12 událostí, které mohou změnit svět do roku 2050

Komentáře

Transkript

12 událostí, které mohou změnit svět do roku 2050
0
13456789
977398947
!"#$"#!$%!&'($!)'*+,-.,/01
27731343568789738948747:789
7;59934567899
6799<=>
99
[email protected]
A49B86
[email protected][email protected]
=
D6788E469[email protected]
89767494:[email protected]
@7:7597:47:
751333F1313=>9
88866A=GE:[email protected]=I734:73E9874
89JFKLMNOPQRPSTS
LUPSUSPVWQLXRY;37873:73EA47:=Z774678898899;65:99398794
=G
A86
8794
77;789=2E
:[email protected]@69894A68E899687447A86998H=G[4A:A
8E8996A8695:@568B;98994839993=\
Z730]^1:A67:7697985698E49
6579=_?98E403369A899E9
[email protected]:[email protected]
9968
6A47:A9997
=`677999787:76773
0^3a99997A89;96AA36
998E40=897735673=I
87A:657956
69
[email protected]^0e49694787A:35?878C679=I7;59
8898?897677
97D98f3789A779789?
793997739679D983
999;[email protected]:79E
94563=g76948
969897
[email protected]
[email protected];677569;
98E569=j96
k98977ZlZ7:798E4:647:37033699687394E=mZ3:;[email protected][
[email protected]:[email protected]
@698A877?768C465
947:
43?
[email protected]:79Z77:9o4A677
79869977:79
86A?
777:;9863
4A6539:99A=p963
4A67A;8959
4A67A;895q9;996989=
k98788`@@[email protected]@3456789
477313V
t j6775
;67998u4v8948747:
t 296?
7A8
39843v8948747:789
t [email protected]@9813v8948747:
t _94C7q699814v8948747:
t `5698RNPSLXSbYRNLwYUSMRQ48747:
t `9
@
8949843v8948747:789
t xA97E
[email protected]:767i98^4v9E789
t `38974;8E87777986799843v8948747:789
t `9778347
[email protected]]3v8948747:
t I765
64:343:C994869497E
98]3v8948747:
t [email protected]@9E8
98^4v9E789
t yB
i984v68948747:
[email protected];
95=<997874683WQLUOVdzzR{TSPTLXNPQ
02345368929
334269295466434335436499!939"#$3%34
299&'93$2$&436
$%434( 2()43"89292969#99342$%4
2%934
24%#983988%9
*924)%98%+4%84%4%&4"%494)9,
84%34-3!98943((
'$36%4%../89844$%8(#46#296"6434&404
%42943429
1209
$$%43348984
56789:;:<=;>7?9:<@AB
CDEFGHGIJIHKLEMNGHOPQRMSGTHUPVTWGXYFGZELGUFWGRFG[\MNIVGMF]^_MVPFYMNGEHÈFaCbcdefghijkcdlmn
+9&..o%43929393"94p9$*943(2%(93$%9243"29)02$"46
93$4"296)3#263("24q2%"6)
$939"34"23r%853349%9
3484939#99
3399s%t/9393(#9)#"89
$84%u"36
r%62v4296(99(2"1939"3626"5"%236489
$v9#9
$2963
939"36246wl342%9#%34
9%499334292
x939%4#939"36%48%)"3yze{|wm}492$29"36
3$
~|h{h€gll0ew{e{|w‚ƒb426„…†248424569943"#2369
$
$%934†423($4(
2#4(
$939"3
$9994
29949344#3428939436
‡4393432"4#9%4%$302
$4ˆ/%#42"3%#923(%‰hl{h{)9Š‹Œ"34…v
"3432"4…6"4%49#643%3432"Ž3%429
34 "64%4243($4
eghigl0‚343492%†36926ŠŒ4%4%4!434$93842699944%
v3"9449
2438449
)%896"48%36633
‘67’B9“>7”:•–@”—
Ž3"(4%64
(89#(%6344$04(#2939($#9)˜q™„š434$434#%
)"%4%99434!64%8266)"%444#94#4
(89943
s!434896434693(%4494%84%$444""%423929423%83$54#3$
2#$)"%9$2489%9%24%49$*%%499)"3v4%64u%4}h›lœh
0356#06493(4%6
$#98334
$%#98336%$%$%433993
89%9ž$#9)q™6349
43%98$89%84%$44%$%99828929
39%6#"%69
4
!!%9
99324#98935842%934%604%69544243332"39
4
35#842%
'454#3%42394365$262569$*924394#3$)6564434!4)"%4}‹¡6
4
356489%93%489#$
4Ÿ34!4&40˜444939& &0„928962"49%%&
{
