prosinec 2005.indd

Komentáře

Transkript

prosinec 2005.indd
www.tabor.cz
zdarma
Táborské Vánoce přivezou andělé
Foto: Roman Růžička
V
áženíspoluobčané,
tento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním
uplynulého roku a přípravou nejkrásnějších
svátků – vánočních. Dovolím si něco
podobného udělat za naše město.
Centrum Tábora zažívalo nebývalý stavební ruch. Pokračující obnovu
objektů areálu hradu Kotnova doplnil
v těsném sousedství probíhající archeologický průzkum, nemající v dějinách
města srovnání. Složitá rekonstrukce
Pražské ulice a Žižkova náměstí zkoušela trpělivost obyvatel v první polovině
roku. Ještě komplikovanější opravy ulic
západní části Starého města pak významně zasáhly život obyvatel v druhé
polovině roku. Výsledkem práce stavbařů a tolerance všech zúčastněných je
proměna historického centra, kterou
oceňují všichni návštěvníci města.
Rekonstrukce se dočkala i část třídy 9. května. Její nová tvář je skutečnou
chloubou celého města.
Změny však zasáhly i naše sídliště,
přičemž největší nelze přehlédnout v nástupu toho nejstaršího, Pražského. Kruhová křižovatka vyřešila letitý problém
s výjezdem z něj a nová úprava chodníků i zeleně určitě zpestří život všem jeho
obyvatelům a návštěvníkům. Proměny
v sousedním Náchodském sídlišti nejsou
ještě tolik viditelné, ale dokončení v prvním pololetí příštího roku jistě slibuje
zlepšení života našich spoluobčanů v této části města.
Na největším táborském sídlišti pak
občané užívají nejen nových parkovacích míst, ale také jedno z nejmodernějších zařízení pro plavání nejmenších
v České republice.
Dále bych chtěl jen výčtem zmínit
rekonstrukci střechy zimního stadionu,
Průběžné ulice v Čekanicích, Vožické
ulice, rozvoj sousední průmyslové zóny,
bydlení v Čekanicích, na Horkách i Větrovech a novou infrastrukturu za učňovským areálem.
Výčet menších akcí si zajisté uděláte
sami, stejně jako svoji rodinnou bilanci
uplynulého roku.
Při přípravě vánočních svátků jistě
společně výzdobou přispějeme k tomu,
aby naše město bylo zase o něco krásnější a lákavější nejenom pro nás Táboráky, ale i pro návštěvníky Tábora z celé
země.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem
poděkoval za trpělivost, s jakou jste přistupovali k změnám ve vašem okolí, i za
to, čím jste se sami přičinili o lepší vzhled
našeho města v uplynulém roce.
Zároveň vám přeji příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho sil, krásné
dárky pod stromečkem a veselý vstup do
nového roku 2006.
Ing. František Dědič
starosta města Tábora
[email protected]
informační zpravodaj pro občany města Tábora
Program táborských Vánoc,
který tradičně připravil odbor
kultury a cestovního ruchu
města Tábora, letos zahájí
tančící andělé, kteří se zjeví
při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu na Žižkově
náměstí ve středu 30. listopadu.
Malí i velcí návštěvníci se mohou
těšit na představení Divadla
Kvelb o vánočních zvycích
a koledy v podání Posádkové
hudby Tábor. Současně
s vánočním stromem se poprvé
rozzáří také nové vánoční
osvětlení na zrekonstruovaném
Žižkově náměstí a tř. 9. května.
V sobotu 3. prosince vyjede na trať do
Bechyně mikulášská Elinka, která dětem nabídne sladkou nadílku a setkání
s čerty a Mikulášem. Pravé čertovské
rojení pak čeká děti na Žižkově náměstí v pondělí 5. prosince. Kromě her
a soutěží se malí hříšníci mohou těšit
na opravdové peklo i nadílku od Mikuláše a andělů.
Pro starší generaci je 8. prosince připraveno vánoční posezení v Jihočeské
univerzitě. K poslechu i tanci zahraje
táborské trio Jaroslava Šáchy.
Oživením vánočních programů
bude koncert táborské kapely Starý
psi a mladý kočky v pátek 9. prosince
v kostele sv. Jakuba. Poté už se všichni
mohou těšit na oblíbený Staročeský
vánoční trh s bohatým programem
a prodejem zabijačkových specialit,
které nabídne SOŠ a SOU řemesel
a služeb Tábor. Chybět nebude vánoční punč, svařené víno, uzené rybí
speciality, vánoční perníčky, ukázky
vánočních zvyků a tradiční vánoční
zboží. K dobré pohodě zazpívají táborští Pouličníci, zahraje orchestr Péro za
kloboukem a Žesťový soubor Swing
bandu Tábor.
Na závěr si návštěvníci mohou zazpívat koledy u živého betlému v podání
Sdružení Housova mlýna. Opravdovou
lahůdkou pro milovníky vážné hudby
bude v úterý 13. prosince v kostele sv.
Jakuba koncert houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové nazvaný Vánoční příběhy starých houslí. Klasická hudba
zazní také v sobotu v Divadle Oskara Nedbala při koncertu komorního
orchestru Bolech „Hej, mistře“.
Koledy si můžete přijít zazpívat s pěveckým sborem Domino do kostela
sv. Jakuba v neděli 18. prosince, hostem
programu je harfenistka Lydie Härtelová-Hanychová a sbor Siloe z Prahy.
Dětem budou patřit další pořady.
V pondělí 19. prosince je čeká vánoční plavání s tradičním výlovem kaprů. Letošním překvapením bude příjezd vánočního kamionu Coca-Cola,
který v úterý 20. prosince přiveze
dětem i rodičům opravdového Santa Clause se skřítky. Program bude
probíhat od 13.00 hodin na náměstí
T. G. Masaryka. Děti čeká spousta
her a dárků, vyzkoušejí si například
vázání Santových bot, karaoke show,
dokonce se mohou se Santou i vyfotografovat.
Odbor kultury a cestovního ruchu
rovněž nachystal program na vánoční
svátky. Na Štědrý den si můžete domů
odnést světlo z Betléma či se zaposlouchat do vánočního vytrubování s táborským Swing bandem.
Na druhý svátek vánoční zazní
v děkanském kostele varhanní koncert
Ladislava Šotka a restaurace Amber
Hotelu Palcát večer ožije vánočním
jazzovým koncertem sourozenců
Gondolánových a jejich hostů.
Program táborských Vánoc završí
novoroční chrámový koncert velkého
dechového orchestru Posádkové hudby Tábor.
Přeji všem táborským občanům
příjemné chvilky s připravenými vánočními kulturními pořady, klidné
a radostné svátky a v novém roce se
těším na setkání při kulturních akcích
města Tábora.
Ing. Lenka Horejsková
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
[email protected]
Zajímají vás odpady?
Přijďte na besedu
Old-Timer-Club v Táboře
Urbanistické studie
Odborem rozvoje byly zadány ke
zpracování a s majiteli pozemků
projednány urbanistické studie
lokalit určených k bydlení na Horkách ve směru na Větrovy a v Čekanicích pod hřbitovem. Obě studie
jsou k dispozici na odboru rozvoje
a budou rovněž zveřejněny na webových stránkách města (www.tabor.cz, územní plánování).
(kh)
Talent roku
Již poosmé se ve středu 4. ledna
sejdou v malém sále Divadla O. Nedbala kandidáti na Talent roku 2005,
který v letošním roce pořádá město Tábor. Byly vyhlášeny kategorie: umělecká, sportovní, speciální
– určená pro děti s handicapem,
přírodovědně-technická, humanitní a všestranná. Do soutěže bylo nominováno 48 žáků od 10 do 19 let.
Výsledky přineseme v Novinách táborské radnice v únorovém vydání.
(rk)
Zřízení dětského hřiště
V rámci optimalizace dětských
hřišť byl odboru školství, mládeže
a tělovýchovy uložen radou města
úkol prověřit možnost zřízení dětského hřiště na zahradě ZŠ a MŠ
v Čekanicích. V dubnu rada doporučila zařadit tuto akci do rozpočtu
na rok 2006, nicméně v říjnu se zastupitelstvo města při projednávání rozpočtu na rok 2006 rozhodlo
uvolnit finance na tuto akci již letos, a to z fondu pokut. V současné době je hřiště s hracími prvky,
jako je pískoviště, prolézací sestava apod., dokončováno. Režim bude
stanoven podle provozu ZŠ, školní
družiny a MŠ s tím, že bude sloužit
v ostatních hodinách rovněž veřejnosti. Náklady na tuto rekonstrukci
jsou asi 800 tis. Kč.
(rk)
Zasedání zastupitelstva
se koná 19. prosince
od 15 hodin v zasedací místnosti
číslo 410, v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
MěÚ Tábor – odbor životního
prostředí pořádá
ve středu 7. prosince 2005
v 15.00 hodin
v zasedací místnosti Tabačky
(Husovo nám. 2938)
veřejnou diskusi na téma:
Zajímá vás problematika odpadů?
Chcete vědět:
– jaké odpady vznikají
– co se s nimi děje
– co nás do budoucna čeká
Foto: Roman Růžička
Od 30. září do 2. října se v areálu barokního zámku v Měšicích
a na Žižkově náměstí uskutečnila
výstava berlínských veteránů Old-Timer-Clubu, a to v organizační
spolupráci Českého institutu mezinárodního setkání a MěÚ Tábor
– odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Současně došlo k vzájemnému přátelskému setkání hostů
z Berlína se členy a předsedou táborských veteránů Ing. Marcelem
Gausem. Členové berlínské delegace byli v Táboře poprvé a dle jejich
slov byli velmi příjemně překvapeni
velice vřelým a srdečným přijetím
u táborských obyvatel. Na důkaz tohoto tvrzení plánují během příštího
léta uspořádat mezinárodní rallye
na trase zámek Měšice – Chýnov –
hrad Kámen – Pelhřimov.
(rk)
Zúčastněte se veřejného
projednávání Plánu odpadového
hospodářství města Tábora.
Součástí regenerace Pražského předměstí je i zhotovení fontány, která byla
do prvních mrazíků nádherně nasvícena. Ve své plné kráse se fontána opět
představí až na jaře.
