SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

Komentáře

Transkript

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ
Název předmětu
:
SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ
Fakulta
:
strojní
Druh studia
:
magisterské
Studijní obor
:
Strojírenská technologie a materiály
Zaměření
:
Obrábění a montáž
Předmět
:
povinně volitelný
Semestr
:
3.
Rozsah
:
2 / 2 zk
Garant předmětu
:
prof. Ing. Alexey Popov, DrSc.
Přednáší
:
prof. Ing. Alexey Popov, DrSc.
CÍL PŘEDMĚTU:
Předmět seznamuje studenty se širšími poznatky v těchto vybraných oblastech: abrazivních metod obrábění – broušení, honování, přehlazování, lapování; tvářecích dokončovacích způsobů; výroby speciálních strojních dílů; obrábění zvláštních kovových materiálů; speciálních případů obrábění – rychlostní,
vibrační, kryogenní, termogenní, se zvláštní geometrií. Studentům má ukázat
rozsáhlé technologické možnosti způsobů obrábění.
Inside of those object makes students acquainted with wide knowledge in areas abrasive methods of machining – grinding, honing, superfinishing and laping; mechanical finishing methods; produktion of special machine elements;
cutting of spacial metall materials; special cutting methods – high speed, vibration, kryogen, thermogen, special geometry of a cutting edge. For students
demonstrate large technological possibility of cutting mode.
PŘEDNÁŠKY:
1.
Úvod. Úloha a postavení předmětu Speciální metody obrábění (SMO) ve
strojírenské výrobě a ve výuce.
2.
Abrazivní metody obrábění (AMO). Úvod do problematiky AMO. Základní
pojmy. Zvláštnosti procesů.
3.
Teorie broušení I. Tvorba třísky a vytváření povrchů. Metody studia. Kinematika procesu broušení (PB).
4.
Teorie broušení II. Dynamika PB. Teplo a teplota při B. Opotřebení a trvanlivost brousicích kotoučů (BK). Integrita povrchu po B.
5.
Praktické používání B. Způsoby B. Navrhování řezných podmínek pro B
(ŘPB).
6.
Honování (HN). Kinematika a princip úběru. Praktické aplikace.
7.
Superfinišování (SF) a lapování (LP). Kinematika a princip úběru. Praktické aplikace.
1
8.
Zvláštní případy AMO. Ostření řezných nástrojů (ŘN). Leštění. Omílání.
Atd.
9.
Tvářecí dokončovací metody.
10. Výroba speciálních strojních součástí. Výroba forem. Výroba dílů spalovacích turbin. Výroba valivých ložisek. Atd.
11. Obrábění zvláštních kovových materiálů. Obrábění hliníku a jeho slitin.
Obrábění hořčíkových slitin. Obrábění titanu a jeho slitin. Obrábění ocelí
s tvarovou pamětí.
12. Speciální případy obrábění I. Obrábění rychlostní a vibrační.
13. Speciální případy obrábění II. Obrábění kryogenní, termogenní a ŘN se
zvláštní geometrií.
14. Shrnutí poznatků, diskuse vedení přednášek a cvičení. Zhodnocení získaných znalostí.
CVIČENÍ:
1.
Úvodní cvičení. Bezpečnost práce. Seznámení s náplní a prováděním cvičení. Samostatné referáty. Testy. Způsob hodnocení cvičení.
2.
Brousicí kotouče a jejich identifikace.
3.
Výpočty kinematiky pro různé způsoby broušení.
4.
Výpočet hlavní a radiální složky řezné síly.
REFERÁT č. 1: Modelování procesu broušení.
5.
Návrh řezných podmínek pro broušení podle normativů.
REFERÁT č. 2 : Řezivost brousicích kotoučů.
REFERÁT č. 3 : Obrobitelnost broušením.
6.
Honování.
REFERÁT č. 4 : Plošinkové honování.
7.
Superfinišování.
REFERÁT č. 5 : Výroba kuličkových ložisek.
8.
Zvláštní případy AMO.
Referát č. 6 : Broušení brusnými pásy.
9.
Tvářecí dokončovací metody.
10. Řezivost BK a obrobitelnost broušením. Měření na brusce BPH 320. Řezné
síly a úbytek obrobku. Vyhodnocení v protokolu o měření.
11. Výroba forem. Exkurse do firmy FEREX LBC – Rochlice
12. Obrábění nástrojem s velkým úhlem čela v porovnání se standardním nožem. Provést jako REFERÁT č. 7 : Soustružnický nůž s velkým +γ .
2
13. Broušení brusným pásem. Exkurse do firmy SKLOPAN LBC – St. Harcov;
Ing. Panchártek
14. Závěrečné cvičení. Hodnocení cvičení přednášek, referátů, testů a protokolů – zápočet.
STUDIJNÍ LITERATURA:
ZÁKLADNÍ
MASLOV. J. N. Teorie broušení kovů. 1.vyd. Praha: SNTL 1979. 246 s. ISBN - .
VLACH, B. Technologie obrábění a montáží. 1. vyd. Praha: SNTL 1990. 464 s.
ISBN 80-03-00143-9.
VIGNER, M. PŘIKRYL, Z. Obrábění. 1. vyd. Praha: SNTL 1984. - s. ISBN -.
GAZDA, J., a kol. Teorie obrábění. Řezné síly při obrábění. 1. vyd. Liberec:
VŠST Liberec 1993. 123 s. ISBN 80-7083-110-3.
REINHOLD, R., CLAUSNITZER, M. Schleifen. 1. Auflage. Berlin: VEB Verlag
Technik 1988. 280 s. ISBN 3-341-00262-6.
VASILKO, K.,BOKUČAVA, G. Brúsenie kovových materiálov. 1. vyd. Bratislava:
ALFA 1988. ISBN -.
DOPORUČENÁ LITERATURA:
AARON, T., E. a kol. Metals Handbook - Volume 16 - Machining. 9. ed. Metals
Park, OH 44073: ASM International [B. r.]. 944 s. ISBN 0-87170-007-7.
DEGNER, W. LUTZE, H. SMEJKAL, E. Spanende Formung, Theorie, Berechnung, Richtwerte. 15. Auflage. Carl Hanser Verlag München-Wien 2002. (ISBN
3-446-22138-7)
TÖNSHOFF, H. Spanen - Grundlagen. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New
York 1995. ISBN 3-540-58742-X.
VASILKO, K. aj. Brúsenie a ostrenie rezných nástrojov. 1.vyd. Bratislava: ALFA
1984. 344. s. ISBN -.
NÁVAZNOST:
Praktika ze strojírenství, Nauka o materiálu I a II, Technologie III. – Obrábění a
montáž. Teorie obrábění.
ZÁPOČET:
1.
2.
3.
Dostatečná účast na cvičeních, toleruje se omluvená neúčast na třech cvičeních.
Přednesení a předvedení zadaného odborného referátu a odevzdání jeho
písemného zpracování v patřičné kvalitě.
Vyhovující znalosti při ústních a písemných kontrolách studia, vyhovující
referáty a dodržování kázně a bezpečnostních předpisů při práci v dílnách
katedry.
3
Zápočet z předmětu platí ve šk. roce, kdy byl udělen. Pokud si student, který
zápočet již získal, zapíše předmět do výkazu o studiu též ve šk. roce bezprostředně následujícím a ve lhůtě do 3 týdnů po zahájení semestru požádá o
uznání zápočtu garanta předmětu, bude mu zápočet uznán též v tomto šk. roce.
ZKOUŠKA:
Zápočet ze cvičení, znalost probrané látky, schopnost aplikace získaných poznatků při řešení praktických příkladů, schopnost grafického vyjadřování.
4