˜89%984924u8934329343498659& }&.„*92
$8%"49
6
$#9)293)"%4%82)
$˜%32„
92569*92
$%"$q™$9$
336)439269#9
$9
(24256#9}‰fe0mwe¢h0993
89%94865%
"0$5562434
$$!89%989%9*9243356-$9
Ž£44#3¤'4%8999824358436"#234363493v"9
(8%9
43964
6298436#9%89¥6%44%342432929)4%48
v3"9¦p989)#9"83†3656-$343$#45634%989929
12$
$%4)43326$8436%$$l"3693894989)%434%9
v9%9%4442394%49%96499#683493
§67̈©–:•ª–«A¬7­©<©9©•B­ª
+9&.o¤3p489)29%939%429"364%639
%49‡443£34
89)998944#42"3694%(#6˜®Ÿ2„s
¯3689439#92934-494
°±°01-93%4%3ˆ33"#8"393(#4ts%9-$s3*£9%%6"¦…94%46
h²e¢d‚wmgmim‰3"®Ÿ289%343"464$%66356%4343639#9
$9443
89%42$®Ÿ29#$3493#92#04")"%‡u43436899"3…*94*#943u9
%³
6(##242$3349338943v)32"#$06434ˆ4u9834842%4
34#9%339
$243444u%999
29
3(35404%63(44%981484!43$'s®s9"
86939%8346434&#2#42"834$8929
3Ž4'9(#834"#49)4"
%865442392#-9$99%99
s4
#4434
24464#3%#98399(
0123467893
76843714732616889148848
3432723437824732!
1471"732747"71#63
$43274
%&6"3'(083770"8$)*842(83+8
786!37
7"32$27286!3"4
8
38
741!866 ,-./01234567898:8;<76=
48
+8>[email protected]
B1
9
$1211"747+78"2"676%13"81211"781306"7
74
938C648821"1D668
B6732$683E1$F876
3+778"66
821
68330668G3617813"8BH76&082
77447
I<0.0J1K17L.5 46
333163488M36683M7833
33B813214
2C86732!N!76786831O24343
+132666828418
P84488M36683
+847288382C8
QRSTUVWXYZS[\Y]^_[`
a78622b13B1$3
327>c1346AA22374732326B+867"2323347
8082B823>38
18647E+8
37630636M148"1d617E71468688
+8&42832$43236M14E337442012B8862&786
348613
32771>@@
32b13B1$47
+3"[email protected]&1e3362482743M!8347371c
1136&467"48!8$84683"B+11388!N8$73?$&"7461
32N8$
f.4P:8/1K1"474132
+$2$477"37327
34726+84$"867>@84N7677111771
%&6"3'
g713741261"343
83473
347263+84$"8"2B4$hi3!7*O76$74748#1!
"3B86!3!767j3N8$$
&72788673483368164748#1!B86
67B1
3141&
3C224308
36"388E7678477kOO76828
4634"8$$3
&
76$8412327632
3761C7
+84
347843$9</.,2
E3"86174861"7+"867813463
31447348633#116323876$3406!A3
K1:I6J6/;&23&36C86
3847817843
6&
a786!
3633683014$B4387!C32$2423+1%30634
3M62C846$+348
23!l012!
7$418487218!74332!
363GA8314!8"7$+676828"761486
47481786"7+"86320E+C16374743M3B
7463"364726$47322386
"7+"862&82$4NB86
363781!74332!
363A88238>mnj8>?m0167
7$
37916
+
46!336C13"86
3632O47641808786!74743M$2$467
[email protected]"76!1"82$432!3#761"78+8B2B813
332786!8"
8C634168217
32"78
13143
oRSpXqr[USstuvwxyz{|x}
>[email protected]>@
384$38N8$282"86341>@[email protected]@~(>@3
&$>>
([email protected]@84"83C827407483183
6"61C147!$43
84"N81D)€87)7484F874831683384748834768>mc1136&683
0867B
[email protected]@m3"78#143263?>384&48!8
+101672"8634N8$%$
68386BOO67B7m‚@)384&48!728134>72$4Bƒ6"618"8N8687"
b36$
3362C84"73
774831&867„…†e68?j+8"67>m‡[email protected]@84&
9
&$FO
33ˆ‰Š‹Œ47:68,4D>m‡mŽ[email protected]@@@@1384&0
3"8
+86$
33387
N8$86
+8n31671N7N8$2237868#[email protected]@8#746AA71‚@9286802b13B1$
<-LPP‘’’/6.2I:2/<4<2“.9’4P<P4’7"[email protected]@N81"74831&D87”<PL
O4831F832
3C8482
[email protected]>?4$6$
[email protected]@@
%8"14483743321
7464888•18–7667
3+80O6474167
341
O411„ˆ†G484"328!326673"76
87417
[email protected]
28•18–76&08470‚‡@B1348e3
