Návod k použití Rebox

Komentáře

Transkript

Návod k použití Rebox
REBOX-PHYSIO
CLASSIC
NÁVOD K POUŽITÍ
česky
REBOX-PHYSIO CLASSIC
Transkutánní elektroterapeutický přístroj
Návod k použití
Před prvním použitím přístroje Rebox prostudujte
důkladně tento návod.
Verze 1, revize 3. Poslední aktualizace: 25.11.2013.
1
verview
OBSAH
strana
4
4
5
6
7
8
10
1
ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1 Co je Rebox?
1.2 Jak Rebox funguje?
1.3 Indikace
1.4 Kontraindikace
1.5 Upozornění
1.6 Důležité poznámky
2
ZAČÍNÁME
2.1 Rebox a jeho součásti
2.1.1 Přístroj Rebox
2.1.2 Elektrody a kabelová souprava
2.1.3 Hroty léčebné elektrody
2.1.4 Seznam součástí a příslušenství
2.2 Uvedení do provozu
2.2.1 Zapnutí a vypnutí
2.2.2 Baterie
2.2.3 Kontrola hlasitosti
2.2.4 Léčebná elektroda
2.2.5 Zapojení elektrod
2.2.6 Funkční kontrola
11
11
11
12
13
13
14
14
14
14
15
15
16
3
PRÁCE S REBOXEM
3.1 Úvod
3.2 Podmínky pro aplikaci
3.2.1 Kvalitní elektrický kontakt
3.2.2 Stav kůže
3.2.3 Spolupráce pacienta
3.2.4 Ostatní terapeutické modality
3.3 Typy stimulace
17
17
18
18
19
19
19
20
2
rview
Pag
3.4 Aplikace léčebné elektrody
3.4.1 Úvod
3.4.2 Klasický pevný hrot
3.4.3 Pozlacený flexi hrot
3.5 Pokyny pro aplikaci
3.5.1 Volba léčebného režimu
3.5.2 Volba módu zobrazení
3.5.3 Nastavení amplitudy
3.5.4 Postup při aplikaci
3.5.5 Příklady aplikací
3.5.6 Časový harmonogram
3.5.7 Reboxová křivka a diagnostika
strana
21
21
22
23
24
24
24
26
27
29
32
33
4
ÚDRŽBA
35
5
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
36
6
ZÁRUKA A SERVIS
37
7
TECHNICKÉ ÚDAJE
38
8
SYMBOLY
39
9
VÝROBCE
40
3
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1 Co je Rebox?
Přehled
Rebox-Physio Classic (dále jen „Rebox“) je neinvazivní
transkutánní elektroterapeutický přístroj. Rebox je efektivní
v léčbě akutní a chronické bolesti a v rehabilitaci pohybového
aparátu a neurologických onemocnění.
Rebox je celosvětově užíván v rehabilitační a sportovní
medicíně, fyzioterapii, ortopedii, neurologii a algeziologii.
Jeho snadné ovládání umožňuje taktéž domácí léčbu (tzv.
Home Care). Mezi hlavní efekty reboxové terapie patří
analgetický, myorelaxační a antiedematózní účinek.
Výrobcem Reboxu je česká společnost REBOX THERAPY s.r.o.
(dále jen „Výrobce“), sídlící v Praze.
4
1.2 Jak Rebox funguje?
Princip
V Reboxu jsou generovány specifické elektrické obdélníkové
impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou
transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem malé
neinvazivní léčebné elektrody, zatímco pacient drží obykle v
ruce druhou válcovou elektrodu, čímž dochází k uzavření
elektrického obvodu.
Díky elektrochemickým změnám v tkáňovém mikroprostředí
dochází během několika sekund ke korekci lokální acidózy v
léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace
krve a lymfy (antiedematózní efekt) a je pozorovatelný
myorelaxační efekt.
Účinky Reboxu
Hlavní účinky Reboxu jsou:
 Analgetický efekt - ústup bolesti
 Myorelaxace - uvolnění svalového napětí
 Antiedematózní efekt - zmírnění otoku
5
1.3 Indikace
Rebox je efektivní v těchto hlavních případech:
 Léčba akutní a chronické bolesti
 bolesti zad (vertebrogenní algický syndrom)
 bolesti kloubů
 posttraumatické bolesti
 akutní svalová přetížení
 entezopatie
 osteoartróza
 dna
 patní ostruhy
 pooperační bolesti
 Rehabilitace pohybového aparátu
 svalový hypertonus a spazmy
 omezená hybnost
 posttraumatické otoky
 Urychlení hojivých procesů
 poranění šlach
 pooperační rány
6
1.4 Kontraindikace
Obecně by Rebox neměl být aplikován v případech, kdy u
pacienta nebyla prokazatelně diagnostikována příčina
klinických obtíží. Aplikace Reboxu by měla být v těchto
případech zahájena až po objasnění etiologie chorobného
stavu.
Rebox by neměl být aplikován v těchto případech:
 Lokální kontraindikace
 porušení kožního krytu (otevřená rána, kožní vřed apod.)
 akutní zánět kůže nebo podkoží
 hluboká žilní trombóza (diagnostikovaná nebo suspektní)
 Celkové kontraindikace
 Implantované elektrické zařízení (kardiostimulátor, ICD,
hluboká mozková stimulace apod.)
