březen 2007 - ve formátu pdf

Komentáře

Transkript

březen 2007 - ve formátu pdf
03_2007.qxd
1.3.2007
14:42
Str. 2
3
NUSLE
ROČNÍK 9
Téma měsíce
Z obsahu
str. 2, 4 a 5
BŘEZEN 2007
·KOLKY A JESLE
Z jak˘ch pfied‰kolních zafiízení
mohou vybírat rodiãe
v na‰í mûstské ãásti
NOVÉ MùSTO
VY·EHRAD
VINOHRADY
VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ
SERVIS PRO PODNIKATELE
Pfiiná‰íme uÏiteãné rady
pro v‰echny, ktefií se chystají
str. 3 podat daÀové pfiiznání
Informace
Kultura
str. 6
ZDARMA
STùHOVÁNÍ KNIH
Knihovna na Vinohradech
konãí na adrese Korunní 15,
pfiesídlí na Vinohradskou 69
Pár slov o podnikání
Ve své krátké úvaze bych se rád zmínil
o úloze, nûkter˘ch funkcích, dlouhodobûj‰ích trendech a zejména o moÏnostech
rozvoje podnikatelsk˘ch aktivit. Z tohoto
‰irokého tematického celku jsem si vybral
Slovo úvodem
pouze oblast Ïivnostenského podnikání,
tedy podnikatelsk˘ch aktivit fyzick˘ch
osob, které jsou v daÀové hant˘rce oznaãovány jako osoby samostatnû v˘dûleãnû
ãinné. DÛvodem pro takov˘ v˘bûr je fakt,
Ïe na v˘‰i daní tûchto osob jsou obce,
a zprostfiedkovanû i mûstské ãásti v Praze, bytostnû závislé. V Praze tvofií právû
daÀ z pfiíjmÛ osob samostatnû v˘dûleãnû
ãinn˘ch více neÏ devadesát procent celkového objemu dotací, a tedy rozpoãtov˘ch
pfiíjmÛ.
Z dlouhodobého hlediska je velmi citeln˘
trend poklesu tûchto daní. Pfiíãin je hned
nûkolik. Tou pravdûpodobnû nejjednodu‰‰í
je obecn˘ trend úbytku obyvatel v Praze 2,
tedy i ÏivnostníkÛ, ktefií v na‰em obvodu
bydlí. Domnívám se, Ïe povûst velmi atraktivní lokality, kterou Praha 2 mûla, se pomalu ale jistû stává historií. Trend vylidÀování center v‰ech velk˘ch mûst, pfied kter˘m nás poãátkem devadesát˘ch let fiada
urbanistÛ varovala, je tu a nám se nedafií
ho zastavit.
Druhou pfiíãinou je fakt, Ïe z fyzick˘ch
osob, které alespoÀ trochu úspû‰nû podnikají, se stávají právnické osoby, nejãastûji spoleãnosti s ruãením omezen˘m, a ty,
jak uÏ sám název fiíká, mají podstatnû v˘hodnûj‰í podmínky zejména v oblasti minimalizace rizik a faktick˘ch dÛsledkÛ pfiípadn˘ch chybn˘ch podnikatelsk˘ch rozhodnutí, nebo jenom dÛsledkÛ prostého
konkurenãního boje. Îivnostník totiÏ za
svá rozhodnutí ruãí cel˘m sv˘m majetkem,
kdeÏto spoleãnost s ruãením omezen˘m
pouze sv˘m základním jmûním, které je
v fiadû pfiípadÛ hluboko pod hranicí zákonem stanoveného minimálního vkladu dvû
stû tisíc korun.
Tfietí pfiíãinou je obecnû pozitivní sniÏování daÀové zátûÏe podnikatelsk˘ch aktivit
jako takov˘ch. Zásadním opatfiením u ÏivnostníkÛ v této oblasti bylo spoleãné zdanûní manÏelÛ. CoÏ byl, podle mého názoru trochu populistick˘ akt, ale na druhou
stranu, zaplaÈ pánbÛh za nûj.
V podmínkách Prahy 2 se projevují
v podstatné mífie v‰echny tfii faktory. Tato
skuteãnost vede sice k mírnému, nicménû
trvalému poklesu rozpoãtov˘ch pfiíjmÛ.
Zdej‰ímu zastupitelstvu pak prakticky nezb˘vá, neÏ vyuÏít pfiímo nabízejícího se
zdroje financí, kter˘m je obecní majetek
a zejména v˘nosy s ním spojené. Mûstská
ãást tedy vstupuje na realitní trh, a to nepfiehlédnuteln˘m zpÛsobem. V˘raznû
sv˘m podnikatelsk˘m chováním ovlivÀuje
nejen ceny realit, ale také v˘‰i nájmÛ bytÛ
i nebytov˘ch prostor. Tím vytváfií v˘razn˘
tlak právû pfiedev‰ím na „své“ Ïivnostníky.
A jsme v zaãarovaném kruhu.
Cesta ven není jednoduchá, ale je.
První podmínkou pro nápravu tohoto stavu
je, aby zastupitelstva, a mám na mysli nejen zastupitelstvo Prahy 2, ale i zastupitelstvo mûsta, si jasnû uvûdomila, Ïe sv˘mi
pseudopodnikatelsk˘mi aktivitami ‰kodí,
a vefiejnû a se v‰í odpovûdností se jich
zfiekla. Nestaãí pouhá deklarace, daleko
cennûj‰í je faktické chování v duchu takové deklarace. Druhou podmínkou je trvalá
a systematická podpora podnikatelského
prostfiedí zejména pro malé a stfiední podnikání, které, kromû plnûní obecní kasy
prostfiednictvím daní, má nezanedbateln˘
efekt ve vytváfiení neopakovatelného Ïivotního prostfiedí, dostupnosti ‰iroké ‰kály
drobn˘ch sluÏeb a pestrého sortimentu
zboÏí a v neposlední fiadû i svébytného
koloritu místa.
Je nezbytnû nutné, aby obec svÛj
zdroj, na kterém je Ïivotnû závislá, také
nûkdy jako kaÏd˘ fiádn˘ hospodáfi „nakrmila“.
Ing. Jifií Paluska,
zástupce starostky
P¤EDJA¤Í V RIEGROV¯CH SADECH: Pokud by mûla mít pravdu lidová pranostika „Únor bíl˘, pole sílí,“ z leto‰ní mírné zimy bychom asi velkou
radost mít nemûli. JenÏe alespoÀ ve mûstû se rádi necháme pfiipravit o nepfiíjemnosti, které nám v tomto období vût‰inou zpÛsobují plískanice,
náledí a jiné zimní vymoÏenosti. Leto‰ní zima sluníãkem ne‰etfií... a z toho mají radost úplnû v‰ichni náv‰tûvníci parkÛ.
Text a foto: len
Rozpočet Prahy 2 na rok 2007 je hotov
Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 2 na
svém prvním fiádném zasedání dne 6. února
2007 schválilo rozpoãet na leto‰ní rok tak,
jak mu jej rada mûstské ãásti pfiedloÏila.
Návrh rozpoãtu byl zvefiejnûn na úfiední desce. Nebudu vás tedy zahlcovat mnoÏstvím ãíseln˘ch informací, které jsou velmi nezáÏivné
a mají smysl pouze pro pár zasvûcen˘ch odborníkÛ. Pokusím se ale vyjmenovat v‰echny dÛleÏité akce, které tento rozpoãet obsahuje a které
se dotknou na‰eho kaÏdodenního Ïivota.
Jako témûfi kaÏd˘m rokem je i pro rok 2007
charakteristická vysoká míra rozpracovanosti
ve stavebních akcích. To znamená, Ïe fiadu
akcí se v roce 2006 nepodafiilo dotáhnout a jejich dokonãování je zahrnuto i v rozpoãtu roku
2007. BohuÏel, situace je taková, Ïe naopak
míra pfiipravenosti na nové akce je velmi níz-
ká. Chybí vesmûs projektová dokumentace,
pfiípadnû dal‰í náleÏitosti, které jsou pro zahajování stavebních prací nezbytné.
Proto je v rozpoãtu vûnováno nemálo penûz právû na pfiípravu nov˘ch akcí. Jde napfiíklad o oblast dopravy, kde v roce 2007 budou
zpracovány studie a projektová dokumentace
k nûkter˘m dopravním stavbám, které budou
následovat v dal‰ích letech a mají za cíl v˘razné zklidnûní dopravy na území Prahy 2.
Jde zejména o roz‰ífiení obytn˘ch zón prakticky na celé rezidenãní území Prahy 2. Dále
bychom rádi omezili prÛjezdn˘ profil nûkter˘ch hlavních komunikací, pfiedev‰ím na vstupu do Prahy 2. Posledním cílem je zlep‰it negativní bilanci moÏnosti parkování na na‰em
území. Sem patfií i osm milionÛ korun vûnovan˘ch na opravy chodníkÛ.
V oblasti péãe o zeleÀ a parky je na prvním místû probíhající rekonstrukce Folimanky. Jde o první etapu, z níÏ je vyjmut prostor
pod Nuselsk˘m mostem. Ten bude souãástí
druhé etapy, kterou budeme pfiipravovat letos. Velmi dÛleÏité kroky budou uãinûny
v revitalizaci Havlíãkov˘ch sadÛ. V leto‰ním
roce dojde k rozsáhlé rekonstrukci Pavilonu
(b˘valé jesle). Zejména pÛjde o opravu pÛvodní staré ãásti, ve které se nacházejí zajímavé nástûnné malby. V dal‰ím roce bude
následovat dostavba Pavilonu tak, aby disponoval nutn˘m zázemím pro plánovan˘ restauraãní provoz. Souãasnû probíhá dokonãování projektové dokumentace na komplexní
rekonstrukci parkové zelenû vãetnû drobn˘ch parkov˘ch staveb.
Pokraãování na str. 2
Pražští starostové si předávali zkušenosti na Novoměstské radnici
Starostové mûstsk˘ch ãástí Praha 1
aÏ 22 se dohodli, Ïe se budou scházet
a vymûÀovat si zku‰enosti z rÛzn˘ch oblastí ãinnosti samosprávy. Hostitelem leto‰ního prvního setkání byla Praha 2.
Pozvání starostky Jany âernochové pfiijali také námûstkynû primátora Hana ÎiÏ-
ková, mûstsk˘ radní Mgr. Milan Pe‰ák
a fieditelka kanceláfie primátora Ing. Lucie âadilová.
Paní starostka pfiivítala 16. února v Kon‰elském salonku své kolegy i hosty a seznámila je s projednávan˘mi tématy. Nejprve vystoupila námûstkynû Hana ÎiÏková. Zamûfiila
Pfii prohlídce Novomûstské radnice: (zleva) starostka J. âernochová, místostarosta Mâ Praha 4
O. PraÏák, starosta Mâ Praha 1 P. Hejma, radní hlavního mûsta M. Pe‰ák a starosta Mâ Praha 7
M. Jeãmének
se na tfii problematické body, t˘kající se situace ve ‰kolství: normativy rozpoãtu na leto‰ní
rok, mûstské fondy a koncepci ‰kolství. Konstatovala, Ïe v souãasné dobû ub˘vá dûtí ve
‰kolním vûku a je nedostatek uãÀÛ v uãebních oborech. Starostové diskutovali o optimalizaci základních ‰kol v centrálních mûstsk˘ch ãástech. Jana âernochová uvedla zku‰enosti Prahy 2 ze slouãení Z· Vratislavova
a Botiãská a následnû Z· K. V. Raise ve
Slezské a Na Smetance. V okrajov˘ch mûstsk˘ch ãástech mají radnice opaãné starosti –
v dÛsledku masivní bytové v˘stavby se do
tûchto obcí stûhují noví obyvatelé a základní
‰koly uÏ pfiestávají staãit narÛstajícímu poãtu
ÏákÛ.
Dal‰í téma uvedl zástupce starostky
Ing. Jifií Paluska: zpracoval podrobnou srovnávací tabulku, t˘kající se leto‰ních dotaãních
vztahÛ hl. mûsta k jednotliv˘m mûstsk˘m ãástem, a odhad pfiedpokladÛ pro rok 2008.
Úãastníci jednání se shodli na tom, Ïe se touto sloÏitou problematikou budou je‰tû dále
zab˘vat na nûkterém z dal‰ích setkání.
Îivou rozpravu vyvolal zámûr aktivnûji zapojit seniory do Ïivota mûstsk˘ch ãástí. Napfi.
v Praze 1 radnice zadává prÛzkumy t˘kající
se tohoto segmentu obyvatel a chce vytvofiit
koncept zapojení seniorÛ do Ïivota Mâ.
V Praze 7 pfiipravují mj. pro jubilanty kaÏd˘
mûsíc koncerty, seniofii pomocí SMS radnici
zasílají informace o rÛzn˘ch závadách nebo
nepofiádcích, které objeví napfi. na procházkách. V Praze 2 jsou dobré zku‰enosti z pilotního projektu poãítaãové v˘uky v Z· Klad-
V˘mûna zku‰eností praÏsk˘ch starostÛ v Kon‰elském salonku Novomûstské radnice: po pravici starostky Prahy 2 J. âernochové její zástupce J. Paluska, vedle nûj starosta sousední mûstské ãásti Praha 1 P. Hejma
ská. SeniorÛm pomáhají orientovat se ve svûtû poãítaãÛ nejen lektofii-pedagogové, ale také Ïáci z této základní ‰koly: v˘sledkem mezigeneraãní spolupráce je nejen sbliÏování,
ale také odstraÀování vzájemného nepochopení. Z diskuze vyplynulo, Ïe Mâ budou vytváfiet podmínky pro interaktivní vztah mezi
vefiejnou správou a sociální skupinou seniorÛ.
Dále se hovofiilo o postavení mûstské ãásti ve
funkci zakladatele státního podniku a o potfiebû vyvolat v mûstsk˘ch orgánech diskuzi
k aktualizaci zákona o hl. m. Praze. Na závûr
Jana âernochová pozvala pfiítomné k prohlídce prostor Novomûstské radnice a k v˘stupu
na vûÏ.
Text: van, foto: zik
03_2007.qxd
1.3.2007
14:42
Str. 3
strana 2
Rozpočet Prahy 2 na rok 2007 je hotov
Pokraãování ze str. 1
Vlastní rekonstrukce probûhne v letech
2008 a 2009. Dále probíhá ãi‰tûní Grotty,
zejména v podzemní ãásti. Tato zajímavá
stavba bude také rekonstruována v letech
2008 a 2009. Dal‰ím v˘znamn˘m parkem
jsou Riegrovy sady. Zde dojde k rekonstrukci prostoru (místo rybníãku) u dûtského hfii‰tû. Dále dojde i k dokonãení opravy nûkter˘ch parkov˘ch cest a k pfiípravû na realizaci závlahov˘ch systémÛ na nûkter˘ch loukách. Velmi dÛleÏit˘m územím je i oblast Albertova. Zde jsme na ãas zastavili rekonstrukci zahrady Ztracenka. PÛvodní projekt
totiÏ nevyhovoval svojí náplní souãasnému
DÛleÏit˘m poãinem je dokonãení rekonstrukce nov˘ch prostor pro na‰i knihovnu,
která se v prÛbûhu roku pfiestûhuje na novou
adresu ve Vinohradské 69.
DÛm v Korunní 15, kde dosud knihovna
sídlila, je rekonstruován pro potfieby Mûstské
policie, která se sem je‰tû v leto‰ním roce
pfiestûhuje. Nemalou ãástku bude stát oprava
omítek na Novomûstské radnici, kde do‰lo
k utrÏení ãásti ozdob na hlavním domovním
‰títu. Novou podobu dostane i nároÏí ulic Na
Slupi a Botiãská.
V bytov˘ch domech bude postupnû docházet k v˘mûnû oken. Na ru‰n˘ch ulicích probûhne v˘mûna za okna s trojit˘m sklem.
V leto‰ním roce budou mimo jiné dokonãeny opravy nûkter˘ch parkov˘ch cest v Riegrov˘ch
sadech
Foto: len
pojetí tohoto území. V leto‰ním roce se
chceme k této rekonstrukci vrátit, av‰ak v jiné podobû. Jde nám zejména o to, aby nov˘ projekt logicky navazoval na plánovanou
vycházkovou trasu po albertovsk˘ch stráních s vazbou na Katefiinskou zahradu
a dále na Karlovo námûstí, kde dojde k instalaci nového závlahového zafiízení. Za
zmínku je‰tû stojí jiÏ dokonãená rekonstrukce parku v Bezruãov˘ch sadech a pfiíprava
rekonstrukce âechov˘ch sadÛ.
V oblasti péãe o ‰kolní budovy dojde k dokonãení rekonstrukce ‰koly Na Smetance,
k opravû stfiechy a instalaci nového osvûtlení
tûlocviãny v základní ‰kole v Resslovû ulici.
Za zmínku stojí dále rekonstrukce toalet ve
‰kole sv. ·tûpána, rekonstrukce suterénu
a ‰kolní jídelny v Z· Kladská, úprava ‰kolního hfii‰tû v Z· Jana Masaryka, elektronické
zabezpeãení v Z· Botiãská a nûkteré dal‰í
drobnûj‰í akce. Nespornû sem patfií rekonstrukce dûtského hfii‰tû U Vodárny, kde mûstská ãást poÏádala o pfiidûlení grantu.
Smyslem je pfiedev‰ím zlep‰ení hlukové zátûÏe v bytech tûchto domÛ. V leto‰ním roce se
jedná o domy Francouzská 32, Sázavská 1
a Sokolská 27. Souãasnû probíhá pfiíprava na
obdobnou rekonstrukci v domech Jeãná 11
a 28, Jugoslávská 6 a 8, Záhfiebská 4
a Americká 38. V Balbínovû 6 se pfiipravuje
dokumentace, která bude podkladem pro
pÛdní nástavbu. Domy v Sokolské 36 a 38
a na Bûlehradské 50 se pfiipravují na zateplení. V domech Na Slupi 12 a 14 dojde k rekonstrukci celkem dvanácti nov˘ch bytov˘ch
jednotek. Obdobnû v Dittrichovû 9 právû probíhá rekonstrukce nebytového prostoru na
byty.
Pravdûpodobnû jsem nevyãerpal ve‰keré
akce, které jsou v rozpoãtu na tento rok zahrnuty. Ty nejdÛleÏitûj‰í v‰ak ano. Vûfiím, Ïe
