9/2003

Komentáře

Transkript

9/2003
9/2003
26. 9. 2003
R.E.M. – In Time:
The Best Of R.E.M., 1988–2003
CD/MC: 9362-48381-2/4
Spec. e.: 9362-48550-2
Cen. kód: CF/KF/SF
R.E.M. – In View:
The Best Of R.E.M., 1988–2003
DVD/VHS: 7599-38596-2/3
Cen. kód: DV/VF
R.E.M. Bohu‰ Matu‰ OST/Kill Bill Vol. 1 Blackmore’s Night
·kwor Sean Paul Seal Cher Roxy
Gregorian Chris Rea Patrick Nuo Siobhan Donaghty
Meshell Ndegeocello
TITUL MùSÍCE
NOVINKY
Bude upfiesnûno
R.E.M.
In Time: The Best Of R.E.M,
1988–2003
In View: The Best Of R.E.M.,
1988–2003
Îánr:
Rock
Jedna z nejúspû‰nûj‰ích rockov˘ch kapel v‰ech dob vydává
prÛfiez svou kariérou mapující roky 1988 aÏ 2003 (je to
zároveÀ jejich 15. v˘roãí u hudebního vydavatelství Warner
Music). Album obsahuje 16 hitÛ (viz tracklisting) + 2 zbrusu
nové skladby – Bad Day a Animal. První singl Bad Day byl
rozeslán do v‰ech rádií. ZároveÀ také vychází speciální edice
2 CD, které bude obsahovat standardní verzi + CD s rÛzn˘mi
raritkami.
ZároveÀ také vyjde DVD pod názvem „In View: The Best Of
R.E.M., 1988–2003“, na kterém bude 23 videoklipÛ,
3 Ïivé skladby a rozhovory.
Tracklisting:
„Man On The Moon“, „The Great Beyond“, „Bad Day“,
„What’s The Frequency Kenneth“, „All The Way To Reno“,
„Losing My Religion“, „E-Bow The Letter“, „Orange Crush“,
„Imitation Of Life“, „Daysleeper“, „Animal“, „The Sidewinder
Sleeps Tonite“, „Stand“, „Electrolite“, „All The Right Friends“,
„Everybody Hurts“, „At My Most Beautiful“, „Nightswimming“
www.remhq.com
2
Vychází 27. 10. 2003
Cen. kód:
CF/KF/SF/
DF/VF
CD/MC: 9362-48381-2/4
Spec. e.: 9362-48550-2
DVD/VHS: 7599-38596-2/3
Marketingové kampanû:
TV:
spotová kampaÀ na TV Prima, Óãku, âT
– videoklip bude nasazen do ESA, Medúzy
a dal‰ích hudebních pofiadÛ
Rádia:
mediální partner Evropa 2, víkendy na dal‰ích
20 rádiích
Tisk:
mediální partner Rock & Pop, titulní strany
ãasopisu (Rock & Pop, Trips, Blesk a dal‰í),
recenze a ãlánky ve v‰ech dostupn˘ch denících,
t˘denících a mûsíãnících
Internet: novinky.cz – mediální partner
V˘lep po celé Praze
V˘lohy!!!
NOVINKY
O.S.T.
Îánr:
Soundtrack
Kill Bill Vol. 1
Cen. kód:
CF
CD: 9362-48570-2
První ãást nového projektu Quentina Tarantina Kill Bill, kter˘ je napjatû oãekáván, dorazí do kin 10.10.2003. Hlavní úlohu si
zahraje stejnû jako v Pulp Fiction hereãka Uma Thurman. Jako obvykle kombinuje Tarantino na soundtracku star‰í kousky se
skladbami od souãasn˘ch autorÛ. Tracklisting: „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)“ – Nancy Sinatra, „That Certain Female“
– Charlie Feathers, „The Grand Duel (Parte Prima)“ – Luis Bacalov, „Twisted Nerve“ – Bernard Herrmann, „Queen Of The Crime
Council“ – dialogue excerpt from film featuring Lucy Lui and Julie Dreyfus, „Ode To Oren Ishii“ – The RZA, „Run Fay Run“ – Isaac
Hayes, „Green Hornet“ – Al Hirt, „Battle Without Honor or Humanity“ – Tomoyasu Hotei, „Don't Let Me Be Misunderstood“ –
Santa Esmeralda, „Woo Hoo“ – The 5.6.7.8's, „Crane“/„White Lightning“ – The RZA/Charles Bernstein, „The Flower of Carnage“
– Meiko Kaji, „The Lonely Shepherd“ – Zamfir, „You're My Wicked Life“ – dialogue excerpt from film featuring David, Carradine,
Julie Dreyfus and Uma Thurman, „Ironside“ excerpt – Quincy Jones, „Super 16“ excerpt – Neu!, Kung Fu Stings and SFX, Yakuza
Oren 1 – The RZA, Banister Fight – The RZA, Flip Sting, Sword Swings, Axe Throws
Marketingové kampanû: reklama na TV Nova, masivní rádiová a tisková kampaÀ, speciální party
k filmu, plakáty, billboardy, citylighty, letáky, v˘lohy!!!
www.killbill.cz
Vychází 29. 9. 2003
BOHU· MATU·
Îánr:
Pop
Nestih’ jsem fiíct
Cen. kód:
CR/KR
CD/MC: 5050-4669624-23/47
Bohu‰ Matu‰, jeden z velk˘ch objevÛ domácí populární hudby posledního roku, vydává své druhé sólové album. V prÛbûhu
