4/2002

Komentáře

Transkript

4/2002
Tata Bojs – Biorytmy
DrÏitelé ceny Andûl 2001
za nejlep‰í videoklip roku
Kat. ã. 0927-45568-2/4
Cen. kód: CZ/KZ
Koncertní turné Biorytmy :
20.
25.
27.
14.
24.
25.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
Praha – divadlo Archa (kfiest alba)
Brno – Babylon
Ostrava – âerná louka
Ústí nad Labem – Doma
TouÏim – KD Sokolovna
HavlíãkÛv Brod – Vagón
od 15. 4. spotová kampaÀ na TV Prima spolu s Alanis
Morissette!
klip k Taneãnici nasazen do v‰ech TV pofiadÛ
pfiím˘ pfienos kfitu z divadla Archa na: www.idnes.cz/tatabojs
Taneãnice je 6. nejhranûj‰í ãeskou skladbou na rádiích!
„Dny a víkendy“ s Tata Bojs na rádiích v Praze, Brnû, Ostravû,
Plzni a dal‰ích velk˘ch mûstech
titulní strany ãasopisÛ: Rock & Pop, Report, Ultramix, Big
Beng!, Nov˘ prostor, Volume...
rozhovory & profily v: Reflex, Show!, MF Dnes, Lidové noviny,
Navigátor, Právo, Blesk magazín Sezóna, T˘den a mnoha
dal‰ích...
v˘lep v Praze, Brnû, Ostravû a dal‰ích mûstech...
www.tatabojs.cz
Komorní klubová verze v˘pravného
programu Biorytmy:
4.
16.
17.
31.
9.
5.
5.
5.
5.
6.
Îeleã u Tábora - KD Îeleã
Liberec – Lidové sady
âeské Budûjovice – New York
·umperk – DK ·umperk
Uherské Hradi‰tû – Letní kino
4/2002
12. 4. 2002
Kat. ã. 0927-44849-2-4
Cen. kód: CD/KD
A-HA A Foreigner Kronos Quartet
Wilco Michelle Branch Tata Bojs
Alanis Morissette
TITUL MùSÍCE
A-HA
Îánr:
Pop
Lifelines
Cen. kód:
CD/KD
Norské trio – kapela A-Ha, kterou tvofií Morten Harket,
Marketingová kampaÀ
Paul Waaktaar-Savoy a Magne Furuholmen, je bez
TV:
CD: 0927-44849-2
MC: 0927-44849-4
spotová kampaÀ na TV Prima (Edice +-) od
pochyby jedním z nejvût‰ích fenoménÛ pop music. Jeden
29. 4. 2002, kampaÀ na CTV (W.E.L.L.) od
z jejich prvních singlÛ vÛbec „Take On Me“ se stal v 80t˘ch
29. 4. 2002, videoklip bude nasazen do ESA
letech svûtov˘m hitem a nastartoval jejich karieru.
a Medúzy.
Po návratu pfied dvûma lety s veleúspû‰nou deskou
„Minor Earth Major Sky“, kapela pfiichází s nov˘m albem
Press:
„Lifelines“. První singl z alba „Forever Not Yours (u nás
34), se momentálnû stává velk˘m evropsk˘m hitem.
Rádio:
mediální partner desky – Evropa 2 – 19. 4.
– den s A-Ha na Evropû 2 (5denní spotová
Videoklip, kter˘ byl natoãen na Kubû, získává v tûchto
kampaÀ), 2t˘denní spotová kampaÀ od 29. 4.
dnech vysoké rotace na hudebních stanicích VIVA a MTV.
+ víkend s A-Ha (18 a 19. 5. – 5denní spotová
POZOR! Kapela by mûla vystoupit 21. 6. v hlavním
kampaÀ), t˘dny a víkendy na dal‰ích vybran˘ch
vysílacím ãase na TV Nova, v rámci charitativního veãera
dÛleÏit˘ch rádiích
konaného ve Státní Opefie, kde vystoupí nejvût‰í hvûzdy
na‰í pop-music na podporu nadace Vize 97.
titulní strany v jednání, profily a recenze ve
v‰ech dostupn˘ch ãasopisech
Internet:
mediální partner alba – idnes.cz, profily
a soutûÏe na stratosféra.cz, musicserver.cz,
WorldOnLine.cz
Obchody:
v˘lohy od 15. 5. 2002
Fotky z natácení videoklipu
www.a-ha.com
Vychází 29. 4. 2002
NOVINKY
A
Îánr:
nu-metal
Hi-Fi Serious
Cen. kód:
CF
CD: 0927-44776-2
Britská rocková pûtiãlenná kapela A (Jason Perry, Giles Perry, Adam Perry, Mark Chapman, Dan Carter), která momentálnû sklízí
velké úspûchy v Anglii, vydává své zbrusu nové album „Hi-Fi Serious“. První singl „Nothing“ se objevil v anglické hitparádû na 9.
místû a album na 32. Album Hi-Fi Serious je v˘bu‰nou, hyperaktivní rockovou oslavou. Tato nu-metalová kapela, která je pfiirovnávána
ke kapele „Linkin‘ Park“, má velké ambice následovat podobn˘ úspûch. Druh˘ singl bude skladba „Starbucks“. Kapela jede v tûchto
