- PRECHEZA as

Komentáře

Transkript

- PRECHEZA as
Ilustrace: INGIMAGE
Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
noviny
precheza
Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
prosinec 2015
- leden 2016
únor 2016 | číslo 1 | www.precheza.cz
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Odvětví výroby titanové běloby se již
pátým rokem potácí v krizi a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla
v blízké budoucnosti změnit k lepšímu.
Naopak, propad cen běloby v poslední
době ještě zrychlil a ke konci roku 2015
tyto ceny klesly na historicky nejnižší
úroveň. Všichni výrobci hledají cesty, jak
tento cenový tlak přežít. Usilovně se snaží
pokles cen přenést na dodavatele surovin a energií, ale to pořád nestačí. Ceny
totiž dále klesají. Hlavním problémem
jsou vysoké zásoby a přebytek výrobních
kapacit. Řada našich konkurentů proto již
v loňském roce omezila výrobu a zahájila restrukturalizace, včetně propouštění
zaměstnanců.
V této složité tržní situaci nás postihlo
dlouhodobé odstavení výrobny kyseliny
sírové. Rychlé zajištění nákupů kyseliny
a energií z externích zdrojů bylo obrovským úspěchem, za který jsme však museli
tvrdě platit. Naštěstí převážná část takto
vzniklých vícenákladů byla financována
z pojistného plnění, stejně tak, jako obnova poškozené výrobny kyseliny sírové.
Z důvodu urychlení rekonstrukce výroby
byla v dubnu 2015 ukončena spolupráce
s dosavadním dodavatelem ČKD Praha
DIZ a.s. a obnovu zařízení jsme si poté
Foto: archiv PRECHEZA
ve spolupráci s vybranými subdodavateli
zajišťovali sami. Díky těmto opatřením
byla již 10. prosince 2015 zahájena výroba kyseliny sírové ve zkušebním provozu.
Přes všechny komplikace na trhu i v samotné výrobě bylo nakonec v roce 2015
dosaženo nejvyššího prodeje titanové
Dne 2. 12. 2015 byla vydáním
závěrečného protokolu
úspěšně ukončena inspekce
HACCP systému výroby
minerální doplňkové látky
MONOSAL Ústředním
kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským.
Inspekcí byla zjištěna shoda systému
s požadavky evropské a české legislativy v oblasti bezpečnosti a hygieny
krmiv a nebyly konstatovány žádné
nálezy vyžadující nápravná nebo preventivní opatření.
Dne 27.1. 2016 proběhlo
ověření výkazu množství emisí
oxidu uhličitého za rok 2015
v rámci evropského systému
pro obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů.
Základem účinného fungování systému je úplné a přesné vykazování
emisí těchto plynů, v případě Prechezy oxidu uhličitého ze spalovacích
procesů a z neutralizace v souladu
se schváleným monitorovacím plánem zařízení. Ověřovacím orgánem
byla firma TOP-ENVI Tech Brno,
která potvrdila soulad s prováděcími předpisy. Precheza bude muset
následně do konce dubna odevzdat
takové množství povolenek, které
odpovídá roční tonáži emitovaného
oxidu uhličitého.
běloby v historii společnosti. Rád bych
využil této příležitosti a poděkoval všem
zaměstnancům a partnerům, kteří se na
dosažených výsledcích a na řešení nestandardních situací v roce 2015 podíleli. Doufám, že rok 2016 bude klidnější.
Ivo Hanáček
Foto: INGIMAGE
Foto: archiv PRECHEZA
rok 2015 je již definitivně za námi a tak
nastal ten pravý čas ke krátkému
ohlédnutí. Podrobnější informace
naleznete ve článcích komerčního ředitele
a vedoucích provozů. Byl to rok bezesporu
velmi náročný, jeden z nejsložitějších
v novodobé historii společnosti PRECHEZA.
Foto: archiv PRECHEZA
Komerční úsek
Rok 2015 je za námi a co nás čeká v roce 2016?
V prvé řadě mi dovolte vám všem popřát do nového roku 2016 hodně zdraví,
štěstí, lásky a pracovních i osobních úspěchů. Začátek roku je doba, kdy se
ohlížíme za rokem uplynulým. Rád bych tedy zhodnotil rok 2015 z hlediska
prodejních, nákupních a vývojových aktivit obchodního úseku.
Byl to opět rok rekordů v množstevním
vyjádření prodejů i nákupu některých
produktů. Prodej titanové běloby i přes
nepříznivý začátek roku, kdy jsme výrobně
ztratili přes tisíc tun titanové běloby vlivem
havárie výrobny kyseliny sírové na konci
roku 2014, se nám podařilo prodat za rok
nejvíce titanové běloby v historii Prechezy,
a to přes 51 tisíc tun. Na druhou stranu musíme zdůraznit, že se to podařilo v období
tvrdého celosvětového konkurenčního boje,
kdy ceny dosáhly rekordně nejnižší úrovně za posledních 30 let. Posílili jsme naše
pozice v aplikačních segmentech dodávek
pro potravinářský průmysl a výroby speciálních papírů a udrželi jsme náš podíl na
trhu v dodávkách pro výrobu plastů. To vše
dokládá obr. č. 1, na kterém je vidět rozdělení dodávek titanové běloby v roce 2015 na
jednotlivé aplikační oblasti.
Železité pigmenty prožily zajímavý rok, v jehož první polovině bychom prodali možná
dvojnásobné vyrobené množství, ale na
konci roku poptávka výrazně poklesla a plán
prodeje jsme nakonec překročili jen o pár
tun. Udrželi jsme pozitivní trend navyšování
podílu prodejů našich železitých pigmentů
do zemí západní Evropy a překročili již třicetiprocentní hranici, což dokládá obr. č. 2.
V prodeji Monosalu jsme věděli, že nás čeká
nelehký úkol. Na přelomu 3. a 4. čtvrtletí
najížděla do provozu nová výrobní linka.
Vzhledem k rozdílné kvalitě produktu bylo
APLIKAČNÍ POUŽITÍ TB
rok 2015
potraviny
kosmetika
plasty
nutno uskutečnit v krátké době testy nového produktu u zákazníků a začít ho ihned
prodávat. Ve finále se to podařilo, a tak byl
prodán prakticky všechen Monosal vyrobený ve stávající výrobně a část nově vyrobené produkce. Výsledkem je nakonec
druhý nejvyšší roční prodej v historii, a to
přes 19 tisíc tun.
Nesmíme zapomenout ani na prodej vedlejších produktů a zejména bílého sádrovce
stavebnictví
nepigm.
TERITORIA ŽP
rok 2015
distribuce
Ples
zaměstnanců
Pregips, jehož prodej ve výši přes 170 tisíc
tun za rok 2015 je nejvyšší v historii od
doby zahájení jeho výroby a prodeje. Jen
pro představu, za rok odjelo z Prechezy téměř 3900 nákladních aut a 1400 vagonů do
cementáren na Moravě a Slovensku.
Západní
Evropa
Koná se 18. března 2016
od 20.00 hodin
v Klubu Teplo na Horním
Náměstí. Plesový večer bude
věnován italským hitům 80. let.
K tanci i poslechu zahraje
skupina RK Band. Nebude
chybět ani cimbálová muzika
ve sklepní vinárně
Vstupenky
u paní Sylvy Lovasové,
kl. 2831.
Cena vstupenky
100 Kč
nátěrové
hmoty
Východní
Evropa
papír
obr. 1
Zaměstnance společnosti
Precheza a.s. Přerov
srdečně zveme na
Slevová karta 30%
Tuzemsko
na sportovní zboží
UVNITŘ - na straně 4.
obr. 2
pokračování článku na str. 3 —
2
události
precheza
www.precheza.cz
únor 2016
Výrobní úsek
Hodnocení náročného roku 2015 z pohledu vedoucích provozů
Foto: archiv PRECHEZA
Rok 2015 znamenal pro provoz titanové běloby (PTB) stejně rekordní plán výroby 51 200 t TB/rok jako v roce
2014, ale s tím, že bude probíhat čtrnáctidenní generální odstávka/zarážka (GZ) na jedné z kalcinačních pecí.
Bohužel komplikovaná situace z přelomu roku 2014 a 2015 z důvodu omezených dodávek koncentrované kyseliny
sírové vyústila k odstavení jedné kalcinační pece na konci roku 2014 a nájezd proběhl až 22. ledna 2015.
Provoz titanové běloby
Během několika dalších měsíců se navíc
zjistilo, že nakupovaná kyselina sírová není
pro proces rozkladu ilmenitu úplně ideální
(nižší koncentrace) a tento efekt způsobuje
snížení výtěžku tohoto uzlu a tím nemožnosti dosahovat průměrných denních výkonů a maximální kapacity výrobny TB.
Plán musel být revidován a přizpůsoben
aktuálním problémům. Výsledné číslo bylo
navrženo na 50 300 t a zkrácení plánované
GZ na 7 dní pro posílení maximálních výkonů. Postupným zvyšováním koncentrace
nakupované kyseliny sírové v letních měsících bylo možné mírně zvyšovat výkony
a na konci roku bylo vyrobeno 50 485 t TB.
Je to úspěch, že bylo možné téměř celý rok
Uplynulý rok na provoze železitých pigmentů byl pozitivně ovlivněn solidní poptávkou
a prodeji našich výrobků. Tomu jsme přizpůsobili veškeré činnosti a naplno využili
naše výrobní kapacity. Do roku 2015 jsme
nicméně nevstoupili příliš šťastně, havárie
parního kotle na sírovce a následné snížení výkonu titanové běloby se u nás projevil
přechodným nedostatkem zelené skalice.
Proto jsme museli snížit výkon provozu
a výpadek v lednu jsme doháněli celý rok.
Naštěstí úspěšně. Výkony po celý rok byly
stabilizované bez větších poruch a odstávek.
Ve výsledku jsme dosáhli jedné z nejvyšších
výrob železitých pigmentů a výrobní rekord
Monosalu se posunul zase o něco výše. To
vše při optimálním využití zelené skalice
Energetika a MAR
Energetika v roce 2015 prošla mimo jiné
i organizačními a personálními změnami,
a to jak ve vedení útvaru, tak v obsazení
jednotlivých profesí/pozic. Samozřejmě na
energetice v průběhu roku 2015 proběhly
interní audity a prověrky tak, jak byly naplánovány.