posledních 12 mûsícÛ udûlal Bohu‰ ve své kariéfie obrovsk˘ posun, coÏ ho mimo jiné vyneslo aÏ na pátou pfiíãku âeského
slavíka v kategorii zpûvákÛ, na 4. místo mezi zpûváky v anketû T˘t˘, na objev roku Musicserveru a na 4. místo ãasopisu
Bravo. Nové album Nestih’ jsem fiíct vzniklo stejnû, tak jako debut, ve studiu Elektovox v Jevanech pod producentsk˘m dohledem
Karla Svobody. Tentokrát se navíc na realizaci alba v˘raznûji podílel také Jifií ·korpík, autor a aranÏér vût‰iny repertoáru
nového alba, vãetnû aktuálního velkého hitu Bohu‰e Matu‰e „Nestih’ jsem fiíct“. O texty se podûlila
jiÏ osvûdãená sestava textafiÛ z prvého alba, a to Petr ·i‰ka, Pavel ÎiÏka, Míra KuÏelka a dal‰í.
Marketingová kampanû:
TV:
spotová kampaÀ na TV Prima, Óãku, âT
Tisk:
titulní strany v jednání, rozhovory a recenze ve v‰ech dostupn˘ch spoleãensk˘ch
a hudebních ãasopisech
Rádio:
singl rozeslán do rádií – pozitivní reakce!! Kampanû na cca 30 rádiích
Internet: mediální partner desky www.novinky.cz
Ostatní: Bilboardy!! V˘lohy!!
Kfiest desky probûhne na zaãátku prosince!!
www.bohusmatus.cz
Obal nebyl v dobû
vydání k dispozici
Vychází 27. 10. 2003
BLACKMORE’S NIGHT
„The Ultimate Collection“ (Shadow
Of The Moon & Under A Violet Moon)
Îánr:
Cen. kód:
Pop/rock SB
CD: 4029-7585106-29
Pod názvem The Ultimate Collection vychází v jednom boxu první dvû alba u nás tak populárních
Blackmore’s Night. Lákadlem je skuteãnû skvûlá cena, za kterou je tento 2CD box k mání.
Tracklisting: Shadow Of The Moon: Shadow Of The Moon, The Clock Ticks On, Be Mine Tonight,
Play Minstree Play, Ocean Gypsy, Minstree Hall, Magical World, Writing On The Wall, Renaissance
Faire, Memmingen, No Second Change, Mond Tanz, Spirit Of The Sea, Greensleeves, Wish You Were
Here. Under A Violet Moon: Under A Violet Moon, Castles And Dreams, Past Time With Good
Company, Morning Star, Avalon, Possum Goes to Prague, Wind In The
Willows, Gone With The Wind, Beyond The Sunset, March The Heroes Home,
Spanish Nights (I Remember It Well), Catherine Howard's Fate, Fool's Gold,
Durch Den Wald Zum Bach Haus, Now And Then, Self Portrait.
www.blackmoresnight.com
Vychází 27. 10. 2003
·KWOR
Vyhla‰uju boj – Speciální edice 2003
Îánr:
nu metal
Cen. kód:
CY
CD: 5050-4669585-25
U pfiíleÏitosti spoleãného podzimního turné s Kabátem vychází v reedici dnes uÏ
kultovní album skupiny ·kwor Vyhla‰uju boj, doplnûné o tfii live verze písní z alba
a zároveÀ o videoklip na nejvût‰í hit kapely „M˘ slzy neuvid퉓, a to v‰e za velice
pfiíznivou cenu.
Koncerty:
megaturné s Kabátem od 14. 10. 2003 do 12. 11. 2003
Marketingové kampanû:
kapela bude zahrnuta do masivní promotion kampanû k turné
v TV, radiích, tisku a na plakátech po celé republice
www.skwor.cz
Vychází 6. 10. 2003
3
SEAN
PAUL
Sean Paul je novým fenoménem světové pop-music
hit Get Busy funguje po celém světě a „prodává“ album Dutty Rock
album Dutty Rock se objevuje i v oficiální české albové hitparádě IFPI!!!
Sean Paul je na 2.místě celoevropského žebříčku
album je multiplatinové na obou stranách Atlantiku
probíhají TV kampaně na České televizi, Prima TV a Óčku!!!
klip Get Busy nasazen do ESA, top rotace na Óčku
megahit Get Busy v Top 10 české radio hitparády
probíhají radio kampaně na všech významných českých
radiostanicích
plakátová kampaň v obchodech
nyní k dispozici i na kazetách!
nová edice alba Dutty Rock obsahuje:
SEAN PAUL
Dutty Rock
CD/MC: 7567-83690-2/4
Cen. kód: CF/KF
světový hit Get Busy
duet Baby Boy s Beyoncé
další singly: Gimme The Light,
Like Glue a I’m Still In Love With You
spoustu skvělé hudby označované jako dancehall reggae
NOVINKY
CHRIS REA
Îánr:
Pop
Stony Road
(The Ultimate Fan Collection)
Cen. kód:
CD
CD: 4029-7585107-28
LoÀské úspû‰né album dnes jiÏ legendárního Chrise Rey vychází pro leto‰ní vánoãní trh
znovu. Jmenuje se Stony Road (The Ultimate Fan Collection) a obsahuje kromû samotného