vás rozsáhlá investiãní ãinnost ve svém prÛbûhu bude obtûÏovat co nejménû a po dokonãení vás potû‰í.
Ing. Jifií Paluska
zástupce starostky
Dopravní zatížení může mít řešení
Zklidnit komunikace s nejhust‰ím provozem a v˘raznû sníÏit provoz v rezidenãních ãástech Prahy 2, to je základní pfiedstava nového vedení mûstské ãásti.
V leto‰ním roce proto radní nechají zpracovat dokumentaci, která by navrhovala fie‰ení. V tomto smyslu povedou jednání
padnû vybudování efektivnûj‰ího napojení
kolm˘ch ulic na magistrálu. Napfi. pouhé pfiesunutí svûtelnû fiízeného pfiechodu pfies Legerovu ulici o pár metrÛ, z místa pfied kfiiÏovatkou s Rumunskou tûsnû za ní, by umoÏnilo bezkolizní odboãení automobilÛ, a tím sníÏení emisí.
TÉMA MĚSÍCE
Předškolní zařízení v Praze 2
VáÏení ãtenáfii,
v tomto ãísle pfiiná‰íme podrobné informace o nabídce matefisk˘ch ‰kol a dal‰ích
pfied‰kolních zafiízení v Praze 2. Chceme tak usnadnit situaci rodiãÛm, ktefií se v pfií‰tích
dnech budou muset rozhodnout, do ãí péãe svûfií svého potomka po dobu vlastního pracovního vytíÏení.
Vûfiíme, Ïe v˘bûr trochu usnadní pfiehled pfied‰kolních zafiízení v na‰í mûstské ãásti na
str. 4 a 5. O lecãems by mohly napovûdût také zku‰enosti rodiãÛ, ktefií uÏ mají tento dÛleÏit˘ krok za sebou. Tady jsou poznatky nûkter˘ch z nich...
Klára a Jifií Mûfiín‰tí
„Tímto bych chtûla reagovat na Va‰i v˘zvu
mûsíce k tématu matefiské ‰koly.
Mám pûtiletého syna, kter˘ nav‰tûvuje M·
Na Smetance. S touto ‰kolkou jsme velice
spokojeni. Na‰emu synáãkovi pobyt tam prospívá, nauãil se spoustu vûcí, na‰el si kamarády. Zamûstnanci ‰kolky dûlají pro dûti maximum, patfií jim na‰e podûkování. Kromû plnûní uÏ tak nároãné práce se vûnují charitativní
ãinnosti StonoÏka. Jejím prostfiednictvím i malé dûti pochopí, Ïe je potfieba pomáhat tûm,
ktefií to potfiebují. Proto pofiádají vánoãní a velikonoãní v˘stavy. Rodiãe, dûti i ostatní náv‰tûvníci si mohou zakoupit jejich v˘robky,
vyzdobit si jimi domácnost a je‰tû tím podpofiit StonoÏku. Myslím, Ïe nejvût‰ím vyznamenáním celého kolektivu zamûstnancÛ ‰kolky
je, Ïe tam nበJifiíãek rád a s úsmûvem chodí. Velice se tû‰í na okamÏik, aÏ doroste jeho
mlad‰í sestfiiãka a ‰kolku budou nav‰tûvovat
oba. M· Na Smetance mÛÏeme v‰em doporuãit.“
MUDr. Radmila Novozámská
„Chtûla bych se podûlit o zku‰enosti se
‰kolkou Na Rybníãku. ProtoÏe od ostatních
maminek vím, Ïe najít tu ‚správnou‘ ‰kolku
není jednoduché, jsem velice ráda, Ïe my
jsme se trefili hned napoprvé. Nadchla nás
pfiedev‰ím v˘borná spolupráce s pedagogy
a rodinné prostfiedí, které je zpÛsobeno i tím,
Ïe v‰echny vûkové skupiny dûtí tráví ãas
spoleãnû a nejsou od sebe oddûleny. ·kolku
nav‰tûvuje uÏ na‰e druhé dítû, a doposud
jsme nepoznali ranní pláã.“
Anne Marie, maminka „jesliãkového dítka“
„JakoÏto matce a samoÏivitelce (manÏel
ode‰el je‰tû pfied narozením syna) mi nezb˘valo nic jiného, neÏ po ukonãení matefiské
dovolené placené zamûstnavatelem (tj. 6 mûsícÛ) nastoupit opût do zamûstnání. Mûli jsme
veliké ‰tûstí, Ïe v Praze 2 jsou zachovány
dûtské jesle v Lond˘nské ulici. Jesle jsou velmi pûkné v krásném prostfiedí – ve vnitrobloku s vyhrazenou velkou zahradou pro jesle,
kde mají dûti pískovi‰tû, klouzaãku, houpaãky. Jeselské zafiízení je v moderní budovû,
o dûti peãují zku‰ené, milé a obûtavé zdravotní sestfiiãky. Dûti se zde hodnû nauãí (pí‰i
za svého syna) – pravideln˘ denní reÏim,
stravovací a hygienické návyky, v˘tvarné ãinnosti, básniãky, písniãky, taneãky, jakoÏ
i správn˘ vztah k ostatním dûtem a jin˘m dospûl˘m, neÏ je pouze matka (jako je to v na‰em pfiípadû, neboÈ nemáme v podstatû ani
babiãku, se kterou bychom byli v ãastém
kontaktu). Toto je myslím pro dítû ve vûku do
tfií let velmi dÛleÏité z v˘chovného hlediska.
S jeslemi jsme se synkem velmi spokojeni
a myslím si, Ïe takov˘ch zafiízení by mûlo b˘t
více. V 90. letech se jesle a ‰kolky hromadnû
ru‰ily, ale teì bych fiekla, Ïe je zájem o jesle
stále vût‰í a vût‰í, neboÈ jsou opût silné roãníky s vût‰í porodností a i z finanãních dÛvodÛ maminky nastupují dfiíve do zamûstnání.
Myslím, Ïe by bylo velmi dobré vybudovat více takov˘ch zafiízení.“
StáÀa Raupachová
„Dcera chodí do Matefiské ‰koly âtyfilístek,
poboãka Lond˘nská. Jsem ‰Èastná, Ïe se tam
v dne‰ním pfietlaku dûtí dostala. Je‰tû lépe to
asi vystihla moje sousedka, jejíÏ dcera tam
chodí také. Stejnû jako zápis do ‰kolky probíhaly pfiijímaãky jejího syna na gymnázium.
Oba se dostali, ale ona se více radovala
z matefiské ‰kolky. A proã jsme o pfiijetí na‰ich dítek tak stály? M· âtyfilístek pfiedchází
skvûlá povûst. Poãínaje rodinn˘m pfiístupem,
zdravotní péãí o dûti (zubní prohlídky), náv‰tûvami divadel, plaváním, ‰kolkami v pfiírodû i pro ty nejmen‰í, dobrou kuchyní, spoleãn˘mi akcemi s rodiãi a hlavnû v˘bornou angliãtinou, ze které dûti dle zku‰eností jin˘ch
maminek tûÏí je‰tû ve druhé tfiídû základní
‰koly. Jedin˘m nedostatkem je mal˘ dvÛr na
hraní, kter˘ je ale dán dispozicemi domu.
MoÏná by také mohl b˘t modernûji vybaven.
Nezb˘vá, neÏ doufat, Ïe alespoÀ nejbliωí
dûtské hfii‰tû na Folimance bude brzy krásnû
opravené.“
Téma měsíce dubna: Změny v systému
sociálního zabezpečení
VáÏení ãtenáfii,
jak známo, s Nov˘m rokem kromû jin˘ch zmûn nastala zcela nová situace v oblasti sociálních dávek.
V platnost vstoupil zákon o pomoci v hmotné nouzi, nahrazující dosavadní dávky poskytované z dÛvodu sociální potfiebnosti dávkami nov˘mi: „pfiíspûvkem na Ïivobytí“, „doplatkem na
bydlení“ a „okamÏitou mimofiádnou pomocí“. Mnoho zmûn pfiinesl pfiíjemcÛm sociálních sluÏeb a jejich poskytovatelÛm také zákon o sociálních sluÏbách, mj. zavedením zcela nového
„pfiíspûvku na péãi“.
I kdyÏ Noviny Prahy 2 o tomto tématu pravidelnû informují, vzhledem k ãetnosti dotazÛ bychom se rádi v pfií‰tím ãísle zab˘vali zmûnami v systému sociálního zabezpeãení podrobnûji.
Napi‰te nám proto své zku‰enosti, dotazy ãi postfiehy na toto téma na e-mail
[email protected] nebo na adresu ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, a to nejpozdûji do 21. bfiezna 2007.
Evropská populace stárne
Prakticky celá Evropa v souãasné dobû
ãelí demografické krizi. Stárnutí populace je
obrovsk˘m problémem budoucnosti ze v‰ech
moÏn˘ch hledisek, v neposlední fiadû z hlediska ekonomického. Dnes uÏ snad nikdo
nepochybuje, Ïe v˘chova dûtí není pouze individuální záleÏitostí rodiãÛ, ale záleÏitostí celé spoleãnosti: bez nové generace neexistuje
budoucnost. Je známo, Ïe k udrÏitelnosti lidské populace je zapotfiebí prÛmûrnû alespoÀ
2,1 dítûte na Ïenu. âR je na tom bohuÏel
velmi ‰patnû: v loÀském roce, kdy poãet narozen˘ch dûtí vzrostl, byla míra plodnosti
1,28, coÏ je stále jedno z nejniωích ãísel na
svûtû. Málo dûtí se u nás rodí i pfiesto, Ïe rodiãovská dovolená je jednou z nejdel‰ích na
Foto: nov
svûtû. Je tedy evidentní, Ïe reforma v této
oblasti je nevyhnutelná.
Proto je nezbytné, aby stát i obce vytváfiely
úãinnou prorodinnou politiku, aby lidé bez obav
realizovali své rodiãovské tuÏby. Otázkou je,
jaká konkrétní opatfiení jsou úãinná. Na toto téma jiÏ byla vypracována fiada v˘zkumÛ s nejrÛznûj‰ími závûry – jednotlivé zemû se totiÏ
tûÏko vzájemnû porovnávají, protoÏe systémy
podpory rodin s dûtmi jsou velice rozdílné.
Z evropsk˘ch srovnávacích studií vypl˘vá jeden závûr, pro v‰echny spoleãn˘: je naprosto
nezbytné, aby v dané zemi existovala síÈ dostupn˘ch zafiízení péãe o dûti, a to vãetnû zafiízení pro dûti do tfií let.
Také v prohlá‰ení ãeské vlády se uvádí:
„Vláda navrhne zavedení vícerychlostní flexibilní rodiãovské a matefiské dovolené s degresivní platbou v prÛbûhu let a s omezením do tfií
let vûku dítûte, vãetnû podpory rozvoje sluÏeb
pro rodiny a péãe o dûti do tfií let.“ Na na‰í
mûstské ãásti proto velmi oceÀuji, Ïe je jedna
z mála v Praze, která je‰tû zafiízení pro dûti do
tfií let provozuje. Aãkoli v souãasné dobû není
jeho kapacita naplnûna, v blízké budoucnosti
se poãet dûtí nepochybnû zv˘‰í. A ostatní
mûstské ãásti budou nejspí‰e pracnû znovu
budovat to, co kdysi zru‰ily.
Mgr. Michaela Marksová-Tominová,
ãlenka zastupitelstva za âSSD
Policie radí seniorům: Jak zvýšit své bezpečí a ochránit majetek
Seniofii patfií mezi skupiny nejvíce
ohroÏené kriminalitou. Pro svÛj mnohdy
osamocen˘ zpÛsob Ïivota, naivitu, dÛvûfiivost a ãasto také neinformovanost jsou
snadn˘m terãem rÛzn˘ch podvodníkÛ
a zlodûjÛ.
Rady pro bezpeãn˘ domov. Na jmenovce
uvádûjte jméno v mnoÏném ãísle. Nechcete-li
reklamní tiskoviny, opatfiete svou schránku touto informací. Zabezpeãte dvefie panoramatick˘m kukátkem a nûjak˘m zabezpeãovacím prvkem – fietízkem, bezpeãnostním zámkem. Buìs pfiedstaviteli hlavního mûsta a budou se
snaÏit získat pro své zámûry nezbytnou
podporu.
Doprava je odvûk˘m problémem Prahy 2
– mûstskou ãást protínají nejfrekventovanûj‰í
komunikace nejen na území Prahy, ale i celé
republiky. Také zklidnûní fiady ulic v centru
hlavního mûsta situaci v Praze 2 vyhrotilo do
neúnosn˘ch mezí. Projekty humanizace magistrály vÏdy naráÏely na argument, Ïe nejdfiíve je tfieba dobudovat mûstsk˘ okruh, kter˘
pak sám o sobû situaci zlep‰í. Spoléhat na to
v‰ak pfiíli‰ nelze – jak známo, vybudováním
kapacitních komunikací ve v˘chodní a jihov˘chodní ãásti Prahy, jako je JiÏní spojka, ·tûrboholská radiála a PraÏsk˘ prÛmyslov˘ polookruh, se dopravní zatíÏenost Prahy 2 nezlep‰ila, spí‰e naopak.
Nová studie by mûla obsahovat napfi. návrhy na sníÏení poãtu prÛjezdn˘ch pruhÛ na
magistrále, zmûny ve svûtelné signalizaci tak,
aby auta nestála ve ãtyfiech pruzích v kolonách pfiímo v sevfien˘ch obytn˘ch ulicích, pfií-
Je také tfieba fie‰it velmi kritickou situaci
v ulicích Resslova – Jeãná, Anglická – Îitná
ve vztahu k magistrále. Napfi. jediné napojení
na Sokolskou z velké ãásti Vinohrad, které
nepoãítá s kaskadérsk˘m pfiekonáváním Legerovy, je moÏné jen pfies pfietíÏenou kfiiÏovatku Anglická – Bûlehradská.
¤e‰ením by mohlo b˘t napfi. bliωí napojení
od Bûlehradské na magistrálu tak, aby fiidiãi
neprojíÏdûli stejnou trasu dvakrát, tj. jednou
z velké ãásti Vinohrad aÏ do Îitné ulice a pak
Sokolskou zpût na Nuselsk˘ most. Tyto a dal‰í moÏnosti zlep‰ení situace budou zapracovány do dopravní studie, kterou radní Prahy 2
chtûjí mít na stole je‰tû v leto‰ním roce.
Lze oãekávat, Ïe se nûkterá fie‰ení nemusí zamlouvat okolním územím. Je v‰ak tfieba
mít na pamûti, Ïe stávající dopravní fie‰ení jiÏ
dlouhá léta tûÏce dopadá pfiedev‰ím na sevfienou zástavbu v ulicích Prahy 2 a Ïe je nezbytné dopravní zátûÏ rozdûlit a vybalancovat
alespoÀ trochu spravedlivûj‰ím zpÛsobem.
Text: len, foto: sch
te opatrní na rÛzné podomní prodejce; pokud
s nimi chcete jednat, nikdy u toho nebuìte sami. Do svého bytu nepou‰tûjte nikoho cizího.
PoÏádá-li vás nûkdo o pomoc, lze to udûlat
i pfies dvefie. Pfiijde-li k vám nûkdo v tzv. úfiední
vûci, napfi. pracovnice sociálního odboru kvÛli
dÛchodu, pracovník rozvodn˘ch závodÛ kvÛli
pfieplatku za elektfiinu ãi zástupce správce nemovitosti kvÛli nájmu, buìte obzvlá‰tû opatrní.
Podvodníci se za tyto pracovníky rádi vydávají.
Neznáte-li dotyãného ãlovûka osobnû, snaÏte
si to ovûfiit telefonicky. Doporuãujeme nemít doma vût‰í mnoÏství penûz ãi cenností.
Foto: len
KdyÏ opou‰títe byt, pozor na krádeÏe.
NeÏ opustíte byt, vÏdy uzavfiete okna a byt
dobfie uzamknûte. ZvaÏte, jaké si vezmete zavazadlo... velmi ãasto dochází ke krádeÏím vûcí z kabelek nebo cel˘ch kabelek. Zkuste radûji pouÏít tzv. ledvinku, tu mûjte pod obleãením a na nákupy si pofiiìte ta‰ku na koleãkách
– s tûmi se zlodûjÛm hÛfie prchá. Potfiebujete-li
vybrat peníze na po‰tû ãi v bance, poÏádejte
o doprovod nûjakou blízkou osobu. V dopravních prostfiedcích dávejte pozor pfiedev‰ím pfii
nastupování a vystupování, kdy cestující b˘vají
nejãastûji okradeni. Pfii nákupu se vyvarujte
odkládání sv˘ch vûcí do nákupního vozíku.
V restauraci ãi cukrárnû se zlodûji vyskytují také, krádeÏe kabelek nebo vûcí z kabelek zavû‰en˘ch na opûradlech Ïidlí jsou pfiekvapením
pro po‰kozeného, nikoliv pro policistu.
Policie se snaÏí uvedené informace pfiedat
seniorÛm rÛzn˘mi zpÛsoby. Narozdíl od ‰kolákÛ se k seniorÛm policisté dostávají tûÏko a informovanost není taková, jak bychom si pfiáli.
Jste-li sdruÏením seniorÛ a máte zájem ve
své klubovnû pfiivítat policistu, kter˘ vám
uvedené záleÏitosti obsáhleji pfiednese
a odpoví na pfiípadné dotazy, obraÈte se na
preventivnû informaãní skupinu správy hl.
m. Prahy Policie âR, tel.: 974 825 281, 974
825 284, 974 825 285 nebo e-mailem na
[email protected] Ostatní seniofii nepfiijdou
zkrátka, úfiady nûkter˘ch mûstsk˘ch ãástí
(napfi. Prahy 2 a Prahy 5) pfiipravují ve spolupráci s policisty pfiedná‰ky na téma prevence
kriminality pro seniory ve sv˘ch obvodech.
nprap. Ladislav Beránek,
preventivnû informaãní skupina
PâR Praha II
03_2007.qxd
1.3.2007
14:42
Str. 6
strana 3
Rada
Rada mûstské ãásti Praha 2 mûla na
programu sv˘ch fiádn˘ch jednání konan˘ch 6. a 20. února 2007 celkem 40 bodÛ
vãetnû informací.
Z jednání vybírám: rada souhlasila se zámûrem Mâ Praha 2 zfiídit v nebytovém prostoru objektu Jaromírova 23, Praha 2, informaãní kanceláfi, souhlasila s realizací v˘mazu
