Příloha č 4_Oceněný výkaz výměr - Česká zemědělská univerzita v

Komentáře

Transkript

Příloha č 4_Oceněný výkaz výměr - Česká zemědělská univerzita v
FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY
Stavební část
Zateplení střešního pláště a střechy (viz samostatná PD)
Vytápění
Domovní kanalizace
Domovní vodovod
Domovní plynovod
Fotovoltaika
Elektroinstalace silnoproud
Strukturovaná kabeláž
Elektrická zabezpečovací signalizace + přístupový systém
Jednotný čas
Společné náklady
Vzduchotechnika
Za stavbu celkem:
Cena bez DPH:
14 573 620
6 134 944
406 619
1 659 875
1 522 699
390 099
670 854
7 479 816
5 187 071
498 548
139 779
525 343
1 207 433
DPH 21%:
3 060 460
1 288 338
85 390
348 574
319 767
81 921
140 879
1 570 761
1 089 285
104 695
29 354
110 322
253 561
Cena včetně DPH:
17 634 080
7 423 282
492 009
2 008 448
1 842 466
472 020
811 733
9 050 577
6 276 355
603 244
169 132
635 665
1 460 994
40 396 699
8 483 307
48 880 006
Poznámky:
1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce.
Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.
3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.
nímu provedení díla.
materiály a práce.
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt :
Název objektu :
JKSO :
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
Stavba :
Název stavby :
SKP :
Fakulta technická ČZU
Projektant :
Počet měrných jednotek :
Objednatel :
Náklady na MJ :
Počet listů :
Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :
Zhotovitel :
Metrostav, a.s.
0
0
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
Dodávka celkem
Vedlejší rozpočtové náklady
0
Z Montáž celkem
0
R HSV celkem
4 571 632
N PSV celkem
9 308 007
ZRN celkem
13 879 638
HZS
RN II.a III.hlavy
ZRN+VRN+HZS
Vypracoval
Datum :
0
13 879 638 Ostatní VRN
14 573 620 VRN celkem
Za zhotovitele
Jméno :
Metrostav, a.s.
Datum :
24.7.2012
Podpis:
Základ pro DPH
Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
0
15
15
21
21
%
%
%
%
%
činí :
činí :
činí :
činí :
činí :
693 982
693 982
Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis :
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
14 573 620,11 Kč
3 060 460,00 Kč
17 634 080,00 Kč
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Stavební díl
2
3
4
61
62
63
64
94
95
96
97
711
712
713
725
764
766
767
771
776
777
781
783
784
0
HSV
Základy,zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Upravy povrchů vnitřní
Upravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací kce na pozem.stav.
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů
Izolace proti vodě
Živičné krytiny
Izolace tepelné
Zařizovací předměty
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Všeobecné konstrukce a práce
CELKEM OBJEKT
PSV
Dodávka
Montáž
HZS
501 059
313 276
287 090
612 107
29 720
851 173
247 272
189 541
249 112
568 750
212 610
259 038
116 949
296 019
21 879
13 744
1 563 811
1 721 868
984 151
1 084 601
2 388 634
385 887
29 282
442 143
509 920
4 571 632
9 308 007
0
0
0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN
CELKEM VRN
Kč
%
5,0
Základna
13 879 638
Kč
693 982
693 982
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
Díl: 2
Základy,zvláštní zakládání
1 273 32-1311.R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)
m3
;P1,3: (791,26*0,15)
2
129,70
118,69
;P1,11: (11,28+12,43+5,59+5,61)*0,085
2,97
;P1,11: (11,28+12,43+5,59+5,61)*0,15
5,24
;P1,12: 8,64*0,15
1,30
;P1,13: 1,96*0,15
0,29
;P1,12: 8,94*0,091
0,81
cena / MJ
celkem (Kč)
2 355,00
305 434,32
20 500,00
189 645,34
2 360,00
2643,20
713,10
2966,50
31,8
190,80
24,9
179,28
0,11
;P1,13: 1,96*0,057
;mikroskop: 1,2*1,2*0,2
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí 273 36-1921.RT4 drát 6,0 oka 100/100
0,29
;P1,3: 791,26*1,25*0,00444*2
9,25
8,78
;P1,10: 17,02*1,25*0,00444*2
0,19
;P1,10: 17,02*1,25*0,00444
0,09
;P1,12: 8,64*1,25*0,00444*2
0,10
;P1,13: 1,96*1,25*0,00444*2
0,02
;P1,12: 8,64*1,25*0,00444
0,05
;P1,13: 1,96*1,25*0,00444
;mikroskop: 1,2*1,2*1,25*0,00444
0,01
t
0,01
345 273 31-3611.R00 Beton prostý základových desek C16/20 (B 20)
m3
;mikroskop: 1,2*1,2*0,6+1,6*1,6*0,1
1,12
1,12
346 346 24-4821.R00 Přizdívka z betonových cihel tl. 150 mm
m2
;mikroskop: 0,65*1,6*4
4,16
4,16
347 712 39-1171.R00 Montáž geotextilie
m2
;mikroskop: 4*1,2*0,65+2*1,2*1,2
348 673-5230
množství
6,00
6,00
Geotextilie 300g/m2
m2
;mikroskop: 4*1,2*0,65+2*1,2*1,2*1,2
7,20
7,70
Celkem za
2 Základy,zvláštní zakládání
Díl: 3
Svislé a kompletní konstrukce
3 317 16-8122.R00 Překlad 145x1250 mm
501 059,43
kus
10,00
10,00
244,00
2 440,00
4
;L/01: 2*5
317 16-8123.R00 Překlad 145x1500 mm
kus
6,00
6,00
272,00
1 632,00
5
;L/05: 2*3
317 16-8126.R00 Překlad 145x2250 mm
kus
2,00
2,00
413,60
827,20
6
;L/06: 2*1
317 16-8112.R00 Překlad 115x1250 mm
kus
2,00
2,00
232,00
464,00
7
;L/02: 1*2
317 16-8113.R00 Překlad 115x1500 mm
kus
6,00
6,00
259,00
1 554,00
8
;L/03: 2*3
317 16-8134.R00 Překlad 70x2000 mm
kus
1,00
1,00
536,00
536,00
9
;L/09: 1*1
317 16-8137.R00 Překlad 70x2750 mm
kus
2,00
2,00
808,10
1 616,20
t
0,24
0,24
22 000,00
5 361,40
5,76
1,22
3 600,00
20 729,88
;0,40: 1,8*2*0,34
;0,86: (1,45+1,79)*0,5*2*0,34
1,10
;0,74: (0,904+1,16)*0,5*2*0,34
0,70
;0,40a: 1,17*2*0,43
1,01
;0,64: (1,8+1,45)*0,5*2*0,3
0,98
10
;L/10: 1*2
Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky
317 94-4311.RU2 profilu U č.10
11
(3,1*2*0,0106*1,1)+(1,85*2*0,0106*1,1)+(2,75*2*2*0,0106*1,1)
310 23-9211.RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC
m3
0,75
12
0,7*3,15*0,34
340 23-9211.RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm
m2
4,70
4,70
426,00
2 002,20
13
;0,18: (0,9*2)+(1,45*2)
340 23-9212.RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm
m2
32,94
0,00
662,00
21 806,28
;0,20 0,19 0,18 0,04 0,05 0,04a 0,65 0,67 0,43b 0,43a 0,17 0,15a:
(2,1*0,9*16)+(0,9*0,9)
31,05
1,89
;0,04a: 2,1*0,9
0,00
Stránka 5 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
MJ
14 340 23-8212.R00 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm zazdění niky
15
0
;0,86: 0,3*2
342 23-0012.RA0 Příčka z cihel plných, tloušťka 14 cm
cena / MJ
celkem (Kč)
m2
0,60
0,60
749,10
449,46
m2
11,15
5,55
681,00
7 589,75
m
12,80
12,80
128,50
1 644,80
m2
0,62
0,62
623,00
386,26
;0,29a,b: (2,81*3,095)-(0,8*1,97*2)
5,60
;0,29: 1,75*3,2
16 342 94-8111.R00 Ukotvení příček ke stávajícím konstrukcím
17
množství
;0,29 0,29a,b: 3,2*2*2
346 24-4381.R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
m3
0,06
4 845,00
290,70
19
0,62
317 23-4410.R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
Systémová SDK stěna tl. 100 mm, z kovových stojek, 2x
opláštěná sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm z každé
342 01-3123.R00 strany
m2
241,21
241,21
750,00
180 907,50
20
241,21
Systémová SDK stěna tl. 150 mm, z kovových stojek, 2x
opláštěná sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm z každé
342 01-3323.R00 strany
m2
53,98
53,98
790,00
42 644,20
21
53,98
Předstěna SDK, konstrukce z kovových stojek 2x opláštěná
347 01-5235.R00 sádrokartonovými deskami tl. 12,5mm
m2
45,32
450,00
18
Celkem za
3 Svislé a kompletní konstrukce
Díl: 4
Vodorovné konstrukce
22 416 02-1128.R00 Systémový SDK podhled
20 394,00
313 275,83
m2
107,42
450,00
48 339,00
Systémová SDK konstrukce, opláštěná 1x deskou tl. 15mm; nosná pozinkovaná konstrukce, desky GREEN
92,15
;C1,3 1np: 12,74+11,88+12,48+11,68+5,96+12,11+9,98+9,84+5,48
15,27
23
7,59+2,13+5,55
411 35-4236.R00 Bednění stropů plech trapézový TR35/207/0,88 mm
m2
65,00
65,00
576,00
37 440,00
24
65
411 35-4175.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení
m2
65,00
65,00
150,00
9 750,00
25
65
411 35-4176.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění
m2
65,00
65,00
50,40
3 276,00
26
65
411 35-4271.R00 Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů
m2
65,00
65,00
19,60
1 274,00
27
65
411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli pruty průměr 10 mm
t
0,43
0,43
20 200,00
8 686,00
28
0,43
411 32-1313.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20)
m3
6,83
6,83
2 510,00
17 143,30
29
6,83
457 31-1116.R00 Zabetonování technického kanálu v podlaze
m3
69,91
69,91
2 200,00
153 802,00
30
69,91
Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť 411 36-1921.RT2 drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm
t
0,36
0,36
20 500,00
7 380,00
0,36
Celkem za
Díl: 61
4 Vodorovné konstrukce
Upravy povrchů vnitřní
287 090,30
Štuková vnitřní vápenocementová omítka zrnitost 0-0,6mm, tl.
4 mm
31 611 42-1133.R00 ;C1,1:
m2
6,03+16,85+16,85+15,63+32,18+15,93+48,77+336,74+279,49+261,7
126,18+306,75+17,11+73,24+49,13+7,55+31,8+47,7+31,24+15,56+
5,81
32,23+26,87+4,73+13,46+32,28+31,8+17,59+11,9+1,53+15,66+19,3
33
34
239,88
+15,31
31,69+15,63+35,67+12,39+17,28+49,13+31,97+35,67+48,08+31,52
+34,25
245,95
494 844,50
276,53
343,28
4,43
;C1,1 2np: 12,82+21,53+14,3+9,84
Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových oprava
611 10-0011.RAA z 10 %, malba
Vápenocementová malt. směs s anorganickým pojivem
612 47-5111.RT3 zrnitost 0-1,2mm, tloušťka 15 mm
Štuková vnitřní vápenocementová omítka zrnitost 0-0,6mm, tl.
612 47-3182.R00 4 mm
35 612 00-0001
170,00
712,07
9+32,44
16,1+15,17+34,41+16,31+14,8+34,67+31,2+31,38+14,73+18,29+17,
02+32,45
32,11+35,67+15,52+15,15+31,87+15,48+15,52+18,53+18,72+32,07
4,43
32
2 910,85
1 030,22
Penetrační nátěr na bázi disperzse syntetické pryskyřice
Stránka 6 z 83
58,49
m2
2 910,85
25,00
72 771,25
m2
110,29
199,00
21 947,71
m2
110,29
170,00
18 749,30
m2
110,29
34,40
3 793,98
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
Celkem za
61 Upravy povrchů vnitřní
Díl: 62
Upravy povrchů vnější
36 625 90-7111.R00 Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru
cena / MJ
celkem (Kč)
612 106,74
m2
;C1,4: 148,63
229,63
148,63
88,60
20 345,22
81,00
;jeřábová dráha: (43+19+19)*1
37 622 45-9141.R00
Celkem za
Díl: 63
38 632 41-1104.R00
množství
Přednástřík zředěnou maltovou směsí na cca 70% plochy
m2
110,29
85,00
62 Upravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
9 374,65
29 719,87
Nivelační podlahová stěrka, do tl. 5 mm
m2
;P1,1:
11,88+11,68+12,11+9,98+1,53+9,84+5,48+7,59+2,13+5,55+4,43
;P1,2:
1 743,24
82,20
12,74+6,03+12,48+11,68+5,96+15,73+5,81+17,59+49,13+25+1,46
163,61
;P1,2: 1,46+1,46+34,5+3,1
40,52
;P1,4: 17,28
17,28
;P1,5:
;P1,6: 31,97
16,85+16,85+15,63+32,18+15,93+51,07+19,04+18,2+11,63+17,57
14,83+7,55+15,55+32,62+15,63+22,35+8,53+32+15,58+26,87+4,73
171,50
298 965,66
2 790,10
233 467,20
31,97
214,95
+48,43
13,46+68,02+48,42+11,9+19,39+32,44+16,1+15,17+34,41+16,31+3
1,2
14,73+48,76+32,45+35,67+15,52+15,15+31,87+15,48+15,52+18,53
244,67
+15,31
258,99
31,69+15,63+35,67
;P1,6 2np:
60,75+40,63+8,54+14,17+16,76+15,85+12,82+21,53+14,3
205,35
306,82
82,99
93,89
9,84+20,88+54,41+8,76
39 631 31-3611.R00 Mazanina betonová tl. 10 cm C 16/20 (B 20)
m3
;P1,3: (234,05+83,97+87,78+94,78+83,57+198,5+8,61)*0,1
83,68
79,13
;P1,11: (11,28+12,43+5,59+5,61)*0,1
3,49
;P1,12: 8,64*0,1
0,86
0,20
40
;P1,13: 1,96*0,1
631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 7,6 cm C 16/20 (B 20)
m3
2 925,10
175 903,23
41
;P1,3: 791,26*0,076
631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 cm C 16/20 (B 20)
60,14
60,14
m3
3,25
3,25
2 925,10
9 506,58
42
;P1,7: 65*0,05
Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná
631 36-1921.RT4 síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm
t
4,75
4,39
20 500,00
97 422,15
3,60
6 346,91
;P1,3: 791,26*1,25*0,00444
43 630 00-0001
;P1,7: 65*1,25*0,00444
Stávající konstrukci podlahy mechanicky očistit zbavit prachu
a nečistot
0,36
m2
1 763,03
bez značek od popisovačů, fixů, per atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace.
1 763,03
82,2+204,13+4,04+1407,66+65
44 630 00-0002
Úprava
stávajícího
povrchu
podlahy
m2 zbavený
2 403,39
12,30
Stávající
konstrukce
podlahy,
povrch mechanicky důkladně očištěný,
prachu a nečistot.
Povrch bude 29 561,70
bezprašně otryskán ocelovými částicemi příp. přebroušen podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým
2 403,39
;P1,8 a P1,9: 2238,17+165,22
Celkem za
63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 64
Výplně otvorů
45 642 94-2211.R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm
kus
1,00
1,00
352,00
352,00
1
Zárubeň pro sádrokarton 600/75
kus
1,00
1,00
710,60
710,60
1
642 94-2212.R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm
46 595-90870.A
47
851 173,42
kus
13,00
13,00
403,00
5 239,00
48 595-90877.A
3+3+2+1+1+2+1
Zárubeň pro sádrokarton 700/100
kus
6,00
6,00
820,00
4 920,00
49 595-90878.A
3+3
Zárubeň pro sádrokarton 800/100
kus
4,00
4,00
860,00
3 440,00
50 595-90879.A
2+2
Zárubeň pro sádrokarton 900/100
kus
3,00
3,00
890,00
2 670,00
51
1+1+1
642 94-4121.R00 Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2.
kus
84,00
84,00
725,00
60 900,00
52
4+13+45+1+3+7+4+6+1
642 94-4221.R00 Osazení ocelových zárubní nad 2,5 m2.
kus
56,00
56,00
893,00
50 008,00
53
44+3+1+7+1
642 94-2213.R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm
kus
1,00
1,00
452,00
452,00
1
Stránka 7 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
P.č. Číslo položky
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
54 553-30307
Zárubeň ocelová 80 900x1970x80
kus
629,60
629,60
55 553-30303
1
Zárubeň ocelová 90 700x1970x90
1,00
1,00
kus
1,00
1,00
604,40
604,40
56 553-30306
1
Zárubeň ocelová 90 780x1970x90
kus
1,00
1,00
615,90
615,90
57 553-30305
1
Zárubeň ocelová 90 800x1970x90
kus
1,00
1,00
615,90
615,90
58 553-30307
1
Zárubeň ocelová 90 900x1970x90
kus
4,00
4,00
649,00
2 596,00
59 553-30312
1+3
Zárubeň ocelová 90 1450x1970x90
kus
1,00
1,00
767,30
767,30
60 553-30317
1
Zárubeň ocelová 100 700x1970x100
kus
1,00
1,00
640,10
640,10
61 553-30319
1
Zárubeň ocelová 100 800x1970x100
kus
11,00
11,00
653,80
7 191,80
62 553-30321
7+2+2
Zárubeň ocelová 100 900x1970x100
kus
17,00
17,00
663,20
11 274,40
63 553-30326
11+1+1+1+1+1+1
Zárubeň ocelová 100 1450x1970x100
kus
16,00
16,00
834,50
13 352,00
64 553-30327
9+3+1+1+2
Zárubeň ocelová 100 1600x2000x100
kus
1,00
1,00
868,20
868,20
65 553-30510
1
Zárubeň ocelová 100 2350x2150x100
kus
3,00
3,00
1 230,00
3 690,00
66 553-30510
3
Zárubeň ocelová 100 2360x2080x100
kus
1,00
1,00
1 260,00
1 260,00
67 553-30510
1
Zárubeň ocelová 105 1450x1970x105
kus
1,00
1,00
850,00
850,00
68 553-30356
1
Zárubeň ocelová 110 900x1970x110
kus
1,00
1,00
683,00
683,00
69 553-30356
1
Zárubeň ocelová 110 900x1880x110
kus
1,00
1,00
699,00
699,00
70 553-30361
1
Zárubeň ocelová 110 1480x1970x110
kus
1,00
1,00
910,00
910,00
71 553-30407
1
Zárubeň ocelová 125 700x1970x125
kus
2,00
2,00
685,00
1 370,00
72 553-30409
2
Zárubeň ocelová 125 800x1970x125
kus
2,00
2,00
692,30
1 384,60
73 553-30405
2
Zárubeň ocelová 130 600x1970x130
kus
1,00
1,00
690,00
690,00
74 553-30475
1
Zárubeň ocelová 140 800x1970x140
kus
2,00
2,00
735,00
1 470,00
75 553-30477
2
Zárubeň ocelová 140 900x1970x140
kus
15,00
15,00
740,00
11 100,00
76 553-30482
10+1+1+3
Zárubeň ocelová 140 1450x1970x140
kus
16,00
16,00
930,00
14 880,00
77 553-30477
12+3+1
Zárubeň ocelová 145 900x1970x145
kus
1,00
1,00
763,00
763,00
78 553-30475
1
Zárubeň ocelová 150 800x1970x150
kus
1,00
1,00
755,00
755,00
79 553-30477
1
Zárubeň ocelová 150 900x1970x150
kus
5,00
5,00
792,00
3 960,00
80 553-30482
3+2
Zárubeň ocelová 150 1450x1970x150
kus
7,00
7,00
985,00
6 895,00
81 553-31004.2
5+2
Zárubeň ocelová 160 800x1970x160
kus
1,00
1,00
797,10
797,10
82 553-31004.3
1
Zárubeň ocelová 150 900x1970x160
kus
7,00
7,00
805,10
5 635,70
83 553-31005.5
5+1+1
Zárubeň ocelová 160 1450x1970x160
kus
1,00
1,00
967,70
967,70
84 553-31005.3
1
Zárubeň ocelová 165 900x1970x165
kus
1,00
835,00
835,00
Stránka 8 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
1,00
85 553-31005.3
1
Zárubeň ocelová 170 900x1970x170
kus
1,00
1,00
860,00
860,00
86 553-31005.3
1
Zárubeň ocelová 180 900x1970x180
kus
2,00
2,00
872,00
1 744,00
87 553-31005.5
1+1
Zárubeň ocelová 180 1450x1970x180
kus
3,00
3,00
1 010,00
3 030,00
88 553-31005.8
1+2
Zárubeň ocelová 180 1620x1970x180
kus
1,00
1,00
1 210,00
1 210,00
89 553-31006.3
1
Zárubeň ocelová 200 900x1970x200
kus
2,00
2,00
890,00
1 780,00
90 553-31006.3
1+1
Zárubeň ocelová 205 900x1970x205
kus
1,00
1,00
892,00
892,00
91 553-31006.5
1
Zárubeň ocelová 220 1295x1970x220
kus
1,00
1,00
912,00
912,00
92 553-31008.3
1
Zárubeň ocelová 270 900x1970x270
kus
1,00
1,00
1 255,00
1 255,00
93 553-31008.8
1
Zárubeň ocelová 300 2360x2120x300
kus
1,00
1,00
1 955,00
1 955,00
94 553-31024.8
1
Zárubeň ocelová 340 2370x2100x340
kus
1,00
1,00
2 040,00
2 040,00
95 553-31024.3
1
Zárubeň ocelová 350 900x1970x350
kus
1,00
1,00
1 050,00
1 050,00
96 553-31024.5
1
Zárubeň ocelová 350 1450x1970x350
kus
1,00
1,00
1 312,00
1 312,00
97 553-31024.3
1
Zárubeň ocelová 360 900x1970x360
kus
1,00
1,00
1 080,00
1 080,00
98 595-90891.A
1
Zárubeň pro sádrokarton
kus
1,00
1,00
710,00
710,00
900/150
1
Celkem za
Díl: 94
99 941 95-5001.R00
Celkem za
Díl: 95
100 952 90-1111.R00
Celkem za
Díl: 96
101 965 04-2141.RT3
64 Výplně otvorů
Lešení a stavební výtahy
247 272,30
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2
35,00
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
m2
5 415,47
46,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.
Bourání konstrukcí
Bourání mazanin betonových
(34,67+31,38+32,11+18,72+32,07+35,67+12,39+49,13+31,97)*0,05
m2
37,61)+5,76+126,18
47 835,14
90,00
133 919,10
13,91
1 487,99
1 049,18
79,65
79,65
235,00
18 717,75
m2
178,45
178,45
30,80
5 496,26
1 178,19
241,60
150,00
176 728,50
250,50
37 110,07
194,00
35 422,03
10,80
2 235,60
81,90
7 490,33
104
105
55,5+37,61+17,02+17,18+18,29+9,85+5,72+17,28
Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - lité teraco
965 08-1413.R00 21,2+10+48,77+20,84+9,8+31,15+15,50+9,8+3,63+5,81+17,02+48,0
m2
106
8
31,52+34,25+260,35+1,46+1,46+1,46+83,97+87,78+101,24+100,07
+233,03
968 07-2455.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
m2
(0,9*1,97*56)+(0,6*1,97*11)+(0,8*1,97*11)+(0,7*1,97*1)
936,59
148,14
131,01
17,14
m2
182,59
161,97
kus
207,00
197,00
(1,45*1,97*47)+(1,6*1,97*2)+(2,36*1,97*4)+(1,43*1,97)
20,61
(1,48*1,97*1)+(2,35*2,15*3)+(1,29*1,97*1)
108 968 06-1125.R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
1 594,00
m2
(114,45-34,8)
965 08-1713.RT2 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba
(0,8*1,97*3)+(0,9*1,97*7)
968 07-2456.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
30,01
16,10
438,81
12,3+16,15+7,37+4,01+39,45+306,75+17,11+35,67
103 965 04-2131.R00 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - sadurit
249 111,62
249 111,62
m3
Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - stěrka
102 965 04-2131.RT1 384,7+21,63+34,5+(279,49-55,5)+10,54+(279,49-
189 541,45
189 541,45
(73,24+49,13+31,8+47,7+31,24+9,28+32,23+31,8+15,66)*0,05
107
5 415,47
94 Lešení a stavební výtahy
Dokončovací kce na pozem.stav.
1+11+11+56+(47*2)+(2*2)+(4*2)+(3*2)+(3*2)
10,00
10
109 962 03-1132.R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm
m2
;0,29: (3,66+0,87+0,87+0,82)*3,38
Stránka 9 z 83
91,46
21,02
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
-6,08
;0,29c: (2,82*3,38)-(0,8*1,97)+(1,75*3,38)
13,87
;0,70b: (5,37+1,45+1,45+1,45)*3,39
32,95
celkem (Kč)
36,00
;0,13: (7,2*2,5)+(2*2,5)+(5,2*2,5)
962 03-1133.R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm
m2
;0,01: (2,085+0,995+2,085+0,8)*3,39
16,42
20,22
99,50
1 633,93
586,00
2 999,38
85,30
1 310,14
-3,80
;0,01: -(0,7*2*2)-(0,6*2)+(0,8*2)-(0,7*2)
111 962 03-2231.R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
112
cena / MJ
-6,30
;0,70b: -(0,8*1,97)-(0,6*1,97*4)
110
množství
;0,29: -(0,6*3,38*3)
m3
;0,29c: (2,81*3,38*0,3)-(0,8*1,97*0,3)
5,12
2,38
;0,01: 0,26*0,26*0,5*3,39
0,11
;0,72: 3,1*3,39*0,25
968 06-2246.R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2
2,63
m2
;0,13: 1,7*1,46*2
15,36
4,96
10,40
;2np: 1,78*1,46*4
113 968 06-2247.R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2
m2
43,67
43,67
71,40
3 118,15
114
;0,17: (2,662*1,8)+(2,7*1,8*4)+(2,7*1,8*4)
968 06-1112.R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
kus
46,00
46,00
6,60
303,60
115
38+8
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2
965 04-2241.RT5 Vybourání podlahy včetně desky
m3
19,65
0,00
1 197,10
23 524,21
;0,13 0,14 0,16 0,19 0,25 0,26 0,31 0,40 0,72:
(6,45+4,83+12,52+2,56+5,54+5,53+5,61+1,96)*0,3
13,50
116 966 00-0001
117 96600-0002
6,15
;0,72: (61,51*0,1)
Vybourání větrací šachty na střeše
kus
1,00
2 100,00
2 100,00
kus
4,00
530,00
2 120,00
118 966 00-0003
Demontáž ventilátorů VZT ze střechy
Odstranění prosáté vrstvy škváry na střeše tl. vrstvy cca 15
cm
m3
37,73
37,73
255,60
9 644,43
119 966 00-0004
58,5*4,3*0,15
Odstranění kompletní vrstvy střešního pláště
m2
251,55
251,55
156,00
39 241,80
349 981 23-2111
58,5*4,3
Vyjmutí 2 ks podzemních benzinových nádrží
soubor
2,00
8 900,00
17 800,00
konstrukci ekologicky vyčistit a zasypat
Celkem za
96 Bourání konstrukcí
Díl: 97
Prorážení otvorů
120 971 03-3651.R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC
568 750,43
;0,01: (0,9*2*0,33)
m3
5,54
0,59
;0,19: (0,9*2*0,36)
0,65
;0,40: (1,2*2*0,34)+(1,08*2*0,365)+(1,1*2*0,365)
2,41
;0,70b: (0,8*2*0,35)+(0,25*2*0,35)
0,74
894,00
4 949,54
1,15
121
;0,74: (1,8*2*0,32)
971 03-3641.R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC
m3
0,54
0,54
797,00
430,38
122
;0,19: (0,9*2*0,3)
971 03-3631.R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
m2
3,80
2,00
115,00
437,00
;0,19: 1*2
1,80
123
;0,29b: 0,9*2
976 08-5311.R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2
kus
23,00
23,00
56,20
1 292,60
124
23
978 05-9531.R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
m2
149,59
1,92
70,40
10 530,90
;0,20: 1,2*1,6
;0,23a: (2,805+3,66+2,85+1,57+1,45+1,45+0,87+0,87)*2,2
34,16
;0,23a: -(0,8*1,97)-(0,6*1,97*2)
-3,94
;0,25: (0,98+0,67)*1,6
2,64
;0,27: 0,95*1,6
1,52
;0,28: 0,9*1,6
1,44
;0,36: 1,5*1,6
2,40
;0,40: (1,11+0,44)*1,6
2,48
;0,41a: (1,24+1,29)*1,01
2,56
;0,43a: (0,61+0,96)*1,6
2,51
;0,44: (0,9+0,6)*1,6
2,40
;0,49: 1,2*1,6
1,92
;0,54: (1,25+0,88)*1,52
3,24
Stránka 10 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
;0,55: 1,2*1,6
1,92
;0,57: 0,9*1,6
1,44
;0,58: (0,91+0,86)*1,6
2,83
;0,59: (4,14+0,95)*1,6
8,14
;0,60: (0,58+2,13)*1,6
4,34
;0,62: (0,91+0,6)*1,6
2,42
;0,66: (0,61+0,88)*1,6
2,38
;0,69: 1,3*1,6
2,08
cena / MJ
celkem (Kč)
1,60
;0,72: (1,37+0,6)1,6
28,40
;0,05: (5,41+0,64+6,63+5,41)*1,57
2,71
;0,08: 1,74*1,56
1,92
;0,09: 1,2*1,6
;0,01a: (12,99*2)-(0,7*1,97)-(2,7*1,2)+(3,655*2)-(0,6*3)+(0,995*2*2)
30,85
1,71
;0,01a: (1,445*2)-(0,6*1,97)
1,60
125
;0,15i: 1*1,6
971 03-3591.R00 Vybourání niky zeď cihel.
126
127
;0,74: 1,006*1,646*0,165
979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
0,27
0,27
1 736,10
474,30
t
537,73
50,00
26 886,50
t
30,00
16 131,90
128
537,73
979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
537,73
537,73
t
2 150,92
2 150,92
10,00
21 509,20
129
2150,92
979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t
537,73
537,73
60,00
32 263,80
130
537,73
979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t
4 839,57
4 839,57
5,00
24 197,85
131
4839,57
979 99-0101.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel
t
537,73
537,73
90,00
48 395,70
132
537,73
974 03-1153.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm
m
10,45
10,45
87,30
912,29
133
;L/04,07,0,8: 3,1+1,85+2,75+2,75
979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky
t
537,73
45,00
Celkem za
Díl: 711
m3
97 Prorážení otvorů
Izolace proti vodě
24 197,85
212 609,81
Pružná minerální hydroizolační stěrka - vodorovná
134 711 21-2122.R00 dvousložková, cementem pojená
m2
264,70
190,00
50 293,00
V rozích vyztužená těsnící páskou
82,20
;P1,1: 82,2
17,28
;P1,4: 17,28
135
136
;P1,9: 165,22
Pružná minerální hydroizolační stěrka - svislá dvousložková,
711 21-2122.R00 cementem pojená
Hydroizolační souvrství napojené na stávající hydroizolační
711 14-1559.R00 systém
165,22
m2
155,65
210,00
32 686,50
m2
842,37
791,26
74,80
63 009,28
110,00
111 192,84
;P1,3: 791,26
34,91
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
137 283-25020
;P1,12: 8,64
8,64
;P1,13: 1,96
;mikroskop: 1,2*1,2+0,8*1,3*4
1,96
5,60
Pás asfaltový
m2
;P1,3: 791,26*1,2
;P1,11: (11,28+12,43+5,59+5,61)*1,2
41,89
;P1,12: 8,64*1,2
10,37
2,35
;P1,13: 1,96*1,2
;mikroskop: (1,2*1,2+0,8*1,3*4)*1,2
6,72
138 998 71-1102.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
Celkem za
711 Izolace proti vodě
Díl: 712
Živičné krytiny
139 712 34-1559.RY5 Parozábrana z asfaltových pásů (D+M)
140
1 010,84
949,51
58,5*4,3
712 33-1101.R00 Separační sklovláknitý vlies (D+M)
58,5*4,3
Stránka 11 z 83
t
2,42
767,00
1 856,14
259 037,76
m2
251,55
251,55
136,20
34 261,11
m2
251,55
251,55
55,90
14 061,65
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
141
Hydroizolační folie z PVC-P - atest Broof (t3) určená k
712 34-1559.RY5 mechanickému ukotvení (D+M)
142
58,5*4,3
998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
Celkem za
712 Živičné krytiny
Díl: 713
Izolace tepelné
143 713 12-1111.R00 Montáž kročejové izolace
m2
t
m2
251,55
251,55
253,30
5,39
911,10
901,77
791,26
;P1,7: 65
65,00
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
34,91
celkem (Kč)
63 717,62
4 909,01
10,00
9 017,70
65,00
61 545,80
450
3402,00
1500
11 910,00
8,64
;P1,12: 8,64
;P1,13: 1,96
Kročejová izolace z pěnového polyethylenu
1,96
m2
;P1,3: 791,26*1,05
946,86
830,82
;P1,7: 65*1,05
68,25
;P1,11: (11,28+12,43+5,59+5,61)*1,05
36,66
9,07
;P1,12: 8,64*1,05
2,06
;P1,13: 1,96*1,05
350 714 18-1021.R00 Akustická izolace korek tl. 50mm - materiál ve specifikaci
;mikroskop: 1,2*1,2*2+0,9*1,3*4
m2
351 617-21010
m2
145
cena / MJ
116 949,38
;P1,3: 791,26
144 283-76066
množství
Korek tl. 50 mm
;mikroskop: 1,2*1,2*2+0,9*1,3*4*1,1
Izolace tepelná střech, desky 2x120mm, 1x160mm spádové
713 14-1125.R00 klíny
7,56
7,56
7,94
7,94
m2
251,55
251,55
69,00
17 356,95
146 283-75999
58,5*4,3
Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x160 mm
m2
264,13
264,13
260,00
68 673,15
147 283-75998
58,5*4,3*1,05
Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x120 mm spádové
klíny
m2
528,26
528,26
220,00
116 216,10
m2
70,20
70,20
112,50
7 897,50
148
58,5*4,3*2*1,05
Izolace tepelné stropů rovných spodem (D+M) zakrytí kotev
713 11-1125.R00 podpůrné konstrukce (tl. 100 mm)
1,2*58,5
Celkem za
713 Izolace tepelné
Díl: 725
Zařizovací předměty
149 725 33-0840.R00 Demontáž výlevky včetně armatur
296 019,20
soubor
2,00
2,00
144,50
289,00
150 725 29-0010.RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže včetně armatur
kus
10,00
165,00
1 650,00
151 725 29-0020.RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol včetně armatur
2
kus
71,00
71,00
230,50
16 365,50
152
71
725 13-0811.R00 Demontáž pisoárové nádrže, včetně armatur
soubor
4,00
4,00
186,00
744,00
153
4
725 31-0821.R00 Demontáž dřezů, včetně armatur
soubor
16,00
16,00
90,40
1 446,40
154
16
725 24-0811.R00 Demontáž sprchy včetně armatur
soubor
8,00
8,00
173,00
1 384,00
8
Celkem za
Díl: 764
725 Zařizovací předměty
Konstrukce klempířské
21 878,90
155 764 91-8403.R00 KV/01 - Lemování prostupů kanalizace, VZT komínů od kotle
kus
46,00
285,50
13 133,00
Umístění: kanal.+vzt+komínky od kotle
Popis výrobku: Olemování prostupu, oplechování vytaženo na potrubí, opáskováno a zatmeleno
Popis materiálu: poplastovaný plech
Povrchová úprava: plech v barvě folie střechy
Rozměr: výška min. 200 mm nad rovinu hydroizolace
156
46
998 76-4102.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
Celkem za
Díl: 766
157 766 82-5811.R00
158 766 82-5811.R00
46,00
t
0,46
1 328,10
764 Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
610,93
13 743,93
Demontáž laboratorního stolu
kus
4,00
214,20
856,80
Demontáž laboratorního stolu
kus
4,00
214,20
856,80
Stránka 12 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
4,00
159
;1.np 0,21 0,24 0,25 0,61: 4
766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus
15,00
15,00
180,00
2 700,00
160
2+1+12
766 69-5213.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm
kus
40,00
40,00
180,00
7 200,00
161
2+12+1+5+7+1+1+2+2+1+1+4+1
766 69-5232.R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm
kus
17,00
17,00
180,00
3 060,00
162
13+1+3
766 69-5233.R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm
kus
32,00
32,00
180,00
5 760,00
kus
1,00
4 820,40
4 820,40
4 590,90
4 590,90
4 636,80
4 636,80
4 623,30
9 246,60
163 766 00-0001
1+3+16+5+1+3+1+1+1
D/01 - Dveře interiérové 600/1970 mm
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
164 766-000002
1,00
1
D/02 - Dveře interiérové 600/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
165 766-000003
1,00
1
D/03 - Dveře interiérové 700/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
166 766-000004
1,00
1
D/04 - Dveře interiérové 700/1970 mm
kus
2,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: podříznutí dveří
Kování štítek: rozeta oboustranná - WC
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací
Samozavírač: ne
Zarážka: ano
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
2,00
2
Stránka 13 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
167 766 00-0005
Název položky
0
MJ
D/05 - Dveře interiérové 700/1970 mm
kus
množství
6,00
cena / MJ
celkem (Kč)
4 623,30
27 739,80
4 451,40
4 451,40
4 361,40
30 529,80
4 361,40
4 361,40
4 451,40
8 902,80
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: podříznutí dveří
Kování štítek: rozeta oboustranná - WC
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací
Samozavírač: ne
Zarážka: ano
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
168 766 00-0006
6,00
6
D/06 - Dveře interiérové 700/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: podříznutí dveří
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
169 766 00-0007
1,00
1
D/07 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
7,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
170 766 00-0008
7,00
7
D/08 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
171 766 00-0009
1,00
1
D/09 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: podříznutí dveří
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Stránka 14 z 83
2,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
172 766 00-0010
2,00
2
D/10 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
1,00
4 667,40
4 667,40
4 499,10
4 499,10
4 361,40
8 722,80
6 361,20
12 722,40
5 490,90
10 981,80
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
173 766 00-0011
1,00
1
D/11 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ano
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
174 766 00-0012
1,00
1
D/12 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
2,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
175 766 00-0013
2,00
2
D/13 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
2,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ano
Stavěč: ano
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
176 766 00-0014
2,00
2
D/14 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Stránka 15 z 83
2,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ano
Stavěč: ano
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
177 766 00-0015
2,00
2
D/15 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
4 361,40
4 361,40
4 361,40
47 975,40
4 361,40
4 361,40
4 361,40
43 614,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
178 766 00-0016
1,00
1
D/16 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
11,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
179 766 00-0017
11,00
11
D/17 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
180 766 00-0018
1,00
1
D/18 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
Stránka 16 z 83
10,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
181 766 00-0019
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
10,00
10
D/19 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
4 361,40
4 361,40
4 361,40
13 084,20
4 361,40
21 807,00
4 361,40
4 361,40
4 361,40
4 361,40
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
182 766 00-0020
1,00
1
D/20 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
3,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
183 766 00-0021
3,00
3
D/21 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
5,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
184 766 00-0022
5,00
5
D/22 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
185 766 00-0023
1,00
1
D/23 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Stránka 17 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
186 766 00-0024
1,00
1
D/24 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
4 361,40
4 361,40
4 451,40
4 451,40
4 361,40
4 361,40
4 667,40
4 667,40
8 412,30
8 412,30
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
187 766 00-0025
1,00
1
D/25 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: podříznutí dveří
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
188 766 00-0026
1,00
1
D/26 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
189 766 00-0027
1,00
1
D/27 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
190 766 00-0028
1,00
1
D/28 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Stránka 18 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: EW15/DP3-C
Hlukový útlum: ne
191 766 00-0029
1,00
1
D/29 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
4 361,40
4 361,40
4 361,40
4 361,40
4 361,40
8 722,80
4 361,40
4 361,40
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
192 766 00-0030
1,00
1
D/30 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
193 766 00-0031
1,00
1
D/31 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
2,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
194 766 00-0032
2,00
2
D/32 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
1,00
1
Stránka 19 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
195 766 00-0033
Název položky
0
MJ
D/33 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
množství
1,00
cena / MJ
celkem (Kč)
4 361,40
4 361,40
8 304,30
8 304,30
7 845,30
70 607,70
7 845,30
7 845,30
7 845,30
94 143,60
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
196 766 00-0034
1,00
1
D/34 - Dveře interiérové 1295/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
197 766 00-0035
1,00
1
D/35 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
9,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
198 766 00-0036
9,00
9
D/36 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
199 766 00-0037
1,00
1
D/37 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Stránka 20 z 83
12,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
200 766 00-0038
12,00
12
D/38 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
5,00
7 845,30
39 226,50
7 845,30
7 845,30
7 845,30
7 845,30
7 845,30
7 845,30
7 845,30
7 845,30
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
201 766 00-0039
5,00
5
D/39 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
202 766 00-0040
1,00
1
D/40 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
203 766 00-0041
1,00
1
D/41 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
204 766 00-0042
1,00
1
D/42 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Stránka 21 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
205 766 00-0043
1,00
1
D/43 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
3,00
56 745,00
170 235,00
10 531,80
10 531,80
11 143,80
11 143,80
10 531,80
10 531,80
16 425,00
49 275,00
Dveřní křídlo materiál: ocel
Povrchová úprava: nátěr
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: 40dB
206 766 00-0044
3,00
3
D/44 - Dveře interiérové 1480/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
207 766 00-0045
1,00
1
D/45 - Dveře interiérové 1600/2000 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
208 766 00-0046
1,00
1
D/46 - Dveře interiérové 1620/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
209 766 00-0047
1,00
1
D/47 - Dveře interiérové 2350/2150 mm
kus
Stránka 22 z 83
3,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Dveřní křídlo materiál: ocel
Povrchová úprava: nátěr
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
210 766 00-0048
3,00
3
D/48 - Dveře interiérové 2370/2100 mm
kus
1,00
58 095,00
58 095,00
15 345,00
15 345,00
16 425,00
16 425,00
7 173,00
7 173,00
Dveřní křídlo materiál: ocel
Povrchová úprava: nátěr
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: 40dB
211 766 00-0049
1,00
1
D/49 - Dveře interiérové 2360/2080 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: ocel
Povrchová úprava: nátěr
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
212 766 00-0050
1,00
1
D/50 - Dveře interiérové 2360/2120 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: ocel
Povrchová úprava: nátěr
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
213 766 00-0051
1
D/51 - Dveře interiérové 900/1970 mm s požární odolností
1,00
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: EW15/DP3-C
Stránka 23 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Hlukový útlum: ne
1,00
1
214 766 00-0052
D/52 - Dveře interiérové 900/1970 mm s požární odolností
kus
2,00
7 173,00
14 346,00
11 804,40
11 804,40
11 804,40
23 608,80
5 704,20
5 704,20
5 207,40
5 207,40
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: EW15/DP3-C
Hlukový útlum: ne
2,00
2
215 766 00-0053
D/53 - Dveře interiérové 1450/1970 mm s požární odolností
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: EW15/DP3-C
Hlukový útlum: ne
1,00
1
216 766 00-0054
D/54 - Dveře interiérové 1450/1970 mm s požární odolností
kus
2,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: EW15/DP3-C
Hlukový útlum: ne
217 766 00-0055
2,00
2
D/55 - Dveře interiérové 790/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
218 766 00-0056
1,00
1
D/56 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: ocel
Povrchová úprava: nátěr
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Stránka 24 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
219 766 00-0057
1,00
1
D/57 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
4 361,40
4 361,40
4 361,40
13 084,20
4 361,40
4 361,40
5 904,00
5 904,00
6 120,00
6 120,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
220 766 00-0058
1,00
1
D/58 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
3,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
221 766 00-0059
3,00
3
D/59 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
222 766 00-0060
1,00
1
D/60 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: podříznout křídlo
Kování štítek: rozeta oboustranná - WC
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
223 766 00-0061
1,00
1
D/61 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
Stránka 25 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - WC
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
224 766 00-0062
1,00
1
D/62 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
4 667,40
4 667,40
4 667,40
14 002,20
4 451,40
4 451,40
8 396,10
8 396,10
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
225 766 00-0063
1,00
1
D/63 - Dveře interiérové 9000/1970 mm
kus
3,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
226 766 00-0064
3,00
3
D/64 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: podříznout křídlo
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
227 766 00-0065
1,00
1
D/65 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Stránka 26 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Hlukový útlum: ne
228 766 00-0066
1,00
1
D/66 - Dveře interiérové 800/1970 mm
kus
2,00
6 313,50
12 627,00
4 667,40
4 667,40
4 438,80
4 438,80
4 667,40
4 667,40
8 396,10
8 396,10
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ano
Stavěč: ano
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
229 766 00-0067
2,00
2
D/67 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
230 766 00-0068
1,00
1
D/68 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: podříznout křídlo
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
231 766 00-0069
1,00
1
D/69 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
232 766 00-0070
1,00
1
D/70 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Stránka 27 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
233 766 00-0071
1,00
1
D/71 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
2,00
8 396,10
16 792,20
8 396,10
16 792,20
8 396,10
25 188,30
9 310,50
9 310,50
53 145,00
53 145,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
234 766 00-0072
2,00
2
D/72 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
2,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
235 766 00-0073
2,00
2
D/73 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
3,00
Dveřní křídlo materiál: MDF
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: mřížka
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: ne
236 766 00-0074
3,00
3
D/74 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
Dveřní křídlo materiál: DTD
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: 40dB
237 766 00-0075
1,00
1
D/75 - Dveře interiérové 1450/1970 mm
kus
Stránka 28 z 83
1,00
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Dveřní křídlo materiál: DTD
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: ne
Hlukový útlum: 40dB
238 766 00-0076
1,00
1
D/76 - Dveře interiérové 900/1970 mm
kus
1,00
8 412,30
8 412,30
Dveřní křídlo materiál: DTD
Povrchová úprava: vysokokotlaké lamino
Větrání: ne
Kování štítek: rozeta oboustranná - cylindrická
Klika: klika/klika
Zámek: mech. zadlabací zámek se závorou a cylindrickou vložkou
Samozavírač: ne
Zarážka: ne
Požární odolnost: EW15/DP3-C
Hlukový útlum: ne
1,00
1
D/77 - Repase stávajících dveří
kus
4,00
1 350,00
5 400,00
Prah dubový délka 80 cm šířka 9 cm tl. 2 cm
kus
306,00
612,00
241 611-87174
2
Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm
2,00
2,00
kus
1,00
1,00
306,00
306,00
242 611-87176
1
Prah dubový délka 90 cm šířka 9 cm tl. 2 cm
kus
4,00
4,00
306,00
1 224,00
243 611-87176
4
Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus
12,00
12,00
306,00
3 672,00
244 611-87178
12
Prah dubový délka 90 cm šířka 11 cm tl. 2 cm
kus
2,00
2,00
358,20
716,40
245 611-87181
2
Prah dubový délka 90 cm šířka 14 cm tl. 2 cm
kus
12,00
12,00
415,80
4 989,60
246 611-87181
12
Prah dubový délka 90 cm šířka 14,5 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
492,30
492,30
247 611-87181
1
Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm
kus
5,00
5,00
492,30
2 461,50
248 611-87181
5
Prah dubový délka 90 cm šířka 16 cm tl. 2 cm
kus
7,00
7,00
492,30
3 446,10
249 611-87191
7
Prah dubový délka 125 cm šířka 16,5 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
481,50
481,50
250 611-87181
1
Prah dubový délka 90 cm šířka 17 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
330,30
330,30
251 611-87181
1
Prah dubový délka 90 cm šířka 18 cm tl. 2 cm
kus
2,00
2,00
330,30
660,60
252 611-87181
2
Prah dubový délka 90 cm šířka 20 cm tl. 2 cm
kus
2,00
2,00
344,70
689,40
253 611-87181
2
Prah dubový délka 90 cm šířka 20,5 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
459,00
459,00
254 611-87181
1
Prah dubový délka 90 cm šířka 35 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
630,00
630,00
255 611-87181
1
Prah dubový délka 90 cm šířka 36 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
630,00
630,00
256 611-87191
1
Prah dubový délka 129,5 cm šířka 22 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
553,50
553,50
257 611-87195
1
Prah dubový délka 145 cm šířka 9 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
636,30
636,30
258 611-87195
1
Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus
13,00
636,30
8 271,90
239 766 00-0077
240 611-87156
Stránka 29 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
13,00
259 611-87195
13
Prah dubový délka 145 cm šířka 10,5 cm tl. 2 cm
kus
3,00
3,00
767,70
2 303,10
260 611-87198
3
Prah dubový délka 145 cm šířka 14 cm tl. 2 cm
kus
16,00
16,00
902,70
14 443,20
261 611-87198
16
Prah dubový délka 145 cm šířka 15 cm tl. 2 cm
kus
5,00
5,00
1 169,10
5 845,50
262 611-87198
5
Prah dubový délka 145 cm šířka 16 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
1 169,10
1 169,10
263 611-87198
1
Prah dubový délka 145 cm šířka 18 cm tl. 2 cm
kus
3,00
3,00
665,10
1 995,30
264 611-87198
3
Prah dubový délka 145 cm šířka 35 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
1 251,90
1 251,90
265 611-87195
1
Prah dubový délka 148 cm šířka 11 cm tl. 2 cm
kus
1,00
1,00
767,70
767,70
266 611-87198
1
Prah dubový délka 235 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus
3,00
3,00
450,90
1 352,70
267 611-87198
3
Prah dubový délka 236 cm šířka 30 cm tl. 2 cm
268 766 00-1001
kus
1,00
1 566,90
1 566,90
1,00
1
O/01
- Okno plastové
1770/1460
mm dvojsklem 4-16-PL4, se
kus
10 572,30
tříkomorový
plastovýš/v
systém
s izolačním
součinitelem 2,00
tepelné vodivosti
celého výrobku21 144,60
269 766 00-1002
K=1,3W/m2Km, barva bílá
2,00
2
O/02
Okno
plastové
š/v
2700/1800
mm
kus
9,00
5 019,30
tříkomorový plastový systém s izolačním dvojsklem 4-16-PL4, se součinitelem tepelné vodivosti
celého výrobku45 173,70
270 766 00-1003
K=1,3W/m2Km, barva bílá
9,00
9
O/03
Okno
plastové
š/v
2662/1800
mm
kus
1,00
6 354,00
tříkomorový plastový systém s izolačním dvojsklem 4-16-PL4, se součinitelem tepelné vodivosti
celého výrobku 6 354,00
271 766 00-1004
K=1,3W/m2Km, barva bílá
1,00
1
O/04
Okno
plastové
š/v
1780/1460
mm
kus
2,00
8 021,70
tříkomorový plastový systém s izolačním dvojsklem 4-16-PL4, se součinitelem tepelné vodivosti
celého výrobku16 043,40
272 766 00-1005
K=1,3W/m2Km, barva bílá
2,00
2
O/05
- Okno plastové
1780/1460
mm dvojsklem 4-16-PL4, se
kus
10 572,30
tříkomorový
plastovýš/v
systém
s izolačním
součinitelem 2,00
tepelné vodivosti
celého výrobku21 144,60
273 766 00-1006
K=1,3W/m2Km, barva bílá
2,00
2
O/06
- Okno plastové
4250/1460
mm dvojsklem 4-16-PL4, se
kus
10 572,30
tříkomorový
plastovýš/v
systém
s izolačním
součinitelem 3,00
tepelné vodivosti
celého výrobku31 716,90
274 766 00-1007
3
O/07 - Zastiňovací roleta stáv. světlíku š/v 5500/4300 mm s
elektrickým pohonem
K=1,3W/m2Km, barva bílá
3,00
kus
1,00
66 501,00
66 501,00
v učebně 0.15h bude textilní se systémem pnutých ocelových lanek, na kterých bude uchycena stínící tkanina pomocí
kluzných jezdců. Ovládání bude dálkové elektromotorem.
1,00
1
O/08 - Repase stávajícího protihlukového okna
kus
4,00
4 050,00
16 200,00
275 766 00-1008
276 766 69-4113.R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm
277
2+2+2
766 69-4114.R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm
278 766 00-1000
9+1+3+1
Deska parapetní plastová
kus
6,00
6,00
283,50
1 701,00
kus
14,00
14,00
283,50
3 969,00
m
55,41
37,47
162,00
8 975,93
(1,77*1,1*2)+(2,7*1,1*9)+(2,66*1,1*1)+(1,78*1,1*2)
279 998 76-6102.R00
Celkem za
Díl: 767
280 767 58-0000.R00
281
(1,78*1,1*2)+(4,25*1,1*3)
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
17,94
t
6,68
717,39
766 Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
4 792,17
1 563 811,10
Demontáž obkladů stropů - polystyren
m2
19,04+18,2+48,76+260,35+83,97+87,78+101,24+100,07+233,03
Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříže oken a
767 99-6801.R00 dveří
kg
;0,55: 1,45*2*15
952,44
952,44
63,00
60 003,72
698,97
43,50
28,71
20 067,52
237,42
21 101,89
655,47
;0,17: (2,662*1,81*15)+(2,7*1,8*8*15)
282 767 00-0000.R00 Demontáž stávajícího kanálu v podlaze
m2
5,82+4,69+4,82+2,18+3,72+3+3,78+3,78+1,9+3,62+3,49+16,17
88,88
56,97
27,08+2,73+1,05+1,05
31,91
Stránka 30 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
283
Demontáž stávající dělící příčky, uskladnit uschovat, znovu
767 00-0001.R00 osadit do původní pozice
m2
32,25
32,25
436,77
14 085,83
284
;0,13: (7,2*2,5)+(5,7*2,5)
767 00-0002.R00 Odstranění koženkové dělící stěny
m2
16,72
16,72
166,77
2 787,59
285
4,96*3,37
767 58-1801.R00 Demontáž podhledů - kazetových
m2
185,43
185,43
126,90
23 531,07
286
60,75+40,63+20,88+54,41+8,76
767 58-1803.R00 Demontáž podhledů - plechových
m2
46,78
46,78
64,53
3 018,71
kus
6,00
14 364,00
86 184,00
287 767 00-0001
14,17+16,76+15,85
Z/01 - Okenní mříže 2800x2000 mm
Umístění:
oknaVnější
v m.č. okenní
0.38, 0.17,
Popis výrobku:
mříže0.17a
předsazené před okny, z pásoviny, v provedení svislých, vodorovných prvků i
rozměrů jako stávající mříže na objektu
popis materiálu: pásovina průřez viz stávající
Kotvení: do venkovního ostění okna chemickými kotvami
Povrchová úprava: žárový pozink + systémový nástřik v barvě dle stávajících prvků
288 767 00-0002
6
Z/02 - Čistící zóna před vstupem 1260x450 mm
6,00
kus
3,00
2 169,00
6 507,00
Umístění:
3x vstup
do zóny
objektu
v severní části
Popis
výrobku:
Čistící
z kartáčových
pásků před vstupem zapuštěné v úrovni podlahy do otvorů vyložených
ocelovým pozinkovaným rámem 30x30x3
Popis materiálu: hliníková lišta 30x30x3
Kotvení: do podlahy na hmoždinky
Povrchová úprava:
289 767 00-0003
3
Z/03 - Revizní poklopy vnitřních šachet 0,6x1 m
3,00
kus
13,00
6 903,00
89 739,00
Umístění:
hlavníRevizní
chodbypoklopy
1.NP šachet splaškové kanalizace z ocelového plechu provedené jako "negativní", se
Popis výrobku:
spodními výztuhami T45, plech lemován rámem z L50/5. Celý poklop bude osazen v rámu z L60/5 připraveném v
popis materiálu: ocelové profily T45, L50/5, L60/5, ocel. plech tl. 6mm
Kotvení: do konstrukce šachty přes obvodový "L" profil na "T" výztuze
Povrchová úprava: žárově pozinkováno
13,00
13
290 767 00-0004
Z/04 - Stěnové větrací mřížky - náhrada původ. 350 x 350 mm
kus
9,00
2 250,00
20 250,00
Umístění:
hlavníStěnové
chodbyvětrací
1.NP mřížky čtvercové nebo kruhové, umístění pod stropem/u podlahy/nade dveřmi. Krycí
Popis výrobku:
mřížka s výplní z tahokovu v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do zdiva (osazeno do stávajících otvorů).
Popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov
Kotvení: do stávajících otvorů ve stěnách
Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora
291 767 00-0005
9
Z/04 - Stěnové větrací mřížky - náhrada původ. průměr 200
mm
9,00
kus
1,00
675,00
675,00
Umístění:
hlavníStěnové
chodbyvětrací
1.NP mřížky čtvercové nebo kruhové, umístění pod stropem/u podlahy/nade dveřmi. Krycí
Popis
výrobku:
mřížka s výplní z tahokovu v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do zdiva (osazeno do stávajících otvorů).
Popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov
Kotvení: do stávajících otvorů ve stěnách
Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora
292 767 00-0006
1
Z/05 - Stěnová větrací mřížka 100 x 100 mm
1,00
kus
3,00
450,00
1 350,00
Umístění:
SDK Stěnové
kastlíky uvětrací
kotelen
v hl. chodbě
Popis výrobku:
mřížky
čtvercové, umístění cca 200mm nad podlahou. Krycí mřížka s výplní z tahokovu
v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do SDK předstěny.
popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov
Kotvení: do SDK předstěny
Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora
3,00
3
Stránka 31 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
293 767 00-0007
Název položky
0
MJ
Z/06 - Stěnová větrací mřížka protipožární 200 x 415 mm
kus
množství
1,00
cena / MJ
675,00
celkem (Kč)
675,00
Umístění:
0,60 Stěnová obdélníková větrací protipožární mřížka PSUM, cca 100mm nad podlahou, osazená na osu
Popis
výrobku:
rozvodné skříně. Minimální otevřená plocha dle PD vzduchotechniky Aef=0,019m2.
Popis materiálu: těleso z pozinkovaného plechu, list uzávěru z vápenokřemi-čité izolační desky
Kotvení: do zděné stěny
Povrchová úprava: barva dle výrobce, odstín dle volby investora
294 767 00-0008
1
Z/07 - Konstrukce pro ukotvení nadstřešní VZT jedn cca 6 x
1,5 m
1,00
kus
1,00
18 450,00
18 450,00
Umístění:
střecha
haly
Popis
výrobku:
Systémová
pozinkovaná ocelová konstrukce dle výrobce VZT jednotky, pro usazení vzduchotechnické
jednotky hmotnosti cca 700kg na střeše haly - rám se dvěma vynášecími nosníky.
popis materiálu: ocelové profily dle výrobce VZT jednotky
Kotvení: do střechy haly
Povrchová úprava: žárově pozinkováno
1,00
1
295 767 58-6201.RV9 Akustický pohltivý minerální podhled kazeta 600x600mm
m2
1 766,38
636,30
1 123 947,59
22,50
42 963,30
Pozinkovaný celový rošt z příčných "T"-profilů a obvodových "L" profilů, tl. 30 mm
;C1,2:
288,35
51,07+32,62+15,63+22,35+8,53+32+48,19+15,58+31,15+15,5+15,7
48,43+65,21+68,02+48,42+48,77+48,76+259,05+83,97+87,78+94,78
296
83,57+233+13,57
;C1,2 2np:
60,75+40,63+14,17+16,76+15,85+23,15+39,34+20,88+54,41+8,76
767 99-5105.R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg
kg
;IPE270: 3,6*13*22,4
853,19
330,14
294,70
1 909,480
1 048,320
;MHS120x120x603: 3,1*8*20,75
514,600
;TR 4HR 100x4: (3,63*4*13,5)+(1,82*4*13,5)
294,300
34,100
;L80x6: 0,3*4*7,1*4
18,160
;PL6: 0,3*0,3*0,06*4
297 767 99-5106.R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg
kg
13,50
16 862,31
134-82715
;IPE270: 17,3*2*36,1
Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11375
1 249,060
1 249,060
T
1,150
27 000,00
31 050,00
134-82730
Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 11375
T
1,370
27 000,00
36 990,00
133-00000
Ocel MHS 120x120x6,3 mm
T
0,570
40 500,00
23 085,00
133-00001
Ocel TR 4HR 100x4
T
40 500,00
13 122,00
401 133-00002
;TR 4HR 100x4: (3,63*4*13,5*1,1)+(1,82*4*13,5*1,1)
Ocel L80x60
0,324
0,324
T
0,038
0,038
27 000,00
1 026,00
402 133-00002
;L80x6: 0,3*4*7,1*4*1,1
Ocel PL300*6
T
0,020
0,020
40 500,00
810,00
t
14,13
4 500,00
298
299
300
400
301
;PL6: 0,3*0,3*0,06*4*1,1
998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Celkem za
767 Konstrukce zámečnické
Díl: 771
Podlahy z dlaždic a obklady
302 771 10-1121.R00 Penetrační nátěr na bázi disperze syntetické pryskyřice
m2
;P1,1: 82,2
3 410,52
82,20
;P1,2: 204,13
204,13
;P1,3: 791,26
791,26
;P1,4: 17,28
17,28
22,00
75 031,44
31,97
;P1,5: 31,97
2 238,17
;P1,8: 2238,17
34,91
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
8,64
;P1,12: 8,64
303
63 585,00
1 721 867,54
1,96
;P1,13: 1,96
podlah
keramických
do
tmele
771 57-5105.RT4 Montáž
m2
1
097,85
417 183,00
Cementový lepící tmel pro keramické dlažby a obklady. Cementem pojená pružná spárovací380,00
hmota (spára podlaha
stěny vyplněna sanitárním silikonovým tmelem v odstínu spárovací hmoty). Možnost pigmentace.
82,20
;P1,1: 82,2
304 597-70102
;P1,2: 204,13
204,13
;P1,3: 791,26
791,26
;venk.: 20,26
Keramická dlažba dle výběru investora zátěžová, protiskluzná,
mechanicky odolná, min 300/300mm
Stránka 32 z 83
20,26
m2
1 185,35
189,00
224 030,96
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
305 597-70102
306
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
90,42
;P1,1: 82,2*1,1
;P1,2: 204,13*1,1
224,54
;P1,3: 791,26*1,1
Keramická mrazuvzdorná protiskluzná venk. dlažba min
300/300mm
870,39
22,51
771 57-5105.RT5 Montáž podlah keramických kyselinovzdorných
m2
22,51
22,51
189,00
4 254,39
m2
17,28
780,00
13 478,40
Cementem pojená pružná kyselinovzdorná spárovací hmota
307 597-70103
308
;P1,4: 17,28
Keramická kyselinovzdorná dlažba min 300/300mm
;P1,4: 17,28*1,1
771 57-5105.RT6 Montáž podlah keramických žáruvzdorných
17,28
m2
19,01
19,01
189,00
3 592,51
m2
31,97
780,00
24 936,60
Cementem pojená pružná žáruvzdorná spárovací hmota
309 597-70103
;P1,5: 31,97
Keramická žáruvzdorná dlažba min 300/300mm
31,97
m2
35,17
35,17
840,00
29 540,28
310
;P1,5: 31,97*1,1
771 27-5102.RT8 Obklad keramický schodišťových stupňů
m2
8,83
8,83
820,00
7 240,60
311
8,83
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm (položka
771 13-0111.R00 obsahuje dodávku materiálu i montáž)
m
825,65
825,65
180,00
148 617,00
312
825,65
998 77-1102.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t
25,89
1 400,00
Celkem za
771 Podlahy z dlaždic a obklady
Díl: 776
Podlahy povlakové
313 776 51-1820.R00 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou
36 246,00
984 151,18
16,85+16,85+15,63+48,66+51,07+19,04+18,2+11,63+17,57+17,93
m2
25,89
233,43
7,55+15,55+32,62+15,63+22,35+8,53+32+15,85+26,87+4,73+13,46
195,14
32,28+68,02+48,42+61,51+19,39+32,44+16,1+15,17+34,41+16,31
344,05
14,8+31,2+14,73+48,76+32,45+15,52+15,15+31,87+15,48+15,52
235,48
15,31+31,69+15,63+35,67+34,8
133,10
;2np: 60,75+40,63+8,54+14,17+16,76+15,85+12,82+21,53+14,07
205,12
75,00
1 941,75
93,89
314
;2np: 9,84+20,88+54,41+8,76
776 55-1830.R00 Odstranění koberců
m2
18,53
18,53
55,00
1 019,15
315
18,53
776 10-1121.R00 Penetrační nátěr na bázi disperze syntetické prysk
m2
1 589,90
1 407,66
22,00
34 977,80
160,00
237 008,00
380,00
621 981,72
;P1,6: 214,95+244,67+306,82+258,99+82,99+205,35+93,89
;P1,9: 165,22
165,22
;P1,10: 17,02
17,02
0,00
316 776 52-1200.R00 Lepení povlakových podlah, role PVC
m2
;P1,6: 1407,66
65,00
;P1,7: 65
317 284-10245
1 481,30
1 407,66
;P1,12: 8,64
PVC povlaková krytina - zátěžová odstín a formát dle výběru
investora min. š. 2m
8,64
m2
;P1,6: 1407,66*1,1
1 636,79
1 548,43
78,00
;P1,7: 65*1,2
10,37
318
;P1,12: 8,64*1,2
776 22-0110.R00 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné
m
13,44
13,44
149,00
2 002,56
319
13,44
776 22-0200.R00 Lepení podlah z PVC na podstupnice
m
11,20
11,20
128,00
1 433,60
320
11,2
776 42-1100.R00 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC
m
1 099,00
1 099,00
132,00
145 068,00
321
1099
998 77-6102.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
t
4,40
8 900,00
Celkem za
Díl: 777
322 777 00-0001
776 Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
39 168,90
1 084 601,48
Epoxidový tmel pro vyspravení hrubých nerovností
m2
;P1,8:
384,7+21,63+279,49+10,54+261,75+5,76+126,18+12,3+16,15
7,37+4,01+51,8+306,75+17,11+73,24+49,13+31,8+47,7+31,24+48,1
9
31,15+15,5+32,23+65,21+32,28+31,8+15,66+14,8+18,72+32,07+35,
2 438,30
1 118,50
668,34
67
325,09
12,39+48,08+31,52+34,25
126,24
Stránka 33 z 83
45,00
109 723,50
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
P.č. Číslo položky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
165,22
;P1,9: 48,77+34,67+31,38+18,29+32,11
34,91
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
0,00
323 777 00-0002
Epoxidová bezrozpouštědlová injektážní pryskyřice
m2
2 438,30
45,00
109 723,50
pro zmonolitnění podkladu a sanaci trhlin
2 238,17
;P1,8: 2238,17
165,22
;P1,9: 165,22
34,91
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
0,00
vrstva
epoxidového
tl. s8 možností
mm
324 777 11-4031.R00 Nosná
m2 příp. použití
2 438,30
567,00
1 382
516,10
Nosná
vrstva
epoxidovéhopolymerbetonu
polymerbetonu
pigmentace,
barveného křemenného
plniva
frakce
02 mm. Uhlazení rotační hladičkou.
2 238,17
;P1,8: 2238,17
165,22
;P1,9: 165,22
34,91
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
0,00
325 777 00-0003
Zatažení povrchu litou epoxidovou transparentní vrstvou
m2
;P1,8: 2238,17
2 438,30
2 238,17
144,00
351 115,20
126,00
307 225,80
45,00
109 723,50
1 378,62
165,22
;P1,9: 165,22
34,91
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
0,00
326 777 61-5213.RT2 Litý epoxidový transparentní nátěr
m2
2 438,30
2x uzavírací nátěr, odolný proti ropným látkám, kyselinám a zásadám
2 238,17
;P1,8: 2238,17
165,22
;P1,9: 165,22
34,91
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
0,00
327 777 00-0004
Finální udržovací polymerová vrstva
m2
;P1,8: 2238,17
2 438,30
2 238,17
165,22
;P1,9: 165,22
34,91
;P1,11: 11,28+12,43+5,59+5,61
0,00
328 777 00-0005
329
Přebroušení stávajícího litého teraca
;P1,10: 17,02
998 77-7102.R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
Celkem za
Díl: 781
330 781 23-0121.R00
331 597-81352.1
332 781 10-1121.R00
333 998 78-1102.R00
Celkem za
Díl: 783
m2
17,02
17,02
81,00
t
20,15
855,00
777 Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
17 228,25
2 388 634,47
Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele
m2
498,83
350,00
174 590,50
Keramický obklad dle výběru investora min. 200/250mm
m2
548,71
350,00
192 048,50
Penetrační disperzní nátěr podkladu v jedné vrstvě
m2
498,83
22,00
10 974,26
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t
5,91
1 400,00
781 Obklady keramické
Nátěry
8 274,00
385 887,26
2x vrchní nátěr stávající ocelové stropní k-ce 1x základní nátěr
334 783 11-2510.R00 na ocelové konstrukce
m2
;C1,4: 47,96+10,54+19,04+18,2+11,63+17,57+5,76+17,93
229,63
148,63
85,10
19 541,51
81,00
;jeřábová dráha: (43+19+19)*1
335 783 81-2100.R00 Omyvatelný olejový nátěr barevnost dle výběru investora
Celkem za
783 Nátěry
Díl: 784
Malby
m2
336 784 12-5222.R00 Organická otěru odolná disperzní malba ve dvou vrstvách
m2
100,00
97,40
9 740,00
29 281,51
;C1,1: 2852,36
13 398,27
2 852,36
;C1,1 2np: 58,49
58,49
;C1,2 1np: 107,42
107,42
28,00
375 151,56
5,00
66 991,35
10 380,00
10380
337 784 12-1101.R00 Penetrační nátěr podkladu
m2
;C1,1: 2852,36
13 398,27
2 852,36
;C1,1 2np: 58,49
58,49
;C1,2 1np: 107,42
107,42
10 380,00
10380
Stránka 34 z 83
Položkový rozpočet
Stavba :
Objekt :
P.č. Číslo položky
Fakulta technická ČZU
Pracoviště pro výzkum inovací techniky
Název položky
0
MJ
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
Celkem za
Díl: 0
784 Malby
Všeobecné konstrukce a práce
338 000 00-0001
Zřízení zařízení staveniště skládky a sklady materiálu a nářadí
Provedení zaměření "vypípáním" stávajících IS v prostoru
dotčeném stavbou
Odpojení resp. ochrana inženýrských sítí (zejména voda,
elektro) před zahájením bour. prací
kpl
1,00
370 000,00
370 000,00
kpl
1,00
15 000,00
15 000,00
kpl
1,00
10 000,00
10 000,00
Sejmutí veškerého vybavení informačního systému
kpl
1,00
16 000,00
16 000,00
339 000 00-0002
340 000 00-0003
341 000 00-0004
342 000 00-0005
343 000 00-0006
344 000 00-0007
Celkem za
442 142,91
(např. tabulky s čísly místností, apod.), jejich uschování a následně po provedení stavby zpětná montáž
Vystěhování
veškerého
vybavení
kpl jejich uskladnění
1,00
000,00
90 po
000,00
(prvky interiéru,
strojevnitřního
a zařízení,
digestoře, vybavení objektu, apod.),
v90
areálu
ČZU a následně
provedení stavby zpětná montáž
Hasící přístroj s hasící schopností 21A, 6kg práškový
ks
3,00
1 306,80
3 920,40
Požární orientační štítky (hl. uz. vody, plynu, hl. vyp.)
0 Všeobecné konstrukce a práce
Stránka 35 z 83
kpl
1,00
5 000,00
5 000,00
509 920,40
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Fakulta technická ČZU
JKSO
Název objektu
Zateplení budov ČZU - objekt dílen technické fakulty
EČO
Název části
Objednatel
ČZU Praha 6
Projektant
ATELIER GENESIS s,r,o,,Korunní 60,Praha 2
Zhotovitel
Metrostav, a.s.
Místo
Praha 6
IČ
DIČ
14915
Rozpočet číslo
Zpracoval
Dne
Srncová
02.01.2013
CZ 00014915
Měrné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Rozpočtové náklady v
A
Základní rozp. náklady
Náklady / 1 m.j.
0,00
0
0,00
CZK
C
Doplňkové náklady
Náklady na umístění stavby
8 Práce přesčas
0,00
13 Zařízení staveniště
21 %
0,00
1 987 431,75
9 Bez pevné podl.
0,00
14 Mimostav. doprava
21 %
0,00
Dodávky
2 046 137,74
10 Kulturní památka
0,00
15 Územní vlivy
21 %
0,00
4
Montáž
1 755 624,85
11
0,00
16 Provozní vlivy
21 %
0,00
5 "M"
Dodávky
0,00
17 Ostatní
21 %
0,00
6
Montáž
0,00
18 NUS z rozpočtu
0,00
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
7 ZRN (ř. 1-6)
345 749,21
B
Počet
6 134 943,55
0,00
20 HZS
12 DN (ř. 8-11)
0,00
19 NUS (ř. 13-18)
0,00
21 Kompl. činnost
0,00
22 Ostatní náklady
0,00
Projektant
D
Celkové náklady
6 134 943,55
23 Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis
Razítko
Objednatel
24 15 %
6 134 943,55 DPH
0,00
25 21 %
0,00 DPH
0,00
26
Datum a podpis
Razítko
Zhotovitel
24.7.2014
Datum a podpis
Razítko
E
Cena s DPH (ř. 23-25)
6 134 943,55
Přípočty a odpočty
27 Dodávky objednatele
0,00
28 Klouzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnění + -
0,00
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Fakulta technická ČZU
Zateplení budov ČZU - objekt dílen technické fakulty
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
ČZU Praha 6
Kód
1
HSV
1
3
4
6
9
99
PSV
712
713
721
743
751
764
767
781
783
02.01.2013
Popis
2
Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Přesun hmot
Práce a dodávky PSV
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Elektromontáže - hrubá montáž
Vzduchotechnika
Konstrukce klempířské
Konstrukce zámečnické
Dokončovací práce - obklady keramické
Dokončovací práce - nátěry
Celkem
Cena celkem
3
2 333 180,96
0,00
16 625,00
9 256,50
1 812 820,30
441 039,03
53 440,13
3 801 762,59
1 104 884,92
1 514 291,21
57 490,79
293 792,86
2 007,48
552 213,16
152 521,85
87 930,94
36 629,38
6 134 943,55
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Fakulta technická ČZU
Zateplení budov ČZU - objekt dílen technické fakulty
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
ČZU Praha 6
P.Č.
1
02.01.2013
TV
KCN
2
3
D
D
1
K
K
4
HSV
Práce a dodávky HSV
1
Zemní práce
001 112101101
D
2
Kód položky
3
011 342291112
D
Popis
MJ
5
6
Výplň PUR pěnou u K7
K
014 411388621
"detail 11"
D
K
6
014 612335223
"detail 11"
15
"detail 12"
14
K
011 621211011
475,000
m2
2,250
kus
29,000
0,3*0,5*15
Zabetonování otvorů ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech
0,00
35,00
21,0
16 625,00
21,0
576,00
1 296,00
21,0
274,50
7 960,50
21,0
2,250
15,000
14,000
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách
1 812 820,30
kus
14,000
14,000
295,00
4 130,00
21,0
703,10
9 112,18
21,0
14,000
Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm
"W4"
0,00
29,000
"detail 12"
6
0,000
9 256,50
Součet
5
9
Sazba
DPH
10
16 625,00
m
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl
1,0 mm
4
kpl
Svislé a kompletní konstrukce
411354249
011
Cena celkem
0,00
Kácení zeleně - úmyslně vynecháno (řeší investor)
Vodorovné konstrukce
K
Cena
jednotková
8
2 333 180,96
4
3
Množství
celkem
7
m2
2,7*1,6*3
12,960
12,960
7
M
MAT 283761040
deska fasádní polystyrénová EPS s příměsí grafitu 1000 x 500 x 50 mm
m2
13,219
115,40
1 525,47
21,0
8
K
014 621325201
Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%
m2
12,960
50,20
650,59
21,0
320,80
4 157,57
21,0
12,960
202,00
2 617,92
21,0
28,458
567,70
16 155,61
21,0
"W4"
12,96
12,960
621521021
9
K
011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů
"W4"
621611132
10
11
K
011
K
011 622211011
m2
12,96
12,960
12,960
Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných podhledů včetně penetrace
provedený ručně
m2
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm
m2
"W4"
1,53*2,8*2*3
25,704
"W4x"
1,53*0,3*2*3
2,754
Součet
28,458
12
M
MAT 283761040
deska fasádní polystyrénová EPS s příměsí grafitu 1000 x 500 x 50 mm
m2
26,218
115,40
3 025,56
21,0
13
M
MAT 283764170
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 50 mm
m2
2,809
225,00
632,03
21,0
14
K
011 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm
m2
1 331,850
450,00
599 332,50
21,0
180,00
212 976,00
21,0
360,00
63 103,32
21,0
170,90
3 838,41
21,0
184,80
338,74
21,0
200,00
186 090,00
21,0
"W1"
870,0
870,000
"W2"
290,0
290,000
"W1x"
87,7
87,700
"W2x"
84,15
84,150
Součet
15
M
MAT 283761100
1 331,850
deska fasádní polystyrénová EPS s příměsí grafitu 1000 x 500 x 120 mm
"W1"
870,0*1,02
"W2"
290,0*1,02
m2
887,400
295,800
Součet
16
M
MAT 283764230
1 183,200
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 120 mm
"W1x"
87,7*1,02
"W2x"
84,15*1,02
m2
622212011
K
011
18
M
MAT 283761070
85,833
175,287
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl
do 80 mm
"det.14"
m
(1,45+1,97*2)+(1,75+1,97*2)*3
deska fasádní polystyrénová EPS s příměsí grafitu 1000 x 500 x 80 mm
622212051
K
011
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl
do 40 mm
22,460
22,460
m2
22,460*0,08*1,02
19
175,287
89,454
Součet
17
1 183,200
1,833
1,833
m
930,450
"W3"
(2,7+1,8*2)*130+(5,57+3,75*2)+(5,2+0,57*2)*13+(4,1+0,57*2)*2+(2,1+0,57*2+1,1+
0,57*2)
20
M
MAT 283761020
deska fasádní polystyrénová EPS s příměsí grafitu 1000 x 500 x 30 mm
930,450
m2
68,441
69,00
4 722,43
21,0
40,00
59 088,00
21,0
47,90
37 399,36
21,0
228,00
454,86
21,0
17,60
8 009,23
21,0
43,30
13 562,21
21,0
28,00
40 017,71
21,0
250,00
241 150,00
21,0
"W3"
((2,7+1,8*2)*130+(5,57+3,75*2))*0,07*1,02+((5,2+0,57*2)*13+(4,1+0,57*2)*2+(2,1+
0,57*2+1,1+0,57*2))*0,09*1,02
21
K
011 622252002
Montáž ostatních lišt zateplení
68,441
m
433,4
433,400
"okenní lišta začišťovací"
743,6
743,600
"profil s okapním nosem"
298,3
298,300
"Lišta dilatační"
1,9
1,900
Součet
22
M
MAT 590514760
1 477,200
profil okenní s tkaninou lišta 9 mm
m
743,6*1,05
23
M
MAT 590515000
M
MAT 590514820
lišta dilatační průběžná AL 2 m
m
M
MAT 590514920
lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m
m
K
014 622325201
lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m
m
m2
870,0
K
011 622521021
"W1x"
87,7
87,700
"W2"
290,0
290,000
"W2x"
84,15
84,150
"W3"
67,099+22,46*0,08
68,896
"W4"
25,704
25,704
"W4x"
2,754
2,754
1 429,204
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn
m2
28
29
K
011
K
011 623521021
870,0
870,000
"W3"
67,099+22,46*0,08
68,896
"W4"
25,704
25,704
964,600
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený
ručně
m2
964,600
90,00
86 814,00
21,0
Tenkovrstvá silikátová hrubozrnná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace soklová
m2
464,604
250,00
116 151,00
21,0
50,00
41 991,50
21,0
10,00
5 845,57
21,0
20,00
28 584,08
21,0
"W1x"
87,7
87,700
"W2"
290,0
290,000
"W2x"
84,15
"W4x"
2,754
84,150
2,754
Součet
30
K
014 624635351
964,600
"W1"
Součet
622611133
1 429,204
870,000
Součet
27
313,215
313,215
Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%
"W1"
455,070
455,070
298,3*1,05
26
1,995
1,995
433,4*1,05
25
780,780
780,780
1,9*1,05
24
1 477,200
"rohový profil s tkaninou"
464,604
Tmelení silikonovým tmelem spáry pod parapetem
m
839,830
"pod parapety"
5,15*13+4,14*2+2,12+1,11+5,57+2,7*104
"pod K7"
364,830
475,0
475,000
Součet
31
K
011 629991011
839,830
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
m2
1,45*1,97+1,75*1,97*3+2,7*1,8*104+5,57*3,75+5,2*0,57*13+4,1*0,57*2+2,1*0,57+
1,1*0,57
32
K
014 629995101
Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou
"W1"
870,0
584,557
584,557
m2
1 429,204
870,000
"W1x"