 těhotenství
 epilepsie
 maligní nádorové onemocnění (diagnostikované nebo
suspektní)
 šok a další závažné systémové patologické stavy
7
1.5 Upozornění
Neinvazivní transkutánní aplikace
Reboxové elektrody jsou určeny výhradně k neinvazivní
(= neporušující kožní kryt) transkutánní (= přes kůži)
aplikaci. Vyhněte se perforaci kůže. Do kontaktu
s elektrodami nesmí přijít slizniční povrchy (ústní a nosní
dutina, konečník, močová trubice, pochva), zevní zvukovod,
zevní pohlavní orgány a oči.
Aplikace v oblasti krku
Zvýšenou opatrnost je třeba věnovat aplikaci Reboxu na krku
v oblasti krkavic pro možné podráždění n. vagus (n. X).
Nežádoucí účinky
Relativně častou reakcí na aplikaci Reboxu je dočasné
zčervenání kůže v místě bodu dotyku léčebné elektrody.
Pacient taktéž může cítit mírnou bolest v momentě, kdy je
hrot léčebné elektrody v kontaktu s kůží. Tyto reakce nejsou
považovány za důvod k ukončení aplikace Reboxu.
Pokud se u pacienta během nebo po aplikaci Reboxu vyskytne
jakýkoli jiný nežádoucí účinek (např. výrazná bolest, křeče,
úzkost, nevolnost, mdloby, závrať aj.), okamžitě ukončete
aplikaci Reboxu a u tohoto pacienta přehodnoťte vhodnost
reboxové terapie. V případě výskytu jakéhokoli závažného
nežádoucího účinku během nebo po aplikaci Reboxu, prosím,
neprodleně kontaktujte Výrobce.
8
1.5 Upozornění
Používejte pouze originální součásti
Při aplikaci Reboxu používejte pouze originální součásti, které
byly dodány spolu s přístrojem. Užití jiných než originálních
elektrod může vážně poškodit pacienta!
Ostatní
Nedoporučuje se používání přístroje v blízkosti výkonných
vysokofrekvenčních zdrojů.
Dle normy 60601-2-10, čl. 6.8.2.: Nepoužívejte výrobek v
blízkosti citlivých přijímačů elektromagnetického záření.
Dle normy 60601, čl. 682 aa)e): Současné připojení pacienta k
vysokofrekvenčnímu chirurgickému přístroji může způsobit
spáleniny v místě elektrod stimulátoru a může stimulátor
poškodit.
Dle normy 60601-2-10/A1, čl.6.8.2 aa)e): Aplikace elektrod
blízko hrudníku může zvýšit riziko výskytu fibrilace srdce.
9
1.6 Důležité poznámky
Pokyny před zahájením práce s Reboxem
Před prvním použitím přístroje Rebox prostudujte důkladně
tento návod k použití. Pokud máte jakékoli dotazy,
kontaktujte vašeho lokálního distributora nebo Výrobce.
Před každou aplikací Reboxu se ujistěte, že v daném případě
je Rebox vhodnou terapeutickou metodou a u pacienta nejsou
přítomny žádné kontraindikace.
V případě domácí léčby vždy konzultujte aplikaci Reboxu
s ošetřujícím lékařem.
Bezpečnost
Rebox je vyráběn v souladu se současnými normami pro
zdravotnické přístroje třídy IIa. Jakost výroby je řízena
normou ISO 13485, přístroj je certifikován mezinárodními
certifikáty CE 1014 a IEC 60601.
Odpovědnost výrobce
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za užívání Reboxu v
neindikovaných případech a dále v případech, kdy bylo při
užívání Reboxu postupováno jinak, než jak Výrobce výslovně
stanovuje.
10
2 ZAČÍNÁME
2.1 Rebox a jeho součásti
2.1.1 Přístroj Rebox
Obr. 1: Ovládací prvky.
1 - tlačítko ON/OFF; 2 - vstup pro připojení kabelové
soupravy; 3 - tlačítko Display; 4 - tlačítko Mode;
5 - displej (Treatment Monitor); 6 - knoflík Volume; 7 - knoflík
Amplitude (ve voltech V).
11
What is Rebox?
The
electrotherapeutic
device
Rebox®-Physio
Classic
(hereinafter referred to as “the Rebox“) is effective in
management of acute and chronic pain and in rehabilitation of
2.1
Rebox a jeho součásti
musculoskeletal and neurological dorders.
2.1.2 Elektrody a kabelová souprava
Obr. 2: Elektrody a kabelová souprava.
8 - léčebná elektroda (držátko a hroty); 9 - válcová elektroda;
10 - kabelová souprava; 11 - hlavní konektor; 12 - konektor
pro léčebnou elektrodu; 13 - konektor pro válcovou
elektrodu; 14 - barevné označení kabelové soupravy.
12
2.1 Rebox a jeho součásti
2.1.3 Hroty léčebné elektrody
Obr. 3: Hroty léčebné elektrody.
vlevo - klasický pevný hrot; vpravo - pozlacený flexi hrot.
2.1.4 Seznam součástí a příslušenství
Balení standartně obsahuje následující součásti:












1x přístroj Rebox
1x válcová elektroda
1x držátko léčebné elektrody
1x klasický pevný hrot
1x pozlacený flexi hrot
1x krytka na hroty
1x modrá kabelová souprava
1x červená kabelová souprava
5x alkalická baterie AA 1,5 V
1x transportní taška
1x Návod k použití
1x Rebox CD-ROM
13
2.2 Uvedení do provozu
2.2.1 Zapnutí a vypnutí
Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF (1). Pro
vypnutí stiskněte totéž tlačítko.
Po 8 minutách nečinnosti Rebox automaticky přejde do
režimu spánku. Přístroj z tohoto režimu probuďte stisknutím
tlačítek Display nebo Mode (3, 4).
2.2.2 Baterie
Rebox je napájen z baterií, vyžaduje 5 alkalických baterií AA
1,5 V (typ IEC R6). Bateriový prostor se nachází na zadní
straně Reboxu uprostřed.
K otevření bateriového prostoru uvolněte šroubek vhodným
šroubovákem a odklopte víčko. Vložte/vyměňte baterie.
Ujistěte se, že polarita baterií (+/-) je správná. Přikryjte
bateriový prostor víčkem a šroubovákem utáhněte šroubek.
Kapacita baterií v procentech (%) je zobrazována na displeji
(5). Pokud displej signalizuje kapacitu cca 20%, baterie by
měly být brzy vyměněny.
2.2.3 Kontrola hlasitosti
Pro regulaci úrovně hlasitosti otáčejte knoflíkem Volume (6).
14
What is Rebox?
The
electrotherapeutic
device
Rebox®-Physio
Classic
(hereinafter referred to as “the Rebox“) is effective in
management of acute and chronic pain and in rehabilitation of
2.2
Uvedení do provozu
musculoskeletal and neurological dorders.
2.2.4 Léčebná elektroda
Léčebná elektroda (8) se skládá z držátka a hrotu. Hrot je
nutno zašroubovat do držátka. K dispozici jsou dva typy
hrotů: klasický pevný hrot a pozlacený flexi hrot (obr. 3).
Sejměte z držátka krytku a zvolený hrot zašroubujte do
držátka. Především s pozlaceným flexi hrotem je nutné
zacházet opatrně, přílišná síla může hrot poškodit.
2.2.5 Zapojení elektrod
Spojte léčebnou a válcovou elektrodu (8, 9) s příslušnými
konektory na kabelové soupravě (12, 13). Konektory na
kabelové soupravě jsou nezáměnné (obr. 2). Použijte modrou
kabelovou soupravu pro katodovu stimulaci nebo červenou
kabelovou soupravu pro anodovou stimulaci.
Zapojte hlavní konektor kabelové soupravy (11) do vstupu (2)
na spodní hraně Reboxu. Konektor může být připojen pouze
jedním způsobem, při správném zapojení se objeví klapnutí,
nepoužívejte sílu.
Pro odpojení kabelové soupravy od Reboxu zmáčkněte černý
knoflík na konektoru a zatáhněte za konektor kolmo k hraně
Reboxu. Netahejte za kabel, hrozí jeho poškození.
S konektorem neviklejte.
15
2.2 Uvedení do provozu
2.2.6 Funkční kontrola
K ujištění, že jsou elektrody k Reboxu správně připojeny,
otočte knoflíkem Amplitude (4) na hodnotu 4 V a poté k sobě
přiložte zapojený hrot léčebné elektrody a válcovou
elektrodu. Indikátor proudu na displeji (5) ukáže ihned
maximální hodnotu.
Nyní je Rebox připraven k práci.
16
3 PRÁCE S REBOXEM
3.1 Úvod
Tato kapitola obsahuje instrukce k užívání Reboxu v klinické
praxi.
Před zahájením aplikace Reboxu je zcela nezbytné ujistit se,
že:






