Uznatelné náklady

Komentáře

Transkript

Uznatelné náklady
Finanční pravidla projektů 7.RP
- dopolední část
Žilina, prosinec 2007
Marie Kolmanová
[email protected]
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Úvod
• Pravidla pro financování projektů 7.RP se
v mnohém liší od pravidel národních grantů či
strukturálních fondů
• Základní mechanismy jsou však podobné:
–
–
–
–
Tvorba rozpočtu
Pravidla čerpání rozpočtu
Refundace nákladů
Audit / kontroly
• Začátečníkům se pravidla 7.RP mohou zdát
komplikovaná, existují však pomocné příručky a NCP
• Cesta k úspěchu: začít s přípravou včas
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Základní dokumenty pro 7.RP
• Rozhodnutí EP a Rady o 7.rámcovém programu pro VaV
• Rozhodnutí Rady o specifických programech 7.RP
• Nařízení EP a Rady o pravidlech účasti v 7.RP (Rules for
Participation in FP7)
¾Pracovní programy (Work Programmes, WP) pro daný rok
¾Výzvy k podávání návrhů projektů (Calls for proposals)
¾Pravidla pro podávání návrhů projektů (Rules for proposal
submission) – obecná pravidla
¾Průvodce pro žadatele (Guide for Applicants) – pro konkrétní
výzvu a typ projektu (včetně evaluačních kritérií)
¾Modelová grantová dohoda (Model Grant Agreement, MGA)
¾Finanční průvodce (Guide to Financial Issues) – verze 24.7.07
Další dokumenty pro 7.RP
• Průvodce negociačním procesem (Negotiation
Guidance Notes)
• Pravidla pro ověřování existence, právního statusu, operační
a finanční kapacity (Rules on verification of existence, legal
status, operational and financial capacity)
• Průvodce právy k duševnímu vlastnictví (Guide to Intellectual
Property Issues)
• Kontrolní seznam pro konsorciální smlouvu (Checklist for the
Consortium Agreement)
• Návod pro certifikovaná osvědčení (Guidance Notes on Audit
Certification)
• Průvodce reportováním (Reporting guide) - zatím nezveřejněn
Vše naleznete na http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
Typy účastníků v 7.RP
Účastník 7.RP (právní subjekt) může pocházet z:
•
•
Členské země EU (EU-27)
Asociované země k 7.RP: Norsko, Island,
Lichtenštejnsko, Izrael, Švýcarsko, Turecko, Chorvatsko,
Srbsko a Makedonie
•
Třetí země:
– ICPC (International Cooperation Partner Countries) –
seznam zemí v příloze pracovního programu
– Ostatní („vyspělé země“)
Účastnit se 7.RP může jakýkoliv subjekt z kterékoliv země
Subjekty z vyspělých třetích zemí zpravidla neobdrží finanční
příspěvek Evropského společenství (grant)
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Finanční příspěvek ES
- formy grantů
Evropská komise (EK) poskytuje grant formou:
1.
Náhrady uznatelných (způsobilých, oprávněných)
nákladů (reimbursement of eligible costs)
→ preferovaná metoda v 7.RP
2.
Pevné sazby (flat rate)
→ jako % přímých nákladů (příspěvek na nepřímé náklady)
3.
Paušální částky (lump sum)
→ např. pro ICPC země
Je možná kombinace výše uvedených forem grantu
(i v rámci jednoho projektu)
4.
Stipendií či cen
Finanční příspěvek ES
- základní podmínky
Podmínka:
1. neziskovosti → příspěvek ES k náhradě uznatelných
nákladů nesmí vést k zisku
2. spolufinancování
Příspěvek ES vykazovaný formou paušální částky nebo
pevné sazby nemusí být pro Komisi podložený
účetními doklady
Grantová dohoda specifikuje formy grantu pro daný projekt
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Grantová dohoda
• EK uzavírá s konsorciem grantovou dohodu
• Grantová dohoda specifikuje obecná ujednání
stanovená v pravidlech účasti pro konkrétní
projekt/konsorcium
• Grantová dohoda stanoví především:
– práva a povinnosti účastníků projektu
– popis práce (náplň) projektu
– termíny (začátek a délka trvání projektu, termíny pro
odevzdání zpráv..)
– předpokládanou výši a druh finančního příspěvku ES
(grantu)
– IPR pravidla
– podmínky ukončení smlouvy
–…
Modelová grantová dohoda
• Grantová dohoda s EK bude uzavírána podle modelu
–
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
• V 7.RP existují tři modelové grantové dohody (Model Grant
Agreement, MGA):
–
–
–
Obecná MGA (SP Spolupráce a Kapacity)
