Tažná kapovací a pokosová pila KGS 305BM

Komentáře

Transkript

Tažná kapovací a pokosová pila KGS 305BM
CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tažná kapovací a pokosová pila
KGS 305BM
podle ustanovení směrnic ES
- elektromagnetická snesitelnost 89/336/EWG
- směrnice pro nízké napětí 73/23/EWG
- strojní směrnice 98/37/EG
prohlašuje firma:
L.V.G Hartham GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf/Inn
Telefon: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
Fax:
0049 / (0)8571 / 92 556-19,
že produkt
Druh přístroje:
Typ přístroje:
Číslo výrobku.:
Tažná kapovací a pokosová pila
KGS 305BM
KGS305BM
odpovídá hlavním požadavkům na ochranu dle výše jmenovaných směrnic ES. Shoda
spočívá v následujících normách:
KGS305BM
EN 55014-1/A2:2002
EN 55014-2/A1:2001
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3/A1:2001
EN 61000-3-11:2000
EN 61029-2-9:2002
Kirchdorf, 31.05.2006
CZ
Návod k obsluze
Tažná kapovací a pokosová pila KGS 305BM
____________________________
Manfred Weißenhorner, jednatel
Stav: 05/2006
Změny vyhrazeny.
24
L.V.G. Hartham GmbH
Robert–Bosch–Ring 3
D-84375 Kirchdorf/Inn
CZ
VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS
ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Záruka
Zákonná záruční lhůta činí 2 roky po datu nákupu. V případě eventuálních závad
na produktu se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis. Za tímto účelem vám
doporučujeme, abyste si pečlivě uschovali doklad o zaplacení.
Záruka se realizuje takovým způsobem, že se podle našeho rozhodnutí závadné
díly buď bezplatně opraví nebo se nahradí za nové díly. Vyměněné díly přecházejí
do našeho vlastnictví. Opravou nebo výměnou jednotlivých dílů se doba záruky buď
prodlouží, nebo se pro přístroj zavede nová záruční lhůta. Pro vestavěné náhradní díly
neplatí žádná vlastní záruční lhůta.
Záruku nepřebíráme za škody a závady na přístroji nebo na jeho dílech, které se
vyskytnou na základě přílišného namáhání, neodborného zacházení a údržby. To platí
také při nedodržení návodu k provozu a při montáži náhradních dílů a příslušenství,
které nejsou v našem programu uvedeny. Jestliže na přístroji provedou zásah nebo
změny osoby, které jsme k tomu nezmocnili, zanikne nárok na záruku.
Zákaznický servis
Vaše technické dotazy vám zodpoví a informace o našich produktech a objednávkách
náhradních dílů vám podá náš servisní tým:
Pracovní
doba servisu: pondělí až čtvrtek od 8–16:30 hodin, pátek od 8-14:00 hodin.
Adresa:
LUMAG CZ s.r.o., Kanovnická 18, CZ-37001 České Budějovice
Telefon: 0042 / 382 228 786, 796
Fax:
0042 / 382 228 795
E-Mail: [email protected], [email protected]
Asi 90 % všech reklamací se týká chyb při manipulaci. Tyto závady se dají odstranit,
jestliže se spojíte s naší servisní horkou linkou. Prosíme vás proto, abyste této linky
využili dříve, než vrátíte přístroj prodejci. Na této lince vám neprodleně a rychle
pomohou.
Důležité upozornění:
Prosím, nezasílejte svůj přístroj na naši adresu, aniž byste byli vyzváni naším
servisním týmem. Nebezpečí ztráty a náklady za nevyžádané zásilky se přičítají na
vrub odesílatele. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí nevyžádané zásilky nebo
odeslat příslušné zboží zpět odesílateli na jeho náklady.
A
2
23
CZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Název modelu:
Provozní napětí:
Výkon motoru:
Provozní proud:
Třída ochrany:
Jmenovitý počet otáček:
TK pilový kotouč:
Max. výkon řezu
0°/90°
45°/90°
0°/45°
Dosah +/-45°.