Setkání se zúčastní a vaše dotazy
i připomínky zodpoví zástupce
zpracovatele POH města Tábora
– firmy DEKONT CZECH, a. s.,
a zástupci města Tábora.
Listopadová jednání rady a zastupitelstva města
Zastupitelé se v listopadu sešli pouze
na neveřejných konzultacích k rozpočtu města na rok 2006. Konzultace byly
podle schváleného harmonogramu plánovány na 21. a 22. listopadu. Rozpočet pak bude předložen na řádném jednání zastupitelstva 19. prosince.
Na posledním zastupitelstvu 31. října (kvůli uzávěrce našich novin jsme
o něm v minulém čísle nemohli čtenáře informovat) byly mimo jiné
schváleny projekty pro získání účelové
dotace na zabezpečení péče o válečné
hroby. Zastupitelstvo vydalo obecně
závaznou vyhlášku, kterou ruší některé obecné závazné vyhlášky. K tomuto
bylo přistoupeno po revizi právních
předpisů města a z důvodu souladu
s novou legislativou. Zvoleni byli přísedící Okresního soudu v Táboře.
Majetkové záležitosti měly tentokráte vyhrazeno 28 samostatných
bodů. Očekávaný materiál týkající se
zásad prodeje bytů a domů v majetku
města byl předkladatelem kvůli dalším připomínkám a námětům stažen
z projednávání a bude předložen na
příštím jednání. Předtím jej zastupitelé prodiskutují v rámci shora citovaných konzultací k rozpočtu.
Schváleny byly dotace ze sociálního fondu v celkové výši 97 tis. Kč
a rovněž byly rozděleny zbylé finanční
prostředky z fondu mládeže a z fondu
tělovýchovy a sportu. Bude podána
žádost o dotaci na program „Podpora
terénní práce v roce 2006“ s finanční
spoluúčastí města ve výši asi 43 tis. Kč.
Velká diskuse se rozvinula kolem
materiálu kontrolního výboru ohledně podnětu k prošetření, zda nebyl
spáchán trestný čin v souvislosti s některými činnostmi s. r. o. Bytes a jejího
jednatele pana Dvořáka. Nakonec se
materiálem bude ještě zabývat rada
města.
Třetí místo v Infolize pro Tábor
S potěšením a náležitě dobrým
pocitem jsme přivítali první
výsledky tzv. Infoligy.
Infoliga představuje pořadí
úřadů samospráv v České
republice podle souhrnné
hodnoty obsažnosti jejich
webové stránky.
Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní
odpovědnosti představitelů (např. záznamy jednání či hlasování, přehledy
veřejných zakázek). Měření srovnává
reálný informační obsah webů úřadů.
Není citlivé na politické, výtvarné, zobrazovací, marketingové a další podobné působení internetových stránek.
Nezapočítávají se informace neúplné
(filtrované) – kupř. jde-li jen o výběr
informací, výtah ze zápisu.
Publikací výsledků a vytvořením
soutěžního prostředí mezi úřady
projekt chce výrazně změnit přístup
ohledně informační obsažnosti webových stránek. Úřadům je na internetové adrese: www.otevrete.cz nabídnut
vstupní formulář a metodika pro vstup
do Infoligy anebo pro korigování již
vložených údajů. Projekt je podpořen
grantem Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.
Průzkum proběhl od října 2004 do
konce září 2005, většina webů byla
šetřena v srpnu a září 2005. U 15 %
zkoumaných webů byla provedena
namátková následná kontrola správnosti vložených údajů. Výsledky průzkumu jsou využity ve dvou odlišných
(byť souvisejících) výstupech, z nichž
prvním je Infoliga, v níž na základě
získaných bodů, vypočtených výše naznačenou metodou včetně různé váhy
rozličných položek, jsou povinné subjekty seřazovány do pořadí (celkové
pořadí, pořadí po jednotlivých typech
Ta se v listopadu sešla na dvou řádných schůzích (7. a 28. 11.). Na programu byla například petice proti realizaci
sušičky jílů Zahrádka. Schválena byla
změna (navýšení) poplatků za pobyt
dětí v jeslích. Do rozpočtu příštího
roku byla zařazena první etapa regenerace dětských hřišť. Pro sociálně potřebné občany budou v roce 2006, na
základě doporučení sociální komise,
vyčleněny dva byty. Je to prozatím dostatečný počet bytů vzhledem k tomu,
že bylo doručeno pouze šest žádostí.
Zpráva o provozu a hospodaření kina
Svět bude ještě dále doplněna o rozvojové aktivity tohoto zařízení města
a projednána počátkem příštího roku.
Rada schválila návrh odboru rozvoje na
postup s bývalými vojenskými objekty
po jejich převodu do majetku města.
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
subjektů, podle konkrétních oblastí
obsažnosti). Infoliga je soutěží srovnatelnou se sportovním kláním. Jejím
účelem je motivovat úřady k zlepšování obsažnosti jejich stránek.
Město Tábor se umístilo na 3. místě, když 1. místo obsadil Kraj Vysočina a druhé Hlavní město Praha. Mezi
městy je Tábor samozřejmě první.
Pořadí měst:
1. Tábor
2. České Budějovice
3. Olomouc
4. Hradec Králové
5. Brno
6. Jičín
7. Frýdek-Místek
8. Jablonec nad Nisou
9. Plzeň
10. Pardubice
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
Informace o vypisovaných grantech
1. Ministerstvo kultury – odbor regionální a národnostní kultury vyhlašuje
pro rok 2006 konkurzy na projekty v těchto programech:
Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit
Určení: právnické a fyzické osoby
Uzávěrka předložení projektů:
15. prosince 2005
Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
Určení: občanská sdružení registro- Uzávěrka předložení projektů:
vaná do 31. prosince 2004 ve smyslu 30. dubna 2006
zák. č. 83/1990 Sb. a fyzické osoby
zastupující skupinu občanů (tj. sbor,
soubor, skupina apod.)
Podpora zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
Určení: právnické a fyzické osoby
Uzávěrka předložení projektů:
5. prosince 2005
Podpora lokálních kulturních tradic
Určení: právnické a fyzické osoby
Uzávěrka předložení projektů: města a obce do 30. září 2006, občanská
sdružení, fyzické osoby a podnikatelské subjekty do 15. listopadu 2006
Texty vyhlášení, včetně podmínek a formuláře, na němž se projekty předkládají,
lze vyžádat na adrese: Ministerstvo kultury České republiky – odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, telefon: 257 085 265,
nebo na internetu ze stránek MK: www.mkcr.cz, rubrika: Regionální a národnostní kultura – granty.
2. Ministerstvo kultury – odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí
a galerií vyhlašuje konkurz na projekty zaměřené na:
činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Uzávěrka projektů: 15. ledna 2006. Informace: Ing. Karel Ladýř (telefon: 257 085 450, e-mail: [email protected]), nebo na internetu: www.mkcr.cz,
rubrika: Muzea, galerie, ochrana movitého kulturního dědictví – granty.
3. Dispoziční fond INTERREG IIIA – Česko-rakouské příhraničí – Jihočeský kraj
Program přeshraniční spolupráce Česká republika–Rakousko vyhlašuje konkurz na projekty zaměřené na:
• hospodářský rozvoj
• lidské zdroje
– zemědělské projekty
• rozvoj demokracie
• cestovní ruch
• kulturní výměny
Určeno pro:
• obce
• kraje
• organizace zřízené krajem či obcí za
účelem poskytování veřejných služeb
•
•
•
•
nestátní neziskové organizace
zájmová sdružení právnických osob
hospodářské a agrární komory
organizace zřízené státem
Termín podání žádostí: 1. listopadu 2005–28. února 2006
Místo pro podání žádosti: Jihočeská Silva Nortica, Jindřichův Hradec – pro žadatele z okresů Jindřichův Hradec a Tábor.
Dostupnost bližších informací:
www.kraj-jihocesky.cz; www.strukturalni-fondy.cz; www.mmr.cz; www.crr.cz
Kontakty:
Krajský úřad Jihočeského kraje – Mgr. Vanda Pánková, vedoucí evropské integrace, tel.: 386 720 144, e-mail: [email protected]
Ing. Sylva Jindřichová, pracovnice pro evropskou integraci, tel.: 386 720 330,
e-mail: [email protected]
Ing. Jan Návara, pracovník pro evropskou integraci, tel.: 386 720 385,
e-mail: [email protected]
V říjnu proběhla v táborských mateřských školách za účasti MěÚ Tábor
– odboru školství, mládeže a tělovýchovy a majitele ekologické farmy
WESTEC Zdeňka Skřivánka z Vestce
u Miličína soutěž ve výrobě zvířátek
z kaštanů. Na vítěze soutěže čekala odměna v podobě návštěvy a prohlídky
ekofarmy WESTEC ve Vestci u Miličína. Jako nejlepší byly vybrány kolektivní práce dětí z MŠ Petrohradská ul.
a MŠ Světlogorská ul.
Ing. Radomír Kouba
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
[email protected]
Foto: MŠ Světlogorská
Soutěž – zvířátka z kaštanů
Výzva nájemníkům, kteří v minulosti uzavřeli s Bytesem
Tábor dohodu o pořízení nového zařizovacího předmětu
Vážený pane, vážená paní,
v období roku 1999 až 2003 jste uzavřel(a) se správcem vámi obývaného bytu, Bytesem Tábor, dohodu o pořízení nového zařizovacího předmětu (sporáku, kuchyňské
linky apod.).
Dle této dohody jste splácel(a) – nebo splácíte – také úroky z úvěru, který získal vlastník, město Tábor, na nákup zařizovacích (vybavovacích) předmětů. Na
základě inventury smluv o nákupu nového zařizovacího předmětu a následného
usnesení rady města bylo rozhodnuto o vrácení rozdílu v úrocích nasmlouvaných
a skutečně vlastníkem splácených.