pfiedkupního práva z kupních smluv dle „Zásad pro privatizaci domovního fondu Mâ Praha 2“, jmenovala ãleny komise pro posuzování a hodnocení nabídek na vefiejné zakázky
malého rozsahu (v˘tahy – uvedení do soula-
Zastupitelstvo
Dne 6. února 2007 se konalo první fiádné zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti
Praha 2.
V úvodu sloÏila MUDr. Elena Güttlerová slib
zastupitele. Zasedání pokraãovalo zvolením
pfiísedících Obvodního soudu pro Prahu 2. Zastupitelstvo stanovilo poãet ãlenÛ finanãního
a kontrolního v˘boru ZMâ Praha 2 a tajnou
volbou zvolilo jejich ãleny. Dále jmenovalo
nové zástupce do spoleãnosti Komwag,
a. s. Ze stanov spoleãnosti vypl˘vá, Ïe ãlenem pfiedstavenstva je starosta mûstské ãásti
a ãlenem dozorãí rady zástupce starosty pro
oblast Ïivotního prostfiedí. Mûstská ãást také
jmenovala svého zástupce pro jednání valné
hromady spoleãnosti. Funkce v tûchto orgánech jsou vykonávány ãestnû a bezplatnû.
Poté pfiedloÏil zástupce starostky Ing. Paluska návrh rozpoãtu a finanãního plánu
zdaÀované (hospodáfiské) ãinnosti na rok
2007 a spolu s dal‰ími radními odpovídal na
dotazy zastupitelÛ. Nakonec byl rozpoãet
mûstské ãásti pro rok 2007 schválen. Diskuze se rozproudila i pfii schvalování financování a realizace obnovy chodníkÛ na území
Prahy 2 na rok 2007. Zastupitelé schválili
poskytnutí finanãních prostfiedkÛ na obnovu
chodníkÛ Technické správû komunikací
z rozpoãtu mûstské ãásti Praha 2 ve v˘‰i
du s normami EU), schválila v˘roãní zprávu
o ãinnosti Úfiadu mûstské ãásti Praha 2 v oblasti poskytování informací za rok 2006 podle
zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfiístupu k informacím, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
a ke Smûrnici Rady mûstské ãásti Praha 2
k aplikaci zákona ã. 106/1999 Sb., souhlasila
s termínem zápisu dûtí do matefisk˘ch ‰kol
na ‰kolní rok 2007/2008 a s útlumov˘m programem pro pfiidûlování stipendií studentÛm
Gymnázia Sázavská, s. r. o.
Dále rada projednávala usnesení k pronájmu nebytov˘ch a bytov˘ch prostor.
Z informací vybírám: radní se seznámili
s materiálem o disponování s bytov˘m fondem za rok 2006 a jeho celkovém stavu ke
dni 31. 12. 2006 a s materiálem o pfiístupu
k dokumentÛm pro ãleny zastupitelstva, neuvolnûné ãleny rady a ãleny komisí.
Ing. Karel Chramosil, radní
8 milionÛ korun – t˘ká se ãástí chodníkÛ
v ulicích ·tûpánská, Tfiebízského, ·afafiíkova
a Lípová. Zastupitelstvo schválilo prodej nûkter˘ch dal‰ích ideálních podílÛ nemovitostí
svûfien˘ch do správy Mâ Praha 2 dal‰ím
ideálním spoluvlastníkÛm. Boufilivá rozprava
probûhla pfied hlasováním o prodeji pûti domÛ (Moravská 44, Záhfiebská 12, Neklanova
36, Spytihnûvova 7 a Rumunská 23) formou
tzv. privatizace. Zastupitelé nakonec tûsnou
vût‰inou prodej tûchto domÛ schválili zpÛsobem, kter˘ byl nastaven v minulém volebním
období.
Zastupitelstvo téÏ schválilo pfiidûlení úãelov˘ch dotací pro realizátory prevence závislosti na návykov˘ch látkách a pro realizátory
prevence kriminality.
V souvislosti se zmûnou právních pfiedpisÛ
byly stanoveny odmûny neuvolnûn˘m ãlenÛm
Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 2.
Na závûr starostka Jana âernochová
pfiedloÏila zastupitelÛm informace k programovému prohlá‰ení Rady mûstské ãásti Praha 2, k pÛsobnostem ãlenÛ rady, k termínÛm
jednání RMâ, ZMâ a komisí rady a ke zfiizovací listinû a nájemní smlouvû Novomûstské
radnice, pfiíspûvkové organizace.
Zápis z prvního fiádného jednání ZMâ Praha 2 bude po ovûfiení k dispozici v informaãní
kanceláfii ÚMâ Praha 2 a na www.praha2.cz.
Pfií‰tí zasedání zastupitelstva se koná
v úter˘ 3. dubna 2007 v 15:00 v jednacím
sále ã. 614 Úfiadu Mâ Praha 2, nám. Míru
20. Zasedání je vefiejné.
Ing. Barbora Pletková,
odb. Kanceláfi starostky a vnûj‰ích vztahÛ
PARK OHROÎEN¯ VANDALY: âerstvû zrekonstruované Bezruãovy sady se je‰tû ani nedoãkaly
kolaudace, a uÏ nenechávají v klidu nejrÛznûj‰í niãemy... zbrusu nové laviãky postfiíkané sprejem, odpadkové ko‰e vytrhané z betonov˘ch základÛ nebo zcela poniãen˘ ochrann˘ plot (na
snímku) svûdãí o minimálním respektu nûkter˘ch lidí k okolnímu prostfiedí. Toto provizorní
oplocení pfiitom mûlo chránit novû osetou travnatou plochu, dokud trávník nezesílí natolik, aby
mohl slouÏit jako „psí louka“ – právû pro tento úãel zde byla vybrána odolnûj‰í smûs. Jen pro
zajímavost, vybudování takové ochranné bariéry pfii‰lo na 107 tisíc korun.
Text: len, foto: pol
PODNIKATELSKÝ SERVIS
VáÏení podnikatelé, navazujeme na informace uvedené v pfiedchozím ãísle na‰ich
novin ohlednû novely Ïivnostenského zákona a zahajujeme tímto pravidelnou informaãní rubriku, urãenou právû vám. Vzhledem k tomu, Ïe se nezadrÏitelnû blíÏí první
termín podání daÀového pfiiznání danû z pfiíjmÛ, pfiiná‰íme nûkteré informace, které rozhodnû vyuÏijete pfii pfiípravû svého leto‰ního daÀového pfiiznání. Dále uvádíme nûkteré zmûny zákonÛ platné od 1. 1. 2007.
1. PrÛmûrné ceny PHM pro v˘poãet náhrady v˘dajÛ za rok 2006
Fyzické osoby mohou podle § 7 nebo § 9
uplatnit ve svém daÀovém pfiiznání v˘daje za
spotfiebované pohonné hmoty u vlastních vozidel, nezahrnut˘ch do obchodního majetku,
podle § 24, odst. 2, písm. k3) podle následujících prÛmûrn˘ch cen vãetnû DPH.
Benzín Speciál olovnat˘ BA-91
Normal Natural
BA-91
Benzín Natural (Super) BA-95
Super Plus Natural
BA-98
Nafta motorová
Bionafta
Je moÏno pouÏít i vy‰‰í ceny,
nutné doloÏit doklady o nákupu.
29,30 Kã
29,64 Kã
29,82 Kã
33,12 Kã
29,04 Kã
27,51 Kã
ty v‰ak je
2. Mûnové kurzy
Jako závûrkové kurzy k 31. 12. 2006 je
tfieba, aby úãetní jednotky nebo fyzické osoby, které vedou daÀovou evidenci, pouÏily následující hodnoty pfiepoãtu Kã na jednotku cizí
mûny. Jde o pfiepoãet pfiíjmÛ ze zahraniãí, pokud v prÛbûhu roku nepouÏily aktuální ãi stálé
kurzy âNB.
Zemû
Kód MnoÏ.
Kurz
úãetnictví daÀová
evidence
EU
EUR
1
27,495 28,27
USA
USD
1
20,876 22,41
Slovensko SKK
100
79,858 76,27
Polsko
PLN
1
7,177
7,25
Maìarsko HUF 100
10,920 10,72
Norsko
NOK
1
3,338
3,52
Dánsko
DKK
1
3,688
3,79
·v˘carsko CHF
1
17,111 17,93
V. Británie GBP
1
40,944 41,46
Slovinsko SIT
100
11,473 11,80
Japonsko JPY
100
17,522 19,28
Kanada
CAD
1
17,991 19,84
3. Zmûny zákonn˘ch pfiedpisÛ, úãinné
od 1. 1. 2007
3. 1. Minimální mzda
Vláda âR nafiízením ã. 567/2006 Sb. od 1.
1. 2007 zv˘‰ila minimální mûsíãní mzdu ze
PROMĚNY PRAHY 2
Grébovka
Z parkÛ v na‰í mûstské ãásti se v leto‰ním
roce soustfiedí nejvût‰í pozornost (a investice)
na pokraãování rekonstrukce Folimanky, zahájené vloni na podzim. Ve fázi pfiíprav je revitalizace zelenû v Havlíãkov˘ch sadech, kde
se jiÏ brzy zaãne opravovat Pavilon.
V souãasné dobû architekti zpracovávají
projektovou dokumentaci obnovy parku
v Grébovce, rekonstrukce a odvodnûní
Grotty – umûlé jeskynû v horní ãásti parku,
která je souãástí studie obnovy. Pokud jde
o Pavilon, povaÏovan˘ za jeden z nejcennûj‰ích objektÛ v areálu parku, rada mûstské ãásti zru‰ila v únoru v˘bûrové fiízení na
zhotovitele stavby. Hlavním kritériem v˘bûru
totiÏ byla rychlost v˘stavby díla jako celku.
Z dÛvodu opakovaného odvolacího fiízení
do územního rozhodnutí na novostavbu
schází pro tuto ãást pfiipravenost k realiza-
ci. Proto muselo b˘t provedení stavby rozdûleno na etapy. Aby se pfiede‰lo devastaci
památkovû chránûné ãásti, budou v pfiedstihu provedeny nároãné udrÏovací práce
spojené s restaurováním v˘tvarn˘ch dûl,
coÏ územní rozhodnutí nevyÏaduje. O zmûnû nové dostavby nyní radní jednají s projektantem.
„Generální obnova“ areálu Havlíãkov˘ch
sadÛ zaãala na podzim roku 2002 rekonstrukcí zcela zchátralého Viniãního altánu. Od té
doby se park neustále promûÀuje: novou podobu získalo historické oplocení, díky nûmuÏ
se nyní areál na noc uzavírá a hlídá ho ostraha; z vût‰í ãásti je opravena Gröbeho vila
(v pronájmu spoleãnosti CEELI Institut, o.p.s.);
v horní ãásti parku bylo vloni otevfieno zrekonstruované dûtské hfii‰tû.
Text a foto: len
Co říká vyhláška o městské zeleni aneb Nechtěli byste to jinak?
Víte o tom, Ïe vyhlá‰ka ã. 6/2001 Sb., hlavního mûsta Prahy prakticky ve v‰ech parcích
v Praze 2 zakazuje
a) jezdit na kolech,
b) jezdit na koleãkov˘ch bruslích, skateboardech, kolobûÏkách a jin˘ch nemotorov˘ch prostfiedcích (s v˘jimkou vozíkÛ zdravotnû postiÏen˘ch),
c) jezdit na zvífiatech,
d) vstupovat na trávníky,
e) stanovat a nocovat,
f) rozdûlávat a udrÏovat otevfiené ohnû,
g) nechat volnû pobíhat psy,
h) bruslit,
i) lyÏovat, sáÀkovat a jezdit na snowboardech,
j) koupat se ve vodních nádrÏích?
Za poru‰ení tûchto zákazÛ podle § 46 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích lze uloÏit fyzické osobû pokutu aÏ do v˘‰e 30 000 Kã.
Mûstská ãást Praha 2 mÛÏe povolit v˘jimku ze zákazÛ shora uveden˘ch. Musí je v‰ak vyznaãit ve vefiejné zeleni grafick˘mi znaãkami (piktogramy) uveden˘mi v pfiíloze vyhlá‰ky. V nûkter˘ch parcích je to zatím uvedeno pouze v náv‰tûvním fiádu, kterého si málokdo v‰imne.
To, Ïe obãané uÏívají v parcích volnosti mnohdy nad rámec v˘‰e uvedené vyhlá‰ky, se zatím
dûje jen díky benevolenci stráÏníkÛ mûstské policie. Rádi bychom se proto od vás dozvûdûli, ve
kter˘ch ãástech pfiíslu‰n˘ch parkÛ a o jaké v˘jimky z jejich reÏimu je v Praze 2 zájem, a následnû pak zajistili jejich udûlení a oznaãení.
Rádi byste, napfiíklad, aby va‰e dûti v zimû mohly v parku sáÀkovat, nebo abyste se
v létû mohli beze strachu z pokuty slunit na trávû v parku?
Napi‰te nám dopis na adresu:
odbor Ïivotního prostfiedí, mûstská ãást Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2,
nebo e-mailem s uvedením „vûc – parky“ na adresu: [email protected]
Foto: len
Otazníky kolem nové legislativy: Ptáte se na příspěvek na péči
Pfiíspûvek na péãi – nová adresná dávka
vypl˘vající ze zákona o sociálních sluÏbách
– vyvolává stále mnoho otázek. I v tomto
ãísle proto pfiiná‰íme odpovûdi na nejãastûj‰í dotazy.
Moje dcera pobírá pfiíspûvek na péãi. Péãi o ni dosud zaji‰Èuji sama, zároveÀ pracuji. Mohu zÛstat v zamûstnání a souãasnû
pfiijímat finanãní prostfiedky z pfiíspûvku na
péãi jako úhradu za sluÏby, které dcefii poskytuji?
Ano, mÛÏete pracovat a souãasnû od své
dcery pfiijímat finanãní ãástku za poskytovanou
péãi, a to aÏ do plné v˘‰e poskytnutého pfiíspûvku. Pro úãely kontroly vyuÏití pfiíspûvku je
dÛleÏité, aby dcefii byla skuteãnû zaji‰tûna potfiebná péãe.
Je nutné, aby mû kvÛli vyfiízení pfiíspûvku na péãi pracovník úfiadu nav‰tívil doma?
Mohu místo toho pfiijít na úfiad?
Jednou z podmínek pro stanovení nároku
na pfiíspûvek na péãi je splnûní povinnosti Ïadatele podrobit se sociálnímu ‰etfiení. To skuteãnû probíhá v prostfiedí, kde Ïadatel Ïije. Pokud není moÏné provést sociální ‰etfiení, je to,
bohuÏel, dÛvod pro zastavení fiízení.
Za leden a únor mi byl vyplacen pfiíspûvek na péãi v I. stupni. Na poãátku mûsíce
února jsem ale poÏádala o vy‰‰í stupeÀ.
Kdy mi bude vyplácena vy‰‰í ãástka?
V tomto pfiípadû probûhne nov˘ proces
posouzení nároku. Bude vás kontaktovat so-
ciální pracovník úfiadu a provede u vás sociální ‰etfiení. Poté lékafi úfiadu práce posoudí
vበzdravotní stav. Na základû tûchto dvou
podkladÛ bude novû vyhodnocen stupeÀ závislosti na pomoci jiné osoby. Pfiíspûvek vám
bude zv˘‰en od mûsíce, ve kterém jste podala Ïádost. MÛÏe v‰ak nastat situace, Ïe
nov˘m posouzením se nic nezmûní a zÛstanete ve stejném stupni, ãi naopak dojde k jeho sníÏení.
MÛj otec dostává od úfiadu pfiíspûvek na
péãi. V bytû Ïije sám, v péãi o nûj se stfiídají
rodinní pfiíslu‰níci. Jak naloÏit s pfiíspûvkem
na péãi?
ZáleÏí pouze na rozhodnutí va‰eho otce, jak
s pfiíspûvkem naloÏí, tzn. komu a v jaké v˘‰i finanãní ãástku (úhradu za péãi) poskytne. To
platí i pro rodinné pfiíslu‰níky. Poãet peãujících
osob v tomto smyslu není omezen.
Moje sestra není schopna ze zdravotních
dÛvodÛ pfiebírat dÛchod, jsem proto zvlá‰tním pfiíjemcem dÛchodu. Jak postupovat pfii
pfiebírání pfiíspûvku na péãi, kdyÏ sestra není schopna ho osobnû pfiijmout, podepsat
pfievzetí?
Na tyto situace pamatuje zákon o sociálních
sluÏbách, kter˘ umoÏÀuje ustanovit zvlá‰tního
pfiíjemce pfiíspûvku na péãi. Na základû podané Ïádosti (tím, kdo chce b˘t ustanoven zvlá‰tním pfiíjemcem) úfiad vydá rozhodnutí. Tiskopis
je k dispozici ke staÏení na webov˘ch stránkách úfiadu: www.praha2.cz, odkaz Formuláfie/humanitní odbor.
V polovinû ledna mi zemfiela manÏelka,
která mûla pfiiznan˘ pfiíspûvek na péãi. Mám
na tuto dávku nárok?
Pfiedpokládám, Ïe jste Ïili v jedné domácnosti, v takovém pfiípadû vám bude náleÏet
pfiíspûvek za mûsíc leden. Ohlednû pfievzetí v˘platy doporuãuji, abyste kontaktoval povûfiené
pracovníky úfiadu.
Mgr. Martina Maroulová,
vedoucí odd. sociálních sluÏeb a dávek
humanitního odboru
Pro obãany z Prahy 2 vyfiizují pfiíspûvek na péãi pracovnice
oddûlení sociálních sluÏeb a dávek úfiadu mûstské ãásti, nám. Míru 20, 2. patro:
Bc. Simona Kostûncová, tel.: 236 044 272, kanc. ã. 221
Bc. Tereza Mel‰ová, tel.: 236 044 274, kanc. ã. 221
Vladimíra Lehká, DiS., tel.: 236 044 179, kanc. ã. 231
Nora Fragnerová, tel.: 236 044 340, kanc. ã. 231
Alena Dostalová, tel.: 236 044 165, kanc. ã. 231
PhDr. Eli‰ka Halaszová, tel.: 236 044 371
Termín podání daňového přiznání se blíží
7955 Kã na 8000 Kã. Minimální mzdov˘ tarif