Řezy na pokos:
KGS 305BM
230 V ~ 50 Hz
1800 Watt
8,0 A
II
4200 min-1
305 x 25,4 x 3,0 mm, 80 zubů
310 x 90 mm
215 x 90 mm
310 x 55 mm
215 x 55 mm
0° - 45°
Hmotnost:
24 / 26 kg
Rozměry (d x š x v): 660 x 460 x 440 mm
Třída laseru 2:
Vlnová délka 650 nm
Výstupní výkon max.: <1mW
Emise zvuku
Hladina akustického tlaku LpA:
8
6,0 dB(A)
Hladina akustického výkonu LWA:99,0 dB(A)
POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Staré elektrické stroje jsou hodnotnou surovinou a nepatří proto do
domovního odpadu!! Proto bychom Vás chtěli poprosit o podporu při
šetření zdrojů a při ochraně životního prostředí - tento stroj odevzdejte
ve sběrných surovinách.
22
3
CZ
VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
ODSTRANĚNÍ PORUCH
ODSTRANĚNÍ PORUCH
Před každým odstraněním poruchy:
- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
Motor neběží:
Stroj je bez elektrického proudu.
Zkontrolujte zdroj proudu a
vedení.
Uhlíky jsou spotřebovány.
Odborník je vymění za nové.
Motor nebrzdí:
Spínač je defektní.
Odborní jej vymění za nový.
Motor se vypíná
během práce:
Motor se vypíná kvůli přetížení.
Vyčkejte, dokud motor
nevychladne (5-10 minut), potom
znovu nastartujte.
Přívodní vedení je příliš dlouhé
nebo má příliš malý průměr
(< 2,5 mm2)
Odborník položí nové vedení
(řádně dimenzujte také
prodlužovací kabel, ≥ 2,5 mm2)
Pilový kotouč nemá potřebné ostří.
Vom Fachmann schärfen lassen.
Zuby pilového kotouče nevykazují
správný rozvod.
Nechejte odborníkem rozvést..
Příliš malé ostří a rozvod.
Nechejte pilový kotouč naostřit a
rozvést.
Příčina přetížení:
Stopy popálení
na obrobku:
Jestliže tato opatření závadu neodstraní nebo se vyskytnou závady, které zde nejsou
uvedeny, nechejte tažnou kapovací a pokosovou pilu zkontrolovat odborníkem.
4
21
CZ
ÚDRŽBA A PÉČE
VYOBRAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Výměna pilového kotouče (obr. D, strana 3)
Nebezpečí pořezání!
- Nebezpečí pořezání o pilový kotouč.
- Při výměně pilového kotouče noste ochranné rukavice.
1. Zafixujte pojistný knoflík aretační tažné funkce.
2. Otočte hlavu stroje nahoru.
3. Držte spouštěč hlavy stroje (3) stisknutý a posuňte ochranný kryt pilového kotouče
(12) úplně nahoru. Nasaďte šroubový klíč na přírubový šroub (24).
4. Tlačte stále na blokaci pilové hřídele (25) a otáčejte pomalu přírubovým šroubem po
směru hodinových ručiček. Po max. jednom otočení blokace pilové hřídele zaskočí.
5. Přírubový šroub (24) uvolněte po směru hodinových ručiček a zcela jej vytočte.
6. Odeberte pilový kotouč včetně příruby (26, 27, 28 a 29).
7. Před montáží nového pilového kotouče vyčistěte uchycení kotouče hadříkem nebo
štětečkem.
8. Pozor: Při nasazování nového pilového kotouče postupujte v obráceném pořadí.
Zuby pilového kotouče musejí ukazovat proti směru řezu; to zn. že směr otáčení
pilového kotouče musí souhlasit se směrem šipky na pilovém kotouči a na krytu
přístroje. (30).
9. Nasaďte vnější přírubu na pilový kotouč a utáhněte přírubový šroub (24).
10. Sklopte ochranný kryt pilového kotouče (12).
11. Zkontrolujte funkčnost ochranného zařízení.
12. Rukou zkontrolujte cirkulaci pilového kotouče ve svislé, ale i v zešikmené poloze
(45°). Pilový kotouč se musí v drážce(14) otočného stolu volně otáčet.
Čištění stroje
•Před všemi pracemi na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku.
•K čištění umělohmotných částí používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí
prostředky, rozpouštědla nebo špičaté předměty.
• Z povrchu stolu pily odstraňte nečistotu pomocí vhodného spreje určeného k údržbě
a ošetřování. • Jestliže se motor nezabrzdi do 10 vteřin, je třeba, aby výhradně výrobce opotřebované
díly brzdy motoru vyměnil.
• Větrací otvory a pohyblivé části pravidelně zbavujte napadaného prachu. Použít
můžete jemný kartáč nebo štětec.