rebox je vhodnou terapeutickou metodou,
nejsou přítomny kontraindikace,
jsou splněny podmínky pro kvalitní elektrický kontakt,
umíte správně aplikovat léčebnou elektrodu,
amplituda je správně nastavena,
znáte správný postup při aplikaci.
Práce s Reboxem není náročná. Pro efektivní aplikaci a
dosažení
optimálních
výsledků
je
však
důležité
standardizovat podmínky a postup při aplikaci. Důrazně
doporučujeme tuto kapitolu opakovaně prostudovat a
nanečisto nacvičit práci s Reboxem před prvním pokusem o
aplikaci na pacientovi.
17
3.2 Podmínky pro aplikaci
3.2.1 Kvalitní elektrický kontakt
Pro správné použití Reboxu je zcela zásadní kvalitní
elektrický kontakt.
Pacient drží celou válcovou elektrodu v jedné ruce, dlaň by
měla být mírně vlhká. Pokud pacient není schopen válcovou
elektrodu držet v ruce, elektroda může být upevněna na
předloktí či na jiné místo těla např. pomocí elastického
obvazu. Vlastní umístění válcové elektrody není podstatné,
elektroda však musí být vždy v dobrém kontaktu s kůží
pacienta.
Obr. 4: Správné držení válcové elektrody pacientem.
18
3.2 Podmínky pro aplikaci
3.2.2 Stav kůže
Kůže nad oblastí, kde bude aplikována léčebná elektroda,
musí být zdravá, suchá a bez mastnoty (bez krémů, mastí,
olejů apod.). Vlhká nebo mastná kůže může být nežádoucí
překážkou pro vstup reboxových proudů do léčené tkáně.
3.2.3 Spolupráce pacienta
Před aplikací Reboxu musí být pacient informován o
základech reboxové terapie a musí s aplikací souhlasit.
Pacient by si měl být vědom faktu, že především chronické
obtíže nemohou být Reboxem vyléčeny během jednoho či
dvou sezení a že nikdy nelze se 100% jistotou předpovědět
velikost a dobu trvání účinku reboxové terapie.
3.2.4 Ostatní terapeutické modality
Aplikaci Reboxu je možné kombinovat s dalšími
terapeutickými modalitami. V mnoha případech je kombinace
s fyzioterapeutickým cvičením, farmakoterapií a dalšími
metodami vhodná pro dosažení nejlepších klinických
výsledků.
19
3.3 Typy stimulace
Rebox umožňuje dva typy stimulace, které záleží na typu
použité kabelové soupravy:
Katodová stimulace
Tento typ stimulace je užíván nejčastěji (99% všech aplikací).
Kationty v léčené tkáni (H+, Ca2+, Na+, K+) jsou přitáhovány
k léčebné elektrodě, která má charakter katody (negativní
polarita). Tím dochází k lokálním změnám v koncentracích
iontů, což vede ke korekci lokální acidózy (analgetický efekt),
myorelaxaci a antiedematóznímu účinku. Ke katodové
stimulaci použijte modrou kabelovou soupravu.
Anodová stimulace
Tato stimulace je užívána vzácně v situacích, kdy katodová
stimulace není efektivní, např. post-herpetická neuralgie aj.
K anodové stimulaci použijte červenou kabelovou soupravu.
20
3.4 Aplikace léčebné elektrody
3.4.1 Úvod
Před první aplikací Reboxu je nutné naučit se pracovat
s léčebnou elektrodou. Špatná aplikační technika vede
k nekonzistentním výsledkům a k matoucím reboxovým
křivkám.
Držátko léčebné elektrody držte v jedné ruce jako tužku. Vaše
ruka by měla být čistá.
Správný způsob aplikace léčebné elektrody na pacientovu
kůži závisí na zvoleném hrotu (obr. 3).
21
3.4 Aplikace léčebné elektrody
3.4.2 Klasický pevný hrot
Klasický pevný hrot je navržen pro typické aplikace Reboxu.
Tento hrot není pružný. Elektrodu jemně přitlačte na kůži
v úhlu 30 stupňů a plynule přejděte do úhlu 60 stupňů.
Optimální přítlak je takový, při němž elektroda nezpůsobuje
pacientovi výraznou bolest.
Nikdy neaplikujte pevnou elektrodu kolmo na kůži z důvodu
rizika postižení tkáně.
Obr. 5: Správný způsob aplikace léčebné elektrody s
klasickým pevným hrotem.
22
3.4 Aplikace léčebné elektrody
3.4.3 Pozlacený flexi hrot
Pozlacený flexi hrot je pružný a má speciální pozlacený
povrch. Tento hrot umožňuje optimální kontakt s tkání