dnech na turné – na‰i novináfii shlédnou 8. 5. koncert ve Vídni. SoutûÏe o lístky probûhnou v ESU, Noci s Andûlem a rádiu Expres.
Marketing: TV reklama na TV Prima od 16. 4., rádiová spotová kampaÀ na rádiu Express
a Radiu 1, videoklip bude nasazen do ESA a MedÛzy, recenze na desku probûhnou v denících,
rockov˘ch a teenage ãasopisech + inzeráty v ãasopisech Rock and Pop, Big Bang a Report,
recenze a profily na internetu.
www.hifi-serious.com
Vychází 2. 4. 2002
O.S.T. VARIOUS
Îánr:
soundtrack
Queen Of The Damned
Cen. kód:
CF
CD: 9362-48285-2
Nejlep‰í souãasní rockefii nazpívali sólovû nové písnû, od Johnathan Davise a Richarda Gibbse z kapely Korn, pro soundtrack
k upífiímu filmu „Královna proklet˘ch“. Soundtrack je pln˘ siln˘ch rockov˘ch pecek. Premiéra filmu, ve kterém jednu z hlavních
rolí ztvárnila, jiÏ zesnulá zpûvaãka Aaliyah, probûhne 13. 6. 2002. Tracklisting: Wayne Static/Static-X – Not Meant For
Me, David Draiman/Disturbed – Forsaken, Chester Bennington/Linkin’ Park’ System, Marilyn Manson – Redeemer, Jay
Gordon/Orgy – Slept So long, Papa Roach – Dead Cell, Deftones – Change, Disturbed – Down With The sickness, Static-x –
Cold, Earshot – Headstrong, Godhead – Penetrate, Kindeythieves – Before I’m Dead, Tricky
– Excess, Dry Cell, Body Crumbles. Marketing: plánovaná masivní spolupráce
s distributorem pfied uvedením filmu do kin. Oãekávejte velkou mediální kampaÀ!!
www.queenofthedamned.com
Vychází 8. 4. 2002
ARMAND VAN HELDEN
Îánr:
house
Gandhi Khan
Cen. kód:
CF
CD: 0927-41046-2
Svûtoznám˘ DJ, producent a remixér vydává nové album „Ghandi Khan“, na které pouÏil a nasamploval svoje
vlastní vokály. Prezentuje zde mix sv˘ch vlastních housov˘ch stylÛ a svÛj perverzní smysl pro humor.
Tracklisting: Karma Knowledge, Gandhi Khan, I Can Smell U, Mongoloid Sessions, Why Can‘t U Free Some
Time, Don Chiconellu Pt1, Robots Are Cumming, Kentucky Fried Flow, Oktail and Curried Goat, Doo Vodoo,
Don Chiconellu Pt2, (Girl) You Got Me, Scarface Wiggle, Chocolate Covered Cherry,
The Great Serpent God, Heed The White Seed, Flyaway Love Pt2, Good Whoman
Being.
www.armedrecords.com
Vychází 8. 4. 2002
BLANK & JONES
Îánr:
dance
Substance
Cen. kód:
CF
CD: 4029758
Dal‰í album velmi dobfie známé nûmecké taneãní dvojice Blank & Jones ponese název Substance. O hudbû
toho zatím mnoho napsat nemÛÏeme, neboÈ, jak je u Blank & Jones zvykem, v‰e zÛstává v tajnosti do
poslední chvíle. Co v‰ak bezpeãnû víme je, Ïe singl Desire se staãil jiÏ stát hitem.A zajímavostí je téÏ
fakt, Ïe právû Blank a Jones jako jediní remixují nov˘ singl Pet Shop Boys „Home and Dry“
TV: hudební hitparádové pofiady.
Rádia: singl v rádiích + kampanû na taneãních stanicích
Tisk: album bude rozdáno na recenze médiím zamûfien˘m na taneãní hudbu
a teenagersk˘m ãasopisÛm
www.blankandjones.info
Vychází 22. 4. 2002
FOREIGNER
FOREIGNER - THE DEFINITIVE
Îánr:
ROCK
Cen. kód:
CF
CD: 8122-73596-2
Legendy rocku – kapela kolem Lou Gramma a Mick Jonese – Foreigner, slaví tento rok 25. v˘roãí svého vzniku.
U této pfiíleÏitosti vychází kompilace toho nejlep‰ího, co tato kapela miliónov˘ch prodejÛ kdy nahrála.
Seznam skladeb: Cold As Ice; Waiting For A Girl Like You;I Want To Know What Love Is;That Was Yesterday;
Urgent; Say You Will; Double Vision; Blue Morning,Blue Day; Heart Turns To Stone; Feels Like The First Time;
Long, Long Way From Home; I Don't Want To Live Without You; Starrider; White Lie; Break It Up; Hot Blooded;