V minulém roce bylo na energetice realizováno několik investičních akcí, které mají
za cíl především obnovu energetického
zařízení. Mezi významné akce můžeme
zařadit stále ještě probíhající rekonstrukci
centrálního velínu energetiky, kde v několika etapách probíhá náhrada starého
Provoz VH
Rok 2015 byl pro provoz VH zvláštní – zatímco úsek Zásobování vodou vykazoval
spíše nižší výkony, Výrobna průmyslového
sádrovce naopak dosahovala rekordů. Vše
bylo dáno odstávkou výrobny S1, kdy jsme
na jedné straně nedodávali vodu ani pro
vlastní výrobu, ani pro její chlazení, ale na
druhé straně jsme zpracovávali kyselinu
sírovou z K-systému. Výsledkem byla rekordní výroba Pregipsu ve výši cca 175 kt
a prodej ve výši cca 170 kt. V březnu letošního roku tak dosáhneme výroby 2 mil. tun
Pregipsu od zahájení provozu v roce 1997.
S rekordní výrobou Pregipsu je úzce spojena i rekordní výroba Prestabu, která byla
ve výši cca 275 kt; odvézt na rekultivace
se nám pak podařilo cca 250 kt Prestabu.
Odstávka výrobny S1 byla využita k odstávce chladícího okruhu CHV2, kde proběhly
údržbářské práce.
Hned zkraje roku jsme byli nuceni opravit
a zprovoznit léta nepoužívaný přivaděč pit-
su na úkor Prestabu tím, že produkovaná
kyselá voda z MOFI a svíčkových filtrů
bude rovnoměrněji míchána a čerpána na
neutralizační stanici a bude eliminována
neřízená kanalizace těchto vod. Na přelomu
roku 2015 a 2016 se najela do provozu akce
na druhotné využití filtrátů. Tímto krokem
došlo k absolutní a měrné úspoře vod na
PTB.
Kromě investic probíhaly na provoze TB
také významné akce údržby. Byla provedena postupná výměna korozně opotřebených
nerezových komínů z rozkladných reaktorů
a výměna vařáků obou odparek zahušťování
Ti-roztoku. Výměna katalyzátoru v jednom
se Sulfacidových reaktorů zajistila snížení
emisí SOx a plnění přísných emisních limitů z produkce výroby TB.
údržby se upírala na stěžejní výrobní aparáty – rotační pece. V průběhu roku se na
dehydratační i kalcinační peci vyskytly
poměrně závažné závady, ktreré nám sice
nebránily ve výrobě, nicméně zvýšily riziko
dalších komplikací. Tyto černé scénáře se
naštěstí nenaplnily a nedošlo k žádnému
omezení výroby. V podzimní zarážku tak
mohly proběhnout předem plánované
opravy.
V oblasti investic byl uplynulý rok pro
provoz ŽPM velmi významný. Po celý rok
probíhala intenzivní výstavba nové výrobní
linky Monosalu spolu s kompletní úpravou a revitalizací objektu bývalé PS20, kde
je linka umístěna. Od sklonku září byly
spuštěny individuální a komplexní zkoušky nové výrobny. Do konce roku se našim
zkušeným technikům z TI ve spolupráci
se zahraničními pracovníky dodavatele
podařilo naladit technologii výroby nového Monosalu F do požadovaného stavu.
Expedice nového výrobku byly realizovány z nového skladu, který provoz převzal
do trvalého užívání. Na dokončení další
významné investice – nové kondenzační
věže K-systému, si díky vlivu klimatických
podmínek budeme muset počkat do příští
zarážky provozu.
V loňském roce jsme zažili velmi dobrý rok
v historii žel. pigmentů i Monosalu, stanovené cíle se nám podařilo splnit a posunout
pomyslnou laťku opět o stupínek výše. Za
to bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům i externím firmám. V letošním roce
chceme navázat na trend příznivé poptávky
a udržet vysoké naplnění výrobních kapacit
červení i Monosalu.
z hlediska ztrát – výskyt Prefesu byl po celý
rok velmi nízký, i množství zpracované zelené skalice 78 tis. tun!
Dvě plánované zarážky výroby tradičně
jaro/podzim jsme plně využili k opravám
a čištění výrobních zařízení. Pozornost
systému monitoringu a řízení rozvoden
za nové dispečerské SCADA řízení. Dále
byly podle plánu obnoveny další distribuční
transformátory, které slouží pro napájení
jednotlivých výrobních uzlů Prechezy, a to
včetně hydraulické clony v Henčlově. Na
výrobně S1 jsme ve spolupráci s provozem
KS a dodavatelem provedli konzervaci a následně dekonzervaci turbíny. Cílem bylo
překlenout vynucenou neplánovanou odstávku výrobny a umožnit tak nájezd turbíny po rekonstrukci bez větších komplikací.
Účelem instalace turbíny je využití energie
vznikající při redukci páry na požadované
technologické parametry (2,0 a 0,8 MPa)
k výrobě, a tím i snížení nákupu elektřiny
z vnější distribuční soustavy. Odstávka S1
byla využita k obnově parní regulační řady
0,5 MPa – pára pro ohřev zásobníků síry
a pro stáčení cisteren se sírou. Dále byla
ve výrobní budově S1 provedena oprava
horkovodního uzlu pro ohřev TUV a vytápění objektu. V budově energetiky (TPH)
v současné době provádíme rekonstrukci
šaten a sprch.
Rušný rok byl i v oblasti měření a regulace.
Jen pro energetiku bylo provedeno celkem
7 větších akcí, mezi kterými je nutno jmenovat rekonstrukci Předávací stanice páry,
obnova měření páry na vstupu do VTB,
obnova několika měření plynu, spolupráce
na vývoji systému PME, řešení komunikace
PHD s novým systémem řízení výměníkových stanic Systherm. Jakmile se v provoze něco „dělo“, měřáci u toho nechyběli!
Zkusme si povzpomínat, na čem všem
jsme spolupracovali: výměna vodokružných vývěv na krystalizaci, 7. odstředivka
ZS, homogenizační nádrže na kyselou
vodu TB – 1. etapa, rekonstrukce čerpadel
330AB a 331AB, povrchová úprava – příprava nového receptu + změny v receptech
stávajících, Rekonstrukce parní sušárny
A včetně odprášení, Náhrada parní sušárny B, Mikronizace D – dávkování organiky,
náhrada čerpadel GEHO 9510E, výměna
FM odstředivky 9203G na SBS2, Instalace čerpadla 9423 a klapky 9423A na VPS,
Měření hladin v nádržích 1168AB na ÚV2,
expedice kyseliny sírové do AC, expedice
kapalné síry do AC, doplnění vývojového
zařízení – poloprovozu – včetně měření tepla a plynu, obnova redukční řady 0,5 MPa
v provoze PKS.
MARáci byli i při realizaci větších akcí –
nová linka na výrobu Monohydrátu, hořákové systémy kalcinačních pecí provozu
TB a sušáren na ŽPM. Největší úsilí bylo
ale napřeno na rekonstrukci /uvedení do
provozu výrobny kyseliny sírové. A abych
nezapomněl – ani při kulturních a společenských akcích jsme nechyběli! Namátkou:
ples Prechezy, večírek techniků, Precheza
Valachia Run.
né vody ze směru od garáží za Strhancem,
který byl ve špatném technickém stavu, jelikož probíhající práce na opravě splaškové
kanalizace firmy VAK Přerov ohrožovaly
náš hlavní přivaděč od jatek. Koncem roku
pak byl uveden do provozu nový vodovod,
který přivádí pitnou vodu na provozy S1
a energetiku.
Finančně i technicky náročná byla oprava silně kyselé kanalizace v prostoru mezi
šachtami 19 až 26 mezi provozy TB a ŽPM
včetně odbočky ke K-systému do šachty 46.
Oprava musela být provedena výkopovou
metodou, protože stav kanalizačních rour
v zemi bezvýkopovou technologii nedovoloval. Této opravy se výborně zhostila firma
Hlava-Stavby Hlinsko pod Hostýnem, potrubí a šachty dodávala firma ZOMA Plast
Přerov. V letošním roce plánujeme v opravách pokračovat ve směru k provozu S1.
Suché počasí mělo dopad i na Prechezu, byť
ne zatím fatální. Nedostatek vody v Bečvě
zapříčinil, že po celou druhou polovinu
roku nebyla ve Strhanci takřka žádná voda.
Naštěstí pracovala vodárna na Bečvě bez
poruch, takže to na provoz Prechezy přímý
vliv nemělo. Vzhledem k špatnému výhledu s dešti na letošní rok lze ovšem počítat
s daleko většími dopady i na náš podnik.
V odstředivkárně na provozu Pregips 2
jsme zahájili postupnou likvidaci zdrojů
nebezpečného záření. Zářiče se doposavad
používaly k měření tloušťky koláče ve všech
6 odstředivkách, protože jiná metoda měření nebyla technicky možná. V souvislosti s postupnou výměnou pogumovaných
bubnů za nerezové, která na provozu Pregips 2 v posledních letech probíhá, přišel
ovšem projektant odstředivek Ing. Stefan
z firmy SULTRADE Praha s inovativním
návrhem - doporučuje nahradit nebezpečné zářiče levnějším a méně nebezpečným
měřením, a to ultrazvukovým měření
tloušťky. Na prvních třech odstředivkách
byly proto náhrady již provedeny, u dalších
chceme v letošním roce pokračovat.
Kritickým místem ve zpracování odpadních
vod je plnění kalolisů zneutralizovanou
suspenzí. Plnění je dvoustupňové, v prvním stupni se používá objemové odstředivé
čerpadlo, ve druhém stupni tlakové pístomembránové čerpadlo. Tato čerpadla jsou
v provozu od nájezdu výroby v roce 1975
a mají nejlepší léta již dávno za sebou. Zjara loňského roku jsme proto rozjeli pilotní
projekt plnění jednoho kalolisu pomocí
dvou za sebou zapojených odstředivých
čerpadel. Zkoušky zatím dopadají úspěšně,
po jejich vyhodnocení v letošním roce počítáme s rozjezdem velké investiční akce na
celkovou rekonstrukci plnění všech kalolisů.
Na přelomu let 2014 a 2015 byl dokončen
nový mezisklad zelené skalice B. Veškerá
čerstvá skalice z výroby TB tak přichází do
tohoto nového meziskladu, nedostatek čerstvé skalice je pak řešen převážením starší
skalice z meziskladu A. Převážení jsme byli
kvůli záporné bilanci skalice nuceni zrealizovat třikrát, což vedlo k podstatnému snížení zásob v meziskladu A. Je proto reálný
předpoklad, že v letošním roce mezisklad
A zcela vyprázdníme.
V prvním kvartálu 2015 byla dovršena
likvidace starých nepoužívaných budov
odstřelem komínu bývalých sušáren sádrovce a dokončením odvozu suti. Prázdné
plochy po skladu vápna a sušárnách byly
srovnány a ozeleněny, plocha po rozkladu
fosfátu bude využita k rozšíření skladu bílého sádrovce Pregips 2.