alba rovnûÏ DVD nosiã, na nûmÏ je 75minutov˘ dokument, 20minutov˘ záznam z koncertu
v Kolínû nad R˘nem, galerii z obrazy Chrise Rey a rozhovor s umûlcem. Toto roz‰ífiené
vydání v podstatû nahrazuje limitovanou edici alba Stony Road. Lákadlem pro fanou‰ky
a sbûratelem je rozhodnû skvûlá cena, za kterou je toto CD/DVD k dostání.
Marketingové kampanû:
Tisk: recenze + soutûÏe
TV: soutûÏe v Dobrém ránu, Kulturním t˘deníku, Poprasku a dal‰ích
pofiadech
www.chrisrea.com
Vychází 13. 10. 2003
SIOBHAN DONAGHY
Revolution In Me
Îánr:
Pop
Cen. kód:
CF
CD: 5050-4668780-21
18letá zpûvaãka Siobhan Donaghy je navzdory svému vûku jiÏ popová
veteránka. Jako b˘valá ãlenka kapely Sugababes vydává své debutové sólové album.
První singl z alba byla skladba „Overrated“. Teì pfiichází s nov˘m singlem „Twist
Of Fate“, kter˘ byl rozeslán do v‰ech rádií.
Vychází 29. 9. 2003
MESHELL
NDEGEOCELLO
Îánr:
Rhythm & Blues
Cen. kód:
CF
CD: 9362-48547-2
Comfort Woman
Svûtovû známá saxofonistka, zpûvaãka a skladatelka vydává nové album „Comfort
Woman“. Zpûvaãka, která se narodila v roce 1969 pod jménem Michelle Johnson
a ztrávila své dûtství pfieváÏnû v Nûmecku, své fanou‰ky sv˘m nov˘m albem opût
pfiíjemnû pfiekvapí.
www.meshell.com
PATRICK NUO
Welcome
Obal nebyl v dobû
vydání k dispozici
Vychází 13. 10. 2003
Îánr:
Pop
Cen. kód:
CF
CD: 5050-4668922-25
Mlad˘ zpûvák, kter˘ dob˘vá evropu sv˘m singlem „5 Days“ a momentálnû take
zbrusu nov˘m singlem „Reanimate“, se jmenuje Patrick Nuo. Se sv˘m debutov˘m
albem Welcome se umístil v Nûmecku na 22. místû v prodejnosti jako novinka
a u nás si právû zaãíná budovat svoji pozici. Je mozné, Ïe Patrick Nuo k nám
v nejbliωích mûsících pfiijede na promo náv‰tûvu (bude upfiesnûno).
Vychází 8. 9. 2003
5
O.S.T. – Kill Bill Vol. 1
CD: 9362-48570-2
Cen. kód: CF
kampaň
na TV Nova
kampaň
v síti Kiss, na
rá iu
rádiích Exp
res, Akropoli d Beat, soutěže a sp
s, r
oto k
ČRO, Akrop
olis, Regina K okodýl, Olympic, Fajn v y na Rádiu 1,
soutěž
, Bonton, Co
e, banery n
untry,
a www.tisca
anonc
li.cz, www.do
e na film a s
oundtr
kina.cz, www
ČT – Popra
.infomaily.cz
sk, ČT – N ack v ESU na TV No
oc s Anděle
v
a
Č
ČT – Paskv
,
T
–
e
M
m, ČT – Ku
il, ČT – Do
lturní týden dúza,
bré ráno, P
BILLBOA
ík,
r
ima Jízda
RDY, CITYL
IGHTY, VÝL
OHY!
Seal – Seal IV
singl Get It Together je číslem
8 v rádiovém žebříčku!!!
Mediální partner – rádio Evropa 2 –
spotová kampaň od 22. 9. 2003 + kampaň
na dalších 20 vybraných rádiích
TV spotová kampaň na ČT!!
Tisková kampaň!
Výlohy!!
Seal – Seal IV
CD: 9362-48541-2
MC: 9362-47947-4
Cen. kód: CD/KD
NOVINKY
STATIC-X
Îánr:
Hard Rock
Shadow Zone
Cen. kód:
CF
CD: 9362-48548-2
Wayne Static – zpûv, kytara, Ken Jay – bicí, Tony Campos – basová kytara, zpûv,
Tripp Rex Eisen – kytara – to jsou Static-X – kapela, která prodala za svoji hudební
kariéru více neÏ 1,6 milionu nosiãÛ a vydává nové album Shadow Zone. První singl
je skladba „The Only“.
Marketingové kampanû:
Album bude poskytnuto na recenze, singl rozeslán do rockovû
zamûfien˘ch rádií a videoklip bude nasazen do hudebních
pofiadÛ.
www.static-x.com
Vychází 13. 10. 2003
TRAPT
Îánr:
Alternativni rock
Trapt
Cen. kód:
CF
CD: 9362-48296-2
Chris Brown: zpûv a kytara, Simon Ormandy: kytara, Peter Charell: basová kytara,
Monty: bicí – to je rocková kapela Trapt, která právû vydává stejnojmenné album.
První singl „Headstrong“ se úspû‰nû objevuje na rockovû orientovan˘ch rádiích a nyní
kapela pfiichází s nov˘m singlem „Still Frame“. V záfií jede kapela evropské turné.
Marketingové kampanû:
Album bude poskytnuto na recenze, singl byl rozeslán do rockovû zamûfien˘ch
rádií a videoklip bude nasazen do v‰ech hudebních pofiadÛ.
www.trapt.com
Vychází 15. 9. 2003
BLUDGEON
Îánr:
Heavy metal
Crucified Live (Crucify The Priest
CD + Crucified Live DVD)