77483134‚c92$4B68048648
2423+148k19
+8nc113684E72$
336343
7
3
7228!374831837867>@@1136&84
—68„‰†‘˜:<0f2˜L<5</<™<98Jš.84./2
3C8413061"1741
3&83
774831&683384a81"2$
+827
12!7
01234546789
4262707547621478234432471245427
44811
026144627075473!72259"87777075474127707547
#0222575$3427075473!7%34&627'
%%
%
(224)6201443281251712124180175605424"328014
*%1212021
+1256206281)275$38)3441474128%2821"2",-.654
/741716228%5&9!)73$641489343"489)17275&06281)8)0
122032164!2634&7124201934&52
%%
%
%
456789:;<;6=>[email protected]%%
%
CDEFGHIEJKLMNHOPEQRSRETUEVWLUENXGWFKUEYMXZUEJ[X\TW]EYWZWMOUEZW^PE[ELMJFM\][]EHKMOMYWNK_ENX[MIC̀abcdefghif%
jcgklim%%
%
n48$87211521o%p&"!7351246719"487o%4"07741745412752!64828$"
126230"22"!5qr212s
t47134324t24u4r159178207
v23!2345&2w%kilel%
208!24"1723452207141"44"4825%34528)489"4xv4yz&z 4&
43480){oy7741242
451502041712591242477595371471
12345462)14"271)604312&3!41543
%%
%
t470481$8)342|}|&2~4865)114154342
xv895627}7742
4€41(477}}7742
%%
%
‚5038|'|)62&22718)74"734124)31272321"!7351{%ƒƒƒ„%…%dlel%†‡%
ˆ%‰%.372.77
Š4126148)6072&21212195371275$"8)2o%…%4"41)52!759!7
"62u7765451)54837"41449
%%
%
‹%1437Œ2325y'|''1‚418715Ž74"275+-.q78("Ž95!ohi‘f*dl’l“„%”fkl•ih•f%
ic%–—’l‰•fm%‰%115˜1"!7350%44!2˜8)6340)60"414722n424821™{š2u
52$884!744152152743u52$62"4321713754813!
€"27"7474"
4010254871
v75028)2523446284
™›1248825%44841942021
2327212%2547111vn.5292348%3!4)12856Ž13!
5272148)54"44
89%*%123!2821$22521245%012&7
%0!'Œ41œ4"720%95!59"4218%lddfgžck—%
3!210248$"3452"3!7)8731"!73521140!720787
Š488447507062
495489122032119232721%Ÿlž dl—Ÿhd¡%%
%
731"!735621243!2280352623!2141$1148)56213!73!945%1
72
120!80"2 170%148)51148)5#14805$8542z
)20%Œ42234!74
3!2198731"!73552$23431)3481441325
.3216214"$7
0)17o258211524895271
(2805325120622917344Š73
n0
8$053!218744u489877448419447 45%212348)!4&17075
š08221
52u472˜8$05%8468&7˜2%4&148$452744u75$"01124"419"4
4"4&2108
878$05375349"642u741$"8)2
+437n2-7212
45''082!2617214275$1704025$8$05
8)125$"4415242115!5&2
812u28$0526412#1711913478$348152%1262307#8%37
$0282219
fk¢cg“l%…%45™›18514154872452744&48148%£¤¥%c%ih*l’h%‰%€843)522504
&210)2485141548724527548710!712
%%
%
n2627676272734!74441$1125107"7871"2322174"27771325240721)
0621407
(44!2
58$8464834817846215$"44!46128 248641
)
%%
%
42|'|2!5995406x¦)7546219124145487x¦126
(2!59954
17874898147
.2%eddŸ§¨¨• ¡©h*hŸfžhc¡lg“¨©h*ḧjª‹%8&25%x¦1265467
q95Š8
8"0260%4628343
.
x49"47467194&«62&21)15&219x¦3447)52915&219121
%%
%
¬lž’f%¨­¨%o%t21271076754x¦
‚73415178207082!2617&264"431783)48521489
«565412454897171«5ŽŠo34529171x¦10"%47375481$7171
92"41$%75$
.&1485$"125&20340)1)17171231u62261)65475
-52114028&2.¦v-077y77412715&214x¦620"7yy77412
‚4280175
x¦|.¦v-20!123480219038&22&234"020%348211$"441"3452%lŸh•fkh¡%
š52744u75901)"419"4171218%71478862125%1720116434784
$1220321 4512407587481
%%
12456789
786
!"#$%&'$!()!*+&*,)!*-./01234256678
9:;<=>[email protected]<[email protected]=DE;[email protected][email protected]=EFKG<;@[email protected]=MHB>[email protected][email protected]?SMHBWF;<@XIA=TBG?KSG=;B=