pacienta, což vede k vysoce účinné aplikaci. Tento hrot je
nutno aplikovat kolmo na kůži (v 90 stupních) plynulým
jemným tlakem.
Věnujte zvýšenou pozornost při aplikaci tohoto hrotu na
křehkou nebo citlivou kůži.
Obr. 6: Správný způsob aplikace léčebné elektrody
s pozlaceným flexi hrotem.
23
3.5 Pokyny pro aplikaci
3.5.1 Volba léčebného režimu
Po zapnutí je Rebox automaticky nastaven na režim Gentle.
Aktivní léčebný režim je zobrazován na displeji. Požadovaný
režim zvolte stisknutím tlačítka Mode (4).
Je možné zvolit jeden ze tří následujících léčebných režimů:
 Gentle - pro citlivé pacienty (vhodný pro počáteční sezení).
 Standard - nejčastěji používaný režim.
 Strong - pro pacienty, kteří nereagují na režim Standard.
3.5.2 Volba módu zobrazení
Displej Reboxu v reálném čase zobrazuje tkáňovou
mikrocharakteristiku v léčené oblasti, což umožňuje
kontinuálně monitorovat a kontrolovat dávku aplikovaného
proudu a odpověď léčené tkáně.
Změna střední hodnoty aplikovaného proudu (µA) v čase (s)
je zobrazována na displeji (Treatment Monitor). Hodnota
proudu na stupnici je udána v procentech (%) maximálního
léčebného proudu (100% = 200 µA).
Stiskněte tlačítko Display (3) pro výběr jednoho ze tří módů
zobrazení:
 Ručičkový mód - klasické ručičkové měřidlo
 Grafický mód - pro zobrazení reboxových křivek
(viz kapitola 3.5.7)
 Bar-graf - vhodný zejména pro uživatele se sníženou
zrakovou ostrostí
24
3.5 Pokyny pro aplikaci
Ručičkový mód
Grafický mód
Bar-graf
Obr. 7: Módy zobrazení.
25
3.5 Pokyny pro aplikaci
3.5.3 Nastavení amplitudy
Různé druhy tkání a různé tkáňové podmínky způsobují, že
aplikovaný proud jimi prochází odlišně. Proto je nezbytné
před záčátkem každé terapie Reboxem správně nastavit
léčebnou amplitudu. Pokud amplituda není nastavena
správně, účinky Reboxu jsou výrazně sníženy.
Pro zvolení optimální amplitudy nejprve správným způsobem
aplikujte léčebnou elektrodu na zdravou oblast pacientova
těla, která je vzdálená od ošetřovaného místa, např. na
rameno nebo stehno. Otočte knoflíkem Amplitude (7) ve
směru hodinových ručiček tak, aby hodnota středního proudu
na displeji dosáhla 70-80% stupnice a na této úrovni se
ustálila. Poté s takto nastavenou amplitudou přistupte
k postiženému místu. Hodnotu amplitudy dále neměňte.
26
3.5 Pokyny pro aplikaci
3.5.4 Postup při aplikaci
Po zvolení léčebného režimu a správném nastavení amplitudy
začněte aplikaci Reboxu v postižené oblasti.
Krok 1
Aplikujte správným způsobem léčebnou elektrodu v bodě na
kůži nad ošetřovanou oblastí.
Krok 2
Doba aplikace Reboxu v jednom bodě závisí na lokálním
tkáňovém mikroprostředí. Obvykle trvá 3-5 sekund, než
hodnota středního proudu dosáhne ustálené hodnoty v daném
bodě. Tuto ustálenou hodnotu je možné pozorovat na displeji
(fáze plató v grafickém módu).
Krok 3
Jakmile hodnota středního proudu dosáhne ustálené hodnoty,
přistupte k aplikaci v dalším bodě a opakujte kroky 1 a 2.
Vzdálenost mezi jednotlivými body by měla být 2-3 cm nebo
méně. Aplikace Reboxu ve 20-30 bodech v ošetřované oblasti
je dostatečná pro jedno sezení. Léčebná elektroda by měla být
vždy aplikována systematicky v rovnoběžných liniích, ve
spirále nebo „cik-cak“ a s ohledem na anatomii ošetřované
oblasti (viz kapitola 3.5.5). V případě aplikace na končetině se
doporučuje postupovat proximodistálním směrem.
27
3.5 Pokyny pro aplikaci
Rebox by měl být aplikován ve dvou na sebe navazujících
fázích:
1. Pasivní fáze
Začněte s pasivní fází aplikace, kdy je pacient v pohodlné
pasivní poloze a aktivně se nehýbe.
2. Aktivní fáze
Aktivně vyhledávejte oblasti nebo pohyby, které jsou stále
bolestivé. Velmi často pacient uvádí po počáteční fázi aplikace
celkové zlepšení příznaků, tj. zmenšení bolesti, zlepšení
hybnosti atd. Stále se však mohou při určitých pohybech a