Cen. kód:
SM
CD: 4029-7585057-24
Na proslulé heavymetalové znaãce Nuclear Blast vychází i obohacené album Crucify The Priest
chicagsk˘ch speed démonÛ Bludgeon. Album Crucify The Priest obsahuje 12 studiov˘ch trackÛ
a navíc dal‰ích 7 Ïivû nahran˘ch vûcí. Pfiidané DVD Crucified Live ukazuje i obrazovû Ïivé
provedení skladeb z alba Crucify The Priest a jako bonusy i hudební videa kapely. Nahrávka
byla pofiízena bûhem 35 koncertního evropského turné Bludgeon. CD i DVD jsou dÛkazem
toho, Ïe heavy metal funguje nadále i v té nejbrutálnûj‰í podobû.
Marketingové kampanû:
zamûfiené na heavymetalovou scénu a spfiíznûná média
www.bludgeon.tv
JET
Get Born
Vychází 13. 10. 2003
Îánr:
Rock
Cen. kód:
CM
CD: 7559-62892-2
Po devadesát˘ch letech, dekádû zamûfiené zejména na taneãní hudbu, se
v posledních letech stále vehementnûji hlásí o slovo rock’n’roll ve své poctivé
a základní podobû. A takové je i album mladé melbournské ãtvefiice Jet. Máte-li
rádi Strokes, The Hives nebo ze star‰ích kapel Rolling Stones, Oasis a klidnû
i AC/DC, pak se vám budou líbit i Jet. Album produkoval Dave Sardy (Dandy
Warhols, Marylin Manson). Hitem je singl „Are You Gonna Be My Girl“. Album
je k dispozici za velmi v˘hodnou cenu, dokud nebude dosaÏen
urãit˘ poãet prodan˘ch kusÛ!
www.jettheband.com
Vychází 7. 10. 2003
7
Blackmore’s Night
Ghost Of A Rose
✽ album je stále v Top 10 IFPI
hitparády a blíží se k hranici
Zlaté desky!
✽ nová vlna TV kampaní na
Prima TV, České televizi,
Óčku od 25. 9. do 17. 10.
✽ koncert v pražské Lucerně
18. 10. a s ním spojené
promo rozhovory
✽ klip k singlu nasazen do ESA
spolu se soutěží o lístky
BLACKMORE’S NIGHT
Ghost Of A Rose
CD/MC:
5050-4667682-23/47
Cen. kód: CF/KF
– 2CD za cenu jednoho!
– TV kampanû na âT,
TV Prima a Óãku
pokraãují
– mediální partnefii jsou
rádia Evropa 2
a Frekvence 1
– singl „When The
Money’s Gone“ v rádiích
CHER
CHER
The Very Best Of Cher
CD/MC: 2564-60864-2/4
Cen. kód: CD/KD
NOVINKY
NOVINKY
PANTERA
Îánr:
Rock
Reinventing Hell – Best Of
Cen. kód:
CF/CD
CD: 8122-73734-2
CD/DVD: 8122-73729-2
Reinventing Hell je vÛbec první v˘bûrová „bestofka“ americké heavymetalové kapely Pantera. Mapuje
její dosavadní hudební kariéru, která zaãala poãátkem osmdesát˘ch let. Do ‰irokého povûdomí se
Pantera dostala albem Cowboys From Hell z roku 1990. Dnes patfií Pantera mezi nejuznávanûj‰í heavy
metalové kapely. Vychází také limitovaná edice s DVD, které obsahuje v‰echny
jejich videoklipy a také nûkterá Ïivá vystoupeni.
CD Tracklisting: „Cowboys From Hell“; „Domination“; „Cemetery Gates“;
„Walk“; „This Love“; „Fucking Hostile“; „Becoming“; „I’m Broken“; „5 Minutes
Alone“; „Drag The Waters“; „Where You Come From“; „Revolution Is My Name“;
„I’ll Cast A Shadow“; „Hole In The Sky“; „Immortally Insane“; „The Badge“
DVD Tracklisting: „Cowboys From Hell“; „Psycho Holiday“; „Cemetery Gates“;
„Mouth For War“; „This Love“; „Walk“; „5 Minutes Alone“; „I’m Broken“; „Drag
The Waters Domination“ (live); „Primal Concrete Sledge“ (live); „Revolution Is My
Name“
www.pantera.com
Vychází 29. 9. 2003
O.S.T.
Îánr:
Soundtrack
View From The Top
Cen. kód:
CF
CD: 5050-4665965-29
Motto filmu „Letu‰ka první tfiídy“, kter˘ mûl jiÏ premiéru také u nás je: Nepfiestávej, dokud
nedosáhne‰ vrcholu! V této romantické komedii ztvárnili hlavní úlohy Gwyneth Paltrow,
Christina Applegate, Kelly Preston, Mark Rufffalo a dal‰í. K filmu zároveÀ vychází soundtrack
(viz tracklisting).
Tracklisting: Leann Rimes – „Suddenly“, Natalie Grant – „No Sign Of It“, Jo Dee Messina
– „Was That My Life“, Kaci – „I’m Not Anybody’s Girl“, Sixpence None The Richer – „I’ve
Been Waiting“, Plumb – „Boys Don’t Cry“, Sofia Loell – „Utopia“, Tamara Walker – „Circle
Of love“, Anna Wilson – „The Bus Ride“, G.G. – „Sincerely“, Katie Cook – „Time After Time“,