Jelikož vyplacení rozdílu je vázáno na uzavření dodatku k dohodě o pořízení
nového zařizovacího předmětu, dovolujeme si vás tímto listem oslovit a pozvat
k návštěvě příslušné provozovny, nejlépe do 15. prosince 2005, té, kde jste uzavíral(a) dohodu o pořízení nového zařizovacího předmětu (je dobré ji mít s sebou),
a to v úředních hodinách nebo dle telefonické domluvy na telefonních číslech:
381 234 408 (provozovna pro Pražské a Náchodské sídliště)
381 254 760 (provozovna pro Staré a Nové město, Ústecké a Blanické předměstí)
381 263 689 (provozovna pro Sídliště nad Lužnicí)
Úřední hodiny (lze i po domluvě)
pondělí 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin
středa
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
Pavel Dvořák
jednatel BYTES Tábor, s. r. o.
Pozn.: Tuto výzvu zveřejňujeme kvůli zajištění informace i pro ty nájemníky, ke
kterým nebyla doručena z důvodu změny adresy apod.
Chodníky pro Náchod
Odboru investic se podařilo dokončit přípravu investiční akce „Náchod
– chodníky Benešovská ulice“. Předmětem projektu je vybudování chodníků pro pěší v příměstské části Tábor-Náchod podél Benešovské ulice.
Převážná část chodníků bude vedena
po levé straně silnice Tábor–Praha.
Nový chodník navazující na stávající
asfaltový, který byl v minulosti vybudován v rámci obchvatu Tábora, bude
doveden až k zastávce autobusů MHD
u točny. Délka chodníku činí 920 m.
Chodník po pravé straně silnice (v délce 220 m) je navržen z prostoru křižovatky se Spojovací ulicí k stávajícímu
chodníku ze zámkové dlažby u domu
č. p. 40.
Chodníky budou vydlážděny z betonové zámkové dlažby v šířce od 1,8 do
3,5 m. Součástí projektu je i vybudování šesti parkovacích stání, dvou přístřešků autobusových zastávek MHD
a nového odvodnění z ploch chodníků
i vozovky.
Pokud budou schváleny potřebné
finanční prostředky z rozpočtu města
pro příští rok, budou chodníky během
jarních a letních měsíců realizovány.
Nové chodníky přispějí k bezpečnějšímu pohybu chodců nejen z řad
občanů Náchoda, ale i obyvatel Tábora, pro které je Náchod výchozím
místem rodinných vycházek, a v neposlední řadě návštěvníků, kteří přicházejí do kempu Malý Jordán. (fk)
Výstavba bytů v Leskovické ulici
Příznivé podzimní počasí přispělo
k tomu, že stavební práce na výstavbě
27 bytových jednotek pro příjmově
vymezené občany v Leskovické ulici
pokračují podle předpokladů. Ještě do
Vánoc bude dokončena hrubá stavba
a zastřešení celého objektu. Tím budou vytvořeny podmínky pro nerušené pokračování vnitřních prací po celé
zimní období.
(fk)
Dotace z fondů Evropské unie
Od 15. listopadu je možné předkládat
žádosti o finanční podporu v rámci
grantových schémat Jihočeského kraje
– Společného regionálního operačního programu. Výzva se vztahuje k šesti
grantovým schématům:
• Opatření 1.1 GS na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji
• Opatření 1.1 GS na podporu malých
a středních podnikatelů v Jihočeském kraji
• Opatření 2.1.1 na podporu místních komunikací v Jihočeském kraji
(obce do 3000 obyvatel)
• Opatření 3.2 GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji
• Opatření 4.1.2 GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro
podnikatelské subjekty
• Opatření 4.1.2 GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro
veřejné subjekty
Příjem žádostí o finanční podporu v rámci této výzvy bude ukončen
13. ledna 2006 ve 12.00 hodin. Více
informací na: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=819&
amp;par[lang]=CS.
V případě, že byste chtěli podat
žádost, je možné se s případným problémem obrátit na odbor rozvoje (Ladislav Pavlík, tel.: 381 486 207, e-mail:
[email protected]; Michala
Pechová, tel.: 381 486 206, e-mail: [email protected]).
Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru rozvoje
[email protected]
Světový pohár v cyklokrosu se jel opět v Táboře
sociální služby a domov důchodců,
středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
AKCE PRO SENIORY
7. prosince, 14.00 hodin
kavárna Fokusu v Mostecké ulici
V rámci DISKUSNÍHO POŘADU
bude hostem klinický psycholog
PhDr. Jan Veselý. V chráněné dílně
Fokusu si můžete zakoupit vánoční
dárečky.
Pozor změna! DP se tentokrát koná
ve středu.
12. prosince, 16.00 hodin
Městská knihovna
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
PODVEČER
– vánočně laděný, s hudebním vystoupením žáků ZUŠ
15. prosince, 13.00 hodin
zasedací místnost táborské matriky
AKADEMIE III. VĚKU bude věnována novinkám ve společenském,
kulturním i politickém životě našeho města. Hostem bude starosta
Ing. František Dědič.
20. prosince, 12.00 hodin
hotel Dvořák
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ osamělých seniorů města Tábora
– již tradičně s představiteli města,
církví a ostatních organizací
Přihlásit se mohou osamělí senioři osobně v kanceláři střediska
sociálních služeb, nebo na telefonu: 381 478 230, a to co nejdříve,
nejpozději do 15. prosince.
V prosinci budou také probíhat
předvánoční návštěvy domovů důchodců v táborském regionu, kde
nyní žijí senioři Tábora. Navštíví je
představitelé města Tábora a sociální pracovníci střediska sociálních
služeb.
Obnova zásobování teplem na Náchodském sídlišti
V letním období došlo prakticky bez
mediálního zájmu k obnově zastaralé
technologie systému centrálního zásobování teplem. Z původního systému
zůstala pouze výměníková stanice, a to
výrazně ochuzena o technologii. Byly
vyřazeny ohříváky teplé vody a čerpadla doplněna o frekvenční měnič
otáček. Došlo i k nahrazení analogové
regulace kvalitní číslicovou regulací.
Samotné čtyřtrubkové rozvody,
které pracovaly pro ústřední vytápění
v teplotním režimu 92,5/67,5 °C v závislosti na venkovní teplotě, byly spolu s rozvodným systémem teplé vody
z centrální přípravy nahrazeny dvoutrubkovým předizolovaným systémem(vyjma průchozích profilů), který
zajišťuje dopravu tepla ze stávajícího
výměníku v parametrech 105/65 nebo
85/55 °C na patu každého domu, kde
dochází k vlastní transformaci, úpravě
parametrů pro vlastní domovní systém
Schůzka zájemců o internetový projekt www.senio.cz se koná 14. prosince v Jihočeské univerzitě, 5. patro (512 A), od 15.00 do 17.00 hodin.
Informace na tel.: 381 415 512.
Foto: Vít Řezáč
ÚO Svazu diabetiků
MOJESENIO
a k přípravě teplé vody. Znamená to,
že teplá voda není připravována centrálně ve velkém výměníku, ale až ve
„sklepě“ každého domu. Tím dochází
k významným úsporám potřebného
tepla pro přípravu této vody, kdy již
necirkuluje v zemi mezi výměníkem
a domem. Tato úspora dosahuje hodnoty 80–100 Kč na 1 m3, což je prospěšné zejména pro každého nájemníka.
Systém byl současně vybaven kvalitní komunikací mezi každou domovní
předávací stanicí, měřidlem tepla a původním výměníkem, který zajišťuje
napojení na centrální dispečink, a tak
je umožněno, že je každý domovní
zdroj pod stálou kontrolou.
Celá investice byla zrealizována
v rekordně krátkém čase, za což patří
dík vybraným dodavatelům, firmám
Jindřich Lachout – MONTOP a KOK,
pan Václav Kořenský, kteří se svými subdodavateli, především firmou
CHALIŠ, s. r. o., jež zajišťovala zemní
práce, a firmou DBD Control systems,
která zajišťovala celkové oživení systému elektromontážními pracemi, řídicím systémem a komunikací, dokázali
během 45 dní zajistit bez výrazných
odstávek dodávku tepla z nové technologie.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem
občanům Náchodského sídliště, kteří
trpěli stavebním ruchem a měli ztížené přístupy k domovům, za trpělivost
a opatrnost, že nedošlo k žádné nehodě a akce proběhla prakticky bez kolizí.
Věřím, že jsme splnili pouze svoji
profesní povinnost, postavili 26 domovních stanic a vyměnili 2500 metrů
potrubí v ceně 28,5 mil. Kč k zajištění
provozní spolehlivosti technologie pro
vytvoření tepelné pohody ve více než
690 bytech.
Pavel Dvořák
jednatel BYTES Tábor, s. r. o.
Výsadba babyky Gymnázium Pierra de Coubertina
Krásné a klidné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví do roku 2006
přejí sociální pracovníci Střediska
sociálních služeb G-centra Tábor.
• pravidelná poradenská činnost
každou středu od 14.00 do 16.30 hodin v kanceláři DIA v ONT (budova č. 2, 1. patro, č. dveří 103)
• kondiční plavání
vždy v neděli 19.00–20.00 hodin
• vánoční posezení ve spolupráci
s REVMA LIGOU
v pátek 16. prosince od 16.00 hodin
v zasedací místnosti ONT (nové ředitelství)
– soutěž o nejhezčí a nejzajímavější
vánoční ozdobu vlastní výroby, lze
přinést ochutnávku dia vánočního
cukroví
Foto: Roman Růžička
G-centrum Tábor
V sobotu 29. října proběhl v Táboře na
Sídlišti nad Lužnicí – v okolí rybníku
Komora – již tradiční závod Světového poháru v cyklokrosu. Závodníky
přišlo povzbudit kolem 7000 fanoušků. Na startovní čáře se seřadilo šedesát závodníků ze třinácti států světa
včetně osmi našich jezdců. Vítězství
obhajoval Kamil Ausbuher z Cyklo
teamu Budvar Tábor. Po dramatickém
souboji mezi dvěma českými závodníky a současnou světovou jedničkou
Svenem Nijsem z Belgie, dojel první do
cíle Nijs, hned za ním Petr Dlask a třetí
skončil Kamil Ausbuher.
Akci pořádalo město Tábor a Agentura Cyklistika, která letos přispěla na
podporu Centra Kaňka, když pan Kalaš předal ředitelce Ireně Heřmánkové
šek na 15 tis. Kč.
(rk)
Nové chodníky na tř. 9. května slouží
táborské veřejnosti od počátku září.
