v rámci Pardubického kraje, který umožní oslovit a zapojit veřejnost i školní děti do problematiky životní...

Více