• Všechny pohyblivé kovové díly pravidelně ošetřujte olejem.
20
5
CZ
OBSLUHA
ÚDRŽBA A PÉČE
OBSAH
OBSAH
Vyobrazení ovládacích prvků _______________________________ 2-5
Obsah _________________________________________________
6
Popis výrobku __________________________________________ 7
Bezpečnostní pokyny _____________________________________ 7-11
Všeobecné bezpečnostní pokyny ________________________ 7
Speciální bezpečnostní pokyny _________________________ 9
Zbývající rizika _____________________________________ 11
P o u ž i t é s y m b o l y ________________________________________ 12
Montáž a instalace ______________________________________ 12-14
Výběr místa instalace ______________________________ 13
Připojení k síti ____________________________________ 13
Montáž podstavce __________________________________ 14
Montáž záchytného sáčku na třísky _________________ 14
Montáž podpěry obrobku ___________________________ 14
Uvedení do provozu _______________________________________ 15
Seřízení tažné kapovací a pokosové pily ___________________ 15-16
Obsluh _______________________________________________ 16-19
Upínací čelist ____________________________________ 16
Šikmý řez _______________________________________ 17
Pokosový řez ___________________________________ 18
Ohraničení sestupu _______________________________ 18
Řezy s tažnou funkcí __________________________ 18
Spáry/drážky ______________________________________ 19
Vedení řezu laserem
_____________________________ 19
Údržba a péče _______________________________________ 19-20
Výměna pilového kotouče __________________________ 19
Čištění stroje ______________________________________ 20
Odstranění závad ______________________________________ 21
Technické údaje _______________________________________ 22
Pokyny kochraně životního prostředí______________________ 22
Záruka / zákaznický servis ______________________________ 23
CE Prohlášení o shodě _________________________________ 24
6
Spáry/drážky (obr. I, strana 5)
1. Zkontrolujte pozici ohraničení sestupu (8).
2. Proveďte řez s tažnou funkcí – jak je popsáno na straně 18.
3. Po dokončení spáry/drážky uveďte ohraničení sestupu opět do původní pozice.
Vedení řezu laserem
POZOR! Laserové záření
Nedívejte se do paprsku.
Pro precizní vedení řezu je tato kapovací a pokosová pila vybavena laserem - laser
třída 2. Seřízení směru řezu laserem bylo již provedeno v závodě. Doporučujeme však,
abyste provedli zkušební řez kvůli eventuálním změnám, které mohly být způsobeny
transportem. 2 kusy AAA baterií R03 - 1,5 V jsou obsaženy v rozsahu dodávky.
ÚDRŽBA A PÉČE
Před všemi údržbářskými pracemi a čištěním:
- Vypněte stroj.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Počkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví.
Jako náhradní díly, zejména u bezpečnostních zařízení a řezacích nářadí, používejte
pouze originální díly. Díly, které výrobce nezkontroloval a neschválil, mohou vést k
nepředvídatelným škodám.
Po všech údržbářských a čisticích pracích:
• Uveďte opět všechna bezpečnostní zařízení do provozu a zkontrolujte je.
• Zajistěte, aby se na stroji nebo ve stroji neponechalo žádné nářadí.
19
CZ
POPIS VÝROBKU
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
OBSLUHA
POPIS VÝROBKU
Pokosový řez (obr. A, strana 2)
Touto tažnou kapovací a pokosovou pilou můžete provádět pokosové řezy doleva od
0°- 45° k pracovní ploše.
1. Uvolněte zajišťovací držák k nastavení úhlů (16)
2. Nastavte požadovaný rozměr úhlu pomocí stupnice (15).
3. Zafixujte zajišťovací držák (16).
Dvouruční kapovací a pokosová pila LUMAG je mobilní přístroj. Je vhodný ke
zkracování dřeva, potahovaných desek a umělých hmot, podle velikosti stroje. Jiné
použití je nepřípustné. Jestliže se pila použije na něco jiného, než je určena nebo dojde
ke změnám na přístroji nebo se použijí díly, které výrobce neprověřil a neschválil, může
dojít k nepředvídatelným škodám!
Stroj není vhodný k řezání palivového dřeva!
Ohraničení sestupu (obr. E, strana 4)
1. Posuňte ohraničení sestupu (8) do požadované pozice.
2. Uvolněte kontramatici (31) na protimatici (32).
3. Otáčením kontramatice se dá nastavit hloubka řezu pilového kotouče.
4. Utáhněte kontramatici.
5. Posuňte blokaci sestupu směrem ven. Pilový kotouč se dá snížit na nastavený
rozměr.