Co nás čeká v letošním roce? Mimo rozsáhlé opravy kanalizací i potrubních rozvodů máme v plánu provést rekonstrukci
elektrovybavení automatického jeřábu na
Pregips 2 a kompletní výměnu jeřábu na
expedici Prestab. Také je v plánu výměna
čerpadla 3319 v čerpadlárně CHV1 a automatizace vodáren Bečva a Strhanec. Cíle
jsou to nemalé, ale pro další rozvoj Prechezy nezbytné.
Minulý rok byl náročný, ale všechny hlavní
úkoly se nám podařilo splnit, za což děkuji
jak kmenovým zaměstnancům, tak i spolupracujícím firmám.
Foto: archiv PRECHEZA
Provoz železitých pigmentů
(kromě části ledna) trvale vyrábět TB bez
přerušení a bez vlastní výroby kyseliny sírové a dodávek páry.
Velké investiční akce, které byly realizovány
a najety během roku 2014, se plně osvědčily
(třetí mokrý mlýn, chlazení hydrolyzátu,
čtvrtý reaktor Sulfacid a sušárna B) a postupně pomáhají snižovat rizika úzkých
článků v procesu výroby TB. Dlouho očekávaný nájezd sedmé odstředivky zelené
skalice byl přesunut až na 1. Q. roku 2016.
Byly realizovány menší investiční akce, jako
odprášení sušárny A pro snížení emisí prachu nebo rekonstrukce hořáku na kalcinační peci A během GZ. Postupně byly najety
dvě z plánovaných tří retenčních nádrží
na kyselou vodu pro nadzemní kanalizaci,
které zajistí zvýšení poměru výroby Pregip-
Martin Čevela, Tomáš Příkopa,
Ludvík Prášil, Rostislav Pechál
události
www.precheza.cz
únor 2016
Komerční úsek
Jubileum životní
Írán - země s obrovským ekonomickým potenciálem
LEDEN
60 LET
Írán se svými 77 milióny obyvatel je nejlidnatějším státem Blízkého
a Středního východu. Je zemí velmi zámožnou, protože sedí na téměř
desetině veškerých světových zásob ropy. U české veřejnosti a v médiích je
často mylně zařazována do jednoho bloku s arabskými zeměmi, jako by šlo
o jakousi jednolitou oblast propojenou rigidním islámem.
Foto: archiv PRECHEZA
Pro nejlepší
osvětlení situace
s titanovou bělobou na Blízkém
a Středním
východě i pro
představení našeho distributora čtenářům Novin Precheza jsme položili
panu Nabatimu několik otázek.
Jak jste se dostal ke spolupráci s firmou
Precheza a.s.?
Před 15 lety jsem začal komunikovat s velvyslanectvím České republiky, nacházejí-
ním partnerům Íránu. A cestu k němu našli
i komunisté. V 70. letech pak nastala zlatá
éra a to zejména v roce 1976 po podepsání
vůbec největší obchodní smlouvy, jakou kdy
za starého režimu Československo podepsalo s nesocialistickou zemí.
Precheza se prezentuje
Precheza a.s. využila příležitosti a prakticky ihned po uvolnění sankcí se v Teheránu
ve dnech 6. až 9. prosince 2015 aktivně
zúčastnila největší výstavy pro nátěrové
hmoty na Středním a Blízkém východě
(15th International Paint, Coating, Resin
and Composites Fair). Ve společném
stánku s naším distributorem – firmou
Arshima – a jejím výkonným ředitelem
panem Habibem Nabatim tak byla jedním z 471 vystavovatelů z celkem 25 zemí.
70 % vystavovatelů tvořily íránské firmy,
ze zahraničních to byly v sestupném po-
řadí dle množství Čína, Turecko, Německo
a Rusko. Počet návštěvníků přesáhl 30 000.
Arshima Trading Co. L.L.C.
S firmou Arshima spolupracujeme již od
roku 2000, kdy nás pan Habib Nabati kontaktoval s tím, že by byl naším agentem
a distributorem pro Írán, Spojené arabské
emiráty, Saudskou Arábii, Omán, Bahrajn
a další země, kde jsme neměli zastoupení.
Bylo to v době, kdy Precheza na Blízký východ titanovou bělobu neexpedovala vůbec.
Po prvních dvou kontejnerech materiálu
RG15 přišly další objednávky na celkem
400 tun PRETIOX RG18 a RGU. Od roku
2001 byly kontrakty omezeny a to zejména z důvodu uvalení sankcí EU na Írán.
S firmou Arshima jsme ale ve spolupráci
pokračovali, prodávali jsme rutilové upravené druhy alespoň v desítkách tun za rok
na provizní bázi do Bahrajnu, Ománu, Tanzanie a Ugandy. Od roku 2010 byly sankce
zmírněny (vztahovaly se pouze na zboží
a suroviny pro vojenský průmysl), nicméně
před každým exportem do Íránu jsme museli oznámit podrobnosti k prodeji a s tím
související převedení finančních prostředků z íránské strany prostřednictvím banky
v Dubaji. Pokud jsme my a íránský partner
splnili všechny podmínky, Ministerstvo financí České republiky nám povolilo prodej,
Jednalo se opět o prodeje RGU/RG18 pro
cím se v Spojených arabských emirátech
s cílem získat kontakt na výrobce titanové běloby ve vaší zemi. Velvyslanectví mi
poskytlo kontakt na Prechezu. Od té doby
začala naše plodná obchodní spolupráce,
ze které se můžeme společně těšit doposud.
Čím se vaše společnost kromě prodeje
našich výrobků zabývá a co považujete
pro svou práci za nejdůležitější?
Jsme obchodní společností se sídlem v Dubaji a naše aktivity jsou zejména v oblasti základních surovin pro výrobu plastů,
v speciálních chemikáliích a oxidu titaničitém. Zastupujeme různé evropské výrobce
a výrobce z Dálného východu. Prodáváme
jejich zboží do Íránu, Spojených arabských
emirátů, zemí Blízkého východu a Perského zálivu. Z několika důležitých aspektů je
pro naši činnost nezbytná zejména kvalita
obchodovaných výrobků a dodržení jejich dodacích lhůt zákazníkovi. K našim
prioritám patří zodpovědnost, pracovitost, obětavost, důvěryhodnost a loajalita.
Jak celkově hodnotíte dopad sankcí EU
na obchody v Íránu?
Sankce EU vůči Íránu měly velmi významný a závažný dopad na veškeré obchodní
transakce. Jak se však časem ukázalo, při-
nesly jak nevýhody, tak výhody pro íránský
průmysl.
Jak nadějnou vidíte možnost rozšíření
prodejů titanové běloby PRETIOX do
Íránu?
Očekáváme, že prodej TiO2 počínaje rokem
2016 výrazně poroste za předpokladu nevyskytnutí se nějakých nepředvídatelných
skutečností.
Jste velký cestovatel a střídáte své pobyty
v několika zemích. Kterou zemi považujete za svou nejoblíbenější a proč?
Cestování je ten nejlepší způsob vzdělávání.
Rozšiřuje naše znalosti, naše perspektivy,
Foto: archiv PRECHEZA
Ve skutečnosti je Írán národnostně i nábožensky protiváhou nejdůležitějších arabských zemí. Liší se jak národnostně – většinu populace tvoří Peršané, kteří jsou hrdí
na svou kulturu, jež patří k nejstarším na
světě - tak nábožensky. Islám má v zemi jiné
pojetí. Majorita Íránců totiž vyznává šíitský
islám, zatímco naprostá většina arabských
států se hlásí k sunnitské větvi islámu.
Zrušení sankcí Evropské unie
Západ uvalil embargo na Írán v roce 2005
kvůli snaze tehdejší íránské vlády vyrobit
jadernou bombu. Téměř nekonečná jednání
o útlumu íránského jaderného programu
se podařilo dotáhnout k úspěšné dohodě. Evropská unie výměnou za to zrušila
k 18. 10. 2015 vůči Íránu část ekonomických
sankcí a v lednu 2016 byly ukončeny další
důležité sankce – především na platební styk
s tamějšími bankami a na vývoz ropy. Češi
tak mohou navázat na historické obchodní
vztahy. Vždyť už meziválečné Československo patřilo k nejdůležitějším obchod-
pro nátěrářský průmysl RGU byl zákazníky přijat s pozitivním výsledkem a věříme,
že v roce 2016 přinese zvýšení stability ve
výrobě a snížení množství nestandardní
produkce.
Co se týká nepigmentového TiO2 jen v roce
2015 jsme dosáhli tržeb v úhrnu 1,4 mil. Kč.
V rámci rozvoje poloprovozu se v loňském
roce podařilo investičně dokončit I. Etapu
jeho výstavby. Nyní jsme již schopni vyrábět
speciální druhy pro průmyslovou katalýzu i fotokatalýzu. Zájem o nový výrobek
PRETIOX CG300 je nyní v USA, Dánsku
a Itálii, kde jsou v současnosti realizovány
pilotní dodávky. V letošním roce nás pak
čeká dokončení investic II. etapy, jejíž součástí jsou nutné technologie pro finalizaci
výrobků UVS30 pro kosmetiku. Výzkumné
aktivity útvaru TEC se, kromě neodmyslitelných inovací stávajících pigmentových
typů, nadále zaměřují na nepigmentové
speciality potenciálně využitelné na nově
vznikajících trzích.
A co nás čeká v roce 2016? Neutěšená situace na trhu s titanovou bělobou je velkou
výzvou pro celou naši firmu. V období,
kdy největší výrobci omezují výrobu, propouštějí zaměstnance, nastavují programy
úspor, Precheza plánuje navýšení výroby
a prodejů. Jen pro ilustraci uvádím, že
největší výrobce titanové běloby na světě
americká společnost Chemours /bývalý
DuPont/ se chystá propustit 400 zaměstnanců a uspořit cca 95 milionů dolarů.
Druhý největší světový výrobce titanové
běloby, společnost Huntsman, v rámci
Foltýn Josef
chemik rozkladu
ÚNOR
50 LET
Vančura Vladimír
provozní zámečník
60 LET
Petříková Růžena
řidič pracovních strojů
Zbořil Svatopluk
provozní zámečník
v zaměstnání
ÚNOR
25 let
Výkrutová Iveta
referent EN + MaR
Andruščáková Pavla
laborant
nátěrové hmoty a AV01PhG pro farmacii.