MGA pro akce Marie Curie (SP Lidé)
MGA pro akce ERC (SP Myšlenky)
• V úředním věstníku vyjde MGA ve všech jazycích EU
• Grantová dohoda bude podepisována vždy v ANGLIČTINĚ
Obecná MGA - obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Základní dohoda (core text)
Annex I
technická příloha (popis práce, rozpočet)
Annex II obecné podmínky
Annex III specifická ustanovení pro typ projektu
(Infrastruktury, ERA-NETs, SMEs, CSOs)
Annex IV formulář A (přistoupení partnera)
Annex V
formulář B (přistoupení nového partnera)
Annex VI formulář C (vyúčtování)
Annex VII směrnice pro:
formulář D (osvědčení o finančních výkazech)
formulář E (osvědčení o metodologii)
Zvláštní doložky (special clauses)
MGA – Annex II
• Obecné podmínky
– definice pojmů
– část A -obecné principy: konsorcium, koordinátor,
zprávy a výsledky, časové limity, subdodávky,
komunikace, ....
– část B - finanční ujednání: náklady
uznatelné/neuznatelné, přímé a nepřímé, limity
refundace, příjmy, garanční fond, finanční a technické
audity .....
– část C – duševní vlastnictví: přístup ke stávajícím
znalostem a novým znalostem, vlastnická práva,
ochrana, šíření, využívání a transfer nových znalostí
– další ujednání
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Náklady
- uznatelné náklady
Uznatelné náklady (eligible costs) musí být zároveň:
• skutečné
• vynaloženy v době trvání projektu (s výjimkou nákladů
na vypracování závěrečných zpráv)
• stanoveny podle obvyklých účetních a správních zásad
a postupů účastníka
• použity výhradně za účelem dosažení cílů a
očekávaných výsledků popsaných v Annexu I
• za dodržování zásad úspornosti, účinnosti a efektivity
• musejí být zaneseny v účetní evidenci účastníka
(popřípadě třetích stran)
• očištěny od nezpůsobilých (neuznatelných) nákladů
• (uvedeny v indikativním rozpočtu Annexu I GA)
Náklady
- neuznatelné náklady
Neuznatelné náklady (non-eligible costs) jsou:
• identifikovatelné nepřímé daně (DPH)
• cla
• placené úroky
• rezervy na možné budoucí ztráty nebo výdaje
• kurzové ztráty, náklady spojené s kapitálovým výnosem
• náklady vykázané, vzniklé nebo hrazené v souvislosti s
jiným projektem Společenství
• jakékoliv dluhy a s nimi spojené náklady
• nadměrné a lehkomyslné výdaje
Evropská komise proplácí pouze
uznatelné náklady, které se dělí na:
• přímé uznatelné náklady
(direct eligible costs)
• nepřímé uznatelné náklady
(indirect eligible costs)
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Náklady
- přímé uznatelné náklady
= takové uznatelné náklady, které lze přímo
připsat dané činnosti projektu (akci)
Doporučené kategorie:
– Osobní náklady zaměstnanců, kteří pracují přímo na
projektu (personnel costs)
– Cestovní náhrady (travel and subsistence costs)
– Spotřební materiál (consumables)
– Dlouhodobý majetek (durable equipment)
– Subdodávky (subcontracts), náklady na Osvědčení o
metodologii a Osvědčení o finančních výkazech
– Jiné přímé náklady (other costs)
Osobní náklady
- celkové osobní náklady
• Zaměstnanec – kritéria:
– zaměstnancem účastníka projektu dle národního práva,
tzn. na trvalý nebo dočasný pracovní poměr; dohoda o
pracovní činnosti či dohoda o provedení práce
– pracuje pod přímým technickým dozorem a zodpovědností účastníka
– finančně ohodnocen dle běžných zvyklostí účastníka
• Celkové osobní náklady = náklady zaměstnavatele na
pracovníka
–
–
–
–
hrubá mzda
odvody - sociální a zdravotní dávky placené zaměstnavatelem
další náklady, pokud vyplývají ze zákona (sociální fond, FKSP)
běžné prémie (NE účelové prémie, které neodpovídají běžné praxi
v organizaci)
• Propláceny jsou pouze skutečně odpracované a vykázané
hodiny, EK doporučuje vést časový výkaz (timesheet)
Příklad timesheet, FG str. 40
Osobní náklady
- výpočet produktivních hodin
• Pro návrh rozpočtu je třeba realisticky odhadnout,
kolik člověkoměsíců (man-month) bude na projekt potřeba
• Pro správný odhad člověkoměsíců a pro následné vyúčtování
osobních nákladů je třeba znát počet produktivních hodin =
skutečně odpracované hodiny jednoho pracovníka za rok
