Příměstský tábor - Indiáni - Centrum pro rodinu Vysočina

Komentáře

Transkript

Příměstský tábor - Indiáni - Centrum pro rodinu Vysočina
WWW.TREST.CZ ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK 40 12,- KČ
Je tu Cihelna 2011:
divadlo, hudba a... grilování
„Písniček
máme na
dva plesy.“
Partu hudebníků vystupujících pod zkratkou JCS není třeba v Třešti příliš představovat
– je logické, že naše město patří
k místům, kde hrají často a rádi.
Naposledy jsme je mohli slyšet
na červencovém Dřevořezání nebo v jejich „domovině“ na festivalu Salavická jízda. Na nedostatek zájmu ze strany fanoušků i pořadatelů akcí si JCS nemohou stěžovat (str. 9)
Pestrý koktejl, ve kterém si snad každý něco najde pro sebe. Ráno jednorožné rodeo na náměstí,
muzika, divadlo, grilování, stánky s trhovci… Odpoledne program pro děti a jejich dospělé, pohádky, balónky, balón... To bude letošní Cihelna, mj. také s večerním představení Divadla Radka Brzobohatého „Tančírna“, jejíž filmové zpracování před lety inspirovalo Petra Píšu k založení stejnojmenných hudebních večerů v Třešti (str. 6).
Muzejní spolek
vydal nový
Vlastivědný sborník
Společná akce Města Třešť, Muzejního spolku a třešťské pobočky Muzea Vysočiny – 8. muzejní pátek proběhla v komornější atmosféře, než bylo poslední dobou zvykem. V pátek 5. srpna měli
návštěvníci možnost na besedě s autory příspěvků seznámit se
s letošním sborníkem. Za finanční podpory města jej vydal zdejší
muzejní spolek. (str. 13)
Diváky na Růženské
lávce neodradil ani déšť
Den evropských památek otevře
třešťské pamětihodnosti v neděli
Dny evropských památek
jsou zajímavou akcí, díky které se otevírají zajímavé a mnohdy i výjimečné architektonické, archeologické a sakrální památky, muzea, galerie, knihovny, technické památky a další a
další skvosty českého movitého
dědictví. U nás v Třešti se památky otevřou v neděli 11. září.
(str. 11)
Již pátý ročník Růženské lávky lze hodnotit velmi pozitivně.
Předpovědi meteorologů, kteří na neděli nad Vysočinou strašili
přívalovými dešti, se naštěstí nenaplnily a tak ač počasí dokonalé nebylo, s ohledem na zmíněné předpovědi bylo docela příznivé (str. 21)
2
TŘĚŠŤ A MY
Ludmila Kliková oslavila stovku
Dne 4. 7. 2011 se dožila „100“ let třešťská občanka paní Ludmila Kliková, rodačka z Hodic.
K tomuto krásnému životnímu jubileu jí přišli poblahopřát zástupci radnice v čele se starostou města panem
Vladislavem Hynkem,
dále hejtman Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek a zástupci OSSZ
v Jihlavě. Ještě jednou
paní Klikové blahopřejeme k nádhernému jubileu a přejeme především pevné zdraví do
dalších let.
Bc. Andrea Šnofláková
správní odbor MěÚ Třešť
AUTO-PNEU CENTRUM
Provozní doba:
Po - Pá 7.30 - 17.00
So 8.00 - 12.00
Třešť tel.: 567 214 612 mobil: 777 708 587
Ž
VY A
SLE %
50
DŮVĚŘUJTE PROFESIONÁLŮM
VÝPRODEJ SKLADU LETNÍCH PNEUMATIK
CENY LITÝCH DISKŮ A LETNÍCH PNEUMATIK SRAŽENY NA MINIMUM
VÝPRODEJ SKLADU (vyprazdňujeme sklady)
H
P ZERO NERO
V
ÍTE
UP
EU
N
Í P
JŠ
NĚ
A
KO
KY
DE
Z
a.s.
EAGLE F1
SP SPORT MAXX
K 107
PRIMACY HP
K 110
LETNÍ PNEU NEJ KVALITY
DIS
25% SLEVA
na brzdové komponenty ATE a BREMBO
V
JLE
NE
BRAVURIS 2
INTENSA HP
BREMBO
- naprostá špička v oboru
- dodavatel do prvovýroby
- kotouče, destičky, bubny
- brembo max
- brembo racing
Jihlava tel.: 567 230 522 mobil: 721 222 689
Provozní doba:
Po - Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 12.00
Třešť
- TAXI SLUŽBA tel.: 606 900 010
E
KY
IS
AD
EU
Ě
EVN
JL
NE
PN
JŠÍ
D
E Z
KO
ÍT
UP
ATE
- špičková kvalita
- kompletní sortiment brzdového systému
- dodavatel do prvovýroby
RUČNÍ MYTÍ VOZU + ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
Mytí ALU disků profesionální chemií
- při zakoupení disků nebo pneu u nás -
MYTÍ DISKŮ ZDARMA
- odstraní asfalt, rez, brzdový prach
SLOVO STAROSTY
3
tak, že zatopila přilehlé nemovitosti. Ve spolupráci s projektantem, majiteli a správci jednotlivých nemovitostí i pracovníky našich technických služeb
hledáme vhodné řešení, abychom těmto problémům zabránili. I když to bude těžké – a to
především z důvodu, že v Třešti (tak jako i v jiných obcích či
městech) na takto intenzivní
srážky není připravená kanalizační síť. Předpokládá se, že
nově budované odlehčení v ul.
Čenkovská může tomuto problému pomoci.
Kromě již probíhajících stavebních akcí (o kterých jsem
Vás informoval v minulém čísle) byl v našem městě opraven
povrch ulice Rooseweltova. Investorem byla Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny, p.o.
a chtěl bych jim touto cestou za
nás poděkovat. Doufám, že se
nám podaří v příštím roce i ve
spolupráci s Krajem Vysočina
opravit povrch ulice HavlíčkoPři vzpomínce na letoš- va a v následných letech se poní léto musím konstatovat, že vede rekonstruovat i ulice další.
ten, kdo očekával slunné dny,
Rád bych se s Vámi podělil
si moc neužil. A když v posledních dnech slunka bylo dosta- o zážitek ze setkání se známou
tek, přišel intenzivní přívalo- českou výtvarnicí, paní Adrivý déšť s kroupami, který na- enou Šimotovou, která patří
páchal škody na majetku. Na podle odborníků k největším
tom obecním - voda nám „od- osobnostem českého poválečnesla“ povrch silnice v ul. Frit- ného výtvarného umění. Spozova (okolo zámeckého par- lečně s paní místostarostkou
ku), máme problém s příjezdo- jsme ji navštívili v jejím pražvou cestou k dolní bráně hřbi- ském ateliéru a popřáli k výtova a zaznamenali jsme ně- znamnému životnímu jubileu.
kolik zatečení do našich obec- A proč se o tom zmiňuji? Manních budov. Bohužel, již po- želem této milé dámy byl pan
několikáté v letošním roce na- Jiří John, významný třešťský
stoupala voda během přívalo- rodák, malíř a ilustrátor. Kresvých dešťů v některých ulicích bě se věnoval od mládí, malo-
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí
čtenáři Našeho města!
Doba prázdnin a dovolených
se nezadržitelně překlopila do
školního roku a našim dětem
opět začínají studijní povinnosti. Tato zpráva zřejmě není pro
ně ta nejpříjemnější. Ale určitě
se mnohým z nich již stýská po
spolužácích a snad i kantorech.
Napětí z významného prvního
školního dne zajisté prožívají
prvňáčci i jejich rodiče. Všem
Vám bych chtěl popřát šťastný
vstup do nového školního roku
a spoustu nově získaných vědomostí.
val vodovými i olejovými barvami, později kresbu nahradil
grafikou. Příští rok v červnu si
připomeneme čtyřicáté výročí
jeho úmrtí. Byl bych rád, kdyby se podařilo na jeho rodném
domě umístit pamětní desku
a zároveň uspořádat výstavu
Johnových děl. Již do příštího
čísla Našeho města připravujeme zahájení cyklu článků, který
by nás měl seznámit s jeho celoživotní prací.
seskupením firem PODZIMEK
a lidmi kolem Petra Píši. Začátek celého bohatého programu
bude ráno na náměstí – můžete se těšit na jednorožné rodeo
(jde o třešťský unikát, který si
nemůžete nechat ujít), stánky
s trhovci, divadlo i velkou grilovačku. Odpoledne bude program již tradičně v areálu Strojíren Podzimek v Čenkovské ul.
Myslím si, že se máme na co těšit!
A ještě jedna zkušenost - mám
malé děti a občas s nimi navštívím dětská hřiště v našem městě. Přiznám se, že jsem byl nedávno mile překvapen, když
jsem viděl jednu maminku, která vytáhla po ukončení hry na
pískovišti z kočárku smetáček
s lopatkou a smetla vyházený
písek zpět do pískoviště. Je potěšující a velmi si toho cením,
že se najdou lidé, kteří dělají i něco navíc, než jen to, co se
po nich žádá. Na druhou stranu jsem však byl zaražen, když
jsem viděl matku jiného dítěte, jak na dětském hřišti plném
malých dětí kouří … Je vidět, že
i výslovný zákaz na tabulích nepomáhá! Každý z nás je zodpovědný za to, jak jeho okolí vypadá. Je jen na nás, jak se o něj
budeme starat.
Dovolte mi také, abych se tímto způsobem za nás na určitý
čas rozloučil s paní Romanou
Šťastnou, která začátkem září
nastupuje na mateřskou dovolenou. Chtěl bych jí poděkovat za těch několik let, co pravidelně přispívá do Našeho města, i za vedení odboru kultury
a propagace. Jako její dočasnou
zástupkyni jsme zvolili stávající vedoucí informačního centra
– slečnu Michaelu Marešovou.
Byl bych rád, kdyby Třešť byla
městem našeho srdce, do kterého se budeme rádi vracet – ať
již kvůli krásné přírodě, památkám, kultuře … nebo prostě
proto, že se nám zde dobře žije.
Pokud budete mít nápad, jak život u nás zlepšit, zastavte se za
mnou v kanceláři nebo mi pošlete e-mail na [email protected]
Během měsíce září nezapo- Předem Vám děkuji za podnětmeňte navštívit některou z na- né návrhy.
šich kulturních nabídek – upoPřeji Vám všem krásné dny
zorním především na „Country babí léto“, které se uskuteč- nastávajícího podzimu.
ní v pátek 9. září na zahradě
Schumpeterova domu, a také
Vladislav Hynk
bych Vás rád pozval na letošní
starosta města
„Cihelnu“. Ta se uskuteční v sobotu 24. září ve spolupráci se
Další 7. zasedání Zastupitelstva města se uskuteční
v pondělí 19. září 2011 od 17,30 hod.
v Hodovní síni Zámeckého hotelu Třešť.
NAŠE MĚSTO Uzávěrka příštího čísla je 17. září 2011. Zpravodaj Naše město vydává Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 Třešť, IČ: 00286753, schváleno MK ČR E 17441. Redakční rada:
Vl. Hynk, E. Požárová, R. Šťastná, M. Marešová, P. Uhlířová. Adresa redakce: Turistické informační centrum Třešť, Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť, tel.: 567 234 567, e-mail: [email protected]
trest.cz. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem zveřejněných příspěvků. Za obsahovou správnost a původnost příspěvků redakce nezodpovídá. Redakce neodpovídá za
obsah placené inzerce. Předplatné a distribuci zajišťuje MěÚ Třešť. Tisk K&M Press, náklad 1000 ks. U příspěvků, které budou dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich otištění, a to
ani v případě předplacené inzerce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na www.trest.cz.
www.trest.cz
4
CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ/ ZPRÁVY ZE SENÁTU
myslet hlavně na ten okamžitý
zisk, aby „přežili“. Chybí zoufale státní koncepce zemědělství, pro přírodní prostředí je
rozumná regulace a péče o ni
ve spolupráci s hospodáři nutná. Pokud se nechceme dožít
devastace tohoto dědictví našich předků. Ti žili v mnohem
obtížnějších podmínkách než
my dnes a přesto se nesnižovali k pouhému drancování přírody podle pouhých potřeb zisku
na trhu.
Slovo hejtmana
Léto je za námi. Tento příjemný čas máme mimo jiné spojený s odpočinkem a dovolenými. Pro zemědělce je léto naopak v mnohých směrech obdobím vyvrcholení jejich činností
– žní doslovně i v přeneseném
smyslu slova, i když klasické
„plechové kavalérie“ už nevyjíždějí na rozsáhlé plochy.
ce likvidační. Bohužel ani české
vlády oprávněné nářky zemědělců nevyslyšely. Stále se spoléhá, že to naši venkovští hospodáři nějak ustojí. Ale jejich
situace je už opravdu neúnosná
a řešení se nedá odkládat. Naše
dnešní nesoběstačnost v mnoha komoditách potravin je varující a pro možné krizové situace nebezpečná. Nemáme ani
Zemědělci jsou pro mě zvláště žádné důležité zásoby potravin,
důležitou součástí našeho oby- spoléhá se na průběžné dovozy,
vatelstva, protože jejich práce ale to nemusí fungovat vždy.
není prostou výrobou, ale jejich činnost výrazně ovlivňuje
Příroda není fabrika, kde se
stav naší přírody. Tím více mě dá vše přestavovat dle momenmrzí, že jsou skupinou dlouho- tální potřeby trhu. Největším
době naším státem opomíjenou nebezpečím pro ni je narušení
a zanedbávanou. Znovu jsem přirozené rovnováhy. K té patse o jejich poctivé práci a ne- ří i léty formovaný způsob živolehkých podmínkách přesvěd- ta na venkově. Rozumné hosčil při svých letních návštěvách. podaření v lesích, na polích i ve
stájích. Ne krátkodobé drancoV západní Evropě situace do- vání za účelem okamžitého zisnutila státy už dříve k poměr- ku. Zvláště tady platí, že to, co
ně štědrým podporám, aby ze- se léta buduje, může být rychmědělci přežili. Dnes jim ani le a téměř nenávratně zničeno.
ty nestačí. A co teprve chudá- Vysočina je jedním z posledci naši zemědělci, kteří jsou nu- ních krajů, kde se naši zemědělceni přežívat v této přímé kon- ci jako správní hospodáři snakurenci s daleko menšími dota- ží o nutnou rovnováhu mezi žicemi. Dovozy levnějších a často vočišnou a rostlinnou výrobou,
méně kvalitních potravin sítě- což je nutné i pro stav půdního
mi obřích supermarketů z celé- fondu v budoucnosti. Ale i zde
ho světa jim odebírají přirozený hrozí, že ty zodpovědné hospoodbyt a nutí je často přecházet dáře, kteří mají v sobě po předna jednostranné pěstování plo- cích smysl pro onu rovnovádin, po nichž je bezprostřední hu v přírodě, nahradí časem
poptávka. Tato politika EU je mladší pragmatici, kteří budou
neúnosná a pro naše zeměděl- i donuceni z pudu sebezáchovy
Se samotným slovem Vysočina se i nám domorodcům zde
žijícím pojí představa zeleně. O
našem kraji platí dvojnásob než
jinde, že příroda je naším největším bohatstvím. Vysočina je
i zásobárnou životadárné pitné vody pro největší aglomerace v republice. Želivka zásobuje velkou část Prahy, vodní
nádrž Vír s dalším napojením
zase Brno. Ochranná pásma
kolem těchto zdrojů vody znamenají další omezení pro naše
zemědělce, kteří to chápou a respektují. Oprávněně ale požadují náhradu, která pro ně stále není, i když se o ní snažíme
jednat.
Zprávy ze Senátu:
Jak dál s územními
plány
Zasedání Senátu na začátku
srpna nemělo být původně příliš složité a pro média tématicky příliš zajímavé. Situace se
změnila poté, co byly mezi projednávané body zařazeny petice „Zachraňme Šumavu“ a petice „Za záchranu a zachování populace kamzíka horského
v pohoří Hrubého Jeseníku pro
příští generace“. Od tohoto okamžiku bylo jasné, že minimálně
projednávání těchto dvou bodů
bude velmi sledované, a tudíž,
že lze očekávat, že se neobejde
bez většího počtu obsáhlejších
vystoupení různé kvality.
částí bez ohledu na to, kdy tyto
plány nabyly účinnosti. Tento
náš pozměňovací návrh byl nakonec schválen napříč politickým spektrem významnou většinou senátorek a senátorů.
Tak se také stalo a předpokládám, že zájemci se s diskuZásadní přínos námi navržetovanou problematikou mohli
né změny spočívá v tom, že na
i díky jednání v Senátu podrobrozdíl od minulosti, kdy bylo
ně seznámit.
možné navrhovat rušení územních plánu v podstatě donekoMůj osobní názor na projednečna, je nyní možné tyto návrnávání petic v Senátu je poněhy podávat pouze nejvýše do tří
kud ambivalentní. Na jedné
let po nabytí účinnosti územnístraně projednávání petic v Seho plánu.
nátu umožňuje problém zviditelnit a silněji na něj upozornit, na straně druhé hrozí stupPokud by byl tento pozměňoňování politizace řešeného provací návrh přijat i v Poslanecblému a s tím souvisí možnost
ké sněmovně, došlo by podvzniku snah na potlačení vlile mého názoru k významnévu odborných názorů. Z tohoto
mu posílení jistoty obcí a krapohledu je otázkou, zda 10 000
jů, při plánování svého rozvoje,
podpisů je tou správnou hrania tím i posílení stability jejich
cí, která po provedeném šetřerozvoje. Na druhé straně třílení stanovuje povinnost zařazetá lhůta je dostatečně dlouhá
ní projednání petice na nejbližna to, aby mohly být případné
ší schůzi Senátu.
účelově schválené územní plány nebo jejich části napadeny
Trochu ve stínu projednáa třeba i zrušeny.
vaných petic došlo na srpnové schůzi Senátu k projednání
Jak jsem již naznačil, obhajonovely Soudního řádu správníba tohoto pozměňovacího náho. V rámci projednávání novrhu nás čeká v Poslanecké sněvely tohoto zákona bylo také
movně zřejmě na začátku nebo
diskutováno ustanovení, ktev průběhu září 2011. Tak uvidíré se týkalo kromě jiného i stame, zda se i poslanci většinově
novení pravidel možnosti rušepřikloní k podpoře větší stabiliní územních plánů obcí a příty a jistoty obcí a krajů při plápadně i zásad územního rozvonování svého rozvoje.
je krajů.