Na letošní výstavě došlo prostřednictvím
pana Nabatiho a jeho firmy k navázání řady
nových obchodních vztahů. Největší zájem
byl zejména o typy pro nátěrové hmoty
RGU/ RGZW, ale i o plastikářské druhy
RGX/ RG18P a anatasové druhy pro potraviny a farmacii AV01FG/AV01PhG.
vytváří vzpomínky. Umožňuje poznávání
různých kultur, jazyků, historie, místních
pokrmů atd. Na druhou stranu rodné město je místem, kam to asi každého stále přitahuje, na které má každý svoje jedinečné
vzpomínky. Nemůžu říci konkrétně, kterou
zemi považuji za svou nejoblíbenější. Ale ať
žiji kdekoliv, chtěl bych žít se svou rodinou
v míru, cítit se bezpečně a svobodně.
Co má pro vás osobně největší hodnotu?
Nejdůležitější hodnotou v mém životě je
zdraví.
Děkujeme za rozhovor.
Eva Jehlářová
Glosa
— pokračování článku „Rok 2015 je za námi a co nás čeká v roce 2016?“ ze str. 1
Zelená skalice, vedlejší produkt, který je používán jako surovina pro výrobu železitých
pigmentů a Monosalu se rovněž prodává
společnosti Kemifloc, pro kterou je to hlavní surovina pro výrobu flokulantů na čistění
odpadních vod. Rok 2015 byl rokem, který
řadíme s předchozím rokem mezi ty s nejvyšším prodejem zelené skalice v historii.
Nákup surovin byl především ovlivněn havárií kotle na provozu kyseliny sírové. Již
o vánočních svátcích roku 2014 a na začátku
roku 2015 byly zahájeny intenzivní práce na
zajištění dostatečného množství kyseliny sírové, aby výroba TB mohla pokračovat bez
omezení. Vše se podařilo v rekordním čase
a po jednoměsíčním omezení najel provoz
titanové běloby na plný výkon. Pro některé možná jen „zajištění“ surovin a energií
v potřebném množství, ale z úst našich
partnerů to byl kus práce, která zasluhuje
nejvyšší ocenění, a mnozí dodnes nevěří,
že se nám to podařilo. Prakticky jsme se
stali z prodejce kyseliny sírové největším
nákupčím ve střední Evropě. Takže opět
Precheza rekordmanem, i když v tomto
případě trochu nechtěným.
Nákup ostatních surovin jako vápence,
plechových odstřižků, kyselin a hydroxidů
i obalových materiálů dosáhl rekordních
hodnot vzhledem k vysoké výrobě titanové
běloby v roce 2015.
V oblasti vývoje titanové běloby byl dokončen rozvoj druhů pro aplikační použití
v nátěrových hmotách a bylo pokračováno
ve vývoji nového typu pro plasty, speciálně
vícevrstvé fólie. Nový typ titanové běloby
3
svého úsporného programu chce propustit
900 zaměstnanců, z toho 520 v Německu
a ušetřit 150 milionů dolarů, což je asi tři
mld. Kč. Další americký výrobce Tronox
plánuje uzavřít dvě výrobní linky a čtverka
na trhu firma Kronos plánuje uspořit cca
50 mil. dolarů. Firma Cristal, další z TOP
5 největších výrobců titanové běloby, počítá s propuštěním 50 pracovníků v Anglii.
Není to lehké období. Je nutné si uvědomit,
že naše společnost je malým výrobcem titanové běloby, vyrábí asi 1 % světové výroby
titanové běloby a je logické tuto stávající
nepříznivou situaci akceptovat a hledat
takové zákazníky, kteří jsou loajální a mít
takové výrobky, které svou kvalitou obstojí
v celosvětové konkurenci. Znamená to tedy
v roce 2016 napnout všechny síly, abychom
bez větších ztrát přečkali nepříznivý stav
na trhu titanové běloby a připravili se na
další roky, ve kterých se očekává zvýšení
prodejních cen a tudíž zlepšení hospodářské situace. Musíme mít na zřeteli, že naše
společnost je součástí světového trhu, vždyť
90 % naší produkce vyvážíme do celého
světa, a není možné se omezovat pouze na
situaci v České republice. I přesto, v roce
2016 bychom měli dosáhnout dalšího navýšení výroby a prodeje titanové běloby,
kyseliny sírové a Monosalu. Jsou to úkoly
náročné, ale ne nesplnitelné.
Přeji všem, aby ke splnění náročných úkolů
měli dostatek sil, zdraví, entuziasmu, podnětných připomínek a rodinného zázemí,
což nám všem umožní splnit se ctí stanovené cíle.
Marian Bartoš
Zdravme se
V šest ráno, tak jako vždy ve všední den, otevřeli zoologickou zahradu. Zvířátka se začínají scházet
do svých kotců a výběhů. Sem tam
je vidět, že nějaká koza či kozel,
kteří mají výběh vpředu, zamečí na
opičku, která chodí do bílého výběhu až k zadnímu plotu zoo. Nebo tam
pavián z červeného výběhu právě zaskřehotal na Bahňáka obecného ze
samotného konce zahrady. Podle mě tak bídná je situace se základním
prvkem slušného chování, a to je pozdravem. Ale nebojte se, určitě ne
jen u nás ve fabrice.
A proto buďme lepší. Do práce jdu se zdviženou hlavou, i když uvnitř
musím přebíjet pocity únavy a mnohdy nechutenství. Prostě se snažím
zdravit všechny už od turniketu až po můj „výběh“. PROČ?
Protože pozdrav nám dodá sebevědomí do dalších hodin nezbytných překonat tuto nutnost tady být. U druhého AHOJ nebo DOBRÝ DEN vyvolá
potěšení (všiml si mě nebo nejsem neviditelný/ná) nebo zamyšlení (proboha kdo to je). Pak to zopakujte ještě druhý a třetí den. A ten čtvrtý už
pozdraví oni vás. Pozn.: S experimentem začínejte v pondělí či úterý, tak
aby vám čtvrtý den nevycházel na víkend. Někteří je mají těžké a mohli
by zapomenout.
Zdravit by měl první muž ženu nebo mladší staršího. Samozřejmě existuje ještě drobnější rozdělení, ale to si napište Špačkovi. Prostě se řiďte
instinktem a slušností. Tam kde nevíte, je vždy lepší vykání. Vím to.
Teď se otočte na kolegu či kolegyni, nebo jděte vedle do kanceláře a několikrát si vyzkoušejte hlasitě a srozumitelně pozdravit.
Pozdrav je základ, pozdrav je slušnost, pozdrav je dobrý. Nebuďme němá
zvířátka, chodíme do práce mezi lidi. Do Zoo jezděme s odbory.
Pozn.: Zvířátka z prvního odstavce byla náhodně vymyšlená a zařazená
do textu není nutné jim přikládat důležitost.
A.G. (ani Agrofert ani Adolf Goebel, nýbrž anonymní glosátor)
Ilustrace: INGIMAGE
precheza
4
události
precheza
www.precheza.cz
únor 2016
Výrobní úsek
Foto: archiv PRECHEZA
Provoz Kyseliny sírové v zrcadle pěti let
Přibližně před pěti lety jsem čtenářům rekapituloval
události desetiletého úseku „života“ výrobny kyseliny sírové.
Tentokrát se zaměřím na období podstatně kratší, avšak na události
mnohem bohatší. Za zmínku stojí porovnat změny v technologii,
opatření pro snížení emisí a zvýšení produkce páry. Taky je možné
hodnotit způsob výběru firem pro realizaci rekonstrukce a přístup
těchto firem při řešení problémových situací.
V roce 2011, kdy už měla výrobna postavená Chemoprojektem 10 let provozu
za sebou, jsme začínali plánovat další
rekonstrukci a intenzifikaci. Proto byl
Chemoprojekt osloven znovu, aby zpracoval studii a vyhodnotil rozsah další rekonstrukce výrobny. Cílem bylo dokázat
vyrobit 600 tun kyseliny denně a vytěžit
co nejvíce páry z reakčního tepla. Následoval projekt pro stavební povolení od firmy Tractebel Engineering a realizace díla
vítězem veřejné soutěže – firmou ČKD
DIZ. Původní technologie nebyla vůbec
špatná, ale zařízení již dožívalo a především nevyhovovalo kapacitně nárokům
na množství kyseliny pro výrobu titanové
běloby. Nutno dodat, že na rekonstrukci
výrobny kyseliny sírové v roce 2013 jsme
se podíleli i my, kdy jsme zajišťovali opravu pece na spalování síry, dodávku nové
sušící věže, věže koncové absorpce a úpravu věže vložené absorpce. Firma ČKD DIZ
zajišťovala montáž zařízení, dodávku hořáku na spalování síry, nový katalyzátor
a energetickou část včetně turbíny.
Novinky v technologii
Nyní je na místě porovnat významné změny nové výrobny oproti té předchozí. Dodávku vzduchu do výrobny zajišťuje nové,
výkonnější dmychadlo. To má na rozdíl
od toho původního schopnost regulace
výkonu. Tím je možné při nižších výkonech výrobny snížit spotřebu elektrické
energie. Do pece byl nainstalován atomizační hořák na síru. Díky rozprášení síry
v peci pomocí tlakového vzduchu dojde
k dokonalému spálení síry a nemusíme
mít už obavy z dohořívajících zbytků síry
na dně pece. Vzhledem k původně zamýšlené dvouměsíční odstávce nebylo možné
instalovat klasické vyzdívané věže, ale byly
preferovány nové materiály, kdy není vyzdívka potřeba a podstatně se zkrátí doba
instalace. Sušící věž a věž koncové absorpce jsou vyrobeny ze speciální nerezové
oceli označené ZeCor (z anglického zero
corossion = nulová koroze). Díky novému
uspořádání aparátů výrobny a změně několika technologických parametrů došlo
k navýšení produkce páry. Pro zužitkování
přebytků vyprodukované páry byla nainstalována odběrová parní turbína s částečnou kondenzací. Nyní k problémovému
parnímu kotli. Důsledkem nedokonalého
technicko – technologického zadání od
firmy ČKD výrobci kotle, malých zkušeností výrobce s kotli pro výrobny kyseliny a nekvalitně provedeným montážním
pracím byl kotel hned od počátku zdrojem nepříjemných netěsností spalinového
prostoru a v horším případě i netěsností
na tlakovém celku. Tyto problémy vyústily v rozsáhlou opravu parního kotle na
podzim roku 2014. Takto opravený kotel
však nebyl v chodu dlouho. Po měsíčním
provozu výrobny se na kotli projevily hned
dvě netěsnosti na tlakové straně. Druhá
z nich z 22. prosince 2014 byla fatální.
Došlo k havárii kotle a k neopravitelnému
poškození dalších aparátů.