tedy je 48,10 Kã za hodinu. Minimální mzda urãuje i minimální mûsíãní platbu zdravotního poji‰tûní zamûstnance ve v˘‰i 1080 Kã (zamûstnanec 720 Kã, firma 360 Kã), nikoliv podnikatele, pro kterého platí jiné minimum – viz dále).
3. 2. Redukãní hranice pro v˘poãet nemocenského
Pro dávky nemocenského poji‰tûní se mûní limity podle nafiízení vlády ã. 588/2006 Sb.
od 1. 1. 2007 z dosavadních 510 Kã na
550 Kã a z dosavadních 730 Kã na 790 Kã.
Podle tûchto hranic bude proveden v˘poãet
nemocenského od 1. 1. 2007 i pro neschopenky z roku 2006.
ZároveÀ je urãena tímto nafiízením i v˘‰e
pfiepoãítacího koeficientu 1,0707. âástky pro
stanovení v˘poãtového základu dÛchodu se
tímto nafiízením s úãinností od 1. 1. 2007 zvy‰ují z 9100 Kã na 9600 Kã a z 21 800 Kã na
23 300 Kã
3. 3. Sazby cestovních náhrad a stravného
Nov˘m zákoníkem práce jsou od 1. 1.
2007 stanoveny sazby tuzemského stravného
podle § 163 pro podnikatelské firmy a zÛstávají na stejné úrovni jiÏ od roku 2004:
âasov˘ rozsah pracovní cesty Sazby stravného
5 aÏ 12 hodin
58 aÏ 69 Kã
nad 12 hodin do 18 hodin
nad 18 hodin
88 aÏ 106 Kã
138 aÏ 165 Kã
Pokud firma pfiizná stravné nad limit, pak
ãástka pfievy‰ující limit zvy‰uje základ danû
zamûstnance a vymûfiovací základ pojistného.
MÛÏe v‰ak b˘t daÀov˘m nákladem firmy, pokud je zv˘‰ení definováno vnitropodnikov˘m
pfiedpisem.
Odtud vypl˘vá nadále podle § 24, odst.2,
písm. j4) ZoDP:
Maximální moÏn˘ pfiíspûvek firmy na závodní stravování (70 % ze 69 Kã): 48,30 Kã.
Maximální hodnota stravenky na jedno
hlavní jídlo s pfiíspûvkem firmy 48,30 Kã pak
ãiní 87,82 Kã.
Vyhlá‰eny byly rovnûÏ s úãinností od 1. 1.
2007 vyhlá‰kou MPSV ã. 577/2006 Sb. nové
Foto: PHM
len pro náhrady zamûstnanprÛmûrné ceny
cÛm pfii pouÏití jejich vozidla podle § 158 Zák.
práce:
Speciál olovnat˘ 91 O
27,80 Kã
Normal Natural 91 O
27,90 Kã
Super Natural 95 O
28,10 Kã
Super plus Natural 98 O
31,10 Kã
Nafta motorová
28,10 Kã
Sazba základní náhrady za pouÏití osobního silniãního motorového vozidla je novû ur-
ãena § 157, odst. 4 Zák. práce a zÛstává 3,80
Kã/km, u jednostop˘ch vozidel a tfiíkolek je 1,00 Kã.
Pfii pouÏití pfiívûsu se sazba zvy‰uje o 15 %.
Pozor: Od 1. 1. 2007 opût platí pro nákladní automobily a autobusy ãi traktory zamûstnance podle § 157, odst. 5 Zák. práce náhrada ve v˘‰i dvojnásobku této sazby.
3. 4. Sazby stravného v cizí mûnû pro
rok 2007
Vyhl. ã. 549/2006 Sb. stanoví sazby pro
státy EU. Platí tedy následující sazby (shodné
s rokem 2006):
Belgie
45 EUR Dánsko
50 EUR
Estonsko 45 EUR Finsko
45 EUR
Francie
45 EUR Irsko
50 EUR
Itálie
45 EUR Kypr
40 EUR
Litva
40 EUR Loty‰sko
40 EUR
Lucembursko 45 EUR Maìarsko 35 EUR
Malta
45 EUR Nûmecko
45 EUR
Nizozemí 45 EUR Polsko
35 EUR
Portugalsko 40 EUR Rakousko 45 EUR
¤ecko
40 EUR Slovensko 550 SKK
Slovinsko 35 EUR ·panûlsko 40 EUR
·védsko 50 EUR V. Británie 40 GPB
U dal‰ích frekventovan˘ch státÛ se sazby
nemûní.
Dle platné legislativy zpracoval
Ing. Jifií Paluska,
zástupce starostky
03_2007.qxd
1.3.2007
14:42
Str. 7
strana 4
Představujeme mateřské školy a předškolní z
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27
¤editelka ‰koly: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.
Zástupkynû fieditelky: BoÏena Rundová
www.sweb.cz/msrimska; [email protected]
M· ¤ímská, tel.: 222 520 429
M· Lond˘nská, tel.: 224 254 178
·kolu tvofií dvû pracovi‰tû – M· ¤ímská (3 tfiídy), M· Lond˘nská (3 tfiídy), kapacita 134 dûtí. Poboãky nemají bezbariérov˘ pfiístup.
Zamûfiení, program M·:
Matefiská ‰kola zamûfiená na úzkou spolupráci s rodinou, na pohybové aktivity, estetickou v˘chovu, vedení dûtí ke zdravému Ïivotnímu stylu. Spolupracujeme se zahraniãními ‰kolami
v Anglii, Belgii, Francii, Norsku a na Islandu v rámci projektu Comenius 1 (podprogram Sokrata). Pozitivní zku‰enosti a poznatky získané z této spolupráce vyuÏíváme pfii práci s dûtmi.
KaÏdá ‰kola má vlastní zahradu – M· ¤ímská ve vnitrobloku, pfies ulici, zahrada je po rekonstrukci. M· Lond˘nská má zahradu s pfiím˘m
vstupem z budovy. Zahrada je vybavena nov˘mi herními prvky. Souãástí obou poboãek je vlastní kuchyÀ a jídelna.
KrouÏky, aktivity:
M· ¤ímská: keramika (keramická dílna), v˘tvarn˘ krouÏek, hudebnû pohybov˘ krouÏek, pracovnû v˘tvarn˘ krouÏek, plavání, logopedick˘
krouÏek, angliãtina, ‰kola v pfiírodû, lyÏafisk˘ v˘cvik, práce s poãítaãem, cviãení v tûlocviãnû, hry rodiãÛ v M·, Noc v M·, pfied‰kolní dûti docházejí 1 x t˘dnû cviãit do tûlocviãny v Bugifitu, úãast na festivalu matefisk˘ch ‰kol PraÏská matefiinka.
M· Lond˘nská: keramika, plavání, angliãtina, taneãní krouÏek, logopedick˘ krouÏek, pohybové hry v Energy studiu V. Krejãíka, ‰kola v pfiírodû.
Spoleãné aktivity:
Divadelní pfiedstavení, v˘lety po Praze i mimo Prahu, besídky pro rodiãe, spoleãné akce rodiãe a dûti, prezentace ‰kol na vefiejnosti, spolupráce se zubním lékafiem a klinick˘m logopedem, aktivity
rodiãe + ‰kola (napfi. grilování na ‰kolní zahradû, vánoãní posezení).
Dny otevfien˘ch dvefií pro obû ‰koly: 19. – 23. 3. 2007 od 8:30 do 10:00 a od 15:30 do 16:30. Srdeãnû Vás zveme!
Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2
se sídlem Na Dûkance 2/130, 128 00 Praha 2, Vy‰ehrad
fieditelka: Ludmila Vágnerová
tel./fax: 224 920 679, 224 920 838, e-mail: [email protected]
www.dekanka.cz
Sedmitfiídní M· s jednou tfiídou pro dûti se speciálními vzdûlávacími potfiebami.
Sídlí pod Vy‰ehradem v budovû Z· Botiãská, se kterou úzce spolupracuje.
UÏíváme dvû prostorné a vybavené zahrady se tfiemi pískovi‰ti.
Máme vlastní kuchyni s jídelnou, kde se pfiipravují jídla podle zásad správné v˘Ïivy.
Zamûfiení M·: podpora zdraví a pohybovû rekreaãní program.
KaÏd˘ den v odpoledních hodinách je otevfien jeden zájmov˘ krouÏek a pro pûtileté dûti pfied‰kolní
pfiíprava.
KrouÏky: keramika, pohybovky, flétna, v˘tvarn˘, základy AJ. Plavání v TJ Slavia 1 x t˘dnû.
Den otevfien˘ch dvefií nemáme, dvefie máme otevfiené pro rodiãe s dûtmi stále.
Zápis do na‰í M· bude 2. a 3. 4. 2007 od 13.00 do 17.00 hod.
MŠ Na Smetance 1 a pobočka Vozová 2a
Matefiská ‰kola Praha 2, Na Smetance 1 (4 tfiídy, z toho 1 s integrací), fieditelka Mgr. Jifiina Bel‰anová, tel./fax/záznamník – 222 250 798, tel. – 222 252 422, provozní doba:
7:00 – 17:30 + poboãka Vozová 2a (1 tfiída), tel. – 222 251 544, provozní doba: 7:00 – 17:00. M· s pohybovû rekreaãním programem, integrací hendikepovan˘ch a zdravotnû znev˘hodnûn˘ch dûtí. Hfii‰tû a zahrada v areálu Na Smetance i zahrada ve Vozové jsou vybavené herními prvky, pískovi‰tûm i tûlocviãn˘mi pomÛckami pro dûti 3 – 7leté. M· nemá bezbariérov˘ pfiístup. ·kolní vzdûlávací
program – MÛj dûtsk˘ svût, dále pfiíprava na ‰kolu, dûtská olympiáda, v˘lety, louãení se ‰koláky, cviãení v tûlocviãnû Z·, soutûÏe – celoroãní Jím v‰echno, pro
pfied‰kolní dûti chÛdy a ‰vihadla apod. Úzká spolupráce
se Z· Na Smetance, PPP, SPg·, PedF UK. Nadstandardní aktivity – angliãtina a poãítaãov˘ krouÏek pro
pfied‰koláky, keramika, logopedie, taneãky, 2 x mûsíãnû
divadla v M·. Pro novû pfiijaté dûti 5 x adaptaãní odpoledne kvûten – ãerven 2007. Stravování dle zdravé v˘Ïivy s moÏnou úpravou (alergie, diety apod.).
Dny otevfien˘ch dvefií: 12. – 13. 3. 2007, 14:00 – 17:00
Zápis: 2. – 3. 4. 2007, 14:00–17:00
Dal‰í informace: www.msnasmetance.cz,
e-mail: [email protected]
Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27
Matefiská ‰kola v ulici Slovenská 27
tel./fax: 222 516 503
UÏívá budovu spoleãnû se základní ‰kolou, má svÛj vlastní vchod a své oddûlené prostory. Z matefiské ‰koly je moÏn˘ pfiím˘ vstup na ‰kolní zahradu urãenou pouze pro dûti z matefiské ‰koly. Zahrada je vybavena herními zahradními prvky a velk˘m pískovi‰tûm. ·kola má vlastní kuchyÀ se samostatnou jídelnou. Denní místnosti jsou vybaveny ãistiãkami vzduchu, podlahy jsou omyvatelné, zãásti kryté kobercovou krytinou. V rámci integrace je moÏné zafiadit
dítû se zdravotním handicapem.
Kapacita ‰koly je 35 dûtí rozdûlen˘ch do dvou tfiíd pfiibliÏnû podle vûku.
Provoz ‰koly je od 7.00 do 17.00 hodin.
Aktivity a krouÏky: keramika, angliãtina, pfiedplavecká pfiíprava – stadion Slavie, celoroãní program divadelních pfiedstavení, ‰kola v pfiírodû Vfiesník, pfiímá
péãe klinického logopeda, logo prevence.
Kapacita ‰koly je plnû vytíÏena, nebude proveden zápis
na ‰kolní rok 2007 – 2008
tel./fax: 222 514 346 e-mail: [email protected]
sluãuje dvû matefiské ‰koly
Zápis do matefiské ‰koly
v pondûlí 2. 4. 2007 a v úter˘ 3. 4. 2007
od 13,30 do 16,30 hodin
v Matefiské ‰kole Koperníkova 7 – v kanceláfii fieditele v pfiízemí.
Matefiská ‰kola v ulici Koperníkova 7
tel./fax: 222 514 346
Je umístûna v tfiípodlaÏní vile s vlastní zahradou v blízkosti parku Grébovka.
Zahrada je vybavena herními zahradními prvky a tfiemi pískovi‰ti. Interiér tfiíd
je pfiizpÛsoben celodennímu pobytu dûtí, podlahy jsou omyvatelné,
zãásti kryté kobercovou krytinou.
·kola má vlastní kuchyÀ, jídla se podávají v jednotliv˘ch tfiídách,
moÏnost vegetariánského stravování.
Ve ‰kole je celkem pût tfiíd, do nichÏ dochází celkem 103 dûti, vûkové sloÏení
dûtí ve tfiídách je pfiibliÏnû podle vûku /20 – 24 dûtí ve tfiídû/.
Provoz ‰koly je od 6.30 do 17.30 hodin.
Aktivity a zájmové krouÏky: keramické krouÏky, angliãtina – jaz. studio ROLINO,
pfiedplavecká v˘uka – stadion Slavie, celoroãní program divadelních pfiedstavení,
pískání na flétnu, v˘jezdy do ‰koly v pfiírodû Vfiesník, logopedická prevence.
Den otevfien˘ch dvefií: stfieda 14. 3. 2007 od 9.30 do 11.00 hodin.
Pfiezutí pro dûti nutné.
03_2007.qxd
1.3.2007
14:42
Str. 8
strana 5
í zařízení v městské části Praha 2
Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16
Kontaktní osoba: Daniela Opûlová
Telefon: 222 250 793, e-mail: [email protected]
www.sweb.cz/msspanelska/
Speciální zamûfiení: posilování estetick˘ch sloÏek v˘chovy a vzdûlávání; s plnû kvalifikovan˘mi zku‰en˘mi uãitelkami realizuje osobnostnû orientovan˘ model pfied‰kolní v˘chovy.
Matefiská ‰kola je vybavena ãtyfimi hernami, loÏnicemi, dvûma jídelnami, dvûma keramick˘mi dílnami. Tyto prostory vyuÏívá celkem 90 dûtí smí‰en˘ch vûkov˘ch skupin. Program pro dûti je rÛznorod˘, bohat˘. Kromû pravideln˘ch denních v˘chovnû vzdûlávacích ãinností a her umoÏÀujeme rodiãÛm po dobu adaptace dítûte na nové
prostfiedí pobyt spoleãnû s ním v na‰í M·, oslavujeme narozeniny dûtí s poho‰tûním, nav‰tûvujeme divadla
a v˘stavy, zveme do M· divadla, jezdíme na v˘lety, pofiádáme podzimní bramborové a letní karnevalové slavnosti na ‰kolní zahradû, která je vybavena tfiemi pískovi‰ti a pûti rÛznû nároãn˘mi prÛlezkami. Louãíme se
s nastávajícími ‰koláky zvlá‰tními akcemi – pfiekvapením. Dûti v‰ech vûkov˘ch skupin pracují pod vedením
pro‰kolen˘ch uãitelek v keramick˘ch dílnách a dûti pfied‰kolní mohou nav‰tûvovat jedenkrát t˘dnû ‰kolní hudební krouÏek „NOTIâKA“. Zapojujeme se do celostátní akce „Dûtsk˘ úsmûv“ – tj. stomatologick˘ program.
Zápis do na‰í M· probûhne 2. a 3. dubna 2007, kdy se uskuteãní v dobû od 9.00 do 17.00 hodin Dny
otevfien˘ch dvefií.
Inspirovat se k nám jezdí zahraniãní studenti a uãitelé, ale i autofii televizního pofiadu „KOSTIâKY“.
Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37
Tel.: 224 253 210 – fieditelka ‰koly, 224 252 615 – sborovna, chodba, hospodáfika
E-mail: [email protected]
www.volny.cz/sumavska37
Matefiská ‰kola, Praha 2, ·umavská 37 je pûtitfiídní matefiská ‰kola zaloÏená pfied více
neÏ 100 lety.
Filozofie ‰koly vychází z respektování osobnosti dítûte, podporování tûlesného rozvoje
a zdraví. Pedagogové se snaÏí o spokojenost a pohodu dûtí v prÛbûhu celého dne, pomáhají mu v chápání okolního svûta.
Téma ‰kolního vzdûlávacího programu „Chceme, abychom si v‰ichni rozumûli a porozumûli“ vychází z celkové koncepce ‰koly – postupné získávání zku‰eností s anglick˘m jazykem prostfiednictvím pedagoga a kamarádÛ pfiicházejících z anglicky mluvících zemí a na druhé stranû podporování a náprava správné v˘slovnosti v matefi‰tinû.
Matefiská ‰kola je zapojena do programu Sokrates, ve kterém spolupracuje se zemûmi evropské unie na rozvíjení taneãních dovedností a multikulturní v˘chovy.
Aktivity a zamûfiení matefiské ‰koly – speciální tfiída pro dûti s vadami fieãi, tfiída, kde se dûti v prÛbûhu dopoledne seznamují s anglick˘m jazykem, kulturní aktivity – divadelní pfiedstavení, v˘stavy, v˘lety, seznamování s prací na poãítaãi, plavání, cviãení v tûlocviãnû Základní ‰koly praktické a Praktické ‰koly Vinohradská, ‰koly v pfiírodû, krouÏky – keramick˘, hudební, taneãní a anglického jazyka.
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 2, Francouzská 56, s klinickou logopedkou PaedDr. Milenou Vránovou, se základními ‰kolami
v Praze 2, Základní ‰kolou Jifiího z Podûbrad, Základní ‰kolou praktickou a Praktickou ‰kolou Vinohradská 54, Lidovou ‰kolou umûní Ilji Hurníka a Domem dûtí
a mládeÏe v Praze 2.
Den otevfien˘ch dvefií 19. 3. 2007 (9.30 – 12.00) zaãíná divadelním pfiedstavením „Karkulka“. Zápis: 2. – 3. 4. 2007, 13.00 – 17.00 hod.
MŠ TROJLÍSTEK, Praha 2, Kladská 25,
e-mail: [email protected], web.stránky: www.trojlistek.info
poboãky: M· Sázavská 5, tel.: 222 510 990; M· ·umavská 32, tel.: 222 516 976
fieditelka ‰koly: Pavlína Suchopárová, tel. – fax: 224 254 817