Dirty White Boy; Down On Love; Juke Box Hero
BONUS TRACK: Urgent (Live At The BBC)
www.foreigneronline.com
Vychází: 6. 05. 2002
3
NOVINKY
KRONOS QUARTET
Îánr:
klasika/crossover
Nuevo
Cen. kód:
CF
CD: 7559-79649-2
Nejnovûj‰í album populárního Kronos Quartetu zastihlo ãtvefiici pfietékající hravostí a energií a ponofienou do
hudby latinské Ameriky. Kronos Quartet interpretují skladby zejména mexick˘ch skladatelÛ minulého století, mezi
nimiÏ nechybí Juan García Esquivel, Silvestre Revueltas, Agustín Lara a Chalino Sánchez. Album pfiedstavuje
i mnoÏství hostÛ, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je argentinsk˘ aranÏér Osvaldo Golijov. Nuevo je nejdobrodruÏnûj‰í poãin
v bohaté kariéfie revoluãního kvarteta, témûfi hudba na veãírek!
Tisk: album bude poskytnuto k recenzím pfiíslu‰n˘m tiskov˘m médiím.
TV: Kulturní t˘deník atd.
Rádia: specializované pofiady
www.kronosquartet.org
Vychází 22. 4. 2002
WILCO
Îánr:
Rock
Yankee Hotel Foxtrot
Cen. kód:
CF
CD: 7559-79669-2
Americká rocková skupina Wilco se vrací se sv˘m nov˘m albem Yankee Hotel Foxtrot, jeÏ
vzniklo v produkci kapely samotné a Jima O’Rourka Sonic Youth, Stereolab, High Llamas).
Tisk: Recenze v rockov˘ch ãasopisech a denících
Rádia: Radio 1 a alternativní a rockové pofiady na ostatních rádích
TV: Noc s Andûlem, Kulturní t˘deník atd...
www.wilcoworld.net
Vychází 22. 4. 2002
MICHELLE BRANCH
The Spirit Room
Îánr:
rock
Cen. kód:
CF
CD: 9362-47985-2
18 letá americká zpûvaãka Michelle Branch, která se sv˘m debutov˘m albem „The Spirit Room“, dobila nejprve
Ameriku a Japonsko, právû teì dobívá Evropu. První singl „Everywhere“ je momentálnû # 62 v rádiovém Ïebfiíãku
u nás a # 20 v evropské radio hitparádû. Zpûvaãka, která je pfiirovnávána k Alanis Morissette nebo Cheryl
Crow (ãemuÏ se nebrání), si pí‰e hudbu a texty sama. Stala se miláãkem stanice MTV a momentálnû se chystá
na evropské turné. Jako na jednu z velk˘ch priorit WM na ni bude upfiena velká
pozornost, proto s námi sledujte její v˘voj u nás.
CD bylo poskytnuto na recenze, videoklip bude nasazen do ESA a Medúzy.
www.michellebranch.com
KENNY GARETH
Happy People
JiÏ vy‰lo
Îánr:
jazz
Cen. kód:
CF
CD: 9362-47754-2
Jazzové fanou‰ky jistû potû‰í nové album svûtoznámého jazzmana – saxofonisty – Kennyho
Garetha. Novou desku „Happy People“ produkoval sám Kenny Garetth a Marcus Miller, kter˘ si
na albu zahrál na basovou kytaru.
www.kennygarrett.com
REMY ZERO
The Golden Hum
JiÏ vy‰lo
Îánr:
rock
Cen. kód:
CF
CD: 7559-62678-2
Chytlavé hitÛvky Save Me a Perfect Memory nám pfiedstavují dal‰í z velmi nadûjn˘ch americk˘ch
kytarov˘ch kapel Remy Zero na jejich debutovém albu The Golden Hum, které sklízí pomûrnû
vfielé pfiijetí jak za oceánem, tak tfieba v Británii.
TV: Klip k singlu Save Me poskytnut televizím, zamûfiení na rockové pofiady
Rádia: singl do v‰ech rádií
Tisk: album poskytnuto na recenze do hudebních ãasopisÛ
www.remyzero.com
4
Vychází 22. 4. 2002
NOVINKY
DAKOTA MOON
A Place To Land
Îánr:
rock/pop
Cen. kód:
CF
CD: 7559-62645-2
Americká ãtvefiice Dakota Moon není u nás zcela neznámá. V roce 1998 se jejich velk˘ hit Another
Day Goes By dostal aÏ na první pfiíãku ãeského radiového Ïebfiíãku. Teì tedy pfiiná‰í Dakota Moon
zbrusu novou kolekci pfiíjemn˘ch dospûl˘ch rockov˘ch a popov˘ch skladeb nazvanou A Place To Land.
TV: klip poskytnut televizím
Rádia: singl Looking For A Place To Land rozeslán do v‰ech rádií
Tisk: album poskytnuto na recenze do hudebních ãasopisÛ, deníkÛ,
