PERFECT C MFORT - Klimatizace Daikin

Komentáře

Transkript

PERFECT C MFORT - Klimatizace Daikin
Celoroční
účinnost
PERFECT C MFORT
po všechna roční období
Vytápění
Klimatizace
Aplikované systémy
Chladírenství
2011
Celoroční účinnost
V důsledku evropské legislativy*, která tlačí uživatele
k drastickému snižování spotřeby energie,
zlepšování energetické účinnosti budov a ke splnění
cílů Evropské komise 20/20/20, hledají průmyslové
obory vhodnější způsoby, jak hodnotit účinnost.
Z tohoto důvodu si směrnice o ekodesignu (ERP)
klade za cíl snížit v Evropské unii dopad výrobků
na životní prostředí. V současné době proto probíhá
vývoj opatření pro klimatizace, podle nichž budou
do budoucna zavedeny odlišné metody technických
parametrů – celoroční účinnost – namísto
současných metodik uvádějících jmenovitou
účinnost, jež má svá omezení.
*Směrnice o energetické účinnosti budov (EPB, Energy Performance of Buildings)
č. 2002/91/EK, Směrnice o ekodesignu (ERP, Energy Related Products).
Akční plán Evropské komise 20/20/20
C02
-20%
EMISE CO2 oproti
roku 1990
+20%
-20%
Podíl
PRIMÁRNÍ VYUŽÍVÁNÍ
OBNOVITELNÉ ENERGIE
ENERGIE oproti BAU*
*Business As Usual (obchod
podle tradičních zvyklostí)
Jmenovitá účinnost již zastarala
Měření energetického výkonu není v Evropě ničím novým.
Tato měření slouží k poskytování informací spotřebitelům
o výkonu klimatizace, na jejichž základě se pak při koupi mohou
chytře rozhodovat. Současná metoda vycházející ze jmenovité
účinnosti má však svá omezení, díky nimž je v konečném důsledku
mezi jmenovitými a skutečnými parametry značný rozdíl.
Do roku
2020
Celoroční účinnost v souladu s reálným pohledem na provoz
Tuto situaci je zapotřebí napravit, a proto probíhá v současné době v Evropské unii v ERP (PrEN 14825: verze 2010) vývoj komplexnější
metody výpočtu – celoroční účinnosti. Hlavní rozdíly mezi výpočtem celoroční a jmenovité účinnosti jsou tyto:
>
Používání několika jmenovitých teplot pro chlazení a vytápění namísto jedné jmenovité teploty.
>
Přihlédnutí k provozu při částečné zátěži namísto zátěži plné.
>
Začlenění množství energie spotřebované zařízeními v pomocných režimech (když není jednotka aktivní), jež může být v průběhu
roku značné.
Zavedení metody výpočtu celoroční účinnosti bude mít za následek lepší odhad skutečných provozních parametrů v průběhu celého roku.
Chlazení
Současný bod pro COP
Vytápění
Frekvence
Frekvence
Současný bod pro EER
0
5
10
15
20
25
Venkovní teplota
30
35
40
45
-25
-20
-15
-10
-5
0
Venkovní teplota
5
10
15
20
Jmenovitá versus celoroční účinnost
20 30
10
90 100
80
50 60 70
40
CAPACITY
Teplota
JMENOVITÁ
1 Teplotní
podmínky:
35 °C pro chlazení
7 °C pro vytápění
V reálném životě se
často nevyskytuje
CELOROČNÍ
Několik
jmenovitých
teplot pro chlazení
a vytápění, které
odrážejí skutečný
výkon po celý rok
Pomocné režimy
Výkon
JMENOVITÝ
Neodráží částečné
zatížení
Výhody technologie
řízení invertorem
nejsou patrné
Jmenovitá účinnost představuje údaj o účinnosti klimatizace
při jmenovitých podmínkách.
CELOROČNÍ
Zohledňuje provoz při
částečné zátěži namísto
zátěži plné
JMENOVITÝ
Nepřihlíží
k pomocným
výkonovým režimům
Výhody technologie
řízení invertorem jsou
patrné
CELOROČNÍ
Zahrnuje spotřebu
v pomocných režimech:
• Vypnutý termostat
• Režim
připravenosti
• Režim VYPNUTO
• Vyhřívání
kompresoru
Celoroční účinnost představuje údaj o účinnosti klimatizace
v průběhu celého roku, tedy po celou dobu vytápění
a chlazení místností.
První na trhu začleňující zítřejší princip
ekodesignu… již dnes!
SPOTŘEBA ENERGIE ZA CELÝ ROK
100%
Společnost Daikin identifikovala svůj výrobek Sky Air® jako produktovou řadu
s nejsilnějším potenciálem dopadu na životní prostředí. Je totiž pravdou, že
80%
nejvíce energie spotřebovávají v průběhu celého roku malé komerční aplikace,
60%
což je díky jak vysokému objemu prodeje, tak i vysokému počtu provozních
hodin.
40%
Z tohoto důvodu se společnost Daikin rozhodla věnovat svou pozornost nejprve
20%
malému komerčnímu segmentu, a zavedla tudíž princip ekodesignu již do své
produktové řady Sky Air®. Na rezidenčním trhu pak Daikin přichází jako první
s uváděním hodnot celoroční účinnosti u klimatizací pro domácnost.
Rezidenční
Malé komerční (obchody,
restaurace, kanceláře apod.)
Daikin jednotka „Seasonal Inverter“již
v sobě integruje princip ekodesignu
2013
Směrnice ERP (ekodesign)
2013
Ačkoli je plánováno, že směrnice ERP (o ekodesignu výrobků spojených
se spotřebou energie) vstoupí v platnost nejdříve v roce 2013, zavádí