Tamara Walker – „Everywhere I Look“, Tamara Walker – „There’s You“
+ bonus tracks: Danielle Spencer – „Tickle Me“, Jo Dee Messina –
„Downtime“, Leann Rimes – „Suddenly“ – Riva radio edit
www.miramax.com/viewfromthetop
Vychází 4. 9. 2003
STEREOLAB
Instant 0 In The Universe
Îánr:
Pop
Cen. kód:
CM
CD: 7559-62893-2
Stereolab se vracejí s nov˘m EP „Instant 0 In The Universe“. Kapela je v âeské
republice skoro jako doma. Odehrála u nás nûkolik nezapomenuteln˘ch koncertÛ
pro alternativnû ladûné klubové publikum.
Tracklisting:
„… suddenly stars“, „Jaunty Monty and the Bubbles of Silence“, „Good is Me“,
„Microclimate“, „Mass Riff“
www.stereolab.co.uk
Vychází 7. 10. 2003
GIDON KREMER/
KREMERATA BALTICA
Îánr:
Rock
Cen. kód:
CF
CD: 7559-79803-2
Desyatnikov: The Russian Seasons
Gidob Kremer a Kremerata Baltica vám pfiiná‰ejí své dal‰í album na znaãce
Nonesuch Records.
Marketingové kampanû:
Kulturní specializované pofiady v TV a na rádiích. Recenze v tisku.
www.nonesuch.com
Vychází 7. 10. 2003
9
NOVINKY
EAGLES
Îánr:
Rock
The Complete Greatest Hits
Cen. kód:
CD/SM
2CD: 8122-73731-2
2CD+DVD: 8122-73732-2
Legendární kapela Eagles vydává kolekci sv˘ch nejvût‰ích hitÛ na 2CD spolu s limitovanou edicí s DVD. Eagles jsou
jednou z nejúspû‰nûj‰ích rockov˘ch kapel v USA a za svou hudební kariéru prodali pfies 25 milionÛ desek a získali
mnohá prestiÏní ocenûní. Album obsahuje i novou skladbu „Hole In The World“, která byla rozeslána do rádií.
Tracklisting:
CD1: „„Take It Easy“, „Witchy Woman“, „Peaceful Easy Feeling“, „Desperado“, „Tequila
Sunrise“, „Doolin-Dalton“, „Already Gone“, „The Best Of My Love“, „James Dean“,
„Ol’ ’55“, „Midnight Flyer“, „On The Border“, „Lyin’ Eyes“, „One Of These Nights“, „Take
It To The Limit“, „After The Thrill Is Gone“, „Hotel California“
CD2: „Life In The Fast Lane“, „Wasted Time“, „Victim Of Love“, „The Last Resort“, „New
Kid In Town“, „Please Come Home For Christmas“, „Heartache Tonight“, „The Sad Café“,
„I Can’t Tell You Why“, „The Long Run“, „In The City“, „Those Shoes“, „Seven Bridges
Road“ (Live), „Love Will Keep Us Alive“, „Get Over It“, „Hole In The World“
www.eagles.com
Vychází 20. 10. 2003
FRANK SINATRA
Îánr:
Rock/Swing
Live & Swingin’ –
The Ultimate Rat Pack Collection
Cen. kód:
SM
CD: 8122-73736-2
Nové Ïivé album Franka Sinatry obsahuje nejen jeho skladby, ale i fiadu
zajímav˘ch hostÛ, jako jsou Dean Martin a Sammy Davis jr. Toto skvûlé
album je navíc obohaceno o DVD, na kterém je Ïiv˘ koncert z roku 1965
z Kiel Opera House v St. Louis a má pfies 90 minut!
Vychází 13. 10. 2003
www.franksinatra.com
GRATEFUL DEAD
Îánr:
Rock
The Very Best Of
Cen. kód:
CF
CD: 8122-73899-2
Legendární americká rocková kapela Grateful Dead vznikla v polovinû
‰edesát˘ch let v San Franciscu a právû pfiichází s kolekcí tûch nejlep‰ích
skladeb, které rekapitulují jejich slavnou hudební kariéru. Grateful Dead
vydali pfies tfiicet studiov˘ch i Ïiv˘ch alb a byli vedle The Doors jednoznaãn˘mi
prÛkopníky psychedelického rocku.
www.gratefuldead.com
THE DRIFTERS
The Definitive Drifters
Vy‰lo
Îánr:
Rock/R&B
Cen. kód:
CF
CD: 5050-466-9408-27
Skupina The Drifters vznikla v první polovinû padesát˘ch let 20. století v New
Yorku a bezpochyby patfií mezi legendy hudebního stylu R&B. Nyní pfiicházejí
Drifters s kompilaci The Definitive Drifters, kde shrnují a rekapitulují
nejzásadnûj‰í poãiny své hudební kariéry.
www.rhino.com
10
Vychází 29. 9. 2003
KLASIKA
Nové tituly z řad
Apex a Elatus
QUARTET ESTERHAZY
I.G. ARMONICO
J. LARMORE
M. ROSTROPOVICH/WOLFF
MARIE-CLAIRE ALAIN
MARIE-CLAIRE ALAIN
D. BARENBOIM
MRAVINSKY
N. HARNONCOURT
S. NAKARIAKOV/LOPEZ
D. BARENBOIM
S. ISOKOSKI
D. BARENBOIM
M. ROSTROPOVICH
N. HARNONCOURT
D. BARENBOIM
N. HARNONCOURT
BOCCHERINI/STRING QUARTET
BACH/BRANDENBURG
CONCERTOS NO. 1,2,3
AMERICAN SONGS
BACH/CELLO CONCERTOS