spoleãensk˘ch ãasopisÛ ...
www.dakotamoon.com
THE CRASH
Wildlife
Vychází 29. 4. 2002
Îánr:
pop
Cen. kód:
CF
CD: 0927-40382-2
Kapelu The Crash pocházející z Finska tvofií Teemu Brunila, Samuli Haataja, a Erkki Kaila.
Kapela vydává své jiÏ v pofiadí druhé album pod názvem „Widlife“, na kterém najdete
melancholicky ladûné písniãky o lásce, ztrátách, radosti a zoufalství.
www.thecrash.com
DOWN
II
Vychází 22. 4. 2002
Îánr:
rock
Cen. kód:
CF
CD: 7559-62745-2
Down II je nové album „skuteãn˘ americk˘ rockov˘ party“. Kapela ho celé napsala a nahrála za pouhé 4 t˘dny.
Down nepochybnû potû‰í v‰echny pfiíznivce Pantery. VÏdyÈ zpûvák a bubeník Down jsou právû ãlenové Pantery
– Phil Anselmo a Rex Brown. A pozor! jejich debutového alba se prodalo pfies pÛl miliónÛ nosiãÛ a toto album
se úspû‰nû prodírá Ïebfiíãky v sousedním Nûmecku.
TV: Klip poskytnut televizím, zamûfiení na rockové pofiady
Rádia: specializované pofiady o tvrdé hudbû
Tisk: album poskytnuto na recenze do hudebních ãasopisÛ
www.down-music.com
OYSTERHEAD
The Grand Pecking Order
Vychází 15. 4. 2002
Îánr:
rock / pop
Cen. kód:
CF
CD: 7559-62677-2
Muzikantsky nesmírnû zajímavou kapelu Oysterhead tvofií tfii ostfiílení ãlenové: Trey Anastasio (kytara, Phish),
Les Claypool (basa, ex-Primus) a Stewart Copeland (bicí, ex-Police). Album, které potû‰í u‰i hudebních labuÏníkÛ!
TV: informace v kuturních pofiadech
Rádia: specializované pofiady
Tisk: album bude rozdáno na recenze deníkÛm a hudebním ãasopisÛm
www.oysterhead.com
Vychází 15. 4. 2002
NOVINKY - TO NEJLEP·Í Z COUNTRY
JOHN MICHAEL MONTGOMERY
Love Songs
Îánr:
country
Cen. kód:
CF
CD: 9362-48234-2
V˘bûr deseti nejlep‰ích milostn˘ch country romantick˘ch písní od countryového zpûváka
J. M. Montgomeryho by nemûl chybût Ïádnému z milovníkÛ tohoto Ïánru.
Tracklisting: I Love The Way You Love Me, Hold On To Me, I Swear, Home To You, I Can Love
You Like That, High Scool Heart, Holding An Amazing Love, Heaven Sent Me You, Oh How She
shines, Long As I Live
www.johnmichael.com
Vychází 22. 4. 2002
5
NOVINKY - TO NEJLEP·Í Z COUNTRY
LYLE LOVETT
Îánr:
country
Anthology Vol.1 Cowboy Man
Cen. kód:
CF
CD: 0927-43635-2
Texask˘ zpûvák a skladatel, byval˘ manÏel Julie Roberts, vydává desku, která reprezentuje jeho zaãátky. Z 15
skladeb na albu je 13 z jeho prvních tfií alb, ale zb˘vající 2 jsou zbrusu nové skladby „The Truck Song“ a „San
Antonio Girl“.
Tracklisting: The Truck Song, Cowboy Man, God Will, Farther Down The Line, This Old Porch, Why I Don’t Know,
If I Were The Man Yu Wanted, San Antonio Girl, If I Had A Boat, Give Back My
Heart, I Loved You Yesterday, Walk Through the Bottomland, L. A. County, Which
Way Does That Old Pony Run, If You Were To Wake Up.
www.lyle-lovett.net
Vychází 2. 4. 2002
RAY STEVENS
The Album Osama – Yo’ Mama
Îánr:
country
Cen. kód:
CF
CD: 1518-78733-2
Tento zábavn˘ zpûvák, kter˘ skládá jak nûÏné balady tak zábavné kousky, je tu s novinkou. Album
se skládá pfiedev‰ím se zában˘ch kouskÛ.
Tracklisting: Osama-Yo’Mama, Hang Up And Drive, Safe At Home, Freudian Slip, Deerslayer,
Bon Temps Roulette, The Hustler, The Lady On The Radio, Gone For Good, United We Stand.
www.raystevens.com
Vychází 2. 4. 2002
TIM MCGRAW
Îánr:
country
A Place In The Sun
Cen. kód:
CF
CD: 8573-86054-2
Tim McGraw je jeden z neznámûj‰ích countryov˘ch zpûvákÛ souãasnosti a zárovûn také manÏel úspû‰né zpûvaãky
Faith Hillové (hit There You’ll Be), se kterou mají 3 dûti.
Tracklisting: The Trouble With Never, Seventeen, She‘ll Have You Back, Somebody Must Be Prayin‘ For Me,