polohách vyskytovat bolestivá místa, která pacienta omezují.
Identifikujte tato místa a aplikujte zde Rebox v několika
bodech tak, aby během aplikace pacient setrval v bolestivé
pozici po dobu několika sekund. Často tato aktivní fáze
aplikace zvýrazní úlevu od příznaků.
Nástup účinku
Analgetický a myorelaxační účinek jsou obvykle
pozorovatelné ihned po aplikaci Reboxu. Velikost a doba
trvání účinku závisí na lokalizaci, závažnosti a chronicitě
problému.
Protahování a cvičení po aplikaci
Po aplikaci Reboxu je doporučováno jemné protažení svalů,
event. adekvátní cvičení.
28
3.5 Pokyny pro aplikaci
3.5.5 Příklady aplikací
Obr. 8: Krční oblast.
Obr. 9: Bederní oblast.
29
3.5 Pokyny pro aplikaci
Obr. 10: Rameno.
Obr. 11: Loket.
30
3.5 Pokyny pro aplikaci
Obr. 12: Koleno.
Obr. 13: Kotník.
31
3.5 Pokyny pro aplikaci
3.5.6 Časový harmonogram
Aplikaci Reboxu je třeba opakovat dle délky trvání
zdravotního problému. Obecně není efektivní aplikovat Rebox
častěji než 1x denně.
Doporučujeme následující časový harmonogram:
Akutní stav (0-48 hodin)
Aplikujte Rebox 4-5 dní za sebou. Poté pokračujte dle potřeby.
Subakutní stav (48 hodin - 6 týdnů)
Aplikujte Rebox 2-3x týdně.
Chronický stav (> 6 týdnů)
Aplikujte Rebox 1-2x týdně.
Na každém sezení zhodnoťte aktuální klinický stav pacienta a
přizpůsobte plán terapie.
32
3.5 Pokyny pro aplikaci
3.5.7 Reboxová křivka a diagnostika
Grafický mód displeje umožňuje zobrazit specifickou
reboxovou křivku (obr. 7). Tato křivka znázorňuje změnu
středního aplikovaného proudu v čase během aplikace
Reboxu na živou tkáň.
Průběh reboxové křivky v reálném čase poukazuje na lokální
mikrocharakteristiku ošetřované tkáně. Fyziologický průběh
reboxové křivky je velmi podobný u všech osob a na všech
místech těla (obr. 14).
Obr. 14: Fyziologický průběh reboxové křivky.
33
3.5 Pokyny pro aplikaci
Při patologických situacích má reboxová křivka prokazatelně
odlišný průběh, více či méně specifický pro konkrétní
patologii. Tato skutečnost může být využita jako diagnostická
pomůcka. Patologické křivky jsou indikátorem lokálního
tkáňového poškození a pomáhají tak terapeutovi identifikovat
správné body pro aplikaci Reboxu.
Vývoj průběhu křivek v čase může být hodnocen při každém
sezení. Často lze nalézt korelaci mezi zlepšením klinického
stavu pacienta a normalizací reboxové křivky.
34
3 ÚDRŽBA
4
WORK WITH REBOX
2.2 Setting up
Přístroj Rebox
Rebox a všechny jeho součásti jsou určeny k opakovanému
užití.
Povrch přístroje by měl být čištěn neagresivní tekutinou,
např. houbou s vlažnou mýdlovou vodou. Není vhodné
používat agresivní rozpouštědla typu aceton či toluen.
V případě jejich použití může dojít k estetickým i funkčním
změnám na přístroji. Vyvarujte se přímému kontaktu s vodou
a dalšími tekutinami, přístroj nesprchujte ani neponořujte do
nádoby s tekutinou z důvodu rizika nenávratného poškození
přístrojové elektroniky.
Elektrody
Z hygienických důvodů je třeba dbát na pravidelnou kontrolu
čistoty hrotu léčebné elektrody. Po každém použití je nutné
hrot očistit tamponem smočeným v teplé vodě, alkoholu nebo
lihobenzinu. Nikdy nepoužívejte sterilizační sprej a agresivní
tekutiny.
Válcovou elektrodu a držátko léčebné elektrody je vhodné
omývat v mýdlové vodě.
Oba hroty, držátko léčebné elektrody a válcová elektroda jsou
eventuálně sterilizovatelné varem, parou, chemicky a
ethylenoxidem.
35
Rebox nelze zapnout
5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Rebox nelze zapnout
Zkontrolujte bateriový prostor a vyměňte baterie.
Rebox je zapnutý, ale nepracuje správně
Pokud Rebox nepracuje správně, nejprve zkontrolujte spojení
elektrod. Funkční kontrola viz kapitola 2.2.6.
Pokud je funkční test pozitivní a Rebox stále nepracuje při