Kraji chybí potřebné pravomoci k tomu, aby zemědělcům
pomohl. Snažíme se alespoň
o stálý tlak na centrální orgány,
o různé formy propagace regionálních výrobků. Všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím, že budeme přednostně kupovat české
výrobky. A požadovat je nahlas
v supermarketech, kde je nemají. Například málo kvalitní čínský česnek je už vytlačován žádostmi o ten náš poctivý, jehož
produkce se rozšiřuje. Doufám,
že časem zavoní na pultech obchodů kromě česneku častěji více dalších našich chutných
potravin. A taky že český zemědělec se dočká lepších podmínek a bude moci citlivě hospodařit a řídit se svým zdravým
selským rozumem a zkušenosSpolečně se senátorem Pettí předků.
rem Víchou jsme v rámci jednání Senátu navrhli pozměňoJiří Běhounek vací návrh, který zajišťuje stejné
hejtman Vysočiny podmínky pro možnost rušení územních plánů nebo jejich
Miloš Vystrčil
senátor
ZPRÁVY Z RADNICE/ TŘEŠŤ A MY
Radniční okénko
Rada města Třešť
– 16. zasedání dne
20. 7. 2011
• přidělení bytu č. 304 o vel.
1+1 na DPS v Třešti, Palackého č. 1352 Ludmile Tůmové,
bytem Hodice,
ta v rámci schválených jednotlivých projektů, na které budou poskytnuty finanční prostředky z Grantových
programů Města Třešť,
nesouhlasila
• Nájemní
smlouvu
č.
• s přečíslováním cyklotrasy
2937703011 na dobu neurč.16 dle zaslané žádosti příčitou pro projekt DY-THA
spěvkové organizace VysočiRAIL,
na Tourism.
• Nájemní
smlouvu
č.
2937703511 na dobu určitou
vzala na vědomí
do 31. 12. 2019 pro projekt
• orientační cenový návrh na
DY-THA RAIL,
zhotovení pojízdné asfaltové • návrh seznamu dodavatevrstvy v ul. Javořická a Rošlů pro veřejnou zakázku na
týnská.
zhotovení „Územního plánu
města Třešť“,
schválila
• pronájem pozemku par.č.
3039 v k. ú. Třešť, o výměře
415 m2, Miroslavu Pavlíčkovi, bytem Třešť, za cenu 1,Kč/m2/rok, pro účel využití
jako zahrady,
• dodatek č. 4 ke smlouvě č.
1/2009 o nájmu nebytových
prostor ze dne 4. 9. 2009,
uzavřené s Blankou Pivoňkovou, bytem Třešť,
• smlouvu zakládající právo Rada města Třešť
souhlasila
provést stavbu na akci „Třešť, – 17. zasedání dne
• se zabezpečením železničulice Havlíčkova – úprava
ních přejezdů železniční tra3.
8.
2011
přidruženého dopravního
tě Kostelec – Telč – Slavoniprostoru“ s krajem Vysočice v k. ú. Třešť a v k. ú. Salana, Jihlava,
schválila
vice navrženým Správou že2
• prodej 5m betonové dlaž- • pravidla pro Grantové prolezniční dopravní cesty, s.r.o.
by o rozměrech 31,5 x
gramy Města Třešť,
31,5 x 4 cm Obci Řásná za • užití znaku města Třešť
cenu 45,- Kč/m2,
pro účely propagace měs-
Adriena Šimotová oslavila
85. narozeniny
Významná česká
malířka, grafička,
sochařka a manželka
třešťského rodáka
Jiřího Johna slavila své
životní jubileum.
V úterý 23. srpna jí do jejího
ateliéru přijel popřát i starosta města Vladislav Hynk s místostarostkou Evou Požárovou.
K dalším hostům patřil malířův bratr Vladimír John, dále
Jaromír Zemina, malíř a historik umění a Jaroslav Nechvátal,
rodinný přítel.
Při přátelském posezení se
diskutovalo o umístění pamětní desky na rodný dům Jiřího
Johna, dále vydání souboru pohlednic jeho tvorby a o uspořádání výstavy. Všechny tyto akce
by se měly uskutečnit v příštím
roce.
MM, TIC
Adriena Šimotová podepisuje svou
publikaci, v pozadí Vladimír John
www.trest.cz
5
Společenská kronika
červenec 2011
Životního jubilea 80, 85, 90
a více let se dožili:
• Libuše Kantorová, Třešť
• Ludmila Kliková, Třešť
• Božena Musilová, Třešť
• Ludmila Šplinarová, Třešť
• Anna Kotásková, Třešť
• Anna Holubová, Třešť
• Josef Bukvaj, Třešť
Sňatek uzavřeli:
• Lukáš Nerad, Třešť –
Žaneta Zadražilová, Třešť
Opustili nás:
• Ludmila Marešová, Třešť
• Jiří Marek, Třešť
Bc. Andrea Šnofláková
správní odbor MěÚ Třešť
(Údaje v této rubrice jsou zveřejněny
u uvítaných dětí na základě písemného
souhlasu rodičů, u životních jubileí na základě souhlasu občana, u sňatků na základě písemného souhlasu obou novomanželů a u zemřelých podle úmrtního
oznámení zveřejněného rodinou.)
Grantové programy
Města Třešť
Rada města Třešť schválila
s platností od 3. 8. 2011 nová
pravidla pro poskytování grantů městem Třešť. Účelem revize pravidel bylo zjednodušení žádostí a následných vyúčtování a stanovení pevných pravidel. Všechny potřebné formuláře a úplná pravidla získáte buď v kanceláři TIC nebo na
www.trest.cz.
2012 již musejí žádat dle nových pravidel a použít nové formuláře. Nově byl do programu
zařazen grant Publikační činnost.
V pravidlech došlo k několika důležitým změnám, proto prosím všechny žadatele,
aby si pravidla prostudovali
a obrátili se na nás s případnými dotazy (Michaela MaZástupci spolkových organi- rešová, OKP MěÚ Třešť, tel.:
zací budou s novými pravidly 567 584 938, [email protected]
seznámeni na setkání spolků. cz).
Důležité upozornění - všichRomana Šťastná
ni žadatelé o příspěvek pro rok
OKP
Velkoobjemové
kontejnery na zeleň
Tak jako každý rok, i letos
budou v našem městě přistaveny velkoobjemové kontejnery na zeleň ze zahrádek. Tyto
kontejnery nejsou určeny na
jiný odpad. Odpad jako nábytek či koberce odvážejte prosím
přímo do sběrného dvora, který je mimo neděle otevřen každý den.
K přistavení budou využívána
již tradiční místa, a to v ulicích
Josefa Hory, Váňovská, Boženy Němcové, Družstevní, Jungmannova, Havlíčkova a v místních částech Buková, Čenkov
i Salavice.
Mimo tento termín je stále umístěn kontejner na zeleň
u sběrného dvora odpadů (příVelkoobjemové
kontejne- jezd je z ulice Na Hrázi po kory na zeleň budou přistave- munikaci podél Třešťského pony na jednotlivá stanoviště, tak toka).
jako v loňském roce, pouze jeIng. Ivo Majdič
den den, a to v sobotu 22. října
technický
odbor
MěÚ Třešť
2011. Přistaveny budou ráno
v 8:00 hodin.
6
TŘEŠŤ A MY/ KULTURA
Obvodní oddělení Policie České republiky Třešť
informuje
Mezi prošetřované případy v měsíci červenci
2011 patřily například
tyto trestné činy:
a Horní Hutě došlo k vloupání do rekreační chaty a do rekreační chalupy. U chaty pachatel vypáčil okno a potom z chaty odcizil různé nářadí a další
věci. Majiteli chaty vznikla škoda téměř 35.000,- Kč. Do rekreační chalupy pachatel vnikl po
překonání zámku u dveří a odcizil zde televizor, různé nářadí a vybavení chalupy. Majiteli chalupy vznikla škoda téměř
20.000,- Kč.
Krádež horského kola
V městysu Dolní Cerekev došlo první prázdninový den ke
krádeži horského jízdního kola,
které neznámý pachatel odcizil na chodbě místního pohostinství. Majitel zde nechal kolo
volně odstavené a pachatel toho
využil a kolo ukradl. Škoda pře- Posprejoval zeď domu
sahuje 7.000,- Kč.
V Třešti došlo k poškození
omítky domu, kterou posprejoPoškození zaparkovaných val mladý muž. Díky všímavým
vozidel
občanům se podařilo muže zaV Třešti došlo v několika pří- držet a bylo mu sděleno podepadech k poškození zaparko- zření z trestného činu poškovaných osobních vozidel, kdy zení cizí věci. Majitelům domů
pachatel nezjištěným ostrým vznikla škoda okolo 2.000,- Kč.
předmětem poškrábal lak na
těchto vozidlech. Poškrába- Řídil v době zákazu řízení
né byly kapoty, blatníky, předV Kostelci byl policisty OOP
ní a zadní dveře vozidel. Škoda Třešť zjištěn muž, který řídil
na těchto vozidlech se pohybu- motorové vozidlo, přestože měl
je okolo 40.000,- Kč.
soudem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Muž se
Krádež věcí z rekreačních
tímto dopustil trestného činu
objektů
maření výkonu úředního rozV chatové oblasti Dvorce hodnutí a za tento trestný čin
mu bylo sděleno podezření.
Řídil pod vlivem alkoholu
V obci Hodice byl při silniční
kontrole zjištěn muž, který řídil
vozidlo pod vlivem alkoholu.
Při dechové zkoušce mu bylo
zjištěno více než 1,50 promile
alkoholu v krvi. Muž se tímto
dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky
a za tento trestný čin mu bylo
sděleno podezření.
Zmlátil svojí manželku
V hotelu v obci Švábov došlo k fyzickému napadení ženy,
kterou zmlátil její manžel. Tímto svým jednáním jí způsobil
vážné zranění a manželka musela být hospitalizována v nemocnici. Muže násilníka nyní
čeká trestní stíhání za ublížení
na zdraví.
Z další činnosti policistů
OOP Třešť:
• Byla vypátraná jedna osoba, která se vyhýbala výkonu trestu odnětí svobody.
Po vypátrání byla dodána do
vazební věznice v Brně.
• V obci Kostelec se během
výkonu služby podařilo zadržet motorové vozidlo, které
bylo odcizeno v Českých Budějovicích. Vozidlo bylo po
provedení potřebných úkonů
vráceno majiteli.
• Dvě osoby musely být převezeny na Protialkoholní záchytnou stanici, neboť pod
vlivem alkoholu jedna páchala trestnou činnost a druhá ohrožovala svůj život
a zdraví.
• Policisté se účastnili několika dopravních akcí a to celorepublikových, krajských
i okresních. Tyto akce byly
zaměřeny na snížení nehodovosti a zmírnění následků
dopravních nehod.
Krádež zahradního nářadí
V Třešti na ulici Havlíčkova došlo ke krádeži ze zahradní kůlny, z které pachatel odcizil zahradní nářadí, a to seVzhledem k tomu, že opět zakačku a křovinořez. Majite- číná školní rok a tento je spoli věcí tak vznikla škoda okolo jen se zvýšeným pohybem dětí
22.000,- Kč.
po pozemních komunikacích,
zejména při cestě do školy a ze
školy, budou policisté opět dohlížet na bezpečnost těchto
chodců u přechodů pro chodce a to zejména v centru města a dále v blízkosti základní
školy (ulice Čenkovská a Josefa Hory). Řidiče upozorňujeme,
aby dbali zvýšené opatrnosti zejména v blízkosti přechodů pro chodce a uvědomili si,
že chodci musí umožnit nerušené a bezpečné přejití vozovky. Zároveň chodci by měli mít
na vědomí, že vozovku můžou
přejít, až vozidlo zastaví před
přechodem. Je pravda, že chodec má na přechodu přednost
před vozidlem, ale tato přednost není absolutní.
Za Obvodní oddělení PČR Třešť
npor. Bc. Radomír Budař, Dis.
Cihelna 2011: divadlo, muzika i rodeo na náměstí
„Těším na Tančírnu v podání Divadla Radka Brzobohatého,“ říká Petr Píša
Posledně se na Cihelně
spouštěla fotovoltaická
elektrárna, má i letošní
akce nějaké hlavní téma?
Je to tak, naposledy jsme byli
s muzikou a divadlem pod krovy cihelny při této příležitosti. Letos v září bude Cihelna ve
tvaru festiválku, jak ji známe.
Muzika, pouliční a loutková divadla, něco navíc a taky pečeného cosi a žízeň by snad taky
nikdo neměl mít.
Kdo se na letošní Cihelně
představí? Na co mohou
těšit dospělí a na co děti?
Mám pocit, že je to takovej pestrej koktejl, ve kterém
si snad každý něco najde pro
sebe. Ráno zábavka v podobě jednorožného rodea na náměstí, do toho muzika, divadlo,
ta velká grilovačka, taky stánky s trhovci… Odpoledne v Cihelně odstartuje program pro
děti a jejich dospělé, pohádky,
balónky, balón, no prostě malej úlet. Také divadlo pro jednoho diváka :-). Takové šmírování klíčovou dirkou to je - přiveze ho Bela Shenková z divadlem Anpu, která tu byla s námi
u úplně první Cihelny v roce
1998. Členové DeFactoMimo
přivezou pohádku O zeleném
prasátku a také bych doporučil
Karromato – Dřevěný cirkus.
Bude letošní Cihelna
v něčem jiná než ty ročníky
předchozí?
Bude jiná tím, že je spojená
s dopoledním programem, který pro návštěvníky připravilo
Město Třešť. Bude jiná také tím,
že v Třešti poprvé v historii zazní největší nástroj, se kterým
bude hrát orchestr Tutti. Dojde ke společnému hraní s veleznámou mobilní zvohohrou
pražského zvonařského mistra,
pana Manouška.
V „upoutávce“ na akci se
píše o „pochodu k Cihelně“.
Znamená to, že kdo bude
chtít, může na ni vyrazit
z náměstí hromadně?
Je to tak, odvede nás tam kapela Tutti ze ZUŠ Jihlava, která
právě tady v Třešti byla založena. Půjdeme za nimi a ten, kdo
projde s námi branou v průvodu, nemusí odpoledne platit. Jinak, mimo průvod mají odpoledne všechny děti do 115 cm
výšky vstup zdarma. A na večerní představení mají vstup
zdarma ti, kdož bez zátěže
a v běžném oblečení dosáhnou
tělesné váhy 115 kg. To vše proto, abychom připomněli, že vše
se koná v rámci oslav 115. výročí založení seskupení firem
Podzimek.
Je v programu Cihelny
něco, na co se Vy osobně
hodně těšíte?
Já osobně se těším na večerní
představení Divadla Radka Brzobohatého „Tančírna“. V původní francouzské divadelní hře jde o příběh, který slovy odborníka „zprostředkovává
divákovi intenzivní pocit míjejícího času a historie, ve kterém
se prolíná "malý" osobní život
pravidelných návštěvníků jedné typické pařížské, předměstské tančírny s během "velkých"
dějin“.
Tato Tančírna, kterou uvidí
diváci v rámci Cihelny, je “napasována“ na české reálie, na
naši historii. Podle původního námětu tento text upravila
paní Hana Gregorová – manželka Radka Brzobohatého. Diváci v ní uvidí Radoslava Brzobohatého, Petra Olivu, Jana Révaie, Dagmar Čárovou a dal-
ší, hudbu připravil Ondřej Brzobohatý. Originální koncepci tanečního vyprávění převzal
i známý italský režisér Ettore
Scola k natočení světoznámeho stejnojmenného filmu z divadelního představení, uváděného pařížským Le Théatre du
Campagnol. Tento film byl pro
mě před časem inspirací k založení Tančíren v Třešti, které už
patnáct let navštěvují lidé z široka daleka.
A z odpoledního programu se
těším na Dřevěný cirkus loutkové company Karromto. Ještě
jsem ho neviděl, brázdí s tímto představením celou Evropou. A taky mě zajímá, kdo se
nejdýl udrží na tom splašeném
jednorožci.
Vladmír Přech
TŘEŠŤ A MY
7
Krajští policisté z Vysočiny budou radit řidičům
XI. ročník preventivní dopravně bezpečnostní akce Vysočinou na silnicích bezpečně
Tradiční dopravně preventivní akci s názvem Vysočinou
na silnicích bezpečně připravili na září krajští dopravní policisté ve spolupráci s odbornými firmami a dalšími institucemi. Hlavním cílem akce, kterou
letos podpořila také řada známých osobností z Vysočiny je
přispět ke zlepšení technického
stavu vozidel.
Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina pořádá v letošním roce tradiční preventivní akci Vysočinou na silnicích
bezpečně již pojedenácté. Podobně jako v předchozích letech převzal nad celou akcí záštitu hejtman kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek. Osobní
záštitu nad letošním ročníkem
převzal také policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy. I v letošním roce očekáváme kromě
hejtmana kraje Vysočina a policejního prezidenta účast dalších významných hostů. V loňském roce svou osobní přítomností akci podpořili například
senátor Vítězslav Jonáš nebo ředitel Ředitelství služby doprav-
ní policie plk. Ing. Leoš Tržil.
zidlo velice důležitá. Snadno by
mohlo dojít k zadření motoru,
Akce Vysočinou na silni- což je při vyšší rychlosti velice
cích bezpečně zahajuje v úterý nebezpečné.
6. září 2011 v 9.00 hodin v Jihlavě – Hosově v prostorách PoStejně tak důležitá pro bezlygonu Autoškoly Musil a po- pečnost posádky je kvalitní brzstupně zavítá do Žďáru nad Sá- dová kapalina. I když technické
zavou, Třebíče Havlíčkova Bro- závady nejsou častou příčinou
du, Pelhřimova, Polné, Třeště nehody, ve skutečnosti tomu
a Telče.
může být jinak. Například v
případě nedodržení bezpečné
Akce samotná je určena pro vzdálenosti. Je otázka, proč řiširokou motoristickou veřej- dič nedobrzdil, protože kdyby
nost a je založena na bázi dob- měl v pořádku brzdy, možná by
rovolnosti. Policisté nebudou k mnoha nehodám ani nedošlo.
rozdávat pokuty, ale řidičům
předají rady ke zlepšení techV případě zjištěné závady
nického stavu vozidel. V rám- navrhnou odborní pracovníci akce si budou motoristé moci ci specializovaných firem způprostřednictvím odborných fi- sob odstranění nebo řešení darem nechat zdarma zkontrolo- ného problému. Kromě techvat technický stav svých moto- nické kontroly budou probíhat
rových vozidel před nadcháze- další tematické kontroly zamějící zimní motoristickou sezó- řené na bezpečnost a plynulost
nou. Jedná se o kontrolu sta- silničního provozu. Řidiči buvu a opotřebení oleje tzv. kap- dou mít možnost porovnání takovou metodou, kontrolu sta- chometru vozidla s policejním
vu provozních náplní a autoba- radarem. Vyškolení specialisterie, seřízení světlometů, kon- té budou na dalším pracovišti
trolu stavu tlumičů, pneuma- vysvětlovat motoristům zásady
tik a lékárničky. Například kva- bezpečného poutání a upevňolita motorového oleje je pro vo- vání zádržných systémů.
