DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

Komentáře

Transkript

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku
*2697/10-32*
Exekutorský úřad Hodonín
Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor, Sadová 3887/15, 695 01 Hodonín,
tel.: 518 346 669, fax.: 518 346 682, www.exekutorhodonin.cz, email: [email protected], IDDS: wbjg785
č. j.: 007 EX 2697/10-32
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
jíž se oznamuje konání dražebního roku
Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík (dále jen exekutor), Exekutorský úřad Hodonín, se sídlem Sadová 3887/15, 695 01
Hodonín, pověřený k provedení exekuce usnesením na nařízení exekuce vydaném Okresním soudem v Břeclavi ze dne
20.06.2011, č.j.: 55EXE 423/2010-9, které nabylo právní moci dne 28.12.2011,
proti povinnému:
Toufarová Kateřina, bytem Čs. Armády 1133/151, Břeclav - Poštorná, dat. nar.: 24.02.1978
na návrh oprávněného:
Město Valtice, se sídlem nám. Svobody 21/, Valtice, IČ: 00283665, práv. zast. advokátem
Mgr. Jaroslav Pleskal, advokát, se sídlem AK Kobližná 19, Brno, PSČ: 602 00
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému 2.000,- Kč s přísl., oznamuje konání dražebního roku:
Dražební rok se stanoví na den 10.05.2012 ve 14:00 hodin na adrese Moravská Nová Ves, Dolní č. 228.
Dražený materiál bude možno si prohlédnout v den konání dražby na adrese Moravská Nová Ves, Dolní
č. 228, a to hodinu před začátkem dražby samotné, kdy zároveň proběhne registrace účastníků dražby.
Draženy budou následující položky soupisu movitých věcí:
1. polohovací rošt Optimo,soubor věcí - 2 ks
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-
2. zrcadlo ,dřevotřískový rám,60x50cm - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 90,-
Nejnižší podání Kč: 30,-
3. obraz ,motiv Zimní krajina,signatura Nenadal J. 75,60x50cm - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 240,-
Nejnižší podání Kč: 80,-
4. obraz,motiv Mečíky ve váze,signatura A.Šimorda 1962,80x70cm - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-
5. obraz,motiv Chalupa v zimě,signatura nečitelná,45x35cm - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 150,-
Nejnižší podání Kč: 50,-
6. obraz,motiv Řeka a stromy,signatura Wailer,30x20cm - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 150,-
Nejnižší podání Kč: 50,-
7. obraz,motiv Dívky v kroji u Boží muky,signatura nečitelná,60x50 - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 480,-
Nejnižší podání Kč: 160,-
8. obraz,motiv Břízy na kraji lesa,signatura A.Šimorda 1962,60x50cm - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-
9. obraz,motiv Břizy u vsi,signatura nečitelná,50x30cm - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 150,-
Nejnižší podání Kč: 50,-
10. ozdobný rám na obraz,stříbrné barvy,50x40cm, s reprodukcí obrazu s motivem řeky, kolem
stromy, domy - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-
11. mechanická markýza,délka 4m,poškozená - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-
12. vysavač Eta 1500w,žluté barvy,s příslušenstvím - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-
13. stůl obdélníkového tvaru,sklo a kov,100x150cm - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-
14. lyžařská přilba Cebe a cyklopřilba Sun,soubor věcí - 2 ks
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-
15. kožená bunda Evoco,velikost XL,černé barvy - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 240,-
Nejnižší podání Kč: 80,-
16. kuchyňské hodiny Boris Stuberl a zástěra pivní Bernard a kniha z nakladatelství Výběr,soubor
věcí - 3 ks
Cena rozhodná Kč: 270,-
Nejnižší podání Kč: 90,-
17. plastové bedny,soubor věcí - 13 ks
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-
18. lyžařské boty Salomon,velikost 11 - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 180,-
Nejnižší podání Kč: 60,-
19. fitnes stroj zn.Black MPF - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 480,-
Nejnižší podání Kč: 160,-
20. dětské schodišťové zábrany zn.Fillikid,soubor věcí - 2 ks
Cena rozhodná Kč: 240,-
Nejnižší podání Kč: 80,-
21. elektrický přístroj zn.Wick - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 90,-
Nejnižší podání Kč: 30,-
22. umělý vánoční stromek,výška 1,8m a vánoční osvětlení,na 12v,soubor věcí - 2 ks
Cena rozhodná Kč: 210,-
Nejnižší podání Kč: 70,-
23. proutěná bedna ,s poklopem - 1 ks
Cena rozhodná Kč: 150,-
Nejnižší podání Kč: 50,-
24. cestovní taška Lambertagi,menší a větší,soubor věcí - 2 ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-
25. keramická nádoba,obsah 20l,bílé barvy,soubor věcí - 2 ks
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-
26. pohár 0,4l,Kofola,soubor věcí - 9 ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-