87,7
87,700
"W2"
290,0
290,000
"W2x"
84,15
"W4x"
2,754
"W3"
67,099+22,46*0,08
"W4"
25,704
Součet
84,150
2,754
68,896
25,704
1 429,204
33
K
014 629995102
Očištění zámečnických prvků otryskáním
"mříže"
m2
2,6*1,7*8*2
"servisní žebříky"
014 629995121
D
35
K
9
321 931978111
941111131
36
K
003
941111231
37
K
003
38
K
003
850,00
21,0
1,545
ks
10,000
85,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Úprava dilatační spáry konopný m provazem v konstrukci tl do 200 mm
441 039,03
m
1,7
1,700
168,00
285,60
21,0
35,00
92 838,62
21,0
0,80
118 833,43
21,0
30,00
79 575,96
21,0
1,700
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š
do 1,5 m v do 10 m
m2
2 652,532
(27,83+15,06+1,5*4)*2*4,6*2+(27,83+15,26+1,5*4)*2*4,6
1 351,204
(107,075+64,26*2+1,5*4)*4,5+107,075*2,0
1 301,328
Součet
2 652,532
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za
první a ZKD den použití
m2
2652,532*56
941111831
21,0
118,465
Zaslepení nefunkčních otvorů na fasádě
"det.2"
20 494,45
46,200
Součet
K
173,00
70,720
0,7*5,5*6*2
"větrací žaluziové mřížky"
(0,5*0,25+1,0*0,2*2+0,25*0,25*2+0,15*0,15+0,4*0,25)*2
34
118,465
148 541,792
148 541,792
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2
š do 1,5 m v do 10 m
m2
2 652,532
(27,83+15,06+1,5*4)*2*4,6*2+(27,83+15,26+1,5*4)*2*4,6
1 351,204
(107,075+64,26*2+1,5*4)*4,5+107,075*2,0
1 301,328
Součet
2 652,532
39
K
003 944511111
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
m2
2 652,532
8,00
21 220,26
21,0
40
K
003 944511211
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
m2
148 541,792
0,40
59 416,72
21,0
41
K
003 944511811
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
m2
2 652,532
5,00
13 262,66
21,0
42
K
014 952902051
Přípomocné práce pro specielní profese
kpl
1,000
10 000,00
10 000,00
21,0
43
K
014 952902121
Čištění budov zametení prostoru kolem budovy
m2
353,393
33,00
11 661,97
21,0
121,50
22,72
21,0
99,50
2 538,84
21,0
158,00
1 933,92
21,0
2 500,00
14 840,00
21,0
2652,532*56
148 541,792
(107,075+64,26*2)*1,5
353,393
953312112
44
K
011
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm
45
K
013 962031133
m2
0,187
m2
25,516
1,7*0,11
0,187
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
"obruba světlíků"
(3,6+1,7)*2*0,23*2
"detail 11"
4,876
(0,3+0,5)*2*0,67*15
"obezdívka skříně"
16,080
(0,7+1,2)*2*1,2
4,560
Součet
46
K
013 962081141
25,516
Bourání sropů ze skleněných tvárnic tl do 150 mm
m2
3,6*1,7*2
47
K
013 963051110
12,240
Bourání betonové manžety u světlíků
m3
(3,6+1,7)*2*0,28*2
48
K
013 966079851
Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2
49
K
013 974081111
Vysekání skelného provazce ze spáry mezi panely průřezu 30x30 mm
50
K
013 976071111
"det.2"
kus
95,000
9,50
902,50
21,0
m
44,400
20,70
919,08
21,0
m
26,000
129,00
3 354,00
21,0
6,60
9 432,75
21,0
11,1*4
Vybourání kovových madel a zábradlí
K
013 978015321
44,400
26,000
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %
m2
52
K
99
013 997013211
997013219
53
K
013
1 429,204
"W1"
870,0
"W1x"
87,7
870,000
87,700
"W2"
290,0
290,000
"W2x"
84,15
84,150
"W3"
67,099+22,46*0,08
68,896
"W4"
25,704
25,704
"W4x"
2,754
2,754
Součet
D
5,936
5,936
6,5*4
51
12,240
1 429,204
Přesun hmot
53 440,13
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
t
37,739
250,00
9 434,75
21,0
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu
suti ZKD 10 m
t
1 320,865
10,00
13 208,65
21,0
37,739*35
1 320,865
54
55
K
013 997013311
K
013 997013321
Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m
m
6,000
480,10
2 880,60
21,0
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití
m
720,000
5,00
3 600,00
21,0
37,739
198,00
7 472,32
21,0
1 094,431
8,70
9 521,55
21,0
6,0*120
720,000
997013501
56
57
K
013
K
013 997013509
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
t
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
37,739*29
1 094,431
58
K
013 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
t
37,739
110,00
4 151,29
21,0
59
K
011 998011001
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
t
35,233
90,00
3 170,97
21,0
D
PSV
Práce a dodávky PSV
D
712
Povlakové krytiny
60
K
712 712300832
1 104 884,92
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé
"detail 11"
712311101
61
K
712
62
M
MAT 111631500
3 801 762,59
m2
(0,3+0,5)*2*0,5*15
63
K
712
14,70
176,40
21,0
8,10
25,92
21,0
12,000
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo
asfaltovým
m2
3,200
t
0,001
30 100,00
30,10
21,0
3 568,480
5,90
21 054,03
21,0
0,4*0,4*20
712331101
12,000
3,200
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo
NAIP
m2
"W5s"
3298,0
3 298,000
"W6s"
262,0
262,000
"svisle u světlíků"
(3,6+1,7)*2*0,4*2
8,480
Součet
3 568,480
64
M
MAT 631272610
Separační sklovláknitá folie
m2
4 103,752
50,00
205 187,60
21,0
65
K
712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
m2
3 568,480
73,30
261 569,58
21,0
"W5s"
3298,0
"W6s"
262,0
"svisle u světlíků"
3 298,000
262,000
(3,6+1,7)*2*0,4*2
8,480
Součet
628522540
66
M
MAT
67
K
712
712363101
68
712363115
69
70
K
712
K
712 998712201
D
71
K
713
713 713131141
3 568,480
hydroizolační fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení, separační
sklovláknitý vlies, tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu
ve více vrstvách
m2
4 103,752
130,00
533 487,76
21,0
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do
polystyrenu nebo vlny
kus
11 155,881
3,00
33 467,64
21,0
úmyslně vynecháno
m2
0,000
0,00
0,00
21,0
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu
D do 300 mm
kus
4,000
310,40
1 241,60
21,0
%
2,710
17 949,92
48 644,29
21,0
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m
Izolace tepelné
1 514 291,21
Montáž izolace tepelné pod parapety tl.20-30mm
m2
(2,7*104+5,15*13+4,14*2+2,12+1,11+5,57)*0,15
54,725
106,00
5 800,85
21,0
54,725
72
M
MAT 283758140
deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 1000 x 30 mm
m2
55,820
55,90
3 120,34
21,0
73
K
713 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek
m2
69,400
106,50
7 391,10
21,0
"u pilířů mezi W1 W2"
74
M
MAT 283761020
713141111
75
K
713
1,3*0,25*98*2+1,9*0,25*12
69,400
deska fasádní polystyrénová EPS s příměsí grafitu 1000 x 500 x 30 mm
m2
70,788
69,00
4 884,37
21,0
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů,
dílců, desek
m2
3 560,000
50,00
178 000,00
21,0
256,00
861 173,76
21,0
1 600,00
427 584,00
21,0
26 336,79
21,0
"W5s"
3298,0
"W6s"
262,0
3 298,000
262,000
Součet
76
M
MAT 283723190
77
M
MAT 283759130
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm
"W5s"
K
D
79
K
713 998713201
721
721 721140806
m2
3298,0*1,02
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm
"W6s"
78
3 560,000
3 363,960
m3
262,0*1,02
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
3 363,960
267,240
267,240
%
1,770
14 879,54
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí litinové do DN 200
"detail 12"
57 490,79
m
1,5*14
21,000
184,90
3 882,90
21,0
21,000
80
K
721 721210822
Demontáž vpustí střešních DN 100
kus
20,000
132,90
2 658,00
21,0
81
K
721 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110
kus
20,000
2 500,00
50 000,00
21,0
K
721 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
%
1,680
565,41
949,89
21,0
82
D
83
K
743
741 743621111
D
84
85
751
K
751 751398024
K
751 998751201
D
764
Elektromontáže - hrubá montáž
293 792,86
Část hromosvodů - nové zateplené střechy viz výkaz elektroinstalací
kpl
1,000
293 792,86
Vzduchotechnika
293 792,86
21,0
2 007,48
Z4 - Z8 Posunutí větracích mřížek na tepelnou izolaci a prodloužení potrubí
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
kus
7,000
285,30
%
0,520
19,97
Konstrukce klempířské
1 997,10
21,0
10,38
21,0
552 213,16
86
K
764 764242520
Žlabové hrdlo závěsné šikmé + úprava svodu
kus
5,000
415,20
2 076,00
21,0
87
K
764 764296520
K10 Kotvící poplastovaná lišta + krycí lišta z TiZn rš 50+100mm
m
18,000
185,00
3 330,00
21,0
88
K
764 764352920
Demontáž a zpětná montáž stávajícího okapního žlabu - viz detail 5
m
113,200
194,00
21 960,80
21,0
K
764 764410340
Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 260 mm včetně rohů
m
280,800
260,00
73 008,00
21,0
315,00
26 469,45
21,0
33,30
12 148,84
21,0
89
2,7*104
90
K
764 764410350
280,800
Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 315 mm včetně rohů
m
5,15*13+4,14*2+2,12+1,11+5,57
91
K
764 764410850
84,030
84,030
Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm
m
2,7*104
364,830
280,800
5,15*13+4,14*2+2,12+1,11+5,57
84,030
Součet
364,830
92
K
764 764430840
Demontáž oplechování zdí rš 340 mm
m
140,500
34,20
4 805,10
21,0
93
K
764 764430850
Demontáž oplechování zdí rš 700 mm
m
475,000
38,00
18 050,00
21,0
94
K
764 764451902
Úprava stávajících dešťových svodů
m
9,000
203,00
1 827,00
21,0
340,00
47 770,00
21,0
1,8*5
9,000
K
764 764530530
Oplechování TiZn zdí rš 340 mm včetně rohů
m
140,500
96
K
764 764530560
Oplechování TiZn zdí rš 700 mm včetně rohů
m
475,000
700,00
332 500,00
21,0
97
K
764 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
%
1,520
5 439,45
8 267,97
21,0
95
D
98
K
767
767 767132812
Konstrukce zámečnické
152 521,85
Demontáž konstrukce zadní stěny přístavku
m2
24,3*3,0
767312512
99
100
K
767
K
767 767662120
282,50
20 594,25
21,0
2,000
38 500,00
77 000,00
21,0
59,233
266,00
15 755,98
21,0
72,900
Montáž a dodávka pásových světlíků - cenový odhad , bude upřesněno dle
skutečnosti
kpl
Demontáž a zpětná montáž zámečnických prvků
m2
"mříže"
"servisní žebříky"
72,900
2,6*1,7*8
35,360
0,7*5,5*6
23,100
"větrací žaluziové mřížky"
0,5*0,25+1,0*0,2*2+0,25*0,25*2+0,15*0,15+0,4*0,25
0,773
Součet
59,233
101
K
767 767662210
01 Zabezpečovací zařízení na fasádě - prodloužení kotev
kpl
1,000
980,00
980,00
21,0
102
K
767 767662211
Z1 Výložník + elektroinstalační krabice
kpl
1,000
3 900,00
3 900,00
21,0
103
K
767 767711110
Z9 Oprava brány - odřezání a obnovení ochranného nátěru
kpl
1,000
9 500,00
9 500,00
21,0
104
K
767 767711120
Úprava hromosvodů na fasádách
kpl
1,000
15 000,00
15 000,00
21,0
490,00
4 410,00
21,0
767721120
K
767
02 Manžeta z nevyztužené folii pro střešní kruhové prostupy stažená ocelovou
objímkou,zatmelená prům.200mm
ks
9,000
106
K
767 767721140
03 Dtto prům.400mm
ks
5,000
670,00
3 350,00
21,0
107
K
767 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
%
1,350
1 504,90
2 031,62
21,0
105
D
781
Dokončovací práce - obklady keramické
87 930,94
108
K
781 781544210
Montáž obkladů u želbet.věnců 255x120 mm lepenými flexibilním lepidlem
m
298,000
209,50
62 431,00
21,0
109
M
MAT 597611600
dlaždice 255/120/15
m2
37,190
286,90
10 669,81
21,0
40,40
12 435,12
21,0
2 395,01
21,0
298,0*0,12*1,04
781779196
37,190
110
K
781
Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem
dvousložkovým
111
K
781 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
m2
225,18+82,62
D
112
K
783
783 783221112
307,800
307,800
%
2,800
855,36
Dokončovací práce - nátěry
36 629,38
Nátěry syntetické dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email
"mříže"
"servisní žebříky"
2,6*1,7*8*2
0,7*5,5*6*2
"větrací žaluziové mřížky"
(0,5*0,25+1,0*0,2*2+0,25*0,25*2+0,15*0,15+0,4*0,25)*2
Součet
m2
118,465
70,720
46,200
1,545
118,465
309,20
36 629,38
21,0
Mezisoučet HSV dodávky
345 749,21
Mezisoučet HSV montáž
1 987 431,75
Mezisoučet PSV dodávky
2 046 137,74
Mezisoučet PSV montáž
1 755 624,85
Celkem
6 134 943,55
Zakázka č:
Název akce: ČZU SUCHDOL
Specifikace materiálu - výkaz výměr
P.Č. CENÍK M21
NÁZEV
DOPORUČENÝ STANDARD DOPORUČ.VÝROBCE POZNÁMKA ks/m/hod
MONTÁŽ
jed.cena
MATERIÁL
celkem
jed.cena
celkem
Rozvaděče:
ks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nejsou obsaženy
Svítidla(včetně světelných zdrojů a příslušenství):
nejsou obsaženy
ks
ks
Kabely:
nejsou obsaženy
Koncové prvky:
nejsou obsaženy
Instalační materiál:
Jímací vodič AlMgSi pr. 8 mm, vč. Podpěr PV21
Svodový vodič FeZn pr. 10 mm
Svorka spojovací (SS)
Svorka křížová (SK)
Svorka okapová (SO)
Pásek FeZn 30x4 volně vč. Svorek
Podpěra pro svodový vodič - zdivo
Svorka připojovací (SP)
Svorka zkušební (SZ)
Ochranný úhelník (OÚ)
Držák úhelníku
Plastový označovací štítek
Demontáž stávající instalace
Svorka k jímací tyči
Jímací tyč 1,5 m
betonový podstavec pro jímač na ploché střeše
Svorka na trubku do 150 mm
Svorka univerzální
Montáž hromosvodu vč. Revize
Nosné konstrukce - vodorovné:
Ocelová konstrukce elektrolyticky zinkovaná
m
m
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
kg
1340
150
498
110
160
245
160
50
22
22
22
22
0
15
15
15
50
45
1
153 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153 450,00
30,33
16,41
8,22
19,47
24,57
29,30
18,43
11,34
25,52
151,20
22,77
4,73
0,00
30,33
169,16
212,63
62,18
11,91
40 648,23
2 460,78
4 094,31
2 141,37
3 931,20
7 177,28
2 948,40
567,00
561,33
3 326,40
501,04
103,95
0,00
455,02
2 537,33
3 189,38
3 109,05
535,82
0,00
Ocelový stožár pro antény, zinkovaný
m
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 725,00
Ostatní materiál:
Podružný elektroinstalační materiál
Demontážní práce:
Demontáž stávajících rozvaděčů
Demontáž silové kabeláže
Demontáž koncových prvků elektroinstalace
Spojené ostatní práce:
výkop 35x 70 pro uzemnění
Zednické přípomoce
Sekání drážek pro kabely
Průrazy stěn a stropů
Odvoz suti
Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu
Doprava
Ostatní:
Výchozí revize
Výrobní dokumentace
PD skutečného provedení
kpl
kpl
kpl
kpl
m
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
ks
ks
ks
1
-
235
0
0
0
0
0
0
198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
1
6 750,00
3 150,00
900,00
celkem
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Poznámka: Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak,
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4 725,00
6 750,00
3 150,00
900,00
210 780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 012,86
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovativní techniky
ÚT - VYTÁPĚNÍ - VÝPIS MATERIÁLU
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.
Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.
Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.
Prostupy stavebními konstrukcemi DN100 a vyšší budou připraveny stavbou.
č.p.
název
MJ
počet
cena/MJ celk.cena
popis
plastové potrubí, PN 16, 95°C, pro rozvody ÚT, spojuje se
svěrným šroubením TA, RA nebo pressfitinkami, materiál
síťovaný polyetylén, hliníková vrstva (např. Alpex-Duo)
1.
potrubí, izolace, kotvení
1.1 20x2,0
1.2 tloušťka stěny 20 mm - pro potrubí 20x2,0
1.3 objímka šroubová pro D20
bm
bm
ks
116
116
232
185
44
24
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
nová otopná tělesa
22VK 600/700
22VK 600/800
22VK 600/900
22VK 600/1000
22VK 600/1600
připojovací šroubení přímé
termostatický ventil
termostatická hlavice
navrtávací konzola do stěny pro desková tělesa
krytka připojovací armatury
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
5
5
5
10
5
2 047
2 152
2 259
2 410
3 094
404
388
281
95
109
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
rekonstrukce stávajících otopných těles
rozměr 800x600x100
rozměr 1200x600x60
rozměr 1600x600x100
rozměr 1800x600x100
termostatický ventil
termostatická hlavice
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2
20
2
139
55
55
609
678
1 188
1 388
388
281
21 496
5 046
5 652
2 047 deskové těleso, připojení pravé
2 152
2 259
2 410
3 094
2 018
1 940
1 405
948 objednat s dodávkou těles
544
1 218
13 555
2 377
192 883
21 341
15 456
nátěr otopného tělesa, výměna horní mřížky a bočních krytů
nátěr otopného tělesa, výměna horní mřížky a bočních krytů
nátěr otopného tělesa, výměna horní mřížky a bočních krytů
nátěr otopného tělesa, výměna horní mřížky a bočních krytů
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
návaznost na stavbu
vrtané prostupy do dimenze DN100
začištění prostupů
demontáž a přesun ot.těles
demontáž ot.těles
přeložení stáv.5Potrubí sdo stěny DN20
napojení nových rozvodů na stávající potrubí
montáž otopné soustavy
osazení nových otopných těles
zkouška těsnosti potrubí
napuštění a vyregulování soustavy
dokumentace skutečného provedení
CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL
(cena za materiál, včetně montáže)
kpl
kpl
ks
ks
bm
ks
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1
1
4
1
4
6
1
1
1
1
1
3 045
870
566
218
195
383
76 560
1 088
1 409
9 375
10 875
3 045
870
2 262
218
780
2 297
76 560
1 088
1 409
9 375
10 875
406 619 ceny jsou uvedeny bez DPH
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovativní techniky
ZTK - KANALIZACE - VÝPIS MATERIÁLU
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.
Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.
Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.
Prostupy stavebními konstrukcemi DN100 a vyšší budou připraveny stavbou.
1.
potrubí
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
PP DN40
PP DN50
PP DN75
PP DN110
PP DN125
PVC DN110
PVC DN125
PVC DN160
PVC DN200
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
32
154
50
105
66
301
442
116
190
264
273
215
265
342
141
201
264
338
8 454
42 094
10 772
27 808
22 563
42 559
88 810
30 620
64 276
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
kolena
PP DN110 - 45°
PP DN110 - 87°
PP DN125 - 45°
PP DN125 - 87°
PVC DN110 - 45°
PVC DN110 - 87°
PVC DN125 - 45°
PVC DN125 - 87°
PVC DN160 - 45°
PVC DN160 - 87°
PVC DN200 - 15°
PVC DN200 - 45°
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
12
8
10
5
382
69
140
12
93
15
8
22
36
41
126
155
23
27
35
44
55
67
109
121
428
326
1 258
774
8 866
1 887
4 881
527
5 087
1 001
871
2 670
připojovací a odpadní potrubí budou provedena z potrubí z polypropylenu a
ležatá potrubí vedená v zemi z potrubí z polyvinylchloridu
připojovací potrubí včetně tvarovek
připojovací potrubí včetně tvarovek
připojovací potrubí včetně tvarovek
připojovací potrubí včetně tvarovek
2.13 PP PK DN50/40
2.14 PP PK DN50/50
ks
ks
76
16
18
22
1 357 připojovací koleno pro umyvadlo
354 připojovací koleno pro dřez
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
nesouosá redukce
PP DN75/50
PP DN110/50
PP DN110/75
PP DN125/110
PVC DN125/110
PVC DN160/110
PVC DN160/125
PVC DN200/160
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2
78
8
15
40
1
18
5
26
37
37
81
24
40
44
91
53
2 851
292
1 211
944
40
784
453
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
odbočky
PP DN50/50 - 87°
PP DN75/50 - 87°
PP DN100/50 - 87°
PP DN100/100 - 87°
PP DN110/1110/110 - 67°
PP DN110/1110/110 - 87°
PVC DN110/110 - 45°
PVC DN125/110 - 45°
PVC DN125/125 - 45°
PVC DN160/110 - 45°
PVC DN160/125 - 45°
PVC DN160/160 - 45°
PVC DN200/125 - 45°
PVC DN200/160 - 45°
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
9
13
1
4
1
1
15
54
26
4
2
1
8
11
32
48
65
79
79
79
52
61
75
89
109
121
205
211
291
619
65
316
79
79
783
3 287
1 961
356
219
121
1 641
2 320
ks
14
419
5 867
ks
76
54
4 097
ks
76
212
16 116
5.
5.1
5.2
5.3
připojovací tvarovky a zápachové uzávěrky
Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem
nastavitelným od 0 - 90°
Odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem,
šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4"
Sifon pro umyvadlo
5.4
Podomítková zápachová uzávěrka DN50 pro
umyvadla s vyjímatelnou vložkou tvořící zápachový
uzávěr
ks
2
1 007
2 013
5.5
Odpadní ventil 6/4" pro dřezy, připojovací závit 6/4"
ks
16
227
3 625
5.6
Zápachová uzávěrka DN50x6/4"bez přípojky ke
spotřebičům se stavitelným kulovým kloubem na
odtoku
ks
16
233
3 732
5.7
Podomítková zápachová uzávěrka DN50 s vyjímatelnou
vložkou tvořící zápachový uzávěr, pro přípojovací soupravu
DN32 (pro kotle a digestoře)
ks
24
596
14 311
5.8
Kondenzační sifon DN32 s vodorovným odtokem a
svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné
připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s
břitovým těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60
mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička)
a čistící vložkou.
ks
10
604
6 035
5.9
Odsávací zápachová uzávěrka DN50 pro pisoáry s vnitřním
vodorovným odtokem, s kloubem na odtoku
ks
5
619
3 095
7
650
4 547
10
765
7 652
64
231
75
105
66
15
15
23
27
33
974
3 515
1 712
2 862
2 193
Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem,
pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou
5.10 PRIMUS, s plastovým výškově stavitelným
ks
nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a
mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.
Podlahová vpust DN100 se svislým odtokem, pevným
izolačním límcem, sifonovou vložkou PRIMUS, s
5.11 plastovým výškově stavitelným nástavcem s
ks
rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z
nerezové oceli 115x115mm.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
kotvení
pro potrubí DN40
pro potrubí DN50
pro potrubí DN75
pro potrubí DN100
pro potrubí DN125
ks
ks
ks
ks
ks
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
ostatní
větrací hlavice PP DN75
větrací hlavice PP DN110
čistící kus PP DN75
čistící kus PP DN100
čistící kus PP DN125
čistící kus PVC DN110
čistící kus PVC DN125
čistící kus PVC DN160
čistící kus PVC DN200
přechod PVC-kamenina DN125
přechod PVC-kamenina DN150
přechod PVC-kamenina DN200
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
3
7
4
15
15
1
18
4
14
2
5
5
407
346
106
122
332
234
285
328
611
566
669
1 010
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
návaznost na stavbu
vrtané prostupy do dimenze DN100
chránička DN200
chránička DN250
chránička DN300
osazení chrániček
požární ucpávky
kpl
bm
bm
bm
kpl
kpl
1
10
2
4
1
1
4 250
677
1 589
1 782
5 463
87 550
8.7
revizní dvířka 300/300mm
ks
34
893
8.8
zkouška těsnosti potrubí
nádrž na ředění kyselin, včetně technologie na ředění
kyselin
odlučovač ropných látek - 4l/s
revizní šachta prům 0,8m, včetně poklopu
revizní šachta 1,8x1,0m, hl.1,15m
revizní šachta 1,8x1,0m, hl.1,50m
revizní šachta 1,8x1,0m, hl.1,85m
revizní šachta 1,8x1,0m, hl.2,2m
revizní šachta 1,2x1,0m, hl. 1,60m
revizní šachta 1,2x1,0m, hl. 1,70m
revizní šachta 1,2x1,0m, hl. 1,75m
kpl
1
19 822
kpl
1
13 600
kpl
kpl
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
1
2
1
1
35 668
26 481
5 950
6 800
13 075
13 925
6 800
12 650
12 650
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
1 220
2 419
425
1 836
4 973
234
5 136
1 312
8 548
1 132
3 346
5 049
4 250
6 770
3 178
7 127
5 463
87 550 každý prostup hranicí požárního úseku bude utěsněn požární ucpávkou
přístup k čístícím kusům a konden. sifonům, instalační dvířka budou
30 345 upravena dle povrchu stěny, za dvířky jsou uzávěry, povrch a způsob
otvírání bude konzultován s investorem.
19 822
plastová jímka 1,0mx1,0 s poklopem 0,6x0,6,m, vystrojená technologií na
13 600
ředění kyselin - přesný popis viz TZ
35 668 včetně vyrovnávacího prstence a poklopu
26 481 hloubka 1,9m, z betonových skruží a poklopu
5 950 poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
6 800 poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
13 075 poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
13 925 poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
13 600 poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
12 650 poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
12 650 poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
revizní šachta 1,2x1,0m, hl. 1,90m
revizní šachta 1,2x1,0m, hl. 1,95m
revizní šachta 1,2x1,0m, hl. 2,25m
revizní šachta 1,2x1,0m, hl. 2,1m