BACH/ORGAN WORKS VOL. 2
BACH/ORGAN MASTERPIEC
BACH/BEETHOVEN/
GOLDBERG VARIATIONS
BEETHOVEN/SYMS.1 & 6
BRAHMS/SYMS. 3 & 4
HUMMEL/HAYDN/CONCERT
STRAUSS,R./ALPINE SYMP.
SCHUBERT/LIEDER
SCHUBERT/PIANO D.960
PROKOVIEF/SYMS.6&7
MOZART/SYMS. 38 & 39
MOZART/PIANO C. 9&16
BEETHOVEN/SYM.3
D. BARENBOIM
KIRI TE KANAWA
HOELSCHER
M. ROSTROPOVICH
E. HEINONEN
ESTONIA R.CHOIR
K. MASUR/GOL
A. QUEFFELEC/COOP.
BORODIN QUARTET
K. MASUR
Y.MENUHIN
MALIKIAN
C. KATSARIS
T. KOOPMAN
2564-60028-2
2564-60658-2
0927-49836-2
0927-49839-2
2564-60011-2
0927-49834-2
2564-60010-2
0927-49833-2
0927-49835-2
0927-49831-2
0927-49837-2
0927-49872-2
0927-49838-2
0927-49826-2
0927-49828-2
0927-49827-2
2564-60034-2
MOZART/PIANO
CONCERTOS 26, 27
PUCCINI/OPERA ARIAS
A. DVOŘÁK/SYMPHONY 9,
Cello Concerto
SHOSTAKOVICH/SYM. 8
SIBELIUS/PIANO PCS.
TORMIS/CHORAL WORKS
SCHUMANN/SYMS. 2&3
SCHUBERT/PIANO 4HAND
RUSSIAN MINIATURES
MENDELSSOHN/SYMPS 3,4
SCHUBERT/MASSES 4&5
PUCCINI/24 CAPRICES
MOZART/FANTASIES AND SONATS
MOZART/DIVERTIMENTI
2564-60679-2
2564-60681-2
0927-49919-2
0927-49850-2
2564-60114-2
0927-49871-2
0927-49814-2
0927-49812-2
0927-49815-2
0927-49817-2
2564-60304-2
2564-60220-2
2564-60521-2
2564-60153-2
11
BESTSELLERY
SEAL – SEAL IV
CD: 9362-48541-2
MC: 9362-47947-4
SEAN PAUL
CD
KD
LED ZEPPELIN
DVD
DVD: 0349-70198-2
12
DUTTY ROCK
CD/MC: 7567-83690-2/4
CHER
CF/KF
MADONNA
AMERICAN LIFE
CD/MC: 9362-48439-2/4
DS
OST/VARIOUS
LINKIN PARK – METEORA
TOMB RAIDER II
CD/MC: 5050-4668073-28/42
CD: 9362-48462-2
MC: 9362-48186-4
CF/KF
BLACKMORE’S NIGHT
MORCHEEBA
GHOST OF A ROSE
CD/MC: 5050-4667682-23/47
PARTS OF THE PROCESS
CD/MC: 2564-60276-2/4
CF/KF
THE VERY BEST OF CHER
CD/MC: 2564-60864-2/4
CD/KD
OST/VARIOUS
CD/KD
THE MATRIX RELOADED
CD/MC: 9362-48411-2/4
CD/KD
LED ZEPPELIN
CD
KD
HOW THE WEST WAS WON
CDSET: 7567-83587-2
SF
VARIOUS
CF/KF
THE BEST OF DO≈A MIMO≈A
CD/MC: 5050-4667227-20/44
CB/KY
BESTSELLERY
SCOOTER
OST/VARIOUS
THE STADIUM TECHNO EXPERIENCE
CD/MC: 4029-7584710-29/43
THE HOURS
CD: 7559-79693-2
CF/KF
JEWEL
0304
CD: 7567-93209-2
NEIL YOUNG AND CRAZY HORSE – GREENDALE
CF
OST/VARIOUS
CF
PIRATES OF THE CARIBEAN
CD: 5050-4666899-24
MIKE OLDFIELD – TUBULAR BELLS 2003
CD/MC: 2564-60204-2/4
CF/KF
CD+DVD: 0927-49921-2
SM
3CD+DVD: 2564-60205-2
SD
YES
PHIL COLLINS
RED HOT CHILI PEPPERS
TESTIFY
CD/MC: 0927-49273-2/4
BY THE WAY
CD/MC: 9362-48140-2/4
CD/KD
THE ULTIMATE YES
CD: 8122-73702-2
CD: 9362-48543-2
CD+DVD: 9362-48533-2
CF
SM
SEPULTURA
CF
ROORBACK
CD: 5050-4667147-25
CF
SIMPLY RED
CD
THE VERY BEST OF
CD: 2564-60256-2
CD
TATA BOJS
CD/KD
BIORYTMY – BONUS EDICE
CD: 5050-4662107-22
CZ
13
DVD
TOM PETTTY
LIVE AT THE OLYMPIC:
THE LAST DJ
Kat. ã.: 7599-38585-2
Cen. kód: DF
Îánr: Rock
Formát: DTS+Dolby Digital
5.1 & LPCM
Stereo
Vychází 6. 10. 2003
160 minut. Îivé vystoupení
Toma Pettyho & The Heartbreakers z Grand Olympic
Auditoria v Los Angeles
z fiíjna 2002. Kromû DVD
nosiãe je zde i bonusové ãtyfipísÀové CD se skladbami I’m
Crying, Done Somebody
Wrong, I Got A Woman,
Carol.
FLEETWOOD MAC
MIKE OLDFIELD
TANGO IN THE NIGHT
DVD COLLECTION
Kat. ã.: 7599-38149-2
Cen. kód: DM
Îánr: Rock
Formát: DVD 5 NTSC
Regions 2 – 6
Vychází 27. 10. 2003
Kat. ã.: 2564-60609-2
Cen. kód: DZ
Îánr: Pop
Formát:
Vychází 22. 9. 2003
Tato DVD kolekce obsahuje
v jednom balení 2 dfiíve
vydané DVD tituly a jeden
DVD-audio titul.
Obsah:
– The Millenium Bell
– Tubular Bells 2 & 3
– Tubular Bells 2003
(DVD-Audio)
Fleetwood Mac se na tomto
DVD pfiedstavují spolu po 5 letech práce na sv˘ch sólov˘ch
projektech. Koncertní záznam
na tomto DVD byl pofiízen
v Cow Palace v San Franciscu
a obsahuje klasické hity „Little
Lies“, „Everywhere“ nebo „The
Chain“.
LED ZEPPELIN
HOW THE WEST WAS WON
Kat. ã.: 7567-83587-9
Cen. kód: GS
Îánr: Rock
Formát:
Vychází 7. 10. 2003
AC/DC
CHICAGO
STIFF UPPER LIP – LIVE / NO