DCMBI?=SMHBWF;<@[email protected]@=DUVDXIA=L?HGVKS>JIJIA=M?=RSZKFIA[=\VGG?L=<=]L?C=DLBI?=^_`a=HWVHL<DVGV=?G?KPLVIKXTV=
DXRB>[email protected]?IA=bDB;@J=HFLCO=T?PA<@O=YH<D?K=<=DB;JKc=<MV=ad=<[email protected][email protected][[email protected][email protected][email protected]?PVIKF=RVBGBgV?=SHL<DS>?=
[email protected]?PVIKBS=DXR<DS=SU=?hVMPS>JIJIA=BLg<@VMTN[=iT:@<=ejk=TNU?=HWVDQMP=BLg<@VMTC=KPBTSO=U?=DCPDFWJ=GFPKC=HLB=
RVBIA?TVVO=H<[email protected]?RB=V=GQKC[=\:@J=M?=P?;C=DG<[email protected]=BLg<@VMTN=<=LBEfVWS>J=>?>VIA=DG<[email protected][=j?E<[email protected]=M?=B;[email protected]=
l<@BLg<@VIKXIA=GFP?K=><KB=DSD?;[email protected]=HBKSMS[=\<@VHSG<[email protected]=>?=;BRW?=HLBD?;[email protected]=<=EDGF;@BS=>V=SU=V=
MPW?;BfKBGFIV[
9Y?L<=jBD<[email protected]?T<=DCMJG<G<=nVGTBDQ=EHL<[email protected][email protected][email protected]=pLVnV;NO=K;[email protected]?PVIKC=ET:@:@[email protected]=
HLB;SKS>J=BG?>=HBSUJD<@X=><[email protected]<;[email protected]=H<GVD[=qVGT=ML?KG<T<TV=PLD<G=r=AB;[email protected]=<=GVfVG=M?=B;=;B;@?M=MPLAS>JIJ=
[email protected]=HW?;[email protected]<[email protected];A<T<=ELBKS=^_`^[=9?=nVGTS=HBACRGVDQ=T<MBUL<[email protected]=oPLVnV;V=MDXT=BG?>?T=
E<[email protected]=HG<@?PS=HW?;[email protected][email protected][=uVBH<[email protected]=E<=HBTBIV=T<M<O=PB=>?=ABLBL=HLB=D?g?P<[email protected]=V=
?KBGBgC[=vP<YJ=;@[email protected]=RVBH<GVD<=<[email protected]=W?HKC[=j?MP<YJ=o>MBS=PS=DVE?O=U?=MPLBTC=RS;BS=HLB;SKBD<[email protected]<nPSO=
[email protected]@[email protected][email protected]=H<@?GC=RS;BS=DCLFR:[email protected]=R<KP?LV?=RS;BS=GVKDV;BD<P=B;H<;[email protected]?RB=DCLFR:[email protected]@Q=GQKC[=
{GV;MKQT=P:G?=TFT?=<MV=^O`oa=Kg=R<KP?LVJ=<=HLBR:[email protected]?=^ddddd=L?<KIJ=E<[email protected][=j<=K<U;[email protected]<f?AB=P:G<=
[email protected]=<MV=^d=R<KP?LVJ[=|[email protected][email protected][email protected]=KHW?>J;[email protected]=}~}[=]U=DV;[email protected]=L?KG<TSO=
><[email protected]=PGBSfPJIV=;<>J=P<RG?PKS=MUVDX[email protected]<YKC=\[email protected][=\VGV<L;<=GV;[email protected]<;DFABS=M?=HW?MP<@?=HW?>J;<P=<=
HBPL<[email protected]=ERS;[email protected]<=AG<;BD:>JIJ[[email protected]=TVKLBRV=P<K=E<[email protected][email protected][email protected][email protected]<[email protected][email protected]<SYJT?=
@?HL;:P=T?PA<@[[email protected][email protected]?=<=HLBRGQT?T=RS;?=LCIAGX=zRCP?K=;[email protected]=<[email protected]<=i?TV[
s<K=E<[email protected]=K<P<[email protected]?TO=K;[email protected]?PVIKC=SHL<[email protected]=BLg<@[email protected]=ELSKBS=YGBD:K<=E<AF>J=
7€[email protected]<[email protected]<f?=T:MP<=><KB=DSD?;[email protected]=nVGTS‚=eB=MGBUVP:>fJIA=<=LVEVKBDXIA=BLg<@VMTN=M?=TF=E<RS;BD<P=HB>VMPK<=
@<HWJKG<;=D?=nBLT:[email protected]>[email protected]?PVIKQAB=Kƒ;[email protected][email protected][email protected]=M?=;[email protected]<P[=|BKS;[email protected]>JIJ=