revizní šachta 0,8x1,0m, hl.1,2m
úprava stávajících šachet pře objektem dle nových
hloubek
výkop jám pro šachty
výkop rýhy pro kanalizační potrubí
pískový podsyp a obsyp
zához výkopu vytěženou zeminou
hutnění zásypu, dle. ČSN 733050
odvoz přebytečného vykopku
obetonování potrubí, odlučovače ropných látek a
nádrže na ředění kyselin
montáž domovní kanalizace
dokumentace skutečného provedení
CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL
(cena za materiál, včetně montáže)
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
13 925
13 925
13 925
13 925
5 950
13 925
13 925
13 925
13 925
5 950
ks
6
12 750
76 500
m3
m3
m3
m3
kpl
kpl
63
785
209
576
1
1
383
383
510
64
10 965
50 150
m3
22
1 700
37 400
kpl
kpl
1
1
123 250
8 405
123 250
8 405
poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
poklop viz tabulka zámečnických výrobků ve stav. části
24 098
300 263 od hloubky 1,2m bude výkop pažen
106 590 podsyp 0,1m pod potrubí, obsyp do výšky 0,3m nad potrubí
36 720
10 965
50 150
1 659 875 ceny jsou uvedeny bez DPH
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovativní techniky
ZTV - VODOVOD - VÝPIS MATERIÁLU
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.
Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.
Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.
Prostupy stavebními konstrukcemi DN100 a vyšší budou připraveny stavbou.
A.
ROZVODY PITNÉ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
potrubí
20x2,8
25x3,5
32x4,4
40x5,5
50x6,9
63x8,6
75x10,3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
tepelná izolace potrubí
pro potrubí studené vody
tloušťka 13mm, pro potrubí 20x2,8
tloušťka 13mm, pro potrubí 25x3,5
tloušťka 13mm, pro potrubí 32x4,4
tloušťka 13mm, pro potrubí 40x5,5
tloušťka 13mm, pro potrubí 50x6,8
tloušťka 13mm, pro potrubí 75x10,3
bm
bm
bm
bm
bm
bm
383
183
148
284
59
11
54
54
58
67
79
103
20 607
9 846
8 617
19 167
4 659
1 133
2.7
2.8
pro potrubí teplé vody a cirkulace
tloušťka 13mm, pro potrubí 20x2,8
tloušťka 20mm, pro potrubí 25x3,5
bm
bm
418
230
54
80
22 490
18 475
plastové potrubí PPs, tlaková řada PN16; včetně tvarovek
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
801
413
544
597
132
11
11
121
143
167
199
239
303
395
97 035
59 089
90 852
118 784
31 542
3 333
4 345
izolační trubice
2.9
2.10
2.11
2.12
tloušťka 25mm, pro potrubí 32x4,4
tloušťka 30mm, pro potrubí 40x5,5
tloušťka 40mm, pro potrubí 50x6,8
tloušťka 13mm, pro potrubí 63x8,6
bm
bm
bm
bm
396
313
73
11
100
115
152
92
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
kotvení potrubí
objímka šroubová pro D20
objímka šroubová pro D25
objímka šroubová pro D32
objímka šroubová pro D40
objímka šroubová pro D50
objímka šroubová pro D63
objímka šroubová pro D75
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 602
826
1 088
1 194
264
22
22
12
14
18
20
23
32
35
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
ohřev TV, ostatní armatury a doplňky
RV DN15
el. Zásobník TV - objem 80l
el. Zásobník TV - objem 50l
KK DN25 s přip. hadice
KK DN15 s přip. hadice
KK DN15
KK DN20
KK DN25
KK DN32
KK DN80
KK DN25 s vypouštěním
zpětná klapka DN 25
pojistný ventil DN 25
manometr
regulační armatura DN15
regulační armatura DN20
regulační armatura DN32
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
67
3
1
2
20
1
6
8
4
1
4
4
4
4
1
6
4
156
18 035
16 889
269
230
285
360
468
588
2 550
534
482
708
1 170
1 371
1 492
1 923
5.
zařizovací předměty + baterie
39 416
36 130
11 119
1 007
19 064 dle výrobce potrubí
11 234
19 421
24 358
6 059
711
767
10 433 rohový ventil, chrom
54 104
16 889
537
4 609
285
2 159
3 742
2 353
2 550
2 137
1 930
2 833
4 682
1 371
8 951
7 690
zařizovací předměty, baterie a ovládací tlačítka budou předem schváleny
investorem
5.1
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
závěsná záchodová mísa - WC
stavební souprava pro předstěnovou montáž pro
závěsné záchodové mísy + nádržka
sedátko pro závěsnou záchodovou mísu
ovládací tlačítko
závěsná kombi záchodová mísa pro imobilní - Wci
sedátko pro závěsnou záchodovou mísu
výlevka - VL
nástěnná baterie pro výlevku
výlevka laboratoř - VL
baterie pro výlevku v laboratoři
umyvadlo - U
nástěnná baterie pro umyvadlo (učebny)
stojánková baterie pro umyvadlo (soc. zázemí)
umyvadlo - Ui
baterie pro Ui
dřez - D
dvoudřez - D
dřezová baterie nástěnná
pisoár - P
senzorové splachování pisoárů
zdroj napájení pro senzorová splachování
nástěnná sprchová baterie, vč. sprchy a tyče
sprchové dveře - š=1,0m
ks
8
1 378
11 025
ks
8
4 008
32 065
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
ks
8
8
2
2
3
3
1
1
76
59
17
2
2
15
1
16
5
5
3
7
7
454
846
2 613
454
3 389
1 172
3 389
1 172
1 175
1 264
1 048
1 556
1 169
2 068
2 576
944
6 078
723
912
1 793
3 965
3 636
6 771
5 227
909
10 166
3 516
3 389
1 172
89 264
74 548
17 811
3 113
2 337
31 014
2 576
15 112 1 nástěnná baterie bude umístěna nan stěně v m.č. 0.05
30 390
3 613
2 735
12 549
27 755 plastový rám, výplň polystyrol
6.
6.1
6.2
návaznost na stavbu
vrtané prostupy do dimenze DN100
požární ucpávky
kpl
kpl
1
1
4 250
71 400
6.3
revizní dvířka 300/300mm
ks
9
736
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
desinfekce potrubí
tlaková zkouška potrubí
zkouška těsnosti potrubí
kompletace zařizovacích předmětů
montáž domovního vodovodu
dokumentace skutečného provedení
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1
1
1
1
1
1
6 398
15 524
7 753
23 341
3 570
10 200
5.2
4 250
71 400 každý prostup hranicí požárního úseku bude utěsněn požární ucpávkou
přístup k napájecímu zdroji, instalační dvířka budou upravena dle
6 621 povrchu stěny, za dvířky jsou uzávěry, povrch a způsob otvírání bude
konzultován s investorem.
6 398
15 524
7 753
23 341
3 570
10 200
B.
POŽÁRNÍ VODOVOD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
oc. DN50
oc. DN32
objímka šroubová pro DN50
objímka šroubová pro DN32
PE100 DN80
signalizační vodič
zemní výstražná fólie
výkop rýhy
pískový obsyp a zásyp
zához výkopu zeminou
hutnění zeminy 95% PCS
přesun přebytečného výkopku
desinfekce potrubí
tlaková zkouška potrubí
zkouška těsnosti potrubí
montáž požárního vodovodu
dokumentace skutečného provedení
CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL
(cena za materiál, včetně montáže)
bm
bm
ks
ks
bm
bm
bm
bm
m3
m3
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
66
39
132
78
90
90
90
90
36
108
1
1
1
1
1
1
1
341
264
23
18
425
54
27
502
510
64
7 225
7 650
497
1 755
893
2 380
2 975
22 496
10 292
3 029
1 392
38 210
4 877
2 391
45 135
18 360
6 885
7 225
7 650
497
1 755
893
2 380
2 975
potrubí
potrubí
dle výrobce potrubí
dle výrobce potrubí
prům. hloubka 1,6m
1 522 699 ceny jsou uvedeny bez DPH
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovativní techniky
DOMOVNÍ PLYNOVOD - VÝPIS MATERIÁLU
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality.
Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard.
Náhrady materiálů je nutno před realizací stavby projednat s projektantem.
Prostupy stavebními konstrukcemi DN100 a vyšší budou připraveny stavbou.
č.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
název
ocel.potrubí DN15
ocel.potrubí DN20
ocel.potrubí DN25
ocel.potrubí DN32
ocel.potrubí DN40
ocel.potrubí DN50
ocel.potrubí DN65
ocel.potrubí DN80
šroubové objímky pro potrubí DN15
šroubové objímky pro potrubí DN20
šroubové objímky pro potrubí DN25
šroubové objímky pro potrubí DN32
šroubové objímky pro potrubí DN40
šroubové objímky pro potrubí DN50
šroubové objímky pro potrubí DN65
šroubové objímky pro potrubí DN80
kulový kohout DN15
kulový kohout DN20
kulový kohout DN50
kulový kohout DN80
potrubí odkouření kotlů DN100
bezpečnostní uzávěr BAP DN80
čidla úniku plynu (napojena na BAP)
vrtané prostupy do dimenze DN100
požární ucpávka pro potrubí DN32
MJ
počet
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
bm
ks
ks
kpl
ks
8
3
2
83
80
75
154
74
5
2
1
33
31
27
51
21
15
13
1
2
20
1
17
1
1
cena/MJ
celk.cena
227
251
284
324
364
406
446
536
10
11
13
17
19
22
30
40
148
205
915
5 104
1 552
25 328
672
1 600
603
60/83
1 817
753
567
26 929
29 115
30 445
68 701
39 628
52
21
13
558
591
579
1 561
858
2 220
2 666
915
10 207
31 040
25 328
11 424
1 600
603
popis
potrubí včetně tvarovek
kotvení potrubí
kotvení potrubí
kotvení potrubí
kotvení potrubí
kotvení potrubí
kotvení potrubí
kotvení potrubí
kotvení potrubí
propojení čidel a BAP viz, projekt elektroinstalace
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
požární ucpávka pro potrubí DN50
nátěr žluté barvy
tlaková zkouška
revize plynového zařízení
montáž domovního plynovodu
napojení nových rozvodů na stávající
demontáž stávajících rozvodů (cca 500m)
dokumentace skutečného provedení
ks
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1
1
1
1
1
1
1
1
654
36 915
2 769
8 503
20 000
14 775
12 360
5 933
CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL
(cena za materiál, včetně montáže)
654
36 915
2 769
8 503
20 000
14 775
12 360
5 933
390 099 ceny jsou uvedeny bez DPH
61/83
FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM INOVACÍ TECHNIKY
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM 10,56kwp
Fotovoltaický panel křemíkových polokrystalických FVmodulů, 240Wp
FV-měniče bez oddělovacího transformátoru se dvěma
nezávislými DC vstupy (MPPT) a s třífázovým AC
výstupem
Rozvaděče
Kabel vč. Lišt, drátů, spojovacích materiálů, konektorů
Konstrukce FV panelů ocelovo-hliníková - stabilní
Konstrukce FV panelů ocelovo-hliníková - variabilní
Konstrukce odrazné plochy pro FV panely
Instalace systému
PD, revize, výrobní dokumentace, statické posudky
Doprava systémů a techniků
Monitoring
počet MJ
ks
cena MJ
(Kč)
celkem
(Kč)
44
4 483,80
197 287,20
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37 251,90
57 129,30
24 960,60
51 860,70
76 257,00
71 802,00
54 560,70
7 554,60
5 938,20
49 000,00
74 503,80
57 129,30
24 960,60
51 860,70
76 257,00
71 802,00
54 560,70
7 554,60
5 938,20
49 000,00
CELKEM BEZ DPH (Kč)
670 854,10
pč. kód položky
Název
Mj Počet
Silnoproudá elektroinstalace
mj
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky,
ks
cena
celkem
63 177,66
87 129,63
76 989,78
81 630,36
28 391,58
29 533,46
27 377,60
38 202,57
47 145,74
100 448,46
46 424,07
40 778,64
38 266,52
63 442,58
64 922,45
40 641,62
svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný materiál
potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj.
včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují
náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách
uvedeno
jinak. propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů.
Tento
orientační
Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. Uchazeč o
zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a
práce nutné, ke kompletnímu provedení díla dle projektové dokumentace, ČSN EN a
legislativy.
Dodávky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rozvaděč R1 - viz výkres č.6
ks
1,00
63 177,66
Rozvaděč R2 - viz výkres č.12
ks
1,00
87 129,63
Rozvaděč R3 - viz výkres č.17
ks
1,00
76 989,78
Rozvaděč R1.1 - viz výkres č.7
ks
1,00
81 630,36
Rozvaděč R1.2 - viz výkres č.8
ks
1,00
28 391,58
Rozvaděč R1.3a - viz výkres č.9
ks
1,00
29 533,46
Rozvaděč R1.3b - viz výkres č.10
ks
1,00
27 377,60
Rozvaděč R1.4 - viz výkres č.11
ks
1,00
38 202,57
Rozvaděč R2.1 - viz výkres č.13
ks
1,00
47 145,74
Rozvaděč R2.2 - viz výkres č. 14
ks
1,00
100 448,46
Rozvaděč R2.3 - viz výkres č.15
ks
1,00
46 424,07
Rozvaděč R2.4 - viz výkres č.16
ks
1,00
40 778,64
Rozvaděč R3.1 - viz výkres č.18
ks
1,00
38 266,52
Rozvaděč R3.2 - viz výkres č.19
ks
1,00
63 442,58
Rozvaděč R3.3 - viz výkres č.20
ks
1,00
64 922,45
Rozvaděč R3.4 - viz výkres č.21
ks
1,00
40 641,62
17
18
Zásuvková skříň 1x400V/32A 5p, 1x400V/16A 5p, 2x230V; jištěná jističi a chráničem, IP44 ks
7,00
2 909,50
Přípojková skříň, 6 pojistkových vývodů, 2 dveřová, osazená do výklenku ve stěně
ks
Podlahová krabice s redukovanou hloubkou 65 mm pro 24 modulů - osazení: 8x zásuvka
4,00
24 060,68
19
20
21
22
23
24
230V (z toho 1x s přepěťovou ochranou), 2x datová dvojzásuvka cat 5E
ks
17,00
2 749,21
Spínač č.1, kompletní, včetně rámečku apod.
ks
57,00
96,25
Spínač č.5, kompletní, včetně rámečku apod.
ks
66,00
124,46
Spínač č.6, kompletní, včetně rámečku apod.
ks
34,00
100,94
Spínač č.6+6, kompletní, včetně rámečku apod.
ks
40,00
147,20
Spínač č.7, kompletní, včetně rámečku apod.
ks
2,00
129,74
25
26
Tlačítko zapínací; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, kompletní, včetně rámečku, doutnavky apod.
ks
82,00
123,33
Tlačítko zapínací; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, kompletní, včetně rámečku, apod., IP44
ks
19,00
127,16
10 112,82
2 416,09
27
Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá, vestavný, kompletní, včetně rámečku apod.
ks
25,00
112,28
2 807,07
28
29
30
31
32
Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; b. bílá, vestavný, kompletní, včetně rámečku apod.
ks
12,00
112,28
Přepínač sériový IP 44; řazení 5; b. bílá
ks
14,00
129,21
Přepínač křížový IP 44; řazení 7; b. bílá
ks
1,00
136,75
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. bílá
ks
1 696,00
84,67
Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; b. bílá
ks
17,00
97,20
1 347,39
1 808,88
136,75
143 604,25
1 652,42
33
34
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; b. bordó
ks
317,00
679,93
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá, s ochranou proti
ks
597,00
119,88
35
36
37
38
39
40
41
přepetí
ks
77,00
896,36
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A
ks
176,00
109,97
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A
ks
82,00
115,79
Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 63 A
ks
8,00
538,26
Pohybové čidlo, b. bílá, reléový výstup, úhel záběru 170 st, dosah 10m
ks
12,00
1 210,35
Žaluziový spínač, b. bílá, kompletní
ks
1,00
157,94
hlav.vypínač 25A/11kW AC23 ve skříňce
A - Vestavná mřížková svítidla pro zdroje T8, 4x18W, těleso: bíle práškově lakovaný
ks
13,00
867,83
69 019,58
19 354,21
9 494,46
4 306,06
14 524,21
157,94
11 281,73
20 366,48
96 242,71
46 736,65
5 486,30
8 214,05
3 432,02
5 887,87
259,48
215 538,37
71 570,25
(RAL9003) ocelový plech parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými
42
příčnými lamelami, elektronický předřadník
B - Zářivkové průmyslové svítidlo s krytím IP65, 2x58W, těleso: ABS nebo PC, bíle
ks
308,00
669,60
206 235,41
43
lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony, elektronický předřadník
ks
C - Přisazené svítidlo s krytem, 2x36W, Těleso: Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový
3,00
797,49
2 392,46
44
plech, prizmatický polystyrolový kryt, elektronický předřadník
D - Zářivkové průmyslové svítidlo s krytím IP65, 2x36W, těleso: ABS nebo PC, bíle
ks
7,00
999,37
6 995,58
45
lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony, elektronický předřadník
E - Přisazené mřížkové svítidlo 2x58W, Těleso: Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový
ks
24,00
721,67
17 319,96
ks
84,00
797,49
66 988,78
169 697,70
1 948,50
plech, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami,
46
elektronický předřadník
F - Zářivkové průmyslové svítidlo s krytím IP65, 2x49W, těleso: ABS nebo PC, bíle
47
48
lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony, elektronický předřadník
ks
199,00
852,75
G - Stropní přisazené svítidlo 1x58W, IP20, EVG, asymetrický reflektor
ks
2,00
974,25
H - Zářivkové průmyslové svítidlo s krytím IP65, 2x80W, těleso: ABS nebo PC, bíle
49
50
51
lakovaný ocelový reflektor ve svítidle, PC spony, elektronický předřadník
ks
125,00
1 530,57
J - vestavné (downlight) 2x26W KZ, ECG,čirý kryt, vč. Příslušenství, IP44
ks
8,00
1 578,07
K - Rastrové vestavné svítidlo 1x54W, IP20, EVG, asymetrický reflektor
L - Vestavná mřížková svítidla pro zdroje T8, 4x18W, těleso: bíle práškově lakovaný
ks
15,00
1 302,65
předřadník, IP54
ks
54,00
3 495,05
N - Nouzové svítidlo 8W, AT-CT, IP65, SE, 1-3h, rest mode, vč. příslušenství
ks
13,00
1 181,77
N1 - Nouzové svítidlo 8W, AT-CT, IP65, SE, 1-3h, rest mode, vč. příslušenství
ks
18,00
1 181,77
191 321,16
12 624,57
19 539,77
(RAL9003) ocelový plech, optický systém z vysoceleštěného hliníku, elektronický
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
N2 - Nouzové svítidlo 8W, AT-CT, SIGN, IP65, SE, 1-3h, rest mode, vč. Příslušenství
ks
4,00
1 181,78
CYKY-O 3x1.5 , pevně
m
530,00
8,43
CYKY-J 3x1.5 , pevně
m
9 332,00
8,43
CYKY-J 3x2.5 , pevně
m
13 770,00
13,37
CYKY-J 5x2.5 , pevně
m
9 112,00
21,93
CYKY-J 5x4 , pevně
m
954,00
33,74
CYKY-J 5x6 , pevně
m
2 752,00
48,57
CYKY-J 5x16 , pevně
m
310,00
125,76
CMFM-X 3x1.5 , pevně
m
1 838,00
21,81
CYKY-J 3x 4 , pevně
m
67,00
21,39
CYKY-J 3x 6 , pevně
m
44,00
31,41
CYKY-J 4x16 , pevně
m
103,00
104,83
CYKY-J 5x1.5 , pevně
m
2 254,00
13,78
CYKY-J 5x10 , pevně
m
826,00
81,97
CYKY-J 4x25 , pevně
m
82,00
174,23
CYKY-J 3x35+25 , pevně
m
366,00
219,93
CYKY-J 3x50+35 , pevně
m
212,00
313,48
CYKY-J 3x70+50 , pevně
m
269,00
426,71
CYKY-J 3x150+70 , pevně
m
94,00
846,49
CMFM-X 5x1.5 , pevně
m
82,00
31,80
H07RN-F-G 3x1.5 , pevně
m
150,00
10,28
H07RN-F-G 3x2.5 , pevně
m
800,00
16,69
H07RN-F-G 5x1.5 , pevně
m
120,00
17,31
H07RN-F-G 5x2.5 , pevně
m
200,00
27,51
H07RN-F-G 5x6 , pevně
m
40,00
80,44
H07RN-F-G 5x10 , pevně
m
40,00
142,97
CY 6 , pevně
m
1 560,00
10,82
CY 10 , pevně
m
1 860,00
18,27
CY 16 , pevně
m
2 280,00
29,00
CY 25 , pevně
m
1 200,00
45,43
CY 50 mm2,, pevně
m
500,00
90,79
Krabice na povrch, včetně svorkovnice
ks
552,00
44,76
Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku
ks
4 088,00
56,98
SZa zkušební - plechová
ks
3,00
58,16
Ekvipotenciální svorkovnice EPS2
ks
16,00
386,77
Ekvipotenciální svorkovnice
ks
30,00
386,77
Krabice odbočná, vč. víčka
ks
30,00
14,52
Lišta PVC 17x17
m
200,00
9,25
Lišta PVC 25x20
m
150,00
13,47
Lišta PVC 40x20
m
150,00
17,25
Lišta PVC 60x40
m
100,00
48,53
Lišta PVC 80x40
m
100,00
65,77
Trubka ohebná pr. 16mm
m
1 200,00
13,82
Trubka ohebná pr. 23mm
m
900,00
27,52
Trubka ohebná pr. 29mm
m
900,00
34,83
Trubka ohebná pr. 36mm
m
600,00
9,29
Trubka korugovaná pr. 50mm
m
64,00
10,69
kabelový žlab 100 / 60 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka
m
1 800,00
84,21
kabelový žlab 200/ 60 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez víka
m
2 400,00
105,89
Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm
ks
4 088,00
35,70
Příspěvek na recyklaci zdrojů
ks
2 400,00
2,28
Příspěvek na recyklaci svítidel
ks
864,00
7,67
Protipožární utěsnění do průměru 50 mm
ks
500,00
25,19
Provedení revize a vypracování revizní zprávy
ks
1,00
17 400,00
Realizační dokumentace
ks
1,00
22 185,00
Demontážní práce, cca 600 hod, včetně ekologické likvidace
kpl
1,00
104 400,00
Dokumentace skutečného provedení
ks
1,00
22 185,00
Dodávky - celkem
Montáž
188 732,75
15 362,98
21 271,82
4 727,11
4 468,75
78 683,74
184 155,02
199 854,73
32 183,72
133 666,83
38 986,08
40 094,83
1 432,80
1 381,87
10 797,83
31 050,16
67 705,86
14 287,01
80 495,94
66 457,05
114 786,10
79 570,51
2 607,51
1 541,53
13 351,72
2 077,30
5 501,10
3 217,71
5 718,88
16 886,96
33 982,20
66 128,27
54 514,03
45 396,38
24 708,35
232 924,45
174,48
6 188,31
11 603,08
435,74
1 850,75
2 021,12
2 587,03
4 853,43
6 577,20
16 585,51
24 771,38
31 348,58
5 574,18
684,03
151 573,14
254 130,48
145 961,22
5 481,00
6 629,82
12 593,25
17 400,00
22 185,00
104 400,00
22 185,00
5 111 828,17
111 210 01-0021.R00
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm
m
1 200,00
23,93
112 210 01-0022.R00
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm
m
900,00
23,93
113 210 01-0023.R00
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm
m
900,00
23,93
114 210 01-0045.R00
Trubka ohebná, uložená pevně, 36 mm
m
600,00
17,23
28 710,00
21 532,50
21 532,50
10 335,60
115 210 01-0046.R00
Trubka ohebná, uložená pevně, 50 mm
m
64,00
33,50
116 210 01-0101.R00
Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 protahovací
m
200,00
33,50
117 210 01-0102.R00
Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací
m
300,00
33,50
118 210 01-0103.R00
Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 60 protahovací
m
100,00
57,42
119 210 01-0106.R00
Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,LV 80-2780
m
100,00
57,42
120 210 01-0321.R00
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová
kus
1 062,00
43,50
121 210 01-0332.R00
Krabice pro lištový rozvod 2789 se zapojením
kus
588,00
57,42
122 210 02-0304.R00
Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm bez víka
m
1 800,00
92,22
123 210 02-0308.R00
Žlab kabelový Mars s přísluš., 250/50 mm bez víka
m
2 400,00
100,92
124 210 10-0001.R00
Ukončení vodičů v rozvaděči / spotřebiči+ zapojení do 2,5 mm2
kus
1 068,00
8,61
125 210 10-0002.R00
Ukončení vodičů v rozvaděči / spotřebiči + zapojení do 6 mm2
kus
116,00
11,48
126 210 10-0003.R00
Ukončení vodičů v rozvaděči / spotřebiči + zapojení do 16 mm2
kus
90,00
21,05
127 210 10-0006.R00
Ukončení vodičů v rozvaděči / spotřebiči + zapojení do 50 mm2
kus
32,00
37,32
128 210 10-0010.R00
Ukončení vodičů v rozvaděči / spotřebiči + zapojení do 150 mm2
kus
12,00
69,86
129 210 11-0002.R00
Montáž pohybového čidla
kus
12,00
133,98
130 210 11-0002.R00
montáž žaluziového spínače
kus
1,00
71,78
131 210 11-0021.R00
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní
kus
25,00
43,07
132 210 11-0023.R00
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5,6,7, venkovní
kus
27,00
43,07
133 210 11-0027.R00
Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, venkovní
kus
13,00
95,70
134 210 11-0041.R00
Spínač zapuštěný jednopólový
kus
57,00
43,07
135 210 11-0043.R00
Spínač zapuštěný seriový
kus
66,00
43,07
136 210 11-0044.R00
Spínač zapuštěný dvojitý
kus
40,00
43,07
137 210 11-0045.R00
Spínač zapuštěný střídavý
kus
34,00
43,07
138 210 11-0046.R00
Spínač zapuštěný křížový
kus
2,00
43,07
139 210 11-1012.R00
Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení
kus
2 030,00
62,21
140 210 11-1032.R00
Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, dvojí zap.venkov
kus
674,00
62,21
141 210 11-1062.R00
Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+Z
kus
176,00
71,78
142 210 11-1104.R00
Zásuvka průmyslová CZ 3243, 45 H,S,Z 3P+Z
kus
82,00
95,70
143 210 11-1105.R00
Zásuvka průmyslová CZ 6343, 45 H,S,Z 3P+Z
kus
8,00
143,55
144 210 14-0463.R00
Ovladač domovní tlačítkový-s orientační doutnavkou
kus
101,00
43,07
145 210 19-0001.R00
Montáž podlahové krabice
kus
17,00
430,65
146 210 19-0001.R00
Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg
kus
7,00
813,45
147 210 19-0053.R00
Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 400 kg
kus
8,00
5 263,50
148 210 19-0071.R00
Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg
kus
12,00
5 263,50
149 210 19-2012.R00
Skříň oceloplechová PS-2 s náplní
kus
4,00
4 306,50
150 210 20-1018.R00
Svítidlo zářivkové A + L
kus
362,00
181,83
151 210 20-1027.R00
Svítidlo zářivkové B
kus
3,00
181,83
152 210 20-1029.R00
Svítidlo zářivkové C
kus
7,00
181,83
153 210 20-1038.R00
Svítidlo zářivkové G +K
kus
17,00
181,83
154 210 20-1042.R00
Svítidlo zářivkové D
kus
24,00
181,83
155 210 20-1043.R00
Svítidlo zářivkové F
kus
199,00
181,83
156 210 20-0033.R00
Svítidlo zářivkové J
kus
8,00
181,83
157 210 20-1043.R00
Svítidlo zářivkové E
kus
84,00
181,83