Avšak s výsadbou stromové aleje bylo
nutné počkat až na vhodné období vegetačního klidu. V druhé polovině listopadu bylo do připravených jam, krytých
ocelovými mřížemi, vysázeno 23 kusů
okrasných stromů – javorů babyka.
Ve školním roce 2006/2007 budou otevřeny následující obory vzdělání:
• pro žáky z 5. tříd ZŠ jedna třída
osmiletého studia
• pro žáky ze 7. tříd ZŠ jedna třída šestiletého česko-francouzského studia
• pro žáky z 9. tříd ZŠ dvě třídy všeobecného zaměření a jedna třída
živých jazyků se zaměřením na
angličtinu a němčinu
Podrobnější informace na Dni otevřených dveří ve středu 11. ledna od
9.30 do 17.00 hodin v budově gymnázia, popř. na kontaktní adrese: Gymnázium Pierra de Coubertina, nám. Fr.
Křižíka 860, Tábor (tel.: 381 252 142,
381 256 206; http://www.gymta.cz,
e-mail: [email protected]).
Dvojjazyčné česko-francouzské studium – zájemcům ze 7. tříd nabízíme
perspektivní a moderní studium zřízené na základě mezinárodní česko-francouzské kulturní dohody. Znalost
francouzštiny se nepožaduje, vítána je
angličtina. Žáci pracují pod vedením
českých a francouzských profesorů, od
3. ročníku je pět předmětů vyučováno
ve francouzštině. Francouzské učebnice jsou po celou dobu studia poskytovány zdarma. Součástí osnov jsou i desetidenní výměnné pobyty ve Francii
v rodinách vrstevníků. Studium je
zakončené českou a francouzskou maturitou. Bilingvní studium poskytuje
vzdělání v rozsahu standardního gymnázia, obohacené o perfektní znalost
jazyka a používání moderních metod
výuky českého a francouzského školství. Praxe je podložena již patnáctiletou úspěšnou existencí oboru. (pr)
Jazyková škola při soukromém gymnáziu
Táborské soukromé gymnázium nabízí na školní rok 2005/2006 jednoletý
pomaturitní kurz němčiny, ruštiny,
španělštiny. Rozsah výuky je 20 hodin
týdně, přičemž studium je akreditováno MŠMT ČR. Informace a přihlášky:
www.tabsg.cz. Další kurzy cizích jazy-
ků: anglický jazyk (začátečníci – čtvrtek od 16.00 hodin, mírně pokročilí –
středa od 18.00 hodin), německý jazyk
(začátečníci – pondělí od 16.00 hodin,
mírně pokročilí – možnost otevření
kurzu). Informace na tel.: 381 282 830.
Den otevřených dveří se koná 15. února.
Kino Svět Tábor – program na prosinec
čtvrtek 1. a pátek 2. – 17.30 hod.,
sobota 3. a neděle 4. – 15.00 hod.
a 17.30 hod.,
pondělí 5., úterý 6., středa 7.
a čtvrtek 8. – 17.30 hod.:
ANDĚL PÁNĚ (ČR 2005)
neděle 11. – 17.30 a 20.00 hod.:
MR. & MRS. SMITH (USA 2005)
čtvrtek 1. – 20.00 hod.:
ČTYŘI BRATŘI (USA 2005)
středa 14. a čtvrtek 15. – 17.30 hod.:
JESKYNĚ (USA 2005)
pátek 2., sobota 3. a neděle 4.
– 20.00 hod.:
LEGENDA O ZORROVI (USA 2005)
středa 14. a čtvrtek 15. – 20.00 hod.:
DĚJINY NÁSILÍ (USA 2005)
pondělí 5. a úterý 6. – 20.00 hod.:
DOBLBA! (ČR 2005)
středa 7. a čtvrtek 8. – 20.00 hod.:
3-IRON (Jižní Korea 2004)
pátek 9. – 17.30 hod.,
sobota 10. – 17.30 a 20.00 hod.:
LÁSKA NA INZERÁT (USA 2005)
pátek 9. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: BRASILEIRINHO
(Švýcarsko/Finsko/Brazílie 2005)
sobota 10. a neděle 11. – 15.00 hod.:
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II. (ČR)
pondělí 12. a úterý 13.
– 17.30 a 20.00 hod.:
40 LET PANIC (USA 2005)
pátek 16., sobota 17.
a neděle 18. – 17.30 hod.:
HRUBEŠ A MAREŠ
JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
(ČR 2005)
pátek 16. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: MANDERLAY
(Dánsko/Švédsko 2005)
sobota 17. a neděle 18. – 15.00 hod.:
KRTEK O VÁNOCÍCH
+ BROUČKOVA RODINA II. (ČR)
pondělí 19. – 17.30 a 20.00 hod.:
MOJE LÉTO LÁSKY
(V. Británie 2004)
HUSITSKÉ MUZEUM
úterý 20. a středa 21.
– 17.30 a 20.00 hod.:
NOČNÍ LET (USA 2005)
čtvrtek 22. – 17.00 a 20.00 hod.,
pátek 23. – 14.00, 17.00 a 20.00 hod.,
sobota 24. – 12. kino nehraje
neděle 25. a pondělí 26.
– 17.00 a 20.00 hod.,
úterý 27., středa 28., čtvrtek 29.
– 14.00, 17.00 a 20.00 hod.,
pátek 30. – 14.00 a 17.00 hod.,
sobota 31. – 14.00 hod.:
HARRY POTTER
A OHNIVÝ POHÁR (USA 2005)
pátek 2. prosince, 19.00 hodin
L. Aškenazy – J. Borna:
JAK JSEM SE ZTRATIL
aneb Vánoční povídka
(Divadlo v Dlouhé Praha)
– předplatné sk. B
pátek 30. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB: MŮJ NIKIFOR
(Polsko 2005)
neděle 4. prosince, 19.00 hodin
Vánoční čas s MARIÍ ROTTROVOU
– mimo předplatné
úterý 6. prosince, 19.00 hodin
KERAMIČKA
– mimo předplatné
středa 7. prosince, 19.00 hodin
D. Eldridge:
POD MODRÝM NEBEM
(Divadlo Na Zábradlí Praha)
– předplatné sk. D
čtvrtek 8. prosince, 19.00 hodin
240. barevný čtvrtek: NOVÝ ZÉLAND
– mimo předplatné
pátek 9. prosince, 19.00 hodin
A. Dvořák – A. Wenig: ČERT A KÁČA
neděle 11. prosince, 14.30 hodin
Přijďte s dětmi do divadla:
VÁNOCE S KAMARÁDY
– předplatné sk. E
neděle 11. prosince, 19.00 hodin
DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU
s Květou Fialovou
– mimo předplatné
úterý 13. prosince, 19.00 hodin
Kruh přátel hudby:
SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO
K NAROZENÍ
– předplatné sk. H
středa 14. prosince, 19.00 hodin
C. Orff: CARMINA BURANA
(Jihočeské divadlo Č. Budějovice)
– předplatné sk. C
čtvrtek 15. prosince, 19.00 hodin
IRENA BUDWEISEROVÁ
– mimo předplatné
pátek 16. prosince, 19.00 hodin
MEZZO/Ženy z druhé ruky
(Divadlo Alfréd ve dvoře Praha)
– předplatné sk. Fúze
Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
(tel.: 381 252 684, 776 188 869)
Akce pro veřejnost
1.–21. prosince
VÝSTAVA vánočních obrázků
s prodejem výrobků
14. prosince, 16.30 hodin
SCHŮZKA rodinných příslušníků
s MUDr. Liborem Macákem
17. prosince, 9.00–15.00 hodin
TURNAJ karetní hry Pán prstenů
neděle 18. prosince, 13.30 a 15.30 hod.
J. Sypal:
CESTA DO POHÁDKY A ZPÁTKY
(Divadelní soubor Tábor, o. s.)
– mimo předplatné
neděle 18. prosince, 19.00 hodin
TARA FUKI
– mimo předplatné
20. prosince, 13.00 hodin
POVÍDÁNÍ o vánočních tradicích
s Aloisem Sassmannem
Akce pro uživatele
8. prosince
NÁVŠTĚVA vánočních trhů v Praze
– sraz před halou vlakového nádraží v 7.45 hodin (odjezd v 7.59 hod.)
20. prosince, 10.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍČEK IV
– program: turnaj v ping-pongu,
stolní hry, příprava společného oběda, povídání o vánočních tradicích,
promítání filmů, poslech koled…
středa 21. prosince, 19.00 hodin
P. Stone – I. Lennart – B. Merrill:
FUNNY GIRL
(Divadlo Na Fidlovačce)
– mimo předplatné
středa 21. prosince, 18.00 hodin
před divadlem
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
POULIČNÍKŮ
– tradiční zpívání u divadelního betlému
středa 28. prosince, 19.00 hodin
VLADIMÍR HRON a jeho vánoční
hvězdy, které nehasnou
– mimo předplatné
Foto: Lions Club
Dobročinný předvánoční prodej
Lions klub Tábor vás zve na pravidelný dobročinný předvánoční prodej svařeného vína, medoviny a ochutnávku perníčků. Zisk s těchto dobročinných aktivit
je určen pro zdravotně postižené spoluobčany, především děti, a je každoročně
předáván v rámci únorového dobročinného koncertu klubu.
Klubový prodejní stánek bude 10. prosince před divadlem v Palackého ulici,
11. prosince před hotelem Kapitál v Táboře. Ve dnech 17. a 18. prosince pořádáme
prodej ve spolupráci se supermarketem Hypernova přímo u vchodu do obchodního domu.
Děkujeme za vaši návštěvu a podporu dobročinnosti.
V sobotu 10. prosince pořádá Jihočeský klub sběratelů v Táboře
v Domě armády v Kyjevské ulici
od 7.30 do 11.30 hodin velké vánoční setkání.
Informace na tel.: 737 614 545.
14. a 21. prosince, 10.00–18.00 hod.
atrium OD Dvořák
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ výrobků chráněných dílen Fokusu
sobota 17. a neděle 18. – 20.00 hod.:
NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU
(Francie 2005)
(Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem)
– předplatné sk. A
Velké setkání
FOKUS TÁBOR
Divadlo O. Nedbala Tábor – program na prosinec
čtvrtek 1. prosince, 19.00 hodin
LEHKÁ KAVALERIE
– JEŠTĚ JEDNOU!