Kƒ;[email protected]?TF=YGBD:K=E<RS;BD<@X=MFT=DMBR:O=PW?R<HLFD:=PJT=HW?>J;[email protected][=„[email protected]?PVIKX=DXR:L=HWVD?;[email protected]<=MD:P=HW?;=DJI?=
…0†‡ˆ65y‰Šw7…65w‰[email protected][email protected]=UL<DBMPJ=<=M=HWJLNMPKCO=K;C=;[email protected]=><[email protected]=DFAC=E<=`=PX;@N[=j?>[email protected]=
M?=HL<[email protected]<P=<=<@V=>[email protected][email protected]=;[email protected]<=f<@I?[
j:KP?WJ=D:;IV=M?=HBKBSf?>J=DCPDBWVP=UVDBP=P<KWK<=B;=E<YFPKS[[email protected]=ST:GX=R<[email protected][email protected][[email protected]=>?=
ST:[email protected]=BLg<@?G<O=KP?LF=TF=E<=zKBG=DCLFR:[email protected][email protected]?PVIKBS=RVBGBgVV[[email protected]=UVDBP<=B;[email protected]=
TNU?=RXP=E<=;D?WTV[=‹PFEK<=>?O=E;<=PCPB=;D?W?=HBBPDJL<P[=Œ[email protected]=PBABO=><[email protected]=UVDBP=Df<K=TNU?=RXP=;<G?KB[=
[email protected][email protected]<=i?TV=RC=T:G=HLBRJA<[email protected]=H<[email protected]?LMPDJ=MBMP<[email protected]=nBLT<TV=UVDBP<O=TFT?=
AB;@:=;<G?KB[=k=B;=L?<GVE<[email protected]=M?=K<U;XT=;@?T=DE;<GS>?T?[
Ž2‘’78“”
‘9‘8•8–87—6
‘˜86™
‹[email protected][email protected]=E;LB>[email protected][email protected]=D:[email protected]=DB;@[email protected]:=DCSUJD<P=>[email protected][email protected]<[email protected]:KP?LXIA=TJMP?IA=<=D=SLYVPBS=
;BRS[=|BKLBYVGQ=MSHL<DB;VDQ=K<R?GC=;[email protected]=T?g<š<[email protected]<=PVMJI?=KVGBT?PLN=M?=EPLFPBS=>[email protected][email protected]:KBGVK<=
w7€5›yœIAG<[email protected]=P:IAPB=MSHL<DB;VYN=>?=PW?R<[email protected]=P?HGBP<[=Œ<H<[email protected]=DB;JK=My567y710wžŸ>?=HWJGVf=;L<AXO=
K<H<[email protected]=;SMJK=My567y710w .o^_~=¡mc=>?=G<[email protected]:>fJO=<G?=V=P<K=DCU<;S>?=MGBUVPF=Y?LH<;G<=<=IAG<;JIJ=>?;@BPKCO=YVGV=
;<[email protected]?LgV?[=v<A<[email protected]?=RC=TBAGB=EFMBRVP=HBTBIJ=MSHL<DB;VDQAB=K<R?GS=HW?M=vPW?;[email protected]=TBW?=
iFH<;@J=¢DLBHS[
9=LBI?=add£=RCG=BR>[email protected]=MSHL<DB;[email protected]=PWJ;[email protected]=>?;[email protected]=>[email protected]<=RFEV=U?G?E<[=p?BL?PVIKQ=nCEVI?=PB=;[email protected]=
@<;:>[email protected]<=BDGF;@SPJ=>?DS=MSHL<DB;VDBMPV=HWV=DCMBKXIA=P?HGBPFIAœ
vSHL<DB;VY?=RC=ET:@VGC=LBEDB;@Q=MJP:=oHBKS;=TBABS=DNR?I=?hVMPBD<P[=‹;A<;=HB;[email protected]=kT?LVI<@=>?=
HL<D;:HB;[email protected]=`d¤=;B=LBKS=ad`d[
¥26’8–
¦7™“8§¦78
¨¦6
©
ª%%$'()«$¬*!#-.­0‰ww‰®55›¯525w8
{‰x7€52›[email protected]@J=HBYJP<Y?=<[email protected]=M?=SYVP=<=HWVEHNMBRBD<P=ET:@[email protected]=MD:[email protected]?>MHJf?=ET:@[email protected][=
kSPBT<PVIKQ=MPLB>[email protected]<SYJ=M<TV=M?=B=M?R?=HBMP<L<PO=RS;BS=HW?;DJ;<P=<=LBEAB;BD<P=M?=M<TBMP<[email protected]:[
[email protected]=°u\=DCPDBWVG<=HBYJP<[email protected]=^=\[email protected][email protected]<[email protected]=MTBEK?T=KBYKCO=>[email protected]=>?=<MV=
011234446789
779967787689
!9
"#$77789
#7%&'
677#96"7((
(
)7*"77+,97#'9",97#
7#9(*"78"'98''6"6778%
7&-(*#"78#$9
7&99
%7
877-67'6
'.7769
/(08
'144239'
9'"' 7*7$898'98"94444(*6'
7
9"
9"9
31(44479789'79 7'"
5
"97"
7998'*767"#9789'
*78*9"767777*7*"87&7&977'8'97*78"77*979
7'7'%'"
9%8779"9
'8%679967 990)07!987*9*8#