POZOR!
Při použití elektrického nářadí a obráběcích strojů je třeba dodržovat následující
zásadní bezpečnostní opatření, abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem,
zraněním a požárem.
Řezy s tažnou funkcí určené pro široké obrobky (obr. A/H, strana 2/4)
Přečtěte si všechny tyto pokyny dříve, než začnete přístroj používat. Bezpečnostní
pokyny dobře uschovejte.
Nebezpečí úrazu!
Během řezání nepřitahujte hlavu stroje a rotující pilový kotouč k sobě.
Pilový kotouč by mohl po obrobku vylézt nahoru a odrazit tak hlavu
stroje a rotující pilový kotouč. Nikdy dolů nespouštějte otáčející se
pilový kotouč, dokud jste nezatáhli hlavu stroje směrem dopředu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Hlavu stroje spusťte dolů a zafixujte.
2. Uvolněte zajišťovací knoflík aretační tažné funkce (6) a posuňte řezací hlavu
směrem dopředu.
3. Zafixujte obrobek upínacím zařízením (36), abyste zabránili posunutí během
řezání.
4. Držte pevně madlo pily a táhněte pojezd dopředu až do středu pilového kotouče
nad přední hranou obrobku.
5. Spusťte stroj.
6. Tlačte madlo pily pomalu směrem dolů. Jakmile pila dosáhne plného počtu otáček,
řežte skrz přední hranu obrobku.
7. S madlem pily pohybujte pomalu k dorazové liště a dokončete řez.
8. Stroj vypněte a vyčkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Poté zdvihněte řezací
hlavu.
1. Udržujte na svém pracovišti pořádek
- Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům.
2. Sledujte vnější vlivy
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Postarejte se o dobré osvětlení na pracovišti.
- Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem
- Zabraňte fyzickému dotyku s uzemněnými díly (např. potrubí, radiátory, elektrické
sporáky, chladicí jednotky).
4. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti
- Dejte pozor, aby se ostatní osoby, zejména děti, nedotkly elektrického nářadí nebo
kabelu. Udržujte je v bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště.
5. Ukládejte nepoužívané elektrické nářadí na bezpečném místě
- Nepoužívané elektrické nářadí byste měli ukládat na suchém, vysoko položeném
18
7
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
nebo uzavřeném místě, mimo dosah dětí.
6. Nepřetěžujte elektrické nářadí
- Budete pracovat lépe a bezpečněji v udaném rozsahu výkonu.
7. Používejte správné elektrické nářadí
- Nepoužívejte stroje o malém výkonu na těžké práce.
- Nepoužívejte elektrické nářadí pro účel, pro který není určeno.
- Nepoužívejte například ruční okružní pilu k řezání větví nebo polen.
8. Noste vhodné oblečení
- Nenoste volný oděv nebo ozdoby, mohly by být zachyceny pohyblivými částmi.
- Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme nosit obuv s protiskluzovou
podrážkou.
- Máte-li dlouhé vlasy, noste vlasovou síťku.
9. Používejte ochranné prostředky
- Noste ochranné brýle a ochranu sluchu.
- Během práce, při které se vytváří prach, noste dýchací masku.
10.Připojení zařízení na odsávání prachu
- Jestliže máte k dispozici připojení na odsávání prachu a zachycovací zařízení,
přesvědčte se, že jsou tyto přístroje připojeny a správným způsobem používány.
11. Nepoužívejte kabel pro účel, pro který není určen.
- Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami.
12. Zajistěte zpracovávaný kus
- Používejte upínací zařízení nebo svěrák, abyste zpracovávaný kus upevnili. Takto
je upevněn bezpečněji než ve vaší ruce.
13. Držení těla při práci musí být přirozené
- Dbejte na správný postoj a v každém okamžiku udržujte rovnováhu.
14. Starejte se pečlivě o nářadí
- Řiďte se pokyny pro mazání a výměnu nářadí.
- Kontrolujte pravidelně přípojku elektrického nářadí, a pokud je poškozena, nechte
ji opravit odborníkem.
- Kontrolujte pravidelně prodlužovací vedení a vyměňte je, pokud je poškozené.
- Udržujte madla suchá, čistá a zbavte je oleje a mastnoty.
15. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, před údržbou a při výměně nářadí jako je
například pilový kotouč, vrták, fréza.
16. Nenechávejte klíče zasunuty v nářadí
- Před zapnutím zkontrolujte, zda byly klíče a seřizovací nářadí odstraněny.
17. Zabraňte neúmyslnému spuštění
- Ujistěte se, že je spínač při zasunování zástrčky do zásuvky vypnut.
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní prostory
8
OBSLUHA
Nikdy nedávejte ruce do blízkosti pily. Mějte ruce vždy mimo zónu
„Nedotýkejte se rukama“, která zahrnuje celý stůl.
Upínací čelist (obr. G, strana 4)
Upínací čelist se dá umístit na obou stranách stroje (vpravo nebo vlevo).
1. Uvolněte fixační šroub (35).
2. Nasaďte upínací čelist (36) do jednoho ze dvou fixačních otvorů na spodní straně
stroje (viz obr. G, strana 4).
3. Utáhněte fixační šroub (35).
4. Nasaďte upínací čelist tak, aby vám nebránila při práci.
5. Upínací čelist zafixujte. Obrobek je pevně sevřen mezi upínací čelistí a stolem
stroje.
Obsluha
1. Hlavu stroje posuňte madlem (4) směrem dozadu a rovněž ji v této pozici
zafixujte.
2. Uvolněte zajišťovací knoflík na hlavě stroje (5), abyste ji mohli zvednout.
3. Položte obrobek určený k řezání k dorazové liště (11) a na otočný stůl (13).
4. Zafixujte obrobek upínacím zařízením, abyste zabránili posunutí při řezání.
5. Madlo pily tlačte pomalu směrem dolů. Jakmile pila dosáhne plného počtu otáček,
řežte obrobek rovnoměrně a s vyvinutím lehkého tlaku.
6. Na pilový list netlačte. Řezání vyžaduje určitý čas.
7. Vyčkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Poté zvedněte řezací hlavu.
Spínač / vypínač
1. Abyste motor zapnuli, stiskněte odblokovací knoflík (2) a stiskněte spínač / vypínač
(1).
2. Abyste motor vypnuli, stiskněte spínač / vypínač (1).
Šikmý řez (obr. A, strana 2)
Touto tažnou kapovací a pokosovou pilou můžete provádět šikmé řezy doleva a
doprava od 0°- 45° k dorazové liště.
1. Uvolněte aretaci úhlu (7).
2. Nastavte požadovaný rozměr úhlu pomocí stupnice (10).
3. Aretaci úhlu (7) opět utáhněte (7).
17
CZ
SEŘÍZENÍ PILY
OBSLUHA
2. Uvolněte upevňovací knoflík hlavy stroje (5) a pohybujte řezací hlavou, pilový
kotouč ukáže úhel 90°.
3. Uvolněte kontramatici a regulujte ji (18), dokud úhel mezi pilovým kotoučem a
otočným stolem nebude činit 90°.
4. Zafixujte nastavení tak, že kontramatici opět utáhnete.
5. Následně zkontrolujte pozici úhlu. Uvolněte šroub (19) a seřiďte ukazatel (20) na
0.
6. Fixační šroub opět utáhněte.
Nastavení úhlového dorazu na 45° (obr. A/C, strana 2/3)
1. Uvolněte zajišťovací držák (16) a nakloňte madlem (4) hlavu stroje doleva, na
45°.
2. Zkontrolujte úhel se stupnicí (15). Pokud je to zapotřebí, seřiďte úhel následujícím
způsobem:
3. Uvolněte kontramatici a regulujte ji (21), dokud úhel nebude činit 45°.
4. Zafixujte nastavení tak, že kontramatici opět utáhnete.
Nastavení hloubky řezu pilového kotouče (obr. C, strana 3)
Udělejte zkušební řez, abyste zkontrolovali, zda pilový kotouč obrobek správně řeže.
Pokud je to nutné, seřiďte ho následujícím způsobem:
1. Uvolněte kontramatici (22) a seřiďte šroub (23).
2. Otáčejte šroubem tak dlouho, až dosáhnete požadované hloubky řezu.
3. Fixační šroub opět utáhněte.
OBSLUHA
Pokyny pro každodenní provoz
1. K pevnému upnutí obrobku vždy používejte upínací čelist. (obr. G, strana 4).
2. Obrobek vždy polohujte na dorazovou lištu. Zkroucený nebo ohnutý obrobek, který
se nedá na stole popř. na dorazové liště držet rovně, může v pilovém kotouči
uvíznout.