– mimo předplatné
(nám. Mikuláše z Husi)
1. prosince, 18.00 hodin
Od Tábora až na konec světa:
ŠPICBERKY ANEB MAPY
KONČÍ NAD NORDKAPPEM
– přednáší: Jan Šťovíček (Praha)
Stálé aktivity pro uživatele
– jazykové kurzy: angličtina pro
pokročilé (úterý od 14.00 hod.),
angličtina pro začátečníky (středa od 11.45 hod.), němčina (pondělí od 10.00 hod.)
– ostatní kurzy: šití (termíny jsou
vždy na dohodě s terapeutkou
AndreouŠáchovou),vaření(středa od 10.00 hod.), pečení (pondělí od 10.00 hod.), výtvarná
dílna (termíny jsou vždy na
dohodě s terapeutkou A. Šáchovou), individuální PC kurzy
a internet
– klub Dobré nálady (středa od
13.00 hod.)
– diskotéka pro všechny (jednou
v měsíci)
– protahovací cvičení (pondělí od
10.30 hod. a středa od 9.00 hod.)
– komunita (komunitní setkávání:
pondělí od 9.00 do 10.00 hod.)
– volejbal (čtvrtek, sraz před Fokusem v 16.15 hod.)
TÁBORSKÉ VÁNOCE s odborem kultury a cestovního ruchu
30. listopadu, 17.00 hodin
Žižkovo náměstí
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU
– s pozváním na vánoční punč
– účinkují: Posádková hudba Tábor
a Divadlo Kvelb s představením o vánočních zvycích
ANDĚLÉ
17. prosince, 18.00 hodin
kostel sv. Jakuba
VÁNOČNÍ RECITÁL
Pořádá Rotary klub Tábor ve spolupráci s městem Táborem.
17. prosince, 19.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
„HEJ, MISTŘE!“
– tradiční vánoční koncert Komorního orchestru Bolech
– dále vystoupí:
pěvecký sbor Hlahol Tábor, Milevský
pěvecký sbor a Chrámový sbor Tábor
– sóla: H. Keclíková, L. Peřinová,
A. Voráček, J. Průdek
– diriguje: Vladimír Elner
– vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek pouze v Divadle
O. Nedbala od 1. prosince.
1. a 2. prosince, 15.00–16.00 hodin
v ulicích města
MĚSTEM CHODÍ MIKULÁŠ
– pozvánka na vánoční programy
3. prosince, 10.00 hodin
nádraží ČD
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA „ELINKOU“
– zábavná jízda pro rodiče s dětmi
historickým el. vláčkem na trati Tábor–Bechyně za doprovodu Mikuláše
a čertů
– k poslechu zahraje KOCÁBKA Tábor
Odjezd z Tábora v 10.00 hodin, odjezd z Bechyně ve 14.00 hodin. Ceny
jízdného (zpáteční) 70 Kč, děti 6 až
15 let 35 Kč.
Pořádá Klub přátel elektrické dráhy Tábor–Bechyně a město Tábor.
8. prosince, 10.00 hodin
sál Jihočeské univerzity
VÁNOČNÍ POSEZENÍ
PRO DŮCHODCE
– tradiční vánoční akce pro táborské
seniory s programem a občerstvením
– účinkují: Taneční studio Martiny
Cheníčkové a Taneční klub SK GR8
– k poslechu i k tanci hraje Táborské
trio pod vedením J. Šáchy
Ve spolupráci s G-centrem Tábor, sociálními službami a domovem důchodců.
8. prosince, 19.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
240. Barevný čtvrtek:
NOVÝ ZÉLAND
– s cestovatelem, fotografem a nakladatelem Ing. Josefem Středou se vydáme za přírodními krásami
– vstupné: 20 Kč
Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala
a RNDr. J. Bumerlem.
9. prosince, 19.00 hodin
kostel sv. Jakuba
STARÝ PSI A MLADÝ KOČKY
– předvánoční koncert táborské kapely
– vstupné: 50 Kč
10. prosince, 9.00–18.00 hodin
Žižkovo náměstí
STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH
– tradiční vánoční trh s kulturním programem, ukázkami vánočních zvyků
a prodejem zabijačkových specialit
– účinkují: táborští Pouličníci, Péro za
kloboukem a Žesťový soubor Swing
bandu Tábor
Zabijačkové speciality zajišťuje SOŠ
a SOU řemesel a služeb Tábor.
19. prosince, 16.00–19.00 hodin
plavecký stadion
VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ PRO DĚTI
– zábavné soutěžní odpoledne určené
pro děti do 15 let
Pořádají: město Tábor, TZMT Tábor,
Plavecké oddíly a plavecká škola TJ Tábor.
Foto: Roman Růžička
5. prosince, 16.00–18.00 hodin
Žižkovo náměstí
ČERTOVSKÉ ROJENÍ
– zábavný podvečer pro děti s tradiční nadílkou od Mikuláše a řadou překvapení
Mediální partner Rádio Prácheň.
18. prosince, 19.00 hodin
kostel sv. Jakuba
CHVÁLA KOLED
– koncert pěveckých sborů DOMINO
(Tábor) a SILOE (Praha)
– na harfu doprovází Lydie Härtelová-Henychová
– sólo: Barbora Voštová a Petra Janovská
– vstupné 60 Kč
24. prosince
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL…
9.30 hodin, Žižkovo náměstí (u vánočního stromu)
SVĚTLO Z BETLÉMA
– pásmo koled a vyprávění spojené s rozdáváním betlémského světla
Ve spolupráci s táborskými církvemi.
21.30 hodin, Žižkovo náměstí
VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
– v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor
23.30 hodin, park Pod Kotnovem
PŮLNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
– v podání Žesťového souboru Swing bandu Tábor
24.00 hodin, kostel sv. Jakuba
ŠTĚDREJ VEČER NASTAL...
– půlnoční mše s vánočními koledami
Ve spolupráci se starokatolickou církví.
od 17.00 hodin
Žižkovo náměstí
ŽIVÝ BETLÉM SE ZPĚVEM KOLED
– účinkuje: Sdružení Housova mlýna
13. prosince, 19.00 hodin
kostel sv. Jakuba
VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY
STARÝCH HOUSLÍ
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle, viola
JITKA NAVRÁTILOVÁ – cembalo
– vstupné: 140 Kč
Předprodej vstupenek v Infocentru
města Tábora od 1. prosince.
16. prosince, 8.30 a 10.00 hodin
sál Jihočeské univerzity
VÁNOČNÍ POHÁDKA
– příběh inspirovaný Ježíšovým narozením
– zadáno pro MŠ a ZŠ
– vstupné: 25 Kč
19.–22. prosince
16.00 hodin – Žižkovo nám.
16.30 hodin – nám. T. G. Masaryka
VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
U STROMEČKU
– známé vánoční koledy v podání Komorního žesťového souboru Posádkové hudby Tábor
20. prosince, 13.00–18.00 hodin
nám. T. G. Masaryka
VÁNOČNÍ KAMION
– kouzelný vánoční kamion přiveze
dětem spoustu soutěží, her, písniček
a dárků, prostě vše, co patří k vánoční
atmosféře
Pořádá společnost Coca-Cola a město
Tábor.
26. prosince, 16.00 hodin
děkanský kostel (Žižkovo nám.)
SVÁTEČNÍ VARHANNÍ KONCERT
LADISLAVA ŠOTKA
– účinkují: žesťový soubor TaKvintet
Tábor a Chrámový sbor Tábor pod vedením Pavla Menharta
26. prosince, 20.00 hodin
– restaurant Amber Hotel Palcát
VÁNOČNÍ JAZZOVÝ KONCERT
– účinkují: Antonín Gondolán – kontrabas, zpěv; Filip Gondolán – zpěv;
Věra Gondolánová – zpěv; Jiří Nedoma – klavír; Radek Němejc – bicí; Rosťa Fraš – tenorsaxofon
– host večera: Vojtěch Vrtiška – kytara
– vstupné: 150 Kč
Ve spolupráci s občanským sdružením
Jazz Live Tábor.
TÁBORSKÉ VÁNOCE s odborem kultury a cestovního ruchu
Vánoční strom v Měšicích
29. prosince, 18.00 hodin
poutní kostel Klokoty
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU NOKTURNO
Galerie A. D. 1551
(ul. Martínka Húsky č. p. 54)
8. prosince 2005–6. ledna 2006
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Marie Brožová:
VÝLETY DO POHÁDEK
– výstava obrazů kreslených pastelkou
Otevřeno:
po–pá
9.00–16.30 hod.
so + ne + svátky 13.00–16.30 hod.
10. prosince
9.00–12.00 a 13.00–16.30 hodin
Štědrý den zavřeno!
Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, studenti
a důchodci 10 Kč.
Adventní dílna v Bolzanu
Foto: Roman Růžička
8. ledna, 16.00 hodin
děkanský kostel (Žižkovo nám.)
NOVOROČNÍ CHRÁMOVÝ
KONCERT
– účinkuje: velký dechový orchestr
Posádkové hudby Tábor
– sólisté: Jana Haraštová, Ivana Töröková
– dirigují: kpt. Robert Říšský, kpt. Roman Kostinec
Změna programu vyhrazena!
Děti z mateřské školy v Měšicích pomohou 1. prosince při výzdobě místního vánočního stromu, který členové
samosprávy nechali zasadit v centrální
části před prodejnou Jednoty, aby se
tak mohla po mnoha letech obnovit
tradice z poloviny minulého století –
rozsvícení vánočního stromu. Začátek
adventního času zpříjemní děti i malým kulturním programem. Všichni
občané Měšic, ale i Tábora jsou srdečně
zváni.
(fn)
Vánoční výstava pořádaná odborem
kultury města Tábora ve spolupráci
s Husitským muzeem je každoročně
nejnavštěvovanější táborskou výstavou.