aplikaci léčebné elektrody správně, zkontrolujte čistotu obou
elektrod a hrotu a ujistěte se, že jsou v dobrém kontaktu
s pacientem.
Pokud je funkční test negativní, ujistěte se, že kapacita baterií
je dostatečná a pokuste se vyměnit kabelovou soupravu.
Kabelová souprava je nefunkční
Vyměňte kabelovou soupravu. Náhradní modrá kabelová
souprava pro katodovou stimulaci je součástí balení.
Pokud výše uvedené rady nepomohly a Rebox stále nepracuje
správně, kontaktujte, prosím, vašeho lokálního distributora
nebo Výrobce.
36
6 ZÁRUKA A SERVIS
ZÁRUKA
Záruční lhůta na Rebox a všechny jeho součásti (dále jen
„Produkty“) je 24 měsíců od data zakoupení.
Záruka se nevztahuje na poškození a na zhoršení nebo ztrátu
funkce Produktů, které byly způsobeny nehodou, nesprávným
užíváním, zanedbáním, ohněm, vodou, světlem a dalšími
přírodními faktory, expozicí chemickým nebo fyzikálním
faktorům,
neautorizovanou modifikací Produktů a
nedodržením instrukcí, jež jsou uvedeny v tomto Návodu k
použití.
UPOZORNĚNÍ: NEOTVÍREJTE PŘÍSTROJ!
Neautorizované otevření Reboxu ruší veškerou záruku.
SERVIS
Autorizovaný servis je prováděn výhradně společností REBOX
THERAPY s.r.o. v Praze.
Každý problém je řešen individuálně na základě charakteru
vady. Pro zajištění servisu kontaktujte, prosím, vašeho
lokálního distributora nebo Výrobce.
37
7 TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ impulzů:
Stejnosměrné obdélníkové
Amplituda impulzů:
0-20 V
Frekvence impulzů:
Režim Gentle: 4 kHz
Režim Standard: 3 kHz
Režim Strong: 2 kHz
Citlivost měřícího přístroje:
200 μA na plnou výchylku
Příkon:
25 VA
Batterie:
5 alkalických baterií AA 1,5V (type IEC R6)
Rozměry:
190 x 140 x 50 mm
Hmotnost:
0,7 kg vč. baterií a elektrod
Provozní, transportní a skladovací teplota:
10-40°C
Vlhkost prostředí:
do 80% r.v.
Přístroj Rebox neobsahuje a ke své činnosti nepoužívá škodlivé a
nebezpečné látky. Po upotřebení přístroje nejsou kladeny zvláštní
požadavky na jeho likvidaci. Postačí sběrna elektromateriálu.
38
8 SYMBOLY
Přístroj je certifikován evropským
certifikátem CE 1014.
Pozor, informujte se v průvodní
dokumentaci.
Příložná část typu BF.
Rok výroby.
39
9 VÝROBCE
REBOX THERAPY s.r.o.
Seydlerova 2151/3
158 00 Praha 5
Česká republika
Tel./fax: (+420) 251 624 651
Mob.: (+420) 602 307 585, (+420) 605 909 750
E-mail: [email protected]
Web: www.rebox.cz
Skype: reboxtherapy
IČ: 28904257
DIČ: CZ28904257
Společnost REBOX THERAPY s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 152206,
IČ: 28904257.
Dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích je
společnost REBOX THERAPY s.r.o. registrována na Ministerstvu
zdravotnictví České republiky jako výrobce a distributor zdravotnické
techniky, evid. č.: 201124473.
40
Poznámky:
Právní ustanovení
Návrh všech produktů společnosti REBOX THERAPY s.r.o. (dále jen
„Výrobce“) a veškerý hardware, firmware, software a dokumentace
jsou chráněny autorským právem. Žádná z těchto položek nesmí být
v jakékoli podobě vcelku ani částečně kopírována, reprodukována,
překládána či rozebírána bez předchozího písemného souhlasu
Výrobce.
Výrobce si vyhrazuje právo revidovat produktovou dokumentaci a
měnit její obsah bez povinnosti oznámit tyto skutečnosti jakékoli osobě
nebo organizaci.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné,
náhodné nebo následné škody způsobené užitím produktů v
neindikovaných případech a dále v případech, kdy bylo při užívání
Reboxu postupováno jinak, než jak Výrobce výslovně stanovuje.
“REBOX“ a “REBOX THERAPY“ jsou ochrannými známkami společnosti
REBOX THERAPY s.r.o.
Copyright © 1980-2013, REBOX THERAPY s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
41
REBOX THERAPY s.r.o.
Seydlerova 2151/3
158 00 Praha 5
Česká republika
www.rebox.cz
42

