Radek Fiala

Komentáře

Transkript

Radek Fiala
DTP 2
Radek Fiala
[email protected]
Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011
Radek Fiala
DTP 2
PostScript
Požadavky na obsah PS dokumentu
PS dokument je program, který může být (stejně jako program
v jiných programovacích jazycích) napsán pořádně i nepořádně
dobrý PS dokument je obvykle tvořen dvěma částmi – prolog
a skript
mnoho informací pro další zpracování dokumentu je obsaženo
v komentářích
Radek Fiala
DTP 2
PostScript
Struktura souboru
prolog
záhlaví – kdy a kdo vytvořil dokument, slovníky, seznam
použitých fontů, . . .
definice procedur – mohou být velmi komplikované
skript
počáteční nastavení dokumentu (document setup)
vlastní obsah dokumentu (jednotlivé stránky); každá stránka
by měla být definována nezávisle na ostatních (s využitím
informací v prologu)
závěrečná část (document trailer) – může obsahovat např.
seznam fontů, který by měl být v záhlaví, ale který v době
generování záhlaví nebyl znám
Radek Fiala
DTP 2
PostScript
Document Structuring Conventions
k čemu je to dobré:
kolik stránek má dokument
zobrazení stránek „na přeskáčkuÿ
tisk n-up (více stránek na jedné)
přeskupení stránek před tiskem (např. pro tisk brožury)
určení rozměrů obrázku (bounding box) (důležité pro EPS)
Radek Fiala
DTP 2
PostScript
%!PS-Adobe-2.0
%%Creator: dvips(k) 5.78 Copyright 1998 Radical Eye Software ...
%%Title: popisky.dvi
%%Pages: 1
%%PageOrder: Ascend
%%BoundingBox: 0 0 936 86
%%DocumentFonts: CenturyExpdCEBTBoldItalic CenturyExpdCEBTItalic
%%EndComments
%DVIPSCommandLine: dvips -Plino1200 -D1800 -tfilm1 popisky
%DVIPSParameters: dpi=1800, compressed
%DVIPSSource: TeX output 2001.09.24:2244
... Zde se nacházejí definiční hlavičky ...
%%EndProlog
%%BeginSetup
... Zde se nacházejí nastavovací hlavičky ...
%%EndSetup
%%Page: 1 1
... Zde se nachází popis stránky 1 ...
%%Trailer
... Zde se nachází ukončovací sekvence ...
%%EOF
Radek Fiala
DTP 2
PostScript
Strukturovaný dokument
Pokud jsou strany v dokumentu nezávislé a dokument
obsahuje DSC, říkáme mu strukturovaný dokument
Se strukturovaným dokumentem je možné např.
zjistit kolik stránek má dokument
zobrazit libovolnou stránku (na přeskáčku)
přeskupit stránky před tiskem
tisk n-up (více stránek na jedné)
určení rozměrů obrázku (bounding box) (důležité pro EPS)
Radek Fiala
DTP 2
Správa barev (Color management)
O co jde?
jednoduché barvové modely (např. RGB, HSB, CMYK) nejsou
nezávislé na zařízení
účelem správy barev je, aby barvy na předloze, barvy
naskenované, zobrazené na monitoru, vytisklé na inkoustové
tiskárně nebo vytisklé ofsetem byly (přibližně) stejné
Radek Fiala
DTP 2
Správa barev (Color management)
Jak na to?
každé zařízení/médium má svůj barevný gamut, tzn. rozsah
barev, v němž je schopné pracovat
známe-li transformaci z barvového prostoru (vstupního či
výstupního) zařízení (nejčastěji RGB a CMYK) do nezávislého
barvového prostoru (CIE XYZ, CIE L*a*b*), jsme schopni
shodnost barev dodržet
problém je ale v tom, že barevné gamuty zařízení jsou
většinou různé, proto musíme gamuty transformovat
Color is Communication by Portrait Displays Colour Space and ICC profiles explained
Vol 1
Radek Fiala
DTP 2
Správa barev (Color management)
Transformace gamutu
Existují čtyři standardní transformace
gamutu
perceptuální
relativní kolorimetrická
absolutní kolorimetrická
saturační
Poznámka:
Na obrázku je řez gamuty (pro daný jas Y ).
Skutečný gamut je 3D!
Radek Fiala
DTP 2
Správa barev (Color management)
Perceptuální transformace gamutu
vstupní gamut je zmenšen tak aby se vešel do výstupního
gamutu
přepočítávají se všechny barvy; relativní poměry mezi barvami
zůstávají zachovány
vhodná pro fotografie
Radek Fiala
DTP 2
Správa barev (Color management)
Relativní a absolutní kolorimetrická transformace gamutu
barvy v průniku obou gamutů zůstávají nezměněny, barvy
mimo gamut výstupního zařízení jsou nahrazeny nejbližšími
barvami na okraji gamutu výstupního zařízení (stejná světlost,
menší saturace)
relativní transformace nahrazuje bílý bod vstupního zařízení
bílým bodem výstupního zařízeni, absolutní transformace
dodržuje barvy (včetně bílé) přesně
několik vstupních barev se transformuje do jedné výstupní
barvy
vhodná pro vektorovou grafiku a digitální nátisk
Radek Fiala
DTP 2
Správa barev (Color management)
Saturační transformace gamutu
barvy na okraji vstupního gamutu převedeny na okraj gamutu
výstupního (tzn. s maximální saturací)
může se změnit barevný tón i sytost barev
použitelný pouze pro specifické aplikace (např. obchodní
grafiku se „zářivými barvamiÿ)
Radek Fiala
DTP 2
Správa barev (Color management)
ICC profil
obsahuje informace nutné pro transformaci mezi barvovým
prostorem zařízení (CIE XYZ, CIE L*a*b*, RGB, HSV, HLS,
stupně šedé, CMY, CMYK, 2 barvy, 3 barvy. . . ) a nezávislým
barvovým prostorem (CIE XYZ nebo CIE L*a*b)
profily vytváří specializovaný software porovnáním
referenčních a změřených dat:
vstupní profil – naskenování standardního obrázku (targetu)
a porovnání naskenovaných barev s barvami obrázku
výstupní profil – vytisknutí standardního obrázku (targetu)
a porovnání barev obrázku s daty z kolorimetru
profil pro monitory – porovnání barev postupně zobrazovaných
na monitoru a dat změřených kolorimetrem (připevěným na
monitor)
s ICC profily pracují buď jednotlivé aplikace nebo je jejich
podpora obsažena přímo v operačním systému
Radek FialaVol 1DTP 2
Colour Space and ICC profiles explained
Správa barev (Color management)
referenční předloha pro tvorbu
profilu scanneru
Radek Fiala
referenční předloha pro tvorbu
profilu CMYK zařízení
DTP 2
Výtažkování
Výtažkování (separace, color separation)
převod barevného obrazu do barvového prostoru tiskového
zařízení
v drtivé většině to znamená převod z RGB do CMYK
možnost doplnění o přímé barvy
převod je nejednoznačný – pro tisk by stačilo CMY,
používáme CMYK
často je omezeno maximální pokrytí barvou (TIC (Total Ink
Coverage) nebo TAC (Total Area Coverage); běžně kolem
340 %, pro noviny ale i jen 220 %)
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
UCR (Under Color Removal)
použití pouze pro barevně neutrální plochy se středními nebo
tmavými tóny
spočívá v odstranění CMY a nahrazení černou
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
UCR (Under Color Removal) – zjednodušeně
Lindy Amato: PostScript, pre-press a barva. Computer Press, Praha, 1996.
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
UCR (Under Color Removal) – zjednodušeně
Lindy Amato: PostScript, pre-press a barva. Computer Press, Praha, 1996.
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
UCR (Under Color Removal) – zjednodušeně
Lindy Amato: PostScript, pre-press a barva. Computer Press, Praha, 1996.
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
UCR (Under Color Removal) – reálná ukázka
http://www.jimrich.com/tips ct4.shtml
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
UCR (Under Color Removal)
http://qualityinprint.blogspot.com/2009/04/gcr-reseparation-for-ink-savingsand 09.html
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
GCR (Gray Component Replacement)
použití pro barevné i neutrální části obrázku
spočívá v odstranění CMY a nahrazení černou; černá určuje
jas, CMY barevný odstín (teoreticky stačí jen dvě z nich)
použití GCR snižuje nároky na kvalitu soutisku
obvykle se používá 60–80 % GCR (tzn. ponechává se část
CMY)
někdy je GCR doplněno o UCA (Under Color Addition) –
přidání CMY do tmavých ploch pro zvýšení krytí (černá je
černější)
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
GCR (Gray Component Replacement) – reálná ukázka
Viggiano, S. Gray Component Replacement: A Practical Approach
Radek Fiala
DTP 2
Výtažkování
GCR (Gray Component Replacement)
http://qualityinprint.blogspot.com/2009/04/gcr-reseparation-for-ink-savingsand 09.html
Radek Fiala
DTP 2