Dnes
Směrnice ERP (ekodesign)
společnost Daikin princip ekodesignu do své řady pro malé komerční
aplikace již nyní. Výsledkem je výrobek Sky Air®, který je optimalizován
pro celoroční účinnost – „Seasonal Inverter“.
Daikin jde ale ještě dále. Pokračuje ve zdokonalování svých produktů
a představuje novou řadu RZQG-L, jež zajišťuje v porovnání s celoročním
invertorem dokonce ještě vyšší celoroční účinnost.
>
Optimalizované řízení invertorem po celé distribuční teplotní křivce
zajišťuje optimální výkon při částečné zátěži, čímž je dosahováno
vysokých hodnot v reálných provozních podmínkách.
>
Pomocné režimy byly rovněž optimalizovány.
Stanoví minimální požadavky
optimalizované pro celoroční účinnost, mohou v reálných podmínkách
›
›
pochlubit o více než 20 % vyšší celoroční účinností oproti současné
›
Cíl 10: klimatizace místností,
lokální klimatizace, komfortní
ventilátory ≤ 12 kW
Díky tomuto novému designu se venkovní jednotky Sky Air ®,
jednotce Sky Air ® „Super Inverter“ a o více než 50 % vyšší účinností
›
Společnost Daikin aktivně
přispívá k vývoji metodologie
ekodesignu pro klimatizace tím,
že sdílí své zkušenosti
a technické znalosti.
›
Jako první uvádí celoroční
výkonnost jak u rezidenčních,
tak i komerčních klimatizací.
›
Jako první integruje princip
ekodesignu do malého
komerčního segmentu
zavedením řady Sky Air®
optimalizované pro celoroční
účinnost.
Definuje lepší pojetí účinnosti:
celoroční účinnost
v porovnání se systémy bez invertorů. Přispívají tak k dosažení cílů
Evropské komise 20-20-20.
Kromě své vysoké celoroční účinnosti, pro kterou jsou venkovní
jednotky Sky Air® optimalizované, nabízejí další charakteristiky, jako
jsou například široký provozní rozsah, technologie nahrazující systémy
s chladivem R22 a funkce tichého nočního režimu.
Kompletní řadu vnitřních jednotek Sky Air® (např. kazetová jednotka s kruhovým výdechem, jednotka do stropního podhledu, nástěnná
jednotka...) lze použít v kombinaci s jednotkami s invertorem RZQ-D3V1/D9V1 a RZQ-BW1. Rozsah výkonů je 7 kW až 14 kW. Novou kazetovou
jednotku s kruhovým výdechem (FCQG) a jednotku do stropního podhledu (FHQG) lze také použít v kombinaci s novými jednotkami
Další informace o možných kombinacích získáte u svého místního prodejce nebo navštivte stránky www.daikin.eu
Zvláštní pozice společnosti Daikin jako výrobce
klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv vedla
k jejímu těsnému zapojení do záležitostí ochrany
životního prostředí. Již několik let má společnost Daikin
záměr stát se vedoucím subjektem v zajišťování výrobků,
které mají omezený vliv na životní prostředí. Tato výzva
vyžaduje ekologickou konstrukci a vývoj širokého
rozpětí výrobků a systému hospodaření s energiemi,
z něhož vyplývá uchování energie a omezení plýtvání.
Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídkou společnosti Daikin Europe
N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah tohoto prospektu podle svého nejlepšího vědomí. Na
obsah tohoto prospektu, na výrobky a služby v něm uvedené, na úplnost, přesnost, hodnověrnost nebo
vhodnost pro konkrétní účel není poskytována žádná výslovná ani předpokládaná záruka. Technické údaje
podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakékoliv
závazky za jakékoliv přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/
nebo interpretace tohoto prospektu, nebo by se k němu mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem
autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.
Výrobky Daikin dodává:
Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu
pro certifikaci Eurovent pro jednotky klimatizace (AC),
kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorů (FC), certifikované
údaje schválených modelů jsou uvedeny na seznamu
Eurovent Directory. Jednotky Multi maji certifikaci Eurovent
pro kombinace až 2 vnitřních jednotek.
DAIKIN AIRCONentral Europe - Czech Republic spol. s r.o.
IBC - Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
www.daikin.cz
Vytištěno na papíru běleném bez použití chlóru. Použitá výrobní
technologie s certifikací ISO 14001 minimalizuje nežádoucí vlivy
a vyjadřuje hluboký respekt k životnímu prostředí.
ECPCS11-116_DACE • 02/11 • Copyright Daikin
Tato publikace nahrazuje ECP10-116_DACE
Odpovědný vydavatel: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
Společnost Daikin si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny modelů.
s invertorem RZQG71,100,125,140L.