Podobné dokumenty

BONUS PROGRAM 2013_komplet_web

BONUS PROGRAM 2013_komplet_web Bonus program Kili je určen pro registrované partnery společnosti Kili, s.r.o., kteří opakovaně nakupují zboží prostřednictvím registrovaného názvu firmy. Za každých 1 000 Kč nákupu bez DPH obdržít...

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za rok 2012

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za ČR za rok 2012 Vývoz obráběcích a tvářecích strojů z České republiky za rok 2012 Vývoz obráběcích a tvářecích strojů za rok 2012 z České republiky dosáhl hodnoty 14.074,359 mil. Kč. Tento výsledek znamená expanzi...

Více

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v

Výsledky oboru obráběcích a tvářecích strojů za Českou republiku v vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů; 8460 - Stroje pro broušení, ostření, honování, lapování; 8461 - Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje a pily; 8462 - Tvářecí...

Více

BLOK VÁLCŮ, KLIKOVÁ SKŘÍŇ

BLOK VÁLCŮ, KLIKOVÁ SKŘÍŇ KLIKOVÁ SKŘÍŇ – zabezpečuje uložení KH, rozvodových kol, vačkového hřídele (u OHV), příslušenství (uvnitř olejového čerpadla, zvenčí pomocných agregátů, uložení apod.), předního a zadního víka, ole...

Více

technologie iii - obrábění - Katedra obrábění a montáže

technologie iii - obrábění - Katedra obrábění a montáže HOLEŠOVSKÝ, F., DUŠÁK, K., JERSÁK, J., aj. Terminologie obrábění a montáže. 1. vyd. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně, ÚTŘV, 2005. 208 s. ISBN

Více

ARDEX K 15 NEU

ARDEX K 15 NEU dobu asi 1/2 hod. a která je pochůzná po cca. 2 hodinách. Malta vytvrzuje hydratací a schnutím do vrstvy bez pnutí, což prakticky vylučuje vznik trhlin dokonce i v silných vrstvách. Příprava podkla...

Více