Můžete se těžce zranit. Opracovávaný obrobek musí být dostatečně
velký, abyste ho mohli držet bezpečně oběma rukama. Opracovávejte
pouze vhodné kusy dřeva.
16
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- Venku používejte pouze pro tento účel schválené a odpovídajícím způsobem
označené prodlužovací kabely.
19. Buďte pozorní
- Sledujte, co děláte. K práci přistupujte s rozmyslem. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jestliže se nesoustředíte.
20. Překontrolujte elektrické nářadí
- Před dalším použitím elektrického nářadí se musejí zkontrolovat ochranná zařízení
nebo lehce poškozené části stroje, zda je jejich funkce bezporuchová a nářadí
bude bezchybně sloužit danému účelu.
- Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bezporuchově a nejsou zablokovány,
nebo zda nejsou některé části stroje poškozeny. Všechny části se musejí správně
namontovat a musí se splnit všechny podmínky, aby se zaručil nezávadný provoz
elektrického nářadí.
- Poškozená ochranná zařízení a části stroje musí náležitě opravit nebo vyměnit
uznávaný odborný servis, pokud není v návodu k použití uvedeno jinak.
- Poškozené spínače se musí vyměnit v servisu pro zákazníky.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, u kterého se nedá spínač zapnout a vypnout.
21. POZOR !
- Používání jiných nástavců a dalšího příslušenství pro vás může být nebezpečné.
22. Nechejte přístroj opravit odborníkem na elektrické přístroje
- Tento stroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět
pouze odborník na elektrické přístroje nebo náš servisní tým, přičemž se používají
pouze originální náhradní díly; v opačném případě může dojít u uživatele k úrazu.
Speciální bezpečnostní pokyny pro tažné kapovací a pokosové pily
• Před použitím postavte přístroj na stabilní a rovnou pracovní plochu.
• Před zahájením práce zkontrolujte přístroj a síťový kabel, zda nejsou poškozeny.
• Zkontrolujte, zda pohyblivé části přístroje fungují nezávadně a nejsou zablokovány a
zda nejsou žádné části poškozeny.
• Napětí sítě musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje.
• Kabel veďte vždy směrem dozadu pryč od nářadí.
• Přístroj spouštějte zásadně před kontaktem s materiálem.
• Pokládejte zpracovávaný kus na plochu stroje vždy tak, aby se zabránilo posunutí
dřeva.
• Řežte pouze takové dřevo, které můžete držet bezpečně rukou.
• U dlouhých kusů vždy používejte – kvůli lepšímu držení – prodlužovací podpěry a
nasaďte upínací čelist nebo jiná upínací zařízení.
• Při řezání kulatých kusů je třeba používat vhodné držáky.
9
CZ
UVEDENÍ DO PROVOZU
SEŘÍZENÍ PILY
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Ujistěte se, že se pilový kotouč v žádné pozici nedotýká otočného stolu. Zjistíte to
otáčením pilového kotouče rukou v pozici 45° a 90°. Zástrčka musí být vytažena ze
sítě. Pokud je to nutné, znovu seřiďte pilovou hlavu.
• Zkontrolujte maximální výšku řezu.
•Pohyblivý ochranný kryt nesmí být v otevřeném stavu zajištěn.
• Sledujte směr otáčení motoru a pilového kotouče.
• Závadné pilové kotouče ihned vyměňte. Deformované nebo prasklé pilové kotouče
se nesmějí používat.
• Používejte pouze pilové kotouče doporučné výrobcem.
• Dbejte na výběr pilového kotouče vhodného pro dřevo, které chcete řezat.
• Pilové kotouče z vysoce legované rychlořezné oceli (HSS ocel) se nesmějí
používat.
• Ruce, prsty a paže mějte v dostatečné vzdálenosti od rotujícího pilového kotouče.
• Řezná dráha musí být nahoře i dole zbavena veškerých překážek.
• Řežte vždy pouze jeden kus a dávejte pozor, aby se v něm nenacházela cizí
tělesa.
• Nepoužívejte pilu bez ochranných zařízení.
• Pracujte vždy z boku pilového kotouče.
• Dbejte na to, aby se odřezky daly odstranit z boku pilového kotouče a aby nedošlo k
zachycení.
• Pozor! Dbejte mimořádné opatrnosti při práci s obrobkem ve svislé poloze i u
dvojitého pokosového řezu.