158 210 20-1052.R00
Svítidlo zářivkové H
kus
125,00
181,83
159 210 80-0004.R00
Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou
m
1 560,00
10,53
160 210 80-0005.R00
Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou
m
1 860,00
10,53
161 210 80-0006.R00
Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou
m
2 280,00
11,48
162 210 80-0007.R00
Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou
m
1 700,00
16,27
163 210 80-0113.R00
Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou
m
866,00
14,36
164 210 80-0114.R00
Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 uložený pod omítkou
m
413,00
14,36
165 210 80-0118.R00
Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou
m
3 706,00
11,48
166 210 81-0045.R00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený
m
11 850,00
10,53
167 210 81-0046.R00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený
m
14 750,00
10,53
168 210 81-0048.R00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 6 mm2 pevně uložený
m
114,00
11,48
169 210 81-0055.R00
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený
m
2 456,00
10,53
170 210 81-0056.R00
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený
m
9 312,00
11,48
171 210 81-0106.R00
Kabel CYKY-m 1 kV do 3 x 150+70 mm2 pevně uložený
m
363,00
47,85
172 210 81-0111.R00
Kabel CYKY-m 1 kV do 3x50+35 pevně uložený
m
660,00
28,71
173 211 01-0001.R00
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6
kus
2 901,00
9,35
174 211 20-0101.R00
Svítidlo nouzové N
kus
35,00
181,83
175 210 16-0052.R00
Svorkovnice zkušební
ks
19,00
143,55
176 973 03-1616.R00
Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 5x5x5 cm
kus
4 118,00
30,45
177 974 03-1121.R00
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm
m
8 000,00
26,10
178 974 03-1132.R00
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm
m
6 000,00
47,85
Montáž - celkem
Silnoproudá elektroinstalace - celkem
2 143,68
6 699,00
10 048,50
5 742,00
5 742,00
46 197,00
33 762,96
165 996,00
242 208,00
9 198,68
1 332,14
1 894,86
1 194,34
838,33
1 607,76
71,78
1 076,63
1 162,76
1 244,10
2 454,71
2 842,29
1 722,60
1 464,21
86,13
126 276,15
41 926,17
12 632,40
7 847,40
1 148,40
4 349,57
7 321,05
5 694,15
42 108,00
63 162,00
17 226,00
65 822,46
545,49
1 272,81
3 091,11
4 363,92
36 184,17
1 454,64
15 273,72
22 728,75
16 422,12
19 580,22
26 183,52
27 657,30
12 431,43
5 928,62
42 559,70
124 744,95
155 273,25
1 309,18
25 854,31
106 939,01
17 369,55
18 948,60
27 131,60
6 364,05
2 727,45
125 393,10
208 800,00
287 100,00
2 367 987,36
7 479 815,52
REKAPITULACE
Položka
Strukturovaná kabeláž + CCTV
Materiál
Montáž
Celkem
EZS + Přístupový systém
Materiál
Montáž
Celkem
4 067 829,14 Kč 21%
1 119 241,44 Kč 21%
DPH
Kč
854 244,12 Kč
235 040,70 Kč
5 187 070,58 Kč
75 435,81 Kč
29 259,35 Kč
22 431,07 Kč
6 922,48 Kč
139 778,81 Kč
434 653,94 Kč
168 589,57 Kč
129 245,67 Kč
39 886,69 Kč
169 132,36 Kč
212 510,80 Kč 21%
312 831,82 Kč 21%
44 627,27 Kč
65 694,68 Kč
525 342,62 Kč
Celk. cena
bez DPH
4 922 073,26 Kč
1 354 282,14 Kč
603 243,51 Kč
106 814,60 Kč 21%
32 964,21 Kč 21%
Položka
Celk. cena
včetně DPH
6 276 355,40 Kč
498 548,36 Kč
Společné náklady
Materiál
Montáž
Celkem
CELKEM
DPH
%
359 218,13 Kč 21%
139 330,22 Kč 21%
Jednotný čas
Materiál
Montáž
Celkem
CELKEM MATERIÁL
CELKEM MONTÁŽ
Celk. cena
bez DPH
257 138,07 Kč
378 526,50 Kč
635 664,57 Kč
DPH
%
DPH
Kč
Celk. cena
včetně DPH
996 738,26 Kč
336 917,22 Kč
5 743 110,94 Kč
1 941 284,91 Kč
6 350 740,37 Kč 21% 1 333 655,48 Kč
7 684 395,84 Kč
4 746 372,68 Kč 21%
1 604 367,69 Kč 21%
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ + CCTV
č.p.
Položka
Jedn.
Počet
Materiál
Materiál celkem
Montáž
Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž
RACK rozvaděče a vybevní
2
19" Stojanový rozvaděč 42U/800x1000, skleněné dveře, zámek, vč,
příslušenství
19" Stojanový rozvaděč 18U/600x400, skleněné dveře, zámek, vč,
příslušenství
3
Napájecí lišta PDU 16A, montáž do RACK skříně, výška 1U
1
ks
4,00
8 529,27
34 117,10
318,75
1 275,00
ks
2,00
2 098,11
4 196,21
212,50
425,00
ks
6,00
3 012,66
18 075,93
74,38
446,25
4
19" Rozvodný panel 5x220V
ks
6,00
391,00
2 346,00
74,38
446,25
5
19" patchpanel 25xRJ45, cat.3, výška 1U
ks
6,00
531,76
3 190,56
60,21
361,23
6
ks
70,00
1 477,98
103 458,60
60,21
4 214,39
7
19" patchpanel 24xRJ45, cat.6a, výška 1U
19" optická vana kompletní, 12xST 9/125 µm, včetně pigtailů a optické
kazety, výška 1U
ks
4,00
1 344,26
5 377,03
77,92
311,68
8
19” vyvazovací panel, 5x plastové oko, výška 1U, RAL 7035
ks
86,00
132,16
11 365,59
42,50
3 655,00
2 435,69
9
Montážní sady k Patchpanelu
ks
344,00
12,51
4 304,13
7,08
10
Ventilační jednotka spodní/horní - 220V/70W 4 ventil. ,termostat
ks
4,00
2 260,76
9 043,05
74,38
297,50
11
ks
4,00
573,21
2 292,82
74,38
297,50
ks
14,00
142 782,50
1 998 955,00
15 864,00
222 096,00
12b
Magnetická osvětlovací jednotka 230V/11W výška 1U
AKTIVNÍ PRVKY DATOVÉ SÍTĚ (1) – 4 typy přepínačů A,B,C,D. Bližší
specifikace viz samostatná příloha výkazu výměr.
AKTIVNÍ PRVKY DATOVÉ SÍTĚ (2) – bezdrátové přístupové body. Bližší
specifikace viz samostatná příloha výkazu výměr.
ks
27,00
16 260,00
439 020,00
1 530,00
41 310,00
13
Optický svár
ks
16,00
0,00
0,00
90,95
1 455,20
14
Popis a záznam rozvaděče
ks
4,00
45,90
183,60
70,83
283,32
15
Uzemnění rozvaděče na stávající zem
ks
4,00
229,50
918,00
88,54
354,18
16
Úprava a závěrečné práce v rozvaděči
ks
4,00
0,00
0,00
212,50
850,00
12a
RACK rozvaděče a vybevní - celkem
IP Kamerový systém
17
18
19
20
21
22
2 636 843,62
Vnější kamera – box IP kamera, rozlišení 1920x1080 (5 Mpix) při 30sn./s,
součástí je fixní.obj. f=2,93mm/F2.0 (lze vyměnit za C/CS montáž fixní nebo
variafokální obj.s auto clonou), ciltivost 0,1/0,05 lux, den/noc, mech.IR filtr,
1/3.2“ Progressive Scan CMOS, AGC, AWB, BLC, FL, WDR, DNR, detekce
pohybu, dualstream, H.264/MJPEG, PoE 802.3af, 48V=/4,1W, kov.kryt,
vnitř.-10-50°C, ,67x55x130mm
ks
Venkovní kryt pro kameru - boční otevírání, béžový hliník, topné těleso
12V=/24V~/4,2 W(15/25°C ON/OFF), pro kamery do 85x80x275mm, venk.
Prostředí: -30-60°C + Konzole a držák pro kameru – hliník béžový, průchod
kabelů vnitřkem konzoly, nosnost 10kg
ks
Objektiv varifikální 3,0-8mm pro vnější kameru, snímač do 1/3“, uchycení
CS, F1,0-360
ks
Venkovní IR přísvit - pod úhlem 30° je vzdálenost dosvitu do 40m, pod
úhlem 60° je vzdálenost dosvitu do 26m, krytí IP66 pro venkovní použití,
světelný senzor, napájení 230V (např. Raytec Raymax 50 – 30)
ks
Vnitřní kamera – box IP kamera, rozlišení 1920x1080 (5 Mpix) při 30sn./s,
součástí je fixní.obj. f=2,93mm/F2.0 (lze vyměnit za C/CS montáž fixní nebo
variafokální obj.s auto clonou), ciltivost 0,1/0,05 lux, den/noc, mech.IR filtr,
1/3.2“ Progressive Scan CMOS, AGC, AWB, BLC, FL, WDR, DNR, detekce
pohybu, dualstream, H.264/MJPEG, PoE 802.3af, 48V=/4,1W, kov.kryt,
vnitř.-10-50°C, ,67x55x130mm
ks
Konzole a držák pro kameru – stříbrný kov, nosnost 1kg, náklon 90°, otáčení
360°, 120x60mm
ks
Vnitřní MINIDOME IP kamera - rozlišení 1920x1080 (3 Mpix) při 30sn./s,
fixní. obj. f=2,93mm/F2.0, ciltivost 0,1 lux, 1/3,2“ Progressive Scan CMOS,
AGC, AWB, BLC, FL, WDR, DNR, detekce pohybu, dualstream,
H.264/MJPEG, PoE 802.3af, 48V=/2,9W, plast,-10-40°C, 110x58mm
ks
PoE Switch 24/24 - switch 24x 10/100 PoE dle normy IEEE 802.3af (370W)
+ 2x1Gb + 2xSFP, manag., instalace RACK 19"
ks
Záznamové zařízení NVR - 16 kamer, až 10 Mpix na kanál, sn.rychlost 30
sn./s ve FUll HD (1920x1080) na každý kanál, HDMI výstup pro monitor
(Full HD), 4x SATA HDD (není součástí), max. 16TB, ovládání přes USB myš
nebo klávesnici, JBOD, RAID 0,1,5,6+Hot Swap, 2xGb LAN (režim
zálohy/dělení zátěže/2 sítě), 2x USB 3.0 a 5x USB 2.0 pro zálohování dat a
konfiguraci, kompaktní provedení, přístup ze sítě přes Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Windows software klient, MAC klient,
Vmobil aplikace / český jazyk, Dual-core Intel Atom / 4GB RAM,
230V~/63W, 185x180x235mm, vnitřní prostředí 0-40°C
ks
Hard disk 1TB sata 24/7
ks
280 514,19
5,00
7 708,08
38 540,40
336,46
1 682,28
5,00
2 122,15
10 610,76
177,08
885,40
5,00
1 073,79
5 368,94
70,83
354,15
4,00
6 620,61
26 482,43
159,38
637,50
2,00
7 323,43
14 646,86
194,79
389,59
2,00
209,68
419,36
53,13
106,25
1,00
6 107,42
6 107,42
247,92
247,92
2,00
9 394,95
18 789,90
212,50
425,00
1,00
35 182,67
35 182,67
1 360,00
1 360,00
2,00
2 807,38
5 614,76
53,13
IP Kamerový systém - celkem
Zásuvky
161 763,50
106,25
6 194,34
23
Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.6a
ks
799,00
137,09
109 533,31
111,35
24
Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.6a – rezerva pro IP kamery
ks
22,00
137,09
3 015,94
111,35
2 449,70
25
Patch kabel STP cat.6a 1m
ks
850,00
63,65
54 100,80
9,84
8 366,55
88 968,65
26
Patch kabel STP cat.6a 2m
ks
500,00
75,89
37 944,00
19,69
9 847,25
27
Patch kabel STP cat.6a 3m
ks
300,00
88,13
26 438,40
29,54
8 861,25
28
Optický Patch kabel 2*ST-ST 9/125 2m
ks
16,00
141,17
2 258,69
19,69
Zásuvky - celkem
Kabely
233 291,14
315,11
118 808,51
29
Kabel STP cat.6a, LSOH plášť
m
90 970,00
8,77
797 988,84
3,54
322 443,17
30
Optický kabel vnitřní, 4vl. SM 9/125
m
130,00
8,16
1 060,80
9,84
1 279,59
30
Optický kabel vnitřní, 8vl. SM 9/125
m
100,00
9,79
979,20
9,84
984,30
31
Kabel SYKFY 25x2x0,5
Kabely VGA, HDMI a USB pro připojení AV technik jednotlivých učeben –
15m (pokud kabely nebudou součástí AV techniky). Zmiňovaná AV technika
není součástí tohoto projektu.
m
180,00
29,58
5 324,40
9,84
1 771,74
ks
10,00
969,00
9 690,00
590,75
32
Kabely - celkem
Instalační materiál
815 043,24
5 907,50
332 386,30
33
Trubka ohebná 16 mm, 320 N
m
4 500,00
11,26
50 681,25
17,03
76 653,00
34
Trubka ohebná 29 mm, 320 N
m
2 000,00
18,58
37 162,00
18,39
36 771,00
35
Trubka ohebná 36 mm, 320 N
m
1 000,00
23,09
23 086,00
19,27
19 269,50
36
Protahovací vodič CY1,5 mm
m
7 500,00
2,91
21 802,50
2,13
15 937,50
37
Krabice univerzální pr.75, pod omítku
ks
735,00
4,05
2 973,81
42,57
31 287,48
38
Krabice přístrojová na povrch 80x20
ks
90,00
13,20
1 188,05
17,03
1 533,06
39
Krabice odbočná pr.97, pod omítku
ks
150,00
14,93
2 238,90
42,57
6 385,20
40
Víčko ke kruhové krabici
ks
150,00
1,02
153,00
3,54
531,68
41
Lišta vkládací 40x15
m
250,00
23,58
5 894,75
40,52
10 129,88
42
Lišta vkládací 18x13
m
250,00
8,82
2 205,75
37,68
Instalační materiál - celkem
Ostatní
147 386,01
9 420,13
207 918,42
43
Příprava kabelu pro uložení do 10 žil
kpl
827,00
0,00
0,00
7,08
44
Příprava kabelu pro uložení do 100 žil
kpl
83,00
0,00
0,00
7,08
587,68
45
Forma kabelová na kabelu do 5x2
kpl
1 654,00
0,00
0,00
3,54
5 862,60
5 855,57
46
Forma kabelová na kabelu do 50x2
kpl
165,00
0,00
0,00
3,54
584,84
47
Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2
kpl
1 654,00
0,00
0,00
31,94
52 833,72
48
Připojení kabelu na zářezový pásek do 50x2
kpl
165,00
0,00
0,00
24,86
4 102,31
49
Proměření metalické kabeláže (port)
kpl
827,00
0,00
0,00
42,50
35 147,50
58 576,82
50
Vystavení měřicího protokolu - metalika
kpl
827,00
0,00
0,00
70,83
51
Proměření optické kabeláže OTDR (link)
kpl
16,00
0,00
0,00
94,14
1 506,20
52
Vystavení měřicího protokolu - optika
kpl
16,00
0,00
0,00
70,83
1 133,29
0,00
53
Certifikace sítě
kpl
1,00
850,00
850,00
0,00
54
Výchozí revize, vypracování revizní zprávy
kpl
1,00
4 080,00
4 080,00
0,00
0,00
55
Protipožární utěsnění systémem
kpl
1,00
734,40
734,40
991,67
991,67
56
Dokumentace skutečného provedení
kpl
1,00
24 116,15
24 116,15
0,00
0,00
57
Doprava a přesun materiálu
kpl
1,00
39 299,56
39 299,56
0,00
0,00
58
Podružný materiál
kpl
1,00
4 421,53
4 421,53
6 237,47
Ostatní - celkem
6 237,47
73 501,64
173 419,69
4 067 829,14
1 119 241,44
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, svazovací
pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým
podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a
funkčnímu dokončení díla
Strukturovaná kabeláž + CCTV - celkem
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE + PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
č.p.
Položka
Jedn.
Počet
Materiál
Materiál celkem
Montáž
Montáž celkem
Elektrická zabezpečovací signalizace +
Přístupový systém
Ústředna a přídavné moduly
1
2
3
4
5
Ústředna EZS - je v kovovém krytu s prostorem pro AKU max. 18Ah a 2
expandéry 8 zón, odnímatelné víko, včetně zdroje 2,5A, vestavěného
digitálního komunikátoru a modulu pro komunikaci přes RS-232 s
počítačem, 16 zón na základní desce (max.264), 8 PGM výstupů, 32
podsystémů, 999 uživatelů, paměť 1000 +1500 událostí, možnost připojení
max.32 čteček.
Expandér 8 zón, 4 PGM výstupy s vestavěným napájecím zdrojem 13,8Vss /
max.3A (pro AKU a AUX), možnost měření napětí, odběru z klávesnic.
Vestavěno v kovovém krytu s tamperem, včetně transformátoru, místo pro
aku 17Ah a další 2 expandéry 8 zón.
Expandér 8 zón+4 PGM výstupy bez krytu se sabotážním kontaktem,
instalace do skříně ústředny/expandéru
Akumulátor 12V/18Ah, olověný, bezúdržbový
Systémový GSM modul v kovovém krytu – GSM modul využívá možností
moderních komunikačních technologií sítí GSM k odesílání SMS o
požadovaných událostech v objektu společně s prozvoněním na zvolené
telefonní číslo a poskytuje tak detailní přehled o událostech v budově až do
jednotlivé zóny či uživatele.
ks
1,00
12 433,66
12 433,66
2 160,00
2 160,00
ks
2,00
4 084,94
8 169,88
225,00
450,00
ks
5,00
2 079,73
10 398,65
225,00
1 125,00
ks
3,00
845,80
2 537,41
56,25
168,75
ks
1,00
6 352,97
6 352,97
225,00
Ústředna a přídavné moduly - celkem
Detektory a klávesnice
6
Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na
řádek, česká verze, odběr 70mA, max. 130mA
39 892,55
225,00
4 128,75
ks
6,00
2 216,35
13 298,09
112,50
675,00
ks
3,00
1 117,80
3 353,40
177,75
533,25
8
Digitální duální PIR+MW čidlo – DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor,
patent. SW ochrana "SHIELD", digit. aut. čítač pulzů-2úrovně, + MW
detekce, MW antimasking, plně digit. zpracování obou signálů, nastavitelný
dosah MW, dosah 14m, odběr 30mA, -20 až +50°C
Digitální PIR čidlo – DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, patent.SW
ochrana "SHIELD", digit. aut. čítač pulzů-2úrovně, dig.tepl.komp., kov. kryt,
inteligentní přizpůsobení se prostředí, vyměnitelné čočky, odběr 15mA,
dosah 12m/110°, -20 až 50°C
ks
55,00
352,48
19 386,18
177,75
9 776,25
9
Vyměnitelná čočka Digitálního PIR čidla pro dlouhý dosah čidla 35m
ks
12,00
109,55
1 314,58
11,25
135,00
10
Siréna, vnitřní plochá piezosiréna s červeným blikačem, 110dB/m, 200mA
Magnetický kontakt, povrchová montáž, pracovní mezera 15 mm, 4 vodiče,
2m kabel
ks
5,00
216,11
1 080,54
112,50
562,50
ks
11,00
111,01
1 221,07
110,25
7
11
Detektory a klávesnice - celkem
Kabely
39 653,86
1 212,75
12 894,75
12
Kabel FTP Cat.5e, LSOH plášť, 4páry
m
650,00
6,37
4 141,80
10,42
6 774,30
13
Kabel SYKFY 3x2x0,5
m
3 960,00
4,93
19 530,72
10,42
41 271,12
Kabely - celkem
Přístupový systém ACCESS
23 672,52
16
PC Master 01 - je koncentrátor, propojující až 4 větve sítě RS 485 se
systémovým serverem prostřednictvím sítě 10Base-T Ethernet, dostává
veškeré konfigurační údaje jak pro PC Master 01 samotný, tak pro všechny
podřízené snímače od serveru, autonomně zajišťuje přenos konfigurací a
práv do jednotlivých snímačů. V opačném směru na server přenáší průchody
a další události vzniklé v systému.
ks
Řídící elektronika systému SLAVE - modul elektroniky bez klávesnice a
displeje slouží k řízení činnosti snímačů bezkontaktních, event. magnetických
karet. Je určen pro identifikační systémy IDSIMA 4. Je navržen pro on-line
provoz s HW PC Master 01, který řídí všechny jeho činnosti včetně
přístupových práv.
ks
Čtečka karet(čipů) bezkontaktní, dle stávajících použitých karet.
ks
17
Elektrický zámek dveřní
14
15
ks
48 045,42
1,00
44 034,08
44 034,08
1 440,00
1 440,00
4 860,00
9,00
8 802,33
79 221,00
540,00
12,00
2 659,95
31 919,40
129,27
1 551,20
9,00
1 568,03
14 112,23
225,00
2 025,00
18
Elektrický zdroj 12V DC stabilizovaný
ks
3,00
5 744,25
17 232,75
139,88
419,63
19
Akumulátor 12V/18Ah, olověný, bezúdržbový
ks
3,00
952,20
2 856,60
56,25
168,75
20
Kabel SYKFY 2x2x0,5
m
810,00
3,67
2 974,32
10,42
8 441,82
21
Kabel CYKY 2x1,5
m
300,00
6,74
2 022,30
10,42
3 126,60
22
SOFTWARE pro zprávu přístupového systému
ks
1,00
4 968,00
4 968,00
0,00
Přístupový systém ACCESS – celkem
Instalační materiál
199 340,67
0,00
22 033,01
23
Trubka ohebná 16 mm, 320 N
m
900,00
11,93
10 732,50
18,04
16 232,40
24
Trubka ohebná 29 mm, 320 N
m
500,00
19,67
9 837,00
19,47
9 733,50
25
Protahovací vodič CY1,5 mm
m
1 400,00
3,08
4 309,20
2,25
3 150,00
26
Krabice univerzální pr.75, pod omítku
ks
20,00
4,28
85,68
45,07
901,44
27
Krabice přístrojová na povrch 80x20
ks
10,00
13,98
139,77
18,04
180,36
28
Propojovací krabice 8 svorek, samoochrana
ks
25,00
70,63
1 765,80
87,79
2 194,65
901,44
29
Krabice odbočná pr.97, pod omítku
ks
20,00
15,80
316,08
45,07
30
Víčko ke kruhové krabici
ks
20,00
1,08
21,60
3,75
75,06
31
Lišta vkládací 40X15
m
100,00
24,97
2 496,60
42,90
4 290,30
32
Lišta vkládací 18X13
m
100,00
9,34
934,20
39,90
Instalační materiál - celkem
Ostatní
30 638,43
3 989,70
41 648,85
33
Sestavení programu pro ústřednu
kpl
1,00
0,00
0,00
6 900,00
34
Uvedení systému do provozu
kpl
1,00
0,00
0,00
900,00
900,00
35
Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení
kpl
1,00
0,00
0,00
900,00
900,00
6 900,00
36
Výchozí revize, vypracování revizní zprávy
kpl
1,00
1 800,00
1 800,00
0,00
0,00
37
Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným
kpl
1,00
466,56
466,56
630,00
630,00
38
Dokumentace skutečného provedení
kpl
1,00
14 206,37
14 206,37
0,00
0,00
39
Doprava a přesun materiálu
kpl
1,00
8 628,01
8 628,01
0,00
0,00
40
Podružný materiál
kpl
1,00
919,17
919,17
1 249,44
1 249,44
Ostatní - celkem
26 020,11
10 579,45
359 218,13
139 330,22
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby,
dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod
sádrokartonovým podhledem, apod...
Elektrická zabezpečovací signalizace +
Přístupový systém
JEDNOTNÝ ČAS
č.p.
Položka
Jedn.
Počet
Materiál
Materiál celkem
Montáž
Montáž celkem
Jednotný čas
Hodiny
1
2
3
4
5
Mateční (Hlavní) hodiny jednotného času - ML minutová linka 24V/0,9A,
impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., dokrok 12/24 hod., pro řízení
analogových hodin, automatická změna L/Z času, provoz s i bez DCF, 3x
přepínací kontakt relé 230V/6A, 250 pamětí, zapnout – vypnout – impuls 1÷
59 sec., týdenní režim, kalendář na 1 rok
ks
DCF k matečním hodinám – přijímač radiového časového signálu, včetně
kabelu 3m (max. 100m)
ks
Podružné dvoustranné analogové hodiny - Kulaté 40cm, dvoustranné, závěs
boční/stropní, řízené ML 24V
ks
Konzole pro uchycení dvoustranné analogové hodiny na stop
ks
Podružné jednostranné analogové hodiny - Kulaté 30cm, nástěnné,
jednostranné, řízené ML24V
ks
1,00
7 084,00
7 084,00
500,00
500,00
1,00
7 636,00
7 636,00
83,33
83,33
8,00
3 335,00
26 680,00
125,00
1 000,00
8,00
1 667,50
13 340,00
83,33
666,64
16,00
1 357,00
21 712,00
125,00
Hodiny a zvonky - celkem
Kabely
6
Kabel CYKY 2x1,5
76 452,00
m
940,00
7,49
Kabely - celkem
Instalační materiál
7 040,60
2 000,00
4 249,97
11,58
7 040,60
10 885,20
10 885,20
7
Trubka ohebná 23 mm, 320 N – společná pro čas,rozhlas a zvonky
m
300,00
17,72
5 316,00
20,54
8
Protahovací vodič CY1,5 mm
m
300,00
3,42
1 026,00
2,50
750,00
9
Krabice univerzální pr.75, pod omítku
ks
15,00
4,76
71,40
50,08
751,20
6 162,00
10
Krabice přístrojová na povrch 80x20
ks
5,00
15,53
77,65
20,04
100,20
11
Krabice odbočná pr.97, pod omítku
ks
5,00
17,56
87,80
50,08
250,40
12
Víčko ke kruhové krabici
ks
5,00
1,20
6,00
4,17
20,85
13
Lišta vkládací 18X13
m
100,00
10,38
1 038,00
44,33
4 433,00
Instalační materiál - celkem
Ostatní
7 622,85
12 467,65
14
Uvedení systému do provozu
kpl
1,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
15
Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení
kpl
1,00
0,00
0,00
500,00
500,00
16
Výchozí revize, vypracování revizní zprávy
kpl
1,00
600,00
600,00
0,00
0,00
17
Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným
kpl
1,00
172,80
172,80
233,33
233,33
18
Dokumentace skutečného provedení
kpl
1,00
7 055,02
7 055,02
0,00
0,00
19
Doprava a přesun materiálu
kpl
1,00
7 673,75
7 673,75
0,00
0,00
20
Podružný materiál
kpl
1,00
197,58
197,58
2 628,06
Ostatní - celkem
2 628,06
15 699,15
5 361,39
106 814,60
32 964,21
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby,
dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod
sádrokartonovým podhledem, apod...
Jednotný čas - celkem
SPOLEČNÉ NÁKLADY
č.p.
Položka
Jedn.
Počet
Materiál
Materiál celkem
Montáž
Montáž celkem
Společné náklady
Ochranné pospojení
1
EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice
ks
10,00
92,11
921,10
70,83
708,30
2
KO 125 E krabice odbočná
ks
10,00
56,64
566,40
108,13
1 081,30
3
V 125 E víčko ke krabici KO 125E
ks
10,00
16,18
161,80
4,17
41,70
4
CY 6 mm2,, pevně
m
100,00
12,80
1 280,00
22,63
2 263,00
5
CY 10 mm2,, pevně
m
75,00
21,70
1 627,50
22,63
Ochranné pospojení - celkem
Stavební přípomoce
4 556,80
1 697,25
5 791,55
6
Průraz zdi cihlové
ks
100,00
0,00
0,00
36,60
3 660,00
7
Vysekání kapes ve zdivu cihelném 150x150x50 mm
ks
850,00
0,00
0,00
46,66
39 657,60
8
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm
m
3 000,00
0,00
0,00
25,34
76 032,00
9
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 40 mm Sire 70 mm
m
1 750,00
0,00
0,00
39,46
69 048,00
10
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50 mm Sire 100 mm
m
1 000,00
0,00
0,00
43,34
Stavební přípomoce - celkem
Žlaby a ostatní
11
12
Kabelový žlab 110x400, včetně spojovacího materiálu, upevňovacího
systému a příslušenství, přichycení po 1m
Zvonkové tlačítko bezdrátové s baterií, zvonek vnitřní do zásuvky 230V pro
truhlárnu
Žlaby a ostatní - celkem
Společné náklady - celkem
0,00
m
400,00
517,41
ks
1,00
990,00
43 344,00
231 741,60
206 964,00
187,83
990,00
166,67
75 132,00
166,67
207 954,00
75 298,67
212 510,80
312 831,82
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovací techniky
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
Zadavatel:
03.03.2014
IČ:
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
DIČ:
Uchazeč:
IČ:
Metrostav, a.s.
DIČ:
Projektant:
00014915
CZ 00014915
IČ:
ABCD studio s.r.o., Paříkova 910/11a, Praha 9
DIČ:
Poznámka:
Ve výkazu výměr není počítáno s mřížkami do dveří, prostupy, zazděním stávajících prostupů. Toto je dodávkou stavby. V ceně dodávky materiálu (zařízení) je počítáno
i se spojovacími, těsnícími, montážními a upevňovacími materiály.
Cena bez DPH
DPH
1 207 433,30
1 207 433,30
základní
21,00%
ze
1 207 433,30
253 561,00
snížená
15,00%
ze
0,00
0,00
Cena s DPH
v
CZK
1 460 994,30
Strana 73 z 83
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
0
Stavba:
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovací techniky
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
03.03.2014
Zadavatel:
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Projektant:
ABCD studio s.r.o., Paříkova 910/11a, Praha 9
Uchazeč:
Metrostav, a.s.
Kód
Objekt, Soupis prací
Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem
Vzduchotechnika
Strana 74 z 83
Cena s DPH [CZK]
1 207 433,30
1 460 994,30
1 207 433,30
1 460 994,30
Typ
STA
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovací techniky