Tfii dvoutfiídní matefiské ‰koly – tfii lístky TROJLÍSTKU se zamûfiením na pohybovou a estetickou v˘chovu, na spolupráci s rodinou. ZáleÏí nám na spokojenosti a pohodû dûtí, volíme poutav˘, inspirující program s integrovan˘mi tematick˘mi celky, opírajícími se o hru jako pfiirozenou aktivitu dítûte.
DÛraz klademe na individuální práci s dûtmi s odklady ‰kolní docházky. Zafiazujeme adaptaãní reÏim, kdy rodiã mÛÏe první krÛãky v M· absolvovat spolu s dítûtem.V souladu s pfiedstavami rodiãÛ
vytváfiíme optimální prostfiedí pro rozvoj osobnosti dítûte, pro uspokojování jeho individuálních potfieb. ·kolky mají vlastní zahrady ve vnitrobloku, vybavené moderními herními prvky, vlastní kuchyÀ
a jídelnu. Skladba jídelníãku odpovídá zdravé v˘Ïivû. M· Kladská je po rekonstrukci bezbariérové
zafiízení. Na‰e aktivity: pfiedplaveck˘ v˘cvik, seznamování s AJ, flétniãka – pískání pro zdraví, logopedická prevence, kulturní akce, v˘jezdy do ‰kol v pfiírodû na Vysoãinu, pravidelnû v zimû do Krkono‰. KrouÏek keramiky, taneãní krouÏek, projekt “Zdrav˘ zpÛsob Ïivota" – prevence závislostí.
Zápis pro v‰echna pracovi‰tû: 2. – 3. 4. 2007 (probûhne na kaÏdém pracovi‰ti).
Den otevfien˘ch dvefií: 20. 3. 2007, 9.00 – 11.30 hod., 15.00 – 17.00 hod.
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1
Tel., fax: 224 913 122, fieditelka ‰koly Marie Straková
E-mail: [email protected]
Poboãky: M· Trojická 18, tel.: 224 913 836, M· Na Rybníãku 8, tel.: 224 941 587
Provozní doba: 7.00 – 17.00 hod., vûkové sloÏení 3 – 6 let ve v‰ech matefisk˘ch ‰kolách.
Matefiské ‰koly mají vlastní zahrady mimo budovu matefiské ‰koly, pouze M· Na Rybníãku má
zahradu u budovy. V‰echny mají svÛj stravovací provoz. V budovách není zaji‰tûn bezbariérov˘
pfiístup – budovy jsou patrové.
Hlavní obsah: „KdyÏ jsi kamarád, tak pojì si s námi hrát“ – v‰estrann˘ rozvoj osobnosti dítûte v návaznosti na v˘chovu v rodinû, v‰e pod dohledem kvalitních pedagogick˘ch pracovnic.
Aktivity: seznamování se s anglick˘m jazykem, rozvoj v˘tvarn˘ch dovedností, keramika, základy gymnastiky, hudebnû
pohybov˘ krouÏek, hra na flétnu, oslavy k rÛzn˘m svátkÛm, louãení se ‰koláky, logopedická péãe, testy ‰kolní zralosti, spolupráce se Z·, projekt „Zdrav˘ úsmûv“.
Více si o nás pfieãtete na www.sveb.cz/msvinicna.
Zápis do M·: 2. a 3. dubna 2007 od 14.00 do 17.00 hod., kdy jsou i Dny otevfien˘ch dvefií.
Předškolní zařízení pro děti mladší tří let v Praze 2
Dûtské jesle v Lond˘nské ulici
Lond˘nská 16
Tel.: 222 515 572
Vedoucí: Bohumíra âesalová
Státní zafiízení, zfiizovatelem je Centrum sociálních sluÏeb Praha 2.
Dûtské studio Îofka
Sarajevská 10
Tel.: 222 564 043, 602 802 038
www.detskestudio.com
Vedoucí: Marcela Zetková
Soukromé dûtské centrum pro dûti od 2 do 5 let. V provozu
po cel˘ rok dennû od 8:30 do 18:00. V moderním prostfiedí rodinného typu je v kolektivu maximálnû 12 dûtí, kter˘m se individuálnû vûnují mladí, kvalifikovaní lektofii.
Soukromá matefiská ‰kola HAPPY CHILD a BABY STUDIO
Jana Masaryka 31
Tel.: 224 251 992, 605 911 983
¤editelka: Mgr. Savitri Braunová
Soukromá matefiská ‰kola se „studiem“ pro dûti mlad‰í tfií let
s vegetariánsk˘m programem stravování.
03_2007.qxd
1.3.2007
14:42
Str. 5
strana 6
Jednou větou
● Matefiské centrum v Korunní 60 zve maminky na matefiské dovolené a dûti na pohádku O Bajajovi, kterou zahraje ve ãtvrtek
29. bfiezna v 10:30 Jan Bílek z Hradce Králové; pfiedstavení je souãástí projektu, kter˘
podpofiila mûstská ãást Praha 2.
● Od 1. bfiezna se obãanské sdruÏení Humanitas Afrika pfiestûhovalo do Jeãné 2, za
kostel sv. Ignáce; více na www.humanitasafrika.cz.
● Praha 2 bude mít zase po letech tradiãní
loutkové divadlo pro dûti: bude sídlit v Domû
porcelánu v Jugoslávské 16, a proto má název Cibuláãek; premiéru hry âervená karkulka pfiipravuje majitel divadla Mgr. Jan Vanûk
se sv˘m souborem na pátek 6. dubna (podrobnosti v dal‰ím ãísle).
● Poãátkem února obdrÏelo centrum Fondu
ohroÏen˘ch dûtí Klokánek v Praze 4 od Nadace UPS grant: získané finance umoÏní renovaci stfiechy a vybudování dûtského hfii‰tû;
nyní je v âR 16 KlokánkÛ, kde nachází útoãi‰tû 290 dûtí.
● Registr fiidiãÛ odboru dopravnû správních
agend magistrátu v Jungmannovû ulici upozorÀuje fiidiãe, Ïe platnost nejstar‰ích typÛ fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, vydan˘ch do roku 1993,
konãí 31. prosince 2007; podrobnosti na
www.praha-mesto.cz/Radnice/Jak si zafiídit
dopravnû správní agendy nebo na tel.: 236
002 800 (call centrum).
● Troja by se podle zámûru hlavního mûsta
mûla stát rozsáhl˘m zábavním centrem, kam
budou jezdit na víkend rodiny s dûtmi: pilífiem
zábavní oblasti budou zoo, Botanická zahrada a Trojsk˘ zámeãek.
● Ve Spalovnû Male‰ice byla zahájena pfiístavba jednotky dioxinov˘ch filtrÛ k filtraãnímu systému; stavba bude stát asi 250 milionÛ a radikálním zpÛsobem sníÏí produkci dioxinu na úroveÀ 50 % zákonného limitu.
● Hlavní mûsto získalo cenu ãasopisu Travel
in the Czech Republic za nejatraktivnûj‰í
místo v zemi v roce 2006; na praÏském veletrhu Holiday World 2007 v únoru pfievzal cenu mûstsk˘ radní pro památky, kulturu a cestovní ruch Milan Richter.
● ProdlouÏení trasy metra IV C 2 Ládví –
LetÀany se tfiemi stanicemi, které se zaãalo
budovat v létû 2004, bude dlouhé 4,6 km;
první cestující se na nové lince svezou uÏ
v 1. pololetí 2008.
● V tomto mûsíci se narodilo mnoho v˘znamn˘ch osobností, mj. filmov˘ reÏisér Bofiivoj Zeman (1912); hudební skladatel Josef
Mysliveãek (1737); architekt Pavel Janák
(1882); skladatel a zpûvák Karel Vacek
(1902); operní pûvec Václav Zítek (1932); pedagog, reformátor, spisovatel s filozof Jan
Amos Komensk˘ (1592); kapelník a hudební
skladatel Jaromír Vejvoda (1902).
● Ze zajímav˘ch bfieznov˘ch událostí vybíráme: v bfieznu 1367 a 1432 postihly Prahu
velké povodnû; na Staromûstské radnici byl
popraven 9. bfiezna 1422 Jan Îelivsk˘; 13.
bfiezna 1862 byl v Praze ustaven první spolek ãesk˘ch spisovatelÛ Svatobor; 21. bfiezna
1897 bylo otevfieno stfiedo‰kolské uãili‰tû
Strakova akademie (dnes sídlo vlády). van
Osobnost Prahy 2
Jiří Payne
VyrÛstal v krásném tajuplném domû, kde
podle vyprávûní mûlo stra‰it ve sklepním skladu na sochafiskou hlínu, zvaném ‚Duchárna‘,
dnes si tam mÛÏete dát kafe. DÛm v neorenesanãním slohu si postavil jeho pradûdeãek
Bohuslav Schnirch v roce 1875 v polích za
mûstem, kdy je‰tû nikdo netu‰il, Ïe za hradbami vyroste samostatné mûsto. Schnirch se
vrátil ze studií v ¤ímû a nemohl najít vhodn˘
sochafisk˘ atelier, tak si postavil cel˘ dÛm.
Právû se tehdy bouraly mûstské hradby.
Aãkoliv se jeho pravnuk, Jifií Payne, nûkolikrát stûhoval, nikdy neopustil Královské Vinohrady. Na Vinohradech má kofieny; pradûdeãek Schnirch byl totiÏ také blízk˘m pfiítelem
Miroslava Tyr‰e, kter˘ bydlel nedaleko v areálu Sokola. Vypráví se, Ïe kdyÏ se slavily sokolské ‚·ibfiinky‘, Tyr‰, kter˘ nemûl rád rozruch, chodil spát ke SchnirchÛm, aby mûl
klid. Schnirch se zase chodil k Tyr‰Ûm radit
o umûleck˘ch zámûrech.
Ironií osudu se v osmdesát˘ch letech Payne jako jadern˘ fyzik stal topiãem právû v Sokolovnû v Îitné. V kotelnû b˘val odloÏen˘
krásn˘ dubov˘ stÛl a intarzovaná Ïidle s nápisem ‚Sokol‘. ¤íkalo se, Ïe to pr˘ byl nábytek
z Tyr‰ovy pracovny. TakÏe Jifií Payne v topiãsk˘ch montérkách sedával u stolu, u kterého
se o sto let dfiíve scházel jeho pradûdeãek
s pfiítelem Tyr‰em. ProtoÏe kotelna slouÏila
v osmdesát˘ch letech k rÛzn˘m schÛzkám,
bylo tam také odposlouchávací zafiízení
– to tam v dobách
Tyr‰e urãitû nebylo.
V prÛbûhu demonstrací v letech 1988
– 1989 slouÏila kotelna jako kontaktní
místo. Pradûdeãek
Schnirch, zapálen˘
vlastenec, by nikdy
neuvûfiil, Ïe ãesk˘ národ jednou klesne na takovou úroveÀ. Nûco takového by si za HabsburkÛ v ‚Ïaláfii národÛ‘ nikdo nedovedl ani
pfiedstavit!
Po roce 1989 Payne opustil kotelnu
a vstoupil do parlamentní politiky. To zas jemu muselo pfiipadat jako nûco neuvûfiitelného. V parlamentu se vûnoval zahraniãní
a bezpeãnostní politice. OdslouÏil si ve Snûmovnû symbolick˘ch dvanáct let od ru‰ení
Var‰avského paktu ke vstupu do NATO.
Nûjakou dobu po ukonãení politick˘ch
funkcí Parlamentu jej pozval prezident Václav
Klaus, aby se stal jeho politick˘m poradcem.
Payne s ním v roce 1991 spoluzakládal ODS,
byl dokonce v pfiípravném v˘boru. V bûÏné
politice mûl Payne, jak známo, s tehdej‰ím
pfiedsedou strany mnohé politické polemiky,
ale základní politické vyznání mûli vÏdycky
spoleãné.
MoÏná za to mÛÏe ãásteãnû atmosféra
Královsk˘ch Vinohrad, která je oba formovala. Byli totiÏ témûfi sousedé, bydleli oba
v blízkosti Tylova námûstí. Jestli existuje spiritus loci, pak urãitû nûjak˘ sídlí v domech
a uliãkách kolem Tylova námûstí a moÏná je
to nûjak˘ duch liberalismu s úctou k tradicím.
Text: jub, foto: archiv J. Payna
Knihovna na Vinohradech se bude stěhovat
Letos na jafie se chystá stûhování Knihovny na Vinohradech z Korunní 15 do
novû zrekonstruovan˘ch prostor na adrese Vinohradská 69.
Knihovna bude proto od 5. bfiezna uzavfiena
a po pfiestûhování otevfiena pro ãtenáfie v nov˘ch prostorách v prÛbûhu mûsíce kvûtna. V˘pÛjãní lhÛta v souãasnosti vypÛjãen˘ch knih bude automaticky prodlouÏena do poloviny ãervna,
a tak se nikdo nemusí bát zasílání upomínek.
stránkách Mâ Praha 2 (www.praha2.cz)
v sekci Knihovna na Vinohradech, nebo se je
zájemci budou moci dozvûdût na e-mailové
adrese: [email protected]
Knihovna na Vinohradech poskytuje
v souãasnosti v˘pÛjãní sluÏby necel˘m tfiem
tisícÛm ãtenáfiÛ. V roce 2006 vyuÏilo jejích
sluÏeb 21 621 náv‰tûvníkÛ, ktefií si dohromady vypÛjãili 120 952 knihovních jednotek.
V knihovnû se pÛjãují knihy a periodika,
Prostory knihovny v Korunní 15 nûkolik dní pfied uzavfiením
V nov˘ch prostorách ãeká ãtenáfie knihovna barevnûj‰í, modernûj‰í a stále dobfie dopravnû dostupná (metrem ze stanice Jifiího
z Podûbrad nebo tramvají ze zastávky Vinohradská trÏnice). Ze spoleãného vstupu bude
moÏné vejít do oddûlení pro dûti, ãi do oddûlení pro dospûlé. K dispozici zde bude samostatná studovna – ãítárna se tfiemi poãítaãi
s pfiístupem na internet. V oddûlení pro dûti
bude zajímav˘m prvkem schodové pódium,
kde budou moci sedût, ãíst si, hrát hry, povídat si nebo poslouchat povídání paní knihovnice. V dûtském oddûlení budou k dispozici
dva poãítaãe s elektronick˘m katalogem knih
a s pfiístupem na internet. V pÛjãovnû pro dospûlé bude pfiístup k elektronickému katalogu
knih a velk˘ voln˘ v˘bûr knih.
Informace o otevfiení knihovny v nov˘ch
prostorách budou zvefiejnûny na webov˘ch
Foto: len
v souãasné dobû má ve fondu cca 55 273
knihovních jednotek a odebírá 42 rÛzn˘ch
periodik. V roce 2006 pfiibylo 1707 nov˘ch
knih. V˘pÛjãní ãinnost byla silnû naru‰ena
vykradením knihovny na poãátku listopadu
2006. Knihovna poskytuje kromû v˘pÛjãních
sluÏeb také sluÏby re‰er‰ní a reprografické,
pfiístup na internet, moÏnost tisku informací
z internetu, individuální za‰kolování a pomoc
ãtenáfiÛm pfii práci s internetem, besedy pro
dûti. Z ankety pofiádané na podzim roku
2006 vyplynulo, Ïe 92 % ãtenáfiÛ je spokojeno s nabídkou knih.
Tû‰íme se, Ïe v‰echny stávající i nové
ãtenáfie v kvûtnu pfiivítáme v nov˘ch prostorách Knihovny na Vinohradech na Vinohradské 69.
Bûla Bûhounková,
fieditelka Knihovny na Vinohradech
Ruce krále komiků Vlasty Buriana
Nová informaãní kanceláfi
Obyvatelé Nuselského údolí se brzy doãkají nového zdroje informací. Pravdûpodobnû v prosinci leto‰ního roku zde bude otevfiena dal‰í informaãní kanceláfi Úfiadu mûstské ãásti Praha 2. Zámûr zfiídit toto pracovi‰tû v pfiízemním nebytovém prostoru domu v Jaromírovû ulici 23 schválila rada
mûstské ãásti 20. února.
V nové informaãní kanceláfii bude fungovat pût pfiepáÏkov˘ch pracovi‰È: informace
vãetnû podatelny, ovûfiování a v˘pisy z katastru, v˘hledové v˘pisy v rámci projektu
Czech Point (v˘pisy z obchodního rejstfiíku,
trestní rejstfiík apod.), v˘dej parkovacích karet
pro zóny placeného stání a kopírování. Budou zde k dispozici v‰echny formuláfie a pracovníci kanceláfie zájemcÛm poskytnou kompletní informaãní servis.
red
JiÏ devát˘ roãník Hervis 1/2Maratonu Praha odstartuje leto‰ní bûÏeckou sezonu závodÛ PraÏského mezinárodního maratonu. Popularita tûchto bûhÛ rok od roku stoupá mezi sportovci, ale i diváky. Je to i díky tomu,
Ïe se závod mÛÏe py‰nit jednou z nejkrásnûj‰ích bûÏeck˘ch tras na svûtû.
Závod pfiím˘m pfienosem vysílá âT4
Sport. Pfiesto v‰echny ãtenáfie srdeãnû zveme, aby vy‰li do ulic nasát tu pravou 1/2Maratonskou atmosféru a povzbudit na 5000
odváÏlivcÛ, ktefií se vydají zdolat
21,0975 km dlouhou trasu. Uvidíte ãeské
i zahraniãní elitní atlety, ale i bezpoãet ama-
Leto‰ní Hervis 1/2Maraton Praha startuje
v sobotu 24. bfiezna v pravé poledne na
Karlovû mostû, odkud pokraãuje pfies KfiiÏovnické námûstí a ulicí 17. listopadu smûrem k âechovu mostu. Po nábfieÏí Kapitána
Jaro‰e pobûÏí úãastníci ulicí Jankovcovou
na LibeÀsk˘ most, do Karlína, Sokolovskou
ulicí, Tû‰novsk˘m tunelem, dále po nábfieÏí
L. Svobody, ulicemi Revoluãní a Na Pfiíkopû,
na Národní tfiídu, ze které se pobûÏí po Ra‰ínovû nábfieÏí na Palackého námûstí a odtud do ulice Jaromírovy, kde se trasa stáãí
zpût na Palackého námûstí pfies Palackého