• K odstranění poruch nebo zaklíněných kusů stroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku
ze sítě. Teprve poté odstraňte zaklíněný kus dřeva.
• Pokud se stroj zastavuje, již na něm nepracujte.
• Chraňte pilový kotouč před nárazy. Nevystavujte jej bočnímu tlaku.
• Pozor! Pilový kotouč se při práci zahřeje. Nedotýkejte se jej, dokud nevychladne.
• Noste, pokud je to nutné, vhodný ochranný oděv.
-Ochrana sluchu ke zmírnění rizika nedoslýchavosti.
Pozor! Hluk může být zdraví škodlivý. Pokud se překročí přípustná hladina
hluku o 85 dB (A), musí se nosit klapky na uši.
- Ochrana dýchacích orgánů ke zmírnění rizika, že vdechnete nebezpečný prach.
- Ochrana zraku ke zmírnění rizika, že se poškodí zrak.
- Rukavice při manipulaci s drsnými kusy.
• Osoby mladší 18 let smějí tento přístroj obsluhovat pouze v rámci přípravy k povolání
pod dohledem školitele. Osoby mladší 16 let nesmějí s přístrojem v žádném případě
manipulovat.
• Závady na stroji, včetně všech krytů a ochranných zařízení, je třeba, jakmile jsou
objeveny, ihned ohlásit osobě odpovědné za bezpečnost práce.
Montáž záchytného sáčku na třísky (obr. J, strana 5)
Tažná kapovací a pokosová pila je vybavena odsávacím hrdlem a záchytným sáčkem
na třísky.
• Nasuňte sáček (37) na odsávací hrdlo (17). Sáček se dá vyprazdňovat pomocí zipu
na spodní straně.
• Použijte zařízení na odsávání třísek, potom namontujte podle potřeby adaptér na
odsávací hrdlo (17). Odsávací zařízení odborně připojte.
Montáž podpěry obrobku (obr. F, strana 4)
• Zasuňte podpěru (33) do obou otvorů, vpravo na podlahové desce.
• Zajistěte podpěry tak, že utáhnete blokovací otočný knoflík (34).
• Tento postup opakujte při montáži levé podpěry.
10
15
UVEDENÍ DO PROVOZU
•Před uvedením do provozu se musejí všechny kryty a bezpečnostní zařízení řádně
namontovat.
• Před každým použitím zkontrolujte pilový kotouč. Musí být řádně upevněn a
bezchybně se otáčet.
• Zjistěte, zda souhlasí směr otáčení pilového kotouče se směrem šipky na pilovém
kotouči.
• Odstraňte všechny součástky a obrobky, které se nacházejí na stole s pilou.
• Dávejte pozor, aby se v právě opracovávaném materiálu nenacházela cizí tělesa.
SEŘÍZENÍ TAŽNÉ KAPOVACÍ & POKOSOVÉ PILY
Upozornění: Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny
(viz „Bezpečnostní pokyny“).
Upozornění: Tento stroj byl před expedicí přesně seřízen v závodě. Nejlepších
výsledků docílíte tím, že zkontrolujte přesnost seřízení. Dle potřeby opravte seřízení
následujícím způsobem:
Nastavení úhlového dorazu na 90° (obr. A/B, strana 2/3)
1. Pro nastavení pilového kotouče na 90° k otočnému stolu (13) použijte úhloměr.
CZ
MONTÁŽ A INSTALACE
• zajištění spínačem FI s chybným proudem 30 mA;
• zásuvky se musejí dle předpisů nainstalovat, uzemnit a zkontrolovat;
• při použití externího odsávacího zařízení se musí i toto zařízení dostatečným
způsobem uzemnit.
Položte síťový kabel takovým způsobem, aby se při práci nemohl poškodit.
Chraňte síťový kabel před horkem, agresivními tekutinami a ostrými hranami.
Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel.
Montáž
Stroj je částečně dodáván v jednotlivých součástkách, které se musejí ještě složit
dohromady, jako například podvozek, který je obsažen v dodávce.
Montáž podstavce
• Sešroubujte jednotlivé díly podstavce pevně dohromady.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Nenechávejte stroj běžet bez dozoru.
Zbývající rizika
I při správném použití se mohou vyskytnout ještě následující zbývající rizika:
- Nebezpečí zranění na prstech a rukách rotujícím nářadím.
- Zranění odmrštěným kusem při neodborném držení nebo vedení.