Podobné dokumenty

Split/Sky Air - Klima Chlazení

Split/Sky Air - Klima Chlazení Wifi ovladač je dodáván k vnitřním klimatizačním jednotkám zdarma pouze v případě, že jsou označeny „CE. xxx .WIFI“ a pouze pokud jsou pod tímto kódem také objednány. Všechny jednotky uvedené v tom...

Více

stáhnout - TOP Instruments, sro

stáhnout - TOP Instruments, sro Alarm (relé) ano SW ne jeden C03 Konektor dva (pro napájení + RS232) C06 dva (pro napájení + RS485) C08 ne Snímací sonda na konektoru ano P01 Vlhkostní senzor se zvýšenou ne odolností ano HC01 8......

Více

Izolace nátěru

Izolace nátěru součinitel tepelné vodivosti je 0,039 0,040 W/mK.  A protože množství tepelné energie, které projde v určitém čase plochou do určité hloubky je matematicky v přímé úměře se jmenovitou tepelnou vodi...

Více

Čistička a zvlhčovač vzduchu Daikin Ururu

Čistička a zvlhčovač vzduchu Daikin Ururu Zvláštní pozice firmy Daikin jako výrobce klimatizačních zařízení, kompresorů a chladiv vedla k jeho těsnému zapojení do záležitostí ochrany životního prostředí. Již několik let má Daikin záměr stá...

Více

vp18 anaconda aw 6-16

vp18 anaconda aw 6-16 Aktivní a pasivní rekuperace tepla Nilan VP18 Compact (vzduch/vzduch, vzduch/voda) Tepelné čerpadlo AC Heating Convert AW o výkonu 6-16 kW s plynulou regulací výkonu - invertorem Komplexní řešení t...

Více