My Best Friend, Senorita Margarita, Some Things Never Change, You Don‘t Love Me Anymore, Something
Like That, Please Remember Me, Carry On, My Next Thirty Years, Eyes Of A
Woman, A Place In The Sund + bonus track: It‘s Your Love – remix – zpívá spoleãnû
s Faith Hill.
www.timmcgraw.com
Vychází 15. 4. 2002
HANK WILLIAMS III
Lovesick Broke and Driftin‘
Îánr:
country
Cen. kód:
CF
CD: 1518-78728-2
Syn slavného otce Hanka Williamse Jr. a vnuk slavného dûdy Hanka Villiamse Sr., kter˘ je
naz˘ván rebelem country, vydává nové album „Lovesick Broke and Driftin‘.
Tracklisting: 7 Months, 39 Days, Brok Lovesick and Driftin‘, Cecil Brown, Love and Huggin‘,
One Horse Town, Mississippi Mud, Whiskey Weed and Women, Trashville, Walkin‘
With Sorrow, 5 Shots Of Whiskey, Nighttime Bamblin‘Man, Callin‘Your
Name, Atlantic City.
www.hankthree.com
Vychází 22. 4. 2002
HANK WILLIAMS JR.
Almeria Club
Îánr:
country
Cen. kód:
CF
CD: 1518-78725-2
Hank Willliams Jr. je otcem Hanka Williamse III a synem Hanka Williamse Sr. Dal‰í úspû‰n˘
ãlen z této známé countryové rodiny vydává nové album.
Tracklisting: Last Pork Chop, Go Girl Go, The F Word, If The Good Lord’s Willin’, X-Treme
Country, Last Pork Chop (Acoustic), Big Top Women, The Cheatin’ Hotel, Outdoor Lovin’ Man,
Almeria Jam, Tee Tot Song, Cross On The Highway, America Will
Survive.
www.hankjr.com
6
Vychází 22. 4. 2002
NOVINKY
VARIOUS
Îánr:
pop
Simply The Best Songwriters
Cen. kód:
SM
CD: 0927409722
Toto dvojalbum shrnuje a oslavuje absolutní ‰piãku autorského génia! Najdete zde v˘bûr tûch nejnadanûj‰ích hlasÛ, které
navíc patfií tûm nejlep‰ím autorÛm. Seznam slavn˘ch jmen je opravdu bohat˘. Mezi 40 hity najdete téÏ: Tracy Chapman a její
Baby Can I Hold You, Eltona Johna s hitem Your Song, Alanis Morissette s unplugged verzí Ironic, Ericka Claptona a s jeho
Grammy ocenûnou Laylou, dále potom Paula Simona, Boba Dylana, Van Morrisona, Roda Stewarta, Chrise Isaaka, Cata
Stevense, Billyho Joela a mnoho dal‰ích mistrÛ autorÛ a zpûvákÛ v jedné osobû.
S tímto albem vám bude téÏ k dispoci 8stránkov˘ booklet s fotografiemi, ve‰ker˘mi autorsk˘mi
kredity a prÛvodním slovem od Nigela Williamsona – známého hudebního kritika pí‰ícího do
americk˘ch The Times nebo hudebního ãasopisu Bllboard.
Vy‰lo
VARIOUS
Musical Wonderland – Singing In The Rain
Îánr:
pop
Cen. kód:
CD
CD: 0927-41215-2
Na tomto DVOJALBU za CENU JEDNOHO jsou ty nejklasiãtûj‰í melodie z americk˘ch filmÛ 40. - 60. let. V kolekci 42 písniãek
ze 42 filmÛ jsou takové „evergreeny“, jako napfi. Singin‘In The Rain od Gene Kellyho (film Singin‘In The Rain) nebo Over The
Rainbow v podání Judy Garland (film The Wizard Of Oz), dále There‘s No Business Like Show Business (film Annie Get Your
Gun), They Can‘t Take That Away From Me od Freda Astaira (film The Barkleys Of Broadway)
a mnoho, mnoho dal‰ích. Pamûtníci a zajména ti, ktefií ocení lehkost a energii ãernobíl˘ch
americk˘ch filmÛ, si pfiijdou pfii poslechu tohoto dvojalba na své.
Vy‰lo
O.S.T. VARIOUS
Îánr:
soundtrack
The Royal Tennenbaums
Cen. kód:
CF
CD: 0927-44547-2
Vychází soundtrack k filmu „Taková normální rodinka“, kter˘ byl právû uveden do na‰ich kin. Hlavní role hrají
Gwyneth Paltrow, Ben Stiller a Gene Hackman.
Tracklisting: Bob Dylan – Wigwam, Ysa e Quartet – String Quartet In F Major, Nico – These Days, Nico – The
Faires Of The Seasons, Nick Drake – Fly, Ramones – Judy Is A Punk, Elliot Smith – Needle In The Hay, Vince