- Zranění kvůli zlomení a vymrštění pilového kotouče nebo tvrdých kovových zubů. - Zranění při dotyku částí pod napětím u otevřených nebo defektních elektrických
součástí.
- Poškození zvuku při déle trvající práci bez ochrany sluchu.
- Poškození plic, pokud se nenosí žádná vhodná maska na ochranu dechu.
- Poškození zraku, pokud se nenosí žádné ochranné brýle.
Zbývající rizika se mohou zmírnit, pokud budete respektovat „Použití k danému
účelu“ a „Bezpečnostní pokyny“ a zejména návod k obsluze.
Namontujte pilu na podstavec
• Postavte tažnou kapovací a pokosovou pilu na podstavec a pilu na něm pevně
přišroubujte pomocí šroubů, podložek a matic ve 4 svorníkových otvorech (9)
(obrázek A, strana 2).
Pokyn: Pevně přišroubujte tažnou kapovací a pokosovou pilu do pracovního stolu,
potom postupujte následujícím způsobem:
• Najděte čtyři otvory (9) a označte je na pracovním stole.
• Do stolu vyvrtejte díry 10 mm vrtákem.
• Pevně přišroubujte tažnou kapovací a pokosovou pilu šrouby, podložkami a maticemi
do pracovního stolu.
Pozor, toto upevnění není součástí dodávky stroje.
Montáž pily na pracovní stůl
• Najděte čtyři otvory (9) a označte je na pracovním stole.
• Do stolu vyvrtejte díry 10 mm vrtákem.
• Pevně přišroubujte tažnou kapovací a pokosovou pilu šrouby, podložkami a maticemi
do pracovního stolu.
Pozor, toto upevnění není součástí dodávky stroje.
Ochranný spínač proti chybnému proudu, který během velmi krátkého intervalu přeruší napájení proudem
při nízkém jmenovitém chybném proudu.
14
11
CZ
POUŽITÉ SYMBOLY
OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
POUŽITÉ SYMBOLY
MONTÁŽ A INSTALACE
MONTÁŽ A INSTALACE
Pozor
Noste ochranu sluchu
Čtěte návod
Noste masku proti prachu
Nedotýkejte se rukama
Noste ochranu zraku
Vybalte stroj a před montáží zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některých dílů
během transportu. Jestliže by se nějaké poškození vyskytlo, musí se reklamovat ihned
při expedici. Překontrolujte, zda je vaše dodávka zboží kompletní. Všechny díly si
rozložte na rovné podložce. Informujte ihned prodejce o tom, které části chybí.
Zvolte místo instalace
Stroj se musí postavit stabilně a musí se zajistit proti posunutí.
Postarejte se o dobré osvětlení dostatečné velký prostor, aby se dal stroj bezpečně
obsluhovat.
Pozor! Úpravy na stroji nebo použití dílů, které nejsou výrobcem
zkontrolovány a schváleny, mohou vést během provozu k
nepředvídatelným škodám!
OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
(obr. A, strana 2)
1. Spínač / vypínač
15. Úhlová stupnice
2. Odblokovací knoflík
16. Zajišťovací držák
3. Spouštěč hlavy stroje k nastavení úhlů, vertikálně
4. Madlo
17. Odsávací hrdlo
5. Odblokování hlavy stroje
6. Aretace tažné funkce
7. Aretace úhlu
8. Ohraničení sestupu
Příslušenství:
9. Otvor na upevnění pracovního stolu
Podpěra obrobku (33)
10. Stupnice otočného stolu
Záchytný sáček na třísky (37)
11. Dorazová lišta
Podstavec
12. Ochranný kryt pilového kotouče
13. Otočný stůl
14. Drážka pily
• Stroj smontujte přesně podle tohoto návodu.
• Používejte pouze díly, které jsou obsaženy v rozsahu dodávky.
• Na částech stroje neprovádějte žádné změny.
Správné připojení k síti
Připojení stroje k síti před dokončením montážních a seřizovacích kroků
může vést k těžkým úrazům, úderu elektrickým proudem a k poškození
stroje.
Nepřipojujte stroj do zdroje proudu, dokud neprovedete všechny
montážní a seřizovací kroky.
Motor je dimenzován na napájecí napětí a frekvenci, které jsou stanoveny v technických
údajích.
Provozujte stroj pouze na zdroji proudu, který splňuje následující požadavky:
12
13

Podobné dokumenty