most do ulice Svornosti. Ve Strakonické je
otoãka na Hofiej‰í nábfieÏí, Janáãkovo nábfieÏí a opût pfies KfiiÏovnické námûstí do
závûru trasy pfies Palachovo námûstí k budovû Rudolfina.
térsk˘ch bûÏcÛ. Na trati mÛÏete také potkat
kapely Marathon Music Festivalu, hrající
bûÏcÛm pro povzbuzení a divákÛm pro pobavení. Letos 1/2Maraton novû fini‰uje pfied
Rudolfinem na námûstí Jana Palacha a od
12 hodin zde bude probíhat doprovodn˘ program spojen˘ s pfiím˘m pfienosem na velkoplo‰né obrazovce. Pfii ideálních podmínkách
a v˘konu spatfiíte vítûze 9. roãníku nûkolik
málo sekund pfied 13. hodinou. Nenechte si
proto ujít dramatick˘ fini‰ a pfiijìte si vãas
zabrat místo na tribunû.
Více informací o v‰ech akcích PIM 2007
najdete na www.pim.cz.
Omezení MHD bude vãas zvefiejnûno
v periodikách a na internetov˘ch stránkách
Dopravního podniku. Dopravu bude fiídit
policie.
kle
UZAVÍRKA ULIC NA ÚZEMÍ PRAHY 2
Uzavírka ulic pro individuální automobilovou dopravu pro závod 1/2Maraton Praha
konan˘ v sobotu 24. bfiezna 2007 se vztahuje na:
Ra‰ínovo nábfieÏí (mezi Jiráskov˘m a Palackého mostem): 12:20 – 14:00
Palackého námûstí, Ra‰ínovo nábfieÏí: 12:20 – 14:30
Svobodova, Na Slupi: 12:20 – 14:15
Ostrãilovo námûstí, Sekaninova, Jaromírova, Vnislavova: 12:30 – 14:15
Psi, pejskové, hafani na Karlově
V¯PISY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Potfiebujete-li v˘pis z katastru nemovitostí, nemusíte jiÏ cestovat na katastrální
úfiad. PoÏádat o v˘pis lze novû také na
Úfiadu mûstské ãásti Praha 2, v hale v pfiízemí na pracovi‰ti ovûfiování (vchod také
z ulice Jugoslávská 20, náv‰tûvní hodiny
po a st 8:00 – 17:30, út a ãt 7:30 – 16:00,
pá 7:30 – 13:00). Îadatel musí uvést základní údaje potfiebné k vyhledání v˘pisu
(katastrální území a dále alespoÀ jeden
z dal‰ích údajÛ: ãíslo listu vlastnictví, ãíslo
parcely, ãíslo budovy nebo jednotky, jméno
ãi název oprávnûné osoby). V˘pis se vydává na poãkání, po zaplacení správního
poplatku, kter˘ ãiní 50 Kã za kaÏdou stranu v˘pisu a platí se na místû v hotovosti.
Vydávání ovûfien˘ch v˘pisÛ z katastru
nemovitostí provádí úfiad na základû zákona
ã. 365/2000 Sb., o informaãních systémech
vefiejné správy, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Pro nejbliωí dobu pfiipravujeme také vydávání v˘pisÛ z obchodního rejstfiíku.
Mgr. Jarmila Cechnerová, ved. OSA
Pražský maratonský seriál začíná
Namísto ukradené busty zdobí nyní hrob
ãeského krále komikÛ Vlasty Buriana a jeho
Ïeny Niny na Vy‰ehradském hfibitovû plastika,
symbolizující jeden z nepfiehlédnuteln˘ch rysÛ Burianova
herectví: „Ruce komika“ od sochafie Tomá‰e Vejdovského. Pfii
pfiíleÏitosti 45. v˘roãí smrti Vlasty Buriana ji zde v sobotu 10.
února slavnostnû odhalil Lubomír Lipsk˘ za asistence ostrostfielcÛ z Rakovníka a s poÏehnáním biskupa Jaroslava ·karvady. Pietního aktu se kromû
mnoha dal‰ích hostÛ zúãastnili Burianovi hereãtí kolegové, napfi. Jaroslava Adamová,
Vlastimil Harapes, Marta Vanãurová a Stanislav Fi‰er. Pfiedcházelo mu shromáÏdûní
v bazilice sv. Petra a Pavla.
Setkání a odhalení plastiky uspofiádala
Spoleãnost Vlasty Buriana, která se také pfied
pûti lety postarala o pfievezení uren s popelem Vlasty Buriana a jeho Ïeny
Niny (oba zemfieli v roce 1962)
z Vinohrad na Vy‰ehrad. Bustu, instalovanou na nov˘ hrob
v únoru roku 2002, v‰ak pozdûji kdosi odcizil. ÚtokÛ vandalÛ totiÏ nezÛstávají u‰etfiena
ani místa posledního odpoãinku
v˘znamn˘ch âechÛ. Posledním
z nich bylo odcizení busty Milady Horákové, jedné z prvních
obûtí politick˘ch procesÛ v 50. letech. Krátce
poté byly na Vy‰ehradském hfibitovû instalovány bezpeãnostní kamery, které mají situaci
zlep‰it monitorováním ve‰kerého pohybu na
hfibitovû.
Text a foto: len
V Muzeu Policie âeské republiky na
Karlovû bude od poloviny bfiezna fotograf Miloslav Novotn˘ vystavovat rozsáhl˘ soubor fotografií PSI KAMARÁDI –
P¤ÁTELÉ.
Dfiívûj‰í generace znala z Muzea policie
pfiedev‰ím vycpaného psa-hrdinu Breka, ale
to uÏ je minulost. Novû reprezentativnû upravené prostory i modernû pojatá zajímavá stálá expozice Muzea policie âR bude hostit ve
sv˘ch v˘stavních prostorách stovky psÛ, tentokrát na fotografiích.
Miloslav Novotn˘ je fotografem psÛ. Ve
sv˘ch snímcích zúroãuje své zku‰enosti úspû‰ného chovatele i poznatky z pfiedchozí
ky spoleãensk˘ch plemen. Se snímky tohoto
fotografa jsme se setkávali na stránkách ãasopisÛ, knih i na jejich obálkách.
Pro dûti i dal‰í zájemce je pfiipravena ve
spolupráci s Domem dûtí a mládeÏe Modfiany
fiada doprovodn˘ch akcí, seznamujících s v˘cvikem asistenãních a slepeck˘ch psÛ, povídání zvûrolékafiky s dûtmi, jak se chovat
k pejskÛm, malování i beseda s autorem. Pfii
této pfiíleÏitosti je vyhlá‰ena literární soutûÏ
pro dûti MÛj nejpûknûj‰í záÏitek se psem –
podmínky najdete v Muzeu policie âR a na
webov˘ch stránkách DDM Modfiany.
Psi, pejskové, hafani kamarádi – pfiátelé
vás zvou na v˘stavu sv˘ch fotografií do Mu-
krajinomalby. S citem chovatele zachycuje
kvality a krásu vítûzÛ národních a mezinárodních soutûÏí, dafií se mu zaznamenat i v˘raz
tak typick˘ pro jednotlivá plemena ãi situace
skupiny psÛ v pfiirozeném pohybu v pfiírodním
prostfiedí, na závodech. Uvidíme zábûry z chrtích závodÛ, rodinky ovãákÛ, psí smeãky, myslivecké záti‰í s jezevãíky ãi dekorativní skupin-
zea Policie âeské republiky (Ke Karlovu 1),
sídlícího v prostorách areálu b˘valého klá‰tera kanovníkÛ sv. Augustina vedle kostela
Panny Marie a svatého Karla Velikého s legendami opfiedenou gotickou klenbou.
V˘stava bude pfiístupná od 14. bfiezna do
8. dubna, od úter˘ do nedûle (10:00 – 17:00).
Text: haj, foto: M. Novotn˘
Mladí evropští hudebníci v Národním domě
Národní dÛm na Vinohradech bude v posledních dvou bfieznov˘ch dnech hostit úãastníky Mezinárodního festivalu pûveck˘ch sborÛ
a orchestrÛ mlad˘ch young2007prague. JiÏ
popáté se v Praze sejdou a zmûfií si své
umûní mladí lidé z celé Evropy.
Mezinárodního festivalu se zúãastní hudebníci z jedenácti státÛ – kromû âeské republiky pfiijedou pûvecké sbory a orchestry
z Irska, ·védska, Rakouska, ·v˘carska,
Finska, Norska, Loty‰ska, Slovinska, Ruska
a Izraele. V pátek 30. bfiezna od 11 aÏ do
18 hodin mÛÏete sledovat soutûÏní vystoupení v Majakovského i Raisovû sále Národního domu na Vinohradech. V sobotu 31.
bfiezna od 11 hodin v tûchto prostorách pokraãuje nesoutûÏní pfiehlídka orchestrÛ. Zahraniãní i ãeské soubory se také pfiedstaví
v domovech dÛchodcÛ a v praÏsk˘ch kostelích.
Koncerty mají vÏdy vysokou úroveÀ a je
velmi zajímavé sledovat hudební tradice jin˘ch státÛ v podání mlad˘ch umûlcÛ. Vstup
na tyto akce je voln˘.
sta
03_2007.qxd
1.3.2007
14:42
Str. 4
strana 7
12. 3.
12. 3.
12. 3.
13. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
19. 3.
–
–
–
–
–
–
–
–
16. 3.
13. 3.
13. 3.
14. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
23. 3.
První dva dubnové t˘dny
Perucká 10
2. 4.
Chopinova/Krkono‰ská
2. 4.
Lond˘nská 49
2. 4.
Mánesova 26
3. 4.
Na Kozaãce 12
3. 4.
¤ímská/Italská
4. 4.
–
–
–
–
–
–
6. 4.
3. 4.
3. 4.
4. 4.
4. 4.
5. 4.
·tûpánská (kostel)
Vocelova 1
Svatoplukova/Sekaninova
Na Zderaze 7
Perucká 10
Trojanova 7
Neklanova 18
Na Boji‰ti 2
Pod Slovany (zeì)
19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
26. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
30. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
Sázavská 13 (zmûna)
Perucká 10
Slezská 4
LublaÀská 31
Záhfiebská 32
Chodská 25
Polská 36
5. 4.
10. 4.
10. 4.
10. 4.
11. 4.
11. 4.
12. 4.
–
–
–
–
–
–
–
6. 4.
13. 4.
11. 4.
11. 4.
12. 4.
12. 4.
13. 4.
NP2/20/2005
Svoz velkoobjemového odpadu
Bfiezen
Perucká 10
Záhfiebská 32
Chodská 25
Polská 36
Ostrãilovo nám. 2
Sarajevská/Rejskova
Na Hrobci 2
Perucká 10
inzerce_cerven_Praha_2.indd 1
23.5.2005 16:26:24
NP2/23/2007
Upozornûní – Od bfiezna 2007 je pfiesunuto stanovi‰tû VOK z Moravské 12 do Sázavské 13. Kontejnery jsou pfiistavovány vÏdy v dopoledních hodinách prvního uvedeného dne. Po naplnûní jsou
odváÏeny a zpravidla jiÏ nové nejsou pfiiváÏeny. Pfiípadné dotazy: KOMWAG®, podnik ãistoty
a údrÏby mûsta, a. s., Perucká 10, tel.: 236 040 000, fax: 236 040 005.
oznámení
nabízí informační služby, sociálně-právní poradenství, Job klub, klubovou
činnost, konzultace s odborným lékařem, kineziologický rozbor speciální
léčebné metody, využití přístroje Terapi Master, poradenství klinického
psychologa, pomoc moderní technikou biologické zpětné vazby.
Bližší informace na www.dmoinfo.cz.
Nově otevřený obchod
Poliklinika MEDICOM BK,
s květinami a dárky
Legerova 56, Praha 2
(stanice Štěpánská)
NP2/2/2007
NP2/19/2007
Ječná 22
oznámení
MEZINÁRODNÍ
ŠKOLA ZLATÉHO
RŮŽOVÉHO KŘÍŽE
LECTORIUM
ROSICRUCIANUM
Šance pro všechny, kdo rádi sportují.
ZŠ Sázavská 5, Praha 2
s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Vás zve na talentové zkoušky
ÚVOD DO UNIVERZÁLNÍHO UČENÍ
dvanáctidílný ústní bezplatný kurz:
každé úterý od 20. března 2007 v 19:00
Křesomyslova 8, Praha 4 – Nusle.
oznámení
do budoucí 5. a 6. plavecké třídy pro šk. rok 07/08
dne 28. 3. a 16. 5. 2007
Problémy se čtením?
Problémy se psaním?
Nesoustředěnost?
Navštivte Studijní centrum BASIC,
které připravilo
NP2/24/2007
INFOLINKA ČISTOTA PRAHY 2
Funguje na tel.: 224 256 063 ve všední dny od 8:00 do 16:30.
NP2/22/2007
na sobotu 17. března 2007
od 10:00 do 16:00 hod.
Domluvte si osobní schůzku
na tel.: 222 725 958.
Studijní centrum BASIC, o.p.s.,
Mánesova 88, www.basic.cz.
Obãanské sdruÏení nabízí
PRONÁJEM
SPOLEâENSK¯CH
NEBO ·KOLICÍCH
PROSTOR
v Mánesovû ulici. Kapacita 50
míst. Zázemí: 2 x WC,
kuchyÀka, 2 men‰í místnosti.
K dispozici po cel˘ t˘den.
Nejlépe dlouhodob˘
pronájem (pravidelné akce).
V pfiípadû zájmu volejte
724 508 701, 731 464 006.
NP2/38/2006
NP2/4/2007
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
NP2/73/2003
- komplet dámský a pánský střih -firma LOREAL
- večerní a svatební účesy, účesy na počítači
- vizážistika, botomax, chemický peeling ,zábaly
KOSMETIKA
www.salonariana.cz
masáže,kolagenní a liftingové kúry
DÁRKOVÉ POUKÁZKY NA VEŠKERÉ SLUŽBY, PRODEJ VLASOVÉ I PLEŤ. KOSM.
GORAZDOVA 14 ,PRAHA 2, TEL.: 224 91 52 02 MOBIL : 603 431 900
NP2/25/2007
PEDIKURA
MANIKURA
oznámení
Sraz v 7.00 hod. před školou.
Info: tel.: 222 522 406, [email protected], www.zssazavska.cz
NP2/17/2007
srdečně zve na přednášku
TAJEMSTVÍ ŽIVOTA A SMRTI
v úterý 13. března 2007 v 19:00
Křesomyslova 8, Praha 4. Vstup volný.
NP2/21/2007
Florbalový oddíl T. J. Sokol Královské Vinohrady
pořádá nábor do všech svých mládežnických celků.
Florbalové zkušenosti nejsou podmínkou.
Pro bližší informace volejte šéftrenéra Miroslava Hladíka, tel.: 608 180 030, pište na
[email protected] nebo navštivte naše stránky www.skvflorbal.cz.
oznámení
NÁBOR NA FLORBAL
NP2/20/2007
PSACÍ STROJE – OPRAVY
Tel.: 241 412 507
OZNÁMENÍ
poskytující ambulantní zdravotní péči v odbornostech neurologie,
dermatovenerologie, interna, fyzioterapie, infuzní stacionář, vyšetření
SONO, EEG, EKG a pracoviště laseru, rozšířilo ordinační
hodiny pro dermatovenerologii.
Objednat se je možno na tel.: 222 519 122.
SOLÁRIUM
MASÁŽE
KADEŘNICTVÍ
NP2/59/2006
Středisko ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně Praha
03_2007.qxd
1.3.2007
14:42
Str. 1
strana 8
Novomûstská radnice
● Ve dnech 19. bfiezna aÏ 1. dubna se Novomûstská radnice stane jedním z míst, kde
bude probíhat multikulturní festival PraÏské
brány (pfiedná‰ky, semináfie, workshopy, koncerty, divadlo, film). Otevfieno dennû od
10:00 do 18:00 kromû pondûlí.
● Ve ãtvrtek 29. bfiezna se bude ve velkém sále konat od 20:00 koncert âeské komorní filharmonie O kom 18. století dosud
mlãelo! Na programu veãera svûtov˘ch premiér budou díla skladatelÛ Bárty, Richtera,
Sterkela a Míãi. PrÛvodní slovo bude mít dirigent orchestru Vojtûch Spurn˘. Rezervace
vstupenek na tel.: 775 744 941; v prodeji
budou pfied zaãátkem koncertu na Novomûstské radnici.
NKP Vy‰ehrad
Historick˘ areál NKP Vy‰ehrad je bezbariérov˘. ● GALERIE VY·EHRAD (Nad Libu‰inou lázní): V˘stava obrazÛ Karla Maleãka
RokÛm navzdory, pfiipravená k autorov˘m
90. narozeninám (do 25. bfiezna). V˘stava
Ivanky âistínové Fotografie (28. bfiezna –
22. dubna). ● STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vy‰ehrad v dûjinách praÏského
opevnûní; vstup do kasemat a podzemního
sálu Gorlice, kde je umístûno ‰est originálních barokních soch z Karlova mostu. Stálá
expozice Historické podoby Vy‰ehradu
ve zrekonstruovaném kasematovém prostoru (bezbariérov˘ pfiístup od Starého purkrabství). ● KOMORNÍ SÁL STARÉHO
PURKRABSTVÍ (bezbariérov˘ vstup): Pohádková nedûlní odpoledne od 15:00:
Kocourkov, hraje Kocourkovské národní
zájezdové divadlo (11. bfiezna). Princ
a vla‰tovka, na motivy pohádek O. Wildea
hraje Îlut˘ kopec (18. bfiezna). Princezna
na hrá‰ku, na motivy H. CH. Andersena
hraje Divadlo Kapsáfi (25. bfiezna). Veãerní
pofiady (od 19:00): Prádélko, hraje Divadelní soubor PAP (15. bfiezna). O ãem sní Ïeny, cyklus pofiadÛ s Olgou Sommerovou
(22. bfiezna). Faidra podle P. O. Enquista,
reÏie Viktorie âermáková (26. bfiezna). ●
VY·EHRADSK¯ H¤BITOV SE SLAVÍNEM:
otevfieno dennû 8:00 – 17:00. ● Internet:
www.praha-vysehrad.cz.
