expresní tiskárna

Komentáře

Transkript

expresní tiskárna
Vážení vystavovatelé, chovatelé a
pøíznivci nìmeckého ovèáka.
Dovolujeme si Vás jménem ÈKS ZKO 461 Roudnice nad Labem a
jménem Èeského klubu nìmeckých ovèákù
pozvat na
B. Nìmcové 300, 277 11 Neratovice-Libiš, tel.: 315 682 877
e-mail: [email protected]
DIGITÁLNÍ BAREVNÝ I ÈERNOBÍLÝ TISK
OD VIZITKY PO PLAKÁT A3
KOPÍROVÁNÍ A5 - A0+
Klubovou výstavu vítìzù nìmeckých ovèákù.
Konanou ve dnech 20. – 21. srpna 2011 ve sportovním areálu FA
Roudnice n. L. Pod Lipou.
Ve spolupráci s mìstem Roudnice n. L., obcí Vìdomice a se
sponzory, jsme zajistili hodnotné ceny pro vítìze a ocenìné na
pøedních místech.
Všichni zúèastnìní obdrží dárky od sponzorù.
TISK BROŽUR
ve formátech A6 - A4 (vazba V1)
samolepící reklama
etikety - èárové kódy
RAZÍTKA TRODAT
kopírování od 0,50 Kè / A4
EXPRESNÍ TISKÁRNA
60
Spoleèenský veèer s možností dobrého obèerstvení probìhne
v sobotu 20. srpna 2011 od 21:00 hod v megastanu pøímo v areálu
FA Pod Lipou.
Vìøíme, že se nám podaøí tuto výstavu zorganizovat ke
spokojenosti všech vystavovatelù, rozhodèích, sponzorù a divákù
a bude chápána jako nejprestižnìjší výstava
Èeského klubu nìmeckých ovèákù
Za ÈKS ZKO 461 Roudnice nad Labem – Slavín
Václav Kejø - pøedseda
1
Roudnice nad Labem
Nìmecký ovèák
Prodej štìòat z výbìrového chovu, pøedpoklad výborných povah, exteriéru a sytého pigmentu.
Chovatelská stanice Larope-Czech.
Otec:
Cak Hartis Bohemia
Nar.5.10. 2008 –výborný1.tøída chovnosti 5JXQ1/P
RTG 0/0, zkoušky:SchH2
(o: VA1 Ober v. Bad-Boll,
m: Xara Hartus Bohemia)
Aè archeologické vykopávky dokládají osídlení na území dnešní Roudnice
již z dob prehistorických, nejstarší písemné zprávy o ní máme až z 12. století.
Díky výhodné poloze na tzv. Lužické cestì, nabývá tehdejší trhová osada
Rúdnica rychle na hospodáøském významu a ve 13. století získává jako jedna
z prvních status mìsta. Název Rúdnica (nìkdy též Rúdník) byl s nejvìtší
pravdìpodobností odvozen od rudného pramene, který zde vyvìrá.
Po vystavìní hradu se mìsto stává oblíbeným sídlem pražských biskupù
a pozdìji arcibiskupù, v jejichž majetku mìsto bylo. Pravdìpodobnì zde byl
vysvìcen na knìze Mistr Jan Hus a na hradì jistou dobu pobýval i císaø Karel
IV.
Ladislav Šubrt
Košálov 292,
okr. Semily 512 02
Nabízí štìòata ze spojení.
Matka:
Kessi Larope Czech
nar. : 3.9. 2006 –výborná1.tøída chovnosti 5JX1/P,
RTG 0/0 zkoušky: ZM, ZVV1.
(o: VA1 János v.d. Noriswand, m: Dina Vl-Kar)
Mob.: (+420)-605 513 760
email: [email protected]
V poèátku husitství sem arcibiskup Konrád z Vechty pøesouvá sídlo
konzistoøe, které do té doby bylo v Praze. Roudnice je však již roku 1421
dobyta a znaènì ponièena husitským vojskem. Pøi husitských vpádech byl
znièen i zdejší klášter, který nebyl již nikdy obnoven. Po tomto, pro Roudnici
velmi tìžkém období, zmìnilo mìsto nìkolikrát majitele, což k dalšímu
rozkvìtu také pøíliš neprospìlo.
Za tøicetileté války bylo mìsto dvakrát vypáleno Švédy. V té dobì bylo již
v rukou rodu Lobkowiczù, kteøí mu pøikládali vskutku královský význam
a vìnovali mu zaslouženou péèi. Dùkazem toho mùže být tøeba to, že jej
Václav Eusebius z Lobkowicz ustavil jako hlavní a nedìlitelný rodový majetek.
Tím bylo až do roku 1945. Tento šlechtic také nechal pøestavìt zdejší hrad
na barokní zámek a i jinak se zasloužil o rùst mìsta.
Díky rozkvìtu strojírenství a železnice, se Roudnice v 19. století stává
prùmyslovým i hospodáøským centrem celého Podøipska. To mìlo
samozøejmì i svá negativa. Železnici musel ustoupit kostel sv. Václava,
pøi rozšiøování mìsta byly poboøeny mìstské hradby i jejich vstupní brány.
2
59
Do historie mìsta se zapsalo i obrozenecké hnutí, které z nìj uèinilo jedno
z center svých kulturních a osvìtovì vzdìlávací aktivity.
Konec 2. svìtové války znamenal nový mezník rozvoje mìsta. Zaèíná
stavba velkého sídlištì, nové nemocnice s poliklinikou a øady sportovních
areálù. Tento pøelom však pøináší i jistou kulturní ztrátu. Po vyvlastnìní zámku
byl jeho depozitáø zèásti znièen, zèásti umístìn v jiných zámcích a muzeích
v ÈR. V roce 1960 oslabuje správní význam tohoto pøirozeného centra oblasti,
když je zrušen zdejší Okresní národní výbor.
Sametová revoluce pøináší nadìje na znovunabytí døívìjšího významu
a hrdého postavení mìsta. Výsledkem obèanských iniciativ je napøíklad
obnovení Podøipského muzea, péèe o historické památky nebo vydávání
roèenky „Vlastivìdný sborník Podøipsko“.
58
3
Výlety po Roudnici a okolí:
Skrbkovi, Na Øíháku 5, 153 00 Praha - Radotín
44
Smìtalová M., Budovcova 15, Bystrovany
45
54
Srpová Jana
Roudnice nad Labem má kromì svých památek také vynikající polohu jako
startovacího místa pro výlety do okolí. Bezpochyby nejpopulárnìjším cílem je
hora Øíp, kde se nachází rotunda Sv. Jiøí. Z vrcholu této památné hory je
navíc krásný výhled do okolí. Nápis „Co Mohammedu Mekka, to Èechu má být
Øíp!“ na restauraci poblíž rotundy ilustruje význam tohoto místa.
Dále mùžete navštívit:
-
Není to ale jenom Øíp, co stojí za navštívení v okolí Roudnice. I další
turisticky zajímavá místa, vás urèitì nenechají chladnými. Vìøíme, že i vy si
najdete své oblíbené výletní místo.
185
76
146
120
182
Súkopa Vladimír, Èáèov 283, 905 01 Senica - SK
149
Svatoò Jiøí, Podlouckého 1018, Nové mìsto n. Moravì
43
Svoboda Jiøí, Horní Dunajovice 117, 671 34
130
Šindelová Jana, K øece 569, 739 23 Stará Ves nad Ondøejovicí
33
Šiška Jiøí, Ochozská 389, 190 16 Praha 9
79
Šplouchal Josef, Javorník 128, 568 02 Svitavy
94
Šrejdrová Nadìžda, Lysá nad Labem
Podøipské muzeum
roudnický zámek
Pomník Mistra Jana Husa
roudnické židovské høbitovy
Zvonici
roudnický most
Kaple sv. Rozálie (Terezínská ulice)
86
88
Tauchman Pavel, Dolní Olešnice 79, 543 75
82
Tomášová Renata, Lokot 111, 516 01 Rychnov n. Knìžnou
95
oupal Václav, Dlouhá 534, 431 51 Klášterec nad Ohøí
106
Tyll Petr, Masarykova 919, 735 14 Orlová - Lutynì
108
Ulmann Lubomír, Tìškovice 182, 747 68
9
Ulmanová Hana + Mgr. Ivan Koèajda
77
Veèeøová Marie, Slánská 1784, Kladno
164
Veselá Šárka, Brtnická 43, 586 01 Jihlava
101
Vondrušková Martina, Koøenského 307, 272 04 Kladno
34
38
180
Vorlová Jiøina, Sládkova 25, Teplice
Vostrèil Petr, Makov 49, 570 01 Litomyšl
8
112
Votrubec Ladislav, Boj za svob. 100, 293 01 Mladá Boleslav - Debø
-
Hrad Hazmburk (www.hrad-hazmburk.cz)
Zámek Libochovice (www.zamek-libochovice.cz)
Zámek Nelahozeves (www.zamek-nelahozeves.cz)
Zoopark Zelèín (www.zelland.cz)
Mšené láznì (www.msene.cz)
Klášter Doksany (prohlídky se konají na základì telefonické
domluvy +420 731 557 601)
Vodní hrad Budynì (otevírací doba od dubna do øíjna je
v hodinách 10.30-11.15, 13.30-14.30 mimo pondìlí)
Muzeum kraslic Libotenice (www.mesta.obce.cz/libotenice)
4
181
46
VOŠ, SOŠ a SOU, Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Další zajímavá místa z okolí:
184
59
Walková Ivana, Dolní Lištná 74, 739 61 Tøinec
186
Wunschovi D+F, Nová Bøezová 178, 252 45 Zvole
175
Zahradníková Barbora + Markéta Pošvová
167
Zahradníková Barbora + Martina Bezstarosti
Zahradníková Barbora, Havanská 2826, 390 05 Tábor
92
71
72
154
168
Zdenìk Grombiøík + Eva Heisigová, Osada Míru 314, 747 22 Dolní Benešov
138
Zevlová Andrea, Nádražní 39, Èeské Budìjovice
Žíla Ivan, K. Èapka 1131, 765 02 Otrokovice
10
57
127
169
37
116
Michek Ondøej, Ke Høišti 368, 530 07 Pardubice
90
103
Miketa Aleš Ing., Rùžová 17, 789 85 Mohelnice
110
159
Mišíková Hana , Vrchlického 8, 350 02 Cheb
4
Mišíková Hana, Vrchlického 8, 350 02 Cheb
29
Mrùzek Miroslav, Ratiboøská 126, Opava 5
141
Mühlhandl Miloš, Polní 33, 586 01 Jihlava
13
Najman Zdenìk, Rudoltièky 2038, 560 02 Èeská Tøebová
62
Najmanová Hana, Rudoltièky 2038, 560 02 Èeská Tøebová
7
Nemravová Petra, nám. T. G. Masaryka 98, 783 44 Nám욝 na Hané
5
Neubauerová Ludmila + P. Urbanides
KLUBOVÍ VÍTÌZOVÉ Z LET 1990 – 2010
2010
Brix Hartis Bohemia – BH, SchH2
Iris Suché Lazce - ZVV1
2009
Sancho v. Spitalfeld SchH3
Xara Hartis Bohemia - ZVV1
(Esko vom Dänischen Hof – Jasmin vom Spitalfeld)
(Sony des Jardins du Peyrou – Ambra Hartis Bohemia)
2008
Indo Starý samotár ZVV1, IPO 1, FPr 1
Xara Hartis Bohemia - ZVV1
(Newill von Contra – Elle Avax Hof)
(Sony des Jardins du Peyrou – Ambra Hartis Bohemia)
2007
Indo Starý samotár - ZVV1
Diga Framato Rolau - ZVV1
2006
Janos von der Noriswand - SchH3
Ornela Dlhá Roveò - SVV1
2005
Apoll Hartis Bohemia - ZVV1, IPO1, ZPO1
Ussy v. Dänischen Hof - SchH1
2004
Janos von der Noriswand - SchH3
Osaca von der Noriswand - SchH2
2003
Lang Územie zázrakov - SVV2
(Jocker v. Wildsteiger Land – Assia v. d . Ehrenfeste)
Dessiree Fabare Bohemia - SchH1, IPO1, ZPO1
(Quero Hartis – Quelle Fabare)
2002
Quero Hartis Bohemia- SchH3, ZPO1
Leggi z Lintichu - SVV1, SchH1, IPO2
2001
Apoll Ornis Bohemia - IPO3
Utty Framato Rolau - ZVV1
2000
Sirk v. Wildsteiger Land - SchH3, ZVV1
Leggi z Lintichu - SVV1
1999
Apoll Ornis Bohemia - IPO3
Queen Hartis Bohemia - IPO3 ,SchH2
1998
Sirk v. Wildsteiger Land - ZVV1
Niwa Kolorádo - ZVV1
1997
Hero v. Kaibach - SchH3
Nika Kolorádo - ZVV1
1996
Hero v. Kaibach - SchH3
Jeane Vorová propust - ZVV1
1995
Nutz v. d. Noriswand - SchH 3, FH
Diana Hartis Bohemia - IPO3
1994
Yalko v. d. Burg Haidstein - SchH3, FH
Gele v. Haus Monica - SchH3
(Landro v. Mönchberg – Ola v. d. Burg Haidstein)
(Jeck v. Noricum – Romy v. Fliederbusch)
1993
Uram z Pampy - ZVV2
Pamela v. d. Fichtenspitze - ZVV1
(Joll v. d.Neuzenlache – Henny z Pampy)
(Nickor v.d. Holledau – Heike v. d. Tannenmeise)
1992
Ingo v. Lehnhof - ZVV1, IPO2
Kassi v. Ecknachtal - ZVV1
1991
Kalle v. d. Noriswand - SchH3, IPO3
Oresta z Krkonošského polesí - ZVV1,IPO1
1990
Fortunatusi Bernó - SVV1, IPO2
Icca Dolby – ZVV1
144
Neubauerová Ludmila, Na vršku 33, 253 01 Hostivice
165
166
Novotná Jitka Ing., Vinohradská 2976, 276 01 Mìlník
27
Novotná Zdena, Terezínská 882/48, 410 02 Lovosice
58
Panáková Alena, Lítov 48, 357 09 Habartov
63
Panský Jiøí, Nad Žabincem 1890, 580 01 Havlíèkùv Brod
121
Paulová J. + Petr Piško, Komenského 60, Hostomice
126
Pavlasová Alena, Dr. Èejky 1518, 742 58 Pøíbor
73
Pekárek Marián, Strahovice 128, 747 24
17 42
69 100
122
152
Petrák Jiøí, Bøešany 18, 273 71 Zlonice
183
(Ghandi von Arlett – Kira Hartis Bohemia)