Obnova výrobny po havárii kotle
V roce 2015 proběhla obnova zničené části
výrobny. Poučili jsme se z chyb, které způsobovaly výpadky výroby a vedly k havárii
kotle. Výsledkem byl hladký nájezd výrobny 10. prosince 2015. Prostřednictvím
notifikované osoby – TÜV byla kontrolována výroba všech obnovovaných aparátů
hned od vyprojektování až po instalaci.
Součástí obnovy výrobny je i nový certifikovaný bezpečnostní systém parního kotle. V něm byly zohledněny všechny možné
poruchové stavy, aby k tak vážné havárii
již nedošlo. Zcela rozdílná byla i spolupráce s jednotlivými dodavatelskými firmami.
U všech byla vidět snaha a schopnosti akci
dotáhnout do úspěšného konce.
Zvláštní kapitolu si zaslouží i snížení emisí
SO2 při najíždění výrobny. Již v roce 2013
bylo přistoupeno k instalaci cesiového
typu katalyzátoru. Ten díky své nižší zápalné teplotě umožňuje rozběh reakce oxidace SO2 na SO3 i při nižších teplotách
– tedy po každé odstávce, kdy dochází
k částečnému chladnutí zařízení. Instalace nového kombinovaného hořáku na síru
a zemní plyn umožňuje vyhřátí výrobny
a následné kontinuální přejetí z plynu na
síru bez nutného odstavení. To bylo dříve
nutné pro demontáž plynového hořáku
a uzavírání zařízení a docházelo k chladnutí katalyzátoru. Díky vyššímu výkonu
plynového hořáku a dobře dimenzovanému obchvatu výparníku kotle se podařilo při posledním najíždění dosáhnout
rekordně vysokých teplot v katalyzátoru.
Tyto teploty bezpečně vyhověly požadavkům Provozního řádu a zajistily rychlou
stabilizaci technologie.
Stále je co vylepšovat
Všechna přijatá opatření kladou vysoké
nároky na kvalitu pracovníků obsluhujících nové zařízení. Kontaktářům přibyly pravomoci a na směnách částečně
zastupují mistra, topičům přibyla obsluha turbíny a dozor nad jejím provozem.
U kyselinářů se zvýší nároky na samostatnost a zodpovědnost a rovněž četnost
manuální práce při expedici kyseliny
a stáčení kapalné síry. Tyto činnosti jim
budou usnadněny díky realizaci dvou investičních akcí, které budou letos dokončeny, tj. rekonstrukce expedice kyseliny
do železničních cisteren a rekonstrukce
stáčení síry z železničních cisteren. Po jejich realizaci bude práce zase o něco snazší
a hlavně bezpečnější. Za posledních 5 let
odešlo z výrobny několik pracovníků do
důchodu a ne vždy se podařilo je ihned
stoprocentně nahradit. Nyní je kádr snad
stabilizován. Mezi zkušenými spolehlivými pracovníky jsou někteří noví, kteří
musí na zlepšení svých znalostí a dovedností ještě zapracovat a naopak, jsou zde
i noví pracovníci, kteří se chytili své příležitosti a velmi rychle se řadí mezi zkušené.
Marek Konečný
Technologické centrum
Nové druhy PRETIOXů přináší i ekologická řešení pro průmysl
V minulém čísle Novin byla představena jedna z hlavních aplikačních
oblastí nepigmentového druhu PRETIOX CG300, a to oblast použití
jako katalyzátoru v tzv. Clausově procesu. Po životopisných datech
vynálezce tohoto procesu, Carla Friedricha Clause, je na místě se
podívat na uvedený proces po chemické stránce.
Foto: INGIMAGE
Tato technologie má značný ekologický význam. Umožňuje zpracování sulfanu (H2S)
izolovaného z rafinérských plynů parciální
katalytickou oxidací na síru. Původní proces, jak ho navrhnul Carl Friedrich Claus,
byl jednostupňový. Byl založen na následující reakci (1).
2H2S + O2 → 2S+2H2O (1)
Tato reakce je exotermní, tj. uvolňuje se při
ní značné množství tepla. Při zpracování
plynů obsahujících vysoké koncentrace
H2S vyvstávaly značné obtíže s jeho odvodem. Proto byl vyvinut proces dvoustupňový, kde je odvod tepla mnohem snáze
zvládnutelný. V prvním stupni, který je
nazýván tepelný, je třetina H2S spálena (2)
ve spalovací peci. Teplota v peci dosahuje
až 1200 °C. Spaliny jsou vedeny do kondenzátoru (trubkový tepelný výměník), kde
dochází k jejich ochlazení, teplo je předáváno chladící vodě a je získávána nízkotlaká pára. Již zde malá část obsaženého H2S
a SO2 zkondenzuje na elementární síru.
H2S + 3⁄2O2 → SO2 + H2O (2)
Ochlazené spaliny, které teď obsahují H2S
a SO2 v poměru 2 : 1, jsou vedeny do druhého stupně zpracování, který je nazýván
katalytickým. Ten je tvořen katalytickými konvertory, které obsahují katalytické
lože s pevným katalyzátorem. Dochází
k reakci H2S a SO2 za vzniku elementární
síry (3). Za konvertorem je řazen opět
kondenzátor, kde dochází k odloučení
vzniklé elementární síry. Katalytický
stupeň se skládá až ze třech konvertorů s následně řazenými kondenzátory.
U prvního konvertoru je dosahováno
konverze přibližně 85 % na elementární
síru, u druhého 95 % a u třetího 98 %.
U nejmodernějších jednotek se třemi
konvertory bývá uváděn dosahovaný
stupeň konverze na elementární síru až
99,8 %.
Zjednodušeně lze uvést, že reakce
v konvertorech pobíhá při teplotě kolem 250 °C. Ve skutečnosti je postupně
snižována, jak ubývá obsah H2S a SO2
v plynu konverzí na elementární síru.
Teplota v prvním konvertoru se běžně
pohybuje kolem 305 °C, ve druhém na
úrovni 225 °C a v posledním již pouze
kolem 200 °C. Získaná síra je velmi vysoké čistoty nad 99,0 %.
SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (3)
Hloubka katalytického lože v konvertorech se běžně pohybuje mezi 90 až
120 cm. Katalyzátorem je porézní oxid
hlinitý (alumina) s velmi vysokou hodnotou měrného povrchu, jehož hodnota
se běžně pohybuje na úrovni 300 m2/g.
Katalyzátor nepodporuje pouze průběh
uvedených reakcí, ale dochází na něm
také k hydrolýze karbonylsulfidu COS
(4) a sirouhlíku CS2 (5), které vznikají
jako nežádoucí vedlejší produkty ve spalovací peci v důsledku přítomnosti jistého podílu uhlovodíků ve zpracovávaném
plynu. Většina je odstraněna již v prvním
konvertoru.
COS + H2O → H2S + CO2 (4)
CS2 + 2H2O → 2H2S + CO2 (5)
Pavel Kovář
precheza
události
www.precheza.cz
únor 2016
Redakce
5
Personalistika
Foto: archiv PRECHEZA
Vše to začalo už na podzim roku 2014, kdy
se připravovala reorganizace úseků v souvislosti s odchodem technického ředitele
do důchodu. Byly připraveny celkem dvě
varianty. Která z nich byla nakonec realizována, to už všichni dobře víte. Veškeré
interpersonální dění v naší společnosti
bylo však zastíněno havárií parního kotle
před Vánocemi 2014. Všem zainteresovaným pracovníkům bylo hned jasné, že rok
2015 nebude nijak lehký.
Začátek roku se nesl ve znamení intenzivních jednání mezi dodavatelem ČKD DIZ,
Českou pojišťovnou a naší společností
o hledání cesty, jak vzniklou situaci co nejrychleji řešit, aby ztráty naší společnosti
byly pokud možno co nejnižší. V dubnu
padlo konečné rozhodnutí a pomyslný
trojúhelník společností, řešících tuto situaci, opustila firma ČKD DIZ, se kterou byla
ukončena spolupráce. Kompletní obnovu
provozu kyseliny sírové jsme si vzali pod
vlastní taktovku.
Sklouzli jsme k hlavnímu tématu celého roku 2015, ze všech stran omílané sírovce. Vraťme se ale ke k organizačním
změnám. Co spojení výrobního a technického úseku přineslo?
Sloučení výrobního a technického úseku
pod jednoho velitele se ukázalo jako velmi
přínosné. Vzájemná komunikace při řešení problémů a situací, které vznikají při realizaci investičních akcí (u kterých dochází
téměř vždy k ovlivnění chodu výroby), se
v mnohém zjednodušila a dovolím si říci,
že i významným způsobem zrychlila.
Oblast výroby byla významnou měrou
ovlivněna právě havárií parního kotle,
Foto: archiv PRECHEZA
Jaký byl rok 2015 v nové pozici
výrobního ředitele po sloučení výrobního
a technického úseku? Pokud mám být
upřímný, tak z profesního hlediska na rok
2015 nikdy nezapomenu. V tomto roce jsem
si osobně odzkoušel známou pravdu,
že nejlepší způsob jak se naučit plavat je,
když tě hodí do vody.
protože až zjištěním, že nemáme vlastní
sírovku, si mnozí z nás začali uvědomovat
všechny vzájemné technologické i technické provázanosti jednotlivých provozů. Pro
zajištění udržitelnosti výroby železitých
pigmentů bylo nutné zajistit prodej a zpracování tzv. K-kyseliny, což se ve spolupráci
s komerčním úsekem podařilo. Zpracování nakupované kyseliny sírové pro udržení výroby titanové běloby s sebou neslo
spoustu technicko-technologických a logistických opatření, které bylo nezbytné
realizovat za účelem minimalizace výrobních ztrát.
A co nás čeká v dalším roce?
Především musíme prokázat, že prostředky, které byly vloženy do zvýšení kapacity
výroby titanové běloby a všech návazných
Ilustrace: INGIMAGE
Rozhovor s výrobním ředitelem Ing. Pavlem Valáškem
Pomáhali
jsme Ježíškovi
provozů, jsou vynaloženy účelně a že jsme
schopni tuto kapacitu při odpovídající
kvalitě dlouhodobě udržet, a tím si zajistit „pevnou půdu pod nohama“ pro další
dlouhodobý rozvoj.
Z organizačního pohledu nás čeká dokončení reorganizace investičního útvaru,
která z důvodu dlouhodobé nemocnosti
některých pracovníků ještě nebyla dokončena. Dále nás čekají změny v obsazení některých významných technických pozic
z důvodu odchodu stávajících pracovníků
na zasloužený odpočinek.
V závěru chci poděkovat všem pracovníkům, kteří se podíleli na tom, že jsme rok
2015 dotáhli do úspěšného konce.