7
9*'379
9"7.7'7'9%&99
7(*'877
)*#"78#7-67"(*6
'9'7-*
'"76''#:98'
*"8"
6
9
;(#979789'76'
'!%79"%<'
<'!%67
9
9"9
7*7'7
,7766'=9
'+7''#(8
>7&9
&=9
796([email protected]?A((
(
:'7776'8''#2(7*7'*"7'67!988%967"*"76#967!987'%*"7
8
7&'676#)7*"7
"79"7*"7*77
'.69"7
#2(B8'7
"9
'324
8'
'7-
"'79'%C48'
'7-
9'%34(444
'"9*7*7'DE7*7'7'2FG(H;IIJI(
'879%&7*78*
&'
7#%*"7#&7"7"&79K"7&7&"9'7#"9"7*
9
7#92(9787*'
7#'"7%&'8''97*797695;LIMN(OP;NQ(
9#8"797#
99*"796"77
799"9969&7((
(
(
RSTUVWXYUZ[\]^_`UaUb^cd[XYUeZa\fXgU]_[WXh((
(
i"73j4476
#779'7348=997+'9%&9#7
'
*"k
7'"9l(
867"
9"'879(8#89!
9"*"
'$7713448-&77677m489&38
B8#
9"'879"*
&":789"7*
"7*
77n423148&.(opqrqoGJst(
6
87*"7**
9793ju67B8#
*
'
'"$&'1448'
'7-
'"678
9"
9"'787%7679''n(34#8##99
8#97777#9
v7
"76"99'3u7
"9B8'%'9&"77898679
9&7
8#"#
6-"%9'9'8'
'9"9
'"v'8
9
"7897*99244
:98'
79%*"77*&#7=7
8714248-&*)
"77(
#*
"
v
9"'76
777
"%9
798#
'89(8677i6
76''
3*&(886%"7
9"76#77*'
K9769(8&
/(*67
7*
989&'(wxy(I(wzyA((
(
{78*7!%&'68798#6"(
"!
7*
776
7#7
''
#%&
7#7#677&88'9*'76
7|7(87
9%
#7%9
7
9'676#
K"7"
9"'87%9
'7
6
'7"7
9#8%'8
*798'89'87767"7"*9|7&767&}%6*"
677#9&7143m871433967"9&(m%l8'
'9"787&9&9C8'
'9"7v9
9
(~p(€MrpI;(/(7144l8#77'
v67'98'k'8#87
9*
p‚trIA((
(
K887"'"9
7|89*68#9%8#
9(714418#67"7"7%97*97
8"#7'D)79
887""7ƒ 99".
97%&9C4424446
67"9
7""97((
(
$|k$11n1431"
8|7
"99„…:77Dƒ7677%&6
9976
…i*#"%
&
'89'8#99
967†8679*7
6
77"7E514n1431$7*'7'
m4%m‡>%9*7
7"*
'(=
8'6%6
77"
"7
79='
"#*
24‡>E77†8
679579'ˆ76%†879('‰)6%8-&879' 6-*#99967"'8%
†8"9(
#6
'78'
'9'
89('8#:*9'7967'6
98%679
;(#8'79=
'89'87"
9%&
'
7#99766#668>iŠ(q(‹1(
u9"7*'"'9
'9678#767"*{"7
7&'%&34(444
886777"#
'89%8'
'7
8
78#'7)
%8#"
7')
2B8#67"9#7
'Œ"7*
"79
LpGrpOq%7&
"7
9"79
"778'#7
''
6#((
(
|-7„0776#7-6"67
9"8677"%('&9
'9'"9
7%*"7
99"779&"7((
(
(
RRTUŽa_ff_‘Ub[’“”•[–[XY((
(
0124156768629
676181
126791729661
6
582!"67762#6$7"6677
926
#
16%!&57'657!6(57
#66)*6
+%497
1,,-./018768629
6761716232
45%
7
64566,,7878
64
48629
6761#7
1282!"677449
17145%71.2
96
5(82!"676(60//28%1%)*6844%:;<%
&57!646265
6
56776464(59527
67729676468'647816827#2996
86=/6
76146(74460//6
4%%
%
>629
67612
31?6484'[email protected]!"8
.//149478276026
#84761//1
AB%BBB%CD;<EFGH%+IGFJ%+%76(2
67448#748.//2#
>629
67614%!&574566,/27163,2
8?297
8%KBL%;%
89
7151%%
%
M5663//4846278629
67617167,/2
461)*64
7276
7
N7278629
676174
67%
674!2
62#61
41
+%497
16O6/%%
%
P617
44214
8629
6761312
489
64# 844116
4991771628629
6761
6(22157
44
>629
6761Q
R%56./6/87?
4
21P97
66297
447668%%
%
>629
6761
727
95*46&29867
46(5818614%84(5
7
652#6(
48%%
%
%
STUVWXYZ[V\Z\]^_\%%
%
`abcdefghijbiklmjgnobipqrfsmtuvoiklmptcdwvoxihgdiydimjtvruziwmphrftdgu{|`%}~E€;F%~;‚Dƒ%%
%
„86148*…8156
#8(4(5./6
9676
6
1"671
2
8#7
6
678186176?64162./0/%%
%
8649
1749
4(6
6*…866
†9‡ˆ4%1&5814861464%DG%‰B‰ŠH%I;‹%ŒJ%
764
676
6
1
67
#4(46Ž626
1
47628
7
4*…81
66
4
644668471
9%%
%
&…816
442944414
6
62
66764%49
64272941
6
6672///O6‡66
66
54764%
4441415660//
#2681&…81
6
686546(627676144496665(5849656%
151
4
626*…87
97
6%%
%
Q6176567
4%4126
6(*…87