BULL – LIVE IN MADRID
LIVE BY REQUEST
Kat. ã.: 0349-70164-2
Cen. kód: DF
Îánr: Rock
Formát:
Vychází 27. 10. 2003
Kat. ã.: 8536-40239-2
Cen. kód: DS
Îánr: Pop
Formát: Dolby Digital 2.0.
Dolby Digital 5.1
Vychází 22. 9. 2003
Na 2DVD-audio vychází letos
vydané 3CD Led Zeppelin –
How The West Was Won.
Chicago naÏivo na DVD Live
By Request.
Tento 2DVD box obsahuje jiÏ
dfiíve vydaná úspû‰ná
koncertní DVD legendárních
AC/DC v jednom balení
vhodném zejména jako dárek
k blíÏícím se VánocÛm!
SINGLY
Obal nebyl v dobû
vydání k dispozici
R.E.M. – BAD DAY
CD: 9362-42668-2
CI
OBSAHUJE: „BAD DAY“ (ALBUM VERSION),
„FAVORITE WRITER“ (NON-LP TRACK), „OUT
IN THE COUNTRY“ (NON-LP TRACK),
„ADAGIO“ (NON-LP TRACK)
14
LINKIN PARK
NUMB
CD: 9362-42646-2
CI
OBSAHUJE: „NUMB“, „FROM THE INSIDE“
(LIVE), VIDEOKLIP „NUMB“
SEAN PAUL
LIKE GLUE
CD: 7567-88202-2
CULTURE BEAT
CI
MR. VAIN RECALL
CD: 5050-4667818-26
CI
AKTUALITY
Roxy mají novou image
a vystoupily na koncertech Scooter
Dívčí dvojice Roxy zaznamenala
v minulých týdnech velký vizuální
přerod. Děvčata byla vybrána firmou
Vero moda, která se rozhodla podporovat skupinu Roxy svými oděvy.
Skupinu Roxy si vzali poté do parády profesionální stylista, vizážistka
a fotograf Standa Merhout a výsledkem jsou skvělé fotografie vynikající
kvality. Roxy si odbyly svou velkou
premiéru na koncertech Scooteru
v Praze a Brně. Rovněž kapele předaly platinovou desku za prodeje jejich alba The Stadium Techno Experience. Doufejme, že příště budou
Scooter předávat platinovou desku
Soně a Petře z Roxy!
!!!! POZOR – změna !!!!
Cheeky Girls/Party Time
CD: 2467-80113-2
Compay Segundo/
Gracias Compay –
vychází jako 1CD!!!
CD: 2564-60889-2,
Cen. kód: CF
Rush / In Rio - Live
Vychází 20. 10. 2003!!
O.S.T. / Samotáři –
k dispozici pouze 1CD
CD: 8573-82897-2
R
POZOR!!!
Matrix: REVOLUTIONS
je jiÏ 3. díl fenomenální
trilogie, ke které vyjde
zaãátkem fiíjna také
soundtrack!!! Premiéra
filmu bude 5. fiíjna, 2003.
Oãekávejte masivní
marketingovou kampaÀ
plánovanou spoleãnû
s distributorem filmu
(Warner Bross) – bude
upfiesnûno.
Linkin Linkin
Park Park
!
Koncert kapely Linkin Park
ve vyprodané T-Mobile aréně
předčil veškerá očekávání.
Atmosféra v hale byla
neopakovatelná a dojala nejen
fanoušky, ale také naše
novináře, kteří označili
koncert za jeden z nejlepších
poslední doby. V den koncertu
proběhla tisková konference
během které kapela převzala
platinovou desku za prodej
alba Meteora. Pozor!
v polovině října vychází
CD/DVD živák pod názvem
Live In Texas.
Blackmore’s Night vystoupí v Lucerně
18. říjen bude velkým svátkem pro všechny fanoušky Ritchieho Blackmora a skupiny
Blackmore’s Night, neboť právě v tento den vystoupí tato kapela na koncertu v pražské
Lucerně. Blackmore’s Night rovněž převezmou zlatou desku za své minulé album Fires
At Midnight. A prodeje současného aktuálního alba Ghost Of A Rose naznačují, že by
mohli převzít zlaté ocenění také za svou novinku!
Scooter dostali pražské a brněnské publikum na kolena
Vynikající hudební zážitky připravila německá skupina Scooter svým početným českým příznivcům na
koncertech v pražské Malé sportovní hale a v brněnském Boby Centru. Scooter se u nás těší neutuchající popularitě, o čemž svědčí mimořádné hitparádové úspěchy jejich zatím posledního studiového
alba The Stadium Techno Experience. Scooter za něj dostali platinovou desku. Kolikátou už vlastně?
15
Bohuš
Matuš
• spotová kampaÀ na
TV Prima, Óãku, âT
• rozhovory a recenze
ve v‰ech dostupn˘ch
spoleãensk˘ch
a hudebních
ãasopisech
• první singl rozeslán
do rádií – pozitivní
reakce!!
• víkendy na cca
30 rádiích
• mediální partner
desky
www.novinky.cz
• Billboardy!!
• V˘lohy!!
• Kfiest desky
probûhne na
zaãátku prosince!!!
Obal singlu
BOHU· MATU·
Nestih’ jsem fiíct
CD/MC: 5050-466-9624-23/47
Cen. kód: CR/KR