Za rozhovor děkujeme.
Před Vánoci uspořádala Nadace AGROFERT mezi zaměstnanci koncernu
AGROFERT sbírku vánočních dárků
pro děti rodičů samoživitelů. Na webových stránkách Nadace věnovaných
projektu Pomáháme Ježíškovi byly uveřejněny nelehké příběhy 118 dětí a také
to, jaké dárky by si přály k Vánocům.
Vybralo se přes 400 dárků pro 82 dětí!
Díky pomoci AGF Logistics dostaly
všechny děti své dárky přímo domů
pod stromeček.
Také Precheza měla své „ježíšky“, kteří
se do projektu zapojili. Pracovníci budovy Výzkumu poslali čtyřleté Klaudii
elektrické klávesy, sedmnáctileté Vlastě
tiskárnu a malému školákovi Danielovi
věnovali stavebnici Lego. Zaměstnanci
komerčního úseku a ekonomického úseku přispěli Andrejce a Anetce na jízdní
kola.
Nadace byla po Štědrém dni zasypána
mnoha dojemnými děkovnými dopisy,
které byly plné vděčnosti a popisované
radosti dětí z dárků. Vánoční sbírka měla
velký ohlas a mnoha dětem připravila
nezapomenutelné Vánoce. Nadace AGROFERT děkuje všem, kteří se na sbírce
„Pomáháme Ježíškovi“ podíleli!
Ludvík Prášil
Alena Okáčová
Bezpečnost práce
Bezpečnost a hygiena práce a požární ochrana v roce 2015
V roce 2015 došlo k 11 pracovním úrazům s pracovní
neschopností (v roce 2014 to bylo sedm pracovních
úrazů s pracovní neschopností). Závažnost
úrazů, to znamená průměrné procento pracovní
neschopnosti z titulu úrazů, má hodnotu 0,14.
Tento ukazatel je poloviční ve srovnání s rokem
2014 a je na úrovni dlouhodobého průměru. Nebyl
evidován žádný požár.
Foto: INGIMAGE
Čtyři úrazy s pracovní neschopností byly
zaznamenány u provozní údržby, tři ve
výrobě titanové běloby, dva ve výrobně
železitých pigmentů, jeden u vodního hospodářství a měření a regulace. Všechny zaznamenané úrazy měly společnou příčinu
– nepozornost a podcenění rizika práce.
Statisticky nejčastější příčinou úrazů byly
pády a manipulace s břemeny. Nejčastěji
zraněnou částí těla byla pravá ruka (stejně
jako v roce 2014).
Pro pracovní úrazy bylo zameškáno
327 kalendářních dnů (v roce 2014 to
bylo 632 kalendářních dnů). Nebyla nově
ohlášena nemoc z povolání. Detailní statistika úrazovosti v jednotlivých letech je
patrná z následující tabulky. Ve spolupráci
s odborovou organizací proběhly prověrky
BOZP na všech výrobních pracovištích.
Tyto prověrky se budou opakovat i v roce
2016.
Co se požární ochrany týče, nebyl v průběhu roku 2015v PRECHEZA a. s. evidován
žádný požár, výbuch ani únik nebezpečných látek. Máme 18 aktivních členů sboru
dobrovolných hasičů, kteří jsou k výkonu
své práce patřičně připravováni. Každoročně se účastní výcviku v rozsahu stano-
veném HZS Olomouckého kraje, včetně
přezkoušení, podrobují se pravidelným
lékařským prohlídkám a profesní přípravě
řidičů. Naši dobrovolní hasiči udržují požární techniku, zabezpečují revize a obnovu přenosných hasicích přístrojů a zařízení
pro dodávku požární vody.
Pro zájemce o vývoj BOZP a PO v PRECHEZA a.s. jsou k dispozici aktuální data
na podnikovém intranetu v sekci Rychlé
informace.
Mezi naše hlavní společné
úkoly v roce 2016 patří:
Druhý kontrolní audit systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci OHSAS 18001, opakované měření a určení efektivní dávky záření na
pracovištích v návaznosti na změnu
technologie chlazení hydrolyzátu, provedení prověrek BOZP ve spolupráci
s OS ECHO.
Karel Kolář
Rok
Počet PÚ
s pracovní
neschopností
Počet PÚ
bez pracovní
neschopnosti
Počet PÚ
na milion
odpracovaných hodin
Závažnost
2004
11
11
10,39
0,35
2005
4
11
3,91
0,09
2006
12
21
12,01
0,18
2007
4
15
3,99
0,15
2008
5
20
5,01
0,15
2009
5
10
5,23
0,08
2010
4
6
4,22
0,05
2011
5
1
5,31
0,06
2012
4
8
3,95
0,06
2013
11
11
10,63
0,21
2014
7
1
6,74
0,28
2015
11
1
10,6
0,14
6
události
precheza
www.precheza.cz
únor 2016
Redakce
Anketa
Kalendárium 2015
Foto: INGIMAGE
surovin pro jejich výrobu a nových technologií European Coatings Show (ECS). Precheza
zde se zákazníky na titanovou bělobu PRETIOX nebo železité pigmenty FEPREN projednávala kontrahované množství, současnou podobu sortimentu, kvality a seznámení
s rozvojovými a výzkumnými novinkami.
 V průběhu dubna byl instalován na K –
systému nový automatický plynový hořák
do pece na síru. Tímto opatřením Precheza přispěla k ochraně a zlepšení životního
ovzduší v Přerově.
Leden
 Změny v organizačních strukturách na
úsecích KŘ, PŘ a VŘ.
 S účinností od 1. 1. 2015 byla schválena
kolektivní smlouva na rok 2015.
 V roce 2014 bylo dosaženo rekordních
výsledků ve výrobě titanové běloby – 51 907
tun.
 Bilance ukázala, že v roce 2014 bylo
evidováno 7 pracovních úrazů s pracovní
neschopností a 1 úraz bez pracovní neschopnosti.
 Vydána nová kniha PRETIOX titanová
běloba.
Únor
 Od 5. do 19. 2. 2015 proběhla kontrola
a.s. Precheza inspektorem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
 Dne 16. 2. se uskutečnila kontrola Státním ústavem pro jadernou bezpečnost zaměřená na provozování zdrojů ionizujícího
záření.
 Dne 27. 2. 2015 ve 14:17 odpal více než
stovky náloží poslal k zemi starý a léta nevyužívaný tovární komín bývalé sušárny
průmyslového sádrovce.
 V průběhu měsíce byl úspěšně dokončen
nový sklad Monosalu.
SLEVA 30% z MOC
na nákup zboží značek Asics, adidas, Reebok
na e-shopech: www.teampoint.cz a www.sanasport.cz
Váš slevový kód: precheza
đ
đ
 Byla zahájena konzervace turbíny T1 na
výrobně S1.
Březen
 V termínu 3.–6. 3. 2015 se pracovníci obchodního úseku zúčastnili 19. ročníku mezinárodní výstavy Interlakokraska v Moskvě
 Dne 13. 3. se uskutečnil ples zaměstnanců
společnosti Precheza.
 V měsíci březnu byl stavebně dokončen
nový sklad Monosalu.
 Uvedeno do provozu nové dispečerské
stanoviště Energetiky.
Duben
 Dne 15. 4. 2015 proběhl opakovaný
kaudit na košer výrobu titanové běloby
v Precheze.
 Ve dnech 20.–23. 4. 2015 byl v Precheze
proveden recertifikační audit systémů řízení
kvality podle normy ISO 9001 (QMS) a environmentálního řízení podle normy ISO
14001 (EMS) a současně i dozorový audit
systému bezpečnosti práce podle normy
OHSAS 18001. Výsledky auditu vedly
ke znovuudělení certifikátů QMS a EMS
s platností na 3 roky a k potvrzení platnosti
certifikátu OHSAS.
 Na konci dubna proběhl v německém Norimberku největší veletrh nátěrových hmot,
Květen
 V průběhu měsíce května proběhla série
školení vedoucích pracovníků Prechezy od
úrovně mistrů v oblastech bezpečnosti, hygieny práce, požární ochrany, řízení jakosti
a životního prostředí.
Červen
 Dne 2. 6. 2015 se v kinosále Prechezy
konal 14. ročník Malé chemické olympiády
určené pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a stejně staré
studenty víceletých gymnázií.
 Dne 12. 6. 2015 přivítal areál Skalka ve
Vinarech již 36. ročník fotbalového turnaje
o pohár provozu VH.
 V sobotu 20. 6. 2015 se uskutečnil ve
sportovním areálu Viktorka oblíbeny den
zaměstnanců Prechezy.
Červenec
 Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje byl Precheze dne 24. 7. 2015
schválen tzv. Bezpečnostní program – podle
zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
Srpen
 V průběhu srpna najel Poloprovoz produkci nepigmentových typů TiO2.
 Ve dnech 11. a 12. 8. 2015 prošla Precheza
úspěšně auditem SMETA.
Září
 Dne 2. 9. 2015 proběhl audit systému
řízení výroby stanovených stavebních výrobků PRETIOX a FEPREN.
 Dne 19. 9. 2015 se odehrál již druhý ročník seriálu běžeckých závodů AGROFERT
RUN pod názvem Precheza rodinný den +
Desítka okolo komína.
 Ke konci září proběhl první ostrý nájezd
nové výrobní linky Monosalu.
Říjen
 Dne 23. 10. 2015 proběhla kontrola Státní
zemědělské a potravinářské inspekce cílená
na potravinářskou titanovou bělobu PRETIOX AV01FG.
 Dne 27. 10. 2015 se uskutečnilo požární
cvičení simulující likvidaci požáru v areálu
společnosti.
 Nájezd nového distribučního transformátoru PR9341 pro hydraulickou clonu
v Henčlově.
Listopad
 V průběhu listopadu proběhly plánované
odstávky provozů.
 Odstávka na provoze TB využita k rekonstrukci řízení hořáku na kalcinační peci A.
 Dne 26. 11. 2015 se v Precheze uskutečnil pravidelný roční dohled nad výrobkem
Prestab ze strany autorizované osoby pro
vybrané stavební výrobky, kterou je Institut
pro testování a certifikaci ve Zlíně.
Prosinec
 Dne 10. 12. 2015 proběhl úspěšný nájezd
výrobny kyseliny sírové.
 18. 12. 2015 proběhla dokonzervace turbíny T1 a nájezd.
Společnost SANASPORT nabízí pro zaměstnance PRECHEZA a.s. 30% slevu na značky ASICS, Adidas
a Reebok, a to jak na našich e- shopech www.teampoint.cz a www.sanasport.cz, tak v kamenných
prodejnách v Olomouci a v Brně. Zde je vám k dispozici náš proškolený personál, který zdarma zajistí
diagnostiku došlapu a správný výběr obuvi.