Guaraldi Trio – Christmas Time Is Here, The Velvet Underground – Stephanie Says,
Emitt Rhodes – Lullabye, The Clash – Police and Thieves a hudba od Marka
Mothersbaugha.
www.royaltenenbaums.com
Vy‰lo
O.S.T. VARIOUS
Îánr:
Soundtrack
Driven (Formule)
Cen. kód:
CF
CD: 1518-78715-2
Film „Formule“, ve kterém ztvárnili hlavní roli Sylvester Stallone a Burt Reynolds, byl právû uveden do na‰ich
kin. K filmu vychází také soundtrack.
Tracklisting: Tim McGraw – Take Me Away From Here, LeAnn Rhymes – Soon, Mary Griffin – I Wanna Get
Back With You, BT – Satellite, ERA – Mother, Hank Williams III – Hang On, Tantric – Breakdown, Jo Dee Messina
– Burn, D Bramhall II and Smokst – Green Light Girl, Leroy – Good Time, Insolence
– Poison Well, Roy Dougan – I’m Not Driving Anymore, Tamara Walker – Falling
For Me, Rare Blend – For The Love Of Money.
www.towatei.com
SINGLY
4 Clubbers Children
Missy Elliott featuring
Basement Jaxx - 4 My People
7559-67294-2/0
4 Clubbers Children
0927-44160-2
Scooter – Nessaja
4029758389454
7
BESTSELLERY
TV KAMPA≈
ZLATÁ V âR
2CD za cenu
jednoho!
ALANIS MORISSETTE
9362-47988-2/4
CD/KD
O.S.T
9362-48110-2/4
CD/KD
SCOOTER
4029-75823392-4/48 CD/KF
50 nejzamilovanûj‰ích
skladeb!!!
PLATINA v âR!
PLATINA v âR
ENYA
8573-85986-2/4
CD/KD
Nejnav‰tûvovanûj‰í film
OST
7567-93086/2
CD
FRANK SINATRA
8122-73589/2
CD
LINKIN PARK
9362-47755-2/4
nov˘ singl Zbloudilá
46 nejvût‰ích hitÛ
Franka Sinatry
MACHÁLKOVÁ LEONA
0927-42987-2/4
CZ/KZ
FRANK SINATRA
755962742-2
CF/KF
CM
nu metal, hity Alive
a Youth of the Nation
To nejlep‰í od Enyi PLATINA v âR
P.O.D.
7567-93095/2
8
CF
ENYA
3984-20895-2/4
Obsahuje nové skladby od R.E. M.
a P. McCartneyho
CD/KD
To nejlep‰í od Enyi PLATINA v âR
OST
9362-48109/2
CF
BESTSELLERY
NOVINKY
ZLATÁ V âR
To nejlep‰í od
slavné irské kapely
MADONNA
9362-48000-2/4
CD/KD
THE CORRS
7567-93073-2/4
Hosté na cenách Andûl 2001,
koncert 30.4. Konopi‰tû
CF/KF
BLACKMORE’S NIGHT
0927-40364-2/4
CF/KF
Obsahuje singl
Moment of Peace
Obsahuje singl
Standing Still
GREGORIAN
4029-75830-7922/46
CF/KF
Koncert 30.5.
Lucerna, Praha
JEWEL
7567-83419/2
CF
BEST OF KAMPA≈
PAT METHENY
936248025-2
CF
NU-METAL KAMPA≈
KATALOG. â.
INTERPRET
TITUL
KAT. â.
INTERPRET
398423795/2-4
COLLINS, PHIL
HITS
756783341/2
TAPROOT
GIFT
857385729/2-4
SIMPLY RED
IT'S ONLY LOVE
756783279/2
UNCLE KRACKER
DOUBLE WIDE
TITUL
398429828/2-4
VANGELIS
REPRISE 90-99
756783216/2
P.O.D.
THE FUNDAMENTAL ELEMENTS
857387459/2-4
POGUES, THE
THE VERY BEST OF
756792977/2
OPM
MENACE TO SOBRIETY
903172590/2
BIANCO, MATT
THE BEST OF
755962356/2
STAIND
DYSFUNCTION
092742152/2-4
ALL SAINTS
ALL HITS
857383240/2
A
HOW ACE ARE BUILDINGS
936246712/2
FRANK SINATRA
MY WAY - THE BEST OF
398427695/2
A
MONKEY KONG
936246710/2
FRANK SINATRA
MY WAY - THE BEST OF
936246923/2
ORGY
CANDYASS
63016861/2
CONTE PAOLO
THE BEST OF
936247832/2
ORGY
VAPOR TRANSMISSIONS
756793073/2-4
CORRS, THE
THE BEST OF
936245864/2
FILTER
SHORT BUS
756780415/2
LED ZEPPELIN
REMASTERS
936247948/2
STATIC-X
MACHINE
812273555/2
FRANKIE VALLI
THE DEFINITIVE
936247271/2
STATIC-X
WISCONSIN DEATH TRIP
936247388/2
FILTER
TITLE OF RECORD (EURO EDITION)
& THE FOUR SEASONS
812278351/2
WAITS, TOM
USED SONGS (1973-1980)
936246810/2
DEFTONES
AROUND THE FUR
936246100/2-4
MADONNA
SOMETHING TO REMEMBER
936248082/2
DEFTONES
BACK TO SCHOOL
936247564/2-4
CLAPTON, ERIC
CHRONICLES
936247667/2
DEFTONES
WHITE PONY (STANDARD EDITION)
398420119/2
NOMADI
LE STRADE, GLI AMICI
756783119/2
KID ROCK
DEVIL WITHOUT A CAUSE