Hlavním smyslem ojedinělé
akce, která má v kraji již dlouholetou tradici, je prezentovat
práci dopravní policie v oblasti
prevence. „Naším cílem je, aby
na našich silnicích jezdila auta,
která jsou v řádném technickém
stavu a aby jejich řidiči vnímali
dopravního policistu jako svého
partnera,“ říká k projektu jeho
hlavní koordinátor kpt. Mgr.
Petr Halán s tím, že odborné firmy chtějí přo akci pomoci majitelům zejména starších
motorových vozidel, aby měli
před nadcházející zimou možnost prověřit celkový stav svého vozidla.
Další zajímavou činností
v rámci projektu pak bude bezplatná jízda motoristů po Polygonu Autoškoly Musil, na kterém řidiči absolvují základní
výcvikový kurz bezpečné jízdy
za využití nejmodernější technologie a pod dohledem vyškolených instruktorů. Polygon v Jihlavě - Hosově byl dokončen na jaře letošního roku
a svým vybavením patří k nejmodernějším zařízením svého
www.trest.cz
druhu v České republice. „Naším záměrem je do akce přizvat
také Ministerstvo vnitra, jehož
pracovníci by zúčastněným motoristům po splnění zákonných
podmínek umožnili nahlédnutí
do Evidenční karty řidiče,“ doplňuje Petr Halán.
Významným partnerem akce
je v letošním roce také akciová společnost Pivovar Jihlava,
který se v rámci komerční komunikace řídí Etickým kodexem reklamy vydaným Radou
pro reklamu a dále pravidly Iniciativy zodpovědných pivovarů působící při Českém svazu
pivovarů a sladoven, a v rámci akce bude účastníků zdarma nabízet nealkoholické pivo,
jako jednu z alternativ bezpečného občerstvení za volantem.
Při akci bude zároveň probíhat prezentace nejmodernější
policejní techniky, kterou využívá při své činnosti služba dopravní policie a také prezentace
závodních speciálů Sunoco Racing teamu.
Letošní akci podpořila také
řada významných osobností,
které jsou nějakým způsobem
spjaty s naším krajem. Vysočinou bezpečně jezdí například
Bedřich Ščerban, jednatel HC
Dukla Jihlava, rodák z Počátek,
zpěvák Robert Křesťan, bývalá atletka Jarmila Kratochvílová
a automobilový závodník Martin Hudec z Třebíče. Podporu
akci přislíbili i rychlobruslařka Martina Sáblíková, horolezec Radek Jaroš a zpěvák Petr
Bende.
V minulých letech se tato akce
vždy setkala s velkým zájmem
motoristické veřejnosti. V rámci akce bylo například v loňském roce zkontrolováno více
než 500 motorových vozidel.
Naším záměrem je, aby každý
účastník odjíždějící z této preventivní akce měl následující
informace:
1.Jaký je technický stav motorového vozidla
2.Jak se vozidlo chová v nestandardních a krizových
podmínkách a jak má na tyto
situace řidič reagovat
3.Jak správně využívat prvky
aktivní a pasivní bezpečnosti
4.Další potřebné informace
pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
mjr. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí - tisková mluvčí
Preventivně informační oddělení
Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina
3. 10. 2011 - 7. 10. 2011
Setkání se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
čtvrtek 6. 10. 2011 v 17,00
Čtení, hraní, povídání tentokrát s...
pokračování vyprávění o spisovatelích pro děti z MŠ nejen v týdnu
knihoven
Škola naruby
Čtěme dětem 20 minut denně.
Milí rodiče, pokud se v knihovně přihlásíte se svými dětmi do této
akce, dostanete Čtenářský deníček, do kterého budete zapisovat vše,
co si s dětmi společně přečtete. Děti hlasité čtení oznámkují a podepíší. Po roce knihovna nejlepší „čtecí rodiny“odmění.
Virtuální univerzita třetího věku
1. přednáška 6. 10. 2011 od 9 do 11 hodin
Zahájení jazykových kurzů
Čtenářská amnestie na dlužené poplatky - upomínky
Zvýhodněné půjčovné
Čtenáři nově přihlášení v tomto týdnu si mohou do konce roku 2011
půjčovat knihy zdarma
Poznáte významné osobnosti a rodáky z Třeště a okolí?
Informace najdete každý měsíc v časopise Naše město, na webových
stránkách a v knihovně
8
KULTURA
Hodičtí přilákali do obce velkou zábavnou akci,
v SMS hlasování byli nejlepší
V neděli 21. srpna odpoledne se fotbalové hřiště
v Hodicích pořádně zaplnilo díky několika stovkám dětí a dospělých, kteří přišli na akci zvanou
Veselice Rádia Vysočina. Promo akci největšího regionálního rádia doprovázely i soutěže pořádané místními obyvatelkami a obyvateli. Velká
účast potěšila i moderátora Rádia Vysočina Milana Řezníčka.
Milane, díky čemu se tato
akce koná právě tady
v Hodicích?
Tak je to především díky jejím obyvatelům a především
Daně Jelínkové, která svoji obec přihlásila. Hodice pak
v internetovém hlasování získaly nejvíce hlasů prostřednictvím SMS zpráv. Přišlo jich přes
1200. Proto naše Veselice Rádia
Vysočina probíhá právě tady
v Hodicích na fotbalovém hřišti, pije se tady, grilují se steaky
a spoustu zábavy si tady užívají
nejenom děti, ale i dospělí.
Zároveň tady ale probíhá
i další akce…?
Ano, je to tzv. Čertovkiáda,
tedy takové čertovské olympijské hry. Jmenují se podle skály,
která je tady nedaleko. Čertovkiáda je nápad místních, kteří
tady mají hodně akční maminky a seniory. Původně si ji chtěli jenom vyzkoušet, ale jak vidíte, soutěže jsou v plném proudu
a naostro už dnes.
Veselice rádia Vysočina přilákala na hodické hřiště několik stovek návštěvníků...
Jak velká je tady účast,
když to srovnáte s dalším
veselicemi rádia?
Já bych řekl, že tady může
být nejvíc lidí z těch akcí, co
jsme zatím dělali. Co jsem slyšel, tak je tady hodně lidí nejenom z Hodic, ale také z Třeště
a dalších míst. Je super, že počasí nám dnes vyšlo a myslím,
že lidé se dobře baví a užívají si
to tady.
Vladimír Přech
Milan Řezníček
Čertice z Hodic
KULTURA
9
„Písniček máme na dva plesy.“ Počasí dechovce
přálo
Partu hudebníků vystupující pod zkratkou JCS není třeba v Třešti příliš představovat – je logické, že naše město
patří k místům, kde hrají často
a rádi. Naposledy jsme je mohli slyšet na červencovém Dřevořezání nebo v jejich „domovině“ na festivalu Salavická jízda.
Na nedostatek zájmu ze strany
fanoušků i pořadatelů akcí si
JCS nemohou stěžovat. „Hrajeme skoro každý pátek a sobotu“,
říká jihlávecký bubeník Alois
Havlíček, který současnou sestavu kapely doplnil v roce
2008 jako zatím poslední.
Určitě nejenom mě
napadlo, co znamenají
písmena JCS?
Ten název vznikl před 13 lety
v salavické hospodě: JežekClub-Salavice. Ježkem je samozřejmě myšleno jihlavské pivo.
V Salavicích míváme dodnes
zkoušky v naší zkušebně.
Zakládající sestava se
za těch 13 let už určitě
změnila…?
Ano, těch změn už byla celá
řada. Někteří členové skupiny
začali třeba podnikat a na hraní už neměli tolik času… Ze zakládajících členů ale dnes stále hrají Vašek Zídek ze Sala-
JCS na festivalu Jiřínské léto
vic a Vlasta Procházka z Třeště. Do zahraničí se zatím
Z Třeště je i Jana Fridrichovská nechystáte?
z naší současné sestavy.
To zatím ne, ale je pravda, že
k tomu nebylo daleko… V ČesPro většinu čtenářů je to
kých Velenicích nás zvali ke
asi zbytečné připomínat,
hraní do Rakouska… Nakonec
ale přesto… jakou muziku
z toho ale sešlo, protože pořahrajete?
datelé dodatečně požadovali
Hrajeme country, ale i taneč- písničky v němčině a angličtiní muziku, účinkujeme na ple- ně a takový repertoár jsme nesech, tanečních zábavách, růz- mohli v krátké době připravit.
ných kulturních akcích v kraji,
na country festivalech. Jezdíme A co cédečka? Je možné si
na Portu, na festivaly Jiřínské vás poslechnout i doma?
hudební léto, Hříběcí budík,
Skupina za dobu své existenVlásenice… Jsme rádi, když na ce vydala dvě cédečka, první
nás přijde hodně lidí.
v roce 2005, druhé v roce 2007.
Teď se chystá třetí… Cédéčka
Kde se jich schází nejvíc?
neprodáváme, dáváme je zdarTak asi na zmiňovaných ple- ma našim fanouškům a znásech, hodně diváků se schá- mým. Například řidiči je poušzí také na trampských akcích, tí lidem v autobuse, když jedou
jako je třeba Velký oheň na k moři, protože naši fanoušci si
Okrouhlíku. Teď máme až do to vyžádají…
ledna objednávky, takže na nedostatek hraní si nemůžeme Hrajete převzaté věci nebo
stěžovat…
i nějakou vlastní tvorbu?
Většinou hrajeme převzaJsou i akce, které třeba
té věci, ale Vašek Zídek občas
nevyjdou podle Vašich
skládá i vlastní písničky. Jeho
představ?
písnička „Zamilovaná“ před
Tak ano, stane se, že lidé ne- lety zabodovala v soutěži Rápřijdou, ale většinou je to chy- dia Region, kde byla devětkrát
ba organizátora nebo pořadate- za sebou na prvním místě. Snale, že zvolí špatný termín, v těs- žíme se učit se a hrát stále nové
ném sousedství se koná jiná po- písničky, takže jich v repertoádobná akce, atd.
ru máme už strašně moc. Zahráli bychom klidně dvě zábavy za sebou…
Vlastimil Procházka, Václav Zídek, Alois Havlíček, Jarda „Hypochondr“ Hrdlička a Jana
Fridrichovská
www.trest.cz
Jaké písničky z vašeho
repertoáru teď „letí“, které
si lidé žádají nejvíc?
Ted je hodně populární Donutil a jeho písničky „Zlatí úhoři“ a „Ten báječnej mužskej svět“… Občas lidé požadují zahrát písničku, která vybočuje z country, ale s tím nemáme problém, a tak jim dáme
třeba i Šenkýřku, Svařák, Hrobař nebo Colorado od Kabátu… Rádi děláme lidem radost a baví nás, když jsou spokojení…
Vladimír Přech
I letos zazněla pod slunečními hodinami v Třešti dechovka, a to v podání brtnické kapely Vysočanky.
Ačkoliv se muzikanti po celou
dobu svého představení doslova a do písmene potili, kapelník
pan Vorlíček přiznal, že se svými kolegy již hráli v mnohem
větších vedrech, než v takovém,
které panovalo během nedělního odpoledne. Podle jeho slov
je důležité, když jsou spokojení
posluchači dechovky, na počasí
prý vůbec nezáleží.
Vzhledem k tomu, že slunce
opravdu sálalo, všichni přítom-
ní si posedali na lavičky umístěné v příjemném stínu.
Poslechnout si dechovou muziku přišlo zhruba 200 lidí. Na
všech bylo vidět, že jsou opravdu spokojení, mnozí z nich podupávali, tleskali či zpívali do
rytmu.
Pro kapelu byl k dispozici
stan, který Městu zapůjčili a zároveň postavili, betlemáři v čele
s panem Brožkem. Tímto jim
patří dík.
Jaromír Čech
O vrbě a leknínu
Ač vílám domovem,přec jen vrbou jsem,
proutky se ke hladině sklánějící,
ke svým kořenům lásku hledám,
co můj obraz hladina v tichém ránu nabídne,
jiný vítr ve vlnách překryje.
Tisíce cvrčků pod hrází drhne křídly,
každý jen hledá,co už k mání není,
kam jen pomněnky odcházejí.
...a leknín?
Vladimíra Páralová
KD
10
KULTURA
PARNÍ LÉTO 2011 v TŘEŠTI
na hlavním vlakovém nádraží
Parní léto 2011 jehož pořadatelem bylo Město Třešť ve spolupráci se Společností telčské
místní dráhy a DS Jana Lišky
o. s., nepokazil ani prudký déšť
těsně před příjezdem historického vlaku, jedoucího na Kostelec. Naštěstí, než se plně obsazený vlak vrátil zpět na třešťské vlakové nádraží, aby zde setrval až do pozdních večerních
hodin, vykouklo toužebně očekávané sluníčko, a tak nic nebránilo, aby program v plné režii DS Jana Lišky mohl pokračovat. Jediné, co komplikovalo zahájení programu, byl přívod elektrické energie pro
COUNTRY skupinu JCS Salavice. I tento problém však byl
zažehnán příjezdem historického vlaku, z něhož bylo možno
zdroj napojit.
Programem provázeli návštěvníky letošního zábavného pořadu skvělým, humorným způsobem Martin Hamták a Jana Vondráková ml., dle
scénáře a režie Jany Vondrákové st., která pozvala pro pobavení i kejklíře Pupu. Obohacením bylo tentokrát i vystoupení mladých dívek aerobiku pod
vedením Marcely Peterkové
a Jany Hochmanové. A během
hudební produkce country kapely se hlavní peron dokonce
proměnil v taneční parket.
Kejklíř Pupa baví návštěvníky Parního léta
le“ se sladkými, ale i věcnými odměnami připravila za
náš divadelní soubor s obrovským nadšením Helena Vrzalová, která zapojila na jednotlivých stanovištích nejen svého
manžela Mílu, ale i svoji dceru Helenu. Při soutěžním klání vypomáhala Romana Fencíková, Luboš Musil, Jiří Fencík,
Soutěž pro všechny děti Radka Talpová, Sabina Hůryo„Strojvedoucím snadno a rych- vá a Ludmila Tůmová. Každé
dítě, které absolvovalo bez zaváhání všechna soutěžní místa
a nasbíralo stanovený počet razítek, obdrželo navíc „Diplom
strojvedoucího Parního léta“,
vydaný naší členkou u stolečku
Start - Cíl.
Velkým tahákem pro děti byla
„Dílnička pro ruce a ručičky“,
pod odborným tvůrčím dohledem Kamily Nikodémové. Kaž-
dý si mohl svůj umělecký výtvor - např. barevně ozdobený květináček či jinou ozdůbku
odnést domů na památku.
Vyvrcholením
zábavného COUNTRY pořadu „Parní
léto 2011 v Třešti“ byl táborový
oheň s opékáním čehokoliv, co
je vhodné ke konzumaci.
Vypomoct při technickém zajištění neváhali ani někteří čleVěříme, že se skvěle bavili nenové rodin aktérů zábavného jen dospělí, ale hlavně děti.
odpoledne.
O tekuté osvěžení a něco k zakousnutí se vzorně starali čle-
„Dílnička pro ruce a ručičky“ pod vedením Kamily Nikodémové
nové místní dráhy. Pamlsky
a výbornou zmrzlinu zajišťovala po celou dobu Dana Pokorná.
Myslím, že všem, kteří se jakýmkoliv způsobem a s ochotou zapojili s naším divadelním
souborem Jana Lišky do realizace tohoto zábavného klání patří vyslovit veliké DÍKY!!!
V dílničce vzniká barevný květináček
Za DS Jana Lišky o. s.
Anna Fencíková
KULTURA
11
Památky – tvůrci panoramatu našich měst a městeček
Dny evropských památek
jsou zajímavou akcí, díky které se otevírají zajímavé a mnohdy i výjimečné architektonické, archeologické a sakrální památky, muzea, galerie, knihovny, technické památky a další a
další skvosty českého movitého
dědictví.
…Dny evropského dědictví
patří v naší zemi mezi tradiční
akce, které mají posilovat vztah
široké veřejnosti ke kultuře…staly se prototypem neformálního
poselství, které se snaží svým jedinečným formátem aktivizovat
zájem veřejnosti o kulturní dědictví… snahou je zprostředkovat veřejnosti kulturní dědictví
(hmotné i nehmotné) jiným způsobem, než jak je to obvyklé…
Převzato z textu ministra kultury
MUDr. Jiřího Bessera vydanému
k EHD 2011
Den evropského
dědictví v Třešti se
uskuteční v neděli
11. září a zpřístupněny
budou tyto památky
a objekty:
Dům J. A. Schumpetera
Rodný dům ekonoma J. A.
Schumpetera, ve kterém prožil
dětství. Stal se prvním rakouským ministrem financí, působil jako profesor na univerzitách v Bonnu a na Harvardu. V domě je umístěna expozice betlémů, pobočka Muzea
Vysočiny, informační centrum
www.trest.cz
a cukrárna.
ně 15. století a později barokně upraven. Zajímavý je goticExpozice betlémů
ký náhrobek Jana z Hodic, re9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 nesanční náhrobek Kryštofa
hod.
Vencelíka, pozdně gotická kaTradice stavění a vyřezává- menná kazatelna a krajkový obní betlémů ve městě existuje již raz sv. Anežky.
více než 220 let. V expozici je
možno si prohlédnout několik Zámek a zámecký park
betlémů, kdy jeden je od něko- 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
lika autorů a vzniká na tradič- hod.
ním Dřevořezání.
Čtyřkřídlou budovu s nárožními věžemi a arkádami vybuMuzeum Vysočiny
doval v 16. století M. Grimm,
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 v polovině 17. století bylo druhod.
hé patro přestavěno k obytným
Pro návštěvníky jsou připra- účelům. Pod hlavičkou Akadeveny expozice věnované betlé- mie věd ČR slouží jako hotel
mářství v Třešti a okolí, životu a místo pořádání vědeckých sea dílu světově proslulého eko- minářů a symposií. Den otevřenoma J. A. Schumpetera, další ných památek nabízí možnost
zaniklému třešťskému průmys- prohlídky nejen nádvoří, ale
lu a ke zhlédnutí je také interi- i ostatních prostor zámeckého
ér zámeckého pokoje. Prohléd- hotelu a také přilehlého anglicnout si můžete také ševcovskou kého patnáctihektarového pardílnu a staré kočárky.
ku s kamennou plastikou s názvem Brána do vesmíru.
Kostel sv. Kateřiny
9,00 – 13,00 hod.
Filiální chrám byl založen
v 16. století jako německý lu- Synagoga
teránský kostel. V 19. století 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
vnitřní zařízení vyhořelo a bylo hod.
obnoveno roku 1842. Je zde zaPrvní písemná zmínka o sychován náhrobek J. V. Vencelí- nagoze pochází z roku 1693.
ka z Vrchovišť z roku 1606.
