VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1

Komentáře

Transkript

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1
VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1
Cíle a anotace předmětu
Tento jednosemestrální předmět odpovídá jazykové úrovni A2 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky, tedy jazykové úrovni klasifikované jako uživatel základů jazyka a NENÍ
určen pro začátečníky. Je především pro ty studenty, kteří na střední škole neměli výuku anglického
jazyka v obvyklém rozsahu (4 roky) a mají ve svém studijním programu povinnou zkoušku z AIII (Obecné
angličtiny pro středně pokročilé). Tento předmět jim pomůže dostat se požadovanou úroveň B1 –
samostatný uživatel jazyka. Obsahem předmětu AMP je rozvoj slovní zásoby, upevňování mluvnice a
jazykových dovedností v oblasti všeobecné angličtiny. Značný důraz je kladen na poslech s porozuměním
a verbální vyjadřování, kde se pracuje především s obecným jazykem, jak jej rodilí mluvčí slyší a užívají v
reálných každodenních situacích. Výuka je 4 h týdně.
Kreditové hodnocení a zakončení předmětu
Předmět je hodnocen 0 kredity a je zakončen kolokviem.
Předpoklady pro zapsání předmětu
Jazyková úroveň A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Obsah
Lekce a její tématické zaměření
1A – Who’s who?
1B – Who knows you better?
1C – At the Moulin Rouge
1D – The Devil’s Dictionary
1 – At the Airport
Describing yourself
Revise and Check/Opakování
2A – Right place, wrong time
2B – A moment in time
2C – Fifty years of pop
2D – One October evening
2 – At the konference hotel
The story behind a photo
Revise and Check/Opakování
3A – Where are you going?
3B – The pessimist’s phrase book
3C – I’ll always love you
3D – I was only dreaming
3 – Restaurants
An informal letter
Revise and Check/Opakování
4A – From rags to riches
4B – Family conflicts
4C – Faster, faster!
4D – The world’s friendliest city
4 – Lost in San Francisco
Describing where you live
Jazykové zaměření
Word order in questions; the alphabet/ Slovosled v otázkách; abeceda
Present simple; personality adjectives/ Přítomný prostý čas; přídavná jména popisující
osobnost
Present continuous; prepositions of place/ Přítomný průběhový čas; předložky místa
Relative Clauses; paraphrasing/ Vztažné věty; definice
Practical English; Writing/Angličtina pro každodenní situace; psaní
FILE 1
Past simple/Minulý prostý čas
Past Continuous; prepositions of time and place/ Minulý průběhový čas; předložky
místa a času
Questions with and without auxiliaries/ Otázky na podmět a předmět
So, because, but, although; verb phrases/ Spojovací výrazy; kolokace
Practical English; Writing/Angličtina pro každodenní situace; psaní
FILE 2
Going to, present continuous; phrasal verb LOOK/ Vyjádření budoucnosti; frázové
sloveso look
Will; / Vyjádření budoucnosti
Will, won’t; opposite verbs/ Sliby, nabídky, rozhodnutí; slovesa s opačným významem
Review of tenses/ Přehled časů – přítomnost, minulost, budoucnost
Practical English; Writing/Angličtina pro každodenní situace; psaní
FILE 3
Present perfect vs. past simple; clothes/ Předpřítomný čas; rozdíly mezi
předpřítomným minulým časem; oblečení
Present perfect simple; verb phrases/ Předpřítomný prostý čas; kolokace
Comparatives; time expressions/ Srovnání u přídavných jmen; kolokace s „time”
Superlatives; opposite adjectives/ Třetí stupeň přídavných jmen, přídavná jména
s opačným významem
Practical English; Writing/Angličtina pro každodenní situace; psaní
Požadavky na studenta
Účast na cvičeních s maximálně dvěma absencemi za semestr. Samostatná příprava na výuku podle
zadání vyučujícího. Aktivní účast ve výuce. Úspěšné absolvování kolokvia.
Nesplnění kteréhokoliv z těchto požadavků může být důvodem k neúspěšnému zakončení předmětu.
V případě, že výuka odpadne z důvodu státních svátků, vyhlášení rektorského volna apod., student je
povinen nastudovat zadané učivo samostatně. V případě nemoci nebo potřeby objasnění
nepochopeného učiva má student možnost využít konzultačních hodin vyučujícího.
Kolokvium
Kolokvium má formu písemného testu. Student je povinen zaregistrovat se na kolokvium ve STAGu na
termín vypsaný svým vyučujícím. Výsledek testu musí být alespoň 70%. Student má možnost jednoho
řádného termínu a dvou opravných. V písemném testu se testuje znalost probraného učiva.
Povinná literatura
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig and Paul Seligson: New English File Pre-intermediate SB. Oxford
University Press. ISBN: 0-19-438433-0.
Doporučená literatura:
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig and Paul Seligson: New English File Pre-intermediate WB.
Oxford University Press. ISBN: 0-19-438436-5.
Online studijní materiály a doplňky k učebnici najdete na:
http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/preint/

Podobné dokumenty

22_hospital_2 - 01 - Střední zdravotnická škola Děčín

22_hospital_2 - 01 - Střední zdravotnická škola Děčín Taking blood pressure; Poslech – Task Sheet 1 Health and Hygiene

Více

[TADY KLEPNĚTE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY]

[TADY KLEPNĚTE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] 6. EVERYDAY ENGLISH, strana 69 .................................................................................................................. 17

Více

Moudrosti, V.1

Moudrosti, V.1 Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdří...

Více

Basic grammar

Basic grammar Odkazy ke konkrétním gramatickým jev m Níže jsou uvedeny odkazy na interaktivní cvi ení, která jsou voln p ístupná na internetu a která lze využít k procvi ení nastudovaných gramatických jev .

Více