Podobné dokumenty

prosinec 2012

prosinec 2012 v akci. Ti nám za bezchybnou spolupráci slíbili besedu pfiímo u nás ve ‰kolce. A nám tedy nezb˘vá, neÏ se na nové záÏitky opûtovnû tû‰it... Vûra Ëupeková, fieditelka M·

Více

2012 - Vlny

2012 - Vlny poprvé. „Bude to pro nás novinka. Robin Hood je výpravná podívaná, převoz a instalování dekorací budou náročné technicky i co do nákladů. Aranžmá jednotlivých scén samozřejmě přizpůsobíme prostředí...

Více

zde. - Le Mans.cz

zde. - Le Mans.cz ALFA ROMEO 8C Monza 1932

Více

Chris Rea

Chris Rea desek? Kolik devatenáctiletých vystupovalo před papežem? Odpověď je prostá: jediná. Její jméno je LeAnn Rimes a je velmi známá i u nás, vždyť její hit Can‘t Fight The Moonlight ze soundtracku Coyot...

Více

Měsíční zpravodaj

Měsíční zpravodaj na  rozpočet města na  rok 2014 nás zaujala snad rekordně vysoká suma na  výdaje – přes 90 mil. Kč. Co všechno se bude v  N. Bystřici v nadcházejícím období budovat? „Vzhledem k  tomu, že v  loňské...

Více

To nejzajímavější (nejen) z klasiky

To nejzajímavější (nejen) z klasiky MILOSLAV IŠTVAN / MAURICIO KAGEL / OK PERCUSSION DUO / ANDY PAPE / ERKKI-SVEN TÜÜR WALTER COURVOISIER / EUGÈNE YSAŸE / SERGEJ PROKOFJEV / PASCAL MANOLIOS OK Percussion Duo: Martin Opršál a Martin K...

Více