Podobné dokumenty

ix. česko-slovenské dialógy o bolesti vysoké tatry 11.

ix. česko-slovenské dialógy o bolesti vysoké tatry 11. Raudenská,J., Kozák,J., Hilliová,I. Oddělení klinické psychologie, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2.LF UK a FN v Motole Praha, Výukové pracoviště paliativní ...

Více

Kentera, INN oxybutynin

Kentera, INN oxybutynin Jsou to břicho, nadloktí/rameno a stehno. Zvolte místo schválené pro aplikaci přípravku Kentera. Přípravek Kentera aplikujte pouze na neporušenou kůži. Místa aplikace je třeba střídat. Neaplikujte ...

Více

Dysport Bulletin

Dysport Bulletin Nejsnadnější a stále používaná je Ashworthova škála (Tab. 3). Na DK se podstatně častěji používá původní škála. Hodnotí se pasivní pohyb s  protažením spastického svalu v  plném rozsahu za  použití...

Více

PIL Elidel 10mg-g krém 169217-11

PIL Elidel 10mg-g krém 169217-11 herpeticum). Proto pokud objevíte bolestivé puchýřky kdekoli na těle, okamžitě to oznamte svému lékaři. Přestaňte používat Elidel, dokud nebude infekce vyléčena. Elidel může vyvolat reakce v místě ...

Více

corpo – 02

corpo – 02 Jestliţe chceme změnit parametr rytmu, postačí vybrat některý z rytmů, které jsou k dispozici, stisknutím (22), jedno tlačítko slouţí ke zvýšení, druhé k jeho sníţení, na ukazatelích (11) se zobraz...

Více