Letos bude zahájena ve středu 7. prosince a potrvá do 6. ledna. Expozice bude
rozdělena do dvou částí, z nichž první
je věnována především tvorbě lidových
umělců, kteří se pochlubí množstvím
různých betlémů, výšivek, keramiky,
podmaleb na skle, vazeb z přírodních
materiálů, tradičního pečiva a perníků. Vše bude doplněno historickým
nábytkem a porcelánem z depozitáře
Husitského muzea. Druhá část výstavy
je nazvána Výlety do pohádek a svými
obrazy malovanými pastelkou se představí výtvarnice Marie Brožová.
Galerie Tábor – Infocentrum
(Žižkovo náměstí)
20. prosince 2005–31. ledna 2006
INSPIRACE PŘÍRODOU
– výstava obrazů Karla Svobody
Otevřeno:
po–pá
9.00–16.00 hodin
10. prosince 9.00–17.00 hodin
25. prosince 10.00–16.00 hodin
26. prosince 10.00–16.00 hodin
Štědrý den a Nový rok zavřeno!
Srdečně zveme všechny kamarády
ke společné přípravě Vánoc. Budeme
zdobit cukroví, dělat svícny, přáníčka
a další drobnosti pro potěšení a k navození vánoční atmosféry. Přijďte 17. prosince na Tržní nám. 346 v době od 9.00
do 11.00 hodin. S sebou pouze 50 Kč
a sváteční náladu.
Pojďte si zazpívat koledy…
Ve středu 21. prosince v 15.30 hodin
pořádá Základní škola Bernarda Bolzana, o. p. s., pro všechny Táboráky
vánoční zastaveníčko za zvuku koled
v kostele na Žižkově náměstí. Na kostelní varhany nás doprovodí Ladislav
Šotek. Na závěr a k završení vánoční
atmosféry budeme podávat vánoční
punč a čaj. Proběhne také sbírka, která
stejně jako v loňském roce bude věnována na internet pro seniory.
Bohoslužby o Vánocích
Církev českobratrská
evangelická
(Bílkova 3, Tábor)
Vánoční bohoslužby
24. prosince Štědrý den
– od 16.00 a 22.00 hodin
25. prosince
– bohoslužby s večeří Páně v 9.30 hod.
26. prosince
– dětská vánoční slavnost (Masarykův
domov) v 9.30 hodin
31. prosince
– bohoslužby s večeří Páně v 17.00 hod.
1. ledna
– bohoslužby s večeří Páně v 9.30 hod.
– ekumenické bohoslužby s prosbami
o požehnání v roce 2006 v 16.30 hod.
Církev čs. husitská,
sbor Božích bojovníků
(Farského 1960, Tábor)
Vánoční bohoslužby
24. prosince Štědrý den
– „půlnoční“ již ve 21.00 hodin
25. prosince Hod boží vánoční
– slavnostní bohoslužba v 9.00 hodin
26. prosince svátek mučedníka Štěpána
– bohoslužba s dárky pro děti v 9.00 hod.
31. prosince
– poděkování za požehnání v roce 2005
a vzpomínka na ty, kteří v tomto roce
zemřeli ve 14.00 hodin
1. ledna
– novoroční bohoslužba v 9.00 hodin
8. ledna
– bohoslužba k výročí CČSH v 9.00 hodin
– Osobnosti národa – umělecké pásmo,
koncert a slovo o Dr. Farském v 16.00 hod.
Adventní koncerty
(začátky v 17.30 hod.)
4. prosince
– klavírní koncert K. Vrtiška
11. prosince
– komorní koncert souboru Matoška
18. prosince
– varhanní koncert J. Matyáš + chrámový sbor
Církev římskokatolická
(Děkanská 305, Tábor)
Vánoční bohoslužby
24. prosince
děkanský kostel
8.30 hodin – adventní mše svatá
9.30 hodin – Světlo z Betléma
16.00 hodin – bohoslužba pro děti
22.00 hodin – „půlnoční“ mše svatá se
sborem
farní kostel Klokoty
16.00 hodin – vánoční mše pro rodiče
s dětmi
24.00 hodin – půlnoční mše svatá
25. prosince
děkanský kostel
8.30 hodin – mše svatá
13.30–16.30 hodin – hraní u jesliček
(žáci ZUŠ)
15.30 hodin – L. Šotek hraje vánoční
skladby na opravené varhany
klášter Mikuláše z Husi
18.00 hodin – mše svatá
farní kostel Klokoty
10.00 hodin – mše svatá se sborem
26. prosince
děkanský kostel
8.30 hodin – mše svatá
16.00 hodin – varhanní koncert
farní kostel Klokoty
10.00 hodin – mše svatá
27.–29. prosince
obvyklé bohoslužby
30. prosince
děkanský kostel
18.00 hodin – mše svatá s obnovou
manželských slibů
farní kostel Klokoty
17.00 hodin – mše svatá s obnovou
manželských slibů
31. prosince
děkanský kostel
16.00 hodin – mše svatá na poděkování na konci roku
19.00 hodin – adorace, nešpory
farní kostel Klokoty
16.00 hodin – mše svatá
21.00 hodin – klokotská křížová cesta
23.30 hodin – mše svatá „na přelomu“
1. ledna
děkanský kostel
8.30 hodin – mše svatá
16.30 hodin – ekumenická bohoslužba
klášter Mikuláše z Husi
18.00 hodin – mše svatá
farní kostel Klokoty
10.00 hodin – mše svatá
15.30 hodin – Nový rok s chrámovým
sborem
Jesličky budou přístupné:
děkanský kostel
24. prosince
10.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin
25.–26. prosince
10.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin
27.–30. prosince
13.00–18.00 hodin
31. prosince–1. ledna
10.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin
klášter Mikuláše z Husi
25. prosince
17.00–18.00 hodin
1. ledna
17.00–18.00 hodin
farní kostel Klokoty
24. a 26. prosince
11.00–11.30 a 14.00–17.00 hodin
25. prosince
11.00–11.30 a 15.00–17.00 hodin
31. prosince–1. ledna
11.00–11.30 a 14.00–17.00 hodin
CHEIRON T, o. p. s.
Děkanská 302, 390 01 Tábor
tel./fax: 381 257 624
e-mail: [email protected]
www.cheiront.com
KC CHEIRON T
(pro mládež od 15 let)
pondělí 19. prosince, 14.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNAJ V PINČESU
– pálky s sebou (kdo má), první tři
čeká odměna
Každý den INTERNET pro veřejnost (20 Kč/hod.)!
Možnost KOPÍROVÁNÍ!
úterý, středa, čtvrtek od 13.00 do
18.00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA
– zájemci o točení na hrnčířském
kruhu z řad mladších i starších jsou
vítáni. Info na tel.: 777 075 669.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Info na tel.: 381 257 624 (Patrik Kučera), e-mail: [email protected]
DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA
(pro děti od 6 do 14 let)
čtvrtek 8. prosince, 13.00–15.00 hodin
VYRÁBĚNÍ OBRÁZKŮ ZE SÁDRY
– výroba originálních malovaných
obrázků ze sádry
neděle 18. prosince, 15.00–19.00 hodin
VÁNOČNÍ DISKOTÉKA PRO DĚTI
– odpoledne v rytmu písniček DJ
Pepi Lidrala s malým občerstvením
a soutěžemi
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
(každý den od 12.00 do 18.00 hodin)
Info na tel.: 723 978 272 (Jana Gorušková), 381 257 624 (Cheiron).
MATEŘSKÉ CENTRUM
RADOST
sobota 3. prosince, 9.30–14.00 hodin
Jihočeská univerzita (učebna A 126)
KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
– tajemství malby na hedvábí s lektorkou Monikou Prokopovou
Info na tel.: 777 153 999.
neděle 4. prosince, 16.00 hodin
kostel Proměnění Páně (Žižkovo nám.)
MIKULÁŠSKÉ NADÍLENÍ
– tradiční Mikulášská nadílka doprovázená zpíváním a hraním vánočních koled; dárkové balíčky
označte jménem dítěte (přijďte si je
vyrobit 30. listopadu od 14.00 hodin
do výtvarné dílny Fokusu Tábor)
středa 14. prosince, 17.00 hodin
ZŠ Bernarda Bolzana (Tržní nám.)
OBRAZY POHÁDEK JAKO LÉČIVÁ SÍLA PRO DUŠI DÍTĚTE
– přednáší: PhDr. Anežka Janátová
Pravidelný program MC během
prosince zůstává beze změn, přestože by mělo dojít v některých
prostorách MC k rekonstrukci.
MC bude zavřeno od 19. prosince 2005 do 1. ledna 2006.
PRAVIDELNÝ PROGRAM
MC RADOST 2005/2006
Info na tel.: 777 105 097 (Olina Šebková), www.mcradost.cheiront.com,
e-mail: [email protected]
Podpořit dobrou věc už nemůže
být snadnější. Prosíme, přispějte na
rozvoj sítě mateřských center v ČR
odesláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS MC na číslo: 87777 (zaplatíte
30 Kč + DPH, my od vás obdržíme
nejméně 27 Kč), nebo příspěvku na
účet: 2038639001/2400. Děkujeme!
Více na: www.darcovskasms.cz.
Podpořte Centrum Kaňka
Abychom mohli poskytovat své služby většině našich zájemců (protože
poptávka i nadále převyšuje naše kapacitní možnosti), pustili jsme se do
rekonstrukce a vybudování bezbariérových úprav nového pavilonu. Díky
podpoře sponzorů z řad táborských
podnikatelů a firem byly opravy dokončeny v termínu a 5. září proběhlo
slavnostní otevření nového pavilonu.
Počet dětí a klientů, kteří během týdne navštíví Centrum Kaňka, je v současnosti 309, tzn. o 42 % více než ve
školním roce 2004/2005. S tím současně dochází i k navýšení provozních
nákladů. Režijní náklady v roce 2006
vzrostou o 47 %, mzdové o 53 %. Tyto
náklady se snažíme pokrýt finančními prostředky získanými z dotačních
a grantových řízení, kterých se pravidelně účastníme a žádáme o finanční
dotaci. Výše takto získaných finančních prostředků přesto nepokryje celý
rozpočet.
Rozhodli jsme se proto před koncem
roku oslovit všechny táborské občany,
firmy a podnikatele, protože jakákoli finanční podpora Centru Kaňka
pomůže zajistit provozní náklady na
příští rok. V případě uzavření daro-
vací smlouvy nebo smlouvy o propagaci si můžete tuto položku vložit do
nákladů.