Objekt:
Vzduchotechnika
KSO:
CC-CZ:
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Datum:
Zadavatel:
03.03.2014
IČ:
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
DIČ:
Uchazeč:
IČ:
Metrostav, a.s.
DIČ:
Projektant:
00014915
CZ 00014915
IČ:
ABCD studio s.r.o., Paříkova 910/11a, Praha 9
DIČ:
Poznámka:
Ve výkazu výměr není počítáno s mřížkami do dveří, prostupy, zazděním stávajících prostupů. Toto je dodávkou stavby. V ceně
dodávky materiálu (zařízení) je počítáno i se spojovacími, těsnícími, montážními a upevňovacími materiály.
1 207 433,30
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
21,00%
ze
1 207 433,30
253 560,99
15,00%
ze
0,00
0,00
v
1 460 994,30
CZK
Strana 75 z 83
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovací techniky
Objekt:
Vzduchotechnika
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Zadavatel:
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol Projektant:
Uchazeč:
Metrostav, a.s.
Datum:
Kód dílu - Popis
03.03.2014
ABCD studio s.r.o., Paříkova 910/11a, Praha 9
Cena celkem [CZK]
1 207 433,30
Náklady soupisu celkem
11 780,28
HSV - Práce a dodávky HSV
11 780,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
2 424,00
99 - Přesuny hmot a sutí
1 195 653,02
PSV - Práce a dodávky PSV
18 351,20
713 - Izolace tepelné
1 177 301,82
751 - Vzduchotechnika
Strana 76 z 83
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Fakulta technická ČZU - pracoviště pro výzkum inovací techniky
Objekt:
Vzduchotechnika
Místo:
Praha 6 - Suchdol
Zadavatel:
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol Projektant:
Uchazeč:
Metrostav, a.s.
PČ Typ
Popis
Kód
03.03.2014
Datum:
MJ
Množství
ABCD studio s.r.o., Paříkova 910/11a, Praha 9
J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem
11 780,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
K
949101111
Cenová
soustava
1 207 433,30
HSV - Práce a dodávky HSV
110
Cena celkem
[CZK]
11 780,28
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150
kg/m2
m2
779,690
12,00
9 356,28 CS ÚRS 2013 02
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách
příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
"předpoklad"
1*5*4+1*12
32,000
11,9+32,18+32,23+12,11+9,98+12,74+11,88+32+15,63
+5,96+12,48+11,68+32,62+15,55+31,52+47,7+15,37+3
1,97+49,13+17,28+7,59+5,55+32,11+9,84+5,48+11,9+
18,29
532,670
31,38+34,67+32,07+23,15+39,34+54,41
215,020
Součet
779,690
99 - Přesuny hmot a sutí
115
K
998012022
2 424,00
Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m
t
0,101
24 000,00
2 424,00 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým
pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není
možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039
nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
PSV - Práce a dodávky PSV
1 195 653,02
713 - Izolace tepelné
105
K
713411141
18 351,20
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi
s Al fólií staženými Al páskou 1x
m2
22,310
160,00
3 569,60
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá
2*(0,25+0,2)*8,8
7,920
2*(0,3+0,25)*7,3
8,030
4*0,3*5,3
6,360
Součet
106
M
M63153585
22,310
deska izolační z minerálních vláken s Al fólií tl. 100
mm
m2
22,31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
107
K
713491211
Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí
vnějšího obvodu přes 500 mm
22,756
204,00
4 642,22
104,00
4 100,72
22,756
m2
39,430
Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí
2*(0,45+0,4)*8,8
14,960
2*(0,5+0,45)*7,3
13,870
4*0,5*5,3
10,600
Součet
39,430
Strana 77 z 83
PČ Typ
108
M
Popis
MJ
plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 10327
0,70x1000x2000 mm
t
Kód
138141870
Množství
J.cena [CZK]
0,282
19 992,00
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
5 637,74
plechy hladké pozinkované v tabulích EN 10143, EN 10327 0,70 x 1000 x 2000 mm
39,43*5,5*1,3*0,001
109
K
998713202
0,282
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v
objektech v do 12 m
%
205,60
1,950
400,92 CS ÚRS 2013 02
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je
možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl
včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
751 - Vzduchotechnika
17
K
751111131
1 177 301,82
Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm
kus
274,40
1,000
274,40 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm
18
M
M42900012
2.5 - axiální ventilátor pro potrubí DN 120 mm,
průtok 100m3/h při dp=30Pa, bez regulace otáček,
spínání samostatným vypínačem obsluhou
kus
1,000
1 372,80
36
K
751122091
Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 100 mm
kus
1,000
252,80
1 372,80
252,80 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru do 100 mm
39
M
M42900023
37
K
751122092
3.1 - radiální ventilátor do kruhového potrubí DN
100 mm, průtok 230m3/h při dp=0Pa, spínání
spínačem digestoře
kus
1,000
1 264,80
Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm
kus
7,000
344,80
1 264,80
2 413,60 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
40
M
M42900024
38
K
751122093
3.2 - radiální ventilátor do kruhového potrubí DN
200 mm, průtok 830m3/h při dp=0Pa, spínání
spínačem digestoře
kus
7,000
1 965,60
Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 300 mm
kus
2,000
358,40
13 759,20
716,80 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 do 300 mm
41
M
M42900025
3.3 - radiální ventilátor do kruhového potrubí DN
250 mm, průtok 935m3/h při dp=0Pa, spínání
spínačem digestoře
kus
2,000
1 792,00
42
K
751122652
Mtž vent rad střtl potrubního spirální skříň
průmyslového pohon přímo D do 200 mm
kus
7,000
3 343,20
3 584,00
23 402,40 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního se spirální skříní průmyslového pohon na přímo do kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
43
M
M42900026
4.1 - průmyslový radiální ventilátor pro teplotu
vzdušniny do 80°C, průtok 1910m3/h při 0Pa, bez
regulace, spínání spínačem obsluhy motoru
kus
7,000
22 291,20
44
K
751122952
Mtž vent rad vystl potrubního spirální skříň
průmyslového se stojanem do 0,070 m2
kus
1,000
5 184,80
156 038,40
5 184,80 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru radiálního vysokotlakého potrubního se spirální skříní průmyslového se stojanem do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2
45
M
M42900027
4.2 - průmyslový radiální ventilátor pro teplotu
vzdušniny do 80°C, průtok 4430m3/h při 0Pa, bez
regulace, spínání spínačem obsluhy motoru
kus
1,000
34 565,60
19
K
751133011
Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 100
mm
kus
1,000
446,40
34 565,60
446,40 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm
20
M
M42900013
2.6 - diagonální ventilátor odtahový do kruhového
potrubí DN 100 mm, průtok 150m3/h při dp=60Pa,
vč. regulace otáček, spínání přepínačem otáček
obsluhou
kus
1,000
2 232,80
21
K
751133012
Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200
mm
kus
2,000
590,40
2 232,80
1 180,80 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm
1+1
22
M
M42900014
2.7 - diagonální ventilátor odtahový do kruhového
potrubí DN 160 mm, průtok 300m3/h při dp=60Pa,
vč. regulace otáček, spínání přepínačem otáček
obsluhou
2,000
kus
1,000
Strana 78 z 83
2 669,60
2 669,60
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
23
M
M42900015
2.8 - diagonální ventilátor odtahový do kruhového
potrubí DN 200 mm, průtok 730m3/h při dp=50Pa,
vč. regulace otáček, spínání přepínačem otáček
obsluhou
kus
1,000
3 347,20
1
K
751133032
Mtž vent diag ntl střešního základního odvod i přívod
kus
D do 200 mm
16,000
1 980,00
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
3 347,20
31 680,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého střešního základního odvod i přívod, průměru přes 100 do 200 mm
4+2+2+1+1
10,000
2+4
6,000
Součet
2
3
4
5
6
15
M
M
M
M
M
M
16,000
M42900001
1.1 - střešní ventilátor odtahový pro potrubí DN
160, průtok 300 m3/h oři dp=80Pa, bez regulace
otáček, spínání pohyb. čidly, s čas. doběhem, vč.
příslušenství (mont. podstavec, zpětná klapka,
apod.)
kus
4,000
5 508,00
22 032,00
M42900002
1.2 - střešní ventilátor odtahový pro potrubí DN
160, průtok 350 m3/h oři dp=80Pa, bez regulace
otáček, spínání pohyb. čidly, s čas. doběhem, vč.
příslušenství (mont. podstavec, zpětná klapka,
apod.)
kus
2,000
5 508,00
11 016,00
M42900003
1.3 - střešní ventilátor odtahový pro potrubí DN
200, průtok 470 m3/h oři dp=80Pa, bez regulace
otáček, spínání pohyb. čidly, s čas. doběhem, vč.
příslušenství (mont. podstavec, zpětná klapka,
apod.)
kus
1,000
6 168,00
6 168,00
M42900004
2.1 - střešní ventilátor odtahový pro potrubí DN
160, průtok 300 m3/h oři dp=80Pa, s regulací
otáček, spínání samostatným spínačem obsluhou, s
čas. doběhem, vč. příslušenství (mont. podstavec,
zpětná klapka, apod.)
kus
2,000
5 508,00
11 016,00
M42900005
2.2 - střešní ventilátor odtahový pro potrubí DN
160, průtok 350 m3/h oři dp=80Pa, s regulací
otáček, spínání samostatným spínačem obsluhou, s
čas. doběhem, vč. příslušenství (mont. podstavec,
zpětná klapka, apod.)
kus
1,000
5 508,00
5 508,00
M42900010
2.3 - střešní ventilátor odtahový, průtok 1250m3/h
při dp=0Pa, vč. regulace otáček, spínání
samostatným přepínačem obsluhou, vč.
příslušenství (podstavec s tlumičem, zpětná klapka
apod.)
kus
2,000
18 734,40
37 468,80
kus
4,000
17 078,40
68 313,60
kus
2,000
88,80
16
M
M42900011
2.4 - střešní ventilátor odtahový, průtok 850m3/h
při dp=0Pa, vč. regulace otáček, spínání
samostatným přepínačem obsluhou, vč.
příslušenství (podstavecn s tlumičem, zpětná klapka
apod.)
58
K
751311111
Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040
m2
177,60 CS ÚRS 2013 02
Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2
60
M
M42900033
2.11 - výustka do kruhového potrubí odvodní včetně
regulace R2 - 425/75 mm
kus
2,000
445,60
891,20
59
K
751311112
Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080
m2
kus
3,000
112,80
338,40 CS ÚRS 2013 02
Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2
61
M
M42900034
49
K
751322011
2.12 - výustka do kruhového potrubí odvodní včetně
regulace R2 - 625/75 mm
kus
3,000
564,00
Mtž talířového ventilu D do 100 mm
kus
20,000
12,00
1 692,00
240,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm
51
M
M42900030
50
K
751322012
1.05+2.10 - talířový ventil odvodní plastový DN 100
mm s nastavitelným průtokem vzduchu
kus
20,000
58,40
Mtž talířového ventilu D do 200 mm
kus
9,000
19,20
172,80 CS ÚRS 2013 02
1 168,00
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
7+2
9,000
52
M
M42900031
1.06 - talířový ventil odvodní plastový DN 125 mm s
nastavitelným průtokem vzduchu
kus
7,000
92,80
649,60
53
M
M42900032
6.5 - talířový ventil přívodní kovový KE DN 160 mm s
nastavitelným průtokem vzduchu
kus
2,000
99,20
198,40
68
K
751322134
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do
0,500 m2
kus
5,000
184,00
920,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2
2+2+1
69
M
M42900039
6.2 - vířivý anemostat 600x16 se čtvercovou čelní
deskou - přívod vč. regulační klapky, připojení
shora
5,000
kus
2,000
Strana 79 z 83
957,60
1 915,20
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
70
M
M42900040
6.3 - vířivý anemostat 600x16 se čtvercovou čelní
deskou - odvod vč. regulační klapky, připojení shora
kus
2,000
900,00
1 800,00
71
M
M42900041
6.4 - vířivý anemostat 600x24 se čtvercovou čelní
deskou - odvod vč. regulační klapky, připojení
zboku
kus
1,000
965,60
965,60
13
K
751322211
Mtž dýzy kruhové D do 100 mm
kus
1,000
35,20
35,20 CS ÚRS 2013 02
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru do 100 mm
14
M
M42900009
9
K
751322212
1.19 - mřížka do podhledu plastová pro překrytí
otvoru DN 100
kus
1,000
174,40
174,40
Mtž dýzy kruhové D do 200 mm
kus
5,000
164,80
824,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru přes 100 do 200 mm
2+3
5,000
10
M
M42900007
1.7+2.13 - sací dýza DN 160 s mřížkou
kus
5,000
822,40
4 112,00
11
K
751322213
Mtž dýzy kruhové D do 300 mm
kus
5,000
262,40
1 312,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru přes 200 do 300 mm
12
M
M42900008
2.14 - sací dýza DN 250
kus
5,000
1 312,00
62
K
751398021
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2
kus
3,000
37,60
6 560,00
112,80 CS ÚRS 2013 02
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
1+2
3,000
64
M
M42900035
2.28 - mřížka na stěnu plastová pro překrytí otvoru
DN 100 mm
65
M
M42900036
2.29 - Al stěnová mřížka 200x200 mm včetně
upevňovacího rámečku
kus
2,000
238,40
63
K
751398022
Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2
kus
3,000
79,20
kus
1,000
77,60
77,60
476,80
237,60 CS ÚRS 2013 02
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
1+1+1
3,000
66
M
M42900037
2.30+6.6- Al stěnová mřížka 250x250 mm včetně
upevňovacího rámečku
kus
2,000
295,20
590,40
67
M
M42900038
2.31 - Al stěnová mřížka 400x250 mm včetně
upevňovacího rámečku
kus
1,000
588,80
588,80
54
K
751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně
vinuté D do 100 mm
m
17,200
142,40
2 449,28 CS ÚRS 2013 02
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b)
tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.
55
K
751510042
1,1+1,2+0,8+0,6+1,1+3,1+0,3*2+4+0,9+2,8+1
17,200
Součet
17,200
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně
vinuté D do 200 mm
m
84,500
220,00
18 590,00 CS ÚRS 2013 02
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b)
tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.
56
K
751510043
1*2+1,3+3,8+1,3+1*2+2+0,5
12,900
0,5+0,6+2,2+2,4+1+1+2,6+2+1*10+6,5+(1,3+0,7)*6+3
43,800
3+5,2+8,4+1,2+1*7+1,5+0,5+1
27,800
Součet
84,500
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně
vinuté D do 300 mm
m
33,600
382,40
12 848,64 CS ÚRS 2013 02
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b)
tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.
3*2+10+2,6+1*3+3,7+3,5
28,800
4,8
4,800
Součet
57
K
751510044
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně
vinuté D do 400 mm
33,600
m
9,000
504,00
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
Strana 80 z 83
4 536,00 CS ÚRS 2013 02
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b)
tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.
3+3+1*3
92
K
751511021
9,000
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky
plechu 0,8 mm do 0,13 m2
m
21,400
258,40
5 529,76 CS ÚRS 2013 02
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2
93
M
429821060
potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,13 m2
m
23,540
657,60
15 479,90 CS ÚRS 2013 02
části vzduchotechnického potrubí čtyřhranné trouby a tvarovky čtyřhranné potrubí čtyřhranné pozinkované tl. plechu 0,7 mm průřez do 0,13 m2
21,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
95
K
751514112
23,540
Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,07 m2
kus
3,000
134,40
403,20 CS ÚRS 2013 02
456,00
1 504,80 CS ÚRS 2013 02
233,60
1 401,60 CS ÚRS 2013 02
792,80
5 232,48 CS ÚRS 2013 02
Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2
98
M
429823020
oblouk čtyřhranná pozinkovaná průřez do 0,07 m2
kus
3,300
233,6
3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
96
K
751514113
3,300
Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2
kus
6,000
Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
97
M
429823030
oblouk čtyřhranná pozinkovaná průřez do 0,13 m2
kus
6,600
části vzduchotechnického potrubí čtyřhranné trouby a tvarovky čtyřhranné oblouky tl. plechu 0,7 mm průřez do 0,13 m2
6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
99
K
751514213
6,600
Mtž kalhotového kusu do plech potrubí s přírubou do
0,140 m2
kus
4,000
259,20
1 036,80 CS ÚRS 2013 02
Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
100
M
429822330
odbočka čtyřhranná pozinkovaná průřez do 0,13 m2
kus
4,400
881,60
3 879,04 CS ÚRS 2013 02
části vzduchotechnického potrubí čtyřhranné trouby a tvarovky čtyřhranné odbočky tl. plechu 0,7 mm průřez do 0,13 m2
4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
101
K
751514412
4,400
Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou
do 0,07 m2
kus
1,000
126,40
126,40 CS ÚRS 2013 02
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2
104
M
429822020
kus přechodový čtyřhranný pozinkovaný průřez do
0,07 m2
kus
1,100
427,20
469,92 CS ÚRS 2013 02
části vzduchotechnického potrubí čtyřhranné trouby a tvarovky čtyřhranné kus přechodový tl. plechu 0,7 mm průřez do 0,07 m2
1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
102
K
751514413
1,100
Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou
do 0,140 m2
kus
6,000
204,00
1 224,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
103
M
429822030
kus přechodový čtyřhranný pozinkovaný průřez do
0,13 m2
kus
6,600
691,20
4 561,92 CS ÚRS 2013 02
části vzduchotechnického potrubí čtyřhranné trouby a tvarovky čtyřhranné kus přechodový tl. plechu 0,7 mm průřez do 0,13 m2
6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
25
K
751514661
6,600
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s
přírubou D do 100 mm
kus
1,000
62,40
62,40 CS ÚRS 2013 02
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm
27
M
M42900016
2.15 - zpětná klapka těsná do kruhového potrubí DN
100 mm
kus
1,000
315,20
26
K
751514662
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s
přírubou D do 200 mm
kus
6,000
76,00
315,20
456,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm
1+1+4
6,000
28
M
M42900017
2.16 - zpětná klapka těsná do kruhového potrubí DN
125 mm
29
M
M42900018
2.17 - zpětná klapka těsná do kruhového potrubí DN
200 mm
kus
5,000
394,40
32
K
751514761
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s
přírubou D do 100 mm
kus
1,000
96,00
33
M
M42900020
3.6 - výfuková hlavice DN 100 mm
kus
1,000
325,60
751514762
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s
přírubou D do 200 mm
kus
5,000
377,60
kus
1,000
334,40
334,40
1 972,00
96,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm
7
K
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm
Strana 81 z 83
325,60
1 888,00 CS ÚRS 2013 02
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
1+3+1
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
5,000
8
M
M42900006
1.4 - rotační ventilační hlavice DN 150
kus
1,000
2 010,40
2 010,40
46
M
M42900028
4.3 - výfuková hlavice DN 160 mm
kus
1,000
1 016,00
1 016,00
34
M
M42900021
3.7 - výfuková hlavice DN 200 mm
kus
3,000
1 128,80
3 386,40
751514763
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s
přírubou D do 300 mm
kus
5,000
388,00
30
K
1 940,00 CS ÚRS 2013 02
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm
1+1+3
5,000
31
M
M42900019
2.23+3.8 - výfuková hlavice DN 250 mm
kus
2,000
1 160,00
2 320,00
35
M
M42900022
3.9 - výfuková hlavice DN 315 mm
kus
3,000
1 422,40
4 267,20
751514764
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s
přírubou D do 400 mm
kus
3,000
426,40
47
K
1 279,20 CS ÚRS 2013 02
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm
48
M
M42900029
4.4 - výfuková hlavice DN 315 mm
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al
laminátu D do 100 mm
kus
m
3,000
1 422,40
1,300
13,60
17,68 CS ÚRS 2013 02
89,44
72
K
751537111
75
M
M42900042
3.16 - flexi hadice s hlukovou izolací DN 100 mm
m
1,300
68,80
751537112
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al
laminátu D do 200 mm
m
13,100
22,40
4 267,20
Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm
73
K
293,44 CS ÚRS 2013 02
Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm
4*0,8+1,3*7
12,300
2*0,4
0,800
Součet
13,100
76
M
M42900043
3.17+6.11 - flexi hadice s hlukovou izolací DN 200
mm
m
12,300
113,60
1 397,28
111
M
M42900045
6.10 - flexi hadice s hlukovou izolací DN 160 mm
m
0,800
95,20
76,16
27,20
92,48 CS ÚRS 2013 02
2*0,4
74
K
751537113
0,800
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al
laminátu D do 300 mm
m
3,400
Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 300 mm
1,3*2+0,8
3,400
77
M
M42900044
3.18+6.12 - flexi hadice s hlukovou izolací DN 250
mm
91
K
R75151081
Demontáž vzduchotechnického potrubí, vč.
ventilátorů, tvarovek a příslušenství, likvidace a
odvozu na skládku
kpl
1,000
1 200,00
1 200,00
78
K
R75153711
M+D 4.9 - průmyslová flexi hadice DN 160 mm pro
odsávání spalin motoru
m
35,000
636,80
22 288,00
792,80
14 270,40
m
3,400
136,00
462,40
5*7
79
K
R75153712
35,000
M+D 4.10 - průmyslová flexi hadice s náústkem DN
200 mm pro odsávání spalin motoru
m
6*3
18,000
18,000
80
K
R75153713
M+D 5.1 - chladící jednotka v provedení split pro
chlazení místnosti 0.04 - vnitřní i vnější - bližší popis
viz PD
81
K
R75153714
M+D 5.2 - chladící jednotka v provedení multi-split
pro chlazení místnosti 0.09 - 2xvnitřní a 1x vnější bližší popis viz PD
kpl
1,000
70 035,20
70 035,20
82
K
R75153715
M+D 5.3 - chladící jednotka v provedení split pro
chlazení místnosti 0.40 - vnitřní a vnější - bližší
popis viz PD
kpl
1,000
22 246,40
22 246,40
83
K
R75153716
M+D 5.4 - chladící jednotka v provedení split pro
chlazení místnosti 0.86 - vnitřní a vnější - bližší
popis viz PD
kpl
1,000
21 708,00
21 708,00
84
K
R75153717
M+D 5.5 - chladící jednotka v provedení split pro
chlazení místnosti 0.13h - vnitřní a vnější - bližší
popis viz PD
kpl
1,000
26 896,00
26 896,00
85
K
R75153718
M+D 5.6 - chladící jednotka v provedení multi-split
pro chlazení místnosti 0.15g a 0.15h - 4xvnitřní a
1xvnější - bližší popis viz PD
kpl
1,000
144 787,20
144 787,20
86
K
R75153719
M+D 6.1 - Vzduchotechnická jednotka sestavná, vč.
dopravy, MaR, čidel a kabeláže
kpl
1,000
161 634,40
161 634,40
87
K
R75153720
M+D měděného potrubí D 6 mm pro propojení
chladících jednotek, vč. kaučukové izolace
m
33,200
177,60
5 896,32
218,40
5 591,04
kpl
1,000
35 700,80
35 700,80
8+2,1+2,3+1,3+1,1+1,3+1+0,6+1,3+1,2+0,6+1,3+1,2+4
,5+1,3+1,2+0,5+1,3+1,1
88
K
R75153721
M+D měděného potrubí D 10 mm pro propojení
chladících jednotek, vč. kaučukové izolace
33,200
m
8+2,1+2,3+1,3+2,3+1,1+1,3+1+0,6+1,3+1,2+0,6+1,3+1
,2
25,600
25,600
Strana 82 z 83
PČ Typ
89
K
Kód
R75153722
Popis
M+D měděného potrubí D 16 mm pro propojení
chladících jednotek, vč. kaučukové izolace
MJ
m
2,3+4,5+1,3+1,2+0,5+1,3+1,1
90
K
Množství
12,200
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
243,20
2 967,04
12,200
R75153723
M+D kabeláže pro propojení chladících jednotek
kpl
1,000
8 486,40
8 486,40
kus
1,000
4 416,80
4 416,80
94
K
R75153724
M+D 2.9 - odvodní výústka - 2000x1000 mm - bude
upřesněno dle navařovacího automatu
112
K
R75153725
M+D 2.24 - výdech potrubí na střeše - koleno 90° s
protidešťovou úpravou, vč. síťky proti pronikání
hmyzu do potrubí
kus
1,000
920,00
920,00
kpl
1,000
12 000,00
12 000,00
kpl
1,000
24 000,00
24 000,00
%
0,520
24 000,00
12 480,00 CS ÚRS 2013 02
113
K
R75153726
Měření průtoků, uvedení do provozu, vyregulování
VZT systému, návrh provozního řádu, zaškolení
obsluhy, popisné štítky na zařízení včetně šipek
proudění
114
K
R75153727
Realizační projektová dokumentace
998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v
objektech v do 12 m
24
K
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je
možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů
oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl
včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,
lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
Strana 83 z 83