976624414%45616
961
R%
6
5664P6
$†&‡766
*7766866
8674*…86
6
6616
486
48%
*#86617
9715156452#6(
41
61856(8%94817
1
47%2
4
„././2
(
4./0/*?166
7
99
8./6
*…816
4%%
%
‘?4M’6
26
62666677%1284
7
5%“”B•%“””•%“”‰•–%%
%
M9675641
67249621
16„567%
66
62M9
4965(55176
8
1264%(5?776589
65684
4625917442—164(764
496556271(
66
46659%78568(56
96
84866(26%%
%
>
(2644667
?1
649.///#
6(8
1
?676
18%˜€G%
06697866?946846696896271(
%E+IGCEE%
891
66
%%
%
M44
67
4167
154965(5?77#!56568
661*25682495#22
47861468748%66?77#7%2103->
1
468
444
0123567859
5137635600
3120691676356510558157011!"3
6183103#0101917#85731#751#5167#$#33"137#%8$#317
13003&6560377#539721"2
"9'56$737#09
9706#733&13
7677#!"2
9'56012#91#18
()*+,-./01)203/4)5
61072#1608'69'85#0316'"1#125"613"3#997632309
13#3"83891
173:5#7;06<=>[email protected]>DEFDG>@HA5379
332036191!83"38
0516333
IJKJL
M N1O560183339'"7"3039'"9351#216PQR79
33203636069991
587S
3T76039!7905161369
5#75932
1O5683339'"9351#
M 6#0516UV2130918163U83796"23#75077607731"057873
WXYZ[\79
332036]QR
M O77870"39613515#1!0836539717372#16\79
332036^QR
M \1318_Q`Q21679
332036aQR%106#7251'6#3&5#16#1N3_QV`"3
57973673%3#3"325850567%3#696321%1b103039'83106#7250121
3267"3977509
9915#5383"369$001
#09139!110
cY87886
S8788763#725213267"3979
76#397611'8561
55
617907%
1#13053370!32
#72516791039'831#9'2125#390210'"9
6
5
612357355637189%1"0307103U23636810"36#725"53
1#'"6#391"b339#3O5!8%#10#725213267"3970110380'767#15850#'7
239
7537397757176#3976C>dFA919'07859#O758
X6#1171e3"336#7251
fUSSgShUijklmnoUpnqjL
lfUbSgb[UrjL
SgUsnqfUSgXSU[StUunsnUvwUxnLqfUyunUbhUuoUsfqUlzL
{|}9Ub~Sg9UywipoUroUX[Wbg8XYb[wuoqwjL
€wf‚YƒW„hUnU\h7gƒ[XXXt9XY\…bh
ljqfuw‚nlfiUfxU†[6ƒ…[X‡b}‡XXZY7S|bƒW7W
XY8W…bNg„W6Y;‡…Yˆ
96Y{6[;W}hƒWXƒ[…W„[…Y
M i79
332036`QR21PQR1e$33_Q`Q60391839'8503950576563971#5
b3173875'83O78181'0770!!879931770'"7#013‰Q9150
\3739501#5O10160918Š5##33&1&0167%1N161‰‹Œ_QV_9ƒWU€nUkjU9h
XtU€lfUN|ƒ[UilxUnUb|}[NUsjUunUŽflwUmwUb[…gXU€jL
\908505"7851839'"6563971#$2339&10!93802'97#'"3#55$072'97#!76
ƒ1839!"36563971#118#701#1630
167ƒ1839'6563971#9&93"3&13
3#55"610191%17701"97761238303630750101778171063==>H>‘
75%#510
$8\901839!21661#1c
S5#3%7963507[#O737039U83639cZ95816’<“E<”>d?>@‘G<>GFA085
67956c7dF•’GFE”FD–
;"6#792305c7203!7"839=>CBHB“<L
96189
7916#58
#501#5O1012185686#3"83656521
#7#1O7506
—24)˜™0/0š)5›œš™˜ž03Ÿ,+. ¡
ŒVŒ76356510181570163aŒ_QV_U319
%507¢7$8!8#0
Œ_Œ76356_V3#1_QV_
£¤£F”#7056#79c0836'""#250S}151"59VP]P¥7773839!303b"16"1¦
Œ‹Œ76356N161‰QŒ_QV_6‹^U``#01ƒ369
Œ`Œ76356N161‰_Œ_QV_6]‰U]`#01\7"57#723731
ŒaŒ76356_V63#1_QV_6VQcS53250683"30510
012456789
87867
0287867
!7787"#$%
0&2'()(*+(,-,./,.0123405677"857968:7$";<7!:
0=2'()(*+(,'()>,?+.,[email protected]%ABC"!D9"5"[email protected]"68:
0F2-,0G.,HIJ;69E68796
0K2'()(*+(LEJ96I7
0M2'()(*+(NG*.,O2+(O20
0P2Q?2(R?0S968<7!T%"8TJL8$J969U769J
7T6978769J;LE7JL"88T7968"!5V9
%A96:
0R2100*WXXY?Z)(Y,(X+2O,)(Y,X+2O1,+(*+[
01\2S6!$]^87_6877L67678`a7J8L%$JE9J597L787^7b
0112c978$7878
7678;787^78979L
012_6877L67678`a7J8L%$JE9J597L787^7b
defgeh
i