Během let byla kvůli požáru
několikrát přestavěna. V souKostel sv. Martina
časné době slouží jako galerie
13,00 – 16,00 hod.
a hudební síň. O životě třešťFarní kostel byl založen ve ské židovské obce vypovídá stá13. století a je nejstarší archi- lá expozice Zaváté stopy. Extektonickou památkou měs- pozice Franz Kafka připomíta. Dostavěn byl ve 2. polovi- ná jeho vztah k Třešti. Dopro-
vodnou akcí je výstava věnová- Hřbitovní kaple
na 50 létům Třešťského divaPseudorenesanční hřbitovní
delního jara.
kaple rodiny Schumpeterů –
Kiliánů tvoří dominantu třešťŽidovský hřbitov
ského hřbitova.
celoročně přístupný
Nachází se po pravé straně Památník židovským
hlavní silnice směrem na Telč. obětem
Pohřebiště z 2. poloviny 17. sto- celoročně přístupný
letí měří 3500 m2 a čítá 1306
14. května 1942 byli třešťšžulových, mramorových či pís- tí Židé odvezeni k likvidaci do
kovcových náhrobků.
koncentračních táborů. V roce
1992 byl na vězeňském dvoře
12. a 13. 9.
odhalen Památník židovským
Depozitář Historického
spoluobčanům.
radioklubu
československého
Vězeňský dvůr
9,00 – 17,00 hod.
celoročně přístupný
Budova bývalého sila na
Pietní místo, kde bylo 7. 5.
vlakovém nádraží
1945 zavražděno 33 třešťských
Výstava historické rozhlasové občanů.
a televizní techniky s přihlédnutím na místní tradici vývoje
Podrobnější informace k přia výroby skříněk rozhlasových pravovanému dni podá Tua TV přijímačů.
ristické informační centrum
Třešť, tel: 567 234 567, email:
Muzeum motocyklů a
[email protected]
zajímavostí
Martina Venkrbcová
Čenkovská 34
TIC Třešť
Soukromá sbírka motocyklů,
motorů, dětských kočárků, bicyklů, koloběžek, fotoaparátů,
dětských hraček a papírových
bankovek.
12
ŠKOLSTVÍ/ KULTURA
Příměstský tábor - Indiáni
Stamicovo kvarteto
se představí v Třešti
ní pověstí. Jeho koncertní kalendář posledních deseti let zahrnuje vystoupení ve všech zemích Evropy, v Japonsku, Indonésii, Taiwanu, Kanadě, Mexiku, USA, Izraeli aj. Soubor je
pravidelným hostem významných hudebních festivalů. Těžiště repertoáru souboru tvoří smyčcové kvartety českých
a světových autorů, stále častěji ke spolupráci zve i významStamicovo kvarteto bylo za- né osobnosti a soubory z celéloženo v roce 1985. Protože ho světa.
oba původní houslisté pocháNa koncertu v sále základzeli z Havlíčkova Brodu, dal si
nově vzniklý kvartet do názvu ní umělecké školy předstapříjmení tamějšího rodáka Jana ví soubor díla skladatelů – roVáclava Stamice. První kon- dáků z Vysočiny – A. Stamice
cert Stamicova kvarteta se ko- (syna zmiňovaného J. V. Staminal v září 1985 v pražském Kle- ce, Pavla Vranického, rodáka za
mentinu a brzy poté uskutečnil Nové Říše a F. V. Kramáře z Kasoubor svůj první zahraniční menice. Spoluúčinkovat a také
koncertem provázet nás bude
zájezd do Anglie a Irska.
violoncellista Karel Plocek, viDnes patří Stamicovo kvar- oloncellista Gideon String Tria.
teto k renomovaným kvartetVladimír Přech
ním souborům s mezinárodPo úspěšném vystoupení Jaroslava Svěceného máme možnost znovu v Třešti vidět významné interprety klasické
hudby. Stamicovo kvarteto sice
nedosahuje popularity geniálního houslisty Svěceného, patří však k významným tělesům
s pravidelnými účastmi jak na
Pražském jaru, tak na mezinárodních festivalech.
Příměstského tábora CRSP se zúčastnilo 15 malých indiánů.
jméno, které používaly po celý
týden. Každé ráno jsme se přestrojily za indiány a v průběhu
dne jsme s dětmi plnily úkoly,
jejichž zadání vyluštily z indiánského písma. Úkoly odpovídaly názvům indiánských dnů např. den hromů, den slavnosti,
den práce, den hádek atd. Děti
se tak se učily rozeznávat zvířata a jejich stopy, bylinky, jejich
způsob sběru a využití, cvičily
se například v síle, odvaze a vytrvalosti. Za splnění úkolů děti
dostávaly barevná pera do čelenky. Svačinky jsme připravovaly v naší režii, obědy jsme objednaly v restauraci Svět a musím říci, že i jen skutečnost, že
jsme obědvaly v takové restauraci, byla pro děti velkým zážitkem. Polední klid trávily děti
První den se děti vzájemně poslechem indiánských pohápředstavily a přijaly spolu s in- dek. Odpoledne pak patřilo
diánským oblekem i indiánské ručním pracem – děti si zdobiV týdnu od 18. 7. - 22. 7. 2011
se v Třešti uskutečnil první příměstský tábor, pořádaný Centrem pro rodinu a sociální péči
Vysočina. Protože jsem byla
pověřena jeho organizací a vedením, tak vám jej v krátkosti
představím. Vše začalo již několik týdnů před zahájením tábora, kdy se opakovaně scházel přípravný tým (já se zaměstnankyní centra Markétou Kartákovou a dobrovolnicí Ilonou
Šíšovou), abychom připravily
program. Kapacita tábora byla
stanovena na 15 dětí a byly jsme
mile překvapeny, že bez jakékoli zvláštní reklamy byla tato kapacita zcela zaplněna a zájem
byl i větší než jsme očekávaly
a než jsme dokázaly zvládnout.
ly svůj indiánský oděv (chlapci košile, děvčata šaty) – vyšívaly, tiskly znak svého jména,
našívaly korálky. Zhotovily si
svůj totem a na závěr tábora našly i poklad – indiánské náramky přátelství, které si ponechaly jako památku na účast na táboře. Zde jen poznamenám, že
mě potěšilo, že jsem i po několika týdnech viděla, že děti náramky s hrdostí nosí. Přestože
cena tábora zahrnovala veškeré
potřeby a pomůcky pro děti, jejich indiánské oblečení, obědy
v restauraci a odměny, podařilo
se cenu udržet v přijatelné výši.
Cena tábora totiž nezahrnovala plat dvou vedoucích – tu neslo CRSP Vysočina a velkým příspěvkem byla dobrovolná činnost p. Ilony Šíšové z Třeště.
Eva Šalandová
CRSP
Stamicovo kvarteto
Country babí léta u Schumpetera zpestří vystoupení
skupiny Svítání
Skupina Svítání reprezentuje hudební styl,
který lze jen těžko žánrově zařadit a nazývá se Original Czech
Music.
Skupina Svítání se představí i třešťskému publiku.
Uskupení vzniklo ke konci
roku 1997. V jeho repertoáru
převažovaly folkové písně, s nimiž kapela vystupovala na různých festivalech a získala prestižní ocenění Krtek na Zahradě
2000 v Náměšti na Hané. Přelomem v životě skupiny bylo vydání druhého studiového alba
"Quo vadis, Angelina?" v listopadu 2005, které znamená definitivní odklon od folkové hudby k multižánrovému pojetí.
Od roku 2009 už Svítání vydává CD pravidelně každý rok.
Disk se čtyřmi až pěti písněmi,
které v daném roce aktuálně
skupina hraje, její členové rozdávají na koncertech svým příznivcům. Jde o výraz vděčnosti za to, že v současné záplavě
hudební nabídky dávají přednost právě Svítání. Těžiště činnosti skupiny tak spočívá výrazným způsobem v živém vystupování.
Jedno z nich budeme mít
možnost sledovat i v našem
městě v rámci akce Country
babí léto u Schumpetera 9. září
a určitě osloví každého, koho
potěší žánrová pestrost písní,
osobitý a průbojný projev zpěvačky Kláry Jelínkové a folkrockový zvuk skupiny postavený na kytarách, violoncellu,
akordeonu, perkusích, mandolíně a baskytaře.
Vladimír Přech
KULTURA
13
MájArt v září
Po prázdninách se
v plném rozsahu na
třešťské plátno vrací
projekce pro „náročnějšího“ diváka.
Slovenský režisér Martin Šulík ve svém nejnovějším snímku nazvaném Cigán (4. září)
propojuje zkušenosti s natáčením lyricky pojatých snímků
(Záhrada, Krajinka) a realistickými sociálními dramaty („ostravský“ film Sluneční stát).
Drama o dospívajícím mladíkovi se odehrává v současných
romských osadách na východě
Slovenska a odvíjí se na „hamletovsky“ tragickém půdorysu.
Čtrnáctiletému
Adamovi
kdosi zavraždí otce a jeho matka se provdá za manželova bratra. Cynický otčím Žigo zajišťuje rodinný příjem díky krádežím a lichvě a do svých ile-
gálních aktivit vtáhne i Adama,
kterého při jedné krádeži chytne policie. Před kriminálem ho
zachrání pouze nízký věk. Farář jej vyhodí z boxerského oddílu, jeho lásku pošlou rodiče
do Čech. Chlapec se stále častěji dostává do konfliktu se zákony vlastní komunity a posléze i zjistí, kdo stojí za otcovou
smrtí…
Šulíkův film přesvědčivě ukazuje rozpory národnostní menšiny v soužití s majoritní společností a věrohodně vykresluje
dvojlomné prostředí, které jednotlivce determinuje a zároveň
se mu snaží nabídnout možnost
„úniku“.
Na letošním festivalu v Karlových Varech snímek získal několik ocenění, včetně toho pro
nejlepší mužský herecký výkon
pro dospívajícího Jána Mižigára.
Úplně opačné prostředí a přitom v lecčems podobné hrdiny ukazuje americký „nezávislý“ snímek Odnikud někam
(25. září).
Hollywoodská hvězda Johny
Marco (Stephen Dorf) se dostává do středního věku. Opačné pohlaví po něm touží, cestuje po světě, jezdí v luxusním
Ferrari, žije v prvotřídních hotelech. Přesto nebo právě proto se cítí nešťastný a bez životního cíle. Smysluplnější kontury jeho život nabere poté, co
si vezme na hlídání na několik
týdnů svou jedenáctiletou dceru, s níž se dosud vídal pouze
sporadicky.
Režisérka Sofia Coppola, dcera slavného režiséra Francise
Forda Coppoly (Kmotr, Apokalypsa, Dracula), mapuje život lidí a prostředí, v němž vyrůstala, a tudíž jej velmi dobře
zná. Nejde jí primárně o kritiku kultu celebrit, ale nenápadně
Cikán
intimní psychologický portrét
člověka, jenž se ocitá na životním rozcestí. Formálně se autorka blíží evropským modernistickým režisérům, jako byl
třeba Michelangelo Antonioni
nebo současné vlně tvůrců pracujících s tzv. „vyprázdněnou
narací“ (režisér Gus van Sant
a další). Impresionistické obrazy přibližují zdánlivě banální
životní situace a momenty, jen
patřičně intenzívněné ve vnímání hlavního hrdiny. Nedořečenost a mnohdy nedostatečná
znalost všech informací diváka
nutí k empatičtějšímu domýšlení Johnových pohnutek. Coppolová ovšem pracuje i s divácky vděčnějším humorem, jehož
jízlivé a satirické podtóny byly
už dobře patrné u jejího předchozího filmu Ztraceno v překladu. Autorka za svůj minimalistický titul získala hlavní cenu
na festivalu v Benátkách.
níka Ing. Josefa Noska, DrSc.,
který se narodil v r. 1924 ve
Stájištích. Padesátiletou historii divadelního festivalu v Třešti a i mnohem starší písemné
zmínky o ochotnickém divadle ve městě nám v posledním
článku nabízí Adam Štumar.
Odpovědnou redaktorkou i tohoto čísla je Helena Štumarová
a za vkusnou grafickou úpravou
je podepsaný Jan Morkus ml.
Miloš Kameník
Představujeme nový sborník
Muzejního spolku
Společná akce Města Třešť,
Muzejního spolku a třešťské pobočky Muzea Vysočiny – 8. muzejní pátek proběhla v komornější atmosféře, než
bylo poslední dobou zvykem.
V pátek 5. srpna měli návštěvníci možnost se na besedě s autory příspěvků seznámit s letošním sborníkem. Za finanční
podpory města jej vydal zdejší
muzejní spolek. Sborník si můžete zakoupit v Schumpeterově
domě - v muzeu a na informač-
ním centru za 50,- Kč.
Mgr. Lubomír Peltan píše
tentokrát o svých zkušenostech s vedením vlastivědného
kroužku ve Stonařově. Jak zaznělo na besedě, článek je nejen ohlédnutím se za minulostí,
ale může sloužit i jako inspirace současným pedagogům. Příspěvek PhDr. Josefa Čermáka
přináší řadu zajímavých informací týkajících se Dr. Löwyho,
návštěv F. Kafky v Třešti a jedno zajímavé prvenství – ten-
Na 8. muzejním pátku se debatovalo s autory článků v novém sborníku
www.trest.cz
to uznávaný kafkolog se rozhodl právě v našem sborníku poprvé uveřejnit fotografii Kafkovy třešťské přítelkyně Hedwigy Weilerové. Letmou vzpomínkou na továrníka Müncha
sborník obohatila paní Lidmila Vokřínková. Pohřební zvyklosti a informace o zdejším židovském hřbitově s množstvím
působivých fotografií nám přináší článek manželů Slavingerových. Křesovec - Nový Dvůr
z hlediska biogeografického
zpracoval RNDr. Ortwin Tauber. Toto území bylo jednou
z vytypovaných lokalit pro vybudování úložiště vyhořelého
jaderného paliva. Autor MUDr.
Přemysl Fučík prozkoumal dramatické a velmi rozdílné osudy dvou bratrů Bílkových z nedaleké Dolní Cerekve. Z muzejních sbírek, přesněji z pozůstalosti po učiteli Janu Liškovi pochází materiál - emotivně podbarvená vzpomínka, kterou pro
sborník zpracovala Milina Matulová. Ve svém příspěvku Jan
Morkus st. představuje široké veřejnosti zcela neznámého,
ale v odborných kruzích velmi
uznávaného vědeckého pracov-
Milina Matulová
14
KULTURA
Nové knihy - září 2011
Alena Vondrušková
Rodinné svátky a oslavy
• Získejte rady a zkušenosti o nejdůležitějších okamžicích v životě člověka! Srovnejte prožívání zvyků současné a historické, naše
a v dalekých zemích. Dozvíte se o zvycích spojených
s narozením dítěte, o narozeninách, o dospívání a škole, o svatbě, manželství, ale
i rozvodu, o svátcích starší
generace a také o obřadech
a tradicích spojených s koncem života člověka.
Hana Marie Körnerová
Minuta na rozloučenou
ně napsaná historická reportáž a fascinující obraz jedné
krátké epochy, která vyústila
do katastrofy.
Vladimír Čermák
Operace Srpen 1968
• Kniha o událostech roku
1968.
Miroslav Pavelka
Do Egypta na kole
• Na starém kole, za necelých
dvě stě dolarů, dojel autor
z Přerova až do Egypta a zase
zpátky. Jeho devítiměsíční
cesta vedla přes Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Sýrii, Jordánsko a přes egyptské pyramidy až do Luxoru. Domů
se pak vracel přes Izrael. Kniha o jeho obdivuhodném výkonu však není pouhým cestopisem. Najdeme v ní řadu
poznatků o zemích, o lidech,
o možnostech nouzového
přenocování a příležitostného zaměstnání...
Veronika Hutrová
Jak andělům zlomit křídla
Saša Sandras
Ledňáčci a jejich kamarádi
• Populárně-naučná
knížka
seznamuje děti se životem
a ochranou ledňáčka říčního.
S hlavním hrdinou, ledňáčkem Pepou, prožijí děti jeden
a půl roku jeho života.
• Psychologický příběh mladé ženy, jejíž postoj k životu i žebříček hodnot ovlivní
účast na dramatické vědecké výpravě do argentinského
pralesa.
Werner Biermann
Léto 1939
• Brilantní historická reportáž
z předvečera nejničivější války lidských dějin. Léto roku
1939 bylo mimořádně teplé
a lidé v celé Evropě chtěli na
chvíli zapomenout na každodenní starosti a na sváry ve
velké politice. Ve skutečnosti to však byl tanec na vulkánu: Přesně jako v roce 1914
měla o několik týdnů později
vypuknout válka dosud nevídané síly a krutosti. Německý spisovatel a dokumentarista Walter Biermann popisuje tuto dramatickou i osudovou fázi evropských dějin
způsobem, který bere dech.
Biermann umně splétá velkou politiku s osudy jednotlivců a výsledkem je brilant-
bytu víc než odpočinek a rojí. Náboženské boje rozdělují
kovali, dělali pokus, Kačenka
mantiku. Alex si přeje za kažzemi i jednotlivé rodiny. Zašla do 1. třídy - a to ostatní
dou cenu urovnat pošramosáhnou i Švamberky.
poprvé prozradí tato knížka.
cené manželství, Regina získat zpět bývalého milence, Václav Čtvrtek
Chloe Palov
Michal se dvoří své švagrové. O Kačence a tlustém
Templářská šifra
Bezstarostná prázdninová at- dědečkovi
• Historik Caedmon Aisquith
mosféra se brzy mění v kolonetuší, jak skončí jeho předtoč výčitek a sporů. Napjatá
náška.. Před očima mu zaatmosféra se vyhrotí poté, co
vraždí archeologa, který tvrjeden z hostů nečekaně zedil, že templáři stačili odvézt
mře, a když pak dojde k dalsvůj největší poklad přes Atšímu neštěstí, nezbude než
lantik. Všechno nasvědčujednat.
je tomu, že posvátnou relikvií templářů nebylo nic menOlga Černá
šího než Smaragdová desJitka a kytka
ka, na níž prý je zapsáno ta• Jitka leží v posteli. Je nemocjemství samotného Stvořená a pochopitelně se nudí.
ní. Caedmon a jeho přítelKaždé dítě zahání nudu růzkyně Edie však brzy zjistí, že
ným způsobem: některé čte,
na cestě plné náznaků a šifer
jiné poslouchá pohádky, jiné
mají v patách smrtelného nekouká na televizi... Někdy se • Kačenka bydlí s tlustým děpřítele.