V týdnu od 12. do 16. prosince proběhne v ulicích Tábora veřejná sbírka
pro Centrum Kaňka formou prodeje
vánočních dárečků. Zajišťovat ji budou studenti z řad Táborského soukromého gymnázia, s. r. o.
Při návštěvě amerického velvyslance Cabanisse i delegace zástupců z rakouského Welsu v Centru Kaňka byla
naše prezentační tabule s táborskými
sponzory středem pozornosti. Na
adresu lidí z Tábora zazněly projevy
uznání a ocenění.
Iva Míková
Kaňka, o. s.
Helsinská 2731, 390 05 Tábor
tel.: 381 212 872, mobil: 602 250 671
IČO: 2659 8931
web: www.kanka.info
Číslo účtu: 179177171/0300
Dopravní omezení a uzavírky – prosinec
Uzavírky povolené a pokračující
• částečná uzavírka (zúžení) Budějovické ulice kvůli výstavbě bytového
domu firmou Dvořák
– trvání: 10. 10. 2004–31. 12. 2005
• částečná uzavírka Žižkovy ulice kvůli
rekonstrukci Střelnice (zajištěn průjezd v jízdním pruhu v min. šíři 4,5 m)
– trvání: 9. 11. 2004–31. 12. 2005
• úplná uzavírka ulic Křížové, Soukenické, Ovocné, Arbeiterovy, Martina
Húsky, Zelenářské, Křížkovy, Radnické kvůli rekonstrukci kanalizačních, vodovodních řadů a obnovy komunikací (zachován pouze přístup)
– trvání: 1. 9.–5. 12.
• úplná uzavírka propojovací komunikace mezi ulicemi Družstevní
a U Jednoty v Táboře-Čelkovicích
kvůli špatnému stavebně-technickému stavu povrchu
– trvání: 6. 9.–20. 12.
• úplná uzavírka Průběžné ulice kvůli
pokládce kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu a realizaci nového povrchu vozovky (příjezd
a přístup vždy po 1/3 silnice a podle
harmonogramu prací)
– trvání: 1. 9.–20. 12.
• částečná uzavírka Ústecké ulice
kvůli spadlé opěrné zdi
– trvání: 20. 1.–30. 12.
• částečná uzavírka chodníku u autobusového nádraží, kde se bude přepojovat V. O. a rozvody NN
– trvání: 15. 10. 2005–15. 4. 2006
• částečná uzavírka Hanojské ulice
kvůli pokládce sdělovacího kabelu
– trvání: 31. 10. 2005–8. 1. 2006
• úplná uzavírka Úzké ulice kvůli
propadu komunikace a podzemních chodeb
– trvání: 16. 11. 2005–30. 6. 2006
• částečná uzavírka Žižkova náměstí
kvůli konání Staročeského jarmarku
– trvání: 10. 12. 2005 od 8.00–19.00 hod.
• částečná uzavírka Vožické ulice
kvůli pokládce sdělovacího kabelu
do tělesa silnice
– trvání: 1. 11.–16. 12.
Další upozornění
• na Maredově vrchu pod železničním přejezdem probíhá výstavba
infrastruktury pro 150 bytových
jednotek
– trvání: 18. 11. 2004–31. 12. 2005
• v Ústecké ulici se sanuje spadlá opěrná zeď (naproti řadovým garážím;
průjezd je oboustranný a je veden
v jednom jízdním pruhu v šíři 3 m)
• v místě bývalého parkoviště u pivovaru na Starém městě probíhá
archeologický průzkum
– trvání: 11. 5.–31. 12.
• v Leskovické ulici v červenci začala
výstavba 27 bytových jednotek – při
návozu stavebního materiálu dochází k částečnému zúžení stávající
vozovky
• v září se začala opravovat Vožická
ulice včetně realizace opravy chodníků a cyklistických stezek (průchod a průjezd Vožickou ulicí jsou
zajištěny)
• od září se regeneruje Náchodské
sídliště v návaznosti na teplofikaci
stávajících parovodních rozvodů
(jedná se o rekonstrukci chodníků,
parkovišť, dětských hřišť, revitalizaci zelených ploch a mobiliáře);
současně probíhá překládka stávajících původních chodníků z dlažby
30/30 cm za novou stejného typu
(v Náchodské ulici již stavební firma
opravuje chodníky podél náchodské
komunikace a kvůli návozu stavebního materiálu dochází k občasnému zúžení stavební technikou)
Ing. Vladimír Kofroň
odbor dopravy
[email protected]
EVROPSKÝ TÝDEN
MLÁDEŽE
„Mládež si bere slovo“
Evropský týden mládeže probíhá ve
všech členských zemích EU od 5. do
11. prosince, kdy na celoevropské,
národních a regionálních úrovních
proběhne celá řada aktivit. Na přípravě a realizaci činností v našem regionu se podílí Informační centrum
mládeže Tábor. Aktivity jsou připravovány tak, aby vycházely z potřeb
a zájmů mládeže (aby se v nich nová
generace „viděla“), a realizovány, aby
jejich prostřednictvím byla oslovena
co nejširší veřejnost. Chceš se také
zapojit? Tak přijď.
2. prosince, 16.00–19.00 hodin
klubovna kina Spektrum Městského
střediska kultury a sportu S. Ústí
ČERTOVSKÉ ŠACHY
– šachový turnaj dvojic (alespoň jeden
z dvojice musí být ve věku do 15 let)
Info na tel.: 602 840 598.
5. prosince, 16.00–19.00 hodin
malý sál TJ Sokol Tábor
MIKULÁŠ SI TAKY HRAJE
– workshopy: hry, scrabble, globoflexie, malování obličejů, výroba míčků
a žonglování (s Ondrou Ťoupalem)
5. prosince, 19.00–20.30 hodin
Kino Spektrum S. Ústí II
NA FILMOVÉ STEZCE
– filmová přehlídka absolventských filmů studentů Vyšší odborné školy filmové Písek (po promítání beseda s autory)
6. prosince, 19.00–21.00 hodin
Casablanca
TURNAJ V KULEČNÍKU
– zápis od 18.30 hodin
7. prosince, 16.00–17.30 hodin
Jihočeská univerzita (Restaurace
Klub Univerzita – salonek)
MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ
V EVROPĚ – diskusní fórum
7. prosince, 15.30–17.45 hodin
obchodní dům Dvořák
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
studentek SOŠ a SOU řemesel a služeb Tábor (I. 15.30 až 16.00 hodin,
II. 16.15 až 16.45 hodin, III. 17.00 až
17.45 hodin)
7. prosince, 17.30–19.00 hodin
Taneční studio Sarah
HIP-HOP – trenér Jerry
8. prosince, 16.00–17.30 hodin
Jihočeská univerzita (terasa)
CHCEŠ, TAK JEĎ!
– beseda o programu Mládež
8. prosince, 16.00–18.00 hodin
ateliér Draci (7. ZŠ Světlogorská ul.)
ART BRIDGE 21 ANEB
ZRCADLO DNEŠNÍ EVROPY
OČIMA STUDENTŮ
– tvůrčí dílna výtvarného ateliéru
Draci – avantgardní netradiční styly,
modelování, malba, kresba
9. prosince, 18.00–19.30 hodin
Taneční studio Sarah
BŘIŠNÍ TANCE s Evou Klejnovou
9. prosince, 20.00 hodin
velký sál Jihočeské univerzity
UNIVERZITNÍ PLES – ukázky
CAPOEIRY (ABADA klub Č. B.)
9. prosince, 23.00–23.30, 1.00–1.30 hod.
Milenium Tábor
EURODISKOTÉKA – MC SLUKY
Víceinfo:http://europa.eu.int/comm/
youth/youthweek/index_en.html,
http://www.youth.cz/youthweek/
a na plakátech.
Město Tábor – odbor správy majetku města zveřejňuje záměry
PRONAJMOUT
1. nebytové prostory na Blanickém předměstí
(kancelář o celkové výměře 40,6 m2) – Zavadilská ulice
v Táboře, 8. patro domu č. p. 2842 (2 místnosti – 21 m2
a 12 m2, chodba 3,5 m2, WC 1,9 m2, koupelna 2,2 m2).
Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné
minimálně 2200 Kč měsíčně.
2. nebytové prostory na SNL – Světlogorská ulice
v Táboře, v objektu č. p. 2873 (původně nadzemní část
podchodu) o celkové výměře 41,8 m2.
Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné
minimálně 41 800 Kč ročně.
3. nebytové prostory na nám. F. Křižíka
– samostatnou jednotku č. 2881/001 (dnes prodejna
sportovní obuvi a textilu značkových firem) o celkové
výměře 449 m2 (I. NP – 165,6 m2, I. PP – 283,4 m2).
Nájem bude sjednán na dobu určitou – 10 let za nájemné
minimálně 638 500 Kč ročně.
4. část komplexu budov Čápův Dvůr včetně pozemků
parc. č. 1636 o výměře 3816 m2, parc. č. 1637
o výměře 2337 m2 a parc. č. 1639 o výměře 1876 m2,
vše k. ú. Měšice u Tábora, na dobu určitou – 10 let za
nájemné minimálně ve výši 100 000 Kč ročně a zároveň
pozemky parc. č. 1629 o výměře 4708 m2, parc. č. 1630
o výměře 9274 m2, parc. č. 1634 o výměře 1008 m2, vše
k. ú. Měšice u Tábora, a pozemky původního pozemkového katastru parc. č. 160 díl 2 o výměře 16 833 m2
a parc. č. 381 o výměře 520 m2, vše dříve k. ú. Sezimovo
Ústí, dnes k. ú. Měšice u Tábora, na dobu určitou
– 10 let za nájemné minimálně 400 Kč/ha ročně.
Ing. Lenka Trojáková, tel.: 381 486 217,
e-mail: [email protected]
PRODAT
1. v k. ú. Čekanice u Tábora v KN část pozemku
parc. č. 707/3 o výměře asi 7325 m2, část
parc. č. 707/7 o výměře asi 1277 m2, část p. č. 863/3 o výměře asi 143 m2 a část p. č. 701/8 o výměře asi 296 m2,
vše druh ostatní plocha, za cenu minimálně 400 Kč/m2.