27. pohár 0,25l,Stadler,soubor věcí - 9 ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-
28. pohár 0,5l,různé,soubor věcí - 16 ks
Cena rozhodná Kč: 120,-
Nejnižší podání Kč: 40,-
29. pohár 0,3l,Birter,soubor věcí - 6 ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-
30. pohár 0,05l,bez názvu,soubor věcí - 9 ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-
31. kávová sada,soubor věcí - 18 ks
Cena rozhodná Kč: 180,-
Nejnižší podání Kč: 60,-
32. kávová sada,soubor věcí - 18 ks
Cena rozhodná Kč: 180,-
Nejnižší podání Kč: 60,-
33. 3x pohár 0,5l a 5x popelník,různé-soubor věcí - 8 ks
Cena rozhodná Kč: 120,-
Nejnižší podání Kč: 40,-
34. poháry na víno,různé,soubor věcí - 8 ks
Cena rozhodná Kč: 120,-
Nejnižší podání Kč: 40,-
Věci budou draženy samostatně, věci které budou draženy v rámci souboru věcí, jsou označeny jako soubor věcí (§ 52 eř a
§ 328b, 1 osř). Jistota se před dražbou neskládá, pokud není výslovně stanoveno u konkrétní věci, případně souboru věcí, jinak
(§52eř a § 328b, 5 osř).
Nejnižší podání činí 1/3 rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše
ceny vydražené věci (souboru věcí) není omezena ustanoveními cenových předpisů (§52eř a §329,2 osř).
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání (§52 eř a § 329,3 osř).
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání ihned zaplatit hotovými penězi, nepřesahují-li částku
stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (ekvivalent částky 15.000,-euro - dále
jen "limit"§ 4 odst.1 zákona č. 254/2004 Sb.), neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti (§ 52 eř a § 329,5 osř). Nejvyšší
podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení
příklepu, jinak exekutor nařídí opětovnou dražbu (§ 52 eř a § 329,6 osř). Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená
jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání. (§ 52eř a § 329,4 osř).
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci (souboru věcí), a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají
zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci (§52eř a § 329,7 osř).
Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického
práva k vydražené věci (souboru věcí) k okamžiku udělení příklepu. V případě dražby cenných papírů vydá exekutor takové
potvrzení vydražiteli i bez žádosti.
V případě přechodu vlastnického práva k listinnému cennému papíru na řad nebo na jméno exekutor vyznačí na rubu
anebo přívěsku cenného papíru přechod vlastnického práva k cennému papíru na vydražitele k okamžiku udělení příklepu (§ 52 eř
a § 329a osř).
Nenajde-li se vydražitel pro dražené věci, nařídí exekutor opakovanou dražbu (§ 52 eř a § 330,2 osř). Vydražitel, který
nezaplatí nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které exekutorovi a účastníkům
vznikly v souvislosti s další dražbou nebo opětovným dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání,
a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítává jistota složená
vydražitelem. Převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto závazcích, případném započtení anebo
vrácení zbytku jistoty rozhodne exekutor usnesením (§ 52 eř a § 330,3 osř).
Minimální výše příhozu: 2,- Kč u věcí, jejichž cena je do 50,- Kč; 5,- Kč u věcí, jejichž cena je do 100,- Kč; 20,- Kč u
věcí, jejichž cena je do 500,- Kč; 50,- Kč u věcí, jejichž cena je do 1.000,- Kč; 100,- Kč u věcí, jejichž cena je do 5.000,- Kč;
500,- Kč u věcí, jejichž cena je do 10.000,- Kč; 1.000,- Kč u věcí, jejichž cena je nad 10.000,- Kč (§ 11 vyhl. č. 418/2001 Sb. a §
59,1 vyhl. č. 37/1992 Sb).
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo
zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v
přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše
pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř a § 328b,4 osř). Přihláška je podáním určeným
soudnímu exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat označení věřitelem uplatňované pohledávky a její výši
s příslušenstvím ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat pohledávky listinami plyne požadavek, že tyto listiny musí být
připojeny k přihlášce, popřípadě předloženy soudnímu exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. Opožděné přihlášky
soudní exekutor odmítne. Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteří již exekutorovi doručili svou přihlášku pohledávky vůči
povinnému, aby tuto vyčíslili včetně příslušenství ke dni dražebního jednání.
V Hodoníně dne 15.04.2012
_______________________
Mgr. Kamil Brančík
soudní exekutor
Exekutorský úřad Hodonín

Podobné dokumenty

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 e....

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA jíž se oznamuje konání dražebního roku přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 52 eř...

Více