936248240/2
HILL, FAITH
THERE YOU'LL BE
857386691/2
MONKEES, THE
THE DEFINITIVE
KAT. â.
INTERPRET
TITUL
0927421282-4
REA, CHRIS
THE VERY BEST OF
9362473862
RHCP
CALIFORNICATION
9362475892-4
MORISSETTE, ALANIS
UNPLUGGED
7599266812
RHCP
BLOOD, SUGAR, SEX, MAGIK
9362457332
RHCP
ONE HOT MINUTE
9362481452
GREEN DAY
INTERNATIONAL SUPERHITS
9362467942
GREEN DAY
NIMROD
9362476132
GREEN DAY
WARNING
KAT. â.
INTERPRET
TITUL
9362477552
LINKIN PARK
HYBRID THEORY
9
TV reklama na:
TV Nova: – duben – Rozjezdy pro hvûzdy
(finále), Dobroty
– kvûten – Gogoshow
V˘lohy potrvají do 15. 5. 2002
Singl zbloudilá ãíslo 25 v rádiovém
Ïebfiíãku
Videoklip bude nasazen do ESA
a Medúzy
Televizní reklama na TV Prima
od 16. 4. - druhá vlna
Album Under Rug Swept
– momentálnû ãíslo 2 v Evropû
– Top ten v âR
Singl Hands Clean
– momentálnû ãíslo 3 v Evropû
– ãíslo 3 v âR
âíslo 5 u nás !!!
Druh˘ singl bude skladba
„Precious Illusions“
AKTUALITY
SKUPINA ŠKWOR
VYSTOUPÍ V PRAZE NA OZZFESTU
JAKO JEDINÁ DOMÁCÍ SKUPINA
Velká událost pro v‰echny fanou‰ky
rockové hudby se odehraje
30. kvûtna, kdy do Prahy zavítá
legendární Ozzy Osbourne v rámci
festivalu Ozzfest. Skupina ·kwor,
která momentálnû vydává své první
album Vyhla‰uju boj, bude mít ãest
vystoupit po boku zahraniãních
hvûzd jako jediná domácí kapela.
Pro fanou‰ky kapely, ktefií nebudou
moci do Prahy dorazit, je pfiipraven
fantastick˘ dárek v podobû dvou
voln˘ch vstupÛ na jednu libovolnou
zastávku leto‰ního projektu Rock
Made In Gambrinus Tour 2002,
jehoÏ jsou právû ·kwor loÀsk˘mi
vítûzi. Volné vstupy jsou pfiiloÏeny
v podobû kuponu do kaÏdého
oficiálního nosiãe (CD a MC) alba
Vyhla‰uju boj.
POLITICKÉ HARAŠENÍ
NEJENOM NA TELEVIZNÍ OBRAZOVCE
Leto‰ní dal‰í pokraãování pofiadu
Politického hara‰ení dvojice Miloslav
·imek a Zuzana Bubílková na TV
Nova má stanoven termín vysílání na
13. 4. 2002. Nejpopulárnûj‰í pofiad
TV Nova opût pfiinese politickou
satiru, která je v roce parlamentních
voleb více neÏ aktuální.
Dal‰í pokraãování bude poté
vysíláno v ãervnu, kdy u nás bude to
skuteãné „politické hara‰ení“ na
vrchlu. Záznam toho nejlep‰ího
z loÀsk˘ch pofiadÛ pod názvem To
nejlep‰í z pofiadu Politické hara‰ení
I. patfií stále mezi nejoblíbenûj‰í
nahrávky s mluven˘m slovem u nás.
STANDA HLOŽEK VE STUDIU
Jak bylo uvedeno v minulém vydání
Novin, Standa HloÏek se
momentálnû nachází ve studiu, kde
spoleãnû s producenty Josefem
·tûpánkem a Michalem Pekárkem
pfiipravuje své nové album.
BOHOUŠ JOSEF
To bude sestaveno hlavnû z lidov˘ch
písniãek, které si Standa vybral sám.
Ty ale dostanou pfiekvapivou novou
písÀovou podobu, kde nebudou
chybût ani zajímav˘ hosté.
Aktuální sólové album Bohou‰e
Josefa vydává v pofiadí druh˘
radiov˘ hit, tentokrát skladbu Ráno,
Mezi jin˘mi se poãetní pfiíznivci
(a hlavnû pfiíznivkynû) mohou tû‰it na
písniãky jako Jede ‰ohaj z VídÀa, KdyÏ
jsem ‰el z Hradi‰Èa, ·irok˘ hlubok˘, AÏ
jednou ãervánky, Padá padá, Teãe voda
teãe, Víneãko bílé a na fiadu dal‰ích.
Album vyjde na pfielomu kvûtna
a ãervna za skvûlou cenu v kategorii
CY/KY.
BUDE OD LÉTA KONCERTOVAT
kterou Bohou‰ pfiedstavil jiÏ
v nûkolika televizních pofiadech.
Pfiedchozí hit Je mi to líto, kter˘ se
dostal aÏ mezi deset nejhranûj‰ích
skladeb v ãesk˘ch radiích, má tedy
dal‰ího následovníka.
Od léta navíc Bohou‰ Josef plánuje
koncertní turné, kde spoleãnû
s nejvût‰ími hity skupiny Burma Jones
pfiedstaví také své sólové písniãky.
Od dubna zároveÀ pfiechází album
Dva v jednom do pfiíznivé cenové
kategorie CY/KY!!!
11