(Padaroko Dany Kvìt – Cessi z Hrabství Danpi)
(Newill von Contra – Elle Avax Hof)
(Quentin Karanberg – Utty Framato Rolau)
(Yasko vom Farbenspiel – Rimona von der Noriswand)
(Orry v. Haus Erlebach – Cinda Dlhá Roveò)
(Yasko v. Farbenspiel – Queen Hartis)
(Esko v. Dänischen Hof – Pischa v. Lärchenhain)
(Yasko vom Farbenspiel – Rimona von der Noriswand)
(Erasmus v. Noort – Clia v. d. Noriswand)
(Natz v. Steigerhof – Diana Hartis)
(Hettel della Grande Valle – Tera z Lintichu)
(Hobby v. Gletschertopf – Oresta z Krkonošského polesí)
(Uras Blue-Iris - Jenny Dany kvìt)
114
Piško Petr + R. Wiesner, SRN
87
Plaèková J. + Jiøí Šmidmajer, Køtìtice 48, Vodòany
142
Plšková Miroslava, Za Støelnicí 690/20, 182 00 Praha 8
162
Prášilovi, Dukelská 1295, 430 01 Chomutov
68
119
Prokšová Zuzana, Èížov 72, 586 01 Jihlava
84
85
Pøibyl Bohuslav, Oblekovice 205, 671 81 Znojmo
36
99
Pupalová Alena, Litovická 1215, 253 01 Hostivice
153
Reháková Lenka, Tehelná 1153/48, 905 01 Senica - SK
160
Reška Martin, T.G.M. 19, Znojmo 2
41
151
Øízek Miloslav, Chloumecká 1749, 276 01 Mìlník
21
Sasák M. + Oldøich Šnytr, 28. øíjna 57, Plzeò
64
Sasák M. + Simon Jaroslav, Palackého 7, Svitavy
98
Sasák M., Karla IV. 32, Uherský Brod
83
Sasáková H. + Z. Grombiøík, Èeškova 1279, Pardubice
115
Severin Radek, Otm. Chlupa 6, 669 02 Znojmo
163
Siváková Alena, Velká Bukovina 63, 552 04 Chvalkovice
28
56
78
(Gildo v. Wildsteiger Land - Gina v. Wildsteiger Land)
(Hettel della Grande Valle – Tera z Lintichu)
(Hobby v. Gletschertopf – Oresta z Krkonošského polesí)
(Natz v. Steigerhof – Diana Hartis)
(Gildo v. Wildstegier Land - Gina v. Wildsteiger Land)
(Endo v. d. Piste Trophe – Freia v. Schmöldepark)
Veit. v. Wiesenborn – Dina v. Kaibach)
(Endo v. d. Piste Trophe – Freia v. Schmöldepark)
(Veit. v. Wiesenborn – Dina v. Kaibach)
(Taco v. d. Kahler Heide – Dixi Vorová propust)
(Cim v. Ecknachtal – Nicki v. Fliederbusch)
(Jeck v. Noricum – Oresta z Krkonošského polesí)
(Don v. Lennefetal – Anja v. d. Lossenwiesen)
(Igor v. Haus Wendl – Anke v. Ecknachtal)
(Uran v. Wildsteiger Land – Frauke v. Loher Stein)
(Tango a. d. Schwarzen Zwinger –Katja z Poluxu)
(Mutz v. Adeloga – Aranyvölgyi Örség Kyra)
(Vilo v. Arminius – Aris z Prokšova dvora)
5
Hùza Ladislav , Donská 169, 463 11, Liberec 30
Rozhodèí KVV 2011:
2
Hùza Ladislav, Donská 169, 463 11 Liberec
172
Jerychová Jaroslava
tøída pracovní psi ............................ Ing. Karel Strouhal
tøída pracovní feny........................... Ing. Jiøí Novotný
tøída dospívající psi ......................... Jiøí Kuèera
tøída dospívající feny ....................... Jiøí Kuèera
tøída mladých psi............................. Albín Majsniar
tøída mladých feny ........................... Albín Majsniar
tøída dorostu psi II. .......................... Vítìzslav Fiala
tøída dorostu feny II. ........................ Vítìzslav Fiala
tøída dorostu psi I. ........................... Vítìzslav Fiala
tøída dorostu feny I. ......................... Vítìzslav Fiala
tøída veteráni ................................... Ing. Karel Strouhal
134
179
Jerychová Jaroslava + Petr Piško
31
Jesenský Ondrej , Belehradská 6, 040 01 Košice - SR
20
Jesenský Ondrej, Belehradská 6, 040 13 Košice - SK
74
Kadlec Jaroslav, Karlov 649/64, 594 01 Velké Meziøíèí
111
Kasl Vladimír, Ès. Armády 118, 252 30 Øevnice
19
174
Kašing Václav, Ke strážnici 6, 747 95 Suché Lazce
51
155
Kašpar Jaroslav, Mezi ploty 37, 317 00 Plzeò
35
Kašparová Jitka, Rataje 54, 783 46 Tìšetice
170
Kejzar Vlastimil, Žižkov 1932, 544 01 Dvùr Králové n. L.
97
Kleinerová Jitka, Sokolov
171
Klouèková Kateøina, Mraè 203, Poøíèí nad Sázavou
57
Kocvrlichová H., Hnìvotín 347
156
chovatelské stanice ......................... Jiøí Kuèera, Vítìzslav Fiala
odchovy po plemenících................... Ing. K. Strouhal, Ing. J. Novotný
Kopecká Lucie, Beroun
133
zkouška povahy – psi ...................... Ing. K. Strouhal
zkouška povahy – feny .................... Ing. J. Novotný
Kourková Vendula, Feltlova 140, 588 13 Polná
Kourek Ladislav, Feltlova 140, 588 13 Polná
70
102
Kozárek Martin, Mierová 856, 908 72 Zavod - SK
139
Král Ladislav, Bratøíkù 3376, Havlíèkùv Brod
49
Kratochvíl Josef , Bøezí 019, 592 14 Nové Veselí
Figuranti KVV 2011:
Kratochvíl Josef, Bøezí 019, 592 14 Nové Veselí
Mach Jiøí
Kronsová Bohumíra
Kuncl Václav
Kupka Radomír
Krotkovský Václav, Lhovice 28, 340 12 Švihov
48
128
132
52
89
75
176
32
Kucej Bernard, Nálepkova 387, 908 85 Brodské - SK
161
Lieblová Lucie, U Pøehrady 554, Velešín
53
Magnusek Lumír, Staøíè 617, 739 43 Staøíè
Organizaèní výbor:
93
Machová Renata, Zdice
15
18
23
26
manželé Janatovi, Zátiší 770, 473 01 Nový Bor
39
67
118
150
Marešová Jana, Hranièní 45/10, 405 22 Dìèín 22
øeditel:
Václav Kejø
hlavní poøadatel:
Martin Èecho
poøadatelský sbor
140
6
Marešová Michaela, Kublov 19, 267 41 Kublov
147
Markech L. + L. Kopún, Koèovice
135
èlenové ZKO 461Roudnice nad Labem - Slavín
Matìjková Lucie, Kvasiny 337, 517 02 Kvasiny
113
veterinární služba
MVDr. Lenka Hanušová
Matoušková Markéta, K. H. Máchy 421, 672 01 Moravský Krumlov
123
zdravotní dozor
Lenka Smetanová
Melounová Helena MVDr., Nad Hliništìm 271, 583 01 Chotìboø
6
55
16
25
40
105
Seznam vystavovatelù
Program KVV 2011:
Jméno
kat.èíslo
Anderle Jaromír, Demlova 14, 586 01 Jihlava
12
Baluch Vladimír, Kátov 197, 908 49 Urádištì - SK
125
Bartošová Petra, Javornická 1651, 516 01 Rychnov nad Knìžnou
Sobota 20. 8. 2011
24
Bernlöhr Lars + Markéta Matoušková, K. H. Máchy 421, 672 01 Mor. Krumlov
143
Boleslav Jan, Zahradní 1906, 664 34 Kuøim
129
07:00 – 08:30 ........................ pøejímka psù
136
09:00 – 09:15 ........................ slavnostní zahájení výstavy
Bössl Erich + Ivan Hájek, U Pelikána 945, 252 19 Rudná
30
109
Bursíková Petra Ing., Týnská 57, 390 01 Tábor - Horky
80
Èejkovi P.+J. + Skrbek Kladruby nad Labem 103
124
Èernovská Irena, Èechova 999, Roudnice nad Labem
107
187
Èernovský Miloslav, Filcíkova 610, 507 32 Kopidlno
104
131
Èernovský Miloslav, Polní 259, 473 01 Nový Bor
60
Èirž Martin + Jozef Šulík, Janka Krála 10, Šurany - SR
22
Èirž Martin + Lucie Kopecká, Na Vinici 810, Beroun
55
Èirž Martin, Školní 192, 747 35 Hnìvošice
56
177
Ètvrtlík Miroslav, Na Výsluní 79, 267 01 Králùv Dvùr
09:15 – 12:00 ........................ zkouška povahy
12:00 – 13:00 ........................ odchovy po plemenících
13:00 – 14:00 ........................ pøestávka
od 14:00 ............................... statické posouzení všech tøíd
(dorosty a veteráni, zkouška
v pohybu a vyhlášení výsledkù)
od 21:00 ............................... spoleèenský veèer
14
Finsterle Jan, 569 43 Jevíèko
157
Flídrová Karla, 570 01 Bohuòovice 33
11
Foriška Martin, Radimov 88, 908 47 Radimov - SK
66
117
Fürstová Petra, Fibichova 773, 252 30 Øevnice
47
158
Guziková Renáta, Požární 40, 713 00 Ostrava - Heømanice
50
Hájek Ivan, U Pelikána 945, 252 19 Rudná + Erich Bösl
148
Hanousek Milan, Mírová 6, 408 01 Rumburk
91
Häuslerová Martina, Hostím 23, 26601 Beroun
178
Heckrová Veronika
137
145
Helísek Josef + Lucie Helísková, Biskupice 173, 763 41 Biskupice
81
Helísek Josef, Biskupice 173, 763 41 Biskupice
61
Hièar Jan, Tlustice 193, 268 01 Hoøovice
Nedìle 21. 8. 2011
09:00 – 12:00 ........................ dokonèení posuzování tøíd mladých
a dospívajících
12:00 – 13:00 ........................ polední pøestávka
13:00 – 15:00 ........................ finále tøíd pracovních psù a fen
15:00 – 16:00 ........................ soutìž chovatelských stanic
16:00 .................................... ukonèení výstavy
65
Honajzev Jiøí, Slavíè 112, 753 61 Hranice VII
1
Hradecký Jan, U stadionu 143, 435 13 Meziboøí
3
173
Hrdlièka František, Bezdìkov 371, 560 02 Èeská Tøebová
54
Poøadatel si vyhrazuje právo na zmìnu èasového rozvrhu.
96
7
Propozice KVV 2011
Klubová výstava vítìzù je poøádána dle výstavního øádu Èeského klubu
nìmeckého ovèáka a ÈMKU. Na výstavì mùže být ve tøídì pracovních
zadáno èekatelství Èeského šampiona CAC (CZ).
Známka výborná mùže být zadána pouze jedinci, který mimo kvalitního
exteriéru má složenou zkoušku z výkonu I. stupnì (ZVV, SchH/VPG, IPO),
RTG max. 2. stupnì a uspìl pøi zkoušce povahy. Zvláštì kvalitním jedincùm,
pocházejících z kvalitních rodièù a splòujících podmínky pro zadání známky
,,výborný‘‘, mùže být zadána ,,výbìrová tøída VA (CZ)‘‘. Pøi opakovaném
zaøazení do tøídy ,,VA‘‘ musí mít pes o jednu zkoušku více než pøi prvním
zadání a fena musí mít platnou bonitaci.
I ve tøídì mladých je provádìna lhostejnost k výstøelu !
Ve tøídì dospívajících musí mít všichni jedinci zapsán výsledek RTG
DKK.
Chovatelské skupiny
Do soutìže chovatelských skupin má možnost se OSOBNÌ pøihlásit
majitel chovatelské stanice a to nejpozdìji v nedìli 21.8.2011 do 12:30 hod
ve výstavní kanceláøi.
Chovatelská skupina je tvoøena nejménì 3 jedinci jedné chovatelské
stanice ze dvou rùzných vrhù, tj. nejménì 2 otcù nebo 2 matek, kteøí jsou na
této výstavì pøedvedeni a obdrželi nejménì známku „dobrý“.
Chovatelská skupina je posuzována podle následujících kritérií: jednotnost,
s ohledem na pokud možno co nejvíce rùzných rodièù a s ohledem na kvalitu
jednotlivých zvíøat. Je-li pøedvedeno více chovatelských skupin, následuje
urèení poøadí.
Anrebri
Clark
2
15
18
Daxis
Tituly:
Fabare Bohemia
-
KLUBOVÝ VÍTÌZ ( pes – fena)
Gard Bohemia
-
VÝBÌROVÁ TØÍDA VA (CZ)
Hartis Bohemia
-
CAC, res. CAC, BOB
-
VÍTÌZ TØÍDY DOSPÍVAJÍCÍCH
-
VÍTÌZ TØÍDY MLADÝCH
-
NEJLEPŠÍ VETERÁN
44
16
25
40
23
26 137 145 147
28 78 79
34
38 164 180 181
44
86
17
69 100 152 183
41
65
Krásnooèko
Na zkoušku povahy nastupuje pes pouze na hladkém øetízkovém
stahovacím obojku.
Schreidon
Na pokyn rozhodèího jde psovod se psem na vodítku k úkrytu. 15
krokù pøed úkrytem u oznaèeného místa psovod psa uvolní z vodítka a
dále pokraèuje se psem na volno u nohy (pøidržování psa za obojek je
povoleno). Když je psovod asi 5 krokù pøed úkrytem, vystoupí z nìj
pomocník – figurant a psovoda zepøedu napadne. Zápas mezi
psovodem a figurantem není povolen. Pes musí figuranta okamžitì
napadnout a pevnì uchopit ochranný rukáv. Pøitom dostane pes od
figuranta dvì rány mìkkým obuškem. Povoleny jsou