• Produktivní hodiny se vypočítají na základě celkové pracovní
doby odvozené z pracovní smlouvy (40 hod/ týden → cca 2080
rok), od které se odečte:
– dovolená, státní svátky a dny pracovního klidu (pro daný rok)
– školení, nemocnost (průměrné číslo za instituci) apod.
• Rok má přibližně 1680 produktivních hodin, tedy jeden
člověkoměsíc má přibližně 140 produktivních hodin
• Výpočet produktivních hodin se upravuje každý rok, zpravidla se
pro návrh rozpočtu používá jedna hodnota pro celou instituci
Osobní náklady
- výpočet hodinové sazby
• Hodinovou sazbu je možné vypočítat jednou
z následujících možností (záleží na praxi organizace):
– Skutečné osobní náklady (konkrétního zaměstnance)
vydělené skutečnými produktivními hodinami
(stejného zaměstnance)
– Skutečné osobní náklady (konkrétního zaměstnance)
vydělené průměrnými/ standardními produktivními
hodinami organizace
– Průměrné osobní náklady na jednoho zaměstnance
vydělené průměrnými/ standardními produktivními
hodinami organizace
Příklad: Osobní náklady 1.
• Při podání návrhu projektu se vychází z odhadnuté
sazby na člověkoměsíce
Odhad roční sazby zaměstnance X je 24 tis. € a
zaměstnance Y 36 tis. €. Pokud bude každý pracovat na
projektu půl roku na plný úvazek, do rozpočtu se udá
12 člověkoměsíců s celkovým rozpočtem:
12 tis. € + 18 tis. € = 30 tis. €
Příklad: Osobní náklady 2.
• Při vyúčtování se vychází ze skutečné sazby
Celkové skutečné osobní náklady na zaměstnance X činily
za jedno vykazované období: 25 440 €
Produktivních hodin práce (skutečně odpracovaných) za stejné
období bylo (pro zaměstnance X): 1 590 hodin
Průměrná roční sazba produktivní hodiny práce:
25 440 / 1 590 = 16 € na hodinu
Skutečně odpracované hodiny na projektu (dle timesheet
zaměstnance X): 725 hodin (45,6 % z celk. produktivních hodin)
Uznatelné osobní náklady za dané období:
725 x 16 = 11 600 € (45,6 % z celk. osobních nákladů)
Náklady
- průměrné osobní náklady
Nově je možné používat průměrné osobní náklady
(nikoliv skutečné), pokud:
• Jsou v souladu s manažerskými a účetními principy
účastníka (dle našich informací v ČR není obvyklé)
• Neliší se výrazně od skutečných nákladů
• Metodologie výpočtu průměrných osobních nákladů je
osvědčena auditorem a předem schválena EK
(Formulář E – pouze část týkající se průměrných
osobních nákladů)
V případě nepravdivých prohlášení hrozí finanční penále
Cestovní náhrady,
spotřební materiál
• Cestovní náhrady
– Cestovní náhrady (např. doprava, ubytování, stravné,
kapesné...) se vypočítávají dle zákonů dané země
(neexistuje evropský předpis)
– Pokud jsou cestovní náhrady vypláceny formou paušálu,
uznatelným nákladem je paušál, nikoliv skutečné náklady
• Spotřební materiál
– Použit přímo na projekt, nezbytný pro implementaci projektu
– Pořízen během trvání projektu
– Pokud je běžná praxe, že organizace řadí (některý)
spotřební materiál do režie, je nutné to dodržovat i pro 7.RP
Př: chemikálie, laboratorní skla, materiál na výrobu prototypu,…
Dlouhodobý majetek (investice)
• Majetek, jehož doba používání je delší než 1 rok a
pořizovací cena přesáhne stanovenou minimální hodnotu
(zpravidla 40 tis. Kč pro hmotný majetek a 60 tis. Kč pro
nehmotný majetek)
• Do rozpočtu se uvádí a následně vykazuje pouze:
– Částka odvozená z celkových nákladů investice (bez
DPH) dle účetních odpisů,
– po dobu užívání majetku na projekt a
– pouze adekvátní díl stanovený podle využití majetku
na projekt.
Příklad: Dlouhodobý majetek
Příklad: nákup zařízení za 10 000 € ve 2. období pětiletého
projektu, zařízení bylo využíváno v tomto projektu pouze ve
2. a 3. období a pouze z 50 % (bylo využíváno i na jiné
projekty ze zbývající kapacity 50 % dle laboratorního deníku).
Podle interních pravidel se majetek odepisuje po dobu 10 let
(1 000 ročně). Do vyúčtování EK uvedeme částku:
1 000 € (1 000 x 2 = 2 000 → 2 000 x 0,5 = 1 000)
Subdodávky 1.
• Třetí strana (third party) = každý právní subjekt, který
nepodepsal Grantovou dohodu a podílí se na implementaci