Kód vaší slevy je „precheza”. Pro použití slevy v kamenné prodejně prosíme o vystřižení slevové karty
a předložení při nákupu. Při použití naší slevy na e-shopech stačí při vaší objednávce zboží zadat slevový kód „precheza“ do okénka „slevový kód“.
Otevírací doba prodejny je PO-PÁ 10:00 – 18:00, SO 9:00 – 14:00
Opět po čase se vracíme k oblíbené
anketě. V tomto vydání našich novin
jsme se zeptali našich zaměstnanců
co očekávají od roku 2016? Jaroslav Veselý
technický pracovník laboratoří
V letošním roce přeji
sobě a všem blízkým hlavně zdraví,
abychom si mohli
užívat každodenních
radostí života naplno.
Od roku 2016 v pracovním životě očekávám, že přinese mě i mým kolegům
co nejméně překážek. Pokud nějaké
překážky nastanou, tak aby byly snadno zdolatelné.
Ing. Kateřina Sekerová
chemická technoložka
Jak je všeobecně
známo, Cimrmanova nejslavnější frustrační kompozice
je tvořena hudební
atmosférou plnou
napětí, které je stupňováno pravidelným střídáním dvou prvků: prvku očekávání a prvku zklamání. Odpověď je
tedy jasná: raději na nic nečekat a vzít
ty „lepší zítřky“ pevně do svých rukou.
Josef Ministr
denní mistr skladu ŽPM
V roce 2016 bych měl
intenzivně rekonstruovat „honosnou
rodinnou vilu“, takže
očekávám, že se letos
nepřipojím k cyklistické skupině vedené JL a RV.
Ing. Jiří Janiš
programátor MaR
Snad jen aby nebyl
horší než ten minulý.
A první cenu v eurojackpotu:)
Dana Dostálová
expedientka
Od roku 2016 očekávám především zlepšení mezilidských
vztahů. Byla bych
ráda, kdyby lidé byli
k sobě vstřícnější.
Foto: archiv PRECHEZA
Stravovací komise
Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se konala pravidelná akce našeho
dodavatele stravovacích služeb, „Schůzka o očekáváních 2015“.
Na těchto schůzkách zástupců Sodexo se zástupci
strávníků mimo Komisi pro stravování se řeší kritické
připomínky, návrhy, náměty na zlepšení.Za Prechezu
se zúčastnilo osm strávníků (mzdová účetní, dva
technologové, technicko administrativní pracovnice,
operátor VH, laborantka, referent provozního
oddělení a elektrikář). Za Sodexo se zúčastnili
obchodně projektový manažer, distrikt manažer, manažerka naší restaurace
a šéfkuchař, kteří úvodem zhodnotili svoje postřehy ze „všedních dnů“.
Pokud bychom měli jít „popořadě“, začněme pochvalami: opakovaně ze vstřícnost a ochotu personálu, dále za rychlost
obsluhy, za pestrost jídelního lístku, za
speciální menu, za svačinové polévky,
za Pizzu, za čistotu a pořádek a estetic-
Ilustrace: INGIMAGE
SODEXO
ké prostředí, za nabídku bezlepkového
menu, za výběr a chuť, za menu Hamburger, za doplňkový prodej salátů, za or-
ganizaci všech akcí „navíc“. Spokojenost
strávníci vyjádřili i s nabídkou v rámci
doplňkového prodeje.
Každý z přítomných zástupců strávníků
sepsal námitky, připomínky, náměty,
které byly dále hodnoceny podle priorit.
V rámci krátkodobých očekávání byla
nejvíce zmiňovaná kvalita jídel – zvýšit
pestrost výběru ryb, k zapékaným zeleninám častěji přidávat salát z červené řepy,
v zimě zařazovat salát z kysaného zelí,
doplnit do příloh k jídlům ovoce (banán,
kiwi). Dále strávníkům v rámci sortimentu chybí: informace kdy bude do menu
zařazena pizza, nabídka sladkého jídla
(pokud je v menu) i jako zákusek, dochucovadla k salátům. Uvedené náměty
měly být realizovány ihned.
V rámci dlouhodobých očekávání strávníci zdůrazňují vybavení jídelny: nefunkčnost světelné tabule, nefunkčnost oken
(otevírání, zavírání, těsnění), klimatizaci.
Všechny tyto body, resp. jejich řešení je ale
v gesci Prechezy, která prostory k pronájmu poskytuje.
Velkou oblibu si získalo grilování resp.
venkovní posezení, proto jej Sodexo zařadí v průběhu sezóny 2x, podle svých
interních možností zapůjčení vybavení.
A na co se můžeme těšit v průběhu letoška?
Z plánovaných akcí jsou to: „Asie“, „zabijačka“, „Pokrmy západní Evropy (Francie,
Německo, Irsko)“, „Polská kuchyně“, „Maďarská kuchyně“, „Balkán (Chorvatsko,
Řecko, Bulharsko)“ a dále již zmiňované
„Grilování“. Myslím, že se máme na co těšit.
Dobrou chuť!
Ludvík Prášil
precheza
události
www.precheza.cz
únor 2016
7
AK PRETIOX
Autoklub v roce 2016
Vyhrajte peněžní poukázku
Vyberte si v prodejně Sportisimo
podle svého přání. Areál OC Kaufland v Přerově.
3000Kč
Hodnota
poukázky
Jedinou podmínkou je správně odpovědět na 3 uvedené otázky. Odpovědi zašlete,
prosím, na již známou emailovou adresu [email protected] do 29. 2. 2016.
Vylosování proběhne ihned po tomto termínu a vyhlášení vzápětí, abyste si své
nové sportovní vybavení užili co nejdříve.
VK PRECHEZA
Pracujeme ve městě, které
má zajímavou historii. Proč si
nepřipomenout nejdůležitější
historické mezníky a informace
o městě Přerov.
Foto: archiv PRECHEZA
Volejbal Precheza Přerov stále úspěšně
U všech extraligových
soutěží žen, juniorek
a kadetek začíná boj
o umístění. Podle očekávání
naše ženy porazily
v základní soutěži všechna
družstva nacházející
se v tabulce na nižších
postech – Frýdek-Místek,
Šternberk, SG Brno.
Senzačně se naše ženy díky
vítězství v posledním kole
nad Ostravou 3:0 a díky
prohře Olympu s Olomoucí
0:3 probojovaly mezi čtyři
nejlepší týmy v republice.
Tady je čekají Prostějov,
Olomouc a Ostrava.
Společnost PRECHEZA plánovitě podporuje zdravý životní styl
a dobrou fyzickou kondici. Proto jsme jako partnera soutěže
vybrali prodejce sportovního vybavení společnost Sportisimo.
1. Prvá písemná zmínka
o Přerově však pochází
a) až z roku 1141
b) až z roku 1144
c) až z roku 1441
2. Roku 1523 se v Přerově
narodil
a) Jan Blahoslav
b) Jan Ámos Komenský
c) František Slaměník
3. Prvý vlak přijel do Přerova
a) 1441
b) 1841
c) 1881
Juniorky, v letošní sezóně, po spojení české a moravské části bojují o páté místo.
Kadetky naopak postoupily do skupiny,
kde se hraje o nejvyšší příčky v republice.
I když teprve skončila základní část pro
Foto: INGIMAGE
V lednu a únoru školení, také příprava
na pořádání soutěží a závodů, orientační
soutěže zahájí v březnu i za účasti naší
posádky. Masovou klubovou činnost
zahájíme „Jízdou do neznáma“. Doufám,
že na této akci, pojaté jako setkání přátel
motorismu, zvítězí pohoda a spokojenost.
Následně uspořádáme XXI. Pretiox slalom
na ještě stále stojícím a občas i fungujícím
letišti v Přerově. V červnu je naplánována
již XXXIII AOS Pretiox, tradiční
orientační automobilová soutěž, tentokrát
jako dvojkolo Moravského poháru a Shell
Cupu Morava 2016.
Potom už si většina z nás oddechne, naše
posádka se ale podle možností zúčastní
orientačních soutěží nejen pohárových,
ale i na úrovni Mistrovství České republiky.
Průběžně budeme zvažovat, co připravíme
po prázdninách a snad i v následující
sezóně.
Doufám, že i tuto sezonu, která je pro
Autoklub Pretiox v AČR čtyřicátou třetí,
absolvujeme spokojeně, bezporuchově,
bez nepříjemností, a na podzim bude
co hodnotit a pokračovat v této snad již
tradiční přerovské aktivitě. Věříme, že se
během letoška podaří přilákat k pořádaným akcím nové účastníky, stejně jako se
to podařilo loni!
Jiří Procházka
Foto: INGIMAGE
Co očekává od roku 2016
Autoklub Pretiox a jeho
členové? Pro některé z nás
začala nová sezóna už
na podzim zhodnocením
roku loňského pro
výroční členskou schůzi
a přípravou sportovního
a společenského programu
na příští období. Co jsme
tedy na poli sportovním
i společenském připravili?
Doplňte výstroj na jaro!
Gratulujeme výherci
k první výhře roku
Výhercem soutěže z minulého čísla novin o poukaz
na nákup zboží v prodejně Sportisimo, kterého
vylosovala paní Jitka Koppová, se stal
pan Jiří Procházka. Výherci blahopřejeme
a přejeme bohaté sportovní zážitky.
ZO OS ECHO a redakce NOVIN PRECHEZA
První výhra roku!
všechna extraligová družstva, dá se předpokládat, že pokud vydrží zdraví a výkonnost, bude letošní sezóna patřit určitě
k těm nejpovedenějším za poslední léta.
Holky, držíme palce!
Dana Lehnertová
Foto: ADOLF GOEBEL
Moravský ornitologický spolek
Vrabec polní
Vrabec polní je druhým z našich dvou druhů vrabců. Je méně
početný, odhaduje se, že u nás hnízdí kolem jednoho miliónu
párů, což je asi šestina počtu vrabce domácího. Běžně se s ním
setkáme na zahradách, na polích nebo i na městském krmítku,
především však na periferiích měst.
S vrabci polními se po celý rok potkáme
také v Precheze, kde patří k nejběžnějším druhům. Na videu můžete porovnat
oba druhy vrabců, domácího i polního
na: http://youtu.be/LT0uL1PwCsI. Video
samotných vrabců polních je na: https://
youtu.be/WUCFN7ToNTs .
Vrabec polní je o něco málo menší než
vrabec domácí. Obě pohlaví jsou zbarvena
stejně. Mají hnědý, černě proužkovaný hřbet.