Pozemky se nacházejí v Čekanicích podél silnice
na Jeníčkovu Lhotu v oploceném areálu firmy Tapros
Tábor, a. s. Mezi komunikací a areálem Taprosu je
navržena budoucí cyklostezka.
Zájemci se hlásí do 31. ledna 2006.
2. v k. ú. Klokoty část pozemku KN p. č. 151,
druh ostatní plocha, výměra asi 2–3 m2,
za cenu min. 300 Kč/m2, roh pozemku podél
ulice Ve Struhách a tř. Kpt. Jaroše. Převodem a připojením k pozemku p. č. 186 bude vypořádáno vlastnictví
k oplocené části pozemku p. č. 151.
3. v k. ú. Hlinice část pozemku KN p. č. 306/2,
druh ostatní plocha, o výměře asi 35 m2,
za cenu min. 150 Kč/m2. Převodem pozemku bude vypořádán vztah vlastníka pozemku a uživatele pozemku.
Pozemek se nachází u rod. domku v Hlinici
a je využíván jako vjezd k soukromé nemovitosti.
4. v k. ú. Stoklasná Lhota část pozemku KN
p. č. st. 91/2, druh zastavěná plocha o výměře 1 m2,
za cenu 500 Kč/m2. Pozemek se nachází pod stávajícím
objektem stavby garáže a převodem pozemku bude
vypořádán vztah vlastníka a uživatele pozemku.
Bližší informace podává: Ing. Eva Holická,
tel.: 381 486 219, e-mail: [email protected]
5. pozemek parc. č. 943/15 o výměře 1 m2 v k. ú. Měšice
u Tábora za cenu nejméně 500 Kč/m2. Jedná se
o majetkoprávní vypořádání pozemku pod garáží.
6. část pozemku parc. č. 5749/1, k. ú. Tábor, o výměře
asi 40 m2 za cenu nejméně 800 Kč/m2. Pozemek je zčásti
zastavěn chatou.
7. část pozemku parc. č. 5913/4 o výměře asi 62 m2,
k. ú. Tábor, za cenu nejméně 1500 Kč/m2.
Jedná se o pozemek na Sídlišti nad Lužnicí za účelem
přístavby sousedního objektu.
8. pozemky za účelem majetkoprávního vypořádání
s vlastníkem stavby dálnice D3 za cenu 240 Kč/m2, a to
pozemky parc. č. 1678/6 o výměře 23 m2, parc. č. 1678/7
o výměře 26 m2, parc. č. 1683/3 o výměře 4 m2,
parc. č. 1684/5 o výměře 8 m2 v k. ú. Stoklasná Lhota
a dále pozemků parc. č. 647/5 o výměře 9 m2,
parc. č. 602/50 o výměře 17 m2, parc. č. 602/49 o výměře
116 m2, parc. č. 624/6 o výměře 116 m2, parc. č. 602/51
o výměře 96 m2 a parc. č. 602/52 o výměře 2 m2
v k. ú. Čekanice u Tábora.
Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková,
tel.: 381 486 218, e-mail: [email protected]
SMĚNIT
1. v k. ú. Čelkovice část soukromého pozemku
p. č. 733/2 o výměře asi 4 m2 za část pozemku KN města
Tábora parc. č. 729/2 o výměře asi 4 m2. Směnou bude
vypořádáno užívání soukromého pozemku pod
komunikací a vjezd k soukromé nemovitosti.
Bližší informace podává: Ing. Eva Holická,
tel.: 381 486 219, e-mail: [email protected]
DAROVAT
pozemek parc. č. 5758/3, k. ú. Tábor,
o výměře 2642 m2 Jihočeskému kraji – Správě a údržbě
silnic Tábor. Jedná se o pozemek zastavěný kruhovou
křižovatkou před nemocnicí v Táboře.
Ing. Sylva Chaloupková, tel.: 381 486 220,
e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na:
MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
Odbor správy majetku města zveřejňuje v souladu se zákonem o obcích a předpisů souvisejících a rozhodnutím
Zastupitelstva města Tábora, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků ze Státního
fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytového fondu,
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ÚVĚRŮ
právnickým a fyzickým osobám z Fondu oprav města Tábora na opravy a modernizace bytů, bytových a rodinných
domů na území města Tábora ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob.
Úvěr je úročen 3% p. a. a splatný v pravidelných měsíčních splátkách nejvýše do 10 let.
Prostředky úvěru lze použít maximálně na 50 % rozpočtu akce. Výše úvěru není omezena.
Žádost o poskytnutí úvěru (formulář získáte na MěÚ Tábor – odboru správy majetku města) se všemi náležitostmi
dle čl. VI rozhodnutí ZM, jímž se stanoví závazný postup při použití prostředků ze SFRB ke krytí části nákladů
spojených s opravami a modernizacemi bytového fondu, lze podat na odbor správy majetku města do 14. ledna 2006.
Zájemci se mohou podrobněji informovat na odboru správy majetku města
u Ing. Zdenky Lošonské (tel.: 381 486 214, e-mail: [email protected]).
JUDr. Dana Švecová
vedoucí odboru správy majetku města, [email protected]
Tvrdé tresty
za alkohol a kouření
Od 1. ledna 2006 nabývá účinnosti
nový, tzv. tabákový zákon (č. 379/
2005 Sb.), který se zabývá problematikou tabákových výrobků, alkoholových a návykových látek.
V souvislosti s tímto zákonem
přibývá více pravomocí zejména
obecní policii, která může například řešit veškeré přestupky (tedy
i dopravní) související s alkoholem
a distribucí tabákových výrobků.
Podle § 16 totiž městští policisté
mohou při sebemenším podezření
z ohrožování života, zdraví a majetku kohokoli kontrolovat prostřednictvím dechové zkoušky na požití
alkoholu a předvést jej k lékaři na
odběr krve.
Podle nového zákona je každý
povinen se na výzvu policie podrobit vyšetření. Jednak orientačního, které na místě provádí policie
prostřednictvím dechové zkoušky,
a zároveň lékařského – odběru krve
ve zdravotnickém zařízení. Odmítnutí či neuposlechnutí této výzvy je
klasifikováno jako přestupek, který
se řeší ve správním řízení, přičemž
hrozí pokuta až 15 tis. Kč.
Táborská městská policie už
nyní vlastní přístroje pro dechovou
zkoušku, jež bude využívat především při kontrolách mládeže. Již při
této zkoušce se jednoznačně prokáže, zda osoba požila alkoholický nápoj, a odpadnou různé dohady. Dále
se městská policie zaměří na řidiče,
hlavně na Starém městě, kde se stalo
zvykem jezdit do restauračních zařízení autem. Když řidič odmítne dechovou zkoušku, hrozí mu pokuta až
15 tis. Kč a zákaz řízení na dva roky.
Nový zákon také daleko více
postihuje kouření, zejména v dopravních prostředcích, halách, na
nástupištích, čekárnách, vnitřních
i vnějších prostorách všech školských zařízení, kinech, divadlech,
sportovních halách, ale do určité
míry i v restauracích, kde se vaří.
Městská policie bude hříšníky z uvedených prostor daleko důrazněji vykazovat a také pokutovat. Tomu, kdo
bude kouřit na místech zakázaných
zákonem, hrozí bloková pokuta až
do výše 1000 Kč. Navíc – každému,
kdo prodá nebo podá tabákový výrobek či umožní kouřit tabákový
výrobek osobě mladší 18 let, hrozí
pokuta až 30 tis. Kč.
Budeme rádi, když nás lidé budou volat k porušování zákona, ale
především by se měli poučovat sami
mezi sebou a zákon respektovat,
abychom pak nemuseli jezdit od
jedné autobusové zastávky ke druhé,
protože poté zcela logicky budeme
chybět na jiných místech, v mnohdy
důležitějších situacích.
Přesné znění „tabákového zákona“ č. 379 z roku 2005 naleznete mj.
na webových stránkách ministerstva
vnitra: www.mvcr.cz – sbírka.
Mgr. Petr Svoboda
velitel městské policie
Městská policie Tábor
Žižkovo náměstí 11
tel.: 381 253 008 • tel.: 156
INZERCI PŘIJÍMÁ:
RUDI, a. s., grafické studio, tiskárna,
Komenského 1839, 390 02 Tábor
Jitka Nejmanová, e-mail: [email protected],
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621
Noviny táborské radnice vycházejí v nákladu
14 400 kusů
a jsou distribuovány do každé poštovní
schránky zdarma.
Příští číslo vyjde 30. prosince,
příjem inzerce do 15. prosince.
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�� ������� �������� ������ ��� ���������� ������� ��������������
���������
��� �������� ������ ��������� ���������� ����������� ��������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����� ����������� ���������� � ��������� ������ ���������� �����
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
���� ����� ��������� ������������� ��� ���� ������� ����� ���������� ����������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ����������� ������ ������ ��� �����
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������� ����� �������� ��� �������� ��������� ������� ���������
���������������������������������������������������������
������ �������� �� ����������� �������� �� ����� ���������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������
������������������������
�
����
�
����
�
����
���� �������������
���� ���������������������
���� ���������������������
�����
������������������������������������������������
���������������������
���������������������������
�����������������������������
����������������
���������������������������������
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předseda redakční rady: F. Dědič • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor,
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora kteří nám odevzdali vyplněný dotazník. Názory nájemníků městských bytů jsou pro nás důležitým argumentem při nastavování změn ve společnosti Bytes Tábor, s. r. o., která je 100% vlastněna městem Tá...

Více

Zápis z 21. zasedání výboru České diabetologické společnosti

Zápis z 21. zasedání výboru České diabetologické společnosti bude rozhodovat rozhodčí orgán složený ze zástupce ČLK, zástupce VZP a odborníka z oboru, na kterém se VZP a ČLK shodnou. Dohoda o prominutí regulací za rok 2013 se týká ambulantních specialistů vč...

Více

Vaše nové liberecké rádio - Kathreen Derouet (Krejčová)

Vaše nové liberecké rádio - Kathreen Derouet (Krejčová) Váš oblíbený Metropol v poštovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech JABLONEC NAD NISOU | Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15 | Kulturní a informativní centrum, Míro...

Více