MK Třešť
nedá dělat ale vůbec nic, prodečkem v hezkém domku se
tože horečka je vysoká a svět
zahrádkou. Dědeček rád sese zvláštně kolíbá. A naší Jitdává v houpací židli doma
ce vyrostla za zdí kytka. Olga
i venku a čeká na KačenČerná dokáže uchopit jakouku, až se vrátí ze školy. A co
koli situaci a převést ji do
se jim během roku přihodidětského světa. Vznikla knilo? Hráli spolu divadlo, sáňha, ve které mohou děti bloudit jako ve snu.
• Osmnáctiletá Sára stojí na
křižovatce života. Touží něco
dokázat, být něčím vyjímečná. Má své cíle, plány a jde
si za vším, co si usmyslela.
Chce cestovat, poznávat, studovat ... a sní o tom, že jednou potká opravdovou lásku ...
Zoe Ferraris
Oči pouště
• Pouštní průvodce Nayir
a mladá molekulární bioložka Katya se setkávají a postupně sbližují za tragických
okolností. Šestnáctiletá Nouf,
sestra Katyina snoubence
a Nayirova přítele Othmana,
se těsně před svou svatbou
ztratila. Její zámožná a vlivná
rodina najímá Nayira, aby ji
našel. Nákladné hledání však
končí smutně - dívka je nalezena mrtvá u hranice pozemků své rodiny. Tím však napínavé a vášní protknuté pátrání teprve začíná.
Zuzana Rampichová
Eva Rolečková
Příliš hořká čokoláda
• Moře, slunce, víno, vlny ... Sny stříbrné labutě
Právě to přilákalo posled- • Píše se rok 1418 a z Prahy se
začínají šířit na venkov zvěsní týden sezóny devět hosti o nové víře a prvních přítů na malý chorvatský ostrůvržencích přijímání podobovek. Někteří si slibují od po-
V Městské knihovně Třešť budou ve
školním roce 2011/2012 opět probíhat
jazykové kurzy
» angličtina a němčina «
Lekce začnou v říjnu 2011
a skončí v květnu 2012
v celkovém počtu 30 vyučovacích hodin.
Přihlášky přijímá Městská knihovna Třešť
do 15. 9. 2011:
» osobně v městské knihovně
» na telefonním čísle 567 584 939
» elektronickou poštou na adrese
[email protected]
Cenu kurzu ve výši 2.400,- Kč je nutné
zaplatit do 20. 9. 2011.
Jednotlivé kurzy budou otevřeny pouze
v případě dostatečného počtu zájemců.
KULTURA
15
Tři pohádky pod
zámkem
V pátek 29. července v podvečer do Třeště zavítalo kočovné divadlo Velký vůz. V prostorách kina Máj se představilo se
zajímavým představením Tři
pohádky pod zámkem. Pohádku zhlédla hrstka diváků, která si v teplém podvečeru našla
cestu do kina, anebo jim cestu
pomohli najít herci kočovného divadla, kteří po městě lá-
TIC Třešť
informuje…
Nově můžete v TIC Třešť zakoupit knihu od Jiřího Vybíhala
s názvem Třešť 1945. Jedná se o
dotisk knihy, která vyšla v loňském roce a která je doplněna
nově o vyprávění paní Bílkové
a o informace o Maxi Rauschovi. Pokud budete mít zájem,
můžete si ji zakoupit nejen
MV v TIC Třešť, ale také v Městské
knihovně a Muzeu Vysočiny,
pobočky Třešť za cenu 359,- Kč.
kali na pohádku. Kdo přišel,
určitě nelitoval, dvě princezny
a dva princové bojovali s mocným čarodějem, kterého, jak
to v pohádkách bývá, nakonec
přemohli. Vše mělo dobrý konec a návštěvníci odcházeli jistě spokojeni.
V nabídce máme také nové
Třešťské pexeso, které v loňském roce vyšlo jako součást
třešťského kalendáře. Zakoupit
ho můžete v TIC Třešť za cenu
20,- Kč.
Nově máme také v nabídce
pohled Třešť z dílny vydavatelství Ivana Rillicha. Jedná se
o pohlednici Třeště, která je složena z více fotografií. K dostání
v TIC Třešť za 5,- Kč.
TIC Třešť
Četnické humoresky vesele
i vážně v Třešti
V pondělí 5. 9. odvysílá Česká televize další díly z třetí série Četnických
humoresek a na ně navážou díly zcela nové. Pro všechny milovníky
tohoto seriálu máme dobrou zprávu. Četníci přijedou i k nám do Třeště.
Četníci ze seriálu Četnické humoresky Zdeněk Junák
a František Švihlík vzpomínají
vesele i vážně na natáčení seriálu a na své kolegy nejen ze seriálu, ale i z divadel. Diváci se
pobaví veselým vyprávěním ze
zákulisí, poslechnou si písně
a vzpomínání na Vladimíra Vysockého v podání Zdenka Ju-
náka. Oba protagonisté budou
odpovídat na dotazy diváků.
Diváci si budou moci zakoupit
knížku Františka Švihlíka Humoresky za kamerou, kde autor
odhaluje zákulisí natáčení, veselé historky a události jak běžel čas. Najdou zde i vzpomínky hlavních protagonistů seriálu na režiséra Antonína Moska-
lyka. Po skončení představení
oba herci poskytnou čas na autogramiádu zmíněné knížky.
KD Třešť, 12. 10. 2011 v 19,30
hod., vstupné 130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě,
předprodej v TIC Třešť, tel.:
567 234 567.
TIC Třešť
Zimní futsalová liga
“O pohár starosty města Třešť“
TJ Slavoj Třešť upozorňuje zájemce, že pro zimní období
2011/2012 opět připravuje zimní futsalovou ligu v Městské
sportovní hale v Třešti. Přihlášení je možné nejpozději
do 7. října 2011 na adrese [email protected]
Václav Trnka
TJ Slavoj Třešť
www.trest.cz
16
ŠKOLSTVÍ
Třídní učitelé:
Školní rok 2011/2012
• exkurze a poznávací zájezdy,
Webové stránky:
Informace
• systém kulturních představeo Základní škole Třešť, • www.zs-trest.cz
ní pro žáky,
ul. J. Hory 1050.
E-mailové adresy: možné vy- • testování vědomostí v proForma hospodaření:
• příspěvková organizace
Ředitel:
• PaedDr. Václav Trnka
Zástupce ředitele pro
1. stupeň:
• Mgr. Hana Dvořáková
Zástupce ředitele pro
2. stupeň:
• PaedDr. Miloš Vašata
Zástupce ředitele pro
ekonomiku:
• Dagmar Parčová
užívat pro komunikaci s vyučujícími a třídními učiteli. Při
společné adrese pro několik
pracovníků je potřeba rozlišení v oslovení nebo uvést jméno adresáta v kolonce Předmět.
V případě komunikace prostřednictvím elektronické pošty doporučujeme vždy uvádět
požadavek o potvrzení přijetí emailu. V některých případech
(např. pokud chybí Předmět) se
totiž stává, že ochrana serveru
nepustí e-mail k adresátovi.
Škola nabízí:
•
•
•
•
jektu KALIBRO,
logopedickou péči,
školní infocentrum, dvě
knihovny, neomezený přístup na internet,
práci školního psychologa –
termíny přítomnosti pracovnic PPP Jihlava budou průběžně zveřejňovány. Informaci v případě potřeby získají zájemci na telefonním čísle
kanceláře školy 567 584 940,
ve spolupráci se SR při ZŠ,
DDM a občanským sdružením Kamarád při DDM řadu
akcí pro žáky (Mikulášský
běh, návštěvy jihlavských bazénů mimo povinný plavecký výcvik, návštěvu Horáckého divadla v Jihlavě, odpolední diskotéky pro žáky, turnaje v různých sportovních
odvětvích apod.)
činnost v projektu FITPROGRAM, který je realizovaný
ve spolupráci se zřizovatelem
Městem Třešť
Třída
Jméno
Telefon
E-mail
1.A
Mgr. Eva Pátková
567 214 100
[email protected]cz
1.B
Mgr. Iva Pátková
567 214 100
[email protected]
1.C
Mgr. Radka Gregorová
567 214 100
[email protected]
2.A
Mgr. Alena Tejklová
567 584 953
[email protected]
2.B
Mgr. Monika
Hamerníková
567 584 953
[email protected]
2.C
Mgr. Tereza Matýsková
567 584 953
[email protected]
3.A
Mgr. Pavel Vávra
567 584 953
[email protected]
3.B
Mgr. Dana Doležalová
567 584 953
[email protected]
3.C
Mgr. Danuše
Bambulová
567 584 953
[email protected]
4.A
Mgr. Michaela
Páralová
567 584 953
[email protected]
4.B
Mgr. Lada Bakajová
567 584 953
[email protected]
4.C
Mgr. Eva Lysá
567 584 953
[email protected]
5.A
Mgr. Jana
Hochmannová
567 584 953
[email protected]
5.B
Mgr Marta Šťastná
567 584 953
[email protected]
567 584 959
[email protected]
567 584 944
[email protected]
567 584 955
[email protected]
567 584 940
[email protected]
567 584 947
[email protected]
567 584 944
[email protected]
567 584 951
[email protected]
567 584 956
[email protected]
567 584 946
[email protected]
567 584 943
[email protected]
567 584 944
[email protected]
6.A
Mgr. Pavla Burdová
• výuku cizích jazyků od 3.
ročníku – anglický jazyk, ně6.B
Mgr. Pavla Lacinová
mecký jazyk, ruský jazyk,
6.C
Mgr. Radek Franta
Vedoucí školní jídelny:
francouzský jazyk,
7.A
Mgr. Radana
• Petra Svátková
• výuku cizích jazyků pro žáky
Kadlecová
1. a 2. ročníku formou záVedoucí školní družiny:
7.B
Ing. Irena Prášková
jmového kroužku – anglic• Alena Widerlechnerová
•
8.A
Mgr. Dagmar Frantová
ký jazyk, německý jazyk, rusVýchovný poradce:
ký jazyk,
8.B
Mgr. Luboš Vonka
• Mgr. Simona Veselá
• výběr z volitelných předmětů
8.C
Mgr. Marie Svobodová
od 7. ročníku (informatika,
Protidrogový preventista:
9.A
Mgr. Hana
základy administrativy, spor• Mgr. Ivona Přechová
Kratochvílová
tovní hry, řemeslné práce, ve- Stravování žáků:
Speciální pedagog:
Mgr. Ivona Přechová
dení domácnosti, konverzace • škola disponuje kuchy- 9.B
• Mgr. Helena Štumarová
Roman Fabeš
v anglickém a německém janí v budově základní školy 9.C
zyce, druhý cizí jazyk),
a dvěma výdejnami stravy,
Logopedická asistentka:
• výběr z nepovinných před- • v úterý a ve čtvrtek je možné Netřídní učitelé:
• Mgr. Hana Dvořáková
mětů (výuka náboženství,
vybírat z nabídky dvou jídel, Jméno
Počet tříd ve školním roce
logopedie, zdravotní tělesná
výběr je třeba zadat
PaedDr. Václav Trnka
2011/2012:
výchova, dyslektická cvičení, • nejpozději v pátek předchá• 25
PaedDr. Miloš Vašata
sportovní hry),
zejícího týdne,
Počet žáků ve školním roce • výběr z velkého počtu zá- • přihlašování a odhlašová- Mgr. Hana Dvořáková
jmových kroužků střediska
ní stravy je potřeba provádět Mgr. Simona Veselá
2011/2012:
domu dětí a mládeže,
s denním předstihem,
• 560
Mgr. Helena Štumarová
• výuku plavání ve 3. a 4. roč- • platba za obědy - inkasním
Mgr. Lenka Havelková
Zvolený výchovně
níku (v případě zájmu i
způsobem,
vzdělávací program:
Mgr. Michaela Křížová
v 1., 2. a 5. ročníku),
• Školní vzdělávací program • seznamovací pobytový týden
Mgr. Štěpánka Maryšková
PaedDr. Václav Trnka
Škola pro život
pro žáky 6. ročníku,
ředitel školy
Mgr. Josef Smetana
• týdenní lyžařský kurz pro
Ing. Lenka Lančová
Telefonní čísla
žáky 7. ročníku,
František Svoboda
Základní škola, ul. J. Hory
• individuální vzdělávací pro• 567 584 940
gramy pro integrované žáky,
Školní družina
• práci dyslektické asistentky,
Školní jídelna, ul. J. Hory
Jméno
• 567 584 955
Provozní zaměstnanci
Alena Widerlechnerová
Základní škola, ul. Barvířská
Jméno
Telefon
E-mail
Eva Vávrová
• 567 214 100
Zástupce ředitele pro DDM:
• Miroslava Hamerníková
Zubní ordinace, ul. J. Hory
• 567 224 184
DDM, ul. Barvířská
• 567 224 986
Městská sportovní hala,
ul. Vančurova
• 567 584 948, fax: 567 584 960
Dagmar Parčová
vedoucí ekonom. oddělení
567 584 952
[email protected]
Jaroslava Hronová
Hana Kubátová
ekonomické oddělení
567 584 952
[email protected]
Školní kuchyně
Milada Bartušková - sekretariát
567 584 940
[email protected]
František Svoboda – správce sítě
567 584 958
[email protected]
Fr. Svoboda st., Fr. Příhoda
údržba
567 584 954
---
Telefon
E-mail
567 584 941
[email protected]
567 584 949
[email protected]
567 584 949
[email protected]
567 584 943
[email protected]
567 584 946
[email protected]
567 584 946
[email protected]
567 584 959
[email protected]
567 584 940
[email protected]
567 584 957
[email protected]
567 584 947
[email protected]
567 584 958
[email protected]
Telefon
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jméno
Telefon
E-mail
Petra Svátková
vedoucí školní jídelny
567 584 942
[email protected]
Šárka Dohnalová
administrativní pracovnice
567 584 942
[email protected]
TŘEŠŤ A MY/ ŠKOLSTVÍ
17
Historické kočárky
Miloslavy Šormové
V třešťském muzeu můžete od 9. září do
27. listopadu navštívit výstavu historických
dětských kočárků ze soukromé sbírky paní
Miloslavy Šormové z Roztok u Prahy, dlouholeté
sběratelky kočárků rozličného stáří a stylů.
Spolu s manželem vytvořili historicky velmi hodnotný
soubor z období let 1880-1980.
Všechny kočárky jsou navíc citlivě zrestaurované a opatřené
dobovými doplňky.
První kočárek patentovali
Angličané v roce 1853. V začátcích byly dětské kočárky taženy
koněm nebo psem, což nebylo zrovna nejbezpečnější. Mnohem stabilnější byl kočárek tlačený.
Jako vše ostatní časem i kočárky začaly podléhat módě.
Velmocí na výrobu dětských
kočárků se stalo Německo. Továrny maminkám nabízely bohaté katalogy s množstvím kočárků rozličného provedení
a z nejrozmanitějších materiálů. K výrobě se v průběhu let
používalo proutí, dřevo, plech,
karton, plast, textil a další.
Nezapomeňte proto v podzimních měsících zavítat do
muzea, pokochat se, zavzpomínat a podívat se, jak se nám ta
móda s drobnými proměnami
opakuje.
Milina Matulová
Muzeum Vysočiny Třešť
Konec pololetí jsme zakončili nesančním náměstím, expov ND Brno – Turandot od Pu- zice samorostů – vytvořeny
třešťským rodákem p. Tůmou.
cciniho.
V obci Klášter nám byl umožV červenci se naše ZO za- něn přístup do kostela, kde se
měřila na poznávání Vysočiny. nachází největší dřevěný oltář
Navštívili jsme východní část – ve střední Evropě. Cestou na
Žďárské vrchy. Prohlídka s prů- Landštejn jsme pozorovali velivodním slovem na Zelené Hoře ké stádo bizonů. Z věže zříces bazilikou sv. J. Nepomuckého niny Landštejna nás upoutala
ve Žďáře n/Sáz. se zajímavou vyhlídka do kraje a vystoupení
expozic Santiniho. Tyto památ- skupiny kejklířů.
ky jsou zařazeny do českého
Po České Kanadě nás podél
dědictví. HORÁCKÉ MUZEUM v Novém Městě na Mora- hranic s Rakouskem provázevě sídlí v budově bývalé radnice li manželé Budařovi, u kterých
ze 16. století. Expozice muzea byl náš výlet zakončen opékáseznamuje s lidovou kulturou ním buřtů a menším občerstv severní části Horácka a s dě- vením.
jinami města. Jsou tu exponáTouto cestou bychom chtěty rukodělného tkalcovství, horácké sklo, z 18. a19. století mi- li manželům Budařových poneralogická expozice a dvůr děkovat za milou společnost
s MLEJNKEM z Víru.Jsou to a zároveň hezky prožitý den.
pohyblivé figurky s pracovními
3. srpen se stal výletem na zřía kulturními výjevy ze života na
ceninu hradu Rokštejna. Auty
venkově.
do Panké Lhoty a dále pěšky. Je
Následující týden jsme se vy- to velká hradní zřícenina a skaldali na jih, do oblasti České ním suku v údolí říčky Brtnice
Kanady. Slavonice se svým re- nedaleko od soutoku s Jihla-
vou. Zřícenina je rozsáhlá z velké části již opravená. Měli jsme
možnost pozorovat archeologické práce prováděné na hradě. Byl slunečný den doplněný
nádhernou krajinou. Účastníci
se opět vraceli spokojeni s krásnými zážitky. Na další středu se
připravuje výlet na Křemešník.
V sobotu 6. 8. začal MHF Petra Dvorského, takže jsme měli
opět o kulturu postaráno.
17. září odjíždíme na rekondiční týden do Losinky a 24. 9.
na Horní Bečvu, rovněž na týden.
A přes prázdniny naše členky opět ušily 6 panenek pro
UNICEF. Někteří naši členové
pravidelně navštěvují ve čtvrtek dechovky v Jihlavě na náměstí – a moc se líbí.
Následuje říjen a začínají návštěvy NDB a týden SPCCH.
Za ZO SPCCH Třešť
Drtinová Magda
Virtuální univerzita třetího věku - VU3V
Virtuální univerzita třetího věku je novou alternativou
ke klasické prezenční přednáškové výuce. Je založena na nových komunikačních technologiích a je určena pro vzdělávání seniorů, kteří se nemohou
z nejrůznějších důvodů zúčastňovat přednášek v sídlech vysokých škol.
www.trest.cz
Studium probíhá ve tříletém
studijním programu "Svět okolo nás". Účastníci si podle svého zájmu vybírají z nabídky semestrálních kurzů a vytvářejí si
svůj studijní profil.
Všechny kurzy zahrnují společně sledované přednášky, samostatnou nebo skupinovou
práci na cvičných a zkušebních
testech.
V březnu letošního roku proběhl v městské knihovně první semestrální kurz VU3V - Astronomie, který úspěšně absolvovali všichni účastníci. Pro
druhý, zimní semestr, který obsahuje 6 přednášek, zvolili absolventi téma Etika jako východisko z krize společnosti. První
přednáška proběhne ve čtvrtek
6. 10. 2011 v 9 hodin a další bu-
dou následovat vždy po čtrnác- • na telefonním čísle 567 584
ti dnech.