Ve které ulici, popfi. na kterém domû v Praze 2 je umístûna hledaná pamûtní deska?
VáÏení ãtenáfii,
vût‰ina odpovûdí na minulou soutûÏní
otázku byla správná: domovní znamení
z domu U Zlatého melounu se nachází
v ulici Ke Karlovu ãp. 457/7. âtenáfi dr. J.
Steindler nám k tomu napsal: „Dnes je
v domû umístûn hostel U Melounu, pÛvodní dÛm U Zlatého melounu se nacházel
nedaleko odtud, v Melounové. Dal‰í dÛm
se stejn˘m názvem se nachází v Michalské
ulici v Praze 1.“
Fotosoutěž
Pro doplnûní uvádíme, Ïe pÛvodní ulice
Za Svat˘m Michalem dostala v 18. století
jméno Melounová právû podle uvedeného
domovního znamení. Víte, Ïe zde od r. 1828
sídlila známá Linkova taneãní ‰kola, kterou
nav‰tûvovali Vítûzslav Hálek, Josef Barák,
Adolf Heyduk a Jan Neruda? Dárek za
správnou odpovûì zasíláme P. Lindrovi
z Prahy 21, J. Plecerovi a dr. J. Jindrovi,
obûma z Prahy 4.
V bfieznové fotosoutûÏi budeme hledat
pamûtní desku, která je i v celopraÏském
mûfiítku naprost˘m unikátem. Její text oznamuje: V tomto domû fiádil v letech 1971 –
1978 skladatel a hudebník Milan Mejla Hlavsa 6. 3. 1951 – 5. 1. 2001. Do bronzového
základu artefaktu, pod reliéf praÏského kanálu, umístil autor pamûtní desky Viktor Kar-
Vlajka pro Tibet
Vyvû‰ením tibetské vlajky na budovu úfiadu
se mûstská ãást Praha 2 i letos pfiipojí k akci
Vlajka pro Tibet. Dne 10. bfiezna 2007 si svûtové spoleãenství pfiipomene 48. v˘roãí povstání TibeÈanÛ proti ãínské okupaci ve Lhase,
pfii kterém zemfielo 80 tisíc TibeÈanÛ. Vyvû‰ením vlajky vyjadfiuje kaÏdoroãnû solidaritu s tibetsk˘m lidem na tfii sta ãesk˘ch mûst.
Poru‰ování lidsk˘ch práv v Tibetu znepokojuje svûtovou vefiejnost jiÏ pln˘ch 57 let
ãínské okupace. âeská republika mÛÏe nelehk˘ boj TibeÈanÛ za svá práva podpofiit kromû jin˘ch aktivit právû kampaní Vlajka pro
Tibet.
len
hádanka ovinovaný
Bfieznov˘ program Kina MAT
vedoucí
chem.
značka
erbia
úkryty
stratég
puls
Dopis z náměstí
Míru VI
Nûkdy skoro obden potkávám na námûstí
Míru malé skupinky anglicky mluvících mlad˘ch lidí, ktefií nejspí‰ bydlí v nûkterém z hot˘lkÛ v Americké ulici anebo moÏná v KfiesÈanském domu mládeÏe vedle Arcibiskupského gymnázia. Pokud to jen trochu jde, snaÏím
se nenápadnû se k nim pfiiblíÏit natolik, abych
rozeznala, odkud jsou. Lingvistické identifikaãní hry mû v Praze fascinují, jsem ráda, Ïe
je tady takov˘ Babylon jazykÛ, protoÏe Praze
a zemím Koruny ãeské se pfiece vÏdycky dafiilo nejlíp, kdyÏ jsme byli otevfieni svûtu – za
Karla IV., za Rudola II., za první republiky.
Nauãila jsem se rozeznávat spousty rÛzn˘ch angliãtin na Princetonské univerzitû, kde
ãlovûk potká lidi z celého svûta. Z britsk˘ch
variant se mi nejvíc líbí „BBC English“, zní mi
pfiirozenûji neÏ angliãtina „lordovská“. Oba
s manÏelem taky milujeme v˘slovnost cockney, ale jen v podání Elisy a pana Doolittla
v My Fair Lady. Cockney britsk˘ch oÏralkÛ
v praÏsk˘ch tramvajích mi pûkné nepfiipadá.
Roztomilá je austral‰tina a naprosto nezamû-
nitelná je indická angliãtina, která má navíc
nejrÛznûj‰í varianty podle místního pÛvodu,
vzdûlání a kasty. To by si profesor Higgins
uÏil!
Slovansk˘ pfiízvuk v angliãtinû se vyznaãuje hlavnû tím, Ïe na konci slov vyslovují lidé
místo znûl˘ch souhlásek jejich neznûlé protûj‰ky a fiíkají „mítink“ a „aim dúink“ (I am doing),
i kdyÏ správnû je „míting“ a „dúing“. Jaromír
Jágr ale mluví anglicky perfektnû. Nûmeck˘
pfiízvuk rozpoznám, i kdyÏ definovat ho nedokáÏu. Nûmãina je napfiíklad jasnû sly‰et
v perfektnû stavûn˘ch vûtách b˘valého ministra zahraniãí Henry Kissingera. Moc se mi
vÏdycky líbil pfiízvuk francouzsk˘, zvlá‰È neodolateln˘ byl Maurice Chevalier v chansonu
„Thank Heaven for Little Girls“.
V Americe samé je místních zvlá‰tností taky jako máku. Pro lidi z v˘chodního pobfieÏí je
napfiíklad pravá texas‰tina srozumitelná jen
ãásteãnû. Stejnû tak ãerno‰ská ameriãtina,
která je podle nûkter˘ch filologÛ témûfi svébytn˘m jazykem. Mnû se vÏdycky líbila v˘slovnost novoanglická, ta v sobû má jakousi
noblesu.
Ale zpût na námûstí Míru. Pfiedevãírem
jsem zcela jasnû urãila ãtyfiãlennou mladou
skupinku jako mluvãí kultivované ameriãtiny,
z ãehoÏ jsem usoudila, Ïe to jsou studenti nebo ãerství absolventi nûkteré z lep‰ích americk˘ch univerzit. Jen doufám, Ïe jim nikdo
nevynadá za základnu v Brdech.
Jifiina Rybáãková
DVANÁCT¯ REPREZENTAâNÍ PLES NA VINOHRADECH: Do zahájení „vinohradského plesu“,
kter˘ pofiádá Národní dÛm na Vinohradech ve spolupráci s mûstskou ãástí Praha 2, zb˘vá uÏ
jen nûkolik málo dní. V pátek 16. bfiezna ve 20:00 zahájí ples spoleãnû starostka mûstské ãásti
Prahy 2 Jana âernochová a fieditel Národního domu Ing. Milan Hájek. Poté se rozbûhne zábava
ve v‰ech sálech – v nejvût‰ím Majakovského sále se o ni postará velk˘ orchestr Pfiemysla Vlasty a jeho sólisté, do Raisova sálu zamífií milovníci diskotékov˘ch hitÛ 60. – 90. let na „Retro
párty“ Jifiího Linky a ve Spoleãenském sále bude probíhat zábava v latinskoamerickém rytmu
v reÏii Vesny Vasco de Caceres a její skupiny. Inspirací pro taneãní páry jistû bude vystoupení
mistrÛ republiky ve standardních tancích – Zuzany ·ilhánové a Martina Dvofiáka. Veãerem budou provázet Alexandr Hemala a Karol Pulman.
Text: bra, foto: NDV
● Klub Rybanaruby (Mánesova 87) mj. uvádí projekci fiktivního dokumentu Coming Soon (9. bfiezna), projekci „cikánského dokumentu“ Houslov˘ rytífi (12. bfiezna), koncert skupiny Techtle mechtle, kde hrají studenti Konzervatofie J. JeÏka (19. bfiezna), zaãátky pfiedstavení ve 20:00.
Na 10. bfiezna je pfiipraven Den pro Tibet (16:00 – 22:00). Podrobnosti: www.rybanaruby.net.
● Do kostela sv. Václava na Zderaze (Resslova 6) zvou 29. bfiezna v 18:00 na svÛj houslov˘ koncert Ïáci paní uãitelky Evy Rajni‰ové. V programu zazní skladby W. A. Mozarta, G. F. Händla, J. S. Bacha. Na klavír bude doprovázet prof. Jifií Rajni‰. Vstup voln˘.
zkr. real.
kanceláře
vojenské
hlášení
1. část
tajenky
předpověď
chlapecké
jméno
Cesta za svobodou aneb Trabantem přes Prahu na západ
kypřit
záhon
Severoatl.
pakt
Holečkova kronika
část naší
republiky
pyšný
pták
2. část
tajenky
lotyšká
měna
krátký
dámský
kabátek
název
hlásky
ukazovací
zájmeno
poustevník
pevná
spojení
Fejeton
● Divadlo U HasiãÛ (¤ímská 45) pfiipravilo premiéru hry Chudák manÏel (8. bfiezna), dále napfi. pfiedstavení ·tika k obûdu (15. bfiezna), âtyfii
pokoje do zahrady (22. bfiezna), zaãátky pfiedstavení v 19:00. Dûtská pfiedstavení, napfi. Kouzelné kfiesadlo (13. bfiezna), O loupeÏníku Rumcajsovi (21. bfiezna), zaãínají v 9:30. Podrobnosti na www.cbox.cz/divadlouhasicu.
číslovka
neprofesionálka
značka
elektrovoltu
Domovní znamení z domu U Zlatého melounu je umístûno v ulici Ke Karlovu ãp. 457/7
Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod z ulice OdborÛ) bude v bfieznu promítat napfi. ãeskou
komedii Obsluhoval jsem anglického krále, americkou komedii Sólokapr, francouzskou sci-fi komedii Nauka o snech, americké drama Goyovy pfiízraky a anglické Ïivotopisné drama Královna.
V rámci dûtsk˘ch pfiedstavení budou uvedena napfi. pohádková pásma ·taflík a ·pagetka, Nápady opiãky Îofky a Spejbl a Hurvínek, pohádka Andûl pánû nebo dobrodruÏn˘ film Cesta do
pravûku. Dal‰í podrobnosti na www.mat.cz.
red
skalní
útes
jméno
herce
Cruise
lík reproduktor. Po vhození desetikoruny se
z nûho oz˘vají tóny Hlavsova zlidovûlého hitu MochomÛrky bílé. Deska, netradiãnû
umístûná v malém zákoutí pfied vchodov˘mi
dvefimi do domu, byla odhalena 16. záfií
2005 odpoledne a popisované zafiízení je
i dnes zcela funkãní. VÛdãí osobnost ãeské
undergroundové scény zde bydlela v bytû filozofa Jifiího Nûmce.
Milan Mejla Hlavsa byl praÏsk˘m rodákem. Basov˘ kytarista, zpûvák, skladatel,
pfiíleÏitostn˘ textafi a vzdûláním geodet hrál
v letech 1964 – 1967 v kapelách Blue Monsters a The Vagabunds. O tfii roky pozdûji
zaloÏil The Undertakers a v následujícím roce legendární Plastic People of the Universe, se kter˘mi hrál do roku 1988. PÛsobil
rovnûÏ ve skupinách GaráÏ, DG-307 nebo
PÛlnoc. Na setkání prezidentÛ Clintona
a Havla v USA hrál spoleãnû s Lou Reedem v Bílém domû.
V roce 1976 byl s Ivanem Martinem Jirousem, Pavlem Zajíãkem a s dal‰ími ãleny
Plastic People uvûznûn na ‰est mûsícÛ (rozsudek jim kladl za vinu „v˘trÏnictví“). Po návratu z vûzení nesmûl vefiejnû vystupovat.
Podílel se na vzniku nûkolika skupinov˘ch
alb a teprve v roce 2000 nahrál samostatné
album ·ílenství. S Janem Pelcem napsal Ïivotopisnou knihu Bez ohÀÛ je underground,
vûnovanou historii skupiny Plastic People.
V lednu 2001 zemfiel ve vûku nedoÏit˘ch 50
let na následky tûÏké zhoubné nemoci.
SoutûÏní otázka na bfiezen tedy zní: Ve
které ulici, popfi. na kterém domû v Praze 2 je
umístûna hledaná pamûtní deska? Odpovûì
zasílejte po‰tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
nebo e-mailem na [email protected],
nejpozdûji do 21. bfiezna. U odpovûdí posílan˘ch e-mailem uvádûjte kromû jména také
svoji po‰tovní adresu, na kterou bychom
vám mohli zaslat pfiípadnou v˘hru.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru
stav po
zhasnutí
Malífi a spisovatel (viz tajenka) se narodil 23. bfiezna 1887. Umûlecká ãinnost této osobnosti byla pestrá: maloval, ilustroval noviny a knihy, podílel se na scénick˘ch v˘pravách (pfiedev‰ím pro
Vinohradské divadlo). S mlad‰ím bratrem napsal nûkolik textÛ a dvû divadelní hry, vydal i samostatné prózy. Sv˘m dílem se v˘raznû angaÏoval proti fa‰ismu: v záfií 1939 byl zatãen a pro‰el
nûkolika koncentráky; pravdûpodobnû v dubnu 1945 zemfiel v Bergen-Belsenu. Pomník zasvûcen˘ obûma bratrÛm naleznete na nám. Míru. Tajenku posílejte na po‰tovní adresu ÚMâ Praha
2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem na [email protected], nejpozdûji do 21. bfiezna. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: ·aldÛv zápisník. Vylosované v˘herkyni, M. Kolací z Prahy 10, zasíláme dárek.
Souãasní studenti a Ïáci si jiÏ nepamatují
zvlá‰tní atmosféru Prahy na zaãátku podzimu 1989. Nejen Malou Stranu zaplavily tisíce prázdn˘ch trabantÛ. To se obyvatelé b˘valého v˘chodního Nûmecka pokou‰eli v‰emi moÏn˘mi cestami dostat do svobodnûj‰í
ãásti zemû. V Praze k tomu vyuÏili zastupitelsk˘ úfiad Spolkové republiky Nûmecko
a v‰emi moÏn˘mi cestami pfies plot, pfies
bránu i jakkoliv jinak se pokou‰eli dostat na
svobodu. Okolo chodili zmatení pfiíslu‰níci
VB a jistû i tajní a PraÏané, ktefií podle své
nátury buì pomáhali a podávali pfies zeì
jídlo dûtem, nebo vybírali právû opou‰tûné
trabanty. O tom v‰em vypráví velmi krásná
v˘stava v Policejním Muzeu v Praze na Karlovû, která byla zahájena 8. února a konãí 1.
dubna. V˘stavu v Muzeu Policie âeské republiky pofiádají Úfiad dokumentace a vy‰etfiování zloãinÛ komunismu a Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Spolkov˘
úfiad pro dokumentaci státní bezpeãnosti b˘valé NDR – GauckÛv úfiad).
V˘stava se na více neÏ dvaceti dvojjazyãn˘ch panelech zamûfiuje na pfiíchod a pobyt
obyvatel v˘chodního Nûmecka na praÏskou
ambasádu, na postup vyjednávání jejich volného odchodu a jejich odjezd vlakem za svobodou zpátky pfied území NDR do západního
Nûmecka. Pozornost je vûnována v˘znamné
roli tehdej‰ího ministra zahraniãní Nûmecka
Genschera, stejnû jako zmatku, chaosu a nejistotû jednotliv˘ch pfiedstavitelÛ v˘chodonûmeckého represivního aparátu tváfií v tváfi jasnû vyjádfiené vÛli obyvatel. Hrozivû i komicky
vypovídá napfiíklad nafiízení, Ïe pfied pfiechodem hranic na svobodu musí v‰ichni uteãenci
odevzdat v‰echny v˘chodonûmecké marky.
Faksmilie originálních zpráv a obûÏníkÛ v˘chodonûmecké tajné policie jsou jiÏ nyní
sv˘m jazykem, formou a frázemi skoro smû‰né, tehdy v‰ak byly i v˘hruÏné pro ty, ktefií se
této moci dostali do soukolí. Pro v‰echny,
ktefií si tuto dobu dobfie pamatují, pfiedstavuje
v˘stava soubor jiÏ zãásti zasut˘ch nebo i nov˘ch detailních informací o dÛkladnosti represivního aparátu tajné policie. Pro studenty
a Ïáky ‰kol pfiiná‰í velmi plastick˘ obraz tehdej‰í doby a tehdej‰ího zpÛsobu my‰lení.
Mnohdy k nepochopení.
Pokud si do 1. dubna najdete ãas na odpolední procházku na Karlov, nezapomeÀte
se zastavit na této podivuhodné v˘stavû.
Text: Radim Perlín,
foto: archiv Muzea PâR
Mûsíãník obãanÛ mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âR E 12 404. Roãník 9, ãíslo 3. Vychází 12 x roãnû. • Redakãní rada: pfiedseda – TomበJubánek • Jana Babická • Mgr. Michaela Marksová • RNDr. Radim Perlín •
Mgr. Lenka Prokopová (vedoucí redaktorka) • Mgr. Jan Stoss • Michal Uhl • tajemnice – Mgr. NadûÏda Vandurková. • Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, 120 39 Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: 236 044 119, 236 044 182, e-mail: [email protected],
internet: www.praha2.cz). • Za vûcnou správnost pfiíspûvkÛ odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. • Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. • Uzávûrka pfií‰tího ãísla: 21. 3. 2007, expedice 3. 4. 2007. • Mûsíãník slouÏí
k informování obãanÛ Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. • Grafické zpracování zaji‰Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. • Tisk: MoraviaPress, a. s. • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Náklad: 30 000 v˘tiskÛ.