Podobné dokumenty

Z turnajové databáze Chess-results http://chess

Z turnajové databáze Chess-results http://chess 21st OPEN CHESS TOURNAMENT of KAVALA 2012 GROUP A Organizátor : Kavala Chess Club - East Macedonia and Thrace Chess Union Federace : Řecko ( GRE ) Ředitel turnaje : Vasilios Theodoridis Hlavní rozh...

Více

Stavebni upravy kulturniho domu Tatce"

Stavebni upravy kulturniho domu Tatce v CeskfchBuddjovicich, Krajsk!'m

Více

Plochy stavební praxe - Katedra didaktiky matematiky MFF UK

Plochy stavební praxe - Katedra didaktiky matematiky MFF UK tvoUÍcÍ kUivky k . PUitom se tato tvoUÍcÍ kUivka m]Şe bEhem pohybu mEnit. Pohybem dostaneme jednoparametrickou mnoŞinu kUivek v prostoru (polohy k 0 , k1 , k 2 , ... pohybujÍcÍ se tvoUÍcÍ kUivky od...

Více

borkovec - TRUCK

borkovec - TRUCK Cena 377.000,- bez DPH IVECO STRALIS ST 440 tahač, r.v.2002 430 PS, 330.000km, EURO 3, retardér, klima, kab.Active Space, 2 lůžka, aut. převodka ZF 12, plná výbava, kot.brzdy, nádrž 600l, vše v ele...

Více