939
• na
elektronické
adrese
VU3V je i nadále otevřena
[email protected]
dalším zájemcům z řad
seniorů.
Kurzovné - 300,-Kč
Přihlásit se můžete do
20. 9. 2011:
• osobně v Městské knihovně
Třešť
MK Třešť
18
ŠKOLSTVÍ/ TŘEŠŤ A MY
Píše tužka, co dělá ZUŠka
Vážení čtenáři,
školní rok 2010/11 je nenávratně za námi a před námi se otevírá školní rok 2011/12. Dovolte nám, abychom Vám na počátku nového školního roku
připomenuli poslední červnovou akci, přiblížili naši prázdninovou činnost a dále pak zrekapitulovali akce celého minulého školního roku.
Vernisáž VO
Dne 28. června 2011 uspořádali všichni žáci VO Slavnostní vernisáž v Kulturním domě.
Předvedli zde nejen absolventi svá absolventská díla pomocí
krátkého a vtipného divadelního představení, ale také všichni ostatní žáci mladších ročníků měli svou výstavku v prostorách kulturního domu. Absolventy prvního stupně tentokrát byli: Bečková Michaela,
Cvaková Tamara, Čápová Monika, Hanáková Zuzana, Holub
František, Salamánková Moni-
ka, Tesař Jan, Voráčková Barbora, Šindelářová Kateřina, druhý
stupeň pak úspěšně absolvovala
Doležalová Eliška.
Žáci II. stupně také poprvé veřejně promítli svoji filmovou prvotinu – animovaný
film „Animáček“, s nímž získali nejen cenu krajské poroty na přehlídce VO v Třebíči,
ale film se také zalíbil i společnosti Igra, jejíž známý panáček
Igráček byl hlavním hrdinou
Animáčku. Tato společnost jejich film vystavila na svém oficiálním webu www.igracek.cz
a autorům za zviditelnění značky poslala slušný přivýdělek na
prázdninové cestování. Tradičně se na Slavnostní vernisáži podílely také dívky tanečního oboru, tančily k dílům našich výtvarníků – Alenku v říši
divů. Hudební obor se také připojil – Jazzband hrál v průběhu
celé Vernisáže. Vernisáž proběhla také dvakrát v dopoledních hodinách pro žáky ze Základní školy v Třešti a měla velký úspěch.
Jazzband
v Brtnici
a Slavonicích
Náš Jazzband vystoupil několikrát také o letních prázdninách. Dne 16. července 2011na
akci JAZZ na Roštejně, kdy hrál
čtyřicet minut před hradem,
před zahájením vlastní akce.
Dne 6. srpna 2011 hráli také
na Slavnosti Trojmezí ve Slavonicích. Náš Jazzband dosahuje
čím dál vyšší úrovně a rozhodně se neztratí ani vedle profesionálních hráčů, můžeme být na
něj právem hrdí.
Je pro nás důležité,
abychom veřejnost
dostatečně informovali
o dění ve škole, a proto, tak
jako každý rok, shrneme
naši činnost za školní rok
minulý.
Ve školním roce 2010/11 jsme
uspořádali celkem 32 vlastních
akcí a 28 vystoupení pro jiné
organizace ve městě i mimo
něj: Naše akce (32): 5 Žákovských koncertů, Výroční koncert učitelů, Výchovné koncerty: 2x vánoční, 2x VO, 2x
TO, 6x pro MŠ – TO a houslové odd., 2 koncerty pro seniory, 2 koncerty vánoční, Ples,
Čaj o páté, Výstava VO v ZUŠ,
Slavnostní vystoupení TO
v KD, 2 Absolventské koncerty, 1 Slavnostní koncert se ZUŠ
Telč, Slavnostní závěrečný koncert, Třešťské nokturno, Vernisáž VO. Pro jiné organizace
(28): pro Město Třešť, pro Klub
seniorů, vystoupení Jazzbandu
na Tančírně, v Brtnici, Slavonicích, vystoupení Měchbandu
v Telči, Dačicích… Naši žáci se
také výborně umístili v okresních a krajských kolech soutěží MŠMT: 3 žáci na smyčcové
nástroje v okresním kole, 2 žáci
na kytaru v okresním kole, 1 žákyně na klavír v krajském kole,
4 žáci na akordeon v okres-
Škody po bouřce 24. srpna 2011
ním kole a 2 žáci na akordeon
a Měchband v krajském kole,
také žáci VO nás výborně reprezentovali na různých soutěžích. Naše ZUŠ také uspořádala
a sama se zúčastnila přehlídky
hry žáků na EKN – „zTŘEŠŤené klávesy, akordeonové oddělení jelo na třídenní soustředění do Panenské Rozsíčky, žáci
klávesového oddělení ze třídy
p. uč. Havlíkové měli půldenní
soustředění v ZUŠ Třešť.
Nyní Vám již jen popřejeme
krásný podzim, našim žákům
skvělý a úspěšný další školní rok a těšíme se na shledání s Vámi všemi u nás ve škole
nebo při některé z našich akcí či
nějakém vystoupení. Budeme
velmi rádi, když nám i nadále zachováte svou přízeň a podporu.
Zdeňka Příhodová
ZUŠ Třešť
ZŠ Třešť – středisko Dům
dětí a mládeže
oznamuje, že
ZÁPIS DO
ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ
pro školní rok 2011/2012
bude v týdnu
od 5. 9. do 9. 9.
vždy od 7,45 do
10,00 hodin v ZŠ J. Hory
(kancelář DDM nad školní jídelnou)
a
od 13,00 do 16,00 hodin
v Domě dětí a mládeže
(budova ZŠ Barvířská – 1. patro).
Přihlásit se můžete
i telefonicky na
tel. č. 567 224 986 nebo
e-mailem: [email protected]
cz
Přehled kroužků bude
vyvěšen ve vývěsní
skříňce DDM u Kina Máj
a v budovách Základní
školy J. Hory a Barvířská.
KULTURA/ TŘEŠŤ A MY
19
Trampská osada Vlků
samotářů slavila 70 let
trvání a 40. Plachtový
oheň
11. - 12. 6. 2011 Dobrá Voda
Večer pod lampou
DS Jana Lišky o.s. v Třešti zve
tentokrát na „Večer pod lampou“ do cukrárny u Schumpetera, všechny milovníky nádherných horáckých a národních písní. A když si k tomu
dáme kávu s výborným zákuskem, či zmrzlinový pohár, doplníme dobrým vínkem a hlavně zpěvem, pak jistě strávíme
společně příjemné odpoledne
či večer. Těší se na vás – členové
souboru a jejich přátelé.
Anna Fencíková
Letošního roku uplyne 70
let od založení osady Vlků samotářů. Ta vznikla spojením
menších třešťských trampských osad – Cochcárna z Jelenice (1937), Vycházející slunce
(1940), Luňáci (1940) a Vlci samotáři (1941) – dne 13. července 1941 u slavnostního táborového ohně při Duchovském
rybníku na Zadních Pouštích
pod společným názvem Vlci
samotáři. Prvním šerifem osady byl zvolen Karel Brázda –
Kája (1921 – 1995), který v této
funkci vytrval až do své smrti.
Po něm stál v letech 1995 –
2001 v čele Vlků samotářů Václav Musil – Mundy, který po
odstoupení předal šerifskou
hvězdu Josefu Bukvajovi – Buk,
který byl dosud šerifem osady
Granada, ale spojil se s Vlky samotáři. Buk byl šerifem Vlků
2001 - 2011.
Členové osady Vlků samotářů
se scházeli každý rok na otvírání jara v červnu nebo na loučení s létem v září při potlachovém ohni většinou na základně Domu dětí a mládeže v Třešti na Dobré Vodě u Mrákotína.
V letech 2007 – 2008 se potlachy konaly na hájence Černé
lesy u Brtnice, která patří DDM
Jihlava. Od roku 2009 se konají srazy osadníků opět na Dobré Vodě.
Letošní jubilejní táborový oheň k 70. výročí založení
osady Vlků samotářů se konal
v sobotu 11. 6. 2011. Oheň zapálila v 18 hodin Jana Niederhafnerová. Po přivítání účastníků potlachu a zazpívání Vlajky
byli minutou ticha vzpomenuti kamarádi a kamarádky, kteří
odešli do nenávratna. Poté še-
rif Buk oznámil po deseti letech
svou rezignaci na vedení osady a vedení Vlků samotářů převzali Jirka Valenta a Láďa Obrdlík (Zanek).
Jako upomínku na 70. výročí osady dostal každý účastník
placku a vlaječku.
Přítomní popřáli odstupujícímu šerifovi k jeho 80. narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti, poděkovali mu
za desetileté vedení osady. Předali mu obraz, dárkový koš a od
přítomných kamarádů osady
Hvězda severu obdržel dýmku
míru.
Vzhledem k tomu, že vydatný
déšť znemožnil sedění u ohně,
přesunuli se všichni do táborové jídelny. Za doprovodu 7 kytar se dlouho do noci nesly do
okolní krajiny tóny trampských
písní.
Na jubilejní potlach se sešlo
54 lidí – 23 z osady Vlků samotářů, 10 dětí, 9 hostů, 12 z jiných osad.
Přeji Vlkům samotářům, aby
v dalších letech prožívali krásná setkání u táboráků jako doposud.
Josef Bukvaj – Buk
INZERCE
www.trest.cz
20
SPORT/ TŘEŠŤ A MY
Podzimní fotbalové
soutěže zahájeny
Po velmi krátkém letním odpočinku byly první srpnový víkend zahájeny některé fotbalové soutěže.
Žádný z našich týmů nemá
přehnané a vysoké ambice.
Muži by měli hrát v poklidných
vodách svých soutěží, mládež by se měla pohybovat spíše
v horních patrech tabulek. Vše
ukáže až další průběh podzimu.
MUŽI „A“:
Třešť – Náměšť n/O
Chalupský J.
Křoví – Třešť
Trnka J. 3, Chalupský J.
Ozdravný pobyt Vincov
Les u Sládkovičova
Mužstvo opět hraje soutěž IV.
třídy na Pelhřimovsku a vstouNestěhují se jen ptáci, ale
pilo do soutěže hned vítězstěhovali se již židé z Egypstvím.
ta, nebo národy před nájezdy
Trenérem a duší týmu je opěTurků i Mongolů, a tak se stětovně Zbyněk Růžička.
hování vlivem pokroku dostalo
i do Třeště. Vlaštovky se stěhuDOROST:
jí v září, tělesně postižení a důchodci v červnu. Toto stěhováTis – Třešť
2:5 (2:2)
ní postihlo i skupinu, co není se
Rod Š. 2, Herkner J., Pešta D., zdravím v nejlepším stavu.
Jirků L.
Lákání týdne v teplém bazéTřešť - Lípa
5:0 (2:0)
Rod Š. 2, Vávrů J., Fencík J., nu se nedá odolat, a tak ochotný řidič veze tyto přeběhlíky na
Herkner J.
1:3 (0:0)
termál Vincov Les na SlovenJiřice – Třešť
1:7 (1:1)
Rod Š. 3, Vávrů J., Herkner J., sko, kde hodlají nabýt nových
sil a zdraví.
3:4 (1:3) Fencík J.
Třešť – Vel. Meziříčí B 1:1 (0:0)
Pro nedostatek hráčů na týmy
Sedláček O.
mladšího a staršího dorostu
byla letos místo krajského přeTým jako obvykle má začátek boru dorostu přihlášena o stusoutěže velmi těžký, vždyť Ná- peň nižší krajská dorostenecká
měšť n/O patří k hlavním favo- soutěž, I. třída.
ritům na postup do krajského
V ní hned od začátku naši
přeboru. Vstup se ale nakonec borci přesvědčují o svých kvalipovedl, k čemuž přispěl velmi tách a jasně soutěži po třech kokvalitní výkon ve Křoví.
lech dominují.
Mužstvo i nadále v nové sezóJako trenér přešel k týmu od
ně povedou Petr Jelínek, Lubo- starších žáků zkušený harcovmír Veselý a Milan Hochmann. ník Stanislav Petr, pomáhat mu
bude nově Jan Straka.
MUŽI „B“:
ŽÁCI:
Třešť – Dušejov
Svoboda J.
1:0 (0:0)
Kozlov – Třešť
4:0 (1:0)
Třešť – Batelov B
8:1 (4:0)
Páral P. 2, Kacafírek L. 2, Mikeš
L., Krch R., Caha R., Tausch M.
Tým v nově ustanovené III.
třídě okresu Jihlava by měl patřit spíše k favoritům, ale hned
ve druhém zápase to nepotvrdil
a utrpěl těžkou prohru v Kozlově.
Po ukončení svého hráčského působení v A týmu mužů se
jako kouč béčka ujal zkušený
Jirka Gregor, asistovat mu bude
Jan Hašek.
MUŽI „C“:
Třešť – Kámen
7:3 (2:0)
Vašek Z. 2, Páral B., Novák J.,
Růžička Z., Janák J., Svoboda A.
Žáci začínají své krajské soutěže až koncem srpna, přípravka okresní přebor dokonce až
v září.
Realizační týmy jsou ustanoveny, což je jistě dobře, takže přípravy probíhají bez problémů.
Starší žáky povede Jaroslav
Havlíček společně s Jaroslavem
Novákem, jejich mladší kolegy
se rozhodl vést zkušený trenér
od přípravky Miroslav Kříž.
O starší přípravku se bude
nově starat Jaroslav Kříž
a o mladší přípravku také nový
muž mezi trenéry, a to Roman
Měrtl, bývalý aktivní hráč našeho oddílu.
Především k těm nejmladším
mládežnickým týmům hledá
náš oddíl další zájemce o trénování nebo jakoukoliv pomoc
s těmito týmy.
za oddíl Slavoj PEZAG Třešť
Karel Kříž
Již po příjezdu září oči a postižení vytahují zásoby, které byly
jen těžce urovnány v autobuse.
Krásné počasí se po příjezdu zakalilo. Drobný deštíček
obrátil oči k nebi a je rozhodnuto. V neděli ráno se jede do
Šaly, poslechnout si nádhernou zvonkohru z věže kostela,
pomodlit se a doufat. Pondělní návštěva plovoucího vodního mlýna v Kolárově, za pěkného počasí, se velmi líbí. Jen vystavené staré stroje jsou slabě
ošetřeny, ale přesto ukazují život v letech minulých.
A tak koupání v krásných čistých bazénech s teplou vodou
slibují dobrou náladu i při večerní zábavě. Silný vítr v úterý
znemožňuje útok komárům na
tučné rekreanty. Vydařil se i výlet do Komárna, kde si účastníci prohlédli Evropské náměstí
a historický střed města. Večer
částečně zmoklí z obou stran
při zpěvu harmoniky odcházíme k odpočinku.
Páteční ochlazení zahání do
krytého bazénu v Horních Salibech. Nechyběli ani ranní rozcvičky na protažení těla a také
cvičení v bazénu. Příjemné byly
vodní masáže v teplém bazénu.
Poslední večer končíme
s dobrou náladou a krátkým
rozloučením s pobytem.
Děkujeme řidiči autobusu
panu Krejčímu a vedoucí paní
Vodičkové, která svou starostlivostí zajišťuje celou akci. Vždyť
i doma je dobře a těšíme se na
příště.
Za účastníky pobytu napsal pan
Lazárek
STP – místní organizace Třešť
SPORT
21
Růženská lávka
Již pátý ročník Růženské lávky lze hodnotit
velmi pozitivně. Předpovědi meteorologů,
kteří na neděli nad Vysočinou strašili přívalovými dešti, se naštěstí nenaplnily, a tak, ač
počasí dokonalé nebylo, s ohledem na zmíněné předpovědi bylo
docela příznivé.
Sobotní tréninkové jízdy se
vydařily na výbornou. Teplý
večer přilákal dvě desítky trénujících závodníků, takže něco
kolem dvou set diváků mělo při
nočním osvětlení o zábavu postaráno. Nedělní ráno, co se počasí týká, vypadalo velmi slib-
ně, ovšem během poledne se
nad růženskou vodní nádrží
zlověstně začala stahovat mračna a přesně ve 14.30 (začátek
hlavního programu) začalo pršet. Déšť nebyl naštěstí intenzivní, tak se většina diváků nenechala odradit a sledovala přejezdy lávky z přístřešků, nebo
z pod deštníků.
I přes deštivé počasí diváků
nakonec dorazilo velmi pěkných 1200. Viděli pak závodní i zábavné zápolení na lávce,
která je dlouhá 52 metrů a široká 20 centimetrů. Je na ní řada
zatáček a hlavně nepříjemných
stoupání. Do kopce je totiž nutné zabrat a tím může člověk
ztratit rovnováhu. Letos jsme
přejezd znesnadnili i menším
brodem uprostřed lávky, kdy
část dřevěného prkna probíhá kousek pod hladinou vody.
Překonat lávku je poměrně těžké hned z několika důvodů. Již
zmíněná křivost a výškové rozdíly v celé délce lávky nejsou jedinými překážkami.
Další komplikací úspěšného
zdolání je i záměrná nestabilita
celé konstrukce, zejména patrná při rychlém průjezdu trakařů dvojic. Občas bezproblémový přejezd zkazí i zákeřní vodníci, či jiné škodolibé postavy.
Nakonec sebralo odvahu pustit se do zápolení se všemi nástrahami celkem 50 účastníků,
ve většině v nějakém převleku,
mnohdy velmi nápaditém.
Výsledky:
kolo:
1.Pepa Kadlec
2.Kuba Chňapek
3.Míra Poledna
www.trest.cz
trakař:
1.Tomáš Hron, Jirka Marek
2.Lukáš Brus, Matěj Habr
3.Pavla Růžičková, Bára Koutná
převlek:
1.Amorci
2.Netopýři
3.Nemluvňata
Jirka Mezera
předseda TJ Růžená
22
KULTURNÍ
KALENDÁŘ
ZÁŘÍ 2011
9. 9.
COUNTRY BABÍ LÉTO
JCS
Salavice,
BRTNICKÝ DOSTAVNÍK, SVÍTÁNÍ (Brněnská kapela), zahrada
u Schumpetera od 18,00 hod.,
vstupné 99,- Kč v předprodeji, 120 Kč na místě, v případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá do KD Třešť, pořádá
Město Třešť.
KULTURA
to (Praha), spoluúčinkuje a slovem provede Karel Plocek, sál
ZUŠ Třešť v 19,30 hod., vstupné: dospělí 100,- Kč, studenti a senioři 70,- Kč, předprodej
TIC Třešť, pořádá Město Třešť.
KINO MÁJ
rezervace lístků na tel.