Podobné dokumenty

Celé znění smlouvy - z 14.06.2012

Celé znění smlouvy - z 14.06.2012 Název položky Objekt : 06-17-02/053 Telefonní ústředna 1R Demontáž montovaného podhledu IZONORT komplet 2 342 26-4051.RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standart tl.12,5 m...

Více

NOS_10_16 - Odborový svaz státních orgánů a organizací

NOS_10_16 - Odborový svaz státních orgánů a organizací  Řešení problematiky působení více odborových organizací u zaměstnavatele!  Zrušení výpovědi pro porušení léčebného režimu u dočasně práceneschopného zaměstnance!  Zvýšení odstupného až na pětin...

Více

TIP FR-TI3_765_prubezna zprava _08_2012

TIP FR-TI3_765_prubezna zprava _08_2012 modulů postavit na nižších vrstvách architektury. Pro další vývoj firmwaru lokalizovaných prvků a prvků zachytávajících jejich signál tak bylo rozhodnuto přejít na dostupné API k MAC a PHY vrstvám....

Více

Vědecké podklady

Vědecké podklady Zkouška byla navržena na části konstrukce, která se skládala ze čtyř sloupů a tří průvlaků napříč budovy na ose B, jak je ukázáno na obrázku 2.2. Plynovými hořáky se ohřívala komora délky 21 m, šíř...

Více

05_Výkaz výměr - Obec Středokluky

05_Výkaz výměr - Obec Středokluky 9000000R38 Vnitrostaveništní doprava suti a odvoz suti na skládku 9000000R39 Poplatek za skládku suti 9000000R40 Vyčištění objektu po dokončení 9000000R41 Lešení pomocné

Více

english synopsis - Časopis stavebnictví

english synopsis - Časopis stavebnictví Novela vyhlášky o  energetické náročnosti budov, která upravuje problematiku ENB, stanovuje mimo jiné nákladově optimální úroveň požadavků na ENB. Ve stávající vyhlášce č. 148/2007 Sb. jsou požadav...

Více