Podobné dokumenty

Sestava 1 - Praha 21

Sestava 1 - Praha 21 podívejte se nejdříve na hodinky, kolik je hodin. Uvědomme si, že u kontejnerů na tříděný odpad žijí lidé, kteří chtějí mít také svoje soukromí a klid a nechtějí poslouchat, jak v brzkých ranních, ...

Více

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu nazvaný „negativní zpětná vazba mezi napětím a erozí“, který funguje na základě i) gravitačního zatížení a přenosu napětí v horninách s uzamčenou strukturou (pískovcích) a ii) koncentrace tohoto na...

Více

KN 6/2007

KN 6/2007 Poãátkem ãervna jsem se za‰el podívat na novû otevfien˘ objekt na parkovi‰ti nad hradem. Dílo se stavební firmû velmi podafiilo a vzniklé zafiízení je opravdu na vysoké úrovni hodné EvropanÛ. V objekt...

Více

Ota Filip Zapomenutá nebo pfiekonaná deklarace a nűkolik

Ota Filip Zapomenutá nebo pfiekonaná deklarace a nűkolik Následující fakta jsou krutû pravdivá: Vsudetonûmecké literatufie najdeme do roku 1938 jen nûkolik málo dûl, která by se vymykala z rámce folkloru nebo z regionálních prostorÛ ãetnch sudetonûmec...

Více

Ho oponopono - Pí centrum Ostrava

Ho oponopono - Pí centrum Ostrava vzpíral konceptu spoluzodpovědnosti za všechno negativní, co se ke mně dostane. Cituji: „Naprostá zodpovědnost znamená naprosto vše, co vstupuje do vašeho života, všechny lidi i jejich problémy, ne...

Více