Podobné dokumenty

BOHUŠ MATUŠ>BOHUŠ MATUŠ<<

BOHUŠ MATUŠ>BOHUŠ MATUŠ<< live“. První singl je skladba „The Sun Always Shines On TV“. Vychází jako 1CD, ale také v limitované edici jako 2CD (druhé CD je koncipováno jako Best Of). Album bude poskytnuto na recenze. Proběhn...

Více

Auto TIP1/2014 - La Carrera Panamericana

Auto TIP1/2014 - La Carrera Panamericana nejsportovnější verze svych aut Carrera.

Více

bluegrassové listy - Bluegrassová asociace ČR

bluegrassové listy - Bluegrassová asociace ČR muzikantem. A on odpověděl: „To nemůžeš, nejsi z Kentucky a už jsem to udělal já.“ Řekl mi, abych vymyslel svou vlastní hudbu. Tehdy jsem porozuměl, proč má Bill Monroe takové charisma. Nebyl jen m...

Více

Přírůstkový seznam

Přírůstkový seznam Pravda o Marii Live at The A-Trane America in my head Symphonica Shapes Kiss me once Královský večer : Royal evening : balady 19722010

Více

1/2012

1/2012 moÏné? Úplnû jednodu‰e. S nov˘m programem „Nejvût‰í hvûzdy pop music 80. a 90. let“ k nám opût po roce zavítali nám dobfie známí rockefii z Karlov˘ch VarÛ Mgr. Milan Parnahaj a Josef ·lik. Za doprovo...

Více

1/2003

1/2003 když messenger poruší pravidla. Na soundtracku najdete to nejlepší ze současné i u nás stále populárnější hip-hopové a r’n’b scény! TV: kampaně na film na ČT a Primě, klip k KNOC-TURN'AL „Muzik“ na...

Více

Plná hra ZDARMA

Plná hra ZDARMA Plné hry: Gooka 2 F-Zero Plasma Pong Speedboat Fisher Demoverze: 2006 FIFA World Cup Blazing Angels: Squadrons of WWII Condemned CSI: Dimensions of Murder Daemonica CZ Desperados 2 Evolution GT Gal...

Více