TIC: 567 234 567
a Zdeňka Bukovská:
725 488 699
Neděle 4. září 2011 v 19:30
30. 9.
Cigán (Slovensko)
VEČER POD LAMPOU
Vstupné: 50,Vonička horáckých a národ- Délka: 107 min
ních písní, cukrárna u Schum- Žánr: Drama
petera od 16,30 a 19,00 hod., Film je přístupný od 12 let / s titulky
Režie: Martin Šulík
pořádá DS Jana Lišky, o. s.
Hrají: Janko Mižigár, Martin
Výstavy
25. 9.
VRANICKÝ KRAMÁŘ
A STAMIC - SLAVNÍ
RODÁCI Z VYSOČINY
18. STOLETÍ
Účinkuje Stamicovo kvarte-
Horácké divadlo
Jihlava
Další představení pro předplatitelskou skupinu „R“ je
uskuteční v pátek 30. září 2011
v 19.00 hod. Na programu je
„Lucerna“ / autoři: Alois Jirásek.
Svozový autobus odjíždí vždy
v 18.00 hod. od bývalého Společenského domu v Třešti.
Středa 7. září 2011 v 19:30
X-men: První třída (USA)
Vstupné: 60,Délka: 132 min
Žánr: Akční / Sci-fi
Film je přístupný od 12 let / s titulky
Režie: Matthew Vaughn
Hrají: James McAvoy, Michael
Fassbender, Jennifer Lawrence,
Kevin Bacon...
Hangurbadžo, Miro Gulyas…
1. 7. - 18. 9.
50 let TDJ
11. 9.
Výstava mapující jednotlivé
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ročníky Třešťského divadelního
Zpřístupněné památky Třeště,
„K Bohu i Ďáblovi je stejně
jara, bývalá židovská synagoga,
dům J. A. Schumpetera, kostel
průvodce v TIC, pořádá Měs- blízko.“ Adamovi, čtrnáctilesv. Kateřiny, sv. Martina, synatému romskému chlapci z osato Třešť.
goga, Historický radioklub, pody, zabijí otce. Nikdo neví, co se
řádá Město Třešť.
stalo. Matka po pohřbu dlouho
9. 9. - 27. 11.
netruchlí. Chce zabezpečit děti,
Historické kočárky
17. 9. - 18. 9.
a tak se provdá za otcova braMiloslavy Šormové
TŘEŠŤSKÝ JEDNOROŽEC,
Prostory Muzea Vysočiny, po- tra. Adamovi se ze dne na den
22. oblastní soutěžní výstava
bočka Třešť, pořádá Muzeum změní život. Najednou dospěl.
králíků, drůbeže a holubů spoPomáhá matce, stará se o souVysočiny, pobočka Třešť.
jená se 14. ročníkem memorozence a snaží se je ochránit
riálu Josefa Drasticha, v areápřed strýcovým vlivem. Má jen
lu v Klínarce, So 8,00 – 18,00 POZVÁNKY Z
dvě radosti – boxerský trénink
hod., Ne 8,00 – 14,00 hod., poa černookou Julku. Když matMIKROREGIONU
řádá ZO ČSCH Třešť.
ku odvezou do porodnice, otTŘEŠŤSKO
čím vtáhne Adama a jeho brat17. 9.
ry do svých pochybných kšeftů.
O POHÁR SDH ČENKOV
Při jedné krádeži chlapce zadrHodice
Soutěž družstev v požárním
ží policie a před vězením je za17.
9.
sportu, od 14,00 hod., pořádá
chrání jen to, že nejsou plnoleTENISOVÝ TURNAJ
SDH Čenkov.
Tradiční turnaj čtyřher pro tí. Adam postupně ztrácí všechdomácí
hráče od 8,00 hod., po- ny jistoty...
24. 9.
řádá TJ Tenis.
TRHY NA NÁMĚSTÍ a
Pondělí 5. září 2011 v 19:30
CIHELNA
Westernstory (ČR)
25.
9.
Náměstí TGM:
Vstupné: 60,Délka: 96 min
• od 10,00 hod. Jednorožné DRAKIÁDA
Soutěže pro děti v pouštění Žánr: Komedie
rožnění – krocení divokého
Film je přístupný / česky
jednorožce mezi mnoha gri- papírových draků, začátek ve Režie: Vlastimil Peška
14
hodin
na
fotbalovém
hřišHrají: Mário Kubec, Veronika
ly na náměstí
• 15,30 hod. Průvod do Cihel- ti. Opékání špekáčků na závěr. Kubařová, Petr Vondráček, Bob
Soutěž o ceny, pořádá TJ cvi- Klepl...
ny
Cihelna: Divadlo Radka Brzo- čení.
bohatého, Luďa Kovář a ostatní loutkáři z Třeště, Víťa Marčík, dřevěný cirkus společnosti Karromato, vyhlídkový jeřáb
a balón, Zatrestband, De Facto Mimo - O zeleném prasátku,
divadlo Anpu, Tutti, a další hry
pro děti i jejich dospělé, pořádá
Město Třešť a firma Podzimek
a synové, s r. o.
ce a že celý soubor a obyvatelé
města western nehrají, ale že ho
žijí. A také, že z úsměvu místní
krásky se může zamotat hlava...
„Střelená komedie nabitá létem.“ Fenomén Wild West
Show založil legendární Buffalo
Bill. Představení z divokého západu na novou sezónu připravuje i westernové město v Boskovicích, hlavní hvězda, švihák a frajer Presley, si ale během zkoušky zlomí hned obě
ruce. Zaskočit musí populární
herec z Prahy. Ten velmi rychle zjistí, že házet tomahavk
v plné jízdě není taková legra-
vrací domů, kde ho čeká holá
pláň. Stane se tak paradoxně jediným lidickým mužem, který
přežil tuto tragédii. S cejchem
vraha není však žádoucí…
Středa 14. září 2011 v 17:00
Kung Fu Panda 2 (USA)
Vstupné: 60,Délka: 91 min
Žánr: Animovaná komedie
Film je přístupný / česky
Režie: Jennifer Yuh
V českém znění: Saša Rašilov,
Otakar Brousek st., Nela Boudová,
Tereza Bebarová…
Příběh filmu se dějově vrací ještě před film X-Men Origins: Wolverine a odehrává se
v polovině minulého století.
V době, kdy mladý Charles Xavier a Erik Lensherr byli velmi
blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné schopnosti.
V době studené války, kdy společně s dalšími mutanty musel
čelit největší hrozbě, jakou kdy
zatím lidstvo poznalo. Proč se
ale z nejlepších přátel stali nepřátelé na život a na smrt? Co
předcházelo okamžiku, kdy
se z Charlese stal Profesor X
a z Erika Magneto? Válka mezi
X-Meny a Bratrstvem začíná!
„Dvojnásobně pandastické“
Sotva se usadil prach po souboji s tygrem Taj Langem, objevil se na obzoru nový padouch.
Nenechte se zmást tím, že se
Lord Shen skrývá v kůži bílého páva. Jeho ambicí je ovládnout celou Čínu a zlikvidovat
přitom i bojové umění kung
fu. K tomu mu má pomoci armáda krvežíznivých vlčích pomocníků a mocná tajná zbraň.
Po celé zemi mizí věhlasní mistři kung fu a Po se spolu s Pěti
postrachy vydává na nelehkou
misi, hodnou věhlasu Dračího
bojovníka...
Pondělí 12. září 2011
v 19:30 Lidice (ČR)
Středa 14. září 2011 v 19:30
Transformers 3 (USA)
Vstupné: 60,Délka: 126 min
Žánr: Válečný
Film je přístupný od 12 let / česky
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Karel Roden, Zuzana
Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej
Novák…
Vstupné: 60,Délka: 154 min
Žánr: Sci-fi
Film je přístupný / česky
Režie: Michael Bay
Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro,
Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John
Malkovich...
Ne každý ví, že událost, jež
otřásla celým světem, začala jako příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do Aničky ze Sudet, doma ho
však čeká těhotná žena. Dopis,
ve kterém Aničku lživě informuje, že „něco“ podnikl a musí
do ústraní, poslouží krátce po
atentátu na Reinharda Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí je
inspirovaný také příběh druhého hrdiny Františka Šímy, který nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna.
Vyhlazení Lidic tedy přežije nic
netušíc ve vězení a po válce se
„Naše poslední útočiště.“
V originále nese třetí díl podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety posádka první americké měsíční expedice
Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe. Podle Autobotů, kteří už dvakrát
dokázali ochránit Pozemšťany
před ničivou invazí jejich zlých
konkurentů Deceptikovů, to ale
byla zásadní chyba. Chyba, která by mohla zničit celou naší civilizaci, pokud nám Autoboti
znovu nepomůžou...
KULTURA
Středa 21. září 2011 v 16:30
Piráti z Karibiku: Na vlnách
podivna (USA)
Vstupné: 60,Délka: 137 min
Žánr: Dobrodružný
Film je přístupný / česky
Režie: Rob Marshall
Hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz,
Ian McShane, Geoffrey Rush...
23
Chris Pontius, Benicio Del Toro...
Hollywoodské zlatíčko Johnny bydlí v proslulém hotelu
Chateau Marmont. Jeho okolí brázdí v nadupaném Ferrari, a když je zrovna doma, bývá
tam s ním dostatek krásných
dívek nebo uklidňujících prášků, které mu pomáhají tenhle
sladký život zvládnout. Z ničeho nich se jednoho dne přede dveřmi jeho apartmá objeví
jedenáctiletá dcera Cleo, jediný
úspěch jeho jinak velmi nevydařeného manželství. Jejich setkání donutí Johnnyho, aby se
ohlédl za svým dosavadním životem a upřímně si odpověděl
na otázku, „Nešel jsem náhodou po špatné životní cestě?“...
Johnny Depp se vrací ve své
ikonické roli kapitána Jacka
Sparrowa ve filmu nabitém akcí
a dobrodružstvím. Když se mu
do cesty připlete tajemná Angelica, není si jistý, zda se zamiloval, nebo zda se jedná o nemilosrdnou podvodnici, která ho
využívá k tomu, aby nalezla legendární Pramen mládí. Když
ho přinutí vstoupit na palubu
lodi Queen Anne´s Revenge,
které velí slavný a obávaný pi- Pondělí 26. září 2011
rát Černovous, ocitá se Jack na v 17:00 V peřině (ČR)
neočekávaném dobrodružství, Vstupné: 60,během kterého nemá tak do- Délka: 103 min
cela jasno v tom, kdo je pro něj Žánr: Hudební / Komedie / Rodinný
Film je přístupný / česky
hrozbou: zda Černovous či An- Režie: F. A. Brabec
gelica, se kterou sdílí tajuplnou Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří
Mádl, Anna Stropnická, Bolek
minulost…
Polívka...
Středa 21. září 2011 v 19:30
Pařba v Bangkoku (USA)
Vstupné: 60,Délka: 102 min
Žánr: Komedie
Film je přístupný od 12 let / s titulky
Režie: Todd Phillips
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galifianakis, Justin Bartha…
Ve filmu „Pařba v Bangkoku“
jedou Phil, Stu, Alan a Doug
do exotického Thajska na Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné
rozlučce v Las Vegas nenechá
Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se
vždy děje tak, jak se naplánuje.
Co se stane ve Vegas, sice může
zůstat ve Vegas, ale co se stane
v Bangkoku, si nedokážete ani
představit...
Neděle 25. září 2011
v 19:30 Odnikud někam
(USA)
Vstupné: 50,Délka: 98 min
Žánr: Drama
Film je přístupný od 12 let / s titulky
Režie: Sofia Coppola
Hrají: Stephen Dorff, Elle Fanning,
www.trest.cz
Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné
atmosféře, kdy všichni tančili rock‘n‘roll a po ulicích jezdily růžové cadillaky, ožijí dobré
i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Hudební dobrodružství pak vyvrcholí přímo
v magickém polštářovém světě snů. V peřině zazní 22 původních skladeb. Hudbu k filmu a většinu písní složil René
Rypar, skladatelskou sestavu ale
doplnilo i několik unikátních
hostů. Dvě skladby složila přímo pro film skupina Kabát, několik let po smrti Karla Svobody zazní ve filmu melodie, které
pro „Peřinu“ exkluzivně složil...
Předplatné Horácké divadlo Jihlava
V měsíci září odstartuje další, již 71. sezona, na Velké scéně Horáckého divadla Jihlava.
Pro město Třešť je rezervována
předplatitelská skupina R, jejíž
hrací den je pátek v 19:00 hodin. Mimojihlavští návštěvníci divadla mohou využít svozových autobusů HDJ. Ty pro
předplatitelskou skupinu R odjíždějí v den konání představení v 18:00 hodin od bývalého
Společenského domu v Třešti. Cena za dopravu do Jihlavy
a zpět na všechna představení
je 150,- Kč na osobu (jedna cesta stojí 25,- Kč/osoba). V letošní divadelní sezoně 2011/2012
uvidí předplatitelé v průběhu
deseti měsíců šest inscenací.
Cena za abonentku je 594,- Kč
- 702,- Kč, dle umístění. Pro
důchodce stojí od 528,- Kč do
624,- Kč. Pro studenty a ZTP
pak 462,- Kč – 546,- Kč.
ti vymknou z rukou. A důvod
má opravdu zásadní. Dozvědět se před důležitou vědeckou
přednáškou, že má osmnáctiletého syna, to by vyvedlo z míry
každého trochu zodpovědného muže, obzvlášť, když hrozí, že se jeho zákonitá manželka může každou vteřinu setkat
s bývalou milenkou a matkou
oné nečekané vánoční nadílky
v podobě poněkud citově podvyživeného potomka.
AMADEUS
Peter Shaffer
Je velmi pravděpodobné, že
kdyby nebylo W. A. Mozarta,
asi by jen málokdo dnes znal
Salieriho. Kolik je na vztahu
těchto dvou protikladných charakterů historické pravdy, není
důležité. Důležité je, že autor
vytvořil geniální konstrukci
střetu mezi božským talentem
a upachtěnou uměleckou ctižádostivostí a kariérismem, konV letošním roce
uvidíte následující hry: frontaci génia s průměrností.
Skvělá hra, v níž tóny geniálLUCERNA
ní Mozartovy hudby jsou mocAlois Jirásek
ným soupeřem i partnerem strV této báchorce se, stejně jako
hujícího příběhu.
v Shakespearově Snu noci svatojánské, prolínají realistické
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
postavy a realistický děj s poBetty Comden
hádkovým, v němž se samoa Adolph Green
zřejmě pohybují bytosti pohudba Nacio Hebr Brown hádkové. Navzdory tomu nebyl
texty písní Arthur Freed
a není tento titul určen jen pro
Film „Singin‘ in the Rain“
dětského diváka, ale je oblíben
z roku 1952 patří k nejslavnějzejména u dospělých, o čemž
ším a nejoblíbenějším filmům
svědčí i to, že je tento titul pervšech dob. Dějištěm této blázmanentně na našich scénách
nivé, optimistické i romanticpřítomen.
ké komedie o počátcích zvukového filmu, kdy mnohá filmová
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
studia hledala způsob, jak zaRay Cooney
chránit kariéru svých odporKdyž už lhát, tak nehorázně pištících a špatně mluvících
ně a hlavně všem! To je zásahvězd němého filmu, je Holda MUDr. Mortimera, kterou
lywood druhé poloviny dvacádodržuje, když se mu událostých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla
jsou základním stavebním kamenem této hudební show.
SOUDNÉ SESTRY
Terry Pratchet
- Stephen Briggs
Svět - často nazývaný „druhotný svět“ - v němž se příběh
odehrává, je většinou svět nezávislý na našem. A Pratchetovy fantazy příběhy nás přivádějí na „Zeměplochu“, která je
placatá a putuje vesmírem na
zádech obrovské želvy. „Soudné sestry“ jsou vlastně parodií na Shakespearovu tragédii
Makbeth, s jehož postavami se
v díle setkáváme. Pratchet vypráví příběh skoro nepředstavitelný, protože do královské politiky Zeměplochy se zamíchají
tři čarodějky, které na rozdíl od
„Mackbetha“ jsou hodné a bojují za pozitivní věci. Chtějí, aby
na trůn usedl ten správný král...
TERASA
Jean-Claude Carrière
Komediální hříčka se odehrává v Paříži v jednom bytě s tajemnou terasou. V tomto bytě
se jeden pár rozchází a zároveň do něj vstupují spolu se zaměstnankyní realitní kanceláře
noví zájemci o onen byt. Lidé se
zde setkávají a zároveň se míjejí, byt je jim chvilkovým útočištěm před vnějším světem a tajemství záhadné terasy se pomalu odhaluje.
Pro případné dotazy nebo zajištění předplatného se můžete
obrátit na paní Alenu Procházkovou, tel: 567 161 049, email:
[email protected] Elektronická přihláška je k dispozici na
www.hdj.cz
TIC Třešť
24
SVĚT OKOLO NÁS
Povídání o počasí - září 2011
Letošní počasí si s námi opravdu pohrálo. Tak již 3. dubna byl
na řadě meteorologických stanic zaznamenán letní den. Jenom připomínám, že za letní
den je považován den, kdy byla
dosažena nebo překročena teplota 25 °C. V tento den to byla
teplota 25,6 °C. Podle zpráv
meteorologů se jednalo o rekord, protože dosud nikdy tak
brzy letní den zaznamenán nebyl. V našich podmínkách však
byla 3. dubna teplota pouze 18,1
°C. Těšili jsme se, že si letos léta
užijeme. Na řadě míst dokonce
začalo hrozit sucho. Jak se však
později ukázalo, letní čas přišel příliš brzy. Prakticky od Medarda bylo deštivé počasí. Kdyby se jednalo pouze o deště. Ale
byly to deště přívalové nebo dokonce průtrže mračen. Ostatně
o tom jsme mluvili v minulém
Povídání o počasí. Jenom připomínám, že to bylo v noci z 9.
na 10. července.
měsíc
rok
chom si to užili, přišlo i pořádné krupobití. Jak to vypadalo,
mnozí slyšeli a viděli v televizi, protože o Třešti se tentokrát,
v souvislosti s počasím, mluvilo
v televizi a na internetu. Na základě toho příbuzní z Ostravy
volali, co se u nás děje. Na řadě
míst popadaly stromy. Z kopce opět přiteklo bláto a kamení.
Dlužno říct, že pořád je to legrace proti tomu, co zažívají lidé
v záplavových oblastech, např.
na Liberecku. Při pohledu na
své záznamy o stavu počasí vidím, že v červenci 16 dnů z 31
byly dny s deštěm. Počátek srpna se jevil úplně stejný, kromě
3. a již zmíněného letního dne.
Od 17. srpna se však začala obloha vyjasňovat, teploty stoupat
a již 18. jsem zaznamenal další letní den. Následující den se
však obloha znovu zatáhla a dokonce přišla bouřka. Hned 20.
se však vyjasnilo, ale teploty zůstaly pod kýženými 25°C. Potom však nastal zvrat a hned 21.
Podobný déšť se zopakoval 4.
srpna. Den před tím jsem zaznamenal letní den (26,2°C).
Za 40 minut napršelo 35 mm.
Jednalo se tentokrát o přívalový déšť, ale v přepočtu je to
již na hranici průtrže mračen.
Stejně jako minule voda valila
z kopce kameny velké jako hlava, štěrk s hlínou velmi rychle
ucpal vpusť do vodoteče a voda
se valila naší ulicí jako hnědá řeka. Při pohledu na valící
se vodu, která brala co jí přišlo
do cesty, jsem si uvědomil, jaký
je to živel a že ubránit se mu je
opravdu nad lidské síly. Technické služby tentokrát ani nečekaly na zavolání a hned ráno
přijela technika, aby tu spoušť
odklidila. Abychom „nevyšli ze
cviku“, 24. srpna, na sv. Bartoloměje, po tropickém dnu přišla další průtrž mračen (za 30
minut 40 mm srážek = 80 mm
za hodinu). U paneláků na Nerudově ulici bylo pořádné jezero a zasahovali zde hasiči. Abykvěten
červen
červenec
ve 14:45 jsem zaznamenal teplotu 25,6°C, čili další letní den.
V pondělí 22. to již vypadalo, že
bude překročeno 30°C, ale teplota se zastavila na 29,7°C. Byl
to další letní den, ale tropický den to stále nebyl. Tropické dny nastaly až 23. a 24. srpna. Těšil jsem se, že se snad objeví i tropická noc, ale 20°C až
do rána nevydrželo ani jednou.
Na mnoha místech padaly teplotní rekordy, dokonce 120 let
staré, ale v našich podmínkách
to bohužel tak nebylo. Přece jenom se na náš region vztahují
více teploty horské, než v ostatních částech republiky. Inu Vysočina. Však jsme také Kraj Vysočina! Když už jsem se zmínil v úvodu o letním dnu, nedalo mi to a podíval jsem se
na stav letních dnů, tropických
dnů a tropických nocí za poslední tři roky. (Záznamy jsou
do 25.8.2011 do 16:00.)
srpen
celkem v letech
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
2009
2010
2011
letní den
3
0
2
1
9
7
10
9
7
9
8
5
23
26
21
tropický den
0
0
0
0
1
0
1
7
0
0
0
2
1
8
2
tropická noc
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Nejvíce jsme se ohřáli
v r. 2010. Srpen však, věren své
pověsti, přece jenom do značné
míry reputaci letošního léta napravil.
Přichází září. Je to měsíc, kdy
se rozloučíme s létem, přejde
podzimní rovnodennost a svou
vládu nastolí podzim. Dlužno říci, že někdy podzim svým
charakterem předčí léto. Tuto
situaci postihují i pranostiky,
které říkají:
• Je-li léto chladné a deštivé,
bude pěkný podzim.
• Po deštivém jaru a létu přichází obyčejně slunečný podzim.
• Je-li chladné a deštivé léto, na
podzim přijde dlouhé babí
léto.
Těšme se tedy, že se na podzim ještě ohřejeme. Vždyť v září
jsme se někdy i slušně opálili.
Podle záznamů vlastního pozorování, knihy J. Munzara „Malý průvodce meteorologií“, knihy Z. Vašků „Velký pranostikon“ a dalších
pramenů sestavil
V. Dvořák.
Plán činnosti Klubu seniorů
na září 2011
6. 9. úterý 12.00 13.00 15.30 17.00 19.00 Autobusový zájezd – Třešť - odjezd
Jaroměřice nad Rokytnou – zámek, barokní chrám
Moravský Krumlov – Slovanská epopej Alfonse Muchy
Dalešice – pivovarská restaurace – večeře
Třešť – příjezd
Cena zájezdu 350,- Kč (vstupné a doprava), vybírá
pí Marta Kameníková od 4. 7. do 15. 7., občanský průkaz
(inval. průk. ZTP) s sebou.
7. 9. středa 16.00 Výborová schůze - klubovna
13. 9. úterý 14.00
Společenské posezení – hospoda v Salavicích
TAM: Bus 13.35, Vlak 13.52
ZPĚT: Bus 18.00; 18.30
Vlak 17.15; 19.15
14. 9. středa 15.30 Zpívání s harmonikou – klubovna
20. 9. úterý
13.30 Vycházka – vede p. Gutvald
21. 9. středa 15.30 Zpívání s harmonikou – klubovna
27. 9. úterý
13.30 Vycházka – vede p. Talpa
ešť
D Tř
K
,
.
od
,30 h ek v TIC
0
1
v
n
1
. 201 dej vstupe
0
1
.
9
ro
předp
TŘEŠŤ A MY
25
Zeptali jsme se advokáta
Na téma: osobní bankrot
Jako obvykle se zde setkáváme s problémy, se kterými si mnozí z nás neví rady,
nebo se nám stane, že to, co
jsme považovali za jednoduché, se ukáže být mnohem
složitějším, než se původně
zdálo. Zdejší advokátní kancelář JUDr. Vladislava Kasala nám na takové otázky
odpovídá. Advokát si pouze vyhradil možnost úpravy dotazu tak, aby se nedalo poznat, koho se konkrétně týká, a podmínku, že odpovídat bude jenom na takové dotazy, které umožňují zobecnění. Respektujeme
to, protože rady jak postupovat v konkrétním jednání,
či sporu patří skutečně jen
za zavřené dveře advokátní
kanceláře.
Dotaz 1: Soused mi sdělil, že
vyhlásil osobní bankrot a tím
se zbavil velké části svých
dluhů. Můj syn má hypotéku a nyní, když musel změnit
zaměstnání, nebude mít dosti
peněz, aby jí splatil, i když jiné
dluhy nemá. Může situaci vyřešit obdobně?
Dotaz 2: Kdy mohu vyhlásit
osobní bankrot?
(Dotazy zkráceny)
Odpověď: Protože se i v létě,
čase dovolených a odpočinku,
sešly dva dotazy na téma tzv.
„osobních bankrotů“ a jelikož
se řešení této problematiky objevuje stále častěji i v mé advokátní praxi, je zřejmé, že tento problém se dotýká mnohých
spoluobčanů.
Obecně lze říci, že pojem
„osobní bankrot“ je pro mnohé
zavádějící, neboť pokud tento
institut budou hledat v zákoně,
pod tímto názvem jej nenajdou,
v insolvenčním zákoně je třeba
jej hledat pod pojmem „oddlužení“ a jde o jeden ze způsobů
řešení úpadku.
Začněme tedy obecně od
úpadku. V úpadku je ten, kdo,
slovy zákona: má více věřitelů,
peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen
plnit. Zákonná definice je širší,
www.trest.cz
ale nám bude v podstatě stačit ní prodeje majetkové podstapřezkoumat tyto podmínky.
ty nebo uplynutí pěti let vyslovit, že neuhrazenou část pohleHned z počátku tedy musím dávek nemusí dlužník zaplatit.
prvního tazatele zklamat, tímto způsobem nelze řešit dluhy
Je třeba říci, že i když předstatěch, kdo mají pouze jednoho va uhrazení 30% pohledávek na
věřitele.
místo 100%, ochrana před žalobami a souvisejícími náklaVětšina úpadců (těch, kdo dy řízení (neboť vůči dlužníkose ocitli v úpadku) musí tento vi v insolvenčním řízení nemoúpadek řešit konkurzem, tedy hou věřitelé podávat žaloby na
zjednodušeně řečeno, je jim in- zaplacení ani vést exekuci) vysolvenčním správcem rozpro- padají lákavě, je realita ponědán majetek a případně posti- kud nepříjemnější.
ženy příjmy a tyto jsou použity
na úhradu pohledávek a náklaPředevším si je nutno uvědů insolvenčního řízení (které domit, že rozsah srážek je vyšnejsou zrovna malé).
ší než u běžné exekuce, pokud
má dlužník dostatečné příjmy
Za přesně daných podmí- nebo v případě prodeje majetnek mohou fyzické osoby, kte- kové podstaty dostatečný majeré nejsou podnikateli (a nema- tek, potom může uhradit podjí dluhy, pocházející z podniká- statně vyšší podíl svých pohlení), navrhnout, aby jejich úpa- dávek (nebo i celé své pohledek byl řešen již zmíněným od- dávky), atd..
dlužením. Taková osoba musí
tedy podat insolvenční návrh
Dále je nutno připomenout,
a s ním spojit návrh na oddlu- že oddlužení nebrání věřitežení – pro takový návrh je po- li, aby se uspokojil ze zajištění
vinný formulář a řada povin- pohledávek (tedy neuhrazenou
ných příloh.
část pohledávek požadoval po
ručiteli, nebo prodal zástavu či
Osoba, která navrhuje ře- se uspokojil z předmětu zajišťošení svého úpadku oddluže- vacího převodu práva).
ním, musí jednak prokázat, že
je v úpadku, nebo jí úpadek
I přes tato úskalí je situace
hrozí (tedy prokázat existenci dlužníka, kterému bylo povovíce pohledávek, prodlení del- leno oddlužení většinou lepší třiceti dnů a dále prokázat, že ší, než kdyby jeho závazky dále
není schopna tyto závazky spl- narůstaly, nicméně vzhledem
nit) a dále, že je schopna své vě- k možnosti, že úpadek dlužníka
řitele uspokojit alespoň z 30% bude řešen konkursem na mís(pokud se s věřiteli nedohod- to oddlužení, je na místě věc
nul jinak) a to jedním ze dvou pečlivě zvážit a připravit.
způsobů:
a)prodejem majetku,
b)plátkovým kalendářem, kdy
jsou z příjmů dlužníka prováděny srážky ve stejném
rozsahu, v jakém by mohly tyto příjmy být postiženy
pro přednostní exekuci (tedy
exekuci vedenou pro daně,
soc. a zdrav. pojištění a výživné), splátky se provádí po
dobu pěti let.
Pokud budou srážky řádně prováděny, dlužník se bude
snažit udržet si své zaměstnání
nebo získat jiné a ani jinak nebude mařit provádění oddlužení, může soud po provede-
Mgr. Jiří Kasal
advokát
Informace redakce: připomínáme, že otázky pro tuto rubriku je možné pokládat advokátovi přímo, a to na telefonním čísle 567
214 111 (ústředna Jednoty v Třešti), linka 222.
Svaz tělesně
postižených
v ČR, o. s.
- místní
organizace Třešť
UPOZORNĚNÍ
Přihlášky na týdenní léčebný pobyt v lázních Poděbrady v roce 2012
Termín: 22. 4. – 29. 4. 2012
Předpokládaná cena: 4 500,- Kč
Závazné přihlášky se budou vybírat v pondělí 12. 9. 2011
v 10.00 hod. v klubovně seniorů v Třešti. Zároveň se bude
vybírat záloha 2.000,- Kč.
OZNÁMENÍ
Týdenní ozdravný pobyt v termálu na Slovensku:
VINCOV LES nebo DIAKOVICE – dle Vašeho zájmu
Termín: 23.6. - 30. 6. 2012
Předpokládaná cena: 1,500 Kč a 140 EUR
Závazné přihlášky se budou brát v PONDĚLÍ 10. 10.
2011 v 10 hod. v klubovně seniorů. Zároveň se bude vybírat i záloha: 1.000,- Kč, dostavte se včas – ohledně výběru pobytu!
NABÍDKA ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE HRADEC KRÁLOVÉ
na týdenní rekondiční pobyt na rok 2012 v Sezimově
Ústí – hotel MAS
cena: 4.899,- Kč
Termíny: 31. 3. – 7.4.2012 10 míst
7. 4. – 14. 4. 2012 4 místa
Cena zahrnuje: polopenzi formou bufetu, autobus. dopravu z určených míst tam a zpět
Rekondiční program: 1x masáž, 1x celkový zábal, 3x cvičení v bazénu, 5x rehabilitační cvičení, 1x hydroterapie, 1x
půldenní výlet a další večerní programy
Celková částka musí být uhrazena do 30. 9. 2011 – peníze se budou vybírat hned při přihlášení.
Za včasnou platbu je poskytnut výhodný balíček: 6x oběd,
1x masáž a 1x výlet
Závazné přihlášky a celá částka se budou vybírat v PONDĚLÍ 5. 9. 2011 v 10.00 hod. v klubovně seniorů Třešť.
Doložte prosím osobní údaje – občanský průkaz a telefonní číslo.
Na všechny tyto akce se mohou přihlásit
i nečlenové.
26
INZERCE
DS Jana Lišky o. s. pořádá dne 17. září 2011 zájezd
do hospůdky u SURFu na hudebně taneční produkci Evy a Vaška.
Zbývá už jen několik volných míst.
Bližší informace a přihlášky přijímá:
Anna Fencíková, Wolkerova 24, mobil - 724 705 235
Řádková inzerce
• Čalounictví – opravy veškerého čalouněného nábytku, i starožitného. Zhotovení vrstvených matrací na míru. Autočalounictví – opravy + výroba krycích plachet (přívěs. vozíky, pergoly, zástěny atd.). Odvoz – dovoz. Mob.: 721 123 595,
tel. dílna: 567 219 040.
• Pronajmu sklad v Třešti u vlak. nádraží, tel. 777 212 523.
• Prodám sklad v Třešti u vlak. nádraží, tel. 777 212 523.
ŠKOLSTVÍ
27
Kamarádi...
…pod tímto názvem se hrála
táborová hra na letním táboře
Domu dětí a mládeže a Občanského sdružení Kamarád při
DDM, který se uskutečnil prvních čtrnáct dní v červenci.
Hra byla zaměřena na přátelství zvířat. Motto táborové
hry bylo „I SLABÍ ZMŮŽOU
MNOHO. JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO“.
Celotáborová hra se skládala z 13ti příběhů zvířat, která si
navzájem pomáhala. Z každé té
hry vzniklo jedno moudré ponaučení, kterým by se měl každý řídit. Někdy není člověk sám
schopen zlepšit se, být milý ke
kamarádovi, pomoci slabšímu
nebo poradit mladšímu. Jsme
nestejné povahy, jeden bývá silný v tom, v čem je druhý slabý.
Vzájemně se potřebujeme. Nelze, aby byl někdo zbytečný. Sice
se říká, že stejný si hledá stejného, ale není to tak zcela pravda,
ani by to nebylo moudré. Co si
počnou dva úplně stejní? Jeden
z nich je zbytečný, nemůže druhému nic dát. Těžko k chlebu
přikusovat chleba, něco jiného
je k tomu třeba. Musíme chápat slabosti a špatné vlastnosti
druhých a snažit se jim pomo-
ci a jeden druhého podržet. To
byly hlavní myšlenky a cíle této
táborové hry - ukázat na příběhu zvířat, jak by se měl každý
z nás chovat.
Program tábora byl doplněn
sportovními akcemi – turnaj
mezi oddíly ve vybíjené a kopané, točení kruhů a skoky na
trampolíně, děti si mohly zahrát stolní tenis a největším lákadlem byla trampolína. Po
celý jeden den probíhala táborová olympiáda ve sportovních
disciplínách.
Děti sbíraly borůvky, chodily do lesa na houby. Počasí nám
přálo, takže se chodily koupat a organizovaly si petlahvové vodní bitvy. Navzájem si připravovaly vědomostní otázky
z přírody. Připravily si táborovou pouť s atrakcemi (mimochodem to děti moc bavilo).
Táborová pouť byla ukončena
stezkou odvahy, která byla připravena z pohádkových bytostí,
osvětlena svíčkami a každý táborník, který prošel stezku, se
ocitl v pohádce a dostal od vodníka bonbon. Na závěrečném
karnevale, který probíhal poslední odpoledne, se děti moc
bavily. Po karnevale následovalo vyhodnocení táborové hry
a všech soutěží. A když už byla
tma, tak jsme pro děti připravili lesní palouček se všemi zvířaty z našeho příběhu, který jsme
celý osvětlili svíčkami, zazpívali táborovou hymnu a tím jsme
se s táborem rozloučili. Každé
dítě si odneslo hračku, kterou
si samo vybralo. Děti si mohly
nakupovat v táborovém bufetu,
který samy provozovaly.
Tábor navštívilo loutkové divadlo s pohádkou ŠÍPKOVÁ
RŮŽENKA, které připravili p.
Kovář, pí. Vrátilová a Snížková.
Již podruhé nás navštívili rytíři
Dan a Radek a své vystoupení
zakončili ohňostrojem.
Celým táborem nás provázela také táborová hymna, kterou si děti složily samy, tentokrát z větší části Lukáš a Martin Pňačkovi.
Tábor se nám vydařil po všech
stránkách a za to patří poděkování všem „dospělákům“:
Hlavní vedoucí: Mária Knihařová
Hospodářka: Mirka Hamerníková
Oddílové vedoucí: Marcela
Melounová, Mgr. Monika Hamerníková, Ing. Irena Prášková, Dáša Vaculová, Marcela Peterková
Zdravotnice: Marcela Peterková
Pomoc v kuchyni: Mgr. Anna
Kubálková
Hlavní a jedinou kuchařkou
byla Renata Honsová.
Renatě děkujeme nejen za
skvělá jídla, ale i za to, že vnáší do života tábora již 13 let klid
a pohodu.
Táborová hymna:
(můžete si jí zazpívat na melodii písničky JEDE, JEDE MAŠINKA)
Ref.: Jede, jede autobus,
tábor je tu zase už,
/:Dobrá Voda už nás volá,
ještě, že skončila škola:/
1/
Konečně už přišel den,
co na tábor pojedem,
/:celý rok jsme čekali,
a tak jsme se dočkali:/
2/
Je to vážně nádhera,
les a celá příroda,
/:ptáci nám tu zpívají,
komáři nás kousají:/
Ref.: Jede,jede autobus ….
3/
Večer, když se sešeří,
už běžíme k večeři,
/:sedneme si k táboráku,
zazpíváme pár hiťáků:/
4/
Neusínej, nechoď spát,
neusínej, nechoď spát.
/:až do rána bílého my
budem tančit a budem
řvát:/
Ref.: A když domů pojedem,
plno dojmů odvezem,
/:rodiče nás čekají
a vždycky nás vítají:/
Dům dětí a mládeže Třešť
Občanské sdružení „Kamarád“
při DDM
www.trest.cz
28

Podobné dokumenty

nase mesto-listopad - Centrum pro rodinu Vysočina

nase mesto-listopad - Centrum pro rodinu Vysočina NAŠE MĚSTO Uzávěrka příštího čísla je 17. listopadu 2011. Zpravodaj Naše město vydává Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 Třešť, IČ: 00286753, schváleno MK ČR E 17441. Redakční rada: Vl. Hynk, E. Pož...

Více