projektu (nejčastěji subdodavatelé)
• Implementace projektu zůstává odpovědností účastníků
projektu, kteří odpovídají za práci třetí strany s nimi vázané
• Subdodávky jsou práce (služby), které
– nemůže vykonat žádný účastník konsorcia → neměly by se týkat
hlavní náplně projektu (core task) a jsou pro projekt nezbytné
– příjemce je zadá za úplatu třetí straně za komerčních podmínek,
subdodavatelé tedy pracují se ziskem
– může být i značného finančního objemu, zdůvodnit v Annexu I
• Subdodavatel
– nepracuje pod přímým dohledem účastníka a není účastníkovi
hierarchicky podřízen (na rozdíl od zaměstnance)
– subdodavatel nemá žádná práva či závazky vůči EK
Subdodávky 2.
• Subdodávka musí být identifikována již v návrhu
projektu (a následně v Annexu I Grantové dohody)
• K ceně subdodávky (přímý náklad) nepřísluší nepřímé
náklady
• Subdodávky mezi partnery projektu nejsou možné
• Účastník musí zajistit možnost auditu subdodavatele Komisí
• Účastník je odpovědný za subdodávku vzhledem ke konsorciu
• Výběrové řízení u subdodávek
– musí být transparentní a zajistit rovnocenné posuzování, řídí se
právními normami státu účastníka, vybrána subdodávka s
nejpříznivějším poměrem cena/kvalita, přiměřená forma vzhledem k
rozsahu a ceně subdodávky
– záleží na statusu účastníka
– nemusí být pro stálého subdodavatele – tzv. framework contract
Náklady třetích stran 1.
• Třetí strany, které nemají formu subdodávky, se
mohou podílet na implementaci projektu:
a) provedením určitých prací nebo
b) poskytnutím svých zdrojů (zdarma či za úplatu)
subdodavatelé
třetí strany
poskytující zdroj
(materiální nebo
personální)
jiné třetí strany
provádějící část
práce na projektu
na základě zvláštní
doložky ke GA č. 10
Náklady třetích stran 2.
• Ad a): Třetí strana pracuje přímo na řešení projektu
(provedení prací), je odpovědná účastníkovi, je
identifikována v grantové dohodě
– pokud se nejedná o subdodávku, je možné pouze ve
výjimečných případech, které jsou stanoveny ve zvláštní
doložce ke grantové dohodě č. 10 (projednat při negociaci)
– jedná se o třetí stranu dlouhodobě, formálně spojenou s
účastníkem, např. asociace a její členové, organizace sdílející
společnou laboratoř nebo organizace vlastnicky svázané
– uznatelné náklady musí být zaneseny v účetní evidenci třetí
strany (nejedná se o přímý náklad účastníka projektu)
– vlastní vykazování (formulář C) a certifikované vyúčtování
– principy neziskovosti a spolufinancování
Náklady třetích stran 3.
• Ad b): Třetí strany poskytující své zdroje
(personální, materiální) účastníkovi:
– „zdarma“ (nepeněžní plnění) – účastník za použití zdroje
neplatí; náklad je pouze v účetnictví třetí strany, ale účastník
jej vykazuje EK ve svém formuláři C
• zdroje nebyly specificky určeny na projekt, pokládá se za
„vlastní zdroj“ (náklad projektu)
• zdroje určeny specificky na projekt, jedná se o ad hoc
spolupráci (náklad, příjem projektu)
– za úplatu – nejedná se o „náklad třetí strany“, neboť
zaneseno i v účetnictví účastníka; možné, pokud existuje
předchozí dlouhodobá spolupráce (uvedeno v Annexu I),
žádný zisk pro třetí stranu
•
Shrnutí: Ad hoc spolupráce na řešení projektu je možná formou
subdodávky, jinak pouze, když se „třetí strana“ stane účastníkem
projektu (použít zvláštní doložku č. 10 není možné !)
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Náklady
- nepřímé uznatelné náklady
= náklady, které nelze dané akci přímo připsat, ale
které byly vynaloženy v přímé souvislosti s přímými
uznatelnými náklady projektu
Typicky se jedná o:
• Náklady na mzdu podpůrných zaměstnanců (ekonom, účetní,
knihovník, správce sítě, aj.)
• Náklady na vedení organizace
• Odpisy či nájem budov
• Náklady související s provozem budovy (nájem, pojištění, úklid,
nábytek, knihovna, údržba)
• Administrativní náklady (pošta, telefon, fax, kancelářské potřeby)
• Všeobecně používaná aktiva (počítače, tiskárny, kopírky, technická
infrastruktura)
Pro vykazování skutečných nepřímých nákladů: fungující
systém rozpočítávání nepřímých nákladů na jednotlivé projekty
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Příjmy projektu
Výše finančního příspěvku ES sečteného s příjmem
projektu nesmí přesáhnout celkové uznatelné náklady
projektu (posuzuje se pro každého účastníka zvlášť)
Příjmy projektu (receipts of the project), dle čl. II.17 MGA:
• Finanční převody od třetí strany, pokud určeny specificky na projekt
• Nefinanční příspěvky (in kind) - poskytnuté zdarma třetí stranou,
která je určila specificky na projekt
• Příjmy vzniklé z projektu (prodej aktiv nakoupených z projektu, výběr
poplatků za konanou konferenci, prodej publikace…)
Příjmem projektu NENÍ:
• Příjem z užití nebo prodeje nových znalostí (foreground)
generovaných z projektu, kurzový zisk, zdroje třetích stran
poskytnuté zdarma, které nejsou specificky určeny na projekt
Příklad: Příjmy projektu
Universita má celkové uznatelné náklady projektu: 550 tis. €
Příspěvek ES: 368 tis. €
Příjmy projektu:
– Národní grant účastníkovi určen specificky na projekt: 170 tis. €
– Podpora od průmyslového sponzora specificky na projekt: 5 tis. €
– Získané poplatky za konferenci pořádanou v rámci projektu: 2 tis. €
Celkové příjmy projektu: 177 tis. €
368 tis. (příspěvek ES) + 177 tis. (celkové příjmy) < 550 tis.
Příjmy projektu nemají vliv na velikost příspěvku ES, neboť
příspěvek ES + příjmy projektu ≤ celkové uznatelné náklady
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Náhrada uznatelných nákladů 1.
Účastníci vykazují skutečné přímé náklady a u
nepřímých nákladů se mohou rozhodnout pro jednu
z následujících variant:
1. Vykazování skutečných nepřímých nákladů (actual indirect
cost), v určitých případech možnost použít zjednodušenou
metodu (simplified method) výpočtu nepřímých nákladů
2. Pevnou sazbu (flat rate) na nepřímé náklady
a) Základní sazba 20% (standard flat rate) všech přímých
uznatelných nákladů (očištěných od nákladů na
subdodávky a od nákladů na zdroje poskytnuté třetími
stranami, které nebyly využívány v prostorách účastníka).
Každý se může rozhodnout použití této sazby.
Náhrada uznatelných nákladů 2.
b) Pro vybrané instituce byla vytvořena tzv. přechodná
pevná sazba (transitional flat rate), ve výši 60% všech
přímých uznatelných nákladů (bez nákladů na subdodávky
a nákladů třetích stran).
Platí pouze pro projekty, které obsahují RTD činnosti, a pro:
–
–
–
–
neziskové veřejné orgány
instituce středního a vysokoškolského vzdělávání (university)
(neziskové) výzkumné organizace
malé a střední podniky (MSP)
které nejsou schopny kvůli nedostatku analytického účetního
systému s jistotou identifikovat své skutečné nepřímé náklady
projektu (platí pro výzvy s uzávěrkou do konce r. 2009)
Náhrada uznatelných nákladů 3.
Specifický limit:
Koordinační a podpůrné akce, CSA
(neobsahují RTD činnosti):
• limit pro nepřímé náklady 7% všech přímých uznatelných
nákladů (bez nákladů na subdodávky a nákladů třetích stran)
To platí pro všechny subjekty.
• nejedná se o flat rate (pokud instituce používá skutečné
nepřímé náklady, auditovány budou celkové nepřímé náklady,
ale EK uhradí jen 7% přímých)
Náhrada uznatelných nákladů 4.
Nepřímé náklady – rozhodovací strom
Máte analytický účetní systém, popřípadě používáte zjednodušenou metodu
výpočtu nepřímých nákladů?
ANO
NE
Skutečné nepřímé náklady nebo náklady
vypočtené použitím zjednodušené metody
20 % z celkových přímých uznatelných nákladů
60 % z celkových přímých uznatelných nákladů pro:
⇒ Neziskové veřejné subjekty, SŠ a VŠ,
(neziskové) výzkumné organizace a MSP
⇒ Činnosti spojené s výzkumem a technologickým
rozvojem
Koordinační a podpůrné akce:
Ve všech případech maximum 7 % celkových přímých uznatelných nákladů
Náhrada uznatelných nákladů 4.
- zjednodušená metoda
Zjednodušená metoda výpočtu nepřímých nákladů:
• Určena pro organizace, které nejsou schopny přiřadit nepřímé
náklady na detailní úrovni (po projektu), ale jsou schopny sledovat
nepřímé náklady na úrovni právnické jednotky
• Založena na skutečných nákladech odvozených z účetnictví
posledního uzavřeného účetního období a očištěných od
neuznatelných nákladů
• Možnost použít, pokud v souladu s běžnými manažerskými a
účetními principy (= výpočet režijní sazby už instituce používá) a:
– existuje zákonná povinnost používat jednoduché účetnictví nebo
– existuje nedostatek analytického účetního systému (chybí detailní
alokace nákladů)
• Zjednodušená metoda nemusí být předem hlášena/schválena EK
• Neexistuje „standardní model“, individuální pro jednotlivé subjekty
Příklad: Zjednodušená
metoda 1.
Organizace, která pracuje na třech projektech, identifikovala
celkové uznatelné nepřímé náklady ve výši 10 000 €. Pro
přidělení režie mezi projekty organizace používá zjednodušenou
metodu výpočtu.
1. Výpočet dle počtu odpracovaných hodin
Režie organizace : 10 000 €
Odpracované hodiny v celé organizaci : 2000
Hodinová sazba : 10 000 / 2000 = 5
Rozdělení režie na projekty:
Projekt 1: 600 odpracovaných hodin → 600 x 5 = 3000 € režie
Projekt 2: 400 odpracovaných hodin → 400 x 5 = 2000 € režie
Projekt 3 : 1000 odpracovaných hodin → 1000 x 5 = 5000 € režie
Příklad: Zjednodušená
metoda 2.
2. Výpočet dle procenta osobních nákladů
Režie organizace: 10 000 €
Přímé osobní náklady v organizaci: 100 000 €
Podíl režie na jednotku osobních nákladů:
10 000 / 100 000 = 0,1 (10%)
Rozdělení režie na projekty
Projekt 1: osobní náklady 35 000 → 35 000 x 0,1= 3 500 € režie
Projekt 2: osobní náklady 20 000 → 20 000 x 0,1= 2 000 € režie
Projekt 3: osobní náklady 45 000 → 45 000 x 0,1= 4 500 € režie
Analytical system
Simplified Method
Ad
mi
nis
Bu
tr a
ild
tio
ing
n
ren
t
ting
r ke
a
M
…
p
S up
General pool of
indirect costs
Deduct any IDENTIFIABLE
Indirect Costs not related to
Research activities
lies
Shared indirect costs
osts
I. c
r
e
Oth
Administrative
Headquarters
General
Management
Internal Training
Facilities, etc
Cost driver X
Cost driver Y
Cost driver Z
No
Bu n – R
ild
ing esea
rch
s
Adjusted pool of
indirect costs
Activity related
indirect costs
Activity related
indirect costs
Ad Rese
mi arc
nis h
tr a
tio
n
…
g
chin
T e a in .
adm
Research Indirect
Costs
h
t
earc
Res ory ren
t
ra
labo
Cost Driver:
- % Personnel costs
- Hourly rate
lie s
Cost Driver:
- % Personnel costs
- Hourly rate
Teaching
activity 1
Teaching
activity 2
Research
project 1
Research
project 2
Teaching Indirect
…
Costs
Te
a
sup ching
p
Research
project 1
Research
project 2
Cost Driver
Teaching
activity 1
Teaching
activity 2
NCP meeting, Certification Modalities in FP7, P. Coenjaarts, 8. 10.07, Brussels
r el
at e
d
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Maximální příspěvek ES
Výše maximálního příspěvku ES závisí na:
1. Typu projektu (režim financování, funding scheme)
2. Činnosti v projektu (activity)
3. Typu účastníka (status of the organization)
Maximální příspěvek ES
- přehled limitů
Činnost
Typ
projektu
Výzkum a
Demonstrační
technologický rozvoj činnosti
(zahrnuje koordinaci
vědeckých činností)
Management +
další činnosti
specifikované v
příloze I GA
Sítě excelence
NoE
50%
100%
Projekty
založené na
spolupráci, CP
50%
75%*
50%
100%
75%*
Koordinační a
podpůrné
akce, CSA
*Platí pro:
‰ neziskové veřejné subjekty
‰ instituce středního a vysokoškolského vzdělávání
‰ výzkumné organizace (neziskové)
‰ malé a střední podniky
100% (!limit 7% na
nepřímé náklady)
Maximální příspěvek ES
- typy projektů
Typy projektů (= režimy financování, funding schemes) v 7.RP:
• Projekty založené na spolupráci (Collaborative projects, CP)
– Small or medium scale focused projects
– Large scale integrating projects
• Koordinační a podpůrné akce (Coordination&Support Actions, CSA)
– Coordination type
– Support type
• Sítě excelence (Networks of excellence, NoE)
• Research for the benefit of specific groups
– SMEs/SME Associations
– CSOs - organizace občanské společnosti - nové v 7.RP
Maximální příspěvek ES
- činnosti v projektu 1.
• Činnosti výzkumu a technologického rozvoje
(RTD activities)
– náklady vzniklé účastníkovi při výzkumných a vývojových
aktivitách včetně koordinace výzkumu (scientific coordination)
• Demonstrační činnosti (Demonstration activities)
– náklady k prokázání realizovatelnosti nové technologie
(prototypy, pilotní výrobní linky aj.)
– nezahrnuje činnosti komerčního charakteru
• Manažerské činnosti (Management activities)
– náklady na osvědčení o finančních výkazech, případně na další
vyžadovaná osvědčení
– náklady na uspořádání výzvy pro hledání nového partnera u
velkých projektů spolupráce či NoE
– péče o povinnou konsorciální smlouvu a její případné změny
– právní, smluvní, finanční, administrativní vedení konsorcia
Maximální příspěvek ES
- činnosti v projektu 2.
• Další činnosti (Other activities)
– Šíření výsledků (např. vytvoření webové stránky,
prezentace projektu během konferencí a workshopů,
včetně návrhu publikací a případného poplatku za ně)
– Navazování kontaktů (např. organizace seminářů pro
navazování kontaktů a vytváření vědeckých sítí networking)
– Odborná příprava a školení
– Činnosti související s duševními právy (např.
patentová rešerše)
– Studie socio-ekonomického dopadu
Příklad: Výpočet příspěvku ES
Výpočet příspěvku ES za jedno vykazované období pro
účastníka, který je MSP (v rámci projektu CP):
Činnosti
Uznatelné náklady, které byly
přijaty EK (přímé + nepřímé)
Náklady refundované
EK
VaV
100 tis. €
100 tis. x 75% = 75 tis. €
Demonstrace
100 tis. €
100 tis. x 50% = 50 tis. €
Management
40 tis. €
40 tis. x 100% = 40 tis. €
Další
10 tis. €
10 tis. x 100% = 10 tis. €
250 tis. €
175 tis. €
CELKEM
Příjmy
Příspěvek ES
25 tis. €
175 tis. € *
*Příjmy projektu sečtené s příspěvkem ES nepřesahují celkové
uznatelné náklady projektu, proto příspěvek ES není krácen
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
Paušální částka pro ICPC 1.
• ICPC (International Cooperation Partner Countries) jsou
třetí země, které EK klasifikuje (v seznamu ICPC) jako země:
– s nízkými příjmy (low-income)
– s nižšími středními příjmy (lower middle income)
– s vyššími středními příjmy (upper middle income)
• Partneři z ICPC zemí, kteří se účastní 7.RP, mohou obdržet
příspěvek ES (i když se jedná o třetí země) a mohou si vybrat,
zda budou vykazovat své náklady formou
– náhrady uznatelných nákladů (jako ostatní účastníci) nebo
– paušální částky (lump sums) určené pro ICPC země
• Výše paušálních částek jsou stanoveny v Guide to Financial Issues
a závisí na:
– kategorii ICPC země (s nízkými příjmy, nižšími středními…)
– typu projektu (CP, NoE, CSA…)
– typu účastníka (nezisková veřejná instituce, výzkumná organizace…)
Paušální částka pro ICPC 2.
• Výpočet příspěvku ES pro účastníka z ICPC země,
který se rozhodne pro vykazování paušální částkou:
→ nejprve se vynásobí stanovená paušální částka (pro danou kategorii
zemí) počtem „člověko-roků“ (výzkumníků), kteří budou na projektu
pracovat
→ následně jsou aplikovány limity pro refundaci dle typu projektu a typu
účastníka
• Takto vypočítaný příspěvek Společenství pokrývá veškeré náklady
účastníka, tedy náklady přímé i nepřímé
• Výhodou refundace formou paušální částky je, že účastník nemusí
Komisi vykazovat skutečné vynaložené náklady
• Partner ale musí být schopen prokázat, že výzkumníci na projektu
skutečně pracovali (timesheets)
• Partner z ICPC země:
– se může rozhodnout v některých projektech vykazovat náklady formou
náhrady uznatelných nákladů a v jiných projektech formou paušální
částky (musí se rozhodnout vždy před podpisem GA)
OBSAH přednášky
•
•
•
•
•
Dokumenty vztahující se k finančním pravidlům
Formy grantu
Grantová dohoda
Uznatelné a neuznatelné náklady
Přímé uznatelné náklady
• Nepřímé uznatelné náklady
• Příjmy projektu
• Náhrada uznatelných nákladů
• Maximální příspěvek ES
• Paušální částka pro ICPC
• Zdroje informací
www.fp7.cz: financování 1.
www.fp7.cz: financování 2.
Zdroje informací o 7.RP
Aktuálně o 7.RP:
•
•
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/
Pomocné zdroje informací v češtině:
•
•
www.fp7.cz
www.czelo.cz
Děkuji za pozornost a těším
se na odpolední část !
Tato prezentace byla vypracována ve spolupráci
s Lenkou Lepičovou, [email protected]

Podobné dokumenty

Státnice – odborné č. 12

Státnice – odborné č. 12 a projektu. Mezi důvody pro měření metrik patří: plánování projektu (odhad nákladů, pracnosti, času), kontrola kvality produktu, odhad produktivity, zdokonalení práce (růst výkonnosti organizace). ...

Více

Stáhnout návod - malamechanizace.cz

Stáhnout návod - malamechanizace.cz • Elektrocentrálu neprovozujte v blízkosti dětí nebo za volného přístupu domácích zvířat. • Za provozu dodržujte dostatečný odstup od všech rotujících částí elektrocentrály. • Elektrocentrála Honda...

Více

Pokud se soubor nestáhne automaticky, klikněte zde.

Pokud se soubor nestáhne automaticky, klikněte zde. CPM byla vyvinuta pro komplexní řízení projektů s rutinními činnostmi a minimální nejistotou při odhadu doby trvání činností. Pokud je však projekt složen s činností, které jsou kreativní a z pohle...

Více

Finanční řízení projektů H2020

Finanční řízení projektů H2020 • příspěvky mohou být poskytnuty zdarma či za úplatu • příjemce může vykázat ve finančním výkazu pouze skutečně vynaložené náklady třetí strany (ne unit costs nebo lump sums) – za úplatu: náklad pr...

Více

Informátor 4/2012 - Slezská diakonie

Informátor 4/2012 - Slezská diakonie lépe uspět při hledání zaměstnání. Kromě toho mohou být užiteční i pro ostatní tím, že s velkou péči žehlí ložní prádlo pro uživatele azylového domu, sociální rehabilitace a noclehárny. Denně jim p...

Více

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců

Grantový systém z pohledu auditů a příjemců Použití pro Odpisov projekt – á sazba v Využití pro počet měsíců měsících projekt

Více

PDF - Epson

PDF - Epson • Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, doplňkové síťové rozhraní (standardně s modelem GT-20000N Pro) • Víko s automatickou aretací se zastaví v libovolném úhlu, což umožňuje snadné a pohodlné skenov...

Více