Podobné dokumenty

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie • nejcitlivější je oko na zelené světlo, červené a modré • snáze odlišíme dvě sousední barvy nežli dvě vzdálené • vnímání barev je značně individuální

Více

formátu PDF

formátu PDF 10.3 Aplikace při vkládání EPS hlásí, že nemá písmo, přestože v EPS souboru písmo je . . . . .

Více

satellite p300/p300d

satellite p300/p300d riziku ztráty dat, vytvářejte pravidelně záložní kopie. Optimálního výkonu dosáhnete, pokud budete počítač používat pouze za doporučených podmínek. Seznamte se s podrobnými informacemi o omezeních ...

Více

Smluvní lakovna SALUM

Smluvní lakovna SALUM (opět od společnosti Wagner), která renovuje použitý prášek. Tím jsou snižovány náklady na spotřebu práškových barev a prašnost celého zařízení. V březnu tohoto roku jsme dokončili instalaci nové l...

Více

Technologie tisku

Technologie tisku (vysvícením) na tzv. osvitových jednotkách, které převedou data (nejčastěji PostScript nebo PDF) na film)

Více

Reprodukce obrazových predloh

Reprodukce obrazových predloh PS, EPS (PostScript, Encapsulated PostScript) původně určen jako jazyk popisu stránky pro tiskárnu programovací jazyk, který je nutné interpretovat EPS je určen pro vložení do jiného PS (např. jako...

Více

DCSE/TR-2007-09 - Computer generated holography at the

DCSE/TR-2007-09 - Computer generated holography at the tiskárně, ale s vyššı́m rozlišenı́m. Jako velmi dostupné zařı́zenı́ s vyššı́m rozlišenı́ je osvitový stroj (image setter) užı́vaný pro přı́pravu předloh k offsetovému tisku. Toto za...

Více

Historie a elementární základy teorie barev III.

Historie a elementární základy teorie barev III. V předchozích kapitolách jsme viděli několik typů tristimulů, tj. definic barev založených na třech hodnotách. Jednalo se o RGB, CMY (s odvozenou formou CMYK) a HSB (s jeho variantami HVC, HSL a da...

Více

mLAB_sublimace_new_2009.

mLAB_sublimace_new_2009. znázorněn gamut digitálního fotolabu. Z obr. 3 plyne, že inkoustová i sublimační cesta překonávají fotolab jak co do objemu realizovatelných barev (obsahy znázorněných ploch), tak i linearity a ted...

Více