Břicho je šedavé. K nápadným znakům patří výrazné rudohnědé temeno hlavy, černá
skvrna na tvářích, černý podbradek nepřecházející do hrudní části a bílý „obojek“ na
krku. V době hnízdění se vrabec polní objevuje spíše v párech. Páry poměrně často
hnízdí ve větších koloniích. Vrabci polní
si nejčastěji staví svá neupravená hnízda
v dutinách stromů nebo budkách. Praskliny
a otvory ve stavbách a skálách tolik nevyhledávají. Velmi často se s nimi můžeme setkat
i v pískovnách, kde obsazují nory po břehulích nebo vlhách. Mláďata krmí hmyzem,
později i semeny. Po vyhnízdění se vrabci
polní sdružují do velkých hejn, ve kterých
hledají vhodnou potravu. V dobách, kdy se
vrabci vyskytovali ve velkých počtech a byli
považování za škůdce, byli vrabci polní po-
važování za méně škodlivé než vrabci domácí. Důvodem bylo, že vyhledávají spíše menší
semínka plevelů a obvykle neozobávají ani
ovoce na stromech.
Pro vrabce na zemi je charakteristické
to, že se pohybují poskakováním. Pokud
se cítí ohroženi, vzlétají se ukrýt do stromů nebo keřů. Společně i nocují, obvykle
v křovinách a to i ve městech. Takový keř
se pozná již z dálky, protože se z něj vrabci
navečer i za úsvitu vytrvale ozývají svým
typickým hlasem. V zimě se počty vrabců polních zvyšují a odhaduje se, že jich
u nás pobývá několik miliónů. Někteří naši
vrabci se přesunou jižněji a spousta cizích
přiletí za potravou ze severnějších oblastí.
Za zmínku stojí, že jak vrabec domácí, tak
i vrabec polní se již dlouhou dobu nevyskytují jen v Evropě a Asii, což jsou původní
místa jejich výskytu. Vystěhovalcům se po
nich tolik stýskalo, že si je s sebou brali i do
Ameriky a Austrálie, kde vrabci vytvořili
velké populace a zdomácněli.
Adol Goebel
8
události
po práci
precheza
www.precheza.cz
únor 2015
Na kole západní Evropou
Během příprav na cestu
jsem nepřikládal Německu
většího významu, mělo být
pouze tranzitní zemí, již se
musím prokousat. Představa
chladných a přísně vyhlížejících lidí vzala za své sotva
pár kilometrů za hranicemi.
Labská stezka, plná usměvavých, vzájemně se zdravících
cyklistů, lemována překrásně
tvarovanými pískovcovými
útvary, mě uklidnila a zbavila
obav z neznáma.
Prvním větším městem, jež se mi postavilo
do cesty, byly úchvatné Drážďany. Místo
plné krásných, starobyle vyhlížejících
budov nedává na sobě znát svou neveselou minulost. Byl horký srpnový den
a tak jsem poledne přečkal ukryt ve stínu
vzrostlých stromů na břehu Labe.
Denní teploty stoupaly vysoko nad 30 °C,
což není při jízdě moc příjemné. Řešením
byly dopolední a podvečerní přesuny, přes
oběd okouknout nějaké to město a pak
Foto: DAVID BILÍK
David Bilík: „Německo přineslo spoustu krásných zážitků.“
do parku, nebo k vodě. Cesta táhnoucí se podél řeky mě dovedla na spousty
krásných a historicky významných míst.
Za zmínku stojí třeba Míšeň (Meißen) se
svou dlouhou tradicí výroby porcelánu,
nebo Torgau, kde na mostě přes Labe došlo k setkáni Americké a Sovětské armády
koncem 2. světové války.
Dalším městem, které mi učarovalo, byl
Wittenberg, kde kázal a své teze uveřejnil
Martin Luther. Studoval zde i český učenec
Jan Blahoslav. Centrum plné univerzitních
a církevních budov je úchvatně honosné.
Potkal jsem zde příjemný německý pár
středního věku, který dříve na kole objel
velkou část Evropy. Byli velmi trpěliví, což
soudím z toho, že naše konverzace trvala
dobrou hodinu. Naslouchali mé lámané
angličtině a snad i něco rozuměli. K noc-
lehu mi posloužila louka kousek za městem
s krásným výhledem na západ Slunce mizícího za siluetou metropole.
Příští den byl posledním ve společnosti
Labské stezky, tu nahradila transevropská,
v Německu značená jako R1 nebo taky D3.
Daleko živější, vedoucí po lesních i polních cestách, a využívající silnic místního
významu. Profil trasy se také výrazně změnil a putování dostalo zase jiný rozměr.
Každé stoupání, odměněné výhledem do
údolí, střídal příjemný sjezd. V pohoří
Harz jsem si užil nejen pohodové ježdění
v lesním chládku, ale co chvíli jsem potkal
také nějaký ten klášter či hrad.
Nocležiště se přesunula z luk a polí do luhů
a hájů. Pocity z krásné přírody a nekonečné svobody střídala počínající úzkost
ze samoty. Pozitiva ale stále převažovala
a nadšení z výpravy neutichalo. Cestovatelské sebevědomí stále rostlo, počasí přálo
a únava nepřicházela. Prvních 10 slunečných dnů vystřídaly dva deštivé a ne moc
příjemné.
Pršet začalo jedné noci, bez varování
a hned průtrž jako hrom. Jelikož jsem
zrovna nocoval pod širým nebem někde
v lese a terén nebyl příliš vhodný pro postavení stanu, posloužila celta přehozená
přes kolo a zakrývající mou maličkost, ale
v ne dosti komfortní poloze. Čas plynul
pomalu a stále nepřestávalo. Asi mých nejdelších osm hodin v životě. Jakmile počasí
dostalo trochu rozum, vydal jsem se opět
na cestu. Netrvalo dlouho a přišla další
vlna silného deště. Tentokrát mě uvěznila
na celý den pod mostem a já měl prvních
24 hodin bez jízdy na kole. Byl alespoň
čas na dopsání deníku a reorganizaci věcí
v brašnách.
Dalšího dne už jen přeprchalo a já dorazil alespoň do 30 kilometrů vzdáleného
Münsteru. Po chvíli hledání suchého místa
k přespání jsem se dal do řeči s místním
mladíkem, který mě nakonec pozval na
večeři do restaurace svého kamaráda a já
si užil příjemný večer a pár hodin v suchu
a teple. Přístřeškem pro přespání se mi stal
opět most.
Na hranice s Holandskem to bylo už jen
den cesty a mé německé putování tedy
končilo. Německo ve mně zanechalo příjemné pocity a spousty krásných zážitků.
Určitě se chci někdy vrátit a prozkoumat
zase jiné trasy a oblasti téhle země plné
skvělých lidí a krásné přírody.
David Bilík
Cyklokoutek
Dobrý den, jezdci, spolujezdci a příznivci
cyklistiky ve všech jejích podobách.
Přeji všem do nové cyklistické sezony roku 2016
mnoho příjemných kilometrů v sedle, vítr jen do
zad, dobré počasí, žádné defekty a žádné pády.
Já pěstuji „zážitkovou“ cyklistiku. Zážitky
mohou být různé. Někdo jezdí po památkách, někdo po kulinářských zážitcích, někdo polyká kilometry a kopce, někdo jen
tak pro vítr ve vlasech a pohled do krajiny,
někdo soupeří se svými spolujezdci. Co
cyklista, to jiný důvod pro jízdu. Všichni,
kdo na kolo sednou a vlastní silou roztočí pedály, si zaslouží pochvalu a protože
v naší společnosti se chválí málo, tak se
pochválíme sami. Takže ještě jednou pro
větší účinek nás všechny chválím.
Hlavní zásadou přípravy na novou cyklosezonu je rozprávět s kolegy o příjemných
cestách a zážitcích z uplynulého roku a tak
se správně naladit a natěšit.
Vzhledem k průběhu letošní zimy to vypadá,
že nám zážitkovým jezdcům sezona začne
možná dříve než v jiných letech. Proto neskromně poskytnu několik málo, dle mého
soudu důležitých rad pro základní přípravu.
Věnujte se celou dobu mimo
jezdeckou sezonu rodině, po zbytek
roku vás ve dne neuvidí.
Zajistěte pro manželku, přítelkyni,
milenku její vlastní cyklistickou
skupinu.
Neměňte staré osvědčené sedlo
za nové. Strávíte v něm desítky
a někteří stovky hodin za rok.
Nakupte mapy nových míst, do
kterých chcete jezdit a odstraňte
z nich údaje o stoupáních.
Proveďte opatrně oloupání
podzimních nánosů na vašem
kole tak, aby nedošlo k poškození
stroje.
Pro začínající. Základní, velmi
známá cyklistická pravda.
Ať vyrazíte kterýmkoliv směrem
jedete vždy proti větru a do kopce.
Nenechte se odradit, je to jen
takový „folklór“. I když občas ten
pocit budete mít.
A nakonec několik čísel
z uplynulé sezony:
Sezona pro zážitkové cyklisty trvá zpravidla od března do listopadu, to je 9 měsíců. Těchto 9 měsíců je zhruba 36 týdnů.
Pokud ujedete týdně v průměru 100 km,
což při pravidelném ježdění není vůbec
Věnujte se
celou dobu
mimo jezdeckou
sezonu rodině.
Po zbytek roku
vás ve dne
neuvidí :)
mnoho, ujedete za rok něco mezi 3000 až
4000 km. Při průměrné rychlosti 20 km za
hodinu to reprezentuje 150 až 200 hodin
jízdy v sedle.
Při svých vyjížďkách vypijete asi tak
144 půllitrů, samozřejmě nealkoholického
piva. Ti, kteří jezdí častěji mnohem více.
A protože je třeba dbát na pitný režim tak
i zhruba třetinové množství vody nebo
jiných iontových nápojů.
Ilustrace: INGIMAGE
Cyklotipy – Jak se přes zimu připravit na cyklosezonu ?
Na závěr, protože nechci poučovat, že je
nutné mít v pořádku kolo, vozit sebou bezpečnostní pomůcky a světla když se náhodou při prohlídce památek zdržíte, základní
vybavení, jako náhradní duši, lepení, nářadí
atd., tak připojím jedno moudro:
Je úplně jedno, jak drahé máte kolo, kudy,
jak rychle a jak daleko jezdíte. To nejdůležitější je chuť jezdit a požitek ze samotné jízdy.
Kolu zdar!
Jiří Běhal
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. | Vydavatel: PRECHEZA a.s. | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Jiří Běhal, Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana Lehnertová,
Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Martina Tomečková | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty