DMS KOLEDA na**a97 777 r*f`llii:

Komentáře

Transkript

DMS KOLEDA na**a97 777 r*f`llii:
t\J
tZ
Ut
Nf
ffilEljf
@
Ttlkrdlovt kaledntct putujl od domu k damu a pftndle$ lldem radostnau
o piichodu Boii ldskyna svdt skrzediti narazendv betl€msk'fchieslich.Piitom
prosi o dar na paffioc lidem v nouzi. ProstfednictvimCharity mfriete (tiinnd
'pomoci
blilnfnt, kreff si sarni pomod nemahou. PfiJmcte, prosfme, tyto
vyslancepotiebnfch.
^d
r*f'llii:
777
DMS KOLEDAna**a97
ceilr
fidild AMs Je 30 Nt'
Chfitta d, I lstdd
t'Ms obdrrl 2,
Xt. viLc infoilrrs.l c ild:bdc,rr DMs ilala/(Eti
o w w n a tta v&a tstttt,'i ,t,
flE rww.dc.tovt*djrilt'(r'
Tiik rdlov o u s b l t t ( u m t t Z e t eF a d p o fit ta kd a d e std n im fin a n tn ih a daru na rtC eti .66008822/A 800"
Pllhlilsto r€ na ttlkrfilo,vt Focebook
ww tn.to{cbobk.co n! lt rl kr dt bvosb Ir ka
1,1.,'lirc{','.,"
- i ? 0 .",,,,",..d
"!i 'rq'
gsMr{lniprmar:
*uolcr
!rrra Datrt[rt
ffi
..r..Mrrbile.
lTt$,fi'll (oorknfrfdrnit
*t?
ffe-
OBLA5TNI CNNRITRBLANSKO
Komensk€ho 19, 678 Ol Blansko, tel,: 516 417 351, [email protected]'cz, www.blanrko'Gharita.cz
Motto: ,,Nejuiiteindjii ze viech umdnije umAnib:it uiitetn\i-" Benjamin Franklin
' Pomoc lidam v nouzi - podpora projektu, kteri ieii problematiku v rodindch.piedch6zenikrizovfm situactm,odpov6dndmu piistupu k rodiaovstvf
a zkvalitnEnirodinnehoiivota. Zamdiujese na pomoc odborniki, napi. pr6vnik, psychologapod.
ZiimiryTlikriilovrisbirky2OlS konnnd od l.do 14. ledna
. podpora krizov6pomoci osobdm v tisni
. plnohodnotni iivot senioroa zdravotn€postiienfch
. p om oc lide mv h m o t n d n o u z i
. i dE t i nemo c n e n e b o s o c i 5 l n 6zn e vfh o d n 6 nsi6m o h o u h r d t
Vlit6iek loisk€ sbirky 1 tfOOOfSKi niim umoinil podpoiittyto projekty
. Pomoc nemocnfm v Dom6ci hospicov6 p6ii - tato sluiba je poskytovan6 24 hodin denn6, vtetn6 sobot, ned6li a sv;itkri,dastov odlehlfch tdstech
o KreS u.
Zaiiituje komplexni pdii o nemocnfho v termindlnim stddiu,kterf tak mtiie
setrvatve sv6m domfc(m prostfedi.
' Podpora volnoiasovfch aktivit - are;ilCentra"PRO"Blanskovyu2ivajine'
jen d6ti z Azylov6hodornu a Klubu Ratolesta areil v DoubravicislouZik integraci a aktivizaci zdravotn€ postiienich d6ti, senior0 a pro d6ti a mliide2
ohroien!'ch socidlnfmvylouienim" Aretl je tlenit)t a unroihuje podporovat
riznd volnoia sov€aktivity,rrizn6relaxadni,sportovnfa kulturni iinnosti.
V obou areSlechjsou poiSddny letni t;5bory,ktere jsou velmi oblibene-DEti
piii z taibora:,,breiim, protoie to tady ui konii, piijedtejako posledni,a( se jei'
ft poiddnEnabagtim."
. Projekt rociilni rehabilita(e - zamaiuje se na posilovdnischopnostfa dovednosti u iidi s handicapem tak, aby mohli vyuiivat bEine spoletensk6
zdrojev pilrozen6m prostfedi.
. Podpora charitni poradny - poskytuje sociSln6prdvni poradenstvilidem,
kteii se ocitli v nepFiznivdsociiilnisituaci,s moinosti zprostiedkovAnldalifch
typ0 socidlnichsluieb {napi.pro seniory,zdravotn6postiiend nebo ob6ti domdclho niisili)a specializovanfchodborn;ichsluieb (psycholog,psychiatr)'
. Pomoc lidem bez rozdilu - zabezpeieniprovozuStiediskavzdjemn6humanitiirni oomoci, kter€ tvoii iatnlk, humanit6rnisklad,potravinovdbanka pro
nejchudii. Stiediskoje dophikovou iinnosti viech socidlnicha zdravotnfch
sl ui ebObl astnichari tyB i ansko.
. Podpora Tf mu mimoiidnfch udilosli - pracovnicicharitymimo svojipracovni dobu zasahujipii uddlostechvitiiho rozsahu,napi.povodn€,poidry a
dopravni nehody,
Oblastni charita Blansko d6kuje za vaie dary, kter€ pomohou zkvalitnit
naie sluiby, Stcjnd diky patii kolednikim, kteii vdnuji svij ias ve prasp6ch pomoci druhfm.
Koardindtorkasbirky:
Marie Sedldkovd,mobil: 739389 140,[email protected]
*,9
l
d'x*m*,+
Wii{yitlow*at}'.il"os0Pmtra.l.lroordlndtor$hky:MEr'M*effiavrdtd.tet:,58l||5207,e+fld|t:t*s20|[email protected]&ailtd.cE
r*nitoni
tttirtt f tUrt
wtdMund a rntlatdna
dlz swidlefi
fomini
*ldgittttitu hlavnlha mls

Podobné dokumenty

Osvobození Ivaně

Osvobození Ivaně Na zpr{tednicestdmezi dvoremOvdirna a Kleneivicemibyla posridkaautazaskodena n6mecklichkulometfiz polf od eel6ic. Auto konii rozstiilenda pievrrlcendnabokv piikopu. pan PospiSilje randndo nohy a le...

Více

lf\FdHST*H S* ffifrtrr/ffiJ g \EA E LAVAT\$ f svr*F#hs

lf\FdHST*H S* ffifrtrr/ffiJ g \EA E LAVAT\$ f svr*F#hs koncepobytu(mistemn6stupua vlistupuze zaji5t6n6ho dopravnfho prostiedku) je m6stoKarlovyVary - ubytov6ni:hostitelsk6 rodiny(2-4 Z6rci v jedn6rodin6) - strava:plnSpenze 'iazykov! kurz: min.9 vyudova...

Více

Základy-techniky-ve-využití-k-řízení

Základy-techniky-ve-využití-k-řízení (1856 - 1915) nebo Henry Fayol (1841 - 1925) požadovali úzkou specializaci a direktivní dělbu práce, disciplínu, jednotnost delegování pravomoci a odpovědnost za ni i centralizované hierarchické ří...

Více

Llr-l zo,j

Llr-l zo,j iristi rJruhd z-iikona d. i , f r.rlvni iird..)

Více

Počet klientů -OS podle obecních úřadů

Počet klientů -OS podle obecních úřadů V současné době je celkové nedokrytí našich služeb dotacemi vyčísleno na částku Kč 960.000,-.

Více

SOLVING PROBLEMS BROKEN TENACITY ON MODULAR

SOLVING PROBLEMS BROKEN TENACITY ON MODULAR Slitiny hliníku můžeme rozdělit podle fázového diagramu na slitiny slévárenské a na slitiny tvářené (viz.obr. 1). Z hliníkových slitin lze vyrábět lisované profily od jednoduchých až po komplikovan...

Více