v. der Piste Trophe
8
89 105 121
128 151 163
106 119 120 182
Mir-Jar
12
Mirtan Bohemia
Moravia Kar-Mi
Perunius Bohemia
Provocativo
Riwal Hof
Zkouška povahy:
97 124 184
71
72
80
22
55
84
85
54 146 170
3 13 129
7 70 138
92 154 167 168
10 37 116
56 108 133 177
Suché Lazce
4
51 155
49 109 148
v. Haus Iv-Re
149 160 161
Vitaxis
z Agíru Bohemia
11
z Arnultovic
z Gargamellu
47
z Gilanu
58
63
93 141 175
24
64
83
14
39
67 118 150
98 115
88 157 158 171 174 184
75 144 153 162 165 166
53
Odchovy po plemenících
Budou pøedvedeny pøihlášení odchovy po plemenících, kteøí mají
nejménì 5 potomkù prezentovaných pøi pøejímce na této výstavì,
jejich úèast ve skupinì odchovu plemeníka je povinná.
Arny Hartis Bohemia
Garp z Lintichu
32,
34,
35,
53, 121
61, 66, 69, 81, 94,
117, 137, 138, 145, 146, 147
údery na stehna, boky a krajinu zátylku. Povzbuzování psa slovy je
povoleno. Na pokyn rozhodèího ukonèí figurant útok. Pes musí sám nebo na
povel pustit. V pøípadì selhání psa musí rozhodèí zkoušku odvahy a
bojovnosti ukonèit. Po tomto pøepadu drží psovod psa za obojek. Figurant
utíká v pøímém smìru a hrozí. Po padesáti krocích za ním psovod vysílá psa a
sám zùstává stát na místì. Rozhodèí dá pokyn figurantovi k obratu, když je
pes vzdálen asi 30 krokù. Figurant bìží proti psovi, nápadnì mu hrozí a snaží
se ho zahnat, ale neudeøí ho. Když pes uchopí, musí pomocník, po krátkém
pokusu vymanit se, odpor zastavit (dále jej neklást). Potom ho pes sám nebo
na povel pustí. Jestliže pes pustí, zùstává psovod ještì asi pùl minuty tiše stát,
aniž by nìjak pùsobil na psa. Na pokyn rozhodèího se má pak psovod rychlým
krokem pøiblížit ke psu a figurantovi a psa odvést. Se svým psem odchází
psovod z místa na vodítku. Pouští-li pes pøi pøepadu a pøi pokusu o útìk sám
(bez povelu psovoda nebo na rozkaz) dostává hodnocení ,,pouští‘‘. Není-li
tomu tak, tøeba jen v jednom pøípadì, poznamenává se ,,nepouští‘‘.
Poznámka nemá vliv na celkový výsledek.
Gio vom Frankengold
51,
78, 149, 160, 161
Ober v.Bad Boll
16,
41, 154, 167, 168
Výsledek zkoušky odvahy a bojovnosti se vyjádøí slovy: VÝRAZNÝ,
DOBRÝ, DOSTATEÈNÝ, NEDOSTATEÈNÝ
Tyson vom Köttersbusch
64,
82,
Výsledek
posouzení.
83, 109, 125
,,NEDOSTATEÈNÝ‘‘
vyluèuje
z úèasti
na
statickém
Zkouška lhostejnosti k výstøelùm se provádí nejménì dvìma výstøely
z poplašné pistole ráže 6 mm ze vzdálenosti nejménì 15 krokù od psa. Pes
stojí na volném vodítku, pøi výstøelech má zachovat klid.
Chovatelské skupiny:
Chovatelská skupina je tvoøena nejménì 3 jedinci jedné chovatelské
stanice ze dvou rùzných vrhù, tj. nejménì 2 otcù nebo 2 matek, kteøí jsou na
této výstavì pøedvedeni a obdrželi nejménì známku ,,dobrý‘‘. Chovatelská
skupina je posuzována podle následujících kritérií: jednotnost, s ohledem na
pokud možno co nejvíce rùzných rodièù a s ohledem na kvalitu jednotlivých
zvíøat. Je-li pøedvedeno více chovatelských skupin, následuje urèení poøadí.
Odchovy po plemenících:
Budou pøedvedeny pøihlášené odchovy po plemenících, kteøí mají nejménì
5 potomkù prezentovaných pøi pøejímce na této výstavì, jejichž úèast ve
skupinì odchovu plemeníka je povinná.
52
9
Všeobecná ustanovení:
184 Ambra z Gargamellu
Poøadatel výstavy neodpovídá za škody zpùsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Každý vystavovatel je
zodpovìdný za svého psa a své chování a své vìci. Importovaní jedinci musí
být zapsáni v èeské plemenné knize. Volné pobíhání psù je zakázáno. Pokud
není v tìchto propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního øádu
ÈKNO a ÈMKU. Podpisem pøihlášky se úèastník zavazuje dodržovat
ustanovení propozic a pokynù poøadatele výstavy.
Veterinární podmínky:
Pøi pøejímce psa bude vyžádán oèkovací prùkaz nebo pas psa, v nìmž se
potvrzuje, že pes byl oèkován proti vzteklinì, psince, inf. hepatitidì a
leptospiróze v dobì ne kratší 30 dnù a ne starší 1 rok.
Psi již nepotøebují doklad o klinickém vyšetøení jejich zdravotního stavu.
Rozdìlení tøíd:
tøída dorostu I.
6 – 9 mìsícù
tøída dorostu II.
9 – 12 mìsícù
nar.:
12.4.2003
è.z.
DKK
fast normal
DLK
otec:
Apoll Hartis Bohemia
Petra Fürstová
Šrejdrová Nadìžda, Lysá nad Labem
92150
Zk.
ZVV1, BH
Zk.
BH, ZVV1
Zk.
ZVV2, SchH1, IPO2, ZZO,
FPr2
Zk.
SVV1
5JX1/P
Tequilla Anrebri
185 Quena Fabare Bohemia
nar.:
16.7.2002
DKK
0/0
otec:
Janos v.d. Noriswand
è.z.
DLK
46317/02
t.è.
--
bonitace:
matka:
88595
5JX2/N
Rabies Fabare CZ
Chovatel:
Pavel Skrbek
Majitel:
Skrbkovi, Na Øíháku 5, 153 00 Praha - Radotín
186 Rachel Avax Hof
nar.:
20.3.2003
DKK
2/1
otec:
Hill v.Germannshof
è.z.
DLK
48623/03/05
--
t.è.
bonitace:
matka:
56682
5JX1/P
Bacara Avax Hof
Chovatel:
Jiøí Zavadilík
Majitel:
Walková Ivana, Dolní Lištná 74, 739 61 Tøinec
187 Pella v.d. Holzheimer Linde
nar.:
10.10.2001
tøída dospívajících
18 – 24 mìsícù
DKK
0/0
tøída pracovních
nad 24 mìsícù
otec:
Emor vom Schimmelberg
è.z.
DLK
5334704/01/04
t.è.
--
bonitace:
matka:
Horst Schuder
Majitel:
Èernovská Irena, Èechova 999, Roudnice nad Labem
51
L-G
0138
--
Ulma v.d. Holzheimer Linde
Chovatel:
Podle platných ustanovení výstavního øádu Èeského klubu
nìmeckého ovèáka a ÈMKU musí jedinec dosáhnout požadovaného stáøí
pro pøíslušnou tøídu jeden den pøed konáním výstavy tj. 19. 8. 2011.
10
t.è.
bonitace:
matka:
Majitel:
12 – 18 mìsícù
nad 8 let
--
Chovatel:
tøída mladých
tøída veteránù
49014/03/07
tøída veteránù - feny
tøída pracovní - psi
rozhodèí - Ing. Karel Strouhal
rozhodèí - Ing. Karel Strouhal
1 Jágr Galán Nalag
179 Frisbee Egerstau
nar.:
4.4.2003
DKK
normal
otec:
Wups v.Arminius
è.z.
DLK
49375/03/06
t.è.
normal
bonitace:
33871
Zk. ZVV1
5JX2/5
matka: Dessiree Fabare Bohemia
nar.:
21.4.2008
DKK
0/0
otec:
Idol Riwal Hof
è.z.
DLK
69445/08
t.è.
0/0
bonitace:
Ivana Kalenská
Chovatel:
Miroslava Tichá
Majitel:
Jerychová Jaroslava
Majitel:
Honajzer Jiøí, Slavíè 112, 753 61 Hranice VII
23.3.2000
normal
otec:
Aran Sladováøe
1. tø. Chov.
2 Akir Baron Anrebri
180 Assia Daxis
DKK
Zk. ZVV1, FPr1
matka: Ira Moravia Kar-Mi
Chovatel:
nar.:
58259
è.z.
DLK
38919/00/02
--
t.è.
08253
bonitace:
5JI1/P
Zk. ZVV2, IPO2, SchH1, BH
matka: Yrvie Krásnooèko
nar.:
23.10.2008
DKK
0/0
Baki v. Salztalblick
è.z.
DLK
71476/08/10
t.è.
--
bonitace:
Chovatel:
Martina Vondrušková
otec:
Majitel:
Vondrušková Martina, Koøenského 307, 272 04 Kladno
Chovatel:
Renata Angelovová
Majitel:
Hùza Ladislav , Donská 169, 463 11, Liberec 30
06126
Zk.
ZVV3, ZPO1, ZPS1,
IPO1, FPr3
5CJV1/P
matka: Gwen Anrebri
181 Dexi Daxis
nar.:
20.3.2003
DKK
0/0
otec:
Nicko Hartis Bohemia
è.z.
DLK
49004/03/04
t.è.
--
bonitace:
08316
Zk. IPO3, SchH3, ZPO1, ZVV1
5JX1/P
matka: Assia Daxis
3 Negus Moravia Kar-Mi
nar.:
24.10.2008
DKK
0/0
Yukon v.d. Bastillie
è.z.
DLK
71496/08
t.è.
0/0
bonitace:
Chovatel:
Martina Vondrušková
otec:
Majitel:
Vondrušková Martina, Koøenského 307, 272 04 Kladno
Chovatel:
Ing. Karel Strouhal
Majitel:
Honajzer Jiøí, Slavíè 112, 753 61 Hranice VII
51040
Zk. ZVV1
1.tø. Chov.
matka: Ira Moravia Kar-Mi
182 Champ. Ok Krásnooèko
nar.:
9.9.2000
DKK
0/0
otec:
Pan v.d. Jahnhöhe
è.z.
DLK
Chovatel:
Jaroslava Prášilová
Majitel:
Srpová Jana
40333/00/03
t.è.
--
bonitace:
32857
Zk. --
5JX1/P
matka: Xanta Krásnooèko
4 Nord II. Suché Lazce
nar.:
29.12.2007
DKK
0/0
otec:
Nilo z Kyjovského údolí
è.z.
DLK
67866/07/11
0/0
t.è.
58183
bonitace:
5JI1/P
Zk. IPO3, Fpr2, ZVV1, SchH1
matka: Armína Suché Lazce
Chovatel:
Václav Kašing
Majitel:
Mišíková Hana , Vrchlického 8, 350 02 Cheb
183 Chany Gard Bohemia
nar.:
3.4.2003
DKK
0/0
otec:
Bau v.Haus Yu
Chovatel:
Majitel:
è.z.
DLK
55297/05
t.è.
--
bonitace:
58172
1.tø.
matka: Andi Schreidon
Marián Pekárek
Pekárek Marián, Strahovice 128, 747 24
50
Zk. IPO1
5 Okim u Alfréda
nar.:
1.10.2007
DKK
0/0
otec:
Quinn od Policie Èeské rep.
è.z.
DLK
66921/07/09
t.è.
--
bonitace:
68630
Zk. ZVV1, IPO3
5JX1/P
matka: Ivery z Františkovy zahrady
Chovatel:
Alfréd Šouc
Majitel:
Nemravová Petra, nám. T. G. Masaryka 98, 783 44 Nám욝 na Hané
11
6 Bad Elbwarte
nar.:
10.4.2006
DKK
normal
otec:
Irkan vom Grenzblick
176 Baron Rauneko
è.z.
DLK
60390/06/08
fast normal
t.è.
bonitace:
29543
Zk. ZVV1, VPG1, IPO3
5JV1/P
matka: Grey z Jenive
nar.:
23.11.2002
DKK
2/2
Chovatel:
Jana Marešová
otec:
Prex v.d. Wannsee
Majitel:
Marešová Jana, Hranièní 45/10, 405 22 Dìèín 22
Chovatel:
Mojmír Kraupner
Majitel:
Kronsová Bohumíra
è.z.
DLK
47189/02/08
--
t.è.
bonitace:
matka: Flamee Clark
7 Swan Perunius Bohemia
nar.:
23.10.2007
DKK
0/0
otec:
Robuk dei Monti della Laga
è.z.
DLK
67281/07/09
0/0
t.è.
bonitace:
55748
Zk. IPO3
5JX1/P
matka: Xena Hartis Bohemia
177 Excel Schreidon
nar.:
20.3.2002
DKK
0/0
Dux della Valcuvia
è.z.
DLK
45036/02/04
--
t.è.
bonitace:
Chovatel:
Zdenìk Grombiøík
otec:
Majitel:
Najmanová Hana, Rudoltièky 2038, 560 02 Èeská Tøebová
Chovatel:
Martin Èirž
Majitel:
Èirž Martin, Školní 192, 747 35 Hnìvošice
matka: Utty Framato Rolau
8 Pit Wolfeland
nar.:
4.2.2006
DKK
0/0
otec:
Nero Wolfeland
è.z.
DLK
59763/06
t.è.
--
bonitace:
95173
Zk. ZVV1
5JX1/N
matka: Frona Wolfeland
178 Aris Hvìzdná skála
nar.:
4.5.2001
DKK
0/0
è.z.
Doksy Bady-Ron
DLK
42164/01/03
--
Chovatel:
Jiøí Kuèera
otec:
Majitel:
Vostrèil Petr, Makov 49, 570 01 Litomyšl
Chovatel:
Sedláèková Radka
Majitel:
Häuslerová Martina, Hostím 23, 26601 Beroun
matka: Hesi z Labského ramene
9 Yannick Maserau
nar.:
20.11.2008
DKK
0/0
otec:
Paer vom Hasenborn
è.z.
DLK
76597/10/10
0/0
t.è.
bonitace:
58671
Zk. ZVV1
5JX1/N
matka: Roxi Maserau
Chovatel:
Luboš Matuškoviè
Majitel:
Ulmann Lubomír, Tìškovice 182, 747 68
10 Richi Riwal Hof
nar.:
17.11.2008
DKK
normal
otec:
Yoker v.Leithawald
è.z.
DLK
72062/08/10
normal
t.è.
bonitace:
56204
Zk. SVV1, IPO1
5JX1/P, Korkl.1a
matka: Iska Riwal Hof
Chovatel:
Ivan Žíla
Majitel:
Žíla Ivan, K. Èapka 1131, 765 02 Otrokovice
12
t.è.
bonitace:
49
11 Keri z Agíru Bohemia
tøída veteránù - psi
rozhodèí - Ing. Karel Strouhal
172 Uran Ro-Kop Bohemia
nar.:
1.7.2002
DKK
0/1
otec:
Xanthus v. Baruther
Land
è.z.
DLK
46177/02/04
t.è.
--
bonitace:
35381
Zk.
IPO3, SchH3, SchHA,
ZVV3, ZPS2, ZPO2, IPOFH
nar.:
12.5.2008
DKK
0/0
otec:
Otto v.Haus Yü
DLK
Flídrová Karla, 570 01 Bohuòovice 33
Majitel:
Hùza Ladislav, Donská 169, 463 11 Liberec
DKK
0/0
otec:
Indo Starý Samotár
173 Cheyenne z Jenive
DKK
0/0
otec:
Illo v.d. Abfuhr
DLK
--
bonitace:
96037
Zk.
IPO3, SchH3, FPr3, BH,
ZPS1, FH2, IPO-FH
nar.:
18.3.2008
0/0
Idol Riwal Hof
Hradecký Jan, U stadionu 143, 435 13 Meziboøí
otec:
174 Bob z Gargamellu
DKK
fast
normal
otec:
Apoll Hartis Bohemia
DLK
--
bonitace:
92153
Zk.
ZVV3, IPO3, VPG2,
ZPO1, ZPS1, IPO-V, BH,
ZMT, T1, Fpr3, ZPU2,
ZZO, ZOP
5JQX1/P
matka: Viktoria Anrebri
Chovatel:
Petra Fürstová
Majitel:
Kasl Vladimír, Ès. Armády 118, 252 30 Øevnice
175 Xandy Vitaxis
nar.:
6.10.2002
DKK
0/0
otec:
Orbit v.Tronje
t.è.
bonitace:
52335
Zk. ZVV1, SchH3
5JX1/P
matka: Felischa Irluka
Anderle Jaromír, Demlova 14, 586 01 Jihlava
Iveta Hradecká
t.è.
0/0
Majitel:
Majitel:
49647/03/05
DLK
69940/08/10
Jaromír Anderle
Chovatel:
è.z.
5JX1/P
13 Max Moravia Kar-Mi
5CKX1/P
matka: Bacara z Jenive
10.6.2003
è.z.
Chovatel:
DKK
nar.:
Zk. ZVV1
12 Fedor Mir-Jar
30.4.2008
t.è.
bonitace:
85134
matka: Kessy z Agíru Bohemia
Majitel:
nar.:
47038/02/05
t.è.
5JX1/P
matka: Karina z Gentu CS
è.z.
0/0
Michal Sasák
Roman Kopeèný
4.9.2002
69871/08/11
Chovatel:
Chovatel:
nar.:
è.z.
è.z.
DLK
68913/08
t.è.
0/0
bonitace:
51001
Zk. ZVV1
5JX1/P
matka: Jenny Moravia Kar-Mi
Chovatel:
Ing. Karel Strouhal
Majitel:
Mühlhandl Miloš, Polní 33, 586 01 Jihlava
14 Mir z Arnultovic
nar.:
26.5.2008
DKK
1/1
otec:
Markus vom Status Quo
è.z.
DLK
69767/08
t.è.
0/0
bonitace:
28022
Zk. SchH2, FPr3, ZVV2
5JX1/P
matka: Holly z Arnultovic
Chovatel:
Bc. Roman Janata
Majitel:
Ètvrtlík Miroslav, Na Výsluní 79, 267 01 Králùv Dvùr
15 Francesco Anrebri
è.z.
DLK
46872/02/04
t.è.
--
bonitace:
58024
5JX1/P
matka: Faria Vitaxis
Chovatel:
Vítìzslav Fiala
Majitel:
Wunschovi D+F, Nová Bøezová 178, 252 45 Zvole
48
Zk.
SchH1
nar.:
12.5.2004
DKK
0/0
otec:
Frankie Anrebri
è.z.
DLK
Chovatel:
Machová Renata
Majitel:
Machová Renata, Zdice
53228/04
t.è.
--
bonitace:
06350
5JCVQ1/P
matka: Píïa Anrebri
13
Zk.
ZVV1, FPr2, IPO3,
SchH1, SchHA
16 Cak Hartis Bohemia
nar.:
5.10.2008
DKK
0/0
169 Bastilla ze Zevlova dvora
è.z. 71447/08/10
t.è. 43865
nar.:
26.1.2011
bonitace: 5JQX1/P
DKK
--
matka: Xara Hartis Bohemia
otec:
Virus ze Zevlova dvora
DLK 0/0
otec: Ober v.Bad-Boll
Zk. SchH2
è.z.
DLK
80888/11
t.è.
--
bonitace:
MVDr. Helena Melounová
Chovatel:
Andrea Zevlová
Majitel:
Melounová Helena MVDr., Nad Hliništìm 271, 583 01 Chotìboø
Majitel:
Zevlová Andrea, Nádražní 39, Èeské Budìjovice
17 Hardy Gard Bohemia
6.7.2007
DKK
0/0
t.è. 58040
DLK --
Zk. ZVV1
bonitace: 5JX1/P
matka: Flinta Gard Bohemia
nar.:
21.11.2010
DKK
--
otec:
Indo Starý Samotár
è.z.
DLK
80146/10
t.è.
--
bonitace:
Marián Pekárek
Chovatel:
Martina Smìtalová
Majitel:
Pekárek Marián, Strahovice 128, 747 24
Majitel:
Kašparová Jitka, Rataje 54, 783 46 Tìšetice
18 Terence Hill Anrebri
DKK
0/0
otec: Javir Talka Marda
t.è. 06028
bonitace:
Zk. ZVV1, IPO2
5JV1/P
matka: Gizi Anrebri
nar.:
21.12.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Enzo v.Fichtenschlag - Zwinger
DLK
Chovatel:
Machová Renata
Chovatel:
Petra Fürstová
Majitel:
Machová Renata, Zdice
Majitel:
Kleinerová Jitka, Sokolov
nar.:
6.7.2006
DKK
0/0
80603/10
t.è.
--
bonitace:
è.z. 61678/06
t.è. 04455
DLK --
ZVV3, ZPS1, ZPO1,
Zk. IPO3, VPG1, ZPU2, ZPUS, Fpr3
bonitace: -matka: Orsi z Mìsta šachet
Chovatel:
Kateøina Klouèková
Majitel:
Kasl Vladimír, Ès. Armády 118, 252 30 Øevnice
20 Nando v.Haus Galli
10.5.2007
DKK
A/A
è.z. 55358/07
t.è. 55358
DLK --
otec: Dux de Cuatro Flores
--
Zk.
--
--
Zk. IPO1
bonitace: -matka: Frida v.Haus Galli
Chovatel:
Ondrej Jesenský
Majitel:
Jesenský Ondrej , Belehradská 6, 040 01 Košice - SR
14
88372
--
matka: Xarra Slezin Lovan
dlouhosrstý
otec: Bob z Gargamellu
nar.:
63742
171 Nely z Gargamellu
è.z. 68617/08
DLK --
19 Cafú Pùlnoèní mìsíc
Zk.
--
matka: Barka Sadeckie Lachy
Chovatel:
7.3.2008
--
170 Merry Mirtan Bohemia
è.z. 65671/07
otec: Apolo Gard Bohemia
nar.:
Zk.
matka: Wilma Framato Rolau
Chovatel:
nar.:
13556
47
164 Airin Daxis
21 Faro z Neiberku
nar.:
3.1.2011
è.z.
DKK
--
otec:
Enzo v.Fichtenschlag-Zwinger
DLK
80674/11
t.è.
--
bonitace:
08826
Zk.
--
--
matka: Gara Daxis
Chovatel:
Martina Vondrušková
Majitel:
Veèeøová Marie, Slánská 1784, Kladno
165 Qwinty z Gilanu
nar.:
24.1.2011
DKK
--
otec:
Quai v.St.-Michaels-Berg
nar.:
23.4.2007
DKK
0/0
otec:
Chari z Esagílu
è.z.
DLK
65115/07/10
0/0
t.è.
bonitace:
DLK
Chovatel:
Miloslav Øízek
Majitel:
Øízek Miloslav, Chloumecká 1749, 276 01 Mìlník
80970/10
t.è.
--
bonitace:
06578
Zk.
--
--
matka: Algebra z Gilanu
nar.:
11.4.2009
è.z.
DKK
fast normal
DLK
otec:
Kwantum v. Klostermoor
73418/09
t.è.
normal
bonitace:
Ludmila Neubauerová
Chovatel:
Martin Èirž
Neubauerová Ludmila, Na vršku 33, 253 01 Hostivice
Majitel:
Èirž Martin + Jozef Šulík, Janka Krála 10, Šurany - SR
166 Proxyma z Gilanu
--
otec:
Ebafarmens Izaro
DLK
80314/10
t.è.
--
bonitace:
06557
Zk.
--
--
matka: Demon Spawn z Gilanu
Chovatel:
Ludmila Neubauerová
Majitel:
Neubauerová Ludmila, Na vršku 33, 253 01 Hostivice
167 White Rose Provocativo
6.1.2011
DKK
--
otec:
Ober v.Bad-Boll
5JX1/P
nar.:
7.3.2008
DKK
0/0
otec:
Javir Talka Marda
è.z.
DLK
68619/08/10
--
t.è.
bonitace:
06030
DLK
1. tø.
matka: Gizi Anrebri
Chovatel:
Machová Renata
Majitel:
Machová Renata, Zdice
81028/11
t.è.
--
bonitace:
81911
Zk.
--
--
matka: Chocolate Geisha Provocativo
nar.:
12.11.2005
è.z.
DKK
fast normal
DLK
otec:
Pakros d'Ulmental
58912/05/08
normal
t.è.
bonitace:
85953
5JX1/P
Barbora Zahradníková
Chovatel:
Michal Sasák
Majitel:
Zahradníková Barbora + Markéta Pošvová
Majitel:
Bartošová Petra, Javornická 1651, 516 01 Rychnov nad Knìžnou
168 Why not Provocativo
DKK
--
otec:
Ober v.Bad-Boll
Zk. ZVV1, IPO2, FPr2
matka: Kessy z Agíru Bohemia
Chovatel:
6.1.2011
Zk. ZZO, BH, IPO3, FPr2
24 Xantos z Agíru Bohemia
è.z.
nar.:
Zk. SVV1
23 Tobiáš Anrebri
è.z.
nar.:
58470
matka: Holly Schreidon
Majitel:
DKK
5JV1/P
matka: Cita z Neiberku
Chovatel:
9.12.2010
Zk. ZVV1
22 Xedos Schreidon
è.z.
nar.:
07527
25 Ricki Hartis Bohemia
è.z.
DLK
81030/11
t.è.
--
bonitace:
81913
Zk.
--
--
matka: Chocolate Geisha Provocativo
nar.:
21.12.2007
DKK
0/0
otec:
Orbit v.Hühnegrab
è.z.
DLK
67896/07/09
0/0
t.è.
bonitace:
43805
5JX1/P
matka: Lara Hartis Bohemia
Chovatel:
Barbora Zahradníková
Chovatel:
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
Zahradníková Barbora, Havanská 2826, 390 05 Tábor
Majitel:
Melounová Helena MVDr., Nad Hliništìm 271, 583 01 Chotìboø
46
15
Zk. ZVV1
tøída dorost I - feny
26 Macky Anrebri
nar.:
30.6.2007
DKK
0/0
otec:
Frankie Anrebri
Chovatel:
Majitel:
è.z.
DLK
66025/07/10
--
t.è.
bonitace:
06916
Zk. ZVV1, IPO1, FPr2
159 Bella Mia Imatorino
matka: Yalli v.Salztalblick
Machová Renata
Machová Renata, Zdice
27 Kery Kamoš-Durabo
nar.:
22.12.2008
DKK
0/0
otec:
Panter Aritar Bastet
Chovatel:
Majitel:
è.z.
DLK
72046/08/11
0/0
t.è.
bonitace:
matka: Axa Banasi
rozhodèí - Albín Majsniar
--
63489
Zk.
ZVV1, IPO1, ZPS1, SchH1
nar.:
27.11.2010
DKK
--
otec:
Sony z Lintichu
è.z.
DLK
80263/10
t.è.
--
bonitace:
63751
Zk.
--
Zk.
--
Zk.
--
Zk.
--
Zk.
--
--
matka: Ulkana Irluka
Chovatel:
Ing. Aleš Miketa
Majitel:
Miketa Aleš Ing., Rùžová 17, 789 85 Mohelnice
5JY1/P
160 Chelsea von Haus Iv-Re
Josef Zhánìl
nar.:
20.1.2011
Novotná Jitka Ing., Vinohradská 2976, 276 01 Mìlník
DKK
--
è.z.
otec:
Gio vom Frankengold
DLK
SUCHNO/62981/11
--
t.è.
bonitace:
62981
--
matka: Randie Riwal Hof
Chovatel:
Dušan Rehák
Majitel:
Reháková Lenka, Tehelná 1153/48, 905 01 Senica - SK
161 Charlotte von Haus Iv-Re
nar.:
20.1.2011
DKK
--
è.z.
otec:
Gio vom Frankengold
DLK
SUCHNO/62980/11
--
t.è.
bonitace:
62980
--
matka: Randie Riwal Hof
Chovatel:
Dušan Rehák
Majitel:
Kucej Bernard, Nálepkova 387, 908 85 Brodské - SK
162 Oracle z Gilanu
nar.:
22.11.2010
DKK
--
otec:
Orest od Hradu Drahotuch
è.z.
DLK
80097/10
t.è.
--
bonitace:
06541
--
matka: Nike z Gilanu
Chovatel:
Ludmila Neubauerová
Majitel:
Plšková Miroslava, Za Støelnicí 690/20, 182 00 Praha 8
163 Orssa Hartis Bohemia
16
nar.:
27.12.2010
DKK
--
otec:
Wegas v.Fichtenschlag
è.z.
DLK
80645/10
t.è.
--
bonitace:
43002
--
matka: Connie Hartis Bohemia
Chovatel:
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
Severin Radek, Otm. Chlupa 6, 669 02 Znojmo
45
tøída pracovní - feny
154 Winner Provocativo
nar.:
6.1.2011
è.z.
DKK
--
otec:
Ober v.Bad-Boll
DLK
81024/11
t.è.
--
bonitace:
81907
Zk.
--
matka: Chocolate Geisha Provocativo
Chovatel:
Barbora Zahradníková
Majitel:
Zahradníková Barbora, Havanská 2826, 390 05 Tábor
155 Ungo Suché Lazce
nar.:
16.12.2010
è.z.
DKK
--
otec:
Furbo von der kleinen Ranch
Chovatel:
Majitel:
DLK
80450/10
t.è.
--
bonitace:
rozhodèí - Ing. Jiøí Novotný
--
5887
Zk.
28 Nicca Clark
nar.:
1.9.2005
DKK
A-normal
otec:
Senon van Noort
è.z. 58426/05/08
t.è.
DLK --
bonitace:
01408
Zk.
ZZO, ZM, ZVV1, ZPS1, ZPO1,
IPO-V, BH, Fpr3
5JX1/P
matka: Yessy z Jiø-Moch
Chovatel:
Jiøí Šiška
Majitel:
Siváková Alena, Velká Bukovina 63, 552 04 Chvalkovice
--
--
matka: Iris Suché Lazce
29 Besi Yucero Bohemia
Václav Kašing
nar.:
26.1.2008
DKK
0/0
otec:
Quinn od Policie Èeské rep.
è.z. 68215/08
t.è.
61081
Zk. ZM, ZVV1, IPO-V, T1
Kašing Václav, Ke strážnici 6, 747 95 Suché Lazce
156 Zamp Starý samotár
nar.:
11.2.2011
DKK
--
otec:
Indo Starý samotár
è.z.
DLK
4852/11
--
t.è.
0
bonitace:
--
Zk.
--
matka: Meggi Starý samotár
Chovatel:
J. Gecelovský
Majitel:
Kocvrlichová H., Hnìvotín 347
21.12.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Enzo v.Fichtenschlag - Zwinger
DLK
80599/10
t.è.
--
bonitace:
88368
bonitace:
5CU1/P
matka: Heike Connan Bohemia
Chovatel:
Zbigniew Gorecki
Majitel:
Mišíková Hana, Vrchlického 8, 350 02 Cheb
30 Vaby vom Fiemereck
157 Nero z Gargamellu
nar.:
DLK 0/0
Zk.
--
--
nar.:
3.7.2008
DKK
normal
otec:
Veggas du Haut Mansard
è.z.
2221902
DLK normal
t.è.
bonitace:
E-G
5190
Zk. SchH2
Kkl. 1a
matka: Wiggi v. Bauhofer-Land
Chovatel:
Martin Steffen
Majitel:
Bössl Erich + Ivan Hájek, U Pelikána 945, 252 19 Rudná
matka: Xarra Slezin Lovan
31 Fatty Vantaris
Chovatel:
Petra Fürstová
Majitel:
Finsterle Jan, 569 43 Jevíèko
158 Nicko z Gargamellu
nar.:
21.12.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Enzo v.Fichtenschlag - Zwinger
DLK
80600/10
t.è.
--
bonitace:
88369
Zk.
--
nar.:
9.5.2007
DKK
normal
otec:
Sancho v.Spitalfeld
è.z. 65337/07/10
DLK normal
t.è.
bonitace:
33602
Zk. SchH1, BH, AD
Körkl. 1
matka: Frisbee Egerstau
Chovatel:
Jaroslava Jerychová
Majitel:
Jerychová Jaroslava + Petr Piško
--
matka: Xarra Slezin Lovan
32 Katti z Mìsta karafiátù
Chovatel:
Petra Fürstová
Majitel:
Fürstová Petra, Fibichova 773, 252 30 Øevnice
44
nar.:
28.1.2009
DKK
normal
otec:
Arny Hartis Bohemia
è.z. 72445/09
DLK --
t.è.
bonitace:
21354
Zk. ZM, Fpr1, Fpr2
--
matka: Rendy z Kyjovského údolí
Chovatel:
Václav Krotkovský
Majitel:
Krotkovský Václav, Lhovice 28, 340 12 Švihov
17
33 Gassi z Lijavy
nar.:
30.3.2009
DKK
0/0
otec:
Dargo z Folinku
Chovatel:
Majitel:
tøída dorost I - psi
è.z.
DLK
73235/09
t.è.
--
bonitace:
18452
Zk. IPO-V, ZVV1
rozhodèí - Albín Majsniar
5JX1/P
149 Charon von Haus Iv-Re
matka: Sandy z Podradbuzí
Jaroslav Vyhnal
nar.:
20.1.2011
Šindelová Jana, K øece 569, 739 23 Stará Ves nad Ondøejovicí
DKK
--
otec:
Gio vom Frankengold
34 Perzie Daxis
nar.:
2.10.2007
DKK
0/0
otec:
Arny Hartis Bohemia
è.z.
DLK
67176/07/09
0/0
t.è.
bonitace:
08594
Zk. IPO3, ZVV2, SchH1
è.z.
DLK
Majitel:
Súkopa Vladimír, Èáèov 283, 905 01 Senica - SK
22.11.2010
Vondrušková Martina, Koøenského 307, 272 04 Kladno
DKK
--
otec:
Furbo von der kleinen Ranch
35 Ejša Plzeòský park
DKK
0/0
otec:
Arny Hartis Bohemia
DLK
--
bonitace:
18406
nar.:
27.12.2010
-Wegas v.Fichtenschlag
Kašpar Jaroslav, Mezi ploty 37, 317 00 Plzeò
otec:
36 Larma Dlhá Roveò
DKK
1/1
otec:
Sapeur vom Gollerweiher
DLK
0/0
bonitace:
Reška Martin, T.G.M. 19, Znojmo 2
nar.:
8.1.2011
è.z.
DKK
--
otec:
Lord Gard Bohemia
37 Lara Riwal Hof
DKK
normal
otec:
Dux v.Jabora
DLK
normal
bonitace:
5JX1/P
matka: Holly Schreidon
DLK
806682/11
t.è.
--
Zk.
--
--
bonitace:
58886
Zk.
--
--
matka: Honey Hiszpanskie Srebro
Chovatel:
Marián Pekárek
Majitel:
Pekárek Marián, Strahovice 128, 747 24
Zk. ZVV1
153 Phoenix z Gilanu
nar.:
9.12.2010
Chovatel:
Ivan Žíla
DKK
--
Majitel:
Žíla Ivan, K. Èapka 1131, 765 02 Otrokovice
otec:
Ebafarmens Izaro
18
43001
152 Happy Gard Bohemia
--
56008
bonitace:
matka: Connie Hartis Bohemia
Majitel:
Pøibyl Bohuslav, Oblekovice 205, 671 81 Znojmo
t.è.
t.è.
--
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
63508/06/08
--
Zk. IPO1
matka: Thalia Dlhá Roveò
è.z.
80644/10
Chovatel:
Albín Majsniar
16.12.2006
è.z.
DLK
Chovatel:
nar.:
Zk.
--
151 Ozzy Hartis Bohemia
5JX1/N
57316
28125
matka: Magic z Arnultovic
manželé Janatovi, Zátiší 770, 473 01 Nový Bor
Jaroslav Kašpar
t.è.
bonitace:
Majitel:
Majitel:
57316/08
t.è.
--
Zk. ZVV1, FPr
matka: Agi Plzeòský park
è.z.
80420/10
Bc. Roman Janata
Chovatel:
1.5.2008
è.z.
DLK
Chovatel:
DKK
nar.:
--
150 Sandokan z Arnultovic
Majitel:
t.è.
Zk.
--
matka: Randie Riwal Hof
nar.:
64587/07/09
62976
5JX1/P
matka: Dexi Daxis
è.z.
bonitace:
Dušan Rehák
Martina Vondrušková
16.4.2007
t.è.
--
Chovatel:
Chovatel:
nar.:
SUCHNO/62976/11
è.z.
DLK
80311/10
t.è.
--
bonitace:
06554
Zk.
--
matka: Demon Spawn z Gilanu
Chovatel:
Ludmila Neubauerová
Majitel:
Pupalová Alena, Litovická 1215, 253 01 Hostivice
43
--
38 Gara Daxis
148 Mauri von der Piste Trophe
nar.:
6.9.2010
è.z.
DKK
--
otec:
Nelson vom Frankengold
DLK
2259387
--
t.è.
bonitace:
matka:
Zk.
--
--
Victoria Redox
Chovatel:
Erich Bösl
èip è.
Majitel:
Hájek Ivan, U Pelikána 945, 252 19 Rudná + Erich Bösl
276098102824366
nar.:
13.1.2005
DKK
2/2
otec:
Nicko Hartis Bohemia
è.z.
DLK
55657/05/07
--
t.è.
bonitace:
08381
Zk. IPO3, ZVV1
5JX1/P
matka: Borgie Daxis
Chovatel:
Martina Vondrušková
Majitel:
Vondrušková Martina, Koøenského 307, 272 04 Kladno
39 Magic z Arnultovic
nar.:
26.5.2008
DKK
normal
otec:
Markus vom Status Quo
è.z.
DLK
69768/08
t.è.
normal
bonitace:
28023
Zk. SchH1
5JX1/P
matka: Holly z Arnultovic
Chovatel:
Bc. Roman Janata
Majitel:
manželé Janatovi, Zátiší 770, 473 01 Nový Bor
40 Amma Hartis Bohemia
nar.:
11.9.2005
DKK
1/0
otec:
Sony des Jardins du Peyrou
è.z.
DLK
58503/05/07
--
t.è.
bonitace:
43692
Zk. ZVV1
5JX1/N
matka: Merry Hartis Bohemia
Chovatel:
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
Melounová Helena MVDr., Nad Hliništìm 271, 583 01 Chotìboø
41 Connie Hartis Bohemia
nar.:
5.10.2008
DKK
1/1
otec:
Ober v.Bad Boll
è.z.
DLK
71450/08/10
0/0
t.è.
bonitace:
43868
Zk. ZVV1
5JX1/P
matka: Xara Hartis Bohemia
Chovatel:
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
Reška Martin, T.G.M. 19, Znojmo 2
42 Honey Hiszpanskie Srebro
42
nar.:
9.10.2007
DKK
0/0
otec:
Canses vom Suentelstein
è.z.
DLK
72194/08/09
--
t.è.
bonitace:
H990
5JXQ1/P
matka: Chany Gard Bohemia
Chovatel:
Marián Pekárek
Majitel:
Pekárek Marián, Strahovice 128, 747 24
19
Zk. ZVV1
43 Sandra Rumina Moravia
nar.:
30.4.2007
DKK
normal
otec:
Pakros d'Ulmental
143 Shakira v.Alcudia
è.z.
65439/07/09
DLK normal
t.è.
bonitace:
49245
Zk. VPG1
5JX1/P
matka: Chipsy Rumina Moravia
nar.:
23.10.2010
DKK
--
otec:
Wegas v.Fichtenschlag
è.z.
DLK
2260429
--
t.è.
bonitace:
matka:
Zk. ---
Nathalie v.Alcudia
Chovatel:
Jiøí Svatoò
Chovatel:
Lars Bernlöhr
Majitel:
Svatoò Jiøí, Podlouckého 1018, Nové mìsto n. Moravì
Majitel:
Bernlöhr Lars + Markéta Matoušková, K. H. Máchy 421, 672 01 Mor. Krumlov
44 Trischa Fabare Bohemia
nar.:
22.11.2007
DKK
normal
otec:
Viki z Podradbuzí
èip è.
144 Nocturna z Gilanu
è.z.
67700/07/10
DLK normal
t.è.
88669
bonitace:
5JI2/P
Zk. ZVV1
matka: Zartha Fabare Bohemia
nar.:
9.11.2010
DKK
--
otec:
Mir z Arnultovic
è.z.
79968/10
DLK
Chovatel:
Ludmila Neubauerová
Majitel:
Skrbkovi, Na Øíháku 5, 153 00 Praha - Radotín
Majitel:
Neubauerová Ludmila + P. Urbanides
26.6.2009
DKK
0/0
otec:
Viki z Podradbuzí
74738/09/11
t.è.
bonitace:
88107
Zk. BH, ZVV1
5JX1/P
matka: Lotty v.d. Piste Trophe
nar.:
20.10.2010
DKK
--
otec:
Garp z Lintichu
è.z.
DLK
79922/10
Chovatel:
Renata Machová Angelovová
Majitel:
Skrbkovi, Na Øíháku 5, 153 00 Praha - Radotín
Majitel:
Heckrová Veronika
DKK
1/1
otec:
Dago Hartis Bohemia
bonitace:
matka:
Pavel Skrbek
46 Jordan Jarbo
t.è.
--
Chovatel:
30.3.2008
69443/08
t.è.
bonitace:
30444
Zk. ZOP, ZZO, ZM, ZVV1, IPO-V
--
matka: Eve Jarbo
nar.:
27.10.2010
DKK
--
otec:
Garp z Lintichu
è.z.
DLK
80049/10
bonitace:
matka:
Jiøina Vorlová
Chovatel:
M. Smìtalová
Majitel:
Vorlová Jiøina, Sládkova 25, Teplice
Majitel:
Smìtalová M., Budovcova 15, Bystrovany
47 Chakira z Gargamellu
DKK
normal
otec:
Amatus v.Bad-Boll
06493
Zk. --
--
Lada Anrebri
t.è.
--
Chovatel:
10.5.2008
Zk. --
--
146 Lucy Liu Mirtan Bohemia
è.z.
DLK 0/0
nar.:
06513
145 Drahuška Anrebri
è.z.
DLK 0/0
nar.:
bonitace:
matka: Nylla z Gilanu
Pavel Skrbek
45 Yscha Fabare Bohemia
t.è.
--
Chovatel:
nar.:
981189900002811
63712
Zk. --
--
Gába Mirtan Bohemia
147 Dášenka Anrebri
è.z.
70064/08
DLK normal
t.è.
bonitace:
49285
5JX2/P
matka: Tequilla Anrebri
Chovatel:
Petra Fürstová
Majitel:
Fürstová Petra, Fibichova 773, 252 30 Øevnice
20
Zk. ZVV1, Fpr1, ZZO, BH
nar.:
20.10.2010
DKK
--
otec:
Garp z Lintichu
è.z.
DLK
79920/10
t.è.
--
bonitace:
matka:
Chovatel:
Renata Machová Angelovová
Majitel:
Marešová Michaela, Kublov 19, 267 41 Kublov
41
06491
--
Lada Anrebri
Zk. --
tøída dorost II - feny
48 Nany Ibis Bohemia
rozhodèí - Albín Majsniar
138 Zara Perunius Bohemia
nar.:
7.10.2010
DKK
--
otec:
Garp z Lintichu
è.z.
DLK
80027/10
t.è.
--
bonitace:
matka:
85355
Zk. --
--
Zdenìk Grombiøík
Majitel:
Zdenìk Grombiøík + Eva Heisigová, Osada Míru 314, 747 22 Dolní Benešov
DKK
--
otec:
Icon v.Bad-Boll
è.z.
DLK
62365/10
t.è.
--
bonitace:
matka:
Martin Kozárek
Majitel:
Kozárek Martin, Mierová 856, 908 72 Zavod - SK
62365
Zk. --
--
DKK
--
otec:
Icon v.Bad-Boll
è.z.
DLK
62366/10
t.è.
--
bonitace:
matka:
Martin Kozárek
Majitel:
Kozárek Martin, Mierová 856, 908 72 Zavod - SK
62366
Zk. --
--
DKK
--
otec:
Yukon v.d. Bastillie
è.z.
DLK
80156/10
t.è.
--
bonitace:
matka:
Chovatel:
Vítìzslav Fiala
Majitel:
Mrùzek Miroslav, Ratiboøská 126, Opava 5
58848
Zk. --
17.10.2010
DKK
--
otec:
Uran Framato Rolau
bonitace:
5JX1/P
matka: Teri Ornis-Bohemia
Chovatel:
Ing. Milan Havel
Majitel:
Kratochvíl Josef, Bøezí 019, 592 14 Nové Veselí
nar.:
5.9.2008
DKK
normal
otec:
Furbo degli Achei
è.z.
DLK
2225024
normal
t.è.
bonitace:
P-I 1997
Zk.
ZVV1
--
matka: Grace de Cuatro Flores
Chovatel:
Ladislav Král
Majitel:
Král Ladislav, Bratøíkù 3376, Havlíèkùv Brod
nar.:
18.4.2008
DKK
0/0
otec:
Indo Starý Samotár
è.z.
DLK
69223/08/11
0/0
t.è.
bonitace:
59022
Zk. IPO1, SchH1, ZVV1
5JX1/P
matka: Feja Daxis
Chovatel:
Renáta Guziková
Majitel:
Guziková Renáta, Požární 40, 713 00 Ostrava - Heømanice
--
nar.:
24.12.2008
DKK
0/0
otec:
Gio v.Frankengold
è.z.
DLK
72026/08
t.è.
0/0
bonitace:
58390
Zk. ZVV1
5JX1/P
matka: Armína Suché Lazce
Chovatel:
Václav Kašing
Majitel:
Kašing Václav, Ke strážnici 6, 747 95 Suché Lazce
Quena Hartis Bohemia
52 Hellen Ornis-Bohemia
142 Tarra z Krupièkova mlýna
nar.:
--
Zk. ZVV1
51 Quinta Suché Lazce
141 Ebony Vitaxis
19.11.2010
DLK
89396
Cora z Joz-Dunu
Chovatel:
nar.:
Danger v.Zellwaldrand
t.è.
50 Brandy Abides
140 Era Koz-Mar
19.9.2010
0/0
otec:
64557/07/08
Cora z Joz-Dunu
Chovatel:
nar.:
DKK
è.z.
49 Wimmy von der Piste Trophe
139 Egi Koz-Mar
19.9.2010
24.3.2007
Tampa Perunius Bohemia
Chovatel:
nar.:
nar.:
è.z.
DLK
79874/10
t.è.
--
bonitace:
matka:
--
Zk. --
7.2.2009
DKK
1/1
otec:
Fimo Hartis Bohemia
è.z.
DLK
72473/09/11
--
Jana Plaèková
Majitel:
Plaèková J. + Jiøí Šmidmajer, Køtìtice 48, Vodòany
t.è.
bonitace:
89537
5JX1/P
matka: Xera Ornis-Bohemia
Chovatel:
Josef Kratochvíl
Majitel:
Kratochvíl Josef, Bøezí 019, 592 14 Nové Veselí
Chiwa Framato Rolau
Chovatel:
40
16231
nar.:
21
Zk. ZVV1
tøída dorost II - psi
53 Arisa Ira od Guvernéra
nar.:
8.2.2008
DKK
0/0
otec:
Arny Hartis Bohemia
è.z.
DLK
68348/08/10
0/0
t.è.
bonitace:
13155
Zk. ZVV1
134 Justin Vantaris
matka: Merrylu Leptáè
Chovatel:
Lucie Lieblová
Majitel:
Lieblová Lucie, U Pøehrady 554, Velešín
54 Gába Mirtan Bohemia
nar.:
23.6.2005
DKK
0/0
otec:
Flipp von Arlett
è.z.
DLK
57480/05/08
--
t.è.
bonitace:
rozhodèí - Albín Majsniar
5JX1/P
63091
Zk. ZVV1
nar.:
30.8.2010
è.z.
DKK
--
otec:
Ferrari v.Agilolfinger
DLK
Jaroslava Jerychová
Majitel:
Jerychová Jaroslava
M. Smìtalová
nar.:
20.8.2010
Smìtalová M., Budovcova 15, Bystrovany
DKK
--
otec:
Kansses z Lintichu
55 Lea Schreidon
DKK
0/0
otec:
Ero Saurus Slovakia
Chovatel:
Majitel:
DLK
60103/06/08
0/0
t.è.
bonitace:
58787
ZVV1, SchHA, ZPO1, IPO2,
Zk.
FPr2
56 Pantea Schreidon
DKK
0/0
otec:
Excel Schreidon
Chovatel:
Majitel:
è.z.
DLK
64178/07/10
0/0
t.è.
bonitace:
è.z.
DLK
58987
Zk. ZVV1
Markech L. + L. Kopún, Koèovice
nar.:
3.11.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Remo v.Fichtenschlag
DLK
57 Cora Pùlnoèní mìsíc
DLK
--
bonitace:
Kateøina Klouèková
Majitel:
Klouèková Kateøina, Mraè 203, Poøíèí nad Sázavou
22
--
Zk.
--
matka: Vaby v.Fiemereck
04463
Zk.
è.z.
DLK
79919/10
--
t.è.
bonitace:
06490
--
matka: Lada Anrebri
Chovatel:
Renata Angelovová Machová
Majitel:
Heckrová Veronika
ZZO, ZVV1, ZVV2, ZPO1,
ZOP, ZPU1, ZPU2
5JX1/P
matka: Orsi z Mìsta šachet
Chovatel:
Zk.
--
137 Douglas Anrebri
Garp z Lintichu
Bob z Gargamellu
04628
Bössl Erich + Ivan Hájek, U Pelikána 945, 252 19 Rudná
otec:
0/0
t.è.
bonitace:
Ivan Hájek
Èirž Martin + Lucie Kopecká, Na Vinici 810, Beroun
otec:
--
Majitel:
--
DKK
80039/10
Chovatel:
20.10.2010
t.è.
--
--
matka: Tarra z Lintichu
Mgr. Ivan Koèajda
DKK
61686/06/08
62260
5JX1/P
matka: Rela von Frankengold
è.z.
t.è.
bonitace:
Majitel:
nar.:
6.7.2006
62260
--
Chovatel:
Martin Èirž
nar.:
Zk.
--
136 Enzo Redox
Èirž Martin + Lucie Kopecká, Na Vinici 810, Beroun
23.2.2007
--
5JX1/P
matka: Frea Schreidon
Martin Èirž
nar.:
Zk.
135 Chezop z Lintichu
matka: Quana Hartis Bohemia
è.z.
bonitace:
33167
5JX1/P
Majitel:
11.3.2006
--
t.è.
matka: Fatty Vantaris
Chovatel:
Chovatel:
nar.:
79281/10
39
tøída dospívajících - psi
133 Baghira Schreidon
nar.:
11.8.2010
DKK
--
otec:
Noell V.Suentelstein
è.z.
DLK
Chovatel:
Martin Èirž
Majitel:
Kopecká Lucie, Beroun
79305/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
58780
Zk.
--
rozhodèí - Jiøí Kuèera
--
Pantea Schreidon
58 Bongo Vitaxis
nar.:
18.11.2009
è.z.
75841/09
DKK
HD normal
DLK
ED normal
otec:
Quenn v. Löher Weg
t.è.
bonitace:
58631
Zk. ZVV1
--
matka: Karma Vitaxis
Chovatel:
Vítìzslav Fiala
Majitel:
Novotná Zdena, Terezínská 882/48, 410 02 Lovosice
59 Blondy od Zbojníka
nar.:
18.1.2010
è.z.
DKK
0/0
otec:
Chari z Esagílu
DLK
76534/10
--
t.è.
bonitace:
28103
Zk. --
--
matka: Jipsy Connan Bohemia
Chovatel:
Vasil Chasanovitis
Majitel:
Votrubec Ladislav, Boj za svob. 100, 293 01 Mladá Boleslav - Debø
60 Eric z Basileje
nar.:
22.11.2009
DKK
0/0
otec:
Onix z Prodašic
è.z.
DLK
76145/09
--
t.è.
bonitace:
35136
Zk. --
--
matka: Xara z Basileje
Chovatel:
Marie Valášková
Majitel:
Èernovský Miloslav, Polní 259, 473 01 Nový Bor
61 Champ Ladeco
nar.:
23.8.2009
DKK
0/0
è.z.
otec:
Garp z Lintichu
DLK
75225/09
--
t.è.
bonitace:
56265
Zk. --
--
matka: Wenke Abea z Mirkova chovu
Chovatel:
Josef Helísek
Majitel:
Helísek Josef, Biskupice 173, 763 41 Biskupice
62 Jax Vepeden
38
nar.:
22.12.2009
DKK
--
è.z.
otec:
Querry ze Støíbrného kamene
DLK
76204/09
--
t.è.
bonitace:
13412
--
matka: Amanda Vepeden
Chovatel:
Petr Veselka
Majitel:
Najman Zdenìk, Rudoltièky 2038, 560 02 Èeská Tøebová
23
Zk. --
63 Boyz Vitaxis
nar.:
18.11.2009
DKK
0/0
otec:
Quenn v. Löher Weg
128 Jannie Hartis Bohemia
è.z.
DLK
75840/09
0/0
t.è.
bonitace:
58630
Zk. --
--
matka: Karma Vitaxis
nar.:
5.4.2010
DKK
--
otec:
Fimo Hartis Bohemia
è.z.
DLK
77733/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
Vítìzslav Fiala
Chovatel:
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
Panáková Alena, Lítov 48, 357 09 Habartov
Majitel:
Kratochvíl Josef , Bøezí 019, 592 14 Nové Veselí
64 Xanto z Agíru Bohemia
17.1.2010
è.z.
DKK
normal
otec:
Tyson v.Köttersbusch
DLK
normal
t.è.
bonitace:
85305
Zk. --
--
matka: Xara z Agíru Bohemia
M. Sasák
Majitel:
Sasák M. + Oldøich Šnytr, 28. øíjna 57, Plzeò
65 Gall Hartis Bohemia
28.8.2009
DKK
1/1
otec:
Yukon v.d. Bastillie
DLK
75229/09
0/0
t.è.
bonitace:
49326
Zk. --
--
matka: Xena Hartis Bohemia
Chovatel:
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
Hièar Jan, Tlustice 193, 268 01 Hoøovice
66 Joker Astina
5.9.2009
DKK
normal
otec:
Garp z Lintichu
DLK
60225/09
normal
t.è.
bonitace:
60225
Zk. --
--
matka: Orsie von der Holzheimer Linde
Chovatel:
Martin Foriška
Majitel:
Foriška Martin, Radimov 88, 908 47 Radimov - SK
67 Quel z Arnultovic
11.12.2009
DKK
normal
otec:
Joker vom Eichenplatz
11.3.2010
DKK
0/0
otec:
Chivas v.Bad-Boll
è.z.
DLK
77056/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
51117
Zk. --
--
Ira Moravia KarMi
Chovatel:
Ing. Karel Strouhal
Majitel:
Boleslav Jan, Zahradní 1906, 664 34 Kuøim
nar.:
17.8.2010
è.z.
DKK
--
otec:
Paul v.Bierstadter Hof
DLK
79427/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
51166
Zk. --
--
Quana z Kyjovského údolí
Chovatel:
Bohuslav Pøibyl
Majitel:
Svoboda Jiøí, Horní Dunajovice 117, 671 34
131 Dogi Cetrio
è.z.
nar.:
nar.:
130 Bonny Znerop
è.z.
nar.:
--
129 Romina Moravia Kar-Mi
76555/10
Chovatel:
nar.:
Zk. --
Kira Hartis Bohemia
Chovatel:
nar.:
43951
nar.:
22.6.2010
DKK
--
otec:
Hill Mihapa
è.z.
DLK
78847/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
12503
Zk. --
--
Uta Cetrio
Chovatel:
Miloslav Èernovský
Majitel:
Èernovský Miloslav, Filcíkova 610, 507 32 Kopidlno
132 Quanda Ornis-Bohemia
è.z.
DLK
76177/09
normal
t.è.
bonitace:
28098
--
matka: Demira z Arnultovic
Chovatel:
Bc. Roman Janata
Majitel:
manželé Janatovi, Zátiší 770, 473 01 Nový Bor
24
Zk. --
nar.:
17.3.2010
DKK
--
otec:
Fimo Hartis Bohemia
è.z.
DLK
77386/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
89623
Zk. --
--
Colline Hartis Bohemia
Chovatel:
Josef Kratochvíl
Majitel:
Kratochvíl Josef , Bøezí 019, 592 14 Nové Veselí
37
123 Quarta z Lipé Moravia
nar.:
20.3.2010
DKK
normal
è.z.
otec:
Wegas v.Fichtenschlag
DLK
68 Arex von der Pelzmühle
77399/10
fast normal
matka:
t.è.
bonitace:
51124
Zk. --
--
Jela z Lipé Moravia
nar.:
12.9.2009
DKK
0/0
otec:
Eros v.Haus Portofino
è.z.
DLK
76327/09
--
t.è.
bonitace:
Markéta Matoušková
Chovatel:
Heinrich Reiner
Majitel:
Matoušková Markéta, K. H. Máchy 421, 672 01 Moravský Krumlov
Majitel:
Prášilovi, Dukelská 1295, 430 01 Chomutov
nar.:
1.4.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Eros v.Haus Portofino
DLK
77923/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
88246
Zk. --
--
Lotty v.d. Piste Trophe
nar.:
2.9.2009
DKK
0/1
è.z.
otec:
Garp z Lintichu
DLK
75017/09
--
t.è.
bonitace:
Chovatel:
Marián Pekárek
Majitel:
Èejkovi P.+J. + Skrbek Kladruby nad Labem 103
Majitel:
Pekárek Marián, Strahovice 128, 747 24
125 Fiona z Leutschau
è.z.
DKK
--
otec:
Tyson vom Köttersbusch
DLK
--
t.è.
bonitace:
matka:
61524
Zk. --
--
Quincy Perunius Bohemia
nar.:
15.9.2009
DKK
0/0
otec:
Arex v.d. Wilhelmswarte
è.z.
DLK
75540/09
--
t.è.
bonitace:
Chovatel:
Mgr. Zdenìk Grombiøík
Majitel:
Baluch Vladimír, Kátov 197, 908 49 Urádištì - SK
Majitel:
Kourek Ladislav, Feltlova 140, 588 13 Polná
126 Elfie Polux Bohemia
DKK
--
otec:
Italo di Casa Nobili
è.z.
DLK
71 Speedy Provocativo
79157/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
97017
Zk. --
--
Olga v.Team Zellwaldrand
nar.:
3.1.2010
DKK
0/0
otec:
Rocky vom Feuermelder
DLK
76369/10
0/0
t.è.
bonitace:
Chovatel:
Barbora Zahradníková
Majitel:
Paulová J. + Petr Piško, Komenského 60, Hostomice
Majitel:
Zahradníková Barbora + Martina Bezstarosti
28.7.2010
è.z.
DKK
--
otec:
Enzo z Krupièkova mlýna
DLK
Zk.
--
--
81800
Zk.
--
--
matka: Chocolate Geisha Provocativo
Petr Piško
127 Andrea ze Zevlova dvora
85279
dlouhosrstý
è.z.
Chovatel:
nar.:
--
matka: Quincy Perunius Bohemia
Vladimír Baluch
24.7.2010
Zk.
--
70 Xamb Perunius Bohemia
61524/10
Chovatel:
nar.:
58596
matka: Imunny Schreidon
P. Skrbek
10.5.2010
ZVV1
69 Vantor Gard Bohemia
Chovatel:
nar.:
Zk.
--
matka: Forma v.d. Leiegegend
Chovatel:
124 April Fabare Bohemia
96392
72 Sparrow Jack Provocativo
79167/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
13494
--
Šeril ze Zevlova dvora
Zk. --
nar.:
3.1.2010
DKK
0/0
è.z.
otec:
Rocky vom Feuermelder
DLK
76368/10
0/0
t.è.
bonitace:
Zk.
--
--
matka: Chocolate Geisha Provocativo
Chovatel:
Jiøí Zevl
Chovatel:
Barbora Zahradníková
Majitel:
Zevlová Andrea, Nádražní 39, Èeské Budìjovice
Majitel:
Zahradníková Barbora + Martina Bezstarosti
36
81799
25
73 Caran od Hradu Drahotuch
nar.:
28.11.2009
DKK
0/0
otec:
Eros v.Haus Portofino
è.z.
DLK
118 Rosse z Arnultovic
76265/09
0/0
t.è.
bonitace:
67292
Zk. --
--
matka: Rendy od Hradu Drahotuch
nar.:
23.7.2010
è.z.
DKK
--
otec:
Sultan von der Jahnhöhe
DLK
79234/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
Pavel Polián
Chovatel:
Bc. Roman Janata
Majitel:
Pavlasová Alena, Dr. Èejky 1518, 742 58 Pøíbor
Majitel:
manželé Janatovi, Zátiší 770, 473 01 Nový Bor
29.12.2009
--
otec:
Haribal Qstion
è.z.
DLK
61000/09
--
t.è.
bonitace:
61000
Zk. --
--
matka: Ima z Adamova dvora
nar.:
5.5.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Rando v.Team Fiemereck
DLK
77985/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
Ondrej Jesenský
Chovatel:
Prášilovi
Majitel:
Jesenský Ondrej, Belehradská 6, 040 13 Košice - SK
Majitel:
Prášilovi, Dukelská 1295, 430 01 Chomutov
21.11.2009
0/0
otec:
Baron Rauneko
Chovatel:
Majitel:
è.z.
DLK
75850/09
0/0
t.è.
bonitace:
06351
Zk. --
--
matka: Demon Spawn z Gilanu
Rando v.Team Fiemereck
Srpová Jana
Drug Zellwaldrand
è.z.
DLK
81478/11
--
t.è.
bonitace:
MO
3416
Zk. --
--
matka: Bakai Bator Quinie
J. Gecelovský
Smìtalová M., Budovcova 15, Bystrovany
1.9.2009
--
otec:
Kansses z Lintichu
--
t.è.
bonitace:
matka:
96452
Zk. --
--
Monky Krásnooèko
nar.:
2.7.2010
DKK
--
otec:
Arny Hartis Bohemia
è.z.
DLK
78771/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
43968
Zk. --
--
Denni Hartis Bohemia
Chovatel:
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
Panský Jiøí, Nad Žabincem 1890, 580 01 Havlíèkùv Brod
122 Clea z Doliny Lotosu
è.z.
DKK
78812/10
121 Mirra Hartis Bohemia
77 Erkanses z Lintichu
Majitel:
otec:
Kronsová Bohumíra
otec:
Chovatel:
è.z.
DLK
Jaroslava Prášilová
--
nar.:
0/0
Majitel:
DKK
Majitel:
6.6.2010
DKK
Chovatel:
25.12.2009
Chovatel:
nar.:
Ludmila
Neubauerová
76 Yukon Starý samotár
nar.:
Zk. --
--
120 Vangelli Krásnooèko
75 Megadeth z Gilanu
DKK
96439
Tammy v.Melanchthon
Chovatel:
nar.:
--
119 Sole Mio Krásnooèko
74 Wido v.Haus Galli
DKK
Zk. --
Demira z Arnultovic
Chovatel:
nar.:
28123
DLK
60263/09
--
t.è.
bonitace:
60263
--
matka: Galia Almett
Mgr. Ivan Koèajda
Ulmanová Hana + Mgr. Ivan Koèajda
26
Zk. --
nar.:
1.8.2010
DKK
--
otec:
Lord Gard Bohemia
è.z.
DLK
2636
--
t.è.
bonitace:
matka:
284T
--
Chany Gard Bohemia
Chovatel:
Marián Pekárek
Majitel:
Pekárek Marián, Strahovice 128, 747 24
35
Zk. --
tøída dospívajících - feny
113 Birra Kehro Bohemia
nar.:
11.4.2010
DKK
0/0
è.z.
otec:
Xantos z Agíru Bohemia
DLK
77730/10
0/0
t.è.
bonitace:
matka:
44636
78 Wanta Clark
Naomi Krásnooèko
Chovatel:
Vlastimil Kejzar
Majitel:
Matìjková Lucie, Kvasiny 337, 517 02 Kvasiny
21.2.2010
DKK
1/1
otec:
Olk Gymor
è.z.
DLK
77750/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
98012
Marcela Šmídová
Majitel:
Petrák Jiøí, Bøešany 18, 273 71 Zlonice
--
22.4.2010
è.z.
DKK
normal
otec:
Arex v.d. Wilhelmswarte
DLK
matka:
t.è.
bonitace:
85342
Majitel:
Sasáková H. + Z. Grombiøík, Èeškova 1279, Pardubice
DKK
--
otec:
Vegas du Haut Mansard
DLK
77376/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
56308
Ivan Žíla
Majitel:
Žíla Ivan, K. Èapka 1131, 765 02 Otrokovice
--
DKK
--
otec:
Garp z Lintichu
è.z.
DLK
61638/10
--
bonitace:
matka:
61638
--
Chantal Astina
Chovatel:
Martin Foriška
Majitel:
Foriška Martin, Radimov 88, 908 47 Radimov - SK
34
Lexy Clark
Chovatel:
Jiøí Šiška
Majitel:
Siváková Alena, Velká Bukovina 63, 552 04 Chvalkovice
nar.:
8.10.2009
è.z.
75734/09
DKK
A-normal
DLK
ED normal
t.è.
88167
Zk. ZVV1
bonitace: 5JXQ1/P
matka:
Chovatel:
Jiøí Šiška
Majitel:
Šiška Jiøí, Ochozská 389, 190 16 Praha 9
nar.:
3.1.2010
DKK
0/0
è.z.
DLK
Olympia Clark
76370/10
t.è.
0/0
81801
Zk. --
bonitace: -matka:
Chocolate Geisha Provocativo
Chovatel:
Barbora Zahradníková
Majitel:
Bursíková Petra Ing., Týnská 57, 390 01 Tábor - Horky
nar.:
23.8.2009
DKK
0/0
è.z.
DLK
75228/09
t.è.
--
otec: Garp z Lintichu
t.è.
Zk. --
81 Cherry Ladeco
117 Ketty Astina
15.5.2010
88158
Zk. --
Lara Riwal Hof
Chovatel:
nar.:
matka:
otec: Rocky v.Feuermelder
116 Tara Riwal Hof
è.z.
bonitace: --
80 Samba Provocativo
Caira Sarandon
M. Sasák
8.3.2010
t.è.
ED normal
Zk. --
--
Chovatel:
nar.:
75728/09
DLK
otec: Erik v.Elzmündungsraum
77688/10
normal
è.z.
A-normal
79 Xixi Clark
115 Baffy z Agíru Bohemia
nar.:
8.10.2009
DKK
Zk. --
Niki z Jirkova
Chovatel:
nar.:
otec: Gio v. Frankengold
114 Fergie z Tržištì
nar.:
rozhodèí - Jiøí Kuèera
Zk. --
--
56268
Zk. --
bonitace: -matka:
Wenke Abea z Mirkova chovu
Chovatel:
Josef Helísek
Majitel:
Helísek Josef + Lucie Helísková, Biskupice 173, 763 41 Biskupice
Zk. --
82 Cheer vom Höchstadter Wappen
nar.:
6.12.2009
DKK
normal
otec: Tyson vom Köttersbusch
è.z.
DLK
81991/11
t.è.
normal
Zk. --
bonitace: --
matka:
Aika vom Höchstadter Wappen
Chovatel:
Erich Siegwart
Majitel:
Tauchman Pavel, Dolní Olešnice 79, 543 75
èip è.
27
276098102832298
tøída mladých - feny
83 Xanta z Agíru Bohemia
nar.:
17.1.2010
DKK
normal
è.z.
DLK
76560/10
normal
otec: Tyson vom Köttersbusch
Chovatel:
Majitel:
t.è.
85310
Zk. --
matka:
108 Buggie Schreidon
Xara z Agíru Bohemia
M. Sasák
Sasák M., Karla IV. 32, Uherský Brod
84 Ivana Mir-Jar
nar.:
15.9.2009
DKK
0/0
è.z.
DLK
75391/09
Chovatel:
Majitel:
t.è.
0/0
otec: Vanos van Noort
53239
Zk. ZVV1
85 Lexis Mir-Jar
5.2.2010
0/0
è.z.
DLK
76815/10
Chovatel:
Majitel:
t.è.
0/0
otec: Kwantum vom Klostermoor
53248
Zk. --
matka:
86 Zebie Fabare Bohemia
DKK
0/0
è.z.
DLK
75147/09
Chovatel:
Majitel:
t.è.
0/0
otec: Xantos z Agíru Bohemia
88148
Zk. --
Zartha Fabare Bohemia
Skrbkovi, Na Øíháku 5, 153 00 Praha - Radotín
87 Hollywood v.Team Zellwaldrand
21.1.2010
DKK
normal
è.z.
DLK
2250034
Chovatel:
Majitel:
t.è.
normal
otec: Ober della Valcuvia
Noell V.Suentelstein
79306/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
58781
Zk. --
--
Pantea Schreidon
Chovatel:
Martin Èirž
Majitel:
Tyll Petr, Masarykova 919, 735 14 Orlová - Lutynì
nar.:
26.3.2010
DKK
normal
è.z.
otec:
Tyson vom Köttersbusch
DLK
2251014
normal
matka:
t.è.
bonitace:
Zk. ---
Zenzi vom Zellergrund
Chovatel:
Erich Bösl
Majitel:
Bössl Erich + Ivan Hájek, U Pelikána 945, 252 19 Rudná
èip è.
276098102825290
nar.:
27.6.2010
DKK
--
otec:
Kansses z Lintichu
è.z.
DLK
78578/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
63662
Zk. --
--
Nikky Irluka
Chovatel:
Ing. Aleš Miketa
Majitel:
Miketa Aleš Ing., Rùžová 17, 789 85 Mohelnice
bonitace: -matka:
Pavel Skrbek
nar.:
otec:
è.z.
DLK
110 Angie Imatorino
Ester Mir-Jar
Prokšová Zuzana, Èížov 72, 586 01 Jihlava
28.8.2009
--
bonitace: --
Jaromír Anderle
nar.:
11.8.2010
DKK
109 Inara von der Piste Trophe
Daira Mir-Jar
Prokšová Zuzana, Èížov 72, 586 01 Jihlava
DKK
nar.:
bonitace: -matka:
Jaromír Anderle
nar.:
rozhodèí - Albín Majsniar
bonitace: --
Zk. --
111 Karin Jihland
nar.:
20.5.2010
DKK
--
otec:
Hill Mihapa
è.z.
DLK
77902/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
53264
Zk. --
--
Ennie Mir-Jar
Chovatel:
Ing. Tomáš Rychetský
Majitel:
Kadlec Jaroslav, Karlov 649/64, 594 01 Velké Meziøíèí
bonitace: --
matka:
Olivia v.Team Zellwaldrand
N. Herms, SRN
èip è.
Piško Petr + R. Wiesner, SRN
28
276098102895163
112 Pila Framato Rolau
nar.:
28.5.2010
DKK
--
otec:
Vigo Framato Rolau
è.z.
DLK
78279/10
--
t.è.
bonitace:
matka:
24748
Zk. --
--
Delta Framato Rolau
Chovatel:
František Matouš
Majitel:
VOŠ, SOŠ a SOU, Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
33
103 Brix z Pardubièek
nar.:
8.4.2010
DKK
0/0
otec:
Haribal Qstionn
88 Jolie z Gargamellu
è.z.
DLK
77478/10
0/0
t.è.
bonitace:
43942
Zk. --
--
matka: Xandra Ka-Bron Silesia
nar.:
20.8.2009
DKK
0/0
è.z.
DLK
75520/09
otec: Xantos z Agíru Bohemia
matka:
Ondøej Michek
Chovatel:
Petra Fürstová
Majitel:
Michek Ondøej, Ke Høišti 368, 530 07 Pardubice
Majitel:
Šrejdrová Nadìžda, Lysá nad Labem
nar.:
8.8.2010
DKK
--
otec:
Hill Mihapa
è.z.
Ambra z Gargamellu
79441/10
--
t.è.
bonitace:
12506
Zk. --
--
matka: Lasi z Prodašic
nar.:
28.8.2009
DKK
0/0
è.z.
DLK
75236/09
t.è.
--
otec: Zamp v.Thermodos
matka:
Chovatel:
MVDr. Helena Melounová
Majitel:
Èernovský Miloslav, Filcíkova 610, 507 32 Kopidlno
Majitel:
Kratochvíl Josef, Bøezí 019, 592 14 Nové Veselí
DKK
0/0
otec:
Arex v.d. Wilhelmswarte
90 Felicity Avax Hof
è.z.
DLK
77732/10
0/0
t.è.
bonitace:
43932
Zk. --
--
matka: Xara Hartis Bohemia
nar.:
24.10.2009
DKK
0/0
è.z.
DLK
76095/09
t.è.
0/0
otec: Joker vom Eichenplatz
matka:
Chovatel:
Jiøí Zavadilík
Majitel:
Melounová Helena MVDr., Nad Hliništìm 271, 583 01 Chotìboø
Majitel:
Michek Ondøej, Ke Høišti 368, 530 07 Pardubice
22.6.2010
DKK
--
otec:
Zandor vom Grafental
91 Bony z Kyjovského údolí
è.z.
DLK
79459/10
--
t.è.
bonitace:
96456
Zk. --
--
matka: Brixi v.Common Rook
nar.:
31.1.2010
DKK
2/2
è.z.
DLK
76566/10
t.è.
0/0
otec: Gigolo v.d. Barenschlucht
matka:
Chovatel:
Milan Hanousek
Majitel:
oupal Václav, Dlouhá 534, 431 51 Klášterec nad Ohøí
Majitel:
Hanousek Milan, Mírová 6, 408 01 Rumburk
4.3.2010
DKK
0/0
otec:
Fimo Hartis Bohemia
Zk. --
Sára z Kyjovského údolí
Jaroslava Prášilová
107 Bear z Atalu Praha
28109
bonitace: --
Chovatel:
nar.:
Zk. --
Dion Avax Hof
MVDr. Helena Melounová
106 Woodoo Krásnooèko
52440
bonitace: --
Chovatel:
nar.:
Zk. --
Xera Ornis-Bohemia
Miloslav Èernovský
105 Irros Hartis Bohemia
43917
bonitace: --
Chovatel:
2.4.2010
Zk. --
89 Heda Hartis Bohemia
DLK
nar.:
83013
bonitace: --
Chovatel:
104 Eduardo Cetrio
t.è.
0/0
92 Russian Roulette Provocativo
è.z.
DLK
77221/10
0/0
t.è.
bonitace:
88240
Zk. ZM
--
matka: Ch. Yvera z Atalu Praha
nar.:
15.12.2009
DKK
0/0
è.z.
DLK
otec: Matcho Hartis Bohemia
76320/09
t.è.
-matka:
Jessica Provocativo
Chovatel:
Marie Musilová
Chovatel:
Barbora Zahradníková
Majitel:
Èernovská Irena, Èechova 999, Roudnice nad Labem
Majitel:
Zahradníková Barbora, Havanská 2826, 390 05 Tábor
32
81794
bonitace: --
29
Zk. --
tøída mladých - psi
98 Arys z Agíru Bohemia
rozhodèí - Albín Majsniar
93 Dick Vitaxis
nar.:
23.6.2010
DKK
--
otec:
Odix
Vitaxis
è.z.
DLK
78500/10
--
t.è.
bonitace:
58756
Zk. --
--
matka: Nicka Vitaxis
Chovatel:
Vítìzslav Fiala
Majitel:
Magnusek Lumír, Staøíè 617, 739 43 Staøíè
20.7.2010
DKK
--
otec:
Garp z Lintichu
è.z.
DLK
79095/10
--
t.è.
bonitace:
Josef Šplouchal
Majitel:
Šplouchal Josef, Javorník 128, 568 02 Svitavy
45297
Zk. --
--
DKK
0/0
otec:
Godalis
Tino
è.z.
otec:
Remo v.Fichtenschlag
DLK
77676/10
--
t.è.
bonitace:
85330
Zk. --
--
matka: Xaba z Agíru Bohemia
Chovatel:
M. Sasák
Majitel:
Sasák M. + Simon Jaroslav, Palackého 7, Svitavy
nar.:
17.8.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Paul v.Bierstadter Hof
DLK
79426/10
--
t.è.
bonitace:
51168
Zk. --
--
matka: Quana z Kyjovského údolí
Chovatel:
Bohuslav Pøibyl
Majitel:
Pøibyl Bohuslav, Oblekovice 205, 671 81 Znojmo
100 Cirro Gard Bohemia
95 Vito Pla-Ren
2.6.2010
--
matka: Anda Dlhá Roveò
Chovatel:
nar.:
20.4.2010
DKK
99 Boddy Znerop
94 Ilbo Hortim Bohemia
nar.:
nar.:
è.z.
DLK
78132/10
0/0
t.è.
bonitace:
39547
Zk. --
--
nar.:
1.6.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Esco Vitaxis
DLK
77990/10
--
t.è.
bonitace:
58734
Zk. --
--
matka: Biggi Gard Bohemia
Chovatel:
Marián Pekárek
Majitel:
Pekárek Marián, Strahovice 128, 747 24
matka: Nancy Pla-Ren
Chovatel:
Renata Tomášová
101 Breny Panèavská Stezka
Majitel:
Tomášová Renata, Lokot 111, 516 01 Rychnov n. Knìžnou
nar.:
20.6.2010
DKK
--
otec:
Haribal Qstionn
96 Garry z Leutschau
nar.:
13.6.2010
DKK
--
è.z.
otec:
Garos d' Ulmental
DLK
61808/10
--
t.è.
bonitace:
61808
Zk. --
--
è.z.
DLK
Majitel:
Veselá Šárka, Brtnická 43, 586 01 Jihlava
102 Jeff Ro-Kop Bohemia
nar.:
7.7.2010
DKK
--
otec:
Natcho v.Kirschental
97 Aragon Fabare Bohemia
otec:
Eros v.Haus Portofino
Zk. --
--
matka: Xini z Agíru Bohemia
Hrdlièka František, Bezdìkov 371, 560 02 Èeská Tøebová
0/0
53273
matka: Dorsi Mir-Jar
Majitel:
DKK
t.è.
bonitace:
Šárka Veselá
Vladimír Balúch
1.4.2010
--
Chovatel:
Chovatel:
nar.:
dlouhosrstý
78662/10
è.z.
DLK
77861/10
0/0
t.è.
bonitace:
88245
--
Zk. --
è.z.
DLK
79027/10
--
t.è.
bonitace:
Pavel Skrbek
Majitel:
Kejzar Vlastimil, Žižkov 1932, 544 01 Dvùr Králové n. L.
30
Zk. --
--
matka: Victoria Ro-Kop Bohemia
Chovatel:
Roman Kopeèný
Majitel:
Kourková Vendula, Feltlova 140, 588 13 Polná
matka: Lotty v.d. Piste Trophe
Chovatel:
35231
31

Podobné dokumenty

Zpravodaj 2/2005 - Hovawart klub ČR

Zpravodaj 2/2005 - Hovawart klub ČR MVDr. ýech provČĜí souþasný stav v oblasti þipování. Vzhledem k tomu, že všichni poradci musí pro výkon své funkce používat dálnice, bylo rozhodnuto o proplácení dálniþních známek dle dokladu. Z in...

Více

Občasník č. 38

Občasník č. 38 dochází vytrvale a pravidelnì i dnes. Nìkterým to už bohužel zdravotní potíže nedovolí. Pohyb je nutný v každém vìku, samozøejmì pøimìøený a individuální. Rády se setkáváme nejen v tìlocviènì, ale ...

Více

výsledky ov

výsledky ov Jméno CHAIME FABARE BOHEMIA Nar. 19.3.2012 Č.záp. 85652/12 t.č. 88625 RTG DKK O: FERRARI v. AGILOLFINGER M: RABIENNE a.d. BRUNNENSTRASSE CH: Skrbek Pavel, Na Římáku 5/1105, 15300 Praha 5- Radotín M...

Více

zde

zde Zkoušky IPO2, ZVV1, BH, SchH1, t.č. 22667 RTG DKK 0/0 RTG DLK 0/0 O: Karamel Anrebri č.z. CMKU/DS/55416/04/08 M: Henny z Daskonu č.z. CMKU/DS/61075/06/08 CH: Josef Králík, Mimov 11,34561 Staňkov Ma...

Více

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005 Podrobné informace jsou uvedeny i na webové stránce Mezinárodního sèítání vodních ptákù v ÈR http://www.iwccz.wz.cz, kde lze nalézt metodiku a formuláø sèítání, instrukce pro spolupracovníky, výsle...

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10 Km - Muži A (18

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10 Km - Muži A (18 Brno Brno Acapulco Team 1973 Brno Brno Blažovice Batelov JuraZub Zlín Dolany Tetčice ZelenE Rosice Domašov Brno TJ Sokol Deblín SK Nové Město na Moravě Brno Ježov ----BRNO Bukovice Dopravoprojekt B...

Více